Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik subota, 10. 1. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4786 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
TRANSFERI
Hasagi}
pred vratima
Fenerbah~ea
@ELJEZNI^AR
^etiri
utakmice u
Njema~koj
ZENICA: DRAMA U NASELJU BANLOZI
Bjeli} prijetio da
}e bombom raznijeti
sebe i porodicu
ENERGETSKA KRIZA Pomo} susjeda
Intervencija predsjednika Tadi}a Najavljena isporuka 20.000
m
3
plina na sat Evropska komisija rasporedila posmatra~e
Neuseljenu zgradu okupirali nepo`eljni stanari (Foto: F. Fo~o)
Radnici „Toplana“ Sarajevo pripremaju postrojenja za skora{nji dolazak plina u punom kapacitetu (Foto: F. Fo~o)
Zgradu porodili{ta na
Jezeru naselili pacovi
72. strana
S
rbija je posudila odre-
|ene koli~ine plina Bo-
sni i Hercegovini! Ovaj
energent namijenjen je
isklju~ivo privatnim doma}ins-
tvima u Sarajevu i Isto~nom Sa-
rajevu te Zvorniku.
Time je samo donekle ubl-
a`ena alarmantna situacija na-
stala zbog spora Rusije i Ukra-
jine. Iako su ove dvije dr`ave i
EU postigle dogovor, plin bi u
punom kapacitetu u BiH mo-
gao sti}i u najboljem slu~aju
tek - sutra. 2. i 3. strana
f||808|8
8I|0â0|I
-888|Jl|
17. strana
16. strana
73. strana
Plja~ka: Uprava inspekcije TK
0 '8|â80' |Ië8Ě0
|8I|80 Jl8 ëâ8âJ0
80f0l 8|Jl8â
Da`bine: Pla}anje obaveza na zarade
Jl08| N08âJ0,
0800| 8l N08âJ0
f|âĚâI| f08lI
Sarajevo: Hrabra intervencija u ^ekalu{i
ëâI800â80|
8fâ8|||
8l880Ě8|8â
10. str.
9. strana
Skandalozno: Kako se lobira za bolju poziciju dr`ave
88. 08Ĝâë8|0| 8l I8âJ0
ěâ8 8| 00Jl Ěl f0I0ëâI|
8
.

s
t
r
.
Sarajevo
Zbog blizine Ko{evskog potoka
11. strana
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 2
www.dnevniavaz.ba
Portal - komentar dana
- Nisu na{i politi~ari ludi, ako do|e
do ukidanja viznog re`ima, imat }e ma-
nje glasa~a na sljede}im izborima.
Gra|ani }e se pozabaviti tra`enjem posla
po inostranstvu i zanemarit }e politi~ki
teatar u BiH, zato se na{im politi~arima
ne `uri. (gossler)
Politi~ari uop}e ne rade
na ukidanju viza
Evropski posmatra~i, za-
du`eni za provjeru tranzita ru-
skoga plina, po~eli su s radom
na centralnom punktu „Ukr-
transgasa“ u Kijevu, u Ukrajini,
{to zna~i da su ispunjeni svi
uvjeti za hitnu obnovu isporuka
plina Evropi, objavila je ju~er
Evropska komisija (EK).
Ukrajina je pristala da se ru-
ski stru~njaci priklju~e posma-
tra~ima EU.
Potpuna normalizacija
- Tim posmatra~a provjera-
vat }e podatke o dostavi plina
Ukrajini i porediti ih s podaci-
ma o koli~ini plina koja dolazi
do potro{a~a u EU - isti~e se u
saop}enju EK.
U timu se nalazi 20 eksperata
EU i ve}ih plinskih kompanija,
a predvodi ga Filip Kornelis
(Filip Cornelis), pomo}nik ge-
neralnog direktora u Direktora-
tu EK za saobra}aj i energetiku.
Ruska strana predo~ila je da
joj je za obnovu isporuka plina
potrebno 30 sati, dok Ukrajina
smatra da je potrebno 36 sati da
ruski plin krene ka Evropi po{to
po~ne isporuka iz Rusije.
Agencije su javile da bi se si-
tuacija trebala potpuno norma-
lizirati za tri dana, koliko }e biti
potrebno plinu da iz Rusije, pre-
ko Ukrajine, stigne do potro{a~a
u evropskim zemljama.
Ta~ka sporazuma
Predsjednik Evropske komi-
sije @oze Manuel Baroso (Jose
Barroso) i ruski premijer Vladi-
mir Putin potvrdili su spora-
zum izme|u EU, Rusije i Ukra-
jine o upu}ivanju posmatra~ke
misije na klju~ne ta~ke ukraji-
nskog plinovoda kojim se ruski
plin prenosi ka Evropi.
Sporazum obuhvata i upu}-
ivanje stru~njaka ukrajinske ko-
mpanije „Naftogaz“ u neka po-
strojenja plinovoda u Rusiji, oda-
kle plin kre}e ka Evropi. O deta-
ljima provo|enja dogovora sino}
su u Kijevu razgovarali Mirek
Topolanek, premijer ^e{ke, u
svojstvu predsjedavaju}e Uvro-
pskom unijom, i predsjednik i
premijer Ukrajine Viktor Ju{~e-
nko i Julija Timo{enko.
DOGOVOR Tim posmatra~a EU po~eo s radom u Ukrajini
Evropa bi plin iz Rusije
mogla imati za tri dana
Ispunjeni svi uvjeti za hitnu obnovu isporuka plina Evropi, objavila
je ju~er Evropska komisija Topolanek stigao u Kijev
Amer Jerlagi}, generalni dire-
ktor „Elektroprivrede BiH“, u
razgovoru za na{ list navodi kako
je njegova kompanija spremna
da, zajedni~ki s nadle`nim vlada-
ma, investira u gradnju toplovo-
da od TE Kakanj do glavnog gra-
da BiH, kojim bi ubudu}e Saraje-
vo imalo siguran izvor grijanja
tokom zimskih mjeseci.
- Studije izvodljivosti jo{ su
davno dokazale opravdanost
ovog projekta, koji, primjera ra-
di, odavno funkcionira u Tuzli.
Koriste}i pogone TE Kakanj, to-
plovodom bi se do sada{njeg si-
stema gradskog grijanja omo-
gu}ilo i jefitnije i pouzdanije gri-
janje glavnog grada BiH. Tokom
ove krize s nestankom gasa, pre-
zentirao sam potrebu investira-
nja u ovaj projekt i on je, barem
od premijera Zeni~ko-dobojskog
i Sarajevskog kantona, dobio pu-
nu podr{ku - ka`e Jerlagi}.
Kao razlog {to ovaj projekt
nikada nije oti{ao dalje od stu-
dije izvodljivosti, on navodi pr-
epreke i odbijanje takozvanog
plinskog lobija, ne `ele}i imeno-
vati osobe ili institucije koje su
blokirale gradnju toplovoda.
- Na`alost, s njegovom gra-
dnjom moglo se po~eti paralelno
s gradnjom autoputa od Sarajeva
prema Zenici, ali i sada se ta
gre{ka mo`e ispraviti, jer je sav
pojas uz autoput dr`avni. Ne tre-
ba raditi novu eksproprijaciju, a i
ima mogu}nosti za njegovu reali-
zaciju - tvrdi Jerlagi}.
Prema njegovim rije~ima, i u
projektiranju budu}eg Bloka os-
am TE Kakanj svakako }e se
ugraditi opcija toplovoda prema
Sarajevu. Jerlagi} kao bitnu ~in-
jenicu navodi da ovakvi modeli
pospje{uju i efikasnost rada ele-
ktrana, tako da bi korist od to-
plovoda imali svi. Ad. H.
Amer Jerlagi}, generalni direktor EPBiH
Plinski lobi blokirao je
toplovod za Sarajevo
Studije izvodljivosti dokazale opravdanost projekta
MVPBiH: Poslana instrukcija
Predstavnici vlasti u na{oj
zemlji i ju~er su nastavili su s pi-
sanjem pisama smatraju}i, va-
ljda, da }e to pomo}i promrzlim
bh. gra|anima.
Jedno takvo svim diploma-
tsko-konzularnim predsta-
vni{tvima BiH u zemljama EU,
bh. misijama akreditiranim u
Evropi te ambasadama na{e ze-
mlje u Moskvi, Bernu, Oslu, Be-
ogradu, Zagrebu, Podgorici i
Skoplju, uputio je {ef bh. diplo-
matije Sven Alkalaj.
Kako prenosi Fena, Alkalaj
je zbog prekida isporuke plina
od ovih diplomatskih institucija
zatra`io da „permanentno prate
razvoj situacije, mjere i korake
koji se preduzimaju u zemljama
prijema, posljedice koje su uzro-
kovane prekidom snabdijevanja
gasom i sve medijske napise u
vezi s krizom“. ^ak je zatra`io i
da organiziraju stalna de`urstva
u DKP-ima i misijama.
Kako }e to pomo}i BiH, po-
ku{ali smo ju~er saznati od
Alkalaja, ali on se nije javljao na
na{e pozive.
Pismo je ju~er uputila i gra-
dona~elnica Sarajeva Semiha
Borovac, i to gradona~elnicima
Moskve i Kijeva, apeliraju}i da
iskoriste svoj autoritet kako bi
se kriza {to prije prevazi{la.
- Sarajevo je ve} nekoliko da-
na na rubu humanitarnog i ene-
rgetskog kolapsa. Ugro`eni su
njegovi stanovnici, kao i privre-
da. Temperatura je ve} danima
ispod nule, tako da strahujemo
da bismo uskoro mogli imati i
ljudske gubitke - upozorila je
Borovac u pismu.
Iz Vlade FBiH za danas je na-
javljen jo{ jedan sastanak premi-
jera Ned`ada Brankovi}a s na-
dle`nim predstavnicima vlasti u
povodu analize razvoja situacije s
plinskom krizom. B. T.
Predstavnici bh. vlasti i ju~er pisali pisma
Kako }e de`urstva u
ambasadama pomo}i?
Kakvu je instrukciju poslao Alkalaj Borovac
strahuje od ljudskih gubitaka
Borovac je ju~er u saop}enju
za medije istakla da je bud`et
Grada Sarajeva u svojevrsnoj
blokadi, pa ne mo`e finansijski
pomo}i gra|anima. Za to je op-
tu`ila predsjedavaju}eg Gra-
dskog vije}a Marina Ivani{evi}a
iz SDP-a, koji ne `eli sazvati sje-
dnicu Vije}a kako bi bud`et za
2009. bio usvojen.
Zbog opstrukcije SDP-a
nema finansijske pomo}i
Sre}om, u sarajevskim vr-
ti}ima i bolnicama ni ju~er
nije bilo ve}ih problema, pro-
storije su se zagrijavale na
alternativna goriva. Domovi
zdravlja Kantona Sarajevo ta-
ko|er su obezbijedili alterna-
tive, a jedino je zatvorena pe-
dijatrijska ambulanta u nase-
lju Vele{i}i.
Vrti}i i bolnice
Ukrajina: Topolanek, Timo{enko i Ju{~enko pred odvrtanje ventila (AFP)
Jerlagi}: Sigurno grijanje
Ukrajina bi trebala platiti
plin po tr`i{nim cijenama,
odnosno oko 470 dolara za
1.000 kubnih metara, izjavio
je ju~er portparol „Gazproma“
Sergej Kuprijanov.
Tr`i{ne cijene
Spec
ZENICA - Kompanija
„ArcelorMittal“ saop}ila je
ju~er kako je uspjela pove}ati
isporuku toplotne energije
gradu.
- Uz pomo} na~elnika Op-
}ine, uspjeli obezbijediti do-
datne zalihe uglja - izjavio je
direktor proizvodnje Paul Vi-
ktor (Victor).
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
3
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)
Hladna
toplota
Da je imalo morala u politici koju personalizira
Silajd`i}, on bi - kao njen nosilac - pokupio
svoje stvari i napustio zgradu Predsjedni{tva BiH
Dok su se Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} „patili“ kako da u po-
nedjeljak proglase vanredno stanje zbog nestanka plina, predsje-
dnik Srbije Boris Tadi} za svoju zemlju je obezbijedio taj energent, a
dio ustupio (rodnom) Sarajevu!
Kako se danas osje}a prosje~ni `itelj ovog grada, kojem je upravo
Silajd`i} u lice lagao pri~om da „svega ne bi bilo da je realiziran pro-
jekt ulaganja u energentski sektor“ i da je prihva}ena ponuda neka-
kvih (kazahstanskih) partnera da se u BiH plin doprema iz njihove
zemlje?!
U najmanju ruku, Sarajlije imaju pravo da budu poti{teni!
Sve njihovo vodstvo, koje se busa u prsa primitivnim nacionali-
zmom, nije htjelo uraditi ni{ta kako bi se kriza, makar, ubla`ila!
Silajd`i} naprosto nije mogao, niti htio, sakriti zadovoljstvo be-
lajem u kojem se na{la i BiH.
On je sa TV ekrana bestijalno poru~ivao da je bio u pravu i da
}emo i dalje stradati ako se njegova kriminalna volja ne provede!
Niko od njegovih brojnih ministara i drugova u talu nije se ni
potrudio da potra`i rje{enje kojem je pribjegla Srbija.
Danas je u domovima onih koji su do ju~er cvokotali jer nisu
imali nikakav drugi vid grijanja - toplo. Toplota, me|utim, ne}e po-
tisnuti osje}aj izdanosti od prvaka koji su se toliko zaklinjali u BiH,
pljuvali u sve one koji misle druga~ije i isticali svoj patriotizam.
Na prvom testu oni su gra|anima, od kojih je ponajvi{e onih koji
su za njih i glasali, okrenuli le|a!
[ta }e sada re}i Silajd`i} (i Kom{i})? Da nam iz Srbije dolazi pr-
ljavi plin?
Ne treba biti iznena|en ako ubrzo ~ujemo da to - nije rje{enje!
To bi bio i logi~ni slijed jedne privatne, tald`ijske, minder-politike
koju odlikuje samo neodgovorno odbijanje svega {to ne potje~e iz te
kuhinje.
Da je imalo morala u politici koju personalizira Silajd`i}, on bi -
kao njen nosilac - pokupio svoje stvari i napustio zgradu Predsje-
dni{tva BiH. No, to se ne}e desiti. Politika koju ve} nekoliko godina
gura lider Stranke za BiH, uz ~esta asistiranja neokomunisti~kog
Kom{i}a, dovela je Sarajevo do ovakve situacije. Daj Bo`e da na ovo-
me stane!
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana
na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je
„Google Analytics“ zabilje`io 105.601 posjetioca.
A) Dobro 11%
B) Lo{e 80%
C) Zadovoljavaju}e 9%
C A
Lo{a reakcija vlasti
na nesta{icu plina
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
Pitanje: Kako ocjenjujete reakciju nadle`nih
vlasti uo~i i nakon potpune obustave
dotoka plina iz Rusije u BiH?
B
Ju~er u kasnim popodne-
vnim satima, nakon trodnevne
nebrige za gra|ane koji se mogu
grijati isklju~ivo na plin, na-
dle`ni su kona~no povukli ko-
nkretne poteze. „BH-Gas“ je
sklopio aran`man sa „Srbijaga-
som“ o interventnoj isporuci
20.000 kubnih metara prirodnog
plina na sat, usmjerenoj kao po-
mo} glavnom gradu BiH.
Odvrnuti ventili
- Ove koli~ine trebale bi biti
dovoljne za potrebe ve}ine indi-
vidualnih potro{a~a u Sarajevu,
dakle bez toplana ili industrije.
Ako danas uspijemo sklopiti do-
govor s njema~kom kompani-
jom „E-on“ o isporuci jo{ mili-
on kubika na sat, onda }e se on
rasporediti prema prioritetima -
izjavio je za „Dnevni avaz“ ge-
neralni direktor „BH-Gasa“
Almir Be}arevi}.
Ventili na granici odvrnuti
su ju~er kasno popodne i plin je
krenuo iz Srbije u BiH. Ve}ina
plina, 19.000 kubika, i}i }e pre-
ma Sarajevu i Isto~nom Saraje-
vu, dok }e hiljadu kubika ostaja-
ti u Zvorniku.
- Plin bi do Sarajeva trebao
sti}i u jutarnjim satima (subota),
a mi }emo ga odmah proslijediti
u mre`u - kazao nam je sino}
Adis Salki}, portparol „Sara-
jevogasa“.
To, me|utim, ne zna~i i da }e
plin odmah sti}i do doma}insta-
va. Prema Salki}evom obja{nje-
nju, potrebna su najmanje 72 sa-
ta da plin od dolaska u BiH sti-
gne do krajnjih potro{a~a.
O tome kada }e i u koja nase-
lja pristizati plin, gra|ani }e biti
obavije{teni tokom dana.
Direktor „BH-Gasa“ obja-
snio nam je da je iznenadni do-
govor sa „Srbijagasom“, koji ta-
ko|er ima velike probleme zbog
prekida isporuka iz Rusije, sklo-
pljen zahvaljuju}i podr{ci pre-
dsjednika Srbije Borisa Tadi}a,
koji je li~nim anga`manom i za
svoju dr`avu iz Ma|arske, Nje-
ma~ke i Austrije obezbijedio
odre|ene koli~ine plina.
Na{ list saznaje da je tokom
dana u kontakte s Beogradom bio
uklju~en i predsjedavaju}i Vije}a
ministara BiH Nikola [piri}.
Nove ponude
No, osnovno pitanje glasi za-
{to se BiH na ovakav na~in po-
~ela snalaziti tek tre}i dan ener-
getske krize. Be}arevi} tvrdi da
niko, do ju~er, uprkos njegovim
zahtjevima i molbama, nije `elio
prodavati svoje rezerve plina na
tr`i{tu, jer je bilo neizvjesno ka-
da }e se posti}i dogovor izme|u
Rusije i Ukrajine.
Isto odgovara i Mehmed Ko-
ld`o, direktor „Energokomerca“,
sektora „Energoinvesta“, uvo-
znika plina za BiH.
- I „Energoinvest“ je pred za-
klju~enjem sporazuma za doda-
tne koli~ine plina iz Ma|arske,
a i te ponude do{le su nakon sa-
stanaka na nivou EU, Rusije i
Ukrajine - ka`e Kold`o.
I dok se u BiH ovim poslovi-
ma u velikoj krizi koja potresa
Evropu bave direktori dr`avnih
preduze}a, dotle u drugim dr`a-
vama, poput Srbije i Hrvatske, ti-
move vode predsjednik dr`ave
Boris Tadi} ili, pak, premijer Ivo
Sanader.
Sino} je iz kabineta predsje-
dnika Srbije saop}eno kako je
Tadi} donio odluku da kao izraz
solidarnosti ustupi BiH dio
svog plina, potvr|eno je Srni.
- Predsjednik Tadi} dao je
politi~ku saglasnost da se BiH
ustupi dio gasa koji Srbija ima.
Kao {to su evropske zemlje bile
solidarne prema Srbiji i ustupile
joj svoje rezerve gasa, tako je i
Srbija `eljela da bude solidarna
u regionu i da pomogne BiH -
re~eno je u Tadi}evom kabinetu.
Na takvoj odluci zahvalio se
i Be}arevi}.
A. HAD@IARAPOVI] -
B. TURKOVI]
„Toplane“: Pripreme za pu{tanje u mre`u (Foto: F. Fo~o)
Slavo Kraji{nik, direktor
„Sarajevogasa“ iz Isto~nog Sar-
ajeva, izjavio je za Srnu da }e
pomo} iz koli~ina koje ima Sr-
bija biti nastavljena dok se ne
normalizira stanje.
- Koli~ine se ne bi trebale
smanjivati. Gas koji sti`e iz Sr-
bije trebalo bi podmiriti potre-
be doma}instava i javnih usta-
nova na podru~ju Isto~nog Sar-
ajeva - kazao je Kraji{nik.
Koli~ine se ne}e smanjivati
Tadi}: Pomo} BiH
Be}arevi}: Konkretni potezi
INTERVENCIJA Poslije trodnevne nebrige za gra|ane
Zahvaljuju}i Tadi}u, plin
u BiH stigao iz Srbije!
„BH-Gas“ sklopio aran`man sa „Srbijagasom“ o interventnoj isporuci
20.000 kubika prirodnog plina na sat Tadi}eva odluka izraz solidarnosti
Ista cijena
- Cijena interventnog ga-
sa za gra|ane ne}e biti dru-
ga~ija od one koju ve} pla}a-
ju. Sav ovako preuzeti gas od
Srbije mi ne}emo pla}ati no-
vcem, ve} }emo ga vratiti is-
tim koli~inama gasa iz Rusije
- isti~e Be}arevi}.
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 4
PROCEDURE Poslije stava Komisije za vrijednosne papire
Vlada FBiH analizirat }e
izbor NO „BH Telecoma“
Ako zaista postoje problemi, zatra`it }emo odr`avanje nove
Skup{tine dioni~ara, ka`e ministar [e}kanovi}
Nakon {to je Komisija za vri-
jednosne papire FBiH osporila
imenovanje novog nadzornog
odbora „BH Telecoma“, uz stav
da nisu u potpunosti ispo{tova-
ne sve zakonima propisane pro-
cedure tokom odr`avanja
Skup{tine dioni~ara najprofita-
bilnije bh. kompanije, federalni
ministar prometa i komunikaci-
ja Nail [e}kanovi} isti~e da }e ti
navodi biti preispitani.
- Ministarstvo, koje u ime
Vlade FBiH upravlja sa 90 posto
dr`avnog kapitala „BH Teleco-
ma“, nije jo{ od Komisije za vri-
jednosne papire dobilo doku-
mentaciju i precizne navode
zbog ~ega se imenovanje NO
osporava. ^im ti dokumenti
do|u, detaljno }emo izanalizira-
ti primjedbe i, ako zaista postoje
odre|eni problemi, zatra`it
}emo odr`avanje nove Skup{ti-
ne dioni~ara - kazao je ju~er
[e}kanovi} za „Dnevni avaz“.
On je uvjeren da predstavnik
dr`avnog kapitala nije u~inio nika-
kve nezakonitosti „s namjerom“ te
da propisi moraju biti ispo{tovani.
- Ako i bude neophodno po-
noviti izbor NO, to ne zna~i da
}e ova kompanija biti suo~ena s
bilo kakvim problemima u radu
- ka`e [e}kanovi}.
Skup{tina dioni~ara na po-
sljednjoj sjednici je za predsje-
dnika NO izabrala Samira
^au{evi}a, za njegovog zamjeni-
ka Seada Gu{mirovi}a, a za
~lanove Nihada Imamovi}a, Mi-
rsada Huseinba{i}a, D`emu Sa-
lihovi}a, Josipa Tomi}a i Vjeko-
slava Ivankovi}a. Ad. H.
[e}kanovi}: Po{tivanje propisa
Komisija za vrijednosne pa-
pire FBiH u ponedjeljak }e
odr`ati vanrednu sjednicu povo-
dom izbora NO „BH Telecoma“,
nakon niza reakcija i pritu`bi na
njen potez.
- Pravni tim me obavijestio
da ne postoje nikakvi razlozi
zbog kojih bi moj izbor za ~lana
NO „BH Telecoma“, u ime ma-
lih dioni~ara, bio sporan - kazao
je za na{ list Nihad Imamovi}.
Vanredna sjednica Komisije
Samir Rizvo, {ef bh. pregovara~kog tima
Uvjete za ukidanje viznog
re`ima ispuniti do marta
Ako se u Bosni i Hercegovini
misli ozbiljno raditi na ukida-
nju viznog re`ima za na{e
gra|ane, onda svi uvjeti za sta-
vljanje BiH na bijelu {engensku
listu trebaju biti ispunjeni do
marta, odnosno maja, kada }e
BiH posjetiti ekspertni timovi
Evropske komisije i na licu mje-
sta se uvjeriti da li i koliko napr-
edujemo ka bezviznom re`imu.
Ovo je u izjavi za „Dnevni
avaz“ kazao Samir Rizvo, {ef bh.
pregovara~kog tima za ukidanje
viznog re`ima sa EU. Naglasio je
da }e nakon analize eksperata
Evropske komisije biti sa~injena
i kona~na ocjena na osnovu koje
}e Brisel odlu~iti da li je BiH
ispunila uvjete za ukidanje viza
bh. gra|anima.
- Zadaci za bh. vlasti su jasni.
U decembru smo Vije}u minista-
ra dostavili posljednju analizu
Evropske komisije, u kojoj je na-
zna~ena 61 oblast u kojoj nije po-
stignut napredak ili nedostaje
izvje{taj o ura|enom poslu. Sada
je na Vije}u ministara da uradi
svoj dio posla, odnosno zadu`i
ministarstva i druge institucije
da provedu zadatke koje od nas
Brisel zahtijeva - kazao je Rizvo.
No, izvje{taj Evropske komi-
sije, s jasnim zadacima za ukida-
nje viza, jo{ nije razmatran u
dr`avnoj vladi. S. [.
Rizvo: Dolazak eksperata EU
Dok u Parlamentu najavljuju sankcije
He}ino ministarstvo krivo za gre{ku
Nakon {to je Parlament FBiH
navodno zbog tehni~ke gre{ke u
„Slu`benim novinama FBiH“
objavio izmjene i dopune Zakona
o privrednim dru{tvima bez ama-
ndmana na ~lan 28., koji izuzima
firme iz oblasti energetike, teleko-
munikacija i `eljezni~kog sao-
bra}aja u slu~aju dugovanja dru-
gim firmama i pretvaranja njiho-
vog kapitala u dionice, iz ove
institucije poru~uju da }e ispravka
biti objavljena u ponedjeljak.
Safet Softi}, predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma Parlamenta
FBiH, najavio je sankcioniranje
odgovornih za ovu gre{ku.
- Jo{ nismo utvrdili ko je odgo-
voran, ali sigurno je da }e se to u
{to kra}em roku ustanoviti i ispra-
viti - ka`e Softi}.
Prema rije~ima Izmira Had`ia-
vdi}a, sekretara Doma naroda FBi-
H, na ovakve propuste Parlamenta
treba upozoriti Ministarstvo ener-
gije, na ~ijem je ~elu Vahid He}o.
To ministarstvo, naime, predlaga~
je Zakona, a Had`iavdi} upozorava
i da se ovako velika gre{ka vrlo lako
mo`e zloupotrijebiti. Az. D.
[i{i}: Isplata razlike
Zahtjev demobilisanih boraca ~elnicima ZDK
Naknade do 15.
januara ili protesti
Upravni odbor Saveza demo-
bilisanih boraca ZDK pozvat }e
borce na proteste i zatra`iti
smjene nadle`nih u Kantonu
ako decembarske naknade za vr-
ijeme nezaposlenosti ne budu
ispla}ene do 15. januara.
- Tra`imo da u ZDK do 15. ja-
nuara bude ispla}ena razlika od 15
KM u skladu s prosjekom pla}a s
prethodnom godinom te da na-
knade u 2009. budu ispla}ivane
do prvog u mjesecu - kazao je pre-
dsjednik Saveza demobilisanih
boraca BiH Mehmed [i{i}.
Zahtjevi su dostavljeni pre-
mijeru ZDK Miralemu Gali-
ja{evi}u, ministru za bora~ka pi-
tanja Sejadu Nali}u i direktoru
Slu`be za zapo{ljavanje ZDK
Nihadu Pa{ali}u.
UO Saveza na vanrednoj sje-
dnici preksino} je zaklju~io da
se od Vlade ZDK zatra`i da u
svim javnim preduze}ima ~iji su
osniva~i Kanton i op}ine izvr{i
uvid u na~in prijema radnika od
2006. godine do danas. A. D`.
[efkija Elezovi}, ~lan UO Zavoda PIO
Vi{e penzije mo`da tek u maju
Prema sredstvima kojima
Zavod PIO/MIO FBiH raspo-
la`e, pove}anje penzija ne}e
biti mogu}e prije maja, izjavio
je za „Dnevni avaz“ [efkija
Elezovi}, predsjednik Saveza
penzionera/umirovljenika
FBiH i ~lan Upravnog odbora
Zavoda.
- Na{a osnovna zada}a je da
se penzije odr`e na sada{njem
nivou, dok se ne obezbijede
dodatna sredstva. Dobili smo i
garancije Vlade FBiH da }e u
rebalansu bud`eta u aprilu biti
obezbije|eno vi{e od 80 milio-
na maraka za ispla}ene benefi-
cirane penzije iz pro{le godine
- ka`e Elezovi}. Az. D.
Elezovi}: Dodatni novac
Spec
LJUBLJANA - Crnogorski ministar vanjskih poslova Milan
Ro}en izjavio je da }e Crna Gora uskoro sa BiH potpisati sporazum
o ure|enju granica, jer „nema otvorenih pitanja sa susjedima“.
Ro}en je u intervjuu slovenskom listu „Delo“ istakao da }e to
biti prvi ovakav sporazum na teritoriji biv{e Jugoslavije, ali nije
precizirao datum njegovog potpisivanja.
Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je
odre|ivanje pritvora Radoju La-
lovi}u i Soniboju [kiljevi}u,
biv{im rukovodiocima KPZ „Ku-
la“, zbog opasnosti od bjekstva,
mogu}eg utjecaja na svjedoke i
pomaga~e, te zbog procjene da bi
boravkom na slobodi mogli na-
ru{iti sigurnost gra|ana ili imovi-
ne. Odbrana se ovom prijedlogu
protivila, a Sud BiH odluku }e do-
nijeti naknadno, saop}io je BIRN.
- Obojica su suo~eni sa
te{kim optu`bama, {to kod njih
mo`e prouzrokovati `elju za bje-
kstvom - rekao je Behaija Kr-
nji}, tu`ilac Tu`ila{tva BiH.
Lalovi} i [kiljevi} su optu`eni
da su od maja 1992. do decembra
1995. godine „svjesno i voljno“
u~estvovali u „sistemskom udru-
`enom zlo~ina~kom poduhvatu“
koji je za cilj imao progon nesr-
pskog stanovni{tva.
Tu`ila{tvo BiH tra`i
Pritvoriti Lalovi}a i [kiljevi}a
pogledi 5
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
Alkalaj: U na{oj diplomatiji sve je mogu}e
[ef diplomatije BiH Sven
Alkalaj odlu~io se upetljati u
svoj posao pisanjem instrukcije
ambasadorima da se aktiviraju
zbog plinske krize. Alkalaj je,
tako, naredio da se uspostave
de`ure u ambasadama, da se
~itaju novine i prate informaci-
je, posljedice, „relacije i korela-
cije“ (!?) u vezi sa BiH te uspo-
stave e-mail kontakti i de`urni
mobilni telefoni.
Nije problem u tome {to se
Alkalaj odlu~io uklju~iti u cijeli
slu~aj, nego na~in na koji to on,
ali i njegovi {efovi u Predsje-
dni{tvu BiH rade. Da nije tra-
gi~no, bilo bi smije{no - od
ambasadora „urgentno“ tra`iti
da po~nu raditi ono {to im je, i s
plinom i bez plina, osnovni po-
sao.
Je li mogu}e da MVPBiH i
Alkalaj nemaju brojeve telefona
ambasadora, njihove e-mail adr-
ese, da se u ambasadama ne ~ita-
ju novine i ne prati sve ono {to
je vezano uz BiH?
I to nije jedini Alkalajev bi-
ser. Prekju~er je najva`niji dio
njegovog saop}enja bio kako je
ruskom ambasadoru u BiH za-
hvalio na dobivenoj informaciji
o tome da se u Briselu odr`ava
sastanak izme|u predstavnika
Ukrajine i Rusije, iako su taj su-
dbonosni skup ve} danima rani-
je najavljivali svi svjetski i do-
ma}i mediji.
O~ito je u na{oj diplomatiji
sve mogu}e, samo ne to da njen
{ef na vrijeme sazna da nam se
sprema alarmantna plinska kri-
za. T. L.
Li~nost dana Sven Alkalaj
Ministrova naknadna pamet
Da nije tragi~no, bilo bi smije{no - od ambasadora
se tra`i da po~nu raditi ono {to im je posao
INTERVJU Konstantin [uvalov, ruski ambasador u BiH
Krivac za nestanak
plina je Ukrajina!
Ruski dr`avljani u BiH problem s grijanjem rje{avaju kao i svi drugi gra|ani
Od bh. vlasti nisam ~uo optu`be na ra~un Rusije
Razgovarao:
Tarik LAZOVI]
Jedini krivac za prestanak
isporuke plina Bosni i Hercegovi-
ni i ostalim evropskim zemljama
je Ukrajina, a ne Rusija, izjavio je
ju~er u intervjuu za „Dnevni
avaz“ Konstantin [uvalov, ruski
ambasador u BiH.
Te{ka situacija
Ipak, njegova ambasada po-
sljednjih dana u Sarajevu nije pr-
etjerano popularna, jer se ve}ina
stanovni{tva smrzava zbog ne-
stanka plina, a mnogi strahuju
da }e ostati i bez alternativnih
izvora grijanja. Na popularnoj
internet-stranici Facebook napr-
avljena je i grupa pod nazivom
„Isklju~imo ruskoj i ukrajinskoj
ambasadi u BiH grijanje i stru-
ju“. Dodu{e, u ovom pozivu
o~ito se previdjelo da Ukrajina
nema ambasadu u Sarajevu.
Zbog obustave isporuke plina
mnogi u BiH trpe posljedice ko-
je podsje}aju na ratna vremena.
Da li je neophodno da se
gra|ani smrzavaju zbog rusko-
ukrajinskog spora?
- Te{ke humanitarne i eko-
nomske posljedice obustavlja-
nja isporuka plina u BiH nisu
prouzrokovane sporom Rusije i
Ukrajine, kako vi to prire|ujete,
nego ovakvim na~inom vo|enja
sporova koji je izabrala Ukraji-
na. Ukrajina je prekinula prego-
vore, prekr{ila svoje obaveze,
po~ela prisvajati ruski plin pre-
dvi|en za tranzit, koji ide i za
BiH.
Blokirala je tranzit i do sada
izbjegava da u~ini transpare-
ntnim rezultate mjerenja ko-
li~ina plina na ulazu i izlazu s ter-
itorije Ukrajine za sve zainteresi-
rane strane. Dakle, izbjegava da
pru`i mogu}nost da se svi osvje-
do~e i doka`u - da li se de{ava
kra|a plina. Nastala te{ka situa-
cija ima konkretnog i jedinog kr-
ivca - to je Ukrajina. Krivica
Ukrajine ne treba da bude od-
ba~ena, niti preba~ena na druge i
ne treba da se dijeli s drugima.
Objektivno mi{ljenje
Vlasti BiH kontaktirale su
Vas u vezi s posljednjim do-
ga|ajima. Osje}ate li Vi, kao
predstavnik Ruske Federacije,
krivicu i odgovornost zbog toga
{to je vi{e od 100 hiljada do-
ma}instava ostalo bez grijanja
na temperaturama ispod nule?
- O krivici i odgovornosti re-
kao sam sve {to je potrebno kada
sam odgovarao na va{e prvo pi-
tanje. [to se ti~e mojih pregovo-
ra sa zvani~nicima BiH, tokom
tih razgovora uvjerio sam se da
kod njih postoji objektivno
mi{ljenje o tome {ta se de{ava.
Ne samo da nisam od njih ~uo
optu`be, koje vi bezo~no
upu}ujete meni u va{em pita-
nju, nego nisam od njih ~uo ni
zamjerke na{em stavu o uzroci-
ma nastanka krize.
Na koji na~in se grijete Vi u
svojoj rezidenciji i Ambasadi?
- Probleme s grijanjem ruski
dr`avljani u BiH rje{avaju na
isti na~in kao {to to rade i sami
gra|ani BiH.
Kako se trenutno ~ini, spor
koji Rusija i Ukrajina imaju
ne}e biti rije{en tako brzo. Da li
savjetujete bh. vlastima da pro-
na|u alternativni izvor dotoka
plina i naprave skladi{te rezer-
vi koje bi mogli koristiti u
slu~aju nove krize?
- Vlasti BiH donijet }e sve
odluke koje su neophodne za
njih bez mojih savjeta.
[uvalov: Vlasti BiH mogu bez mojih savjeta
BiH jo{ ima dugovanja za
plin Rusiji. Ho}ete li, nakon
ovih doga|aja, i u slu~aju BiH
zbog tog duga pribje}i sankci-
jama i obustaviti isporuku?
- Kao {to vam je dobro po-
znato, Rusija nije nikada pribje-
gavala sankcijama prema BiH
zbog njenih dugovanja za plin.
Mi smo nesmetano isporu~ivali
plin u Evropu bez obzira na bilo
koje okolnosti i nikada nismo
pribjegavali akcijama koje bi
mogle imati te{ke humanitarne
posljedice. Za razliku od onoga
kako je to sada uradila Ukrajina.
Ne}emo ucjenjivati BiH
Direktor Ton~o Bavrka za „Avaz“
Niko nije zatra`io aktiviranje
lo`-ulja i nafte iz robnih rezervi
Ton~o Bavrka, direktor Fede-
ralne direkcije robnih rezervi, iz-
javio je za „Avaz“ da se u robnim
rezervama ve} nalazi 500 tona
lo`-ulja i nekoliko miliona litara
nafte, {to bi bilo dovoljno za za-
grijavanje sarajevskih stanova u
nekoliko narednih dana.
No, Vlada FBiH do sada nije
zatra`ila da se zalihe aktiviraju.
- Pretpostavljam da ~ekaju
da Kantonalna vlada poku{a ri-
je{iti problem Sarajeva, koje je u
najgoroj situaciji.
Ukoliko se iscrpe svi meha-
nizmi koje Vlada KS ima, onda
}e, vjerovatno, reagirati i Feder-
alna vlada - ka`e Bavrka.
On isti~e da na zalihama po-
stoje odre|ene koli~ine p{enice,
bra{na i ulja. M. A.
Spec
SARAJEVO - Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} posjetit
}e u ponedjeljak i utorak Dansku kako bi prisustvovao za-
vr{etku obuke dvojice bh. oficira u Esbjergu. Predsjedni{tvo
BiH donijelo je odluku o upu}ivanju deset oficira Oru`anih sna-
ga BiH u Misiju ISAF u Afganistan, me|u kojima su i dvojica
oficira OS BiH koja }e biti dio kontingenta danskih oru`anih
snaga, saop}ilo je Ministarstvo odbrane BiH.
Koga }e Obama zadu`iti za Balkan
I Vesli Klark u igri za
posebnog izaslanika
Nova ameri~ka administraci-
ja predsjednika Baraka Obame
(Barack) mogla bi za specijalnog
izaslanika za {iri region Balka-
na, uklju~uju~i i BiH, pozvati i
penzionisanog generala, koma-
ndanta NATO-a Veslija Klarka
(Wesley Clark), cijene anali-
ti~ari.
Mediji u SAD ve} su objavili
da }e Obamina adminstracija
najvjerovatnije imenovati pose-
bne izaslanike za odre|ena po-
dru~ja, {to bi mogla uraditi i za
Balkan. Osim ranije spominja-
nih Roberta Gelbarda, ^aka Ha-
gela (Chuck Hagel) i D`ima Do-
binsa (Jim Dobbins), tu je i ge-
neral Klark.
Klark ima bogato iskustvo u
ovom regionu, posebno u BiH i
na Kosovu, a cijeni se i kao utje-
cajna li~nost, posebno bliska
novom dr`avnom sekretaru Hi-
lari Klinton (Hilary Clinton).
Klark se u me|uvremenu akti-
vno uklju~io o politiku, kao i
poslovne vode, ali se navodi da
tek o~ekuje pravi anga`man.
On se spominjao kao jedan od
mogu}ih demokratskih predsje-
dni~kih kandidata, ali ipak je po-
dr`ao kandidaturu Hilari Kli-
nton. Mnogi smatraju da }e mu
ona uzvratiti visokom funkcijom
u novoj administraciji. T. L.
mozaik
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 6
[ta drugi pi{u
DANAS U PRODAJI
MELBURN - Ronald Meki (Mackie, 47), radnik na ele-
ktri~noj centrali, samo je ~udom pre`ivio pad s visine od 50 me-
tara. Ronald je radio na 10. spratu zgrade. Otpustio je u`e kako
bi se spustio sprat ni`e, ali je zavr{io u lijevku za pepeo. Imao je
sre}e {to bojleri tri dana nisu radili tako da pepeo u lijevku nije
bio vru}. U padu je ozlijedio glavu i prsa te probio plu}a, javio je
„Herald Sun“.
Spec
80
1
77
2
3
3
34
4
88
5
17
6
29
7
60
8
8
9
41
10
59
11
4
12
16
13
6
14
23
15
63
16
55
17
74
18
75
19
64
20
9
21
65
22
66
23
71
24
72
25
35
26
15
27
1
28
52
29
51
30
33
31
54
32
TV BINGO
2. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj
33
76
34
43
35
13
36
36
37
83
panorama
Sutra u „Dnevnom avazu“ dva priloga
DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
D`ek pot u narednom kolu iznosi oko 770. 000 KM
1. 027 1040430 48 2. 027 1127790 90 3. 027 2934910 17
4. 027 1161420 21 5. 027 3573409 07
Jack pot: Nije izvu~en
Bingo 36: Nije izvu~en
Bingo 37+: Dva dobitka - 31.053,59 KM
Kartice kupljene u Tuzli
Deseterac: 34 dobitka - 1.096,01 KM
Peterac: 12.590 dobitaka - 6,20 KM
Od aprila 2007. godine,
kada su njegov partner Peri-
ca Mati} i on osu|eni na po
godinu i po zatvora zbog pre-
vara u predizbornoj kampa-
nji gdje su se predstavljali
kao funkcioneri SNSD-a uzi-
maju}i novac od gra|ana,
MUP RS traga za Petrom
Cvjetinovi}em, poznatijim
kao Pero Maljutka.
Prema informacijama „Av-
aza“, ovaj okorjeli varalica iz
Bijeljine stalno se kre}e u po-
grani~nom pojasu Srbije i
BiH, naj~e{}e na prostoru Lo-
znice, a ni srbijanska policija
mu ne mo`e u}i u trag. Naime,
on sve svoje poslove zavr{ava
telefonski, tako da ga niko od
prevarenih nikada nije vidio.
Ovih dana Maljutka, koji je
za protekle dvije godine, pre-
dstavljaju}i se la`no kao bh.
ministri iz d`epova naivnih
gra|ana, uglavnom javnih
osoba i biznismena, izvukao
na desetine hiljada maraka,
ponovo hara, ali u liku i djelu
federalnog premijera Ned`ada
Brankovi}a. Po ve} isproba-
nom receptu, Maljutka od njih
tra`i novac za lije~enje dje-
voj~ice oboljele od leukemije.
Prevare koje je izveo glu-
me}i uvjerljivo ministre u~i-
njene su nakon {to je 2007. go-
dine pobjegao u Srbiju. S obzi-
rom na to da svi koje je prevar-
io na istu foru nisu prijavili
ni{ta, jo{ se ne mo`e utvrditi
ta~an broj prevarenih, kao ni
iznos novca koji im je uzeo.
Po~etkom oktobra pro{le
godine, beogradska policija
uhapsila je Milo{a Mihajlo-
vi}a za kojeg se sumnja da je s
Maljutkom prevario vi{e usp-
je{nih biznismena u Srbiji. U
junu i julu 2008. Maljutka se
predstavljao kao premijer RS
Milorad Dodik, zvao je neko-
liko srbijanskih biznismena i
molio ih da na ra~un navodno
te{ko oboljelog Mihajlovi}a
uplate novac za lije~enje.
Mnogi su povjerovali da ra-
zgovaraju s premijerom RS i
dali su novac. E. SARA^
PREVARANTI Bijeljincu policija ne mo`e u}i u trag
Pero Maljutka ponovo vara
Niko ga nije vidio, sve poslove zavr{ava telefonski tako da ljudi
povjeruju i daju mu novac
Cvjetinovi}: Kre}e se izme|u
Srbije i BiH
Cvjetinovi} se la`no pre-
dstavljao i kao Zlatko Mile-
ti}, direktor Federalne upra-
ve policije, Nedeljko ^ub-
rilovi}, ministar saobra}aja i
veza RS, Rajko Ubiparip,
biv{i ministar za privredu,
energetiku i razvoj RS, te Sr-
edoje Novi}, ministar civi-
lnih poslova BiH.
Koja je imena
koristio
Najskuplji mobilni telefon
na svijetu je „Eplov“ „iPhone
3G King’s Button“, koji ko{ta
vi{e od 2,5 miliona dolara.
Skupocjeni telefon, za ~iji je
dizajn zaslu`an austrijski dra-
guljar Peter Aloison, izra|en je
od 18-karatnog bijelog zlata i
ukra{en sa 138 dijamanata najfi-
nijeg kvaliteta.
Prvo {to upada u o~i je du-
gme „home“, koje je, zapravo,
rijedak dijamant od 6,6 karata.
Draguljar Aloison ve} neko-
liko godina dizajnira ekstrava-
gantne luksuzne mobilne telefo-
ne. Prije deset godina ovaj je ko-
ntroverzni dizajner lansirao pr-
vi mobilni telefon ukra{en dija-
mantima, a lani je opet skrenuo
pa`nju na sebe dijamantskim
kripto za{ti}enim pametnim te-
lefonom, koji je dizajnirao za je-
dnu rusku kompaniju.
Bijelo zlato i 138 dijamanata
Dje~ak nastavlja borbu s opakom bole{}u
Viktor Toma{evi}
na pretragama
Osmogodi{nji Viktor To-
ma{evi} smje{ten je na Univer-
zitetskoj klinici u njema~kom
Minsteru, gdje }e mu u ponedje-
ljak biti ugra|en kateter. Dje~ak
}e biti podvrgnut nuklearnom
zra~enju, a potom, po tre}i put,
transplantaciji mati~nih }elija.
Prema rije~ima njegove tetke
Tanje \urovi}, on se dobro os-
je}a i uglavnom je raspolo`en i
nasmijan.
- Jo{ se formira petnaestodne-
vni plan za predstoje}e va|enje
nalaza. U srijedu }e, najvjerova-
tnije, po~eti terapija zra~enja -
kazala nam je \urovi}.
Viktorovo zdravstveno stanje,
nakon dijagnosticiranog tumora
na nadbubre`noj `lijezdi i li-
mfnim ~vorovima, a potom i dvi-
je operacije, opet se, na`alost, po-
gor{alo, te je dje~ak morao biti
hospitaliziran. Ljekari su mu na
posljednjoj kontroli ustanovili
promjene }elija na kostima. S. Ba. Viktor uo~i odlaska u Njema~ku
Austrijski draguljar ukrasio telefon
Najskuplji mobitel za
2,5 miliona dolara
mozaik
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
7
Goran Paskaljevi}
Politika mo`e da satre
Na Balkanu, politika je itekako umije{ana u
li~ne `ivote. Ona bitno mijenja sudbine, pogotovo
tzv. malih ljudi. Politi~ari, paradoksalno, manje za-
vise od politike koju kreiraju, uvijek se do~ekaju na
noge, ali zato tzv. malog ~ovjeka politika mo`e da
satre. (Reditelj za „Blic“)
Mate Mi{o Kova~
Navija~ki sukobi poga|aju
moju dalmatinsku du{u
Te{ko se mirim sa ~injenicom da su Zadrani na
utakmici [ibenik - Slaven Belupo vrije|ali [iben-
~ane. To poga|a moju dalmatinsku du{u. Ne mislim
da je iko nevin u dalmatinskim navija~kim sukobi-
ma, ali ~ini mi se da se pretjeralo. (Pjeva~ za „Slobodnu Dalmaciju“)
Nikolina Pi{ek
Djeca znaju vi{e nego mi
Moja k}erka Hana je dobro podnijela te fotke.
Golo tijelo za nju nije tabu tema, jer se ne skrivam
od nje kada se presvla~im. Mislim da klinci, zahva-
ljuju}i internetu i svim drugim medijima, znaju
mnogo vi{e o seksualnosti nego {to smo mi kada
smo bili u tim godinama. (Voditeljica za „Index“)
Paskaljevi}:
Mijenja sudbinu
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza
10. 1. 2009.
10. 1. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -18
0
C do 4
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od -9
0
C do 10
0
C
11. 1. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -12
0
C do 2
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od -4
0
C do 8
0
C
12. 1. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -12
0
C do 0
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od -3
0
C do 10
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ke prilike bit }e ne{to ugodnije, ali obla~no vrijeme bi kod me-
teoropata moglo uzrokovati pote{ko}e poput glavobolje, nervoze i dekoncentra-
cije. U Hercegovini }e povremeni sun~ani intervali popraviti raspolo`enje kod
ve}ine ljudi. Najvi{e pa`nje treba posvetiti za{titi od hladno}e.
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
BIHA]
-3
-3
-3
TUZLA
SARAJEVO
VRIJEME
DANAS
-4
10
BANJA
LUKA
BR^KO
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
SUBOTA
GORA@DE
-3
NEDJELJA PONEDJELJAK
-4
Danas }e u
Bosni biti pre-
te`no obla~no vri-
jeme, po kotlinama i
uz rijeke s maglom i
sumaglicom, a u Hercego-
vini umjereno do prete`no
obla~no vrijeme. Tokom da-
na ponegdje u Bosni mogu}e je
provijavanje slabog snijega. Vjetar
u Bosni slab sjeveroisto~ni, a u
Hercegovini slaba do umjerena bura.
Obla~no
i hladno LIVNO
-2
MOSTAR
NEUM
10
-3
ZENICA

033/281-393
redakcija@avaz.ba
[ta ka`u u narodu
Riba 100 posto smrdi od glave
U ovoj dr`avi ni{ta nije normalno. Za ovakvo su stanje najodgovorni-
ja ministarstva pravosu|a i policije. Sva podr{ka i prljavi poslovi dire-
ktno su ili indirektno povezani sa visokopozicioniranim ljudima u ovoj
dr`avi. Dakle, riba sto posto smrdi od glave. (Vjerni ~italac iz Zenice)
Grad Sarajevo 10.1. 2009.
Izlazak 7.20 Izlazak 15.25
Zalazak 16.26 Zalazak 7.01
Gost ve~era{njeg izdanja Ce-
ntralnog dnevnika sa Senadom
Had`ifejzovi}em, jedne od na-
jgledanijih informativnih emi-
sija u BiH, koja se emitira na
NTV Hayat i Mre`i plus, bit }e
reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}.
Had`ifejzovi} je u izjavi za
„Dnevni avaz“ naveo da reisu-l-
ulema ve} tri godine nije gosto-
vao u CD-u, dodaju}i:
- Vakat je da ponovo gostuje, a
~emu je vakat, tomu je i vrijeme.
Poznaju}i Had`ifejzovi}a,
pred reisu-l-ulemom Ceri}em
ve~eras }e se na}i vru}e teme.
Kako nam je sam potvrdio
urednik i voditelj, u ekskluzi-
vnom razgovoru s poglavarom
Islamske zajednice u BiH razgo-
varat }e o aktuelnoj politi~koj
situaciji u zemlji, njegovim rela-
cijama s politi~arima, nejedi-
nstvu bosanskih politi~ara, gra-
dnji sjedi{ta Rijaseta IZ, kao i
medijsom ratu protiv Rijaseta
pokrenutom nakon najava o
izgradnji ove zgrade.
Tako|er, dodao je Had`ife-
jzovi}, me|u temama }e biti i si-
tuacija u Gazi, potrebe odr`ava-
nja Bo{nja~kog sabora...
- Kao i uvijek, gledaoci mo-
gu o~ekivati otvoren razgovor,
koji }e biti u`ivo emitiran, zna~i
li{en bilo kakvih kamufla`a,
{minkeraja... - rekao je Had`ife-
jzovi}. S. [.
NAJAVE Ve~eras u Centralnom dnevniku NTV Hayat
Reisu-l-ulema gost
kod Had`ifejzovi}a
Urednik i voditelj jedne od najgledanijih emisija najavljuje vrlo
zanimljiv intervju o svim aktuelnim temama
Iako su meteorolozi ranije
najavljivali da }e ju~er i danas
biti izuzetno hladno, tempera-
ture su za nekoliko stepeni vi{e
nego prethodnih dana.
Na Igmanu i Kupresu ju~er
je bilo minus 20, u Drvaru -18,
Bugojnu -16, u Sarajevu -12,
dok je prije nekoliko dana bilo
minus 14. Sli~no vrijeme za-
dr`at }e se tokom vikenda i
po~etkom idu}e sedmice, a ma-
ksimalne dnevne temperature
bit }e izme|u minus pet i minus
~etiri Celzijeva stepena.
- Od utorka }e do}i do osje-
tnog rasta temperatura, ali }e se
i tada kretati oko nule - kazao
nam je D`enan Zulum, meteor-
olog Federalnog hidrometeoro-
lo{kog zavoda.
Zbog leda na ulicama te po-
vreda na sankanju i skijanju, u
sarajevsku Hitnu pomo} u
~etvrtak i petak javilo se deset
pacijenata s lomovima ruku i
nogu te tridesetak s i{~a{enjima
i uganu}ima.
U Hitnoj pomo}i u Zenici u
~etvrtak su imali dosta interve-
ncija zbog povreda nastalih na
skijanju i sankanju.
- Uglavnom se radi o djeci iz
prigradskih mjesta. Osim toga,
na{e ekipe u vangradskim po-
dru~jima imaju problema s pri-
lazom vozilima, upravo zbog ne-
prohodnih puteva - kazao nam
je de`urni ljekar Sed`ad Deli-
ba{i}.
S istim problemom susre}u
se i tuzlanski ljekari, koji su u
nekoliko slu~ajedva do pacije-
nata morali pje{a~iti. B. T.
Ve}i minusi zaobi{li Bosnu i Hercegovinu
Toplije od utorka
Temperature }e se kretati oko nule
Agencija za razvoj visokog obr-
azovanja i osiguranje kvaliteta BiH
primila je dopis Ministarstva obra-
zovanja ZDK i istra`it }e slu~aj ra-
spisivanja konkursa za upis postdi-
plomskog studija biomedicine na
Zeni~kom univerzitetu (UNZE).
Ministrica obrazovanja Zde-
nka Merd`an uputila je krajem
pro{log mjeseca dopis Agenciji, u
kojem tra`i njihovo mi{ljenje o fo-
rmiranju postdiplomskog studija
na koji su se ve} prijavile desetine
ljekara sa podru~ja srednje Bosne.
UNZE nema nijedan od fa-
kulteta koji su navedeni kao do-
diplomski, nego samo Zdra-
vstveni fakultet. A. D`.
Nakon konkursa za upis studija biomedicine na UNZE
Slu~aj preuzela Agencija za
razvoj visokog obrazovanja
Kova~: Niko
nije nevin
Pi{ek: Seks
nije tabu tema
Ef. Ceri}: Ponovo u studiju CD-a Had`ifejzovi}: Vru}e teme
Sarajevo: Za dva dana 10 lomova
teme
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 8
Iako se ministru vanjskih po-
slova bilo koje normalne zemlje
ne bi smjelo desiti da pojma nema
gdje }e to putovati u slu`bene po-
sjete tokom godine zastupaju}i
interese svoje dr`ave, kod nas je,
na`alost, i to mogu}e.
Kako do EU
Naime, {ef bh. diplomatije
Sven Alkalaj jo{ ne zna koje ze-
mlje svijeta }e posjetiti ove godi-
ne, niti mu je takav plan napravi-
lo Predsjedni{tvo BiH!? Isto ta-
ko, rasporeda slu`benih putova-
nja i posjeta dr`avnicima kod ko-
jih bi se moglo lobirati za prijeko
potrebne integracije BiH prema
EU nema ni za predsjedavaju}eg
Vije}a ministara Nikole [piri}a.
Ovaj podatak zvani~no nam je
potvr|en u Ministarstvu vanjskih
poslova (MVP) BiH, a ~ini se jo{
skandalozniji ako se ima u vidu
da su doma}i zvani~nici najavili
da }e za nekoliko mjeseci podni-
jeti zahtjev za ~lanstvo BiH u
Evropsku uniju.
Dodu{e, trenutno ni, primjer-
ice, MVP Hrvatske nema plana za
2009. godinu, jer je, kako ka`u, to
te{ko dogovoriti, ali treba ista}i
da }e samo ovog mjeseca tu
dr`avu posjetiti ~ak tri ministra
vanjskih poslova, od ~ega su dva
iz EU. Naredne sedmice }e u po-
sjetu Zagrebu sti}i ministri va-
njskih poslova Italije i Crne Gore,
a Finske sredinom januara.
Pogledamo li u dvori{te isto-
~nog nam susjeda, vidjet }emo
nove ambiciozne planove {efa sr-
bijanske diplomatije Vuka Jere-
mi}a, koji je samo u {est mjeseci
pro{le godine uspio posjetiti 180
od 192 dr`ave svijeta u borbi pro-
tiv priznavanja Kosova.
I njema~ki analiti~ar Gerald
Knaus nedavno je ukazao na to da
bh. zvani~nici moraju putovati
Evropom. Istakao je primjer Crne
Gore, ~iji su se zvani~nici dobro
pripremili za kandidaturu u EU
tako {to su obi{li sve va`nije vlade
i ponudili argumente za ~lanstvo.
[ta o~ekuju
Predsjednik nevladine organi-
zacije ACIPS Sanel Huski} zabri-
nut je, kako ka`e, dinamikom
ispunjavanja obaveza na{e zemlje
za pristupanje Uniji.
- Politi~ari u BiH o~ekuju da
}e nas Evropa ugurati u EU. Oni
ne shvataju da je ve}ina stvari
na bh. zvani~nicima. To podra-
zumijeva da moraju znati ko {ta
radi i imati strategiju kako da
izlobiraju priklju~enje BiH u
EU. O na{im kapacitetima go-
vori ~injenica da jo{ nemamo ni
ambasadora u Briselu i ne zna-
mo ni kad }emo ga imati - isti~e
Huski}. A. MAKUL
SKANDALOZNO Kako se lobira za bolju poziciju na{e zemlje
Bh. dr`avnici ne znaju
ni gdje }e putovati
Kao ni [piri}, Alkalaj jo{ nema pojma koje zemlje svijeta }e posjetiti ove godine
Za{to ne pogledamo barem kako to rade Srbija, Hrvatska, Crna Gora
Alkalaj i [piri}: Bez reda i rasporeda
Komisiji za finansije i bu-
d`et Parlamenta BiH dostavljen
je samo jedan amandman na na-
crt bud`eta za ovu godinu iako
rok za njihovo ulaganje istje~e u
utorak. Sude}i prema stavovima
poslanika, zajedni~ko rje{enje
se ne nazire.
- Do sada je stigao samo ama-
ndman Komisije za ravnopra-
vnost spolova kojim se tra`i da
za rad Agencije za ravnopravno-
st spolova bude izdvojeno
250.000 maraka - ka`e u izjavi za
„Dnevni avaz“ predsjednik Ko-
misije Sadik Bahti}.
Poslanik SDA u Predstavni-
~kom domu Bajazit Ja{arevi}
isti~e da }e ta stranka, eventua-
lno, ulo`iti amandman pred
sam istek roka.
- Smatramo da se i bez uzi-
manja s jedinstvenog ra~una
mo`e osigurati jo{ 30 miliona
maraka iz drugih izvora kako bi
se pomogao povratak izbjeglih -
ka`e Ja{arevi}.
Ako o tome ne bude dogovo-
ra, SDA }e predlo`iti ama-
ndman da se napravi bolja prer-
aspodjela u okviru prijedloga
koje je utvrdilo Fiskalno vije}e.
Zamjenik predsjedavaju}eg
Predstavni~kog doma Milorad
@ivkovi} kazao je da SNSD ne}e
ulagati amandmane naglasiv{i
da od posljednje sjednice Parla-
menta BiH nije bilo nikakvih
razgovora o bud`etu.
Razmatranje amandmana koji
budu dostavljeni Komisiji planir-
ano je za 15. januar. A. M. - S. [.
Ja{arevi}: Zajedni~ki prijedlog
BiH me|u najrizi~nijim zemljama u Evropi
Bruceloza poprima oblike epidemije
U Federaciji BiH pro{le godine registr-
irano je ukupno 776 oboljelih osoba od
bruceloze, {to je znatno vi{e u odnosu
na 2007. kada je bilo 488 zara`enih, ka-
zala je dr. Jelena Ravlija, epidemiolog
Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
Prema njenoj procjeni, trenutna situaci-
ja je izuzetno rizi~na jer se bruceloza i
dalje {iri i dobiva epidemijske oblike u
skoro svim kantonima. U izjavi za na{
list ka`e kako je pora`avaju}a ~injenica
da se BiH sa 30 oboljelih na 100.000 sta-
novnika svrstava u najrizi~niju sredinu
po brucelozi od svih evropskih zemalja.
- Situacija je alarmantna i ukoliko
`elimo suzbiti epidemiju, potrebno je
udru`iti aktivnosti humanog i veterinarskog sektora. Dokle god
ima zara`enih `ivotinja, treba o~ekivati masovnu zara`enost i ljudi
- upozorila je Ravlija. S. Ba.
Unsko-sanski kanton
Logora{i tra`e svoja prava
U organizaciji Saveza udru`enja logora{a USK „Dr. Irfan Ljubija-
nki}“, ju~er je u Biha}u odr`an sastanak s kantonalnim ministrom
zdravstva i socijalne politike Mustafom Avdagi}em, na kojem se,
izme|u ostalog, razgovaralo o primjeni Zakona o civilnim `rtvama
rata i Zakona o dopunskim pravima boraca, javila je Fena.
Insistirano je na uklju~ivanju ove populacije u primjenu postoje}ih
zakona, kako bi bili ravnopravni s ostalim bora~kim kategorijama i
na pobolj{anja zdravstvenog osiguranja.
Stalni predstavnik BiH pri UN-u
Barbali} predao akreditive Ban Ki-monu
Stalni predstavnik BiH pri UN-u u Njujorku, ambasador Ivan Bar-
bali} predao je akreditivna pisma generalnom sekretaru UN-a Ban
Ki-monu (Ki Moon).
Osim generalnog sekretara UN-a, ambasadora Barbali}a i {efa pro-
tokola UN-a, ceremoniji su prisustvovali i ministri savjetnici u Mi-
siji BiH pri UN-u, saop}eno je iz Ministarstva vanjskih poslova
BiH.
Slu~ajno otkri}e na platou Podvele`ja
Prona|en fosil ribe
Na kamenim plo~ama na platou
Podvele`ja iznad Mostara pro-
na|en je fosil ribe. Rije~ je o
plo~ama koje se vade iz zemlje, a
koriste se za oblaganje zidova i
drugih povr{ina. Otkri}e se, ka-
ko nam ka`e Safet No`i} iz Lo-
va~kog dru{tva „Vele`“, desilo sa-
svim slu~ajno, prilikom ugradnje
plo~a u lova~ki dom.
- U masi plo~a koje su dovezene iz kopa iz rejona Kru`anjsko brdo
prona|ena je i ova. Du`ina ribljeg kostura je osam i po, a {irina tri i
po centimetra - govori No`i}.
Prostor na kojem se iskopavaju kamene plo~e nalazi na 1.067 meta-
ra nadmorske visine, a vade se ru~no iz dubine od jednog metra.
No`i} je naglasio da su o ovom otkri}u obavije{tene nadle`ne usta-
nove u Mostaru i Sarajevu te se uskoro o~ekuje dolazak profesora
Envera Imamovi}a. M. Sm.
BANJA LUKA- Korisnici „M:tela“ u BiH poslali su na pravo-
slavni Badnji dan i Bo`i} gotovo deset miliona SMS poruka, sa-
op}eno je ju~er iz ove kompanije. Uprkos ote`anom saobra}aju,
upu}eno je oko 2,6 miliona SMS poruka vi{e nego za novogodi{nje
praznike, kada je poslato ukupno 7.169.002 poruka.
Spec
Halid Genjac, predsjednik
Komisije za evropske integraci-
je Parlamenta BiH, bez obzira
{to ima niz zamjerki na politiku
koju vodi Vuk Jeremi}, priznaje
da je primjer energije i aktivno-
sti koju ispoljava srbijanski mi-
nistar prava slika vo|enja inte-
nzivne vanjske politike.
- Jako je lo{e {to BiH nema
plana. Sada je najva`nije ispu-
njavanje uvjeta za Sporazum o
stabilizaciji i pridru`ivanju
(SAA) i prioriteta iz Evropskog
partnerstva, a Predsjedni{tvo i
MVP trebaju iskoristiti sve
mogu}nosti da prezentiraju
ozbiljnost i spremnost na{e ze-
mlje za pristup Uniji. BiH u
ovom trenutku ima zaista lo{
imid`, koji je potrebno {to pri-
je otkloniti, a to je mogu}e
intenzivnom vanjskom politi-
kom - ka`e Genjac.
Genjac: Primjer Jeremi}eve energije
Brzo - kratko
Ravlija: Alarmantna situacija
UO Agencije za visoko obrazovanje
Fejzi} o~ekuje usvajanje statuta
Prva radna sjednica Upravnog odbora Agencije za visoko obra-
zovanje i osiguranje kvaliteta, na kojoj }e biti razmatran njen statut,
bit }e odr`ana u ponedjeljak u Banjoj Luci. Direktor Nihad Fejzi}
za na{ list ka`e kako o~ekuje da }e biti usvojen statut, ~ime }e Age-
ncija mo}i po~eti raditi svoj posao.
- Ne bi trebalo biti ni{ta sporno. O~ekujemo da statut zatim bude
potvr|en na Vije}u ministara BiH bez velikih intervencija - kazao je
Fejzi}. A. Mu.
Direktor BH MAC-a Du{an Gavran
Bez mina 2019. godine?
Prema procjenama, do 2019. godine BiH bi trebalo da bude u po-
tpunosti o~i{}ena od mina, izjavio je direktor Centra za uklanjanje
mina - BH MAC Du{an Gavran. On je dodao da je za realizaciju de-
setogodi{njeg plana deminiranja potrebno 800 miliona KM ili pro-
sje~no 80 miliona KM godi{nje.
Plo~a s ribljim kosturom
Istje~e rok za dostavljanje amandmana na bud`et BiH
Niti se razgovara niti nazire dogovor
teme
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 9
Direktor Kantonalne uprave
za inspekcijske poslove u Tuzli
Besim Durakovi} smatra krajnje
nekorektnim i neutemeljenim
optu`be uprave Selimovi}evog
„Klasa“ iznesene na rad inspe-
ktora koji su kontrolirali te`inu
hljeba u supermarketu „Tu{„ u
Tuzli, te njihove tvrdnje da je ri-
je~ o zavjeri koja ima za cilj
„sru{iti ugled“ ove kompanije.
Kodeks firme
- Ovdje se radi o izvrtanju isti-
ne i „Klasovi“ rukovodioci koji
plasiraju ovakve informacije
ustvari ne `ele da se suo~e sa stva-
rnim stanjem, konstatovanim pr-
ilikom kontrole te`ine hljeba koji
je prodavan u hipermarketu
„Tu{„. Oni dobro znaju da niko
nije namjerno, kako to plasiraju
po medijima, odabrao ba{ da ko-
ntroli{e „Klasove“ proizvode -
ka`e za na{ list Durakovi}.
On poja{njava da je kontrola
po~ela od trenutka kada je pre-
dsjednica Udru`enja potro{a~a
TK Gordana Buli} prijavila
inspektorima da je u „Tu{u“ ku-
pila hljeb ~ija je te`ina bila ma-
nja od one koja je upisana na de-
klaraciji. Buli} je to prijavila 31.
decembra 2008. godine u ka-
snim poslijepodnevnim satima,
a timovi Kantonalne uprave na-
kon novogodi{njih praznika su
krenuli na teren i po~eli kontro-
lu te`ine hljeba u nekoliko obje-
kata.
- Prilikom kontrole u „Tu{u“
bila je prisutna i Gordana Buli}.
Zapisnik o na|enom stanju po-
tpisali su podru~ni {ef malopro-
daje „Klasa“ Rusmir Moranki} i
radnica koja je vagala hljeb Dija-
na Kre{i}. To {to direktor „Klasa“
Alija [abanovi} tvrdi da u danu u
kojem je kontrolom ustanovljeno
da hljeb te`i manje od propisane
te`ine nijedna vekna nije ostala
neprodata, sramota je i njegova i
firme na ~ijem je ~elu. To govori o
kodeksu te firme, koja je, nude}i
potro{a~ima hljeb s te`inom ma-
njom od deklarisane, nastavila da
vara svoje potro{a~e - navodi Du-
rakovi}.
^injenice iz zapisnika
Prema zapisniku inspektora,
u „Tu{u“ je izvagano 76 komada
sje~enog polubijelog hljeba de-
klarirane te`ine od 350 grama,
od kojih je samo 29 odgovaralo
toj te`ini.
Od 14 komada sje~enog naro-
dnog hljeba te`ine 350 grama, pet
ih je odgovaralo deklariranoj te-
`ini, dok od 27 komada polubije-
log neupakovanog hljeba od 350
grama nijedan nije odgovarao de-
klariranoj te`ini. Od 20 komada
upakovanog narodnog hljeba od
350 grama, samo je jedan imao
propisanu te`inu. A. HAD@I]
PLJA^KA Besim Durakovi}, direktor Uprave inspekcija TK
U „Klasu“ izvr}u istinu
jer varaju kupce hljeba
Nude}i hljeb s te`inom manjom od deklarisane, nastavljaju varati svoje potro{a~e
Selimovi}: Plja~ka preko le|a gra|ana Durakovi}: Odbacuje la`i
Izgradnja vaspitno-popravne
ustanove za maloljetnike u Ora{ju
mogla bi po~eti polovinom ove
godine ako Parlament FBiH po
hitnom postupku usvoji zakon
kojim bi se omogu}ilo njeno osni-
vanje, re~eno je na ju~era{njoj pr-
es-konferenciji Federalnog mini-
starstva pravde.
- Op}insko vije}e Ora{ja prvo
je koje je odobrilo izgradnju usta-
nove na svom teritoriju, pa smo
zato i odlu~ili da je tamo gradimo.
Pregovore smo vodili i s op}ina-
ma Gora`de, Fojnica, Stolac,
Had`i}i, Sanski Most i ako bilo
koja od njih odlu~i da donese po-
zitivnu odluku, u tim mjestima
mogao bi biti izgra|en malolje-
tni~ki zatvor ili zatvor za `ene -
kazao je Goran [imi}, savjetnik
federalnog ministra pravde za pr-
avosu|e.
Gradnja doma za maloljetnike
u Ora{ju bit }e podijeljena u ne-
koliko faza i ko{tat }e izme|u de-
vet i 13 miliona maraka, a u ovo-
godi{njem bud`etu obezbije|en
je novac za po~etak radova.
Dom }e mo}i primiti skoro
100 {ti}enika uzrasta od 14 do 18
godina, i to oba spola, koji }e biti
razdvojeni. U domu bi, osim
odgajatelja, trebali biti zaposleni i
psiholozi, sociolozi i prosvjetni
radnici. M. A.
Federalno ministarstvo pravde odlu~ilo
Dom za maloljetnike u Ora{ju
Faksimil internet-stranice na kojoj je Heler objavio svoje impresije
Radovan Karad`i} svjestan
je da vi{e nikada ne}e biti slobo-
dan ~ovjek, ali ne djeluje nimalo
psihi~ki nestabilno poput [e{el-
ja ili Milo{evi}a, napisao je Ke-
vin Jon Haler (Haller), krvni-
kov pravni savjetnik, nakon {to
se prije tri dana prvi put u
ha{kom zatvoru susreo sa svo-
jim klijentom.
Haler je profesor prava s No-
vog Zelanda, koji je prihvatio da
savjetuje Karad`i}a, a neke de-
talje svog prvog susreta s Kar-
ad`i}em objavio je na internet-
stranici „Opinio Juris“. Krvni-
kov savjetnik ne krije fascinaci-
ju „doktorom Karad`i}em“ te
navodi da o su{tini razgovora o
su|enju ne mo`e govoriti. S
njim se susreo nakon {to je za
Karad`i}a pravoslavni sve{te-
nik obavio bo`i}nu liturgiju.
- Ne vidim za{to ga mediji
prikazuju kao lu|aka koji samo
slijedi [e{eljeve stope. On je ja-
ko inteligentan - naveo je novo-
zelandski pravnik.
Haler isti~e da ne}e biti „ni-
malo lako braniti najozlo-
gla{enijeg optu`enika za ratni
zlo~in“, a opisuje i da je susret s
Karad`i}em bio „izvanredno
iskustvo“. T. L.
Detalji susreta krvnika s pravnim savjetnikom
Karad`i} zna da }e do
kraja `ivota biti u zatvoru
Sudsko vije}e Ha{kog tribu-
nala saslu{alo je ju~er na su|en-
ju Vojislavu [e{elju iskaz
za{ti}enog svjedoka koji je
1992-93. u~estvovao u transpor-
tu le{eva ubijenih Bo{njaka iz
Zvornika. Svjedok, Srbin, iskaz
je dao putem videoveze iz Beo-
grada, javila je Onasa.
Za nedjelju dana, nakon {to
su srpske snage preuzele kontro-
lu nad Zvornikom, svjedok je ka-
mionom sa ulica Zvornika saku-
pio oko 50 le{eva. Kako on pre-
tpostavlja, te ljude po~etkom apr-
ila 1992. ubili su Ra`natovi}evi
ljudi. Svjedok je opisao i kako je
u aprilu i maju vi{e puta prevozio
le{eve na groblje, gdje su sahra-
njeni u masovnu grobnicu.
Nastavljeno su|enje Vojislavu [e{elju
Svjedo~enje o transportu le{eva
Okru`ni sud Isto~no Sarajevo
jo{ nije odredio datum po~etka
su|enja Jusufu Ahmetovi}u iz
Mili}a, koji je ljetos uhap{en u
Italiji prema Interpolovoj potjer-
nici, izjavio je za na{ list njegov
advokat D`emal Be}irovi}.
Ahmetovi} je optu`en da je 1992.
godine, navodno, po~inio zlo~in
nad srpskim civilima u Srebreni-
ci i nalazi se u zatvoru Kula.
- Na`alost, nema izgleda da
bi se Ahmetovi} mogao braniti
sa slobode. Kao opravdanje za to
sud navodi ~injenicu da se nije
odazivao njihovim pozivima, ia-
ko mu, prema dokazima koje
imamo, poziv nikada nije uru-
~en - ka`e Be}irovi}.
Ono {to je najgore, isti~e Be-
}irovi}, jeste da se o njegovom
branjeniku brinu jedino porodi-
ca, grupa saboraca i on.
- Mi, njegovi saborci iz Mili}a
i Srebrenice, poku{avamo pokre-
nuti akciju prikupljanja pomo}i
kako bismo mu omogu}ili da
plati advokate. Gdje god smo po-
tra`ili pomo}, svi su samo slije-
gali ramenima - ogor~en je Vahi-
din Halilovi}, predsjednik Orga-
nizacije demobilisanih boraca iz
Mili}a. A. H.
LIVNO - Ministar finansija
Livanjskog kantona Ante Kr-
ajina kazao je da je neizvjesno
koliko }e se globalna ekono-
maka kriza reflektirati na
bud`et tog kantona. On je ista-
knuo da nije optimista kada je
rije~ o mogu}nosti porasta pri-
hoda u teku}oj godini te do-
dao da su najave otpu{tanja ra-
dnika postale svakodnevica,
javila je Fena.
Spec
Kula: Ahmetovi} u zatvoru od ljetos
Sud u Isto~nom Sarajevu jo{ nije odredio datum
Ahmetovi} }e po~etak
su|enja ~ekati u Kuli
Inspekcijski timovi Kanto-
nalne uprave za inspekcijske
poslove Tuzla kontrolirali su
te`inu hljeba „Klas“ Lukavac.
- Od ukupno kontroliranih
137 komada hljeba „Klas“ peka-
re Lukavac, te`ine od 350 grama,
samo 35 komada odgovara, a 102
komada imaju manju te`inu od
deklarirane ili 74,45 posto - ka-
zao je glavni kantonalni inspe-
ktor za promet robe, usluga i sa-
obra}aja Ned`ad Be{li}.
On je istakao da je cilj ko-
ntrole bilo utvr|ivanje ~injeni-
ca, prenijela je ju~er Fena.
Agencijska vijest
Hljeb je lak{i od 350 grama
Tirak ostaje
pri stavu
Nakon {to su iz Selimo-
vi}evog „Klasa“ ju~er prozva-
li direktora Federalne uprave
za inspekcijske poslove, tvr-
de}i da je njihov hljeb te`i ne-
go {to pi{e na deklaraciji, Ibr-
ahim Tirak za na{ list je kazao
da ostaje pri svom stavu.
- Ako u „Klasu“ smatraju
da su na bilo koji na~in o{te-
}eni, imaju zakonsko pravo
da tra`e svoja prava sudskim
putem, pa neka to i urade -
kazao je Tirak. M. A.
- Znam da hljeb mo`da kali-
ra nakon odre|enog stajanja,
ali kada sam 6. januara u
„Tu{u“, {to su snimile i kamere
BHT 1, stavila na vagu hljeb od
deklarisanih 350 grama te`ine,
a koji je nosio datum proizvo-
dnje 6. januar, vaga je pokazala
da on te`i 314 grama. To je isti-
na i niko nema pravo da vara i
zakida potro{a~e - ka`e pre-
dsjednica Udru`enja potro{a~a
TK Gordana Buli}.
Ona poru~uje da }e o svakoj
prevari na ra~un potro{a~a uvi-
jek javno govoriti.
Prevaru zabilje`ile kamere BHT 1
teme
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 10
SLU^AJ FIS Reakcije na odluku Suda BiH
Policiju i Tu`ila{tvo iznenadilo
ukidanje pritvora Suvadu D`idi}u
Sud BiH tvrdi da nema razloga za zadr`avanje D`idi}a Tu`ilac najavio
`albu FMUP: Odluka mo`e direktno utjecati na uspje{no okon~anje istrage
Sud BiH ju~er je ukinuo pri-
tvor Suvadu D`idi}u (37) iz Vi-
teza, osumnji~enom za terori-
sti~ki napad na „FIS“ iz Viteza
9. oktobra pro{le godine, kada je
poginuo za{titar Zvonko Barbi},
a te{ko povrije|en njegov kolega
Josip [ari}, potvrdila je za
„Dnevni avaz“ portparol ovog
suda Manuela Hod`i}.
Dan ranije, na slobodu je
pu{ten i drugi osumnji~eni u
ovom slu~aju, Zeni~anin Admir
Ahmetspahi} (33).
Hod`i} je pojasnila da je Sud
BiH pustio D`idi}a na slobodu
jer ne „postoje razlozi za njegovo
dalje zadr`avanje u pritvoru“, ali
mu je zabranio da stupi u konta-
kt sa svjedocima i optu`enim ili
da napusti mjesto boravka.
Tu`ila{tvo BiH, prema ri-
je~ima portparola Borisa Gru-
be{i}a, nije zadovoljno ovakvim
rje{enjem pa }e se `aliti na odlu-
ku. Zabrinutost je iskazala i Fe-
deralna uprava policije.
- Pu{tanje na slobodu osobe
optu`ene da je klju~ni izvr{itelj
teroristi~koj djela, {to je D`idi} u
istrazi i priznao, direktno stvara
osje}aj nesigurnosti i ne-
za{ti}enosti svih na{ih gra|ana.
Time se, ujedno, daje i poticaj po-
jedincima i grupama koje imaju
zle namjere - tvrde u FUP-u, uz
nadu da }e Sud BiH promijeniti
odluku.
Oni isti~u da ovakva odluka, u
trenutku kada se policijski istra-
`itelji i nadle`no tu`ila{tvo nalaze
u fazi potpunog razotkrivanja svih
aktera i motiva ovog doga|aja,
mo`e imati direktne negativne
posljedice po uspje{no okon~anje
same istrage. F. VELE
Policija prilikom dovo|enja Suvada D`idi}a u Tu`ila{tvo BiH (Foto: Arhiv „Avaza“)
Vlasnik FIS-a Pero Gudelj
kazao je za „Avaz“ da je Sud
BiH pu{tanjem D`idi}a po-
slao lo{u poruku, ali da se on
ne boji novih napada, niti da
bi njegova imovina ili porodi-
ca mogle biti ugo`ene.
- Kriva je dr`ava. Sva{ta se
de{ava. Policija hvata krimi-
nalce, a sud pusti. Problem je
{to nemamo o{trije zakone -
ka`e Gudelj.
Gudelj: Kriva je dr`ava
^elnici pet hrvatskih strana-
ka i Narodne stranke Radom za
boljitak, poznata „kre{evska {es-
torka“, ne}e se vi{e sastajati, po-
tvrdio je za „Avaz“ potpredsje-
dnik NSRzB Jerko Ivankovi}
Lijanovi}. On je u ~etvrtak tre-
bao biti doma}in sastanka hrva-
tskih lidera u [irokom Brijegu.
Pojasnio nam je da je ovaj sa-
stanak odgo|en zato {to se ~el-
nici HDZ-a 1990 i HSP-a
\api}-dr. Juri{i}, Bo`o Ljubi} i
Zvonko Juri{i}, nezadovoljni
dogovorom iz Pruda, ne `ele sa-
stati s liderom HDZBiH Draga-
nom ^ovi}em.
- Bo`o Ljubi} rekao mi je da
se ne `eli odazvati sastanku jer
je potpisivanjem Prudskog spo-
razuma od ^ovi}a prakti~no izi-
grana na{a Kre{evska deklaraci-
ja. S tim u vezi nema vi{e razlo-
ga da se sastajemo - rekao je Iva-
nkovi} Lijanovi}.
Ljubi} ka`e da bi se ^ovi} tr-
ebao izviniti potpisnicima
„Kre{evske deklaracije“ i odgo-
voriti im za{to je bez konsultaci-
ja s njima potpisao Prudski spo-
razum.
- Ne treba stvarati animozitet
izme|u hrvatskih stranaka na
va`nim pitanjima poput Ustava.
Nije ta~no da je predsjednik
^ovi} Prudskim sporazumom izi-
grao Kre{evsku deklaraciju. Ona
je u Prudu potvr|ena - rekao je
potpredsjednik HDZ-a 1990 BiH
Marinko ^avara. A. Du. - F. V.
Ivankovi} Lijanovi}:
Bez dogovora
Ljubi}: Nismo
konsultirani
^avara:
Va`na pitanja
Kulminirale nesuglasice zbog Pruda
Hrvatski lideri vi{e se ne}e sastajati
Bakira Hase~i}
Pozivima Tu`ila{tva
BiH i dalje se
ne}emo odazivati
Predsjednica Udru`enja
„@ena-`rtva rata“ Bakira Ha-
se~i} izjavila je za „Dnevni
avaz“ da ostaju pri stavu da se
od po~etka nove godine ne}e
odazivati pozivima Tu`ila{tva
BiH za davanje izjava u istraga-
ma koje se vode protiv
optu`enih za ratne zlo~ine.
Kako navodi, u Udru`enju
nemaju saznanja da je u prvoj
sedmici ove godine Tu`ila{tvo
BiH ijednoj njihovoj ~lanici
uputilo takav poziv.
- Na{ stav bit }e na snazi sve
dok ne po~nu raditi svoj posao i
ne prestanu pu{tati na slobodu
optu`ene za ratne zlo~ine. Ne-
shvatljivo je da dajemo izjave,
gledamo se s njima licem u lice,
pa da ih onda puste da se brane
sa slobode, dok su `rtve i svjedo-
ci prepu{teni sami sebi - ka`e
Hase~i}.
Isti~e da Udru`enje ni na-
kon protesta od 22. decembra
niko od predstavnika pravosu-
dnih institucija nije primio ka-
ko bi razgovarali o brojnim pro-
blemima s kojima se `rtve su-
sre}u. Ad. M.
Sarajevo: Sjedi{te Porezne uprave FBiH
Pla}anje obaveza na godi{nje zarade
I dalje jedni moraju, drugi
ne moraju pla}ati porez
U KS porez na godi{nju zaradu ve}u od 33.444,
u USK 40.450, a u TK 24.000 maraka
Svi gra|ani Federacije BiH
koji su u 2008. imali zaradu iz-
nad limita odre|enih po kanto-
nima morat }e prijave za po-
dno{enje godi{njih poreznih pr-
ijava podnijeti do kraja januara,
osim u Tuzlanskom kantonu,
gdje je rok kraj februara.
Prijave se podnose poreznim
ispostavama prema mjestu pre-
bivali{ta obveznika, odnosno
sjedi{tu firme ili ustanove, ako
je u pitanju pravno lice.
Podsjetimo, ekstra porez na
zaradu u Sarajevskom kantonu
moraju platiti svi koji imaju go-
di{nje prihode ve}e od 33.444, u
Unsko-sanskom 40.450, a u Tu-
zlanskom za iznose ve}e od
24.000 KM...
- U slu~aju neblagovremenog
podno{enja prijave, Porezna
uprava }e u ime obveznika po-
dnijeti prijavu, uz izricanje
nov~ane kazne za u~injeni pre-
kr{aj - kazali su nam u Poreznoj
upravi Federacije.
Podsje}aju da postoje
olak{ice za izdr`avane ~lanove
porodice, koje tako|er variraju
od kantona do kantona. U Ze-
ni~ko-dobojskom kantonu ona
iznosi 2.204 KM, u Sarajevskom
6.689 KM, dok u Tuzlanskom
kantonu nije decidno odre|ena.
Ni za 2008. godinu, kao ni
prethodne, gra|ani Srednjobo-
sanskog I Zapadnohercego-
va~kog kantona nemaju obave-
zu pla}ati ovaj porez, jer u ka-
ntonalnim zakonima „nema ta-
kvih propisa“. B. T.
Kanton Neoporezivi limit Olak{ica
Sarajevski 33.444 6.689
Unsko-sanski 40.450 4.854
Zeni~ko-dobojski 29.398 2.204
Posavski 31.500 6.300
Hercegova~ko-neretvanski 48.451 5.814
Tuzlanski 24.000 -
Livanjski 39.921 4.791
Bosansko-podrinjski 25.242 5.048
Spec
TUZLA - Predstavnici Fondacije „Istina pravda pomirenje“
(FIPP) Tuzla i Komisije za istinu i pomirenje Bijeljina ju~er su po-
tpisali Protokol o saradnji. Cilj je zajedni~ko djelovanje na suo~ava-
nju sa nedavnom ratnom pro{lo{}u, {to je preduvjet za uspostavlja-
nje povjerenja me|u gra|anima i narodima BiH, javila je Onasa.
Nakon {trajka radnika Fabrike
obu}e „Aida“ u Tuzli, proizvodnja
je obustavljena i u pogonu u Du-
bokom Potoku kod Srebrenika.
- Svim radnicima u pogonima
Tuzla i Lukavac koji su {trajkovali
pro{log mjeseca, pa ~ak i predsta-
vnicima menad`menta, ispla}ene
su novembarske pla}e u iznosu od
300 maraka, dok 117 radnika
na{eg pogona, koji su cijeli dece-
mbar radili, i dalje o~ekuje isplatu
primanja za novembar - isti~e Zi-
jad Joldi}, predsjednik Sindika-
lnog odbora pogona „Aide“ u Du-
bokom Potoku.
Nisu im ispla}ene ni naknade
za prevoz i topli obrok, a ju~er im
je isklju~eno i grijanje.
Za ponedjeljak su najavili pro-
test pred zgradom Vlade TK, a
ako im i nakon toga ne bude is-
pla}ena pla}a, stupit }e u {trajk
gla|u. O. M.
[trajk u pogonu „Aide“ u Srebreniku
Zaobi{la ih isplata novembarske pla}e
Radnici se smrzavaju u hali
teme 11
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
SARAJEVO Zbog blizine Ko{evskog potoka
Zgradu porodili{ta na
Jezeru naselili pacovi
Prije nekoliko godina na istom podru~ju, ali u zgradi osnovne
{kole, pojavile se zmije i glodari
Tek renovirana i jo{ neuse-
ljena zgrada Ginekolo{ko-aku-
{erske i pedijatrijske klinike Je-
zero u Sarajevu umjesto pacije-
nata „udomila“ je - pacove! Tu
informaciju potvrdio nam je i
prof. dr. Faris Gavrankapetano-
vi}, generalni direktor Klini~-
kog centra u Sarajevu.
Uklanjanje sme}a
Prema njegovim rije~ima,
{takori su se prvo pojavili u ra-
zru{enim dijelovima zgrade po-
vezanim s renoviranim dijelom
Pedijatrije.
- Do sada je dva puta vr{ena
deratizacija, ali bez `eljenih re-
zultata. U toku su zavr{ni pre-
govori s komunalcima „Rada“ o
odvozu {uta i detaljnom ~i{}en-
ju otpada koji nije odvo`en jo{
od rata. Tek kada se to u~ini, ko-
na~no }e se stvoriti uslovi i za
uspje{nu deratizaciju - ka`e Ga-
vrankapetanovi}.
Epidemiolog [efik Pa{agi},
direktor sarajevske „Sanitacije“,
navodi da su njegovi radnici pr-
ije sedam dana obavili deratiza-
ciju objekta i da }e se s uni{tava-
njem glodara uhvatiti uko{tac
ponovo za desetak dana.
- Na{a interventna ekipa po-
stavila je i otrov oko zgrade. Ova
najezda ne iznena|uje, jer paco-
vi tra`e skloni{ta u zatvorenim
prostorima zbog velike hla-
dno}e - ka`e Pa{agi}, isti~u}i da
je to podru~je veoma problema-
ti~no zbog blizine Ko{evskog
potoka.
Prva deratizacija
Prema njegovim rije~ima,
tek je po~ela prva deratizacija
ovog podru~ja nakon ratnih
de{avanja. Prije nekoliko godi-
na na istom prostoru, ali u zgra-
di obli`nje osnovne {kole, poja-
vile su se i zmije i glodari.
- Tek za desetak dana, kada
vidimo koliko je {teto~ina
uni{teno, znat }emo o kolikoj je
najezdi glodara rije~. Nakon jo{
jednog ili dva tretmana sigurno
}emo istjerati pacove iz zgrade
novog porodili{ta - ka`e
Pa{agi}. S. BANJAC
Pa{agi} o~ekuje da }e ne-
po`eljne nametnike uspjeti
istjerati do kraja ovog mjeseca,
za kada je najavljeno zvani~no
preseljenje pedijatrijskih pacije-
nata i osoblja na lokalitet Jezera.
Problem }e do useljenja biti rije{en
Vre}e sa sme}em ispred zgrade porodili{ta (Foto: F. Fo~o)
Gavrankapetanovi}: O~istiti okoli{
Vjerovatno }emo se ponovo
sastati u utorak zbog saop}enja
Upravnog odbora RTVFBiH, u
kojem smo direktno prozvani,
izjavio je za „Dnevni avaz“ Mir-
za Huski}, predsjednik Glavnog
odbora Samostalnog sindikata
Javnog RTV servisa u BiH.
- Nakon saop}enja UO
RTVFBiH otvorila su nam se ne-
ka pitanja. Nije nam jasno kako
je biv{i direktor RTVFBiH
[ukriji Omeragi}u isplatio hono-
rar od 30.000 KM - ka`e Huski}.
GO Sindikata na sjednici
odr`anoj u ~etvrtak jasno je po-
ru~io da }e, ako do 31. januara ru-
kovodstva BHRT i RTVFBiH ne
definiraju operativni plan za
rje{avanje nagomilanih me|uso-
bnih problema, organizirati {tra-
jk i uputiti zahtjev za smjenu me-
nad`menta te dvije RTV ku}e.
Sindikat se pozvao i na za-
klju~ke Komisije za reviziju Pa-
rlamenta FBiH od februara
pro{le godine kojima se, izme-
|u ostalog, zahtijeva da se zbog
nagomilanih problema u RTV-
FBiH upute Finansijska polici-
ja FBiH i druge mjerodavne
institucije. Izmir Had`iavdi},
sekretar Doma naroda FBiH,
ka`e da su zaklju~ci ve} prosli-
je|eni Tu`ila{tvu i Finansijskoj
policiji. Az. D.
Iz menad`menta RTVF-
BiH ju~er je saop}eno da Hu-
ski}ev sindikat „djeluje nelega-
lno i da na osnovu dopisa Mi-
nistarstva pravde BiH od 23.
decembra 2008. nije upisan u
Registar udru`enja i fondacija
Ministarstva“ jer nije preregi-
striran iz „Samostalnog sindi-
kata radnika JP RTVBiH u pe-
riodu tranzicije do potpunog
formiranja u nove subjekte“ fo-
rmiranog 2001.
Menad`ment }e, ka`e se u sa-
op}enju, poduzeti zakonom pre-
dvi|ene mjere prema odgovor-
nima „koji su nezakonito djelo-
vali kroz nepostoje}i sindikat“.
RTVFBiH: Sindikat nelegalan
Huski}: Novi sastanak
Drama na RTVFBiH se nastavlja
Huski}: Kako je Omeragi}u
ispla}eno 30.000 KM?
Ceremoniji prisustvovao i kraljevski par Kara|or|evi}
Dan RS obilje`en kao krsna slava
Dodik zaplakao nakon
izvedbe entitetske himne
Od Bo{njaka na ceremoniju do{li samo
D`erard Selman i Bakir Ajanovi}
Potpredsjednik RS Adil
Osmanovi}, kao ni ve}i broj pre-
dstavnika iz reda bo{nja~kog
naroda u BiH, nije ju~er u Ba-
njoj Luci prisustvovao ceremo-
nijama povodom obilje`avanja
Dana RS. Osmanovi} je za
„Dnevni avaz“ rekao da to niko-
ga ne treba iznena|ivati s obzir-
om na to da je predsjednik RS
Rajko Kuzmanovi} uputio po-
ziv na krsnu slavu Svetog ar-
hi|akona Stefana, a ne na Dan
entiteta, kako je i zakonski zave-
den 9. januar.
Ina~e, ovaj praznik ju~er je
obilje`en svetom arhijerejskom
liturgijom, a potom uru~ivanjem
ordenja, sve~anom akademijom
i prijemom. Izme|u ostalih, or-
denima su odlikovani premijer
RS Milorad Dodik, ~lan Predsje-
dni{tva BiH Neboj{a Radmano-
vi}, rukovodstvo ruske naftne
kompanije „Zarube`njeft“,
bra~ni par Marijana i Zlatko Ra-
tkovi}, roditelji desetero djece.
Na sve~anoj akademiji prvi
put je intonirana himna RS
„Moja Republika“, autora Mla-
dena Matovi}a, nakon ~ije izve-
dbe je Dodik zagrlio predsjedni-
ka Narodne skup{tine RS Igora
Radoji~i}a, a potom zaplakao.
Ceremoniji je prisustvovao i
kraljevski par Kara|or|evi}a,
princ Aleksandar Drugi i pri-
nceza Katarina, te brojni pre-
dstavnici vlasti manjeg bh. enti-
teta, Parlamenta BiH iz reda sr-
pskog naroda, stranaka iz RS,
me|u kojima je bio i biv{i enti-
tetski predsjednik Dragan
^avi}, kao i zvani~nici NATO-a
i me|unarodne zajednice.
Od predstavnika bo{nja{kog
naroda bila su samo dva mini-
stra iz Dodikove vlade, D`erard
Selman i Bakir Ajanovi}, a hrva-
tskog potpredsjednik RS Davor
^orda{, biskup banjalu~ki Fra-
njo Komarica, ministar prosvje-
te i kulture Anton Kasipovi}.
Ministar izbjeglica u Vladi RS
Omer Brankovi}, koji je uvijek
vi|an na ovakvim doga|ajima,
nije bio me|u gostima, a za
„Avaz“ je kratko telefonom pro-
komentirao da se nalazi izvan
BiH. V. STEVANOVI]
Srpski narodni pokret „Iz-
bor je na{“, koji vodi Dane
^ankovi}, ju~er je ulicama Ba-
nje Luke organizirao defile vi{e
od 20 automobila iz kojih su se
vihorile srpske trobojke, grb
Nemanji}a, fotografije Radova-
na Karad`i}a i plakati „Ne izda-
jmo Radovana, ne izdajmo Sr-
psku“, „Ja~ajmo Srpsku, kupu-
jmo na{e i od na{ih“. Sve to bilo
je popra}eno zvukovima nacio-
nalisti~kih pjesama, kao i ospo-
rene himne RS „Bo`e pravde“.
^ankovi} je novinarima re-
kao da dejtonska BiH nema pr-
avni kontinuitet sa Socijali-
sti~kom Republikom BiH, ko-
ja je bila sastavni dio biv{e Ju-
goslavije.
Defile s fotografijama Karad`i}a
Udru`enje porodica zarobljenih iz Kalesije pita
Gdje su ostala nestala djeca
Pojavljivanje djevoj~ice Se-
nide Be}irovi}, koja je 17 godina
bila registrirana kao nestala,
aktuelizira pitanje ve}eg broja
djece koja su u prvim mjesecima
agresije na BiH 1992. nestala na
podru~ju Kalesije.
Zbog toga je Udru`enje por-
odica zarobljenih i nestalih Ka-
lesija pozvalo sve koji na bilo
koji na~in mogu pomo}i u otkri-
vanju istine da njima ili na-
dle`nim institucijama dostave
takve informacije.
- Na`alost, Senida Be}irovi},
prema svemu sude}i, jedna je od
rijetkih koja nije do`ivjela su-
dbinu velikog broja djece ~ija su
tijela prona|ena u masovnom
grobnicima diljem BiH - navodi
se u saop}enju.
Porodice podsje}aju da za
zlo~ine na podru~ju Kalesije jo{
niko nije odgovarao, a da, kada
su u pitanju naredbodavci i
izvr{ioci, svi putevi vode u Vla-
senicu i Beograd.
- Danas naredbodavac tih
zlo~ina Svetozar Andri} ne-
ka`njeno kao penzioner `ivi u
Beogradu, u kojem se sticajem
okolnosti s promijenjenim ide-
ntitetom na{la i Senida Be}irovi}
- navode iz Udru`enja. E. H.
teme
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 12
Ime i prezime: Elvira Zahira-
gi}.
Datum i mjesto ro|enja: 11.
april 1974.
Znak u horoskopu: Ovan.
Bra~no stanje: Udata.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Datumi ro|enja k}erki Ned`le
- 2. avgust, Nad`e - 29. oktobar
i sina Haruna - 4. novembar.
Koji automobil vozite: „Opel
korsu“.
Idete li na fitnes: Ne.
[ta morate imati u fri`ideru:
Svega, a posebno mlije~ne pr-
oizvode.
Omiljeni muzi~ar: Dino Mer-
lin.
Sport: Ne pratim. Tr~im za
djecom.
Omiljena hrana: Tele}a {nicla
i pomfrit.
Jeste li ljubomorni: Da.
Koji broj cipela nosite: 39.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Ja.
Najdra`a zemlja: BiH.
Postoji li li~nost koja Vas fa-
scinira: Moji roditelji.
Na {ta najvi{e tro{ite novac:
Na djecu.
Kupujete li na pijaci: Rijetko.
Koji posao volite, a koji ne:
Volim posao novinara, a cije-
nim sve ostale poslove.
Da niste to {to jeste, {ta biste
bili: Magistar komunikacija.
Va{i poroci: Ne konzumiram
duhan i alkohol.
A vrline: Upornost i tvrdogla-
vost.
Imate li ku}nog ljubimca:
Pored troje djece nemam vre-
mena i za ku}nog ljubimca.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Ve}
deset godina primje}ujem sa-
mo svog mu`a.
Koji je Va{ `ivotni moto: Sve
}e pro}i.
Na {ta/koga ste slabi: Na dje-
cu i mu`a
Va{ najbolji prijatelj: Mu`.
U {ta vjerujete: U Allaha, d`.
{.
Gdje ljetujete: U Hrvatskoj.
SMS
Dnevni avaz

061/142-015
VRA]A SE
1993. - Dok smo mi
u Mostaru bili gla-
dni zraka, a i hlje-
ba, udarna vijest
bila je da u Saraje-
vu nema plina.
Vra}a nam se 1993.
E, aferim, gospodo
narodni politi~ari!
Sado iz Mostara
SKRIVANJE
ISTINE - ^itam da
Izraelci pucaju na
d`amije, {kole, bo-
lnice i na Crveni
krst. Do sada sam
saosje}ao s njima
gledaju}i filmove o
holokaustu, ali oni
postado{e isti kao
njihovi d`elati. To
{to ne pu{taju no-
vinare pokazuje da
su svjesni koliko
zla ~ine, pa skriva-
ju istinu. Va{ Mujo
NEGATIVNA
SELEKCIJA - U
drugim dr`avama
zasjedaju krizni
{tabovi, vanredne
sjednice vlada, stu-
pa se u kontakt s
ruskim vlastima,
kreira se strategija.
Na{a vlada valjda
se pouzdala u Boga.
To treba dovesti u
vezu s dugogo-
di{njom negati-
vnom selekcijom
kadra. I na koncu
imate bh. politi~ku
sliku danas.
OSMIJEH U
KAMERU - Nevje-
rovatno je kako se
ne mogu uozbiljiti
dok ih kamera sni-
ma, makar nekoli-
ko sekundi. Ne pri-
li~i visokim poli-
ti~kim zvani~nici-
ma da se smiju ka-
da nestane plina, a
nikome ne stoji do-
bro osmijeh dok se
u~i Fatiha jednom
bosanskom velika-
nu kakav je bio ra-
hmetli Hakija Tur-
ajli}. Aferim, Bra-
nkovi}u!
UGLEDAJTE
SE NA SUSJEDE
- Neka ovo bude
{kola za ubudu}e
na{im politi~arima.
Evo prilike i dire-
ktoru „BH-Gasa“
Almiru Be}arevi}u
i ostalim politi~ari-
ma u BiH da ne{to
naprave
kada su u
pitanju zali-
he plina. Neka
se gospoda ugleda
na susjede.
TREND
PO@ARA - Gle-
dam i ~itam o
po`arima u velikim
firmama - „Sara-
jevski kiseljak“,
„Audax“, „Ogim-
il“. Vidim da je to
postao trend. Zapi-
ta li se ko od na-
dle`nih za{to se to
doga|a?
TAJANSTVE-
NA TE^NOST -
Redovno uzimam
gorivo na OMV
pumpama i nemalo
sam bio iznena|en
kada sam nedavno
sipao gorivo. U
tom trenutku ciste-
rna je dovezla dizel
gorivo. Poslovo|a i
{ofer u cisternu s
gorivom su sipali
tajanstvenu te~nost
na ~ijem je kaniste-
ru od oko 20 litara
bila mrtva~ka gla-
va. Zabrinuti ku-
pac
Zahiragi}: Sve }e pro}i
Ne pratim sport,
tr~im za djecom
Li~ni profil novinarke TV Sarajevo
Elvira Zahiragi} Klub poznatih
Evakuacija bh. dr`avljanke iz Gaze
Munira Hagag
sa~ekat }e primirje
Skoro je sigurno da }e bh. dr`avljanka Munira
Hagag, koja se s troje djece nalazi u pojasu Gaze,
sa~ekati smirivanje situacije i prestanak bombar-
dovanja kako bi mogla napustiti ratnu zonu, izja-
vio je ju~er za „Avaz“ Slobodan [oja, ambasador
BiH u Egiptu.
On se ju~er ponovo uputio prema granici sa
Gazom kako bi situaciju sagledao sa terena, ali
nam je kazao da se s bh. dr`avljankom slo`io da se
s evakuacijom treba sa~ekati.
- Jo{ traju napadi i ona je svjesna da }e te{ko
bezbjedno pre}i 15 kilometara do granice s troje
male djece. Tako nam savjetuju i iz me|unarodnih
humanitarnih organizacija - ka`e [oja. T. L.
Imam Damir ef. Pe{tali}
Sutra tevhid za ubijene
Palestince i Srebreni~ane
Damir ef. Pe{tali}, glavni imam Med`lisa Isla-
mske zajednice Srebrenica, u izjavi za „Dnevni
avaz“ kazao je da Srebreni~ani najbolje znaju ka-
kva stradanja i patnje pre`ivljava nevini narod Pa-
lestine. Najavio je da }e sutra u Memorijalnom
kompleksu u Poto~arima biti prou~en tevhid za
{ehide Palestine i `rtve srebreni~kog genocida.
- @elimo iz Poto~ara, mjesta najstravi~nijeg ge-
nocida nakon Drugog svjetskog rata, poru~iti da
se zaustavi nasilje nad nedu`nim civilima Palesti-
ne. Svjedoci smo da me|unarodna zajednica nije
zaustavila genocid u na{em gradu u julu 1995. go-
dine zbog ~ega i danas tragamo za kostima ubije-
nih - kazao je ef. Pe{tali}. Me. Mu.
BLISKI ISTOK Izrael najavio pro{irenje ofanzive
Strava u Gazi
ne prestaje
Obje strane odbile rezoluciju UN-a Tre}ina od 773 palestinske `rtve djeca
Granatirana ku}a u koju su Izraelci smjestili 110 civila
Izraelski sigurnosni kabinet
najavio je ju~er da }e pro{iriti
ofanzivu u pojasu Gaze protiv ci-
ljeva Hamasa, nakon {to je odba-
cio rezoluciju Vije}a sigurnosti
UN-a koja poziva na prekid vatre
na toj palestinskoj teritoriji. Re-
zoluciju, za koju je glasalo 14 ze-
malja, dok su SAD bile uzdr`ane,
odbio je i Hamas, a podr`ao ju je
palestinski predsjednik Mahmud
Abas, kojem je istekao mandat,
ali se on zbog izraelske ofanzive
ne namjerava povu}i.
Izraelski premijer Ehud
Olmert odbacio je rezoluciju kao
nedjelotvornu, uz napomenu da
}e vojska braniti Izraelce, javio je
Reuters. Dok su izraelske bombe
ju~er zasipale palestinsku enkla-
vu, izreaelski ministri sastali su
se da razmotre naredni korak.
Ministrica vanjskih poslova Cipi
Livni (Tzipi) nagovijestila je da
oru`je ne}e u{utjeti.
Pucnjava i primirje
- Izrael je djelovao, djeluje i
djelovat }e u skladu sa svojim ra-
zmatranjima, sigurnosnim potre-
bama svojih gra|ana i pravom na
samoodbranu - kazala je Livni.
Izraelski borbeni avioni to-
kom no}i s ~etvrtka na petak na-
pali su 50 ciljeva i ubili 12 civila,
a u granatiranju jedne ku}e u
Bejt Lahiji ubijeno je {est Pale-
stinaca iz jedne porodice. Izrae-
lski vojnici granatirali su i zgra-
du u Gazi u kojoj su 24 sata rani-
je evakuirali 110 palestinskih ci-
vila. Trideset osoba je ubijeno,
saop}io je UN. Jo{ 35 tijela pro-
na|eno je ju~er ispod ru{evina
jedne zgrade u gradu Gazi.
Izraelski tenkovi pucali su
ju~er u pojasu Gaze i za vrijeme
trosatnog prekida operacija iz
humanitarnih razloga, objavili su
o~evici. Tenkovi su otvarali vatru
na mete u D`abaliji i Bejt Lahiji.
Kr{enje prava
Gotovo tre}ina od ukupno
773 palestinske `rtve ~ine djeca,
ka`u u UN-u. Od po~etka opera-
cije 27. decembra poginulo je
257, a ranjeno 1.080 djece. Viso-
ka povjerenica UN-a za ljudska
prava Nejvi Pilari (Navi Pillary)
osudila je te{ko kr{enje ljudskih
prava u Gazi. Iz Brisela je ju~er
saop}eno da Belgija planira od
danas po~eti premje{tati ranje-
nu djecu evakuiranu iz Gaze u
bolnice i poziva zemlje EU da se
pridru`e misiji.
Ameri~ki dr`avni sekretar
Kondoliza Rajs (Condoleezza Ri-
ce) kazala je ju~er kako je Izrae-
lcima te{ko izbje}i civilne mete u
Gazi, jer je rije~ o gusto naselje-
nom podru~ju, isti~u}i da Hamas
koristi ljude kao `ive {titove. Iz
Bijele ku}e tako|er je saop}eno
da su SAD zabrinute zbog huma-
nitarne krize u Gazi, optu`iv{i za
takvu situaciju Hamas.
Izvori u Tel Avivu ka`u da je
od po~etka operacije u Gazi ubi-
jeno 13 Izraelaca, me|u kojima
su tri vojnika.
Odvojeni skupovini po-
dr{ke palestinskom narodu
odr`ani su ju~er u Novom Pa-
zaru.
Na protestima u Oslu poli-
cija je uhapsila najmanje 27
osoba nakon sukoba dvije gru-
pe demonstranata, jedne koja
podr`ava Izraelce i druge koja
dr`i stranu Palestincima.
Skupovi podr{ke u Novom Pazaru
Novoizabrani ameri~ki pre-
dsjednik Barak Obama (Bara-
ck) za postizanje mira na Bli-
skom istoku mogao bi pokrenu-
ti razgovore s Hamasom, potvr-
dili su „Guardianu“ izvori bli-
ski prijelaznom timu. Obama
kontakte `eli ostvariti u dire-
ktnim diplomatskim pregovori-
ma, ali je nalo`io pokretanje „ti-
he diplomatije“ s Hamasom,
koje }e obaviti tajne slu`be.
Obama pokre}e razgovore s Hamasom
Broj `rtava i dalje raste, a ve}ina njih su djeca
panorama
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 13
Protestu su se pridru`ile i kolege iz drugih firmi (Foto: A. Bajri} Blicko)
Protest tuzlanskih taksista
Oduzimanjem vozila
kazniti „ilegalce“
Za 19. januar najavili i generalni {trajk
U po`aru koji je u no}i
izme|u ~etvrtka i petka buknuo
u potkrovlju, izgorjela je poro-
di~na ku}a Jasmina Drece iz na-
selja Mahala u Ustikolini, a
~etvero~lana porodica demobili-
ziranog borca Armije RBiH pra-
kti~no je ostala na ulici. Zahva-
ljuju}i pomo}i kom{ija, pripa-
dnika policije, te Teritorijalne
vatrogasne jedinice iz Gora`da,
djelimi~no je sa~uvano prize-
mlje i sprije~eno {irenje po`ara
na susjedni objekat.
- Bili smo u ku}i i oko 21 sat
smo primijetili prvo dim, pa
plamen. Djecu i `enu sam izveo.
Za pet minuta uhvatilo je ~itav
krov. Sad ne znam {ta drugo,
nek je `iva glava, a nadam se da
}e se na}i dobri ljudi da pomo-
gnu - kazao nam je Jasmin.
Na~elnik op}ine Zijad Ku-
novac obe}ava pomo} u sanaciji
{tete.
- Da bismo sa~uvali ostatak
objekta utvrdili smo da nam je
potrebno oko 13.000 KM za kr-
ov. Danas }e stanovnici MZ
Ustikolina organizirati akciju
~i{}enja objekta, pomo} su
obe}ali i Ministarstvo socijalne
politike BPK i pojedine firme.
Pozivam sve one koji to mogu
da pomognu - isti~e Kunovac.
U porodici Dreca niko ne ra-
di i jedini izvor prihoda je Ja-
sminova naknada za demobili-
zirane borce. Jasmin i Jasna sa
djecom Emirom i Amilom mor-
aju {to prije dobiti krov nad gla-
vom, jer temperatura je ju~er u
Ustikolini iznosila - 14 stepeni.
Al. BAJRAMOVI]
USTIKOLINA Jasminu Dreci nada su dobri ljudi
Demobilizirani borac u po`aru
ostao bez krova nad glavom
U porodici Dreca niko ne radi i jedini izvor prihoda je
Jasminova naknada za demobilizirane borce
Porodica Dreca ju~er ispred zgari{ta svoje ku}e
Kako su nedavno i najavili
predstavnici Udru`enja taksista
„Tuzla taksi“ ju~er su se okupili
ispred hotela „Tuzla“, nakon
~ega su u 14.30 sati u dvije kolo-
ne pro{li Tuzlom kao znak pro-
testa. Jedna kolona je vozila
ju`nom magistralom, dok je dr-
uga pro{la od Br~anske Malte,
nakon ~ega su se zajedno okupi-
li ispred zgrade Vlade TK.
- Sve ve}i broj nelegalnih ta-
ksista i nemogu}i uslovi nas koji
pla}amo svoje obaveze redovno,
doveli su do ove odluke o prote-
stnim vo`njama, a ako bude tre-
balo i generalnog {trajka.
Tra`imo od nadle`nih instituci-
ja da poo{tre kazne prema nele-
galnim taksistima, te da se Za-
konom kao kazna reguli{e odu-
zimanje automobila do okon-
~anja procesa - kazao je Naser
Jusufovi}, predsjednik {trajk-
a~kog odbora.
Osim predstavnika Udru`-
enja „Tuzla taksi“ protestu su se
priklju~ile i druge taksi firme,
odnosno oko 385 registrovanih
taksista.
Ukoliko njihovim dugogo-
di{njim problemima uskoro ne
bude udovoljeno, taksisti su za
19. januar najavili i generalni
{trajk, te blokadu raskrsnica u
Tuzli. A. Mu.
Nove snje`ne padavine stvar-
aju mnogo problema na putnim
komunikacijama u konji~koj
op}ini. Za ~i{}enje snje`nih na-
nosa na ulicama u gradu brine
JKP „Standard“, a za regionalni
putni pravac Konjic-Buturovi}
Polje preduze}e „Terzi}“.
- Radimo svakodnevno i uspi-
jevamo ovu dionicu odr`ati pro-
hodnom - isti~e direktor ovog
kolektiva Sead Terzi}, koji na-
gla{ava problem niskih tempera-
tura, tako da ni posipanje soli ne-
ma pravog efekta. Sa nekim seli-
ma, uz odsje~ene putne komuni-
kacije, kontakt se ostvaruje tele-
fonski. Tako je i sa Lukomirom,
koje je i na najve}oj nadmorskoj
visini, gdje {est porodica `ivi
i{~ekuju}i prolje}e.
- Ukupno nas je 16-ero
do~ekalo ovu zimu u selu, a na-
jvi{e je starih - ka`e nam Salih
^omor (72), dodaju}i da su
mje{tani Lukomira nabavili do-
voljno drva, te uglavnom zimu pr-
ovode prehranjuju}i stoku. M. ].
Visoko
Op}ina Visoko u{la je u novu
godinu sa rebalansiranim pro{logo-
di{njim bud`etom za 1.550.000
KM i Odlukom o privremenom fi-
nansiranju za prva tri mjeseca ove
godine.
Prema rije~ima na~elnika Muni-
ba Alibegovi}a, osnovni razlozi „pro-
bijanja“ bud`eta jeste poskupljenje
gra|evinskog materijala, elementar-
ne nepogode i zavr{etak projekta GAP. Na javnu raspravu upu}en je Na-
crt bud`eta za ovu godinu u iznosu od 11.092.000 KM, {to je za
1.342.000 maraka vi{e u odnosu na pro{logodi{nji bud`et. (N. O.)
Zenica
Klub ekstremnih sportova „Scorpio“ od 11. do 31. januara u
~etiri smjene organizira tradicionalnu „Smetovsku pahuljicu“,
{kolu skijanja i petodnevno dru`enje mali{ana iz Zenice.
- Svi u~esnici imat }e na raspolaganju prijevoz, ski-opremu, u~ite-
lje skijanja, osiguranje, medicinske radnike, obrok i ~aj - kazao nam je
Edin Dumo, koji vi{e od decenije uspje{no vodi Klub. (A. D`.)
Zavidovi}i
Hakija Osmi}, na~elnik Zavi-
dovi}a, u proteklih dvadesetak da-
na ugostio je predstavnike svih ja-
vnih ustanova, udru`enja i institu-
cija koje djeluju na podru~ju
op}ine.
Cilj susreta, koji se u ovoj formi
organizira prvi put, bilo je upozna-
vanje i predstavljanje organizacija.
Njihovi predstavnici iskoristili su
priliku da novog na~elnika upoznaju sa radom i eventualnim pro-
blemima sa kojima se susre}u. (Ar. M.)
Iz Zeni~ko-dobojskog kantona
TRAVNIK - Na sedam lokacija u Tra-
vniku MDD „Merhamet“ postavilo je kuti-
je za prikupljanje nov~ane pomo}i za pale-
stinski narod u pojasu Gaze. Travni~ani su
u petak poslijepodne svojim nov~anim pri-
lozima iskazali solidarnost sa narodom Pa-
lestine {to svjedo}i pomo} koja je prikuplje-
na ispred Had`i Ali-begove d`amije u Gor-
njoj ~ar{iji. Akcija }e biti nastavljena jo{ i
danas u periodu od 9 do 16 sati. (K. K.)
- ^uo sam zapomaganje u dvori{tu,
vidio da su do{le prve kom{ije i `enu
koja nosi dijete i vi~e da joj gori ku}a.
Moja ku}a je bila ugro`ena, ali o tome
nismo ni mislili, ve} smo snijegom
poku{ali spasiti Jasminovu. Posebno
bih istakao policajca Ramu Bani}a iz
Ustikoline koji je uzeo {ljem i uletio u
vatru - kazao nam je Jasminov amid`a
i prvi kom{ija Suljo Dreca.
Hrabri policajac uletio u vatru
Snijeg donio probleme u konji~koj op}ini
Veza sa Lukomirom samo telefonski
Ministar saobra}aja i veza
HNK Boris Babi} nagla{ava da
je, ina~e, na 16 dionica regiona-
lnih putnih pravaca u ovom ka-
ntonu, najve}i akcenat stavljen
upravo na konji~ku, te op}ine
Prozor-Rama, Jablanica i Po-
su{je. Za odr`avanje oko 200
kilometara puta namijenjeno je
516.000 KM.
Izdvojeno 516.000 KM
Ulice u gradu odr`ava JKP „Standard“
Suljo: Gasili snijegom
@irora~un
Dobri ljudi koji `ele po-
mo}i svoje priloge mogu upla-
titi na ra~un otvoren na ime Ja-
smina Drece kod NLB Tuzla-
nske banke, filijala Gora`de,
broj: 1325002001947403.
Prijem kod na~elnika
Sa sjednice OV
Spec
panorama
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 14
Derventa
Svi u~esnici dje~ijeg festivala
Nagra|eni u~esnici turnira
Mirza Sulji} najuspje{niji
Srebrenik
Pobjednik Novogo-
di{njeg turnira u malom
fudbalu „Derventa 2008“
je ekipa MM Kra{evo, sa-
stavljena od fudbalera do-
bojske Sloge, kojoj je pri-
pao pehar i 10.000 KM.
Dobojlije su pobijedile
ekipu „Slovenci“ rezulta-
tom 5:3. Na tre}em mjestu
je ekipa „Bet lajv“ iz Zeni-
ce. Za najboljeg igra~a tu-
rnira progla{en je Igor
Osredkar (Slovenci), na-
jbolji golman je Dragan
Bogdanovi} (MM Kra{e-
vo), dok je njegov saigra~
Du{ko Be}arevi} prvi stri-
jelac. Na Novogodi{njem
turniru u~estvovale su 62
ekipe u tri starosne kate-
gorije. N. S.
Dobojlije bolje od „Slovenaca“
Kiseljak
TAKMI^ENJA
U organizaciji Spor-
tsko-rekreativnog centra
Srebrenik odr`an je tradi-
cionalni dje~iji festival pop
muzike na kojem su nastu-
pili predstavnici svih osam
osnovnih {kola s podru~ja
op}ine.
Odlukom stru~nog `ir-
ija najbolji je bio Mirza
Sulji} iz Prve osnovne
{kole Srebrenik, drugo-
plasirana je Lejla Zahiro-
vi} iz O[ „Duboki Potok“,
dok je tre}u poziciju izbo-
rila D`enada Me{alji} iz
O[ „Tinja“. Najuspje{ni-
jim takmi~arima uru~ene
su diplome i prigodne na-
grade. O. M.
Najbolja ekipa „Jehovac“
U dvorani Osnovne
{kole u Kiseljaku odigran
je jednodnevni malonogo-
metni turnir na koji se oda-
zvalo 12 ekipa. Igrao se kup
sistem, a nakon odigranih
14 utakmica prvo mjesto
pripalo je ekipi „Jehovac“,
drugo ekipi „Bukovica“, a
za tre}e izborila se ekipa
„Gazija“ iz Kiseljaka.
Najbolji strijelac turni-
ra sa devet pogodaka bio je
D`enan Durak, najbolji
igra~ Asmir Brki}, dok je
Midhat Mehmedovi} pro-
gla{en najboljim golma-
nom. Pehare i vrijedne na-
grade obezbijedili su
Udru`enje bo{nja~ke omla-
dine „Gazija“ i Udru`enje
Ilmije iz Kiseljaka. D. F. MM Kra{evo pobjednik Novogodi{njeg turnira
Sedmo~lana porodica Branka
i Emire Markovi} iz Gornje Pu-
harske kod Prijedora obradova-
na je posebnim poklonom, na-
kon vi{e godina mraka ku}a im
je zasijala u punom svjetlu.
Struju su Markovi}ima u za-
jedni~koj akciji obezbijedili Ce-
ntar za socijalni rad iz Prijedora
koji je za ove namjene izdvojio
1.000 maraka i Elektro-Prijedor
koji je struju uz potrebne kablo-
ve ju~er i doveo do presretnih
Markovi}a.
Uz struju, {kolarci iz ove por-
odice, Robert (7), godinu starija
Ena, Dejan (12) koji se jo{ uvijek
lije~i od leukemije i Dijana (15)
obradovani su i ra~unarom, dar-
om Centra za socijalni rad.
- Dobro smo upoznati s pr-
oblemima ove porodice, kao i s
njihovom hrabro{}u da podi`u
svoju djecu od kojih najmla|a
Bojana ima samo osam mjeseci
- kazao je Rade Javori}, dire-
ktor Centra za socijalni rad, i
obe}ao da }e Markovi}e, koje s
platom radnika na recikla`i
otpada u Komunalnom predu-
ze}u izdra`ava otac Branko, i
dalje pomagati. Otac Branko,
koji je platu od 300 KM kredi-
tno zadu`io kako bi napravio
ku}u, zahvalio se svim ljudima
dobre volje koji su mu pomo-
gli a posebno medijima bez ko-
jih bi, kako je rekao, njegova
djeca jo{ uvijek u~ila uz petro-
lejku. M. ZGONJANIN
Restoran „Brod“ na{ao se okovan ledom
Ju~er ujutro u Ora{ju izmje-
rena je najni`a temperatura ove
kalendarske zime, minus 17
stepeni Celzijusa pored rijeke
Save. I pored ~injenice da je ni-
vo Save za ovaj period godine
visok, niske temperature dove-
le su do prvih smrzavanja vode
uz obalu, pa se i poznati ora{ki
restoran „Brod“ na{ao okovan
ledom.
- Ovako visok vodostaj i
pored niskih temperatura ne}e
dopustiti ozbiljnije zale|iva-
nje Save. Ne bi se trebala po-
noviti 1985. na 1986. kada je
cijela Sava bila zale|ena tako
da se moglo prelaziti sa obale
na obalu - ka`e Rasim Rabi}
Gero, vlasnik „Broda“, dok se
spremao da razbije led koji je
okovao {lep. E. \.
Minusi stegli i u Ora{ju
Prvi led na Savi
Te{anjsko Udru`enje za uz-
goj i za{titu sitnih `ivotinja or-
ganiziralo je 9. me|ugradsku i 3.
me|unarodnu izlo`bu sitnih
`ivotinja.
- Na{em Udru`enju ukaza-
na je i ~ast da istovremeno bu-
de i organizator 13. savezne iz-
lo`be. Tu su 132 izlaga~a iz Sr-
bije, Hrvatske i BiH sa oko
2.000 eksponata - ka`e Edin
Jaband`i}, predsjednik Saveza
za uzgoj i za{titu sitnih `ivot-
inja FBiH.
Me|unarodni stru~ni sud pr-
oglasio je 127 {ampiona u katego-
riji golubova, ptica, peradi i ku-
ni}a, a dodijeljeno je i pet specija-
lnih {ampionskih titula. M. ^a.
Mali Markovi}i dobili i ra~unar (Foto: D. Stojni})
Spec
TUZLA - Sindikat tuzlanske
Termoelektrane uru~io je ju~er vri-
jednu donaciju koju su radnici ove
firme prikupili za potrebe Narodne
kuhinje „Imaret“. Obezbije|eni su
prehrambeni artikli u vrijednosti
od 3.100 KM, a sindikat Termoele-
ktrane jedan je od najredovnijih do-
natora „Imareta“. (A. Mu.)
Izlo`ba sitnih `ivotinja u Te{nju
Progla{eno 127 {ampiona
Izlaga~i iz tri dr`ave
PRIJEDOR Nastavljena akcija pomo}i porodici Markovi}
Djeca vi{e ne}e
u~iti uz petrolejku
Centar za socijalni rad za uvo|enje struje obezbijedio 1.000 KM
kao i ra~unar za ~etiri {kolarca iz ove porodice
Prije Nove godine Marko-
vi}ima su pomo} darovali i pr-
ijedorski gimnazijalci. Oni su
za ove namjene od svog d`epa-
rca odvojili 800 KM. U~enici i
nastavnici Osnovne {kole
„Petar Ko~i}“ su u akciji po-
mo}i Markovi}ima prikupili
1.400 maraka.
Solidarnost
u~enika
Zbog niskih temperatura
Raspust do 19. januara
Drugo polugodi{te u osno-
vnim i srednjim {kolama koje ra-
de prema hrvatskom nastavnom
planu i programu }e po~eti 19.
januara, a ne 12. januara kako je
bilo planirano u kalendaru za
{kolsku 2008/2009. godinu, sa-
op{tilo je Ministarstvo obrazova-
nja, nauke, kulture i sporta Sre-
dnjobosanskog kantona.
Zimski raspust, koji je za-
po~eo 22. januara, produ`en je
za sedam dana zbog niskih te-
mperatura i nepovoljnih vreme-
nskih prilika.
Za osnovce i srednjo{kolce
koji nastavu poha|aju po bosa-
nskom planu i programu i koji
su na zimskom raspustu od 29.
decembra, drugo polugodi{te }e
po~eti 26. januara, kako je i pla-
nirano. K. K.
Gimnazija Maglaj
Dobra prolaznost
Na kraju prvog polugodi{ta
{kolske 2008/09.godine u~enici
Gimnazije „Edhem Mulabdi}“,
njih 288, ostvarili su bolji uspjeh u
odnosu na isti period u protekloj
godini. Srednja ocjena u Gimnazi-
ji je 3,32 i ovim su u {koli izuzetno
zadovoljni. Najve}i broj u~enika
ima primjerno vladanje. U prvom
polugodi{tu gimnazijalci su napr-
avili 6.064 opravdana i 420 neopr-
avdanih izostanka. N. B.
panorama
Dnevni avaz, subota, ,
10. januar/sije~anj 2009. 15
Sarajevski mozaik
U historiji cazinske Gimna-
zije 9. januar 2009. godine ostati
}e upisan zlatnim slovima. Nai-
me, nakon dugog ~ekanja ju~er
je sve~ano otvorena nova zgrada
Gimnazije u Maloj Lisi. Sve~an-
im presijecanjem vrpce, u prisu-
stvu velikog broja zvani~nika,
gostiju i Cazinjana, novu zgradu
otvorili su na~elnik op}ine Ner-
min Ogre{evi} i direktor Gi-
mnazije Muhamed Mehmedo-
vi}.
Sa aktivnostima oko izgra-
dnje ovog objekta krenulo se jo{
prije desetak godina, da bi u
avgustu 2005. bio postavljen ka-
men-temeljac. Nova zgrada Gi-
mnazije ima 12 u~ionica, 25 ka-
bineta, sportsku dvoranu, dva
vanjska igrali{ta, kuhinju, bibli-
oteku, ~itaonicu i sve ostalo {to
treba da ima jedna moderna
{kola.
- U njenu izgradnju investir-
ano je oko ~etiri miliona KM.
Zemlji{te od 10,5 dunuma be-
splatno nam je dala op}ina. Od
pomenutih sredstava, Svjetska
banka je iz OPEC fonda dala kr-
edit od milion i 292.000 dolara,
koji }e vra}ati Vlada USK-a. Re-
balansom bud`eta Vlada FBiH
nam je 2007. godine dala
490.000 KM, a tada{nji premijer
Ahmet Had`ipa{i} 150.000 KM.
U 2008. godini Vlada USK-a
nam je dala 730.000 za vanjsko
ure|enje, 150.000 KM za na-
mje{taj i 10.000 KM za sportsku
opremu. Pored zemlji{ta i papir-
ologije, op}ina je dala jo{ oko
60.000 KM - objasnio je finansi-
jsku konstrukciju direktor Me-
hmedovi}.
Nastavu u novoj zgradi po-
ha|at }e 450 u~enika ve} od dr-
ugog polugodi{ta. S. JAPI]
CAZIN Sve~ano zavr{en desetogodi{nji projekt
Gimnazijalci u novoj zgradi
ve} od drugog polugodi{ta
Temeljac u Maloj Lisi postavljen u avgustu 2005. godine
Investirano ~etiri miliona maraka
Sve ~e{}a nasilja u porodici,
koja nerijetko imaju i tragi~ne po-
sljedice, glavni su motiv za pokre-
tanje inicijative ~iji je cilj realiza-
cija projekta Sigurne ku}e u Ja-
jcu. Prema najavama, ova institu-
cija uskoro po~inje sa radom, a
`rtve nasilja u porodici imale bi
osiguran privremeni smje{taj.
Ponu|en je projekt koji vodi
Centar za socijalni rad Jajce u
saradnji sa Gender centrom
FBiH i uz neophodnu podr{ku
Op}ine. Projekt pomo}i `rtva-
ma nasilja u porodici podr`ala je
i Misija OSCE-a u BiH.
O ovoj problematici predsta-
vnici Odjela za ljudska prava ur-
eda OSCE-a Travnik razgovarali
su sa na~elnikom Jajca Nisve-
tom Hrnji}em.
Sigurna ku}a u Jajcu bila bi
jedina institucija na podru~ju
SBK koja nudi za{titu `rtvama
nasilja. Za nesmetan rad sre-
dstva bi osiguravale op}ine ~iji
korisnici bi bili smje{teni u
njoj. Me|u {est partnera u uspo-
stavi, odnosno radu SOS telefo-
na 1265, je i Centar za socijalni
rad Jajce {to je i prvi korak u re-
alizaciji ovog humanog proje-
kta. Ad. S.
Sa jednog obilje`avanja godi{njice ZOI
Iako se svi busaju u
prsa da je Sarajevo oli-
mpijski grad te na sva
zvona spominju Zimske
olimpijske igre 1984., os-
im Grada i preduze}a
ZOI 84 niti se jedna dru-
ga institucija ne hvata za
d`ep da izdvoji ne{to no-
vca za obilje`avanje 25.
godi{njice. Tako na
ra~unu ZOI 84 nema niti jedne
marke za ovu namjenu.
Kako nam je kazao Ned`ad
Ajnad`i}, direktor ZOI 84, dobio
je mnogo obe}anja, ali konkretne
podr{ke nadle`nih jo{ nema. On
smatra da vlast za ovakve mani-
festacije nema sluha. Uprkos to-
me, Ajnad`i} potcrtava da od
obilje`avanja ne}e odusta-
ti, ali da }e program biti
znatno reduciran ako ne
bude novca.
- Od ministra civilnih
poslova BiH Sredoja No-
vi}a dobio sam verbalnu
podr{ku za manifestaciju
„Ski-legende“ koja je u
sklopu 25. godi{njice
ZOI. Isto su obe}ali i mi-
nistar Gavrilo Grahovac te pre-
mijer FBiH Ned`ad Brankovi}.
Ministarstvo za kulturu i sport
KS, na ~ijem je ~elu Emir
Had`ihafizbegovi}, nije dalo
podr{ku niti za jedan projekt
koji smo radili, pa nisu izrazili
`elju ni sada da pomognu - re-
kao je Ajnad`i}. N. P.
Za proslavu 25. godi{njice ZOI
Nije izdvojena ni marka!
Mnogo obe}anja, ali konkretne podr{ke nema
Spec
Na magistralnim cesta-
ma u KS u decembru pro{le
godine slu`benici Direkcije
za ceste FBiH uklonili su 223
nelegalna panoa. U Federa-
lnoj direkciji su nam potvrdi-
li da se ova akcija i dalje na-
stavlja. (S. M.)
Osim projekta rasvjete mo-
stova na Miljacki, kako saznaje-
mo od arhitekte Sr|e Hrisafo-
vi}a, osvjetljenje }e dobiti i
~etiri pje{a~ka mosta u Novom
Gradu. Rije~ je o rasvjeti tri mo-
sta na Dobrinji i onoga na Oto-
ci. Naru~ilac idejnog projekta je
Op}ina Novi Grad.
- Prema projektu, boju na
lu~nom, metalnom mostu na
Otoci je mogu}e programirati,
tako da bi svaki sat nosiva ko-
nstrukcija mijenjala boju. Po-
stavljanjem LED svjetiljki bit
}e nagla{ena silueta i prostor
mosta. Tako|er, bit }e osvije-
tljen i prostor ispod mosta - ka-
zao je Hrisafovi} za „Dnevni
avaz“. N. ^.
Za dobitnike stipendija „Prof.
dr. Husein Kulenovi}“, koje do-
djeljuje Op}ina Centar, organizir-
an je prijem na kojem su potpisani
i ugovori o stipendiranju. Stipe-
ndije su za period od septembra
2008. do juna 2009. godine.
Stipendije je dobilo 85 u~enika
i 89 studenata, a mjese~ni iznosi su
po 80 KM za u~enike i po 120 za
studente. Stipendije za period od
septembra do decembra 2008. su
prilikom potpisivanja retroakti-
vno ispla}ene. E. G.
Ajnad`i}: Ver-
balna podr{ka
Dobitnici stipendija
Potpisani ugovori u Op}ini Centar
Stipendije za u~enike i studente
Most na Otoci mijenjat }e boje
Idejni projekt za op}inu Novi Grad
Rasvjeta na ~etiri mosta
Hrnji} sa predstavnicima OSCE-ova travni~kog ureda
Sve~anosti su prisustvovali brojni gosti i zvani~nici
Prva institucija te vrste na podru~ju SBK
Uskoro u Jajcu po~inje sa
radom sigurna ku}a
Na sve~anosti u Cazinu pri-
sutnima su ~estitali na uspjehu
Nid`ara Rai}, pomo}nica mi-
nistra za sport, nauku i kulturu
u Vladi USK-a, Admir
Had`ipa{i}, predsjedavaju}i
Skup{tine USK-a, Radovan Vi-
gnjevi}, savjetnik premijera
Vlade FBiH, prof. dr. Ejup Ga-
ni} i Nermin Ogre{evi}, na~el-
nik op}ine Cazin.
Prisustvo federalnog i kanto-
nalnog premijera, Ned`ada Bra-
nkovi}a i [emsudina Dedi}a,
kao i resornog kantonalnog mi-
nisra, iako protokolom najavlje-
no izostalo je, pi{e Fena.
Ministar obrazovanja USK-
a Amir Had`i} u saop}enju na-
vodi da je razlog nedolaska ~in-
jenica da resorno ministarstvo
nije konsultirano prilikom pra-
vljenja protokola, te da je otvar-
anje u suglasnosti s federalnim i
kantonalnim premijerom bilo
planirano za 15. januar.
Brankovi} i Dedi} nisu do{li
Nova Gimnazija u Cazinu
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 16
Tridesetdevetogodi{nji Sma-
il Bjeli} poku{ao je preksino} u
zeni~kom prigradskom naselju
Banlozi aktivirati ru~nu bombu
i ubiti sebe i deseto~lanu poro-
dicu, ali su ga u toj namjeri
uspjeli sprije~iti zeni~ki polica-
jci, potvr|eno nam je u MUP-u
ZDK.
Izva|en osigura~
U biv{em izbjegli~kom ka-
mpu Babino polje, u kojem sada
`ive uglavnom porodice romske
nacionalnosti, Bjeli} je oko
18.50 sati, u vidno alkoholizira-
nom stanju, po~eo prijetiti da }e
raznijeti sebe, suprugu i devete-
ro djece.
Kao razlog naveo je lo{u ma-
terijalnu situaciju, neima{tinu,
neuvjetan prostor u kojem `ive,
te nerije{eno dugoro~no sta-
mbeno pitanje.
Policija je pred barakom broj
7 zatekla Smaila, a njegovu por-
odicu i stanare susjednih baraka
sa druge strane objekta.
- Dr`ao je ru~nu bombu sa iz-
va|enim osigura~em i prijetio
da }e pustiti ka{iku. Stavljao je
bombu i u usta. Obavijestili smo
tu`ioca, koji nas je ovlastio da
pregovaramo s njim da preda bo-
mbu, ali na na~in na koji to ne}e
ugroziti ni njega, ni porodicu, ni
policiju - kazao nam je jedan od
policajaca, u~esnik ~etrdese-
tominutnog pregovaranja.
Bez posljedica
Slu`benici Policijske stanice
Centar i Odsjeka kriminali-
sti~ke policije Policijske uprave
Zenica evakuirali su stanare
obli`njih objekata i oko 19.30
sati uspjeli su nagovoriti Smaila
da vrati osigura~ u bombu, te da
je odlo`i na obli`nje parkirano
vozilo.
Smail Bjeli} je preba~en u
policiju i najvjerovatnije }e biti
osumnji~en za izazivanje op}e
opasnosti. MUP ZDK je sa-
op}io da su policajci-pregova-
ra~i profesionalnim pristupom
izbjegli te{ke posljedice po vi{e
osoba, te hrabro odgovorili po-
stavljenom zadatku.
A. D@ONLI]
DRAMA Izbjegnuta tragedija u naselju Banlozi kod Zenice
Smail Bjeli} prijetio da
}e bombom raznijeti
sebe i svoju porodicu
Zbog neima{tine htio ubiti svojih devetero djece Nakon vi{e od
40 minuta pregovora, policajci ga uspjeli ubijediti da preda bombu
Policijski snimci pregovora sa Bjeli}em (Foto: MUP ZDK)
Bomba na haubi vozila
Mujesira Kara~i} (60) te{ko
je povrije|ena ju~er oko 11.30
sati kada ju je na stajali{tu u uli-
ci Sutjeska udario autobus
GRAS-a (162-J-377), kojim je
upravljao M. K. Povrije|ena
`ena prevezena je u Centar urge-
ntne medicine bolnice Ko{evo.
Doktori su joj dijagnosticira-
li vi{e fraktura, a zbog nakuplje-
ne te~nosti u stomaku zadr`ana
je na Klinici za anesteziju i rea-
nimaciju, gdje }e ljekari pratiti
njeno stanje i odlu~iti ima li po-
trebe za eventualnom operaci-
jom.
Uvi|aj na mjestu nezgode
obavili su pripadnici MUP-a
Kantona Sarajevo. L. S. Sa ju~era{njeg uvi|aja u ulici Sutjeska (Foto: M. Kadri})
Sa intervencije vatrogasaca u ulici Saliha Cakana Mulali}a
Zeni~ki vatrogasci imali su
ju~er poslijepodne pune ruke
posla. Gra|ani Zenice dodatno
zagrijavaju stambene prostore
na razne na~ine, ~ak i ako imaju
kakvo-takvo grijanje, pa je ju~er
ujutro na dva mjesta izbio po`ar.
Samo u nekoliko sekundi ra-
zmaka vatrogasci su dobili doja-
ve o po`arima u stanu u ulici Sa-
liha Cakana Mulali}a te na kro-
vu ku}e u Gora`danskoj ulici.
- U Gora`danskoj 94 zapalio
se dimnjak, te se po`ar pro{irio
na krovnu konstrukciju. Ovaj
po`ar brzo je lokaliziran.
Odmah potom dojavljeno je da
gori potkrovni stan u ulici Sali-
ha Cakana Mulali}a kod Centra
za socijalni rad Zenica, vlasnice
Zumre Tabakovi}. Vatra se
pro{irila na potkrovlje zgrade.
Anga`irali smo tri vatrogasne
ekipe koje su nakon dva sata
uspjele lokalizirati po`ar - kazao
nam je Nasir Beganovi}, koma-
ndir voda Profesionalne vatro-
gasne brigade Zenica.
Prilikom ga{enja po`ara u
stanu Zumre Tabakovi} inter-
venirala je i ekipa Hitne po-
mo}i. Iako za vrijeme po`ara
nije bilo nikoga unutra, vla-
snici stana je pozlilo po dola-
sku ku}i, nakon {to je vidjela
razmjere po`ara, te joj je
pru`ena pomo} u Slu`bi hitne
medicinske pomo}i Zenica.
A. D@.
Dva po`ara u centru Zenice
Gorjeli stan i krov ku}e
Pozvana i Hitna pomo} nakon {to je pozlilo
vlasnici stana Zumri Tabakovi}
Na dvije lokacije u Turbetu
kod Travnika izbio je po`ar koji
je zahvatio dvije ku}e. Prvi
po`ar izbio je na objektu Seada
Kazije, u ulici Bazen, kada se za-
palio dimnjak koji je uga{en br-
zom intervencijom travni~kih
vatrogasaca. Nakon toga, vatro-
gasci su zaprimili dojavu da gori
napu{tena ku}a u centru Turbe-
ta, iz koje je po`ar prijetio oko-
lnim stambenim objektima. I na
ovom po`aru uspje{no su inter-
venisali vatrogasci, a pretposta-
vlja se da je po`ar izazvan neha-
tom delinkvenata koji se u
no}nim satima ~esto okupljaju u
ovom objektu. S. P.
O{te}ene dvije ku}e
Turbe kod Travnika
U oba slu~aja intervenisali vatrogasci (Foto: S. Pinjo)
Nezgoda na stajali{tu Sutjeska u Sarajevu
Autobus udario i te{ko povrijedio `enu
Spec
GRUDE - Tridesetpetogodi{nji V. G. iz [irokog Brijega pre-
kju~er je u Grudama po~inio prekr{aj protiv javnog reda i mira,
galamom i drskim pona{anjem. Nakon prekr{ajne obrade, pripa-
dnici Policijske stanice Grude uru~ili su mu prekr{ajni nalog.
Beganovi}: Dva poziva
crna hronika 17
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2008.
Provalili u stan
XDra`en G. iz Viteza prijavio
je policajcima da su mu nepo-
znate osobe provalile u stan koji
se nalazi u ulici Kralja Tvrtka u
Vitezu. Tom prilikom iz stana je
ukradena odre|ena koli~ina zla-
tnog nakita, ra~unar i ru~ni sat.
Uvi|aj su izvr{ili istra`itelji Po-
licijske stanice Vitez.
Zapalila se {upa
XNa {upi vlasni{tvo D`. R.
koja se nalazi u mjestu Kralupi
kod Visokog prekju~er je izbio
po`ar. U po`aru nije bilo povri-
je|enih, ali je pri~injena mate-
rijalna {teta. Obavljen je
uvi|aj, a vje{tak protivpo`arne
za{tite radi na utvr|ivanju uzr-
oka izbijanja vatre.
Nakon spa{avanja besku}nika
]azima Mr{e, sarajevski vatroga-
sci preksino} su u 19.30 sati iz za-
paljene stare devastirane ku}e u
ulici ^ekalu{a izvukli jo{ jednog
besku}nika, Dervu Hod`i}a, ko-
jeg je vatra ve} bila zahvatila.
Prema rije~ima vatrogasca
Nermina Boj~i}a, koji je zajedno
sa Ismirom Ba`darom i Fikretom
Mu~akijem izvukao Hod`i}a iz
po`ara, kada su do{li na lice mje-
sta preko 80 posto ku}e ve} je bilo
zahva}eno vatrom.
- Vrata ku}e bila su za-
klju~ana tako da smo morali pr-
ovaliti ulaz. Unutra smo zatekli
~ovjeka koji je le`ao na podu. Pr-
ostorija je bila ispunjena uglje-
nmonoksidom, a vatra se brzo
{irila. Po{to je ku}a bila devasti-
rana, prijetila je opasnost da se
krov sru{i na nas, pa sam, uz po-
mo} kolega, ~ovjeka izvukao na
zrak, gdje su ga preuzeli slu`be-
nici Hitne pomo}i - kazao nam
je Boj~i}, otac dvoje djece koji je
rizikovao `ivot spa{avaju}i
Hod`i}a.
Poslije izvla~enja besku}nika,
pripadnici Profesionalne vatro-
gasne brigade po`ar na ku}i uga-
sili su u kratkom roku. U inter-
venciji su u~estvovala dva vatro-
gasna vozila, a u ga{enju su im
pomogli ~lanovi Dobrovoljnog
vatrogasnog dru{tva Bjelave.
Kako saznajemo iz MUP-a
KS, Hod`i}, koji je bio u alko-
holiziranom stanju, najvjerova-
tnije je izazvao po`ar pale}i va-
tru kako bi se ugrijao. Uvi|aj je
obavljen ju~er.
Od Biljane Jandri}, portparo-
la KCUS-a, saznali smo da }e
Hod`i}a zadr`ati na CUM-u radi
daljnjeg posmatranja, kako bi se
vidjelo da li }e biti komplikacija
na plu}ima jer je inhalirao dosta
vru}eg zraka. A. ALJIMI
AKCIJA U sarajevskoj ulici ^ekalu{a
Vatrogasci u posljednji ~as
iz vatre izvukli besku}nika
Dervu Hod`i}a vatra ve} bila zahvatila z Po`ar izazvao pale}i vatru
Po`ar na devastiranoj ku}i ubrzo lokaliziran (Foto: B. Nizi})
Vatrogasac Boj~i} pokazuje zgari{te
Almasa Bekti} (43) prekju~er
je u Pura~i}u kod Lukavca sje-
kirom napala biv{eg supruga
Izeta, te mu nanijela ozljede
zbog kojih je preba~en na UKC
u Tuzli, saop}eno je iz Ministar-
stva unutra{njih poslova tuzla-
nskog kantona.
Napad se dogodio u njihovoj
porodi~noj ku}i u ulici Zagorke
Kaki} u Pura~i}u u kojoj su `iv-
jeli odvojeno, s obzirom da su se
razveli pro{le godine. Uvi|aj su
po nalogu kantonalnog tu`itelja
Stjepana ]a}i}a obavili inspe-
ktori kriminalisti~ke policije
PU Lukavac.
Almasa Bekti} je uhap{ena i
privedena u policiju na sa-
slu{anje. Nakon toga ona }e biti
predata nadle`nom tu`iocu na
daljnji postupak koji }e joj na-
jvjerovatnije predlo`iti mjeru
pritvora zbog sumnje da je
po~inila krivi~no djelo poku{aj
ubistva. Povrije|enom Izetu po-
mo} je ukazana u UKC Tuzla
poslije ~ega je pu{ten na ku}no
lije~enje.
Izet Bekti} je jedno vrijeme
radio u inostranstvu, a poslje-
dnju godinu je uposlen u lu-
kva~koj firmi „Aring“, a supr-
uga kao trgovac u Tuzli. Bra~ne
razmirice su ih dovele do ra-
zvoda, a {ta je bio razloga i za
napad sjekirom, utvrdit }e istr-
aga. H. ^.
Na Bulevaru Me{e Seli-
movi}a u Novom Sarajevu
prekju~er u 17.45 sati izv-
r{eno je razbojni{tvo nad ra-
dnicom u sportskoj kladioni-
ci „Derby“. Tom prilikom
nepoznati mu{karac je ukrao
izvjesnu koli~inu novca, a
zatim je pobjegao iz kladio-
nice. O ovom slu~aju obavi-
je{ten je tu`ilac, a policija tr-
aga za razbojnikom.
Novo Sarajevo
Odnio novac iz kladionice „Derby“
Lukavac: Obavljen uvi|aj
ABS banka: Izuzeto 100 eura
Slu`benik osiguranja ABS
banke u Travniku prijavio je Po-
licijskoj stanici Travnik da je J.
M., prilikom predaje pazara, pre-
dao i nov~anicu od 100 eura za
koju se sumnja da je krivotvore-
na. Intervenirali su policajci koji
su izuzeli spornu nov~anicu koja
}e biti upu}ena na vje{ta~enje.
Daljnja istraga je u toku.
Policijska stanica Travnik
U pazaru predao
la`nu nov~anicu
U pretresu ku}e i pomo}nih
objekata, koji su u vlasni{tvu
Kasima J. i [emse J. sa podru~ja
op}ine Banovi}i, policija je u
ku}i [emse J. prona{la pu{ku
M-48, ~etiri pu{~ana metka ra-
zli~itog kalibra i dvije ru~ne ra-
dio-stanice, saop}eno je iz Mi-
nistarstva unutra{njih poslova
Tuzlanskog kantona.
Navode}i da policija iz Bano-
vi}a u posljednjih 15 dana provo-
di akciju „@etva“, ~iji je cilj pro-
nalazak ilegalnog naoru`anja, u
MUP-u ka`u da je u pretresu sta-
na Amira K. prona|en pi{tolj CZ
za koji nije imao potrebnu doku-
menatciju, te dva okvira za pi{tolj
i 19 metaka razli~itog kalibra.
Pretres ovih objekata izvr{en
je po nalogu Op}inskog suda iz
@ivinica. Policija }e protiv ovih
osoba podnijeti izvje{taj Kanto-
nalnom tu`ila{tvu, dok }e akti-
vnosti u pronala`enju ilegalnog
naoru`anja biti nastavljene.
Pretresi u Banovi}ima
Na|eni pu{ka i pi{tolj
Na lokalnom putu u Ulovi}u
kod Br~kog prona|en je le{
mu{karca. Nakon dojave, pripa-
dnici policije iza{li su na lice mje-
sta, a kasnije je utvr|eno da se ra-
di o Boni Filipovi}u (67) iz Ulo-
vi}a. Kako se pretpostavlja on je
le`ao na putu i na njega je naletje-
lo vozilo „opel korsa“ za ~ijim je
upravlja~em bio A. D. iz Ulovi}a.
Vozilo je, potvr|eno je iz po-
licije, pre{lo preko Filipo-
vi}evih nogu, koji na tijelu nije
imao nikakve druge ozljede. Ti-
jelo je prevezeno u br~anski Ur-
gentni centar. Iako u policiji ni-
su potvrdili, pretpostavlja se da
je vozilo pregazilo noge ve} mr-
tvog Filipovi}a, no detalji smrti
bit }e poznati nakon ura|ene
obdukcije. E. Ra.
Br~ko: Nalo`ena obdukcija
Ulovi}i kod Br~kog
Na cesti prona|en mrtav starac
Spec
z TE[ANJ - Iz prodavnice „Mobitek“ u Jelahu kod Te{nja
prekju~er je ukraden mobitel. Zbog sumnje da je po~inio kra|u,
policija je li{ila slobode D. I. iz Te{nja. Kod njega je prona|en
ukradeni telefon.
Incident kod Lukavca
Sjekirom napala biv{eg supruga
18 Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Op}inski sud u Biha}u
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 017-0-DN-07-002727
Biha}, dana 5. 1. 2009. godine
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije broj 19/03 i 54/04)
Op}inski sud u Biha}u
Najavljuje uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Zuli} Zuhre k}eri D`afera iz Biha}a, Harmanski sokak br. 1, u
toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no-
knji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 4881 katastarske op}ine Biha} - grad ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 5013 ku}a i zgrada povr{ine 100 m
2
i dvori{te povr{ine 389 m
2
- katastarska ~estica broj 5014 njiva 3. klase povr{ine 185 m
2
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo pr-
ijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u sporo-
tnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slije-
de}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne
uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Zemlji{noknji`ni referent
Sifa Omerad`i}
INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA
DIONI^ARSKO DRU[TVO ZENICA
- Sektor pravnih i kadrovskih poslova -
Broj: 06-231/09
Zenica, 07. 01. 2009. godine
Na osnovu ~lana 33. Zakona o bankama („Sl. novine FBiH“, broj: 39/98, 32/00, 48/01,
27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03), ~lana 86. Statuta Investiciono-komercijalne ba-
nke DD Zenica, Pre~i{}eni tekst ~lana 5. Pravilnika o radu Investiciono-komercijalne
banke DD Zenica, broj: 01/3-6558-1/08 od 28. 04. 2008. godine, Pravilnika o unu-
tra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, Investiciono-komercija-
lne banke DD Zenica, broj: 06/1-6018/2-05 od 05. 05. 2005. godine, te Prijedloga siste-
matizacije poslova i radnih zadataka Investiciono-komercijalne banke DD Zenica, br-
oj: 01/3-6559/08 od 28. 04. 2008. godine, direktor Banke donosi sljede}i
OGLAS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA NEODRE\ENO VRIJEME
Voza~ - mehani~ar u Zenici..................................................................1 izvr{ilac
Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom i Pravilnikom o radu Investiciono-komercija-
lne banke DD Zenica, Pre~i{}eni tekst, kandidat treba da ispunjava sljede}e posebne
uslove, i to:
- da posjeduje zavr{en [UP ili VKV - automehani~ar ili Saobra}ajno-tehni~ku {kolu,
- da posjeduje najmanje (6) {est mjeseci radnog iskustva u struci
- da se ne vodi krivi~ni postupak i da nije ka`njavan
- da posjeduje polo`en voza~ki ispit za voza~a „B“ kategorije
Uz prijavu na Oglas, kandidati su du`ni dostaviti:
- dokaz o stru~noj spremi (diploma original, ili ovjeren prijepis ili ovjerena kopija)
- potvrdu o radnom iskustvu na poslovima voza~a - mehani~ara
- potvrde da se ne vodi krivi~ni postupak i da nije ka`njavan
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA
DIONI^ARSKO DRU[TVO ZENICA
Trg Bosne i Hercegovine broj 1
72000 ZENICA
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene
novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu
slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Zavodu za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo
- Stru~ni saradnik za prou~avanje socio - psiholo{kog aspekta razvojnih planova
-1 (jedan) izvr{ilac
Opis poslova: stru~na obrada sistematskih rje{enja od zna~aja za oblast razvojnih planova,
sa socio-psiholo{kog aspekta; prati i prou~ava stanje u oblasti razvojnih planova u Kantonu
sa socio-psiholo{kog aspekta i sli~no; prati propise iz odgovaraju}e oblasti; obavlja poslove i
radne zadatke u skladu sa pravilnicima, poslovnicima, uputstvima i procedurama i drugim
aktima odobrenim od strane direktora Zavoda, u skladu sa me|unarodnim standardom ISO
9001:2000; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu neposrednog ruko-
vodioca i direktora Zavoda
Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji
Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslova, i to:
- VSS -VII stepen, zavr{en filozofski fakultet - odsjek psihologija,
- najmanje 1 (jedna ) godina radnog sta`a u struci na istim ili sli~nim poslovima
- poznavanje rada na ra~unaru
- poznavanje jednog stranog jezika
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije)
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je di-
ploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2.dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje na-
dle`nog organa za penzijsko invalidsko osiguranje o podacima registriranim u mati~noj evi-
denciji o du`ini radnog sta`a sa uvjerenjem koje sadr`i {ifre svih zanimanja iz uvjerenja o
du`ini radnog sta`a). Kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog sta`a,
ste~enog volonterskim radom, du`ni su dostaviti uvjerenje nadle`ne Slu`be za zapo{ljavanje.
3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru
4. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume br-
oj 15, Sarajevo , ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba
Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom
ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu,
izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati ko-
ji ispunjavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu
slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova konkursa izabrani kandi-
dat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavje{tenja o rezultati-
ma konkursa
Tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u
„Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71 000 Sarajevo
sa naznakom:
„ Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u
Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.
DIREKTOR
dr.sc. Enver I{eri}
Na osnovu ~lana 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03,
23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) ) i ~l. 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika
VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 35/06 i
59/08), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Porezne uprave Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Poreznu upravu Federacije BiH-Sredi{nji ured Sarajevo
01.Pripravnik-diplomirani pravnik -2 (dva) izvr{ioca
02.Pripravnik-diplomirani ekonomista - 4 (~etiri) izvr{ioca
03.Pripravnik-diplomirani kriminalista -2 (dva) izvr{ioca
Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, ka-
ndidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to:
za poziciju 01:
-VSS-VII stepen, zavr{en pravni fakultet
za poziciju 02:
-VSS-VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet
za poziciju 03:
-VSS-VII stepen, zavr{en fakultet kriminalisti~kih nauka
Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim
kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Feder-
aciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 35/06 i 59/08).
Napomena: radni odnos pripravnika zasniva se na jednu godinu
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u
nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne
spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda)
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija
4. rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je stepen invalidnosti 60 % i vi{e)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu-mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu
u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba ).
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjenje op}ih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dosta-
viti Agenciji u roku od osam dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa.
Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dnevnim listo-
vima (ra~unaju}i posljednji dan objave), putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71 000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za prijem pripravnika u Poreznoj upravi Federacije BiH-Sredi{nji ured Sarajevo“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR
dr.sc. Enver I{eri}
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 19
Vehid Deli} iz Gra~anice
ju~er je odustao od namjere da
se polije benzinom i zapali iako
je to cijelo jutro najavljivao. ^ak
se javio u program lokalnog ra-
dija Gra~anica i ispri~ao kako }e
se popodne nasred ~ar{ije politi
benzinom, pa spaliti, zbog supr-
uge koja ga je ostavila.
Umjesto toga, oko 12 sati je
oti{ao po uobi~ajeni topli obrok
u Narodnu kuhinju u Gra~anici
i ru~ao. Direktoru kuhinje Ibra-
himu [erbe~i}u se zahvalio, a
onda je nastavio dru`iti se uz
~a{icu.
Deli} se od supruge Sajde ra-
zveo prije godinu. Od tada se
povla~i od nemila do nedraga, a
trenutno `ivi u podrumu na-
pu{tene ku}e u Gra~anici. Ni-
gdje ne radi, a hrani se u Naro-
dnoj kuhinji.
- Nekoliko puta sam govorila
Vehidu da se okani alkohola, ali
njemu je ~a{ica bila va`nija od
svega.
Podigla sam ~etvero djece i
svi su krenuli pravim putem.
Obe}avao je da }e se okaniti
alkohola i uvijek lagao.
Prire|ivao mi je razne scene
o kojima dosta i policija zna, a
sada, kada je spao na niske gra-
ne, moli me da mi se vrati. Ni-
kada, jer i sami vidite s kim sam
`ivjela, kazala nam je u telefo-
nskom razgovoru biv{a De-
li}eva supruga Sajda.
Samospaljivanje koje je De-
li} najavljivao u Gra~anici iza-
zvalo je veliku pozornost, pa se
ispred Sahat-kule oko 12 sati
okupio ve}i broj znati`eljnika.
U blizini je bila i policijska patr-
ola, a onda se saznalo da je Deli}
samospaljivanje odgodio do da-
ljnjeg. H. ^ALI]
GRA^ANICA Vehid Deli} odustao od namjere
Najavio samospaljivanje na
ulici jer ga je supruga ostavila
Nakon razvoda Deli} `ivi u podrumu napu{tene ku}e i hrani se u Narodnoj kuhinji
Deli} ju~er na ru~ku u Narodnoj kuhinji
MUP Tuzlanskog kantona
Dvojica uhva}ena s drogom
Slu`benici Odjeljenja za po-
sebne namjene MUP-a TK, ra-
de}i na suzbijanju i spre~avanju
zloupotrebe droge, preksino}
oko 20.30 sati pretresli su auto-
mobil „golf “ u kojem su bili M.
K. (26) iz Gra~anice i Z. K. (20)
iz Lukavca.
Prilikom pretresa prona|en
je jedan manji paketi} od folije
sa tragovima kanabisa i 80 sje-
menki kanabisa, kao i jedna od-
ba~ena ru~no motana cigareta.
O doga|aju je upoznat kantona-
lni tu`ilac, a njih dvojica su
li{ena slobode i privedena u
slu`bene prostorije MUP-a TK
radi kriminalisti~ke obrade.
Po`ar u Srebreniku
Zapalila se dva
pomo}na objekta
U pomo}nim objektima Refi-
je i [evalije Ja{arevi}a u Kuzu-
movi}ima kod Srebrenika pre-
kju~er je izbio po`ar. Vatra je za-
hvatila ogrjevno drvo u oba obje-
kta, a ubrzo se pro{irila i na {upu
u susjednom dvori{tu Ramiza
Ja{arevi}a, kao i na krovove ku}a
Refije i [evalije Ja{arevi}a.
Nakon dojave kom{ija, na li-
ce mjesta stigli su srebreni~ki
vatrogasci, ali i radnici Elektro-
distribucije Srebrenik, koji su
isklju~ili dovod struje i omo-
gu}ili bezbjedno ga{enje vatre.
Zahvaljuju}i efikasnoj akciji sr-
ebreni~kih vatrogasaca, po`ar je
ubrzo lokaliziran, ~ime je spri-
je~eno {irenje vatrene stihije na
ku}e vlasnika pomo}nih zgrada,
ali i na ku}e u susjedstvu.
U pomo}nim objektima
izgorjele su ve}e koli~ine ugl-
ja, ogrjevnog drveta i alata, a
djelimi~no su o{te}eni i kro-
vovi ku}a Refije i [evalije
Ja{arevi}a. Ukupna materija-
lna {teta, prema procjeni Rai-
ba D`aferovi}a, komandira
Profesionalne vatrogasne je-
dnice Srebrenik, iznosi oko
5.000 maraka. O. M.
U mjestu Predgra|e, op}ina
Ljubu{ki, preksino} u 21.25 sati
po~injeno je razbojni{tvo nad
dvije starije `ene. Maskirana oso-
ba je, uz prijetnju no`em, od `ena,
u njihovoj ku}i, otela zasad neu-
tvr|enu koli~inu novca i li~ne do-
kumente. Istra`itelji Policijske
uprave Ljubu{ki izvr{ili su uvi|aj
i tragaju za razbojnikom.
Policijskoj stanici Maglaj pr-
ekju~er je M. H., slu`benica
ABS banke Maglaj, prijavila da
je u dnevnom pazaru zaprimlje-
na nov~anica od 50 KM koja
asocira na falsifikat. Dalji rad po
prijavi nastavili su istra`itelji
PS Maglaj. O ovom slu~aju poli-
cajci su obavijestili i kantona-
lnog i dr`avnog tu`ioca.
Spec
z ZENICA - U no}i sa 7. na 8.
januar u Kamberovi}a ~ikmi u Ze-
nici izvr{ena je kra|a u ku}i vla-
snika G. D., koju kao podstanar
koristi L. D. Lopov je iz ku}e
odnio DVD, TV i oko 750 KM.
Slu`benici OKP-a izvr{ili su
uvi|aj i rade na ovom slu~aja.
Predgra|e kod Ljubu{kog
Staricama oteo novac
ABS banka u Maglaju
Na|eno la`nih 50 KM
Klekovci kod Bosanske Dubice
Drago Banjac izgorio u po`aru
Vatra zahvatila ku}u da{~aru u kojoj je 60-godi{njak `ivio sam,
Drago Banjac (60), mje{tanin
Klekovaca kod Bosanske Dubi-
ce, smrtno je stradao ju~er sat iza
pono}i u vatrenoj stihiji koja je
zahvatila ku}u da{~aru u kojoj je
starac `ivio sam. O po`aru je oba-
vije{tena i de`urna tu`iteljica
Mirjana Miodragovi}-Basrak,
koja je kazala da na tijelu strada-
log nema tragova nasilja.
- U istragu su osim policije
uklju~eni i protivpo`arni inspe-
ktori koji treba da otkriju uzrok
po`ara. Vanjskim pregledom ti-
jela stradalog potvr|eno je da ne-
ma tragova nasilja, a radi daljnje
istrage nalo`ena je i obdukcija
koja }e biti ura|ena u bolnici u
Prijedoru, potvrdila je ju~er Mi-
odragovi}-Basrak.
Bo{ko ^a|o, vatrogasac iz
Bosanske Dubice, potvrdio je da
su vatrogasci dojavu o izbijanju
po`ara dobili od policije koju su
pozvali mje{tani Klekovca koji
su na star~evoj ku}i primijetili
vatru.
- Na`alost, do na{eg dolaska
da{~ara je u cijelosti izgorjela.
Pretpostavljamo da je po`ar uzr-
okovala vatra s pe}i koja je rorom
bez dimnjaka bila povezana s dr-
venim krovom, kazao je ^a|o.
On je dodao da su vatrogasci
ugljenisano tijelo Drage Banjca,
koji se prema prvim nezva-
ni~nim saznanjima ugu{io od
ugljenmonoksida, prona{li u bli-
zini vrata, gdje je vjerovatno po-
ku{ao da se skloni.
M. ZGONJANIN Bolnica u Prijedoru u kojoj }e biti izvr{ena obdukcija
Vatrogasci tokom ga{enja vatre (Foto: O. Mujki})
Vatrogasac na krovu
20 Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
oglasi
biznis
Dnevni avaz, petak,
9. januar/sije~anj 2009. 21
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,007145 1,009669 1,012193
Kanada 124 CAD 1 1,205326 1,208347 1,211368
Hrvatska 191 HRK 100 26,647823 26,714610 26,781397
Èeška R 203 CZK 1 0,073731 0,073916 0,074101
Danska 208 DKK 1 0,261790 0,262446 0,263102
Maðarska 348 HUF 100 0,706529 0,708300 0,710071
Japan 392 JPY 100 1,568280 1,572211 1,576142
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,205416 0,205931 0,206446
Švedska 752 SEK 1 0,181965 0,182421 0,182877
Švicarska 756 CHF 1 1,300801 1,304061 1,307321
Turska 949 TRY 1 0,919734 0,922039 0,924344
V.Britanija 826 GBP 1 2,180309 2,185773 2,191237
USA 840 USD 1 1,425709 1,429282 1,432855
Rusija 643 RUB 1 0,046941 0,047059 0,047177
Srbija 941 RSD 100 2,066942 2,072122 2,077302
Kursna lista Centralne banke BiH
POSLODAVCI Ho}e li radnici platiti ceh
Gazde nisu direktori
socijalnih ustanova
Privrednici koji se `ele nabrzinu obogatiti, vjerovatno }e otpustiti uposlene,
jer im globalna kretanja ne idu naruku, ka`e Sefer
Privrednici }e se voditi svo-
jim interesima i prilikom reza-
nja tro{kova zbog nastupaju}e
krize otpustit }e odre|eni broj
radnika, jer oni nisu socijalno
odgovorni i prebacit }e ih na te-
ret dr`ave, ka`e za „Dnevni
avaz“ profesor Ekonomskog fa-
kulteta u Tuzli Izudin Ke{eto-
vi}.
- U tom slu~aju, dr`ava bi
do{la izme|u dvije vatre, jer mo-
ra kompenzirati, odnosno socija-
lno zbrinuti radnike, ali i izdvo-
jiti novac za poticaj privrednim
granama koje su najvi{e po-
go|ene krizom - ka`e Ke{etovi}.
Racionalno pona{anje
Prema njegovim rije~ima,
poslodavci se u svom radu na-
stoje pona{ati vrlo racionalno i
raditi s optimalnim brojem ra-
dnika, a dr`ava bi ih trebala
ohrabriti poticajima kako bi za-
po{ljavali radnike.
- Vlasti bi u ovakvim slu~aje-
vima morale pomo}i onima koji
su u{li u razvojne programe, a
ohrabriti one koji to nisu kako
bi pro{irili proizvodne kapacite-
te i uposlili nove radnike - na-
gla{ava Ke{etovi}.
Direktor zeni~ke firme Ci-
mos TMD Casting Razim
Lu{ni~ki} ka`e da }e biti
slu~ajeva u kojima }e posloda-
vci, vo|eni kratkoro~nim inter-
esima, otpustiti odre|eni broj
radnika.
- Ovo je vrlo dobra prilika za
rje{avanje vi{ka radnika, u kojoj
}e za taj potez biti okrivljen ne-
ko drugi. Ostaje da se nadamo
da }e poslodavci ostati po{teni i
da sav teret krize ne}e svaliti na
ple}a radnika - ka`e Lu{ni~ki}
za „Dnevni avaz“.
Brzo boga}enje
Izvr{ni direktor Konfekcije
Borac iz Travnika za finansije
Mustafa Sefer sli~nog je mi{lje-
nja kao i Lu{ni~ki} te ka`e da }e
poslodavci koji su do{li da se
nabrzinu obogate, vjerovatno,
postupiti tako {to }e otpu{tati
radnike, jer im ova kriza ne ide
naruku.
- No, ako su radnici zaista
neophodni poslodavcu i ako mu
oni donose profit, on }e po sva-
ku cijenu nastojati da ih zadr`i.
Mogu}e je da }e poslodavci od-
lu~iti da po{alju radnike na go-
di{nje odmore ili skra}eno ra-
dno vrijeme, ali dobre radnike
ne}e tako lako otpustiti - ka`e
Sefer. I. [MIGALOVI]
Zenica: Iz pogona Cimos TMD Castinga
Vlasnik mljekare Inmer iz
Grada~ca Nurdin Pe{tali} ka`e
da poslodavci nisu tako lo{i kao
{to se o njima pri~a te da ne}e
do}i do zloupotrebe krize.
- U ovo vrijeme rijetko koji
poslodavac ima vi{ka radnika i
svi oni posluju na ekonomskoj
opravdanosti rada. Ne vjerujem
da }e biti zloupotreba, a da bi se
to potpuno osiguralo, dr`ava tr-
eba dati poticaj privrednicima
kako bi makar malo ubla`ila
udare krize - ka`e Pe{tali}.
Spas u poticajima
Ke{etovi}: Izme|u dvije vatre
Lu{ni~ki}: Prebacivanje krivice
na druge
U preduze}u za proizvodnju
tapaciranog namje{taja Skonto-
prom iz Prijedora za 2009. godinu
predvidjeli su ukupan rast priho-
da za 15 posto, a najvi{e o~ekuju u
sektoru prerade masiva i gotovog
namje{taja za doma}e i inozemno
tr`i{te, javlja Srna.
Vlasnik i direktor preduze}a
Elizabeta Josipovi} rekla je da su
planovi ambiciozni i realni te da
su, planiraju}i poslovne aktivno-
sti, bili svjesni finansijske i eko-
nomske krize koja vlada u svijetu.
- Imamo potvr|ene narud`be
za narednih osam mjeseci - ista-
knula je Josipovi} te naglasila da
je Skonto-prom u 2008. zvani~no
postao jedan od dva dobavlja~a u
svijetu iz tekstilne bran{e za {ved-
sku kompaniju Ikea.
Dodala je da }e, ako do|u u
kriznu situaciju, crpiti unutra{nje
mogu}nosti preduze}a, koje ima
vi{e proizvodnih segmenata.
Skonto-prom je zavr{io 2008.
s planiranim prihodom od 32 mi-
liona KM, a godinu su obilje`ila i
zna~ajna ulaganja u pro{irivanje
kapaciteta.
Otvoren je pogon u Sanskom
Mostu, a pred kraj godine kuplje-
ni su ma{ine i oprema za drugi
pogon u ovoj op}ini u Federaciji
BiH, dok je u Prijedoru izgra|en
pogon za proizvodnju vatelina.
Za prijedorsku firmu nema krize
Skonto-prom ugovorio posao za osam mjeseci
Josipovi}: Zna~ajna ulaganja
Ministar finansija Liva-
njskog kantona Ante Krajina
kazao je da je neizvjesno koliko
}e se globalna ekonomska kriza
reflektirati na kantonalni
bud`et, koji je ionako uglavnom
egzistencijalni, javlja Fena.
On je istaknuo da nije opti-
mista kada je rije~ o mogu}nosti
porasta prihoda u teku}oj godini
dodav{i da su najave otpu{tanja
radnika postale svakodnevnica.
Prema rije~ima Krajine,
Skup{tina LK prihvatila je bud`et
za 2009. godinu od 68,4 miliona
maraka. Taj je bud`et za 14,92 po-
sto ve}i od pro{logodi{njeg.
Kako je zakonom raspre|ena
i potro{nja svake marke, prema
ministrovim rije~ima, ne}e biti
mogu}nosti za kvartalno uskl-
a|ivanje pla}a bud`etskih kori-
snika.
Krajina: Nema novca za ve}e pla}e
Iz Livanjskog kantona
Najave otpu{tanja
postale svakodnevne
Direktor „BH Airlinesa“ Nud`eim Re~ica izjavio je za
„Dnevni avaz“ da krajem aprila o~ekuje nabavku novog aviona
„boing 737“ nakon {to je krajem decembra potpisan ugovor o do-
kapitalizaciji bh. aviokompanije s turskim strate{kim partnerom.
Podsjetimo, turska kompanija se obavezala da }e osigurati pet
miliona eura za lizing dva mlazna aviona „boing 737“. Jedna le-
tjelica treba sti}i u ovoj, a druga u narednoj godini.
- U ugovoru s „Turkish Airlinesom“ navedeno je da }emo do-
biti avion u roku od 90 dana nakon {to zajedni~ka kompanija
po~ne raditi. Februar i mart su u avijaciji mrtvi mjeseci pa nema
ni potrebe da letjelica stigne ranije - isti~e Re~ica.
Na{ je sagovornik, tako|er, na-
javio i uvo|enje nekoliko redo-
vnih linija s novim avionom.
- Naljeto }emo uvesti redo-
vne letove za Kopenhagen i
Geteborg iz Sarajeva, a mo`da
i za [tokholm. Tako|er, u na-
rednih 15 dana ponudit }emo
i turisti~kim operatorima
usluge za ~arter letove mla-
znim avionom tokom ljeta -
ka`e Re~ica.
Naravno, mlazni avion bh. ko-
mpanije letjet }e i za Ista-
nbul, a narednih bi dana
trebale biti dogovorene
i redovne linije za dva
grada u zapadnoj Evro-
pi, ali jo{ nije
odlu~eno o kojim je
destinacijama rije~.
Prema Re~icinim
rije~ima, vi{e je va-
rijanti, kao {to su
Pariz, London,
Brisel, Amster-
dam...
A. MAKUL
Nud`eim Re~ica o planovima kompanije
„BH Airlines“ od ljeta
leti i za Skandinaviju
Februar i mart su u avijaciji mrtvi mjeseci
pa nema potrebe da avioni stignu ranije
Re~ica:
Linije za
zapadnu
Evropu
biznis
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 22
Njema~ka }e preuzeti ne{to
vi{e od 25 posto udjela u Comme-
rzbanku u zamjenu za injekciju
kapitala u visini od 10 milijardi
eura, saop}ila je ta, druga po ve-
li~ini njema~ka banka.
Kako je saop}eno, nakon {to
njema~ki stabilizacijski fond za
bankovni sektor SoFFin prebaci
banci dogovorenu sumu, savezna
vlada }e ste}i 25-postotni udjel,
plus jednu dionicu u novom Co-
mmerzbanku.
Vlada je toj banci u decembru
ve} dala injekciju gotovine od 8,2
milijarde eura te kreditne garanci-
je vrijedne 15 milijardi eura. Co-
mmerzbank je u ~etvrtak saop}io
kako planira prikupiti dodatnih
pet milijardi eura kroz izdavanje
obveznica uz garancije dr`ave.
- Nastojimo pripremiti svoju
banku za velika previranja u eko-
nomskom okru`enju. To }e nam
omogu}iti da ispunimo svoju za-
da}u nu|enja zajmova njema~koj
privredi i osigurati da i dalje bu-
demo pouzdan partner svojim
klijentima - kazao je izvr{ni dire-
ktor Martin Blesing (Blessing).
O~ekuje se da }e u okolnosti-
ma sve intenzivnije finansijske
krize nova banka na taj na~in biti
u stanju da ispuni znatno uve}ane
zahtjeve u vezi s kapitalom, nave-
deno je u saop}enju Commerzba-
nka. Vladin potez koincidira sa
Commerzbankovim preuzima-
njem jo{ jedne posrnule nje-
ma~ke banke - Dresdner Banka
od osiguravaju}eg diva Allianz
u jednom od najva`nijih spaja-
nja njema~kog bankovnog se-
ktora do sada, {to je znatno
opteretilo njegove finansije.
Preuzimanje Dresdner Banka
trebalo bi biti zaklju~eno u idu}ih
nekoliko dana.
Allianz, koji je o~ekivao udjel
od 18 posto u Commerzbanku na-
kon prodaje Dresdner Banka, u
~etvrtak je saop}io da }e u novom
entitetu imati 14-postotni udjel te
tako postati njegov, prema veli~ini,
drugi dioni~ar, nakon dr`ave.
Commerzbank je saop}io kako
njema~ka vlada trenutno radi na
razja{njavanju svih dodatnih poje-
dinosti s Evropskom komisijom.
BANKARSTVO Injekcija vrijedna 10 milijardi eura
Njema~ka preuzima 25
posto Commerzbanka
U paketu u toku i spasavanje Dresdner Banka
Commerzbank: Pripreme za velika previranja
U Sjedinjenim Ameri~kim
Dr`avama u decembru je bez po-
sla ostalo 524.000 ljudi, {to je do-
velo do pove}anja stope nezapo-
slenosti na najvi`i nivo u skoro
16 godina, pokazao je ju~er obja-
vljeni izvje{taj Stejt departme-
nta, koji navodi na zaklju~ak da
se recesija produbljava.
Ministarstvo rada je objavilo
da je stopa nezaposlenosti u
SAD u decembru porasla na 7,2
posto, {to je najvi{i nivo od ja-
nuara 1993., dok je, pore|enja
radi, ta stopa u novembru izno-
sila 6,8 posto, prenio je Reuters.
Analiti~ari su o~ekivali da }e
broj nezaposlenih u SAD pro-
{log mjeseca biti pove}an za
550.000. Revidirani podaci poka-
zali su da je u novembru bez po-
sla ostalo 584.000 ljudi, a u okto-
bru 423.000, {to je vi{e od preli-
minarnih podataka tako da je u
~etiri mjeseca, zaklju~no s dece-
mbrom, bez posla ostalo ukupno
1,9 miliona Amerikanaca.
Gubitak radnih mjesta je to-
kom pro{log mjeseca bio najve}i
u sektoru usluga i iznosio je
273.000, a mnogo je otkaza po-
dijeljeno i u finansijskom sekto-
ru i u autoindustriji.
Tokom 2008. otkaz je dobilo
ukupno 2,6 miliona ljudi u
SAD, {to je najvi{e od 1945. i ta-
da{nje brojke od 2,75 miliona.
Produbljava se recesija u SAD
U decembru otkaze dobilo
jo{ pola miliona Amerikanaca
U ~etiri posljednja mjeseca bez posla ostalo 1,9 miliona ljudi
SAD: Na udaru i radna mjesta u autoindustriji
Chatay Pacific: Leti sa skupljim kerozinom
SsangYong: Pad prodaje sportsko-terenskih vozila
Posrnuli ju`nokorejski proi-
zvo|a~ automobila SsangYong
ju~er je zatra`io sudsku za{titu
od kreditora kako bi izbjegao
bankrot i dobio na vremenu za
restrukturiranje kompanije i
ponovo po~eo poslovati s profi-
tom, javljaju agencije.
SsangYong je objavio da je to
bio neizbje`an izbor kako bi se
kompanija uhvatila uko{tac s
nelikvidno{}u i nesta{icom sv-
je`eg novca za teku}e poslova-
nje.
U devet mjeseci minule go-
dine SsangYong je zabilje`io gu-
bitak od 74,1 milion dolara zbog
pada potra`nje sportsko-tere-
nskih vozila, glavnog proizvoda
kompanije.
Zbog lo{ih poslovnih rezu-
ltata, izvr{ni direktor kompani-
je D`ong Hai-tao ju~er je po-
dnio ostavku.
Ju`nokorejska kompanija u problemima
SsangYong zatra`io
za{titu od bankrota
Dionice aviokompanije Cha-
tay Pacific iz Hong Konga ju~er
su o{tro pale nakon {to je uprava
tog prijevoznika saop}ila da bi,
zbog lo{e procjene kretanja cije-
ne goriva, kompanija mogla
izgubiti skoro milijardu dolara,
prenose agencije.
Najnovija projekcija gubita-
ka na ugovorima za kupovinu
goriva, koji va`e do 2011. godi-
ne, skoro je tri puta ve}a nego
{to se to ranije o~ekivalo.
Kao i drugi veliki avioprije-
voznici, Chatay je ulazio u ri-
zi~ne ugovore o kupovini kero-
zina poku{avaju}i se za{tititi od
skoka cijene goriva.
U me|uvremenu, cijene na-
fte su posljednjih mjeseci naglo
pale, {to zna~i da je Chatay izgu-
bio ogroman novac. Mogu}i gu-
bici mogli bi ipak biti manji ako
cijena goriva ponovo poraste.
Chatay bez milijarde dolara zbog
lo{e procjene cijene goriva
U Crnoj Gori je od 1. januara
po~ela primjena Zakona o za-
po{ljavanju i radu stranaca, koji
predvi|a izdavanje tri vrste ra-
dnih dozvola, i to li~nu, dozvolu
za zapo{ljavanje i dozvolu za rad.
Vlada Crne Gore donijela je
odluku da se za 2009. mo`e izda-
ti ukupno 39.450 radnih dozvo-
la, a prema novom Zakonu, stra-
nac mo`e raditi pod uvjetom da
ima radnu dozvolu, odobrenje
za privremeni boravak, za-
klju~en ugovor o radu i da je
obveznik prijavio rad stranca.
Najvi{e zaposlenih u Crnoj
Gori lani je bilo iz Srbije, i to
22.624, iz Makedonije 14.000 te
13.626 iz Bosne i Hercegovine, a
zaposleni su u gra|evinarstvu,
hotelima i restoranima te u po-
ljoprivredi, javila je Onasa.
Primjena Zakona o radu stranaca
Crna Gora }e u 2009. izdati
39.450 radnih dozvola
Ministarstvo finansija sa-
op}ilo je da preuzimanje udjela
u Commerzbanku nije naciona-
lizacija nego tiho u~e{}e, koje
ne sadr`i glasa~ka prava, koja bi
vladi dala ovlasti upravljanja.
Nije rije~ o nacionalizaciji
Iz hongkon{ke aviokompanije
Na Sarajevskoj berzi ju~er je
ostvaren ukupan promet od
419.166 maraka, a u sklopu 110
transakcija ukupno je prometo-
vano 57.557 dionica.
Glavni indeks svih pet ra-
dnih dana ide silaznom puta-
njom, dok je indeks fondova
imao promjenljivo kretanje.
Promet na zvani~noj kotaciji
iznosio je 38.293 marke, me|u
fondovima 72.199, a na slobo-
dnom tr`i{tu 308.674 marke.
Na zvani~noj kotaciji jedino
je trgovano dionicama Bosnali-
jeka koji je izgubio 0,17 posto
vrijednosti, me|u fondovima
BIG Investicione grupe od
48.786 maraka, uz pad od 2,57
posto, dok je na slobodnom
tr`i{tu najvi{e trgovano dioni-
cama Prima iz Zenice u iznosu
od 59.862 marke, te uz rast cije-
ne od 0,04 posto.
Najve}i dnevni rast vrije-
dnosti zabilje`ile su dionice Sa-
rajevske pivare od 46,31 posto,
sa 15,03 na 21,99 KM i promet
od svega 44 marke, dok je na-
jve}i dnevni pad registrirao
[ipad export-import iz Sarajeva
od 25 posto, sa 4,8 na 3,6 KM,
uz promet od 2.642 marke.
Vrijednost indeksa fondova
BIFX pala je za 1,22 posto, na
2.090,30 poena, dok je vrijedno-
st indeksa slobodnog tr`i{ta
SASX-10 pala za 0,66 posto i sa-
da iznosi 1.162,62 poena, sa-
op}ila je Sarajevska berza.
biznis
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 23
BIFX 1,22% 2.090,30
SASX-10 0,66% 1.162,62
Vrijednost indeksa

Ju~era{nje trgovanje 419.166 maraka
Dioni~ko društvo
Zvani~ni
kurs (KM)
Cijena
zatv. (KM)
Koli~ina
Vrijednost
(KM)
Broj
transakcija
Cijena
otv. (KM)
Promjena
kursa (%)
ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 15,00 -0,17 15,05 15,00 2.552 38.293,34 12
IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO 3,76 -2,57 3,80 3,75 12.972 48.786,75 21
IF BOSFIN D.D. SARAJEVO (K2) 6,39 -1,69 6,39 6,39 3.150 20.128,50 1
IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) 5,00 -4,76 5,00 5,00 400 2.000,00 2
IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO 6,42 -4,89 6,42 6,42 200 1.284,00 3
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 25,95 0,70 25,51 25,80 655 16.949,00 14
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 7,63 -4,60 7,99 7,70 693 5.289,06 6
ENERGOPETROL DD SARAJEVO 16,50 3,12 16,50 16,50 2 33,00 1
ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO 1,89 -17,47 1,89 1,89 20.534 38.809,26 2
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 98,01 -0,36 98,01 98,01 10 980,10 2
GIPS D.D. TUZLA (K2) 10,00 25,00 10,00 10,00 35 350,00 1
HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO 5,59 -4,93 5,59 5,59 3 16,77 1
IK BANKA DD ZENICA 118,31 -2,62 117,50 118,01 110 13.014,45 4
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR 53,00 -3,64 53,00 53,00 6 318,00 1
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 33,00 -1,13 33,06 33,00 1.080 35.641,90 12
KVANTUM D.D. SARAJEVO 57,31 0,02 57,31 57,31 1.040 59.602,40 1
LUKAVACTRANS DD LUKAVAC 22,99 -8,04 22,99 22,99 323 7.425,77 1
DD ZA PROIZVODNJU KO@E BUGOJNO 7,80 41,30 7,80 7,80 200 1.560,00 2
PRIM D.D. ZENICA 54,42 0,04 54,42 54,42 1.100 59.862,00 1
ŠIPAD EXPORT - IMPORT D.D. SARAJEVO 3,60 -25,00 3,60 3,60 734 2.642,40 2
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 7,41 19,52 7,79 7,50 954 7.134,75 4
SARAJEVSKA PIVARA DD 21,99 46,31 21,99 21,99 2 43,98 1
STANDARD DD SARAJEVO 11,01 0,09 11,01 11,01 839 9.237,39 3
TVORNICA CEMENTA KAKANJ 25,00 -12,28 25,00 25,00 245 6.125,00 4
UNIS D.D. SARAJEVO (K2) 12,99 -0,08 12,99 12,99 41 532,59 1
VRANICA D.D. SARAJEVO 82,03 -1,62 82,00 83,40 102 8.366,80 2
VISPAK DD VISOKO 6,50 0,00 6,50 6,50 409 2.658,50 2
ZENING D.D. ZENICA 3,50 -12,50 3,50 3,50 9.166 32.081,00 3
SLOBODNO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 9. 1. 2009.
Glavni berzanski indeks svih
pet radnih dana u minusu
Zeni~ki Prim najlikvidniji z Fondovi imali zna~ajniji pad
Berzanski barometar za 9.1. 2009. godine
Euro/Dolar 1,3515
0,44%

Nafta 40,73 $ po barelu
8,73%

Zlato 851,00 $ po unci
0,17%

Promet u maloprodaji u ze-
mljama eurozone u novembru
pro{le godine porastao je za 0,6
posto u odnosu na mjesec ranije,
a u 27-~lanoj Evropskoj uniji za
0,3 procenta, obznanio je ju~er
Statisti~ki ured EU (Eurostat),
prenose agencije.
Usporedbe radi, u oktobru
2008. promet u maloprodaji u eur-
ozoni na mjese~nom nivou sma-
njen je za jedan, a u EU za pola pr-
ocenta, pokazuju podaci tog ureda.
Dalje, na godi{njem nivou,
promet u maloprodaji u eurozo-
ni u novembru je oslabio za 1,5
posto, dok je u EU smanjen za
0,2 posto.
Me|u zemljama ~lanicama
za koje postoje raspolo`ivi poda-
ci najsna`niji su rast prometa u
maloprodaji na mjese~nom ni-
vou u novembru ostvarili Lu-
ksemburg (3,7 posto), Francu-
ska (1,8 posto) i Poljska (1,3 po-
sto), dok je najsna`niji pad zabi-
lje`en u Portugalu (1,4 posto),
Belgiji i Estoniji (1,1 posto) te u
Litvaniji i Slova~koj (1 posto).
Na godi{njem nivou, na-
jsna`niji rast prometa u malopr-
odaji zabilje`en je u Rumuniji
(6,8 posto), Poljskoj (6,2 posto) i
Sloveniji (5,4 posto), a na-
jsna`niji pad u Latviji (15,1 po-
sto), Estoniji (9,3 posto) i [pani-
ji (7,8 posto).
Bukure{t: Trgovine lani imale vi{e posla nego u 2007.
STATISTIKA Porasla maloprodaja u eurozoni
Napokon i dobra vijest
Na godi{njem nivou najsna`niji rast prometa imala je Rumunija (6,8 posto),
a najve}i pad Latvija (15,1 posto)
Njujor{ka berza: Manja proizvodnja nafte ne uspijeva podi}i cijenu
Pod utjecajem lo{ih vijesti iz
svjetske ekonomije i objave izv-
je{taja o gubitku vi{e od pola
miliona radnih mjesta u Sjedi-
njenim Ameri~kim Dr`avama,
cijene nafte na svjetskim tr`i{ti-
ma ju~er su kliznule ispod 41
dolara za barel.
Barel sirove nafte na ame-
ri~kom tr`i{tu ju~er je rano po-
podne pao na 40,73 dolara, dok
je na tr`i{tu u Londonu cijena
nafte iznosila 44,24 dolara.
^ini se da tr`i{te u velikoj
mjeri ignorira dokaze da proi-
zvo|a~i nafte smanjuju proizvo-
dnju u poku{aju da podupru ci-
jene.
Referentna cijena barela
ko{arice OPEC-ove nafte u
~etvrtak je iznosila 42,13 dolara,
{to je za 3,62 dolara manje nego
dan ranije, navedeno je u sa-
op}enju naftnog kartela.
Svjetsko tr`i{te energenata
Barel pao ispod 41 dolara
Dinar je ju~er dodatno osla-
bio prema euru - za 1,42 posto,
tako da je zvani~ni srednji kurs
zajedni~ke evropske valute
iznosio 94,3878 dinara, objavila
je Narodna banka Srbije.
Zvani~ni srednji kurs eura u
~etvrtak je bio 93,069 dinara, {to
zna~i da je srbijanska valuta
ju~er oslabila za 1,32 dinara iako
je NBS dan ranije prodala 43,5
miliona eura na deviznom
tr`i{tu radi spre~avanja preveli-
ke dnevne oscilacije kursa.
Centralna banka je i 6. janua-
ra intervenirala prodajom 14,3
miliona eura.
Pad vrijednosti srbijanske valute
Euro ju~er vrijedio 94,39 dinara
Beograd: Sjedi{te NBS
Bank of England (BoE), koja
je u Velikoj Britaniji odgovorna
za vo|enje monetarne politike,
u nastojanju da sprije~i ponira-
nje ostrvske privrede u jo{ du-
blju recesiju, snizila je baznu
kamatu za pola procenta na je-
dan i po posto, {to je rekordno
nizak nivo, objavljeno je u Lo-
ndonu.
Finansijski eksperti vjeruju
da narednog mjeseca slijedi jo{
jedna redukcija referentne ka-
mate Britanske centralne banke
na manje od jedan posto.
Britanska kamata do sada ni-
kada nije bila ni`a ispod dva po-
sto, ~ak ni za vrijeme Velike
(privredne) depresije 30-tih go-
dina minulog stolje}a, pa je sada
najni`a od kada je ta emisiona
banka osnovana, prije vi{e od
300 godina, podsje}a Reuters.
Boe: Nije kraj klizanju kamate
Nakon posljednje odluke Bank of England
Britanska kamata }e i dalje padati
globus
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 24
Tirk: Br`e rje{avanje nesporazuma
Odnosi izme|u dr`ava na po-
dru~ju biv{e Jugoslavije morali bi
se temeljiti na na~elima me|uso-
bnog po{tovanja, jer bi se tako ne-
sporazumi br`e rje{avali, izjavio
je slovenski predsjednik Danilo
Tirk. On se posebno osvrnuo na
odnose s Hrvatskom, jer je Slove-
nija blokirala otvaranje i zatvara-
nje ve}ine pregovara~kih pogla-
vlja s Evropskom unijom.
- Sada su odnosi s Hrva-
tskom u stanju koje mo`emo na-
zvati malim {okom, nakon kojeg
treba razmisliti kako dalje - re-
kao je Tirk.
Istaknuo je da je Slovenija pri-
vr`ena evropskoj zajedni~koj poli-
tici, a sa susjednim i sa dr`avama u
regiji ima i posebne interese, iz-
me|u ostalih pribli`avanje dr`ava
zapadnog Balkana EU. On je rekao
da ne vjeruje u kolektivni ulazak
zemalja zapadnog Balkana u EU
iako je, kako je dodao, u pro{losti
bilo takvih zamisli.
- Sve }e se zemlje u regiji pri-
bli`avati EU pojedina~no, ona-
ko kako budu ispunjavale uvjete
- ocijenio je Tirk.
Ocjene slovenskog predsjednika
Odnosi s Hrvatskom
u stanju malog {oka
Hrvatski premijer Ivo Sa-
nader izjavio je da bi refere-
ndum o ulasku Hrvatske u
EU, koji je kao mogu}nost
najavio ministar vanjskih
poslova Slovenije Samuel
@bogarne, bio politi~ki mu-
dar, ali bi Slovenci sigurno u
velikoj mjeri podr`ali hrva-
tsko pridru`ivanje EU.
Sanader o
referendumu
Kako se primi~u izbori za no-
vog patrijarha Ruske pravoslavne
crkve 1. februara, potencijalni ka-
ndidati za tron najve}e pravosla-
vne crkve na svijetu poja~avaju
lobiranje me|u do sada izabra-
nim delegatima Arhijerejskog i
Pomesnog sabora. No, za odluku
o tome ko }e od trojice kandidata
odnijeti ve}inu glasova nisu be-
zna~ajni ni signali iz vrha svjeto-
vnih vlasti Rusije.
Izvori beogradskog “Blica” iz
Ruske pravoslavne crkve ka`u da
mitropolit Kiril ima najve}e
{anse da ponese krunu ruskog pa-
trijarha, koji ima dobre odnose sa
Kremljom te sa premijerom Vla-
dimirom Putinom i predsjedni-
kom Dmitrijem Medvedevom.
Ruska pravoslavna crkva
Mitropolit Kiril novi patrijarh?
Bilo bi po`eljno da Sporazum
o stabilizaciji i pridru`ivanju Srbi-
je i Evropske unije, kao i njegov
trgovinski dio - Prijelazni spora-
zum, ratificiraju i stupe na snagu
{to prije, izjavio je {ef lukse-
mbur{ke diplomatije @an Aselbo-
rn (Jean Asselborn) izraziv{i nadu
da }e 2009. biti historijska godina
u odnosima izme|u EU i Srbije.
U razgovoru za “Ve~ernje
novosti” Aselborn je istaknuo
da je minula godina bila bogata
turbulencijama na Balkanu, a
naro~ito u Srbiji, te da je do{ao
trenutak da Srbija napreduje na
putu evropskih integracija.
Aselborn je napomenuo da
Holandija nije promijenila mi-
{ljenje i da je za tu zemlju logi~no
da se `eli uvjeriti da Sud u Hagu
mo`e nesmetano vr{iti svoju mi-
siju. Aselborn je rekao da je ostva-
riv scenarij prema kojem bi srbi-
janske vlasti uspjele uvjeriti tu-
`ioca da ostvaruju punu saradnju
sa Sudom u Hagu iako Ratko
Mladi} i Goran Had`i} nisu
uhap{eni, a da SAA i Prijelazni
sporazum budu ratificirani.
USPJESI Veliko dostignu}e ljekara u Velikoj Britaniji
Ro|ena beba koja ne mo`e
oboljeti od raka dojke
Majka se opredijelila za genetsko skeniranje, jer su tri generacije `ena u
porodici njenog supruga obolijevale od nasljednog oblika raka dojke
U Londonu je ro|ena prva
beba `enskog spola u Velikoj Br-
itaniji koja je prije za~e}a podvr-
gnuta genetskoj selekciji tako
da u zreloj dobi ne mo`e oboljeti
od genetske forme raka dojke i
jajnika, saop}ili su ju~er ljekari
londonske univerzitetske bolni-
ce (UCL), prenio je BBC.
Primjenom oplodnje in vitro
ljekari ove institucije su stvorili
odre|en broj embriona, a potom
su ih skenirali da bi otkrili da li
nose smrtonosni gen (BRCA1).
Samo su zdravi embrioni impla-
ntirani u maternicu.
Bez skeniranja, svaka dje-
voj~ica koju bi Helen i Metju
(Mathew), bebini roditelji, dobi-
li, imala bi velike izglede da oboli
od galopiraju}eg oblika raka do-
jke, koji se te{ko lije~i. Majka, za
koju se samo zna da se zove He-
len i da ima 27 godina, opredijeli-
la se za ovo genetsko skeniranje,
jer su tri generacije `ena u poro-
dici njenog supruga jo{ u tine-
jd`erskoj dobi obolijevale od na-
sljednog oblika raka dojke.
@ene koje nose ovu genetsku
varijaciju imaju 80 posto izgleda
da razviju rak dojke i 60 posto
izgleda da obole od raka jajnika.
Za djecu mladog britanskog
bra~nog para postojao je visok
rizik da naslijede opasni gen.
- Ova djevoj~ica ne}e morati
strepiti da }e oboljeti od genetskog
oblika raka dojke ili jajnika kada
odraste - rekao je Pol Serhal (Paul),
upravnik odjeljenja za vje{ta~ku
oplodnju na UCL-u dodav{i da se
majka i beba osje}aju dobro.
Faksimil teksta s BBC-ja
Talas hladno}e ne popu{ta Evropu
Izmjerene rekordno niske temperature
Dok se i{~ekuje rje{enje pli-
nskog spora izme|u Rusije i
Ukrajine, Evropa je zapljusnuta
hladnim talasom koji je ve}
odnio desetine `ivota. Tridese-
tak ljudi je proteklih dana umr-
lo od hlano}e u Poljskoj, Nje-
ma~koj i Ukrajini.
U Bavarskoj su temperature
pale na minus 34,6 stepeni, a jak
snijeg je paralizirao jug Francu-
ske. I u Italiji vlada neuobi~aje-
no hladna zima. U Milanu je je-
dan ~ovjek poginuo na vlasti-
tom balkonu kada se na njega
obru{io snijeg s krova povu-
kav{i i dio zida. Uprkos izvje-
snom otopljenju, u Poljskoj je
od hladno}e od ~etvrtka umrlo
{est osoba. U toj se zemlji bilans
umrlih od pro{log vikenda po-
peo na 23, saop}ile su vlasti.
U susjednoj Ukrajini minista-
rstvo za vanredne situacije sa-
op}ilo je da je od hladno}e umrlo
najmanje pet osoba, a jo{ nema
podataka iz cijele zemlje, u kojoj
su se temperature spu{tale ispod
minus 20 Celzijevih stepeni.
U Holandiji su gra|ani
po~eli koristiti zamrznute kana-
le kao klizali{ta, a takmi~enje u
klizanju je prvi put nakon 12
godina odr`ano na zamrznutim
jezerima prirodnog parka pored
Amsterdama.
U Hrvatskoj je ju~er zabi-
lje`en najhladniji dan ove zime
s 18 Celzijevih stepeni ispod nu-
le. Sli~na je situacije i u Sloveni-
ji i Srbiji, gdje su temperature
danima daleko ispod nule.
^etrdesetdvogodi{nji mu{karac
iz grada Puka u Albaniji prva je
`rtva hladno}e u ovoj godini.
Zbog jakih snje`nih padavi-
na i niskih temperatura, ju~er je
zatvoren madridski aerodrom
“Barajas”.
U Bavarskoj minus 34,6 stepeni, a jak snijeg paralizirao jug Francuske
Aerodrom u Marseju ju~er (Foto: AFP)
Talibani preuzeli odgovornost
U napadu bomba{a samoubice poginulo 12 ljudi
Bomba{ samoubica ju~er je
ubio zvani~nika policije Afgani-
stana, njegovog tjelohranitelja i
deset civila, a vi{e od 20 ljudi je
povrije|eno u napadu na ~etiri
radnje u provinciji Nimroz na ju-
gozapadu dr`ave. Talibani su sa-
op}ili da su oni odgovorni za taj
napad na pijacu u gradu Zaranju.
Napad je izveden samo dan
nakon {to su dva ameri~ka vo-
jnika i visoki zvani~nik afgani-
stanske policije ubijeni u Ka-
ndaharu, naveo je Reuters. U
tom je napadu, kada je automo-
bil bomba eksplodirao ispred pr-
odavnice u Kandaharu, povri-
je|en 21 civil.
U ju`nom Afganistanu, gdje
su talibanske snage najja~e, na-
lazi se 18.000 stranih vojnika.
Od invazije krajem 2001. godine
u Afganistanu je poginulo 950
savezni~kih vojnika.
Aselborn: Historijska godina
Prognoze {efa luksembur{ke diplomatije
Aselborn: Evropske integracije
Srbije mogu}e su i bez Mladi}a
globus 25
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
SAD Novi predsjednik upozorio na ozbiljnost recesije
Obama spa{ava privredu
„Drasti~nom akcijom“
Poru~io Kongresu da se mora djelovati brzo na davanju zelenog svjetla
poticajnom planu oporavka, te{kom 800 milijardi dolara
Novoizabrani predsjednik
Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava
Barak Obama (Barack), ~iju je
pobjedu zvani~no proglasio i
Kongres, kao prvi zadatak na
~elu dr`ave postavio je sebi opor-
avak privrede pomo}u interve-
ncija nazvanih „Drasti~na akci-
ja“. U svom prvom velikom poli-
ti~kom govoru Obama je po-
ru~io Kongresu da se mora dje-
lovati brzo na davanju zelenog
svjetla poticajnom planu opora-
vka, te{kom 800 milijardi dolara.
Obama, koji }e preuzeti
du`nost 20. januara, prve sedmi-
ce u Va{ingtonu provodi usmje-
ren na oporavak ameri~ke eko-
nomije, koja je u najgoroj recesi-
ji od 1930. godine. Novi predsje-
dnik je poru~io da cijeli svijet
ovisi o snazi ameri~ke privrede.
Porezne olak{ice
- Ameri~ka privreda mo`e
potonuti u vi{egodi{nju recesiju
bez velikih vladinih ulaganja i
poreznih olak{ica. Krajnje je vr-
ijeme za bu|enje - rekao je Oba-
ma upozoriv{i da ameri~koj pri-
vredi prijeti gubitak od jednog
biliona dolara BDP-a.
Neke od najzna~ajnijih pote-
za koji se planiraju u stimulira-
ju}em planu oporavka privrede
su porezne olak{ice do hiljadu
dolara po porodici, porast bene-
ficija i zdravstvenih usluga za
nezaposlene, udvostru~avanje
ulaganja u alternativne izvore
energije, kao i dr`avna pomo}
sektorima koji su zadr`ali pro-
duktivnost.
- Ako se ni{ta ne u~ini, rece-
sija mo`e potrajati godinama.
Stopa nezaposlenosti mo`e do-
se}i ogroman broj. Ne vjerujem
da je prekasno za promjenu
smjera, ali bit }e ako ne podu-
zmemo dramati~nu akciju {to je
prije mogu}e - rekao je Obama u
govoru na Univerzitetu „George
Mason“ u Ferfksu.
Radna mjesta
Uz pomo} svojih aktivnosti,
Obama planira do 2011. godine
otvoriti tri miliona radnih mje-
sta, ali i cijeli niz infrastuktur-
nih projekata, poput gradnje
{kola te cesta, gdje }e se ta radna
mjesta najvi{e aktivirati. Skoro
40 posto mjera u Obaminom pa-
ketu odnosi se na korekciju por-
eznih davanja, posebno za Ame-
rikance koji zara|uju manje od
200.000 dolara godi{nje, kao i na
regulaciju nov~anih pozajmica
poslovnom sektoru. Obama je
za krizu optu`io duboku neo-
dgovornost Wall Streeta i odla-
ze}e administracije predsjedni-
ka D`ord`a Bu{a (George W.
Bush).
Obama: Krajnje je vrijeme za bu|enje
Obama je guvernera Vi-
rd`inije Tima Kejna (Kain) ime-
novao za novog {efa Demokra-
tske partije. Obrazla`u}i svoj iz-
bor, Obama je rekao da Kejn
(50) dijeli njegove liberalne, ali i
pragmati~ne stavove i volju da
poku{a primijeniti nove pristu-
pe. Kejnova podr{ka pomogla je
Obami da pobijedi u Vird`iniji,
{to je prvi put da je demokratski
kandidat odnio pobjedu u toj
dr`avi. Guvernerski mandat Ke-
jnu istje~e 2010. godine.
Kejn {ef demokrata
[panija
Kolumbijski diler
ubijen u bolnici
Jedan od najozlogla{enijih
kolumbijskih krijum~ara dr-
oge Leonidas Vargas ju~er je
u bolnici u Madridu ubijen
dok je spavao, saop}ila je
{panska policija.
Jedna je osoba u{la u sobu
u bolnici gdje se Vargas li-
je~io i u njega ispalila ~etiri
hica. [panski list „Mundo“
naveo je da je ubica upitao dr-
ugog pacijenta u sobi da li je
on Vargas. Kada je ~ovjek
odgovorio negativno, ubica je
uzeo pi{tolj s prigu{iva~em i
pucao u Vargasa, koji je spa-
vao. Bolnica je bila zatvorena,
jer je policija poku{avala pro-
na}i ubicu. Nije poznato da li
je Vargasa ~uvala policija, pr-
enio je Reuters.
Ameri~ki potpredsjednik
Dik ^ejni (Dick Cheney) izja-
vio je da odlaze}i predsjednik
SAD D`ord` Bu{ (George Bu-
sh) nema razlog da se izvinja-
va ameri~kom narodu zbog to-
ga {to nije u~inio vi{e da spri-
je~i finansijsku krizu.
^ejni je branio politiku
odlaze}e administracije navo-
de}i da niko nije mogao pre-
dvidjeti globalnu krizu. Govo-
re}i o situaciji na Bliskom
istoku, ^ejni je optu`io Sjeve-
rnu Koreju da je pomogla Sir-
iji da izgradi reaktor, za koji je
Izrael sumnjao da je nuklear-
nog tipa, zbog ~ega je i bo-
mbardirao tu zemlju 2007. go-
dine.
^ejni: Niko nije mogao
predvidjeti krizu
^ejni brani odlaze}eg predsjednika SAD
Bu{ nema razlog da se
izvini Amerikancima
Bu{: Nije sklona skandalima
Bu{ovi se pripremaju za selidbu
Prva dama poslala
knjige u Teksas
Laura Bu{ }e pisati memoare
o boravku u Bijeloj ku}i
Prva dama Sjedinjenih Ame-
ri~kih Dr`ava Laura Bu{ (Bush)
priprema se da napusti Bijelu
ku}u. Ve} je spakirala sve svoje
knjige i poslala ih u vilu u Te-
ksasu, gdje }e sa suprugom
D`ord`om (George) preseliti do
20. januara, prije inauguracije
novog predsjednika Baraka
Obame (Barack).
Za vrijeme osam godina pro-
vedenih u Va{ingtonu Laura
Bu{ je ulogu prve dame najvi{e
koristila za promoviranje obra-
zovanja, u~enja, pisanja i ~itan-
ja. Laura se ne}e dosa|ivati u
Teksasu, pi{u ameri~ki mediji,
jer }e, kako je najavila, pisati
memoare dok ne dobije unuke.
Prva dama je ve} potpisala
ugovor s izdava~kom ku}om
„Scribner“, ali je iznos honorara
ostao tajna za javnost. Znalci
komentiraju da honorar nije
manji od pet miliona dolara,
dok neki smatraju da njena knji-
ga ne mo`e imati uspjeh kakav
je imala autobiografija Hilari
Klinton (Hillary Clinton). Kli-
nton je za knjigu koja je prodata
u 2,5 miliona primjeraka dobila
osam miliona dolara, a pisala je
o svemu: od jelovnika u Bijeloj
ku}i do preljubni~ke avanture
svog supruga.
Bu{ova supruga je, pi{u me-
diji, previ{e nje`na, tiha i nije
sklona skandalima, {to ne gara-
ntira tra~evima ispunjenu knji-
gu. Bude li progovorila o priva-
tnim pikanterijama iz `ivota u
Bijeloj ku}i, Laura bi mogla
iznenaditi mnoge koji u njoj vi-
de samo uzornu suprugu.
Korumpirani guverner mogao bi oti}i s vlasti
Kongres }e glasati o
opozivu Blagojevi}a
Parlamentarni odbor Kongr-
esa ameri~ke savezne dr`ave Ili-
nois predlo`io je pokretanje opo-
ziva demokratskog guvernera
Roda Blagojevi}a, pi{e „Chicago
Tribune“. Posebni istra`ni odbor
Predstavni~kog doma prihvatio
je izvje{taj u kojem je Blagojevi}
optu`en za {iroki spektar nezako-
nitosti, uklju~uju}i krivi~na djela
korupcije te rasipanje novca por-
eznih obveznika.
Odbor je s 21-0 glasao za prije-
dlog opoziva Blagojevi}a za-
klju~iv{i time jednomjese~nu
istragu. Blagojevi} je uhap{en 9.
decembra pro{le godine pod op-
tu`bama saveznih vlasti da je po-
ku{ao trgovati upra`njenim mje-
stom Baraka Obame (Barack) u
ameri~kom Senatu tra`e}i zau-
zvrat donacije za svoju kampanju
i druge usluge.
Predsjednik Predstavni~kog
doma Kongresa Ilinoisa Majkl
Medigen (Michael Madigan) pre-
dvidio je da }e Dom glasati za
opoziv Blagojevi}a, nakon ~ega bi
njegov slu~aj bio upu}en Senatu
Ilinoisa na su|enje.
Pet je ira~kih vojnika pogi-
nulo, a osam je povrije|eno u
eksploziji dvije bombe na putu
u Baid`i, 180 kilometara sjever-
no od Bagdada, saop}ila je ju~er
policija. To je drugi napad na
vojni konvoj u sjevernom dijelu
Iraka u posljednja dva dana, pr-
enio je Reuters.
Napad je izvr{en oko po-
no}i, kada su dvije bombe po-
stavljene na putu pogodile
ira~ku patrolu u pokrajini Dija-
la, u jednom selu u blizini Ba-
id`ija.
Dva napada u dva dana (Foto: AFP)
Nasilje u Iraku
Bombe ubile pet vojnika
globus
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 26
Ukratko
KATASTROFA Vatrena stihija progutala sirotinjsku ~etvrt
Izgorjela djeca u Kara~iju
Poginule 42 osobe, od kojih 22 djece z Povrije|eni u `ivotnoj opasnosti
U po`aru, koji je ju~er rano
ujutro izbio u sirotinjskoj ~etvrti u
gradu Kara~iju, poginule su 42
osobe, me|u kojima je 22 djece,
izjavili su ju~er zvani~nici i o~evici.
Po`ar je izbio sat poslije po-
no}i i vrlo je brzo progutao 40
baraka podignutih na napu{te-
nom zemlji{tu, okru`enom zgr-
adama u previ{e naseljenoj gra-
dskoj ~etvrti. Veliki broj strada-
lih u tom je trenutku spavao,
re~eno je u policiji. Povrije|eno
je vi{e od 20 osoba, a ve}ina ima
opekotine po cijelom tijelu. Iz
lokalne bolnice saop}eno je ka-
ko je ve}ina povrije|enih u `iv-
otnoj opasnosti.
Blokirane barake
Lokalni zvani~nik Sagir
Ahmed rekao je da je vatra, najvje-
rovatnije, izbila nakon {to je neko-
liko stanovnika siroma{nog nase-
lja zapalilo vatru da bi se ugrijalo.
Policijski zvani~nik Amen
ur Reman rekao je da su mnogi
stradali, jer su barake s tri strane
blokirane okolnim zgradama.
- Mogli su iza}i samo na zapa-
dnu stranu, {to je uzrokovalo no-
va stradanja - rekao je Reman.
Uni{teni `ivoti
Agencije AFP javila je da je
vi{e od 200 ljudi ostalo bez kro-
va nad glavom.
- Ovo je katastrofa, sve sam
izgubio. Moj je `ivot uni{ten -
rekao je Mohamed Kan, ~ija su
supruga i dvoje djece stradali u
po`aru, javio je AFP.
Ovo je jedan od najve}ih
po`ara koji je izbio u Pakistanu
u posljednjih nekoliko godina.
U po`aru tokom vjen~anja u de-
cembru 2006. godine poginule
su 22 osobe.
Zvani~nici broje `rtve (Foto: Reuters)
„Fortress Europe“
Stradalo 1.500
imigranata
Najmanje su 1.502 ilegalna
imigranta umrla tokom pro{le
godine poku{avaju}i do}i do gr-
anica Evropske unije, saop}eno
je iz italijanske Nevladine orga-
nizacije „Fortress Europe“, koja
svake godine objavljuje bilans
`rtava ilegalne imigracije.
Predstavnici udru`enja naveli
su da je broj poginulih imigranata
u pro{loj godini manji za 23 posto
u odnosu na 2007. godinu. Podaci
su zasnovani na informacijama
medija u [paniji, Italiji, Gr~koj i
Malti, zemljama koje su najvi{e
pogo|ene tim problemom.
Broj `rtava na podru~ju Sicili-
je pove}ao se sa 556 u 2007. godi-
ni na 642 u 2008., ali se i broj ile-
galnih imigranata koji su stigli
do obala otoka Lampeduza, na
jugu Sicilije, pove}ao za 80 posto.
Od 1988. godine 13.351 ile-
galni imigrant umro je na grani-
cama Evrope, a od toga je 5.131
osoba izgubila `ivot u moru.
Potres ja~ine 6,1 stepen po
Rihteru pogodio je Kostariku, a
najmanje 14 ljudi je poginulo,
potvrdile su lokalne vlasti. Dvi-
je sestre od devet i sedam godina
poginule su kada je odron tla
uni{tio njihovu ku}u.
U zemljotresu je povri-
je|eno nekoliko osoba u selima
sjeverno od glavnog grada. Po-
tres je isklju~io i elektri~nu ene-
rgiju u nekim dijelovima grada,
a prijavljene su i o{te}ene ceste i
ku}e.
Zabilje`eno je nekoliko sla-
bijih podrhtavanja tla, a seizmo-
lozi upozoravaju na mogu}nost
potresa i u narednim danima.
Uni{teno nekoliko ku}a (Foto: AP)
Jak zemljotres pogodio Kostariku
Poginulo 14 osoba
Policija u Sijetlu ubila je
studenta Univerziteta „Wash-
ington“ koji je bio odjeven u
njema~ku vojnu uniformu iz
Drugog svjetskog rata. Mladi}
je nosio i dugu cijev s bajone-
tom na vrhu i {etao kvartom
univerzitetskih spavaonica.
Majls Alen Marfi (Miles
Allen Murphy, 22) bio je poznat
kao pametan mladi}, ali i kao
ekscentri~an zaljubljenik u povi-
jest. Rado je u~estvovao u reko-
nstrukcijama bitaka Drugog
svjetskog rata i ponekad se na pr-
edavanjima pojavljivao odjeven
u povijesne uniforme. Njegovi
prijatelji tvrde da ih je zabavljao
na zabavama. Student je ubijen
usred no}i, oko 2 sata, kada je po-
licija do{la zbog pritu`be susjeda
koji su tvrdili da vi{e mu{karaca
puca iz vojni~kih pu{komitralje-
za u mra~nom prolazu.
Kada su policajci pokucali na
vrata stana na koji su ukazali susje-
di, pred njima se pojavio Marfi s
pu{kom, na ~ijem je vrhu bio bajo-
net. Policajci su mu naredili da od-
lo`i oru`je, ali kako to nije uradio,
po~eli su pucati. Marfi je prevezen
u bolnicu, gdje je ubrzo umro. Marfi: Ekscentri~no odijevanje
Mladi} se oglu{io o naredbe
Policija ubila studenta u nacisti~koj uniformi
„Sirius Star“: Pla}ena otkupnina
Oslobo|en saudijski supertanker
NAJROBI - Vo|a somalijskih
pirata, koji su 15. novembra
pro{le godine oteli saudijski su-
pertanker „Sirius Star“ sa 25
~lanova posade, ju~er je saop}io
da su oslobodili tanker.
Agencija Reuters navodi da
su pirati oslobodili brod nakon
{to je pla}ena otkupnina od 3
miliona dolara.
Me|u 25 ~lanova posade su
dr`avljani Velike Britanije, Sau-
dijske Arabije, Poljske, Filipina
te jedan Hrvat.
Uhap{en korumpirani ljekar
BEOGRAD - Profesor dr. Eu-
gen Slavik (62), specijalista neu-
rohirurgije iz Beograda,
uhap{en je zbog sumnje da je od
roditelja desetogodi{njeg D. M.
tra`io 500 eura mita da bi djete-
tu operirao tumor na mozgu.
Roditelji su pristali, a novac
je ljekaru predao otac. Kada je
otac iza{ao iz Slavikove kancela-
rije, u{li su inspektori, koji su
imali nalog za pretres i pregled
ordinacije. Kod doktora je
na|en novac, a serijski brojevi
na njima upore|eni su s onima
na nov~anicama obilje`enim u
policiji. Ustanovljeno je da je ri-
je~ o istim nov~anicama.
Ubijen {ef El-Kaide u Pakistanu
ISLAMABAD - Vjeruje se da
su {ef operacija El-Kaide u Paki-
stanu i drugi visoki savjetnik
ubijeni, saop}ili su ameri~ki
izvori. Usama el-Kini i njegov
savjetnik, {ejh Ahmed Salim
Svedan ubijeni su projektilom
ispaljenim iz ameri~kog bespi-
lotnog aviona u blizini afgani-
stanske granice.
Vjeruje se da je El-Kini stajao
iza pro{logodi{njeg krvavog na-
pada na hotel „Marroitt“ u Isla-
mabadu, gdje je ubijeno 55 ljudi.
Pla}eni ubica iza re{etaka
MEKSIKO SITI - Meksi~ke si-
gurnosne snage uhapsile su Mige-
la Angela Sotoa Paru, jednog od
osniva~a grupe pla}enih ubica
„Zetas“, ~ije je usluge koristio nar-
ko-kartel „Galf“, saop}eno je ju~er
iz ureda dr`avnog tu`ioca. Para je
nekada{nji policajac i jedan od pr-
vih ~lanova grupe „Zetas“, koju,
uglavnom, ~ine vojni dezerteri.
Gilani poslao odgovor u Nju Delhi
ISLAMABAD - Pakistanski pr-
emijer Jusaf Raza Gilani ju~er je
izjavio da je Islamabad odgovor-
io na zahtjev Indiji da joj dosta-
vi svoja saznanja o terori-
sti~kom napadu u Mumbaiju,
gdje je ubijeno 179 ljudi, ali nije
iznio nikakve detalje.
On je to rekao povodom do-
laska izabranog ameri~kog po-
tpredsjednika D`oa Bajdena
(Joe Biden), koji je zapo~eo tur-
neju kako bi doprinio slabljenju
tenzija na jugu Azije.
MADRID - Su|enje dvojici vo-
de}ih baskijskih politi~ara zbog
optu`bi da su polovinom 2006.
godine vodili razgovore sa lider-
ima Batasune, politi~kog krila
zabranjene separatisti~ke grupe
ETA-e, po~elo je u Bilbau.
Ako se doka`e njihova krivica,
predsjednik vlade Baskije Huan
Hoze Ibare~e iz Nacionalisti~ke
partije (PNV) i regionalni lider
opozicione Socijalisti~ke partije
Pa~i Lopes mogu dobiti kazne za-
tvora i zabranu politi~kog rada.
Osumnji~eni na sudu
Po~elo su|enje baskijskim liderima
oglasi
Dnevni avaz subota, 10. januar/sije~anj 2009. 27
UNIVERZITET U TUZLI
OBJAVLJUJE
Emitent: Standard dd Sarajevo
BILANS USPJEHA
Izvje{taj za period 01. 01. - 31. 12. 2007. U 000 KM
Opis Prethodni Teku}i
period period
Prihodi od prodaje 46.519 60.774
Tro{kovi za prodano 30.304 36.472
Bruto dobit (gubitak) 16.215 24.302
Tro{kovi distribucije 9.876 12.016
Tro{kovi uprave i administracije 1.329 2.181
Drugi operativni rashodi 243 180
Dobit (gubitak) od operativnih aktivnosti 4.767 9.925
Neto prihodi/rashodi od udjela u dobiti pridru`enih dru{tava
Neto prihodi/rashodi od ulaganja u drugim povezanim dru{tvima
Neto finansijski prihodi/rashodi, uklju~uju}i i rashode s osnova kamate 3
Neto prihodi/rashodi od promjene vrijednosti stalnih sredstava 7 -203
Neto prihodi/rashodi od prodaje vrijednosti stalnih sredstava -17
Neto ostali prihodi/rashodi -1.266 -8.880
Dobitak (gubitak) prije poreza 3.508 828
Porez na dobit
Neto dobit (gubitak) perioda 3.508 828
U Sarajevu, 25. 12. 2008. godine
Emitent: Standard dd Sarajevo
BILANS STANJA
Izvje{taj na dan: 31. 12. 2007. U 000 KM
Opis Prethodni Teku}i
period period
AKTIVA
A. UPISANI, A NEUPLA]ENI KAPITAL
B. STALNA SREDSTVA 17.346 17.710
Stalna nematerijalna sredstva
Nekretnine, postrojenja i oprema 16.459 17.078
Biolo{ka imovina
Ostala stalna materijalna sredstva
Dugoro~na finansijska ulaganja i zajmovi 16 15
Dugoro~na potra`ivanja 692 586
Ulaganja u nekretnine
Sredstva klasificirana kao sredstva namijenjena za prodaju
Dugoro~na razgrani~enja 179 31
C. TEKU]A SREDSTVA 16.784 19.606
Zalihe 5.057 6.350
Potra`ivanja od prodaje 10.565 10.578
Druga kratkoro~na potra`ivanja 920 2.060
Kratkoro~ni finansijski plasmani 67 157
Novac i nov~ani ekvivalenti 170 456
Aktivna vremenska razgrani~enja 5 5
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
UKUPNA AKTIVA 34.130 37.316
Vanbilansna evidencija
PASIVA
KAPITAL (KAPITAL I OBAVEZE)
A. KAPITAL 21.974 22.802
Upisani osnovni kapital 16.700 16.700
Dioni~ka premija
Revalorizacione i prenesene rezerve
Ostale rezerve 1.843 2.348
Akumulirana (zadr`ana) dobit 4.014 4.337
Akumulirani (preneseni) gubitak
Vlastite dionice koje dr`i emitent -583 -583
B. DUGORO^NE OBAVEZE 4.100 3.122
Dugoro~ne finansijske obaveze 4.100 3.122
Dugoro~na razgrani~enja i rezervisanja
Dugoro~ne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima
namijenjenim za prodaju ili otu|enje
C. KRATKORO^NE OBAVEZE 8.056 11.392
Kratkoro~ne finansijske obaveze 3.937
Obaveze prema dobavlja~ima i druge obaveze 6.153 5.158
Kratkoro~ne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima
namijenjenim za prodaju ili otu|enje
Pasivna vremenska razgrani~enja 1.903 2.297
UKUPNA PASIVA 34.130 37.316
Vanbilansna evidencija
U Sarajevu, 25. 12. 2008. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj 65 0 P 054103 08 P
Sarajevo, 22. 12. 2008. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudac Nada Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari
tu`itelja Bajre Had`ali} iz Sarajeva, zastupan po punomo}niku Kemi Kapuru,
advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enika: „M M“ d.o.o. Sarajevo, ulica Hivzi Bjele-
vca broj 68, radi isplate, v.s.p. 11.800,00 KM, objavljuje:
OGLAS
Nala`e se tu`eniku „M M“ d.o.o. Sarajevo, ulica Hivzi Bjelevca broj 68 da plati
tu`itelju Bajri Had`ali} na ime duga iznos od 11.800,00 KM, sa zakonskom za-
teznom kamatom od 12% godi{nje, po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do
isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime,
odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te strana-
ka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spo-
ra, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334 Zakona o parni~nom postupku).
U odgovoru na tu`bu, tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u
skladu sa ~lanom 71 stav 1 ZPP-a.
Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podni-
jeti protutu`bu u skladu sa ~lanom 74 stav 1 ZPP-a.
Odgovor na tu`bu, sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka
za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDAC
Nada Papo, s.r.
Title of Position: Assistant Protection
Officer
Position number: 10005638
Location: Sarajevo
Duration: 1 year
Date of Entry on Duty: As soon as possible
Category and Level: NOA
Closing date: 16 January 2009
1. Duties and Responsibilities
a) Assists in dealing with individual cases or groups of refu-
gees through interviews, correspondence etc. and handles
cases by taking the necessary steps with the local authorities;
b) Assists in assessing determination of refugee status, gr-
anting of asylum, prevention of refoulement or expulsion
issuance of identity cards and travel documentation;
c) Assesses internal social and economic rights of refugees;
d) Maintains close contacts with local authorities and
NGO’s;
e) Keeps abreast of developments in the field of jurispru-
dence, legislation and regulations;
f) Undertakes other duties as required.
2. Qualification required
University degree in Law, International Law,
Political Science or related field.
Previous job experience: 2 years;
Job experience relevant to the function: 2 years;
Proficiency in English language ( proficiency in oth-
er languages of the Organization would be an asset);
Good communication and computer skills
3. Work Relationships
* To give, obtain and exchange information requiring
discussion and explanation. Contacts are predomi-
nantly with persons on routine subject matters.
4. Application of Guidelines
Direct supervision received from the Protection Offi-
cer. The incumbent will also refer to UNHCR ha-
ndbooks and relevant policy papers on refugee issues.
Applications should be accompanied by a Personal Hi-
story (P.11) form and a copy of a University degree.
Applications are to be addressed in writing to Mr. Er-
min Buturovic, Administrative/Finance Officer, UN-
HCR Sarajevo, Fra Andjela Zvizdovica 1/4B, 71000
Sarajevo, referring to the Vacancy Notice Reference.
IMPORTANT
Candidates should be citizens of Bosnia and Her-
zegovina.
Applications reaching Administration Unit after
the closing date will not be considered.
Sarajevo, 9 January, 2009
1. Poslovnog prostora br. 1 izgra|enog na pr-
vom katu, ukupne povr{ine 510,71 m
2
, u
zgradi K-4 u Plo~ama, Trg kralja Tomisla-
va br.3, izgra|ena na katastarskoj ~estici
882/7, k.o. Plo~e, kao i poslovnog prostora
br.9 izgra|enog u prizemlju zgrade K-4 u
Plo~ama, diletacija L-3, povr{ine 31,01 m
2
u zgradi izgra|enoj na katastarskoj ~estici
882/7, k.o. Plo~e, Trg kralja Tomislava 3a, a
koje nekretnine su upisane u knjizi pologa
ugovora zemlji{noknji`nog odjela Op}in-
skog suda u Plo~ama.
2. ^etverosobnog stana u Zadru, u ulici Put
Murata 22 a/III, povr{ine 86 m
2
, vlasni{tvo
Privredne banke Sarajevo DD Sarajevo .
Prodaja }e se obaviti neposrednom pogo-
dbom. Svi zainteresovani kupci mogu svoje
ponude slati u zatvorenim kovertama, najka-
snije 8 (osam) dana od dana objavljivanja
Oglasa, na adresu:
PBS DD SARAJEVO, Alipa{ina 6, Saraje-
vo, s naznakom : Prijava za Oglas - za Plo~e
ili Zadar, kao i ime i broj telefona kontakt
osobe preko koje bi blagovremeno bili obavi-
je{teni o mjestu i vremenu otvaranja ponuda.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zai-
nteresirani ponu|a~i li~no ili preko puno-
mo}nika, koji su se prijavili u roku.
Prodavac zadr`ava pravo da odustane od pr-
odaje ukoliko ocijeni da su pristigle ponude
nezadovoljavaju}e, do momenta zaklju~e-
nja ugovora o kupoprodaji.
Nekretnine se prodaju u vi|enom stanju i ku-
pac je obavezan da u roku od pet (5 ) dana
izvr{i uplatu cijene nakon potpisivanja kupo-
prodajnog ugovora, koji }e se naknadno
sa~initi.
Kontakt telefon: 00387 33 27 77 64
INTERNAL & EXTERNAL VACANCY NOTICE
BH/SAR/09/NO/01
Na osnovu ~l. 64. Statuta Privredne banke Sarajevo dd Sarajevo Direktor PBS dd Sarajevo
OGLA[AVA
prodaju nekretnina neposrednom pogodbom
da PONI[TAVA dio Konkursa za izbor i zasnivanje ra-
dnog odnosa nastavnika i saradnika, objavljenog u li-
stu „Dnevni avaz“ od 31.12.2008. i 01.01.2009. godine
kod Filozofskog fakulteta, u ta~ki 2.
Saradnik u zvanje vi{eg asistenta za u`u nau~nu oblast:
- „Savremeni engleski jezik“ 1 izvr{ilac
da VR[I ISPRAVKU
kod Prirodno-matemati~kog fakulteta, tako da u ta~ki 1.
Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za u`u
nau~nu oblast:
- „Op{ta i eksperimentalna fizika“,
umjesto 4 izvr{ioca stoji 3 izvr{ioca
a dodaje se nova alineja:
- „Op{ta i teorijska fizika“ 1 izvr{ilac
Prijave po ispravci Konkursa mogu se podnositi do
17.01.2009. godine na adresu: UNIVERZITET U TU-
ZLI, ul. Muharema Fizovi}a-Fiska br.6, 75000 Tuzla.
kiosk
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2008. 28
Karen Ferijer (Ferrier), 44-
godi{nja sekretarica, u kolekciji
ima vi{e od 3.500 crno-bijelih
ta~kastih stvari. Razvela se i pr-
eselila te sve stvari prodaje, jer
ih nema gdje staviti.
O~ito je na nju film „101 da-
lmatiner“ imao jak utjecaj pa je
`ena, jednostavno, poludjela za
stvarima sa crno-bijelim ta~ki-
cama.
Sve je po~elo prije 17 godina,
kada je kupila {tenca dalmatine-
ra. Od tada je luda za svim ta~ka-
stim stvarima pa je ~ak i supruga
nagovorila da oba automobila
ofarbaju u crno-bijele ta~kice.
Ormar joj je prepun sli~nih stva-
ri, a ima i nao~ale, kape, {e{ire,
umjetne pse}e u{i, sve u crno-bi-
jelim ta~kicama. Njena kolekcija
vrijedi oko 1.500 eura. Razvela se
od mu`a i preselila pa vi{e nema
gdje dr`ati te stvari iako joj ih je
te{ko prodati.
- Sve je u ku}i crno-bijelo: od
kupatila do dnevne sobe, garde-
robe te ukrasa. Mislim da to do-
voljno govori koliko sam luda za
dalmatinerima - izjavila je Kar-
en Ferijer.
Karen ima kolekciju od 3.500 stvari
Okupilo se 2.000 znati`eljnika
Sve je po~elo kupovinom psa
Opsjednuta dalmatinerima
Nagovorila supruga da oba automobila
ofarbaju u crno-bijele ta~kice
Stru~njak za morske pse Kli-
nton Dafi (Clinton Duffi) izveo
je javnu obdukciju bijele ajkule
pred muzejom u Oklandu na
Novom Zelandu.
Uprkos vru}ini, pojavilo se
vi{e od 2.000 znati`eljnika, a na
internetu je obdukciju promatr-
alo vi{e od deset miliona ljudi.
U potrazi za zaradom, alpski
farmeri su po~eli da `anju snijeg
i da ga prodaju skijali{tima koja
o~ajavaju za snijegom.
Uprkos velikim hladno}ama,
nivoi snijega na ni`im nadmor-
skim visinama izrazito su niski
pa su austrijska skijali{ta bila
prinu|ena kupiti gomile snijega
s vrhova planina kako bi pripre-
mila staze za posjetioce.
[irom zemlje se kopaju hilja-
de tona snijega s Alpa kako bi
skija{ke staze bile otvorene. U
Austriji su najve}i snje`ni `eteo-
ci vlasnici „Grossglockner Ho-
chalpenstrassena AG“ (GroAG),
staze duge 64 kilometra, koja je
s 2.500 metara nadmorske visine
najvi{i evropski prijelaz preko
Alpa.
Narud`be im sti`u i iz susje-
dne njema~ke pa ~ak i iz
„Legolanda“ u njema~kom gra-
du Ginsbergu, koji je udaljen
800 kilometara.
Rasvjeta, audioure|aji i digi-
talni okvir za slike bit }e prvi pro-
izvodi s be`i~nim punjenjem koji
}e biti predstavljeni na ovose-
dmi~nom Internacionalnom sa-
jmu elektronike u Las Vegasu,
najve}oj takvoj svjetskoj preze-
ntaciji.
Stru~njaci predvi|aju kako je
ovo samo po~etak razvoja be`i~ne
energije. U svijetu bez `ica kori-
snici kompjutera mo}i }e, gdje
god bili, biti na izvoru energije.
- Mo}i }ete kupiti sto koji }e
puniti va{ ure|aj strujom ~im ga
stavite na njega. Ako svaka soba
ima be`i~nu energiju, znat }ete
da }e se, ~im u|ete kroz ulazna
vrata, va{ mobilni telefon po~eti
puniti dok vam je jo{ u torbi ili u
d`epu i nikada vi{e ne}ete trebati
tra`iti punja~ - ka`e D`ejms Ho-
land (James Holland), urednik
internet-stranice Electricpig.
Sistem koji promovira firma
„PowerBeam“ pretvara ele-
ktri~nu struju u lasersku zraku i
tada je doslovno {alje kao toplinu
preko sobe do solarne }elije koja
je ponovno pretvara u struju.
- Izbrisat }emo rije~ „napajan-
je“ iz rje~nika. Ako se va{ mobi-
lni telefon cijeli dan puni na
va{em stolu, uop}e ne}ete vi{e
morati razmi{ljati o izvoru punje-
nja - rekao je suosniva~ firme
„PowerBeam“ Dejvid Grejem
(David Graham).
Firme trenutno mogu upotri-
jebiti laser koji }e stvoriti skoro
1,5 vati sna`nu struju, koja }e po-
kretati solarne }elije na udaljeno-
sti od 10 metara. Ovo bi bilo do-
voljno za pokretanje elektro-
ni~nog zvu~nika ili male koli~ine
svjetla, ali nije dovoljno za pokre-
tanje laptopa, kojem je potrebna
struja od 30 do 50 vati. Ipak, Gre-
jem dodaje da }e se mo}i poja~ati
koli~ina struje.
TEHNOLOGIJA Na Sajmu elektronike u Las Vegasu
Be`i~na energija
najavila kraj kablovima
Ako se va{ mobilni telefon cijeli dan puni na va{em stolu, uop}e
ne}ete vi{e morati razmi{ljati o izvoru punjenja, ka`e Holand
Vesna Vulovi}, sada u 60. zi-
mi svog prvog i u 36. drugog `iv-
ota, ~ula je od nepoznatog novi-
nara, koji je zvao iz Pri{tine, o
senzacionalnom izvje{taju nje-
ma~kog dopisnika da je, navo-
dno, ~e{ka tajna slu`ba falsificir-
ala pad aviona i njen rekord.
- Pitao me {ta se zaista dogo-
dilo s JAT-ovim avionom?
„Otkud bih ja znala ne{to drugo
osim onoga {to sam do`ivjela i
potom ~ula“, uzvratila sam mu i
odbila daljnji razgovor o tome.
Jedino {to vama mogu re}i jeste
da je nebulozna tvrdnja da smo
letjeli na visini od stotinjak me-
tara. I laicima je jasno da na po-
lovini puta ne mo`e{ letjeti na
manjoj visini od 7.000 metara. A
deset hiljada i vi{e metara je uo-
bi~ajena visina na me|unaro-
dnim linijama - prokomentirala
je uzrujana Vesna.
Prisjetila se tragi~nog do-
ga|aja i rekla da tog dana uop}e
nije trebala biti u avionu.
- Naravno da se sje}am tog
leta u avionu s oznakom ZU-
AHT. Nisam bila planirana ne-
go je trebala po}i moja kolegica i
imenjakinja, koja je, me|utim,
napravila scenu da nije njen red.
Prihvatila sam da je zamijenim i
od tada 27. januar slavim kao dr-
ugi ro|endan. Kada je druga Ve-
sna saznala da je igrom slu~aja
pre`ivjela, smjesta je napustila
posao stjuardese - ispri~ala je
Vulovi}. Vesna se triput na{la na
naslovnici Ginisove (Guiness)
knjige rekorda.
Prema statisti~kim podaci-
ma Svjetske zdravstvene orga-
nizacije, plavu{e }e izumrijeti
u sljede}ih 200 godina. Sve
manje ljudi nosi gen koji ko-
ntrolira plavu boju kose.
Prema istra`ivanjima, pla-
va se kosa pojavila iznimno br-
zo - u okviru 30.000 godina.
Prosje~no vrijeme koje je potr-
ebno za takvu gensku mutaci-
ju iznosi skoro milion godina.
No, uvjeti za stvaranje plavu{a
danas skoro da i ne postoje.
Nau~nici stoga predvi|aju
da }e plavu{e nestati u mnogo
kra}em roku nego u kojem su
nastale.
Prema procjenama, poslje-
dnja prirodna plavu{a rodit }e
se u Finskoj krajem 2022. godi-
ne. To, konkretno, zna~i da }e
sve plavu{e nakon toga zasigur-
no biti vje{ta~ke.
Ne postoje uvjeti za opstanak
Plavu{e }e potpuno nestati za 200 godina
Obdukciju bijele ajkule
gledali milioni ljudi
Prevoze ga na ni`a skijali{ta
Nisu potrebni provodnici
Nije trebala biti na tom letu
U`ivo na Novom Zelandu
Novi na~in zarade na Alpama
Austrijanci izvoze snijeg
Jedina pre`ivjela iz JAT-ovog aviona
Vulovi}: Nebuloza je da smo letjeli tako nisko
kiosk
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 29
SUROVO „Divlji“ zakoni na Papui u Novoj Gvineji
Zapalili djevojku jer
su mislili da je vje{tica
Policija vjeruje kako je djevojka ili optu`ena da je bila vje{tica ili
da je sumnji~e kako je nekoga zarazila AIDS-om
Hana Krou (Hannah Cro-
we), 26-godi{nja majka, i 21-go-
di{nji otac D`ulijan Volealatum
(Julian Wallualatum) su sa zado-
bivenim prostrelnim ranama
le`ali mrtvi u spava}oj sobi svo-
ga doma u Madrasu u Oregonu,
dok je kraj njih tri dana sjedila i
plakala najmla|a devetomje-
se~na k}erka.
Bili su u odje}i koju su nosili
na proslavi Nove godine, dok je
curica bila umazana njihovom
krvlju.
Istra`itelj Tener Stenfil (Tan-
ner Stanfill) rekao je kako poli-
cija sumnja na porodi~nu sva|u
u kojoj je D`ulijan upucao Ha-
nu u glavu, a potom se ubio hi-
cem iz pu{ke.
Prve informacije govore ka-
ko se par posva|ao na do~eku, a
kako se njihovo ~etvero djece
snalazilo sljede}a tri dana, nije
poznato. Djeca su se svaki dan
igrala pred ku}om te se sve ~in-
ilo uredu. No, u subotu su za-
tra`ili pomo} od kom{ije Endr-
jua Smita (Andrew Smith).
- Najstariji dje~ak (8) rekao
mi je da ne mo`e probuditi ma-
mu i tatu jer su u nesvijesti te da
je vidio krv na maminoj nozi vi-
re}i ispod vrata - ispri~ao je
kom{ija.
Oti{ao je u ku}u i obio za-
klju~ana vrata spava}e sobe.
Djecu su smjestili kod ro|aka,
dok je najmla|a k}erka kod so-
cijalnih radnika.
Na Papui u Novoj Gvineji je-
dna je mlada `ena, gola, zaveza-
nih usta te svezana za kamion na-
tovaren drvima za ogrjev, odveze-
na na gradsko odlagali{te, gdje su
je zalili petrolejom i zapalili.
Pretpostavlja se kako je djevo-
jka imala izme|u 16 i 20 godina.
Vlasti se boje kako je ovo jo{ je-
dno ubistvo povezano s prakticir-
anjem crne magije, koja je na
ovim podru~jima jo{ uvijek `iva
djelatnost.
- Bila je gola, a nije mogla ni-
koga pozvati u pomo} jer su joj
usta bila zavezana - rekao je
o~evidac D`esi D`ejms (Jessie Ja-
mes). Policija vjeruje kako je dje-
vojka ili optu`ena da je bila
vje{tica ili da je sumnji~e kako je
nekoga od onih koji su je na kraju
i ubili zarazila AIDS-om, jer su
oba zlo~ina u toj zemlji, u kojoj se
prakticiraju „divlji“ zakoni,
ka`njiva smr}u.
Osim prakticiranja crne ma-
gije, nisu rijetkost ubistva `ena
nakon optu`bi zbog vra~anja, pr-
evare ili {irenja AIDS-a.
Ipak, vra~anje je jedan od na-
jte`e dokazivih zlo~ina.
Kazna za vra~anje ili zarazu
Kom{inica u sobi u kojoj su na|ena tijela
Karen Holms (Holmes), 36-
godi{nja trenerica iz Kornvola u
Velikoj Britaniji, zaslu`uje epitet
supermame. Pet sati nakon poro-
da spremila je ru~ak.
Odlu~ila je roditi Samuela
kod ku}e, jer nije imala lijepo
iskustvo prilikom poroda dvije
k}erke Eli i Mije (Ellie i Mie) u
bolnici u Londonu.
To nije toliko neobi~no jer ne-
ke `ene jednostavno odlu~uju ro-
diti kod ku}e kao i njihove majke
u davna vremena.
S njom je tokom poroda bio
partner, 42-godi{nji Alan Stre-
jnd` (Strange). Me|utim, nevje-
rovatno je da je Karen samo pet
sati nakon poroda ustala iz kreve-
ta te napravila ru~ak.
- Osje}ala sam se dobro i ni-
sam htjela da porodica ostane
zakinuta. Tek sam drugi dan
osjetila da me hvata umor - re-
kla je Karen. Pet sati nakon poroda postavila sto
U prodaji je
U novom broju ~asopis donosi niz zanimljivih
tema od kojih svakako pro~itajte sljede}e:
Malo poznati rizici
„„„[ta nam ~ini stres na radnom mjestu
„„„Koliko je opasna depresija poslije
infarkta
„„„Za{to `enama koje pu{e ~e{}e puca aorta
Poznati simptomi
„„„Nije svaki bol u grudima
- angina pektoris
Naj~e{}i poreme}aji
„„„Za~arani krug nesanice
„„„[ta je metaboli~ki sindrom
Oporavak sr~anih bolesnika
„„„Kako da vam `ivot bude bolji
Vodi~ za dijabeti~are
„„„Povratak u normalan `ivot
„„„[e}era{i na super namirnicama
Vrijeme i zdravlje
„„„Hladno}a tra`i oprez
„„„Vje`bati se mo`e i kod ku}e
Bolje sprije~iti
„„„Kakva je veza vitamina C i
sr~anih bolesti
„„„5 bitnih koraka u o~uvanju srca
Saznajmo vi{e
„„„[ta mo`e folna kiselina
„„„Za{to srce izdaje naj~e{}e u zoru
„„„Za{to trigliceridi moraju biti
pod kontrolom
[e}era{ka kuharica
- na deset strana recepti, savjeti, upute!
Specijalno
Porodi~na tragedija u Oregonu
Beba tri dana sjedila u
krvi pokraj mrtvih roditelja
Britanka se odlu~ila na poro|aj kod ku}e
Rodila, pa pripremila ru~ak
30 Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03,
23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Ureda za inte-
rnu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Uredu za internu reviziju
Vlade Tuzlanskog kantona
01. Interni revizor - Stru~ni savjetnik - 1 (jedan) izvr{ilac
02. Interni revizor - Stru~ni saradnik - 1 (jedan) izvr{ilac
01.Opis poslova: Obavlja najslo`enije poslove interne revizije planiranja, izvr{avanja, analize i izvje{tavanja u
okviru bud`etskog poslovanja kantona; poslove interne revizije obavlja u skladu sa usvojenim standardima inte-
rne revizije, Pravilnikom o internoj reviziji korisnika bud`etskih sredstava Tuzlanskog kantona i bli`im proce-
durama Ureda za internu reviziju sa te`i{tem na utvr|ivanju zakonske, formalne i su{tinske ispravnosti postupa-
ka, radnji i dokumentacione osnove u procesu bud`etskog poslovanja kantona; prikuplja dokumentaciju na licu
mjesta za procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole iz svog djelokruga rada,
u smislu: identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom od menad`menta, ispunjavanje zadataka i po-
stavljanja definisanih ciljeva organizacije, ekonomi~ne, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, uskla|enost s
uspostavljenim politikama, procedurama, Zakonima i regulativama, ~uvanje sredstava organizacije od gubitaka
kao rezultata svih vidova neispravnosti i integriteta i vjerodostojnosti informacija, ra~una i podataka,
uklju~uju}i procese internog i eksternog izvje{tavanja; u~estvuje u izradi godi{njeg programa i plana vr{enja
interne revizije bud`etskih korisnika; vr{i neposredan uvid, kontrolu i obradu prikupljenih podataka i dokume-
ntacije od bud`etskih korisnika; sa~injava Prednacrt izvje{taja o izvr{enoj internoj reviziji bud`etskog korisnika
sa zapa`anjima u smislu utvr|enih nedostataka u poslovanju bud`etskog korisnika iz svog djelokruga rada;
odgovoran je rukovodiocu za istinitost i vjerodostojnost zapa`anja sa~injenih na osnovu uvida u pregledanu i
analiziranu dokumentaciju i Nacrta izvje{taja koje podnosi; sa~injava i Rukovodiocu dostavlja mjese~ni operati-
vni plan na odobravanje; odgovoran je za permanentno pra}enje zakonskih propisa; obavlja i druge poslove po
nalogu Glavnog internog revizora.
02.Opis poslova: Poslove interne revizije obavlja u skladu sa usvojenim standardima interne revizije, Pravilni-
kom o internoj reviziji korisnika bud`etskih sredstava Tuzlanskog kantona i bli`im procedurama Ureda za inter-
nu reviziju sa te`i{tem na utvr|ivanju zakonske, formalne i su{tinske ispravnosti postupaka, radnji i dokumenta-
cione osnove u procesu bud`etskog poslovanja kantona; prikuplja dokumentaciju na licu mjesta za procjenu ade-
kvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole iz svog djelokruga rada, u smislu: identifikaci-
je rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom od menad`menta, ispunjavanje zadataka i postavljanja definisanih
ciljeva organizacije, ekonomi~ne, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, uskla|enost s uspostavljenim politika-
ma, procedurama, Zakonima i regulativama, ~uvanje sredstava organizacije od gubitaka kao rezultata svih vido-
va neispravnosti, integriteta i vjerodostojnosti informacija, ra~una i podataka, uklju~uju}i procese internog i
eksternog izvje{tavanja; u~estvuje u izradi godi{njeg programa i plana vr{enja interne revizije bud`etskih kori-
snika; vr{i neposredan uvid, kontrolu i obradu prikupljenih podataka i dokumentacije od bud`etskih korisnika;
sa~injava Prednacrt izvje{taja o izvr{enoj internoj reviziji bud`etskog korisnika sa zapa`anjima u smislu
utvr|enih nedostataka u poslovanju bud`etskog korisnika iz svog djelokruga rada; odgovoran je rukovodiocu za
istinitost i vjerodostojnost zapa`anja sa~injenih na osnovu uvida u pregledanu i analiziranu dokumentaciju i Na-
crta izvje{taja koje podnosi; sa~injava i Rukovodiocu dostavlja mjese~ni operativni plan na odobravanje; odgo-
voran je za permanentno pra}enje zakonskih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog internog revi-
zora.
Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ,
kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to:
Za poziciju 01.
-VSS - VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet,
-najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci,
-polo`en ispit za ovla{tenog revizora ili internog revizora ili samostalnog ra~unovo|u,
-poznavanje rada na ra~unaru.
Za poziciju 02.
-VSS - VII stepen stru~ne, zavr{en ekonomski fakultet,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u organima uprave - bud`et ili u oblasti internog nadzora,
-poznavanje rada na ra~unaru.
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u ne-
koj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za pe-
nzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u mati~noj evidenciji o du`ini radnog sta`a sa uvjere-
njem koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a), kandidati za poziciju 02. koji do-
kazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog sta`a, ste~enog volonterskim radom, du`ni su dostaviti potvrdu na-
dle`ne Slu`be za zapo{ljavanje,
3. dokaz o polo`enom ispitu za ovla{tenog revizora ili internog revizora ili samostalnog ra~unovo|u za poziciju 01,
4. dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS u organima uprave - bud`et ili u oblasti internog nadzora za
poziciju 02,
5. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Age-
ncije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu
FBiH www.adsfbih.gov.ba).
Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne
slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg
znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita, kandidati koji ispunjavaju uslove ko-
nkursa, bi}e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni do-
staviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa.
Sve tra`ene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Slu`benim
novinama Federacije BiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
‘’Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Uredu za internu reviziju
Vlade Tuzlanskog kantona „
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR
dr.sc. Enver I{eri}
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federa-
cije BiH, a na zahtjev Vlade Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Generalnom sekretarijatu
Vlade Federacije BiH
01. Pomo}nik sekretara u Sektoru za informatiku - 1 (jedan) izvr{ilac
02. Stru~ni saradnik za informatiku u Sektoru za informatiku -1 (jedan) izvr{ilac
01. Opis poslova: rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovla{tenja utvr|ena u ~lanu 31. Pravi-
lnika o unutra{njoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i
neposredno vr{i slijede}e poslove: izra|uje planove i programe za izradu i vo|enje informacionih
sistema, izra|uje standarde i preporuke u oblasti informatike, priprema plan bud`etskih sredstava
za potrebe sektora i za izvr{avanje i za izvr{avanje ugovora izme|u Vlade i Microsofta, vr{i sara-
dnju sa predstavnicima dr`avnog nivoa u informati~koj oblasti, provodi ugovor izme|u Vlade i
Microsofta, predla`e i koordinira izradu i uvo|enje informati~kih projekata koji uklju~uju vi{e or-
gana, priprema plan informati~kih projekata koji uklju~uju vi{e organa, priprema plan informa-
ti~kog obrazovanja uposlenih; obavlja i druge poslove koje odredi sekretar Vlade.
02. Opis poslova: upravljanje projektom „Sjednice bez papira“ ( administracija projekata, obuka i
podr{ka korisnicima, sara|uje sa izvo|a~om projekta na izradi dopuna i obavje{tenja), instalira i
administrira SW na serverima, daje preporuke za pobolj{anje i nabavku IT opreme, prati rad serve-
ra i rje{ava probleme koji se pojave, vr{i i druge poslove kojke odredi pomo}nik sekretara.
Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i
Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unu-
tra{njoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
- VSS-VII stepen, zavr{en informati~ki, elektrotehni~ki, ma{inski ili prirodno-matemati~ki fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci
- poznavanje engleskog jezika
Za poziciju 02:
-VSS-VII stepen, zavr{en informati~ki, elektrotehni~ki, ma{inski ili prirodno-matemati~ki fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci
- poznavanje engleskog jezika
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije)
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 06.04.1992.)
2.dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog
organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registriranim u mati~noj evidenciji o
du`ini radnog sta`a sa uvjerenjem koje sadr`i {ifre svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog
sta`a), kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog sta`a, ste~enog volonterskim
radom, za poziciju 02. du`ni su dostaviti uvjerenje nadle`ne Slu`be za zapo{ljavanje
3.dokaz o poznavanju engleskog jezika
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije
za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume broj 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Feder-
acije BiH www.adsfbih.gov.ba
Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu
za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se
od polaganja ispita op}eg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji
ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavje{teni putem web stanice Agencije za dr`avnu slu`bu
Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova konkursa, izabrani kandidat }e
biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa.
Tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim no-
vinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avih slu`benika u Generalnom sekretarijatu Vla-
de Federacije Bosne i Hercegovine“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.
DIREKTOR
dr.sc. Enver I{eri}
UNIVERZITET „D@EMAL BIJEDI]“ U MOSTARU
FAKULTET ZA POSLOVNI MENAD@MENT
Na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta
Raspisuje
KONKURS
za imenovanje dekana Fakulteta, na period od dvije godine
Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidati za dekana moraju ispunjavati i slje-
de}e posebne uslove da su u nau~no-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profeso-
ra, te da su na Fakultetu u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti u roku od osam dana
od dana objavljivanja na adresu:
Fakultet za poslovni menad`ment
Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru
USRC „Midhad Hujdur-Hujka“
88104 Mostar
Uz naznaku „Prijava na Konkurs za imenovanje dekana“
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.
kultura 31
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
Berin Tuzli} preporu~uje za vikend
Sarajevski animator i strip crta~ Berin Tuzli}
preporu~uje na{im ~itaocima da za vikend
pro~itaju knjigu „Funky Business“ Jonasa Ride-
rstralea (Ridderstrale), film „Batman: Dark kni-
ght“ ameri~kog reditelja Kristofera Nolana
(Christopher) te poslu{aju CD „Baby 81“ grupe
„Black Rebel Motorcycle Club“.
- Knjigu „Funky bu-
siness“ trebali bi pro-
~itati svi koji `ele `iv-
jeti u 21. vijeku. Film je
dobra pri~a i do sada
najbolje utjelovljenje li-
ka D`okera. Prepo-
ru~ujem ovaj album ve-
oma dopadljive audio-
produkcije mo}nih pje-
sama izvrsnog irskog
benda nove generacije -
ka`e Tuzli}. A. Gr.
X„Funky Business“, „Batman“ i „Baby 81“
Tuzli}: Nova generacija
DRAMA Tuzlansko Narodno pozori{te ljuto na sarajevsko
]ati}: Gojer nas
ne `eli ugostiti
Bezuspje{ni poku{aji da „Malogra|anska svadba“ gostuje u NPS z Uvrije|eni
smo ovakvim odnosom, ka`e ]ati} z Nije bilo termina, poja{njava Gojer
U nekoliko navrata rukovo-
dstvo Narodnog pozori{ta Tuzla
dogovaralo je sa kolegama iz
Narodnog pozori{ta Sarajevo
gostovanje predstave „Malo-
gra|anska svadba“, no to se jo{
nije desilo.
Umjetni~ki direktor Tuzla-
nskog pozori{ta Armin ]ati}
pogo|en je ovakvim odnosom
prema njegovom ansamblu.
Bez kompleksa
- Direktor Narodnog pozo-
ri{ta Sarajevo Gradimir Gojer
nekoliko puta nam je ponudio
termine da gostujemo s predsta-
vom, a onda nam otkazao. On je
bio ~lan Upravnog odbora na{eg
pozori{ta, re`irao je kod nas i ne
shvatam ovakav odnos prema
nama. Mi nemamo nikakav ko-
mpleks zbog toga, nego smatra-
mo da nije kulturno na na{e go-
stoprimstvo ne odgovoriti go-
stoprimstvom. Unato~ tome {to
je na{ cijeli ansambl uvrije|en,
mi smo i ove godine ugostili sar-
ajevsko Narodno pozori{te -
ka`e ]ati}.
Gradimir Gojer, pak, tvrdi
da jednostavno nije bilo slobo-
dnih termina, te putem na{ih
novina poru~uje Tuzlacima da
}e biti slobodan termin u febru-
aru i da su dobrodo{li na saraje-
vsku scenu.
Dobra saradnja
- Nisu oni jednom gostovali
kod nas. Smije{no je i govoriti o
tome da mi ne `elimo da oni go-
stuju. Uvijek smo s tuzlanskim
pozori{tem imali dobru sara-
dnju i razmjenu i neka slobodno
do|u sa bilo kojom predstavom
- isti~e Gojer.
Posje}amo, predstava „Malo-
gra|anska svadba“ apsolutni je
pobjednik ovogodi{njih Pozo-
ri{nih igara u Jajcu sa pet osvo-
jenih nagrada. ^uveni Brehtov
(Brecht) komad na tuzlansku
scenu postavio je Jovica Pavi}, a
u predstavi je anga`iran skoro
cijeli ansambl Narodnog pozo-
ri{ta. A. GAJEVI]
Scena iz „Malogra|anske svadbe“: Pobjednik festivala u Jajcu
Prijateljski korak ka tuzla-
nskom pozori{tu napravio je
direktor Sarajevskog ratnog te-
atra SARTR Osman Arslana-
gi} koji je pozvao „Malogra|-
ansku svadbu“ da gostuje na
njihovoj sceni.
- Mi smo se dogovorili da se
„Malogra|anska svadba“ na|e
na na{em repertoaru, a da jedna
na{a predstava gostuje na repe-
rtoaru tuzlanskog pozori{ta.
Uradio sam to iz prijateljskih
razloga, a i zato {to mislim da je
to sjajna predstava koju za-
slu`uje sarajevska publika da
vidi - smatra Arslanagi}.
SARTR `eli „Svadbu“
Arslanagi}: Sjajna predstava
]ati}: Nije kulturno Gojer: Neka do|u
Velika kolektivna izlo`ba
„Enigma lutke“ bh. klasika i
savremenih umjetnika bit }e
otvorena 14. januara u Umje-
tni~koj galeriji BiH u Saraje-
vu.
Rije~ je o izlo`bi koja se bavi
temom lutke u bh. umjetnosti,
a posjetioci }e mo}i vidjeti lu-
tku sagledanu u radovima Ro-
mana Petrovi}a, Ljube Laha,
Franje Likara, Ibrahima Lju-
bovi}a, Radmile Jovandi}-
\api}, Ede Numankadi}a, Mu-
stafe Skopljaka, Jusufa Had`ife-
jzovi}a, Milomira Kova~evi}a
Stra{nog, Branka Ba~anovi}a,
Slobodana Bobe Peri{i}a, Enisa
Selimovi}a, Anura Had`iomer-
spahi}a, Danila Krese, Borisa
Glamo~anina, Elme Ali} i Lejle
^ehaji}.
Poseban segment izlo`be
su i djela umjetnika koji su se
iskazali u likovnom rje{enju
lutkarskih predstava i time
obilje`ili lutkarsku scenu u
BiH.
- Na izlo`bi }e biti predsta-
vljena djela umjetnika ra-
zli~itih generacija i senzibili-
teta, koji su se izra`avali u ra-
zli~itim likovnim disciplina-
ma, od slikarstva, skulpture,
crte`a, grafike, fotografije, gra-
fi~kog i produkt dizajna do
instalacije - ka`e Dragana Br-
ki}, kustosica Umjetni~ke ga-
lerije i autorica izlo`be. A. Gr.
„Enigma lutke“ u Umjetni~koj galeriji
Od klasika do
savremenika
Velika kolektivna izlo`ba lutaka u
razli~itim likovnim formama
Brki}: Autorica postavke
U sarajevskoj Galeriji „10m2“
ve~ras }e biti promovirana knji-
ga „Bosna i Hercegovina 2030./
Bosnie-Herzégovine 2030.“, pr-
va sveska „Vjesnika u BiH“.
Svoja razmi{ljanja o bu-
du}nosti BiH u hipoteti~koj
2030. godini, izme|u ostalih, u
knjizi su iznijeli i Jovan Divjak,
Boro Konti}, Esad He}imovi},
Faruk [ehi}, Nihad Hasanovi},
Vanja Risti}.
Dizajn knjige potpisuje Ale-
ksandra Nina Kne`evi}, a omot
je osmislio Andrej \erkovi}.
A. Gr. Omot knjige potpisuje \erkovi}
Promocija prve sveske „Vjesnika“
Bosna i Hercegovina 2030.
z TUZLA - U Bosanskom kultur-
nom centru ve~eras }e biti otvorena
izlo`ba „Jubilarno 5. doba Manufa-
kture“. Osam mladih tuzlanskih
umjetnika, kako najavljuje ~lan
Udru`enja „Manufaktura“ Alija Ka-
mber, predstavit }e se radovima nasta-
lim tokom pro{le godine. A. Mu.
KULT/ART TELEKS
Zbog krize sa plinom
Zbog obustave plina sino} je
u Pozori{tu mladih u Sarajevu
odgo|ena pedeseta, jubilarna
izvedba predstave „Aladin“ re-
diteljke Ka}e Dori}.
Naime, sala ovog pozori{ta
zagrijava se isklju~ivo na plin te
ne postoji alternativno rje{enje.
Prema rije~ima direktora
ovog sarajevskog pozori{ta Ner-
mina Tuli}a, zbog novonastale
situacije, u Pozori{tu mladih sve
predstave bit }e otkazane do da-
ljnjeg, odnosno dok problem sa
grijanjem ne bude rije{en.
A. Gr. Tuli}: Sala bez grijanja
Otkazane sve predstave
u Pozori{tu mladih
VREMEPLOV
X
10. januar 2009.
49. godine p.n.e. - Gaj Julije Cezar
izgovorio je poznatu re~enicu - Alea
iacta est (Kocka je ba~ena) i pre{ao ri-
jeku Rubikon, {to je ozna~ilo novo ra-
zdoblje u historiji Rima. Poslije prela-
ska Rubikona, dana{nje rje~ice Var,
po~eo je gra|anski rat s pristalicama
Pompeja, koji je zavr{en uvo|enjem
Cezarove diktature.
1882. - Po~eo hercegova~ko-boke-
ljski ustanak Srba i muslimana protiv
Austro-Ugarske kao odgovor na
uvo|enje Zakona o vojnoj obavezi i
regrutiranja. Ustanak, koji je tajno po-
dr`avala Crna Gora, ugu{en je poslije
nekoliko mjeseci.
1969. - [vedska, kao prva zapadna
zemlja, uspostavila diplomatske
odnose sa sjevernim Vijetnamom.
2001. - Biv{a predsjednica Republi-
ke Srpske Biljana Plav{i} dobrovoljno
se predala Ha{kom tribunalu.
2002. - Predsjednik Vlade Federa-
cije BiH Edhem Bi~ak~i} podnio osta-
vku na du`nost premijera i vratio se
na du`nost generalnog direktora Ja-
vnog preduze}a (JP) “Elektroprivreda
BiH”.
2002. - Vlada FBiH utvrdila Prije-
dlog zakona o obavje{tajno-sigurno-
snoj slu`bi FBiH, kojim je predvi|eno
ukidanje postoje}e dvije obavje{tajne
slu`be: Agencije za istra`ivanje i doku-
mentaciju (AID) i Slu`be nacionalne
sigurnosti. Vlada je donijela i Odluku o
osnivanju Fondacije za pomo} porodi-
cama pripadnika nekada{njih oru`anih
snaga RBiH protiv kojih se vode proce-
si pred Ha{kim tribunalom.
2003. - Sjeverna Koreja se povukla
iz Ugovora o ne{irenju nuklearnog na-
oru`anja iz 1970. godine, optu`uju}i
SAD za nametanje svog politi~kog si-
stema. Sjeverna Koreja je ugovor po-
tpisala 1985. godine.
D O G O D I L O S E
†Godine 2007. ostvario sam
prijevremenu penziju (mini-
malnu) 296,00 KM za 35 go-
dina sta`a i 63 `ivota. U
sta`u je i 18 mjeseci rada iz
Slovenije (1967. i 1968). Sa-
da sam obavije{ten da trebam
podnijeti zahtjev za prizna-
vanje dijela penzije iz Slove-
nije za tih 18 mjeseci. Ako do-
bijem neki iznos od Slovenije,
kako }e se to odraziti na sa-
da{nju penziju i da li moram
podnijeti zahtjev za slove-
na~ku penziju ukoliko je ne-
povoljna za mene, pita M. H.
iz Jajca.
Odredbom ~lana 37. Spora-
zuma o socijalnom osiguranju
zaklju~enog izme|u BiH i Re-
publike Slovenije, propisano je
da penzije koje je nosilac jedne
dr`ave ugovornice priznao u
periodu od 8. oktobra 1991. do
po~etka va`enja ovog sporazu-
ma, uz ura~unavanje perioda
osiguranja navr{enog prema pr-
avnim propisima druge dr`ave
ugovornice, odre|uju se prema
slu`benoj du`nosti u skladu sa
odredbama Sporazuma.
Kako je vama u ukupan
sta` ura~unat i sta` ostvaren u
Sloveniji, to se va{a penzija
mora ponovo odrediti, pa ste
zahtjev du`ni podnijeti. Me|-
utim, stavom 3. ta~kom a. istog
~lana predvi|ena je za{tita kor-
isnika penzije, ukoliko zbir po-
novo odre|enih penzija u obje
dr`ave bude manji, nosilac osi-
guranja dr`ave kod koje je kor-
isnik penziju ve} stekao i kod
koje ima prebivali{te ispla}ivat
}e penziju u iznosu koji mu je
pripadao prije ponovnog odr-
e|ivanja penzije. Prema tome,
ponovnim odre|ivanjem pe-
nzije u jednoj i drugoj dr`avi
ugovornici ne}e biti o{te}eni.
† Poslije rata povremeno
sam se zapo{ljavao, ali ni-
sam bio prijavljen tako da
imam samo sta` do 1992.
godine u trajanju od 13 go-
dina. Sada sam na Zavodu
za zapo{ljavanje. Prije ne-
koliko mjeseci moj ljekar me
uputio na invalidsku komi-
siju koja mi je utvrdila dru-
gu kategoriju invalidnosti.
Kakva prava mogu ostvari-
ti kao invalid sa promijenje-
nom radnom sposobno{}u,
pita H. L. iz Biha}a.
Odredbom ~lana 19. Za-
kona o penzijskom i invali-
dskom osiguranju, propisa-
no je da osobe iz ~lana 17.
ovog zakona i osobe kojima
je prestalo svojstvo osigura-
nika, ne mogu ostvarivati
prava po osnovi promijenje-
ne radne sposobnosti.
Kako je Institut za medici-
nsko vje{ta~enje kod vas
utvrdio drugu kategoriju
invalidnosti, a spadate u kr-
ug osoba kojima je prestalo
svojstvo osiguranika, to u
smislu citirane odredbe ne
mo`ete ostvarivati prava iz
PIO po osnovu te promije-
njene radne sposobnosti.
Federalni zavod PIO
1778. - Umro {vedski prirodnjak
Karl fon Line (Carl von Linne)..
1917. - Umro je Frederik Kodi
(Frederick Cody), poznat kao Bafalo Bil
(Buffalo Bill), po{tanski jaha~ “Pony
Expressa”, vodi~ i traga~ u ameri~koj
vojsci, pla}eni borac protiv Indijanaca,
profesionalni lovac na bizone.
1934. - U Njema~koj je pogubljen
Marinus van der Lube (Lubbe), nakon
{to je progla{en krivim za potpaljivanje
Rajhstaga 27. februara 1933. godine.
1951. - Umro jedan od najve}ih
ameri~kih pisaca, nobelovac Luis Si-
nkler (Lewis Sinclair).
1971. - Umrla francuska modna kr-
eatorka Gabrijela “Koko” [anel
(Gabrielle Coco Chanel), jedna od
naj~uvenijih u 20. stolje}u, koja je go-
tovo {est decenija suvereno vladala vi-
sokom pariskom modom.
2007. - Umro italijanski filmski pr-
oducent Karlo Ponti (Carlo Ponti).
U M R L I
1863. - U Londonu otvorena prva li-
nija podzemne `eljeznice na svijetu.
Radna sposobnost
1939. - U Njujorku ro|en Sal Mi-
neo (punim imenom Salvatore Mineo
Jr), ameri~ki glumac.
R O \ E N I
Penzija iz Slovenije
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
32
Crveni osip
po tijelu
† Nedavno sam obukla
novu ko{ulju koju nisam
prethodno oprala. Po trupu
mi se pojavio crveni osip,
koji traje ve} deset dana.
Kakvo je to oboljenje, pita
G. I. iz Sarajeva.
Kod vas se vjerovatno ra-
di o Pityriasis rosea. To je
ko`no oboljenje kod kojeg se
na trupu, na nadlakticama i
natkoljenicama stvaraju cr-
venkaste morfe elipti~nog iz-
gleda ~iji se sredi{nji dio vre-
menom po~inje lju{titi, dok
rub ostaje nagla{en.
Ovo oboljenje javlja se
kod osoba koje borave u
malim kolektivima ({kole,
vrti}i) ili kod osoba ko-
je su prije pojave pro-
mjena obukle neki novi
(prethodno neopran ili
neispeglan) odjevni pr-
edmet.
Bolest je ~esta ugla-
vnom u zimskom perio-
du, a mogu oboljeti i
djeca i odrasli. Bolest
traje oko mjesec.
Specijalisti~ka
dermatovenerolo{ka
ordinacija
Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo
Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05
e-mail: kdujmovic@yahoo.com
ORDINACIJA
Dr. Katarina Dujmovi},
dermatovenerolog
Alkoholni tumori
Zdravstveni stru~njaci upo-
zoravaju na vezu izme|u relati-
vno male koli~ine alkohola i
raka jetre i crijeva. Sude}i pre-
ma izjavama dr. Rej~el To-
mpson (Rachel Thompson),
voditeljice nau~nih projekata u
Svjetskoj zakladi za istra`iva-
nje raka, samo dvije jedinice
alkohola dnevno pove}avaju ri-
zik za rak crijeva za 18, a za rak
jetre za 20 procenata.
To zna~i da ~a{a od pola li-
tra pive ili velika ~a{a vina
dnevno predstavljaju prije-
tnju jer mogu pove}ati rizik
za razvoj raka. Alkohol mo`e
uzrokovati najmanje sedam
razli~itih tipova raka, mada je
rizik vrlo ograni~en za ljude
koji piju male koli~ine alko-
hola.
Rizi~no je svakodnevno
piti pola litra piva
Alkohol mo`e
uzrokovati
najmanje sedam
tipova raka
PROVJERENO Izbjegnite rizike
Kvalitetan no}ni san dobar je za srce jer
mo`e pomo}i u odr`avanju prohodnosti ar-
terija, zaklju~ili su nau~nici nakon pregle-
da rezultata nove ameri~ke studije.
Istra`iva~i su otkrili da su relativno
zdravi ljudi u srednjim godinama koji su
spavali u prosjeku sat vremena dulje to-
kom no}i u odnosu na ostale sudionike
imali manju incidenciju kalcifikacija koro-
narnih arterija - akumulaciju kalcificira-
nih plakova u koronarnim arterijama, za
koje se smatra da su prediktori bolesti srca
u budu}nosti.
Faktori rizika za kalcifikacije korona-
rnih arterija uklju~uju utvr|ene faktore
rizika za sr~ane bolesti kao {to su visok
{e}er u krvi, visok krvni pritisak i deblji-
na. Novi podaci upu}uju na to da su kva-
ntitet i kvalitet sna povezani s vi{e tih fa-
ktora rizika. Ko du`e spava, ima zdravije krvne sudove
Kvantitet i kvalitet sna povezani
su s vi{e faktora rizika za
zakr~enje krvnih `ila
San osvje`ava arterije
XD`ejms Dobins XBosanci izvukli deblji kraj
POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
OHR NE
SMIJE
OTI]I
D@AMIJA
U SJENI
’MERCATORA’
VLADA FBiH KAKO FUNKCIONIRAJU MINISTARSTVA IZVAN GLAVNOG GRADA
z Pet ministarstava
nezakonito ima
prostorije u
Sarajevu
zahvaljuju}i
pre{utnoj odluci
Vlade
zJedna sjednica
u Mostaru ko{ta
20.000 KM
z Jedino ministri
Radivojevi}
i Kuni} stalno
borave
u Mostaru
He}o, Ali} i [e}kanovi} “vrlo ~esto” u Mostaru, a trebali bi biti stalno
ALI], HE]O I [E]KANOVI] BORAVE
U SARAJEVU A UZIMAJU NAKNADU
OD 500 KM ZA SMJE[TAJ U MOSTARU
ALI], HE]O I [E]KANOVI] BORAVE
U SARAJEVU A UZIMAJU NAKNADU
OD 500 KM ZA SMJE[TAJ U MOSTARU
2 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Kad je izvr{na vlast pravno neobrazovana XNA[A POSLA
XINTERVJU
Vlada FBiH kr{i svoj zakon
Uredba o naknadama rukovode}im dr`avnim slu`benicima u suprotnosti sa Zakonom o dr`avnim slu`benicima
D`ejms Dobins, ameri~ki diplomata
OHR ne smije oti}i
Dejtonska struktura ne mo`e funkcionirati bez sna`nog anga`mana me|unarodne
zajednice z Evropljani nose najve}i teret u BiH z Neophodno pomirenje
Razgovarao:
Sead NUMANOVI]
A
meri~ki diplomata
D`ejms Dobins
(James Dobbins) u
kuloarima se navodi kao
najozbiljniji kandidat za
specijalnog izaslanika no-
vog predsjednika SAD za
Balkan. No, on u razgovo-
ru za „Dnevni avaz“ isti~e
da mu niko iz tima Baraka
Obame (Barack) takvo
ne{to (jo{) nije ponudio.
Susret s Laj~akom
- Nije me jo{ niko ko-
ntaktirao iz Tranzicijskog
tima predsjednika Obame.
Prili~no sam sretan ovdje
gdje jesam, ali nisam osoba
koja unaprijed odbija po-
nu|ene poslove. Ako mi ko
ponudi posao, razmotrit }u
ga - ka`e Dobins.
On je trenutno
anga`iran u konsulta-
ntskoj firmi „Rand“, gdje
radi na programu
Me|unarodnih studija.
† Kakve su Va{e zadnje
informacije o stanju u
BiH?
- Nedavno sam se sreo
s visokim predstavnikom
Miroslavom Laj~akom i
on me je informirao o sta-
nju u BiH. Iznio mi je
svoje vi|enje stanja, te
informirao o razgovorima
koji se vode unutar ~lani-
ca Vije}a za implementa-
ciju mira (PIC), posebno o
budu}nosti OHR-a i bo-
nskim ovlastima.
† [ta su Va{i dojmovi
nakon sastanka s Laj~a-
kom?
- Imali smo pro-
gla{enje nezavisnosti Ko-
sova i ~ule su se pri~e ne-
kih politi~ara iz Republi-
ke Srpske da bi se taj enti-
tet mogao otcijepiti od
BiH. ^ini mi se da se ni{ta
konkretno nije desilo na
tom planu.
EU zagovara koncept
bitnog reduciranja ovlasti
visokog predstavnika.
Moram re}i da sam jako
skepti~an prema tome.
†Za{to?
- Dejtonski ustav mo`e
funkcionirati samo ako
postoji sna`no me|unaro-
dno prisustvo u BiH. On
se ne mo`e promijeniti
ako nema saglasnosti svih
strana u tom procesu. A
toga sada nema.
Stoga, preduvjet fu-
nkcioniranja BiH u ovom
momentu je nastavak
sna`nog prisustva
me|unarodne zajednice u
toj zemlji!
†Dakle, protiv ste zatva-
ranja OHR-a?
- Apsolutno! Zatvara-
nje OHR-a bilo bi preura-
njeno u ovom momentu.
Jedini uvjet da se to desi je
da do|e do ozbiljnog po-
mirenja unutar BiH. To bi
moglo dati osnova uvjere-
nju da je BiH u stanju da
se sama o sebi brine, dakle
bez OHR-a.
Jedini uvjet
† OHR je ovdje ve} 13
godina. Koliko jo{ treba
ostati?
- Mislim da je odgovor
dosta jednostavan. Motor
dejtonskog ustava je
sna`no me|unarodno pri-
sustvo u BiH. Sve dok se
Ustav ne promijeni, dogo-
vorom iznutra, nemogu}e
je ga{enje OHR-a.
Me|unarodna zajednica bi
voljela da se povu~e iz BiH
i da odgovornost prepusti
doma}im vlastima. No, ne-
ma jo{ uvijek preduvjeta za
to. Tako da je me|unaro-
dna zajednica zaglavljena u
BiH sa svojom ulogom.
† Koliko je predstoje}a
ameri~ka administracija
svjesna ovoga {to govorite?
- Ne znam. Balkan ba{
i nije bio u fokusu ame-
ri~ke politike u proteklih
nekoliko godina. Genera-
lno, za Balkan je to dobro
jer se mi fokusiramo na
probleme i krize.
Vjerujem da moj stav
dobrano dijele i li~nosti
koje }e imati neku ulogu u
novoj administraciji SAD.
† Evropljanima se, me-
|utim, `uri da zatvore
OHR.
- Oni nose najve}i teret
pobolj{anja stanja u BiH.
Lako je nama, Amerika-
ncima, govoriti da OHR
mora ostati do daljnjeg,
jer to zna~i da }e Evroplja-
ni onda morati nastaviti
izdvajati najvi{e novca za
tu operaciju. Stoga, nisam
iznena|en da postoji ta
evropska suzdr`anost.
Nadalje, Evropljani su
svjesni dileme koja je pred
nama. Vjerujem da, na kr-
aju, oni ne}e povu}i neki
neodgovorni potez.
Dobins: Obama mi (jo{) nije ponudio posao
- Vjerujem da }e nova
administracija biti
zna~ajnije zainteresirana,
ali i anga`irana u BiH.
Dogovori oko BiH i Ko-
sova predstavljaju velike
uspjehe administracije
predsjednika Bila Klinto-
na (Bill Clinton) i demo-
krate smatraju da je to
njihov uspjeh.
Bu{ova (Bush) admi-
nistracija, iako je imala
svoj stav, nije mijenjala
politiku prema Balkanu,
ve} je tijesno sara|ivala
sa saveznicima na ovom
pitanju.
O~ekujem da }e Oba-
ma nastaviti demokra-
tsku tradiciju i da }emo
imati sna`niji ameri~ki
anga`man, opet zajedno
sa saveznicima, ne samo
u BiH, nego i na Koso-
vu. No, ne o~ekujte tu
neko ~udo i velike iskor-
ake.
Sna`niji anga`man SAD
- Svjestan sam rea-
lnosti, ali i potrebe da u
BiH postoji OHR. Koli-
ko }e on biti jak zavisi i
od potrebe da se mije{a u
unutarnje stvari va{e ze-
mlje i donosi odluke.
Jedno je sigurno - ka-
da se sistem na|e u pro-
blemima, kada se ugroze
temelji dr`ave - OHR
mora imati mehanizme
da intervenira i sprije~i
dalji negativan trend.
Nu`da intervencije
Dodikov interes
- Za{to bi politi~ari
RS `eljeli biti pod
vla{}u Beograda? Sve
te prijetnje o otcjeplje-
nju RS do`ivljavam
kao - praznu pri~u.
Koliko razumijem,
premijer Dodik je pri-
li~no zadovoljan ~in-
jenicom da je bitan
igra~ u poprili~no laba-
vo ure|enoj BiH. Ne
vidim stvarni interes
politi~ara iz RS da se to
promijeni.
Kako nazvati vladu,
odnosno izvr{nu vlast koja
svojim podzakonskim
aktima kr{i zakon koji je
ona donijela: neozbiljnom,
politi~ki nekompete-
ntnom, pravno neobrazo-
vanom, moralno posrnu-
lom... Ili je sve to skupa?
Kako god, tek, takav je
potez uradila Vlada Feder-
acije BiH na ~ijem je ~elu
Ned`ad Brankovi}.
Naime, Vlada Federa-
cije BiH je ta koja je doni-
jela Zakon o dr`avnim
slu`benicima u FBiH.
Tim je Zakonom reguliran
i jedan iznimno va`an se-
gment. Rije~ je o
„naknadama tro{kova
odvojenog `ivota od poro-
dice i tro{kova smje{taja za
rukovode}e dr`avne
slu`benike“.
Radi se o rukovode}im
dr`avnim slu`benicima
~ije je mjesto prebivali{ta
udaljeno vi{e od 120 kilo-
metara od mjesta organa
dr`avne slu`be u kojem
vr{e slu`benu du`nost.
- Rukovode}i dr`avni
slu`benici ~ije je mjesto pr-
ebivali{ta udaljeno vi{e od
120 kilometara od mjesta
organa dr`avne slu`be u
kojem vr{e slu`benu
du`nost imaju pravo u dvi-
je naredne godine na nado-
knadu tro{kova odvojenog
`ivota i smje{taja u mjestu
rada - stoji u stavu 2. ~lana
43. Zakona o dr`avnim
slu`benicima u FBiH.
Bitan je period u kojem
rukovode}i dr`avni slu`be-
nici imaju - prema spome-
nutom zakonu i izabrani
su na tu poziciju putem ja-
vnog konkursa, pravo na
ovu vrstu naknade.
- Zakon je jasan. Osobe
izabrane na pozicije ruko-
vode}ih dr`avnih slu`be-
nika putem javnog konku-
rsa mogu imati pravo na
naknadu za odvojeni `ivot
i smje{taj u mjestu rada
dvije godine. Pod uvjetom
da im je mjesto prebiva-
li{ta udaljeno vi{e od 120
kilometara od mjesta u ko-
jem vr{e slu`benu du`no-
st. Ali, doga|a se ne{to {to
je izvan zdravog razuma. A
to je reguliranje ove vrste
prinadle`nosti rukovo-
de}ih dr`avnih slu`benika
Uredbom o naknadama i
drugim materijalnim pra-
vima koja nemaju karakter
pla}e. Ovu je Uredbu do-
nijela Vlada FBiH. Dakle,
isti organ koji je donio i
Zakon o dr`avnim slu`be-
nicima u FBiH - konstati-
ra za na{ list dr. Enver
I{eri}, direktor Agencije za
dr`avnu slu`bu u FBiH.
^lan 20. Uredbe koju
spominje dr. I{eri} uop}e
ne prepoznaje rok od dvije
godine za primanja, odno-
sno naknade rukovode}ih
dr`avnih slu`benika koji se
spominje u Zakonu o
dr`avnim slu`benicima u
FBiH.
- I ne samo to. ^lan 20.
Uredbe o naknadama i dr-
ugim materijalnim pravi-
ma koja nemaju karakter
pla}e odnosi se ne samo na
rukovode}e dr`avne
slu`benike ve} na sve
dr`avne slu`benike koji pr-
avo na naknadu za odvoje-
ni `ivot i tro{kove stanova-
nja stje~u sukladno stavu 2.
^lana 43. Zakona o
dr`avnim slu`benicima u
FBiH: a to zna~i da stanu-
ju najmanje 120 kilometara
od mjesta u kojemu je sje-
di{te organa u kojemu radi
- nagla{ava dr. I{eri}.
On je upozorio dopi-
som Vladu Federacije na
nelogi~nosti odnosno na
~injenicu da je Uredba su-
protna Zakonu o dr`avn-
im slu`benicima, ali
odgovora nije dobio.
H. ORAHOVAC I{eri}: Slao dopis
3 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Kako funkcioniraju ministarstva
XVLADA FBiH
Ali}, He}o i [e}kanovi}
borave u Sarajevu a
uzimaju naknadu od 500
KM za smje{taj u Mostaru
Pet ministarstava nezakonito ima prostorije u Sarajevu zahvaljuju}i pre{utnoj
odluci Vlade z Jedna sjednica u Mostaru ko{ta 20.000 KM
U
stav Federacije
BiH propisuje da
sjedi{te pet, od
ukupno 16 federalnih mi-
nistarstava, bude u Mosta-
ru. Zakonom o Vladi defi-
nirano je da to budu mini-
starstva energije, rudar-
stva i industrije; prometa
i komunikacija; trgovine;
obnove i razvoja, te obra-
zovanja. Me|utim,
pre{utnom odlukom
biv{eg saziva vlade, svako
od ovih pet ministarstava
imaju i kancelarije u Sara-
jevu, ~ime se stvaraju no-
va optere}enja na bud`et.
Uredba i pravo
- Prvo im je u Sarajevu
odobrena po jedna kancela-
rija, pa jo{ po jedna, pa po
pet, i tako dalje. Ministar-
stvo obrazovanja ima pro-
storije u zgradi Ministar-
stva kulture i sporta, a Mi-
nistarstvo prometa i komu-
nikacija i Ministarstvo ene-
rgije, industrije i rudarstva
imaju po tri, odnosno ~etiri
prostorije u zgradi Vlade. U
njima su smje{teni kabine-
ti, sekretarice, pomo}nici...
- obja{njava za na{ list Is-
met Trumi}, sekretar Vlade.
Iako ne mo`e tvrditi ko-
liko ko od uposlenika ovih
pet ministarstva vremena
provodi u Sarajevu, a koli-
ko u Mostaru, gdje bi treba-
li biti stalno, Trumi} ka`e
da u Mostaru stalno borave
ministri Desnica Radivoje-
vi} i Velimir Kuni}, dok su
Meliha Ali}, Vahid He}o i
Nail [e}kanovi} “vrlo ~es-
to” u Mostaru.
- U Sarajevu su
naj~e{}e zbog kontakata,
sastanaka. Po uredbi o na-
knadama, svi ministri koji
su u Mostaru imaju pravo
ili da im se obezbijedi
slu`beni stan, {to, na`alo-
st, u Mostaru nemamo, ili
naknada na ime iznajmlji-
vanja stana od 500 KM
mjese~no. Ja im
ispla}ujem naknadu, a ko-
nkretne podatke da li je
neko zaista i iznajmio stan
nemam - ka`e Trumi}.
Dodaje da pored toga,
pojedina minstarstva, u
skladu sa svojim bud`eti-
ma, ispla}uju i dodatni
novac ministrima za
tro{kove struje, vode,
odvoza sme}a... Tvrdi da
im se za putovanja u Mo-
star ne ispla}uju dnevni-
ce, odnosno pare za
tro{kove prijevoza.
Iako je o~igledno da
“mostarski” ministri, na-
jprije nezakonito imaju pr-
ostorije u Sarajevu, a pri
tom koriste naknade za
`ivot u Mostaru, u luka-
vstvu su ih, izgleda, prete-
kli “sarajevski” ministri.
Njima su na raspolaganju i
garsonijere na Ko{evskom
brdu i 15-ak luksuznijih
stanova u zgradi Lipa.
I pored svih tih pogo-
dnosti, {okantno zvu~i
podatak da od ukupno 16
ministara u Vladi Federa-
cije njih 15 koristi nakna-
de od 500 KM za izna-
jmljivanje stanova. Jedini
koji to ne koristi je mini-
star Gavrilo Grahovac,
kojem je o~igledno nesre-
tna okolnost {to `ivi i radi
u istom gradu.
Slu`beni stanovi
- Ve}ina ih je, pored to-
ga, u slu`benim stanovi-
ma, to znam sigurno -
ka`e Trumi}, uz obja{nje-
nje da naknade za tro{ko-
ve smje{taja koriste i
~etiri savjetnika minista-
ra. Njima se mjese~no is-
pla}uje po 300 KM.
Pored ministara koji ni-
su iz Sarajeva, ove stanove
koriste i ministri sa sje-
di{tem u Mostaru prilikom
slu`benih posjeta Sarajevu,
te predsjednica i potpre-
dsjednica Federacije Borja-
na Kri{to i Spomenka
Mi}i}. B. TURKOVI]
Prema Zakonu o Vla-
di, najmanje jednom
mjese~no sjednice Vlade
se moraju odr`avati u
Mostaru, {to stvara te-
hni~ke pote{ko}e i doda-
tna finansijska sredstva.
- U Mostaru imamo
svoju zgradu, dosta do-
bru, premijer, dopremi-
jeri, predsjednica i do-
predsjednici Federacije
imaju svoje kabinete...
Sjednice planiramo uvi-
jek u 10 sati, tako da ne-
ma potrebe da dolje bilo
ko no}i, mada u slu~aju
potrebe koristimo hote-
le “Ero” i “Bristol”,
ka`e Trumi}.
Koriste hotele “Ero” i “Bristol”
He}o, Ali} i [e}kanovi} “vrlo ~esto” u Mostaru
Na prostoru manjeg
bh. entiteta, do agresije
na BiH, prema podacima
koje nam je predo~io Adil
Osmanovi}, potpredsje-
dnik RS i SDA, `ivjelo je
oko 45 posto nesrpskog
stanovni{ta, odnosno
Bo{njaka i Hrvata. Da-
nas, 13 godina nakon De-
jtona i protjerivanja veli-
kog broja ljudi, u svoje
prijeratne domove vatilo
se njih tek 10 posto.
Apsolutna ve}ina
- To su podaci koji ni-
su zvani~ni, jer niko ne
zna koliko se ta~no
Bo{njaka i Hrvata vratilo
u RS. Najvi{e povratnika
je na podru~ju Doboja,
Tesli}a, Banje Luke, Pri-
jedora, Bosanskog Novog,
Zvornika, Bratunca i Bi-
jeljine. Me|utim, pro-
blem koji se mora po-
ku{ati rije{iti jeste isto~na
Bosna, posebno op}ine
gdje su Bo{njaci bili apso-
lutna ve}ina prije agresije,
a to su Vi{egrad, Fo~a,
Rogatica, Vlasenica, tamo
se ljudi ne vra}aju - po-
ja{njava Osmanovi}.
Bo{njaci su, ka`e on,
na tom prostoru bili i bi-
olo{ki i gruntovno
ve}ina, ali su kroz histor-
iju na najgnusniji na~in
koji je provodila veliko-
srpska politika svedeni
na minoran broj.
- Od vremena Kralje-
vine SHS, preko Drugog
svjetskog rata i evo sada
nakon agresije, cilj te po-
litike, koja se i danas pro-
vodi, ali u drugome obli-
ku, jeste da se Bo{njaci
rasele i da se Drina kao
granica izme|u BiH i Sr-
bije definitivno poni{ti.
Interesanto je da, nakon
Dejtona, najve}i otpor
kada je povratak krenuo
1999. godine dolazio je
upravo sa tih podru~ja.
Politika Banje Luke, bez
obzira ko je na vlasti, ni
do danas se nije promije-
nila - isti~e Osmanovi}.
Problem povratka, pre-
ma njegovom mi{ljenju,
treba postaviti kao dr`avni
- nacionalni interes, a on
to nikada nije bio.
- Nije dovoljno re}i mi
smo za povratak, izdvojiti
novac. I gotova pri~a. Ako
povratak ne prati jedna
institucija, starte{ki i pla-
nski od tog posla onda ne-
ma ni{ta. Poslije Dejtona
srpska politika u Banjoj
Luci je za ostanak. Imali
su, a imaju i danas, mozak
cjelokupne strategije, ce-
ntar odakle se rukovodi
ostankom Srba na tim pr-
ostorima. Taj proces se fi-
nansira, planira na kom
prostoru i u kojoj op}ini
praviti namjenska naselja.
Naj~e{}e se ona grade
izme|u bo{nja~kih sela,
kako bi fizi~ki bila razdvo-
jena - navodi Osmanovi}.
Uvezivanje vlada
Pitanje povratka,
smatra on, ne mo`e se ri-
je{iti preko Ministarstva
za ljudska prava i izbje-
glice BiH, jer je i unutar
njega dosta opstrukcija.
Osmanovi} rje{enje vidi
u planu ~iji bi nosilac bi-
la Vlada F BiH i to u per-
iodu od 2009. do 2012.
godine. I to ne sama, ve}
u koordinaciji sa vlada-
ma ZDK-a, USK-a, SBK-
a, te Sarajevskog i Tuzla-
nskog kantona.
- Nu`no je uraditi pro-
gram povratka na prostor
isto~ne Bosne, gdje su na-
jve}e opstrukcije. Iako je
pro{lo 13 godina od De-
jtona, mislim da imamo
jo{ {anse vratiti ljude, ako
nam to zaista jeste cilj -
poru~uje Osmanovi}, do-
daju}i da u realizaciji mo-
gu pomo}i i uspje{ne ja-
vne kompanije, koje bi
dio svojih prihoda peu-
smjerile upravo za odr`ivi
povratak. E. SARA^
Adil Osmanovi}, potpredsjednik RS
Bo{njaci
“padaju”
na povratku
Velikosrpska politika i dalje radi
na brisanju Drine kao granice
Osmanovi}: Jo{ uvijek imamo {ansi
Trumi} ka`e da prili-
kom sjednica u Mostaru
u ovom gradu vi{e od
ministara no}e dr`avni
slu`benici, te ljudi iz pr-
otokola i tehnike.
- Primjera radi, ne-
mamo sredstava za ku-
povinu laptopa, pa se
oni iz Sarajeva moraju
otpremiti dan prije, mo-
ra i}i informati~ar, fi-
zi~ki radnik, ukupno
desetak ljudi iz Sekreta-
rijata, pa iz Zajedni~kih
slu`bi idu konobari koji
poslu`uju... Normalno
je da ljudi koji idu
ostvaruju pravo na pola
ili cijelu dnevnicu. Za
jednu sjednicu ja otpri-
like trebam izdvojiti
oko 5.000 KM, mada su
ti tro{kovi mnogo ve}i
jer ministri vode svoje
ljude, kojima treba pri-
jevoz, dnevnice, {to
pla}aju ministarstva.
Ukupni tro{kovi su si-
gurno tri-~etiri puta
ve}i, oko 20.000 KM -
ka`e Trumi}.
Sa sobom vode i konobare
Trumi}: Pet kancelarija
4 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Za{to su Bosanci izvukli deblji kraj X PISMA DE@ELI
La`i i podvale nekih hrvatskih medija X MOSTAR
Pi{e:
Enes OSMAN^EVI]
Jeste li znali da jedna
d`amija vrijedi petnaest
„Mercatora“? Niste?! A,
mo`ete li objasniti sebi da
je zemlji{te petnaest puta
skuplje ako na njemu `elite
graditi neprofitni objekt -
d`amiju, od onog iste po-
vr{ine ako na njemu sagra-
dite visokoprofitabilni
„Mercator“? Te{ko?! Onda,
na osnovu ~injenica po-
ku{ajte ponovo slo`iti je-
dnad`bu u kojoj vi{e nema
nepoznatih. Krenimo re-
dom.
Najbolja lokacija
Nedavno je Islamska za-
jednica Slovenije kupila
ne{to vi{e od 11 dunuma
zemlje u Ljubljani, na koji-
ma bi trebalo da gradi
d`amiju, ta~nije Islamski
vjerski i kulturni centar, i
platila za to nevjerovatnih
4,5 miliona eura. Da, da...,
dobro ste pro~itali: 4,5 mi-
liona eura za ne{to vi{e od
11 dunuma zemlje u Lju-
bljani! Zahtjev za dodjelu
zemlji{ta ~ekao je 40 godi-
na, ta~nije vlastima Slove-
nije upu}en je davne 1969.
godine. No, izgradnja
d`amije i dalje je upitna, jer
slovena~ki desni~ari, poput
Zmage Jelin~i~a i Mihaela
Jarca ne}e d`amiju u Slove-
niji, a pogotovo ne}e mina-
ret, i ni briga ih nije za oko
40.000 muslimana koji de-
cenijama `ive i rade i, daka-
ko, grade De`elu. Bravo,
Fantje - ksenofobija vam je
na vrhuncu!
Prije ~etiri godine slove-
na~ki „Mercator“ na najbo-
ljoj lokaciji u Tuzli sagradio
je trgova~ki centar na 11,5
dunuma zemlje i platio za
to manje od pola miliona
konvertibilnih maraka.
Odli~no ste i ovo pro~itali:
nepunih pola miliona KM,
ili oko 250 hiljada eura za
11,5 dunuma zemlje u Tu-
zli, u kojima su i dva dunu-
ma zemlje otete od vakufa!
Tada{nji direktor „Mer-
catora“, a sada{nji grado-
na~elnik Ljubljane Zoran
Jankovi~ na dozvolu je
~ekao onoliko koliko je tra-
jala njegova kratka {etnja sa
na~elnikom Op}ine Tuzla
Jasminom Imamovi}em, da-
kle oko 40-ak minuta. „Mer-
cator“ pune ~etiri godine na
najboljoj lokaciji u Tuzli
ubire milione maraka, ispr-
ed nosa doma}ih trgova~kih
lanaca, poput „Binga“ i do-
nedavno „Omege“, koju su
ipak kupili Slovenci.
Usporedimo ~injenice
sada: povr{ina upitne
d`amije u Ljubljani i neu-
pitnog „Mercatora“ u Tuzli
je ista. Vrijeme ~ekanja do-
zvola - pribli`no jednako:
40 minuta naspram 40 go-
dina. Ublizu! Zemlji{te u
Tuzli je oko 18 puta jeftinije
od zemlji{ta u Ljubljani.
Direktor „Mercatora“ koji
je kupio zemlji{te u Tuzli
bio je Zoran Jankovi~, koji
je ~etiri godine kasnije, kao
gradona~elnik Ljubljane,
prodao istu povr{inu u Lju-
bljani osamnaest puta sku-
plje. Eto vam ~injenica,
po{tovani ~itatelji, pa dalje
jednad`bu sa nijednom ne-
poznatom sla`ite sami....
Dobar neki trgovac Ja-
nkovi~, jel’ da - kupi jeftino
u Bosni, a prodaje skupo u
Sloveniji!!! Cincarska logi-
ka, rekao bi Krle`a, ali nije
samo to. Jankovi} pusti Je-
lin~i~a i Jarca da osporavaju
islam i d`amiju u Ljubljani,
a onda se pojavi kao za{ti-
tnik vjerskih i nacionalnih
prava manjina u De`eli, i pri
tome zaradi 4,5 miliona eu-
ra. Kako je to mogu}e? - pi-
tate se. Ko mu je to omo-
gu}io, dalje }ete zapanjeno...
Nakon kra}eg razmi{ljanja
dolazite napokon do odgo-
vora: Ni{ta Jankovi} nije
mogao uraditi sam bez po-
mo}i bosanskih ahbaba.
Op}a {teta
Ko je omogu}io „Merca-
toru“ zemlji{te na najboljoj
lokaciji u Tuzli u bescjenje?
Za{to su donijete, a odmah
po prodaji zemlji{ta slove-
na~kim trgovcima stavljene
van snage odluke Op}inskog
vije}a Tuzla o specijalnim
olak{icama, koje je samo
iskoristio „Mercator“? Za{to
je sve ura|eno na op}u {tetu,
i da li je, i koji je pojedinac iz
ovoga profitirao? I koliko?
Je li za sve kriva ovda{nja tr-
adicionalna snishodljivost i
podani{tvo spram stranaca?
Zbilja, koliko je bosa-
nskohercegova~kih privati-
zacijskih fondova u vla-
sni{tvu Slovenaca?
Kako se to prema balka-
nskim susjedima pona{aju
Slovenci?
„Slovenci se danas po-
na{aju poput Srba ‘91“ -
tvrdi za Index.hr Slavko
Marini~, predsjednik Vi-
je}a slovenske nacionalne
manjine u Karlovcu. A, ka-
ko se u svemu ovome po-
na{aju Bo{njaci? Pa, isto
kao i ‘91. Jo{ misle da }e ih
od rata sa~uvati JNA i da }e
im Slovenci ~uvati devize!
Aferim Bo{njaci, naivnost
vam je na vrhuncu!
D`amija u sjeni „Mercatora“
Povr{ina upitne d`amije u Ljubljani i neupitnog „Mercatora“ u Tuzli je ista. Vrijeme ~ekanja dozvola - pribli`no jednako:
40 minuta naspram 40 godina. Ublizu! Zemlji{te u Tuzli je oko 18 puta jeftinije od zemlji{ta u Ljubljani
Znaju li Bosanci i He-
rcegovci {ta je jo{ ostalo u
njihovom vlasni{tvu, a
{ta i gdje prodato u be-
scjenje strancima? Zna-
mo li kakvo je zdravstve-
no stanje Nihada Zorla-
ka, koji se, ni kriv ni
du`an, jedne jesenje sara-
jevske no}i na{ao na uda-
ru „mercedesa“ slove-
na~ke ambasadorice u
BiH Nata{e Bezdu{ek,
pardon Vodu{ek...? Ka-
kva je Nihadova daljnja
`ivotna sudbina?
Kakva je finansijska i
`ivotna sudbina stotina
{tedi{a nekada{nje Lju-
bljanske banke, koji ve}
16 godina bezuspje{no
potra`uju svoj novac?
Nihad Zorlak i devizne {tedi{e
Najnovije skrnavljenje
Liska harema u centru
Mostara, koje se desilo pr-
ed Novu godinu, opet je u
mostarskoj, po naciona-
lnim pitanjima podijelje-
noj, javnosti izazvalo ko-
ntroverzna mi{ljenja.
Pojedine hrvatske stra-
nke javno istupaju sa sta-
vovima da se mezari iz Li-
ska harema premjeste na
neko drugo mjesto, jer je
tu, kako navode, oduvijek
bio park, a ne harem. Ne-
ki hrvatski mediji idu ~ak
i korak dalje, te pi{u da su
po okon~anju posljednjeg
rata, u sljede}ih nekoliko
godina, tijela svih Hrvata
i Srba iz Liska harema pr-
enesena u druga groblja, a
da su ostala samo tijela
ubijenih Bo{njaka kojima
su napravljeni ~vrsti spo-
menici.
Historijske ~injenice i
dokumenti u gruntu go-
vore, me|utim, suprotno.
Haremi su se, naime, na
podru~ju Kantarevac-Li-
ska park nalazili jo{ prije
dolaska austrougarskih
vlasti. Oni su tu zatekli i
spomenike s epitafima izi-
dane u zid kojim je
ogra|en ovaj harem.
O tome svjedo~i i ZK
izvadak br. 5097 u kojem je
navedeno harem-groblje
Kantarevac kao vakuf
Had`i Memije d`amije po-
vr{ine od 3.000 kvadrata.
Harem je slu`io svojoj
svrsi sve do 1954. godine,
kada je jedan dio pretvor-
en u igrali{te, a drugi u
park. Ali, ovdje se i danas
mogu na}i dijelovi ba{lu-
ka iz tog perioda. U toku
agresije na Mostar u ovaj
harem su ukopane prve
`rtve ovoga grada, vojnici
AR BiH, HVO-a i civili
svih nacionalnosti i vjero-
ispovijesti. Najvi{e je bilo
ukopanih Bo{njaka.
Med`lis IZ Mostar do-
nio je Odluku da se ovaj
harem adekvatno za{titi, a
do sada je tri puta podno-
sio zahtjev za izgradnju
ograde i urbanisti~kog
ure|enja Liska harema.
Me|utim, nadle`ni gra-
dski organi za urbanizam
i gra|enje ovaj zahtjev su
odbijali pod izgovorom da
novim urbanisti~kim pla-
nom Mostara na tom mje-
stu treba biti zelena po-
vr{ina?! A. DU^I]
U ZK izvatku od 13.
januara 1999. godine evi-
dentirano je „groblje Ka-
ntarevac“ u povr{ini od
3.000 kvadrata. Po~etkom
juna 2003. prilikom pola-
ganja elektrovodova HPT
Mostar otkriveni su kame-
ni spomenici - ba{luci sta-
ri preko 200 godina.
Ba{luci stari preko 200 godina
Liska harem, koji se
nalazi na nekada{njoj lini-
ji razdvajanja HVO-a i AR
BiH, i nakon agresije bio
je popri{te nasilja. Tako je
grupu od hiljadu Bo{njaka
koji su do{li da prou~e Fa-
tihu drugog dana Bajra-
ma, na Dan {ehida, 10. fe-
bruara 1997. godine, u
ovoj nakani zaustavio bi-
jes specijalnih jedinica sa-
moprogla{ene Hrvatske
Republike Herceg Bosne.
Do{lo je do masakra prili-
kom kojeg je ubijen [efik
Sulejmanovi}, dok su 24
civila ranjena, a me|u nji-
ma i muftija mostarski Se-
id ef. Smajki} i tada{nji
glavni imam Mostara
[efko ef. Tinjak.
Videoslika policajca
kako udara ef. Tinjaka
obi{la je tada ~itav svijet.
Optu`nica za ovaj terori-
sti~ki napad podignuta
je protiv policajaca Mar-
ka Radi}a Make, Ivana
Hrka~a, Bo`e Peri}a,
@eljka Planini}a, Zlatka
Pavlovi}a i Josipa Cvita-
novi}a. No, dvojica poli-
cajaca dobili su uslovne
kazne, dok su ~etverica
~ak oslobo|ena optu`be.
Teroristi~ki napad 1997. godine
Najnovija skrnavljenja pred Novu godinu
Liska harem nekada
Jankovi~: Dogovor sa na~elnikom Imamovi}: Povlastice iskoristio „Mercator“
Liska harem postojao je i prije austrougarske vlasti
O tome svjedo~i i ZK izvadak br. 5097 u kojem je navedeno harem-groblje Kantarevac
kao vakuf Had`i Memije d`amije povr{ine od 3.000 kvadrata
U
jednoj od novogodi{njih
emisija RTRS, Milorad Do-
dik, premijer RS, na sasta-
nku s novinarima, izjavio je kako
Bosna i Hercegovina nije dr`ava, ni-
ti je Dejtonskim mirovnim sporazu-
mom potvr|ena kao dr`ava.
Naravno, doti~ni gospodin nije
znao re}i {to je onda Bosna i Herce-
govina, ako nije dr`ava. Nije se kod
njega radilo o uobi~ajenoj oholosti i
pretencioznosti, koje su mu postale
stil i na~in opho|enja, ve} o pukom
neznanju i plitkosti. I za manje izo-
bra`en razum postoji pravilo: ukoli-
ko se ne{to negira, onda se mora
re}i {to je to.
Dva lica
Stav premijera RS, ma kako sti-
lski bio uobli~en i politi~ki konotir-
an, ipak otkriva njegova dva lica.
Prvo, on je politi~ki i teorijski nei-
zobra`en; drugo, on namjerno, u
kontinuitetu, godinama, ponavlja
la` kako bi u nju uvjerio svoje pri-
stalice, a mo`da i samoga sebe.
Naravno, zaogr}u}i se pla{tom
la`i, on prije svega prikriva svoje pr-
avo lice diletanta. U takvoj svijesti
uvijek va`i pravilo da je istina ono
{to se ~esto ponavlja, i da je ona ra-
zumljivija i prihvatljivija {to se gla-
snije i arogantnije izgovara.
Nije ~udo {to nitko od prisutnih
novinara nije reagirao na premijero-
ve rije~i. Novinari u njegovom enti-
tetu odavno su pretvoreni u slu{a~e.
A mo`da i nisu znali protivurje~iti
“sveznaju}em” premijeru i njegovoj
arogantnoj samouvjerenosti, sve da
su htjeli.
Da ne bismo {utnjom i mi prista-
jali na la`, nametnutu zaglu{uju}om
dernjavom i prijete}im mlatara-
njem, potrebno je pozvati se na sam
Dejtonski sporazum i Ustav Bosne i
Hercegovine, bez obzira {to znamo
da to ne}e poljuljati premijerovu
“sveznaju}u samouvjerenost”.
Treba to uraditi radi javnosti ko-
joj je jo{ uvijek draga istina i koja je
sita oholosti i arogancije, ma od ko-
ga dolazila. Treba to uraditi i radi
premijera, tek toliko da zna, da se
zna koliko je prozirna njegova pli-
tkost i koliko je la`na njegova samo-
uvjerenost.
U Aneksu 4. Dejtonskog spora-
zuma, koji nosi naslov USTAV,
^lanak I, pod naslovom Bosna i He-
rcegovina, Stav 1. Kontinuitet, pi{e:
“Republika BiH ~ije }e zvani~no
ime od sada biti ’Bosna i Hercegovi-
na’ }e nastaviti svoje pravno posto-
janje po me|unarodnom pravu kao
dr`ava, sa unutra{njom strukturom
modificiranom kako je ovdje
odre|eno i sa postoje}im me|unar-
odno priznatim granicama. Ona }e
ostati dr`ava ~lanica Ujedinjenih
nacija i mo`e kao Bosna i Hercego-
vina zadr`ati ili se prijaviti za
~lanstvo u organizacijama unutar
UN sistema i drugih me|unarodnih
organizacija”.
U ^lanku III, Stav 1. Nadle`no-
sti institucija BiH, uvr{teni su va-
njska politika, vanjskotrgovinska
politika, carinska politika, monetar-
na politika, finansiranje institucija i
pla}anje me|unarodnih obaveza,
imigracija, izbjeglice i azil, pro-
vo|enje me|unarodnih i me|uenti-
tetskih politika i regulacija kri-
vi~nih propisa, uklju~uju}i i odnose
sa Interpolom, uspostavljanje i fu-
nkcioniranje zajedni~kih i me|una-
rodnih komunikacija, regulisanje
me|unarodnog transpota, kontrola
zra~nog prostora.
Tako|er, u nadle`nosti dr`ave
mo`e biti sve ono {to entiteti prene-
su na nju, a {to je potrebno kako bi
se o~uvao dr`avni suverenitet, teri-
torijalni integritet, politi~ka nezavi-
snost i me|unarodni subjektivitet
BiH, kako je to precizno navedeno u
Stavu 5. Dodatne nadle`nosti, ^lan-
ka III.
Premijer RS ovo sigurno nije ni-
kada pro~itao jer bi, u suprotnom,
njegov govor i njegove gestikulacije
druga~ije izgledali - i iz ovakvog {ti-
va se mo`e pone{to nau~iti. Ali si-
gurno je da je ~ovjek ne{to na~uo
ako nije ~itao, tako da nije te{ko pr-
etpostaviti da barem pone{to iz
Ustava Bosne i Hercegovine zna.
Tako|er, mogao bi znati da se u
^lanku III. Stav 2. (koji precizira
nadle`nosti entiteta) propisuje: d)
Svaki entitet mo`e tako|er sklopiti
sporazum sa dr`avama i me|unaro-
dnim organizacijama uz pristanak
Parlamentarne skup{tine. Parlame-
ntarna skup{tina omogu}ava zako-
nom da odre|eni tipovi sporazuma
ne zahtijevaju takav pristanak.
Vjerovati je da premijerova aro-
gancija skriva teorijsku nesposo-
bnost i plitkost, ali ona je prije sve-
ga politi~ki stav negiranja Ustava
Bosne i Hercegovine, a time i Dejto-
nskog mirovnog sporazuma.
Kr{enje Dejtona
Ako bi se i{lo u pojedinosti, lista
premijerovog prakti~nog i svako-
dnevnog kr{enja Dejtonskog spora-
zuma bila bi veoma velika.
Jasno je iz kojih razloga premijer
RS kr{i Dejton. To je sigurno jasno i
visokom predstavniku u Bosni i He-
rcegovini. Problem je {to i on ne
~ita ovaj Sporazum, ili ga pak veoma
dobro ~ita i veoma vje{to izbjegava
raditi posao koji mu je propisan
Sporazumom. U Aneksu 10. ^lanak
II. preciziran je i mandat i metoda
rada visokog predstavnika, koji su
osna`eni i pro{ireni Bonskim ovla-
stima.
Sve dok se visoki predstavnik
pona{a i kao slijep i kao gluh, i dok
nema nikakve odgovornosti prema
gra|anima Bosne i Hercegovine, svi
ovi ~lanci Ustava bit }e mrtvo slovo
na papiru.
5 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
XPOGLED IZ OPOZICIJE
Pod pla{tom la`i
Dodik je politi~ki i teorijski neizobra`en, i namjerno, u kontinuitetu, godinama, ponavlja
la` da BiH nije dr`ava kako bi u nju uvjerio svoje pristalice, a mo`da i samoga sebe
Jasno je iz kojih razloga
premijer RS kr{i Dejton. To
je sigurno jasno i visokom
predstavniku u Bosni i
Hercegovini. Problem je {to i
on ne ~ita ovaj Sporazum, ili
ga pak veoma dobro ~ita i
veoma vje{to izbjegava
raditi posao koji mu je
propisan Sporazumom
Pi{e:
Dr. Ivo KOM[I]
XPRESSIJA
PRESSIJA
Pres-konferencija ~el-
nika Rudnika Zenica, Mi-
nistarstva industrije
FBiH i Elektroprivrede
BiH u Zenici, na kojoj je
objelodanjen status
udru`ivanja rudnika i EP
u jedinstveni holding,
odr`ana je u polumraku
jer je prije izlaganja dire-
ktora EPBiH Amera Jer-
lagi}a nestalo struje?
Tako su Senad Sara-
jli}, Vahid He}o i Amer
Jerlagi} govorili u polu-
mraku, pa i bez pomo}i
grijalice, koja je posta-
vljena u salon hotela
“Rudar” da popravi sve
slabije grijanje. Struja je
nakon nekoliko interve-
ncija stigla pred kraj pre-
sice, a direktor rudnika
Senad Sarajli} poku{ao je
“izvaditi” budu}eg {efa u
holdingu izjavom da se
radilo “o lokalnom ispa-
du rudni~ke trafo stani-
ce”, a ne padu sistema.
Ako se po jutru dan
poznaje, integracija Ru-
dnika u sistem Elektropr-
ivrede bit }e dug i muko-
trpan proces, pogotovo
ako se vidi ko su akteri
tog procesa. A. D@.
Direktor Elektroprivrede BiH
odr`ao presicu bez struje!
Struja do{la pri kraju presa, nakon niza intervencija
Silajd`i}: Jeftina demagogija
Kad ne}e, ne}e
Kada su prije 20-ak da-
na lider Stranke za BiH
Haris Silajd`i} i odani mu
ministar energetike Vahid
He}o javnosti saop}ili da
su odustali od strate{kih
partnera iz Kazahstana za
gradnju HE, odmah je bilo
jasno da se radi o kla-
si~nom blefu koji }e u nar-
ednom periodu, do izbora
2010. godine, biti konsta-
ntno kori{ten kao instru-
ment za “ispiranje mozgo-
va” gra|anima.
Te{ka godina
Da i dalje stoje iza su-
mnjivih firmi i njihovih
jo{ sumnjivijih vlasnika,
demonstrirali su proteklih
dana, koriste}i nevolju ko-
ja je zadesila BiH nakon
nestanka plina. Silajd`i}
je, neosporno, odlu~io nar-
edne izbore poku{ati dobi-
ti igranjem na kartu “pro-
jekt (plja~ka) stolje}a”.
Svjestan ~injenice da se
ulazi u ekonomski te{ku i
neizvjesnu godinu, a 2010.
ga ~ekaju novi op}i izbori,
predsjednik SBiH, izgleda,
namjerava da nekada{nju
predizbornu retoriku o
ukidanju RS ovoga puta za-
mijeni ispraznim pri~ama o
tome kako je SBiH dala sve
da pomogne ekonomiju, ali
ju je SDA sru{ila.
Svaki put kada krene
neki {trajk, ne}e se Sila-
jd`i} i prate}a mu stra-
na~ka svita libiti (iako zna-
ju da je rije~ o klasi~nim
obmanama) da ka`u “da su
prihva}eni Kazahstanci,
imali bi sada 50.000 radnih
mjesta, imali bi pla}e...”
No, ljudi u BiH odavno
su se osvijestili i niko, pa
ni Silajd`i}, ne}e mo}i na-
vu}i ih na tanak led flo-
skulama o kazahstanskim
partnerima.
Isto kao {to mu trenu-
tno niko ne vjeruje da je,
kako sam ka`e, spreman
i}i na vanredne izbore.
Dr`avno zlato
Ba{ kao {to Zlatku La-
gumd`iji Bo{njaci nikada
ne}e zaboraviti da je borce
Armije RBiH izjedna~io
sa ~etnicima, da je prodao
dr`avno zlato u bescjenje,
izru~io nevine ljude na
Gvantanamo, za {to je vi{e
puta i ka`njavan na izbor-
ima, tako ni Silajd`i}u
ne}e oprostiti sva data a
neispunjena predizborna
obe}anja.
Zato, u ovome trenu-
tku, ponajmanje lideru
SBiH odgovaraju vanredni
izbori, jer nije puno pro{lo
od lokalnih na kojima je
do`ivio potpuni politi~ki
debakl. Pitanje je, da se or-
ganiziraju sada, gdje bi za-
vr{ila Stranka za BiH i
SDP, njen novi - stari save-
znik iz vremena Alijanse za
potjere. E. SARA^
Sarajli}a, He}u i Jerlagi}a svjetlo obasjalo na kraju presice
Izborni gubitnici na istom putu
Silajd`i}eva nova
{arena la`a
Lideru SBiH bira~i ne}e oprostiti data
a neispunjena obe}anja
6 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
PRESSIJA
[piri} i Dodik: Dr`avni premijer bacio rukavicu u lice
Sve se di~im {to na {efa li~im
[piri} kupio
„audi Q7“ da
bi se takmi~io
sa Dodikom
Razlika izme|u njih dvojice je to {to
je bh. premijer auto kupio novcem
poreskih obveznika, a premijer RS
ga ima u privatnom voznom parku
Nekoliko dana u medi-
jima se pretresala infor-
macija kako su predsjeda-
vaju}i Vije}a ministara
BiH i njegov zamjenik,
Nikola [piri} i Tarik Sa-
dovi}, u vrijeme ekono-
mske i svakojake druge
krize u koju sve dublje to-
ne ova zemlja, onako
non{alantno posegnuli za
novcem iz d`epova pore-
skih obveznika i kupili se-
bi nove „audije“.
Posebnog poja{njenja
za ovakav potez nije bilo,
izuzev {to se Sadovi} `es-
toko iznervirao zbog obja-
vljivanja njegove i
[piri}eve „tajne“, te novi-
narima „Avaza“ koji su
uspjeli to saznati uputio
pogrdne rije~i koje nikako
ne prili~e jednom
dr`avnom ministru sigur-
nosti.
Za{to je ovaj dvojac
kupio sebi nove automo-
bile? Za Sadovi}a nismo
uspjeli saznati, no, ako je
vjerovati banjalu~kim ku-
loarima, a do sada nikada
nisu pogrije{ili, [piri} se
odlu~io vozati u novom
„audiju Q7“ koji ko{ta tek
219.900 KM, kako bi po-
kazao svome strana~kom
{efu Miloradu Dodiku da
nije ni on za odbaciti.
Naime, ve} du`e vre-
mena prepri~ava se da bh.
premijer poku{ava u sve-
mu takmi~iti se sa entite-
tskim „kolegom“, pa tako
i kada je u pitanju vozni
park. No, za razliku od
[piri}a, koji je novog „au-
dija“ kupio tu|im no-
vcem, Dodik, dodu{e
ne{to stariju verziju ove
serije, ima u privatnom
voznom parku. E. S.
D
ovoljno je osvrnuti se samo
na doga|aje u proteklih de-
setak dana pa da spoznamo
koliko su na{e vlasti nesposobne da
odgovore na iole ozbiljnije izazove i
da amortiziraju bilo koji, pogotovo
nepredvidivi problem. U nekoliko
primjera mogu}e je secirati sva bo-
lesna tkiva u politi~ki, ekonomski,
moralno posrnulom organizmu,
oli~enom u na{oj vlasti.
Prvo, kada nas je u utorak, kao
grom iz vedra neba pogodila vijest
da je na{oj zemlji potpuno prekinut
dotok prirodnog gasa, od na{ih zva-
ni~nika mogli smo ~uti jedino ku-
kumav~enje i lamentiranje nad
„sudbinom gra|ana“, pravdanje da
oni nisu u mogu}nosti ni{ta podu-
zeti kako bi se izbjegle katastrofalne
posljedice.
Brojne afere
Sjetimo se i ne tako davnih ne-
sta{ica i tragikomi~nih de{avanja u
Direkciji za robne rezerve FBiH,
koje su na povr{inu izbacile jo{ je-
dnu od brojnih afera.
Drugo, dok se cijeli svijet pobu-
nio protiv zlo~ina~kog pohoda izra-
elskih vlasti na palestinski narod,
pozivaju}i na prekid krvoproli}a,
na{i zvani~nici su se tek posljednjih
dana probudili i iz svoje bolesne i
nepopravljive u~malosti blijedo i s
nepodno{ljivom patetikom, koja u
svom prizvuku ima svega drugog
osim iskrenosti, udostojili se „di}i
glas protiv nasilja u pojasu Gaze“.
Tre}e, na{e vlasti ni dan-danas
nemaju jasan stav prema nezavisno-
sti Kosova, nego i taj problem trpa-
ju pod tepih, iako znaju da ih njego-
vo rje{avanje kad-tad ~eka. Dijame-
tralno suprotni stavovi bili su i o
tu`bi BiH protiv Srbije za genocid i
presudi Me|unarodnog suda pravde
u Hagu.
I najzad, neimari na{ih sudbina
ne znaju kreirati budu}nost BiH i
njenih gra|ana. To svakodnevno
potvr|uju brojnim primjerima. Na-
kon {to nam je, maltene, poklonjeno
potpisivanje Sporazuma o stabiliza-
ciji i pridru`ivanju sa EU, u BiH je
sve stalo, a reforme postoje samo u
ispraznim pri~ama na{ih politi~ara.
Dogodio se i Prud, kao kami~ak
nade da su se bh. zvani~nici ko-
na~no nau~ili dogovarati. Me|utim,
sve su prilike da }e i ta seansa trojice
lidera na kraju zavr{iti ad acta kao
jo{ jedan (bez)vrijedan poku{aj. Ne
dobija li se takav utisak upravo pri
prvom poku{aju da se Prudski do-
govor o`ivotvori, a rije~ je o podjeli
dr`avne imovine. Oni koji Prud tre-
ba da provedu u djelo ne znaju {ta je
tamo, zapravo, dogovoreno.
Bez barijera
Nakon svih ovih primjera, koji
su samo kap u moru nedosljednosti
i nesposobnosti na{ih zvani~nika, s
pravom se name}e pitanje ima li
na{a vlast odgovor na bilo {ta i mo-
gu li i{ta ponuditi bh. gra|anima
osim potpune neizvjesnosti i be-
zna|a. Nema, zaista nema.
Naravno, osim jednog. Bez obzi-
ra koliko to zvu~alo kao otrcana fra-
za, oni su jedino jednoglasni u po-
ve}anju svojih pla}a i privilegija i u
tome oni ne poznaju ni nacionalne,
ni vjerske, ni entitetske ni bilo ka-
kve druge barijere, koje im u svim
drugim stvarima predstavljaju mo-
dus vivendi i najpouzdaniji temelj
za ostvarenje sopstvenih politi~kih
htijenja i interesa.
Jedino o ~emu na{i politi~ari bri-
nu jeste kako vlastiti narod {to vi{e
raspametiti i u~initi ga poslu{nim
bira~kim tijelom. Naravno, svako u
svom toru.
XPOLITI^KI POLIGON
Nakon {to nam je,
maltene, poklonjeno
potpisivanje Sporazuma
o stabilizaciji i
pridru`ivanju sa EU,
u BiH je sve stalo, a
reforme postoje samo
u ispraznim pri~ama
na{ih politi~ara
Pi{e:
Ru`dija AD@OVI]
Neimari na{ih sudbina
Jedino o ~emu na{i politi~ari brinu jeste kako vlastiti narod {to vi{e raspametiti
i u~initi ga poslu{nim bira~kim tijelom. Naravno, svako u svom toru
Kad `ivot pi{e romane XPRESSIJA
Dra{kovi}ev „No`“ i stvarni zlo~ini
Namjera da se ~etni~ki zlo~ini pripi{u njihovim `rtvama, dobila je ovih
dana odgovor kroz {okantnu sudbinu Senide Be}irovi}
Uo~i pravoslavnog
Bo`i}a 1942. godine grupa
muslimana-usta{a upada
u srpsko selo kod Gacka,
poubija kompletnu poro-
dicu, a tek ro|enu bebu
odnose i daju je muslima-
nki Rabiji, koja ga treba
othraniti tako da mrzi Sr-
be. Dan kasnije, Srbi
uzvra}aju, pokolju musli-
mane i odvode Rabijinog
pravog sina, misle}i da je
to njihovo oteto dijete.
Rabija i oteta srpska beba,
naravno, pre`ive. Ilija, ko-
ji je sad Alija, ubije|en je
da su mu Srbi oteli brata i
kre}e u potragu za njim...
Spomenuta pri~a za-
plet je kontroverznog, na-
cional-{ovinisti~kog ro-
mana „No`“ Vuka
Dra{kovi}a, objavljenog
1982. godine, koji kasnije
biva i ekraniziran.
Dra{kovi}eva
knji`evna fikcija, ~iji je ci-
lj bio da opravda zlo~ine
svojih ~etnika, te pripi{e
ih njihovim `rtvama, do-
bila je ovih dana pravi
odgovor.
Taj odgovor je stvarna,
a ne fiktivna pri~a, koja
po~inje u maju 1992. go-
dine. Jedinica srpske vo-
jske u{la je u Caparde kod
Kalesije, poubijala
Bo{njake, popalila ku}e...
Jedan od vojnika odnosi
devetomjese~nu
bo{nja~ku djevoj~icu, ko-
ja odrasta u srpskoj poro-
dici u Beogradu, pod ime-
nom Mila Jankovi}. Na-
kon 16 godina saznaje da
je, ustvari, Senida Be}iro-
vi} i kona~no se sre}e sa
svojim pravim ocem Mu-
hamedom.
Je li pri~a iz Kalesije,
iako ne upotpunosti ide-
nti~na s onom iz romana,
prilika Dra{kovi}u da, re-
cimo, napi{e nastavak
„No`a“? Ovoga puta po
istinitom doga|aju! E. H.
Be}irovi}: [ta bi danas napisao Vuk Dra{kovi}
7
10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Broj: 02-34-62/09
Gora`de, 06. 01. 2009. godine
Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji
BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), Pravilnika o unutra{njoj orga-
nizaciji organa uprave Op}ine Gora`de broj 02-34-3552 od 26. 07. 2006. godine i Pravi-
lnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji organa uprave
Op}ine Gora`de br. 02-05-2120 od 01. 06. 2007. godine, a na osnovu Prijedloga po-
mo}nika na~elnika Slu`be za javne servise i tehni~ke poslove, na~elnik Op}ine Go-
ra`de, raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta
- Namje{tenik - higijeni~ar - ~ista~ica u Slu`bi za javne servise
i tehni~ke poslove .............................................................................1 (jedan) izvr{ilac
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 049150 07 P
Sarajevo, 22. 12. 2008. godine
Na osnovu ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine
FBiH“ broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Svjetlana Mili{i}-Veli~kovski, u pr-
avnoj stvari tu`itelja D`uderija Mirsada iz Sarajeva Bakije sokak br. 69., koga zastupa Se-
limovi} Almir, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog 1. D`uderija Muruvete, iz Sarajeva, ul.
Hrgi}a br. 22, 2. Mijalkovi} Raifa iz Sarajeva, ul. Asima Ferhatovi}a br. 33, 3. Ahmetovi}
Ramize iz Sarajeva, ul. Br~anska br. 7, 4. D`uderija Ramiza, iz Sarajeva ul. Bakije sokak
br. 71 i 5. D`uderija Samira, sa posljednjim poznatim prebivali{tem na adresi ul. Gra-
da~a~ka br. 13 Sarajevo, radi utvr|enja v.s. 1.000,00 KM, vr{i dostavu tu`be od 24. 09.
2007. god. petotu`enom D`uderija Samiru, pa objavljuje sljede}i:
OGLAS
Tu`itelj je 26. 06. 2007. podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enih, a podneskom od 24. 09.
2007. god. tu`beni zahtjev je opredijelio tako da tra`i da sud donese sljede}u presudu.
Utvr|uje se da je D`uderija Mirsad iz Sarajeva ul. Bakije sokak br. 69 postao vlasnik po-
mo}nog objekta-{upe i dijela nekretnina parcele br. 771 u ukupnoj povr{ini od 100 m
2
,
zk.ul.br. LXXXIII/238 k.o. Sarajevo, i da mo`e uknji`iti prava vlasni{tva na dijelu pome-
nute nekretnine.
Tu`eni je du`an da najkasnije u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na
tu`bu (~lan 70. ZPP FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku su-
da, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te
stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sa-
dr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i
mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni za-
htjev. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz
kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze
kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 1. ZPP).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti proti-
vtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je
tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na
tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev, osim
ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. st. 1. ZPP).
Odgovor na t`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i supr-
otnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Dostava ove tu`be smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja ovog oglasa.
SUDIJA
Svjetlana Mili{i}-Veli~kovski, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE
OP]INA GORA@DE
JU O[ „FAHRUDIN FAHRO BA[^ELIJA“
GORA@DE
- [kolski odbor -
Na osnovu ~lana 88. Zakona o osnovnoj {koli („Sl.
novine BPK-a Gora`de“ broj 5/04), ~lana 86. Pravila
{kole, [kolski odbor Javne ustanove osnovne {kole
„Fahrudin Fahro Ba{~elija“ Gora`de, na ~etrnaestoj
redovnoj sjednici donio je Odluku o raspisivanju
KONKURSA
za popunu upra`njenih radnih mjesta
1. Nastavnik engleskog jezika...........1 izvr{ilac
na neodre|eno vrijeme;
2. Nastavnik engleskog jezika...........2 izvr{ioca
na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2009. godine;
3. Nastavnik razredne nastave..........1 izvr{ilac
do povratka radnice sa bolovanja,
a najdu`e do 30. 06. 2009. godine;
4. Nastavnik vjeronauke ...................1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2009. godine;
5. Nastavnik vjeronauke ...................1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme do povratka radnice
sa bolovanja, a najdu`e do 30. 06. 2009. godine;
6. Nastavnik matematike ..................4 ~asa sedmi~no
na odre|eno do 30. 06. 2009. godine;
7. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog
odgoja..............................................4 ~asa sedmi~no
na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2009. godine;
8. Nastavnik gra|anskog
obrazovanja ....................................4 ~asa sedmi~no
na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2009. godine;
Uz prijavu na Konkurs kandidat je du`an prilo`iti:
- Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- Diplomu ili uvjerenje o stru~noj spremi;
- Uvjerenje o neka`njavanju,
- Uvjerenje o dr`avljanstvu,
Konkurs }e biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja
u dnevnoj {tampi.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, ko-
nkursna komisija }e obaviti intervju, a kandidati koji
budu primljeni du`ni su dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Prijave kandidata sa dokazima o ispunjavanju uslova
iz Konkursa dostaviti na adresu:
JU O[ „Fahrudin Fahro Ba{~elija“ Gora`de, Omladi-
nska br. 1.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u
razmatranje.
Na prijedlog Nastavno-nau~nog vije}a Faku-
lteta sporta i tjelesnog odgoja od 22. 12. 2008.
godine broj: 01-6763/08 i na osnovu odluke
Upravnog odbora Fakulteta od 29. 12. 2008.
godine broj: 01-19/09 raspisuje se
KONKURS
Za izbor nastavnika svih zvanja
u dopunski radni odnos
I
1. Nastavnik svih zvanja za
nastavni predmet menad`ment
u sportu .............................................izvr{ilac 1
Uslovi:
- doktor nauka sporta i tjelesnog odgoja
(Oblast Organiziranje i upravljanje u sportu) i
ostali uslovi predvi|eni Zakonom o visokom
obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilima Fa-
kulteta koji se odnose na izbor nastavnika u
zvanje docenta, vanrednog i redovnog profeso-
ra.
II
1. Nastavnik svih zvanja za anga`man u dopu-
nski radni odnos za nastavni predmet bosa-
nski jezik...........................................izvr{ilac 1
Uslovi:
Kandidati pod II prila`u odluku o izboru u na-
stavno zvanje mati~nog fakulteta i saglasnost
za rad na drugom fakultetu, odnosno javnoj
ustanovi.
Sva dokumenta moraju biti u originalu ili
ovjerenim kopijama.
Od ostale dokumentacije kandidati pod I i II
su du`ni dostaviti uz prijavu za konkurs pri-
lo`iti i izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjer-
enje o dr`avljanstvu i uvjerenje da se ne vodi
krivi~ni postupak.
Rok za prijave kandidata:
15 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa kra}om biografijom i dokazima o
ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG
ODGOJA
Patriotske lige br. 41
71000 SARAJEVO
ili li~no na protokol
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti
predmet razmatranja.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
BROJ: 032-0-PS-06-000/545
Tuzla, 17. 12. 2008. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Amira Ferizbegovi}, u pra-
vnoj stvari tu`itelj „Kra{„ trgovina DOO [iroki Brijeg,
protiv tu`enog DOO „Kastor Komerc“ Tuzla, radi duga
u iznosu od 4.703,99 KM, donio je dana 17. 12. 2008. go-
dine, van ro~i{ta, sljede}u:
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime glavnog duga
isplati iznos od 4.713,99 KM, zajedno sa zakonskom za-
teznom kamatom po~ev od 25. 09. 2004. godine, pa do
kona~ne isplate.
Tu`ena je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u
iznosu od 360,00 KM, sve u roku od 30 dana, od dana
objavljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog
izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je Op}inskom sudu Tuzla dana 20. 06. 2006. go-
dine podnio tu`bu protiv tu`ene, a radi duga u iznosu
od 4.713,99 KM.
U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese pr-
esuda zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi
odgovor na tu`bu.
Dakle, kako je sud putem objavljivanja u sredstvima ja-
vnog informisanja Dnevnom avazu tu`enoj dostavio
tu`bu dana 16. 05. 2008. godine u kojem je naveo da je
du`na najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljiva-
nja dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, kao i upo-
zorenje na posljedice nepostupanja po nalogu suda.
Me|utim, tu`ena je uredno zaprimila tu`bu dana 25. 04.
2008. godine, pa kako nije postupila po uputama suda i
dala odgovor na tu`bu, sud je, a nakon uvida u spis
na{ao da su se stekli uslovi iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zako-
na o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH 53/03), pa je
donio odluku kao u izreci ove presude, dakle u cijelosti
usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja.
Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383,
~lana 386 stav 1 i ~lana 387 Zakona o parni~nom postu-
pku, u skladu sa taksenom tarifom, takse na tu`bu u
iznosu od 140,00 KM, takse na presudu u iznosu od
70,00 KM, te naknade za uplatu u „Dnevnom avazu“ za
objavljivanje tu`be i presude u iznosu od 150,00 KM.
Ukupno tro{kovi iznose 360,00 KM.
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a
tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje
stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom po-
stupku.
SUDIJA
Amira Ferizbegovi}
OGLAS
Dostava tu`be tu`enoj Ru`i Vidakovi} iz Ljubu{kog, Hrdomilje bb
Op}inski sud Mostar
Posl. br. 07 58 P 020195 06 P
Tu`itelj: HYPO Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar
Tu`eni: Ru`a Vidakovi} iz Ljubu{kog, Hrdomilje bb
Radi isplate
TU@BENI ZAHTJEV
Nala`e se tu`eniku da tu`itelju plati dug u ukupnom iznosu od 3.296,29 KM, i to na
ime glavnice iznos od 3.128,96 KM i zatezne kamate iznos od 157,33 KM, uve}ano za
zatezne kamate od dana podno{enja tu`be pa do isplate, te naknaditi tro{kove ovog po-
stupka koji se sastoje od pristojbe na tu`bu i presudu po odre|enju suda, sa zateznim
kamatama od dana presu|enja pa do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovr-
he.
Upozorenje: Ru`a Vidakovi} je du`na pod prijetnjom dono{enja presude zbog pro-
pu{tanja najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Napomena: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a).
Sudija
Jesenka Ba{i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
OP]INA GORA@DE
NA^ELNIK OP]INE
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOSNIAN-PODRINJE CANTON
GORA@DE MUNICIPALITY
MUNICIPALITY MAYOR
Opis poslova radnih zadataka;
- obavlja poslove odr`avanja ~isto}e unu-
tra{njeg i vanjskog prostora zgrade Op}ine,
- vr{i po planu ~i{}enje i pranje prozora, tape-
ta, fotelja, zavjesa, terasa, krova zgrade po pr-
ogramu periodi~nih ~i{}enja,
- brine o racionalnom kori{tenju sredstava za
~i{}enje, ure|aja i aparata za ~i{}enje,
- posebno brine o odr`avanju ~isto}e u
odre|enim prostorijama u toku rada,
- obavlja i sve druge poslove koji mu se stave u
zadatak.
Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih u ~lanu
24. Zakona o namje{tenicima u organima
dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanin
BiH, stariji od 15 godina, zdravstvena sposobno-
st, da ima vrstu i stepen {kolske spreme potre-
bnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema
Pravilniku o unutra{njoj organizaciji, da nije ot-
pu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat discipli-
nske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federa-
ciji, odnosno u Bosni i Hercegovini u posljednje
dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa
i da nije obuhva}en ~lanom IX.1. Ustava BiH),
kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e:
Posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unu-
tra{njoj organizaciji i to:
- NSS - O[
Potrebni dokumenti (original ili ovjerene ko-
pije):
- Prijava sa kra}om biografijom, brojem tele-
fona,
- Uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS-
ove li~ne karte;
- Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- Diploma o zavr{enoj osnovnoj {koli;
- Uvjerenje od Op}inskog i Kantonalnog suda
da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni po-
stupak (ne starije od tri mjeseca);
- izjava ovjerena kod op}inskog organa da u
posljednje dvije godine od dana objavljiva-
nja internog oglasa nije otpu{ten-a iz organa
dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske ka-
zne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji,
odnosno u BiH;
- Izjava ovjerena kod op}inskog organa da nije
obuhva}en-a odredbom ~lana IX 1. Ustava
BiH.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana
od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju op}ih i po-
sebnih uslova predvi|enih Javnim oglasom
dostaviti na adresu: Op}ina Gora`de, ul.
Mar{ala Tita br. 2, sa napomenom: „Za Komi-
siju za provo|enje Javnog oglasa za popunjava-
nje upra`njenog radnog mjesta higijeni~ar -
~ista~ica“, NE OTVARATI.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
uzimati u razmatranje.
NA^ELNIK OP]INE
Muhamed Ramovi}
XISTRA@UJEMO
Kakvo je zdravstveno stanje bh. politi~ara
XPOTRAGE
[ta je pozadina saop}enja Fronta za nacionalno ujedinjenje Albanaca
P
otpredsjednik
FBiH Mirsad Kebo
je „somatski i psi-
hi~ki zdrava osoba, fu-
nkcionalna i efikasna u
obavljanju svakodnevnih
radnih zadataka“, stoji u
nalazu desetero~lanog
stru~nog tima KCUS-a,
koji ga je pregledao od
„glave do pete“, nakon
{to je Kebo 25. decembra
zatra`io pregled da bi se
utvrdilo da li je sposoban
duhovno i fizi~ki obavlja-
ti funkciju na kojoj se tre-
nutno nalazi.
Kebo je za „Avaz“ po-
jasnio da je pregled
ura|en po NATO sta-
ndardima, napominju}i
kako gra|ani imaju pra-
vo znati kakav je zdra-
vstveni karton politi~ara.
Javno i privatno
- Ko god obavlja ja-
vnu funkciju mora biti
spreman na odsustvo pr-
ivatnosti. Predsjednica
FBiH zajedno s potpre-
dsjednicima mo`e samo
potpisom raspustiti Par-
lament FBiH - isti~e na{
sagovornik, aludiraju}i
na odgovornost koju
imaju {efovi FBiH.
Dodaje da je za mnoge
politi~are diskutabilno
da li zdravstveni kartoni
politi~ara trebaju biti ja-
vni, te da je ~injenica da u
BiH ne postoji obaveza
obavljanja ljekarskog pr-
egleda za izabrane du`no-
snike, te se zbog toga
mo`e samo naga|ati da li
su bh. politi~ari duhovno
i fizi~ki sposobni obavlja-
ti funkcije.
Podsjetimo, radi se o
ljudima koji odlu~uju o
upotrebi sile, donose i
predla`u zakone.
Kakvo je, zapravo,
zdravstveno stanje na{ih
politi~ara?
Najsvje`iji primjer je
~lan Kolegija Predsta-
vni~kog doma Parlame-
nta BiH Beriz Belki}, ko-
jem su nedavno ugra|ena
dva bajpasa. ^lan Kolegi-
ja Doma naroda Parlame-
nta BiH i predsjednik
SDA Sulejman Tihi}
pro{le je godine operiran
u Ljubljani zbog karcino-
ma debelog crijeva, a cije-
li slu~aj pro{ao je uz ogro-
mnu medijsku pa`nju.
Premijerova `u~
Tihi}ev kolega iz Ko-
legija i predsjednik PDP-
a Mladen Ivani} nedavno
je operiran u Beogradu,
{to je pro{lo bez puno
pa`nje javnosti u BiH.
Premijer RS Milorad
Dodik pati od jake migr-
ene, od koje ima u`asne
bolove. Njegov politi~ki
protivnik i predsjednik
SBiH Haris Silajd`i}, pr-
ema nezvani~nim infor-
macijama, ima problema
sa srcem.
Premijer FBiH
Ned`ad Brankovi}
pro{le godine operirao je
`u~nu kesu u Travniku.
A. MAKUL
Kebo pregledan po NATO standardu,
Dodik ima migrene, Belki} slabo srce
Ko god obavlja javnu funkciju mora biti spreman na odsustvo privatnosti, ka`e potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo
8 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Primjer Tadi}a i \in|i}a
Kada su u pitanju susjedne dr`ave, zna se da je
predsjednik Srbije Boris Tadi} objavio svoj zdra-
vstveni karton, a prije preuzimanja du`nosti oba-
vio je ljekarski pregled. Prvi je u Srbiju tu praksu
uveo ubijeni premijer Zoran \in|i}, jer je prije
formiranja vlade od svih kandidata za ministre
tra`io ljekarski pregled, koji su ura|eni, ali nikad
objavljeni.
Navodno je nakon toga \in|i} kazao da dvo-
jica „nisu pro{la“.
Politi~ar ne
mo`e me|u
~ista~e ulica
U Hrvatskoj se pi-
tanje zdravlja poli-
ti~ara poteglo 2005.
godine kada je kandi-
dat za predsjednika te
zemlje Boris Mik{i} za
predizbornu kampa-
nju htio ~istiti ulice s
radnicima jednog ko-
munalnog preduze}a.
Me|utim, oni su ga
odbili jer nije uradio
ljekarski pregled, iako
je to trebalo trajati sa-
mo jednu no}. U ja-
vnosti se otvorila di-
skusija o tome da li
politi~ari trebaju ja-
vno objaviti svoje zdr-
avstvene kartone, ali
se u me|uvremenu
ni{ta nije promijenilo
Dodik: ^este glavobolje Belki}: Operiran na KCUS-u
Faksimil Kebinog nalaza
Informacija Fronta za
nacionalno ujedinjenje
Albanaca (FNUA), obja-
vljena ovih dana na svim
portalima, da se ha{ki bje-
gunac Ratko Mladi} nala-
zi u Bjelorusiji gdje se li-
je~i od tuberkuloze i da za
njim tragaju obavje{tajci
te organizacije, stara je
dvije godine, tvrde na{i
izvori bliski bh. oba-
vje{tajnim strukturama.
- To je stara pri~a, jer se
njome u vrijeme vlasti Vo-
jislava Ko{tunice trebalo
prikazati da ovaj ratni
zlo~inac nije u Srbiji - po-
ja{njava na{ sagovornik.
U saop}enju FNUA
stoji da se Mladi} protekle
jeseni skrivao u planina-
ma oko Kumanova,
„maskiran kao pastir sta-
da od 300 ovaca“, gdje je
„jedva uspio da se spasi
od peterice vrhunskih ofi-
cira“ Albanske naciona-
lne bezbjednosti (ANB),
za koju se navodi da je
obavje{tajna slu`ba Fro-
nta.
- Radi se o uobi~aje-
nim aktivnostima oba-
vje{tajnih slu`bi, samo je
pitanje za{to je u ovom
trenutku odabrana ba{
albanska organizacija.
Budu}i da se u zadnje vr-
ijeme stalno govori o
Mladi}u, mogu}e je da se
putem obavje{tajnih
slu`bi stvara teren za nje-
govo hap{enje - ka`e na{
izvor.
Ina~e, FNUA je navela
da Mladi} mora polo`iti
ra~une za zlo~in nad ko-
sovskim Albancima i za
ubistvo po~asnog predsje-
dnika Fronta Uk{ina Ho-
tija. E. S.
Priprema se teren za hap{enje Mladi}a?
Informacija o skrovi{tu u Bjelorusiji stara dvije godine zOsmi{ljena obavje{tajna igra
Da~i}ev poziv na predaju
Zamjenik premijera Srbije i ministar unu-
tra{njih poslova Ivica Da~i} ponovo je pozvao
ha{ke bjegunce Ratka Mladi}a i Gorana Had`i}a
da se dobrovoljno predaju, navode}i da u ovom
momentu nema naznaka niti da jesu, niti da nisu
u Srbiji.
Da~i} je naveo da je o~igledno da je cijela Srbi-
ja ucijenjena Ha{kim tribunalom te istakao da je
njen interes da {to prije stavi ta~ku na pri~u o
izru~enju Mladi}a i Had`i}a.
Mladi}: Tra`e ga i albanski obavje{tajci
9 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
[ta se krije iza posljednjih napada na pojas Gaze XSVIJET
Izrael na rubu strate{kog
neuspjeha?
Pi{e:
D`emaludin LATI]
N
apad Izraela na po-
jas Gaze dio je na-
stojanja Tel Aviva
da elimini{e posljedice
poraza koji je ova teokra-
tsko-cionisti~ka dr`avna
tvorevina pretrpjela od li-
banskog Hezbolaha prije
dvije godine.
Poraz koji je u jedno-
mjese~nom ratu izuzetno
opremljenoj izraelskoj vo-
jsci nanio Hezbolah
ustvari je bio prvi poraz
koji je Izrael do`ivio u pr-
oteklih trideset godina i
kojim je raspr{en mit o
nepobjedivosti izraelske
vojske.
Obustava vatre
Izrael je u posljednjih
godinu i po suo~en sa unu-
tarnjom politi~kom i
dru{tvenom krizom pa je
imao potrebu odigrati pre-
dstavu pobjednika u ratu
da bi povratio poljuljano
samopouzdanje. U tom ko-
ntekstu je i pokrenuta ofa-
nziva na Gazu. Ehud Bar-
ak, izraelski ministar odbr-
ane, kao cilj ovog napada
naveo je upravo njegovo
psiholo{ko djelovanje.
Ameri~ka administra-
cija je, podr`avaju}i Izra-
el, ve} u prvim sahatima
ovog rata saop}ila kako je
Hamas odgovoran za ove
doga|aje; Vije}e sigurno-
sti UN-a je u nedjelju, na-
kon ~etverosahatne raspr-
ave na svojoj izvanrednoj
sjednici, zatra`ilo hitan
prekid vatre u pojasu Ga-
ze; Evropska unija je ta-
ko|er zatra`ila privreme-
nu obustavu vatre; Papa
Benedikt XVI je istakao
nu`nost {to hitnije uspo-
stave primirja; iranski li-
der islamske revolucije,
ajetulah Hamnei, osudio
je stravi~ne zlo~ine Izrae-
la u Gazi kao i odobrava-
ju}u {utnju nekih ara-
pskih zemalja.
Vlade Libana i Jorda-
na tako|er su zatra`ile {to
hitniju obustavu izrae-
lskih napada. Amr Musa,
generalni sekretar Ara-
pske lige, zatra`io je
odr`avanje izvanredne
sjednice zemalja ~lanica
ovog tijela. Ovaj zahtjev
podr`alo je samo deset ze-
malja, ali ne i dvije s na-
jve}im diplomatskim
utjecajem koje djeluju na
tragu realizacije ame-
ri~kih vanjskopoliti~kih
interesa u regionu, te se
stoga suzdr`avaju od zau-
zimanja jasnije politi~ke
podr{ke palestinskom na-
rodu.
Ekstremna izraelska
desnica, Likud i Itek, koji
rukovode ovim napadima,
od po~etka se protive
uspostavi palestinske
dr`ave ~vrsto vjeruju}i u
unificiranu rasisti~ku
dr`avu Izrael. Ove poli-
ti~ke snage nastoje nado-
knaditi poraz koji je
Olmert pretrpio u Liba-
nu, ali - realnost je ono {to
je i sam Olmert priznao:
Projekt Velikog Izraela je
propao!
Bu{ov stav
Ekstremna izraelska
desnica nastoji, ustvari,
utjecati na formiranje i
oblikovanje vanjske poli-
tike Baraka Obame
(Barack), novog ame-
ri~kog predsjednika. Neki
od Obaminih saradnika i
savjetnika imaju vrlo bli-
ske odnose sa vladom u
Tel Avivu. Rem Emanuel
(Rahm), D`o Bajden (Joe
Biden), Hilari Klinton
(Hillary Clinton) i Lorens
Samers (Lawrence Su-
mmers) ~lanovi su Oba-
mine administracije po-
znati po svojoj dubokoj
povezanosti sa mo}nim
cionisti~kim lobijem u
Americi.
U vrijeme primopreda-
je vlasti Bu{-Obama, dok
ekonomska kriza zaoku-
plja pa`nju ve}ine Ameri-
kanaca, izraelska vlada je
iskoristila priliku i prazan
hod u odlu~ivanju ame-
ri~ke administracije i po-
krenula vojnu ofanzivu na
Gazu. Sjetimo se 1956. go-
dine, kada su Francuska,
Engleska i Izrael napali
Egipat: tada je Ajzenhau-
er (Eisenhower) kazao sa-
mo jednu re~enicu:
“Povucite se!”, i to je bilo
dovoljno za poraz francu-
sko-englesko-izraelske
koalicije.
Ali sada, dok se odbro-
java posljednjih petnae-
stak ili ne{to vi{e dana do
kona~nog i zvani~nog
okon~anja Bu{ovog ma-
ndata, postavlja se pitanje
mo`e li jo{ aktualni ame-
ri~ki predsjednik zauzeti
ikakav ~vrst stav? Jasno je
da Bu{ vi{e nije u situaciji
da bi mogao zauzimati
~vrste stavove. Kriza }e si-
gurno sa~ekati i po~etak
Obaminog mandata. On
}e imati vrlo te`ak zada-
tak. A ako izjave nekih
izraelskih zvani~nika - pr-
ema kojima je Obamina
podr{ka Izraelu bila samo
jedna od taktika u predi-
zbornoj kampanji, dok,
ustvari, on ima veoma
izra`en osje}aj solidarno-
sti sa Palestincima - budu
ta~ne, onda je za o~ekivati
da Obama zauzme stav dr-
uga~iji od svoga nesla-
vnog prethodnika.
S druge strane, pro-
mjene koje su za Bu{ova
mandata rezultirale smje-
nom vlada u Iraku i Afga-
nistanu polu~ile su i pro-
mjenu regionalnog bala-
nsa mo}i u korist isla-
mskih oslobodila~kih po-
kreta kakvi su Hezbolah u
Libanu, Hamas i Islamski
d`ihad u Palestini. Cioni-
sti u novonastalim pro-
mjenama i razvoju revolu-
cionarnog pokreta vide
glavnu prepreku nastavku
okupacije i tiranije. Stoga,
stravi~ni genocidni napa-
di rasisti~kog re`ima u Tel
Avivu, kako prije godinu i
po u Libanu tako i danas
u pojasu Gaze, predsta-
vljaju dio scenarija supro-
tstavljanja formiranju
sna`nog politi~kog fakto-
ra oli~enog u revoluciona-
rnim islamskim oslobodi-
la~kim pokretima.
Arapska {utnja
U narednih mjesec da-
na odr`at }e se i parlame-
ntarni izbori u Izraelu. Po-
kretanjem zra~nih napada
Izraela na Gazu, pod zapo-
vjedni{tvom stranke Kadi-
ma, predizborne ankete
pokazuju da je Cipi Livni
(Tzipi) (aktualna predsje-
dnica stranke i ministrica
vanjskih poslova) rame uz
rame sa Natanjahuom. Ne-
sumnjivo je da }e ishod ra-
ta u pojasu Gaze u bitno-
me utjecati na rezultate
izbora za novi saziv Kne-
seta. Ako aktuelna vlada
postigne zacrtane ciljeve u
Gazi, imat }e velike {anse
za pobjedu na parlamenta-
rnim izborima.
U svojim reakcijama
na ovu krizu Zapad ne ide
dalje od verbalnog tra`en-
ja obustave vatre. Sudbina
muslimanskih naroda jo{
jednom je prepu{tena nji-
ma samima. Kriza u Gazi
jo{ je jedan primjer cioni-
sti~kog divljanja i porica-
nja prava jednog naroda
na `ivot u vlastitoj zemlji.
Cionisti~ki rasizam,
pra}en {utnjom arapskih
vlada i nebrigom Zapada,
posegnuo je za zlo~inom.
Ostaje da vidimo kako
}e se stanovnici Gaze, pra-
znih ruku, i njihove vojne i
politi~ke formacije supro-
tstaviti jednoj od najsofisti-
ciranijih armija modernog
svijeta. Britanski mediji,
posebno “Financial Ti-
mes”, na svojim naslovnica-
ma ve} upozoravaju da je
Izrael, upu}ivanjem kopne-
nih trupa u Gazu, “do{ao na
rub strate{kog neuspjeha”.
Karte najbolje pokazuju kako se kretala izraelska okupacija Palestine od 1946. godine
Vlada Izraela je mno-
go puta jednostrano
kr{ila primirja i mirovne
ugovore. Ova vlada je za-
nemarila sve rezolucije
OUN-a. Organizacija uje-
dinjenih nacija je 1947.
godine vi{e od polovine
palestinske teritorije do-
dijelila Jevrejima, a ve}
sljede}e godine formira-
na je jevrejska dr`ava Izr-
ael. Me|utim, odmah u
aprilu 1948. godine Izrael
je napao i preostalih 50
procenata palestinskih te-
ritorija, zauzeo tridesetak
procenata teritorija, a
osamsto hiljada Palesti-
naca je protjerao.
OUN dala teritoriju Palestine
Izrael nastoji svojim
pritiscima ubijediti Ha-
mas da prekine s otpor-
om i sjedne za pregova-
ra~ki sto, jer u Tel Avivu
su dobrano svjesni ~in-
jenice da je nacionalna
snaga Palestinaca u Ha-
masu. Oni, s druge stra-
ne, nastoje izazvati i pro-
dubiti sukobe izme|u
Hamasa i Fataha razvija-
ju}i dobre odnose sa Fa-
tahom.
Izrael `eli od Hamasa
isposlovati zvani~no pri-
znanje, ali Hamas to
ne}e u~initi sve dok se
Izraelci ne povuku na
granice iz 1967. godine,
dok se ne formira pale-
stinska vlada sa Bejtul -
Mukaddesom (Jerusale-
mom) kao glavnim gra-
dom, te dok se palesti-
nske izbjeglice i progna-
nici ne vrate u svoje
ku}e.
Hamas i Fatah
Livni: Rat i predizborna
kampanja
U vrijeme primopredaje vlasti Bu{-Obama, dok ekonomska
kriza zaokuplja pa`nju ve}ine Amerikanaca, izraelska vlada
iskoristila je priliku i prazan hod u odlu~ivanju ameri~ke
administracije i pokrenula vojnu ofanzivu na Gazu
Obama: ^eka ga te`ak
zadatak
10 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Na osnovu Zakljuèka Opæinskog vijeæa broj: 01-14-17/09 od 06.01.2009.godine, donešenog na osnovu èlana 18. stav.1. alineja 9. i èlana 97. Statuta
Opæine Novo Sarajevo ( " Slu`bene novine Kantona Sarajevo" , broj: 12/06, 14/08 i 21/08), upuæuje se:
JAVNI POZIV
ZA UÈEŠÆE U JAVNOJ RASPRAVI
NACRTA BUD@ETA OPÆINE NOVO SARAJEVO ZA 2009. GODINU
Opæinsko vijeæe Novo Sarajevo na 3. sjednici od 6.01.2009. godine, donijelo je zakljuèak kojim se Nacrt Bud`eta Opæine Novo Sarajevo za 2009.god-
inu, upuæuje na Javnu raspravu koja æe trajati do 31.1.2009. godine.
Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Bud`eta Opæine Novo Sarajevo za 2009.godinu, mogu se dostaviti Opæinskom naèelniku putem Slu`be
za privredu i finansije najkasnije do 31.01.2009. godine putem:
a) zborova graðana u mjesnim zajednicama
b) pošte ili lièno na adresu: Zmaja od Bosne broj:55
c) e-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba
Putem zborova graðana javna rasprava po Nacrtu Bud`eta Opæine Novo Sarajevo za 2009.godinu odr`avat æe se u svim mjesnim zajednicama u skladu
sa utvrðenim rasporedom o kojim æe graðani biti blagovremeno obavješteni putem poziva na oglasnim ploèama mjesnih zajednica.
Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja, dati u toku javne rasprave poslu`it æe predlagaèu za predlaganje Prijedloga Bud`eta Opæine Novo Sarajevo za
2009.godinu Opæinskom vijeæu.
Pozivam sve zainteresirane da uzmu uèešæe u javnoj raspravi po Nacrtu Bud`eta Opæine Novo Sarajevo za 2009.godinu.
OPÆINSKI NAÈELNIK
Ned`ad Kold`o
Na osnovu èlana 5. stav 1 i 24. Zakona o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/06 i 76/08), èlana 17.i
58. stav 4.Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( " Slu`bene novine Federacije BiH", broj:49/06) i èlana 18. stav
1 alineja 9. Statuta opæine Novo Sarajevo ( " Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj:12/06- Preèišæeni tekst, 14/08 i 25/08) Opæinsko vijeæe na prijed-
log Opæinskog naèelnika na 3.sjednici odr`anoj dana 6.01.2009. godine, d o n o s i
N a c r t
BUD@ET
OPÆINE NOVO SARAJEVO
ZA 2009. GODINU
Èlan 1.
OPÆI DIO
Bud`et Opæine Novo Sarajevo za 2009. godinu sastoji se od:
A/PRIHODI ......................................................30.259 .000,00 KM
B/RASHODI......................................................30.259 .000,00 KM
Èlan 2.
Prihodi,primici i izdaci po grupama utvrðuju se u Bilansu prihoda i izdataka za 2009.godinu u iznosu od 30.259.000,00 KM kako slijedi:
11 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 033-0-Mal-07-000 686
@ivinice, 18. 01. 2008. godine
Op}inski sud u @ivinicama, stru~ni saradnik Senka Hasi} Ibra-
himovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Javno preduze}e Elektroprivr-
eda BiH D.D. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla,
sa sjedi{tem u Tuzli, ulica Rudarska broj 38, protiv tu`enog Mi-
lkuni} Zlatana sin Hamdije iz Ciljuga bb op}ina @ivinice, radi du-
ga, vrijednost spora 1.761,00 KM, van ro~i{ta dana 18. 01.
2008. godine, donio je sljede}u
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu na ime duga isplati iznos od
1.761,00 KM, sa zateznom kamatom po~ev od 14. 06. 2007.
godine, uz tro{kove postupka u iznosu od 170,00 KM, sve u ro-
ku od 15 dana.
Obrazlo`enje
Tu`ilac je protiv tu`enog podnio tu`bu dana 14. 06. 2007. godi-
ne, radi duga u iznosu od 1.761,00 KM.
U tu`bi tu`ilac je naveo da je tu`ilac javno preduze}e koje u
skladu sa Zakonom o elektri~noj energiji vr{i djelatnost distribu-
cije elektri~ne energije. Op{tim uslovima za isporuku elektri~ne
energije („Sl. novine FBiH“ broj 35/99) utvr|ena su pravila i
uslovi kupoprodajnog odnosa sa kupcima elektri~ne energije.
Istim propisom (~l. 108. i 109.) opisani su i slu~ajevi neo-
vla{tene potro{nje elektri~ne energije kao i metodologija za
utvr|ivanje i obra~un tako utro{ene elektri~ne energije. Navodi
da su ovla{teni radnici tu`ioca dana 19. 01. 2007. godine prili-
kom kontrole mjernog mjesta i instalacija u stambenom objektu
tu`enika utvrdili postojanje neovla{tene potro{nje elektri~ne
energije te sa~inili zapisnik o na~inu i okolnostima takve po-
tro{nje nadle`ne slu`be tu`ioca u skladu sa propisanom meto-
dologijom a uz primjenu cijena utvr|enih u skladu sa va`e}im
tarifnim stavovima za prodaju elektri~ne energije, izvr{en
obra~un neovla{teno utro{ene el. energije i tro{kova prouzro-
kovanih otkrivanjem i saniranjem neovla{tene potro{nje nakon
~ega su dostavili tu`eniku pozivaju}i ga da svoju obavezu po
tim obra~unima blagovremeno izmiri. O ~emu su kao dokaz pri-
lo`ili: zapisnik o neovla{tenoj potro{nji el. energije br. 12-19-1-
07 od 19. 01. 2007. godine, ra~un od 04. 03. 2007. godine, fa-
ktura broj 2216/07 od 21. 02. 2007. godine i analiti~ka kartica
od 28. 05. 2007. godine. Na opisani na~in stekao imovinsku
korist za koji nije imao pravni osnov zbog ~ega je u skladu sa
~lanom 210 Zakona o obligacionim odnosima du`an tu`iocu
naknaditi vrijednost postignute koristi. Iako je ra~une, sa propi-
sno obra~unatom visinom naknade koju je tu`iocu du`an izmir-
iti, primio tu`enik ni poslije ponovljenih opomena tu`ioca takve
svoje obaveze nije ispunio. Budu}i da je potra`ivanje tu`ioca
dospjelo a tu`enik ga do danas nije izmirio tu`ilac je predlo`io
da sud nakon provedenog parni~nog postupka donese presudu
kojom }e se tu`enik obavezati da tu`iocu na ime naknade za
neovla{teno utro{enu energiju i tro{kova ustanovljenja takve
potro{nje isplati ukupan iznos od 1.761,00 KM sa zakonskom
zateznom kamatom obra~unatom na taj iznos po~ev od dana
podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da mu naknadi odmjerene
tro{kove sudskog postupka (taksa na tu`bu i presudu u visini
koju sud odredi) sve u roku od 15 dana po pravosna`nosti pre-
sude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
U slu~aju da tu`eni u roku iz ~lana 70. ZPP-a ne dostavi odgo-
vor na tu`bu tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog pro-
pu{tanja i usvoji gore navedeni tu`beni zahtjev.
Sud je tu`bu tu`ioca sa dokazima na prijedlog tu`ioca objavio u
dnevnim novinama (Dnevni avaz) dana 27. 10. 2007. godine i
oglasnoj plo~i ovog suda dana 18. 10. 2007. godine, te se kao
dan izvr{ene dostave tu`enom smatra dan 13. 11. 2007. godi-
ne. Me|utim, tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu u zako-
nskom roku od 30 dana, iako ga je sud pou~io o obavezi dosta-
vljanja pismenog odgovora na tu`bu i obavijestio ga o posljedi-
cama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonskom roku od
30 dana.
Pri ovakvom stanju stvari, sud je donio presudu kojom je usvo-
jio tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja), jer je ocijenio
da su se za to ispunili uslovi iz ~l. 182. Zakona o parni~nom po-
stupku (Sl. novine FBiH, br. 53/03).
^injenice na kojima tu`ilac zasniva svoj tu`beni zahtjev nisu u
o~iglednoj protivnosti sa naprijed navedenim dokazima koje je
tu`ilac predlo`io a ni sa ~injenicama koje su op}e poznate, radi
~ega je sud ocijenio da je tu`beni zahtjev osnovan.
Imaju}i u vidu naprijed navedeno, zatim ~injenicu da tu`eni nije
dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, te da je
tu`ilac u tu`bi tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja, va-
ljalo je u konkretnom slu~aju donijeti presudu zbog propu{ta-
nja, kako to stoji u izreci presude.
Odluku o tro{kovima postupka sud je donio na osnovu ~l. 386.
st. 1. Zakona o parni~nom postupku, pa je tu`enog obavezao
da tu`iocu plati taksu na tu`bu u iznosu od 80,00 KM, taksu na
presudu u iznosu od 40,00 KM i tro{kove objavljivanja u dne-
vnim novinama u iznosu od 50,00 KM, {to sve ukupno iznosi
170,00 KM.
Stru~ni saradnik
Senka Hasi} Ibrahimovi}
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podni-
jeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana od
dana prijema prepisa presude.
Èlan 4.
Naèin izvršavanja Bud`eta Opæine Novo Sarajevo
za 2009. godinu, upravljanje i raspolaganje pri-
hodima, primicima i izdacima Bud`eta, te prava i
korisnika bud`etskih sredstava utvrðeni su Od-
lukom o izvršavanju Bud`eta Opæine Novo Sara-
jevo za 2009. godinu koju donosi Opæinsko vijeæe.
U tekuæe rezerve Bud`eta izdvaja se 0,08%
bud`etskih prihoda.
Èlan 5.
Odluka o privremenom finansiranju Opæine No-
vo Sarajevo za period 1.1. - 28.2.2009. godine je
sastavni dio Bud`eta Opæine Novo Sarajevo za
2009. godinu.
Èlan 6.
Bud`et Opæine Novo Sarajevo za 2009.godinu
stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u "Slu`benim novinama Kantona Saraje-
vo", a va`i za fiskalnu 2009. godinu.
Broj: 01-14-17 /09
Sarajevo, 6.01.2009. godine
P r e d s j e d a v a j u æ i
Opæinskog vijeæa Novo Sarajevo
Nebojša Simiæ
A
meri~ki predsjednik D`ord` Bu{ (George Bush)
posjetio je osnovnu {kolu „General Philip Kear-
ny“ u Filadelfiji. Djeci je govorio o akciji nazva-
noj „No Child Left Behind“, koju je predsjednik pokre-
nuo prije sedam godina.
Nagrada se dodjeljuje uspje{nim {kolama u kojima
se po{tuju dje~ija prava i u kojima najve}i broj upisane
djece zavr{i obrazovanje.
Mali{ani iz drugog razreda {kole u Filadelfiji napisa-
li su predsjedniku pisma, a on ih je ljubazno pokupio
umjesto u~iteljice. Djeca su izrazila nadu da }e Bu{
pro~itati ono {to su napisala.
XZANIMLJIVOSTI
Bu{ na {kolskom ~asu u Filadelfiji
Japanski premijer Taro
Aso priznao je da su ratni
zarobljenici tokom Drugog
svjetskog rata radili u rudni-
ku uglja njegove familije,
dodaju}i da je vlada grije{ila
{to je negirala taj podatak u
vrijeme dok je on bio mini-
star inozemnih poslova.
Ipak, Aso (68) nije
iznio vi{e detalja o tome.
On je u vrijeme rata bio di-
jete, a u rudniku su, ugla-
vnom, radili silom
anga`irani radnici iz Kore-
je, prenio je Reuters. Hi-
stori~ari su zabilje`ili da je
rudnik, koji se nalazio na
jugozapadu Japana, bio po-
znat po surovoj eksploata-
ciji, zbog ~ega su radnici
~esto bje`ali iz njega.
Japanski premijer priznao
Zarobljenici radili u
porodi~nom rudniku
Istra`ivanje u @enevi
Sudara~ }e biti
popravljen do juna
Web-stranica ruskog premijera
Putin svoju tigricu
prati internetom
Aso: Nije iznio detalje
Na slu`benoj web-stra-
nici ruskog premijera Vla-
dimira Putina pojavila se
nova ikonica - usurijska
tigrica. Naime, klikom na
njenu fotografiju mogu}e
je na karti pratiti kretanje
tigra.
Rije~ je o tigrici koju
je premijer Putin tokom
posjete tom ruskom dale-
koisto~nom podru~ju na
granici s Kinom prvo
uspavao, a zatim joj li~no
na vrat objesio GPS
ure|aj putem kojega se
njeno kretanje prati iz
svemira!
Premijer sam uspavao tigricu
Rad na Velikom hadro-
nskom sudara~u (LHC) u
@enevi bit }e ubrzan kako
bi se otklonio kvar i do juna
ponovno uspostavilo njego-
vo funkcioniranje. LHC,
~ija je izgradnja stajala oko
5 milijardi eura, pretrpio je
veliki kvar nedugo nakon
sve~anog pu{tanja u pogon
u oktobru.
Kvar na elektri~nim
instalacijama izazvao je
istjecanje superhladnog
helija i {tetu od oko 30
miliona eura. Stru~njaci
su nakon toga bili prisilje-
ni iz podzemnog tunela
na povr{inu izvu}i 53 ma-
gneta za ubrzavanje suba-
tomskih ~estica kako bi ih
popravili i o~istili.
Predsjednik pokupio pisma (AP)
Veliki eksperiment
12 10.JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
XDNEVNIK
\or|e Latinovi}, savjetnik predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH
Subota, 3. januar
Prva knjiga u 2009.
Nakon dva prazni~na novogodi{nja dana, ovo je prvi
„normalan“ dan. Napolju pada snijeg, kao poklon neba za
Novu godinu. Nakon jutarnjeg izle`avanja, ustajem pola-
ko, gledaju}i jednim okom televiziju bez tona, a drugim
zavr{avam ~itanje knjige „@ivot poslije boga“ Daglasa Ko-
planda, autora kultne „Generacije X“. Ispijam jutarnju ka-
fu u stanu. Nakon toga zapo~injem uobi~ajeni subotnji ri-
tual kada sam kod ku}e u Gradi{ci. Obla~im se u zimsku
garderobu, jakna, kapa na glavu, i kre}em u grad.
Uz put na kiosku kupujem dnevnu {tampu. Sjedam
u „Pab“, moje omiljeno mjesto za ispijanje espreso kafe,
~itanje novina i ~avrljanje sa prijateljima. Unutra neko-
liko redovnih likova, popravljaju se od alkoholnog pre-
doziranja u novogodi{njim no}ima. Rutinska ~estitanja
i najbolje `elje za novo ljeto. Pijem svoj espreso i listam
novine. Pri~am sa svojim prijateljem Mi{om Babi}em.
Komentari{emo svjetska i doma}a zbivanja. Drugi se
ubacuju uz {aljive upadice. Telefon zvoni. Zove me Ni-
kola Vukoli}, moj izdava~ i direktor Zadu`bine Petar
Ko~i}. Javlja mi da je ta~no u pono} na Novu godinu
iza{ala prva knjiga na svijetu u 2009. godini, {to redo-
vno ~ini ova izdava~ka ku}a zadnjih nekoliko godina.
Rje~ je o knjizi grupe autora „Osam gr~kih pjesnika“,
dvojezi~nom srpsko-gr~kom izdanju.
Daje slu{alicu Evi Ras, poznatoj eks jugoslovenskoj
glumici i knji`evnici, koja je sa njim u dru{tvu. Eva, sa
svojim karakteristi~nim blagim i hrapavim glasom,
interesuje se za prikaz njenog posljednjeg romana koji
je s odu{evljenjem ~itao i o njemu pisao nedavno premi-
nuli sarajevski pjesnik Branko ^u~ak. Moli me da joj
poku{am prona}i taj prikaz. Na kraju, sjetno dodaje, ka-
ko je njen roman posljednja knjiga koju je ^u~ak ~itao,
prije smrti.
Nedjelja, 4. januar
Tin u Sarajevu
Ustajem kasno. Vikend i praznike koristim da se na-
spavam ko’ ~ovjek. Djeca jo{ spavaju. Zubobolja od pro-
tekle no}i polako jenjava, tako da se i moje raspolo`enje
popravlja. U dahu to jutro ~itam knji`icu „Tin u
pam}enju“, sje}anja na Augustina Tina Ujevi}a, njego-
vih prijatelja i saradnika iz pera Silvia Andriji}a. Pose-
bno su mi zanimljivi njegovi sarajevski dani, u kojima
nalazim mnoga poznata imena kulturnog i javnog `iv-
ota Sarajeva i BiH, tridesetih godina, izme|u dva rata.
U knjizi nalazim zanimljiv podatak da je norve{ka kn-
ji`evnica Lise Rognilien Iversen dolazila u Sarajevo tih
godina i studirala kulturnu istoriju bh. muslimana. Pitam
se koliko je rasute gra|e o BiH, po svijetu, koju treba sa-
kupiti i istra`iti, za bolje poznavanje na{e pro{losti.
Ponedjeljak, 5. januar
Veseli Bosanci
@iva u termometru danas pokazuje 13 stepeni ispod
nule. Ovo je najhladniji dan ove zime, barem mi se tako
~ini. U Banjaluci sam na poslu u Palati Republike. Da-
nas je sjednica Predsjedni{tva BiH. Novinari zovu.
Uglavnom ih zanima tema odlaska na{ih vojnika u
Afganistan.
Uve~e zavr{avam tekst za kolumnu za „Glas Sr-
pske“, na temu smijeha u BiH. Za{to smo zaboravili da
se smijemo, onako zdravo, ~esto i na svoj ra~un? [ta se
to de{ava sa na{im ljudima, barem smo mi iz BiH po-
znati izvan na{ih granica kao pravi veseljaci, {ereti i du-
hoviti ljudi? Na televiziji je zavr{no ve~e takmi~enja re-
gionalnog tv spektakla „Operacija trijumf“. Nakon gla-
sanja publike iz pet zemalja biv{e Jugoslavije, pobje-
dnik je Adnan Babaji} iz @ivinica iz BiH, a drugi je Vu-
ka{in Braji}, tako|e porijeklom iz Sanskog Mosta iz
BiH. Dva vesela Bosanca u finalu rijaliti {oua ta-
kmi~enja mladih muzi~kih talenata, nije li to lijepo, za
zemlju koja pani~no treba ovakve sitne male pobjede i
uspjehe, da u~vrsti vlastito samopouzdanje koje je sta-
lno na isku{enju, zbog ra{irenog pesimizma koji dano-
no}no siju i {ire doma}i politi~ari.
Utorak, 6. januar
Praznik dolazi
Ustao sam oko deset sati. Danas je Badnji dan. To je
dan pripreme za najradosniji hri{}anski praznik,
ro|enje Isusa Hristosa - Bo`i}.
Oti{ao sam na uobi~ajenu kafu u obli`nji „Pab“. Moj
prijatelj Robert Iva{tanin pripremio mi je badnjak, koji
je jedan vrijedni mje{tanin donio iz sela. Donosim ba-
dnjak ku}i, djeca se raduju i po~inju da ga namje{taju i
kite. U ~etrnaest sati sve je spremno za ru~ak. Na stolu
posna supa, pasulj, krompir salata, pastrmka, lignje i
~a{a crnog vina. U petnaest i trideset sati izlazimo pred
obli`nju crkvu na do~ek badnjaka. U dvori{tu crkve pi-
jukanje djece i velika vatra na kojoj se lo`i badnjak. Pu-
no ljudi. Vesela i prazni~na atmosfera.
Bojan me stalno moli da kupimo petarde. Ja odbi-
jam, ali on je uporan, tako da na kraju popu{tam. Dok
stojim pored vatre na kojoj gori badnjak, u sje}anje mi
dolazi obi~aj pijukanja za Badnje ve~e, kada sam ja bio
dijete. Otac bi prostro slamu po ku}i, a majka bi prosi-
pala bombone, lje{njake i orahe na pod, dok bi se mi
djeca otimali i nastojali sakupiti {to vi{e za sebe. Bo`e,
kako je to davno bilo.
Srijeda, 7. januar
Bo`i}
Dok sam jo{ spavao, ~uo sam suprugu kako izlazi iz
stana na jutarnju bo`i}nu liturgiju u obli`nju crkvu u
centru Gradi{ke. Danas je Bo`i}.
Kada god je Bo`i}, meni na um padaju proslave
Bo`i}a iz mog djetinjstva. Sje}am se majke koja rano
ustaje, pravi ~esnicu `utu kao vosak. Hrane je na stolu
uvijek bilo vi{e nego obi~no. Miris tamjana, koji golica
nozdrve, {iri se po ku}i. Jutro hladno, snijeg {kripi pod
nogama, ledenice vise na prozorima kao srebrne srme.
U snijegu tragovi saonica i ljudske stope od pro{le no}i.
Sve je tiho. Kao da je vrijeme stalo. Tako je bilo nekada.
Opet sam u novoj 2009. godini. Na televiziji gledam
u`asne slike ratnih de{avanja iz Gaze. Zar i na dana{nji
dan? [ta bi Isus rekao kad bi se vratio u Svetu zemlju i
vidio {ta se danas tamo de{ava - pitam se onako samo za
sebe. U Palestini `ivi jedan broj pravoslavnih hri{}ana.
Tako je mnogo pitanja, a tako malo odgovora. Na um
mi pada sjajna opaska Me{e Selimovi}a iz njegove knji-
ge sje}anja, u kojoj on ka`e, da je Hristova ideja da se
`rtvuje za sve ljude u svojoj biti veli~anstvena.
U dvanaest sati po~inje ru~ak. To je mali porodi~ni
ritual. Moj mla|i sin Bojan demonstrira svoje znanje iz
vjeronauke. ^ita „O~e na{

.
^etvrtak, 8. januar
Zimska idila
Gradi{ka je osvanula u snijegu. Na televiziji vidim
da snijeg pada i u drugim krajevima BiH. Napolju pra-
va zimska idila, mada bolje upu}eni ka`u da su ovaj izr-
az smislili oni koji su bili dobro za{ti}eni od hladno}e,
dok su sve to posmatrali iz toplih prostorija. Mene sva-
ka zima podsje}a na snjegove Podgrme~a, moga rodnog
kraja. Kre}em na posao u Banjaluku.
Danas su ~lanovi Predsjedni{tva odr`ali konsultaci-
je u vezi s problemom isporuke gasa BiH iz Rusije.
Po~ele su sve~anosti u vezi s obilje`avanjem Dana RS.
Poslije podne, ja, Stefan i Bojan, odlazimo kod moje
sestre bliznakinje Mire, koja `ivi nedaleko od nas u Gr-
adi{ci. Ba{ smo se lijepo ispri~ali o svemu i sva~emu. I
sve to uz sarmu, kukuruzu i {ape. Nije li to divno?
Petak, 9. januar
Obrad iz Zagreba
Snijeg je prestao padati. Ustao sam kasno. Lijep je
osje}aj kad zna{ da ne mora{ raniti nigdje. Kad sam bio
dijete, morao sam rano ustajati i pje{a~iti u {kolu.
Mo`da je to razlog, {to danas kada sam stariji, nastojim
iskoristiti svaku priliku da du`e odspavam. Ujutro za-
vr{avam ovaj dnevnik.
Iz Zagreba me zove moj prijatelj i radni kolega Obr-
ad Savi}. Obrad radi u Ambasadi BiH u Zagrebu. Veli,
prolazi kroz Gradi{ku, pa bi da se nakratko vidimo.
Gdje }emo drugo nego u kafanu. U Pabu sjedimo i ra-
zgovaramo. Ja postavljam pitanja, a Obrad odgovara.
Sve po diplomatskom protokolu, i uz ~a{icu crnog vina.
Raspitujem se o svemu i sva~emu, {ta se de{ava u Zagre-
bu, gdje su nam kolege, ko je od ranijih diplomata iz dr-
ugih ambasada ostao jo{ u Hrvatskoj? Kako i ne bi, ka-
da sam tamo 2005. godine proveo osam mjeseci kao
otpravnik poslova Ambasade BiH u Hrvatskoj.
Danas je Dan Republike Srpske. Tim povodom pre-
dsjednik RS organizovao je prijem za predstavnike ku-
lturnog, politi~kog i javnog `ivota. Vrijeme je da za-
vr{im ovaj dnevnik. Spremam se za prijem. A onda opet
dolazi vikend.
Sta bi Isus rekao kada bi
se vratio u Svetu zemlju
Dva vesela Bosanca zavr{ila u finalu rijaliti {oua, nije li to lijepo za zemlju koja pani~no treba ovakve sitne
male pobjede i uspjehe z Badnjak vratio sje}anja na djetinjstvo, kako je to davno bilo
Latinovi}: Vikend i praznike koristim da se naspavam k'o ~ovjek
13 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
14 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
U PRODAJI JE
15 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Globalna kriza i utjecaj na BiH
XEKONOMIJA
Zaklju~ivanje ocjena i mogu}nost popravljanja
X
OBRAZOVANJE
Djeca pred komisijom
budu u jo{ ve}em gr~u
Zakon utvrdio pravila z U~enici se mogu `aliti zbog ocjena
Zimski raspust za oko
60.000 u~enika srednjih i
osnovnih {kola Saraje-
vskog kantona trajat }e do
2. februara. Ocjene za pr-
vo polugo|e trebale su bi-
ti zaklju~ene krajem
pro{le godine.
- Sada slijedi verifika-
cija ocjena na nasta-
vni~kim vije}ima - ka`e
Sretko @muki}, savjetnik
za pred{kolsko, osnovno i
srednje obrazovanje u Ka-
ntonalnom ministarstvu
obrazovanja i nauke.
Na~in ocjenjivanja
u~enika utvr|en je pravi-
lnikom koji, kako tvrdi
@muki}, ujedno i {titi prava
u~enika na fer ocjenjivanje.
Za{titne mjere
- Predvi|ena je i mo-
gu}nost `albe na ocjenu,
koja se podnosi nasta-
vni~kom vije}u, a ono je
mora razmatrati u roku od
tri dana. Ukoliko se ustano-
vi da ocjena nije osnovana,
formira se komisija za pro-
vjeru znanja u roku od dva
dana. Na taj na~in eliminira
se mogu}nost da se nasta-
vnik i`ivljava nad u~enici-
ma - ka`e @muki}.
U~enicima ili njegovim
roditeljima za podno{enje
`albe ostavljen je rok od 48
sati nakon {to je potvrdi
odjeljensko vije}e.
- Ma kakva komisija.
Djeca pred komisijom bu-
du u jo{ ve}em gr~u, to je
atak na njihovu psihu -
ka`e potpredsjednica
Udru`enja vije}a roditelja
osnovnih {kola u KS
Amela Penava.
Prema njenim ri-
je~ima, jednostavnije je da
nastavnici i profesori bu-
du to {to jesu, pedagozi i
realni ocjenjiva~i.
Kona~ni uspjeh
Prema Pravilniku, za-
klju~na ocjena ne predsta-
vlja aritmeti~ku sredinu
svih ocjena, ve} se u obzir
uzima i op}i utisak koji
nastavnik o u~eniku sti~e
u toku pra}enja rada,
uvjeta i drugih faktora,
{to, bi, prema
@muki}evim rije~ima, tr-
ebalo ohrabriti u~enike,
jer to zna~i da slaba ocje-
na na po~etku ne mora
utjecati na kona~ni usp-
jeh.
- To se u osnovnim {ko-
lama uglavnom primjenju-
je, ali kada je rije~ o sre-
dnjim, tu ve} ima nepravi-
lnosti. Ocjene se jednosta-
vno zbrajaju, posebno u pr-
vim razredima, kada profe-
sori nedovoljno poznaju
u~enike. Tako im je lak{e -
ka`e Penava, apeliraju}i na
po{tivanje zakonskih nor-
mi. A. MUMINOVI]
- Svako ocjenjivanje,
individualno ili komisi-
jsko, kod u~enika izazi-
va neku vrstu stresa.
Smatra se da komisijsko
predstavlja te`i problem
- ka`e psiholog Ismet
Dizdarevi}.
Uspje{nost komisi-
jskog ispita, navodi Di-
zdarevi}, zavisi i od psi-
holo{kog profila ~lanova
komisije, da li su strogi
ili blagi nastavnici, odno-
sno, od njihovog iskustva
i sposobnosti da budu {to
objektivniji tokom ispiti-
vanja u~enika.
Strogi ili blagi nastavnici
@muki}: Za{tita prava u~enika
Pre`ivjeli smo prvi udar,
drugi }e biti mnogo stra{niji
Efekti globalnog udara u 2009. najvi{e }e se osjetiti u na{em najja~em izvoznom
sektoru - metalnoj industriji, ali ni drugi ne}e bolje pro}i, upozorava Igor Gavran
G
lobalna ekono-
mska kriza po~ela
je ameri~kom fina-
nsijskom krizom
po~etkom druge polovine
2008. godine, a njen se
utjecaj poslije pro{irio i
na globalno tr`i{te.
Podr{ka dr`ave
U na{oj zemlji, fina-
nsijska kriza je prvo pogo-
dila banke pa su gra|ani
pani~no po~eli dizati de-
pozite i u 30 dana iz bana-
ka povukli vi{e od 100 mi-
liona maraka iako bankar-
ske grupacije koje domi-
niraju na{im tr`i{tem ni-
su bile me|u najugro`eni-
jima ovom krizom.
Menad`er Sektora Va-
njskotrgovinske komore
BiH (VTK) za makroeko-
nomiju Igor Gavran za
“Sedmicu” ka`e da se u
totalnoj panici najbolje
sna{la Centralna banka
BiH (CBBH), koja je sma-
njivanjem obavezne rezer-
ve obezbijedila ve}u likvi-
dnost bankama.
- S obzirom na to da je
kriza generirana u finansi-
jskom sektoru, posebno u
bankarskom i u tr`i{tu kapi-
tala, njegovi se nekada domi-
nantni akteri sada suo~avaju
s rizikom potpune propasti i
nestanka, a sli~na opasnost
prijeti i gigantima u realnom
sektoru. Najja~i utjecaj kriza
ima na druge razvijene svje-
tske ekonomije, jer su i nji-
hove veze s ameri~kim
tr`i{tem najja~e, dok su efe-
kti na nerazvijene zemlje,
poput BiH, neuporedivo
manji - ka`e Gavran.
Prema njegovim ri-
je~ima, o~ekivani negati-
vni efekti na finansijski se-
ktor u BiH za sada }e se za-
dr`ati u okvirima po-
ve}anja kamatnih stopa na
kredite i poo{travanja uvje-
ta za njihovo dobivanje.
- Globalna kriza nije
mnogo utjecala na BiH
kao na razvijene zemlje,
ali mi imamo doma}u kri-
zu koja traje ve} godina-
ma, a to je kriza privrede.
Rezultat u`asnog stanja u
ve}ini sektora je i ogro-
man vanjskotrgovinski
deficit - ka`e Gavran.
Vanjskotrgovinski de-
ficit u 2008. je rekordno
pogor{an, prije svega zbog
unutra{njih slabosti na{eg
privrednog sistema, neu-
re|enog i nejedinstvenog
tr`i{ta i pogubne pasivno-
sti nadle`nih institucija.
- Isti je slu~aj s nezapo-
sleno{}u, koja se u BiH
smanjuje jedino stati-
sti~kim akrobacijama i pr-
omjenama metodologije
njenog izra~unavanja, dok
su stalne najave grandio-
znih stranih ulaganja oda-
vno u domenu nau~ne fa-
ntastike i bez ikakvog rea-
lnog osnova. Efekti globa-
lne ekonomske krize u
2009. najvi{e }e se osjetiti
upravo u na{em najja~em
izvoznom sektoru, a to je
metalska industrija - na-
gla{ava Gavran.
Pored otpu{tanja ra-
dnika u ovom sektoru u
BiH, mogu}a su i otpu{ta-
nja na{ih radnika u inoze-
mstvu, {to je u Sloveniji,
gdje radi vi{e hiljada
na{ih radnika, ve} po~elo.
Gavran ka`e da se veli-
ki problemi o~ekuju i u
gra|evinarstvu i industriji
gra|evinskih materijala,
jer kreditna kriza ote`ava
finansiranje gradnje, sma-
njuje potra`nju i cijene ne-
kretnina, {to, posljedi~no,
smanjuje i potra`nju
gra|evinskog materijala.
- Na meti je i energe-
tski sektor, koji }e se
suo~iti sa zna~ajnim pa-
dom potra`nje, uzrokova-
nim smanjivanjem obima
proizvodnje velikih indu-
strijskih potro{a~a i na do-
ma}em i na stranom
tr`i{tu, {to }e ote`ati reali-
ziranje ambicioznih pla-
nova ulaganja u nove proi-
zvodne kapacitete i restru-
kturiranje i integraciju ru-
dnika - upozorava Gavran.
Energetski sektor
Na{a najperspektivnija
grana su poljoprivreda i
proizvodnja hrane, jer je
to sektor koji je u pretho-
dnom periodu i u svijetu
postao jedan od najprofi-
tabilnijih zahvaljuju}i ko-
ntinuiranom rastu cijena
proizvoda.
- Na`alost, kod nas ovaj
profit ostvaruju najve}im
dijelom trgovci i uvoznici
stranih finalnih proizvoda,
dok se doma}i proizvo|a~i
suo~avaju s brojnim siste-
mskim problemima i nelo-
jalnom stranom konkure-
ncijom. Pove}anje
dr`avnih poticaja primar-
noj poljoprivrednoj proi-
zvodnji i stimuliranje ula-
ganja u ovoj oblasti omo-
gu}ilo bi doma}im proi-
zvo|a~ima da krizu, u ko-
joj }e se na}i i njihovi stra-
ni konkurentni, kona~no
iskoriste za pove}anje
u~e{}a na doma}em
tr`i{tu, bez kojeg je nerea-
lno o~ekivati izvoznu
ekspanziju - ka`e Gavran.
Prema njegovim ri-
je~ima, s poja~anim pro-
blemom likvidnosti
suo~it }e se i tekstilna
industrija, koja kontinuir-
ano posluje na granici re-
ntabilnosti.
Ismar [MIGALOVI]
Turizam, ~iji potenci-
jali ni u ranijem periodu
nisu optimalno kori{te-
ni, bit }e ugro`en padom
`ivotnog standarda u
BiH i svijetu, {to dovodi
do smanjivanja broja tur-
ista. Prve negativne efe-
kte mogu o~ekivati veli-
ki zimski centri, posebno
olimpijske planine, gdje
je zna~ajno ulo`eno u
infrastrukturu i smje{ta-
jne kapacitete.
Neiskori{tenost turizma
Gavran: Najave
velikih stranih ulaganja
odavno su u domenu
nau~ne fantastike
16 10. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
RETROVIZOR
k
u
l
t
[ou
Zavr{eni,
{to bi re-
kli, reali-
tiji: izgu-
bljeni
na|eni,
big ovo
ono, zvijezde, ples... I,
kao, niko to nije gledao,
antiprotivni, a kako mo-
gu znati {ta je ako nisu
gledali? Priznajem, gle-
d’o sam ponekad ono {to
je pobijedio Babaja! Ma,
ne bih ja, ali `ena i k}er-
ka upale, pa i ja pomalo
bac’o oko... I uzmem no-
vine, legnem, k’o pravi
intelektualac, ~itam pre-
ko nao~ala, a sve virim...
U, vidi, onaj dobro pjeva
meni dragu pjesmu, pa
zraknem... I tako to...
Pare
E, moj
Vu~ko, ja-
rane. Ha-
man ti fr-
talj vije-
ka, a para
nemaaaa.
Ni za neki poklon~i}. A
neki ~iko se zainati i za-
ko~i i bud`et gradski... I
sad neki budni sanjaju
da bismo opet mogli do-
biti olimpijske igre. Ma-
lo morgen! Mo`emo do-
bit igre bacanja kamena
s ramena mjesnih zaje-
dnica. A i to s upitni-
kom.
Graditelji
Emir ministar gradio
bi pozori{te u novom di-
jelu grada. A drug vi-
je}nik Grada u starom.
Lijepo. Neka kulture
narodu... Strah me samo
da ne po~nu i ostali vi-
je}nici tra`it da se grade
teatri i po mjesnim zaje-
dnicama. K’o domovi
kulture birvaktile. I ha-
jde, sagradi se i {ta? Ko
}e to pla}at, odr`avat...
Pa, i ove ku}e koje ima-
mo kukaju da ih niko ne
zarezuje.
Dom mladih
Eto, reno-
virali smo
Dom
mladih,
pa {ta?
Nigdje
svirke,
mladih grupa, rokenro-
la... A svega ima osim to-
ga.
A pri~alo se na sva
usta - to je povratak ro-
kenrola u Sarajevo, mla-
di }e vje`bat, bit }e prvi
nastupi, rok maratoni,
gitarijade, ma sva{ta. I
na kraju - ni{ta! Ma, ka-
kav rokenrol!
Pi{e: M. Daki}
XEKSKLUZIVNO
D`eraldin Bruks (Geral-
dine Brooks), dobitnica Puli-
cerove nagrade 2006. godine
za roman „Mart“, ro|ena i odrasla u Australiji, bila je dopisnik
„The Wall Street Journala“ iz BiH, Somalije i Bliskog istoka.
Sada `ivi u SAD. Poznati je publicista i autor historijskih roma-
na.
Roman „Ljudi knjige“ inspirisan je Sarajevskom Hagadom.
„Dnevni avaz“ objavljuje ekskluzivne odlomke iz romana koji }e
uskoro objaviti izdava~ka ku}a „Buybook“.
O KNJIZI I AUTORU
Odlomci iz romana „Ljudi knjige“ D`eraldin Bruks
XBOSANSKOHERCEGOVA^KI STVARAOCI
Izdava~: Buybook,
Sarajevo, 2009.,
prijevod s engleskog:
Belma Kartal, urednici:
Damir Uzunovi},
Ida Hamidovi}
M
o`da najbolje da odmah
ka`em da je ovo ne{to
{to ja obi~no ne radim.
Najradije radim sama, u svojoj
urednoj, tihoj, dobro osvijetljenoj
laboratoriji, uz kontrolisane uslo-
ve gdje mi je sve nadohvat ruke.
Istina je da sam izgradila reputaci-
ju nekog ko, kad to okolnosti za-
htijevaju, mo`e uspje{no da radi i
izvan laboratorije - kada muzeji
nisu voljni platiti osiguranje za pr-
evoz nekog eksponata, ili kada pri-
vatni vlasnik neke kolekcije ne
`eli da iko zna {ta ta~no posjeduje.
Istina je i da sam i prije puto-
vala preko svijeta da obavim neki
zanimljiv posao. Ali nikad prije
nisam bila na ovakvom mjestu: u
sali za sastanke usred grada u ko-
jem se prestalo pucati prije malte-
ne pet minuta.
Bosanski policajci
Prije svega, u mojoj laborator-
iji nema stra`ara koji se muvaju
oko mene. To jest, u muzeju radi
nekoliko ne~ujnih profesionalnih
radnika iz obezbje|enja, ali niko
od njih ni u snu ne bi pomislio da
upada u moj radni prostor. To ne
vrijedi za ovda{nju ekipu. Njih
{estoricu.
Dvojica iz obezbje|enja ba-
nke, dvojica bosanskih policajaca
koji paze na ove iz obezbje|enja
banke, i jo{ dvojica mirovnjaka iz
Ujedinjenih nacija koji paze na
bosanske policajce. I svi glasno,
na bosanskom ili danskom, ra-
zgovaraju preko svojih radiou-
re|aja koji kr~e. I, povrh svega, tu
je jo{ i zvani~ni posmatra~ UN-a
Hamish Sajjan. Prvi {kotski Sikh
kojeg sam upoznala. Sre|en u
odijelu od tvida, sa tamnoplavin
turbanom. Toga samo u UN-u
ima. Morala sam ga zamoliti da
ka`e Bosancima da u prostoriji u
kojoj treba da do|e manuskript iz
15. stolje}a ne}e biti pu{enja. Po-
licajci su postali jo{ nestrpljiviji.
Hemijska analiza
I sama sam se uzvrpoljila.
^ekali smo ve} dva sata. Poku{ala
sam da uradim sve {to mogu da
vrijeme {to br`e pro|e. Zamolila
sam stra`are da mi pomognu da
veliki konferencijski stol premje-
stim bli`e prozoru da {to bolje
iskoristimo svjetlost.
Sastavila sam stereoskop i pore-
dala svoje alatke: dokument kame-
ru, sonde i skalpele. @elatin u epru-
veti topio se na jastu~i}u za zagrija-
vanje, a {krobna smjesa, lanena vla-
kna, zlatna folija bili su spremni,
kao i plasti~ne, prozirne kesice u
slu~aju da imam sre}e i izme|u ko-
rica prona|em kakve ostatke. Ne-
vjerovatno je koliko se mo`e sazna-
ti o nekoj knjizi hemijskom anali-
zom jedne kru{ne mrvice. Janje}e
ko`e, rolne papira ru~ne izrade u
razli~itim bojama i teksturama,
spu`vice postavljene u obliku koli-
jevke, sve je bilo spremno za knji-
gu. Ako nam je ikad donesu.
(Oprema teksta
je redakcijska)
Osman Aziz je knji`evni pseudonim pod
kojim su pisali i svoje zajedni~ke radove obja-
vljivali Osman Nuri Had`i} i Ivan Mili~evi}.
Osman Nuri Had`i} je ro|en u Mostaru
1869., a umro 1937. godine. Mekteb, ru`diju i
medresu zavr{io je u svom rodnom Mostaru, a
{erijatsku suda~ku {kolu u Sarajevu, nakon ~ega
se upisao na pravo u Be~u, te diplomirao u Zagr-
ebu. Ivan Mili~evi} je ro|en u Mostaru 1863.
godine, a umro u Sarajevu 1950. Pravne je zna-
nosti studirao u Be~u. Prvi je doktor prava iz
Hercegovine.
Njihovo osobno prijateljstvo i dru`enje dugi
niz godina dovelo ih je do ideje da zajedno
po~nu pisati i pod zajedni~kim pseudonimom
objavljivati knji`evna djela. Rijetka su djela koja
su potpisana njihovim pravim prezimenom i
imenom. Sve donedavno niko pouzdano nije
mogao ustvrditi {ta je djelo jednog a {ta drugog
u njihovoj zajedni~koj prozi.
- Me|utim, analiza karaktera i knji`evne bi-
tnosti djela koja su Osman Had`i} i Ivan Mi-
li~evi} svaki za se objavljivali pod posebnim
imenima i prije stvaranja knji`evnog tandema
„Osman-Aziz“ ili izvan njega, te pozitivna i ne-
gativna eliminacija knji`evnih karakteristika,
mogu pru`iti neke indikacije njihove diferenci-
jalne poetike.
Istina je i da sam i prije putovala preko
svijeta da obavim neki zanimljiv posao
Nikad prije nisam bila na ovakvom mjestu: u sali za sastanke
usred grada u kojem se prestalo pucati prije maltene pet minuta
Mapa Sarajevske Hagade
Dva pisca pod jednim imenom
Osman Aziz je knji`evni pseudonim pod kojim su pisali i svoje
zajedni~ke radove objavljivali Osman Nuri Had`i} i Ivan Mili~evi}
Bruks: Dobitnica Pulicerove nagrade
Osman Nuri Had`i} (lijevo) sa Ivanom Azizom
Mili~evi}em (desno)
Zajedni~ka djela
Djela ovih pisaca su: „Smrt Smail-age
^engi}a“, pripovijetka; „U vinogradu“, pri-
povijetka; „Dr`’te ga tamo, ne pu{}ite ga
amo“, pripovijetka; „Na Neretvi“, pripovi-
jetka; „S puta i ceste“, zbirka crtica; „Bez
nade“, roman; „Bez svrhe“, roman.
1. TA^NO
Najutjecajnija knjiga
vojne misli uop}e
Cun-ze (Sun Cu) je
kineski mislilac, pisac,
diplomat i general, te
Konfu~ijev savreme-
nik i autor ~uvenog
„Umije}e ratovanja“.
To djelo napisano je za
vrijeme cara Ho Lua iz
dinastije Vu (Wu). Or-
iginal je napisan u trinaest poglavlja i,
vjerovatno, je najutjecajnija knjiga vo-
jne misli uop}e. U njoj se na sa`et i je-
zgrovit na~in opisuje {to je rat, kako ga
voditi, kako ga izbje}i, kako pobijediti i
kako ~asno podnijeti poraz. To djelo je i
filozofski pristup temi, ne samo pra-
gmati~ni.
U 10. stolje}u iz Japana dolaze misio-
nari u Kinu gdje se susre}u s tim djelom
i u prijepisu i prevodu na japanski jezik
odnose ga u svoju zemlju gdje je imalo
golemog uticaja na stvaranje nove filozo-
fije ratovanja i stvaranje Bu{ido-kodeksa,
filozofske potke samurajskog na~ina `iv-
ota.
Ro|en je 544. a umro 496. godine pri-
je nove ere.
2. TA^NO
Aleksandrov mozaik
remek-djelo prikaza bitke
Aleksandr-
ov mozaik je
r emek- dj el o
dramati ~nog
prikaza bitke.
To je prizor bi-
tke kraj Isa izme|u Aleksandra Velikog i
perzijskog kralja Darija. Prona|en je u
takozvanoj Caza del fauno u Pompejima.
Izra|en je vjerovatno po mozaiku Fi-
loksena iz Eritreje iz ~etvrtog stolje}a pr-
ije nove ere, tehnikom vermiculstum, si-
tnim kockicama u bogatim nijansama
boja.
3. NETA^NO
Alfa Romeo lombardijska
fabrika automobila
Alfa Romeo je itali-
janska fabrika za proi-
zvodnju automobila
osnovana 1907. godi-
ne, ali se ne mo`e re}i
da nije poznato za{to
je tako nazvana. Ime
ALFA je dobiveno
kao skra}enica od Anonima Lombarda
Fabbrica Automobili, {to zna~i lombar-
dijska fabrika automobila, javno vla-
sni{tvo.
Kavaljere Ugo Stela (Cavaliere Ugo
Stella) i Francuz Aleksandr Darak
(Alexandre Darracq) osnovali su fabri-
ku automobila pod imenom „Darracq
Italiana“ i u po~etku su proizvodili au-
tomobile u Napulju. Nakon raspada pa-
rtnerstva, Stella je preselio proizvodnju
u predgra|e Milana, a firma je dobila
novo ime ALFA.
Prvi ALFA model bio je 1910 24 HP
(po snazi motora od 24 konjske snage).
Po~ela je i proizvodnja sna`nijih motora
i u~e{}e na ALFA-e na sportskim trka-
ma. Prvi svjetski rat je zaustavio proizvo-
dnju automobila. Godine 1919. nastavili
su sa proizvodnjom, a sljede}e godine fir-
ma dobiva novo ime Alfa Romeo.
1.
Cun-ze je kineski mislilac, pisac,
diplomat i general, te Konfu~ijev
suvremenik i autor ~uvenog djela
„Umije}e ratovanja“?
2.
Aleksandrov mozaik je remek-dje-
lo dramati~nog prikaza bitke?
3.
Alfa Romeo je italijanska fabrika
za proizvodnju automobila, ali nije
poznato za{to je tako nazvana?
Ta~no
Neta~no
sveznadar
49
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
Potrebno je: 1 pile, 40 g mrkve, 40 g
per{unovog korijena s li{}em, 20 g
korijena celera, 20 g luka, 1,5 l hla-
dne vode, so, biber u zrnu.
Na~in pripreme:
1. O~i{}eno i oprano pile stavite da
se kuha u hladnu vodu zajedno s
mrkvom, per{unom, celerom, ne-
koliko zrna bibera i kri{kama luka
pope~enim na plo~i {tednjaka.
2. Dodajte so i kuhajte supu na laga-
noj vatri dok meso ne omek{a.
3. Kuhanu ko-
ko{ izvadite iz
supe, a supu
pr oci j edi t e.
Ako je supa
previ{e masna,
treba je ostavi-
ti da se ohladi,
pa s povr{ine
odstranite suvi{nu masno}u.
4. U procije|enu supu ukuhajte do-
ma}e rezance ili neki drugi dodatak.
Poslu`ivanje:
Po `elji, dodajte nasjeckani per{un
prije poslu`ivanja.
Ovaj i druge recepte na}i }ete u
najnovijoj „Va{oj kuharici“
Jela za hladne dane
Okrepljuju}a pile}a supa
@ene koje s godinama ne unose ma-
nje hrane imaju ve}i rizik od nakupljanja
suvi{nih kilograma za vi{e od polovice. U
studiji su u~estvovale 192 `ene prosje~ne
dobi 40 godina. @ene nisu bile pretile, ni-
su jo{ u{le u menopauzu, niti su pu{ile. Na
po~etku studije nau~nici su sedam dana anali-
zirali hranu koju su ispitanice jele, te njihovu
fizi~ku spremu. Isto su ponovili i nakon tri go-
dine. Pokazalo se da su `ene s godinama sklo-
nije nakupljanju suvi{nih kilograma i masnog
tkiva. No, to ne vrijedi za sve `ene: ispitanice
koje su po~ele unositi manje hrane, ~ak i ako
nisu bile tjelesno aktivnije od ostalih, postigle
su znatno manje pove}anje tjelesne mase.
PREZIME
TV VODI-
TELJICE
NA SLICI
VRSTA
VI[NJE
[AV NA
@ENSKOJ
^ARAPI
BLAGO,
IMETAK
(mn.)
DRUG,
PRIJATELJ
ELEKTRON
REKLAMNI
LISTI]I,
PLAKATI
ASTAT
STARJE[I-
NE SAMOS-
TANA
IDEJA,
MISAO
IME
TV VODITE-
LJICE NA
SLICI
O.Z.
SPRAVA,
NAPRAVA
OMAMLJE-
NOST
DIO PUTA
NAPAD,
NAVALA
STAR
^OVJEK,
STARAC
PAMELA
ODMILJA
REBRASTA
TKANINA
ZEMLJI[NA
MJERA
PODSTAV-
LJATI VATU
”REZERVNI
ALAT I PRI-
BOR”
PJEVA^ICA
COKOJA
VRSTA
CVIJETA
GLUMAC
REDFORD
POLET,
ZANOS
RITA,
DRONJAK
TONA
ALT
VOLUMEN
TAPETAR-
SKI ZANAT
KREM, DMITAR, LA,
ANDUZ, NZ, AMARA,
SAMKA, SANSKRT,
LET, IDA, LARMATI,
KARLO JANKA, ANTE-
NA, AERO
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
1678
ISTRA@IVANJA Stres na radnom mjestu
Posao uni{tava
vitak struk
Figura pje{~anog sata izumire me|u modernim
`enama zbog njihovih poslovnih karijera
@ene koje rade imaju manje
{anse da se pohvale zaobljenim
bokovima, uskim strukom te
oblom stra`njicom zbog stresa
uzrokovanog poslom. Umjesto
toga, `enama s uspje{nom kari-
jerom i na visokom polo`aju
vjerov0atnije }e se vi{ak ma-
sno}e nakupljati oko struka, a
ne bokova, tvrdi antropologinja
Elizabet Ke{den (Elizabeth Ca-
shdan).
@ene danas ~e{}e imaju tzv.
kvadratnu figuru, a ne zaoblje-
nu, kojom su se hvalile ljepotice
50-ih godina. Profesorica Ca-
shdan ove promjene u gra|i
`ena pripisuje androgenima,
vrsti hormona koja uklju~uje
testosteron. Ovi hormoni po-
ma`u `enama da postanu fi-
zi~ki ja~e i otpornije na stres,
{to je nu`no za uspje{nu karije-
ru.
Medicinske studije su ve}
prije pokazale da je omjer str-
uk-bokovi 0,7 - dakle kad {irina
struka ~ini 70 posto {irine bo-
kova - povezan s ve}om plodno-
sti kod `ena i ni`im rizikom od
hroni~nih bolesti. No profesor-
ica je otkrila da ovakav omjer
rijetko imaju `ene koje su pod
pritiskom i moraju se same bri-
nuti za svoju egzistenciju. Kod
njih je uobi~ajen omjer 0,8.
Uspje{na karijera
sla`e salo oko
struka
jet set
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 50
Grupa „Mjese~ari“ slavi 20. godi{njicu postojanja
U maju koncert u Sarajevu
Sarajevska rok grupa „Mjes-
e~ari“, koja iza sebe ima pet
albuma, u maju }e proslaviti 20.
godi{njicu postojanja. Prvi mu-
zi~ki materijal pod nazivom
„One {etaju“ iza{ao je 1988. go-
dine, a jedan od njihovih na-
jve}ih hitova je pjesma „Uzmi
papka u tramvaju“ koja je sni-
mljena tokom rata u BiH.
- S obzirom na to da u poslje-
dnje vrijeme rijetko sviramo
zbog poslovnih obaveza i navale
turbofolka, raduje nas koncert
koji }emo odr`ati u Sarajevu po-
vodom druge decenije postoja-
nja „Mjese~ara“. Osim toga,
imamo namjeru snimiti i live al-
bum sa ovog ro|endanskog sla-
vlja - ka`e lider grupe Omar Me-
hmedba{i}. A. I.
RAZGOVOR Otvoreno s Omerom Pobri}em
Spreman sam di}i kredit
da se bosanski sevdah
~uje u Sidnejskoj operi
Hanka Paldum prestala je sara|ivati s Vuka{inovi}em jer je vidjela da se to
ne isplati, dok se Vare{anovi} odjednom sjetio dede sevdalije, ka`e Pobri}
Inicijator i osniva~ Instituta
sevdaha je poznati sevdalija i har-
monika{ Omer Pobri}. Svojim
radom i prezentiranjem sevdaha
stekao je reputaciju na svim ko-
ntinentima. Kao i svako drugo
udru`enje, i Institut sevdaha: Fo-
ndacija Omera Pobri}a susre}e se
s nizom problema koje, ugla-
vnom, rje{ava iskusni Pobri}.
Decenije djelovanja na estra-
di ovog su umjetnika nau~ile da
na vrijeme reagira na materija-
lne i ostale probleme Instituta.
Trajna ljepota
- Ove godine ulazimo u se-
dmu godinu postojanja. U
po~etku su nas kolege omalo-
va`avale, ismijavale i onda sam
ih pobijedio. Rekli su da radim
pretencioznu stvar, pa su mi on-
da bosanski intelektualci rekli
da smo s Institutom sevdaha pr-
evazi{li njihova o~ekivanja. Ka-
da smo po~injali 2003. godine,
sevdah je bio na najni`im grana-
ma. Pored mene, bio je i Safet
Isovi}, koji nije trebao sistem,
jer je on sam po sebi to bio.
Ostali su a{ikovali s drugim pra-
vcima - ka`e Pobri}.
Danas kada je Institut sevda-
ha zagazio u sedmu godinu dje-
lovanja, nema Safeta Isovi}a,
oslonca njegovog postojanja, ali
udru`enje je uspjelo vratiti sve
druge interpretatore u sevdah.
- Hanka Paldum prestala je
sara|ivati s Mili}em Vuka{ino-
vi}em, jer je vidjela da se to ne
isplati i da je vodi u propast ko-
liko god da je komercijalno. Ha-
ri Vare{anovi} se odjednom sje-
tio dede koji je prije 40 godina
bio sevdalija... To je priznanje
nama koji smo stalno vjerovali u
sevdah. Sevdah je opstao zato
{to je trajna ljepota. Svaki drugi
pravac u muzici bude i pro|e -
govori ovaj muzi~ar.
Pobri} isti~e da je imao pre-
krasan `ivot u sevdahu i od se-
vdaha, te mu je ~inom osnivanja
ove institucije `elio lijepim
uzvratiti. Nije se ni Pobri} na-
dao da }e to biti tako plodono-
sno. Nagla{ava da su u Institutu
svi podredili sebe sevdahu, dok
su na estradi uglavnom sevdah
podredili sebi.
Ozbiljniji pristup
- Prije nekoliko mjeseci bio
sam u Sidnejskoj operi u Austr-
aliji, gdje je nastupio i Goran
Bregovi}. Onda sam se zapitao,
ako on mo`e sa svojim tru-
ba~ima, za{to Omer ne bi mo-
gao nastupiti sa sevdahom?
^ekamo slobodan termin i mi-
slim da }emo u maju nastupiti u
toj najpresti`nijoj koncertnoj
dvorani. Spreman sam di}i kre-
dit da se bosanski sevdah ~uje u
Sidnejskoj operi - ka`e Pobri}.
U BiH pjevanje nije samo
pjevanje nego edukacija, veselje i
sli~no. Institut sevdaha nastoji
svemu tome ozbiljnije pristupiti.
Ne interesuje ga formula „ruke
gore, noge dole“. Omer obu~e
svoje kolegice „kao oklopnike“,
izvede ih na pozornicu i ka`e:
„Slu{ajte narode, ovo se zove lje-
pota sevdaha“. To je do sada izvr-
sno funkcioniralo gdje god da su
oti{li. Sevdah se mora teoretski
objasniti, pa onda otpjevati.
- Ja sam dervi{ sevdaha - re-
kao nam je na kraju ovaj poznati
sevdalija. A.TOMA[EVI]
- Neki dan neki bijednik na
nekoj prekodrinskoj TV otpjeva
sevdalinku: „Imal’ jada k’o kad
no} pada“. Ne zna {ta je no}no, a
{ta ak{amsko doba. Sretan sam
{to se bavim sevdahom, a nesre-
tan {to mnogo znam. ^ujem pu-
no materijalnih gre{aka. Kada
nekom to ka`em, ljudima to
smeta - ka`e ovaj sevdalija.
Vidim mnogo gre{aka
Pobri}: Pobijedio sam sve ljude koji su nas omalova`avali
Sretan sam
~ovjek
- Sretan sam ~ovjek. U
`ivotu sam se bavio onim {to
volim. Mislim da sam uspio
sa~uvati dostojanstvo. Gle-
dam plakat u Visokom gdje
pjeva Semir Hasi} i nastupa-
ju go-go plesa~ice. Ja sada ne
znam ho}e li narod do}i da
gleda golotinju ili slu{a nje-
govo pjevanje. Ina~e, on je
odli~an pjeva~. Tu mi imamo
problem. Sevdalinka se da-
nas gleda, a prije se slu{ala -
ka`e Pobri}.
Spec
z SARAJEVO - Pod markicom di-
skografske ku}e „Hayat Producti-
on“, u prodaji je dvostruki live CD
„Tereza A l’Olympia“, na kojem se
nalazi 25 pjesama koje je ova mu-
zi~ka diva izvela u presti`noj pari-
skoj „Olympiji“.
Rokvi}: Pozvao [ukalu jer je Hamo Salihbegovi} sprije~en da nastupi
Dragan Rokvi} ve~eras u „Coloseumu“
„Funk Time“ sviraju
sjajni muzi~ari
Bojanu Ahacu, Amaru ^e{ljaru i Rokvi}u
pridru`it }e se i Dino [ukalo
Prva koncertna promocija
nedavno objavljenog albuma
Dragana Rokvi}a „Funk Time“
bit }e odr`ana u sarajevskom
klubu „Coloseum“ ve~eras u 22
sata. Na sceni }e se na}i sjajni
muzi~ari s kojima je Rokvi} i re-
alizirao prvi samostalni album.
- Svirat }e Bojan Ahac, klavi-
jaturista, Amar ^e{ljar, bubnjar,
i Dino [ukalo, gitarista, koji ni-
je bio u postavi muzi~ara koji su
radili na albumu. Kako zbog br-
ojnih obaveza Hamo Salihbego-
vi} ne}e mo}i nastupiti ve~eras,
obratio sam se Dini koji se, na
sre}u, prihvatio nimalo lakog
posla. Pored pet-{est pjesama sa
mog albuma, izvest }emo jo{ to-
liko tu|ih, prili~no zahtjevnih
kompozicija. Izme|u ostalog, to
su pjesme Herbija Henkoka
(Herbie Hancock) i nekih dru-
gih imena, te je trebalo sve to
uvje`bati za kratko vrijeme -
ka`e Rokvi}.
Iako su odr`ali tek nekoliko
zajedni~kih proba, provjerena
ekipa garancija je za dobru svir-
ku.
- Radi se o muzi~arima koji
prate Dinu Merlina i Elvira La-
kovi}a Laku, dakle ljudima iza
kojih su zajedni~ke svirke. Na-
vikli su jedni na druge i to je bi-
tan momenat - dodaje Rokvi}.
Na albumu, koji sadr`i se-
dam pjesama, u~estvovali su i
Nedim Zlatar Basheskia, Sinan
Alimanovi}, Dado D`ihan,
Enes Zlatar Bure i Darko Po-
ljak.
- O~ekujem na promociji
~lanove svoga benda „Sikter“ i
ostale muzi~are, ali i ljude iz
ostalih bran{i koji vole muziku -
dodaje Rokvi}. S. A. A.
Ve~era{njim koncertom
Rokvi} }e zaokru`iti jedno
umjetni~ko poglavlje.
- Kontaktirao sam s nekim
ljudima iz Srbije te }e album
mo`da biti promoviran i ta-
mo. [to se ti~e BiH, odnosno
Sarajeva, sa~ekat }u eventua-
lne pozive organizatora ko-
ncerata, a ~eka me i mnogo
posla na animiranom filmu
„Sarajevo“, albumu „Sik-
tera“... - govori Rokvi}.
Promocije u Srbiji
[ukalo: Prihvatio nimalo lak posao
- U posljednje vrijeme bio je
aktuelan rad na novom albumu
grupe „Sikter“, ali kako nema
plina u Buretovom studiju
(Enes Zlatar, frontmen „Sik-
tera“ op.a), u`asno je hladno i
ne mo`e{ natjerati ~ovjeka da
obu~e ski-odijelo i radi. ^im
do|e plin i steknu se uslovi,
nastavljamo s miksom. \ani
Pervan iz benda „Letu {tuke“
ovih dana }e uraditi mastering
za nekoliko novih pjesama
„Siktera“ kako bi se zavrtjele
na radiostanicama i time naja-
vile album i koncert koji bi
uskoro trebao da se desi u Sara-
jevu - ka`e basista „Siktera“.
Zbog nestanka plina, i „Sikter“ stao s poslom
oglasi
Dnevni avaz Subota, 10. januar/sije~anj 2009. 51
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 033361 07 Mal
Mostar, 10. 12. 2008. godine
OGLAS
Pred naslovnim sudom dana 21. 06. 2007. godine tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije doo Mostar, Dire-
kcija za pokretnu mre`u, Ul. Kneza Branimira bb Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika Adrijana Peri},
Kutiliva~ bb Potoci potra`uju}i od tu`enog isplatu ukupnog iznosa za kori{tenje mobitel usluga u visini
od 281,44 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 176,89 KM po~ev od 15. 07. 2006. godine pa do isplate
- na iznos od 60,10 KM po~ev od 15. 08. 2006. godine pa do isplate
- na iznos od 44,45 KM po~ev od 15. 09. 2006. godine pa do isplate
uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana.
Kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredba-
ma ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezan odgovor dostavlja putem dnevnih novina „Dnevni avaz“.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na
osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Adrijana Peri}, na obavezni odgovor ko-
ji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBVEZNI PISMENI ODGOVOR
NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1
u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sa-
dr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}ni-
ka, te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne
nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog ko-
jih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE koji-
ma se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no
ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a
(~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1 ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l.
348. st. 4. FBiH).
Stru~ni saradnik
Branka Krtali}
OGLAS
Op}inski sud Mostar
07 58 Ps 027033 07 Ps
Op}inski sud u Mostaru to sudac Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektro-
privreda“ HZ HB, D.D. Mostar, ul. Blajbur{kih `rtava bb, protiv tu`enog Marinko Planini} Vl. Gr-
andprix CL, Ul. Zagreba~ka 14, radi: Komunalne i sl. usluge v.s.p. 10.475,03 KM, vanraspravno,
dana 29. 9. 2008. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da na ime duga potro{ene elektri~ne energije za vrijeme od 1. 12. 2003. godine
do 30. 11. 2006. godine isplati tu`itelju iznos od 10.475,03 KM sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 21. 6. 2007. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove pa-
rni~nog postupka u iznosu od 444,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje
ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a.
SUDAC
Divna Bo{njak
Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD SARAJEVO
CMS Broj: 65 0 O 056617 08 O
Sarajevo, 19. 12. 2008. godine
Op}inski sud Sarajevo i to sudski stru~ni saradnik Nina [abi}, u ostavinskom postupku iz dne 21.
07. 2008. godine umrli Zulfikarpa{i} Adil sin Huseina, JMB 2312921173511, ro|en 23. 12. 1921.
godine u Fo~i, dr`avljanin BiH, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu, dana 19. 12. 2008. godine,
donio je slijede}i:
OGLAS
Kod ovog suda u toku je ostavinski postupak iza umrlog Zulfikarpa{i} Adila sina Huseina dne 21.
07. 2008. godine u Sarajevu.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo na naslje|e, da se u roku od godinu dana od dana objavljiva-
nja oglasa u „Slu`benim novinama FBiH“ prijave ovom sudu.
Po isteku roka od godinu dana, sud }e raspraviti zaostav{tinu na osnovu podataka sa kojima raspola`e.
SUDSKI STRU^NI SARADNIK
Nina [abi}, s.r.
OP]INSKI NA^ELNIK
Broj: 02-34-47/09
Datum: 8. 1. 2009. godine
Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 49/05), ~lana 37. Statuta
Op}ine Fo~a („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona“, broj 8/08), ~lana 8. Pr-
avilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka slu`bi za
upravu Op}ine Fo~a, broj: 02-34-1519/06, od 19. 5. 2006. godine i ~lana 3. Pravilnika o
radu i radnim odnosima dr`avnih slu`benika i namje{tenika u organu dr`avne slu`be
Op}ine Fo~a, broj: 02-05-2574/06, od 16. 10. 2006. godine, na~elnik Op}ine, raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme
1. Namje{tenik - Vi{i referent za popunu i mobilizaciju ljudstva, MTS-a i opreme 1 izvr{ilac
Kratak opis poslova radnog mjesta:
Obavlja poslove popune i mobilizacije ljudstva, opremanja {taba, slu`bi i jedinica civi-
lne za{tite i poslova a`uriranja kartoteke jedinica civilne za{tite u op}ini, u~estvuje u or-
ganizovanju jedinica i povjerenika civilne za{tite po mjesnim zajednicama i drugim su-
bjektima, vodi evidenciju MTS-a i opreme {taba, slu`bi i jedinica civilne za{tite,
u~estvuje u izradi, a`uiranju i realizaciji mobilizacijskog plana Op}inskog {taba civilne
za{tite,vr{i pripremu akata i propisa za Slu`bu civilne za{tite i Op}inski {tab civilne
za{tite, izra|uje analize, informacije i izvje{taje, a obavlja i druge administrativne i da-
ktilografske poslove za potrebe Slu`be civilne za{tite u op}ini.
Uslovi:
Kandidati treba da ispunjavaju op}e uslove propisane zakonom:
- da su dr`avljani Bosne i Hercegovine,
- da su punoljetni,
- da imaju op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da imaju vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta
prema pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be,
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Oglasa nisu otpu{teni iz organa
dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaci-
ji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
- da nisu obuhva}eni odredbom ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored op}ih uslova kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove propisane Pravilni-
kom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka slu`bi za upr-
avu Op}ine:
- da imaju zavr{enu srednju {kolu, SSS/IV dru{tvenog ili tehni~kog smjera,
- da imaju polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave,
- da imaju radno iskustvo od najmanje 1 godine u struci,
- da poznaju rad na ra~unaru.
Pri jednakim uslovima prednost imaju kandidati:
- koji su demobilisani branioci RBiH, ili ~lanovi njihove u`e porodice.
Uz prijavu na Javni oglas kandidati treba da dostave:
- Uvjerenje o dr`avljanstvu,
- Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- Dokaz o zavr{enoj {koli,
- Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za rad u organima uprave,
- Dokaz o radnom sta`u,
- Dokaz o radnom iskustvu u struci,
- Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Oglasa
nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem
nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
- Ovjerena izjava kandidata da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercego-
vine,
- Dokaz da je kandidat demobilisani branilac RBiH, ili ~lan njegove u`e porodice,
- Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana prvog objavljivanja.
Prijave na Javni oglas dostaviti li~no na pisarnicu Op}ine Fo~a ili putem po{te na adre-
su:
Op}ina Fo~a/Ustikolina, 73250 Ustikolina, sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za pri-
jem u radni odnos - ne otvaraj“.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se ne}e uzeti u razmatranje.
Kandidat koji bude primljen u radni odnos podlije`e obavezi probnog rada u trajanju
od 3 mjeseca.
Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim oglasom se mogu dobiti putem telefona broj
038-518-100.
NA^ELNIK
Zijad Kunovac
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Gora`de
OP]INA FO^A-USTIKOLINA
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Bosnian-podrinje Canton Gora`de
MUNICIPALITY FO^A-USTIKOLINA
jet set
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 52
Nazif Gljiva zajedno sa svo-
jim saradnicima priprema tradi-
cionalnu manifestaciju, sedmu
dodjelu BH muzi~kog Oskara,
koja }e ove godine biti odr`ana
12. februara u tuzlanskoj dvora-
ni „Mejdan“ pod nazivom „No}
najve}ih zvijezda“.
Gljiva najavljuje dolazak na-
jve}ih muzi~kih imena iz cije-
log regiona.
- Priredit }emo no} za
pam}enje. Vjerujem da }e i ove
godine dvorana biti puna i da
}emo mo`da oboriti pro{logo-
di{nju rekordnu posjetu kada je
bilo skoro 10.000 posjetilaca -
ka`e Gljiva, producent manife-
stacije.
Organizator isti~e da su neki
pjeva~i ve} potvrdili svoje
u~e{}e i da }e biti podijeljeno 40
nagrada.
- U „Mejdanu“ }e pjevati Ha-
lid Be{li}, Hanka Paldum,
[aban [auli}, Dragana Mirko-
vi}, Selma Bajrami, Enes Bego-
vi}, „Crvena jabuka“ te mladi
pjeva~i Armin Muzaferija i Da-
vor Badrov. Oskara za li~nost
godine dobit }e selektor nogo-
metne reprezentacije BiH Miro-
slav ]iro Bla`evi} - govori Glji-
va, dodaju}i da je u pripremi po-
sebna scenografija. D. Z.
MANIFESTACIJE U pripremi Sedmi BH muzi~ki Oskar
Najve}e zvijezde
12. februara u Tuzli
Dolazak potvrdili Halid Be{li}, Selma Bajrami, Enes Begovi}, [aban
[auli}, Dragana Mirkovi}, „Crvena jabuka“...
Rasprodate su sve karte za ko-
ncert „Prljavog kazali{ta“ u zagr-
eba~koj „Areni“ zakazan za 17.
januar, kojim }e ova dvorana biti
i slu`beno otvorena. Zbog veli-
kog interesovanja publike, orga-
nizatori razmi{ljaju o jo{ jednom
koncertu u hrvatskoj metropoli.
„Prljavo kazali{te“ obi-
lje`ava 30 godina postojanja i u
Zagrebu }e nastupiti na impoza-
ntnoj pozornici koja }e izgledati
kao omot njihovog prvog albu-
ma, a ra|ena je u Londonu.
Zagreba~kim koncertom ova
grupa zavr{it }e svoju promoti-
vnu turneju koju su zapo~eli 5.
decembra u Splitu i u okviru ko-
je su obi{li sve ve}e gradove u
Hrvatskoj, a imali su i nastupe u
[irokom Brijegu i Novom Tra-
vniku. Njihov sarajevski konce-
rt trebao bi biti, najvjerovatnije,
na prolje}e. D. Z.
„Prljavo kazali{te“ 17. januara u Zagrebu
Rasprodate ulaznice za „Arenu“
Koncert u Sarajevu, najvjerovatnije, na prolje}e
„Prljavo kazali{te“: Traju 30 godina
„Black Jack White“
U Francuskoj
zavr{ili album
Grupa „Black Jack White“,
predvo|ena Goranom ^au{-
evi}em, zavr{ila je snimanje
albuma u Francuskoj.
- Sara|ivali smo s francuskom
d`ez pjeva~icom Izabel Kurbec
(Isabelle Kurbetz). Muziku je ko-
mponirao Amil ^au{evi}, ~lan
benda, a neke tekstove na francu-
skom je napisala Izabel i zvu~e fa-
ntasti~no - ka`e Azra Jaband`i},
menad`erica benda.
Album bi se trebao na}i u
prodaji u BiH, Francuskoj i
Engleskoj. S. A{.
„Black Jack White“: Novi CD
Gljiva: Producent manifestacije
Zapjevat }e Be{li} i Paldum
show biz 53
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
Tori Speling
ipak u “90210”
Tori Speling (Spelling) }e ipak
glumiti i u novim epizodama hit-
serije “Beverli Hils” iz devedese-
tih godina pro{log vijeka.
Tori se pristala pojaviti u ne-
koliko epizoda rimejka popular-
ne serije “90210” mada je pre-
thodno odbila ponudu sa-
da{njih producenata.
- Nadam se da }e nove epizode
do`ivjeti uspjeh najvi{e zbog mog
oca, u ~iju sam ~ast i pristala pono-
vo glumiti u seriji. Bila sam dio or-
iginalne prve postave u ovoj seriji i
sje}am se koji je fenomen bila -
otkrila je Tori magazinu “People”.
z Ispred plesnog stu-
dija u Barbenku paparaci
su do~ekali Britni Spirs
(Britney Spears). To ju je
toliko naljutilo da se nije
mogla kontrolirati. Bila je
na rubu pla~a te je po-
ku{avala sakriti lice od fo-
toaparata. Na kraju se po-
slu`ila {e{irom.
F
FL
L A
AS
SH
H
Miki Rurk u
“Iron Manu 2”?
Nakon renesanse u karijeri,
za koju je zaslu`an film Darena
Aronofskog “Hrva~” i za koji bi
mogao osvojiti Oskara, Miki
Rurk (Mickey Rourke) nastavlja
s glumom, a u sljede}a dva filma
glumit }e trgovca oru`jem.
Dok Kventin Tarantino (Qu-
entin) radi na filmu “Inglorious
Basterdz”, njegov konkurent Si-
lvester Stalone (Sylvester Stallo-
ne) napisao je scenarij i priprema
re`iju akcijskog filma “The
Expendables” o skupini naja-
mnika koji poku{avaju svrgnuti
ju`noameri~kog diktatora.
Osim toga, Miki trenutno pre-
govara i o ulozi u “Iron Manu 2”, u
kojem bi bio glavni protivnik Toni-
ju Starku, ruskom dileru oru`jem
koji tako|er ima superoklop.
Film “Slumdog Millionaire”
progla{en je najboljim filmom
na dodjeli ovogodi{njih nagrada
ameri~kih filmskih kriti~ara u
~etvrtak u Los An|elesu. Potre-
sna drama o pobjedniku indijske
verzije “Milijuna{a” u Mumbai-
ju osvojila je pet nagrada,
uklju~uju}i onu za najbolji film,
reditelja - Dani Bolj (Danny Bo-
yle) i scenarij Sajmon Befoj (Si-
mon Beaoufoy).
Glavni glumac Dev Patel pr-
ogla{en je najboljim
mladim glumcem, a
indijski muzi~ar
A. R. Rahman
nagra|en je za
najbolju muziku.
Nagrade “Cr-
itics Choice”, ko-
je su ove godine
dodijeljene 14.
put, smatraju se jednim od na-
jpouzdanijih pokazatelja po-
bjednika na predstoje}oj do-
djeli Oskara.
Nagradu za najboljeg glu-
mca osvojio je [on Pen (Sean
Penn) za ulogu u filmu “Milk”,
drami o kalifornijskom poli-
ti~aru Harveju Milku koji se pr-
vi otvoreno deklarirao kao ho-
moseksualac.
Nagradu za najbolju glumi-
cu podijelile su Meril Strip
(Meryl Streep) za “Doubt” i
En Hetevej (Anne Hatha-
way) za “Rachel Getting
Married”. Ben Stiler
(Stiller) dobio je nagra-
du za ulogu u komediji
“Tropic Thunder”.
Najbolji sporedni glumac
je Hit Led`er (Heath Ledger)
u filmu “Vitez tame”. Nagradu
za pokojnog Hita preuzeo je re-
ditelj filma Kristofer Nolan
(Christopher). Najbo-
lja sporedna glu-
mica je Kejt Vi-
nslet (Kate Wi-
nslet) u filmu
“The Reader”.
Ri~ard Gir
(Richard Gere)
dobio je nagra-
du “The Joel
Siegel”.
Crvenim
tepihom
pro{etali su
jo{ i Klint
Istvud (Clint
Eastwood) sa
suprugom Di-
nom, Kristin
Tejlor (Chris-
tine Taylor),
Iven Rej~el Vud
(Evan Rachel
Wood), Kirsten
Bel (Bell), Eva
Longorija (Longo-
ria), Keti Peri (Katy
Perry), Penelope Kr-
uz (Cruz)...
Potresna drama o
pobjedniku indijske verzije
“Milijuna{a” u Mumbaiju
osvojila je pet nagrada
Ekipa filma ”Slumdog Millionaire” imala je vi{e razloga za slavlje
LOS AN\ELES 14. dodjela nagrada “Critics Choice”
’Slumdog Millionaire’
osvojio kriti~are
’’Milk’’ je, osim filma ’’The
Curious Case of Benjamin Bu-
tton’’, vodio u broju nominacija.
Bred Pit (Brad Pitt), koji je tu-
ma~io ulogu Bend`emina Bato-
na, na dodjelu je do{ao s An|eli-
nom \oli (Angelinom Jolie),
koja je bila me|u nominiranima
za najbolju glumicu u filmu
’’Changeling’’. Kao i obi~no,
ovaj par plijenio je najve}u me-
dijsku pa`nju tokom ve~eri.
\oli i Pit u centru pa`nje
Gir: Specijalna nagrada Hetevej: Najbolja glumica
Pen: Najbolji
glumac
Istvud sa suprugom Dinom
Na crvenom tepihu: Eva Longorija, Iven Rej~el Vud, Keti Peri
54 Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ^APLJINI
Broj: 53 0 Mal 013704 08 Mal
^apljina, 24. 12. 2008. godine
Tu`itelj: JP HT DOO MOSTAR DIREKCIJA ZA POKRET-
NU MRE@U MOSTAR
Tu`enik: Denis Vranki} iz Trebi`ata bb, op}ina ^apljina
RADI: Isplate duga, VSP. 1.145,05
OGLAS
Dostava tu`be tu`enom DENISU VRANKI]U
Tu`benim zahtjevom tu`ilac zahtijeva da sud donese
sljede}u PRESUDU
„Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos gla-
vnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini
1.145,05 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 352,93 KM po~ev od 15. 09. 2007.
pa do isplate
- na iznos od 233,62 KM po~ev od 15. 10. 2007.
pa do isplate
- na iznos od 444,52 KM po~ev od 15. 11. 2007.
pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 12. 2007. pa
do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 01. 2008. pa
do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2008. pa
do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 03. 2008. pa
do isplate
- na iznos od 20,38 KM po~ev od 15. 04. 2008. pa
do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog po-
stupka, sve u roku od 30 dana.
Du`an je tu`enik u roku od 30 dana dostaviti sudu pi-
smeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na
broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i
procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, s obzirom da
je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu,
na osnovu ~lana 182. ZPP-a sud }e donijeti presudu
zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novi-
nama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa,
u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavlje-
na tu`enom.
SUDIJA
Zlatko Tanovi}
OGLAS
Op}inski sud Mostar
Broj: 07 58 Ps 016793 07 Ps
OP]INSKI SUD U MOSTARU i to
sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u
pravnoj stvari tu`itelja UniCredit
Bank d.d. Mostar kao pravni sljednik
Zagreba~ka Banka BH DD - sa sje-
di{tem u Mostaru, ul. K. Stepinca
bb, protiv tu`enog „Euro Foods Sys-
tem“ DOO Mostar, ul. Kralja Zvoni-
mira 5, radi: isplate v.s.p. 22.087,46
KM, vanraspravno, dana 25. 9. 2008.
godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da na ime duga
pru`enih usluga pla}anja akreditiva,
isplati tu`itelju iznos od 22.087,46
KM sa zakonskom zateznom kama-
tom po~ev od 13. 11. 2001. godine
kao dana podno{enja tu`be pa do
isplate, te mu naknaditi tro{kove pa-
rni~nog postupka u iznosu od 343,50
KM, sve to u roku od 30 dana i pod
prijetnjom ovrhe.
SUDAC
Divna Bo{njak
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena
`alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog
za povrat u prija{nje stanje ovom su-
du u skladu sa odredbama ZPP-a.
Napomena: Dostava presude zbog
propu{tanja se smatra obavljenom
protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja u Dnevnom listu (~l.
348. st. 4 ZPP-a).
OGLAS
Posl. br. 07 58 Ps 002943 05 Ps Op}inski sud Mostar
TU@ITELJ: „HINUS“ DOO Srebrenik,
TU@ENI: „BEVANDA“ DOO MOSTAR, ul. Mar{ala Tita br. 189, ~iji je direktor
Vuji} Slobodan, a izvr{ni direktor Bevanda Ljubica
Radi: isplate, VSP. 14.000,00 KM
TU@BENI ZAHTJEV
Obavezuje se tu`eni da na ime duga plati:
- iznos od 6.435,00 KM sa zateznom kamatom po~ev od 6. 10. 2003. godine pa do ko-
na~ne isplate, te
- iznos od 7.468,50 KM sa zateznom kamatom po~ev od 30. 11. 2003. godine pa do ko-
na~ne isplate, te tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana
od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~l. 182. ZPP-a ne
dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da Sud donese presudu ko-
jom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15
dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj
tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi
suda u roku od 15 dana.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a F BiH tu`eni je du`an najka-
snije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odno-
sno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih
zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i po-
tpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a F BiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e
procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev
(~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz ko-
jih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, doka-
ze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2.
ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti pro-
tivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje
presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku,
sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja),
osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i
protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Sudija
Rabija Tanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 051649 08 Ps
Sarajevo, 26. 12. 2008. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Kenan Tanovi} u pravnoj stvari tu`itelja
SUPER ECONOMIC protiv tu`enog STOGAST DOO radi Isplata potra`ivanja na
osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje
sljede}i
OGLAS
Dana 1. 7. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog STOGAST DOO radi
isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati
tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 4.057,34 KM na ime duga, sa zakonskom zate-
znom kamatom po~ev od dana 01. 07. 2007. godine do isplate, kao i tro{kove spora,
sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15
dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj
tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi
suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasni-
je u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odno-
sno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih
zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i po-
tpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li pr-
iznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih
se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze
kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-
a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti pro-
tivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje
presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku,
sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja),
osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i
protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Sudija
Kenan Tanovi}
show biz 55
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009.
Ameri~ka glumica Rozerio Douson (Rosario
Dawson, 29) u filmu „Seven Pounds“ glumi sa Vi-
lom Smitom (Will Smith, 40). Na premijeri filma
u Rimu otkrila je da je Vil bio vrlo nervozan dok
su snimali scene seksa.
- Bio je nevjerovatno nervozan. Neprestano me
zapitkivao kako }emo to napraviti. Nije znao kako
bi me trebao dodirivati. Budu}i da je Tom Kruz
(Cruise) bio na setu, pitao ga je za savjet. No, on ga
je razo~arao rekav{i mu da ne vidi u ~emu je pro-
blem i da ne izmi{lja probleme - otkriva glumica
te dodaje da je Vil, zapravo, `elio prenijeti poruku
ljubavi i da nije `elio da sve izgleda poput sirovog
seksa.
Vil u filmu glumi suicidalnog mu{karca koji
upoznaje Rozerio te se nada da }e ga ona izvu}i iz
krize. Na projektu je sudjelovao i usvojeni sin To-
ma Kruza Konor (Connor, 13). Vil je svoju poslje-
dnju scenu seksa snimao za film „Ali“, ali mu je
tamo partnerica bila supruga D`eda Pinket Smit
(Jada Pinkett Smith). Smit i Rozerio na premijeri filma
Rozerio Douson otkrila o svom filmskom partneru
Vil Smit tra`io savjet
za snimanje scena seksa
„Sumrak“, film rediteljice
Ketrin Herdvik (Catherine Ha-
rdwicke) o strastvenoj i
neo~ekivanoj ljubavi izme|u
mlade djevojke i zagonetnog va-
mpira, nastao je prema bestsele-
ru Stefani Mejer (Stephenie Me-
yer), a u samo nekoliko sedmica
projekcije iznjedrio je i novu fi-
lmsku zvijezdu, 22-godi{njeg
Roberta Patinsona (Pattinson),
koji je za ulogu Edvarda Kulena
izabran me|u 3.000 kandidata.
Iako tinejd`erice {irom svije-
ta ve} gube razum zbog njega,
njemu je to nevjerovatno zbog
bizarnog odrastanja. Ima dvije
starije sestre, 25-godi{nju Lizi
(Lizzy), koja je ~lan benda „Au-
rora“, i 27-godi{nju Viktoriju
(Victoria), koja se bavi marketi-
ngom. Njima je Robert bio pra-
va igra~ka, a u igri nije izostala
ni mamina {minka.
- Sestre su me odijevale u
djevoj~icu i svima su me pre-
dstavljale kao Klaudiju. To je tr-
ajalo sve do 12. ro|endana. Ni-
kada se nisam zaljubio, ali na-
stojim biti romanti~an. Prije go-
dinu sam prilazio djevojkama,
ali sve su me odbile. Nisam im
zanimljiv - otkrio je Robert, koji
je tada krenuo u mje{ovitu
{kolu i kako ka`e, otkrio gel za
kosu.
Me|utim, tu nije zapo~ela
njegova sre}a s djevojkama, a za-
dovoljstvo u ljubavi nije otkrio
do danas jer, ka`e, nikada nije
volio.
- Nikada se nisam zaljubio,
ali doista nastojim biti {to vi{e
romanti~an. Prije godinu pri~ao
sam s mnogim djevojkama koje
su mi bile privla~ne, ali sve su
me odbile. Nisam im bio zani-
mljiv - rekao je glumac i priznao
da ima velikih problema s dje-
vojkama.
Osim gluma~kim talentom,
Patinson se mo`e pohvaliti i ti-
me da je s tri godine po~eo svir-
ati klavir, a s pet gitaru. Mu-
zi~ko umije}e uo~ili su i produ-
centi „Sumraka“, pa su njegove
pjesme „Never Think“ i „Let
Me Sign“ uvr{tene u soundtra-
ck filma.
- Nisam se gurao niti sada
`elim postati pjeva~. Ne}u
snimati spotove i imati pro-
mociju kao pjeva~. Ovo je bilo
za film i za moju du{u - opra-
vdao se nesigurni Robert.
Muzi~ki talent
Patinson: Zanimljiv djevojkama
HOLIVUD Mlada filmska zvijezda o svom djetinjstvu
Robert Patinson: Sestre su
me odijevale
u djevoj~icu
U filmu „Sumrak“ glumi
zagonetnog vampira
Robert Patinson: Sestre su
me odijevale
u djevoj~icu
Poznati glumac i reditelj Ke-
vin Kostner (Costner) zavr{io je
u bolnici nakon {to mu je pozli-
lo za vrijeme vo`nje.
Kevinu se odjednom po~elo
vrtjeti i osjetio je slabost dok se
vozio prema Holivudu. Nazvao
je Hitnu pomo} pa je odvezen u
„Cedars-Sinai“, bolni~ki centar
u Los An|elesu, gdje je zadr`an
preko no}i. Pretrage su pokazale
da je s Kevinom sve u redu pa je
pu{ten ku}i.
Zbog trenutne slabosti
Kevin Kostner
zavr{io u bolnici
Kostner: Brzo pu{ten ku}i
Pjeva~ica Fergi (Fergie) nestr-
pljivo ~eka svoje vjen~anje. Umje-
sto bijele vjen~anice, Fergi }e no-
siti ljubi~astu, crvenu ili ~ak crnu
s potpisom „Calvin Klein“.
Pjeva~ica jedva ~eka da svom
zaru~niku D`o{u Duamelu (Jo-
sh Duhamel) izgovori sudbono-
sno „da“ te da joj on obe}a
vje~nu ljubav.
Dan o kojem svaka djevojka
sanja za Fergi ne}e biti tradicio-
nalan.
- Nisam se jo{ odlu~ila ho}e li
vjen~anica biti ljubi~asta, crvena
ili crna. Jedino je sigurno da
ne}e biti bijela - rekla je Fergi. Duamel i Fergi: Uskoro vjen~anje
Pjeva~ica bje`i od tradicionalnog
Fergi }e se udati
u crnoj vjen~anici?
Plavokosa ljepotica zanosnih
oblina Skarlet Johanson (Scar-
lett Johansson) izjavila je da bi
voljela voditi bordel, naravno
na filmu.
Da ne bi bilo zabune, nije ri-
je~ o glumicinoj `elji da promije-
ni karijeru nego o njenom obo-
ga}ivanju, barem {to se ti~e fi-
lmskog `anra. Skarlet bi, naime,
silno `eljela glumiti u vesternu i
okusiti da{ak Divljeg zapada.
- Svaki glumac `eli glumiti u
vesternu pa tako i ja. Vodila bih
bordel kao madam ili ne{to
sli~no. Radim s onim {to imam.
Sigurna sam da bi me ljudi vo-
ljeli vidjeti u korzetu pa bi bilo
zgodno napraviti to {to prije -
objasnila je Skarlet.
Johanson: Ljudi
je vole gledati
u korzetu
Plavokosa ljepotica bi htjela ulogu madam
Skarlet Johanson
`eli voditi bordel
Skarlet Johanson
`eli voditi bordel
Prodaja
z Prodajem Citroen Jumper, furgon,
teretni 1+2 sjedi{ta, 2005. god., cijena
17.000 KM. Tel. 033/281-459. 111
z Prodajem Citroen Jumper, furgon,
teretni 1+2 sjedi{ta, 2001. god., cijena
8.200 KM. Tel. 033/281-459. 111
z Prodajem Citroen Berlingo, furgon,
teretni 1+1 sjedi{ta, 2003. god., cijena
7.000 KM. Tel. 033/281-459. 111
z Passat 2.0 TDI, comfortline, 103
KW, crni metalik, al. felge 2x sa zi-
mskim i ljetnim gumama, tempomat,
komande na volanu, parking senzori,
ESP, klima, servo, el. paket, airbag 6x,
ABS, mul-t-lock, cijena po dogovoru.
Mob. 061 106 484. PTT
z Passat TDI, 2002. god., limuzina, ta-
mno sivi, ful oprema, 14.900 kilom., di-
gitalna klima, sportlajn, knjige, muzi-
ka, 4 nove gume, u dobrom stanju, tek
uve`en. Pla}ena carina i PDV. Povo-
ljno. Tel. 061 241 615. 243-1Nd`
zGolf TDI, 81 KW, (crveno i), 2001. g.,
4 vrata, dig. klima, el. podiza~i, al. felge.
Golf SDI, 2001. g., met. crni, klima, el.
podiza~i, dalj. zaklju~avanje. Pla}ena
carina i PDV. Tek uve`eni, povoljno.
Tel. 061 360 313. 254-1Nd`
z Kombi „Ducato“, teretni, 1.9 dizel,
1988. god. Tel. 061 539 058. 262-1Gr
zProdajem Opel Corsu, 2001. god., be-
nzinac, klima, ABS, servo, 4x airbag,
CD + 4 ljet. gume sa alu-felgama, u
odli~nom stanju. Povoljno. Tel. 061 571
973. 292-1Gr
z Akumulator 55 Ah, 50 KM fixno, do-
bar, kupljen ljetos. Tel. 061 616 040.
z Akumulatori 55 Ah i 66ah, novi, sa ga-
rancijom 24 mjeseca, povoljno. Tel. 061
144 162.
z Alnaser i kuku za „stojadina“ 50 KM.
Tel. 061 348 976.
z Audi TT, 1.8 T, 180 KS, 99. god., reg.,
srebreni, klimatronic, ko`a, navigacija,
24.000 KM. Tel. 061 205 307.
z Auto radar detektori Cobra i Whisteer,
xenon kompleti i navigacije za automobi-
le, garancija 1 god. Tel. 066 271 815.
z Autostakla „Rule“, original {ofer{ajb-
ne i bo~na stakla, demonta`a i monta`a sa
garancijom 5 god. Radimo reparaciju
o{te}enja i zatamnjivanje stakala, Stup,
Bojni~ka 109. Tel. 061 215 696, 033/762-
445.
zBMW 320 dizel, 2001., full, tek registr-
ovan, 18.700 KM, mogu}a zamjena. Tel.
063 994 659.
z Bora 1.9 TDI, 99. god., tek registrova-
na, ful oprema, za{tita, 4 zimske + 4 ljetne
gume. Tel. 061 135 398.
z Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg.
god. dana, mogu}a zamjena za Punto I.
Tel. 061 144 162.
zCitroen C3, 1.4i, SX, 2004. god., klima,
bord kompj., ABS+ESP, cent., dalj., crni,
malo vo`en, povoljno. Tel. 061 140 067.
z Citroen XM, 2.0 T. dizel, 97. god., kli-
ma, cd, dalj., reg. do 8/2009., mo`e zamje-
na. Tel. 061 136 638, Visoko.
z Citroen Xsara karavan, crveni metalik,
2000. god., 1.8 benzin. Tel. 061 817 960.
z Clio 1.5 DCI, 2004. god., 2 vrata, bijeli,
ABS, servo, klima, CD, dalj., uvoz, reg. do
8/2009. Tel. 061 136 638, Visoko.
z Dijelovi za Yugu, stakla, limarija, bra-
nici, farovi, sitnice, motor. Tel. 061 616
040.
z Dva opelova auta mijenjam za |ip
^iroki, star. model ili 126. Tel. 061 348
976.
z Dvije gume Sava S3 175/70 R14, u
odli~nom stanju. Tel. 033 223-844.
zFiat Doblo 1.9 JTD, cargo, bijeli, 2003.
klima, CD, dalj., zatvoreni, uvoz, mo`e za-
mjena. Tel. 061 136 638, Visoko.
z Fiat Fjorini, 1997. god., 1.7 TD. Tel.
061 817 960.
z Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god., multi
jet, reg. god. dana, mogu}a zamjena za Fiat
Punto I. Tel. 061 144 162.
z Ford Sckorpio, 2.5 D, reg. do 14. 12.
2009. g., cijena 3.000 KM. Tel. 061 275
666.
zFord Scorpio, dizel, full oprema, ko`na
sjedi{ta, mo`e zamjena za jeftinije auto, ili
kombi, uz doplatu, cijena 9.000 KM. Tel.
061 350 169.
z Golf 3, 1.9 TD, 1997. god., 4 vrata, kli-
ma, cen. brava. Tel. 061 926 234.
z Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik,
recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621.
z Golf 5, 2007. god., 1 vlasnik, kupljen u
ASA autu, ful oprema, povoljno. Tel. 061
212 315.
z Golf IV, 2001. god., 1.6 SR, klima, ala-
rm, multi-lick, 14.700 KM. Tel. 062 617
010.
zGolf IV, TDI, 2001. g., 3 vrata, ful opre-
ma, cijena 13.900 KM. Tel. 061 586 103,
061 622 306.
z Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao
64.000 km, klima, automatik, CD player,
reg. do 11. 09. Cijena 11.500 KM. Tel. 061
133 413.
z Hyundai Getz, 2005. god., reg., klima i
sve ostalo, om`e zamjena za jeftinije. Tel.
061 235 436.
z Jeep grand cheroke, limited, 2002., cr-
ni, full oprema, zamjena za manje. Tel. 061
186 064.
z Lada 110, 16V, 2003. god., ful oprema,
registrovana, 5.000 KM. Tel. 062 139 589.
z Lada 112, 1.5 GLI, 16V, tip hacbak, 4
vrata, skoro nova, pre{la 21.800 km, cijena
po vi|enju. Tel. 033 533-449 i 061 927 080.
z Landrover Discovery, 2.5 TDI, 2000.
god., cijena 21.000 KM. Tel. 062 970 122.
zMercedes A klasa 170 CDI, ful oprema,
14.000. Tel. 061 143 036.
z Mercedes ML 320, benzin/plin, 2003.
god., ful oprema. Tel. 061 145 887.
z Motor i mjenja~ za „Stojadina“, u do-
brom stanju. Tel. 061 616 040.
z Nisan Terano II, 2004. g., TDI, 127
KS, pre{ao 63.000 km, klima, dalj. za-
klju~avanje, multi-lok, metalik plavi,
24.500 KM. Tel. 061 217 037.
z Oldtajmer kadet 1967., kupe bijeli, sa
crnom ko`om, 2.000 EUR-a ili zamjena.
Tel. 061 348 976.
z Opel Astra, 1993. god., dizel. Tel. 062
483 110.
z Opel Omega, 88. god., met. plava, regi-
strovana, 3.000 KM ili zamjena. Tel. 061
348 976.
z Opel Tigra, 2000. god. 11. mjes., 1.4,
16V, metalik crna, alarm, klima, ABS. Tel.
061 963 543.
z Pasat 2003. god., ful, strane table, kao
nov, 19.850 KM. Tel. 061 549 399.
z Pasat karavan TDI, 2004. god., tek re-
gistrovan, odli~no stanje. Tel. 061 141 674.
z Pasat karavan, dizel 1.9, extra stanje.
Tel. 061 913 424.
z Peugeot 206, 1.1 benzin, 99. god., sve
osim klime, u odli~nom stanju, 8.5000
KM. Tel. 061 27 44 22 i 033 461-452.
z Peugeot 607, 2.0, 2003. god., 99.000
km, tek registrovan, full oprema. Tel. 061
746 156.
z Peugeot 607, 2003. god., 2.2 benzin,
pre{ao 139.000 km, cijena 23.000 KM. Tel.
062 970 122.
z Pe`o 307, 2.0 HDI, 110 KS, 2002. god.,
extra stanje, sva oprema, registrovan. Tel.
061 257 470.
z Polo VW, 1994., benzinac, 1100 kubi-
ka, 5 brzina, registrovan, pre{ao 90.000
km, cijena 4.100 KM. Tel. 061 769 201.
z Prodajem Alfa Romeo 166, havarisan,
registrovan i drugi isti bez motora, stra-
nac. Tel. 061 199 987.
z Prodajem Fabiju Sedan, crna metalik,
2004. god., pre{la 35.000 km, full oprema,
kobra alarm, hitno. Cijena 12.500 KM.
Tel. 061 310 240.
z Prodajem kamione: MAN 26-240 mo-
del kiper, MAN 15-240 model kiper
nju{kar, AKTROS 19-43 model Mega sa
prikolicom. Tel. 061 198 945.
zRenault Clio 1.5 DCI, 2005. g., klima, 4
vrata i Scenic 1.5 DCI, 2004. g. Tel. 061
811 329.
z Renault Clio 1.5 DCI, 2005. g., klima,
bordo boja, 4 vrata. Tel. 061 211 968, 061
811 329.
z Renault Laguna DCI 2.2, 2003.,
160.000 km, full oprema, 19.400 KM. Tel.
061 167 827.
z Reno 19, 1.6, za dijelove kompletan,
1994., dvoja vrata, po dogovoru. Tel. 613-
414.
z Reno Laguna karavan, 2.2 DCI, 150
KS, full oprema, zelena metalik, 2003.
god., mogu}a zamjena za Reno Clio. Tel.
061 144 162.
z Reno Scenic TDI, met. plavi, 99. god.,
full oprema, sa kompletom ljetni i zimskih
guma i setom rezervnih dijelova. Tel. 061
109 936.
zRexton Ssang Yong, 2.9 TD, veoma po-
voljno. Tel. 061 142 761.
z Sharan 1.9 TDI family, 2002. god., full
oprema. Tel. 063 126 315.
z [koda Felicija 1.3 benzin, 1999., crna,
multilock, nove zimske gume, 5.800 KM.
Tel. 062 319 589.
z [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove
vozila. Tel. 061 749 462.
z Tri kadeta i Mazdu 323, 87., regist. Tel.
061 365 193.
z Za Passat el. motor za podizanje stakla
za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598.
Kupovina
z Kupujem havarisana vozila Golf 2, i
ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206
689.
z Kupujem ispravna i havarisana vozila.
Tel. 062 915 635.
z Kupujem havarisana i neispravna vo-
zila. Tel. 061 274 441.
z Kupujem starija auta od 30 godina.
Tel. 061 348 976.
z Otkupljujem auta na bh. tablama po
povoljnim cijenama, mla|a godi{ta. Tel.
061 139 778.
Izdavanje
z Izdajem stan bra~nom paru, mo`e i
studentima. Tel. 658-028. 281-1Gr
z Aerodromsko naselje, dvosoban stan
sa gara`om, plin. Tel. 061 348 996.
z Apartmane i sobe, primamo rezervaci-
je za zimsku sija{ku sezonu. Tel. 062 324
716.
z Ba{~ar{ija, blizu tramv. stanice, pos.
prostor 10 m2, papiri uredni. Tel. 062 387
347, 033 532-890.
z Ba{~ar{ija, Nove Daire, kancelarijski
prostor opremljen. Tel. 033 533-123.
z Binje`evo, dvospratnu vikend ku}u za
proslave, ro|endane i sl. Tel. 062 387 347,
033 532-890.
z Bjela{nica, apartman od 67 m2. Tel.
062 320 648.
z Blizu Ba{~ar{ije, dvokrevetnu i
~etverokrevetnu sobu u stanu, na kra}i pe-
riod. Tel. 062 387 347, 033 532-890.
z Centar - Papagajka, nudim no}enje u
luksuzno opremljenim apartmanima. Tel.
061 724 725.
z Centar, izdajem stan blizu Twist Tower
Avaz, vel. 58 + 4 m2. Cijena: 600 KM. Tel.
061 227 081.
z Ciglane, namje{tenu garsonjeru ve-
li~ine 31 m2. Tel. 033 203-829.
z ^. Vila kod Merkura, dvosoban stan
prazan. Tel. 061 399 737.
z ^etverosoban namje{ten stan, novogr-
adnja, plinsko grijanje, II sprat. Tel. 062
294 509.
z D. Malta, troiposoban namje{ten stan,
E. [ehovi}a, II kat, 600 KM. Tel. 066 340
748.
z Dobrinja 2, centar, ekstra opremljen
pos. prostor 50 m2. Tel. 061 899 205.
z Dvosoban namje{ten stan studentica-
ma, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 441-
833.
z Grbavica, kanc. prostor 200 m2. Tel.
061 214 306.
z Grbavica, namje{ten dvosoban stan,
cen. grijanje, poslovnim osobama. Tel. 062
454 875.
z Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem
dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 422
405.
z Hrasno, apartman za no}enje sa grija-
njem, 20 KM. Tel. 062 100 285.
z Hrasno, Milinkladska 28, namje{tenu
garsonjeru, poseban ulaz, priv. ku}a. Tel.
610-138.
z Hrasno, Trg heroja, 100 m2 pos. pro-
stora i 80 m2, pogodni za vi{e namjena, ve-
liki parkinzi. Tel. 061 150 368.
z Ilid`a, trosoban stan, I sprat, poseban
ulaz, namje{ten, cen. grijanje, povoljno.
Tel. 638-121.
z Ilid`a-Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061
537 739.
z Izdajem dvosoban opremljen stan na
Mojmilu, dvosoban na Skenderiji i dvoso-
ban prazan Pofali}i. Tel. 061 214 306.
z Izdajem nov opremljen pos. prostor
200 m2 u Zoviku, uz magistralu, pogodan
za prodavnicu boja, lakova i alata. Tel. 061
182 104.
z Izdajem pos. prostor 40 m2, kod @el-
jezni~ke stanice, ure|en, pogodan za sve
djelatnosti. Tel. 062 205 425.
z Izdajem restoran za svatove, 160 mje-
seca, a mo`e sa jelom i pi}em, povoljno.
Tel. 033 240-134.
z Jablanica, pos. prostor, centar, pogo-
dan za sve namjene. Tel. 061 577 105.
z Jahorina, apartmani 15 EUR-a po
le`aju. Tel. 033 711-666.
z K. brdo, ve}u namje{tenu garsonjeru.
Tel. 061 537 239.
z K. Demirovi}a kod Suda BiH Aneks,
jednosoban namje{ten stan bra~nom paru
bez djece na du`e vrijeme. Tel. 616-136.
zKod dom. policije, izdajem gara`u. Tel.
061 141 674.
z Kod okretaljke Jezero, dvosoban na-
mje{ten stan. Tel. 033 442-998 i 062 139
085.
z Lu`ani-Ilid}a, R. Ja{ara 12, izdajem
gara`u u zgradi. Tel. 033 657-484.
z M. Dvor, ul. Hiseta, pos. prostor, I kat.
Tel. 061 252 534.
z Mojmilo, izdajem stan 41 m2. Tel. 061
349 838.
z Na Ko{evu uz bolnicu, izdajem sobu,
centralno, zvati iza 16 sati. Tel. 033 217-
185.
z Namje{ten stan izdajem u B. Potoku,
povoljno. Tel. 033 654-717.
z Namje{tenu garsonjeru studenticama.
Tel. 535-964.
z Ned`ari}i, namje{ten dvosoban stan,
cen. grijanje, priv. ku}a, ulaz poseban. Tel.
061 304 016.
z Nova Breka, kod pumpe, izdajem ga-
ra`u. Tel. 061 262 423.
z Paromlinska, moderno opremljen stan
800 KM. Tel. 061 142 704.
z Pejton-Ilid`a, izdajem gara`u 20 m2 u
priv. ku}i, na du`i period. Tel. 061 252 469.
z Plato Skenderije, pos. prostori 18 m2 i
od 9 m2, papiri uredni, povoljna cijena.
Tel. 062 387 347, 033 532-890.
zPod zakup pos. prostor 14 m2 i 18 m2 u
Sokolovi} Koloniji, 18 m2 u Dobrinji. Tel.
061 312 997, 226-903.
z Podhrastovi, okretaljka, izdajem stan -
dvoje studenata. Tel. 061 219 013.
z Preko puta Pozori{ta, jednoiposoban
stan i dvosoban, namje{ten. Tel. 062 970
122.
z S. Fra{te, sobu dvokrevetnu. Tel. 544-
282.
z Saraj polje, p. prostor 240 m2, za sve
namjene, prilaz za {lepere, c. grijanje. Tel.
061 545-358.
z Stari Grad, jednosoban stan, poseban
ulaz, namje{ten. Tel. 533-434.
zStup, kod Interexa, poslovno-skladi{ni
prostor 200 m2. Tel. 061 266 869.
z Super namje{ten trosoban stan za 3
osobe, zasebno, povoljno. Tel. 613-860,
061 506 804.
z [ip, pos. prostor pogodan za sve na-
mjene od 33 m2 i 66 m2. Tel. 062 320 648.
z Ul. Jaja~ka 38, izdajem jednosoban po-
lunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban
ulaz, na spratu. Tel. 033/617-671, 062 391
110.
z Vi{njik, povoljno manji trosoban stan
64 m2, namje{ten. Tel. 061 186 064.
z Zenica, izdajem pos. prostor u centru,
pogodan za mikrokreditne banke, predsta-
vni{tva, apoteke, zubne, {najderaj, kozme-
ti~ki salon. Tel. 061 189 895. www.marke-
tkomerc.ba
z Zenica, strogi centar, izdajem/proda-
jem pos. prostor 203 m2. Tel. 061 788 374.
Prodaja
zStanovi novogradnja. Idealna lokaci-
ja Betanija - Pionirska dolina. 45 m2, 51
m2 i 55 m2. Visoki standard gradnje.
Vlastito parking mjesto, mogu}nost ku-
povine gara`nog mjesta. Cijena 2.450-
2.550 KM + PDV. Tel. 063 799 152. N.
z Ciglane, 59 m2, predivan stan sa 40
m2 ba{tom, 10 m2 terasom + 4 m2
ostava, vl. 1/1, 215.000 KM. Tel. 061
235 935. 148-1Pr
z Prodajem ku}u u Ned`ari}ima
10x12, prizemlje + sprat + potkrovlje,
sa 600 m2 oku}nice, prate}i objekat 8x6
m. Papiri svi uredni. Tel. 063 892 380.
282-1Nd`
z Breka, prodajem dvoiposoban stan
66 m2/I, u ul. Hasana Su{i}a, cijena po
dogovoru. Tel. 033 213-924 i 061 132
416. 345-1Nd`
z Prodajem-izdajem posl. prostor na
Ilid`i, ^. Vili, PC-Robot kao i stanove u
PC Robot - Socijalno. Inf. 062 902 823.
278-1Gr
z Prodajem slijede}e stanove i garso-
njere. Garsonjere: 24 m2 i 33 m2. Sta-
novi: 56 m2 Alipa{ino polje, 59 m2 Gr-
bavica I, 73 m2 ul. Alipa{ina, 110 m2
Marin Dvor, 103 m2 Danijela Ozme, 90
m2 Kralja Tomislava, 60 m2 [ibenska.
Sve informacije na tel.: 061 906 923.
228-1Pr
z Prodajemo slijede}e nekretnine u
Neumu: stan 70,35 m2, apartman 60
m2, 2 garsonjere i dva jednosobna stana
sa gara`nim mjestom, 50 met. od mora.
Ku}a 550 m2, 80 met. od mora. Sve
informacije na tel.: 00387 61 906 923.
228-1Pr
zProdajem dvosoban stan u prizemnoj
ku}i u Zenici, 50 m2, Zmajeva~ka cesta
23, plus oku}nica, gara`a i podrum. Tel.
061 156 401. 207-1Pr
zProdajem adaptiran stan od 35 m2 na
Marijin Dvoru, cijena 100.000 KM. Tel.
061 256 577. 216-1Pr
z B. Potok, ul. R. Krupalije prodajem
ku}u. Tel. 061 160 600.
z Ba~i}i, Stup, 57 m2, II sprat, novogra-
dnja. Tel. 061 652 197.
z Blagovac, prodajem ku}u sa oku}ni-
com. Tel. 061 817 960.
z Blizu Hitne pomo}i, prodajem stan 63
m2, III sprat, balkon. Tel. 033 719-220.
z Br~ko, centar, prodajem ku}u 270 m2,
tri eta`e, plac 538 m2. Tel. 049 217 785, 061
568 563.
z Br~ko-Cerik, prodajem ili mijenjam
ku}u, papiri uredni, povoljno. Tel. 062 100
285, Sarajevo.
z Breka, Hasana Su{i}a, prodajem ga-
ra`u, 22.000 KM. Tel. 061 206 922.
z Brnjaci-Kiseljak, ku}a 7x6, p+s sa 950
m2 oku}nice. Tel. 061 260 598.
z Centar, prodajem stan 60 m2, pogodan
i za pos. prostor, generalno adaptiran. Tel.
061 553 803.
z Ciglane prodajem renoviran stan 54
m2, 3 sprat, ul. Dajanli Ibrahim bega. Tel.
061 428 888, 062 549 857.
z Dobrinja 2, trosoban 82 m2, V sprat,
dobra lokacija, 1.800 KM/m2. Tel. 062 911
842.
z Dobrinja C-5, N. Grad, jednoipos. stan
sa balkonom, preko puta „Merkatora“. Tel.
061 715 543.
zDobrinja II, garsonjeru 28 m2. Tel. 061
47 42 42.
z Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-
80 m2, useljenje po~etak 2009. Tel. 061 253
252.
z Dvije ku}e i ba{ta 2.000 m2, 1/1, povo-
ljno, Baruthana ul. Tel. 033 290-134.
z Dvoeta`. prostor na Vojni~kom Polju,
lijepo i estetski ura|en, prodajem. Tel. 061
348 407.
z Dvoipos. stan 63 m2, Dobrinja, 2 WC-
a, dva balkona, potpuno renoviran, cijena
2.000 KM/m2. Tel. 062 970 122.
z E. [ehovi}a, prodajem stan 70 m2, 8
sprat, c.g., useljiv, uknji`en, 138.000 KM.
Tel. 061 926 069.
z Gara`u prodajem, idealno stanje, blizu
pijace Grbavica I. Tel. 061 299 306.
z Garsonjera na Dobrinji 3, Trg saraje-
vske olimijade. Tel. 033 460-357.
z Gra|. zemlji{te, 60.000 m2 na Stupu
(Halilovi}i), 200 EUR-a/m2. Tel. 061 526
243.
z Grbavica 51 m2, 4 sprat, centralno,
useljiv. Tel. 062 156 882.
z Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan,
visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50.
z Hitno prodajem dev. vikend sa 3 dun.
{ume i 200 m2 pod vo}em, sve 1/1, Palje-
vo-Reljevo. Tel. 061 226 007.
z Hrasnica, prodajem jednos. stan 52
m2, u centru Hrasnice, ul. I. Husi}a. Tel.
062 342 236.
z Hrasno kod Bosmala prodajem stan 58
m2, useljiv. Tel. 065 021 556.
z Jednos. stan 37 m2 i dvosoban 56 m2
stan na Grbavici prodajem. Tel. 061 253
382.
zJednos. stan prodajem na Grbavici kod
pijace, balkon, centr. grijanje. Tel. 061 102
234.
z Jednos. stan u Zenici, 40 m2+lo|a,
1.700 KM/m2. Tel. 032 409 002.
z Konfornu, potpuno adapt. garsonjeru
29 m2, I sp., centr. grijanje, prodajem hi-
tno. Tel. 061 462 953.
z Ko{evo, ul. Had`i Idriza 8, prodajem
5-sobni stan. Tel. 200-688.
z Ku}a ul. Amira Krupalije, B. Potok.
Tel. 061 160 600.
zKu}u prodajem sa 5 dun. zemlje, pogo-
dno za vikend. Tel. 065 771 374.
z Mejta{, ul. ^ekalu{a stan 96 m2, II sp.,
Sarajevo-Centar. Tel. 061 252 534.
z Mostar, prodajem ku}u 300 m2 stamb.
prostora i 700 m2 oku}nice kod starog mo-
sta. Tel. 061 537 739.
z Na ^. Vili prodajem stan 35 m2. Tel.
061 201 067.
z Na Dobrinji III, II sprat, prodajem
stan, cijena po dogovoru. Tel. 066 278 425.
z Na Grbavici prodajem jednos. stan 32
m2 i na D. Malti 40 m2. Tel. 065 021 556.
z Na Ilid`i prodajem pos. prostor 15 m2,
20.000 KM. Tel. 061 410 088.
z Nov neuseljen stan, novogradnja, pro-
dajem, povr{. 67,35 m2, preko puta Bo-
smala. Tel. 061 214 743.
z Otoka, prodajem dvos. stan sa
odli~nim c.g., kabl. dig. TV, jako uslovan,
useljiv, vl. 1/1. Tel. 065 463 156 od 10-22 h.
z Plac prodajem 8.000 m2 u Bla`uju, po-
godno za privredu. Tel. 061 269 144,
Bla`uj.
z Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s,
dva tros. stana, oku}nica 441 m2, dvije ga-
ra`e, sve komunalije. Tel. 062 439 329 i 061
437 719.
z Pos. prostor prodajem 12 m2, stakleni
grad, Ferhadija, Kvadrant 11, cijena
40.000 KM. Tel. 062 970 122.
z Pos. prostor prodajem Hrasno, 40 m2,
portali, useljiv, za sve namjene, 145.000.
Tel. 061 926 069.
z Prodaje se garsonjera 26 m2 na Pofa-
li}ima (Humska), I kat, plin, 42.000 KM.
Tel. 061 526 243.
z Prodaje se jednos. ve}i stan, Dobrinja
4. Tel. 062 171 028.
zProdaje se ku}a oko 220 m2, na Barica-
ma iza Hifine pumpe, na parceli od 600
m2, 150.000 KM. Tel. 066 340-748.
zProdaje se pos. prostor 10 i 15 m2 blizu
Katedrale, iza Muz. {kole uz Katoli~ku cr-
kvu, malo dev. Tel. 062 724 505.
z Prodajem dvos. stan 61 m2, na Grbavi-
ci, ul. Radni~ka, II sprat, eta`. grijanje, ba-
lkon, lift. Tel. 061 232 816.
z Prodajem gara`u na Breci, 22.000 KM.
Tel. 061 206 922.
zProdajem ili mijenjam ku}u za stan, uz
56 Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
OGLASI
MALI
dogovor, ku}a ima grijanje, Mostarsko ra-
skr{}e. Tel. 061 235 436.
z Prodajem jednos. stan 33 m2, ul. Z.
[arca, kod bolnice Ko{evo, 2.500 KM/m2.
Tel. 061 906 936.
z Prodajem ku}u i tri dun. oku}nice u
Zoviku kod Pazari}a. Tel. 065 455 148.
z Prodajem ku}u sa lokalom+2 sprata,
sa 3 zas. ulaza, ul. A. Bu}e, cijena 250.000
KM. Tel. 061 598 743.
z Prodajem stan A. Polje A faza. Mob.
066/243-238.
zProdajem parcelu u naselju sa svim ko-
munalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062
437 558.
z Prodajem polunamje{ten tros. stan 84
m2, Ilid`a, cijena po dogovoru. Tel. 625-
823.
z Prodajem pos. prostor 40 m2 ostava,
eta`. grijanje, mokri ~vor, na Vi{njiku. Tel.
033 442-998 i 062 139 085.
z Prodajem pos. prostor Masarikova u
Zenici. Tel. 062 916 662.
z Prodajem pos. prostor na Dobrinji, 40
m2, fix. 100.000 KM. Tel. 033 659-696, 061
229 014.
z Prodajem pos. prostor strogi centar,
Zenica. Tel. 062 916 662.
z Prodajem stan 24 m2, kod bolnice
Ko{evo, prizemlje, renoviran. Tel. 061 165
191.
z Prodajem stan 42 m2, Bolni~ka, IV sp.
Tel. 061 719 842.
z Prodajem stan 50 m2, Vojni~ko Polje,
cijena po vi|enju. Tel. 062 127 770, 061
245 345.
z Prodajem stan A. [a}irbegovi}, Hra-
sno, 50 m2, dvosoban, 20 sprat, 2 balkona,
56.000 EUR-a. Tel. 061 926 069.
zProdajem stan Grbavica, 95 m2/VI, no-
vija gradnja, 110.000 EUR-a. Tel. 061 214
306.
z Prodajem stan K. Brdo, ul. M.
Had`ijahi}a, vis. prizemlje, 39 m2, Saraje-
vo. Tel. 061 252 534.
z Prodajem stan M. Dvor, ul. V. Peri}a,
III kat, 70 m2, Sarajevo-centar. Tel. 061
252 534.
z Prodajem stan na ^. Vili, 54 m2, ada-
ptiran. Tel. 061 253 382.
z Rakovica, prodajem 2.500 m2 ze-
mlji{ta za sve namjene. Tel. 033 534-179.
z Reljevo-Perivoj, prodajem zemlji{te
2.000 m2, okru`eno visokim ~empresima i
ku}a sa dva dvosobna stana cca 130 m2.
Tel. 061 215 695.
z Skenderija, stan 88 m2, vis. prizemlje,
245.000 KM. Tel. 061 142 704.
z Sokolac-Gazivode, ku}a, pom. objekti,
3000 m2 zemlje, prodajem, zamjena za KS
ili more. Tel. 061 348 976.
z Stan 33 m2, kod bolnice Ko{evo, 2.500
KM/m2, useljiv, I sp. Tel. 061 906 936.
z Stan Hrasno, prizemlje, 58 m2, vlas.
1/1, odmah useljiv. Tel. 062 506 445.
z Stan prodajem 87 m2+gara`a, E. Ade-
movi}a, II kat kod Galije. Tel. 061 719 842.
z [est dun. zemlje prodajem u Klju~u,
podru~je Bebi}i, iznad vatrogasnog. Tel.
062 364 214.
z [ibica 72 m2, 19 sprat, trosoban, 2 mo-
kra ~vora. Tel. 061 652 197.
z Tros. stan prodajem na Al. Polju, bez
posrednika, povoljno. Tel. 061 856 526.
z Trosoban, adapt. stan 70 m2, 1/1 ul. N.
Smajlagi}a, povoljno. Zvati od 15 h. Tel.
061 227 846.
zU Lukavici kod pijace prodajem poslo-
vni prostor 36 m2 i stan na spratu 36 m2,
Isto~. Sarajevo. Tel. 061 260 598.
z U Osijeku-Ilid`a, prodajem gra|. par-
cele. Tel. 061 269 144.
z U Pazari}u - prodajem stambeni obje-
kat-ku}u sa 1.200 m2 zemlje, uz magistra-
lni put. Tel. 061 223 208.
z U strogom centru trosoban stan, 70
m2. Tel. 062 342 236.
z U Travniku, ku}a sa ugost. lokalom,
pogodna za priv. kliniku, motel, prodaja,
najam, zamjena. Tel. 061 348 976.
z Vikend ku}a od 64 m2 na parceli od
1.900 m2 u Mokrom-Kr`ulji, 20.000 KM.
Tel. 033 711-665.
zVilsonovo, ul. [ibenska, prodajem stan
60 m2, nova PVC stolarija, useljiv, 135.000
KM. Tel. 061 926 069.
z Vogo{}a, prodajem trosoban stan 81
m2. Tel. 061 215 695.
zZemlja 3.500 m2 na Kobiljoj Glavi, po-
voljno. Tel. 061 408 884.
z Zenik - Rakovica, 2 dev. ku}e i 9 dulu-
ma zemlje, sve u komadu, hitno i povo-
ljno. Tel. 061 172 516.
zZenik - Rakovica, odli~na parcela 5 du-
luma, uz asfalt, pogodna za gradnju ku}a,
vikendica, vila. Tel. 061 172 516.
zZidanu gara`u prodajem 1/1, papiri ur-
edni, ^. Vila, Grada~a~ka, kod Bosmala.
Tel. 033 214-469.
Potra`nja
z Porodica iz Sarajeva tra`i stan ili ku}u
na ~uvanje. Tel. 061 323 906.
z Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi
za iznajmljivanje. Tel. 033 203-127, 062
942 005.
z Kupujem garsonjeru do 25 m2, Saraje-
vo, Vogo{}a, Hrasnica, Had`i}i. Tel. 065
021 556.
z Potreban pos. prostor hitno, od 30-50
m2, op{tina Centar, u`i dio ili Ba{~ar{ija.
Tel. 066 421 618.
z Tra`im stan pod zakup u Zenici - Bla-
tu{a. Tel. 062 617 010.
z Potreban stan za strance, bli`e centru,
na du`i period. Tel. 061 142 704.
Zamjena
zMijenjam stan 68 m2 na Dobrinji 4, za
odgovaraju}i na rel. Dobrinja-Ciglane.
Tel. 061 856 024.
z Stan 52 m2 u Sarajevu, mijenjam za B.
Luku. Tel. 033 542-668.
z Mijenjam ku}u sa lokalom + 2 sprata,
ul. A. Bu}e, za stan do 60 m2 uz nadokna-
du. Tel. 063 961 241.
z Mijenjam stan E. [. 93,5 m2, za dvoso-
ban i jednosoban N. Sarajevo. Tel. 061 253
382.
z Mijenjam/prodajem manju ku}u u ce-
ntru Trebinja za odgovaraju}i stan ili pos.
prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076.
z Tri duluma zemlje Milje - Trnovo, mi-
jenjam ili prodajem, za okolinu Visokog.
Tel. 061 365 193.
zIlid`a - Lu`ani, trosoban stan za jedno-
iposoban ili prodaja, do|ite, dogovorimo
se. R. Ja{ara 3, Nogo.
z Mijenjam jednoiposoban stan 57,15
m2 za garsonjeru, Dobrinja C5. Tel. 061
715 543.
z U prodaji su bukova cijepana drva
(suha, sirova) - 85 KM, ugalj (Banovi}i)
kocka, orah - 150 KM (Kreka) drveni -
110 KM, mo`e i u vre}ama, bukovi bri-
keti. Isporuka brza i ta~na. Tel. 061 247
186, 061 785 535. 18770-1Nd`
z Hitno! Rasprodaja kompjutera Intel
Pentium 4, sa monitorom i svom opre-
mom! Po kompletu od 180 do 230 KM.
Tel. 061 578 517. 188-1Nd`
z U prodaji su iscijepana bukova drva,
isporuka po dogovoru sa kupcem. Tel.
062 532 504. 347-1Nd`
z Prodajem solarij, trpezarijski sto
(puno drvo) za 6 osoba i {poret na drva.
Tel. 061 188 758.
z Najkvalitetnija prodaja i ugradnja har-
monika vrata svih modela i mjera. Tel. 033
225-227, 061 516 910.
z Prodajem Braunove mre`ice za brija-
nje i el. aparate „Braun“. Tel. 061 323 906.
z Digitalne vage ba`dirane, certifikat za
BiH, garancija godinu dana. Tel. 061 902
269.
z Ljekoviti proizvodi, prepeli~ija jaja,
meso, med, }urokoti, maslinovo ulje, trave
(islamska medicina) i besplatno (CD-
DVD) sa oko 100 h snim. mat. islamskog
sadr`aja. Tel. 062 134 551, 062 359 027.
z Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija ja-
ja, 30 kom. - 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa i
prepeli~ije meso za lije~enje mnogih bole-
sti, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 061
355 818.
z Bayerove trakice za mjerenje {e}era u
krvi. Tel. 062 735 628.
z Komb. ma{inu i ostalu opremu iz sto-
larske radnje. Tel. 061 145 885.
z Ulazna vrata iznutra tapacirana, 2 bra-
ve, 50 KM. Tel. 473-884.
z Limarski sitni alat, razne makaze, pre-
se, bocu za letovanje, komplet, povoljno.
Tel. 062 663 840.
z Nove brenere u koferu za autogeno va-
renje, povoljno, nareznice za cijevi, novo
iz Njema~ke. Tel. 062 663 840.
z Novo, elimini{ite ne~isto}u, pra{inu,
pomo}u sna`nog inteligentnog ure|aja sa
6 funkcija: usisavanje, dezinfekcija,
~i{}enje i gla~anje parom, pro~i{}avanje i
oboga}ivanje zraka, vrhunski proizvod.
Tel. 061 803 042.
zDoma}e sir}e od divlje jabuke, kvalite-
tno, 2 KM litar. Tel. 062 563 365.
z Plinski bojler, polovan. Tel. 061 525
347.
z Termo staklo 6 kom. 110x50 cm, 1
kom. 110x40 cm. Tel. 033 537-952, 062 393
006.
z Trokrilne prozore 3x 210x140 i balko-
nska vrata 230x80. Tel. 537-952, 062 393
006.
zAuto alarm „Bosch“ novo, neotpakova-
no. Tel. 033 537-952, 062 393 006.
z TV Samsung, 51 cm, u boji, ispravan,
sa daljinskim i mini {poret ispravan. Tel.
033 422-901, 061 350 204.
z 1 kg kalaja 33% i kugle ventila 3/4. Tel.
061 350 204.
z Motornu pilu „Solo-636“, malo ko-
ri{tena. Tel. 061 323 704.
zKvalitetno i uz garanciju prodaja i ugr-
adnja harmonika vrata. Tel. 061 512 294.
z 4 cvijeta benjamina {atirane i jednobo-
jne, visoki 2m, 1 cvijet - 80 KM. Tel. 033
217-479.
z Povoljno jednosjed na izvla~enje. Tel.
061 925 774.
z Dvije plinske pe}i 7 KW, Emina i
FEG, extra o~uvane, kori{tene jednu zi-
mu. Tel. 061 214 306.
z Raznu garderobu `ensku, ko`nu gar-
derobu iz Njema~ke, povoljno. Tel. 062
524 166.
zSki opremu, skije, pancerice, skafande-
re, klizaljke, brile, povoljno. Tel. 062 563
708, 061 204 880.
z Dvije bunde duge, 2 kratke, nove, po-
voljno, ko`ne jakne. Tel. 062 524 166.
z Povoljno skije Fischer i dva para pa-
ncerica tip Munari, brojevi 39 i 40. Tel.
061 172 795.
z Industrijske ma{ine za tekstil „Juki“
nove. Tel. 061 724 597.
z 500 pari cipela `enske+dje~ije, ljetni
modeli, ili mijenjam za kombi. Tel. 061
348 976.
z Harmonika vrata, prodaja i ugradnja
svih modela i mjera, uz garanciju. Tel. 033
225-227, 061 516 910.
z ^a{e, {olje i 12 kompleta za bos. kafu,
mesing-bakar. Tel. 061 348 976.
z Dva kafe aparata Cimbali 3 - 300 KM,
Kolibri I {vicarski - 500 KM. Tel. 061 348
976.
z Ugos. inventar, pizerija, prodaja, za-
mjena, ortakluk sa vlas. prostora. Tel. 061
348 976.
z V. Vojnovi}, D. Ozmo, R. Mi{evi}, A.
Rami}, Obrali}, Mikuli}, Suboti}, iz priv.
kolekcije, prodaja, zamjena. Tel. 061 348
976.
z Ljub. antike, lampa 1898., drvo, mesi-
ng, 3.000 KM. Tel. 061 348 976.
z Dvije jakne, ko`na XL 400 KM, i bije-
la za zimu 300 KM (ve}i brojevi). Tel. 061
348 976.
z Dobro o~uvanu ugaonu garnituru. Tel.
033 657-841.
z Manju grijalicu, nova, nekori{tena, za
trafiku ili boks,l cijena 20 KM. Tel. 066
533 923, Grbavica.
z Novu, veliku kraljicu pe} na ~vrsto go-
rivo,l gusana, kori{tena dva mjeseca, cije-
na 200 KM. Tel. 714-880, Humska 372.
z Povoljno elektri~ni masa`er njema~ke
proizvodnje „Wellamed“. Tel. 033 642-192.
z Jotul pe}, {porete struja-plin i ugra-
dbene, ve{ ma{ine Gorenje, su{ilicu, peri-
licu su|a malu, dostava besplatna. Tel.
533-631.
z Povoljno plavi vuneni }ilim i manja
staza. Tel. 061 272 611.
zDvosjed i le`aj, skoro novo, puno drvo,
povoljno, 160 KM fiksno. Tel. 061 235
436.
z Kombi bojler Yunkers, dimnja~ni, 100
KM. Tel. 061 183 368.
zMebl {tof, eko ko`u i oipremu za kupa-
tilo, veleprodaja-maloprodaja. Tel. 062 966
746.
z Klizaljke 34-37 i 30,40 broj, o~uvane.
Tel. 062 558 570.
z Regal sa vitrinom 250 KM, {kolski ra-
dni stol 50 KM, dobro o~uvani. Tel. 061
531 411.
z Pe} na plin sa bocom. Tel. 061 745 586,
Ilid`a.
z Stomatol. aparat „Rutter“ - Njema~ka,
sa o~uvanom stolicom, cijena povoljna.
Tel. 061 715 543
zSadnice duda, sade se od 1. 10. - 1.5 na-
redne god., mo`e ubrzati rast za godinu.
Tel. 062 357 862.
z TV Orion 57 ekran, prozor metalni
70x65 cm, ram okrugli pre~nik 65 mcm,
drvo. Tel. 062 357 862.
z Plinsku pe}, vitrinu 100x200 cm, iz
dva dijela, gornji dio staklo. Tel. 062 357
862.
zProdajem 2 kau~a. Tel. 061 325 590.
zPe} na ~vrsto gorivo. Tel. 033 208-783.
z Ma{inu za ~i{}enje snijega, prilaza,
plo~nika, ja~ine 3,1 KW. Tel. 417-219.
zNajpovoljnije, najkvalitetnije alumi-
nijske `aluzine 20 KM, PVC prozori i
vrata, trakaste zavjese, harmonika vra-
ta, vanjske roletne, blindirana vrata.
Garancija 5 godina. Tel. 061 501 401.
17703-1Nd`
z Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{,
Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {pore-
ta, bojlera. Dolazak besplatan! Garanci-
ja! Mob. 061 171 666. 40-1Gr
zAlu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste za-
vjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, te-
nde, harmo vrata. Tel. 033 211-484, 033
767-995, 061 131 447. 205-1Nd`
z Mr. pedagogije uspje{no rje{ava kod
djece O.[. uzrasta probleme u~enja, vla-
danja, komunikacije na relaciji nasta-
vnik-u~enik, roditelj-dijete i sl. Zvati
na br. tel. 033 649-740, od 11-17 h.
18322-1Nd`
z Elektri~ar vr{i opravku bojlera,
ku}anskih elektri~nih aparata i instala-
cija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213
103. 224-1Gr
z TV SERVIS Philips, Samsung, opra-
vka svih TV i video ure|aja. Dolazak,
ra~un, garancija, daljinski. Tel.
033/650-400 i 033/610-000. 234-1Gr
z Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat
od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel.
062 146 602.
z Dajem instrukcije iz engleskog jezika
za u~enike osnovne i srednje {kole. Tel.
062 397 320.
zPovoljno vr{imo usluge bru{enja i laki-
ranja svih vrsta parketa i {ipoda be-
zpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel.
061 967 229.
z Lektori{em i korigujem sve pisane te-
kstove. Tel. 033 658-707.
z Prekucavam sve vrste tekstova. Tel.
061 520 972.
z ^istim stanove i peglam ve{. Tel. 061
828 175.
z Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski
radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto.
Tel. 061 199 442, 621-733.
z Radim molersko-farbarske poslove br-
zo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko
20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791.
z Kombi prevoz namje{taja, selidbe,
odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. ra-
dna snaga. Tel. 062 139 453.
z Peremo }ilime rainbow ma{inom u
va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dosta-
vom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-
284.
z Dajem ~asove iz matematike i statike
|acima i studentima, uspje{no. Tel. 234-
475.
z Vodoinstalater odr`ava staru i posta-
vlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061
497 622.
z Staklar sa iskustvom radi sve vrste sta-
klarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel.
061 609 947.
z Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala,
monta`a, zamjena. Tel. 062 944 952.
z Profesor daje instrukcije iz francu-
skog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel.
033 526-521.
z Iskusna profesorica engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i prevodi.
Tel. 061 702 873, 033 440-236.
z Kiroprakti~ar-fizioterapeut, uspje{no
lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak,
uklje{tenje `ivca, diskus herniju, spondi-
lozu, glavobolje. Tel. 061 172 516.
z Kirby - dubinsko usisavanje i pranje
tepiha, etisona i tapaciranog namje{taja,
najkvalitetnijim kirbijevim {amponima.
Tel. 062 118 202.
z ^asovi iz engleskog i njema~kog jezika
po~etnici, (odrasli dvo~as 10 KM). Tel.
062 189 783.
z Radim sve vrste centralnog grijanja:
monta`e, opravke, kvalitetno i povoljno.
Tel. 061 105 425.
zMolerski radovi. Tel. 061 925 742.
z Molerske usluge uredno, kvalitetno,
popust 20%. Tel. 062 127 525.
z Profesorica daje instrukcije iz mate-
matike i fizike. Tel. 033 522-016.
z Elektroinstalater, idejna rje{enja, pla-
novi, nacrti, popravak starih i postavljanje
novih instalacija. Tel. 062 525 888.
z Strunu namje{tam rukama, bioenergi-
jom, stru~no i uspje{no lije~enje `eludca.
Tel. 061 504 986.
z Moler kre~i, gletuje, kvalitetno i jefti-
no. Tel. 061 235 190.
z Radim grijanje, mijenjam konvektore
radijatorima i ostale popravke na grijanju.
Tel. 033 800-514, 061 922 476.
z VKV elektri~ar za instalacije, popra-
vke ve{ ma{ina, bojlera, el. {tednjaka, itd.
Tel. 061 963 543, 033/626-990.
z Dajem instrukcije iz fizike i matema-
tike. Tel. 642-140.
zMoleraj, tapete, rigips, lakiranje stolar-
ije, fasade. Tel. 534-289, 533-361.
z Rigips i el. instalacije radim. Tel. 066
205 286.
z Profesor prevodi, radi projekte, diplo-
mske i seminarske radnje. Tel. 061 841
651.
z Instrukcije-prevod iz njema~kog jezi-
ka, kucanje radova na ra~unaru (maturski-
semin.). Tel. 523-998, 061 863 559.
z Servis ra~unara, instalacija windowsa,
XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{ti-
ta. Tel. 061 337 178.
z Sa kombijem vr{im prevoz robe i pu-
tnika, selidbe i ostalo. Tel. 651-444, 061
274 191.
z Instrukcije dobrim |acima daje isku-
sni nastavnik njema~kog i bosanskog
(penzioner), sa 4-godi{njim boravkom u
Njema~koj. Tel. 061 377 496 i 659-750.
z @elite smr{ati, udebljati se, bolju ko-
ncentraciju i zdravlje, vi{e energije. Tel.
061 363 531.
zAko imate zdravstvenih problema javi-
te se, ni{ta nije nemogu}e. Tel. 061 363
531.
z Brzo, povoljno i kvalitetno pi{em se-
minarske, maturske i diplomske radove.
Tel. 061 566 787.
z VKV bravar radi ugradnju brava, PTT
sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povo-
ljno. Tel. 061 507 683.
z Mol.-farbarske usluge, nudimo gleto-
vanje, stolarija, radijatori itd. Mo`e i po
dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768.
z Presvla~im kau~e i sve opravke, dola-
zim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522
986.
z Vodoinstalater povoljno, vr{im radove
brzo i kvalitetno, besplatan dolazak na
adresu. Tel. 062 591 300.
z Povoljno prevozim sve vrste roba,
usluge selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061
170 886, 033 472-954.
z Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhi-
nja, namje{taja i gra|. stolarije, postavlja-
nje laminata, lamperije i podova. Tel. 061
502 739.
z Popravljam sve vrste kompjutera. Tel.
061 571 814.
zNa Alipa{inom polju instruiram |ake i
studente iz matematike ~as 6 KM. Tel. 061
157 991.
z Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i
kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057.
z Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el.
instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i
dr. Tel. 061 524 123.
zMoler. Tel. 061 867 007.
z [ijem `enske suknje za 1 dan. Tel. 062
458 621.
z Student engleskog jezika daje instru-
kcije osnovcima, dolazim ku}i. 60 min. -
10 KM. Tel. 061 517 884.
z Nudim ~i{}enje stanova, odlazak u tr-
govnu, pla}anje re`ija, {etnju starih osoba.
Tel. 061 778 081.
z Lektori{em i korigujem sve vrste te-
kstova. Tel. 061 421 749.
z Profesorica daje instrukcije iz mate-
matike i fizike. Tel. 033 522-016.
z Certificirani ra~unovo|a vodi poslo-
vne knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene
usluge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-
491.
zServis ra~unara Aki, ugradnja, nadogr-
adnja, servis i instalacija, na pijaci Grbavi-
ca. Tel. 061 545 375.
z [ivanje pantalona mu{kih, `enskih,
`enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije
odje}e. Tel. 033 204-093.
z Vodoinstalater sa dugim iskustvom
vr{i popravke i nove instalacije ure|aja.
Tel. 033/639-963.
z „Speranza“ - njega starih i bolesnih.
Tel. 066 711 150.
z Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemor-
oide, uspje{no. Tel. 033 204-093.
z Iznajmljujem play station 2 sa igrica-
ma, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341.
z Prekucavam sve vrste tekstova na
ra~unaru, povoljno. Tel. 061 379 586.
z Serviser vr{i monta`u i servis klima,
popravka rashladnih ure|aja, vitrina, ko-
mora. Tel. 061 143 019.
z Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem,
obezbije|ena radna snaga, uz dogovor. Tel.
063 872 529.
z Vi{a i srednjo{kolska matematika uz
garanciju, dolazim ku}i. Tel. 062 22 71 59.
z Vr{im prevoz izletnika, Bjela{nica, Ig-
man, Jahorina, Vla{i}, udobnim kombi-
jem Mercedes. Tel. 061 140 572.
z Povoljno i kvalitetno radim grijanje,
plin, mijenjam konvektore radijatorima..
Tel. 033 800-514, 061 922 476.
z Radim sve vrste molersko farbarskih
radova kao i postavljanje laminata. Tel.
062 238 093.
z Opravljam sve vrste tlakomjera. Tel.
061 366 112, Sarajevo.
z Drva `agam motornom pilom. Tel. 061
491 463.
z Prevoz putnika kombi vozilima, {irom
BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062
213 645.
z Registracija i prevod vozila u oba enti-
teta. Tel. 061 134 597.
z U~enicima, srednjo{kolcima, instru-
kcije iz matematike, fizike, mehanike,
ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196,
Ilid`a.
z Profesor instruira francuski, latinski,
talijanski. Tel. 061 566 590.
z Vizit kartice {tampam laserski, kolor,
100 kom. za 10 KM. Brza isporuka. Tel.
061 229 347.
z Parketarski poslovi, njema~ko isku-
stvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 476
793.
zProfesorica daje ~asove iz matematike i
fizike. Tel. 033 219-559.
z Kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari,
prevoz robe, monta`a namje{taja, posta-
vljam laminat. Tel. 061 267 648.
z Vodoinstalater radi instalacije i otkla-
nja kvarove. Tel. 061 207 851.
z Pe}i za pice zidamo, materijali. Tel.
061 154 540.
z Kombijem vr{im prevoz razne vrste
robe, selidbe, otpad+ispomo}. Tel. 033
614-436, 062 476 471.
z Profesorica instruira hemiju studenti-
ma i |acima. Tel. 061 800 103.
z KV vodoinstalater radi sve vrste insta-
lacija sa pocin~anim i plasti~nim cijevima,
povoljno. Tel. 061 390 655.
z KV moler radi sve poslove kvalitetno,
povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju.
Tel. 626-296.
z Instrukcije engleski, njema~ki i pre-
Dnevni avaz subota, 10. januar/sije~anj 2009. 57
zSEX DO LUDILA! ORGINAL!
KAMAGRA GEL 100 MG, CIALIS -
20 MG, BEZOPASNO PO VA[E
SRCE. DISKRECIJA DOSTAVA.
DOSTAVA POUZE]EM. TEL.
062/942-815. WWW.VIAGRA.BA
17611-1nd`
z „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL 50 i
100 MG, CIALIS 20 MG, OSTALI
STIMULANSI ZA EXTRA SEX, ZA M.
I @. DOSTAVA, UPUTSTVO. DISREK-
CIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACI-
MA. TEL. 061 702 404. 18715-1ND@
z „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEK-
AT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM).
VIAGRA + CIALIS + LEVITRA +
BILJNA = HIT + PODESNA I ZA
BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838
936, 065 234 239.“ 18779-1Nd`
vod. Tel. 061 339 306.
z Instruiram matematiku za sve {kole i
fakultete, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242.
z ^istim brzo i kvalitetno stanove i po-
slovne prostore. Tel. 033 225-227, 061 516
910.
z VK bravar radi ukrasne ograde,
ogra|uje balkone, vari auspuhe, povoljno.
Tel. 062 940 731.
z ^istim stanove i poslovne prostore, sat
4 KM. Tel. 062 551 422.
z Selidbe - isklju~ivo me|unarodne. Tel.
061 158 741.
z Odr`avala bih ~isto}u stana, peglala
ve{, po{tena muslimanka. Tel. 033 674-
047.
z Obavljam moleraj stanova ku}a i stu-
bi{ta. Povoljno i ~isto. Tel. 066 285 808.
z Staklar sa iskustvom radi sve vrste sta-
klarskih usluga, kvalitet ekstra. Tel. 061
609 947.
z Lije~enje mu{kog i `enskog steriliteta
ljekovitim biljem, te psorijaze, hemoroida,
`ivce. Tel. 033 664-601, 062 273 110, Sara-
jevo.
z Povoljno, elektri~ar, popravka starih i
ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901
646.
z Obavljam adaptacije i ostale gra|. ra-
dove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263.
z KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM,
radim farbanje stolarije, gletovanje. Tel.
062 388 242.
z Kre~im stanove, jednosoban 90 KM,
dvosoban 120 KM, penzionerima popust
20%. Tel. 033 402-293, 061 928 122, Ilija{.
zVoza~-instruktor obu~ava sasvim kore-
ktno i pa`ljivo. Tel. 061 338 085.
z Molersko-farbarski radovi i postavlja-
nje tapeta, izvodim kvalitetno, ~isto i po-
voljno. Tel. 061 382 230.
z Izvodim sve gra|evinske radove i sve
vrste adaptacija. Tel. 062 393 187.
z Vr{imo usluge ~i{}enja kancelarija -
ordinacija. Tel. 066 709 506, 033 622-772.
z Instrukcije iz matematike i fizike. Tel.
061 811 394.
z Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, po-
voljno, kombi mercedes, na svim destina-
cijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115.
z Radim molerske radove, rigips, prezi-
de, keramiku, laminat, termo fasade, ko-
mplet adaptacije. Tel. 062 226 904.
z Vr{imo razvoj poslovnog softvera po
narud`bi i grafi~ki dizajn. Tel. 061 746
247.
z Profesorica njem. jezika daje instru-
kcije i prevodi tekstove. Tel. 061 236 573.
z Radimo keramiku timski, brzo i kvali-
tetno, po va{oj `elji. Tel. 062 214 879.
z Nudim knjigovodstvene usluge samo-
stalnim radnjama, uslu`nim, zanatskim,
ugostiteljskim. Tel. 061 811 816.
z Prevoz putnika sa kombijem 7+1 po
svim destinacijama. Tel. 061 209 935.
z Servisiranje ra~unara, instalacija siste-
ma, postavljanje mre`e, internet, konekci-
ja, antivirus, dogradnje, popravke. Tel. 061
668 935.
z Treniranje pasa za sigurnosne potrebe,
{etnja pasa. Tel. 061 226 541.
z Renoviranje stanova, zidanje, malta-
nje, izolacija, kulir. Tel. 061 904 293.
z Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i
ure|aje, pozovite. Tel. 618-907.
z Radimo el. instalacije, povoljno. Tel.
061 901 646.
z Masa`a relaxaciona, sportsko rekreati-
vna, opu{taju}a. Tel. 061 712 710.
z Fasade, zidanje, renoviranje stanova,
izolacije, podloge. Tel. 061 904 293.
z Rigips majstor - potkrovlja, spu{teni
plafoni, pregradni zidovi. Tel. 061 818 732.
z Kombi prevoz, selidbe, ~isto, bez
o{te}enja. Tel. 061 311 622.
z Rainbow dubinsko usisavanje i pranje
}ilima, u va{oj ku}i, brzo i kvalitetno. Tel.
061 204 144.
z Dva molera izvode molerske radove
kvalitetno i povoljno. Tel. 062 295 100.
z Molerski radovi uredno, kvalitetno.
Tel. 061 925 742.
z Engleski i bosanski podu~avam sve
uzraste, prevodi. Tel. 065 572 966.
z Sve vrste kroja~kih usluga, prepravke,
{ivenje, kvalitetno, Alipa{ino p. Tel. 065
695 706.
z Mijenjam, postavljam prozore, vrata u
stanu i ku}i, zidanje, {alovanje, malterisa-
nje. Tel. 061 501 835.
z Termo fasade, rigips, moleraj, uz gara-
nciju sa njem. iskustvom. Tel. 061 270 971.
z Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bole-
sti. Tel. 033 616-211.
z Instrukcije iz matematike, fizike i ele-
ktrotehnike. Tel. 061 803 042.
z [ivanje po mjeri `enske konfekcije,
korekcije odje}e, kvalitetno i povoljno.
Tel. 210-821, 061 541 898.
z Stolar kvalitetno obavlja sve stolarsko-
lakirerske poslove. Tel. 061 505 610.
zProfesionalno snimam video kamerom
i prebacujem Va{e snimke na DVD. Tel.
061 159 367.
z ^istim i odr`avam stanove, ku}e, vile,
peglam ve{. Tel. 062 504 781.
z Profesor engleskog i francuskog daje
instrukcije i prevodi. Tel. 033 239-376.
z Vodoinstalater sa 30 god., iskustva,
vr{i opravku instalacija, monta`u sanitar-
nih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 062
139 034, 033 535-659.
z Fotografisanje vjen~anja profesional-
nom opremom, gratis fotografije i
vjen~ani album. Mob. 061/222-456.
z Vodoinstalater vr{i opravke ~esmi, vo-
dokotli}a, sifona, ventila. Penzionerima
jeftinije. Dolazak besplatan. Tel. 459-570,
061 205 803.
zIznajmljujem gra|. skelu sa monta`om
i demonta`om. Tel. 061 159 176.
z Pisanje tu`bi, `albi, molbi i drugih pr-
avnih akata, stru~no i povoljno. Tel. 062
450 676.
z Uspje{no prevodim sve vrste tekstova
sa engleskog na bosanski i obratno. Tel.
033/542-626.
z Njema~ki jezik, dvo~as 12 KM. Tel.
057/316-378.
zInstrukcije iz njema~kog jezika i pripr-
ema za prijem na germanistiku. Tel. 061
363 531.
zPrevoz putnika novim kombijem i minibu-
som sa klimom 9-21 sjedi{ta, izleti, more, semi-
nari, planine, inostranstvu, te po dogovoru. Tel.
061 106-385, i 062 386-701.
z Prevoz putnika VW kombijem na
Bjela{nicu, Jahorinu, Igman, profesional-
ni voza~. Tel. 062 713 956
z Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata,
stambenih i poslovnih, brzo i pedantno.
Tel. 062 516 278
z Ovla{teni sudski tuma~ za engleski pr-
evodi i podu~ava sve uzraste. Tel. 033 643-
510 ili 061 781 562.
z Instrukcije iz engleskog jezika. Tel.
061 805 356.
z Radim molerske radove, brzo i povo-
ljno. Tel. 061 867 007.
z Radim zidarske i tesarske poslove. Tel.
033 466-154.
zStolar, sve usluge. Tel. 061 538 223.
z Vodoinstalater radi adaptacije kupati-
la, kao i opravke. Tel. 535-236.
z Dajem instrukcije matematike i fizike,
dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914
014.
z Kombi prevoz, vrlo povoljno. Tel. 061
439 666.
z Izra|ujem vizit-karte i ostalo u boji.
Tel. 616-747, 061 272 220.
z Student informatike povoljno i efika-
sno vr{i instaliranje windows sistema. Tel.
066 481 714, 033 469-965.
zVr{im prevoz robe, putnika i sportskih
ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690.
z Diplomirana profesorica violine daje
povoljno ~asove violine. Tel. 033 642-192.
z Bravar - izra|ujem i montiram sve od
`eljeza. Usluga savijanja cijevi. Tel. 061
709 382.
z Dajem nastavu - ruski jezik. Tel. 061
108 901.
z Prekucavam maturske, seminarske i
diplomske radove, brzo i povoljno, na ko-
mpjuteru. Tel. 061 219 003, 062 556 336.
z Diplomirani pedagog daje instrukcije
u~enicima osnovnih {kola, ~as 5 KM. Tel.
062 922 787.
z Odr`avam i ~istim stanove ozbiljnim
porodicama. Tel. 033 461-002.
z Iskusna, ozbiljna i pouzdana osoba
~isti stanove i pegla ve{. Tel. 063 876 184.
z Staklar - radimo sve staklarske radove,
dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343.
z Izrada el. instalacija jake i slabe struje,
projektovanje i servis. Tel. 061 803 042.
z Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno
dajem instrukcije. Tel. 061 524 387, 033
643-990.
z Molersko-farbarske usluge. Tel. 061
527 918, 062 922 323.
z Selidbe za Srbiju, Crnu Goru, Hrva-
tsku, prevoz roba, radnici po potrebi. Tel.
065 140 444.
z Vr{imo brzu i kvalitetnu opravku
va{ih televizora. Tel. 033 453-000, 061 505
084.
z Kucam, printam, skeniram sve vrste
radova u boji. Tel. 616-747, 061 272 220.
z Obavljam molerske usluge i posta-
vljam laminat, povoljno. Tel. 062 982 383,
Dobrinja. z Dajem instrukcije iz engle-
skog jezika, uspje{no. Tel. 063 548 396.
z Izrada i postavljanje originalnih auto-
presvlaka, autoku}ama dajemo popust.
Tel. 061 385 329.
zPovoljno uz garanciju radim temo fasa-
de, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje
iskustvo. Tel. 061 278 188.
z Tapetar i stolar, uz dogovor do dobrog
posla. Tel. 061 606 651 i 066 620 342.
z Zidar radi ku}e od temelja do krova.
Tel. 234-890.
z Profesor matematike sa iskustvom us-
pje{no i kvalitetno daje instrukcije. Tel.
061 552 404.
z Certificirani ra~unovo|a vodi poslo-
vne knjige: DOO, SZR, STR. Tel. 061 381
679.
z Prekucavam sve vrste tekstova na
ra~unaru. Tel. 061 872 581.
z Uredno i kvalitetno radim molersko
farbarske poslove sa dugogodi{njim isku-
stvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683.
zPovoljno, vodoinstalater radi instalaci-
je i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851.
z Radim sve vrste molersko-farbarskih
poslova i postavljam laminat. Tel. 062 238
093.
z Opravka i izvo|enje elektroinstalacija,
kvalitetno, povoljno. Tel. 033 611-542.
z Uspje{no i povoljno tokom cijele godi-
ne dajem instrukcije iz matematike. Tel.
220-173.
zSve za kompjuter, rje{avanje problema,
instalacija programa, ugradnja, dijelovi,
kursevi. Tel. 061 827 793.
z Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave,
muhe, stjenice, buhe, mi{eve. Tel. 061 928
535.
z Kompletne adaptacije stanova, tava-
nskih prostora, hidroizolacija, keramika,
{ippod, vinas, moleraj. Tel. 062 621 424.
z Instrukcije: hemija - povoljno (2 sata -
15 KM), dolazim ku}i. Tel. 061 481 182.
z Instrukcije - engleski jezik, veoma po-
voljno (2 sata - 15 KM), dolazim ku}i. Tel.
061 481 182.
zSnimanje i fotografisanje vjen~anja i
drugih doga|aja profesionalnom digital-
nom opremom. Mob. 061/555-869.
z Vr{imo pranje etisona, tepisona i }ili-
ma, besplatna ku}na dostava. Tel. 062 622
401, 061 310 044.
zProfesionalno snimam video kamerom
i prebacujem va{e snimke na DVD. Tel.
061 159 367.
z Sve vrste gra|evinskih radova i ada-
ptacije izvodim povoljno i kvalitetno. Tel.
062 504 650.
z Adaptiram stanove i poslovne objekte,
voda, struja, grijanje, mol. farbanje i ant.
sistem - klju~ u ruke. Tel. 062 551 622.
z Vodoinst. brzo i kvalitetno izvodi vo-
doinst. radove, veoma povoljno. Tel. 033
454-529, 061 332 746.
zIzra|ujemo izvedbene projekte za lega-
lizaciju bespravno izgra|enih objekata.
Tel. 062 649 370
z VKV bravar radim ograde, gara`na vr-
ata, zatvaranje balkona, varenje auspuha.
Tel. 062 940 731, 033/691-260.
z Sve vrste mol. radova ~isto i kvalite-
tno. Tel. 063 488 046.
z Profesor daje instrukcije iz matemati-
ke za osnovce i srednjo{kolce tokom godi-
ne. Tel. 061 244 251.
zMed. sestra pru`a med. usluge, injekci-
je, infuzije, obradu rana, ispiranje uha, ko-
ntrolu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel.
641-144.
z Moler VKV radi mol. farb. poslove,
povoljno. Tel. 466-487, 061 507 683.
z Monter povoljno demontira i montira
stari i novi namje{taj, isti poporavlja. Tel.
061 202 840.
z Sve za ra~unare na jednom mjestu, pr-
ogrami, antivirusi, instalacija odr`avanja.
Tel. 061 545 375.
z Iznajmljujem stolice za tevhide i me-
vlude, 1 kom. - 1,5 KM. Tel. 061 204 061.
z Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061
244 325.
z Gledam u grah uspje{no. Tel. 061 555
862.
z Kre~im stanove kvalitetno i ~isto, 100
KM. Tel. 612-725, 061 515 483.
z Rainbow dubinsko pranje }ilima, na-
mje{taj, unutra{nj. auta, generalke u sta-
nu, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061
311 276.
z Rigips majstor radi spu{tene plafone,
pregrade, oblaganje zidova, potkrovlja.
Tel. 061 262 895.
z Prevoz robe, selidbe kombijem, povo-
ljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061
513 948.
z Komfornim kombijem prevozim na
planine, seminare i grupna putovanja kao
i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511
492 i 061 899 883.
z Bravar radi ograde, kapije, gara`na vr-
ata, gelendere, zatvara balkone, i dr. Tel.
061 688 711.
z Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el.
instalacija, pe}i, bojlere, autom. osigura~e
i dr. Tel. 061 261 909.
z Dipl. maserke - pru`amo relaks, spor-
tsku, opu{taju}u te Tajland masa`u. Tel.
062 563 349.
z Instrukcije iz engleskog jezika, dola-
zim na adresu. Tel. 061 219 972.
zStolar, izrada kuhinja i plakara po mje-
ri, brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806.
z Zidarski i tesarski radovi, adaptacije,
fasade. Tel. 065 719 294.
z Profesorica engl. daje ~asove. Tel. 626-
157.
z Vodoinstalater sa iskustvom. Tel. 061
530 205.
z Dajem instrukcije iz engleskog jezika,
7 KM jedan ~as. Tel. 062 547 497.
z Izvodimo molerske radove. Tel. 061
500 855.
z Molerski radovi, unutra{nja izolacija
stiropol i dr. po dogovoru. Tel. 061 544
449.
z Kvalitetno i ~isto obavljam molerske
poslove. Tel. 066 285 808.
z Presvla~enje i lakiranje svih vrsta na-
mje{taja, uz garanciju, dolazak besplatan.
Tel. 061 210 832, 033 459-539.
z Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje
tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239.
z Elektri~ar, popravka el. instalacija i
ku}anskih aparata. Povoljno. Tel. 061 546
882.
zTapetar sa iskustvom presvla~i ku}ans-
ki i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620
057.
z Dajem instrukcije za osnovce i sre-
dnjo{kolce iz njema~kog jezika. Tel. 061
817 974.
zVKV moler - jednosoban 250 KM (ma-
terijal uklju~en). Tel. 062 921 864.
z Vr{im sve stolarske usluge - popravak
starog, izrada novog. Tel. 440-895, 061 905
734.
z Vr{im selidbe modernim kombijem sa
radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061
227 189.
z Kre~im stanove 100 KM. Brzo, kvali-
tetno. Tel. 061 493 335.
z Izrada projekata i izgradnja od temelja
do krova svih vrsta objekata. Tel. 063 503
283.
z Izvodimo molerske radove. Tel. 033
674-291.
z Prosvjetna radi svaki dan sa osnovci-
ma koja imaju problema sa u~enjem. Tel.
234-705.
zBravar izra|uje ograde, balkone, stepe-
ni{ta, ugra|uje brave, re{etke. Tel. 062 256
609.
z Stolar radi ugradnju, popravku stolari-
je i namje{taja. Tel. 061 837 393.
z Prevoz putnika na svim destinacijama,
kombi Hjunadi 8+1. Tel. 061 210 832.
z Kirby - dubinsko usisavanje, pranje,
ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, au-
ta, najsavremenijim ma{inama. Tel. 061
350 688.
z Vodoinstalater vr{i opravke i adaptaci-
je jeftino, od 8-22 sata. Tel. 061 233 517.
z Stolar vr{i opravku starog izradu no-
vog namje{taja, stolarije, podova, stepe-
ni{ta. Tel. 061 312 956.
z Ure|ujemo dvori{ta, ba{te i vrtove u
cijeloj BiH, brzo i kvalitetno. Tel. 062 549
488.
z Iskusan instruktor matematike dolazi
va{oj ku}i, i podu~ava tokom cijele godi-
ne. Tel. 062 417 695.
z Vr{im prevoz robe i putnika vlastitim
vozilom, Sarajevo - B. Polje - Berane. Tel.
063 532 269.
z Vr{im popravke, sanacije stanova, mo-
lerske radove, izvodim kvalitetno brzo i
po{teno. Tel. 063 532 269.
z Pospremam stanove, ~istim, ispomo}
starijim osobama, perem prozore, peglam
ve{, op. Ilid`a. Tel. 066 644 980.
z Povoljno dajem instrukcije iz engle-
skog jezika. Tel. 061 274 111.
Ponuda-potra`nja
z Salonu ljepote potrebni kozmeti~ari,
manikiri i pedikiri sa iskustvom. Mob.
061 523 185. 169-1Nd`
zPotrebne djevojke za rad u video klu-
bu. Sarajevo - Hrasno. Kontakt telefon:
062 629 338. Zvati od 10 do 17 sati.
27-1Tz
z Potrebna `ena za odr`avanje ~isto}e,
spavanje obezbije|eno. Tel. 062 629
218. 333-1Nd`
z Potrebna `ena za rad na telefonima
za predvi|anje budu}nosti i astrologiju.
Tel. 061 276 377. 333-1Nd`
z Pekari potrebna jedna radnica za pr-
odaju. Tel. 061 207 992. 281-1Gr
z Izdajem besplatno sobu. Protuusluga
pripomo} starcu tokom no}i od 18-08
sati, uz nov~anu naknadu. Mobitel: 061
916 170. 279-1Gr
z Potrebno vi{e radnika za rad u skla-
di{tu. Po`eljna voza~ka dozvola „B“.
Tel. 033/718-135 ili 065 586 641.
360-1Nd`
z Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{ur-
om „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis
kredita. Tel. 032 244-417.
z Zapo~nite sopstveni posao pomo}u
knjige „Vodi~ malih biznisa sa 2.500 ide-
ja“. Tel. 032 244 417.
z Zaposlenje i useljenje {irom svijeta,
bro{ura „Informator“, na na{em jeziku.
Tel. 032 244-417.
z Hotel „Central“ na Vla{i}u, potreban
konobar. Tel. 063 809 515.
z Restoran „Bijela vila“, potrebna radni-
ca za poslu`ivanje u sali. Tel. 061 546 049.
zHitno tra`imo 10 saradnika u ZE-DO i
SA kantonu, prijave od 16-18 h. Tel. 061
697 942.
z 11 ozbiljnih saradnika za stalni, povre-
meni, sezonski posao. ZE-DO, SA. Tel.
062 288 691.
z Hitno potrebni novi saradnici na po-
dru~ju Zenice, 5 ozbiljnih osoba. Tel. 061
401 861.
z Sastavljanje bro{eva, nau{nica, ukrasa,
{ivanje igra~ki i dr. poslovi u svojoj ku}i za
inostr. firme. Tel. 061 702 893.
z [iroka ponuda poslova u svojoj ku}i za
inost. firme, igra~ke, bi`ut., itd. Tel. 065
183 938.
z Uljep{ajte svoj `ivot dopunom
bud`eta, rad u svojoj ku}i, lak posao, Sdo-
bra i brza zarada. Tel. 063 347 564.
zPotrebni suradnici za katalo{ku proda-
ju kozmetike, zarada 30% + rabat. Tel. 061
326 160.
z Potrebna `ena moralna, po{tena, bez
djece, muslimanka od 35-50. god. radi
ispomo}i u ku}i bolesnoj `eni, protuuslu-
ga besplatno stanovanje i 200 KM mje-
se~no. Tel. 033/469-724, 061 724 263.
z ^uvala bih dijete-djecu u va{em ili
svom stanu. Tel. 063 944 256.
z Tra`im saradnike za cat. prodaju ori-
flame proizvoda iz cijele BiH, uslovi su
dobri. Tel. 062 468 746.
z Mjese~na zarada 1.500 KM, plus vrije-
dne nagrade, prodajom {panskih bisera.
Tel. 061 437 929.
z Potreban konobar za rad u piceriji,
uslovi povoljni. Tel. 065 934 608.
z Potrebni suradnici na polju wellnessa.
Prijave na mob. 063 354 830 i 063 387 190.
z ^istim stambene i pos. prostore. Tel.
061 516 910.
z ^uvala bih djecu u svom stanu. Tel.
033 659-696, 061 229 014.
z ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 062
152 398.
z Potrebna `ena za ~i{}enje prostora je-
dnom sedmi~no, Grbavica. Tel. 066 533
923.
z Molim dobre ljude da mi poklone stari
ispravni {poret, fri`ider, 2 mala kau~a. Tel.
062 725 112, Sarajevo.
zKupujem trakice Bayerove za mjerenje
{e}era u krvi. Tel. 033 461-002.
z Kupujem filigranski nakit srebreni,
stari porculan, vez ~avrme - suhozlatice.
Tel. 061 159 507.
z Kupujem vezove ~avrme-suhozlatice,
}ilime Pirot i sa. serd`ade, pe{kune, zidne
satove, zdjele od porculana. Tel. 061 159
507.
z Kupujem dionice i ulo`ene vau~ere iz
BiH od svih firmi i fondova i prodajem ce-
rtifikate za otkup stana, povoljno. Tel. 061
188 488, 065 974 799.
z Kupujem sve vrste opreme za ugostite-
ljstvo. Tel. 065 903 989.
z Kupujem lomljeno zlato, dukate, zla-
tne satove, almasli grane i ostalo od zlata,
te od Sarajevske olimpijade baklje, meda-
lje, plakete i ostalo. Tel. 061 965 126.
z Kupujem dionice, isplata odmah. Tel.
061 268 892.
zKupujem stare razglednice, pisma, ~es-
titke do 1945., ordenje, stare zna~ke, crta-
ne romane do 1972. g., plakete ZOI 84 Sar-
ajevo i ostale starine. Tel. 061 788 073.
z Kupujem umjetni~ke slike, starinski
namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }il-
ime i ostale starine. Tel. 033 655-598, 061
553 640.
z Certifikate kupujem i prodajem. Tel.
061 267 928.
z Ordenje, zna~ke, satove, slike, filateli-
ju, nov~anice, razglednice, eksponate
ZOI-84 i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505,
061 214 405.
zKupujem stare razglednice, pisma, ~es-
titke do 1945., ordenje, stare zna~ke, crta-
ne romane do 1972. g., plakete ZOI 84 Sar-
ajevo i ostale starine. Tel. 061 788 073.
z Kupujem umjetni~ke slike, starinski
namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }il-
ime i ostale starine. Tel. 033 655-598, 061
553 640.
z Certifikate kupujem i prodajem. Tel.
061 267 928.
z Kupujem Jotul pe} na ~vrsto gorivo,
pla}am do 150 KM, dolazim na adresu.
Tel. 533-631.
z Dionice i neulo`. certifikate kupujem,
dolazim na adresu. Tel. 061 260 598.
z Kupujem dionice svih firmi i fondova,
dolazim na ku}nu adresu, isplata
odmah.Tel. 061 398 487.
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.............................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Telefon/adresa......................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
58 Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
Dana 10. 1. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog prijatelja
AMIR - ROMA ^OLPA
Ponosni smo {to smo te imali, a nesretni {to smo te izgubili.
Zuli} Samir, Amir Mesar, Keko, Zijo Pintol, Cober, Zemza, Hasan, Guzi, Abe, Su}a, Me{ak, Selver D., Selver M., Alija Jare, dr. Dervo, Rupa, Ke-
mo, Klju~, Elvir Z.
369-1nd`
Dana 10. 1. 2009. navr{avaju se tri godine od kako
nije sa nama na{a draga
HANA (IBRAHIMA)
[ERO, ro|. [AHAT
Sa velikim ponosom, neizmjer-
nom tugom, molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi D`enet i
vje~iti rahmet.
Tvoji: suprug Emin, sin Enver, unuka Alisa
370-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
nani
VEZI
Unuk Alen - Aki
251-1pr
POSLJEDNJI SELAM
na{oj sestri i tetki
DERVI ]OSI]
Oti{la si tako brzo, a
mi ostali da patimo i tu-
gujemo za tobom.
Tvoje: sestre Fadila i
Sadija, sestri} Adnan i se-
stri~na Admira
371-1nd`
Dana 10. 1. 2009. navr{avaju se tri godine od kako
nije sa nama na{a draga
HANA (IBRAHIMA)
[ERO, ro|. [AHAT
Sa velikim ponosom, neizmjer-
nom tugom, molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi D`enet i
vje~iti rahmet.
Tvoji: k}erka Envera i unuci Nedim, Nermin
370-1nd`
Dana 10. 1. 2009. navr{avaju se tri godine od kako
nije sa nama na{a draga
HANA (IBRAHIMA)
[ERO, ro|. [AHAT
Sa velikim ponosom, neizmjer-
nom tugom, molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi D`enet i
vje~iti rahmet.
Njene: Fatima i Jasminka
370-1nd`
Dnevni avaz subota, 10. januar/sije~anj 2009. 59
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
SJE]ANJE
D@EMIL [ALAK
Vole te tvoji,
Lida i Damir
285-1nd`
SJE]ANJE
RA[IDA
MUJANOVI]
1947 - 1999.
Neka ti Allah d`.{. po-
dari lijepi D`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: suprug Almas i
k}erke Sabaheta, Sabina,
Sabira i Asima
07-1go
SJE]ANJE
ZAHID HOD@I]
1926 - 1999.
Neka ti Allah d`.{. po-
dari lijepi D`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: supruga Fadila,
sin Senad i k}erke Zumra,
Safija, Sehija i Rabija
07-1go
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom bratu
SEJDI (]AMIL)
RED@OVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni ra-
hmet.
Brat Juso sa suprugom Zadom, brati} Omer sa poro-
dicom i brati~na Merima sa porodicom
252-1pr
Pro{lo je 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane
VEZIRKA (ABDUL) SKALONJI]
Sin Murat, snaha Belma, unu~ad Merjem i Malik
249-1pr
TU@NO SJE]ANJE
Pro{lo je sedam dana kako nas je napustila na{a draga
VEZIRKA SKALONJI]
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo tvoj lik u na{im srcima.
Tvoji: Fuad, Jasna, Alen, Lejla, Sarah
Tevhid }e se prou~iti 10. 1. 2009. u Bakarevoj d`amiji na Bistriku u 11.00 ~asova.
249-1pr
ZEJNA TUNOVI],
ro|. JUGO
1935 - 2004.
ZI]RIJA
TUNOVI]
1933 - 1962.
S ponosom i ljubavi ~uvamo uspomenu na vas.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Va{i: djeca Vehbija, Senada, Suada, nevjesta Samira, zet Der-
vo, unu~ad Alem, Merima, Jasmina, Amer i Adnan
Hatma dova }e se pokloniti u petak, 16. 1. 2009. u d`amiji na
Tepi prije d`ume namaza.
39-1mo
Dana 4. 1. 2009. navr{ila se tu`na godina od kako nas
je zauvijek napustio na{ dragi dedo
KAPO ([E]E) ISMET
Zauvijek tu`ni {to smo te izgu-
bili, a sretni {to smo te imali.
Tvoji najmiliji: supruga Aj{a
sa k}erkom i unukama Adelom i
Arnelom
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.
Tevhid }e se obaviti u ku}i rahmetlije, Trg solidarno-
sti 21/8, 10. 1. 2009. u 14.00 sati. 110-1gr
Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 60
SJE]ANJE
na moje drage roditelje
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
had`i HUSEJNU
TABAKOVI]U
Od punice Almase, {ure Kasima, D`emile, Anisa s
porodicom i Mirele
246-1pr
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom zetu
EMINU MU[INOVI]U
Tvoji: Zahida i Nihad, Almir i D`enana, Alma i Fakan
241-1pr
Navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahriet na{e
drage supruge, majke i nane
DEVLA NUHANOVI],
ro|. D@IHANI]
Draga na{a majko, ne pro|e dan,
sat ni minuta da ne pomislimo na te-
be, tvoju dobrotu, plemenitost i lju-
bav koju si nam darivala.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`enet.
Neutje{ni: suprug Hilmo, k}erka Satka, unuka Sa-
nela, Senida i praunuk Ajdin 284-1gr
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em kolegi
D@EMILU (HALID) MESIHOVI]U
Zaposleni Dr`avne agencije za istrage
i za{titu (SIPA)
N
Dana 10. 1. 2009. godine na-
vr{ava se devet godina kako
nije sa nama
AZIJADA - DADA
KESTENOVI]
Ka`u da vrijeme lije~i rane,
ali ovu ranu iz na{ih srca ne
mo`e da izlije~i. Ljubav pre-
ma tebi je vje~na, kao i
sje}anje na tvoj dragi lik i
tvoju dobrotu.
Neka ti dragi Allah d`.{. po-
dari sve d`enetske ljepote.
Sa ljubavlju tvoji najmiliji:
k}erka Aldijana, suprug Su-
vad, sin Sanjin
282-1gr
POSLJEDNJI SELAM
DRAGOM BRATU I DAID@I
HAD@I HUSEIN (AVDE)
TABAKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat
}emo uspomenu na Tebe.
Tvoji: Fatima - Sapka, Smail, Aida, Mirza i Azra
9-1tr
SJE]ANJE
Danas se navr{ava godina dana od kako je na ahiret
preselila na{a draga
ZEKIJA HRUSTAN
1942 - 2008.
Uspomene i sje}anje na tebe
`ive i `ivjet }e dok `ive oni koji te
vole.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, k}erke Enisa i Mir-
sada, zetovi Hasan i Fahro, unu~ad Irnesa, Almir, Faris,
Alem 363-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
D@EMILU (HALID) MESIHOVI]U
sinu na{e teta Dike
Porodice: Jak{i}, Dodd, Deli} i Imamovi}
236-1pr
Dana 10.1. 2009. godine navr{ava se 7 dana kako je preselio na ahiret na{ dragi
ESAD CRNI[ANIN
Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote i vje~iti rahmet.
Tvoji najdra`i
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti Vrbovska 110.
287-1gr
SJE]ANJE
na na{e roditelje
ZEJNA SULJEVI], ro|. BAHOR
10. 1. 1986 - 10. 1. 2009.
OSMAN SULJEVI]
11. 11. 2001 - 10. 1. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Djeca: Avdulah, Musa i Meliha PTT
RAMO FAZLAGI]
24. 10. 1999 - 10. 1. 2009.
FAHIRA FAZLAGI]
10. 1. 2000 - 10. 1. 2009.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
K}erka Deniza Zub~evi} sa porodicom
285-1gr
POSLJEDNJI SELAM
dragom amid`i
had`i HUSEJNU (AVDAGE) TABAKOVI]U
Nedim, Lejla, Omer i Dino Tabakovi} sa familijama Tahirovi}, Sipovi}, Kuli}, Le Louet, Jamakosmanovi}, Kre~o i Butmir
243-1pr
Dnevni avaz subota, 10. januar/sije~anj 2009. 61
Pro{lo je ~etrdeset dana otkako je preselila na ahiret moja sestra
MIRSADA ^EKI], ro|. LJUMANOVI]
Ogromnu prazninu u na{im du{ama ubla`ava sje}anje na hrabrost i odlu~nost
koju si nosila i njima nas bodrila.
Molim Gospodara svjetova da te nagradi za ~asni `ivot koji si `ivjela.
Raska 242-1pr
Dana 11. 1. 2009. godine na-
vr{avaju se 52 dana od smrti
na{eg dragog supruga, oca,
svekra i dede
[U]RIJA (JAKUB)
BAJRAMOVI]
Neka te dragi Allah nagradi
za sve {to si u~inio za nas i
podari Ti lijepi D`enet i nje-
gove ljepote.
Tvoji: supruga had`i Mel}a,
sinovi Zikrija, Hamid, Zijad
i Haris, snahe i unu~ad
Istog dana prou~it }e se te-
vhid i mevlud u 13.00 sati,
Novopazarska 129 B, Aneks.
288-1gr
POSLJEDNJI SELAM
mom kolegi
NUSRETU HOD@I]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`enet.
Tvoj kolega ]ubara Azir sa porodicom
368-1nd`
SJE]ANJE
Dana 10. 1. 2009. je 20
godina od smrti na{eg dr-
agog
E[REF
BIOGRADLI]
iz Tuzle
S ljubavlju i po{tovanjem
Supruga sa k}erkama
25-1tz
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom babu
NUSRETU
HOD@I]U
od njegovih sinova
Nermina, Armina i Ja-
smina i njegove supruge
Azre
NIKAD TE
ZABORAVITI
NE]EMO DOK SMO
@IVI!
362-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
NUSRETU HOD@I]U
od njegove supruge Azre, sino-
va Nermina, Armina, Jasmina, sna-
ha Aldijane i Merside, bra}e Feri-
da, Murata i sestre Feride i sve {ire
familije, kom{ije i prijatelji
Nikad te zaboraviti ne}emo za-
to {to si veliki junak i gospodin.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve
najljep{e u `ivotu.
367-1nd`
Dana 9. 1. 2009. godine navr{ila se godina dana kako
je preselio na ahiret na{ dragi
ABDULAH (MUSTAFE)
HAND@I] - DUDO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
d`enetske ljepote.
Amin.
Tvoji: Muzafera, Sena, Renato, Vanja, Vesna, Akir,
Mubera, Alisa i Adna
239-1pr
Danas se navr{ava 6 mjeseci od preseljenja na ahiret
na{eg dragog oca, punca i dede
MURAT BE]IREVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im sr-
cima.
Muhamed, Ljiljana, Ajla, Na|a, Mubera, Haris i Dino
224-1pr
Dana 11. 1. 2009. godine navr{ava se godina dana od
kako je preselio na ahiret na{ dragi
JASMIN - SKEJA
(SAFETA) SKEJOVI]
U na{em sje}anju zauvijek
ostaje{ kao veliki, plemeniti ~ov-
jek, {iroke tople du{e, koga smo
voljeli i po{tovali.
Tvoji: supruga Nisveta, sin Ar-
min i k}erka Arnela sa porodica-
ma
Tevhid }e se prou~iti 11. 1. 2009. godine u 12.00 sati
u Had`i}ima, ul. Ku}ice 48. 251-1gr
Dana 10. 1. 2009. godine navr{ava se pet godina kako
vi{e nije sa nama na{ dragi
SRETKO (RISTO)
CICOVI]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol osta-
ju u na{im srcima. Vje~no }emo
~uvati uspomenu na tebe i tvoj vedri
lik.
Tvoji najmiliji: supruga Rada, k}erka Marina, zet
Zoran, unuke Danijela i Ivana
41-1gr
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dedu
ISMET (SULEJMAN)
VELATOVAC
10. 1. 2002 - 10. 1. 2009.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoja unu~ad: Anja, Fe|a, Azra i Amna
224-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
NUSRET HOD@I]
Dragi o~e, koji si nas odgojio i na pravi
put izveo, iznenada si nas ostavio i veli-
ku tugu i bol ostavio u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
@eli ti tvoja supruga Azra, sinovi Ner-
min, Armin i Jasmin, kao i tvoje snahe
Aldijana i Mersida
[ta god da se desi nikad te zaboraviti i pre`aliti ne}emo.
U`ivaj u dragom D`enetu.
366-1nd`
Dana 10. 1. 2009. navr{ava se go-
dina dana od smrti na{e drage
majke, svekrve i nane
D@EMILA (SEJFO)
KARI[IK, ro|. FEJZI]
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za
svaki dan `ivota bez tebe. Na{a
tu`na srca to znaju, ali {ute i po-
dnose bol za tobom koja }e trajati
koliko i na{i `ivoti. U na{im srci-
ma }e{ ostati voljena, a u mislima
nikad zaboravljena. Neka ti dragi
Allah d`.{. podari d`enetske ljepo-
te i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Ismet, snaha Fadila, unu-
ka Ajla i unuk Ajdin 307-1nd`
SJE]ANJE
Dana 8. 1. 2009. godine navr{ilo
se 16 godina od prerane smrti
na{eg dragog supruga, oca, dede,
svekra i punca
MUSTAFE (SULJE)
BE[LI]A
8. 1. 1993 - 8. 1. 2009.
Iza tebe su ostali oni koji te vole i
dok `ive da te pamte.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: supruga Fatima, sin Sabahu-
din (Kapo), k}erke Sabaheta i
[uhra, snaha Merima, zetovi Pa{an
i Hasan (Bake), unu~ad Amer sa su-
prugom Aidom, Tarik, Aldijana,
Sabrina i Amina 280-1gr
Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 62
Desetog januara 2009. navr{ava se deset godina otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana i svekrva
ZINETA MULABEGOVI], ro|. VI\EN
iz Zavidovi}a
Ljubav prema Tebi je vje~na, kao i sje}anje na dragi lik, plemenitu du{u, dobrotu i ljubav kojom si nas obasipala.
Neka Ti je vje~ni rahmet i da Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, sinovi Senadin i Ned`ad, unuci Sanjin i Almin, unuka Amna, snahe Begzada i Emilija
204-1pr
Devetog januara 2009. navr{ilo se sedam tu`nih dana od kada nije sa
nama na{a draga majka, nana i pranana
NEFA (MU[AN) HUSI], ro|. BJELICA
Ponosni smo na tebe, na sve {to si nas nau~ila i {to }emo mi prenijeti
na na{u djecu. Sje}at }emo te se kao zabavne i nasmijanje, kakva si uvijek
bila.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 10. januara 2009. u 11,00 sati u ku}i
umrle, ul. Cicin han br. 17.
Tvoji: sinovi, k}er, snahe, unuci i praunuci
ZAHVALNICA
VELIKA HVALA svoj rodbini, prijateljima i kom{ijama koji sa
nama podijeli{e na{u bol.
HVALA svoj rodbini, prijateljima i kom{ijama koje u smrtovnici
nismo spomenuli.
POSEBNO HVALA kolektivu javne ustanove „Djeca Sarajeva“
NA^ELNIKU OP[TINE TRNOVO IBRU BERILU I OS-
OBLJU OP[TINE 229-1pr
Dana 10. 1. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dr-
agog supruga i tate
ISMAIL (BAJRAMA) LALI^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Samija, sin Mirza i k}i Jasmina
359-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dobrom kom{iji
had`i HUSEINU TABAKOVI]U
Porodice: Muharemovi}, Kod`aga, Mehmedagi}, Kari}, Tabi}
kom{ije iz Bojnika
351-1nd`
Navr{ilo se 40 dana od
smrti mog dragog brata
RIFATA
HADROVI]A
@ivot nestaje u trenu,
ali sje}anje i ljubav ostaju
dok `ive oni koji te vole.
Neka ti dragi Allah
d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Sestra Senija
i zet Sejfo
227-1pr
Navr{ilo se 40 dana od
smrti mog dragog dajd`e
RIFATA
HADROVI]A
Po dobroti }emo te
pamtiti, s ponosom spo-
minjati, a u srcu zauvijek
~uvati.
Sestri~na Nermina sa
suprugom Avdijom i sino-
vima Amarom i Adisom
227-1pr
SJE]ANJE
MILOMIR
STEFANOVI]
S ljubavlju
i po{tovanjem,
Snaha D`ana
i unuk Mak
277-1gr
Dana 10. januara 2009. godine navr{ava se 8 godina kako je preselila
na ahiret na{a draga
VELIDA MASLO, ro|. MUFTI]
Sve rije~i su suvi{ne i ne mogu se ni iskazati o na{oj tuzi, a dragi Allah d`.{. neka
joj podari lijepi d`enet.
Tvoji: suprug Sulejman, k}erke Lejla i Belma, zetovi Admir Dedi} i Amel \onko
i unu~ad Faris, Omar, Melika i Faruk
231-1pr
SJE]ANJE
na na{e najdra`e
majku i punicu
[A]IRA SMAJLAGI], ro|. DELALI]
10. 1. 2008.
babu i punca
SPAHO SMAJLAGI]
27. 3. 1993.
brata i {uru
ESAD SMAJLAGI]
3. 7. 1993.
{ehid
Dragi na{i, sretni smo {to smo vas imali, a tu`ni {to smo vas
izgubili.
I ni{ta vi{e ne}e biti kao prije.
K}erka, sestra i zet Zumreta i Enes Sajnica 343-1nd`
Dana 10. 1. 2009. godine navr{ava se 10 godina od
kada je preselio na ahiret na{ dragi
OMER (AGANA)
HOD@I] - zvani BOBEK
Sa velikim po{tovanjem i ljuba-
vlju ~uvamo uspomenu na tebe.
Supruga i djeca sa porodicama 130-1pr
TU@NO SJE]ANJE
na dragog oca, deda, pradeda i punca
D@AVID (SULEJMENA)
BUKVICA
10. 1. 1996 - 10. 1. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Njegovi najmiliji 202-1gr
Dana 11. 1. 2009. navr{avaju se 2 godine kako je pre-
selila na ahiret na{a draga majka
MEJRA KURTOVI],
ro|. HANJALI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da
joj podari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet tvojoj plemenitoj du{i.
O`alo{}eni: sin ]amil, snaha
Marija, unuci Edim sa suprugom i Alma sa suprugom
Igorom
197-1pr
Dana 10. 1. 2009. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e
sestre, zaove, svastike i tetke
SENIJE MANGAFI]
(BID@OVI])
Na{a mila sestro, neka te u ti{ini
vje~nog mira prati na{a ljubav.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i tvojoj dobroj du{i po-
dari vje~ni rahmet.
Tvoji: Mehmed, Zulka, Dila, Kija, Ramiza, Ika i Cuna
297-1nd`
AHMET (HUSE)
UZUNI]
10. 1. 1994 - 10. 1. 2009.
iz Bijeljine
Supruga \emila, k}erka Samila i sin Mirsad
247-1pr
Dnevni avaz subota, 10. januar/sije~anj 2009. 63
Dana 10. 1. 2009. godine navr{ava se 11 godina otkako nije s nama na{
EDHEM - ETA BABI]
Bilo {ta re}i u ovom trenutku, nakon svih ovih godina bez tebe, suvi{no je.
Osim jedno veliko HVALA!
Voljeli smo te i uvijek }emo te voljeti!
Tvoji: Smaila, Amil, Nermin, Sanita, Edhem i Ema
N
Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 64
Povodom 10. januara, Dana Bosnalijeka
SJE]AMO SE
Dana 11. 1. 2009. navr{ava se 7 dana od kada je preselio
na ahiret na{ dragi
ZI]RIJA (MUSTAFA)
D@ANKOVI]
„O smirena du{o, vrati se
svome Gospodaru, zadovoljna
s kojom je zadovoljan!
Pa u|i me|u Moje robove,
i u|i u Moj D`ennet!“
Fed`r 27-30
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 11. 1. 2009. u porodi~noj
ku}i u Sarajevu, ul. Bistrik 35 u 13.00 sati.
ZAHVALNICA
Ovom prilikom zahvaljujemo se dr. Selimovi} Mirsadu sa
kompletnim personalom odjeljenja UROLOGIJA - Klini~ki
centar Ko{evo - Sarajevo, kao i dr. Kozica Lahiri i dr. Kukavi-
ca Fadili sa kompletnim medicinskim osobljem Doma zdra-
vlja BISTRIK na nesebi~noj, stru~noj i ljudskoj pomo}i i
nje`nosti tokom lije~enja koju su mu pru`ili.
Zahvalnost dugujemo prijateljima, kom{ijama i familiji koji
su bili sa nama u ovim te{kim trenucima.
Dana 10. januara 2009. godine navr{avaju se 4 duge i tu`ne godine
od smrti na{eg dragog
[ABANA (ZAIMA) AHMETHOD@I]A
Praznina ostala nakon Tvog odlaska ne mo`e se nadoknaditi ni~im. Bez Tebe ni
tuga ni sre}a vi{e nikad ne}e biti iste. Ka`u da vrijeme lije~i sve rane, ali to se nama
ne de{ava. Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{, sve {to se de{ava i prolazi sa veli-
kom `eljom da nam da{ svoj savjet kako si samo Ti to znao, ali bio si dra`i Allahu
d`.{.
Ostaje{ u svakom momentu u na{im srcima.
Molimo Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
O`alo{}ena porodica 348-1nd`
SJE]ANJE
EL-FATIHA
na na{e roditelje
SELIMOVI]
iz Bile}e
HASIBU (AVDI])
10. 1. 1999 - 10. 1. 2009.
ABID (MU[ANA)
25. 6. 1969 - 10. 1. 2009.
Va{u nezaboravnu roditeljsku brigu, ljubav i dobrotu nikad ne}emo zaboraviti.
Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet.
U petak, 16. 1. 2009., poklonit }e se hatma dova u Karad`ozbegovoj d`amiji prije
d`ume namaza.
S po{tovanjem,
sin Mustafa sa unukama Alemkom, Alemom i njihovim porodicama 2150-1mo
BATE BE]IRBA[I]A
ENVERA DOBRA^E
VASELJA \OKI]A
MENSUDA FATI]A
HAJRE GECA
RAMIZA GEGI]A
MIRSADA HAND@I]A
UZEIRA HUSOVI]A
ABDULAHA KARAHMETA
DRAGANA NOVOSELCA
OMERA OPUTI]A
ZORANA OSTOJI]A
DEJANA PIKULE
ZINAIDE TAHIROVI]
D@ENANE TATAREVI]
DIJANE TUCAKOVI] i
SAKIBA ZE^EVI]A
na{ih radnika koji su poginuli u odbrani domovine, koji su izgubili `ivote prilikom obavljanja radnih
zadataka ili su civilne `rtve agresije na Bosnu i Hercegovinu u vremenu od 1992. do 1996. godine.
Bosnalijek d.d.
N
Familija D`ankovi} 225-1pr
Dnevni avaz subota, 10. januar/sije~anj 2009. 65
POSLJEDNJI SELAM
mom sinu
D@EMILU
mojoj prvoj ljubavi, najljep{im plavim o~ima, mojoj sre}i i
radosti.
Sa tobom je oti{lo sve {to je vrijedilo, radosti moja.
Volim te beskrajno
Tvoja mama Dikica
256-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju
EMIN (ADEM) MU[INOVI]
CEMAL-[PED doo
N
POSLJEDNJI POZDRAV
NA[EM TETKU
SMAJO (VEJSILA) KORO
1934 - 2009.
Tvoji: Dupovac Seid, Zumra, Salem, Vera, Maja, Ines, Amar i Amela
377-1nd`
POPARA (OMER)
KADIR
1927 - 2005.
Zahvalnost i spoznaja,
pro{lim i sada{njim prisustvima,
pretvara tugu u radosna sje}anja
u na{im `ivotima.
POPARA (KADIR)
MEVLA
1955 - 2008.
Kroz svako sje}anje se opet sre}emo,
Iskoristimo opet zajedno taj trenutak sje}anja,
da u nedjelju, 11. 1. 2009. godine prou~imo
Tevhid u ku}i rahmetlija,
ulica Bosanska 2 u 14.00 sati.
375-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
bratu na{eg radnog kolege D`enadina
EMIN (ADEM) MU[INOVI]
Neka mu Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote a njegovoj porodici sabur.
Adada, ^. Jasmina, Suvada, ^. Fata, Adnan, Jasmin, Mirsada, Azra, Sejad, Mirza
H., Merima, C. Jasminka, Rahi}, Samir, [efika, Jelena, Amel, Nedim, Nerma, Dobri-
ca, Begajeta, Fahro, S. Mirza, Alen, Mirsad
376-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg prijatelja
had`i HUSEIN (AVDO) TABAKOVI]
Tala, ]ala, Sajo, Hamdo, Davor, Damir, Panta, Nele, Mirza, Mile, Pa{a, Bubo, Vero
295-1gr
POSLJEDNJI SELAM
OCU NA[EG RADNOG KOLEGE HAJRUDINA
SALKI (HASIBA) PERLI
Uposlenici Wurth BH d.o.o.
379-1nd`
Dana 10. 1. 2009. godine navr{ava se 15 godina otka-
ko nije sa nama na{ dragi i nikad pre`aljeni
SEAD (HUSEIN) SU[I]
Vrijeme prolazi a sje}anja i tuga
u na{im srcima ostaju. Nikad
ne}emo zaboraviti tvoj dragi lik.
Tvoji sinovi Samir i Sanin
297-1gr
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg radog kolege
HUSEINU TABAKOVI]U
Uposlenici slasti~arne Ramis sa Grbavice
303-1gr
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg radnog kolege
had`i HUSEIN (AVDO)
TABAKOVI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a
du{i vje~ni rahmet.
Od kolega slasti~arne „Ramis“ 302-1gr
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
had`i HUSEJN (AVDO)
TABAKOVI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Od Semira sa porodicom i
D`enana sa porodicom
259-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
mami na{e Alise
teti MENSI
Njeni: Sanja, Laze, Snje`a i Mirela
309-1gr
Dana 10. 1. 2009. godine navr{avaju se dvije godine
kako je preselio na ahiet na{ dragi
SAFET (MEHO)
OKANOVI]
Neka ti je vje~ni rahmet, da ti dr-
agi Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
Supruga Hasnija, k}erka Amira Mu{i}, unuci Armin
i Jasmin, zet Edin Suljovi}, unuci Nejra i Emir 307-1gr
Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 66
POSLJEDNJI POZDRAV
mom jedinom voljenom bratu
mom
D@EMILU
MESIHOVI]U
Dragi moj voljeni i jedini brate,
hvala na{oj divnoj mami {to te do-
nijela na ovaj svijet, jer bogatstvo je
bilo `ivjeti uz tebe, dok `ivim ne}u zaboraviti tvoj smi-
jeh, tvoje {ale i tvoju ljubav.
Tvoja najtu`nija sestra Aida sa sinom Vedranom
Volim te beskrajno 256-1pr
Dragi moj brate
D@EMILE
Hvala ti za sve {to si me nau~io,
za na{e razigrano djetinjstvo, {to
sam bila tvoj priljepak, {to si me {i{ao kao dje~aka da mo-
gu biti u tvojoj raji, {to si me odveo na prvi koncert, hvala
{to sam imala lijepog, pametnog i duhovitog brata.
Tvoja sestrica D`ena sa k}erkom D`esikom
256-1pr
Mom zetu
D@EMILU
MESIHOVI]U
Da ti Allah d`.{. podari RAHMET.
Agi} Nezir sa porodicom
255-1pr
POSLJEDNJI SELAM
SABAHETI
MUJEZINOVI]
Neka ti dragi Allah d`ele{anu-
hu podari lijepi D`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji prijatelji Galib, Hedajeta, Jasmin i Minela Hela}
374-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
D@EMILU MESIHOVI]U
Tetak Osman, Ada i Elma
305-1gr
Zetu
D@EMILU
MESIHOVI]U
Allah Rahmetille
Punica Lejla i punac Zahir
255-1pr
Voljenom suprugu i ocu
od tvojih najdra`ih
D@EMILU (HALIDA)
MESIHOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`enet.
Bio si divan suprug i otac!
Vole te tvoji: supruga Enisa, sin Halid i k}erka
Almis
255-1pr
SJE]ANJE
na na{e drage
MEHMEDOVI]
(RAMIZA) MUMIN
10. 1. 1998 - 10. 1. 2009.
KARAD@I]
(MUHAREMA)
MUHAMED
2. 1. 2008 - 10. 1. 2009.
Va{i: supruga i sestra Mina, sestra i svastika Fatima i Medina
298-1gr
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom teti}u
D@EMIL
(HALIDA)
MESIHOVI]
Od Hajrudina i Azre sa
porodicama
304-1gr
Danas se navr{ava sedam dana da je prestalo kucati
plemenito srce na{e
DU[ANKE HASANOVI]
Spoznaja da vi{e nisi sa nama je
te{ka i bolna. Uvijek }e{ `ivjeti u
na{im srcima.
PORODICA
@elimo se zahvaliti rodbini, pr-
ijateljima, poznanicima i izuze-
tnim kom{ijama koji su bili uz nas u najte`im trenuci-
ma. Tako|er se zahvaljujemo svima koji su posljednji
put ispratili na{u dragu Du{ku.
300-1
POSLJEDNJI SELAM
EDINU (UZEIRA) ]UROVI]U
Neka mu dragi Allah podari lijepi D`enet.
Tvoji: nena Murata, daid`a Hasan Dreca, Mirsada, Amir, Amra i Amila
380-1nd`
Dana 11. 1. 2009. godine navr{ava se tu`na godina otkako je na ahiret preselila na{a draga
IFETA MILI], ro|. PE[TEK
11. 1. 2008 - 11. 1. 2009.
Milost kojom si nas obasipala i snaga koju si nam svima nesebi~no dava-
la nedostaje nam toliko da bolnu prazninu koja je ostala niko i ni{ta ne
mo`e ispuniti. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i
molimo dragog Allaha d`.{. da podari sve d`enetske ljepote i vje~ni ra-
hmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: suprug Halil, k}erka Enisa, sin Miralem, unu~ad Anes, \eneta i Nadir, zet Senad i snaha
Velida
Tevhid }e se prou~iti 10. 1. 2009. godine u 13 sati u ulici Cvjetna 7-a. 206-1pr
Dana 11. 1. 2009. godine navr{ava se 1 godina od ka-
da je preselila na ahiret na{a draga majka
PA[A ]ILIMKOVI],
ro|. HAFIZOVI]
iz Tuzle
Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoje k}eri: Nasiha, Mediha,
Meliha i Majda sa porodicama
14-1tz
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
D@AFERU ZUKI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Familija Ramovi}
232-1pr
Danas se navr{ava godina
dana od kako je prestalo da
kuca srce nama tako dragog i
plemenitog ~ovjeka
POPOVI]
(ALEKSE) MILAN
Jo{ uvijek ne vjerujemo da te
nema, divno je bilo imati za
prijatelja ~ovjeka kao {to si
bio Ti.
Tvoje prije: Mirsada i Aida
356-1nd`
Dana 10. 1. 2009. godine navr{ava se godina dana
otkako je preselila na ahiret na{a draga
IFETA (JUSUFA) MILI],
ro|. PE[TEK
S ljubavlju }emo ~uvati uspome-
nu na tebe i pamtiti te po osmijehu i
dobroti koju si nesebi~no pru`ala.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: porodica Bukalo Tifa i Salem
290-1gr
Dana 10. 1. 2009. godine navr{ava se godina dana
otkako je preselila na ahiret na{a draga
IFETA (JUSUFA) MILI],
ro|. PE[TEK
Tvoj osmijeh i dragi lik zauvijek
su u srcima onih koji su te voljeli.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: porodica Hod`i} Huso, Safeta, Bekir i Belma
290-1gr
Dana 10. 1. 2009. navr{ava se godina dana otkako nije sa nama
na{ dragi
MILAN (ALEKSA)
POPOVI]
Dragi tata, jo{ uvijek ne mo`emo da
prihvatimo da te nema.
Svako jutro se nadamo da }emo te
ugledati u ku}i. Otkako si oti{ao, kao
da je uzet temelj na{e ku}e. Nema one
snage za nastavak otkako te nema. Po-
nosni smo {to si bio na{ otac i djed.
Ljubav prema tebi je vje~na. Hvala ti za sve lijepo {to si nam
pru`io u `ivotu.
Tvoji: sin Dalibor, k}erka Sanja, unuka Mia, zet Mirsad
356-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
[EFIKA (AVDO) VOLI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 8. janua-
ra 2009. godine, u 90. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. ja-
nuara 2009. godine u 13.00 sati na gra-
dskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENE PORODICE: Voli},
Had`ovi}, Kur{umovi}, Vasilevska i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji
i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Hrasno
na Malti. 111
Dana 10. 1. 2009. godine na-
vr{ava se tu`na godina od
smrti moje drage majke
[A]IRE
SMAILAGI]-
DELALI]
Koga da pitam kad ne{to
imam, tako sam tu`na, sama,
a ti, najdra`a moja, oti{la si
ima godina, a ja osta da pa-
tim i tugujem za vama.
Moja draga majko, babo i
Eso.
Va{a k}erka i sestra Fatima
Smailagi} 299-1gr
POSLJEDNJI SELAM
bratu na{eg radnog
kolege D`enadina
EMIN (ADEM)
MU[INOVI]
Elvir, Meliha i Saida
376-1nd`
SJE]ANJE
Dana 10. 1. 2009.
navr{avaju se 52 dana od
smrti na{e drage
HA[E KREK
S vje~nim po{tova-
njem, pamtimo tvoju do-
brotu i plemenitost.
Neka ti Allah d`.{. po-
dari lijepi D`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: Enisa, Aida,
Vildana i Armin
372-1nd`
SJE]ANJE
na na{u dragu
had`i FATU GENJAC,
ro|. KALD@IJA
11. 1. 2003 - 11. 1. 2009.
Uz sje}anje na tvoj plemeniti lik molimo ALLAHA
d`.{. da ti podari lijepi d`ennet.
Tvoji najmiliji
350-1nd`
Dana 11. januara 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je na ahiret preselila na{a draga
SADIKA - DIKA ABDIHOD@I], ro|. HEDER
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji sinovi Murat - Muki, Egip, brat Fadil, sestra Senija, unu~ad, snahe, te porodice Abdihod`i}, Heder, Sarajli}, Obradovi}, Tali}, Lasi}, Bleko-
vi}, Zili}, Hasanbegovi}, Kantard`i}, Omerovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.20 sati iza podne namaza u Carevoj d`amiji.
262-1pr
POSLJEDNJI SELAM
babi i svekru
SMAJO KORO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`enet.
Sin Sejo, snaha Jasna
383-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mu`u, babi, svekru i dedi
SMAJO KORO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`enet.
Supruga Zekija, sin Mujo, sin Hamdo, nevjesta Me-
vlida, unuci Fe|a, Timur, Adi
383-1nd`
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
babi, svekru i dedi
SMAJO KORO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`enet.
Sin Senad, snaha Snje`a, unuci Amar i Dini
383-1nd`
Dnevni avaz subota, 10. januar/sije~anj 2009. 67
SJE]ANJE
had`i OMER (HASIB) OMANOVI]
11. 1. 2007 - 11. 1. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
261-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
STOJANKI [LJIVI]
Vesna i Darko s porodicom
260-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM
babi, puncu i dedi
SMAJO KORO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`enet.
K}erka Senaida, zet Dean, unuke Rea i Dea
383-1nd`
Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama
da je na{a draga
STOJANKA (\ORO)
[LJIVI]
preminula 9. 1. 2009. godine u 81. go-
dini.
Sahrana }e se obaviti 10. 1. 2009. godi-
ne u 12.00 sati na gradskom groblju
Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erka Sne`ana, sin
Danilo, unuke Irena, Bojana i Renata,
zet Goran, snaha Miholina, te porodice Koro, [ljivi}, Krstano-
vi} i ]imi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
Ku}a `alosti: Trg solidarnosti br. 25. 111
S bolom i tugom javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi
brat, stric i ujak
ANTUN - MLA\O
(MARKA) VIDA^KOVI]
blago u Gospodinu preminuo 8. si-
je~nja 2009. godine u 76. godini.
Sprovod }e se obaviti dana 10. sije~nja
2009. godine u 12.00 sati na gradskom
groblju Sveti Mihovil.
TUGUJU]I: sestre Zdravka i @eljka,
zet Mitar, snaha Zorica, sestri~ne Vera
i Mirjana, brati} @eljko, sestri} Ladi-
slav, ro|akinje Neda i Gordana, te obitelji Vida~kovi}, Miha},
]op, Kujovi} i Kapid`i}.
Ku}a `alosti: ul. Vi{njik br. 21-A. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
FEHIM (HAMID)
SPAHOVI]
preselio na ahiret u petak, 9. januara
2009. godine, u 78. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. ja-
nuara 2009. godine u 14.30 sati na baki-
jskom mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: sin Senad, k}erke
Amira i Sadeta, brat Uzeir, snaha Sami-
ra, zet ]amil, unuci Mirza, Edin, Ne-
dim i Kenan, unuka Emina, snahe Ha-
siba, Rasema, Advija i Sehija, brati}i i brati~ne, te porodice
Spahovi}, Tabakovi}, Vlaj~i}, Pedi{a, Kuli} i ostala mnogobro-
jna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije
u ulici Kriva br. 11. 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
AZIZ (IBRO) DUDI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. 1. 2009. godine u 75. godini.
D`enaza je obavljena u PETAK, 9. 1. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju
Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, bra}a Dervo i Latif, sestre Ziza i Fatima,
snahe Hajra i Milunka, brati}i Damir i Mustafa, brati~na Enisa, svastike
Fatima, Vahda i Hava, te porodice: Dudi}, [u{njara, Rizvanovi}, Kljaho,
[abanovi}, Huko, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid je prou~en istog dana u 13.00 sati u d`amiji Tar~in - Japalaci.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 68
Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
D@AFER (SMAJE) ZUKI]
iz Sanskog Mosta iznenada preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. januara 2009. godine u 64. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. januara nakon podne-namaza u haremu Hamzibegove d`amije u Sanskom Mostu.
„Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo“
Da mu se dragi Allah d`.{. smiluje i podari lijepi i vje~ni D`enet.
Ukop }e se obaviti na gradskom mezarju Greda u Sanskom Mostu.
O@ALO[]ENI: supruga Esma, sinovi Besim i Samir, k}erke Mediha, Azima-Mima i Besima, unu~ad Almedina, Aldin, Armin, Majda, Ajla, Alma, Amar i Amir, snahe Lejla i
Benisa, zetovi Nusret, Salih-Maki i Enes, bra}a Smajil, Ibrahim, Hilmo i Rifet, porodice Zuki}, Ba{i}, Sale{evi}, Ramovi}, Muratagi}, Alihod`i}, Bo{kovi}, Alagi}, Kenjar, [abi} i
rodbina, kom{ije i prijatelji. PTT
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
had`i HUSEJN (AVDO) TABAKOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. januara 2009. godine, u 66. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. januara 2009. godine poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na gradskom groblju Bare.
Ne postoji utjeha niti zaborav, samo beskrajna tuga, praznina i vje~no sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu koju si nam pru`ao.
Volimo te, najdra`i babo.
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.45 sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: sin Avdo, k}erka Nid`ara, zet Miro, unu~ad Aldin i Sandi, brat Ibrahim, sestre Kija, Almasa i Fatima, snahe Mira i Zekira, brati}i Nedim-]uka, Nihad i Ve-
dad, brati~ne Badema, Alma i Anida, sestri}i Hasan i Sead, sestri~ne Minka, Fauza, Aida i Anela, punica Almasa, {ura Kasim sa porodicom, prija Hajra, prijatelji Sejda i Zufer,
ahbabi had`i Ahmed Elezi, Munira-hanuma Smajlovi} i Had`era Me{anovi}, te porodice Tabakovi}, Jamakosmanovi}, Munkovi}, Saha~i}, ]urin, Ali}, ^olakovi}, ^orda, Neziro-
vi}, Sefi}, Muharemovi}, Kod`aga, Maka{ i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Ku}a `alosti: Grada~a~ka br. 35. 240-1pr
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
[EMSUDIN
(ABDULAH)
[AHINOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. janua-
ra 2009. godine, u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. ja-
nuara 2009. godine u 13.00 sati na ba-
kijskom mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: supruga Munira, si-
novi Zenan i Eldar, snahe Sanela i Azra, unu~ad Kanita, Ai{a,
Sumeja i Abdulah, bra}a Vejsil, Sadudin i Nurd`ehan, sestre
Ai{a, Zarfa i Jasminka, snahe Behija, Razija, Edina i Ana, zeto-
vi ]amil i Mustafa, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ura
Medin, svastike Meliha i Mediha, bad`o Hasib, te porodice
[ahinovi}, Kurtaj, Tuka, Eki}, Had`iabdi}, Ba{alija, Mufti},
Kahrovi}, Mu{inovi}, Ho{o, Turkovi} i ostala mnogobrojna
rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u stanu rahmetlije
u ulici Prvomajska br. 4/III. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
NUSRET (HASIB)
HOD@I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. janua-
ra 2009. godine, u 45. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. ja-
nuara 2009. godine u 13.00 sati na me-
zarju Tre{njica - Gora`de.
Prijevoz iz Sarajeva obezbije|en sa au-
tobuskog stajali{ta Ned`ari}i u 10.00
sati, sa zaustavljanjima na autobuskim
stajali{tima Otoka i Vije}nica, do me-
zarja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Azra, sinovi Nermin, Armin i Jasmin,
snahe Aldijana i Mersida, bra}a Ferid i Murat, sestra Ferida, zet
Remzija, snahe Fatima i D`emka, brati}i i brati~ne, sestri~ne, da-
id`e Zufer i [aban sa porodicama, tetke Zahida i Naila sa porodi-
cama, strine Behka, Fata, Fatima i Mina sa djecom, punac Meho i
punica Emira, {ura Mersudin sa porodicom, te porodice Hod`i},
Zlati}, \ozo, Golo, Karo, Muhi}, [ehovi}, Ahmeta{evi}, Omano-
vi}, Efendi}, Hamzi}, Kadri}, Im{irevi}, Aganovi}, Halilagi} i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u
ulici Mi{evi}i br. 143. 111
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je
na{ dragi
SALKO (HASIB) PERLA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. 1.
2009. godine u 74. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. 1.
2009. godine u 13.00 sati ispred Sina-
nbegove d`amije u Gora`du, a ukop }e
se obaviti na mezarju Kolijevke.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: supruga Dika, sinovi Hajrudin i Hasib, k}er-
ke Hajrija i Suvada, sestre Zema, Hava, Hana, unu~ad Adisa,
Aida, Emir, Taisa, Melisa, snahe Hidajeta i Senka, zet Elvedin,
porodice Perla, Herak, ^elik, Pita, Krakonja, Hubani}, Huri},
Bukva, mnogobrojni prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i o`alo{}enih u 13.00 sati.
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
06-1go
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
had`i HUSEJN (AVDO)
TABAKOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. janua-
ra 2009. godine, u 66. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. ja-
nuara 2009. godine poslije podne na-
maza u haremu Begove d`amije, a
ukop }e se obaviti u 13.30 sati na gra-
dskom groblju Bare.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u
12.45 sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: sin Avdo, k}erka Nid`ara, zet Miro, unu~ad
Aldin i Sandi, brat Ibrahim, sestre Kija, Almasa i Fatima, sna-
he Mira i Zekira, brati}i Nedim-]uka, Nihad i Vedad, bra-
ti~ne Badema, Alma i Anida, sestri}i Hasan i Sead, sestri~ne
Minka, Fauza, Aida i Anela, punica Almasa, {ura Kasim sa po-
rodicom, prija Hajra, prijatelji Sejda i Zufer, ahbabi had`i
Ahmed Elezi, Munira-hanuma Smajlovi} i Had`era Me{ano-
vi}, te porodice Tabakovi}, Munkovi}, Saha~i}, ]urin, Ali},
^olakovi}, ^orda, Nezirovi}, Sefi}, Muharemovi}, Kod`aga,
Maka{ i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Ku}a `alosti: Grada~a~ka br. 35. 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
D@EMIL (HALID)
MESIHOVI]
advokat
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. 1.
2009. godine u 56. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. 1.
2009. godine u 13.00 sati na mezarju
Ravne Bakije.
O@ALO[]ENI: majka Dika, supruga
Enisa, sin Halid, k}erke Maja i Almis, sestre Aida i D`enana,
sestri} Vedran, sestri~na D`esika, punica Lejla, punac Zahir,
{ura Nezir sa porodicom, te porodice: Mesihovi}, ^engi}, Ku-
sturica, Vladi}, D`aji}, Agi}, D`igal, Kadri}, Muminagi}, Mu-
jezinovi}, Savkovi}, Sari}, Golemac, D`irlo, Bucalo, Ja`i},
]ehi}, Sadikovi}, Dizdarevi}, Suba{i}, kao i ostala brojna ro-
dbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Hrasno.
Ku}a `alosti: ul. Azize [a}irbegovi} br. 2/XX.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
had`i NURA-hanuma
ALIBEGOVI], ro|.
@UNI]
preselila na ahiret u petak, 9. januara
2009. godine, u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. ja-
nuara 2009. godine u 13.00 sati na me-
zarju Ravne Bakije.
O@ALO[]ENI: suprug had`i Muha-
med, k}eri Mina, Azra, Fatima i Rahi-
ma, brat Ramo, sestre Fatima i Rahima, zetovi Vahid, D`evad,
Ismail i Halil, unu~ad Nud`ejma, Ahmed, Merjema, Re{id,
Sumeja, Harun, Abdullah, Bakir, Mebrura, Muhammed, Fati-
ma, Ismail, Ishak, Esma i Harun, daid`a Hajro, djever Hasan,
jetrva Naza, zaova Mina, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne,
djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i, te porodice Alibegovi}, @uni},
Smaji}, \ipa, Had`i}, Tvrtkovi}, Halimi}, ^au{evi}, Pleh, Fa-
zlovi}, Smajlovi}, Mehanovi}, Hasanovi}, Mustafi}, Sipovi},
Gregi}, Hod`i} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prija-
telji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Hak-Nur d`ami-
ji u ulici Safeta Zajke do br. 144. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da
je na{a draga majka, aka, sestra, punica, tetka i pratetka
MENSIJA (MEHMEDA)
D@AFERBEGOVI] - RAJAK
profesorica u penziji
nakon duge i te{ke bolesti preminula 6. januara 2009. godine
u 76. godini.
Sahrana je prema izri~itoj `elji preminule obavljena istog dana u
porodi~noj grobnici na groblju Bare u Sarajevu u prisustvu najbli`ih
~lanova obitelji.
O@ALO[]ENI: k}erka Alisa, zet Mensur ^olakovi}, unuka
Minja, sestra Ihsija, brati} D`afer D`aferbegovi} sa porodicom,
sestri~na Zvjezdana [u}ur-Roath sa porodicom, sestri}
Zvjezdan [u}ur sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina,
prijatelji i kom{ije.
Draga moja Majko,
Tvoja beskrajna ljubav i po`rtvovanost sa kojima si odgojila
mog brata, mene i mnogobrojne generacije svojih u~enika, tvoje
dostojanstvo, strpljenje i hrabrost u borbi sa dugogodi{njom bo-
le{}u, a posebno tvoja snaga suo~enja sa nedavnim iznenadnim
gubitkom tvog voljenog i jedinog sina i mog brata Jasenka, davali
su mi i dalje }e davati snagu da nastavim `ivjeti ponosna na tebe,
na moga brata i na na{u me|usobnu ljubav.
Tvoja k}erka Alisa
Zahvaljujemo se svim odanim i iskrenim prijateljima i
kom{ijama koji su bili uz nas svih ovih godina. Zahvaljujemo
se dr. Dalili Bilalagi}, dr. Biseri Gogov, g|i. @ani Kandi}, g|i.
\ur|i Tomi}, te ljekarima i sestrama Abdominalne hirurgije
Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu na posve}enoj pa`nji
i pomo}i u ovim te{kim trenucima.
296-1gr
Sa dubokim bolom i velikom tugom, obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
MEHO (BAJRAM) SELMANOVI]
preselio na ahiret u petak, 9. januara 2009. godine u 66. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. 1. 2009. u 14.00 u Butmiru na mezarju Suho-
do i tevhid istog dana u ku}i o`alo{}enih u 14.00 sati.
O@ALO[]ENI: supruga ^eba, sinovi Habib i Rizvan, k}erke Ramiza i Habiba,
snahe Serbesa i Sanela, zetovi Muhamed i Armin, unu~ad, porodice Bronja, Juki},
Valjev~i}, Cucak, Smajlovi}, [krijelj, Suljkovi}, Mirvi}, [ahinovi} te mnogobrojna
porodica i prijatelji 373-1nd`
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
EDIN (UZEIR)
]UROVI]
preselio na ahiret u petak, 9. 1. 2009.
godine u 41. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. 1.
2009. godine u 14.30 sati na mezarju
Orli} - K. Glava.
O@ALO[]ENI: majka Muniba, brat
Nedim, nena Murata, amid`e Osman i
Meho, tetke Dika i Zahida, daid`e Asim i Hasan, te porodice:
]urovi}, Dreca, Budnjo, Termiz, Crvenjak, Suba{i}, kao i osta-
la brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.00
sati) u Centralnoj d`amiji u Vogo{}i.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SEJDO (]AMIL)
RED@OVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. janua-
ra 2009. godine, u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. ja-
nuara 2009. godine u 14.00 sati na me-
zarju Ravne Bakije.
O@ALO[]ENI: sinovi ]amil i Ra-
miz, snahe \ula i Alma, bra}a Fadil i
Juso sa porodicama, sestra Dika sa po-
rodicom, unu~ad Emina, Adela, Adnan i Ajdin, snahe Ermina
i Elvedina, praunu~ad Eman, Asad i Emin, zetovi Muhamed i
Mirza, te porodice Red`ovi}, Pezo, Hod`i}, Kadri}, Vra`alica,
Bekti}, Lucevi}, Isovi}, Solak, Rizvanovi}, Alji~evi}, Dedovi},
Briga, Kari}, Kalni}, Osmanovi}, Herd`ela{, Karaman, Kara-
hmet, Haskovi}, Pazelja, Ferhatovi}, Teskered`i}, Aganovi},
Duri}, Okovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije
u ulici 105. brigade br. 1. 111
...za ovaj trenutak - pripre-
majte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni oba-
vje{tavamo rodbinu, prija-
telje i kom{ije da je na{a
draga
SAJA (IBRO)
OBRADOVI],
ro|. GADARA
preselila na ahiret u ~etvr-
tak, 8. 1. 2009. godine u 73.
godini.
D`enaza }e se obaviti u su-
botu, 10. 1. 2009. godine u
13.00 sati na mezarju Vla-
kovo.
O@ALO[]ENI: sestra
Habiba sa porodicom, se-
stri} D`emal sa porodi-
com, pastorci Nusret i Ili-
jas sa porodicama, te poro-
dice: Obradovi}, Gadara,
kao i ostala brojna rodbina,
kom{ije i prijatelji
RAHMETULLAHI ALE-
JHA RAHMETEN VASI-
AH 111
Dnevni avaz subota, 10. januar/sije~anj 2009. 69
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SMAJO (VEJSILA) KORO
preselio na ahiret u petak 9. 1. 2009. u 75. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. 1. 2009. u haremu Ko{}an poslije ikindije namaza u 14.45 h.
D`enaza polazi ispred ku}e `alosti - Drozgometva br. 13 u 14.15 h.
O@ALO[]ENI: supruga Zekija, k}erka Senaida, sinovi Mujo, Sead, Senad, Hamdo, brat Ramiz, sestra Behija, {ure Hamo, Seid, Mujo i Ahmed,
amid`i} Sulejmen, snahe Jasminka, Snje`ana, Mevlida, zet Dejan, unu~ad Adi, Amar, Dini, Fe|a, Timur, Rea i Dea, brati}i, sestri}i, teti}i, te porodi-
ce: Koro, Pa{i}, Dupovac, Drina, Proha, Sajnica, Alad`uz, Jakopec, Drvi{evi}, Topalavi}, Serdar, D`elko, Ejubovi}, Huji}, Oru~, Selimovi} i ostala mnogobrojna porodica i prijatelji
i kom{ije
382-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je
na{ dragi
SULJO (HUSO) AGOVI]
preselio na ahiret 7. 1. 2009. godine u
97. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 11. 1.
2009. godine na mezarju Sjeverin kod
Rudog poslije podne namaza u 12,15
sati.
O@ALO[]ENI: sinovi, k}eri, snahe,
zetovi, unu~ad, praunu~ad i mnogobr-
ojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i rahmetlije u ul. Obala bb
u Podlugovima poslije ikindije namaza. 381-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
AI[A JA[AREVI],
ro|. VELI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 8. janua-
ra 2009. godine, u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. ja-
nuara 2009. godine u 13.30 sati na gra-
dskom groblju Bare.
O@ALO[]ENI: sin Kemal, k}i Emi-
na, sestra Sabaheta, snaha Velida, zet
Muhamed Had`i}, unu~ad Lejla, Ker-
im, Emina, Mirza i Benjamin, sestri}i i sestri~ne, djever Asim
i jetrva Zineta sa djecom te porodice Ja{arevi}, Veli}, Bezdrov,
Had`i}, Ko{tovi}, Semiz, Kantard`i}, Fo~o, Halilovi}, Palo,
Devovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u
ulici Zmaja od Bosne br. 26/I. 111
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO:
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
Pru{~akova 13
/fax: 442 - 415
Hasana Brki}a 30
/fax: 652 - 667;
ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441; 424 - 440;
GORA@DE:
[ukrije Kukavice 12
038/ 222 - 251;
TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
GRA^ANICA:
Ahmed Pa{e
Budimlije 23
(zgrada Ozrenka)
035/ 706 - 043;
MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
BIHA]:
Biha}kih
branilaca 2 ,
/fax: 037/ 310 - 363;
TRAVNIK:
@itarnica F
/fax: 030/ 512 - 718;
BR^KO:
Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648;
BANJA LUKA:
Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb .
/fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA:
Me{e Selimovi}a 2
/fax: 055/ 209 - 753
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
70 Subota, 10. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 904346 04 Mal
Mostar, 12. 12. 2008. godine
OGLAS
Pred naslovnim sudom dana 29. 04. 2004. godine tu`itelj Dioni~ko dru{tvo BH Tele-
com Sarajevo Direkcija Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb Mostar je podnio tu`bu protiv
tu`enika ]ori} Zoran, ul. Ante i Nikole Mari}a 17 Mostar potra`uju}i od tu`enog ispla-
tu ukupnog iznosa u visini od 1.094,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 68,60 KM po~ev od 16. 11. 2003. godine pa do isplate
- na iznos od 620,90 KM po~ev od 16. 12. 2003. godine pa do isplate
- na iznos od 387,30 KM po~ev od 16. 01. 2004. godine pa do isplate
- na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 02. 2004. godine pa do isplate
uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana.
Kako su istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud
shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem
dnevnih novina Dnevni avaz.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni
odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom ]ori} Zoran na obavezni
odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBVEZNI PIS-
MENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stra-
nu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a pose-
bno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i nji-
hovih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu
(npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RA-
ZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje
navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134.
st. 2 ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog
svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje
okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Pr-
esudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Stru~ni suradnik
Branka Krtali}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 034800 07 Mal
Mostar, 09. 12. 2008. godine
OGLAS
Pred naslovnim sudom dana 10. 08. 2007. godine tu`itelj JP HT doo Mostar zastupan
po zakonskom zastupniku direktoru Stipi Prli}u, Ul. Kneza Branimira bb Mostar je
podnio tu`bu protiv tu`enika Vida~ak Pero, Ul. Franjeva~ka 78 B Mostar, potra`uju}i
od tu`enog na ime telefonskih usluga isplatu ukupnog iznosa u visini od 127,85 KM sa
zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 81,67 KM po~ev od 21. 09. 2006. godine pa do isplate
- na iznos od 6,38 KM po~ev od 27. 12. 2006. godine pa do isplate
- na iznos od 7,96 KM po~ev od 23. 01. 2007. godine pa do isplate
- na iznos od 7,96 KM po~ev od 23. 03. 2007. godine pa do isplate
- na iznos od 7,96 KM po~ev od 23. 04. 2007. godine pa do isplate
- na iznos od 7,96 KM po~ev od 22. 05. 2007. godine pa do isplate
- na iznos od 7,96 KM po~ev od 15. 06. 2007. godine pa do isplate
uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana.
Kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud
shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem
dnevnih novina Dnevni avaz.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni
odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Vida~ak Pero, na obave-
zni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBVEZNI PIS-
MENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stra-
nu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a pose-
bno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i nji-
hovih punomo}nika, te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu
(npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RA-
ZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje
navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134.
st. 2 ZPP FBiH
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog
svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje
okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti
Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Stru~ni suradnik
Branka Krtali}
oglasi
Dnevni avaz subota, 10. januar/sije~anj 2009. 71
Budite prvi jednim klikom
Naj~itaniji informativni portal u BiH, www.dnevniavaz.ba, dnevno ima prosje~no 100 hiljada posjeta
(Google Analytics)
www.dnevniavaz.ba
Standardni formati
Dimenzije standardnih formata bannera su:
728x90px.
* cijena po prikazivanju bez PDV-a
Alternativni formati
* cijena po prikazivanju bez PDV-a
Format 200x80
* cijena po prikazivanju bez PDV-a (17%)
Format bannera smje{ten je u gornjem desnom dijelu portala.
Broj prikazivanja CPP*
do 50.000 0,015 KM
50.001-100.000 0,012 KM
100.001-300.000 0,010 KM
300.001-500.000 0,008 KM
od 500.001 0,006 KM
Cijene standardnih bannera (cijena po jednom prikazivanju):
Broj prikazivanja CPP*
do 50.000 0,021 KM
50.001-100.000 0,018 KM
100.001-300.000 0,015 KM
300.001 - 500.000 0,013 KM
od 500.001 0,010 KM
Cjenovnik ogla{avanja na Internetu
Cijene alternativnih formata su fiksne i ne ovise o koli~ini
zakupljenih prikazivanja.
Format CPP*
Roll-down banner +50% na cijenu stand. bannera
Pop-up do 250 x 250 0,085 KM/ CPP
Pop-under do 250 x 250 0,065 KM / CPP
Lebde}i oglasi 250 x 250 0,100 KM/ CPP
Lebde}i oglasi 500 x 500 0,140 KM / CPP
„Avaz-roto press“ - MARKETING D`emala Bijedi}a br. 185 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 281 356 Fax: +387 33 281 441 marketing@avaz.ba
Dnevno korisnici otvore 400 hiljada stranica, te ostave
1.000 komentara na objavljene vijesti i informacije.
Zato je www.dnevniavaz.ba mjesto broj jedan za internet
ogla{avanje u Bosni i Hercegovini i mjesto koje doprinosi
maksimalnom uspjehu Va{e reklamne kampanje
sport
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 72
Njema~ki „Kicker“ je, po za-
vr{etku jesenje polusezone u Bu-
ndesligi, objavio rang-liste najbo-
ljih igra~a po pozicijama, a prvi
napada~ je, poga|ate, na{ Vedad
Ibi{evi}.
„Kicker“ je razvrstao nogo-
meta{e i po kategorijama, a najbo-
lji su dobili titulu svjetske klase.
Samo su dvojica bundesliga{kih
igra~a zaslu`ila ovo zvanje - uz
Bajernovog Francuza Frenka Ri-
berija (Franck Ribery), koji je za-
uzeo prvo mjesto u poretku ofa-
nzivnih krila, to je i Ibi{evi}, to-
pnik Hofenhajma i golgeter Bu-
ndeslige s 18 pogodaka.
U poretku napada~a iza Veda-
da su internacionalne klase He-
lmes iz Bajera, Grafite iz Volfsbu-
rga, Novakovi~ iz Kelna... Edin
D`eko je na 14. mjestu popisa na-
jboljih napada~a Bundeslige.
Njegovog saigra~a u Volfsbur-
gu i jo{ jednog bh. reprezentativca
Zvjezdana Misimovi}a „Kicker“
je svrstao na prvo mjesto liste ofa-
nzivnih veznjaka. Tre}i u ovom
poretku je Hofenhajmov Sejad Sa-
lihovi}, a izme|u njih je Brazilac
Dijego (Diego) iz Verdera.
Razlika izme|u Ibi{evi}a s
jedne strane i D`eke, Misimo-
vi}a i Salihovi}a s druge je kate-
gorija - Vedad je dobio titulu
svjetske klase dok su ostala tro-
jica na{ih reprezentativaca u
Bundesligi okarakterizirana kao
igra~i „u {irem krugu“.
Zanimljivo je da je u rubri-
ci „Nijemci u inozemstvu“ na
drugom mjestu golman Sead
Ramovi}, koji brani u nor-
ve{kom Tromsu, a svojevreme-
no je bio kandidat za bh. repre-
zentaciju. (A. N.)
BUNDESLIGA „Kicker“ odao po~ast golgeteru prvenstva
Ibi{evi} je svjetska klasa
Zvjezdan Misimovi} predvodi ofanzivne veznjake
Ibi{evi}: Uvjerljivo najbolji napada~ Bundeslige
Kenan Hasagi} bi ovih dana
trebao dobiti tursko dr`avlja-
nstvo, {to }e golmanu repreze-
ntacije Bosne i Hercegovine
otvoriti put ka transferu u jedan
od najve}ih tamo{njih klubova
Fenerbah~e.
Fener je veoma zainteresiran
za na{eg internacionalca, ali ima
popunjenu kvotu stranaca. Kada
Hasagi} postane turski dr`avlja-
nin, smetnji za transfer ne bi
smjelo biti.
- Hasagi}evi poslodavci u Ista-
nbulu BB su vrlo tvrdi. Ve} su
odbili dvije ponude iz Njema~ke,
od kojih je jedna bila od 2 miliona
eura. Fenerbah~e }e sigurno mor-
ati dati vi{e za Hasagi}a.
Sada je na redu utvr|ivanje
cijene, jer u Istanbulu BB znaju
da mogu zaraditi mnogo. U pr-
egovorima stalno podvla~e ka-
ko nemaju kvalitetnog drugog
golmana, da }e morati kupiti i
poku{avaju {to vi{e podi}i cije-
nu. Vjerujem da bi se u nare-
dnih desetak dana sve moglo ri-
je{iti - rekao nam je Elvir Boli},
kojeg sa Hasagi}em ve`e prija-
teljski i poslovni odnos i koji ga
zastupa u pregovorima s Fener-
bah~eom.
Prema rije~ima nekada{njeg
reprezentativca i donedavno tim-
menad`era reprezentacije BiH u
mandatu Mehe Kodre, Hasagi}
}e, pored turskog, zadr`ati i bh.
dr`avljanstvo i nastaviti braniti za
na{u reprezentaciju.
- Nema razloga da bude dru-
ga~ije. I ja sam svojevremeno
nastupao za BiH, a imao i tur-
sko dr`avljanstvo - dodao je
Boli}. A. N.
Bh. golman uskoro dobiva tursko dr`avljanstvo
Kenan Hasagi} pred
vratima Fenerbah~ea
Istanbul BB odbio dvije ponude iz Njema~ke za na{eg reprezentativca
Hasagi}: Njegov klub di`e cijenu
Fudbaleri Leotara su ovih
dana primili pla}u za novembar,
a uskoro bi trebali dobiti i pre-
mije.
- Preostalo je da se isplate pr-
emije iz prethodne sezone. To
}emo ispo{tovati do kraja janua-
ra - ka`e predsjednik Vladislav
Vladi~i}, koji je opovrgnuo gla-
sine da }e podnijeti ostavku.
[to se ti~e igra~kog kadra,
Marko Maksimovi} i Milo{ Ba-
bi} ve} su postali ~lanovi banja-
lu~kog Borca. Kada su eventua-
lna poja~anja u pitanju, spominju
se Igor Joksimovi}, Miljan Vico,
Sr|an i Savo Andri}, Ilija Proda-
novi}, Miljan Pecelj... M. P.
Leotar u zimskoj pauzi
Fudbaleri }e do kraja januara dobiti premije
Nikoli}: Rekao da }e se javiti iz Rumunije
Mada je najavljivao odlazak iz
Sarajeva i iako se nije javio trene-
ru Mehmedu Janjo{u na prozi-
vku, izgleda da }e se Patrik Do~i
ipak priklju~iti pripremama klu-
ba s Ko{eva.
Sportski direktor Sarajeva Se-
nad Merdanovi} ka`e da je desni
bo~ni igra~ s Kosova krenuo pre-
ma glavnom gradu BiH te da
o~ekuje da se, po dolasku u Sara-
jevo, priklju~i svojim suigra~ima.
Poja~anja, me|utim, jo{ ne-
ma. Ovih se dana govorkalo o mo-
gu}nosti dolaska biv{eg fudbalera
Modri~e Steve Nikoli}a, koji se
jesenas u rumunskom Otelul Ga-
latiju nije naigrao. Ovaj je fudba-
ler bio jedan od najzaslu`niih {to
je Modri~a osvojila titulu prvaka.
Prema Merdanovi}em rije~ima,
jo{ je rano govoriti o tome da li }e
do}i na Ko{evo.
- Razgovarao sam sa Niko-
li}em i ostavljena je mogu}nost
dolaska. On je trenutno u Rumu-
niji i rekao je da }e se javiti. Sve je
jo{ u fazi pregovora - ka`e Merda-
novi}.
Sportski direktor Sarajeva
obavio je razgovore sa dosta
igra~a, ali ni sa jednim od njih ni-
je postignut dogovor. Merdanovi}
nam je rekao da su dvojica fudba-
lera, ~ija imena nije `elio navodi-
ti, blizu dolaska u klub. [pekulira
se da su to Adis Jahovi} iz Vele`a i
Sanid Mujaki} iz Travnika. M. T.
Jo{ nema poja~anja u Sarajevu
Do~i }e do}i, ~eka se
odgovor Steve Nikoli}a
Blizu smo dogovora sa dvojicom igra~a,
ka`e Senad Merdanovi}
Nakon petodnevnih uvo-
dnih treninga, nogometa{i ^eli-
ka imat }e slobodan vikend. Na-
rednom treningu u ponedjeljak
trebao bi prisustvovati i desni
bek Elvir ^oli}, koji se `elio vra-
titi u mostarski Vele`, ali ga tre-
ner Marin Bloudek ne pu{ta, ba-
rem ne dok ne na|e zamjenu za
njega.
Treninzima se u ~etvrtak po-
slije podne priklju~io i iskusni
makedonski veznjak Igor
Jan~evski, koji }e, zajedno sa
Bojanom Tripi}em, Dariom Pu-
ri}em i Bojanom Markovi}em,
koji su sredinom sedmice odsu-
stvovali zbog proslave Bo`i}a,
vje`bati i preko vikenda kako bi
nadoknadili propu{tene treni-
nge.
- Po~etkom naredne sedmice
trebali bi sti}i Brazilac @unior,
kojem, prema novom propisu,
ne treba viza za ulazak u na{u
zemlju, te Kolumbijac D`ekson,
koji odranije ima radnu dozvolu
i vizu, jer je igrao za Lakta{e -
ka`e sportski direktor Ivo I{tuk.
Veznjak Edin Genjac iz Viso-
kog, koji je prije godinu i po bio
na pragu anga`mana u ^eliku,
ali mu je preporu~eno da ode na
posudbu u Kakanj, ponovo je
doveden na probu. Dogovoreno
je i da se ve} naredne sedmice
treninzima priklju~i biv{i igra~
@ep~a Goran Juri}, koji je igrao
i za mostarski Zrinjski, a trenu-
tno je ~lan Ora{ja.
I{tuk isti~e i da su vrlo blizu
postizanja dogovora sa @ep~em
o mladom veznjaku Eldinu
Ma{i}u, a nada se i napada~u
Aladinu Isakovi}u. V. B.
Kapetan na ju~era{njem treningu
^elika
^elik blizu kompletiranja igra~kog kadra
Edin Genjac ponovo na
probi, sti`e i Goran Juri}
(
F
o
t
o
:

J
.

H
a
d
`
i
}
)
sport
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 73
@ELJEZNI^AR Novi trener Demir Hoti} dogovorio pripreme
ěetiri me~a u Njema~koj
Pored Alena, mogu}i protivnici Karlsrue, Kajzerslautern, Duisburg i Rot vajs Esen
Novi trener @eljezni~ara De-
mir Hoti} posljednjih je dana u
Njema~koj finalizirao dogovore o
pripremama koje }e ekipa obaviti
u toj zemlji.
- Definitivno je dogovoreno da
}emo jedan dio priprema obaviti u
Njema~koj. U prvoj }emo fazi ra-
diti u Sarajevu, a planirano je da
31. januara otputujemo u Nje-
ma~ku i da tamo boravimo do sre-
dine februara - rekao je Demir
Hoti} u telefonskom razgovoru za
„Dnevni avaz“.
Pored ve} ranije dogovorene
utakmice s Alenom, trener @el-
jezni~ara razgovarao je sa nekoli-
ko njema~kih klubova, a kao pro-
tivnici se spominju Karlsrue, Ka-
jzerslautern, Duisburg i Rot vajs
Esen.
- @elim odigrati ~etiri utakmi-
ce u Njema~koj, ali da to budu pr-
ave utakmice, sa jakim protivnici-
ma. Igra~ima @elje mnogo }e
zna~iti da osjete kako je igrati pr-
otiv velikih klubova kakvi su Ka-
rlsrue, Kajzerslautern ili Duisbu-
rg.
Ne trebaju mi me~evi u kojima
}emo rasturiti neke ni`erazredne
timove, bolje je odigrati ~etiri jake
utakmice. Tu }emo najbolje vidje-
ti kakve su mogu}nosti ekipe - go-
vori ambiciozni trener @elje. Z. [.
Danas prozivka nogometa{a Travnika
Selimovi} o~ekuje sve
igra~e iz jesenjeg dijela
Kako je i planirano, trener
Ned`ad Selimovi} danas }e u 13
sati na stadionu Pirota izvr{iti
prozivku nogometa{a Travnika.
Kormilar „Vezira“ na okupljanju
o~ekuje sve igra~e iz jesenjeg di-
jela sezone, ali ne}e svi odraditi
prvi trening, jer }e dio ekipe
ovog vikenda u~estvovati na ma-
lonogometnom turniru u Tuzli.
- O~ekujem da se na prozivci
pojave svi igra~i koji su zavr{ili
jesenju polusezonu na Piroti, s
tim da nam se od ponedjeljka
priklju~e i oni koji }e nastupiti
na turniru u Tuzli. Naravno, to-
kom sljede}e sedmice sti}i }e i
novi igra~i sa kojima smo pri kr-
aju dogovora. O njihovim ime-
nima za sada ne}u govoriti.
Zbog izuzetno niskih tempe-
ratura, do utorka }emo raditi po
jedan trening dnevno, a potom
prije podne na terenima u gra-
du, a poslije podne u dvorani.
Za prve dane priprema planirali
smo obavezan sistematski ljeka-
rski pregled svih nogometa{a -
rekao je Selimovi}. S. P.
Selimovi}: Idu}e sedmice poja~anja
Zrinjski danas po~inje pripreme
Prvim okupljanjem u 2009.
godini, koje je Dragan Jovi} za-
kazao za danas u 12 sati Pod Bi-
jelim brijegom, Zrinjski }e
po~eti pripreme za proljetni dio
sezone, u kojem mostarski klub
o~ekuje borba za duplu krunu.
Od novih lica, treba o~ekivati
@eljka Frlji}a (Vitez), Ivana [ar-
ca (Brotnjo) i povratnika Dami-
ra D`idi}a, koji je sredinom jese-
ni raskinuo ugovor s hrvatskim
prvoliga{em Zagrebom. Mladen
@i`ovi}, 28-godi{nji veznjak ko-
jem je istekao ugovor, ju~er je
izjavio da ne}e do}i na prozivku.
- Ako do ponedjeljka ne do-
bijem konkretnu ponudu, dola-
zim u Mostar, gdje }u sa ~elnici-
ma kluba razgovarati o novom
ugovoru - rekao je @i`ovi}.
Pripreme ne}e po~eti ni 20-
godi{nji Toni [unji}, a razlog je
ozljeda stopala, koju je zadobio
treniraju}i individualno. Iako su
prve prognoze govorile da }e
mladi reprezentativac BiH mor-
ati mirovati ~ak dva mjeseca, no-
ve su pretrage otkrile da }e [un-
ji}, najvjerovatnije, za petnae-
stak dana po~eti laganije trenira-
ti. Ma. P.
D`idi}: Vra}a se u Zrinjski
[ef stru~nog {taba Zvijezde
Ratko Ninkovi} danas }e okupiti
samo dio ekipe pred po~etak pri-
prema za proljetnu polusezonu,
jer }e desetoricu ~lanova gra-
da~a~kog kluba pomo}ni trener
Denis Taletovi} povesti u Tuzlu
na malonogometni turnir.
U Mejdanu }e za Zvijezdu na-
stupati kapiten Amir Hamzi}, re-
prezentativac Velibor Vasili}, za-
tim Sr|an Savi}, Armin Deli},
Nermin Huseinba{i}, Dragan
Mati}, Anel Pjani}, Mustafa Ko-
dro, golmani Damir Zuki}, Edis
Sand`akli i Vedad Omeragi}, koji
je iz omladinskog pogona pr-
klju~en prvom timu. D`. D.
Okupljanje fudbalera Zvijezde
Pola ekipe na turniru, pola na prozivci
Hoti}: @eli jake protivnike
Damir D`idi} dolazi na
okupljanje, a @i`ovi} ne
Detalj s prvog treninga u Vrap~i}ima (Foto: R. Ivi})
Fudbaleri Vele`a odr`ali prvi trening
Nova imena Baki} i Stoilkov
Izostali Drakul, Jahovi} te Majki}, koji }e biti ka`njen
Fudbaleri Vele`a od ju~er su
i zvani~no u pogonu. [ef
stru~nog {taba Abdulah Ibrako-
vi} obavio je prozivku igra~a na-
kon ~ega je odra|en i prvi treni-
ng u Vrap~i}ima.
Na okupljanju nije bilo Deja-
na Drakula, koji }e nastaviti kari-
jeru u slova~kom Tatranu, odno-
sno Adisa Jahovi}a, koji }e na pr-
olje}e, najvjerovatnije, nositi dres
Sarajeva. Zbog neutvr|enih ra-
zloga, izostao je i Danijel Majki}.
On }e, vjerovatno, biti ka`njen.
Od novih imena, pored @ar-
ka Baki}a iz banjalu~kog BSK-
a, na prvom se treningu pojavio
i napada~ Zvezdan Stoilkov, ko-
ji je neko vrijeme nosio dres be-
ogradskog Obili}a, a u Mostar
sti`e iz biha}kog Jedinstva.
- Baki} i Stoilkov mogu biti
zamjene za Jahovi}a i Drakula u
napadu, odnosno u veznom re-
du. Razgovaramo sa jo{ nekim
igra~ima. Prije svega, `elimo vr-
atiti Amera Jugu, D`enana Zai-
movi}a i Elvira ^oli}a.
U nedjelju }emo uprili~iti tre-
ning-utakmicu na koju }emo po-
zvati niz igra~a iz ni`ih rangova
kako bismo kompletirali ekipu
prije polaska na Ruji{te, gdje
}emo, prema planu, boraviti od
18. do 23. januara. Za period od 3.
do 12. februara planirali smo pri-
preme u Budvi - izjavio je Ibrako-
vi} za „Dnevni avaz“. F. I.
Na prvom treningu Ibra-
kovi}u su se javili sljede}i
igra~i: Faris Efendi}, Mili
Had`iomerovi}, Sanel De-
mi}, Adnan Kadri}, Zlatko
Kazazi}, Rijad Demi}, D`e-
nan Durakovi}, Anel Delali},
Arnel Stupac, Adil Kajan,
Amir Zolj, Armel [kalji},
Adis Obad, Sadin Brkan,
@arko Baki}, Admir Velagi},
Zvezdan Stoilkov.
Spisak igra~a
Zavr{ava se odmor fudbalera Modri~e Maxime
]urguz danas proziva
Danas se zavr{ava odmor za
fudbalere aktuelnog {ampiona
Modri~e Maxime. Novi trener
Zoran ]urguz u 11 sati }e
izvr{iti prozivku i ozvani~iti
po~etak priprema za nastavak
sezone, u kojem je „Uljarima“
jedini cilj obezbijediti opstanak.
Iako je prijelazni rok u toku,
niko od fudbalera nije zvani~no
zatra`io ispisnicu. ]urguz }e odr-
editi transfer-listu u dogovoru sa
~lanovima Upravnog odbora, a
sigurno je da }e u pauzi izme|u
dvije polusezone na stadionu
„Dr. Milan Jeli}“ u Modri~i biti i
novih lica, ali se za sada ne
{pekulira o imenima. S. M.
Novi predsjednik Upravnog
odbora Lakta{a je Mirko \uki},
~elni ~ovjek op}inske Elektrodi-
stribucije. On je zamijenio
Du{ana Kod`omana, koji je ne-
davno podnio ostavku.
- Nadam se da }emo uspje{no
zadr`ati Lakta{e u Premijer ligi
BiH. Iako smo jesenas osvojili
tre}e mjesto, na{e su ambicije re-
alne, a ne evropske, kao {to je isti-
calo prethodno rukovodstvo. To
nam diktira bud`et kluba - kazao
je \uki}.
Prema njegovim rije~ima, pri-
preme }e po~eti 15. januara, a do
tada treba biti izabran novi trener.
- Izgubili smo vrijeme ~ekaju}i
odgovor dosada{njeg trenera
^edomira \oin~evi}a, koji je u Be-
ogradu. Rok je istekao i na njega
vi{e ne ra~unamo. Zajedno sa spor-
tskim direktorom Tomom Sa-
vi}em, narednih }emo dana tra`iti
novog trenera - dodao je \uki}.
On nam je otkrio da je prvi na
listi `elja trener A-repezentaciji
BiH Bor~e Sredojevi}, koji `ivi u
obli`njoj Bosanskoj Gradi{ci, a u
kombinaciji su jo{ i Vinko Mari-
novi}, @eljko Vranje{ i Lazo Jo-
vani}. Z. V.
Novi predsjednik Lakta{a Mirko \uki}
Bor~e Sredojevi} glavni
kandidat za trenera
Sredojevi}: Da li }e naslijediti
\oin~evi}a
sport
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2008. 74
Uz Engleze i [pance, ovog se
vikenda nastavljaju takmi~enja
i u italijanskoj i francuskoj ligi.
Sutra su na rasporedu dva veli-
ka derbija. Na Old trafordu igr-
aju Man~ester junajted i ^elzi,
dok u Rimu Roma do~ekuje
Milan. ^elzi u Man~esteru ne
smije sebi dozvoliti poraz, koji
bi Luisa Felipea Skolarija (Sco-
lari) mogao ko{tati i posla. Dok
su se „Crveni |avoli“ vratili u
igru za titulu, londonski tim je
u posljednje vrijeme zabilje`io
niz posrtaja. ^elzi je posljednji
put na Old trafordu pobijedio
2005. godine, kada je sa @ozeom
Murinjom (Jose Mourinho)
osvojio prvu titulu prvaka, dok
ih je jesenas poraza od Junajte-
da u Londonu spasio gol Kalua
(Kalou).
O~i svijeta ipak }e biti uper-
ene u Rim, gdje se o~ekuje da
Dejvid Bekam (David Be-
ckham) zabilje`i prvi zvani~ni
nastup za „Rosonere“. Engleski
fudbaler mogao bi zapo~eti su-
sret na klupi. Roma }e biti osla-
bljena neigranjem Fran~eska
Totija (Francesco Totti).
U [paniji, Real ide Majorki
po tre}u uzastonu pobjedu, a u
tome bi im trebao pomo}i opor-
avljeni najbolji strijelac Gonza-
lo Iguain (Higuain). Nepobjedi-
va Barcelona ide najlo{ijoj ekipi
lige Osasuni, ali uz dosta opreza
s obzirom na to da je ekipa iz
Pamplone pro{log vikenda
osvojila bod u Sevilji.
Derbi kola igra se na Mesta-
lji, gdje Valensija do~ekuje Vi-
ljareal. Nakon sjajnog starta,
gostuju}a ekipa porazom riskira
da potpuno otpadne iz utrke za
vrh tabele. Neuspjesi protiv Ba-
rcelone, Sevilje i Reala bacili su
Viljareal na sedmo mjesto. Ohr-
abrenje im predstavlja to {to su
dobili posljednja tri okr{aja sa
„[i{mi{ima“.
Francuska polusezona
po~inje derbijem Bordoa i Pari
Sen @ermena. Lion na svom te-
renu ~eka Lorijen, a u ekipi bi
se mogao na}i i na{ reprezenta-
tivac Miralem Pjani}, koji se
oporavio do povrede koju je za-
dobio u oktobru. (M. T.)
EUROFUDBAL Dva velika derbija u najja~im ligama
Milan gost u Rimu,
^elzi na Old trafordu
Pjani} se vra}a nakon ozljede, Bekam zvani~no debitira za „Rosonere“
Na Old trafordu se igra veliki engleski derbi
Nogometa{ mla|ih kadeta
ekipe CE L’Hospitalet preminuo
je u ~etvrtak u bolnici nakon {to
se onesvijestio na treningu.
Identificiran u medijima sa-
mo kao J. D., igra~ iz El Prata
pored Barcelone u~lanio se u CE
L’Hospitalet 2007. godine, a u
srijedu popodne je izgubio svi-
jest za vrijeme vje`banja. Inci-
dent se dogodio pred kraj treni-
nga, a jo{ nije poznato {ta mu je
izazvalo gubitak svijesti i smrt
dan poslije. (Is. ].)
Na treningu {panskog L’Hospitaleta
Umro 14-godi{nji nogometa{
Prema navodima pojedinih
ruskih medija, Holan|ani Fre-
nk Rajkard (Frank Rijkaard) i
Johan Krojf (Cruyff) na vrhu su
spiska kandidata za nasljednika
Zika (Zico) na klupi uzbekista-
nskog Bunjodkora.
Nakon {to je Ziko pristao pr-
euzeti moskovski CSKA, Bunjo-
dkor je u potrazi za novim stra-
tegom te puca na svjetski razvi-
kana i proslavljena imena.
Rajkard je bez posla od kraja
pro{le sezone, kada je napustio
kormilo Barcelone nakon pet go-
dina provedenih u klubu. Krojf je
posljednju trenersku du`nost
obavljao 1996. godine, kada je bio
na ~elu Barcelone. (Is. ].)
Nakon odlaska Zika u Rusiju
Rajkard i Krojf kandidati
za klupu Bunjodkora
Izbor 32.000 fudbalskih navija~a
Kristijano Ronaldo je najbolji
Fudbalera Man~ester juna-
jteda Kristijana Ronaldo (Cris-
tiano) 32.000 navija~a iz 185 ze-
malja izabralo je za najboljeg fu-
dbalera svijeta u anketi „Global
Fans Reporta“.
Ronaldova pobjeda u ovoj
anketi, kako njeni prire|iva~i
tvrde, najve}oj na svijetu, obja-
vljena je tri dana prije pro-
gla{avanja najboljeg svjetskog
fudbalera u izboru Svjetske fu-
dbalske federacije (FIFA), a
o~ekuje se da }e najpresti`nija
nagrada biti dodijeljena upravo
Portugalcu.
Ronaldo je dobio 35 posto
glasova navija~a nakon {to je
pro{le sezone sa 42 gola predvo-
dio Man~ester junajted do titula
u engleskoj Premijer ligi i Ligi
{ampiona. Drugo je mjesto zau-
zeo fudbaler Barcelone Lionel
Mesi (Messi) sa 17 posto glaso-
va, a slijede ~lanovi Liverpula
Stiven D`erard (Steven Gerra-
rd) i Fernando Tores (Torres) sa
10, odnosno sa 9 posto.
UEFA je odbila zahtjev Reala
da za proljetni dio takmi~enja u
Ligi prvaka registrira oba svoja
poja~anja, i Klasa Jana Huntelara
(Klaas Huntelaar) i Lasanu Dija-
ru (Lassana Diarra).
Evropska federacija odlu~ila
je da ne mijenja postoje}a pravila,
koja ka`u da klubovi mogu uzi-
mu registrirati trojicu novih fu-
dbalera, ali od njih samo jednog
koji je najesen igrao za druge klu-
bove u eurokupovima.
Huntelar je u prvom dijelu se-
zone u Kupu UEFA igrao za Aja-
ks, a Dijara za Portsmut.
Real je objavio da }e slu~aj odve-
sti i pred Arbitra`i sud. (M. T.)
Nakon osmine finala Kupa [panije
Kanuteu prijeti kazna zbog podr{ke Palestini
Napada~ Sevilje i repreze-
ntativac Malija Frederik Kanu-
te (Frederic Kanoute) mogao bi
biti ka`njen zbog protesta pro-
tiv izraelskih napada na pojas
Gaze.
Jedan od najboljih fudbalera
{panskog kluba u srijedu je na-
ve~er na utakmici osmine finala
Kupa kralja protiv Deportiva
(2:1), nakon {to je postigao gol,
podigao dres i pokazao majicu
na kojoj je na nekoliko jezika bi-
lo ispisano „Palestina“.
FIFA zabranjuje fudbaleri-
ma isticanje bilo kakvih poli-
ti~kih poruka na utakmicama i
vjerovatno je da }e [panska fu-
dbalska federacija kazniti Ka-
nutea, kome je sudija pokazao
`uti karton, ali ne zbog poruke
nego zato {to je podigao dres iz-
nad glave. Ostali me~evi osmine
finala Kupa kralja odigrani su u
~etvrtak nave~er, a postignuti su
sljede}i rezultati: Osasuna -
Atletik 1:1, Majorka - Almerija
3:1. U srijedu su igrali: Poli
Ehido - Espanjol 3:2, Rasing -
Valensija 1:1, Real Union - Betis
0:1, Sevilja - Deportivo 2:1,
Sporting - Valjadolid 3:1. U uto-
rak, Barcelona je u gostima po-
bijedila Atletiko s 3:1. Revan{-
susreti su na rasporedu sljede}e
sedmice. (M. T.)
Ronaldo: Favorit i za nagradu FIFA-e
Rajkard: Bez posla od kraja
pro{le sezone
UEFA odbila zahtjev Madri|ana
Real mo`e registrirati samo
jedno poja~anje za Ligu prvaka
Engleska
Parovi 21. kola: SUBOTA:
Aston vila - Vest Bromvi~
(13.45 sati), Arsenal - Bolton,
Everton - Hal, Fulam - Blekbu-
rn, Midlsbro - Sandrlend, Nju-
kasl - Vest hem, Portsmut -
Man~ester siti (16), Stouk - Li-
verpul (18.30).
NEDJELJA: Vigan - Tote-
nhem (14.30), Man~ester juna-
jted - ^elzi (17).
Francuska
Parovi 20. kola: SUBO-
TA: Okser - Marsej, L’Avr -
Tuluz, Le Man - Lil, Lion -
Lorijen, Monako - Nant, Na-
nsi - Nica, Ren - Grenobl,
So{o - Sent Etjen, Valensijen
- Kaen (21).
NEDJELJA: Bordo - Pari
Sen @ermen (21).
Italija
Parovi 18. kola: SUBOTA:
\enova - Torino (18), Inter -
Kaljari (20.30).
NEDJELJA: Bolonja - Kje-
vo, Fiorentina - Le~e, Juventus
- Sijena, Napoli - Katanija, Pa-
lermo - Atalanta, Re|ina - La-
cio, Udineze - Sampdorija (15),
Roma - Milan (20.30).
[panija
Parovi 18. kola:
SUBOTA: Deportivo - Se-
vilja (20), Valensija - Viljareal
(22).
NEDJELJA: Majorka - Real
Madrid, Numansija - Hetafe,
Rasing - Rekreativo, Sporting -
Valjadolid, Betis - Malaga, Atle-
tiko - Atletik (17), Espanjol -
Almerija (19), Osasuna - Barce-
lona (21).
Parovi i satnica
Kanute u utakmici s Deportivom:
Slijedi mu kazna
sport
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 75
Nakon ju~era{njih polufina-
lnih me~eva, poznata su imena
finalista nekoliko teniskih tur-
nira {irom svijeta. Tako }e se u
Dohi boriti Amerikanac Endi
Rodik (Andy Roddick) i Brita-
nac Endi Marej (Andy Murray).
Rodik je savladao Francuza @ila
Monfilsa (Gael), dok je Marej
savladao [vicarca Ro`era Feder-
era (Roger).
U australskom Brizbejnu u
finalu }e igrati Francuskinja
Marion Bartoli i Bjeloruskinja
Viktorija Azarenka, dok }e u
Oklendu (Novi Zeland) u ru-
skom okr{aju i dvije Jelene - De-
mentijeva i Vesnina - pasti odlu-
ka o pobjedniku.
Rezultati: Brizbejn (ATP,
484.750 ameri~kih dolara),
~etvrtfinale: Gaske (Francuska,
7) - Tsonga (Francuska, 2) 1:6,
6:4, 6:2, Stepanek (^e{ka, 8) -
Soderling ([vedska, 4) 2:6, 6:4,
6:3.
[enaj (ATP, 450.000), ~etvrt-
finale: ^ili} (Hrvatska, 3) - Ti-
psarevi} (Srbija, 7) 6:4, 0:6, 6:4,
Granoljers ([panija, 8) - Dlouhi
(^e{ka) 7:5, 2:6, 6:4, [etler
(Njema~ka, 5) - Fau (Njema~ka)
6:2, 7:5, Devarman (Indija) -
Karlovi} (Hrvatska, 4) 7:6, 6:4.
Brizbejn (WTA, 220.000 do-
lara), polufinale: Bartoli (Fran-
cuska, 3) - Moresmo (Francus-
ka, 5) 4:0, predaja Moresmo,
Azarenka (Bjelorusija, 2) - Erani
(Italija) 6:3, 6:1.
Oklend (WTA, 220.000 dola-
ra), polufinale: Dementijeva
(Rusija, 1) - Rezai (Francuska)
6:2, 6:2, Vesnina (Rusija) - Keo-
tavong (Velika Britanija) 6:7,
6:1, 7:5.
Doha (ATP, 1,110.250 dola-
ra), polufinale: Rodik (SAD,4) -
Monfils (Francuska, 5) 7:6, 3:6,
6:3, Marej (Velika Britanija, 3) -
Federer ([vicarska, 2) 6:7, 6:2,
6:2. (A. Dr.)
TENIS Zavr{nice turnira {irom svijeta
Rodik i Marej u finalu Dohe
Za naslov najbolje u Brizbejnu borit }e se Bartoli i Azarenka
Rukometa{i Slobode Solane
po~eli su pripreme za nastavak
sezone. Uprava tuzlanskog kluba
namjerava dovesti nekoliko po-
ja~anja, a na listi `elja prvi je
biv{i igra~ Slobode Jasmin Jahi},
trenutno ~lan sarajevske Bosne.
- Jahi} je iskusan rukometa{
i nema sumnje da bi nam dobro
do{ao u borbi za opstanak u Pre-
mijer ligi. Obavili smo prve ra-
zgovore, a sada je na Jahi}u da
rije{i svoj status u Bosni - rekao
je Sead Muli}, sportski direktor
kluba. E. M.
Iako se u posljednjih nekoliko dana naga|alo
da }e prvu ekipu @enskog rukometnog kluba Jedi-
nstvo preuzeti Ibrahim Hamidovi}, trener @RK
@ivinice, Skup{tina tuzlanskog kluba imenovala
je Zvjezdana Tomi}a za {efa stru~nog {taba.
U Jedinstvo bi istovremeno na posudbu treba-
le sti}i igra~ice podgori~ke Budu}nosti Dijana
Ratkovi} i Ana Mi{urovi}. One bi bile poja~anja u
nastavku sezone, gdje Tuzlanke, osim u Premijer
ligi, o~ekuju ispiti i u ^elend` kupu, protiv lju-
bljanske Olimpije (7. i 14. februar). E. M.
Dvostruke uzastopne prvakinje Bosne i Her-
cegovine, rukometa{ice banjalu~kog Borca
po~ele su pripreme za nastavak Premijer lige,
~iji su jesenji dio zavr{ile na prvom mjestu.
- Prvih }emo sedam dana raditi u Banjoj Lu-
ci, i to dva puta dnevno.
Kada je rije~ o nastavku priprema, dosta
}e toga zavisiti od finansijske situacije u klu-
bu - isti~e Rade Un~anin, {ef stru~nog {taba
Borca. S. K.
El-Atijah: Imao problema sa svojim BMW-om (Foto: AP)
Vode}i u ukupnom poretku re-
lija Dakar me|u automobilistima
Naser el-Atijah iz Katara diskvali-
ficiran je zbog napu{tanja slu`be-
ne rute tokom {este etape najza-
htjevnije auto-moto utrke na svi-
jetu, objavili su organizatori.
Sudije su prijavili Katranina
da je izbjegao slu`benu rutu kr-
oz pustinju i znatno skratio put
prema pobjedi. Gre{ku je pri-
znao i sam El-Atijah.
- Nismo se dr`ali slu`bene
rute, jer je motor mog BMW-a
zakuhao i nismo mogli pre}i pr-
eko pje{~anih dina. Priznajem
gre{ku i prihvatam sankcije -
kazao je ka`njeni.
Me|u automobilima, vodstvo
je preuzeo Ju`noafrikanac @inijel
de Viler (Giniel De Villiers), a dr-
ugi je biv{i prvak relija, [panac
Karlos Sajnc (Carlos Sainz).
Iako je zadr`ao ime Dakar,
reli se ove godine vozi u Ju`noj
Americi. (I. S.)
Zbog skra}ivanja zvani~ne rute relija
Diskvalificiran lider
Dakara El-Atijah
Japanski proizvo|a~ motoci-
kala Kavasaki objavio je da odu-
staje od takmi~enja u Moto GP-
u ve} od ove sezone kako bi
smanjio tro{kove zbog svjetske
ekonomske krize.
- Efekt finansijske krize na
svjetsku ekonomiju je ogroman i
vjerujemo da }e biti potrebno do-
sta vremena da se stvari vrate u no-
rmalu. Procijenili smo da bi bilo
dobro da novac preraspodijelimo
za druge potrebe tako da ne}emo
u~estvovati na utrkama Moto GP-
ja od sezone 2009. - navedeno je u
saop}enju Kavasakija. (Is. ].)
Japanci na svakom koraku smanjuju tro{kove
Kavasaki napu{ta Moto GP
Voza~ F-1 ekipe BMW Zau-
ber Robert Kubica progla{en je
najboljim sporta{em Poljske u
2008. godine.
Kubica je dobio skoro 130.000
glasova u anketi i iza sebe ostavio
dvojicu osvaja~a zlatnih medalja
na Olimpijskim igrama u Peki-
ngu, gimnasti~ara Le{eka Blanika
(Leszek) i baca~a kugle Toma{a
Majevskog (Tomasz Majewski).
Kubica je lani bio ~etvrti u
Svjetskom prvenstvu Formule 1.
Na utrci za Veliku nagradu Bahre-
ina do{ao je do prve pol-pozicije u
karijeri, dok je u Kanadi prvi put
trijumfovao, {to je, ujedno, bila i
prva pobjeda BMW-a. (I. S.)
Nturniru u {panskom gradu
Hospitaletu za igra~e ro|ene
1991. i mla|e crnogorski ko{ar-
ka{ Nikola Miroti} (17 godina,
209 centimetara), ~lan junior-
skog tima madridskog Reala,
pru`io je briljantnu partiju pro-
tiv beogradskog FMP-a.
Miroti} je postigao 35 poena
uz stopostotnu realizaciju (14-14
za 1 p, 9-9 za 2 p i 1-1 za 3 p) te je
upisao 23 skoka, od ~ega osam u
napadu, zatim {est blokada, a na
njemu je napravljeno i deset pre-
kr{aja. Ovaj mu je u~inak donio
nevjerovatna 84 indeksna poena.
FMP je, ipak, dobio ovu uta-
kmicu s 94:86 i turnir, koji je dvije
godine uzastopno osvajao, zavr{io
na petom mjestu. Real se plasirao
na osmo mjesto, dok su prvaci po-
stali juniori litvanskog Litvos rita-
sa, koji su u finalu sa 87:80 savla-
dali Unikahu iz Malage. (V. B.)
Briljantna partija mladog Crnogorca u Realu
Miroti} postigao 35 poena
bez proma{aja iz igre
Kubica: Osvojio skoro 130.000 glasova
Izbor sporta{a godine u Poljskoj
Kubica najbolji u 2008.
Skup{tina Jedinstva odlu~ila
Za trenera imenovan Tomi}
Rukometa{ice Borca ponovo u pogonu
Prvakinje po~ele pripreme
Sloboda Solana po~ela pripreme
Tuzlaci `ele Jasmina Jahi}a
Federer: Pora`en od Mareja (Foto: Reuters)
Na{a teniserka Mervana
Jugi}-Salki} ne}e imati prili-
ku da se bori za nastup u fina-
lu dublova na WTA turniru u
australskom Brizbejnu. Ra-
zlog za predaju polufinalnog
me~a je povreda njene partne-
rice - Kineskinje [ui Peng.
Otkazivanje ovog me~a or-
ganizatori }e iskoristiti za odi-
gravanje revijalnog me~a
mje{ovitih dublova u kojem
}e Jugi}-Sakli} u paru sa Ili-
jom Bozoljcem (Srbija) igrati
protiv Vani King (SAD) i To-
da Vudrbrid`a (Todd Woodbr-
idge, Australija).
Jugi}-Salki}
predala me~
Mje{ovita teniska repreze-
ntacija Slova~ke pobjednik je
21. izdanja Hopman kupa u au-
stralskom Pertu. Tre}u titulu
reprezentaciji Slova~ke, nakon
pobjeda 1998. i 2005. godine,
donijeli su Dominika Cibulko-
va i Dominik Hrbati.
U `enskom singlu Cibulko-
va je pobijedila Dinaru Safinu
sa 6:7, 6:1, 6:4, dok je prednost
na nedosti`nih 2:0 pove}ao
Dominik Hrbati savladav{i
Marata Safina sa 6:7, 7:5, 7:6.
Slova~ka pobjednik
Hopman kupa
sport
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 76
Pobjedom u Ljubljani nad
Union Olimpijom (90:70) Fener-
bah~e Ulker, kojeg s klupe pre-
dvodi Bogdan Tanjevi}, izborio je
plasman u Top 16 Eurolige za
ko{arka{e.
Pored Fenera, kolo prije kra-
ja prve faze mjesto me|u 16 osi-
gurali su jo{ Unikaha, Olimpija-
kos, Makabi, Cibona, Barcelo-
na, Montepaski, Panatinaikos,
Tau keramika, Lotomatika, CS-
KA i Real. Otvorena su jo{ ~etiri
mjesta.
Poraz Cibone
Rezultati 9. kola:
GRUPA A: Cibona (Princ 3
minute, bez poena) - Unikaha
76:77, Makabi - Olimpijakos
96:83, Le Man - Avelino 92:88.
Poredak: Unikaha ([panija) 7-
2, Olimpijakos (Gr~ka) 6-3, Ma-
kabi (Izrael) 6-3, Cibona (Hrvats-
ka) 5-4, Avelino (Italija) 2-7, Le
Man (Francuska) 1-8.
GRUPA B: @algiris - Nansi
105:94, Montepaski (Domerkant
10) - Panatinaikos 82:77, Prokom
(Ne{ovi} 8 minuta, bez poena) -
Barcelona 64:76.
Poredak: Barcelona ([panija)
8-1, Montepaski (Italija) 7-2, Pa-
natinaikos (Gr~ka) 6-3, Prokom
(Poljska) 2-7, @algiris (Litvanija)
2-7, Nansi (Francuska) 2-7.
Efikasni Teletovi}
GRUPA C: Union Olimpija
(Huki} 7, Begi} 23 poena, 13 sko-
kova) - Fenerbah~e Ulker (Mr{i}
14, Preld`i} 9) 70:90, Lotomatika
- Tau keramika (Teletovi} 16)
96:103 (produ`etak), Huventud -
Alba 75:79.
Poredak: Tau keramika ([pa-
nija) 7-2, Lotomatika (Italija) 6-3,
Fenerbah~e Ulker (Turska) 5-4,
Alba (Njema~ka) 4-5, Huventud
([panija) 4-5, Union Olimpija
(Slovenija) 1-8.
GRUPA D: Armani Milano -
Real Madrid 70:61, Efes Pilsen -
CSKA 55:74, Partizan - Panionios
80:57.
Poredak: CSKA (Rusija) 7-2,
Real ([panija) 5-4, Efes Pilsen
(Turska) 4-5, Partizan (Srbija) 4-
5, Armani (Italija) 4-5, Panionios
(Gr~ka) 3-6. (E. J.)
Dijamantidis (Panatinaikos) pod ko{em Montepaskija
Portland trejl blejzersi tra`e
od preostalih 29 NBA klubova
da ne anga`iraju njihovog bi-
v{eg ko{arka{a Darijusa Majlsa
(Darius Miles) kako bi spasili 18
miliona dolara.
Naime, ljekari su pro{log apri-
la zaklju~ili da Majls zbog povre-
de ne mo`e nastaviti karijeru pa je
Liga dozvolila Blejzersima da na
ostatak njegovog ugovora (18 mi-
liona dolara) ne moraju pla}ati po-
rez uz uslov da Majls vi{e ne zai-
gra na barem deset NBA me~eva.
No, 26-godi{nji krilni igra~
u oktobru je nastupio na {est pr-
edsezonskih me~eva (koji se, ta-
ko|er, ra~unaju u ovu kvotu) za
Boston seltikse i na dva za Toro-
nto reptorse u regularnoj sezoni
prije nego {to je dobio otkaz.
Blejzersi sada strahuju da bi
neki njihov rival mogao dovesti
Majlsa samo da bi on zaigrao na
jo{ dvije utakmice i ispunio kvo-
tu, ~ime bi Blejzersi bili dodatno
finansijski optere}eni i, pra-
kti~no, bez {ansi da naljeto do-
vedu neko zvu~no poja~anje.
U sjeni drame oko Blejzersa
odigrana su dva NBA me~a, Da-
las je savladao Njujork (99:94) i
San Antonio LA kliperse
(106:84). (E. J.) Majls: Neo~ekivan povratak
Zeni~ka ko{arka{ica seli u Italiju
Lejla Bejti} potpisala za Viterbo
Zeni~ka ko{arka{ica i bh. reprezentativka Le-
jla Bejti} (23 godine, 174 centimetra), koja trenu-
tno ne nastupa za dr`avni tim, napustit }e saraje-
vski @eljezni~ar i preseliti u redove italijanskog
prvoliga{a Viterba, koji je prvi dio regularne sezo-
ne okon~ao na posljednjem, 14. mjestu sa omjer-
om 2-11.
Bejti} je sa italijanskim klubom potpisala ugovor
do kraja sezone. Bit }e joj ovo drugi inozemni an-
ga`man, jer je ve} igrala za dubrova~ku Ragusu. U
na{oj je ligi igrala za zeni~ki ^elik, tuzlansko Jedi-
nstvo, banjalu~ki Mladi Kraji{nik i za @elju. V. B.
Zrinjski HT predstavio novu akviziciju
Tomovi}: Napravit }emo iskorak
Iako je njegov dolazak potvr|en jo{ prije neko-
liko dana, Zrinjski HT Mostar ju~er je i slu`beno
predstavio najnoviju akviziciju, 25-godi{njeg ple-
jmejkera Tomislava Tomovi}a, kojeg su ljubitelji
ko{arke u BiH upoznali u dresu sarajevske Bosne.
- Zrinjskom su moji kvaliteti dobro poznati tako
da ljudi iz kluba znaju {ta }e dobiti. Ekipu sam ve}
dobro upoznao na nekoliko zajedni~kih treninga, a
bio sam i na utakmici protiv Igokee, koja je nesretno
izgubljena. Zrinjski je ve} godinama blizu vrha, ali
ove sezone `eli napraviti iskorak i vjerujem da }e u
tome i uspjeti - izjavio je Tomovi}. Ma. P.
Preld`i} (broj 55): ^iji }e dres nositi?
Mediji iz Ljubljane javljaju
da }e Emir Preld`i} nastupati za
seniorsku reprezentaciju Slove-
nije na predstoje}em Evro-
pskom prvenstvu u Poljskoj.
Dogovor je, navodno, posti-
gnut za vrijeme gostovanja Fe-
nerbah~e Ulkera, ~iji je Preld`i}
~lan, u Ljubljani u okviru Euro-
lige.
Preld`i} je u pobjedi nad
Union Olimpijom (90:70) su-
djelovao s devet poena, a njegov
prosjek u Euroligi iznosi 24,5
minuta, 10,8 poena, 4,6 skokova
i dvije asistencije.
Ipak, jedan od najboljih mla-
dih igra~a u Evropi za na{ list
ka`e da jo{ ni{ta nije gotovo,
odnosno da jo{ ~eka poziv iz
Ko{arka{kog saveza BiH.
- Sa mnom je razgovarao dir-
ektor slovenske reprezentacije,
ali ni{ta konkretno o nastupu u
Poljskoj. [to se ti~e KSBiH, jo{
me niko nije kontaktirao - ka`e
21-godi{nji Preld`i} (206 centi-
metara), koji je ro|en u @ep~u, a
igrao je za mladu selekciju Slo-
venije.
Podsjetimo, ~elnici na{eg Sa-
veza nedavno su najavili da }e po-
ku{ati iskoristiti pravilo Me|u-
narodne ko{arka{ke federacije
(FIBA) prema kojem je mogu}
povratak igra~a u reprezentaciju
mati~ne dr`ave, a na listi `elja je i
Preld`i}evo ime. E. J.
Iako ga `ele i Slovenci
Emir Preld`i} ~eka
poziv na{eg Saveza
Jo{ me iz KSBiH niko nije kontaktirao, ka`e
talentirani ko{arka{
Utakmicama 14. kola nasta-
vlja se Liga 13 Prvenstva BiH za
ko{arka{e. Parovi: Subota: ZE-
NICA: Vitez - Grude (18 sati),
TUZLA: Sloboda Dita - Herce-
govac (19). Ponedjeljak: MO-
STAR: Zrinjski HT - Mladost
(18), BANJA LUKA: Borac Ne-
ktar - Igokea Partizan (20). Slo-
bodni su SL IAT Leotar i [iroki
Eronet. Utakmica Posu{je - Sla-
vija odgo|ena je za utorak na za-
htjev gostiju, jer im je igra~e za
krevet prikovao virus gripe. E. J.
Prvenstvo BiH za ko{arka{e
Sloboda do~ekuje Hercegovac
Nakon dva poraza u dodatnim
kvalifikacijama za opstanak u
evropskoj diviziji A, od Rumuni-
je (66:101) i od Velike Britanije
(58:91), `enska ko{arka{ka repre-
zentacija Bosne i Hercegovine ve-
~eras }e (20.15 sati) u sarajevskoj
dvorani „Ramiz Sal~in“ ugostiti
selekciju Finske, koja je, tako|er,
upisala dva negativna rezultata.
U bh. taboru, kako nam je re-
kla selektor Vesna Bajku{a, ne-
ma problema s povredama, a
o~ekuje se povratak Maje Lo-
kmi}, koja se oporavila od i{~a-
{enja ~lanka. I. S.
Nakon dva poraza bh. ko{arka{ica
Ve~eras popravni protiv Finske
U Ko{arka{kom savezu BiH
`rijebom su odre|eni parovi
~etvrtfinala Kupa BiH za mu{ka-
rce.
U svakako najzanimljivijem
duelu igrat }e branilac trofeja
[iroki Eronet i viceprvak BiH
Igokea Partizan.
Parovi ~etvrtfinala: [iroki
Eronet - Igokea Partizan, Borac
Nektar - Zrinjski HT, pobjednik
me~a Grude - SL IAT Leotar i
Sloboda Dita (20. januar), Slavi-
ja - Bosna ASA BH Telecom (3.
februar).
Susret osmine finala izme|a
Gruda i Leotara na rasporedu je
17. januara. E. J.
^etvrtfinale Kupa BiH
[iroki Eronet protiv Igokee
KO[ARKA Odigrano deveto kolo Eurolige
Tanjevi}ev Fener
izborio Top 16
Kolo prije kraja otvorena jo{ ~etiri mjesta
Borba za 18 miliona dolara
Blejzersi od ostalih ekipa
tra`e da ne dovode Majlsa
sport
Dnevni avaz, subota,
10. januar/sije~anj 2009. 77
ra~unar HP NB 550
fotoaparat Nikon CD
mobitel Sony Ericson
trenirka
dres
lopta
memorija Kingston
SMS
061/142-015
061/142-015
1 x
3 x
5 x
5 x
5 x
5 x
40 x
Uz ~lanove ocjenjiva-
~kog suda, i na{i ~itaoci imaju
priliku kreirati ishod izbora
sportske li~nosti BiH u 2008.
godini.
Glasati mo`ete putem
SMS-a i to na broj 061/142-
015. Poruka treba da sadr`i ri-
je~ SPORT i redni broj kandi-
data za kojeg glasate (kao na
fotografiji u prilogu).
Cijena poruke obra~unava
se prema va`e}em cjenovniku
va{eg telekom operatera kao u
redovnom saobra}aju. Broj
poruka nije ograni~en.
Svi oni koji glasaju ostvar-
uju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Brojevi telefo-
na dobitnika nagrada bit }e izvu~eni na kraju izbora i
objavljeni u listovima „Dnevni avaz“ i „Avazov Sport“.
SMS
{aljite na broj 061/142-015
Kako glasati
(umjesto xx napisati
broj kandidata za
kojeg se glasa)
1
HAMZA ALI]
(atletika)
2
IRMA BALIJAGI]
(boks)
3
MEMNUN HAD@I]
(boks)
4
VEDAD IBI[EVI]
(fudbal)
5
GORAN IKONI]
(ko{arka)
6
MERVANA JUGI]
-SALKI] (tenis)
7
LUSIJA KIMANI
(atletika)
8
AMEL MEKI]
(d`udo)
9
ARNELA OD@AKOVI]
(karate)
10
MIRZA TELETOVI]
(ko{arka)
Lista kandidata
Popis nagrada
I na{i ~itaoci biraju sportsku li~nost BiH
Najsretnijima
nagrade
OCJENJIVA^KI SUD Aida Had`i}, sportski direktor KRG Bosna
Prednost olimpijcima
Na prvom mjestu je Amel Meki}, a slijede Hamza Ali} i Lusija Kimani
U izboru sportske li~nosti
BiH u 2008. godini trener i spo-
rtski direktor Kluba ritmi~ke
gimnastike Bosna i ~lan
Izvr{nog odbora Olimpijskog
komiteta BiH Aida Had`i} pre-
dnost je dala sportistima koji su
nastupili na Olimpijskim igra-
ma u Pekingu.
- Znam koliko je jednom
sportisti potrebno truda, znoja i
rada da bi ispunio olimpijsku
normu i to veoma cijenim. Sto-
ga najvi{e ocjene u izboru dajem
upravo olimpijcima. Na prvom
je mjestu Amel Meki}, koji je i
pored te{ke povrede i nakon
operacije uspio oti}i u Peking i
osvojiti sjajno deveto mjesto
me|u brojnim vrhunskim
d`udistima - poja{njava Had`i}.
Iza Meki}a je sa ~etiri boda
predstavnik kraljice sportova,
baca~ kugle Hamza Ali}.
- Ista je stvar i sa Ali}em. I on
je izborio normu i na{ao se na fa-
ntasti~nom 17. mjestu. Na
tre}em je mjestu Lusija Kimani,
tako|er ~lan na{eg olimpijskog
tima. Slijedi karatistkinja Arnela
Od`akovi}, djevojka koja ve} ne-
koliko godina ni`e uspjehe gdje
god da nas predstavlja. Iako ne
pratim nogomet, dodijelila sam
bod Vedadu Ibi{evi}u, jer za-
slu`uje moje simpatije i drag je
momak, ali su najva`niji, nara-
vno, rezultati koje posti`e - ka`e
Had`i}. M. S.
Meki}: Sjajno deveto mjesto na OI
Amel Meki} 5
Hamza Ali} 4
Lusija Kimani 3
Arnela Od`akovi} 2
Vedad Ibi{evi} 1
Moj izbor
Samir Kova~evi}, bh. biciklista
Iako ne volim nogomet,
fascinira me Ibi{evi}ev uspjeh
Hamzi Ali}u ~etiri, a Mervani Jugi}-Salki} tri boda
Samir Kova~evi}, ~lan Bici-
klisti~kog kluba Jedinstvo iz Tu-
zle i jedan od najuspje{nijih bh.
biciklista, ka`e da mu je bilo
te{ko izdvojiti pet bh. sportista
koji su obilje`ili 2008. godinu.
- Nisam imao dvojbi kome
dodijeliti najvi{e bodova. Iako
ne volim nogomet, fascinira me
uspjeh Vedada Ibi{evi}a, kao i
njegova kompletna li~nost pa
njemu dajem najvi{u ocjenu.
Kada je rije~ o ostalima, te{ko
mi ih je bilo poredati po uspjesi-
ma. No, prema mom mi{ljenju,
to bi izgledalo ovako: Hamzi
Ali}u ~etiri boda, jer znam kako i
u kojim uslovima radi, a bili smo
skupa u Almeriji 2005. godine.
Slijede Mervana Jugi}-Salki},
Mirza Teletovi} i Amel Meki} -
ka`e Kova~evi}. M. S.
Vedad Ibi{evi} 5
Hamza Ali} 4
Mervana Jugi}-Salki} 3
Mirza Teletovi} 2
Amel Meki} 1
Moj izbor
Trenutni
poredak
1. Vedad Ibi{evi} 93
2. Mirza Teletovi} 48
3. Hamza Ali} 45
4. Arnela Od`akovi} 35
5. Amel Meki} 26
6. Memnun Had`i} 24
7. Irma Balijagi} 20
8. Lusija Kimani 17
9. Goran Ikoni} 14
10. Mervana Jugi}-Salki} 8
Ali}: Sjajan momak
Kova~evi}: Nije imao dilema
RTS
14.15 Vi i Mira Ada-
nja Polak
15.00 Vijesti
15.10 Leti, leti pje-
smo moja mila
16.00 Vijesti
16.03 Selo gori, a
baba se
~e{lja, r.
27/50
17.00 Olimpijski kr-
ugovi: Vanku-
ver 2010.
17.30 Kvadratura
kruga
Eurosport
12.15 U@IVO: Alp-
sko skijanje
13.15 U@IVO: Alp-
sko skijanje
14.00 U@IVO: Ski-
skokovi
15.45 U@IVO: Nor-
dijske kombi-
nacije
17.15 U@IVO: Bia-
tlon
18.45 Tenis
20.30 U@IVO: Pika-
do
23.00 Reli Dakar
DSF
12.15 Bundesliga
pur klasici
13.00 U@IVO: Fu-
dbal
15.00 U@IVO: Fu-
dbal
17.00 U@IVO: Fu-
dbal
19.15 Hokej na ledu
19.45 Motorsport
21.00 Reporta`a
22.30 Smek-daun
23.00 Sportski kviz
00.15 Sportski kli-
povi
Sportklub
20.30 Francuska li-
ga - Najva ko-
la
21.00 U@IVO: Fra-
ncuska liga
MULTI prije-
nos: Okser -
Marsej, Nensi
- Nice, Renes
- Grenobl
23.00 [panska
ko{arka:
Real
Madrid -
Fuenlabrada
National G.
17.00 Anti~ke me-
gastrukture:
Koloseum
18.00 Herododva
izgubljena
grobnica
19.00 Izgubljeni
u
Kini
20.00 Megafabrike:
BMW
21.00 Megafabrike:
Corvette
22.00 Megafabrike:
Ferrari
MTV Adria
17.30 Fresh/New
18.00 Adria Top 20
19.30 Music Mix
20.00 Today In Mu-
sic
20.30 So 90’S Info
21.30 Music Mix
22.00 Videography:
The Killers
22.30 MTV Live:
The Killers
23.00 Lil Wayne’s
World
23.30 Music From
Lil Wayne
RTL
12.00 Najsmje{nije
nezgode na
svijetu
12.55 Otto u`ivo!
13.50 Ja sam zvije-
zda, vadite
me odavde
15.55 Ice Road Tru-
ckers
17.45 Nestali
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Explosiv
20.15 Dvadeset pet
godina RTL-a
PRO 7
13.25 Melkolm u sr-
edini, serija
14.20 Kako sam
upoznao tvo-
ju mamu, ser-
ija
15.10 Sta`isti, serija
16.05 Pazi punica,
film
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi
19.10 Talk, Talk,
Talk
20.15 Tudorovi,
serija
SATELITSKI TV PROGRAM
14.15 VI I MIRAADANJA POLAK 20.00 MEGAFABRIKE 21.00 U@IVO: FRANCUSKA LIGA 23.00 LIL WAYNE’S WORLD 19.15 HOKEJ NA LEDU 19.10 TALK, TALK, TALK
SUBOTA 10. 1. 2009.
BHT1
07.35 Ljep{i `ivot, igrana serija,
124/145
07.45 Govor ti{ine, emisija za oso-
be o{te}enog sluha i govora
08.40 Josip Pejakovi}: U ime nar-
oda, r.
09.10 Maribor: Svjetski kup u alp-
skom skijanju: Veleslalom
(`), 1. utrka, prijenos
10.25 Adelboden: Svjetski kup u
alpskom skijanju: Velesla-
lom (m), 1. utrka, prijenos
11.10 Imate pravo, emisija o oso-
bama sa invaliditetom
12.10 BHT vijesti
12.20 Maribor: Svjetski kup u alp-
skom skijanju: Veleslalom (`),
2. utrka, uklju~enje u prijenos
13.10 Adelboden: Svjetski kup u
alpskom skijanju: Velesla-
lom (m), 2. utrka, prijenos
14.15 Nogomet: Engleska Premier
liga: Aston Vila - Vest Bro-
mvi~ Albion, uklju~enje u pri-
jenos
15.55 Nogomet: Engleska Premier
liga: Arsenal - Bolton Va-
nderers, prijenos
18.00 Pingvini, ptice
koje su `eljele biti ribe,
dokumentarni
program
18.50 Ozie Boo,
animirana serija, 41/52
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.30 Retrovizor, muzi~ki
program
19.55 Ko{arka (`): Kvalifikacije
za Evropsku A diviziju:
BiH - Finska,
prijenos
22.00 BHT vijesti
22.15 Ve~eras ... sa
Joolsom Hollandom,
8/13
23.20 Torremolinos 73,
{pansko-danski
igrani film
00.50 Pregled programa
za nedjelju
FEDERALNA TV
07.00 Turizam plus, r.
08.00 Vijesti
08.05 @ivot u divljini:
Posljednja faza,
strani dokumentarni
program,
1. epizoda
08.30 Mali {lager 2005.
10.00 Karneval
10.25 Garfild
11.00 Igra, igrana
serija, 14.
epizoda
11.25 D`epobran,
potro{a~ki magazin
12.00 Vijesti
12.05 Mozaik religija,
vjerski program
12.35 Lud, zbunjen,
normalan, igrana
serija, 18. epizoda, r.
13.30 Igra, igrana serija,
15. epizoda
14.00 [ogun, ameri~ko-
japanska mini
serija, 4. dio /RP/
15.40 Vijesti
15.45 Petar Veliki,
mini serija,
1. dio /RP/
17.25 Slijepa pravda,
igrana serija,
10. epizoda
18.14 Dnevnik, najava
18.15 Homo sapiens:
On osvaja svijet,
strani dokumentarni
program
19.07 Nody
19.18 Zvrk - Vida,
program
za djecu
19.30 Dnevnik 2
20.05 Dnevnik D
20.25 Ve~er sa Emirom,
tok-{ou
21.20 Isku{avanje |avola, jugosla-
venski igrani film /Z/
23.25 Vijesti
23.35 Operacija Trijumf Gala, r.
02.10 Pregled programa
za nedjelju
OBN
07.10 Pepeljuga
209/361,
teen sapunica, r.
08.10 Pepeljuga
210/361,
teen sapunica, r.
09.10 Pepeljuga
211/361,
teen sapunica, r.
10.10 Pepeljuga
212/361,
teen sapunica, r.
11.10 Pepeljuga
213/361,
teen sapunica, r.
12.10 NBA Action,
sportska
emisija
12.40 NBA Regular Season:
Va{ington -
Klivlend, snimka
utakmice
14.40 Mimohod,
tok-{ou
15.40 Svijet brzine,
emisija o
automobilima
16.10 Dru{tvo znanja,
dokumentarac
16.40 Vrhunac u Ohaju,
film
18.20 Odred za ~isto}u
41/59,
zabavni program
18.55 OBN Info
19.15 !Hej Music,
muzi~ki program
20.00 Serie A,
pregled kola
20.25 Serie A: Inter - Kaljari,
direktan
prijenos
22.25 Mrak film,
film
00.00 NBA Regular
Season: Va{ington -
Klivlend, snimka
utakmice
02.00 Serie A: Inter -
Kaljari,
snimka
utakmice
HAYAT TV
08.00 Dobro jutro BiH,
jutarnji
program
10.00 Avanture
Toma Sojera,
crtani film,
Mre`a plus
11.00 Autoklub
11.30 Bistro BiH
12.00 Biometeorolo{ka
prognoza
12.02 Princeza i
marinac,
igrani film
13.40 Vremenska
prognoza
13.42 Hayat produkcija
tra`i zvijezdu
15.00 FBI Files,
dokumentarni
program,
Mre`a plus
16.00 Knjiga ma~eva,
igrani film,
Mre`a plus
17.30 Do{lo doba da
se ljubav proba,
igrana serija,
Mre`a plus
18.55 Centralni dnevnik
sa Senadom
Had`ifejzovi}em
20.10 Biometeorolo{ka
prognoza
20.11 Prijatelji stari
gdje ste, snimak
koncerta Tereze
Kesovije
21.10 Odmori se zaslu`io si,
igrana serija,
Mre`a plus
22.00 ^udotvorac,
igrani film,
Mre`a plus
23.50 Vijesti,
Mre`a plus
23.55 Sport centar,
Mre`a plus
00.00 Trava, igrana serija, Mre`a
plus
00.40 Vremenska prognoza
00.42 Izrod, igrani film
PINK BH
06.40 Made in
Banja Luka, r.
06.50 Sportissimo, r.
07.00 Vrela krv, r.
08.00 Zoro,
serija, r.
08.55 Vremenska
prognoza
09.00 Balkan net
10.30 Osam
sekundi,
film (8 seconds)
1994.
12.00 Info top
12.10 Sarajevo
on line
12.20 Made in
Banja Luka
12.30 War at
Home /
Rat u ku}i,
serija
13.00 Da pre|emo
na ti, r.
14.00 Info top
14.10 Gold
music
15.50 Info top
16.00 Zoro,
serija
17.00 Show
time
18.30 Info top
18.45 Vremenska
prognoza
18.50 Smolvil
20.00 Pare ili
`ivot
21.00 Zvijezde
Granda
23.30 Posljednji
rizik,
film (City
of Industry)
1997.
01.30 Sarajevo
on line
01.40 Made in
Banja Luka
01.50 Grand
show, r.
19.55 KO[ARKA(@): BiH FINSKA 20.25 VE^ER SA EMIROM 14.40 MIMOHOD 18.55 CENTRALNI DNEVNIK 18.50 SMOLVIL
TVTK
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Svjetla cirkusa
20.05 Subotom uve~e, zaba-
vni-muzi~ki program
21.00 Bilo jednom na sre-
dnjem Zapadu, film
22.30 Bonaventura, poro-
di~ni magazin
23.00 Na kraju dana
23.15 Obavezan smjer, zaba-
vno-muzi~ki program
23.45 Vru}a ve~era, film
01.25 Odjava programa
01.30 Satelitski program,
DW
RTM
19.00 Centralni dnevnik
21.10 Odmori se, zaslu`io si,
igrana serija
22.00 ^udotvorac, igrani film
23.50 Vijesti
23.55 Sport centar
00.00 Trava, igrana serija
TV Gora`de
19.00 Dnevnik
20.00 Uspon velikih sila,
dok. program
21.00 Bluberry, igrani film
23.00 Saga o McGregoro-
vim, igrana serija 24.
ep.
NTV Amna Te{anj
19.00 Muzi~ki SMS
20.00 TOP VIJESTI
20.05 Dokumentarni progra-
m
20.30 TV VIKEND, kontakt
program
TV Visoko
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 Vo`nja `ivota, igrani fi-
lm
22.00 Svijet tajni
22.30 TV strane
23.30 Satelitski program
TV KISS
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Narodno veselje
21.25 FIS shop
21.30 Vesna Kljaji} u`ivo
23.00 No}na mora - @eljko
Malnar
TV Kakanj
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Ro|eni Amerikanci, film
22.00 Leak Parker, serija
23.00 Autovizija
23.30 Vijesti TV sahar
TV Zenica
19.00 Vijesti
19.30 TV d`uboks
20.00 Folk top 10 - muzi~ki
spotovi
21.00 BH veza: Bilo jednom
na Srednjem zapadu,
igrani film
22.30 Obvje{tenja, tu`na
sje}anja
23.00 Vijesti, repriza
23.10 Plima `ivota, igrana
serija
TV USK
18.20 Djeca pitaju, program
za djecu
Slijedi
18.50 Intermeco
19.00 Dnevnik TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.05 Coctail music
21.00 Igrani film
22.50 Vijesti
22.55 Bonaventura
TV Cazin
16.30 Gost i ona
17.30 Autovizija, repriza
18.00 Moja {kola, program
za djecu
19.00 Bonus
19.40 Muzi~ki program
TV Travnik
16.20 Muzi~ki spotovi
16.30 TV Zehra kola`ni pro-
gram
17.00 AUTOSHOP
17.30 Dok. program
18.00 BH veza
19.00 Dnevnik TV Travnik
19.25 Slijedi... preporu~uje-
mo...
19.30 Muzi~ki program
20.00 Igrani film
21.30 Igrani film
23.00 Dnevnik TV Travnik (r.)
23.30 Odjava
TV Bugojno
15.00 FBI files - dokumentar-
ni program
16.00 Knjiga ma~eva, igrani
film
17.30 Do{lo doba da se lju-
bav proba, igrani film
- Sje}anja
18.55 Centralni dnevnik sa
Senadom Had`ifejzo-
vi}em
21.10 Odmori se, zaslu`io si,
igrana serija
22.00 ^udotvorac, igrani film
23.50 Vijesti
23.55 Sport centar
23.50 Trava - igrana serija
HIT TV
16.45 Film (r.)
18.10 Auto flash
19.00 Iz dana u dan
29.00 Auto shop magazin
20.40 Emisija - Bonaventura
21.05 Folk show - muzi~ka
emisija
23.00 Trend setter - muzi~ka
emisija
23.50 Tri minuta
23.55 Gost i ona - premijer-
no
00.55 Film
Adelboden:
Svjetski kup
u alpskom
skijanju
[vicarski zimski centar
Adelboden poznat je po
tome {to se u njemu
odr`ava najzahtjevniji
veleslalom Svjetskog
kupa u alpskim discipli-
nama. Ovaj put u ulozi
glavnih favorita nalaze
se [vicarac Danijel Albr-
eht, Ted Ligeti, Benja-
min Rajh, Aksel Lund
Svindal te Karlo Janka.
VELESLALOM, BHT 1
10.25
FILM, NOVA TV
20.00
17.15 U@IVO: BIATLON 12.55 OTTO U@IVO!
Vodeni svijet
U budu}nosti je globa-
lno zatopljenje dovelo
do otapanja polarnih
kapa. Zemlja je prekri-
vena vodom. Ve}ina
pre`ivjelih `ivi u impro-
viziranim plutaju}im
kolonijalnim nasta-
mbama, a drugi, me|u
kojima je i samotni Po-
morac, lutaju beskra-
jnim morima u potrazi
za hranom i pi}em.
Serija A:
Inter - Kaljari
NOGOMET, OBN
20.25
SUBOTA 10. 1. 2009.
RTRS
09.00 Isusov `ivot - 5/13
**.** Program za djecu i omladi-
nu
09.05 Garfild, crtana serija, 97.
epizoda
09.30 Praistorijski park, dokume-
ntarni program, 1/6
10.20 Duboko u {umi, doma}i film
za djecu
11.40 Aktuelnosti - Dan Republike
12.00 Vijesti
12.15 Zaboravljeni umovi Srbije -
Bo`idar Kne`evi}, dokume-
ntarni program, 1/5
13.15 Turizam plus
14.00 Pravoslavlje, vjerski progr-
am
14.25 Rije~ vjere, vjerski program
14.50 Kapi zavi~aja - No`i~ko, do-
kumentarni program
15.10 Slavni parovi - Oto Premi-
nger i Kim Novak, dokume-
ntarni program, 25/50
15.35 @ene na prvoj liniji - Ne-
pal,1/7
16.00 Brojevi - serija, 7/84
16.50 Malo druga~iji Bo`i}, film
18.20 Do kraja svijeta - Kuba 3/6,
putopisna reporta`a
18.50 Moja zlatna ribica je zlica,
crtana serija, 1/26
19.20 Isusov `ivot, 6/18
19.30 Dnevnik
**.** Sport
20.05 Ginostra, film
22.30 Info profil
22.45 Tri linije ljubavi - Van Gogh
u Viminacijumu - muzi~ki pr-
ogram
23.15 Brojevi, serija,
8/84
00.00 Bez izlaza, film
01.30 Dnevnik
01.55 Praistorijski park, dokume-
ntarni program,
1/6
02.40 Ginostra, film, r.
04.55 Pravoslavlje,
vjerski program, r.
05.20 Rije~ vjere,
vjerski program, r.
05.45 Muzi~ki
intermeco
HRT 1
08.10 Kinoteka - ciklus klasi~nog
vesterna: Drvo za vje{anje,
ameri~ki film (103’)*
09.55 CO - Prozor u svijet 125,
emisija pod pokroviteljstvom
10.00 Vijesti
10.10 Vijesti iz kulture
10.15 Ku}ni ljubimci
10.50 Veterani mira, emisija za br-
anitelje
11.55 Burzovno izvje{}e
12.00 Dnevnik
12.13 Vrijeme
12.15 TV kalendar
12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela*
13.20 Prizma, multinacionalni ma-
gazin
14.05 Duhovni izazovi
14.30 Reporteri: Slike sukoba
15.35 Euromagazin
16.10 Vijesti
16.19 Vrijeme sutra
16.20 Izborna nastava, dokume-
ntarna emisija
16.45 Hrvatska kulturna ba{tina:
Vodnjan
17.05 Svirci moji, glazbena emisija
17.45 CO - Prozor u svijet 125,
emisija pod pokroviteljstvom
17.50 U istom loncu, kulinarski
show
18.35 TV Bingo Show
19.15 LOTO 7/39
19.30 Dnevnik
19.55 Ve~eras...
19.57 Sport
20.02 Vrijeme
20.10 Evergreen (2.), 1. dio
21.25 Evergreen (2.), 2. dio
21.50 Mamutica, kriminalisti~ka
serija (12)*
22.35 Burzovno izvje{}e
22.40 Dnevnik 3
22.50 Vijesti iz kulture
23.00 Zaselak, ameri~ki film (12)
(104’)*
00.50 Filmski maraton: Ku}a du-
hova, ameri~ko-njema~ko-
dansko-portugalski film (12)
(140’)*
03.10 Filmski maraton: Paris,
ameri~ki film (12) (99’)*
HRT 2
06.40 TEST
06.55 Najava programa
07.00 Disneyjevi crti}i: [iljo i spo-
rtovi*
07.25 Disneyjevi crti}i: Kuzco -
careva nova {kola*
07.50 @utokljunac
08.10 Danica i kuna
08.15 ^arobna plo~a - u~imo
engleski
08.30 Ninin kutak
08.40 Pripovjeda~
09.05 Maribor: Svjetski skija{ki
kup (@) - veleslalom, prije-
nos 1. vo`nje
10.05 Adelboden: Svjetski skija{ki
kup (M) - veleslalom, prije-
nos 1. vo`nje
11.20 Briljanteen
12.05 Maribor: Svjetski skija{ki
kup (@) - veleslalom, prije-
nos 2. vo`nje
13.10 Adelboden: Svjetski skija{ki
kup (M) - veleslalom,
prijenos 2.
vo`nje
14.10 Majstori svira~i:
Pregrada (2.dio)
14.45 KS automagazin
15.20 Rukometna
Liga
prvakinja:
Lada - Podravka
16.40 Vaterpolo:
Mladost - Jadran,
prijenos
17.55 Zadar - I. HNL: Dvoransko
prvenstvo
20.00 Ve~eras...
20.05 Nestali u 60
sekunda,
ameri~ki film*
22.00 Jadranski tsunami,
dokumentarni film (29’48“)
22.35 Los Caballeros,
koncert (1.dio)
23.25 Sportske
vijesti
23.30 No} u kazali{tu:
Karmina Krle`ijana,
balet (87’)
01.00 TV raspored
NOVA TV
05.45 ^arobnjaci,
crtana serija
06.10 Code lyoko,
crtana serija
06.35 Yu-Gi-Oh GX,
crtana serija
07.00 Superheroj Spiderman,
crtana serija
07.20 Iron Kid,
crtana serija
07.50 Roary,
crtana serija
08.00 Dora istra`uje,
crtana serija
08.25 Nova lova,
TV igra
10.20 ^arobnice,
serija
11.15 Frikovi,
serija
12.10 Smallville,
serija
13.00 Vojni~ine,
igrani film
14.40 Danteov vrh,
igrani film
16.25 Ne zaboravi stihove,
glazbeni kviz
17.25 Vijesti
17.30 Kod Ane,
kulinarski show
18.15 Nad lipom 35,
humoristi~no-
glazbeni show
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.00 Vodeni svijet,
igrani film
22.05 Vuk,
igrani film (12)
00.10 Antitijela,
igrani film
01.40 Ledeni pakao,
igrani film (12)
03.00 Pohranjena
sje}anja,
igrani film (15)
04.35 ^arobnice,
serija
05.15 Frikovi,
serija
06.00 Kraj programa
23.15 BROJEVI 23.00 ZASELAK 20.05 NESTALI U 60 SEKUNDI 17.30 KOD ANE
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Za pravu ljubav treba se potruditi. Sve
{anse su na va{oj strani. Ako treba, odbacite i
ne{to ponosa.
Posao: Ako ste shvatili da vam posao ne donosi
zadovoljavaju}e prihode, na|ite ne{to novo. Uspjet }ete.
Zdravlje: Nemate razloga za brigu.
Ljubav: Sklad temeljite na iskrenosti. Iza|ite sa
voljenom osobom na romanti~nu ve~eru, {etajte,
razgovarajte.
Posao: Suo~eni ste sa pretjeranim ambicijama.
Ipak, prihvatite svoje `elje kao ne{to {to je mogu}e ostvariti.
Zdravlje: ^uvajte nerve.
Ljubav: Privla~i vas osoba koja ulijeva povjere-
nje, uz koju se osje}ate za{ti}enima. Ba{ to vam
sada treba.
Posao: I planete su vam sklone. To }e se osjetiti
posebno finansijskom planu. Problem je ako ste suvi{e rastro{ni.
Zdravlje: Treba vam vi{e samodiscipline.
Ljubav: Kao rijetko kada, postajete sebi~ni. Pri-
tom, mo`ete povrijediti osje}anja osobe koja vas
voli.
Posao: Za va{ uspjeh od presudne va`nosti je
dobra organizacija. A kada treba, vi znate biti majstor u tome.
Zdravlje: Na|ite vremena za {etnju.
Ljubav: Ako ste u dugoj vezi, odlu~it }ete da po-
vu~ete odre|ene granice u odnosima sa volje-
nom osobom.
Posao: Iskoristite za{titu zvijezda, poduzmite od-
lu~ne akcije, o kojima dugo sanjate. Imate sve uslove za to.
Zdravlje: Ne zamarajte se pretjerano.
Ljubav: Partner se ne}e zadovoljiti samo va{om
slatkorje~ivo{}u. Tra`i konkretnije dokaze ljubavi.
Odgovorite!
Posao: Ne dozvolite da vam izmakne uspjeh, koji
vam se tako napadno nudi.
Izvu}i }ete se i lukavstvom.
Zdravlje: Smanjite aktivnosti.
Ljubav: Posvetit }ete se vi{e svom izgledu. Pro-
mijenjenog imid`a `elite ponovo osvojiti voljenu
osobu.
Posao: Sve je vi{e prilika da iska`ete svoje
sposobnosti i iskoristite potencijale. O~ekuje vas intenzivan
dan.
Zdravlje: Dobro bi vam do{la rekreacija.
Ljubav: Okrit }ete sasvim nove vrijednosti kod
svog partnera. Vrlo je mogu}e i da se ponovo za-
ljubite.
Posao: Va{e sposobnosti izra`enije su nego ina~e. Izvrstan ste
organizator, a mo`ete preuzeti i mnogo obaveza.
Zdravlje: Povucite se nakratko.
Ljubav: Privla~i vas osoba, koja vas je {armirala
`ivotnim iskustvom i elegancijom. Ako ste u vezi
- sve po starom.
Posao: Ta~no procijenite {ta `elite, koji su vam
ciljevi u bliskoj, a koji u daljoj budu}nosti. To ne zna~i po-
vla~enje.
Zdravlje: I va{a energija ima granice.
Ljubav: Najbolje rje{enje je da ulo`ite energiju u
animaciju postoje}e veze. Posavjetujte se sa do-
brim prijateljem.
Posao: Ako ne uskladite ljubavnu i poslovnu sferu, ne osje}ate
se kao potpuna osoba. Sna}i }ete se.
Zdravlje: Zadr`ite vedrinu.
Ljubav: Mogu}a je platonska ljubav, koja }e, vjer-
ovatno ostati na pogledima ili ma{tanjima. Niste
nezadovoljni.
Posao: Potaknuta su putovanja i va`ne odluke.
Dan je kao stvoren za tako ne{to. Savjet prijatelja je drago-
cjen.
Zdravlje: Glavobolja je posljedica napetosti.
Ljubav: Va{a veza kao da prolazi fazu vru}e - hla-
dno. Ipak, preovladava ljep{a, nje`nija strana kar-
aktera.
Posao: Nemojte se pokolebati po~etnim po-
te{ko}ama.
Trenutno je najva`nije da imate jasan cilj.
Zdravlje: Opustite se malo.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Roj Egan je bio veoma
uspje{an lopov, ali je napustio
„posao“ i sada vodi miran `ivot
u ameri~kom srednjem zapa-
du. U posao ga vra}a njegov
brat Li vo|en svojom idejom o
velikom poslu, jer mu se
smu~ilo da bude sitan lopov. Li
i Roj razra|uju plan da
oplja~kaju zlataru u Palm Spri-
ngsu.
Uloge: Stiven Dorf, Harvej Ki-
tel, Femke D`ensen
Reditelj: D`on Ajrvin
NOGOMET, BHT 1
15.55
Zmajevi}i i Krstovi}i, susjedi na osami - za-
va|eni. Iako je kula Zmajevi}a, Krstovi}i
pola`u pravo na nju - ja~i su. Zmajevi}i
~ekaju sina da se vrati iz Amerike i spasi
kulu, njihovu ~ast, historiju. Me|utim, nje-
ga ru{evina od kule ne zanima, jer mu ne
donosi nikakav prihod, ve} tra`i po{tenu
djevojku za `enu i isku{ava je.
Uloge: Alain Nouri, Dragana Mrki}, Lju-
bi{a Samard`i}
Reditelj: @ivko Nikoli}
Isku{avanje |avola
Posljednji
rizik
Engleska
Premier
liga:
Arsenal -
Bolton
Vanderers
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Edina Kala-
muji}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi},
Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,
Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik
Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281-
446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281-
409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:
281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418,
Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451,
Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja:
281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel:
049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-
363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23
(zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F
Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar,
ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885,
215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: D`emala Bijedi}a 185
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu
obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod
brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o
javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
Riki Hajman je desna ruka
vlasnika TV stanice specijali-
zirane za reklamiranje i pro-
daju razli~itih proizvoda. Ha-
jman se bavi jogom i medita-
cijom jer mu to poma`e da
bude najbolji u poslu. Ali - ni-
je.
Uloge: Edi Marfi, D`ef Go-
ldblum, Keli Preston
Reditelj: Stiven Herek
FILM FILM
FILM, PINK BH
23.30
^udotvorac
21.20
FEDERALNA TV
22.00
MRE@A PLUS
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
Robot vu~e rik{u
Robot iz Kine
PEKING - Vu Julu je u svom
selu poznat kao vrsni izumitelj.
Prvo je pravio minijaturne ro-
bote od `ice, metala i eksera, a
najnoviji robot je veli~ine ~o-
vjeka i dovoljno je sna`an da
mo`e vu}i rik{e. Robot mo`e
sam hodati i micati rukama.
ATINA - U glavnom gr~kom
gradu ju~er su ponovo izbili
nemiri. Nekoliko stotina stu-
denata protestiralo je protiv
najavljene reforme obrazovnog
sistema, nakon ~ega su se mla-
di sukobili sa policijom.
Studenti su bacali kamenje na
kordon specijalaca, a zatim su
snage sigurnosti uzvratile suza-
vcem. Gr~ku su pro{log mjeseca
potresali veliki neredi, a vlada
strahuje da bi ponovo moglo do-
}i do eskalacije uli~nih sukoba.
Obra}anje koru
Papina poruka
RIM - Papa Benedikt XVI izra-
zio je nadu da }e ove godine biti
stvoreni uslovi za pomirenje nar-
oda Srbije i Kosova te da je Vati-
kan zainteresiran za stabilnost ju-
goisto~ne Evrope. U godi{njem
obra}anju diplomatskom koru u
Vatikanu poglavar Rimokato-
li~ke crkve pozvao je na usposta-
vljanje primirja u Gazi.
Sukob studenata i policije
Novi neredi u Atini
Parker: Nije mogla pre}i preko Broderikove nevjere
NJUJORK - Braku Sare D`esike
Parker (Sarah Jessice Parker) i
Metjua Broderika (Mathhew Bro-
derick) do{ao je kraj. Nakon {to je
pro{le godine u javnost procurila
vijest o Broderikovoj nevjeri, ~in-
ilo se da }e slavni par sve poku{ati
kako bi spasio brak, ali nije uspio.
Zvijezda „Seksa i grada“, navo-
dno, ve} na Menhetnu tra`i novi
stan, u koji }e useliti sa {estogo-
di{njim sinom D`ejmsom Vilki-
jem (James Wilkie), a neki izvori
tvrde da je ve} napustila supruga.
Parker i Broderik su u braku 11
godina, a njegova je nevjera otkri-
vena lani u vrijeme snimanja fi-
lma „Seks i grad“ u Los An|elesu.
Par to nije `elio komentirati, a u
javnosti su se pojavljivali zajedno.
Ipak, nakon pet mjeseci, ponovo
su po~ele kolati glasine da se Bro-
derik vi|a sa istom djevojkom.
Par je poku{ao spasiti brak zbog
sina, tvrde neimenovani izvori,
ali je sada shvatio da nema smisla
tro{iti vrijeme i spa{avati ne{to
{to se ne mo`e spasiti.
Raspao se brak zvijezde serije „Seks i grad“
SARA NAPUSTILA SUPRUGA
Glumica na Menhetnu tra`i novi stan, u koji }e useliti sa {estogodi{njim sinom D`ejmsom Vilkijem
Iskosa
Zabrana do
3000. godine
SIDNEJ - Australski sud odlu~io
je da 84-godi{njoj Ljubi Reli} iz
Sidneja produ`i zabranu vo`nje
do 3000. godine nakon {to je usta-
novljeno da je prvobitna zabrana
do 2999. nedovoljna. Starici je za-
branjeno da sjeda za volan nakon
{to se svojom „hondom“ slupala
na parkingu.
Princa zanimaju pingvini
Albert od Monaka na Antarktiku
PARIZ - Princ Albert od Mo-
naka u posjeti je nau~noj sta-
nici na Antarktiku, odakle }e
princ tokom ove godine obi}i
26 nau~nih stanica u 18 zema-
lja. Vrijeme izme|u susreta sa
istra`iva~ima je, uglavnom,
provodio na pla`ama, a pose-
bno su ga zanimali pingvini.
Princ se susreo sa ~ileanskim
komandantom stanice Karlo-
som Madinaom i generalom
Luisom Lijem.
Na Antarktiku je sada pro-
sje~na godi{nja temperatura
minus 50 stepeni u unutra-
{njosti, dok je na obali toplije
za 20 stepeni. Zimi tamo `ivi
skoro hiljadu ljudi koji istra-
`uju taj dio planete.