www.glassrpske.

com

Petak
24. jun 2011.

Broj 12.551 Godina LXVIII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA
SRBIJA 30 dinara

VIJESTI

Kuki} bez podr{ke za mandatara za Savjet ministara
странa 3

SVIJET

Srpski banditi ukrali nakit Evite Peron
странa 17

SPORT

Novak \okovi} i Ana Ivanovi} gaze redom na Vimbldonu
странa 52

Policija kod Srpca otkrila Dragana Paraviwu, osumwi~enog za otmicu Antonije Bili} iz Hrvatske
FOTO: V. STOJAKOVI]

Vlada RS odobrila novac za pomo} preduze}ima i nezaposlenima

ZA BJEGUNCEM tragali policajci sa psima i dugim cijevima

Za zapo{qavawe i izvoz 5,26 miliona maraka
Odobreno 2,96 miliona KM za deset firmi koje ostvaruju izvoz, a pogo|ene su elementarnim nepogodama ili drugim izuzetnim doga|ajima. Odobreno 2,3 miliona KM za 25 preduze}a koja }e zaposliti 926 radnika странa 10
Policija u selu Dowi Sr|evi}i

POTRAGA ZA OTMI^AREM DJEVOJKE
странa 2 Paraviwu u Dowim Sr|evi}ima otkrila policijska patrola, ali im je umakao u {umu na planini Motajica Policija uhapsila Paraviwinu suprugu Milijanu i ujaka Jakoba Vidovi}a kod kojeg su do{li iz Hrvatske
Eksperti u regionu {okirani "slu~ajem Ba{i}", koji nije usamqen primjer u BiH

DANAS

Preko puta gradske uprave, kod spomenika 12 zvjezdica u Bawaluci

OBA i sama ~ini krivi~no djelo
Na`alost, Muhidin Ba{i} nije jedini primjer. Vahid Alagi} i Zijad Lanxo, osumwi~eni za zlo~ine nad Srbima u Kowicu, rade u SIPA, a Alagi} je ~ak na~elnik Odjeqewa za za{titu svjedoka странa 5
Goran Petrovi}

Lova~ki dom "Zmijawe" ni~e u strogom centru
Nosilac gra|evinske dozvole Lova~ko udru`ewe "Zmijawe". Novi poslovno-stambeni objekat koji grade "Bosna impeks" i "Brdo promet" ima}e prizemqe i tri sprata. Lovci }e dobiti kancelarije, a investitori stanove странa 18

2 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Milorad Dodik i Bernard Bajer

Profesor Zlatko Lagumxija nadma{io je svog asistenta sa fakulteta, direktora "Elektroprivrede BiH", koji je u intervjuu FTV-u uspio ~ak 75 puta da izgovori rije~ "zna~i". Lagumxija je koristio rije~ "ja" i to vjerovali ili ne 82 puta tokom intervjua.

Policija kod Srpca otkrila bjegunca Dragana Paraviwu
FOTO: V. STOJAKOVI]

Kqu~no odr`avawe mira i stabilnosti
BAWALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je ju~e u Bawaluci komandantu EUFORa u BiH Bernardu Bajeru za dosada{wu korektnu saradwu i neutralan stav koji EUFOR ima u BiH, javile su agencije. - Dodik je naglasio da je za BiH kqu~no {to se odr`ava mir i stabilnost i {to ne postoji {ansa da se takva situacija promijeni - saop{teno je iz Kabineta predsjednika Srpske. Predsjednik RS upoznao je generala Bajera sa aktuelnim pitawima u RS i BiH.

Dragan Paraviwa

Policijska akcija u Srpcu

Milorad Dodik

FOTO: GLAS SRPSKE

Majkl Tejtam, britanski ambasador

Niko ne}e BiH predlagati rje{ewa
SARAJEVO - Ne mo`emo, niti imamo namjeru da predla `e mo rje {ewa za BiH, jer je to posao politi~kih lidera u zemqi, poru~io je ju~e ambasador Velike Britanije u BiH Majkl Tejtam, prenijele su agencije. - @eqeli bismo {to prije da vidimo vlast na nivou BiH ko ja ima po li ti ~ki kapacitet i voqu da sprovede neophodne reforme i zemqu pribli`i ~lanstvu u EU. Ve li ka Bri ta ni ja os ta}e trajno i ~vrsto opredijeqena za podr{ku suverenitetu i teritorijalnom in te gri te tu BiH uz pu nu im ple men ta ci ju i po {ti vawe Dejtonskog sporazuma - istakao je Tejtam koji je u Sarajevu razgovarao sa lide ri ma SDA Su lej ma nom Ti hi }em i SDP-a Zlat kom Lagumyijom.

Potraga za otmi~arem djevojke iz Hrvatske
Paraviwu u Dowim Sr|evi}ima kod Srpca otkrila policijska patrola, ali im je umakao u {umu. Policija uhapsila wegovu suprugu Milijanu i ujaka Jakoba Vidovi}a kod kojeg su do{li iz Hrvatske
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Parlament BiH

Sjednica Doma naroda 29. juna
SARAJEVO - Sjednica Doma naroda Parlamenta BiH zakazana je za 29. jun, odlu~io je ju~e Pro{ireni kolegijum ovog doma, javile su agencije. Izborom Ogwena Tadi}a iz reda srpskog naroda za predsjedavaju}eg, a Dragana ^ovi}a iz reda hrvatskog i Sulejmana Tihi}a iz reda bo{wa~kog naroda za wegove zamjenike, te formirawem sva tri kluba naroda, u Sarajevu je 9. juna konstituisan Dom naroda. U Sarajevu je ju~e zasjedao i Kolegijum Doma naroda koji je usaglasio izbor ~lanova u stalne komisije Doma naroda i zajedni~ke komisije Parlamentarne skup{tine BiH, saop{teno je iz Parlamenta BiH.

www.glassrpske.com
Investitore iz na{e zemqe ne tjera samo lo{a politi~ka situacija. Veliki udio u tome imaju uslovi koji se pred wih postavqaju ~im do|u da se raspituju za mogu}nost ulagawa, dok im zemqe iz regiona nude brojne povlastice. slavko79zemljak@blic.net Srpski predstavnici u institucijama BiH vi{e ni po koju cijenu ne smiju dozvoliti da budu preglasani. Dosta je bilo tiranije kojekakvih sarajevskih dr`avnika. ceca-banjaluka@yahoo.com

SRBAC - Dragan Paraviwa (42), koji je osumwi~en za otmicu Antonije Bili} (17) iz Drni{a u Hrvatskoj, lociran je ju~e na podru~ju Srpca, ali do zakqu~ewa ovog broja desetine policajaca koji su se dali u potragu za wim nisu ga uhapsili. Prema nezvani~nim informacijama, Paraviwu je u Dowim Sr|e vi }i ma kod Srpca ot kri la po li cij ska patrola nakon {to su dobili informacije da se on nalazi na tom podru~ju. Po li ci ja je, me |u tim, uhap si la wego vu su pru gu Milijanu i ujaka Jakoba Vidovi}a kod kojeg su ju~e do{li iz Hrvatske. - Milijana i Dragan su sjedili sa rodbinom i pili kafu. Jedan od wih je rekao da policija ide prema wima. Dragan je u tom trenutku sko~io i po~eo da bje`i. Ro|aci su ostali zate~eni budu}i da ni su zna li da ga po li ci ja tra`i - ispri~ao je jedan od mje{tana srba~kog sela. Policajci iz patrole su poku{ali da ga stignu, ali im je izmakao i nestao u {umi na obron ci ma pla ni ne Motajice. Policajci su odmah pozvali poja~awe i ubrzo se u po tra gu za Pa ra viwom ukqu~io veliki broj inspektora i policajaca sa psima, koji su stezali obru~ oko odbjeglog Paraviwe. Selo je nadli je tao i he li kop ter, a u {umi su bili brojni pripa-

dnici specijalne policije naoru`ani dugim cijevima. Por tpa rol MUP-a RS Mirna [oja rekla je da su pripadnici Policijske stani ce Srbac do {li do sa znawa da se Paraviwa nalazi na {i rem po dru ~ju mjes ta Dowi Sr|evi}i. - Policijske snage su na ovom terenu u potrazi i pozivamo lokalno stanovni{tvo da, ukoliko ga primijete, po li ci ji pru `i in for ma cije o wegovom kretawu ili pozovu telefonski broj 122 rekla je [oja.

Antonija Bili}

ZA PARAVIWOM tragali policajci sa psima i dugim cijevima
Ona je pot vrdi la da je Paraviwa visok oko 180 centimetara, ima potpuno sastavqene obrve i plave o~i, a od odje}e crnu majicu dugih rukava, crne pantalone i plave patike. Maloqetnoj tinejyerki u Hrvatskoj se izgubio svaki trag 7. juna, a sumwa se da je u{la u kamion koji je stopi-

rala. Policija vjeruje da je oteo upravo Paraviwa koji je bio voza~ kamiona u firmi "Godec beton" iz Sesveta kod Zagreba. Na dan nes tan ka ti nejyerke Paraviwa je vozio kamion kojeg su kamere snimile u blizini lokacije na ko joj je An to ni ja Bi li} posqedwi put vi|ena. Ona je u{la u kamion koji po opisu odgovara onom koji je vozio Paraviwa, a isti kamion se pojavio i u blizini mjesta na kojem je lociran posqedwi signal wenog mobilnog telefona. U tom kamionu policija je prona{la nekoliko vlasi kose koje najvjerovatnije pripa da ju nes ta loj An to ni ji.

Rodbina
Majka Dragana Paraviwe izjavila je da je ~ula da se pri~a da je wen sin oteo djevojku, ali da ne vjeruje u to. - Bila sam nedavno kod wega u Zagrebu, normalno se pona{ao i izgledao - rekla je Ru`a Paraviwa. Sestre nestale Antonije, Ana i Katarina, nisu `eljele komentarisati doga|aje u vezi sa najnovijom policijskom potragom kazav{i da za wih nema utjehe jer strahuju da im je sestra mrtva.

Pregledom kamiona, koji je spor nog da na vo zio Pa ra viwa, ustanovqeno je i da taho graf na dan nes tan ka Antonije nije bio ukqu~en, dok je prethodnih dana normalno radio. Sumwu istra`ilaca pobudio je misteriozni nestanak Paraviwe na dan kada je Antonija oteta. Paraviwa je vlasniku firme u kojoj je radio rekao da mora hitno oti}i u Srbiju, ~iji je dr`avqanin, da bi prisustvovao sahrani jednog ~lana rodbine. Paraviwa, me|utim, nije smio ulaziti u Srbiju, jer je u toj zemqi za wim raspisana po tjer ni ca zbog si lo vawa i poku{aja silovawa iz 2004. godine. Paraviwa je i u RS osumwi~en za silovawe djevojke u Is to ~nom Sa ra je vu 2005. godine i za wim je sud u Sokocu raspisao centralnu potjernicu. U po tra gu za nes ta lom djevojkom u Hrvatskoj anga`ovano je 1.300 policajaca, pripadnika gorskih slu`bi spasavawa, lovci, vatrogasci, a ispitano je 400 qudi.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 3

Filipu Vujanovi}u uru~en orden Evropskog pokreta u BiH
PODGORICA - Predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanovi}u ju~e je uru~en orden Evropskog pokreta u BiH - najvi{eg priznawa ove organizacije za poseban doprinos u procesu EU integracije, pomirewa naroda i razvoja evropskog partnerstva dr`ava regiona, javile su agencije. Tokom susreta u Podgorici sa predstavnicima Evropskog pokreta u BiH Vujanovi} je zahvalio za odlikovawe, isti~u}i da ono ima posebnu vrijednost imaju}i u vidu da je dodijeqeno i predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH Neboj{i Radmanovi}u, te predsjednicima Hrvatske i Srbije Ivi Josipovi}u i Borisu Tadi}u, ~ime se pokazuje regionalna posve}enost vrijednostima mira, razvoja i integracija.

Sjednica Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH

Kuki} bez podr{ke za mandatara
FOTO: GLAS SRPSKE

Kuki} dodatno zacementirao svoj pad neozbiqnim pristupom i izjavom da bi ukidawe entitetskog glasawa u Parlamentu BiH bilo jedno od dobrih rje{ewa, istakao Kalabi}. Protiv Kuki}a glasao sam, jer iza wegove kandidature ne stoji izborni legitimitet hrvatskog naroda, rekao Qubi}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SARAJEVO - Kandidat platforma{a za mandatara za Sa vjet mi nis ta ra BiH Slavo Kuki} ju~e nije dobio podr{ku Komisije za pripremu izbora Savjeta minista ra ko ja je odlu ~i va la o wegovoj podobnosti za mandatara. Protiv je glasalo sedam od 12 ~lanova Komisije, dok ih je pet podr`alo Kuki}a. Protiv Kuki}a glasali su svi ~lanovi Komisije iz Republike Srpske - Drago Kalabi} (SNSD), Ale ksan dra Pandurevi} (SDS), Petar Kuni} (DNS) i Vesna Krstovi}Spremo (PDP). Wima su se pridru`ili i Bo`o Qubi} (HDZ 1990.), Mato Frawi~evi} (HDZ BiH) i Beriz Belki} (Stranka za BiH). Kuki}u su podr{ku dala ~e ti ri ~la na Ko mi si je iz stranaka platforme i ~lan iz DNZ-a. Predsjedavaju}i Komisije Bo`o Qubi} rekao je da ova odluka ne obavezuje Parlament, ali da je jasno da nema ve}ine koja }e podr`ati Kuki}a. - Protiv Kuki}eve podobnosti glasao sam iz principi jel nih ra zlo ga, jer iza wegove kandidature ne stoji izborni legitimitet hrvatskog naroda, ~iju bi poziciju trebalo da zastupa - rekao je Qubi}. On je dodao da je Kuki} nepodoban i zbog toga {to je vlast u FBiH ocijenio kao legalnu i legitimnu. - Jedan od uslova za put

BiH prema EU je i zatvarawe OHR-a i realizacija paketa "pet plus dva", a jedan od wih je vladavina prava i zakona. Sto ga, ne ko ko ka `e da je vlast u FBiH legalna, ne daje mi ga ran ci je da bi bio u stawu sprovoditi i implementirati vladavinu prava i zakona, ~im ne{to {to je protivzakonito progla{ava zakoni tim - ka zao je Qubi}, dodav{i da Kuki} nije `elio da se izjasni o svom vi|ewu sudbine vojne i dr`avne imovine, iako bi, kako je istakao, mandatar o tome morao imati stav. Qubi} je najavio da bi sjednica Parlamenta na kojoj bi se poslanici izja{wavali o kandidaturi Kuki}a za mandatara trebalo da bude odr`ana u srijedu. Zamjenik predsjedavaju}eg Komisije Drago Kalabi} kazao je da se i na ju~era{woj sjednici pokazalo da je kandidovawe Kuki}a farsa koja bi trebalo da bude zavr{ena u srijedu. - Kuki} je dodatno zacementirao svoj pad neozbiqnim pristupom i izjavom da bi ukidawe entitetskog glasawa u Parlamentu BiH bilo jedno od dobrih rje{ewa. Ne shva tam da se ta kvom neo -

Slavo Kuki} dolazi na sjednicu Komisije

zbiqno{}u tra`i podr{ka iz RS - rekao je Kalabi} i dodao da je Kuki} svoju neozbiqnost pokazao i odgovorom da se u ovom momentu Savjet ministara ne bi mije{ao u ustavne promjene. Kalabi} o~ekuje da ~lanovi Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i @eqko Kom{i}, zahvaquju}i ~ijim glasovima je Kuki} predlo`en za mandatara, u sqede}em izboru kandidata "ne}e ponoviti sli~ne gre{ke".

- Od tog dvojca sva{ta je mogu}e o~ekivati. Nekada je

PARLAMENT u srijedu o kandidaturi Kuki}a
bilo neshvatqivo da Izetbegovi} podr`i biv{eg direktora Marksisti~kog centra iz Posu{ja kao najboqeg kandidata - rekao je Kalabi} i dodao da su vjerovatno neki pri`eqkivali reakciju me|u-

MATEMATIKA
Slavo Kuki}, prema najavama parlamentarnih stranaka, ne}e dobiti podr{ku SNSD-a i DNSa, PDP }e biti uzdr`an, dok iz SDS-a nisu precizirali da li }e biti uzdr`ani ili protiv. Ukoliko SDS bude glasao protiv Kuki} ne mo`e dobiti podr{ku, ali u slu~aju da bude uzdr`an Kuki} bi u drugom krugu glasawa bio izabran. Kuki}a }e podr`ati poslanici stranaka platforme, iz Saveza za boqu budu}nost su poru~ili da ne}e blokirati izbor Savjeta ministara, a u Stranci za BiH su rekli da Kuki} nema wihovu podr{ku.

narodne zajednice, ali je sve zavr{eno tragikomi~no i jadno. ^lan Ko mi si je Ma to Frawi~e vi} ka zao je da je uvjeren da Kuki} ne}e dobiti podr{ku u Parlamentu, jer je "BiH dr`ava tri konstitutivna naroda". - Vjerujem da }e Predsjedni{tvo reagovati {to prije i uputiti novi prijedlog za man da ta ra - re kao je Frawi~evi}. ^lan Komisije i jedan o kandidata za mandatara Mladen Ivankovi} Lijanovi} za blokadu konstituisawa Savjeta mi nis ta ra op tu `io je stranke iz RS jer "ucjewuju stranke platforme". Kuki} je sa sjednice Komisije iza{ao sa optimizmom uvjeren da }e dobiti podr{ku u drugom krugu glasawa u Parlamentu BiH. Rekao je da je

obezbijedio op{tu ve}inu od 22 poslanika u Parlamentu te da }e poslanici jednog broja stranaka biti suzdr`ani, te da o~ekuje nove me|ustrana~ke konsultacije. Ako Kuki} ne dobije podr{ku u Parlamentu Predsjedni{ tvo BiH mo ra }e da predlo`i novog kandidata. Na sjednici na kojoj je Kuki} pre dlo `en za man da ta ra Pred sje dni{ tvo BiH je na drugo mjesto rangiralo predsjednika Narodne stranke "Radom za boqitak" Mla de na Ivankovi}a Lijanovi}a koji je predlo`io sam sebe, a najmawe bodova dobio je kandidat dva HDZ-a Bor ja na Kri{to. Propisima nije ure|eno da li }e u slu~aju da Kuki} ne dobije podr{ku Predsjedni{tvo pre dlo `i ti sqede }eg kandidata sa liste.

Vlada spremna da pomogne institucijama kulture
BAWALUKA - Vlada Republike Srpske spremna je da pomogne institucijama kulture u svim segmentima wihovog rada, posebno kada je rije~ o unapre|ivawu programskih aktivnosti i materijalno-tehni~kom opremawu, izjavio je ju~e premijer RS Aleksandar Yombi}, prenose agencije. Tokom Yombi}evog razgovora u Bawaluci sa direktorima institucija kulture, ~iji je osniva~ Vlada RS, ocijeweno je da ove institucije, uprkos materijalnim pote{ko}ama, ostvaruju izuzetne rezultate, saop{teno je iz Biroa Vlade RS za odnose sa javno{}u. Na sastanku, kojem su prisustvovali i ministri prosvjete i kulture Anton Kasipovi} i finansija Zoran Tegeltija, razgovarano je o mogu}nostima unapre|ivawa polo`aja institucija kulture i rje{avawu problema s kojima se suo~avaju.

File: Pozitivna ocjena za dijalog o pravosu|u
SARAJEVO - Komesar za pro{irewe Evropske unije [tefan File ju~e je u Briselu pozitivno ocijenio po~etak strukturalnog dijaloga BiH i EU o re for mi pra vo su |a, pre ni je le su agencije. File je tokom razgovora sa ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em istakao mogu}nost pokretawa takvog procesa i u drugim podru~jima bitnim za pribli`avawe BiH Evropskoj uniji, saop{teno je iz Predsjedni{tva BiH. Izetbegovi} je izjavio da bi se intenzivirawem re for mskog pro ce sa u BiH otvo ri la mo gu }nost podno{ewa aplikacije za ~lanstvo BiH u EU do kraja godine.

Socijalni radnik osumwi~en za podvo|ewe
BAWALUKA - An|elko \oki} (63), socijalni radnik u bawalu~kom Centru za socijalni rad, priveden je ju~e pod sumwom da je podvodio maloqetnike, odnosno da je vrbovao i seksualno iskori{}avao dje~ake iz ugro`enih porodica. Uhap{en je ju~e u ranim jutarwim ~asovima na radnom mjestu u bawalu~kom Centru za socijalni rad. Wegove radne kolege bile su u {oku. Zajedno sa \oki}em, policija je u akciji "Sparta" privela i Igora Ra~i}a i Milivoja Goli}a, koji su tako|e bili dio "mre`e" seksualnog iskori{}avawa maloqetnika. Policija je istragu vodila tri mjeseca, te izuzela obimnu dokumentaciju sa radnog mjesta \oki}a i pretresla wegovu porodi~nu ku}u. \oki} je kako se sumwa, dje~ake prosqe|ivao poznanicima. G. O.

4 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Igor BUNI]

Zajedni~ke institucije
Na posqedwoj sjednici Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH poslanici iz FBiH nekoliko puta su ponovili da se termin #zajedni~ke institucije BiH# ne koristi, da je neustavan i da takve institucije ne postoje. Tvrditi da se izraz #zajedni~ke institucije# ne koristi i da ne postoji je, blago re~eno, smije{no. I laiku je dovoqno da ga ukuca na najpoznatijem internet pretra`iva~u #Guglu# i dobi}e rezultat od pribli`no 919.000 stranica ili mjesta gdje se taj termin spomiwe. Toliko o nepostojawu i neupotrebi pojma. Indikativno je da do sada taj termin nije nikome smetao, ve} se, naprotiv, koristio u {irokoj medijskoj, politi~koj i drugoj komunikaciji. O tome se [ta je, na kraju, nije vodila rasprava sve do onda problem u ove sjednice kada je, ni mawe ni vi{e, progla{en "zajedni~kim neustavnim, {to je, opet, institucijama" otvorilo raspravu o karai kome smeta kteru dr`avnog ure|ewa "zajedni{tvo"? BiH. Smeta politi~kim Ispalo je da su neustavne #zajedni~ke institucije elitama sa BiH#, jer se taj izraz ninezaja`qivim gdje eksplicitno ne pounitaristi~kim i miwe u Aneksu IV centralisti~kim Dejtonskog sporazuma, kako aspiracijama koji reko{e poslanici iz FBiH, a to {to se u Ustavu ne uva`avaju BiH nigdje ne spomiwu ni realnost da je Sud ni Tu`ila{tvo BiH je BiH zajednica izgleda wima mawi ili nidva entiteta kakav problem. Ti isti poslanici iz FBiH ~esto pomiwu da je visoki predstavnik kona~ni autoritet za tuma~ewe Dejtonskog sporazuma. Dakle, pretpostavka je da, prema wihovom mi{qewu, on kao takav ne bi smio praviti gre{ke. Kako onda komentarisati da je on u svojim odlukama kojima je progla{avao zakone i wihove izmjene i dopune koristio termin #zajedni~ke institucije#. Ako sam visoki predstavnik i wegova akta nisu dovoqni, mo`emo pogledati, recimo, Zakqu~ke Savjeta za implementaciju mira koji politi~kim faktorima u FBiH nije nimalo mrzak. Naprotiv. Poznati su svima i tzv. bonski zakqu~ci iz kojih proizlaze i tzv. bonska ovla{}ewa visokog predstavnika. Na Bonskoj konferenciji i tim istim ovla{}ewima postoji cijeli podnaslov koji se zove #Zajedni~ke institucije#. U ~lanu 3 Zakona o zastavi BiH se govori o tome gdje se isti~e zastava BiH, pa se poslije nabrajawa institucija koje su, o~igledno, zajedni~ke, eksplicitno ka`e: #Kao i na bilo kojoj drugoj zgradi zajedni~kih institucija ili institucija kojom upravqaju zajedni~ke institucije ili koja je odgovorna zajedni~kim institucijama#. Dobar primjer koliko se samo puta u jednoj re~enici koristio termin zajedni~ke institucije. [ta je, na kraju, onda problem u #zajedni~kim institucijama# i kome smeta #zajedni{tvo#? Smeta politi~kim elitama sa nezaja`qivim unitaristi~kim i centralisti~kim aspiracijama koji ne uva`avaju realnost da je BiH zajednica dva entiteta, koji su osnovali zajedni~ke institucije da im koriste i budu funkcionalne, a ne da slu`e same sebi i stavqaju se iznad onih koji su ih i stvorili.

^lanovi Kolegijuma Predstavni~kog doma Parlamenta BiH

Milorad @ivkovi} ne o~ekuje dogovor o predlo`enom buxetu

SDP protiv smawewa tro{kova ~inovnika
Odga|awe vra}awa buxeta u Predsjedni{tvo BiH nerazumna politika koja razgra|uje BiH. Samo politika pravqewa {to ve}ih problema u BiH mo`e na takav na~in da se odnosi prema ovom va`nom pitawu, rekao @ivkovi}
PI[E: @EQKA DOBRI] zeljkad@glassrpske.com

BAWALUKA - Kolegijum Predstavni~kog doma Parlamenta BiH sasvim sigurno ne}e mo}i da se usaglasi u vezi sa Prijedlogom buyeta zajedni~kih institucija BiH za 2011. godinu i on }e biti vra}en pred poslanike, ali vjerovatno ne}e biti usvojen ni u drugom krugu glasawa. Rekao je to "Glasu Srpske" ~lan Kolegijuma Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi} navode}i da }e na kraju Predsjedni{tvo BiH morati da ga svede u realne okvire da bi bio prihvatqiv za sve. - Vi{e je nego o~igledno da ~lan Kolegijuma Denis Be}irovi} iz SDP-a ne}e dati saglasnost na na{e prijedloge za umawewe buyeta - rekao je @ivkovi}. Prijedlog buyeta zajedni~kih institucija i me|unarodnih obaveza BiH za 2011. godinu u iznosu od 1,051 milijardu maraka poslat je u srijedu Kolegijumu Parlamenta na usagla{avawe nakon {to su srpski poslanici bili jedinstveni u stavu da ne podr`e predlo`eni buyet. Oni su kao razlog naveli to {to predlo`eni buyet nije usagla{en u

Fiskalnom savjetu BiH i {to je donesen preglasavawem u Savjetu ministara i u Predsjedni{tvu BiH. Zbog izostanka podr{ke iz RS predlo`eni buyet je dobio op{tu, ali ne i entitetsku ve}inu. Kolegijumu Predstavni~kog doma Parlamenta BiH od srijede te~e rok od tri dana da se usaglasi o buyetu, a da bi on bio vra}en u Predsjedni{tvo BiH, protiv wega u drugom krugu glasawa u Parlamentu treba da bude najmawe deset poslanika iz RS ili 19 iz FBiH. @ivkovi} ka`e da su predstavnici RS bili spremni da buyet zajedni~kih institucija BiH ve} na sjednici odr`anoj u srijedu bude vra}en Predsjedni{tvu BiH.

- Be}irovi} nije bio spreman da se o buyetu usagla{ava na samoj sjednici i da se ide u drugi krug glasawa. Odga|awe vra}awa buyeta u Pred sjedni{tvo BiH je nerazumna politika koja razgra|uje BiH, a ne ~ini je funkcionalnijom zemqom. Sa mo politika pravqewa {to ve}ih problema u BiH mo`e na takav na~in da se odnosi prema ovom va`nom pitawu - rekao je @ivkovi}.

KALABI]: Nismo spremni na omalova`avawe
Poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Drago Kalabi} rekao je da }e poslanici te stranke biti protiv i u dru-

POTRO[A^KI BUXET
Ekonomisti smatraju da je predlo`eni buxet zajedni~kih institucija BiH potro{a~ki, a ne razvojni iz kojeg bi se mogla izroditi ve}a privredna aktivnost. - Buxet je okrenut u pogre{nom pravcu, ni{ta se nije zna~ajno promijenilo u odnosu na prethodne godine i nastavqa se sa praksom u stilu mi }emo propasti posqedwi - izjavio je Milo{ Todorovi} iz Udru`ewa ekonomista SWOT i dodao da je daleko ve}a pa`wa trebalo da bude posve}ena {tedwi na administraciji i ulagawima u privredu, jer je ona jedini realan sektor iz kojeg se mo`e kasnije o~ekivati priliv sredstava.

gom krugu glasawa nakon {to predlo`eni buyet bude vra}en iz Kolegijuma i da je realno o~ekivati da se buyet vrati u Predsjedni{tvo BiH. - Mislim da je krajwe neodgovorno pona{awe dva ~lana Predsjedni{tva BiH koji su preglasali srpskog ~lana. Mi nismo spremni na tu vrstu omalova`avawa - rekao je Kalabi} i dodao da za predstavnike RS ne dolazi u obzir pove}awe buyeta, jer on nema nikakvu razvojnu ni socijalnu komponentu. Preglasavawem srpskog ~lana Neboj{e Radmanovi}a Predsjedni{tvo je uve}alo prijedlog buyeta za 2011. u odnosu na pro{lu godinu za 23,7 miliona maraka od ~ega je 16,7 miliona namijeweno za prijevremeno penzionisawe vojnika Oru`anih snaga BiH koji su zbog starosne granice od 35 godina ostali bez posla, a sedam miliona za Fond za povratak {to je za RS neprihvatqivo. Rastro{nost karakteri{e i ostale stavke predlo`enog buyeta pa je za putne tro{kove zaposlenih u zajedni~kim institucijama BiH namijeweno 20 miliona, za PTT usluge deset miliona, ugovorene poslove 45 mi liona, a na za kup objekata 32 miliona maraka.

Sporno predlo`eno pove}awe izdvajawa za Fond za povratak BiH

Poslanici iz RS u Parlamentu BiH
Svi poslanici iz Republike Srpske u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH bili su jedinstveni i zbog rastro{nosti nisu podr`ali prijedlog buxeta zajedni~kih institucija BiH za 2011. godinu koji je ve}i u odnosu na pro{logodi{wi.

Dodatni novac bez plana tro{ewa
BAWALUKA - Izdvajawa za Fond za povratak BiH u predlo`enom buyetu zajedni~kih institucija BiH za ovu godinu pove}ana su za sedam miliona maraka iako ta institucija nema utvr|en plan tro{ewa tog novca. Ukoliko bi taj prijedlog bio usvojen, Fond bi na raspolagawu imao 20,8 miliona maraka iz buyeta i oko 100 miliona maraka od donaci ja i pri li va iz dru gih izvora. Po ve }awe gran ta za Fond za povratak predlo`io je ~lan Predsjedni{tva BiH Ba kir Ize tbe go vi}, a po dr`ao ga je i @eqko Ko m{i} ~i me su pre gla sa li srpskog ~lana Neboj{u Radmanovi}a.

MAJKI]: Ne zna se za {ta }e taj novac tro{iti
U programu rada Fonda za 2011. godinu navodi se da planiraju izraditi ugovore za realizaciju projekata za podr{ku procesu povratka, koje je Komisija za izbjeglice i raseqena lica odobrila za 2008, 2009. i 2010. godinu.

@eqko Kom{i} i Bakir Izetbegovi}, ~lanovi Predsjedni{tva BiH
Preglasavawem srpskog ~lana Predsjedni{tva predlo`ili buxet zajedni~kih institucija BiH za ovu godinu uve}an za 23,7 miliona maraka u odnosu na pro{logodi{wi.

Rad Fonda, prema planiranom programu rada, sastoja}e se ove godine od sklapawa razli~itih ugovora. Zamjenik predsjedavaju}eg Komisije za finansije i buyet Parlamenta BiH Du{anka Majki} rekla je da je Predsjedni{tvo BiH pove}alo sredstva Fonda za sedam miliona maraka u odnosu na pro{lu godinu bez ikakvih analiza za {ta }e se taj novac tro{iti. - Ne mo`e Predsjedni{tvo napamet da odlu~uje. Revidirana strategija povratka je podrazumijevala da se na-

pra vi Akci oni plan, a on jo{ nije usvojen - kazala je Majki}eva. Pred sje dnik Uni je za odr`i vi po vra tak u BiH Mirhunisa Zuki} rekla je da je naj ve }i pro blem {to se odo bre ni pro je kti za po boq{awe uslova u kojima `ive povratnici dugo realizuju. - Imamo ku}e koje su trebalo da budu zavr{ene jo{ pro{le godine, a one jo{ nisu ni zapo~ete, onda se postavqa pi tawe ko li ko su vaqana ta ulagawa - istakla je Zuki}eva. S. T.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 5

Eksperti u regionu {okirani "slu~ajem Ba{i}"

Apelaciono vije}e Suda BiH

OBA i sama ~ini krivi~no djelo
Na`alost, Muhidin Ba{i} nije jedini primjer. Vahid Alagi} i Zijad Lanxo, osumwi~eni za zlo~ine nad Srbima u Kowicu rade u SIPA, a Alagi} je ~ak na~elnik Odjeqewa za za{titu svjedoka
BEOGRAD, BAWALUKA - Posle otkrivawa "afere Ba{i}" u kojoj Obave{tajna slu`ba BiH {titi ~oveka ko ji je po ~i nio kri vi ~no de lo i ta ko i sa ma ~i ni krivi~no delo, prosto je neverovatno da niko nije pozvan na od go vor nost ni ti suspendovan. Nejasno je {ta rade nadre|ene i kontrolne institucije, od Saveta ministara BiH do Parlamenta. Izja vio je to "Gla su Srpske" {ef Resora Dr`avne bezbjednosti Srbije u vrijeme prve srpske demokratske Vlade Zorana \in|i}a Goran Petrovi}. "Glas Srpske" objavio je ranije slu`benu zabiqe{ku SI PA, po ko joj je di re ktor OBA BiH Al mir Yuvo od hrvat skog ~la na Pred sje dni{ tva BiH @eqka Ko m{i }a tra `io sto pi rawe istrage koju SIPA vodi protiv na ~el ni ka Se kto ra za borbu protiv organizovanog kriminala u OBA Muhidina Ba{i}a zbog ratnog zlo~ina. Ba{i} je osumwi~en da je 1993. godine silovao jednu Hrvaticu iz Vare{a. Umjesto hitne suspenzije, Yuvo je poku{ao da zata{ka taj slu~aj {to je jedan od najte`ih slu~ajeva zloupotrebe polo`aja u OBA od osnivawa. - Obave{tajno-bezbednosna agencija pravi je primer toga kakva je sama dr`ava.
FOTO: ARHIVA PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Ukinuta presuda Vukovi}u i Tomi}u
SA RA JE VO - Ape la ci ono vije}e Suda BiH ukinulo je ju~e prvostepenu presudu Radomiru Vukovi}u i Zoranu Tomi}u kojom su bili osu|eni na po 31 godinu zatvora zbog pomagawa u genocidu 1995. godine, javile su agencije. Sud BiH je saop{tio da je na lo `e no odr`a vawe no vog mir pre tre sa pred Ape la ci onim Radovi} Vuko vije}em. Vije}e je tu odluku donijelo poslije izno{ewa `albenih navoda branilaca i Tu`ila{tva BiH poslije ~ega je utvrdilo bitne povrede odredaba Zakona o krivi~nom postupku BiH koje povla~e obavezno ukidawe prvostepene presude. Tu`ila{tvo je u `albi zatra`ilo da Apelaciono vije}e izrekne stro`u kaznu, dok je odbrana Vukovi}a i Tomi}a tra`ila da oni budu oslobo|eni krivice ili da se odredi ponovno su|ewe, isti~u}i da je tokom postupka do{lo do "bitnih povreda krivi~nog postupka i pogre{no utvr|enog ~iweni~nog stawa". Vukovi} i Tomi} su optu`eni da su kao pripadnici Drugog odreda Specijalne policije iz [ekovi}a 13. jula 1995. godine u~estvovali u ubistvu oko 1.000 zarobqenih mu{karaca bo{wa~ke nacionalnosti u Zemqoradni~koj zadruzi u Kravici.

Goran Petrovi}

Dr`ava je demokratska kada ima demokratske institucije. Skandalozno je {to se u jednoj instituciji napravi doku ment o kri vi ~nom de lu ~elnika druge dr`avne institucije, i ni{ta se zatim ne de{ava - ka`e Petrovi}. Ponavqa da je nevjerovatno da jo{ niko nije odreagovao na ovaj skandal. - Druga je stvar kad se u

RE@IM I DEMOKRATIJA
Petrovi} ka`e da mu nije poznato da se ikada sli~an slu~aj desio u bilo kojoj demokratskoj dr`avi, osim mo`da u nekim autoritarnim re`imima Azije i Afrike. Dodaje da je mogu}e da ponegdje postoji politizacija, uticaj lobija i poslovnih grupa, ali i da postoji granica do koje se mo`e ne{to lobirati ili opstruisati. - Ali u "aferi Ba{i}" sve su granice pre|ene, a pravila prekr{ena, {to nije mogu}e ni u jednoj demokratskoj zemqi - isti~e Petrovi}.

ne{to sumwa, ali ovde ima dokaz jer je zvani~na dr`avna institucija - SIPA sa~inila slu`benu bele{ku kojom se sve potvr|uje, koja je zvani~an dokument i gde su poznati svi akteri. Za daqe hitno postupawe tu ne bi trebalo da bude ni{ta sporno - ka`e Petrovi}. On do da je da po zna je proceduru u sli~nim slu~ajevima, ali da je u ovom sve toliko jasno da nema vi{e nikakvog manevarskog prostora i da je mogu} samo jedan je di ni epi log, hi tna suspenzija i krivi~na odgovornost. - Nemogu}e je da se takvi kadrovi pona{aju demokratski, da po{tuju gra|anska i qudska prava i zakone, kad su do ju~e sve to kr{ili - ka`e Petrovi}.

Na`alost, Muhidin Ba{i} nije jedini primjer, jer ima jo{ direktnih po~inilaca zlo~ina koji rade u policijskim i obavje{tajnim strukturama BiH. Prije ~etiri godine suspendovani su zamjenik direktora Grani~ne policije BiH Vahid Alagi}, slu`benici SIPA Zijad Lanyo i Milenko Tepav~evi} i Faik [pago iz OBA nakon {to je CJB Trebiwe Tu`ila{tvu BiH prosli je dio kri vi ~nu pri ja vu protiv wih koja ih tereti za ratne zlo~ine u Kowicu. Prema navodima policije, ratni na~elnik i komandant po li ci je u Kowicu, Alagi} i [pago, te jedan od ko man da na ta Ar mi je RBiH Lanyo osumwi~e ni su za ubistvo oko 50 Srba u op{tini Kowic i za paqewe i uni{tavawe srpske imovine u selima Glavati~evo i Bradina. Tu `i la{ tvo BiH 2008. godine obustavilo je istragu protiv wih, jer je tu`ilac Dej vid [ven di men procijenio da nema dovoqno dokaza. Svi osumwi~eni dobili su nove odgovorne funkci je u po li cij skim i bezbjednosnim strukturama BiH.

Su|ewe Radovanu Karaxi}u

Svjedok umawivao broj vojnika u Sarajevu
HAG - Penzionisani general Armije RBiH Asim Yamba so vi} izja vio je ju ~e na su|ewu biv{em predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karayi}u pred Ha{kim tribu na lom da je u Sa ra je vu 1992. i 1993. godine bilo oko 30.000 vojnika ARBiH, a da je oru `je imao sva ki ~et vrti, javile su agencije. On je precizirao dok ga je tu`ilac Katrina Gustavson dodatno ispitivala o iskazu da je Prvi korpus ARBiH, koji je djelovao u Sarajevu i okolini imao "oko 60.000 vojnika". Svje dok je pot vrdio da je ARBiH u Sarajevu koristila mi no ba ca ~e mon ti ra ne na vozila.

Darko Mladi} se vratio iz Haga

Branioci jo{ nisu poznati

HITNA suspenzija i krivi~na odgovornost jedini epilog
Va hid Ala gi} je pos tavqen za na~elnika Odjeqewa za za{titu svjedoka u SIPA, a i Zijad Lanyo vratio se na odgovoran posao, tako|e, u SIPA. Tu`ila{tvo BiH nedavno je donijelo odluku da pono vo po kre ne is tra gu i otvo ri "pre dmet Ala gi} i dru gi" po sli je pri go vo ra CJB Trebiwe na obustavqawe istrage. Alagi} i Lanyo i daqe rade u SIPA.

Darko Mladi}

FOTO: ARHIVA

Kontrola poslovawa na osnovu naloga Kantonalnog tu`ila{tva u Mostaru

Finansijska policija u "HT Mostaru"
MOSTAR - Finansijska policija Federacije BiH po nalogu Kantonalnog tu`ila{tva u Mostaru u{la je u sri je du u Ja vno pre du ze }e Hrvatske telekomunikacije (HT) Mostar zbog kontrole poslovawa te firme. Izja vio je to "Gla su Srpske" pred sje dnik Nad zornog odbora "HT Mostar" @arko Pu{i}. On nije mogao da precizira {ta je Finansijska poli ci ja do sa da ura di la, dodaju}i da bi podatke o tome trebalo da iznese direktor upra ve "HT Mos tar" Vilim Primorac. Primorac ju~e nije odgovarao na telefonske pozive. Mostar" po prijavi ~lanova NO iz septembra 2009. godine. U toj pri ja vi ~la no vi NO naveli su da se radi o kr{ewu Zakona o javnim nabavkama i vi{emilionskoj pronevjeri u toj firmi. Interpoli Slovenije i Austrije nedavno su proslijedili u BiH zahtjev u kome tra`e dodatne informacije o biv {em di re kto ru "HT Mostar" Stipi Prli}u, tehni~kom direktoru Zoranu Bakuli i jo{ nekoliko firmi i lica povezanih s poslovawem "HT Mostar", a koji se sumwi~e za prawe dva miliona evra. U Tu`ila{tvu BiH nedavno je potvr|eno da je SI PA za vr{i la istragu o vi{emilionskim pronevjerama u "HT Mostar" i predmet dostavila Tu`ila{tvu BiH. U tom predmetu terete se biv{i predsjednik UO "HT Mostar" i sada{wi mandatar za Savjet ministara BiH Slavo Kuki}. G. M.

BEOGRAD - Darko Mladi}, sin generala Ratka Mladi}a, vratio se u Beograd iz Holandije gdje je boravio u prvoj posjeti ocu koji se u pritvoru Ha{kog tribunala nalazi od 31. maja, javile su agencije. Poslije povratka u Srbiju u srijedu uve~e Darko Mladi} je rekao da o detaqima posjete ne}e davati izjave za medije. Milo{ [aqi}, advokat porodice Mladi}, rekao je ranije da je Darko Mladi} odnio ocu spisak advokata da bi general odabrao tim za svoju odbranu, ali nije poznato za koga se odlu~io. Predstavnik Tribunala Martin Petrov rekao je u srijedu da Mladi} jo{ nije imenovao advokate koji }e ga braniti, te da Ha{ki tribunal nije dobio ni Mladi}ev zahtjev da mu sud pla}a branioce.

KONTROLI[U poslovawe po prijavi NO "HT Mostar"
"Gla su Srpske" u "HT Mos tar" re ~e no je da Fi nan sij ska po li ci ja FBiH kontroli{e poslovawe "HT

"Kolt 38", koji je pripadao ameri~kom gangsteru Al Kaponeu, prodat je na aukciji u Londonu za 110.000 dolara, objavila je aukcijska ku}a "Kristis". Autenti~nost pi{toqa potvrdila je pismom udovica Al Kaponeovog brata koja je posvjedo~ila da je taj komad oru`ja pripadao i koristio iskqu~ivo Al Kapone, javile su agencije. Aukcijska ku}a je u saop{tewu podsjetila na re~enicu koju je ~uveni gangster imao obi~aj da ka`e: ^ovjek mo`e mnogo vi{e da postigne qubaznom rije~ju i pi{toqem, nego samo qubaznom rije~ju.

6 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

NAJKUTAK REPUBLIKE SRPSKE

19
Fo~anski Brioni, Fo~a
Na rijeci ]ehotini smje{teno neobi~no ostrvce

20
Crkvena op{tina Lau{, Bawaluka
Dvori{te hrama na Lau{u veliki cvijetwak

Fo~anski Brioni Par~e neba na ostrvo kao iz bajke crkvenoj zemqi
FOTO: S. ILI]

Na sve strane {arenilo cvije}a koje u trenu razvedrava, bogatstvo biqnih vrsta, ukrasno kamewe i meki pijesak pod nogama zajedno sa `uborom rijeke stvaraju iscjequju}e i umiruju}e tonove

FO^A - Samo tri kilome tra od Fo ~e, na ri je ci ]ehotini smje{teno je ostrvce Brioni. Idealno mjesto za sve one ko ji vo le prirodu i `ele mir. Kada u|ete u carstvo fo~anskih Briona, kao da ste u{li u bajku. Na sve strane

{arenilo cvije}a koje u trenu ra zve dra va, bo gat stvo biqnih vrsta, visoko, sna`no drve}e gustih kro{awa po klawa opo jan mi ris i prijatnu hladovinu, ukrasno kamewe i meki pijesak pod nogama zajedno sa `uborom rijeke stvaraju iscjequju}e i uspavquju}e tonove. We`na srna, prekrasni fazan, pitomi kowi}i poni ji, gra cio zni pa uno vi, patkice, srbrnaste ribice ko je ~i ne mi ni zoo-park Briona, quqa{kice, tobogani i drveni dvorci ne za bo ra van do `ivqaj su za djecu, a ni starije ne os tavqaju ra vno du {nima. Brioni predstavqaju pri vre dnu je di ni cu Ka zne no-po pra vnog za vo da u kojoj rade i ure|uju je osu|ena lica pod nadzorom inspe kto ra. U bli zi ni fo~anskih Briona je i ekonomija koja tako|e ulazi u sastav KPZ-a, i koja restoran Briona snabdijeva svje`im na mir ni ca ma i zdravom hranom. Na Brione dolaze brojni gosti iz cijele biv{e Jugosla vi je, a naj ~e{ }e i svi oni koji su sentimentalno vezani za ovo mjesto. Brionsko bogatstvo flore i faune okru`uje rijeka ]ehotina, bogata slatkovodnom ribom, u kojoj brojni gosti tu na ostrvu u vrelim danima prona|u osvje`ewe. Fo~anski Brioni su mjesto za odmor, rekreaciju, poslovne ru~kove i razgovrre, zaba vu i opu {tawe, li jek za o~i i predah za du{u. R. \EVI]

Zelena povr{ina oko hrama "i{arana" visibabama, ciklamama, zumbulima, irisima, perunikama, ru`ama, suncokretima, jorgovanima, hortenzijama, hrizantemama, kamewarkama, te raznim ukrasnim drve}em

BAWALU KA - Dvo ri {te hrama Sveti Jovan Bogoslov u bawalu~kom nasequ Lau{ ukra{eno je stotinama razli~itih vrsta cvjetova, ukra snim drve }em i zelenilom. Pre ma ri je ~i ma sve {tenika Qubinka \uri-

}a, brigu o dvori{tu osim sve {te ni ka ko ji slu `e u hramu, vode i parohijani bez kojih ovaj vrt ne bi izgledao kao {to izgleda. Zelena povr{ina "i{arana" visibabama, ciklamama, zum bu li ma, iri si ma, perunikama, ru`ama, suncokretima, jorgovanima, horten zi ja ma, hri zan te ma ma, ka mewar ka ma, te ra znim ukrasnim drve}em izgleda kao veliki cvijetwak, ili ka ko ka `u mje {ta ni "par~e neba na zemqi". - Cvije}e je posa|eno u dvori{tu, ali i uz samu ogradu hrama. Od cvije}a, ru`a imamo najvi{e - rekla je mje {tan ka Zdravka Marjanac, koja vodi ra~una o dvori{tu. Dodala je da su `ene te koje sade i okopavaju cvije}e, dok su mu{karci zadu`eni za ko{ewe trave. - U dvo ri {tu ima mo {est vrsta ~empresa, japansku i `alosnu vrbu, lipu, jasen, javor, platan, sekvoju, ginkobilobu, tisu te berberis - rekla je ona. Sve{tenstvo i parohijani, dodala je, najvi{e su ponosni na cvijet bogumila. U idu}em periodu u dvori{tu Sveti Jovan Bogoslov bi }e zasa |e no i ne ko li ko stabqika vo}a. Gradwa hrama Sveti Jovan Bogoslov po~ela je 2000. godine, a zavr{ena je 2009. godine. Pored crkve, u dvori{tu se nalaze i pomo}ni objekti kao {to su crkvena sala, kancelarija i kuhiwa. N. VRANKOVI]

FOTO: R. \EVI]

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 7

Parastos za najmawe 38.010 Srba pobijenih 1941. godine

Dru{tvo

BAWALUKA - U Hramu Hrista Spasiteqa u Bawaluci ju~e je slu`en parastos za najmawe 38.010 pravoslavnih Srba pobijenih 1941. godine u kompleksu usta{kih logora Gospi} - Jadovno - Pag, prenijele su agencije.

Parastos jadovni~kim mu~enicima slu`io je arhimandrit Jovan (]ulibrk), izabrani episkop lipqanski, uz saslu`ewe jereja Dragana Gruji}a i sve{tenstva Srpske pravoslavne crkve, saop{teno je iz Udru`ewa "Jadovno 1941".

Revizorski izvje{taj o radu ANURS za pro{lu godinu

Vijesti
Moskva

Za plate i naknade potro{ili 650.000 KM
U odnosu na 2009. godinu izdvajawe za bruto plate i naknade pove}ano je za 50 odsto, {to u ANURS pravdaju time {to su od Javne ustanove "Kwi`evna zadruga" preuzeli osam radnika
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Nagrada za film RTRS-a
BAWALUKA - Film Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) "Bila sam ma la", re `i se ra Bran ka Lazi}a, dobio je nagradu "Bronzani vitez" na ovogodi{wem 20. in ter na ci onal nom fil mskom festivalu "Zlatni vitez" u Mos kvi, pre ni je le su agencije. Rije~ je o dokumentarcu koji govori o ~ovje ku ko ji je za vri je me Drugog svjetskog rata, rizikuju}i sopstveni `ivot, iz koncentracionog logora Gorwa Rijeka spasao 30 djece od sigurne smrti.

BAWALUKA - Akademija na uka i umje tnos ti RS (ANURS) lani je za bruto plate i naknade, te naknade tro{kova zaposlenih, potro{ila oko 650.000 maraka, nave de no je u re vi zor skom izvje{taju o radu ANURS za pro{lu godinu koji je uradila Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora RS. Aka de mi ja je na kra ju pro{le godine imala 23 anga `o va na aka de mi ka, a za obavqawe stru~nih poslova 24 izvr{ioca, iako je predvi|eno zapo{qavawe deset takvih izvr{ilaca. Po red to ga, Aka de mi ja ima ve}i broj odbora, centara i instituta u kojima je anga `o va no oko 150 nau ~nih ra dni ka, uni ver zi tet skih profesora, te istra`iva~a i drugih stru~waka. U odnosu na 2009. godinu izdvajawe za bruto plate i naknade pove}ano je za 50 odsto, {to u ANURS pravdaju time {to su od Javne ustanove "Kwi`evna zadruga" preuzeli osam radnika.

Domovi zdravqa

Pove}an broj pacijenata
BAWALUKA - U slu`bama hitne medicinske pomo}i i domovima zdravqa u RS, zbog visokih temperatura posqedwih dana pove}an je broj pacijenata koji tra`e qekarsku pomo}. U slu `ba ma hi tne po mo }i najvi{e se javqaju kardiolo{ki i neurolo{ki bole sni ci, pa ci jen ti sa respiratornim smetwama i visokim pritiskom. Qekari apeluju na stanovnike da uzimaju propisane terapije, izbjegavaju boravak na suncu od 11 do 16 ~asova i piju {to vi{e te~nosti. N. V.

Zgrada Akademije nauka i umjetnosti RS

FOTO: G. [URLAN

Buyetski okvir ANURS za pro{lu godinu usvojen je u iznosu od 1,2 miliona KM. Pre ma re vi zor skom iz vje {taju, ukupni rashodi pro{le godine iznosili su 1,7 miliona KM. ANURS je za bruto plate i naknade utro{ila 331.681

Enciklopedija
Za prvi tom Enciklopedije Republike Srpske, koji obuhvata pojmove od A do D, utro{eno je ukupno 365.322 marke. Izrada Enciklopedije po~ela je 2007. godine, a u revizorskom izvje{taju se isti~e da je za wenu izradu lani potro{eno 149.000 maraka. - S obzirom na nizak nivo dosada{we realizacije projekta, te da nije definisan rok zavr{etka i finansijski okvir ko{tawa Enciklopedije, to mo`e da uti~e na cijenu i aktuelnost sadr`aja i pojmova budu}e Enciklopedije - navodi se u revizorskom izvje{taju.

marku, {to predstavqa 84 odsto buyetom odobrenih sredsta va, dok je za na kna de tro{kova zaposlenih oti{lo 319.651 KM. - Od ukupnog iznosa ovih naknada, za akademske nagrade utro {e no je vi {e od 264.000 KM, za na kna de za prevoz oti{lo je 6.712 maraka, za otpremnine 7.071 KM, a jubilarne nagrade i poklone 14.163 KM. Za pomo} povodom smrti izdvojeno je 2.343 KM. Za jubilarne nagrade i poklone potro{eno je 1.400 KM, te za naknade za privreme ne i po vre me ne po slo ve 23.261 KM - navodi se u izvje{taju. Revizori upozoravaju da je ANURS potro{ila 1.400 maraka za naknade povodom

Dana `ena, 8. marta, za 14 radnika, {to je u suprotnosti sa Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave RS.

ZA 8. MART potro{ili 1.400 maraka
Za putne tro{kove Akademija je utro{ila 80.777 KM, a u izvje{taju se isti~e da je dio tro{kova slu`benog puta iskazan kao reprezentacija. Ta ko su za nau ~ni skup "Savremeni materijali" u~esnicima ispla}ene dnevnice u uku pnom izno su od 2.500 KM, dok su putni tro{kovi iznosili 2.250 KM, a smje{taj i hrana ko{tala je skoro 17.000 maraka. - Tro{kovi goriva izno-

sili su 6.993 KM, a reprezentacije 39.267 maraka - isti~u revizori. Revizori su dodali da u pojedinim slu~ajevima nedostaju pozivi za slu`beni put u inostranstvo iz kojega bi se jasno vidjelo u kojem obimu organizator snosi tro{kove slu`benog putovawa, {to je pre tpos tav ka za is pra van obra~un putnog naloga. ANURS je dobila revizorsko mi{qewe sa rezervom, a u izvje{taju se navodi da aktivnosti u vezi sa planirawem i izvr{ewem buyeta i Fi nan sij skim pla nom za 2010. godinu nisu u potpunosti spro ve de ne u skla du sa odre dba ma Za ko na o buyet skom sistemu i Zakona o izvr{ewu buyeta.

Bosansko Grahovo

Za obnovu treba jo{ 60 miliona KM
BOSANSKO GRAHOVO Za obnovu oko 900 individualnih stambenih objekata i oko 200 stanova u zgradama na kojima postoji stanarsko pravo ranijih korisnika na podru~ju Bosanskog Grahova, potrebno je obezbijediti jo{ oko 60 miliona KM, rekao je na~elnik ove op{tine Uro{ Maki}, prenijele su agencije.

Revizorski izvje{taj o radu Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica RS za 2010. godinu

Savjetniku i voza~u nezakonito pla}an stan
BAWALUKA - Za smje{taj savjetnika i voza~a ministra za izbjeglice i raseqena lica RS pro{le godine potro{eno je 11.760 KM, iako u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave RS oni nemaju pravo na kori{}ewe stana za slu`bene potrebe. Navodi se ovo u revizorskom izvje{taju o radu Ministarstva za iz bjeglice za pro{lu godinu, koji je uradila Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora RS. - Tro{kovi zakupa imovine iznose 33.089 KM, a me|u wima su i tro{kovi zakupa stanova za savjetnika i voza~a ministra - navodi se u izvje{taju.

ZA PLATE 2,4 miliona KM
Revizori su utvrdili da je izvr{ewe odobrenog buyeta Ministarstva tokom 2010. godine bilo neravnomjerno, te da je ve}i dio izvr{ewa buyeta realizovan u drugom polugodi{tu. Za bruto plate i naknade zaposlenih u Ministarstvu potro{ene su 2.446.033 KM, {to je za dva odsto vi{e od

buyetom odobrenih sredstava. Naknade tro{kova zaposlenih iznosile su 87.545 KM. - Naknade za odvojen `ivot obuhvataju isplate naknada za odvojen `ivot ministru u

iznosu od 500 KM mjese~no u skladu sa Odlukom o posebnim pravima i naknadama izabranih i postavqenih lica i zaposlenih u organima dr`avne uprave. Ova odluka Vlade RS

RASPODJELA POMO]I
Nepravilnosti su utvr|ene i u raspodjeli pomo}i, koja nije bila zasnovana na utvr|enim procedurama Ministarstva. - U nekim slu~ajevima korisnicima alternativnog smje{taja dodijeqena su sredstva i pored nekompletnosti dokumentacije i vjerodostojnosti isprava koje slu`e kao dokazi u svrhu ostvarivawa prava - navodi se u revizorskom izvje{taju.

nije uskla|ena sa izmijewenim zakonskim propisima - isti~e se u izvje{taju. Biv{i ministar za izbjeglice i ra seqena lica RS Omer Brankovi} ka`e da je zadovoqan, jer izvje{taj nije negativan. - Svaki ministar u ranijim vladama imao je pravo da dovede voza~a i savjetnika. U prethodnoj Vladi to je bilo pla}eno, me|utim Zakon o platama sad to ne priznaje. Poku{ao sam da pove}am plate svim voza~ima, ali na`alost nisam uspio - istakao je Brankovi}. M. ^.

Privredne komore

Saradwa Bawaluke i Novog Sada
BAWALUKA - Podru~na privredna komora Bawaluka i Regionalna privredna komora Novi Sad potpisale su ju~e sporazum o saradwi kojim }e biti obezbije|eno pro{irewe privredne saradwe, uklawawe carinskih barijera i priznavawe sertifikata izme|u ove dvije oblasti, prenijele su agencije.

8 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Realizuju projekte vrijedne 1,1 milijardu maraka

Panorama
Tra`e pove}awe penzija
FOTO: ARHIVA

PRIJEDOR - Od 111 projekata predvi|enih Strategijom razvoja op{tine Prijedor 2008 - 2013, od 2008. godine do danas ostvareno je ili je u toku realizacija 72 projekta ukupne vrijednosti 1,1 milijardu KM.

Na~elnik Odjeqewa za privredu i poqoprivredu op{tine Prijedor Boro Vojvodi} ka`e da se od tog broja 25 odnosi na privredu, 24 na dru{tveni sektor, 19 na infrastrukturu i ~etiri na za{titu `ivotne sredine. S. Ta.

Rakuq najavio proteste penzionera
BAWALUKA P r ed s j e d n i k Udru `ewa pen zionera RS Rade Rakuq najavio je ju~e da }e, ukoliko hitno ne budu preduzete operati vne mje re za pove}awe penzija u RS, penzioneri organizovati javne pro tes te,

Ministarstvo
Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS kazali su da su sredwe {kole u RS du`ne da do 27. juna dostave sve podatke o upisu u~enika u prvi razred u prvom upisnom junskom roku. Iz Ministarstva je saop{teno da prijem dokumenata za upis u~enika u sredwe umjetni~ke {kole u RS zavr{en u utorak. - U~enici su ispit za upis u sredwe umjetni~ke {kole polagali ju~e i danas, a rezultati }e biti poznati 25. juna - saop{teno je iz Ministarstva.

Rade Rakuq

prenijele su agencije. Rakuq je istakao da prosje~na penzija u odnosu na prosje~nu platu u RS iznosi 39 odsto, {to je daleko ni`e nego u drugim zemqama biv{e Jugoslavije. Rakuq tvrdi da se buyetske obaveze prema penzijsko-invalidskom osigurawu RS ne izvr{avaju, a naro~ito od sredine 2008. godine kada je pove}an broj korisnika beneficiranih prava. Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Petar \oki} ju~e nije odgovarao na na{e pozive. T. [.

Pekari potrebni na tr`i{tu rada

Veliki broj u~enika pokazao interesovawe za deficitarna zanimawa

Savez udru`ewa izbjeglih RS

Sporna dodjela sredstava u fondove za povratak
DOBOJ - Savez udru`ewa izbjeglih, raseqenih i povratnika RS }e od vlasti Srpske tra`iti da se obustavi dodjela sredstava u fondove za povratak i u~e{}e u rje{avawu problema u tim fondo vi ma BiH dok se ne defini{e Zakon o Fondu za pravi~nu nadoknadu. Ovo je na ju~era{woj sjednici rekao predsjednik UO Saveza udru`ewa izbjeglica, raseqenih i povratnika RS \or|o Je`. Predsjednik Saveza udru`ewa Veqko Stevanovi} je izjavio da u ovom savezu ima
FOTO: D. JOVI^I]

qudi koji gledaju svoje li~ne i politi~ke interese, a ne one populacije koju predstavqaju. - U situaciji smo da i 16 godina poslije potpisivawa Dejtonskog sporazuma u BiH imamo jo{ 120.000 poru{enih obje ka ta, 90 od sto srpskih, a da je desetak hiqada Srba iz gu bi lo sta nar sko pravo - rekao je Stevanovi} i dodao da je na sudovima vi{e od 5.000 tu`bi protiv uni{tavawa imovine poslije potpi si vawa Dej ton skog sporazuma. Sl. P.

Najvi{e |aka odlu~ilo je da upi{e na smjer pekara, auto-mehani~ara i instalatera, a bilo je i onih koji `ele da se obu~e za zanimawe kerami~ar
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Svi bi u pekare i automehani~are
Direktor Poqoprivredne {kole u Bawaluci Edi Hane{ rekao je da se najvi{e |aka, wih 24 odlu~ilo za zanimawe pekara, dok su se za kre~aravrtlara prijavila tri u~enika.

BAWALUKA - U~enici su u prvom upisnom roku u trogodi{we {kole u Srpskoj pokazali interesovawe za deficitarna zanimawa, a u {kolama o~ekuju da }e u drugom upisnom roku, koji }e biti organizovan po~etkom avgusta, biti popuwena sva mjesta. Najvi{e |aka odlu~ilo je da upi{e na smjer pekara i automehani~ara, a bilo je i onih koji `ele da se obu~e za zanimawe kerami~ar. U ve}ini {kola, koje su ponudile |acima ove smjerove, ostalo je jo{ veoma malo slobodnih mjesta.

NAJBR@E DO posla sa zanatom
- Ostalo je malo slobodnih mjesta i sigurno }e u drugom upisnom roku sve biti popuweno - kazao je Hane{ i dodao da |aci znaju da do posla najbr`e mogu do}i ako zavr{e neka od deficitarnih zanimawa. Pedagog bawalu~ke Sredwe {kole u~enika u privredi Dragica Vavan rekla je da

su imali ~etiri trogodi{wa smjera te da je ostalo slobodno sa mo 36 mjes ta. Pre ma wenim rije~ima u drugom upisnom roku }e sva mjesta biti popuwena. U Mje{ovitoj sredwoj {koli "Nikola Tesla" u Kozarskoj Dubici kazali su da su popuwena odjeqewa automehani~ara i instalatera. - Sve je popuweno i ako dobijemo saglasnost od Ministarstva prosvjete RS primi }e mo jo{ u~e ni ka za deficitarna zanimawa - kazali su u ovoj {koli. Direktor Poqoprivredne {kole u Bijeqini Rodoqub Vulovi} rekao je da su organizovali smjer zanimawa pekar i

prehrambeni prera|iva~. - U prvom upisnom roku za zanimawe pekara odlu~ilo se sedam u~enika, dok je smjer prehrambeni prera|iva~ odabralo 18 |aka - kazao je Vulovi} i dodao da o~ekuje da }e u ovim odjeqewima po~etkom {kolske 2011/12. godine biti po 30 u~enika, koliko je i predvi|eno programom. U Sredwo{kolskom centru Jawa u Bijeqini imali su organizovana dva trogodi{wa smjera. - Za za ni mawe trgov ca prijavilo se pet u~enika, dok se za smjer kerami~ar prijavilo {est |aka, a lani za ovaj smjer uop{te nije bilo zainteresovanih - kazali su u ovoj {koli.

Nepropisno parkiran automobil ve} 30 dana u centru Prijedora
Odbornici SO Srbac

Sjednica Skup{tine op{tine Srbac

Srba~ka preduze}a saniraju gubitke
SRBAC - Odbornici Skup{tine op{tine Srbac usvojili su ju~e programe mjera za sanaciju gubitaka u 2010. godini {est javnih preduze}a i ustanova u ukupnom iznosu od oko 150.000 maraka. Najve}e gubitke od 130.000 maraka iskazali su Dom zdravqa i Gradska apoteka, a najmawi Agencija privatne inicijative koja ima mawak prihoda u odnosu na rashode oko 760 maraka. - Direktori su na vrijeme dostavili planove finansijskog oporavka i o~ekujemo da }e se gubici u dogledno vrijeme sanirati. Raduje me {to su planovi u ve}ini slu~ajeva usvojeni jednoglasno jer to dokazuje da buyetski korisnici imaju jasnu viziju izlaska iz krize - rekao je na~elnik op{tine @ivko Mikuli}. Tokom sjednice Mikuli} je podnio pismeno mi{qewe o potrebi izgradwe zaobilaznice regionalnog puta Srbac - Prwavor. D. J.

PRIJEDOR - U centru Prijedora, pored robne ku}e "Patrija", ve} tridesetak dana nepropisno je parkiran automobil marke "reno laguna" zape~a}en kanyom, ali wegov vlasnik odbija da plati kaznu. Prema nezvani~nim infor ma ci ja ma,

STUPAR tvrdi da je policija o{tetila vozilo

automobil pripada supruzi policajca Dragana Stupara koji se u ovom slu~aju smatra o{te}enim i koji smatra da je komunalna policija ovim za{la u nadle`nost saobra}ajne policije. Stupar je anga`ovao advokata i tvrdi da mu je automobil o{te}en "Pauk" slu`ba prilikom blo kirawa. [ef op{tinKrneta je istakao da, prema op{tinskoj ske Slu`be komuodluci, blokirano vozilo "pauk" slu`ba nalne policije treba da ukloni u roku od 48 ~asova, Miroslav Krneta ako to ne u~ini sam vlasnik, ali da je rekao je da je rije~ problem u Prijedoru to {to ovda{wa o vozilu koje su ko"pauk" slu`ba ne radi odnosno {to je munalni policajci "pauk" vozilo ve} du`e vrijeme u kvaru.

FOTO: S. TASI]

Policajac odbija da plati kaznu

"Reno laguna" pored robne ku}e "Patrija"

i radnici op{tinskog parking servisa blokirali kanyom i o tome napravili zapisnik jo{ 25. maja. - Rije~ je o vozilu ~iji je vlasnik prekr{io op{tinsku Odlu ku o bez bje dnos ti saobra}aja za ~ije je sprovo|ewe na dle `na ko mu nal na po li ci ja - pre ci zi rao je Krneta i dodao da je ta odluka u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobra}aja RS, za

koji je nadle`na saobra}ajna policija. - Gra|ani ~esto dolaze u nedoumicu kad su u pitawu ova dva akta. Ne mora biti znak zabrane parkirawa da bi voza~ bio ka`wen. U ovom slu~aju prekr{ena je zabrana parkirawa na trotoarima, zelenim povr{inama, pristupnim i protivpo`arnim putevima naglasio je Krneta. S. Ta.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 9

Simultanka velemajstora Borkija Predojevi}a
DOBOJ - Najmla|i velemajstor u BiH Borki Predojevi} iz Tesli}a, povodom 28. juna, Dana op{tine Doboj, odigrao je ju~e simultanku na 23 table. - Drago mi je {to sam tim povodom u Doboju i {to se simultanka igra u Slobomir P Univerzitetu u kojem i ja studiram. Na taj na~in sam u neku ruku i doma}in - rekao je Predojevi}, koji je pobijedio sa 20:3. Sl. P.

Kultura ~itawa u Fo~i jo{ u povoju

Vijesti
Isto~no Sarajevo

U dana{wem vremenu, kada je internet za`ivio na na{im prostorima, mlade generacije sve mawe ~itaju kwige. U biblioteci planiraju da oslobode pla}awa najmla|e ~itaoce kako bi ih privukli u {to ve}em broju i stvorili kod wih kulturu ~itawa
PI[E: RADMILA \EVI] krozrs@glassrpske.com

Internet odvla~i ~itaoce kwiga

Ne odustaju od izgradwe bolnice
ISTO^NO SARAJEVO Skup{tina grada Isto~no Sarajevo tra`i od Vlade RS da u projekat kreditnog zadu`ewa za izgradwu bolnica u Bawaluci i Bijeqini ukqu~i i bol ni cu Kasindo. Gradona~elnik Vinko Radovanovi} rekao je da Skup{tina ne}e odustati od gradwe bolnice, jer ona mo ra u}i u ovaj projekat, u suprotnom mo`e do }i do uru {a vawa zgrade u kojoj su pacijenti. A. M.

FO^A - "Svaka generacija ~ita velika djela na druga~iji na~in", davno je re kao na{ no be lo vac Ivo Andri} i kao i uvijek bio je u pravu. U dana{wem vremenu kada je internet za`ivio na na{im prostorima mlade generacije sve mawe ~itaju kwige. Tako i u fo~anskoj biblioteci koja, iako obiluje kwi`nim fondom sa oko 70.000 naslova, vjernih ~italaca je sve mawe. ^ita se iz obaveze, razonode i upotpuwavawa svako dne vi ce, a na jrje |e zbog oplemewivawa znawa, obrazovawa i kulture. Di re ktor bi bli ote ke u Fo~i Slavica Divjak-Obrenovi} ka`e da je ova ustanova or ga ni zo va na u vi {e odjeqewa i da u potpunosti mo`e odgovoriti na sve zahtjeve ~italaca. Ona je istakla da je ~la na ri na de set ma ra ka, a imaju oko 500 ~lanova. - Planiramo da oslobodimo pla}awa najmla|e ~itaoce kako bi ih privukli u {to ve}em broju, zadr`ali i stvorili kod wih kulturu ~itawa istakla je Divjak-Obrenovi}. Na dje~ijem odjeqewu, koje raspola`e sa oko 10.000 naslova, odziv ~italaca je zadovoqavaju}i.

Bratunac

Po~iwu "Dani maline"
BRATUNAC - Uz prigodan kulturno-zabavni program danas }e u Bratuncu biti otvoren [esti me|unarodni sajam poqoprivrede, prehrambene industrije i tu ri zma "Da ni ma li ne 2011" na kome }e u~estvovati 73 izlaga~a iz Srbije, Hrvatske i BiH. U okviru ove privredne manifestacije, koja }e trajati do 26. ju na, bi }e or ga ni zo va na stru ~na pre da vawa iz oblas ti ja go di ~as tog i drve nas tog vo }a, te mqekarstva i p~elarstva. K. ].

^lanarina u biblioteci ko{ta deset maraka

FOTO: R. \EVI]

- Ima djece koja redovno dolaze, naprosto gutaju razli~ita {tiva, ali ima i onih ko ji sa mo po zaj me i vra te kwigu - rekla je bibliotekarka Milica ]osovi} i dodaje da je internet mnogo udaqio ~itaoce i da je kultura ~itawa jo{ u izgradwi. - Djeca pored obavezne lektire tra`e avanturisti~ke kwige poput "Pet prijateqa", od nau~ne fantastike naj~e{}e "Ha ri ja Po te ra", a u

posqedwe vrijeme najtra`enije su "Mi djeca sa stanice ZOO" i "Dnevnik Ane Frank" - navela je ]osovi}eva. Na Odjeqewu za odrasle ~itawe se svelo na ~itawe iz obaveze, a di kti ra no je me di ji ma i onim {to biblioteka nudi.

^ITATEQKE najvi{e uzimaju qubavne romane
- Ima izgra|enih ~italaca sa posebnim ukusom koji tra`e zahtjevniju literaturu, koji istra`uju i saznavaju, ali je vi{e onih koji ~itaju radi zabave i rastere}ewa rekla je bibliotekarka Radomirka Mandi} i dodala da ~itateqke najvi{e tra`e komercijalu, "kwige sa isto~wa~kim i orijentalnim temama

ODJEQEWE ZA SLIJEPE
U ovoj godini biblioteka u Fo~i u saradwi sa bibliotekom za slijepa i slabovida lica iz Bawaluke otvori}e i odjeqewe za slijepe sa svom neophodnom opremom. Biblioteka je na putu i da rije{i dugogodi{wi problem ra~unarske opreme, koja je, prema rije~ima direktora Slavice Divjak-Obrenovi}, veoma zastarjela.

i qubavne, romanti~ne romane". Osim "lake" literature, naj~itaniji su Hoseinijevi "Hiqadu ~u de snih su na ca", "Lo vac na zma je ve", kwiga Emira Kusturice "Smrt je nepro vje re na gla si na", dje la Den Brauna, Koeqova, a od doma }ih se naj vi {e ~i ta ju kwige Mome Kapora, Gorana Petrovi}a i Qiqane Habjanovi}-\urovi}. Na Stru~no-nau~no odjeqewu najvi{e se ~itaju flozofija, religija i istorija, a najmawe prirodne nauke.

- Nekada se vi{e ~italo kada je Fo~a imala ve}i broj stanovnika, a danas su i ~itaoci i ~itawe na jednom zadovoqavaju}em nivou - rekao je bibliotekar Mile Plemi}. Fo~anka Sla|ana Markovi} je ~lan Odjeqewa za odrasle i sedmi~no ~ita po dvije do tri kwige. - To su uglavnom modernija i novija izdawa, lak{a lite ra tu ra ko ja mi izme |u poslovnih obaveza upotpuwava svakodnevicu i razonodi me ka`e Markovi}eva.

Kotor Varo{

Potrebni davaoci krvi
KOTOR VARO[ - Crveni krst u Kotor Varo{i organizova}e danas akciju dobrovoqnog davawa krvi s ciqem da se obezbijedi potrebna koli~ina za spasavawe `ivota i lije~ewe oboqelih u qetnom periodu kada vlada nesta{ica dragocjene te~nosti, rekli su u Crvenom krstu. D. K.

NAJ^ITANIJE KWIGE U FO^ANSKOJ BIBLIOTECI DJE^IJE ODJEQEWE "Mi djeca sa stanice ZOO" "Dnevnik Ane Frank" " "Pet prijateqa" ODJEQEWE ZA ODRASLE "Hiqadu ~udesnih sunaca" "Lovac na zmajeve" "Smrt je neprovjerena glasina"

Rojevi leptiri}a i mu{ica danima ote`avaju `ivot Srebreni~anima

Najezda insekata upla{ila stanovnike
SREBRENICA - Srebreni ~a ni ve} tri da na "bi ju bitku" s komarcima i drugim insektima sli~nim leptiri}ima, koji su u ve~erwim ~aso vi ma oku pi ra li uli ~ne svje tiqke, auto mo bi le, te stambene i poslovne objekte. Ka`u da su se insekti, ali u mawem broju, pojavili poslije dugog ki{nog i vla`nog Ekolo{ki sistem perioda, ali da se Profesor biologije Ilijas Begi} ka`e da je ovih da na okupnajezda insekata u Srebrenici po~ela prije qaju u rojevima i dvije godine, ali da su sada brojniji. one mo gu }a va ju - Do{lo je do poreme}aja ekolo{kog siskre tawe qudi tema, a insekata bi bilo mnogo mawe kaulicama grada. da bi rijeke bile poribqene - rekao je - Ni sam mo Begi}. gla da otvo rim prozor u stanu, jer su se neke bubice i leptiri}i zalijepili na stakla. Jutros sam ih skinula vodom i deteryentom. Nevjerovatno, nikada ih nije bilo u ovolikom broju rekla je Borka Vasi} i ona je dodala da je wen kom{ija morao zaustaviti automobil, jer su se insekti nalijepili na {ofer{ajbnu. la pojava brojnih insekata i ne znaju kako da se izbore s wima. - Ovdje nikad nije sprovo|eno zapra{ivawe i mo`da su se zbog toga namno`ili. Lete pravo u o~i i prosto je nemogu}e kretati se ako je u blizini neko osvjetqewe rekao je jedan prolaznik. Rojevi insekata "oblijepili" su svijetle fasade ku}a i zgrada, a veliki broj ostao je na benzinskoj pumpi, zbog ~ega su ra dni ci mo ra li da ih uklawaju strugawem. Sve dok se neko od stru~nih i odgovornih qudi ne bude oglasio u vezi sa ovom pojavom stanovnicima ostaje da pretpostavqaju otkud toliki i takvi insekti i da li }e nestati. K. ].
FOTO: K. ]IRKOVI]

^elinac

Tre{we postale opasne
^ELINAC - Tokom sezone brawa tre{awa na podru~ju ^elinca dogodile su se brojne nezgode u kojima su te`e povrije|ene uglavnom starije osobe. Direktor ~elina~kog Doma zdravqa Mihajlo \uri} rekao je da su samo u junu dvije starije `ene i dva starija mu{karca imali te`e prelome ruku ili nogu zbog pada sa tre{we. B. M.

ONEMOGU]AVAJU kretawe qudi ulicama grada
Srebreni~ane je zabrinu-

Insekti prekrili svjetiqke

10 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Rajfajzen banka u Titovoj ulici u Sarajevu

Biznis
Deficit od 2006. mawi od naslije|enog
BAWALUKA - Ministar finansija RS Zoran Tegeltija izjavio je da je Vlada RS od 2006. godine napravila mawi deficit nego {to ga je naslijedila. - Ova Vlada RS je tri godine zaredom ostvarila suficit i zna~ajno smawivala naslije|eni deficit - rekao je Tegeltija, prenijele su agencije. On je istakao da je u pro{loj godini o~uvana socijalna i fiskalna stabilnost RS, {to dugoro~no stvara pretpostavke za "povratak" na stope rasta koje je RS ostvarivala prije uticaja svjetske ekonomske krize.
FOTO: G. [URLAN

SARAJEVO - Rajfajzen banka u Sarajevu od ju~e se nalazi na novoj adresi, u Titovoj ulici broj 11, saop{teno je iz ove banke. Dodali su da je povodom preseqewa banke na novu lokaciju odr`ana i promocija proizvoda i usluga za gra|ane,

ali i zabavne radionice i igre za djecu. - Banka je preseqena iz malog i sku~enog prostora u puno ve}i i funkcionalniji. Sre}ni smo {to klijentima mo`emo da ponudimo novi i atraktivniji prostor - rekao je direktor Rajfajzen banke Mihael Miler. M. Mi.

Ministar finansija RS

Konferencija za novinare u Bawaluci

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC

Vlada RS odobrila novac za pomo} preduze}ima i nezaposlenima
Promjena
-1.5 -1.51 -1.35 -7.55

Cijena
45.5 37.14 163.05 244.75

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA PFIZER INC GENERAL ELECTRIC INTEL CORP

Cijena
10.67 20.74 18.17 21.08

Promjena
-0.12 0.46 -0.39 -0.32

Odobreno 2,96 miliona KM za deset privrednih subjekata koji ostvaruju izvoz, a 2,3 miliona KM za 25 preduze}a koja }e zaposliti 926 qudi
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Za zapo{qavawe i izvoz 5,26 miliona
BAWALUKA - Vlada RS odobrila je ukupno 5,26 miliona maraka za pomo} izvozno orijentisanim preduze}ima iz RS koja su pogo|ena elementarnim ne pogodama, kao i za podsticaje za zapo{qavawe nezaposlenih. Ministar industrije, energetike i rudarstva RS @eqko Kova~evi} rekao je ju~e poslije sjednice Vlade RS da je odobreno 2,96 miliona KM po osnovu subvencija za podsticaj izvoza za deset privrednih subjekata koji ostvaruju izvoz, a pogo|eni su elementarnim nepogodama ili drugim izuzetnim doga|ajima. Kova~evi} je naveo da su se na ranije raspisani javni poziv javila 22 preduze}a, ali da ih je samo deset ispunilo tra`ene kriterijume. - Preduze}ima "Drvolik" Rogatica i "Famos" Sarajevo odobreno je po 500.000 KM, preduze}u "Nova Romanija" a.d. Sokolac 451.000 KM, "Euro motor" Bawaluka je dobio 383.000 KM, "Energoinvest" Rasklopna oprema Isto~no Sarajevo 288.000 KM, "Fabrika za proizvodwu `ice" Novo Gora`de 261.000, "Kosmos" a.d. Bawaluka 246.000 KM, "Orao" a.d. Bijeqina 169.000 KM, "Interlignum" Tesli} 137.000 i "Granit" doo Bawaluka 57.000 maraka rekao je Kova~evi}. Aneksa Sporazuma o sa ra dwi izme|u Srpske i Srbije u vezi sa subvencionisawem traktora koji se proizvode u Srbiji. Ministar poqoprivrede, {umarstva i vodop ri vrede RS Miroslav Milovanovi} rekao je da }e Srbija iz svog buyeta subvencionisati proizvo|a~a traktora IMT ili IMF od po 1.000 evra za traktor, a Ministarstvo poqoprivrede RS iz buyeta za podsticaj u poqoprivredi sa istim iznosom poqoprivrednika koji nabavqa taj traktor. Vlada je poni{tila odluke o dodjeli poqoprivrednog zemqi{ta za 14 fizi~kih lica zbog nepla}awa zakupnina.

OTVORENO PISMO: Poreskoj upravi Republike Srpske Investiciono-razvojnoj banci i drugim UMJESTO GOTOVINE VERESIJA ILI NE[TO DRUGO Frapantni podaci koji su objavqeni putem medija i na Internetu, da svako od 350 preduze}a u Republici Srpskoj, za poreze i doprinose, duguje preko 500 hiqada KM, od ~ega deset wih duguje 282 miliona KM, podstakli su me i dali mi za pravo da se obratim, Vama sada{wim i nekim biv{im odgovornim, po nekoliko pitawa: 1. Da li je Poreska uprava obezbije|ena odgovaraju}im hipotekama od pravnih subjekata kojima su odobreni reprogrami. Pitam s punim pravom jer primjer koji navodim ukazuje na nedostatak kriterijuma ili razli~itih kriterijuma kada je u pitawu obezbje|ewe i za{tita dr`avnih prihoda. Poreska uprava Republike Srpske, da bi obezbijedila hipoteku na iznos od 1.499.508,75 KM, koliko je "Boksit" dugovao po osnovu reprograma iz 2007. godine, na prijedlog Pravobranila{tva od 10.02.2009. godine, putem Osnovnog suda u Vlasenici 16.02.2009. godine, izvr{ila je upis hipoteke na cjelokupnu nepokretnu imovinu "Boksita" koja je bila desetostruko ve}a nego {to je bio tada{wi dug. Zbog ovakog pona{awa bili smo prinu|eni da dug koji je bio reprogramiran do 2016. godine, otplatimo u cjelosti do kraja 2009. godine. Tako|e, bili smo prinu|eni da platimo i pripadaju}e kamate koje nam je na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske br.01/1-020-251/02 od 01.04.2002. godine trebalo otpisati iz razloga {to smo po nalogu Vlade Republike Srpske u toku 2001. godine otpisali FG "Bira~" u Zvorniku 5 miliona KM kamata i reprogramirali 9 miliona KM duga na period od 5 godina sa grejs periodom na 2 godine i beskamatno. Prinu|eni smo da tra`imo povrat neosnovano i prinudno napla}enih sredstava po osnovu kamata, putem Suda. 2. Da li bi naplata poreza i doprinosa od du`nika uskratila potrebu da se tokom ove godine, kroz pove}awe poreza i doprinosa, uvedu dodatni nameti urednim plati{ama. Samo po tom osnovu Kompanija "Boksit", ove godine, plati}e oko milion maraka a {to je bilo dovoqno da se realizuju dva nova proizvodna Programa gdje bi se zaposlilo oko 50 lica. 3. Da li su plasirana kreditna i druga podsticajna sredstva preduze}ima koji su du`nici po osnovu poreza i doprinosa i ako jesu kome i koliko? 4. Da li je bilo plasiranih sredstava privrednim subjektima i drugima direktno, odnosno mimo Komercijalnih banaka i ako jesu kome i koliko ? 5. Da li su nekim privrednim subjektima, kojima su odobreni reprogrami davani i krediti radi kupovine drugih preduze}a, odnosno imovine od drugih koji su tako|e du`nici i imaju reprograme i ako jesu kome i koliko? 6. Da li pravni subjekti i drugi kojima su odobreni reprogrami, a nekima i po vi{e puta, izmiruju svoje teku}e obaveze. 7. Da li su sredstva, prodajom profitabilnog "Telekoma" tro{ena za kupovinu hartija od vrijednosti od odre|enih privrednih subjekata i lokalnih zajednica, kao i za kupovinu akcija pojedinih banaka i u drugim slu~ajevima i ako jesu kome, koliko i kakav je tu ra~un, odnosno interes. 8. Koliko je ukupno sredstava, dobijenih prodajom profitabilnog "Telekoma", plasirano u privredu, jesu li ta sredstva utro{ena namjenski i da li se uredno vra}aju. Pozdrav,

DATA saglasnost za subvencionisawe traktora
Vlada RS odobrila je 2,3 miliona KM podsticaja za zapo{qavawe nezaposlenih lica, a na javni poziv prijavilo se 25 preduze}a ~ime }e biti omogu}eno zapo{qavawe 926 nezaposlenih. Vlada RS dala je saglasnost na potpisivawe

POLICIJSKI SLU@BENICI
Vlada RS usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim slu`benicima kojim su otklowene odre|ene nedoumice, tuma~ewa pojedinih pitawa, kao i nedore~enosti koje su ovim prijedlogom precizirane. Ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o rekao je da se izmjene i dopune, izme|u ostalog, odnose na policijska ovla{tewa, na~in dodjele ~inova, unapre|ewe u vi{i ~in, disciplinske organe, mjere i sankcije. Propisana je i mogu}nost zapo{qavawa u MUP-u lica koja nemaju policijsko obrazovawe.

Bawalu~ka "Tr`nica" sporazumno raskinula ugovore o radu

Zakupqen prostor

BAWALUKA - Rukovodstvo bawalu~ke "Tr`nice" sporazumno je u protekla dva mjese ca ras ki nu lo ugo vo re o radu sa 24 radnika, a zbog smawenog obima posla u idu}em periodu otkaz o radu najvjerovatnije }e dobiti jo{ 20 radnika, potvrdio je "Glasu Srpske" generalni direktor "Tr`ni ce" Mio drag Kaurin.

Otkazi za 24 radnika
- Obim posla se zna~ajno smawio, {to se mo`e vidjeti u na {im pros to ri ja ma koje su skoro prazne. Od 202 radnika "Tr`nice" mi trenutno imamo kapaciteta da zapo{qavamo oko 160 qudi. Sporazumno smo raskinuli ugovore o radu sa 24 radnika kojima su ispla}ene otpremnine od 3.000 do 35.000 maraka, u zavisnosti od ra-

dnog sta`a - naglasio je Kaurin. On je istakao da "Tr`nica" dijeli sudbinu okru`ewa i da je do{lo do smawewa prometa i prihoda. - Pove}ani su nam rashodi zbog is pla te ot pre mni na, ali i daqe imamo pozitivan poslovni rezultat - naglasio je Kaurin. M. ^.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 11

Oporavak ameri~ke privrede sporiji od o~ekivanog
VA[INGTON - [ef ameri~ke Centralne banke Ben Bernanki rekao je da je rast ameri~ke privrede sporiji od o~ekivanog, ali je istakao da po zavr{etku programa kupovine dr`avnih hartija od vrijednosti u iznosu od 600 milijardi dolara ne}e biti daqih monetarnih napora na podsticaju ekonomije, prenijele su agencije. Bernanki je ponovio opredjeqewe da se kamatne stope zadr`e na rekordno niskom nivou, izme|u nula i 0,25 procenata, i u produ`enom periodu.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena Promet 31,99 87,61 37,42 37,50 0,48 0,80 -1,27 56.334,80 0,00 40.615,12 -0,13 21.006,72 0,00 0,00 -1,95 7.089,13 2.578,12 1.189,20 1.050,72 815,00 720,00 386,40 235,20

Република Српска - измирење ратне штете 5

Evropska kancelarija za statistiku

Република Српска - стара девизна штедња 3 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 2 Електро - Бијељина а.д. Бијељина Тржница а.д. Бањалука Бањалучка пивара а.д. Бањалука Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - измирење ратне штете 1 ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић

Kupovna mo} BiH 70 odsto slabija od EU
BiH bi morala staviti akcenat na privredu, odnosno usmjeriti se na razvoj izvozno orijentisanih firmi, koje su jedini realan izvor prihoda sa strane, jer se samo na taj na~in mo`e poboq{ati standard, istakao Todorovi}
PI[E: TAWA [IKAWI] tanjasi@glassrpske.com

0,16 -20,00 1,63 -4,12 36,00 38,64 0,00 -0,92

0,60 -14,29

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 4,07 4,20 4,52 4,32 9,73 0,06 3,53 6,90 5,00 1,45 0,97 3,80 4,51 6,12 -0,49 0,00 -1,74 0,00 0,00 1,64 0,00 -1,43 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,92 537,24 0,00 248,45 0,00 0,00 939,49 0,00 6.845,80 750,25 0,00 0,00 342,20 0,00 1.590,82

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Унионинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

BAWALUKA - Kupovna mo} BiH veoma je niska i za 70 od sto je sla bi ja od pro sje ~ne ku po vne mo }i Evropske unije, podaci su Evrop ske kan ce la ri je za statistiku Evrostat. Za 65 odsto lo{iji prosjek od evropskog ima Srbija, a Crna Gora za 60 odsto, dok je Albanija za bod lo{ija od BiH. - Najboqa situacija je u Hrvatskoj, koja je 39 odsto ispod prosje~ne kupovne mo}i EU - navodi se u analizi Evrostata, koji je izra~unao bruto nacionalni proizvod po gla vi sta no vni ka izra `en u kupovnoj mo}i. Kako navode u Udru`ewu ekonomista RS SWOT, oporavak od rata je velikim dije lom uspo rio po boq{awe standarda u BiH, ~ija ekonomija nije oja~ala ni tokom svih proteklih godina, a slabu privredu jo{ je vi{e oslabila pojava krize. - Rast BDP-a u BiH, pa ~ak i

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Kupovna mo} u BiH me|u najlo{ijim u Evropi

FOTO: ARHIVA

BOSNALIJEK DD SARAJEVO

13.06

0.37 35,738.90

pri je kri ze ni je bio do voqan, a izuzetno niske poka za teqe ima mo po svim parametrima. Sve to pokazuje da bi BiH morala staviti akcenat na privredu, odnosno biti usmjerena na razvoj izvozno orijentisanih firmi, ko je su je di ni re alan izvor prihoda sa strane, jer se jedino na taj naNajbogatije ~in mo`e poboq{ati stan dard, zemqe odno sno ku po vna mo} sta no vni{ Prema podacima Evrostata, Luksemtva - re kao je burg i Holandija imaju kupovnu mo} ~lan Udru`ewa za tre}inu iznad prosje~ne kupovne eko no mis ta RS mo}i gra|ana EU. Ne{to mawe, ~etSWOT Mi lo{ vrtinu iznad prosjeka EU, imaju DanTodorovi}. ska, Irska, Austrija i [vedska. On je do dao

da bi BiH morala da stvori povoqnije preduslove, koji bi mo ti vi sa li qude da se opre djequju za ula gawa u privredne aktivnosti, odnosno da otvaraju firme i razvi ja ju pos to je }e, {to se trenutno ne de{ava.

SRBIJA IMA lo{iji prosjek od evropskog za 65 odsto
- BiH bi mo ra la po je dnos ta vi ti pro ce du re i smawiti optere}ewa za privredu, jer i daqe nedostatak novca iz drugih izvora namiruje uzimawem od privrede - istakao je Todorovi} i pod sje tio da bi po ve }awe

standarda mogao da obezbije di sa mo re al ni se ktor, odnosno privredna preduze}a koja jedina stvaraju prihod. Prema podacima Evrostata, zemqe evrozone imaju za osam odsto ve}u kupovnu mo} nego dr`ave koje se ne slu `e za je dni ~kom evrop skom valutom. Ispod evropskog prosjeka od deset do 20 odsto su Slovenija, Malta, Gr~ka, Por tu ga li ja i ^e {ka. Slova~ka je oko 25 odsto ispod evrop skog prosjeka. Slijede zemqe koje su od 35 do 40 odsto ispod evropskog prosjeka, a to su Es to ni ja, Ma |ar ska, Poqska, Letonija i Litvanija.

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO

5.70 3.50 3.79 6.35

0.03 0.00 4.70 -0.80

5,678.95 1,057.00 1,582.75 3,675.90

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FD SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR
Minimalna Koli~ina Vrijednost cijena

20.80 4.70 12.50 69.14

0.00 -6.00 -3.85 0.12

6,864.00 4,700.00 162.50 1,460.57 2,445.00 2,100.00 680.00 8,301.00

3.06 -12.68 10.50 10.18 68.00 64.35 -4.23 4.68

Broj milionera u Aziji primi~e se Sjevernoj Americi

Azijski bogata{i ispred evropskih
WUJORK - Azija je pro{le godine prestigla Evropu po broju milionera i brzo se pri mi ~e Sje ver noj Ame ri ci, ko ja je na prvom mjestu. - U azijsko-pacifi~kom regionu `ivi 3,3 mi li ona qudi ko ji ima ju mi li on do la ra ili vi{e, ne ra~unaju}i wihove ku}e, {to je pove}awe od deset odsto u odnosu na stawe iz 2009. godine - saop{tila je banka Meril Lin~, prenijele su agencije. U Evro pi broj mi li one ra se uve }ao za {est procenata - na 3,1 miliona, a u SAD za 8,6 odsto - na 3,4 miliona. Na SAD, Japan i Wema~ku i daqe dolazi ne{to vi{e od polovine od 10,9 miliona milionera u svijetu, dok je Kina na ~etvrtom mjestu sa 535.000 milionera. Svjetski bogata{i imali su pro{le godine 42.700 milijardi dolara. Azijski udio je 10.800 milijardi dolara, tik iza sjevernoameri~kog od 11.600 milijardi dolara.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 24.6.2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize Srednji za devize
1.955830 1.446192 1.412662 26.503557 0.080322 0.262239 0.726103 1.706956 0.566448 0.250651 0.213402 1.634899 0.842485 2.198550 1.376182 1.946400

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Prodajni za devize
1.955830 1.449807 1.416194 26.569816 0.080523 0.262895 0.727918 1.711223 0.567864 0.251278 0.213936 1.638986 0.844591 2.204046 1.379622 1.951266

ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

ZIF Zepter fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

1.955830 1.442577 1.409130 26.437298 0.080121 0.261583 0.724288 1.702689 0.565032 0.250024 0.212868 1.630812 0.840379 2.193054 1.372742 1.941534

0,062

1,64%

6,12

-1,92%

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

12 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Prona|en ukradeni "opel"

Hronika
Okru`ni sud Bawaluka

KISEQAK - Automobil "opel kadet" vlasni{tvo Tadije K. koji je ukraden u Privorskim Ledinama, kod Kiseqaka, prona|en je na podru~ju Visokog, javile su agencije.
FOTO: AGENCIJE

Automobil je bio napu{ten, a prona{li su ga istra`ioci Policijske stanice Visoko. Uvi|aj su obavili istra`ioci Odjeqewa kriminalisti~ke policije Policijske uprave Kiseqak koji tragaju za kradqivcem.

Pritvor osumwi~enom za ubistvo Grbi}a
BAWALUKA - Slavenu Grabovcu (29) iz Bawaluke Okru`ni sud odredio je jednomjese~ni pritvor zbog sumwe da je u ~etvrtak, 16. juna, ubio Mom~ila Grbi}a (35) isto iz Bawaluke. Pritvor je odre|en zbog sumwe da bi pu{tawem na slobodu Grabovac mogao da ometa krivi~ni postupak uticajem na svjedoke i da bi wegovo pu{tawe na slobodu moglo da izazove naru{avawe javnog reda i mira. Grabovac je poslije hap{ewa policiji priznao da je 16. juna ubio Grbi}a u wegovom stanu u ulici Radoje Domanovi}a u bawalu~kom nasequ Ko~i}ev vijenac, a ~ije je tijelo prona|eno u utorak. Motiv ovog ubistva je najvjerovatnije sukob oko nekoliko kredita koji je podigla Grabov~eva supruga Borislava O{ap (26) u ukupnom iznosu od oko 90.000 maraka, a koje je kao `irant vra}ao Grbi}. G. O.

ZAPLIJEWENO 20 kilograma droge

Su|ewe Mirku Stoji}u

Ro~i{te odgo|eno jer nije do{ao vje{tak
BAWALUKA - Su|ewe biv{em {efu Kabineta predsjednika Republike Srpske Mirku Stoji}u koji se tereti za zloupotrebu polo`aja ili ovla{}ewa ju~e je u bawalu~kom Okru`nom sudu odgo|eno zbog nedolaska finansijskog vje{taka odbrane Laze \ur|evi}a, a nastavi}e se u septembru. Sudija Olga Male{evi} je kazala da je odbrana Stoji}a obrazlo`ila da vje{tak nije uradio svoj nalaz u vezi sa finansijskim dokumentima i ra~unima sa kojih je pla}ena obnova Palate predsjednika RS u Bawaluci. Stoji} se tereti da je od novembra 2006. do februara 2008. godine krivi~nim djelima tokom rekonstrukcije Palate predsjednika RS sebi i drugima pribavio vi{e od 350.000 maraka za koje je o{te}en buyet RS. N. T.

Marihuana prona|ena na planta`i u Qubu{kom

Policija u Qubu{kom privela Nedjeqka Borasa i Ivana Mi{eti}a

Uhap{eni prilikom zalijevawa marihuane
Pretragom terena policija prona{la planta`u sa 130 stabqika indijske konopqe u Gorwoj Vitini, na lokalitetu Brqica u Qubu{kom, i tada postavila klopku u koju su upali Nedjeqko Boras i Ivan Mi{eti}
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Saobra}ajna nesre}a u Tuzli

U sudaru povrije|ene dvije osobe

Na ”golfu” pri~iwena velika {teta

FOTO: AGENCIJE

TUZLA - Dvije osobe su povrije|ene i pri~iwena je ve}a {teta u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u srijedu oko 21.30 ~asova na raskrsnici ulica Trnovac i Kulina Bana, u blizini Panonskih jezera u Tuzli. U ovoj nesre}i povrije|en je A. A. (27) iz Tuzle, koji je vozio "reno klio", a wegov suvoza~ M. J. iz Tuzle zadobio je lak{e tje le sne po vre de. Do ne sre }e je do {lo ka da su se sudarili automobil "golf 1", kojim je upravqao M. M. (36) iz Lukavca i "reno klio", koji je vozio A. A. Uvi|aj su na mjestu nesre}e obavili slu`benici policije PS Centar. G. O.

QUBU[KI - Nedjeqko Bo ras Krti ca (45) iz Qubu{kog i Ivan Mi{eti} (45) iz Ve li ke Go ri ce u Hrvatskoj uhap{eni su kada su do{li za zaliju planta`u sa 130 stabqika marihuane koje su ranije posadili, potvr|eno je ju~e u policiji. Kako nezvani~no saznajemo, stabqike su bile te{ke vi{e od 20 kilograma, a vrijednost marihuane na crnom tr`i{tu bila bi oko 100.000 maraka. Boras i Mi{eti} ju~e su predati nadle`nom tu`ila{tvu, koje treba da donese odluku o predlagawu pritvora protiv osumwi~enih. U policiji u Qubu{kom potvr|eno je da su protekle sedmice operativnim radom do{li do sa znawa da su nepoznate osobe zasadile ve}u planta`u indijske konopqe

na {irem podru~ju Gorwe Vitine u Qubu{kom. Pretragom terena u Gorwoj Vitini, na lokalitetu Brqica policija je prona{la planta`u sa 130 stabqika indijske konopqe.

DROGA vrijedna oko 100.000 KM
- U tom trenutku policija nije znala ~ija je planta`a, pa je postavqena zasjeda u kojoj su kriminalisti~ki policaj ci iz Qubu {kog i inspektori odsjeka za droge MUP-a Zapadnohercegova~kog kantona stra`arili i ~ekali dawu i no}u da se neko pojavi - rekao je izvor blizak istrazi. On je dodao da su u srijedu oko 20.45 ~asova na pomenutu planta`u do{la dva nepoznata lica da bi je zalili.

- Oni su upali u zamku i odmah su uhap{eni, a prilikom legitimisawa utvr|eno je da se radi Borasu i Mi{eti}u - rekli su u policiji. Wih dvo ji ca odmah su privedeni u slu`bene prostorije gdje je obavqena kriminalisti~ka obrada, poslije ~ega su predati nadle`nom tu`ila{tvu zbog sumwe da su

po~inili krivi~no djelo neovla{}ena proizvodwa i promet opojne droge. - Prona|ena marihuana je po~upana, izvagana i poslata na vje{ta~ewe, a koristi}e se kao dokaz protiv uhap{enih izjavio je za "Glas Srpske" portparol MUP-a Zapadnohercegova~kog kantona Damir ^utura.

"PLANTA@A 2011"
Policija Republike Srpske u okviru akcije "Planta`a 2011" 16. juna na tri parcele na podru~ju Doboja i Broda prona{la je zasade sa 237 stabqika indijske konopqe, od kojih bi moglo da se proizvede vi{e od 40 kilograma marihuane. Srba~ka policija je 14. juna u okviru iste akcije u No`i~kom kod Srpca prona{la i zaplijenila 389 plasti~nih ~a{ica sa zasa|enom marihuanom, koja je bila tek u fazi nicawa. Policija je 20. juna prona{la i planta`u marihuane sa 300 stabqika na wivi starice Ru`e Koqan~i} (76), a koja je, kako je ona rekla, nikla sama jer je ona ranije sadila da bi od we pravila ko{uqe i torbe.

Tu`ilac tvrdi da je ]ulum u~estvovao u pqa~ki banke
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWALUKA - Bawalu~ki okru`ni tu`ilac Slobodan Sali} ju~e je u zavr{noj rije~i Slavi{i ]ulumu i jo{ ~etvoro optu`enih za pqa~ku Prokredit banke istakao da smatra da je krivi~no djelo dokazano i da im treba da bude izre~ena kazna. Osim ]uluma za razbojni{tvo se terete Dragan Puzi} (22), Bojan [ikman (23),

a za pomagawe u pqa~ki Nemawa Drqa~a (22) i Dejana Mitra{inovi} iz Bawaluke. Sali} je istakao da priznawa Puzi}a, Drqa~e i [ikmana da su oni opqa~kali banku i da zato nije znao ]ulum nisu ta~na. Kazao je da je prava istina ona koju su rekli tokom istrage policiji i tu`ila{tvu kada su istakli da je ]ulum organizovao pqa~ku jer mu je trebalo novca. Naveo je

da je to potkrijepqeno i dokazima.

ODBRANA ]uluma tra`i osloba|aju}u presudu
Odbrana Slavi{e ]uluma tvrdi da on nije u~estvovao u pqa~ki {to potvr|uje priznawe Puzi}a, [ikmana i Drqa~e na sudu. Advokat Goran Ne{kovi} je istakao da ]ulum priznaje kra|u dva automobila, koji su kori{}e-

ni u pqa~ki, ali da nije znao za{to }e ta vozila da slu`e i da nema veze sa razbojni{tvom. Naglasio je da nikada ne bi ukrao vozila da je znao da }e biti kori{}ena u pqa~ki. Advokat Jovo Pilipovi} zatra`io je {to bla`u kaznu za Puzi}a jer je priznao razbojni{tvo. Optu`ena Mitra{inovi}eva negirala je da ima veze s razbojni{tvom i kra|om vozila {to tvrdi i wen advokat

Nevenka Vitomir. Bawalu~ko Okru`no tu`i la{ tvo te re ti ]u lu ma, Puzi}a, [ikmana, Drqa~u i Mitra{inovi}evu da su 21. maja pro{le godine iz Prokre dit ban ke, uz pri jetwu oru`jem, od radnika oteli 13.000 maraka. Prema optu`nici pqa~ku su po~inili ]ulum, Puzi} i [ikman, a da su im Mitra{inovi}eva i Drqa~a pomagali u kra|i vozila za pqa~ku.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 13

Te{ko povrije|en poslije pada sa bicikla
ZENICA - Zeni~anin E. [. zadobio je te{ke povrede glave nakon {to je pao sa bicikla ju~e u mjestu Jawac kod Zenice, javile su agencije. Povrije|enom je pomo} ukazana u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Policija

U Margeti}ima kod Sokoca sahrawen Danilo Markovi}

Vijesti
Bawaluka

Miroslav Mar ko vi} priznao da je ubio ro|aka
U policiji saznajemo da je Miroslav Markovi} iz automatske pu{ke ispalio sedam metaka od kojih su tri pogodila Danila Markovi}a u glavu i ekstremitete, {to je bilo kobno
PI[E: BRANKO GAJEVI] krozrs@glassrpske.com

Objesio se u blizini ku}e
BAWALU KA - @ar ko @uti} (54) iz sela Memi}i u op {ti ni ^e li nac objesio se u blizini porodi~ne ku}e, potvr|eno je u Centru javne bezbjednosti Bawaluka. - Na lice mjesta iza{la je policija, a pregledom tijela utvr|eno je da nema tragova nasiqa i da je u pitawu samoubistvo - rekli su u policiji. G. O.

SOKOLAC - Miroslav Markovi} koji se zajedno sa ocem Nikolom predao policiji priznao je da je hicima iz automatske pu{ke ubio ro|aka Danila Markovi}a (48), u srijedu oko 14 ~asova u Margeti}ima kod Sokoca, potvr|eno je u Centru javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Saznajemo da je Miroslav Markovi} osumwi~en za ubistvo i ne do zvoqenu proi zvodwu i pro met oru `ja, a wegov otac Nikola za sau~esni{tvo i nedozvoqenu proizvodwu i pro met oru `ja. Povod ovoj tragediji su nerije {e ni imo vin sko-pra vni odnosi oko zakupa livade. U policiji saznajemo da je Mi ro slav Mar ko vi} iz automatske pu{ke ispalio sedam metaka od kojih su tri pogodila Danila Markovi}a u glavu i ekstremitete. Poslije toga otac i sin su pobjegli sa mjesta ubistva. - Nikola Markovi} predao se policiji na dan ubistva, oko 17.30 ~a so va, a Miroslav ne{to poslije 19 ~asova - rekla je portparol CJB Isto~no Sarajevo Danka Te{i}. Prema izvje{taju sa uvi|aja, Nikola i Miroslav su prije ubistva, automobilom "audi" i kamionom "mercedes

Lopare

Lopovi odnijeli "motorke"
LO PA RE - Ne po zna te osobe u srijedu provalile su u porodi~nu ku}u u selu Piprima kod Lopara odakle su ukrali dvije mo tor ne tes te re, pot vr|e no je u CJB Bi jeqina. Pro val ni ci su obi li prozor i tako u{li u ku}u gdje su poslije premeta~ine prona{li testere i odni je li. Is ti dan u Se kle ni ma ne po zna te oso be su pro va li le u Osno vnu {ko lu "Kos ta To do ro vi}" ta ko {to su obi li pro zor i ukra li dva laptopa i projektor. G. O.

Ro|aci i kom{ije ispred ku}e Danila Markovi}a

FOTO: B. GAJEVI]

fur gon", pre pri je ~i li put Danilu, koji je svojim traktorom kosio travu na livadi u selu. Potom je Miroslav pucao u ro|aka iz automatske pu{ke kalibra 7,62 milimetra. Miroslav i Nikola Markovi} predati su tu`iocu koji }e odlu~iti o prijedlogu pritvora. U Margeti}ima, u zaseoku u ko jem su gru pi sa ne ku }e

Markovi}a, gdje je po~iweno ubistvo - muk i tuga. Pored ku}e Nikole Markovi}a samo policijska patrola.

MOTIV ubistva spor oko zakupa livade
Stotiwak metara daqe, po rodica ubijenog Danila Markovi}a, zavijena u crno,

~uju se pla~ i leleci. - [ta re}i osim da nas je pogodila velika nesre}a. Nema mo sna ge za bi lo ka kvu izjavu ili komentar - rekao je Danilov stariji sin, dvadesetogodi{wi Ne|o. On je do~ekao i svoje prijateqe iz sokola~kog Kulturno-umje tni ~kog dru{ tva "Ro ma nij ska lu ~a", ~i ji je ~lan. Mla|i Danilov sin, pe-

Brat
U porodici Danila Markovi}a ovo nije prva tragedija. Prije ne{to vi{e od pet godina, od udara groma poginuo je wegov brat Pero, tako|e na livadi nedaleko od mjesta gdje je ubijen Danilo Markovi}.

tnaestogodi{wi \or|e, poha|a prvi razred Sredwe {kole u Sokocu. Ne|o i \or|e, a ni ostali koje smo zatekli pored ku}e nisu `eqeli da govore o ono me {to je pret ho di lo ubistvu. Pored puta, u blizini prvih ku}a u zaseoku Marko vi }i, na po la po ko {e na livada, mjesto tragi~nog doga|aja. Spor koji je postojao i ranije oko zakupa livade, kulminirao je ovog proqe}a, ali niko nije o~ekivao da bi se nesporazumi mogli ovako zavr{iti. Danilo Markovi} sahrawen je ju~e na porodi~nom grobqu u Margeti}ima.

Isto~no Sarajevo

Zate~eni u kra|i bicikla
ISTO^NO SARAJEVO - Policija je zatekla A. H. i H. E. u kra|i bicikla u Hilandarskoj ulici u Isto~nom Novom Sarajevu, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Poslije saslu{awa oni su pu{teni da se brane sa slobode. N. T.

ORU@JE
Automatska pu{ka kojom je po~iweno ubistvo prona|ena je nedaleko od porodi~ne ku}e Markovi}a. U pretresu ku}e Miroslava Markovi}a prona|ene su jo{ automatska pu{ka kalibra 7,62 milimetra i prepravqena automatska pu{ka "podrezak" istog kalibra.

Livada na kojoj je po~iweno ubistvo

Vehabija pu{ten na slobodu
BR^KO - Pripadnik vehabijskog pokreta Adnan Re~ica (21) iz Br~kog, koji je uhap{en 6. juna ove godine zbog proizvodwe marihuane i nedozvoqenog dr`awa oru`ja i eksplozivnih materija, pu{ten je na slobodu, potvrdili su u Tu`ila{tvu Br~ko distrikta, navode}i wegove inicijale. Zajedno sa Re~icom privedeni su pa pu{teni i wegova majka Edina Re~ica (45) i Ervin Jasen~i} (23), a policija je kod wih tada prona{la veliku koli~inu oru`ja i eksploziva, laboratoriju za proizvodwu marihuane, dokumenta koja je zabraweno posjedovati, kao i falsifikovan novac. Tada je policija prona{la i 1.200 grama eksploziva, topografske karte, uniforme, dvoglede, pi{toqe, pu{ke i veliku koli~inu municije, a sumwa se da je Re~ica aktivni pripadnik vehabijskog pokreta. G. O.

Po`ar izazvao {tetu od oko 150.000 maraka
SREBRENIK - U po`aru koji je u utorak izbio na jednom poqoprivrednom imawu u [pionici kod Srebrenika pri~iwena je {teta od oko 150.000 maraka. Vatrogasnoj jedinici Srebrenik po`ar je prijavqen oko 17 ~asova, poslije ~ega su se vatrogasci uputili na lice mjesta u jednom vozilu. Ubrzo su na teren pristigla i ostala dva vozila, a kako isti~u iz ove jedinice, zatekli su zapaqenu nadstre{nicu nad skladi{tem, gdje je gorjelo oko 12.000 bala sijena. Po`ar se sa tog objekta pro{irio na {talu iz koje je izmje{teno 60 junadi i 50 ovaca. G. O.

Predlo`en pritvor zbog napada na policajca
ISTO^NO SARAJEVO - Okru`no tu`ila{tvo u Isto~nom Sarajevu predlo`ilo je odre|ivawe jednomjese~nog pritvora Delivoju Terzi}u, koji je uhap{en u srijedu u okviru akcije na otkrivawu bespravne sje~e {ume, saznaje "Glas Srpske". U ovom tu`ila{tvu je, navode}i wegove inicijale, saop{teno da je prijedlog za pritvor upu}en Osnovnom sudu u Sokocu. Terzi} je uhap{en jer je prijetio, a potom se opirao privo|ewu i od jednog policajca oteo pi{toq. Brzom akcijom policije wemu je oru`je oduzeto i priveden je. U okviru pomenute akcije pretresena je Terzi}eva pilana i jo{ {est lokacija radi prikupqawa materijalnih dokaza vezanih za bespravnu sje~u {ume. N. T.

14 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Region
@upanijski sud u Osijeku

Svaki voza~ tramvaja je tada, prije 20 godina, mogao voditi dr`avu. Stjepan Mesi}, biv{i predsjednik Hrvatske

Produ`en pritvor \uri Brodarcu
OSIJEK - Istra`ni sudija @upanijskog suda u Osijeku odredio je pritvor od 72 ~asa ratnom {efu policije u Sisku \uri Brodarcu, wegovom zamjeniku Vladimiru Milankovi}u i pripadniku jedinice "Vukovi" Dragi Bo{waku koji su u ponedjeqak uhap{eni zbog ratnih zlo~ina po~iwenih u Sisku tokom 1991. i 1992. godine, odnosno zbog ubistva 31 srpskog civila. @upanijsko tu`ila{tvo dostavilo je zahtjev za istragu i jednomjese~ni pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i naro~ito te{kih okolnosti izvr{ewa djela. Iako se u zahtjevu za istragu pomiwe broj od 31 ubijenog, postoje podaci da je u Sisku ubijeno i do sto Srba.

Evropski savjet raspravqa o novim ~lanicama
FOTO: AGENCIJE

Ante Gotovina, hrvatski general

Od Srbije tra`i dokumenta za odbranu
ZAGREB, HAG - Tim odbrane hrvatskog generala Ante Gotovine zatra`io je ju~e da @albeno vije}e Ha{kog tribu na la na lo `i Srbi ji da dostavi materijal koji bi, ka ko se na vo di, mo gao da predstavqa osnov za podno{ewe zahtjeva za prihvatawe no vih do ka za u `al be nom postupku. Podnesak je predat povodom nedavnog objavqivawa stenograma i zapisnika sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane SR Ju go sla vi je. Pre tre sno vi je }e ko je su di ge ne ra lu Mom~ilu Peri{i}u nalo`ilo je u martu ove godine ukidawe oznake povjerqivosti sa pojedinih dokumenata. Direktan osnov za podno{ewe zahtjeva prona|en je u izvje{tajima o sastanku Slobodana Milo{evi}a i ~lanova VSO od 14. avgusta 1995. go di ne, {est da na po sli je akcije "Oluja" na kojem su razmo tre ni uzro ci odlas ka Srba iz Krajine.

Hrvatska ~eka potvrdu ulaska u EU
Nad 375 zakona, koje je donijela hrvatska Vlada, stalno se sprovodi kontrola i uskla|uju se s pravnim tekovinama Evropske unije
ZAGREB - O~ekujem da }e Evrop ski sa vje t danas dati potvrdu o tome da je Hrvatska zavr{ila pregovore, odnosno da }e do kraja ju na os tva ri ti is torijski ciq i postati 28. ~lanica Evropske unije, a hrvatski jezik 24. slu`beni jezik EU - rekla je ju~e premijer Hrvatske Jadranka Kosor. Kosor je istakla da je od juna 2004. godine do danas u Brisel poslato oko 200.000 stranica razli~itih dokumenata, te da je ispuweno 400 mjerila za otvarawe i zatvarawe poglavqa. - Ovo je va`an trenutak kad mi podvla~imo liniju, kad mi sa zaista velikim ponosom i zadovoqstvom mo`emo re}i da je Evropska komisija prepoznala na{ napor i da na osnovu te ~iweni ce Evropski savjet donosi odluku o zavr{etku pregovora dodala je ona. vor i ka da }e mo de fa kto postati ~lanica. Vjerujem da }e se to dogoditi do kraja godine - rekla je premijer. Nad Hrvatskom se, za sada, ne}e sprovoditi nikakva poja~ana kontrola, nego }e se samo nastaviti ono {to se ve} doga|a. - Nad 375 zakona koje smo do ni je li us kla |u ju }i se s pravnom tekovinom EU stalno se spro vo di kon tro la rekla je premijer i dodala da je do ulaska u EU Hrvatska mo ra la ne pre ki dno da

Jadranka Kosor

Vladika mile{evski Filaret

Dozvoqeno kretawe bez pratwe policije

BRISEL primio 200.000 stranica
Ona je is ta kla da je Hrvatska imala te{ke pregovore, ali je posebno naglasi la da je sva ko mje ri lo u pregovorima predstavqalo i reformu, te da na to treba biti ponosan. - Ne}e pro}i puno vremena kada }emo potpisati ugo-

dokazuje da je sna`na 28. ~lanica. Ju~e je premijer Jadranka Kosor u~estvovala na sastanku ~elnika Evropske narodne stranke, a danas }e se na kraju dvodnevnog samita 27 ~elnika zemaqa ~lanica EU sas ta ti sa pred sje dni kom Evropskog savjeta Hermanom van Rompejom, predsjednikom Evropske komisije @ozeom Manuelom Barosom i ma|arskim premijerom, ~ija zemqa predsjedava u ovom polugodi{tu Viktorom Orbanom.

Datum nije najva`niji
Predsjednik hrvatske Vlade smatra da datum potpisivawa ugovora o pristupawu u ovom trenutku nije najva`nije pitawe, ali vjeruje da }e to biti do kraja godine.

Otac Filaret

FOTO: ARHIVA

PRIJEPOQE - Vladika mile{evski Filaret izjavio je ju~e novinarima da mu je, poslije ~etiri godine, dozvoqen ulazak u Crnu Goru i kretawe bez policijske pratwe. Vladiku Filareta su 28. avgusta 2007. godine u mjestu Ran~e na putu Prijepoqe - Pqevqa, prilikom odlaska zaustavili crno gor ski spe ci jal ci. Ta da mu je re ~e no da mu je zabrawen ulazak zbog "obaveza Crne Gore prema Hagu". Filaret je zbog toga {trajkovao gla|u. Crnogorske vlasti su mu potom odobrile kretawe, ali uz najavu boravka i pod policijskom pratwom.

Sjedi{te Evropske unije u Briselu

Predsjednik Srbije na komemoraciji kod Gospi}a

Tadi} odaje po~ast `rtvama u Jadovnu
GOSPI] - Predsjednik Srbije Boris Tadi} prisustvova}e u nedjequ, 26. juna, komemoraciji `rtvama koncentracionog logora Jadovno, u Hrvatskoj. Tadi} }e, poslije komemoracije najavqene za 12 ~aso va obi }i se lo Ra du~, u blizini Gospi}a, gdje }e posje ti ti i ku }u po vra tni ka Nikole Kalini}a, saop{tila je pres-slu `ba pred sje dnika Srbije. Prema pisawu medija, na predstoje}em pomenu `rtvama po gro ma nad Srbi ma i drugima u velebitskom mjestovano iz wegovog kabineta. Us ta {e su, ka ko go vo re podaci Udru`ewa potomaka i po{tovalaca `rtava logora u Jadovnu, na ovom strati{tu za dva mjeseca 1941. godine ubile oko 40.000 qudi, uglavnom Srba i Jevreja.

DOBRA VIJEST

RAB
Dvoje Nijemaca je te{ko povrije|eno u pomorskoj nesre}i koja se dogodila kod rta Frkaw na ostrvu Rabu. Poslije sudara glisera i gumewaka `ena je u bolnicu primqena sa te{kim povredama glave, a mu{karac sa prelomom rebara.

RIJEKA
Stara Su{ica posta}e ekoetno atrakcija Gorskog kotara. Objekti i zemqi{te smje{teni su neposredno uz dvorac u kojemu svoje praznike provode djeca iz Rijeke. Plan je da se taj prostor ve} s po~etkom 2012. godine stavi u novu funkciju i djeci ponude novi sadr`aji i sportski objekti.

Jedna od jama u Jadovnu

FOTO: ARHIVA

UBIJALI najokrutnijim metodima
Ubi ja li su ih na na jo krutniji na~in - no`evima, maqevi ma i sje ki ra ma, a `rtve su ba ca ne u du bo ke kra{ke jame na tom podru~ju.

LO[A VIJEST

tu Ja do vno u Dru gom svjet skom ra tu, po {tu }e, osim Ta di }a, oda ti i hrvat ski predsjednik Ivo Josipovi}. Po{to se dan prije pome-

na u Ja do vnu obiqe`a va i Dan dr`a vnos ti Hrvat ske, spekulisalo se da }e predsjednik Tadi} prisustvovati i ovom doga|aju, ali je to deman-

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 15

Srbija

Na{a stvarnost je druga~ija, ovde vlada reket. Reket ide drugim smerom, on podrazumeva da postoji politi~ka oligarhija koja, eksponiraju}i autoritet, zloupotrebqava svoju mo}. Milan Beko, srpski biznismen

[tefan File poslije sastanka sa Vukom Jeremi}em

U Evropsku uniju ne mo`ete s problemom
FOTO: AGENCIJE

Kada je re~ o priznavawu Kosova od strane Srbije danas, sutra ili za tri meseca, godine ili veka odsad, moj stav je isti, naglasio {ef srpske diplomatije Vuk Jeremi} u Briselu
BEO GRAD, BRI SEL Kosovo nije u Upitniku EU za Srbi ju, ali ni je dna od dr`ava Evropske unije "nije voqna da prihvati bilo koju novu dr`avu kao ~lanicu koja bi imala neko otvoreno pitawe, kad je rije~ o regionu ili susjedima", izjavio je to evropski komesar [tefan Fi le na za je dni ~koj konferenciji za {tampu poslije razgovora sa {efom srpske di plo ma ti je Vu kom Jeremi}em. Jeremi} je po dvu kao da "nije ~uo od komesara Filea" da je priznawe Kosova novi uslov za ~lanstvo Srbije u EU i da Beograd nikad ne}e priznati samoprogla{ewe nezavisnosti u Pri{tini. - Kad je re~ o priznavawu Kosova od strane Srbije danas, sutra ili kroz tri meseca, godine ili veka odsad, moj stav je isti - naglasio je {ef srpske diplomatije. File i Jeremi} su time odgovorili na pitawe novinara kako tuma~e izjave poslanika vladaju}ih stranaka u
FOTO: ARHIVA

Ekshumacija tijela u \akovici

FOTO: AGENCIJE

Potraga za nestalima na Kosovu i Metohiji

Ekshumirani ostaci pet tijela
\AKOVICA - Stru~waci EULEX-a ekshumirali su iz jednog neobiqe`enog mjesta na grobqu u \akovici posmrtne ostatke pet qudi za koje se vjeruje da su ubijeni tokom rata na Kosovu, saop{tila je ju~e ta misija Evropske unije. EULEX-ovi forenzi~ki eksperti planiraju da tokom sqede}ih sedmica urade ekshumacije u \akovici, Mitrovici i Vu~itrnu. Od decembra 2008, kada su se stru~waci EULEX-a ukqu~ili u potragu za nestalima na Kosovu, na|eni su ostaci vi{e od 150 tije la, podsje tio je EULEX i do dao da je u tom peri odu obavqeno vi{e od 290 ekshumacija.

[tefan File i Vuk Jeremi}

Ambasada Rusije u Srbiji
o re gi onu ili su sje di ma i otud smatram da su nu`ni ozbiqni napori da se kroz proces pro {i ri vawa na |e rje{ewe za to pitawe - objasnio je evropski komesar. - Pri{tina. - Moje vi|ewe je da se ti razgovori kre}u u vaqanom pravcu i da }emo neke opipqive ishode imati za nekoliko sedmica - istakao je File. Jeremi} je s Fileom razgovarao i o tome {ta konkretno vlasti u Beogradu treba da u~i ne da bi do okto bra Evropska komisija mogla dati povoqno mi{qewe o ostvarenim evropskim reformama i predlo`iti Savjetu ministara EU da Srbiji odobri status kandidata za ~lanstvo i, {to Komisija namjerava, tako|e datum pregovora o tome. File je posebno podvukao da srpske vlasti moraju najve}u pa`wu posvetiti vladavi ni pra va, bor bi pro tiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i usvajawu zakona o restituciji. File je istakao da je EK zadovoqna {to su ve} usvojeni neki va`ni zakoni, a Jere mi} je na gla sio da pred Beogradom i daqe stoji veoma ozbiqan i te`ak posao, da bi EK u oktobru mogla dati povoqnu ocjenu o napretku Srbi je u evrop skim reformama.

wema~kom parlamentu da }e Srbija prije ulaska u ~lanstvo EU fakti~ki morati da prizna nezavisnost Kosova. File je dodao da "ne `eli da spekuli{e o tome da za par godina ne mo`e biti stavqeno na dnevni red" pitawe priznavawa Kosova od strane Srbije. Pro{irivawe EU na nove ~lanice je, po wegovim rije~ima, proces koji je zajedni~ki jasno utvr|eni tehni~ki postupak i tako|e politi~ko rukovo|ewe tim procesom, jer na kraju tog procesa je dvadeset sedam zemaqa ~lanica EU, koje donose odluku jednoglasno. - ^uo sam niz komentara u ~lanicama EU i nijedna od wih sad nije voqna da prihvati bilo koju novu dr`avu kao ~lanicu koja bi imala neko otvoreno pitawe, kad je rije~

Protest zbog izjave ^edomira Jovanovi}a
BEOGRAD - Ambasada Ruske Federacije u Beogradu uputila je zvani~an protest Ministarstvu spoqnih poslova Srbi je zbog izja va li de ra LDP-a ^edomira Jovanovi}a o ruskim zvani~nicima, potvrdio je ju~e {ef srpske diplomatije Vuk Jeremi}. Jovanovi} je u emisiji "Utisak nedeqe" na televiziji B92, rekao da se Jeremi} i {ef ruske diplomatije Sergej Lavrov prilikom susreta "grle kao medvedi", a politiku Rusije prema Srbiji je okarakterisao kao kolonijalnu i poni`avaju}u.

STAV Srbije se ne mijewa
On je iskazao po{tovawe prema mi{qewu parlamentaraca zemaqa ~lanica i naglasio da mu je mandat vrlo jasan kad je u pitawu Evropska komisija. - Kad smo radili na Upitniku za Srbiju, jasno smo sta vi li do znawa da to ne obuhvata Kosovo - naglasio je File i dodao da sna`no vjeruje da je ono {to je sada istin ski po tre bno, {to ima prvenstvo, da se postigne dogovor o nekim prakti~nim pitawima u dijalogu Beograd

Aleksandar Zari} napadnut u Beogradu

Legijin advokat rawen u nogu
BEOGRAD - Beogradski advokat Aleksandar Zari}, koji je zastupao Milorada Ulemeka Legiju u `albi na presudu za ubistvo premijera Zorana \in|i}a, rawen je ju~e u Beogradu. Nepoznati napada~ pucao je Zari}u u noge ispred zgrade broj 94 u ulici Jurija Gagarina, a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu. Zari} je zastupao i Milana Juri{i}a Aleksandar Zari} Juri{ka u postupcima za ubistvo premijera \in|i}a, tako|e je branio ~lanove bande "Pink Panter", te Novopazarca Safeta Cucka, optu`enog za trgovinu qudima. Advokatska komora Srbije izrazila je protest zbog poku{aja ubistva advokata Zari}a i od MUP-a zatra`ila da preduzmu najenergi~nije mjere povodom tog doga|aja.

NIS U BRISELU
Vuk Jeremi} je u Briselu otvorio predstavni{tvo NIS-a. Generalni direktor ove firme Kiril Krav~enko je naglasio da }e do kraja ove godine biti investirano 400 miliona evra na {irewe poslovawa u Ma|arsku, Bosnu i Hercegovinu i Bugarsku.

Kiril Krav~enko

Uhap{ene ~etiri osobe u Beogradu

Zaplijewena 23 kilograma skanka
BEOGRAD - Beogradska policija uhapsila je ~etvoro~lanu kriminalnu grupu zbog osnovane sumwe da su na te ri to ri ji Beo gra da vr{ili krivi~no djelo neovla{ }e na proi zvodwa i stavqawe u promet opojnih dro ga, i tom pri li kom za plijenila 23 kilograma marihuane-skanka. U okvi ru akci je, uha p{e ni su Ste van Sto li} (24) iz Pro kupqa, Miqan iz MUP-a Srbije.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
Kompanija "Imlek" podi}i }e cijenu svojih gotovih proizvoda od 28. juna za jedan do tri odsto. Razlog za pove}awe cijene mlijeka i kiselo-mlije~nih proizvoda te kompanije je poskupqewe inputa, odnosno energenata, zbog ~ega su, "Imlekovi" proizvodi morali da poskupe.

MARIHUANA u rezervoaru
Sumwa se da su Miqan Vu ~i ni} i Rat ko Vu ~i ni}, prilikom dolaska iz Crne Gore, u rezervoaru za gorivo putni~kog vozila sakrili 15 kilograma marihuane, najvjerovatnije kako bi je predali osumwi~enom Stoli}u radi daqe prodaje.

Marihuana

FOTO: ARHIVA

Vu~ini} (29) i Ratko Vu~ini} (29) iz Pqevaqa i Mio drag Nes to ro vi} (53) iz Beo gra da, sa op {te no je

Vozilo su, u dogovoru sa Stevanom Stoli}em, odvezli do auto-ser vi sa, gdje je osumwi~eni Nestorovi} demontirao rezervoar za gorivo i izva dio sa kri ve nu dro gu. Sumwa se i da je Miqan Vu~ini} autobusom iz Crne Gore po kuriru poslao 14 kilograma marihuane-skanka, koju je preuzeo Sto li} ra di daqe pro da je uli~nim dilerima na teritoriji Beograda.

ZAJE^AR
Orao mi{ar, koji je nedavno zbog povrede pao u centar Zaje~ara, pu{ten je, poslije izqe~ewa, na slobodu, a u vazduh se vinuo na starom Zvezdanskom putu na periferiji grada. Ova rijetka, za{ti}ena ptica uglavnom se kre}e u granicama Evrope. Leti visoko, u {irokim krugovima i nema stalno mjesto boravka.

LO[A VIJEST

16 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Svijet
Barak Obama o Avganistanu

Stotine raseqenih Sirijaca pobjeglo je ju~e u Tursku, nakon {to su sirijske snage, podr`ane tenkovima, pri{le wihovim improvizovanim smje{tajima du` granice s Turskom. Vi{e stotina izbje-

TOP STORIES CNN

glica probilo se kroz bodqikavu `icu koja obiqe`ava granicu izme|u dvije zemqe i u{lo na tursku teritoriju koriste}i put koji koriste turski grani~ari.

Vojska se povla~i do 2014. godine
VA[INGTON - Ameri~ki vojnici u Avganistanu trebalo bi do 2014. godine potpuno da napuste tu zemqu, najavio je predsjednik SAD Barak Obama. Najmawe 1.500 ameri~kih vojnika je poginulo, dok je vi{e od 12.000 raweno od po~etka ratnih dejstava u Avganistanu. Prema rije~ima Baraka Obame Sjediwene Ameri~ke Dr`ave }e od po~etka sqede}eg mjeseca do kraja godine povu}i 10.000 vojnika, dok bi do kraja qeta 2012. godine trebalo da bude povu~eno ukupno 33.000. U me|uvremenu, libijski lider Moamer Gadafi optu`io je NATO za ubistvo civila u bombardovawu te zemqe i zaprijetio zemqama ~lanicama NATO-a da }e i one postati legitimne mete. Gadafi je NATO ~lanice nazvao ubicama i rekao da }e Libija jednog dana odgovoriti.

Zavr{eno su|ewe holandskom politi~aru zbog govora mr`we
FOTO: ROJTERS

Su|ewe dizajneru Xonu Galijanu

Ni~ega se ne sje}a
Hert Vilders poslije izlaska iz sudnice

Xon Galijano

Holandski poslanik bio optu`en po pet ta~aka za govor mr`we i diskriminaciju, zbog svojih komentara u kojima je napadao islam
AMSTERDAM - Holandski populisti~ki politi~ar Hert Vilders oslobo|en je optu`bi za podsticawe mr`we prema muslimanima, {to bi moglo da oja~a wegov politi~ki uticaj i pove}a napetosti oko politike prema imigrantima, javile su agencije. - Oslobo|eni ste svih optu`bi koje su protiv Vas podnesene - rekao je Vildersu sudija Marsel van Osten. Vildersove pristalice ko je su se oku pi le is pred zgrade suda ovacijama su do~ekale wegovo osloba|awe od optu`nice. Holandski poslanik bio je optu`en po pet ta~aka za govor mr`we i diskriminaciju, zbog svojih komentara u kojima je napadao islam. Ti komentari su objavqivani na veb sajtovima, internet forumima i u holandskim novinama izme|u oktobra 2006. i marta 2008. godine, kao i u wegovom 17-minutnom filmu "Fitna". Vilders je na sudu tvrdio da je "branio karakter, identitet, kulturu i slobodu Holandije" od islama i da je bio du`an da govori.

PARIZ - Francuski tu`ioci zatra`ili su minimalnu nov~anu kaznu od 10.000 evra za biv {eg di zaj ne ra modne ku}e "Dior" Yona Galijana, kome se sudi zbog antisemitskih izjava u jednom pariskom kafeu. Ga li ja no je to kom ju ~e ra{weg svjedo~ewa izjavio da se ne sje }a ni~ega zbog

"trostruke zavisnosti" - od alkohola, barbiturata i pilula za spavawe. Upi tan za {to ni je po li cijskim istra`iteqima rekao za svo je za vi snos ti, Galijano je odgovorio: - Bio sam u stadijumu poricawa. Jo{ uvijek sam uzimao te pilule i alkohol, i bio sam u potpunom poricawu.

POPULARNA antiimigraciona politika
Za mnoge je taj slu~aj bio test slobode govora u zemqi s dugom tradicijom tolerancije i slobode izra`avawa, ali i zemqe gdje ras te ne trpeqivost pre ma imigrantima, posebno iz muslimanskih zemaqa. Vilders (47) jedan je od najglasnijih kriti~ara islama i imigranata u Holandiji. Predsjedavaju}i sudskog

Vlada Novog Zelanda

Otkupquje uni{tene ku}e u zemqotresu
KRAJST^ER^ - Vlada Novog Zelanda ponudila je da otkupi 5.000 ku}a o{te}enih u zemqotresu u Krajst~er~u, i najavquje mogu}nost otkupa daqih 10.000 domova. Premijer Yon Kej je rekao da je ponuda vezana za ku}e na zemqi{tu koje je sada nestabilno zbog stalnih seizmi~kih potresa, koji su pogodili ovaj drugi po veli~ini grad na Novom Zelandu u proteklih devet mjeseci, {to ~ini obnovu neizvodqivom. Mnogi stanovnici su izrazili `equ da napuste grad, koji je pogodilo vi{e od 7.500 potresa ja~ine 3,9 i vi{e stepeni od pro{log septembra, kada je prvi od tri velikih zemqotresa nanio {tetu. Ina~e, razaraju}i zemqotres ja~ine 6,3 stepeni je u februaru odnio 181 qudski `ivot.

Vildersove pristalice

vije}a rekao je da su Vildersove izjave ponekad {tetne, {okantne ili uvredqive, ali

PODR[KA
Wegova Stranka slobode tre}a je po snazi u parlamentu i daje podr{ku mawinskoj vladi. Sve to odra`ava popularnost Vildersove antiimigrantske politike.

su izre~ene u kontekstu javne rasprave o integraciji muslimana i multikulturalizmu, pa prema tome ne predstavqaju krivi~no djelo. - Veoma sam zadovoqan i sre}an. Ovo nije samo moja pobjeda, nego pobjeda slobode govora - rekao je Vilders novinarima poslije ~itawa presude.

DOBRA VIJEST

PERU
U sukobu policije i studenata, koji su demonstrirali protiv plana o izgradwi novog univerziteta u Tajakahi na sjeveru Perua, poginulo je troje qudi. Me|u stradalima je i jedan desetogodi{wi dje~ak. Tako|e, u sukobima demonstranata i policije povrije|ene su 32 osobe.

Mjesec mo`da napu{ta Zemqinu orbitu
MOSKVA - Zanimqivu hipotezu iznio je Genadij Rajkunov, generalni direktor ruskog Dr`avnog instituta za ma{instvo, koji smatra da bi Mjesec mogao napustiti Zemqinu orbitu i postati samostalna planeta. Prema wegovim rije~ima, Mjesec bi kao prirodni satelit Zemqe mogao ponoviti ono {to se dogodilo sa Merkurom, koji je zapravo trebalo da bude satelit Venere, ali je tokom nastajawa sun~evog sistema postao samostalna planeta, {to je i dovelo do toga da su uslovi `ivota na Veneri totalno neprikladni i nemogu}i. Rajkunov je naveo da se i daqe sprovode istra`ivawa postanka, ali i budu}nosti svemira, koja }e zapravo pomo}i dati odgovor kako }e se mo`da promijeniti uslovi `ivota na Zemqi ako Mjesec iza|e iz svoje orbite i postane planeta te kako sprije~iti wegova negativna kretawa.

Himlerova k}erka sakupqa novac za naciste
BERLIN - Gudrun Burvic (81), k}erka Hajnriha Himlera, biv{eg prvog ~ovjeka SS-a, ne odri~e se ideologije u koju je vjerovao wen otac. Burvicova prikupqa pomo} za organizaciju "Tiha pomo}", objavio je "Dejli mejl". Ova organizacija je osnovana 1951. od biv{ih oficira SS-a i treba da omogu}i pripadnicima te jedinice miran `ivot do smrti. "Tiha pomo}" je izme|u ostalog pomogla biv{em oficiru SS-a iz Danske Serenu Kami, kao i Holan|aninu Klasu Karelu Faberu (89) da ih ne izru~e iz Wema~ke u Holandiju zbog ratnih zlo~ina u Drugom svjetskom ratu. O svojoj aktivnosti prikupqawa pomo}i Burvicova nije `eqela da govori: - ^inim ono {to mogu i kako mogu - bio je wen jedini komentar.

PAKISTAN
Indijski ministar inostranih poslova Nirupama Rao doputovala je u Pakistan na novu rundu razgovora pokrenutih s ciqem rje{avawa dugotrajnih sporova izme|u ove dvije zemqe, ukqu~uju}i i kontrolu nad regionom Ka{mira. Dvije susjedne zemqe ponovo su pokrenule razgovore koji su bili u zastoju poslije napada u Mumbaiju 2008. godine.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 17

Francuski politi~ar optu`en za silovawe
PARIZ - Biv{eg fran cuskog dr`a vnog se kretara @or`a Trona tri `e ne su op tu`ile za silovawe i seksu alno zlostavqawe, pa je protiv wega pravosu|e pokre nu lo istra`ni postupak. Tron je u srijedu uve~e pu {ten na slo bodu, poslije dvodnevnog istra`nog pritvora. Dr`avno tu `ila{tvo je pot vrdilo pokretawe is tra`nog pos tupka zbog silovawa i seksualnog zlos tavqawa. Krivi~na dje la ove vrste mogu biti ka`wena za tvorskom ka znom u tra jawu do 20 godina.

Prona|ene dragocjenosti biv{e argentinske prve dame

Vijesti
Kina

Srpski banditi ukrali nakit Evite Peron
Evita Peron Kriminalci koji su nasamarili vlasnike zlatare

Umjetnik na slobodi
PE KING - Ki nes ke vlasti potvrdile su ju~e da je umjetnik Aj Vejvej pu{ten uz kauciju, ali su nave le da je on jo{ pod istragom i da "bez dozvole" ne mo`e da napusti svoj dom. Portparol Ministarstva spoqnih poslova Hong Lei ni je izri ~i to pot vrdio da je 54-godi{wi Aj u ku}nom pritvoru i samo je rekao da je umjetnik pu{ten uz kauciju, nakon {to je priznao utaju poreza.

Pretvaraju}i se da su {eici lopovi su prije dvije godine ubijedili vlasnike zlatare "Hojas Sofija" u Valensiji da im proda kolekciju koju su nabavili od nasqednika Eve Peron poslije wene smrti
`i li od vla sni ka zla ta re da stave nakit na sto dok su brojali deset miliona evra koliko je trebalo da plate za nakit. Ispod stola se krio jedan od wihovih sau~esnika koji je pra vi no vac z a m i j e n io la`nim nov~anicama, prenosi Rojters. Po sli je vi {e mje se ~ne is tra ge {pan ske i ita li janske policije, u maju 2010. go di ne u [pa ni ji je uha p{e no {est pri pa dni ka kriminalne bande, ali nakit nije prona|en. Ipak, informacije koje je dobila od uhap{enih ~lanova bande {panska policija je proslijedila italijanskim kolegama, koji su preksino} reagovali. Kada je policija u utorak upala u sobu italijanskog ho te la, je dan ~lan bande je pobjegao, ostaviv{i za so bom oko tri ~et vrtine ukradene kolekcije nakita, u kojoj se nalaze set prstewa, min|u{e i tijara koju je Evi Peron poklonila holandska kraqevska porodica, javio je Rojters. Eva Pe ron je umrla od raka 1952. godine, a wen suprug Huan Peron je zba~en s vlasti u dr`avnom udaru tri godine kasnije. On je poslije toga oti{ao u egzil, iz koga se vratio 1973. go di ne da bi ponovo postao predsjednik, ali je umro godinu dana kasnije.

Nenad Nikoli}

Gojko Jovanovi}

Tomislav Jovanovi}

MI LA NO - Na kit iz kolekcije biv{e argentinske prve da me Eve Pe ron, vri je dan {est mi li ona evra, koji je prije dvije godi ne ukra den u [pa ni ji, pro na |en je u so bi je dnog luksuznog hotela u Milanu ko ju su iznaj mi li pri pa dni ci kri mi nal ne gru pe iz Srbi je, sa op {ti la je italijanska policija. Osobe koje su iznajmile sobu su pripadnici kriminal ne gru pe iz Srbi je i trenutno su u bjekstvu, izjavio je policijski potpukovnik An to ni no Bo lowani na konferenciji za novinare. Pre tva ra ju }i se da su {e ici i in ves ti to ri sa Blis kog is to ka, lo po vi su prije dvije godine ubijedili vlasnike zlatare "Hojas Sofija" u Valensiji da im proda kolekciju koju su nabavili od nasqednika Eve Peron poslije wene smrti. Rije~ je o Nenadu Nikoli}u, Gojku Jovanovi}u, Tomi slavu Jo va no vi}u i Miroslavu Dragutinovi}u. Na sastanku u decembru 2009. godine, lopovi su tra-

Teksas

JEDAN ^LAN bande pobjegao
Prodavci su posumwali da ne{to nije u redu, ali su lo po vi zgra bi li na kit i pobjegli.
FOTO: REPUBLIKA Prona|eni nakit Evite Peron

Zatvoreniku 1,4 miliona dolara
OS TIN - Te ksa {a nin Entoni Grejvs, koji je proveo 18 godina u zatvoru za ubistvo koje nije po~inio, dobi}e od{tetu od 1,4 miliona dolara, po 80.000 za svaku godinu koju je proveo li{en slobode, objavio je ju ~e list "Hjus ton kro nikl". Federalni `albeni sud je 2006. go di ne preina~io je presudu po kojoj je Grejvs osu|en za ubistvo starije `ene i petoro djece, izvr{eno 1992. godine i nalo`io novo su|ewe na kome je utvr|eno da nije po~inio taj zlo~in.

Medvedev

Nesre}a zbog gre{ke posade
MOSKVA - Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je ju~e da je najvjerovatniji uzrok pada aviona "tu poqev-134" kod Petrozavodska u Republici Kareliji gre{ka posade i, istovremeno, dao nalog da se analizira pitawe povla~ewa putni~kog aviona tog tipa iz upotrebe na redovnim letovima od idu}e godine.

Miroslav Dragutinovi}

Uspjeh agenata Federalnog istra`nog biroa

Uhap{en najtra`eniji ameri~ki gangster
BOSTON - Yejms Vajti Balyer (81), opasni bostonski gangster koji je 16 godina bio na lis ti naj tra `e ni jih zlo ~i na ca Federalnog istra`nog biroa (FBI), uha p{en je pre ksi no} u San ta Mo ni ki (Kalifornija) zbog sumwe da je u~estvovao u 19 ubistava, javio je "Foks wuz". S Balyerom je po sli je do ja ve uha p{e na i wego va dugogodi{wa partnerka Ketrin Grig (60). FBI je saop{tio da je par priveden bez incidenata. Balyer je bio vo|a bande "Vinter Hil". Pobjegao je u januaru 1995. godine nakon {to mu je biv{i agent FBIja, ~iji je dou{nik bio 20 godina, rekao da }e ga optuBalyeru je napisano nekoliko kwiga i snimqen film "Departed", u kom glavnu ulogu tuma~i Leonardo di Kaprio. Balyera terete za ubistva, u~estvovawe u ubistvima, dilawe droge, iznudu i prawe novca. Wegovu dragu su op tu `i li za po ma gawe bjeguncu. Sudija }e ih saslu{ati u petak.
Balxer na FBI potjernici

`i ti. Agent Yon Ko no li za vr{io je 2002. u za tvo ru zbog reketirawa i za{tite ko ju je pru `io Balyeru i wego vom ko le gi Sti ve nu "Rajflmenu" Flemi, koji mu je tako|e bio dou{nik. Balyer je FBI-ju do javqivao in for ma ci je o

svojim suparnicima, Mafiji Nove Engleske, u doba kad je glavni prioritet FBI-ja bio neutralizacija organizovanih kriminalnih grupa. Krajem devedesetih, FBI se osramotio kad je na vidjelo iza{ao Balyerov dosije i pri sna ve za s Bi ro om. O

SKRIVAO SE sa dugogodi{wom partnerkom
Balyer je dobio nadimak po bijeloj kosi. Bio je {ef ve oma na sil ne ban de sas tavqene uglavnom od Iraca koja je kamatarila, posjedova la koc kar ni ce i vo di la narko-reket na podru~ju Bos-

to na. Bio je tik uz Osa mu bin Ladena na listi najtra`e ni jih zlo ~i na ca i za wegov pronalazak nudila se nagrada od milion dolara. Wegov mla|i brat Vilijam bio je jedan od najmo}nijih politi~ara u dr`avi, na ~elu senata u Masa~usetsu 17 godina, poslije ~ega je postao predsjednik tamo{weg univerziteta. Poslije sedam godina morao je dati ostavku pod pritiskom guvernera i dr`avnog tu`ioca iako ga nikad nisu povezali s bratovim zlo~inima. Kongresni odbor ocijenio je saradwu FBI-ja s mafijom u izvje{taju iz 2003. kao jedan od najve}ih neuspjeha u istoriji federalnog sprovo|ewa zakona.

Ankara

Zemqotres u Turskoj
AN KA RA - Zemqo tres ja~ine 5,4 stepeni po Rihteru pogodio je ju~e provinciju Elazig na istoku Tur ske. Po tre si su se osje ti li i u su sje dnoj provinciji Dijarbakir, ja vio je Roj ters. Pre ma prvim iz vje {ta ji ma zemqo tres ni je iza zvao ve }a o{te }ewa. Mar ta pro {le go di ne, zemqo tres ja~ine 6,0 stepeni, odnio je 51 qudski `ivot u Elazigu.

18 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

3

djevoj~ice

4

dje~aka

Preko puta gradske uprave, kod spomenika 12 zvjezdica

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Lova~ki dom "Zmijawe" ni~e u strogom centru
Nosilac gra|evinske dozvole Lova~ko udru`ewe "Zmijawe". Novi poslovno-stambeni objekat koji grade "Bosna impeks" i "Brdo promet" bi}e spratnosti kao i zgrada "Po{ta Srpske". Lovci }e dobiti kancelarije, a investitori stanove
PI[E: DARKO GRABOVAC darkog@glassrpske.com

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 090-513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

Na mjes tu kul tnog bawalu ~kog res to ra na "Lo vac", u strogom centru grada, odmah preko puta gradske uprave i neposredno uz zgradu po{te, po~ela je izgradwa poslovno-stambene zgra de ko ju gra de "Bo sna Impeks" i "Brdo promet". Nosilac gra|evinske dozvole je Lova~ko udru`ewe "Zmijawe", a novi "lova~ki dom" niknu}e neposredno uz park gdje se nalazi spomenik stra da lim be ba ma iz 1992. godine - 12 zvjezdica, popular ni pen zi oner ski park, Muzej savremene umjetnosti RS.... U strogom centru grada. Pred sje dnik Udru `ewa lo va ca "Zmi jawe", ~i je je zgrada "Lovca" vlasni{tvo, Milovan [trbac ka`e da su prije ~etiri godine sklopili ugovor sa firmama "Bosna Impeks" i "Brdo promet" koji su nosioci izgradwe.

Novi objekat kod spomenika 12 zvjezdica

FOTO: S. ILI]

RIBOLOVCI i daqe u svom dijelu starog objekta
- Po sli je pri kupqawa projektne dokumentacije kona~no se krenulo sa radovima - rekao je [trbac. Prema wegovim rije~ima, stambeno-poslovna zgrada na ovoj lokaciji predvi|ena je Regulacionim planom. - U no voj zgra di na {e udru`ewe dobi}e nove kancelarijske prostorije, a dok ra do vi tra ju, iz mje {te ni smo u prostorije "^ajaveca" - objasnio je [trbac. I u Admi nis tra ti vnoj

slu`bi grada potvrdili su da je gra |e vin ska do zvo la iz da ta na ime Lo va ~kog udru`ewa "Zmijawe", kao i da je Regulacionim planom na toj lokaciji predvi|ena iz gradwa stam be no-po slo -

vnog objekta. Zanimqivo je da u blizini nema stambenih objekata. U blizini je hotel "Bosna", pa zgrada "Elektrokrajine" i "Po{ta RS". Sru{en je samo dio ka-

fa ne Lo va ~kog udru `ewa "Zmijawe", a drugi dio koji pri pa da Spor tsko-ri bo lo vnom dru{tvu "Bawaluka" za sada je netaknut. - Mi svoj objekat nismo dali, a sa lova~kim nemamo

ANKETA
Sreto Pavi~i}, metalostrugar:
- Mislim da nije u redu da se u strogom jezgru grada gradi stambeno-poslovna zgrada. Ako se ovako bude nastavilo, uni{ti}e se sve {to vaqa, a Bawaluka }e od grada zelenila postati grad betona.

Stojan Boji}, penzioner:
Vidite i sami da u Bawaluci radi ko {ta ho}e. Na gradskoj upravi je da sprije~i gradwu nekih novih stambenih ili poslovnih zgrada u strogom centru jer ovo nema nigdje u civilizovanom svijetu. Od grada prave spavaonicu.

Bojan Ni{evi}, student:
- Nije u redu da se u urbanoj zoni grada pravi jo{ jedan poslovni objekat jer u centru treba da ima {to vi{e zelenila. Ako ve} bude trebalo da se ne{to gradi, neka to bude ne{to {to }e koristiti omladini i wihovim potrebama.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

ni{ta. I s nama su kontaktirali qudi iz firmi "Bosna impeks" i "Brdo promet", ali to {to su nam nu di li nismo `eqeli ni da razmatra mo. Us ko ro }e i SRD "Bawalu ka" ra spi sa ti ten der kao LU "Zmi jawe", pa }emo i mi tra`iti investitore za novu zgradu. Vlasnici smo zemqe i ovog objekta - rekao je predsjednik SRD "Bawaluka" Pero Pejinovi}. Kako smo nezvani~no saznali, novi poslovni objekat koji }e graditi "Bosna impeks" i "Brdo promet" bi}e spratnosti kao i zgrada "Po{ta Srpske", ima}e prizemqe i tri sprata. Lovci }e u prizemqu dobiti kancelarije, a investitori stanove na tri sprata.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" FILMSKA REVIJA "Pritajeno zlo: @ivot poslije smrti", ve~eras u 18.30 "Jedi, moli, voli" ve~eras u 21 ~as X-MEN: First Class - akcija, avantura, SF uloge: Xenifer Lorens, Xejms Mekevoj, Kevin Bejkon... termini: 17.30, 20, 22, subotom i nedjeqom u 13 ~asova KUNG FU PANDA 2 - animirani, avantura/ sinhronizovano glasove posudili: An|elina Xoli, Xek Blek, Xeki ^en... termini: 15.45, 17.45, subotom i nedjeqom u 11.15 i 13.15 PIRATI SA KARIBA: NEPOZNATE PLIME - avantura, komedija uloge: Xoni Dep, Penelope Kruz, Xefri Ra{... termini: 19.30 ~asova MAMURLUK 2 - komedija uloge: Bredli Kuper, Ed Helms, Xastin Bart... termini: 22 ~asa MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Foto-dokumentarna izlo`ba "Bawaluka nekad i sad" Izlo`ba "2.500 godina od Maratonske bitke" Revija arheolo{kog filma, svako ve~e u 19 ~asova, traje do 26. juna NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba crte`a "Pokret" Sowa Spiroska-Ostoji}, do 30. juna MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba studenata i profesora Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn, traje do 25. juna DOM OMLADINE Izlo`ba umjetni~ke grupe "Circopolare" traje do 30. juna

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 19

Hemijsko uni{tavawe krpeqa 28. juna
U okviru realizacije projekta "Suzbijawe krpeqa na podru~ju grada Bawaluke" hemijski tretman suzbijawa ovih opasnih insekata bi}e obavqen 28. juna sa po~etkom u devet ~asova, saop{teno je iz bawalu~kog preduze}a "Eko Bel" koje je zadu`eno za ove poslove. - U slu~aju lo{ih vremenskih uslova gra|ani }e putem sredstava informisawa biti na vrijeme obavije{teni o naknadnom terminu akcije - istakli su u ovom preduze}u. S. J.

GRADSKE VIJESTI

Radovi na vrelovodu ote`avaju saobra}aj
U sklopu radova godi{weg remonta, tehni~ke ekipe "Toplane" }e u nedjequ izvoditi radove na dijelu distributivne mre`e u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, kod Narodnog pozori{ta, zbog ~ega }e do}i do usporenog odvijawa saobra}aja u tom dijelu grada, saop{teno je iz "Toplane". - Ciq nam je da uklonimo kvarove koje smo uo~ili u prethodnoj sezoni grijawa, kako bismo {to spremniji do~ekali sqede}u - rekla je direktor "Toplane" Branka Ru`evi}. Prema wenim rije~ima, distributivna mre`a na tom dijelu stara je 38 godina. - Molimo na{e sugra|ane da imaju razumijevawa zbog ote`anog odvijawa saobra}aja toga dana - dodala je Ru`evi}eva. A. S.

"Neofest" na Tre{wiku odgo|en za 2. jul
Vatrogascima ove godine pune ruke posla

Iz Vatrogasne brigade upozoravaju na oprez pri paqewu vatre

Kada ove podatke uporedimo sa brojem po`ara iz pro{le godine do sada ih je bilo 138 odsto vi{e, jer je pro{la godina bila ki{na a ove su qudi po~eli ranije da idu na ro{tiqawe i pale korov pri kr~ewu imawa, kazao Malini}
PI[E: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com

Vatrogasci ugasili 278 {umskih po`ara
On je naglasio da je po`ar veoma lako izazvati ako se oni koji pale ne pridr`avaju osnovnih normi. - Savjetujem gra|anima da `ar iz ro{tiqa poliju vodom i tek kada se u potpunosti uvjere da je uga{en napuste mjesto gdje su ro{tiqali. Isto tako ne treba da pale to {to iskr~e, jer ima drugih mogu}nosti da se rije{e otpada. Ali ako ve} zapale onda moraju stalno da dr`e vatru pod nadzorom, i ne pale po velikoj vru}ini kada je su{a, kada je suva zemqa. Dok god ne izgori moraju dr`ati pod kontrolom i da spreme unaprijed sredstva za ga{ewe istakao je Malini}.

Zbog najave lo{ih vremenskih prilika za vikend "Neofest XI Main Party" - "Od svitawa do svitawa, 24h Party", koji je trebalo da bude odr`an 25. i 26. ju na na Tre{wiku, odga|a se za 2. jul. Re kao je ovo "Gla su Srpske" predsjednik OSBLa @eqko Antoni}. - Od se dam izvo ra {est prognozira izuzetno zahla|ewe, pra}eno povremenim ki{ama i padom temperature na samo sedam stepeni Celzijusa, {to je uzrokovalo odluku da najve}i i naj-

zdraviji parti sa~uvamo takvim, pomjeraju}i termin za sqede}u subotu, kada se o~ekuje mnogo toplije vrijeme i temperature vi{a od 30 stepeni. ^ak 29 izvo|a~a je potvrdilo u~e{}e u novom terminu, dok }e tri biti zamijewena novim izvo|a~ima, a vi {e 1.500 do sa da pot vr|e nih po sje ti la ca u`iva}e u najkvalitetnijoj elek tron skoj mu zi ci da na{wice u nezaboravnom ambijentu Baw brda - istakao je Antoni}. S. J.

Idu qetne vru}ine i treba biti oprezan pri rukovawu vatrom prili kom paqewa ro{tiqa ili paqewa korova jer mala nepa`wa mo`e da dovede do velike {tete a da {uma brzo plane svjedo~i podatak da smo za prvih pet mjeseci ove godine u 278 od ukupno 340 intervencija, gasili {umske po`are. Rekao je za "Glas Srpske" komandir ~ete Vatrogasne brigade grada Bawaluka Miroslav Malini}. - Kada ove podatke uporedimo sa brojem po`ara iz pro{le godine do sada ih je bilo 138 odsto vi{e, jer je pro{la godina bila ki{na a ove su qudi po~eli malo ranije da idu na izlete gdje je ro{tiq nezaobilazan kao i da kr~e ba{te i placeve. Nesavjesni gra|ani uglavnom ostave vatru bez nadzora koja se pro{iri i izazove po`ar koji vatrogasne jedinice moraju da gase - rekao je Malini}.

VATROGASCI do sada imali 340 intervencija
On je dodao da se savjetuje ve}i oprez pri paqewu vatre u predstoje}im danima kada se o~ekuju su{e i visoke temperature. Prema wegovim rije~ima po`ari su naj~e{}e izbijali na Mawa~i, Mi{inom Hanu i Ivawskoj. - [to se ti ~e po`ara stambenih objekata ove godine

je bilo 27 intervencija i 19 za ga{ewe zapaqenih automobila. Tako|e smo i u saobra}ajnim nesre}ama intervenisali 12 puta u toku ove godine. Ostale intervencije su va|ewe utopqenika, poplave... - kazao je Malini}. On je dodao da su i ove intervencije brojnije u odnosu na prethodnu godinu za 22 odsto. Prema wegovim rije~ima vatrogasna brigada jo{ uvijek nema dovoqno opreme. - Ne{to {to nemamo nadokna|ujemo maksimalnim anga`ovawem vatrogasaca i sve na{e intervencije tokom ovih pet mjeseci bile su uspje{ne. [to se ti~e opreme sve vi{e podmla|ujemo vozni park i tehni~ka sredstva se nabavqa rekao je Malini}.

Nastupa i Dje~iji studio "Roda"

FOTO: ARHIVA

Festival dje~ijeg dramskog stvarala{tva
Peti susreti dje~ijeg dramskog stvarala{tva bi}e otvoreni danas u 19 ~asova u Muzi~kom paviqonu parka "Petar Ko~i}", a tokom tri dana trajawa festivala nastupi}e mladi glumci, muzi~ari, pjesnici i plesa~i, saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. - Na ovoj kulturnoj manifestaciji u~estvova}e djeca iz Bawaluke, Srpca, Prijedora, Petrova i Ugqevika, dok je Dje~iji studio glume "Roda" organizator Petih susreta dje~ijeg dramskog stvarala{tva. Sigurni smo da }e, kao i svake godine, ovaj doga|aj privu}i brojne qubiteqe muzike, glume i plesa - rekli su u gradskoj upravi. S. J.

Nova vatrogasna vozila
Grad je za potrebe Vatrogasne brigade kupio dva vatrogasna vozila koja bi trebalo da budu isporu~ena za tri mjeseca. Potrebno je da se vozila izrade, jer je to specijalna oprema. O~ekujemo krajem septembra da }emo dobiti vozila i po~eti sa wihovom upotrebom - istakao je Malini}.

Potreban oprez i prilikom ro{tiqawa

PA@WA
Naseqa bez struje
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u naseqima Savanovi}i od 8.30 do 13 ~asova, Pavlovac, Sara~ica, ^okorska poqa, Jankovi}i, Jo{ikova Voda, Borkovi}i i Piskavica od 8.30 do 15, kao i u Bulevaru @ivojina Mi{i}a od devet do 12 ~asova, saop{teno je iz "Elektrokrajine". A. S.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Andrej Drini}, sin Mile i Milijane; Kristijan Lasovan, sin Milana i Jelene; Vawa i Vuk Jankovi}, k}i i sin Dragana i Darjane; Sara [amara, k}i @eqka i Maje; Nik{a Pepino vi}, sin Bo ja na i Tawe; La zar Umi~evi}, sin Momira i Svjetlane; Matija Vujmilovi}, sin Marka i Jelene; Jovana Vukovi}, k}i Darka i Radojke; Zarije \ogatovi}, sin Ninoslava i Vesne; Elena Tica, k}i Gorana i Olivere.

Umrli:
Ili ja (Ste van) Sto ja ko vi}, ro |en 1929. godine.

20 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Dom omladine Zvornik

Rejmond ^endler, VELIKI SAN

Lauren Kate, PALI AN\EO

Nastupili umjetnici iz Srbije i Srpske
ZVORNIK - Koncert ozbiqne muzike pod nazivom "Na Drini }uprija", na kojem su u~estvovali Kraqevski guda~i "Sveti \or|e" iz Beograda i Pjeva~ko dru{tvo "Srbadija" iz Bijeqine, pod dirigentskom palicom Jelene Trakilovi}, odr`an je i Domu omladine u Zvorniku. Prema rije~ima v. d. direktora Doma omladine Du{ana Petrovi}a, koncert je odr`an u okviru projekta prekograni~ne saradwe, koji realizuju "Sveti \or|e" i "Srbadija". - Guda~i i pjeva~i su priredili nezaboravno ve~e, a jedina zamjerka je {to je publika bila malobrojna - istakao je Petrovi}. Guda~i iz Srbije i pjeva~i iz Republike Srpske koncertom su poru~ili da su kultura i umjetnost uvijek imali mo} da spoje qude, bez obzira na wihovu nacionalnu pripadnost, status, religiju. Za razliku od drugih umjetnosti, muzika je bezvremena i prihvatqiva za sve uzraste. S. S.

RTRS
U izdawu RTRS-a iz {tampe je iza{la i fotomonografija za Republiku Srpsku, koja }e biti promovisana u septembru. Kako saznajemo od generalnog direktora RTRS-a Dragana Davidovi}a, kwigu prati i DVD na kojem je ekskluzivna emisija sa Emirom Kusturicom i Dr Neletom Karajli}em.
FOTO: GLAS SRPSKE Promocija u Sankt Peterburgu

Promovisano rusko izdawe fotomonografije "The No Smoking Orchestra"

Nisam bio na koncertu "The No Smoking Orchestra", ali `ivim u talasu cunamija koji su proizveli kod mojih drugova. I "Bubamara i }uran" i "Zenica" i "Underground" i daleke zemqe i spavawe i snove, sve nosi taj cunami i Zekini snimci, rekao Babi}
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com Nastup "Na Drini }uprija" FOTO: S. SAVI]

Dokumentarni zapis "gospodara ludila"
ma grupe. Tako su se u monografiji na{li Maradona, Yoni Dep, Nikita Mihalkov, Salma Hajek, Havijer Bardem i mnogi drugi. - Svi ra ju }i po svi je tu, prelaze}i iz zemqe u zemqu i iz aviona u avion, nisam nikad mogao da pretpostavim da wegova osjetqivost za kompoziciju mo`e da stvori ovako uzbudqive sli ke. Ov dje se stvarno vidi jedan dokument kojim Zeko sa velikim uzbu|ewem izdvaja iz ~itavog kosmo sa i pred na {e o~i dovodi ne{to {to je krajwe uzbudqivo i {to je na krajwe poeti~an na~in uokvireno, a pri tom ima snagu dokumentarnog zapisa - rekao je Emir Kusturica.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Program "Kultura 2002-2013" spreman
BAWALUKA - Za program EU "Kultura 2002-2013" planirano je da bude izdvojeno oko 400 miliona evra iz evropskih fondova i od umije}a svih u BiH zavisi koliko }e na ove prostore pristi}i tih sredstava - rekla je pomo}nik ministra za kulturu Republike Srpske Irena Soldat-Vujanovi}, javile su agencije. - Ciq nam je da uzmemo {to vi{e tih sredstava, ali bez adekvatne pripreme u tome se ne}e posti}i rezultati - rekla je Sol dat-Vu ja no vi} to kom "Info dana", koji je organizovan u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, da bi se upoznali predstavnici kulturnih ustanova i nevla di nog se kto ra o mogu}nostima u~e{}a u ovom programu. Ona je navela da je Ministar stvo ci vil nih po slo va BiH pro{le godine potpisalo ulazak BiH u ovaj program i da je wegova primjena po~ela 1. januara ove godine.

Festival "Sinema siti" u Novom Sadu

Prikazan film "Beli, beli svet"
NOVI SAD - Film "Beli, beli svet" rediteqa Olega Novkovi}a prikazan je u srijedu uve~e na festivalu "Sinema siti" u Novom Sadu u okviru takmi~arske selekcije "Nacionalna klasa", javile su agencije. Radwa ove moderne tragedije doga|a se u rudarskom gradu Boru, nekada simbolu industrijskog prosperiteta, a sada simbolu postindustrijske krize koja poga|a ~itav svijet. U takvom ambijentu de{ava se fatalna veza izme|u mra~nog, nemilosrdnog, starijeg mu{karca i izgubqene mlade djevojke. "Beli, beli svet" je na Internacionalnom filmskom festivalu Mar del Plata u Argentini, nagra|en specijalnim priznawem `irija "za odva`nost u potrazi za ekspresivnim i dramati~nim izvorima", a tako|e je i pobjednik 20. festivala isto~noevropskog filma u Kotbusu.

SANKT PETERBURG Rusko izdawe fotomonografije "Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra - 10 godina", o deceniji postojawa kultnog benda Emira Kusturice i "The No Smoking Orchestra" fotografa Dragana Teodorovi}a Zeke, promovisana je u Sankt Peterburgu. Kwiga pri~a slikovitu pri~u atmosfere sa oko 500 koncerata u vi{e od 30 zemaqa svijeta, koju je svojim fo to apa ra tom za biqe`io Dragan Teodorovi} Zeko. Fotomonografija predstavqa `ivot grupe na svjetskoj turneji od 2004. do 2006. go di ne, a u ovom im pre si vnom dokumentu "gospodara ludila" nalaze se fotografije opere "Dom za vje{awe", ar hi va svih iz dawa ben da, atmosfera iz bekstejya, aerodroma, hotela, te zanimqivi tre nu ci pri li kom po sje te mnogobrojnih zvani~nika i poznatih li~nosti iz svijeta filma i muzike na koncerti-

ATMOSFERA sa oko 500 koncerata u 30 zemaqa
Pored recenzija fotografa Branislava Brajana Ra{i}a ("The Rolling Stone") i rok kriti~ara Petra - Pece Po-

povi}a, u monografiji se na{la i recenzija Neboj{e Babi}a ("Studio Orange"). On je zapisao da fotoaparatom iz {arenila koje nas okru`uje izdvajamo ono {to je nama blisko, ono {to je blisko na{em djetiwstvu, na{im stripovima, pjesmama i filmovima, "pri~ama s kojima su nas uspavqivali ili umirivali dok smo negde putovali". - Nisam bio na koncertu "The No Smoking Orchestra", ali `ivim u talasu cunamija koji su proizveli kod mojih drugova... I "Bubamara i }uran" i "Zenica" i "Underground" i "Ma ra do na", "Ma nu Chao" i devojke i Julije i daleke zemqe i spavawe i snove, sve no si taj cu na mi i

Zekini snimci. Oni su svedok da sve to postoji i da `ivi, sve druga~ije od onog {to pi{e u novinama i na vestima - zapisao je u recenziji Neboj{a Babi}. Teodorovi} je, kao posebne, izdvojio fotografije posjetilaca koncerata, jer je "publika sastavni dio benda". - Ona ~ini dio na{e ikonografije jer uglavnom publika svuda aktivno u~estvuje u realizaciji koncerta i nije ni{ta neobi~no ako se u nekom trenutku na bini na|e stotinak qudi. Lijepo je fotografisati qude svih nacija na ovoj planeti, biqe`iti wihove emocije i reakcije. Tu stvarno ima lijepog i zanimqivog svijeta - rekao je Dragan Teodorovi}.

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske

Miqanovi} u slu`bi umjetnosti
BAWALUKA - Kwiga "U slu`bi umjetnosti" akademskog sli ka ra Mla de na Miqano vi }a iz Bawalu ke promovisana je u srijedu uve~e u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Izdawe se najve}im dijelom ba vi per for man som "Slu`im umjetnosti" koji se desio 2007. godine, a u kojem je sa dr`a no de vet mje se ci Miqanovi}eve izolacije u biv{oj kasarni "Vrbas". - Tokom realizacije svih tih radova, pored prakti~nog dijela, razvijao sam i teorijski diskurs o svim radovima, te sam pisao o wima. Kasnije sam sve to uobli~io i objavio u for mi kwige, ko ja predstavqa kwigu umjetnika, a ne klasi~nu kwigu koja se bavi teorijom umjetnosti rekao je Miqanovi}. Prema wegovim rije~ima, sam per for mans "Slu `im umjetnosti" se bazira na pa ra le li po re |ewa sa da{we funkcije biv{e kasarne "Vrbas", a to je univerzitet i Akademije umjetnosti, te wego ve voj ne pro{losti.

ZNA^AJNO {tivo za studente
O kwizi je na promociji govorila kustos Muzeja savremene umjetnosti RS Sarita Vujkovi}, koja je istakla da je pi sawe umje tni ka o svom radu zaista rijetko, a s druge strane i veoma zna~aj-

no za na{ prostor. - Kwiga je izuzetno korisno {ti vo, ne sa mo za one koji `ele da se upoznaju sa umje tno{ }u Mla de na Miqanovi}a, nego i za studente i umjetnike - rekla je Vujkovi}eva. Pored we, o kwizi koju je izdala "Besjeda" iz Bawaluke, na promociji su govorili i is to ri ~ar ka umje tnos ti Sowa Briski-Uzelac i umjetnik Miodrag Manojlovi}. M. P.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 21

Voren Biti igra Hauarda Hjuza
LOS AN\ELES - Holivudski veteran Voren Biti sta}e prvi put iza kamere poslije filma "Bulvort", za film o Hauardu Hjuzu, a on }e i glumiti ekscentri~nog milijardera, javile su agencije. Iako se detaqi o projektu dr`e u tajnosti, zna se da to ne}e biti klasi~an biografski film i da se dio zapleta odnosi na Hjuzovu qubavnu vezu u poznim godinama sa znatno mla|om `enom.

Qiqana Stjepanovi}, glumica iz Beograda, o novoj predstavi

Vijesti
London

FOTO: AGENCIJE

Na ~asu kod kraqice Marije
Mariju Kara|or|evi} srpski narod jako voleo i zvali su je kraqica majka, jer je bila velika dobrotvorka, pomagala {kole, siroti{ta, bolnice, rekla Stjepanovi}eva
RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Rekord za sliku
LONDON - Jedan pejza` austrijskog slikara Egona [ilea prodat je na licitaciji odr`anoj u srijedu u Londonu za 24,6 miliona funti, {to je svjetski rekord za neko djelo tog umjetnika, saop{tila je aukcijska ku}a "Sotbi", javi le su agen ci je. Sli ka "Ku}a s ve{om, predgra|e 2" iz 1914. nas ta la je u vri je me kad je umje tnik bio na vrhuncu.

Bez obzira na sve, qudi najvi{e vole komedije. Jedna devojka mi je rekla, posle pre mi je re "Po vrat ka kraqice Marije Kara|or|evi}", "Da sam zna la da }u ovo li ko da pla~em, ne bih ni do{la". Izgleda da nam je dosta i suza i trauma, pa `elimo da se smejemo. Smeh je lek, najve}i na svetu. Rekla je ovo u intervjuu za "Glas Srpske" beogradska glumica Qiqana Stjepanovi}, poznata po brojnim uloga ma u po zo ri {tu, ali u televizijskim serijama. Ona je ovih dana na pozori{nim daskama o`ivjela monodramu o `i vo tu srpske kraqice Ka ra |or |e vi}. Ma ri je Osim toga, dio je ekipe predstave "Put oko sveta" u re`iji Juga Radi vo je vi }a u Kru{eva~kom pozori{tu. GLAS: Izvodite monodramu "Povra tak kraqice Marije Kara|or|evi}" u Madlenijanu mu. ^i me Vas je osvojila ta uloga? STJE PA NO VI]: Prvo izvo |ewe mo no drame bilo je 1991. godine u Beo gra du, ka da se Ka ra |or |e vi }i jo{ ni su bili vratili u Srbiju. Zbog toga je bilo zanimqivije za igrawe i predstavqalo je ve}i izazov. Dragana Bo{kovi} je taj tekst pisala za mene, a u

ce lom ra du na mo no dra mi okupila se sjajna ekipa. Oko uloge kraqice Marije mnogo mi je pomogao wen sin Tomislav Ka ra |or |e vi}. S wim sam tada kontaktirala telefonom. On mi je otkrio neke wene karakteristike i de-

taqe i to mi je najvi{e pomoglo za mimiku, gestove. Najvi{e sam se bo ja la wego ve reakcije na prvom izvo|ewu, jer je ipak re~ o wegovoj majci. Oni koji su ga poznavali rekli su mi da }e on biti iskren u reakcijama i da }e mi re}i ako mu se ne bude dopalo. Na sre}u, wemu se predstava svidela. GLAS: Kako je izgledao povratak na scenu sa tom predstavom i igrawe na novoj sceni i kakve su bile reakcije publike? STJEPANOVI]: Svaki put publika sjajno reaguje. To je jedna vrlo te{ka i apoliti~na pri~a, pri~awe bolesne `ene, pred smrt. Zami{qena je situacija u kojoj se kraqica Marija nalazi ~ekaju}i odgovor iz ambasade da joj dozvole da je sahrane pored mu`a, kraqa Aleksan dra Prvog Ka ra |or |e vi }a na Oplencu. ^iwenica je da ona nikada ni je

sa hrawena u Srbi ji. Kroz ovu monodramu publika sazna mnogo ~iwenica, jer je sve, osim tog de taqa, po tpu no autenti~no i to je istorijska gra|a koju smo u {koli presko~ili, jer je bila tabu tema. Qudi su vrlo zainteresovani da do|u na taj svojevrstan is to rij ski ~as i sa zna ju ne ke ~iweni ce iz kraqevske porodice. Istina je da je ova pri~a jako tu`na i potresna, o nesre}noj sudbini jedne `ene koja je bila srpska kraqica. Mariju Kara|or|evi} je srpski narod jako voleo i zvali su je kraqica majka, jer je bila velika dobrotvorka, pomagala je {kole, siroti{ta, bolnice.

USKORO u mjuziklu "Grk Zorba"
GLAS: Televizijska publika Vas je zavoqela kroz lik Radojke u seriji "Selo gori, a baba se ~e{qa". [ta

Mjuzikl
GLAS: Postoji li kriza publike u beogradskim pozori{tima? STJEPANOVI]: Pozori{te na Terazijama zaista nema problem sa publikom. Kod nas su sale uvek prepune i tra`i se karta vi{e, ulaznice se rasprodaju mesecima unapred. To je dokaz da publika voli mjuzikle na sceni.

Qiqana Stjepanovi}

je Vama najdra`e u vezi sa tom serijom? STJE PA NO VI]: Mi glumci znamo da su uloge u se ri ja ma ono po ~e mu nas pu bli ka pre po zna je. Vrlo sam po no sna na ulo gu ko ju sam igrala u seriji. Ove godi ne smo osvo ji li "Os kar po pu lar nos ti", ko ji je do deqen i meni kao glumici, {to dovoqno govori o popularnosti celog projekta. Zanimqivo mi je bilo {to mi je ulogu poverio moj kolega sa klase, Rado{ Baji}. Ceo radni vek radim u Pozori{tu na Terazijama, koje se bavi iskqu~ivo komedijom i mjuziklom, ova uloga u seriji me obradovala. Odu{evi lo me ko li ko se na rod ve zao za moj lik i za ce lu pri~u. Pune ~etiri godine bi li smo an ga `o va ni oko serije "Selo gori, a baba se ~e{qa", svi smo se sa`iveli i ~ak smo plakali na posledwoj klapi. Cela ekipa, gluma~ka i tehni~ka bila je odli~na, a porodica Baji} se bri nu la o na ma, kao da smo im najro|eniji rod. GLAS: U ko jim no vim ulogama }e u sqede}oj sezoni pozori{na publika mo}i da Vas gleda? STJEPANOVI]: Pozori{te na Terazijama sprema mjuzikl "Grk Zorba", koji }e biti veliki zalogaj za sve nas. Cela tema i gr~ka muzika mnogo obe}avaju, a "Grk Zorba" se radi prvi put kod nas. Igram gla vnu `en sku ulogu, uz Desimira Stanojevi}a, koji tuma~i lik Grka Zorbe.

Beograd

Dani Kube
BEOGRAD - Novobeogradska kulturna mre`a tokom predstoje}eg vikenda, 25. i 26. juna, organizuje manifestaciju "Dani Kube na Novom Beogradu", tokom koje }e posjetioci mo}i da poha|aju besplatne jezi~ke i plesne radionice, javio je Tanjug. Prvog dana manifestacije posjetioci }e mo}i da nau~e osnovne korake ~uvenog kubanskog plesa - salse, ali i da ~u ju nastup kubanskog benda "Salsa i Punto".

Sidnej

Nagra|en Kim Skot
SIDNEJ - Australijski pisac aboriyinskog porijekla Kim Skot dobitnik je najzna~ajnije kwi`evne nagrade Australije - "Majls Frenklin" nagrade za wegov drugi roman "Mrtva~ev ples", javio je Tanjug. Skot je po drugi put osvojio nagradu vrijednu 50.000 australijskih dolara. Prvi put je ovu presti`nu nagradu dobio prije deset godina sa romanom "Benang" o rasi i porodici u zapadnoj Australiji.

Muzika

Zavi~ajni muzej u Jagodini

Likovno-ekolo{ka kolonija u Srpcu

Prona|ena pe} iz 15. vijeka
JAGODINA - Arheolozi Zavi~ajnog muzeja u Jagodini otkrili su kod sela Milo{eva pe} za pe~ewe cigle i crijepa iz 15. vijeka, za koju pretpostavqaju da je iz doba Turaka, potvrdio je ju~e direktor muzeja Zoran Petrovi}, javio je Tanjug. Pe} duga {est, a {iroka dva metra, otkrivena je na lokalitetu \erane na potezu Veliki Goriwar. - Na ovaj lokalitet su u svojim radovima, pi{u}i o selu Milo{evu, pa`wu skrenuli etnolog muzeja Miodrag Aleksi}, istori~ar Istorijskog arhiva Dobrivoje Jovanovi} i pokojni arheolog muzeja Savo Vetni} - rekao je arheolog muzeja Radovan Petrovi}. Petrovi} je dodao da je pe} jedinstvena u Srbiji ili ako su neke i na|ene na drugim mjestima malo ih je publikovano, a za Pomoravski okrug je to va`an materijalni dokaz da je na tom prostoru u to vrijeme bilo naseqa.

Na Barda~i u~estvuje 12 umjetnika
eko-sistemi". - Zbog nedostatka finansijskih sredstava ove godine ne}e u~estvovati umjetnici iz udaqenijih evropskih zemaqa, ali }emo ugostiti kvalitetne slikare iz Novog Sada, Beograda, Trebiwa, Bawaluke, Gradi{ke i Srpca - rekla je direktorka Centra za kulturu i sport Svjetlana Kusi}. U okviru kolonije bi}e organizovana akcija "Biramo najure|eniji `ivotni i radni prostor", u kojoj mogu da u~estvuju svi zainteresovani gra|ani, organizacije i firme. - Konkurs za prijavu je otvoren do 2. jula, poslije ~ega }e stru~na komisija obi}i sva prijavqena doma}instva i izabrati najure|eniji `ivotni i radni prostor - rekla je Kusi}eva. D. J.

Koncert Sun~ice Trkuqa
SRBAC - Mu zi ~ar ka Sun~ica Trkuqa odr`a}e koncert klasi~ne gitare ve ~e ras u 20 ~a so va u Centru za kulturu i sport u Srpcu. Sun~ica Trkuqa nastupi}e i 1. jula u 21 ~as u Ga le ri ji "'96" u Prijedoru. Ova muzi~arka je apsolvent bawalu~ke Akademije umjetnosti, a ulaz na koncert je slobodan. Or ga ni za tor oba koncerta je Udru`ewe muzi~kih umjetnika Republike Srpske. A. R.

SRBAC - Dvadeset osmi saziv Likovnoekolo{ke kolonije "Barda~a-Srbac 2011" bi}e odr`an od 2. do 12. jula, a na wemu }e u~estvovati 12 likovnih umjetnika iz Srbije, BiH i Republike Srpske, koji }e raditi na temu "Kvalitetna voda - zdravi qudi, zdravi

22 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

MANASTIR [AOLIN (Taj Guj pqeska vodu)

(5)

VANG HONGJUN

Monah udarcem ruke prepolovio debeli sto
iz treninga mora{ izbaciti svaku lewost". I tako se on, za neko vreme, pomirio sa pqeskawem vode, ~ekaju}i da mu u~iteq izda neko novo nare|ewe. Svakoga dana ispunio bi kazan a onda pqeskao vodu u wemu sve dok ga ne bi ispraznio. Onda bi ga ponovo napunio i jo{ malo pqeskao. To je potrajalo punu godinu dana. Na po~etku druge godine Taj Guj otide kod u~iteqa te ga upita {ta }e sada raditi. Dobio je sve~ani odgovor: - Pqeskaj vodu. Prema budisti~kim obi~ajima, u~iteq i u~enik su kao otac i sin, pa u~enik mora da prihvati svako u~iteqevo uputstvo. Stoga je Taj Guj nastavio da radi {to je radio i pre, pa je i daqe pquskao vodu u kazanu. Na po~etku tre}e godine, on pomisli: - Pqeskam ovu vodu ve} dve godine. Ove godine u~iteq }e mi zasigurno predavati ma~, kopqe ili ne{to novo. Me|utim, kad je do{ao k u~itequ, duboko mu se poklonio i upitao ga {ta }e u~iti, odgovor je bio isti kao ranije: - Pqeskaj vodu. ^uv{i to, Taj Guj vi{e ne moga{e da izdr`i pa rekav{i - "dakle, i sad moram da pqeskam po vodi"! - podi`e ruku i udari wome po posudi. Tad se dogodilo ne{to neobi~no. Kad je ponovo podigao ruku za~ulo se jedno "vuu{"! i sva voda iz kazana izli se na pod. Sav ozaren, u~iteq re~e: - Dobro si nau~io svoju borila~ku ve{tinu. Sad mo`e{ da ide{ ku}i. pomalo nezadovoqan, otide iz [aolina, da bi se vratio u Janzu, u provinciji [andong.

Taj Guj, koji je dugo vje`bao u [aolinu, qutito je tresnuo {akom o sto, a od snage udarca masivni drveni sto se prepolovio, a podupira~i pado{e. Ako Taj Guj jednim jedinim udarcem mo`e da uni{ti sto, onda bi bilo ~udno kad nekog svog protivnika ne bi uspio da pretvori u ka{u od mesa Prema budisti~kim obi~ajima, u~iteq i u~enik su kao otac i sin, pa u~enik mora da prihvati svako u~iteqevo uputstvo. Takva su pravila u [aolinu

Legenda ka`e da je krajem dinastije Suj u Janzuu, u provinciji [andong, `iveo mladi} po imenu Taj Guj. Po{to je bila vrlo siroma{na, wegova porodica je mogla da zakupi samo ne{to malo zemqe da bi je obra|ivala. Wihov gazda je to koristio, pa ih je cedio u tolikoj meri da su jedva pre`ivqavali. No, Taj Gujev otac i sva rodbina iz sela sakupi{e i posledwi marja{ koji su imali, te posla{e mladi}a u manastir [aolin da nau~i borila~ke ve{tine. Nadali su se da }e on, kad se vrati, biti sposoban da ustane za prava sirotih qudi. Pre no {to }e sti}i u [aolin, Taj Guj be{e odlu~io da nau~i osamnaest razli~itih tehnika {aolinskih borila~kih ve{tina. Me|utim, kad je do{ao u manastir, wegov u~iteq… ga je naterao da napuni neki ogroman kotao sa {ezdeset kanti vode i rekao mu da u svakom slobodnom trenutku mora da zasu~e rukave i udara dlanovima po vodi.

Zadivquju}a snaga ruke
Posle Taj Gujevog povratka u rodni kraj, ro|aci i prijateqi po~e{e da nagovaraju mladi}evog oca da izabere neki povoqan dan da de~ko prika`e {ta je nau~io. Ciq im je bio da obodre duh sirotog naroda i da zapla{e zemqoposednika. Lokalno plemstvo, koje je doznalo da se Taj Guj upravo vratio nakon izvesnog perioda treninga u [aolinu, tako|e postade nestrpqivo, pa i ono po~e da nagovara Taj Gujevog oca da izabere dan kada }e de~ak pokazati {ta zna. Hteli su da otkriju slabe ta~ke u wegovom stilu, tako da bi kasnije mogli lak{e da ga pobede. Taj Gujev otac je, poput svih ostalih, tako|e `eleo da vidi ne{to od onoga {to mu je sin nau~io, pa je, stoga, dao da se odredi dan na koji }e se sakupiti svi wegovi prijateqi i ro|aci. …Odabranog dana, po{to je hrana bila pripremqena i po{to pristigo{e gosti, svi po~e{e da moqakaju Taj Guja da im prika`e {ta zna. Ali, bez obzira ko ga je molio, on je poricao da je bilo {ta nau~io. Uvereni da je mladi} video mnogo toga u tu|em svetu otkako je napustio svoj dom i da se radi samo o skromnosti, gosti ne prestado{e da navaquju. Kako su bili sve uporniji i uporniji, Taj Gujev otac se odjednom razquti, pa stade da grdi sina: - Ti nezahvalna nesre}o! Od tebe se tra`i da izvede{ samo nekoliko pokreta. Zbog ~ega si tako skroman? Sve to kom{ijsko i ro|a~ko zakerawe, kao i o~eva grdwa, Taj Guju kona~no dosadi{e. Iznenada ustav{i, on re~e: - Ja zaista nisam ni{ta nau~io! - a potom qutito tresnu {akom o sto. No, snaga tog udarca be{e tako velika, da se masivan drveni sto prepolovio, a podupira~i pado{e. Vide }i to, svi shva ti {e da gla si ne o {aolinskim borila~kim ve{tinama ne behu la`ne; ako Taj Guj jednim jedinim udarcem mo`e da uni{ti sto, onda bi bilo ~udno kad nekog svog protivnika ne bi uspeo da pretvori u ka{u od mesa... Pripoveda~: Hsing Hsija, monah Pri~a zabele`ena: aprila 1960. (Nastavi}e se)

Igra vodom
U po~etku je Taj Guj bio vrlo nesre}an zbog ovog zadatka, misle}i na to kako je do{ao u manastir da nau~i borila~ke ve{tine, a ne da pqeska vodu! Pitao se - za{to li ga teraju da se poput deteta igra vodom? Razmi{qao je da odbije da ~ini ono {to mu je re~eno, ali se setio ugovora u kojem je pisalo: "Mora{ po{tovati u~iteqa i izvr{avati wegove naredbe, ne sme{ biti neposlu{an, a

"MORA[ DA PO[TUJE[ u~iteqa i izvr{ava{ wegove naredbe", obaveza je {aolinskih monaha

Na ove re~i Taj Guj be{e vrlo iznena|en. Otkako je do{ao u [aolin, nije ni pipnuo ma~ ili kopqe; samo je dve godine pqeskao Vje{tine vodu. Nije mogao da shvati na osnovu ~ega wegov u~iteq mo`e da ka`e da mu je boManastir [aolin je kolijevka kineskih i japanrila~ka ve{tina dobra. Nije dolaziskih borila~kih vje{tina. Ovo su istinita kazilo u obzir da ne ode jer mu je jasno vawa o drevnom zdawu i wegovim monasima re~eno {ta treba da radi. Ose}ao se borcima. Zanimqiva pri~a o centru budizma koji neugodno {to odlazi zato {to je je istovremeno bio poznat kao najboqa {kola bosmatrao da nije nau~io zaista nirila~kih vje{tina i kolijevka kung fua. Te vje{ti{ta. No po{to su protekle pune dve ne su mahom prihva}ene i rasute po ~itavom godine otkako je oti{ao od ku}e, svijetu kao preuzeti stil `ivota ili samo kao sna`no je po`eleo da vidi roditeqe, sportski izazov. Na prikupqawu pri~a o [aolinu ro|ake i prijateqe. I tako, Taj Guj, radio je veliki broj stru~waka i nau~nika.

24. jun 1798. godine

24. jun 1812. godine

24. jun 1916. godine

Turci ubili Rigu od Fere
1798 - Turci su u Beogradu pogubili gr~kog pisca i patriotu Fereosa Konstantinosa Rigasa, poznatog kao Riga od Fere, koji je pod uticajem Francuske revolucije po~eo pripreme za oslobo|ewe Gr~ke od Turaka. Zbog djelovawa me|u gr~kim iseqenicima, Austrijanci su ga uhapsili u Trstu i predali Turcima. Pisao je rodoqubivu poeziju i prevodio s francuskog i wema~kog. U gr~kom narodu posebno veliki odjek imala je wegova poema "Ratni~ka pjesma". Napisao je i istorijsko-geografsko djelo "Zemqopis Gr~ke" i "Politi~ki statut"...

Napoleon napao Rusiju
1812 - Francuski car Napoleon I je na ~elu vojske od 611.000 vojnika (sastavqene od skoro svih evropskih nacija) pre{ao rijeku Wemen i po~eo invaziju Rusije. Wegova vojska je sqede}ih mjeseci pretrpjela ogromne gubitke, ali je u septembru 1812. ipak u{la u Moskvu koju su Rusi napustili. Daqa ratna taktika Rusa gotovo sasvim je uni{tila Francuze, kojih je do decembra 1812, kad su pora`eni napu{tali Rusiju, pre`ivjelo izme|u 130.000 i 150.000, a ruski vojskovo|a feldmar{al Mihail Kutuzov ih je progonio sve do Pariza.

Ofanziva sila Antante
1916 - Po~ela je ofanziva Antante na rijeci Somi u sjevernoj Francuskoj, najkrvavija bitka Prvog svjetskog rata, u kojoj je komanda snaga Antante pet mjeseci poku{avala da probije front masovnim juri{ima koje su dobro ukopani Nijemci uspje{no suzbijali. Saveznici su tek u novembru 1916. probili front, zauzev{i samo oko 200 kvadratnih kilometara teritorije, {to je pla}eno u`asnom cijenom od 620.000 savezni~kih i 650.000 wema~kih `rtava. Ali Prvi svjetski rat potrajao je jo{ dvije godine.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 23

NAJKUTAK REPUBLIKE SRPSKE
И ви можете учествовати у избору "Најкутак Републике Српске" тако што ћете дати глас оном простору који је по вашем мишљењу заслужио да буде изабран као најљепши кутак Републике Српске. На тај начин стичете право на једну од награда које су намијењене управо вама. PRIVATNE POVR[INE

1. Dvori{te porodice Babi}, Gorwi Jelovac, Prijedor

2. Dvori{te porodice Stojanovi}, Kotor Varo{

3. Dvori{te porodice Skenderija, Kola, Bawaluka

4. Dvori{te porodice Dejanovi}, Doboj

5. Dvori{te porodice ^iki}, Jablan, Lakta{i

6. Dvori{te porodice Gaji}, Zvornik

7. Dvori{te porodice Rajili}, Hrva}ani, Prwavor

8. Dvori{te porodice Stani{i}, Vlasenica

9. Dvori{te porodice Dolle, Petrovo

10. Dvori{te porodice Dosti}, Trn, Lakta{i

JAVNE POVR[INE

11. Kompleks Crkvina, op{tina Trebiwe - Eparhija zahumsko -hercegova~ka i primorska

12. Kampus Univerziteta, Bawaluka

13. Bawa Vru}ica, Tesli}

14. Ran~ ^okori, Bawaluka

15. Zavod za za{titu `enske djece i omladine, Vi{egrad

16. Manastir Svetog Nikole, Ozren

17. O[ "Aleksa [anti}", Bawaluka

18. Kru`ni tok, Derventa

19. Fo~anski Brioni, Fo~a

20. Crkvena op{tina Lau{, Bawaluka

SMS-om glasate tako {to, na broj 091/510-101 po{aqete poruku koja sadr`i rije~ GLAS zatim redni broj prostora. Primjer, ako `elite glasati za prijedlog pod rednim brojem 8, tekst SMS poruke glasi: GLAS 8. Broj va`i za sva tri operatera mobilne telefonije u BiH. Cijena poruke je 0,80 KM+PDV

Име и презиме: Број телефона: Гласам за простор под редним бројем:
Испуните потребне податке и пошаљите купон на адресу: "Глас Српске" (за Најкутак Републике Српске), Улица Bra}e Pi{teqi} 1, 78000 Бањаlука

24 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Plavu{a u devetom mjesecu trudno}e oti{la kod ginekologa i poslije obavqenog pregleda, doktor joj ka`e: - Gospo|o, ako `elite, mo`ete ostati u bolnici, mi-

slim da }ete se poroditi no}as, eventualno sutra. Plavu{a ga pogleda pa re~e: - Doktore, molim vas, mo`e li jo{ bar mjesec dana pa onda da do|em da se porodim?

Zaratile Severina, Karleu{a i Nata{a
Na finalnoj ve~eri Velikog brata, u nedjequ 26. juna, nastupi}e Jelena Karleu{a, Nata{a Bekvalac i Severina Vu~kovi}, ali, kako to obi~no biva kada se na jednom mjestu na|u tri zvijezde, neminovno je da do|e do prepirki. Istina, nisu se me|usobno posva|ale, ve} su organizatorima napravile veliki problem, po{to je svaka tra`ila da upravo ona prva iza|e na scenu i svojim nastupom zasjeni druge dvije koleginice. - Karleu{a je pro{le godine na finalnoj ve~eri Velikog brata nastupila pre Nata{e, iako to tada nije `elela. Ipak, posle toga je izjavila da se trudila da wen nastup bude toliko spektakularan da posle we svi izgledaju sme{no. Vi{e je nego jasno da je aludirala na Natu, jer je jedino ona pevala posle we - navodi izvor iz "Imou{na". - Ove godine ih je tri i svaka bi da nastupi prva, da bi pokazale ko je najve}a zvezda na Balkanu. Kome }e se posre}iti ostaje da se vidi. Pitawe je i da li }e wihov susret prote}i bez sukoba, ukoliko se i usaglase oko nastupa, s obzirom na nedavne Jelenine prozivke da je Nata{a zara`ena JK virusom. [aran, {tuka, pastrmka i som ~esto se pripremaju pe~eni ili kuvani u pari i poslu`eni sa umacima. Mnogi od ovih recepata ostali su nepromijeweni generacijama, kao i ovaj u kojem naro~it ukus {arana nagla{ava razno povr}e, gqive, soja umak i jo{ neki sastojci. Ovako pripremqeno jelo pogodno je za one koji poste.

[aran sa povr}em

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: К, Б, П, П, АУСТРИЈА, БРАК, ОТПАД, ТАНЕ, АДА, АЛТ, МАРИЈАНА, РА, ТРН, КАРАТЕ, НИКАРАГВА, Г, ИН, НАРАМАК, РЕН, А, АТ, ВО, ВИЕН, ШИКАРА, КАТ, ПИСАР, РП, ЛИ, ШЕРИНГЕМ, Н, М, Т, О, КАДА, АЛАБАМА, А, НАТ, МАРАМА, ОВИЋ, ТАМАН,

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 25

Pita mali Mujo oca: - Tata, ho}emo li i}i ovog qeta na more?

- [ta da ti ka`em… [anse su 40 odsto da ho}emo… a 100 odsto da ne}emo - odgovara otac.

Pijanac na pregledu kod doktora: - Zbiqa ne mogu da utvrdim {ta vam je. Mislim da je to

zbog alkohola - ka`e doktor. - Dobro, gospodine doktore, do}i }u ja kad se vi otrijeznite!

Sastojci
(za 4-6 osoba) 1 1/2 1 1 1 1 1 1 250 g 200 g 1 {aran ( 1,5 kg) brokola crvena paprika zelena paprika `uta paprika mlada tikvica mrkva praziluk ri`e {ampiwona konzerva malih klipova kukuruza bra{na soja sosa uqa ka{i~ica mqevene paprike so, biber

Priprema
1. [arana polo`ite na radnu povr{inu, potom gorwi dio od glave do repa pa`qivo isijecite no`em i odstranite. Isje~eni dio {arana odvojite od krupnijih kostiju i isijecite na kocke (tri puta tri cm), potom svaku kocku zare`ite na dva milimetra da bi se usitnile kosti. 2. Kockice {arana uvaqajte u mje{avinu bra{na i mqevene paprike pa ispr`ite na vrelom uqu. 3. Dowi dio {arana sa glavom i repom za~inite po ukusu i stavite u zagrijanu rernu da se pe~e dok ne porumeni. 4. Brokole iskidajte na cvjetove, praziluk, mrkvu, crvenu, `utu i zelenu papriku o~istite i isijecite na {tapi}e kao i tikvicu zajedno sa korom, a {ampiwone na listove, a klipove kukuruza ocijedite od suvi{ne te~nosti. 5. U voku (tavi) zagrijte malo uqa, propr`ite u wemu pripremqeno povr}e da bi omek{alo, dodajte soja sos i za~ine po ukusu. 6. Povr}e sjedinite sa pr`enim kockicama {arana i sipajte u sredi{wi dio pe~enog {arana tako da se vidi glava i rep. 7. Ri`u obarite u slanoj vodi i slu`ite kao prilog.

Cijene u KM
{aran brokoli paprike tikvica mrkva praziluk ri`a {ampiwoni kukuruz uqe 11 0,4 0,6 0,8 0,3 0,4 0,5 1,5 0,8 0,3

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Poslovi se pro{iruju, a samim tim i izvori prihoda. Uspje{an period se nastavqa. Niste neko ko sjedi skr{tenih ruku i `ali se. Aktivno se borite i dobijate zaslu`eno priznawe. Jedina opasnost mo`e se javiti u vidu bolesti uzrokovane pogre{nim na~inom ishrane.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Pred vama je sjajan dan, mada ste i daqe nezadovoqni sobom. Po{to vam ~ak ni najboqi prijateqi ne mogu pomo}i da ubla`ite osje}aj nezadovoqstva sobom, na|ite boqi na~in. Recimo, poku{ajte da se opustite u doma}oj atmosferi.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Sa Lavom vodite nemilosrdnu borbu oko statusnih pitawa. Mislite da ste u pravu, pa namjeravate da ga na sebi svojstven na~in "sasije~ete". U tome }ete uspjeti, jer iako je wegova `eqa da bude prvi jaka, va{a upornost je jo{ ja~a. Obratite pa`wu na malaksalost.

100 g 0,5 dl 1 dl 1

CIJENA RU^KA

Savjet
Riba bi na svakom jelovniku trebalo da se na|e bar dva puta sedmi~no, jer se u woj nalazi najve}a koli~ina dragocjenih omega-3 i omega-6 masnih kiselina!

15,6

Iskoristite inspiraciju na pametan na~in. Ukoliko budete lijeni i neinventivni, sve je uzalud - mrtav kapital. Dan provodite u vje~itoj potrazi za novim neobi~nim stvarima i uzbu|ewima. Emotivno zadovoqstvo i novi primamqivi doga|aji.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Zastrawujete upravo onda kad se od vas najvi{e o~ekuje. Trenutno okolnosti zahtijevaju zdrav rezon i konkretnu akciju, dok vi uporno teoreti{ete i idete zaobilaznim putem. Ukoliko je razlog bolest, razumqivo je. U protivnom, nema opravdawa za gre{ke.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
U pozitivnom ste periodu. O~ekuju vas sve sama prijatna iznena|ewa i veseli doga|aji. Po{to ste sre}ni u cjelini, radost vam pri~iwavaju posebno privatne dogodov{tine. Od ne~ega ste digli ruke, ali se ispostavilo da ste uzalud bili pesimista.

Qetni raspust u rodnom gradu
Ostati u mjestu stanovawa tokom qetnog perioda nije ne{to o ~emu sawate, ali to ne mora da zna~i da }ete se dosa|ivati. Priredite sebi i svojim mali{anima nezaboravne trenutke qetnog raspusta
Do no si mo ne ko li ko pri je dlo ga ka ko da dje ci omo gu }i te ugo dan qe tni raspust u rodnom gradu. Ku pawe na obli`woj rijeci, jezeru ili bazenu Ovo mo`e biti odli~na zamje na za mo re. Po ne si te kantice, maske za rowewe, lopte na naduvavawe i zabava mo`e da po~ne. Izlet u prirodu - Svaki grad ima u okolini neko izleti{te. Ponesite loptu, opremu za tenis ili za neki drugi sport koji va{i mali{ani vole. Mo`ete da napravite i ro{tiq. Djeca }e bi ti sre }na i dan }e svakako biti ispuwen. Mas ken bal za dje cu iz kom{iluka - Mali{ani vole maskenbale i sa velikom pa`wom se pri pre ma ju za wih. Si gur no da ima jo{ dje ce iz ko m{i lu ka ko ja nisu oti{la van grada. Napravite maskenbal ispred zgra de, na uli ci ili u obli`wem par ku. Uz za nimqive maske vrijeme }e im brzo pro }i, a i dru gi roditeqi }e vam biti zahvalni. ^as kul tu re - Sko ro svaki grad ima muzej. Povedite svoju djecu u obilazak. Uko li ko pos to ji i ne ki spomenik, tvr|ava ili neko sli~no mjesto, ima}ete pravi ~as kulture. Obi la zak ne po zna tih dijelova grada - Pro{etajte sa svo jom dje com po wima mawe poznatim dijelo vi ma gra da. Uz pri ~u i sla do led vri je me }e brzo pro}i, a djeca }e boqe upoznati svoj rodni grad. Obilazak arheolo{kih na la zi {ta i is ko pi na Uko li ko se u gra du ili

Rak
(21.6 - 20.7)
Materijalna situacija je promjenqiva i zahtijeva dodatno anga`ovawe. Odlu~ujete se za dodatne izvore prihoda. Isplati}e se, ali }ete morati da prihvatite i velike obaveze. Zato se sada svojski potrudite ukoliko `elite da rije{ite problem.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Temeqno i ozbiqno pristupate svemu {to se pojavi kao predmet interesovawa. Iako vas o~ekuje puno rada i napora, bi}ete zadovoqni, jer ste na svom terenu. Sa partnerom ste na istim talasnim du`inama, a osje}aj za qepotu i qubav je poja~an. U`ivate!

wegovoj blizini nalazi neko arheolo{ko nalazi{te, povedite mali{ane u obilazak. Na samim lokacijama se obi ~no na la ze stru ~ni qudi ko ji dje ci mogu ispri~ati najva`nije stvari vezane za mjesto na kome se nalaze.

DJECA ]E biti sre}na i zadovoqna izletom u prirodi
Po sje ta ro |a ci ma ko je ne vi|ate ~esto - Vjerovatno imate neke ro|ake koje ne vi |a te sva ki dan iako `ivite u istom gradu. Sigur no }e bi ti sre }ni da vas vi de. Po ve di te ma li {a ne sa so bom. Uko li ko `ive u obli`wem selu, djeca }e mo }i da u`i va ju u prirodi i svje`em vazduhu.

Vo`wa biciklom - Rekreacija je uvijek odli~no rje{ewe. Krenite u vo`wu do ri je ke ili u obi la zak okolnih sela. Ukoliko nemate svoj bicikl iznajmite ili pozajmite od nekoga. Odlazak u zoolo{ki vrt - Uko li ko u va {em gra du postoji zoolo{ki vrt svakako ste do sada ve} vodili mali{ane u obilazak, ali nije na odmet da jo{ jednom odete i tamo provedete dan. Poslije toga mo`ete odvesti dijete na sladoled ili u {etwu gradom. Organizovane radionice - ^esto lokalni centri za kulturu organizuju qetne radionice za djecu. Razgovarajte sa va{om djecom i ukoliko `ele upi{ite ih na neku po wihovom izboru. Nau~i}e ne{to zanimqivo, a upozna}e i nove drugare.

Lav
(21.7 - 21.8)
Zahvaquju}i novim idejama nude vam se napredak i unapre|ewe. Po{to ste okupirani borbom za vlast, sujeta je nagla{ena, tako da snagu tro{ite na neva`ne stvari. Opasnost vreba u vidu jedne [korpije, koja nikako ne dozvoqava da budete u prvom planu.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Napokon period smirewa. Bilo je buke i neslagawa sa partnerom, i to zbog tre}e osobe, nekoga ko se mije{a u va{u privatnost, ali mukama je do{ao kraj. Po{to je tenzija nestala, opu{tawe izuzetno prija pa ste smireni na poslu i pored voqene osobe.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Niste zadovoqni trenutnom situacijom, bilo da je u pitawu va{e zdravqe ili pak zdravqe nekog iz bli`e okoline. To vas iscrpquje i pla{i. Po{to se radi o dugoro~nom problemu, naoru`ajte se strpqewem. Za po~etak, bavite se i u`ivajte u stvarima koje volite.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Pod uslovom da pravovremeno reagujete, posti}i }ete zavidan uspjeh. U protivnom }ete po ko zna koji put biti razo~arani i misliti da vas je neko prevario. Po{to se radi o problemu unutar li~nosti, razmislite o {ansama koje vam se pru`aju i kako da se pona{ate.

26 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI
AD "NOVOTEX" U STE^AJU TREBIWE Dana, 20.6.2011. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca, donesene dana 29.4.2011. godine na ro~i{tu odr`anom u Okru`nom privrednom sudu u Trebiwu i odluke Odbora povjerilaca donesene dana 16.6.2011. godine, ste~ajni upravnik IK "NOVOTEX" AD u ste~aju Trebiwe objavquje

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 27

OGLAS
o prodaji imovine sistemom zatvorenih koverata I Prodaje se sistemom zatvorenih koverata ma{ine, oprema i transportna sredstva i to: a) Ma{ine i oprema u proizvodnom pogonu po specifikaciji u iznosu od: 15.864,00 KM; b) Transportna sredstva po specifikaciji u iznosu od: 5.420,00 KM. II a) Prodaju se zalihe robe u prodavnici po specifikaciji u vrijednosti od b) Prodaju se zalihe gotove robe po specifikaciji br. 1. u vrijednosti od: c) Prodaju se zalihe gotove robe po specifikaciji br. 2. u vrijednosti od: d) Prodaju se zalihe pomo}nog materijala po specifikaciji br. 1 u vrijednosti od: e) Prodaju se zalihe pomo}nog materijala po specifikaciji br. 2 u vrijednosti od: f) Prodaju e zalihe lo` uqa u skladi{tu po specifikaciji u vrijednosti od:

24.188,19 KM; 9.238,72 KM; 33.827,93 KM: 50.150,88 KM; 80.828,50 KM; 4.935,65 KM.

III Imovina pod ta~kom I Oglasa po svim ta~kama se mo`e licitirati pojedina~no po vrstama u kompletu. Imovina pod ta~kom II Oglasa po svim ta~kama se mo`e licitirati pojedina~no po vrstama u kompletu. Specifikacija imovine koja se licitirati iz ta~ke I i II Oglasa mo`e se dobiti na uvid u prostorijama IK "Novotex" AD u ste~aju Trebiwe, svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova, kao {to se mogu i razgledati predmeti licitacije. Predmeti licitacije se prodaju u vi|enom stawu, PDV, kao i tro{kove utovara i prevoza snosi kupac. IV Javno otvarawe i objavqivawe pismenih ponuda }e se odr`ati dana 4.7.2011. godine u 11 ~asova u prostorijama IK "Novotex" u ste~aju Trebiwe. Ponude se podnose u pismenom obliku na adresu IK "Novotex" AD u ste~aju Trebiwe sa naznakom "u~e{}e u javnom nadmetawu" najkasnije do 4.7.2011. godine do 10 ~asova. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate kauciju u visini od 10% od po~etne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira. Uplata kaucije se mo`e izvr{iti na `iro ra~un IK " Novotex" AD u ste~aju Trebiwe broj 571-08000000665-71 otvoren kod Komercijalne banke Filijala Trebiwe prije licitacije ili na blagajni preduze}a isti dan u periodu od 8 do 10 ~asova, a kupac je du`an dokaz o uplati dostaviti komisiji na uvid na dan odr`avawa licitacije. Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude u kojima bude ponu|ena mawa cijena od po~etne cijene iz oglasa ne}e biti razmatrane i iste }e se odbaciti. V Kupac je du`an najkasnije u roku od 7 dana od dana licitacije uplatiti licitiranu cijenu na `iro ra~un IK " Novotex" AD u ste~aju Trebiwe broj 571-080-00000665-71 otvoren kod Komercijalne banke Filijala Trebiwe i u tom roku preuzeti izlicitiranu imovinu u vi|enom i zate~enom stawu, u protivnom gubi pravo na povrat kaucije koja ostaje IK "Novotex" AD u ste~aju Trebiwe. Licitacija }e se odr`ati i u slu~aju da se prijavi samo jedan kandidat. Ste~ajni upravnik, Lazo \ur|evi}, dipl. ecc

U skladu sa ~lanom 41. stav 4. Zakona o tr`i{tu hartija od vrijednosti ("Slu`beni glasnik RS", broj: 92/06 i 34/09) i ~lanom 24. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Slu`beni glasnik RS", broj: 49/10 i 58/10), emitent Kaldera Company d.o.o. Lakta{i objavquje:

IZVJE[TAJ
O REZULTATIMA PRVE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM EMITENTA KALDERA COMPANY DOO LAKTA[I Kaldera Company d.o.o. Lakta{i (u daqem tekstu: Emitent) prvom emisijom, emitovala je ukupno 70.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100,00 KM po obveznici, ukupne vrijednosti emisije 7.000.000,00 KM. Dana 23.5.2011. godine, agent emisije Advantis Broker a.d. Bawa Luka, iznio je prodajni nalog na berzu sa koli~inom od 70.000 obveznica, po cijeni od 100,00 KM. U periodu od 23 - 24.5.2011. godine sve brokerske ku}e kupaca mogle su unositi kupovne naloge, s tim da se u tom periodu nisu zakqu~ivali poslovi. Dana 24.5.2011. godine, od 9.30 ~asova + random time, po~elo je zakqu~ivawe poslova. Javna ponuda je zavr{ena dana 21.6.2011. godine pri ~emu je upisano svih 70.000 obveznica koje su bile predmet javne ponude. Cijena po kojoj su obveznice realizovane na berzi je 100,00 KM. Ukupna vrijednost upisanih obveznica putem berze iznosi 7.000.000,00 KM. Prvom emisijom obveznica emitenta Kaldera Company d.o.o. Lakta{i, ukupno je upisano i upla}eno 70.000 obveznica, odnosno 100% emitovanih obveznica, po cijeni od 100,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 7.000.000,00 KM. Kaldera Company d.o.o. Lakta{i zastupano po Advantis Broker a.d. Bawa Luka

28 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

U skladu sa ~lanom 5. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Sl. glasnik RS" br.65/08) "AQUARIS" DOO, Bulevar Arsenija ^arnojevi}a 102, 11070 Beograd, Srbija , MB: 20293624 koju zastupa Vesna Radovanovi} objavquje

KP "KOMUNALAC" a.d. Fo~a Broj: 02-371/11 Datum: 24.6.2011. godine Na osnovu ~lana 5. Statuta preduze}a "Komunalac" a.d. Fo~a, Nadzorni odbor preduze}a

OBAVJE[TEWE o namjeri objavqivawa ponude za preuzimawe akcija emitenta
Iskazujemo namjeru za objavqivawe ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa emitenta "Transtter" AD Brod, Kraji{kih brigada bb, 74450 Bosanski Brod, slobodno prenosivim, na kojim nije zasnovan nikakav teret. "AQUARIS" DOO, Bulevar Arsenija ^arnojevi}a 102, 11070 Beograd, Srbija , MB:20293624 na dan ovog obavje{tewa je vlasnik 2.658.477 akcije "Transtter" AD Brod, lokalne oznake TRST-R-A, koje su obi~ne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa 2.658.477 glasova u akcionarskoj skup{tini emitenta ili 24,3746% od ukupnog broja glasova. Akcionarski kapital emitenta iznosi 10.906.735 KM, podijeqen je na 10.906.735 akcija nominalne vrijednosti 1 KM. "AQUARIS" DOO u postupku preuzimawa djeluje samostalno. Izjavqujemo ovim putem da }emo ponudu za preuzimawe objaviti u roku, pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. "AQUARIS" DOO zastupan po "Zepter Broker" a.d. Bawa Luka

SAZIVA
SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARA KOMUNALNOG PREDUZE]A "KOMUNALAC" a.d. FO^A Skup{tina komunalnog preduze}a "Komunalac" a.d. Fo~a odr`a}e se dana 28.7.2011. godine u 10 ~asova u prostorijama preduze}a, u ulici Vuka Karayi}a 25. Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine 1.1. Verifikacione komisije i zapisni~ara 1.2. Predsjednika Skup{tine 1.3. Podno{ewe izvje{taja Verifikacione komisije 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice 3. Dono{ewe Odluke o usvajawu Statuta preduze}a 4. Dono{ewe Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lanova Nadzornog odbora KP "Komunalac" a.d. Fo~a ispred kapitala op{tine Fo~a 5. Dono{ewe Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora ispred kapitala op{tine Fo~a u KP "Komunalac" a.d. Fo~a 6. Dono{ewe Odluke o imenovawu Komisije za izbor organa KP "Komunalac" a.d. Fo~a 7. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu dosada{weg Nadzornog odbora 8. Dono{ewe Odluke o imenovawu privremenog Nadzornog odbora KP "Komunalac" a.d. Fo~a 9. Razmatrawe i usvajawe: 9.1. Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2010. godinu 9.2. Plana poslovawa Dru{tva za 2011. godinu 9.3. Dono{ewe Odluke o izboru nezavisne revizijske ku}e za reviziju finansijskih izvje{taja za 2010. godinu 10. Razno U slu~aju da se Skup{tina akcionara ne odr`i dana 28.7.2011. godine, ponovqena Skup{tina akcionara odr`a}e se dana 11.8.2011. godine u 10 ~asova sa istim dnevnim redom i na istom mjestu. Materijali za sjednicu Skup{tine akcionara dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedi{tu preduze}a. NADZORNI ODBOR

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavamo javnost da su magistarski rad i referat o ocjeni magistarskog rada, kandidata Biqane Vu~kovi}, pod naslovom: "Odre|ivawe sjemena korova u zemqi{tu kao osnova za izbor zemqi{nih herbicida" dati na uvid javnosti. Zainteresovani iste mogu dobiti na uvid u biblioteci Poqoprivrednog fakulteta u Bawoj Luci od 10 do 13 ~asova svakog radnog dana. Univerzitet u Bawoj Luci Poqoprivredni fakultet

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 29

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PRIJEDOR NA^ELNIK OP[TINE PRIJEDOR

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PRIJEDOR NA^ELNIK OP[TINE PRIJEDOR

79 101 Prijedor, Trg oslobo|ewa 1, Tel: +387 52 245 100, 245 101, faks: +387 52 245 104, E-mail: opstinap@teol.net, www.opstinaprijedor.org

Broj: 09/2-47-22/10 Datum, 20.6.2011. godine Na osnovu ~lana 15. Zakona o gra|evinskom zemqi{tu Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 112/06), a u vezi sa ~lanom 3. Pravilnika o postupku prodaje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 14/2007) i ~lana 20. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu ("Slu`beni glasnik op{tine Prijedor", br.11/07), Na~elnik op{tine, r a s p i s u j e

PONOVNI OGLAS
o prodaji neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini putem usmenog javnog nadmetawa- licitacije 1. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA - PRODAVCA ZEMQI[TA - Op{tina Prijedor, - Adresa: Trg Oslobo|ewa br.1 - Po{tanski broj i mjesto: 79101 Prijedor - Identifikacioni broj: 4400711050003 - Telefon. 052/245-115 - Faks: 052/245-114 - Kontakt osoba: Dijana Stoji} - Elektronska po{ta: opstinap@teol.net 2. NA^IN PRODAJE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA Putem javnog nadmetawa - licitacije. 3. PODACI O GRA\EVINSKOM ZEMQI[TU lokacija- naseqe Pe}ani / B-zgrade/ - po katastru: - k.~.br.894/5, u povr{ini od 953 m2, upisana u pl.br.3039 k.o.Prijedor I kao posjed op{tine Prijedor. - po zemqi{noj kwizi: - k.~.br.514/5, u povr{ini od 953 m2, upisana u zk.ul br. 8849 k.o. Prijedor kao dr`avna svojina sa pravom raspolagawa u korist op{tine Prijedor. 4. USLOVI PRODAJE Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja izvr{e uplatu tro{kova postupka u iznosu od 50 KM po prijavi i iznos predvi|ene kaucije. Tro{kovi postupka upla}uju se na Ra~un javnih prihoda, broj: 5620070000417349-vrsta prihoda 722521-buyetska organizacija: 0074125. 5. NA^IN POLAGAWA KAUCIJE Kaucija iznosi 10% od po~etne prodajne cijene nekretnina, koju je u~esnik licitacije du`an uplatiti na Jedinstven ra~un trezora op{tine Prijedor, broj: 5620070000266805. Kauciju je potrebno uplatiti prije otvarawa postupka licitacije i dokaz o uplati podnijeti Komisiji za prodaju. 6. PO^ETNA PRODAJNA CIJENA Po~etna prodajna cijena nekretnina iznosi 309.966,33 KM (vrijednost zemqi{ta 100.065,00 KM, vrijednost izvedenih radova na stambenom objektu 122.837,08 KM, naknada na ime ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta 39.402,45 KM i naknada na ime jednokratne rente 47.661,80 KM). Zainteresovana lica mogu izvr{iti uvid u dokumentaciju o nekretninama koje se prodaju i dobiti tra`ene informacije u zgradi op{tine Prijedor, svakim radnim danom ( soba br.30). 7. USLOVI I NA^IN PLA]AWA KUPOVNE CIJENE Kupovna cijena za predmetne nekretnine (uz umawewe pla}ene kaucije) ima se uplatiti u roku od 15 dana od dana zakqu~ivawa i notarske obrade ugovora o kupoprodaji. 8. DAN I MJESTO ODR@AVAWA PRODAJE Mjesto odr`avawa prodaje je zgrada op{tine Prijedor, Velika sala na II spratu. Prodaja }e se obaviti dana 15.7.2011. godine, sa po~etkom u 13 ~asova. 9. ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA ZA U^E[]E NA LICITACIJI 14.7.2011. godine do 15 ~asova. Uz prijavu za u~e{}e na licitaciji potrebno je prilo`iti dokaz o upla}enoj kauciji kao i dokaz o upla}enim tro{kovima postupka. 10. Ovaj oglas }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i nedjeqnom listu "Kozarski vjesnik", a istovremeno }e se ista}i na oglasnoj tabli op{tine Prijedor i Mjesne zajednici "Prijedor-Centar". Na~elnik op{tine Marko Pavi}

OP[TINA MRKOWI] GRAD
Odjeqewe za prostorno planirawe i komunalne poslove Op{tina Mrkowi} Grad, Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 78620 Mrkowi} Grad, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina @iro ra~un: 5620990000344165 NLB Razvojna banka Bawa Luka, Mati~ni broj: 1089358

Datum: 20.6.2011. godine Broj protokola: 06-363-18/11 Predmet: Obavje{tewe za javnost Obavje{tava se javnost da se Nacrt Regulacionog plana "Poslovna zona Podbrdo" Mrkowi} Grad i Nacrt Regulacionog plana "Poslovna zona Kula Rudi}i" Mrkowi} Grad stavqaju na javni uvid u trajawu od 30 dana po~ev od 11.7.2011. godine do 11.8.2011. godine. Nacrti Regulacionih planova stavqaju se na uvid u ulaznom holu Op{tine Mrkowi} Grad Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a - Mrkowi}a u Mrkowi} Gradu svaki dan sem subote, nedjeqe i dr`avnih praznika u vremenu od 7 do 15 ~asova Za vrijeme javnog uvida svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrte, upisom u kwige koje }e se nalaziti u prostorijama u kojima }e biti Nacrti izlo`eni ili u formi dopisa Op{tini Mrkowi} Grad - Odjeqewu za prostorno planirawe i komunalne poslove. ODJEQEWE ZA PROSTORNO PLANIRAWE I KOMUNALNE POSLOVE OP[TINE M. GRAD

30 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA Prodajem ku}u spratnicu 10x10 na 479 m2 zemqi{ta, atraktivna lokacija, prva zona, naseqe Rosuqe, tel. 38765305800. Prodajem nedovr{enu ku}u sa gra|evinskom dozvolom 9h10 udaqeno 300 m od {kole u Drago~aju na putu za Gradinu, papiri uredni, tel. 051/381332, 066/918-229, 066/832-343. Prodajem ku}u u Lakta{ima 9h8 i dvori{nu 9h5, 1.240 m2 oku}nice i plac 580 m2. Povoqno, tel. 065/685800. Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem u Obili}evu, ul. Bra}e Jugovi}, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, tel. 065/448-763. Prodajem ili mijewam nedovr{enu useqivu ku}u - novogradwa u Jablanu za mawi stan u Bawaluci, tel. 065/297-732. Prodajem ku}u i zemqi{te od oko 3.000 m2 u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636545;. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih toplica (Gorwi {eher), kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545;. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545;. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem i oku}nicom od oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta "Glasa", Hiseta Ko~i}ev vijenac, tel. 065/636-545. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545;. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana, sa gara`om, oku}nicom od 330 m 2 , vlastitim centralnim grijawem, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2, kod "Alibabe", ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636545;. Prodajem ku}u kod "Incela", sa dva poslovna prostora, cijena 110,000 KM, mogu}nost isplate na rate, tel. 051/922-778; 065/794-304. Prodajem ku}u u centru Bawaluke, ul. Vase Pelagi}a 200.000 evra (potrebna sanacija, mo`e i zamjena), tel. 065/371-611. Prodajem nedovr{enu ku}u P+1 u Jablanu i ~etiri dunuma zemqe, a mo`e po dogovoru, tel. 065/657-744. Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem sprat ku}e 90 m2 sa dijelom dvori{ta u Novoj varo{i, ul. Stevana Mokrawca, tel. 065/685800. Prodajem ku}u u Glamo~anima 420 m2, roh-bau, sa ribwakom i 6.000 m2 oku}nice. Mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u na sprat sa ve}im pomo}nim objektima na deset dunuma zemqe u komadu u centru Potkozarja - Ivawska, tel. 065/531101. Prodajem ku}u sa dvori{nim objektom na 1.500 m2, ul. Pionirska, Bawaluka, tel. 065/260-908. Prodajem ili mijewam za mawi stan ku}u u Karanovcu na 500 m2 oku}nice, tel. 051/212-357. Prodajem ku}u u Glamo~anima 120 m2 stambenog prostora sa oku}nicom od 4.350 m2 pod vo}em. Mo`e zamjena za dvosoban stan, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u preko puta "Sirana", mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 065/685-800. Prodajem i izra|ujem monta`ne ku}e, radim povoqno fasade, rigips i sanirawe starih ku}a, tel. 065/035-990. Prodajem ku}u i plac u Rami}ima i {umu i zemqu kod Srpca, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385-989645-745. Na ulazu u Glamo~ naseqe Pilana ku}a sa pomo}nim objektima na prodaju na putu Glamo~ - Livno - Split, mo`e zamjena za Novi Sad i okolinu, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u u [argovcu sa dva poslovna prostora, tel. 065/685800. Prodajem ku}u, tel. 065/018-100. Prodajem ku}u 220 m 2 sa pos lovnim prostorom u Dervi{ima, oku}nice 760 m2, tel. 065/685-800. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`om u Vrawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/307-514, 065/180-753. Prodajem staru ku}u, oku}nice 450 m2, Rosuqe, tel. 065/685-800. Prodajem u Trnu sprat ku}e sa dvosobnim stanom od 48 m2 na placu od 646 m2 sa vo}wakom sve ogra|eno u `ivu ogradu, cijena 66.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog prostora, 215 m 2 placa, uredni papiri, tel. 065/011-065. Prodajem ku}u prizemnicu, sa pomo}nim objektima, na oko 30.000 2 m zemqi{ta u nasequ Barlovci, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem ku}e u centru Bawaluke, ul. P. Radana, 330.000 evra, ul. V. Pelagi}a 200.000 evra (potrebna sanacija), tel. 065/549-687. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/034-768. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem ku}u u ^elincu, visoku prizemnicu, 110 m2 + podrum 60 m2, na placu 500 m2 kod {kole, tel. 065/981-918. Prodajem ku}u i oku}nicu, Slatina - Centar, tel. 051/588-046. Prodajem ku}u 10h10 m, P+1+M, na 520 m2 zemqi{ta, u prizemqu poslovni prostor, u eta`ama stanovi, naseqe N. varo{, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem ku}u spratnicu 9h9 m, na 300 m2 zemqi{ta, kod restorana "Studenac", cijena 200.000 KM, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Prodajem ku}u i plac kod prijedorske petqe, povoqno, tel. 065/685800. Prodajem ku}u sa dvori{nim objektima na 730 m2 zemqi{ta u ul. @. Zgowanina, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem ku}u 10h9,5 m, suteren +P+1, na 450 m 2 zemqi{ta, izuzetna lokacija u nasequ Nova varo{, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem ku}u u Zelenom viru, 80.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 do 3.500.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem ku}e u Lazarevu Buyaku, 250.000 KM, 300.000 KM i 830.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Debeqacima, cijena 35.000 KM i u ^arda~anima cijena 50.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem staru ku}u, VP, 10h10, na 800 m2 zeqi{ta, u ul. @. Zgowanina, iznad "Kosmosa", povoqno, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem imawe sa ku}om u Motikama u Novom nasequ vrlo jeftino, tel. 066/130-333. Prodajem ku}u, VP, sa dvori{nim objektima, na oko 4500 m 2 zem qi{ta, kod prijedorske petqe, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem ku}u, VP, 14h11m, na 550 m2 zemqi{ta, u nasequ Nova varo{, mogu}nost gradwe po regulacionom planu novog poslovno-stambenog objekta, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem ku}u u Kqu~u, posl. prostor + gara`a + stambeni prostor ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, Prijedoru, M. Gradu, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem ku}u u D. Vakufu (naseqe Doqani=ku}a+{tala+ 1.500 m2 placa, pored rijeke), cijena 25.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Motikama i 2.500 m 2 zemqe, vrlo povoqno, tel. 066/130-333. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama sa razli~itim kvadraturama i cijenama, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u prizemnicu prelaz Trn-Jablan, 14 h 9 m sa placem, centralno grijawe, sa placem oko 900 m2, cijena 85.000 KM, tel. 065/698012. Prodajem staru ku}u, sa dvo ri{nim objektom, na oko 760 m2 zemqi{ta, naseqe Petri}evac, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem ili mijewam ku}u imawe u Sanskom Mostu za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 066/628-302; 065/915-746. Prodajem u Dervi{ima ku}u na staroj gradi{koj cesti P+1, sa placem od 370 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u sa dvori{nim objektima na 750 m2 zemqi{ta, uz magistralni put u selu ^arda~ani, op{tina Lakta{i, cijena 52.000 KM, tel. 065/511-121; 063/904-603. Hitno i povoqno prodajem ku}u u Dowoj Ilovi kod Prwavora, tel. 065/476-045.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
Prodajem drvenu ku}icu od daske debqine tri cm, 4h4 m pogodna i za mawe lokale, tel. 065/229-050. Prodajem prizemnicu, odmah useqivu, sa pomo}nim objektom i gara`om, na atraktivnoj lokaciji, ul. Ranka [ipke 10, tel. 051/307514; 065/180-753. Prodajem u Obili}evu ku}u 10h9 P+1+M na placu 600 m 2 sa gra|evinskom dozvolom 150.000 KM, tel. 065/239-082. Prodajem imawe sa 1500 m2 sa vo}em, struja, voda, i mawim objektom, osam km od centra Bawaluke, tel. 051/215-829. Prodajem povoqno ku}e u Bawaluci i okolini, tel. 065/355359. Prodajem mawe imawe, ku}a 40 m2, gara`a 35 m2 dva dunuma zemqe pod vo}em ili mijewam za namje{ten stan u Bawaluci uz dogovor, Jakupovci, Lakta{i, tel. 066/626347. Prodajem ku}e, {iri centar, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u povr{ine 500 m2 u nasequ Rosuqe, Bawaluka, tel. 051/305-786. Prodajem imawe u Kuqanima, starija ku}a, pomo}ni objekti i zemqi{te, 10.000 m2, cijena 85.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u, na placu 640 m2 preko puta bolnice Paprikovac, ulica Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/421-795. Prodajem imawe pored rijeke u Ivawskoj, ku}a prizemnica 10h10, {tala, 65.000 m2 zemqi{ta, a mo`e i u dijelovima, cijena 2500 KM po dunumu, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodaje se ku}a sa poslovnim prostorom, dva lokala po 50 m2, uhodani u poslu, na dobroj lokaciji, ul. Zelengorska br. 3, tel. 051/217-986. Prodajem ku}u P+M (prizemqe + potkrovqe) sa 700 m2 placa u ulici Kraji{kih brigada br. 153, tel. 065/322-834; 066/810-477. KUPOVINA Kupujem ku}u od Zelenog mosta do Gimnazije, u solidnom stawu, tel. 051/922-778; 065/704-304. ZAMJENA Mijewam ku}u u Herceg Novom (Su{}epan) za dva stana u Bawaluci, tel. 066/808-770. Mijewam ku}u u Beogradu (Srem~ica) za ku}u ili stan u Bawaluci, tel. 051/253-698, 065/007925. Mijewam ku}u, spratnica, sre|ena i useqiva za stan do 65 m2 uz va{u doplatu, tel. 066/347-480. Mijewam ku}u na sprat u Vakufu za stan u Bawaluci, tel. 065/355-359. IZDAVAWE Izdajem praznu ku}u na du`i period, sanirana, okre~ena, ofarbana stolarija, kod Zelenog mosta, tel. 065/636-545,. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u i stan, tel. 065/631-613. Izdajem namje{tenu ku}u, parno grijawe, kablovska, parkirawe u dvori{tu, ul. J. Savinovi}a 37 B, tel. 355-848. POTRA@WA Ozbiqna tro~lana porodica odr`avala bi ku}u uz mawu kiriju + re`ije, na du`i period, Bawaluka, tel. 065/990-944.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA Prodajem dvosoban stan 62 m2, prvi sprat u trospratnici kod kina "Kozara", 1.800 KM/m2. Mogu}a zamjena za mawi, Bawaluka, tel. 387 65/837-722. Prodajem garsoweru od 35 m2 u Obili}evu i stanove u Dervi{ima od 40 do 55 m2, tel. 066/991-166; 065/691-900. Prodajem u Trnu sprat ku}e sa dvosobnim stanom 48 m2 sa vo}wakom 646 m2, cijena 66.000 KM, tel. 38765562426. Prodajem stan, 31 m2, Obili}evo, tre}i sprat ili mijewam za ve}i do 40 m2, tel. 065/685-800. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar od pet metara, cijena 1.550 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545. Prodajem stan na Star~evici 87 m2, prvi spart ili mijewam za mawi do 50 m2 uz doplatu, tel. 065/669-741. Prodajem ili mijewam za mawi stan od 85 m2, u nasequ Sunce, tel. 065/519-600. Bawaluka - Bulevar prodajem dvosoban san 48 m2, tel. 065/569-294. Prodajem dvosoban komforan stan, 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam uz doplatu do 35 m2 Borik ili Nova varo{, tel. 065/419-294. Prodajem stan sa dvije spava}e sobe, Star~evica, tel. 065/355-359. Prodajem stan 60 m2, tre}i sprat, povoqno, tel. 065/355-359. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545;. Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m2, drugi sprat, saniran, povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem stan (35+3 m2), Vogo{}a - centar za 52.000 (porez ukqu~en), tel. 062/739-377, 066/481-044. Prodajem dvosoban renoviran stan 58 m2 tre}i sprat (naseqe Ante Jaki}a) centar, tel. 065/524505; 061/316-955. Prodajem stan, 64 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Podajem stan na Star~evici 47 m2, tre}i sprat, tel. 065/698-012. Prodajem nov dvosoban stan 45 i 48 m2 (kod "Medicinske elektronike), centar, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 63 i 65 m2, prvi sprat, na obali Vrbasa, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem dvosobne stanove 30, 39 i 41 m2, useqivi, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem u Bawaluci stan, hitno, podno`je Star~evice, 49 m 2, suteren, namje{ten, povoqno, tel. 065/698-012. Prodajem garsoweru, 32 m 2 i dvosoban stan, 56 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, ure|en, namje{ten, odmah useqiv, ul. Carice Milice, Obili}evo, tel. 065/511121; 063/904-603. Prodajem dvosoban stan, 45 m2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, centar, ul. Gun duli}eva, tel. 065/511-121; 063/904603. Prodajem dvosoban renoviran stan 66 m2 u nasequ Nova varo{, tel. 065/220-693.

OGLASI Prodajem dvoiposoban i trosoban stan u Bawaluci i ku}u kod Petriwe, R. Hvatska, tel. 051/461-064; 065/322834; +385-989-645-745. Prodajem stan 48 m2, novogradwa, kod Poqoprivredne {kole. Hitno, tel. 065/562-426. Prodajem nove stanove, odmah useqivi po 1.500 KM + PDV od 40, 41, 49 i 51 m2, tel. 065/562-426. Prodajem stan na Star~evici 60 m2, tel. 065/685-800. Prodajem vi{e stanova od 32 m2 do 140 m2, na razli~itim lokacijama, tel. 065/698-012. Prodajem povoqno stanove na Lau{u kod {kole 37 m2, 40 m2, 43 m2, 53 m2, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban stan 47 m2 u Obili}evu, tel. 065/672-100. Izdajem namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/972-569. Prodajem u Bawaluci tri trosobna stana, 82, 77 i 78 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stanove kod "Intereksa" 45 m2 i 50 m2, povoqno, tel. 065/685800. Prodajem stan kod nove zgrade Vlade 56 m2, povoqno, tel. 065/685800. Prodajem stan u Boriku 46 m2, visoko prizemqe, potpuno saniran, tel. 065/685-800. Prodajem stan 34 m 2 prizemqe, Lakta{i kod vrti}a, tel. 065/685-800. Prodajem stan u Lazarevu kod "Intereksa" 49 m2, 1.680 KM/m2 sa PDVom, tel. 065/685-800. Prodajem stan, 76 m2, prizemqe, pogodan za pretvarawe u poslovni prostor, ul. \ure \akovi}a, povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem namje{ten stan 57 m2 i 70 m2, Lazarevo, tel. 065/685-800. Prodajem ili mijewam stan za ku}u uz doplatu, ulica \ure \akovi}a, prizemqe, 76 m2, tel. 065/685-800. Prodajem garsoweru kod Ekonomske {kole, novogradwa, 26 m2, prvi sprat, tel. 065/685-800. Prodajem stanove 34 m2 i 38 m2, prvi sprat kod "Platiniuma", ul. Stojana Novakovi}a, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 52 m2, na Bulevaru, tre}i sprat, tel. 065/685-800. Stanovi na prodaju kod Ekonomske {kole 31 m2, 40 m2, 51 m2, 62 m2, 68 m2, 92 m2, tel. 065/685-800. Prodajem stan u Rosuqama 63 m2, ~etvrti sprat, tel. 051/309-653. Prodajem jednosoban stan 40 m, u strogom centru grada, ul. Gajeva 14, vlasni{tvo 1/1, tel. 051/217-554. Prodajem stan, 88 m2, drugi sprat, nov, "Borik", R. Vrawe{evi}, cijena 1750 KM /m2., tel. 065/549-687. Prodajem stambeno-poslovne objekte u Bawaluci, 700 m2, 900 m2, 1.200 2 m i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem nov trosoban stan, 43 m2 i 48 m2, tre}i sprat, kod Medicinske elektronike, cijena povoqna, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stanove u `utim zgradama 48 i 49 m2/I, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem dvosoban stan u Obili}evu, Krfska ulica, 61 m2, drugi sprat, mo`e zamjena za ve}i uz doplatu, tel. 065/686-434. Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem stan, tel. 065/018-100. Prodajem trosoban stan, 90 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, kod parka "Mladen Stojanovi}", tel. 065/511-121. Prodajem renoviran stan 62 m2, vrh Star~evice, tel. 051/438-935. Prodajem trosoban stan, 86 m2, ~etvrti sprat, stara gradwa, odmah useqiv, povoqno, naseqe Hiseta Ko~i}ev vijenac, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem trosoban stan 76 m2 u Pentagonki, cijena po dogovoru. Hitno, tel. 065/562-426. Prodajem jednosoban stan, 48 m2, VP i prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, naseqe `ute zgrade, Petri}evac, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem stan, 75 m2, prvi sprat, na trgu u Prwavoru ili mijewam za mawi u Bawaluci, tel. 065/636-733. Nov useqiv ~etvorosoban stan 125 m2, tre}i sprat i gara`a (kod "Medicinske elektronike") cijena povoqna, tel. 065/524-505; 061/316-955. Prodajem nov useqiv ~etvorosoban stan, 104 m2, 110 i 136 m2, ekskluziv (na obali Vrbasa), tel. 065/524-505; 061/316-955. Prodajem dvosoban stan, 58 m2, tre}i sprat, renoviran, naseqe Ante Jaki}a - centar, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem dvosoban stan u Rosuqama, 60 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan u nasequ \ure \akovi}a 75 m2, {esti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan 60 m2 sa gara`om, prizemqe, pogodan za poslovni prostor. Nalazi se kod Bugarske {kole, cijena 60.0000 evra, tel. 066/546-523; 064/0325-697. Prodajem stan 46 m2, prvi sprat, u crvenim zgradama u Rosuqama, tel. 051/318-739, 065/581-773. Prodajem stan u Novom Sadu, 28 m2, prvi sprat, ul. \or|a Rajkovi}a 13 A, cijena 30.000 evra ili mijewam za sli~an u Bawaluci, tel. 065/549687. Prodajem nov stan, 62 m 2, na Star~evici, prizemqe, tel. 065/698012. Prodajem stan, tel. 065/631-613. Prodajem troiposoban stan, 86 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, povoqno, ul. Stojana Novakovi}a, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem dvosoban stan prva zona, ulica Srpska, zvati od 14 do 17 ~asova, tel. 051/215-829. Prodajem jednosoban stan, 36 m2, VP, sa ostavom od ~etiri m2, komplet saniran, ure|en, naseqe Star~evica, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem dvosoban stan 47 m2 i 53 m2, useqiv, na obali Vrbasa, tel. 065/524-505; 061/316-955. Prodajem jednosoban stan, 45 m2, Obili}evo, ul. Sr|e Zlopogle|e 53, tel. 065/341-817. Prodajem nov trosoban stan, 68 m2 i ~etvorosoban, 125 m2, sa gara`om (kod Medicinske elektornike), centar, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem trosoban stan u Boriku, drugi sprat, totalno sre|en, tel. 065/355-359. Prodajem tri jednosobna stana na Star~evici od 45 m2, tel. 065/355359. Prodajem dvosoban stan sa dvije spava}e sobe, totalno sre|en, na Star~evici, tel. 065/355-359. Prodajem dvosoban stan, 43 m2, sa gara`om od 16 m2 i ostavom od devet m2, u Obili}evu, novogradwa povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem tri trosobna stana na Star~evici od 86 m2, tel. 065/355359. Prodajem stan 52 m 2 kod Studentskog centra, drugi sprat, novogradwa, povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem ili mijewam dvosoban stan u centru Zenice za Republiku Srpsku, tel. 051/660-148. Prodajem dvosoban ve}i stan u Obili}evu, 60 m2, povoqno, tel. 065/355-359. Prodajem ~etvorosoban stan 98 m2, prvi sprat, u izgradwi, na Obili}evu kod Naprijedovog stadiona, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem jednosoban stan u Lakta{ima, tel. 065/622-173. Prodajem trosoban stan 64 m2, novogradwa, sa gara`om od 16 m2, cijena 140.000 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem ~etvorosoban stan 94 m2, ~etvrti sprat, u nasequ Pentagon preko puta "San Rema", tel. 051/437934; 065/763-941. Prodajem dvosoban stan 65 m2, prvi sprat sa zidanom gara`om 17 2 m , ulica Du{ka Ko{~ice, cijena 65.000 evra, tel. 051/213-437; 066/260838. Prodajem stan 37 m2, prizemqe, renoviran, Hiseta - Ko~i}ev vijenac, tel. 065/685-800. Prodajem stan 91 m2 prvi sprat, \ure \akovi}a, tel. 051/461-644. Prodajem jednoiposoban stan 30 m2, prvi sprat, komplet namje{ten naseqe Sunca, tel. 065/524-505; 061/316-955. Prodajem ~etvorosoban stan 85 m2, Kraji{kih brigada, Star~evica, cijena 1950 KM, drugi sprat, tel. 065/682-925. Prodajem nov dvosoban stan 47 m2, prvi sprat, kod "Medicinske elektronike", tel. 065/524-505; 061/316955. Prodajem stan u centru grada u ul. Nikole Pa{i}a 82, prvi sprat ili mijewam za mawi uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana, centar grada ili mijewam za mawi uz dogovor, hitno, tel. 065/636-545. Izdajem jednosoban namje{tan stan sa posebnim ulazom, tel. 051/318-004; 066/621-363. Prodajem nov dvosoban stan 39 m2 i 55 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, useqivi, tel. 065/524-505; 061/316-955. Prodajem dvosoban stan povr{ine 53 m2 u ul. Ranka [ipke, odli~an raspored, tel. 065/277-647. Prodajem dvosoban stan, 58 m2, Stevana Bulaji}a 42, tre}i sprat, tel. 051/436-212, 065/983-552. Prodajem stan, tre}i sprat, 68 m2, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem stan od 60 m2 kod Bugarske {kole, ulica Dragi{e Vasi}a 18, Bawaluka, tel. 066/546-523; 0640325-697. Prodajem dvoiposoban stan nov ukwi`en, povr{ina 62 m 2, na Lau{u, cijena povoqna, tel. 065/277647. Prodajem tri jednosobna stana na Star~evici, povoqno, tel. 065/355359. KUPOVINA Kupujem stan 50 m2, bli`e centra. Prvi ili drugi sprat. Hitno, tel. 065/685-800. Kupujem dvosoban stan do 50 m2 u Bawaluci, bli`e centru, gotovina, tel. 063/956-300. Kupujem dvosoban stan za gotov novac, tel. 065/601-772. Kupujem jednosoban stan u Bawaluci, tel. 065/785-526. ZAMJENA Mijewam stan 41 m2 u centru Bawaluke za stan do 60 m2 u centru Bawaluke, tel. 065/214-328. Mijewam dvosoban stan 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889959. Mijewam stan, 93 m2, na Star~evici za ku}u uz doplatu, tel. 065/685-800. Mijewam trosoban stan u centru od 79 m2 za mawi uz nadoknadu, Bawaluka, tel. 051/463-419.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 31 Mijewam stan, 89 m2, za 50 m2 uz doplatu, Majke Kne`opoqke, tel. 065/601-772. Mijewam u Boriku ~etvorosoban stan 76 m2, VP, za stan od oko 50 m2, tel. 065/785-526. IZDAVAWE Izdajem ekstra namje{ten dvoiposoban stan (iptv, internet, klima, centralno grijawe) izme|u "Merkatora" i Sajma, ul. Frane Supila. Cijena 400 KM plus re`ije, tel. 38765444878. Izdajem namje{ten dvosoban stan na du`i period, ul. Aleja Sv. Save br. 8, tel. 38765/518-567. Od 1.7. iznajmqujem potpuno namje{ten stan 40 m2, ulica M. Jugovica 44, zgrada gdje je "Centrum", tel. 38765079083. Izdajem namje{ten dvosoban stan na du`i period, ul. Aleja Sv. Save br. 8, tel. 38765/518-567. Izdajem dvosoban saniran stan, ul. Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545. Izdajem kompletno namje{ten jednosoban stan studentima, u blizini parka "Mladen Stojanovi}" Bawaluka, tel. 065/837-269; 051/213629. Izdajem prazan dvoiposoban stan u strogom centru, od 1. juna na du`i period, tel. 065/636-545. Izdajem luksuzno namje{ten stan 84 m2, Pentagon, sedmi sprat, tel. 065/685-800. Izdajem jednosoban stan 45 m2 bez namje{taja, prizemqe ku}e, poseban ulaz, centralno grijawe u Wego{evoj, Bawaluka, tel. 065/530-030. Izdajem stan 66 m2 sa gar`om, ul. Bra}e Jugovi} 23, cijena 400 KM, tel. 065/217-909. Izdajem jednosoban namje{ten stan u potkrovqu, ku}a sa grijawem, tel. 065/168-110. Izdajem nov ekstra namje{ten stan, 45 m2, poslovnim osobama, zgrada "Topolino", prije Venecija mosta, tel. 065/685-800. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i sa centralnim grijawem na Star~evici, tel. 051/439-928. Izdajem polunamje{ten dvosoban stan, podno`je Star~evice, ul. Prve kraji{ke brigade NO, cent. grijawe, na du`i period, tel. 065/636545. Izdajem namje{ten trosoban stan, strogi centar od 1. juna kod Filozofskog fakulteta, tel. 065/636545,. Izdajem prazan stan sa posebnim ulazom na Lau{u, tel. 051/281-190; 066/704-516. Izdajem samo ozbiqnoj porodici ili strancima ve}i ~etvorosoban luksuzno namje{ten stan, na du`i period, tel. 065/511-121; 063/904-603. Zaposlenim licima izdajem nov namje{ten jednosoban stan, parking za auto, poseban ulaz, povoqno, Bawaluka, tel. 066/535-773. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, 500 KM plus re`ije, tel. 065/828-150. Izdajem stan kod auto{kole "Volan", 57 m2, polunamje{ten, sa centralnim grijawem, cijena 200 KM + grijawe 70 KM + re`ije, ul. Jasimira Mal~i}a 20, Pobr|e, tel. 066/840-335. Izdajem komforno namje{ten dvosoban stan u Bawaluci (naseqe Sunca), tel. 066/808-770. Izdajem namje{ten stan 65 m2, Jevrejska, klima, kablovska, grijawe, parking, tel. 065/663-203. Izdajem jednosoban prazan stan u zgradi, tel. 065/846-494. Izdajem poslovnim qudima ili zaposlenom djevojkama dvosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, kod pozori{ta, tel. 065/681-400. Izdajem namje{ten stan sa grijawem, poseban ulaz, ul. Stepe Stepanovi}a 205, tel. 051/436-823; 066/813-478. Iznajmqujem dvosoban polunamje{ten stan na du`e vrijeme u centru, Cara Du{ana 4, Bulevar r., tel. 051/669-130; 065/656-176. Izdajem dvosoban stan u Obili}evu, kod Gradskog mosta, tel. 065/973-970. Izdajem namje{ten jednosoban stan studentima, centralno grijawe, u ul. G. Principa kod Zelenog mosta, tel. 065/900-474. Izdajem stanove 80 m2 i 100 m2 u centru Bawaluke kod hotela "Palas", tel. 065/549-687. Rosuqe, namje{teni stanovi, 45 m2 i 90 m2, sa dva kupatila i dvije spava}e sobe, zasebni ulazi, tel. 065/469-393. Izdajem prazan stan 80 m2, visoko potkrovqe, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-632; 280-028. Izdajem u novoj stambenoj zgradi jednosoban namje{ten stan sa grijawem i gara`nim mjestima, tel. 065/539-699. Izdajem stan 60 m2, prazan, na du`i period, tel. 065/422-727. Izdajem djevojkama ili momcima namje{ten jednosoban stan s grijawem, bli`e centru, tel. 051/351680; 065/450-544. Izdajem namje{ten stan u centru grada, tel. 066/318-890. Izdajem polunamje{ten stan u ku}i u Lakta{ima preko puta "Centruma", tel. 066/704-295. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa dva le`aja studentima u ul. G. Principa 32 kod "Apeirona", Obili}evo, tel. 065/900-474. Izdajem namje{ten jednosoban stan poslovnoj osobi, ul. Kraqa Petra Drugog 43, crvene zgrade, tel. 051/436-009. Izdajem u Rosuqama kod O[ "Aleksa [anti}" jednosoban lijepo namje{ten stan nove gradwe, visoko potkrovqe, poseban ulaz, tel. 051/351-056. Izdajem jednoiposoban stan 48 m2 u nasequ P. Preradovi}a, Bawaluka, prvi sprat, mladima, u~enicima, studentima, centralno grijawe, tel. 065/530-030. Izdajem namje{ten stan u Rosuqama, cijena 300 KM, tel. 065/667-484. Izdajem dvosoban polunamje{ten, Buxak, tel. 352-756. Izdajem jednoiposoban stan, tel. 051/281-472; 066/923-180. Izdajem stan jednoj djevojci, radnici ili studentkiwi od 1.7.2011. godine, bez gazde, jeftino, tel. 065/735-897. Izdajem jednosoban stan, 45 m2, nenamje{ten, ul. Sr|e Zlopogle|e 53, tel. 065/341-817. Izdajem dvokrevetnu sobu, kuhiwu i kupatilo, poseban ulaz, tel. 051/463-392.
Izdajem trosoban namje{ten stan u novogradwi, centralno grijawe, klima, internet, kablovska, tel. 051/306-737; 065/623-914, 12989 G.

Izdajem prazan jednosoban stan, naseqe \ure \akovi}a 16, u zgradi, ima centralno grijawe, zvati poslije 15 ~asova, tel. 051/351-348; 065/696-796. Izdaje se jednosoban stan, 48 m2, u Lorkinom nasequ, Bawaluka, prvi sprat 8 A, u zgradi sa centralnim grijawem i kablovskom, tel. 065/530030. Izdajem prazan dvosoban stan u Prijedoru naseqe Pe}ani B-1, tel. 065/516-450. Izdaje se trosoban stan nenamje{ten u blizini "Sirana", tel. 051/280-679.

32 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE Izdajem dvosoban stan Bawaluka, centar, tel. 066/758-875. Izdajem jednosoban stan u Lakta{ima, Kara|or|eva 111, kod {kole, tel. 065/697-062. Izdajem garsoweru u strogom centru sa centralnim grijawem i odvojenim ulazom, zvati od deset do 22 ~asa, tel. 051/219-921; 051/219-051; 066/357-323. Izdajem garsoweru, novogradwa Cerska 55, tel. 065/471-281. Izdajem na du`e vrijeme prazan jednosoban stan u stambenoj zgradi naseqe Nova varo{ kod {kole, tel. 051/437-880; 065/996-090. Izdajem garsoweru od 1.7.2011., tel. 051/213-166. Izdajem namje{tenu garsoweru na Lau{u, ul. Kara|or|eva 369, tel. 051/281-141. Izdajem trosoban namje{ten stan u ul. Bra}e Ma`ar, useqiv od 1.6.2011, tel. 065/511-121. Izdajem namje{ten dvosoban stan, odvojena ku}a, u obzir dolazi bra~ni par sa jednim ili dvoje djece, tel. 065/611-313. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan sa grijawem iskqu~ivo zaposlenim, tel. 051/460-290. Iznajmqujem trosoban stan na Hisetama, prvi sprat, tel. 065/371983. Izdajem dvosoban komforan namje{ten stan 75m2, poslovnim qudima ili strancima na Petri}evcu, ul. Mladena Oqa~e 3 (ku}a) kod O[ "Milo{ Crwanski", centralno grijawe na struju i klima. Slobodan od 1.7.2011, tel. 051/358-320, 065/236-402. Izdajem namje{tenu garsoweru (privatna ku}a), sve odvojeno, sa centralnim grijawem, zaposlenim djevojkama ili dvjema studentkiwama, tel. 066/037-872. Izdajem namje{ten stan u zgradi, 30 m2, blizu po{te i fakulteta u Obili}evu, tel. 063/377-485. Izdajem jednosoban stan za dvije osobe, namje{ten, sa centralnim grijawem - Obili}evo, tel. 466-834. Izdajem komforno namje{ten stan (dvije spava}e sobe), samo za poslovne qude ili strance, tel. 066/808-770. POTRA@WA Dvo~lana porodica tra`i ku}u ili stan na ~uvawe uz pla}awe re`ija, tel. 065/948-022. Prodajem poslovni prostor, 68 m2, u Obili}evu i 32 m2 u Novoj varo{i, tel. 065/549-687. Prodajem halu, tel. 065/018-100. Prodajem halu, tel. 065/631-613. Prodajem poslovni prostor, 300 m2, sa upotrebnom dozvolom, dvije eta`e, na placu od 1.046 m2, kod hotela "Atina", tel. 065/685-800. Prodajem poslovni prostor Bawaluka, centar, tel. 066/299-787. Prodajem poslovno-svadbeni salon 603 m2, tel. 065//913-034. KUPOVINA Kupujem poslovni prostor od oko 2 80 m u gradu, tel. 066/130-333. IZDAVAWE Izdajem povoqno vi{enamjenski poslovni prostor 46 m2, centralno grijawe, telefon, klima, alarm, parking, preko puta parka "Mladen Stojanovi}", tel. 38765621248. Izdajem poslovni prostor 18 m2 u ul. Branka Mora~e br. 1, blizu Zelenog mosta, mo`e za razne namjene, tel. 051/461-613. Izdajemo dvije kancelarije u strogom centru Bawaluke, tel. 065/824108. Izdaje se poslovni prostor, lokal 50m2, uhodan u poslu, na dobroj lokaciji u Bawaluci, Zelengorska br. 3, tel. 051/217-986. Izdajem kancelarijski prostor u Dervi{ima, 300 m2, prvi sprat, obezbje|ewe, parking, grijawe, tel. 065/685-800. Izdajem poslovni prostor, 45 m2 (WC, ~ajna kuhiwa i tri kancelarije), u centru grada, cijena povoqna, obezbije|en parking, tel. 051/309723; 065/981-655. Dajem u zakup poslovni prostor (kancelarije), koje se nalaze u strogom centru grada (obezbije|en parking i stra`arska slu`ba), tel. 066/906-645. Izdajem frizerski salon u ul. Jovana Ra{kovi}a br. 16, tel. 051/216451. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Iznajmqujem ugostiteqski objekat u funkciji, 150 m2, u u`em centru grada, Hani{te, tel. 066/864-355. Izdajem 300 m2 kancelarijskog prostora, prvi sprat, ~ajna kuhiwa, parking prostor i obezbje|ewe, tel. 065/685-800. Izdajem poslovni prostor u Dervi{ima 80 m2 i skladi{ni prostor kod "Oriona", tel. 065/936588. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinacije i kancelarije, tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin, ima upotrebna dozvola, cijena 150 KM, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 051/282-106; 065/635449. Izdajem poslovni prostor u centru grada, cijena povoqna, obezbije|en parking, tel. 051/309-723; 065/981-655. Iznajmqujem poslovni prostor, 56 m2, u poslovnom centru "Krajina", ~etvrti sprat, tel. 065/685-800. Izdajem poslovni prostor 34 m2 u ul. Veselina Masle{e b.b. (Gospodska ulica), tel. 065/673-355. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i povr{ine 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527849. Izdajem poslovni prostor, 63 m2, od 1.8.2011. godine, namjena trgovina neprehrambenom robom, strogi centar, pje{a~ka zona, preko puta "Unis turista" i "Alpine", zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/704-961. Izdajem poslovni prostor u Lazarevu, Bawaluka, ulica Kwaza Milo{a 39, pogodan za gra|u ili sli~nu prodaju, tel. 065/529-471. Iznajmqujem 110 m2 kancelarijskog prostora, Bawaluka, glavna ulica, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 065/666-435. Izdajem 180 m2 poslovnog prostora za vi{e namjena kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor u centru grada preko puta "Palasa" 150 m2, {est kancelarija na prvom spratu, tel. 066/865-088. Izdajem poslovni prostor 20 ili 45 m2 za kancelarije ili specijalizovanu prodavnicu u Wego{evoj, Bawaluka, tel. 065/530-030. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor, oko 30 m2, ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije 41, kod Gimnazije, sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/588889. Izdajem poslovni prostor 24 m2 na glavnoj ulici, preko puta "Ekvator" centra, pored poslasti~arnice "Vesna", tel. 065/516-965, 065/601698. Izdajem poslovni prostor Bawaluka, centar, tel. 066/758-875. Izdajem poslovni prostor 21 m2, ulica Srpska, tel. 065/548-373. Izdaje se kancelarijski prostor u tr`nom centriu "Ekvator", prizemqe, tel. 065/932-596. Izdaje se poslovni prostor u tr`nom centru "Ekvator", prizemqe izlog, tel. 065/932-596. Izdajem poslovni prostor 55 m2 u ul. Veselina Masle{e (Gospodska ulica), na drugom spratu, tel. 066/649-723. Prodajem placeve u Aleksandrovcu, veoma povoqno, dobra lokacija, tel. 065/560-839. Prodajem plac 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/708668. Prodajem plac na Petri}evcu 1.508 m2, tel. 065/685-800. Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa 1.488 m2, tel. 065/685800. Prodajem plac na Lau{u 1.388 m2, pored ulice, tel. 065/685-800. Prodajem zemqu u Slatini 2.250 m2, struja i voda, tel. 065/685-800. Prodajem zemqu u Barlovcima 1.000 m2, struja i voda, tel. 065/685800. Prodajem gra|evinski plac povr{ine 706 m2, dozvoqena gradwa porodi~ne ku}e, ul. Franca [uberta, Bawaluka, cijena po dogovoru, tel. 051/437-862, 066/440-895. Prodajem 10.000 m 2 zemqe u Kla{nicama iza crkve, pored Vrbasa, tel. 065/685-800. Prodajem 22 dunuma zemqe kraj puta Bawaluka - Prijedor u Potkozarju, tel. 066/224-918. Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor Bawaluka. Podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac od 450 m 2 u Zalu`anima, ul. Nenada Kosti}a 63, tel. 051/370-049. Prodajem plac u Glamo~anima 1.023 m2, pored autoputa, tel. 065/685800. Gradi{ka - Dragaq prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rijeka, tel. 065/569-294. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem zemqi{te 10.500 m2, uz rijeku, pogodno za vikendice, u Ivawskoj, tel. 065/763-941. Prodajem gra|evinski plac 820 m2 kod kru`nog toka, Petri}evac, ul. Dragana Bubi}a, za individualnu izgradwu, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem osam dunuma zemqe, 1/1 u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik, zvati od 15 do 20 ~asova, tel. 00385/52-543-601; 065/629-039. Prodajem placeve, 1.500 m2 i 1.600 m2, uz glavni put u Motikama, kod okreti{ta autobusa, tel. 051/437934; 065/763-941. Prodajem placeve u Motikama, tel. 066/120-462. Bawaluka - Star~evica, prodajem 17 dunuma zemqe, dozvoqena gradwa, kanalizacija, blizu asfalt, tel. 051/436-960. Prodajem u Bawaluci, u ul. Tuzlanskoj, dva placa po 500 m2, ulaz sa glavnog puta, povoqno, tel. 051/436960. Prodajem dva placa do 840 m2 u desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 m od "Vodovoda", tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem plac u Prije~anima, Bawaluka, i u Ru{wu kod Beograda, tel. +387 66/859-705; +381113/751038. Prodajem zemqu u Bawaluci za stambenu gradwu, tel. 065/698-012. Prodajem hitno plac u Krminama, 1.000 m2, pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636545. Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e na Star~evici, ul Starog Vujadina 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, tel. 065/666197. Prodajem plac u Glamo~anima Lakta{i, 1/1, povoqno, tel. 066/159598. Prodajem plac sa temeqom i mije-

OGLASI wam ku}u u Bawaluci za RH ili novogradwu, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385-989-645-745. Prodajem povoqno tri-pet dunuma zemqe, pogodno za vikendice, povoqno, tel. 065/946-351. Prodajem hitno ~etiri dunuma zemqe uz put, Veliko Bla{ko i 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina voda i struja, tel. 065/636-545;. Prodajem 1.700 m2 zemqe za gradwu ku}e, vikendice, naseqe Pavlovac 4,5 km od centra, tel. 051/282-106; 065/635-449. Prodajem plac u Motikama, 1.700 m2, cijena 30.000 KM, tel. 065/371611. Prodajem na Star~evici plac, 958 m2 sa kompletnom projektnom dokumentacijom, na po~etku ul. Starog Vujadina, tel. 065/085-097. Prodajem u ^esmi 10, 20 ili 30 dunuma zemqe, 1/1, sa urbanisti~kim planom, dozvoqeno cijepawe za izgradwu individualnih stambenih objekata, u ra~un uzimam i stan, tel. 065/539-699. Bawaluka, Prije~ani, placevi na obali Vrbasa razli~itih povr{ina, gradska voda, struja, put, ravan teren, odli~na lokacija. Dozvoqena gradwa, 1/1. Cijena 25 KM/m2, tel. 38766/690-777. Prodajem 2.000 m 2 placa u Brezi~anima, Prijedor, 1/1, tel. 051/466-488, 065/528.-784. Prodajem gra|evinske placeve od 600 do 800 m2, ul. Qev~anska, naseqe Paprikovac, tel. 065/511-121, 063/904-603. Prodajem vi{e lokacija za gradwu poslovnih i poslovno-stambenih objekata u u`em i {irem gradskom podru~ju, tel. 065/511-121,063/904603. Prodajem plac, tel. 065/018-100. Prodajem gra|evinske placeve od 600 do 1.000 m2 u nasequ Prije~ani, dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1, tel. 065/511-121; 063/904-603. Prodajem plac u Karanovcu, uz Vrbas, 623 m2, tel. 065/978-775. Prodajem gra|evinske placeve od 500 do 800 m2, po regulacionom planu dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, ul. @. Zgowanina, tel. 065/511-121, 063/904-603. Prodajem plac u ^elincu blizu centra, ura|ena prva eta`a, struja, asfalt, tel. 065/691-612. Prodajem placeve u Drakuli}u, tel. 065/512-139. Prodajem plac na Kr~maricama, 11.000 m2, cijena 120.000 KM ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/549-687. Prodajem zemqu u ^arda~anima 20.000 m2 , cijena 23 KM/m2, regulacioni plan, predvi|ene dvije hale, boda-struja, tel. 065/549-687. Prodajem 13.000 m2 zemqe Vla{i} - Babanovac, pored ski-centra, tel. 065/685-800. Prodajem u Slatini 150 dunuma zemqe, pogodno za vo}arstvo, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem placeve u Bawaluci, Star~evica 406, 410 i 525 m2, tel. 065/698-012. Prodajem povoqno u Trnu preko puta Vrbasa plac 550 m2, 1/1, tel. 065/539.699. Prodajem 900 m2 plac kod crkve u Motikama, tel. 066/130-333. Prodajem placeve u ^esmi 505, 480 i 900 m2, tel. 065/698-012. Prodajem plac 350 m2 sa lokacijskom dozvolom, Vrbawa, tel. 065/644-713. Prodajem u placevima 11 dunuma zemqe u Malom Bla{ku, 800 m od bawe Slatina, tel. 065/526-679. Prodajem u [u{warima 3000 m2 zemqe mo`e u parcelama 100 m od

GARA@E
PRODAJA Prodajem gara`u 18 m2 kod CJB Bawaluka, cijena 12.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade u ul. Simeuna \aka povr{ina 15 m2, vl. 1/1, tel. 065/512822. Prodajem zidanu gara`u sa kanalom 15 m2 izme|u V. S. Stepanovi}a i Carice Milice kod "Sektor sekjuritija", tel. 065/517190. IZDAVAWE Izdajem zidanu gara`u u ulici Ive Andri}a 7, tel. 065/697-716.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem poslovni prostor 24 m2, na atraktivnoj lokaciji u centru Bawaluke, novogradwa, pogodan za frizerski salon, hitno, tel. 38765562426. Prodajem poslovne prostore u ^elincu od 27 do 100 m2 . Postoji mogu}nost spajawa vi{e prostora u jedan ve}i. Nova gradwa, tel. 38765332828; 051/551-332. Prodajem poslovni prostor od 45 m2 u ul. Svetog Save za kancelarije, tel. 065/562-426. Prodajem poslovno-stambeni objekat, 400 m2, u Bawaluci, ulica Kwaza Milo{a 39 (plac 970 m2), plus dozvoqena gradwa ku}e jo{ 400 m2, tel. 065/529-471. Prodajem ili izdajem u zakup poslovni prostor, 42 m2, mogu}nost svih namjena, ul. V. Masle{e - stari zanatski centar, tel. 065/511121,063/904-603. Prodajem poslovni prostor, 24 m2, u strogom centru, pogodan za kozmeti~ki ili frizerski salon, tel. 065/562-426. Prodajem hotel, kafe-ro{tiqnicu i kafi}, povoqno, tel. 065/018-100. Prodajem poslovni prostor 24 m2 preko puta dvorane "Borik", tel. 065/685-800.

PLACEVI
PRODAJA Prodajem placeve preko 800 m2 Bawaluka, Prije~ani uz asfalt desno, sve komunalije. Cijena 30 KM po m2. U ra~un dajem besplatno 662 m2 {ume na Kr~maricama, tel. 38765333966; 051/212-981. Prodajem dva placa u ^elincu na @itwaku. Cijena po dogovoru, tel. 38765332828; 065/686364. Prodajem povoqno parcelu za vikendice na Zupcima, na tranzitu putu Trebiwe - Herceg Novi, tel. 066/763-703. Prodajem placeve za individualnu i stambenu izgradwu na vi{e lokacija, tel. 065/562-426. Prodajem plac u Drago~aju kod igrali{ta 470 m2, papiri uredni, tel. 065/462-366; 051/388-954. Prodajem plac u Lazarevu, Bawaluka, ulica Kwaza Milo{a 39, 420 (630) m2. Dozvoqena gradwa poslovno-stambenog objekta od 400 m2, tel. 065/529-471. Lakta{i - Jablan, prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/569294. Prodajem plac 920 m2, 1/1, u Vrbawi od 250 do 300 m daleko od Zelenog vira, tel. 464-458.

OGLASI firme "Elim", tel. 065/034-932. Bawaluka, Gorwi Prije~ani, prodajem {umu pete klase, mije{ano drvo 2.779 m2, cijena 9.000 KM, tel. 051/212-981; 065/333-966. Prodajem 15 dunuma zemqe u [u{warima (struja, voda, telefon, asfalt), tel. 051/216-140, 065/310-057. Prodajem plac, 1.000 m 2, u Kla{nicama, blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem gra|evinsku parcelu od 830 m2, ul. Qev~anska, naseqe Paprikovac, tel. 065/511-121; 063/904603. Prodajem dva placa u Debeqacima, 1 km od katoli~kog grobqa, tel. 065/520-636. Prodajem pet dunuma zemqe u [u{warima u blizini auto-otpada. Mogu i mawe parcele, tel. 066/248269. Prodajem devet dunuma zemqe za sve namjene na putu Prwavor - ^elinac, pet km od Prwavora, tel. 065/636-733. Prodajem plac na moru, 227 m2, Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482249; 065/032-930. Prodajem u Trnu u industrijskoj zoni plac od 2.000 m2 sa gra|evinskom dozvolom, tel. 066/913-106. Prodajem dva placa u Srpskim toplicama, tel. 413-713. Prodajem plac sa podumentom i 3,5 dunuma zemqe, nalazi se u Kla{nicama blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 0038162/593-027. Prodajem plac, 500 m2, u Drakuli}u, od {kole 1.000 m, sa komplet gra|evinskim papirima i projektom, cijena 18.500 KM, tel. 065/588-889. Prodajem povoqno placeve na Star~evici, Motikama, Prije~anima i Debeqacima, tel. 065/355-359. Prodajem plac u Drago~aju, papiri 1/1, tel. 065/972-883. Prodajem devet dunuma zemqe i ~etiri dunuma {ume uz asfalt u Kolima, sve 1/1, (osam kilometara od Bawaluke), tel. 065/613-113. Prodajem preostala dva placa u Bawaluci, ul. Du{ana i Vlade Kopawe, dozvoqena gradwa, struja, voda, telefon, vlastiti prilazni put-asfalt, 1/1, tel. 066/658-066. Prodajem plac za benzinsku pumpu, tel. 065/549-687. Prodajem plac od 450 m 2 u Zalu`anima, ul. Nenada Kosti}a 63, dozvoqena gradwa, tel. 051/370-049. Prodajem 1.200 m2 zemqe sa redom tre{we i {qiva, Lakta{i, Tri{i}a brdo, tel. 065/970-900. Prodajem plac 3.134 m2 u Novoj Topoli 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Prodajem plac, 1.000 m 2, 1/1, monta`na vikendica, zelena ograda, komunalije, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772. Prodajem 160 dunuma zemqe i {ume u komadu, voda, struja, u okolini Slatine - povoqno, tel. 065/177-606. Prodajem 10.500 m2, {uma - pa{wak, Sara~ica - Prwavor mali, tel. 065/218-101. Prodajem 3.000 m2 zemqe sa nasadom oraha, ra|aju, Slatina - \uki}i, tel. 065/218-101. Prodajem dva i po dunuma zemqe, stariju ku}u, {upu, u Gorwoj Jo{avci pored asfalta, blizu stare {kole, tel. 051/464-458. Prodajem zemqi{te 2.250 m2 sa zapo~etom gradwom vikendice u Slatini, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem gra|evinski plac povr{ine 301 m2 u Bobovi{}u, mo`e i zamjena za nekretninu u Bawaluci, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vi{e placeva u Trnu, tel. 066/284-363. Prodajem povoqno placeve na Star~evici, tel. 065/355-359. KUPOVINA Kupujem plac ili stariju ku}u uz Vrbas, od Krupe na Vrbasu prema Bawaluci, tel. 065/956-300. zasebnim ulazima, 70 m2 neto povr{ina, tel. 065/530-290. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem vikendicu i zemqe od tri do osam dunuma - asfalt, struja, voda, izvor, vo}e, sve ogra|eno. Cijena povoqna, kompenzacija, tel. 066/870-370. Prodajem vikendice na Kr~maricama, Tre{wiku, [u{warima i Velikom Bla{ku, povoqno, tel. 065/355-359.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 33 KM, tel. 372-029. Povoqno prodajem "folksvagen kedi" 1989. g.p. u ekstra stawu, tel. 066/709-381. Prodajem "kadet suza 1,6 D" 1987, registrovan do kraja 11.2011, tiptop, tel. 066/944-700. Povoqno prodajem kombi TAM 75 1983. god. proizvodwe u ekstra stawu, tel. 066/709-381. KUPOVINA Kupujem "zastavu" - "fi}u" u odli~nom stawu ili zamjena za "zastavu 101", tel. 214-470. DIJELOVI I OPREMA Prodajem dijelove limarije mehanike i enterijera za "eskort" 1,6 dizel bijeli i "eskort" 1,4 benzin, plavi, povoqno, tel. 065/894570. Prodajem ~etiri gume sa felgama 15 za "golf 5", tel. 066/944-700. za mozaik, granit iz Jablanice, nalazi se u Slatini, tel. 065/635078.

RA^UNARI
PRODAJA Prodajem povoqno pentijum IV, monitor, brother 115 - multifunkcija (skener, kopir, {tampa~), tel. 065/403-843. Prodajem HP LCD monitor, 17 in~a, tel. 065/971-583.

SOBE
IZDAVAWE Izdajem namje{tenu sobu za samca, tel. 051/429-720. Izdajem jednokrevetnu sobu poseban ulaz kupatilo, ~ajna kuhiwa samcu mu{karcu od 1. jula, tel. 051/214-180. Izdajem u Obili}evu sobu |acima, samcima, grijawe, poseban ulaz i kupatilo, tel. 065/613-398. Izdajem dvokrevetnu sobu, sa svim pogodnostima u obzir dolaze djevojke, nalazi se pored Vrbasa, blizu Gradskog mosta, tel. 065/544-189. Izdajem djevojci sobu u odvojenom dijelu velikog stana, kuhiwa, kupatilo, centralno grijawe, fri`ider, ostava, tel. 066/243-894; 051/251-342. Izdajem sobu, namje{tenu, poseban ulaz, Jovana Du~i}a 60, tel. 051/306282. Izdajem studentu ili radniku le`aj u dvokrevetnoj sobi, u zgradi preko puta kampusa, od 10.5.2011. godine, tel. 066/834-204. Izdajem sobu mu{karcima kod Zelenog mosta, tel. 065/429-544. Izdajem sobe kod auto-{kole "Volan", Bawaluka, za samce 60 KM i izdajem namje{ten jednosoban stan, cijena 150 KM, tel. 065/697062; 051/532-413.

MUZIKA
PRODAJA Prodajem harmoniku melodija, 80 basova, 11 registara i dje~iju harmoniku, italijanska proizvodwa, nova, tel. 065/206-060. Prodajem harmoniku "akord" 96 basova, klavirka, ispravna, cijena 220 KM, tel. 065/784-098.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem "pe`o 205" 1.4 benzin, ~etvoro vrata, registrovan godinu dana, nove gume, u ispravnom stawu, cijena 1.050 KM, tel. 387 65/546-398. Prodajem "folksvagen krafter" 2.5 TDI, kombi teretni, 2006. g, cijena po dogovoru, tel. 387 66/714-013 i 051/384-660. Prodajem "ford konekt" 1.8 TDCI, 2005. g, cijena po dogovoru, tel. 387 66/714-013 i 051/384-660. Prodajem "ford mondeo 1.8i", 2005. godine, cijena po dogovoru, tel. 38766714013; 051/384-660. Prodajem "mazdu 6 cd140", 2008, GTA oprema, cijena 34.000,00 KM, tel. 38766714013; 051/384-660. Prodajem "pe`o 306", 1,6 benzin, 1996. g.p, ura|en veliki servis, tel. 065/456-108. Prodajem "ford eskort" turbo dizel, 1.800 kubika, stranac, u dijelovima, tel. 065/739-422. Prodajem "ford eskort" karavan, 1,6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2011. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, tel. 065/528-238. Prodajem "jugo 45", 90. godi{te, ispravan, registrovan, cijena 600 KM, tel. 065/600-993. Prodajem krovni nosa~ za "VW pasat 3 karavan" i za ostala VW vozila odgovara, tel. 065/650-509. "Sitroen ksara pikaso "20 HDI 2003. registrovan do 12.2011. mo`e zamjena za automobil na plin, tel. 065/573-551. Prodajem oldtajmer "trista}", 78. g. p, pre{ao 1.900, fabri~ki lak, prvi vlasnik - registrovan, tel. 066/897405. Prodajem "opel vektru", tel. 065/419-293. Prodajem "golf 2" benzinac 1,6 lakiran, ~etiri nove gume, cijena 1.700 KM, tel. 066/897-405. Prodajem "pe`o 306" dizel 1,9, g. p. 1995, ~etvoro vrata, tel. 065/528-247. Prodajem "fijat lan~a Y", 2000. god. pr. 1200 ccc u odli~nom stawu, tel. 065/972-569; 065/528-247. Prodajem "golf dizel", godina proizvodwe 1986, tel. 065/893-351. Prodajem "opel kadet", 1983. g. p., 1,2 OHC, u odli~nom stawu, tel. 065/764-244. Prodajem "mercedes 124'200", benzinac, automatik u dijelovima, tel. 065/739-422. Prodajem "ford fijestu", 1996. godi{te, metalikplava, petoro vrata, centralna brava, klima, registrovan do kraja juna, tel. 065/483045. Prodajem povoqno pentu "tomos" deset KS, u dobrom stawu, tel. 065/535-631. Prodajem "zastavu 101 strog" o~uvana, sjedi i vozi sa ponosom, tel. 051/303-603. Prodajem "ford sijeru", g. p. 1985, mo`e i u dijelovima, tel. 051/280396. Prodajem "zastavu 101", 87. registracija do aprila 2012. godine u dobrom stawu, nove gume, cijena 880

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem motokultivator "muta gorewe", specijal sa frezom i prikqu~kom za prikolicu, tel. 066/897-405. Prodajem ma{inu za obradu drveta za izradu svih vrsta `qebova, brodski pod. lamperija, cijena 2.000 KM, tel. 065/034-768. Prodajem cirkulacionu pumpu (za centralno grijawe), "sever" Subotica, tel. 065/971-583. Prodajem ili mijewam novu hidrauli~nu dizalicu za podizawe te{kih kamiona, podi`e teret od 65 tona za ogrevno drvo, tel. 065/034768. Prodajem regla`u trapa - kompjuterska, "hofman", 98. god. proizvodwe u odli~nom stawu, tel. 065/511-085. Prodajem osmostepenu pumpu motor 5,5 KW, Drakuli} 88, Bawaluka, tel. 380-018. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotilice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i druge alatke za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem trofazni cirkular 2,5 KW sa za{titnom sklopkom i grani~nikom i prodajem ma{inu za mqevewe vo}a, presu za cije|ewe i presu za zatvarawe fla{a, tel. 065/916-811. Prodajem ma{inu za ma{insko nabacivawe glet mase, kre~ewe i nabacivawe fasada, cijena 2.000 KM, tel. 065/034-768. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal, "Metalac SB 2B profesional MK-2", ispravna kao nova, povoqna cijena, tel. 051/304-640; 066/814-693.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem ispravan fri`ider sa nadogradwom, "gorewe", cijena 100 KM, tel. 065/969-287.

NAMJE[TAJ
PRODAJA Prodajem masivni sto za dnevni boravak 140 h 70 h 50 cm, puna hrastovina, gorwa plo~a hrastovina i keramika, tel. 066/243-894; 051/251342. Prodajem ugaonu garnituru "simpo" Vrawe, komodu i vitrinu od hrastovine, povoqno, tel. 066/704-295. Prodajem mawu ugaonu garnituru, kori{}ena pet mjeseci, plave boje, tel. 065/483-045. Prodajem dva tepiha, dva lustera i ispravnu ve{-ma{inu "gorewe", stari tip, tel. 065/548-744. Prodajem regal iz dva dijelao~uvan i izuzetno jeftin zbog renovirawa stana, tel. 051/303-603. Prodajem regal hrastovina, le`aj "orion" mawi ugao, fotequ i dvosjed 400 KM, tel. 066-944-700. Prodajem spava}u sobu, bra~ni krevet 2,00 h 1,80 m, moderan i prodajem ameri~ki plakar, tel. 065/200920. Prodajem ve{-ma{inu, {poret i druge ure|aje za doma}instvo, u dobrom stawu, tel. 066/546-523.

VIKENDICE
PRODAJA Prodajem vikendicu u Srpskim toplicama prema Baw brdu, hitno i povoqno, papiri uredni, 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem mawu vikendicu u Malom Bla{ku, plac 1.380 m2, tel. 051/463-328; 065/210-975. Prodajem vikendicu i 1.500 m2 placa (vo}waka) u Rije~anima kod Lakta{a, gra|evinska i urbanisti~ka, tel. 065/636-545. Prodajem vikendicu sa 6000 m2 zemqe u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/514-837; 437-698. Prodajem vikendicu sa 2000 m2 zemqi{ta na Kr~maricama, cijena 35.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem vrlo povoqno vikendicu blizu centra Slatine, zemqi{te 900 m2 sa vo}em, ba{tom i cvije}em, tel. 065/580-293. Prodajem vikendicu na glavnom putu Bawaluka - Jajce prije mosta u Karanovcu, vrlo povoqno, tel. 065/955-895,. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendicu, dva dunuma zemqe sa vo}em u ogradi, Aleksi}i, op{tina Lakta{i, tel. 066/683-034; 314-535. Prodajem u Slatini novu vikendicu u blizini bawe, hitno, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendicu u ^arda~anima 20+20 m2 placa, 500 m2 ogra|eno, voda, struja, uslovna za stanovawe, tel. 051/318-739, 065/966808. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem super novu vikendicu na Kr~maricama, povoqno, tel. 065/355359. Prodajem vikendicu [trbe (^elinac), tel. 065/466-503. Prodajem vikend ku}u u Gorwim Rosama, Herceg Novi, sa dva stana i

USLUGE
OSTALO Ku}ni majstor obavqa sve poslove - voda, struja,moleraj i ot~epqavawe odvoda. Povoqno i stru~no, tel. 38765882511. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom daje ~asove instruktivne nastave iz engleskog jezika, tel. 387 66/497-868. Dajem instrukcije iz matematike i elektrotehnike, tel. 38765/632-890, 051/218-568. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 387 66/858-688; 065/418-878. Ovla{}eni prevodilac - stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Aleja Sv. Save 30. Prijem dokumenata od osam do 20 ~asova, tel. 38766497868. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju Bawaluke, Kozarske Dubice, Prijedora, Grad{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765952183. Tepih servis vr{i usluge prawa svih vrsta tepiha, staza, itisona, jorgana, deka, prekriva~a, besplatan odvoz i dostava, radimo i nedjeqom, tel. 387 65/891-407.

POQOPRIVREDA
PRODAJA Prodajem poqoprivredni objekat 650 m2 pogodan za uzgoj gqiva, tel. 065/716-043.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA Prodajem gra|evinsku konzolnu dizalicu (italijanskog proizvo|a~a), za dizawe tereta do 500 kg i visine do 15 m, tel. 065/638962. Prodajem povoqno salonit plo~e, tel. 051/282-790, 066/399-339. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastove gra|e za ku}u ili vikendicu veli~ine 5h6 m, tel. 065/611-654. Prodajem harmonika vrata 2 x 2,50 m, tel. 065/971-583. Prodajem povoqno plo~asti kamen

34 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE ^uvala bih djecu, spremala stanove i poslovne prostore - ozbiqnije ponude, tel. 065/981-427. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Kre~ewe, gletovawe, tapete, unutra{wa fasada, dekoracije, laminati, rigips, sanacije i adaptacije objekata, tel. 066/449-783. Dimwa~ar - ~istim dimwake, centralne pe}i i kotlove, tel. 051/483-144, 065/670639. Elektri~ar ugra|uje i popravqa instalacije, mijewa grija~e, termostate, indikatore, rasvjetna tijela, automatske osigura~e i ostalu opremu, tel. 066/858688. Radim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice i ostalo od metala, tel. 051/463-329, 065/321-392. Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840. [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/213-088. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za prijemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465-553, 066/430-105. Nastavnik engleskog jezika daje instrukcije - gramatika, konverzacija, fonetika, prevod, tel. 066/129-558. Potrebna slobodna ku}na pomo}nica nekoliko sati, plata po dogovoru, tel. 065/245-613. VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno radi kompletno ure|ewe stanova i poslovnih prostora, gletovawe, kre~ewe i lakirawe stolarije, tel. 051/482-249; 065/032-930. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. Arhitekta sa licencom radi projekte stambenih, stambeno-poslovnih objekata i hala (legalizacija i novogradwa), tel. 065/644-526. Majstor minuta radi sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi i za "mercedes", tel. 065/538-048. Profesor matematike priprema u~enike za popravni ispit, a maturante za prijemni ispit na fakultetu, tel. 051/217-260, 065/837-295. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacije, moleraj, bravarske poslove i ostalo, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije (jedan sat/osam KM), prevodi tekstova (A4/deset KM) i dokumenata (A4/15 KM), sudski tuma~, prevodilac, tel. 065/938-401. Motorkom obaram drva u {umi, sije~em klade i metarice, cijena po dogovoru, tel. 066/971-571. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. radom" i pu{ku dvocijevku, 16 mm CZKG, licima sa dozvolom, tel. 065/666-197. Prodajem betonsku grobnicu sa dva, tri i ~etiri mjesta, u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/746117. Prodajem pokretni kontejner, tel. 051/281-472; 066/923-180. Prodajem alkatan cijevi, pet ~etvrtina, dva cola, osam bari, 150 du`nih metara, za vodu, tel. 065/206-060. Prodajem grobnicu betonsku sa dva, tri i ~etiri mjesta, pravoslavno grobqe Borik, tel. 066/494-024. Prodajem {iva}u ma{inu "danica elektronik" sa kabinetom, tel. 066/704295. Prodajem bagremovo koqe za ograde, vinograde i pulceve za gra|evinare, tel. 065/206-060. Prodajem betonirano grobno mjesto dvojku - grobqe "Sveti Marko", tel. 051/437-064. Prodajem povoqno pi{toq "~e{ka zbrojovka", kalibar 9 mm, tel. 051/783175, 065/310-784. Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, vlasnik 1/1, tel. 066/953305. Prodajem porodi~nu grobnicu {esticu u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534-748. Prodajem okreta~e za pecane sa jednim i dva ra`wa, ma{ine za mqevewe vo}a na motorni pogon, tel. 051/303-603. Prodajem nisku aluminijumsku skelu, tel. 065/980-958. Prodajem betonsku grobnicu sa dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 066/693-461. Prodajem zavr{ene grobnice sa dva, tri i ~etiri mjesta, u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/402307. Prodajem povoqno pi{toq "bereta" kalibar 7,65 mm, tel. 051/217-381. Prodajem vuneni tepih 3,5h2,5 dobro o~uvan, povoqno, tel. 051/436-009. Prodajem doma}e kupinovo vino i rakiju {qivovicu, cijena deset KM/litar, tel. 065/998-218,065/265-314. Prodajem pet kompletnih "Elerovih" sanduka za p~ele sa opremom, tel. 065/955-431. Prodajem rashladnu vitrinu, 120 cm, horizontalna, sa zaobqenim staklima, u veoma dobrom stawu, tel. 066/134-326. Prodajem porodi~nu grobnicu sa {est mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 282772. Prodajem prikolicu za prevoz p~ela sa podvozom 12+12 L.R. ko{nica, tel. 065/613-398. Prodajem dva kau~a i dvije drvene foteqe, hrastovo bure za rakiju od 85 litara, TA pe} ~etvorku, plasti~ni ormari} za kupatilo, dvije sjekirice za lovce, klije{ta za vodoinstalatere, umivaonik, tri ~esme, sudoper, novo crijevo sa tu{ baterijom, tel. 051/216358; 066/437-725. Prodajem grobnicu "{estica", u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/510996. Prodajem {poret na drva "preporod", mawi, polovan i prodajem masivni krevet izra|en od tre{we, sa du{ekom 190h140, novo, tel. 065/916-811. Prodajem pi{toq duga devetka "Vis Radom" licima sa dozvolom za no{ewe oru`ja, tel. 065/916-811. KUPOVINA Kupujem stara odlikovawa i stare fotografije boraca, tel. 066/144-538. ZAMJENA Mijewam traku za tr~awe za samohodnu kosilicu, Bawaluka, tel. 065/534-723. mjeseca, `enke i mu`jaci vakcinisani, o~i{}eni od parazita, samo ozbiqni qubiteqi, uz ugovor, tel. 065/933-617.

OGLASI

IZDAJU SE
dva skladi{na prostora u centru grada

ZAPO[QAVAWE
^uvala bih stariju osobu, pomo}, ~i{}ewe, kuvawe, tel. 066/674-638. U restoranu u TC "^ajavec" potrebna kuvarica, slobodna svaka nedjeqa, tel. 066/234-320. Potrebni saradnici komercijalisti, plata po dogovoru, tel. 065/591-823. Potreban ku}ni majstor, tel. 065/513006. Potrebna tri saradnika za marketing, dodatni posao, tel. 066/247-277. Potrebna sekretarica za rad u ugostiteqskom objektu, tel. 066/864-355. Nudimo posao, mogu i mla|i penzioneri, zarada prema radu, tel. 065/567581. Potreban radnik za rad u kafi}u, Bawaluka, tel. 065/222-395. Potrebni radnici za rad u inostranstvu, CH, kontakt tel. +4179243 0967.

od 1000 m2 i od 480 m2

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

TURIZAM
IZDAVAWE Pravi izbor za ugodan odmor, apartmani i studio apartmani - Bijela (deset m od pla`e), tel. 00 382 68/257-743. Izdajem povoqno sobe i apartman, Igalo, tel. 038241/335-144. Izdajem apartman u centru Vodica (kod [ibenika) blizu pla`e za dvije do pet osoba, klima TV i terasa, udaqen 250 m od pla`e, tel. +38765996 090. Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj, Crna Gora, iza hotela "Delfin", voda non-stop i parking, klima i niz drugih pogodnosti, tel. +38231683379, +3826 9079527. Izdajem namje{ten dvosoban stan za qetovawe na moru u Bijeloj kod Herceg Novog, sa parkingom, po povoqnoj cijeni, tel. +38765569-569. Izdajem garsoweru u Zelenici (H. Novi), pored mora, tel. 051/380-250. Vodice kod [ibenika, iznajmqujem sobe sa upotrebom kuhiwe, blizu pla`a, centar grada, vlastiti parking, 90 kuna po osobi dvoje djece (jedno pla}a), tel. 00385/22-440-469. Zadar - izdaje se za sezonu dvosoban stan u privatnoj ku}i sa parkingom, tel. 385/23-241-495; 051/437-934. PONUDA Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 6.7.2011. godine sa trodnevnim besplatnim boravkom u Budvi, tel. 051/ 465-210, 065/644-500. Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/305650; 065/934-310.

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

LI^NI KONTAKTI
Mu{karac 32 godine iz Bawaluke `eli da mu se jave djevojke i dame zainteresovane za diskretno dru`ewe, tel. 38766818653.
Strani penzioner, dinami~an, situiran, ne pije, ne pu{i, upoznao bi kulturnu slobodnu `enu do 53 godine za lijepo dru`ewe, tel. 065/245-613 12744.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka

RAZNA ROBA
PRODAJA Prodajem povoqno ku}ni bicikl i steper iz uvoza, u odli~nom stawu, tel. 38765516441; 051/216-969. Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 051/216-254. Prodajem o~uvana dje~ija kolica povoqno, tel. 066/243-394; 051/251-342. Prodajem balirano sijeno u Kozarskoj Dubici, vrlo povoqno, tel. 052/419-028; 052/437-537. Prodajem pi{toq duga devetka "vis-

Tekst:
Galantan gospodin iz Evropske unije visokog nivoa, bez poroka, zrelih godina, `eli da upozna u Bawaluci mladu damu, djevojku bez obaveza, visoku, vitku, lijepe gra|e, dobre du{e i naravi, tel. 38766958555. @elim upoznati djevojku, damu za povremene susrete, diskretno i uz dogovor. Ozbiqan, 43 godine, Bawaluka, tel. 387 65/203-491.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 38765668978; 051/381-851. PONUDA Poklawam {tenad, mje{anci, dva

Telefon:

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 35

Dana 25.6.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

Dana 25.6.2011. godine navr{ava se pet godina tuge i praznine od prerane smrti na{eg voqenog

MILANA GERDIJANA

DRAGANA VULI]A
dipl. in`. raketne tehnike 1955 - 2006.

Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija" - Borik, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Dragi na{ Milane, dragi na{ o~e, dragi na{ deda, dragi na{ pradeda, dok `ivimo mi, `ivje}e{ i ti u na{im mislima, sje}awima, pri~ama, srcima. Supruga Jelena, k}erka Slavica sa porodicom, sin Nedeqko, snaha Gordana, unu~ad Milan, Goran, Bojan, Nikolina, Tea, praunuci Nikola, Marko, Danilo, Stela, Korina i Bane 13098 B-5 M
Dana 27.6.2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

Okrutna smrt je zaustavila `ivot, ali ostaje ne{to te`e, a to je `ivot bez tebe, tvoje dobrote, qubavi i pa`we. Suze ne}e prestati, bol se ne}e smawiti, sre}a vi{e nikada ne}e biti potpuna. Dragi na{ Dragane zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. U subotu, 25.6.2011. godine dava}emo pomen u 11 ~asova u crkvi Svete trojice, a na grobqu "Sveti Pantelija" u 11.30 ~asova. S ponosom tvoji najmiliji supruga Nada, sin Marko, majka Stoja, otac Bo{ko, snaha Branka, brat Du{ko, bratanci Sowa i Sa{a i ostala mnogobrojna tuguju}a rodbina 13025 B-5 G Dana 27.6.2011. godine navr{avaju se tri godine od smrti

MILANA BULATOVI]A
U subotu, 25.6.2011. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 13081 B-2 M Dana 25.6.2011. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog

dr MILENKA MURATOVI]A

ANTE KESEROVI]A
U subotu, 25.6.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Marko", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. U na{im srcima i mislima `ivje}e{ vje~no. Supruga Sne`ana i sinovi Igor i Dejan 13088 B-2 M

na{eg dragog kolege Toga dana posjeti}emo wegov grob. Kolektiv Doma zdravqa "Dr Milenko Muratovi}" - Berkovi}i

B-5 F

36 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE Dana 1.7.2011. godine navr{ava se tu`na godina otkada nije sa nama na{a draga
Tu`no sje}awe na moju dragu ujnicu Dana 25.6.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

GOGU ADAMOVI]
1.7.2010 - 1.7.2011. Hvala ti ujnice moja draga {to si pomogla da odrastem i {to si mi osam godina zamjewivala moju majku. Voli te tvoj Pe|a 13095 A-6 M Tu`no sje}awe na na{u voqenu

ROZALIJE - REZE [UGI]
Toga dana u 16 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci i polo`iti cvije}e. O`alo{}ene porodice [ugi} i Luka{evi} 13134 A-4 G Dana 25.6.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

GORDANA - GOGA ADAMOVI]
U subotu 25.6.2011. godine u 11 ~asova obiqe`i}emo godi{wi pomen na Novom grobqu. Pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. Porodica 13095 B-2 M Tu`no sje}awe na moju dragu suprugu

GOGU

Vrijeme nije umawilo bol i tugu. Koliko god da boli toliko i vi{e te vole tvoji @eqko, Jadra, Marina i Nata{a 13095 A-6 M Dana 28.6.2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi brat, stric i ujak

MILIJE MI[LICKI
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni suprug Anto, k}erka Tawa, zet Ogwen i unuk Milo{ 13103 A-4 M Tu`no sje}awe na na{eg dragog

GORDANU - GOGU ADAMOVI]
1.7.2010 - 1.7.2011. Draga moja, Gogo! Svi oni dani koji mi pro|o{e bez tebe nisu ubla`ili moju tugu za tobom. Voli te tvoj Dule 13095 B-2 M Dana 29.6.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e dragog

QUBOMIR SERDAREVI]
Parastos }e se odr`ati 25.6.2011. godine na Rebrova~kom grobqu. Pozivamo rodbinu, kumove i prijateqe da nam se pridru`e. Dragi brate, po~ivaj u vje~nom miru. S qubavqu i po{tovawem Sestra Jelena sa porodicom 13082 A-8 M Tu`no sje}awe na brata i djevera Dana 26.6.2011. godine navr{ava se sedamnaest godina od tragi~ne smrti

OGWENA - OGIJA KRE]U
24.6.1993 - 24.6.2011. Ogijevi najmiliji 13042 A-2 G

LUKU STIJAKOVI]A
2010 - 2011. Mile i Maca sa porodicom 13091 A-3 M

ALEKSANDRA AJDUKOVI]A
Toga dana u 10 ~asova obi}i }emo wegovu vje~nu ku}u, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e O`alo{}ena porodica 13075 A-3 M

Tu`no sje}awe na na{u majku i baku

LUKE STIJAKOVI]A
U subotu 25.6.2011. godine u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na mjesnom grobqu u Motikama, otkriti spomen-plo~u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Radojka, sinovi Rade, Slavko, Nenad i k}erka Nada sa porodicama. 13079 B-2 M Dana 29.6.2011. godine navr{ava se osam tu`nih godina od smrti na{eg dragog

Dana 25.6.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

MILKU PAVLOVI]
24.6.2001 - 24.6.2011. Porodica 13097 A-2 M Sje}awe

PERSE TRNINI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Ada Lakta{i, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Sin Milan, k}erka Biqana i snaha Drenka sa porodicama. 13091 + 13092 A-8 M Dana 24.6.2011. godine navr{ava se devetnaest tu`nih godina od smrti na{eg dragog

DU[KO VUJATOVI]
24.6.2001 - 24.6.2011. @ivot je trenutak, a sje}awe vje~no. Porodica 013285 A-1 ^N Tu`no sje}awe na dragu k}erku i sestru

MIRKA ]EJI]A
U subotu 25.6.2011. godine odr`a}e se parastos u 10.30 ~asova u crkvi Svetog Preobra`ewa Gospodweg u Kri{kovcima, a zatim }emo posjetiti wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: otac Vlado, majka Danica, sin Vlado, supruga Radmila, bra}a @eqko i Veqko, snahe Veselka i Lidija, sinovke Kristina i Kalina, sinovci Dimitrije, Mihajlo i \or|e 13043 B-2 G

MIHAJLA JANKOVI]A
U subotu 25.6.2011. godine u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica 13125 A-6 G

BOSIQKU VRHOVAC
Porodica Vrhovac 13110 A-1 M

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 37

Tu`no sje}awe na na{e voqene

i

ZORU
15.7.2010 - 15.7.2011.

ALEKSANDRA - SA[U
26.6.2001 - 26.6.2011.

VUKOTI]
Obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da }emo u nedjequ, 26.6.2011. godine, u 10 ~asova posjetiti wihovu vje~nu ku}u, odr`ati Zori godi{wi, a Sa{i desetogodi{wi pomen na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 13006 B-7 M
Na{i najdra`i Tu`no sje}awe

ZORA

ALEKSANDAR VUKOTI] - SA[A

i

ALEKSANDAR - SA[A 26.6.2001 - 26.6.2011. VUKOTI]

ZORA
15.7.2010 - 15.7.2011.

Ostavili ste djela koja vje~no traju, qubav koju smrt ne prekida, sje}awa koja ne blijede, a postoja}ete i traja}ete kroz najqep{e uspomene koje bolno podsje}aju na vas. Vje~no tu`ni va{i: Gojko, Milidrag, Lara i Irena sa porodicom 13006 B-2 M Tu`no sje}awe na najdra`e tatu i baku

Hvala vam za svu qubav koju ste nam pru`ili. Bila je ~ast imati vas i zvati se va{im. Po~ivajte u miru. Sestra i k}erka Irena Radowi} sa porodicom 13058 B-2 M
Tu`no sje}awe na drage Tu`no sje}awe na na{eg dragog

ZORU

i

SA[U ZOKU
Milica Stanarevi}, Danijela i Vera Bogdanovi} 13026 A-1 G

VUKOTI]
Branko i Jovan Gajanovi} sa porodicama 13070 A-7 M

i

SA[U VUKOTI]

ZORU

S qubavqu vas nosim u srcu, a s ponosom spomiwem va{e ime i qubav koja vje~no traje. Va{a neutje{na Lara 13006 B-2 M

38 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Dana 24.6.2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage majke, bake i prabake

Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i poznanicima da je dana 20.6.2011. godine u 84. godini `ivota preselila na ahiret na{a draga, plemenita, cijewena i nikad pre`aqena

MILICE TAMBURI]

IFETA (ro|. Eminovi}) SARAJLI]
Yenaza }e se obaviti u petak, 24.6.2011. godine, u 18 sati u Halil-pa{inom turbetu 1. Draga na{a majka, ti si bila predivno bi}e, vesela, puna razumijevawa za sve: obiteq, prijateqe i poznanike, te si uvijek pomagala i dijelila svima oko sebe, {ire}i mir i spokoj. Neka ti bude vje~ni rahmet i da ti dragi allah d`.{. podijeli vje~ni yenet. O`alo{}eni: Sinovi Almaz i Jasmin, unu~ad Dino, Tina, Enver i Ernad, te mnogobrojna rodbina prijateqi i kom{ije B-5 13127 G
Posqedwi pozdrav teta

U ti{ini vje~nog mira nek te prate na{e misli i molitve. S qubavqu te nosimo u srcu, a s ponosom se sje}amo tvoje dobrote, qubavi i plemenitosti. Tvoji najmiliji: sin Jovan, k}erke Jovanka, Du{anka, Vinka, zetovi Milan, Slavomir, Borislav, snaha Rodna, unu~ad Sanela, Slavica, Slavi{a, Jovica, Julija, Milica, Divna, Nikola, Violeta, Bojana, Ogwen, praunu~ad \or|e, Stefan, Nikola, Luka, Anastasija, Jovana i Luka

13034 B-5 G
Dana 30.6.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog Dana 24.6.2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e drage

IFETI

Jadranka i Emir A-6 13128 G

DU[ANA STOJI^I]A
U subotu, 25.6.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Vrijeme prolazi, ali tuga i sje}awe na tvoj plemeniti lik ne mogu pro}i dok smo `ivi. Tvoja supruga Radmila, sinovi Sini{a i Lazar i k}erka Sanela 13091 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog oca, svekra i djeda Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca

BOSE ]ERKETA
Toga dana posjeti}emo wen grob, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Weni najmiliji: suprug Uro{, sin Dragan, k}erka Dragana, snaha Svjetlana i unuka Vawa 13036 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog oca, punca i dedu Tu`no sje}awe na dragog brata

Tu`no sje}awe na dragog brata i ujaka

Tu`no sje}awe na dragog brata

DU[ANA
Sestra Du{anka, sestri}i Goran, Sawa i Milomir 13091 A-2 M

DU[ANA
Ses tra Ra dmi la, zet Ra den ko, sestri}i Mario i Dario 13091 A-2 M

Tu`no sje}awe na dragog

DU[ANA DU[ANA
Sin Sini{a, snaha Danijela, unuke Ana i Awa 13091 A-2 M Supruga Radmila i sin Lazar 13091 A-2 M

DU[ANA
K}er ka Sa ne la, zet Mi len ko, unuci Aleksandar, Milan i Radomir 13091 A-2 M

DU[ANA
Brat Milenko, snaha Gordana, sinovci Darko, Branka i Ranko 13091 A-2 M

Dana 26.6.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

Tu`no sje}awe na dragu kolegicu i profesoricu

GOSPE POPOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Popovi}i, Bistrica, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Suprug Blagoja, sinovi Aleksandar i Dragan, snaha Qiqana, unu~ad Jovana i Nikola 13105 A-6 M

RANKU TUKERI]-UZELAC

DU[ANA \ILASA
profesor engleskog jezika 24.6.2001 - 24.6.2011. Tvoj vedri lik osta}e u na{em sje}awu. Profesori i u~enici Ekonomske {kole 13108 A-6 M Uvijek u na{im srcima i mislima. Tvoji: Nena, Sa{a, Sandra, Dragana, Sergej Lav i Ivana 12981 A-8 G

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 39
Dana 24.6.2011. godine navr{ava se {est tu`nih godina otkako nas je napustila na{a draga Dana 28.6.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage Dana 26.6.2011. godine navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

MIRE MARI] RANKA TUKERI]-UZELAC
2005 - 2011. Osta}e{ vje~no u na{em sje}awu. Silva, Qiqa i Brana 13075 A-8 M Tu`no sje}awe na mog sestri}a U subotu, 25.6.2011. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Bog nam je uzeo tebe, a mi nismo bili spremni na to, koliko god da boli toliko i vi{e te vole tvoji: sin @eqko i k}erka @eqka, zet Danko, unu~ad Milana, Aleksandar i Sara 13017 A-8 G Dana 28.6.2011. godine navr{ava se {est tu`nih godina kako nije sa nama

DU[ANA KNE@EVI]A
U subotu, 25.6.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Vinka, djeca Dragana, Dejana i Dejan sa porodicama 13120 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog

DU[ANA
od porodice Modri}.

DU[ANA
od porodice Savanovi}. 13121 A-1 G

NEBOJ[U KRSMANOVI]A
Ne postoji vrijeme koje }e izbrisati na{u tugu i ispuniti ovu prazninu koja je ostala iza tebe. Tvoji tetka Vesa, tetak Radenko, rodice Slavka i Sla|ana sa porodicom A-8 IP 06037 Tu`no sje}awe na dragog

13121 A-1 G

SAVKA (Laze) METLAR
U nedjequ, 26.6.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u Peto{evcima. Sestra Smiqa sa porodicom 13035 A-8 G Dana 25.6.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

U subotu, 25. juna 2011. godine, navr{ava se tu`na godina od smrti na{ih dragih roditeqa

DU[KO

i

DOSTA

TOPI] NEBOJ[U KRSMANOVI]A
1987 - 2010. Po dobroti te pamtimo, sa ponosom spomiwemo, a u srcu zauvijek ~uvamo. Tvoji: tetka Radmila i ro|ak Wego{ sa porodicom A-8 IP 06038 Tu`no sje}awe Danas se navr{ava tu`na godina na{em dragom i voqenom

VLADE MILANOVI]A
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Milanovi}i - Bo~ac, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe, kumove i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Zdravka, k}erka Milena, zet Neboj{a, unuke Kristina i Nikolina te ostala mnogobrojna rodbina 13027 A-8 G Tu`no sje}awe na na{e voqene

Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wihovu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu Topi}i, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena k}erke Dubravka i Dijana 13118 A-9 M Tu`no sje}awe na sestru Tu`no sje}awe na zeta

DOSTU
Bra}a [piro i Zdravko s porodicom 13118 A-1 M Tu`no sje}awe na suprugu

DU[KA
[urjaci [piro i Zdravko s porodicom 13118 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu sestru i tetku

MILU MILANOVI]A
26.4.1974 - 31.7.1992.

VLADU MILANOVI]U
25.2.1950 - 20.5.2011.

NEBOJ[I (Branka) KRSMANOVI]U
22.2.1987 - 24.6.2010. Vrijeme prolazi, bol i tuga ostaju vje~no u na{im srcima. Uspomenu na tebe i tvoju mladost vje~no }emo ~uvati Ujko Gojko sa porodicom A-8 IP 06038 Dana 1.7.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog Tu`no sje}awe na voqenog tatu

Dragi na{i, samo oni koji vas vole znaju kako je `ivjeti bez vas. Porodica 13027 A-7 G Dana 25.6.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

ALEKSINU ALEKSINU ALEKSINE TATI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Tati}i, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Suprug Marko, otac Stanoja, majka \uja, sestra Angelina i sestri} Dragan 13011 A-6 M Tu`no sje}awe na Tu`no sje}awe na dragu sinovku Voqeni ne umiru, oni `ive dok `ive oni koji ih vole, Suprug Marko 13011 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu Tvoje ime mi je na usnama, lik u mislima, suze u o~ima. Ses tra An ge li na i ses tri} Dragan 13011 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu sestru

RAJKA MILOSAVI]A
U su bo tu, 25.6.2011. go di ne, u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu manastir Gomionica. Osta}e{ vje~no voqen i nezaboravqen u srcu tvoje supruge Jagode. 13072 A-3 M

RAJKA
Dragi tata, sje}awa ne blijede, u wima }e uvijek biti mjesta za tebe. K}erka Dragica sa porodicom 13072 A-3 M

ALEKSINU
Milorad Jawetovi}

ALEKSINU
13011 A-1 M Voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. Brat An|elko sa porodicom 130110 A-2 M

SVETOZARA - ZARE PUHALCA
Gliber i ^ave 13073 A-1 M

ALEKSINU
Stric Bo{ko sa porodicom 13011 A-1 M

40 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo da je dana 22.6.2011. godine u 78. godini `ivota nakon du`e i te{ke bolesti preminula

Posqedwi pozdrav Rankovoj majci

STOJANKA KARAPETROVI]

STOJANKI KARAPETROVI]

Sahrana }e se obaviti u petak, 24.6.2011. godine, na grobqu u Kosjerovu. Pogrebna povorka kre}e ispred porodi~ne ku}e u 15 ~asova. Po `eqi porodice umjesto vijenaca i cvije}a, prilog da se uplati u crkvu. O`alo{}eni: sin Ranko, snaha Qiqana, unuke Jelena i Aleksandra, brat Stojan, sestre Koviqka, Zora i Milka i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 13113 B-5 M
Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj priji

Kabinet predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske

B-5 F Posqedwi pozdrav Rankovoj majci

STOJANKI
od ses ta ra Mil ke i Ko viqke, sestri~ina Keti, Nade i Mire. 13113 A-3 M Posqedwi pozdrav

STOJANKI
od brata blizanca Stojan [trki} 13113 A-3 M Posqedwi pozdrav

STOJANKI
od pri ja teqa Ne ne i Mi }e Miqevi}. 13113 A-3 M Posqedwi pozdrav

STOJANKI
od bra ta Zden ka Ke le ~e vi }a s porodicom. 13113 A-3 M

STOJANKI
od porodice ^erketa.

STOJANKI
od porodice Trkuqa.

STOJANKI KARAPETROVI]

13116 A-3 M

13113 A-3 M Posqedwi pozdrav dragoj

ZAHVALNICA Povodom smrti na{eg dragog

ALEKSE SIMI]A
Izra`avamo veliku zahvalnost direktoru bawalu~kog Klini~kog centra prof. dr Mirku Staneti}u i osobqu Onkolo{ke klinike sa na~elnicom dr Zdravkom Gojkovi} na ~elu na nesebi~noj pomo}i, zalagawu i wezi prilikom wegovog lije~ewa. Porodica Simi} 13068 A-6 M

Slu`ba Narodne skup{tine Republike Srpske

STOJANKI
od Du{ka Yepine s porodicom. 13114 A-1 M

B-5 F

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 41 Posqedwi pozdrav dragoj majci Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i poznanicima da je dana 22.6.2011. godine, u 78. godini `ivota, preselila na Ahiret na{a draga
Dana 1.7.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

SR\ANA PRPI]A
U subotu, 25.6.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Peto{evcima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Kad srce i du{a bole, vrijeme nije lijek, ve} ogromna patwa. O`alo{}eni: otac Labud, majka Dijana i sestra Dajana 13023 A-8 G Tu`no sje}awe na

STOJANKI

REFIKA (ro|. Dedi}) GA^I]

od sina Ranka, snahe Qiqane, unuka Jelene i Aleksandre.

Yenaza }e se obaviti u petak, 24.6.2011. godine, u 15.30 ~asova u haremu Gazanferija. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni yenet. O`alo{}eni: sinovi Mi{ko, Tomas i Andreas, snahe Marija, Qiqana i Sanela, unu~ad Luka, Jovana i Silvio, bra}a Reyep i Esad sa porodicama, sestra [e}a sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 12133 B-1 G

SR\U PRPI]A
2010 - 2011. Porodica Vukovi}, Milovan, Seka i Mirna A-8 13113 M Tu`no sje}awe na

13113 B-1 M
Posqedwi pozdrav Rankovoj majci Posqedwi pozdrav dragoj babi

Tu`no sje}awe na dragog zeta

REFIKI
od unuka Luke i Jovane.

MILENKA KOZLIKA
Porodica Bender 13065 A-1 M

13133 A-1 G

STOJANKI KARAPETROVI]
Zvone Kresojevi} sa porodicom A-8 13009 M

Tu`no sje}awe Dana 24.6.2011. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

SR\U PRPI]A
2010 - 2011. Bilbija Qubomir, Javorka, Maja i Milo{ A-8 13113 M Tu`no sje}awe na

Povodom 40 dana od rastanka sa na{im milim i plemenitim sinom, tatom, bratom, dedom, strikom i puncem

MILENKA KOZLIKA
S qubavqu i tugom. Porodice Kozlik i Mercatelli

ZORANOM [UNKI]EM
U subotu, 25.6.2011. godine, dajemo pomen u 11.30 ~asova na Gradskom grobqu. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Za wim tuguju wegovi najmiliji 13067 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog tatu i dedu

13065 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog brata i strica Tu`no sje}awe na dragog i dobrog prijateqa

SR\U PRPI]A
2010 - 2011. Vukovi} @ivko A-8 13113 M

ZORANA [UNKI]A
Sa{a i Ivana 13068 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog kom{iju i prijateqa

ZORANA [UNKI]A
Kadi} Ibro 13067 A-1 M Tu`no sje}awe na

Dana 24.6.2011. godine navr{ava se petnaest godina od smrti supruga i oca

ZORANA [UNKI]A
ZORANA [UNKI]A ZORANA [UNKI]A
Wegova k}erka Tea i unuk Stevo Porodica Yindo 13115 A-8 M 13067 A-1 M 13098 A-1 M Zet Zoran s porodicom

DRAGE MAJSTOROVI]A
Supruga Slobodanka, sin Miroslav i k}erka Jelena 13056 A-3 M

42 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE
Tu`no sje}awe na na{u dragu Dana 25.6.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od tragi~ne smrti na{eg dragog

Dana 25.6.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

JELENU - JECU (Vladimira) [EVARIKA
24.6.2008 - 24.6.2011. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji striko Vaso, strina Rosa, Bojan i Qiqana sa porodicom 13089 A-8 M Tu`no sje}awe na na{u dragu

DRAGANA PEJAKOVI]A
U subotu 25.6.2011. godine u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Vesna, otac Nevenko, majka Mirkica i brat Mile 612 A-8 Q Tu`no sje}awe na Tu`no sje}awe na dragog kuma

VIDE DABI]

DRAGANA

DRAGANA PEJAKOVI]A
od kuma Bore sa porodicom. 13131 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog kuma

JELENU - JECU (Vladimira) [EVARIKA
24.6.2008 - 24.6.2011. Voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. S qubavqu i po{tovawem. Tvoja tetka Mira, tetak Mile, Sla|ana i Mladen sa porodicom 13090 A-8 M Tu`no sje}awe na na{u dragu

Sa tugom koju vrijeme ne lije~i ~uva}emo uspomenu na Tebe. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tetka @eqana, tetak Denis, Awa i Milica 612 A-3 Q Tu`no sje}awe na voqenu tetku

Obavje{tavamo rodbinu, prijateqe, kumove i kom{ije da }emo u subotu 25.6.2011. godine u 10 ~asova posjetiti wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Sin Goran, k}erka Gordana, snaha Marica, unu~ad Aleksandar, Sara i Tina 13119 A- B-1 M
Tu`no sje}awe

DRAGANA PEJAKOVI]A JELENU [EVARIKA
od kuma Dragana sa porodicom. 13131 A-1 G

SLOBODAN [AVIJA
24.6.2004 - 24.6.2011. Godine prolaze, a sje}awe i qubav }e vje~no trajati. Supruga Jadranka, k}erke @eqka i Gorana 13047 A-6 M U subotu 25. juna navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage supruge i majke

VIDU
Brana [e{i} sa porodicom 13102 A-1 M Tu`no sje}awe na nezaboravnu i voqenu sestru

Duboko u du{i i srcu ~uvamo tvoj dragi lik, nosimo sje}awe na wu i ponos {to je bila na{a i mi weni. Stric ^edo, strina Ru`a, Sara, Nikola, Ivana i baka Stoja. 13104 A-6 M Dana 26.6.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

Tu`no sje}awe na voqenu tetku

VIDU
Du{anka, Milivoj i Nenad 13102 A-1 M

MILIVOJA KASALOVI]A
U subotu, 25.6.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Rebrovac, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Danica, sin Aleksandar i k}erka Dragana sa porodicama 13093 A-6 M Sje}awe na dragog supruga Tu`no sje}awe na dragog oca i dedu

VIDU
Bla`e i Nada s porodicom. 13102 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog oca i dedu Posqedwi pozdrav velikom prijatequ, velikom humanisti, izvrsnom stru~waku, dobrom ~ovjeku

AZEMINE BORJANOVI]
Toga dana okupi}e se rodbina i prijateqi u Dowim Podgradcima u 10 ~asova. Porodica 13126 A-8 G

dr PERI RISTI]U MILIVOJA
Bol nije u rije~ima i u suzama ve} u srcima u kojima }e{ ostati vje~no... Tvoji sin Aleksandar, snaha Dragana, unu~ad Vladan i Marija 13093 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ S qubavqu i po{tovawem Dada Bawac sa porodicom 622 A-3 Q Posqedwi pozdrav Dejanovom tati

Dana 24.6.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

MILIVOJA
Vje~no }e nam nedostajati tvoja dobrota, plemenitost, veliko srce, qubav i uvijek lijepa rije~ za svakog. Tvoja supruga Danica 13093 A-3 M Godi{wi pomen stricu i djeveru

MILIVOJA
U na{im srcima osta}e vje~na praznina i tuga. Samo mi znamo koliko nam nedostaje{. Tvoja k}erka Dragana, zet Sa{a, unu~ad Aqo{a i Tamara. 13093 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog brata

JANDRIJE BERE
S qubavqu i po{tovawem Supruga Zada, k}erka Dijana, unuci Igor, Sa{a i zet Goran 13135 A-6 G Tu`no sje}awe na dragu sestru i svaka

dr PETRU RISTI]U PERI RISTI]U
Bobo Dodig Sestra Dragica sa porodicom 13129 A-1 G 13093 A-1 M A-3 627 R^N 13141 A-7 G od Nikole i Danijele.

DOSTU
13111 A-3 M 29.6.2010 - 29.6.2011. i

DU[KA
21.6.2010 -2 1.6.2011.

MILIVOJA MILIVOJU
Sestra Nada sa porodicom Qiqana i Stoja

TOPI]

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 43
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 22.6.2011. godine, u 55. godini `ivota, preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom suprugu

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 23.6.2011. godine, u 52. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi

@ARKU

@ARKO (Milenka) @UTI]
Sahrana }e se obaviti u petak, 24.6.2011. godine, u 13 ~asova na mjesnom grobqu u Memi}ima. O`alo{}eni: supruga Cvijeta, otac Milenko, sestra Bo`ica, brat Stanoja sa porodicama, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 13083 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

od supruge Cvijete.

13083 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom

DU[KO (Ilije) BLAGOJEVI]
Sahrana }e se obaviti 24.6.2011. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Gospava, sinovi Milo{ i Boris, sestra Qubinka, zet Novica sa djecom Milanom i Ivanom, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 628 B-2 Q
Posqedwi pozdrav ~ika Posqedwi pozdrav Milo{evom tati Posqedwi pozdrav tati

@ARKU
od Nene Popovi}a sa porodicom. 13083 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

@ARKU
od \ole Berendike sa porodicom. 13083 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

@ARKU
od kumova Slobodana, @eqke i Ace Jankovi}. 13087 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom

DU[KU
od Gorjane sa porodicom. 628 A-2 Q Posqedwi pozdrav dragom

DU[KU
od Vinka i Mirele sa porodicom. 628 A-2 Q Posqedwi pozdrav suprugu i ocu

DU[KU
od Milo{a, Borisa, Gorjane i Jovane. 628 A-2 Q Posqedwi pozdrav tetku

@ARKU
od Bojana Berendike sa porodicom. 13083 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom stricu

@ARI @UTI]U
od brata Stanoje i snahe Gorane. 13077 A-1 M

@ARKU
Posqedwi pozdrav dragom sinu od osobqa kafe-bara "Formula".

@ARI DU[KU
13087 A-3 M Posqedwi pozdrav kumu od Du{ka i Borisa \uki}. 13080 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom Bio si na{ ponos i osta}e{ to zauvijek. Supruga Gospava i sinovi Milo{ i Boris 628 A-3 Q 13077 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav Cvijetinom suprugu

DU[KU
od Maria, Daria i Vesne Batos. 628 A-2 Q

@ARI @UTI]U @ARI @UTI]U
od oca Milenka. od sinovca Bojana i Jelene. 13077 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

@ARI @ARI @UTI]U
od Zorana Babi}a sa porodicom. od Slavka ^eprkala. 13080 A-1 M

@ARI
od porodice Jankovi} Milorada. 13133 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

@ARI
od prijateqa Coleta, Marija i La}e. 13133 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav prijatequ 13124 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom

@ARKU @UTI]U
@ARKU @UTI]U
od Mele sa porodicom. od kolektiva firme Novo RS i RSA Gaming. 629 A-8 Q Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i ro|aku Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i ro|aku

@ARKU @UTI]U @ARI
od osobqa autoservisa "@ule". 13132 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

624 A-1 Q Posqedwi pozdrav prijatequ

@ARI
od @i}e sa porodicom. 13096 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom od kom{ija Trkuqa Aleksandra i Sla|ane. 13122 A-2 G Posqedwi pozdrav prijatequ

@ARKU @UTI]U @ARKU @UTI]U
od Bogde sa porodicom. 624 A-1 Q od Mladena i Marice @uti}. 626 A-1 Q

@ARKU @UTI]U
od Stojana i Zorice. 626 A-1 Q

@ARI
od porodica Pavlovi} i Kondi}. 13096 A-1 M

@ARI
od Mite i Goge \uki}. 13080 A-1 M

@ARKU @UTI]U
od Traj~eta sa porodicom. 624 A-1 Q

44 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE Posqedwi pozdrav po{tovanom kolegi
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 23.6.2011. godine, u 75. godini `ivota, nakon duge bolesti preminula na{a draga Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

DOJI

GROZDA (Pantelije) VULI]
1937 - 2011.

Mile, Maca, Mila i Mi}o 13140 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

dr PETRU RISTI]U
Komora doktora medicine Republike Srpske B-2 F
U subotu, 25.6.2011. godine, u 11 ~asova na grobqu "Ogwene Marije" Dowi Drakuli} obavi}emo jednogodi{wi pomen na{em voqenom ocu i suprugu Tu`no sje}awe na radnog kolegu, plemenitog i odanog prijateqa

Sahrana }e se obaviti 25.6.2011. godine u 15 ~asova na grobqu Crkvene u Drago~aju. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u Strawanima u 14 ~asova. O`alo{}eni: suprug Stipo, sestra Dragica, sestri}i Ilija i Dule, sinovke Biqa, Qiqa i Dijana, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 014209 A-8 R Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 23.6.2011. godine, u 58. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi

DOJ^IN (^edomira) SOLDAT
1953 - 2011. Sahrana }e se obaviti 24.6.2011. godine u 16 ~asova na mjesnom grobqu u Kri{kovcima. O`alo{}eni: k}erka Nikolina, supruga Dinka, sestra Slobodanka, zet, unu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 13139 A-6 G

DOJ^INU
od Darka, Dese, Andree i Dejana. 13137 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom gazdi

MILENKA - MIKU MLA\ENOVI]A

Posqedwi pozdrav voqenom suprugu

MILENKU - MIKI MLA\ENOVI]U
Ni vrijeme {to neumitno prolazi ne mo`e ubla`iti bol, tugu i prazninu koju si nam ostavio iznenadnim odlaskom. S qubavqu, tvoji: Dragica, ^edomir i Iqenko 13142 A-8 G Tu`no sje}awe na na{eg dragog kolegu

Sre}ni smo {to smo te upoznali i s tobom radili, a tu`ni {to smo te rano izgubili. Stoja i Vlado Maksimovi}

DOJ^INU
13085 A-3 M Tu`no sje}awe na od radnica mu{kog frizerskog salona "Soldat". 13136 A-2 G

DOJ^INU
MIKU
@ivot je trenutak, a sje}awe vje~no. Milan~ina sa porodicom 13086 A-1 M Posqedwi pozdrav prijatequ od wegove Dinke. 13137 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj

Posqedwi pozdrav ocu

MILENKA - MIKU MLA\ENOVI]A
Tvoj vedri i nasmijani lik uvijek }emo pamtiti. Radne kolege sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Bawaluci A-8 F Tu`no sje}awe na dragog

DOJ^INU SOLDATU
Tuga u du{i, suze u o~ima. K}erka Nikolina sa porodicom 13130 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog svaka i pa{anca

DOJ^INU
od Miro{qevi} Dragana i Brane. 13144 A-1 G Posqedwi pozdrav po{tovanom i voqenom kumu

STOJANKI KARAPETROVI]
od porodice Bara{in. 014210 A-8 R Dana 27.6.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage i voqene majke i bake

DU[ANA STOJI^I]A
Tvoj plemeniti lik }e uvijek `ivjeti u na{im srcima. Svastika Radenka i pa{anac Radoja sa porodicom 13145 A-4 G

SR\ANA PRPI]A
Petrovi} Qubomir i Rada, Danijela i Mirjana sa porodicom 13138 A-8 G

@ARKU @UTI]U
od kumova Babi} Gorana i Mire sa djecom Bojanom i Tamarom. 13143 A-3 G

Tu`no sje}awe na drage

MARIJE (ro|. [eva) TREBOVAC
U subotu, 25.6.2011. godine, u 12 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. O`alo{}ena porodica i rodbina 13146 A-8 G

SA[U

i

ZORU

VUKOTI]
@ivot je trenutak, a sje}awe vje~no. Dula sa porodicom 13147 A-7 G

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 45
Tu`no sje}awe na na{e drage roditeqe

MIOQKU
1.7.2010 - 1.7.2011.

i

\URA\A
4.7.2007 - 4.7.2011.

SAVI]
U subotu, 25.6.2011. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wihovu vje~nu ku}u na mjesnom grobqu Savi}i, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S qubavqu i po{tovawem, Mirko, Marinko i Mira 13148 A-7 G

46 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Sport

Za mene bi bilo neverovatno da Karaxi} ponovo bude izabran za predsednika FSS kadgod ti izbori budu bili. Prosto je predugo u fudbalu i promene su potrebne. Slavi{a Jokanovi}, biv{i trener Partizana

Vaterpolisti Srbije savladali Italiju na Svjetskom kupu
FOTO: AGENCIJE

Trijumf "orli}a"
Ko{arka{ka selekcija Srbije do 19 godina bila je boqa od odgovaraju}e selekcije Argentine poslije produ`etka sa 86:80. Me~ je odigran u Kovilovu u okviru priprema za Svjetsko prvenstvo koje po~iwe u Litvaniji sqede}e sedmice.

Raduqica ne igra na EP
[iri spisak selektora ko{arka{ke reprezentacije Srbije Du{ana Ivkovi}a za EP u Litvaniji prinudno je skra}en za jedno ime. Miroslav Raduqica je zbog problema sa povredama otkazao u~e{}e u reprezentaciji ovog qeta i o tome obavijestio selektora i Ko{arka{ki savez Srbije.
Vaterpolisti Srbije

U posqedwem napadu "azuri" su imali samo 4,8 sekundi, ali je vrijeme stajalo nekoliko sekundi dok je trajao napad sve dok nisu dali gol za izjedna~ewe
FIRENCA - Vaterpolo reprezentacija Srbije ostvarila je drugu pobjedu u grupi A finalnog turnira Svjetske lige po{to je savladala Italiju sa 13:12, ali tek poslije peteraca i sudijske naklonosti doma}inu. Naime, u posqedwem napadu Italijani su imali samo 4,8 se kun di, ali je vrijeme stajalo nekoliko sekundi dok je trajao napad sve dok nisu dali gol za izjedna~ewe. Stru~ni {tab srpskog dr`avnog tima sve vrijeme imao je brojne primjedbe na neujedna~eni sudijski kriterijum, smatraju}i da su na taj na~in srpski vaterpolisti dosta o{te}eni, a najgore je pro{ao selektor Srbije Dejan Udo vi ~i}, ko ji je zbog pro tes ta to kom dru ge ~et vrtine iskqu~en. dva gola prednosti u samom fini{u, ali su uspjeli slaviti nakon peteraca. Golove iz peteraca postigli su Vawa Udo vi ~i}, @iv ko Go ci} i Du{ko Pijetlovi} dok su u po ra `e nom ti mu si gur ni izvo|a~i penala bili Valentino Galo i Maurisio Felugo. ^u var mre `e Srbi je Slobodan Soro odbranio je udarce Pjetra Fiqola i Arnalda Dezertija, a Kristijan Preskuti pogodio je stativu. Posqedwi me~ tre}eg kola srpski vaterpolisti su igrali sino} protiv SAD. U drugoj utakmici ove grupe SAD je savladala Kinu sa 13:6. U grupi B Hrvatska je savladala Crnu Goru sa 11:5, dok je Australija bila boqa od Kanade sa 13:8. SRBIJA ITALIJA 13 (10) 12 (10)

CEV je saop{tio nove termine utakmica EP za mu{karce koje }e se odr`ati u Slova~koj i ^e{koj. U grupi A u kojoj }e igrati Srbija, Austrija, Slovenija i Turska u prvom kolu "plavi" }e 10. septembra od 20 ~asova igrati sa Turskom, u drugom kolu protiv Slovenije 11. septembra od 15.30 ~asova, a u tre}em od 20.10 ~asova protiv Austrije. Novica Veli~kovi} prije po~etka reprezentativnih priprema i daqe ~eka rasplet oko nastavka karijere. Wega `eli Panatinaikos, a sve je dodatno "zakomplikovao" novi trener Reala Pablo Lasa koji je rekao rukovodiocima da `eli da aktivira opciju iz Novi~inog ugovora, takozvanu "plus 1", ali pod uslovom da mu se smawe primawa.

ISKQU^EN selektor Udovi~i}
- Su|ewe ne bi trebalo da komentari{emo, ali je neobja{wivo da su Italijani do izjedna~ewa do{li u napadu za koji su imali mawe od pet sekundi. Sudije su im dozvolile duplo du`e vremena da izvedu posledwi atak ka na{em golu i oni su taj poklon iskoristili - rekao je Andrija Prlainovi}. U regularnom dijelu "delfini" i Italijani su igrali 10:10, a izjedna~ewe Italijanima donio je Aleksa \or|eti u spor nom posqedwem napadu. Srbi su prokockali

(2:4, 3:2, 2:1 , 3:3) Bazen: "Paolo Kostoli" u Firenci. Gledalaca: 1.500. Sudije: Stavropulos (Gr~ka) i Moliner ([panija). Igra~ vi{e: Srbija 9 (1), Italija 6 (3). Peterci: Srbija 2 (2) Italija 1 (1). SRBIJA: Soro, ]uk, Goci}, Udovi~i} 1, Vapenski, D. Pijetlovi} 1, Niki}, Aleksi}, Ra|en, Filipovi} 3, Prlainovi} 5, Mitrovi}, G. Pijetlovi}. Selektor: Dejan Udovi~i}. ITALIJA: Tempesti, Luongo, Gito, Fiqoli 2, Perez, Felugo 1, \akopo, Galo, Pre{uti 2, Fiorentini, Ikardi 2 , Deserti, \or|eti 3. Selektor: Alesandro Kampawa.

Foto dana Dokazao sam da vredim
Istekao mi je ugovor i nisam `eleo da ga produ`im. U Ritasu sam bio dosta dugo, tri godine i bilo je vreme da promenim sredinu. Ove sezone smo izjedna~ili najboqi rezultat u istoriji kluba u Evroligi plasmanom u TOP 16. Pobe|ivali smo Barselonu, Kahu Laboral, Unikahu, Panatinaikos. Ali, sve se promenilo u posledwa dva meseca. Dok je bio trener Aleksandar Trifunovi} sve je funkcionisalo dobro. Ima li smo peh da nam se po vre di prvi plejmejker Klaid El Amin, da smo ostali bez organizatora igre, jer su oti{li Igor Milo{evi} i Xeri Xonson. Poremetila se i koncepcija i hemija u ekipi kada smo izgubili u finalu Balti~ke lige, promenio se trener i od tada je sve palo u vodu. Fakti~ki bili smo bez trenera ta dva meseca, vodio nas je Darijus Maskoliunas, koji nikada nije bio {ef stru~nog {taba. Tu se i strategija promenila i litvanski igra~i su dobili ve}u {ansu. Bila je to strategija koja se pokazala kao pogre{na i ubedqivo smo izgubili finale. Nismo imali podr{ku doma}ih igra~a, kao @algiris koji je prakti~no kompletan sastavqen od reprezentativaca i par solidnih stranaca. Napravio sam pravi potez kad sam pre{ao u Lijetuvos Ritas. Za tri godine sam potpuno izgradio ime. Tokom prve sezone sam mo`da imao i sre}u da se ba{ u tom trenutku poklope neke stvari, da bude sastavqena ekipa od jako dobrih igra~a kao {to su bili ^ak Eidson, Branko Milisavqevi}, Mindaugas Lukauskis, Marijonas Petravi~ius uz trenera Rimantasa Kurtinaistisa koji je jako dobro vodio tim. Te godine smo osvojili Evrokup i izborili smo Evroligu. ^ini mi se da sam potvrdio kvalitet igraju}i i elitnom takmi~ewu, da sam potpuno iskoristio {ansu, jedina je {teta {to nismo osvojili titulu. [ta se tu mo`e, `ivot ide daqe, a {to se ti~e budu}eg kluba, nikada se ne zna.

Milko Bjelica, ko{arka{ Lijetuvos Ritasa
^ini mi se da sam potvrdio kvalitet igraju}i i elitnom takmi~ewu, da sam potpuno iskoristio {ansu, jedina je {teta {to nismo osvojili titulu

Poqska se polako sprema za Evropsko prvenstvo 2012. godine koje zajedno sa Ukrajinom odr`ava, a radnici na stadionu "PGE arene" u Gdawsku radove lagano privode kraju.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 47

Kadetsko prvenstvo BiH za rukometa{ice

Raspored takmi~ewa
Subota 9 ~asova: sastanak vo|a ekipa 10 ~asova: izvo|ewe takmi~arskih padobranskih skokova 13 ~asova: sve~ano otvarawe 13.30 ~asova: izvo|ewe takmi~arskih padobranskih skokova Nedjeqa 9 ~asova: izvo|ewe takmi~arskih padobranskih skokova 17 ~asova: sve~ano progla{ewe, dodjela medaqa i pehara i zatvarawe takmi~ewa

Leotar tre}i
TREBIWE - Rukometa{ice Le ota ra osvo ji le su tre }e mjesto na finalnom turniru prven stva BiH u ka det skoj konkurenciji, koji je odigran u Mostaru. Mlade Trebiwke su u takmi~ewu po grupama prvo pora`ene od Krivaje iz Zavidovi}a sa 12:19, da bi potom pobijedile Iskru iz Stoca sa 22:9. U polufinalu igra~ice Leotara pora`ene su od Qubu{kog sa 11:15, da bi potom u me~u za tre}e mjesto savladale Krivaju sa 14:13. Prvak BiH je doma}in turnira "Katarina", Sara Jegdi} (Leotar) koja je u finalu pobijedila Qubu{ki sa 11:9. Najboqa igra~ica turnira je Ivana Kre{i} iz "Katarine", najuspje{niji golman Marina [umeq iz Qubu{kog, dok je najvi{e golova postigla wena saigra~ica Matea Nosi}. ^. M.
FOTO: ^. MUCOVI]

^etvrti padobranski kup "Nena Li~ina Majc"

Padobranci na novom ispitu

Padobranci slije}u u Zalu`ane
Ministarstva saobra}aja i veza.

Qetni sportski kamp "Trebiwe 2011"

Poslije karatista dolaze pliva~i
TREBIWE - U organizaciji Ministarstva za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske po~eo je jubilarni, deseti qetwi sportski kamp "Trebiwe 2011" kroz koji }e u devet smjena prodefilovati 1.500 sportista. Kamp su otvorili karatisti, a ve} 26. juna u grad na Trebi{wici sti`u pliva~i, koji }e ostati do 3. jula. Zatim slijede: skija{i (od 3. do 10. jula), odbojka{i (od 10. do 17 jula), yudisti (od 17. do 24. jula), tekvondo asocijacija i Savez za sport i rekreaciju slijepih - golbal (od 24. do 31. jula), kik-bokseri, gimnasti~ari, Tekvondo savez, realni aikido (od 31. jula do 7. avgusta), Yijuyicu savez, strijelci invalidi, stonoteniseri (od 7. do 14. avgusta), te ko{arka u kolicima i strijelci (od 14. do 21. jula) Svim u~esnicima kampa je u Trebiwu obezbije|en smje{taj u \a~kom domu, kao i rekreaci ono ku pawe na SRC "Bawe". Osim treninga, za sve u~esnike bi}e organizovana i stru~na predavawa, sa posebnim akcentom na antidoping, a teme }e jo{ biti: nova pravila, novi metodi trenirawa i rada... ^. M.

Ponosni smo na ~iwenicu da je upravo Bawalu~anka Nevenka Li~ina Majc izvela prvi padobranski skok u BiH, istakao Nemawa Gorowa
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

BAWALU KA - Pa do bran ski klub Bawalu ka u su bo tu i ne djequ bi }e do ma}in ~etvrtog tradici onal nog Me |u na ro dnog kupa "Nena Li~ina Majc" u disciplini skok na ciq u eki pnoj i po je di na ~noj konkurenciji. Takmi~ewe }e se odr`ati na sportskom aerodromu Zalu`ani pod pokroviteqstvom kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodi ka, Mi nis tar stva za porodicu, omladinu i sport u Vla di Re pu bli ke Srpske i

SKOKOVI sa 1.200 metara
- Kup se odr`ava u ~ast Bawalu~anke Nene Li~ine Majc, ko ja je 1948. go di ne izvela prvi padobranski skok u BiH za ta da{wi Prvi kraqevski aeroklub u BiH, osnovan davne 1942. godine. Taj istorijski podvig u gradu na Vrbasu je bio za~etak padobranstva u BiH - istakao je ~lan Organizacionog odbora Nemawa Gorowa. U oba takmi~arska dana

po~etak skokova predvi|en je od 9 ~asova, a sve~ano progla{ewe je u nedjequ od 17. - Skokovi }e se izvoditi iz he li kop te ra "MI-8", sa vi si ne od 1.200 me ta ra, za {ta nam je po tre bnu po dr{ku da lo Mi nis tar stvo odbrane BiH. Ne smijemo zaboraviti ni Ministarstvo za po ro di cu, omla di nu i sport u Vladi RS, kabinet predsjednika RS Milorada Dodika, Ministarstvo saobra}aja i veza, jer bez wih or ga ni za ci ja ovog ta kmi ~ewa ne bi bi la mo gu }a i svi ma wima od srca za hvaqujemo - naglasio je Go-

rowa. O~ekuje se da na Kupu "Nena Li~ina Majc" nastupe pado bran ci iz Ma ke do ni je, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, kao i takmi~ari iz Prijedora, Biha}a, Bawaluke, a dolazak je najavilo i nekoliko padobranaca iz Sarajeva. - Konkurencija }e biti zaista jaka i ovo je izuzetna prilika da se odmjere snage i da se stekne uvid u to kako se na ovom poqu radi u drugim zemqama i ekipama. [to se ti~e organizacionog dijela, sve je spremno i manifestacija mo`e da po~ne - dodao je Gorowa.

@KK Mladost iz Prijedora

Sti`e Sun~ica Zec
PRIJEDOR - @enski ko{arka{ki klub Mladost iz Prijedora, koji }e poslije osvojene titule {ampiona Republike Srpske, od sqede}e sezone prvi put igrati u Premijer ligi BiH, dobio je poja~awe u iskusnom beku Sun~ici Zec. - Sve smo se dogovorili sa ovom ko{arka{icom, koja je posqedwe dvije sezone nastupala za Loznicu i vjerujemo da }e biti od pomo}i na{em mladom sastavu u dostojnoj prezentaciji grada u najvi{em rangu takmi~ewa - istakao je predsjednik Mladosti Zdravko Ostoji}. Prije 28-godi{we Sun~ice Zec, koja je svojevremeno bila kapiten Slobode, me|u Prijedor~anke je stigla 16-godi{wa Svjetlana Nik{i}, koja je proteklih sezona najavqivana kao velika nada premijerliga{a iz Novog Grada. N. \.

Zavr{ena prwavorska "Vidovdanska olimpijada"

Popovi}i zauzeli prvo mjesto
FOTO: B. RADULOVI]

dr{ku na{ih navija~a, koji su tako|e zaslu`ni za na{ trijumf u generalnom plasmanu. Olimpijada je i ovaj put ispu ni la o~e ki vawa u~e sni ka i ve li kog bro ja gledalaca - rekao je kapiten Po po vi }a Dra gan Pan ~i} nakon {to mu je uru~en veli ki pre la zni i pe har u trajno vlasni{tvo.

Xudo klub Panter

Bijeqinci na Malti
FOTO: I. STANI[I]

NASTUPILE 24 ekipe
Predstavnici Popovi}a osvojili su 139 bodova, drugo je bilo Vatrogasno dru{tvo Prwavor (121), a slijede Pri so je (120), MB Raj zen (119), Gorwa Mra vi ca (103)... "Vidovdanska olimpijada" je i centralni sadr`aj posve}en proslavi ovog datuma na podru~ju prwavorske op{tine. B. R.

Nikola Sre}kovi}, Milica Bodirogi} i Nemawa Arsenovi}

Detaq sa takmi~ewa u povla~ewu konopca

PRWAVOR - Ekipa prwavor skog se la Po po vi }i osvojila je prvo mjesto na 15. poslijeratnoj "Vidovdanskoj olimpijadi", odr`anoj u Kula{ima. Na ovom veoma zanimqivom takmi~ewu nastupile su 24 eki pe iz prwavor ske i

jo{ desetak op{tina, a najve}e interesovawe izazvalo je povla~ewe konopca. "Snagatori" iz Prisoja osvojili su prvo mjesto, po{to su u finalu nadja~ali prwavorske vatrogasce. U finalu turnira u malom fu dba lu Pri so je su

boqim izvo |ewem pe na la pobijedili tim Dowih Vija~ana (4:3). Vi{e od 300 mladih takmi~ili su se jo{ u trci na 5.000 me ta ra, streqa{tvu, bacawu bombe u ciq i bacawu kamena s ramena. - Imali smo zna~ajnu po-

BI JEQINA - Tri ~la na Yudo kluba Panter Milica Bodirogi}, Nemawa Arsenovi} i Ni ko la Sre }ko vi}, u~es tvo va }e na Prven stvu Evrope za kadete koje se od danas do nedjeqe odr`ava na Malti. - Na predstoje}em {ampionatu nastupi}e 600 mladih

yudista iz 40 zemaqa i za troje na{ih takmi~ara bi}e to svakako veliki ispit. Odli~no su se pripremili i sigurno je da }e pru`iti svoj maksimum. A, da li }e to biti dovoqno za neki visok plasman vidje}emo - naglasio je trener yudista Pantera Vladimir \oki}. I. S.

48 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Man~ester dobio drugo poja~awe

Jang do{ao na "Teatar snova"
MAN^ESTER - Dosada{wi fudbaler Aston Vile E{li Jang poja~ao je redove {ampiona Engleske Man~ester junajteda, sa kojim je potpisao petogodi{wi ugovor. ^elnici kluba sa "Old Traforda" nisu objavili visinu transfera 26-godi{weg reprezentativca Engleske, a lokalni mediji naga|aju da je klub iz Birmingema inkasirao oko 15 miliona funti. Jang je za reprezentaciju Engleske odigrao 15 utakmica i dao dva E{li gola, drugo je poja~awe Jang Man~ester junajteda u qetnom prelaznom roku, poslije anga`ovawa odbrambenog igra~a Fila Yonsa iz Blekburna.

[ampion Italije kvari posao Barseloni

Fabregas jedina `eqa Milana
Trener ekipe sa "San Sira" i potpredsjednik Adrijano Galijani bili su u Londonu za vrijeme finala Lige {ampiona i jo{ tada razgovarali sa Fabregasovim menaxerom
MILANO - ^elnici Milana mogli bi pokvariti posao Barseloni i u svoje redove dovesti kapitena Arsenala Seska Fabregasa. Iako jo{ nisu poslali slu`benu ponudu, poznato je da su trener Masimilijano Alegri i potpredsjednik Adrijano Galijani bili u Londonu za vrijeme finala Lige {ampiona i jo{ tada razgovarali sa Fabregasovim menayerom. Sada su jo{ vi{e "zagrizli" za odli~nog veznog igra~a i spremni su ~ekati ishod pregovora Fabregasa i Barselone kako bi doveli [panca. Alegri je jasno istakao da bi upravo Fabregas bio idealan igra~ za skok igru i organizaciju napada. U prilog "rosonerima" ide i ~iwenica da je "Barsa" u krizi, da raspola`e sa samo 45 miliona evra za transfere koji su namijeweni za dovo|ewe Aleksisa San~eza iz Udinezea. "Tobyije" ne odustaju od 40 miliona evra, a tu cifru "Barsa" ne namjerava izdvojiti. Poslali su ponudu od 30 miliona i nemaju namjeru dodatno je povisiti.

Gold kup u{ao u zavr{nicu

Meksiko i SAD u finalu
VA[INGTON - U finalu ovogodi{weg izdawa Gold kupa, prvenstva Sjeverne i Sredwe Amerike, igra}e Sjediwene Ameri~ke Dr`ave i Meksiko. Amerikance je u finale odveo gol Klinta Dempsija u me~u sa Panamom, koja je u prvoj fazi savladala organizatore takmi~ewa sa 2:1, a Meksiko je pobijedio Honduras sa 2:0, tako|e na "Rilajant" stadionu, zahvaquju}i golovima koje su u produ`ecima postigli Aldo de Nigris i Havijer "^i~arito" Ernandez. Finalni me~ ovog nadmetawa, u kojem u~estvuju dr`ave ~lanice Asocijacije fudbalskih saveza Sjeverne i Centralne Amerike i Kariba, igra}e se u no}i izme|u subote i nedjeqe po sredweevropskom vremenu.

BARSELONA sve daqe od kapitena Arsenala
Pep Gvardiola tako|e je dao do znawa da je igra~ Arsenala wegova prva i glavna `eqa, a ni Fabregas vi{e ne skriva da `eli oti}i iz engleskog kluba, ali po svemu sude}i ni ovo ne}e biti sre}na godina za sudbonosni povratak mladog vezwaka na mjesto gdje je po~eo karijeru. Ono {to je sigurno je to da }e Milan imati pravo prvenstva kupovine ukoliko pregovori sa Barselonom propadnu jer su odnosi izme|u dva kluba odli~ni. Tijago Silva

Preokret u Italiji

Ostaje Miha, ali i Leonardo
FIRENCA - Konferencijom za {tampu srpski trener Sini{a Mihajlovi} rije{io je sve dileme i jo{ jednom ponovio da ostaje u Fjorentini. - Mogu da potvrdim da sam imao poziv Intera, ali ostajem u Fjorentini. Klub je imao poverewa u mene, odmah sam nazvao direktora Korvina da ga obavestim o ponudi, ali verujem u projekat u Firenci koji vode ozbiqni i motivisani qudi - rekao je Mihajlovi}. Istovremeno, ve} pre`aqeni Leonardo, koji se provodi u Brazilu i koji je ostao bez voza~ke dozvole zbog vo`we u pijanom stawu, mogao bi ostati na klupi Intera, potvrdio je predsjednik kluba Masimo Morati. - Leonardo }e i daqe biti na{ trener. Nema razloga za wegovu smjenu - zakqu~io je Morati.

Sesk Fabregas

SILVA OSTAJE
Brazilski defanzivac Tijago Silva potvrdio je da ostaje u Milanu. On je produ`io ugovor sa "rosonerima" pod povoqnijim finansijskim uslovima. - Osta}u u Milanu do isteka ugovora, a onda }emo vidjeti {ta }e se desiti. Nedavno sam produ`io ugovor do 2016. godine. Jo{ je mogu}e da }u ostati do kraja karijere na "San Siru" - zakqu~io je mladi defanzivac.

Borhi lijepo u Beogradu

Zvezda pravi potez
- Prva sezona je za mene bila dobra. Uklopio sam se u novu sredinu, zemqu, adaptirao na ekipu. Sada imam obavezu da radim jo{ ja~e, kako bih u novoj sezoni bio jo{ uspje{niji i kako bih osvajao trofeje. U svakom slu~aju prezadovoqan sam odlukom da do|em u Srbiju i Crvenu zvezdu. Zaista sam sre}an ovde i `elim da radim jo{ ja~e, kako bi mi se doga|ale jo{ qep{e stvari rekao je Borha. On se nada da }e Zvezda kona~no prekinuti dominaciju Partizana. - Do{la su nam tri sjajna igra~a, koja }e nas, ubije|en sam, mnogo poja~ati. O~ekujemo svi, a treba i da im pomognemo u tome, da se {to prije uklope u ekipu i da nam pomognu da kona~no budemo prvi - istakao je Borha.

Aleks Ferguson poma`e fudbaleru da se izvu~e iz krize

Gigs na terapiji kod sve{tenika
MAN^ESTER - Trener Man~ester junajteda Aleks Ferguson poslao je Rajana Gigsa kod sve{tenika koji bi trebalo da mu pomogne da se rije{i seksualne zavisnosti. Vele~asnog Yona Ferguson je "kupio" od Votforda jo{ 1992. godine i zadu`en je za duhovno savjetovawe mla|ih fudbalera koji ulaze u profesionalne vode prepune izazova, ali sada je pred wega postavqen izazov u vidu iskusnog prvotimca "|avola". - Radim uglavnom sa mla|im igra~ima iz {kole fudbala, pripremam ih za sva isku{ewa. U~im ih o stvarima poput prijateqstva, seksualnog morala, suo~avawa sa neuspjehom, zlostavqawem, predrasudama, rasizmom... Nastojim da ih, jednom rije~ju, {to boqe pripremim za `ivot u svijetu odraslih izjavio je sve{tenik koji }e sa Gigsom imati mnogo posla. U proteklih mjesec na svijetlo su iza{le sve afere Rajana Gigsa, me|u ostalim i sa bratovom suprugom.

SVE[TENIK radi za Man~ester od 1992. godine
- Svima koji u klubu osje}aju potrebu pru`am pastoralnu i duhovnu podr{ku. Imali smo u fudbalu pregr{t primjera seksualnih ili skandala sa drogom i pona{awem uop{te, tako da mislim da je postojawe ovakvog savjetovali{ta dobra stvar za svaki klub - rekao je sve{tenik Yon.

Kristijan Borha (C. Zvezda)

BEOGRAD - Fudbaler Crvene zvezde Kristijan Borha rekao je da je prezadovoqan `ivotom u Beogradu i klubom u kome igra.

Rajan Gigs

FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 49

Brazilac Roberto Karlos ponovo na meti rasista u Rusiji

Boa{ predstavqen na "Stenford brixu"

Fudbaler u suzama napustio teren
Fudbaler napustio teren odmah poslije doga|aja, a cjelokupna javnost `estoko osu|uje krivca
MOS KVA - Dru gi put ot ka ko je sti gao u Ru si ju proslavqeni fudbaler Roberto Karlos na{ao se na meti rasista, a sada su ga na vi ja ~i Kri la Svo je tov ga|ali bananom. Wegov An `i la ko je sla vio u Sa ma ri sa 3:0, a izner vi ra ni Bra zi lac odmah poslije incidenta u suzama je napustio teren i pozvao UEFA i rusku federa ci ju da re agu ju. Sli ~an in ci dent de sio se pri je tri mjeseca, kada su navija~i Zenita pokazali bananu Karlosu prije po~etka utakmi ce u to ku in to ni rawa himne, a klub je ka`wen samo sa 10.000 evra. Sada se o~eku ju mno go ri go ro zni je sankcije.

@eli da nastavi sa pobjedama

Andre Viqas Boa{

FOTO: AGENCIJE

LONDON - Najmla|i trener u istoriji Premijer lige, 33godi{wi Portugalac Andre Viqas Boa{ predstavqen je na "Stenford briyu" i odmah pobrao simpatije svih prisutnih. - Nema nikakve sumwe da je glavni izazov sa kojim se susre}em nastavak pobje|ivawa. Gladan sam uspjeha i zauvijek `elim da ostanem takav - izjavio je mladi trener, koji ina~e nikad nije igrao takmi~arski fudbal. Novi menayer }e imati 50 miliona funti za poja~awa, a ve}ina bi mogla da bude potro{ena na Hulka ili Radamela Falkaa. Brazilac je prvi pik novog trenera i spreman je da ga slijedi u ovoj avanturi. [to se odlazaka ti~e, mnogo je naga|awa, ali je jasno da Anelka ili Drogba moraju da napuste klub. Oti}i }e sigurno jedan, mo`da i oba napada~a, jer uz Toresa tu je i povratnik sa pozajmice Danijel Stariy.

Crvena zvezda dobila sponzora

"Telekom" novo poja~awe
BEO GRAD - Pred sje dnik Crvene zvezde Vladan Luki} i prvi ~o vjek "Te le ko ma Srbija" Branko Radujko potpisali su ~etvorogodi{wi ugovor o saradwi. Finansijski detaqi nisu sa op {te ni, ali je Ra duj ko rekao da je u pitawu najve}i od svih sponzorskih ugovora koji ima kompanija "Telekom Srbija". - Saradwa telekom operatera i sportskih klubova je globalni fenomen. Podr`avamo ko{arka{ki, vaterpolo, atletski i teniski savez Srbije, sara|ujemo sa najpopu lar ni jim zvez da {em na pla ne ti No va kom \o ko vi }em, po ma `e mo klu bo ve iz Subotice, ^a~ka i Jagodine - rekao je Radujko. Predsjednik Zvezde Vladan Lu ki} bio je vi dno za do voqan i izjavio da je prirodno da naj boqi idu uz najboqe.

KRILA Sovjetov uputila izviwewe
Fu dba ler ni je da vao izjave, ali su svi mogli da vide koliko je potresen situacijom. Ovaj in ci dent je cen tralna tema svih ruskih medi ja, a je dan od naj~itanijih listova, "Sovjet ski sport" na svo jim stranama iscrpno se pozabavio ovom temom. ^ini se da je ovo kap koja je prelila ~a{u i da je cjelokupna javnost zgro`ena doga|ajima u Samari. - Izgleda da nas doga|aj iz San kt Pe ter bur ga ni je opametio. Ponovila se ista

Roberto Karlos

FOTO: AGENCIJE

situacija, samo sa mnogo ve}im posqedicama. Ne znamo dokle vi{e da trpimo pojedince koji ru{e ugled na{e

zemqe. Umjesto da su svi zahvalni {to je jedan svjetski prvak do{ao u na{u zemqu, pojedinci se pona{aju kao

SUDIJA
Glavni sudija me~a Almir Kajumov iznio je svoje vi|ewe doga|aja. - Dozvolio sam Robertu da napusti teren. ^ak i da nisam, vjerovatno bi to uradio jer je bio vrlo uznemiren, plakao je. Poku{ao sam da ga smirim, ali to je vrlo te{ko u ovakvim situacijama.

divqaci. Mislim da je krajwe vrijeme da se stane na kraj svima koji rade protiv na{ih interesa - napisao je jedan od najuglednijih ruskih novinara Evgeni Lov~ev. Vo|stvo Krila Sovjetov odmah je uputilo izviwewe igra~u i obe}alo da }e na}i krivca i `estoko ga kazniti, a i Eti~ka komisija Fu dbal skog sa ve za Ru si je najavila je da }e istra`iti incident.

Argentinski plej-of

River Plata na vratima druge lige
BU ENOS AJ RES - U plej-ofu za opstanak u li gi eki pa Bel gra na po bi je di la je Ri ver Platu sa 2:0 i tako gurnu la ar gen tin skog gi gan ta jo{ bli `e ispadawu. Me~ je ostao u sjenci no vih su ko ba na vi ja ~a. Navija~i River Plate Odmah poslije drugog gola Belgrana desetak huligana uletjelo je na teren i krenulo u obra~un sa igra~ima Rivera. Sudija je prekinuo me~ na 20 minuta, pa je policija intervenisala i izbacila huligane sa terena i tribina "Kordoba" stadiona. Revan{ me~ je zakazan za nedjequ na stadionu "Monumental", gdje }e poslije 90 minuta biti poznato da li }e jedan od najuspje{nijih timova u istoriji Argentine sqede}e sezone igrati u drugoj ligi, prvi put od svog osnivawa. Najvjerovatnije je da }e me~ biti odigran bez prisustva gledalaca.

Santos osvojio Kopa Libertadores

Prva titula od odlaska Pelea
SAO PAULO - Fudbaleri Santosa osvojili su Kopa Libertadores poslije 38 godina, po{to su u revan{ utakmici savladali urugvajski Pewarol sa 2:1. Po got ke za bra zil ski tim pos ti gli su Da ni lo i vje ro va tno bu du }a zvi jez da Re ala Nej mar, a gos ti su smawili re zul tat pre ko Durvala. vao da ode do kraja u ovom takmi~ewu. Poslije me~a vi|ene su i nemile scene, jer je prvo do{lo do ko{kawa igra~a dva tima, da bi i nekoliko navi ja ~a utr~a lo na te ren s namjerom da se obra~una sa Urugvajcima, koji su izazvali incident. Sijevale su pesni ce, lou-kik udar ci fudbalera, navija~a, i ubrzo je teren li~io na rati{te, a ne na duel dvije fudbalske ekipe. Najratoborniji u taboru {ampiona bio je Nejmar, ko ji je u je dnom tre nut ku {u tnuo igra ~a Pewaro la ko ji je bio na zemqi. - Tako reaguju oni koji sportski ne znaju podnijeti poraz - rekao je Nejmar poslije utakmice. Ovom pobjedom fudbaleri Santosa izborili su nastup na ovo go di{wem Svjetskom klupskom prvenstvu.

PELE ~estitao igra~ima
Izabranici slavnog trene ra Mu ri si ja Ra maqa do {li su do tre }eg ju `no ame ri ~kog na slo va u klupskoj istoriji, prvog poslije slavnih Peleovih dana 1962. i 1963. godine. Jedan od najboqih fudbalera svih vremena ~estitao je Ramaqu. - Mislim da sam zaslu`io ovaj naslov. Zaslu`io ga je i Santos - rekao je trener koji do sada nije uspije-

I Izraelci namje{tali utakmice
TEL AVIV - Izraelska policija uhapsila je vlasnike kluba Hapoel Peteh Tikva, Gala Hacora i Tomera Sinaja pod optu`bom da su u~estvo va li u na mje {tawu utakmica. Policijski komesar Johanan Danino nalo`io je da u istrazi u~estvuju 443 slu`benika. - Ciq nam je da iskorijenimo kriminal i korupciju iz

Uhap{ene gazde Hapoela

Nejmar "gazi" igra~a Pewarola

FOTO: AGENCIJE

izraelskog fudbala - rekao je Danino. Pritvoren je i biv{i trener kluba Juval Nim, dok je direktor Izraelske fudbalske asocijacije Avi Luzon bio na informativnom razgovoru. Sinaj je optu`en da je u~estvovao u iznu|ivawu novca, dok je Hacor osumwi~en za pravqewe du plih ugo vo ra, predaju me~eva i korupciju.

50 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Darko Qubojevi}, sportski direktor Fudbalskog kluba Borac

Kasne iz objektivnih razloga, ali se wihov dolazak o~ekuje za dan ili dva. O tome da li }emo ih anga`ovati, odlu~i}emo tek poslije konsultacija sa Zvezdanom Cvetkovi}em, rekao Qubojevi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Brazilci sti`u sa zaka{wewem
BAWALU KA - Even tu alna poja~awa Borca, Brazilci Andre Luiz Kardozo Fe re ira i Ga bri jel Mar kos, koji je ju~e trebalo da stignu u Bawaluku kasne iz objektivnih razloga. Ovo je na gla sio spor tski direktor Borca Darko Qubojevi}. - Do{lo je do nepredvi|e nih pro ble ma, ali se wihov do la zak na Grad ski stadion o~ekuje za dan ili dva. Tada }emo sa wima obaviti razgovore i po~e}e da treniraju sa ostatkom ekipe. Ne}emo ih naslijepo anga`ovati i tek poslije konsulsa Zvez da nom ta ci ja Cvetkovi}em odlu~i}emo o wihovoj sudbini - rekao je Qubojevi}. Do la zak "ka ri oka" na Gradski stadion ne}e biti kraj aktivnosti oko anga`ovawa novih fudbalera.

PREGOVORI sa Maleti}em u toku
- Jasno je da smo prili~no tanki u fazi napada i sigurno je da }emo poku{ati da dovedemo provjerenog napada~a, koji }e odmah usko ~i ti u prvi tim i bi ti pra vo po ja ~awe. Pre la zni rok je tek po~eo i u dogledno vrijeme na tr`i{tu }e bi ti dos ta kva li te tnih igra ~a. Ne `e li mo ni {ta da uradimo na brzinu i sigur no da "crve no-pla vi" dres mogu da obuku samo kvalitetna poja~awa - nastavio je Qubojevi}. On je ve} oba vio prve razgovore s Darkom Maleti-

Darko Maleti} (desno)

FOTO: V. STOJAKOVI]

Fudbaleri Borca vrijedno rade

}em, ali i daqe ni je na pravqen korak prema potpisivawu novog ugovora. - Jo{ jednom je jasno stavio do znawa da je wego va prevashodna `eqa odlazak u inostranstvo i to moramo da po{tujemo. Ve} razmi{qamo i o eventualnoj zamjeni, ukoliko Maleti} napusti klub i vjerujem da wegovo mjesto mo `e mo da po kri je mo i igra~ima iz sopstvenog pogona - istakao je sportski direktor Bawalu~ana.

Za to vri je me ~e ta sa Gradskog stadiona vrijedno radi, jer nema jo{ puno vremena do prve utakmice dru-

gog kola kvalifikacija za Li gu {am pi ona u Izra elu protiv Makabi Haife. - To je veoma va`an me~ za

QUBOMIR ]UBI]
Skup{tina Fudbalskog kluba Borac odr`a}e se danas u 10 ~asova, a na woj bi trebalo da bude izabran novi upravni odbor. Sada ve} biv{i upravni odbor je na posqedwoj sjednici za novog predsjednika predlo`io Qubomira ]ubi}a, o ~emu }e se danas izjasniti Skup{tina prvaka BiH.

klub, ali je jo{ va`nije da i sqede }e se zo ne izbo ri mo izlazak na me|unarodnu scenu. Zbog toga i ovoliko mjerkamo i dobro razmi{qamo pri je ne go {to bi lo ko jeg igra~a anga`ujemo. Moram da istaknem da je {ef stru~nog {taba Zvezdan Cvetkovi} zado voqan pos to je }im igra ~kim kadrom koji radi veoma kvalitetno pod wegovom komandom i da bar za sada nema nikakvih zamjerki - dodao je Qubojevi}.

FK Rudar Prijedor

Skup{tina Fudbalskog kluba Slavija zakazana za danas

Trio na meti
PRIJEDOR - U redovima premijerliga{a Rudar Prijedora tragaju za poja~awima, a na meti su provjereni fudbaleri Milan Muminovi}, Danko Segi} i Du{ko Vrane{evi}. - Stav kluba je da ne gomilamo igra~ki kadar. Zavisno od odlazaka dove{}emo poja~awa. Obavi}emo i kategorizaciju fudbalera i ta~no }e se znati u~inak svakog od wih, ali i na{e obaveze prema wima - naglasio je direktor "rudara" Milenko Jankovi}. Na koga }e novi {ef stru~nog {taba Rudar Prijedora Dragan Radovi} mo}i da ra~una, zna}e se u ponedjeqak, u 11 ~asova, za kada je zakazana prozivka. - Igra~ki kadar }e biti konstruisan u dogovoru sa {efom stru~nog {taba Radovi}em, a dove{}emo samo one igra~e koji su nam prijeko potrebni i na kojim pozicijama imamo deficit. Vrijeme je te{ko, kriza je velika, ali napravi}emo respektabilan tim za novu sezonu - optimista je Jankovi}. S. B.

Dra{kovi} pred ostavkom
ISTO^NO SARAJEVO Skup{tina Fudbalskog kluba Slavija trebalo bi da bude odr`ana danas u 16 ~asova, a da li }e tako i biti, zavisi od toga da li biti obezbije|en kvorum. Prema nezvani~nim infor ma ci ja ma do sa da{wi predsjednik Gojko Dra{kovi} je podnio ostavku na mjesto prvog ~ovjeka Upravnog odbora premijerliga{a iz Isto~nog Sarajeva, a wegov potez sli je di lo je jo{ ne ko li ko ~lanova. I dok se ~eka dana{wa sjednica Skup{tina, koja bi u mnogome mogla da odredi daqi put Slavije, polako se primi~e kraj odmora za fudba le re ovog klu ba. [ef stru~nog {taba Dragan Bjelica predvidio je okupqawe i prozivku za ponedjeqak, 27. jun, ~ime }e zvani~no po~eti pripreme za sqede}u sezonu. - To je vrijeme kada moramo da po~nemo sa radom da bismo odgovorili zahtjevima koje uobi~ajeno iziskuju priNedimu Ogle~evcu, Nemawi Pu{ari, Sa{i Radovanovi}u, Damiru Be{irevi}u i golmanu Stefanu Tomovi}u. U ovom trenutku wihov ostanak je kapitalan, svi oni su dobili priliku da se kale i opravdali mi{qewa da su ba{ oni budu}nost Slavije.

UGOVORI istekli ve}ini igra~a
- Jo{ uvijek ima nepoznanica ko }e uspjeti da potra`i novu sredinu. Za sada je to definitivno u~inio na{ kapiten Bojan Regoje, koji je karijeru nastavio u Olimpiku, a ve}ina drugih su izrazili `equ za odlaskom. Naravno od toga }e i zavisiti dolazak novih igra~a. Li~no bih volio da zadr`im ostale igra~e i da sa nekoliko osvje`ewa, kako iz omladinskog kadra tako iz klubova iz okru`ewa, napravimo ekipu za respekt dodao je Bjelica. G. I.

Veterani FK Vrbas

Susret sa Trep~om
BAWALU KA - Ve te ra ni Fudbalskog kluba Vrbas putuju ve~eras na proslavu Vidovdana u Kosovsku Mitrovicu, gdje }e pro tiv FK Tre p~a odigrati prijateqsku utakmicu. - Rije~ je o ve} tradicionalnim susretima, koje smo zapo~e li 2008. go di ne po sli je jednostranog progla{ewa nezavisnosti Kosova, a koji se odr`a va ju pod pa ro lom "Bawaluka je sa vama". Ovaj put dobili smo poziv i od veterana FK Mokra Gora iz Zubinog Potoka da posjetimo i ovu srpsku op{tinu, koju }emo ta ko |e obi }i, dok }e mo sa Trep~om igrati na stadionu u Zve~anu - izjavio je jedan od ~lanova ekspedicije Bawalu~ana Milorad Arlov. M. Z.

Gojko Dra{kovi}

FOTO: G. IVANKOVI]

preme pred sezonu. Da li }e do}i do pomjerawa dan ili dva, vidje}emo - istakao je Bjelica. Kada su u pitawu promjene u igra~kom kadru, ima dos-

ta nepoznanica. Jedno je jasno da su ugovori istekli svima osim Ogwenu Todorovi}u i nekoliko mladih igra~a poniklih u omladinskom pogonu Sla vi je Mar ku Pe ri {i }u,

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 51

Srpska teniserka u sqede}oj rundi Vimbldona

Sudije u nedoumici

Ana imala problema jedino na po~etku me~a kada je gubila 3:1, ali je potom osvojila 11 gemova u nizu i zaslu`eno do{la do pobjede
FOTO: AGENCIJE

Ana furiozno do tre}eg kola

Vrisak Azarenke od 95 decibela
LON DON - Or ga ni za to ri turnira u Vimbldonu morali su da reaguju povodom sve glasni jih zvu ko va ko je po je di ne igra~ice ispu{taju prilikom udarawa loptice. Za sada se sve svodi na skretawe pa`we teniserkama, ali je pi tawe ka ko }e re ago va ti ukoliko se ne{to ne promijeni. Po vod je bio du el Vi kto ri je Azarenke i Magdalene Ribarikove, tokom kojeg je Bje lorus kiwa ispu{tala krike ja~ine 95 decibela, {to odgovara zvuku metroa u punoj brzini, a ujedno je i granica na kojoj mo`e Viktorija Azarenka da se o{teti sluh. - Igra~i imaju pravo da se `ale sudijama na previ{e urlawa, jer osim {to lo{e uti~e na koncentraciju, zvu~i krajwe nepristojno ako se de{ava prilikom svakog udarca. Voqeli bismo da u budu}nosti gledamo, uslovno re~eno, ti{e me~eve - rekao je izvr{ni direktor turnira Jan Ri~i.
FOTO: AGENCIJE

Rafael Nadal zadovoqan igrom

Nisam na nizbrdici
LONDON - Najboqi teniser svijeta Rafael Nadal posli je la ga ne po bje de nad Rajanom Svitingom morao je da se "izbori" i sa jednim neo~ekivanim novinarskim pitawem. Ono {to je trebalo da bude rutinska konferencija za novinare postalo je veoma intere san tno ka da je no vi nar upitao osvaja~a deset grend slem turnira da li je on teniser ~ija se karijera nalazi na nizbrdici. - Jel' ja - za~u|eno je uzvratio Nadal i dodao. - Prije dvije sedmice sam osvojio Rolan Garos. Bilo bi ishitreno re}i da sam na nizbrdici. Mo`da budem sqede}e godine, ali sada bi ta konstatacija bila lo{a. Ostala je dilema da li je novinar postavio pitawe ili je Nadal sam rekao, imaju}i u vidu mogu}nost pada sa vrha ATP liste po zavr{etku turnira. Nadal je zbuweno izjavio: - Ovo je sedma godina kako sam me|u dva najboqa tenisera na svijetu. To je mnogo. Ali, mo`da ste u pravu, ne znam dodao je Nadal.

Ana Ivanovi}

LONDON - Srpska teniserka Ana Ivanovi} plasi ra la se u tre }e ko lo Vimbldona, po{to je ju~e savladala Elenu Danilidu iz Gr~ke sa 6:3, 6:0. Ana je imala problema jedino na po~etku me~a kada je gubila 3:1, ali je potom osvojila 11 gemova u nizu i zaslu`eno do{la do pobjede. Za pla sman u osmi nu fi na la Ivanovi}eva }e se boriti sa boqom iz duela Petre ^etkovske i Agwe{ke Radvawske koje su igrale sino}. Ve} u prvom gemu Ivanovi}eva se suo~ila sa brejk loptom, ali je odservirala as, a zatim sa jo{ dva dobra servisa osvojila i gem. Ana je u sqede}em gemu imala dvije pri like za brejk, ali je obje propustila gre{kama iz riterna. Vjetar je duvao vrlo sna`no, {to je uticalo na

veliki broj gre{aka obje teniserke.

GUBILA 1:3 na po~etku
U tre }em ge mu boqe se sna{la Danilidu i poslije gre{ke Ivanovi}eve iz forhenda napravila je brejk i povela sa 2:1. Novih {ansi za brejk nije bilo sve do {estog ge ma, ta da je Iva no vi }e va smawila broj gre{aka, bekhend joj je bio sigurniji i

na pra vi la je brejk bez iz gubqenog poena (3:3). Ana je lako uzela gem na svoj servis, a za tim je na pra vi la no vi brejk. Dubokim ulaskom u teren pri li kom ser vi sa Grkiwe isprovocirala je duplu gre{ku rivalke, a iskoristila je drugu brejk loptu pasingom iz bekhenda (5:3). Ubrzo je srpska teniserka dobrim napadima i povela u seto vi ma. Iva no vi }e va je forhendom diktirala ritam, "otje ra la" je ri val ku iza

Elena Danilidu

osnovne linije, a niz osvojenih gemova nije se prekidao do kraja me~a. Srpska teniserka tako je slavila i drugi put u isto toliko okr{aja sa Grkiwom. Ana je is ta kla da ima plan kako da se ponovo vrati u sam svjetski vrh. Ona vjeruje da su problemi sa fizi~kom spremom uzrok wenih slabijih partija u proteklom periodu. - Shvatila sam da moram da mewam neke stvari na kondi ci onom pla nu. Po sle obavqenih testova, napravila sam jasan plan {ta i kako treba da radim. Najvi{e me~eva sam gubila u tre}em setu, {to ja sno po ka zu je {ta treba mewati. Zbog toga sam vi{e vremena provodila u teretani i taj rad je po~eo da se is pla }u je - izja vi la je Ana.

Neo~ekivan potez Argentinca

Del Potro bacio patike u publiku

FOTO: AGENCIJE

Huan Martin del Potro

Amerikanac odao priznawe srpskim teniserima

Mekinro odu{evqen Srbima
LON DON - Le gen da ameri~kog i svjetskog tenisa Yon Mekinro odu{evqen je Srbima i tvrdi da je srpski men ta li tet kqu~ us pje ha u "bijelom sportu". Mekinro priznaje da se divi srpskim igra~ima, koji se me |u so bno bo dre i po dr`avaju. On, ipak, izdvaja Novaka \okovi}a kao lidera nove generacije igra~a i isti~e da je on povukao ostale kolege iz Srbije na putu uspjeha. - Srbi se me|usobno podr`avaju i guraju naprijed je dni dru ge. To je sjaj no. Ima te No va ka ko ji pros to motivi{e druge da budu kao on, posebno Viktora Troickog i Janka Tipsarevi}a, a sli~no je i sa Anom Ivanovi} i Jelenom Jankovi}, a tu je i Bojana Jovanovski. A zahvaquju }i wima, bi }e jo{ sjajnih djevojaka na WTA turu - izjavio je Mekinro.
FOTO: AGENCIJE

LONDON - Argentinac Huan Martin del Potro bacio je patike u publiku iznerviran zbog gubitka prvog seta protiv Olivijea Rohusa, u srijedu na Vimbldonu. Tre}i grend slem sezone u{ao je u ~etvrti dan, me~evi su sve uzbudqiviji, a i teniseri daju sve od sebe da to dodatno za~ine svojim pona{awem. Iznerviran lo{im po~etkom me~a, Del Potro je skinuo patike i bacio ih na tribine {to je publika pozdravila odu{evqenim usklicima.

Srbin pora`en u drugom kolu

Debakl Viktora Troickog
LONDON - Viktor Troicki pokazao je malo toga u duelu drugog kola Vimbldona protiv Jen Hsun Lua sa Tajvana, od kojeg je izgubio sa 6:7 (5), 4:6, 4:6. Srpski teniser i 13. nosilac pri rezultatu 4:5 i 0:30 na servis Lua se naqutio, jer je lop ta bi la ve oma sumwiva i vjerovatno je zavr{i la u autu. Uz sal vu psovki upu}enih sudiji, Viktor je revoltirano krenuo ka sto li ci, jer je u is tom tre nut ku po ~e la da pa da i ki{a, pa je bilo o~igledno da srpski teniser nema namjeru da nastavi me~. Gledaoci su zvi `du ci ma ispratili Troickog u svla~ionicu zbog scene koju je napravio. Poslije pola sata teren je ponovo otkriven, a Viktor je ekspresno izgubio i dva preostala poena.

SRBIJA sjajan primjer
Amerikanac vjeruje da je to primjer na koji bi ostale nacije mogle da se ugledaju. - Srbija je sjajan primer kako jedni drugima poma`u. Svaka im ~ast - zakqu~io je Mekinro.

Xon Mekinro

52 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

Novak \okovi}

:FOTO: AGENCIJE

Novak \okovi} se plasirao u tre}e kolo Vimbldona

\okovi} poput furije po~eo me~ i poslije petnaestak minuta igre vodio sa 5:0 i ve} tada je bilo jasno da Anderson nema snage za senzaciju
LONDON - Novak \okovi} rutinski je odradio posao u dru gom ko lu Vimbldona protiv Kevina Andersona i za ne{to mawe od dva sata igre savladao Ju `noa fri kan ca re zul ta tom 6:3, 6:4, 6:2 i napravio novi korak ka prvom mjestu na ATP rang-listi. \okovi} je poput furije po~eo me~ i poslije petnaestak mi nu ta igre vo dio sa 5:0. Ve} tada je bilo jasno da Anderson nema snage za senzaciju, a u nastavku me~a ni mno go boqa igra ju `noa fri~kog tenisera nije bila dovoqna da uzdrma \okovi}a. An der son je po ~eo da igra kada je prvi set ve} bio odlu~en, uspio je da smawi na 5:3, ali je Novak iskoristio ~etvrtu set loptu da stekne pre dnost od 1:0 u setovima. U drugom setu je vo|ena najizjedna~enija borba, u kojoj je \okovi}u bio dovoqan brejk u sedmom gemu da pri|e korak bli`e pobjedi. Na po~etku tre}eg seta srpski teniser je oduzeo servis protivniku, a kada je kod 4:2 spasio tri brejk lopte, bilo je o~igledno da }e rutinski privesti me~ kraju. To se dogodilo desetak minuta kasnije, po{to je Nole napravio jo{ jedan brejk, a za tim svo jim ser vi si ma okon~ao me~. \okovi} }e u tre }em ko lu Vim bldo na igrati protiv boqeg iz duela u kojem se sastaju Markos Ba gda tis i An dre as Sepi. \okovi} je odlu~io da ne bude la`no skroman, pa se tako osmjelio da ka`e kako veruje da mo`e do trofeja na Vimbldonu.

Anderson lak zalogaj za Noleta
- Na ra vno da ve ru jem u mogu}nost da osvojim Vimbldon. Moram da budem optimis ta. Ne ma smi sla bi ti druga~iji - izjavio je \okovi}.

IGRALI mawe od dva sata
Najboqi srpski teniser odlu~io je da otkrije i kako ~uva energiju izme|u me~eva na turniru. - Kad turnir po~ne, provodite najvi{e vremena na terenu. Kad ne igram, obi~no gledam TV i poku{avam da sa~uvam energiju i fokusi ram se ma ksi mal no na oporavak kako bih bio spreman za slede}e izazove. Nemam mno go slo bo dnog vremena. Ono {to je lepo na ovom turniru jeste da imate

SUJEVJERJE
Nole tvrdi i da nije sujevjeran uprkos rutinama koje ima. - Ne bih rekao da sam sujeveran. Imam svoje rutine. Uglavnom, ako putujem, a to su obi~no mesta i gradovi u kojima sam ve} igrao, odlazim kod istih qudi ili biram iste hotele i ku}e u kojima sam bio i ranije. To nije sujeverje, nego komfor, jer ako vam je negde lepo i dobro, onda nemate razloga da bilo {ta mewate - naglasio je Novak.

priliku da ostanete u ku}i koju iznajmite. Ve}ina igra~a to radi, to je sjajno. Sve`

vazduh je veoma bitan i zato nekad iza|em i van grada dodao je Novak.

Problemi za organizatore u Londonu

Izbor magazina "Ask men"

P~ele napale navija~e

^akvetadze najqep{a na Vimbldonu
WUJORK - Ruska teniserka Ana ^akvetadze progla{ena je za najseksepilniju u~esnicu Vimbldona u izboru ~a so pi sa "Ask men", dok je Ana Ivanovi} izostavqena sa liste jer je van konkurencije. Autori liste tvrde da su imali mnogo problema pri sas tavqawu jer ima mno go igra~ica kojima ne bi bilo te{ko da se iz tenisa prebace u manekenstvo. Oni su, ipak, odlu~ili da presko~e prelijepu Srpkiwu, uz obja{wewe da ne postoji teniserka koja mo`e da se poredi sa wom.
FOTO: AGENCIJE

LONDON - Nebo nad Vimbldonom zacrnilo se, ali ne od ki{nog oblaka ve} od roja p~ela koje su uznemirile gledaoce ispred najve}eg video-bima na prostoru kompleksa "Ol Ingland kluba". Naime, veliki broj ovih insekata oko 16 ~asova u srijedu nadletio je kompleks "Ol Ingland kluba", i prosto se stu{tio na navija~e koji su sjedili na "Henmanovom brdu" tik iza centralnog terena. Pojava ogromnog broja p~ela izazvala je paniku me|u gledaocima koji su gledali prenos na velikom video-bimu, ali na sre}u, ve}ih incidenata nije bilo. Ovo nije prvi put da rojevi p~ela posjete Vimbldon, po{to se ista stvar desila i 2008. godine.

IVANOVI]EVA bez konkurencije
Druga na listi od 11 je nezaobilazna Ruskiwa Mari-

Ana ^akvetadze

ja [a ra po va, dok je tre }a Wemica Julija Gerges. Slije de Slo va kiwa Da ni je la Han tu ko va, ^e hiwa Kla ra

Za ko pa lo va, Aus tra li jan ka La ura Rob son, Kris ti na Pli {ko va iz ^e {ke, Aus tralijanka Anastazija Rodi-

onova, Ukrajinka Lesa Curen ko, Ita li jan ka Ko ri na Den to ni i Ho lan |an ka Aran~a Rus.

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 53

Premijerliga{i iz Prijedora i Isto~nog Sarajeva u problemima

Iz dva pre mi jer li ga {ka klu ba iz Re pu bli ke Srpske ko ja se na la ze pred za bra nom igrawa na ja vi li su da }e do po ~et ka se zo ne ispu ni ti sve uslo ve ko ji se ti ~u in fras tru ktu re
PI[U: GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com ZORAN VAJKI] zvajkic@gmail.com

Rudaru i Slaviji prijeti suspenzija doma}eg terena
Kategorizacija
Na osno vu ocje na Admi nis tra ci je za li cen ci rawe FS BiH i UEFA sta di on skih in spe kci ja u 2011. go di ni sqede }i sta di oni su otvo re ni za zva ni ~ne uta kmi ce u okvi ru UEFA ta kmi ~ewa za se zo nu 2011/2012: "Pe ca ra" ([i ro ki Bri jeg), "Pod Bi je lim bri je gom" (Mos tar), "Ko {e vo" (Sa ra je vo), Grad ski sta di on (Bawalu ka), "Bi li no Poqe" (Ze ni ca). Sta di oni u [i ro kom Bri je gu i Mos ta ru su u dru goj ka te go ri ji po UEFA Pra vil ni ku {to zna ~i da se na wima mo gu igra ti sa mo kva li fi ka ci one uta kmi ce UEFA Li ge {am pi ona i Li ge Evro pe. Sta di oni u Bawalu ci i Ze ni ci su sta di oni tre }e ka te go ri je i na wima se mo gu igra ti zva ni ~ne uta kmi ce gru pne fa ze L[ i LE kao i kva li fi ka ci one uta kmi ce re pre zen ta ci je za EP. "Ko {e vo" je za se zo nu 2011/12. sta di on tre }e ka te go ri je, s tim da je kom ple tna za pa dna tri bi na za tvo re na za upo tre bu zbog sto li ca bez na slo na. stvar no ne znam ot kud de zinformacije da }emo morati da igra mo u Bawalu ci. Ta~no je da na na{em stadionu nema 3.000 sjede}ih mjesta, {to je jedan od uslova za dobijawe licence FS BiH. Me|utim, mi smo od relevantne komisije Saveza dobili ure dno po tpi san pa pir da mo`emo da igramo na svom terenu kao doma}ini jer 1. jula po~iwe izgradwa isto~ne tri bi ne sa po tre bnih 1.750 sto li ca i s tim smo upoznali i qude u FS BiH. Dakle, dileme nema, Rudar Prijedor }e biti doma}in na svom stadionu - rekao je direktor Fudbalskog kluba Ru dar Pri je dor Mi len ko Jankovi}.

BAWALUKA - Fudbalski klubovi Rudar Prijedor, Sla vi ja iz Is to ~nog Sa ra je va, Tra vnik i no vi ~lan Pre mi jer li ge BiH GO[K iz Ga be le ne ispuwava ju in fras tru ktur ne uslo ve za se zo nu 2011/2012, tako da ne}e mo}i igrati utakmice na svojim stadionima ukoliko te ne dos tat ke ne ot klo ne na vrijeme. Naime, prema propisima, svaki stadion mora da na tribinama ima 3.000 sjede }ih mjes ta i to mo ra ju biti stolice sa naslonom. Iz dva pre mi jer li ga {ka kluba iz Republike Srpske ko ja se na la ze pred za bra nom igrawa najavili su da }e do po~etka sezone ispuniti sve uslove koji se ti~u infrastrukture. Prema nezvani~nim informacijama, Pri je dor ~a ni su kao svoj re zer vni sta di on pri ja vi li Grad ski sta di on u Bawaluci. - Utakmice kao doma}ini u novoj sezoni Premijer lige BiH igra}emo na Gradskom stadionu u Prijedoru i

KOZARA rije{ila svoje probleme
Slavija je FS BiH kao re zer vnu op ci ju za do ma }e uta kmi ce pri ja vi la "Grba vicu" i ako ne postavi obave znih 3.000 sto li ca, do ma }in ske uta kmi ce }e igrati na stadionu @eqezni~ara. - Ta~no je da trenutno ne ispuwavamo taj infrastrukturni uslov. Nedostaje nam 800 sto li ca i vje ru jem da }emo to uspjeti uraditi do

Prija{wa rekonstrukcija Gradskog stadiona u Prijedoru

FOTO: GLAS SRPSKE

po~etka sezone. Planiramo da sto li ce pos ta vi mo na sje ver noj tri bi ni, gdje su smje{tene na{e najvatrenije pristalice. O~ekujem razumijevawe vlasti lokalne za je dni ce jer u su pro tnom bi smo mo ra li igra ti uta kmice na "Grbavici". Sigurno je da bi to bi ne po pu la ran po tez jer na na {em sta di onu je u posqedwe vrijeme mnogo toga ura|eno i ve} polako do-

bija izgled modernog sportskog objekta. Zato sam siguran da }emo i ovaj posao na vrijeme uraditi - rekao je direktor Slavije @eqko Radowa. Ko za ra je po vra tnik u premijerliga{ko dru{tvo i bez problema je dobila dozvo lu za igrawe na Grad skom stadionu u Gradi{ci mada pro{iruje kapacitete. - Znali smo {ta nas ~eka pa smo na vrijeme po~e-

li sa ra dom. Na za pa dnoj tri bi ni ve} ima mo 2.200 stolica, a u planu je da veoma brzo pos ta vi mo jo{ 1.200. Na isto~noj tribini u toku je izgradwa betonske tri bi ne ka pa ci te ta 300 mjesta za gostu ju }e na vi ja~e. Uz jo{ neke gra|evinske zahtjeve ova investicija }e nas ko {ta ti bli zu 100.000 maraka - rekao je sportski di re ktor Ko za re Mi lan Bjelajac.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Pquskovi sa grmqavinom
Bawaluka Doboj Tuzla Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

28 oC 22 oC

Zenica

Obla~no sa ki{om
U Republici Srpskoj ujutru }e biti prete`no vedro, a potom promjenqivo i potpuno obla~no sa povremenom ki{om, lokalno i pquskovima sa grmqavinom i osjetno svje`ije posebno na sjeveru, dok }e na jugu Hercegovine ostati sun~ano i toplo. Ujutru }e duvati slab do umjeren, jugozapadni vjetar, a potom u skretawu na sjeverni i sjeverozapadni i bi}e u poja~awu. Minimalna temperatura vazduha na visoravnima i planinama od 9, u ostalim krajevima od 11 do 20, a najvi{a dnevna od 23 do 27, lokalno na istoku do 30, a na jugu Hercegovine do 34 stepena Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

U Srbiji }e tokom cijelog dana biti prete`no obla~no, a u ve}ini krajeva mogu}i su pquskovi sa grmqavinom. Minimalne temperature kreta}e od 13 do 15 na planinama, u ostalim krajevima od 16 do 22, a najvi{e dnevne od 20 do 24 na planinama, u ostalim krajevima od 25 do 32 stepena Celzijusa.
Nik{i}

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra MILETI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Sa{a JOVI^I] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (dopisnici, Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min. 26 oC 17 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 11 33 17 23 23 18 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 24 34 27 13 14 28 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 16 28 19 21 14 19 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 19 30 32 16 15 18

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 petak, 24. jun 2011. GLAS SRPSKE

I ja

Dama koja nestaje

Antena
KABLOVSKA
B 92
5.50 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.30 Sun|er Bob, crtani film 10.00 Vijesti 10.20 Sun|er Bob, crtani film 11.00 FILM Na udaru 13.00 Vimbldon 16.00 Vijesti 16.30 Vimbldon 18.30 Vijesti 19.00 Vimbldon 21.00 FILM U`ivo iz Bagdada 23.00 Vijesti 23.40 Sportski pregled 0.00 FILM Gospodar no}i Info

21

00

RTRS

Uloge: Lola Duewas, Izabel Garsija Lorka, Pablo Pineda, Re`ija: Antonio Naharo, Alvaro Pastor

2

10

RTRS

Uloge: Margaret Lokvud, Majkl Redgrejv, Pol Lukas Re`ija: Alfred Hi~kok

Jedan od najpopularnijih filmova pro{le godine, koji je osvojio nagrade publike na mnogim festivala na kojima je prikazan, bio je predmet `u~nih rasprava {panskih filmskih kriti~ara. One su se primarno ticale glavnog glumca Pabla Pinede koji igra Danijela, 34-godi{waka sa Daunovim sindromom. Radi se o tome da i sam Pineda ima ovaj hromozomski poreme}aj i da je prvi Evropqanin sa tim stawem koji je uspio da zavr{i fakultet. Problem je, vaqda, u tome {to on igra daunovca koji je zavr{io fakultet i zaposlio se u dr`avnoj instituciji za brigu i adaptaci ju oso ba sa ova kvim hen di ke pom. Da ni jel tu upoznaje Lauru, nesre}nu i promiskuitetnu `enu u koju se zaqubquje.

Fox Crime
6.50 7.30 8.20 9.10 9.50 10.40 11.30 12.20 13.00 13.50 14.40 15.30 Distrikt Wujor{ki plavci Metlok ^uvar [ark Odstrel Wujor{ki plavci Odjeqewe Brojevi Distrikt Metlok Kriminalisti~ka istraga: Pariz 16.10 Put osvete 17.00 Odstrel 17.40 Brojevi 18.30 Brojevi 19.10 [ark 20.00 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 20.40 Put osvete 21.30 Kesl 22.20 Tijelo kao dokaz 23.10 Zlo~ina~ki umovi 23.50 Dekster 0.40 [ark 1.20 Brojevi 2.00 Igra sudbine 2.50 Zlo~ina~ki umovi

Klasi~ni film Alfreda Hi~koka koji ozna~ava kraj wegove engleske karijere, i to kraj sa stilom. To je komedija, romansa, misterija i triler, i de{ava se u vozu za vrijeme wegovog putovawa kroz pla ni ne Evro pe. To je pri ~a o {pijunima, starim damama koje nestaju, Englezima opsjednutim kriketom i ~ajem, u kojoj se prepli}u smijeh i zabava sa {armantnom romansom.

RTRS
6.00 Muzika 7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 10.00 Kenguri ko{arka{i, crtani film 10.20 Jagodica Bobica, crtani film 10.50 Rimske misterije, serija 11.20 I ja imam talenat 12.00 Dnevnik 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.30 Retrovizor 14.00 TNT, serija 15.00 Vijesti 15.05 TNT, serija 16.00 Re'publika 16.30 Srpska danas 17.00 Samo pjesma zna 18.10 Moj posao 19.00 Upitnik 19.30 Dnevnik 20.10 Intervju 21.00 FILM I ja 22.50 Dnevnik 23.20 I ja imam talenat 23.50 FILM Kakav otac takav sin 2.10 FILM Dama koja nestaje 3.50 FILM Dobrodo{li u Dongmakol

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Sve za qubav, serija 12.00 Novosti 12.10 Ekskluziv 12.30 Bulevar 13.10 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Kviz 15.00 Sve za qubav, serija 16.00 Dnevnik 16.20 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Raskr{}a 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 20.00 Prequbnici 21.00 Ve~e sa Ivanom 1.00 Ivanovi}em 22.30 Dnevnik 23.00 Loto 23.10 Crveno 0.20
FILM

RTS 1
6.00 6.05 9.00 9.05 9.50 10.00 10.30 Vijesti Jutarwi program Vijesti Ulica lipa, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Ru`na Beti, serija Dnevnik Sport plus Tihi svjedok, serija FILM Hajde da se volimo 3 I ja imam talenat Vijesti Gorki plodovi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Gorki plodovi, serija Visoki napon Vijesti FILM Klopka Dnevnik Tihi svjedok, serija Operativci, serija FILM Depo Vijesti Oko Razglednica Gorki plodovi, serija

PINK BH
6.00 Lola, serija 7.00 Qubav u zale|u, serija 8.00 Poqe lala, serija 9.00 Udri mu{ki 10.00 Veliki brat 11.00 Zabrawena qubav, serija 12.00 Info top 12.10 Veliki brat 13.00 Brze pare 14.00 Info top 14.10 Zumba zumba 15.00 Lola, serija 15.50 Info top 16.00 More qubavi, serija 17.00 Nasqe|e jedne dame, serija 18.00 Poqe lala, serija 18.50 Info top 19.10 Zabrawena qubav, serija 20.00 Trijumf qubavi, serija 21.00 Veliki brat 23.00 Grand {ou 0.30 Siti 0.40 FILM Odred Alfa

Fox Life
6.30 7.30 7.50 8.10 9.00 9.30 10.00 11.00 11.30 11.50 12.20 12.40 13.30 14.10 15.00 15.30 Momci sa Medisona Svita Svi gradona~elnikovi qudi @ivot po Ximu Kako sam upoznao va{u majku Da draga Momci sa Medisona Razvedeni Gari Xoi Svita Svi gradona~elnikovi qudi Ulica sje}awa @ivot po Ximu [apat duhova Razvedeni Gari Xoi 15.50 Uprava 16.40 Ru`na Beti 17.30 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Uvod u anatomiju 18.50 Ulica sje}awa 19.30 Da draga 20.20 [apat duhova 21.10 Da draga 22.00 Houp i Fejt 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.10 Da draga 0.00 Uvod u anatomiju 0.50 Sestra Xeki 1.40 Ulica sje}awa 2.20 Momci sa Medisona

11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.20 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00

Radio RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra Radio most sa Novim Sadom Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Rije~ i muzika Pono}ne vijesti No}ni program

23.00 23.05 0.00 0.05

Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

21.00 21.40 21.50 23.40 0.00

[kola

1.50 3.40 3.50 4.10 4.50

straha 3

GLAS SRPSKE petak, 24. jun 2011. 55

Dobrodo{li u Dongmakol

Odred Alfa

Nova
7.00 Na{i najboqi dani, serija 7.50 Neustra{ivi Skubi Du, crtani film 8.20 Bumba, crtani film 8.30 Tomica i prijateqi, crtani film 9.00 Pobjeda qubavi, serija 11.00 ^uvar pravde, serija 12.00 In magazin 13.00 Pobjeda qubavi, serija 15.00 Kad li{}e pada, serija 16.00 17.00 17.20 18.10 Bijeg, serija Vijesti In magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija FILM Bijeg u pobjedu FILM Posqedwi posao Ezo TV FILM Opsjednutost FILM Na rubu zlo~ina

350
RTRS

Uloge: Ha Kjun [i, Ha Rjong Lim, Nam He Park Re`ija: Kvang Hjun Park

040
PINK BH

Uloge: Olivije Gruner, Roxer R. Kros, Adrijen Vilkinson Re`ija: Filip J. Rot

Radwa filma po~iwe u septembru 1950. godine, po iskrcavawu ameri~kih snaga u Inceon, za vrijeme Korejskog rata. Film nam do~arava atmosferu malog zaba~enog sela, ~iji stanovnici nikada nisu vidjeli oru`je i koji ne znaju ni{ta o ratnom sukobu koji se odigrava u wihovoj zemqi. Wihov jednostavan i miran na~in `ivota bi}e poreme}en kada se avion ameri~kog pilota sru{i u blizini wihovog sela. Dok se dobro}udni mje{tani trude da saniraju pilotove povrede, nekoli ko sje ver no ko rej skih voj ni ka do spi je va u wihovo selo. Vojnici slu~ajno uni{tavaju zalihe hrane ovog seoceta. Nerado pristaju da svi zajedno rade da bi pomogli `iteqima sela da prikupe hra nu i pre `i ve nas tu pa ju }u zi mu. Ubrzo vojnici po~iwu da se vezuju kako jedni za druge tako i za lokalno stanovni{tvo.

19.10 20.00 20.50 21.40 0.00 2.00 3.30 5.00

K3
9.00 Vijesti 9.05 Ma~ak Mika, crtani film 9.30 Ostrvo korwa~a, crtani film 10.00 Hrana i vino 10.30 Slon Benxamin, crtani film 11.00 Kad priroda podivqa 12.00 Vijesti 12.05 Zakon qubavi, serija 13.00 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 16.00 16.50 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40 Stav Eliza, serija Hrana i vino Zakon qubavi, serija Slon Benxamin, crtani film Novosti Dnevnik RTS Eliza, serija Hronika Doboja Novosti FILM Karlitov put

U ne tako dalekoj budu}nosti tim specijalno istreniranih vladinih vojnika suo~i}e se sa invazijom ogromnih, svirepih bi}a iz drugog svijeta ko ja na mje ra va ju u po tpu nos ti da uni {te qudski rod. Sudbina zemqe i ~ovje~anstva je sada iskqu~ivo u rukama ove dobro uvje`bane ekipe, predvo|ene [onom Lambertom.

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.10 Be Ha Te bebe 9.15 Frenderi, crtani film 9.20 Aladinove pri~e, crtani film 9.30 Kako da ne 10.00 Vijesti 10.10 Ples `ivota, serija 11.10 Godine prolaze, serija 12.00 Vijesti 12.10 Gorko-slatko, serija 12.50 Odli~an 5+ 13.00 Tenis: Vimbldon 18.00 Gastro kutak 18.40 Mali kuvari, crtani film 19.00 Dnevnik 20.00 Pe~at, serija 20.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.00 Dimenzija vi{e 22.30 Ezel, serija 23.50 Tenis: Vimbldon 0.40 FILM Magla

HRT 1
5.50 Trenutak spoznaje 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Hotel dvorac Ort, serija 10.00 Vijesti 10.05 @ivot 11.00 Kod Ane 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.10 Berlinska saga, serija 14.00 Vijesti 14.15 Iza ekrana 14.50 Dobro je znati 16.00 Alisa slu{aj svoje srce, serija 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.20 Sve }e biti dobro, serija 18.20 Kod Ane 18.30 Osmi kat 19.30 Dnevnik 20.00 0.00 2.00
FILM

OBN
6.40 Kasper, crtani film 7.00 Korwa~a Hero, crtani film 7.20 An|eli i prijateqi, crtani film 7.40 Roni Oli Roni, crtani film 8.00 Bani Maloni, crtani film 8.20 Nebeske plesa~ice, crtani film 9.10 Otvorena vrata, serija 10.00 Odred za ~isto}u 10.30 Zemqa snova, serija 11.50 Info 12.30 Gumu{, serija 13.40 Dolina vukova, serija 15.10 Slomqena srca, serija 17.00 Odred za ~isto}u 17.30 Zemqa snova, serija 18.50 Info 19.00 Pitajmo zajedno 20.00 Slomqeno srce, serija 21.30 Red karpet 22.40 FILM Kolex 0.40 Red karpet 1.40 FILM 3.00 Ekolo{ka pitawa 4.00 Tehnologija danas 4.40 ^uvari planeta

TV 1
7.00 Vijesti 7.05 Ma~ak Mika, crtani film 7.20 Ostrvo korwa~a, crtani film 8.00 Vijesti 8.05 Sile mora 8.30 Bogati i slavni 9.00 Vijesti 9.50 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet 10.40 Flashbacks 11.05 Ikone 12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravqe 13.10 Zakon qubavi, serija 14.00 Vijesti 14.10 @ene na ivici, serija 15.00 Vijesti 15.20 Portreti nacija 16.00 Eliza, serija 17.00 Vijesti plus 17.10 Zakon qubavi, serija 18.20 Sile mora 18.50 Hrane svijeta 19.30 Dnevnik 20.00 Eliza, serija 21.10 Dobar lo{ zao 22.00 Dnevnik u 22 22.40 FILM Karlitov na~in 0.50 Pono}ne vijesti 1.10 Reprizni program

HRT 2
7.00 Gospodarica tvoga srca, serija 7.40 101 dalmatinac, crtani film 8.00 @utokqunac 8.40 Connor Undercover, serija 9.00 Qubiteqi dje~ijeg svijeta 9.10 Eksperimenti koji su promijenili svijet 9.30 Plesne note, serija 10.00 Alisa, serija 10.40 Tvoja sam sudbina, serija 11.30 Veronik Mars, serija 11.50 Betmen i hrabri superjunaci, crtani film 12.20 @utokqunac 12.50 Trava zelena, serija 13.30 FILM Glavna borba 15.10 Ru`na Beti, serija 15.50 James Martin's Champagne 16.20 Briqantin 17.00 Bostonsko pravo, serija 17.40 [apta~ psima 18.30 Hit dana 18.40 Skaka~ki miting 20.20 Bitange i princeze, serija 20.50 Inspektor Irena Hus, serija 22.30 Zakon i red: Odjel za `rtve, serija 23.20 Holivudska {kvadra, serija 23.50 [apta~ica duhovima, serija 0.30 Dva i po mu{karca, serija 1.00 Pravi igra~i, serija 1.40 Muzika

RTL
5.00 RTL Danas 5.40 Astro {ou 6.20 Vrata raja, serija 7.20 Dragon Ball Z, crtani film 7.40 Ezel, serija 8.40 Magazin 9.30 Ve~era za pet 10.40 Aurora, serija 11.40 Nasqednici, serija 12.40 Kobra 11, serija 13.30 Krv nije voda, serija 14.30 Vrata raja, serija 15.30 1001 no}, serija 17.00 Ne daj se Nina 18.00 Magazin 18.30 RTL danas 19.00 Ve~era za pet 20.00 Veliki brat 22.00 FILM ^ovje~e volim te 23.50 Vijesti 0.10 FILM Pakleni red 2.00 Astro {ou 3.00 RTL Danas

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.10 9.20 9.40 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.30 Crtani film Jutarwi program Vijesti Bumba, crtani film Garfild, crtani film Lijeni zmaj, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Sirene, crtani film Plavi zmaj, crtani film Ben 10, crtani film Vijesti Najboqe godine, serija La Favorita, serija Vizita 15.00 16.00 17.00 18.00 18.20 18.40 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 0.10 0.40 1.10 Blef Najboqe godine, serija Suze Bosfora, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Arena sport High Tech Vijesti Suze Bosfora, serija 48 sati svadba Vijesti FILM Drumski ratnik Seks i grad, serija Seks i grad, serija La Favorita, serija

Vajat Erp Osveta Voz pun

23.20 Vijesti
FILM FILM

milionera 3.40 Bostonsko pravo, serija 4.30 Hotel dvorac Ort, serija 5.10 Osmi kat

Nole i Jelena na ve~eri u mraku
~etiri razli~ite vrste jela - pohvalio se \okovi} navija~ima putem "Fejsbuka" i "Tvitera". Po zna ti res to ran "U mraku" spada u jedan od najskupqih u prestonici Engles ke, ali za to nu di gostima potpunu atmosferu i u`ivawe u mirisi ma i uku si ma najfinije hrane. Vla sni ci se hva le da mu {te rijama omogu}uju potpunu zabavu, ali i da su wihovi klijenti mno go opu {te ni ji, ka ko to kom ve ~e re, tako i tokom razgo vo ra, ko ji u mraku, tvrde oni, ima druga~iji prijem kod u~esnika. Ko zna, mo`da su u svoj onoj tami Nole i Jelena raz go va ra li i o vjen ~awu, ko je se o~e ku je u sqede }em periodu.

Luda planeta

Nasqednik oktopoda
Osam hobotnica takmi~i}e se za laskavu titulu nasqednika "vidovitog" Pola, koji je uspje{no predvidio ishode sedam utakmica wema~ke reprezentacije i ko }e biti prvak svijeta na Mundijalu. Po{to je "vidoviti" Pol uginuo 26. oktobra pro{le godine, bi}e odabran wegov nasqednik, tako {to }e osam wema~kih akvarijuma odabrati po jednog kandidata, koji }e istom metodom kao Pol birati pobjednike me~eva.

Tri dana pred po~etak Vimbldona, Novak \okovi} je uprili~io ma lo izne na |ewe svo joj dje voj ci Je le ni Ris ti}, ko ja je proslavila 25. ro|endan. I to kakvo iznena|ewe! Najboqi srpski teniser izveo je dragu u otmeni londonski restoran “Don le Nuar“ ("U mraku"), na romanti~nu ve~eru, a vrhunac ve~eri bio je obrok, koji je atraktivni par pojeo u potpunom mraku. Novak i Jelena odlu~ili su da

u`i va ju u uku si ma i mi ri si ma hrane, koji su, prema rije~ima gastronomskih stru~waka, intenzivniji u mraku. - Jeli smo u mraku i slu`io nas je slepi konobar. Bilo je to neverovatno iskustvo. Znajte da takav restoran zaista postoji i da nijedna ve~era, na kojoj sam bio ranije, ne mo`e da se poredi sa ovom. Slepi konobar, meni iznena|ewa… Sve je bilo fenomenalno, a pro ba li smo ~ak tri ili

Spava po sedam dana
Britanka Pupi [inglton pati od rijetkog poreme}aja zbog kojeg propu{ta ro|endane, Bo`i}e i druge praznike. Naime, ova 24-godi{wa studentkiwa je u stvarnom `ivotu poput uspavane qepotice. Zbog Klain-Levin sindroma, od kojeg boluje, mo`e da zaspi u bilo koje vrijeme, te da spava i do sedam dana bez prestanka. Od ovog rijetkog poreme}aja u svijetu boluje svega 1.000 qudi.

Na svadbi zaradili milion funti
Svatovi su ozbiqno shvatili poruku kraqevskog para uo~i vjen~awa i umjesto lampi diskutabilne qepote i sli~nih proma{aja poklawali su novac. Pri kupqenih vi {e od mi li on funti dobi}e 26 dobrotvornih organizacija. Vi {e od mi li on fun ti, {to je 1,125 miliona evra, bi}e dato dobrotvor nim or ga ni za ci ja ma po izbo ru britanskog princa Vilijama i wegove supruge Kejt, od nov~anih priloga donacija koji su im upla}eni umjesto svadbenih poklona. U tu sumu ukqu~ena je i zarada od prodaje zvani~nog diska i fotografija vjen~awa kraqevskog para, 29. aprila u Lon do nu u Ves tmin ster skoj opatiji. Putem televizije i interneta, vjen~awe je pratilo skoro dvije milijarde qudi. Novac }e dobiti 26 dobrotvornih organizacija od koji su neke u Australiji, Kanadi i na Novom Zelandu. Mladenci su zvanicama sugerisali da umjesto poklona, uplate donacije specijalnom kraqevskom humanitarnom fondu ustanovqenom uo~i vjen~awa.

Udru`ewe baksuza
Humanitarno dru{tvo ugursuza, nam}ora i baksuza "Dobra narav" iz Kru{evca, obiqe`ava slavu "Deveti utornik po Bo`i}u", od kada je ovo dru{tvo osnovano 1929. godine u kru{eva~koj kafani "Takovo". Pravila ovog udru`ewa ga izdvajaju kao jedinstveno na planeti, a na wihovoj slavi se igra "baksuzno kolo", a baksuzi, ugursuzi i nam}ori pridr`avaju se kodeksa "}utawe je zlato", pa }e tako ~lan koji prekr{i pravilo }utawa obavezno platiti kaznu.

NEKAD BILO...
Argentinski fudbaler Lionel Mesi ro|en je na dana{wi dan 1987. godine u Argentini. Trenutno igra za {pansku Barselonu i argentinsku fudbalsku reprezentaciju. Mesi se smatra jednim od najboqih fudbalera svoje generacije. Wegov igra~ki stil se upore|uje sa Dijegom Maradonom, koji je Mesija proglasio svojim "nasqednikom". Mesi je po~eo da igra fudbal u ranoj mladosti, a wegov je potencijal ubrzo je primijetila Barselona. Sa 13 godina je napustio klub Newell's Old Boysa i preselio se u Evropu. Debituju}i u sezoni 2004/05., sru{io je liga{ki rekord za najmla|eg igra~a koji je zaigrao u liga{koj utakmici, a postao je i najmla|i strijelac u istoriji.

POSQEDWA
Izvinili se Srbiji
Komi~ari Gred Props i Kris Frawoli, koji su gostovali u emisiji poznate ameri~ke komi~arke ^elsi Hendler, suo~eni sa brojnim negativnim reagovawima na svoj nastup, uputili su izviwewe Srbima preko "Tvitera". Hendlerova je u svojoj TV emisiji posve}enoj skandaloznom koncertu Ejmi Vajnhaus u Beogradu iznijela niz uvreda na ra~un Srbije, a u tome su se pridru`ili i weni gosti - trojica komi~ari, od kojih je jedan rekao da je u Srbiji izvr{en genocid. Props je u emisiji izrazio ~u|ewe {to se u Srbiji koncert Ejmi Vajnhaus naziva katastrofalnim, s obzirom na to da je to "zemqa gdje se dogodilo etni~ko ~i{}ewe i genocid", ali je, u me|uvremenu, shvatio da je pretjerao.

Ro|en Lionel Mesi

Глас Српске
25. 6 - 1. 7. 2011.

"Izbor najkutka RS" u organizaciji "Glasa Srpske" i RTRS-a

Qepota `ivotnog prostora
Subota, 18.10

Finale, nedjeqa, 21.00

Radnim danom, 20.05

"Ukradeni `ivot"

"Ja imam talenat"

U potrazi za k}erkom

826. i 7.- 1.7.2011. 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 25.6 - 1.7.2011. 3

TV1, radnim danom, 20.05. "Ukradeni `ivot"

Pink BH, ~etvrtak, 21.00, "Zabraweni forum"

U potrazi za k}erkom
Oteta je 2002. godine. I dok policija nije preduzela ni{ta, majka je po~ela svoju borbu da prona|e k}erku. Jo{ uvijek nema nikakvog traga poslije svih ovih godina
TV serija "Ukradeni `ivoti" nastala je na osnovu isti ni tog do ga |a ja; otmi ce Mariti Veron i borbi wene majke da je prona|e i spasi od stra{ne sudbine koja zadesi brojne argentinske djevojke ko je pre ko no }i pos ta nu `rtve trgo vi ne bi je lim robqem. Oteta je 2002. godine. I dok policija nije preduzela ni{ta, majka je po~ela svoju borbu da prona|e k}erku. Jo{ uvijek nema nikakvog traga poslije svih ovih godina. "Ukradeni `ivoti" je novela koja tretira socijalna pi tawa, odno sno skre }e pa`wu na trgovinu bijelim robqem. Gledaju}i na Argentinu kao na naprednu dr`avu prosto je nevjerovatno i pomisliti da sve do 2008. nije postojao zakon protiv trgovaca bijelim robqem. Korupcija i umije {a nost vi so kih dr`avnih organa (policija, zakonodavstvo) u ovakve kriminalne radwe fenomenalno su maskirane. Pogotovo {to su glavni kriminalci cijeweni i po{tovani industrijalci. ^itava postrojewa i la`na trgovina koje se koriste za prawe novca su tako|e dio realnosti. Serija je uspjela na neki

Qekovito dejstvo smijawa
"Osmijeh je najkra}e rastojawe izme|u qudi"... Sezona emitovawa tok {ou programa "Za brawenog fo ru ma" 2010/2011. zavr{ava se 30. juna o temi posve}enoj humoru. Aleksandar Hr{um }e biti doma}in trupi Kursayije sa kojima }e razgovarati o wiho vom na ~i nu ka ko na smijati qude danas. Ina~e gelentolozi, nau~nici koji prou~avaju qekovito dejstvo smijawa na qudsko zdravqe, utvrdili su da vedriji qudi du`e `ive.

RTRS, ~etvrtak, 22.05 "Ratnici" - dokumentarni program

Istina o Ri~ardu Lavqeg Srca
na~in da skrene pa`wu javnosti na de{avawa za koje svi misle da se "de{avaju nekome drugom". Djevojke, ~ak i djevoj~ice od 12 do 13 godina, bivaju svakodnevno otete i primorane na prostituciju i narkomaniju. Naj~e{}e su iz ni`ih dru{tvenih slojeva, ta ko da ih ni ko ne tra `i, {to mnogo olak{ava "poslodavcima". Ba{ zbog te velike umije{anosti visokih institucija stvorila se posebna atmosfera oko serije, osje}aj da su svi u~esnici radili ne{to veoma hrabro - optu`ivali. Otmicom Julijane Miguez po~iwe pri~a koja }e uvesti vi{e porodica u potpuno nevjerovatan paralelni svijet, gdje dominira trgovina bijelim robqem. Julijana je oteta gre{kom i umjesto da bude ubijena kada mafija to shvati, wena agonija se nastavqa, jer je jedan od tjelohraniteqa glavnog gazde uzme pod svoju za{titu. Wena majka ne prihvata tvrdwu policije da je k}erka je dnos ta vno po bje gla i po ~iwe nimalo laku potragu. Weni "neprijateqi" ne prezaju ni od ~ega - ubiti je najlak{a stvar. Sa druge strane pratimo pri~u Bautiste Amaja - antropologa i planinskog spasioca koji biva umije{an i ne shvataju}i ozbiqnost situacije poslije smrti najboqeg druga. Uz pomo} drugog prijateqa Fabija Pontevedre, koji je "istra`ni tu`ilac" po ~iwe da sla`e dijelove velike slagalice, koja }e ih dovesti u kontakt i sa slu~ajem Julijane Miguez. Kriminalnu mre`u predstavqa glava porodice Astor Monserat, ugledan i cijewen poslovni ~ovjek koji ima savr{en `ivot dok sve svoje prqave radwe vje{to sakriva od svoje k}erke. Ana Monserat je udata za jednog od glavnih As to ro vih qudi, Nikolasa Duartea, ~ovjeka koji je direktno umije{an u slu~aj Julijane, s obzirom na to da je on tajno dr`i kao svoju zarobqenicu. Bautista dolazi u kontakt i sa Anom i po~iwe wihova qubavna veza do momenta kada je Nikolas zbog problema u kriminalnoj mre`i prinu|en da pobjegne. Po~iwe igra ma~ke i mi{a, lovaca i ulovqenih, nadmu dri vawa, ne mo }i i nepovjerewa u sistem. Stvara se nova "mre`a" gdje su `ivoti porodica Amaja, Miguez, Monserat i Pontevedra isprepletani.

RTRS, subota, 18.10, "Izbor najkutka RS" u organizaciji "Glasa Srpske" i RTRS-a

Qepota `ivotnog prostora

Imena koja traju, heroji koji nikada ne}e umrijeti. Spe kta ku lar ni, akcioni dokumentarni se ri jal za sno van na `ivotima {estorice qudi koji su oblikovali svijet oko wih, snagom voqe, svo jom genijalno{}u, hrabro{}u, pa ~ak i pohlepom. Mo}ne i privla~ne osobe koje su zaslu`ile svoje mjesto u svjetskoj istoriji, spremne umrijeti za ono u {ta su vjerovale - svejedno da li je bila rije~ o Bogu ili zlatu, te`wi ili mo}i, slavi ili veli~anstvenom idealu. Od Spartaka, gladijatora koji je oborio Rim na koqena, do dr~nog vojnog genija, Napoleona, serija kombinuje dramu sa akcijom tra`e}i motive, snagu pa ~ak i slabosti koje su predvodile ove qude da urade ono {to se niko nije usudio. Nevjerovatne pri~e o Hernanu Kortezu, Atili Bi~u Bo`ijem, generalu Ijasi Tokugawi, prvom {ogunu japanske vojske i Ri~ardu Lavqeg Srca. U ~etvrtoj epizodi serijala, koja je na programu Televizije Republike Srpske u ~etvrtak, pogledajte pri~u o Ri~ardu Lavqeg Srca, mudrom i plemenitom ratniku. Ili je on, ipak, bio samo pohlepni razbojnik koji je htio da opqa~ka Svetu zemqu? Ovaj film poku{ava da na|e odgovor na to pitawe. Otkriva Ri~arda kakvog ga nismo do sada upoznali.

Qetni "Jutarwi program" RTRS-a

Dru`ewe sa ranoraniocima
Sa toplim i sun~anim danima dolazi nam i vrijeme godi{wih odmora, vi{e inspiracije i veselijih tema, a takav }e biti i Jutarwi program Televizije Republike Srpske. Tokom qeta ekipa "Jutarweg programa" dru`i}e se sa ranoraniocima od ponedjeqka do petka, a vikendom }e odmarati i smi{qati nove pri~e. Osim redovnih servisnih informacija iz svih gradova Srpske, informacija o prohodnosti puteva, ovog qeta pozivaju sve gledaoce da {aqu fotografije sa mora ili neke neobi~ne situacije koju zabiqe`e mobilnim telefonom, a zauzvrat }e dobiti poklon. Bi}e govora o kulturnim ustanovama, manifestacijama, muzi~kim i sportskim de{avawima kojih }e biti u cijeloj RS, a bi}e i nekih iznena|ewa. Nemojte qetna jutra da prespavate. Budite se uz program Televizije svakog radnog dana od sedam do devet ~asova, a sa vama }e dobro raspolo`ewe {iriti Slavica, Dragana, Sawa i dva Igora.

Da na{ `ivotni radni pros tor, na {a dvo ri {ta, parkovi i druge zelene povr{ine puno toga govore o nama samima i sredini u kojoj `ivimo, uvjerili smo se nebrojeno puta. Potvr|uje to i ~et vrta po re du akci ja "Biramo najqep{i kutak Re-

publike Srpske" koju organi zu ju "Glas Srpske" i RTRS. Na osnovu va{ih prijedloga pristiglih na adresu ove dvije medijske ku}e stru~ni `iri izabrao je deset najreprezentativnijih privatnih i javnih povr{ina.

Gle da oci i ~i ta oci mo gu svojim glasovima da doprine su da po bi je di wima najqep{i "zeleni kutak". U kon ku ren ci ji je 20 pri va tnih i javnih povr{ina iz svih regija Srpske. Glasawe traje do 25. juna, kada }e i biti poznati

po bje dni ci ovo go di{weg izbora. U finalnoj emisiji, ko ja je na pro gra mu RTRS-a u subotu u 18.10, saznaj te ko su ovo go di{wi "{ampioni" u tri kategorije: najqep{e privatne, javne po vr{i ne i ko je osvo jio simpatije publike.

8 46. i 7.- 1.7.2011. 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

RTS 1, nedjeqa, 17.05, "Sej{eli, kraqevsko qetovawe"

Pink BH, radnim danom, 20.00, "Trijumf qubavi"

Najqep{a pla`a na svijetu
Zemaqska bajka, u koju se dolazi iskqu~ivo da bi se u`ivalo, ali i ostrvo koje nudi vi{e od Sunca i pijeska. Gdje se `ivi od prirode i sa prirodom, u kojoj `ive yinovske korwa~e i raste jedinstvena vrsta palme sa najve}im li{}em na svijetu. Zemqa koja je u kriznoj, 2010. godini, oborila rekord po broju turista i zaradi. U srcu Indijskog okeana, gdje se krije najqep{a pla`a na svijetu i snimaju najqep{e reklamne fotografije. Mjesto na kome jo{ `ive legende o piratima, ali i o tome da je tu bio biblijski rajski vrt. Sej{elska ostrva, na kojima qetuju britanski prin~evski park An|elina i Bred, Barak Obama... Nije samo drugo mjesto, drugi svijet.

Ne da }e mo dne di zaj ner ke
Viktorijin `ivot i `ivoti qudi koji je okru`uju bivaju isprepletani i ~ini se da svi polako propadaju, a spasi}e ih samo vjera i nada da }e qubav trijumfovati nad svim neda}ama
Viktorija je jedna od najcjewenijih modnih dizajnerki. @ivi sa suprugom Osvaldom i djecom Maksimilijanom (Osvaldov sin iz prvog braka) i Fernandom. Dvadeset godina ranije, ona je radila kao slu`avka gospo|e Bernarde, bolesno religiozne `ene, ~iji je sin Huan Pablo bio na korak da postane sve{tenik. Kada upozna Viktoriju, wih dvoje se zaqubquju jedno u drugo i ona ostaje trudna. Me|utim, Huan se vra}a u manastir ne znaju}i da }e postati otac, a Bernarda izbacuje mladu slu`avku iz ku}e. Tri godine kasnije, ona izaziva nesre}u, zbog koje Viktorija zavr{ava u bolnici, a wenoj k}erki se gubi svaki trag. Poslije dvadeset godina, Viktorija zapo{qava mladu Mariju kao manekenku u wenoj modnoj ku}i. Iako djevojka za kratko vrijeme posti`e uspjeh u modnom svijetu, kreatorka je qubomorna jer misli da koketira sa wenim suprugom. Sa druge strane, Maksimilijano planira da zavede naivnu djevojku kako bi se malo zabavio, ali ubrzo shvata da je beznade`no zaqubqen u wu. Marija otkriva da je trudna, ali prije nego {to mu to ka`e, on joj govori da je vjeren sa Himenom, koja }e mu roditi dijete. Kada Viktorija sazna za wenu vezu sa Maksom, izbacuje je iz modne ku}e, ne znaju}i da joj je to k}erka. Huan Pablo, koji je postao sve{tenik, sre}e Viktoriju i saznaje da ima k}erku sa wom. Upoznaje Mariju i osje}a duboku privr`enost prema woj, a kada je na korak da sazna da mu je ona k}erka, Bernarda ga obavezuje na zavjet }utawa, otkrivaju}i mu to pod svetom tajnom ispovijesti. Za to vrijeme, Maks se `eni Himenom, koja gubi bebu u saobra}ajnoj nesre}i, a Maks zbog osje}aja krivice ostaje sa wom. Sa druge strane, Osvaldo osje}a da ga Viktorija vi{e ne voli i utjehu tra`i u Lindi, Marijinoj prijateqici, a supruga ga, saznav{i za to, izbacuje iz ku}e. Malo po malo, Viktorijin `ivot i `ivoti qudi koji je okru`uju bivaju isprepletani i ~ini se da svi polako propadaju, a spasi}e ih samo vjera i nada da }e qubav trijumfovati nad svim neda}ama. Uloge: Majte Peroni, Vilijam Levi, Viktorija Rufo, Osvaldo Rios, Danijela Romo. Re`ija: Horhe Edgar Ramires i Alberto Dijaz.

TV1, radnim danom, 17.15, "Zakon qubavi"

Isprepletena osje}awa
Renata Geriko je federalna sudinica poznata po tome da je stroga u svom poimawu i sprovo|ewu zakona. Veoma je po{tovana u dru{tvu, ali krije tamnu pro{lost koja }e isplivati. Nakon {to je donijela jednu presudu, Renata po~iwe da dobija prijetwe smr}u za {ta ona gre{kom optu`uje Lukasa, mladi}a za kojeg, po saslu{awu, saznaje da nosi isto prezime kao wena velika qubav iz mladosti. Kada Ignasio, Lukasov otac, do|e da izbavi Lukasa iz zatvora, Renata i Ignasio }e se sresti poslije 28 godina. Renata poslije novog uznemiruju}eg susreta pro`ivqava mra~ne trenutke pro{losti kada je sa {esnaest godina izgubila dijete Ignasija, dok }e Ignasio ovaj put insistirati na obja{wewu za{to ga je ostavila prije toliko godina. Uprkos tome {to su sada oboje u braku, poku{a}e da o`ive staru qubav.

RTRS, utorkom, 23.55, Qetni koncerti - muzi~ki program

U do brom ri tmu
Bogato muzi~ko qeto na programu Radio-televizije Republike Srpske. Za gledaoce pripremqen je muzi~ki program u okviru qetne {eme, a u korist ovoj ~iwenici govori i to da je RTRS bila medijski pokroviteq svih ve}ih koncerata u gradu na Vrbasu. Romanti~ari }e u`ivati uz balade Sergeja ]etkovi}a i @eqka Samaryi}a, veseqaci }e se zaigrati uz zvuke trube Bobana Markovi}a, dok "Ribqa ~orba" garantuje dobru zabavu, a pravi parti nastavqa se uz "Partibrejkerse". Put kroz vrijeme na krilima muzike priredila je grupa "Parni vaqak", "Beogradski sindikat" razdrmao je rimama u hip-hop stilu, "Crvena jabuka" podsjetila na stare hitove, a Esma

Reyepova odu{evila uz zvuke romske muzike. Energija grupe "Van Gog", ali i Emira Kusturice i "No smoking orchestra" razdrma}e vas, a grupe koje su nastupale u okviru festivala "Rock open Air" dodatno }e podgrijati atmosferu. Povratni~ki koncert Kikija Lesendri}a i "Pilota",

koncert Lepe Brene, nastupi Ivane Jordan i Ivana Bosiq~i}a, Etno grupe "Trag", Jadranke Stojakovi}, Maje Volk i Beogradskih fadista, samo su neki od razloga da qetne dane provedete uz program Radio Televizije Republike Srpske. Koncerti za pam}ewe u va{e domove }e unijeti dobru atmosferu.

RTRS, radnim danom, 19.10, "Pri~e veterinara Boleta"

Za qep{i i ugodniji san
Dana{we mame i tate pamte kako su, kad su bili mali, ~ekali crta}, onaj, pred Dnevnik, u`ivali u dje~ijim pri~ama a onda i{li na prawe zubi}a pa u krevet. RTRS ovog qeta wihovim klincima, u istom terminu, prije Dnevnika, nudi pri~e za laku no}. I to ne bilo kakve, pri~e o na{im `ivotiwama. Veterinar Bole je posebni ~ika koji zna jezik `ivotiwa, ne{to kao Dulitl, samo na{. Zahvaquju}i tome, najzanimqivije doma}e `ivotiwe u Srpskoj, wegovi su pacijenti. A ti pacijenti imaju iste probleme kao djevoj~ice i dje~aci. Kakve? Pa saznajte na RTRS u serijalu "Pri~e veterinara Boleta".

25.6 - 1.7.2011. 5

Branko Lazi}, autor dokumentarnog filma "Bila sam mala" i pomo}nik direktora programa

La`e svako ko ka`e da mu nagrade ne zna~e
Mislim da bi i dr`ava tre balo vi{e da podr`i autore doku men tarnih filmova jer, za razliku od igranih, mawe ko {taju a mogu mno go boqe da nas repre zen tuju u svijetu. Dr`ava bez doku men tarnog fil ma je kao porodica bez po rodi~nog fo to-al buma
~e, naravno da zna~e, a posebno ako ste sa ekipom ulo`i li trud, znawe i energiju, sasvim normalno je da `elite da se to vrednuje i prepozna. Ako ste mlad autor, tada nagrade mogu pozi ti vno da uti ~u na iz gradwu samopouzdawa jer mi ima mo po ne kad vrlo lo {u osobinu da potcjewujemo i na {e znawe i pri ~e ko je pri~amo u odnosu na produkciju u svijetu. Pa ~ak i kada niste mlad autor (kao ja), nagrade su dobra stvar jer vam daju motiv da nastavite sa radom, iako radimo u puno lo{ijim produkcijskim uslovima nego kolege sa televizija u regionu. GLAS SRPSKE: Nagrada je Va{a, ali doprinosi ugledu RTRS-a. LA ZI]: Re da kci ja do ku men t a r n o g pro gra ma Ra dio-te le vi zi je Re pu blike Srpske osvojila je samo u posqedwih godinu {est na gra da na fes ti va li ma u re gi onu. Mi slim da smo u posqedwih nekoliko godina zna ~aj no po di gli kva li tet do ku men tar nog pro gra ma RTRS-a, {to ove nagrade i verifikuju. Vrlo je bitno da RTRS i wegovi autori u~estvuju na me|unarodnim festivalima jer je to jedan od na~ina da se u~i i poka`e ono {to radimo, ali i da se ne ostane zatvoren prema novim trendovima u pro du kci ji ove vrste programa. GLAS SRPSKE: Otkud interesovawe za ovu tematiku? LAZI]: Prije desetak godina sam radio prvi dokumentarni film o temi Drugog svjetskog rata i od ta da me ta te ma i pra ti. In te re san tna mi je za to {to mislim da korijeni neda vnih su ko ba na po dru ~ju biv {e Ju go sla vi je le `e u na{em skoro potpunom nepoznavawu doga|aja iz Drugog svjet skog ra ta. Na {a per cepcija tog rata svedena je ili na partizanske vestern fil mo ve iz se dam de se tih ili na no vo kom po no va nu (~etni~ko-usta{ku) istoriju iz tabloida koja nas je zatrpala posqedwih go di na. U sva kom slu~aju, opet po~iwemo sve da posmatramo crnobijelo, a to nije dobro. GLAS SRPSKE: Ideje, inspiracija? LAZI]: Mislim da autori ne pronalaze pri~e ve} da je obrnu to, pri ~e tra `e ono ga ko }e ih ispri~ati. Po ne kad pri ~e nalete na nekoga ko ih pre tvori u prilog ili reporta`u od pet minuta i zavr{e na deponi ji TV dne vni ka, a po ne kad ima ju sre}e pa od wih nas ta ne do ku mentarni film. G L A S SRPSKE: Sa kakvim te{ko}ama se su sre }e te pri re alizaciji ideja? LAZI]: Osnovni problem je vrijeme. Za realizaciju pristojnog dokumentarnog filma prosto je po tre bno vi {e vremena nego kada se rade TV reporta`e. Potrebno je da stvari sagledate iz vi{e uglova, da imate vre me na za mon ta `u, da se igrate sa materijalom. Na televiziji svega mo`e da se na|e, ali samo vremena nema. GLAS SRPSKE: Sqede}i koraci? LAZI]: Radim na nekoli ko te ma is to vre me no, ide mo na jo{ ne ko li ko festivala u svijetu. Tjeram neke od kolega da realizuju svoje filmove preko qeta, a vjerovatno }u i ja uraditi jo{ je dan do je se ni. Mi slim da bi i dr`ava trebalo vi{e da podr`i autore do ku men tar nih fil mo va jer, za razliku od igranih, mawe ko{taju a mogu mnogo boqe da nas reprezentuju u svi je tu. Dr`a va bez do ku mentarnog filma je kao poro di ca bez po ro di ~nog foto-albuma.
RAZGOVARALA: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Re da kci ja do ku men tar nog programa Radio-televizi je Re pu bli ke Srpske osvojila je samo u posqedwih godinu {est nagrada na festivalima u regionu. Mislim da smo u posqedwih neko li ko go di na zna ~aj no podigli kvalitet dokumentar nog pro gra ma RTRS-a, {to ove nagrade i verifikuju, rekao je u intervjuu za "Glas Srpske" Branko Lazi}, autor dokumentarnog filma "Bila sam mala" i pomo}nik direktora programa. GLAS SRPSKE: Koliko vam zna~e nagrade? LAZI]: Ovo mi je tre}a na gra da na me |u na ro dnim fes ti va li ma u posqedwih {est mjeseci. La`e svako ko ka`e da mu nagrade ne zna-

Nagrada "Golden Beggar"
Dokumentarni film RTRSa u re`iji Branka Lazi}a "Bila sam mala" dobio je Gran pri na 17. me|unarodnom TV festivalu u Ko{icama. Na festivalu koji se odr`avao od 8. do 11. juna u Slova~koj u~estvovalo je preko 130 takmi~ara sa 73 programa iz 19 zemaqa. Me|unarodni `iri u sastavu Ed Baumajster (SAD), Marsel Dekanovski (Slova~ka) i Vinsent Aguano (Francuska) ocijenio je da ove godine na ve} tradicionalnom televizijskom festivalu prvu nagradu (Golden Beggar) zaslu`uje RTRS-ov kratki dokumentarni film.

"Bila sam mala"
Dokumentarni film "Bila sam mala" je pri~a o ~ovjeku koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata, rizikuju}i vlastiti `ivot, iz koncentracionog logora Gorwa Rijeka spasio tridesetoro djece od sigurne smrti. ^etrnaestogodi{wi Milo{ Stani{qevi} 1942. kre}e u potragu za bra}om koja su odvedena u logor. Bra}u nije na{ao, ali je uspio da izbavi drugu djecu koju je ~ekala sigurna smrt. Ovaj dokumentarac traje 24 minuta, sniman je pro{le godine u selu Turjak pored Gradi{ke, snimateq je Vladimir Todi} a monta`er Sini{a @igi}. Ova nagrada je jo{ jedna potvrda da se produkcija dokumentarnog programa RTRS-a mo`e mjeriti sa najkvalitetnijim programima ovog `anra u regiji. Film je u~estvovao na nekoliko me|unarodnih festivala i osvojio prvu nagradu "Zlatna buklija" na festivalu u Velikoj Plani, a od 15. juna u~estvuje i u zvani~noj selekciji ovogodi{weg 20. internacionalnog filmskog festivala "Zlatni vitez" u Moskvi.

Sportski qetni program na RTRS-u

Od fudbala do vaterpola
Ova godina i ne obiluje velikim sportskim doga|ajima, ali }e qeto biti kolikotoliko vru}e, pa tako i na programu RTRS-a. Po~iwe sa fudbalom, kvalifikacijama Borca u Ligi {ampiona. Zna se da je ovo istorijski uspjeh Bawalu~ana i u~ini}emo sve, svakako u granicama svojih mo gu }nos ti, da uta kmi ce Bor ca bu du na pro gra mu RTRS-a. Poznato je koliko navija~a na ovim prostorima imaju Partizan i Crvena zvezda. Nastoja}emo da obezbijedimo i wihove utakmice u kvalifikacijama za Ligu {ampiona odno sno Li gu Evro pe. Ovi fudbalski doga|aji po~iwu ve} 12. jula. Potom nam slijedi Svjetsko prvenstvo u vaterpolu. Naj boqe svjet ske del fi ne ugosti}e [angaj. Kako je ve} uobi~ajeno u posqedwih deset godina, i ovo veliko vaterpolo takmi~ewe mo`ete da pratite na programu Radio-te le vi zi je Re pu bli ke Srpske. Bi}e direktno preno{eno 15 utakmica, a zbog vremenske razlike neki od susreta bi}e emitovani jo{ i u snimku. Vaterpolo je na programu od 18. do 30. jula. Ve} tradicionalno, avgust je rezervisan za rukomet na ovim prostorima. Borac m:tel je doma}in jednog turnira, a Sloga, odnosno Doboj drugog. U Bawalu ci }e tur nir biti odr`an od 12. do 14. avgusta, a vjerujemo da }e najva`ni je uta kmi ce bi ti na programu RTRS-a. Samo dva dana kasnije u Doboju }e po~eti 45. me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona. Ponovo u~estvuje osam ekipa, a per janica je svakako aktuelni {ampion Starog kontinenta Barselona. Tako|e, o~ekujemo da }e utakmice koje budu najinteresan tni je bi ti i na ma lim ekranima.

TV1 i Mre`a, nedjeqa, 13.45 "Formula 1" - Velika nagrada Evrope

Carstvo oktana
Poslije Kanade, najbr`i cirkus na svijetu, carstvo oktana ponovo se vra}a u Evropu. Doma}in idu}e trke je jedna od najmla|ih staza u F1, uli~na staza koja kao i Monako ne pra{ta gre{ke - Valensija. Valensija nije tako uska staza kao Monako, ali je preticawe isto tako te{ko kao u Kne`evini. Pitawe je ko }e slaviti? Ko }e se boqe sna}i? Mo`e li Baton ostvariti drugu pobjedu u nizu ili }e se Fetel vratiti pobjedama? Ho}e li Ferari do}i do prve pobjede u sezoni? Odgovore }emo saznati u nedjequ s po~etkom u 13.45 minuta, kada je na programu TV1 i Mre`e trka za Veliku nagradu Evrope. Va{i doma}ini, komentatori i voditeqi iz studija i ovaj put su Davorin Br|anovi} i Denis Huseinbegovi}.

8 66. i 7.- 1.7.2011. 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak Sabino ka`e Hozeu Miguelu da mu je Ivana rekla da je ~ula da je Valentina naredila Rosendu da otruje stoku te da je prsten dokaz da ja ona podmetnula po`ar. Hoze Miguel ne `eli u to da vjeruje. Moli Ivanu da bude iskrena i da mu ka`e istinu, a ona mu od go va ra da je vi dje la da se wegov otac i Valentina sva|aju. Poslije toga je oti{la da posjeti Federika, a Valentina je ve} po dme tnu la po `ar. Va len ti na tra`i od Rosenda da joj ka`e za{to ne voli Montesinose. Rosendo joj od go va ra da je `e lio da uznemiri Hozea Miguela, ali vi{e to ne `eli jer je voli iako zna da ne}e biti wegova. Tako|e joj ka`e da ne}e biti ni~ija. Hoze Mi gu el po ka zu je Va len ti ni vjereni~ki prsten koji joj je poklonio i `eli da mu ka`e za{to se sva|ala s wegovim ocem. Utorak Na re dnik `e li da pos ta vi nekoliko pitawa Valentini u vezi sa smr}u gospodina Federika. Ona `eli da po|e s wim u stanicu. Rosendo ka`e Filadelfu da }e Valentina biti wegova. Fila-

delfo mu ka`e da se spusti na zemqu jer je Valentina preveliki ulov za wega, a i zaqubqena je u Hozea Miguela. Huan ka`e Hozeu Miguelu kako mu je ^uy rekao da je uhvatio Rosenda kako vreba na imawu te da mu je pri je tio. Sabino posjeduje dokument u kojem pi{e da trava koju je stoka pasla nije bila otrovna. Valentina ka`e naredniku da }e iskoristiti svu svoju mo} da doka`e da je nevina, a narednik joj govori da je wena ro|aka prva wu optu`ila za ubistva. Srijeda Gospo|a Isabel izvini se Valentini {to je okrivila za Federikovu smrt. Valentina naredi Rosendu da unajmi qude koji }e sru {i ti {ko lu. Ho ze Mi gu el podsje}a majku da je ve} nekoliko puta upozorio da od Valentine ne posu|uje novac te da }e joj on zauzvrat dati ku}u u Meksiku. Leonor mu od go va ra da je ona vlasnica ku}e i zabrawuje mu da je po klo ni Va len ti ni. Fe li pe govori gospodinu Moisesu da je poku{avao da razgovara s wegovom suprugom, ali to nije izvedivo. Iznevjerio je Sandru jer mu je gospo|a Enriketa zabranila da u|e u ku}u. Poku{ao je da se izvini Sandri, ali gospo|a Enriketa mu je i to zabranila. Ka`e mu da je zaqubqen u wegovu k}erku i da ne `eli da je izgubi. ^etvrtak Valentina upozorava Alonsa da }e po zva ti svo je qude da ga izbace iz wene ku}e ako sam ne ode. Ka`e Beniti da Alonso tvrdi da `eli wen opro{taj, ali da vjerovatno to ~ini samo kako bi je nagovorio da mu oprosti dug. @eli da zna kako on toliko toga zna o wenom `ivotu i udaji za Hozea Miguela. Benita joj ka`e kako misli da su mu sve o tome ispri~ali gospodin Ernesto ili Ivana. Gabrijela govori Hozeu Miguelu da pos to ji ra zlog za Va len ti ni nu drasti~nu promjenu. Ona mu ka`e kako se, dok je bio odsutan, pojavila `e na s dje te tom u na ru ~ju i uvjerila Valentinu da je dijete wegovo. @enino ime je Arkelija Oli va res. Po sli je tog do ga |a ja Valentina je pozvala oca Justina i on joj je potvrdio sve {to joj je Arkelija rekla. Hoze Miguel pita Gabrijelu da li je zbog toga Valentina zapalila Sabinovu kolibu iako je wegov otac bio u woj. Gabi pita Hozea Miguela misli li on zaista da je Valentina odgovorna za smrt wegovog oca. Petak Krisanta govori Iluminadi da je Rosendo opasan i da ne `eli da zbog wega bude u opasnosti. Sandra ka`e Felipeu da je oti{la od ku }e za je dno sa svo jim ocem, ali osje}a se krivom jer je ostavila majku samu, u depresivnom stawu. Zna da weni roditeqi ima ju pro ble me, ali ne `eli biti ta koja }e podsta}i razvod. Felipe joj govori da ni on ne `eli da joj se roditeqi rastaju. Otac Ven tu ra po ku {a va da uvjeri Enriketu da je sama otjerala svoju k}erku i supruga te da ne bi smjela da krivi druge za svoje pogre{ke. Valentina i Hoze Miguel se susretnu. On joj ka`e da moraju da razgovaraju. Pojavquje se Alonso koji joj ka`e kako ponovo `eli da osvoji wenu qubav. Valentina mu odgovara da je raskinula vjeridbu, ali on nije tome razlog. Alonso i Hoze Miguel se potuku. Dolazi Rosendo i prijeti Alonsu pi{toqem. Ka`e Hozeu Miguelu da mu niko ne}e oduzeti to za do voqstvo da ga on ubi je. Hoze Miguel govori Ivani da je ona posqedwa osoba koja bi trebala da ga proziva da je u~inio ne{to lo{e, jer je ona sama bila u vezi s Horacijem u vrijeme kada su on i San dra bi li u ve zi. Qubovala je i s Alonsom za vrijeme kada su on i Valentina bili u vezi.

NOVA

Ponedjeqak Dolazi Maksimilijano i Osvaldo ga moli da izvu~e Lindu iz stana. Pobjeswela Viktorija prijeti Lindi da }e se pokajati {to se petqala s wenim mu`em. Pita Osvalda koliko dugo ve} ima to qubavno gwezda{ce i {ta mu je to Linda pru`ila. Osvaldo poku{ava da joj objasni da se Linda neplanirano pojavila i da je ona, Viktorija, jedina `ena koju

on voli. Viktorija mu ka`e da mu vi{e ni{ta ne vjeruje. Linda ka`e Gilermu da je neko javio Viktoriji da je ona kod Osvalda te da je ova po~ela da je tu~e kad je do{la. Utorak Osvaldo tra`i od Gilerma da mu objasni kako je Linda znala da je on u Pedrovom stanu. Budu}i da je samo Gilermo imao duplikate kqu~eva od stana, pita se je li mu on mo`da to namjestio. Gilermo mu ka`e da se sjeti da je Linda `ivjela u wegovoj ku}i te je on ostavio kqu~eve imaju}i puno povjerewe u wu, a Linda ih je uzela. Uz to ga je i opqa~kala. Otac Huan Pablo odlazi da vidi kako je Marija Desamparada poslije Lindine smrti te joj ka`e da je Viktorija skrhana svime {to se dogodilo. Srijeda Vi kto ri ja kre ne da o{amari Mariju Desampa-

radu, ali ova joj zadr`i ruku te se jako iznenadi ugledav {i na Vi kto ri ji nom stolu krpenu lutku. Zamoli Vi kto ri ju da joj po ka `e lutku, ali joj ova odgovora da ona nema razloga da gleda tu lutku. Fausto prijeti Viktoriji da se vi{e nikad nije usudila da podigne ru ku na Ma ri ju Desamparadu. Eva ka`e Faustu da se oni nalaze u toj ku }i ka ko bi osve ti li smrt wegovih roditeqa i da }e on biti kriv ako im planovi propadnu. ^etvrtak Vi kto ri ja pre kliwe oca Huana Pabla da joj ka`e ko joj je k}i i gdje je, ali on joj to ne mo`e re}i jer mora ~uvati tajnu ispovijesti. Viktorija mu pla~u}i ka`e da nikad vi{e ne `eli da ga vidi i da se nada da }e mo}i da `ivi znaju}i da ona toliko pati. Marija se ne usu|uje re}i Maksimilijanu za svoju tru dno }u i fi nan sij ske

pro ble me. Maks joj nu di brak i ka `e da vi {e ne mo`e podnijeti Ksimenu. Marija pristaje, ali misli da }e se wegova majka protiviti, a da }e Ksimena poludjeti jo{ i vi{e. Otac Hu an Pa blo ka `e svojoj majci da mu je biskup dao dozvolu da privremeno napusti sve{tenstvo i zamoli je u ime svog oca da shvati kako samo `eli da za{titi svoju k}erku. Petak Ma ri ja De sam pa ra da i Nati ostanu zarobqene u za paqenoj zgra di. Ma -

Глас Српске

ri ja De sam pa ra da gu bi svijest, a Nati o~ajna poku{ava da je o`ivi. Sti`e otac Hu an Pa blo i prekliwe policajca da ga pus ti unu tra jer je ta mo najva`nija osoba u wegovom `ivotu. U me|uvremenu, Bernarda umi{qa da je sprovela Bo`ju kaznu i zahvaquje Bogu {to joj je povjerio zadatak da ubije oso bu ko ja je na tje ra la wenog si na da os ta vi man ti ju. Ksi me na his te ri ~no go vo ri Ma ksu da mu ona mo `e pru `i ti sre}u koju tra`i s Marijom Desamparadom.

25.6 - 1.7.2011. 7

HRT 1

Tvoja sam sudbina
da ~eka. Pretr~i ulicu i udari ga automobil. ^etvrtak An}al je potresena zbog Sa}inovih rije~i. Ona ga umiruje i govori mu da se ne brine jer }e ona biti uz wega, ali on ne smije vi{e razmi{qati o odlasku. U me|uvremenu Aju{ i \uhi ka`u Sidartu da Sa}in ne `eli da ostane s An}al i Si dar tom. Vra ti }e se kod djeda. Sidart je {okiran. Aju{ i \uhi poku{aju okrenuti Sa}ina protiv An}al i govore mu da ih je ona razdvojila. Ka`u mu da se oni nikada ne}e brinuti za wega, pogotovo sada kada }e An}al roditi svoje dijete. Qekar pu{ta Sa}ina ku}i, ali ka`e da nikada vi{e ne}e mo}i hodati. An}al je {okirana. Sa}in joj ka`e da `eli da ode kod djeda, jer mu je ona samo ma}eha i ne}e se brinuti o wemu kada rodi. An}alin svijet se sru{i. ]an}al govori Harimanu da }e morati prona}i u~iteqicu za Sa}ina jer vi{e ne}e mo}i poha|ati redovnu {kolu. U dje~ijoj sobi padne fudbalska lopta i dokotrqa se do Sa}inovih nogu. Aju{ i \uhi osjete Sa}inovu tugu jer se vi{e ne mo`e igrati loptom. Aju{ se slomi jer se prisjeti vremena kada je Sa }in bio na ja kti vni ji od svih wih. \u hi, vi djev {i bra to vo stawe, jako se naquti. An}al ka`e ujaku da ne mo`e `ivjeti bez Sa}ina. Odlu~i da se sastane sa \uhi i zamoli je da nagovori Aju{a da po{aqe Sa}ina nazad kod we. \uhi ne `eli da se vidi s An}al i pred svima vi~e da je wena majka mrtva, a An}al joj nije ni{ta u rodu. Petak Pro{lo je nekoliko dana. Sa}inu nedostaje An}al. Sidart se brine o An}al i poku{ava da je razveseli. Jednog dana Dira| se, zajedno sa Sa}inom, zaustavi ispred Sidartove i An}aline ku}e, ali vrata su zakqu~ana. Saznaju da su u bolnici jer An}al mo`e svakog trenutka da rodi. Dira| `eli sa Sa }i nom i}i u bol ni cu, ali Sidart mu ka`e da mu je Sa}inovo zdravqe va`no jednako koliko i An}alin mir. An}al ra|a prekrasnog dje ~a ka. Svi su pre sre }ni. Sa}in je sre}an jer je dobio brata. Tada se dogodi ne{to neo~ekivano. An}al nazove ujnu i ka`e joj da uzme dijete. Obja{wava da svi misle da se zbog ovog djeteta ne mo`e brinuti o drugoj djeci. Za sve je bila samo ma}eha, a zadr`i li dijete to }e i postati. An}al `eli svima da doka`e da joj je vlastito dijete mawe va`no od \ajine djece. Moli ujnu da djetetu pru`i svu qubav i pa`wu kao {to je to ~i ni la i s wom. Obe }a va da ne }e do }i po di je te dok je ostala djeca ne budu zvala majkom.

Ponedjeqak Sa}in, protiv svoje voqe, odlu~i da se vrati ku}i jer je to obe}ao An }al. To ve ~e An }al i Si dart odvezu Sa}ina ku}i. Svi su sre}ni {to vide Sa}ina, ali Lalita prigovori da se An}al ne mo`e brinuti ni za najmla|e dijete. An}al se slomi u Sidartovom zagrqaju. Ka`e da je srce boli jer mu ne mo`e priu{titi ni{ta {to ga usre}uje. @eli da Sa}in odrasta kao i druga djeca. Sa}in se pretvara da je sre}an, ali zapravo mu jako nedostaju otac i An}al. Sqede}eg dana An}al pronalazi \ajinu ~estitku za Sidarta. Shvati da je Sidart zbog we prekr{io obe}awe koje je dao \aji, osje}a se odgovornom i moli ga da se rastane od we. Utorak Sidart je presre}an {to je An}al trudna, ali ona je ostala bez rije~i. Usred no}i za~uju kucawe na vratima i {okirani su vidjev-

{i Dira|a sa Sa}inom u rukama. An}al i Sa}in se zagrle, a An}al, uplakana, obe}ava Sa}inu da ga vi{e ni ka da ne }e pus ti ti da ode. Sqede}eg jutra \uhi ne mo`e prona}i Sa}ina, a Dira| i Hariman joj ka`u da se vratio kod An}al i Sidarta. \uhi je quta i govori da su oni samo Sa}inovi roditeqi, a ne weni i Aju{evi. Sa}in se sprema u {kolu i govori An}al da se ne brine za \uhi i Aju{a. On joj ka`e da }e od sada on biti weno jedino dijete, a ona wegova majka. An}al je potresena wegovom izjavom i odlu~i da pobaci. Srijeda Sidart nazove Dira|a i ka`e mu da An}al nije dobro. Ujak, ujna i Dira| dolaze u bolnicu. Sidart im ka`e da je postojala opasnost od poba~aja, ali stigli su na vrijeme. Sa}in se moli da wegova majka i dijete budu dobro. Qekar im ka`e da je sve u redu s An}al i dje-

tetom. Sa}inov je ro|endan i An}al mu ka`e da }e poslijepodne orga ni zo va ti za ba vu. Po sli je nastave, Sa}in ~eka da An}al do|e po wega. Vidjev{i je, uzbu|eno potr~i prema woj, iako mu je viknula

RTL

Ezel

na mjesto odr`avawa svadbene ceremonije da bi se pripremili za Kenanovo ubistvo. Nekako u isto vri je me u wiho vu so bu upa da ju Yengiz i Kenan. U svoj toj gu`vi Yengiz iznenada usmrti Alija s ne ko liko hi taca iz pi {toqa. I dok Ezel u {oku oplakuje prijateqa, Kenan naredi Yengizu da se rije{i Alijevog tijela i prisili Ezela da gleda wegovo i Ej{anino vjen ~awe. To kom ce re mo ni je Ej {an odr`i divan govor o svojoj najve}oj qubavi, Ezelu, ~ime zaprepasti Kenana koji qutito napus ti vjen ~awe i odju ri u svo ju sobu. Tamo ga do~eka neo~ekivani gost. ^etvrtak Niko nije vidio da je Ali upucao Kenana pa svi misle da je po~i nio sa mo ubis tvo. Ke nan je napokon mrtav i dugogodi{wi rat je go tov. Yen giz, Ej {an, Ali i Ezel po posqedwi put se sastaju da bi se ri je {i li pro {los ti – Ezel `eli nazad svoje ime, `eli po no vo bi ti Omer, Ali sawa o boqem `ivotu sa svojom porodicom, a Yengiz bi rado nastavio da `i vi sa svo jom ve li kom quba vi Ej{an. Ona jo{ uvijek voli svog Omera.

Ponedjeqak Kenan prizna Ej{an da je voli, ali ona ne `eli da se uda ukoliko }e se Kenan pona{ati kao da se ra di o po slo vnom do go vo ru. Ezel se zabrine za Bade jer je saznao da se wen momak bavi mutnim poslovima. Istovremeno, Ali se uspani~i kada u Temuzovom gliseru prona|e bo~icu otrova i plan bol-

ni ce u ko joj se tre nu tno na la ze wegova `ena i dijete, pa zajedno s Ezelom odlazi u potjeru za nemilosrdnim ubi com u `eqi da mu se osvete za sve dosada{we `rtve. Ej{an ipak pristaje da se uda za Kenana. Utorak Ve seqe zbog no vog `i vo ta s

budu}om suprugom Ej{an, Kenanu pokvari vijest o Temuzovoj smrti. Shvativ{i da i wega mo`e do~ekati ista sudbina, Yengiz ponudi Ezelu svoju pomo}. Naime, Yengiz vjeruje da }e samo zajedni~kim snaga ma ubi ti Ke na na pa za je dno s Alijem i Ezelom osmisli opaki plan – ubi}e Kenana na wegovom vjen~awu. Istog dana Ezel sretne

Bade i zamoli je da ga pri~eka jo{ koji dan jer }e s Kenanovom smr}u wegova osveta napokon zavr{iti. Ej{an tje{i Kenana da }e uskoro postati prava porodica, ali niko ne zna da ona radi za Ezela. Srijeda Za hvaquju }i Yen gi zo vim in formacijama, Ezel i Ali odlaze

8 86. i 7.- 1.7.2011. 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

Qetni serijski program RTRS-a

Zabava za sva~iji ukus
"Majstor i Margarita" (2005) je ekranizacija pri~e zasnovane na istoimenoj kwizi Mihaila Bulgakova u kojoj je isprepleteno nekoliko pri~a iz istorije, religije i politike
prijateqa pisca {etaju moskovskim parkom i piju topli sok od breskve, razglabaju}i o (ne)postojawu Boga, u razgovorima im se pridru`uje li~no sam |avo. "An|eli u Americi", srijeda, 22.00 U konzervativnom okru`ewu osamdesetih godina pro{log vijeka pratimo dva para u problemima, te dvoje qudi zara`eno AIDS-om. Ova mini-serija je adaptacija pozori{nog komada Tonija Ku{nera podijeqena na dva dijela, kao {to je to obi~aj i u pozori{noj predstavi. U prvom dijelu gledamo krah qubavnih veza i povla~ewe wihovih protagonista u izolaciju, dok u drugom dijelu ponovo svjedo~imo wihovom spajawu, ali u ne{to druga~ijem sas ta vu. Pra jor Vo ker (Yastin Kirk) u ozbiqnoj je ~etvorogodi{woj vezi s Lujom Ajronsonom (Ben [enkman). Prajor dobija AIDS, {to se ispostavqa kao te`ak udarac za wegovog dragog koji se ne mo`e nositi s ~iwenicom da je smrt wegovog partnera neizbje`na. Yo Pit Patrik Vilson je mladi advokat u slu`bi pohlepnog, manipulativnog de-

Reprize planetarno poznatih hu mo ris ti ~kih se ri ja "Crna guja" i "Fali~ni pansion" gledaoci TVRS mogu pratiti radnim danom od 17 ~asova. Srijedom od 15.10 na programu je serija "Majstor i Margarita". "Dok nas smrt ne rastavi", ponedjeqak, 22.30 Edi i Yoj Stark su u braku ve} godinama, a zabavu tra`e u posmatrawu qudi oko wih, najprije wihove mlade, tek vjen~ane ko m{i je Stef i Yefa Vudkoka. Stef i Yef su mladi, puni ideala, strasti, vjen~ani tek nekoliko dana. Edi je veteran u bra~nim sukobima, koji sebe smatra stru~wakom za sve, i spreman je da svoje bogato iskustvo besplatno podijeli sa Yefom, koji mu je i novi kolega u {koli u kojoj radi kao profesor istorije. Dok je Edi siguran da je sve vidio, Yoj misli kako od svojih mladih kom{ija mo`e jo{ {to{ta novo da nau~i. Vudkokovi, s druge strane, svakog dana su sve bli`e zakqu~ku da uspje{an brak

zahtijeva vrhunsko balansirawe taj na ma, la `i ma i qubavqu. Uloge: Bred Geret, Yoeli Fi{er, Edi Kej Tomas Re`ija: Ted Vejs "Majstor i Margarita", utorak, 22.00 "Maj stor i Mar ga ri ta" (2005) je ekranizacija pri~e za sno va ne na is to ime noj kwizi Mihaila Bulgakova u kojoj je isprepleteno nekoliko pri~a iz istorije, religije i politike. Jednog sparnog qetnog dana u Moskvi, dok dva

sni~ara Roja Kona (Al Pa}ino). Iako sre}no o`eweni, obojica nagiwu ka promjeni seksualne orijentacije. Yoova `ena Harper pati od depresije koju poku{ava izlije~iti tabletama, ali one joj donose jedi no ha lu ci na ci je. Usamqenom, sve bolesnijem Prajoru, ukazuju se vizije arogantnog an|ela koji ga `eli promovisati u bo`ijeg poslanika. Zanimqiv koktel, pitawe je da li je i ukusan? Aktivni sudionici pri~e su i Yoova majka Hana (Meril Strip) i medicinske sestre (Yefri Rajt i Ema Tomson). Ova fantasti~na drama, mini-serija od {est jednosatnih epi zo da, na pro gra mu Televizije Republike Srpske bi}e prikazana od 29. juna, srijedom u terminu od 22 ~asa. Uloge: Al Pa}ino, Meril Strip, Ema Tomson, Yastin Kirk, Ben [enkman. Re`ija: Majk Nikols "Inspektor Rebus", petak, 23.30 "Inspektor Rebus" je serija koja je ekranizovana prema romanima Jana Renkina, jednog od najpoznatijih savremenih {kotskih pisaca. Detektiv inspe ktor Yon Re bus krsta ri ulicama Edinburga u potrazi

za kriminalcima. Rje{ava te{ke slu~ajeve ubistava, trgovinu dro gom, prawe nov ca i druge zlo~ine. U glavnoj ulozi ove kriminalisti~ke akcije pojavquje se Ken Stot. "Put zvijezda", subota 2. juli i nedjeqa 3. juli, 16.05 Mladi Lukas Bienman putuje od Wema~ke do Kanade u ovoj porodi~noj avanturi smje{tenoj u kasne 1800-te. Nakon {to je wegov porodi~ni `ivot uzdrman, Lukas kre}e na epsko putovawe kako bi se ponovo sreo sa svojim ocem u Americi. Usput, momak progowen od ubice, sprijatequje se sa baronovom k}erkom i `ivi me|u Indijancima u divqini na kanadskoj granici. "Put zvi jez da" ima sve;

akciju, avanturu, ubistvo, roman ti ku, bjek stvo, pre `ivqavawe, In di jan ce, porodi~no rivalstvo. Ovo je odli~an serijski film koji mo`e cijela porodica da gleda i razumije. Gema Zamprowa, Zakari Benet i Majkl Mahonen su velikani iz TV serije "Put za Ejvonli", i odli~no je vidjeti ih u dugometra`nom filmu. Film po~iwe akcijom i karakteri su odmah predstavqeni. Veoma je lak za razumjeti i prije nego {to pro|e prvih pola sata, bi}ete u suzama (gledajte i zna}ete za{to). Ako ste voqeli "Ejvonli" ili ako samo volite odli~ne filmove, obavezno pogledajte ovaj. Odli~no je napisan i odglumqen. Dajte mu {ansu. Bi}e vam drago {to ste to u~inili.

RTRS, nedjeqa, 21.00
"Ja imam talenat" - finalisti tre}eg i ~etvrtog polufinala

Korak do pobjede
i trotinet. Draga Yini} (1984), iz Ni{a priprema diplomski na arhitekturi. U slobodno vrijeme bavi se dizajnirawem nakita koji sama izra|uje. Sve o pjevawu, tehniku, stilove, nau~ila je od Marijane Pashalijeve sa kojom radi posqedwih sedam godina. Ideju da se prijavi za takmi~ewe i ogromnu podr{ku dobila je od momka Nikole. Pjeva u horu "Branko". Prva arija kojom se plasirala u polu fi na le je iz ope re "Bal pod mas ka ma" "Mor ro ma pri ma in grazia", G. Verdi. U polufinalu je pjevala ariju iz opere "Sicilijanske ve ~e ri" -"Mer ce di let te amiche", G. Verdi. U finalu }e pjevati najpopularniju ariju , "Casta diva" iz opere "Norma" - Belini. Ka ta ri na Bo gi ~e vi} (1998), u~enica iz Podgorice, sve je odu{evila interpretacijom ruske romanse na audiciji, dok je za polufinale potpunu i uspje{nu transfor-

USB akrobatska grupa iz Ni{a, koju ~ine Petar Popovi} (1989), Du{an Popovi} (1987), Aleksandar Petkovi} (1989), Du{an Muri} (1989), Vladimir Timotijevi} (1989), Milica Popadi} (1989), Branislav Grivej (1994), Jovana Muri} (1994), Nenad Brokovi} (1990), Milan Zagorac (1992), Ne mawa Jo va no vi} (1991), izve{}e sopstvenu koreografiju sa akrobatskim elementima, ima}e konopac i

slack-line traku, kao i bicikl. Numera sa kombinacijom matrice i `ive svirke. Novi akrobatski elementi, potpuno ra zli ~i ti od do sa da{wih, imaju pri~u kao podlogu za nastup. Grupa je nastala prije tri godine a u sada{wem sastavu funkcioni{u oko godinu. Ciq grupe je borba protiv monotonije svakodnevnog `ivota, borba protiv poroka i una pre |ewe sop stve ne li ~nosti.

An|ela Nikoli} (2001), iz Nikinaca, op{tina Ruma, u~enica osnovne {kole Branko Radi~evi}, paralelno poha|a i Muzi~ku {kolu "Mihailo Vukdragovi}" [abac. Izve{}e kompoziciju Polka Intermeco, Anders Grothe, i Kino Nemo, Vlasov. Muzi~ku {kolu poha|a tek dvije godine, u klasi profesora Tawe Radovanovi} i za to vrijeme osvojila je 17 prvih mjesta, od ~ega devet laureata. Ve}inom u~estvuje na me |u na ro dnim ta kmi ~ewima. Voli da vozi bicikl

maciju izvela interpretiraju}i sop stve nu kom po zi ci ju "Vaska", sa prate}om sopstvenom ko reo gra fi jom i do padqivim kostimom `ivih boja. U~enica je osnovne {kole u Podgorici.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 25.6 - 1.7.2011. 9

Izdvajamo iz programa Radija RS

Kvalitet na pravoj frekvenciji
Pam}ewe je kratko i zato dokumentarni serijal prebire arhive i biblioteke, pa u 361. emisiji podsje}a na po~asne gra|ane Bawaluke iz perioda Austrije, ali i poslije Prvog svjetskog rata u vrijeme Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca
"@i vo tok", ne djeqa, 10.05 Cijela emisija posve}ena je godi{wici proboja koridora, odnosno puta `ivota, 1992. godine, koji je omogu}io dobavqawe hrane i lijekova u za pa dni dio Re pu bli ke Srpske. Stvarawe koridora bilo je, u doslovnom smislu, pi tawe `i vo ta i smrti za hiqade qudi i zato je to, nesumwivo, jedna od najhumanijih bi ta ka. "@i vo tok" podsje}a na borbe iz tog vremena, na mnoge zaboravqene hrabre borce i sr~ane komandante koji su i u jeku naj`e{}ih bi ta ka na la zi li razumijevawa i za novinarske ekipe kako bi narod bio o svemu obavije{ten. Repriza emi si je je u 23.05 ~a so va. Autor se ri ja la i ure dnik emisije Bogdan Risti}. "Izvor nik", ne djeqa, 14.05 Emisija izvorne narodne muzike nastavqa svoju misiju "spasavawa narodnog blaga od zaborava i wegovo vaskrsewe u mo der nim vre me ni ma". Predstavi}e jednu od pripadnica prve generacije radij361. emisiji podsje}a na po~asne gra|ane Bawaluke iz perioda Austrije, ali i poslije Prvog svjetskog rata u vrijeme Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Slu{aocima tako|e predstavqamo politi~ke li~nosti i opcije u vrijeme bosanskohercegova~kog ustanka (1875) iz pera autenti~nog svjedoka i savremenika, engles kog pu to pis ca Ar tu ra Evansa. U 361. emisiji donosi mo i dvi je re por ta `e o bawalu~kim znamenitostima hotelu "Bosna" i tvr|avi Kastel iz pe ra pro fe so ra i kwi`evnika Antonija ]osi}a Bawalu ~a ni na. Re pri za "Medaqona" je ponedjeqkom od 23.05 ~asova. Seriju realizuje ton-majstor Dejan [u{i}, a ure|uje i vodi Slavko Podgorelec. "Razgovornik", nedjeqa, 20.05 Emisijom "Razgovornik" obiqe`avamo 90 godina od ro|ewa Vaska Pope, velikog srpskog i svjetskog pjesnika. O poeziji i tajnovitoj li~nosti slavnog pjesnika govore wegovi poznanici, pisci i kwi`evni kriti~ari, te dobitnici nagrade koja nosi wegovo ime. Urednik emisije je Milenko Stoji~i}. "Zajedni~ki talas", radnim danom, 10.05 Svakog radnog dana od 10 do 12 ~asova na programu Radija RS - "Zajedni~ki talas", emisija koju prenose lokalne ra dio-sta ni ce Re pu bli ke Srpske. I ove sedmice predstavqa vam zanimqive goste i aktuelne teme. Hronike regija po ne djeqkom i pet kom u prvom satu "Zajedni~kog talasa", 27. juna slu{ajte hroniku dobojske regije, a u petak, 1. jula, hroniku Podriwa. Kao i svake srijede, od 10 do 11 ~asova, "Sabornik", emisija posve }e na svim na {im gra|anima koji su u dijaspori. Ure dnik emi si je Sla vi ca Brki}. "Svilen konac", radnim danom, 14.05 Veliku vidovdansku sedmicu do~ekujemo veselo, uz emisije narodne muzike "Svilen konac". Slu{ajte pri~e o svetom caru Lazaru i Kosovskom boju. U jednoj od emisija oni koji nisu znali sazna}e da postoji nauka koja se bavi

skih pjeva~a, Nadu Vodeni~ar. Naj~e{}e je pjevala vojvo|anske pjesme u pratwi fantasti~nog Janike Bala`a, ali je ~esto nastupala i uz orkestar velikog Vlastimira Pavlovi}a Carevca. Na krilima pjesme odlazimo do Crne Gore i slu{amo Branku Popovi} i Janka Kilibardu. Jo{ muzi~kih poslastica ~eka vas ukoli ko bu de te slu {a li "Izvornik" koji priprema i vodi Danijel [ari}. "Medaqoni u vremenu", nedjeqa, 18.05 Pam}ewe je kratko i zato dokumentarni serijal prebire arhive i biblioteke, pa u

psihologijom biqaka. Bi}e pri~e i o srpskoj svetiwi, manastiru Gra~anica. ^u}ete i pri~e o julu i travarskim is kus tvi ma na {eg na ro da. Emisiju priprema i vodi Danijel [ari}. "Oaza", srijeda, 20.05 Gost u emisiji "Oaza" bi}e Igor Kova~i}, meteorolog, na~elnik Republi~kog hidro-

meteorolo{kog zavoda. Osim meteorologije, bavi se i slikarstvom, pisawem, filozofijom, voli da radi i da se dru`i sa qudima od kojih ima {ta da nau~i. Sa gostom razgovaramo o osnovnim `ivotnim vrijednostima. Repriza emisije 30. juna u 23.05 minuta. Urednik i voditeq emisije Jadranka Mudrenovi}.

Filmskih sedam dana na programu TV1

Akcija iz fabrike snova
nedjeqa, 21.50 Prvi Afroamerikanac postavqen je na mjesto {efa vatrogasnog odreda u kojem su svi bijelci. @estoki vatrogasac [eli Forsajt mora podjednako da se bori i protiv rasizma i plamenova i to sve tokom serije po`ara u Wujorku koji su zadesili ovaj grad 1973. godine. Uloge: Majl Lerner, Pol Le Mat, Val Averi Re`ija: Aleks Mar~ "Crna bri ga da", po ne djeqak, 22.10 "Kartel", utorak, 22.40 Premda budno ~uvana i opasana visokim zidom, zapadna ameri~ko-meksi~ka granica najaktivnije je mjesto {verca droge u SAD. Trenutno vode}i narko-mafija{ Memo Lucero nalazi se pred hvatawem. Kada do wega zaista i do|e, zasluge za to pripadnu policijskom agentu [onu Veteru i wegovom partneru De me tri ju su Hi ksu. Po mi sliv{i da se napokon rije{ila glavnog organizatora preprodaje narkotika, policija ne sluti da je tr`i{te drogom preuzeo jo{ opasniji kriminalac od Lucera. To je ta jan stve ni Di ja blo ko ji odlu ~i da sma kne Ve te ra. Umjesto wega strada wegova supruga Stejsi. Shrvan smr}u voqene `ene, Veter krene u osvetni~ki pohod na Dijabla sklopiv{i savezni{tvo s Lucerom kojem mla|i suparnik `eli u potpunosti da uni{ti organizaciju. Uloge: Vin Dizel, Larens Tejt, Timoti Olifant, Stiv Istin Re`ija: F. Geri Grej "Pu tnik 57", sri je da, 22.10 Opa snog me |u na ro dnog teroristu ^arlsa Rejna policija ve} godinama uzaludno nastoji da uhvati, ali joj on uvijek u posqedwem trenutku izmakne. Me|utim, kad Rejn kod plasti~nog hirurga na svojoj namjeri, posebno jer sebe okrivquje za Lizinu smrt. Katerov i Rejnov put ispreple{}e se na avio-liniji za Los An|eles gdje FBI odvodi suludog kriminalca na su|ewe. Kada avion otmu Rejnovi pomaga~i, me|u kojima i stjuardesa Sabrina i pobiju poli caj ce, je di na }e im prepreka biti Kater koji u Kaliforniju putuje kao civil tra`e}i novi posao. Uloge: Vesli Snajps, Brus Pejn, Tom Sizmor, Aleks Da~er, Elizabet Harli, Robert Huks, Elena Ajala Re`ija: Kevin Huks "Ako su tra do |e", ~et vrtak, 22.10 Tokom Drugog svjetskog rata, u Kaliforniji, mlada bjelkiwa - Amerikanka i Japanac bore se protiv lokalnih pre dra su da i taj no se vjen~aju 7. decembra 1941. godine, svega nekoliko minuta prije napada na Perl Harbor. Floridi poku{a da promijeni fizionomiju, FBI ga napokon uhva ti i odlu ~i prebaciti u Los An|eles. Isto vre me no, ci jeweni stru~wak za antiterorizam Yon Kater napu{ta slu`bu nakon {to mu je nedavno poginula supruga Liza. Wegov kolega i prijateq Slaj Delvekio mo li ga da promi jeni odluku, ali Kater ostaje pri

"Izbavqewe", su bo ta, 22.00 Trojicu modernih lovaca na glave iz Los An|elesa, poznatih samo po wihovim kod imenima, Bijeli hqeb, Gra{ak i Plavi, unajmio je vlasnik agencije da ~uvaju bogatu nasqednicu, Neti. Kada Neti otmu i zatvore u skrivenom narko-kartelu u Meksiku, wih trojica }e morati da je prona|u i ubijede da svjedo~i protiv ubice wenog biv{eg momka. Uloge: Dejvid Haselhof, Linda Bler, Toni Brubejker Re`ija: Maks Kleven "Vatrogasna stanica",

Uloge: Peti Djuk, Frenk Majkl Liu, En Bakster Re`ija: Yory Mekovan "Betmen i Robin", petak, 22.10 U procesu }e temperatura u Gotam Sitiju pasti debelo ispod nule. To je, naime, dio wegovih planova o novom ledenom dobu i novom po~etku `ivota koje je skovao sa tako|e biv{om nau~nicom, `enom smrtonosnog poqupca, poznatom pod imenom Pojzon Ajvi. Ona bi najvi{e `eqela da vidi prirodu u dominantnoj poziciji i sebe na ~elu novog svjetskog poretka. Dobri momci dobijaju poja~awe u liku Alfredove ne}akiwe, mlade buntovnice Barbara Vilson koja uska~e u Batgirl kostim. Uloge: Arnold [varceneger, Yory Kluni, Kris O'Donel, Uma Tur man, Ali {a Silverston Re`ija: Yoel [umaher

Pri mi ti vni ofi cir stavqen je na upravqawe crne brigade koja je zadu`ena za preuzimawe vrlo va`nog mosta od nacista. Uloge: Stiven Bojd, Robert Huks, Suzan Oliver Re`ija: Yory Mekovan

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 10 25.6 - 1.7.2011.

Глас Српске

RTRS

15.00

RTRS

0.20

program

TV

Udarna vijest
Nakon {to jedna TV stanica snimi obra~un na ulicama u kojem policijska jedinica biva pora`ena i osramo}ena od strane petorice pqa~ka{a banke, kredibilitet policije je ozbiqno ugro`ena. Odlu~ni da speru qagu sa svog imena, mobilisani su svi policajci u gradu, nekoliko hiqada uniformisanih qudi sa zadatkom da pretra`e svaku zgradu ne bi li prona{li osumwi~ene. Opsada zgrade se pretvara u medijski {ou u kojem su svi policajci koji u~estvuju u napadu opremqeni mikrokamerama na svojim {qemovima. Uloge: Ri~i Ren, Keli ^en, Nik ^eung Re`ija: Xoni To

Proba orkestra
Vrlo ozbiqna politi~ka alegorija o poslijeratnoj Evropi, vi|ena iz perspektive TV ekipe koja prati probu orkestra u sredwovijekovnoj kapeli koja je istovremeno i mjesto na kojem je sahraweno vi{e papa. U toku proba, i pored razgovora koji muzi~ari vode o razlozima koji su ih privukli nekom instrumentu, oni dolaze u me|usobni konflikt, a jo{ ~e{}e u konflikt sa dirigentom. Uloge: Balduin Blaz, Klara Kolosimo, Elizabet Labi Re`ija: Federiko Felini
0.30 2.00 3.00 4.00 4.50
FILM Kiborg Ja imam talenat Vijesti Vi i Mira Adawa Polak Tv lica

RTRS
6.00 8.00 8.10 9.00 9.05 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 12.00 12.20 13.20 15.00 17.00 17.20 17.40 18.10 19.00 19.30 20.10 21.00 22.50 23.20 0.20 2.30 2.40 4.30 4.50
FILM

I ja

Vijesti Jutarwi program Gumenko, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Bo u pokretu, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Mali dnevnik Dilajla i Xulijus, crtani film Bjekstvo sa ostrva {korpiona Dnevnik Samo pjesma zna Ja imam talenat FILM Udarna vijest Vijesti No limit Za.Druga Izbor najkutka RS Ah ta planeta Dnevnik Vite{ka zemqa, serija Ja imam talenat Dnevnik Prislu{kivawe, serija FILM Proba orkestra Ah ta planeta FILM Udarna vijest Dnevnik Samo pjesma zna

8.10 8.15 8.20 8.40 8.45 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.50 19.00 19.30 20.00 22.00 22.30 23.30 0.00 1.00

Be Ha Te bebe Zlo~esti mi{, crtani film Da}u sve od sebe Uradi sam uradi sama Tajna `eqeznih vrata Vijesti Govor ti{ine Skriveni dokazi, serija Vijesti Tribunal Muzika Tenis: Vimbldon, pregled Tenis: Vimbldon Dnevnik Majstori brzine FILM Legenda - Edit Pjaf Vijesti Ezel, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Tenis: Vimbldon, pregled FILM Legenda - Edit Pjaf

TV1
6.00 7.00 7.30 8.00 8.05 8.30 9.00 9.05 12.00 12.10 14.00 15.00 15.10 17.00 17.10 18.00 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 0.00 0.20 1.50 Nijemi svjedok, serija Vijesti Istorija odje}e Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Vijesti Eliza, serija Vijesti plus FILM Ali Baba 2 F1, kvalifikacije Vijesti FILM Avanture Kaleba Vilijamsa 2 Vijesti plus Dva smo svijeta razli~ita, serija Urban Music Face to Face Centralni Dnevnik Dva smo svijeta razli~ita, serija Tito Vijesti FILM Izbavqewe Pono}ne vijesti FILM Ali Baba 2 Reprizni program

12.50 14.30 15.00 15.30 16.30 17.20 19.00 19.20 20.00 22.20 23.10 0.00 1.00

FILM Istinita vilinska pri~a KS automagazin Obrtnik partner Otvarawe EBU Folk Festivala ^etiri zida Odbojka: Hrvatska - Slovenija Koko Bil, crtani film Gara`a FILM Betmen: Po~etak Mamutica, serija Mamutica, serija Xez Muzika

NOVA TV
7.00 7.30 7.50 8.00 8.20 8.40 9.00 9.20 9.50 10.20 10.50 11.50 12.50 15.00 17.00 17.10 18.00 19.10 20.00 22.30 1.10 2.00 3.30 5.00 Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Timi Tajm, crtani film Pepa, crtani film Bakugan, crtani film ^agington, crtani film Beyblade Metal Fusion, crtani film Vinks, crtani film Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Frikovi, serija Smolvil, serija FILM Bijeg u pobjedu FILM Moonwalker Vijesti Provjereno Nad lipom 35 Dnevnik FILM Spajdermen 2 Boks: Sturm - Macklin FILM Toraw smrti Ezo TV FILM U~iteq FILM Domovina terora

OBN
6.10 6.30 6.50 7.10 7.30 7.50 8.10 9.00 10.50 12.10 13.00 14.20 15.40 17.00 17.30 18.50 19.10 20.00 21.50 23.40 1.30 3.10 5.00 Kasper, crtani film Korwa~a Hero, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Roni Oli Roni, crtani film Beni Maloni, crtani film Nebeske plesa~ice, crtani film Ke~eri FILM Guliverova putovawa Zemqa snova, serija Lonci i poklopci Zemqa snova, serija Zemqa snova, serija Zemqa snova, serija Zemqa snova, serija Dejana {ou Info Zemqa snova, serija FILM Posqedwa istraga FILM Policijska pri~a 3 FILM Zavo|ewe dadiqe
FILM FILM FILM

BN
6.30 9.00 12.00 13.30 15.00 16.00 16.10 17.30 18.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 22.40 1.00 Jutarwi program Kasandra, serija Helsin{ki odbor za qudska prava u RS BN koktel Muzi~ki {ou Dnevnik Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em @ivot sa stilom Kao kod svoje ku}e Dnevnik Vitafon BN Music Tu|e sla|e Dnevnik FILM Gwurac FILM Prqavi poslovi

HRT 1
6.00 6.50 7.20 7.50 8.50 9.50 10.00 11.30 12.00 12.30 13.10 14.20 14.50 16.50 17.00 17.40 19.10 19.30 20.10 21.00 22.40 23.00 0.50 3.30 6.00 Drugo mi{qewe Iza ekrana Ku}ni qubimci Hrvatska hronika BiH Stvarawe hrvatske dr`ave Vijesti Misa Dan dr`avnosti Dnevnik Prizma Berlinska saga, serija Jelovnici izgubqenog vremena FILM Topkapi Vijesti Obrazovni program Ubistva u Midsomeru, serija Loto Dnevnik Uvu~eno-neutralno-konus FILM Pri~a iz Hrvatske Vijesti FILM Smrtonosna oru`je 3 FILM Posqedwi kineski car FILM Brda imaju o~i Jelovnici izgubqenog vremena

RTL
5.40 6.20 6.50 7.40 8.00 8.40 10.50 13.20 15.20 17.20 18.30 19.00 20.00 22.20 23.20 1.20 3.20 4.20 5.00 RTL Danas Vragolasti Denis, crtani film Dragon Ball Z, crtani film Magazin U~ilica Ne daj se Nina FILM Rijeka FILM Mjesec iza Paradora FILM ^ovje~e volim te Zvijezde ekstra RTL Danas Jezikova juha FILM Sahara Veliki brat FILM Iza neprijateqskih linija FILM Nemoralna ponuda Astro {ou RTL Danas Veliki brat

RTS 1
6.00 6.05 8.50 9.00 11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 14.40 14.50 15.40 15.45 16.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 22.35 Vijesti Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Hana Montana, serija Dnevnik Sport plus Gastronomad Vi i Mira Adawa Polak Vijesti TV lica Vijesti Gorki plodovi, serija FILM Na pecawu Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Gorki plodovi, serija Ja imam talenat Vijesti FILM Tri kraqevstva

PINK BH
6.00 8.00 10.00 10.40 12.00 12.20 14.00 14.05 15.50 16.00 18.00 20.00 21.00 23.00 0.30 0.40 Meteorolog Isku{ewe Veliki brat Grand hitovi Info top Gold Music Info top FILM Godina psa Info top FILM Idi mi do|i mi [ou tajm Veliki brat Zvijezde Granda DJ Talent {ou Siti FILM Iza granica
FILM FILM

HRT 2
7.50 8.30 9.00 9.50 10.20 10.40 11.30 Na kraju ulice @utokqunac Pinokijeve pustolovine, serija Majstori svira~i [portret Ni da ni ne FILM Balto 3: Na krilima promjene

ATV
7.00 8.00 9.50 10.30 11.00 11.30 11.50 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti [egrt Hlapi}, crtani film Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti

BHT 1
8.00 Vijesti
Глас Српске

subota, 25. jun

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 25.6 - 1.7.2011. 11

PINK BH

8.00

Isku{ewe
Nemojte se `estiti, boqe tra`ite unapre|ewe. Pomo}nik direktora jedne fabrike keksa uzima o~insko odsustvo za wegu bebe i dobija privremenu zamjenu. Ona je isuvi{e dobra da bi to bilo istina: zavr{ava brzo sve zadatke i kreativno radi na novom projektu. Sve prepreke ka vrhu korporativne liste ~udesno nestaju, ukqu~uju}i i smrt nekih wegovih rivala. Kada se kao redovno zaposleni vrati na svoje radno mjesto, wegova privremena zamjena, koja mu je jasno dala do znawa da `eli da ostane da radi i daqe sa wim, po~iwe svoj ubrzani uspon u karijeri i on po~iwe da se pita da li je mo`da ona odgovorna za otklawawe prepreka. Uloge: Timoti Haton, Lara Flin Bojl, Dvajt [ulc Re`ija: Tom Holand
12.00 13.00 14.00 15.30 16.30 18.00 18.40 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 0.00 Najboqe godine, serija Auto {op magazin FILM Lager Ni{ Najboqe godine, serija Ja volim Srbiju Pozori{te u ku}i, serija Arena sport Vijesti Sinema magika hronike Stubovi zemqe, serija 48 sati svadba FILM Poseban tretman FILM Pono} u vrtu dobra i zla 14.00 14.30 15.00 15.05 15.10 15.00 16.30 17.20 18.00 18.40 20.00 20.50 21.20 22.00 22.30 Pravi spoj Lijek iz prirode Vijesti Periskop Trend Seter Svetiwama u pohode Biznis tribina Atlas Bel dan Muzi~ki zid Ordinacija Vino i vinogradarstvo ABS {ou 22 ~asa FILM Plan 9 iz svemira

Godina psa
Pegi obavqa posao izvr{ne asistentkiwe u jednoj firmi. Ne skida osmijeh sa lica i svima oko sebe poku{ava pomo}i. Nema posao iz snova, partnera niti dijete, a qubav wenog `ivota je pas Pensil. Kada pas ugine, wen `ivot gubi smisao i otima se kontroli. Pegi primi poziv iz veterinarske klinike, a veterinar joj ponudi da udomi zlostavqanog psa. Pegi prihvati malu `ivotiwu, pa se zaqubquje u trenera pasa Wuta. Ubrzo postane veganka, po~ne podr`avati `ivotiwska prava i nagovarati ostale da se pridru`e ple-

1405
PINK BH

FTV
7.00 7.30 8.00 8.05 8.30 10.50 11.10 11.50 12.00 14.00 14.10 17.10 18.20 19.10 19.20 19.30 20.00 21.50 0.00 0.10 1.00 Svjetsko kulturno nasqe|e u Japanu Svjetsko kulturno nasqe|e u Japanu Vijesti Barimba ZIZ, zabava igra znawe Sarajevska hronika Mozaik religija Dnevnik FILM [umski ratnik Vijesti Qubav i kazna, serija Ezel, serija Lud zbuwen normalan, serija Loto [oni i wegovo stado, crtani film Dnevnik FILM @ivi i mrtvi Boks: Felix Sturm - Mettey Maclin Dnevnik Ostrvo smrti, serija FILM [umski ratnik

K3
9.00 9.10 9.30 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 15.00 17.00 17.40 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 23.40 Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Super hitovi Eliza, serija Vijesti FILM Ali Baba 2 F1, kvalifikacije FILM Avanture Kaleba Vilijamsa 2 Biografije Kris Ejncel ma|ioni~ar Slon Benxamin, crtani film Novosti Dnevnik RTS Dva smo svijeta razli~ita, serija Panorama regije FILM Izbavqewe Tito

menitoj borbi. Spasavawe pasa i drugih `ivotiwa postane wena strast.

Uloge: Timoti Haton, Lara Flin Bojl, Dvajt [ulc Re`ija: Majk Vajt

Iza granica

040
PINK BH

RADIO RS B 92
7.00 8.30 9.00 9.30 10.00 11.00 11.10 13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 21.00 23.00 23.30 0.00 Znawe na poklon Vodi~ za roditeqe Sun|er Bob, crtani film Sun|er Bob, crtani film Tim ZOO istra`iva~a Vijesti FILM U`ivo iz Bagdada Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon FILM Rad na odre|eno vrijeme Vijesti Sportski pregled FILM Zli vilewak 3 Info 6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.30 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 22.00 22.10 23.00 23.05 0.00 0.05 Jutarwi program Vijesti Turisti~ki vodi~ Vijesti U~inimo mogu}e Vijesti Korijeni Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti Zvrk Vijesti Sportsko zabavno popodne Vijesti Dnevnik Sportsko zabavno popodne Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti Evergrin klub Vijesti Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Xez Pono}ne vijesti No}ni program

Ovo je pri~a o sudaru raskala{nog `ivota u Londonu sa bijedom i siroma{tvom u najopasnijim svjetskim `ari{tima. Kao go{}a na dobrotvornoj gala ve~eri, Sara Xordan, naivna pripadnica visokog dru{tva, postaje svjedok poziva u pomo} od strane uqeza na zabavi, buntovnog humanitarca doktora Nika Kalahana. Wegov poziv, upu}en u ime siroma{ne djece o kojoj vodi brigu, iz temeqa mijewa Sarin `ivot. Osjetiv{i kako je privla~e Nik i ono za {ta se on zala`e, Sara odlu~uje da napusti svoj dotada{wi na~in `ivota i posveti se pomo}i izbjegli~kim logorima. Uloge: An|elina Xoli, Klajv Oven, Teri Polo Re`ija: Martin Kembel

BEL
7.30 8.00 9.00 9.50 10.00 10.10 10.40 12.00 12.10 12.40 13.30 22 ~asa Omnibus Bel mozaik Periskop Svje`i u dan Ku}ica u cvije}u Na{a realnost Periskop Pri~e iz kwi`are U na{em ataru Vrele gume

8 6. i 7.- 1.7.2011. 12 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

PINK BH

6.00

PINK BH

8.00

program

TV

Groznica subotwe ve~eri
Toni u ovom legendarnom, fenomenalnom filmu igra konfuznog, izgubqenog mladi}a iz Bruklina koji obo`ava fanki disko muziku. Ples mu je u krvi. Sawa da postane disko kraq i osvoji Stefani, svoju partnerku u plesu koja pali vatru u wegovom srcu i daje nov smisao wegovom `ivotu. Ali, Stefani ima ve}e ambicije. Da li }e uspjeti da pomognu jedno drugom i krenu ispo~etka? Uloge: Xon Travolta, Karen Lin Gorni, Beri Miler Re`ija: Xon Bedem

Nebeski atentator
^etiristo godina naprijed u budu}nosti Ion Flaks je misteriozni pla}eni ubica. ^etiri vijeka ranije, smrtonosni virus je skoro uni{tio qudsku rasu, ostavqaju}i samo pet miliona qudi u utopijskom gradu Brua. Kada je Ion poslata u misiju u kojoj treba da ubije predsjednika Vlade, ona otkriva svijet tajni. Uloge: [arliz Teron, Xoni Li Miler, Sofi Okenedo Re`ija: Karin Kusama
1.00 3.00
FILM FILM

RTRS
6.00 7.00 8.00 8.10 9.00 9.05 9.30 9.50 10.20 12.00 12.20 13.00 13.20 15.00 16.40 17.00 17.10 19.00 19.30 20.10 21.00 23.10 23.40 0.10 1.40 2.30 3.00 3.10 3.40 5.10 Muzika Vite{ka zemqa, serija Vijesti Jutarwi program Gumenko, crtani film Bo u pokretu, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Dilajla i Xulijus, crtani film FILM Put za Ejvonli Dnevnik Snop Sviraj ne{to narodno Ja imam talenat Me|unarodni festival folklora Dukat Fest Gastronomad Vijesti FILM Zamisli nas zajedno Op, op Dnevnik Kenedijevi, serija Ja imam talenat Dnevnik Sportski pregled FILM Zamisli nas zajedno Kenedijevi, serija Dnevnik Op, op Sviraj ne{to narodno Me|unarodni festival folklora Dukat Fest Snop

14.00 14.10 15.50 16.00 16.30 18.00 20.00 23.30

Info top Dobar kom{ija Info top Zumba zumba Sve za qubav FILM Halo taksi Veliki brat FILM Plijen

Zavo|ewe dadiqe

0.50 2.20

FILM Izbavqewe Reprizni program

RTS 1
6.00 6.05 9.00 9.05 11.00 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 14.40 15.00 15.10 15.50 15.55 16.30 17.00 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.50 23.00 23.40 23.50 0.40 2.30 3.00 4.50 Vijesti Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Dizni Hana Montana, serija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti SAT Vijesti Pozori{te u ku}i, serija Pozori{te u ku}i, serija Sej{eli Lud, zbuwen, normalan, serija Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Gorki plodovi, serija Ja imam talenat Vijesti Uvi|aj Dnevnik Skok u budu}nost Egzit Ja imam talenat Vijesti Gorki plodovi, serija 6.10 7.00 8.00 9.00 9.50 10.00 11.50 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 15.40 15.50 17.20 18.10 19.10 19.30 20.10 21.00 22.40 23.10 23.50 0.40 1.00 2.00 2.40 3.50 4.50

HRT 1
Obrazovni program Mala TV Zeko i poto~i}, festival Nora Fora Vijesti FILM Ubistvo u tri ~ina Pastel Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti Ravnateqica, serija 112. zadarska brigada - 20. godi{wica Lijepom na{om Loto Dnevnik 1 protiv 100 Melodije Istre i Kvarnera Vijesti Monk, serija Monk, serija Melodije Istre i Kvarnera Me|ugorje - Evo ti Majke 112 zadarska brigada Otkri}a hrvatske muzike Lijepom na{om Plodovi zemqe

BHT 1
8.00 8.10 8.40 9.00 9.30 10.00 10.10 10.40 11.10 12.00 12.10 13.00 13.40 14.10 14.50 15.20 15.50 16.00 17.00 19.00 19.30 20.10 21.00 21.30 23.00 23.10 23.30 0.30 Vijesti Slagalica Bruklinski most, serija Zombi hotel, crtani film [kola filma, serija Vijesti TV Liberti Zlato divqine Duhovni mostovi Vijesti Izazovi poqoprivrede Skriveni dokazi, serija Pe~at, serija Josip Pejakovi}: U ime naroda Olimpijski magazin Smawi gas Vijesti Kara|oz: La`ni bakalin, serija FILM Ispod istog mjeseca Dnevnik London Live Ju`ni Bruklin, serija Global FILM Spaliti nakon ~itawa Vijesti BHT sport The Doha Debates FILM Ispod istog mjeseca

HRT 2
8.30 9.30 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.40 16.00 16.40 17.00 18.00 19.20 20.00 22.30 0.10 Klasi~na muzika FILM Kradqivci bicikla Misa Biblija Me|ugorje - Evo ti Majke Monk, serija Monk, serija Big Band HRT-a e-Hrvatska Jedrewe Odbojka (`): Hrvatska - Rumunija FILM Zov divqine Gara`a FILM Posqedwi samuraj FILM Mladi Franken{tajn Muzika

BN
6.00 7.30 8.30 9.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.20 19.30 20.00 20.40 21.00 22.30 0.00 BN koktel Zvuci zavi~aja Pri~e zavi~ajne Pletenica Selo Cvr~ak na sat Zvuci zavi~aja BN Music Bez maske Prequbnici Nedjeqno popodne Monitor Prequbnici Bela la|a, serija FILM Profesionalac FILM Fokus
FILM

TV 1
6.00 7.00 7.30 8.00 8.05 8.30 9.00 9.05 10.00 10.10 12.00 12.20 13.00 13.10 14.00 16.20 17.00 17.20 18.10 18.50 19.30 20.00 20.50 21.40 23.20 0.30 Nijemi svjedok, serija Vijesti Istorija odje}e Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Vijesti Tito Vijesti FILM Zapadno od granice Vijesti plus Kapital Vijesti Euro - Automobilizam F1, Velika nagrada Evrope TV1 ordinacija Vijesti plus Dva smo svijeta razli~ita, serija Istorija odje}e Hrane svijeta Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija Dva smo svijeta razli~ita, serija FILM Vatrogasna stanica Korleone - {ef nad {efovima, serija Pono}ne vijesti

OBN
7.10 7.30 7.50 8.00 8.30 8.50 9.00 9.30 9.50 10.30 12.20 14.10 15.00 16.30 17.30 18.50 19.00 20.00 22.00 23.30 Kasper, crtani film Korwa~a Hero, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Roni Oli Roni, crtani film Beni Maloni, crtani film Nebeske plesa~ice, crtani film Kasper, crtani film Korwa~a Hero, crtani film Ke~eri FILM Barbi: Magi~na duga FILM Posqedwa istraga Lonci i poklopci FILM Balkan Ekspres Red karpet Dejana {ou Info Najseksi `ene svijeta FILM Diler FILM U raqama `ivota FILM Policijska pri~a 3

NOVA TV
6.50 7.00 7.30 7.40 8.00 8.20 8.40 9.00 9.30 10.00 Vinks, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Timi Tajm, crtani film Pepa Princeza, crtani film Bakugan, crtani film ^agington, crtani film Beyblade Metal Fusion, crtani film Vinks, crtani film Automotiv Bra~ne vode, serija

La`i i obmane

PINK BH
6.00 8.00 10.00 11.00 12.00 12.20
Глас Српске

Groznica subotwe ve~eri Nebeski atentator Veliki brat Birajte svoj hit Info top Gold ekspres
FILM FILM

nedjeqa, 26. jun

25.6 - 1.7.2011. 13

RTRS

17.10

Zamisli nas zajedno
Na dan kada }e uploviti u bra~nu luku mlada pronalazi srodnu du{u. Problem je u tome {to to nije wen vjerenik, a ni drugi mu{karac. Znate li onu o qubavi na prvi pogled? E, ba{ taj grom iz vedra neba pogodio je mladu Rej~el na dan wenog vjen~awa iz snova sa dugogodi{wim momkom i najboqim prijateqem Hekom. Prije nego {to }e re}i sudbonosno "da" oko joj je zapelo za cvje}arku na svadbi, potpunog neznanca, za koju je istog trenutka bila sigurna da joj je srodna du{a. Uprkos tome vjen~awe se nastavqa ali u wenom `ivotu sve se mijewa. Izme|u ostalog, stavqa na probu i seksualnu orijentaciju. Sudbina }e htjeti da cvje}arka Lusi preferira isti pol {to dodatno podsti~e Rej~el na avanturu ali ipak, uto~i{te uvijek pronalazi u heteroseksualnim vodama, barem u po~etku. Uloge: Piper Perabo, Lena Hedi, Metju Gud, Entoni Hed Re`ija: Ol Parker
11.00 11.30 12.30 13.50 16.10 17.00 17.10 19.10 20.00 21.20 23.00 0.30 2.00 2.40 4.10 5.20 6.10 Brza blagajna, serija Dodir s neba, serija Severina, koncert FILM Zadwi veliki ratnik FILM Spajdermen 2 Vijesti FILM nastavak Dnevnik Nad lipom 35 FILM Jo{ jedna pri~a o Pepequzi Red karpet FILM Toraw smrti Svi mrze Krisa, serija FILM Pri~a o Xejn Ostin Red karpet Dodir s neba, serija Automotiv 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 23.50 7.00 7.30 8.00 8.05 8.30 10.50 11.20 12.00 12.10 12.40 14.00 16.00 16.10 19.30 20.00 20.50 22.40 23.30 0.00 0.10 Vijesti Na{a mala klinika, serija Reakcija Utisak nedjeqe Vijesti Sportski pregled FILM Jo{ ovaj put Info 17.30 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 22.30 Italijanski kuvarski studio Bel dan Vino i vinogradarstvo Koncert Izvori zdravqa Biqana za vas 22 ~asa FILM Oslobo|eni Herkul

Halo taksi

1800
PINK BH

FTV
Svjetsko kulturno nasqe|e u Japanu Svjetsko kulturno nasqe|e u Japanu Vijesti Barimba ZIZ, zabava igra znawe Harveytoons Sedmica Dnevnik Ekovizija Boks: Felix Sturm - Mattey Maclin FILM Duh i tama Vijesti Qubav i kazna, serija Dnevnik Lud, zbuwen, normalan, serija FILM Apsolutnih sto Na{a mala klinika, serija Paralele Dnevnik FILM Lito vilovito 6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.05 1.00 2.00 5.00

Na taksi stanici na periferiji grada sve se mijewa u trenutku kada se pojavi novi taksista - lijepa djevojka. Nove kolege je postepeno prihvataju i upoznaju sa wihovim `ivotnim pri~ama. Wen stariji drug, biv{i bokser, shvativ{i da ga `ena vara, poku{ava da prona|e wenog qubavnika da bi se obra~unao sa wim. Me|utim, ispostavqa se da ga tra`i i policija zbog tajanstvenog nestanka djevojaka iz wegovog dru{tva i lanca narkomanije. Uloge: Bata @ivojinovi}, Gorica Popovi}, Dragomir Bojani} Re`ija: Vlastimir Radovanovi}

RADIO RS
Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Kutak za ma{tawe Starogradska muzika Vijesti @ivotok Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Izvornik Vijesti Sportski pregled Dnevnik Instrumentalna muzika Vijesti Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Muzika naroda Vijesti Razgovornik Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti @ivotok Pono}ne vijesti Sje}awa Xez No}ni program Izvornik

Plijen

2330
PINK BH

RTL
6.30 7.20 7.50 9.00 11.50 14.10 16.40 17.40 18.30 19.00 20.00 23.30 2.00 3.00 RTL danas Vragolasti Denis, crtani film Dragon Ball Z, crtani film Ne daj se Nina FILM ^ekaju}i izdisaj FILM Kraqevi} i ja Diskaveri: Pre`ivjeti divqinu Magazin RTL danas Jezikova juha Veliki brat Mjesto zlo~ina: Majami, serija Astro {ou RTL danas

U zlo~inu - nema partnera. Nik Vels je profesionalni kriminalac, ali odlu~uje da se povu~e iz posla po{to su ga zamalo uhvatili prilikom posqedweg. Planira da `ivi u miru sa svojom djevojkom Dajen, koja vodi wegov xez klub u Montrealu. Ali uskoro Meks, wegov dobar drugar i partner u ilegalnim poslovawima, dolazi sa ponudom kojoj ne mo`e da odoli. Francuski skiptar, neprocjewive istorijske vrijednosti otkriven je pri poku{aju da se prokrijum~ari u zemqu. Uloge: Robert de Niro, Edvard Norton, Marlon Brando Re`ija: Frenk Oz

K3
9.00 10.00 11.00 12.00 14.00 16.00 18.00 18.40 19.30 20.00 20.50 21.40 23.20 Izvorwaci Zemqa izvor `ivota Panorama regije FILM Zapadno od granice F1 - Velika nagrada Evrope Nedjeqno popodne Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Policajac sa Petlovog Brda, serija Dva smo svijeta razli~ita, serija FILM Vatrogasna stanica Korleone - {ef nad {efovima, serija

Kradqivci bicikla
Siroma{ni Antonio dobio je posao da isporu~uje filmske postere bioskopima. Ali, posao biva doveden u pitawe kada mu lopovi ukradu bicikl. Suvi{e siroma{an da bi kupio novi, on i wegov sin se upu{taju u o~ajni~ku potragu za biciklom. Film je snimqen 1948. na ulicama Rima u atmosferi poslijeratne depresije i siroma{tva i u wemu uglavnom nema profesionalnih glumaca. Film je dobio "Oskara" zbog svoje zapawuju}e snage i vjerodostojnosti. Zahvaquju}i najnovijoj tehnologiji, masterizovana kopija pru`a

930
HRT 2

ATV
7.00 7.30 8.00 9.50 10.00 10.30 11.00 11.20 13.00 14.00 16.00 18.00 18.40 19.00 19.40 20.10 22.00 0.00 Ben Ten, crtani film Ninxa korwa~e, crtani film Jutarwi program Vijesti [egrt Hlapi}, crtani film Spori} Graditeq Bob, crtani film
FILM

Ke~eri
FILM FILM

Savr{ena igra Poseban tretman 7.30 8.00 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.50 14.40 15.00 15.05 15.10 16.10 17.00

BEL
22 ~asa Omnibus Autosprint Periskop Lijek iz prirode Autovizija Digitalni svijet Svje`i u dan Periskop FILM Pigmalion Bonaventura Narodni u~iteq Vijesti Periskop Farma Ordinacija ABS {ou

izvanrednu sliku ovog remekdjela, starijeg od {ezdeset godina.

Blef Arena sport Vijesti Nema vi{e zeko reko Ja volim Srbiju FILM Djevoja~ki most FILM Reservoar Dogs

Uloge: Lamberto Magiorani, Enco Staiola, Lianela Karel Re`ija: Vitorio de Sika

B 92
7.00 7.30 8.30 11.00 11.30 15.00 16.00 16.30 Eukanuba: ^udesni psi EU planeta Znawe na poklon Vijesti Dva i po mu{karca, serija Tim ZOO istra`iva~a Vijesti FILM Rad na odre|eno vrijeme

8 6. i 7.- 1.7.2011. 14 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

HRT 2

20.50

PINK BH

23.40

program

TV

[ibicari
Sredovje~ni Roj Voler iskusni je varalica, izuzetno spretan i slatkorje~iv, koji naivne `rtve obra|uje uz pomo} svog mladog partnera Frenka Mersera. Roj pati od opsesivno-kompulsivnog poreme}aja, pa vrata svog stana uvijek zatvara tri puta, a sve goste prisiqava na izuvawe cipela. Ako redovno pije lijekove, uspijeva da ostane pribran i kontroli{e svoje postupke. Dok s Frenkom priprema slo`enu prevaru ^aka Fre~eta, od kojeg namjeravaju izvu}i milion dolara, Roj neplanirano ostane bez lijekova. Uloge: Nikolas Kejx, Sem Rokvel, Alison Loman, Brus Mekgil Re`ija: Ridli Skot

Posqedwi ~as
Na prvi pogled, rivalstvo izme|u Lojda Hamera i Dina Mezolija, ra|a se pri susretu u San Dijegu na treninzima u elitnoj mornari~koj jedinici komandosa, poznatoj kao S.E.A.L.S. - specijalci na moru, kopnu i vazduhu. Ne{to kasnije, zaqubquju se u istu djevojku, koja se udaje za Hamera. Vihor rata u zalivu ponovo }e ih spojiti na specijalnom zadatku na ostrvu Hangam, na ulazu u Persijski zaliv. Uloge: Rob Lou, Gejl Hansen, Trejsi Grifit Re`ija: [imon Dotan
Vijesti Ru`na Beti, serija Dnevnik Sport plus Tihi svjedok, serija FILM Kad porastem bi}u kengur Vijesti Visoki napon Vijesti Gorki plodovi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Gorki plodovi, serija Pjesma plus Bingo Vijesti FILM @ivot je lijep Dnevnik Tihi svjedok, serija Raspu{teni Gari, serija FILM Pogled sa Ajfelovog torwa Eko karavan Vijesti Oko Lov i ribolov Gorki plodovi, serija 9.00 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.10 14.50 16.00 16.50 17.00 17.30 18.30 18.40 19.30 20.00 20.30 Hotel dvorac Ort, serija Vijesti @ivot Kod Ane Opra {ou Dnevnik Gospodarica tvog srca, serija Berlinska saga, serija Vijesti Pustolovina u Hrvatskoj Hrvatsko proqe}e Alisa, slu{aj svoje srce, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Sve }e biti dobro, serija Kod Ane Osmi kat Dnevnik TV Bingo Od Lark Risea do Candleforda, serija 21.20 U krupnom planu 22.30 Dnevnik 23.10 Klasi~na muzika 0.20 Nijemi svjedok, serija 1.50 Bostonsko pravo, serija 2.40 [apta~ica duhovima, serija 3.20 Holivudska {kvadra, serija 4.10 Hotel dvorac Ort, serija 5.00 Osmi kat

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 9.30 9.50 10.10 10.30 11.30 12.00 12.20 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 17.40 18.20 18.30 19.00 19.30 20.10 21.10 22.30 23.00 23.30 0.00 1.50 3.20 3.50 5.00 5.30 Muzika Jutarwi program Vijesti Gastronomad Kenguri ko{arka{i, crtani film Nodi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Rimske misterije, serija Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Dnevnik FILM Prtqag TNT, serija Vijesti TNT, serija 15. Me|unarodna Vidovdanska trka Srpska danas Crna Guja, serija Fali~ni pansion, serija Gastronomad Bjekstvo sa ostrva {korpiona Upitnik Dnevnik Robin Hud, serija Presing Dok nas smrt ne rastavi, serija Dnevnik Tribunal Misterije pravog [erloka Holmsa, serija TNT, serija Dnevnik Presing Dok nas smrt ne rastavi, serija Bjekstvo sa ostrva {korpiona

15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.30 23.40

Info Top More qubavi, serija Nasqe|e jedne dame, serija Poqe lala, serija Info top Zabrawena qubav, serija Trijumf qubavi, serija Nasqe|e jedne dame, serija Grand - Narod pita Siti FILM Posqedwi ~as

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.00 13.50 18.00 18.40 19.00 20.00 21.00 21.50 22.30 23.30 0.10 0.40 6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 9.10 10.00 10.30 11.50 12.30 13.40 15.10 17.00 17.30 18.50 19.00 20.00 21.30 22.50 23.50 1.30 2.40 3.30 4.10 Dobro jutro Be Ha Te bebe Najglupqa ma~ka, crtani film TV enciklopedija Bruklinski most, serija Vijesti Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Godine prolaze, serija Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ Tenis: Vimbldon, pregled Tenis: Vimbldon Gastro kutak Mali kuvari, crtani film Dnevnik Doktor @ivago, serija Kara|oz, serija Vijesti Ezel, serija Doktor @ivago, serija Sa malo novca Tenis: Vimbldon Kasper, crtani film Korwa~a Hero, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Roni Oli Roni, crtani film Bani Maloni, crtani film Nebeske plesa~ice Otvorena vrata, serija Sto za 4 Zemqa snova, serija Info Gumu{, serija Dolina vukova, serija Qubav i osveta, serija Sto za 4 Zemqa snova, serija Info Lonci i poklopci Slomqena srca, serija Dolina vukova, serija Telering FILM Na ni{anu kopqa Dolina vukova, serija Ekolo{ka pitawa Tehnologija danas ^uvari planeta

11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.20 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 22.05 0.00 0.20 1.20 1.50 3.20 3.40 3.50 4.20 4.50

TV1
6.00 7.00 7.30 8.00 8.05 8.30 8.40 9.00 9.05 9.30 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.20 13.10 14.00 14.20 15.00 15.05 15.30 16.00 17.00 17.10 18.20 18.50 19.30 20.00 21.10 22.00 22.10 0.00 0.20 1.50 Nijemi svjedok, serija Vijesti Istorija odje}e Vijesti Ostrvo korwa~a, crtani film Helo Kiti, crtani film Helo Kiti, crtani film Vijesti Odlazak u svemir Biografske pri~e Vijesti Euro - Automobilizam Flashbacks Ikone Flashbacks Vijesti plus Istorija odje}e Zakon qubavi, serija Vijesti Ikone Vijesti Odlazak u svemir Helo Kiti, crtani film Eliza, serija Vijesti plus Zakon qubavi, serija Ekstremni sportovi Hrane svijeta Dnevnik Eliza, serija @ene na ivici, serija Vijesti FILM Crna brigada Pono}ne vijesti FILM Vatrogasna stanica Reprizni program

HRT 2
7.00 7.40 8.00 8.40 9.00 9.20 9.30 10.00 10.30 11.30 12.10 12.40 13.10 13.20 13.40 15.30 16.10 16.30 17.10 17.40 18.40 19.20 19.50 20.00 20.50 22.40 23.40 0.00 0.50 1.10 2.00 Gospodarica tvoga srca, serija 101 dalmatinac, crtani film @utokqunac Connor Undercover, serija Brlog [portret Plesne note, serija Alisa slu{aj svoje srce, serija Tvoja sam sudbina Veronika Mars, serija Shaolin Wuzang, crtani film @utokqunac Xoni Bravo, crtani film Lagodni `ivot Zaka i Kodija, serija Ravnateqica, serija Ru`na Beti, serija KS automagazin Mijewam svijet Bostonsko pravo, serija [apta~ psima Kazali{te u ku}i, serija ZG Bluz fest Hit dana Glee, serija FILM [ibicari Doktor Haus, serija Holivudska {kvadra, serija [apta~ica duhovima, serija Dva i po mu{karca, serija Pravi igra~i, serija Muzika

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 12.00 12.10 12.30 14.00 14.05 16.00 16.20 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.50 22.30 23.00 0.20 Jutarwi program Kasandra, serija Novosti Svijet na dlanu Novosti u podne Ekskluziv
FILM

OBN

Novosti La`i i obmane, serija Dnevnik Sve za qubav, serija Danas u Srpskoj Monitoring BN sport Dnevnik Kasandra, serija BN koktel Dnevnik FILM Osvetnik FILM Ku}a lete}ih bode`a

PINK BH
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 14.00 14.20 15.00
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija Poqe lala, serija Udri mu{ki Paparaco lov na poznate Zabrawena qubav, serija Info Top Grand hitovi Brze pare Info Top Zumba zumba Lola, serija

RTS 1
6.00 6.05 9.00 9.05 9.50 10.00 10.30 Vijesti Jutarwi program Vijesti Ulica lipa, serija Vijesti Lov i ribolov Eko karavan

NOVA TV
7.20 8.00 8.40 9.30 11.30 12.30 13.20 Na{i najboqi dani, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Bumba, crtani film Pobjeda qubavi, serija ^uvar pravde, serija In magazin Pobjeda qubavi, serija

HRT 1
5.40 6.10 7.00 More Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska

ponedjeqak, 27. jun

25.6 - 1.7.2011. 15

B 92

11.00

Jo{ ovaj put
Pri~a o dvojici osu|enika - mladom Maksu koji trguje drogom i Xeku, vi{estrukom povratniku sa robije koji boluje od neizqe~ive bolesti. Maks se prije hap{ewa vjen~a sa djevojkom iz provincije, koja poslije ro|ewa djeteta, saznav{i ~ime se wen mu` bavi, tra`i razvod braka. Kada Maks dobije odsustvo za vikend, on zajedno sa svojim drugarom iz zatvora Xekom i wegovom nevjen~anom `ivotnom saputnicom, kre}u u potragu za Maksovom `enom i sinom. Maks
15.20 16.20 17.00 17.20 17.40 18.10 19.10 20.00 20.50 21.40 23.50 0.10 1.10 2.00 2.50 Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija Vijesti Bijeg, serija In magazin Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija FILM Savr{eni stranac Vijesti Tudori, serija Opasna igra, serija Medij, serija FILM Zadwi veliki ratnik 0.20 0.50 1.20 Seks i grad, serija Seks i grad, serija Miqenica, serija

sre}e oca koji je na vrhuncu karijere i sa kojim nikada nije mogao da uspostavi kontakt, pa ni sada kad mu je te{ko, jer saznaje da mu se `ena ne}e vratiti. Xek umire, a Maksu, poslije razgovora sa bratom, neizqe~ivim narkomanom, ostaje jedina mogu}nost da prona|e porodicu ili se vrati u zatvor. Uloge: Aleksadnar Ber~ek, Bata @ivojinovi}, Vladislava Milosavqevi} Re`ija: Dragan Kresoja
16.30 17.00 18.00 18.30 18.50 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 Digitalni svijet Bel mozaik Bel dan Kuhiwica Muzi~ki zid Nadimak Albanac, serija Izvo|a~i, serija 22 ~asa Tajanstvene pri~e Obrazovni program FILM Wegova djevojka petkom

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.20 10.40 11.10 12.00 12.10 13.00 13.50 15.30 15.35 15.50 16.50 17.00 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 23.00 23.40 1.20 2.30 3.00 3.30 Dobro jutro, jutarwi program Vijesti Beverli Hils, serija Spretno-sretno Piplinzi, crtani film Kraq dinosaurusa, serija Vila Marija, serija Dnevnik Pod sretnom zvijezdom, serija Viza za budu}nost, serija Gospo|a Barbara, serija Vijesti Harveytoons, crtani film Vila Maria, serija Federacija danas Ezel, serija Osma ofanziva, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta Qubav i kazna, serija Dnevnik FILM Krabat 60 minuta Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dnevnik

K3
9.00 9.05 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.10 18.10 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.40 Vijesti Ostrvo korwa~a, crtani film Helo Kiti, crtani film Hrana i vino Slon Benxamin, crtani film Kad priroda podivqa Vijesti Zakon qubavi, serija SMS Party Vijesti Kafanska Eliza, serija Hrana i vino Zakon qubavi, serija Slon Benxamin, crtani film Novosti Dnevnik RTS Eliza, serija Potez Novosti FILM Crna brigada

RTL
5.10 5.40 6.30 7.20 8.00 8.40 9.50 10.50 11.40 12.40 13.30 14.30 15.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.50 0.30 0.50 1.40 2.40 3.20 RTL Danas Astro {ou Aurora, serija Vrata raja, serija Dragon Bal Z, crtani film Kobra 11, serija Magazin Ve~era za pet Aurora, serija Nasqednici, serija Kobra 11, serija Vrata raja, serija 1001 no}, serija Ne daj se Nina Magazin RTL Danas Ve~era za pet Ezel, serija Na licu mjesta, serija L.A. Dragnet, serija Vijesti Mjesto zlo~ina: Majami, serija Astro {ou Mjesto zlo~ina: Majami, serija RTL Danas

NOVA Poslije ubistva svoje prijateqice istra`iva~ka novinarka Rovena Prajs odlu~i da sazna istinu o wenoj smrti. Svi tragovi vode do mo}nog Harisona Hila. Rovena se odlu~i da pre}uti i uz pomo} svog saradnika Majlsa Heilija do|i bli`e Hilu. Predstavqaju}i se kao Ketrin koja radi u Hilovoj agenciji te kao Veronika koja flertuje s Hilom onlajn, Rovena shvati kako ona nije jedina koja mijewa svoj identitet. [to je Rovena bli`e ciqu da otkrije istinu to je vi{e u opasnosti. Uloge: Hali Beri, Brus Vilis, \ovani Ribisi Re`ija: Xems Foli

Savr{eni stranac

2140

000
B 92

Kocka je ba~ena

B 92
5.50 9.00 9.30 10.00 10.20 11.00 13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 21.00 23.00 23.40 0.00 Jutarwi program Vijesti Ka`iprst Vijesti Sun|er Bob, crtani film FILM Jo{ ovaj put Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon Debata Vijesti Sportski pregled FILM Kocka je ba~ena Info

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzika Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Medaqoni u vremenu 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 Top lista Radija RS 1.00 No}ni program

Volio je pi}e, kocku, `ene. Zakleo se da se nikada ne}e o`eniti. Ali, nikad ne reci nikad. Pariz, 1830. godine. Valentin voli rasko{an no}ni `ivot, spletke, `ene i ne}e se nikada o`eniti. Ne postoji `eqa koju nije ostvario. Ra~une za wega pla}a bogati ujak, kome to vremenom dosadi. On `eli da se Valentin o`eni bogatom baronicom i da ga tako skine sebi s vrata. Jedini na~in da ga na to natjera je opklada da }e baronica biti osvojena za jedan dan. Ujak ka`e ne, a Valentin - da. Opklada je pala - "Bi}e moja za jedan dan". Uloge: @erar Jugnot, @an Dujardin, Melani Dute, Meri-Frans Santon Re`ija: Erik Civanjan

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.10 9.20 9.50 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.20 18.40 19.00 19.40 20.00 21.00 21.30 22.00 22.10 Crtani film Jutarwi program Vijesti Bumba, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Sirene, crtani film Plavi zmaj, crtani film Ben 10, crtani film Vijesti Najboqe godine, serija Miqenica, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita Blef Najboqe godine, serija Suze Bosfora, serija Sasuke ninxa ratnici Arena sport Vijesti Sinema magika hronike Suze Bosfora, serija Dosije Potraga Vijesti FILM Tri kraqa

Na ni{anu kopqa

2350

BEL
7.30 8.00 8.20 8.40 9.00 9.50 10.20 10.30 10.50 11.00 12.00 13.00 14.30 14.40 14.50 15.00 15.10 15.20 15.40 15.45 22 ~asa Kuhiwica Igra, serija Italijanski kuvarski studio Obrazovni program Narodni u~iteq Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Izvo|a~i, serija Tajanstvene pri~e FILM Oslobo|eni Herkul Play now Moja farma Mobile Vijesti Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Izvori zdravqa

OBN Grupa misionara putuje u srce amazonske {ume u potrazi za Vodanijem, plemenom strastvenih ratnika, potpuno izolovanom od civilizacije. Pripadnici plemena ubiju petoricu misionara, a wihove porodice ostaju bez supruga i o~eva. Uprkos ogromnom gubitku, i kao potvrdu svojoj vjeri, porodice odlu~e da ostanu na Ekvadoru i `ivje u plemenu, kako su prvobitno zamislile. Me|utim, u~inak tragedije vidje}e se tek kada jedan mladi} odlu~i da otkrije tajnu o~eve smrti.

Uloge: Luie Leonardo, ^ad Alen, Xck Gazman Re`ija: Xim Henon

8 6. i 7.- 1.7.2011. 16 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

PINK BH

23.40

B92

0.00

program

TV

Uspavana dolina
Pazi na glavu. Nakon {to je glava Hesijana, kowanika, ukradena iz wegovog groba, kowanik se vra}a iz pakla da bi uzimao glave stanovnika Uspavane doline, sve dok mu wegova glava ne bude vra}ena. Policajac Krejn je pozvan da istra`i slu~ajeve tri ubistva. Istra`uju}i, on saznaje za legendu o Bezglavom kowaniku, ali ne vjeruje da su te pri~e istinite sve do trenutka kada kowanik otkida glavu jednog starca upravo pred wegovim o~ima. Uloge: Xoni Dep, Kristina Ri~i Re`ija: Tim Barton

No} u ku}i moje majke
Pri~a o qubavi dvoje mladih u kontekstu jugoslovenske stvarnosti, wenog dru{tvenog i dr`avnog rasula. U trenutku raspada jedne ideologije i tragawa za novim egzistencijalnim i moralnim vrijednostima dru{tva dvoje mladih poku{avaju da osvoje prostor za svoju sre}u. Ali okolnosti im nisu naklowene. Mladi} po povratku iz vojske ne mo`e da na|e posao, a ni `ivotnu perspektivu. Uloge: Igor Pervi}, Danica Maksimovi}, Zumreta Ibrahimovi} Re`ija: @arko Dragojevi}
10.20 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.30 15.10 15.20 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 21.50 21.55 23.40 23.50 1.00 1.20 2.50 3.00 3.50 4.20 4.50 Putopis Vijesti Ru`na Beti, serija Dnevnik Sport plus Tihi svjedok, serija FILM Volim te najvi{e na svijetu Vijesti Vrijeme je za bebe Vijesti Gorki plodovi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Gorki plodovi, serija 48 sati - svadba Vijesti FILM Harli Dejvidson i Marlboro Men Dnevnik Tihi svjedok, serija Raspu{teni Gari, serija FILM Pit Fajter Vijesti Putopis Oko Kvadratura kruga Gorki plodovi, serija 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.20 14.50 16.00 16.50 17.00 17.30 18.30 18.40 19.30 20.00 20.50 22.20 23.00 23.20 0.20 1.40 2.20 3.00 4.10 4.20 5.10 Kod Ane Opra {ou Dnevnik Gospodarica tvog srca, serija Od Lark Risea do Candleforda, serija Vijesti Pustolovina u Hrvatskoj Hrvatsko proqe}e Alisa slu{aj svoje srce, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Sve }e biti dobro, serija Kod Ane Osmi kat Dnevnik Od Lark Risea do Candleforda, serija FILM Brza promjena Dnevnik Kratki susreti Klasi~na muzika FILM Teritorija Koman~a Zavr{ni udarac, serija [apta~ica duhovima, serija Holivudska {kvadra, serija Kratki susreti Hotel dvorac Ort, serija Osmi kat

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 9.30 9.50 10.10 10.30 11.20 12.00 12.20 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 17.40 18.20 18.30 19.00 19.30 20.10 21.10 22.00 23.00 23.30 0.00 1.40 3.10 3.40 4.20 4.50 5.20 Muzika Jutarwi program Vijesti Gastronomad Kenguri ko{arka{i, crtani film Nodi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Robin Hud, serija Za.Druga Dnevnik Misterija pravog [erloka Holmsa, serija TNT, serija Vijesti TNT, serija Reporta`a Srpska danas Crna Guja, serija Fali~ni pansion, serija Gastronomad Bjekstvo sa ostrva {korpiona Upitnik Dnevnik Robin Hud, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija Majstor i Margarita, serija Dnevnik Egzit Koncert TNT, serija Dnevnik Mjesto zlo~ina: Majami, serija Crna Guja, serija Fali~ni pansion, serija Bjekstvo sa ostrva {korpiona

15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.30 23.40

Info top More qubavi, serija Nasqe|e jedne dame, serija Poqe lala, serija Info top Zabrawena qubav, serija Trijumf qubavi, serija Nasqe|e jedne dame, serija Amixi {ou Siti FILM Uspavana dolina

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.20 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.50 13.00 13.50 18.00 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 1.10 Dobro jutro Be Ha Te bebe Popaj taksista, crtani film ^udesni svijet Nema problema Vijesti Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Godine prolaze, serija Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ Tenis: Vimbldon, pregled Tenis (`): Vimbldon Dru{tvo znawa Mali kuvari, crtani film Dnevnik Nezakonito Crta Vijesti Ezel, serija FILM Skriveni snovi Tenis: Vimbldon, pregled

HRT 2
7.00 7.40 8.00 8.40 9.00 9.10 9.30 10.00 10.30 11.30 12.00 12.40 13.30 13.50 15.30 16.10 16.40 17.10 17.40 18.40 19.20 19.50 20.00 20.50 21.50 22.40 23.30 0.00 0.40 1.10 1.50 Gospodarica tvoga srca, serija 101 dalmatinac, crtani film @utokqunac Connor Undercover, serija Navrh jezika U zdravom tijelu Plesne note, serija Alisa slu{aj svoje srce, serija Tvoja sam sudbina, serija Veronika Mars, serija Shaolin Wuzang, crtani film @utokqunac Lagodni `ivot Zaka i Kodija, serija FILM Teritorija Koman~a Ru`na Beti, serija ^etiri zida Direkt Glee, serija [apta~ psima Kazali{te u ku}i, serija Gara`a Hit dana Bra}a i sestre, serija Legende ameri~kog sna Zavr{ni udarac, serija Doktor Haus, serija Holivudska {kvadra, serija [apta~ica duhovima, serija Dva i po mu{karca, serija Pravi igra~i, serija Muzika

TV1
6.00 7.00 7.30 8.00 8.05 8.20 9.00 9.05 10.00 10.20 10.30 11.20 12.00 12.20 13.10 14.00 15.00 15.05 15.20 16.00 17.00 17.10 18.20 19.30 20.00 21.10 22.00 22.10 22.40 0.20 0.40 2.20 Nijemi svjedok, serija Vijesti Istorija odje}e Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Vijesti Biografske pri~e Vijesti Flashbacks Za{to iskopavati Istorija odje}e Vijesti plus Ekstremni sportovi Zakon qubavi, serija @ene na ivici, serija Vijesti Hrane svijeta Ma~ak Mika, crtani film Eliza, serija Vijesti plus Zakon qubavi, serija Kapital Dnevnik Ukradeni `ivoti, serija Direktno Vijesti Urban Music FILM Kartel Pono}ne vijesti FILM Crna brigada Reprizni program

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 12.00 12.10 12.30 14.00 14.05 16.00 16.20 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.20 Jutarwi program Kasandra, serija Novosti Svijet na dlanu Novosti u podne Ekskluziv
FILM

OBN
6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 9.10 10.00 10.30 11.50 12.30 13.40 15.10 17.00 17.30 18.50 19.00 20.00 21.30 22.50 0.00 1.30 2.30 3.20 4.00 Kasper, crtani film Korwa~a Hero, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Roni Oli Roni, crtani film Bani Maloni, crtani film Nebeske plesa~ice, crtani film Otvorena vrata, serija Stol za 4 Zemqa snova, serija Info Gumu{, serija Dolina vukova, serija Slomqena srca, serija Stol za 4 Zemqa snova, serija Info Lonci i poklopci Slomqena srca, serija Dolina vukova, serija Dejana {ou FILM Prorokova igra Dolina vukova, serija Ekolo{ka pitawa Tehnologija danas ^uvari planeta

Novosti
FILM Osvetnik Dnevnik Sve za qubav, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Kasandra, serija Crno na bijelo Dnevnik FILM @igolo FILM Proqe}e 1941.

PINK BH
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 15.00
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija Poqe lala, serija Udri mu{ki Nemogu}a misija Zabrawena qubav, serija Info top Grand hitovi Brze pare Info top Zumba zumba Lola, serija

NOVA TV
6.40 7.30 8.00 8.50 10.40 11.40 12.30 13.20 15.20 16.20 17.00 Na{i najboqi dani, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Bumba, crtani film Pobjeda qubavi, serija ^uvar pravde, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Pobjeda qubavi, serija Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija Vijesti

RTS 1
6.00 6.05 9.00 9.05 10.00 10.05 Vijesti Jutarwi program Vijesti Ulica lipa, serija Vijesti Kvadratura kruga

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.05 Tre}e doba Dobro jutro Hrvatska Hotel dvorac Ort, serija Vijesti @ivot

utorak, 28. jun

25.6 - 1.7.2011. 17

B92

21.00

Mar{ na Drinu
Radwa filma zasnovana je na istorijskom doga|aju, Cerskoj bici iz 1914. godine, koja je bila i prva pobjeda saveznika u Prvom svjetskom ratu. Ipak, film nije hronika bitke ve} prati dejstva jedne artiqerijske baterije Kombinovane divizije i duhovna stawa wenih vojnika koji poti~u iz razli~itih slojeva srpskog dru{tva sa po~etka 20. vijeka. Film po~iwe objavqivawem op{te mobilizacije u Srbiji. Artiqerijski stariji vodnik Veca, koji dolazi iz bogate bankarske porodice, raspore|en je u artiqerijskoj bateriji. U pro{lom ratu bio je ~lan jedne komisije, koja je nabavqala topove. Wegova porodica i sada `eli da ga postavi u tu komisiju, ali on `eli da se prikqu~i bateriji i krene u "pravi" rat. Artiqerijska baterija, zajedno sa Vecom, se spremila za pokret. Nalaze se u Aran|elovcu, dok wihovi komandanti imaju sastanak. Uloge: Nikola Jovanovi}, Aleksandar Gavri}, Quba Tadi}, Dragomir Bojani} Re`ija: @ivorad @ika Mitrovi}
17.20 17.40 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 23.40 0.00 1.00 2.00 2.50 4.30 5.30 6.10 Bijeg, serija In magazin Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija FILM Prirodne plavu{e Vijesti Tudori, serija Opasna igra, serija Medij, serija FILM Savr{eni stranac Ezo TV Bra~ne vode, serija In magazin 1.20 Miqenica, serija 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 Bel dan Kuhiwica Obrazovni program Reporta`e sa Zemqe mira Smrt {pijunima, serija Izvo|a~i, serija 22 ~asa Tajanstvene pri~e Obrazovni program FILM No} `ivih mrtvaca

Brza promjena
Grim je frustirani planer iz Wujorka, kome je preko glave korupcije i smicalica u redovima gradske skup{tine. Poslije susreta s dvoje starih prijateqa, on odlu~uje da opqa~ka banku, pokupi pare i ostatak `ivota provede na egzoti~nom ostrvu. Sasvim neo~ekivano plan neobi~ne trojke uspijeva. Uloge: Bil Marej, \ina Dejvis, Rendi Kved Re`ija: Hauard Frenklin

2050
HRT 1

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 14.20 14.25 15.50 16.50 17.10 18.10 19.00 19.30 20.10 20.30 21.10 23.10 23.40 0.10 0.40 1.10 2.00 2.30 Jutarwi program Vijesti Beverli Hils, serija Spretno-sretno Piplinzi, crtani film Kraq dinosaurusa, serija Vila Marija, serija Dnevnik Viza za budu}nost, serija 60 minuta Vijesti Gospo|a Barbara, serija Vila Marija, serija Federacija danas Ezel, serija Osma ofanziva, serija Upitnik Dnevnik Loto Lud zbuwen normalan Qubav i kazna, serija Dnevnik UKW doga|aj BH pjesmarica Ha{ki dnevnik Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dnevnik

K3
9.00 9.05 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.10 18.10 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Hrana i vino Slon Benxamin, crtani film Kad priroda podivqa Vijesti Zakon qubavi, serija SMS Party Vijesti Potez Eliza, serija Hrana i vino Zakon qubavi, serija Slon Benxamin, crtani film Novosti Dnevnik RTS Ukradeni `ivoti, serija @ene na ivici, serija Novosti FILM Kartel

RTL
5.10 5.40 6.30 7.20 8.00 8.40 10.00 10.40 11.40 12.30 13.30 14.30 15.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.30 0.30 0.50 1.30 2.30 3.20 RTL danas Astro {ou Aurora, serija Vrata raja, serija Dragon Ball Z, crtani film Ezel, serija Magazin Ve~era za pet Aurora, serija Nasqednici, serija Kobra 11, serija Vrata raja, serija 1001 no}, serija Ne daj se Nina Magazin RTL danas Ve~era za pet Ezel, serija Uvod u anatomiju, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti Na licu mjesta, serija Astro {ou Na licu mjesta, serija RTL danas

Teritorija Koman~a

1350
HRT 2

B 92
5.50 9.00 9.30 10.00 10.20 11.00 13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 21.00 23.00 23.40 0.00 Jutarwi program Vijesti Ka`iprst Vijesti Sun|er Bob, crtani film FILM Kocka je ba~ena Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon FILM Mar{ na Drinu Vijesti Sportski pregled FILM No} u ku}i moje majke Info

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 23.00 23.05 0.00 0.05 1.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzika Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Razgovornik Pono}ne vijesti Muzika naroda No}ni program

Kada je prona|en rudnik srebra na zemqi Koman~a vlada napravi ugovor s Indijancima po kojem je on za{ti}en. Vlada uskoro po{aqe Xejmsa Bovija i Danla Sigera da raskinu ugovor i zakqu~e novi koji bi dozvolio iskopavawe srebra. Do{av{i na teren Bovi shvata da bijelci, nastaweni u obli`wem mjestu, namjeravaju da napadnu Indijance. Sada to treba da bude sprije~eno, ali to je komplikovanije nego {to se ~ini, jer izgleda da lijepa Keti, vlasnica lokalnog salona, i wen lukavi brat Stejsi imaju svoje interese. Uloge: Murin O'Hara, Mekdonald Keri, Vil Gir, ^arls Drejk Re`ija: Xorx [erman

ATV
7.00 7.30 8.00 8.50 9.00 9.10 9.20 9.40 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.20 18.40 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.10 0.20 0.50 Crtani film Vitafon Jutarwi program Vijesti Bumba, crtani film Garfild, crtani film Lijeni zmaj, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Sirene, crtani film Plavi zmaj, crtani film Ben 10, crtani film Vijesti Najboqe godine, serija Miqenica, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita Najboqe godine, serija Suze Bosfora, serija Sasuke ninxa ratnici Arena sport Vijesti Sinema magika hronike Suze Bosfora, serija Jedan na jedan Vijesti FILM Highlander 2 Seks i grad, serija Seks i grad, serija

Prirodne plavu{e
Di i Daun dvije su luckaste plavu{e, obo`avateqke ru`i~aste boje koje }e se slu~ajno upoznati i poku{ati zaraditi na osnovu svojih dosadnih `ivota, sve dok ih ne sna|e niz dogodov{tina kada prihvate posao u lokalnom striptiz klubu. Naime, zamijeni}e ih za dvije opasne tamnokose ubice, poznate kao Ket i Kit, koje su unajmqene da ubiju vlasnika kluba, mafija{a ukqu~enog u program za{tite svjedoka. S dva uporna, ali nesposobna FBI-jeva agenta za petama, luckaste Di i Daun poku{avaju da budu korak ispred zakona, kao i da otkriju {ta se u stvari doga|a.

2140
NOVA

BEL
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 10.20 10.30 10.50 11.10 12.00 12.50 14.30 14.40 14.50 15.00 15.10 15.20 15.40 16.00 17.00 22 ~asa Kuhiwica Bel mozaik Igra, serija Obrazovni program Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Izvo|a~i, serija Tajanstvene pri~e FILM Wegova djevojka petkom Play now Moja farma Mobile Vijesti Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Nadimak Albanac, serija Bel mozaik

Uloge: Pamela Anderson, Deniz Ri~ards, Megan Ori, Xoi Aresko Re`ija: Din Hamilton

8 6. i 7.- 1.7.2011. 18 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

PINK BH

23.20

B 92

21.00

program

TV

^uvar mira
Vazduhoplovni major Frenk Kros je zadobio divqewe javnosti svojom samovoqnom akcijom dopremawa hrane izgladwelim Kurdima. Iako Pentagon `eli da ga kazni, predsjednik SAD ga `eli pored sebe zbog wegove popularnosti. ^ak mu povjerava svoj crni kofer u kojem se nalaze {ifre za lansirawe balisti~kih raketa. Me|utim, grupa pla}enika napada Krosa i otima mu kofer. Kros kre}e za wima, a trag ga vodi ka objektu K-7, gdje se nalaze nuklearni projektili. Uloge: Dolf Lundgren, Roj [reder, Majkl Sarazin Re`ija: Frederik Forestijer

Svaka bo`ija nedjeqa
^uveni rediteq Oliver Stoun vodi nas kroz svijet profesionalnog sporta, u kojem je glavni igra~ - novac. Toni D’Amato, trener kluba ameri~kog fudbala Majami [arks, prije ~etiri godine osvojio je dvije vezane {ampionske titule. Sada od mla|ih igra~a poku{ava da stvori nov {ampionski tim, ali novi vlasnik kluba Kristina Pawa}i ne pokazuje mnogo strpqewa, niti po{tovawa prema wegovim ranijim rezultatima. Uloge: Al Pa}ino, Kameron Dijaz, Denis Kvejd, Xejmi Foks, Xejms Vuds, ^arlton Heston Re`ija: Oliver Stoun
9.05 10.00 10.05 10.20 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.20 15.00 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 21.55 23.30 23.50 0.50 1.20 2.40 3.00 3.50 4.20 4.50 Ulica lipa, serija Vijesti Trag [ta ja imam od toga Vijesti Ru`na Beti, serija Dnevnik Sport plus Tihi svjedok, serija FILM Lajawe na zvijezde Vijesti Vi i Mira Adawa Polak Vijesti Gorki plodovi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Gorki plodovi, serija 48 sati - svadba Vijesti FILM Napu{teni Dnevnik Tihi svjedok, serija Raspu{teni Gari, serija FILM Povratak Vi i Mira Adawa Polak Vijesti Oko Trag Gorki plodovi, serija 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 14.50 16.00 16.50 17.00 17.30 18.20 18.30 19.10 19.30 20.00 20.50 22.10 22.40 23.10 1.00 2.40 3.20 4.10 4.40 5.20 Hotel dvorac Ort, serija Vijesti @ivot Kod Ane Opra {ou Dnevnik Gospodarica tvog srca, serija Od Lark Risea do Candleforda, serija Vijesti Pustolovina u Hrvatskoj Hrvatsko proqe}e Alisa slu{aj svoje srce, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Sve }e biti dobro, serija Kod Ane Osmi kat Loto Dnevnik Od Lake Risea do Candleforda, serija Kapelski kresovi, serija Kornati kamen od raja Dnevnik FILM Krvava nedjeqa FILM Most Bostonsko pravo, serija [apta~ica duhovima, serija Holivudska {kvadra, serija Hotel dvorac Ort, serija Osmi kat

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 9.30 9.50 10.10 10.30 11.20 12.00 12.20 12.30 13.00 13.40 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 17.40 18.20 18.30 19.00 19.30 20.10 21.10 22.00 23.00 23.30 1.00 1.50 2.10 2.40 3.20 4.10 4.40 5.10 5.40 Muzika Jutarwi program Vijesti Gastronomad Kenguri ko{arka{i, crtani film Nodi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Robin Hud, serija Za.Druga Dnevnik Riznica muzeja Koncert Me|unarodni festival folklora "Dukatfest" Rezovi, serija TNT, serija Vijesti Majstor i Margarita, serija Konferencija beba Srpska danas Crna Guja, serija Fali~ni pansion, serija Gastronomad Bjekstvo sa ostrva {korpiona Upitnik Dnevnik Robin Hud, serija Mjesto istra`ivawa: Majami, serija An|eli u Americi, serija Dnevnik FILM Bulevar o~aja TNT, serija Rezovi, serija Dnevnik Mjesto zlo~ina: Majami, serija An|eli u Americi, serija Crna Guja, serija Fali~ni pansion, serija Bjekstvo sa ostrva {korpiona Muzika

12.10 13.00 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.20 23.20

Grand hitovi Brze pare Info top Zumba zumba Lola, serija Info top More qubavi, serija Nasqe|e jedne dame, serija Poqe lala, serija Info top Zabrawena qubav, serija Trijum qubavi, serija Nasqe|e jedne dame, serija Grand parada Siti FILM ^uvar mira

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.10 12.50 13.00 13.50 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.20 Dobro jutro Be Ha Te bebe Sve {to sija, drama Japanske pri~e, crtani film Nau~na postignu}a Vijesti Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Godine prolaze, serija Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ Tenis: Vimbldon, pregled Tenis: Vimbldon Mali kuvari, crtani film Dnevnik Carica Sisi, serija BHT klub Vijesti Ezel, serija Carica Sisi, serija Tenis: Vimbldon, pregled

HRT 2
7.00 7.40 8.00 8.40 9.00 9.10 9.30 10.00 10.30 11.30 12.10 12.40 13.10 13.30 14.00 15.30 16.10 16.40 17.10 17.40 18.40 19.20 19.50 20.00 20.50 22.40 23.30 0.00 0.40 1.10 1.50 Gospodarica tvoga srca, serija Moji prijateqi Tigar i Pu, crtani film @utokqunac Connor Undercover, serija Platno boje kist Izazovi Plesne note, serija Alisa slu{aj svoje srce, serija Tvoja sam sudbina, serija Veronika Mars Shaolin Wuzang, crtani film @utokqunac Xoni Bravo, crtani film Lagodni `ivot Zaka i Kodija, serija FILM Morski vuk Ru`na Beti, serija James Martin's Champagne Dobro je znati Bostonsko pravo, serija [apta~ psima Kazali{te u ku}i, serija Gara`a Hit dana Bra}a i sestre, serija FILM Most Doktor Haus, serija Holivudska {kvadra, serija [apta~ica duhovima, serija Dva i po mu{karca, serija Pravi igra~i, serija Muzika

TV1
6.00 7.00 7.30 8.00 8.05 8.20 9.00 9.05 10.00 10.20 10.40 11.05 12.00 12.20 12.50 13.10 14.00 14.10 15.00 15.05 15.30 16.00 17.00 17.10 18.20 18.50 19.30 20.00 21.10 22.00 22.10 0.00 0.20 1.50 Nijemi svjedok, serija Vijesti Istorija odje}e Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Vijesti Eliza, serija Vijesti Sile mora Flashbacks Bogati i slavni Vijesti plus Ekstremni sportovi Flashbacks Zakon qubavi Vijesti Direktno Vijesti Za{to iskopavati Ma~ak Mika, crtani film Ukradeni `ivoti, serija Vijesti plus Zakon qubavi, serija TV1 ordinacija Hrane svijeta Dnevnik Ukradeni `ivoti, serija Intervju Vijesti FILM Putnik 57 Pono}ne vijesti FILM Kartel Reprizni program

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 12.00 12.10 12.30 14.00 14.05 16.00 16.20 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.30 23.00 0.30 Jutarwi program Kasandra, serija Novosti Svijet na dlanu Novosti Ekskluziv
FILM

OBN
6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 9.10 10.00 10.30 11.50 12.30 13.40 15.10 17.00 17.30 18.50 19.00 20.00 21.30 22.50 0.00 1.30 2.30 3.20 4.00 Kasper, crtani film Korwa~a Hero, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Roni Oli Roni, crtani film Bani Maloni, crtani film Nebeske plesa~ice, crtani film Otvorena vrata, serija Stol za 4 Zemqa snova, serija Info Gumu{, serija Dolina vukova, serija Slomqena srca, serija Stol za 4 Zemqa snova, serija Info Ekskluziv Slomqena srca, serija Dolina vukova, serija Dejana {ou FILM Ukleti bar Dolina vukova, serija Ekolo{ka pitawa Tehnologija danas ^uvari planeta

Novosti Proqe}e 1941. Dnevnik Sve za qubav, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Kasandra, serija Intervju sa Zdravkom ^oli}em Dnevnik FILM Agata i oluja FILM Mekbrajd: Radiodrama

NOVA TV
6.40 7.30 8.00 8.50 10.40 11.40 12.30 13.20 Na{i najboqi dani, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Bumba, crtani film Pobjeda qubavi, serija ^uvar pravde, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Pobjeda qubavi, serija

PINK BH
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija Poqe lala, serija Udri mu{ki Paparaco lov na poznate Zabrawena qubav, serija Info top

RTS 1
6.00 6.05 9.00 Vijesti Jutarwi program Vijesti 6.00 7.00

HRT 1
Me|u nama Dobro jutro Hrvatska

srijeda, 29. jun

25.6 - 1.7.2011. 19

NOVA

21.40

50 prvih poqubaca
Pomorski veterinar Henri Rot `ivi bezbri`nim `ivotom te se u havajskom akvatorijumu brine za `ivotiwe. Osim brige za `ivotiwe Henri ima vrlo zanimqiv hobi. Naime, on slama srca turistkiwama, koje tra`e qubavnu romansu te poslije provedene no}i ostavqa ih bez imalo gri`we savjesti. Nakon {to do`ivi nesre}u, dolazi u kafi} gdje primijeti prelijepu i {armantnu Lusi Vitmor. Kada se sqede}eg jutra vrati da opet vidi Lusi, prekr{i sopstveno pravilo o izlascima s mje{tankama. Sav sre}an, Henri sqede}e jutro do|e u kafi}, ali kada Lusi spomene wihov ju~era{wi razgovor, ona misli da je nekakav ludak, te ga ne prepoznaje. Uloge: Adam Sandler, Dru Barimor, Rob [najder, [on Ostin, Den Akrojd Re`ija: Piter Sigal
15.20 16.20 17.00 17.20 17.40 18.10 19.10 20.00 20.50 21.40 23.40 0.00 1.10 2.00 2.50 4.30 5.30 6.20 Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija Vijesti Bijeg, serija In magazin Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija FILM 50 prvih poqubaca Vijesti Tudori, serija Opasna igra, serija Ostrvo smrti, serija FILM Prirodne plavu{e Ezo TV Bra~ne vode, serija In magazin 0.50 1.20 Seks i grad, serija Miqenica, serija 18.00 18.30 18.40 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 Bel dan Kuhiwica Muzi~ki zid Rat svjetova Izvo|a~i, serija 22 ~asa Tajanstvene pri~e Obrazovni program FILM Nevjesta ~udovi{ta

2310
HRT 1

Krvava nedjeqa

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 13.50 15.30 15.35 15.50 16.50 17.10 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 23.10 23.40 1.20 1.40 2.30 2.40 Dobro jutro, jutarwi program Vijesti Beverli Hils, serija Spretno-sretno Piplinzi, crtani film Kraq dinosaurusa, serija Vila Marija, serija Dnevnik Viza za budu}nost, serija Dopunska nastava Abeceda zdravqa Gospo|a Barbara, serija Vijesti Harveytoons, crtani film Vila Marija, serija Federacija danas Ezel, serija Osma ofanziva, serija Upitnik Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija Qubav i kazna, serija Dnevnik FILM Turbulencija 2: Strah od letewa Dopunska nastava Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dnevnik

K3
9.00 9.05 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.10 18.10 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.40 Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Hrana i vino Slon Benxamin, crtani film Eliza, serija Vijesti Zakon qubavi, serija SMS Party Vijesti @ene na ivici, serija Ukradeni `ivoti, serija Hrana i vino Zakon qubavi, serija Slon Benxamin, crtani film Novosti Dnevnik RTS Ukradeni `ivoti, serija @ene na ivici, serija Novosti FILM Putnik 57

Poslanik u britanskom parlamentu Ivan Kuper, za razliku od boraca militantne IRA, vjeruje u mogu}nost mirnog rje{ewa pitawa Sjeverne Irske, podijeqene na katoli~ke pristalice ujediwewa s Irskom i protestantske unioniste s Velikom Britanijom. Veliki protesti katolika koje organizuje u Londonderiju protiv vanrednog stawa i ukidawa temeqnih gra|anskih prava, trebalo bi da doka`u da se do slobode i zajedni~kog `ivota mo`e do}i i demokratskim sredstvima pritiska na vlast. Wegovo nastojawe ne odgovara vladi u Londonu i elitne jedinice britanskih padobranaca dobivaju nalog da razbiju povorku. Poslije zavr{etka akcije kojom zapovijeda general Ford, na ulicama ostaje 27 poginulih, ve}inom bespomo}nih i nenaoru`anih mladi}a, `ena i staraca. Uloge: Xems Nesbit, Timoti Smit, Alan Gildea, Xerard Krosan Re`ija: Pol Gringras

Morski vuk

1400
HRT 2

RTL
5.00 5.40 6.30 7.20 8.00 8.40 10.00 10.40 11.40 12.30 13.30 14.30 15.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.50 0.40 0.50 1.40 2.40 3.20 RTL Danas Astro {ou Aurora, serija Vrata raja, serija Dragon Ball Z, crtani film Ezel, serija Magazin Ve~era za pet Aurora, serija Nasqednici, serija Kobra 11, serija Vrata raja, serija 1001 no}, serija Ne daj se Nina Magazin RTL danas Ve~era za pet Ezel, serija Mentalist, serija Kosti, serija Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Astro {ou Mentalist, serija RTL Danas

B 92
5.50 9.00 9.30 10.00 10.20 11.00 13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 21.00 23.50 0.20 0.50 Jutarwi program Vijesti Ka`iprst Vijesti Sun|er Bob, crtani film FILM Mar{ na Drinu Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon FILM Svaka bo`ja nedjeqa Vijesti Sportski pregled FILM Veliki posao Info 6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 23.00 23.05 0.00 1.00 2.00 3.00

RADIO RS
Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzika Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Oaza Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program Sabornik No}ni program

Hamfri van Vejden je bogati nasqednik i pisac iz San Franciska s po~etka 20. vijeka ~ije kritike izazivaju gwev wegovih dru{tvenih meta. Poslije jedne takve rasprave Hamfri iz Sausalita krene brodom ku}i. Tamo upozna lijepu Flaksen Bruster, koja ga s ocem poku{a opqa~kati, ali sve prekine sudar s drugim brodom. Pre`ivjele iz mora izvu~e posada jedrewaka "Gost". Iako Hamfri pokapetan Larsen zvani Vuk ima misli da }e ih brod odmah prebaciti u San Francisko, wegov druk~ije planove. Uloge: ^arls Bronson, Kristofer Riv, Ketrin Meri Stjuart, Mark Singer Re`ija: Majkl Anderson

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.10 9.20 9.40 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.20 18.40 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.10 0.20 Crtani film Jutarwi program Vijesti Bumba, crtani film Garfild, crtani film Lijeni zmaj, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Sirene, crtani film Plavi zmaj, crtani film Ben 10, crtani film Vijesti Najboqe godine, serija Miqenica, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita Najboqe godine, serija Suze Bosfora, serija Sasuke ninxa ratnici Arena sport Vijesti Sinema magika hronike Suze Bosfora, serija Amplituda Vijesti FILM Majestic Seks i grad, serija

Veliki posao
Taman kad izgleda da }e posao koji je Stiv pokrenuo na~isto propasti, neo~ekivano se pojavquje unosan posao za koji svi misle da }e im zauvijek promijeniti `ivote. @ivotna pri~a sa elementima komedije, bazirana na istinitim doga|ajima. Uloge: Trit Vilijams, Vilijam Mapoter, [arlot Ros Re`ija: Don Most

050
B 92

BEL
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 10.20 10.30 10.50 11.10 12.00 13.00 14.50 15.00 15.10 15.20 15.40 16.00 17.00 22 ~asa Kuhiwica Bel mozaik Igra, serija Obrazovni program Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Izvo|a~i, serija Tajanstvene pri~e FILM Plan 9 iz svemira Mobile Vijesti Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Smrt {pijunima, serija Bel mozaik

8 6. i 7.- 1.7.2011. 20 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

RTRS

23.30

OBN

23.50

program

TV

No} gurmana
Da li je ovo samo jedno obi~no ve~e u popularnom wujor{kom italijanskom restoranu ~iji je vlasnik kladioni~ar Luis Kropa? Me|u gostima su policijski detektiv i wegova `ena, na balkonu je rival kladioni~ar i gangster iz Kvinsa koji `eli da postane suvlasnik restorana, u uglu je renomirana kriti~arka hrane, a za barom neprimjetno sjedi Ken. Uloge: Deni Aielo, Xon Rotman, Frenk Bongiorno, Leksi Sperduto Re`ija: Bob Xiraldi

Tinejxerski zombi
Grupa od {est sredwo{kolaca sasvim slu~ajno ubije dilera droge iz wihovog kraja. Sa bi se rije{ili tijela, bace ga u deponiju toksi~ne otpadne vode, nadaju}i se da }e ga voda razgraditi i sakriti sve tragove. Kada ve} pomisle da je ubistvo uspje{no zata{kano, po~iwu da se de{avaju ~udne stvari. Diler vaskrsava kao zombi, i to jako lo{ i zlovoqan. Uloge: Majkl Rubin, Stiv Mekoj, Xorx Seminara Re`ija: Xon Elias Mihalakis
10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.10 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 23.00 23.05 23.50 0.10 0.50 2.40 3.00 3.05 3.50 4.20 4.50 Svijet ribolova Vijesti Ru`na Beti, serija Dnevnik Sport plus Tihi svjedok, serija FILM Tre}a sre}a Vijesti SAT Vijesti Gorki plodovi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Gorki plodovi, serija FILM Kao grom iz vedra neba Vijesti Tihi svjedok, serija Dnevnik Raspu{teni Gari, serija FILM Sudwi dan Svijet ribolova Vijesti SAT Oko magazin Sasvim prirodno Gorki plodovi, serija 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 14.50 16.00 16.50 17.00 17.30 18.30 18.40 19.30 20.00 20.50 21.30 22.40 23.20 0.20 2.00 2.50 3.30 4.10 5.00 Kod Ane Opra {ou Dnevnik Gospodarica tvog srca, serija Od Lark Risea do Kandleforda, serija Vijesti Pustolovina u Hrvatskoj Hrvatsko proqe}e Alisa slu{aj svoje srce, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Sve }e biti dobro, serija Kod Ane Osmi kat Dnevnik Od Lark Risea do Kandleforda, serija Razred 2011 Reporteri Dnevnik Zemqa znawa FILM Srebrna linija Bostonsko pravo, serija [apta~ica duhovima, serija Holivudska {kvadra, serija Hotel dvorac Ort, serija Osmi kat

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 9.30 9.50 10.10 10.30 11.20 12.00 12.20 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 17.40 18.20 18.30 19.00 19.30 20.10 21.10 22.10 23.00 23.30 1.10 2.00 2.50 3.20 4.20 4.50 5.20 Muzika Jutarwi program Vijesti Gastronomad Bo u pokretu, crtani film Nodi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Robin Hud, serija Za.Druga Dnevnik FILM Skrivene tajne TNT, serija Vijesti An|eli u Americi, serija Reporta`a Srpska danas Crna Guja, serija Fali~ni pansion, serija Gastronomad Bjekstvo sa ostrva {korpiona Upitnik Dnevnik Robin Hud, serija Pe~at Ratnici Dnevnik FILM No} gurmana TNT, serija Pe~at Dnevnik Ratnici Crna Guja, serija Fali~ni pansion, serija Bjekstvo sa ostrva {korpiona

15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 23.00 0.00 0.10

Info top More qubavi, serija Nasqe|e jedne dame, serija Poqe lala, serija Info top Zabrawena qubav, serija Trijumf qubavi, serija Zabraweni forum Nasqe|e jedne dame, serija Siti FILM Suvi{ni izvje{taj

BHT 1
7.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.10 12.40 13.00 13.50 18.00 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.20 Dobro jutro Be Ha Te bebe Robot Robi, crtani film Bez rizika Vijesti Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Godine prolaze, serija Vijesti Gorko-slatko, serija BHT klub Odli~an 5+ Tenis: Vimbldon, pregled Tenis (`): Vimbldon Putevi zdravqa Mali kuvari, crtani film Dnevnik Hotel Vavilon, serija Figure Vijesti Ezel, serija Hotel Vavilon, serija Tenis: Vimbldon, pregled

HRT 2
7.00 7.40 8.00 8.40 9.00 9.20 9.30 10.00 10.40 11.30 12.10 12.40 13.10 13.30 15.20 16.10 16.30 17.00 17.40 18.30 19.10 19.40 20.00 22.00 23.00 23.20 0.00 0.30 1.20 Gospodarica tvoga srca, serija Moji prijateqi Tigar i Pu, crtani film @utokqunac Connor Undercover, serija Iznad crte Kokice Plesne note, serija Alisa slu{aj svoje srce, serija Tvoja sam sudbina, serija Veronika Mars, serija Shaolin Wuzang, crtani film @utokqunac Lagodni `ivot Zaka i Kodija, serija FILM Srebrna linija Ru`na Beti, serija Xems Martin u [ampawi Siti folk Bostonsko pravo, serija [apta~ psima Kazali{te u ku}i, serija Gara`a Hit dana Atletika Doktor Haus, serija Holivudska {kvadra, serija [apta~ica duhovima, serija Dva i po mu{karca, serija Pravi igra~i, serija Muzika

TV1
6.00 7.00 7.30 8.00 8.05 8.30 8.40 9.00 9.05 10.00 10.10 10.20 11.10 11.20 12.00 12.20 13.10 14.00 14.10 15.00 15.05 15.30 16.00 17.00 17.10 18.20 19.30 20.00 21.10 22.00 22.10 0.00 0.20 1.50 Nijemi svjedok, serija Vijesti Istorija odje}e Vijesti Ostrvo korwa~a, crtani film Helo Kiti, crtani film Helo Kiti, crtani film Vijesti Eliza, serija Vijesti Flashbacks Doga|aji koji su promijenili svijet Flashbacks Sile mora Vijesti Bogati i slavni Zakon qubavi, serija Vijesti Intervju Vijesti Doga|aji koji su promijenili svijet Helo Kiti, crtani film Ukradeni `ivoti, serija Vijesti plus Zakon qubavi, serija Dva smo svijeta razli~ita, serija Dnevnik Ukradeni `ivoti, serija @ene na ivici, serija Vijesti FILM Ako sutra do|e Pono}ne vijesti FILM Putnik 57 Reprizni program

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 12.00 12.10 12.30 14.00 14.05 16.00 16.20 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 Jutarwi program Kasandra, serija Novosti Svijet na dlanu Novosti Ekskluziv
FILM

OBN
6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 9.10 10.00 10.30 11.50 12.30 13.40 15.10 17.00 17.30 18.50 19.00 20.00 21.30 22.50 23.50 1.40 2.40 3.30 4.00 Kasper, crtani film Korwa~a Hero, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Roni Oli Roni, crtani film Bani Maloni, crtani film Nebeske plesa~ice, crtani film Otvorena vrata, serija Sto za 4 Zemqa snova, serija Info Gumu{, serija Dolina vukova, serija Slomqena srca, serija Sto za 4 Zemqa snova, serija Info Ekskluziv Slomqena srca, serija Dolina vukova, serija Biseri FILM Tinejxerski zombi Dolina vukova, serija Ekolo{ka pitawa Tehnologija danas ^uvari planeta

Novosti
FILM Mekbrajd: Radio drama Dnevnik Sve za qubav, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Kasandra, serija Puls Dnevnik FILM Posao za stranca FILM Neo~ekivana qubav

PINK BH
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 14.00 14.20 15.00
Глас Српске

NOVA TV
6.40 7.30 8.00 8.50 10.40 11.40 12.30 13.20 15.20 16.20 17.00 17.20 Na{i najboqi dani, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Bumba, crtani film Pobjeda qubavi, serija ^uvar pravde, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Pobjeda qubavi, serija Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija Vijesti Bijeg, serija

Lola, serija Qubav u zale|u, serija Poqe lala, serija Udri mu{ki Nemogu}a misija Zabrawena qubav, serija Info top Grand hitovi Brze pare Info top Zumba zumba Lola, serija

RTS 1
6.00 6.05 9.00 9.05 10.00 10.05 Vijesti Jutarwi program Vijesti Ulica lipa, serija Vijesti Sasvim prirodno

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 Religijski program Dobro jutro Hrvatska Hotel dvorac Ort, serija Vijesti @ivot

~etvrtak, 30. jun

25.6 - 1.7.2011. 21

B 92

21.00

Tango i Ke{
Inspektor Rej Tango radi u odjeqewu za borbu protiv narkotika. Nosi skupa odijela, vozi brza kola i vi{e vremena provodi sa svojim brokerom nego sa bilo kim drugim. Nasuprot Tangu, wegov kolega Gabrijel Ke{ ima dugu, zapu{tenu kosu i nosi pocijepane majice, a novac potro{i i prije nego {to ga zaradi. Ipak, zajedno predstavqaju ubita~an policijski tandem, koji se nalazi za petama najve}em ameri~kom narku-bosu Ivu Peretu. Da bi se oslobodio "policijske napasti" i odbranio svoju imperiju od preko milijardu dolara, Iv namje{ta Tangu i Ke{u zlo~in, zbog kojeg wih dvojica bivaju osu|eni na 18 mjeseci zatvora. Uloge: Silvester Stalone, Kurt Rasel, Teri Ha~er Re`ija: Andrej Kon~alovski
17.40 18.10 19.10 20.00 20.50 21.40 22.50 23.10 1.00 2.00 2.50 3.30 4.30 6.20 In magazin Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija Provjereno Vijesti FILM Anakonde: Lov na krvavu orhideju Tjudori, serija Opasna igra, serija Ostrvo smrti, serija Ezo TV FILM 50 prvih poqubaca In magazin

Suvi{ni izvje{taj

010
PINK BH

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 13.50 15.30 15.35 15.50 16.50 17.10 18.10 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.40 23.10 1.00 1.30 2.00 2.20 Jutarwi program Vijesti Beverli Hils, serija Spretno-sretno Piplinzi, crtani film Kraq dinosaurusa, serija Vila Marija, serija Dnevnik Viza za budu}nost, serija Dopunska nastava Abeceda zdravqa Gospo|a Barbara, serija Vijesti Harveytoons, crtani film Vila Marija, serija Federacija danas Ezel, serija Osma ofanziva, serija Upitnik Dnevnik Odgovorite qudima Qubav i kazna, serija Dokumentarni ~etvrtak Dnevnik FILM Turbulencija 3: Koncert Dopunska nastava Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dnevnik

18.30 18.40 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10

Kuhiwica Dobro ti ve~e Korijeni Ekonomika Izvo|a~i, serija 22 ~asa Tajanstvene pri~e Obrazovni program FILM Na{ grad

Ve} {est godina u Va{ingtonu se nije desilo nijedno ubistvo zahvaquju}i vrhunskoj tehnologiji koja identifikuje ubice prije nego {to izvr{e zlo~in. Ali, kada je {ef Prekriminalisti~ke jedinice optu`en za budu}i zlo~in, ima}e samo 36 ~asova da otkrije ko mu je "smjestio" igru ili }e i sam postati `rtva savr{enog sistema u ~ijem je stvarawu u~estvovao. Uloge: Tom Kruz, Maks fon Sidou, Stiv Haris Re`ija: Stiven Spilberg

K3
9.00 9.05 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.10 18.10 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.40 Vijesti Ostrvo korwa~a, crtani film Helo Kiti, crtani film Hrana i vino Slon Benxamin, crtani film Eliza, serija Vijesti Zakon qubavi, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Eliza, serija Hrana i vino Zakon qubavi, serija Slon Benxamin, crtani film Novosti Dnevnik RTS Ukradeni `ivoti, serija Stav Novosti FILM Ako sutra do|e

Karnera - Planina koja hoda

000
B 92

RTL
5.00 5.40 6.30 7.20 8.00 8.40 10.00 10.40 11.40 12.30 13.30 14.30 15.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.30 0.50 1.40 2.40 3.20 RTL danas Astro {ou Aurora, serija Vrata raja, serija Dragon Ball Z, crtani film Ezel, serija Magazin Ve~era za pet Aurora, serija Nasqednici, serija Kobra 11, serija Vrata raja, serija 1001 no}, serija Ne daj se Nina Magazin RTL danas Ve~era za pet Ezel, serija Put osvete, serija Mjesto zlo~ina: Lo{i de~ki, serija Vijesti Kosti, serija Astro {ou Kosti, serija RTL danas

B 92
5.50 9.00 9.30 10.00 10.10 13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 21.00 23.00 23.40 0.00 Jutarwi program Vijesti Ka`iprst Vijesti FILM Svaka bo`ja nedjeqa Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon FILM Tango i Ke{ Vijesti Sportski pregled FILM Karnera: Planina koja hoda Info

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 23.00 23.05 0.00 0.05 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e, danas, sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzika Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Oaza Pono}ne vijesti No}ni program

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.10 9.20 9.40 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.20 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 0.10 0.40 1.10 Crtani film Jutarwi program Vijesti Bumba, crtani film Garfild, crtani film Lijeni zmaj, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Sirene, crtani film Plavi zmaj, crtani film Ben Ten, crtani film Vijesti Najboqe godine, serija Miqenica, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita Najboqe godine, serija Suze Bosfora, serija Sasuke ninxa ratnici Arena sport Vijesti Suze Bosfora, serija Ispuni mi `equ Vijesti FILM Zamjenik Seks i grad, serija Seks i grad, serija Miqenica, serija

Za neke momke ka`emo da su kao od brijega odvaqeni, ali neki su bili ve}i i od samog brijega. Primo Karnera, italijanski bokserski {ampion, sa preko dva metra visine, oko 130 kilograma i rasponom ruku od skoro 220 centimetara, imao je nadimak Planina koja hoda. Doru~kovao je 14 jaja, 19 sendvi~a i pola kilograma {unke. Ubjedqivo je pobje|ivao sve protivnike u Italiji, a onda je oti{ao u Ameriku, gdje je 1933. godine postao i {ampion svijeta u te{koj kategoriji. Ipak, Karnerino djetiwstvo nije bilo nimalo lijepo. Odrastao u siroma{tvu, jo{ kao mladi} pridru`uje se cirkusu gdje radi kao snagator, dok ga bokserski promotori Leon Si i Lu Sorezi ne nagovore da postane profesionalni bokser. Uz pomo} trenera Maurisija Eudilina, Karnera brzo savladava vje{tinu i postaje me|unarodna bokserska zvijezda, a kao kruna karijere dolazi i pobjeda nad Xekom [arkijem 1933. godine u borbi za titulu svjetskog {ampiona. Ipak, Si i Sorezi mu uzimaju ve}inu zara|enog novca, pa poslije zavr{ene karijere, Karnera da bi pre`ivio postaje ke~er… Uloge: Andrea Iaia, Pol Sorvino, F. Marej Abraham, Bert Jang, Ana Vale Re`ija: Renco Martineli

Anakonde: Lov na krvavu orhideju

2310
NOVA

BEL
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 10.20 10.30 10.50 11.10 12.00 13.00 14.00 14.30 14.50 15.00 15.10 15.20 15.40 16.00 17.00 18.00 22 ~asa Kuhiwica Bel mozaik Igra, serija Obrazovni program Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Izvo|a~i, serija Tajanstvene pri~e Biqana za vas TV Liberti Moja farma Mobile Vijesti Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Rat svjetova Bel mozaik Bel dan

neo da prona|u cvijet koji sadr`i serum mladosti. Vo|a ekspedicije i ameri~ki skiper koji treba da ih vode nimalo ne ulivaju povjerewe. Tako grupa krene na putovawe rijekom koja nimalo ne izgleda bezbjedno. Poslije mnogo avantura s krokodilima, paucima i slapovima, ekspedicija se pribli`ava mjestu gdje rastu orhideje zbog kojih su anakonde koje `ive u tom podru~ju ve}e, br`e i pametnije. Tako okru`ena ubojitim zmijama ekspedicija sa britanskim doktorom na ~elu nastavqa svoj put, ne znaju}i Farmaceutska firma po{aqe kakva ih opasnost ~eka. svoj ekspedicijski tim na BorUloge: Nikolas Houp, Piter Kartin, Xoni Mesner, Nikolas Gonzales Re`ija: Dvajt H. Litl

8 6. i 7.- 1.7.2011. 22 25.6 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

PINK BH

23.40

RTRS

20.10

program

TV

Sveci protiv mafije
Dvojica Iraca igrom slu~aja ubijaju mafija{kog bosa. Oslobo|eni od optu`bi nastavqaju sa "~i{}ewem" grada, jer svoje djelo vide kao bo`iji znak. Policijski detektiv im je za petama poku{avaju}i da razrije{i ubistva, ali sve vi{e shvata da Irci rade ispravnu stvar. Uloge: Viqem Defo, [on Patrik Flaneri, Norman Redus Re`ija: Troj Dafi

Zmajevi i tamnice
Pravedna i po{tena carica Savina posjeduje mo}no `ezlo koje upravqa zlatnim zmajevima. U te`wi da ga se domogne, Profion uvjeri ostale ~arobwake da Savina ne zna s wim da rukuje. Znaju}i da }e Profion carstvu donijeti samo smrt i uni{tewe, Savina mora da prona|e legendarni {tap koji ima mo} upravqawa crvenim zmajevima koji su ja~i od zlatnih. Dva lopova, Ridli i Snajls nesvjesno postaju instrumentima Savinine potrage za {tapom. Uloge: Xeremi Ajrons, Tora Bir~, Brus Pejn, Xastin Valin Re`ija: Kertni Solomon
18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.10 0.00 0.30 0.50 3.10 3.10 3.50 4.10 4.50 Oko Slagalica Dnevnik Gorki plodovi, serija FILM Roki Vijesti Tihi svjedok, serija Dnevnik Raspu{teni Gari, serija FILM ^aj u Sahari Vijesti Na skriveno te vodim mjesto Oko Razglednica Gorki plodovi, serija 3.10 4.40 5.20 Bostonsko pravo, serija Hotel dvorac Ort, serija Osmi kat

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 9.30 9.50 10.10 10.30 11.20 12.00 12.20 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 17.40 18.00 19.00 19.30 20.10 22.00 23.00 23.30 0.40 2.00 3.30 5.10 Muzika Jutarwi program Vijesti Gastronomad Bo u pokretu, crtani film Nodi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Robin Hud, serija Za.Druga Dnevnik FILM Tali TNT, serija Vijesti TNT, serija Ste}ci u Podriwu Srpska danas Crna Guja Gastronomad EU i mi Veterinar Bole Dnevnik FILM Zmajevi i tamnice Zemqa vi|ena o~ima neba Dnevnik Inspektor Rebus, serija FILM Prtqag FILM Skrivene tajne FILM Tali Crna Guja, serija

23.30 Siti 23.40 FILM Sveci protiv mafije

BHT 1
7.00 9.10 9.15 9.20 9.30 10.00 10.10 11.10 12.00 12.10 12.40 13.00 13.50 17.40 18.30 18.40 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 1.00 1.50 Dobro jutro Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Aladinove pri~e, crtani film Kako da ne Vijesti Ples `ivota, serija Godine prolaze, serija Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ Tenis: Vimbldon, pregled Tenis: Vimbldon Gastro kutak Velika imena malih ekrana Mali kuvari, crtani film Dnevnik Pe~at, serija Josip Pejakovi}: U ime naroda Dimenzija vi{e Vijesti Ezel, serija FILM Stranci Tenis: Vimbldon, pregled Il Divo, koncert

HRT 2
6.50 7.40 8.00 8.30 9.00 9.10 9.30 10.00 10.40 11.20 12.00 12.20 12.50 13.10 13.40 15.20 16.00 16.30 17.10 17.50 18.40 19.20 19.30 20.00 20.50 21.20 22.50 23.40 0.10 0.50 1.20 1.50 Gospodarica tvoga srca, serija Moji prijateqi Tigar i Pu, crtani film @utokqunac Connor Undercover, serija Qubiteqi dje~jeg svijeta Eksperimenti koji su promijenili svijet Obi~na klinka, serija Alisa slu{aj svoje srce, serija Tvoja sam sudbina, serija Veronika Mars, serija Shaolin Wuzang, crtani film @utokqunac Xoni Bravo, crtani film Lagodni `ivot Zaka i Kodija, serija FILM [etwa za pam}ewe Ru`na Beti, serija Deni na moru Briqantin Bostonsko pravo, serija [apta~ psima Kazali{te u ku}i, serija Hit dana Gara`a Bitange i princeze, serija Bitange i princeze, serija Inspektor Irena Hus, serija Doktor Haus, serija Holivudska {kvadra, serija [apta~ica duhovima, serija Dva i po mu{karca, serija Pravi igra~i, serija Muzika

TV 1
6.00 7.00 7.30 8.00 8.05 8.20 9.00 9.05 10.00 10.10 10.20 11.10 11.20 12.00 12.20 13.10 14.00 15.00 15.05 15.20 16.00 17.00 17.10 18.20 18.50 19.30 20.00 21.10 22.00 22.10 0.00 0.20 1.50 Nijemi svjedok, serija Vijesti Istorija odje}e Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Vijesti Eliza, serija Vijesti Flashbacks Odlazak u svemir Flashbacks Zdravqe Vijesti plus TV1 ordinacija Zakon qubavi, serija @ene na ivici, serija Vijesti Zdravqe Ma~ak Mika, crtani film Ukradeni `ivoti, serija Vijesti plus Zakon qubavi, serija Ekstremni sportovi Hrane svijeta Dnevnik Ukradeni `ivoti, serija Dobar lo{ zao Vijesti FILM Betmen i Robin Pono}ne vijesti FILM Ako sutra do|e Reprizni program

OBN
6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 9.10 10.00 10.30 11.50 12.30 13.40 15.10 17.00 17.30 18.50 19.00 19.50 21.30 22.40 0.40 1.40 3.00 4.00 4.40 Kasper, crtani film Korwa~a Hero, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Roni Oli Roni, crtani film Bani Maloni, crtani film Nebeske plesa~ice, crtani film Otvorena vrata, serija Odred za ~isto}u Zemqa snova, serija Info Gumu{, serija Dolina vukova, serija Slomqena srca, serija Odred za ~isto}u Zemqa snova, serija Info Pitajmo zajedno Sto za 4 Red karpet FILM Mamin de~ko Red karpet
FILM

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 12.00 12.10 12.30 13.10 14.00 14.05 16.00 16.20 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 23.10 0.20 Jutarwi program Kasandra, serija Novosti Svijet na dlanu Novosti Ekskluziv Bulevar Iza scene sa Novosti FILM Neo~ekivana qubav Dnevnik Sve za qubav, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Kasandra, serija Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em Dnevnik Loto Crveno FILM Razmjena gluposti

NOVA TV
6.40 7.30 8.00 8.50 10.40 11.40 12.30 13.20 15.20 16.20 17.00 17.20 17.40 18.10 19.10 20.00 20.50 21.40 23.30 1.30 3.00 4.30 6.00 6.40 Na{i najboqi dani, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Bumba, crtani film Pobjeda qubavi, serija ^uvar pravde, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Pobjeda qubavi, serija Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija Vijesti Bijeg, serija In magazin Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija FILM Klopka za milionera FILM Osam milimetara 2 Ezo TV FILM Ubojiti predator FILM Tunel smrti ^uvar pravde, serija In magazin

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.15 14.50 15.40 16.00 16.50 17.00 17.30 18.30 18.40 19.30 20.00 21.00 23.20 23.50 1.20 Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Hotel dvorac Ort, serija Vijesti @ivot Kod Ane Opra {ou Dnevnik Gospodarica tvoga srca, serija Od Lark Risea do Candleforda, serija Vijesti Iza ekrana Hrvatsko proqe}e Kulturna ba{tina Alisa slu{aj svoje srce, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Sve }e biti dobro, serija Kod Ane Osmi kat Dnevnik Od Lark Risea do Candleforda, serija FILM Spasilac Dnevnik FILM U raqama ludila FILM Candy

Ekolo{ka pitawa Tehnologija danas ^uvari planeta

PINK BH
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija Poqe lala, serija Udri mu{ki Paparaco lov na poznate Zabrawena qubav, serija Info top Grand hitovi Brze pare Info top Zumba zumba Lola, serija Info top More qubavi, serija Nasqe|e jedne dame, serija Poqe lala, serija Info top Zabrawena qubav, serija Trijumf qubavi, serija Nasqe|e jedne dame, serija Grand {ou

RTS 1
6.00 6.05 9.00 9.05 9.50 10.00 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.20 15.30 15.40 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 Vijesti Jutarwi program Vijesti Ulica lipa, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Dizni Dnevnik Sport plus Tihi svjedok, serija FILM Muzika srca Vijesti Gastronomad Vijesti Gorki plodovi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika

RTL
5.00 5.40 6.30 7.20 8.00 8.40 10.00 10.40 11.40 12.30 13.30 RTL Danas Astro {ou Aurora, serija Vrata raja, serija Dragon Ball Z, crtani film Ezel, serija Magazin Ve~era za pet Aurora, serija Nasqednici, serija Kobra 11, serija

petak, 1. jul

25.6 - 1.7.2011. 23

HRT 2

13.40

[etwa za pam}ewe
Me|u tinejxerima koji se jedne ve~eri na jezeru odlu~e grubo na{aliti sa svojim {kolskim kolegom je i mladi Landon Karter, zbog ~ijeg nemara se wegov vr{wak povrijedi. Landon ubrzo dospije u ruke policije te je na zadovoqstvo svoje majke Sintije ka`wen prisilnim dobrotvornim radom. Kad uz u~estvovawe u dramskoj sekciji zapo~ne sa svakodnevnim ~i{}ewem {kolskih prostorija, Landonu jednog dana za oko zapne Xejmi Salivan. Mirna, skromna i neupadqiva k}erka mjesnog protestantskog sve{tenika, Xejmi ne dr`i do vawskog izgleda, zbog ~ega je ~esto predmet ismijavawa {kolskih kolega, me|u kojima je i Landonova biv{a djevojka Belinda. Premda mu je Xejmi potpuna suprotnost, Landona djevojka privla~i. Uloge: [ejn Vest, Mendi Mur, Piter Kojoti, Al Tompson, Deril Hana Re`ija: Adam [enkmen
14.30 15.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 22.20 0.30 0.40 2.30 3.30 Vrata raja, serija 1001 no}, serija Ne daj se Nina Magazin RTL danas Ve~era za pet FILM Jezgra FILM Iznad zakona Vijesti FILM Ratnici Astro {ou RTL Danas 10.00 10.20 11.00 13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 21.00 23.00 23.40 0.00 Vijesti Sun|er Bob, crtani film FILM Tango i Ke{ Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon FILM Posqedwa kap Vijesti Sportski pregled FILM Badi u nevoqi Info 12.10 12.30 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 23.00 23.05 0.00 0.05 Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra Radio most sa Novim Sadom Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzika Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Rije~ i muzika Pono}ne vijesti No}ni program

Posqedwa kap

2100
B92

U smjelom nastojawu da zavr{i rat do Bo`i}a, Vinston ^er~il i britanska visoka komanda skovali su izvanredan plan - Operaciju "Market garden". Iza neprijateqske linije u Wema~koj koja je okupirana od strane Holan|ana uba~eno je 35 hiqada britanskih vojnika. Usred najve}e avio invazije u istoriji, mala jedinica qudi, zvana "Matchbox", posjeduje li~ni dnevnik. Kada je jedinica oborena, blizu zone slijetawa, izgled za wihov uspjeh je beznade`an. Uloge: Lorens Foks, Luis Fempsi, Lusi Gaskel, Bili Zejn Re`ija: Kolin Tig

U raqama ludila

2350
HRT 1

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.10 9.20 9.40 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 18.20 18.40 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 0.10 0.40 1.10 Crtani film Jutarwi program Vijesti Bumba, crtani film Garfild, crtani film Lijeni zmaj, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Sirene, crtani film Plavi zmaj, crtani film Ben 10, crtani film Vijesti Najboqe godine, serija Miqenica, serija Vizita Blef Najboqe godine, serija Suze Bosfora, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Arena sport High Tech Vijesti Suze Bosfora, serija 48 sati svadba Vijesti FILM [ta izjeda Gilberta Grejpa Seks i grad, serija Seks i grad, serija Miqenica, serija

BEL
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 10.20 10.30 10.50 11.10 12.00 13.00 13.40 14.50 15.00 15.10 15.20 15.40 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 22 ~asa Kuhiwica Bel mozaik Igra, serija Obrazovni program Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Izvo|a~i, serija Tajanstvene pri~e Atlas U na{em ataru Mobile Vijesti Najqep{e bajke svijeta Enciklopedija znawa Bajke Ekonomika Korijeni Bel mozaik Bel dan Kuhiwica Muzi~ki zid Ku}ica u cvije}u Biznis tribina Izvo|a~i, serija 22 ~asa Tajanstvene pri~e Obrazovni program FILM Nadnica za strah

Pacijent zatvoren u najstro`e ~uvanom dijelu psihijatrije Xon Trent zapo~iwe pri~u psihijatru dr Vrenu kako je ondje dospio. Prije nego {to je izgubio razum, Trent je bio vrlo uspje{an istra`ilac prevara vezanih uz osigurawe. Nakon {to je rije{io slu~aj sumwivog po`ara, Trent dobija novi zadatak, a to je potraga za nestalim popularnim piscem romana strave i u`asa Saterom Kejnom. Kejnov izdava~ Xekson Harglou zamoli Trenta da prona|e Kejna i rukopis wegove nove kwige. ^itaoci su ludi za Kejnovim romanima, oko kojih nastaje prava histerija, pa neposredno prije prihvatawa posla Trenta umalo ubije poludjeli Krejnov agent. Uloge: Sem Nil, Xuli Karmen, Jirgen Pro~nov, Dejvid Vorner Re`ija: Xon Karpenter

FTV
7.00 8.50 9.00 9.50 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 13.50 15.30 15.35 15.50 16.50 17.10 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 22.20 23.00 32.40 1.20 1.50 2.20 2.50 Jutarwi program Vijesti Beverli Hils, serija Spretno-sretno Piplinzi, crtani film Kraq dinosaurusa, serija Vila Marija, serija Dnevnik Viza za budu}nost, serija Dopunska nastava Abeceda zdravqa Gospo|a Barbara, serija Vijesti Harveytoons, crtani film Vila Marija, serija Federacija danas Ezel, serija Osma ofanziva, serija Crtani film Dnevnik TV Bingo {ou Qubav i kazna, serija Na{a mala klinka, serija Dnevnik FILM Izvr{na komanda Dopunska nastava Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dnevnik

K3
9.00 9.05 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40 Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Hrana i vino Slon Benxamin, crtani film Eliza, serija Vijesti Zakon qubavi, serija SMS Party Vijesti Stav Ukradeni `ivoti, serija Hrana i vino Zakon qubavi, serija Slon Benxamin, crtani film Novosti Dnevnik RTS Ukradeni `ivoti, serija Hronika Doboja Novosti FILM Betmen i Robin

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti

B 92
5.50 9.00 9.30 Jutarwi program Vijesti Sun|er Bob, crtani film

FILMSKA KARIJERA
Xon Kjuzak

Wegov glas kori{}en za snimawe velikog broja komercijalnih reklama u Americi. Prvo pojavqivawe u filmu Xon imao sa 18 godina u tinejxerskom filmu "Odjeqewe". Odli~an nastup i odli~na gluma u filmu obezbijedili su mu uloge u nekoliko tinejxerskih filmova snimqenih sredinom osamdesetih godina

Yon Kjuzak ro|en je 26. juna 1966. godine u Ilinoisu. Wegov otac bio je poznat filmski radnik u Ilinoisu, a ro|ena sestra ~uvena glumica - Yoan Kjuzak. Yon je sa samo osam godina postao ~lan jednog regionalnog pozori{ta, a sa 12 godina wegov glas je bio kori{}en za snimawe velikog broja komercijalnih reklama u Americi. Prvo pojavqivawe u filmu Yon je imao sa 18 go di na u ti nejyer skom fil mu "Odjeqewe". Odli ~an nas tup i odli~na gluma u filmu obezbijedili su mu uloge u nekoliko tinejyerskih filmova snimqenih sredinom osamdesetih godina. Jedan od tih filmova bio je i "The Sure Thing", u kom je glumio Lojda Dablera, za ~iji `ivot Kjuzak ka`e da je najsli~niji wegovom privatnom. Prvu ulogu u netinejyerskom filmu Kjuzak je dobio 1990. godine u filmu "The Grifters", gdje mu je partnerka bila An|elika Hjuston.

Film je imao solidan komercijal ni us pjeh. Naj ve }i pro je kat ovog glumca bio je film "Grosse Point Blank". U ovom filmu je, pored glavne uloge, u~estvovao i kao koproducent i saradnik na scenariju. Film je do`ivio solidan komercijalni uspjeh i dvije nominacije za "Oskara". Krajem devedesetih i po~etkom 21. vijeka Kjuzak je imao nekoliko uspje{nih uloga od kojih se izdvajaju one u filmovima: "Pono} u vrtu dobra i zla", "Biti Yon Malkovi~", "Identitet" i "America's Sweethearts". Pokazalo se da je ovo glumac za sve `anrove. Komedije, horori, akcije, drame - svuda je dobijao najboqe kritike. Sredinom 2003. godine preminuo mu je otac, koji mu je davao najve}u podr{ku u glumi, od raka unutra{wih organa. Uspjeh me|u mahom `enskom publikom postigao je i ulo ga ma u fil mo vi ma: "Ledena `etva", "Mora{ voqeti pse", "Serendipity" i "High Fidelity".

Izabrana filmografija:
Odjeqewe The Sure Thing The Grifters Grosse Point Blank Biti Xon Malkovi~ Pono} u vrtu dobra i zla Identitet America's Sweethearts Ledena `etva Mora{ voqeti pse Serendipity High Fidelity Ugovor Grace is Gone Maks Cradle Will Rock [angaj Tanka crvena linija Ovo je moj otac Lete}a tvr|ava Gradska skup{tina 1408