Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik subota, 7. 3. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4842 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

MJERE

BiH reagovala, MMF nudi pomo}

Distrikt

KRESANJE TRO[KOVA ZBOG KRIZE
[ta sadr`i paket od 16 mjera Potrebna stroga politika potro{nje i zamrzavanje rasta pla}a, ka`e Kostas Kristu iz MMF-a

Br~ko: Gradona~elnik Paji} ka`e da nema ni{ta protiv ostanka Ureda OHR-a

Nova sudbina Br~kog

F

iskalno vije}e BiH podr`alo je paket od 16 mjera dr`avne vlade u borbi protiv posljedica ekonomske krize u BiH. Prva mjera koja }e bi-

ti realizirana je aktiviranje oko 180 miliona KM u gotovini i zlatu od sukcesije. Sredstva mogu biti operativna veoma brzo. Istovremeno, Kostas Kristu, predstavnik MMF-

a za BiH govori za „Avaz“ o tome da je ova organizacija spremna razgovarati o novim kreditima i ukazuje na koje probleme treba prvo 4. i 5 strana „udariti“.

Crno zlato u BiH

[ta }e biti sa supervizijom
10. strana

Sje}anja: Danas godi{njica smrti komandanta

SRCE GENERALA ALAGI]A PUKLO ZBOG LISICA NA RUKAMA
12. strana

Protesti: Isplata naknada kasnila

BORCI BLOKIRALI PUTEVE
7. str. S jednog nalazi{ta nafte: Uprkos interesovanju stranih kompanija projekt ne napreduje

[pekulacije: Ameri~ki dokument ne postoji

Me|unarodni tender za istra`ivanje nije ni na vidiku

Vladu nafta ne zanima
PLJA^KA HALID DEMIROVI]

Odnijeli osam kilograma nakita iz sefova

Odbrana klju~ uspjeha
76. str.

17. strana

3. strana

AL@IRCI SE NISU ODREKLI PRAVA NA TU@BU

9. strana

2

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

aktuelno

„Avaz“ saznaje Kulminacija netrpeljivosti u Vije}u ministara

Ministar Sadovi} tra`i Kutle{inu smjenu
Klinton i Solana ju~er u Briselu: Bolje veze
(AFP)

Hilari Klinton u Briselu poru~ila

Sva|a zbog zapisnika i glasanja U Vije}u ministara ne smatraju da ima osnova za smjenu sekretara
Ministar sigurnosti BiH Tarik Sadovi} zatra`io je od bh. premijera Nikole [piri}a da preispita daljnji ostanak sekretara Vije}a ministara Zvonimira Kutle{e na toj poziciji, saznaje „Dnevni avaz“.

Podr{ka Balkanu da kreira put bez mije{anja Rusije
Samo nekoliko sati prije susreta sa ruskim {efom diplomatije Sergejom Lavrovom, ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) u Briselu je ju~er poru~ila da va{ingtonski anga`man s Moskvom ne}e naru{iti podr{ku SAD Gruziji, balti~kim i balkanskim nacijama. - Na{ anga`man s Rusijom ni na koji na~in ne}e potkopati na{u podr{ku zemljama poput Gruzije ili Baltika ili Balkana da budu nezavisne, slobodne, da same donose odluke ili kreiraju svoj put bez neprili~nog mije{anja Rusije - kazala je Klinton mladim politi~kim aktivistima u Evropskom parlamentu, prenosi AFP . Dr`avna tajnica SAD kasnije se nakon susreta s visokim predstavnikom za vanjsku politiku i sigurnost Havijerom Solanom (Javier) na konferenciji za novinare zalo`ila za „energi~nije“ veze SAD i Evrope. Ona je u Briselu ju~er razgovarala i sa ministrom vanjskih poslova ^e{ke, predsjedavaju}e EU, Karelom [varcenbergom (Schwarzenberg) i povjerenicom za vanjske poslove Benitom Ferero-Valdner (Ferrero-Waldner).

Tra`io stenogram
Ovu informaciju potvrdio nam je i Sadovi}, dodaju}i da je Kutle{inu smjenu zatra`io od [piri}a, koji je jedini nadle`an za preispitivanje odgovornosti, a time i eventualnu smjenu sekretara dr`avne vlade. Sadovi} tvrdi kako mu je obe}ano da }e se o Kutle{inom radu i smjeni raspravljati na idu}oj sjednici Vije}a ministara. Netrpeljivost i neslaganje izme|u ministra i sekretara traju ve} du`e, a kulminirali su nedavnim odbijanjem Kutle{e da Sadovi}u dostavi zapisnik s pretposljednje sjednice. - Neshvatljivo je da on i javno ka`e da ne}e da dostavi stenogram sa sjednice. To pokazuje bezobrazluk i bahat odnos dr`avnog ~inovnika prema ministru - kazao je Sadovi} za „Dnevni avaz“. Na ovo Kutle{a odgovara da po{tuje Poslovnik o radu, propise i Zakon o Vije}u ministara. - Upravo zato ni Sadovi}u ni bilo kojem ministru ne}u dostaviti

Sadovi}: Bezobrazluk i bahatost

Kutle{a: Po{tujem propise

stenogram cijele sjednice. Jer, prema Poslovniku, ministar treba naglasiti za koju ta~ku `eli stenogram ili za koji dio rasprave na sjednici. Kada Sadovi} to ka`e, dobit }e dio stenograma koji ga zanima, ali ~itav - ne - rekao je Kutle{a.

Konsultacije o imenovanju novog {efa OHR-a

Sporna tuma~enja
Dodatno, Sadovi} optu`uje Kutle{u i za falsificiranje rezulta-

Incko ve} u Va{ingtonu?
Austrijski diplomata Valentin Incko (Inzko) mogao bi biti imenovan za novog visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH ve} 16. marta na sastanku ministara vanjskih poslova Unije, saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora u Briselu. Kao kandidat EU za novog {efa OHR-a, Incko o svom anga`manu ve} nekoliko dana vodi ozbiljne konsultacije sa ~lanicama Vije}a za implementaciju mira - SAD i Rusijom. Kako navodi austrijska {tampa, Incko je otputovao u Va{ington, gdje }e sa zvani~nicima Stejt departmenta razgovarati o uvjetima koje su postavili kako bi mu pru`ili podr{ku za imenovanje na funkciju u BiH. Prema zvani~nim izvorima iz Vije}a EU u Briselu, konsultacije su jo{ u toku i nema preciznog datuma kada bi mogao biti imenovan novi visoki predstavnik, ali da „o~ekuju da }e to pitanje biti rije{eno {to je prije mogu}e“. No, ako se konsultacije u

Ko je u pravu?
Sadovi} je potcrtao da je, kako bi se donijela odluka na Vije}u ministara, potrebna ve}ina glasova prisutnih ministara, uz najmanje po jednog predstavnika iz svakog naroda, odnosno predsjedvaju}eg i njegova dva zamjenika. Me|utim... - O zapisnicima ili informacijama glasa se prostom ve}inom, bez obzira na nacionalnu strukturu glasa~a. A o odlukama, propisima i drugim pravnim aktima mora postojati konsenzus o kojem Sadovi} govori - pojasnio je Kutle{a.

ta glasanja. - Na posljednjoj sjednici sva tri bo{nja~ka ministra glasala su protiv zapisnika sjednice, a konstatirano je da je on usvojen. Umjesto da se pridr`ava Poslovnika o radu i tuma~enja visokog predstavnika, on po svojoj volji tuma~i na~in odlu~ivanja, {to je opasna praksa - naveo je Sadovi}. No, Kutle{a uzvra}a da je razlika izme|u usvajanja zapisnika ili informacija u odnosu na odluke drasti~na. - Sadovi} nije pravnik i njemu je to o~ito malo te`e razumjeti iznio je Kutle{a. Kako nam je potvr|eno, Sadovi}ev zahtjev za smjenu Kutle{e bit }e razmotren, ali bez obzira na `estoku sva|u izme|u ministra i sekretara, u Vije}u ministara niko ne smatra da ima ikakvog osnova za Kutle{inu smjenu. A. M. - S. [.

Niko Lozan~i} zatra`io dopunu informacije

Incko: Razgovori sa zvani~nicima Stejt departmenta

Ako treba, neka Vukovi} odgovara pred bh. sudovima
Vukovi} je preozbiljno shvatio zadatke, ka`e Lozan~i}
Nakon {to je na posljednjoj sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH iskritizirao resornog ministra Tarika Sadovi}a zbog poteza koje je napravio u slu~aju Vjekoslava Vukovi}a, zamjenik predsjedavaju}eg ovog doma Niko Lozan~i} od Vije}a ministara BiH zatra`io je dopunu informacije o hap{enju pomo}nika dr`avnog ministra sigurnosti. U dopunjenoj informaciji, kako je ju~er za „Dnevni avaz“ rekao Lozan~i}, trebali bi se na}i i podaci do kojih je u ovom slu~aju do{lo Vije}e ministara BiH, ta~nije tri resorna ministarstva - sigurnosti, pravde i vanjskih poslova. - Ako se sumnja da je Vukovi} po~inio ne{to na teritoriji BiH, onda sigurnosne, sudske i tu`ila~ke slu`be trebaju to utvrditi i procesuirati ga pred sudovima u BiH, a ne u Hrvatskoj. Kako oni ne pokazuju
Lozan~i}: Nelogi~an slu~aj

Va{ingtonu i Moskvi, gdje }e Incko otputovati nakon SAD, zavr{e bez ve}ih problema, to }e se desiti ve} krajem naredne sedmice na zasjedanju GAERC-a - Vije}a Evropske unije za op}e i vaT. L. njske poslove.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana

Struja EPBiH mora poskupjeti!
- Pove}ajte produktivnost rada i smanjite tro{kove, a ne }im zafali para udri po narodu. Jeste li i razmislili o varijanti da malo smanjite tro{kove umjesto pove}anja cijena. Zaposlili ste u firme ogroman broj ljudi i sada narod treba da im obezbijedi za plate. (ursule)

Ulo`io `albu na suspenziju
Suspendirani pomo}nik ministra sigurnosti BiH Vjekoslav Vukovi}, kako saznajemo, prije nekoliko dana ulo`io je `albu na suspenziju Odboru dr`avne slu`be za `albe. To je za na{ list ju~er potvrdila i Enisa Had`agi}, ~lanica ovog odbora.

ni minimum `elje da u to uklju~e doma}i sud, zaklju~ujem da ovaj ~ovjek zapravo nije ni{ta po~inio te da je `rtva interesa koji se preko njega sukobljavaju. Osim toga, nama treba informacija Vije}a ministara, a ne li~no Tarika Sadovi}a kazao nam je Lozan~i}. On smatra da se Vukovi} kroz poslove koje je obavljao o~igledno mnogima zamjerio te da je preozbiljno shvatio zadatke koje je dobio.
S. RO@AJAC

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

CRNO ZLATO Me|unarodnog tendera nema ni na vidiku

Federalnu vladu ne zanimaju nalazi{ta nafte
Cijeli projekt, narodski kazano, ide veoma kilavo i zato sada vodimo razgovore s kantonima, ka`e Vlahovljak Problemi sa zakonskim rje{enjima
Uprkos velikom interesovanju koje su ozbiljne strane kompanije pokazale za istra`ivanje i eksploataciju nafte u BiH i aktivnostima koje su pokrenute krajem pro{le godine, raspisivanje me|unarodnog tendera, prema svemu sude}i, ne}e se desiti u narednim mjesecima.

Poruka Moskvi, ohrabrenje BiH
Sumnje u agilniji anga`man Va{ingtona u BiH odagnane stavom Hilari Klinton da SAD ne}e krojiti svoju politiku u regionu prema `eljama Rusije
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) u svom prvom nastupu na evropskom tlu jasno je zacrtala pravac vanjske politike Obamine administracije u ovom dijelu svijeta. Klinton je u Brisel do{la s konstruktivnim i partnerskim osmijehom da obnavlja veze Amerike s Rusijom, {to zbog energetske krize, {to dubokih i kompliciranih politi~ko-ekonomskih odnosa. No, njen osmijeh nimalo nije ubla`io hirur{ki precizno plasiranu poruku Moskvi da se Va{ington ne}e povu}i iz turbulentnih i interesnih podru~ja SAD kao {to su Gruzija ili Balkan. Biv{a prva dama SAD otvorila je vrata saradnji i dijalogu s Moskvom, ali naglasila kako niko ne treba o~ekivati da }e Amerika odustati od utjecaja i pomo}i regionima u koje je mnogo ulo`ila. Takve poruke, kada je rije~ o BiH, mogu biti ohrabrenje. Nije, da se razumijemo, Hilari spomenula na{u zemlju nijednom tokom posjete Evropi. Ali, to nije ni bilo neophodno. Stav da SAD ne}e dopustiti Rusiji da {iri svoje „pipke“ na Balkan, a time i u BiH, dovoljan je signal da ne}e biti dozvoljeno ja~anje sila razgradnje, disolucije i destabilizacije. Sumnje u agilniji anga`man Va{ingtona u BiH odagnane su jo{ jednim stavom dr`avne tajnice da SAD ne}e krojiti svoju politiku u ovom regionu prema `eljama ili protivljenjima Moskve. Tim vi{e jer Klinton zna i, kako se ~ini, o tome ne}e {utjeti, da Rusija ovdje nije, najbla`e re~eno, imala konstruktivnu ulogu. Treba se sjetiti da je Hilari Klinton jo{ tokom kampanje potcrtala da je „pitanje i budu}nost BiH politi~ko naslije|e njenog supruga“. O~ito je da nova administracija mijenja listu listu prioriteta te da se ovaj region vra}a vrhu. To daje jasnu nadu da Amerika ne}e dozvoliti nikakve trule kompromise me|u svjetskim silama na {tetu opstanka i budu}nosti BiH.

Razli~iti stavovi
„Energoinvest“ koji bi, s obzirom na prava kojima raspola`e za podru~je FBiH, trebao raspisati tender, nemo}an je da sam rije{i probleme koji postoje zbog nejedinstvenosti zakonskih propisa, a podr{ke vlasti za sada gotovo da i nema. - Istra`ivanje nafte u nadle`nosti je FBiH, a izdavanje koncesija u

Nafta: Nema podr{ke vlasti za istra`ivanja

Vlahovljak: Vjerujem u ovaj projekt

nadle`nosti kantona. O~ekivali smo izmjene zakona kojima bi to bilo rije{eno, ali to ide veoma te{ko. Tako smo sada u pat-poziciji i cijeli projekt, narodski kazano, ide veoma kilavo. Zbog toga smo

krenuli drugim putem i vodimo razgovore s kantonima. No, i tu postoji problem, jer kantoni imaju razli~ite stavove - ka`e za „Dnevni avaz“ generalni direktor „Energoinvesta“ D`email Vlahovljak. Jedini koji je za sada potpuno kooperativan je Tuzlanski kanton, ali na drugim mjestima, prije svega u Hercegovini, stvari idu puno te`e. - Od idu}e sedmice ponovo }emo pokrenuti jedan krug razgovora s kantonima na ~ijem podru~ju bi trebala biti istra`ivana i eksploatirana nafta. Nakon toga }emo Vladi FBiH prezentirati situaciju u kojoj se nalazimo - najavljuje Vlahovljak.

Podjela novca
- Pravila o podjeli novca od eksploatacije nafte svugdje u svijetu su poznata i ta~no se zna koliko dobivaju lokalne zajednice i niko ne}e biti uskra}en za novac koji mu po tom osnovu pripada, bez obzira ko bude zvani~no davao koncesije - ka`e Vlahovljak. rnog ministarstva. Upitan da li iz Vlade ili ministarstva postoji interes o tome dokle je do{ao ovaj projekt, Vlahovljak sasvim iskreno odgovara da „toga ve} du`e nema“. - Oni se, kao {to se vidi, vi{e bave socijalom i sami sobom. Mi }emo u narednih 20-ak dana probati animirati Vladu da se aktivnije uklju~i u ovaj problem. Potpuno vjerujem u ovaj projekt i siguran sam da bismo daleko dogurali da nemamo problema sa zakonskim rje{enjima - isti~e na{ sagovornik. Potencijalni strani investitori, za sada, tvrdi Vlahovljak, ne gube interes, ali je pitanje do kada }e to E. HUREMOVI] trajati.

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Utro{eni novac nije dao konkretne rezultate
Pitanje: Da li je utro{enih 15 miliona KM na slu`bena putovanja ~elnika BiH po svijetu u 2008. godini dalo konkretne politi~ke i ekonomske rezultate?
A) Da 11% B) Ne 86% C) Ne znam 4%

Interes investitora
Dodaje da u cijelom procesu nedostaje ve}i anga`man Vlade i reso-

Tenderi za svaki kanton posebno?
- Jedna od opcija, ali posljednja na koju smo spremni, jeste da za svaki od kantona raspisujemo posebne tendere. Naravno, tamo gdje se mo`emo dogovoriti s lokalnim vlastima. Tako je na kraju mogu}e da raspi{emo tender samo za podru~je Tuzlanskog kantona - isti~e Vlahovljak.

Iz Udru`enja prometnika naftnih derivata FBiH

B

C A

Cijene dizela ni`e za pet feninga
Na benzinskim pumpama u Federaciji BiH pred kraj sedmice pojeftinile su pojedine vrste goriva, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ u Udru`enju prometnika i distributera naftnih derivata FBiH. - Gorivo je jeftinije za pet feninga, pa sada eurodizel ko{ta 1,55, lo`-ulje 1,30, a dizel D-2 1,33 marke, dok cijene benzina i autoplina nisu mijenjane. Ovdje je potrebno naglasiti da su ovo cijene „Petrola BH“, koji je najve}i dobavlja~ u na{oj zemlji - ka`u u Udru`enju nafta{a. Napominju da su cijene i kod ostalih velikih dobavlja~a ni`e te da ne odstupaju mnogo od „Petrolovih“ i da je razlika u jednom feningu. Manji distributeri ranije su u srednjoj Bosni, Hercegovini i Krajini oborili cijene goriva, tako da eurodizel ko{ta od 1,49 do 1,55 KM, a benzini izme|u 1,25 i 1,30 I. [m. maraka.

S pumpe: Benzini po starom

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 111.330 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

aktuelno

BANJA LUKA Odr`ana sjednica Fiskalnog vije}a BiH

elnici entiteta podr`ali piri}ev antikrizni paket
Pobuna u KPZ-u Zenica 2003. godine: Strah da se ne ponovi

Ministarstvo upozorava na prenatrpanost zatvora

[piri}: Jo{ niko ne zna koja je dubina svjetske ekonomske krize Prvi korak podjela 180 miliona od sukcesije
Fiskalno vije}e BiH podr`alo je ju~er paket od 16 mjera Vije}a ministara BiH u borbi protiv posljedica globalne ekonomske krize u BiH, koji je dan ranije usvojila dr`avna vlada. Sada je taj paket dobio podr{ku i ~elnika entitetskih vlasti. Paket sadr`i nekoliko reformi koje su ve} u toku, te dodatne mjere koje bi trebale pomo}i u ubla`avanju posljedica krize. Prva mjera koja }e biti realizirana jeste aktiviranje oko 180 miliona maraka u gotovini i zlatu od sukcesije, ~ija je podjela me|u entitetima dogovorena ju~er.

Svakog ~asa mo`e se o~ekivati nova pobuna
Novoizgra|eni zatvori i dalje neuseljivi
Federalni ministar pravde Feliks Vidovi} razgovarao je ju~er u Kiseljaku s direktorima kaznenopopravnih zavoda Sarajevo, Zenica, Tuzla i Mostar o sve ve}em problemogu}e useljenje, jer Federalna vlada, odnosno Ministarstvo finansija jo{ nije izmirilo polovinu duga iz prethodne godine. - Otvaranje tih objekata omo-

Ora{je protiv doma za maloljetnike
Izgradnja ustanove za maloljetnike u Ora{ju i dalje je neizvjesna, jer su gra|ani ove op}ine organizirali potpisivanje peticije za povla~enje saglasnosti. mu prenatrpanosti ovih zatvora. - Situacija je vrlo ozbiljna i gori nam pod nogama. Nedavno smo imali manju pobunu zatvorenika u Zenici, a nove mo`emo o~ekivati svakog ~asa. Ne smijemo dopustiti da nam se ponove nemiri iz 2003. godine, kada se pobunilo vi{e od 200 zatvorenika - kazao je za „Dnevni avaz“ Entoni [eperi}, portparol Federalnog ministarstva pravde. On navodi da u novoizgra|ene objekte u Tuzli i Ora{ju i dalje nije - U ponedjeljak }emo prisustvovati javnoj raspravi na kojoj }e biti govora o tome, a ako i to propadne, tra`it }emo drugo rje{enje - ka`e [eperi}. gu}ilo bi interne premje{taje po zavodima i rastere}enje onih najnatrpanijih. No, potrebno je zaposliti ljude, a kako pribaviti sredstva za to kada nam ve} sada nedostaje 15 miliona KM za odr`avanje postoje}ih kapaciteta - obja{njava [eperi}. Zbog o~igledne nemo}i Vlade da pribavi potrebni novac, Ministarstvo je, isti~e [eperi}, zatra`ilo pomo} od Vije}a Evrope, Evropske komisije i OSCE-a.
M. A.

„Nematerijalne“ mjere protiv krize
Osim „materijalnih“, u okviru „Paketa 16“ Vije}e ministara se obavezalo na „nematerijalne mjere“ ~iju }e primjenu biti te{ko izmjeriti, ali koje su od su{tinskog zna~aja. Rije~ o mjerama koje bi trebale stimulirati kreditiranje komercijalnih banaka, umanjiti kamate na kredite privredi, privu}i investicije, te osigurati primjenu jedinstvenog ekonomskog prostora. Taj novac, kako je navedeno, bit }e usmjeren za popunjavanje entitetskih bud`eta da bi se o~uvala stopa privrednog rasta i zaposlenost. Od tih 180 miliona, FBiH }e pripasti 65 posto, a RS 35 posto. Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} rekao je nakon sjednice u Banjoj Luci da je u pitanju „privremena raspodjela“ i da ova sredstva mogu biti operativna veoma brzo. - To nije dovoljno da u cijelo[piri}: Nedovoljno za prevladavanje krize

(Foto: M. Lugi})

Konkretne mjere iz „Paketa 16“
Usvajanje zakona o akcizama pove}at }e bud`etske prihode Uvo|enje takse na gorivo u iznosu od 10 feninga po litri omogu}it }e sredstva za javne investicije u infrastrukturu Implementacija 40 miliona eura interventne pomo}i EU za stimulaciju ekonomije Pove}anje osiguranog depozita na 50 hiljada KM za zadr`avanje povjerenje u bankarskom sektoru Zaustavljanje rasta pla}a u javnom sektoru, kao mjera {tednje koja je dubina svjetske ekonomske krize niti se zna vrijeme kada }e se iz nje iza}i. Zna se samo da je ona toliko sna`na da }e trebati tra`iti razli~ite odgovore - rekao je [piri}. Kada je u pitanju paket od 16 mjera donesen u Vije}u ministara, [piri} je naveo da neke od tih mjera imaju „materijalni i finansijski sadr`aj“, dok su neke „nematerijalne“. - Osim ovih mjera, rezultat daju i aktivnosti entitetskih vlada, prije svega kada je u pitanju smanjenje javne potro{nje, obezbje|enje investicionog ciklusa i ~uvanje radnih mjesta - rekao je [piri}. Ako mjere dr`avne vlade ne budu dale odgovaraju}e efekte, [piri} ka`e da }e do}i do rebalansa bud`eta nani`e. On je najavio i da }e Fiskalno vije}e BiH ubudu}e ~e{}e sastajati.
Z. KUSMUK - T. LAZOVI]

Grani~ari upozorili dr`avnu vladu

Hofman: Mogu} je i bijeli {trajk
Za prosje~nu pla}u od 700 KM niko ne `eli raditi
Ako Vije}e ministara BiH do utorka ne izmijeni Odluku o visini ostvarivanja prava na prijevoz na posao i s posla u institucijama BiH, Sindikat Grani~ne policije BiH bit }e prinu|en da podnese tu`bu Sudu BiH „zbog kr{enja odre|enih zakonskih i ustavnih odredbi“, poru~ili su ju~er na vanrednoj pres-konferenciji u Sarajevu predsjendik Sindikata GP-a Ahmet Tur~inovi} i njegov zamjenik Svevlad Hofman. - Bude li neophodno, pribje}i }emo i radikalnijim mjerama sindikalne borbe, uklju~uju}i i bijeli {trajk, odnosno eventualnu blokadu grani~nih prijelaza - rekao je T ur~inovi}. Smanjenjem naknada za tro{kove prijevoza direktno su pogo|eni

O pregovorima sa MMF-om
Fiskalno vije}e razmatralo je saradnju sa Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i MMF-om. - Moramo imati dobre analize i za sada postoji inicijativa da se razgovara. Vidjet }emo na koji na~in. To ne zna~i da smo u{li u stend-baj aran`man, a pri~a da }emo ga eventualno prihvatiti mo`e samo poslati razli~ite ru`ne poruke o situaciji u BiH - rekao je [piri}. sti zaustavi negativne efekte globalne krize, ali mislim da se radi o dobroj odluci. Jo{ niko ne zna

Prijedlozi Centralnoj banci BiH
Ministar finansija RS Aleksandar D`ombi} rekao je da su entitetska ministarstva finansija uputila inicijativu Centralnoj banci BiH da vi{ak svoje obavezne rezerve plasira preko razvojnih banaka prema komercijalnim i vrati dio nov~anih sredstva u BiH.
Tur~inovi} i Hofman: Imati u vidu privilegirane (Foto: S. Jordamovi})

Zbog manjka sredstava i nezaposlenosti

Sadovi} nema vremena
Hofman je novinarima kazao da su sindikalisti GP-a u vi{e navrata bezuspje{no poku{ali probleme predstaviti ministru sigurnosti BiH Tariku Sadovi}u i od njega tra`ili pomo}. - Ali, on o~ito zbog zauzetosti tre}im pitanjima nije imao vremena za nas - rekao je Hofman.

grani~ari koji do posla putuju vi{e od 80 kilometara. Prema novim propisima, njima }e mjese~no biti ispla}ivano svega osam autobuskih karata na relaciji od ku}e do mjesta gdje rade, duplo manje nego ranije. Tur~inovi} je dodao da situacija u GP-u postaje sve slo`enija, jer za prosje~nu pla}u od 700 KM te male nadoknade niko ne `eli raditi. To je, kako je dodao, dovelo do osipanja kadra i njihove kolege sve vi{e odlaze tra`e}i zaposlenje u nekoj drugoj policijskoj agenciji ili lokalnoj policiji. S. [.

Vlada HNK najavila smanjenje pla}a za 15 posto
Po~ev{i od premijera i ministara u Vladi, dr`avnim namje{tenicima i bud`etskim korisnicima u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu od marta }e biti smanjene pla}e za 15 posto, izjavio je ju~er u Mostaru premijer HNK Sre}ko Boras. Kako je pojasnio, ovo je jedna od mjera za ubla`avanje posljedica ekonomske krize, sa`etih u program koji je donesen na posljednjoj sjednici Kantonalne vlade. Boras je istakao da }e za 20 do 50 posto biti smanjeni i svi materijalni tro{kovi i grantovi bud`eta, a da }e posljednja mjera koja }e se jo{ razmatrati, biti i smanjenje broja uposlenih u dr`avnoj administraciji. - Umjesto o~ekivanog priliva od po 13,5 miliona maraka u prva dva mjeseca ove godine, u januaru smo imali 9,4 miliona, a u februaru 8,8 miliona maraka. U januaru ove godine na biro je prijavljeno tri puta vi{e ljudi nego u istom periodu pro{le godine - rekao je Boras. Odluka Vlade o smanjenju pla}a, kako su najavili iz raznih sindikata u HNK, mogla bi prouzrokovati socijalne nemire. Tako su sindikalci osnovnog i srednjeg obrazovanja ju~er najavili {trajk i prekid nastave. Generalni {trajk najavio je i Sindikat dr`avnih A. Du. slu`benika HNK.

pogledi

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

5

INTERVJU Kostas Kristu, predstavnik MMF-a za BiH

Vlasti BiH moraju srezati tro{kove
MMF je spreman u}i u pregovore o kreditiranju BiH Te{ko je sada diktirati bankama da nastave kreditiranje
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Me|unarodni monetarni fond spreman je razgovarati sa BiH o novom kreditnom aran`manu, izjavio je ju~er u intervjuu za „Dnevni avaz“ Kostas Kristu (Costas Christou), predstavnik MMF-a za BiH iz Va{ingtona. Kristu je ju~er pomno pratio usvajanje mjera bh. vlasti protiv utjecaja globalne ekonomske krize te u intervjuu navodi da, generalno, pozdravlja svijest da se mjere moraju donijeti, ali upozorava da tek treba vidjeti ho}e li one dati rezultate i ho}e li biti dovoljne. BiH, vide da je sve te`e na}i kupce za bh. robu u Evropi, jer je tamo recesija i potra`nja manja. Zato je te{ko sada diktirati ne{to bankama. naravno, morao bi uklju~iti i to da nam vlasti ka`u kakvo je njihovo gledanje na cijelu situaciju. Morali bismo o tome razgovarati sa svim vladama u BiH, i dr`avnom i entitetskim, jer bismo onda krenuli u cjelokupni aran`man.
Silajd`i}: Na ~elu zaustavljene energetske mafije u BiH

Kako te prepreke otkloniti?
- Vlasti sada moraju ponuditi cjelovit program kako bi pokazale da ~ine pravu stvar. Naprimjer, FBiH, koja ve}

Ekonomski stru~njaci u BiH navode da se MMF

Li~nost dana Haris Silajd`i}

Ponosni trova~ gra|ana Zenice
Onaj koji je „@eljezaru“ prodao za marku i zlatni sat, naravno da je u stanju javno lagati o propu{tenih 10.000 novih radnih mjesta
Svu besramnost lidera Stranke za BiH Harisa Silajd`i}a bh. javnost imala je priliku vidjeti u ~etvrtak nave~er u emisiji „Po{teno“ Du{ke Juri{i}. Sat televizijskog programa koji mu je osigurao njegov novi prijatelj sa „zadnjeg sjedi{ta“ Zlatko Lagumd`ija bio je dovoljan Silajd`i}u da svojim glasa~ima, prije svega Bo{njacima, potvrdi da se definitivno radi o propaloj politi~koj li~nosti. Dok na hiljade bh. gra|ana prima otkaze, a recesija prijeti uni{tenju na{eg ionako krhkog ekonomskog sistema, Silajd`i} u stilu Marije Antoanete, bez trunke srama, u emisiji saop}ava da on „ne shvata“ za{to gra|ani lo{e `ive zbog velike svjetske ekonomske krize. [tavi{e, jo{ se javno hvali svojim anga`manom u privatizaciji zeni~ke „@eljezare“, koju je prodao za marku i zlatni sat najprije Kuvaj}anima, koji su preprodajom 51 posto fabrike Indijcima na „Mittalu“ zaradili 98 miliona ameri~kih dolara, odnosno, odnijeli bh. novac. Od tog anga`mana jedino su koristi imali Kuvaj}ani i sam Silajd`i}, a Zeni~ani su dobili samo javnu trova~nicu, jer se svakodnevno truju i te{ko obolijevaju u magli i smogu zbog opasnog zaga|enja koje uzrokuju postrojenja „Mittal Steela“. No, Silajd`i}, koji ne `ivi u Zenici, ba{ kao ni vlasnici „Mittala“, nema pojma u kakvim mukama `ive stanovnici tog grada. Da je izgubio svaku vezu sa stvarno{}u, ali ne i sa talovima, „po{teno“ je i sino} na BHT1 pokazao papagajskim ponavljanjem pri~e o projektu u energetskom sektoru, poku{avaju}i propast historijske plja~ke predstaviti kao nacionalnu tragediju. Posebno je drsko i mafija{ki odvratno lagati narod da bi, da je sre}om zaustavljeni posao otimanja energetskih resursa BiH pro{ao, ve} sada navodno radilo 10.000 ljudi. To, naprosto, ~ini Silajd`i}a velikim la`ovom: prvo, u FBiH uop}e ne postoji prostorini plan niti postoje isprojektovane elektrane (za to su potrebne godine), a drugo, kako je mogu}e da bjelosvjetske varalice Brane Crnogorac i Bed`et Pacoli mogu ikoga zaposliti sa firmom APET, koja je registrirana u Be~u, bavi se marketingom i ima samo jednog zaposlenog!? Ako je i od Harisa mnogo je.
F. VELE

Ohrabruju}i potezi
Kristu je izrazio spremnost da se MMF uklju~i u finansiranje borbe protiv krize, ali je naveo da vlasti jo{ nisu uputile zvani~an zahtjev.

Fiskalno vije}e BiH ju~er je podr`alo paket mjera kako bi BiH prevladala krizu. Kako komentirate mjere bh. vlasti?
- Nisam ih jo{ detaljno prou~io i treba sa~ekati da se po~nu provoditi kako bi se napravila ozbiljnija analiza. Ali, ohrabruju}e je {to se do{lo do spoznaje da postoji problem i da globalna kriza poga|a BiH.

Na koje probleme treba prvo „udariti“?
- Ako govore o rebalansu

Kristu: Dobro {to su vlasti vidjele da BiH poga|a kriza

Rano je govoriti o tome koliko novca treba
Koliko bi novca BiH mogla dobiti od MMF-a?
- Te{ko je u ovom trenutku re}i. Da bismo po~eli razgovore o iznosu, morali bismo prvo probud`eta, o zamrzavanju rasta pla}a u javnom sektoru, to je dobro. Znamo da su prihodi od PDV-a u padu. Mora se sve to imati u vidu. Svi nivoi vlasti moraju srezati tro{kove, posebno pla}e. Potrebna je stroga politika potro{nje, jer su pla}e pove}ane u nekoliko navrata posljednjih godina. Dobro je i {to `ele pove}ati nivo osiguranih depozita. Za ostale mjere treba vidjeti kako }e se provoditi. cijeniti situaciju detaljno i vidjeti kolike su potrebe. Primjerice, u ovoj godini - kolika su dugovanja, koji su sada{nji izvori finansiranja iz drugih institucija, binekoliko mjeseci ima fiskalne probleme. Veoma je va`no da Vlada poka`e predanost da to rije{i. Ako oja~ate stabilnost i pokrenete druge reforme u poslovnom okru`enju, to }e stimulirati banke. Ali, ni{ta se ne}e dogoditi preko no}i i banke ne}e odjednom po~eti kreditirati poduzetnike, to zahtijeva neko vrijeme. lateralna podr{ka zemalja i vidjeti koliki je procjep da bi se on mogao popuniti aran`manom sa MMF-om. Rano je da bismo mogli re}i koliko je to novca.

mora vratiti u BiH, posebno zbog bud`etskog deficita u Federaciji?
- S ovom situacijom suo~avaju se sve zemlje. Nije BiH uradila ni{ta pogre{no, to je ne{to {to dolazi izvana. Ali, da li je neophodno i da li }e biti neophodan novac MMF-a, to moramo vidjeti. Vidjeti kakve su potrebe, ako jesu, naravno da smo spremni na to.

Tihi} s ambasadorima Hrvatske i Francuske

Podr{ka Prudskom sporazumu
Novoimenovani ambasador Hrvatske u BiH Ton~i Stani~i} i ambasadorica Francuske u BiH Mariz Bernio (Maryse Berniau) razgovarali su ju~er, u odvojenim susretima, s predsjednikom SDA Sulejmanom Tihi}em. Ambasador Stani~i} potvrdio je spremnost Hrvatske za unapre|ivanje ukupne bilateralne saradnje sa BiH i naglasio da je Hrvatska spremna pru`iti svaku podr{ku BiH u pribli`avanju euroatlantskim strukturama, saop}eno je iz SDA. I ambasadorica Bernio istakla je punu podr{ku Francuske na{oj zemlji za pribli`avanje EU. - Posebno i nedvosmisleno podr`avamo Prudski sporazum utemeljen na dijalogu i kompromisu za dobrobit svih bh. gra|ana. Visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku jasno je poru~io da EU ne}e tolerirati nikakav secesionizam u BiH i tu nema nikakve dileme - kazala je ambasadorica Bernio. Tihi} i Bernio iskazali su zabrinutost zbog zastoja reformskih procesa i realizacije Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju, ka`e se u saop}enju.

Stav ekonomista
Najavljeno je i mogu}e ponovno pokretanje razgovora sa MMF-om o finansijskom aran`manu. Je li to mogu}e provesti?
- Vidio sam da postoji plan da se pokrenu razgovori sa MMFom. Ali, jo{ nemamo zvani~nog zahtjeva. Kada i ako ga bude, mi smo spremni pomo}i BiH, kao {to smo ve} uradili s Ma|arskom i Srbijom, s kojima pregovaramo o velikim iznosima. Taj aran`man,

Obe}ali su da }e stimulirati banke da nastave kreditiranje kako bi se zaustavio pad industrijskog rasta i dolazak recesije. [ta, zapravo, oni mogu uraditi na tome?
- Vrlo je te{ka situacija, komercijalne banke imaju probleme sa skupim kapitalom, sada je mnogo te`e na}i novac izvana za kredite u BiH. Istovremeno, kada banke pogledaju prilike u industriji u

Koliko bi vremena bilo potrebno da aran`man sa MMF-om bude dogovoren ako odmah po~nu razgovori?
- Zavisi od toga koliko su bh. vlasti spremne na to, koliko poznaju svoje potrebe, prihode iz drugih izvora i {ta ho}e. Mi smo spremni da odmah po~nemo. Neke dr`ave veoma brzo su reagirale i ve} za nekoliko mjeseci MMF je odobrio aran`man.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

mozaik

SARAJEVO Upad u prostorije Bosanske patriotske stranke

Samozvani HOS-ovac prijetio Seferu Halilovi}u
Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Dragan Miokovi} potvrdio je za „Avaz“ da je policija iza{la na lice mjesta, ali nije mogao dati vi{e informacija

Bakterije na svakom ure|aju

Mobiteli opasni u bolnicama
Mobiteli bolni~kog osoblja lako se zaraze bakterijama, uklju~uju}i i one koje su otporne na lijekove, i mogli bi biti izvor infekcija ste~enih u bolnici, tvrdi se u nau~noj studiji objavljenoj ju~er. Istra`iva~i s turskog Univerziteta „Ondokuz Mayis“ predvo|eni Fatmom Ulger testirali su mobitele i ruke 200 ljekara i medicinskih sestara u operacionim salama i jedinicama intenzivne njege u bolnicama.

Turski istra`iva~i upozoravaju

Najmanje jednim tipom bakterija koje bi mogle uzrokovati oboljenja od manjih iritacija ko`e do smrtonosnih bolesti zara`eno je 95 posto mobitela. Skoro 35 posto mobitela nosi dva tipa bakterija, a vi{e od 11 posto tri ili vi{e razli~itih tipova bakterija, pokazuje studija. Najvi{e zabrinjava to {to jedan od osam ure|aja pokazuje bakteriju Staphylococcus aureus otpornu na methiciklin, koja predstavlja najve}u zdravstvenu prijetnju bolnicama {irom svijeta.

Spec
LONDON - Sindikat britanskih radnika zaposlenih u jednoj privatnoj firmi osvojio je na lutriji ~etiri miliona funti. Njihov {ef Endi Viteker (Andy Whitaker) bio je uvjeren da }e svih 13 zaposlenih dati otkaz i oti}i. No novope~eni milioneri obe}ali su Endiju da }e dio osvojenog novca, ta~nije 300.000 funti, ulo`iti u firmu i tako sebi osigurati budu}nost, a firmu izvu}i iz krize, pi{e „Daily Mail“.

DANAS U PRODAJI

Nakon anonimnog pisma koje je lideru BPS-a Seferu Halilovi}u dostavljeno na adresu u Parlamentu BiH, a u kojem se poziva da zaustavi rad Istra`ne komisije za utvr|ivanje utro{ka novca od donacija u BiH, ili }e se u suprotnom montirati postupak protiv njega, Halilovi} je ju~er dobio nove prijetnje. Ovog puta prijetnje nisu imale veze s Komisijom ve} navodnim ratnim zlo~inima. Kako nam je ispri~ao Halilovi}ev sin Semir, u popodnevnim satima u prostorije BPS-a u Sarajevu u{ao je ~ovjek u vojnoj uniformi, predstaviv{i se kao biv{i pripadnik specijalne jedinice Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), koji je li~no predao prijete}e pismo za Sefera Halilovi}a. Semir ka`e kako tu nije bilo prijetnji smr}u, „ali ima drugih elemenata prijetnji“. Tokom upada u prostorijama su bile ~lanice BPS-a, Halilovi}: koje su nam kazale Slu~aj istra`uje da su pismo preda- policija

Sjedi{te BPS-a: Posjetilac li~no predao prijete}e pismo

le policajcima, koje su pozvale ~im je navodni HOS-ovac napustio zgradu. Portparol MUP-a Kantona Sa-

rajevo Dragan Miokovi} potvrdio je za „Avaz“ da je policija iza{la na lice mjesta, ali nije mogao dati S. [. vi{e informacija.

Na osnovu prijedloga ekspertne komisije, „Biser International“ proglasio je prof. dr. Farisa Gavrankapetanovi}a mu{karcem 2009., a Medd`idu Kreso `enom 2009. godine, saop}eno je iz ove

Laureati Medd`ida Kreso i Faris Gavrankapetanovi}
organizacije. U obrazlo`enju odluke izbora koji svake godine povodom 8. marta, Me|unarodnog dana `ena, organizira „Biser International“, navedeno je da su oboje laureata

„Biser International“ izabrao mu{karca i `enu godine

dali poseban doprinos u sferi dru{tveno-politi~kog `ivota, a oboje su i po{tovani kod gra|ana BiH iza ~ega stoje trajne ljudske vrijednosti, godine vrijednog rada, po{tenja i istrajnosti.

TV BINGO
34 47 69 27 10
1

10. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

82 43 29 88 68

2

38 81 42 41 28

3

55 39 7 15 20

4

14 35 18 3 13

5

31 53 26 64

6

67 83 71 70

7

72 54 44 63

8

11 57 76 61

9

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25

17 26

18 27

28 37

29 38

30 39

31 40

32 41

33

34

35

36

Sutra u „Dnevnom avazu“ dva priloga

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/

panorama

1. 027 1088312 71 2. 027 0600948 00 3. 028 1367428 49 4. 028 3839550 69 5. 028 3504589 47
D`ek pot u narednom kolu iznosi oko 650.000 KM

Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: Jedan dobitak - 62.162,30 KM Kartica kupljena u Sarajevu Deseterac: 62 dobitka - 601,57 KM Peterac: 17.298 dobitaka - 4,63 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

7

[ta ka`u poznati
Marinko ^avara

PROTESTI Nezadovoljni zbog ka{njenja isplate naknada

Demobilisani borci blokirali puteve
Biv{i borci iz Te{nja, Maglaja i Kaknja protestirali na vi{e lokacija blokiraju}i saobra}aj
Zbog ka{njenja isplata januarskih naknada od po 150 KM ju~er su stotine demobilisanih boraca na vi{e lokacija na magistralnim putevima u Federaciji BiH blokirale saobra}aj. Vi{e stotina boraca iz Te{nja zatra`ilo je pomo} od op}inskog na~elnika Fuada [i{i}a. Kako Op}ina nema ingerencije da utje~e na dinamiku isplate, borci su se oko 11 sati zaputili ka magistralnom putu Doboj - Sarajevo, koji su potpuno blokirali u Karu{ama kod Doboja. Zatra`ili su da im se obrate predstavnici njihovih dru`enja i federalni premijer Ned`ad Brankovi}. - Sramota je {to je on nosilac „Zlatnog ljiljana“. Mi se odavde ne}emo maknuti dok nam ne isplate sve zaostale naknade - kazao je ju~er jedan od biv{ih boraca Smail Kalabi}. Raza Mahmutovi} po`alila se da, iako je ~etiri godine bila u Armiji RBiH, danas zaustavlja ljude na ulici i moli da joj kupe kiflu, a jedini prsten prodala da bi, kako ka`e, kupila djeci vre}u bra{na. Ned`ad Husi} najavljivao je dolazak boraca u Sarajevo kako bi „zbacili“ Vladu, jer, kako je rekao, „mi smo ovu dr`avu stvorili, mo`emo je i uni{titi“. Demobilisani borci iz Maglaja

Preostaju samo novi razgovori
- Gubimo svaki dan, svaki dan bez razgovora zna~i novo zaostajanje. Prud nije gotov, ali i kada bi hipoteti~ki rekli da jeste - preostaju nam samo novi razgovori. ^avara: Jedina To je jedina opcija za Bosnu i Hercegovinu.
opcija (Potpredsjednik HDZBiH za „Global“)

Slavi{a Vuki~evi}

Ne shvatam Papca i Salihamid`i}a
- Ne shvatam Sa{u Papca ili Hasana Salihamid`i}a, koji non-stop odbijaju da se vrate u na{ dr`avni tim. Te ne}e zbog selektora, te ne}e zbog Ilje Dominkovi}a, povrede ili zbog ovoga ili onoga. Pa ljudi moji, njih zove reprezentaci- Vuki~evi}: Igra ja, odnosno dr`ava. Ne igra on za ni za Ilju, niti za bilo ko- se za dr`avu ga drugog, ve} za dr`avu. (Biv{i fudbaler Sarajeva za „Avazov Sport“)

Arsen Dedi}

Rad me {titi od lijenosti i smrti
- Najlak{e mi je da budem na sceni. Kada se uselim u svoje pjesme, odli~no se osje}am. Eto, ve} pet godina `ivim s novom jetrom i ne znam koliko }u jo{ dugo. Moji najbli`i prijatelji koji su imali isti problem nisu Dedi}: Odli~no vi{e me|u `ivima. A ja, evo, `ivim. I radim. Rad me {titi (Kantautor za „Blic“) od lijenosti i smrti. se osje}am

[ta ka`u u narodu
Borci iz Te{nja: Tra`ili pomo} i na~elnika

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Puno bora~kih udru`enja u op}inama
i Kaknja istovremeno su, u 12.30 sati, na putevima M-5 i M-17 blokirali saobra}aj. Pedesetak demobilisanih boraca blokiralo je sjevernu petlju na M-17, na ulazu u Maglaj, gdje su ih pripadnici maglajske policije poku{avali ubijediti da se razi|u, jer se za vrlo kratko vrijeme formirala kilometarska kolona vozila. - Jeste ovo nepopularna mjera, ali smo prisiljeni na ovaj na~in tra`iti svoja prava. @ivim u ku}i {est godina bez struje. Jedino ovih 150 KM imam djeci da donesem da `ivimo - ka`e \ulaga Hod`i}. Protest, ipak, nije dugo potrajao, jer je vrlo brzo Vahdet Hajdi}, predsjednik JOB-a „Unija veterana“ Maglaj, borcima donio vijest da je dobio potvrdu ~elnika Kantonalnog zavoda za zapo{ljavanje da }e isplata prinadle`nosti u bankama po~eti u 14 sati. Blokada kakanjske petlje na putu M-5 trajala je pet minuta, a demobilisani borci iz Kaknja koji su tu ju~er okupili tako|er su se razi{li nakon {to su saznali da je IK banka po~ela s isplatom naknada. Ina~e, grupa od 200 demobilisanih boraca od ranih jutarnjih sati ~ekala je na isplatu, a oko podneva njih tridesetak se odvojilo i krenulo blokirati magistralni put. Kako je sino} javljeno iz BIHAMK-a, magistralni putevi M17 i M- 4 na podru~ju Karu{a kod Doboja deblokirani su u 18.40 sati. M. ^. - N. B. - Az. S. - Citat iz „Avaza“: „Predstavnici 13 op}inskih bora~kih organizacija op}ine Jajce“. Pa dragi ljudi, zar na nivou op}ine nije dovoljna jedna koja bi bila na usluzi raznim kategorijama boraca? Svi se `alimo da Vlada slabo brine o borcima, ali i ovoliki broj udru`enja odnosi zna~ajna sredstva. Pomno`ite broj op}inskih udru`enja u Federaciji s gra(Biv{i borac) ntom koji dobiju iz bud`eta.

Vremenska prognoza

7. 3. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

Upla}ene u osam kantona
Prema rije~ima Mehmeda [i{i}a, predsjednika Saveza demobilisanih boraca FBiH, bora~ke naknade ju~er su upla}ene u osam kantona, dok }e u Hercegova~ko-neretvanskom i Zapadnohercegova~kom novac biti upla}en kada Vladi FBiH budu dostavljeni uredni spiskovi. - Veliki je problem ispao u Te{nju, gdje su slu`benice zbog 8. marta, prije 12 sati sa cvije}em napu{tale banke, ostavljaju}i borce bez mogu}nosti da podignu novac - kazao je ogro~eni [i{i}, kojeg je posebno izrevoltiralo saznanje da je Vlada FBiH ve} u ~etvrtak imala spreman novac za isplatu invalidnina, ali da je „zakazao trezor“ i da je novac u banke stigao tek ju~er u poslijepodnevnim satima. Kako je prenijela Srna, i federalni ministar za pitanja boraca Zahid Crnki} potvrdio je da su ju~er upla}ene naknade u osS. R. am kantona.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BANJA LUKA

VRIJEME DANAS

BIHA] 7

8

BR^KO

7

Obla~no s ki{om

TUZLA 7 ZENICA
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Ju~er u Zenici ispred zgrade Vlade ZDK

Napadnut Mehmed [i{i}
Predsjednika Saveza demobilisanih boraca FBiH Mehmeda [i{i}a ju~er oko podneva u centru Zenice, ispred zgrade Vlade ZDK, fizi~ki je napala za sada nepoznata osoba. [i{i} je za na{ list potvrdio kako zna da je i napada~ demobilisani borac. - Borci su bili ranije u Kantonalnom odboru Saveza, o~ekuju}i isplate, koje su kasnile iz tehni~kih razloga, nekih pola sata od dogovorenoga. Izrevoltirani su oti{li pred sjedi{te Kantona, a kada sam im se pridru`io da bi ih obavijestio da }e isplata krenuti svakog trena, jedan od njih je pri{ao i udario me {akom, kazav{i da sada ho}e ne samo januarsku nego sve zaostale naknade - izjavio je [i{i}. U poku{aju da dobijemo informaciju iz policije, prvo smo obavije{teni da slu~aj nije prijavljen, a potom da su naknadno uzeti podaci o slu~aju te da se, prema dobivenom opisu, traga za napada~em. - Desetak demobilisanih boraca, nakon {to je on udario mene, nasrnulo je na njega. Tu je bilo nekoliko policajaca koji su sve mirno gledali - kazao je [i{i}, dodav{i da ga je „policija pozvala da uzme podatke tek nakon {to su se za slu~aj A. D`. zainteresirali novinari“.

6 Danas }e u Bosni i SARAJEVO 4 Hercegovini biti obla5 ~no vrijeme s ki{om u ni`im, snijegom i susnje`iGORA@DE com u vi{im podru~jima. U 5 Hercegovini, ki{a se o~ekuje u jutarnjim satima, a kasnije }e pre- MOSTAR 12 stati. U no}i sa subote na nedjelju, ponegdje i u ni`im podru~jima, mogu}a je susnje`ica ili snijeg. Vjetar NEUM slab do umjeren, sjeverni i sjeveroza13 padni, a u Hercegovini umjerena bura.

LIVNO

SUBOTA
7. 3. 2009.

NEDJELJA
8. 3. 2009.

PONEDJELJAK
9. 3. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 10C do 110C
DNEVNE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -1 C do 5 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -10C do 30C
DNEVNE TEMPERATURE

od 30C do 140C

od 30C do 130C

od 80C do 140C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Ve}ina hroni~nih bolesnika i meteoropata imat }e poja~ane tegobe, stoga ne trebaju pretjerivati s aktivnostima i boraviti na otvorenom. Drugi dio dana trebao bi u Hercegovini biti ne{to ugodniji, ali }e hladno strujanje zraka i dalje stvarati probleme osjetljivim osobama.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.13 Zalazak 17.42

7. 3. 2009.
Izlazak 13.26 Zalazak 4.04

[i{i}: Udario ga demobilisani borac

Brzo - kratko
Dan ro|enja Muhammeda, a. s.

8

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

teme

Tradicionalni mevlud u Begovoj d`amiji
U ponedjeljak 9. marta 2009. godine je 12. rebiu-l-evvel 1430. hid`retske godine - Dan ro|enja Bo`ijeg poslanika Muhammeda, a. s. Tim povodom u Begovoj d`amiji u Sarajevu bit }e prou~en tradicionalni mevlud u nedjelju 8. marta nakon ak{am-namaza, javila je Mina. Mevlud }e prou~iti u~enici i u~enice Gazi Husrev-begove medrese, a vaz kazivati muderris Re{id ef. Bilali}. Ovaj mevlud iz Begove d`amije u Sarajevu direktnim uklju~ivanjem prenosit }e Turska televizija, a u toj specijalnoj emisiji gledaoci }e mo}i pratiti i mevlude iz Turske, Iraka i s Kipra. Obilje`avanje Poslanikova ro|endana (Mevludun-Nebijji) bit }e uprili~eno i u drugim d`amijama {irom BiH i bo{nja~ke dijaspore. Ovaj doga|aj ina~e se obilje`ava {irom muslimanskog svijeta u~enjem Kur’ana, mevluda i drugim sadr`ajima kojima se Begova d`amija: Mevlud }e prenositi Turska televizija podsje}a na Poslanikovo ro|enje, `ivot i njegovu poslani~ku misiju. Muhammed, a. s., posljednji Bo`iji poslanik, ro|en je 12. rebiu-l-evvela 571. godine, u gradu Mekki. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskog plemena Kurej{. O njemu se u Kur’anu ka`e: „Vi u Allahovu Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji ~esto Allaha spominje.“ (El-Ahzab, 21).

VIZNI RE@IM Okon~ana petodnevna kontrola eksperata EK

Provjere obavljane i bez ranijih najava
Timovi obi{li vi{e od 30 institucija
Dva ekspertna tima Evropske komisije (EK) detaljno su proteklih pet dana analizirala kako se provode uvjeti za ukidanje viznog re`ima koje je Brisel postavio pred BiH u takozvanoj Mapi puta. Izvje{taj ove analize o radu vi{e od 30 bh. institucija, agencija, ureda i grani~nih prijelaza bit }e dostavljen na{em pregovara~kom timu do kraja ovog mjeseca. Ovo je za „Dnevni avaz“ potvrdio {ef na{eg pregovara~kog tima Samir Rizvo, dodaju}i da na ju~era{njem sastanku eksperti EK nisu iznosili ocjene niti detalje o problemima koje su eventualno uo~ili. Tim za sigurnost dokumenata i biometriju obi{ao je Agenciju za identifikacione dokumente (biv{i CIPS), Federalni MUP Ministar, stvo lokalne uprave i samouprave RS, Centar za personalizaciju i mati~ne urede u sarajevskoj Op}ini Centar, Skender-Vakufu i Banjoj Luci. Drugi tim EK bavio se pitanjima borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala i pranja novca, zatim pitanjem borbe protiv droge i trgovine ljudima, dok je u sklopu tre}e cjeline ocjenjivao kakva je saradnja bh. i institucija u zemljama

Izvje{taj kontrole do kraja mjeseca

Uo~i sjednice Vlade FBiH

Penzioneri protiv pove}anja stope doprinosa
Savez udru`enja penzionera u FBiH protiv je neosnovanog prijedloga pove}anja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na penzije sa 1,2 na 5 posto, o kojem }e se Vlada FBiH opredijeliti na sjednici u ponedjeljak, saop}eno je iz Saveza. - Smatramo da je ovo grubi nasrtaj na standard i sredstva 344.000 penzionera koji sa svojim minornim penzijama, od kojih 194.000 ili 60 posto od ukupnog broja, jedva pre`ivljava i nalazi se u ekstremnom siroma{tvu - navodi se u saop}enju.

Rizvo: ^ekamo izvje{taj

regiona i me|unarodnim institucijama kada je u pitanju borba protiv organiziranog kriminala. Tim EK obi{ao je i skoro sve sigurnosne institucije, od dr`avnih ministarstava sigurnosti i pravde, Tu`ila{tva i Suda BiH, VSTV-a, SIPA-e, entitetskih i MUP-a Br~ko

Distrikta do Grani~ne policije, ureda Interpola, Agencije za za{titu li~nih podataka... Eksperti su napravili i niz kontrola na bh. grani~nim prijelazima, od kojih je ve}ina bila nenajavljena, a obi{li su i Sigurnu ku}u za `rtve trS. [KULETI] govine ljudima.

Ha{ki tribunal o Karad`i}evom zahtjevu

Odobreno tra`enje dokumenata od SAD
Sudsko vije}e Ha{kog tribunala odobrilo je ju~er zlo~incu Radovanu Karad`i}u da njegov pravni savjetnik Piter Robinson obavi intervju s ameri~kim ambasadorom Filipom Goldbergom (Phillip) u vezi navodnog sporazuma s Ri~ardom Holbrukom (Richard Holbrooke), koji je postignut na sastanku u Beogradu 18. i 19. jula 1996. godine. Vije}e je, tako|er, odobrilo Karad`i}u da od SAD zatra`i dostavu svih povjerljivih podataka vezanih za taj sporazum.

Nakon zahtjeva Vije}a ministara BiH

Informacija o istrazi u SIPA-i jo{ nije u OHR-u
U Ured visokog predstavnika ni ju~er nije zvani~no stigla Informacija koju je direktor SIPA-e Mirko Luji} dan ranije uputio Vije}u ministara, u povodu interne istrage provedene u SIPA-i zbog slanja izvje{taja o po~injenom krivi~nom djelu protiv premijera RS Milorada Dodika i ostalih zvani~nika iz RS. Zbog toga OHR nema ni zvani~nih komentara na taj dokument i zahtjev dr`avne vlade. Luji} je zatra`io smjenu svog pomo}nika Dragana Luka~a „zbog te`e povrede radne du`nosti“, ali
Luji}: Bez novih detalja Radeti}: Daljnje mjere

Zbog neizmirenih dugova „Zvornik stana“

„BH-Gas“ prijeti zavrtanjem ventila
Sarajevski „BH-Gas“ upozorio je preduze}e „Zvornik stan“ da }e obustaviti isporuku plina ako ovo preduze}e ne izmiri dio dugovanja koja iznose oko 2,3 miliona KM, javila je Srna. Vr{ilac du`nosti direktora preduze}a „Zvornik stan“ Petko Joki} rekao je novinarima da je „BH-Gas“ trebao jo{ ju~er isklju~iti sa plinske mre`e zvorni~ko preduze}e i dodao da je u direktnim kontaktima „BH-Gasa“, na~elnika op}ine Zvornik Zorana Stevanovi}a i rukovodstva „Zvornik stana“ dogovoreno da rok pla}anja bude produ`en za sedam dana. On je napomenuo da Vlada RS jo{ nije uplatila 200.000 KM i 50 tona mazuta koje je oba}ala „Zvornik stanu“ kada je ovo preduze}e nakon 6. januara, zbog ruskog plinskog spora sa Ukrajinom, moralo da pre|e na alternativno grijanje - mazut.

su ministri umjesto izja{njavanja to pitanje prebacili OHR-u da se odredi o njemu. No, portparol OHR-a Ljiljana Radeti} ponovila je ju~er stav ove institucije da nije

njihova du`nost da poduzimaju daljnje mjere. Zbog toga se i u odgovoru mo`e o~ekivati stav da institucije BiH trebaju utvrditi jesu li daljnje mjere potrebne. U me|uvremenu je SIPA pokrenula disciplinski postupak protiv Luka~a, ali u ovoj agenciji ju~er nisu `eljeli davati bilo kakve nove informacije. - Osim informacija koje je Vije}e ministara saop}ilo nakon sjednice, SIPA nema drugih komentara u vezi s ovim slu~ajem - bio je kratak odgovor iz Luji}evog A. M. kabineta.

Pomo}nik uzvra}a direktoru SIPA-e

Dodik s glavnim revizorom RS

Uvo|enje finansijskog reda u javnom sektoru
Premijer RS Milorad Dodik izjavio je ju~er da su Vlada RS i institucije pod njenom nadle`nosti i dalje spremne sara|ivati sa Slu`bom revizije kako bi se otklonili eventualni propusti i uveo ve}i finansijski red u javnom sektoru. Nakon sastanka sa Bo{kom ^ekom, glavnim revizorom RS, Dodik je naglasio da Vlada RS u potpunosti podr`ava rad Glavne slu`be za reviziju javnog sektora, koja je zna~ajno doprinijela uvo|enju finansijskog reda u svim oblastima dru{tva i Dodik i ^eko: Spremni za saradnju institucijama RS.
(Foto: M. Lugi})

Luka~ podnio disciplinsku prijavu protiv Luji}a
Dragan Luka~, pomo}nik direktora Agencije za istrage i za{titu (SIPA), podnio je Odjeljenju za unutra{nju kontrolu disciplinsku prijavu protiv direkrora SIPA-e Mirka Luji}a. Ovo je u izjavi za „Dnevni avaz“ ju~er potvrdio Luka~, dodaju}i da svoju disciplinsku prijavu temelji na „te{koj zloupotrebi slu`bene du`nosti“. Komentiraju}i to da je protiv njega Luji} tako|er podnio disciplinsku prijavu zbog „te{ke povrede radne du`nosti“ i zatra`io od Vije}a ministara njegovu smjenu, Luji} je kazao: - To je OK. Neka svako radi svoj posao. A {to se ti~e zahtjeva za moju smjenu, Luji} na to nema nikakvo pravo, odnosno to nije u njegovoj nadle`nosti. Stoga, mogu samo re}i da mu je zahtjev za moju smjenu totalno neutemeljen - rekao je Luka~. On je naveo da je kompletna procedura pri podno{enju izvje{taja Tu`ila{tvu BiH protiv premijera RS i lidera SNSD-a Milorada Dodika i jo{ 15 ministara i poslovnih ljudi iz RS do kraja ispo{tovana, potcrtavaju}i kako S. [. ima dokaze o tome.

Luka~: Imam dokaze

teme

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

9

BIV[I ZATVORENICI [pekulacije o ameri~kom dokumentu

Al`irci se nisu odrekli prava na tu`bu protiv BiH i SAD
Nikada od nas u Gvantanamu nije tra`eno da potpi{emo da ne}emo tu`iti bilo koga, ka`e Mustafa
Navodni dokument ministarstva pravosu|a Sjedinjenih Dr`ava u kojem se ka`e da su se tri ~lana „al`irske grupe“, nedavno oslobo|ena iz zatvora Gvantanamo, odrekla prava na tu`bu protiv bh. i ameri~kih vlasti, a za koji se {pekuliralo da je dostavljen bh. vlastima, ne postoji. Tako tvrde u Vije}u ministara BiH, odnosno u Ministarstvu pravde i Ministarstvu vanjskih poslova.
Sarajevo: S predstavljanja rezultata istra`ivanja
(Foto: F. Fo~o)

CCI o radu Parlamenta i Vije}a ministara BiH

Zirojevi} i Ljubi} lani najmanje radili
Aktuelna vlast dovela je gra|ane u najgoru situaciju u poslijeratnom periodu, ka`e Behrem-Stojanov
Mladen Zirojevi}, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i Bo`o Ljubi}, ministar komunikacija i prometa, lani su realizirali samo 36, odnosno 37 posto planiranih aktivnosti, istaknuto je na ju~era{njoj pres-konferenciji Centara civilnih inicijativa (CCI). Ovakvi rezultati ta dva ministarstva svrstavaju u najlo{ije prema stepenu realizacije zacrtanih lizirati vi{e od 50 posto godi{njeg programa rada i to ministarstva vanjskih poslova, odbrane, civilnih poslova i finansija i trezora. Vije}e ministara lani je realiziralo svega 47 posto svojih obaveza. Od 95 planiranih zakona, usvojena su ih tek 44. Parlament je bio jo{ inertniji, jer je od planirane 134 obaveze ispunio samo 39, odnosno 29 posto.

Pravni osnov
Trojica biv{ih zatvorenika koje su ilegalno izru~ile vlasti nekada{nje Alijanse za promjene sa Zlatkom Lagumd`ijom na ~elu prakti~no i nemaju pravnog osnova za tu`bu protiv BiH. To je mi{ljenje sekretara Dr`avnog ministarstva pravde Jusufa Halilagi}a. - Naravno, svako ima pravo da podnese tu`bu, ali ne vidim po kojem osnovu bi ona mogla imati i pravno utemeljenje i biti dokazana - rekao je Halilagi} za „Dnevni avaz“. S druge strane, dodao je da ne mo`e ulaziti u pitanja ameri~kog pravosu|a, pa time ni garantirati da je identi~na situacija i s eventualnom tu`bom Al`iraca protiv SAD. - Pri posljednjoj posjeti advokat „al`irske grupe“ Stiven Oleski (Stephen Olesky) jasno je kazao da }e oni u SAD i}i do kraja. Stoga sam uvjeren da }e poku{ati na}i i

Mustafa: U konsultacijama s advokatima

(Foto: F. Fo~o)

pravno utemeljenje za tu`bu protiv vlasti SAD. Ali, to je ve} pitanje za njih - rekao je Halilagi}. Ait Idir Mustafa, jedan od ~lanova „al`irske grupe“ koji se vratio u BiH, izjavio je ju~er za „Avaz“ da nije potpisan nikakav papir dok su bili zatvoreni u Gvantanamu, a pogotovo ne o tome da ne}e biti tu`bi protiv SAD ili BiH. - Vidio sam u medijima da je neko izjavio da smo mi ne{to potpisali. Ja uop}e ne znam ko je taj ~ovjek koji je to izjavio i kako on mo`e o tome govoriti. Mi nema-

mo nikakve veze s tim udru`enjem niti oni mogu govoriti u na{e ime. Jedini koji to mogu su na{i pravni zastupnici ili nas trojica imenom i prezimenom - ka`e Mustafa komentiraju}i tvrdnju Ejmena Avada iz Udru`enja „Ensarije“ da su se Al`irci odrekli prava na tu`bu u zamjenu za osloba|anje.

Najneaktivniji u Zastupni~kom domu
Zastupnik Stranka Mjese~na primanja (KM) Jovan Todorovi} (zbog zdravstvenih problema nije u~estvovao u radu svih sjednica) SNSD 4.930,30 Sead Jamakosmanovi} SDA 747,00 Mehmed Suljkanovi} SBiH 4.930,30 Mirjana Mali} SDP 4.930,30 Snje`ana Rajili} SNSD 4.980,70

Nadoknada {tete
Prema Mustafinim rije~ima, odluka o tome ho}e li pokrenuti tu`bu protiv BiH ili SAD za nadoknadu {tete bit }e donesena u konsultacijama s advokatima. - Za sada o tome ne `elimo govoriti. Ali, moram re}i da nikada od nas u Gvantanamu nije tra`eno da potpi{emo da ne}emo tu`iti bilo koga. Jedini papir koji su potpisali za to vrijeme je punomo} na{im advokatima - isti~e S. [. - T. L. Ait Idir Mustafa.

Najneaktivniji u Domu naroda
Zastupnik Stranka Mjese~na primanja (KM) Sulejman Tihi} (zbog zdravstvenih problema nije u~estvovao u radu svih sjednica) SDA 5.079,10 Drago Ljubi~i} SNSD 4.930,10 Rudo Vidovi} HDZ 1990 747,00 Zoran Koprivica SNSD 4.930,10 Hilmo Neimarlija SBiH 4.930,10 aktivnosti u 2008. godini. - Nakon dvije godine mandata, aktuelna vlast dovela je gra|ane BiH u najgoru situaciju u poslijeratnom periodu. ^ak je i pro{li saziv Vije}a ministara Adnana Terzi}a bio uspje{niji u prve dvije godine svog mandata - kazala je portparol CCI-ja Majda Behrem-Stojanov predstavljaju}i Izvje{taj o radu Parlamenta i Vije}a ministara BiH u 2008. godini U Izvje{taju je navedeno da su tek ~etiri ministarstva uspjela rea- Parlament BiH zaostaje u svim segmentima svoga rada u pore|enju sa parlamentima iz okru`enja - kazao je Ivica ^avar, konsultant CCI-ja za rad Parlamenta, i dodao kako bh. parlamentarci „ko{taju“ vi{e od milion maraka godi{nje. [to se ti~e delegata, lani u Zastupni~kom domu nijedno pitanje nisu postavili Mirjana Mali} (SDP), Halid Genjac (SDA) i Had`i Jovan A. [. Mitrovi} (DNS).

Odbijenica u Strazburu
Al`irci su preko svojih predstavnika ve} jednom tu`ili bh. vlasti, i to pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. No, Sud je odbacio tu`bu u kojoj se tvrdilo da na{e vlasti ni{ta ne poduzimaju kako bi bila oslobo|ena „al`irska grupa“, odnosno bh. dr`avljani u Gvantanamu. Evropski sud tada je naveo da su bh. vlasti nekoliko puta od vlasti SAD tra`ile osloba|anje bh. dr`avljana.

Nakon dramati~nog upozorenja iz BHRT

Dereti} i Putica protiv kolegija direktora
Predsjednik i ~lan UO tvrde da iza pisma stoji nedobronamjerna politi~ka inicijativa
Predsjednik Upravnog odbora BHRT Nikola Dereti} i ~lan ovog odbora Marija Putica izjavili su ju~er da „iza pisma kolegija direktora BHRT ponovo stoji neka politi~ka inicijativa koja nija dobronamjerna“. U izjavi za Srnu oni su upozorili na ~injenicu da, prema normativnim aktima ove medijske ku}e, ne postoji institucija kolegija direktora te da ne stoje neki od argumenata iz otvorenog pisma kolegija direktora BHT 1 i BHR 1 koje je objavljeno u medijima. Dereti} je naglasio da UO BHRT od svog konstituiranja ukazuje na dramati~nu finansijsku situaciju u toj medijskoj ku}i, koja je i danas jednaka onakvoj kakvu su zatekli kada je imenovan ovaj UO i pita za{to je rukovodstvo ove medijske ku}e „spavalo dvije godine“. On je demantirao da je UO BHRT odbio za-

Huski}: Alarmantno saop}enje
Predsjednik Sindikata radnika zaposlenih u BHRT Mirza Huski} izjavio je da je saop}enje kolegija direktora ove medijske ku}e koje je objavljeno u medijima alarmantno te da su radnici BHRT na takvu situaciju ve} upozoravali protestnim okupljanjem 10. februara ove godine. - Imali smo sastanke sa ~lanovima menad`menta i UO o tom probelmu, a sve se svodi na to da se sa~eka presuda Suda BiH u vezi sa smjenom generalnog direktora rekao je Huski} za Srnu.

Poslovanje „M:tela“ u pro{loj godini

Dobit za 66 posto ve}a nego 2007.
„M:tel“ je u 2008. ostvario sve planove, {to mu donijelo 66 posto ve}u dobit u odnosu na 2007. godinu, saop}ili su ju~er u Banjoj Luci ~elnici te kompanije. Pro{logodi{nji prihodi iznosili su oko 475,5 miliona, dok su rashodi dostigli 342,5 miliona maraka. U 2008. stekli su 26 posto vi{e korisnika mobilne telefonije. Ove godine „M:tel“ planira uvesti i mre`u tre}e generacije u mobilnoj telefoniji i internet-televiziV. S. ju.
(Foto: M. Lugi})

klju~ke Predstavni~kog doma Parlamenta BiH, kazav{i da je UO odlu~io sa~ekati i zaklju~ke Doma naroda te da }e svi zaklju~ci koji imaju zakonsko upori{te biti ispo{tovani. O problemu deponovanja potpisa v. d. generalnog direkora Jakova Jurjevi}a, Dereti} je istakao da je to stvar sudova, a ne UO BHRT. Odbacio je i tvrdnju da je UO odbio usvojiti jedinstveni cjenovnik marketin{ih usluga,

koji vrijedi na nivou sistema, dodaju}i da „se taj cjenovnik radio u Federalnoj televiziji i da je serviran do{ao na BHRT“. Ina~e, Dereti} ne vidi na~in da ova medijska ku}a iza|e iz trenutne situacije ako dr`ava ne prisko~i u pomo}. U otvorenom pismu kolegija direktora BHT 1 i BHR 1 upu}en je apel najodgovornijim institucijama u BiH da zaustave daljnju devastaciju BHRT.

Banja Luka: ^elnici „M:tela“

10

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

teme

DISTRIKT Br~anski politi~ari pozdravili usvajanje amandmana

Koplja se lome zbog daljnje supervizije
Ovo ne treba dovoditi u vezu s prestankom supervizije, ka`e Dervi{evi} Vrijeme da lokalno rukovodstvo preuzme sudbinu Distrikta, smatra Koji}
Paji}: Usvajanje amandmana neminovnost

Br~anski gradona~elnik Dragan Paji}

Nemam ni{ta protiv ostanka Ureda OHR-a
Naredne sedmice imenovanje {efova Vladinih odjela Pomo}i }emo privrednicima da prevazi|u krizu
Gradona~elnik Distrikta Br~ko Dragan Paji} smatra da je usvajanje amandmana na Ustav BiH koji se odnose na Br~ko neminovnost. - Mi smo usvojili Rezoluciju koja se odnosi na ustavno pozicioniranje Distrikta i o~ekivali smo da se to rije{i u institucijama BiH. Sada vidimo da to ide dobrim putem. O~ekujemo da }e i taj posao biti zavr{en, a s time se okon~ava i arbitra`a za Br~ko ka`e Paji} u intervjuu za „Dnevni avaz“. naivan da ne zna {ta zna~i prisustvo me|unarodne zajednice u Distriktu. Li~no mislim da ne}e biti lo{e ni da OHR okon~a svoj rad u Br~kom, mada }e tada biti ve}a odgovornost na nama.
Dervi{evi}: Gregorijan jo{ potreban Koji}: Okon~ati me|unarodno prisustvo Krndelj: Garancija za Br~ake

Propu{tene prilike
Kada se mo`e o~ekivati imenovanje {efova odjela Vlade Distrikta?
- Prijedloge kandidata politi~kih partija za ta mjesta proslijedio sam u OHR i o~ekujem da }e imenovanje uslijediti u narednoj sedmici, o ~emu }emo obavijestiti javnost.

Ve}a odgovornost
Mislite li da }e nakon usvajanja amandmana biti zatvoren Ured OHR-a u Br~kom?
- Nemam ni{ta protiv zatvaranja, ali ni ostanka Ureda OHR-a u Br~kom. To ima i svoje pozitivne i negativne stvari. Niko nije

Mislite li da }e koncentracijska vlada, koju sa~injava devet politi~kih partija, uspjeti funkcionirati ~etiri godine bez ve}ih problema?
- Ako nekome nije stalo da problemi koji postoje u Distriktu budu rije{eni, nema teorijskih {ansi da uspijemo, ali ako imamo isti cilj, onda je uspjeh zagarantiran. Evo osam godina su propu{tane izvrsne prilike za dovo|enje stranih investitora.

Kolekcija vina iz Afrike
Ima li istine u pri~ama da ste veliki poznavalac vina i da idete ~ak u Afriku kako bi ih nabavili?
- Ljubitelj sam i poznavalac svih vrsta dobrog pi}a. Ne idem ja u Afriku, ali imam {irok krug prijatelja koji se kre}u po svijetu i donose mi razna pi}a. Istina je da imam kolekciju vina iz Ju`ne Afrike koju su mi poklonili prijatelji.

U Br~kom je ju~er pozdravljena odluka dr`avnih parlamentaraca koji su u Predstavni~kom i Domu naroda podr`ali Prijedlog amandmana na Ustav BiH o Br~ko Distriktu. Predsjednik SDA Br~ko Ahmet Dervi{evi} u izjavi za „Dnevni avaz“ kazao je da smatra kako }e se ovim amandmanom kona~no pozicionirati Distrikt u Ustavu BiH. - Ovo ne bi trebalo dovoditi u vezu s prestankom supervizije u ovom gradu. Na{ stav je da je me|unarodna zajednica jo{ potrebna u Br~kom te da je dosta toga dobro ura|eno od dosada{njih supervizora, a posebno aktuelnog Rafija Gregorijana (Raffi Gregorian) - rekao je Dervi{evi}.

Borci i logora{i zadovoljni
Predsjednik JOB-a Br~ko Safet Bahor Skale smatra da se ovime stavlja ta~ka na podjelu dr`ave te da „iz RS vi{e ne mogu ni pomi{ljati da }e Br~ko biti u njihovom sastavu, jer je ovime jasno stavljeno do znanja da je Br~ko Distrikt pod direktnim suvereniPredsjednik SNSD-a Br~ko \or|e Koji} naveo je, tako|er, da je usvajanje amandmana dobro jer se time okon~ava i supervizija u ovom gradu. - Mislim da je vrijeme da lokalno rukovodstvo preuzme sudbinu Distrikta u svoje ruke - iznio je Koji}. tetom dr`ave BiH, {to je i cilj svih patriota“. Predsjednik Udru`enja logora{a Admir Sarajli} cijeni da }e se, kada se Br~ko na|e u Ustavu BiH, mnogo toga po~eti br`e rje{avati, uklju~uju}i i probleme civilnih `rtava rata. Predsjednik HSS-NHI-ja Ivan Krndelj siguran je da }e usvajanjem amandmana budu}nost Distrikta biti zagarantirana bez obzira na predstoje}e ustavne promjene. - U tim razgovorima ne}emo biti crna rupa na karti BiH- izjavio je E. RA@ANICA Krndelj.

ANKETA me|u gra|anima Br~ko Distrikta
[ta mislite o usvajanju Prijedloga amandmana?

Ho}ete li {ta poduzeti kako bi pomogli privrednicima da prevazi|u krizu i na taj na~in sprije~iti otpu{tanje radnika pod utjecajem recesije?
- Imamo odre|ene planove i za to, odnosno dio novca }e biti odvojen za rje{avanje tih problema. Sredstva }e biti dostupna privrednicima po vrlo povoljnim uslovima s dobrim grejs periodom i niskom Edin RA@ANICA kamatom.

Trebalo i ranije uraditi
- Amandman je trebao dosta ranije biti ura|en. Nakon njegovog usvajanja mislim da se uskoro mo`e o~ekivati i imenovanje Vla- Sead [adi} de u Br~kom. - Usvajanje amandmana je dobar osnov da se Br~ko izvu~e iz entitetskih zagrljaja i da bude, i u praksi, direktno pod Miralem suverenitetom Muminovi} BiH. - To je najbolje rje{enje - da Distrikt ne pripada nijednom entitetu, odnosno da je pod suverenitetom BiH i da odlu~uje sam o svo- Mehmedalija Brki} joj sudbini. - Mislim da }e doma}i politi~ari sada iskoristiti ovu situaciju za nove mahinacije i manipulacije bud`etskim sreMario dstvima.
Mi{kovi}

Pregovori o gradona~elniku Mostara

- Mo`e se ocijeniti na vi{e na~ina, ali smatram da je ovo dobar pomak ka kona~noj realizaciji Arbitra`ne odluke za Miljana Br~ko.
\ur|evi}

NSRzB i HDZBiH bez dogovora
Mostarski odbori NSRzB i HDZBiH na ju~era{njem sastanku nisu postigli dogovor o zajedni~kom izboru gradona~elnika, potvrdio nam je {ef Kluba NSRzB Marko Romi}, koji je i kandidat ove stranke za ~elnika Grada Mostara. On nam je nakon sastanka kazao kako po ovom pitanju sa HDZBiH postoje razli~iti stavovi, ali je naveo da je razgovor bio dosta otvoren. Otkrio nam je da }e NSRzB sada inicirati pregovore sa SDA, SBiH i SDP-om kako bi do{li do rje{enja za izbor gradona~elnika. Na pitanje kakav je njegov stav na ponu|eni sporazum SDA, po kojem bi ta stranka zajedno sa NSRzB, SBiH i SDPom izabrala gradona~elnika, Romi} je rekao kako ga jo{ i{~itavaju, te da nam za sada o tome ni{ta ne mo`e re}i. Naveo je da pozdravlja ovu inicijativu SDA, isti~u}i da je ona dosta konkretna. Ju~er je odr`ana i sjednica Kolegija GV Mostara, na kojoj je odlu~eno da naredna sjednica, na kojoj }e do}i do glasanja za gradona~elnika, bude A. Du. odr`ana 12. marta.

- Ovo }e umnogome doprinijeti jo{ ve}em prosperitetu u gradu, a tu prvenstveno mislim na nova ulaganja i otvaranje Sla|an novih radnih Panti} mjesta. - Ovo je dobra osnova za izmjenu cjelokupnog Ustava BiH, a izmjene koje se odnose na Br~ko mogu samo doprinijeti pozitivnim Fikret Livadi} pomacima.

- @alosno je {to se za Br~ko brinu svi, a najmanje na{i nosioci vlasti. Dobro je {to }e sve sporove rje{avati Ustavni Sead sud BiH.
Goli}

- Mogu se o~ekivati pozitivni pomaci, a ako se entiteti budu mije{ali u unutra{nje ure|enje Br~kog, tada }e presuditi Ustavni Hamed E. R. Biser sud BiH.

teme

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

11

RASPRAVE Preispitivanje uloge javnog servisa

Ibri{imovi}: Bo{njaci `ive u novom medijskom koncentracionom logoru
Osnovna stvar koja se ~ini u ovom slu~aju jeste da se ljudi strijeljaju i sasijeku, ka`e na{ akademik Uporni u razvaljivanju svega {to je preostalo u BiH, isti~e Talji}
U svojevrsnoj javnoj diskusiji koja se posljednjih dana razvija sve se glasnije upozorava na neprihvatljivu trenutnu poziciju javnog servisa i govora mr`nje na njemu, neprofesionalizam i etiketiranja koja nisu primjerena jednom javnom emiteru te grupu partijskih novinara koji su ga uzurpirali. Ugledni bh. intelektualci svoje osude u prvom redu upu}uju na Federalnu televiziju i magazin „60 minuta“ Bakira Had`iomerovi}a.

Gani}, Durakovi} i Ljui}-Mijatovi}: Nastavak specijalnog rata

Saop}enje ~lanova ratnog Predsjedni{tva RBiH

Poziv dr`avi da za{titi svoje gra|ane
^lanovi ratnog Predsjedni{tva RBiH Nijaz Durakovi}, Ejup Gani}, Stjepan Kljui}, Ivo Kom{i}, Tatjana Ljui}-Mijatovi}, Mirko Pejanovi} i Miro Lazovi} u funkciji predsjednika ratne Skup{tine RBiH, nakon konsultativnog sastanka odr`anog 5. marta ove godine, ju~er su izdali saop}enje za javnost. - Zabrinuti smo zbog pogor{anja ukupne dru{tveno-politi~ke situacije, kako u BiH, tako i u okru`enju, te posebno ~injenisuprotnim normama me|unarodnog prava, nagla{avaju}i da to vodi pogor{anju ukupnih me|udr`avnih odnosa i destabilizaciji cijelog regiona. Tako|er, pozvali su da na{a dr`ava zatra`i od Srbije da ustupi svu dokumentaciju o eventualnim zlo~inima po~injenim na teritoriji BiH, kako bi ih bh. dr`avno tu`ila{tvo i sud obradili i procesuirali. Osim toga, ~lanovi ratnog Predsjedni{tva RBiH

Izgubljena vrijednost
Smatraju neprihvatljivim konstantne napade na Islamsku zajednicu, njene vode}e ljude, bo{nja~ke institucije, ali i sve druge autoritete, privrednike, intelektualce koji ne odgovaraju „ideolo{kom diskursu“ ~elnika ove televizije, odnosno pojedinim urednicima i novinarima i njihovim politi~kim nalogodavcima. Jedan od na{ih najve}ih knji`evnika, akademik Ned`ad Ibri{imovi}, u izjavi za „Dnevni avaz“ ka`e da magazin „60 minuta“ i FTV predstavljaju potvrdu da su mediji u posljednjih deset godina svukli demokratiju u blato. On smatra da „Bo{njaci `ive u novom medijskom koncentracionom logoru“ i isti~e da su Bo{njaci postali gotova i omek{ala meta i da je kao takva pogodna za vrije|anje i nipoda{tavanje. - Ta emisija „60 minuta“, taj njen Bakir Had`iomerovi}, da ne znam kakvu istinu iznese, ja mu ne vjerujem. Djeluje odbijaju}e.

Ibri{imovi}: Omek{ala meta

Talji}: Smi{ljen projekt

Isklju~iva nadle`nost
Durakovi}, Gani}, Kljui}, Kom{i}, Ljui}-Mijatovi}, Pejanovi} i Lazovi} podsjetili su da se dr`ava BiH smatra isklju~ivo nadle`nom com da susjedna dr`ava Srbija pokre}e talas optu`bi i najavljuje su|enja gra|anima BiH koji su u periodu rata 1992-1995. godine u~estvovali u odbrani zemlje ili istovremeno bili dio legalno izabrane demokratske vlasti, za navodne zlo~ine prema biv{oj JNA i gra|anima srpske nacionalnosti ka`e se u saop}enju. Durakovi}, Gani}, Kljui}, Kom{i}, Ljui}-Mijatovi}, Pejanovi} i Lazovi} ove optu`be do`ivljavaju kao novu politi~ku instrumentalizaciju i posebno kao nastavak specijalnog rata s ciljem destabilizacije BiH. Oni su pozvali sve nadle`ne organe BiH da obavijeste zvani~ne dr`avne i pravosudne organe Srbije da najave o su|enju i privo|enju gra|ana BiH smatra nelegalnim, za procesuiranje zlo~ina po~injenih na njenoj teritoriji te da je od po~etka priznavala i priznaje Ha{ki tribunal te usko sara|uje s njim. tra`e da se obavijeste susjedne zemlje, najvi{e institucije EU, me|unarodna zajednica i njene institucije, UN, OHR i Interpol, da svako su|enje ove vrste u Srbiji, kao i zahtjevi za saslu{anja i ekstradiciju bh. gra|ana i sli~ne radnje, dr`ava BiH smatra nelegalnim te da se na taj na~in stavi u za{titu svojih gra|ana. - Isti~emo da najava procesa ove vrste cilja na stvaranje op{te zbrke i zabune u me|unarodnim institucijama i vodi destabilizaciji BiH i cijelog zapadnog Balkana. Pozivamo dr`avne organe BiH i Srbije da se okrenu saradnji i nastavku dogovora na razvoju dobrosusjedskih i ukupnih odnosa ka`e se u saop}enju Durakovi}a, Gani}a, Kljui}a, Kom{i}a, Ljui}Mijatovi}, Pejanovi}a i Lazovi}a.

Moja nana Fata je gore, u gornjoj mahali
Tretiranje Bo{njaka u neokomunisti~kim medijima poput „60 minuta“ i, kako je rekao, „u sarajevskom kolumnisti~kom miljeu“, akademik Ibri{imovi} iskazao je na slikovit na~in: - Ako odem poljubiti svoju nanu u ruku, to se ocjenjuje kao ~in rigidne nacionalisti~ko-fundamentalisti~ke ideologije. Ako ka`em da ja volim svoju nanu, onda mi se ka`e da svoj arhaizirani i jednodimenzionalni identitet vodim udesno. Ako ka`em da moja nana Fata nije desno, a nije ni lijevo, jer je lijevo taj koji mi sve to govori, nego da je nana gore, u gornjoj mahali, onda mi se ka`e da naginjem rasizmu, jer skidam cipele kada joj ulazim u ku}u.

Oni koji negativno reagiraju na tu emisiju potpuno su u pravu. Rije~ je potpuno izgubila vrijednost. To je ne{to zbog ~ega svi moramo podi}i svoj glas. Gledanost se `eli posti}i po svaku cije-

Je li rije~ o projektu i ko to pla}a?
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Imamovi} govori da je iritantno slu{ati napade i kritike u onoj mjeri u kojoj to „60 minuta“ i FTV upu}uju IZ i reisu-l-ulemi dr. Mustafi ef. Ceri}u. Pita se kako je Bo{njacima slu{ati sve te napade. - Pred rat postojali su spiskovi bo{nja~kih intelektualaca i po tom spisku ljudi su se trijebili. Sva ova doga|anja podsje}aju nas na to. Mi se brinemo da li iza svih ovih napada i kritika stoji takvo ne{to. Ljudima se skidaju glave. Kada se nekom narodu `eli napraviti {teta i u~initi da on nestane, onda se ide od glave, a to su vjerske, politi~ke vo|e i intelektualni autoriteti. Ne treba biti pretjerano

nu. Rije~i i definicije koje se tamo isti~u postale su toliko apsurdne da na njih nema vi{e nikavog odgovora. Javnim ispoljavanjima morali bi se stvoriti uvjeti za dijalog. A osnovna stvar koja se ~ini u ovom slu~aju jeste da se ljudi strijeljaju i sasijeku tako da nema nikakve mogu}nosti za dijalog. Da sudije rade kao {to radi ve}ina novinara, onda bi bila samo smrtna kazna, a nikakva vremenska ili uvjetna - elaborira Ibri{imovi}.

Bastion Bo{njaka
Na{ poznati knji`evnik Isnam Talji} smatra da je IZ stalna meta napada magazina „60 minuta“ i FTV jer je to jedina bo{nja~ka institucija, te da se tako udara na posljednji bastion bo{nja~kog naroda. - To je dio projekta koji je vrlo smi{ljen i kontinuiran. Ovi ljudi su uporni u razvaljivanju svega {to je preostalo u BiH. Stoga bi bh. patriote trebale biti uporne u odbrani BiH. Magazin „60 minuta“ blizak je komunistima i sigurno je to dio neke agenture SDB-a F. VELE - istakao je Talji}.

Ministri Sadovi} i Da~i} o slu~aju „Gani} i ostali“

Potjernice mogu naru{iti dobrosusjedske odnose
Ministar sigurnosti BiH Tarik Sadovi} prenio je ministru policije Srbije Ivici Da~i}u da problem raspisivanja potjernica protiv Ejupa Gani}a i ostalih zbog slu~aja „Dobrovolja~ka“ mo`e „eskalirati posve ne`eljeno i naru{iti dobrosusjedske odnose“, javila je Srna. - Zatra`io sam da Da~i} u funkciji zamjenika premijera Srbije utje~e na to da se taj slu~aj prepusti organima BiH - rekao je Sadovi} Srni u Beogradu, gdje u~estvuje na ministarskom skupu o sigurnosti granica u jugoisto~noj Evropi. Prema njegovim rije~ima, Da~i} je kazao da }e o tome razgovarati s predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em i da }e taj problem izlo`iti i premijeru Mirku Cvetkovi}u. Sadovi} je naveo da je podsjetio Da~i}a i na slu~aj Ilije Juri{i}a, kojem se u Beogradu ve} dvije godine sudi zbog „Tuzlanske kolone“, te dodao da to „optere}uje odnose izme|u BiH i Srbije, te da onim ljudima iz politi~kog vodstva koji `ele politi~ku saradnju, oduzima prostor da nastave s radom“. Ina~e, Sadovi} i Da~i} potpisali su ju~er dva protokola o provo|enju mje{ovitih patrola uz zajedni~ku dr`avnu granicu i sastancima grani~nih policija. Protokol o provo|enju zajedni~kih patrola uz zajedni~ku dr`avnu granicu, Sadovi} je potpisao i s ministrom unutra{njih poslova Crne Gore Jusufom Kalamperovi}em.

Imamovi}: Skidaju se glave

pametan da se to zaklju~i. Pitamo se da li je rije~ o nekom projektu, da li to radi organizacija, grupacija, da li to neko pla}a... - rekao je prof. dr. Imamovi}.

BOSS o statusu kondominija

Uvod u kraj hiljadugodi{nje dr`avnosti BiH
Bosanska stranka (BOOS) uputila je ju~er proglas u kojem se navodi da priznavanje entitetima me|unarodnog statusa kondominija predstavlja uvod u definitivni kraj hiljadugodi{nje dr`avnosti i kontinuiteta suverenosti dr`ave BiH. - Po me|unarodnopravnoj definiciji, kondominij predstavlja suvlasni{tvo dvaju ili vi{e dr`ava nad odre|enim teritorijem, {to zna~i da su Haris Silajd`i}, Sulejman Tihi} i Zlatko Lagumd`ija sa svojim strankama izdajni~ki udovoljili srpskim secesionistima da se BiH u miru definira slu`beno kao konfederacija dvije dr`ave, RS i FBiH, {to }e omogu}iti RS pravo na samoopredjeljenje i odvajanje od BiH - saop}io je BOSS.

Klub poznatih

Dr. Kemal Grbi}

12

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

teme

Tro{enje prepu{tam supruzi
Li~ni profil hirurga u Op}oj bolnici Sanski Most
Ime i prezime: Kemal Grbi}. Datum i mjesto ro|enja: 7. juni 1968. godine u Sanskom Mostu. Znak u horoskopu: Blizanci. Bra~no stanje: Sretno o`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Moje vjen~anje i ro|enje djece Ajle i Kenana. Koji automobil vozite: „Golf “. Idete li na fitnes: Ne. [ta morate imati u fri`ideru: Mlije~ne proizvode. Omiljeni muzi~ar: \or|e Bala{evi}. Sport: Nogomet i biciklizam. Pi}e: Hladno pivo i vino ponekad. Jeste li ljubomorni: Ne. Omiljena hrana: Sva jela s mesom. Koji broj cipela nosite: 43. Ko se brine o Va{em imid`u: Supruga Alma. Najdra`a zemlja: BiH. Postoji li li~nost koja Vas fascinira: Ima ih vi{e, izdvajam Josipa Broza. Na {ta najvi{e tro{ite novac: Tro{enje prepu{tam supruzi. Kupujete li na pijaci: Da. Koji posao volite, a koji ne: Volim svoj posao, ne bih mogao biti slu`benik u uredu. Da niste to {to jeste, {ta biste bili: Bio bih dobar pravnik. Va{i poroci: Mislim da nemam neki izraziti porok.

SJE]ANJA Danas {est godina od smrti komandanta ARBiH

Srce generala Alagi}a puklo je zbog lisica na rukama
Iako je bio spreman da se dobrovoljno preda Hagu, uhapsila ga Lagumd`ijina „alijansa za potjere“ Prije toga nepravosna`no osu|en u montiranom procesu
- Umrijet }u zbog ove ~arape na glavi i lisica na rukama, ne}u zbog ha{ke optu`nice - rekao je tog 2. avgusta 2001. godine rahmetli general Mehmed Alagi}, nakon {to su ga uhapsili specijalci Federalnog MUP-a. Policiju je u njegove rodne Fajtovce kod Sanskog Mosta poslao tada{nji ministar unutra{nih poslova Muhamed Be{i} kako bi ga uhapsila i dovela u Sarajevo, odakle je deportovan u Hag.
Grbi}: Bio bih dobar pravnik

A vrline: Ne znam imam li ih. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Boju o~iju i kosu. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad i po{tenje. Va{ najbolji prijatelj: Roditelji i porodica. Na {ta/koga ste slabi: Na bolesne. U {ta vjerujete: U Allaha, d`. {. Gdje ljetujete: Negdje na Jadranu.

Rije~i se obistinile
Generalove rije~i su se i obistinile. Na dana{nji dan prije {est godina od bola i poni`enja koja su mu prire|ivana, puklo je srce proslavljenog kraji{kog generala Armije RBiH. Vijest o hap{enju Alagi}a, uz generala Envera Had`ihasanovi}a i brigadira Amira Kuburu, odjeknula je kao grom iz vedra neba. Mjesecima prije tog sramnog ~ina, trojica bo{nja~kih oficira po-

General Alagi} po povratku iz Haga: Pozlilo mu na Sarajevskom aerodromu

SMS
^UDNE ZASTAVE - Mnogi Hrvati koji do|u u Kupres iz Hrvatske na skijanje za~ude se kada vide hrvatske zastave oka~ene na zgradi MUP-a i Op}ine i pitaju se kako ovo mo`e. AFRI^KE INVESTICIJE - ^itam da ministar Alkalaj ide u Zambiju i Tanzaniju, koje u Bosnu mogu investirati samo AIDS i koleru, a i onako smo u belaju. Edo ]UMUR NA STE]CIMA ^itam u „Avazu“ o pronalasku ste}aka i grobnice u Hercegovini, pa vas molim da do|ete u La}une kod Busova~e da vidite kakvu imamo nekropolu ste}aka. Sada se tu pravi }umur i o tome niko ne vodi brigu. SIPA PJE[A^I Uposlenici SIPA-e nisu dobili naknadu za prijevoz za januar, a ne}e ni za februar. Niko ne}e da objasni zbog ~ega, a tra`e da se do|e na posao.

Dnevni avaz 061-142-015
Pje{ke iz Zenice SAVJETI I GUBICI - Ako Federalna televizija za svaki savjet mora pitati Zlatka Lagumd`iju, koji je pokazao ko je i {ta je, onda je i normalno da propadne. Ja ne}u da pla}am izgubljene sporove Bakira H. DR@AVNI PODSTICAJ - Znate li kako dr`ava podr`ava otvaranje radnih mjesta? Svaki mjesec pove}ava obaveze osiguranja, pa i ovo malo zaposlenih poslodavci odjavljuju. FORMA I SU[TINA - Sada se glasila samo bave formom, odnosno kako je predata prijava za Dodika tu`ila{tvu, a o su{tini niko ni{ta ne pi{e ve} du`e vrijeme. Da li je on i u Federaciji u{utkao medije kao i u RS? V. S. Srebrenik PODR[KA I PROCEDURA - Na inicijativu Udru`enja invalidnih i hendikepiranih osoba u BiH da se Branki Ini} dodijeli [estoaprilska nagrada stiglo je na desetine pisama podr{ke, {to od NO iz oba entiteta, {to od gra|ana. Ka`u dobro upu}eni da ova inicijativa ima najve}u podr{ku, ali Komisija za dodjelu nagrade ustanovila je „proceduralnu gre{ku“ - nema saglasnosti UO predlaga~a. A ustvari predsjednica Komisije Lidija Kora} lobira za Muju Selimovi}a. NEDODIRLJIVI KONJI^ANI - U Konjicu vlada pravi haos kada je u pitanju parkiranje automobila. Pitam se da li se mora desiti tragedija da bi voza~i prestali otimati pje{a~ke staze od pje{aka. O~ito je da postoji krug tzv. nedodirljivih voza~a. Nadam se da }e policija ubudu}e biti energi~nija.

Rahmetli Alagi}: Znao da ne}e izdr`ati

ru~ivala su kako su spremna da se predaju i dobrovoljno odu u Hag, gdje }e dokazivati svoju nevinost. Dobro informirani „Avazovi“ izvori ka`u, a to je lako i provjeriti, da je te 2001. godine „alijansi za potjere“ tada{njeg predsjedavaju}eg Vije}a ministara i {efa diplomatije BiH Zlatka Lagumd`ije Ha{ki tribunal nudio da se Alagi}, Had`ihasanovi} i Kubura dobrovoljno predaju kako bi se potom mogli braniti sa slobode. No, pojedinci iz „alijanse za potjere“ insistirali su da optu`nice u Sarajevo stignu uobi~ajenim diplomatskim kanalima. A to je zna~ilo da sti`u u MVP koji je ta, da vodio Lagumd`ija, potom se proslje|uju u Federalno ministarstvo pravde, a odatle u FMUP . Pla{e}i se da ne do|e do masovnih demonstracija i pobune Bo{njaka zbog onoga {to je treba-

lo uslijediti, Lagumd`ija je tri dana bje`ao od uru~ivanja optu`nica poku{avaju}i tako sebi dati manevarski prostor i vrijeme da pripremi javnost za ono {to }e se dogoditi. Tek nakon {to je intervenirano iz jedne strane ambasade, primio je ha{ku kovertu.

Katil-ferman
I bez obzira na to {to je znao da }e uskoro general Alagi} te Had`ihasanovi} i Kubura biti uhap{eni, {ef „alijanse za potjere“ ugostio je kraji{ku legendu u Sarajevu, platio mu ru~ak u „La Familiji“ i jo{ se slikao s njim, pod izgovorom da se radi o susretu starih znanaca. Kasnije je i sam Alagi} svojim prijateljima govorio da je ovaj susret s Lagumd`ijom bio „ru~ak s katil-fermanom“. Kako bi se iole „oprali“ pred Bo{njacima zbog sramnog ~ina hap{enja i izru~ivanja generala Alagi}a Hagu, po Lagumd`ijinom nalogu, tada{nji federalni premijer Alija Behmen, danas gradona~elnik Sarajeva, potpisao je garancije da se on, uz Had`ihasanovi}a i Kuburu, mo`e braniti sa slobode. Hap{enje u Lagumd`ijinoj re`iji bilo je samo kap koja je prelila ~a{u. General Alagi} samo nekoliko mjeseci ranije, u montiranom procesu, pred biha}kim sudom progla{en je krivim za navodnu korupciju te osu|en nepravosna`no na E. SARA^ ~etiri godine zatvora.

Za{to je majka Fermane proklela Senada Avdi}a
Kao ratni komandant, Alagi} je stekao veliku slavu u bo{nja~kom narodu, ali je nakon demobilizacije najprije „degradiran“ time {to je dobio samo mjesto op}inskog na~elnika. Svi su u to vrijeme tvrdili da je su|enje politi~ki motivirano od pojedinaca koji su u generalu kao karizmati~noj osobi vidjeli opasnog politi~kog protivnika. Ne treba zaboraviti da je u medijskoj hajci i lin~u na generala prednja~io Senad Avdi}, koji ga je toliko {ikanirao i blatio u „Slobodnoj Bosni“ da ga je rahmetli Fermane Alagi}, majka generala Alagi}a, proklela.

Danas obilje`avanje u Fajtovcima kod Sanskog Mosta

Supruga Ziska sje}a se poziva „{efu u Sarajevo“
U Fajtovcima kod Sanskog Mosta, rodnom selu generala Armije RBiH Mehmeda Alagi}a, danas }e biti obilje`ena {esta godi{njica njegove smrti. Nakon polaganja cvije}a na generalov mezar, u d`amiji koja nosi njegovo ime bit }e prou~en tevhid. U Sanskom Mostu Alagi}eva supruga Ziska danas `ivi mirnim penzionerskim `ivotom. U ku}i u Klju~koj ulici mnogo toga podsje}a na Mehmeda Alagi}a. Pored fotografija, knjiga i garderobe, na regalu je i njegova slika iz vremena kada je bio momak i uz nju pjesma koju je napisao o Bosni: „Znam ti po jeziku da si sva~ija bila, znam ti po usnama da si ljubila, znam ti po rukama da si gubila, znam po ma~u da si rubila, i znam po ste}ku da si tu bila.“ - Ovdje je mog Mehmeda uhapsila Alijansa za promjene 2001. godine u 6.15 sati. Opkolili su ku}u, a kada je Mehmed izi{ao u pid`ami pred njih i pitao je li uhap{en, rekli su da ga vode na informativni razgovor. Bio je strahovito poti{ten, ponavljao je „volio bih da umrem“. Odbio je ponijeti lijekove za srce, a koristio ih je svakodnevno punu {aku - sje}a se Ziska Alagi} i dodaje da ga je najvi{e pogodilo kada je jedan specijalac telefonom pred generalom javio {efu u Sarajevo - „paket je krenuo“. M. D.

panorama

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

13

VA@NA JE IDEJA Kooperantska proizvodnja u Donjoj Ljubiji

Potpala upakovana u plasti~ne vre}e ide na njema~ko tr`i{te
Radno mjesto za sedam povratnika
U Donjoj Ljubiji kod Prijedora, u kooperantskoj proizvodnje firme „HS Invest“ iz Bosanskog Novog, vlasni{tvo Samira Hamzi}a, koja se za ino kupca bavi proizvodnjom i pakovanjem potpale, radna mjesta je prije desetak dana dobilo sedam mje{tana. Zijad ]ani}, vlasnik firme doo „ZAM“ iz Prijedora, koja je na podru~ju Ljubije organizovala kooperantsku proizvodnju, ju~er je najavio pro{irenje proizvodnje i nova zapo{ljavanja.

Ugovor za naredne tri godine

Blokada puta kao znak upozorenja

Dvosatni {trajk radnika „Stup~anice“

Najavljena totalna blokada puteva
Obe}ani poziv za razgovor u Vladi ZDK {trajka~i jo{ nisu dobili
Radnici [IP „Stup~anica“ iz Olova odr`ali su protestno okupljanje ispred upravne zgrade preduze}a. Na prethodnom protestnom okupljanju predstavnici Vlade ZDK, ministar za privredu Fahrudin Omerhod`i} i ministrica za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo Mirzeta D`onlagi} radnicima su obe}ali da }e razgovori o rje{avanju problema biti nastavljeni u Vladi Kantona. Kako poziv za razgovor jo{ uvijek nisu dobili, [trajka~ki odbor donio je odluku da }e im dati rok do srijede 11. marta da ih pozovu na razgovore. Ukoliko to ne u~ine, pristupit }e totalnoj blokadi puteva i odvoza i eksploatacije {ume sa olovskog podru~ja. Okupljeni radnici ovog preduze}a u ste~aju potom su na 20 minuta blokirali odvijanje saobra}aja magistralnim putem M18 u znak upozorenja da ne}e odustati od svojih zahtjeva i da sljede}e semice slijede radikalnije mjere za S. Mi. ostvarivanje prava.

]ani} pokazuje potpalu pripremljenu za izvoz Sanel Ma{i}: Kona~no do posla

(Foto: D. Stojni})

- Posao je vrlo jednostavan, a ideja za koju osim prostora ne trebaju zna~ajna ulaganja originalna. Potpalu cjepkamo i pakujemo u plasti~ne vre}e od {est kilograma i isporu~ujemo HS „Investu“, a on njema~kom kupcu kojeg }e, prema ve} ugovorenom plasmanu, potpalom, ogrjevnim drvetom i briketom snabdijevati u naredne tri godine -

Kartonska pakovanja
Za potpalu su se, kako ka`e ]ani}, zainteresovali i neki banjalu~ki kupci. - Jedan od njih tra`io je kartonska pakovanja od ~etiri i {est kilograma koja }e mu uskoro biti isporu~ena - kazao je ]ani}.

kazao je ]ani} i dodao da je zaposlenim osim plate, koja u prosjeku za ovaj jednostavan posao iznosi oko 300 KM, obezbije|en i topli obrok. Me|u zaposlenim je i Sanel Ma{i} iz Donje Ljubije, u kojoj `ivi s majkom i sestrom. - Moja porodica je do sada pre`ivljavala od skromne maj~ine penzije, a ovaj posao do`ivljavam kao neku sigurnost da }e nam biti bolje pri~a Sanel obradovan {ansom koja mu je pru`ena. M. ZGONJANIN

Spec
DERVENTA - Nadzorni odbor AD „Komunalac“ u Derventi smijenio je dosada{njeg direktora Teodora Mari}a i za novog izabrao \or|u Petkovi}a. Za o~ekivati je zvani~no saop{tenje o razlozima za smjenu Teodora Mari}a, koji je proteklih godina imao stabilnu fotelju i kada su najve}e politi~ke turbulencije bile prisutne na (N. S.) politi~koj sceni Dervente.

Iz Tuzlanskog kantona
Srebrenik
Edis Kusturica, izvr{ni direktor Vakufske banke Sarajevo, i Mevludin ef. Joldi}, predsjednik Med`lisa IZ Srebrenik, potpisali su ugovor o zakupu prostora u novosagra|enoj zgradi srebreni~kog Med`lisa za budu}u filijalu ove banke. Filijala Vakufske banke u Srebreniku bit }e otvorena u naredna dva mjeseca na- Potpisivanje ugovora kon {to dobiju saglasnost od Agencije za bankarstvo Federacije BiH. (O. M.) Posao }e dobiti ~etiri radnika.

Fondacija „Hastor“ u Gora`du potpisala ugovore o stipendiranju

I stipendisti }e nekad biti donatori i pomo}i nekome
Predstavnici Fondacije „Hastor“, direktori {kola, roditelji i u~enici ju~er su u Gora`du potpisali ugovore o stipendiranju 10 osnovaca i srednjo{kolaca. Na podru~ju BiH Fondacija „Hastor“ stipendira 967 u~enika i studenata, od ~ega na podru~ju BPK Gora`de njih 105. Osnovcima se ispla}uje 12 stipendija od po 100, a srednjo{kolcima po 150 KM godi{nje, ali briga o njima tu ne prestaje. - Na osnovu pisama koja djeca pi{u Fondaciji mi saznajemo njihove `elje tako da im i tako poma`emo, posebno kad je u pitanju neki predmet kao matematika ili engleski jezik gdje mi {aljemo na{e volontere, na{e stipendiste, koji im pomognu da dobiju bolje ocjene ka`e Ramo Hastor, brat Nijaza Hastora, osnova~a Fondacije. U Fondaciji su anga`irani isklju~ivo volonteri tako da svaka marka odlazi u ruke djece, s jedinim ciljem da se podstakne njiho-

Grada~ac
Na tri lokacije u podru~ju Avramovina-Vu~kovci, op}ina Grada~ac, zapo~eli su ovogodi{nji radovi na razminiranju poljoprivrednog zemlji{ta povr{ine oko 200.000 kvadratnih metara, javlja Fena. Razminiranje obavlja Norve{ka narodna pomo}. Sredstva u iznosu od oko 400.000 KM osigurana su posredstvom norve{ke Vlade.

Teo~ak
Udru`enje dobitnika najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ Teo~ak odr`alo je redovnu skup{tinu na kojoj je istaknuto da su obavljene sve pripreme oko registracije Udru`enja. ^lanovi skup{tine usvojili su Poslovnik o radu te donijeli odluku o podno{enju zahtjeva za prijem u ~lanstvo Saveza „Zlatnih ljiljana“ TK. ^lanarina }e ^lanovi Udru`enja mjese~no u Kantonalnom i Federalnom Savezu iznositi dvije, a u (E. D`.) op}inskom Udru`enju osam maraka.
Ramo Hastor sa potpisnicima ugovora o stipendiranju

Lukavac
U prvoj polovini ove godine planirano je da se iz bud`eta op}ine Lukavac za projekte iz oblasti djelovanja udru`enja gra|ana, KUD-ova, sekcija, javnih ustanova i ostalih udru`enja i pojedinaca izdvoji 27.000 KM. Do kraja marta oni mogu na javni poziv aplicirati projekte iz domena folklora i (M. Ka.) plesa, dramskog i likovnog stvarala{tva, sporta, ekologije.

va ljubav prema znanju, a kako bi se {kolovali, iskorijenili siroma{tvo i jednoga dana i drugima pomogli. - U ovoj zemlji ima puno djece

kojima je pomo} potrebna. Onog dana kada stipendisti do|u do svog novca oni }e isto tako biti donatori i pomo}i nekome - isti~e Al. B. Ramo Hastor.

14

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

panorama

GORA@DE Nakon tekstova u „Dnevnom avazu“

D`eniti i D`enani Halilovi} ’Most prijateljstva’ gradi ku}u
Nakon smrti majke i odlaska oca o njima se ve} godinama staraju nana Zineta i dedo Salko Izgradnja po sistemu „klju~ u ruke“
Zna~ajna pomo} uposlenima i {ti}enicima

Domu za djecu bez roditelja Tuzla

„Dita“ donirala svoje proizvode
Industrija deterd`enata „Dita“ je povodom 8. marta, Me|unarodnog dana `ena, donirala odre|ene koli~ine svojih proizvoda Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, javlja Onasa. - Odgajateljice i ostali zaposleni koji rade u Domu za djecu su veliki humanisti i borci. Oni su toj djeci sve u `ivotu, svakodnevno njihov `ivot ispunjavaju toliko bitnom roditeljskom ljubavlju i bore se da im ni{ta ne nedostaje. Mi to prepoznajemo i podr`avamo - ka`e Irma Berbi}, portparol Industrije „Dita“. Prema rije~ima sekretara i pravnice Doma Begzade Kadri}, sve donacije koje dobiju su im od velikog zna~aja.

Po{tenje policajca Nermina Had`i}a

Prona{ao i vratio ta{nu
Nakon {to je Rukija Smajlovi} iz Teo~aka izgubila ta{nu na platou prigradskog autobuskog stajali{ta na Br~anskoj Malti u Tuzli sa dokumentima, nov~anikom u kome je bilo 200 KM i mobitelom, njoj se obratio po{teni nalaza~ kako bi vratio izgubljene stvari. Radi se o policajcu Nerminu Had`i}u iz Kalesije, koji u ta{ni na{ao broj telefona jednog od ~lanova porodice Smajlovi}, s njim stupio u kontakt, nakon ~ega je vratio izgubljene stvari. Tom prilikom odbio je uzeti poE. D`. nu|enu nagradu.

Humanitarna organizacija „Most prijateljstva“ porodici Halilovi} iz sela Brda kod Gora`da izgradit }e ku}u. Nakon samohranog oca Almira Heraka sa malodobnom k}erkom Elvirom, ~etvero~lane porodice desetogodi{njeg, najmla|eg gora`danskog pisca Vedina Klova, ovo je tre}i objekat koji, potresena pri~ama u „Dnevnom avazu“, u Gora`du gradi velika humanistica, direktorica „Mosta prijateljstva“ [eherzada Vakilzadeh. Vijest je u porodici Halilovi} do~ekana sa nevjericom i suzama. D`enita i D`enana, odli~ne u~enice o kojima se nakon smrti majke i odlaska oca ve} godinama staraju nana Zineta i Vakilzadeh: dedo Salko, ko- Velika na~no }e staru, ka- humanistica menu ku}u sa ispucalim zidovima zamijeniti novim domom i vi{e ne}e imati razloga da zavide svojim vr{njacima iz {kolskih klupa. - Odmah nakon objavljivanja teksta o potresnoj sudbini ovih dje-

D`enita i D`enana: Potresna sudbina dirnula humanitarce

voj~ica odlu~ili smo porodicu Halilovi} uvrstiti u aprilski paket podjele gra|evinskog materijala. Jo{ nismo sigurni, ali postoji ~ak mogu}nost da, za razliku od ranijih projekata, njihov dom bude izgra|en po sistemu „klju~ u ruke“ kazao nam je D`emaludin [abanovi}, koordinator „Mosta prijateljstva“ za jugoisto~nu Bosnu.

Projekti ove humanitarne organizacije koncipirani su tako da njihovi korisnici, odmah po izgradnji ku}e, dobiju pomo} u hrani, a ve} u slijede}oj fazi i podr{ku ekonomskoj odr`ivosti, tako da }e nana Zineta kona~no dobiti i plastenik, kojeg je godinama pri`eljkivala.
Al. BAJRAMOVI]

Spec
@IVINICE Op}ina i Kulturno-umjetni~ko dru{tvo @ivinice doma}ini su trodnevne me|unarodne smotra folklora djece i mladih. Osim foklornih grupa grada doma}ina, Bugojna i Doboja stigli su i gosti iz Turske i Poljske.
( S. Av.)

^lanice „Emine“ u „Na{em domu“ u Travniku

Obradovale „ljep{i dio“ stara~kog doma
^lanice Udru`enja `ena „Emina“ iz Turbeta uo~i 8. marta, Me|unarodnog dana `ena posjetile su „Na{ dom“ u Travniku i obradovale korisnice usluga ove ustanove. Za „ljep{i dio“ „Na{eg doma“ ~lanice Udru`enja pripremile su kola~e, vo}e i sokove. Za pravu prazni~nu atmosferu pobrinuli su se i travni~ki srednjo{kolci i ~lanovi Udru`enja „Josip Broz Tito“ koji su pripremili prigodan program. Udru`enje `ena „Emina“ prikupilo je i odre|en nov~ani iznos kojim }e pomo}i rad Udru`enja oboljelih od malignih oboljenja „Otvori o~i, dan je“ iz Travnika. K. K.

^lanice Udru`enja pripremile kola~e, vo}e i sokove

Takmi~enja

Bu`im

Fojnica

Grada~ac

„Saniteksu“ prvo mjesto
U fiskulturnoj sali Centralne osnovne {kole u Bu`imu odr`ano je kantonalno prvenstvo u karateu, na kojem je u~estvovalo osam ekipa sa 189 takmi~ara. Prvo mjesto pripalo je ekipi „Saniteks“ iz Velike Kladu{e sa 10 zlatnih, 10 srebrenih i ~ak 17 bronzanih medalja, {to je u ukupnom plasmanu ~ak duplo vi{e od drugoplasirane ekipe iz Biha}a, dok je tre}e mjesto pripalo ekipi Cazina. N. V. Pobjednicima su dodijeljene medalje i diplome.

Karatisti dobili priznanja
^lanovi Karate kluba „Adnan Bristri}“ iz Grada~ca u pro{loj godini u~estvovali su na 16 takmi~enja u BiH i Hrvatskoj te osvojili 172 medalje, od ~ega 42 zlatne, 49 srebrenih i 81 bronzana. To je bio povod za dodjelu priznanja najuspje{nijim ~lanovima. To su: Amra Gola}, Aj{a Im{irovi}, Ajla He}imovi}, Vehid i Selmir Kurba{i}, Ajna Vukovi}, Midheta Mahmutovi}, Mehmed Bijeli}, Na|a Rami}, Emir Kari}, Amar Bijeli} i Mehmed Velagi}. Mustafa Bristri}, otac rahmetli Adnana koji je poginuo 1992. godine, uru~io je njegov kimono i crni pojas trD`. D. eneru kluba Samiru \ogi.

Najbolje Greta Kapetanovi}, Zerina Ja{arspahi} i Una Alagi}

Veleslalom za osnovce
U Rekreacijskom centru „Brusnica“ kod Fojnice u organizaciji Ski-kluba „Vrankamen“ odr`ano je {esto otvoreno prvenstvo osnovaca u veleslalomu. Nastupilo je 110 takmi~ara. U kategoriji mladi cicibani najbolji je bio Matej Ababovi} a kod mladih cicibanki Greta Kapetanovi}. Kod starijih cicibana prvi je Andrej Bo{njak, a kod starijih cicibanki Ema ^aluk. U kategoriji mladi dje~aci prvi je David Udovi~i}, a kod mladih djevoj~ica Andrea Kapetanovi}. U kategoriji starijih dje~aka najbolji je bio Goran KaH. ^u. tavi}, a kod starijih djevoj~ica An|ela [u{njara.

Sa otvaranja kantonalnog prvenstva u karateu

Oni su pro{le godine osvojili 172 medalje

panorama

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

15

Sarajevski mozaik

ZVORNIK Inicijativa odbornika u Skup{tini op{tine

Stari most mijenja ime
Zatra`eno da mu se vrati prvobitno ime po Aleksandru Prvom Kara|or|evi}u
Na sjednici Skup{tine op{tine Zvornik iznesen je prijedlog da se starom pje{a~kom mostu vrati prvobitno ime po kralju Aleksandru Prvom Kara|or|evi}u, koji je prilikom svog dolaska u Zvornik daleke 1919. godine inicirao njegovu gradnju. - Most je zahvaljuju}i i li~nim prilozima kralja sagra|en 1929. godine. Kako se navr{ava 80 godina od kako je sagra|en to je prilika da mu se vrati nekada{nje ime - smatra Boris Golubovi}, koji je preko interneta ve} dobio 500 potpisa podr{ke, a namjerava da u saradnji sa istomi{ljenicima iz Malog Zvornika pokrene prikupljanje potpisa i u gradu. Odbornik SNSD Milan Tomi} ovo pitanje pokrenuo je na posljednjoj sjednici SO i o~ekuje pozitivan odgovor. U lokalnoj
D`enan s majkom i sestrom
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Nakon koncerta za bolesnu majku

Jasna Okovi} odlazi na rehabilitaciju u Fojnicu
Stari pje{a~ki most u Zvorniku

upravi planiraju da uz pomo} Vlade Srbije i susjedne op{tine

Glumio u „Ocu na slu`benom putu“
Most je ve} drugu deceniju zabranjen za teretni i motorni saobra}aj pa slu`i samo za prelazak pje{aka sa jedne na drugu obalu Drine. Po mostu se Zvornik prepoznaje i za njega je vezano puno anegdota i zna~ajnih doga|aja. ^uveni su bili i skokovi sa ovog mosta, a njime je hodao i dje~ak Malik u filmu „Otac na slu`benom putu“.

Mali Zvornik ulo`e sredstva u rekonstrukciju mosta koji osim prometne ima i veliku historijsku i arhitektonsku vrijednost. - Ima obe}anja sa vi{e strana i siguran sam da }emo ve} u ovoj godini ofarbati `eljeznu konstrukciju, popraviti o{te}enja i kocku na mostu - ka`e na~elnik op{tine Zoran Stevanovi}
M. MI]I]

Uz jake bolove te{ko se kre}e
Zahvaljuju}i borbi D`enana Okovi}a (15), njegova majka Jasna odlazi na 10-dnevni boravak u fojni~ku banju. Humanitarni koncert, koji je organizirao D`enan da bi majci obezbijedio novac za rehabilitaciju i operaciju ki~me, uspje{no je odr`an u Domu mladih. - Majka ima jake bolove i te{ko se kre}e. Poma`em koliko mogu. Radim sve poslove da se ne bi umarala, ali lije~enje je neophodno. Nismo imali novca da platimo odlazak u banju, ali svi koji su do{li na koncert i za ulaznice dali dvije KM, omogu}ili su da moja majka ipak ode na rehabilitaciju - isti~e D`enan. Kako smo primijetili, dje~ak je sretan {to je njegova majka dobila {ansu za lije~enje, ali nije mogao skriti tugu, jer ovo je prvi put da }e nekoliko dana biti odvojen od majke. - Prvi put idem negdje bez dje-

Potrebna operacija

Dnevni tretman 55 KM
- Dnevni tretman u Fojnici ko{ta 55 KM, koji uklju~uje no}enje, tri obroka i jutarnje terapije. Prvog dana je besplatan pregled, a sve ostale vje`be i terapije pla}aju se dodatno. Koristit }u samo neophodne terapije koje predlo`e ljekari, jer bolje je da djeci ostavim dovoljno novca - dodala je Jasna. ce. Te{ko je i meni i njima. U Fojnicu idem 10. marta i ostajem deset dana. Poslije me ~eka operacija ki~me. Dok se ne vratim o djeci }e brinuti dobri ljudi - kazala nam je M. M. Jasna.

Na~elnici i predsjednici OV

Manifestacija „Zeni~ko prolje}e“

U tri sedmice 22 programa
Od 20. marta do 12. aprila u Zenici }e biti odr`ana 14. kulturna manifestacija „Zeni~ko prolje}e“ ~iji su program ju~er najavili ~lanovi Organizacionog odbora Ned`ad Fejzi}, Zijad Softi} i Meliha Sal~inovi}. Ovogodi{nji program bit }e skromniji u odnosu na ranije godine, s obzirom na to da je za manifestaciju izdvojeno svega 65.000 KM. Zeni~ani }e ipak mo}i u tri sedmice pogledati 22 muzi~ka, likovna, A. D@. teatarska i knji`evna programa.

Donacija GRAS-u iz Amsterdama

Seminari u organizaciji Saveza op}ina i gradova FBiH

Uniforme vrijedne 200.000 eura
Amsterdamski GVB odlu~io je poslati jo{ jedan vrijedan poklon kolegama u Sarajevu. Uprava GVB-a je, naime, odlu~ila i da najve}im dijelom nekori{tene uniforme voza~a i konduktera uputi GRAS-u, potvrdio nam je Narcis Skeli}, Bosanac koji je zaposlen u ovoj firmi. On napominje da vrijednost donacije iznosi skoro 200.000 eura. Da sti`e nova donacija potvrdili su nam i iz GRAS-a, a kako nam je kazao Avdo Vatri}, izvr{ni direktor za tramvajski i trolejbuski saobra}aj, bit }e dopremljen i set rezervnih dijelova za tramvaje. A. H.

U Fojnici prvi od {est seminara
U fojni~kom „Aquareumalu“ odr`an je prvi od {est seminara na~elnika op}ina i presjednika op}inskih vije}a FBiH, koji se odr`avaju u organizaciji Saveza op}ina i gradova FBiH. Ovaj projekt realizira se u saradnji sa Norve{kom asocijacijom lokalnih vlasti. Seminari }e se odr`ati u {est gradova tokom marta, aprila i maja ove godine. - Svim polaznicima seminara }e nakon zavr{etka projekta tokom juna biti uru~eni certifikati i bro{ure sa obra|enim temama - kazao je stru~ni sarH. ^u. adnik Saveza Edin Demirovi}.

Sa pressa Organizacionog odbora

Raport iz mostarskih porodili{ta

Skeli}: Bosanac u GVB-u

Ro|eno 46 dje~aka i 37 djevoj~ica
U Mostaru su tokom prethodnih 15 dana ro|ene 83 bebe, od ~ega 46 dje~aka i 37 djevoj~ica. Majke dje~aka su Samija Maci}, Aida Kajan, Indira Kara, Edina Begi}, Ai{a Dre`njak, D`evada Muminovi}, Alisa Tojaga, Aida D`iho, Lamija Ajani}, Izabela Danki}, Antonija Be{li}, Anela Babi}, Sandra Karamati}, Tatjana Anda~i}, Kristina Tole, Elvedina Tojaga, Selma ]ati}, Zijada Obradovi}, Selma T anovi}, Elma Arnaut. Dje~ake su rodile i Ferida A{kraba-Dizdarevi}, Bojana Ru`i~i}, Irma [etka, Gorana Barbari}, Irma [andro, Jasmina Taslaman, Anita Juka, Mila Ani}, Anita Kolobari}, Sonja Pi{kovi}, Ivana Barbari}, Antonija Begi} (blizanci), Dragana Frlji}, Inga [imi}, Ivanka ^an~ar, Andrea Turudi}, Marija Juki}, Marija Kvesi}, Danijela Paponja, Zdravka Soldo, Milica Drinovac, Gordana Kudi}, Marijana Glavina i Anita Rotim. Majke djevoj~ica su Elvira Perva, Seada [e~i}, Almina Ahmi} Ljevi}, Sanela Zili}, Ai{a Islamovi}, Fatima Kamini}, Jasna Bahutinski, Jadranka Leko, Dragana Vasilj, Ljiljana Begi} (blizanke), Ru`a Ja`o, Vesna Grizelj, Ivana Prusina, Reaisa Smajilovi}, Niusha Had`iomerovi}, Alida Zili}, Medina Gosto, Armina Demirovi}, Jasmina Kari}. Lejla Bajgori}, Sanja [koro, Azemira Maksumi}, Romana Grbavac, Ivana Zadri}, Martina Vuk{i}, Mirjana Peri}, Mirela Ko`ul, Gordana Rai~, Ana Milo{, Snje`ana Rezi}, Marija Bo{njak, Jagoda Matu{ko, Vedrana Ragu`, Tina [evo i Tanja Grbe{i} tako|er su postale majke djevoj~ica. Malena Seferovi} rodila je dje~aka i djevoj~icu.

Sanacija saobra}ajnice na Darivi

Predvi|eno i ispitivanje tla
Projekt sanacije o{te}enja saobra}ajnice na Darivi, koji je nastao zbog klizi{ta krajem pro{le godine, zavr{en je, saznajemo iz Direkcije za ceste KS. Osim sanacije saobra}ajnice, projektom je predvi|eno i ispitivanje tla bu{otinama. Radovi kre}u po~etkom gra|evinske sezone, od 15. marta, u zavisnosti od vremenskih prilika. Izvo|a~ }e biti firma AME iz Breze. N. ^.

Izabran izvo|a~ radova

16

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

crna hronika

SLU^AJ ORI] Ljekari Hitne pomo}i intervenirali tokom su|enja

Seadu Hod`i}u naglo pozlilo dok ga je ispitivao tu`ilac
O{te}eni Hod`i} je nakon oporavka zatra`io krivi~no gonjenje optu`enog i naknadu {tete Saslu{an i Nedim [ahinpa{i}
Uni{tena dokumentacija ribolovnog dru{tva
(Foto: F. Sinanovi})

Provala u Kalesiji

Ispreturane prostorije SRD „Manji}“
Nepoznate osobe provalile su u prostorije Sportskog ribolovnog dru{tva „Manji}“ iz Kalesije i tom prilikom nanijeli {tetu od oko 1.000 KM. Ramiz Tubi}, predsjednik SRD „Manji}“, sumnja da su provalu izvr{ili narkomani. - Vjerovatno su mislili da }e na}i novac. Izvr{ili su premeta~inu i tom prilikom nam uni{tili dokumentaciju, vjerovatno su bili ljuti {to nisu na{li ono {to su tra`ili - ka`e Tubi}. Uvi|aj na licu mjesta izvr{ili su pripadnici Policijske uprave F. S. Kalesija.

U nastavku su|enja Naseru Ori}u, optu`enom da je od \eve Okanovi} iz Tuzle i njenog supruga Seada Hod`i}a iznudio 109.000 KM, ju~er je tokom ispitivanja pred Vije}em Op}inskog suda u Sarajevu naglo pozlilo o{te}enom Seadu Hod`i}u, zbog ~ega je morala intervenirati i ekipa Hitne pomo}i.

Prijavljeno u Gacku

U~enik prijetio profesoru
Policiji u Gacku prijavljeno je da je sedamnaestogodi{nji u~enik iz ovog grada prijetio profesoru I. R. iz Trebinja koji radi u gata~kom Srednjo{kolskom centru „Pero Slijep~evi}“. Iz Centra javne bezbjednosti Trebinje saop}eno je da je identificiran u~enik koji je uputio prijetnje profesoru. U saop}enju se navodi da }e gata~ka policija, nakon dokumentiranja djela, Okru`nom tu`ila{tvu u Trebinju dostaviti izvje{taj protiv maloljetnog u~enika zbog osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo ugro`avanja sigurnosti.
Vidovi}: Odbrana optu`enog Naser Ori}: Optu`en za iznudu

Ostali bez novca
Sead Hod`i}, koji ima zdravstvenih problema, jako se uzbudio dok je ju~er, odgovaraju}i na pitanja tu`ioca Mirsada [ehovi}a, govorio o doga|ajima koji su prethodili Ori}evom hap{enju. Nakon pauze, u kojoj je saslu{an drugi svjedok, Hod`i}, kojem su ljekari stabilizirali krvni pritisak, nastavio je svjedo~iti i tom prilikom istakao je da `eli naknadu {tete i krivi~no gonjenje optu`enog. Prema Hod`i}evom kazivanju, on i njegova supruga \eva Okanovi} odlu~ili su se u oktobru pro{le godine obratiti policiji, nakon {to su, prema rije~ima o{te}enog, ostali sa 70 feninga u d`epu. Tada su Ori}u isplatili jednu od rata u iznosu od 2.000 KM, umjesto zatra`enih 4.000 KM. svoj „audi A6“ i ku}u u Tuzli. Odbrana }e Seada Hod`i}a unakrsno ispitati na narednom ro~i{tu zakazanom za 13. mart. Dok je Hod`i}u pru`ana lije~ni~ka pomo}, ju~er je saslu{an Nedim [ahinpa{i}, direktor firme „[ book“, koji je zajedno sa Naserom Ori}em, te Branislavom Cvjeti~aninom i Damirom Fazli}em 3. oktobra pro{le godine bio u restoranu Brajlovi} na Ilid`i kada su ih priveli pripadnici Federalne policije. [ahinpa{i} je kazao da su se on, Cvjeti~anin i Fazli} pretho-

Donja Mravica kod Prnjavora

dno slu~ajno sreli s Ori}em u zgradi „Avaza“, te da je Ori}, kojeg poznaje i po{tuje kao ratnog komandanta Srebrenice, dobijao pozive na svoj mobitel. Svjedoku se tada ~inilo da je Ori} odbijao da se s nekim sastane.

Sahranjena poginula medicinska sestra
Radosava Kuzmanovi}, medicinska sestra prnjavorskog Doma zdravlja, koja je u utorak popodne poginula u saobra}ajnoj nesre}i u Drugovi}ima, sahranjena je ju~er popodne u Donjoj Mravici kod Prnjavora. Kilometarsku kolonu ~inilo je nekoliko hiljada ljudi koji su do{li da na vje~ni put isprate Kuzmanovi}, koja je va`ila kao jedan od najboljih medicinskih radnika spomenute zdravstvene ustanove. Radosava Kuzmanovi} bila je u pratnji te{ko povrije|enih pacijentkinja Nikoline Radakovi} i Sanje Vin~i}, koje su prethodno imale saobra}ajnu nesre}u u Kula{ima kod Prnjavora i koje su kolima Hitne pomo}i trebale biti prevezene u banjalu~ku bolnicu. Me|utim, tamo nisu stigli, s obzirom da se njihovo santitetsko vozilo, kojim je upravljao Goran Ili{kovi}, direktno sudarilo sa automobilom „opel vektra“. U nesre}i su, pored smrtno stradalih,

Preuzeo kovertu
Po dolasku u restoran Brajlovi}, a nakon jela, Ori} je zamolio [ahinpa{i}a, koji je htio iza}i da kupi `vaka}e gume, da usput od jedne `ene preuzme po{iljku. Bila je to bijela koverta oblijepljena crvenom trakom. Samo {to ju je preuzeo, [ahinpa{i}a je opkolila policija. Odgovaraju}i na pitanja Ori}eve braniteljice Vasvije Vidovi}, [ahinpa{i} je kazao da nije bio upoznat sa sadr`inom koverte u kojoj se ispostavilo da je bilo pet nov~anica u apoenima od po 10 KM. Tako|er je kazao da kovertu nije ni pogledao kako treba, pa je ostavio mogu}nost da to mo`e biti bilo koja bijela koverta oblijepljena B. C. crvenim trakama.

Ispla}en dug
O{te}eni je ju~er potvrdio da je od Ori}eve supruge uzeo 60.000 KM sa kamatom od deset posto, te ponovio da je Zahidi Ori} vra}eno 95.000 KM, a po povratku Ori}a iz Haga morali su nastaviti sa pla}anjem, te predati

U dvije no}i u Trebinju
Kuzmanovi}: Smrt u vozilu Hitne pomo}i

povrije|ene i ~etiri osobe, a najte`e je pro{ao voza~ „opel vektre“ za ~iji se `ivot bore ljekari banjaD. ^. lu~kog Klini~kog centra.

Zapaljeni privatni automobili dvojice policajaca
U Trebinju su krajem pro{log mjeseca u dvije no}i, 26. i 27. februara, zapaljena dva privatna vozila pripadnika Centra javne bezbjednosti. Rije~ je o vozilima policajaca Dejana Puhala i Sulejmana Beri{e. Kako smo saznali, paljevinu Puhalovog „audija“ istra`itelji su okarakterizirali kao samozapaljenje usljed neispravne elektronike u vozilu?! Me|utim, nakon {to je dan poslije izgorio i „golf “ Sulejmana Beri{e, ponovo je otvorena istraga o ovom slu~aju. Oba vozila su, kako saznajemo, potpuno izgorjela. Beri{a, o ~ijoj hrabrosti je „Dnevni avaz“ lani izvijestio, kratko nam je potvrdio kako uzroke paljevine njegovog vozila trebaju da utvrde vje{taci iz Banje Luke. Beri{u su, naime, pro{le godine odlikovali visoki zvani~nici MUP-a Republike Srpske zbog hrabrosti i humanosti u pru`anju pomo}i dvojici u~esnika saobra}ajne nezgode u jednoj provaliji pokraj magistralnog puta M6 kod Trebinja. Za sada su jo{ nepoznati motivi i po~initelji paljevine vozila A. Du. policijskih slu`benika.

Pucnjava u Sarajevu

Uhap{en 22-godi{njak
U Sarajevu je uhap{en B. A. (22) iz Sarajeva, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo izazivanje op}e opasnosti. Za njega se sumnja da je u ulici Sara~i, op}ina Stari Grad Sarajevo, pucao iz vatrenog oru`ja, kojom prilikom nije bilo povrije|enih. Nakon saslu{anja, osumnji~eni je priznao izvr{enje krivi~nog djela, dok se za oru`jem traga. B. A. }e uz slu`beni izvje{taj biti predat u nadle`nost tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

Beri{a: Odlikovani policajac

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

17

BANJA LUKA Oplja~kana zlatara „Atina“

Provalnici razvalili tri sefa i odnijeli osam kilograma nakita
Vrijednost ukradenog zlata i nao~ala ve}a od 300 hiljada maraka procjenjuje da su kra|u izvr{ili vrhunski profesionalci
Iz zlatare „Atina“ u banjalu~kom naselju Bulevar plja~ka{i su u ~etvrtak nave~er ukrali nakit u vrijednosti od 300.000 maraka, nezvani~ni su podaci potvr|eni „Dnevnom avazu“ u policiji.

Policija

CUM bolnice Ko{evo: Dovezen sa te{kim povredama

Osmi{ljena operacija
Plja~ka{i su, prema nezvani~nim saznanjima istra`itelja, oko pono}i pajserima obili ulazna vrata na zlatari u ulici Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a 24, a potom istim alatom i ulazna vrata u zlatari koja vode do sefova te su fleksericama i macolama razvalili tri sefa sa najmanje 8 kilograma srebrenog i zlatnog nakita. Iz zlatare su odnijeli i sve markirane sun~ane nao~ale koje nisu bile kodirane. Da je rije~ o vrsnim profesionalcima potvr|uje podatak da su sve izveli u rukavicama, bez buke i razbijanja stakla, a u radnji su ostavili neznatnu koli~inu srebrenog nakita koja, pre-

Gromiljak kod Kiseljaka

Sabahudinu Japauru pucano u stomak
Razvaljeni sefovi iz kojih su odnesene dragocjenosti
(Foto: M. Lugi})

ma stru~nim provjerama, nema ve}u materijalnu vrijednost. Policija ima saznanja da su provalnici zlataru kao potencijalnu

Frekventna lokacija
- Na{a zlatara nikada ranije nije bila predmet napada plja~ka{a. Znam sigurno da plja~ki zlatara na nivou BiH nikada nije bilo vi{e. Nejasno mi je da niko nije primijetio ni{ta. Ovo je glavna ulica, vrlo prometna 24 sata, a samo nekoliko koraka ni`e policija danono}no ~uva Ferhadiju. U{li su na ulazna vrata, vjerovatno su ~itavu no} bili u zlatari, tu je sigurno bilo buke, lupanja. Ne znam {ta da ka`em, stra{no sam potresena - ka`e Gordana Bundalo.

metu promatrali dugo vremena. U takti~no izvedenoj kra|i, ocjenjuju u policiji, plja~ka{i su imali osmi{ljenu ~itavu operaciju, odnosno moment ulaska u zlataru, vrijeme potrebno za obijanje tri sefa, neprimjetno izno{enje i transport nakita i odlazak sa lica mjesta. Plja~ka{i su, tako|er prema procjeni istra`itelja, najvjerovatnije ~itavu no} proveli u radnji. Vlasnica zlatare Gordana Bundalo potvrdila je ju~er da videonadzor u objektu u momentu plja~ke nije radio jer je bio neispravan. Ona je tako|er navela da je materijalna {teta od 300 hiljada maraka tek gruba procjena, navode}i da je mogu}e da je i ve}a.

Sabahudin Japaur ranjen je iz pi{tolja u stomak u blizini jednog ugostiteljskog objekta u mjestu Gromiljak kod Kiseljaka i prevezen je u Klini~ki centar u Sarajevu, saop}eno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. De`urna medicinska sestra Doma zdravlja Kiseljak obavijestila je policiju o ovom doga|aju ju~er oko 6 sati. Nakon ukazane prve pomo}i u kiselja~kom Domu zdravlja, Japaur je prevezen u Klini~ki centar Sarajevo. - Pacijent je dovezen u 6.30 sa-

ti sa ustrelnom ranom u abdomenu. Rije~ je o veoma te{koj povredi i nakon operacije smje{ten je na Kliniku za anesteziju i reanimaciju - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Saznajemo da je Japaur zadobio povrede crijeva. Patrola policije obavila je uvi|aj na mjestu ranjavanja, a u ugostiteljskom objektu je na|en pi{tolj iz kojeg je najvjerovatnije pucano. U toku je rad na rasvjetljavanju ovog doga|aja i potraga za osobom koja je L. S. ranila Japaura.

U Banjoj Luci i Topoli

Pokradene dvije prodavnice oru`ja
U Banjoj Luci i Novoj Topoli izvr{ene su provale u dva objekta u kojima se prodaje naoru`anje te odnesena izvjesna koli~ina vatrenog oru`ja. Nepoznata osoba izvr{ila je provalu u skladi{te objekta „Ja}imovi}“, vlasni{tvo G. J. iz Banje Luke. Na lice mjesta iza{la je uvi|ajna ekipa koja je utvrdila da je lopov razbio staklo na prozoru u prizemlju skladi{ta i ukrao neutvr|enu koli~inu pi{tolja. Materijalna {teta bit }e naknadno utvr|ena. Drugi slu~aj desio se 5. marta u Novoj Topoli, kada je nepoznati provalnik upao u „Damjanovi} Promeks (Jelen)“, odakle je ukrao {est pi{tolja. Materijalna {teta bit }e naknadno utvr|ena. Operativni rad na rasvjetljavanju ovih krivi~nih djela je u toku, saop}ila je banjalu~ka policija.

Obijena vrata
Bundalo je ju~er kazala za na{ list kako su plja~ka{i iz radnje ukrali i veliku elektri~nu vagu za zlato, a radionicu za popravke nakita, koja se nalazi na spratu vi{e, nisu ni taknuli. Prilikom dolaska na posao ju~er u 07,10 sati vlasnica Bundalo je primijetila da su ulazna vrata obijena, kao i ulazna vrata prostorije koja vode do sefa, nakon ~ega je obavijestila policiju. - Imali smo i ranije zlatare, pa smo nakit raspodijelili u tri sefa, misle}i, hajde i ako do|e ikada do plja~ke, ne}e valjda sve odnijeti. To su ipak profesionalni i vrlo veliki sefovi, koje nije jednostavno razvaliti. Kada sam vidjela da su sva tri sefa oplja~kana, nisam znala gdje se nalazim. Tolike godine rada, truda, pa mi vi{e nemamo ni{ta - izjavila je ju~er za „Dnevni avaz“ vlasnica zlatare Gordana Bundalo. V. STEVANOVI]

Bundalo: Potresena zbog kra|e

Obili metalnu kasu Provaljeno u RTV servis
U Tesli}u su nepoznate osobe provalile u slu`bene prostorije autobuske stanice AD „Tesli} prevoz“. Lopovi su obili metalnu kasu i, prema izjavi slu`benika, ukrali odre|en iznos novca. Izvr{en je uvi|aj. Vlasnik RTV servisa u Kaknju koji se nalazi u ulici Alije Izetbegovi}a prijavio je prekju~er policiji da je provaljeno u servis, te da su odneseni monitor za ra~unar, deset mobitela, digitalna kamera i odre|ena koli~ina baterija za mobitele.

Razbojni{tvo u Tesli}u

Oplja~kana trgovina „Kod Bo}e“
Dvije nepoznate osobe u Tesli}u su izvr{ile razbojni{tvo nad M. B. (44), radnicom u STR „Kod Bo}e“, vlasni{tvo P M. iz Tesli}a. . Nakon {to su u{li u objekt, jedan od njih je usmjerio pi{tolj u pravcu radnice, dok je drugi pro{ao iza pulta i iz registar-kase ukrao novac, a potom se udaljili u nepoznatom pravcu. Izvr{en je uvi|aj.

Zlatara „Atina“ u centru grada

Po`ar u Sarajevu

Zapaljen automobil BMW
U Dejzina Biki}a ulici, op}ina Centar Sarajevo, do{lo je do po`ara na vozilu BMW, vlasni{tvo D`. S. iz Sarajeva. Po`ar su lokalizirali pripadnici PVB Kantona Sarajevo. Tom prilikom nije bilo povrije|enih, dok je na vozilu nastupila materijalna {teta. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a uvi|aj su obavili slu`benici MUPa Kantona Sarajevo i sudski vje{tak PPZ-a. Nakon uvi|aja konstatirano je da je po`ar namjerno izazvan. Daljnja istraga je u toku.

Spec
TE[ANJ - U mjestu Jevad`ija kod Te{nja ukraden je kamion „fijat“ (687-J-822), te izvr{en poku{aj kra|e automobila „golf III“ (867T-460), vlasni{tvo K. E. iz Jevad`ija. Pripadnici Policijske stanice Te{anj prekju~er su u mjestu Radu{a kod Te{nja prona{li ukradeni „fijat“. Izvr{en je uvi|aj, nakon ~ega je vozilo vra}eno vlasniku.

18

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona 01. Pomo}nik ministra za za{titu okoline 02. Stru~ni savjetnik za za{titu okoline 03. Stru~ni saradnik za unutra{nji promet 01. Opis poslova: neposredno rukovodi Sektorom, organizuje rad u Sektoru i obezbje|uje zakonitost, pravilnost i blagovremenost u izvr{avanju poslova sektora; provodi i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte iz oblasti za{tite okoline i s tim u vezi utvr|uje stanje u oblasti; pokre}e inicijativu za dono{enje zakona i drugih propisa iz oblasti za{tite okoline uz davanje odgovaraju}ih prijedloga i stru~nih mi{ljenja koja trebaju da poslu`e kao osnova za dono{enje istih i aktivno u~estvuje u njihovom dono{enju; u~estvuje u pripremi i izradi okolinske, planske i razvojne dokumentacije sa ciljem utvr|ivanja politike za{tite okoline; radi programe za{tite okoline i njenog unapre|enja, te periodi~ne i godi{nje izvje{taje o radu sektora; priprema prijedloge programa i projekata koji se finansiraju iz Fonda za za{titu okoline; prati realizaciju prihva}enih programa i projekata i stanje Fonda za za{titu okoline i o tome izvje{tava Ministra; daje uputstva za izradu akata iz nadle`nosti sektora; odgovoran je za primjenu, provo|enje i unapre|enje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima i standardima BAS EN ISO 9001:2000; redovno izvje{tava ministra o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz nadle`nosti sektora; radi i druge poslove po nalogu Ministra. 02. Opis poslova: obezbje|uje zakonitost, pravilnost i blagovremenost u izvr{avanju poslova iz oblasti za{tite okoline i s tim u vezi utvr|uje stanje u oblasti; prati stanje kvaliteta zraka i druge parametre vezane za zrak i buku; vodi registar zaga|iva~a i katastar emisija; prati stanje u oblasti otpada (upotreba, skladi{tenje, deponovanje i postupanje sa otpadom); radi dozvole za upravljanje otpadom; vodi bazu podataka o otpadu; radi analize, izvje{taje, informacije i druge materijale na osnovu prikupljenih podataka; prati provedbu strate{kih dokumenata iz oblasti za{tite okoline; daje stru~na mi{ljenja iz oblasti za{tite zraka, otpada i buke; radi sve poslove vezane za Fond za za{titu okoline (rje{enja o naknadama, stanje, programi, transferi itd.); odgovoran je za primjenu, provo|enje i unapre|enje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima i standardima BAS EN ISO 9001:2000.; radi i druge poslove po nalogu Pomo}nika ministra. 03. Opis poslova: prati zakonsku regulativu iz oblasti robnog i putni~kog prometa i vodi upravni postupak; prati stanje transportnih kapaciteta i njihovu anga`ovanost u prijevozu robe i putnika; prati potrebe privrede i tr`i{ta za prevozom robe i putnika i stim u vezi izra|uje informacije i druge stru~ne materijale te predla`e mjere za pobolj{anje stanja; planira prevozne potrebe za odre|eni period; prati stanje i predla`e unapre|enje i razvoj taxi-slu`be; u~estvuje u izradi odgovaraju}ih rje{enja i saglasnosti; vodi evidenciju o izdatim rje{enjima; sara|uje sa drugim organima i organizacijama i inicira preventivne mjere na planu unapre|enja sigurnosti saobra}aja; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu Ministra i Pomo}nika ministra; podnosi izvje{taj o svom radu Pomo}niku ministra; odgovoran je za primjenu, provo|enje i unapre|enje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda BAS EN ISSO 9001:2000; za svoj rad odgovaran je Pomo}niku ministra. Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: -1 (jedan) izvr{ilac -1 (jedan) izvr{ilac -1 (jedan) izvr{ilac Za poziciju 01 - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en prirodno matemati~ki fakultet- hemijskog smjera ili hemijsko-tehnolo{ki fakultet, - najmanje 5 godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 02 - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en prirodno-matemati~ki fakultet- smjer hemijski, tehnolo{ki fakultet ili ma{inski fakultet, - najmanje 3 godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 03 - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en saobra}ajni fakultet, - najmanje 1 godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru. Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2.dokaz/uvjerenje o radnom sta`u u struci 3.dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 4.popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu - Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ku~ukovi}i br. 2 72000 Zenica sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR dr. sc. Enver I{eri}

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo 01. Stru~ni savjetnik za poslove finansijskog nadzora i interne kontrole-izvan organizacionih jedinica 02. Stru~ni savjetnik za upravljanje i realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti u Sektoru za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti 03. Inspektor u stambenoj oblasti u Sektoru za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti 04. Stru~ni savjetnik za upravno rje{avanje u Upravi za stambena pitanja, na odre|eno vrijeme od godinu dana
01. Opis poslova: U~estvuje u vr{enju nadzora nad zakonito{}u rada fondova iz nadle`nosti Ministarstva, daje mi{ljenja na programe rada fondova, finansijske planove fondova i godi{nje izvje{taje o radu fondova; preduzima odgovaraju}e mjere za otklanjanje utvr|enih nedostataka prilikom izvr{enog nadzora; u~estvuje u izradi procedura u skladu sa Smjernicama interne kontrole; provodi internu kontrolu tro{enja bud`etskih sredstava i prati dostavu izvje{taja o utro{ku sredstava za pojedina prava ili projekte Ministarstva; kontinuirano i o tome sa~injava mjese~ne izvje{taje i iste dostavlja Ministru; sara|uje sa Uredom za reviziju Federacije BiH, Ministarstvom finansija Kantona Sarajevo; vr{i druge poslove po nalogu Ministra i Sekretara Ministarstva. Prilikom obavljanja svih poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta dr`avni slu`benik je obavezan da primjenjuje i unapre|uje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvr|ene ciljeve kvaliteta, primjenjuje Poslovnik kvaliteta sa Katalogom procesa Ministarstva broj: 27-19 i Radna uputstva: RU.4.2-02-01 „Uputstvo za formu DSUQ“, RU.4.202-02 „Ozna~avanje DSUQ“, RU.4.2-02-03 „Distribucija i arhiviranje DSUQ“, RU.4.2-02-04 „Uputstvo za rad sa dokumentima do predaje na arhiviranje“ i „Smjernice za sadr`aj, osnovne elemente i prijavu projekata za finansiranje/sufinansiranje iz bud`eta KS“. 02. Opis poslova: Predla`e projekte u stambenoj oblasti ~iji su sastavni elemenati: kratak opis projekta, svrhu projekta, o~ekivani rezultat, aktivnosti koje }e dovesti do pobolj{anja u toj oblasti, korisnici projekta i zainteresirane strane u projektu, saradnici na realizaciji projekta, faktori odr`ivosti, podr{ka {ire zajednice projektu i zna~aj projekta za {iru zajednicu, ekonomski, socio-kulturni i drugi aspekti projekta, op{ti cilj sa kratkoro~nim i specifi~nim ciljevima projekta, podru~je na kojem se izvodi projekat, aktivnosti sa planom realizacije projekta, pretpostavke koje sadr`e rizike, hipotezu razvoja istih i mogu}nost upravljanja rizicima, odnosno eliminaciju nastanka rizika, resursi potrebni za realizaciju projekta i bud`et projekta. Predlo`ene projekte dostavlja pomo}niku ministra najmanje 30 dana prije utvr|ivanja prijedloga programa rada Sektora. U~estvuje u upravljanju projektom i vr{i analizu svih faza u toku realizacije projekta. Pomo}niku ministra sedmi~no i mjese~no dostavlja izvje{taje o monitoringu i evaluaciji projekta sa akcentom na pra}enje nivoa realizacije i postignu}a u odnosu na planirano u domenu generalnog cilja, specifi~nih ciljeva, o~ekivanih rezultata, operativnog plana, finansijskog plana i odr`ivosti projekta i nakon njegovog zavr{etka, te predla`e mjere za pokretanje preventivnih i korektivnih akcija u cilju pobolj{anja sistema upravljanja kvalitetom projekta. Vr{i nadzor nad stru~nim radom i zakonito{}u rada upravitelja, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova. Nadzor vr{i kontinuirano po slu`benoj du`nosti i po zahtjevu stranke u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, a na osnovu godi{njeg i mjese~nog plana aktivnosti utvr|enih od strane pomo}nika ministra Sektora. Vr{i izradu plana monitoringa i mjerenja procesa nadzora. O izvr{enom nadzoru du`an je sa~initi zapisnik, dati nalaz i mi{ljenje, te izvr{iti analizu nalaza i dati preporuke za pobolj{anje, a po potrebi preduzeti i druge mjere prema Zakonu o upravnom postupku. Vr{i izradu sedmi~nih i mjese~nih izvje{taja o izvr{enom nadzoru nad radom upravitelja i nad radom fondova koje dostavlja pomo}niku ministra, a koji sadr`e prijedlog mjera za pobolj{anje rada upravitelja i fondova, te predla`e mjere za pokretanje preventivnih i korektivnih akcija u cilju pobolj{anja sistema upravljanja kvalitetom u procesu nadzora.Vr{i izradu elaborata, studija, analiza i izvje{taja koji se odnose na programske i vanprogramske aktivnosti Ministarstva. Vr{i izradu tenderske dokumentacije u cilju provo|enja procedure javnih nabavki roba, usluga i radova koji se odvijaju u ugovornom organu. U~estvuje u izradi nacrta programa rada Sektora. U~estvuje u izradi analize i plana potrebnih finansijskih sredstava u Bud`etu Kantona Sarajevo neophodnih za nesmetano odvijanje programskih aktivnosti Sektora. U~estvuje u izradi godi{njeg izvje{taja o radu Sektora. Vodi mjese~ne i godi{nje izvje{taje o svom radu, a prema utvr|enom planu rada koje mu odredi pomo}nik ministra, te iste dostavlja pomo}niku ministra i obavlja druge poslove koje mu odredi pomo}nik ministra. Prilikom obavljanja svih poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta dr`avni slu`benik je obavezan da primjenjuje i unapre|uje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvr|ene ciljeve kvaliteta, primjenjuje Poslovnik kvaliteta sa Katalogom procesa Ministarstva broj: 27-19 i Radna uputstva: RU.4.2-02-01 „Uputstvo za formu DSUQ“, RU.4.2-02-02 „Ozna~avanje DSUQ“, RU.4.2-0203 „Distribucija i arhiviranje DSUQ“, RU.4.2-02-04 „Uputstvo za rad sa dokumentima do predaje na arhiviranje“ i „Smjernice za sadr`aj, osnovne elemente i prijavu projekata za finansiranje/sufinansiranje iz bud`eta KS“. 03. Opis poslova: Vr{i inspekcijski nadzor nad provo|enjem zakona, drugih propisa i op}ih akata nad upraviteljima, prinudnim upraviteljima, predstavnicima eta`nih vlasnika i eta`nim vlasnicima, po slu`benoj du`nosti i na zahtjev stranaka, odre|uje upravne mjere u vr{enju inspekcijskog nadzora, izdaje prekr{ajni nalog i pokre}e prekr{ajni postupak, prati i preduzima radnje za njihovo izvr{enje, prati stanje u oblasti koja je predmet inspekcijskog nadzora i preduzima odgovaraju}e preventivne aktivnosti u cilju spre~avanja {tetnih posljedica zbog nepostupanja u skladu sa propisima. Dostavlja pomo}niku ministra sedmi~ne i mjese~ne izvje{taje i godi{nji izvje{taj o broju izvr{enih inspekcijskih nadzora, preduzetim upravnim mjerama u vr{enju inspekcijskog nadzora, te o utvr|enom stanju sa prijedlogom mjera koje bi trebalo preduzeti radi otklanjanja utvr|enih nepravilnosti. U~estvuje u izradi nacrta programa rada Sektora, u~estvuje u izradi analize i plana potrebnih finansijskih sredstava u Bud`etu Kantona Sarajevo, neophodnih za nesmetano odvijanje programskih aktivnosti Sektora, u~estvu-

- 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 2 (dva) izvr{ioca

AMBASADA JAPANA BOSNA I HERCEGOVINA RADNO MJESTO: Projekt koordinator za „Grant Assistance for Grass-Roots Human Security Projects“............................................................. 1 koordinator AMBASADA JAPANA TRA@I: Koordinatora sa radnim iskustvom u me|unarodnoj ili nevladinoj organizaciji i koji je dobar poznavalac engleskog jezika (govor i pisanje). VRSTA ZAPOSLENJA: Jednogodi{nji radni odnos APLIKACIJA ZA POSAO MORA DA UKLJU^UJE: Curriculum Vitae na engleskom jeziku sa mogu}im dodatnim dokazima/dokumentima. Potvrda o zavr{enom fakultetu, Uvjerenje fakulteta o polo`enim ispitima sa ocjenama. APLIKACIJE ZA POSAO POSLATI PO[TOM NA: AMBASADA JAPANA U BOSNI I HERCEGOVINI Bistrik 9, 71000 Sarajevo Tel: +387 33 277 500 Fax: +387 33 209 583 ROK PRIJAVE: Aplikanti koji smatraju da zadovoljavaju zahtjeve za ovaj posao mogu poslati gore navedene dokumente po{tom najkasnije do 13. marta 2009. Aplikanti koji zadovolje kroz provjeru dokumenata bi}e kontaktirani od strane Ambasade 17. marta 2009 i imat }e razgovor/intervju 18. marta 2009.

je u izradi godi{njeg izvje{taja o radu Sektora, vodi mjese~ne i godi{nje izvje{taje o svom radu, a prema utvr|enom planu rada koje mu odredi pomo}nik ministra, te iste dostavlja pomo}niku ministra i obavlja druge poslove koje mu odredi pomo}nik ministra. Prilikom obavljanja svih poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta dr`avni slu`benik je obavezan da primjenjuje i unapre|uje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvr|ene ciljeve kvaliteta, primjenjuje Poslovnik kvaliteta sa Katalogom procesa Ministarstva broj: 27-19 i Radna uputstva: RU.4.2-02-01 „Uputstvo za formu DSUQ“, RU.4.202-02 „Ozna~avanje DSUQ“, RU.4.2-02-03 „Distribucija i arhiviranje DSUQ“, RU.4.2-02-04 „Uputstvo za rad sa dokumentima do predaje na arhiviranje“ i „Smjernice za sadr`aj, osnovne elemente i prijavu projekata za finansiranje/sufinansiranje iz bud`eta KS“. 04. Opis poslova: Vodi upravni postupak i rje{ava u najslo`enijim upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak), a po zahtjevima stranaka ili po slu`benoj du`nosti obezbje|uje potpuno, pravilno i zakonito vo|enje postupka, prima stranke u predmetima koje vodi, daje ogovore na apelacije podnesene Ustavnom sudu BiH, u~estvuje u izradi nacrta godi{njeg programa rada odjeljenja, u~estvuje u izradi analize potrebnih finansijskih sredstava u Bud`etu Kantona Sarajevo, neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti odjeljenja, u~estvuje u izradu mjese~nog i godi{njeg izvje{taja o radu odjeljenja i godi{njeg izvje{taja o upravnom rje{avanju, vodi mjese~ne i godi{nje izvje{taje o svom radu, a prema utvr|enom planu rada koje mu odredi {ef odjeljenja i iste dostavlja {efu odjeljenja. Obavlja i druge poslove koje mu odredi {ef odjeljenja.Prilikom obavljanja svih poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta dr`avni slu`benik obavezan je da primjenjuje i unapre|uje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvr|ene ciljeve kvaliteta, primjenjuje Poslovnik kvaliteta sa Katalogom procesa Ministarstva broj: 27-19 i Radna uputstva: RU.4.2-02-01 „Uputstvo za formu DSUQ“, RU.4.2-02-02 „Ozna~avanje DSUQ“, RU.4.2-02-03 „Distribucija i arhiviranje DSUQ“, RU.4.2-02-04 „Uputstvo za rad sa dokumentima do predaje na arhiviranje“ i „Smjernice za sadr`aj, osnovne elemente i prijavu projekata za finansiranje/sufinansiranje iz bud`eta KS“. Uslovi: pored op{tih uslova, predvi|enih ~l.25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS - VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci Za poziciju 02: - VSS - VII stepen, zavr{en elektrotehni~ki ili ma{inski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci Za poziciju 03: - VSS - VII stepen, zavr{en arhitektonski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci - polo`en stru~ni inspektorski ispit Za poziciju 04: - VSS - VII stepen, zavr{en pravni fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, 3. dokaz o polo`enom stru~nom inspektorskom ispitu za poziciju 03 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo , ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba. Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavanju uslove konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Kandidat koji bude izabran na poziciji 03, a nema polo`en stru~ni inspektorski ispit, isti je du`an polo`iti kada se za to steknu Zakonom utvr|eni uslovi. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa. Tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avih slu`benika u Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. DIREKTOR Dr. sc. Enver I{eri}

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

19

PC „Krajina“ u Banjoj Luci

SARAJEVO Incident u pritvorskoj jedinici na Sudu BiH

Zavodski policajac no`em dva puta ubo komandira
Husein Hajdarevi} zadobio rane na le|ima i trbuhu Policajac Sa{a Sabljak priveden Ispituju se motivi napada
Husein Hajdarevi} (52), komandir pritvorske jedinice na dr`avnom nivou, ranjen je ju~er na radom mjestu, u prostorijama pritvorske jedinice smje{tene u zgradi Suda BiH. Njemu je dva uboda no`em nanio zavodski policajac Sa{a Sabljak, koji je nakon napada priveden.

Provaljeno u {est kancelarija
U centru Banje Luke prekju~er je izvr{ena provala u {est kancelarija u Poslovnom centru „Krajina“, ~ime je pri~injena materijala {teta od 3.300 KM. Policija je utvrdila da je nepoznati izvr{ilac silom otvorio ulazna vrata na kancelarijama „Pavlovi} turs’’, „Jeli} turs’’, „Markus turs’’, „Rojal turs’’, „Rale turs’’ i auto{kole „Ili}’’, te u{ao u navedene kancelarije. Iz kancelarije „Pavlovi} turs’’ ukradeno je 700 KM, iz kancelarije „Jeli} turs’’ 2.000 KM i iz kancelarije „Rale turs’’ 600 KM. Operativni rad na identifikaciji izvr{ioca i rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela je u toku, saop}ila je V. S. banjalu~ka policija.
(Foto: M. Lugi})

Poslovni centar Krajina na meti lopova

Bio na bolovanju
Incident se desio oko 10 sati, a povrije|eni Hajdarevi} prevezen je u CUM bolnice Ko{evo. - Pacijent je dovezen u 10.45 sati sa ubodnim ranama na le|ima i trbuhu. Rane su povr{inske i nisu o{te}eni unutra{nji organi. Smje{ten je na Kliniku za abdominalnu hirurgiju - rekla je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Marina Baki}, portparol Ministarstva pravde BiH, u ~ijoj je nadle`nosti pritvorska jedinica na dr`avnom nivou, potvrdila nam je da je zavodski policajac nanio tjelesne povrede komandiru, a motiv napada, kako je navela, zasad nije poznat. Saznajemo da je Sa{a Sabljak ve} izvjesno vrijeme bio na bolovanju, a ju~er ujutro je do{ao na posao kako bi donio doznake. Prema nezvani~nim informacijama, on je, navodno, tra`io invalidsku penziju, ali mu nadre|eni nisu `eljeli udovoljiti tom zahtjevu.

Nakon pronalaska bebe u Sarajevu

Napad se desio u prostorijama pritvorske jedinice

(Foto: N. Bo`ovi})

Ju~er je, kako nam je re~eno, do{av{i na radno mjesto, na {efa nasrnuo u nervnom rastrojstvu, a napadu nije prethodila nikakva sva|a me|u njima.

Pro{ao detektor
Zasad je nepoznanica otkud policajcu no`, jer je prilikom ulaska u pritvorsku jedinicu pro{ao redovnu kontrolu i detektor na metal, na kojem nije primije}eno ni{ta sumnjivo. Saznajemo da je

Sabljak nakon incidenta smiren i uspavan. Pripadnici SIPA-e i dr`avni tu`ilac obavili su uvi|aj kojim }e biti utvr|ene ta~ne okolnosti pod kojima je do{lo do ovog nemilog doga|aja. U Ministarstvu pravde BiH isti~u da je ovo prvi ovakav slu~aj. Ranije nije zabilje`en nijedan incident ni me|u pritvorenicima, a ni me|u uposlenima u pritvorL. S. skoj jedinici.

Izno{enje mrtve bebe

Obdukcija potvrdila prirodnu smrt
Izvr{enom obdukcijom tijela mu{ke bebe stare 15 dana utvr|eno je da se radilo o prirodnoj smrti. Obdukciju je izvr{io sudski vje{tak medicinske struke Nermin Sarajli}, koji je potvrdio da su uzeti uzorci poslani na analizu kako bi se utvrdio ta~an uzrok smrti. Beba je prona|ena prekju~er mrtva u ku}i, te je porodica o slu~aju obavijestila policiju. Po{to je ljekar mrtvozornik izrazio sumnju, tijelo je poslano na D`. Ma. B. obdukciju.

Piroman iz Lakta{a ne miruje

Po drugi put podmetnut po`ar u osnovnoj {koli
Nepoznate osobe preksino} su podmetnule po`ar u Osnovnoj {koli u Lakta{ima u kojem je, prema prvim nezvani~nim informacijama, izgorjela kancelarija direktora, dio zbornice i dio kancelarije sekretara {kole. U posljednjih dvadesetak dana ovo je drugo podmetanje po`ara u Osnovnoj {koli „Mladen Stojanovi}“ u Lakta{ima. Zbog po`ara ju~er nije bilo nastave u ovoj {koli.

Spec
BOSANSKA GRADI[KA - Policijskoj stanici Bosanska Gradi{ka S. M. je prijavio da su nepoznate osobe provalile u njegove podrumske prostorije. Uvi|aj su izvr{ili policajci PS Bosanska Gradi{ka koji su utvrdili da su lopovi provalili vrata podruma i ukrali dva bicikla. Daljnja istraga je u toku.

20

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

21

FDS Edin Mulahasanovi}, direktor kompanije, za „Avaz“

Zbog akciza propao plan zapo{ljavanja
Ugro`ena doma}a proizvodnja Zadovoljni rezultatima poslovanja Nije trenutak za privatizaciju putem berze
Fabrika duhana Sarajevo planirala je u ovoj godini zaposliti izme|u 50 i 100 novih radnika, ali je, zbog uvo|enja novog Zakona o akcizama na cigarete, ovaj plan doveden u pitanje, ka`e za „Avaz“ direktor FDS-a Edin Mulahasanovi}. - Borili smo se posljednjih osam mjeseci onoliko koliko smo mogli. Upozoravali smo da ovaj potez ne}e donijeti ni{ta dobro Fabrici cigareta, ali ni za 15.000 malih proizvo|a~a duhana. Strani lobiji ne mogu podnijeti da su doma}e cigarete jeftinije od njihovih i `ele nas ugu{iti - ka`e Mulahasanovi}.
Gra|evinarstvo: Za{tita interesa

Zajedni~ki protiv ekonomske krize

Gra|evinari iz FBiH osnivaju kompaniju
Suvlasni~ki odnos imat }e skoro 40 firmi
Skoro 40 gra|evinskih firmi iz Federacije BiH, koje na osnovu deta{mana djeluju na prostoru ovog entiteta i Njema~ke, osnovat }e zajedni~ku kompaniju kako bi lak{e osiguralo nove poslove i za{titilo svoje interese u ekonomskoj krizi. Inicijativa je potekla od Privredne komore Federacije BiH, odnosno od BAG grupacije, koja ujedinjava firme s prostora Federacije BiH pri izvo|enju gra|evinskih radova u Njema~koj. Grupacija je osnovana u aprilu 2008. i okuplja 48 preduze}a. Cilj novog privrednog dru{tva BAG Group Consaltinga jeste da objedini firme radi efikasnog i profitabilnog poslovanja te radi za{tite sektora koji je najvi{e pogo|en ekonomskom krizom. - Osim toga, kompanija }e djelovati i prema komercijalnim bankama kako bi bio omogu}en {to

Sjedi{te u [tutgartu
Kako su nam kazali u PK FBiH, trenutno je u toku slanje upitnika firmama o stupanju u suvlasni~ki odnos u novoj kompaniji. Sjedi{te firme bit }e u [tutgartu, a nakon odgovora na upitnike, za mjesec }e biti poznat ta~an broj suvlasnika u novoj kompaniji. povoljniji i jednostavniji dolazak do novih kredita za nove investicije i projekte - re~eno nam je u PK FBiH. Vizija nove kompanije je i u~e{}e na tenderima u Bosni i Hercegovini i na inozemnom tr`i{tu, a predno{}u smatra mogu}nost prihvatanja kompletnih poslova od I. [m. investitora.

Monopolski polo`aj
On nagla{ava da se posljednjih nekoliko godina FDS bori za Zakon o akcizama kakav imaju zemlje okru`enja i koji ne bi doveo do monopolskog polo`aja nijednog proizvo|a~a duhana niti bi ugrozio doma}u proizvodnju. Govore}i o poslovnim rezultatiMulahasanovi}: Gu{e nas strani lobiji

Isplata dividendi
Mulahasanovi} ka`e da je Fabrika duhana Sarajevo posljednjih nekoliko godina ispla}ivala dividende svojim dioni~arima, a da su posljednje ispla}ene za 2007. godinu. - Kada je rije~ o 2008., jo{ je rano govoriti. Nadzorni odbor rasrpavljat }e o tome na nekoj od narednih sjednica, a odluku o raspodjeli dobiti iz 2008. morat }e donijeti prije sjednice Skup{tine, koja se mora odr`ati do 30. juna ka`e Mulahasanovi}.

ma koje je FDS i pored `estoke i nelojalne konkurencije na bh. tr`i{tu ostvario, Mulahasanovi} ka`e da su u Fabrici i vi{e nego zadovoljni. - Poslovnu 2008. godinu zavr{ili smo s 12,4 miliona maraka dobiti, {to je vi{e od na{eg plana. Zadovoljni smo, tim vi{e {to smo ove dobre rezultati postigli iako cijene svojih proizvoda nismo povisili ve} ~etiri godine - ka`e Mulahasanovi}.

Potcijenjene dionice
Agencija za privatizaciju Federacije BiH napravila je Program rada za ovu godinu, prema kojem je planirano da 39,9 posto dr`avnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo bude privatizirano putem berze. O ovom planu Mulahasanovi}

ka`e da sada nije trenutak za prodaju na berzi, prije svega zato {to je situacija na tr`i{tu kapitala katastrofalna. - Ovo se ne odnosi samo na Sarajevsku berzu nego na cijelo svjetsko tr`i{te. Na{a dionica je apsolutno potcijenjena uprkos dobrom poslovanju. Nominalna vrijednost dionice FDS-a iznosi 180 KM, dok je tr`i{na oko 70 maraka. Ukupni berzanski kapital Fabrike u dionicama iznosi 33 miliona maraka. Ako znamo da je na{ nominalni kapital oko 220 miliona KM, onda je sve jasno nagla{ava Mulahasanovi}. On ka`e da nije za prodaju dr`avnog kapitala ni u jednoj kompaniji, a ne samo u FDS-u, sve dok berze pokazuju ovako katastrofalne I. [MIGALOVI] podatke.

Iz viso~ke Kovine

Nema ni otkaza ni novca od Vlade FBiH
Povodom informacije da je ~ak 220 radnika u Kovini Visoko i @eljezari Vare{ dobilo otkaze, direktor viso~ke firme Vlado Anu{i} ka`e da su kod njih zaposlena 103 radnika i da nijedan od njih nije otpu{ten. Prema njegovim rije~ima, takve dezinformacije {tete ugledu i poslovanju firme. Kada je rije~ o te{ko}ama s kojima se Kovina susre}e, Anu{i} navodi problem s Vladom Federacije BiH, koja im jo{ nije uplatila skoro 300.000 KM za izvr{ene radove na mostovima na dionici autoputa Visoko - Kakanj.

Istra`ivanje Agencije za mjerenje kvaliteta usluga

Prodava~i u BiH najneljubazniji
Posljednje mjesto na{a zemlja preuzela od Crne Gore
Bosna i Hercegovina je na posljednjem mjestu u regionu prema kvalitetu pru`anja usluga, podaci su Agencije za mjerenje i unapre|enje kvaliteta usluga GSM BiH. Istra`ivanja su ura|ena na 1.050 mjesta, odnosno u autosalonima, turisti~ko-ugostiteljskim objektima, bankama, maloprodajnim objektima, benzinskim pumpama i supermarketima u zemljama biv{e Jugoslavije i Bugarske. Kriteriji za dobre usluge bile su pozdrav, `elja kupaca, predstavljanje proizvoda, nu|enje dodatnog proizvoda, zahvala na posjeti. Prema dobivenim rezultatima, Bugarska ima najbolje usluge, dok je na{a zemlja preuzela od Crne Gore pro{logodi{nje zadnje mjesto. Najve}i napredak u kvalitetu imali su autosaloni, jer je recesija pokazala jak utjecaj na autoindustriju zbog ~ega je pove}an trud za pridobivanje novih kupaca, a slijede ih turizam, banke, benzinske pumpe, dok su supermarketi na posljednjem mjestu.

Spec
LUKAVICA - Slovenski trgova~ki lanac Tu{ otvorit }e 11. marta u Lukavici svoj najve}i prodajni centar u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost ovog centra, koji se prostire na 16.200 kvadratnih metara, iznosi skoro 34 miliona maraka, a bit }e zaposleno vi{e od 120 radnika.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.955.830 0.986170 1.199.988 26.284.496 0.069582 0.261854 0.616411 1.592.214 0.565032 0.217909 0.166555 1.332.882 0.861342 2.192.068 1.541.271 0.043080 2.063.092 1.955.830 0.988642 1.202.995 26.350.372 0.069756 0.262510 0.617956 1.596.205 0.566448 0.218455 0.166972 1.336.223 0.863501 2.197.562 1.545.134 0.043188 2.068.263 1.955.830 0.991114 1.206.002 26.416.248 0.069930 0.263166 0.619501 1.600.196 0.567864 0.219001 0.167389 1.339.564 0.865660 2.203.056 1.548.997 0.043296 2.073.434

Najgora usluga u supermarketima

22

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

biznis

KONCESIJE Austrijanci preduhitrili Vladu u Beogradu

SAD: Posao sve nesigurniji

Kako su PORR i Alpina izigrali Srbiju
Be~ki sud spasio konzorcij od pla}anja koncesione garancije, koja je deponovana kao osiguranje za gradnju autoputa Horgo{ - Po`ega
Austrijski konzorcij AlpinaPorr tra`io je od suda da stopira isplatu garancije preduhitriv{i Vladu Srbije, koja je dan uo~i isteka garancije uputila zahtjev za naplatu, javlja B92. Nadle`ni sud u Be~u zabranio je Bank Austriji da Srbiji isplati 10 miliona eura koncesione garancije, deponovane kao osiguranje za gradnju autoputa Horgo{ - Po`ega. ne va`iti - ka`e Mahmud Bu{atlija, konsultant za investicije. No, kako je sud zabranio banci da isplati novac, on postavlja pitanje kakvu je garanciju koncesionar deponovao i {ta Srbija uop}e ima u posjedu na ime tog posla. Poka`e li se da su u pravu, to }e biti najlo{iji mjesec prema broju izgubljenih radnih mjesta od po~etka ove recesije u decembru 2007. godine. Tako|er, to bi mogao biti najve}i mjese~ni gubitak radnih mjesta od oktobra 1949. - Tempo otpu{tanja je brz i pobjesni. Jo{ smo u zubima recesije, a njen ugriz jo{ nimalo ne popu{ta - ocjenjuje glavni ekonomist PNC Finance Services Groupa Stjuart Hofman (Stuart Hoffman).

Podaci za dva mjeseca 2009.

U SAD otkaze dobilo 1,2 miliona radnika
Kre{u}i tro{kove poslovanja u nastojanju da pre`ive recesiju, ameri~ke kompanije pothranjuju je jo{ ve}im otpu{tanjima radnika unose}i time nesigurnost me|u onima koji jo{ imaju posao, kao i me|u onima koji ga o~ajni~ki tra`e, prenosi Business. Ekonomisti procjenjuju da su pro{log mjeseca ameri~ki poslodavci otpustili 648.000 radnika nakon {to ih je u januaru 598.999 ostalo bez posla.

Serija gre{aka
Bu{atlija je uvjeren da se sve to ne bi de{avalo da su od samog po~etka po{tovani uvjeti tendera. Prvobitno je, podsje}a Bu{atlija, bilo predvi|eno da koncesionar prilo`i garanciju u iznosu od 10 posto od vrijednosti posla, {to je skoro 150 miliona eura. Umjesto toga, uvjeti su promijenjeni i austrijski konzorcij dostavio je samo deset miliona eura. - To im je omogu}ilo da se lagodno pona{aju, da name}u svoja pravila i da tra`e promjenu osnovnog koncesionog ugovora - ka`e Bu{atlija. Kako koncesionar do 31. decembra nije zatvorio finansijsku konstrukciju, ugovor nije stupio na snagu pa, prema slovu ugovora, nije obavezuju}i ni za jednu stranu.

Bezvrijedna garancija?
Alpina i PORR nisu osigurali pare i zapo~eli radove do dogovorenog roka, 31. decembra pro{le godine, ali su, u me|uvremenu, kod be~kog suda uspjeli isposlovati stavljanje privremene mjere zabrane raspolaganja novcem do okon~avanja spora s Vladom Srbije. Tako su Alpina i PORR preduhitrili Vladu Srbije, koja je 30. januara, dan uo~i isteka garancije, uputila zahtjev za naplatu garancije. Prvobitna bankarska garancija, koja je polo`ena kod Bank Austria pri potpisivanju ugovora, istekla je 30. aprila pro{le godine i tada je zamijenjena novom, kod

Autoput Horgo{ - Po`ega: Prekrupan zalogaj za austrijske firme

Berzanski barometar za 6. 3. 2009. godine

Euro/Dolar

1,2627 1,17%

Nafta 45,10 $ po barelu Zlato 939,60 $ po unci 0,62% 2,91%

UniCredit banke, s rokom va`enja do 31. januara ove godine. - Pod uvjetom da je koncesionar deponovao neopozivu garanciju za izvr{avanje posla, nemogu}e ju je osporiti poslije neispunjavanja tenderskih uvjeta i nepo{tovanja ugovora. Drugim rije~ima, garancija mora biti ispla}ena nakon {to ugovor presta-

biznis

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

23

Trgovanje 712.355 KM

TR@I[TE KAPITALA Biv{i divovi u te{kom nokautu

Dionica Citigroupa u korpi „sve po dolar“
Siguran znak zaista duboke recesije je trenutna situacija, u kojoj proizvodi nekih od najve}ih svjetskih kompanija ko{taju vi{e nego njihove dionice
Dionica ameri~kog Citigroupa Inc., donedavno najve}e svjetske banke prema tr`i{noj vrijednosti, u ~etvrtak je prvi put pala ispod jednog dolara u trgovanju na Njujor{koj berzi NYSE. Ulaga~i gube povjerenje da se dionica mo`e oporaviti nakon vi{e od 37,5 milijardi dolara gubitaka i ponovne vladine akcije spasavanja.

Radna sedmica zavr{ena minusom
Vanredna aukcija popravila promet Vanberzanska transakcija
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 712.355 maraka, a u sklopu 75 transakcija prometovano je ukupno 24.448 dionica. Promet na zvani~noj kotaciji iznosio je 1.154 KM, me|u fondovima 1.815 KM, a na slobodnom tr`i{tu 696.365 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`ile su dionice Soko RKT iz Mostara, od 22,22 posto, s devet na 11 KM i uz promet od 2.090 maraka, dok je najve}i dnevni pad registrirao Unis mor iz Bugojna, od 85,37 posto, sa 4,10 na 0,60 KM, uz promet od 2.340 maraka. Odr`ana je vanredna aukcija dionicama Dobrinje iz Ilid`e, a

Vrijednost indeksa
BIFX 0,95% 1.607,10 809,98 SASX-10 0,16%

u okviru jedne transakcije prometovano je 12.800 dionica u vrijednosti od 614.400 maraka. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljena je transakcija dionicama Pobjede iz Te{nja u vrijednosti od 13.020 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,95 posto, na 1.607,10 poena, dok je vrijednost indeksa slobodnog tr`i{ta SASX-10 potonula za 0,16 posto i sada iznosi 809,98 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Strmoglavi padovi
Citigroupova dionica preksino} je zavr{ila s padom od 13 procenata, na 98 centi, dok se od po~etka godine strmoglavila za 85 posto, ~ime joj je tr`i{na vrijednost oborena na 5,5 milijardi dolara, izvijestila je agencija Bloomberg. - Napokon dionice Citigroupa mo`ete kupiti u trgovini „Sve po dolar“ - izjavila je Dajana Garnik (Diane Garnick), strateg investicijskog fonda Invesco Ltd. u Njujorku za ulaganja, a koji upravlja imovinom od 354 milijarde dolara. Citigroup je samo jedna od brojnih renomiranih ameri~kih kompanija ~ije se dionice danas mo-

Kursna lista SASE na dan 6. 3. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
9,98 8,16 2,98 3,23 3,50 3,59 1,05 16,02 13,35 1,80 5,00 108,00 26,99 21,90 3,60 49,96 6,18 30,00 11,00 0,60

Promjena kursa (%)
-0,10 -4,90 0,46 -4,44 -4,11 -4,77 -19,23 0,46 5,12 1,69 0,00 -3,57 10,17 -1,42 0,00 -3,92 -0,80 1,01 22,22 -85,37

Koli~ina
114 2 366 100 63 50 780 2.940 11 11 1.276 20 140 527 260 38 30 86 190 3.900

Vrijednost
1.137,72 16,32 1.092,10 323,00 220,50 179,50 819,00 47.097,11 146,85 19,80 6.380,00 2.160,00 3.779,00 11.534,13 936,00 1.898,61 185,40 2.580,00 2.090,00 2.340,00

Broj transakcija
3 1 4 2 3 1 2 18 1 1 3 2 2 11 1 2 1 1 1 2

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF BOSFIN D.D. SARAJEVO (K2) IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR IF MI GROUP DD SARAJEVO BNT HIDRAULIKA D.D. NOVI TRAVNIK BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO FEROELEKTRO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BIH MPI MLIN D.D. USTIKOLINA POSTBANK BH D.D. SARAJEVO ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO SIPOREX D.D. TUZLA SOKO RKT D.D. MOSTAR UNIS MOR DD BUGOJNO

KOTACIJA FONDOVA

US Airways: Za dionicu putnik u avionu mo`e dobiti dvije kafe

Pad s prvog na 184. mjesto
Na svom vrhuncu, potkraj 2006. godine, dionica Citigroupa vrijedila je 55,70 dolara, a tr`i{na vrijednost banke iznosila je 277,2 milijarde dolara. Sada je 184. banka na svijetu prema tr`i{noj vrijednosti.

gu dobiti po cijeni kikirikija, ali se mnogi pitaju predstavlja li njihova kupovina sada `ivotnu priliku za ulaganje ili najve}u klopku za novac nakon Velike depresije. [ta vi{e ko{ta - svje}ica za auto ili dionica automobilskog diva General Motorsa, sedmi~ni primjerak „New York Timesa“ ili dionica te novinske kompanije, toster General Electrica ili njegova dionica? Siguran znak zaista duboke recesije je trenutna situacija, u kojoj proizvodi nekih od najve}ih svjetskih kompanija ko{taju vi{e nego njihove dionice. Danas se dionica najve}e gra|evinske kompanije u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama Hovnaniana mo`e dobiti za 96 centi, za manje nego {to ko{taju re-

zervni klju~evi za vrata ku}a koje grade.

SLOBODNO TR@I[TE

Svje}ica i toster
Od po~etka 2007. dionicama kompanija u svim sektorima korigirane su cijene. Tako je dionica General Motorsa pala s 30,3 na 2,22 dolara, {to je manje od cijene standardne svje}ice. Dionica „New York Timesa“ pala je s 24,27 na 3,95 dionica, dok nedjeljno izdanje lista ko{ta 4,0 dolara. Dionica General Electrica pojeftinila je s 30,3 na 9,08 dolara, dok njen toster ko{ta 12 dolara. Cijena dionice ameri~ke aviokompanije US Airways potonula je s 53,89 na 3,66 dolara, dok dvije kafe na doma}em letu ko{taju ~etiri dolara.

Promet 167.916 maraka

Akcija Telekoma Srpske ispod jedne marke
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 35 transakcija ostvaren promet od 167.916 KM, a najve}i je obavljen akcijama Telekoma Srpske, u iznosu od 101.408 maraka. Zbog gubitka od 0,9 posto, akcija Telekoma pala je na cijenu ispod jedne marke. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Euroinvestmenta, od 2.939 maraka, uz pad cijene od 2,51 posto. Nijedan fond nije zabilje`io rast cijene, a gubitnik dana bio je Zepter s padom od 2,81 posto. Najve}i skok cijene imale su

Crne prognoze Evropske centralne banke

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,20% 0,81% 908,59 1.320,12

Recesija u 2009. bit }e te`a nego {to mislimo
Ekonomija eurozone zabilje`it }e u ovoj godini mnogo sna`niji pad nego {to se ranije prognoziralo, a u 2010. trebao bi uslijediti tek blagi oporavak, procijenila je Evropska centralna banka (ECB), prenose agencije. U novim tromjese~nim prognozama stru~njaci ECB-a predvi|aju pad BDP-a eurozone u rasponu od 2,2 do 3,2 posto u ovoj godini, u odnosu na ranije prognozirane stope rasta od minus jedan do nula posto. U 2010. eurozona bi mogla ponovno zabilje`iti rast privrednih aktivnosti, pri ~emu se prognoze ECB-ovih ekonomista kre}u od minus do plus 0,7 posto. To je, ipak, znatno ni`e od decembarske prognoze o pozitivnim stopama rasta u rasponu od 0,5 do 1,5 posto. Predsjednik ECB-a @an-Klod Tri{e (Jean-Claude Trichet) nije isklju~io mogu}nost da kamatne stope te banke budu ponovo sni`ene nakon {to su prekju~er skresane na rekordno nizak nivo od 1,5 posto. - Nismo unaprijed odlu~ili da smo na najni`em nivou - rekao je Tri{e. Prema njegovim rije~ima, inflacija u zoni eura znatno je sni`ena i o~ekuje se da ostane znatno ispod dva procenta u 2009. i 2010. godini.

obveznice stare devizne {tednje, od 0,21 posto, a pad Univerzal iz Bijeljine, od 20 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,2 posto, na 908,59 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,81 posto i sada iznosi 1.320,12 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 6. 3. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena u% Maks. cijena Min. cijena Ukupan promet (KM)
42.456,53 2.550,00 101.408,51 2.939,56 3.568,00 2.435,70 9.081,91

Meridian a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modrièa Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka Jelšingrad FMG a.d. Gradiška Put GP a.d. Istoèno Sarajevo Republika Srpska - stara devizna štednja

BERZANSKA KOTACIJA 1,07 -2,73 0,17 0
0,99 -0,9

1,07 0,17 1 3,89 0,8 0,69 87,0001

1,07 0,17 0,98 3,88 0,8 0,69 86,64

KOTACIJA FONDOVA 3,88 -2,51 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE 0,8 0
0,69 86,8052 0 0,21

Tri{e: Kamatne stope mogu biti jo{ sni`ene

24

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

globus

PLIN Osigurano daljnje snabdijevanje Evrope

Putin zaprijetio krizom, „Naftogaz“ podmirio dug
Ruski premijer upozorio i da akcije specijalaca u „Naftogazu“ mogu izazvati poreme}aje u isporuci plina
Ukrajinski „Naftogaz“ platio je cjelokupan dug za potro{eni ruski plin u februaru, ~ime je sprije~ena nova plinska kriza, javile su agencije. Ruski „Gazprom“ potvrdio je da je stigla uplata novca za plin koji je u februaru isporu~en Ukrajini. Ruska kompanija ranije je saop}ila da ukupna dugovanja Ukrajine za februar iznose 360 miliona dolara. Ruski premijer Vladimir Putin upozorio je da }e isporuke plina Ukrajini i dalje Evropi biti ponovo prekinute ako Kijev do subote ne plati ra~un za februar. Novo Putinovo upozorenje stiglo je tek ne{to vi{e od mjesec od okon~anja plinske krize koja je u vrijeme najve}ih hladno}a pogodila vi{e od pola Evrope. U srijedu su naoru`ani ukrajinski obavje{tajci pretresli sjedi{te „Naftogaza“ u potrazi za originalnim kupoprodajnim ugovorom o

Zabrinutost Brisela
I Brisel je izrazio zabrinutost zbog zbivanja u Ukrajini i na relaciji Moskva-Kijev. Predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Baroso (Jose) rekao je da bi odnosi EU s Rusijom i Ukrajinom mogli trpjeti ukoliko spor dvije zemlje o pla}anju isporu~enog plina dovede do nove krize.
Putin: Unutra{nje pitanje
(AFP)

plinu koji je ukrajinska premijerka Julija Timo{enko u januaru potpisala s Moskvom. Akcija tajnih slu`bi upozorava na novo zao{travanje odnosa izme|u premijerke i ukrajinskog predsjednika Viktora Ju{~enka jer su sigurnosne slu`be pod njegovim nadzorom.

Putin je upozorio da akcije specijalaca u „Naftogazu“ mogu izazvati poreme}aje u isporuci ruskog plina. - Smatramo da je ono {to se zbiva u Ukrajini unutra{nje pitanje, ali moramo skrenuti pa`nju na mogu}e posljedice - kazao je Putin.

Gorba~ov za AP

Ubijen zvani~nik

Ujedinjena Rusija je poput komunista
Posljednji ~elnik Sovjetskog saveza Mihail Gorba~ov uporedio je vladaju}u stranku Ujedinjena Rusija Vladimira Putina s biv{om Komunisti~kom partijom SSSR-a. - Ujedinjena Rusija je stranka birokrata i lo{ija verzija Komunisti~ke partije Sovjetskog saveza kazao je Gorba~ov za AP . Stranka, koju predvodi biv{i predsjednik i sada{nji premijer Putin, ima dvotre}insku ve}inu u parlamentu. Osvr}u}i se na globalnu ekonomsku krizu, Gorba~ov je kazao da je ona pokazala da bi kapitalizam trebalo nadograditi nekim elementima iz socijalisti~kog sistema.

Belajev prona|en mrtav u stanu
Savjetnik zamjenika predsjednika Dume, donjeg doma ruskog parlamenta, prona|en je mrtav u svom stanu u Moskvi s vi{e ubodnih rana, prenijela je agencija Interfaks saop}enje policije. Policija je prona{la tijelo Alekseja Belajeva, savjetnika Aleksandra Babakova, nakon {to se nije pojavio na poslu s va`nim dokumentima, navodi ruska agencija. Nije precizirano o kakvim se dokumentima radi. Babakov je jedan od deset zamjenika predsjednika Dume, koju kontrolira vladaju}a Jedinstvena Rusija.

Gorba~ov: Stranka birokrata

(AP)

Izvje{taj obavje{tajne slu`be MI5

Britanija vrvi ruskim {pijunima
Direktor britanske obavje{tajne slu`be MI5 D`onatan Evans (Jonathan) saop}io je da Britanija vrvi ruskim {pijunima i da ova agencija njihovom pra}enju mora posvetiti veliku koli~inu „opreme, novca i osoblja“. U izvje{taju se navodi da je ubistvo Aleksandra Litvinenka, biv{eg agenta KGB-a koji je prebjegao u Veliku Britaniju, dovelo do zna~ajnog zahla|enja odnosa dvije zemlje, a po{to rusko obavje{tajno djelovanje na britanskom terenu ostaje na nivou iz vremena hladnog rata, MI5 i dalje tro{i ogromna sredstva da bi kontrirao tim poku{ajima {pijuna`e. Izvje{taj se bavi i pitanjem unutra{nje sigurnosti obavje{tajne slu`be, {to je postalo {kakljiva tema nakon seks-skandala u koji je bio uklju~en Maks Mozli (Max Mosley), predsjednik Me|unarodne automobilisti~ke federacije. Nakon tog skandala, otkriveno je da je jedna od `ena koje su „opslu`ivale“ Mozlija udata za agenta MI5.

globus

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

25

Hrvatsko-slovenski spor

Ren pozvao obje zemlje da prihvate pomo}
Evropska komisija od Slovenije i Hrvatske o~ekuje da }e prihvatiti ponudu o pomo}i posredni~ke grupe u rje{enju grani~nog spora i deblokadi hrvatskih pristupnih pregovora, izjavio je za Slovensku televiziju povjerenik za pro{irenje EU Oli Ren (Olli Rehn). Ren nije `elio odgovoriti na pitanje {ta misli o stajali{tu Slovenije da grani~no pitanje treba rije{iti do ulaska Hrvatske u EU, niti da li od Slovenije o~ekuje da odmah deblokira hrvatske pristupne pregovore, ~im se prihvati rad posredni~ke grupe. Ju~er je objavljeno i da je Hrvatska primila demar{ EU, koje je Zagrebu predalo ~e{ko predsjedni{tvo, ali to ne zna~i zatvaranje evropskih vrata Hrvatskoj nego poticaj za {to br`im otvaranjem poglavlja o pravosu|u i temeljnim pravima, kazao je u petak hrvatski ministar pravosu|a Ivan [imonovi}. [imonovi} je to izjavio na-

Ren: [turi odgovori

Klinton u Evropskom parlamentu

kon {to su neki mediji objavili vijest da je Hrvatska sedam dana tajila podatak da je iz EU stigao demar{ zbog topni~kih dnevnika, dodaju}i da nema tajni.

BRISEL Dr`avna tajnica SAD o novom po~etku s Moskvom

Uzeo 700.000 dolara Klinton: Obnavljamo namijenjenih obnovi Iraka odnose otvorenih o~iju
Postoji mnogo pitanja gdje se SAD i Rusija razilaze poput ruske intervencije u Gruziji pro{le godine ili plinske krize, istakla je Klinton
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) ju~er je sat razgovarala o ameri~koj politici s mladima iz Evropskog parlamenta u Briselu. Klinton je ustvrdila da obnavljanje dijaloga s Rusijom ne zna~i da Sjedinjene Dr`ave odustaju od podr{ke svojim saveznicima. - Ne `elimo da bude nesporazuma. Ulazimo u obnavljanje odnosa s Rusijom otvorenih o~iju kazala je Klinton, dodav{i da postoji veliki broj oblasti u kojima treba uspostaviti saradnju. Dr`avna tajnica tako|er je napomenula da postoji i mnogo pitanja gdje se SAD i Rusija razilaze poput ruske intervencije u Gruziji pro{le godine. - Vrlo smo zabrinuti i zbog kori{tenja energenata u svrhu zapla{ivanja - istakla je Klinton, aludiraju}i na plinski spor izme|u Ukrajine i Rusije. Klinton je izjavila da administracija Baraka Obame (Barack) ispituje teren u svojim diplomatskim odnosima prema Iranu i Siriji. - Okre}emo novi list i ula`emo sve napore da stvorimo vi{e partnera, a manje protivnika. Postoji mnogo izazova i prijetnji koje smo naslijedili i kojima se moramo pozabaviti, ali ima i dosta mogu}nosti - kazala je Klinton. Ona je najavila da planira pozvati Iran na me|unarodnu konferenciju o Afganistanu, koja }e najvjerovatnije biti odr`ana 31. marta. Klinton je navela da se jo{ ne zna da li }e Iran prisustvovati konferenciji, dodaju}i da je „na njima da odlu~e da li }e do}i ili ne“. Dvadesetosmogodi{nji oficir ameri~ke vojske Majkl Dang Ngujen (Michael Dung Nguyen) optu`en je za kra|u gotovo 700 hiljada dolara namijenjenih hitnoj obnovi u Iraku i Afganistanu. Optu`en je da je ukrao novac i poslao ga u SAD dok je slu`io u Iraku od aprila 2007. do februara ove godine. Navodno je novac potro{io na kupovinu luksuznih automobila, elektroni~ke opreme i namje{taja. Pred sudom koji ga tereti za kra|u vladinog vlasni{tva i pranje novca, rekao je da se ne osje}a kri-

Optu`en oficir ameri~ke vojske

vim. Tu`ila{tvo tvrdi da je Ngujen ukrao novac iz Cerpa, takozvane vre}e s novcem stvorene kako bi novac bio dostupan lokalnom zapovjedni{tvu u Iraku i Afganistanu za hitnu finansijsku pomo} te za potrebe obnove. Oficir je slao na ku}nu adresu u Oregonu snopove nov~anica od 100 dolara, a kada se vratio, otvorio je nekoliko bankovnih ra~una na koje je uplatio taj novac. Ako ga osude, mogao bi biti ka`njen i s 50 godina zatvora uz nov~anu od{tetu od 500 hiljada dolara.

U slovenskom rudniku stotine le{eva

Nakon optu`bi zbog dje~ije pornografije

Povu~en prijedlog

Taus podnio ostavku na strana~ke funkcije
Dugogodi{nji poslanik Bundestaga iz redova Socijaldemokratske partije (SPD) Jerg Taus (Joerg Tauss, 55), nakon optu`bi zbog dje~ije pornografije, podnio je ju~er ostavke na sve strana~ke funkcije, ali ne i na poslani~ku. - Ja sam nevin - rekao je Taus, u ~ijim su prostorijama istra`ni organi prona{li optere}uju}e fotografije dje~ije pornografije, tvrde}i da su one, zapravo, dio materijala koji mu je, kao politi~aru koji se godinama bavio pitanjem te scene, bio na raspolaganju. U svojim argumentima o nevinosti, Taus isti~e u pravi plan da se on, kao portparol SPD-a, odlu~no anga`irao za za{titu djece i za borbu protiv dje~ije pornografije. Bundestag je oduzeo poslani~ki imunitet Tausu.

Crkva stopirala zakon u Srbiji
Prijedlog zakona protiv diskriminacije, koji je Vlada Srbije donijela i uputila u skup{tinsku proceduru, povu~en je na zahtjev Srpske pravoslavne crkve (SPC) koja se protivi ~lanu u kojem se zabranjuje diskriminacija na temelju spolne opredijeljenosti. Kako je objavio B92, Srpska pravoslavna crkva potvrdila da je uputila primjedbe na zakon, a ministar rada i socijalnih pitanja Rasim Ljaji}, ~ije je ministarstvo bilo predlaga~, rekao je da je sporni zakon povu~en na telefonskoj sjednici Vlade kojoj on nije prisustvovao. Ljaji} je kazao da je SPC tra`ila povla~enje zakona radi dorade, ali i je ostalo nejasno o kakvim je doradama rije~.
Posmrtni ostaci ratnih zarobljenika
(AFP)

@rtve zazidane i ostavljene da umru
Slovenska policija ~uva ulaz u rudnik Barbarin rov u Hudoj Jami, mjestu nedaleko od La{koga, gdje su prona|eni posmrtni ostaci oko 300 ratnih zarobljenika i civila koje su, kako se pretpostavlja, partizani i komunisti likvidirali nakon zavr{etka Drugog svjetskog rata. Zvani~nici su saop}ili da su `rtve bile zavezane, zatvorene u rudarske jame, zazidane i ostavljene da umru, ili su im lobanje bile smrskane tupim predmetima. U prvoj otvorenoj jami prona|eno je 300 le{eva, a pretpostavlja se da u jo{ dvije jame ima oko 1.000 le{eva. Jo`e De`man, predsjednik slovenske Dr`avne komisije za istra`ivanje prikrivenih grobnica, ka`e da je ulaz u rudarsku jamu bio zatvoren s 400 kubika betona, drva i zemlje. - Sudska medicina re}i }e svoje, treba uzeti DNK. U jami su Hrvati i Slovenci, a vjerovatno ima i Srba i Crnogoraca - rekao je De`man.

Taus: Tvrdi da je nevin

(AFP)

Ukratko

26
STRAVI^NO Uhap{en par iz Francuske

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

globus

Sina sedam godina dr`ali zato~enog
El-Be{ir: Nalog za hap{enje

Dje~ak je od ro|enja boravio u jednoj sobi bez namje{taja Zdravstveno i odgojno zapu{ten Otac osumnji~en za zlostavljanje
Par iz Francuske uhap{en je pod sumnjom da je svog sedmogodi{njeg sina od ro|enja dr`ao zato~enog u jednoj od prostorija ku}e. Zasad policija za zlostavljanje dje~aka tereti njegovog oca. Kako prenose francuski mediji, Dilana (Dylan) su njegovi roditelji, 35-godi{nja Stefani M. (Stephanie) i 42godi{nji Frenk S. (Franck) godinama dr`ali zatvorenog u sobi u kojoj se ne nalazi ni{ta osim urinom natopljenog madraca. Socijalna slu`ba Dilana je prona{la slu~ajno. Posjetili su par kako bi im postavili pitanja vezana uz zapu{tanje njihovog mla|eg sina, 18-mjese~nog Matijasa (Mathias), kojeg nisu vodili ljekaru. Tada su otkrili da je Dilan u te{kom fizi~kom i psihi~kom stanju. Ima brojne infekcije, ali je pokazao zavidnu inteligenciju bez obzira na

Sudanska politika ne}e se mijenjati
KARTUM - Nalog za hap{enje Me|unarodnog krivi~nog suda ne}e utjecati na politiku sudanske vlade, poru~io je sudanski predsjednik Omar el-Be{ir na sastanku s ~lanovima svoje stranke i opozicije. Sud je izdao nalog za hap{enje El-Be{ira (65), optu`enog za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti u Darfuru.

Mjere {tednje u Skup{tini Srbije
BEOGRAD - U Skup{tini Srbije mjere {tednje obuhvataju ukidanje dnevnica za dolazak na sjednice zastupni~kih klubova i odbora u kojima oni nisu ~lanovi, a kao najzanimljiviji potez pokazuje se uskra}ivanje cijele dnevnice zastupniku koji je u parlamentu bio samo ujutro. Tako }e cijelu dnevnicu zastupnik Skup{tine Srbije zaraditi samo ako se potpi{e i ujutro i popodne, dok }e zbog izostanka sa popodnevnog dijela dobiti samo pola dnevnice.

Kirgistan izglasao zatvaranje baze
BI[KEK - Kirgistanski parlament ju~er je ve}inom glasova podr`ao ukidanje sporazuma o kori{tenju zra~ne baze Manas. Baza je kori{tena kao polazna ta~ka za vojne operacije u Afganistanu, javio je AP . Ta zemlja naredila je pro{log mjeseca Sjedinjenim Dr`avama da napuste Manas u roku od {est mjeseci. Izgleda da je odluka o uskra}ivanju prava na kori{tenje objekta ostalim ~lanicama koalicije uni{tila nade da bi se baza mogla sa~uvati pod drugim statusom.

Nagal i nasilan
Meri-Fransoa opisala je svog zeta kao naglog i nasilnog ~ovjeka. Navela je da nakon svega ovoga k}erku i zeta vi{e ne `eli vidjeti. - @elim da idu u zatvor kako bi shvatili {ta su u~inili - rekla je ona.

Ku}a strave

(Foto: „Le Parisien“)

Dvoje ranjenih u pucnjavi u Beogradu
BEOGRAD - Dvije osobe ranjene su u no}i s ~etvrtka na petak iz vatrenog oru`ja kod novobeogradske Arene nakon ko{arka{ke utakmice izme|u Partizana i gr~kog Panatinaikosa. Kako je javio RTS, jedna osoba, koja je nosila navija~ka obilje`ja Partizana, pobjegla je nakon pucnjave s lica mjesta.

to {to nikada nije i{ao u {kolu i bio u kontaktu s vanjskim svijetom. Majka dje~aka rekla je policiji da su ga dr`ali zatvorenog jer je Dilan autisti~an ili hiperaktivan. Ono {to je zasad jedino o~ito jeste da je dje~ak godinama bio zanemarivan i zlostavljan. - [okirana sam. Kada sam u{la u sobu, pozlilo mi je. Ne razumijem. Ranije sam mislila da }e mo-

ja k}erka, budem li joj pomagala, postati bolja. Ali, ona se uop}e nije bavila djecom. Kada bih ja do{la, davala sam im hranu. Dilan je bio te{ko dijete, ali sve je to zato {to je bio sam i nije se nau~io igrati. U {kolu nije i{ao jer ga nijedna {kola takvog nije htjela - rekla je dje~akova baka Meri-Fransona (Marie-Francoise), koja ne `ivi s porodicom.

Krvavi pohod mu{karca u Klivlendu

Komisija Senata ispituje metode CIA-e
VA[INGTON - Komisija za obavje{tajne podatke ameri~kog Senata najavila je da }e razmotriti metode CIA-e za pritvaranje i ispitivanje kako bi one ubudu}e bile izmijenjene. Senatori razmatraju kako je CIA stvorena, kako je uspostavila i odr`ala svoje metode ispitivanja i pritvaranja, kao i kako CIA ocjenjuje da pritvorena osoba ima va`ne obavje{tajne podatke.

Ubio suprugu i ~etvero djece
Policijske snage uz pomo} helikoptera pretra`uju podru~je u potrazi za ubicom
Jedna `ena i ~etvero djece ubijeni su u svom domu u otmjenoj ~etvrti Klivlenda u ameri~koj saveznoj dr`avi Ohajo, a policija traga za mu{karcem koji je pobjegao s mjesta zlo~ina. Zamjenik {efa policije Ed Tomba izjavio je da je osumnji~eni bio u braku s ubijenom `enom te da su stradala djeca u dobi izme|u tri i 14 godina. U krvavom pohodu jedno dijete je povrije|eno i ono je u kriti~nom stanju. - Vidio sam mnogo vi{estrukih ubistava, a ovo je definitivno me|u najgorima - rekao je Tomba. potrazi za ubicom. Policija je povezala identitet osumnji~enog ubice nakon {to im se javio otac ubijene `ene. On je vidio sliku osumnji~enog na televiziji i rekao da je to mu{karac za kojeg se nedavno udala njegova k}erka.

Policijski dosje
- Moja k}erka `ivjela je tu sa svoje troje djece, a nakon vjen~anja njen je mu` doveo i svoju k}erku izjavio je Lamar Arnold. Policija je objavila da su sva djeca ubijena hicima iz pi{tolja ali nije saop}ila detaljne podatke o ubistvima. Osumnji~eni je identificiran kao Davon Kraford (Crawford, 33). Kraford ima policijski dosje, a 2002. godine bio je u zatvoru zbog nasilja u porodici, javio je AFP .

Prepoznao zeta
@rtve su ubijene u razli~itim sobama u stanu na drugom spratu ku}e u kojoj je porodica `ivjela. Jake policijske snage uz pomo} helikoptera pretra`uju podru~je u
Tadi}: Obra~un s kriminalom Policija ispred ku}e u kojoj se zlo~in dogodio

Srbija odlu~na da uhapsi Mladi}a
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da Srbija svakog dana dobiva razli~ite obavje{tajne podatke o Ratku Mladi}u i da je odlu~na da uhapsi tog ha{kog optu`enika. Tadi} je izjavio i da je Srbija apsolutno odlu~na da se obra~una sa svakom vrstom kriminala, uklju~uju}i ratne zlo~ine. Predsjednik Srbije obe}ao je najopse`niju i kompleksnu borbu protiv organiziranog kriminala u protekloj deceniji, i pozvao druge dr`ave iz regije i EU da podr`e ove napore.

Nakon pada aviona „Turkish Airlinesa“

Turska sumnja u rezultate istrage u Holandiji
Avion kompanije „Turkish Airlines“, koji se sru{io krajem februara u Amsterdamu, prema rije~ima istra`itelja, pao je i zbog nepa`nje pilota koji nisu shvatili pogre{na o~itanja.Poginulo je devet osoba, a me|u njima su i piloti. Me|utim, zamjenik direktora Turskog udru`enja pilota Ahmet Izgi rekao je za tursku televiziju NTV kako preliminarna holandska istraga nije zadovoljavaju}a, jer bi bilo jako ~udno da piloti nisu uspjeli reagirati na pokvareni visinomjer na vrijeme da spase avion.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA ZAVIDOVI]I Op}inski na~elnik Broj: 02-14-964/09 Dana 04. 03. 2009.

Dnevni avaz

subota, 7. mart/o`ujak 2009.

27

- Korisnik pomo}i boravi u kolektivnom smje{taju (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju ili ostvaruje pravo na alternativni smje{taj. - Broj i starosna dob ~lanova porodice korisnika pomo}i koji su se prijavili za dobijanje pomo}i za rekonstrukciju i povratak u BiH. Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas vezano za posebne kriterije: 1. Korisnici koji su se vratili na svoje prijeratno prebivali{te i porodice u procesu povratka; Potvrda ili uvjerenje op}ine povratka na kojoj su nazna~ena imena i prezimena povratnika sa ta~nom adresom povratka. 2. Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama - socijalne kategorije - rje{enje/odluka nadle`nog Centra za socijalni rad da je stalni korisnik pomo}i od Centra za socijalni rad; - osobe sa invaliditetom-uvjerenje nadle`nog organa/institucije; - nezaposlena lica-potvrda nadle`ne ustanove za zapo{ljavanje; - deficitarni kadrovi-potvrda/uvjerenje nadle`nog organa; - samohrani roditelji-izvod iz mati~ne knjige umrlih; - maloljetna djeca bez roditeljskog staranja-potvrda/uvjerenje nadle`nog Centra za socijalni rad; - penzioneri-rje{enje/odluka nadle`nog organa/institucije ili ~ek od penzije; - porodice poginulih boraca-uvjerenje nadle`nog organa/institucije; - porodice nestalih osoba i biv{i logora{i-uvjerenje nadle`nog organa/institucije, 3. Korisnik se nalazi u kolektivnom smje{taju (tranzitnoprihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju ili ostvaruje pravo na alternativni smje{taj. Potvrda nadle`nog organa na kojoj su nazna~eni svi ~lanovi doma}instva koji koriste alternativni smje{taj. 4. Porodice koje imaju vi{e ~lanova porodi~nog doma}instva i njihova starosna dob. Ku}na lista korisnika pomo}i ovjerena u Op}ini prebivali{ta/privremenog boravka ne starija od {est mjeseci uz fotokopije va`e}ih li~nih karata za svakog punoljetnog ~lana navedenog na ku}noj listi o zajedni~kom doma}instvu i izvod iz mati~ne knjige ro|enih za maloljetne ~lanove doma}instva. Obaveza podnosioca prijave za dodjelu donacije (pomo}i) namijenjene za izgradnju-sanaciju stambenih jedinica je da li~no obezbijedi tra`enu dokumentaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje i rangiranje. Prijava uz propisanu dokumentaciju iz ovog oglasa se predaje na adresu: Op}ina Zavidovi}i, ul. Mehmed-pa{e Sokolovi}a 72220 Zavidovi}i (za Komisiju za izbor korisnika donacije). Prijave se skupa sa dokazima o ispunjavanju kriterija iz Javnog oglasa, preporu~enom pismenom po{iljkom ili li~no, dostavljaju Op}ini u zatvorenoj koverti sa naznakom: ZA JAVNI POZIV - NE OTVARAJ Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijedlog rang liste o izboru potencijalnih korisnika pomo}i }e biti objavljen na oglasnoj plo~i Op}ine Zavidovi}i u roku od 10 dana od dana isteka roka objave oglasa. OP]INSKI NA^ELNIK Hakija Osmi}, dipl.ecc.

JAVNI OGLAS
za podno{enje prijava za dodjelu donacije-pomo}i u gra|evinskom materijalu za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica

Na osnovu Programa rje{avanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usvojenog na 109. sjednici Vlade Republike Srpske odr`anoj dana 28. 1. 2009. godine planirana su sredstva za op}inu Zavidovi}i u iznosu od 70.000,00 KM namijenjena za izgradnju i sanaciju 3 (tri) stambene jedinice. Pravo podno{enja prijava za dodjelu donacije (pomo}i) imaju povratnici Srbi. Napomena: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske kao donator zadr`ava pravo na izmjenu broja stambenih jedinica, odnosno izmjenu obima projektnog zahvata na podru~ju op}ine Zavidovi}i srazmjerno ostvarenju bud`eta. Uslovi na osnovu kojih }e se vr{iti odabir prioritetnih korisnika pomo}i su: Op}i kriteriji za utvr|ivanje potencijalnih korisnika pomo}i za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica su: 1. Korisnik pomo}i je izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH ili povratnik 2. Korisnik pomo}i je iskazao namjeru za povratkom; 3. Status vlasni{tva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom korisnika pomo}i koja je predmet rekonstrukcije je utvr|en; 4. Korisnik pomo}i je na dan 30. 4. 1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije; 5. Stambena jedinica korisnika pomo}i koja je predmet rekonstrukcije smatra se neuslovnim za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova; 6. Korisnik pomo}i/nosilac doma}instva i ~lanovi njegovog doma}instva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova; 7. Korisnik pomo}i nije primio pomo} u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji utvr|ene standarde o minimumu stambenih uslova. Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas vezano za op}e kriterije: 1. Potvrda nadle`nog organa o statusu (za sve ~lanove povratni~ke porodice prijavljene za pomo} u rekonstrukciji) Izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH povratnici Potvrda nadle`nog organa o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe i povratnika. 2. Prijava za dobrovoljni povratak Izbjeglice iz BiH i raseljene osobe u BiH Prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjev za povrat imovine/stanarsko pravo 3. Dokaz o vlasni{tvu/stanarskom pravu Status o vlasni{tvu ili stanarskom pravu nad stambenom jedi-

nicom koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sljede}im dokumentima: 1. ZK (zemlji{no-knji`ni) izvadak; 2. Izvod iz katastarske evidencije ne stariji od 6 mjeseci; 3. Rje{enje o povratu imovine/stanarskog prava. 4. Uvjerenje o kretanju Uvjerenjem o kretanju podnosioca prijave za dodjelu donacije pomo}i za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica, koje izdaje nadle`ni organ unutra{njih poslova dokazuje se da je korisnik pomo}i na dan 30. 4. 1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je prilo`iti originalno uvjerenje o kretanju ili ovjerenu kopiju. 5. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i Izjava korisnika pomo}i/nosioca doma}instva da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuslovna za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova. 6. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i i svih punoljetnih ~lanova njegovog doma}instva Izjava korisnika pomo}i/nosioca doma}instva i svih punoljetnih ~lanova njegovog doma}instva od 1991. godine (ovjeren obrazac izjave), da nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jednicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova. 7. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i i svih punoljetnih ~lanova njegovog doma}instva. Izjava korisnika pomo}i/nosioca doma}instva i svih punoljetnih ~lanova njegovog doma}instva od 1991. godine (ovjeren obrazac izjave), da nisu primili pomo} u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji utvr|ene standarde o minimumu stambenih uslova. Posebni kriteriji Vrednovanje se vr{i na osnovu sljede}ih kriterija: - Korisnik pomo}i se vratio na svoje prijeratno prebivali{te (spontani povratak) i `ivi u uslovima koji su ispod utvr|enog minimuma. - Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama, kao {to su: a) socijalne kategorije; b) osobe sa invaliditetom; c) nezaposlena lica; d) deficitarni kadrovi; c) samohrani roditelji; f) maloljetna djeca bez roditeljskog staranja; g) penzioneri; h) porodice poginulih boraca; i) porodice nestalih osoba i biv{i logora{i;

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 015364 04 Ps Sarajevo, 20. 01. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Stojan Toj~i} u pravnoj stvari tu`itelja [IP STUP^ANICA D.D. OLOVO, protiv tu`enog EURO BOSNA DOO SARAJEVO, radi isplata potra`ivanja v.s. 9.861,00 objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 065 0 Ps 061318 08 Ps Sarajevo, 17. 02. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja House-Milos export-import d.o.o. ul. Radni~ka broj 115 Ilid`a Sarajevo, protiv tu`enog Optima Lubrycants d.o.o. Sarajevo, ulica Ha{ima Spahi}a broj 23 Ilija{, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav .1 ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Radivoje Stani{i}, s.r.

OGLAS

OGLAS
Dana 16. 10. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Optima Lubrycants d.o. Sarajevo radi duga v.s. 56.176,77 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati ukupan iznos od 56.176,77 KM sa zateznom kamatom obra~unatom u skladu sa odredbama ~lana 10. Ugovora o prodaji od dana dospije}a, pa do isplate i naknadi tro{kove ovog parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.

OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Stojan Toj~i}, u pravnoj stvari tu`itelja [IP STUP^ANICA D.D. OLOVO, protiv tu`enog EURO BOSNA DOO SARAJEVO, radi isplata potra`ivanja v.s. 9.861,00, dana 20. 01. 2009. godine, donio je: PRESUDU - zbog propu{anja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 9.861,60 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana dospije}a svakog pojedinog obroka pa do isplate, te na ime tro{kova postupka iznos od 564,00 KM, a sve u roku od 30 dana. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Sudija Stojan Toj~i} Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a).

28

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

kiosk

MEDICINA Ameri~ki nau~nici provjerili na majmunima

Otkrivena hemikalija koja blokira HIV
Prvi put vidjela majku

Nau~nici isti~u da je potrebno obaviti jo{ neka istra`ivanja prije nego po~nu ispitivanja na ljudima

Mala Irkinja rodila se slijepa

Djevoj~ici vratili vid pomo}u mati~nih }elija
Dakota Klark (Clarke), dvogodi{nja djevoj~ica iz Irske, rodila se slijepa, a nekoliko dana nakon ro|enja umalo je umrla jer joj se plu}a nisu razvila pa nije mogla normalno disati. Njeni roditelji Daren (Darren) i Vilma (Wilma) vodili su je na nekoliko tretmana po cijeloj Britaniji kako bi uklonili sljepilo no ni{ta joj nije pomoglo. Saznali su za tim ljekara u kineskom gradu Kvindago koji se bavio naprednijom medicinom. Za revolucionarnu operaciju platili su ~ak 30.000 funti. Djevoj~ici su hirurzi intravenski ubrizgali mati~ne }elije u ~elo. Nekoliko doza koje su joj ubrizgali sadr`avale su 15 miliona mati~nih }elija koje su donirale kineske majke. Tretman je popravio o{te}eni `ivac za vid, a djevoj~ica je nakon nekoliko dana mogla vidjeti svjetlo, ljude, boje i ostale objekte. Dakota je prvi put u `ivotu vidjela svoje roditelje. Ljekare je iznenadio njen brz oporavak. Tvrde da nijedan pacijent nije tako brzo vratio vid. Samo 15 ljudi u svijetu primilo je ovakav tretman mati~nim }elijama.

Ameri~ki nau~nici otkrili su jeftin spoj koji mo`e sprije~iti infekciju HIV-om kod majmuna. Otkri}e stru~njaka s Univerziteta u Minesoti budi nadu da bi se sli~an tretman mogao primijeniti za spre~avanje prijenosa virusa me|u ljudima. Ranija testiranja drugih mikrobiocida u vaginalnoj primjeni nisu dala dobre rezultate. Rezultati studije djelovanja glicerol monolaurata (GML) predstavljeni su u ~asopisu „Nature“. GML je uobi~ajen spoj koji se koristi kao antimikrobni i protivupalni agens u prehrambenoj industriji i kozmetici.

Spas za milione
Vode}i istra`iva~ dr. E{li Hase (Ashley Haase) istakao je kako bi GML, ako se poka`e djelotvornim, mogao spasiti milione `ivota. HIV se uglavnom prenosi vaginalno, a u subsaharskom dijelu Afrike me|u novozara`enim je ~ak 60 posto `ena. Kada se majmuni zaraze svojom verzijom HIV-a, poznatom kao SIV, T }elije odbrambenog sistema pojure na mjesto infekcije kako bi se borile s njom. Me|utim, taj potez je kontraproduktivan, jer virus koristi upravo T }elije kako bi se pro{irio tijelom. Stoga bi blokiranje ove reakcije imunolo{kog sistema, iako
Tretirane `ivotinje nisu zara`ene

Nova identifikaciona tehnologija

djeluje nelogi~no, moglo zaustaviti {irenje zaraze. Stru~njaci su razvili gel koji se mo`e lako primijeniti vaginalno. Deset majmuna, pet tretiranih gelom i pet netretiranih, zara`eno je koli~inama SIV-a dovoljnim da se zarazi 50 posto }elija.

Ponavljana procedura
^etiri sata kasnije majmuni su dobili jo{ po jednu dozu GML-a i potom virusa. Nakon toga su ih nau~nici dvije sedmice testirali na SIV. Ako nije bilo tragova zaraze, procedura je ponovljena.

^etiri od pet netretiranih majmuna zarazilo se SIV-om, dok kod tretiranih nisu prona|eni tragovi zaraze. Nau~nici isti~u da je potrebno obaviti jo{ neka istra`ivanja prije nego po~nu ispitivanja na ljudima. Profesor Pat [livert (Schlievert) rekao je kako se spoj u laboratorijskim istra`ivanjima pokazao kao vrlo djelotvoran inhibitor razvoja gotovo svih spolno prenosivih mikroorganizama, isti~u}i kako istovremeno ne ugro`ava normalne bakterije u organizmu.

Nakon {to je izbo aktera filma o Hariju Poteru
Ve} uvedena u dr`avi Va{ington

Do`ivotni zatvor ubici glumca
voza~ke dozvole ili pravi identifikacioni dokument. Kr{}ani se tako|er protive ovom sistemu, jer podsje}a na biblijsko „ozna~ite zvijeri“, dok su civilne liberalne grupe zabrinute zbog kra|e identiteta. ^ipovi u voza~kim dozvolama omogu}ili bi da identifikacioni broj ili informacija budu dostupni pomo}u daljinskih ~ita~a i dok se nalaze u nov~aniku ili torbici. Ta tehnologija ve} je uvedena u dr`avi Va{ington, gdje je promovirana i kao alternativni paso{ za putovanja u Kanadu.

Radio~ipovi u voza~kim dozvolama
Zagovornici za{tite privatnosti upozorili su da bi uvo|enje novog radio~ipa u elektronskoj identifikaciji za svakog odraslog gra|anina Sjedinjenih Dr`ava omogu}ilo agentima da sastavljaju liste prisutnih na antivladinim protestima. Prijedlog, koji je dobio podr{ku nedavno izabrane {efice Odjela za nacionalnu sigurnost D`enet Napolitano (Janet), zna~io bi ugra|ivanje radio~ipova u voza~ke dozvole ili pro{irene

Noks je pritr~ao u pomo} svom 17-godi{njem bratu i pritom „zaradio“ pet ubodnih rana no`em
pao i pritom „zaradio“ pet ubodnih rana no`em. U tom incidentu Bi{op je povrijedio ~etiri Noksova prijatelja. Tu`ilac Brajan Altman (Brian) optu`io je Bi{opa da je „nosio no`eve kao {to drugi u d`epu nose hemijsku olovku“. Osu|eni je, naime, imao dva no`a. Britanska javnost bila je {okirana tim doga|ajem, a u Londonu su zaredala okrutna ubistva hladnim oru`jem. Noks je u {estom nastavku Harija Potera igrao u~enika Markusa Belbija (Marcus Belby).

Karl Bi{op (Bishop, 22) osu|en je u ~etvrtak pred sudom u Londonu na do`ivotni zatvor zbog ubistva Roba Noksa (Knox), 18-godi{njeg britanskog glumca koji je igrao u {estom nastavku filma o Hariju Poteru, „Harry Potter i princ mije{ane krvi“. Bi{op, koji je odranije poznat policiji, napao je u maju pro{le godine Noksa i njegove prijatelje kada su izlazili iz jednog bara u jugoi-

Bra}a Noks sa majkom

sto~noj londonskoj ~etvrti Sidkap. Glumac je u stvari pritr~ao u pomo} svom 17-godi{njem bratu D`ejmiju (Jamie) kojeg je Bi{op verbalno na-

kiosk

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

29

Najtira`niji bh. magazin za `ene
NA 116 STRANA PO CIJENI 2KM

DRAMA Pucnjava u kalifornijskoj sudnici

Optu`eni napao sutkinju, policajac ga ubio
Tokom incidenta policijski detektiv koji je vodio istragu sko~io je na sto i ispalio nekoliko hitaca
Tokom svjedo~enja na su|enju za ubistvo, optu`eni Dejvid Paradizo (David Paradiso) iz Stoktona u Kaliforniji provukao se od mjesta za svjedoke do sutkinje samo nekoliko sekundi prije nego {to }e ga hicima iz pi{tolja pogoditi policijski detektiv koji je vodio njegov slu~aj. Napad se dogodio nakon kratkog nereda kada je Paradizova majka Debra udaljena iz sudnice zbog toga {to je vikala da njen sin ne bi smio biti pozvan da svjedo~i. Optu`eni 29-godi{nji Paradizo je upravo govorio da je no`em izbo svoju 20-godi{nju djevojku u vrat 2006. godine, jer je „zaslu`ila da umre“. Dok je sutkinja vi{eg suda u San Hoakinu Sinda Foks (Cinda Fox) naredila povla~enje porote iz sudnice, Paradizo je napustio mjesto za svjedoke, pro{ao iza stola za kojim je sjedila Sinda i zgrabio je sle|a. Kasnije je potvr|eno da je sutkinja Foks ubodena „nepoznatim o{trim predmetom“ i da su

U prodaji

Potresna ispovijest Jasminke MUJKANOVI]
Sutkinja Foks zbog uboda u bolnici

njene povrede lak{e prirode, ali je primljena u Medicinski centar „St. Joseph“. Tokom incidenta policijski detektiv Erik Bredli (Eric Bradley) sko~io je na sto i ispalio nekoliko hitaca, ubiv{i Paradiza.

Zbog panike koja je nastala, ispra`njena je zgrada suda i ostala su|enja su otkazana. Paradizovi advokati su izjavili da je on bio paranoidni {izofrenik i da je „pukao“ jer nije moga podnijeti stres posljednjih sedmica.

Bio je `iv kad sam do{la u podrum
Prvi put supruga tragi~no preminulog Nedreta govori pojedinosti o njihovom braku u posljednje dvije godine, njegovom suo~avanju s problemom, te {ta se sve ta~no de{avalo posljednju ve~er njegovog `ivota

Nakon niza operacija na srcu

Rez na prsima bebe zatvorili folijom
Nakon ~ak 11 sati na operacionom stolu, tijelo 21 dan starog Metjua Moloja (Matthew Molloy) iz Engleske toliko se napuhalo da hirurzi nisu mogli za{iti rez na njegovim prsima. Bio je u kriti~nom stanju i nisu znali ho}e li pre`ivjeti. Rez {irok nekoliko centimetara ljekari su pokrili tankom prozirnom folijom kroz koju su se mogla vidjeti dje~akova plu}a i srce. Tako su mu spasili `ivot. Metju je ro|en s nekoliko bolesti srca na kojem su bile i dvije rupe. Uz sve te pote{ko}e, bebi je srce bilo i na desnoj strani. Hirurg i profesor medicine Stiven Vestabi (Stephen Westaby), koji je operirao oko 10.000 pacijenata sa sr~anim problemima, {okirao se kada je ~uo za Metjuov slu~aj. - [anse da neko ima sve te bolesti su jedan naprema 100.000. ^udo je da je dje~ak pre`ivio operaciju - komentirao je Vestabi. Nakon operacije Metju se izvrsno oporavlja. Dje~ak je ro|en sa DiD`orgovim sindromom, genetskom bole{}u kod koje dio DNK na 22. hromozomu nedostaje.

U domu Sabine i Nihada ZE^EVI]A

Novo ure|enje za sina Benjamina
Editorijal

Dje~ak ro|en s genetskim poreme}ajem

Te{ko oboljeli od karcinoma

Britanski supru`nici umrli zajedno
Penzionisani biznismen, 80-godi{nji Piter Daf (Peter Duff) i njegova 70-godi{nja supruga Penelope umrli su 27. februara u ciri{koj Klinici za eutanaziju Dignitas. Oboje su patili od te{kog oblika raka te su odlu~ili zajedno umrijeti. Javnost je za slu~aj Daf saznala u ~etvrtak nakon obra}anja k}erke preminulih Helene Koniber (Conibear). - Piter i Penelope Daf umrli su zajedno u Cirihu nakon duge borbe s te{kom bole{}u. Moja majka se mu~ila s rijetkim oblikom tumora probavnog sistema dok se o~ev rak debelog crijeva pro{irio na jetru izjavila je Koniber. Smrt bra~nog para Daf ponovo je pokrenula raspravu o eutanaziji za smrtno bolesne. Dok britansko udru`enje „Dostojanstveno u smrt“ moli vladu da razmisli o mogu}nosti uvo|enja zakona o euta-

Prolje}e na licu
Klinika Dignitas u Cirihu

naziji, brojni kriti~ari tra`e zatvaranje te, kako ju nazivaju, „klinike za suicidalni turizam“.

Takve pri~e ho}u!

30

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz

oglasi

JAVNO PREDUZE]E RUDNIK UGLJA „GRA^ANICA“ D.O.O. GORNJI VAKUF - USKOPLJE BROJ: 02-49-019-1/2009 DATUM: 05. 03. 2009. godine Na osnovu ~lana 8. i 26. Zakona o javnim preduze}ima FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj: 8/05 i 81/08), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj: 34/03), ~lana 15. Statuta Javnog preduze}a Rudnika uglja „Gra~anica“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, Nadzorni odbor Javnog preduze}a Rudnika uglja „Gra~anica“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
ZA IZBOR ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZE]A RUDNIKA UGLJA „GRA^ANICA“ D.O.O. G. VAKUF - USKOPLJE I Objavljuje se Ponovni Javni konkurs za izbor ~lanova Odbora za reviziju Javnog preduze}a Rudnik uglja „Gra~anica“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje - predsjednik i dva ~lana. II Kandidat za ~lana Odbora za reviziju treba ispunjavati slijede}e uslove: - da ima visoku stru~nu spremu - VII stepen ekonomskog smjera (zavr{en ekonomski fakultet); - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; - da posjeduje stru~na znanja vezana za sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednih dru{tava; - prednost imaju kandidati koji posjeduju certifikat ovla{tenog revizora; - da je stariji od 18 godina; - da je dr`avljanin BiH; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (na nivo dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objave upra`njene pozicije; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i priredni prestup {to je nespojivo sa du`no{}u ~lanova Odbora za reviziju, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u Odboru za reviziju; - da nije ~lan Nadzornog odbora Uprave, zaposlen, niti da ima direktan ili indirektan finansijski interes u Javnom preduze}u Rudnik uglja „Gra~anica“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje; - da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH; - da nije izabrani funkcioner, nosilac izvr{nih funkcija i savjetnik izabranom funkcioneru i nosilac izvr{nih funkcija ili njihov bliski srodnik u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; - da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. III Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa bit }e pozvani na intervju. Ponovni Javni konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave kandidata treba da sadr`e: - kra}u biografiju; - adresu; - kontakt telefon. Uz prijavu kandidati treba da dostave i: - ovjerenu fotokopiju dokaza o stru~noj spremi; - uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od tri mjeseca; - uvjerenje o neka`njavanju ne starije od tri mjeseca; - dokaz o radnom iskustvu sa brojevima telefona neposrednih rukovodilaca od kojih se mogu dobiti informacije o kandidatu; - certifikat ovla{tenog revizora, ukoliko posjeduje: Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JAVNO PREDUZE]E RUDNIK UGLJA „GRA^ANICA“ D.O.O. GORNJI VAKUF - USKOPLJE HUMAC BB. GORNJI VAKUF - USKOPLJE 70240 Na zape~a}enoj koverti nazna~iti: „PRIJAVA NA PONOVNI JAVNI KONKURS ODBOR ZA REVIZIJU - NE OTVARAJ“ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Begovi} Reuf

kultura

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

31

„O ro{tilju i raznim smetnjama“ Nihada Hasanovi}a

Moderan roman na klasi~an na~in
U prepunoj sarajevskoj knji`ari „Buybook“ preksino} je uprili~ena promocija prvog romana Nihada Hasanovi}a „O ro{tilju i raznim smetnjama“ koji je objavio zagreba~ki „Algoritam“. - Nihad je uspio napisati moderan roman na klasi~an na~in. Pri~a prati ~etiri glavna lika, koje knji`evnik postavlja u razne pozicije kako bi o njima rekao {to vi{e. Likove, koji su u romanu gra|eni sa puno ljubavi i pa`nje, povezuje rat i PTSP - rekao je knji`evnik Goran Samard`i}. Hasanovi}, koji je do sada objavio drame „Podigni visoko baklju“ i „Zaista?“, te zbirku kratkih pri~a „Kad su narodi nestali“, u javnom razgovoru sa moderatorom Ahmedom Buri}em istakao je da je njegov roman nastao na tro-

Labovi} Marinkovi}: Nacionalni klju~

Had`iomerspahi}: Stvaramo historiju

Hused`inovi}: Pogre{an koncept

„Avaz“ istra`uje [ta se krije iza odbijanja podr{ke Ars Aeviju

Had`iomerspahi}: Opstruiraju nas oni {to ni{ta ne rade!
U projekt nisu uklju~eni umjetnici iz RS Muzej savremene umjetnosti RS i Umjetni~ka galerija BiH ne podr`avaju Ars Aevi Otvaranje vrata
Projekt „Historija, Posthistorija, Budu}nost“ Ars Aevija, odnosno izlo`ba „ArteFacst“ ne}e predstavljati BiH na 53. Venecijanskom bijenalu, ali }e kao samostalan projekt biti predstavljen publici najva`nije svjetske likovne smotre. scena, uklju~uju}i i umjetnike iz RS, {to je on odbio. Smatramo da na Venecijanskom bijenalu trebaju biti predstavljeni umjetnici iz cijele BiH - isti~e Irena SoldatVujanovi}, pomo}nik za kulturu ministra Antona Kasipovi}a. Podsje}amo, u Veneciji }e se predstaviti umjetnici Nusret Pa{i}, Zoran Bogdanovi}, Ante Juri}, Petar Waldegg, Mustafa Skopljak, Edin Numankadi}, Sanjin Juki}, Radoslav Tadi}, Anur Had`iomerspahi}, Damir Nik{i}, Bojan [ar~evi}, Maja Bajevi}, Jusuf Had`ifejzovi}, Neboj{a [eri} [oba i Braco Dimitrijevi}. Nijedan od njih nije iz RS, stoga Ars Aevi nije dobio podr{ku direktorice Muzeja savremene umjetnosti RS Ljiljane Labovi} Marinkovi}. - Nismo se slo`ili sa prijedlogom gospodina Had`iomerspahi}a da zalaganje za njegov projekat bude povod potpisivanju sporazuma izme|u nas i Umjetni~ke galerije BiH kojim bismo 2011. mi selektovali umjetnike za Bijenale, a 2013.

Hasanovi} na promociji u (Foto: M. Kadri}) „Buybooku“

me|i vlastitog i iskustva njegovih prijatelja te svijeta fikcije i ma{te. A. Gr.

Promovirana knjiga Senadina Musabegovi}a

Besmisleno jese - Ne sla`em se s tim da
na Bijenalu predstave umjetnici koji su ve} ranije izlagali. Besmisleno je. Logi~no bi bilo da se predstave nova djela i da se ode sa novom izlo`bom koja bi bila na nivou BiH, a ne samo na nivou Ars Aevija - isti~e Meliha Hused`inovi}. godine Umjetni~ka galerija. Ne sla`emo se da ovaj koncept bude strategija BiH u Veneciji, jer je to prevazi|en model politi~kog manipulisanja po nacionalnom klju~u {to je do apsurda neprihvatljivo u savremenoj umjetnosti - stav je Labovi} Marinkovi}.

Politi~ko manipuliranje
Kao {to smo ju~er objavili, Ministarstvo civilnih poslova BiH odbilo je dati podr{ku Ars Aeviju da na{u zemlju predstavlja na Bijenalu, a na osnovu sugestija entitetskih ministarstava kulture. „Avaz“ istra`uje {ta zapravo stoji iza svega toga. - S obzirom da je rije~ o projektu u koji nisu uklju~eni umjetnici iz RS, Ministarstvo prosvjete i kulture nije u mogu}nosti da podr`i ovakav projekat. Predlo`ili smo gospodinu Enveru Had`iomerspahi}u da u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti RS osmisli projekat kojim }e biti predstavljena savremena bh.

Musabegovi} sa promotorima u Ars Aevi Depo

Stav kolega
Direktorica Umjetni~ke galerije BiH Meliha Hused`inovi} tako|er ne daje podr{ku Ars Aeviju, jer smatra da se radi o pogre{nom konceptu izlo`be koja }e biti predstavljena u Veneciji. Direktor Ars Aevija Enver Had`iomerspahi} pak, razo~aran je ovakvim stavom svojih kolega. - Na{im u~e{}em na Bijenalu mi otvaramo vrata i Muzeju savremene umjetnosti RS i Umjetni~koj galeriji BiH. Od 1997. do 2007. samo je Ars Aevi odveo BiH na Bijenale, a niko drugi nije ni{ta uradio. Mi stvaramo historiju, a nas opstruiraju oni {to ni{ta ne rade - kategori~an je Had`iomerspahi} u izjavi za „Dnevni avaz“. A. GAJEVI]

Disertacija o kojoj se razgovara sa u`ivanjem
Knjiga „Rat - Konstitucija totalitarnog tijela“ Senadina Musabegovi}a promovirana je preksino} u prostoru Ars Aevi Depoa u Sarajevu. Knjigu, koja je ina~e Musabegovi}eva doktorska disertacija, promovirali su Marina Katni}Bakar{i}, Muhamed D`elilovi} i Ugo Vlaisavljevi}, koji je istakao
(Foto: M. Kadri})

Had`ihafizbegovi} moli Novi}a da preispita odluku
Ministar kulture i sporta KS Emir Had`ihafizbegovi} uputio je otvoreno pismo ministru civilnih poslova BiH Sredoju Novi}u, mole}i ga da preispita svoju odluku i omogu}i da bh. umjetnici na Venecijanskom bijenalu na najbolji na~in predstave BiH svjetskoj javnosti. - I kao umjetnik i kao ministar kulture upu}ujem Vam otvoren poziv da ne zatvarate granice bh. umjetnosti jer je ona u ovom trenutku jedina svijetla ta~ka na{e turobne stvarnosti i prepoznatljiva u cijelom svijetu - poru~io je Had`ihafizbegovi}.

da }e ona u na{oj akademskoj sredini potaknuti plodne rasprave. - Autor impresionira poznavanjem raznih oblasti, a meni je bilo veoma zanimljivo kako analizira partizanske filmove i ljubav u njima. Ovo je knjiga o kojoj se polemizira i o kojoj se razgovara sa u`ivanjem - rekla je Katni}-BaA. Gr. kar{i}.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U Maloj galeriji „Sv. Ante“ preksino} je promovirana nova knjiga pjesama akademika Veselka Koromana „Stariji od vremena“. O knjizi su govorili Hanifa Kapid`i}-Osmanagi}, Mile Stoji}, Ivan (A. G.) Kordi}, kao i pjesnik.

Bh. film ve~eras u SAD

„Snijeg“ u Njujorku
Bh. igrani film „Snijeg“ Aide Begi}, kako je „Avaz“ ranije pisao, ve~eras }e biti prikazan u Njujorku, a u okviru konferencije „Novi balkanski film“. Nakon projekcije, Begi} }e razgovarati sa studentima Columbia Univerziteta, te internacionalnim kriti~arima iz oblasti filma, literature, kulture, rodnih studija, sociologije i historije.
A. G.

VREMEPLOV

7. mart 2009.

DOGODILO SE
1507. - Prvo spominjanje Sarajeva na bosanskom jeziku. 1989. - Iran prekinuo diplomatske odnose s Velikom Britanijom, zbog objavljivanja knjige britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Ru`dija (Salman Rushdie) „Satanski stihovi“, u kojoj je islam, prema ocjeni iranskih vjerskih vo|a, izvrgnut poruzi. 1998. - Italijanski vojni sud proglasio krivim biv{eg njema~kog SS kapetana Eriha Pribkea (Erich Priebke) za masakr po~injen u Adreatinskim pe}inama u blizini Rima (Roma) u Drugom svjetskom ratu i osudio ga na do`ivotnu robiju. 2001. - Visoki predstavnik u BiH Volfgang Petri~ (Wolfgang Petritsch) smijenio Antu Jelavi}a s funkcije ~lana Predsjedni{tva BiH i zabranio mu kandidiranje na izborima, te obavljanje bilo koje druge javne ili strana~ke funkcije.

32
ISTRA@IVANJE Utvr|eno kod djece

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

sveznadar
LJEPOTA Nau~ite da ne biste lutali

49

Ta~no Neta~no
najuniverzalnijih simbola 1.Jedan odHercegovine bile su njene Bosne i ~esme? je bio ameri~ki 2.Entoni Komstokprotiv abortusa ireformator, borac pornografije? biljaka Luter rbank je doprinio uzgoj biljaka 3.Ameri~ki uzgajiva~ dadisciplina? Bupostane moderna nau~na
1. TA^NO

Impulsivni u vrti}u kockari u srednjoj {koli
Kockanje je jedna od posljedica impulsivnosti koja se javlja u ranoj dobi, kao i delinkvencija
Djeca koju tete u vrti}u ocijene kao impulsivu i neobuzdanu bit }e sklonija kockanju, kartanju ili kla|enju i prije nego {to zakora~e u srednju {kolu, zaklju~ili su kanadski nau~nici. Studija objavljena u ~asopisu „Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine“ prva je prou~avala kockarske sklonosti me|u tako malom djecom, ka`e Linda Pagani, koja je provela studiju u Istra`iva~kom centru Univerzitetske bolnice u Montrealu. - Uvijek smo se pitali {ta prethodi kockanju u adolescenciji - ka`e Pagani. Studija je pokazala da je kockanje jedna od posljedica impulsivnosti koja se javlja u ranoj dobi, kao i delinkvencija, odustajanje od srednje {kole te problemi s ovisno{}u u odrasloj dobi.

ORDINACIJA

Krema za lice
Do sada sam isprobala nekoliko razli~itih krema za lice i na svaku sam bila alergi~na. Postoje li neke kreme koje bih mogla koristiti, pita U. N. iz Sarajeva.
Prema preporuci va{eg dermatologa trebate izabrati tzv. hipoalergenu kozmetiku. Pod pojmom hipoalergena kozmetika podrazumijevaju se kozmeti~ki proizvodi ~iji sas t a v , Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog kao i na~in izrade, smanjuju rizik od nastanka alergijske reakcije, a uz sve to ta kozmetika mora postizati puni kozmeti~ki u~inak. Sastav ovih kozmeti~kih preparata ne sadr`i mnoge nepotrebne sirovine koje se stavljaju u uobi~ajene preparate. Hipoalergena krema sadr`i samo otprilike jednu tre}inu sastojaka koji se nalaze u kremama koje nisu hipoalergene, jer veliki broj razli~itih sirovina u isto vrijeme pove}ava mogu}nost alergijskih reakcija i nuspojava.

Oblik lica odre|uje frizuru
Kako biste odredili koji je va{ oblik lica, zabacite kosu unatrag i u~vrstite je trakom. Zatim promotrite liniju kose i brade
Oblik lica odre|uje ho}e li frizura na vama izgledati jednako dobro kao na slici omiljenog „celebrityja“. Kako biste odredili koji je va{ oblik lica, zabacite kosu unatrag i u~vrstite je trakom. Zatim promotrite liniju kose i brade. Svaki oblik lica ima i svoju frizuru. Evo nekoliko primjera. ^etvrtasto lice. Ovaj tip lica, koje se prepoznaje po ~etvrtastoj bradi i liniji kose, najbolje izgleda uokviren gomilom slojeva. Duga kosa mo`e biti blago kovrd`ava. Okruglo lice mo`e se prepoznati po ~elu i bradi iste {irine te nagla{enim obrazima. Imate li dugu kosu, isku{ajte velike uvojke kombinirane s kra}im slojevima koji pokrivaju strane lica i stvaraju volumen sa stra`nje strane. Ovalno lice ima ~elo i donji dio podjednake {irine, no du`e je od okruglog lica i nema toliko istaknute obraze. Imate li dugu kosu i ovalno lice, odli~no }e vam stajati cijeli niz frizura, od sasvim ravne do gomile kovrd`a. Srcoliko lice mo`ete prepoznati po {irokom ~elu i uskoj bradi. Imate li dugu kosu, mo`ete kopirati stil Ris Viterspun (Reese Witherspoon), s duga~kim, slojevitim {i{kama zaba~enim na stranu.

^esme najuniverzalniji simboli BiH
Jedan od najuniverzalnijih simbola Bosne i Hercegovine bile su njene ~esme. Podizane pod motom „sevap je gladna nahraniti, a `edna napojiti“, {irom Bosne su nicali ovi izgledom skromni, ali sadr`ajem beskrajno monumentalni objekti. Broj javnih ~esama u Sarajevu nije nikada ta~no utvr|en, ali prema zapisima putopisca Evlije ^elebije u 17. stolje}u u Sarajevu je bilo 110, prema Francuzu Quicleta, polovinom istog vijeka 169, prema podacima iz 1888. godine - 152 javne ~esme, a nekoliko godina kasnije vi{e od 160. Ove utilitarne objekte podizali su pojedinci. Arhitektura i smje{taj ~esama uvijek su bili vezani za ~ovjeka i u mjerilu i njegovim potrebama pretvaraju}i se tako u sastavni dio bosanske pejza`ne arhitekture. Do 1992. u Sarajevu ih je ostalo tek ne{to vi{e od dvadesetak.
2. TA^NO

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

Ovalno lice ima ~elo i donji dio podjednake {irine

Koristan dodatak prehrani
Kockarski problemi po~inju mnogo ranije nego u tinejd`erskoj dobi

^ari italijanske kuhinje

1912. - Norve{ki istra`iva~ Roald Amundsen objavio da je uspje{no stigao na Ju`ni pol tokom antarkti~ke ekspedicije 1910-11. godine. 2002. - Vije}e ministara BiH donijelo odluku o progla{avanju stranaca nepo`eljnim u BiH, kako bi bile izbjegnute sporne situacije pri deportaciji naturaliziranih dr`avljana BiH, kao {to je bilo u slu~aju izru~enja tzv. al`irske grupe vlastima SAD. 2003. - Za predsjednika nove dr`avne zajednice Srbije i Crne Gore izabran potpredsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marovi}. 2005. - Biv{i na~elnik General{taba Vojske (SR) Jugoslavije (VJ), general Mom~ilo Peri{i}, dobrovoljno se predao Ha{kom tribunalu (ICTY), koji ga je optu`iio za granatiranje Sarajeva, Zagreba i masakr u Srebrenici.

Ipak, dr. Timoti Fong (Timothy) iz Programa za prou~avanje kockanja i poreme}aja kontrole impulsivnosti pri Univerzitetu „California“ u Los An|elesu ka`e da

bi roditelji morali znati kako impulsivnost, pa ~ak ni veliki problemi s kockanjem, u ranoj dobi ne zna~e da }e dijete imati ozbiljnih te{ko}a u odrasloj dobi. Nedavno provedeno istra`ivanje pokazalo je da mu{karci vi{e vole vidjeti svoju partnericu odjevenu samo u dres svog omiljenog sportskog kluba nego u seksi donjem rublju. U istra`ivanju je u~estvovalo vi{e od 2.000 mu{karaca, od kojih je 34 posto priznalo da im je `ena daleko vi{e seksi kad je odjevena samo u majicu njihovog omiljenog kluba, a svakako im je daleko dra`e kad ona na sebi ima majicu kluba za koji navijaju nego izazovno seksi donje rublje. Oko 23 posto ispitanika kao najseksi varijantu izabralo je izazovno donje rublje, dok se 16 posto njih odlu~ilo za seksi uniforme poput bolni~arke ili francuske sobarice.
Sve je vi{e istra`ivanja koja potvr|uju da je tamna ~okolada dobra za zdravlje. Nove spoznaje ne bi bile kompletne kada ne bi postojala i druga (tamna) strana problema. Naime, ~okolada sadr`i obilje zasi}enih masno}a, pa i holesterola (ako ima mlijeka), {to mo`e biti problemati~no za bolesnike s povi{enim holesterolom i trigliceridima u krvi. Zbog toga prof. dr. Alan Kroser (Crozier) sa Univerziteta u Glazgovu isti~e - svakoga dana treba konzumirati samo male komadi}e ~okolade jer ve}e koli~ine ne popravljaju situaciju, sli~no kao {to konzumiranje vi{e od jedne ~a{e crnog vina na dan nema nikakvog u~inka. Drugim rije~ima, komadi} tamne ~okolade na dan mo`e biti vrlo koristan dodatak balansiranju prehrane, ali nikako ne mo`e biti zamjena za dnevni unos povr}a i vo}a.

[pageti ala karbonara
Potrebno je: 500 g {pageta, 200 g masnijeg suhog mesa, 6 jaja, kiselo vrhnje, 250 g `utog sira, so, origano. Na~in pripreme: 1. U ve}u posudu stavite da prukuha 4 l vode i 4 ka{i~ice soli, pa {pagete kuhajte onoliko minuta koliko pi{e na omotu. 2. Za to vrijeme suho meso isjeckajte na pruti}e, propr`ite ga u tavi i dodajte malo origana. 3. U plasti~noj posudi mije{ajte jaja, kiselo vrhnje i rendani sir dok ne dobijete homogenu masu. 4. Skuhane {pagete procijedite i nemojte ih ispirati hladnom vodom. Vratite ih u posudu u kojoj su se kuhale, ali je vi{e ne stavljajte na ringlu. 5. U vru}e {pagete dodajte suho meso, promije{ajte pa doda-

Komstokov zakon protiv pornografije
Entoni Komstok (Anthony Comstock) bio je ameri~ki reformator, koji je veoma rano po~eo da zagovara stavove koji su se protivili abortusu i pornografiji. Uspje{no je lobirao 1873. godine za dono{enje strogog saveznog zakona koji zabranjuje dostavljanje skaradnog materijala po{tom, takozvani Komstokov zakon. Iste godine osnovao je Dru{tvo za suzbijanje poroka, kojim je rukovodio do smrti. Kao specijalni agent Po{te SAD od 1873. do 1915. godine predvodio je spektakularne napade na izdava~e i prodavce. Ro|en je 7. marta 1844., a umro 21. septembra 1915. godine.
3. TA^NO

RO\ENI
1765. - Ro|en francuski hemi~ar @ozef Nieps (Joseph Niepce), pionir fotografije. Usavr{avaju}i litografiju od 1813. do 1820. godine, prvi je u svijetu uspio fiksirati sliku dobivenu u mra~noj komori pomo}u posrebrene bakarne plo~e prekrivene osjetljivim slojem asfaltnog laka. 1850. - Ro|en ~ehoslova~ki dr`avnik i politi~ar Tomas Masarik (Masaryk). 1923. - U Zenici ro|en bosanskohercegova~ki filmski reditelj i scenarista Mithat Mutap~i}.

^okolada ne mo`e biti zamjena za dnevni unos povr}a i vo}a

jte smjesu od jaja, kiselog vrhnja i sira. Promije{ajte podi`u}i ka{ikom {pagete odozdo prema gore. Ostavite 3-5 minuta da odstoje. 6. Servirajte u duboke tanjire.

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“

Za{titni dodatak
Smatram da sam o{te}en uskra}ivanjem isplate za{titnog dodatka uz penziju. Ja sam do aprila 1992. godine uz penziju redovno primao i za{titni dodatak u mjese~nom iznosu od 6.000 dinara. Od tada isplata je prestala. Koliko mi je poznato, propis o ukidanju za{tite od dodatka ukinut je tek 1998. godine. Da li na osnovu svega imam pravo da do 1998. godine tra`im i od koga da mi se za sve vrijeme isplati pripadaju}a naknada, pita S. B. iz Konjica.
Prema va`e}em Zakonu o PIO, pravo na za{titni dodatak uz penziju, pravo na porodi~nu penziju za vrijeme redovnog {kolovanja, pravo rada sa skra}enim radnim vremenom i pravo na naknadu pla}e po tom osnovu, pravo na nov~anu naknadu za tjelesno o{te}enje, pravo na nov~anu naknadu za pomo} i njegu, pravo na profesionalnu rehabilitaciju ostvarena su po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su se primjenjivala do dana stupanja na snagu ovog zakona. Budu}i da iz va{ih navoda nije mogu}e zaklju~iti iz kojih razloga i u kom periodu prije stupanja na snagu spomenutog zakona iz 1998. godine niste zatra`ili isplatu dugovanih naknada po osnovu za{titnog dodatka, nije mogu}e dati precizan odgovor na va{e pitanje. Imaju}i u vidu da je od prestanka prava po sili zakona pro{lo deset godina, pretpostavljamo da ste propustili sve zakonske rokove za naplatu pripadaju}e naknade putem suda.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Sta` u Hrvatskoj
Imam 60 godina `ivota i 22 sta`a u koji je ura~unat i boravak u Armiji BiH i HVO-u u trajanju od aprila 1992. do decembra 1995. godine neprekidno. RVI sam sa 80 posto invaliditeta. U Hrvatskoj imam 10 godina sta`a. Kako da ostvarim svoja prava na ovaj dio radnog sta`a ili moram ~ekati da navr{im 65 godina `ivota, pita I. A. iz Sarajeva. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzijski sta` ostvaren u biv{im republikama SFRJ i u Zavod za PIO vojnih osiguranika do 6. marta 1992. godine uzet }e se u obzir dr`avljanima BiH na teritoriji Federacije za ostvarivanje prava iz PIO, a penzija }e se odrediti prema sta`u ostvarenom u Federaciji ako me|unarodnim ugovorom nije druga~ije ure|eno, odnosno na osnovu reciprociteta. Prema va{im navodima, vi imate 22 godine sta`a te i u slu~aju priznavanja spomenutih 10 godina ostvarenih u Hrvatskoj ne}ete ste}i uvjete za starosnu penziju, budu}i da su alternativni uvjeti za stjecanje prava na to primanje 65 godina `ivota i najmanje 20 sta`a ili 40 godina sta`a bez obzira na godine `ivota. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}
PA@NJA, BUDNOST KO[ARKA[ ”PORTLANDA” NA SLICI GLAS DIVLJE ZVIJERI

ZARASTI U [TO

PRIVREMENI ZATVOR

MARKETINIME [KI GLUMICE OGLAS MARGRET

ZDENKA ODMILJA NAROD, PLEME (gr~.) KOPLJE STARIH GERMANA

FEDERACIJA BiH ILI RS

DJE^IJA VIOLINA

NE, NIJE (lat.)

DONIJETI JANJE NA SVIJET

SEKUNDA

Uzgoj biljaka postaje nau~na disciplina
Ameri~ki uzgajiva~ biljaka Luter Burbank (Luther Burbank) doprinio je da uzgoj biljaka postane moderna nau~na disciplina. Pod utjecajem djela ^arlsa Darvina (Charles Darwin) o pripitomljenim biljkama, po~eo je karijeru uzgajiva~a u svojoj 21. godini. Od prihoda koje je dobio gaje}i veoma uspje{nu sortu krompira, napravio je rasadnik, staklenik i eksperimentalna imanja u Santa Rosi, u Kaliforniji. Tu je razvio vi{e od 800 novih i korisnih biljnih podvrsta, uklju~uju}i i vo}e, cvije}e, povr}e, `ito i trave, od kojih su mnoge jo{ komercijalne. Njegova laboratorija postala je ~uvena u svijetu, a objavio je dva vi{etomna djela i niz opisnih kataloga. Ro|en je 7. marta 1849., a umro 11. aprila 1926. godine.

UMRLI
1809. - Umro francuski konstruktor balona @an Pjer Fransoa Blan{ar (Jean Pierre Francois Blanchard), koji je 1785. godine s D`onom D`efrisom (John Jeffries) prvi preletio kanal Laman{ (Lamanche) balonom. 1932. - Umro francuski dr`avnik Aristid Brijan (Aristide Briand), koji je bio {est puta premijer izme|u 1909. i 1929. godine, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1926. godine, za~etnik ideje o sjedinjenim dr`avama Evrope. 1951. - Vjerski fanatik ubio iranskog premijera Alija Razmaru u d`amiji u Teheranu. 1983. - U eksploziji gasa u rudniku uglja blizu turskog grada Eregli poginulo 96 rudara.

^OVJEK CRNE BOJE KO@E @ITELJ ESTONIJE GORJE U MIJANMARU NJ.R.

JEDAN OKEAN

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
SPOLJA

BUGARSKI NOVAC GLAVNI GRAD ESTONIJE B.S.

NIHAD, KABUL, ALIBEGOVI], KIT, POSINAK, ANRI, STVARI, ZDIPITI, RIM, NENAD, MENTA, ONAKAV, ROIK 1734

ROK OPERA KENA RASELA STRU^NJAK U IRANISTICI

MARKA PI[TOLJA ITALIJA KRATKA [ALA

Poruke krvniku sa Durmitora

Fenomen Milana Radonji}a

RADOVANE, OVAMO SE NE]E[ KOPATI!

NISAM KLOVN, JA POMA@EM DRUGIM LJUDIMA

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

7. MART/O@UJAK 2009.

INTERVJU Muhamed [a}irbegovi}, biv{i ambasador BiH pri UN-u
Ljudi koji su sada na vrhu Stejt departmenta, posebno dr`avna sekretarica Hilari Klinton govori o BiH kao ne~emu pozitivnom {to se desilo tokom administracije njenog mu`a. Ali je pitanje da li je zaista tako. Jer, umjesto da se razgovara kako da BiH ubrza put u euroatlantske integracije, i dalje se govori o temama koje smo imali u Dejtonu, pa ~ak i prije toga.

ADMINISTRACIJA SAD U BiH MORA SA^UVATI UGLED BILA KLINTONA

2

7. MART/O@UJAK 2009.

INTERVJU Muhamed [a}irbegovi}, biv{i ambasador BiH pri UN-u

Ameri~ka administracija u BiH mora sa~uvati ugled Bila Klintona
Presuda Karad`i}u mo`e utjecati na legitimitet RS Dokazi da je Srbija umije{ana u genocid ve} postoje i bez presude Karad`i}u i Mladi}u Specijalni predstavnik SAD treba biti osoba koja u pro{losti nije bila povezana sa BiH
Razgovarao: Admir MALAGI]
uhamed [a}irbegovi}, biv{i ambasador BiH pri UNu, u posljednje vrijeme se sve vi{e bavi pitanjima kojima se bavio prije ulaska u politiku, a to je bankarstvo i investiranje, te se u stranim medijima mogu pro~itati njegove analize i prognoze vezane za trenutnu finansijsku krizu u svijetu. Ipak, razgovor sa njim po~injemo o jednom za nas va`nijem pitanju na kojem je bio veoma anga`iran, a to je Ha{ki tribunal i po~etak su|enja Radovanu Karad`i}u. [a}irbegovi}, govore}i o optu`nici koja biv{eg predsjednika RS, osim Srebrenice, tereti za genocid u jo{ 11 op}ina u BiH, nagla{ava da bi presuda mogla imati velike posljedice po RS. proces pred Me|unarodnim sudom pravde, kao i pred Ha{kim tribunalom, ima utjecaj ne samo na legitimitet Republike Srpske nego i na ulogu Beograda, a na kraju i me|unarodne zajednice, kada je u pitanju stvaranje RS. Treba imati na umu da je Karad`i} bio prvi predsjednik RS. Dakle, nije ovo optu`nica protiv Karad`i}a kao obi~nog pojedinca, nego kao predsjednika RS. Da li bi upravo presude protiv Karad`i}a i Ratka Mladi}a mogle imati klju~nu ulogu za reviziju presude za genocid protiv Srbije pred Me|unarodnim sudom pravde? - Ti dokazi da je Srbija umije{ana u genocid ve} postoje i bez njih dvojice. Samo je pitanje za{to ti dokumenti nisu do{li iz Ha{kog tribunala. Dakle, nije uop}e pitanje da li dokazi postoje, nego je pitanje kada bi se mogli koristiti. Me|utim, kada se radi o ovom sporu, jasno je da je to vi{e bila politi~ka nego pravno utemeljena odluka. Pitanje je za{to dokumentacija nije do{la iz jednog suda u drugi. Tu, o~ito, svi poku{avaju da operu ruke. Istovremeno u BiH se sve ~e{}e spominje pitanje podjele, aktuelizira se uvo|enje mogu}nosti referenduma o otcjepljenju RS... - I prije Dejtonskog sporazuma iz RS su poku{ali da nas uvjere u ne{to sli~no, odnosno da prihvatimo neku vrstu referenduma pet ili deset godina nakon zaklju~enja tog sporazuma. To su bili tajni pritisci, ali mi nismo `eljeli da

M

Isti ljudi
- Ovim je optu`nica pro{irena prakti~no na cijelu RS, a ne samo na Srebrenicu. Dobro znamo da je Me|unarodni sud pravde ograni~io genocid samo na ovu op}inu. Sa legalnog aspekta to je bilo nemogu}e, jer kako neko mo`e da u projektu koji je imao iste ljude, vojsku, politiku i metodologiju zlo~ina vidi samo genocid u Srebrenici, a ne i Fo~i, Prijedoru... A jasno je da je to bio isti projekt za cijelu BiH. Da li presuda za genocid u svim ovim op}inama mo`e proizvesti posljedice po RS? - Uvijek sam smatrao da

[a}irbegovi}: Kriza u BiH mo`e potrajati

Neko ho}e da me ostavi u sivoj zoni
Nedavno je Ustavni sud BiH proglasio nedopu{tenu Va{u apelaciju da se ubrza istraga koja je pokrenuta protiv Vas jo{ prije sedam godina. - Ja jo{ nisam dobio nikakav dogovor. Tra`io sam sud koji }e preslu{ati moj slu~aj da se ovo ve} jedanput zavr{i. Ali, o~ito, ni Ustavni sud nije voljan da ka`e - hajde da ~ujemo o ~emu se ovdje radi. Cijela pri~a je da se vodi istraga koja ne mo`e dovesti do nekog cilja da li da to bude optu`ba ili da ka`u da je sve gotovo. Poruka je jasna: neko ho}e da ka`e da sam ja optu`en, iako nema te formalne optu`nice. Neko mi ne da pravo da odgovorim na to i dovedemo ovo do nekog rje{enja pa makar to bila i ta formalna optu`ba. Nekome odgovara da se sve ovo vodi u nekoj sivoj zoni, jer na kraju misle da }e mene ostaviti u toj sivoj zoni.

otvorimo ta vrata. Ne vidim razloga za{to bi Bosanci i Hercegovci u ovom trenutku prihvatili podjelu BiH nakon toliko napora i tolikog `rtvovanja da se sa~uva BiH. Ipak, pokazalo se da je sada{nji sistem dosta neefikasan, da puno stvari treba mijenjati. - Do{li smo u situaciju da metodologija koja je stvorena u Dejtonu ne mo`e dovesti do ciljeva koji su potrebni da BiH ekonomski i politi~ki ide naprijed i ka euroatlanskim integracijama. BiH sada zaostaje za drugim dr`avama i do}i }emo u dosta neugodnu situaciju

da Srbija, a mo`da ~ak i Kosovo, budu ispred BiH na putu ka EU. Za{to? Jer te dr`ave imaju neku vrstu funkcionalnosti, vizije {ta ta dr`ava zna~i. U BiH mnogi jo{ ne}e da prihvate da je to prava dr`ava i `ele da je vide samo kao krov bez ikakvih prakti~nih elemenata i onoga {to ~ini dr`avu.

Prudski sporazum vodi ka daljnjoj etni~koj podjeli
Kako gledate na Prudski sporazum? - Ako je uvijek po~etna ta~ka pregovora `elja ljudi koji vode RS, onda }e tu uvijek biti pogre{an rezultat. Dejton nije bio predvi|en da }e dovesti BiH do Pruda, za budu}nost BiH. Na kraju nije bilo tako. Odgovornost se mo`e pripisivati raznim stranama, ali mislim da je najvi{e odgovorna me|unarodna zajednica, kako je tuma~ila taj sporanego do normalizacije. Ako pogledamo na Prud, tu nije samo pitanje {ta stoji na stolu, nego {ta stoji iza toga. I zbog toga mnogi od nas trebamo biti zabrinuti. A Prud vodi ka daljnjoj etni~koj podjeli BiH. zum i ~emu je davala prioritet u implementaciji. Sada, umjesto progresivne, imamo regresivnu dinamiku. To i ne treba da ka`em, ve} je dovoljno da se ~uje ko se stalno poziva

Tuma~enje Dejtona
Jedan ste od kreatora Dejtonskog sporazuma, ali sada ga kritizirate. Za{to? - Mi smo iza{li sa idejom da, pored svega {to je u tom sporazumu pogre{no i nepravilno, to ipak mo`e biti progresivan sporazum

7. MART/O@UJAK 2009.

3

Ekonomska kriza u BiH mo`e du`e potrajati
S obzirom da ste prije ulaska u politiku bili bankar i investitor u Njojorku, imate i uvid u trenutnu ekonomsku krizu u svijetu. Kakve su Va{e prognoze i da li ova kriza mo`e da se jo{ vi{e odrazi na BiH? - Znam da ljudi u BiH ve} dugo pate i kada neko doda soli na ranu, to se mo`da ne osjeti onako kao u nekoj zemlji gdje je do ju~er sve bilo dobro. Ali, BiH vrlo malo sama mo`e da kontrolira svoju situaciju i o~ekuje pomo} od drugih dr`ava i me|unarodnih institucija, i zbog toga se bojim. Kriza u BiH mo`e du`e potrajati. U nekim zemljama, na Dejton, a to su ljudi koji odmah u drugoj re~enici govore o referendumu. Dakle, politi~arima iz RS je data mogu}nost da tuma~e taj sporazum kako oni ho}e, u ~emu vidim odgovornost me|unarodne zajednice, mada ima tu i gre{aka politi~ara iz Federacije BiH. Mo`e li se o~ekivati od nove ameri~ke administracije da se aktivnije uklju~i, da promijeni stvari i da projekt koji su zapo~eli u BiH privedu kraju? - Naravno. Mene je malo ~ak iznenadilo to da se nova administracija ovako brzo okrenula na pitanje BiH. I ima razloga za{to fundamentalno treba promijeniti stanje. S druge strane, pitanje je koliko administracija ima unutra{njih problema, po~ev od ekonomskih do lokalnih. Ali, prema mom mi{ljenju, to su problemi koji }e okupirati pa`nju predsjednika Baraka (Barack) Obame ili potpredsjednika D`o Bajdena (Joe Biden). Odgovornost ljudi u vrhu Stejt departmenta je da se bave vanjskom politikom i to ne samo gdje imaju problem nego i tamo gdje bi se mogao izbje}i. Ili da budemo precizniji: da se bave time kako BiH mo`e postati ne{to pozitivno u kontekstu ameri~ke politike. posebno u Kini, situacija }e ve} krajem godine biti bolja. Evropa }e vjerovatno biti zadnji dio razvijenog svijeta koji }e okrenuti stvari jer u ovom momentu ima najkonzervativniju monetarnu politiku. A, pored toga, evropske zemlje koje su nerazvijenije, me|u kojima je i BiH, trebat }e znatno vi{e vremena da se oporave. Zbog toga BiH treba vi{e stabilnosti i prave mjere u ekonomiji. Ali tu se vra}amo u krug, jer su ekonomija i politika u BiH jako povezani i bojim se da, dok postoje ovakve politi~ke institucije, da je jako te{ko i}i naprijed. se brine o interesima SAD i BiH, ali isto tako da se brine i o ugledu ljudi koji su bili odgovorni za ameri~ku politiku u BiH od 1993. do 2000. godine, odnosno za tim biv{eg predsjednika Bila Klintona. I njihov ugled je u pitanju. Vjerujem da }e i to biti razlog za anga`man. Najnovijom rezolucijom koja je upu}ena Ameri~kom kongresu predla`e se i imenovanje specijalnog predstavnika SAD za Balkan. Da li je to rje{enje? - Svi mi bismo `eljeli da vidimo ve}i anga`man SAD jer, na kraju, Amerika ima interes i odgovor-

Predsjedni{tvo BiH: Silajd`i} ne `eli predlo`iti drugog kandidata

SUSJEDI Diplomatski odnosi sa Srbijom utihnuli

Zbog Silajd`i}evih kaprica BiH ve} dvije godine nema ambasadora u Beogradu
Radmanovi} podr`ava i hrani Silajd`i}evu sujetu, jer je njemu i politici ~ija je on personifikacija sasvim svejedno ko }e biti ambasador u Srbiji
vije godine, koji mjesec vi{e ili manje, Bosna i Hercegovina nema svog ambasadora u Beogradu, a diplomatski odnosi sa Srbijom gotovo da su potpuno utihnuli. Oni su, s na{e strane, svedeni na nivo otpravnika poslova. Tu funkciju trenutno u srbijanskoj prijestolnici obavlja Amira Arifovi}-Harms, pravni ekspert, njema~ka snaha, udata za nekada{njeg vojnika iz mirovne misije u BiH.

Diskriminacija u nazivu RS
- Za{to stvari treba mijenjati kada je u pitanju Republika Srpska? Ja ne mrzim rije~ Srbin ili tako ne{to. Ali je problem nekome ko nije Srbin da se vrati u entitet ~iji naziv indirektno poru~uje: „Vi nemate isto mjesto i poziciju kao {to to imaju pripadnici srpskog naroda“. nost za sve ono {to se de{ava u BiH. Ali, prije toga da pojasnim i demantiram neke natpise u medijima: mo} ove rezolucije nisu ni pare, ni lobisti~ke grupe, nego racionalizam koji tra`i bolje rje{enje od sada{njeg. Ali, kao i u svim stvarima koje su slo`ene, tu treba neko ko }e posvetiti zna~ajnu pa`nju tome. I to treba da bude pravi ~ovjek, zapravo mo`da prava `ena, neko ko ima dovoljno utjecaja da sredi stanje, razumije situaciju, ali isto tako neko ko nije sa pro{lo{}u povezan sa BiH. Bojim se da su neki ljudi koji su ranije dolazili u BiH to vi{e radili sa namjerom da brane ono {to su ve} u~inili i za {to se povezuje njihovo ime, nego da objektivno ka`u da je vrijeme da se promijeni metodologija ili temeljno ispita ure|enje.

D

Nerije{ena pitanja
U ~ijem je to interesu i kome odgovara sada{nji status bh. ambasade u Krunskoj ulici 9 u Beogradu? Bosni i Hercegovini sigurno ne! Srbija svoju ozbiljnost i odnos prema BiH pokazuje i na taj na~in {to ni{ta ne prepu{ta slu~aju te u na{u zemlju {alje veoma ozbiljne i sposobne diplomate, kakav je bio biv{i ambasador, iskusni Stanimir Vuki}evi}, ali i aktuelni predstavnik te zemlje u Sarajevu, nekada{nji novinar Grujica Spasovi}. Dugo nije zasjedalo ni Me|udr`avno vije}e izme|u BiH i Srbije. Zamrznuta su mnoga nerije{ena pitanja, poput granica, izbjeglica i jo{ mnogo toga. A odnedavno je aktuelna i pri~a o podizanju optu`nica i potjernica srbijanskog Specijalnog tu`ila{tva za ratne zlo~ine protiv Ejupa Gani}a i jo{ nekoliko zva-

Lobisti~ke grupe
[ta ih mo`e pota}i na to? - Ljudi koji su sada na vrhu Stejt departmenta, posebno dr`avna sekretarica Hilari Klinton govori o BiH kao ne~emu pozitivnom {to se desilo tokom administracije njenog mu`a. Ali je pitanje da li je zaista tako. Jer, umjesto da se razgovara kako da BiH ubrza put u euroatlanske integracije, i dalje se govori o temama koje smo imali u Dejtonu, pa ~ak i prije toga, {to samo po sebi govori da ovaj sporazum nije sredio stvari i da oni koji se hvale ovim sporazumom sada tako|er stoje na tom ledu. Administracija treba da

ni~nika iz BiH, zbog doga|aja u Dobrovolja~koj ulici na po~etku rata u BiH. Naravno, i u ovom slu~aju BiH bi sigurno lak{e za{titila svoje gra|ane da ima {efa diplomatskog predstavni{tva u Beogradu, gdje bi on mogao zakucati na vrata srbijanskih zvani~nika, protestirati, davati izjave za tamo{nje medije i tra`iti obja{njenje od tamo{njih vlasti. Najve}u krivicu za nepostojanje komunikacije izme|u BiH i Srbije na ambasadorskom nivou personalno snosi ~lan Predsjedni{tva BiH i lider Stranke za BiH Haris Silajd`i}. Njegov kandidat za ambasadora Bori{a Arnaut, {ef Odsjeka za vizno-paso{ke poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, kojega su aminovali i predsjedavaju}i Predsje-

dni{tva Neboj{a Radmanovi} i hrvatski ~lan @eljko Kom{i}, nije dobio „zeleno svjetlo“ u Beogradu, {to u diplomatskoj praksi nije nepoznata ~injenica. Radmanovi} je podr`ao Silajd`i}ev prijedlog, jer je njemu i politici ~ija je on personifikacija sasvim svejedno ko }e biti ambasador u Beogradu. Nosioci takve politike Beograd i ne smatraju diplomatskom destinacijom, niti im trebaju diplomatske aktivnosti s one strane Drine, jer su im tamo sva vrata ionako {irom otvorena. Ni @eljka Kom{i}a, koji je bio prvi ambasador na{e zemlje u Srbiji, o~igledno previ{e ne tangiraju sve te ~injenice. Kada je Alijansa za promjene izgubila vlast, Kom{i} je „demonstrativno“ napustio Beograd, ~ime se

hvali na internet-stranici SDP-a, ~iji je ~lan, gdje se navodi da je „iz principijelnih razloga i zbog neslaganja s aktuelnom politikom 2002. godine podnio ostavku na ambasadorsku funkciju“. Ovaj Kom{i}ev nezreli postupak imao je jo{ nekoliko ~inova. On se, umjesto politici zrelog i mudrog dr`avnika, priklonio manirima populisti~kog manipulatora.

Drugi diplomata
No, vratimo se Harisu Silajd`i}u. On je za ambasadora u Beogradu, kako smo rekli, predlo`io Bori{u Arnauta, dugogodi{njeg uposlenika u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Problem je nastao kada Arnaut nije dobio agreman iz Beograda. Slu`beni Beograd navodno je zamjerio Arnautu {to je tokom rata u BiH, kao pomo}nik ministra unutra{njih poslova RBiH, „potpisivao rje{enja o dodjeli dr`avljanstava osobama afro-azijskog porijekla“. Me|utim, Silajd`i} kapriciozno ne odustaje od svog kandidata i ne `eli predlo`iti nekog drugog diplomatu, {to pre{utno, svako iz svojih uskostrana~kih uvjerenja i interesa, podr`avaju i ostali ~lanovi Predsjedni{tva, pothranjuju}i na taj na~in Silajd`i}evu sujetu. To {to zbog svega trpe obi~ni gra|ani kao da nikoga ne brine. R. AD@OVI]

@ivanovi}: Nesaglediva {teta
Miodrag @ivanovi}, univerzitetski profesor iz Banje Luke, ~injenicu da BiH ve} dvije godine nema ambasadora u Beogradu vidi kao jo{ jednu potvrdu da „doista imamo velike probleme na polju vanjske politike BiH, kao, uostalom, i u drugim sektorima“. - O~igledno da mehanizam koji se zove Ministarstvo vanjskih poslova BiH jednostavno ne funkcioni{e zbog toga {to je, prema mom sudu, pravljeno isklju~ivo po etni~kom kriteriju, ne uva`avaju}i sposobnosti onih koji bi trebali da vode vanjsku politiku BiH. Nevjerovatno je da ve} dvije godine u Beogradu nemamo na{eg ambasadora, a rije~ je o dr`avi koja je bitna prije svega za ekonomski razvoj BiH, ali i za na{ svakodnevni `ivot. To bi se moralo rije{iti, jer je to jedini na~in da popravimo stvar i u politi~kom smislu - ka`e @ivanovi}.

4

7. MART/O@UJAK 2009.

INTERNET PORUKE [ta sunarodnjaci pi{u krvniku sa Durmitora

Radovane, ovamo se ne}e{ mo}i kopati!
^itam u novinama kako se Srbi mole za tebe. Bolje bi nam bilo da se molimo za sebe, jer smo slijepci i ne razlikujemo la`ove i prevarante od iskrenih i vrijednih ljudi - ka`e se u jednoj poruci

Srbi ti nikada oprostiti ne}e
Biljana iz Banje Luke poru~uje Karad`i}u: - Radovane, Srbe si u crno zavio. Ti si jedini vo|a poslije Hitlera koji je po~inio genocid. Srbi i dan-danas pla}aju gre{ke svoga „vo|e“. Radovane, oprosti}e tebi i Bo{njaci i Hrvati, mo`da ti nekad halale i Srebreni~ani, ali tvoj narod, Radovane, ne}e nikada.

N

eposredno nakon hap{enja Radovana Karad`i}a, kojemu Ha{ki tribunal sudi za zlo~in genocida, ~itaoci bh. internet-stranice LIVE.BA izrazili su `elju da se li~no obrate paljanskom krvniku. Tako se od foruma{ke ideje do{lo do o`ivotvorenja projekta pisanja „Najdu`eg pisma Radovanu Karad`i}u“. U pisanju su u~estvovali posjetioci svih nacionalnosti u BiH, ali i iz susjednih zemalja i inozemstva. Pismo, koje je napisalo 989 posjetilaca, sadr`i 297 stranica. Iz analize ovoga pisma o~it je veoma izra`en antagonizam izme|u onih koji Karad`i}a podr`avaju i veli~aju kao heroja, te onih koji ga smatraju jednim od najve}ih zlotvora 20. stolje}a.

Zbog tebe, kukavice, `ivim u tu|oj zemlji sa tu|im narodom
U jednom nepotpisanom pismu se ka`e: - Gospodine Karad`i}u, vest o va{em hap{enju me jako obradovala. Mnogo je suza proliveno, mnoge mlade du{e pokopane, mnoge majke ostale bez svojih jedinaca i to sve zbog vas, Karad`i}u. Morate platiti svoje grehe! Da u ime jedne vekovne kulture i po{tenog imena uzima{ u ruke sudbine tu|ih `ivota na{ih sinova koji izginu{e nepotrebno u stvaranju nove srpske imperije?! Sada svi mi koji volesmo Srbiju onakvu kakva jeste i kakva vaistinu beja{e moramo da priznamo da si jedna od najve}ih gre{aka ove nacije i krivotvorilac njenog imena u va`nom ~asu nove evropske istorije iz koje si nas izop{tio na banalno krvav na~in - ka`e se u pismu. Anonimni korisnik poru~uje: Budu}e generacije }e stasavati u sramoti koju ste ti i tvoja bratija napravili. Treba}e nama u Srbiji neko vreme da se oslobodimo takvih kao {to si ti, ali, veruj Radovane, uspe}emo u tome! „Srpkinja“ ka`e da joj je drago „da su se moji Srbi opametili“. - Stid me je re}i da sam Srpkinja. Za{to da mi pravi Srbi ispa{tamo? Ko je klao, silovao i plja~kao i ubijao neka ispa{ta. Ne daj Bo`e da kletva padne na ~itav srpski narod, bolje da nas nema. Prestanite davati potporu ubici, monstrumu. Zbog takvih, Radovane, kao ti mi po{teni Srbi nosi}emo ljagu kao genocidan narod kroz vjekove - poru~uje „Srpkinja“. Anonimni posjetilac zamjera Karad`i}u {to je „proizveo genocid u Srebrenici i na mnogim drugim mestima“ i dodaje: li ste i u jednom momentu pomislili {ta radite, dok ste ubijali, klali, uni{tavali, palili. Bog }e vam suditi i ne}ete se izvu}i!“ Osoba potpisana kao „Srbin“ isti~e kako je najsretniji dan u njenom `ivotu bio dan kada je uhap{en Radovan Karad`i} - Karad`i} je izdajica srpskog naroda, koji se godinama krio pod la`nim imenima. Pa to samo kukavice rade! Pre rata sam `iveo sa Hrvatima, Bo{njacima i svim narodima u divnom `ivotu, a sada zbog tebe, kukavice, `ivim u tu|oj zemlji sa tu|im narodom - ka`e se u pismu.

Penzija 150 eura
Iznena|uju}e je veliki broj pisama Srba koji u Karad`i}u vide ratnog zlo~inca, zlikovca koji je ukaljao obraz svom narodu. Zbog nedostatka prostora, izdvojili smo samo ona najzanimljivija pisma razo~aranih Karad`i}evih sunarodnjaka. Osoba, potpisana kao „Soko“, ka`e da je protivnik Ha{kog tribunala, ali smatra da „Karad`i} mora odgovarati za sva nedela koja su po~injena u BiH, koju, tako|er, ne priznajem“. „Kragujev~anin“ Karad`i}u poru~uje: „Ne vratio se nikad vi{e u Srbiju“! - Radovane, „hvala“ ti {to ste slali mladi}e u Bosnu da ginu za tvoje sulude ideje, kao i ideje Mladi}a, Milo{evi}a, [e{elja i ostalih idiota u ratu u kojem, kako je rekao Milo{evi}, Srbija nikad nije u~estvovala!? „Hvala“ ti {to `ivim u Srbiji koja je zbog tebe izolovana ve} 15 godina i {to nemam posao (a imam 34 godine), {to moji roditelji imaju penziju 150 eura. „Hvala“ ti {to je milion gra|ana Srbije oti{lo u inostranstvo - ka`e se u poruci. Vladimir iz Novog Sada ratnom zlo~incu poru~uje kako je on „morao da spre~i svaki zlo~in i ubijanje zarobljenika, jer to srpska vojska nikada nije radila. Vi ste to uveli i ukaljali nam obraz! Hag je mesto za takve“. - Kada ~itam ove komentare nas Srba, jo{ vi{e sam uveren da smo mi Srbi jedina nacija na svetu koja se ponosi svojim zlo~inima, silovanjima, ubijanjem. Ne

Faksimil jedne poruke zlo~incu Karad`i}u

Karad`i}u se sudi za genocid

ulazi mi u glavu nikako {ta su to Karad`i}, Mladi} i ostali zlo~inci uradili za Srbiju i srpski narod? Ba{ su oni i sli~ni njima krivi {to je Srbija izgubila Kosovo, Crnu Goru, a za kratko }e izgubiti i Vojvodinu, Sand`ak i pre{evsku dolinu! Sve dok ne priznamo da smo u BiH po~inili najve}e pokolje posle 2. svetskog rata i sve dok u ljude kao Karad`i}a, Milo{evi}a i Mladi}a ne gledamo onako ko {to dana{nji Nemci gledaju na Hitlera, pitanje je da li }e Srbija uop{te postojati za 20 godina - pi{e osoba potpisana pod {ifrom „^ovjek po zanimanju“. Bosanski Srbin smatra da je Karad`i} srpski narod upisao u genocidne narode, jer je „u ime Srba pravio mape, ubijao zavezane lju-

de, silovao, plja~kao, pravio logore, protjerivao nedu`an svijet...“

Nevine `rtve
Grigorije se ratnom zlo~incu obra}a sa „crni Radovane“. - Da dana{nji Srbi nisu glupi, ne bi im ti nikada ni bio vo|a. Mrzim sebe jer sam ti dozvolio da me zavede{ i zadoji{ mr`njom. ^itam u novinama kako se Srbi mole za tebe. Bolje bi nam bilo da se molimo za sebe, jer smo slijepci i ne razlikujemo la`ove i prevarante od iskrenih i vrijednih ljudi - ka`e se u poruci. Osoba potpisana kao „Ota~astveni obave{tavalac“ ka`e kako je Karad`i} umislio da je srpski Va{ington ili Linkoln. - Ko ti je dao to pravo da

- Vojska je izvr{avala tvoja nare|enja i ~inila ne{to {to je protivno svim va`e}im ratnim konvencijama, ljudskoj savesti i tradiciji naroda kome pripada{.

Sramota za pretke
Zanimljivo pismo poslao je „Radovanov {kolski drug“ - Radovane, nije mi jasno kako si mogao postati takav ne~oek. Rodio si se u Crnoj Gori, u selu Petnica kod [avnika, odakle i ja poti~em. Zna{ li ti {ta su nam stari na{i govorili {ta je to ~ojstvo - to ti je, nesre}ni~e, kad brani{ drugoga od sebe. Ti si, nesre}ni~e, Crnogorac, kao i svi tvoji od pamtivijeka. Osramoti sve svoje pretke, svoj narod, svoju Petnicu, na{u Crnu Goru, jadni~e. Ovamo se ne}e{ mo}i kopati i poganiti ovu ~asnu i po{tenu crnogorsku zemlju. Ovaj narod ti to ne}e dozvoliti ka`e se u pismu. Petar Markovi} iz Negotina poru~uje: „Posle svega {to je napravljeno, stidim se svoje vere i {to sam Srbin“. - Pi{em tebi i svima onima koji te podr`avaju. Ja sam Srpkinja, patriota i pre svega ~ovek. A ti?! Ti si samo zver u ljudskom obliku.

Ima{ obraza da ka`e{ da se boji{ za svoj `ivot
Boro i Du{anka poru~uju: - E, jadovane, jadovane, i ti mi neki junak srpski, a krio se godinama kao mali mi{. Ima{ obraza da ka`e{ da se boji{ za svoj `ivot, a koliko si nevinih `ivota uni{tio. Kad do|e{ pred Boga, on }e ti odrediti kaznu i svi oni nevini ljudi koje si pobio, sotono ovosvjetska! Blati{ nevini srpski narod i mi te se stidimo. Nenad Jovi} ka`e kako su „Karad`i}, Sloba, Mladi}, Krsti} i ostali osramotili nas kao naciju“. - Ra{o, bolje ti je, bre, da prizna{ krivicu i da zamoli{ majke Srebrenice i kompletan muslimanski narod u BiH za izvinjenje. Tako }e{ pomo}i srpskom narodu. Poku{aj da sa nas barem djelimi~no spere{ ljagu koju si na nas navukao - nagla{ava Jovi}.

Ti i tvoji istomi{ljenici ste raspar~ali moju zemlju Jugoslaviju, u kojoj sam imala prijatelje od Beograda do Sarajeva. Oteli ste mi 20 godina `ivota. Sa svojim istomi{ljenicima, po{tenim i ~asnim narodom, palili smo sve}e za `rtve u Bosni, plakali i stideli se, jurili se sa milicijom, udisali suzavac, dok ste vi plja~kali i bogatili se. Moram da ti poru~im koja bi kazna tebi odgovarala: da ti i tvoja porodica budete izru~eni majkama Srebrenice da vam one sude - ka`e se u u jednom od pisama. Sne`ana, tako|er, pi{e kako se stidi re}i da ona i Karad`i} pripadaju „istoj veri“. - Nekada sam u miru bila u Srebrenici. Moja familija koja je nekad tamo `ivela i ne pomi{lja na dalji `ivot u tom gradu, zbog sramote koju si ti napravio izme|u nas Srba i Bo{njaka kom{ijama s kojima nikada nismo imali problema. Ti si, Karad`i}u, napravio mr`nju me|u ljudima, pa i danas veliki broj Srba prate tvoj put, a nisu svesni gde i taj put vodi, put ponora. [ta su ti, bre, ~ove~e, deca bila kriva. Neka Gospod Bog sudi po tvom ~inu pi{e Sne`ana.
Ru`dija AD@OVI]

7. MART/O@UJAK 2009.

5

POGLED IZ OPOZICIJE

PRESSIJA

Rezanje kiklopskih pla}a
Bosanski ~ovjek se nikad nije susreo sa prakti~nom socijaldemokratijom, jer se pod ovim pojmom prodaju jugonostalgija, komunizam, kompleksi bosanske ovisnosti...
amoubistvo bra~nog para u Prijedoru zbog socijalnih problema koje nisu mogli prevazi}i, obnovilo je pitanje odnosa politi~ke zajednice prema siroma{tvu. Kome pripadaju problemi jedne petine bh. stanovni{tva koje `ivi na rubu egzistencije? I kome }e pripadati na hiljade novih ~lanova bosanske porodice gladnih? Siroma{tvo nikad nije samo privatni problem. O~ekujemo da najvi{e senzibiliteta za siroma{ne i obespravljene imaju partije sa socijaldemokratskom formom, a prvenstveno Lagumd`ijin SDP i Dodikov SNSD.

S

[iz sa panjevima
Analize ukazuju da „Vlada RS i dalje ne obezbje|uje sredstva neophodna za finansiranje sistema socijalne za{tite“, {to }e re}i da Dodikova socijaldemokratija ne ostvaruje ni zakonske obaveze, a kamoli da vodi aktivnu socijalnu politiku. SDP-Alijansa se onomad sli~no pona{ala, misle}i da je izmi{ljanje tzv. islamskog terorizma dovoljno za demokratske promjene. Krug 99 je tada ustvrdio da „vlast SDP-Alijanse nema alternativu“, pa su Lagumd`ijini funkcioneri dr`avne pare masovno zaprimali na privatne ra~une, {to je za posljedicu imalo i umanjenje bud`etskih prihoda za tre}inu. Kriminal je posebna pri~a. Sje}amo se kako je Finansijska policija ispisala hiljade stranica o kriminalu SDP-ovih vlasti, ali je Tu`ila{tvo od{utjelo, jer je jaha~ima islamofobije bilo (a i danas je) opro{teno sve. SDP-Alijansa, po uzoru na Dodika, nije imala nikakve socijaldemokratske vizije. Sje}amo se panjeva koje su borci donosili SDP-ovim funkcionerima, povrije|eni izjavom da }e svoja prava ostvariti, ali u panjevima. Bilo je to u ideolo{kom dosluhu sa Lagumd`ijinim nazivanjem heroja Armije RBiH falangama, tj. fa{istima. Vlast koja nije imala suptilnosti za bora~ku populaciju naravno da nije mogla osjetiti i strate{kim potezima lije~iti probleme siroma{nih. Ta tragi~na epizoda Lagumd`ijinog {iza svela se na plja~ku dr`avnih para, na rasprodaju dr`avne imovine i na sraPi{e: Fatmir ALISPAHI]

Pravila podobnosti i negativne selekcije formiraju dejtonskog politi~ara: {to mutaviji, to po`eljniji. Gramzivost je vrlina, a solidarnost mana, pa dejtonske velmo`e ne vide narodne muke
mo}enje Bosne i Bo{njaka preko izmi{ljanja terorizma. Bosanski ~ovjek se nikad nije susreo sa prakti~nom socijaldemokratijom, jer se pod ovim pojmom prodaju jugonostalgija, komunizam, kompleksi bosanske ovisnosti... Koliko Lagumd`ijina socijaldemokratija igra na jeftine emocije pro{losti toliko je ona Dodikova tek pokri}e za sljedbenike politike Radovana Karad`i}a. Dejtonski sistem je uveo divlji kapitalizam, a da nije predvidio mehanizme socijalne za{tite. Politiku je oslobodio odgovornosti, a od politi~ara stvorio skorojevi}ku elitu. Pravila podobnosti i negativne selekcije formiraju dejtonskog politi~ara: {to mutaviji, to po`eljniji. Gramzivost je vrlina, a solidarnost mana, pa dejto-

nske velmo`e ne vide narodne muke. Prema jednoj analizi, u BiH je oko 6.000 ljudi anga`irano u raznim parlamentima, komisijama i odborima, a 60 posto bruto nacionalnog dohotka ide za finansiranje ~inovni~kog aparata. Na ovo ljudstvo treba dodati barem 50.000 kandidata koji ka`u: „I tata bi, sine“. Oni su najja~i bh. lobi, koji dru{tveni ambijent zaga|uje ambicijom lake pare i mafija{ke bezosje}ajnosti. Ni jedna zemlja na svijetu nije ovisna od socijalne pravde koliko je to Bosna i Hercegovina, budu}i da duh dobrote i solidarnosti direktno podsti~e duh zajedni{tva i tolerancije. Tu nije bitna koli~ina socijalne brige, koliko spremnost politi~ke zajednice da se sa`ivi sa problemima naroda. Politi~ke elite sjete se narodnih problema od izbora do izbora. Tada bez stida dijele zaostale penzije, invalidnine, a i kobasice.

Behmen ima dva osobna novinara

Ko bli`e Behmenu...

Bori} otima posao Emiru Suljagi}u
Nema dana da u novinama ne osvane Bori}ev tekst u kojem ili brani Behmena ili napada one koji kriti~ki o njemu pi{u
Faruk Bori}, biv{i glavni urednik „Oslobo|enja“, iznenada je otkrio sve ~ari rada u sarajevskoj hronici. Razlog je potpuno infantilan. ^ovjek se zaljubio u novog gradona~elnika Sarajeva, SDP-ovog politi~kog dinosaurusa Aliju Behmena. Nema dana da u novinama ne osvane Bori}ev tekst u kojem ili brani vreme{nog Behmena ili napada one koji kriti~ki o njemu pi{u. Kolege novinari stoga ve} organiziraju internu kladionicu, na kojoj tipuju da }e Bori} vrlo brzo napisati i knjigu o Aliji Behmenu. Bori}eva op~injenost „sarajevskom rajom“ iz SDP-a odranije je poznata. Prije Behmena redovno je izigravao osobnog advokata Zlatka Lagumd`ije, ali po{to ga je u utrci za glavnog Zlajinog apologetu i biografa pretekao Emir Su-

Gladne godine
Predstoje}e gladne godine }e ogoliti karaktere. Na Zapadu se politi~ari utrkuju da odricanjem poka`u solidarnost sa `rtvama recesije. U nekim zemljama politi~ari su ve} srezali svoje pla}e, kao dokaz pripadnosti zajednici i njenim problemima. Prva stvar koju bi morali uraditi dejtonski politi~ari jeste da budu prve `rtve krize, tako {to }e upoloviti svoje kiklopske pla}e, a polovinu usmjeriti u socijalne fondove. Opet bi im mjese~no ostalo vi{e od 1843 marke, koliko iznosi prosje~no godi{nje primanje siroma{nog bh. gra|anina. A takvih je preko 700.000. Za o~ekivati je da prvo lideri (la`ne) socijaldemokratije u BiH, tamo gdje imaju vlast, posvjedo~e konkretno odricanje u korist siroma{nih, umjesto {to socijalne probleme koriste za manipulaciju narodom, svako na svome terenu. Za po~etak bi SDP-ove administracije mogle uskratiti pozama{nu finansijsku podr{ku marionetskim tzv. omladinskim pokretima, koji za ra~un Zlatka Lagumd`ije hu{kaju jadni narod i stvaraju haos na ulicama. Korisnije je te pare dati obespravljenim radnicima nego SDP-ovim ha{i{arima.

Bori}: Op~injen gradona~elnikom

ljagi}, okrenuo se Behmenu. Nesre}a je, me|utim, {to se i ispred gradona~elnikovih vrata sudario sa Suljagi}em, koji je nedavno postavljen na mjesto savjetnika Gradske uprave za informiranje. F. M.

PRESSIJA ^udni prioriteti predsjedavaju}eg

Radmanovi} preporu~uje Putina
Radi usporedbe, predsjednik Srbije Boris Tadi} u svojim preporukama je naveo internet-stranice UN-a, EU, OSCE-a, NATO-a
De{avanja u Kremlju, odnosno {ta radi tamo{nji {ef Vladimir Putin, bitnija su negoli ona u na{oj Dr`avnoj vladi i Parlamentu. Tako razmi{lja ~elnik institucije kolektivnog {efa na{e dr`ave Neboj{a Radmanovi}, ali takvo razmi{ljanje preporu~uje i svim posjetiocima svoje internet-stranice. Naime, me|u linkovima, odnosno preporukama ove rijetko a`urirane stranice, navode se internet-stranice SNSD-a, potom Narodne skup{tine i Vlade RS, te Predsjedni{tva BiH. Odmah nakon te institucije na ~ijem ~elu se nalazi, Radmanovi} posjetiocima preporu~uje da posjete stranicu ruskog predsjednika Vladimira Putina?! Radi usporedbe, predsjednik Srbije Boris Tadi} u svojim preporukama je naveo internet-stranice UN-a, EU, OSCE-a, NATO-ovog programa Partnerstvo za mir, te Grada Beograda. S druge strane, hrvatski predsjednik Stjepan Mesi} nudi linkove Sabora, Vlade, te MVP-a svoje zemlje, gdje se podudara s linkovima crnogorskog {efa dr`ave Filipa Vujanovi}a. Svi ti dr`avnici zemalja koje su znatno naprednije, ali i daleko vi{e konektirane na de{avanja u Rusiji, ne reklamiraju Vladimira Putina. Ne radi to zapravo ni Radmanovi}, jer klikom na Putinov link ne}ete dobiti ni{ta - stranica koju je postavio njegov administrator odavno je ukinuta. O~ito, nije mu bio cilj niti je o~ekiRadmanovi}eva internet-stranica: Zanimljive preporuke

vao da }e tu stranicu neko posje}ivati. Bitnija od toga je poruka Radmanovi}a koji je i na ovaj

na~in oslikao svoj odnos spram zemlje na ~ijem ~elu se nalazi i od koje prima pozama{nu pla}u. S. [.

6

7. MART/O@UJAK 2009.

PRESSIJA

POLITI^KI POLIGON

Zloupotreba javnog servisa
O tome da je grupa ljudi koji trenutno vladaju FTV-om ovu TV ku}u privatizirala, najbolje govori reakcija predsjednika UO FTV-a Slave Kuki}a
a~in na koji se FTV obra~unava sa neistomi{ljenicima ve} odavno je postao degutantan. Uvrede, kvalifikacije, jezik ulice, nazivanje ljudi pogrdnim imenima, javni lin~, klasi~ne la`i i naru~eni prilozi, klasi~nim zamjenama teza predstavljaju se kao istra`iva~ko novinarstvo, borba protiv kriminala i korupcije, borba za obespravljene gra|ane... Svaki glas koji }e re}i da ta vrsta novinarstva ne mo`e biti standard na javnom servisu, odmah se ozna~ava kao pritisak ili mije{anje u ure|iva~ku politiku. Na FTV-u, jednostavno, ne}e da vide i ~uju da nije problem u tome o ~emu i o kome izvje{tavaju, nego u na~inu na koji to rade. Taj na~in, na`alost, postaje profesionalni standard i za dio bh. dru{tva prihvatljiv na~in funkcioniranja medija.

N

[i{i}: Poslovno iskustvo

Kako to rade u Te{nju

Pi{e: Elvir HUREMOVI]

Gra|ani }e svoje zahtjeve mo}i pratiti SMS-ovima
Sve pristigle ideje tokom mjeseca se ocjenjuju, a predlaga~i stimuliraju nov~anim i drugim priznanjima
Nakon posljednjih izbora u Te{nju lokalna izvr{na vlast radi intenzivno na uvo|enju su{tinskih promjena u op}inskoj administraciji. Rukovodni tim na ~elu sa novim op}inskim na~elnikom Fuadom [i{i}em, koji je na ovu du`nost do{ao sa mjesta izvr{nog direktora marketinga i prodaje firme MHBA, ~lanice me|unarodne grupacije u proizvodnji MANN+HUMMEL njema~kog vlasnika, pokazuje kako je mogu}e nove alate i menad`erske vje{tine iz poslovnog svijeta i konkurentske tr`i{ne utakmice presvakog ulaska i odlaska sa radnog mjesta, a rukovodni tim ima trenutne preglede o prisutnosti uposlenih. Zabrana pu{enja u kancelarijama je donijela novu svje`inu, a stalni nadzor ~isto}e i urednosti radnog prostora prema alatu „5s“ provodi se od strane samih uposlenih. Od po~etka marta uvedeno je i elektronsko pra}enje dokumentacije. Aplikacija DocuNova prihva}ena je kao izazov i rukovodstvo Op}ine o~ekuje do kraja godine da }e gra|ani biti u prilici da svoje zahtjeve mogu pratiti mobilnim porukama.

Usnulo udru`enje
Novinari FTV-a se nagra|uju, za njih se organiziraju prijemi, nedostatak ku}nog odgoja predstavlja se kao hrabrost, pa se i za to dodijeli nagrada... Niotkuda se, nakon godina sna, pojavi i Dru{tvo novinara BiH, udru`enje koje je ve} odavno izgubilo relevantnost, pa i ono dodijeli nagradu. Niko iz stru~nih novinarskih krugova ne}e ili ne smije da primijeti i ka`e da informativni program FTVa, naro~ito ~edo i ponos ove ku}e, emisija plagiranog naziva „60 minuta“ ve} odavno, ustvari, nema ama ba{ nikakve veze sa bilo kakvim profesionalnim standardima. Ne}e to ni RAK, kojem je to posao. Ustvari, ono {to radi FTV nije ni{ta drugo do zloupotreba medijskog prostora i javnog servisa od grupe ljudi koja svoj svjetonazor i svoje politi~ke stavove `ele predstaviti kao jedine ispravne. Svi koji ne misle kao oni ili ne dijele takve stavove automatski se, bez ikakvog zazora, progla{avaju polusvijetom, kriminalcima, mafija{ima, fa{istima,

Radio i televizijske ku}e ne smiju emitirati emisije koje po bilo ~ijem razumnom sudu imaju namjeru da promoviraju interese jedne politi~ke stranke ili bilo koje grupe ili pojedinca
zaostalom ruljom, banditima, sve po bu{ovskom principu: ko nije s nama taj je protiv nas! I za takve je ve} rezerviran sljede}i ponedjeljak. Puno je primjera, a najsvje`iji je obra~un sa sudijama Suda BiH Brankom Peri}em i Izom Tanki}em, koji su se usudili da javno ka`u ono {to najve}i dio intelektualne i stru~ne javnosti misli o na~inu izvje{tavanja na FTV i rje~niku koji se koristi, ali, o~ito, u strahu od odmazde ne smije da prozbori. O tome da je grupa ljudi koji trenutno vladaju javnim servisom, vlasni{tvom svih gra|ana, ovu TV ku}u privatizirala, najbolje govori reakcija predsjednika UO FTV-a Slave Kuki}a. Kada mu Udru`enje sudija po{alje pismo u kojem upozo-

rava na neprofesionalizam ku}e na ~ijem je ~elu, Kuki} jednostavno poru~i da ga „ne interesira {ta oni misle“. ^ak i da se ne radi o ozbiljnom udru`enju, Kuki}a bi svakako moralo biti briga o tome {ta misle, barem kao ljudi koji pla}aju pretplatu. Pritom, urednik „60 minuta“ Bakir Had`iomerovi} vrlo jasno i otvoreno ka`e da je njegov cilj da na vlast do|u SDP i Na{a stranka, potvr|uju}i time ve} odavno poznatu stvar da je njegova emisija tek istureno odjeljenje Slu`be za odnose sa javno{}u SDP-a. I na to niko ne reagira! Had`iomerovi}, naravno, ima puno pravo da voli ili ne voli, podr`ava ili ne podr`ava odre|enu politi~ku partiju. Ali samo kao gra|anin, a ne da svoju poziciju urednika na javnom servisu koristi za to. Zamislimo koliko bi se sekundi, recimo, Denis Latin zadr`ao na HTV-u da javno, na toj televiziji, ka`e kako je njegov cilj da na vlast u Hrvatskoj do|e, naprimjer, ^ista hrvatska stranka prava!?

Komentar i vijest
„Radio i televizijske ku}e }e osigurati adekvatnu ta~nost, pravednost i nepristrasnost u ure|ivanju svih programa, uklju~uju}i i informativni program. One ne smiju emitirati emisije koje po bilo ~ijem razumnom sudu imaju namjeru da promoviraju interese jedne politi~ke stranke ili bilo koje grupe ili pojedinca, niti takve aktivnosti provoditi sistemati~no tokom jednog vremenskog perioda, isklju~uju}i druge stranke, grupe ili pojedince. Komentar treba da je jasno razlu~iv od vijesti. Ne smije se dozvoliti da prevlada niti jedno mi{ljenje ili stanovi{te kada se radi o kontroverznim temama iz domena javne politike“, navedeno je, izme|u ostalog, u Kodeksu za ure|ivanje radio i TV programa. Koga je, me|utim, briga za ovu odredbu. Bitan je cilj - dovesti SDP na vlast!

Sve stranke u~estvuju
Op}inski na~elnik i njegovi saradnici promovirali su menad`ment sistem Op}ine Te{anj i sada ga intenzivno uvode. Sve to u ambijentu razli~itih politi~kih platformi. Op}inski na~elnik dolazi iz SDA, a vladaju}a ve}ina u op}inskom vinijeti u strukture vlasti. Od prve sedmice op}inski na~elnik je uveo redovnu jednosatnu sedmi~nu edukaciju za sve uposlene, a moderatori su lokalni poslovni ljudi, ali i svi oni koji imaju razli~ita iskustva i koji prate nova znanja i vje{tine longlife pristupa obrazovanju. Disciplina je „preko no}i“ podignuta uvo|enjem aplikacije kojom svi uposleni imaju karticu registracije je}u je formirana bez SDA, a ~ine je SDP SBiH , i BPS. Na~elnik [i{i} ka`e da je to sada nebitno. - Sada smo u mandatu vr{enja vlasti i trebamo uraditi najbolje {to znamo, a u vrijeme kampanje neka pri~a {to god ko ho}e - nagla{ava [i{i}. Op}inski na~elnik je imenovao pet savjetnika koji ne rade puno radno vrijeme, ali rade volonterski bez naknade. Administracija u Te{nju tako `eli biti primjer, ne drugima u BiH, nego primjer kvalitetne usluge gra|anima i brige za razvoj lokalne zajednice. Sve pristigle ideje tokom mjeseca se ocjenjuju, a predlaga~i stimuliraju nov~anim i drugim priznaR. H. njima.

PRESSIJA Krka~ina na ra~un gra|ana

Novopazarski op}inari pojeli 600 hiljada }evap~i}a
Jo{ se ne zna koliko su popili jer }e ra~uni iz tri restorana tek sti}i na naplatu
Da ljudi na vlasti vole dobro jesti i provoditi se na ra~un gra|ana op}e je poznato, posebno u na{oj i dr`avama okru`enja. Po bizarnosti rasipanja novca prednja~ili su vlastodr{ci u BiH koji su kupovali odijela, haljine, cvije}e, svojevremeno je ~ak evidentirana i kupovina grudnjaka... Po tome ih je mo`da pretekla samo novopazarska vlast dok je na ~elu bio Sulejman Ugljanin, aktuelni ministar bez portfelja u Vladi Srbije. Njegova administracija je bila slaba na }evape. Tako su iza sebe ostavili dug od ~ak {est miliona dinara, odnosno blizu 130.000 KM, za specijalitete iz }evabd`inice „[adrvan“, poznatije pod nazivom „Kod Jonuza“. Izra~unato je da su biv{i op}inari za ~etiri godine pojeli ~ak 600.000 }evap~i}a ili 577 komada dnevno. Po{to su jeli, a ra~une nisu pla}ali, }evabd`ija je dug odlu~io naplatiti putem suda. Ako je Ugljaninova svita mogla popiti koliko su mogli pojesti, onda }e to cijelu op}inu zaviti u crno. Naime, najavljeno je da }e uskoro sti}i zahtjevi za naplatu ra~una iz jo{ tri novopazarska restorana, gdje su op}inari pili na veresiju, ali nije precizirano koliki je to iznos. Koliko se biv{a Ugljaninova vlast dobro hranila potvr|uju i ~etiri ra~una za lokalni specijalitet - mantije, koji su pla}ani od 400 do ~ak 900 KM. Da bezobrazluku nema kraja pokazuje i to da su se od narodnih para ~ak i {i{ali. A. M.

Ugljanin: Puno se jelo, puno se pilo...

7. MART/O@UJAK 2009.

7

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON OPÆINA NOVI TRAVNIK JU GRADSKA LJEKARNA/GRADSKA APOTEKA NOVI TRAVNIK UL. KRALJA TVRTKA br. 15 Tel. fax: 030/793-055 Broj: Datum: Na temelju 33. Statuta JU Gradska ljekarna/apoteka Novi Travnik, Upravno vijeæe/odbor raspisuje Broj: 07-02-006312/09 Brèko, 5. 03. 2009. godine Na osnovu èlana 181. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraæaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 6/06, 75/06 i 44/07) i èlana 2. i 3. Pravilnika o sticanju zvanja vozaèa - instruktora motornih vozila („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 15/07 i 41/07), šef Odjeljenja za obrazovanje raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/DIREKTORA JU GRADSKE LJEKARNE/APOTEKE NOVI TRAVNIK I 1. Raspisuje se JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje ravatelja/direktora Javne ustanove Gradska ljekarna/apoteka Novi Travnik. 2. Izbor imenovanja vrši se na period od 4 godine. 3. Uvjeti konkursa: - kandidat pored opæih uvjeta utvrðenih Zakonom treba da ispunjava i sljedeæe posebne uvjete: - da je dr`avljanin BiH, - da je diplomirani farmaceut (mr. ph), - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, - da posjeduje organizacijske sposobnosti, - da nije krivièno ka`njavan, - da se protiv njega ne vodi krivièni postupak. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - kraæu biografiju, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu, - ovjerenu kopiju o polo`enom struènom ispitu, - dokaz o posjedovanju organizacionih sposobnosti, - uvjerenje kojim se dokazuje da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, - uvjerenje o neka`njavanju, - uvjerenje o nevoðenju kriviènog postupka. Prijave sa tra`enom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti osobno ili poštom uz naznaku „Prijava na konkurs“ na adresu: JU Gradska ljekarna/Gradska apoteka Novi Travnik, Ul. Kralja Tvrtka br. 15. 72290 Novi Travnik. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Sl. novinama F BiH i Dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje.

JAVNI POZIV
ZA STICANJE ZVANJA VOZAÈA - INSTRUKTORA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILIMA I. Pravo osposobljavanja za polaganje ispita, odnosno prijavljivanja na Javni poziv za sticanje zvanja vozaèa - instruktora upravljanja motornim vozilima ima lice koje ispunjava slijedeæe uslove: a) da ima najmanje srednju struènu spremu; b) da ima najmanje tri godine, vozaèku dozvolu one kategorije za koju pola`e ispit; c) da ima lijeènièko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od dvanaest mjeseci; d) da mu posljednjih pet godina nije izreèena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom. II. Kao dokaz o ispunjenosti uslova iz taèke I. ovoga Javnog poziva, svaki kandidat je du`an dostaviti slijedeæe dokumente: a) dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu struène spreme (ovjerenu fotokopiju odgovarajuæe diplome/svjedoèanstva); b) ovjerenu fotokopiju liène karte; c) ovjerenu fotokopiju vozaèke dozvole; d) lijeènièko uvjerenje, ne starije od dvanaest mjeseci; e) uvjerenje da mu posljednjih pet godina nije izreèena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom; f) dokaz o uplati naknade troškova za eliminacioni ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraæaja na putevima u iznosu od 200,00 KM, i dokaz o uplati naknade troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati, u iznosu od po 50,00 KM po oblasti pripremne nastave, dok æe troškove provedbe ispita iz drugih dijelova kandidat naknadno uplatiti. g) ovjerena izjava da nema zakonskih prepreka za polaganje ispita za vozaèa instruktora (èlan 15. stav (3) Pravilnika). Polaganje æe se obaviti u skladu sa Pravilnikom o sticanju zvanja vozaèa - instruktora motornih vozila („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 15/07 i 41/07). Troškovi postupka predavanja i polaganja ispita vršit æe se u skladu sa Odlukom o visini naknade troškova osposobljavanja i polaganja ispita za vozaèa - instruktora broj 07-13-003252/09 od 02. 02. 2009. godine. III. Prijava na Javni poziv, uz dokumentaciju propisanu u taèki II. ovog Javnog poziva, u zatvorenoj koverti, mo`e se dostaviti najkasnije do 18.03.2009.godine na adresu: VLADA BRÈKO DISTRIKTA BiH ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE Bulevar mira broj 1 76100 Brèko Distrikt BiH Prijavljivanje se obavlja preko obrasca prijave koji se mo`e preuzeti na info-pultu u zgradi Vlade Brèko Distrikta BiH ili na web stranici Vlade Brèko Distrikta BiH www.bdcentral.net. Pripremna nastava æe poèeti 25. 03. 2009 prema rasporedu, dok æe ispit poèeti 08. 04. 2009. godine u Treæoj osnovnoj školi Brèko. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se razmatrati. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj 049/216-894. ŠEF ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE Slobodan Ristiæ, profesor

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO Glavna Filijala MO-Mostar

JAVNI POZIV
za odobravanje kredita iz slobodnih sredstava ostvarenih prodajom preduzeæa trajni,namjenski revolving fonda - samo za podruèje Hercegovaèko neretvanske `upanije/kantona 1. Kreditna sredstva su namijenjena za o`ivljavanje i razvoj privrede, poljoprivredne proizvodnje, preraðivaèke industrije (obrada metala, ko`e, drveta, proizvodnja tekstilnih proizvoda) i finansiranje usluga. U svim projektima æe se stimulisati izvoz i otvaranje novih radnih mjesta. 2. Banka æe odobravati kredite po odreðenim uslovima i u skladu sa vlastitim procedurama za upravljanje kreditnim rizikom. 3. Kredite æe moæi koristiti: a) Pravno lice koje ima minimum 51% privatnog kapitala. b) Fizièka lica-imaoci zanatsko-uslu`nih radnji c) Fizièka lica u skladu sa Zakonomo o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (Sl. novine Federacije BiH br. 70/08 ) 4. Osnovni uslovi : a) Da je sjedište tra`ioca kredita na podruèju HNK/@ b) Novoosnovano društvo ili fizièko lice c) Postojeæi subjekt (doo) koji u toku poslovanja u protekle 1,2,3 g. nije imao ostvaren gubitak i neizmirene obaveze prema Poreskoj upravi i banci (potvrde PU i banke) Kreditni uslovi: a) Pojedinaèni iznos ne mo`e biti veæi od: - za pravna lica do 150.000,00 KM - za fizièka lica do 30.000,00 KM. b) Kamatna stopa Euro-libor+2% godišnje, koja se mijenja 2 puta godišnje ( 01.05. i 01.11 u godini ) c) Kamata za docnju: 50%uveæana od ugovorene d) Rok otplate do 6 (šest) godina za proizvodnju i 3 (tri) godine za uslu`ne djelatnosti, uz grace period do jedne godine. e) Obezbjeðenje kredita: hipoteka, zalo`no pravo, mjenica, `iranti, polisa osiguranja f) Naknada banke 1% jednokratno, najmanje 100,00 KM (izuzetno 50,00 KM) g) Preduzeæu i obrtniku sa ostvarenim gubitkom u poslovanju, neizmirenim poreskim obavezama i neizmirenim obavezama po ostalim kreditnim zadu`enjima,neæe se odobriti kredit. h) Prednost kod odobravanja kredita imati æe: demobilisani borci, èlan porodice poginulog borca, povratnici i raseljena lica 5. Na osnovu uslova iz ovog Javnog poziva , pravna i fizièka lica (obrtnici) trebaju da podnesu Banci na razmatranje: - zahtjev za kredit - investicioni program ili poslovni plan kojim se dokazuje opravdanost namjeravanog ulaganja - rješenje o registraciji, ID broj - izvještaj o poslovanju ovjeren od nadle`ne institucije (bilans stanja, bilans uspjeha). - potvrdu Poreske uprave o izmirenim obavezama,potvrdu poslovne Banke da ne posjeduje dug po ranije odobrenom kreditu ili garanciji - i ostalu dokumentaciju na zahtjev Banke Tra`enu dokumentaciju dostaviti na adresu: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO GLAVNA FILIJALA MO-MOSTAR Musala br. 4 Kontakt osobe: M. Premilovac, A. Baljiæ, E. Tanoviæ Kontakt telefon: 036/ 502-204 ; 502-205 i 502-209 Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Za sluèaj da se u roku od 30 dana ne prijavi dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove, prijem zahtjeva se produ`ava.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 051561 08 P Sarajevo, 27. 02. 2009. godine IBRAHIM LUKOVAC UL. SMAJE [IKALA BR. 27

DOPIS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`itelja Mustafa Sipovi}, zastupanog po punomo}niku Akagi} Bav~i} Zumreti, protiv prvotu`enog Ibrahim Lukovac iz Sarajeva, ul. Smaje [ikala br. 27, drugotu`ene Raseme Lukovac ro|ene Kova~evi} iz Sarajeva, ul. Smaje [ikala br. 27, tre}etu`enog Lukovac Ramiza iz Sarajeva, ul. Smaje [ikala br. 31, ~etvrtotu`enog Lukovac Samira iz Sarajeva, ul. Smaje [ikala br. 31, petotu`enog Lukovac Amira iz Sarajeva, ul. Smaje [ikala br. 27 i {estotu`ene Lukovac Alme iz Sarajeva, ul. Smaje [ikala br. 27, radi priznanja prava vlasni{tva dosjelo{}u. Ovim dopisom obavje{tavamo prvotu`enog Lukovac Ibrahima da }e u ovoj pravnoj stvari pismena izrada i dostavljanje presude biti izvr{eno dana 26. 03. 2009. goidne koju mo`ete preuzeti u zgradi ovog suda. Ujedno Vas upozoravam da rok na `albu, u trajanju od 30 dana, po~inje da te~e od narednog dana. Sudija Aida Hasi}

8

7. MART/O@UJAK 2009.

7. MART/O@UJAK 2009.

9

ZABORAVLJENI Gdje su i {ta danas rade radioamateri

SUKCESIJA

Susjedne dr`ave za{titile sporazum

Oduzimaju im prostorije i dodjeljuju u zakup advokatima i kafand`ijama
Najte`e je bilo nekome u bijelom svijetu saop}iti tragi~nu vijest. Kada nekome treba kazati da je izgubio svoga najdra`eg i meni je uvijek zadrhtala jabu~ica u grlu. Ipak, bilo je vi{e radosnih poruka - pri~a Ibrahim Hasi}
ni su iz opkoljenih gradova putem ure|aja bili jedina veza sa svijetom. Oni su zaslu`ni {to je u na{u zemlju u vrijeme kada je bilo biti ili ne biti dopreRadioklub Stjepan polje: ^astan izuzetak

Imovina robnih rezervi biv{e SFRJ u BiH je oteta
Stjepan Polje jedan je od najaktivnijih radioklubova u BiH i ovom dijelu Evrope. Predsjednik ovog kluba Re{id Halil~evi} isti~e kako su amateri Radiokluba Stjepan Polja za svojih 35 godina bili trostruki uzastopni prvaci i pobjednici Kupa biv{e Jugoslavije, a danas su stalni ~lanovi reprezentacije BiH. - Za razliku od drugih, mi imamo svoje prostorije, obnovili smo antenski sistem, a mladih je sve vi{e u na{im redovima. Ni internet, ni kompjuter, ni{ta ih ne mo`e sprije~iti da se svakodnevno ne okupe i vrijedno rade uspostavljaju}i veze sa cijelim svijetom. Veze su uspostavljane sa amaterima svih pet kontinenata, sa amaterima iz 250 zemalja svijeta. Na brojnim takmi~enjima na{i ~lanovi su osvojili preko stotinu pehara, desetine medalja, stotine i stotine diploma, zahvalnica. Pro{le godine na{ najmla|i ~lan, {estogodi{nja Amina Hasi} na dr`avnom prvenstvu je bila u vrhu - ka`e Halil~evi}. Ibrahim Hasi} sje}a se kako je u toku rata sa ure|aja Radiokluba u svijet poslao 75 hiljada SOS poruka. - Najte`e je bilo nekome u bijelom svijetu saop}iti tragi~nu vijest. Kada nekome treba kazati da je izgubio svoga najdra`eg i meni je uvijek zadrhtala jabu~ica u grlu. Ipak, bilo je vi{e radosnih vijesti, radosnih poruka - pri~a Hasi}. Veliki prijatelj BiH, predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi} nedavno je, govore}i o polo`aju radioamatera, kazao interesantnu stvar. Rekao je da se mobitel, koji je danas na cijeni i koji je zaludio mlade, jednim pritiskom na dugme i sa jednog mjesta mo`e ugasiti, ali radioamateri ne mogu ni~im. I u H. ^ALI] pravu je.

O

mljeno na hiljade tona humanitarne pomo}i, {to je na desetine i stotine ranjenika otpremljeno na lije~enje u tre}e zemlje, zaslu`ni su {to je doma}a i svjetska javnost

Zla sudbina Nine ]ati}a
Na{i ~itatelji i danas se sje}aju foneti~nog glasa rahmetli Nine ]ati}a, koji je putem radioamatera iz opkoljene Srebrenice godinama dramati~no pozivao doma}u i svjetsku javnost da ne{to urade za ovaj grad, kako ne bi pao u ruke osvaja~a. Istu poruku i istim, jedino mogu}im putem - putem radioamatera ]ati} je poslao i samo nekoliko sati prije nego {to }e d`elati u}i u Srebrenicu i napraviti najve}i pokolj od Drugog svjetskog rata. Na`alost, oni koji su d`elate trebali zaustavli, nisu to uradili, a Nino je zajedno sa osam hiljada nedu`nih ljudi platio glavom patriotizam i `elju za opstojno{}u Bosne. Nismo ni danas zaboravili glasove Hamida Deronji}a i Nihada Salihovi}a, koji su tako|er putem radioamatera izvje{tavali sa te{kog br~anskog rati{ta, niti Mirudina Aldoba{i}a, koji se javljao iz Te{nja, te Mirzu Sadikovi}a i njegov glas iz Biha}a.

Halil~evi} i najmla|i ~lan radiokluba

Jaganjac: Nada se boljim vremenima

Hasi}: Sedamdeset i pet hiljada SOS poruka

iz izvje{taja koje su koristili mediji bila u prilici da ~uje to {to se doga|a u me|unarodno priznatoj Bosni i Hercegovini. Radioamateri su „krivi“

{to je zahvaljuju}i njima spojeno na desetine hiljada porodica razasutih diljem svijeta, {to je poslato na milione SOS poruka itd. Danas, 14 godina nakon

{to je rat okon~an, radioamatera nema nigdje. Predsjednik Asocijacije radioamatera Federacije BiH Amir Jaganjac na obilje`avanju 35 godina Radiokluba Stjepan

Polje, jednog od najboljih radioklubova u ovom dijelu Evrope, kazao je kako trenutna te{ka ekonomska i politi~ka situacija i nove tehnologe nisu zaobi{li ni

radioamatere na{e zemlje. - Ti ljudi su potpuno zaboravljeni i stavljeni na marginu. Kao da ih nema i nikada nisu postojali. Boli nas to, ne busamo se u prsa i ne hvalimo za ono {to su uradili, jer radioamateri su skromni ljudi. Zna obi~an narod {ta smo u periodu 199295. u~inili za njega i za dr`avu. Danas se radioamaterima oduzimaju njihove prostorije i izdaju advokatima, kafand`ijama, kladionicama. Sve je potrebnije i svako je danas va`niji od nas. No, nadam se da za nas ipak dolaze bolja vremena. Radostan sam i ovim {to sam do`ivio i vidio u Stjepan Polju, ovo da se ovoliko mladih ljudi interesira i aktivno radi u radioklubu jedinstven je primjer u BiH - ka`e Jaganjac. Ova konstatacija je zaista na pravom mjestu. Jedan seoski radioklub, Radioklub

Postoji dovoljno razloga za reviziju privatizacije u oblasti prehrambene i pekarske industrije
BiH je jedina dr`ava od republika biv{e Jugaslovije koja nije institucionalno pristupila provo|enju me|unarodnog sporazuma o sukcesiji. Prema tom sporazumu sva imovina biv{ih saveznih institucija, pokretna i nepokretna, koja se 1992. godine na{la na teritoriji biv{ih republika postala je njihovo vlasni{tvo. BiH zbog opstrukcija i nezainteresiranosti Vije}a ministra ali i drugih novoa vlasti ~ak i ne zna koja joj imovina pripada. va, odakle je 1992. godina navigaciona oprema izmje{tena na aerodrom Batajnica u Srbiji. Knjigovodstvena vrijednost te opreme je 3,8 milijarde dolara. Zna~ajan drugi dio opreme je odvu~ene ne samo u Srbiju ve} i u Hrvatsku. Prije svega mislim na ma{ine iz ergopetrola“, ogromna zemlji{ta... Me|utim, dogodilo se da se ta imovina unosila u aktivni bilans preduze}a i privatizirala za certifikate. To je ura|eno sa mlinovima Klasa 1994. godine ali i dva pogona za proizvodnju sanitetskog materijala koji su pripojeni „Bosnalijeku“. To nije moglo biti predmet privatizacije, jer je to dr`avna imovina i danas se ne mo`e prometovati. Osim toga, na tu imovinu se nisu mogle ni stavljati hipoteke, kao {to je to recimo slu~aj sa svom imovinom Energopetrola u Plo~ama. Samim stavljanjem pod hipoteku u~injeno je krivi~no djelo - nagla{ava Cero. Sli~na situacija je u RS gdje je i nakon stupanja

Uprava carina
- Sukcesija se kod nas svela na pri~u o imovini SSNO, odnosno biv{e JNA. A zanemaruje se ostatak sukecesione mase koja nije
Cero: Brojne opstrukcije

GENOCID

Na spisku ha{kih tu`itelja i Prijedor, Sanski Most i Klju~

Uni{tenje Bo{njaka u dolini Sane
Presude za zlo~ine u Klju~u debelo kasne Prijedorski zlo~inci dobili 305 godina zatvora Za 772 ubijena civila Sanskog Mosta samo ~etiri presude
Na podru~ju kraji{kih op}ina Prijedor, Sanski Most i Klju~ tokom proteklog rata ubijeno je 4.711 bo{nja~kih i hrvatskih civila, 15 hiljada ih je bilo u logorima, a nekoliko desetina hiljada protjerano na sve strane svijeta. Bili su to stravi~ni rezultati sveobuhvatne genocidne kampanje ~iji je krajnji cilj bio - uni{titi Bo{njake u dolini Sane. Izmijenjena optu`nica Ha{kog tu`ila{tva protiv Radovana Karad`i}a za udru`eni zlo~ina~ki poduhvat tokom 1992. godine progone, ubistava, istrebljenja, deportacije i neljudska pona{anja, kampanju koja je, prema mi{ljenju Tu`ila{tva, eskalirala do razmjera genocida, od deset bh. gradova, obuhvatila je progone Bo{njaka i Hrvata u tri kraji{ka grada: Prijedoru, Sanskom Mostu i Klju~u. Od maja do avgusta 1992. godine u Prijedoru je ubijeno 3.178 Bo{njaka i Hrvata, a stravi~ni zlo~ini u prijedorskim selima na lijevoj obali Sane i u Kozarcu, logorima Keraterm, Omarska i Trnopolje te strijeljanje 253 Bo{njaka i Hrvata na Kori}anskim stijenama {okirali su svijet. Oko 90 posto najistaknutijih prijedorskih Bo{njaka ubijeno je, a najvi{e ih je stradalo u Omarskoj. Me|u `rtvama je i 101 dijete. Nakon rata u Prijedoru se svakog ljeta klanjaju masovne d`enaze, a jo{ uvijek se, prema podacima prijedorskog udru`enja „Izvor“, traga za 1.273 tijela. va~evi} umro je 1. avgusta 1998. godine u [eveningenu, ne do~ekav{i da mu se doka`e optu`nica za genocid. O razmjerama zlo~ina u Prijedoru najbolje govori lista osu|enih Srba u Hagu: dr. Milomir Staki} (40 godina, bio osu|en do`ivotno), Zoran @igi} (25), Mla|o Radi} (20), Du{ko Tadi} (20), Darko Mr|a (17), Du{ko Sikirica (15), Predrag Banovi} (8), Miroslav Kvo~ka (7), Milojica Kos (6), Damir Do{en (5), Dragoljub Prca} (5) i Dragan Kolund`ija (3). Du{ko Tadi} je prvi osu|enik Ha{kog tribunala, uhap{en je u Minhenu (Njema~ka) 1994. godine, a osu|en za ubistva, mu~enja i zlo~ine protiv ~ovje~nosti 14. jula 1997. godine. Na Sudu BiH prvostepenom presudom osu|eni su Du{an Kne`evi} na 31 godinu, @eljko Meaki} na 21, Mom~ilo Gruban na 11, Du{an Fu{tar na devet godina, a jo{ osam prijedorskih Srba na istom sudu ~eka su|enje za zlo~in na Kori}anskim stijenama. Tako|er su na banjalu~kom Okru`nom sudu za zlo~ine nad nesrbima Prijedora osu|eni Dra{ko Krndija na 20 godina, Radoslav Kne`evi} i Drago Radakovi} na po 10, Pero ]uri} na osam, te Stojan Be{ir i Boro Milojica na po sedam godina zatvora. Prijedorski zlo~ini najve}i su po razmjerama u BiH tokom 1992. godine, a ~ak {est osu|enih zlo~inaca (Mr|a, Sikirica, Banovi}, Fu{tar, Do{en i Kolund`ija) priznali su zlo~ine kako bi
Dr. Milomir Staki} osu|en je na 40 godina zatvora Br|anin: Bio {ef Kriznog {taba za Krajinu

U Begi}ima i Kenjarima pobijeno je sve mu{ko stanovni{tvo
Najve}i zlo~ini tokom 1992. godine na sanskoj op}ini po~injeni su u selima Hrustovo, Vrhpolje, Begi}i, Trnovi, kao i u samom gradu. U ku}i Hilme Hegi}a u sanskom naselju Muhi}i ubijeno je devet civila, me|u njima i Tatjana Ba{i} u osmom mjesecu trudno}e. U Begi}ima i Kenjarima sela Begi}i (Palija). Na Kantonalnom sudu u Biha}u za ratni zlo~in osu|eni su Lazar Stupar na 15 i Sretko \uri} na 12 godina zatvora. Pukovnik Branko Basara, komandant zloglasne [este kraji{ke (sanske) brigade, odgovorne za ve}inu zlo~ina na sanskoj op}ini i dijelom u Prijedoru, optu`en je od Tu`ila{tva BiH i ~eka na su|enje. Za ratni zlo~in optu`en je i Nenad Mali}, a za pojedina~na ubistva tokom rata Slavko Predojevi} i Petar Vu~kovi}. I to je, za sada, sve. Tokom rata na klju~koj op}ini, prema podacima sa oficijelne stranice Op}ine Klju~, na zvjerski na~in ubijeno je 687 Bo{njaka i Hrvata, 74 osobe se vode kao nestale, dok je 1.200 osoba zavr{ilo u zloglasnim logorima Manja~a, Gradi{ka i Batkovi}. Nesrazmjerno broju ubijenih nesrba, do sada je na Sudu BiH pravosna`no na sedam godina zatvora osu|en Marko Samard`ija, pobijeno je sve mu{ko stanovni{tvo. Na klju~koj op}ini najstravi~niji zlo~ini po~injeni su u Biljanima, gdje je ubijeno 260 Bo{njaka. Iz masovne grobnice Lani{te, me|u 188 le{eva, ekshumirano je i tijelo tromjese~ne bebe Amile D`aferagi}, koja je prona|ena s dje~ijom fla{icom u naru~ju. komandir Tre}eg voda Sani~kog bataljona, za „zatvaranje i te{ko li{avanje slobode“ 50 klju~kih Bo{njaka. Prvostepena presuda od 26 godina preina~ena je na Apelacionom vije}u Suda BiH. U toku je su|enje Vinku Kondi}u, Bo{ku Luki}u i Marku Adamovi}u, koji se terete za ubistva, deportacije, mu~enja, prisilne nestanke, zatvaranja i psihi~ka zlostavljanja nesrba iz Klju~a tokom 1991. i 1992. godine, te za podstrekivanje na genocid i ne~ovje~ne postupke. Kondi} je bio ~lan Kriznog {taba op}ine Klju~ i na~elnik policije, Luki} komandant [taba TO Klju~, a Adamovi} anga`iran u TO Klju~. Dugogodi{nje ~ekanje na procesuiranje zlo~ina na sanskoj i klju~koj op}ini proizvelo je ogor~enje kod porodica `rtava. Otuda i zahtjev da se formira specijalni tim Tu`ila{tva BiH za Bosansku M. DEDI] krajinu.

Hrvatska tra`i od{tetu od Srbije
Kako bi dr`ava trebala {tititi svoju imovinu, dobar primjer mo`e da bude i susjedna Hrvatska koja je nedavno poslala od{tetni zahtjev Srbiji u ni{ta manje vrijedna. Radi se o imovini Jugoslovenskih robnih rezervi i imovini Savezne uprave carina. Jedino BIH nikada nije do{la u priliku da identificira ovu imovinu. Po meni, radi se o ciljanoj opstrukciji, kako se ne bi znalo {ta je uop}e predmet sukcesije smatra Muharem Cero, biv{i ~lan komisije za dr`avnu imovinu. Aneskom D sporazuma o sukcesiji utvr|ena je mogu}nost pristupa saveznom arhivu u Beogradu i to su ve} uradile sve susjedne zemlje. - Mo`emo donekle uva`iti da je ovdje bio rat pa da je dio pokretne imovine uni{ten. Me|utim, znatan dio te imovine nije uni{ten ve} je oplja~kan. Primjer je aerodrom @aljaiznosu od 10,4 milijardi KM jer su na po~etku rata odvukli tri topovnja~e i dva aviona sa aerodroma Zadar. - Mo`e se samo zamiSokola, Vitezita... - govori Cero. On smatra da je upravo to bio razlog da opstrukcionisti nisu omogu}ili realizaciju aneksa D Sporazuma o sukcesiji, te kao najve}eg krivca vidi Vije}e ministra. Ali ne samo u ovom sazivu ve} i ranije, dodaje Cero, dodaju}i da je razloga za opstrukciju bilo na svim stranama. Dok javnost nikada nije mogla saznati koja je to imovina pripada dr`avi BiH, ona je u me|uvremenu plja~kana, pusto{ena, prodavana... - Imovini Saveznih robnih rezervi pripadao je najve}i dio prehrambene i pekarske industrije i po tom bi to trebala biti dr`avna imovina. Imamo tu UPI, „Klas“, svi terminali „Ensliti koliko je takve imovine iz BiH odvu~eno u Srbiju i Hrvatsku. A do sada to niko iz vlasti BiH nije ni pomenuo - ka`e Cero. na snagu Zakona o zabrani prometovanja dr`avnom imovinom ona nemilice prodavana, dijeljene su kasarne, zemlji{ta...

Masovne d`enaze
Nakon rata, prema nalogu Ha{kog tribunala koji ga je optu`io za genocid, 10. jula 1997. godine SFOR je uhapsio Milana Kova~evi}a, direktora prijedorske bolnice, a Simu Drlja~u, biv{eg {efa ratne prijedorske policije, optu`enog tako|er za genocid, ubili su britanski vojnici, jer je prilikom hap{enja na jezeru Gradina kod Omarske otvorio vatru na njih i jednog ranio. Drlja~a je bio centralna li~nost u etni~kom ~i{}enju prijedorskog kraja 1992. godine, uklju~uju}i i formiranje zloglasnih logora Keraterm i Omarska. Milan Ko-

Istraga i protiv Nedeljka Ra{ule
Procesuiranje na Sudu BiH (predmeti su u istrazi) o~ekuje „arhitekte“ sanskih progona i ubistava: Nedjeljka Ra{ulu, predsjednika Kriznog {taba op}ine Sanski Most, i Vladu Vrke{a, predsjednika SDS-a, ali i njihove prve pomo}nike Dragu Vujani}a, {efa sanskih logora, i Mirka Vru}ini}a, {efa jednonacionalne (srpske) policije. Lista sa njima nikako ne zavr{ava.

dobili manje godina robije. Na podru~ju Sanskog Mosta tokom 1992. godine srpske vojne i paravojne snage ubile su 680 Bo{njaka, a do kraja rata broj ubijenih civila popeo se na 772. Septembar i oktobar 1995. godine obilje`eni su stravi~nim zlo~inima „arkanovaca“, koje je pozvao Nedjeljko Ra{ula, predsjednik Kriznog {taba, da „brane Sanski Most od balija“. Zlo~ini nad Sanjanima bili su predmet razmatranja u procesima protiv ha{kih „krupnih riba“ Slobodana Milo{evi}a, Mom~ila Kraji{nika, Biljane Plav{i}, Radoslava Br|anina i Momira Tali}a. Potonja dvojica najve}i

su kreatori genocida na banjalu~koj regiji. Generalpukovnik Momir Tali}, komandant Prvog korpusa VRS, umro je 28. maja 2003. godine na VMA u Beogradu, dok je Radoslav Br|anin, predsjednik Kriznog {taba Autonomne regije Krajina, osu|en na 32 godine zatvora za ratne zlo~ine u Bosanskoj Krajini od aprila do decembra 1992. godine, a oslobo|en je optu`bi za genocid i sau~esni{tvo u genocidu zbog nedostatka dokaza. Njima uz rame bio je Stojan @upljanin, koji je bio u bjekstvu od 2001. godine, a uhap{en je 11. juna 2008. godine u Pan~evu. @upljanin je bio na~elnik Centra

slu`bi bezbjednosti u Banjoj Luci i najvi{i policijski funkcioner u Kriznom {tabu Autonomne regije Krajina. On je imao operativnu kontrolu nad op}inskim i regionalnim policijskim snagama, uklju~uju}i i one zadu`ene za logore u Bosanskoj krajini. Predstoji mu su|enje u Hagu.

Pristup arhivu
- Sada je jasno za{to BiH nikada nije pristupila arhivu, jer bi se osujetila plja~ka imovine Saveznih robnih rezervi u BiH. Apsurd je da sada Federacija iznajmljuje prostore za smje{taj svojih robnih rezervi, iako postoji imovina saveznih robnih rezervi. To je cjela prevara - ka`e Cero. Na kraju podcrtava da dr`avni parlamenti nikada nisu donijeli odluku kojom bi se odrekli ove imovine. To je dovoljan razlog za reviziju privatizacije u ovoj oblasti, poru~uje Cero.
A. MALAGI]

Zvjerski zlo~ini
Na Sudu BiH do sada su za zlo~ine na podru~ju Sanskog Mosta osu|eni Nikola Kova~evi} (Danilu{ko Kajtez) na 12 i Jadranko Palija na 28 godina zatvora. Radi se o „sitnim“ izvr{iocima ratnog zlo~ina nad Hrvatima Sasine (Kova~evi}) i Bo{njacima

8

7. MART/O@UJAK 2009.

7. MART/O@UJAK 2009.

9

ZABORAVLJENI Gdje su i {ta danas rade radioamateri

SUKCESIJA

Susjedne dr`ave za{titile sporazum

Oduzimaju im prostorije i dodjeljuju u zakup advokatima i kafand`ijama
Najte`e je bilo nekome u bijelom svijetu saop}iti tragi~nu vijest. Kada nekome treba kazati da je izgubio svoga najdra`eg i meni je uvijek zadrhtala jabu~ica u grlu. Ipak, bilo je vi{e radosnih poruka - pri~a Ibrahim Hasi}
ni su iz opkoljenih gradova putem ure|aja bili jedina veza sa svijetom. Oni su zaslu`ni {to je u na{u zemlju u vrijeme kada je bilo biti ili ne biti dopreRadioklub Stjepan polje: ^astan izuzetak

Imovina robnih rezervi biv{e SFRJ u BiH je oteta
Stjepan Polje jedan je od najaktivnijih radioklubova u BiH i ovom dijelu Evrope. Predsjednik ovog kluba Re{id Halil~evi} isti~e kako su amateri Radiokluba Stjepan Polja za svojih 35 godina bili trostruki uzastopni prvaci i pobjednici Kupa biv{e Jugoslavije, a danas su stalni ~lanovi reprezentacije BiH. - Za razliku od drugih, mi imamo svoje prostorije, obnovili smo antenski sistem, a mladih je sve vi{e u na{im redovima. Ni internet, ni kompjuter, ni{ta ih ne mo`e sprije~iti da se svakodnevno ne okupe i vrijedno rade uspostavljaju}i veze sa cijelim svijetom. Veze su uspostavljane sa amaterima svih pet kontinenata, sa amaterima iz 250 zemalja svijeta. Na brojnim takmi~enjima na{i ~lanovi su osvojili preko stotinu pehara, desetine medalja, stotine i stotine diploma, zahvalnica. Pro{le godine na{ najmla|i ~lan, {estogodi{nja Amina Hasi} na dr`avnom prvenstvu je bila u vrhu - ka`e Halil~evi}. Ibrahim Hasi} sje}a se kako je u toku rata sa ure|aja Radiokluba u svijet poslao 75 hiljada SOS poruka. - Najte`e je bilo nekome u bijelom svijetu saop}iti tragi~nu vijest. Kada nekome treba kazati da je izgubio svoga najdra`eg i meni je uvijek zadrhtala jabu~ica u grlu. Ipak, bilo je vi{e radosnih vijesti, radosnih poruka - pri~a Hasi}. Veliki prijatelj BiH, predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi} nedavno je, govore}i o polo`aju radioamatera, kazao interesantnu stvar. Rekao je da se mobitel, koji je danas na cijeni i koji je zaludio mlade, jednim pritiskom na dugme i sa jednog mjesta mo`e ugasiti, ali radioamateri ne mogu ni~im. I u H. ^ALI] pravu je.

O

mljeno na hiljade tona humanitarne pomo}i, {to je na desetine i stotine ranjenika otpremljeno na lije~enje u tre}e zemlje, zaslu`ni su {to je doma}a i svjetska javnost

Zla sudbina Nine ]ati}a
Na{i ~itatelji i danas se sje}aju foneti~nog glasa rahmetli Nine ]ati}a, koji je putem radioamatera iz opkoljene Srebrenice godinama dramati~no pozivao doma}u i svjetsku javnost da ne{to urade za ovaj grad, kako ne bi pao u ruke osvaja~a. Istu poruku i istim, jedino mogu}im putem - putem radioamatera ]ati} je poslao i samo nekoliko sati prije nego {to }e d`elati u}i u Srebrenicu i napraviti najve}i pokolj od Drugog svjetskog rata. Na`alost, oni koji su d`elate trebali zaustavli, nisu to uradili, a Nino je zajedno sa osam hiljada nedu`nih ljudi platio glavom patriotizam i `elju za opstojno{}u Bosne. Nismo ni danas zaboravili glasove Hamida Deronji}a i Nihada Salihovi}a, koji su tako|er putem radioamatera izvje{tavali sa te{kog br~anskog rati{ta, niti Mirudina Aldoba{i}a, koji se javljao iz Te{nja, te Mirzu Sadikovi}a i njegov glas iz Biha}a.

Halil~evi} i najmla|i ~lan radiokluba

Jaganjac: Nada se boljim vremenima

Hasi}: Sedamdeset i pet hiljada SOS poruka

iz izvje{taja koje su koristili mediji bila u prilici da ~uje to {to se doga|a u me|unarodno priznatoj Bosni i Hercegovini. Radioamateri su „krivi“

{to je zahvaljuju}i njima spojeno na desetine hiljada porodica razasutih diljem svijeta, {to je poslato na milione SOS poruka itd. Danas, 14 godina nakon

{to je rat okon~an, radioamatera nema nigdje. Predsjednik Asocijacije radioamatera Federacije BiH Amir Jaganjac na obilje`avanju 35 godina Radiokluba Stjepan

Polje, jednog od najboljih radioklubova u ovom dijelu Evrope, kazao je kako trenutna te{ka ekonomska i politi~ka situacija i nove tehnologe nisu zaobi{li ni

radioamatere na{e zemlje. - Ti ljudi su potpuno zaboravljeni i stavljeni na marginu. Kao da ih nema i nikada nisu postojali. Boli nas to, ne busamo se u prsa i ne hvalimo za ono {to su uradili, jer radioamateri su skromni ljudi. Zna obi~an narod {ta smo u periodu 199295. u~inili za njega i za dr`avu. Danas se radioamaterima oduzimaju njihove prostorije i izdaju advokatima, kafand`ijama, kladionicama. Sve je potrebnije i svako je danas va`niji od nas. No, nadam se da za nas ipak dolaze bolja vremena. Radostan sam i ovim {to sam do`ivio i vidio u Stjepan Polju, ovo da se ovoliko mladih ljudi interesira i aktivno radi u radioklubu jedinstven je primjer u BiH - ka`e Jaganjac. Ova konstatacija je zaista na pravom mjestu. Jedan seoski radioklub, Radioklub

Postoji dovoljno razloga za reviziju privatizacije u oblasti prehrambene i pekarske industrije
BiH je jedina dr`ava od republika biv{e Jugaslovije koja nije institucionalno pristupila provo|enju me|unarodnog sporazuma o sukcesiji. Prema tom sporazumu sva imovina biv{ih saveznih institucija, pokretna i nepokretna, koja se 1992. godine na{la na teritoriji biv{ih republika postala je njihovo vlasni{tvo. BiH zbog opstrukcija i nezainteresiranosti Vije}a ministra ali i drugih novoa vlasti ~ak i ne zna koja joj imovina pripada. va, odakle je 1992. godina navigaciona oprema izmje{tena na aerodrom Batajnica u Srbiji. Knjigovodstvena vrijednost te opreme je 3,8 milijarde dolara. Zna~ajan drugi dio opreme je odvu~ene ne samo u Srbiju ve} i u Hrvatsku. Prije svega mislim na ma{ine iz ergopetrola“, ogromna zemlji{ta... Me|utim, dogodilo se da se ta imovina unosila u aktivni bilans preduze}a i privatizirala za certifikate. To je ura|eno sa mlinovima Klasa 1994. godine ali i dva pogona za proizvodnju sanitetskog materijala koji su pripojeni „Bosnalijeku“. To nije moglo biti predmet privatizacije, jer je to dr`avna imovina i danas se ne mo`e prometovati. Osim toga, na tu imovinu se nisu mogle ni stavljati hipoteke, kao {to je to recimo slu~aj sa svom imovinom Energopetrola u Plo~ama. Samim stavljanjem pod hipoteku u~injeno je krivi~no djelo - nagla{ava Cero. Sli~na situacija je u RS gdje je i nakon stupanja

Uprava carina
- Sukcesija se kod nas svela na pri~u o imovini SSNO, odnosno biv{e JNA. A zanemaruje se ostatak sukecesione mase koja nije
Cero: Brojne opstrukcije

GENOCID

Na spisku ha{kih tu`itelja i Prijedor, Sanski Most i Klju~

Uni{tenje Bo{njaka u dolini Sane
Presude za zlo~ine u Klju~u debelo kasne Prijedorski zlo~inci dobili 305 godina zatvora Za 772 ubijena civila Sanskog Mosta samo ~etiri presude
Na podru~ju kraji{kih op}ina Prijedor, Sanski Most i Klju~ tokom proteklog rata ubijeno je 4.711 bo{nja~kih i hrvatskih civila, 15 hiljada ih je bilo u logorima, a nekoliko desetina hiljada protjerano na sve strane svijeta. Bili su to stravi~ni rezultati sveobuhvatne genocidne kampanje ~iji je krajnji cilj bio - uni{titi Bo{njake u dolini Sane. Izmijenjena optu`nica Ha{kog tu`ila{tva protiv Radovana Karad`i}a za udru`eni zlo~ina~ki poduhvat tokom 1992. godine progone, ubistava, istrebljenja, deportacije i neljudska pona{anja, kampanju koja je, prema mi{ljenju Tu`ila{tva, eskalirala do razmjera genocida, od deset bh. gradova, obuhvatila je progone Bo{njaka i Hrvata u tri kraji{ka grada: Prijedoru, Sanskom Mostu i Klju~u. Od maja do avgusta 1992. godine u Prijedoru je ubijeno 3.178 Bo{njaka i Hrvata, a stravi~ni zlo~ini u prijedorskim selima na lijevoj obali Sane i u Kozarcu, logorima Keraterm, Omarska i Trnopolje te strijeljanje 253 Bo{njaka i Hrvata na Kori}anskim stijenama {okirali su svijet. Oko 90 posto najistaknutijih prijedorskih Bo{njaka ubijeno je, a najvi{e ih je stradalo u Omarskoj. Me|u `rtvama je i 101 dijete. Nakon rata u Prijedoru se svakog ljeta klanjaju masovne d`enaze, a jo{ uvijek se, prema podacima prijedorskog udru`enja „Izvor“, traga za 1.273 tijela. va~evi} umro je 1. avgusta 1998. godine u [eveningenu, ne do~ekav{i da mu se doka`e optu`nica za genocid. O razmjerama zlo~ina u Prijedoru najbolje govori lista osu|enih Srba u Hagu: dr. Milomir Staki} (40 godina, bio osu|en do`ivotno), Zoran @igi} (25), Mla|o Radi} (20), Du{ko Tadi} (20), Darko Mr|a (17), Du{ko Sikirica (15), Predrag Banovi} (8), Miroslav Kvo~ka (7), Milojica Kos (6), Damir Do{en (5), Dragoljub Prca} (5) i Dragan Kolund`ija (3). Du{ko Tadi} je prvi osu|enik Ha{kog tribunala, uhap{en je u Minhenu (Njema~ka) 1994. godine, a osu|en za ubistva, mu~enja i zlo~ine protiv ~ovje~nosti 14. jula 1997. godine. Na Sudu BiH prvostepenom presudom osu|eni su Du{an Kne`evi} na 31 godinu, @eljko Meaki} na 21, Mom~ilo Gruban na 11, Du{an Fu{tar na devet godina, a jo{ osam prijedorskih Srba na istom sudu ~eka su|enje za zlo~in na Kori}anskim stijenama. Tako|er su na banjalu~kom Okru`nom sudu za zlo~ine nad nesrbima Prijedora osu|eni Dra{ko Krndija na 20 godina, Radoslav Kne`evi} i Drago Radakovi} na po 10, Pero ]uri} na osam, te Stojan Be{ir i Boro Milojica na po sedam godina zatvora. Prijedorski zlo~ini najve}i su po razmjerama u BiH tokom 1992. godine, a ~ak {est osu|enih zlo~inaca (Mr|a, Sikirica, Banovi}, Fu{tar, Do{en i Kolund`ija) priznali su zlo~ine kako bi
Dr. Milomir Staki} osu|en je na 40 godina zatvora Br|anin: Bio {ef Kriznog {taba za Krajinu

U Begi}ima i Kenjarima pobijeno je sve mu{ko stanovni{tvo
Najve}i zlo~ini tokom 1992. godine na sanskoj op}ini po~injeni su u selima Hrustovo, Vrhpolje, Begi}i, Trnovi, kao i u samom gradu. U ku}i Hilme Hegi}a u sanskom naselju Muhi}i ubijeno je devet civila, me|u njima i Tatjana Ba{i} u osmom mjesecu trudno}e. U Begi}ima i Kenjarima sela Begi}i (Palija). Na Kantonalnom sudu u Biha}u za ratni zlo~in osu|eni su Lazar Stupar na 15 i Sretko \uri} na 12 godina zatvora. Pukovnik Branko Basara, komandant zloglasne [este kraji{ke (sanske) brigade, odgovorne za ve}inu zlo~ina na sanskoj op}ini i dijelom u Prijedoru, optu`en je od Tu`ila{tva BiH i ~eka na su|enje. Za ratni zlo~in optu`en je i Nenad Mali}, a za pojedina~na ubistva tokom rata Slavko Predojevi} i Petar Vu~kovi}. I to je, za sada, sve. Tokom rata na klju~koj op}ini, prema podacima sa oficijelne stranice Op}ine Klju~, na zvjerski na~in ubijeno je 687 Bo{njaka i Hrvata, 74 osobe se vode kao nestale, dok je 1.200 osoba zavr{ilo u zloglasnim logorima Manja~a, Gradi{ka i Batkovi}. Nesrazmjerno broju ubijenih nesrba, do sada je na Sudu BiH pravosna`no na sedam godina zatvora osu|en Marko Samard`ija, pobijeno je sve mu{ko stanovni{tvo. Na klju~koj op}ini najstravi~niji zlo~ini po~injeni su u Biljanima, gdje je ubijeno 260 Bo{njaka. Iz masovne grobnice Lani{te, me|u 188 le{eva, ekshumirano je i tijelo tromjese~ne bebe Amile D`aferagi}, koja je prona|ena s dje~ijom fla{icom u naru~ju. komandir Tre}eg voda Sani~kog bataljona, za „zatvaranje i te{ko li{avanje slobode“ 50 klju~kih Bo{njaka. Prvostepena presuda od 26 godina preina~ena je na Apelacionom vije}u Suda BiH. U toku je su|enje Vinku Kondi}u, Bo{ku Luki}u i Marku Adamovi}u, koji se terete za ubistva, deportacije, mu~enja, prisilne nestanke, zatvaranja i psihi~ka zlostavljanja nesrba iz Klju~a tokom 1991. i 1992. godine, te za podstrekivanje na genocid i ne~ovje~ne postupke. Kondi} je bio ~lan Kriznog {taba op}ine Klju~ i na~elnik policije, Luki} komandant [taba TO Klju~, a Adamovi} anga`iran u TO Klju~. Dugogodi{nje ~ekanje na procesuiranje zlo~ina na sanskoj i klju~koj op}ini proizvelo je ogor~enje kod porodica `rtava. Otuda i zahtjev da se formira specijalni tim Tu`ila{tva BiH za Bosansku M. DEDI] krajinu.

Hrvatska tra`i od{tetu od Srbije
Kako bi dr`ava trebala {tititi svoju imovinu, dobar primjer mo`e da bude i susjedna Hrvatska koja je nedavno poslala od{tetni zahtjev Srbiji u ni{ta manje vrijedna. Radi se o imovini Jugoslovenskih robnih rezervi i imovini Savezne uprave carina. Jedino BIH nikada nije do{la u priliku da identificira ovu imovinu. Po meni, radi se o ciljanoj opstrukciji, kako se ne bi znalo {ta je uop}e predmet sukcesije smatra Muharem Cero, biv{i ~lan komisije za dr`avnu imovinu. Aneskom D sporazuma o sukcesiji utvr|ena je mogu}nost pristupa saveznom arhivu u Beogradu i to su ve} uradile sve susjedne zemlje. - Mo`emo donekle uva`iti da je ovdje bio rat pa da je dio pokretne imovine uni{ten. Me|utim, znatan dio te imovine nije uni{ten ve} je oplja~kan. Primjer je aerodrom @aljaiznosu od 10,4 milijardi KM jer su na po~etku rata odvukli tri topovnja~e i dva aviona sa aerodroma Zadar. - Mo`e se samo zamiSokola, Vitezita... - govori Cero. On smatra da je upravo to bio razlog da opstrukcionisti nisu omogu}ili realizaciju aneksa D Sporazuma o sukcesiji, te kao najve}eg krivca vidi Vije}e ministra. Ali ne samo u ovom sazivu ve} i ranije, dodaje Cero, dodaju}i da je razloga za opstrukciju bilo na svim stranama. Dok javnost nikada nije mogla saznati koja je to imovina pripada dr`avi BiH, ona je u me|uvremenu plja~kana, pusto{ena, prodavana... - Imovini Saveznih robnih rezervi pripadao je najve}i dio prehrambene i pekarske industrije i po tom bi to trebala biti dr`avna imovina. Imamo tu UPI, „Klas“, svi terminali „Ensliti koliko je takve imovine iz BiH odvu~eno u Srbiju i Hrvatsku. A do sada to niko iz vlasti BiH nije ni pomenuo - ka`e Cero. na snagu Zakona o zabrani prometovanja dr`avnom imovinom ona nemilice prodavana, dijeljene su kasarne, zemlji{ta...

Masovne d`enaze
Nakon rata, prema nalogu Ha{kog tribunala koji ga je optu`io za genocid, 10. jula 1997. godine SFOR je uhapsio Milana Kova~evi}a, direktora prijedorske bolnice, a Simu Drlja~u, biv{eg {efa ratne prijedorske policije, optu`enog tako|er za genocid, ubili su britanski vojnici, jer je prilikom hap{enja na jezeru Gradina kod Omarske otvorio vatru na njih i jednog ranio. Drlja~a je bio centralna li~nost u etni~kom ~i{}enju prijedorskog kraja 1992. godine, uklju~uju}i i formiranje zloglasnih logora Keraterm i Omarska. Milan Ko-

Istraga i protiv Nedeljka Ra{ule
Procesuiranje na Sudu BiH (predmeti su u istrazi) o~ekuje „arhitekte“ sanskih progona i ubistava: Nedjeljka Ra{ulu, predsjednika Kriznog {taba op}ine Sanski Most, i Vladu Vrke{a, predsjednika SDS-a, ali i njihove prve pomo}nike Dragu Vujani}a, {efa sanskih logora, i Mirka Vru}ini}a, {efa jednonacionalne (srpske) policije. Lista sa njima nikako ne zavr{ava.

dobili manje godina robije. Na podru~ju Sanskog Mosta tokom 1992. godine srpske vojne i paravojne snage ubile su 680 Bo{njaka, a do kraja rata broj ubijenih civila popeo se na 772. Septembar i oktobar 1995. godine obilje`eni su stravi~nim zlo~inima „arkanovaca“, koje je pozvao Nedjeljko Ra{ula, predsjednik Kriznog {taba, da „brane Sanski Most od balija“. Zlo~ini nad Sanjanima bili su predmet razmatranja u procesima protiv ha{kih „krupnih riba“ Slobodana Milo{evi}a, Mom~ila Kraji{nika, Biljane Plav{i}, Radoslava Br|anina i Momira Tali}a. Potonja dvojica najve}i

su kreatori genocida na banjalu~koj regiji. Generalpukovnik Momir Tali}, komandant Prvog korpusa VRS, umro je 28. maja 2003. godine na VMA u Beogradu, dok je Radoslav Br|anin, predsjednik Kriznog {taba Autonomne regije Krajina, osu|en na 32 godine zatvora za ratne zlo~ine u Bosanskoj Krajini od aprila do decembra 1992. godine, a oslobo|en je optu`bi za genocid i sau~esni{tvo u genocidu zbog nedostatka dokaza. Njima uz rame bio je Stojan @upljanin, koji je bio u bjekstvu od 2001. godine, a uhap{en je 11. juna 2008. godine u Pan~evu. @upljanin je bio na~elnik Centra

slu`bi bezbjednosti u Banjoj Luci i najvi{i policijski funkcioner u Kriznom {tabu Autonomne regije Krajina. On je imao operativnu kontrolu nad op}inskim i regionalnim policijskim snagama, uklju~uju}i i one zadu`ene za logore u Bosanskoj krajini. Predstoji mu su|enje u Hagu.

Pristup arhivu
- Sada je jasno za{to BiH nikada nije pristupila arhivu, jer bi se osujetila plja~ka imovine Saveznih robnih rezervi u BiH. Apsurd je da sada Federacija iznajmljuje prostore za smje{taj svojih robnih rezervi, iako postoji imovina saveznih robnih rezervi. To je cjela prevara - ka`e Cero. Na kraju podcrtava da dr`avni parlamenti nikada nisu donijeli odluku kojom bi se odrekli ove imovine. To je dovoljan razlog za reviziju privatizacije u ovoj oblasti, poru~uje Cero.
A. MALAGI]

Zvjerski zlo~ini
Na Sudu BiH do sada su za zlo~ine na podru~ju Sanskog Mosta osu|eni Nikola Kova~evi} (Danilu{ko Kajtez) na 12 i Jadranko Palija na 28 godina zatvora. Radi se o „sitnim“ izvr{iocima ratnog zlo~ina nad Hrvatima Sasine (Kova~evi}) i Bo{njacima

10

7. MART/O@UJAK 2009.

INVESTICIONO - KOMERCIJALNA BANKA DIONIÈARSKO DRUŠTVO ZENICA Broj:06-3347/09 Zenica, 04. 03. 2009. godine Na osnovu èlana 33. Zakona o bankama („Sl. novine FBiH“,broj: 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03), Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine FBiH“, broj: 50/09 ), a u skladu sa èlanom 86. Statuta Investiciono - komercijalne banke DD Zenica, Preèišæeni tekst, èlana 5. Pravilnika o radu Investiciono komercijalne banke DD Zenica, broj:01/3 - 6558-1/08 od 28. 04. 2008. godine, Preèišæeni tekst, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Investiciono - komercijalne banke DD Zenica, broj: 01/3-8095/08 od 28. 05. 2008. godine, objavljuje se sljedeæi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE JP „B&H AIRLINES" d.o.o. SARAJEVO Na osnovu èlana 39. Statuta JP „B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa èlanom 7. Pravilnika o radu, Generalni direktor raspisuje

OGLAS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA NEODRE\ENO VRIJEME Šef slu`be zaštite imovine i objekata u Zenici ......................................................1 izvršilac Pored opštih uslova utvrðenih Zakonom i Pravilnikom o radu Investiciono - komercijalne banke DD Zenica, Preèišæeni tekst, kandidat treba da ispunjava sljedeæe posebne uslove, i to: - da posjeduje VSS - završen Pravni fakultet ili Kriminalistièki fakultet - da posjeduje najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima zaštite imovine i lica - da posjeduje Certifikat za obavljanje poslova zaštite Uz prijavu na Oglas, kandidati su du`ni dostaviti: - dokaz o struènoj spremi - potvrdu o radnom iskustvu na poslovima zaštite - potvrdu da se ne vodi krivièni postupak - potvrdu da nije osuðivan za krivièna djela koja se gone po slu`benoj du`nosti ili za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilje`jem nasilja - sve dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj kopiji Oglas ostaje otvoren (8) dana od dana objavljivanja. Prijave dostavljati na adresu: INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA DIONIÈARSKO DRUŠTVO ZENICA Trg Bosne i Hercegovine broj 1 72000 Z E N I C A Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzimati u razmatranje.

KONKURS
za prijem u radni odnos Radi popunjavanja radnih mjesta u Operativnom centru Sektora letaèke operative JP „B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, potreban je: 1. Dispeèer - 2 (dva) izvršioca na odreðeno vrijeme Opæi uslovi: - da je dr`avljanin BiH, što dokazuje uvjerenjem, ne starijim od 6 (šest) mjeseci; - da je punoljetan; - da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak; - da je fizièki i psihièki sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uslovi: - završen Saobraæajni fakultet - prednost vazduhoplovni/zrakoplovni smjer; - aktivno poznavanje engleskog jezika; - poznavanje MS OFFICE aplikacija; Izbor kandidata izvršit æe se nakon obavljenog testiranja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu: JP „B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo Hamdije Èemerliæa 2/16 71 000 Sarajevo Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 56 0 P 046729 07 P Sarajevo, 20. 1. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja KASUMOVI] MEVLUDINA, iz Bijelog Polja, Ul. @iljak BB, Crna Gora, zastupan po punomo}niku ^elik Kerimu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „NEKRETNINE 2A“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 6 i PELAK MIHRIJE, trenutno pritvorenik KPZ Sarajevo, radi duga, v.s. 41.000,00 EUR, objavljuje slijede}i, JAVNO PREDUZEÆE „B&H AIRLINES" D.O.O SARAJEVO Na osnovu èlana 39. Statuta JP „B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa èlanom 7. Pravilnika o radu, Generalni direktor raspisuje

OGLAS-POZIV
Poziva se „NEKRETNINE 2A“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 6 Pozivate se kao stranka na GLAVNU RASPRAVU za dan 11. 3. 2009. godine, u 11,00 sati pred ovaj sud u sobu broj 320/III. NAPOMENA: Prema ~l. 97. s. 3. i 4. ZPP-a („Sl. novine FBiH“ broj 53/03) ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Sudija Mi~ovi} Gordana Opæi uslovi: Da je dr`avljanin BiH; Da je punoljetan; Da nije krivièno gonjen; Da je zdravstveno sposoban.

OGLAS
za radno mjesto stjuardesa/stjuart Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu: JP „B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo Hamdije Èemerliæa 2/16 71 000 Sarajevo Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje.

Posebni uslovi: Završena srednja škola; Aktivno poznavanje engleskog jezika (prednost poznavanje drugog stranog jezika); Poznavanje MS OFFICE aplikacija Izbor kandidata izvršit æe se nakon obavljenog testiranja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 042144 08 P Sarajevo, 30. 12. 2008. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 Mal 000010 08 Mal Bosanska Krupa, 05. 03. 2009. godine Op}inski sud u Bosanskoj Krupi po stru~nom saradniku Mesi} Dijani u pravnoj stvari tu`itelja d.d. BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`enog Velad`i} Hajrudina ul. Zmaja od Bosne bb. Bu`im, radi naplate duga v.s. 842,60 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i:

OBAVIJEST
Obavje{tava se Zijad Salki}, sin [e}e, ro|en 13. 4. 1964. godine u Bratuncu, sa evidentiranim prebivali{tem u Sarajevu, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 61, da je protiv njega od strane tu`itelja Rusmire Salki} pred ovim sudom podnesena tu`ba, da istu mo`e preuzeti u zgradi suda u ul. [enoina br. 3, te nakon isteka roka od 15 dana od dana objavljivanja ove obavijesti na istu mo`e u daljnjem roku od 30 dana dati odgovor. Sudija Silvana Brkovi}-Mujagi}

OGLAS
Dana 11. 02 .2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga u iznosu od 842,60 KM za izvr{ene usluge mobilne telefonije sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospije}a svakog ra~una do kona~ne naplate, te da plati tro{kove parni~nog postupka i to taksu na tu`bu i presudu. Tu`bom od 11. 02. 2008. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati izos od 842,60 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka taksa na tu`bu i presudu sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be od 11. 02. 2008. godine, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182 ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH. Stru~ni saradnik Mesi} Dijana

7. MART/O@UJAK 2009.

11

DNEVNIK Aleksandar ^ovi}, frontmen grupe „Regina“

Bistra voda je potekla
Na sceni se pojavljuje Laka sa staklenim statuama koje nam predaje kao ovogodi{njim predstavnicima na Eurosongu. Kad je pri{ao meni, ka`e: Hajde da se, majke ti, poljubimo triput. Ja mu ka`em: Bje`i, bolan, ne glupiraj se. On: [ta fali, ba{ je fol

Subota, 28. februar

Odlazak na Jahorinu
Lijepo vrijeme u Sarajevu. Sunce! Znam da imam sastanak na televiziji, a mrzi me da ustanem. Obaveza je obaveza. Sre}om, nije trajalo dugo. Bojan i ja sjedamo u auto i idemo na Jahorinu. Dogovorili smo se da odemo jo{ u ~etvrtak, kad smo kod Gorana snimali prilog za {ou. Sve vrijeme razmi{ljam kako sam glup {to nisam iskoristio ovih nekoliko dana da skijam. Umjesto toga, naravno, restoran. Vra}amo se kasno popodne, spremanje i odlazak na prvu probu. Studio izgleda mnogo lijepo, izgleda da }e {ou biti ba{ dobar. Usput saznajemo da spot jo{ nije iza{ao iz monta`e. Znao sam da }e kasniti, uvijek sve kasni, a mi, naravno, kao da nismo navikli na to. Davor i Denis su ve~ u televiziji i ~ekamo svi zajedno da po~ne. Ve} smo umorni od ove frke oko Eurovizije, ali ~ekamo prve reakcije na pjesmu. Zna{ da je sve odli~no, ali opet nisi miran. Ljudi zaista vole sebi praviti nervozu tamo gdje bi trebalo da u`ivaju. Zavr{avamo. Spavanje.

Nedjelja, 1. mart

Imamo nove frizure
Pa eto, svanuo je i ovaj dan. Zadnjih mjesec i po radimo na tome da danas bude sve ok. Mnogo smo nervozni, nemamo, naravno, pojma gdje su ~ije stvari, telefoni zvone. Bojan i ja, kao i svakog dana, maltretiramo Davora za frizuru, dok on u jednom momentu nije poludio i po~eo da vi~e: [ta vi{e ne valja? Ho}ete glavu? Evo, uzmite je, promijenite je. Tu je, naravno, nastao op{ti smijeh. Poslije je Bojan svima redom prepri~avao scenu sa glavom. Sti`emo u studio nekoliko sati prije samog nastupa. Stigao je spot. Naravno, u zadnji ~as. [ou je bio super, frizer nam je napravio neke nove frizure. Mene je totalno ispeglao, ali meni je dobro, volim promjene. Na prvi refren „Bistre vode“ vidim osmijehe u publici i do kraja pjesme sam siguran da se ljudima mnogo dopada. Na sceni se pojavljuje pro{logodi{nji pobjednik Laka sa staklenim statuama koje nam predaje kao ovogodi{njim predstavnicima na Eurosongu. Kad je pri{ao meni, ka`e: Hajde da se, majke ti, poljubimo triput. Ja mu ka`em: Bje`i, bolan, ne glupiraj se. On: [ta fali, ba{ je fol“. Laka je mnogo duhovit tip, simpati~an je. I nakon svega ponovo konferencija za novinare. Tu je najve}e interesovanje za Sakisa i nas, Davor, na nagovor novinara, pjeva refren u`ivo. Aplauzi. Bistra voda je potekla.

^ovi}: Na internetu ima dosta emotivnih reakcija

Evropi. Smije se i ka`e da mu je pjesma odli~na. Prva faza na putu za Moskvu je zavr{ena. Sti`em u Beograd.

Utorak, 3. mart

Vidim da na zvani~noj internet-stranici Eurosonga stojimo super, me|u prvima iz na{eg polufinala. Mislim da stvarno nije lo{e da dogodine Eurosong gledamo u Sarajevu.

Od sutra zdrav `ivot i sport
Spavao sam malo du`e i oti{ao na moje omiljeno mjesto gdje volim da pijem prvu kafu. Nemam pojma za{to, ali uvijek to radim sam. Me|utim, ~im sam aktivirao mobilni tu su, naravno, propu{teni pozivi. Mislim da nam je od svih stvari na planeti taj mobilni najvi{e ubrzao `ivot. Jednostavno, uvijek te neko tra`i. Novine tra`e izjave i utiske, televizije i radiostanice dogovaraju termine za gostovanja, a ja kontam kako nikad u `ivotu do sada nisam bio manje svoj. Valjda tako mora biti, ipak je to Eurosong. Uve~e sam ipak uspio da iza|em i bilo mi je ba{ dobro. Kad sam do{ao ku}i, shvatio sam da mi i nije ba{ dobro. Ali, pre`ivje}u, od sutra zdrav `ivot i sport.

^etvrtak, 5. mart

Ponuda iz „Univerzala“
Za dva dana gostujemo na Beoviziji, gdje Srbija bira svog predstavnika. Dogovaramo se oko nastupa i po~injemo praviti strategiju za gostovanja u Evropi. Vidim da je prethodnih dana Sakis dobro obradio ovaj na{ teren. Ozbiljno se sprema. Sti`u nam pozivi iz dosta zemalja da predstavimo pjesmu. Treba to u narednih dva mjeseca sve sti}i, ali vjerujemo u uspjeh i nije nam te{ko. Naravno, problem je to {to smo mi mala i siroma{na zemlja, pa sa ovim velikima na tom polju te{ko izlazimo nakraj. Zove me Davor i ka`e mi {ta nas briga, imamo najbolju pjesmu, najja~i koncept i to je to. Pitam ga jel i on vidi konfete kad zatvori o~i. Vijest dana, dobili smo ponudu od „Univerzala“ da se „Bistra voda“ prevede i objavi u nekoliko zemalja u Evropi. Za po~etak dobro je.

Ponedjeljak, 2. mart

Novi mobiteli u Banjoj Luci
Pola sedam. Zvoni sat, bu|enje. U jedan je konferencija za novinare u Banjoj Luci. Denis dolazi do nas (nisam rekao da sve vrijeme spavamo u Davorovom novom stanu) i pri~a nam kako je ponovo sanjao konfete kako padaju po nama na odjavnoj {pici Eurosonga. Ka`e, ljudi, znam sigurno pobje|ujemo. Opet smijeh i pitanja - a kako padaju, majke ti? Iz auta idemo pravac na konferenciju. Lijep pres, a sponzor nam uru~uje nove slatke telefone. Nakon toga, insistiraju da idemo na ru~ak. Sti`emo, super klopa, odli~na usluga i konobari nas zezaju, pjevu{e temu iz Bistre vode. Ja im ka`em svaka ~ast, brzo ste je nau~ili. Davor je ve} uspio pokvariti svoj novi telefon i poku{ava da ga popravi ~a~kalicom. Buni se kako je on uvijek peh. Kre}emo na put sa na{im uniformama za nastup. Auto je pun garderobe i izgledamo komi~no sa svim onim stvarima koje kao da nisu iz ovog vremena. Na granici nas policajac zeza: Ne}ete nas valjda vi predstavljati u

Srijeda, 4. mart

Na{e ~udo sa Balkana
Kad sam se razbudio, odlu~io sam da malo vidim kakve su reakcije na internetu. Pro{lo je ipak dva dana, mora da ima ne{to. Na YouTubeu vidim da ulasci na na{ nastup svakih sat rastu na hiljade. Komentari velikom ve}inom super. Neki su ba{ emotivni. [to me najvi{e iznena|uje, mnogo dobre reakcije od stranaca. Naravno, ima tu i pore|enja tipa stajling podsje}a na Coldplay, melodija na Lejlu ili na pjesmu Kikija, ili Divlji cvit od Gibonnija. Uglavnom ljudi su primijetili to na{e ~udo sa Balkana.

Petak, 6. mart

Sa k}erkom u restoranu
Danas }u, vala, da se bavim sobom. Zaboravljam na sve stvari koje su me zadnja dva mjeseca okupirale. Ne}u da imam veze sa bilo kakvim poslom. Vodim k}erku u njen omiljeni restoran, kasnije idem da vje`bam, pa na bazen. Svrati}u da kupim sebi ne{to. Zaslu`io sam. Eurosong neka ~eka. Bar danas.

12

7. MART/O@UJAK 2009. [TAMPARIJA FOJNICA DOO FOJNICA Broj: 50/09 Datum. 05. 03. 2009. godine

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU SKUP[TINE DRU[TVA „[TAMPARIJA FOJNICA“ DOO FOJNICA I Skup{tina dru{tva „[tamparije Fojnica“ doo Fojnica odr`at }e se u subotu, 21. 03. 2009. godine, u prostorijama poslovne zgrade [tamparije, u Fojnici, sa po~etkom rada u 12,00 sati. II Za Skup{tinu Dru{tva utvr|en je slijede}i dnevni red: 1. Usvajanje Godi{njeg izvje{taja o poslovanju za period od 1. januara do 31. decembra 2008. godine, 2. Usvajanje prijedloga odluke o promjeni oblika Dru{tva; 3. Usvajanje prijedloga Statuta Dru{tva. 4. Razno III Pravo prisustvovanja i odlu~ivanja na Skup{tini imaju svi vlasnici udjela i zastupnici zajedni~kog udjela, koji su upisani u Knjigu udjela, najkasnije na dan objavljivanja ovog Obavje{tenja. IV Prijave za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, kao i uvid u isprave i materijale Skup{tine Dru{tva vr{e se u sjedi{tu Dru{tva u Fojnici, kod ovla{}ene osobe VIDAKOVI] MENSURE, svakim radnim danom od 08,00 do 10,00 sati. Predsjednik Nadzornog odbora

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 048756 07 P PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: CICOVI] NADA I DR. TU@ENI: VUKAN LEMEZ I DR. RADI: Utvr|enja i uknji`be

POZIV
Za: TU@ENE: VUKAN LEMEZ, PERO LEMEZ, JOVO LEMEZ, DRAGO LEMEZ, RADMILA LEMEZ Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE / za dan 07. 05. 2009. godine u 9,30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 337/III. Dana, 11. 02. 2009. godine. SUDIJA Jasmina Muratovi}, s.r. Za ta~nost - ovla{teni radnik suda NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).

U PRODAJI JE NOVI BROJ

Preduze}e RSi d.o.o. Banja Luka, tra`i radnike za rad: CJEVAR/BRAVAR - vi{e osoba sa iskustvom ZAVARIVA^ - argon i argon-elektro kombinatorac - vi{e osoba sa iskustvom.

USLOVI: - radno iskustvo 5 godina, - obavezan zavariva~ki atest, - pasivno znanje njema~kog ili engleskog jezika, - rad na terenu (Evropa), - samostalnost, samoinicijativnost i lojalnost. Nudimo Vam: stan, prevoz, radnu dozvolu za Evropsku uniju, stimulativnu platu. Kandidati neka do|u u sjedi{te preduze}a: RSi d.o.o. ul. Branka Radi~evi}a br. 14, Banja Luka. Kontakt telefoni: 00387 (0) 51 223 220 i 00387 (0) 51 223 222.

Alternativni lijek za va{u du{u

7. MART/O@UJAK 2009.

13

„Birkat Hashem“: Ostale prazne police

(AP)

Vjerovnici plja~kaju propali supermarket
N
akon {to je lanac supermarketa „Birkat Hashem“ u izraelskom gradu Hacor Hagalitu proglasio ste~aj, njihove prodavnice {irom zemlje su oplja~kane. Kako su javili izraelski mediji, desetine vjerovnika, dobavlja~a i zaposlenih pohrlile su u prodajne objekte nakon progla{enja ste~aja, tvrde}i da im kompanija duguje novac. Oni su uzimaju}i robu s polica barem dijelom poku{ali nadomjestiti {tetu koju su, kako tvrde, pretrpjeli. Zbog globalne finansijske krize koja je zahvatila Izrael, veliki broj kompanija, uglavnom onih koje su se bavile trgovinom, bilje`e ogromne gubitke.

ZANIMLJIVOSTI
Moderne tehnologije

Uo~i izbora u Ju`noafri~koj Republici

Mandelin unuk u{ao u politiku
Unuk biv{eg ju`noafri~kog predsjednika Nelsona Mandele Mandla u{ao je u politiku uo~i aprilskih izbora. Vladaju}i Afri~ki nacionalni kongres (ANC) saop}io je da je Mandla Mandela na njegovoj listi parlamentarnih kandidata. Izbori bi trebali biti najinteresantniji otkako je Mandela postao predsjednik 1994., okon~avaju}i apartheid. Mandla Mandela je biznismen povezan sa D`ejkobom Zumom (Jacob), koji je najve}i favorit za predsjednika. Zuma je ostao popularan uprkos tome {to se nad njim nadvila sjena optu`bi za korupciju. Analiti~ari tvrde da }e nova opoziciona stranka COPE dobiti dovoljno glasova kako bi uskratio ANCu dvotre}insku ve}inu u parlamentu, potrebnu za promjenu ustava, bez obzira na ulogu Mandele.

Taliban ne mo`e bez iPhonea
Iako je bio jedan od ~elnih ljudi talibanskog re`ima koji je zabranio svu modernu tehnologiju poput interneta i televizije, biv{i talibanski ambasador u Pakistanu Mula Abdul Salam Zaef danas se ne odvaja od svog iPhonea. - Jednostavan je, moderan i volim ga. Takve stvari su nu`ne u savremenom svijetu u kojem ljudi `ele napredak rekao je novinarima Salam Zaef, koji je proveo ~etiri godine u Gvantanamu, a nakon izlaska ponovo je postao politi~ki aktivan u afganistanskoj vladi. Ka`e da danas na internetu provede sat dnevno, a iPhone koristi i za pregledavanje svojih bankovnih ra~una.

Detaljan prikaz postrojenja

Britanska vlada u sukobu s Googleom

Objavljen snimak tajne nuklearne baze
^elnici britanske vojske bili su {okirani kada se na Google Earthu pojavio visokokvalitetni satelitski snimak njihove tajne nuklearne baze. Objekt, koji se nalazi u Fejslejnu u [kotskoj, dom je britanske protunuklearne jedinice. U prija{njim verzijama Google Eartha to je podru~je, zajedno s britanskim bazama u Iraku, na zahtjev vlade, bilo zamu}eno do neraspoznatljivosti. Me|utim, bunker i baze, kao i ostale va`ne vojne institucije poput sjedi{ta tajne slu`be MI6 u Londonu, britanskog Centra za nuklearnu krizu te baze specijalne jedinice SAS, sada su otkrivene i njihovim detaljnim snimcima ima pristup svako s internet-vezom. Britanski „The Sun“, koji je prvi objavio vijest o sukobu vlade i Googla, navodi izjave vojnih stru~njaka koji tvrde da snimci omogu}avaju teroristima planiranje preciznih napada na postrojenja.

Zaef: Nu`an ure|aj

Mandela: Povezan sa Zumom

14

7. MART/O@UJAK 2009.

RAZGOVOR Suvad D`afi}, pomo}nik ministra civilnih poslova za sport

Sportski savezi ko~e dodjelu novca zaslu`nim sportistima
Jedino preregistriran savez mo`e podnijeti prijavu za imenovanje zaslu`nih sportista, ka`e D`afi}
pored ustanovljene Dr`avne nagrade za sport, kao i Pravilnika o kategorizaciji sportista od strane Vije}a ministara BiH, zaslu`ni bh. sportisti, osvaja~i medalja na olimpijskim i paraolimpijskim igrama, te svjetskim i evropskim prvenstvima jo{ uvijek su daleko od ostvarivanja svojih prava na nov~ana primanja. Konkretan odgovor na pitanje za{to sve ide tako sporo niko sa sigurno{}u ne zna. Sportisti s pravom tra`e od dr`ave ono {to su i zaslu`ili, onima na vlasti se, kao i obi~no, ne `uri s davanjem novca, dok, s tre}e strane, pojedini sportski savezi vode neku svoju politiku.

I

Mujanovi}: Sad smo taoci saveza
Najbolja bh. ko{arka{ica svih vremena Razija Mujanovi} jedna je od onih koji se bezuspje{no bore za ostvarivanje svojih prava. Sva ova situacija oko dodjele nov~anih naknada mi je sumnjiva. Imam osje}aj da nikome od vladaju}ih struktura nije stalo da se to pitanje rije{i i da samo prebacuju sa jednih
stupanja na snagu Zakona o sportu, registrirani Teniski, Ragbi, Stonoteniski, Karate i Bokserski savez na nivou BiH. - Zakon o sportu nije predvidio kaznene odredbe za slu~aj da se neki granski savez ne preregistrira. Me|utim, niz je implikacija u takvim situacijama. Ipak

na druge. Sad smo taoci saveza jer, ukoliko se naprimjer Ko{arka{ki savez ne prepregistrira, a imam informaciju da im to nije u interesu, kao ni ve}ini saveza, ja, a i ostali ne}emo mo}i ostvariti svoja prava. Ovo je stra{na situacija. Za{to sve mora i}i preko na{ih le|a - pita se legendarna Raza.
se nadam da }e ljudi u savezima shvatiti ozbiljnost situacije i da }emo svi zajedno implementirati ovaj zakon pojasnio je D`afi}. Po ko zna koji put napomenuo je kako su u nadle`nom ministarstvu Republike Srpske donijeli prili~no dobra rje{enja koja reguliraju

Mujanovi}: Prebacuju jedni na druge prava zaslu`nih sportista koji `ive na teritoriji tog entiteta.

Dobra rje{enja
- Moje mi{ljenje je da bi oblast sporta trebalo regulirati normativima i kada je Federacija BiH u pitanju. Tu mislim i na dono{enje zakonskih i podzakonskih rje{enja, te izradu strategije koja }e biti kompatibilna dr`avnoj. Znam tako|er da je poslanik u Predstavni~kom domu FBiH Jasmin Duvnjak predlo`io amandman na Zakon o bud`etu FBiH kojim bi regulirali pitanje tih naknada. Taj amandman, na`alost, nije prihva}en - kazao je D`afi}, te dodao kako }e se entiteti morati na kraju uskladiti po ovom pitanju. M. M.

Ozbiljna situacija
- Ministarstvo civilnih poslova BiH oformilo je Komisiju za imenovanje zaslu`nog sportiste i sportiste internacionalnog razreda, koja treba da provjeri vjerodostojnost ostvarenih sportskih rezultata i na~in stjecanja istih. Me|utim, najve}i problem u ovoj situaciji predstavlja preregistriranje sportskih saveza u skladu sa Zakonom o sportu u BiH, jer su oni jedini legitimni da podnesu prijavu za imenovanje zaslu`nih i internacionalnih sportista. Ovim

Za podr{ku sportskim manifestacijama 1.300.000 KM
D`afi}: Registrirano pet saveza putem pozivam strukovne saveze da pokrenu aktivnosti oko preregistracije. Utvr|ivanje iznosa sredstava ne}e biti problem, ali savezi moraju da urade svoj dio posla i oni su ti koji ko~e dodjelu nov~anih

sredstava zaslu`nim sportistima - ka`e Suvad D`afi}, pomo}nik ministra civilnih poslova za sport. Istakao je kako su u Ministarstvu pravde BiH, nakon

D`afi} je istakao kako }e za sufinansiranje sportskih manifestacija ove godine biti izdvojeno 1.300.000 KM. - U maju }emo Parlamentarnoj skup{tini BiH uputiti Strategiju razvoja

sporta u BiH na usvajanje, ~ime }emo ispuniti preduvjete da dr`ava izdvoji vi{e sredstava za razvoj sporta, a tada }e se utvrditi i prioriteti koje treba podr`ati i finansirati - napominje D`afi}.

LUDI SVIJET ^udni zakoni u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama

U San Francisku zabranjeno {etati sa slonom bez povezice
Kako u Rusiji {tite ku}ne ljubimce
I neke druge zemlje imaju, u najmanju ruku, zanimljive zakone i uredbe. Jedna od njih je i Rusija, gdje je od 2000. godine zabranjeno ljudima da

Tokom juna u Vajomingu je zabranjeno fotografirati ze~eve, a u Detroitu vezanje krokodila za hidrant predstavlja kr{enje zakona
^est sinonim za Ameriku jeste da je to zemlja neograni~enih mogu}nosti. Me|utim, isto tako se mo`e re}i da je to dr`ava sa najneobi~nijim zakonima i uredbama koje postoje na svijetu, a mnogi zvu~e prosto nevjerovatno. Primjerice, u San Francisku je zabranjeno {etati sa slonom Market ulicom, osim ako `ivotinja nije na povezici. U Kaliforniji nije dozvoljeno da vi{e od 2.000 ovaca istovremeno prolazi Holivudskim bulevarom. @ivotinje se u Kalifor-

jedu vlastite ku}ne ljubimce. U toj zemlji, tako|er, od 1993. godine nije dozvoljeno ubijanje osa i p~ela, osim u samoodbrani.

Zabranjeno jahanje na ru`nim konjima
Svim psima u ameri~koj dr`avi Mese~utes moraju tokom aprila biti svezane zadnje noge. U Kaliforniji zamke za mi{eve smije postavljati samo osoba koja ima dozvolu za lov, dok je u gradu Vilbur, savezna dr`ava Va{ington, zabranjeno jahati na ru`nim konjima. U Atlanti je zabranjeno vezati `irafe za telefonsko govornice ili stubove uli~ne rasvjete.
Holivud: Nije dozvoljeno da vi{e od 2.000 ovaca istovremeno prolazi Holivudskim bulevarom

niji smiju samo pariti ako je sljede}a {kola, kafana ili crkva najmanje 1.500

stopa udaljena od njih. U Kanzasu je zabranjeno golim rukama hvatati

ribe, dok je u Tenesiju hvatanje ribe lasom nezakonito. U Klivlendu ljudima nije dozvoljeno hvatati mi{eve ukoliko nemaju va`e}u dozvolu za lov. Primjerice, u Kanzasu je zabranjeno loviti ze~eve iz motornog ~amca. U Ilinoju je zabranjeno ku}nim ljubimcima ponuditi zapaljenu cigaretu, a u ilinojskom selu Kirklend p~elama nije dozvoljeno da lete iznad ulice, {to je utvr|eno uredbom. Na Floridi je zakonom zabranjeno da

pacovi napu{taju brodove. U jednom mjesta{cu u Nju D`ersiju ma~ke moraju imati na sebi tri zvonca, kako bi pravovremeno alarmirale ptice kojima se pribli`avaju. Tokom juna u Vajomingu je zabranjeno fotografirati ze~eve, a u Detroitu vezanje krokodila za hidrant predstavlja kr{enje zakona. Jedan zakon zabranjuje rijeci Arkanzas da nado|e vi{e od mosta na cesti u Litl Roku (Little Rock). A. M.

7. MART/O@UJAK 2009.

15

FENOMENI Milan Radonji}, kontroverzni tarotolog, za „Sedmicu“

Nisam klovn, ja sam ~ovjek koji poma`e drugim ljudima
Sa svojom emisijom postao i predmet filozofske studije Balkanske zemlje nisu svjesne {ta imaju
ada Milan ili gledaoci ka`u ‘tarot’ na po~etku svakog razgovora, ta rije~ funkcionira kao dugme reset na kompjuteru. Sa jedne strane, ona zna~i da se svaki razgovor po~inje iz po~etka sa nadom ili neizvjesno{}u da li }e gledalac krenuti sa druga~ijom matricom mi{ljenja ili da li }e ona do kraja razgovora biti makar osvije{}ena. Naravno, ~im program po~iva na iznevjeravanju o~ekivanja i na sastanku dvije potpuno razli~ite matrice mi{ljenja, on je i zanimljiv i kontroverzan.

Nisam ni prorok, ni vidovnjak, ja samo ~itam iz tarota

K

Bez reklamacije
Te{ko ga je opisati nekom ko ga nije gledao. Kada se prepri~a neki od razgovora sa gledaocem, rea-

kosu je to uradio i o`enio se. Publika ne vidi {ta se desi poslije. Koliko god smije{no zvu~ali moji savjeti, oni poma`u ljudima i najbolje je da pitate njih da li se zezam ili ne - pri~a nam Radonji}. Savjete koje dijeli ljudima, a koji ve}em dijelu javnosti izgledaju smije{nima, ka`e, dobije direktno iz tarota. Nije mu cilj nasmijavati ljude, ali priznaje da je ispo~etka emisije radio veoma ozbiljno i nisu bile ni upola gledane kao ove sad. Stoga se danas za njega mo`e re}i i da je {oumen. - Emisija je fenomen, takve nema u svijetu. Takva osoba i emisija se nije pojavila nikad. Ona je takva zato {to je u pitanju misterija. Nijedna druga emisija nije

Ne mogu suditi o Pikasu
- Su{tina stvari je da je tarot druga dimenzija i ja iz te druge dimenzije rje{enja prevodim na materijalni nivo. Da bi se sudilo o emisiji, morao bi se poznavati tarot. Kao {to ja ne mogu suditi o Pikasu (Picasso) kcija je ~esto ljutita: on zajebava ljude, i sigurno je da ljudi (tipi~ni dio onih koji zovu) ne dobivaju ono zbog ~ega su zvali. Ovako je u filozofskoj studiji o Milanu Radonji}u, tarotologu, zapisao beogradski filozof Vladimir Milutinovi}. ^ovjek koji je postao poznat u svim zemljama biv{e Jugoslavije, zahvaljuju}i netipi~noj komunikaciji sa ljudima koji u`ivo u programu (odnedavno i sarajevskom OBN-u), od njega, odnosno tarota tra`e pomo}, u razgovoru za „Sedmicu“ odbija ovakav stav, tvrde}i kako on nikoga ne zeza, nego ozbiljno dijeli savjete. - Gre{ka je potpuna {to ljudi misle da se ja zezam. Ja nemam reklamaciju. Ne bih opstao da zaista ne radim ovaj posao. Zar vi mislite da je zezancija da kad ja `eni kojoj dijete ne}e da jede ka`em da ga udari tri puta po dupetu i ona sutra nazove i ka`e da je po~elo da jede. Ne bi mene niko zvao da mi ne vjeruje. Onaj ~ovjek kome sam rekao da slu{a „Whitesnake“ i pusti ako ne poznajem slikarstvo. Ljudi daju sebi za pravo da komentari{u stvari o kojima malo ili nimalo ne znaju. Kad bi moju emisiju gledali samo ljudi koji vjeruju u tarot, onda ne bi bilo nikakvih problema. toliko popularna zato {to ne postoje drugi tarotolozi, obi~no postoje ljudi koji gledaju u karte, a to je ne{to sasvim drugo. Mislim da je moja emisija gledana iz dva razloga: jedan su ljudi koji me zovu, a drugi su ljudi koji misle da sam ja budala, ali me i dalje gledaju. On svoje vrijeme tro{i na mene. Isto kao kad biste jeli pasulj i sve vrijeme govorili ovo ni{ta ne valja, ali i dalje jedete. Ista je stvar i sa mnom, ljudi me stalno optu`uju, smiju mi se, govore da sam budala, ali me gledaju - ka`e Radonji}, obja{njavaju}i fenomen svoje emisije.
Radonji}: Ljudi misle da sam budala, ali me i dalje gledaju
(Foto: M. Kadri})

[kola misterije
Iako ve}ina ljudi smatra neozbiljnim to {to Radonji} radi, nepobitna je ~injenica da je napravio pravi komercijalni uspjeh. Telefoni neprestano zvone i ljudi tra`e pomo}. - Ne znam za{to me vi ili neko drugi do`ivljavate kao klovna. Ako ja la`em ljude, ako ne valjam, onda promijeni{ kanal. Ja se onda pitam ko mene zove. Ili sam ja inteligentan, a

ljudi nisu, ili je obratno. Ne mo`emo re}i da su ljudi koji mene zovu glupi, sujevjerni, primitivni. Ja saosje}am sa ljudima i razumijem svaki njihov problem. To {to ljudi prepri~avaju i smiju se mojim savjetima, govori o ljudima, a ne o meni. Vi mo`ete da se skinete goli i svi }e da bulje u vas i pokazuju prstom, ali to ne govori o vama nego o njima. Da je to neko zezanje i sprdnja s narodom, koliko bih trajao. Pet emisija maksimalno. Pitanje je ko je drugi pomogao tim ljudima. Ne}e da im pomogne ni prijatelj, ni drug, ni kom{ija, ni mediji, ni dr`ava - pri~a na{ sagovornik. Ka`e da je zavr{io {kolu misterije i da ima takozvanu inicijaciju. Tarot se ne bavi proro~anstvima, nego rje{avanjem pojedina~nih problema. Tako on nije niti

prorok niti vidovnjak. - Tarot funkcionira na principu koji mi ne mo`emo da shvatimo. Ni ja tako|er. Mozak ne mo`e da shvati te frekvencije i talase. Tarot se ne bavi proricanjem, nego rje{avanjem problema, on daje na~in i put kako rije{iti problem. Ina~e, uvjeren sam da ne postoji prorok, jer da postoji neki, valjda bi rekao da }e se desiti 11. septembar i sprije~io bi ru{enje Svjetskog trgovinskog centra. Ko mo`e da zna {ta }e sutra da se desi. Ja isto ne mogu da vidim u tarotu da }e se desiti neka nesre}a ka`e Radonji}. Na pitanje gdje se tarot nalazi izme|u nauke ili religije, te da li je protuprirodno da ~ovjek tra`i pomo} „vi{ih sila“ u pravljenju vlastitih izbora, na{ sagovornik tvrdi da je tarot bli`i nauci, ali i da je njemu sasvim logi~no da ljudi `ele

Dokumentarac u Kanu
- Uskoro }e biti zavr{en dokumentarni film koji su o meni radili studenti sa Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, a koji bi trebao biti prikazan na Kanskom festivalu i na Sarajevo Film Festivalu. Mi smo i{li u stanove ljudi kojima sam pomogao. I{li smo kod bolji `ivot, - Ako ljudi zovu i `ele da znaju kako da rije{e problem, onda su oni neprirodni. Da li ijedan ~ovjek `ivi po kanonima svetih knjiga? I da li je to prirodno? Ljudi `ele da znaju {ta }e da im se desi, odnosno tra`e izlaz iz nekih svojih problema i ja sam samo njihovo ogledalo. Ne mo`e{ ti na silu natjerati ~ovjeka da ne krade, ne ubije ili ne vara `enu. A danas svi varaju `ene - pri~a Radonji}. ljudi kojima sam govorio da stavi kukuruz, nama`e noge jajima, stavi glavu u bunar i koji su ozdravili tako. ^ovjek koji me zvao otpu{ten je iz bolnice, jer su mu rekli da su mu ostala dva mjeseca `ivota, namazao je noge jajima i godinu kasnije je `iv. kroz crveno, snimi te kamera i stigne ti kazna. Kada ~ovjek umre, ne ostaje ni{ta sinu nego dr`avi. Ako do|e EU, to je okov. Meni dolaze ljudi iz Slovenije i pla~u. Imaju platu 200 eura. Ti ovdje mo`e{ da radi{ dva posla i da super `ivi{ - smatra tarotolog koji za sebe ka`e da je nasretniji ~ovjek na svijetu. Novac ne donosi sre}u, a misli da su u na{oj zemlji najbogatiji politi~ari. - Mislite da su ovi {to imaju para sre}ni? Politi~ar koji ima 15 miliona na ra~unu je ljubomoran {to njegov drug, isto politi~ar, ima 17 miliona. Ovaj ima ~etiri bazena, a on dva i nesre}an je zbog toga. A `ivotni balans treba tra`iti u drugim, nematerijalnim stvarima, ne u novcu - zaklju~uje Radonji}.
Anila GAJEVI]

Poziv na{im politi~arima
Na na{u molbu da prokomentira politi~are koji vode BiH, Milan Radonji} je rekao da je to nemogu}e bez njihovog prisustva ili barem telefonskog kontakta. Ka`e da zna skoro sve na{e politi~ari sa televizije, ali bi volio da ih li~no upozna. - Ja bih to mogao da uradim kad mi oni presijeku i da vidimo kakvi su ljudi. Pozovite ih da do|u, neka sjednu sa mnom i sve }u im re}i. Mo`ete organizirati u redakciji i telefonski da ih kontaktiramo i to mogu uraditi - predla`e Radonji}.

Stvarni problemi
Iako vjeruje da ljudi s na{ih prostora imaju stvarne probleme, mahom egzistencijalne, smatra da ima mnogo razloga da budu sretni. Novi }e problemi, ka`e, do}i sa ulaskom u EU. - Balkanske zemlje nisu svjesne {ta imaju. Ti u Evropi pre|e{ branikom u kom{ijino dvori{te i on ti po{alje policiju, pro|e{

16 7. MART/O@UJAK 2009.
Nahal Tajadod ro|ena je u Teheranu 1960. godine. Doktorirala je knji`evnost na Univerzitetu u Teheranu. @ivi u Francuskoj od 1977. Prevode}i Rumija, crpila je u njegovu djelu inspiraciju za roman „Roumi le brule (Sagorjeli Rumi)“, koji je

IZ BIOGRAFIJE

objavila jedna od najve}ih izdava~kih ku}a francuskog govornog podru~ja JC LATTES, 2005. godine. Prvi prijevod ovog romana na bosanskom jeziku pojavit }e se u izdanju „Zalihice“, a „Dnevni avaz“ ekskluzivno objavljuje njegove odlomke.

kult

RETROVIZOR

EKSKLUZIVNO Odlomci iz romana „Sagorjeli Rumi“ Nahal Tajadod

Nije volio da ga smatraju ni mistikom, ni nastavnikom, ni fizi~kim radnikom
^esto - budu}i da je njegovo znanje, kao i instinkt, ~udilo prisutne - predlagali su mu boravak u konaku ili dervi{koj tekiji
Izdava~: Zalihica, Sarajevo 2009, prijevod s francuskog: Spomenka D`umhur, urednik: Almir Zalihi}
svih privremenih boravi{ta. Oni koji bi prepoznali putnika nazivali su ga „Pticom“. Kasnije se pri~alo da je, prije dolaska u Konju, grad u kojem je `ivio D`elaluddin Mohammed Balkhi, onaj koga su ve} tada bili prozvali Rumijem, ili Rimljaninom budu}i da je najve}i dio svog `ivota proveo u toj nekada{njoj provinciji Cezara, bio ve} obi{ao cijeli svijet. Njegovi u~enici zvali su ga Mevlana, {to zna~i „Na{ U~itelj“.

Pi{e: M. Daki}

Venecija
Imao sam neki osje}aj da ne}emo oti}i na Venecijanski bijenale. E, {ta li }e tamo mislit o nama, grdna rano. Sve se upetljalo. I politika, i ko je birao i kako umjetnike, po ~emu... Valjda je trebalo tender raspisat.

Z

abavljen donekle potresnim pona{anjem ~ovjeka kojega su dervi{i iz Bagdada smatrali „svjetlom kalifata“, [ems uvidje da gubi svoje vrijeme sa obi~nom neznalicom. - Ti si niko i ni{ta. Nedostojan si mog prisustva. To su bile rije~i koje je [ems izgovorio prije napu{tanja {ejha iz Bagdada. Niko nije ta~no znao ko zapravo on bija{e.

Pablo
Naslovnica knjige

Opasni putevi
[ems }e ga imenovati samo jednim slovom M. Gorim od `elje da ve} sad ispri~am ono {to sam tada vidio. Ali bolje da ne `urim. Putevi su i dalje bili opasni. Puno opasniji nego danas dok ovo pi{em. Sinovi D`ingisa Kana galopirali su posvuda. Bilo je to vrijeme kada je ratnik Tchormaghan poveo svoju hordu od trideset hiljada ljudi u plja~kanje i ubijanje stanovnika najstarijih gradova, koji su im se, ne brane}i se,

„Na{ U~itelj“
Nije odgovarao na pitanja koja su mu postavljali u vezi njegova identiteta. @ivio je od pou~avanja djece religiji i tuma~enja Kur’ana. Povremeno je tako|e radio kao radnik na gra|evini, kao moler i zidar. I nije volio da ga smatraju ni mistikom, ni nastavnikom ni fizi~kim radnikom. Predstavljao se
Tajadod: Francuska knji`evnica iranskog porijekla

isklju~ivo kao stranac, onaj {to ide u korak sa svijetom. I, svaki put po dolasku u neki novi grad, odsjedao bi u preno}i{tima s brojnim putnicima prolaznicima, predstavljaju}i se radije kao trgovac, negoli kao umni nastavnik.

^esto - budu}i da je njegovo znanje, kao i instinkt, ~udilo prisutne - predlagali su mu boravak u konaku ili dervi{koj tekiji. Odbijao je ponude pod izgovorom da je on samo obi~ni stranac i da je prirodnije da boravi u nekom od konaka, mjestu

bukvalno nudili kao plijen. [emsova putovanja uveliko su zavisila od nepredvidivih napada mongolskih armija. Sve regije od Indije do Turske bile su u to vrijeme meta njihovih napada. [emsu je bilo trideset i pet godina kada su Mongoli zapalili njegov rodni grad Tibrizi. Prilikom svog premje{tanja iz mjesta u mjesto, ~uo je od ugro`enog stanovni{tva brojne pri~e pune tuge. ^esto je ponavljao re~enicu: „Mongoli do|o{e, pokida{e, popali{e, pokupi{e i odo{e“.
(Oprema teksta je redakcijska)

Ma{ala, Pablo in Sarajevo. Ono svjetski zvu~i. Pikaso. Za svaki grad to je doga|aj. Ma, dobro, ne ba{ za svaki... Kod nas ni reklame, ni kolektivnih posjeta... Zato se bojim oti}i, ako ne bude gu`ve, ba{ }u bit paf. Kao na nekim izlo`bama kad me jeza fatala, da je koga srest...

Zvuci
Javni ti je gradski prijevoz ~udo. Kad zazvone mobiteli i krenu one pjevaljke {to jau~u k’o da ih neko davi, jadna ti majka! Pa, puste i cijelu pjesmu, mokar tramvaj od suza. Ciju~u, podvriskuju, `ale za dragim, oti{'o drugoj (|e ne}e!), ost’o jastuk prazan, a ~arape s rupom na palcu ko uspomenu u regalu ~uva... Skenderija, ima iza}!

BOSANSKOHERCEGOVA^KI STVARAOCI

Tuberkuloza ga otjerala u smrt
Kad je umro, Musa ]azim ]ati} je imao samo 37 godina
Musa ]azim ]ati} je ro|en u Od`aku, gdje je poha|ao mekteb i osnovnu {kolu, a nakon o~eve smrti i maj~ine preudaje seli se u Te{anj, u~i brija~ki zanat, upisuje se u medresu i kod te{anjskog muftije Mesudefendije Smajlbegovi}a u~i turski, arapski i perzijski jezik. Godine 1898. odlazi u Carigrad, gdje se upoznaje sa Osmanom \iki}em, a ve} sljede}e godine vra}a se ku}i i potom tri godine slu`i vojsku u Tuzli i Budimpe{ti. Otuda ponovo odlazi u Carigrad, gdje poha|a medresu Mektebi numuci terekki, a zatim prelazi u gimnaziju. Usljed imovinskih neprilika vra}a se u Sarajevo i tu upisuje [erijatsku suda~ku {kolu. Ve} tada sara|uje u brojnim listovima, ponajvi{e u „Beharu“. Nakon {to je zbog boemskog `ivota isklju~en iz internata, preuzima uredni{tvo „Behara“, diplomira, odlazi u Zagreb, upisuje Pravni fakultet, dru`i se s Mato{em i Tinom. Godine 1910. vra}a se u Bosnu, gdje u vi{e mjesta (Bijeljina, Te{anj, Sarajevo) slu`buje, da bi napokon preuzeo ~asopis „Biser“ u Mostaru i sav se posvetio spisateljskom radu. Pi{e pjesme, eseje, kritike, prevodi brojne studije i knjige za Kalajd`i}evu Muslimansku biblioteku. Ali, ve} 1914. ponovo biva mobiliziran, preba~en u Tuzlu, pa u Orkeny u Ma|arskoj. Tada se razbolio od tuberkuloze, pa je poslije kratkog lije~enja vra}en u Te{anj, gdje je i umro. Ro|en je 12. marta 1878., a umro 6. aprila 1915. godine. Mnoge {kole u Bosni i Hercegovini nose njegovo ime, me|u kojima je i te{anjska Gimnazija „Musa ]azim ]ati}“.

Vlast
Nova vlast gradska u liku drugova najavila {tednju na obilje`avanju 6. aprila. E, jesu na{li na ~emu }e stezat kai{. Svoj ne}e garant! A koliko su se zadeverali za gra|ane, vidi se. Ubi{e se od brige. Do sada samo se sva|aju, prozivaju, trkeljaju {ta su biv{i radili... Od toga }e narod sigurno imat hajra. Ulice }e sijat, ne}emo izvrtat noge po glavnim d`adama, ublatit se na prvom koraku...

Zapis sa mezara
Na njegoom mezaru u Te{nju stoji isklesano: „Ovdje le`i pjesnik odli~noga dara, koji nije tra`io ~asti ni {i}ara, ve} boemski `ivio i ~uvenstveno pjevo, dok ga smrt ne doprati do ovog mezara.“

Musa ]azim ]ati}: Boemski `ivot

VREMEPLOV

7. mart 2009.

DOGODILO SE
1507. - Prvo spominjanje Sarajeva na bosanskom jeziku. 1989. - Iran prekinuo diplomatske odnose s Velikom Britanijom, zbog objavljivanja knjige britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Ru`dija (Salman Rushdie) „Satanski stihovi“, u kojoj je islam, prema ocjeni iranskih vjerskih vo|a, izvrgnut poruzi. 1998. - Italijanski vojni sud proglasio krivim biv{eg njema~kog SS kapetana Eriha Pribkea (Erich Priebke) za masakr po~injen u Adreatinskim pe}inama u blizini Rima (Roma) u Drugom svjetskom ratu i osudio ga na do`ivotnu robiju. 2001. - Visoki predstavnik u BiH Volfgang Petri~ (Wolfgang Petritsch) smijenio Antu Jelavi}a s funkcije ~lana Predsjedni{tva BiH i zabranio mu kandidiranje na izborima, te obavljanje bilo koje druge javne ili strana~ke funkcije.

32
ISTRA@IVANJE Utvr|eno kod djece

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

sveznadar
LJEPOTA Nau~ite da ne biste lutali

49

Ta~no Neta~no
najuniverzalnijih simbola 1.Jedan odHercegovine bile su njene Bosne i ~esme? je bio ameri~ki 2.Entoni Komstokprotiv abortusa ireformator, borac pornografije? biljaka Luter rbank je doprinio uzgoj biljaka 3.Ameri~ki uzgajiva~ dadisciplina? Bupostane moderna nau~na
1. TA^NO

Impulsivni u vrti}u kockari u srednjoj {koli
Kockanje je jedna od posljedica impulsivnosti koja se javlja u ranoj dobi, kao i delinkvencija
Djeca koju tete u vrti}u ocijene kao impulsivu i neobuzdanu bit }e sklonija kockanju, kartanju ili kla|enju i prije nego {to zakora~e u srednju {kolu, zaklju~ili su kanadski nau~nici. Studija objavljena u ~asopisu „Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine“ prva je prou~avala kockarske sklonosti me|u tako malom djecom, ka`e Linda Pagani, koja je provela studiju u Istra`iva~kom centru Univerzitetske bolnice u Montrealu. - Uvijek smo se pitali {ta prethodi kockanju u adolescenciji - ka`e Pagani. Studija je pokazala da je kockanje jedna od posljedica impulsivnosti koja se javlja u ranoj dobi, kao i delinkvencija, odustajanje od srednje {kole te problemi s ovisno{}u u odrasloj dobi.

ORDINACIJA

Krema za lice
Do sada sam isprobala nekoliko razli~itih krema za lice i na svaku sam bila alergi~na. Postoje li neke kreme koje bih mogla koristiti, pita U. N. iz Sarajeva.
Prema preporuci va{eg dermatologa trebate izabrati tzv. hipoalergenu kozmetiku. Pod pojmom hipoalergena kozmetika podrazumijevaju se kozmeti~ki proizvodi ~iji sas t a v , Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog kao i na~in izrade, smanjuju rizik od nastanka alergijske reakcije, a uz sve to ta kozmetika mora postizati puni kozmeti~ki u~inak. Sastav ovih kozmeti~kih preparata ne sadr`i mnoge nepotrebne sirovine koje se stavljaju u uobi~ajene preparate. Hipoalergena krema sadr`i samo otprilike jednu tre}inu sastojaka koji se nalaze u kremama koje nisu hipoalergene, jer veliki broj razli~itih sirovina u isto vrijeme pove}ava mogu}nost alergijskih reakcija i nuspojava.

Oblik lica odre|uje frizuru
Kako biste odredili koji je va{ oblik lica, zabacite kosu unatrag i u~vrstite je trakom. Zatim promotrite liniju kose i brade
Oblik lica odre|uje ho}e li frizura na vama izgledati jednako dobro kao na slici omiljenog „celebrityja“. Kako biste odredili koji je va{ oblik lica, zabacite kosu unatrag i u~vrstite je trakom. Zatim promotrite liniju kose i brade. Svaki oblik lica ima i svoju frizuru. Evo nekoliko primjera. ^etvrtasto lice. Ovaj tip lica, koje se prepoznaje po ~etvrtastoj bradi i liniji kose, najbolje izgleda uokviren gomilom slojeva. Duga kosa mo`e biti blago kovrd`ava. Okruglo lice mo`e se prepoznati po ~elu i bradi iste {irine te nagla{enim obrazima. Imate li dugu kosu, isku{ajte velike uvojke kombinirane s kra}im slojevima koji pokrivaju strane lica i stvaraju volumen sa stra`nje strane. Ovalno lice ima ~elo i donji dio podjednake {irine, no du`e je od okruglog lica i nema toliko istaknute obraze. Imate li dugu kosu i ovalno lice, odli~no }e vam stajati cijeli niz frizura, od sasvim ravne do gomile kovrd`a. Srcoliko lice mo`ete prepoznati po {irokom ~elu i uskoj bradi. Imate li dugu kosu, mo`ete kopirati stil Ris Viterspun (Reese Witherspoon), s duga~kim, slojevitim {i{kama zaba~enim na stranu.

^esme najuniverzalniji simboli BiH
Jedan od najuniverzalnijih simbola Bosne i Hercegovine bile su njene ~esme. Podizane pod motom „sevap je gladna nahraniti, a `edna napojiti“, {irom Bosne su nicali ovi izgledom skromni, ali sadr`ajem beskrajno monumentalni objekti. Broj javnih ~esama u Sarajevu nije nikada ta~no utvr|en, ali prema zapisima putopisca Evlije ^elebije u 17. stolje}u u Sarajevu je bilo 110, prema Francuzu Quicleta, polovinom istog vijeka 169, prema podacima iz 1888. godine - 152 javne ~esme, a nekoliko godina kasnije vi{e od 160. Ove utilitarne objekte podizali su pojedinci. Arhitektura i smje{taj ~esama uvijek su bili vezani za ~ovjeka i u mjerilu i njegovim potrebama pretvaraju}i se tako u sastavni dio bosanske pejza`ne arhitekture. Do 1992. u Sarajevu ih je ostalo tek ne{to vi{e od dvadesetak.
2. TA^NO

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

Ovalno lice ima ~elo i donji dio podjednake {irine

Koristan dodatak prehrani
Kockarski problemi po~inju mnogo ranije nego u tinejd`erskoj dobi

^ari italijanske kuhinje

1912. - Norve{ki istra`iva~ Roald Amundsen objavio da je uspje{no stigao na Ju`ni pol tokom antarkti~ke ekspedicije 1910-11. godine. 2002. - Vije}e ministara BiH donijelo odluku o progla{avanju stranaca nepo`eljnim u BiH, kako bi bile izbjegnute sporne situacije pri deportaciji naturaliziranih dr`avljana BiH, kao {to je bilo u slu~aju izru~enja tzv. al`irske grupe vlastima SAD. 2003. - Za predsjednika nove dr`avne zajednice Srbije i Crne Gore izabran potpredsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marovi}. 2005. - Biv{i na~elnik General{taba Vojske (SR) Jugoslavije (VJ), general Mom~ilo Peri{i}, dobrovoljno se predao Ha{kom tribunalu (ICTY), koji ga je optu`iio za granatiranje Sarajeva, Zagreba i masakr u Srebrenici.

Ipak, dr. Timoti Fong (Timothy) iz Programa za prou~avanje kockanja i poreme}aja kontrole impulsivnosti pri Univerzitetu „California“ u Los An|elesu ka`e da

bi roditelji morali znati kako impulsivnost, pa ~ak ni veliki problemi s kockanjem, u ranoj dobi ne zna~e da }e dijete imati ozbiljnih te{ko}a u odrasloj dobi. Nedavno provedeno istra`ivanje pokazalo je da mu{karci vi{e vole vidjeti svoju partnericu odjevenu samo u dres svog omiljenog sportskog kluba nego u seksi donjem rublju. U istra`ivanju je u~estvovalo vi{e od 2.000 mu{karaca, od kojih je 34 posto priznalo da im je `ena daleko vi{e seksi kad je odjevena samo u majicu njihovog omiljenog kluba, a svakako im je daleko dra`e kad ona na sebi ima majicu kluba za koji navijaju nego izazovno seksi donje rublje. Oko 23 posto ispitanika kao najseksi varijantu izabralo je izazovno donje rublje, dok se 16 posto njih odlu~ilo za seksi uniforme poput bolni~arke ili francuske sobarice.
Sve je vi{e istra`ivanja koja potvr|uju da je tamna ~okolada dobra za zdravlje. Nove spoznaje ne bi bile kompletne kada ne bi postojala i druga (tamna) strana problema. Naime, ~okolada sadr`i obilje zasi}enih masno}a, pa i holesterola (ako ima mlijeka), {to mo`e biti problemati~no za bolesnike s povi{enim holesterolom i trigliceridima u krvi. Zbog toga prof. dr. Alan Kroser (Crozier) sa Univerziteta u Glazgovu isti~e - svakoga dana treba konzumirati samo male komadi}e ~okolade jer ve}e koli~ine ne popravljaju situaciju, sli~no kao {to konzumiranje vi{e od jedne ~a{e crnog vina na dan nema nikakvog u~inka. Drugim rije~ima, komadi} tamne ~okolade na dan mo`e biti vrlo koristan dodatak balansiranju prehrane, ali nikako ne mo`e biti zamjena za dnevni unos povr}a i vo}a.

[pageti ala karbonara
Potrebno je: 500 g {pageta, 200 g masnijeg suhog mesa, 6 jaja, kiselo vrhnje, 250 g `utog sira, so, origano. Na~in pripreme: 1. U ve}u posudu stavite da prukuha 4 l vode i 4 ka{i~ice soli, pa {pagete kuhajte onoliko minuta koliko pi{e na omotu. 2. Za to vrijeme suho meso isjeckajte na pruti}e, propr`ite ga u tavi i dodajte malo origana. 3. U plasti~noj posudi mije{ajte jaja, kiselo vrhnje i rendani sir dok ne dobijete homogenu masu. 4. Skuhane {pagete procijedite i nemojte ih ispirati hladnom vodom. Vratite ih u posudu u kojoj su se kuhale, ali je vi{e ne stavljajte na ringlu. 5. U vru}e {pagete dodajte suho meso, promije{ajte pa doda-

Komstokov zakon protiv pornografije
Entoni Komstok (Anthony Comstock) bio je ameri~ki reformator, koji je veoma rano po~eo da zagovara stavove koji su se protivili abortusu i pornografiji. Uspje{no je lobirao 1873. godine za dono{enje strogog saveznog zakona koji zabranjuje dostavljanje skaradnog materijala po{tom, takozvani Komstokov zakon. Iste godine osnovao je Dru{tvo za suzbijanje poroka, kojim je rukovodio do smrti. Kao specijalni agent Po{te SAD od 1873. do 1915. godine predvodio je spektakularne napade na izdava~e i prodavce. Ro|en je 7. marta 1844., a umro 21. septembra 1915. godine.
3. TA^NO

RO\ENI
1765. - Ro|en francuski hemi~ar @ozef Nieps (Joseph Niepce), pionir fotografije. Usavr{avaju}i litografiju od 1813. do 1820. godine, prvi je u svijetu uspio fiksirati sliku dobivenu u mra~noj komori pomo}u posrebrene bakarne plo~e prekrivene osjetljivim slojem asfaltnog laka. 1850. - Ro|en ~ehoslova~ki dr`avnik i politi~ar Tomas Masarik (Masaryk). 1923. - U Zenici ro|en bosanskohercegova~ki filmski reditelj i scenarista Mithat Mutap~i}.

^okolada ne mo`e biti zamjena za dnevni unos povr}a i vo}a

jte smjesu od jaja, kiselog vrhnja i sira. Promije{ajte podi`u}i ka{ikom {pagete odozdo prema gore. Ostavite 3-5 minuta da odstoje. 6. Servirajte u duboke tanjire.

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“

Za{titni dodatak
Smatram da sam o{te}en uskra}ivanjem isplate za{titnog dodatka uz penziju. Ja sam do aprila 1992. godine uz penziju redovno primao i za{titni dodatak u mjese~nom iznosu od 6.000 dinara. Od tada isplata je prestala. Koliko mi je poznato, propis o ukidanju za{tite od dodatka ukinut je tek 1998. godine. Da li na osnovu svega imam pravo da do 1998. godine tra`im i od koga da mi se za sve vrijeme isplati pripadaju}a naknada, pita S. B. iz Konjica.
Prema va`e}em Zakonu o PIO, pravo na za{titni dodatak uz penziju, pravo na porodi~nu penziju za vrijeme redovnog {kolovanja, pravo rada sa skra}enim radnim vremenom i pravo na naknadu pla}e po tom osnovu, pravo na nov~anu naknadu za tjelesno o{te}enje, pravo na nov~anu naknadu za pomo} i njegu, pravo na profesionalnu rehabilitaciju ostvarena su po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su se primjenjivala do dana stupanja na snagu ovog zakona. Budu}i da iz va{ih navoda nije mogu}e zaklju~iti iz kojih razloga i u kom periodu prije stupanja na snagu spomenutog zakona iz 1998. godine niste zatra`ili isplatu dugovanih naknada po osnovu za{titnog dodatka, nije mogu}e dati precizan odgovor na va{e pitanje. Imaju}i u vidu da je od prestanka prava po sili zakona pro{lo deset godina, pretpostavljamo da ste propustili sve zakonske rokove za naplatu pripadaju}e naknade putem suda.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Sta` u Hrvatskoj
Imam 60 godina `ivota i 22 sta`a u koji je ura~unat i boravak u Armiji BiH i HVO-u u trajanju od aprila 1992. do decembra 1995. godine neprekidno. RVI sam sa 80 posto invaliditeta. U Hrvatskoj imam 10 godina sta`a. Kako da ostvarim svoja prava na ovaj dio radnog sta`a ili moram ~ekati da navr{im 65 godina `ivota, pita I. A. iz Sarajeva. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzijski sta` ostvaren u biv{im republikama SFRJ i u Zavod za PIO vojnih osiguranika do 6. marta 1992. godine uzet }e se u obzir dr`avljanima BiH na teritoriji Federacije za ostvarivanje prava iz PIO, a penzija }e se odrediti prema sta`u ostvarenom u Federaciji ako me|unarodnim ugovorom nije druga~ije ure|eno, odnosno na osnovu reciprociteta. Prema va{im navodima, vi imate 22 godine sta`a te i u slu~aju priznavanja spomenutih 10 godina ostvarenih u Hrvatskoj ne}ete ste}i uvjete za starosnu penziju, budu}i da su alternativni uvjeti za stjecanje prava na to primanje 65 godina `ivota i najmanje 20 sta`a ili 40 godina sta`a bez obzira na godine `ivota. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}
PA@NJA, BUDNOST KO[ARKA[ ”PORTLANDA” NA SLICI GLAS DIVLJE ZVIJERI

ZARASTI U [TO

PRIVREMENI ZATVOR

MARKETINIME [KI GLUMICE OGLAS MARGRET

ZDENKA ODMILJA NAROD, PLEME (gr~.) KOPLJE STARIH GERMANA

FEDERACIJA BiH ILI RS

DJE^IJA VIOLINA

NE, NIJE (lat.)

DONIJETI JANJE NA SVIJET

SEKUNDA

Uzgoj biljaka postaje nau~na disciplina
Ameri~ki uzgajiva~ biljaka Luter Burbank (Luther Burbank) doprinio je da uzgoj biljaka postane moderna nau~na disciplina. Pod utjecajem djela ^arlsa Darvina (Charles Darwin) o pripitomljenim biljkama, po~eo je karijeru uzgajiva~a u svojoj 21. godini. Od prihoda koje je dobio gaje}i veoma uspje{nu sortu krompira, napravio je rasadnik, staklenik i eksperimentalna imanja u Santa Rosi, u Kaliforniji. Tu je razvio vi{e od 800 novih i korisnih biljnih podvrsta, uklju~uju}i i vo}e, cvije}e, povr}e, `ito i trave, od kojih su mnoge jo{ komercijalne. Njegova laboratorija postala je ~uvena u svijetu, a objavio je dva vi{etomna djela i niz opisnih kataloga. Ro|en je 7. marta 1849., a umro 11. aprila 1926. godine.

UMRLI
1809. - Umro francuski konstruktor balona @an Pjer Fransoa Blan{ar (Jean Pierre Francois Blanchard), koji je 1785. godine s D`onom D`efrisom (John Jeffries) prvi preletio kanal Laman{ (Lamanche) balonom. 1932. - Umro francuski dr`avnik Aristid Brijan (Aristide Briand), koji je bio {est puta premijer izme|u 1909. i 1929. godine, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1926. godine, za~etnik ideje o sjedinjenim dr`avama Evrope. 1951. - Vjerski fanatik ubio iranskog premijera Alija Razmaru u d`amiji u Teheranu. 1983. - U eksploziji gasa u rudniku uglja blizu turskog grada Eregli poginulo 96 rudara.

^OVJEK CRNE BOJE KO@E @ITELJ ESTONIJE GORJE U MIJANMARU NJ.R.

JEDAN OKEAN

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
SPOLJA

BUGARSKI NOVAC GLAVNI GRAD ESTONIJE B.S.

NIHAD, KABUL, ALIBEGOVI], KIT, POSINAK, ANRI, STVARI, ZDIPITI, RIM, NENAD, MENTA, ONAKAV, ROIK 1734

ROK OPERA KENA RASELA STRU^NJAK U IRANISTICI

MARKA PI[TOLJA ITALIJA KRATKA [ALA

50

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

jet set

MUZI^ARI Darko Rundek 27. marta u Domu mladih

Povreda le|a ne}e utjecati na dolazak u Sarajevo
Radili u odli~noj atmosferi

Do{lo je vrijeme za veliki koncert u glavnom gradu BiH i spremni smo za `estoku svirku, poru~uje Rundek iz Pariza
U sarajevskom Domu mladih 27. marta koncert }e odr`ati ~uveni Darko Rundek sa svojim „Cargo Orkestrom“. Na Rundekov najavljeni dolazak u Sarajevo ne}e utjecati bolovi u le|ima, koje je osjetio prije nekoliko dana dok je sadio cvije}e u svom vrtu u Parizu i nakon ~ega su mu ljekari preporu~ili strogo mirovanje. Bol je nastao zbog uklje{tenja nerava u le|ima, a zbog toga je Rundek otkazao u~e{}e na tradicionalnoj muzi~koj manifestaciji „Zlatna koogla“ u Hrvatskoj. - Bit }e do 27. marta sve uredu. Dolazim u Sarajevo i nestrpljiv sam da se ponovo susretnem s bosanskom publikom - rekao nam je ju~er Rundek u telefonskom razgovoru iz Pariza. Nastup u glavnom gradu BiH bit }e prilika da Rundek promovira album „Live u Domu omladine“, koji je snimljen u martu pro{le godine na koncertu u Beogradu. - Do{lo je vrijeme za veliki koncert u Sarajevu. Do sada smo uglavnom svirali u „Coloseumu“ u komornoj atmosferi, a sada smo

Slatke muke pjeva~a Enesa Begovi}a

Nije mogao odlu~iti gdje da snimi spot
Prednost ipak dao Mostaru u odnosu na Sarajevo zbog zanimljive lokacije

Rundek i „Cargo Orkestar“: Svirat }emo sve najbolje

spremni za `estoku svirku. Svirat }emo sve najbolje - poru~uje ovaj

Begovi}: Popravljanje {minke

Posljednji mjesec pjeva~ Enes Begovi} bio je na slatkim mukama. Nije znao gdje da snimi novi spot za pjesmu „Nije mi k’o tebi“. Dilema je bila da li to u~initi u Sarajevu ili kao i do sada, kadrove snimiti u Hercegovini. Izbor je ipak pao na Mostar. U realizaciji spota u~estvovala je deseto~lana ekipa produkcije ZAP s , kojom je pjeva~ i prije radio. Snimanje u Gradskoj banji u Mosta-

ru trajalo je nekoliko sati. - U Mostaru sam ponovo na{ao zanimljivu lokaciju za snimanje. Radili smo u odli~noj atmosferi, tako da mi je deset sati, koliko je sve trajalo, brzo pro{lo ka`e Begovi}. U spotu se pojavljuju i ~lanovi Begovi}evog benda te manekenka Adrijana Kolobara. „Nije mi k’o tebi“ na TV stanicama po~et }e se emitirati krajem mjeseca. D. Z.

Nagrada za ~lana „Cargo Orkestra“ i „[tuka“
Iako Rundek nije bio na „Zlatnoj koogli“, mo`e biti ponosan na ~lana svog „Cargo Orkestra“ \anija Pervana. Ovaj bh. muzi~ar progla{en je za najboljeg producenta godine i to za rad na albumu „Proteini i ugljikohidrati“ grupe „Letu {tuke“. Pervan je bubnjar i u ovom sastavu.

53-godi{nji muzi~ar, pjesnik i glumac. Ove godine Rundek se namjerava posvetiti i novom albumu. Frontmen nekada{njeg kultnog novotalasnog benda „Haustor“ ka`e da ima mnogo muzi~kih skica koje treba razraditi. Posljednji studijski album Rundek i „Cargo Orkestar“ objavili su 2006. godiL. S. R. ne.

„Konvoj“ jo{ u punom sastavu

Gostovanje u Sarajevu

Ibrica Jusi} ugovara nastupe

Priprema se za koncert u Be~u
Nakon {to je kupio stan u Zagrebu, dubrova~ki {ansonijer Ibrica Jusi} posljednjih nekoliko mjeseci sve vi{e vremena provodi u svom novom domu. Ka`e da je Dubrovnik na prvom mjestu, ali da mu je iz Zagreba lak{e obavljati poslovne obaveze. - Upravo dogovaram veliki koncert u Be~u, koji }u odr`ati u junu. Lak{e mi je iz Zagreba otputovati za Be~, Pariz... Dubrovnik je neizostavan ljeti i ve} se polako pripremam za moje drage skaline, gdje ve} nastupam 45 godina - reS. A{. kao je Jusi}.

Karan 21. marta u „Coloseumu“
Splitski pjeva~ Goran Karan priprema bogat repertoar za ve} tradicionalno gostovanje u sarajevskom klubu „Coloseum“, a ovoga puta nastupit }e u pratnji svojih izvrsnih muzi~ara. Dru`enje u Sarajevu zakazano je za 21. mart, nakon kojeg Karana i njegov {esto~lani bend „Vagabundo“ o~ekuje turneja po Americi. Svi dosada{nji albumi ovog hrvatskog izvo|a~a prodani su u dijamantnom i zlatnom tira`u.
„Konvoj“: Sve manje ga`a

Za nas su rekli da smo se davno raspali
Jusi}: Na skalinama 45 godina

Iako album nisu objavili vi{e od ~etiri godine, a i nastupi su im sve rje|i, ~lanovi sarajevskog benda „Konvoj“ jo{ uvijek su u punom sastavu. Hamo Salihbegovi} nagla{ava da su svi na okupu, ali da im ga`e trenutno nisu prioritet. - Ne stvaramo nove pjesme i

ne sviramo, jer nam nije }eif. Za nas su davno rekli da smo se raspali. Onda kada pjesme sazriju, tada }e i nastati novi album. Ne `elimo raditi ni{ta na silu. Trenutno smo okupirani projektom koji radimo s glumcem Mikijem Trifunovim i to nam odgovara S. A{. ka`e Salihbegovi}.

Karan: Bogat repertoar

oglasi

Dnevni avaz

subota, 7. mart/o`ujak 2009.

51

JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZA[TITU ZDRAVLJA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU Patriotske lige 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Na osnovu ~lana 29. Zakona o ustanovama (Sl. list RBiH broj 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 51. i 52. Zakona o zdravstvenoj za{titi (Sl. novine FBiH broj 29/97), ~lana 28, 30. i 31. Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Upravni odbor raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu Za direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e uslove:

Sretan Osmi mart Dan `ena `eli Vam!
OP]INA STARI GRAD SARAJEVO

A) OP]I USLOVI - da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu) - da ima op}e zdravstvene sposobnosti za obavljanje navedene funkcije (dokaz: ljekarsko uvjerenje) - da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili ovjerena fotokopija li~ne karte CIPS-a) - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat izre~ene disciplinske mjere na bilo kojem nivou (dr`avnom ili entitetskom) u BiH u razdoblju od 3 godine prije objave upra`enjene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa) - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1 Ustava BiH - da nije pod optu`nicom od strane Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (dokaz: Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa) - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u direktora zdravstvene ustanove (dokaz: da nije osu|ivan za krivi~no djelo - uvjerenje od nadle`nog MUP-a mjesta ro|ena i MUP-a stalnog mjesta prebivalit{a, a da nije osu|ivan za privredni prestup - uvjerenje od nadle`nog op}inskog suda - prekr{ajno odjeljenje nadle`ne op}ine) - da nema privatni i/ili finansijski interes u Zavodu (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa) - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (Sl. novine FBiH broj 70/08), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa) B) POSEBNI USLOVI - visoko obrazovanje zdravstvenog usmjerenja i odgovaraju}a specijalizacija iz djelatnosti Zavoda (dokaz: diplome odnosno uvjerenja ovjerena od nadle`nog organa) - 5 godina specijalisti~kog sta`a (dokaz: potvrda o radnom iskustvu) - da ima provjerene rezutlate u pogledu stru~nih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti - da ima program rada i razvoja Zavoda - znanje stranog jezika - poznavanje rada na ra~unaru Dirketor se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih ovim knkursom. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili preporu~enom po{tom u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu - Ne otvaraj“ Prijave se dostavljaju na sljede}u adresu: Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige br. 36, Sarajevo. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni konkurs }e biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Intervju }e biti obavljen sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Ps 020935 06 Ps Mostar, 10. 02. 2009. godine

Obrazlo`enje
U tu`bi zaprimljenoj dana 29. 12. 2006. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizlazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizlazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`bu sa prilozima primio dana 18. 10. 2008. godine, objavljenu u dnevnom listu „Avaz“ dana 02. 10. 2008. godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. ZPP-a, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 396. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu od 591,00 KM i odluku od 296,00 KM, te objava tu`be iznos od 32,00 KM i objava presude iznos od 40,00 KM, ukupno tro{kova u iznosu od 959,00 KM. Sudac Divna Bo{njak Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „INTERAGENT“ D.O.O. Mostar, ul. Kralja Zvonimira 13, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „COLDING 2000“ D.O.O. Mostar, ul. Franje Mili~evi}a 23, zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 19.654,09 KM, vanraspravno, dana 10. 02. 2009. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da na ime duga pru`enih {pediterskih usluga isplati tu`itelju iznos od 19.645,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 959,00 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe.

52

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

jet set

RO\ENDANI Deset godina postojanja grupe „Skroz“

[aran: Ja~i smo nego ikada
Slavljeni~ki koncert 21. marta u Domu mladih u Sarajevu
„Elvis Jacson“: Na regionalnoj turneji

Promocija novog albuma

„Elvis Jacson“ u Sarajevu
Slovenska grupa „Elvis Jacson“, koja je nastala prije 12 godina i ~iji muzi~ki opus ~ine hard core-rege-metal zvuk, odr`at }e 13. marta koncert u sarajevskom kinu „Bosna“. „Elvis Jacson“ je po~etkom marta krenuo na regionalnu turneju i u Sarajevu }e promovirati novi album „Against the Gravity“, koji }e se na tr`i{tu pojaviti tri dana kasnije. Ovaj ~etvero~lani bend posjetit }e BiH u organizaciji „Vrlodobrog festivala“.

Spec
SARAJEVO - U klubu „Cinemas“ 20. marta nastupit }e „(Ne)normalni Bala{evi} tribute bend“, koji predstavlja pravi muzi~ki u`itak za ljubitelje pjesama legendarnog „panonskog mornara“ \or|a Bala{evi}a. Bend ~ine neki od najboljih vojvo|anskih muzi~ara koji sviraju na akusti~nim instrumentima. Pored Nenada Jelenkovi}a Jelena, tu su Mina Mladenovi}, Petar Milojevi}, Kristijan Mla~ak, Vlasta Vere{, Branislav \or|ev, Sr|an Stojanac, te Dragan Jovanovi}.

„Skroz“, jedan od vode}ih bendova bh. muzi~ke urbane scene, koncertom 21. marta u Domu mladih u Sarajevu proslavit }e svoj 10. ro|endan. Obilje`avanju njihove decenije postojanja pridru`it }e se i mnogi muzi~ari koji su sara|ivali s ovom grupom ili su, pak, ~inili postavu „Skroza“, kao {to su Dino [ukalo, Dragan Rokvi}, Enes Zlatar Bure i drugi, a za atmosferu prije njihovog izlaska na binu pobrinut }e se „Predgrupa“ iz Grada~ca. - Ro|endanski koncert iskoristit }emo i za promociju posljednjeg albuma „Regija“, koji nije bio dovoljno medijski propra}en, pa je to, vjerovatno, razlog zbog kojeg ga publika nije posebno prihvatila - ka`e Adnan [aran, vokal i frontmen grupe. Tokom deset godina postojanja, „Skroz“ iza sebe ima tri studijska albuma, sa kojih je veliki broj pjesama postao hit, a njihove ambicije za daljnje postojanje su ja~e nego ikada. - Na{ prvi album pod nazivom

[aran: Na koncertu i promocija CD-a „Regija“

„Skroz“ objavljen je godinu nakon snimanja. Tada sam mislio i da je posljednji. To je period u kojem je cijela i meni najdra`a postava benda bila napa}ena od i{~ekivanja. Me|utim, ubije|en sam da trenutno imamo najbolji sastav benda i da smo ja~i nego ikada - isti~e [aran i dodaje da je

ponosan na svoju publiku, ~iji se broj svakim danom pove}ava. O tome kako „Skroz“ sigurnim korakom grabi ka budu}nosti, svjedo~i i njihovo gostovanje u Srbiji po~etkom aprila, kada ih o~ekuje koncert u Beogradu, kao i izdavanje posljednjeg albuma za A. I. srbijansko tr`i{te.

show biz

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

53

ZVIJEZDE Iako Riana nije tu`ila svog voljenog

Oskarovka umorna od mra~nih filmova

Po~elo su|enje Krisu Braunu
Nasilni pjeva~ pojavio se pred sudijom i zatra`io odgodu do 6. aprila
Protiv Krisa Brauna (Chris Brown) tu`ila{tvo je ipak uspjelo skupiti dovoljno dokaza i protiv njega podi}i optu`nicu koja ga tereti za fizi~ki napad i prijetnje smr}u. Ukoliko ga proglase krivim, Braunu prijeti kazna od uvjetne do gotovo pet godina u dr`avnom zatvoru. Slu`bena optu`nica dolazi gotovo mjesec nakon navodnog napada Krisa na njegovu djevojku, R&B zvijezdu Rianu (Rihanna).
Teron: Rado bi i plesala

Braun: Razbit }u te kada do|emo ku}i
FOX 11 objavio je {okantne detalje iz policijskog izvje{taja u vezi s incidentom Kris - Riana. Kako se tamo navodi, na po~etku sva|e Braun je Rianu poku{ao izbaciti iz auta i glavu joj je grubo gurnuo na prozor. Potom se ona okrenula prema njemu, a on ju je desnom rukom udario u lijevo oko. Potom je nastavio voziti i sve vrijeme nastavio ju je udarati desnom rukom. - Razbit }u te kada do|emo ku}i. Samo ~ekaj! govorio joj je Kris.
Braun s advokatom u sudnici

[arliz Teron `eli komi~ne uloge
Oskarovki [arliz Teron (Charlize Theron) dosadile su ozbiljne uloge. Rado bi snimila jednu komi~nu, a ne bi se bunila ni protiv one u kojoj bi pokazala plesa~ko i pjeva~ko umije}e. - Po~injem misliti da ako postoji `enski lik u nekom pesimisti~nom i mra~nom filmu, odmah izroni moje ime... Sljede}i mora biti komedija - ka`e [arliz. Glumica priznaje da bi se rado oku{ala i u nekom mjuziklu.

F L AS H
VA[INGTON - Atraktivna glumica i majka {estero djece An|elina \oli (Angelina Jolie) ovih dana opet vrijedno radi. Paparaci su An|elinu, koja je odnedavno plavu{a, snimili na setu njenog novog filma „Salt“.

U policijskom izvje{taju s mjesta doga|aja, za koji FOX 11 tvrdi da ga posjeduje, navodno stoji kako je Braun udarao svoju djevojku i prijetio joj da }e je ubiti. Braun se ju~er, po srednjeevropskom vremenu, prvi put pojavio pred sudijom, ali se nije izja{njavao o krivici. Tra`io je odgodu su|enja do 6. aprila i dobio ju je. Pretpostavlja se kako je odgodu tra`io zbog prikupljanja jo{ dokaza u svoju korist, ali i zbog

toga {to }e se navodno poku{ati nagoditi prije ponovnog po~etka su|enja. Navodno pod svaku cijenu `eli izbje}i su|enje jer nikako ne `eli da se poka`e fotografija Riane dan nakon incidenta. Braun je svom advokatu dao punomo}, pa se vi{e ne}e morati pojavljivati na sudu, osim ako ne}e trebati svjedo~iti. Na prvom ro~i{tu Kris je izgovorio samo ~etiri rije~i: „da, da i da, gospo|o“. Rianin advokat odbio je prijedlog suda da se izrekne zabrana prilaska i rekao je kako Riana to ne `eli.

Prepucavanja izme|u muzi~ara

Kona~no istina ili opet glasine

Bono izvrije|ao Krisa Martina
Frontmen grupe U2 Bono Voks (Vox) malo se zanio u eteru britanskog Radio Onea i opisuju}i Krisa Martina (Chris) izjavio je da je „kreten“. Voks se odmah i izvinio zbog neprili~ne rije~i, a onda je nastavio: - On je disfunkcionalna li~nost, ali je i genijalni autor u rangu Reja Dejvisa (Ray Davies), Noela Galagera (Gallagher) i Pola Mekartnija (Paul McCartney). Kris Martin ubrzo je odgovorio na Bonove uvrede, isti~u}i da se nije nimalo naljutio. - Uvijek sam osje}ao da tako misli. Sjajno je i {to smo zakleti neprijatelji - to je {ala. Cijenimo sve muzi~are, a posebno one koji nastavljaju raditi i uvijek su dobri. Razlika izme|u nas i U2 je u tome {to smo mi tek na ~etvrtom albumu - izjavio je Martin.

D`enifernAniston trud a?
Aniston: Zaobljeni trbu{~i}?

D`enifer Aniston (Jennifer) u posljednje vrijeme blista od sre}e, a razlog se navodno krije u vijesti da je njena obnovljena romansa s pjeva~em D`onom Majerom (John Mayer) doslovno urodila plodom. Blago zaobljeni trbu{~i}, uz njen recentni izbor garderobe bijelu haljinicu i sako

koji prekriva trbuh, u ~emu se pojavila u njema~kom tok-{ouu, i plava „Burberry“ haljina na londonskoj premijeri filma „Marley & Me“, idu u prilog tvrdnjama da bi bebica mogla biti na putu. Da je Aniston presretna od kada je saznala da }e prvi put postati mama, pi{e i ~asopis „Life & Style“. U prilog pro{irenju porodice ide i njena najava da bi se uskoro mogla preseliti iz Los An|elesa i maknuti se od silnih paparaca.

Martin: Nije zamjerio kolegi

54

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz

oglasi
REGIONALNI MEDICINSKI CENTAR " DR. SAFET MUJIÆ " MOSTAR Na osnovu èlana 8.Zakona o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH " , broj 34/03 ) , èlana 51. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Slu`bene novine F BiH " broj : 29/ 97 ) , èlana 61. Pravila RMC " Dr. Safet Mujiæ " Mostar ,te Odluke Upravnog odbora broj : 21/09 od 25.02.2009 , raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA RMC " DR. SAFET MUJIÆ " MOSTAR 1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora RMC " Dr. Safet Mujiæ " Mostar . 2. Opis poslova Direktor vrši poslove koje su Zakonom , podzakonskim aktima , Pravilima i drugim opæim aktima ustanove stavljeni u njegovu nadle`nost , uz du`nu pa`nju , struèno i savjesno . 3. Mandat Mandat direktora traje 4 godine uz moguænost ponovnog imenovanja . 4. Uslovi A./ Opæi 1. da je dr`avljanin BiH ; dokaz : uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 3 mjeseca. 2. da je stariji od 18 godina ; dokaz : izvod iz matiène knjige roðenih ne strarije od 3 mjeseca ili ovjerena kopija CIPSove liène karte . 3. da nije krivièno ka`njavan i da se protiv njega ne vodi krivièni postupak; dokaz : - akt da nije krivièno ka`njavan izdat od nadle`nog MUP-a po mjestu roðenja , ne stariji od 3 mjeseca i akt da se protiv kandidata ne vodi krivièni postupak izdat od nadle`nog suda, ne stariji od 3 mjeseca ; 4. da se na njega ne odnosi èlan IX. stav 1. Ustava BiH , odnosno da nije pod optu`nicom meðunarodnog suda za ratne zloèine u bivšoj Jugoslaviji ; dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa. 5. da nije otpušten iz dr`avne slu`be kao rezultat izreèene mjere na bilo kojem nivou u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objave ovog konkursa ; dokaz : izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa. 6. da nije èlan organa zakonodavne,izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti F BiH( "Slu`beni glasnik BiH ", br. 16/02); dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa . 7. da nema direktni ili indirektni privatni /finansijski interes u RMC Mostar što bi uticalo na njegovu nepristrasnost, zakonitost , javnost i objektivnost rada ; dokaz: izjava ,potpisana i ovjerena od nadle`nog organa 8. da ne obavlja politièku funkciju u skladu sa èlanom 5. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima F BiH (" Sl. novine F BiH " broj 34/03) ; dokaz : izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa . 9. da nije direktor neke druge zdravstvene ustanove koja ima status pravnog lica ; dokaz : izjava kandidata da nije direktor druge zdravstvene ustanove ,potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa. 10. da nije predsjednik ili èlan Upravnog ili Nadzornog odbora druge zdravstvene ustanove ; dokaz : izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa . 11. da ne obavlja dodatnu djelatnost iz oblasti zdravstva dok obavlja funkciju direktora . dokaz : izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa B./ Posebni 1. VSS zdravstvenog smjera i odgovarajuæa specijalizacija iz djelatnosti ustanove; dokaz: -diploma o završenom fakultetu zdravstvenog smjera , original ili ovjerena fotokopija - uvjerenje o polo`enom specijalistièkom ispitu , original ili ovjerena fotokopija 2. najmanje 5 godina radnog sta`a u struci nakon polo`enog specijalistièkog ispita; dokaz : potvrda o radnom sta`u nakon polo`enog specijalistièkog ispita 3. da ima provjerene rezultate u pogledu struènih , organizacijskih i drugih radnih sposobnosti . dokaz : slobodan izbor kandidata 4. nepristrasnost u donošenju odluka. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzet æe se u obz ir sljedeæe : - inicijativnost , neovisnost u radu i nepristrasnost u donošenju odluka , - organizacijske i kreativne sposobnosti i sposobnost za timski rad , - znanje i sposobnost razumjevanja poslovnih izvještaja , poznavanje propisa iz oblasti zdravstva i ukupnog zakonodavstva . Uz prijavu na konkurs , kandidat treba prilo`iti : - biografiju sa opisom radnih i organizacijskih referenci , - adresu i kontakt telefon , - odgovarajuæu dokumentaciju ( original ili propisno ovjerenu kopiju ) kojom dokazuje ispunjavanje opæih i posebnih uslova pod 4. A.) 1.,2.i 3. i 4.B) - izjave pod 4.A.) 4.,5.,6. ,7. ,8. ,9., 10 i 11. Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u " Slu`benim novinama F BiH " i u dnevnim novinama i to u " Dnevnom Avazu " i " Dnevnom listu ". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana zadnje objave konkursa . Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lièno na protokol ili putem pošte preporuèeno sa naznakom : " Prijava za konkurs za izbor i imenovanje direktora RMC" Dr. Safet Mujiæ " Mostar Komisiji za izbor uz naznaku - NE OTVARAJ Adresa : RMC " DR. SAFET MUJIÆ " MOSTAR, Maršala Tita broj 294 88 104 Mostar Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz taèke 4 konkursa obavit æe se razgovor /intervju. Svi kandidati æe biti obavješteni o rezultatima postupka u roku od 15 dana od dana donesene konaène odluke . Neblagovremene i nepotpune prijave neæe se uzeti u razmatranje _________________________ Merziæ Juso, dipl.ing.maš. Predsjednik Upravnog odbora

BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA 31. 12. 2008.
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web-stranica: predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK, MEHMEDA SPAHE 1 (030) 525-025; FAX. (030) 525-032; bnt-hid@bih.net.ba: www.bnt-hidraulika.com.ba \ulabi} Adnan, dipl. ecc. predsjednik Fehratovi} Aziba, dipl. ecc. ~lan Mulali} Nurija, dipl. ecc. ~lan Botu{i} Jo{ko, dipl. ma{. ing. ~lan Vujovi} Vanja, dipl. prav. ~lan Kova~evi} Mirza, dipl. ma{. ing. direktor Kargi} Selver, dipl. ecc. izvr{ni direktor

- ~lanovi uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira - dionica emitenta s pravom glasa III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva h) Teku}a sredstva i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva PASIVA f) Kapital g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze j) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi g) Rashodi h) Dobit/gubitak prije poreza i) Porez na dobit j) Neto gubitak razdoblja IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima

51.426 dionice nom. vr. 92,00 KM IF „BIG-Investiciona grupa“ dd Sarajevo IF „FORTUNA FOND“ Biha}

6.700.067 3.032.908 3.667.159 6.700.067 4.328.005 61.689 2.310.373 6.700.067 2.726.391 3.099.151 372.760 372.760

REVIKO TRAVNIK

show biz

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

55

U prodaji

MUZIKA Kralj popa vra}a se na scenu

Majkl D`ekson najavio posljednjih
10 koncerata
Svi nastupi bit }e odr`ani u O2 areni u Londonu, a po~inju 9. jula
Nekoliko stotina uzbu|enih fanova ~ekalo je Majkla D`eksona (Michael Jackson) u ~etvrtak u popodnevnim satima u londonskoj O2 areni, gdje je trebao potvrditi svoj povratak na muzi~ku scenu. I na~ekali su se! Kralj popa je na konferenciju kasnio vi{e od dva sata. Nakon prikazivanja dijelova njegovih najboljih videospotova, ukazao se jo{ nesvrgnuti kralj popa i izgovorio tri, za okupljene fa-

D`ekson na pres-konferenciji u O2 areni

nove, klju~ne re~enice: - Ovo }e biti moji posljednji koncerti. Izvodit }u pjesme koje moji fanovi `ele ~uti. To je to, ovo je posljednji ~in, vidimo se u julu. Volim vas puno, iz srca, zaista vas jako volim - rekao je Majkl. „This is it“ naziv je njegovih predstoje}ih nastupa, a to su i posljednje rije~i koje je Majkl pred svojim brojnim fanovima izgovorio tokom trominutnog „ukazanja“. Publika je uz povike: „Majkl,

Obavio zdravstvene pretrage
Kako bi dokazao svijetu da su glasine o njegovom te{kom zdravstvenom stanju neta~ne te da je sposoban odraditi koncerte, D`ekson se podvrgnuo ljekarskim pretragama kojih je, prenose ameri~ki mediji, bilo ~ak 50. Svi nalazi su navodno dobri.

volimo te!“ ispratila svog idola s pozornice. Nije im smetalo {to su ga ~ekali 90 minuta, bilo im je bitno da su vijesti ~uli od Majkla i da }e uskoro mo}i na njegove koncerte. Ipak, nije se ~ulo obja{njenje za{to je Majkl koncerte proglasio posljednjima. Nakon {to je izjavio da su mu ovo posljednji koncerti, ~inilo se kao da je po~eo obja{njavati za{to, izgovorio je tek rije~i „zato {to...“, ali u tom trenutku publika ga je prekinula histeri~nim vri{tanjem, tako da se Majklu prekinula misao. Majkl }e odr`ati 10 koncerata, koje zapo~inje 9. jula. Prodaja karata po~ela je ju~er, a rezervirati se mogu na internet stranici michaeljacksonlive.com. Svi }e koncerti biti odr`ani u O2 areni u Londonu.

Rolati slani i slatki

Zarolajte sa stilom
Slatki{i - starinski i na nov na~in

U`ivajte u kola~ima
Volim zeleni{

Prolje}e u kuhinji i na stolu
Kuhinjski pribor drugih zemalja

Vok, havan, samovar
Plodovi prolje}a

Latino diva bez pitanja zadr`ala ogrlicu

D`enifer Lopez
kradljivica dragulja
Latino diva je bez pitanja zadr`ala skupocjeni primjerak {vicarskog draguljara Roberta Mouvada (Mouawad). D`enifer Lopez (Jennifer, 39) nakit je nosila na modnoj reviji dizajnerice Andreje Liberman (Lieberman). Zaklju~ila je kako je ta ogrlica znak zahvalnosti jer se pojavila na reviji te kreatorice. - Javio nam se njen menad`er Beni Medina (Benny) i rekao nam je kako }e pjeva~ica zadr`ati nakit - rekao je neimenovani izvor. [vicarski draguljar ne}e tu`iti pjeva~icu. [okirao se jer je nije kupila, s obzirom na to da je cijena u odnosu na Lopezino bogatstvo „prava sitnica“.

Kopriva, od korova do hrane i lijeka
Jelovnik za sedam dana

[ta }u kuhati sutra
Brzo, ukusno

Jela za 20 minuta
Slasni, slani i slatki zalogaji

Sendvi~ - ru~ak u ruci
Gastronomsko putovanje

^ari italijanske kuhinje
I na kraju - riba

F L AS H
Specijalno 70. izdanje renomiranog magazina „Glamour“ ~ak na tri naslovnice krasi lice glumice Keti Holms (Katie Holmes). U intervjuu za magazin Keti je pri~ala o svom privatnom `ivotu i posve}enosti porodici te, kako je naglasila, i dalje ogromnoj zaljubljenosti koja povezuje nju i supruga Toma Kruza (Cruise).

Od ukusne grickalice, do bogate supe
Lopez: Nakit nosila na modnoj reviji

56 Subota, 7. mart/o`ujak 2009. Dnevni avaz

MALI

OGLASI
Prodaja
Golf turbo dizel, u odli~nom stanju, 85. godina. Tel. 061 398 312. Grand Cheroke limited, 2002., tek reg., ful, plin, 18.500 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 104 028. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 11.500 KM. Tel. 061 133 413. Jeep Grand Ceheroke limited, 2002., crni, full oprema, zamjena za manje. Tel. 061 186 064. Jeep Grand Cheroke 3.1 dizel, cijena 23.000 KM. Tel. 061 134 794 i 062 237 972. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 33.000 KM. Tel. 061 424 456. Kombi Mercedes 312 sprinter, I reg. 2000. god., mo`e zamjena. Tel. 061 138 457. Laguna 2001., Ford Focus 2001, Audi 6, Audi 4. Tel. 033 482-331. Landrover Discovery 2.5 TDI, 2000. god., cijena 21.990 KM. Tel. 062 970 122. Maruti 800, siva metl, cijena 1.800 KM, pre{ao 76.000 km. Tel. 061 330 513, Vitkovi}i-Gora`de. MB 124 250 dizel, 87. god., {iroka lajsna, met. zel., alarm, dalj., CD, reg. do 5/09. Tel. 061 136 638, Visoko. Mercedes A klasa, 170 CDI, 99., full, 13.500 KM. Tel. 061 143 036. Mercedes ML320, benzin/plin, 2003. god., full oprema. Tel. 061 145 887. Nisan Terano II, 2004. god., TDI, 127 KS, pre{ao 63.000 km, klima, dalj. zaklj., multi-lok, metalik-plava boja, cijena 24.000 KM. Tel. 061 217 037. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 1.4 i, 1999. god., karavan, automatik mjenja~. Tel. 061 144 162. Opel Astra 1.7 t. dizel, proizv. 2003., ima klimu i ost. opremu. Tel. 061 667 187, Tuzla. Opel Astra 1.7 TDI, 1997. god., 128.000 km, tek registrovan, fix. 7.400. Tel. 061 262 516. Opel Kadet 1.6, 88. god., met. limuzina, registr. 2.500 KM. Tel. 061 984 341. Pasat dizel, karavan, 1992. god., extra stanje. Tel. 033 432-482. Peugeot 206, 2.0 HDI, full oprema, 3 vrata, {iber panorama krov, 4x air bag, klima, muzika pioneer, plave boje, cijena povoljna i po dogovoru. Tel. 062 237 972. Prodajem dizel Ford Fiesta, proizv. 1989., reg. do 3. 7. 2009. Tel. 062 535 207, 033 621-119. Prodajem Ford Skorpio 2.5 dizel, reg. do 14. 12. 2009., povoljno. Tel. 061 275 666. Prodajem Golf 3 1.9 D, 1995. god., cijena po dogovoru. Tel. 061 504 707, Sarajevo. Prodajem Golf S paket, dizel, 1983., reg., povoljno, 1.600 KM. Tel. 061 184 988, 033 467-609. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam Audi A4, 2003. god., crni, full oprema, 130.000 km, cijena 20.000 KM. Tel. 063 52 99 43. Prodajem ili mijenjam Audi A4, kraj 2003., cijena po dogovoru. Tel. 063 529 943. Prodajem ili mijenjam za manje Passat 2.0 TDI, 2005., god., pre{ao 99.000 km, reg. do 6. 2009. Tel. 061 987 808. Prodajem kamion Mercedes 1417, motor 320 KW, magirus, kontejner 7,80x2,45 kamion dizel. Tel. 033/513-151, 061 323 397. Prodajem limuzinu Deawuu-Nexia, met. crvena, god. 1988. u izvanrednom stanju, reg. do 11. 2009., 4.800 KM. Tel. 061 863 783. Prodajem Mercedes ML 2001, Volvo S 40, 2006., Pasat 2002. TDI. Tel. 061 200 510. Prodajem Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061 141 674. Prodajem Passat 1.9 TDI, limuzina dizel, 97. god., full oprema, reg. do avg. 2009. Tel. 062 283 108. Prodajem Peugeot 607, 2003., god., 2.2. benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062 970 122. Prodajem traktor Torpedo 45 KS, god. pr. 88, sa kabinom, exstra stanje, 8.000 KM. Tel. 061 522 451, Sarajevo. Prodajem za Golfa alnaser, alternator, 2, 3, 4 i ostala vozila. Tel. 033 531-996. Renault Clio, 2001. god., 1.4, 16V, u solidnom stanju, cijena 7.300 KM. Mob. 062 226 703. Reno Clio dizel, 93. god., reg. mala potro{nja, cijena 4.500 KM. Tel. 061 350 169. Reno Scenic, 98. god., klima, servo, o~uvan, reg. do oktobra 2009., cijena 5.000 EUR-a. Tel. 061 522 153. [koda Felicija karavan, 1998., reg., kao nov, 4.600 KM. Tel. 061 719 503. VW T4, 2.5 D, 1994. god., teretni, produ`eni prodajem povoljno. Tel. 061 482 250. Yugo, razni dijelovi. Tel. 061 616 040.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala vozila za auto otpad. Tel. 062 12 79 51, 062 739 057. 2658-1Nd` Kupujem havarisana i ostala auta za autodijelove. Tel. 061 249 467, 033 622-904. Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem rashodovanu ili havarisanu Nisan Mikru HK10, 1991. god. Tel. 061 171 399. Otkupljujem auta na bh. tablama, po povoljnim cijenama, mla|a godi{ta. Tel. 061 139 778.

Pasat 3, 1.9 dizel, karavan, 92. god., registrovan, u dobrom stanju, 7.300 KM. Tel. 062 778 231. 2411-1Gr Passat 2.0 TDI comfortline, 2006., crni metalik, al. felge 2x ljetne + zimske, ESP , komande na volanu, tempomat, parktronic, el. paket, 84.000 km, reg. do 2/2010., klima, kupljen u ASA-auto, prvi vlasnik, cijena po dogovoru. Tel. 061 106 484. PTT Prodajem Citroen Berlingo, furgon, teretni 1+1 sjedi{ta, 2003. god., cijena 7.000 KM. Tel. 033/281-459. 111 Prodajem Citroen Jumper, furgon, teretni 1+2 sjedi{ta, 2001. god., cijena 8.200 KM. Tel. 033/281-459. 111 Prodajem Citroen Jumper, furgon, teretni 1+2 sjedi{ta, 2005. god., cijena 17.000 KM. Tel. 033/281-459. 111 [koda Oktavija 1.9 TDI, 90 KS, 99. god., ekstra max. ful oprema, bord com., al. felge, itd. Met. zelena, zamjena ne. Tel. 061 381 909. 2127-1Pr Teglja~ Iveco Stralis, AS440, S43, FP , prva reg. 2006., pre|ena kilom. - 320.000. Cijena po dogovoru. Tel. 062 345 980. 3028-1Nd` Audi A4 2.0 benzin, reg. do 7. 09., dig. klima, reg. do 7. 09. Cijena 17.500 KM. Tel. 063 417 788. BMW 525 dizel, 2005., full, tek reg., 35.000 KM, zamjena za jeftinije. Tel. 063 994 659. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 53.500 KM. Tel. 061 195 938. Bora TDI, 2002. god., pumpa dizna, motor, klima, tempomat, board komp., zeder, MP3, 4xairbag, 4x podiz. stakla, srebrena. Tel. 061 778 024. Bora TDI, 2002., god. full, extra sre|ena i Golf 2 dizel, 91. god., bijeli, 3 vrata, reg. do 10. mjes. 09. god. Tel. 061 778 024. Citroen Saxo 1.6, 16V, VTS, full oprema, klima, air bag, sportska sjedi{ta, odli~na muzika, cijena po dogovoru. Tel. 062 237 972. Clio 1.9 dizel, 2000. god., 2 vrata, bijeli, servo, CD, dalj., alarm, reg. do 8/09. Tel. 061 136 638, Visoko. Dijelovi za Reno 5, Micubi{i, kolt, benzin, ma{ina, povoljno, Zenica. Tel. 032 450 924, 062 493 011. Dvije gume Sava S3, 175/70 R14, u odli~nom stanju. Tel. 033 223-844. \ip Sorento 2.5 LCCDI, 4x4, klima, CD, alarm, cobra, 10. 2003., 89.000 pre{ao+4 gume M+S, cijena 25.000. Tel. 061 139 264. Fiat Marea 1.9 TD, 1997. god., siva met., reg. godinu dana. Tel. 061 144 162. Fiat Multipla 19 JTD, 2000., full, tek registrovan, kao nov, 9.900 KM. Tel. 061 719 503. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Punto 1.3 dizel, multijet, 2005. god., bijela boja, mo`e zamjena za Punto I. Tel. 063 506 303. Fokus 1.4 benzin, 2001. god., crveni, 4 vrata, ABS, servo, klima, al. felge, el. podiza~i, reg. do 10. 10. 2009. Tel. 061 346 520. Ford Eskort, kraj 89. god., u voznom stanju, prodajem. Tel. 061 221 961. Ford Fokus 1.8 TDI, karavan, 2001./02., pre{ao 63.000 km, reg. 6. 2009., klima, ABS, servo, itd., bijeli, 11.500 KM. Tel. 061 211 678. Gileru Fuoco 500 ccm, 2008. god., pre{ao 5.000 km, motor je u odli~nom stanju, cijena 12.500 KM. Tel. 062 237 972. Golf 2 dizel, 1986., prva reg. 1987., reg. do jula 2009., 3.000 KM. Tel. 061 841 746. Golf 2, 1.3 B, 86. god., dvoje vrata, reg. do 12/09, cijena 2.800 KM. Tel. 061 304 599. Golf 3 TDI, karavan, 1997. god., reg. do 7. mjeseca, cijena po dogovoru. Tel. 033 420606, 062 390 579. Golf 3, 97. god., pre{ao 80.000 km, klima, centr. br., benzin, 4. vrata, bordo metal., prvi vlasnik. Tel. 447-528. Golf 4 SDI, proizv. 2002, ima klimu i ostalu opremu. Tel. 061 667 187, Tuzla. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Golf 5 2.0 SDI, 2006., full oprema, 24.000. Tel. 061 143 036. Golf 5 TDI, 2005. god., Audi A4, 2003. god., TDI, Golf 4 TDI, 2002. god. Tel. 061 150 346.

Izdavanje
Izdaje se prvi sprat ku}e, kompletno namje{ten, 100 m2, na Ilid`i, Lu`ani, parking, stranci ili poslovni ljudi. Tel. 061 257 567, 062 169 114. 3062-1Nd` Izdajem kiosk na prometnoj lokaciji, ozbiljnoj i po{tenoj osobi, mo`e i prodaja. Hitno. Tel. 061 238 322, 033/637-173. 2420-1Gr Izdajem lijepo namje{tenu garsonjeru, cijena povoljna. Hotonj-Vogo{}a. Tel. 033/481-399. 2133-1Pr Izdajem poslovni prostor 60 m2, Hrasno, Trg heroja. Tel. 061 199 760. 2359-1Gr Izdajem poslovni prostor 80 m2, pogodan za sve djelatnosti. Vlastiti parking prostor. Ned`ari}i. Tel. 061 202 141. 3032-1Nd` Iznajmljujem ili prodajem renoviran poslovni prostor 70 m2, u Sarajevu. U strogom centru grada, ul. ]umurija br. 2, na prvom spratu. Zvati svaki radni dan od 917 h. Tel. 033 261-230. N. Na izuzetnoj lokaciji, uz more, Drvenik, Makarska rivijera, iznajmljujem opremljen turisti~ko-ugostiteljski objekat, 45-50 le`aja i restoran. Tel. 00385 98 453433. 2020-1Pr Stan na M. Dvoru od 125 m2, namje{ten, izdajem. Tel. 061 199 991. Izdajem pos. prostor od 120 m2 za sve namjene - kod pijace Kvadrant, uz cestu, sa parking prostorom. Tel. 061 199 991. 3113-1Nd` Aneks, dvosoban namje{ten stan sa cen. grijanjem, na spratu ku}e. Tel. 033 649-744. Apartman izdajem na Bjela{nici 66 m2. Tel. 062 320 648. Apartmani i sobe S. Grad Sarajevo, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Ba{~ar{ija, izdajem trosoban kompletno namje{ten stan, 480 KM. Tel. 062 104 028. Blizu Skenderije, izdajem namje{ten dvosoban stan sa centralnim grijanjem u priv. ku}i. Tel. 033 218-167, 062 215 480. Bolni~ka, luksuzan dvosoban stan, najamnina 1.200 KM. Tel. 061 37 88 67. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^. Vila, ul. N. Filipovi}a 10A, izdajem pos. prostor 68 m2. Tel. 512-195, 061 142 920. Dobrinja 4, Trg V. [ekspira br. 2, izdajem pos. prostor 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 171 399. Dvokrev. i jednokrev. sobu u zgradi, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 062 387 347, 033 532-890. Dvos. prazan stan priv. ku}a, pos. ulaz, vi{e Aneksa izdajem. Tel. 061 381 538. Dvosoban namje{ten stan sa gara`om, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 667-008, 061 916 306. Gara`u izdajem 40 m2 (u ku}i) sa 2 kanala na glavn. cesti Dobrinja-Aerodromsko. Tel. 061 313 624. Ilid`a-Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061 537 739. Izdaje se poslovni prostor 100 m2, u ul. Mula Mustafe Ba{eskije 60, preko puta Stare crkve. Tel. 571-065, fax: 571-066. Izdajem dvos. kompletan stan. Tel. 522753. Izdajem dvos. namje{ten stan „Kvadrant“ ^. Vila, 3 sprat, cijena 250 EUR-a. Tel. 062 368 243, 061 347 539. Izdajem jednoipos. stan ul. Branilaca Sarajeva, preko puta Pozori{ta, stan je namje{ten. Tel. 062 970 122.

Izdajem namje{ten jednoipos. stan, V. Polje. Tel. 061 170 218, zvati poslije 18 h. Izdajem pos. prostor 40 m2 u Jadranskoj kod Pravnog fakulteta. Tel. 061 266 317. Izdajem pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, {tamparije, Aerodrom. naselje. Tel. 061 857 012. Izdajem povoljno pos. prostdor opremljen, 52 m2, kod Zetre. Tel. 061 102 289. Izdajem prazan stan 65 m2, grijanje na gas sa parkingom, I sprat, Vojni~ko Polje. Tel. 061 545 358. Izdajem tros. namje{ten stan, 2 kupatila, 2 terase, u obzir dolaze studenti, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 926 164. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Jednokrev. soba studentima. Tel. 033 545-883. Jednokrevetnu sobu, studenti, TV, kuhinja, kupatilo, pos. ulaz. Tel. 033 238-744, 061 335 409. Lu`ani, prvi sprat ku}e 100 m2, za strance i poslovne ljude, komplet namje{ten, parking mjesto. Tel. 061 257 567, 062 169 114. Manji dvos. stan centar, II sp., eta`., kablovska, balkon, namje{ten izdajem. Tel. 062 690 807. Namje{ten sprat radnicima u priv. ku}i izdajem. Tel. 033 659-474, 061 866 090. Ned`ari}i, pos. prostor 80 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 202 141. Pos. prostor 12 m2, mokri ~vor, ul. Te{anjska, „Karingtonka“. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Pos. prostor 240 m2 za sve namjene, prilaz za {lepere sa parkingom, c. grijanje, Ned`ari}i. Tel. 061 545 358. Pos. prostor izdajem na [ipu (nov), pogodan za sve namjene, od 33 i 66 m2. Tel. 062 320 648. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Povoljno izdajem pos. prostor pogodan za advokaturu. Zvati iza 18 h. Tel. 534-126. Radnju izdajem na Ba{~ar{iji 10 m2, centralna zona. Tel. 033/614-083, 065 189 705. Radnju izdajem na Siranu 12 m2, sredina. Tel. 062 548 138. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo, povoljno. Tel. 062 644 055. Stan izdajem u centru kod Pozori{ta, 600 KM. Tel. 061 142 704. Super namje{ten tros. stan grijanje zasebno, povoljno. Tel. 613-860, 061 506 804. [enoina 6, kod Suda, izdajem pos. prostor, zvati iza 18 h. Tel. 534-126. [ip, izdajem posl. prostor 16 m2. Tel. 061 539 532. U blizini Mejta{a tros. namje{ten stan izdajem. Tel. 033 650-788. U Ned`ari}ima, Lukavi~ka c., izdajem pos. prostor 50 m2. Tel. 033 471-778. U Vogo{}i izdajem-prodajem dvije gara`e po 15 m2 povoljno, tvrda gradnja. Tel. 061 541 766. Ugost. objekat izdajem na Dobrinji II, pogodan za sve namjene, 500 KM mjese~no. Tel. 061 310 496, 061 923 701. Vogo{}a, iznajmljujem plac za skladi{te 1.500 m2, sva infrastruktura na placu. Tel. 061 541 766. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Zenica, izdajem nov pos. prostor u centru, 35 m2, I kategorija. Tel. 032 240-386.

PRODAJEM: 1. ZEMLJI[TE U RAJLOVCU, POVR[INE OKO 6.000 M2 I 10.000 M2. 2. ZEMLJI[TE U BLA@UJU KOD OSNOVNE [KOLE, POVR[INE OKO 8.500 M2. 3. POSLOVNI PROSTOR 56 M2 NA DOBRINJI. 4 KAMION MARKE „DAF“ TRUK, 1996. GODINA. KONTAKT TELEFON: 033 450 795, 061 137 810. 3047-1ND@ Prodajem savremeno izgra|eni poslovni objekat - novogradnja, vrhunski materijali, pogodan za proizvodnju i skladi{te, povr{ine 4.300 m2 + asfaltirano dvori{te od 4.600 m2, na parceli od 8.000 m2, Vlakovo, u blizini Mostarskog raskr{}a. Tel. 061 144 847, www.vlakovo.homeip.net vlakovo@gmail.com N. Prodajem stan A. Lipa, 38 m2, I sprat, c.g., balkon (5,20 m2), Hrasno i stan K. Brdo, 39 m2, I sprat, novija gradnja, adaptiran, uknji`en, 78.000 KM. Tel. 061 926 069. 2422-1Gr Prodajem stan dvoiposoban kod @eljinog stadiona, 1. sprat, renoviran. Tel. 062 920 061. 2408-1Gr Prodajem stan u ul. ^ekalu{a 4, 3. sprat, 108 m2, adaptiran. Tel. 061 177 798. 2389-1Gr Prodajem u Sarajevu ku}u, ul. Ante Fjamenga 18, rezidencijalnog tipa, sa ugovorom o najmu na period od 8 god. Objekat ima 320 m2 sa 270 m2 oku}nice. Tel. 062 524 708. 2419-1Gr Stan 39 m2, II sprat, Dobrinja II, kod trolejbuske okretnice i {kole. Ku}a u Rakovici 12x15, sa oku}nicom od 1.000 m2. Tel. 061 182 341, 061 269 920. 2325-1Gr Stanovi novogradnja. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. 45 m2, 51 m2 i 55 m2. Visoki standard gradnje. Vlastito parking mjesto, mogu}nost kupovine gara`nog mjesta. Cijena 2.450-2.550 KM + PDV. Tel. 063 799 152. PTT A. Bu}e, novogradnja, potkrovlje 88 m2, lift, tros.+podrum, cijena 1.750 KM/m2, vl. 1/1. Tel. 061 220 749. Al. Polje, prodajem tros. stan cijena povoljna, bez posrednika. Tel. 061 856 526. Alipa{ino 49 m2 2 balkona, centralno. Tel. 061 102 234. Bla`uj, Sarajevo, ku}a sa stvarima, sve novo, klju~ u ruke, odmah useljiva, 1/1, sa 500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 033 656-235, 061 325 750. Ciglane, ul. A. Hangija, IV kat, stan 83 m2, Sarajevo-centar. Tel. 061 252 534. Dev. ku}a, 600 m2 oku}nice, povoljno, B. Potok. Tel. 062 922 755. Dobrinja 2, V sp., 82 m2, trosoban, 2 balkona, sun~an, dobra lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja III, pos. prostor 27 m2, suteren, preure|en za stanovanje. Tel. 061 200 854. Dobrinja, prodajem trosoban stan. Tel. 062 436 474. Dolac Malta, ul. Alojza Benca, 5. sprat, 52 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 101 935. Dvoipos. stan Dobrinja, potpuno renoviran, cijena 200.000 KM. Tel. 062 970 122. Dvos. 47 m2, Ko{. brdo, sun~an cijeli dan, blind. vrata, klimatiziran, 2 balkona ustaklj., 105.000. Tel. 063 732 091. Dvos. stan 54 m2, 1/1, 4 sprat, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061 356 085. Dvos. stan 54 m2, priz., pogodan i za pos. prostor, Vrazova. Tel. 062 690 522. Dvos. stan 59 m2, Al. Polje, C faza, Trg nezavisnosti 3 sp. Tel. 066 643 516. Dvos. stan, balkon i terasa, I sp., eta`. grijanje, kraj muzeja Jevreja. Tel. 061 544 894, 033 236 795. Dvos. stan, ul. Logavina, op}ina S. Grad, Sarajevo. Tel. 033 536-061. Dvosoban stan, sre|en, 2 balkona, blinda vrata, idealna lokacija. Tel. 063 630 936. Gara`a zidana, 1/1, papiri uredni, ^. Vila, Grada~a~ka, kod Bosmala. Tel. 033 214-469. Garsonjera na Dobrinji 28 m2, II sp., potpuno renovirana. Tel. 061 474 242. Grbavica 68 m2, renoviran, 1. sprat. Tel. 062 920 061. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan, visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50. Hitno prodajem dev. vikend. sa 3 dun. {ume i 200 m2 pod vo}em, sve 1/1, PaljevoReljevo. Tel. 061 226 007. Hitno, povoljno prodajem stan kod OHR-a 54 m2, pogodno i za pos. prostor. Tel. 063 595 222. Ilid`a-Lu`ai, prodajem stan 55+5 m2, 3 sp., centr. grijanje, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton stan 84 m2, IV sp., cijena po dogovoru. Tel. 065 581 631. Kladanj, prodajem ku}u P=250 m2 sa 500 m2 oku}nice. Tel. 062 136 733, 035 621066. Kod Jevrejskog groblja, plac 576 m2, dozvoljena gradnja, svi priklju~ci. Tel. 061 335 484. Ko{. Brdo, M. Had`ijahi}a, prodajem gara`u 12,50 m2 u super stanju, hitno i povoljno. Tel. 061 135 063.

Prodaja
Breka - prodajem jednosoban stan 38 m2, 1/1, sa terasom 15 m2 i velikom ba{tom. Cijena po dogovoru. Tel. 062 788 840. 1991-1Pr Centar, ul. Rizaha [teti}a, prizemlje, 41 m2 + gara`a, vl. 1/1, uknji`en. Tel. 065 480 265. 2358-1Gr Dobrinja 3: Prodajem stan 87 m2, kod „Kup“ slasti~arne, veoma komforan, cijena jako povoljna. Tel. 061 685 506. 2407-1Gr Povoljno - 38 m2 Dobrinja 2 i 98 m2 sa gara`om - Aerodromsko naselje. Tel. 061 375 787. 3141-1Nd` Prodaje se 2-soban stan 60 m2, komplet renoviran, Alipa{ino Polje II, Trg ZAVNOBiH-a. Tel. 061 221 118. 2372-1Gr Prodajem 2 ku}e 8x9, 2 gara`e i 1.300 m2 zemlje, Novo Sarajevo, ul. Ozrenska 87 i 85A. Hitno i povoljno. Tel. 065 989 554. 2358-1Gr Prodajem ~etvorosoban stan kod Medicinskog fakulteta, 144 m2 + 30 m2 gara`a, 1/1, povoljno. Tel. 061 133 444. 2046-1Pr Prodajem dvosoban stan 52 m2, na Bjelavama, I sprat, 1/1. Tel. 061 133 444. 2046-1Pr

Dnevni avaz
Ko{. brdo, tros. stan 84 m2, cijena 2.500 KM/m2. Tel. 061 223 065. Ku}a 7x7, p+s+p, sa 1.100 m2 ba{te, Rje~ica-Rajlovac. Tel. 033 543-272. Ku}a na Ilid`i, vl. 1/1, ku}a 250 m2, 850 m2 oku}nice, cijena po dogovoru. Tel. 065 528 855, 061 868 443. Ku}a prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655398. Ku}a sa tri eta`e 11x10, ukupne povr{. 300 m2 sa 3.000 m2 oku}nice u centru Starog Viteza, cijena 100.000 EUR-a. Tel. 030 521 324. Ku}a u Had`i}ima, 1/1, p+s+p, 8,5x9 m, svi priklju~ci, 2 zid. gara`e, oku}nica. Tel. 033 511-187. Ku}a u Orebi}u, 210 m2 stamb. prostora, 457 m2 oku}nice, 400 m od mora. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Ku}a u @ivogo{}u sa dva apartmana, 70 m udaljena od pla`e. Tel. 00385 91 1599 861. M. Dvor, ul. V. Peri}a stan 70 m2, 3 kat, Sarajevo-centar. Tel. 061 252 534. Mejta{, ul. ~ekalu{a stan 96 m2, II sp., Sarajevo-centar. Tel. 061 252 534. Na atraktivnoj lokaciji u naselju Dobrinja prodaje se stan novogradnja, 51 m2, po cijeni od 1.030 EUR-a/m2. Tel. 033 542-484 i 062 349 702. Na Otoci prodajem dvos. stan sa odl. c.g., dig. TV, ustakljenom lo|om, jako uslova, useljiv, vl. 1/1. Tel. 065 463 156 od 10-22 h. Na V. Polju prodajem stan 87 m2. Tel. 062 376 803. Otoka, prodajem dvos. stan sa odli~nim c.g., dig. TV, ustakljenom lo|om, jako uslovan, useljiv, vl. 1/1. Tel. 065 469 156 od 10-22 h. Pale, naselje Javor, 900 m2 zemlje sa svim gra|evinskim dozvolama. Tel. 061 200 854. Plac 910 m2 ul. H. Brankovi}a, Mojmilo, 1/1, 40.000 KM. Tel. 061 432 167. Plac prodajem kod Jevrejskog groblja, 576 m2, dozv. gradnja, 3x106 m2. Tel. 061 335 484. Plandi{te-Ilid`a, objekat u nizu, stan dvoeta`ni 140 m2 sa ba{tom. Tel. 062 319 563. Podaca, ku}a na moru, tri eta`e, 135 m2, ba{ta, parking. Tel. 062 377 577. Pofali}i, R. Bo{kovi}a prodajem ku}u 190 m2 sa 2 gara`e i 5 dun. zemlje. Tel. 065 098 407. Prvomajska, garsonjera 29m2, 3 sprat. Tel. 061 221 017. Plac u Dogladima, 1600 km kod hotele Delminijum, dozvoljena gradnja, cijena sve po dogovoru. Tel. 033 628 546. [est dun. zemlje u Klju~u, podru~je Bebi}i, iznad Vatrogasnog. Tel. 062 364 214. Tar~in-Luke, prodaje 4.500 m2 u ravnici, pogodno za sve, 1/1, urb. sagl. doz. za vikend., put, voda, struja, blizina M-17, povoljno. Tel. 061 583 708. Travnik, u strogom centru, prodajem 4soban adapt. stan 125 m2, eta`. grijanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 158 794. Troiposoban stan prodajem kod robne ku}e Sarajka, 290.000 KM. Tel. 063 325 729. Trosoban 82 m2, Olimpijska, 4 sp. Tel. 546-556. U Bla`uju prodajem ravan plac 8.000 m2 pogodno za privredni objekat. Tel. 061 269 144. U Osijeku-Ilid`a, prodajem atraktivne gra|. parcele za ku}e. Tel. 061 269 144. U strogom centru Sarajeva, Titova, prodajem stan 147 m2, cijena 500.000 KM. Tel. 061 225 810. U Zenici prodajem jednosoban stan 39,5 m2 + lo|a 5 m2, 1.700 KM/m2. Tel. 032 409002. Ve}i stan u Br~kom od 80 m2, vl. 1/1, na V spratu u centru grada prodajem. Tel. 049 214 437. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 dun. kvalitetne zemlje, ku}a, {tala, sve komunalije, asfalt. Tel. 062 253 382, 032 736 103. Vi{njik, troipos. stan 108 m2, I sp. Tel. 446-807. Vogo{}a, Igmanska, prodajem stan 75 m2, nadogradnja, dvoeta`ni, klju~ u ruke, 1.900 KM/m2. Tel. 061 162 150. Vogo{}a, prodajem 2,5-soban stan 66 m2, cijena 1.800 KM/m2. Tel. 063 338 090. Vogo{}a, stan 81 m2. Tel. 061 215 695. @ivinice, 6 dun. zemlje uz rijeku Opkovu i auto put, mo`e zamjena za stan u Sarajevu. Tel. 061 290 091. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 2796-1ND@ SEX DO LUDILA! ORGINAL! KAMAGRA GEL 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062/942-815. WWW.VIAGRA.BA 2137-1nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 2207-1Gr KVALITET I GARANCIJA - Vanjske PVC i alu. roletne, aluminijske `aluzine, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 291-1Gr TV SERVIS opravka svih marki TV, video, DVD. Dolazak, ra~un, garancija. Daljinski za TV. Tel. 033/650-400, 033/610-000. 1904-1Gr „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 2232-1Gr Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 3048-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 2351-1Gr Tesarske, zidarske, armira~ke, krovopokriva~ke, fasaderske, zanatske zavr{ne, renoviranja i adaptacije. Tel. 061 502 071. 3139-1Nd` Agencija za ra~unovodstvo pru`a ra~unovodstvene usluge za D.O.O., STR, SZR, udru`enja, partije. Tel. 061 357 558. 2120-1Pr Izvodimo molersko-farbarske radove, struganje, gletovanje, moleraj, lakiranje, itd., sa svim predradnjama uz provjeren kvalitet i garanciju. Tel. 061 313 115. 3155-1Nd` Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Prekucavam na ra~unaru knjige i ostale radove, brzo i kvalitetno. Tel. 062 552 016, 033 469-888. Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na adresu. Tel. 062 574 777. Radim molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Zubne proteze i druge stomatolo{ke usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom, popust penzionerima. Tel. 061 141 544, 033 235-656. Zubna ambulanta sa protetikom. Tel. 033 461-712. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Lije~im hemoroide vanjske i unutra{nje, uspje{no. Tel. 061 533 146. Profesorica njema~kog jezika daje instrukcije i prevodi tekstove - Ned`ari}i. Tel. 061 236 573. Instrukcije matematike, te pripreme za sigurne popravne, upise. Dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Servis za popravku resa, ru~no tkanih i ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660. [ivenje autopresvlaka za sva vozila, paleta boja, popravak sjedi{ta. Tel. 061 215 658, Antuna Hangija 65. Elektroinstalater, idejna rje{enja, planovi, nacrti, popravak starih i postavljanje novih instalacija. Tel. 062 525 888. ^istim stanove, pripremam stanove za renoviranje, odvozim kabasti otpad. Tel. 065 175 463. Arhitekta - savjet za ure|enje stana, enterijera, poslovnog prostora. Tel. 061 566 482. Dajem ~asove engleskog jezika, u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 062 397 320. Iskusan instruktor matematike dolazi va{oj ku}i i podu~ava tokom cijele godine. Tel. 062 417 695. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto. Tel. 062 672 723, 612-025. Dajem instrukcije iz engleskog i prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 062 739 347. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Profesor instruira engleski i francuski jezik, uspje{no, svi nivoi, povoljno. Tel. 062 407 517, 033 233-582. Studenti - vr{imo ameri~ko dubinsko usisavanje i pranje }ilima i namje{taja. Tel. 061 206 296.

subota, 7. mart/o`ujak 2009.

57

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 2716-1Nd` Prodajem: valjak za peglanje, sto, gradimir, {iva}a ma{ina, ladi~ar, fijaker, sandukliju, radijatori. Tel. 033 544-552. Prodajem dijelove radnih pultova sa ladicama, za zubot. laboratoriju. Tel. 061 715 543. Dvije vage (mehani~ke), plin. pe} sa ventilatorom za grijanje. Tel. 062 546 354. Harmonika vrata, prodaja i ugradnja uz garanciju, jednokril. i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Ve{ ma{ine Gorenje, su{ilicu 120-180 KM, {porete struja-plin i ugradb. 100-150 KM. Dostava besplatna.Tel. 533-631. Umjetni~ku sliku prodajem ulje „Splavari na Drini“, 130x90. Tel. 061 310 141. Prodajem Bayerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 183 591. Prodajem: ro{tilj, toster, presu za hamburger, presu za pljeskavice. Tel. 061 906 936. Ma{ina za mljeveljenje mesa 22, {pricu za }evape (kobasice), 5 kg. Tel. 061 906 936. Sjeckalicu za luk i krompir, sjeckalicu za krompir (kockice), sjeckalicu za sir prodajem. Tel. 061 906 936. Prodajem dig. vage, ba`darene, certifikat za BiH, garancija godinu dana. Tel. 061 902 269. Kazan za pe}enej rakije, pekmeza i motor i mjenja~ za Golfa benz. Tel. 061 367 103. Najpovoljnija i najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata. Tel. 061 512 294. Prodajem povoljno kolor kopir. Tel. 062 112 054. Komplet inventar za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Dva sudopera limove od rosvajda du`. 80 cm, {irina 60, lijevo to~i{te. Tel. 062 724 505. PVC cisterna za vodu od 1000 lit. Tel. 061 184 444. Burac PVC od 200, 150, 50, 25 l, povoljno, hitno. Tel. 061 184 444. Prodajem Bioptron mali, svjetlost koja lije~i, 250 KM. Tel. 061 325 075. Kroja~ki salon prodajem {iv. ma{ine, peglu na paru s vakumom. Tel. 062 320 200. Inventar za trgovinu, prehrana, rashladna vaga dig., rafe, pult. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji air aba, bespl. priklju~ak. Tel. 062 521 995. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Uz prodaju ljekovitih proizvoda, besplatno savjeti i mat. (CD-DVD) za uspje{no lije~enje od PTSP-a. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Prodajem doma}a svje`a ljekovita jaja prepelica 30 kom-9 i 10 KM A i S klasa i meso prepelica za lije~enje mnogih bolesti, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 061 502 136. Prodajem videonadzor kameru i dijelove za motor Golfa. Tel. 033 681-225. Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj sa prevozom. Tel. 061 159 904. Nov sanduk za posteljinu prodajem. Tel. 033 213-710. Erotski filmovi svih `anrova, sve na DVD, povoljno. Tel. 061 180 533. Prodajem dru{tvo p~ela do 1. aprila. Tel. 061 516 749, Semizovac. Klav. harmoniku prodajem Dalapu sa duplom kabinom, original. Tel. 032 456 761. Prodajem pe} za bureke sa 1 rernom od rosvajta na struju, slovena~ak+4 plate sa gornje strane. Tel. 061 769 201. Prodajem klav. harmoniku za u~enje 72 basa, skoro nova i 120 basova njema~ka, nova. Tel. 062 720 393. Plin. pe} fasadnu, skoro nova, povoljno. Tel. 033 621-061. Tri Bagat {iva}e ma{ine sa motorom i jedna kofer {iva}a ma{ina. Povoljno. Tel. 033 467-561, 061 324 439.

Potra`nja
Kupujem stan do 60 m2, ni`e spratnosti, D. Malta ili Centar. Tel. 033 616-811. Kupujem staru dev. ku}u u S. Gradu-Centru. Tel. 061 107 710. Porodica iz Sarajeva tra`i stan ili ku}u na ~uvanje. Tel. 061 323 906. Potreban lijepo namje{ten stan za stranca, bli`e centru, na godinu. Tel. 061 142 704. Potrebno vi{e sdtanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 033 203127, 061 214 306. Trafiku tra`im pod zakup. Tel. 062 434 781. Tra`im poslovni prostor za kafanu, od A. Polja do Ilid`e. Tel. 061 237 344. Tra`im stan pod zakup u Zenici-Blatu{a. Tel. 062 617 010.

Prodajem renoviran 2,5-soban stan u Vogo{}i, 66 m2, na 5. spratu ili mijenjam za manji do 40 m2, uz dogovor. Cijena po dogovoru. Tel: 061-715-106.
Prodajem (mijenjam za manji) stan 76m2 kod Bosmala. Cijena 165.000KM. Tel. 061 510 827. Pos. prostor prodajem, prometno mjesto, Masarikova u Zenici. Tel. 062 916 662. Pos. prostor profajem 9008, 1/1, K. Glava, 160.000 KM. Tel. 061 161 694. Povoljno prodajem dvos. stan 51 m2, B. Kulina bana, Zenica. Tel. 247-495, 061 647 071, Zenica. Prodajem dvos. stan plus dva balkona po 4 m2+podrum, 3 sp., dvostrano orijentisan. Tel. 065 299 303. Prodajem ku}u A. Hangija sa velkom ba{tom, 400.000 KM. Tel. 062 203 895. Prodajem ku}u prizemlje i nedovr{en sprat 166 m2, sa oku}nicom, G. Kova~i}i. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Prodajem ku}u prizemlje, sprat+tavan, 470 m2 ba{te, Bare (groblje). Tel. 061 552 163. Prodajem ku}u u Pofali}ima, dupleks, dok. uredna. Tel. 065 673 906, Prijedor. Prodajem pos. prostor 40 m2, ostava, eta`. grijanje, mokri ~vor, na Vi{njiku. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Prodajem povoljno zemlju u Tilavi i Hladivodama. Tel. 062 178 832, 033 659-756. Prodajem stan 48 m2, Geteova, A. Polje, adaptiran, moderno namje{ten. Tel. 061 557 077. Prodajem stan 60 m2, A. Polje, S Fra{te, 11 sp. Tel. 062 295 974, 057 484 055. Prodajem stan A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 065 906 139. Prodajem stan Ilid`a-Lu`ani 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Prodajem stan Ko{. brdo, ul. M. Had`ijahi}a, vis. prizemlje, 39 m2, Sarajevo-centar. Tel. 061 252 534. Prodajem stan na Aerodromskom naselju, 50 m2. Tel. 061 200 438. Prvomajska, prodajem garsonjeru 29 m2, bez posrednika. Tel. 061 612 345, 033 616267. Rakovica, pola ku}e sa pom. objektima i 8 dun. zemlje, povoljno. Tel. 062 922 755. Rakovica, prodajem zemlji{ne parcele 1.000 m2 za izgradnju ku}e. Tel. 061 184 988, 033 467-609. Rakovica, [. Gaj, vikend ku}a 10x8,30 p+s+p, struja, voda, tel., c. grijanje+objekat 6x8 pod plo~om, papiri uredni, mo`e zamjena za stan. Tel. 033 404-728, 061 159 190. Reljevo-Perivoj, ku}a i dva duluma zemlje, okru`eno visokim ~empresima. Tel. 061 215 695. St. Grad, jednosoban stan I sp., 32 m2, ili mijenjam za ku}u sa ba{tom. Tel. 063 714 720.

Zamjena
Mijenjam stan 60 m2, I sp., sa gara`om u centru B. Luke za ve}i u centru Sarajeva, uz dogovor. Tel. 033 200-268, 061 212 746. Mijenjam, izdajem ili prodajem vikendicu sa grijanjem, Kalovita brda. Tel. 065 543 983. Tar~in kod `elj. stanice, mijenjam plac sa ru{evnom ku}om za Zvornik-Pale, ulaz sa asfalta, uli~na rasvjeta. Tel. 061 583 708. U Rudom, RS, mijenjam-prodajem ve}u noviju ku}u sa oku}nicom za KS i okolinu. Tel. 061 684 706. Vr{im zamjenu stanova i lokala u Bijeljini za nekretnine u Sarajevu. U obzir dolaze stanovi, ku}e i zemlji{te na potezu od ^engi} Vile do Had`i}a. Tel. 065 354 075.

Prodajem bukova cijepana drva 65 KM sa dostavom na adresu. Ugalj Banovi}i kocka, orah, drveni ugalj te bukovi briketi. Tel. 061 670 068. 2938-1Nd` U prodaji su bukova cijepana drva I klase. Isto tako nudimo sve vrste drvenog i kamenog uglja po jako povoljnim cijenama. Isporuka do Vas je isti dan i besplatna. Tel. 061 526 453. 2987-1Nd` AKCIJA! U prodaji su bukova cijepana drva po cijeni od 65 KM sa dostavom na adresu. U prodaji je i ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM, (Kreka) drveni 110 KM. Isporuka brza i ta~na. Kon. tel. 062 552 323. 3077-1Nd` U prodaji su iscijepana drva, isporuka po dogovoru sa kupcem. Cijena povoljna. Tel. 062 532 504. 3080-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Lovci i ribolovci koristite knjigu „Sve tajne znanja prepariranja ptica, glava divlja~i i riba“. Tel. 035 204-328. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem ve}u zalihu bi`uterije sa inventarom, veoma povoljno. Tel. 062 143 314.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 1929-1Nd`

Kerami~ar - brzo, kvalitetno, povoljno, garancija za posao. Tel. 062 214 417. Brzo i kvalitetno vr{im vodoinstalaterske radove. Tel. 063 795 244. Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 061 524 387, 033 643990. ^istimo kercher aparatima }ilime, itisone, tepihe, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Prijevoz putnika luksuznim putni~kim vozilom, ugodno, sigurno i veoma povoljno na svim destinacijama. Tel. 062 534 807. Matematika - studenti i srednjo{kolci, dipl. ing. el., garantujem uspjeh. Tel. 062 327 168. Povoljno i kvalitetno izvodim sve vrste gra|evinskih radova, kao i adaptacije. Tel. 062 393 187. Termo fasade, rigips, moleraj, uz garanciju sa njem. iskustvom. Tel. 061 270 971. Centralno grijanje, plin. instalacije, zamjena konfektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Moler-majstor, gletuje, kre~i, farba stolariju. Tel. 062 269 909. VKV moler - kre~enje od 90 KM, majstor pouzdan i stru~an. Mob. 061 861 199. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Radim kade koje su o{te}ene mjestimi~no, kvalitetno. Tel. 062 327 374. Iskusan profesor engleskog jezika (simultani prevodilac) prevodi stru~nu dokumentaciju za magistarske radove i disertacije, brzo i povoljno. Tel. 062 113 724. Struja-klima, elektroinstalacije i klima ure|aji, monta`a i servis. Tel. 061 191 566, 033 630-324. Njema~ki advokat porijeklom iz Bosne zastupa u svim pravnim sporovima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe putnika, povoljno, kombi Mercedes na svim destinacijama. Tel. 061 811 115. ^uvam - odr`avam vile-vikendice. Tel. 061 493 251. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 10 KM, prijave SMS-om. Tel. 061 379 586. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke na grijanju. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Leben - Agencija za medicinske usluge i njegu 24 h, dolazak po dogovoru. Tel. 033 666-445, 061 497 319. Pjeskarenje, zatamnjivanje i dekoracija stakla. Tel. 061 529 697. Dajem ~asove iz matematike i fizike. Tel. 464-863, Mojmilo. Medicinske usluge, fizioterapeutkinja, radim masa`e i opu{tam, zvati od 9-16 h. Tel. 061 507 813. Ba`darim i opravljam sve vrste tlakomjera. Tel. 061 366 112, Sarajevo. Laminate i parkete postavljam, lakiram, bezpra{insko bru{enje, garancija. Tel. 063 949 386. Bu{im rupe i otvore u armiranom betonu. Tel. 062 420 480. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja, dijelovi, kursevi. Tel. 061 827 793. Vr{im selidbe stvari ostale transporte robe, kombi nosivosti 1,5 T, du`ine 3,5 m, visine 2 m, sa ili bez radne snage. Tel. 062 226 665, K. Brdo. Radim sve vrste stakala, ogledala, akvarijuma i ostalo. Tel. 061 501 799. Termo fasade, zidarski i tesarski radovi, adaptacije. Tel. 065 719 294, 062 357 501. Radim sve molerske farbarske radove povoljno. Tel. 061 397 187. Ing. saobra}aja podu~ava testove za voza~e, pi{e `albe i prigovore po saobra}aju. Tel. 061 205 803. Vodoinstalater vr{i opravke ~esmi, vodokotli}a, sifona, ventila. Penzionerima jeftinije. Dolazak besplatan. Tel. 459-570, 061 205 803. Povoljno snimanje i monta`a najsre}nijih trenutaka vas i va{ih najdra`ih. Profesionalna obrada. Tel. 062 356 113. Pe}i za pice zidamo. Tel. 061 154 540. Stolar - sve usluge. Tel. 061 538 223. Profesor instruira francuski, latinski, talijanski. Tel. 061 566 590. Kombi prevoz stvari, povoljno. Tel. 061 439 666. Prevoz putnika i robe {irom BiH i dalje, vozila klimatizirana. Tel. 062 213 645, 062 205 740. Radimo od temelja do krova, kao i stiropol fasade sa na{om skelom. Tel. 062 216 268. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje, pozovite. Tel. 618-907. Radimo el. instalacije, povoljno. Tel. 061 901 646. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Profesorica instruira hemiju studentima i |acima. Tel. 061 800 103. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Dajem instrukcije iz italijanskog jezika. Tel. 062 682 027. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 467-921. Sve vrste mol. radova ~isto i kvalitetno. Tel. 063 488 046.

58 Subota, 7. mart/o`ujak 2009. Dnevni avaz
Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Ameri~ko dubinsko usisavanje i pranje: }ilima 1 m2 = 1,5 KM, trosjed = 20 KM, le`aja = 20 KM. Tel. 062 524 502, 033 674019. Masa`a opu{taju}a komplet tijela (Sarajevo), ne javljam se na skriveni broj i ne odgov. na SMS. Tel. 061 519 469. Prevozim sigurno, udobno, putnike seminari, inostranstvo, aerodromi, kombi Mercedes. Tel. 061 366 684. Kombijem prevozim na planine, seminare i grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Izvodimo adaptacije i sanacije objekata, termo fasade, ma{insko malterisanje i ostale radove. Tel. 062 105 262. Molersko farbarski radovi, uredno, povoljno i kvalitetno. Tel. 630-163, 061 244 886. Voza~-instruktor obu~ava korektno i kvalitetno. Tel. 061 338 085. Dajem instrukcije iz vo`nje, instruktor „B“ i C“ kategorije. Tel. 061 414 081. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, obuka. Tel. 061 530 704. Vodim poslovne knjige privrednih dru{tava, udru`enja neprofitnih organizacija - povoljno. Tel. 558-491, 061 353 244. Keramika 7, laminat 3,5, {ipod 5, stiropor izolacija stanova 7. Tel. 062 622 423. Zimsko sni`enje: rigips, moleraj, edel putz, blinda, laminat, keramika, estrih. Tel. 061 455 594. Kamine zidamo, ugra|ujemo, grijanje eta`no i zra~no iz kamina. Tel. 061 154 540. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Iskusni vodoinstalater Vinko rado bi u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-988, 061 968 031. VK moler izvodi molersko-farbarske radove, garantujem kvalitet, cijena povoljna. Tel. 061 308 922. Vodoinstalater ako `elite otkloniti kvar na staroj ili uraditi novu instalaciju. Tel. 061 255 290, 513-744. Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Instrukcije iz engleskog jezika, dolazim na adresu. Tel. 061 219 972. Stolar, izrada kuhinja i plakara po mjeri, brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806. Med. sestra pru`a med. usluge, injekcije, infuzije, obradu rana, ispiranje uha, kontrolu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel. 641-144. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Vizit kartice {tampam laserski, kolor, 100 kom. za 10 KM. Brza isporuka. Tel. 061 229 347. Profesorica engleskog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima i prevodi sve vrste tekstova i dokumenata. Tel. 061 867 095. Ku}na njega - presvla~enje, kupanje, terapija, profesionalno i povoljno. Med. sestratehni~ar. Tel. 062 270 249. Grafi~ku pripremu za ploter graviranje, pjeskarenje, fotografije pretvaram u vektore, radim mailom. Tel. 063 416 765, Vitez. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete uspje{no, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Kvalitetno i ~isto obavljam molerske poslove. Tel. 066 285 808. Monta`a namje{taja, popravka starog, radim po mjeri kuhinje, ormare, plakare. Tel. 061 267 648. Profesorica violine dugogodi{njeg iskustva povoljno instruira violinu. Tel. 642-192. Iskusni vodoinstalater vr{i popravke, instalacije i adaptacije vodoure|aja. Tel. 063 918 655. Monter povoljno demontira i montira stari i novi namje{taj, isti poporavlja. Tel. 061 202 840. Prof. engleskog i francuskog jezika daje instrukcije i vr{i sve vrste prevoda. Tel. 033 239-376. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{tita. Tel. 061 337 178. Povoljno vodim poslovne knjige. Tel. 033 450-965. Vr{im prevoz putnika i robe kombijem. Tel. 061 132 153. Prekucavam sve tekstove na ra~unaru. Tel. 061 219 003. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove, njema~ko iskustvo. Tel. 061 511 503. Uspje{no rje{avam mnoge zdravstvene probleme, penzionerima popust, te`im bolesnicima - gratis. Tel. 061 511 860, Huremu{a 10. Stolar vr{i kompletan servis, opravka i izrada namje{taja, podova. Tel. 061 312 956. Elektri~ar izvodi instalacije jake i slabe struje. Tel. 061 133 829. Radim centralno grijanje, prepravke i na ~vrsto gorivo. Tel. 062 316 826. Izra|ujemo zavr{ne ra~une uz ovjeru, po dogovoru. Tel. 061 208 084. Agencija „Sre}a“ za ~i{}enje ku}a, kancelarija, ordinacija. Tel. 066 709 506. Agencija „Mehlem“ pru`a usluge ~uvanja starih i iznemoglih osoba. Tel. 066 538 297. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 061 348 717. Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga. Dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Sve za ra~unare na jednom mjestu, programi, antivirusi, instalacija odr`avanja. Tel. 061 545 375. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili poslovnom prostoru. Brzo, kvalitetno i efikasno. Tel. 061 99 00 82. Molerski radovi. Tel. 061 925 742. Dipl. fizioterapeutkinja daje sve vrste masa`a na podru~ju Sar. kantona. Tel. 061 507 813. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Novo! Kondiciona vo`nja za neiskusne voza~e uz pomo} instruktora vo`nje. Tel. 061 379 050. Dipl. pravnik radi posebne projekte i vr{i poslovno i porezno savjetovanje. Tel. 061 348 031. Ekonomski ekspert izra|uje biznis planove i vodi knjige. Tel. 062 609 481. Brusimo, lakiramo, popravljamo sve vrste parketa, tako|e pedantno radimo moleraj. Tel. 062 452 469. Izvodim sve vrste gra|evinskih radova i adaptacije. Tel. 062 393 187. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Peremo }ilime, na{a dostava. Tel. 033 610-899, 061 259 954. Radimo molersko farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, kao i komplet adaptacije. Tel. 061 255 253, 061 320 562. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Kerami~ar. Tel. 033 641-177, 061 811 793. Izra|ujemo unikatne i tradicionalne }ilime, ponjave, suvenire, ta{ne... Tel. 061 202 367. Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061 244 325. ^asovi gitare (pop-rok i folk muzika). Tel. 061 325 020. Usmjeravanje satelitskih i analognih antena, opravka i servis. Tel. 062 435 513. Gledanje u fild`an-{oljicu, na vidovit na~in, pomo}, savjeti. Tel. 033 661-185. Engleski - dolazim ku}i, 60 minuta - 10 KM. Tel. 615-732. Povoljno i kvalitetno za vas vr{imo molersko-farbarske radove. Tel. 061 253 892. Medicinska pedikura, zdravstvena i opu{taju}a masa`a, manikura. Vrlo povoljno - samo za `ene. Tel. 062 464 953. Izrada torbi za profesionalna zanimanja, razne majstorske alatne, doktorske, naplatne, {umarske. Tel. 061 847 075, ul. M. Tita 23, Zenica. Povoljna ugradnja blindo vrata, `aluzina, harmonika vrata i vanjskih roletni. Tel. 033 209-595, 061 190 730. Moler sa velikim iskustvom izvodi sve farbarsko molerske radove, brzo, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345. Vr{imo pranje etisona i tepisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 310 044, Kurta [orka 48. Instrukcije violine, gitare i solfe|a. Tel. 061 310 045. Fotokopiranje, prekucavanje teksta, dolazak na adresu. Tel. 062 203 303. Dajem instrukcije iz engleskog, arapskog, ruskog i esperanto jezika. Tel. 061 201 358. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vodoinstalater, vr{im radove povoljno, besplatan dolazak na adresu. Tel. 062 591 300. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 033/653-311, 061 365 690. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taj, unutra{nj. auta, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Rigips majstor radi spu{tene plafone, pregrade, oblaganje zidova, potkrovlja. Tel. 061 262 895. Servis ra~unara, instalacija windowsa, rje{avanje problema sa internetom, antivirus za{tita. Tel. 061 515 560. Izvodim sve vrste molerskih radova, iskustvo iz Njema~ke. Tel. 061 181 929. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene usluge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog osnovcima daje vrlo uspje{no nastavnik penzioner. Tel. 659-750, 061 377 496. Sudski prevodilac za slovena~ki jezik, brzo i povoljno. Tel. 061 356 669. Ovla{teni posrednik u bra~nim sporovima, rije{avam brzo i efikasno. Tel. 061 35 66 69. Diplomirani in`enjer instruira matematiku, fiziku, mehaniku, uspje{no, povoljno, dolazim i ku}i. Tel. 201-195, 061 277 297. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, i drugo. Tel. 061 524 123. Prevodim sa njema~kog i engleskog jezika i dajem ~asove. Tel. 061 434 621. ^istim stanove, ku}e, vile i peglam ve{. Tel. 062 504 781. Izra|ujemo ograde, stepeni{ta, za{titne re{etke, zatvaramo balkone, brave. Tel. 062 256 609, 033 614-960. Stolar: popravka, monta`a, izrada: kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Dr`im ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avni i vani. Tel. 061 227 189. Povoljno „di`em“ windows, operativne sisteme, instaliram sve programe, dolazim na adrese. Tel. 061 349 710. Za ra~unovodstvo nudimo finansijsko knjigovodstvene usluge, veoma kvalitetno povoljno. Tel. 061 200 993. Tapetar sa isksustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Povoljno dajem ~asove engleskog jezika. Tel. 033 466-930, zvati iza 18 h. Elektro opravka i ugradnja ku}anskih el. aparata i instalacija, za penzionere povoljnije. Tel. 061 262 411. Radimo ku}anske opravke namje{taja, ventila, ~esmi, stolarija, brave, bojleri, v. ma{ine i ostalo. Tel. 061 262 411. Auto elektr. opravke i ugradnja auto CD plejera i ostalo, vrlo povoljno, odmah po pozivu. Tel. 062 759 474. Uz garanciju od godinu dana popravljam i punim rashladne ure|aje. Tel. 061 504 124. Povoljno vr{im selidbe, prevoz robe, kombi mercedesom. Tel. 061 204 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. [najderica sa iskustvom vr{i prepravke, {ivenje povoljno, Alipa{ino C-faza. Tel. 065 695 706. Brzo i povoljno {ijemo sve za ugostiteljstvo, navlake za trosjede, dvosjede, fot., stolice, stolnjake, zavjese i dr. Tel. 061 385 329. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Elektri~ar-vodoinstalater, radimo nove instalacije, el. osigura~e, bojlere, pe}i, sklopke, itd. Tel. 061 132 149. Dajem ~asove crtanja i slikanja - zvati na tel. 062 968 220. Kerami~ar sa iskustvom, rad timski brzo i kvalitetno. Tel. 061 525 310. Sve vrste bravarskih radova, povoljno (ograde, balkone, gitere, vrata, itd.). Tel. 062 389 567. Profesor glazbe daje ~asove iz violine, harmonike, teorija glazbe, solfe|o za sve uzraste. Tel. 061 549 495. Rainbow dubinsko usisavanje, pranje tepiha, namje{taja, automobila. Tel. 061 144 957, 033 223-008. Laminat ugra|ujem profesionalno {panerima, kao i sistem klik. Tel. 061 262 895. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata, gelendere, zatvara balkone, i dr. Tel. 061 688 711. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlere, autom. osigura~e i dr. Tel. 061 261 909. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Prevodim sa i na engleski jezik i dajem instrukcije iz matematike za osnovce. Tel. 061 539 637. Gra|. ing. izvodi sve vrste gra|. radova, grubi i fini radovi, adaptacije i sl. Tel. 061 811 951. Kombijem prevozim namje{taj, po dogovoru obez. radna snaga. Tel. 061 185 744. Vodoinstalater - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija i bojlera. Tel. 061 180 120. Radim sve vrste centralnog grijanja: monta`e, opravke, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 105 425. Zidarski i tesarski radovi, adaptacije, fasade. Tel. 065 719 294. Profesorica engl. daje ~asove. Tel. 626157. Profesor matematike sa iskustvom, daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Njema~ki, engleski, instrukcije, dizertacije, prevodi, dipl. radovi, referati. Tel. 063 947 405. Vr{im prevoz putnika klimatiziranim kombijem na more, izlete, planine, povoljno. Tel. 062 205 740. Bezbijedan prevoz putnika radnim danom, dnevni izlet u Neum. Tel. 063 943 445. Profesionalno snimam video kamerom i prebacujem va{e snimke na DVD. Tel. 061 159 367. Masa`a relax, kineska uz aroma terapiju, kiropraktika, refleksoterapija, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vodoinstalater vr{i opravke, prepravke i adaptacije kupatila, jeftino, od 8-22 h. Tel. 061 233 517. ^istim stanove i poslovne prostore, ozbiljne ponude. Tel. 061 516 910. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242. Izvodim sve radove na popravci ku}a i stanova, Sarajevski kanton. Tel. 061 501 835. Servisiranje, prodaja, programiranje registar kasa. Tel. 061 251 809. Prevoz putnika sa kombijem T4 i T5, na svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Prevoz putnika klimatiziranim automobilom, more, banje i ostalo. Tel. 063 943 445. Povoljno, elektri~ar, popravka starih i ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901 646. Izra|ujemo tradicionalne bosanske }ilime, unikatne }ilime, ponjave, serd`ade, jastuke, ta{ne, suvenire. Tel. 061 202 367. Elektri~ar veoma povoljno sve vrste elektrousluga, instalicije, popravke, servis ku}anskih aparata, auto instalacije i dr. servis. Dolazak besplatan, popust penzionerima. Tel. 062 134 551, 062 125 993. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Odvozimo nepotreban namje{taj iz va{ih stanova i podruma. Tel. 061 133 026. ^asovi iz op{teg engleskog samo za po~etnike, dvo~as 10 KM. Tel. 066 488 964. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vr{im prevoz robe sa kombijem. Tel. 061 525 490. Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523998, 061 863 559. Profesorica fizike dr`i ~asove iz fizike. Tel. 033 613-728. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova i pos. prostora. Tel. 061 144 899. Fizioterapeut pru`a usluge manuelne masa`e, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 063 632 777. Fizioterapeut uspje{no poma`e kod oporavka od mo`danih udara/facialisa. Tel. 066 546 467. Preuzimam staru robu koju ne nosite a `elite je baciti. Tel. 061 616 445. Ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih, Maxivita. Tel. 061 319 604. VKV bravar radim ograde, gara`na vrata, zatvaranje balkona, varenje auspuha, veoma povoljno. Tel. 062 940 731, 033/691-260. Stolar, postavljam laminate, {ipod, ugra|ujem stolariju. Tel. 061 219 000. Precizna tarot analiza za ljubav, zdravlje i posao, pozovite sa povjerenjem, ozbiljne ponude. Tel. 033 648-630, 062 422 290. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. VKV kerami~ar. Tel. 061 564 263. Svi gra|evinski radovi na jednom mjestu. Tel. 061 564 263. Dajem instrukcije iz matematike, povoljno. Tel. 061 314 498, 033 468-700. Stari zidar sa iskustvom od 30 god., radi zidarske poslove. Tel. 062 416 155. Vr{im frizerske usluge povoljno, dolazim na ku}nu adresu. Frizerka Alma. Tel. 062 519 149. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`. vrata, zatvara balkone, veoma povoljno. Tel. 061 526 205. Profesor hemije i dipl. ing. gra|evine, daje instrukcije iz hemije, statike, betona, matematike. Tel. 062 45 30 30, 062 46 56 50. Instrukcije elektrotehnika, matematika, fizika, dipl. ing., u~enici i studenti. Tel. 062 327 168. Hotelu Hollywood na Ilid`i potreban fizioterapeut sa radnim iskustvom i poznavanjem engleskog jezika. Prijave na oglas: Hotel Hollywood, +387 61 136 633. N. Pekari potrebne 2 prodava~ice, samo op}ina Novo Sarajevo. Tel. 061 160 121. 2416-1Gr Fast-fudu potrebne 2 radnice. Tel. 061 507 226. Velika mogu}nost osnovnog ili dodatnog prihoda u ZE-DO i SA kantonu, termin za prijave od 16-18 h. Tel. 061 697 942. Potrebne 2 radnice za rad u kuhinji. Tel. 061 247 166. Potrebna `ena moralna, po{tena, bez djece, muslimanka od 35-50. god. radi ispomo}i u ku}i bolesnoj `eni, protuusluga besplatno stanovanje i 200 KM mjese~no. Tel. 033/469-724, 061 724 263. Ozbiljna `ena sa iskustvom, ~uvala bi djecu. Tel. 033 649-744. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa iskustvom, tra`i posao. Tel. 061 684 706. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. ^uvala bi djecu u svom stanu. Tel. 033 659696, 061 229 014. Stanujem na Al. Polju C faza, ~uvala bi dijete. Tel. 033/461-002. Tra`im konobaricu za rad u restoranu. Tel. 061 488 009. [iroka ponuda poslova u svojoj ku}i za inostr. firme uz dobru i sigurnu zaradu, zvati od 17-21 h. Tel. 061 702 893. Tra`im posao ~uvara, nezaposlen sam. Tel. 062 420 120. Posao, penzioner koji bi radio i gazdovao na zemlji, Ahatovi}i, dogovor. Tel. 061 203 367. Mogu}nost osnovne ili dodatne zarade, 400, 800 KM mj., Kanton Ze-Do i KS. Tel. 061 297 354. ^istim stanove, ku}e, molim samo ozbiljne ponude. Tel. 062 783 655. Studentica pred{kolskog odgoja ~uvala bi djecu vikendom. Tel. 062 692 001. Dopunite bud`et, radite u svojoj sobi, dobra zarada. Tel. 063 347 564. Radio bi kao no~ni ~uvar, ozbiljna, 37 godina. Tel. 062 434 781. Konobi Gusar i Staroj vodenici, potrebna 2 kuhara-kuharice dalmatinske kuhinje s radnim iskustvom i 2 pom. kuharice. Tel. 710420 i 710-421. Potrebni suradnici na polju Wellnessa. Tel. 063 354 830 i 063 387 190. Obu}ar tra`i posao. Tel. 061 966 266. Renomirani autori tra`e talentovanu djecu pjeva~e za potrebe snimanja CD-a. Tel. 061 277 135, 061 200 345. Tra`im saradnike iz cijele BiH za kat. prdoaju Oriflame proizvoda, uklju~enje bespl. Tel. 062 468 746. Potreban radnik el. ma{. struke, voza~ka, komunikativan, do 30 godina, rad na ra~unaru, servisiranje uredske opreme, komerc. poslovi. Tel. 061 161 726. ^uvala bi dijete u svom stanu, prednost imaju bebe od 4 i vi{e mjeseci. Tel. 447-591, 061 107 681. Moler tra`i posao. Tel. 033 472-254. Ozbiljna i po{tena djevojka ~uvala bi dijete u va{em stanu. Mob. 062 226 703. Pizzeriji potrebne dvije mla|e radnice sa radnim iskustvom u kuhinji. Tel. 061 279 908. Potreban ograni~en broj saradnika za posao u ku}nom marketingu, zarada solidna. Tel. 062 165 694.

Ponuda-potra`nja
Potrebni radnici za poslu`ivanje, {ank (m/`). Caffe „THERAPY“, Dolac Malta (Sarajevo). Tel. 061 143 474. 1757-1Pr Pizzeriji potrebne dvije mla|e radnice sa radnim iskustvom u kuhinji. Tel. 061 279 908. 3043-1Nd` „PROCLUB-u“ na Dobrinji potrebna dva konobara, prijava obavezna, plata po dogovoru. Tel. 061 172 100, 061 211 277. 3045-1Nd` Kupujem umjetni~ke slike, stari nakit, satove, filateliju, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem dionice, odmah isplata. Tel. 061 268 892. Dionice kupujem svih fondova, preduze}a, certifikate kupujem-prodajem, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Staru dev. {tednju i akcije iz RS i dionice iz Federacije, prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 061 188 488, 065 974 799. Kupujem austrougarske dukate, {orvane. Tel. 061 525 145, Sarajevo.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

mart, 7. mart/o`ujak 2009.

59

60

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz
Dana 7. 3. 2009. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine od smrti brata Dana 7. marta 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

HUSNIJU ^OLA
Prijatelju moj, pro{la su 4 godine od tvog preranog odlaska, ali ja jo{ uvijek ne `elim da vjerujem da ti nisi sa nama. Zauvijek }e ostati uspomene na tebe, na na{e odrastanje i na{e prijateljstvo. Hazim sa porodicom
147-1go

AHMETA HAD@I]A
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Junuz, snaha Safeta, brati} Admir i brati~na Admira sa svojim porodicama
136-1go

SALKO (OMERA) BU^UK
S ljubavlju i ponosom ~uvamo te u na{im srcima i uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Supruga Mirsada, sin Dino, k}erka Amina
PTT

AI[E (SALIHA) ^ELEBI], ro|. [EHOVI]
iz Mostara Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se pokloniti 7. 3. 2009. godine (subota) u 15.00 sati u ku}i rahmetlije na adresi ^elebi}a br. 7. Luka u Mostaru. Porodica
355-1mo

U subotu, 7. 3. 2009. god. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage mame i majke

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

na{oj priji

FEVKIJA MA[I], ro|. D@AFEROVI]
Tevhid }e se prou~iti dana 8. 3. 2009. poslije podne namaza u Alipa{inoj d`amiji. Emina i Dina Bi{~evi}
POSLJEDNJI SELAM
2113-1pr

ISMETU (MEHE) HAD@IHASANAGI]U
GOPOJI
Legendi grada Sarajeva Od Ahme Krupalije
POSLJEDNJI SELAM

MUNIRA MIROJEVI]

2142-1pr

Neka je vje~ni rahmet i D`enet tvojoj plemenitoj du{i. 2393-1gr Brki} [ahtan i Ismeta

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci, punici i nani

dragoj majci i svekrvi

dragoj supruzi

MUNIRI MIROJEVI]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. K}erka Belma, zet Refik, unu~ad Selma i Semir
2393-1gr

MUNIRI MIROJEVI] MUNIRA MIROJEVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 2393-1gr Sin Amir i snaha Amra Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote, a tvojoj dobroj i plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Suprug [a}ir
SJE]ANJE
2393-1gr

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. 3. 2009. godine obilje`i}e se 40 dana od smrti dragog nam

na na{e drage

dragoj i plemenitoj

ALIJI (SALKO) KARI]
Hvala ti za svu dobrotu koju si nam neizmjerno davala. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet jer tamo idu dobre du{e kao {to si ti uvijek bila. Djever Miralem sa Mirsadom, Anerom i Arminom
3161-1nd`

MILANA (SAVE) MI]I]A
Pozivamo rodbinu, prijatelje da u nedjelju, 8. 3. 2009. u 13.00 sati do|u na groblje na Ciglanama, da obilje`imo 40 dana i odamo po~ast. Porodida Mi}i}
3162-1nd`

ZAHIROVI]

ZENAN
1934 - 1992.

i

NA\IJA
1944 - 1999.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
PTT

Danas se navr{avaju 4 tu`ne godine od smrti na{eg supruga, oca, brata, amid`e i djevera

Dana 7. 3. 2009. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg upravnika

HUSNIJE ^OLA
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Pa{a, djeca Fatima i Nedim, bra}a Ramiz i Enes sa porodicama
134-1go

HUSNIJA (ABID) ^OLO

Uposlenici KPZ Sarajevo - Odjeljenje Ustikolina
146-1go

POSLJEDNJI SELAM

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se sedam, najtu`nijih dana od smrti na{ega

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ocu, svekru i dedi

na{em dragom suprugu, ocu, svekru i dedi

SULJI KERLI
Uvijek }emo te se sje}ati s ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti je vje~ni rahmet du{i. Tvoji: sin Omer, snaha Suvada, unuci Mirza i Armin, prije Ha{a, Nura i Lida
3159-1nd`

SULJE (PA[ANA) KERLE
Molimo dragog Allaha, da ti podari lijepi D`ennet i tvojoj du{i vje~iti rahmet. Tvoji: k}erka Pa{a, zet Kasim, unuci Edin i Kemo
3159-1nd`

SULJI KERLI
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoji: supruga Hatid`a, sin Mehmed, snaha Sejda, unu3159-1nd` ka Minela i unuk Semir

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

subota, 7. mart/o`ujak 2009.

61

na{oj dragoj majki, nani i punici

general MEHMED ALAGI]
7. 3. 2003 - 7. 3. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Ziska, sin Demir i snaha Alma
3082-1nd`

ALIJI BE^I], ro|. [ABOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Njeni: k}i Maida, unuka Lahira, unuk Damir, snaha Edita i zet Nisvet
2395-1gr

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

JOVANA (DANILO) VUKOVI]A
Tog dana posjetit }emo njegovu vje~nu ku}u na groblju „Sveti Marko“ Donji Miljevi}i u 12.00 sati. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: majka Rosa, sestre Zdravka i Jovanka, zet Pero i sestri} \or|e sa porodicom
3137-1nd`

FATIMA ZAGORAC, ro|. KRUPALIJA
9. 11. 1995 - 7. 3. 2009.

RAMIZ ZAGORAC
7. 3. 2000 - 7. 3. 2009.
2401-1gr

Beskrajno hvala na nesebi~noj ljubavi koju ste nam pru`ali. S ponosom i ljubavlju, Va{a djeca SJE]ANJE

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se 10 godina od prerane smrti na{eg dragog

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se pet godina od preseljenja na ahiret na{e drage nane, mame, supruge

OSMANA (EMIN-beg) ZAIMOVI]A
iz Br~kog - G. Rahi}
Postoji ne{to {to ne mo`e umrijeti, a to su beskrajna ljubav, po{tovanje i ponos {to smo te imali. Tvoja supruga, sinovi, snahe i unu~ad
PTT

NAZIJA HASANBEGOVI]
Samo mi koji te puno volimo znamo kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Dok `ivimo, `ivjet }e{ i ti sa nama, u na{im srcima i mislima. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, sin Rifet, k}erke Hajra i D`enana, snaha Hasiba, zet Adi, te unuci i unuke
2397-1gr

ISMAR (MUHAMEDA i JASNE) KOVA^

S velikom ljubavlju u srcu! Tvoja tetka Halida sa porodicom
2141-1pr

Mom bratu Dana 7. 3. 2009. navr{ava se sedam dana od kada je na ahiret preselila na{a draga majka...

SJE]ANJE

Dana 7. marta 2009. godine navr{ava se devet godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

ISMETU (GOPOJI) HAD@IHASANAGI]U FATIMA KULO
Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 2146-1pr @eli ti sestra Remza i zet Ibro Burek Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja djeca
2107-1pr

HUSEJIN (DERVI[) BAJRI]
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: k}erke Elvedina i Sabina, bra}a Halil i Mujo i 2025-1pr ostala rodbina

HAMDIJA (]AMIL) SILAJD@I]
7. 3. 2002 - 7. 3. 2009.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. EL-FATIHA Sin Nermin sa porodicom
2371-1gr

SJE]ANJE

Navr{avaju se 2 godine

Mom bratu

SJE]ANJE

Dana 7. 3. 2009. navr{ava se 20 godina od smrti na{eg

na na{eg dragog

Dana 2. 3. 2009. navr{ilo se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga i plemenita majka, nana, punica i svekrva

HUSEIN (ISMET) SMAJI] ZIJAD (IZEDIN) SOKOLOVI]
S po{tovanjem, Porodica: Braco, Verica, Igor, Dino, Jasna, Amela i Edo
2136-1pr

ESMA BRANKOVI], ro|. SULJAGI]
Tvoj dragi, plemeniti lik, ljubav, dobrota i iskrenost uvijek }e ostati u na{im sje}anjima. S ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji: sinovi Ismet, Muhidin i Edhem, k}erka Sabiha, zet Suad, snahe Meliha, Pa{a i Ifeta, unu~ad Malik, Lamija, Faris, Ilvana, Mevludin, Benjamin, Esmer i Ervin Tevhid }e se prou~iti dana 8. marta 2009. u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Avde Smajlovi}a br. 35 Vraca.
2399-1gr

EL-FATIHA Bol nije u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje ostaje{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah podari d`enetske ljepote. Voli te tvoja supruga Maida i punica
2125-1pr

ISMETU HAD@IHASANAGI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Aj{a
2147-1pr

MURATA BURUN^EVI]A
7. 3. 1993 - 7. 3. 2009.
S po{tovanjem, Porodica
2387-1gr

62

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Osmog marta 2009. navr{ava se 11 godina od smrti

MUSTAFE HAJRULAHOVI]A - TALIJANA
divizijskog generala ARBiH

Tim povodom u nedjelju, 8. marta u 11.00 sati na mezarju Alipa{ine d`amije polo`it }emo cvije}e i prou~iti Fatihu. Saborci i prijatelji iz 1. korpusa i Obavje{tajne uprave ARBiH
N

SJE]ANJE

na dragog

prim. dr. ESAD TRA^I]
ljekar iz Bosanske Gradi{ke 7. 3. 1989 - 7. 3. 2009. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka dr. Nejra i zet dr. Muhamed Ibrahimpa{i}, sin Esad-Braco, snaha Ivana, unu~ad Zlatan, Haris i Lamia
3151-1nd`

U nedjelju, 8. 3. 2009. navr{avaju se 52 dana otkako me napustila moja jedina k}erka

POSLJEDNJI SELAM

kom{iji iz trgovki

MIRVETA SMAJOVI]
Bolna je istina da si oti{la zauvijek. Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Jedina moja, bol koju podnosim }e trajati koliko i moj `ivot. S tugom, Tvoja mama Maksuma Tevhid }e se odr`ati u ku}i, Ante Babi}a 3/XVI, 8. 3. 2009. u 13.00 h.

ISMETU HAD@IHASANAGI]U
GOPOJA
Lela, Mirso, Vlado, Hika, Miki, \ula, \ano, Emsal, Alen, Dada, Nira, Zenga, Murveta, Vela, Elma, Mirza, Meki} i Ma{o
3146-1nd` 2157-1pr

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

MIRVETA SMAJOVI]
S velikim po{tovanjem, ljubavlju i tugom ~uvat }emo uspomenu na Tebe, velikog ~ovjeka i dobru drugaricu. Tvoji: Dina, Emir, \ani i Sanjin
3146-1nd`

ZEHRA IZMIRLI]
7. 3. 2006 - 7. 3. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, Vole te tvoji: k}i Jesenka, unuci Benjamin i Mak i zet 3145-1nd` Kolja

ZEHRA IZMIRLI] - [UH
7. 3. 2006 - 7. 3. 2009.

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

2152-1pr

Sedmog marta 2009. godine navr{ava se 30 godina od prerane smrti moje majke

Ove godine navr{ava se 30 godina od prerane smrti na{ih dragih

SADIJE ]ORALI], ro|. SAFI]
Draga mama, pro{lo je 30 tu`nih godina bez tvoje ljubavi, bezgrani~ne dobrote i iskrenosti, a ja te jednako volim i `alim {to nisam rasla uz tebe. Ako postoji bol, onda je to `ivot bez majke. Tvoja Alma
2409-1gr

RAZIJE SAFI], ro|. SMAJLAGI]

SADIJE ]ORALI], ro|. SAFI]

iz Bosanskog Novog Uz zemlju ste vezane, a u srcima na{im ostale. Neka vas u ti{ini vje~nog d`enetskog mira prati na{a ljubav ja~a od vremena i zaborava. Porodica

2409-1gr

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

dragoj prijateljici

RABIJI (SALIHBEGOVI]) HEVE[LIJA
Ni vrijeme koje je pro{lo, a ni ono koje dolazi ne}e u~initi da te zaboravimo. Bila si u na{im srcima i vje~no }e{ ostati. 3153-1nd` Tvoji: Lalo i Ljilja

ZEHRA IZMIRLI]
7. 3. 2006 - 7. 3. 2009.

SVJETLANA PRODANOVI]
2005 - 2009.

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Bedra, Braco, Vedran i Lila
3145-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Abaz
2162-1pr

Dnevni avaz
Udru`enje za za{titu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu obilje`ava godi{njice smrti

subota, 7. mart/o`ujak 2009.

63

Dana 7. 3. 2009. navr{ava se devet godina otkako nije sa nama na{ voljeni otac

MUSTAFE HAJRULAHOVI]A TALIJANA
(22. februar 1957 - 8. mart 1998)

MEHMEDA ALAGI]A
(8. juli 1947 - 7. mart 2003)

JUSUF (SULJE) LAGUMD@IJA
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Lagumd`ija
2364-1gr 2138-1pr

generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su ~asno ispunili svoj zavjet o borbi za cjelovitu i slobodnu svoju domovinu. Na dane njihove prerane smrti obi}i }emo njihove mezare i odati im po~ast.

IN MEMORIAM

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

AHMET (NAILA) HAD@I]
(7. 3. 2007 - 7. 3. 2009.)
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
1796-1pr

HASAN (HALID) ^AU[EVI]
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 9. 3. 2009. godine u 11 sati u ku}i `alosti u ulici Grdonj 43. Tvoja porodica
2110-1pr

Dana 8. marta 2009. godine navr{ava se 40 dana od kako nas je napustila na{a draga

Sedmog marta 2009. godine navr{ava se ~etrdeset dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

MILKA MIRVI], ro|. RANKOVI]
Pro{lo je 40 najtu`nijih dana u na{im `ivotima. Bol nije u rije~ima ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati po{tovana i nikad zaboravljena. Volje}emo te vje~no, ti traje{ i postoji{ kroz najljep{e uspomene. Neka te u ti{ini vje~nog mira prati na{a ljubav ja~a od zaborava. Tvoji neutje{ni: suprug Nezir i k}erka Silvana, unuci Arnes i Samir
2386-1gr

ABDURAHMAN (MEDO) GLUHI]
S ljubavlju i dubokim po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Ovom prilikom izra`avamo zahvalnost svim ro|acima, prijateljima, kom{ijama i poznanicima koji su nam pomogli u ovim te{kim trenucima. Porodica
2072-1pr

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se {est tu`nih godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug i otac

SJE]ANJE Na dana{nji dan je punih 12 godina otkako nas je napustio na{ najmiliji i nikad zaboravljeni

BULKA ME[I], ro|. KOLAR
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Porodice: Me{i}, Kolar, ^erkez, Ibri~i}, Borovina, Mulaomerovi}, Katana, Imamovi}, Hod`i}, Bakija, Zuko Tevhid }e se prou~iti u selu Govedovi}i istog dana.
3104-1nd`

HAJDAR (AZIZ) TAHMAZ
Ponosni na `ivot proveden sa Tobom, idemo dalje sa tvojim likom, dobrotom i plemenito{}u, duboko urezanim u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Mevla, sinovi Aziz i Eniz i k}er3124-1nd` ka Ziza sa porodicama Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg voljenog oca, dede i svekra

D@EVAD (MUSTAFA) BA[I]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Znao si koliko smo te voljeli, ali ne zna{ koliko nam nedostaje{. Tvoji: otac Mustafa, majka Enisa, sestra \ermanina, zet Amer, sestri}i Emma i D`evad Tevhid }e se prou~iti 13. 3. (petak) u d`amiji u Kiseljaku, poslije 2115-1pr d`uma namaza.

Dan 7. 3. 2009. navr{ava se 9 godina od smrti na{e drage majke

Dana 7. 3. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kako nije sa nama na{a majka

NAZE (OMERA) \APO
@ivot nije vje~an, ali jesu bol, tuga i sje}anje na Tebe. Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoje k}erke Fata, D`emila i Hasnija s porodicom
2093-1pr

SAFET (ALIJA) OMERBEGOVI]
Hvala ti za svu ljubav i podr{ku koju si nam uvijek pru`ao. Tvoj lik i djela vje~no }e ostati u na{im srcima. Neizmjerno nam nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Fata, sinovi Amir i Zijad, unuk 3122-1nd` Ajdin i snaha Mufida

LATIFA (IDRIZ) MEHANOVI]
1947 - 2007.

S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Nijaz i k}erka Amira sa porodicama
2394-1gr

64

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz

Navr{ile su se 2 godine dana od preseljenja na ahiret voljenog supruga, oca i dede

i sedamnaest godina od pogibije na{eg jedinog i nikad pre`aljenog sina jedinca i brata

ENVERA BURI]A

MENSUDA BURI]A
2160-1pr

Te{ko je `ivjeti bez najdra`ih. Ljubav i sje}anje na vas nikada ne}e pro}i. Neka vam Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Va{i najmiliji: supruga i majka Zekija (Kija), k}erke i sestre Majda i Mirsada, unu~ad, sestri}i i sestri~ne: Adi, Amor, Irma i Rebeka i sestre: Emira, Bahra i Azra

Dana 7. marta 2009. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage

HIDAJETE (HAD@IMUSI]) DOLOVAC
Beskrajno smo tu`ni zbog tvog iznenadnog odlaska, a bol }e trajati dok mi `ivimo. Tvoja sestra Sadeta i zet Sabit
2154-1pr

Dana 7. marta 2009. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage tetke

HIDAJETE (HAD@IMUSI]) DOLOVAC
S ljubavlju i po{tovanjem, Sanja, Muhamed, Maja i Irma
2155-1pr

TU@NO SJE]ANJE

U subotu, 7. marta 2009. godine navr{ava se godina dana od smrti moje plemenite, pravedne i iskrene supruge

HIDAJETE - HIDE DOLOVAC, ro|. HAD@IMUSI]
Molim Milostivog Allaha d`.{. da joj za njenu nepokolebljivu vjeru podari lijepi i vje~ni D`ennet. Amin! Alija
2150-1pr

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava 40 dana otkako nas je prerano napustio na{ voljeni suprug i otac

GOPOJA
Neka ti je lagana zemlja i posljednji selam. Od tvojih prijatelja [vabe i Keme
2153-1pr

NED@AD KRILI] - D@ADA
Neizmjerno smo tu`ni {to smo te izgubili, ali i beskrajno ponosni {to smo te imali. Tvoji: Vesna, Adisa i Tarik
2149-1pr

Dragi na{

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju

D@ADA ISMETU GOPOJI HAD@IHASANAGI]U
Od njegovih prijatelja Mede iz Rocka i Kljaje

Rez u na{im srcima gubitkom tebe, a bol je jo{ ja~a jer smo tako daleko. Rije~i se gube, ali misli s tobom vje~no ostaju. Plamenka i Miro
3146-1nd`

2151-1pr

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

subota, 7. mart/o`ujak 2009.

65

jedinoj mami, svekrvi i nani

ALIJI KARI], ro|. SIPOVI]
Draga mama, ljubavlju si nas hranila, sre}om ispunjavala, hrabrila i tje{ila kad god je to trebalo. Pru`ala si nam nesebi~nu ljubav koja je krasila tebe i tvoju du{u. Ljepota tvoje du{e ostaje sa nama da nas grije i bude nam vodilja. Hvala ti na nesebi~noj ljubavi. Tvoj lik nikada ne}emo zaboraviti ni tvoja dobra djela koja ostaju da `ive iza tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji neutje{ni: sin Samir, snaha Edina, unuka Selma i unuk Abid
2418-1gr

POSLJEDNJI SELAM

dragoj i nikada pre`aljenoj mami, svekrvi i nani

ALIJI KARI], ro|. SIPOVI]
Draga na{a mama, hvala ti za svu ljubav, pa`nju, dobrotu i bri`nost koju samo prava majka mo`e da pru`i svojoj djeci. Bila si na{ oslonac, sre}a i jedini prijatelj bez interesa. Tvoj plemeniti lik }e uvijek biti u na{im mislima, a tvoju dobrotu }emo nositi cijeli `ivot sa sobom jer si je ti utkala u na{e `ivote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote D`enneta. Tvoji neutje{ni: sin Mesud, snaha Nermina, unuk Mahir i unuka Mahira
2418-1gr

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Na{oj dragoj babi mojoj dragoj tetki

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj priji

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

ALIJA (SALKO) KARI], ro|. SIPOVI]
VAHIDI - VADI DU^I]
Posljednji selam od unu~adi Arnela i Lajle
2402-1gr

VAHIDI - VADI DU^I]
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja Ajla
2402-1gr

1947 - 2009.
Na{oj dragoj teti Aliji sa vje~nom tugom u srcima ~uva}emo najljep{e uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od tvojih: Velagi} Muamera, Mersihe, Melise, Alise i Zerine
2414-1gr

ALIJA (SALKO) KARI], ro|. SIPOVI]
1947 - 2009.
Sa vje~nom tugom u srcima ~uva}emo najljep{e uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Od tvoje prije Samije i prijatelja Kasima Velagi}a
2415-1gr

BOSA - BEHIJA ^UKOJEVI] RAGIBU (HUSEINA) ^ELIGIJI
S ljubavlju, Tetka Tima, Elma i Zorana
2159-1pr

Draga na{a dajd`ince, te{ko je shvatiti da te vi{e nema, a jo{ te`e `ivjeti bez tebe. Ponosne smo {to smo te imale, a vje~no tu`ne {to smo te izgubile. Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoje: Emina, Amina, Nada, 2161-1pr Taliya, Tabita i Jela

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj mami, punici i babi

na{oj dragoj mami, babi i sestri

na{oj dragoj tetki

VAHIDI DU^I], ro|. ABDI]

VAHIDI - VADI DU^I]

VAHIDI - VADI DU^I]

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima voljena i po{tovana. 2402-1gr Tvoji: Alisa, Adis i Lajla
POSLJEDNJI POZDRAV

Tvoji: Melisa, Arnel i Doda
2402-1gr

Tvoji Minka i Rusmir
2402-1gr

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

prijatelju

majci na{e velike prijateljice

na{oj dragoj tetki

ISMETU HAD@IHASANAGI]U (GOPOJI)
Legendi Sarajeva Pavlovi} Zdravko-Kljaja i supruga Marija
2145-1pr

VAHIDI DU^I]
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a porodici sabur. NISKA i IRENA sa porodicama

VAHIDI - VADI DU^I]

Tima, Alica i Ajla
2413-1gr 2402-1gr

66

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz
Dana 7. 3. 2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane

Dana 7. 3. 2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke, punice i nane

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg prijatelja

Dana 9. 3. 2009. navr{ava se godina dana kako nas je napustila na{a voljena

BEGZIJA (DEDE) [ODILO
Vrijeme bez tebe sporo te~e, na{i dani su prazni, jer tebe nema. Tuga u srcu, bol u du{i, suze u o~ima. S ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Naza, zet Faik i unuke Mirela i Arijana
2390-1gr

BEGZIJA (DEDE) [ODILO
Ne postoje rije~i utjehe kojima bi ubla`ili bol, tugu i prazninu jer patnja za tobom je sve ve}a i ve}a, a praznina sve dublja i dublja. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Zaim, snaha Mahira i unuk Edin
2390-1gr

MU[AN PRIPO

FADILA A[^I], ro|. BU[EVAC
Vrijeme prolazi, a sje}anja na na{e sre}ne dane ostaju kao uspomena koja se ne}e vi{e vratiti. Tevhid }e se prou~iti dana 8. 3. 2009. u 13.00 sati u d`amiji Soukbunar. Zauvijek Tvoji suprug Alija i k}erka Belma
2303-1gr

Had`imahovi} Salko, Jadranka, Elis i Lejla
PTT

Dana 7. 3. 2009. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj legendi

na{oj najdra`oj sestri

SJE]ANJE Dana 7. marta 2009. navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg sina i brata

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se 7 (sedam) tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 7. 3. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve, nane

SALEMA FERHATOVI]A
Samo mi znamo kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Dok mi `ivimo i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji najdra`i: Subha, [ejla, Nedim i Berina
3099-1nd`

ZAKIRA (SO^IVICA) RADI]
Tvoji: Mustafa, [erifa, Behireta, Senad
2427-1gr

ZAKIRA (SO^IVICA) RADI]
Tvoj brat Mustafa
2427-1gr

OSMAN (MU[AN) HOD@I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja majka Naza, brat Ferid i sestra Mevla Kala~a sa porodicama 3167-1nd`

ALMASA (MUJO) HELDOV, ro|. MA[IN
Draga majko i nano, sa ljubavlju i ponosom ~uvamo te u na{im srcima i uvijek }e{ biti dio na{ih sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Naser, snaha Biba, unu~ad D`enita, D`enan i Neira 3176-1nd`

SAFIJA KATKI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sin Enes, snaha Hikma, unuci Jasko i Dino sa porodicom
3178-1nd`

Dana 7. 3. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage majke, nene i svekrve

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

mami mojih prijatelja

HATID@E [UKALO, ro|. SPAHO

EJUB DOLOVI] BUBO ALIJA KARI]

Imala si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari liojepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Mirza sa porodicom
3168-1nd`

Jednoj dobroj plemenitoj du{i i dobrom ~ovjeku. Vahida, Elida, Armin i Sejo
3163-1nd`

Od Ismeta i Enesa Zijadi}a sa porodicom
3169-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se 12 tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e radne kolegice Sabahete Demirovi}

mom bratu Gopoji

MUJO (ME[ANA) KAPO ISMETU HAD@IHASANAGI]U
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Hamo i djeca
2158-1pr

[U]RO PRA[OVI]

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Uposlenici Federalnog zavoda za agropedologiju - Sarajevo
N

Tvoji: supruga Fahira, sinovi Emir i Semir
3172-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Sedmog marta 2009. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg

dajd`i

mojoj dragoj supruzi

AMIRA (HRUSTEMA) HOD@I]A

BUBI
Renata, Bero i djeca
2143-1pr

ALIJI KARI], ro|. SIPOVI]

7. 3. 2006. godine - 7. 3. 2009. godine
Uvijek }e te se sje}ati sa velikom ljubavlju i po{tovanjem tvoja porodica: supruga Selbija, sinovi Nermin i Zemir, snahe Amera i Bahra i unuci Adnan i Azur
2423-1gr

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem tvoj suprug Numan
2418-1gr

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

subota, 7. mart/o`ujak 2009.

67

dragoj strini, jetrvi i snahi

ALIJI KARI]
Svojom velikodu{no{}u i ljubavlju si nas sve okupljala i smatrala svojom porodicom. Hvala ti za svu podr{ku, dobrotu i ljubav koju si nam tokom svih ovih godina nesebi~no pru`ala. Tvoj plemeniti lik i ljepotu du{e nikada ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet jer si ti to zaslu`ila. Tvoji: Adnan, Neira, Mirso, Nisveta, Selma, Damir i Danin
2425-1gr

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom kom{iji, drugu i prijatelju

ISMETU HAD@IHASANAGI]U - GOPOJI
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Drugovi sa Ba{~ar{ije: Amela - sestri~na, Dina, Osman Olimpik turs, dr. Selim Alibali}, Ferid, Vedo, Edisa i Edis I., Ismet - kazand`ija, Zela, Memko, Damir - Zan, Mejta, Ahmo Krupalija, Dragica, Hamo i Amra, Had`ibajri}i, Hajdar, Elvedina i Alen, Armin i had`ija, ^evabd`inica „@eljo“, Jofe i Behka, Restoran pod Lipom, D`emo Kurahovi}, Fadil D`inovi}, Senad i Nijaz, Proha, Hurem - Visoko, Senad K., had`ija Turko, Tica, Temima, Sejo i Semo, Alija, Bejta i Sulejman
2168-1pr

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

mojoj dragoj

dragoj snahi, strini

na{oj majki

BEGZA D@OMBA
S ljubavlju i po{tovanjem, Alma, Adnan i Tajra Alina Gu{o
3174-1nd`

BEGZA D@OMBA, ro|. BORI[I]
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoj daid`a Suljo ^utuna
3174-1nd`

MUNIRA - NIRI MIROJEVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Mirojevi} Dervi{, Mirsada, Emir, Indira, Edin i Adna
2171-1pr

BEGZA D@OMBA, ro|. BORI[I]
Majko, Hvala ti za ljubav koju si nam nesebi~no davala. Jo{ si nam dugo trebala. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja djeca
3173-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 7. 3. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nene i punice

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

RAMIZA zv. SEVLETA USTAVDI]
1936 - 2007.
U na{im srcima i mislima s ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo te od zaborava. Ostaje nam vje~no lijepo sje}anje na tebe i tvoju dobrotu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem! 366-1tz K}erka Jasminka sa porodicom

BEGZA D@OMBA

ISMETU HAD@IHASANAGI]U GOPOJI
EL-FATIHA S po{tovanjem, Torlakovi} D`ana sa djecom

S ljubavlju i po{tovanjem, Seada, Salih, Indira i Ajla
3174-1nd`

2169-1pr

POSLJEDNJI SELAM

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se godina dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi otac, djed i pradjed

na{oj dragoj

ALIJA KARI], ro|. SIPOVI]
Po tvojoj plemenitosti i dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju i po{tovanjem spominjati, na{a vjerna prijateljice. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. 2428-1gr Kari} Esad, Halima, Enes, Enisa i Adisa

SULEJMAN JUSI]
iz Bugojna Tvoja plemenita du{a i dobro srce }e vje~no biti u na{im sje}anjima. Sin Nurudin i k}i Dunka s porodicama
2424-1gr

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

najboljem drugu

MUSTAFA HAJRULAHOVI] - TALIJAN
U nedjelju, 8. marta u 11.00 sati polo`iti }emo cvije}e na njegov mezar u haremu Ali-pa{ine d`amije. Bokserski klub „Zlatni ljiljani“ Sarajevo
2166-pr

ISMET HAD@IHASANAGI] „GOPOJA“
Dragi Ismete, Tuga i bol }e ostati, ali se ti nikada ne mo`e{ zaboraviti. Ti }e{ vje~ito `ivjeti u ovom gradu kao legenda ovog grada. Neka ti Allah dragi podari lijepi D`enet. O`alo{}en tvoj najbolji drug Ibro Zuli} sa porodicom
3170-1nd`

68

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nog srca obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ADNANA (ISMET) SARA^
preselila na ahiret u srijedu, 4. marta 2009. godine, u 56. godini u Zavodu „Drin“ u Fojnici. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. marta 2009. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENA PORODICA
111

KEMAL KA[MO
preminuo 5. 3. 2009. godine u 88. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 7. 3. 2009. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Sadija, zet Kemo, unuk Bojan, unuka Lara, praunuk Lou, te porodice Ka{mo, [ar~evi}, Zubovi}, [ahinpa{i}, ^engi}, [eti}, Sabrihafizovi}, Spahi}, Smaji}, Andri}, Laki}, Ma{i}, Poli}, Hod`i}, Juki}, Hamzi}, Bekti}, [ahnagi}, Tahmi{~ija i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

SMAILA (IZET) SEJFI], ro|. LUJINOVI]
preselila na ahiret u utorak, 3. 3. 2009. godine u [vicarskoj, u 41. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. 3. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Mevludin, k}erke Rijalda i Ronalda, sin Rijad, sestra [evka sa porodicom, sestri}i i sestri~ne, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETNE VASIAH 111

111

POSLJEDNJI SELAM ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

suprugu, ocu, puncu i dedi

Danas se navr{ava 40 dana od smrti

FADILA (NESIB) TOPAL RAGIBU SELMANU
preselila na ahiret 25. 2. 2009. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. 3. 2009. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Hajrija, sin Elvis, sestre Mirsada i Nermina, sestri~na Elma, sestri} Nermin, brati} Alen, snaha Lidija, te porodice Topal, Zorni}, Hidi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji ^ekalu{a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEVN VASIAH 111

D@EMILA PITA

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. D`enaza }e se obaviti 7. 3. 2009. poslije ikindije namaza u Mehuri}u. 89-1tr PORODICA SELMAN

Neka ti Allah d`.{. pokloni D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. [efik, Na|a, Armin i Amina [ahinovi} Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se 7 godina od smrti na{e
3185-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka i nana

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ava se devet godina od smrti na{eg dragog

]AZIM (]AMIL) HO@BO

BEGZA (RE[O) D@OMBA, ro|. BORI[I]
preselila na ahiret dana 6. 3. 2009. godine u 78. godini. D`enaza polazi 8. 3. 2009. u 15.00 sati, ispred d`amije u Butmiru, a obavit }e se u haremu Suhodo u 15.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH, EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: sin D`emko, k}erke Slada i Senija, unu~ad Denis, Melisa, Haris i D`enita, daid`a Suljo ^utuna, porodice D`omba, Krako, ^utuna, Bori{i}, Rizvi}, Ko`o, Muhovi}, Bjelica, Gu{o, Hota, Tuzlak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i 3173-1nd` kom{ije

17. 3. 1933 - 6. 3. 2009.
Mom najdra`em ocu i dedi Od k}erke Sabine, zeta Aziza i unuka D`enite i D`enane Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
3179-1nd`

SANELE POPOVI], ro|. OV^INA
Vrijeme ne donosi zaborav, samo ogromnu prazninu i sje}anje na tebe. Tvoji najmiliji: majka Alija, k}erka Nikolina, suprug Sa{a, sestra Jasminka i brat Hasan sa porodicama
3183-1nd`

ALIJE (MEHMEDA) ZAMETICE
Uvijek }emo te se rado sje}ati. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Snaha Rifa, unuka Edina, unuk Edin sa `enom Aldijanom i djecom Emirom i 3182-1nd` Arslanom

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV

kumu i prijatelju
mojoj profesorici

EJUBU - BUBI DOLOVI]U
VI[NJA KAPEL
Godine za nama poznanstva, prijateljstva, razumijevanja bez rije~i, godine lijepih uspomena jo{ od {kolskih dana govore o tebi kao o ~asnom, po{tenom i dobrom ~ovjeku, iznad svega moralnom, na ~emu bi trebali mnogi da ti zahvale jer si imao veliko srce i ~istu du{u za svakoga. Bio si uzor ljudskosti. Kreni ka svjetlosti, ka `enetu, gdje odlaze dobri koje Allah d`.{. odabire sebi. Tvojima `elimo sabur i iskrenu su}ut i da istraju u tuzi, ali sa ponosom, jer imaju za kim. 2172-1pr Zauvijek tvoji kumovi Dizdarevi}i
SJE]ANJE

S po{tovanjem, Belma Mujadinovi}
SJE]ANJE

3156-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

velikoj legendi grada Sarajeva

ZILKO (AVDE) ^OVI]
7. 3. 1991 - 7. 3. 2009.
S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica
2436-1gr

ISMET HAD@IHASANAGI] GOPOJA
Duran Alija, Miralem, Muhamed sa porodicama
2435-2

FEHMIJA (HAMID) BA[I]
1. 8. 1954 - 19. 1. 2009.
Danas se navr{avaju 52 dana tuge i bola kako si me zauvijek ostavio. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoja supruga Sabaheta Tevhid }e se prou~iti danas u ku}i `alosti, Aleja lipa 61/2 3184-1nd` u 15.00 sati.
TU@NO SJE]ANJE

Dana 7. 3. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i dedo

Dana 7. 3. 2009. godine navr{ilo se 6 godina od smrti na{e drage i voljene supruge, mame, nane i svekrve

na moju dragu nenu

SAFET (NAZIF) [KALJI]
Vrijeme ide, ali bol i tuga zbog tvog odlaska ne prolaze. Imao si veliko srce, dobru du{u i uvijek }emo biti ponosni {to smo te imali. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe. Neutje{na porodica: supruga Muniba, sinovi Mirsad i Emir, snaha Elma, unuci Ammar i Amina Tevhid }e se obaviti u subotu, 7. 3. 2009. godine u 13.00 2437-1gr sati u ul. Semira Fra{te 11/pr.

FIKRETU (MEHMEDA) DRAPI] PA[E (OSMANA) ^USTOVI]
Mila na{a, Hvala ti na ljubavi i dobroti koju si nam uvijek pru`ala i nesebi~no davala. U na{im srcima ostat }e zauvijek i nikad zaboravljena. Tvoji: suprug ]amil (Zaim), sinovi Samir i Amir, snaha 3171-1nd` Aida, te unu~ad Anesa i Adin iz Kladnja Nenu{ka moja draga, Danas su tri godine od kad si oti{la, a ja jo{ uvijek ne vjerujem da te vi{e ne}u zagrliti, poljubiti, pri~ati sa tobom... Ne pro|e ni dan, a da te se ne sjetim... Boli me puno, puno,... I boljet }e dok `ivim, jer je s tobom oti{ao i dio mene... Molim Uzvi{enog da tvojoj plemenitoj du{i podari smiraj, da ti se smiluje i uvede te u d`ennetske ba{~e! 2163-1pr Tvoj unuk Emir Jildizlar

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

subota, 7. mart/o`ujak 2009.

69

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

NED@AD (HILMIJE) PALA
preminuo iznenada u srijedu, 4. 3. 2009. godine u 64. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 9. 3. 2009. god. u 15.00 sati na Gradskom groblju Sutina. Prijevoz obezbije|en u 14.00 sati sa polaskom sa Bijelog Brijega i stajanjima: Staro Vele`ovo, Avenija, Centar 2, Hit, [emovac, Tekija, Lu~ki most, Narodno pozorit{e, Razvitak, Zalik - Sutina. O@ALO[]ENI: k}erka Snje`ana, sin Sanjin, zet Sini{a, nevjesta Amela, unuke Lejla i Azra, unuci Sa{a i Sandro, sestre Emina - Mila i Dijana - Zela, bra}a Slobodan - Braco, Mehmed - Mujke i Miralem - Mili, zetovi Brkovi} Muho - Mu}o i Hazirovi} Sead, nevjeste Fatima, Ivanka, Suada, Mira i Amela, porodice: Pala, [uko, Rajkovi}, Zubovi}, Brkovi}, Hazirovi}, Bajgori}, Mu{i}, Kalajd`i}, ^evro, [ehovi}, Pervan, [ehi} i Soldo te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 356-1mo

Sa neizmjernom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je dana 2. 3. 2009. godine preselio na ahiret na{ dragi

[U]RO (PA[O) PRA[OVI]
preselio na ahiret u petak, 6. marta 2009. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. marta 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a Brdo.

ing. SAKIB (MUSTAFE) ^AVKA
1931 - 2009.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. 3. 2009. poslije ikindije namaza u 15.30 kod d`amije u Vrbanji. NEKA TI JE VJE^NI RAHMET I DA TI DRAGI ALLAH d`.{. PODARI VJE^NI D@ENET. O@ALO[]ENI: supruga Asija, k}erka Sakiba, sinovi Esad, Ekrem i Suad, bra}a Safet i Adem, sestre Senija i Sedefa, unu~ad Samir, Mirel, Admir, Aida, Amir, Ned`ad i Nina, praunuka Adina, snahe Edhina i Sabina, zet D`emo i ostala mnogobrojna rodbina 102-1BL i prijatelji

O@ALO[]ENI: sinovi Huzeir i Safet, k}erke Bisera i Sabaheta, zetovi Zuko i Mirsad, snahe Fikreta i Elvedina, unu~ad Binasa, Zemina, Jasmin, Lejla, Nejra, Arijana, Irma i Emrah, praunu~ad, te porodice Pra{ovi}, [abanovi}, Demirovi}, @uni}, Ibrovi}, Sara~evi}, Agovi}, Avdi}, Karagi}, Mujovi}, Zorni}, ^arkad`i}, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Sedrenik. Ku}a `alosti: Rogina br. 59.
3160-1nd`

Obavje{avamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RABIJA HEVE[LIJA, ro|. SALIHBEGOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. marta 2009. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. marta 2009. godine u 14.00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13.15 sati. O@ALO[]ENI: suprug Salim, djeca Sena, Mirsad, Mirsada i Senada, brat Mujo, zet Sabrija, snaha Amira, unu~ad Elvedin, Emina, Nermina, Eldan, Sabina i Admir, praunu~ad Medina, Lara, Hanna i Muris, djever E{o sa porodicom, te porodice: Heve{lija, Salihbegovi}, D`afi}, Muji}, Idrizovski-Idrizovi}, Muminovi}, te mnogobrojna ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg nezvisnosti br. 24/III - stan 12.

3152-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi suprug i otac

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EJUB - BUBO (SULEJMAN) DOLOVI]
preselio na ahiret u petak, 6. marta 2009. godine, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. marta 2009. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred zgrade Hidrogradnje iz ulice Hamdije Kre{evljakovi}a br. 13 sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: otac Sulejman, supruga Ljubica, k}erke Arnela i Alma, sestra Jadranka, zet Almir, porodice Dolovi}, Ondobak, D`elmo, Cilovi}, Deli}, Kubat, \ur|evi}, ]atovi}, ]agalj, Poturovi} mnogobrojni prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Bistrik br. 64.

RAZIJA BE]AR, ro|. BRBOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. marta 2009. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. marta 2009. godine u 13.30 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: suprug Midhat, sinovi Edib i Emir, k}erka Azemina, snahe Vasva i Maja, zet Mustafa, unu~ad Sabina, Amar, Alisa, Edina, Emina i Na|a, zetovi, praunu~ad, sestra D`emila, sestri~na Alma Kadri} sa porodicom, sestri}i i sestri~ne, djeveri} Meho sa porodicom, djeveri~ne Ra{ida i [emsa sa porodicama, te porodice Be}ar, Brbovi}, Kuljuh, Tar~in, Lukovac, Kurtovi}, Kadri}, Topalbe}irevi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji Carina na Vratniku. 111

VAHIDA DU^I], ro|. ABDI]
preselila na ahiret u petak, 6. marta 2009. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. marta 2009. godine u 13.30 sati na Gradskom groblju BARE. O@ALO[]ENI: k}erke Melisa i Alisa, sestra Doda, unu~ad Arnel i Lajla, zet Adis, sestri~ne Tima, Minka i Ajla sa Alicom i Rusmirom, zaove Fahira i Hida, jetrva Mira, teti}i i teti~ne, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice: Du~i}, Abdi}, Omerba{i}, \uzo, Gosto, Omerovi}, Vejzovi}, Tanasi}, Omeragi}, Avdi}, Brkani}, Beglerovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Dejzina Biki}a br. 2.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi S dubokom boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je plemenito srce drage supruge, mame, sestre i punice

HATA (udova MUSE) ^USTOVI], ro|. ^OMOR
1919 - 2009.
dana 5. 3. 2009. godine u 13.40 sati, poslije kra}e bolesti u 91. godini preselila na ahiret. D`enaza polazi u subotu, 7. 3. 2009. godine u 14.00 sati sa Gradskog groblja Sutina, a klanjat }e se u 14.30 sati u [ARI]A haremu, gdje }e se rahmetlija i ukopati. O@ALO[]ENI: sinovi: Be}ir i Emir, k}erka Mira, zet Berberac Avdo, nevjeste Samija i Mara, unu~ad Zlata, Adnan, Semir, Alen, Vedran, Salko i Senad, praunu~ad, te porodice: ^ustovi}, ^omor, Berberac, ]ori}, Trnovac, Brkovi}, Po{kovi}, Mahini}, Dumpor, Vejzovi}, Gale{i}, [abanac, Zuki}, Masle{a, Feriz, Mari} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 353-1mo

VI[NJICE NEDELJKE KAPEL, ro|. POZDER
zauvijek prestalo kucati 6. o`ujka 2009. godine u 73. godini. Sprovod na{e mile pokojnice bit }e u subotu, 7. 3. 2009. godine u 12.15 sati iz katoli~ke kapele na gradskom groblju Bare. PO^IVALA U MIRU BO@JEM. O@ALO[]ENI: suprug Anton, k}erke @eljka i Andrea, brat Miroslav, zet Sanjin, sestri~ne Maja i Emilija, obitelji Pozder, Kulenovi}, Sabljar, Mari}, Do{en, Pecelj, [ljivar, Propadalo, te ostala tuguju}a rodbina, kao i mnogobrojni prijatelji i kom{ije 111

[U]RO (PA[O) PRA[OVI]
preselio na ahiret u petak, 6. marta 2009. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. marta 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: sinovi Huzeir i Safet, k}erke Bisera i Sabaheta, zetovi Zuko i Mirsad, snahe Fikreta i Elvedina, unu~ad Binasa, Zemina, Jasmin, Lejla, Nejra, Arijana, Irma i Emrah, praunu~ad, te porodice Pra{ovi}, [abanovi}, Demirovi}, @uni}, Ibrovi}, Sara~evi}, Agovi}, Avdi}, Karagi}, Mujovi}, Zorni}, ^arkad`i}, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Sedrenik. 111 Ku}a `alosti: Rogina br. 59.

70

Subota, 7. mart/o`ujak 2009.

Dnevni avaz
„Za ovaj trenutak, spremajte se“ (hadis) Javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ALIJA KARI], ro|. SIPOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. marta 2009. godine, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu 7. marta 2009. godine u 15.30 sati na porodi~nom mezarju u Podgrabu - Pale. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e merhume (ul. Avde Hod`i}a 1) sa polaskom u 14.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Numan, sinovi Mesud i Samir, snahe Nermina i Edina, unu~ad Selma, Mahir, Abid i Mahira, sestra Fatima, snaha Pa{a, sestri} Sabahudin, sestri~na Emina, brati}i Jasmin i Salko sa porodicama, amid`a Ramiz, tetke Mejra i Naza sa porodicama, amid`inca Umihana, amid`i}i Alem i Elvir, amid`i~na Elvira, djeverovi Miralem i Mirsad sa porodicama, zaova Na|a sa porodicom, te porodice Kari}, Sipovi}, Brdari}, Velagi}, Melez, Ba{i}, Karovi}, [i{i}, Majstori}, Palo, Kova~evi}, Rada~a, \ozo, Dajd`i}, Fazli}, Kadri}, Suljevi}, Omerovi}, Uzunovi}, Bujak, Medija, Hujdur, Muhovi}, Hod`i}, Ruhotina, Kozica, Ligata, Drakovac, Mr{o, Bajrovi}, Dumanji}, Hasi}, Grabovica i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u ku}i merhume u ulici Avde Hod`i}a br. 1. 111

ISMET (MEHO) HAD@IHASANAGI] - „GOPOJA“
preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. marta 2009. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. marta 2009. godine u 14.00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O@ALO[]ENI: sinovi Adnan, Erduan i Hikmet, snahe Meliha, Amela i Aida, unuci Elis, Adin, Tajib i Davud, unuke Almedina, Meliha, Hanadi i Lamija, sestre Ai{a i Remza, bra}a Hamo, Braco i Salko, njegovi Amela, Gale i Ado sa djecom, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Bakijskoj d`amiji. 111

Obavje{tavamo radnike, poslovne partnere i prijatelje da je na{ dugogodi{nji radnik

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

EJUB (SULEJMAN) DOLOVI]
(1955 - 2009)
iznenada i prerano preselio na ahiret u 54. godini. D`enaza }e se obaviti 7. 3. 2009. godine u 13 sati na groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred direkcije Hidrogradnja, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 19 sa polaskom u 12.15 sati. Smr}u na{eg kolege izgubili smo dugogodi{njeg radnika i velikog prijatelja na{eg kolektiva. 2170-1pr KOLEKTIV „HIDROGRADNJA“ D.D. Sarajevo

MUNIRA (EJUB) MIROJEVI], ro|. IMAMOVI]
dana 5. 3. 2009. preselila na ahiret u 64. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, dana 7. 3. 2009. u 12.00 sati ispred Turhan Emin-begove d`amije, a ukopat }e se na mezarju „Prizren“ u Ustikolini. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug [ahin, k}er Belma, sin Amir, zet Refik, snaha Amra, unuci Selma i Semir, snaha D`evada, brati~na Alma, brati} Samir, zet Haris, daid`e Juso i Fehim, tetka Almasa, djeverovi Husnija i Dervo, zaova [uhra, jetrve Nira, Ema i Mirsada, djeveri}i, djeveri~ne, te porodice: Mirojevi}, Imamovi}, Meki}, Brki}, Delizaimovi}, Kunovac, ^engi}, Buljuba{i}, Budnjo, Omerba{i}, ^ustovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u Ustikolini u 12.00 sati. 2393-1gr

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

MUHAMED (IBRAHIM) SINANOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. marta 2009. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. marta 2009. godine u 13.30 sati na BAKIJSKOM mezarju FALETI]I 2. O@ALO[]ENI: supruga ]erima, sin Ibrahim, k}erka Semra, zet Elvir, unuk Adis, unuka Sara, brat Abdulah, brati}i i brati~ne, {ure Idriz, Huso i Halil sa porodicama, svastika Kaduna sa porodicom, te porodice: Sinanovi}, Bahi}, Fo~ak, Grci}, Kamberovi}, Omerovi}, Tari} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg grada Pratoa br. 18/prizemlje. 111

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: D`emala Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pru{~akova 13 /fax: 442 - 415 Hasana Brki}a 30 /fax: 652 - 667; ZENICA:
Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka)

BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO: Bosne srebrene 3 049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

/fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 016024 04 Mal Mostar, 24. 2. 2009. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP BH Telecom dd direkcija Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar protiv tu`enog Trogrli} Smiljan Donja Jasenica bb Mostar radi duga, VSP 463,50 KM van ro~i{ta, dana 11. 11. 2008. donio je slijede}u: . PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos od 463,50 KM, uz zakonske zatezne kamate na iznos od 162,70 KM po~ev{i od 16. 9. 2003. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 119,50 KM po~ev{i od 16. 10. 2003. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 163,30 KM po~ev{i od 16. 11. 2003. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 18,00 KM po~ev{i od 16. 12. 2003. godine pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 86,00 KM, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a).

STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

oglasi

Dnevni avaz subota, 7. mart/o`ujak 2009. 71

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 046230 08 P Sarajevo, 03-03-2009 godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} Sabljica u pravnoj stvari Tu`itelja Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo, ulica D`eneti}a ^ikma 2, protiv tu`enika Abedinovi} Edine iz Sarajeva, ulica [efika Dori}a 34, Mutap~i} [efke iz Pra~e, ulica Pra~a bb, Kerla Abida iz Vogo{}e, ulica Jo{ani~ka 169, radi duga, vsp 9.416,66 KM, van ro~i{ta dana 03-03-2009 godine, u smislu odredbe ~l. 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

P O T R A @ I T E NA K I O S C I M A

POZIV
Poziva se tu`enik Abedinovi} Edina na zakazanu glavnu raspravu kod ovog suda za dan utorak 05-05-2009 godine u 11,30 sati, soba broj 325/III. NAPOMENA: Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`enik ne upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`enik, a bio je uredno obavje{ten, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st.4. ZPP-a). Dostava poziva prvo tu`eniku Abedinovi} Edini za glavnu raspravu smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurtovi} Sabljica

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 030312 07 Mals Mostar, 23. 2. 2009. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar TU@ENI: Marko Tomi} vl. MINI SCHOP Mostar, ul. S. Radi}a bb, Mostar OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom saradniku Milanu Risti}u, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d., Mostar, zastupan po zz. protiv tu`enog Marko Tomi} vl. MINI SCHOP Mostar ul. Stjepana Radi}a bb radi isplate duga, vsp. 2.786,61 KM van ro~i{ta dana 23. 2. 2009. godine donio je sljede}u: PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 1. 3. 2000. godine do 28. 2. 2007. godine iznos od 2.786,61 KM sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 5. 4. 2007. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, kao i nadoknaditi mu prouzrokovane tro{kove postupka u iznosu od 198,00 KM sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Stru~ni saradnik Milan Risti}

72 Subota, 7. mart/o`ujak 2009. Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

73

PREMIJER LIGA BiH Lider u derbiju igra protiv Sarajeva

Ja~i za Vukovi}a i Serdaru{i}a
Moramo uzvratiti Sarajevu na gostoprimstvu, jer smo na Ko{evu imali idealne uvjete za igru, ka`e Jovi}
Nakon skoro ~etiri mjeseca, ve~eras }e se Pod Bijelim brijegom opet igrati nogomet. U derbiju kola lider Zrinjski ugostit }e Sarajevo, protiv kojeg }e „Plemi}i“ tra`iti novu pobjedu, s kojom bi zadr`ali veliku bodovnu prednost. - Atmosfera u klubu je vrlo dobra kako zbog trijumfa nad Borcem, tako i zbog ~injenice da }emo, u odnosu na utakmicu u Banjoj Luci, biti ja~i za Antu Serdaru{i}a i Miomira Vukovi}a. Protivnika respektiramo, ali jasno je da `elimo do}i do nove pobjede - izjavio je prvi ~ovjek struke Zrinjskog Dragan Jovi}. Trener mostarskog kluba je, ina~e, kasnio nekoliko minuta na ju~era{nju konferenciju za medije, a ~im se pojavio pred novinarima, ispri~ao se i objasnio razlog ka{njenja. - I{ao sam da pogledam kakav je teren s obzirom na to da ki{a pada ve} nekoliko dana. Nadam se da }e prestati i da bi teren mogao biti koliko-toliko dobar - kazao je Jovi}. Iako silno motivirani da uzvrate Sarajevu za poraz s Ko{eva u prvom dijelu sezone (0:3), najte`i u posljednje dvije i po godine na doma}oj sceni, „Plemi}i“ }e, prema Jovi}evim rije~ima, u~initi sve da utakmica bude maksimalno korektna. - Moramo uzvratiti Sarajevu na gostoprimstvu, jer smo na Ko{evu imali idealne uvjete za igru - zaMa. P . vr{io je trener Mostaraca.

S utakmice Sarajevo - Zrinjski (3:0) u prvom dijelu sezone

Danas {est me~eva 17. kola

Vele` na Grbavici
Pet utakmica po~inje u 15 sati, duel Zrinjski - Sarajevo u 20 sati
Ovog vikenda na programu su me~evi 17. kola nogometne Premijer lige BiH. Danas }e biti odigrano {est utakmica, pet od 15 sati, dok duel Zrinjski - Sarajevo po~inje u 20 sati. Sutra su na rasporedu me~evi Slavija - Travnik i Posu{je - Sloboda.

Tabela
1. Zrinjski 16 2. Slavija 16 3. Sloboda 16 4. Lakta{i 16 5. Sarajevo 16 6. [iroki 16 7. Zvijezda 16 8. Leotar 16 9. @eljezni~ar 16 10. Borac 16 11. ^elik 16 12. Ora{je 16 13. Modri~a 16 14. Travnik 16 15. Posu{je 16 16. Vele` 16 12 8 8 8 7 8 6 7 6 6 5 4 4 4 3 4 2 2 5 3 3 5 3 5 5 4 1 7 6 4 1 8 3 7 2 8 4 7 5 7 4 8 4 8 6 7 2 10 35:21 21:15 20:11 26:19 21:17 28:16 22:17 15:25 15:17 19:18 11:19 18:21 17:24 17:28 21:30 16:24 38 29 27 27 26 25 24 22 21 20 19 17 16 16 15 14

Leotar Zvijezda
Stadion Police u Trebinju. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad). LEOTAR: Mijanovi}, ]uri}, Dre~, Rami}, ^orlija, ]erani}, Magazin, Komneni}, J. Vico, Ze~evi}, Souto. Trener: Sr|an Baji}. ZVIJEZDA: Kari}, Brkovi}, Gazibegovi}, Vasili}, Nedim Huseinba{i}, Kodro, Hamzi}, Pjani} (Savi}), Alimanovi}, Smajlovi}, Mati} (Nermin Huseinba{i}). Trener: Ratko Nikovi}.

Jovi}: Nada se prestanku ki{e

Sarajevo ide u goste lideru Lige

Mehmed Janjo{: U Mostar bez imperativa
Ekipa oslabljena neigranjem D`akmi}a, Rizvanovi}a, Nikitovi}a, Lu{ni~ki}a i Emira Janjo{a
Pobjedom nad ^elikom izmijenjeni tim Sarajeva probio je led u proljetnoj polusezoni pa na ve~era{nji megdan s najboljom ekipom Lige Zrinjskim ide bez mnogo optere}enja, znaju}i da }e bilo kakav plijen iz Mostara dobro do}i ekipi u borbi za evropske pozicije. Poraz ne bi pretjerano te{ko pao ekipi s Ko{eva, ipak je rije~ o protivniku koji gazi sve pred sobom. Podatak da je Sarajevo jedini tim koji je jesenas razbio Zrinjski (3:0), daje bordo momcima ohrabrenje. - Idemo favoritu, ekipi koja je najja~a i najbolja u dr`avi. Trener Jovi} fenomenalno je sve ukomponovao. Jaki su na svim pozicijama. Jednostavno, ne znam odakle ne vreba opasnost. Ipak, idemo da igramo bez imperativa, da vidimo koliko mo`emo i kakvi su dometi ove mlade ekipe - ka`e trener Mehmed Janjo{. Sarajevo putuje Zrinjskom li{eno usluga D`akmi}a i Rizva-

Ora{je Borac
Stadion Goal u Ora{ju. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i). ORA[JE: L. Koba{, Mi{kovi}, M. Peji}, G. @ivkovi}, Aleksi}, A. Vidovi}, I. Peji}, Bartolovi}, Halilovi}, A. @ivkovi}, \uri}. Trener: @eljko Baoti}. BORAC: Star~evi}, Stupar, Kolarov, Petri}, Puziga}a, Mil. Babi}, Ljubojevi}, Vranje{, Bilbija (Jandri}), Ra{evi}, Kajkut. Trener: Vlado Jagodi}.

^ELIK: Bilobrk, Jur~evi}, Zahirovi}, Markovi}, Moranjki}, Puri}, Duro, @unior (Juri}), [abi}, Had`i}, Kapetan (Jamak). Trener: Marin Bloudek. [IROKI BRIJEG: Bandovi}, Bo`i}, Zurak, Topi}, Bari{i}, Flavio, Vagner, Aleksandre, Martinovi}, [ili}, Bubalo. Trener: Ivan Katalini}.

@eljezni~ar Vele`
Stadion Grbavica u Sarajevu. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka). @ELJEZNI^AR: [ehi}, Baji}, Mulali}, Cocali}, Muharemovi} (Sadikovi}), Bekri}, [imi}, Rov~anin, Pelak (Bu~an), M. Be{lija (Red`epi), Stani}. Trener: Demir Hoti}. VELE@: Efendi}, Kadi}, Kadri}, Zaimovi}, Kazazi}, Durakovi}, ^oli}, Jugo, Majki}, Velagi}, Obad. Trener: Abdulah Ibrakovi}.

Zrinjski Sarajevo
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Sudija: Ognjen Valji} (Banja Luka). ZRINJSKI: Melher, Nikoli}, D`idi}, Ivankovi}, @ur`inov, Musa, Serdaru{i}, Selimovi}, \uri}, @i`ovi}, Kordi}. Trener: Dragan Jovi}. SARAJEVO: Alaim, ^omor (Pand`a), Belo{evi}, Torlak, Mohar, Maksumi}, Dudo, Ihrtijarevi}, Hiro{, Muminovi}, Had`i} (Jahovi}). Trener: Mehmed Janjo{.

Lakta{i Modri~a M.
Gradski stadion u Lakta{ima. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je). LAKTA[I: Uro{evi}, Sekuli}, Baji}, Raca, ]ori}, Milo{evi}, Miki}, Raji}, Stjepanovi}, D`afi}, Muji} (Novakovi}). Trener: Lazo Jovani}. MODRI^A MAXIMA: Had`i|ulbi}, Vasi}, Miljkovi}, Vasiljevi}, Jolovi}, Bogi~evi}, Staji}, Radulovi}, Savi}, Stoki}, Kujund`i}. Trener: Zoran ]urguz.

Janjo{: Idemo vidjeti kakvi su dometi na{e mlade ekipe

novi}a, koji se jo{ nisu oporavili od povreda, a pridru`ili su im se i Nikitovi} i Lu{ni~ki}. Kada se zna da je Emir Janjo{ dobio protiv ^elika karton koji ga {alje na hla|enje, lako je zaklju~iti da }e

strategu Sarajeva najve}i problem biti da sastavi odbranu. Mogu}e je da u takvoj situaciji Mehmed Janjo{ pru`i priliku ^omoru i Moharu, a da Dudom M. T. poja~a vezni red.

^elik [iroki Brijeg
Stadion Bilino polje u Zenici. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka).

Leotar doma}in Zvijezdi
Leotar }e u me~u sa Zvijezdom, u kojem `eli novu pobjedu, nastupiti bez Radovi}a (crveni karton), Todorovi}a (`uti karton) i [e{lije (povreda). Brazilac Souto @unior (Junior) dobio je certifikat i tako stekao pravo nastupa. - S nova tri boda napravili bismo dobar posao i prekora~ili crtu na sredini tabele, pre{li bismo na onu sigurniju polovinu. Bit }e te{ko, jer je Zvijezda veoma jak protivnik - ka`e trener Sr|an Baji}. Ekipa Ratka Ninkovi}a putuje u Hercegovinu oslabljena za povrije|enog Jusi}a i „kartonirane“ De. li}a, ]ori}a i Babi}a. M. P - D`. D.

Sa @uniorom do novih bodova Stigao Ivan ]irko
Uprava Slavije anga`irala je Ivana ]irku, biv{eg fudbalera OFK Beograd. On je jesenas igrao na pozajmici za Mladost iz Apatina, a prethodno je bio ~lan Hajduka iz Kule. Nema sumnje da }e dolaskom iskusnog 31-godi{njeg stopera odbrana dobiti mnogo. ]irak }e ve} protiv Travnika biti u kombiG. I. naciji za sastav.

Slavija poja~ala odbranu

^elik bez mnogo izbora protiv [irokog Brijega

Zahirovi}: Uz pomo} navija~a do pobjede
Zeni~ani }e nastupiti bez ~etvorice
Nakon slabe igre i poraza protiv Sarajeva, nogometa{i ^elika danas protiv [irokog Brijega nemaju izbora. Zbog ~injenice da su Zeni~ani na granici donjeg dijela i sredine tabele, pobjeda u ovom me~u name}e se sada kao imperativ. Trener Marin Bloudek, zbog tri `uta kartona, ne mo`e ra~unati na Igora Jan~evskog i Almira Hasanovi}a. Zbog bolova u le|ima, najvjerovatnije, ne}e igrati ni Armin Kapetan, dok se Fil D`ekson (Phil Jackson) jo{ nije oporavio. - Najva`nije je da smo spremni i dobro motivisani te da smo svjesni va`nosti utakmice. Na{a pobjeda nema alternativu iako je [iroki vrlo kvalitetan i tim za svaki respekt. No, i mi imamo svoje adute i, {to je vrlo va`no, igramo pred

74

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

sport

GRBAVICA @eljezni~ar uo~i prve utakmice na svom terenu

Vele` nema {ta tra`iti
Sr|an Stani} optimista uo~i duela s ekipom iz Mostara
Prvu utakmicu u 2009. godini pred svojim navija~ima fudbaleri @eljezni~ara odigrat }e danas s Vele`om, koji se gr~evito bori za opstanak. Kako bi odredio prvih 11 za ovu utakmicu, trener Demir Hoti} imat }e slatke muke s obzirom na to da ima na raspolaganju skoro sve igra~e, izuzev Memi{evi}a, koji je isklju~en u Tuzli. Jo{ nije izvjesno ho}e li nastupiti Mirsad Be{lija, koji je zbog gripe tokom sedmice propustio nekoliko treninga, te da li }e Hoti} u prvi tim vratiti Albina Pelaka. Na treninzima je uigravano nekoliko postavki, ali je taktika jasna - napadi od prve minute i lov na uvjerljivu pobjedu pred svojim navija~ima. Jedan od fudbalera koji su zacementirali mjesto u ekipi je Sr|an Stani}, koji nije imao mnogo prilika u prvom dijelu Premijer lige. Stani} se nametnuo Hoti}u na treninzima, a igrao je na pozicijama napada~a i ofanzivnog veznog. - Sigurno je da }emo igrati

Zahirovi} u pro{lom me~u sa [irokim

[irokobrije`ani `ele po{teno su|enje
Nogometa{i [irokog Brijega ponovno su gosti Bilinog polja, gdje su se pro{le jeseni doga|ale nemile scene. Na Pecari se jo{ sje}aju sudije Du{ka Pekije, koji je doslovno pokrao [irokobrije`ane, a poslije se ispostavilo da su ih ti bodovi ko{tali titule. Trener [irokog Brijega Ivan Katalini} o dana{njem susretu ka`e: svojim navija~ima, kojima moramo pru`iti malo radosti i odu`iti im se zbog slabog izdanja u pro{lom kolu. Nadam se samo da }e do}i u - Doma}inu gori pod nogama, ali i nama su bodovi od velike va`nosti za ispunjavanje evropskih ambicija. Za razliku od prethodnog gostovanja na Bilinom polju, ovog puta o~ekujem po{teno su|enje i normalne uvjete za igru. Ako bude tako, mo`emo dobiti, jer smo bolja D. K. mom~ad. velikom broju i pomo}i nam da pobijedimo kako bismo krenuli prema gornjem dijelu tabele ka`e junior Adnan Zahirovi}, koji }e danas na poziciji stopera

Stani} (bijeli dres): Moramo pobijediti

izuzetno ofanzivno, presingom na zadnju liniju Vele`a, jer jednostavno, moramo pobijediti. Tuzlu smo ve} zaboravili, tamo, jednostavno, nije mogu}e pobijediti ia-

ko smo bili bolji od Slobode. Vele` cijenimo, znamo da su im bodovi izuzetno bitni, ali se gosti na Grbavici nemaju ~emu nadati Z. [. optimista je Stani}.

Vele` oslabljen na Grbavici

„Ro|eni“ bez Stoiljkova i Baki}a
Vele` je na startu proljetnog dijela prvenstva uknji`io tri va`na boda protiv Lakta{a i danas na Grbavicu sti`e potpuno rastere}en. Trener Abdulah Ibrakovi} u me~u sa @eljezni~arom ne mo`e ra~unati na povrije|ene Zvezdana Stoiljkova i @arka Baki}a. - Znamo da nas o~ekuje te{ka utakmica, ali u Sarajevo dolazimo rastere}eni. Pritisak }e biti na doma}im fudbalerima. Za nas svaki bod s gostuju}ih terena mo`e zna~iti opstanak u dru{tvu najboljih tako da }emo u~initi sve kako bismo ostali nepoF I. . ra`eni - poru~io je Ibrakovi}.

Lakta{i igraju sa Modri~om Maximom

Doma}ini optimisti, „Uljari“ `ele prekid posta u gostima
Lakta{i u me~u sa Modri~om Maximom `ele prvu proljetnu pobjedu. Stoper Darko Raca s dosta optimizma gleda na dana{nji me~. - Pobjedom `elimo obradovati i sebe i navija~e. Igramo kompletni i u~init }emo sve da do|emo do bodova - kazao je iskusni Raca. Modri~ani }e u svom devetom ovosezonskom gostovanju poku{ati do}i do prvog boda. Adut im je ~injenica da je trener „Uljara“ Zoran ]urguz u prva tri jesenja kola predvodio Lakta{e tako da dobro poznaje snagu doma}ina Modri~ana. Z. V. - S. M.
Ibrakovi}: Dolazimo rastere}eni

Afera u slovenskom fudbalu

Ora{ani do~ekuju Borac

Namje{ten me~ u Ptuju?
Fudbalski savez Slovenije (NZS) zatra`io je istragu policije zbog mogu}eg namje{tanja prvenstvene utakmice Drava - Hit Gorica, prenosi slovenska televizija. U 49. minuti susreta u Ptuju, koji je zavr{en rezultatom 2:2, sudija Peter [art dosudio je sporni penal za Dravu, a trener Gorice Primo` Gliha izjavio je da je prije utakmice dobio anonimni poziv u kojem je upozoren na takvu mogu}nost. U saop}enju NZS-a navedeno je da korupciji nema mjesta u fudbalu i da je prioritet istra`iti da li je, zaista, utjecano na ishod me(E. J.) ~a.

„Labudovi“ oslabljeni, gosti na popravnom
Ora{ani }e dana{nji me~ protiv banjalu~kog Borca u}i bez trojice standardnih prvotimaca. U ekipi ne}e biti ozlije|enih Mire Klai}a i Admira Joldi}a te Zlatka Miki}a, koji ne}e mo}i nastupiti zbog tri javne opomene. „Labudovi“ }e biti ja~i za Antu Klai}a. Borac }e, nakon doma}eg poraza od Zrinjskog, biti na popravnom u Ora{ju. Trener Vlado Jagodi} pri`eljkuje prekid negativne tradicije i podjelu bodova.
N. Tr. - S. K.

Austrijanci izabrali novog selektora

Predsjednik Lacija Klaudio Lotito (Claudio) osu|en je na dvije godine zatvora zbog nelegalnog poslovanja s dionicama kluba. Lotito je osu|en jer je rimskom poduzetniku Robertu Mecaromi (Mezzaroma) 2005. godine omogu}io da ilegalno posta-

Konstantini zamjena Lotitu dvije godine zatvora za Briknera
Predsjednik Lacija nelegalno poslovao
ne vlasnik 14,61 posto dionica rimskog kluba. Presuda je iznenadila ne samo Lotita nego i tu`ioca, jer nije tra`io tako o{tru kaznu. Mecaromi je osu|en na godinu i osam mjeseci zatvora, a obojica su ka`njena i nov~ano - Lotito sa 65.000, a Meca(M. T.) roma sa 55.000 eura. Ditmar Konstantini (Dietmar Constantini) novi je selektor austrijske reprezentacije, na ~ijoj }e klupi zamijeniti Karela Briknera (Bruckner), koji je prije tri dana podnio ostavku. Konstantini je do sada dva puta radio kao privremeni selektor Austrije: od oktobra do novembra 1991., kao i u novembru 1992. godine. Konstantini }e debitirati 1. aprila u me~u kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. godine (M. T.) protiv Rumunije.
Konstantini: Debi protiv Rumunije

sport

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

75

EURONOGOMET Dosta vatre na Pirinejima

Mo`e li Atletiko pomo}i Barci?
U gradskom derbiju Real }e poku{ati ostvariti 11. pobjedu zaredom D`eko i Misimovi} do~ekuju Karlsrue
U jednom trenutku izgledalo je da je bitnije pitanje kada }e Barcelona nego da li }e osvojiti naslov prvaka [panije u nogometu. No, s nizom od tri utakmice bez pobjede prednost Katalonaca u odnosu na Real Madrid istopila se s 12 na svega ~etiri boda i Primera kao da po~inje ispo~etka. Madri|ani, nakon deset pobjeda zaredom, danas igraju s gradskim rivalom Atletikom, dok }e Barcelona ugostiti Atletik iz Bilbaa, s kojim }e se sastati i u finalu {panskog Kupa kralja.
Ozborn-Paradajz: Prva pobjeda u karijeri
(Foto: AFP)

Skija{i vozili spust u Kvitfjelu

Ozborn-Paradajz iznenadio favorite
Kana|anin Manuel OzbornParadajz (Osborne-Paradis) ostvario je prvu pobjedu u karijeri u Svjetskom kupu nakon {to je u ju~era{njem spustu u norve{kom Kvitfjelu iznenadio sve favorite i trijumfovao s vremenom od jedne minute i 47,09 sekundi. Drugo mjesto pripalo je Austrijancu Mihaelu Valhoferu (Michael Walchhofer), a tre}i je bio Norve`anin Aksel Lund Svindal. Vode}i u Svjetskom kupu, Hrvat Ivica Kosteli} zauzeo je tek 36. mjesto pa sada dijeli prvo mjesto sa Austrijancem Benjaminom Rajhom (Raich), koji je u Norve{koj bio 29. Rezultati: 1. Manuel OzbornParadajz (Kanada) 1:47,09, 2. Mi(Foto: AFP)

Bajernovi problemi
Atletiko je pro{log vikenda gubio s 0:2, a zatim preokrenuo na 4:3 protiv Barce, a takvo izdanje `eli ponoviti i na Bernabeu. Gosti nisu slavili u gradskim derbijima od 1999. godine, {to `ele prekinuti i, ujedno, pomo}i Barceloni da do|e do daha. Njema~ki prvak Bajern sa sve ve}im problemima do~ekuje Hanover. Nakon eliminacije iz Kupa od Bajera iz Leverkuzena, Bavarci }e protiv Hanovera mo`da igr-

Pjani}: Lion tra`i osvetu protiv Lila

hael Valhofer (Austrija) 1:47,40, 3. Aksel Lund Svindal (Norve{ka) 1:47,46, 4. Andrej Jerman (Slovenija) 1:47,57, 5. Robi Dikson (Kanada) 1:47,60, 6. Verner Hel (Italija) 1:47,70, 7. D`on Ku~era (Kanada) 1:47,83, 8. Peter Fil (Italija) 1:47,89, 9. Adrijen Teo (Francuska) 1:47,90, 10. Erik Gaj (Kanada) 1:47,92... Poredak u spustu: Mihael Valhofer (Austrija) 390 bodova, Didije Defago ([vicarska) 313, Klaus Krol (Austrija) 295... Generalni poredak u Svjetskom kupu: Ivica Kosteli} (Hrvatska) i Benjamin Rajh (Austrija) po 837, Aksel Lund Svindal (Norve{ka) 811, @an-Baptist Gran` (I. S.) (Francuska) 777...

Verder, a Edin D`eko, Zvjezdan Misimovi} i ostali „Vukovi“ Volfsburga doma}ini su Karlsrueu.

Parovi i satnica
Engleska
Subota, FA kup, ~etvrtfinale: Koventri - ^elzi (13.30 sati), Fulam - Man~ester junajted (18.15). Prvenstvo, 28. kolo: Sanderlend - Totenhem. Nedjelja, FA kup, peto kolo: Arsenal - Barnli (14.30); ~etvrtfinale: Everton - Midlsbro (17). rusija (D) (15.30). Nedjelja: Arminija - Ajntraht, Bajer - Bohum (17).

su veoma male pa timu @ozea Murinja (Jose Mourinho) ostaje da sedam bodova prednosti na ~elu Serije A poku{a sa~uvati ili Le Man, Grenobl - Kaen, Lorijen - PS@, Marsej - Valensijen, Nica - Monako, Tuluz - Bordo (19), Lil - Lion (21). Nedjelja: Le Avr - So{o, Ren Okser (17), Sent Etjen - Nant (21).

Utrka veleslaloma{ica u Ofter{vangu

[panija
Parovi 26. kola: Subota: Barcelona - Atletik Bilbao, Real Madrid - Atletiko Madrid (20), Viljareal - Espanjol (22). Nedjelja: Deportivo - Rasing, Majorka - Betis, Osasuna - Sporting, Numansija - Valensija, Rekreativo - Valjadolid (17), Sevilja - Almerija (19), Hetafe - Malaga (21).

Italija
Parovi 27. kola: Subota: Roma Udineze (16), \enova - Inter (18), Torino - Juventus (20.30). Nedjelja: Milan - Atalanta, Bolonja - Sampdorija, Katanija - Sijena, Kjevo - Kaljari, Fiorentina Palermo, Le~e - Re|ina, Napoli Lacio. pove}ati u \enovi, kod ekipe koja, upravo uz „Neroazure“, jedina nema poraz na svom terenu. Drugoplasirani Juventus odigrat }e gradski derbi s Torinom. U Engleskoj su na programu utakmica FA kupa i zaostali prvenstveni me~ izme|u Sanderlenda i Totenhema.
(I. S.)

Njema~ka
Parovi 23. kola: Sino}: [alke Keln. Subota: Hofenhajm - Verder, Borusija (M) - Hamburg, Bajern Hanover, Energi - Herta, Volfsburg - Karlsrue, [tutgart - Boati bez trija iz veznog reda - Riberija, Tima Borovskog (Borowski) i Bastijana [vajn{tajgera (Bastian Schweinsteiger). Lider Bundeslige, berlinska Herta gostuje kod Energija i `eli pove}ati prednost od jednog boda u odnosu na Hamburg. Hofenhajm na{ih Sejada Salihovi}a i Vedada Ibi{evi}a, koji su van stroja zbog povreda, do~ekuje

Francuska
Parovi 27. kola: Subota: Nansi Nogometa{i Liona sigurno se `ele osvetiti Lilu za poraz od 2:3 u Kupu Francuske, a tim Miralema Pjani}a za to ve} ima priliku ovog vikenda u utakmici koja }e biti odigrana na Stad de Fransu.

Cetel: Odli~na druga vo`nja

(Foto: AFP)

Katrin Cetel nadomak malog kristalnog globusa
Austrijanka Katrin Cetel (Kathrin Zettel) ju~er je u njema~kom Ofter{vangu ostvarila ~etvrtu ovosezonsku pobjedu u Svjetskom kupu veleslaloma{ica i tako stigla nadomak malog kristalnog globusa u toj disciplini. Katrin Cetel do{la je do pobjede zahvaljuju}i izvanrednoj drugoj vo`nji pa je kolegicu iz reprezentacije Elizabet Gergl (Elisabeth Goergl) nadma{ila za 12 stotinki. Tre}e mesto pripalo je Finkinji Tanji Poutijainen. Uo~i posljednjeg veleslaloma sezone Cetel ima 469 bodova, 41 vi{e od Poutijainen. Njih su dvije jedine konkurentkinje za osvajanje malog kristalnog globusa. Amerikanka Lindzi Von (Lindsey Vonn) osvojila je osmo mjesto i time se jo{ vi{e pribli`ila tituli u Svjetskom kupu. Rezultat: 1. Katrin Cetel (Austrija) 2:36,48, 2. Elizabet Gergl (Austrija) 2:36,60, 3. Tanja Poutijainen (Finska) 2:37,00, 4. Tina Maze (Slovenija) 2:37,26, 5. Deniz Karbon (Italija) 2:37,76, 6. Viktorija Regensburg (Njema~ka) 2:38,07, 7. Manuela Melg (Italija) 2:38,26, 8. Lindzi Von (SAD) 2:38,33, 9. Katrin Helcl (Njema~ka) 2:38,38, 10. Fabijen Suter ([vicarska) 2:38,55... Poredak Svjetskog kupa u veleslalomu: Katrin Cetel (Austrija) 469 bodova, Tanja Poutijainen (Finska) 428, Elizabet Gergl (Austrija) 297... Generalni poredak Svjetskog kupa: Lindzi Von (SAD) 1.588, Marija Ri{ (Njema~ka) 1.174, Anja Person ([ved(I. S.) ska) 990...

Inter u \enovi
[anse Intera da osvoji Ligu prvaka i italijanski Kup trenutno

Smjena trenera na klupi sofijskog CSKA

Penev zamijenio Peneva
Aktuelni bugarski nogometni prvak CSKA iz Sofije smijenio je trenera Dimitra Peneva i na njegovo mjesto postavio Ljuboslava Peneva. Razlog smjene le`i u ispadanju iz ~etvrtfinala bugarskog Kupa, u kojem je CSKA u srijedu pora`en kod ku}e na jedanaesterce od Pirina s 3:5 nakon {to je rezultat poslije produ`etaka bio 1:1. Nakon zimske pauze, bugarsko prvenstvo nastavilo se u petak utakmicama 16. kola. Nakon 15 odigranih kola, CSKA zauzima drugo mjesto na tabeli sa bodom manje od gradskog rivala Levskog. Novi trener Ljuboslav Penev (42) poznati je biv{i napada~ bugarske reprezentacije u kojoj je ~inio tandem sa Hristom Stoi~kovom. Za vrijeme karijere igrao je u brojnim {panskim klubovima, Valensiji, Atletiko Madridu, Komposteli i Selti. Najdublji trag ostavio je u Valensiji, za koju je izme|u 1989. i 1995. postigao 101 gol u {panskom prve(Is. ].) nstvu.

76

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

sport

RUKOMET Selektor Demirovi} objavio spisak za Srbiju

Odbrana klju~ dobrog rezultata
Had`ime{i}: Pripreme pri kraju

Pripreme za teniski „BH Telecom Indoor 2009“

Desno krilo Krivaje Deni Veli} jedino je novo ime u odnosu na posljednje kvalifikacione me~eve
Na jednoj od najposje}enijih konferencija za medije u prostorijama Rukometnog saveza BiH selektor Halid Demirovi} objavio je ju~er kona~ni spisak igra~a koji }e biti u konkurenciji za kvalifikacione me~eve protiv Srbije 19. marta u Skenderiji i 22. u ni{kom ^airu. Jedino novo ime u odnosu na ranije zvani~ne me~eve je Deni Veli}, mladi igra~ Krivaje iz Zavidovi}a.

eh Lukas Rosol prvi nosilac
Prvi nosilac teniskog turnira „Sarajevo Open“, koji ove godine nosi naziv „BH Telecom Indoor 2009“, bit }e Lukas Rosol iz ^e{ke, trenutno 158. igra~ svijeta prema najnovijoj ATP listi, kazao nam je direktor turnira Senad Had`ime{i}. - Pripreme su u zavr{noj fazi i do sada smo ispunili ve}inu obaveza. U subotu }emo u Zetri postaviti novu podlogu na jednom terenu da vidimo kako }e se pona{ati, jer to radimo prvi put. Imamo jo{ dosta vremena za zavr{ne pripreme da turnir bude na zavidnom nivou. Ove godine organizaciono smo oti{li korak dalje u odnosu na prethodne, a zadovoljeni su i svi kriteriji ATP-a ka`e Had`ime{i}. Osim Rosola, u Zetri }e nastupiti dosta poznatih teniskih imena. - Na turniru }e gro igra~a biti oni koji su na ATP listi plasirani izme|u 150. i 300. mjesta. Imamo i jednu prijavu za u~e{}e iz Venecuele - dodao je Had`ime{i}. Ovogodi{nji, Sedmi „Sarajevo Open“ bit }e odigran u Zetri od 21. do 29. marta za nagradni fond Is. ]. od 30.000 eura.

Detaljna analiza
- Odlu~ili smo da pozovemo Denija Veli}a s obzirom na to da je mlad igra~ koji ima izuzetnu perspektivu pa }e utakmice sa Srbijom i njemu poslu`iti da osjeti takmi~arsku atmosferu i dobije na iskustvu. Bio je sa nama na turniru u Danskoj i pokazao da posjeduje kvalitet za reprezentaciju - obrazlo`io je svoju odluku Halid Demirovi}. Iako je jo{ 12 dana do utakmice, selektor je izgledao samouvjereno kada je rije~ o susretu sa Srbijancima. Referirao je novinarima kao da }e se spomenuti me~ igrati ve} za dan ili dva. - Ova utakmica ve} sada plijeni veliku pa`nju, kao {to je bilo i za o~ekivati. Primijetio sam da i mediji lagano po~inju najavljivati ovaj veliki susret i jasno je da zato i mi, koji razmi{ljamo o terenu, ve} trebamo imati neku sliku. Stoga smo, kada je rije~ o pripremi ove utakmice, ve}inu detalja isplanirali. Detaljno sam analizirao Srbiju te aspekte igre na kojima mi trebamo poraditi. Preostalo je da to na treninzima i odradimo - kazao je Demirovi} te nastavio o rivalu:

Problemi uo~i teniskog susreta [panija - Srbija

Demirovi}: Srbija ima izuzetnu vanjsku liniju

(Foto: F. Fo~o)

Ulaznice i navija~ka pjesma
Prema rije~ima generalnog sekretara Rukometnog saveza BiH Smaje Kara~i}a, ulaznica za me~ u slobodnoj prodaji mo`da uop}e i ne}e biti. - Na internet-stranicu RSBiH stavili smo obavje{tenje o tome na koji se na~in mo`e do}i do ulaznica, a to je isklju~ivo putem rezervacija, bilo preko interneta, bilo telefonski. - Srbija je veoma jaka reprezentacija, sa izuzetnom vanjskom, puca~kom linijom. No, kao {to posti`u mnogo golova, isto tako ih mnogo i primaju. Prema mom mi{ljenju, mi u napadu ne bismo trebali imati problema. Izvjesno je da }e odbrana biti klju~ dobrog rezultata. Ve} sada imamo ogroman broj zainteresiranih tako da postoji mogu}nost da ulaznica uop}e ne bude u slobodnoj prodaji. U najboljem slu~aju, odre|eni broj ulaznica pustit }emo u prodaju na dan me~a. Tako|er, snimljena je i navija~ka pjesma, koju }e, najvjerovatnije, Halid Be{li} promovirati na utakmici. vati od ovih susreta, Demirovi} je rekao: - Moramo vjerovati da mo`emo do pobjede u Sarajevu. Iako su oba me~a bitna, nama, u su{tini, odgovara da iz dva susreta uzmemo dva boda, a idealno bi bilo da, u slu~aju polovi~nog uspjeha, ostvarimo bolju gol-razliku - zaklju~io je selektor. Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 16. mart. A. ^ULI]

O{te}ena tribina na stadionu u Benidormu

(Foto: AFP)

Popis igra~a
GOLMANI: Enid Tahirovi}, Adnan [abanovi}, Neboj{a Grahovica; KRILA: Vuka{in Stojanovi}, Bakir Buljugija, Adnan Ja{ki}, Eldin Hajdarevi}, Deni Veli}; PIVOTI: Muhamed Toromanovi}, Vladislav Veselinov; BEKOVI: Mirsad Terzi}, Ivan Divkovi}, Damir Doborac, Adnan Harmandi}, Darko Martinovi}, Branislav Obradovi}.

Vjetar odgodio prve me~eve za danas
Organizatori me~a prvog kola Svjetske grupe Dejvis kupa [panija - Srbija, koji je ju~er odgo|en, jer je olujni vjetar o{tetio tribine na stadionu u Benidormu, izjavili su da }e u najkra}em mogu}em roku izvr{iti popravke i omogu}iti odr`avanje me~a. Glavni sudija me~a Soren Frimel izjavio je da, prema pravilima Dejvis kupa, me~ mo`e biti prolongiran do utorka. On je odbacio mogu}nost da doma}in bude ka`njen automatskim gubitkom me~a rezultatom 5:0 zbog toga {to teren ne ispunjava uvjete. Prva dva singla odgo|ena su za 24 sata, odnosno za danas, dok je dubl prolongiran za ne(Is. ].) djelju.

Bolja gol-razlika
Na pitanje ~emu su mo`emo nadati i {ta bismo trebali o~eki-

^etvrtfinale Kupa BiH za rukometa{e
Kupa BiH za mu{karce. Branilac naslova i prvak BiH Bosna SO, nakon neugodnog remija s Gora`dem, danas putuje na megdan Grada~cu. Dana{nji doma}in gostovao je u Sarajevu prije dva kola u okviru Premijer lige i pru`io solidnu partiju. Parovi: Danas: BANJA LUKA: Borac - Konjuh (18 sati), VISOKO: Bosna Prevent - Izvi|a~ MI Group (19), GORA@DE: Gora`de - Sloga (19), GRADA^AC: Grada~ac - Bosna SO (19). Revan{-utakmiA. ^. ce na rasporedu su 24. i 25. aprila.

Pripreme `enske juniorske reprezentacije
Evropsko prvenstvo, i u drugom prijateljskom susretu `enska juniorska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine (U-19) savladala je odgovaraju}u selekciju Makedonije s 29:19 (13:6). Prvi susret, koji je odrigan u utorak, bh. juniorke rije{ile su u svoju korist s 30:29 (13:12). Naredno okupljanje zakazano je za 26. i 27. mart, kada je predvi|eno odigravanje jo{ jedne kontrolne utakmice. Kvalifikacioni turnir za EP igrat }e se od 9. do 13. aprila u Sarajevu, a pored na{e selekcije, u ~etvrtoj grupi su i ekipe Srbije, Crne Gore i Islanda. (A. ^.)

Prvenstvo BiH u stonom tenisu

Bosna na programu prvi ~etvrtfinalni susreti Na{e uvjerljive protiv Makedonki SO gostuje Grada~cu Danas su U sklopu priprema za nastup u kvalifikacijama za

Za titule u Vogo{}i
Za naslov prvaka Bosne i Hercegovine u pojedina~noj konkurenciji i parovima najbolji bh. stonoteniseri (po 32 u mu{koj i `enskoj konkurenciji) borit }e se danas i sutra u Vogo{}i. Takmi~enje u Sportskoj dvorani u Vogo{}i oba dana po~inje u 10 sati. Za favorite va`e Sr|an Mili~evi} (Vogo{}a) i Vladimir Ivanek (Bosnnam) u mu{koj te Dragana Ivelji} (Prijedor) i Majda Prole (Kreka) u `enskoj koE. J. nkurenciji.

sport

Dnevni avaz, subota, 7. mart/o`ujak 2009.

77

Doma}ini slavili u NBA

Idu}e godine i bh. klubovi borit }e se za Euroligu
Regionalno takmi~enje dobit }e dva mjesta u kvalifikacijama u sezoni 2010/2011
Dva kluba iz regionalne NLB lige u~estvovat }e u kvalifikacijama za Euroligu u sezoni 2010/2011 i jo{ tri }e igrati u Eurokupu (biv{i ULEB kup), saop}eno je predsta-

Dva susreta NBA lige odigrana su u no}i s ~etvrtka na petak po na{em vremenu, a u oba su slavili doma}i ko{arka{i. „Str{ljenovi“ su u Nju Orleansu sa 104:88 savladali Dalas. Za to je najvi{e zaslu`an bio Kris Pol (Chris Paul) s 27 poena i 15 asistencija, dok je njegov saigra~ Dejvid Vest (David West) upisao 19 poena i 10 skokova. Prvo ime pora`enih Maveriksa bio je Dirk Novicki (Nowitzki) s 27 poena i sedam skokova. Karmelo Entoni (Carmelo Anthony) je s 38 poena predvodio Denver, koji je na svom parketu nadigrao Portland (106:90). Najefikasniji kod Blejzersa bio je Brendon Roj (Brandon Roy) sa (I. S.) 22 poena.

(Foto: Reuters)

KO[ARKA Odr`an sastanak NLB lige u Ljubljani

„Str{ljenovi“ izboli Dalas

Vest u prodoru: Postigao 19 poena

Bosna oslabljena protiv Cibone Pored Gorana Ikoni}a,
Elvira Ov~ine i Seida Hajri}a, koji ne}e biti u timu u sutra{njem me~u protiv Cibone, pod upitnikom su nastupi Ivana Ivanovi}a, Nikole Vu~urovi}a i Aldina Majstori}a. Kemal Avdi} }e, vjerovatno, biti u postavi, a zbog nedavnog prijeloma nosne kosti, nastupit }e sa maskom za lice. - Pitanje je koliko }e igra~a biti u sastavu. Jednom od posljednjih treninga prisustvovala su samo devetorica - izjavio je trener Bosne Vlada Vukoi~i}.

Rekord Eurolige prema posjeti

Vi{e od 22.000 gledalaca na me~u Partizan - Panatinaikos
Imamovi}: Osam klubova u Evropi

vnicima klubova na ju~era{njem sastanku NLB lige u Ljubljani. Predsjednik KK Bosna ASA BH Telecom Nihad Imamovi} ka`e da su time stvorene realne {anse da se i bh. timovi bore za

Tabela
Parovi 24. kola NLB lige: Subota: ZAGREB: Zagreb - FMP (18 sati), BEOGRAD: Partizan Split (18), ZADAR: Zadar - Crvena zvezda (20), VR[AC: Hemofarm - Union Olimpija (20.15), Nedjelja: SARAJEVO: Bosna ASA BH Telecom - Cibona (16.15), PODGORICA: Krka - Budu}nost (18), DOM@ALE: Helios Vojvodina (18.30).
1. Partizan 2. C. zvezda 3. Cibona 4. Hemofarm 5. Zadar 6. Budu}nost 7. FMP 8. Bosna 9. Olimpija 10. Split 11. Krka 12. Zagreb 13. Helios 14. Vojvodina 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 18 17 16 15 13 10 10 9 9 7 6 6 4 2 5 6 7 8 10 13 13 14 14 16 17 17 19 1739:1557 1792:1695 1863:1728 1851:1777 1921:1730 1786:1741 1837:1832 1778:1811 1759:1777 1660:1764 1648:1806 1736:1849 1639:1761 1746:1927 44 41 40 39 38 36 33 33 32 32 30 29 29 27

plasman u dva najja~a evropska klupska takmi~enja. - U~e{}e u kvalifikacijama za Euroligu dobit }e dvije dr`ave s najboljim koeficijentom pobjeda u sezoni 2009/2010, a poredak na tabeli odredit }e u~esnike Eurokupa. Uz tri euroliga{ka mjesta, koje ve} imaju Srbija, Hrvatska i Slovenija, otvara se mogu}nost nastupa ~ak osam klubova iz NLB lige u Evropi. Bito je naglasiti da klubovi koji ne pro|u kvalifikacije, nastavljaju takmi~enje u Eurokupu - ka`e Imamovi}. [to se ti~e idu}e sezone, NLB }e, vjerovatno, dobiti jedno mjesto u euroliga{kim kvalifikacijama i najmanje dva u Eurokupu. Imamovi} je potvrdio da je Bosna, uz Zadar i Crvenu zvezdu, kandidat za doma}ina ovogodi{njeg finalnog turnira. Odluku }e krajem marta donijeti rukovoE. J. dstvo Lige.

U utakmicama 5. kola Eurolige za ko{arka{e pala je odluka o svih osam ~etvrtfinalista. Pored tri kluba za koje nastupaju bh. reprezentativci, a to su {panski Tau keramika (Mirza Teletovi}) i Barcelona (Nihad \edovi}) te italijanski Montepaski (Henri Domerkant), plasman me|u osam kolo prije kraja osigurali su jo{ Real Madrid ([panija), Olimpijakos i Panatinaikos (Gr~ka), Partizan (Srbija) i aktuelni prvak CSKA (Rusija). U 5. kolu pao je i rekord prema najve}oj posjeti na jednoj eur-

oliga{koj utakmici. Susretu u Beogradskoj areni izme|u Partizana i Panatinaikosa prisustvovalo je ~ak 22.567 gledalaca. Prethodni rekord (18.500) ostvaren je 2006. godine u me~u izme|u Panatinaikosa i Tau keramike u Atini. Rezultati: Olimpijakos - Armani Milano 84:81, Alba - Makabi 70:76, Partizan - Panatinaikos 63:56, Montepaski - Cibona 86:70, CSKA - Fenerbah~e Ulker 77:60, Prokom Tau keramika 72:92, Barcelona - Real 90:79, Unikaha - Lotomatika (E. J.) 99:64.

Kup BiH za ko{arka{ice

^elik protiv @elje za finale
Zenica je doma}in finalnog turnira Bosne i Hercegovine za ko{arka{ice. Danas u prvom polufinalu igrat }e branilac naslova Mladi Kraji{nik i Neimarstvo (16 sati), a potom doma}in ^elik i @eljezni~ar (18). Finale je u neE. J. djelju u 17 sati.

Hercegovac ostao bez pleja

Kastratovi} u Novoj Gorici
Plejmejker Darko Kastratovi} napustio je Hercegovac nakon {to je s upravom bile}kog kluba sporazumno raskinuo saradnju i priklju~io se slovenskoj ekipi Nova Gorica. Kastratovi} je otputovao u Sloveniju na poziv trenera Dragana Va{~anina, koji je prije ~etiri godine vodio bile}ke ko{arka{e, a Novu Goricu poku{ava spasiti od [. A. ispadanja iz Prve lige.

[iroki Eronet gostuje u Mostaru

Vrankovi}: Zrinjski }e pasti i tre}i put
U samo 15 dana ko{arka{i [irokog Eroneta po drugi put gostuju kod Zrinjskog u Mostaru. Ovog puta je rije~ o derbiju 23. kola Lige 13 Prvenstva BiH, koji nema ve}i rezultatski zna~aj, ali s obzirom na sve {to se doga|alo na utakmici Kupa ([iroki slavio u burnoj zavr{nici), o~ekuje se zanimljiv duel. - Ne bih se vra}ao na Kup, samo }u re}i da smo zaslu`eno dobili. Vi{e me interesira predstoje}i susret. Znam da ne}e biti lako, ali ako ponovimo igru iz pro{log kola protiv Leotara, Zrinjski }e pasti i

Igokea u Grudama Parovi 23. kola Lige 13 (7.
mart): MOSTAR: Zrinjski HTM - [iroki Eronet (17.30 sati), GRUDE: Grude - Igokea Partizan (18), TREBINJE: SL IAT Leotar - Slavija (19), BANJA LUKA: Borac Nektar - Posu{je (20), ZENICA: Vitez - Hercegovac (20). Slobodni su Mladost i Sloboda Dita.

tre}i put ove sezone - ka`e trener [irokog Josip Vrankovi}. Nakon otkaza beku Karlosu Morbanu (Carlos) i dolaska Gorana Vrbanca na posudbu iz Cibone, na Pecaru bi trebao sti}i i centar Ivan Grgat (211 centimetara). Nekada{nji hrvatski reprezentativac ve} je potpisao ugovor, ali }e u [iroki Brijeg doputovati naredne sedmice nakon {to zavr{i obaveze prema kiparskom Ahileasu. @elja [irokog bio je i Branimir Longin, ali je igra~u Cibone stigla primamljivija ponuda iz [panije.

FOTO DANA

Dvoransko EP u atletici

Malki} postavio dr`avni rekord
U ju~era{njoj kvalifikacijskoj utrci na 60 metara s preponama na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Torinu bosanskohercegova~ki atleti~ar Adnan Malki} postavio je novi dr`avni rekord s vremenom od 7,96 sekundi. Ipak, Malki} se nije uspio plasirati u polufinale, {to mu je bio cilj, ali iz Atletskog saveza BiH isti~u kako je ovo dobar rezultat. Malki} je u ukupnom plasmanu me|u 27 takmi~ara zauzeo 22. mjesto.
(I. S.) Pored uzbu|enja koje nude susreti ekipa u najboljoj svjetskoj ligi za ko{arka{e NBA, na parketima {irom Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava mogu se vidjeti jo{ neke zanimljivosti, poput ove na slici s utakmice (Foto: AFP) Portland - Denver

SUBOTA 7. 3. 2009.

20.00
NOGOMET, BHT 1

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.30

RETROVIZOR

20.25

VE^ER SA EMIROM

20.25

TORINO - JUVENTUS

18.55

CENTRALNI DNEVNIK

18.55

SMOLVIL

Premijer liga BiH: Zrinjski Sarajevo

15.25
NOGOMET, FEDERALNA TV

Bundesliga: Hofenhajm - Verder
TVTK
17.00 BH VEZA, inf. program 17.30 Pjesmom o Bosni, kulturno-zabavni program 18.15 Moj dom, magazin 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svjetla cirkusa 20.05 Modna pista zabavni program 21.00 Ledena `etva, film 22.30 Bonaventura, porodi~ni magazin 23.00 Na kraju dana 23.10 Koncert: @eljko Samard`i} 00.30 Znaci i brojevi, emisija o astrologiji

08.00 Tribunal 08.30 Moj slon, igrani film za djecu 09.55 Ofterschwang: SP u alpskom skijanju: Slalom (`), 1. utrka, prijenos 10.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 11.15 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Retrovizor, muzi~ki program, r. 12.45 Sportski program 12.55 Ofterschwang: SP u alpskom skijanju: Slalom (`), 2. utrka, prijenos 13.45 Crni talas: Plasti~na bomba, program iz kulture, 5/6 14.40 @ivot ispod crte, dokumentarni program 15.00 Supervulkan: Istina o Yellowstoneu, strani dokumentarni program 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Sanderlend - Totenhem Hotspur, prijenos 18.00 Netaknuta priroda Evrope, strana dokumentarna serija, 4/4 18.50 Ozie Boo, animirana serija 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.30 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Nogomet: Premijer liga BiH: Zrinjski - Sarajevo, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.15 Laku no} i sretno, ameri~ki igrani film 23.45 Klasi~ni albumi: The Who, 2/24 00.35 San ljetne no}i, britanski igrani film 02.00 Pregled programa za nedjelju

07.00 Turizam plus, r. 08.00 Vijesti 08.05 @ivot u divljini: Kariba - jezero legende, strani dokumentarni program, 17. dio 08.30 Marvi Hamer 08.55 [trumfovi 09.20 Slon Ben`amin 09.45 Nodi 09.55 Mali {lager 2006. 10.20 Garfield 11.00 Svi mrze Krisa, humoristi~ka serija, 1. epizoda 11.25 Autovizija, emisija o automobilizmu 12.00 Vijesti 12.05 Mozaik religija, vjerski program 12.30 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 26. epizoda, r. 13.15 Vrijeme je za bebe - Porodica Fisovi}, dokumentarni reality serijal, r. 13.45 Dje~aci Pavlove ulice, italijanska mini serija 1. dio /S/ 15.22 Nato~i za ligu prvaka - Petrol, reporta`a 15.25 Nogomet: Bundesliga: Hofenhajm - Verder B, prijenos 16.15 Vijesti 17.25 Monk, igrana serija, 5. epizoda 18.17 Dnevnik, najava 18.20 Biografije: Tajkuni - Bill Gates, strana dokumentarna serija, 2. epizoda 19.10 Nody, program za djecu 19.20 Zvrk, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.05 Dnevnik D: Gost Sulejman Tihi} 20.25 Ve~er sa Emirom, tok-{ou 21.45 Sjaj u o~ima, srbijanski igrani film /S/ 23.30 Vijesti 23.40 Rimini, Rimini, italijanski igrani film /RP/ 01.40 Jazz in action Zdenka Kova~i~ek, muzi~ki program, 1. dio 02.25 Pregled programa za nedjelju

06.50 Pepeljuga, 249/361, teen sapunica, r. 07.40 Pepeljuga, 250/361, teen sapunica, r. 08.30 Pepeljuga, 251/361, teen sapunica, r. 09.20 Pepeljuga, 252/361, teen sapunica, r. 10.10 NBA Regular Season: L.A. Lakers - Phoenix, snimak utakmice 12.10 NBA Action 18/36, sportski program 12.40 Dru{tvo znanja 31/34, dokumentarna emisija 13.10 Zvijezde sa zvijezdama, zabavni program 15.10 Mimohod, tok-{ou 16.10 Princ iz Bel Aira 44/73, humoristi~na serija, r. 16.40 Ukradeno ljeto, film 18.20 Odred za ~isto}u, 49/59, zabavni program 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, muzi~ki program 20.00 Serija A, pregled kola 20.25 Serija A: Torino Juventus, direktan prijenos 22.30 Kako ja ka`em, film 00.20 Ludi spoj, 4/21, zabavni program 00.50 Serija A: Torino Juventus, snimak utakmice 02.50 NBA Regular Season: L.A.Lejkers - Feniks, snimak utakmice

08.00 Dobro jutro BiH, jutarnji program 10.00 Franklin, crtani film, Mre`a plus 11.20 Autoklub 11.45 Bistro BiH 12.10 Biometeorolo{ka prognoza 12.11 Shrek, igrani film 13.40 Vremenska prognoza 13.45 Crno-bijeli svijet, vanjsko-politi~ki magazin 14.15 Dokumentarni program 14.45 FBI Files, dokumentarni program, Mre`a plus 15.50 Super zmaj, igrani film, Mre`a plus 17.30 ]ao taxi, igrani film, Mre`a plus 18.55 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em Stanje na putevima Ski report Bioprognoza 20.12 [panska liga. Real Madrid Atletiko Madrid, sportski program, Mre`a plus 22.00 Zlate mi!, zabavni program 23.00 Odmori se zaslu`io si, igrana serija, Mre`a plus 23.50 Vijesti, Mre`a plus 23.55 Sport centar, Mre`a plus 00.00 Trava, igrana serija, 23. epizoda, Mre`a plus 00.35 Vremenska prognoza 00.37 Opasnost ispod mora, igrani film

07.00 Zauvijek zaljubljeni, r. 08.00 Zoro, serija, r. 08.55 Vremenska prognoza 09.00 Balkan net 10.00 Istra`iva~i, film (Explorers) 1985 12.00 Info top 12.10 Sarajevo on line 12.20 Made in Banja Luka 12.30 War at Home / Rat u ku}i, serija 13.00 Da pre|emo na ti, r. 14.00 Info top 14.10 Gold music 15.50 Info top 16.00 Zoro, serija 17.00 Show time 18.30 Info top 18.45 Vremenska prognoza 18.50 Ski report 18.55 Smolvil 20.00 Mala sestra Velikog brata 21.00 Zvijezde Granda 23.30 Ma~evalac, film (Swordsman) 1992 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka 01.50 Grand show, r.

20.00 Real Madrid - Atletico, sportski program 23.00 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija 23.50 Vijesti 00.00 Trava, igrana serija

23.00 00.00 00.50 01.00 01.55 02.00

Muzi~ki SMS Muzi~ka linija Dok.-revijalni program Va{ DJ TOP VIJESTI Muzi~ka linija

18.00 19.30 20.00 21.30 22.30

TV Gora`de
19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 Dnevnik Cobra, serija 2/22 Igrani film Dnevnik, r. Saga o McGregorovima, serija, 36. ep.

TV Visoko
19.30 20.05 20.30 21.20 Dnevnik FTV Sje}anja Svijet tajni Kup BiH za rukometa{e 1/4 finala: Bosna Prevent (V) - Izvi|a~ (snimak) 22.40 TV strane 23.30 Satelitski program

Zagrljaj ljepote Dnevnik HRT Narodno veselje Vesna Kljaji} u`ivo No}na mora, @eljko Malnar 00.00 No}ni program

20.50 Mali oglasi, TV izlog 21.00 BH veza: Tragovi na du{i, igrani film 22.30 Obavje{tenja, tu`na sje}anja 23.00 Vijesti, r. 23.10 Plima `ivota, serija

18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

HIT TV
19.00 20.00 20.40 21.05 Iz dana u dan Autoshop magazin Emisija - Bonaventura Folk show, muzi~ka emisija 23.00 Trend setter, muzi~ka emisija 23.50 Tri minuta

TV Travnik
19.00 19.30 20.00 21.30 23.00 Dnevnik TV Travnik Muzi~ki program Igrani film Igrani film Dnevnik TV Travnik (r.)

TV Kakanj
19.30 Dnevnik FTV, informativni program 20.00 Vijesti IC, inf. program 20.25 Potraga, film 22.00 Lea Parker, serija 23.00 Autovizija 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

TV USK
19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Gradovi svijeta 4/14, dokum. program 20.05 Coctail music 21.00 Igrani film 22.35 Vijesti 22.40 Bonaventura 23.10 SMS, ~estitke i pozdravi

TV Bugojno
18.55 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em Sje}anja 20.00 Real Madrid - Atletico Madrid, sportski program 23.00 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija 23.50 Vijesti 00.00 Trava, igrana serija

BN
19.30 BN monitor 20.05 Vitafon zvuk koji lije~i 20.30 Nijesmo mi od ju~e, humoristi~ka serija 21.00 Glot frket, zabavna emisija 22.25 Mega sound 23.30 Laurel Canyon, film 01.05 Ljilja zauvijek, film 03.20 Mladi Adam, film

NTV Amna Te{anj
19.00 20.00 20.05 20.30 Muzi~ki SMS TOP VIJESTI Dokumentarni program TV VIKEND, kontakt program

TV KISS
17.00 Benediktanska Hrvatska, vra}anje po~ecima 17.30 Frizeland, reporta`a

TV Mostar
17.30 ]ao taxi, igrani film 19.00 Centralni dnevnik

TV Zenica
19.00 Vijesti 19.30 TV d`uboks 20.00 Dokumentarni program

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub N. Geographic MTV Adria RTL PRO 7

22.00
FILM, NOVA TV

20.05

SELO GORI...

20.00 U@IVO: RUKOMET

20.00 SAMO POBJEDA JE VA@NA

15.30 U@IVO: BUNDESLIGA

19.00 CHARLEY BOORMAN

16.00 FRANZ FERDINAND WEEKEND

20.15 NJEMA^KA TRA@I SUPERZVIJEZDU

20.15 U@IVO: TV TOTAL WOK

18.00 Trendseter, muzi~ki program 18.45 Total tenis 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, TV serija, 35/50 21.00 Beovizija 2009, polufinale, prijenos 23.35 Vijesti 23.40 Ciklus Gorana Markovi}a: Ve} vi|eno, film

15.00 U@IVO: Nordijske kombinacije 16.00 U@IVO: Ski skokovi 18.00 Atletika 20.00 U@IVO: Rukomet: Siudad Real THW Kil 21.30 Boks 23.30 Autotrke 00.00 Reli 00.30 Ski skokovi

13.00 U@IVO: Tenis: Dejvis kup 16.25 Hokej na ledu 16.55 Samo pobjeda je va`an 17.55 U@IVO: Fudbal 20.00 Samo pobjeda je va`na 21.00 DSF dokumentarac 22.00 Smek daun 23.00 Ultimate Fighting 00.00 Sportski klipovi

15.30 U@IVO: Bundesliga: M’gladbah Hamburg 17.30 Francuska liga - preview 18.15 U@IVO: FA Cup: Fulhem Man. junajted 20.00 U@IVO: Belgijska liga: Anderleht Varegem 22.00 U@IVO: Portugalska liga: Leksoes - Porto

19.00 Charley Boorman: Svim sredstvima 20.00 Istra`ivanje planete Zemlje 21.00 Istra`ivanje planete Zemlje 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Istra`ivanje planete Zemlje

16.00 Franz Ferdinand Weekend Zane Meets 17.00 Top 5 od 5 17.30 Fresh/ New 18.00 Adria Top 20 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 So 90’S Info 21.30 Music Mix

17.45 Njema~ka tra`i superzvijezdu, magazin 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 U@IVO: Njema~ka tra`i superzvijezdu 22.15 ^etiri samca 22.45 Lo{e djevojke 23.15 U@IVO: Njema~ka tra`i superzvijezdu 23.55 Upps

14.20 Kako sam upoznao tvoju mamu, serija 15.05 Sta`isti, serija 16.15 O~ajne ku}anice, serija 17.10 Model i nakaza 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 U@IVO: TV total Wok - WM 00.15 Ne jo{ jedan film o tinejd`erima, film 01.30 Forsaken, film

Posljednja legija
Mira je ro|ena u porodici ratnika u Kerali u Indiji. Bila je tako dobra u borila~kim vje{tinama i samoodbrani da ju je {panski kralj poslao u Konstantinopol. Dobila je zadatak pomo}i rimskom zapovjedniku.. Uloge: Kolin Firt, Ben Kingsli, Ai{varia Rai, Kevin Mekid Reditelj: Dag Lefler

SUBOTA 7. 3. 2009.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: U svakom slu~aju, imate razloga za sre}u i zadovoljstvo. Voljena osoba pokazat }e vam ko21. III - 20. IV liko vas voli. Posao: Mogu}i su nenadani tro{kovi. To }e omesti planove. Ipak, ne brinite previ{e, sa~ekajte dolaze}u priliku. Zdravlje: Pozitivne promjene.
OVAN

20.05

BROJEVI

23.20

BLADE

22.20

JOSIPA LISAC

20.00

BOURNEOV IDENTITET

08.00 08.10 08.55 09.00 10.00 10.05 10.35 11.00 11.30 12.00 12.15 12.40 13.05 13.10 14.40 15.05 15.50 16.10 17.00 17.05 18.00 18.25 19.30 19.55 20.05 21.00 23.30 23.45 01.20 02.05

Vijesti Jutro u Srpskoj - Br~ko Top {op Pjesmarica - emisija narodne muzike Vijesti [umska {kola, program za djecu, 29. i 30. epizoda Garfild, crtana serija, 111. epizoda Operacija Trijumf - dame su izabrale... - reporta`a Za.druga - emisija za mlade, repriza Vijesti Pravoslavlje - vjerski program Rije~ vjere - vjerski program Top {op [tikla, zabavni program, repriza Slavni parovi - Alfred Hi~kok i Tipi Hedren, dokumentarni program, 33/50 Brojevi, serija, 23/84 Zaple{imo zajedno!, zabavni program, 1/7 Kreni u prirodu, zabavni program, 3/10 Vijesti Mali ekran, otvoreni program Pri~a o Mir Jam, reporta`a Hilandar - 5 godina poslije, dokumentarni program Dnevnik Sport Brojevi, serija, 24/84 Beovizija 2009, 1/2 finalni program, 3/10 Info profil Bez izlaza, film Kreni u prirodu, zabavni program, 3/10 Spava}u kad umrem, film

07.45 TV kalendar 08.00 Vijesti 08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: \avolov vrt, ameri~ki film (97’)* 09.55 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Ku}ni ljubimci 10.50 Veterani mira, emisija za branitelje 11.55 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Opijeni ljubavlju, telenovela* 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.10 Duhovni izazovi 14.45 Reporteri: Sna`na Rusija?* 15.55 Euromagazin 16.30 Vijesti 16.39 Vrijeme sutra 16.40 Hrvatska kulturna ba{tina: Slavonske crkve stra`arnice 17.00 Svirci moji, glazbena emisija 17.45 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.50 U istom loncu, kulinarski show 18.35 TV Bingo Show 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 EVERGREEN - Opatija 2009. 22.10 Mamutica, kriminalisti~ka serija* 22.55 Burzovno izvje{}e* 23.00 Dnevnik 3 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Blade: Trinity, ameri~ki film (18) (109’)* 01.10 Filmski maraton: Milijun razloga, ameri~ki film (12) (81’)* 02.30 Filmski maraton: Bijele la`i, ameri~ki film (12) (87’)* 04.00 Reporteri: Sna`na Rusija?* 05.05 Opijeni ljubavlju, telenovela* 05.50 Skica za portret

06.30 TEST 06.45 Najava programa 06.50 Disneyjevi crti}i: [iljo i sportovi* 07.10 Disneyjevi crti}i: Kuzco - careva nova {kola* 07.40 Na kraju ulice 08.05 Danica i kornja~a 08.10 ^arobna plo~a u~imo engleski 08.25 Navrh jezika: Sir i vrhnje 08.35 Kokice* 08.50 Parlaonica 09.45 Briljanteen 10.35 Dr. Who 3., serija za djecu* 11.20 Kvitfjell: Svjetski SKI KUP - spust (M), prijenos 12.40 Jazz za po~etnike (5/9) 13.15 KS automagazin 13.50 Pore~: Tenis, Davis Cup: Hrvatska ^ile, prijenos 17.30 Rukomet, LP: CO Zagreb - Celje, emisija 17.40 Rukomet, LP: CO Zagreb - Celje, prijenos 19.15 Rukomet, LP: CO Zagreb - Celje, emisija 19.20 Torino: Atletika EP u dvorani, snimka 19.50 Ve~eras... 19.55 Ko{arka, NLB liga: Zadar - Crvena zvezda, prijenos 21.45 Lepu mamu ima{, dokumentarni film 22.20 Josipa Lisac: @ivim po svome 23.35 Sportske vijesti 23.40 No} u kazali{tu: Seviljski brija~ 01.50 TV raspored

06.30 Code lyoko, crtana serija 07.00 Superheroj Spiderman, crtana serija 07.20 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 07.35 Pocoyo, crtana serija 07.55 Roary, crtana serija 08.10 Dora istra`uje, crtana serija 08.35 Ezo TV, tarot show 09.35 Nova lova, TV igra 11.00 ^arobnice, serija 11.55 Smallville, serija 12.50 Provjereno, informativni magazin 13.50 Sekunde do katastrofe, serija 14.50 Farma, reality show 17.05 Vijesti 17.15 Kod Ane, kulinarski show 18.00 Ne zaboravi stihove, glazbeni kviz 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Bourneov identitet, igrani film 22.00 Posljednja legija, igrani film 23.40 Spartan, igrani film 01.30 Ku}a u susjedstvu, igrani film (12)* 03.00 Opasan brak, igrani film (12)* 04.30 Tajanstveni nestanak, igrani film 06.00 Sekunde do katastrofe, serija 07.10 Kraj programa

Ljubav: Va{a iznenadna `elja za slobodom i samo}om stavit }e na isku{enje va{u vezu. Znate 21.IV - 22.V {ta dalje. Posao: Jedan iznenadni, honorarni posao, pomo}i }e vam da zaradite i obnovite finansijske zalihe. Zdravlje: Tr~anje je odli~an lijek za kondiciju.
BLIZANCI Ljubav: Ako ste u dugoj vezi, obuzet }e vas neo-

BIK

doljiva `elja za slobodom i promjenom. Osje}anja su na isku{enju. Posao: U porastu je koncentracija i `elja za sticanjem znanja ili za napredovanjem. To vas odu{evljava. Zdravlje: Preosjetljivi ste. Ljubav: Dosada i monotonija su vam nepoznati RAK pojmovi. Slijede susreti, uzbu|enja, pa i nova ljubav. 23.VI - 22.VII Posao: Imate priliku za pove}anu zaradu. Oprez, jer se iznenada mo`e i istopiti, zbog pove}anih tro{kova. Zdravlje: Ni{ta ne}e naru{iti optimizam. Ljubav: Tra`eni ste i rado vi|eni u svakom druLAV {tvu. Jedan razgovor unijet }e promjene u va{ emotivni `ivot. 23.VII - 22.VIII Posao: Zapo~inje mnogo povoljniji period. Osvje`eni ste novim poletom i mogu}nostima za napredovanje. Zdravlje: Promijenite ne{to i u izgledu.
23.V - 22.VI

Ljubav: Ako je pone{to i krenulo u ne`eljenom pravcu, ne o~ajavajte. Uskoro }ete u`ivati u ljubavnoj sre}i. 23.VIII - 22.IX Posao: Finansijska situacija je relativno dobra. Ipak, mogu vas iznenaditi nepla}eni ra~uni ili neplanirani tro{ak. Zdravlje: Porlazna glavobolja. Ljubav: U odnos sa partnerom kao da se uvla~i VAGA monotonija. Hitno potra`ite izlaz, ako `elite sa~uvati vezu. 23.IX - 22.X Posao: Mogu}e je da kasnite sa rokovima. To nije samo va{a gre{ka. Ipak, oprez u razgovoru sa kolegama. Zdravlje: Obavite kontrolu, kao treba.
DJEVICA [KORPIJA Ljubav: Niko ne mo`e udovoljiti va{im visokim kr-

22.30
FILM, OBN

Kako ja ka`em
Samohrana majka Defne Vajlder uspje{no je podigla tri k}erke. To, naravno, nije dovoljno, pa Defne nastoji upravljati njihovim `ivotima i nakon {to su se osamostalile. Najgore je pro{la nezahvalna, najmla|a Mili, kojoj majka nastoji prona}i mu{karca. Mama najbolje zna {ta njenoj k}erki treba te joj ugovara spoj s gospodinom savr{enim, pre{u}uju}i joj podatak da ga je na{la preko oglasa. Uloge: Dajan Kiton, Mendi Mur, Gebriel Maht Reditelj: Majkl Leman

22.15 Laku no} i sretno
FILM, BHT 1
Edvard R. Marov je predani TV novinar koji javnosti `eli predstaviti provjerene ~injenice, a izbje}i svaku vrstu la`i i naga|anja. Marov i njegovo osoblje bore se protiv korporativnih i sponzorskih uvjeta, te istra`uju la`i i zastra{uju}u taktiku senatora Mekartija tokom njegovog poznatog „lova na vje{tice“. Nakon {to Marov u svom TV prilogu otvoreno prozove zloglasnog Mekartija, slijedi senatorov odgovor. Uloge: Dejvid Stratairn, D`ord` Kluni, Robert Dauni Jr. Reditelj: D`ord` Kluni

iterijima. Posljedica toga mo`e biti osje}aj usamljenosti. Posao: U ovom trenutku, najva`nije je da rije{ite zaostale poslove. Tek potom planirate ne{to novo. Zdravlje: Samouvjerenost je poljuljana.
23.X - 22.XI

shva}ate da ste se u ne~emu zavaravali i to vas boli. 23.XI-22.XII Posao: Ako pri`eljkujete promjene, radije pri~ekajte naredni period. Tada }e sve krenuti novim, boljim tokom. Zdravlje: Zasjenit }ete sve u svojoj blizini. Ljubav: [to prije shvatite gdje le`i izvor problema, ve}i su izgledi da }ete ih i rije{iti. Malo se distancirajte. 23.XII-21.I Posao: Finansijska situacija nije problemati~na. Uz osmijeh, do}i }ete do zaklju~ka da je briga bila pretjerana. Zdravlje: Razmi{ljajte o rekreaciji.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Ako prepirku sa partnerom ne mo`ete izb-

STRIJELAC Ljubav: Osje}ate se izgubljeno. Ne snalazite se,

Monk

17.25
FEDERALNA TV
Monk odlazi u hotel u Kaliforniji da bi posjetio mjesto gdje su on i Trudi bili za vrijeme medenog mjeseca. No, uskoro biva uvu~en u ~udnu situaciju. U hotelu je gost nestao, a niko ga se ne sje}a osim, ~ini se, Monka.

20.12
MRE@A PLUS

SERIJA

NOGOMET

[panska liga: Real Madrid Atletiko Madrid

je}i, barem rije{ite probleme koji vas gnjave, mo`da danima. Posao: Finansijska situacija postaje pomalo napeta. Pokazat }e se da vam novac brzo prolaziti kroz ruke. Zdravlje: Zaboraviti na prepreke.
22.I-19.II

Ljubav: Ako `elite ne{to novo i skladno, u~inite prvi korak i to bez odlaganja. Veliki su izgledi da 20.II-2O.III uspijete. Posao: Postoji {ansa za novi posao, To }e vas osobito razveseliti ako ste nezaposleni. Ne povjeravajte se svakome. Zdravlje: Vi{e se odmarajte.

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Edina Kalamuji}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Pelosi se sastala s glumcem

Pit u Kongresu
VA[INGTON - Glumac Bred Pit posjetio je Kapitol Hil kako bi poku{ao dobiti podr{ku Kongresa za svoj humanitarni projekt „Make It Right“. Cilj projekta je osigurati `rtvama uragana Katrina jeftine i prihvatljive ku}e. Bijela ku}a potvrdila je da je Pit iza zatvorenih vrata razgovarao s predsjednikom Barakom Obamom, a glumac se sastao i s predstavnicom Kongresa Nensi Pelosi i vo|om senatske ve}ine Harijem Ridom.

Paltrou: Ni{ta nije lako kao {to izgleda

$4#- 6' #- <# )8+0'6
@ivot je kompliciran i uvijek ima stvari koje treba rje{avati, kazala je glumica
NJUJORK - Glumica Gvinet Platrou (Gwyneth Paltrow) progovorila je o svom braku s Krisom Martinom (Chris), ocijeniv{i ga te{kim i kompliciranim. Par ima dvoje djece i u braku je od 2003. godine, a u medijima su dosad odbijali pri~ati o privatnom `ivotu ili se zajedno pojaviti u javnosti. Paltrou je za ameri~ki ~asopis „Life&Style“ nakon vi{egodi{nje medijske {utnje ipak odlu~ila progovoriti o `ivotu s Krisom. - Te{ko je! Ni{ta nije lako kao {to izgleda. @ivot je kompliciran i uvijek ima stvari koje treba rje{avati. Evo, on je oti{ao u Australiju, a ja sam do{la u Njujork. To je ne{to s ~im se moramo pomiriti. Brutalno smo iskreni jedno prema drugom. Pa ~ak i ako za deset godina ne budemo zajedno, mislit }u o nama kao o porodici - kazala je oskarovka.

Oskarovka prvi put progovorila o porodi~nom `ivotu

Cijena 1,8 miliona dolara

Aukcija Gandijevih stvari
NJUJORK - Nekoliko li~nih stvari koje su pripadale indijskom borcu za slobodu Mahatmi Gandiju prodato je za 1,8 miliona dolara indijskom biznismenu koji ih planira pokloniti domovini. Prodava~ Gandijevih li~nih stari - ~uvenih nao~ala, para pohabanih ko`nih sandala, d`epnog sata i metalne ~inije i tanjira - poku{ao je u posljednjem trenutku povu}i predmete s aukcije nakon protesta Indije, ali nije uspio. Predmete je kupila kompanija „Antiquorum Auctioneers“.

Prva dama kuhala u restoranu
VA[INGTON - Mi{el Obama bila je glavna zvijezda u kuhinji restorana „Miriam“, koji je nekoliko ulica udaljen od Bijele ku}e. Pozvali su je kao go{}u kako bi skuhala ru~ak za goste. Prva dama pokazala se kao vrsna kuharica. Pripremila je ri`oto od gljiva i vo}nu salatu. Poslu`ila je goste i dozvolila im da je fotografiraju za uspomenu. Za to vrijeme predsjednik Barak Obama, za kojeg mediji pi{u da je osijedio u posljednje vrijeme, bio je na va`nim sastancima povezanim s recesijom. K}erke Malija (10) i Sa{a (7) igrale su se na igrali{tu ispred Ovalnog ureda.

Iskosa

Rastro{na vjerenica
Iznena|eni Mendelson na ulici

Ministru zelena te~nost u lice
LONDON - Jedna `ena bacila je ju~er u znak protesta zelenu te~nost u lice britanskom ministru za poslovanje Piteru Mendelsonu dok je dolazio na sastanak u centru Londona. Lejla Din i udru`enje „Glupa planeta“ tako su izrazili protest zbog vladine licemjerne politike prema klimatskim promjenama. - Ne znam ta~no za{to je ovo u~inila, po{to je bila suvi{e zauzeta bacanjem ne~ega poput zelene supe u moje lice, pa nije rekla zbog ~ega protestira - izjavio je kasnije Mendelson. Vlada je u januaru odobrila plan o {irenju aerodroma „Heathrow“ dodavanjem tre}e piste, {to je nai{lo na osude aktivista za za{titu okoline.

BE^ - Nakon {to je njegova vjerenica isplanirala glamurozno vjen~anje, jedan o~ajni Austrijanac oplja~kao je ~etiri banke da bi osigurao dovoljno novca. Ukupno je ukrao 330.000 eura. Me|utim, njegovoj vjerenici koja je pozvala 500 gostiju, naru~ila „Chanelovu“ vjen~anicu, novu limuzinu i uplatila medeni mjesec na Karibima, ni to nije bilo dovoljno. Ahmed Bojer tada je krenuo u petu plja~ku i naletio na policajca u civilu koji ga je uhapsio.

Obama pripremila ri`oto i vo}nu salatu