P. 1
PERIODNI SISTEM ELEMENATA

PERIODNI SISTEM ELEMENATA

|Views: 2,498|Likes:
Published by Jasmin Sutkovic

More info:

Published by: Jasmin Sutkovic on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

PERIODNI SISTEM ELEMENATA

Hemijska svojstva svakog elementa zavise od elektronske konfiguracije njegovih atoma. Periodičnost ili ponavljanje prirode, Periodič osobina elemenata rezultira iz načina na nač koji elektroni popunjavaju s, p, d i f orbitale.

Način raspoređivanja i upisivanja Nač elemenata koji pokazuje ovu periodičnost poznat je kao periodič Periodni sistem elementa. elementa. Od 1871. godine objavljeno je više od viš 700 verzija periodnog sistema koji pokazuju veliku količinu količ informacija o svakom elementu.

Svaki horizontalni niz u tablici periodnog sistema elemenata naziva se perioda. perioda. Periode su numerisane od jedan do sedam, što odgovara sedam energetskih nivoa atoma koji mogu sadržavati sadrž elektrone. Svaka kolona periodnog sistema naziva se grupa ili hemijska porodica. porodica.

1

Dmitri Mendeljejev je zapazio da različiti različ članovi jedne grupe pokazuju slično slič hemijsko ponašanje. ponaš

(1834-1907)

1869 – Prve skice Mendeljejeve Tablice

• Mendeljejeva Tablica periodnog sistema objavljena 1872. g. • Elementi poredani prema porastu atomskih masa.

2

Mendeljejev je predvidio osobine neotkrivenih elemenata

Hemijske reakcije između atoma uključuju uključ interakcije između elektrona u vanjskim energetskim nivoima. Broj elektrona u ovom vanjskom elektronskom nivou određuje hemijske karakteristike tog elementa. Ovi vanjski elektroni se nazivaju valentni elektroni. Svaki član jedne hemijske porodice ima isti broj valentnih elektrona.

3

diffuse. d. principal. fundamental) d orbitale p orbitale s orbitale f orbitale 4 . i f orbitale (sharp. p.Elektronske konfiguracije i Periodni sistem elemenata s.

5 . Najčešći sistem ipak koristi rimske brojeve Najč od I do VIII i slova A i B.Danas postoji nekoliko različitih sistema za različ numerisanje grupa ili kolona periodnog sistema. Jedan sistem koji je predložila predlož International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) numeriše svaku (IUPAC) numeriš kolonu od lijeva na desno koristeći se koristeć brojevima od 1 do 18.

http://www.com A grupe sadrže reprezentativne ili sadrž elemente glavnih grupa. Brojevi od I do VIII na vrhu kolone označavaju broj valentnih elektrona za označ svaki član grupe.webelements. Oni često pokazuju slična hemijska svojstva slič ne samo unutar grupa. . . Elementi B grupa nalaze se u tri reda od po deset elemenata u sredini tablice i nazivaju se prelazni elementi ili prelazni metali. već takođe duž već duž perioda. 6 .

itd. 4d orbitale u 4d prelaznim elementima periode 5. a često su ponaš 7 upravo zbog toga grupisani zajedno. svi imaju 4 dva elektrona na istom vanjskom energetskom nivou (četvrtom). duž prelaznih elemenata. 7 . nalaze se u četvrtom nizu periodnog sistema. željezo (Fe). duž elektroni popunjavaju u nivo najbliži do vanjskog najbliž radije nego u sam vanjski energetski nivo.Prelazni elementi ili prelazni metali Ova sličnost u hemijskom ponašanju rezultira iz slič ponaš činjenice da se. Npr.) 4 5 Vanjski nivo svakog prelaznog elementa sadrži samo jedan ili dva sadrž elektrona. (3d orbitale se popunjavaju kod prelaznih (3d elemenata u četvrtoj periodi. kobalt (Co) i nikl (Ni). vrlo su slični po slič 6 hemijskom ponašanju. (č 5 Mada oni sadrže različit ukupan broj sadrž različ elektrona.

Isti broj elektrona u vanjskom energetskom nivou kod prelaznih elemenata maskira razliku u broju elektrona u slijedećem nižem nivou. unutrašnje tač prelazne metale u zadnja dva niza od po 14 elemenata na dnu tablice periodnog sistema. Unutrašnji prelazni metali Svaki od ovih nizova (koji se jož nazivaju jož serije lantanida i aktinida) nazvan je ) prema elementu koji slijedi u glavnom dijelu periodnog sistema. 8 . slijedeć niž To je dvostruko tačno za tzv.

orbitaleKao rezultat toga. . Elektroni u ovim elementima popunjavaju f orbitale.zemnoalkalni metali Elementi VII A grupe .plemeniti gasovi Grupa VIII A -Plemeniti gasovi 9 .halogeni Elementi VIIIA grupe . ovi elementi imaju vrlo slične slič osobine.alkalni metali Elementi IIA grupe . Neke grupe u PSE imaju posebne nazive: Elementi IA grupe .4f u seriji lantanida i 5f u seriji aktinida.Razlike u elektronskom rasporedu unutrašnjih prelaznih elemenata sakrivene su ispod elektronske konfiguracije dvije identične vanjske identič ljuske.

Grupa VIIIA -Plemeniti gasovi Xe gradi: XeF2 XeF4 XeF6 XeO3 XeO4 Kr gradi samo jedan stabilan spoj : KrF2 Nestabilni HArF sintetiziran 2000. Izrazito su nereaktivni jer imaju kompletno popunjene s i p orbitale.Grupa VIIIA -Plemeniti gasovi Svi elementi VIII A grupe su nemetali monoatomarni gasovi. Grupa VIIA: Halogeni 10 .g.

Imaju veliki afinitet prema elektronima i zato lako oksidiraju ostale elemente.→ 2X- Grupa VIIA: Halogeni Fluor je jedna od najreaktivnijih poznatih supstanci : 2F2(g) + 2H2O(l) → 4HF(aq) + O2(g) ΔH = -758.Grupa VIIA: Halogeni Tipični su nemetali. Primaju elektrone i stvaraju anione: X2 + 2e.7 kJ 11 . Tipič Ime dolazi od grčkog jezika: grč halos i gennao . soli” Direktno reaguju sa metalima i grade metalne halide (halogenide). X2. Cl2 Br2 I2 Grupa VIIA: Halogeni Svi halogeni se sastoje iz diatomarnih molekula.“grade soli”.

najvaž Dobiva se elektrolizom NaCl: 2NaCl(aq) + 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + H2(g) + Cl2(g) Reakcijom između hlora i vode nastaje hipohloritna kiselina (HOCl) koja služi kao služ dezinficijens u bazenima za plivanje: Cl2(g) + H2O(l) → HCl(aq) + HOCl(aq) Grupa VIA: Oksigen. Telur je metaloid.oksidira ih. peroksid O21−. . ozon Ozon se može dobiti iz mož oksigena: 3O2(g) → 2O3(g) ΔH = +284. oksid O22−. superoksid Prima elektrone od drugih elemenata . sumpor i selen su nemetali. Radioaktivni polonijum je metal.Grupa VIIA: Halogeni Hlor je industrijski najvažniji halogen. Oksigen Dvije alotropske modifikacije: O2 O3. 12 .6 kJ Tri aniona: O2−.

nađeni spojevi. prah. Alkalni metali Alkalni metali U prirodi su nađeni samo kao spojevi. Imaju niske gustoće i tačke topljenja. gustoć tač Ime su dobili prema arapskoj riječi za riječ prah. oksidirajuć Najstabilnija alotropska modifikacija sumpora je prstenasta molekula S8. 13 .Sumpor Slabiji oksidirajući agens od oksigena.

burne 14 . Reaguju sa vodom dajući MOH i gasoviti hidrogen : 2M(s) + 2H2O(l) → 2MOH(aq) + H2(g) Alkalni metali Njihove reakcije sa vodom su egzotermne i izuzetno burne. Alkalni metali U hemijskim reakcijama gube svoj jedini s elektron: M → M+ + e Reaktivnost se povećava duž grupe odozgo prema dole.Alkalni metali Svi alkalni metali su mekani. Natrijum je alkalni metal koji je tako reaktivan da se mora zaštititi od uticaja zraka i vlage čuvajući ga u nevodenoj tečnosti.

Njihovi s elektroni se ekscitiraju plamenom I emituju energiju kada se vraćaju u osnovno stanje. Zemnoalkalni metali 15 .Alkalni metali Alkalni metali proizvode različite okside kada reaguju sa O2: 4Li(s) + O2(g) → 2Li2O(s) (oksid) 2Na(s) + O2(g) → Na2O2(s) (peroksid) K(s) + O2(g) → KO2(s) (superoksid) Alkalni metali Alkalni metali emituju karakteristične blještave boje kada se stave u visokotemperaturni plamen.

dok ostali reaguju lako sa vodom. 16 . Ca(s) + 2H2O(l) → Ca(OH)2(aq) + H2(g) Reaktivnost se povećava idući niz grupu prema dole. Mg(s) + Cl2(g) → MgCl2(s) 2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s) Zemnoalkalni metali Be ne reaguje sa vodom. Zemnoalkalni metali U hemijskim reakcijama gube svoja dva s elektrona: M → M2+ + 2e-.Zemnoalkalni metali Imaju veće gustoće i tačke topljenja od već gustoć tač alkalnih metala. Mg reaguje samo sa vodenom parom.

Različite fizičke i hemijske osobine Različ fizič elemenata omogućavaju nam da omoguć klasificiramo elemente u periodnom sistemu kao: kao: metali nemetali metaloidi Metali Metali su općenito: opć sjajni velike gustoće gustoć kovni (tj. mogu se kovati čekićem ekić ili izvlačiti u listiće) izvlač listić rastegljivi (mogu se izvlačiti u izvlač žice) imaju visoke tačke topljenja tač odlični provodnici elektriciteta i odlič toplote svi osim žive. teperaturi su čvrsti 17 . Hg. Hg. na sobnoj ive.

slabi su provodnici elektriciteta većina imaju niske tačke topljenja već tač mnogi su gasovi kod sobne temperature svi elementi VIIIA grupe su gasovi. drugi gasoviti nemetali su hidrogen. Produkti reakcije su ionski spojevi tipa soli: metal + nemetal → so 2Al(s) + 3Br2(l) → 2AlBr3(s) 2Al(s Nemetali Nemetali imaju nisku gustoću gustoć krti su lomljivi kada su u čvrstom stanju slabi su provodnici toplote osim grafitnog oblika karbona. nemetali primaju elektrone. 18 . fluor i hlor.Metali Većina metalnih oksida su bazni: Već metalni oksid + voda → metalni hidroksid Na2O(s) + H2O(l) → 2NaOH(aq) O(s O(l 2NaOH(aq) Kada metali reaguju sa nemetalima. oksigen.

ali kad se presiječe ima blistav metalni presiječ sjaj. As. Većina nemetalnih Već oksida su kiseli: kiseli: nemetalni oksid + voda→ kiselina voda→ P4O10(s) + H2O(l) → 4H3PO4(aq) O(l aq) Metaloidi ili polumetali ili semimetali Metaloidi ili polumetali ili semimetali Nalaze se uz zupčastu liniju zupč koja razdvaja metale od nemetala. u reakciji sa oksigenom ponaša se kao metal.Nemetali Supstance koje sadrže samo sadrž nemetale postoje kao molekularni spojevi. a sa ponaš hlorom kao nemetal ) 19 . je lomljiv sivi element. nemetala. arsen. Pokazuju osobine i metala i nemetala (Npr.

mada konfiguracija njegovog valentnog elektrona je ista kao kod metala IA grupe. Međutim. . je jedinstven . poznati su pod nazivom poluprovodnici. 20 . Si ima metalni sjaj. ali je sjaj. Pokazuje nemetalne osobine pod normalnim uslovima. Hidrogen Hidrogen. germanija. Ovo ponašanje. na vrhu IA grupe. posebno ponaš kod silicija i germanija. nađeno metalne osobine slične alkalnim metalima pod slič izuzetno visokim pritiscima. dovelo je do razvoja integralnih kola na silikonskim čipovima. Pošto to oni ne rade tako Poš dobro kao metali. što je omogućilo nastanak takvih omoguć elektronskih uređaja kakvi su personalni kompjuteri. element Ne odgovara ni jednoj od podjela na metale i nemetale.Metaloidi ili polumetali ili semimetali Najvažnija fizička osobina metaloida je Najvaž fizič njihova sposobnost da provode elektricitet. lomljiv i prilično slab prilič provodnik elektriciteta. nađeno je da hidrogen pokazuje Međutim.

1. 21 . Energija ionizacije 3. polož Atomski radijus je određen uzimanjem polovine rastojanja između nukleusa susjednih atoma u nekom spoju. Elektronski afinitet Veličina atoma Velič Nemoguće je izmjeriti stvarnu veličinu Nemoguć velič atoma pošto ne možemo tačno locirati poš mož tač položaj elektrona oko nukleusa. Može ili da primi drugi elektron stvarajući hidridni ion.Hidrogen Najčešće se javlja kao bezbojni diatomarni gas. H2. ili gubi svoj elektron pri čemu nastaje H+: 2Na(s) + H2(g) → 2NaH(s) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) H+ je proton. H-. PERIODNI ZAKON ili ZAKON PERIODIČNOSTI PERIODIČ Nekoliko fizičkih i hemijskih osobina atoma mijenjaju se periodično prema njihovim atomskim brojevima. Veličina atoma Velič 2.

3 nm Veličina atoma Velič Povećava se S DESNA NA LIJEVO i Poveć ODOZGO PREMA DOLE 1 2 3 4 5 6 7 Sa samo nekoliko izuzetaka. pm 22 .Radijus atoma – r = ½ d r ~ 0. Atomski radijusi nekih elemenata u pikometrima. od Li prema F).1 – 0. atomski radijus se smanjuje kako se krećemo duž kreć duž periode (npr.

a nemetali u gornjem desnom uglu tablice imaju mali radijus. Veličina atoma Velič Veličina atoma Velič 23 . atomski radijus se povećava sa povećanjem atomskog broja.Ako se krećemo niz grupu. Metalni elementi s lijeve strane periodnog sistema imaju veliki atomski radijus.

tako da je lakše lakš da se uklone valentni elektroni iz metala nego iz nemetala. atomski radijus se Duž povećava.Energija ionizacije Energija ionizacije nekog elementa je količina energije koja se mora dodati količ gasovitom atomu da ukloni vanjski elektron (odnosno onaj koji je najslabije vezan). 24 . Tako privlačenje nukleusa poveć privlač postaje slabije i ionizaciona energija se smanjuje ako se ide u grupi prema dolje. Metali općenito imaju niže energije opć niž ionizacije nego nemetali. Energija ionizacije Povećava se ODOZDO PREMA GORE i S Poveć LIJEVA NA DESNO 1 2 3 4 5 6 7 Duž bilo koje grupe. Ionizaciona energija raste duž periode sa duž smanjenjem radijusa.

Energija ionizacije Energija ionizacije 25 .Energija ionizacije Plemeniti gasovi sa njihovom vrlo stabilnom konfiguracijom elektrona. imaju vrlo visoke energije ionizacije.

Elektronski afinitet Elektronski afinitet je suprotan energiji ionizacije. Elektronski afinitet Elektronski afinitet može biti egzoterman mož (kao na primjeru Cl) ili endoterman: Ar(g) + e. Cl(g) + e.→ Cl-(g) Primljeni elektron u Cl smješta se u 3p smješ orbitalu stvarajući stabilnu 3p6 elektronsku stvarajuć konfiguraciju. orbitale Elektronski afinitet 26 . Elektronski afinitet nekog elementa je količina energije koja se oslobađa kada se količ elektron dovede u neutralni gasoviti atom tog elementa.→ Ar-(g) Treba pogledati elektronsku konfiguraciju da bi se odredilo da li je elektronski afinitet pozitivan ili negativan. Primljeni elektron u Ar treba da se smjesti u 4s orbitalu koja je energetski znatno viša orbitalu viš od 3p orbitale.

a velič smanjuje se od vrha prema dnu unutar grupe kako se povećava poveć veličina atoma. velič Metali imaju nizak afinitet. a nemetali imaju visok elektronski afinitet. Elektronski afinitet r a s t e Povećava seraste Veličina iona Velič Veličina Velič iona u odnosu na položaj polož elemenata u PSE. 27 .Elektronski afinitet Elektronski afinitet se povećava sa poveć lijeva na desno u periodnom sistemu kada se smanjuje veličina atoma.

Veličina iona Velič Veličina iona Velič povećava se duž poveć duž grupe idući prema iduć dole. Broja elektrona.i odbijanja su smanjena smanjena manji su od odgovarajućih odgovarajuć atoma Anioni (–) Anioni primaju e. sa povećanjem poveć vrijednosti za n.i odbijanja su povećana poveć veći su od već odgovarajućih odgovarajuć atoma 28 .Veličina iona Velič Veličina iona Velič zavisi od: Nuklearog naboja. Orbitala u kojima se nalaze elektroni. Kationi (+) gube vanjski e.

Do danas je poznato svega 25 elemenata da su neohodni za život: ivot: Procentna zastupljenost ATOMA u ljudskom tijelu 29 . Ali nisu svi od 92 takva takva elementa nađeni u živim organizmima.Tačka topljenja/Tačka ključanja Tač topljenja/Tač ključ Najveća je u sredini periode Najveć 1 2 3 4 5 6 7 ELEMENTI NEOPHODNI ZA ŽIVOT Živi organizmi kao i sva ostala materija na Zemlji sastavljena je od atoma prirodnih elemenata.

Raspodjela elementa u Zemljinoj kori i ljudskom tijelu (MASENI %): 30 .

Cl) elementi u tragovima 31 . P. Mg. Ca. prema MASI). karbon i nitrogen su najzastupljeniji elementi u živim organizmima. Oni čine do 99. dok preostalih 21 element dolaze u iznosu od svega 0.7%. prema (63%. MASI). Na. S. MASENI % Preostali 21 element može se mož podijeliti u dvije grupe: grupe: makrominerali ( K. oksigen ATOMA). broju ATOMA).3% svih atoma u našem tijelu. Mg. Na. (65%. i Cl) Ca.Hidrogen (63%.

Elementi u tragovima Elementi u tragovima 32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->