Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 29. 6. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.175

Uo~i rasprave Doma naroda Federacije BiH

Izjedna~iti prava

penzionera
3. strana

Sa docentom dr. Neboj{om Bojani}em o Paravinji i paravinjama

DANAS PRILOG

Silovatelje nakon
11. strana

zatvora - lije~iti
Senat Univerziteta u Sarajevu o seks-aferi

SALTAGI SAMO UKOR?!
4. strana

U @I@I
Vlada SAD-a o trgovini ljudima

2

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Potro{a~i pripremaju tu`bu i poru~uju

Zovu nas ulice
Ra{idovi}: Ukoliko planirana tu`ba ne pro|e na zadovoljstvo potro{a~a, desi}e se socijalni nemiri
Sa vjeti poto{a~a koji su u~estvovali kao umje{a~i u netom zavr{enom postupku kod Federalne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (FERK), a koji je rezultirao poskupljenjem cijene elektri~ne energije za doma}instva od 15,77 posto, pripremaju tu`bu koju }e tokom jula predati Kantonalnom sudu u Mostaru.

U BiH je 2010. identificirano 37 `rtava trgovine ljudima

Foto: S. GUBELI]

Uspje{ni protiv
modernog ropstva
Prije 10 godina BiH bila u tre}oj, najni`oj kategoriji, me|u onima koji niti po{tuju standarde, niti ~ine zna~ajnije napore da do|u u tu poziciju, a danas svrstana u prvu kategoriju
Ve} po drugi put Bosna i Hercego- bi. No, najve}a pohvala je data na vina je u redovnom godi{njem izvje- ra~un poduzetih koordiniranih ope{taju State Departmenta, objavlje- racija bez presedana (u regiji) koje nom 27. juna, svrstana u zemlje su uklju~ivale racije {irih razmjera prve kategorije, one koje u potpu- protiv krugova za prisilno pronosti po{tuju minimalne standarde sja~enje u Sarajevu, Banjoj Luci i za eliminaciju te{kih oblika trgovi- Br~kom. Ina~e, 2010. u BiH je idenne ljudima, rekao je Patrick Moon, tificirano 37 `rtava trgovine ljudima, ambasador SAD-a u BiH, na ju~era{- a krivi~no je gonjeno i osu|eno 7 njoj prezentaciji tog izvje{taja, na ko- po~inilaca ove trgovine. joj su u~estvovali i predstavnici dr`avnih organa, ali i NVO Obavezna edukacija Ju~e su predstavljeni i rezultati uklju~enih u borbu protiv ovog moprojekta Odr`ive intervencije u bordernog oblika ropstva. “Nadam se da }e tako biti i idu}e bi protiv trgovine ljudima, ~iji je cilj udru`iti sve dru{tvene godine“, kazao je nizme i instituambasador, podsjePRIKRIVENO mehaborbi protiv ove cije u tiv{i na to da je prije Sadik Ahmetovi} po{asti, a koji se odvi10 godina BiH bila u je naglasio da se ja pod vo|stvom tre}oj, najni`oj kateprivodi kraju tre}i USAID-a. O nekim od goriji, me|u onima akcioni plan o njegovih rezultata, iz koji niti po{tuju suzbijanju ovog ugla implementatostandarde, niti ~ine zna~ajnije napore krivi~nog djela, ra CRC-a, govorio je da do|u u tu pozicikoje stalno tra`i Jake Hershman, naju. No, da ova klasinovi pristup u glasiv{i da CRC ve} fikacija nije nimalo borbi protiv njega: 20 godina investira u bezazlena, svjedo~i “Sada se trguje na razvoj i rekonstrukcito da zemlje iz tre}e prikriveniji na~in“, ju BiH, a neke od zna~ajki projekta je kategorije mogu bika`e ministar iznijela menad`erica ti predmet raznih Larisa Klepac. ameri~kih restrikciOd nje smo saznali da su 674 nasja, uskra}ivanja kredita ili kori{tenja tavnika iz 275 srednjih bh. {kola i 188 nekih sredstava. pedagoga iz 107 osnovnih {kola Prepoznali napore edukovano o ovoj oblasti, a obave“Vlada SAD-a je prepoznala na{e zna edukacija u {kolama za sada }e napore i rezultate“ izjavio je ju~e biti u {est bh. kantona: u Zapadno, dr`avni ministar sigurnosti Sadik hercegova~kom, Hercegova~ko-neAhmetovi}, napominju}i da se pri- retvanskom, Sarajevskom, Tuzlanvodi kraju tre}i akcioni plan o suzbi- skom, Unsko-sanskom i Posavskom. janju ovog krivi~nog djela, koje stalIstovremeno su novinari informino tra`i novi pristup u borbi protiv sani o uspostavljanju smjernica za njega: “Sada se trguje na prikriveni- postupanje ~etiri regionalna tima u ji na~in“ naglasio je Ahmetovi}. , borbi protiv ove trgovine i o smjerVlasti nisu proaktivno identifici- nicama za postupanje centara socirale `rtve, {to je vjerovatno rezulti- jalne skrbi. No, niko nema iluzija: na ralo njihovim ka`njavanjem za ne- ovu borbu ne mo`e nikada biti stavzakonita djela po~injena kao rezul- ljena ta~ka, pa je utoliko va`nije ratat ~injenice da su bili predmet trgo- diti na prevenciji. A u izvje{taju Stavine, stoji u izvje{taju State Depar- te Departmenta je primije}eno da tmenta, u kojem se navodi i to da je vlasti BiH u 2010. nisu inicirale nokorupcija u zna~ajnoj mjeri ote`ala ve inicijative na podizanju op}e svivlasti da budeenergi~nija u ovojbor- jesti o ovoj po{asti. E. K.

Lavina poskupljenja
- Veoma smo iznena|eni ovom odlukom, ona je drasti~na i nepovoljna za potro{a~e, ugrozi}e `ivotni standard gra|ana, na{u kupovnu mo}, odrazi}e se i na potro{a~ku korpu. Zato sa timom pravnika pripremamo tu`bu kojom }emo osporavati ovu odluku FERK-a i tra`i}emo njeno poni{tavanje, rekao je Murat Ra{idovi}, predsjednik Skup{tine Saveza udru`enja potro{a~a BiH, napominju}i da }e se, ukoliko planirana tu`ba ne pro|e na zadovoljstvo potro{a~a, desiti socijalni nemiri. I Savez potro{a~a BiH, ali i savjeti potro{a~a diljem FBiH, vjerovali su u razumnost ~lanova FERK-a, te da oni ne}e dozvoliti poskupljenje struje u pomenutom obimu. Prema Ra{idovi}evim rije~ima, 50 odsto gra|ana u BiH je nezaposleno, a poskupljenje struje izazva}e lanac drugih poskupljenja. - Imamo ve} najave iz komunalnih djelatnosti za poskupljenja, ali i od pekara... Ako Vlada FBiH i savjeti za pra}enje
Posljednja odluka FERK-a izazvala buru

- I dosad su vlade bile neodgovorne. Entiteti su i prije ~etiri godine morali donijeti program za subvencije za pla}anje struje. Nisu to uradili nikad dosad, pa osnovano sumnjamo da ne}e i sad. Juli je za koji dan, kada }e pripremiti te programe, kad ih realizovati, pita se Murat Ra{idovi}.

Kakve subvencije?!

NOVI RAST CIJENA Imamo ve} najave iz komunalnih djelatnosti za poskupljenja, ali i od pekara, kazao je Ra{idovi}
cijena na svim nivoima vlasti, koji su dosad bili neaktivni, ne budu radili svoj posao bi}e lo{e, kazao je Ra{idovi}. privredi je da li }e poskupljenje primijeniti od 1. jula, poja{njava Ra{idovi}. On isti~e da su potro{a~i u Federaciji posebno {okirani stavom Vlade FBiH, jer nije bilo nikakve reakcije u smislu da se radi o prevelikom pove}anju za gra|ane. - O~igledno se ide na ve}e zahvatanje sredstava iz d`epova gra|ana kako bi se namirila nesta{ica u federalnom bud`etu. To je jasno svima, priznaje Ra{idovi}.
M. \. R.

Gra|ane {okirala Vlada
Pove}ana cijena elektri~ne energije za doma}instva stupa na snagu po~etkom jula, tako da se krajem narednog mjeseca mogu o~ekivati uve}ani ra~uni za struju. - Na{a tu`ba je vanredni pravni lijek i ona ne prolongira izvr{enje FERK-ove odluke o poskupljenju, ali na Elektro-

V I J E S T I

Ured disciplinskog tu`ioca VSTV-a

Bara{inu uru~ena disciplinska tu`ba
Glavnom tu`iocu Tu`ila{tva BiH Miloradu Bara{inu ju~er je uru~ena disciplinska tu`ba sa zahtjevom za privremeno udaljenje s du`nosti, saznajemo u Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u (VSTV) BiH. “U skladu sa propisima, glavni tu`ilac treba u roku od 24 sata od prijema disciplinske tu`be sa zahtjevom za privremeno udaljenje od obavljanjadu`nosti, odgovoriti na pomenuti zahtjev. Po isteku ovog roka, prvostepena disciplinska komisija }e zasjedati i eventualnodonijetiodluku o zahtjevu za privremeno udaljenje sa du`nosti“ re~eno , nam je u VSTV-u. GlasnogovornikTu`ila{tva BiH BorisGrube{i} ju~er nam je kazao da }e u ovom roku biti sa~injen detaljan Bara{inov odgovor i upu}enVSTV-u.Ureddisciplinskogtu`ioca VSTV-a pro{log ~etvrtka je pokrenuo disciplinski postupak protiv Bara{ina i to zbog onoga {to je, kako je navedeno, javnosti iz medija ve} poznato, a rije~ je o susretu glavnog tu`ioca sa Slobodanom Te{i}em, koji se nalazi na UN-ovoj crnoj listi zbog {ver-

ca oru`ja, te Draganom Kapetinom. Nakon pokretanja procedure Bara{inove suspenzije, glavnidisciplinskitu`ilacVSTV-a Arben Murtezi} je objasnio da je razlog “pona{anje koje {teti ugledu tu`ila~ke funkcije i podrivapovjerenje i kredibilitet u pravosu|e“ . U me|uvremenu je, kako je objavio Dnevni list, Bara{in na sastanku s Draganom ^ovi}em tra`io politi~ku podr{ku HDZ-ova da ostane na du`nosti, ra~unaju}i i na podr{ku MiloradaDodika i SNSD-a. Glavnitu`ilacBara{in informaciju nije demantirao, ali su zatotu`itelji u Tu`iteljstvu BiH ostali u dnevnom pregledu {tampe uskra}eni za ovaj tekst, navodno po nalogu samog Bara{ina?!
Dk. O.

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine
Uo~i rasprave Doma naroda FBiH o povoljnijim penzijama

U @I@I

3

Administrativne komisije Parlamenta FBiH

U papu~ama na posao
15. jula isti~e tromjese~ni rok u kojem ovu oblast treba urediti na na~in koji propisuje Ustav FBiH

Izjedna~iti
Udru`enje vojnih osiguranika u FBiH dostavilo je dva amandmana na Vladin prijedlogzakona o potvr|ivanjuprava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu po povoljnijim uvjetima, koji bi po hitnom postupku danas trebao razmatrati Dom naroda federalnog Parlamenta. njih osiguravaju kao i dosad, {to zna~i pola iz bud`eta FBiH, a pola sa podra~una Zavoda PIOFBiH (po ~lanu 126. Zakona o PIOFBiH). Vojni osiguranici tra`e da se sredstva ispla}uju samo sa podra~una i tvrde da ih dr`ava dostavljadovoljno. Premarje{enjima o penzionisanju oni su penzijeostvarili kao vojniosiguranici i za te potrebe je formiran podra~un Zavoda PIO. Njihov drugi amandman se odnosi upravo na to: - Sredstva za finansiranjeprava ostvarenih po propisima iz ~lana2.ovogZakonaosiguravaju se na na~in da se finansiranje vojnih osiguranika vr{i iz doprinosa vojnih osiguranika sa podra~una iz ~l.126. Zakona o PIOFBiH, a finansiranjeostalihkategorija iz ~l. 2 ovog zakona iz bud`eta FBiH. Oni tra`e i da osnov za penziju pripadnika Vojske FBiH koji su penzionisani do kraja 2004. po Uredbi II “bude visina pla}e ostvarene tokom 2004, koju su

Pri~a se kako se ne mo`e na}i stan za 400 KM, a oni koji to tvrde, smatraju da stan treba da bude blizu Parlamenta
Administrativne komisije oba doma Parlamenta FBiH ju~er su se na odvojenim sjednicama ponovo bavile pitanjem naknada i kori{tenja iznajmljenih stanova pla}enih iz bud`eta FBiH. Odluke obje komisijekojima su dodatnaprimanja poslanika i delegata (naknade za odvojeni `ivot, stanovanje i re`ije) smanjena sa oko 1.200 na ukupno 600 KM za one kojima Sarajevo nije mjesto boravka primjenjivat }e se od 1. jula. - Zadu`ili smo slu`bu da u roku desetdanadostaviinformaciju o visini izdvajanja za ove potrebe i da se vidi ko }e od stanodavaca pristati na smanjenje cijene najma stanova u kojima su smje{teni poslanici, ka`e predsjednik AdministrativnekomisijePredstavni~kog doma Ramiz Zahirovi}. Smanjenjem izdvajanja za naknade renta iznosi do 400 KM, a odvojeni `ivot i re`ije po 100 KM. U kuloarima Parlamenta izvjesno vrijeme se pri~a, a niko ne `eli to javnore}i, kako se “ne mo`ena}istan za 400 KM”s tim {to oni koji to tvrde , smatraju da stan treba da bude u u`em centru grada, kako tvrde, u blizini zgrade Parlamenta. No, sama lokacija, u nekim slu~ajevima ipak ne igra ulogu kad je rije~ o visini rente. U Parlamentu tvrde da ima ugovorao najmustana“od 40ak kvadrata nekoliko kilometara izvan centra uz rentu od 500 KM?!” .

prava penzionera
Amandmanima se tra`i finansiranje vojnih penzija isklju~ivo sa podra~una Zavoda PIO, odnosno po ~lanu 126. Zakona o PIOFBiH
imaledjelatnevojneosobeFBiH po ~inu, sta`u i du`nosti“ .

Umanjena osnovica
- Ja sam iz radnog odnosa pezionisan po naredbi Predsjedni{tva BiH kojom je smanjenbrojvojnika. Na snazi je bila Uredba o privremenom penzionisanju koja va`i do danas. Kao penzioni osnov ra~unano mi je pet godina unazad, s tim {to je za 1999. ra~unano da sam te godine, umjesto 10.000 KM, zaradio 5.000 KM, pa mi je penzioni osnov umanjen za 12 posto, na vlastitom primjeru je potpredsjednik Udru`enja vojnih osiguranika Eso Mahmudirevi} objasnio kako je “zakinut“ dio vojnihosiguranika po Uredbi II. On navodi da ponu|eni amandmani elimini{u diskriminaciju penzionera koji su to pravo ostvarili po Uredbi II. Amandmane su, ka`u, dostavili delegatima iz Kantona Sarajevo, koji bi ih trebali predlo`iti na dana{njoj sjednici Doma naroda. S. [e.

Kako “gazde“ ka`u
No, pojavio se problem sa ve} iznajmljenim stanovima za koje je ugovorom regulisana visina rente. Ugovori sa stanodavcima u Sarajevu sklopljeni su ranije na godinu dana. Mjese~narenta za stan je 500 KM i, nakonnovihodlukaadministrativnih komisija, sve to treba izmijeniti. Primjerice, za smje{taj poslanika Predstavni~kog doma, parlamentarne slu`be ve} imaju 65 zaklju~enih ugovora o najmu stanova po staroj cijeni.

Para ima dovoljno
Nakon{to je ovajzakonskiprijedlog pro{le sedmice usvojen u Predstavni~kom domu ParlamentaFBiH, Vlada je uputilaurgenciju za njegovo usvajanje i u Domu naroda kako bi mogao stupiti na snagu prije 15. jula. Naime, tad isti~etromjese~ni rok u kojem, prema presudi Ustavnog suda FBiH, ovu oblast trebaurediti na na~inkojipropisuje Ustav FBiH. Prema prijedlogu koji je usvojio Predstavni~ki dom, ovaj zakon obuhvata tri Vladine uredbe o povoljnijem penzionisanju pripadnika Vojske FBiH, te ka`e da se sredstva za

Mo`e i hotel?
Parlamentarcima koji ne koriste pravo na iznajmljeni stan na raspolaganju je hotelski smje{taj. Parlament ima ugovor s hotelom Bosnia, a no}enje je 110 KM. Ukolikobudeodustajanja od najmastanova, pribjegavat }e se ovoj vrsti smje{taja, me|utim, jo{ nema kalkulacije o tome kako bi se odrazila eventualna odluka ve}eg broja parlamentaraca da koristehotel na visinu ukupnog izdvajanja za slu`beni smje{taj. S. [e.

PRAVA SITNICA U Parlamentu tvrde da ima ugovora o najmu stana od 40-ak kvadrata nekoliko kilometara izvan centra uz rentu od 500 KM

Predsjedni{tvo BiH

BiH - Turska

Nik{i} - Polidori

Be}irovi} - Har~enko

Radmanovi} na samitu SEECP-a
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} u~estvovat }e sutra na samitu {efova dr`ava i vlada zemalja u~esnica SEECP-a, koji }e biti odr`an na Svetom Stefanu u Crnoj Gori. Radmanovi} }e se obratiti u~esnicima samita, a predvi|eni su i bilateralni sastanci. Proces saradnje u jugoisto~noj Evropi (SEECP) je regionalni okvir saradnje, s ciljem ja~anja dobrosusjedskih odnosa. U~esnici SEECP-a su 12 zemalja: Albanija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Gr~ka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Srbija i Turska. Ove godine Crna Gora predsjedava SEECP-om.

Zahvalnost za sna`nu podr{ku
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi} primio je guvernera Burse [ahabetina Harputa i po~asnog konzula BiH u Turskoj Muzafera ^ileka. Razmijenjena su mi{ljenja o sveukupnim odnosima BiH i Turske te razmotrene konkretne mogu}nosti za razvoj ekonomske i kulturne saradnje s Bursom. Izetbegovi} je zahvalio za sna`nu podr{ku koju Turska pru`a BiH, naglasiv{i da izuzetno cijeni konstruktivni anga`man Turske u stabilizaciji i pobolj{anju prilika u BiH i regiji, saop}eno je iz kabineta Bakira Izetbegovi}a.

Interes italijanskih investitora
PremijerFBiHNerminNik{i}razgovarao je ju~er u Sarajevu s ministricom za me|unarodnutrgovinuItalijeCatiomPolidori, kojau Sarajevu boravi povodom prezentacije italijanskeorganizacije za promocijuproizvodnih i uslu`nihkompanijaConfindustria i otvaranjanjenogureda za BiH. Cilj ove organizacije, utemeljene1910, jestepoticanjeekonomskog i socijalnograstakrozsaradnju s italijanskim i me|unarodnimpoliti~kiminstitucijama, te s ekonomskim, dru{tvenim i kulturnim organizacijama. Polidori je istaklada su italijanskiinvestitorizainteresirani za energetiku, infrastrukturu i industriju tekstila i obu}e.

Ja~ati saradnju parlamenata
Intenziviranjem bilateralnih kontakata izme|u Parlamenta BiH i ruske Dume trebali bi ja~ati i ukupni odnosi dviju prijateljskih zemalja. Jedan od ciljeva kojima treba te`iti jest i pobolj{anje trgovinske razmjene izme|u BiH i Rusije koja je trenutno na vrlo niskom nivou, istaknuto je tokom ju~era{njeg susreta predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma PSBiH Denisa Be}irovi}a s ambasadorom Ruske Federacije u na{oj zemlji Aleksandrom Bocanom Har~enkom. Har~enko se posebno interesirao za trenutne aktivnosti Parlamenta BiH u sferi zakonodavstva.

4

DOGA\AJI

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
O~ita je namjera platforma{a da vuku loptu u nogama Slave Kuki}a koliko god to mogu. To je gu{enje utakmice

Senat Univerziteta u Sarajevu o seks-aferi

Saltagi
Senat Univerziteta u Sarajevu na dana{njem bi zasjedanju trebao raspravljati i odlu~iti o odluci Eti~kog komiteta da se iz nastavnog procesa do`ivotno suspenduju profesori Pravnog fakulteta Bajro Goli} i Zdravko Lu~i}, te na dvije godine profesor Sanjin Omanovi}. u Tuzli je osudioMa{i}a, voza~a u Vladi Tuzlanskog kantona, a koji je vozio trojicu profesora dok su predavali na isturenom odjeljenju, zbog navo|enja na prostituciju. Naime, kako je precizirano sudskom presudom, Ma{i} je bio posrednik izme|u studentica i profesora, koje su sa njima imale seksualne odnose u zamjenu za prolaznost na ispitima. U zamjenu za seksualne usluge, tako|er, Ma{i} je dobijao ispitna pitanja koja je potom prodavao studentima. U odluci Eti~kog komiteta na{lo se i ime Fuada Saltage, biv{eg dugogodi{njeg dekana Pravnog fakulteta. Iako je znao za {tetu koju Goli}, Lu~i} i Omanovi} nanose ugledu Pravnog fakulteta i cijele akademske zajednice, Saltaga nikad ni{ta nije poduzeo. Zbog toga je Eti~ki komitet predlo`io da Saltaga bude javno ukoren. O aferi plagiranja knjige, ~iji je Saltaga glavni akter, u akademskim krugovima jo{ se nije zvani~no govorilo. Podsje}amo, Oslobo|enje je otkrilo da je Saltaga plagirao, ta~nije, od rije~i do rije~i prepisao knjigu hrvatskog profesora Nikole Viskovi}a i pod svojim imenom je prodavao studentima na Pravnom fakultetu po cijeni od 40 KM. Ukoliko se Senat danas potvrdno izjasni o odluci Eti~kog komiteta, profesori Lu~i} i GoFoto: Muhamed TUNOVI]

samo
ukor?!
Seks za ispite
Eti~kikomitetovakvu je odluku donio zbog umije{anosti Goli}a, Lu~i}a i Omanovi}a u seks-aferu na Odjelu Pravnog fakulteta Sarajevo u Tuzli, a koja je potvr|ena i sudskom presudomJasminuMa{i}u iz oktobra 2010. godine. Podsje}amo, Kantonalni sud

Za Goli}a i Lu~i}a predlo`ena do`ivotna, a za Omanovi}a dvogodi{nja suspenzija predavanja studentima

Igor Radoji~i}, potpredsjednik SNSD-a

DOBAR

LO[
FERK

ZAO

Goli} - Lu~i}: Glavni akteri

Doma}instva koja strujom snabdijeva Elektroprivreda BiH od 1. jula }e pla}ati utro{enu elektri~nu energiju po cijeni koja je skuplja za 15,77 posto. Bi}e to udar na d`ep gra|ana, od kojih ve}ina ionako jedva sastavlja kraj s krajem. Na`alost, FERK o tome nije vodio mnogo ra~una.

MLADEN IVANI]
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivani} upozorio je u intervjuu za Oslobo|enje da izrazito negativne posljedice koje proizlaze po BiH zbog neformiranja vlasti na dr`avnom nivou niko ne tretira ozbiljno. Dok je tako, niko u BiH ne}e investirati, a bez stranog kapitala ova zemlja osta}e u posljednjem vagonu.

Skup{tina KS-a: Poziv za suspenzije
Skup{tinaKantonaSarajevoju~er je pozvalaSenat Univerziteta u Sarajevu da danas potvrdi odluku Eti~kogkomiteta o do`ivotnoj suspenziji profesora PravnogfakultetaZdravka Lu~i}a i Bajre Goli}a. Inicijativu je podnijela zastupnica SDP-a Segmedina Srna - Bajramovi}, a usvojena je sa 23 glasa za. Ranije je istu inicijativu pokretao i zastupnik Na{e stranke Pe|a Kojovi}.

li}, kojem je do penzijeostalo jo{ nekoliko godina, navodno }e i daljemo}ibitiradnoanga`ovani na Pravnom fakultetu, ali do kraja`ivotane}emo}ipredavati studentima. Omanovi} }e, tako|er, ostati u radnom odnosu na Pravnom fakultetu i tako|er se mo`e baviti samo istra`iva~kim radom, sve dok mu dvogodi{nja zabrana rada sa studentima ne istekne.

Mrlja na obrazu
Eti~kom komitetu, treba i to napomenuti, trebalo je dugo vremena da reaguje na mrlju koju su na obrazu akademske zajednicenapraviliGoli}, Lu~i}, Omanovi} i Saltaga. Naime, do odluke o suspenziji do{lo je tek nakon inicijative u Skup{tini Kantona Sarajevo i zahtjevaMinistarstvanauke i obrazovanja Kantona Sarajevo Eti~kom komitetu da se izjasni o cijelom slu~aju. J. F.

SAUD KULOSMAN
Jedinstvena organizacija boraca u BiH Unija veterana (JOB) odlu~ila je formirati fondaciju za pomo} bora~koj populaciji. Predsjednik JOB-a Saud Kulosman veli da je Vlada FBiH obe}ala finansirati registraciju fondacije koja }e kreditirati projekte zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja demobilisanih boraca.

VIJEST U OBJEKTIVU

ENERGOINVEST
Generalni direktor Energoinvesta D`email Vlahovljak sa stranica na{eg lista najavio je da je ova sarajevska kompanija na dobrom putu da naplati do sada obavljene radove u Libiji. Vlahovljak ka`e i da Energoinvestu predstoji borba za izlazak na nova tr`i{ta, jer u narednih godinu-dvije ne}e biti povratka u tu zemlju pogo|enu ratom.

Volonteri
Asocijacija OMI (Ostvari misli i ideje) iz Zenice organizovala je akciju Volontiraj u mladosti, da bi profitirao u starosti. Volonteri bi trebali 8. jula u partnerskim preduze}ima (50-60 pre du ze}a) raditi taj dan. Njihove zara|ene dne vni ce }e bi ti upla}ene za rekonstrukciju Doma mladih u zeni~kom naselju Jalija. Istog dana }e ispred Robne ku}e Bosna u Zenici biti odr`ana i prigoMi. D. dna manifestacija.

VIJEST U

BROJU

posto privrednih subjekata u distriktu Br~ko nije izmirilo obaveze po osnovi poreza i doprinosa.

50

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine

INTERVJU Spremni za delinkvente

5

Fikret Musi}, premijer Sarajevskog kantona

Nekima je dobro
Sti~e se dojam da je izuzetno veliki broj nezaposlenih prijavljen samo da bi ostvario benefite koje ima u Slu`bi i da mu ~ak i ne odgovora da se skine sa liste
Razgovarala: Jelena MILANOVI]

na listi nezaposlenih
Polagodinenakonformiranja Vlade kako ocjenjujete dosada{nji rad? - Mogu re}i da sam zadovoljan radom i koracima koje smo svi zajedno napravili u ovom periodu. U prvom redu, imaju}i u vidu utvr|eni bud`et KS-a za ovu godinu, uspjeli smo izmiriti sva finansijska dugovanja koja su prenesena iz pro{le bud`etske godine i trenutno smo operativni da svaku fakturu pla}amo ~im pristigne, zna~i, nema zaostataka i zastoja u izmirivanju obaveza, {to stvara dobru klimu za sve ostale aktivnosti. Ispunjavamo planiranom dinamikom plan rada Vlade za ovu godinu, u skup{tinskoj proceduri su trenutno va`ni zakoni, Zakon o javno-privatnom partnerstvu u Kantonu Sarajevo i Zakon o koncesijama, po~ele su i konkretne izmjene regulative i provedbenih propisa u oblasti obrazovanja, pravde..., na terenu, u skladu sa mogu}nostima, ide obnova cesta i pregovori sa evropskim kreditorima idu u odli~nom smjeru za realizaciju krupnih infrastrukturnih projekata. O~ekujemo da }e i ta sredstva, kada se formira dr`avna vlast, dati zna~ajan zamah u pobolj{anju uslova `ivljenja. trebno je da se {to vi{e subjekata uklju~i u nju, jer Zakon tangira uvjete budu}eg poslovnog okru`enja ovdje, {to je za sve nas jako bitno. Vlada mora prvo utvrditi svoj koncesioni kapacitet, otvoriti registar vlastitih resursa i planirati prihode od toga. Naravno, treba op}inama obezbijediti da, po ovom osnovu, dobiju jedan dio sredstava. To se sve mo`e lako prera~unati, ali isto tako, lokalna zajednica treba da prihvati ~injenicu da ne mo`e dobijati sredstva od Kantona po dva osnova, po osnovu granta i koncesije. Pred Vladom se nalazidono{enjezakona o konsolidaciji komunalnih preduze}a, o lokalnoj samoupravi i raspodjelijavnihprihoda. [ta je od ovog prioritet u 2011? - Prvizakonkoji ste spomenuli tretira najbolniju ta~ku funkcioniranja Kantona Sarajevo - rje{avanjaproblema u komunalnojprivredi. Koliki su problemi u toj oblasti, ne trebavi{eposebno ni spominjati, svi to dobro znamo i osjetimo. Rje{enja}e se moratitra`iti u su{tinskim i krupnim zaokretima, a {to opet zahtijeva sagledavanje posljedica sa svihstrana. Planirano je da zakon bude donesen ove godine, kao i druga dva koji, tako|er, defini{u su{tinska pitanja i odnose u KS-u, ne samopitanjefinansijskih sredstava nego i pitanje ustrojstva funkcionalogsistema i obrazovanja, komunalneprivrede, kulture... Obavezni smo da kroznovezakone obezbijedimoupravo to, da sve bude pravedno i funkcionalno, da niko ne budegurnut u drugi plan, da zbog podjela nadle`nosti ne do|emo u problemefunkcioniranja ni gradskog prevoza, ni obrazovanja, ni vodosnabdijevanja... Kao mandatar za sastav Vlade, kazali ste nam da u Sarajevu ima oko 68.000 nezaposlenih. Uz projekte zapo{ljavanja i izdvajanja Ministarstva privrede, koji je recept za smanjivanja broja ljudi na evidencijama biroa? - ^arobnog, posebnog recepta nema, osimstvaranjanovihradnih mjesta, koja opet zahtijevaju nove investicije i ulaganja, {to mora biti zakonski regulisano. ^itav je to proces koji nije nemogu} i najve}i dio napora Vlade upravo je okrenut u tom pravcu. Evidencije Slu`be su takve kakve jesu, njeni programi zapo{ljavanja se provode na terenu, na`alost, i sam sam se iznenadio podatkom, koji je nekidan i javno spomenut, da polovina od broja evidentiranih nazaposlenih i ne tra`i posao, nije zainteresirana za programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, ponu|eni poslovi im “ne odgovaraju“ Sti~e se dojam da je izuzetno . veliki broj nezaposlenih prijavljen samo da bi ostvario benefite koji imaju u Slu`bi i da im ~ak i ne odgovora da se skinu sa liste nezaposlenih. Naravno, i dalje ostaje mnogo nezaposlenih, pogotovo onih sa fakultetskim diplomama. ^ini nam se da je to posljedica dosada{nje hiperprodukcije visokoobrazovnog kadra, bez pra}enja tr`i{ta rada i mogu}nosti zapo{ljavanja. Poduzeli smo korake na na~in da smo dijelom promijenili politiku upisa na fakultete, preferiraju}i tehni~ke fakultete u odnosu na dru{tvene.

• Da li je razmatrana mogu}nost sa predstavnicimaVladeFBiH da se u JU Terapijska zajednica otvore kapaciteti za maloljetne prestupnike? - Da, i ve} su poduzeti neki koraci u tom smjeru, o ~emu je i javnost upoznata. JU Kampus sam je predlo`io jednu ovakvu mogu}nost. Vlada je spremna da stavi na raspolaganje vlastite resurse pa eventualno i dio potrebnih finansijskih sredstava. I dalje ostaje obaveza Vlade FBiH i Ministarstva pravde FBiH da obezbijede, {to hitnije, dovoljne smje{tajne kapacitete za maloljetne prestupnike. Mi smo spremni, i to i ovaj put nagla{avam, da pomognemo i iza|emo u susret na svaki na~in koji nam zakonski nije osporen.

Registar resursa
Utvr|eni su nacrti zakona o koncesijama i JP partnerstvu. Znate li da su iz op}ina, zbog omjera pla}anja koncesija (60:40), najavili tu`be KS-u? - Svjesni smo koliko su va`ni ovi zakoni, zato su i bili prioritet Vlade da ugledaju svjetlo dana. Javna rasprava je, kako ste rekli i sami, u toku i po-

Pat-pozicija
Uz predstavnike Al-Shiddija, da li postojimogu}nost ulaganja drugih privatnih kompanija u KS?

- Da, ima najava i ve} neke realizacije su u toku. Izgledna je gradnja velikog tr`nog centra BAUHAUS, koji bi bio u funkciji idu}e godine i zaposlio novih 200 radnika. Osim direktnog zapo{ljavanja, mogu}a je prodaja doma}ih proizvoda u ovom centru, za {to je investitor veoma zainteresiran, a {to bi opet omogu}ilo da doma}a proizvodnja ima plasman i sigurnog kupca. Broj tu`bi bud`etskih korisnika prema KS-u raste. Mogu li se o~ekivati izmjene kolektivnih ugovora, koji su Kanton ko{tali oko 100 miliona KM? - Ovu Vladu i Skup{tinu su zatekle tu`be koji su pokrenute na osnovuprava i obavezaproisteklih iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora. Odredbeugovora kao da nisutretiralestvarnemogu}nostiraspolo`ivihsredstava i ondado|ete u pat-poziciju: prava po ugovorima stoje, ali para nema. I}i }emo u izmjeneugovora, to je su{tinskapotreba i sporazum o partnerstvu Vlade i sindikata, nadam se, napravit }e bolju klimu za dogovore oko rje{avanjaovihpitanja, na obostrano zadovoljstvo. Pokrenuli smo i proces dono{enja zakona o pla}ama i naknadama dr`avnih slu`benika i namje{tenika u KS-u.

TAKORE]I... SAMOSTALNO
U Mostaru je po~ela dvodnevna obuka za romske nevladine organizacije o temi Upravljanje projektnim ciklusom, koju je organizirala misija OSCE-a u BiH. “Cilj obuke je osna`iti kapacitete romskih NVO-a kako bi samostalno mogli pisati prijedloge projekata te aplicirati za fondove namijenjene za stambeno zbrinjavanje Roma. Kroz ove treninge nastojimo oja~ati i saradnju izme|u predstavnika lokalne vlasti koji imaju obavezu implementacije akcionih planova za Rome u BiH“ , kazala je Radmila Borozan, iz mostarskog OSCE-a .

6

DOGA\AJI

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Sukcesija kulturnih dobara ex-Jugoslavije (II)

U Mostaru ne znaju
Vratiti sve raseljene
Predsjednik FBiH @ivko Budimir primio je ju~er veleposlanika Garya Robbinsa, {efa misije OSCE-a u BiH. Sugovornici su se usuglasili da je bitno uspostaviti i unaprijediti vladavinu zakona i `urno raditi na povratku svih iseljenih gra|ana BiH. Robbinson je naglasio da je OSCE do sada podr`avao sve projekte koji su se ticali lokalnog razvoja BiH i njenog pribli`avanja evropskim integracijama. Budimir je istakao va`nost uspostave jednakopravnosti svih gra|ana na cijelom teritoriju BiH i naglasio va`nost neovisnog sudstva u institucijama BiH, saop}eno je iz ureda za informiranje FBiH.

gdje je legat
Kada su hrvatski stru~njaci obrazlagali zbog ~ega bi Uzel~eve slike trebalo pripasti njihovoj dr`avi, naveli su, izme|u ostalog, i to da je Uzelac iz Pariza stalno slao svoje radove u Zagreb, bio bez prekida u kontaktu s tamo{njim umjetnicima, izlagao jedino u tom gradu: „Povjesni~ari umjetnosti, i to ne samo hrvatski, smatrali su ga isklju~ivo hrvatskim umjetnikom, {tovi{e, nikada do sada nije bilo poku{aja da se Uzelca smatra i~ijim drugim umjetnikom. Njegovo slu~ajno ro|enje u Mostaru apsolutno je irelevantna ~injenica za njegovu umjetnost. Uzelac je uklju~en u sve preglede hrvatske umjetnosti 20. stolje}a, gdje je visoko pozicioniran. O njegovu je djelu napisan i obranjen doktorat autora Josipa Vran~i}a na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji je nakon toga objavljen u formi monografije“ tvrdio , je dr. sc. Zvonko Makovi}, {ef Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije s Filozofskog fakulteta Zagreb, koji je u svome doktoratu, kasnije i u monografiji o slikaru Vilku Gecanu iz 1997, ~itav odjeljak posvetio prijateljskoj vezi Uzelca i Gecana, te njihov udio u hrvatskoj umjetnosti.

Imaju}i u vidu odnos organa dr`ave BiH prema Uzel~evom legatu rodnom gradu, saglasila sam se s tim da prona|ene slike ovog autora pripadnu RH, isti~e Meliha Hused`inovi}

legatu, rodnom gradu, saglasila sam se s tim da prona|ene slike ovog autora pripadnu RH“ , isti~e sagovornica. To su slike iz pari{ke rezidencije: “Konj, ~ovjek i `ena“ , pastel i kombinirana tehnika, Mrtva priroda, ulje, Djevojka sa {e{irom, ulje.

Domovini, s ljubavlju
Na zagreba~kom sastanku, odr`anom krajem decembra 2006, bilo je dogovoreno da sljede}e godine u Ljubljani ekspertna grupa po~ne raditi samostalno (neovisno od onih koji su dijelili zgrade ambasada i rezidencija), a da predstavnik Srbije donese reprodukcije umjetnina iz 46 DKP-ova, ~ija je raspodjela bila predmet tog sastanka. Dakle, na osnovu ljubljanske raspodjele, BiH treba da budu predata sljede}a djela: Ahmed Kari}, „Novi Sad zima“ ulje na platnu, iz Amba, sade u Atini, Memnuna Vila Bogdani}, bez naziva, na pole|ini napisano, „S ljubavlju, domovini“ ulje na drvetu, te , opet ista autorica i djelo „Dream Space II“ ulje na drvetu, iz , Ambasade u Kamberi. BiH su tada pripale dvije grafike Mersada Berbera - „Iz Humine mape“ i „Iz Humine mape XII“ ko, je su inventarisane u {panskoj ambasadi. No, s obzirom na to da je ova ambasada pripala BiH, prema ve} utvr|enim principima, i dvijeslikenepoznatihautoratako|er }e ostati u njoj.
Edina KAMENICA (nastavlja se)

Saradnja univerziteta
Rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilovi} i predsjednik Ameri~kog univerziteta u BiH Denis Prci} potpisali su Sporazum o me|usobnom razumijevanju i suradnji. Saglasili su se da }e se razvijati svi oblici saradnje na nau~nom podru~ju i drugim oblicima akademskog djelovanja koji su zastupljeni na ova dva univerziteta, a da bi se to postiglo, potpisnici }e u me|usobno formiranim radnim grupama zajedni~ki utvr|ivati radne programe. Dogovorena je i me|usobna saradnja na nau~nim skupovima, simpozijima i konferencijama. Tako|er, zajedni~ki }e raditi na provo|enju reforme visokog obrazovanja.

Mostar: Zaboravio velikog umjetnika

Raspitivanja privatnim kanalima
Dr. Makovi} je istakao i to da je Uzelac, borave}i u Hrvatskoj, u brojnim svojim intervjuima uvijek nagla{avao porijeklo svoje umjetni~ke pripadnosti, pa je ovaj ekspert smatrao, a

tom mi{ljenju su se pridru`ili i drugi eksperti iz Hrvatske, „da ne postoji apsolutno nikakvih relevantnih referenci koje bi Milivoja Uzelca udaljile iz korpusa hrvatske likovne umjetnosti, ~ija se djela ~uvaju u najzna~ajnijim muzejima i galerijama u Hrvatskoj.“ Istovremeno, Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica Muzeja za suvremenu umjetnost iz Zagreba, privatnim se kanalima raspitivala {ta je sa Uzel~evom kolekcijom koju je veliki umjetnik poklonio rodnom gradu Mostaru. Saznala je: 1. da nije izlo`ena 2. da se ne zna gdje je

3. da je sa rodne ku}e Milivoja Uzelca skinuta spomenplo~a. Meliha Hused`inovi} je, povodom tih saznanja, razgovarala s jednim kolegom iz Mostara: “Potvr|eno mi je sve to i re~eno da je kolekcija, s ~etirislike manje, vra}ena iz Franjeva~ke galerije u [irokom Brijegu, te da je pohranjena u priru~nom depou uz Galeriju kraljice Katarine Kosa~e na Rondou. Nije se ni znalo ko o svemu tome vodi brigu, jer galerija tada, 2003, nije imala kustosa“ ka, zuje Meliha Hused`inovi}. „Nakon svega toga, dakle, imaju}i u vidu odnos organa dr`ave BiH prema Uzel~evom

Sjednica Narodne skup{tine RS-a

Bajrovi}: Opasno napu{tanje Daytona
Napu{tanje provedbe Daytona je veoma opasno, kazao je za ameri~ki dnevnik New York Times Reuf Bajrovi}, du`nosnik SDP-a BiH i savjetnik za spoljnu politiku strana~kog predsjednika Zlatka Lagumd`ije. Bajrovi} je ovo izjavio u “kontekstu posebno spornog pitanja dogovora sa predsjednikom RS-a, koji je posredovala visoka predstavnica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton, {to su SAD vidjele kao podrivanje autoriteta visokog predstavnika“ “To je osnovna pretpostavka koja sto. ji iza onoga {ta je Ashtonova uradila“ ka, zao je Bajrovi} za New York Times.V. O.

Banke ipak stabilne
Razmatranjem konsolidovanog izvje{taja o investiranju javnih sredstava u pro{loj godini, prema kojem su ukupno investirana javna sredstva iznosila blizu 250 miliona KM, u Banjoj Luci ju~er je nastavljena sjednica Narodne skup{tine RS-a. Ministar finansija Zoran Tegeltija rekao je da je od ukupno investiranih javnih sredstava Ministarstvo finansija RS-a investiralo 239.590.521 KM ili 97,64 posto. Poslanici NSRS-a raspravljali su i o izvje{taju o stanju u bankarskom sistemu za pro{lu godinu i o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvje{tajem Agencije za bankarstvo u kojim se navodi da je bankarski sistem RS-a odr`ao stabilnost i likvidnost i sa~uvao povjerenje privrednih subjekata i gra|ana. Direktor Agencije za bankarstvo RS-a Slavica Injac istakla je da je u pro{loj godini i pored pada ukupne aktive ostvaren rast kredita od 3 pos to. Pre ma nje nim ri je~ima, tokom 2010. godine dokapitalizovano je {est banaka u ukupnom iznosu od 120 miliona KM. “Zarade bankarskog sektora u pro{loj godini nisu bile na zadovoljavaju}em nivou i nije
NSRS: Podbacio bankarski sektor

bilo za o~ekivati da banke ostvare visoke profite. Na nivou ukupnog sektora ostvaren je negativan finansijski rezultat od 21,3 miliona KM, s tim da je devet banaka ostvarilo neto

dobit od 27 miliona KM” doda, la je Injac. Ona je naglasila da su mikrokreditne organizacije ostvarile pozitivan finansijski rezultat od 1,4 miliona KM.
G. K.

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine

DOGA\AJI

7

Tribina Hrvatskog narodnog vije}a BiH

Hrvati moraju otvoriti

VIJESTI

me|usobni dijalog
Nije rje{enje ni politi~ka homogenizacija Hrvata oko jedne politi~ke stranke, to je politi~ka katastrofa, tvrdi Ivo Kom{i}
Hrvatskinarod u BiH je u neravnopravnom polo`aju, a rje{enje problema nije mogu}e dok Hrvatime|usobno ne postignu kompromis, ali i ne obezbijedi se povratak. Put do rje{enja je dijalog, ali prvenstveno me|u Hrvatima. Ovo je si`e ju~erodr`anetribineHrvatskog narodnog vije}a BiH (HNV) o temi Politi~ka ravnopravnost Hrvata u BiH. Ovoj tribini nisu prisustvovali predstavnici niti jednog HDZ-a.

Bolji smje{taj porodilja
U Kantonalnoj bolnici Zenica ju~er je uprili~ena sve~anost povodom zavr{etka adaptacije Slu`be za `enske bolesti, perinatologiju i neonatologiju. Uz ovaj projekat renoviranja rodili{ta, prethodno su renovirane prijemne ambulante na odjeljenjima ginekologije, ambulante za trudnice i predra|aonu. “Ovo je jo{ jedna u nizu adaptacija bolni~kog prostora koje se ~ine u svrhu kvalitetnijeg i ugodnijeg pru`anja zdravstvenih usluga na{im pacijentima, a adaptacijom prostornih kapaciteta ove slu`be vjerujem da smo stvorili bolje i humanije uslove za smje{taj porodilja i novoro|en~adi, {to je i bio kona~ni cilj“ kazao je direktor zeni~ke bolnice , dr. Alija Strika. Mi. D.

Neravnopravni i posva|ani

Foto: D. ]UMUROVI]

TRE]I ENTITET Nije rje{enje tre}i entitet za Hrvate. [ansa nam je da se kao Hrvati borimo za cjelovitost BiH i ravnopravnost na cijeloj njenoj teritoriji, ina~e }emo nestati
problem mo`e rje{avati, a ne demago{ki- kazao je Marke{i}. Ivo Kom{i}, ~lan HNV-a, istakao je da sekolektivni, odnosno nacionalni i gra|anski principi kao ustavni principi na kojima je izvr{ena konstitucija BiH me|usobnoisklju~uju. Kao primjer spomenutog problema, kad je jednainstitucija u dr`avi zasnovana na oba principa, naveo je Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH. Podsjetio je da je za svakuodluku u ovomdomupotrebnaentitetska ve}ina. S druge strane, on je naveo i primjere gdje se ostvaruje nacionalna ravnopravnost poput domova naroda i ustavnihsudova, te da te institucije treba ja~ati.

Entitet, pa stranka
Fra Luka Marke{i}, predsjednik HNV-a BiH, istakao je da prema Dejtonskom sporazumu i Izbornomzakonu BiH, pitanje Hrvata nije pravedno rije{eno, ali ne samo Hrvata ve} i drugih naroda u BiH. - ^injenica je da su Hrvati u BiH neravnopravni, ali }emo poku{ati na}i rje{enje tog problema. Najbolja metoda je dijalog. Samo se dijalogom ovaj

Ja~anje institucija
- Mislim da se u rje{avanju ustavnih problema i neravnopravnosti naroda mora izbje}i etni~ko-geografska homogenizacija. To nijerje{enje! Naprotiv, rje{enje je samo ja~anje institucija za za{titu nacionalnih

interesa. Nije rje{enje tre}i entitet za Hrvate. [ansa nam je da se kao Hrvati borimo za cjelovitost BiH iravnopravnost na cijelojnjenojteritoriji, ina~e}emo nestati. Nije nam rje{enje ni politi~kahomogenizacijaHrvata oko jedne politi~ke stranke, to je politi~ka katastrofa. To }e nas vratiti na to da se dijelimo na vjerodostojne i nevjerodostojneHrvate- kazao je Kom{i}. Kre{imir Zubak iz NHI-ja rekao je da je klju~no pokrenuti dijalog i kompromis unutar hrvatskog korpusa u BiH. - Problem je {to mi kao Hrvati nemamo konsenzus, niti zajedni~ki stav o tome {ta se treba promijeniti - kazao je on.
M. \. R.

Isplata penzija po~inje 5. jula
Isplata junskih penzija korisnicima sa Zavoda PIO/MIOFBiH po~e}e 5. jula. Ovu odluku donijelo je rukovodstvo Zavoda, jer i poslije pet mjeseci nije imenovan novi saziv Upravnog odbora ove in sti tu ci je. Ko efi ci jent za obra~un penzija ostaje neizmijenjen, 1,73 za redovne penzije i 1,485 za beneficirane. Najni`a junska penzija iznosi}e 310,72 KM, najvi{a 2.071,50 KM, a zajam~ena 414,30 KM. Za isplatu junskih penzija Zavod je obezbijedio 142 miliona KM, od kojih je 14 miliona KM za beneficirane penzije obezbijedila Vlada FBiH. M. \. R.

Danas sjednica
Izvr{nog odbora KO SDA Sarajevo
Izvr{ni odbor Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Sarajevo (IO KO SDA) danas }e raspravljati, me|u ostalim, i o odnosima u stranci “kroz prizmu kadrovskih rje{enja u Sarajevskom kantonu“ . Raspravljat }e se, zapravo, o odnosu centrale SDA spram svoje kantonalne organizacije, ali i odnosima unutar samog KO SDA Sarajevo. Prema informacijama Oslobo|enja, dio, ako ne i ve}ina~lanova IO KO SDA, nezadovoljan je ~injenicom kako je centrala SDA u suradnji s “pojedincima izKO SDA”mimoKadrovskeko, misije i organa KO SDA, vodila kadrovsku politiku.

Centrala ~isti
[eta u maju napisao Tihi}u kako “sarajevska organizacija SDA i njena bogata sehara kadrova ne zaslu`uje ovakav tretman“
Sarajevo, nisu ba{ u ljubavi. [eta Tihi}u pi{e o “u~estalim nerazumijevanjima me|u nama samim koja izvjesno vrijeme unose pojedinci“ podsje}a ka, ko je “jednoglasnimzaklju~kom IO KO SDA Sarajevo u pro{irenom sazivu... iskazana ozbiljna primjedba na slobodnodjelovanje pojedinaca i zabrinutost za posljedice takvog anga`mana“ .

sarajevske kadrove?
Smjena u EUFOR-u
Dosada{nji zamjenik komandanta [taba EUFOR-a brigadni general Tibor Na| ju~er je u vojnoj bazi Butmir slu`beno predao ovu du`nost svom nasljedniku brigadnom generalu Zoltanu Gulja{u, saop{teno je iz EUFORa. “Bila mi je ~ast obavljati du`nost zamjenika komandanta EUFOR-a. Stekao sam izvrsno iskustvo u profesionalnom i u li~nom smislu“, istakao je Na| uz `elju da osoblje Glavnog {taba EUFOR-a i dalje uspje{no obavlja misiju. General Gulja{, koji je ve} slu`io u BiH kao na~elnik {taba u okviru [taba NATO-a u Sarajevu 2010. godine, dolazi u Glavnu komandu EUFORa iz Centra za operacije i doktrinu OS Ma|arske.

[eta pada u julu
Podsjetio ga je i kako“sarajevska organizacija SDA i njena bogata sehara kadrova ne zaslu`ujeovakavtretman...” [eta je . Tihi}a pismom pozvao u radnu posjetu IO KO SDA. Za sada, ni{ta od posjete. Umjesto toga, izvor blizak centrali SDA u Sarajevu, tvrdi kako se za juli ove godine sprema smjena Abdulharisa [ete i kantonalnog rukovodstva SDA, zapravo, uvo|enje povjerenstva u KO SDA. A. B.

Abdulharis [eta - Sulejman Tihi}: Ni{ta od radne posjete

SDP - jedva do~ekao
- Ta grupa ljudi je mimo kantonalnog kadrovskog odbora, na liste stavljalakadrove SDA za direktorska i mjesta u nadzornim i upravnim odborima ja-

vnih preduze}a, a da nisu ni za savjet pitali KO SDA i njenu kadrovsku komisiju. Tako sastavljenu listu navodnih kantonalnih kadrova SDA direktno su, mimo KO SDA, proslijedilisarajevskom SDP BiH. U principu, grupica ljudi iz centrale i KO SDA, nametnula se kao partner sarajevskom SDP-u, {to su

ovi jedva do~ekali, cijeni izvor Oslobo|enja blizak KO SDA Sarajevo. U pismu koje je Abdulharis [eta, predsjednik KO SDA Sarajevo, 30. maja ove godineposlao “na pa`nju“ Sulejmanu Tihi}u, predsjedniku SDA BiH, da se naslutiti kako njih dvojica, zapravo, centrala SDA i KO SDA

8

CRNA HRONIKA
Dvije maskirane osobe preksino} su u Prijedoru napale G. [. iz tog grada i otele mu torbicu u kojoj se, kako je naveo, nalazilo 11.000 eura, li~ni dokumenti i dva mobitela. Razbojni{tvo je izvr{eno ispredporodi~neku}eG. [, gdje su napada~io{te}enog poprskali sprejem po licu, a potom mu oteli torbicu i pobjegli. Policija je izvr{ila uvi|aj i u toku je rad na otkrivanju po~inilaca, saop}eno je iz MUP-a RS-a.

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Oteli torbicu s 11.000 eura

O{tetile firme za skoro 300.000 KM

Prijedorska policija podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu izvje{taje protiv radnica preduze}a Kraji{ke kapi D. J. i Oprea S. M, koje se sumnji~e da su firmeo{tetile za 286.597 KM, odnosno za 2.400 KM. D.J. je osumnji~ena za zloupotrebu slu`benog polo`aja jer je u posljednjih{estgodina sa ra~una preduze}a neovla{tenonovacprebacivala na svojteku}ira~un, dok je S. M. osumnji~ena za pronevjeru.

SARAJEVO Dva dana nakon ranjavanja djevojke u glavu

]ehaja se predao u pratnji advokata
Alen Naki}, advokat Nedima ]ehaje, opovrgao da je njegov klijent nakon ranjavanja iz vozila izbacio Eldinu Halid
Dvadesetsedmogodi{nji Nedim ]ehaja, osumnji~en za poku{aj ubistva 26-godi{nje Eldine Halid iz Had`i}a, posredstvom svog advokata Alena Naki}a stupio je u kontakt sa sarajevskom policijom i ju~er se u jutarnjim satima predao inspektorima Odjeljenja za op{ti kriminal MUP-a Kantona Sarajevo. Biljana Jandri}, portparol ove zdravstvene ustanove, ju~er je pojasnila da je Eldina Halid trenutno stabilnog zdravstvenog stanja, te da je ljekari pripremaju za operativni zahvat. ]ehajin advokat Alen Naki} naglasio je da se njegov branjenik dobrovoljno predao, te opovrgao navode da je ]ehaja, nakon ranjavanja u sarajevskom naselju Otoka, izbacio Eldinu Halid iz vozila. Podsjetimo, o ovom doga|aju policiju su obavijestili ljekari Hitne pomo}i, koji su na raskrsnici na Otoci u vozilo primili djevojku ranjenu u glavu. se ranjena Halid nalazila u tom golfu, kao i osumnji~eni Nedim ]ehaja. Za sada je poznato da su se njih ~etvoro nakon no}nog provoda iz pravca Ba{~ar{ije vra}ali ku}i. Prema nezvani~nim i nepotvr|enim informacijama, ]ehaja je sjedio na mjestu suvoza~a u golfu, a Tiro i Halidova su sjedile nazad. Navodno se ]ehaja {alio(?!) sa Hali do vom go vo re}i da }e je ra ni ti. Me|utim, kako je do{lo do opaljenja i ranjavanja djevojke, jo{ nije poznato. Podsjetimo, ]ehaja je hap{en i krajem pro{le godine zbog iznude i nelegalnog posjedovanja oru`ja, jer je bio je u grupi sa Senadom Kobili}em, Klausom Meki}em i Mirzom Hati}em. Oni su optu`eni za otmicu Rajka Bogdanovi}a, suvlasnika firme Art zone iz Sarajeva, od kojeg su poku{ali iznuditi 5.000 KM. Taj proces jo{ traje. D. P.

Na|en pi{tolj
Prilikom pretresa policajci su kod njega prona{li i oduzeli pi{tolj kalibra 6,35 mm sa jednim metkom, koji posjeduje bez odobrenja. Pretpostavlja se da je upravo iz tog pi{tolja ispalio zrno koje je Halidovu pogodilo u donju usnu, pro{lo joj kroz vilicu i vrat te slomilo drugi vratni pr{ljen. Prilikom prijema u KCUS, Halidovoj je konstatovana ustrelna rana te je smje{tena na Odjel maksilofacijalne hirurgije.

[ala?!
Nedugo nakon toga policajci su na jednoj raskrsnici zaustavili golf A4 (K90J-172), kojim je upravljao 27-godi{nji Mirdin Muharemovi}, a s njim je bila i Edina Tiro (22). Vozilo je zaustavljeno jer

Nedim ]ehaja prilikom privo|enja u decembru 2010.

Zenica

Hap{enje u Kostajnici kod Konjica

O{te}en fiat direktora ^elika
Automobil direktora NK ^elik Nermina [abi}a o{te}en je preksino} ispred isto~ne tribine stadiona Bilino polje, za vrijeme treninga nogometa{a zeni~kog premijerliga{a. Zbog sumnje da je razbio bo~no staklo na fiatu, ubrzo je u Policijsku stanicu Centar priveden H. R, koji je, prema rije~ima Aldine Ahmi}, portparola Uprave policije MUP-a ZDK-a, nakon saslu{anja pu{ten. "Ni{ta novo, izgleda, u Zenici. Prije mene su predsjednici (Mirsad ^izmo, op. a.) i treneri (Abdulah Ibrakovi}, op. a.) do`ivljavali sli~no. O~ito je da ljudi ispoljavaju svoje frustracije na materijalnim dobrima. Razloga za to, naravno, nije bilo. Me|utim, postala je, praksa da se ne{to {to je bilo ranije, {to je neko nekom obe}avao, rje{ava napadom na ne~ije dobro. Nermina [abi}a mo`e neko da voli ili ne voli, ali sigurno nisam zaslu`io ovo, niti iko ima razloga da ovako ne{to uradi", izjavio je ju~er za Oslobo|enje direktor ^elika.
Mi. D.

Otkrivena laboratorija ZA UZGOJ MARIHUANE
Marinko \akovi} opremu uvezao iz Holandije te uzgajao marihuanu za austrijsko tr`i{te
Pripadnici Odjela krimpolicije PU Konjicu uhapsili su Ma rin ka \ako vi}a (1985), dr`avljanina Austrije, porijeklom iz Konjica, te u mjestu Kostajnica prona{li ku}nu laboratoriju za uzgoj marihuane. U pretresu dva objekta koja koristi \akovi} na|eno je 18 saksija sa 22 stabljike marihuane, automatska pu{ka, municija, dvije ru~ne bombe, ali i oprema za laboratoriju ventilator, sijalica, termostat, kondenzator, folije i tajmer. Laboratorija je, prema rije~ima inspektora Almira Karkelje, bila ura|ena po savremenim standardima, a

Osu|ivan u Austriji
Marinko \akovi}, prema informacijama iz policije, nije nepoznat ni policiji u Austriji. Navodno je u~estvovao u nekoliko oru`anih plja~ki u Be~u, gdje je zbog razbojni{tva odle`ao tri godine. trije i da je rije~ o izuzetno kvalitetnoj drogi te pojasnio da kilogram ove droge na na{em tr`i{tu ko{ta vi{e od hiljadu KM. "Imamo informaciju da je ova droga bila namijenjena tr`i{tu Austrije gdje je kilogram puno skuplji", rekao je Arapovi}. Osu mnji~eni je na kon krim-obrade predat Kantonalnom tu`ila{tvu, a Op}inski sud u Konjicu ga je, uz obavezu svakodnevnog javljanja u PU, pustio da se brani sa slobode. L. S.

Biljke indijske konpolje na|ene u objektima koje koristi \akovi}

oprema dovezena iz Nizozemske. Ivica Arapovi}, na~elnik Odjela krim-policije u PU Konjic, rekao je da je ovo

nastavak rada na spre~avanju neovla{tene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Dodao je da je sjeme marihuane dovezeno iz Aus-

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine

CRNA HRONIKA
Sarajevska policija privela je u ponedjeljak Kemala H. (1961) koji se sumnji~i za kra|u. Naime, on je isti dan u tramvaju, na relaciji Marijin Dvor-Skenderija, od N. S. otu|io nov~anik. Krimobradom utvr|eno je da je Kemal H. protekle subote u Novom Sarajevu na drzak na~in pokrao T. A. iz Sarajeva. H. K. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a KS-a.

9

Uhva}en d`eparo{

Ukradena kasa sa novcem

Foto: M. TUNOVI]

Nepoznati po~inioci preksino} su provalili u multipleks Ekran, koji se nalazi u strogom centru Zenice na Trgu Alije Izetbegovi}a. Kako saznajemo, odnijeli su metalnu kasu u kojoj je, prema nezvani~nim informacijama, bilo oko 9.000 KM. Na kon do ja ve o do ga|aju, policija je izvr{ila uvi|aj i zapo~ela potragu za kradljivcima.
Mi. D.

Akcija Hercegovina

Op}inski sud Sarajevo

Uhap{eno 19 osoba
U Trebinju privedeni @eljko Ninkovi}, Bo{ko [upi} i Maja Mrkaji}, a u Bile}i Goran Svorcan i njegova djevojka
U policijskoj akciji Hercegovina, koja se od ponedjeljka provodi u Hercegovini i Isto~nom Sarajevu, uhap{eno je 19 osoba osumnji~enih za organizovani kriminal, odnosno {verc narkotika, dok se za dvije osobe jo{ traga. Na~elnik CJB Trebinje Goran Zubac na vanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se akcija nastavlja, te dodao da je pretreseno 40 stanova i vozila, u kojima je zaplijenjeno vi{e od 36 kilograma skanka, oru`je i minsko-eksplozivna sredstva, ali i dva vozila te drugi predmeti koji se dovode u vezu sa ovim krivi~nim djelima. Zubac je potvrdio da su uhap{ene tri osobe iz Trebinja, {est iz Bile}e, sedam iz Gacka, dvije iz Isto~nog Sarajeva i jedna iz Stoca. Neakciju Hercegovina u saradnji sa MUP-om RS-a i nadle`nim tu`ila{tvima. Tako|er je podsjetio da je 17. juna policija podnijela izvje{taje Specijalnom tu`ila{tvu RS pro tiv 31 osu mnji~enog za organizovani kri mi nal i ne do zvo lje nu proizvodnju i promet droga. "U tih sedam mjeseci u potpunosti smo dokumentovali da se radi o ovim te{kim krivi~nim djelima, a kona~nom realizacijom akcije smo zapo~eli li{avanje slobode osumnji~enih i pretrese na vi{e mjesta", istakao je Zubac, te dodao da ne mo`e dati vi{e detalja dok akcija traje. Narednu konferenciju za novinare najavio je za danas. U akciji Hercegovina, osim MUP-a RS-a i Specijalnog tu`ila{tva, u~estvuje i MUP HNK-a. D. P.

[ejla Jugo - Turkovi} se o krivnji izja{njava u avgustu
[ejla Jugo - Turkovi} (36), supruga Zijada Turkovi}a (45), kojeg uskoro u Sudu BiH o~ekuje su|enje za vo|enje zlo~ina~ke organizacije, ju~er se u Op}inskom sudu Sarajevo nije izjasnila o krivnji jer nije dobila optu`nicu koja je tereti za ugro`avanje sigurnosti sarajevskog advokata Izeta Ba`darevi}a. Ova optu`nica je Turkovi}evoj uru~ena tek ju~er, pa je novo ro~i{te zakazano za kraj avgusta, potvrdio nam je postupaju}i tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo Mirsad [ehovi}. Turkovi}eva je, kako se navodi u optu`nici, 23. septembra pro{le godine u Sudu BiH pri{la advokatu Ba`darevi}u, koji je stajao ispred sudnice, te mu se povi{enim tonom obratila govore}i da je
Foto: D`. KRIJE[TORAC

[ejla Jugo - Turkovi} dolazi u sud

Goran Zubac

zvani~no saznajemo da je u Tre bi nju uha p{en @e ljko Ninkovi}, Bo{ko [upi} i Maja Mrkaji}, te da je me|u {estoro uhap{enih u Bile}i odranije policajcima poznati Goran Svorcan i njegova djevojka. On je rekao da je CJB Trebinje polovinom novembra 2010. po~eo pripreme za

zlo~inac i optu`uju}i ga da je nagovarao svjedoke da svjedo~e protiv njenog mu`a. Njene prijetnje da }e mu se osvetiti te ubiti i njega i njegovu porodicu, Ba`darevi} je, navodi se, shvatio ozbiljno i one su kod njega izazvale osje}aj straha i li~ne ugro`enosti. Time je, prema navodima Kanto nal nog tu`ila{ tva Sa ra je vo, po~inila krivi~no djelo ugro`avanje sigurnosti. Dk. O.

Po`ar u Bosanskom [amcu

Pri~injena milionska {teta
U po`aru u fabrici Kompeks u Bosanskom [amcu izgorio je poslovni objekat povr{ine 2.000 kvadrata koji je koristila firma za proizvodnju spu`ve Vapeks iz Srbije, rekao je za Srnu direktor Kompeksa Marko Kure{evi}, navode}i da se {teta procjenjuje na milion i po maraka. Po`ar, koji je izbio preksino}, u krugu biv{e fabrike [it, zahvatio je ve}i dio proizvodne hale Vapeksa, magacine i materijal za proizvodnju, te dva kamiona i dva vilju{kara. "Potpuno je sru{eno oko 1.016 kvadrata. Drugi objekat od oko 960 kvadrata nije sru{en, ali su uni{teni krov i skoro sve {to je bilo unutra", precizirao je Kure{evi}. On nije mogao da ka`e {ta je uzrok po`ara, ali je rekao da ne vjeruje da je rije~ o ljudskom faktoru. Vatrenu stihiju lokalizovale su vatrogasnejedinice iz Bosanskog[amca, Modri~e i Br~kog tek ju~erujutro. Osim srbijanske firme Vapeks, u sastavu Kompeksa iz [amca su jo{ ~etiri firme koje su zakupile prostor te zapo{ljavaju 25 radnika. "Sa firmom Vapeks, u kojoj je izbio po`ar, imamo ugovor o zakupu u kome je strogo definisano da su obavezni da urade sve da bi firma bila obezbije|ena od po`ara, jer je rije~ o zapaljivim materijalima", rekao je Kure{evi}.

Fratar se oporavlja nakon ranjavanja

Mato{evi} u pritvoru
Tomi Mato{evi}u (43), zvanom @abac, iz Brajkovi}a, osumnji~enom za poku{aj ubistva fratra Pere Or{oli}a, Kantonalni sud u Novom Travniku odredio je pritvor te je on sproveden u KPZ u Busova~i. Fra Pero Or{oli} i dalje je na Odjelu intenzivne njege u bolnici u Novoj Bili, a prema rije~ima medicinskog osoblja, on se postepeno oporavlja. Mato{evi} je, da podsjetimo, u nedjelju postavio {ator kako bi prodavao hranu i pi}e tokom turnira u malom fudbalu. Me|utim, Or{oli} mu je zabranio podizanje {atora na crkvenom zemlji{tu, nakon ~ega je Mato{evi} do{ao pred vrata `upnog ureda i posva|ao se s fratrom. Tada je, kako nam je ju~er rekla Mato{evi}eva advokatica Branka Praljak, do{lo do guranja, prilikom ~ega je opalio pi{tolj u ruci njenog klijen ta. Zrno je Or {o li}u na~ini lo po vre de cri je va, ki~me i kosti zdjelice, a istraga bi trebala utvrditi da li je pi{tolj slu~ajno opalio ili se radilo o namjeri, {to se moglo zaklju~iti iz prvih informacija prema kojima je Mato{evi} naslonio pi{tolj fratru na stomak i pucao.
D. P.

Istraga pucnjave u Gornjim Pofali}ima

Priveden Haris Piri}
Sarajevski policajci u ponedjeljak su uhapsili Harisa Piri}a (25) iz Sarajeva zbog izazivanja op{te opasnosti, odnosno sumnje da je u~estvovao u subotnjoj pucnjavi u Gornjim Pofali}ima, kada su ranjene tri osobe. Kako se moglo ~uti, hap{enjem Piri}a, te privo|enjem i saslu{anjem Harisa Mili}a (21) i Adnana Tur~ala (24), policija je na dobrom putu da rasvijetli i ko je pro{le sedmice aktivirao bombu ispred ku}e bra}e Asmira i Adela Murtovi}a. Podsjetimo, prilikom pucnjave u subotu 14godi{nji Armin H. je ranjen u ruku dok je s drugovima igrao fudbal, Arnelu Trnki (18) zrno se zaustavilo u kosti lobanje, a Mili} je pogo|en u stopalo i potkoljenicu. Zbog ove pucnjave policija jo{ traga za tri osobe.
D. P.

10

KOMENTARI

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Gospodari muha
M
FOKUS
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Sve u svemu, jednoga, kako stvari stoje, skoroga jutra probudit }emo se, ba{ kao {to to upozorava europski parlamentarac Jelko Kacin, opkoljeni dr`avama s jasnom europskom perspektivom. A mi svoji na svom. I sami. A muhe oko nas veselo lete. Po siru i - ina~e

o`da ~ak i neprimjereno trenutku, dakle u tjednu kada je postalo definitivno jasno kako }e Hrvatska u ljeto 2013. postati 28. ~lanica Europske unije, Vesna Pusi} je podsjetila na rane devedesete. Demokracija je, sje}amo se, tada pokucala i na na{a vrata i na prostoru biv{e Jugoslavije najavljivani su prvi vi{estrana~ki izbori. U sje}anju ove hrvatske politi~arke ostala su dva predizborna plakata; Sa onoga slovenskog, mla da je dje voj ka {i ro ka osmijeha poru~ivala “Europa zdaj!” (Europa sad!) - a sa onog drugog, hrvatskog i tako|er upe~atljivog, stariji je mrki mu{karac sa zatamnjenim nao~alama (gotovo) prijetio: “Svoj na svome!” . Ve} tada sam, evocira ovih dana predsjednica Nacionalnog odbora za pra}enje pregovora Hrvatske s EU uspomene na mladu demokraciju na ex-jugoslavenskom prostoru, osje}ala kako }e nas ta razlika skupo stajati. I tako je i bi lo; Slo ven ci ko je su, s hrvatske strane Sutle, nekad prepotentno zvali Alpski(m) Hrvati(ma), ve} su stari Europljani. A na putu da otvori

I

europska vrata, Hrvatska je morala napraviti odre|ene us tup ke ba{ toj su sje dnoj dr`avi. Jasno, uz sna`an otpor euroskeptika, ~ije su reakcije gdjekad bile i tragikomi~ne. Ne (samo) na sjeverne susjede, nego onako - op}enito. Tako su, primjerice, neke desne politi~ke stranke u svojoj protueuropskoj kampanji, prije samo nekoliko godina, stra{ile glasa~e kako }e po ulasku u EU ostati bez sira i vrhnja s hrvatskih tr`nica. Jer, Bo`e moj, europski su standardi da se mlije~ni proizvodi moraju prodavati u rashladnim vitrinama. , ma koliko ta sekvenca iz pre de urop ske Hrvat ske djelovala kao anegdota, usred aktualne euforije zbog potvrde europskih ambicija, sjetio je se Pavao Pavli~i}. Taj je hrvatski knji`evnik i akademik, ina~e, dojma da Hrvati previ{e dr`e do mi{ljenja stranaca. Uvjeren je, me|utim, kako je ulazak u europsku obitelj apsolutno dobra stvar. Pritom Pavli~i} misli kako }e ta hrvatska navada da slu{aju strance biti od koristi. “Da je ipak ljep{e i higijenskije sir i vrhnje prodavati ispod stakla, a ne da po

P

njima lete muhe, mogli smo i sami znati. Ali, ipak nismo uveli vitrine dok nam to stranci nisu naredili“ podsje}a aka, demik. avli~i}eva je pri~a, dakako, vrlo edukativna i za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj bi doma}i gospodari muha morali napokon shvatiti kako se Europa nikada ne}e balkanizirati - ma koliko se Balkanci trudili - nego se Balkan mora europeizirati. Toga bi, prije svih, morali biti svjesni oni {to nas po partijskim listovima pla{e kr{}anskom Europom, otkrivaju}i tajnu kako je (tajni) cilj novoeuropske integra ci one po li ti ke zbi ja nje kr{}anskih redova. Slijedom ~ega nije daleko dan kada }e se iznova producirati teorije o temeljnom narodu, posebnoj odgovornosti Bo{njaka za ovu dr`avu... [to }e, jasno, onda isprovocirati, ina~e za ove teme uvijek raspolo`ene Srbe da ka`u kako je ova zemlja katastarski njihova, te Hrvate da podsjete da su oni ovdje do{li prvi... Da kle, vra ti mo se na po~etak i Vesni Pusi}; Ako je Tu|man ranih devedesetih (pod, dodu{e, ratnom opa-

I

sno{}u) klicao: “Svoj na svome“ te tako neizravno nagla, sio razliku od susjedne - i Europi ve} okrenute - Slovenije, koliko smo, zapravo, mi danas daleko od Hrvatske?! Te{ko je, a vjerojatno i bolno, to sada izra~unati. Ali, kad smo ve} kod usporedbi; u BiH i danas funkcionira onaj Tu|manov plakat, samo {to je ovdje rije~ o Svoj na svome puta 3! [to je i za puno ve}u zemlju previ{e. ntegriranje Hrvatske i osobito sve ono {to je na tom te {kom pu tu ta dr`ava pro{la moralo bi biti inspirativno i za Bosnu i Hercegovinu. No, i upozoravaju}e. Naime, po aktualnim briselskim najavama, Crna Gora }e do kraja godine dobiti datum za po~etak pregovora, Srbija bi trebala dobiti barem status kandidata, ako ne - nakon raspleta slu~aja Mladi} - i datum otpo~injanja pregovora... Sve u svemu, jednoga, kako stvari stoje, skoroga jutra probudit }emo se, ba{ kao {to to upozorava europski parlamentarac Jelko Kacin, opkoljeni dr`avama s jasnom europskom perspektivom. A mi svoji na svom. I sami. A muhe oko nas veselo lete.

Otvoreno pismo Bari{i ^olaku, ministru pravde BiH

Ogor~eni zbog Divjaka
Pariz, 28. juni Gospodine ministre, Mi, pravnici, predava~i i umjetnici, mi smo oni gra|ani Francuske koji su, od aprila 1992. godine, ukazivali na agresiju, koju je Bosna i Hercegovina trpjela i oni koji su bili uz opkoljenu prijestolnicu. Otada smo neprestano zaokupljeni povratkom mira i ja~anju prava u va{oj zemlji. Zbog toga smo ogor~eni zbog sudbine koja je danas namijenjena generalu Divjaku. Njegova hrabra i energi~na uloga, koju je odigrao u obrani Sarajeva, koje je bilo pod paljbom paravojnih formacija i Jugoslavenske narodne armije (a koja je izdala svoje ideale), je priznata u svijetu na {ta su i danas ponosni stanovnici grada. Njegovo udru`enje Obrazovanje gradi BiH poma`e djeci, `rtvama rata, bez obzira na njihovo porijeklo i religiju. Ve} tri mjeseca je Jovan Divjak zadr`an u Austriji i ne mo`e se vratiti u Sarajevo, zbog naloga za hap{enje Srbije, koji, me|utim, Interpol ne smatra valjanim. Tu`iteljstvo iz Beograda mu pripisuje, bez ikakvih dokaza, odgovornost za ubijene u Dobrovolja~koj ulici za vrijeme dogovorenog povla~enja jedne kolone JNA, 3. maja 1992. godine. Ejup Gani}, koji je u to vrijeme bio potpredsjednik BiH, uhap{en je u Londonu 2010. godine po istoj optu`nici, ali britanski sud je smatrao da je optu`nica politi~ki motivirana, da nije zasnovana ni na jednom ozbiljnom dokazu i oslobodila ga je 27. jula. Tada, kao ministar pravde, niste zahtijevali ekstradiciju Ejupa Gani}a, bilo kao optu`enog ili samo osumnji~enog. Dakle, ne razumijemo zbog ~ega ste sada, u ime Bosne i Hercegovine, podnijeli zahtjev za ekstradiciju Jovana Divjaka, jer ni njegova odgovornost u tim doga|anjima nije dokazana. Godine 2006. tu`ilac Tu`iteljstva BiH je pokrenuo istragu o slu~aju Dobrovolja~ka ulica. Ako ona obuhvata spisak onih koje Srbija sumnji~i, onda je na njemu devetnaest osoba, a ne samo Jovan Divjak. Ovaj zahtjev za ekstradiciju, koji ste uputili austrijskom pravosu|u, ne samo da ide u prilog opasnim tvrdnjama va{eg kolege iz Beograda, ve} on zna~i da bosansko sudstvo usmjerava sve svoje napora samo na jedno ime. Ova Va{a inicijativa zapanjuje evropsko javno mnijenje tim vi{e {to protiv Divjaka bosansko dr`avno tu`iteljstvo, koje ga je ve} ranije saslu{alo kao svjedoka, nije ni podiglo optu`nicu. S druge strane, on je jasno rekao da `eli da se {to prije vrati u Sarajevo, gdje bi, kao slobodan ~ovjek, bio spreman na svako novo saslu{anje na zahtjev istra`nih organa. Dakle, Va{ zahtjev je neprimjeren. Osim toga, Va{ zahtjev je neprikladan, jer on usporava austrijske suce da donesu odluku o neosnovanom karakteru zahtjeva srbijanskog suda za ekstradiciju. Nadamo se da ovaj zahtjev nema neki unutarnji politi~ki motiv i da }ete ga odmah povu}i. Ne usu|ujemo se ~ak ni pomisliti da mo`ete u~initi slu~aj Divjak posebnim i da }ete pokrenuti postupak njegovog progona zato {to on ima ubje|enja druga~ija od va{ih i zato {to se on bori za jedinstvenu BiH {tite}i prava i slobode njenih gra|ana bez obzira na njihovu etni~ku i strana~ku pripadnost. Suo~en sa dva protivni~ka zahtjeva Beograda i Sarajeva, austrijski sud je odlu~io, 22. juna, da konsultira pravne instance obje zemlje, prije nego {to odlu~i ~iji }e zahtjev prevagnuti. Ovakva procedura sa hipoteti~kim rezultatom mo`e jako produ`iti zadr`avanje Jovana Divjaka sve dok dvije zemlje ne razjasne svoje sporove. Gospodine ministre, odustaju}i od svog zahtjeva, Vi mo`ete, Vi morate, ubrzati njegov povratak. Bilo bi dakle dovoljno da austrijsko pravosu|e, kao {to je to u~inilo britansko 27. jula 2010. kada se radilo o gospodinu Ejupu Gani}u, proglasi zahtjev Beograda neprihvatljivim. To bi im bilo utoliko lak{e, {to Srbija nije u me|uvremenu dostavila nijedan valjan dokaz. Svaki pametni promatra~ vidi da njeno ogor~enje protiv generala Divjaka samo godi ekstremistima, pristalicama „etni~kog ~i{}enja“ i nostalgi~arima za „Velikom Srbijom“ koji su te{ko podnijeli ha, p{enje Ratka Mladi}a. Bosansko pravosu|e bi iz ovoga iza{lo oja~ano. Najprije bi vratilo slobodu Jovanu Divjaku, koji samo `eli potvrditi svoju ~ast, vratiti se porodici, raditi u svojoj Fondaciji u interesu budu}ih generacija i ostati u svom gradu, koji je branio po cijenu `ivota. Tako|er bi moglo, zahvaljuju}i njegovom iskazu kao i iskazu drugih protagonista produbiti svoju vlastitu istragu i do}i do istine o doga|anjima u Dobrovolja~koj ulici. I na kraju bi bosansko pravosu|e otklonilo sa sebe sumnju da se upustilo u politi~ke igre nedostojne jedne demokratske dr`ave koja se, jednog dana, `eli pridru`iti Evropskoj zajednici. Zadovoljenje pravde prema `rtvama je neophodan uvjet za izmirenje me|u narodima. Pod uvjetom da ne bude instrument za suprotne ciljeve. Europa ne}e odobriti poku{aje da se prepravlja ratna historija i da se izmiruju privatni ra~uni preko iskrivljenih pravnih procesa. Gospodine ministre, odmah treba dati rije~ pravu.
Antoine Garapon, sudija i generalni sekretar Instituta za napredno izu~avanje pravosu|a, Florence Hartmann, biv{a izvje{ta~ica sa Balkana i biv{a savjetnica tu`iteljice MKSJ i MKS za Rwandu, Louis Joinet, pravnik i biv{i nezavisni pravni ekspert pri UN-u, Maguy Marin, koreografkinja, Ariane Mnouchkine, pozori{na rediteljica i direktorica Théâtre du Soleil, Olivier Py, pozori{ni reditelj i direktor Théâtre national de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, François Tanguy, pozori{ni reditelj Théâtre du Radeau, Emmanuel Wallon, profesor politi~ke analitike na Univerzitetu u Parizu, Monique Chemillier-Gendreau, profesorica javnog prava i politi~kih nauka na Univerzitetu u Parizu, Jean-Louis Fournel i Pierre Bayard, profesori na Univerzitetu u Parizu, Jack Ralite, biv{i ministar i senator iz Seine-Saint-Denisa

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine
lu~aj Dragana Paravinje otvorio je jedno od klju~nih pitanja koja se ti~u osu|enih silovatelja, po pravilu, vi{estrukih povratnika u ovoj vrsti krivi~nih djela, a to je nadzor osu|enika nakon {to u zatvoru odle`e kaznu. O ovom problemu doc. dr. Neboj{a Bojani} sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, koji je doktorirao o temi kriminalisti~ke procedure kod krivi~nih djela silovanja, ka`e: „Prvi problem je {to pod nadzorom nemamo nijednog osu|enika koji odle`i kaznu. To zna~i da je on slobodan gra|anin i ima sva prava kao i ostali gra|ani, s tim {to je evidentiran u kaznenim evidencijama. Drugi problem je dokazivanje silovanja. Ako postoji vi{e materijalnih dokaza, mogu}e je izre}i stro`iju sankciju. Iz na{eg iskustva mo`emo zaklju~iti da se za ovo krivi~nodjelo uglavnom izri~u bla`e kazne od maksimalnih. Krivi~nizakon je predvidio da se za osnovno krivi~no djelo silovanja mo`e izre}i sankcija od jedne do deset godina zatvora“ ka`e docent , dr. Bojani}.

DOGA\AJI

11

S

o Paravinji i paravinjama

Sa docentom dr. Neboj{om Bojani}em

VIJESTI

Silovatelje

nakon
zatvora - lije~iti
obradi ovo krivi~no djelo, dobi}emoneoborivedokaze“ ka`e , Bojani}, te dodaje da do sada za slu~aj kao {to je Paravinja nema informacija, barem {to se ti~e BiH. Prema njegovim rije~ima, bh. sudovi silovateljima uglavnom izri~u kazne od dvije-tri ili ni`e godine zatvora ili uslovne kazne, a nerijetko bivaju i oslobo|eni. „Problem je {to su silovatelji sve vi{e mla|e osobe. Ono {to je karakteristi~no kod silovatelja je to da to nije zadovoljavanje spolnog nagona nego pokazivanje mo}i i dominacije nad `rtvom“ obja{, njava Bojani}. Na pitanjekakosprije~iti paravinje u njihovim nakanama, Bojani} odgovara: „Na jednom primjeru je te{ko govoriti, ali u pojedinim dr`avama silovatelje sterilizuju. U nekim dr`avama silovatelji imaju poseban zatvorski tre-

Vrste silovanja
Prema kriminalisti~koj metodici prof. dr. Du{ka Modlya, postoji pet vrsta silovanja:
Sadisti~ko silovanje Silovanje u bijesu Silovanje dominacije Zavo|enje koje prerasta u silovanje Etni~ko silovanje

^estitka za saradnju
@elim pozdraviti dobru suradnju policije RS-a i slu`bi sigurnosti u BiH sa slu`bama sigurnosti i policije Hrvatske u lociranju, otkrivanju i hap{enju Dragana Paravinje, kazao je ju~er ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}. Dodao je da se, po informacijama koje su imali, radi o osobi koja je bila na Interpolovoj listi zbog krivi~nog djela silovanja i poku{aja silovanja u Srbiji. “Po informacijama koje smo dobili iz Grani~ne policije BiH, takva osoba nije legalno prelazila granicu BiH. Naravno da }emo se potruditi, ukoliko bude propusta kad su u pitanju na{e slu`be sigurnosti, odnosno Grani~na policija, da ih identificiramo i eventual no po ve de mo is tra ge“, ka zao je Ahmetovi}.

Prvi problem je {to pod nadzorom nemamo nijednog osu|enika koji odle`i kaznu, ka`e Bojani} • U ure|enim zemljama je obavezno lije~enje praksa, a kod nas nau~na fantastika, tvrdi na{ sagovornik iz policije
tman i radi se na tome da se nagon za seksualne delikte potisne. U to su uklju~eni psiholozi i psihijatri. Postoje slu~ajevi kada o izlasku na slobodu odlu~uju psiholozi i psihijatri, odnosno silovatelji se {alju na terapeutske tretmane u posebne ustanove i nakon zatvora“ . [to se BiH ti~e, stru~njaci tvrde da se mnoge `rtve ne usu|uju prijaviti silovanje. U svijetu se broj neprijavljenih silovanja kre}e u omjeru od ~ak i 1:20.

Bez svjedoka
Silovanje je danas specifi~no po tome jer je rije~ o krivi~nom djelu za koje uglavnom nema svjedoka, ~ini se na izolovanim mjestima, u velikom broju `rtva i po~inilac(i) su se na neki na~in poznavali, te je sve prisutnije grupno silovanje i izazivanje ve}ih patnji i poni`enja `rtve. „Zbog ~injenice da ima mnogo la`nih silovanja nakon prijavljivanja na strani organa postupka se odmah javlja skepsa. Postoje i slu~ajevi kada se `rtva prvo obrati zdravstvenoj ustanovi koja je ne `eli medicinski zbrinuti, nego je uputi policiji sa zahtjevom da prijavi krivi~no djelo policiji, pa da ponovno na ljekarski pregled do|e u pratnji policije, a zdravstvena ustanova je du`na da je medicinski zbrine kao pacijenta. Bolje je da `rtva prvo ode ljekaru iz prakti~nih razloga jer kada `rtva prvo ode u policiju, u cijelom procesu se znaju izgubiti po 24 sata. [to se pravilnije shvati i

Ste~aj zna~i kraj
Radnici Krivaje iz Zavidovi}a pozvali su Vladu FBiH i Vladu ZDK-a da ubrzaju realizaciju obaveza koje se odnose na ponovno pokretanje proizvodnje u ovom preduze}u. Vi{e od dva mjeseca firma ne radi, a neizvjesno je kada }e radnici nazad na posao i biti u prilici da sebi zarade plate. Radnici strahuju od mogu}eg ste~aja, koji bi mogao biti pokrenut ve} idu}e sedmice, ta~nije 7. jula na Op}inskom sudu u Zenici, {to bi moglo zna~iti i kona~an kraj preduze}a. “Cilj nam je da radimo, da se vratimo u fabriku {to prije i da napla}ujemo ono {to radimo“, ka`e Ferid Bali}, ~lan inicijativnog odbora za formiranje novog sindikata. Mi. D.

Siva zona
„Psihopate su ljudi koji naj~e{}e ~ine krivi~na djela silovanja, a to su osobe koje se nalaze u sivoj zoni, te nisu ni bolesne ni zdrave. Na njima je vrlo te{ko raditi“ , tvrdi Bojani}. Na{ drugi sagovornik iz policije koji je `elio ostati neimenovan nam je rekao: „Od onoga{to sam saznao od kolega iz policije RS-a mogao sam zaklju~iti da je Paravinja patolo{ki silovatelj. Kad god je imaopriliku da to uradi, on je silovao ili poku{ao. Da se ja pitam, takvi svjetlo dana ne bi ugledalinikada. U ure|enimzemljama je obavezno lije~enje praksa, a kod nas nau~na fantastika“ . Premarije~imaovogsagovornika, postzatvorski tretman je dobar, ali nije garancija da silovatelj ne}e ponoviti to krivi~no djelo. „Takve treba slati u posebnu ustanovu do izlje~enja ili kraja `ivota“ ka`e on. ,
Darko OMERAGI]

Potraga za Antonijom Bili} nastavljena je ju~er pretra`ivanjem korita rijeke Krke i njezinih jezera. Uz pripadnike policije, Gorske slu`be spa{avanja i vatrogasce, u potragu se uklju~ila i Hrvatska vojska, kao i specijalizirana jedinica Slovenske vojske sa sonarnim ure|ajem kojim se pretra`uje korito rijeke. Premijerka RH Jadranka Kosor potvrdila je da je ponovorazgovarala s ministrompravosu|a RH o ovomslu~aju te da se poduzima sve kako bi osumnji~eni Dragan Paravinja bio izru~en Hrvatskoj. Kosor je neizravno najavila da }e se nadle`ni organi u RH pozabaviti eventualnim propustima u pro{losti. Idalje jenejasnootkudaParavinji uz srpsko i hrvatskodr`avljanstvo. Kako je objavljeno, Paravinja je ro|en u Zemunu, `ivio je i radio u Staroj Pazovi, a za vrijeme rata u Hrvatskoj kao pripadnik srpskih paravojnih snaga bio je u isto~noj Slavoniji, u okupiranom Vukovaru, navodno i na Ov~ari. J. D.

U potrazi anga`irane vojske Hrvatske i Slovenije

Ja~anje regionalne saradnje
Regionalna saradnja u jugoisto~noj Evropi pokazuje ohrabruju}e znakove u proteklu godinu, rekao je Hido Bi{~evi}, generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), otvaraju}i ju~er tre}i godi{nji sastanak u Be~i}ima. - Novi duh saradnje, pomirenja, umjerenosti i pragmatizma postupno se pretvara u sveobuhvatan, odr`iv i {irok proces saradnje, od politi~kih vo|stava i parlamenata do medija i civilnog dru{tva, istakao je on. Godi{nji izvje{taj Bi{~evi}a o regionalnoj saradnji u jugoisto~noj Evropi za 2010-2011, s naglaskom na postignute rezultate za 2011-2013, odobrili su u~esnici sastanka.

Doc. dr. Neboj{a Bojani}: Uklju~iti psihologe i psihijatre
Foto: D. TORCHE

12

OGLASI

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Konfekcija BORAC d.d. Travnik Nadzorni odbor Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima i odluke Nadzornog odbora Konfekcije Borac d.d. Travnik, br. 38/11-NO od 24. 6. 2011. godine, objavljuje se:

O B A V J E [ T E NJ E
o sazivanju Sedme skup{tine dioni~ara Konfekcije Borac d.d. Travnik I II Skup{tina dioni~ara Konfekcije Borac d.d. Travnik odr`at }e se 27. 7. 2011. godine u 11 sati u Travniku, prostorije Konfekcije Borac d.d. Travnik, velika sala Tvornice Fortitudo, ul. Tvorni~ka bb, Travnik. Za Sedmu skup{tinu dioni~ara predla`e se slijede}i:

Broj: 03-37-278/11-2 Dana: 21. 6. 2011. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije BiH, broj 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 3. Zakona o zdravstvenoj za{titi (Sl. novine Federacije BiH, broj 46/10), kao i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacuje Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno (Sl. novine Federacije BiH, broj 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona objavljuje

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika 2. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja Dru{tva koji uklju~uje: a) finansijski izvje{taj Dru{tva za 2010. godinu b) izvje{taj Nadzornog odbora c) izvje{taj vanjskog revizora d) izvje{taj Odbora za reviziju 3. Izbor vanjskog revizora 4. Glasanje o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skup{tini vr{it }e Odbor za glasanje u sastavu: D`enana Had`imahmutovi}, D`emila Verem i Suada Ba{i}

PONI[TENJE JAVNOG OGLASA
Poni{tava se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na poziciju ~lanova upravnih odbora KCU Sarajevo i KB Mostar, po jedan predstavnik Srednjobosanskog kantona kao suosniva~a, koji je bio objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ 12. 1. 2011. godine, „Ve~ernji list“ 5. 1. 2011. godine i „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj 3/11 od 14. 1. 2011. godine. Javni oglas se poni{tava u cijelosti. MINISTAR @eljko Lon~ar, dipl. ecc.

Zapisni~ar na Skup{tini je Kenan Kalajd`ija. III Dioni~ar, punomo}nik dioni~ara ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i/ili pripremljenih prijedloga odluka za Skup{tinu i to u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. IV Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposredno predajom ili preporu~enom po{iljkom na adresu: Konfekcija Borac d.d. Travnik i to najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. V Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu dioni~ara mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva u Travniku, ul. Tvorni~ka bb. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 030 511-914 Nadzorni odbor

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

13

Pripreme za izru~enje biv{eg hrvatskog premijera

Remetinec
od Budimpe{te do [vicarske a preko Cipra. Navodi se, me|u ostalim, da je na jednom od Sanaderovih {vicarskih ra~una jo{ pet milijuna eura, ali i da je taj ra~un pod nadzorom Dr`avnog odvjetni{tva. No, svi ovi navodi su zasad bez ikakve potvrde iz slu`benih izvora, a ma|arska strana ih je sve o{tro demantirala. Uz ovu najnoviju, prema neslu`benim izvorima, Sanadera se tereti za nekoliko afera: izvla~enje milijuna kuna iz hrvatskih javnih poduze}a i dr`avnih institucija preko zagreba~ke marketin{ke agencije Fimi Medija, za umije{anost u aferu oko Hrvatske elekpodatkom da je za nepunih {est godina mandata ex-premijera iz raznih hrvatskih dr`avnih tvrtki i kompanija ukradeno najmanje dvije milijarde kuna.

VIJESTI

~eka Sanadera
Povratak nekad najmo}nijeg ~ovjeka u dr`avi bit }e spektakularan, kao i njegov jo{ neobja{njiv bijeg iz zemlje, smatraju neki analiti~ari
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Povratak biv{eg premijera Ive Sa na de ra u Hrvat sku o~ekuje se u narednim danima, odnosno tjednima. Do Zagreba }e iz Austrije biti transportiran avionom, ali datum izru~enja }e svakako biti dr`an u strogoj tajnosti do posljednjeg trena. Kako tvrde upu}eni, to je uobi~ajena pra ksa u svim sli~nim slu~ajevima. Odbjegli biv{i premijer i predsjednik HDZ-a koji se od pro{log decembra nalazi u pritvoru u Salzburgu, zatra`io je nedavno urgentno izru~enje Hrvatskoj. @alba na odluku o izru~enju prvostupanjskog suda u austrijskom Linzu je u me|uvremenu povu~ena a prema izjavama Sanaderovih odvjetnika, to~an dan povratka sada ovisi o tajmingu potpisa austrijske ministrice pravosu|a kojim }e odluka o izru~enju biti potvr|ena. Nakon potpisa rok za izru~enje je 15 dana. Povratak nekad najmo}nijeg ~ovjeka u dr`avi bit }e spektakularan, kao i njegov jo{ neobja{njiv bijeg iz zemlje, smatraju neki analiti~ari.

pojedinih politi~ara iz vladaju}eg HDZ-a, stranke koju je Sanader vodio godinama i s kojom je dva puta pobijedio na izborima. No, ima i naga|anja kako bi upravo po~etak su|enja biv{em posrnulom premijeru kojega se tereti za zlouporabu polo`aja i korupciju, njegovoj biv{oj stranci mogao eventualno oja~ati predizbornu poziciju. Tako|er, u sferi pretpostavki je i tvrdnja da optu`nica protiv Sanadera jo{ nije napisana, ali je poznato da istraga Dr`avnog odvjetni{tva RH traje ve} mjesecima. Biv{eg premijera, kako se tvrdi, tereti se za sudjelovanje u nekoliko ko-

Rasmussen danas u Budvi
PredsjednikCrneGoreFilipVujanovi} primi}edanasglavnogtajnikaNATO-a Andersa Fogha Rasmussena, javila je Fena. S njim }e, u Budvi razgovarati crnogorski predsjednik i premijer, FilipVujanovi} i Igor Luk{i}, a u~estvova}e i na zavr{nom ministarskomsastankuAmeri~ko-jadranske povelje (A5). Vije}e NATO-a usvojilo je u ponedjeljak u Bruxellesuprvigodi{njiizvje{taj o realizaciji zadataka iz Akcionog plana za ~lanstvo (MAP) CrneGore u NATO. [ef crnogorske diplomatije Milan Ro}en je nakon sastanka Vije}a NATO-a kazao da }e Rasmussentokomsusreta sa crnogorskim du`nosnicima saop}iti pozitivne ocjene o procesu pribli`avanja Crne Gore ~lanstvu u NATO-u.

Mamac za medije
Biv{em premijeru, koji je jo{ nezavisni zastupnik, u Hrvatskom saboru ukinut je saborski imunitet u decembru 2010. na zahtjev Dr`avnog odvjetni{tva, odnosno, USKOK-a koji je podnio zahtjev „za li {e nje slo bo de, odre|iva nje pri tvo ra i is tra`nog zatvora protiv Sanadera, zbog kaznenih dijela udru`ivanja za po~injenje

Korupcijske afere
„Su|enje stolje}a“ u Hrvatskoj, tako se naziva slu~aj procesuiranja ex-premijera. To }e biti prvi put da na optu`eni~koj klupi sjedi jedan biv{i predsjednik hrvatske Vlade, stoga se ovo su|enje kvalificira kao povijesno. Vjeruje se da }e najvjerojatnije biti odr`ano tek nakon parlamentarnih izbora u RH. Ovo su za sada samo spekulacije onih koji misle kako bi druga strana medalje u interpretaciji biv{eg premijera mogla negativno utjecati na predizborni rejting ili kampanju

Ivo Sanader: “Su|enje stolje}a”

MILIONSKI MITO Biv{eg premijera, kako se tvrdi, tereti se za sudjelovanje u nekoliko korupciona{kih afera, a najnovija je navodno te{ka 10 milijuna eura
troprivrede i prodaju struje mostarskom Aluminiju po nelegalno niskim cijenama, te aferu Spice, odnosno, ilegalni poku{aj menad`erskog preuzimanja industrije hrane Podravka iz Koprivnice kojom je ova kompanija o{te}ena za najmanje pola milijuna kuna. Spominju se i navodne ilegalne provizije Hypo banke, mulja`e oko prodaje zagreba~ke Plive, isisavanje nov ca iz Hrvatske po{tanske banke, {tetni ugovori koji su zavili u crno Brodosplit i dr. a koli~ina zamra~enog novca ilustrira se kaznenih djela i zlouporabe polo`aja i ovlasti“. Dr`avno odvjetni{tvo je navodno zatra`ilo da se Sanadera tada privede u roku od 24 sata, ali on je istog dana pobjegao. U o~ekivanju izru~enja biv{eg premijera, pritvorska jedinica u zagreba~kom zatvoru Remetinac ovih dana poti~e sna`no zanimanje lokalnih medija. Izvje{tava se s lica mjesta, intervjuira zatvorsko osoblje i naslikava sve, od sigurnosnih mjera do zatvorskog komfora.
J. DIZDAR

Razli~iti pogledi Beograda i Pri{tine
Pregovara~ki timovi Beograda i Pri{tine najavili su da }e po~etkom jula ponovo sjesti za sto i da }e tada biti postignuti prvi konkretni rezultati, prenijela je Srna. [efovi pregovara~kih timova - Borislav Stefanovi} i Edita Tahiri - iznijeli su sasvim suprotna rje{enja o tome, pi{e beogradski Blic. [ef pri{tinskog pregovara~kog tima Edita Tahiri izjavila je da su timovi dobili prijedloge posrednika EU Roberta Kupera koji sadr`e {est sporazuma. Prema sporazumu, Srbija bi trebalo da prizna pe~ate Carine Kosova na isti na~in na koji je to u~inila i EU, te registarske tablice Kosova sa oznakom RKS (Republika Kosovo), dok }e kosovskim Srbima koji ne budu `eljeli ovakve tablice biti omogu}eno da dobiju stare sa oznakom KS. “Vi{e od polovine onog {to je Edita Tahiri rekla nije ta~no. Sigurno je da gra|ani Kosova ne}e mo}i da se kre}u sa tablicama i grbom RSK po Srbiji, a posebno ne}e mo}i da koriste takozvane paso{e Kosova“ re, kao je Stefanovi}.

rupciona{kih afera a najnovija je navodno te{ka 10 milijuna eura. Upravo toliko novca biv{i premijer Sanader navodno je primio kao mito kako bi upravlja~ka prava u Naftnoj kompaniji INA dobio ma|arski MOL iako ima manjinski paket dionica. U doma}im medijima tvrdi se da je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) pokrenuo kazneni postupak protiv predsjednika Uprave MOL-a kojeg se sumnji~i za davanje mita, te opisuje navodni trag novca

Zbog navodne utaje poreza

Gase se tri lista u Makedoniji
Makedonski listovi Vreme, [pic i Koha e re presta}e da izlaze, javila je skopska televizija A-1, javila je Srna. Oni su, zajedno sa televizijom A1, dobili rje{enje o prinudnoj naplati navodno utajenog poreza od 10,5 miliona eura. Od ukupnog duga, 9,5 miliona eura odnosi se na televiziju A-1, a ostatak na Plus produkciju koja izdaje ove dnevne listove. Televizija A1 saop{tila je da je ju~era{nje izdanje listova Vreme, [pic i Koha e re, najvjerovatnije, posljednje. U saop{tenju se navodi da }e izdavanje biti zaustavljeno zbog nedostatka materija la za {tam pu i ne mo gu}nosti da se kupi, a na ulici }e ostati vi{e od stotinu radnika. Uprava javnih prihoda Makedonije ve} je blokirala ra~un televizije A-1 zbog prinudne naplate dva miliona eura. Ako u roku od 45 dana Uprava ne uspije da naplati potra`ivanja, mo`e da zatra`i ste~aj televizije. Televizija A-1 upozorila je da je ovo naj te`i uda rac dr`ave na kriti~ki usmjerene medije, nakon {to je prije vi{e od pola godine upala u A1 i dnevne listove Vreme, [pic i Koha e re, kao i u jo{ ne ke fir me ~iji je vla snik skop ski bi zni smen Ve li ja Ramkovski. Ramkovski, dio njegove porodice i upravnici nekoliko firmi nalaze se u pritvoru. Velija Ramkovski i jo{ 22 osobe terete se za utaju poreza i nano{enje {tete povjeriocima. On je u pritvoru od 23. decembra pro{le godine, u pritvoru je jo{ sedam osoba, neki su u ku}nom pritvoru, a jedan broj ih je na slobodi.

Uhap{eni policajci
Dvojica policajaca, koja su u Srbiji osumnji~ena za maltretiranje mladi}a romske nacionalnosti, uhap{ena su i protiv njih }e biti podnijete krivi~ne prijave, izjavio je ju~er ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i}, javila je Srna.On je uputio izvinjenje Danijelu Stojanovi}u koji je prije ~etiri godine bio `rtva policijske torture, zabilje`ene na videosnimku koji je ovih dana objavljen na internetu. Mediji u Srbiji nedavno su prenijeli da je u policijskoj stanici u Vr{cu 30. juna 2007. godine policajka snimila kako njen kolega {utira Danijela Stojanovi}a, protiv kojeg je bila podnesena krivi~na prijava.

14

SVIJET

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Protesti zbog novog paketa mjera {tednje

Gr~ka paralizovana
Iran ispalio 14 projektila
Pripadnici iranske Revolucionarne garde izvr{ili su tokom drugog dana vje`bi probno ispaljenje 14 projektila. Agencija IRNA javila je da su istovremeno ispaljene rakete zemlja-zemlja doma}e proizvodnje, sa maksimalnim dometom od 2.000 kilometara. „Domet ovih projektila ura|en je na osnovu udaljenosti ameri~kih vojnih baza u regionu i cionisti~kog re`ima“, rekao je vojni zvani~nik Revolucionarne garde Amir Ali Had`izadeh. Washington i Izrael ranije su isticali da ne odbacuju mogu}nost pokretanja vojnih udara na Iran u slu~aju neuspjeha diplomatskih napora da obustavi razvoj nuklearnog programa. Na pitanje da li su iranski projektili prijetnja po Evropu, Had`izadeh je odgovorio da Iran ima kapacitet za proizvodnju dalekometnijih projektila, a domet od 2.000 kilometara izabran je zbog izraelskih i ameri~kih vojnih baza.

generalnim {trajkom
Obustavljen je javni prevoz, banke su zatvorene, a bolnice rade smanjenim kapacitetima • Glasanje u parlamentu o predlo`enom paketu mjera {tednje o~ekuje se danas
U Gr~koj je u utorak po~eo dvodnevni generalni {trajk. Obustavljen je javni prevoz, banke su zatvorene, a bolnice rade smanjenim kapacitetima. Blokirani su i grani~ni prelazi na putevima i aerodromima. Na grani~nom prelazu izme|u Makedonije i Gr~ke carinici propu{taju vozila svaki sat, a ogromne gu`ve su gotovo onesposobile prelaz Euzoni, prenosi Fena. Aerodromi su bili zatvoreni na nekoliko sati, a kontrolori leta su u {trajku oba dana od osam sati ujutro do podneva i od 18 do 22 sata. zajmice od 12 milijardi eura zbog ~ega bi u roku od nekoliko nedjelja Gr~ka mogla da ostane bez novca.

Neizvjesnost
Papandreu, koji poku{ava da sa~uva tijesnu ve}inu u parlamentu uo~i dva glasanja ~iji je cilj deblokada 12 milijardi eura EU i MMF-a, rekao je da }e usvajanjem mjera biti okon~an period neizvjesnosti za Gr~ku, prenosi B92. Budu}i da je Gr~ka na ivici bankrotstva, Papandreu je rekao da }e novi bud`etski plan Gr~koj omogu}iti da krene u pravcu produktivne ekonomije. Ministar finansija Evangelos Venizelos apelovao je na opozicione partije da podr`e vla du u pre go vo ri ma sa me|unarodnim zajmodavcima, prenijela je agencija AP. Poslanici bi o paketu mjera {tednje trebalo da glasaju danas, dok }e u ~etvrtak glasati o pri je dlo gu za ko na ko ji sadr`i posebne korake za primjenu ovih mjera.

Sukob policije i demonstranata u Atini

Reuters

Smanjenje potro{nje
Gr~ki sindikati organizovali su dvo dne vni ge ne ral ni {trajk zbog novog paketa mjera {tednje vrijednog 28 milijardi eura, koji u narednih pet godina zna~i drasti~no sma nje nje po tro{ nje, po ve}anje poreza i prodaju dr`avne imovine, kako bi zemlja ponovo stala na noge. “Ove mjere mogle bi dovesti do socijalne eksplozije.

Bijeg guvernera
Kabul je ju~er optu`io guvernera afganistanske Centralne banke da je pobjegao u SAD, odbaciv{i tvrdnju jednog visokog zvani~nika da je on podnio os tav ku jer mu je `ivot bio ugro`en, u okviru istrage o finansijskom skandalu. “Radi se o bijegu, a ne o ostavci. Formalne procedure nisu po{tivane. On vi{e nije guverner, nego guverner u bijegu“ izjavio je glasnogovor, nik predsjedni{tva Vahed Omer. Nekoliko sati ranije, ameri~ki State Department je potvrdio da se guverner Abdul Kadir Fitrat nalazi u Washingtonu. Prema izvorima bliskim ovom slu~aju, pronevjereno je 630 miliona eura.

Iz iskustva znamo da to niko ne}e mo}i da kontroli{e. Ne `elimo da se to desi, ali ako vlada bude insistirala, to }e se desiti“ kazao je Ilias Iliopulos, , generalni sekretar sindikata. Atina je potpuno paralizovana zbog protesta na kojima su se okupile hiljade demonstranata, a AP javlja da je policija bacila suzavac na manju grupu okupljenih. Prema navodima agencije, suzavac je

ba~en na grupu demonstranata koji su bacali fla{e i druge predmete. Ulice su prekrivene kamenicama, prenose agencije. [trajk je po~eo istovremeno kad i otvaranje zasjedanja parlamenta koji treba da izgla sa no ve mje re {te dnje. Ukoliko parlament ne usvoji ove nove mjere {tednje, EU i Me|una ro dni mo ne tar ni fond ne}e pustiti tran{u po-

Biv{i guverner Ilinoisa progla{en krivim za korupciju

Blagojevichu prijeti

20 godina zatvora
Biv {i gu ver ner ame ri~ke sa ve zne dr`ave Ilinois srpskih korijena Rod Blagojevich (54) progla{en je krivim za korupciju te mu prijeti do 20 godina zatvora. Porota suda u Chicagu proglasila ga je krivim po 17 ta~aka optu`nice, izme|u ostalog i za poku{aj prodaje senatorskog mjesta Baracka Obame, mito i poku{aj iznude, prenosi Fena. Blagojevich je sin useljenika iz Srbije. Zavr{io je pravo te se preko politi~kih veza porodice svoje `ene uklju~io u svijet politike gdje je brzo dministracijaameri~kog predsjednika Baracka Obamepro{irila je na 23 zemlje listu dr`ava koje bi mogle da se suo~e sa sankcijama SAD jer ne ~ine dovoljno u borbi protiv trgovine ljudima, prenosi Onasa. U izvje{taju o trgovini ljudima za 2011, State Department je ocijenio da 23 nacije nisu dostigle minimalne me|unarodne standarde da sprije~e trafiking, na ~ijoj meti su uglavnom `ene i djeca. postao zvijezda demokrata. Prije dvije godine Blagojevich je uhap{en zbog korupcije nakon istrage kodnog imena Operation Board Games, koja je pokrenuta samo dva mjeseca nakon {to je postao guverner. Prema zakonima Ilinoisa, Blagojevich je imao pravo izabrati senatora koji je trebao zamijeniti izabranog predsjednika Obamu u Senatu. Na snimkama federalnih agenata moglo se ~uti {ta je Blagojevich sve tra`io u zamjenu za senatsko mjesto, prenosi Index.hr. Guverner, kojeg su prijatelji zvali Blago, uhva}en je kako govori da je biv{e Obamino mjesto “vrijedna stvar koja se ne daje besplatno“. Dodao je da }e, osim ako ne dobije “ne{to jako dobro“, sam zauzeti to mjesto.

Libijska vlast ne priznaje ICC
Libijske vlasti odbacile su odluku Me|unarodnog kaznenog suda (ICC) u Haagu da izda nalog za hap{enje Mumera Gadafija i saop}ile da ICC za to nije nadle`an. „Libija ne prihvata odluku ICC-a, koji je sredstvo zapadnog svijeta za procesuiranje lidera iz tre}eg svijeta“ izjavio je ministar pravde Mo, hamed al-Kamudi u Tripoliju, prenio je Reuters. “Lider revolucije i njegov sin nemaju nikakvu slu`benu funkciju u libijskoj vladi i zato oni nemaju veze s optu`bama ICC-a protiv njih“ rekao je on. , Istovremeno, vi{e hiljada ljudi na ulicama Bengazija, upori{ta libijskih pobunjenika, proslavilo je nalog za hap{enje Gadafija.

A

Izvje{taj SAD-a o trgovini ljudima za 2011.

23 zemlje na crnoj listi
To je skoro duplo ve}i broj zemalja nego u 2010. kada je na crnoj listi bilo 13 dr`ava. State Department je jo{ 41 zemlju stavio na takozvanu “listu posmatranja“ {to bi moglo te na, cije da odvede ka sankcijama SAD ukoliko ne pobolj{aju svoj odgovor na trgovinu ljudima. Me|u zemljama koje se nalaze na crnoj listi su Kuba, Iran, Mijanmar i Sjeverna Koreja, zajedno sa Libijom, Zimbabveom, Venecuelom, Saudijskom Arabijom, Libanom i Jemenom. Odvojeno State Department ukazuje na {est zemalja koje koriste djecu vojnike - ^ad, Kongo, Mijanmar, Somalija, Sudan i Jemen. U izvje{taju su analizirane prilike u 184 zemlje, uklju~uju}i i SAD. State Department procjenjuje da je 27 miliona mu{karaca, `ena i djece {irom svijeta na meti trgovine ljudima.

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

BIZNIS I EKONOMIJA
Seminar za konsultante o znaku CE

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Confindustria u BiH

Paso{ za
tr`i{te EU
Konsultanti se prilago|avaju zahtjevima tr`i{ta

Znak CE je sve~ana izjava proizvo|a~a da je proizvod siguran za kori{tenje
Preduze}a u BiH prvo su od konsultanata tra`ila pomo} za uvo|enje ISO standarda, zatim FSC standarda, a u posljednje vrijeme sve je vi{e zahtjeva od kupaca za CE znak na nji ho vim proi zvo di ma, izjavio je ju~er konsultant Dragan Savanovi}, koji s jo{ 20-ak konsultanata u~estvuje na seminaru „CE ozna~avanje za konsultante“ da bi nau~io kako ovladati procedurama i pri pre mi ti pre du ze}e za uvo|enje CE znaka. Seminar, koji se u Sarajevu odr`ava od 28. juna do 1. jula, organizirala je Evropska banka za obnovu i razvoj, u okviru programa Podr{ka sektoru malih i srednjih preduze}a u BiH, TAM i BAS programi. Za provo|enje ovih aktivnosti dva milionaeuraobezbijedila je Evropska komisija iz pretpristupnih fondova.

Sa konferencije za novinare u Sarajevu

Foto: D. ]UMUROVI]

Investicije
tra`e sigurnost
Povezivanje italijanskih i bh. privrednika radi pobolj{anja saradnje
Udru`enje industrije i privre- osigurati stabilnost. Ono {to nas dnika u BiH - Confindustria in jako zanima je visoka obu~enost BiH osnovano je po~etkom ove radne snage u BiH, ali bi bilo negodine s ciljem povezivanja ita- ophodno da se doprinosi snize, lijanskih i bh. privrednika radi da se pojednostave birokratske pobolj{anja saradnje, re~eno je procedure. Kad je rije~ o sektona ju~er odr`anoj konferenciji za rima koji nas interesiraju, tu su novinare prije sve~ane promoci- prije svega energetski sektor, teje otva ra nja ure da ovog {ka industrija, tekstilni sektor, udru`enja u Sarajevu. Kako je is- proizvodnja obu}e, infrastrutakao ambasador Itaktura, turizam, rekla lije u BiH Raimondo 58 PREDUZE]A je ona. de Cordona, otvara- U BiH trenutno Predsjednik Connje ureda rezultat je findustrie u BiH Salposluje 58 zajedni~kog napora preduze}a iz vatore D’Erasmo je dr`ave i privatnog senaglasio kako }e ured Italije ktora. Podr{ku otvauskoro odr`ati nekoranju ureda dala je i zamjenica liko sastanaka s poduzetnicima ministra vanjskih poslova i mi- u Italiji da im pribli`i stanje i prinistar za vanjsku trgovinu Itali- like u bh. industriji. je Catia Polidori, koja je naglasi- Trudit }emo se da promovila kako investicije tra`e sigurnost ramo BiH na jeziku poduzetnika, i stabilnost. a onima koji odlu~e investirati u - Tu mislim na politi~ku stabil- BiH ponudit }emo punu saranost. Ne mo`e se prihvatiti da ze- dnju - od no ta ra, advo ka ta, mlja u kojoj su izbori bili prije de- in`injera, kazao je on i dodao kavet mjeseci jo{ nema vladu. Bi- ko u BiH trenutno posluje 58 lo koji ozbiljan investitor }e tra`iti preduze}a iz Italije. ozbiljnog partnera koji }e mu A. Pe.

Obavezan standard
- Kroz redovne aktivnosti posje}ujemo preduze}a i oni izra`avaju odre|ene potrebe i probleme s kojima se susre}u. Izvozno orijentirana predu-

ze}a da bi mogla izvoziti u Evropsku uniju za ve}inu svojih proizvoda moraju posjedovati CE znak. Uvidjeli smo da postoji potreba, ali nema dovoljno konsultanata koji se time bave, po tri-~etiri u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, tako da postoji prostor na tr`i{tu da se organizira edukacija za lokalne konsultante, kazao je menad`er BAS programa EBRD-a Zihnija Hasovi}. Ve}ina bh. preduze}a se certificira po ISO standardima, koji su dobrovoljni i odnose se na upravljanje preduze}em, dok je CE znak je obavezan standard i odnosi se na proizvode. - Tu nema dileme: svako ko `eli izvoziti na evropsko tr`i{te a njegov proizvod potpada pod neku direktiva EU mora imati CE znak. Nije pitanje jesmo li ili nismo spremni, ako ho}emo na tr`i{te, moramo to imati i tu sva

pri~a prestaje. To tr`i{te diktira, a mi imamo dobrih firmi koje ve} imaju te standarde i koje se uspjevaju boriti s evropskim konkurentima, dodao je Hasovi}.

Slovenska iskustva
Leon Kos iz slovenskog Instituta za mjeriteljstvo ka`e kako je CE znak sve~ana izjava proizvo|a~a da je taj proizvod ispunio sve uvjete koji stoje u evropskim direktivama i da je proizvod siguran za kori{tenje. - Ovo je vrlo va`no i korisno za va{u zemlju, jer mi smo s istim takvim projektima krenuli 1995. godine, u vrijeme kada je Slovenija bila kandidat za ~lanstvo u EU, kao pomo} preduze}ima koja su imala plan da krenu na evropsko tr`i{te. CE je paso{ za slobodan protok robe unutar zajedni~kog evropskog tr`i{ta, rekao je on. J. Sa.

Danas dodjela Kristalne prizme
Dodjela Kristalne prizme najboljoj banci, dru{tvu za osiguranje, mikrokreditnoj organizaciji u BiH i najuspje{nijim menad`erima iz navedenih oblasti bit }e odr`ana danas u Sarajevu u organizaciji konsultantske ku}e za istra`iva~ko-razvojne usluge i konsalting Revicon, koji projekt realizira posredstvom svog regionalnog poslovnog magazina Prizma. Osnovni cilj rangiranja je pru`anje pouzdanih, stru~nih i korisnih informacija razli~itim interesnim grupama. Projekt je od zna~aja za u~esnike na finansijskom tr`i{tu, korisnike njihovih usluga, privredne i vanprivredne subjekte, vladine institucije, investitore, potencijalne i postoje}e partnere. U ovogodi{njoj konkurenciji na{lo se 29 banaka koje su poslovale u 2010. godini (19 ima sjedi{te u Federaciji BiH, a 10 u Republici Srpskoj). Kod dru{tava za osiguranje deveto rangiranje je obuhvatilo 25 subjekata (15 iz Federacije BiH i 10 iz RS-a). Rangiranje je po ~etvrti put izvr{eno u segmentu mikrokredinih organizacija, njih 24 (17 iz Federacije BiH i sedam iz RS-a). Ceremoniji dodjele nagrada prethodit }e odr`avanje okruglog stola o temi „Pretpostavke i ograni~enja razvoja finansijskog sektora u BiH“.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 124 - 29. 6. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.431358 1.386596 26.438014 0.079964 0.261555 0.723294 1.691910 0.565032 0.250056 0.210969 1.641653 0.831568 2.181772 1.368025 0.048473 1.921830

1.955830 1.434945 1.390071 26.504275 0.080164 0.262211 0.725107 1.696150 0.566448 0.250683 0.211498 1.645767 0.833652 2.187240 1.371454 0.048594 1.926647 USD1.58860 BAM2.187283

1.955830 1.438532 1.393546 26.570536 0.080364 0.262867 0.726920 1.700390 0.567864 0.251310 0.212027 1.649881 0.835736 2.192708 1.374883 0.048715 1.931464

Granit starta od ponedjeljka
Federacija ne}e dozvoliti da jedno ovako preduze}e, koje ima jedinstvenu sirovinu, tr`i{te, opremu, znanje i ljude stoji, ni{ta ne proizvodi i zapada u dugove, a ono {to bude u nadle`nosti zakonodavne i izvr{ne federalne vlasti bi}e poduzeto kako bi ova firma poslovala, a ne bila “predmet grabe`i i vje{ta~kog tjeranja u ste~aj“ izjavio je potpredsjednik Fede, racije BiH Svetozar Pudari} prilikom ju~era{nje posjete preduze}u Granit d.d. Jablanica.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 06. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 06. 2011 =

Vr{ilac du`nosti direktora Salih Klepo upoznao je potpredsjednika Federacije o aktivnostima koje su ura|ene od 18. maja kada je odr`ana Skup{tina dioni~ara. Naveo je, izme|u ostalog, problem registracije na sudu, jer je preduze}e “na pola puta izme|u Sarajeva i Mostara“ . “U Sarajevu je, nakon pravosna`nog rje{enja, u registru suda brisan subjekt Granit Jablanica d.d. Sarajevo, a u registru suda u Mostaru nemamo dokumentaciju o registraciji, jer je u postupku registracije u Sarajevu sva dokumentacija preba~ena tamo“, kazao je Klepo. Prema najavama, preduze}e bi trebalo po~eti sa radom u ponedjeljak, 4. jula.

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine
VTKBiH o uvozu repromaterijala i opreme

BIZNIS I EKONOMIJA

17

BH PROIZVO\A^I
Foto: A. KAJMOVI]

u neravnopravnom polo`aju
BiH zadr`ala naknadu za carinsko evidentiranje na uvoz robe i usluga izvan EU zone slobodne trgovine od 1 posto
Carine za repromaterijale, opremu i rezervne dijelove koje privreda BiH uvozi izvan podru~ja CEFTA i EU zone slobodne trgovine zna~ajno umanjuju njihovu cjenovnu konkurentnost i na doma}em i na inostranom tr`i{tu, a da bi dalje podsticajno utjecale na pove}anje proizvodnje i izvoza, trebalo bi ih kombinirati s catrgovine, a koja je ju~er prezentirana u Sarajevu. Analizu su uradili stru~njaci VTKBiH za makroekonomski sistem Duljko Hasi} i D`evad [abi}. - BiH je zadr`ala naknadu za carinsko evidentiranje na uvoz robe i usluga izvan EU zone slobodne trgovine od 1 posto, uz primjenu poreznih stopa iz nacionalne tarife. Kako je

ESV FBiH: Provedena samo jedna mjera
Od 47 mjera za ubla`avanje posljedica globalne ekonomske krize i unapre|enje poslovnog ambijenta usvojenih prije dvije i po godine realizovana je samo jedna: umanjeni su doprinosi za turisti~ke zajednice. Analiziraju}iprovedbuovihmjeradelegacije sindikata i poslodavaca na ju~era{noj sjednici Ekonomsko-socijalnog vije}a FBiH uputila je prijekor Vladi {to odlu~nije ne radi ono {to je u interesu radnika i privrede. „U proteklih 100 dana Vlada se vi{e bavila op{tim nego konkretnim stvarima“ konstatovao je predsje, dnik tog vije}a Edhem Biber. S tim u vezi zatra`eno je da ispred svih drugih obaveza Vlada premijera Nermina Nik{i}a realizuje mjere koje }e biti ekonomski zamajac, zaustaviti pad zaposlenosti i da pokrene javne radove. Vije}e je informisano i o problemima zapo{ljavanja u FBiH i podr`alo izradu novog zakona o posredovanju u zapo{ljavanju. Ukidanjem upravnih odbora i nepotrebnogadministriranja oni bi trebalo da budu efikasniji, a pravi efekti se mogu posti}i izmje{tanjem tro{kova zdravstvene za{tite nezaposlenih i smanjenjem du`ine trajanja nov~ane naknade u slu~ajevima kada zaposleni ostaju bez posla. H. A.

260 MILIONA KM Po osnovu naknade za carinsko evidentiranje pla}eno 65 miliona KM, a po osnovu razlike carinskih stopa bh. tarife i carinske tarife EU oko 200 miliona KM
rinskom tarifom Evropske unije na na~in da se primjenjuje ona tarifa koja je za uvoznike povoljnija, odnosno ni`a. Ovo je, izme|u os ta lih, zah tjev Vanjskotrgovinske komore BiH koji je naveden u Analizi potreba i zakonsko-pravnih mogu}nosti za smanjenje carina na uvoz repromaterijala, opreme i rezervnih dijelova izvan CEFTA i EU zone slobodne zna~ajan broj proizvodnih preduze}a prisiljen uvoziti repromaterijale i opremu izvan EU zone slobodne trgovine, jer ih na tr`i{tu uop}e nema ili im je ponuda nedovoljna, te kako je za ove repromaterijale carina EU ni`a od carinskih stopa BiH, bh. proizvo|a~i koji koriste repromaterijale i opremu nabavljenu izvan EU zone slobodne trgovine su u neravno-

Sa prezentacije analize u Sarajevu

Foto: D. TORCHE

pravnom polo`aju, naglasio je [abi}. Dodao je kako je dio privrede koji je optere}en ovom naknadom u pro{loj godini po osnovu naknade za carinsko evidentiranje platio 65 miliona KM za stanje u kome se nalazi, a po osnovu razlike carinskih stopa bh. tarife i carinske tarife EU oko 200 miliona KM.

- Konkurentsku sposobnost i razvoj klju~nih sektora privrede tre ba lo bi osna`iti i uvo|enjem godi{njih kvota za bescarinski uvoz repromaterijala, opreme i dijelova izvan CEFTA i EU zone slobodne trgovine na transparentan i svim pravnim subjektima dostupan na~in pod jednakim kriterijima, kazao je [abi}.
A. Pe.

18 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.794,41 1.041,49
BIRS BIFX

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

1.007,60 1.989,06
FIRS

SASX-10

1.041,06 1.116,27
ERS10

SASX-30

KJKP “POKOP” d.o.o. za sahrane i upravljanje grobljem

SASE: Dnevni promet

Svim zainteresiranim korisnicima individualne i zajedni~ke komunalne potro{nje, KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo, na osnovu ~lana 19. Zakona o komunalnim djelatnostima („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/04 i 21/05), a u skladu sa ~lanom 35. Odluke o ure|ivanju i odr`avanju gradskih grobalja („Slu`bene novine grada Sarajeva“, br. 27/84, 14/85, 13/90) upu}uje

622.411,14 KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 622.411,14 KM. Promet na kotaciji iznosio je 344.202,39 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 193,00 KM, promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Promet na kotaciji fondova iznosio je 285.897,01 KM, najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Fortuna fonda d.d. Biha} u iznosu od 180.416,13 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,29 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 58.112,38 KM, u sklopu 25 transakcija prometovano je 74.556 obveznica, saop}io je SASE.

na izmirenje zaostalih potra`ivanja za usluge naknade za odr`avanje grobalja Na osnovu evidencije koja se vodi u KJKP POKOP d.o.o. Sarajevo utvr|eno je da postoji veliki broj neizmirenih dugovanja za odr`avanje grobalja du`e od deset godina. Godi{nja naknada za odr`avanje jednog grobnog mjesta iznosi 7,26 KM (sedam maraka i dvadeset {est feninga) plus PDV. Godi{nja naknada od 7,26 KM podrazumijeva da se tokom cijele godine KJKP POKOP d.o.o. Sarajevo, brine o ~i{}enju i odvo`enju sme}a, redovnom ko{enju trave na slobodnim parkovskim povr{inama groblja, na prilaznim stazama oko grobnih mjesta, redovnom okopavanju ukrasnog drve}a i grmlja kako bi cjelokupno groblje dobilo dojam ambijentalne cjeline, odr`avanje puteva i rigola, odr`avanje rasvjete na groblju kao i svih instalacija. Imaju}i u vidu ~injenicu da ~lan 35.Odluke o ure|ivanju i odr`avanju gradskih grobalja predvi|a mogu}nost prenosa i zbrinjavanja u slu~aju da se du`e od deset godina od sahrane ne pla}a naknada za odr`avanje grobalja, to smo u situaciji podsjetiti i pozvati sve srodnike i ostala zainteresirana lica da izmire zaostale obaveze nastale u proteklom periodu. Svi gra|ani koji `ele provjeriti sa kojom godinom su uplatili nadoknadu za odr`avanje grobalja, mogu to uraditi u bilo kojem Grobnom uredu ili na besplatan SMS INFO-CENTAR tako {to }e poslati poruku na broj 063/ 99-99-79, ukucati ime i prezime umrle osobe bez kva~ica na slovima (~, }, `, {, |) i sa obaveznim razmakom izme|u imena i prezimena i u roku od dvadeset sekundi }e dobiti odgovor. Na{i grobni uredi se nalaze: - u ul. Petrakijina br. 1 (preko puta Muzi~ke akademije) radno vrijeme od 7 do 16 sati svih sedam dana u sedmici, a kontakt-telefon je 033/ 551-370; - na groblju Bare, gdje je radno vrijeme raspore|eno od ponedeljka do subote od 7 do 15 sati, a kontakt-telefon je 033/209-622; - na groblju Vlakovo, gdje je radno vrijeme raspore|eno od ponedeljka do subote od 7 do 15 sati, a kontakt-telefon je 033/761-955; - na groblju Stadion, gdje je radno vrijeme raspore|eno od ponedeljka do petka od 7 do 15 sati, a kontakt-telefon je 033/258-309; - u prostorijama zajedni~kih slu`bi u Ul. Mula Mustafe Ba{eskije br. 38, gdje je radno vrijeme raspore|eno od ponedeljka do petka od 7 do 15 sati, a kontakt-telefon je 033/572-401. Ne dozvolite sebi da dugujete za nadoknadu odr`avanja groblja-provjerite na lagan na~in i izvr{ite obaveze prema svojim bli`njima. Radujemo se zajedni~koj saradnji i unaprijed zahvaljujemo. UPRAVA PREDUZE]A

P O Z I V

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 28. juni/lipanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA ZIF FORTUNA FOND DD BIHAC ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF MI GROUP DD SARAJEVO ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE [IPAD KOMERC DD SARAJEVO BITUMENKA D.D. SARAJEVO ELEKTRO GRUPA D.D. JAJCE KONJUH D.D. @IVINICE LJE^ILI[TE SLANA BANJA D.D. RUDNIK @ELJEZNE RUDE D.D. VARE[ 2,78 -1,86 2,80 2,70 2,00 0,00 2,00 2,00 250,00 -10,71 250,00 250,00 5,61 0,00 5,61 5,61 3,19 6,33 3,19 3,19 0,25 0,00 0,25 0,25 1.464 666 1.000 200 110 50 4.066,30 1.332,00 250.000,00 1.122,00 350,90 12,50 5 1 1 1 2 1 4,53 69,58 61,00 29,20 -3,58 1,92 -5,21 0,00 4,56 70,00 61,00 29,20 4,50 68,00 61,00 29,20 1.492 24 40 358 6.761,45 1.670,00 2.440,00 10.453,60 4 3 1 1 92,07 79,00 70,12 -0,11 -0,07 -0,08 92,22 79,01 70,18 92,00 79,00 70,02 17.667 22.100 34.789 16.262,88 17.459,88 24.389,62 9 7 9 5,70 1,60 1,67 0,00 4,29 10,00 5,96 1,02 4,30 -4,02 3,50 0,00 6,10 -3,94 5,70 1,67 4,29 5,96 4,30 3,50 6,10 5,70 1.348 1,67 174 4,00 45.097 5,96 15.000 4,30 144 3,50 1.965 6,10 100 7.683,60 290,58 180.416,13 89.400,00 619,20 6.877,50 610,00 5 1 3 1 2 5 2 12,87 -0,80 13,00 12,80 15 193,00 2

Bosanskohercegova~ki auto-moto klub obavje{tava motorizovane gra|ane da na osnovu Ugovora sa Direkcijom cesta Federacije Bosne i Hercegovine na podru~ju: - Unsko-sanskog - Tuzlanskog - Zeni~ko-dobojskog - Bosanskopodrinjskog kantona/`upanije - Srednjobosanskog - Hercegova~ko-neretvanskog i - Sarajevskog

Banjalu~ka berza Kursna lista za 28. juni 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

obavlja poslove «Pomo}-Informacije « na javnim cestama. Pozivom na tel. (033) 1282, odnosno (033) 282-100 sa fiksnog ili mobilnog telefona mo`ete besplatno dobiti slijede}e usluge: - informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vo`nju u Bosni i Hercegovini - tehni~ku pomo} na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu) - uklanjanje neispravnih i o{te}enih vozila sa ceste u cilju nesmetanog odvijanja prometa Pomenute usluge pomo}i na cesti mogu se besplatno dobiti jedanput mjese~no i najvi{e tri (3) puta godi{nje.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,5 4,13 4,4 0,061 5,29 1,42 6,13 2,27 -1,67 4,76 -1,61 5,8 -2,07 -0,49 4,5 4,2 4,4 0,061 5,5 1,42 6,16 4,5 4,08 4,4 0,06 5 1,42 6,11 517 160 114 30.000 141 70 282 2.326,50 660,96 501,60 1.828,58 745,50 99,40 1.729,16 0,48 0,641 0,316 1,55 0,8 3 0,94 -1,56 0 0 0,48 0,641 0,316 1,55 0,8 0,48 0,64 0,316 1,55 0,8 7.374 8.840 4.318 6.892 24 3.539,52 5.665,10 1.364,49 10.682,60 19,20

Na osnovu ~lana 75. Statuta Konfekcije Borac d.d. Travnik, Nadzorni odbor Konfekcije Borac d.d. Travnik je na svojoj sjednici, odr`anoj 24. 6. 2011. godine, donio odluku o raspisivanju:

J AVNO G K O NK URSA
za izbor vanjskog revizora Vanjski revizor se bira u svrhu obavljanja revizije finansijskih izvje{taja za Konfekciju Borac d.d. Travnik za 2011. godinu. Odluka o izboru vanjskog revizora donijet }e se na Sedmoj skup{tini dioni~ara Konfekcije Borac d.d. Travnik 27. 7. 2011. godine. Revizorske ku}e u ponudi trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju zakonom propisanih uslova. Ponude se {alju na adresu Konfekcija Borac d.d. Travnik, Tvorni~ka bb, Travnik, sa naznakom za ''Javni konkurs za izbor vanjskog revizora''. Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u novinama. Predsjednik Nadzornog odbora Ismet Kos

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Palas a.d. Banja Luka Veletrgovina a.d. Gradi{ka Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 1 0,295 87 39 37,5 37,35 34,77 31,02 0 0 -0,08 0 0 -0,35 -1,36 -1,52 1 0,295 87 39 37,5 37,42 35 31,3 1 0,295 87 38,99 37,5 37,21 34,3 31 188 1.504 1.041 28.518 7.398 9.332 7.660 424.176 188,00 443,68 815,10 11.121,48 2.774,25 3.485,04 2.663,50 131.560,09

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

107,66

$ 1,58 %

4,29

$ 0,99 %

1.503,10

$ 0,45 %

33,98

$ 1,14 %

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 19

Odr`ana peta redovna sjednica Skup{tine Kantona

Prihva}eno zadu`enje od 15 miliona maraka
Usvojen nacrt zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti • Nabavka opreme za Rad, Op}u bolnicu i KCUS
Tokom pitanja i inicijativa mnogi su kazali kako se najavljeno poskupljenje elektri~ne energije od 15 posto mo`e smatrati velikim nametom za gra|ane. - Izra`avam veliko nezadovoljstvo poskupljenjem struje. To {to su neki radili lo{e u prethodnom periodu ne moraju da pla}aju gra|ani. Znam da je poskupljenje na nivou FBiH, ali treba se ne{to uraditi na subvencioniranju najugro`enijih gra|ana u Kantonu, istakao je zastupnik SBiH-a Besim Mehmedi}. kon za koji prilikom glasanja ve}ina zastupnika opozicije, ipak, nije digla ruku. Nakon toga, zastupnici su usvojili odluke prema kojima se Kanton zadu`uje 15 miliona maraka. - Taj novac bit }e iskori{ten za finansiranje nekoliko projekata. Od toga, 2,2 miliona eura upotrijebit }e se za nabavku opreme za KJKP Rad, oko 2,5 miliona eura utro{it }e se za nabavku opreme za Op}u bolnicu “Prim. dr. Abdulah Naka{“, a za iste namjene Klini~kom centru se dodjeljuje oko 585 hiljada eura, naglasio je Kozadra. Usvojen je i prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i bora~ko-invalidske za{tite povratnika iz KS-a u RS. S. HUREMOVI]

Zastupnici Skup{tine Kantona Sarajevo na ju~era{njoj sjednici usvojili su nacrt zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Kantona i uputili ga u 45dnevnu javnu raspravu. Ovo je ujedno i ta~ka o kojoj se vodila naj`e{}a rasprava izme|u zastupnika opozicije, s jedne, i ~lanova Vlade i zastupnika pozicije, s druge strane. Opozicija je u diskusijama tvrdila kako se nacrtom zakona pove}avaju pla}e, te da }e izdvajanja u bud`etu za ove namjene biti ve}a za oko 32 miliona maraka. Tako|er, isticali su kako bi se prema novom zakonu pla}e zastupnika sa 1.400 maraka pove}ale na 2.300 maraka. Me|utim, prema rije~ima ministra finansija Muhameda Kozadre, to se ne}e desiti jer je ~lanom 5. ovog zakona jasno nagla{eno da }e se visina osnovice utvr|ivati u skladu s bud`etskim mogu}nosPrepirke oko pla}a: Odakle nam 32 miliona maraka?
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Skuplja struja - veliki namet

Na ju~era{njoj sjednici usvojen je prijedlog zaklju~ka o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici u izvornom obliku. Predrag Kojovi}, zastupnik Na{e stranke, podnio je inicijativu da se negiranje genocida o Srebrenici u Kantonu Sarajevo zakonski uredi i da to bude krivi~no djelo.

Usvojena rezolucija o Srebrenici

tima, te da }e ovim zakonom biti smanjene tu`be koje bi za zna~ajna sredstva o{tetile bud`et Kantona Sarajevo. - Ukoliko bude novca u bud`etu, osnovica }e biti ve}a, a ako ne bude, onda }emo smanjivati osnovicu. Visina pla}a }e biti u onoj mjeri u kojoj to bude dozvoljavao bud`et, pojasnio je Kozadra. Premijer Fikret Musi} naglasio je kako bi, kada bi se primjenjivao federalni zakon o pla}ama, u organima vlasti trebalo jo{ 32 miliona u bud`etu. - To bi bilo kada bi se primjenjivao taj zakon. Mi se kre}emo u okviru tog zako-

na i niko nije rekao da }e se pla}e pove}avati. Odakle nama tolike pare, istakao je Musi}. Predstavnici sindikata koji su u~estvovali u izradi nacrta zakona i koji su prisustvovali ju~era{njoj sjednici pozvali su zastupnike da podr`e ovaj za-

VISINA PLA]A Visina pla}a }e se kretati u onoj mjeri u kojoj to bude dozvoljavao bud`et, pojasnio je Kozadra

Izgradnja ceste u Sokolovi}-Koloniji

Vodosnabdijevanje Dobro{evi}a

U prometu do kraja mjeseca
Trenutno se postavljaju kablovi za rasvjetu • Po zavr{etku dijela nove ceste po~inje gradnja rondoa
Radovi prve faze izgradnje puta pored toka @eljeznice, od Mosta Alije Izetbegovi}a do Mosta spasa, teku predvi|enom dinamikom. Planirana je izgradnja ceste sa dvije trake, uz pje{a~ke staze, zeleni pojas i biciklisti~ku stazu u ukupnoj du`ini od oko 1.300 metara, a trenutno se radi samo krak od 340 metara, do Velike d`amije u Sokolovi}-Koloniji. Izvo|a~ radova je firma TB In`enjering iz Breze, a sredstva od 400.000 KM je obezbijedila Op}ina Ilid`a. Kako saznajemo na radili{tu, odra|eni su kompletni zemljani radovi na cijeloj du`ini trase, kojima je prethodilo postavljanje geo-mre`e za nosivost, kanalizacionih cijevi, a na kra}em dijelu puta morali su se uraditi betonski podzidi zbog blizine toka @eljeznice. Trenutno se postavljaju kablovi za uli~nu rasvjetu i signalizaciju, dok se na mjestu uklju~enja na cestu Hrasnica - Ilid`a mora obaviti izmje{tanje instalacija struje, vode, gasa i telefona. - ^ekamo saglasnost komunalPriklju~eno 118 objekata na vodovodni sistem

Polo`eno 2.500
U okviru realizacije projekta izgradnje sistema vodosnabdijevanja naselja u obuhvatu RP Bojnik - Dobro{evi}i, koji obezbje|uje priklju~enje naselja na gradski sistem i trajno rje{avanje problema kvalitetnog snabdijevanja pitkom vodom ovog dijela Novog Grada, zavr{ena je izgradnja dovodnog i potisnog cjevovoda pumpne stanice i rezervoara Donji Mihaljevi}i. Zavr{en je i dio distributivne mre`e rezervoara Reljevo du`ine oko 2.500 metara i 118 priklju~aka objekata na novi cjevovod. Izgradnja objekta rezervoara Donji Mihaljevi}i je, tako|er, zavr{ena i u toku je priklju~enje objekta na elektroenergetsku mre`u. Preostalo je vanjsko ure|enje sa izradom pristupnog platoa objektu i odvodnje vode iz drena`nog sistema. Vrijednost projekta, premasporazumuOp}ine, Ministarstvaprostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a i KJKP Vodovod i kanalizacija, iznosi 8.830.000 KM. Izgradnjom ovog sistema stvaraju se preduvjeti za kvalitetnije vodosnabdijevanje sa lokalnih vodovodaDjevoja~kevode, Igri{te i preostalogdijelanaseljaizvan obuhvata RP Bojnik - Dobro{evi}i. S. Hu.

metara mre`e

Potrebno izmje{tanje instalacija komunalnih preduze}a

nih preduze}a da bi moglo po~eti izmje{tanje instalacija i potom }e se uraditi manja raskrsnica sa uklju~enjem na glavnu cestu. Nakon ivi~njaka, trebali bismo po~eti asfaltiranje kolovoza. Istovremeno }e se raditi na ure|enju zelenog pojasa du` cijele trase. Prvo }e se poravnati teren, zasijati trava, postaviti mobilijar, sa klupama i kantama za sme}e, a na jesen za-

saditi i drve}e, kazao je Mirsad Du~i}, rukovodilac radili{ta. Svi ovi radovi bi trebali da se zavr{e do kraja mjeseca i kada se ovaj krak puta pusti u funkciju, po~et }e gradnja rondoa u Sokolovi}-Koloniji. Kako saznajemo u Op}ini Ilid`a, saobra}aj }e biti obustavljen na dijelu Hrasni~ke ceste i preusmjeren na ovu novu Z. T. cestu.

20 SARAJEVSKA HRONIKA
U~enik generacije O[ “Alija Nametak“

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ajdin sti`e u Studenti pla}aju Bo{nja~ku gimnaziju
Ajdin Fejzi} je u~enik generacije Osnovne {kole “Alija Nametak“. Tokom svog osmogodi{njeg {kolovanja najzapa`enije rezultate postigao je iz predmeta matematika, fizika i informatika. Poha|aju}i nastavu u {koli sa Bjelava, svoj talenat pokazao je i u likovnim radovima, a od sportskih aktivnosti najvi{e se isticao u odbojci i tenisu. Ajdin ima namjeru upisati Prvu bo{nja~ku gimnaziju u Sarajevu, a u budu}em {kolovanju, kako ka`e, o~ekuje jo{ bolje rezultate.
E. G. Ajdin Fejzi}: Slika, igra tenis i odbojku...

Karte za javni prevoz

KAO I \ACI
Za polugodi{nju kartu od 1. jula do 31. decembra redovni i redovni samofinansiraju}i studenti trebaju po zonama izdvojiti 96, 138, 147 i 179 maraka

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Igman skakaonica i Igman mrazi{te, od 9 do 15 Ljubina 2, Bobovica, Gornja Bio~a 1, Gradska deponija, Vrelo Bosne, Velika aleja, Ribari}i, Stara reljevska cesta, Male{i}i 1 i Stara reljevska cesta 2, a od 9 do 16 sati Nebo~aj. Od 10.30 do 12 sati bez struje }e biti Bjela{nica pres-centar, od 12 do 13.30 Igman grkarica i Babin do, a od 13.30 do 15 sati Bjela{nica apartmani 5 i 6. Zbog otklanjanja kvarova na mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Triglavska, Augusta Brauna, Osik, Hulusina, Pa{i}a put i Telali.

Zavr{ena cesta na Kromolju
Tokom juna radnici GP Put su asfaltiranjem kolovoza i trotoara zavr{ili izgradnju saobra}ajnice u Uli ci Kro molj, od ras krsnice sa Ulicom Slatina, du`ine 260 metara. Projekt vrijedan 400.000 KM fi nan si ra la je Op}ina Centar. Prije asfaltiranja saobra}ajnice {irine osam metara, djelatnici komunalnih preduze}a su polo`ili priklju~ke za plin, struju, telefon, vodu i kanalizaciju te postavili stubove za javnu rasvjetu du` saobra}ajnice. Osim toga, zbog pojave klizanja tla iznad saobra}ajnice, uzrokovanog ispu{tanjem otpadnih voda iz kanalizacionih priklju~aka spojenih na septi~ke jame, koje su koristili okolni stambeni objekti, radnici su postavili armiranobetonske gabionske konstrukcije ispunjene kamenjem za nesmetanu odvodnju oborinskih voda. Tom prilikom je postavljeno 170 metara odvodnih cijevi koje su priklju~ene na ki{nu kanalizaciju.

Nakon pregovora predstavnika Vlade, Rektorata Univerziteta i Studentskog parlamenta, vezanih za karte javnog gradskog prevoza ove populacije, ju~er je uprili~ena konferencija za novinare, na kojoj su govorili ministar saobra}aja Haris Luli} i predsjednica Parlamenta Jasmina Dizdarevi}. - Odluka o kartama na}i }e se na dnevnom redu sjednice Vlade u ~etvrtak, a poku{ali smo na}i kompromisno rje{enje u opre~nim stavovima prevoznika i studenata. Osnovno pitanje bila je cijena karte. Pojedina~na studentska karta, {to smatram moralnim i odbranjivim u javnosti, bi}e izjedna~ena sa |a~kim u sve ~etiri zone. Tako }e ona mjese~no za jednu zonu ko{tati 16 maraka, za dvije 23 KM, za tri zone 24,5, a za sve ~etiri 29,8 KM, istakao je Luli}.

Cijene karata kao za osnovce u ovom trenutku najrealnija

Konkurenciju }emo uvesti

Popunjavanje obrasca
Prema Luli}evim rije~ima, polugodi{nje karte za studente va`i}e od 1. jula do 31. decembra. - Za studente, odnosno bruco{e koji tek upisuju fakultet, karta }e se posebno obra~unati. Kartu mogu izvaditi svi oni koji su redovni i redovni samofinansiraju}i studenti, a ograni~enja u smislu du`ine trase izme|u mjesta stanovanja i obrazovne ustanove nema. Za kratko vrijeme nismo uspjeli prebaciti ovu obavezu na Ministarstvo nauke i obrazovanja, a svima koji }e biti korisnici uslu-

Kako se sve vi{e gra|ana `ali na veliki broj propu{tenih vo`nji na autobuskim i minibuskim linijama u KS-u, Luli} je kazao da je Gras u veoma te{koj situaciji. - Vozila zbog kojih }e Ministarstvo otpla}ivati kredite do 2016. godine trebala bi biti u puno boljem stanju. Imamo dogovore oko kreditnih linija za nabavku novih vozila, a poku{avamo i da uravnote`imo socijalnu politiku koja se vodila preko ovog preduze}a. Od odgovornosti niko ne mo`e pobje}i, a Ministarstvo izra|uje i odluku o linijskom prevozu u Kantonu. Konkurencija je po`eljna i nju }emo i uvesti, poru~io je Luli}. njihovog roka u zavisnosti od toga koliko }e Grasu trebati vremena da izradi nove. Dizdarevi} je kazala kako se u produktivnim razgovorima sa predstavnicima Kantona tra`ilo idealno rje{enje za studente, ali da se od ovoga trenutno bolje nije moglo na}i, te da je ono u ovakvoj finansijskoj situaciji realno. Tako}e polugodi{njekarte po zonamako{tati 96, 138, 147 i 179 J. M. maraka.

ga predla`emo da popune obrazac sa web strane Ministarstva, koji mogu dobiti i u {altersali Kantona, kako bismo imali {to potpuniju evidenciju, napomenuo je Luli}, te dodao kako to mogu u~initi ve} od danas.

Produ`en rok
Ministar prometa je naglasio kako }e dosada{nje karte studenata va`iti do 31. juna, a da je mogu}e i produ`enje

Svako mladun~e na{a je nagrada
Razli~iti hortikulturni sadr`aji, bogata flora i fauna, zabavni dio, te zolo{ki vrt samo je mali dio onoga {to mo`ete vidjeti u Pionirskoj dolini. Iako je {kolska godina zavr{ena, posjeta Pionirskoj dolini je nezaobilazna, osim u~enika koji su dolazili iz cijele Bosne i Hercegovine, pa ~ak iz Banje Luke, u ovom ljetnom periodu je posje}uju turisti i ljudi iz dijaspore. Bogati sadr`aji, prijatno osoblje, trideset i osam vrsta `ivotinja iz svih dijelova svijeta, me|u kojima mo`ete vidjeti majmune, lame, boe, iguane, kornja~e je ne{to {to }e vas natjerati da do|ete opet. - Svako mladun~e koje dobijemo u zolo{kom vrtu je na{a nagrada, potvrda na{eg rada. To su

`ivotinje kao {to je antilopa ili lama, kojim prirodno stani{te nije u Bosni i Hercegovini, na Balkanu ili u Evropi. Kada se takve `ivotinje ra|aju u zarobljeni{tvu, uvijek

smo ponosni, to zna~i da smo im dali dovoljno `ivotnog prostora i pravilno raspore|ene jelovnike, ka`e nam veterinar Vedad [kapur. Razli~iti su interesi posjetila-

ca, tako neki do|u u Pionirsku kako bi vidjeli egzoti~nije vrste koje se ne mogu vidjeti kod nas, kao {to su lame, majmuni, antilope, zebre, dok drugima interes

probude fazani i koko{ke koje se tu nalaze. Ima i onih koji do|u kako bi izveli djecu na bezbjedno i ~isto mjesto.
M. T.

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 21 Zasjedalo Gradsko vije}e

Nove plo~e

DE@URNI TELEFON

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

za Obalu
Obalom prolaze automobili, plo~e o{te}ene

Maka Dizdara
Godinama niko ne sanira uni{tene plo~e, a odvijanje saobra}aja na ovom dijelu bi trebalo zabraniti, upozorava Gojer
rajeva i Novog Pazara. Vije}nici su ju~er primili k znanju i informacije o aktivnostima na provo|enju odluke o pristupanju projektu Grad op}ina po mjeri djeteta, zatim o problematici o~uvanja okoVije}nik Gradimir Gojer (SBiH) je postavio vije}ni~ko pitanje, koje se odnosilo na ure|enje Obale Maka Dizdara, koju nesavjesni sugra|ani uni{tavaju godinama. “Obalom Maka Dizdara treba zabraniti odvijanje saobra}aja, mada su tu i zgrade stranih ambasada, na ve}em dijelu polomljene su plo~e, koje treba {to prije sanirati, mnoge klupe se uni{tavaju“ , naglasio je Gojer, te zatra`io od Gradske uprave da poduzme hitne korake kako bi se Obala Maka Dizdara dovela u pris tu pa~no grad sko po dru~je, a posebno s obzirom na to da se na ovom dijelu planira gradnja novog mosta kod zgrade Likovne akademije.
Mr. BABI]

Grad ski vi je}ni ci su na ju~era{njem zasjedanju donijeli odluku o usvajanju Regulacionog plana Pofali}i sa prijedlogom odluke o njegovom provo|enju, a na taj planski dokument stanovnici ovog naselja su ~ekali dvadeset godina. Govore}i o zna~aju ovog planskog dokumenta vije}nik Mustafa Resi} (SDP) je naglasio kako se ovim stvara osnova i za legalizaciju stambenih objekata na ovom podru~ju, ali i izgradnju jo{ jedne osnovne {kole, neophodne ovom dijelu Novog Sarajeva. “Tako|er, va`nost ovog regu la ci onog pla na jes te i ure|enje komunalne infrastrukture i saobra}ajnica. On }e na poseban na~in regulisa-

ti uz legalizaciju stambenih objekata, i kriterije za novu stambenu izgradnju na ovom nestabilnom podru~ju“, kazao je Resi}. Vije}nici su ju~er usvojili i prijedlog odluke o podr{ci

RP POFALI]I Stvorena osnova za legalizaciju stambenih objekata na ovom podru~ju, ali i izgradnju jo{ jedne osnovne {kole, neophodne ovom dijelu Novog Sarajeva, ka`e Resi}
kandidature Grada Sarajeva i Grada Isto~no Sarajevo za doma}ina Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala 2017. godine. Tako|er, donijeli su i odluku o uspostavljanju saradnje izme|u Sali{a u gradu Sarajevu, informaciju o suradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama te o implementaciji informati za ci je Grad ske upra ve i Gradskog vije}a.

Izgra|en zid uz
Mjedeni~ki potok
Zavr{ena je izgradnja potpornog zida uz Mjedeni~ki potok, u MZ Mjedenica, {to je sastavni dio projekta sanacije ovog potoka. - Du`ina potpornog zida je 27 metara, a visina od dva do ~etiri metra. Tipovi potpornog zida razlikuju se u visini i debljini i tip jedan je najve}i i najja~i, ka`u u Slu`bi za komunalne poslove i investicije Starog Grada. Rekonstrukcija Mjedeni~kog potoka podrazumijevat }e i sanaciju kanalizacije i izgradnju saobra}ajnice, koja je jo{ u fazi pregovaranja. Op}ina je u prote klom pe ri odu ri je {i la imovinskopravne odnose i obezbijedila projektnu dokumentaciju na spomenutom dijelu. Izvo|a~ radova je firma Al in`injering, a vri je dnost ra do va je 134.782 KM.

Opravka ultrazvu~nog aparata
Kako bi se kvalitet zdravstvenih usluga pobolj{ao, Op}ina Centar nastavlja izdvajati sredstva institucijama ove oblasti. Tako je planiran grant od 5.000 KM koji je dodijeljen JU Zavod za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva Kantona Sarajevo. Protokol o realizaciji tog granta potpisali su na~elnik D`evad Be}irevi} i direktor Zavoda prim. dr. Mithat Kurtovi}. Sredstva }e poslu`iti za popravku ultrazvu~nog aparata.
kom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bo-

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

5 16

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka 7, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 11.10, 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Geteborg/[tokholm 18, Frankfurt 21

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Roterdam, Amsterdam, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Den Hag utor-

sanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bo{nja~ka epika Alme Suljevi}

Kad mrtva glava jezik progovara
Na svojoj multimedijalnoj izlo`bi Alma Suljevi} ima namjeru od Vidovdana do Petrovdana uz gusle otpjevati ep „@enidba Smailagi} Meha“
U Gradskoj galeriji Collegium Artisticum sino} je otvorena multimedijalna izlo`ba pod nazivom „Mrtva glava jezik progovara“ bh. umjetnice Alme Sulje, vi}. Naziv za ovu svoju samostalnu izlo`bu autorica Suljevi} prona{la je u istoimenoj knjizi glavnom djelu iz bo{nja~ke epike - koju je napisao dr. Zlatan ^olakovi}.
Alma Suljevi}: Naziv izlo`be iz bo{nja~ke epike

[est plakata
- Bh. umjetnicima, ~ak i onim internacionalnim, te{ko je organizirati samostalnu izlo`bu kod ku}e. Odnosno to je nemogu}e. Imala sam sre}e, Collegium Artisticum ne napla}uje umjetnicima prostor, ali nemaju sredstava da {tampaju kataloge. [est plakata su mi pomogli i od{tampali u Euro plakatu, a uz pomo} B-kulta, od{tampane su i pozivnice. Plakati su postavljeni na lokalitetima ispred Zemaljskog muzeja BiH, Umjetni~ke galerije, Narodnog pozori{ta i ALU, tek toliko da publika bude informirana o ovoj izlo`bi, rekla je Alma Suljevi}. upotpunjena i neobi~nim muzi~kim dijelom. Naime, Alma Suljevi} je uz gusle, koje su njeno porodi~no naslije|e, jer ih je napravio daid`a njene majke, opjevala dio epa u kojem se pominje juna{tvo njene pratetke. Dio njenog performansa bile su i kostimirane mlade kustosice i studentice historije umjetnosti koje su publici, kao {to je to slu~aj u epskim pjesmama, nudile rujno vino. - Jer u svim ep skim bo{ nja~kim pjesmama junaci se uvijek ponapiju rujnog vina,

re}i }e nam Suljevi} i dodati da “u interakciji savremene umjetnosti stalno istra`uje poziciju umjetnika, istori~ara umjetnosti i publike, jer svi su na istom zadatku: stvoriti duhovno, likovno, umjetni~ko djelo“.

12.311 stihova
- U okviru performansa, dramaturgija slike koju gradim je klju~na slika. Ljudi ~esto ne razumiju savremeni iskaz i performitet, jer mi umjetnici smo kao slika u memoriji, a ljudi koji prisustvuju su njen dio, dodala je umjetnica koja je opisivala dio epa o Emini Bu~an, ispro{enoj djevojci u trenutku kad su do{li prosci po nju. Prema rije~ima Alme Suljevi}, ona ima namjeru od Vidovdana

Porodi~ne gusle
Osim ~etiri videorada u kojima se ~etiri osobe ispovijedaju o `ivotu provedenom na Golom otoku, koje je umjetnica postavila na neobi~an na~in pregra|uju}i galerijski prostor videoplatnima, a istovremeno ostavljaju}i dojam jedinstvenog prostora - slike u slici, izlo`ba je

do Petrovdana, uz gusle u ovom galerijskom prostoru u poslijepodnevnim satima, ljudima koji su ljubitelji narodne tvorbe, ispjevati ~uveni ep, koji se smatra najdu`im u Evropi, a koji se sastoji od 12.311 stihova. Radi se o pjesmi „@enidba Smailagi} Meha“ koju je ispjevao Homer na{eg podneblja Avdo Me|edovi}, a pribilje`io je profesor sa Harwarda Milman Perry davne 1933. - Eti~ki fon je uvijek prvi, nema zlouporabe gusala kao instrumenta, niti epske pjesme kao filozofije na{eg tla, kazala nam je umjetnica Suljevi}. Sarajevska publika }e ovu zanimljivu izlo`bu mo}i pogledati do 12. jula.
Mr. SEKULI]

3. me|unarodni festival kratke pri~e

“Odakle zovem“
Danas predstavljanje “Unutarnjih prijevoda“, koje su priredili Davor Beganovi} i Enver Kazaz
Danas u Podgorici po~inje tre}i me|unarodni festival kratke pri~e “Odakle zovem, Podgorica 2011“ i trajat }e do 2. srpnja. Kroz program ske se gmen te Fes ti va la (“Odakle zovem“ “Bez velikih ri, je~i, molim vas“ “Kratki rezovi“ , , “Gdje se voda spaja sa drugom vodom“ “Drugi - Balkan, 2011“) na , razli~ite na~ine bit }e prezentirani autori, suvremeno knji`evno stva ra la{ tvo i dru{tveno-teorijski i znanstveni dijalog i misao u Crnoj Gori, regionu i svijetu. Gosti ovogodi{njeg festivala su: Gerd Koenen, Ivan ^olovi}, Vladimir Pi{talo, Milo{Radivojevi}, Véronique Nahoum-Grappe, Zoran Paunovi}, Tanja Petrovi}, Enver Kazaz, Hristo Boj~ev, Nenad Popovi}, Gabor ^orda{, Ljubomir \urkovi}, Bo`o Koprivica, Ivan Lovrenovi}, Ognjen Spahi}, Predrag Luci}, Boris De`ulovi}, Kruno Lokotar, Igor [tiks, Sre}ko Horvat, Sa{a Ili}, Nenad Rizvanovi}, Ivana Simi} - Bodro`i}, Dino Mustafi}, Teofil Pan~i}, Wolfgang Klotz, Andro Martinovi}, Andrej Nikolaidis, Bujar Hudhri, Bal{a Brkovi}, Svetislav Basara, Bo{ko Zatezalo, Petra Ljevak i Maja Vran~i}. U sklopu programa bit }e uprili~ena predstavljanja izdava~kih ku}a iz regiona, organiziran Mali sajam izdava~a, a na Festivalu }e prisustvovati kako predstavnici evropske mre`e za knji`evnost Traduki, u koju su uklju~eni izdava~i, prevodioci i autori iz Albanije, BiH, Bugarske, Njema~ke, Kosova, Hrvatske, Makedonije, Crne Gora, Austrije, Rumunije, [vicarske, Slovenije i Srbije, tako i direktori i urednici u izdava~kim ku}ama. Ove godine pose bnu su ra dnju knji`ara Kar ver ima s hrvatskim iz da va~ima Du rieux, “Ljevak“ i VBZ, pa }e prvog dana biti prezentirane i knjige objavljene u suradnji sa Sibila d.o.o. (knji`ara Karver), me|u kojima se nalazi i knjiga “Unutarnji prijevodi“ koju su priredili Davor , Beganovi} i Enver Kazaz, a objavila Naklada “Ljevak“. U okviru programa bit }e emitiran i audio-intervju s Aleksandrom Hemonom koji vodi Budo Vukobrat (Radio Slobodna Evropa, kancelarija u Sarajevu).
An. [.

Evropska knji`evna mre`a Traduki

Sa dru`enja u “Maku“

Foto: A. KAJMOVI]

Istra`iva~ka poezija
Dru`enje s albanskim pjesnikom Arjanom Lekom
U multimedijalnom centru “Mak” preksino} je odr`ana knji`evna ve~er programa evropske knji`evne mre`e Traduki, Sarajevskog otvorenog centra i Ambasade Republike Albanije u BiH na kojoj je gostovao albanski pjesnik Arjan Leka. Leka je ro|en 1966. godine u Dra~u. Njegove pjesme raskidaju s poetikom prethodnih generacija. Kritika ih smatra ~istom poezijom, istra`iva~kom koja nenametljivo, ali sna`no progovara o op}im temama i ljudskim osje}anjima u savremenom svijetu. Njegov pjesni~ki izraz je njegovan, jezik biran, te`i stilskoj ~istoti i muzikalnosti stiha. Leka je i glavni je urednik ~asopisa za poeziju Poeteka, koji objavljuje izabrane stihove albanskih i stranih pjesnika. Utemeljitelj je i voditelj me|unarodnog pjesni~kog fes ti va la Po ete ka, ko ji se odr`ava u Dra~u. Sudjelovao je na brojnim me|unarodnim poetskim festivalima i dobitnik je brojnih nagrada u Albaniji i u inozemstvu. Ina~e, evropski rezidencijalni program za knji`evnike i knji`evne prevoditelje zajedni~ki je program knji`evne mre`e Traduki i Sarajevskog otvorenog centra. Ideja programa jeste da se autorima i prevoditeljima pru`i mogu}nost da mjesec intenzivno rade na svojim rukopisima, da se upoznaju sa dru{tvenim i knji`evnim prilikama u Bosni i Hercegovini, a da se istovremeno njihov knji`evni i prevoditeljski rad predstavi bosanskohercegova~koj publici. Sarajevo }e naredne dvije godine biti doma}in velikom broju autora iz cijele Evrope.
J. D.

Foto: S. GUBELI]

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
39. teatarski festival FEDRA

23

Tre}i dan NAFF-a 2011.

Gledatelji u ulozi

kriti~ara
Projekcije su iz dana u dan posje}enije, a gledatelji pomalo preuzimaju ulogu pravih kriti~ara svjesni da odgovaraju za nagradu publike
Iza nas je tre}a ve~er natjecateljskog programa i animirani filmovi sa zanimljivim porukama. Projekcije su iz dana u dan posje}enije, a gledatelji pomalo preuzimaju ulogu pravih kriti~ara svjesni da odgovaraju za nagradu publike.
Prizor iz “Porodi~nih pri~a“

Djeca igraju `ivot...
Razgovor o “Porodi~nim pri~ama“ Kulturne scene Male stvari iz Trebinja
Predstavljaju}i ansambl predstave “Porodi~ne pri~e“ Kulturne scene Male stvari iz Trebinja, Strajo Krsmanovi}, moderator okruglog stola, konstatovao je, a s obzirom na to da je pratio rad Trebinjaca, da je u njihovom repertoaru vidljiva socijalna anga`iranost, kao i “scenska prezentacija sa dozom igrivosti oslobo|ene stega obaveze“. gije Biljane Srbljanovi}, koja je fragmentarna, mozai~na, te je u tom kontekstu zanimao odnos aktera ove predstave i fragmentarnost pri~e. Smatra da ovakve vrste predstava trebaju da uspostavljaju komunikaciju sa sredinom i poslije odigrane predstave, te da bi trebali da nastave razgovarati sa publikom, posebno srednjo {kol ci ma, ~iji ko men ta ri mo`da ne}e uvijek biti u skladu sa rediteljskim kreativnim i kriti~kim stavom. Na ovu tvrdnju @eljko Milo{evi} je odgovorio da je ova predstava namijenjena odraslima, dok su mladi dobrodo{li.

Grad i pri~a
„Jedan grad, jedna pri~a“ animirani je film , srbijanskog autora Milana Mari}a, a prati ga odli~na glazba. Naime, upravo je Bajagina pjesma “Grad“ inspirirala autora za temu filma. Bajagina muzika je, ina~e, inspirativna filmskim stvaraocima, kao i tema pjesama. Film govori o otu|enosti i samo}i ljudi u velikom gradu. Na~inima na koje se nose sa takvim osje}ajima i kako svatko u velikom gradu mo`e na}i nekoga s kim }e ih podijeliti. Na ovoj pri~i autor je radio osam mjeseci. U animaciji je ve} 15 godina, a sura|ivao je sa uistinu velikim imenima, poput Vladimira Stani}a, Nedeljka Ubovi}a, Miroslava Jeli}a i sl. Stvarala{tvo i znanje u animaciji stekao je u studiju za animaciju „Biki}“. - Ranije se naglasak vi{e stavljao na dublje poruke. Gledatelj je sam otkrivao zna~enje, ulazio u neki drugi svijet. Danas sve ide puno br`e i direktnije. Dobivamo gotove informacije, potpuno jasne brze poruke, br`e se smjenjuju i kadrovi. Metafora je bilo vi{e, a pri~e su bile dublje. Drago mi je da sam upravo ovdje u Neumu ponovno vidio takve animirane filomve, kao kod animatora biv{eg studija. Upravo ovi filmovi donose duh tog starijeg vremena, istaknuo je, izme|u ostalog, Mari}. Zoran \eri} je odr`ao inspirativno predavanje o prednostima kratkog filma. \eri} je ina~e profesor na Akademiji umjetnosti u Banjoj Lu-

Milan Mari}: Inspiracija u Bajaginoj pjesmi “Grad“

ci - {ef je katedre za povijest i teoriju kazali{ta i filma, te stoga ne ~udi da je posebno govorio o utjecaju knji`evnosti na film, kazali{te i animaciju, te o adaptaciji knji`evnih djela za film.

Prednosti kratkoga filma
- Dugo se strahovalo od televizije koja bi potpuno mogla uni{titi filmove kratkog metra. To se, naravno, nije dogodilo, {tovi{e, razvojem novijih tehnologija animacija je postala dostupnija i ekonomi~nija. Pitanje je, me|utim, koliko }e se u budu}nosti gledati kratki animirani filmovi, ka`e \eri}. - Upravo kratki film je forma u kojoj se emocije mogu sna`no prikazati. Mo`da je to razlog {to je ova forma opstala koliko i povijest filma, vi{e od stotinu godina. Kratko}a nije presudna kada je rije~ o vrijednosti. Kako bismo {to preciznije odredili poetiku kratkog filma, koristimo izraze kao sa`et, sinteti~ki, ekonomi~an, jezgrovit, gust. Najjednostavnije - malo je lijepo, zaklju~io je \eri}.
Dragan MARIJANOVI]

Igra koja prelazi rampu
Moderatoru Krsmanovi}u je, ka`e, posebno zanimljiva idejna ravan ovog teksta, u kojem djeca igraju `ivot, a on se vra}a u vidu dje~ije igre, te smatra da dje~ija igra, koja je odraslima naizgled bezazlena, mo`e biti ravna intenzitetu velikih odraslih briga. Po njegovom mi{ljenju, predstava je plijenila infantilno{}u igre. Na kraju je potcrtao da “predstava na vrlo inteligentan na~in nagovje{tava i sugeri{e mnogo nenormalnosti u odrastanju, otvara asocijativni niz i u tome jeste njena vrijednost“. Ljubica Ostoji} je kazala da te{ko mo`e po slo`iti mi{ lje nje odmah poslije pregledane predstave, ali na “prvu“, ovo je za nju pravi amaterski teatar, prije svega jedna igra koja prelazi rampu, uzima publiku i kru`i. Smatra da je ovo dobar ansambl sa dobrom partnerskom igrom, zaokru`ena pri~a vrlo podatnog teksta, posebno se dojmila lako}a igre koja je u prvom planu, rediteljski dobro smi{ljeno. Dubravka Zrn~i} – Kulenovi} je govorila o specifi~nosti dramatur-

Globalna pri~a
Prof. dr. Sulejman Bosto je ~estitao ovom zrelom ansamblu na finoj, sjajnoj predstavi, ne samo zbog anga`mana, ve} i zbog sredstava pozori{nog jezika. Me|utim, smatra da je jedan detalj u predstavi bio suvi{an, zavr{na replika, jer je do tada sve bilo re~eno, tako da eksplicitan iskaz nije potreban da potcrtava ve} re~eno. No, reditelj Milo{evi} je kazao da je namjerno ostavljena, jer je to jedini momenat kad je neko od djece u predstavi odrastao. A o pri~i koja je otvorena u razgovoru za okruglim stolom, je rekao da ona nije pri~a o BiH, ve} je globalna i govori o ne~emu boljem, te da “pozori{te nije optere}eno predavanjem, ali ako samo jedan gledalac ponese sa sobom to {to je vidio u predstavi, oni su postigli svoj cilj.“
K. R.

Bo{nja~ki institut - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a

Promocija knjige dr. Adnana Jahi}a
Bo{nja~ki institut – Fondaci ja Adi la Zul fi kar pa {i}a, Bo{nja~ka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagreba~ku `upaniju i Med`lis Islamske zajednice Zagreb organiziraju promociju knjige “Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhisti~ke Jugoslavije (1918-1941)“ autora doc. dr. Adnana Jahi}a. Promocija }e se odr`ati danas, 29. juna, sa po~etkom u 19 sati u Bo{nja~kom institutu - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a. Knjiga je iza{la u izdanju Bo{nja~ke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagreba~ku `upaniju i Islamske za je dni ce u Hrvat skoj – Med`lis Islamske zajednice Zagreb, a na promociji u Sarajevu }e govoriti: prof. dr. Husnija Kamberovi}, akademik prof. dr. Enes Kari} i mr. sci. Ferid ef. Dautovi}.

Sijelo u Connectumu

Saraj’vo, halva i sok od ru`e
Krle`ina “Saloma“ na Eurokazu

U carstvu tu`ne sre}e
Putopisi

Hodo~asno oduhovljenje

24

SCENA

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Priznanje za bh. bend Dubioza kolektiv

FatBoy Slim u Japanu izveo "Balkan Funk"
Jedan od najboljih svjetskih party DJ-a, FatBoy Slim, koji 9. jula nastupa na pla`i Zr}e u Hrvatskoj, u svoj muzi~ki set u Japanu uvrstio je i pjesmu Dubioza kolektiva "Balkan Funk". Desilo se to na zadnjem Big Beach partyu u Japanu pred vi{e stotina hiljada obo`avatelja. Ovo je veliko priznanje bh. bendu koji zadnjih godina ne prestaje odu{evljavati publiku {irom svijeta te su nezaobilazni izvo|a~ na svakom festivalu u regiji. Ina~e, inspiraciju za pjesmu "Balkan Funk" ~lanovi Dubioze su upravo dobili od FatBoy Slimove numere "Funk Soul Brother". - Izme|u opcije da nas Fatboy Slim tu`i i da nas uvrsti u set vi{e nam se svi|a ova druga - rekao je Brano Jakubovi} iz ben-

Dubioza kolektiv

FatBoy Slim

da Dubioza kolektiv, te dodao: - Nakon informacije koju smo dobili da se na{a pjesma nalazi u njegovom setu, pri~ali smo s na{im menad`erom koji je ina~e iz Skoplja i razvili unazad film kako je uop{te do{ao do trake. Naime, mi smo svirali zimus u Skoplju na festivalu koji se zove Taksirat. DJ Roger Sanchez je, tako|er, bio jedan od u~esnika samo

dva dana kasnije i to je bila igra slu~ajnosti, jer momak koji je vozio nas u kombiju, ustvari je slu{ao na{ CD dok je i{ao po Rogera Sancheza na aerodrom. Dok ga je vozio, po~eo je svirati “Balkan Funk” i ovaj je odmah nazvao FatBoy Slima telefonom. Pustio mu je numeru i kada je ~uo, FatBoy Slim je rekao: “@elim taj CD odmah“. J. D.

7. internacionalni muzi~ki festival Bosna

Zabranjeno pu{enje

Na otvaranju Zagreba~ki solisti
U Domu Oru`anih snaga BiH od 2. do 6. jula odr`at }e se 7. internacionalni muzi~ki festival Bosna BIMF. Ina~e, ovo je jedini festival klasi~ne muzike koji se od kraja rata fotografija koje }e trajati od 1. do 16. jula, a na otvaranju }e biti prikazan i dokumentarni film o hronologiji festivala pred po~etak svakog koncerta i muzi~kog kampa. odr`ati Janice Weber, pijanistica i profesor s Boston univerziteta, dok }e na zatvaranju nastupiti duo Nota bene iz Austrije, kazala je Zemira Masle{a, pijanistica, kompozitor i izvr{na direktorica Festivala. Ona je naglasila i da }e se Muzi~ki kamp za djecu odr`avati u dva segmenta, i to "Bio jednom jedan ~iko, i zvao se Bach!", na kojem }e djeca u~iti o slavnom kompozitoru, te "Vidi, mama - komponujem!", u okviru kojeg }e djeca pokazati svoje umije}e. - Ono {to smo kao novinu uveli u Festival je i predstavljanje instumenata. Tako }emo ove godine posjetiocima Festivala predstaviti tarabuk. O ovom instrumentu pri~at }e umjetnik Haris [ipilovi}, koji i izra|uje tarabuk, instument koji je svoj oblik zadr`ao od iskonskih vremena do danas, istakla je Masle{a. [to se izlo`bi ti~e, one }e biti postavljene u galeriji International Peace Center na Ba{~ar{iji, odnosno rodnoj ku}i Maka Dizdara. Na jednoj }e biti predstavljeni ru~no pravljeni tarabuci, a druga je izlo`ba fotografija BIMF Vam predstavlja! s prethodnih festivalskih de{avanja. Internacionalni muzi~ki festival Bosna jedinstveni je kulturni doga|aj u Bosni i Hercegovini. Ciljevi su mu obnavljanje umjetni~ke saradnje, razvijanje akademske saradnje, promocija bosanske kulturne ba{tine, te izgradnja jedne nove dimenzije grada Sarajeva u svijetu klasi~ne muziJ. D. ke ne samo u Evropi ve} i {ire.

Koncert u Sisku
Nakon koncerta u Splitu, koji je grupa Zabranjeno pu{enje imala poslije vi{e od dvije godine, jedna od najpoznatijih bh. grupa u biv{oj Jugoslaviji krenula je put Slavonije, gdje su svirali u @upanji. Tako|er, oni }e u ~etvrtak nastupiti na humanitarnom koncertu za fotoreportera Miroslava Mimija Kisa u Sisku. Uz Zabranjeno pu{enje svirat }e Hladno pivo i TBF.

Na Festivalu }e biti otvorene i dvije izlo`be

Foto: D. TORCHE

odr`ava u Bosni i Hercegovini. Kako je na ju~era{njoj konferenciji za novinare istaknuto, osim koncertnog programa, u okviru Festivala }e se odr`ati i muzi~ke radionice za djecu, zatim dvije izlo`be

- Na otvaranju Festivala nastupit }e Zagreba~ki solisti sa solistom Minhenske filharmonije, violinistom Sretenom Krsti}em. Tako|er, oni }e u~estvovati u Muzi~kom kampu za djecu. Dan kasnije koncert }e

TEMA - UVOZ AUTOMOBILA U BIH

EVROPSKI POLOVNJACI U NAŠOJ ZEMLJI
Proces uvoza automobila na papiru izgleda dosta komplikovano i čini se da za njega treba mnogo vremena, no u osnovi se sve svodi na prijavu vozila na ulasku u zemlju, proces homologacije i Str. 26 poštovanje carinske procedure…
MOTOCIKLI
srijeda, 29. juni 2011. godine

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
TEST - VW AMAROK 2.0 TDI 4X4 HIGHLINE

MOTO GUZZI NORGE GT 8V

RADNIK LIJEPOG LICA

LJEPOTA JE U MALIM STVARIMA
SVAKI DETALJ NA MODELU GT 8V DAJE DOZU VIŠE LJEPOTE OVOM MOTOCIKLU, A PRI TOME SE UKLAPA U CJELOKUPAN NASTUP MODELA...
STR. 38

KAMIONI

VOLVO FM METHANEDIESEL

MJEŠAVINA ZA BUDUĆNOST
KOMPANIJA VOLVO TRUCKS PUŠTA U PRODAJU NOVI KAMION, SA KOJIM PROŠIRUJE SVOJ PROGRAM KORIŠTENJA ALTERNATIVNIH GORIVA...

Prvi evropski pick-up u BiH ne mogu kupiti fizička lica i namijenjen je samo privrednicima i preduzećima, kojima Volkswagen nudi radno vozilo lijepih linija, u kojima je prepoznatljiv DNK proizvođača iz Njemačke... Str. 28

STR. 40

26

AUTOSVIJET
Tema – Uvoz automobila u BiH

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nagradna igra

OSVOJITE NEZABORAVNO ISKUSTVO

Voljeli biste sjesti iza volana Lexusovog superauta - Lexusa LFA? Svi koji `ive u Evropi i imaju vi{e od 18 godina sada imaju fantasti~nu priliku da im se to ostvari. Uz malo truda mogu}e je osvojiti putovanje u Veliku Britaniju, VIP tretman dostojan zvijezde auto-moto sporta i priliku da se vozite u luksuznom Lexusovom LFA trka}em modelu, tokom glavnog programa trke na presti`nom Goodwood Festival Of Speed doga|aju u Sussexu. Sve {to se od vas tra`i je da izvje{tavate sa doga|aja i podijelite sa svijetom svoje iskustvo. Da biste se prijavili, posjetite www.lexus.ba i u stotinjak rije~i opi{ite za{to ste ba{ vi prava osoba za ovaj posao.

Kako do polovnjak
Da bi došao do mogućnosti registracije uvezenog vozila u našoj zemlji, vlasnik mora ispoštovati nekoliko procedura, kao što su prijava automobila na ulazu u zemlju, homologacija te poštovanje carinske procedure...
U siroma{nim zemljama poput na{e, gdje se kupci novih automobila jo{ uvijek mogu izbrojati na prste, uvoz polovnjaka predstavlja uvijek aktuelnu temu. Ova djelatnost mo`da i ne bi bila u toj mjeri interesantna da rije~ „polovno“ ve}inu bh. gra|ana ne asocira na „kupovinu ma~ka u vre}i“, odnosno na avanturu, u kojoj gotovo uvijek neko dobija, a neko gubi. Polovni automobili u BiH se uglavnom uvoze iz zemalja Evropske unije poput Slovenije, Njema~ke, Austrije, Belgije, Holandije, Francuske, a rje|e iz [panije, [vedske, [vajcarske... Od 1. januara 2011. u BiH je uspostavljen sistem homologacije i po~ela su da va`e nova pravila za uvoz polovnjaka, koja podrazumijevaju ukidanje Odluke o ograni~enju uvoza putni~kih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma u BiH. Podsje}amo da je ovom odlukom uvoz polovnih automobila bio starosno ograni~en, odnosno da se u BiH do 1. januara nije mogao uvesti polovan automobil stariji od sedam godina. sku u BiH na carinskom terminalu. - Onog trenutka kada neko vozilo u|e u carinski prostor BiH, njegov vlasnik ima rok od deset dana da zapo~ne proces homologacije, odnosno da podnese carinsku prijavu za carinjenje vozila u nadle`noj carinskoj ispozumijeva ispitivanje tehni~ke uskla|enosti predmetnog vozila sa normama i direktivama koje propisuju zemlje Evropske unije - obja{njava @eljko Ralji}, in`enjer saobra}aja. Za homologaciju motornih vozila zadu`ene su ovla{tene stanice tehni~kih servisa, koje za zadatak imaju da utvrde da li se stanje na vozilu podudara sa propisanim direktivama, te da li vozilo zadovoljava standarde koji su va`ni za aktivnu i pasivnu sigurnost. - Proces homologacije zapo~inje tako {to vlasnik vozila do|e u ovla{tenu tehni~ku stanicu sa dokumentacijom, odnosno ra~unom ili ugovorom o kupovini vozila, te li~nom kartom ili saobra}ajnom dozvolom, ukoliko je vozilo koje uvozi u njegovom vlasni{tvu. Uz ova dokumenta prila`e se i jedinstvena carinska isprava, koju se dobija pri

Jubilej

PROIZVEDENO 100.000 AUDIJA A1

Ve} ta~no godinu dana AUDI AG u svojoj tvornici u Briselu proizvodi model A1. Ovih dana s proizvodne trake si{ao je i 100.000-ti primjerak ovog najmanjeg pripadnika porodice iz Ingolstadta. Upravo ovaj proizvodni jubilej bio je povod za posjetu belgijskog kralja Albert II Audijevoj tvornici smje{tenoj u briselskoj ~etvrti Forest. Rupert Stadler, Audijev predsjednik uprave, zajedno s generalnim direktorom odgovornim za tehniku i logistiku, kao i s portparolom uprave fabrike Audi u Briselu, s ponosom je predstavio uva`enom gostu pogone koje je Audi preuzeo i strate{ki restrukturisao u protekle ~etiri godine. U obilasku pogona za serijsku proizvodnju modela Audi A1 zvani~nicima se pridru`io i ministar privrede za regiju Brisela.

European Truck Racing

VAŽNI BODOVI ZA RENAULT TRUCKS

Uslovi i rokovi
Uspostavljanjem sistema homologacije ukinuto je ovo ograni~enje, a odre|eni su novi stro`i uslovi koje polovnjaci moraju ispuniti prilikom uvoza, sa naglaskom na Euro 3 normu kao jedan od najva`nijih. Mada proces uvoza automobila za pojedinca ili auto-ku}u po~inje mnogo prije granice BiH, za nas je zanimljiv trenutak kada se on na|e na grani~nom prelazu. Prvi korak kod uvoza polovnjaka je da se prijavi pri ula-

stavi u unutra{njosti BiH. U slu~aju da uvoznik ne mo`e da obavi sve zakonom propisane procedure u tih deset dana, mora nadle`nim institucijama podnijeti zahtjev za produ`enje roka, uz adekvatno obrazlo`enje. Ukoliko zahtjev bude procijenjen kao opravdan, Uprava za indirektno oporezivanja i nadle`na ispostava uvozniku }e omogu}iti produ`enje roka - ka`e Ratko Kova~evi}, na~elnik Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje.

Homologacija
Da bi se vozilo uvezlo u BiH, odnosno da bi bilo ocarinjeno, ono mora da zadovolji odre|ene uslove, a homologacija je svakako jedna od nezaobilaznih stepenica. - Da bi se neko vozilo uvezlo u BiH, mora da pro|e proces homologacije, koji podra-

Tre}a dionica prvenstva European Truck Racing Championship, Albacete Grand Prix, odr`ana pro{log vikenda u [paniji, omogu}ila je timovima Renault Trucks-MKR Technology i MKR Team 14 Juniors da osvoje nekoliko mjesta na pobjedni~kom postolju. Oba tima tako su osvojila vrijedne bodove na putu prema toliko `eljenom pokalu za timsko takmi~enje. Nakon ovog vikenda, Renault Trucks - MKR Technology nalazi se na 2. mjestu u ukupnom poretku, a slijedi tim MKR Team 14 Juniors. [to se ti~e pojedina~nih voza~a, Markus Oestreich bio je 3. u ukupnom poretku, dok je Adam Lacko potvrdio svoj potencijal s tri mjesta na pobjedni~kom postolju u ~etiri trke ovoga vikenda.

ulasku u zemlju, nakon ~ega se mo`e pristupiti homologaciji - obja{njava Adnan Maslo, ~lan tima za homologaciju vozila.

Dokumentacija
Prvi korak u postupku homologacije je provjeravanje vjerodostojnosti prate}e do-

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine

AUTOSVIJET
Peugeot Road Show

27

VIŠE OD 200 TESTNIH VOŽNJI
Na ovogodi{njem Peugeot Road Showu, koji je do sada organizovan u Mostaru, Tuzli, Sarajevu, Banjaluci i Doboju, realizovano je preko 200 testnih vo`nji. Gra|ani su imali priliku da testiraju najnovije Peugeot modele i da u`ivaju u svim iznena|enjima koje im je Peugeot pripremio. “Peugeot Road Show 2011 je veoma dobro prihva}en u svim gradovima koje smo posjetili i drago nam je da smo kroz ovu aktivnost omogu}ili posjetiocima da testiraju nove modele, saznaju dodatne informacije o svim vozilima i da na najbr`i na~in do|u do novog vozila po specijalnim Road Show cijenama. Zbog velikog interesovanja nastavljamo u septembru, kada }emo posjetiti Br~ko, Bijeljinu i Biha}” istakao je Denis Ma{i}, direk, tor marketinga kompanije Vermont, generalnog uvoznika i distributera Peugeot proizvoda za BiH. Pored ove aktivnosti, Peugeot je za svoje kupce pokrenuo i druge akcije, kako bi im ljetni period u~inio ljep{im, zanimljivijim i dinami~nijim. U sklopu kampanje za skutere u toku je i nagradna igra “Peugeot u ritmu ljeta” koja fanovima Peugeot BiH Face, book stranice omogu}ava da postavljanjem fotografije sa koncerta koji im je ostao u sje}anju osvoje ulaznice za neku od najve}ih muzi~kih i filmskih manifestacija u BiH i regiji.

ka iz inostranstva
OLAKŠICE
Zakon o carinskoj politici BiH predvidio je i odre|ene olak{ice za dvije grupe kada je rije~ o visini iznosa carine na uvoz automobila. U prvoj grupi uvoznika koji mogu ra~unati na carinske olak{ice nalaze se osobe sa invaliditetom, dok su u drugoj gra|ani koji mijenjaju mjesto boravka, odnosno sele se iz druge zemlje u BiH. Predmetnim zakonom i dopunskim pravilnicima predvi|eno je da invalidna lica mogu uvesti vozilo sa carinskim povlasticama na svakih pet godina, odnosno da ga po uvozu ne smiju prodati godinu dana. Gra|ani koji se preseljavaju osloba|aju se carinskih davanja, jer im se vozilo ra~una kao dio imovine. U oba slu~aja pravo na povlasticu sti~e se prilaganjem dokumentacije, kojom uvoznik dokazuje svoj status. servisiranjem, zakonodavac je predvidio da ih vlasnik vozila otkloni za najvi{e 30 dana od dana podno{enja zahtjeva. Naj~e{}i primjeri ovakvih slu~ajeva su napuknuta stakla ili o{te}enja nekih ostalih elemenata vozila za koje je proizvo|a~ predvidio zamjenu - obja{njava Adnan Maslo. Na papiru proces uvoza vozila mo`e, a i ne mora, izgledati komplikovano. Prvi korak koji podrazumijeva pro-

Inicijativa

AKTUELIZOVANJE AUTOKLASTERA BiH
Autoklaster u Bosni i Hercegovini ve} du`e vrijeme nije bio aktivan. Zbog toga je u prostorijama ASA grupacije odr`an sastanak, na kojem je izlo`en prijedlog ponovnog o`ivljavanja. ACBIH trenutno ima 17 ~lanica, a pored proizvo|a~a auto-dijelova uklju~uje i nekoliko institucija i organizacija. Prisutne ~lanice me|u kojima i Prevent Group konstatovale su da je potrebno uklju~ivanje Klastera u strategiju razvoja Bosne i Hercegovine, kao i ponovno o`ivljavanje regionalne mre`e autoklastera. Pored Prevent grupacije sastanku ACBiH su prisustvovali i predstavnici FAMOS-a, CIMOS-a, UNIS TOK-a i VTK-a.

kumentacije, odnosno da li osnovni podaci o vozilu odgovaraju stvarnom stanju. Nakon identifikacije vozila pristupa se i njegovoj prakti~noj provjeri. - Tehni~ki pregled vozila obavljaju vi{i stru~ni saradnik i tehni~ar, koji uvidom u dokumentaciju vozila po utvr|enom redoslijedu provjeravaju pojedine elemente, sklopove i ure|aje - obja{njava Veljko Mileti}, vi{i stru~ni saradnik za homologaciju vozila. Ukoliko se utvrdi da se podaci na vozilu podudaraju sa postoje}om dokumentacijom, pristupa se slikanju vozila. - Prvo slikamo prednju lijevu i zadnju stranu automobila, a zatim se slika broj {asije i plo~ica proizvo|a~a na kojoj se nalaze broj {asije i homologacijska oznaka. Ove slike slu`e kao materijalni dokaz, koji se unosi u dosije predmetnog vozila - dodaje Veljko Mileti}.

Početak proizvodnje

ELEKTRIČNI AUTOMOBIL IZ ŠVEDSKE
Volvo C30 Electric upravo je iza{ao iz prve faze proizvodnog razvoja. Odmah poslije ljeta bi}e realizovane i prve isporuke ovog modela kupcima {irom Evrope, najprije onima u [vedskoj, Belgiji, Holandiji i Norve{koj. Jo{ od jeseni 2010. godine provo|ena su testiranja na flotama od 50 automobila, naj~e{}e interno, unutar Volvo Car korporacije. Pored toga Volvo C30 Electric bio je i dio „One Tonne Life“ projekta, u kojem je jedna odabrana {vedska porodica morala da `ivi ekolo{ki inteligentno i efikasno u razdoblju od {est mjeseci. Do 2012. planira se proizvodnja 250 primjeraka ovog modela, a mo`da i vi{e ukoliko tr`i{te poka`e pove}ano interesovanje.

toru, koji podatke o vozilu ubacuje u sistem za homologaciju i proslje|uje ih ka ovla{tenom zastupniku putem zahtjeva za potvrdu proizvo|a~a. Nakon {to ovla{teni zastupnik izda potrebnu potvrdu, tim za homologaciju ponovo obavlja kontrolu vjerodostojnosti podataka.

Servisiranje
U slu~aju da vozilo ne zadovoljava propise homologacije ili se na legalan na~in ne mo`e njima prilagoditi, takvo vozilo se ne mo`e uvesti i registrovati u BiH, odnosno mora se izvesti iz zemlje. Me|utim ima i slu~ajeva kada se homologacijska odstupanja na polovnjaku mogu otkloniti servisiranjem vozila. - Naime, ukoliko se uo~ena odstupanja od homologacijskih standarda mogu otkloniti

Vizuelni pregled
Nakon toga slijedi vizuelni pregled vozila i popunjavanje priloga o homologaciji, koji uklju~uje podatke o svjetlosnoj signalizaciji, retrovizorima, staklima kao i o ostalim elementima koji karakteri{u vizuelni identitet vozila. Po{to vi{i stru~ni saradnik i tehni~ar zavr{e sa vizuelnim pregledom, popunjen prilog i ostalu dokumentaciju predaju administra-

ces homologacije naj~e{}e traje od jednog pa do nekoliko dana, a najvi{e se ~eka na potvrdu proizvo|a~a koju izdaje ovla{teni zastupnik odre|ene marke vozila u BiH. Proces carinjenja je relativno brz i mo`e se obaviti za jedan dan, kao i registracija vozila, za koju tako|e treba potro{iti jedan do dva dana.

28

AUTOSVIJET

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Test - VW Amarok 2.0 TDI 4x4 Highline

Ušminkani fizikalac
Ono što krasi prvi evropski pick-up je markantan dizajn, praktična karoserija, čiji tovarni prostor nudi mnogo, te potentni dizel agregati i apsolutni 4x4 pogon, koji Amarok čine čistokrvnim radnim vozilom...
VW Amarok prvi put je prezentovan u Argentini 2009. godine, da bi se potpuno iskazao na pro{logodi{njem Dakar rallyju kao vozilo za podr{ku. Dizajnerski Amarok ili na inuitskom dijalektu vuk, sadr`i sve prepoznatljive atribute VW vozila, za {ta je opet zaslu`an genijalni Walter da Silva, koji je ve}im dijelom odgovoran za njegov kona~ni oblik. Na{a double cab verzija plijenila je pa`nju ne samo robusnim izgledom, ve} i svojim gabaritima, kao i odre|enim luksuznim detaljima. Svakako, ovakva kombinacija mo`e se okarakterisati kao uspje{na, jer na jedan poseban na~in spaja elemente tipi~ne za luksuzna terenska vozila, ali i klasi~ne radne ma{ine. Druga~ije re~eno, Amarok sa svojom du`inom od 5.254, {irinom od 1.944 i visinom od 1.834 mm u svakom trenutku djeluje i vi{e nego impozantno, na {ta u znatnoj mjeri uti~e i me|uosovinski razmak razvu~en na 3.095 mm. Da Amarok u Highline verziji ipak ne bude tipi~na radna ma{ina, pobrinuli su se i standardni 17-colni laki naplatrenutno kotira kao lider u klasi. Pozitivnosti se ovdje ne zavr{avaju, a naredna je unutra{nji razmak izme|u blatobrana od 1.222 mm, koji su dimenzionirani tako da se izme|u njih mo`e utovariti puna zilo potvrdio je i enterijer, koji se, kao i vanj{tina, mo`e pohvaliti pametnom kombinacijom efektnih luksuznih elemenata i detalja koji uti~u na svakodnevnu funkcionalnost. Recimo, cijela unutra{nja podnica Amaroka je izvedena tako da se mo`e jednostavno oprati vodom, a da opet svojim izgledom ne naru{ava atraktivnost kompletnog enterijera. Upravo je atraktivnost najizra`ajnija osobina trokrakog ko`om op{ivenog upravlja~a, te masivne instrument table, u koju su integrisani prepoznatljivi analogno-digitalni instrumenti, okrugli otvori ventilacije, te lako opslu`ive komande standardne Climatronic klimatizacije i audiosistema sa {est zvu~nika. Od ostale opreme izdvajali su se izme|u ostalog i tempomat, elektrifikovana stakla i grijani retrovizori, te zatamnjena stakla. Pored odli~no pozicionirane ru~ice {estostepenog ru~nog mjenja~a raspore|eni su prekida~i 4Motion pogona, ta~nije uklju~ivanja prednje osovine, blokade diferencijala, skra}enog LOW prenosa, kontrole trakcije i off-road re`ima. [to se ti~e kvaliteta materijala, enterijer Amaroka uglavnom je sastavljen od tvrde, ali otporne plastike, koja je odabrana da u prvom redu traje. Pedantna zavr{na obrada u skladu je sa VW-ovim renomeom, te se po tom pitanju Amaroku nema {ta zamjeriti. U zadnjem dijelu VW-ov pick-up u stanju je primiti do tri odrasle osobe, koje zbog prili~no uspravnog naslona ne}e u`ivati u punom komforu, ali }e zato imati dovoljno prostora u gotovo svim pravcima. U su{tini, VW je u Amarok uspio integrisati ve}inu elemenata iz klasi~nih terenaca, {to

Motor 2.0-litarski common-rail turbodizelaš ostvaruje maksimalne 163 KS, pri za dizelaše uobičajenih 4.000 o/min
ci, na koje su namontirani pneumatici dimenzija 245/65R17, kao i niklovane aplikacije na prednjem grilu, obrubima svjetala za maglu, te ku}i{tima retrovizora. Za razliku od frontalne sekcije ili bokova, pogled na zadnji dio otkriva za gotovo sve pick-upe standardan oblik, odnosno formu namijenjenu prevozu tereta. Upravo ovaj detalj je mo`da i najve}a pozitivnost Amaroka, jer sa korisnom povr{inom od 2,52 m² Euro paleta. Du`ina tovarnog prostora od 1.555 i {irina od 1.620 mm me|u najboljim su ostvarenjima u klasi, upravo kao i nosivost od 1.150 kilograma, te mogu}nost vu~e prikolice od ~ak 2,8 tona.

Jednostavna rješenja
Da Amarok sa Highline paketom opreme nije tipi~no radno vo-

Performanse Amarok do 100 km/h juri za 11,3 sekunde uz maksimalnu brzinu od 179 km/h
}e posebno znati da cijene privrednici, koji }e ~esto skrenuti van utabanih staza, a opet `ele maksimalni mogu}i komfor, koji ovakva vrsta vozila mo`e da pru`i.

Zagarantovana avantura
U tre}em dijelu testa ispitali smo koliko je Amarok dinami~ki zaista sposobno terensko i rad-

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

29

U skladu sa odredbama lana 45a Zakona o bankama, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje spisak neaktivnih ra una – ra una na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika ra una (pravna lica) u periodu od godinu i više dana. Pregled neaktivnih ra una sa injen na dan 30.04.2011. godine.
TRANSAKCIJSKI RA^UNI NAZIV GUMICO DOO SARAJEVO OMIKRON DJL SARAJEVO AZOS DOO OSIGURANJE I NAKNADA STETA SARAJEVO MES DOO SARAJEVO SLATEX TRADE DOO SARAJEVO FREE STYLE SZFR VL KASTRAT NUSRET SARAJEVO KOPIGRAF DOO SARAJEVO DENT ART PRIVATNI ZUBNI LABORATORIJ VL BASIC IBRICEVIC DOO SARAJEVO VELANA TRGOVINA MP DOO SARAJEVO ZOF DOO SARAJEVO ALEF IZDAVACKA KUCA BOSNJACKOG INSTITUTA DOO A S A ITM ENGINEERING DOO SARAJEVO COLAK DOO SARAJEVO SEGAFREDO SUR CAFFE BAR VL BULJUGIC BAKIR PALMA STR VL ILIC JELA SARAJEVO ARS INZENJERING DOO SARAJEVO UDRUZENJE GRADJ JAVNIH FINANSIJA SARAJEVO TRASER PZ DD SINDIKALNA PODRUZNICA SARAJEVO BRAVO STR VL CARDAKLIJA MUBINA SARAJEVO GRADOP DJL SARAJEVO FERID KOMERC DOO SARAJEVO TRGOPLASTIK DOO SARAJEVO CASA BIANCA DOO SARAJEVO METRONIX DOO SARAJEVO KOD MUJE SUR FAST FOOD VL GIBANICA MUSTAFA KGK SVJETLOSNE REKLAME DOO SARAJEVO OMNIA INTERNAZIONALE DJL SARAJEVO PREVOZNIK VL AGANOVIC NUSRET KRESEVO ELBA STR VL PILAV AZEMA SARAJEVO INVEST CONSULT DOO SARAJEVO RELEJ DOO SARAJEVO SIBROS DOO SARAJEVO BOSNA BENZ DOO SARAJEVO UDRUZENJE MATEMATICARA BIH SARAJEVO TIBEX DOO SARAJEVO DAB S DOO SARAJEVO STOMATO ORDINAC VL FILIPOVIC SUADA SARAJEVO ALCADEC DOO SARAJEVO WALTER ENTERPRISES DOO U LIKVIDACIJI SARAJEVO SCHILLING DOO SARAJEVO ALF SUR FAST FOOD VL SARVAN NIHAD SARAJEVO NEHRU MONT DJL SARAJEVO ALAGIC DOO VOGOSCA DINAN DOO SARAJEVO MENART DJL SARAJEVO MOBILI PRIMAVERA DJL SARAJEVO UNA UDRUZENJE GRADJANA SARAJEVO MACBETH DJL SARAJEVO VELBOS DOO SARAJEVO UDRUZENJE PEDIJATARA BIH SARAJEVO UG SUNDUS DOO SARAJEVO SINDIKAT GRADJ I IND GRADJ MATER SGI IGM BIH INFO MEDIA DJL SARAJEVO MOSCANICA ODRED IZVIDJACA UG SARAJEVO EXPORT BAY DOO SARAJEVO KALKULUS DJL SARAJEVO QURAISHI DOO SARAJEVO FORTICAR DOO SARAJEVO B KONCEPT DOO SARAJEVO TERINDA DOO SARAJEVO DEXY CO DOO BANJA LUKA PJ SARAJEVO FAKULTET POLITICKIH NAUKA SARAJEVO LA PICCOLA DOO SARAJEVO BOSANKA HOLDING DOO SARAJEVO ILIDZA SEPO SAMOSTAL DJELATNOST VL TRBOGLAV ZELIMIR UDRUZENJE PLASTIC REKONSTR MAKSIL HIRURGA BIH UDRUZENJE ZA KRIVICNO PRAVO I KRIMINOLOGIJU SABOR LJEKARA RBIH UG SARAJEVO ZAVOD ZA MEDJ NAUCNU TEH OBRAZ KULT I SPOR SA LIGNO CHEM DOO ZENICA LATICKA 40 DZEMALA BIJEDICA 144 ZAGREBACKA 73 GETEOVA 10 BEHDZETA MUTEVELICA 2 B GABELINA 25 HAKIJE KULENOVICA 7 AZIZE SACIRBEGOVIC 8 B ANTUNA HANGIJA DO BR 6 DZEMALA BIJEDICA270 SIBENSKA 5 MULA MUSTAFE BASESKIJE 21 FERHADIJA 39 BOSANSKI PUT 103 TEREZIJE BB TEREZIJE BB KSC SKENDERIJA JURAJA NAJTRAHTA 9 MEHMEDA SPAHE 5 MULA MUSTAFE BASESKIJE 6 MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 11 DERVISA NUMICA 42 DZEMALA BIJEDICA 27A RELJEVO BB BACICI BB AVDE HUME 23 SKOLSKA 6 GORNJO VAKUFSKA 6 BRANILACA SARJEVA25 GUNJANI 22 TREBEVICKA 36 TESANJSKA 9 ZMAJA OD BOSNE 51 CEMERLINA 5 ZMAJA OD BOSNE 90 ZMAJA OD BOSNE 35 POFALICKA 40 MUHAMEDA HADZIJAHICA 20 JOSIPA STADLERA 8 HALIDA KAJTAZA 11 MARSALA TITA 15 JUKICEVA 79 TC VOJNICKO POLJE PP F 1 GLADNO POLJE DO BR 35 DONJA JOSANICA II 23 ENVERA SEHOVICA 11 SEMIRA FRASTE 8 FETAHA BECIRBEGOVICA 1B MARSALA TITA 11A BOSANSKA 5 CETVRTE VITESKE BRIGADE 62 BOLNICKA 25 COBANIJA 1 OBALA KULINA BANA 1 TEREZIJE BB SARAJEVSKIH GAZIJA 25 TITOVA 2 IVE KRANJCEVICA 17 FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 FERDE HAUPTMANA 44 ZMAJA OD BOSNE 5 PAROMLINSKA 35 HUSREFA REDZICA 16 SKENDERIJA 70 MERHEMICA TRG 5 BLAZUJSKI DRUM 53 OBALA KULINA BANA 15 BOLNICKA 25 KLINICKI CENTAR KULINA BANA 7 III SPRAT BOLNICKA 25 MUSALA 2 FRA GRGE MARTICA 15 ADRESA BROJ RA^UNA /1610000000660096 /1610000001620008 /1610000001820022 /1610000002050009 /1610000002470019 /1610000003080052 /1610000003940054 /1610000004210005 /1610000004680067 /1610000005500008 /1610000006990025 /1610000007540015 /1610000007550006 /1610000007820054 /1610000008350062 /1610000008730011 /1610000009030032 /1610000009130039 /1610000009330053 /1610000009490006 /1610000009860061 /1610000010800088 /1610000010820070 /1610000010950050 /1610000011840025 /1610000012350051 /1610000012490022 /1610000013340033 /1610000013660036 /1610000016300085 /1610000017450020 /1610000017480090 /1610000017850048 /1610000018420020 /1610000018430011 /1610000018550097 /1610000018960019 /1610000019050035 /1610000019450063 /1610000019570052 /1610000019990062 /1610000020120042 /1610000020450036 /1610000020510079 /1610000020600095 /1610000020890028 /1610000021590077 /1610000021870019 /1610000021880010 /1610000022010087 /1610000022080024 /1610000022270047 /1610000002330242 /1610000022490043 /1610000022730021 /1610000022770082 /1610000022870089 /1610000022940026 /1610000022990078 /1610000023410088 /1610000023490016 /1610000023550059 /1610000024300063 /1610000024730064 /1610000024770028 /1610000024880026 /1610000024960051 /1610000025060058 /1610000025140083 /1610000025250081 /1610000025320018 D MOL STR VL HELJA IBRO SARAJEVO IBRAHIM BACKEY JAKIC PICTURES DOO SARAJEVO AUTOPREVOZNIK IMAMOVIC ESAD SARAJEVO BDS SZD VL HUJIC SAFET SARAJEVO MAGIC MARKETING DOO SARAJEVO BOSNA LEKSIKA DOO SARAJEVO TOPSAN DOO SARAJEVO CT TECHNOLOGIES BH DOO SARAJEVO ACCESS DOO SARAJEVO SIMING TRADE DOO FOCA URSA NOVOTERM DOO SARAJEVO DUGA GOTOVE KUCE DOO SARAJEVO DREAM TEAM DOO SARAJEVO B N B DOO SRPSKO SARAJEVO DOMAVING DJL SARAJEVO LIONS KLUB SARAJEVO UDRUZENJE GRADJANA CONCEPT METROPOLIS COMMUNICATIONS DOO DOMACA RADINOST LONCARIC SUADA UDRUZENJE STRANIH INVESTITORA F I A UG AGRO HERMES DOO SARAJEVO SBH 2002 DOO ILIDZA SARAJEVO KAFA SHOP MUVEKITA 1 STR VL SISIC DINAN SARAJ FONDACIJA DJECA SREBRENICE SARAJEVO SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH SARAJEVO ZIVJETI ZAJEDNO VIVERE INSIEME UG SARAJEVO ELECTRONIC ART DOO SARAJEVO PER R AGENCIJA VL PEHLIVANOVIC REMZIJA SARAJE CAMELOT DOO SARAJEVO ZNANJEM DA ZIVIMO BOLJE UG SARAJEVO FIA INVEST DOO SARAJEVO MI ZA DJECU UDRUZENJE SARAJEVO BANKART BH DOO SARAJEVO ERAPLUS DOO SARAJEVO HAPPYDEMIA PRODUKCIJA VL MULIC ELDIN SARAJEVO SEND DOO SARAJEVO ASOCIJACIJA ELEKTRONSKIH MEDIJA U BIH SARAJEV MAGMA B DOO SARAJEVO BOSANSKOHERC MALEZIJSKA INVEST GRUPA DOO MEPROS INZINJERING DOO U LIKVIDACIJI VLASTITA KOMORA VL KASUM ESREF HADZICI SUMA KOMERC DOO JAJCE MEGAKOP DOO ORASJE POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO MERDAN DOO SARAJEVO BIKERS CLUB UDRUZENJE SARAJEVO TEK SUR FAST FOOD VL PILAV KENAN SARAJEVO UDRUZENJE MUZICARA POSLIJERATNI ZVUK SARAJEVO TUZLAMET DOO LUKAVAC R R AGENCIJ ZA KNJIGOV I RACUNOV VL KRSO AIDA UDRUZENJE ZA ZASTITU IMOVINE I LICA U BIH CONSSECO COLOURS DOO PALE LAN YUE DOO SARAJEVO APOTEKA AL HANA VL MR PH EDINA DOLOVIC ILIDZA PRECISION DOO SARAJEVO FONDACIJA ZA DOBRU APOTEKARSKU PRAKSU UG ROHE BH DOO SARAJEVO UDRUZENJE CIVIL ZRTAVA RATA OPCINE STARI GRAD SINDIKAT GRADJ I IND GRADJ MATER SGI IGM BIH H&A SZAR VL HADZIC HIKMET SARAJEVO DRUSTVO PRIJATELJA OPERE UDRUZENJE SARAJEVO MONTAZA GRADJEVINSKE LIMARIJE SZD VL TURKUSIC VEAS DOO SARAJEVO LYNX SOFTBALL KLUB UDRUZENJE SARAJEVO AS ES DOO SARAJEVO JOB PATRIOT COMPANY DOO SARAJEVO RASKRSCE DOO SARAJEVO PROTOKOL DOO SARAJEVO AMERICKO BOSANSKA FONDACIJA ZA KULTURU SARAJE RAGUSA DOO SOPING CENTAR SARAJEVO BAMBUS SZTR CVJECARA VL SABOVIC RAZIJA SARAJE STUDENTSKA ASOCIJAC FARMAC FAKULTET UDRUZENJE MTN KOMERC DOO PALE PICCOLO MONDO SUR PIZZERIA BISTRO VL POROBIC SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BIH SARAJEVO BRAVADZILUK 10 ENVERA SEHOVICA 27 SPRAT IV TREBINJSKA 64 MILANA PRELOGA 38 VRBASKA 15 MEHMED PASE SOKOLOVICA 24 BRACE MULIC 13 SEMIRA FRASTE 17 11 ZMAJA OD BOSNE BB BRANKA RADICEVICA BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 JUKICEVA 77 GRBAVICKA 40 KOLUBARSKA BB GORNJI VELESICI 90 ALIPASINA 9 ARMAGANUSA 20 GARAPLINA 11 VELIKA AVLIJA 14 DZEMALA BIJEDICA 123 MALA ALEJA 67 S H MUVEKITA 1 GOLOBRDICA 4 ALIPASINA 41 FRANCA LEHARA 5 NIKOLE KOLUMBICA SAKE 2 PRUSCAKOVA 16 BRANILACA SARAJEVA 15 OTESKA D3 ZMAJA OD BOSNE 34 TEHERANSKI TRG 6 DZEMALA BIJEDICA 139 ZMAJA OD BOSNE 14 C ALIPASINA 69 MEHMED PASE SOKOLOVICA 21 ZAGREBACKA 20 III ALIPASINA 29 GRBAVICKA 4 FETAHA BECIRBEGOVICA 1 B VRBANJA 53 HADZICI LEDICI BB STUPSKA BB BULEVAR MESE SELIMOVICA 31 COBANIJA 17 SPRAT 3 KRANJCEVICEVA 31 SAFETA ZAJKE 11 MACAN MARIJE BB LUKAVAC DR FETAHA BECIRBEGOVICA 3 BRACE BEGIC 21 MAGISTRALNI PUT 46 FRANJE KLUZA 2 BOSANSKIH GAZIJA 4 TRG BARCELONE 5 TOPAL OSMAN PASE 18A DERVISA NUMICA 50 FERHADIJA 15 PRVI SPRAT OBALA KULINA BANA 1 TEREZIJE 50 OBALA KULINA BANA 9 NAROD POZORISTE PAJE MALTA 1D KUCICE 61 ALIPASINA BB HASANA SUCESKE 6 DZIDZIKOVAC 3 ZAHIRA PANJETE 70 ZMAJA OD BOSNE 4 BUKA 4 STUPSKO BRDO DO BROJA 38 RADENKA ABAZOVICA 6 CEKALUSA 90 JANKA VUKOTICA BB JOSANICKA 125 MARSALA TITA 9A /1610000025360079 /1610000026040049 /1610000026110083 /1610000026190011 /1610000026330079 /1610000026570057 /1610000028170072 /1610000028310043 /1610000028360095 /1610000028860033 /1610000028880015 /1610000028980022 /1610000029090020 /1610000029240079 /1610000029430005 /1610000029540003 /1610000030300095 /1610000031490091 /1610000031730069 /1610000032040081 /1610000032100027 /1610000032390057 /1610000032550010 /1610000011860589 /1610000033120079 /1610000033270041 /1610000033290023 /1610000033330084 /1610000033350066 /1610000033610026 /1610000033660078 /1610000033940020 /1610000033980081 /1610000034060009 /1610000034350039 /1610000034490010 /1610000034820004 /1610000035340021 /1610000035740049 /1610000035920081 /1610000035930072 /1610000036140077 /1610000036250075 /1610000036490053 /1610000037350055 /1610000037740092 /1610000037950097 /1610000038070086 /1610000038680022 /1610000038810002 /1610000039620049 /1610000040340080 /1610000040500033 /1610000040690056 /1610000041180003 /1610000041210073 /1610000002330630 /1610000041360035 /1610000041560049 /1610000041770054 /1610000041800027 /1610000042020023 /1610000042510067 /1610000042680011 /1610000043160064 /1610000043360078 /1610000043520031 /1610000043620038 /1610000043740027 /1610000044180019 /1610000044300008 /1610000044540083 /1610000036460468

30
VISITEL DOO SARAJEVO VEJO STR VL VEJO VESNA SARAJEVO HOBBY CAR DOO SARAJEVO

OGLASI
MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 67 DRINSKA 152 DZEMALA BIJEDICA 178 HASANA SUCESKE 3 SKENDERIJA 23 VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 106 B JURAJA NAJTHARTA 19 PUT FAMOSA 38 HRASNICA HUSREFA REDZICA 9 DOBRINJSKE BOLNICE PC DOBRINJA URIJAN DEDINA 7 JUKICEVA 5 PUT ZIVOTA BB RESNIK BB MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE DO 49 SAFETA ZAJKE 248 TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJE FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 TVORNICKA 3 TRG OTESKOG BATALJONA 10 DERVISA NUMICA 9 TRG HEROJA PP 5 KAUKCIJE ABDULAHA EFENDIJE 144 126 ILIJASKE BRIGADE BB BRANILACA SARAJEVA BB IGMANSKA BB RADNICKA 70 B MOSTARSKO RASKRSCE BB BEHDZETA MUTEVELICA 53 II FERDE HAUPTMANA 7 JOSIPA SLAVENSKOG 24 POTKRAJ BB MUJE SEJTE 20 BEHDZETA MUTEVELICA 8 OBALA KULINA BANA 4 KURTA SCHORKA 8 GRADACACKA 18 OBALA KULINA BANA 7 PAROMLINSKA 2 KALJANI BB POSAVSKA 116 ALIPASINA BB HIFZI BJELAVCA 146 BOLNICKA 25 RADICEVA 15 PERE KOSORICA BB JADRANSKA 3 KAPTOL 32 PATRIOTSKE LIGE 40 BOSANSKIH GAZIJA 116 AZIZE SACIRBEGOVIC BB MARSALA TITA 9A TEREZIJE BB SENOINA 10 TRG ZAVNOBIHA 1 ZMAJA OD BOSNE 33 DO 35 FERDE HAUPTMANA 7 DZEMALA BIJEDICA BB RUDARSKA 73 LOZIONICKA 2 TVORNICKA 3 VRATUSA BB JOSANICKA 23 MUHAMEDA EF PANDZE 11 LUZANSKO POLJE 7 DZEMALA BIJEDICA 162 MARSALA TITA 56 HAMDIJE CEMERLICA 2 MEKOTE DO BR 28 NIKOLE KASIKOVICA 9 OKRUGLA 55 HAMDIJE CEMERLICA 2 TRG NEZAVISNOSTI BB SULJE JAHICA 102 MARKA MARULICA 2 JUKICEVA 126 AZIZE SACIRBEGOVIC BB TEREZIJE BB FERHADIJA 4 HAMDIJE CEMERLICA 2 NIKOLE TESLE 40 DERVIS PASE BAJEZIDAGICA 14 VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 114 G M LOKATELI 21 /1610000045040021 /1610000045060003 /1610000045380006 /1610000045500092 /1610000045590011 /1610000045600002 /1610000045700009 /1610000045840077 /1610000045880041 /1610000045900023 /1610000046080055 /1610000046370085 /1610000046650027 /1610000046700079 /1610000046800086 /1610000047390040 /1610000047560081 /1610000040890167 /1610000047750007 /1610000048040037 /1610000048730095 /1610000048830005 /1610000049470011 /1610000049500081 /1610000050170060 /1610000050570088 /1610000050660007 /1610000050770005 /1610000050820057 /1610000051510018 /1610000051950010 /1610000052260022 /1610000052510088 /1610000051790154 /1610000053500070 /1610000053560016 /1610000053680005 /1610000053770021 /1610000054090024 /1610000054270056 /1610000054380054 /1610000054510034 /1610000054600050 /1610000054720039 /1610000054840028 /1610000054850019 /1610000054890080 /1610000054970008 /1610000055030051 /1610000055170022 /1610000055510007 /1610000036460662 /1610000056380097 /1610000056990033 /1610000057400052 /1610000057450007 /1610000058220090 /1610000058250063 /1610000059050022 /1610000059360034 /1610000059970067 /1610000060030013 /1610000060110038 /1610000060200054 /1610000060490084 /1610000060520057 /1610000060600082 /1610000060800096 /1610000060860042 /1610000060870033 /1610000060930076 /1610000061080038 /1610000061700062 /1610000061750017 /1610000062000083 /1610000062110081 /1610000062540082 /1610000062620010 /1610000063260016 /1610000063570028 /1610000064060072 /1610000064110027 /1610000064140097 /1610000006560121 SOLIDARNOST SMS SUR BUR I CAF VL ABAZI MERVAN PREZIDENT NEKRETNINE DOO SARAJEVO CHAMP SOR SALON ZA MASAZU SPAHIC ELDINA NIS STR VL ZEKOVIC NURIJA VOGOSCA BORACKA ORGANIZACIJA OPSTINE PALE DAM MARKETING BH DOO SARAJEVO AMI SA STR VLASNIK ELJSANI AMELA SARAJEVO CENTAR ZA PLESNU UMJETNOST VENERA EUROLINE TRAVEL DOO BANJALUKA PJ SARAJEVO TEMADA DOO SARAJEVO NYC FASHION DOO SARAJEVO KNEZ STR VL KNEZEVIC MILENA RAJ STR CVJECARA VL BEKRIJA EDMINA TRADE LINK DOO SARAJEVO D L M CO DOO PALE FRANKSTAHL DOO PRNJAVOR BERINA KOZMETICKI SALON VL KALTAK ALMASA STARBOARD HOTELS DOO SARAJEVO BECAREVIC 2 STR VL BAJRAMOVIC SELIM AUROSPED DOO TRAVNIK POSLOVNA JEDIN SARAJEVO GRAVIT SOD VL HALJICKI PAVLE SARAJEVO AMEX COMPANY DOO SARAJEVO SINDIKAT UNIVERZITETA U SARAJEVU UDRUZENJE STEP VIDEOTEKA VL MUJKANOVIC SAFET ADVOKAT ETEROVIC OMAR SARAJEVO APOTEKA RP1 PALE VLSPOMENKA JAKOVLJEVIC AURORA DOO SARAJEVO A S AVIS DOO SARAJEVO NERA STR VL VUKAS NERMIN SARAJEVO MERCERI LAN STR VL HOTILOVAC SUADA AUTOPLINEX DOO SARAJEVO LIVIA DOO SARAJEVO XXX STR VL MURATCAUS VELMIR SARAJEVO ACCOUNT OBRTNICKA RADNJA VL OSTOJIC DARKO MAMI D SKANDI DOO SARAJEVO LETTERA UDRUZENJE ZA SAVREMENU EDUKA I OBRAZO MICI STR NA MALO KIOSK VL MUSMULJA SAMIR ADILA DOO SARAJEVO M&S OFD VL IDRIZI MUSTAFA INNEXSAL DOO SARAJEVO EKO RECIKLAZA ZOD KUDINOVIC ALMA I NEDZAD M I A 2 STR BOX VL ELEZOVIC MURIS ENI STR NA MALO KIOSK VL BUCALOVIC ENISA PIKLIC SUR CAFFE BAR VL ELEZOVIC NEDZAD SABINA STR BOX VL HEBIB SABINA UTOVARIVAC OBRT VL BILALOVIC HARIS BOD TV DOO SARAJEVO ERNA STR VL POTUROVIC ZEJNA INDI SECRET DOO SARAJEVO TEA DOO SARAJEVO ENG CONSULTING DOO SARAJEVO UDRUZENJE ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA U FBIH POPAY SUR RESTORAN VL MUSTAFA DUCIC SARAJEVO QUBICON VL MUHASILOVIC ZAMIRA MODELS SOD VL MEHMEDIC SELMA POZORISNA KAFANA SUR FAS FO I CAF BA VL MUSA PCELARSKI PROIZVODI SAFIJA SOD VL SEHOVIC S UDRUZENJE ZOI 84 OLIMPIJSKI RADIO KLUB FORTUNA ALATI I OPREMA DOO SARAJEVO TRON UDRUZENJE SPORTA I REKREACIJE SAM SIND DRZAV SLUZBEN I ZAPOSLEN U UIO BIH VARADERO DOO SARAJEVO RESAD GADZO SAMOST OBRT VL RESAD GADZO JACKPOT DOO ZENICA DIJANA STR VL AVDIC DIJANA ILIJAS SAMOST OBRT ZA UZG STOKE I PROIZ VL OLOVCIC PIKOLINO DOO SARAJEVO DVICA SSZ VL VLADIMIR LULEDZIJA ITG COMMUNICATION DOO SARAJEVO TRAVEL NIVA DOO PALE UDRUZENJE PROCJENITELJA U BIH SYLPH DOO SARAJEVO FREITAG ELEKTROMONTAZA DOO SARAJEVO A Z SPORT STR VL DUKMENIC SABAHA RADIS DOO ISTOCNO NOVO SARAJEVO LIGA MALIH SAMPIONA UDRUZENJE TANOVIC IT SOLUTIONS OD VL TANOVIC IBRAHIM D & S OBRTNICKA DJELATNOST VL PITA SANJIN AKADEMIJA ZA RELIGIJSKE STUDIJE MARS BOCCONE SUR PIZZERI I FAST FOOD VL GORO EDINA CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA UDRUZENJE GRADJANA NEW LOOK OBRTNICKA DJELATNO VL JASAREVIC AIDA BH WINGS DOO SARAJEVO INDEED DOO SARAJEVO TRG SOLIDARNOSTI 37 DZEMALA BIJEDICA 185 ZMAJA OD BOSNE 50 DONJI HOTONJ 37 DOBROSLAVA JEVDJEVICA 06 NOVA 5 HASANA KAIMIJE 3 HADZISULEJMANOVA 15 SKENDERIJA 5 NEDIMA FILIPOVICA 4 E HASANA BRKICA BB JOVANA DUCICA 61 PALE TRG SOLIDARNOSTI BB BRANISLAVA NUSICA 18 POLJICE BB JOVANA DUCICA 1 FERHADIJA 17 DZEMALA BIJEDICA 125 SPRAT I ZAIMA SARCA 22 HALILOVICI BR 9 GORICA 43 DZEMALA BIJEDICA 55 VILSONOVO SETALISTE 9 126 ILIJASKE BRIGADE BB BRANILACA SARAJEVA 10 SPRAT III MILANA SIMOVICA 19 DZEMALA BIJEDICA BB BLAZUJSKI DRUM BB PALJEVSKA BB KOLODVORSKA 11A DRINSKA 142 MEHMEDA SPAHE 26 AKIFA SEREMETA BB HASIMA SPAHICA 23 HASANA BRKICA 30 SOPING CENTAR BIHACKA 13A BRANILACA SARAJEVA BB ZAIMA SARCA 116 RAJLOVACKA CESTA BB PC ROBOT RAJLOV BOSANSKI PUT 183 NAHOREVSKA 123 DZEMALA BIJEDICA BB BRANILACA SARAJEVA BB PIJACA SIRANO 6 APRIL 6 RADENKA ABAZOVICA 2 PIJACA KVADRANT GUNJANI BB MUHAMEDA KANTARDZICA 3 VRBANJUSA 129 ZMAJA OD BOSNE BB PC ROBOT DOBOJSKA 4 RADICEVA 15 BOLNICKA 25 PATRIOTSKE LIGE 65 BRACE MORICA 2 HADZELI BB COBANIJA 1 OLOVSKA DO 61 ALIPASINA BB OLIMPIJS DVORANA ZETRA DZEMALA BIJEDICA 182 DERVISA NUMICA 1 B BANA LAZAREVICA BB JOSANICKA 1 TUSILA BB PATRIOTSKE LIGE DO 83 NEMILA 126 ILIJASKE BRIGADE 18 FALETICI 51 PETRAKIJINA 1 MAGISTRALNI PUT BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 18 JAHORINA BB PALE TESANJSKA 24 A DZEMALA BIJEDICA 26 SVRAKE I BR 2 RUSTEMPASINA 1 TPC SARA PP 34 VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 118 TRG SOLIDARNOSTI 17 SEMIRA FRASTE 6 TRG DJECE DOBRINJE 10 EMERIKA BLUMA 13 DZEMALA BIJEDICA 226 AUGUSTA BRAUNA 6 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 MILANA PRELOGA BB

srijeda, 29. juni 2011. godine
/1610000064350005 /1610000064410048 /1610000064550019 /1610000064810076 /1610000065030072 /1610000065250068 /1610000065530010 /1610000065560080 /1610000065610035 /1610000065730024 /1610000065900065 /1610000066080097 /1610000066140043 /1610000066200086 /1610000066520089 /1610000066560053 /1610000067290075 /1610000067300066 /1610000067310057 /1610000068360082 /1610000068440010 /1610000068620042 /1610000067370585 /1610000069020070 /1610000069080016 /1610000069110086 /1610000069140059 /1610000069420098 /1610000069590042 /1610000069620015 /1610000069640094 /1610000069770074 /1610000069990070 /1610000070070095 /1610000070840081 /1610000071100041 /1610000071190057 /1610000071760029 /1610000071800090 /1610000071840054 /1610000072060050 /1610000072230091 /1610000072260064 /1610000072530015 /1610000072770090 /1610000072980095 /1610000073040041 /1610000073120066 /1610000073210082 /1610000073280019 /1610000074040014 /1610000074110048 /1610000074230037 /1610000074260010 /1610000074290080 /1610000074300071 /1610000074330044 /1610000074370008 /1610000074480006 /1610000074910007 /1610000074940077 /1610000074980041 /1610000075010014 /1610000075260080 /1610000063400181 /1610000075510049 /1610000075670002 /1610000075680090 /1610000075720054 /1610000075810070 /1610000076130073 /1610000076280035 /1610000076340078 /1610000076490040 /1610000076600038 /1610000076910050 /1610000077110064 /1610000077130046 /1610000077240044 /1610000077250035 /1610000047260448 /1610000077340051 /1610000077450049 /1610000078090055

OSLOBO\ENJE

KONCENT UDRUZENJE KONSALTING CENTAR SARAJEVO LA TABERNA SUR GOSTIONICA VL LIPA ALMIR CENTRUM DOO S SARAJEVO SECURITY GUARD DOO SARAJEVO UNO OMCO DOO SARAJEVO UDRUZENJE OBOLJELIH OD HRONICNOG HEPATITISA C KB BAU DOO SARAJEVO SEENAPB MREZA ASOCIJ PRIV EL MED JUGOI EVROPE PLANAM 3E UDRUZENJE SARAJEVO RED CARPET STR VL SABLJAKOVIC DZENANA ZAVOD ZA ZASTITU DJECE I OMLADINE PAZARIC BUREK DOO SARAJEVO HAO LI LAI DOO SARAJEVO CAAS SAMOSTALNA AUTO SKOLA VL CANO ASIM INICIJATIVA I CIVILNA AKCIJA ICVA UDRUZENJE RECOS DOO SARAJEVO ILIDZA 2010 UDRUZENJE HOKEJASKI KLUB BONUS EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO BON VOYAGE DOO SARAJEVO ODBOJKASKO EDUKACIONI CENTAR S GRAD UDRUZENJE MISTIK SUR CAFFE BAR VL SEHIC SEDINA ILIJAS CD SHOP HARD ROCK STR VL MUMINOVIC AZIZ ASLU UDRUZENJE AKADEM SKULPTORA LIK UMJETNIKA FABRICIO SZ FRIZ KOZM RADNJA VL DEDOVIC ISMET SANPLAST SZR VL AVDIC RAMIZ ILIDZA NIKOLA S STUDIO UDRUZENJE SARAJEVO SANWARE TRADING DOO SARAJEVO UDRUZENJE MUZIKOTERAPEUTA SARAJEVO ESC DOO BREZA AMSEAL STIL SZTR VL IVAZOVIC ZIKRET MREZA MLADIH JUGOISTOCNE EVROPE UDRUZENJE POKRET ZA PROMJENE BIH SARAJEVO ABK DOO SARAJEVO SAVJET MLADIH U BIH NJEMACKO BIH UDRUZENJE PRAVNIKA ISKRA ZNANJA FONDACIJA ZA OBR NAU KUL I SPORT KALJANAC POLJ PR VL KALJANAC ADNAN PALE PRACA FLEKA SAMOST DJELAT VL LATIC ADNAN SARAJEVO UDRUZENJE PLESNIH PROFESIONALACA U BIH ZAMB DOO SARAJEVO UDRUZENJE NEUROLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI GLOBAL BRIDGE TRUST DOO SARAJEVO DEJO KOMERC DOO SOKOLAC INSIEME TRAVELS&SOUVENIRS DOO SARAJEVO DRINEX DOO GORAZDE PODRUZNICA SARAJEVO UDRUZENJE FILM ART TEATAR ADIS COMERC DOO SARAJEVO ART E DOO SARAJEVO SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BIH SARAJEVO EUROMODA STR VL SARACEVIC SELMIRA SARAJEVO PRO MOBILE PAVLOVIC DOO SARAJEVO OLIMPIK KOSARKASKI KLUB UDRUZENJE BH FULBRIGHT ALUMNI ASOCIJACIJA BORDPLAK DOO SARAJEVO AB SUR FAST FOOD VL VIDACIC BILJANA UDRUZENJE VJESNIK U BIH ELECTRONIC BANKING BUREAU DOO SARAJEVO CONTECT MANAGEMENT PLUS DOO SARAJEVO A&M DOMACA RADINOST VL MESIC MUJO FIDAS SD AGENCIJA VL OMANOVIC MUSTAFA DIDA STR VL CARDAKLIJA NAIDA DEG COMPANY DOO SARAJEVO VELPAK UDRUZENJE KOSARKASKI KLUB BRUSH ART OBRTN DJEL VL DZAMBEGOVIC ALMIR CELTIC ASSET MANAGEMENT DOO SARAJEVO BEG SA DOO SARAJEVO FOTO OPTIK DD SARAJEVO LALE STR VL MEDAR NIHAD RARI DEVELOPMENT DOO SARAJEVO DJEA SUR PIZZERIA VL SOGOLJ DJANA EURO GYM UDRUZENJE KLUB BORILACKIH SPORTOVA ALGEBRA UDRUZENJE LIGA ZA BORBU PROTIV MALIG BOLESTI SARAJEVO ANGOLO II SUR FAST FOOD I CAFFE BAR VL SEHIC DEPUTY DOO SARAJEVO VATRA SUR CAFFE SLASTCAR CEDIC SACIR SARAJEVO BSB KNOWLEDGE CENTER DOO SARAJEVO EUROPOSAO DOO ISTOCNO SARAJEVO HADZO STIL DOO SARAJEVO ZASTITA DOO ISTOCNO NOVO SARAJEVO MC CANN ERICKSON DOO SARAJEVO

srijeda, 29. juni 2011. godine
MODIC DOO SARAJEVO WERK PRODUCTION DOO SARAJEVO JEES DOO SARAJEVO TAMAS DOO SARAJEVO FONDACIJA RUKE I SRCA KOJA POMAZU SARAJEVO GKS INTERNATIONAL DOO SARAJEVO DADADA UDRUZENJE ZA SAVREMENU UMJETNOST JEDINSTVENI OPCINSKI ORGAN UPR NOVO SARAJEVO BURENCE 2 SUR VL PERICA KUSMUK C LAB AGENCIJA VL HERENDA ELDIN SIGNATOR DOO SARAJEVO JEDINSTVENI OPCINSKI ORGAN UPR NOVO SARAJEVO DJOGANI SOR VL RAKITA AMELA RICSON BH DOO VITKOVICI GORAZDE EGYPTION SHOP DOO SARAJEVO AMAR SUR FAST FOOD VL KOPIC ELMA SAT CLUB SOR VIDEOT I KOP VL CEMAN ESPERANTIN AUTOPREVOZNIK MALJIC NIJAZ TARCIN DEL PALE SUR KAFE BAR VL SIKIMA SRECKO DERVISH DOO SARAJEVO CENTAR SUR CAFFE BAR VL MARTINOVIC ANTONIO INTESO DOO SARAJEVO FIKRET HAMZIC SAMOST OBRTNIK VL HAMZIC FIKRET ZUZELINKA SPP VL PLEH ENVER GORAZDE SOFICHEN EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO KOD OMERA SUR BISTRO VL HALAC FERIDA ABAZI SOD DOMACA RADINOST VL ABAZI RAMADAN SABIT SOD DOMACA RADINOST VL ABAZI SABIT GLAJZ DOO SARAJEVO ZAKIR COMMERCE DOO SARAJEVO DOMAKO DOO SARAJEVO ANTIK SUR CAFFE BAR VL BJELAK ELDIN SIMI SZTR MESARA VL SUBARA SLAVISA CAJNICE SLATKO & MALO SOD GRBO SENADA SARAJEVO BOSNIASPECEXPORT DOO SAVEZ UDRUZENJA ROMA SARAJEVO GRAIN LIFTOVI DOO SARAJEVO DRVOPLAST DOO BUSOVACA ASA VL MEVLIDA BEGANOVIC TOPLANE JP BREZA MEKOM DOO VISOKO MEGA TRANS DOO VISOKO AUTO BOTIC DOO BREZA MOVIE VIDEOTEKA VL MUJACIC ESMER VISOKO SPRINT DOO VISOKO MARTINI SUR RESTORAN VL MEHIC HALIM VISOKO KUCNA RADINOST SZR VL KAZAFEROVIC R VISOKO FAST FOOD LIBERO VL VRCA FATIMA VISOKO GDS BIH GRADSKI ODBOR GDS MOSTAR TB TRADE CORPORATION DOO MOSTAR MIROKA DOO MOSTAR DOM ZDRAVLJA TREBINJE MJESNA ZAJEDNICA BIJAKOVICI CITLUK DOST DOO CITLUK MAGIC DOO CITLUK ODVJETNIK JURICA MUSA CITLUK COMPANY KARAKA DOO CITLUK DZIHO STR VL ADEM DZIHO MOSTAR ENERGOPOOL DOO MOSTAR GLOBUS SPED DOO MOSTAR HAK BIH MOSTAR IGOR STR VL MARA MAROJEVIC GLIBO MOSTAR KRUSEVO HRVATSKI NOGOMETNI KLUB MOSTAR LISKA SUR VL ANICA PINJUH MOSTAR RONDO ZENSKI LIONS CLUB UG MOSTAR VELT UNIPOL DOO RAVNO IS DOO CAPLJINA MONTAL DOO CAPLJINA PROMEX DOO CAPLJINA FORTUNA DOO TOMISLAVGRAD GAMANI SD GALIR MARKO TOMISLAVGRAD HAJDUCKE VRLETI DOO TOMISLAVGRAD TOGGO DOO TOMISLAVGRAD STOMATOLOSKA ORD SB MATE CUZIC SUTON SZR SIROKI BRIJEG FRANO SUTON TEHNOMAT DOO POSUSJE ZAVOD ZA ZAST KUL POV I PR SIROKI BRIJEG MEDJUZUPANIJSKO MEDJUOPCINSKO VIJECE UG ZA UNAPREDJENJE I RAZ TEH ISPR VOZILA U DR MALISIC DOO GRUDE MEDJUNARODNO KUMSTVO DJETETU HB SIROKI BRI PROMPTUS DOO MOSTAR LIONS CLUB UG MOSTAR AUTOSERVIS NINO DOO MOSTAR TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA HAMDIJE CEMERLICA 2 DEVETI SPRAT ZELIMIRA VIDOVIC KELIJA DO BR 14 BLAZUJ 121 PODCARINA 22 MULA MUSTAFE BASESKIJE 63 KROZ 10 FERHADIJA 15 ZMAJA OD BOSNE 55 SERDAR JANKA VUKOTICA BB PALE BJELAVE 97 IVANA CANKARA 12 ZMAJA OD BOSNE 55 SALKE LAGUMDZIJE 15 VITKOVICI INDUSTRIJSKA ZONA SULEJMANA FILIPOVICA 6 OMLADINSKA DO BR 14 KOLODVORSKA 11 A SMUCKA TARCIN 17 SERDAR JANKA VUKOTICA BB PALE BULEVAR MESE SELIMOVICA BMC PCENTAR JOZE PENAVE 1 AZIZE SACIRBEGOVIC BB DURAKOVICI BB ZUZELO BB SAFETA ZAJKE 548 13 JUNI 18 ARMAGANUSA 18 HADZI SULEJMANOVA 5 6 MARTA BB HUSEINA DJOZE 135 TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE BB BRACE KRSO 27 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB BRANILACA SARAJEVA BB PIJACA SIRANO SPASOVDANSKA 19 DZEMALA BIJEDICA 48 TEHERANSKI TRG 9 RIZVICI BUSOVACA TRZNICA ARIZONA DUBRAVE HASANA KAFIJE 2 DR DZANANOVICA 16 MUZAFERIJA BR 14 POTKRAJ BB K TVRTKA BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ I BB GORSA BB MUHASINOVICI 2 SARENI HANOVI BB KNEZA DOMAGOJA 32 RODOC BB BRACE BRKICA 3 DR LEVIJA BR 2 BIJAKOVICI BB BARE BB ZURANJ BB KRALJA TOMISLAVA BB K TOMISLAVA BB DRACEVICE BB KNEZA DOMAGOJA 11 S RADICA 76D ULICA AKADEMIKA IVANA ZOVKE 12 ANTE STARCEVICA 54 KRUSEVO BB KMV HUMSKOG 6 KARDINALA STEPINCA BB IVANICA BB CELJEVO BB TINA UJEVICA 9 GABELA POLJE JURE GALIC BB SS KRANJCEVICA BB BORCANI BLIDINJE BB MIJATA TOMICA BB A SENOE 16 DUBRAVSKA 8 MELJAKUSA BB STJEPANA RADICA 3 S II KOTROMANICA BB ISA BEGA ISAKOVICA 7 KRALJA TOMISLAVA BB A STEPINCA 1 ANTE STARCEVICA 32C KNEZA DOMAGOJA BB ORTIJES BB PUT M 17 BB /1610000078310051 /1610000078390076 /1610000078680009 /1610000078770025 /1610000078800192 /1610000079270060 /1610000079370067 /1610000019280216 /1610000079760007 /1610000079890084 /1610000080510011 /1610000019280313 /1610000080770068 /1610000080790050 /1610000080800041 /1610000081100062 /1610000081250024 /1610000081460029 /1610000081520072 /1610000081810005 /1610000081870048 /1610000081930091 /1610000081950073 /1610000081990037 /1610000082150087 /1610000082770014 /1610000082970028 /1610000083020080 /1610000083200015 /1610000083300022 /1610000084010062 /1610000084250040 /1610000084270022 /1610000084390011 /1610000084470036 /1610000084620095 /1610000084970071 /1610150002390035 /1610150003710011 /1610150003740081 /1610150003780045 /1610150004320044 /1610150004770027 /1610150004790009 /1610150005480067 /1610150006030057 /1610150006290017 /1610150006990066 /1610200002350020 /1610200004840010 /1610200004990069 /1610200005490007 /1610200006460007 /1610200006610066 /1610200007040067 /1610200007140074 /1610200007690064 /1610200009640055 /1610200009770035 /1610200010190045 /1610200010270070 /1610200010500057 /1610200011080020 /1610200011240070 /1610200012840085 /1610200013600080 /1610200014860013 /1610200015390021 /1610200015710024 /1610200016840074 /1610200016870047 /1610200016930090 /1610200017380073 /1610200023040023 /1610200023070093 /1610200023140030 /1610200023650056 /1610200024340017 /1610200024990014 /1610200025840025 /1610200026240053 /1610200026320078 /1610200026510004 /1610200027110046 VUJAS STR VL MIRA VUJOVIC BILECA SS PPDIVUT SARAJEVO SO LIJANOVICI S BRIJEG STUDIO FORTUNA SD VL MARINKO MIKULIC S BRIJEG ANICOM TRADE DOO CAPLJINA RAJAN DOO GLAMOC BOKSIC DOO CAPLJINA SDP BIH KANTONALNI ODBOR SDP BIH ZZH IMPULS DOO TOMISLAVGRAD MIV DOO GRUDE LI COMMERC DOO DRVAR MESOPROMET BAJO DOO DRINOVCI GRUDE GRAD MOSTAR MOSTAR ORDINACIJA DR IVAN JURIC MOSTAR PIROIL DOO CAPLJINA LJEKARNA VITA ZDRAVSTVENA USTANOVA SIROKI B DALMATA DOO CAPLJINA ZLATNA PALMA DOO MOSTAR UDRUZENJE GRADJANA VOZACA INSTR U HNZ MOSTAR MONIR DOO PRIVREDNO DRUSTVO KONJIC EURODOOR DOO MOSTAR TRANSPORT VILA DOO KUPRES JADRAN IMPEX DOO STOLAC NOBLESSE LEDER DOO LJUBINJE MARIN COMMERCE DOO DRVAR MJESNA ZAJEDNICA TEPCICI CITLUK DESILO UDR ZA ZAS OKOLISA HUTOVO CAPLJINA GALIANO CAFFE BAR VL GORDAN MARIC MOSTAR ORTIJES MP POLJOPRIVREDNA ZADRUGA DOO MOSTAR ODVJETNIK MARIJA ZOVKO MOSTAR DOM ZA ODRASLE I STARE OSOBE POSUSJE EAGLE MOTO KLUB GRUDE VAL DOO LIVNO DRUGI NACIN UD DIJAB G MOSTARA MOSTAR KOD BISERA MESNICA VL SASA TEKLIC LIVNO CENTAR ZA EVROPSKO PODUZET I POSAO UG MOSTAR RUBIN ZLATARNA TR VL NINA NOVAK MOSTAR HERCEGOVINA AUTO KLUB UDRUGA MOSTAR START BRZI SERVI AUTA OR VL M HABIBIJA MOSTAR VIKTOR S RESTORAN SUR VL VIKTOR VASILJ CITLUK MD DOO LIVNO MK COMMERCE DOO TOMISLAVGRAD CEZAR II CAFFE BAR SUR VL D JURIC MOSTAR TANK OIL DOO MOSTAR FARMA JAZINE DOO GRUDE BITEKS DOO SIROKI BRIJEG EDMUND ALATI DOO POSUSJE GLAMOUR BEAUTY CENTAR FRIZ VL BABIC LJUBUSKI PAVLOVIC AUTO SERVIS SO VL J PAVLOVIC CITLUK TORCIDA KLUB NAVIJACA HAJDUKA POSUSJE AUTO KUCA KRAMAR DOO LJUBUSKI M G CAFFE BAR VL GORAN GALIC BOSANSKO GRAHOVO MIA STR VL BRIGITA SABLJIC LJUBUSKI KOLOBARIC SO VL ANTO KOLOBARIC SIROKI BRIJEG DEN DEN CAFFE BAR SUR VL R KURTIC CAPLJINA MORR TRADE DOO GRUDE BOUTIQUE JUNKER MAN TR VL I VUCIC MOSTAR BAROK DOO MEDJUGORJE CITLUK HB WIND DOO LIVNO BUENO CAFFE BAR VL Z IVANKOVIC S BRIJEG LUBART DOO LIVNO M&N UZGOJ RIBE VL M SABLJIC TOMISLAVGRAD AIK INZENJERING DOO BANOVICI KOGAT DOO TUZLA DISCOM EXPORT IMPORT DOO TUZLA EDO TR VL SELIMOVIC IBRAHIM SVOJAT EURCO BH DOO TUZLA DOBOJPROMET DOO BRIJESNICA MALA JELINIC VENTILACIJSKI SISTEMI DOO TUZLA KANTIC KOMPANY DOO BRIJESNICA MALA SONI LUX DOO TUZLA ADVOKAT HADZIC UZIER GRACANICA BK INTERNATIONAL DOO TUZLA UNIX DOO KEREP GRADACAC C P A DOO KALESIJA STEPL DOO TUZLA KNEZ PROMET DOO TUZLA EUROFARM EDAL PZU APOTEKA KISELJAK TUZLA TARZAN DOO TUZLA SATHYA SAI UDRUZENJE U BIH SARAJEVO MAHARISHI GLOBAL FINANCING BH DOO LUKAVAC AUTOMOBIL GLASS DOO TUZLA DINO CAFFE BAR VL KOVACEVIC ELVIS GRACANICA SAM SIND DRZAV SLUZBEN I ZAPOSLEN U UIO BIH WESTMERE NEKRETNINE DOO WESTMERE ESTATES LIMI

OSLOBO\ENJE

OGLASI
NIKSICKO RASKRSCE BB VISOKA GLAVICA BB POTKRAJ BB KOCERIN VISICI BB DALMATINSKA BB TASOVCICI BB H V HRVATINICA BB GRUDE MIJATA TOMICA BB PUT KRISTELICE BB BRACE RADICA 4 DRINOVCI BB ADEMA BUCA 19 kneza m.v. humskog 5 ZGONI BB KNEZA DOMAGOJA 7 GABELA POLJE BB IVANA KRNDELJA 8 A SPORTSKI CENTAR M HUJDUR HUJKA BB SARAJEVSKA 31 SLOBODNA ZONA HERCEGOVINA RODOC BB PUT VRILA BB CRNICI BB UL CRNOGORSKI PUT BR1 KRALJA TOMISLAVA BB TEPCICI BB BAJOVCI BB VISICI RUDARSKA 20 A ORTIJES BB STJEPANA RADICA 1 DALMATINSKIH BRIGADA BB DRINOVCI SREDISTE 192 VELIKI GUBER BB TEKIJA 41 ZABRISCE BB RUDINCEVA 23 C KRALJA TOMISLAVA 14 BISKUPA BUCONJICA 32 B ZALIK BB MEDJUGORJE BB PRILUKA BB LATICE BB STJEPANA RADICA 76 DR ANTE STARCEVICA BB DRAGICINA BB TRN BB ANTE STARCEVICA BB HUMAC BB MEDJUGORJE BB ANTUNA MIHANOVICA 7 PUT ZA MEDJUGORJE BB MARSALA TITA 16 HUMAC BB KOCERIN BB ZRINSKO FRANKOPANSKA BB SOVICI 400 DUBROVACKA SPC PIRAMIDA BB MEDJUGORJE BB MARKA MARULICA BB KOCERIN BB KRALJA TVRTKA 12 PRISOJE BB BRANILACA BANOVICA 70A VELJKA LUKICA 54 ARMIJE BIH 328 SVOJAT BB BRCANSKOG ODREDA DO BR 5 BRIJESNICA MALA BB PAVLA GORANINA 30 BRIJESNICA MALA DOBOJ ISTOK KULINA BANA BR 8 TUZLA 22 DIVIZIJE 4 GRACANICA BOSNE SREBRENE BR 14 TUZLA KEREP BB GRADACAC TOJSICI BB STARI GRAD BR 6 MITRA TRIFUNOVICA UCE BR 3 KISELJAK BB DZEMALA BIJEDICA 6 SP 1 ALIFAKOVAC 14B TRG BREMENA BB MIKELJE TESICA 90 MIRICINA BB BANA LAZAREVICA BB TC PASAZ BR41 A I SPRAT

31
/1610200027560029 /1610200028260078 /1610200028750025 /1610200028860023 /1610200029410013 /1610200030310076 /1610200030720095 /1610200031720068 /1610200031980028 /1610200032090026 /1610200032430011 /1610200009951813 /1610200035350002 /1610200035390063 /1610200035810073 /1610200038150004 /1610200038180074 /1610200038640048 /1610200040000085 /1610200041630073 /1610200041640064 /1610200045380093 /1610200046320023 /1610200047830022 /1610200047840013 /1610200049210041 /1610200049980027 /1610200051430080 /1610200051560060 /1610200053360089 /1610200053500060 /1610200053750029 /1610200054740011 /1610200055130048 /1610200055340053 /1610200055510094 /1610200055550058 /1610200055910025 /1610200056070075 /1610200056290071 /1610200056360008 /1610200056590092 /1610200056630056 /1610200056780018 /1610200056800097 /1610200056860043 /1610200057080039 /1610200057210019 /1610200057280053 /1610200057290044 /1610200057600056 /1610200058090003 /1610200058230071 /1610200058360051 /1610200058990066 /1610200059260017 /1610200059310069 /1610200059390094 /1610200059610090 /1610200060230017 /1610200060400058 /1610250000750051 /1610250001720051 /1610250002410012 /1610250003880047 /1610250008090041 /1610250008140093 /1610250010010059 /1610250010510094 /1610250011120030 /1610250012690072 /1610250014860059 /1610250015060073 /1610250017060019 /1610250017540072 /1610250017710016 /1610250018310058 /1610250018420056 /1610250018810093 /1610250019950037 /1610250020180024 /1610250022130015 /1610250022640041 /1610250024380027

32
SELEX DOO GORAZDE TARIK FS VL UGLJESA ELVIR GORAZDE

OGLASI
BANA LAZAREVICA BB VISEGRADSKA 34 ZDRAVSTVENIH RADNIKA BB ZAIMA IMAMOVICA 2 ROMANIJSKA BB SEADA SOFOVICA SOFE 7 SRPSKE SLOGE BR 92 VASE RACKOVICA BB HIMZA CUROVCA BR 46 BORICKA BB 43DRINSKE BRIGADE BR 60 MIROSLAVA KRLEZE 2 MESE SELIMOVICA 26 POLIKLINIKA BLOK B K3 HASAN PASE PREDOJEVICA BB DONJI BILJANI BB HASAN PASE PREDOJEVICA 2 EL GAZALIJA BR 5 HARMANSKI SOKAK 13 PRIJEDORSKA ULICA BB RIPAC BB MUSE CAZIMA CATICA 27 A MIROSLAVA KRLEZE BR 6 JELASINOVCI BB PLJESEVICKA BB 27 JULA BR 3 ELEZOVICI 136 PRIJEDORSKA 93 HAMZIBEGOVA 2 I MUSLIMANSKE BRIGADE BB CORALICI BB UL OKTOBAR BR 16 PRIJEDORSKA BB PUDIN HAN BB MEHMEDALIJE MAKA DIZDARA BB OTOCKIH HEROJA 28 DZEMALA BIJEDICA 19 DUPLEX 2 3 HUSE CEHICA BB PISTALINE 105 ZUHDIJE ZALICA BB PRITOKA BB SARAJEVSKA P 8 1 HAMDIJE CEMERLICA 10 DOBRIH BOSNJANA 45 BLAGAJ RIJEKA BB NOVA POSTA BB BIHACKIH BRANILACA 71 GATA BB HUSE CEHICA BB TRNOVI BB HASANA KJAFIJE PRUSCAKA SPO2 GOLUBICKI PUT 12 RAJNOVAC 42 IZETA NANICA 25 HAMDIJE POZDERCA 3 PATRIOTSKE LIGE BB BRACE ADZEMOVIC BB UNSKA BB RIPAC 29 502 VITESKE BRIGADE 37 GRABESKA BB ZLOPOLJAC BB KOLUNIC BB KLUPE 88 VAHIDBEGOVA 32 DZEMALUDINA CAUSEVICA 7B LUKE BB ALAJBEGOVICA SOKAK BB DR IRFAN LJUBIJANKIC VELAGICI BB IZETA NANICA BB SILJKOVACA BB IZACIC BB MILANA PILIPOVICA BB TRAMPINA 10 BRANILACA BIH 56 TRG MLADIH BR 1 BRANILACA BIH 103 511 SBBR BB 5 KORPUSA BB GATA 46 BRANILACA BIH BB PAPARI BB /1610250022640138 /1610300001290096 /1610300002720070 /1610300003270060 /1610300003880093 /1610300004260042 /1610300004750086 /1610300004840005 /1610300005120044 /1610300005430056 /1610300006400056 /1610350000300063 /1610350001060058 /1610350001800071 /1610350004200045 /1610350005970004 /1610350008140088 /1610350008700069 /1610350008730042 /1610350009980081 /1610350010810013 /1610350011990018 /1610350012560087 /1610350013510008 /1610350013550069 /1610350013700031 /1610350014200066 /1610350014430053 /1610350015410044 /1610350016100005 /1610350016180030 /1610350016300019 /1610350017360035 /1610350021090073 /1610350021460031 /1610350021780034 /1610350014800108 /1610350022650027 /1610350022810077 /1610350023690061 /1610350023960012 /1610350024100080 /1610350025310058 /1610350026110017 /1610350026460090 /1610350026570088 /1610350026760014 /1610350026780093 /1610350004670107 /1610350027000089 /1610350027190015 /1610350027390029 /1610350027410011 /1610350027620016 /1610350027650086 /1610350028300083 /1610350028490009 /1610350028830091 /1610350029110033 /1610350029180067 /1610350029230022 /1610350030110006 /1610350030600050 /1610350030640014 /1610350030680075 /1610350030710048 /1610350031160031 /1610350031270029 /1610350032030024 /1610350032250020 /1610350032710091 /1610350032720082 /1610350032960060 /1610350033040085 /1610350033570093 /1610350034250063 /1610350034420007 /1610350035040031 /1610350035080092 /1610350035180002 /1610350035360034 /1610350035700019 /1610350035990049 /1610350036090056 ODBOJKASKI KLUB BIHAC U BIHACU EKO FRESH DOO VELIKA KLADUSA SPORT KLUB UR CAFFE BAR VL ISLAMOVIC AIDA BIH BEGO OBRT ZA JAVNI PRIJ TERET VL BEGOVIC ESAD SUNCE UDRUZENJE ZA POM DJECI SA POS POTREBAMA SANA UDRUZENJE ZENSKI RUKOMETNI KLUB CAMEL UR CAFFE BAR VL BILIC ERVINA BIHAC AUTOMOTIVE CAD DOO BUZIM RATARSTVO AZRA VL STUPAR HALIDA KLJUC MESNICA KRAJINA TR VL SARIC IZET VELIKA KLADU MINCOM SZR SANSKI MOST VL SMAJLOVIC JASMIN MADI DOMACA RADINOST VL RAMADANOV MUZI BIHAC AJLA POLJOP DJELATNO VL BEGANOVIC DENIS KLJUC ZLATNO ZRNO ELEKTRICNI MLIN USORA GRA NAK DOO TESANJ CENTROSOLAR SZR VL DELJKIC MURADIF TESANJ STORK DOO DOBOJ VODOSSAZ VL HADZALIC SENAD KORPORACIJA PANIC DOO TESLIC D SOFT DOO TESLIC SOCKSMAKER 3 DOO TESANJ GEO THERM DOO DOBOJ JUG MOTEL AURORA VL NAKIC VESNA USORA PVC AVDIC STR VL AVDIC ADIS DOBOJ JUG OPCA BOLNICA TESANJ KUCNI MAJSTOR VL HAKIJA SAMARDZIC TESANJ MACINKOVIC GRADNJA DOO TESANJ DJ EL INSTALACIJE DOO TESLIC DIVA STR VL PERISIC LJILJA TESLIC DACA STR VL VUKOVIC KRISTA TESLIC VILENJAK VL SUBOTIC SLAVEN TESLIC UPO PP GUSTI TESLIC LIJEPA SZR VL LAZIC SLADJA TESLIC ENTERIJERI MURATOVIC SZR VL MURATOVIC OSMAN POPOVIC SZR VL POPOVIC SASA TESLIC ZA VAS SZR F SALON VL BECIROVIC NADINA TESLIC ELEKTRO MONTAZA SZD VL SAJINOVIC MIRKO TESLIC TESORO DELIZIE ITALIANE DOO SREBRENIK ZMAJ DOO BRCKO DISTRIKT SAFRAN DOO GRACANICA OOPTIKS ZU OFTALMOLOSKA POLIKLINIKA PINX DOO ZENICA HAWEST TRADING AND CONSULTING DOO VISOKO PEKARA SZR VL RAMIC SAFET CREATRIX DOO ZENICA DRVO REZ SR VL PASALIC REFIK ZENICA POLJOPRIVREDNA APOTEKA STR VL EKINOVIC FERID TRAVNICKA IND MESA SMAJIC KOMERC DOO TRAVNIK ARAKGROUP DOO ZENICA RUZA DAROVNI DUCAN VL SIMIC MARINA TRAVNIK JALIJA UDRUZENJE FORUM ZENA ZENICA DOMACA RADINOST VL KADRIC SVJETLANA ZENICA ST COM DOO ZENICA SMS MJERILA DR ZA TRG I SERV USLU DOO ZENICA MREZTRA UDRUZENJE GRADJANA TRAVNIK ASKE TR VL MEHMEDOVIC ASMIR ZAVIDOVICI IZZETIN LJEKOVITI OBRT VL KARALIC ASIMA ZENIC ZE STEEL DOO ZENICA INPUT UDR ZA AFIRMACIJU INFORMATICKE PISM ZEN KALIBUNAR BUS DOO TRAVNIK FONTANA SUR FAST FOOD VL CETIN MEHO BUGOJNO BRANKA DOMACA RADINOST VL POPOVIC BRANKA ZENI SULIO DPUT DOO D ONJI VAKUF FIVE FILM I VIDEO VL BRKIC ELDIN ZENICA EDAH FAST FOOD VL MIRSADA ZVEKIC ZEPCE AUTOPREVOZNIK HUREM VL FUAD HUREM VITEZ IZAZOV UDRUZENJE PAINTBALL KLUB ZENICA MINOAN DOO BANJA LUKA PJ ZENICA RUDNIK UGLJA GRACANICA DOO GORNJI VAKUF GRAFO PRINT SAM OBRT VL NOVOKMET KENAN VISOKO MB BOSANSKA KAVANA VL BENJAMIN MUJIC ZEPCE DINO 2 MESNICA KISELJAK VL SELMAN AZRA MARUSIC KOLOR G O VL VAHID MARUSIC ZEPCE LA BRASILIANA CAFFE VL SENADA DJUHERA MAGLAJ MILI STR VL JOVIC ROMANA TESLIC LARTISTE CAFFE BAR CVL JUKIC ZLATKO TRAVNIK LA FAMILIA FAST FOOD VL BEGANOVIC AZRA ZENICA INGAS DOO KOTOR VAROS NOTTURNO COMPANY DOO BRCKO MEHINBASIC SZR MEHINBASIC HASIM CIRIH KAFE VL TODIC CVIKO BRCKO MASTER KOMERC DOO BRCKO PEJANOVIC DOO BRCKO ANA K SP VL MILENA KALAJDZIC BRCKO SPORTSKA DVORANA LUKE LUKE BB MAHMUTA ZULICA 53 502 VITESKE BRIGADE BB VRHOVSKA 468 ISAKA SAMOKOVLIJE 24 GRADSKA DVORANA BB CERAVACKA BRDA 9 GENERALA IZETA NANICA 81 OSLOBODILACA 112 PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE BB ALAGICA POLJE BR 53 NERKEZA SMAILAGICA 5 HADZICI BB USORA CAZIMA GOLALICA BB PATRIOTSKE LIGE NIKOLE TESLE 71 DOBOJ 1 MARTA JELAH CETINJSKA 4 KRAJISKA BB BUKVA BB MRAVICI BB ZABLJAK BB MATUZICI BB OSMANA POBRICA 17 RADUSA BB KALOSEVIC BB ZANATSKI CENTAR OBJEKAT E SVETOG SAVE BB ZELENA PIJACA MARKOCEVIC BRANKA 26 GUSTI TESLIC ALEKSANDRA RAJKOVICA ATC MATUZICI BB CARA LAZARA BB ALEKSANDRA RAJKOVICA ATC KRALJA PETRA PRVOG BB UL TERITORIJALNE ODBRANE 92 BB DUBRAVE BB GRADASCEVICA 1 UL 1 MARTA 3 KOCEVSKA CIKMA 51 RADINOVICI 58 MARSALA TITA 23A D CAJDRAS 43 PUHOVAC 43 HUSEINA KULENOVICA 23 DOLAC NA LASVI BB ARMIJE BIH 5 CABRUSA CENTAR I LAMELA IX 9 JALIMANOV PUT BB FRA LJUBE HRGICA 1A BULEVAR KRALJA TVRTKA I 17 SARAJEVSKA 139 ZENICA DONJA CARSIJA 1 STAVCI BB ILIRSKI PUT 18 ZMAJA OD BOSNE POSLOVNA ZONA ZE I B PROF MUSTAFE CAUSEVICA BB DOLAC NA LASVI BB SULTAN AHMEDOVA 71 PRVE ZENICKE BRIGADE 64 ZLATNIH LJILJANA 1 STROSMAJEROVA 11 PRVA BB AHMICI BB PRVE ZENICKA BRIGADE 5A STROSMAJEROVA 11 HUMAC BB DONJE ROSULJE 33A ZELJEZNO POLJE BB PARZEVICKA 1 ORLOVIK BB CRNOVACKA 13 NOVI SEHER STEVANA SINDJELICA BB PIROTA TVORNICKA BB DR ABDULAZIZ ASKO BORIC 17 KALAMANDE GRABOVICA BB GRBAVICKIH JUNAKA BB DUBRAVE BB PRNJAVOR BR 34 MIROSLAVA KRLEZE 10 SKAKAVA GORNJA BB TRZNICA ARIZONA ZGR BR5 LOK BR 107

srijeda, 29. juni 2011. godine
/1610350036510066 /1610350033510147 /1610350036560021 /1610350036820078 /1610350037120002 /1610350037190036 /1610350037310025 /1610350037540012 /1610350037660098 /1610350037670089 /1610350037950031 /1610350038290016 /1610350038420093 /1610400000860090 /1610400001220057 /1610400001330055 /1610400002660022 /1610400002770020 /1610400002890009 /1610400001830187 /1610400004890052 /1610400005190073 /1610400007680063 /1610400007790061 /1610400007810043 /1610400008000066 /1610400008280008 /1610400008740079 /1610400009050091 /1610400009410058 /1610400009950057 /1610400010230096 /1610400010940039 /1610400011610018 /1610400011680052 /1610400011810032 /1610400011900048 /1610500002250095 /1610500002730051 /1610500003600044 /1610500004040036 /1610550002110073 /1610550003090064 /1610550004260078 /1610550004270069 /1610550005040055 /1610550005530002 /1610550007260094 /1610550007300058 /1610550007310049 /1610550007440029 /1610550007850048 /1610550007930073 /1610550008410029 /1610550008440002 /1610550011320029 /1610550011990008 /1610550012010087 /1610550012070033 /1610550012330090 /1610550012660084 /1610550013160022 /1610550013870062 /1610550013940096 /1610550014110040 /1610550014520059 /1610550014820080 /1610550014990024 /1610550015060058 /1610550015290045 /1610550015690073 /1610550015780089 /1610550015830044 /1610550016550075 /1610550017110056 /1610550017140029 /1610550017190081 /1610550017530066 /1610600001760046 /1610600003170038 /1610600004060013 /1610600004970067 /1610600005980031 /1610600008110054

OSLOBO\ENJE

SAM SIND DRZAV SLUZBEN I ZAPOSLEN U UIO BIH

PRIZMA UDRUZENJE GRADJANA NOVINARA BPK GORAZD STARA GORA AD ROGATICA PERJAN SUR VL PERJAN NIHAD GORAZDE EKONOMIKA MANDIC VL MANDIC GORAN ROGATICA FORTUNA DOO ROGATICA WEBING ORD VL VUKAS ZIJAD GORAZDE DESPOT DOO ROGATICA HP PLAST DOO GORAZDE GRADNJA NOVA DOO BIHAC SPAHIC DOO BIHAC INGA SD BIHAC AGRAGOLD DOO BIHAC OSME DOO KLJUC AKTIVA MONT DOO BIHAC SIROVINA COMMERCE DOO BIHAC SABINA TR VL BEGANOVIC SABAHUDIN MAURICIUS BH DOO SANSKI MOST IN SA OP ZZ BIHAC FOTO RESIC VL RESIC ESMA STALNI SUDSKI TUMAC ZA NJEMACKI JEZIK H LEJLA BOLE TR VL MILJEVIC BOSKO SANSKI MOST ENGO DOO BIHAC NEW TIME UR CAFFE BAR VL ORLIC HASAN KASUM MIRSO DOO VELIKA KLADUSA EM KLJAJIC DOO SANSKI MOST SANATECH DOO SANSKI MOST SZ COMPANY DOO VELIKA KLADUSA EVROPA TOURS CAZIN DOO CAZIN EURO OVITAK DOO SANSKI MOST BUTIK SARM TR VL SUADA BECIC SANSKI MOST MEBEX DOO KLJUC BSJ UKUS DOO BIHAC GRADITELJ KENAN DOO BOS OTOKA ROTARY CLUB BIHAC BORGHI ITALBA DOO VEL KLADUSA SCT BOSNA DOO VELIKA KLADUSA SAMOSTALNA POLJOPRIVREDNA DJELATNOST MUSTELLA B & H DOO CAZIN AUTOLAKIRER LAKIC VL LAKIC EMIR DOMACA RADINOST VL ALMA MULALIC BIHAC COLLEGE COPY FOTOKOPIRNICA VL NERMIN REKIC RADNIK DOO BIHAC BLAGAJ OZZ BOSANSKI NOVI MIA TR VL MIRELA CATIC CAZIN MS SWISS PAYMENT SYSTEM DOO BIHAC MJESNA ZAJEDNICA GATA PUH BH DOO VELIKA KLADUSA UZGOJ VOCA VRTNOG UKRASNOG ZAC I LJEK BILJA SIME DOO BIHAC STEPLYN DAIRY DOO BIHAC VIKI TR VL OMERAGIC AMAJLA VEL KLADUSA ELEKTRO LJUBIJANKIC VL LJUBIJANKIC RASIM UDRUZENJE PODUZETNIKA V KLADUSA ENA OBRT VL BECIREVIC SEJLA BOS KRUPA KAMEN I KERAMIKA KEMO VL DEDIC ELDIN KLJUC MJESNA ZAJEDNICA HALKICI BOS KRUPA TERMAL DOO BIHAC UNA ZENSKI KUGLASKI KLUB UG BIHAC ZAPAD DOO BIHAC DOMACA RADINOST VL MUSIC MEHMED BIHAC EKO SYSTEM DOO BUSOVACA P BR 1 BOS PETROVAC DJ R DOO VELIKA KLADUSA LIMARSKA RADNJA ALAGIC VL FARUK ALAGIC TULE DOO BOSANSKA KRUPA CAFFE BAR ELVIRA VL GANIBEGOVIC FERIDA KLJUC PARKIRALISTA IMO DOO SANSKI MOST CALISTO COMPUTERS TR VL ANUSIC VLATKO BIHAC ADO ZANATSKA RADNJA VL NEZIC MIHRET OPCA STOMAT ORDINACIJA VL SULEJMAN HUSKIC AUTOPREVOZNIK HAMZIC A HAMZA VL HAMZIC AHMET EVROPA 3 SZR VL DURAJ HALIT BIHAC RESTORAN KRAJISNIK VL SAFETA REKIC NASA STRANKA POLITICKA ORGANIZACIJA GRADJANA BILJANI DOO KLJUC BIO OVO DOO VELIKA KLADUSA ZDENO SAT CAFFE INTERNET VL BRKIC ZDENKO KLJU AMMY VIDEOTEKA OR VL BEGIC AMERAL POLYCOM DOO BIHAC CAMEL TURS DOO BIHAC SABA RESTORAN VL KULENOVIC SEFIKA KLJUC UNA GAS DOO BIHAC

srijeda, 29. juni 2011. godine
SPAHALIC PROM DOO BRCKO CHIC SIK DOO BRCKO B A M 020 SP VL NAFIL HASANOVIC BRCKO DELTA S DOO BRCKO DISTRIKT BIH INDUSTRIESERVICE ANLAGENBAU DOO KAKANJ BASIS VET VETERINARSKA AMBULANTA AURUM TR VL LOZANCIC DANIJELA AUTOPREVOZNIK HASAGIC NEDZAD DEL CAFFE BAR UR VL KOVACEVIC JUSO ELLA 2 VL ARIFOVIC N CAFFE SLASTICARNA KAKANJ ABID LOLIC RMU DOO TRAVNIK BILA DJOLIC SZR VL DRAGAN PETROVIC VITEZ SAMORAD SZR VL SUHAD TARAHIJA VITEZ KRISTAL DOO BUGOJNO RENESANSA DOO EXPORT IMPORT KRESEVO KULE DOO KISELJAK PEVA NES STR VL ALAN NESLANOVIC DIPER OBRTNICKA RADNJA VL D GLIBIC KISELJAK PAJPER COP SOB VL DALIBOR JAKIC VITEZ PORTIERE DOO BUSOVACA DIZNILEND VL MUJANOVIC ATIF VITEZ EHO PZU POLIKLINIKA KISELJAK BMDS DOO ZEPCE MINEL DOO ZEPCE PRIJEVOZNIK IVO LOVRIC ZEPCE AUTOPRIJEVOZNIK MARINKO ZEKIC ZEPCE MEDIA SHOP STR VL ZORAN PERVAN TESANJ NERMA KOM DOO ZEPCE DIZAIN PERVAN ZANATSKA RADNJA VL DRAGO PERVAN TURSANOVIC SZR VL SEDIN TURSANOVIC STOCAR VL ASIM AHMIC SUCO CAFFE BAR VL GORAN SUCIC MISTER LADIES STR VL IVANA LONCAR ZEPCE HAS STR VL BECIROVIC TAJIB AUTO TAXI VL GORAN LUCIC ZEPCE TATJANA TR VL MARICA CVITANOVIC ZEPCE AKARG TOP TEX DOO ZENICA MANDURA DOO ZEPCE HIDROGRADNJA DOO TOLISA ORASJE KATARINA SUR VL STJEPO NADAREVIC ORASJE MILINA SUR VL MARICA GRGIC BOK ORASJE DRAGIC DOO FAST FODA BRUGERS KINGS ORASJE BURIM DOO ZA GRAD PROMET I USLUGE ORASJE AGENCIJA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA U POSAVSKOJ Z RUZA SUR VL BAOTIC KATICA EKOINCIJATIVA UDRUZ ZA ZAST OKOL ODZAK K T TEHNOGRADNJA DOO ZA PROIZ PROM I USLU ODZ LUKAS PLUS DOO ZA PROIZ I PROMET ORASJE METALAC DOO ZA OBRADU METALA I TRGOVINU ODZAK MMS SUR CAFFE BAR VL MARINKO DOMINKOVIC ORASJ SLOBODAN TISAK NOVINSKA UDRUGA DONJA MAHALA BRACA RAMIC DOO GRADACAC NAJFE SEHICA BR 12 TRG MLADIH BR 3 TRZNICA ARIZONA OBJ ZGR V LOK 119 LUCKA BR 1 ZGOSCANSKA BB BRATSTVA I JEDINSTVA BB ZGOSCANSKA BB RK ALMIRA HASAGICA 42 ZGOSCANSKA BB ZPO 58 DOLAC BB M MOSUNJ BB POCULICA BB KOPCICI 43 RAKOVA NOGA BB HAN PLOCA BB KALINSKA BB KRESEVSKA CESTA 33A MALI MOSUNJ BB GAVRINE KUCE BB BANA JELACICA 22 PARZEVICKA BB BEGOV HAN BB STJEPANA RADICA BR 2 ORAHOVICA BB STJEPANA RADICA BB KRASEVO BB ZELECA BB OZIMICA BB ZENICKI PUT BB DONJA GOLUBINJA BB ZELENA PIJACA BB ULICA PRVA BB NEMILA HASE B HUSEJNOVICA 2B ORAHOVICA BB PRVA BB ZAVNOBIH BR 19 BRANKOVICI BB IVE ANDRICA 30 TOLISA XI ULICA 17 PRVOMAJSKA 2 BOK M GUPCA 12 DONJA MAHALA ORASJE VIII ULICA BR 46 III ULICA BR 31 B BANA JELACICA 164 DONJA MAHLA VOJSKOVA 204 NOVO SELO BR 85 ODZAK III ULICA BR 5 ORASJE BRODSKA BB ODZAK VI ULICA BB ORASJE V NAZORA BR 93 DONJA MAHALA BAGDALE 160 OSTALI DEPOZITNI RA^UNI PARTIJA 03 NAZIV ISLAMIC WORLD COMMITE SOLVER INTERN INC WILM STOPE NADE PSF 1 ASS SARAJEVO PARIS ICG INTERNATIONAL CRISIS GROUP HARRIS CORPORATION FUTURA INVESTMENT LTD THE EAST EUROPE COMMITTEE SWE BIH EMIR BEGLEROVIC HRAPOVIC MITEK INDUSTRIES GMBH CIANO TRADING & SERVICES IMTD INSTITUTE FOR MULTI TRACK DIPL FARM WEST DOEL SKOPJE M PLUS DOO MARIBOR KOGO KOMERC DOO ZEMUN HUMAN RIGHTS HOUSE 2 SMS SPLIT PREDSTAVNISTVO SARAJEVO RENAISSANCE MALAKOFF NDI NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE FOR INT AFF IEVE MODELS LIMITED INTERNATIONAL EDUC FOR PEACE INST PREDST HO FITTICH SA REASEURO WORLDWIDE LIMITED NICOSIA CYPRUS GORENJSKA BORZNO POSREDNISKA DRUZBA DD KRANJ NTSH NIC HOLDING MILOSEVO OBILIC PREDST U BIH WILLY BRANDT FONDACIJA BIH SARAJEVO DOMOTECHNIKI S A GREECE SARAJEVO K KAPETANOVICA 51 SKENDERIJA 42 ILI BRIJESCANSKA 27 MUSALA 5 KRALJA TVRTKA 12 SARAJEVO A A BOLNICKA 25 SARAJEVO BELGRADSTR 74 80804 MUNCHEN DZANANOVA 12 KASARNA M TITA NEMA ADRESU RADICEVA 8 SARAJEVO JEZDARSKA 22 MARIBOR MARSALA TALBUHINA 32 JUGOSLAVIJA ANTE FIJAMENGA 14B PEHLIVANUSA 33 SARAJEVO 35 RUE SAVIER 92240 MALAKOFF PIRUSA 15 SARAJEVO S GRAD ISMETA MUJEZINOVICA 14 SARAJEVO CEMERLINA 18 SARAJEVO VIA INDUSTRIA 17 6933 MUZZANO ARCH MAKARIOU III 22 KAT P C 1065 KOROSKA CESTA 33 4000 KRANJ PRUSCAKOVA 27 SARAJEVO DEREBENT 41 SARAJEVO 24 DODAKANISOU ST54626 THESSALONIKI ADRESA BLAZUJSKI DRUM 24 ILIDZA BROJ RA^UNA 030000010-6 030000017-1 030000036-1 030000054-4 030000081-7 030000177-3 030000194-8 030000221-9 030000224-3 030000237-5 030000317-5 030000339-9 030000427-2 030000450-4 030000657-4 030000661-6 030000742-4 030000754-9 030000812-5 030000844-8 030000849-7 030000910-7 030000944-6 030000963-6 030000975-0 030000992-5 030001004-8 030001042-8 /1610600008450039 /1610600008590010 /1610600008690017 /1610600009050081 /1610650000460098 /1610650001040061 /1610650001880081 /1610650001920045 /1610650002180005 /1610650003230030 /1610700000350049 /1610700000910030 /1610700001910003 /1610700003720023 /1610700004660050 /1610700004860064 /1610700005780012 /1610700006460079 /1610700006830037 /1610700007540077 /1610700007590032 /1610700007660066 /1610750000370077 /1610750001700044 /1610750002130045 /1610750002150027 /1610750003200052 /1610750004340093 /1610750005240059 /1610750005950002 /1610750006020036 /1610750006310066 /1610750006420064 /1610750006450037 /1610750006670033 /1610750006770040 /1610750006790022 /1610750006930090 /1610800001040005 /1610800001230028 /1610800001680011 /1610800003360051 /1610800003380033 /1610800004230044 /1610800004290087 /1610800004830086 /1610800005170071 /1610800005350006 /1610800005710070 /1610800005760025 /1610800005860032 /1610250020030062 NAZIV AIDNET FONDACIJA SARAJEVO OK UDRUZ ZA PODRSKU I RAZVOJ ORG PROIZ U BIH GENTLY TRAVEL AGENCY DOO SARAJEVO PALACE INVESTMENTS DOO SARAJEVO ORGANSKA KONTROLA DOO SARAJEVO ZAVOD ZA ZASTITU DJECE I OMLADINE PAZARIC UDRUZENJE VIJECE KONGRESA BOSNJ INTELEKTUALAC MABETEX PROJECT ENGINEERING VIATOR & VEKTOR DOO SARAJEVO COMPUTEL NAPREDAK HRVATSKO KULTURN DRUSTVO UG SARAJEVO HEDOEMA DOO SARAJEVO MOUNTAIN DOO SARAJEVO ZOIL BOSNA UDRUZENJE EPIDEMIOLOGA I MEDICINSKIH EKOLOGA TVIN KOMERC DOO SARAJEVO SIPAD KLJUC SEENAPB MREZA ASOCIJ PRIV EL MED JUGOI EVROPE AIZ DOO ISTOCNO SARAJEVO EURO BICCO DOO SARAJEVO B&H TRADE SECURITAS CIPOS DOO SARAJEVO MELLAIN DOO SARAJEVO PALACE GROUP DOO SARAJEVO GP ZGP DIONICKO DRUSTVO SARAJEVO SARAJEVSKA TRIBINA NOVINSKA AGEN DOO SARAJEVO MILCOS MLJEKARA BUD IMPORT DOO SARAJEVO TELENET DOO SARAJEVO GID ITALIJA CAD BY SA ABRAHAM UDRUZENJE ZA MEDJURELIGIJ MIROT RAD DETAIL KING ALPS INTERNATIONAL AVIO EXPRESS DOO SARAJEVO SAVEZ LOVACKIH ORGANIZACIJA BIH FUTURA INTERNATIONAL DOO FOTO ART DOO SARAJEVO SUNCE OSIGURANJE DD LIVNO FILIJALA SARAJEVO CHINA TOWN CORPORATION DOO SARAJEVO METROPOLIS MEDIA GENTEK DOO GUARDSMAN DOO HAAG MOBILITY CENTAR DOO ADVOKAT VARUNEK GORAN SARAJEVO HIDROINZINJERING PILANA PODLUGOVI DOO ILIJAS ZENA 21 PRODUKT MISIMOV GROUP MKS DRUSTVO ZA INZINJERING DOO SARAJEVO SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH SARAJEVO MEDJURELIGIJSKO VIJECE U BIH SARAJEVO JP CESTE FEDERACIJE BIH DOO SARAJEVO TEMOS DOO SARAJEVO OUTLINE DOO SARAJEVO ADVOKAT SKALJIC AVDO SARAJEVO BRKIC PETROL DOO ZENICA PJ SARAJEVO BAJSIK DOO SARAJEVO DATA PROJECT ELECTRONICS DOO SARAJEVO SIGISMUND LLC TRAMOT INFORMATICKE USLUGE I SAVJETOVANJE ACCIO SOLIDARIA IGMAN FIBEST SRL SAN MARTINO DI LUPARI PADOVA DUNBARTON ENERGY INC PREDSTAVNISTVO U BIH PKW EUFOR POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY TUZLA FONDACIJA PH SUISSE PARTNERSTVO ZA ZDRAVLJE IBE DD SVETOVANJE PROJEKTIRANJE IN INZENIRING CENTROPROIZVOD AD BEOGRAD SCHURING GMBH PROFESSIONALS INTERNATIONAL SAD BIONATURA DOO ZAGREB PREDSTAVNISTVO MOSTAR REDBUS LMDS LIMITED GRANTHAM ISCOS LOMBARDIA HUMANITARNA ORGANIZACIJA KING DOO METKOVIC ALPHAKAT DOO ZAGREB SOFRECO SOCIETE FRANCAISE DE REALISATION Z S S LIMITED ZAGREB SIMON DOO ZAGREB ITD INTERNATIONAL TRADING TRANSELEKTRO GANZ ROCK ZRT BUDAPEST FINCONSUL IT SERVICE GMBH ISLAMIC WORLD COMMITTE KUWAIT THE BALKAN TIMBER GROUP DOO PODGORICA

OSLOBO\ENJE

OGLASI
2424 PIONEER AVE SUITE 405 CHEYENNE VISNJEVAC 15 ZAGREB FONOLLAR 14 08003 BARCELONA VIA BRENTA 23 MEHMEDA SPAHE 26 SARAJEVO BLDG NSE POLAND BUTMIR CAMP SARAJEV MUSTAFE PINTOLA 1 ILIDZA HAJDRIHOVA ULICA 4 1001 LJUBLJANA DOBANOVACKI PUT BB SLOBODNA ZONA VATROGASNI PUT 3 STJEPANA RADICA BB STANTON HOUS 31 WESTGATE GRANTHAM MILOSA TVRTKA 78 MATE BABICA 1 KORITO 11 92 98 BLV VICTOR HUGO CLICHY CEDEX MAGISTRALNI PUT BB LUKAVAC MILOVANA GAVAZZIA 19 TALWEG 4 1051 BUDAPEST NADOR U 13 HAUSERGASSE 27 I 10 VILLACH HAZIMA SABANOVICA 29 BOSKA BUHE BR 2 PARTIJA 06 ADRESA AVDE JABUCICE 28 BUTMIRSKA CESTA 40 TRG MERHEMICA 1 FERHADIJA 21 HAMDIJE CEMERLICA 2 X RESNIK BB VALTERA PERICA 13 MIS IRBINA 5 ZMAJA OD BOSNE 32 KRANJCEVICA A-1 bb MARSALA TITA 56 STANJEVAC DO BROJA 8 ZMAJA OD BOSNE 45 SPRAT II DZEMALA BIJEDICA 27B CEKALUSA 5 DZEMALA BIJEDICA 102 SARAJEVO URIJAN DEDINA 7 VUKA KARADZICA 28 TEREZIJE 27 M.P. SOKOLOVICA 16 BACICI 15 KRANJCEVICEVA 29 ZMAJA OD BOSNE 4 DOLINA 11 KRALJA TVRTKA 1 PRVI SPRAT POFALICKA 3 HUSREFA REDZICA 3 HAMDIJE CEMERLICA 35 PUT ZIVOTA 12 MUVEKITA 11/1 MUSE CAZIMA CATICA 10 HAKIJE KULENOVICA BB TEREZIJE BB ZELENIH BERETKI DO 22 PETRAKIJINA 24 TRAMPINA 12 HAMDIJE CEMERLICA 21 AZIZE SACIRBEGOVIC 13 LIVANJSKA 35 NEMA ADRESE AZICI 107 IGMANSKOG MARSA 33 DZIDZIKOVAC 5 PODLUGOVI BB OBALA KULINA BANA 24/2 PUT ZIVOTA 13 DERVISA NUMICA 7 XI ALIPASINA 41 FERHADIJA BROJ 16 I SPRAT TEREZIJA 54 SALKE LAGUMDZIJE 13 AZIZE SACIRBEGOVIC BB SKENDERIJA 33 PRVI SPRAT NERKEZA SMAILAGICA 14A MOSTARSKO RASKRSCE PZ KEMOS PUT FAMOSA 38

33
030001048-5 030001106-1 030001117-8 030001162-4 030001186-3 030001187-1 030001263-0 030001362-0 030001463-6 031500009-1 031500015-8 032000036-7 032000048-2 032000091-2 032000110-0 032000117-5 032000142-3 032500009-9 032500064-4 032500102-2 032500116-2 032500123-8 033500013-9 033500060-0

BROJ RA^UNA 06000000362 06000000371 06000000399 06000000424 06000000451 06000000488 06000000665 06000000807 06000000996 06000001129 06000001441 06000001469 06000001637 06000001799 06000001860 06000001968 06000002217 06000002743 06000002752 06000003056 06000003065 06000003350 06000003626 06000003715 06000003813 06000004279 06000004607 06000004625 06000004652 06000004849 06000004901 06000005107 06000005296 06000005358 06000005483 06000005937 06000005964 06000006008 06000006071 06000006437 06000006963 06000007356 06000007365 06000007454 06000008391 06000008667 06000008792 06000008809 06000008989 06000009309 06000009434 06000009657 06000009693 06000009773 06000010342 06000010351 06000010510

34
OXY SUVENIRI DOO ISTOCNO SARAJEVO HANITEK BH DOO SARAJEVO

OGLASI
VUKA KARADZICA 290 BOLNICKA 25 KLINICKI CENTAR ENVERA SEHOVICA 14 FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 VIII BOLNICKA 25 ANTUNA HANGIJA 6 MERHEMICA TRG 6 RAJLOVACKA BB JAHORINSKA BB KOSEVO 34 BOLNICKA 25 HRESA BB HAMDIJE CEMERLICA 27 PRVI SPRAT KROMOLJ BB DERVISA NUMICA 14 ZAGREBACKA 50 ASCILUK 1 HAMDIJE CEMERLICA 2 BOLNICKA 25 PUT FAMOSA 38 TOPAL OSMAN PASE 18 STROSMAJEROVA 2 SPRAT II SIBENSKA BB SAFETA ZAJKE 115 B HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA PAPAGAJKA DZEMALA BIJEDICA 153 RADICEVA 8 NIKOLE TESLE 40 KEMALA KAPETANOVICA 17 BARUTHANA 26 BRANILACA VIJENCA 5 LUZANSKO POLJE 40 DERVISA NUMICA 29 CEMALUSA 6 BEHDZETA MUTAVELICA 113 4 SARAJEVO TRESNJE 7 SOLUN BB RAJLOVACKA CESTA BB PIJACNA 8 HADZIDAMJANOVA 1 MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE DO BR 4D BRACE KRSO 28 ANTUNA BRANKA SIMICA 8 MEHMEDA SPAHE 26 MARSALA TITA 9A V ZMAJA OD BOSNE 4 HILIDAY INN BOLNICKA 10 HALILOVICI 10 GRBAVICKA 7A TEREZIJE BB ZMAJA OD BOSNE 50 NIKOLE KASIKOVICA 9 PUT ZIVOTA BB IGMANSKA 36 VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 38 FERIZA MERZUKA 17 B BUKA 3 ALEJA LIPA 56 TRG MEDJUNARODNOG PRIJATELJSTVA 18 DONJI HADZICI BB ZMAJA OD BOSNE 37 LOGAVINA 5 VILSONOVO SETALISTE 6 MAGUDA 1 MULA MUSTAFE BASESKIJE 63 KROZ 10 CEMALUSA 6 IVANA CANKARA 12 AVDE SMAJLOVICA 27 PRVI SPRAT MUHAMEDA EF PANDZE DO BROJA 4C BARE KOD STUPA 62 SPASOVDANSKA 19 CEMALUSA 1 TVORNICKA 3 ADEMA BUCE 13 BNR 37 PUT FAMOSA 38 ZMAJA OD BOSNE 4 DONJA JOSANICA 1 32A LA BENEVOLENCIJA 8 II MULA MUSTAFE BASESKIJE 12 3 HUSEINA DJOZE 77 BOSANSKA 15 KROZ 8 JALIJA 60 E. ADEMOVICA 33 06000010538 06000010814 06000010949 06000011109 06000011920 06000012144 06000012545 06000013036 06000013107 06000013170 06000013287 06000013394 06000013704 06000013722 06000013928 06000013991 06000014204 06000014259 06000014419 06000014856 06000014954 06000015301 06000015356 06000015542 06000015855 06000015953 06000016113 06000016239 06000016266 06000016382 06000016685 06000017327 06000017372 06000017434 06000017498 06000017504 06000017835 06000018086 06000018219 06000018335 06000018558 06000018638 06000018772 06000018914 06000019110 06000019281 06000019414 06000019432 06000019496 06000019682 06000020439 06000020536 06000021198 06000021250 06000021349 06000021722 06000022133 06000022455 06000022614 06000022810 06000022883 06000023935 06000024569 06000024667 06000024881 06000025381 06000025577 06000026460 06000026807 06000027824 06000027888 06000030847 06000031043 06000031150 06000031169 06000031196 06000031203 06000031374 06000031383 06000031418 06000031427 06000031481 06150000285 06150000374 BI SI COMPANY BERLIJETA DOO VISOKO IMOVINA PYRAMID TRAVEL DOO ILIJAS SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR KORIMEK DOO MOSTAR FINANC PP MOSTAR ZEC DOO MEDJUGORJE SIN ORG ZAVODA ZA URBANIZAM GRADA MOSTARA GOSPODARSKA PRIVREDNA KOMORA HNK MOSTAR MATIJA DOO MOSTAR MEGA SPED DOO CAPLJINA DAN & CO DOO LIVNO MEGA SPORT DOO MOSTAR MRUD DOO LJUBUSKI BIROPRO DOO CITLUK PINCOM DOO MOSTAR COLEX DOO MOSTAR MO NET DOO MOSTAR GEOTEHNIKA 94 DOO MOSTAR OAK S DOO DRVAR HAJDUCKE VRLETI DOO TOMISLAVGRAD MM SUJICA DOO TOMISLAVGRAD UNIKAT DOO CITLUK HOTELI MOSTAR DD MOSTAR MONIR DOO PRIVREDNO DRUSTVO KONJIC RFK VALJCICI DD KONJIC EUROPRESS DOO LJUBINJE EX PONTO DOO MOSTAR INSTITUT ZASTITE DOO MOSTAR TOMATO SUR RESTORAN VL MATE VASILJ CITLUK DRUSTVO ZA ZASTITU BILJA U BIH UDRUZENJE ADRIA COSMETIC GRUPA DOO LJUBUSKI MESSER MOSTAR PLIN DOO MOSTAR FEROPROM DOO MOSTAR ZG SIGMA DOO MOSTAR MZ MOTO DOO MOSTAR VITEZ OD SUJICE DOO SUJICA TOMISLAVGRAD FMI 2001 DOO CITLUK LIMPEH DOO CITLUK CAR PROM DOO CITLUK HELIOS DOO CAPLJINA MEDIA FORUM DOO LJUBUSKI SPOT MB DOO SIROKI BRIJEG MOKADA DOO CITLUK VEBUSCH DOO GORICA GRUDE VENECIJA DOO CITLUK TIMA DOO VRPOLJE POSUSJE DOMOGRADNJA DOO MOSTAR HOLLI DOO CITLUK MG AUTO DOO BILECA AUTO KVESIC DOO SIROKI BRIJEG KLEOPATRA DOO SIROKI BRIJEG M A L GRIZELJ DOO GRUDE FLAMENCO COMMERCE DOO GRUDE UDRUGA IMPULS ZA SPORT REKREAC SIROKI BRIJEG ZALFIJA PCELARSKA ZADRUGA TREBINJE HLADNJACA DOO BERKOVICI VOJVODA DON IVAN MUSIC UDRUGA LJUBUSKI KINDERCAR DOO LIVNO ADA HOTEL SUR VL NATALIJA TANOVIC MOSTAR TORCIDA KLUB NAVIJACA HAJDUKA POSUSJE PIKAN PYNKI DOO CAPLJINA NAPREDAK HRVATSKO KULT DRUS UG KONJIC CROCO DOO MOSTAR ELEKTRO JURIC DOO MOSTAR ORBITER DOO TUZLA MEGA METAL MEHANIKA DOO TUZLA REMEDIA DOO TUZLA SANTA FE DOO TUZLA JUNUZOVIC KOPEX DOO LUKAVAC ELESTRA DOO GRADACAC BHB CABLE TV DOO LUKAVAC PLIVACKI SAVEZ BIH UG BANJA LUKA UDRUZENJE VJESNIK U BIH NEAL PROM DOO ZIVINICE ALS IM EX GROUP DOO LUKAVAC SABIX PRODUKT DOO GORAZDE PORATAK ZTR GOFC FABRIKA CRIJEPA D.O.O. VODOINSTALATER VRANJACA LATIF TNT DJL ZA OTKLANJANJE U UNIŠTAVANE MINA SOLE COMPANY DOO GORAZDE UNIVERZITET U BIHACU STYROMAL DOO SANSKI MOST VISOKO SIME POPICA 18 LJESEVO 1 RODOC BB RODOC STJEPANA RADICA 48 MEDJUGORJE BB BRACE FEJICA 51 ANTE STARCEVICA BB CIM SMRCENJACI BB AUGUSTA SENOA BB RAPOVINE STJEPANA RADICA 31 HUMAC BB KRALJA TOMISLAVA 52 KARDINALA STEPINCA BB LEDARA ANTE STARCEVICA BB CIM 6 VUKOVARSKA 26 B SIPOVLJANI BB BLIDINJE BB SUJICA MEDJUGORJE BB KNEZA DOMAGOJA BB SARAJEVSKA 31 HADZICA POLJE BB SVETOSAVSKA 20 MILE BUDAKA 123 A LACINA BR 9 MEDJUGORJE BB ZMAJA OD BOSNE 8 VITINA ORAHOVLJE BB RODOC BB BISCE POLJE BB JASENICA 95 RODOC TATAR 2 SUJICA BB BARE BB GRADNICI BB POTPOLJE BB ZRINJSKO FRANKOPANSKA 17 MILETINA BB ANTUNA MIHANOVICA 5 VIONICA BB GORICA BB GRUDE MEDJUGORJE BB VRPOLJE BB SMRCENJACI 13 BLIZANCI BB NIKSICKI PUT BB KOCERIN POTKKRAJ 26 FRA D BUNTICA BB SOVICI GRUDE VITEZA RANKA BOBANA BB KVATERNIKOVA BB VOJA KORACA BB BIOGRAD BB A SIMICA 3 KRALJICE KATARINE BB BLAGAJ BB ANTUNA MIHANOVICA 7 DRACEVO BB M TITA PSC PARTIZANOVO BB KNEZA VISESLAVA ORKA BB HAJDUKA MIJATA TOMICA 6 STUPINE B11 TUZLA PAR SELO 51 SLAVINOVICI USCE C9 LAM 1 PROST 2 JEVREJSKA 5 MODRAC STUDENAC BB 16 MUSLIMANSKE BB DOM KULTURE BB PARK MLADEN STOJANOVIC 10 RUDARSKA 73 DJURDJEVIK JUROSEVICI BB DONJA DOBOSNICA CENTAR BB MUHIDINA MASICA MUNJE 2 ILOVACA LUKA BB GORAZDE SEADA SOFOVICA 11 ZUPCICI BB KULINA BANA 2 II SEJKOVACA BB

srijeda, 29. juni 2011. godine
06150000588 06150000846 06150000971 06200000607 06200000992 06200001893 06200002204 06200002419 06200002534 06200002954 06200002990 06200003043 06200003276 06200003356 06200003383 06200004088 06200004471 06200005167 06200005737 06200006139 06200006362 06200006380 06200006549 06200006656 06200007977 06200009145 06200009323 06200009537 06200009939 06200010133 06200010393 06200010446 06200010810 06200011052 06200011178 06200011472 06200011962 06200012195 06200012499 06200012792 06200013078 06200013292 06200013318 06200013327 06200013862 06200013915 06200013933 06200013988 06200014200 06200014291 06200014479 06200014576 06200014969 06200015307 06200015450 06200015735 06200015931 06200016146 06200016431 06200017001 06200017591 06200018288 06200018304 06200018420 06200020088 06250001941 06250002548 06250004010 06250004216 06250005153 06250005420 06250006170 06250006535 06250006884 06250006946 06250007277 06300000062 06300000124 06300000179 06300000188 06300000302 06300000446 06350000147 06350000879

OSLOBO\ENJE

UDRUZENJE PLASTIC REKONSTR MAKSIL HIRURGA BIH UDRUZENJE PREDS STRANIH PROIZ LIJEKOVA U BIH UDRUZENJE HIRURGA UDRUGA KIRURGA FBIH UG JAPONICA DOO SARAJEVO IMP KLIMA MONTAZA DOO SARAJEVO BROJLER DOO SARAJEVO MIG DOO PALE CENTAR ZA ZAPOSLJAVANJE MLADIH UDRUZENJE NEUROLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI BMV ZICER DOO SARAJEVO INTERNACIONALNA LIGA HUMANISTA GOLF KLUB SARAJEVO UDRUZENJE HAFA NORMSTAHL DOO SARAJEVO IN CAPITAL DOO SARAJEVO EU TAC UDRUZENJE ZA IZGRADNJU I RAZVOJ KAPAC TARA DRINA DOO SARAJEVO UDRUZENJE ZA BIOLOSKU PSIHIJATRIJU U F BIH EFENDIC SWATY DNO SARAJEVO IMEDIA DOO SARAJEVO MEDIA PARTNERS DOO SARAJEVO SYS COMPANY DOO SARAJEVO ZULEX DOO SARAJEVO NOTAR DZANBEGOVIC ZINETA STARI GRAD SARAJEVO CENTROTRANS MT INTERNACIONAL DOO SARAJEVO UDRUZENJE MIKROFINANSIJSKIH ORGANIZAC U BIH EUROPOSAO DOO ISTOCNO SARAJEVO ASK FONDACIJA SARAJEVO GEOID AGENCIJA VL HADZAHMETOVIC ALIJA ZEST DOO SARAJEVO KEMA BH DOO SARAJEVO OPTINOVA DOO SARAJEVO TRAFFIC DESIGN B DOO SARAJEVO UDRUZENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI ALUFINAL DOO SARAJEVO PCELAR DOO OLOVO ELVAN DOO SARAJEVO REC DOO SARAJEVO GLOBALGPS BH DOO SARAJEVO ARTIKA DOO SARAJEVO OMLADINSKO UDRUZENJE TEMPO VRANICA DD SARAJEVO LIVIA DOO SARAJEVO PENTASCOPE DOO SARAJEVO HAJRIC DAVIDSON CONSULTING COMPANY DOO SARAJE UDRUZENJE GINEKOLOGA I PERINATOLOGA SARAJEVO GUSFIN DOO SARAJEVO BERG PROMET DOO SARAJEVO BENEFIT DOO SARAJEVO RETROS DOO SARAJEVO FOTO OPTIK DD SARAJEVO TOBACCO DOO SARAJEVO INTER COLOR CENTAR DOO VOGOSCA DATA CENTAR DOO ISTOCNO SARAJEVO W G M DOO SARAJEVO TED INVEST DOO SARAJEVO ELRO DOO SARAJEVO DENIDA PZU APOTEKA SARAJEVO SHARKS POLJOPRIVREDNIK VL VUCKOVIC TATJANA AKADEMIJA PLESNOG POKRETA U BIH MELIK MULTIMEDIA DOO SARAJEVO FM POLIKLINIKA SARAJEVO PRIJATELJI ZIVOTINJA U BOSNI I HERCEGOVINI UD GKS INTERNATIONAL DOO SARAJEVO OKTOPUS DOO SARAJEVO SIGNATOR DOO SARAJEVO MCM DESIGN STUDIO AGENCIJA VL AKAGIC ADNAN SERVUS IMS DOO SARAJEVO GP GRADNJA DOO SARAJEVO BOSNIASPECEXPORT DOO FERIJALNI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI ENERGOINVEST TERMOAPARATI DD U STECAJU SARAJE IMUNA PHARM DOO SARAJEVO LEGENDA PROMET DOO MOSTAR DOM PENZIONERA GREEN USTANOVA ILIDZA MISID DOO SARAJEVO DRINSKI TALASI UDRUZENJE PERSPEKTIVE MEDJUNARODNI POSLOVNI FORUM UDR UDRUZENJE POSLODAVACA U FBIH UG SARAJEVO KOLORIT UDRUZENJE UDRUGA REM UDRUZENJE ZA DRUSTVENU UKLJUCENOST I PRAV BATO DOO VISOKO HILAL DJL

srijeda, 29. juni 2011. godine
BENVILLE LTD DOO KLJUC ELEKTROUNIVERZAL DOO BIHAC VETERINAR DOO BIHAC IZAN COMMERC DOO BUZIM COMPANY KADIC DOO BOS KRUPA E FAVORIT DOO BUZIM EKO SYSTEM DOO BUSOVACA P BR 1 BOS PETROVAC JUKIC AUTOCENTAR DOO VELIKA KLADUSA EURO PROIZVOD DOO VELIKA KLADUSA MAJ COMMERC DOO BIHAC SAVREMENA TEHNICKA ZASTITA DOO BIHAC GALIC TR VL IVICA GALIC VELIKA KLADUSA BISPED DOO BIHAC KARMANN TR VL LJUBIJANKIC SALIH HADEHA DOO JELAH TESANJ PRO VITA DOO ODZAK AUTO KUCA SMAJLOVIC DOO SREBRENIK STEF PROM DOO SREBRENIK KAMITRG DOO SREBRENIK ZESPED DOO ZENICA KLIMARENT DOO ZENICA SAFF DOO GRAFICKO IZDAVACKO DRUSTVO ZENICA CREATIVUS UDUZENJE MLADIH SARAJEV ZENICA STAN DOO ZENICA AUTO GINEVRA DOO DRUST ZA PROM I USL ZENICA VATROSTALNA REFACTORY DOO ZENICA METALURG CITY CENTER DOO ZENICA VILA CICIBELA DOO BRCKO DISTRIKT DEBI 97 DOO BRCKO FALKOM DOO BRCKO MEDZLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZEPCE CAR TRIM BH DOO ZEPCE EUROAD AGENCIJA DOO ZEPCE PIMS VUNTEX DOO ODZAK MARTINOVIC DOO EXPORT IMPORT UGLJARA ORASJE UDOBNOST DOO UGLJARA ORASJE AIDNET FONDACIJA SARAJEVO OK UDRUZ ZA PODRSKU I RAZVOJ ORG PROIZ U BIH GENTLY TRAVEL AGENCY DOO SARAJEVO PALACE INVESTMENTS DOO SARAJEVO ORGANSKA KONTROLA DOO SARAJEVO ZAVOD ZA ZASTITU DJECE I OMLADINE PAZARIC UDRUZENJE VIJECE KONGRESA BOSNJ INTELEKTUALAC MABETEX PROJECT ENGINEERING VIATOR & VEKTOR DOO SARAJEVO COMPUTEL NAPREDAK HRVATSKO KULTURN DRUSTVO UG SARAJEVO HEDOEMA DOO SARAJEVO MOUNTAIN DOO SARAJEVO ZOIL BOSNA UDRUZENJE EPIDEMIOLOGA I MEDICINSKIH EKOLOGA TVIN KOMERC DOO SARAJEVO SIPAD KLJUC SEENAPB MREZA ASOCIJ PRIV EL MED JUGOI EVROPE AIZ DOO ISTOCNO SARAJEVO EURO BICCO DOO SARAJEVO B&H TRADE SECURITAS CIPOS DOO SARAJEVO MELLAIN DOO SARAJEVO PALACE GROUP DOO SARAJEVO GP ZGP DIONICKO DRUSTVO SARAJEVO SARAJEVSKA TRIBINA NOVINSKA AGEN DOO SARAJEVO MILCOS MLJEKARA BUD IMPORT DOO SARAJEVO TELENET DOO SARAJEVO GID ITALIJA CAD BY SA ABRAHAM UDRUZENJE ZA MEDJURELIGIJ MIROT RAD DETAIL KING ALPS INTERNATIONAL AVIO EXPRESS DOO SARAJEVO SAVEZ LOVACKIH ORGANIZACIJA BIH FUTURA INTERNATIONAL DOO FOTO ART DOO SARAJEVO SUNCE OSIGURANJE DD LIVNO FILIJALA SARAJEVO CHINA TOWN CORPORATION DOO SARAJEVO METROPOLIS MEDIA GENTEK DOO GUARDSMAN DOO HAAG MOBILITY CENTAR DOO ADVOKAT VARUNEK GORAN SARAJEVO HIDROINZINJERING PILANA PODLUGOVI DOO ILIJAS ZENA 21 PRODUKT MISIMOV GROUP MKS DRUSTVO ZA INZINJERING DOO SARAJEVO UL INDUSTRIJSKA ZONA VELAGIC BB CAMILA SALIHODZICA BR 88 MUSANOVIC MAHALA 29 ZARADOSTOVO 239 511 S BRDSKE BRIGADE BB GENERALA IZETA NANICA 7 KOLUNIC BB POLJE BB ZLATKA GALIJASEVICA BB DR IRFAN LJUBIJANKIC 209 BIHACKIH BRANILACA BB 7 KORPUS BR 5 REPUSINE BB BUZIM GENERALA IZETA NANICA BR 28 UL TITOVA BB JELAH TESANJ D DUBICA 69 PREVILE BB MAGISTRALNI PUT BB UL 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB BULEVAR KULINA BANA 30 KRALJA TVRTKA I INDUS ZONA SLJIVIK ULICA VELIKOG SUDIJE GRADJESE 25 HENDINA 4 FRA IVANA JUKICA 1 NEMILA PONIRAK 70 JURAJA NEIDHARTA 42 SKOLSKA 10 VUKA KARADZICA BR 37 BRKA BB BAZENI BB SARAJEVSKA BB DONJI LUG BB ULICA PRVA BB ZEPCE TITOVA 59 UGLJARA BR 94 ORASJE UGLJARA 142 AVDE JABUCICE 28 BUTMIRSKA CESTA 40 TRG MERHEMICA 1 FERHADIJA 21 HAMDIJE CEMERLICA 2 X RESNIK BB VALTERA PERICA 13 MIS IRBINA 5 ZMAJA OD BOSNE 32 KRANJCEVICA A-1 bb MARSALA TITA 56 STANJEVAC DO BROJA 8 ZMAJA OD BOSNE 45 SPRAT II DZEMALA BIJEDICA 27B CEKALUSA 5 DZEMALA BIJEDICA 102 SARAJEVO URIJAN DEDINA 7 VUKA KARADZICA 28 TEREZIJE 27 M.P. SOKOLOVICA 16 BACICI 15 KRANJCEVICEVA 29 ZMAJA OD BOSNE 4 DOLINA 11 KRALJA TVRTKA 1 PRVI SPRAT POFALICKA 3 HUSREFA REDZICA 3 HAMDIJE CEMERLICA 35 PUT ZIVOTA 12 MUVEKITA 11/1 MUSE CAZIMA CATICA 10 HAKIJE KULENOVICA BB TEREZIJE BB ZELENIH BERETKI DO 22 PETRAKIJINA 24 TRAMPINA 12 HAMDIJE CEMERLICA 21 AZIZE SACIRBEGOVIC 13 LIVANJSKA 35 NEMA ADRESE AZICI 107 IGMANSKOG MARSA 33 DZIDZIKOVAC 5 PODLUGOVI BB OBALA KULINA BANA 24/2 PUT ZIVOTA 13 DERVISA NUMICA 7 XI 06350000913 06350001084 06350001495 06350002582 06350002877 06350004036 06350004688 06350007168 06350009166 06350009264 06350009709 06350010029 06350011386 06350011634 06400001951 06400002763 06500000316 06500001020 06500001155 06550000124 06550000393 06550001007 06550001490 06550002015 06550002444 06550003050 06550003835 06600000948 06600001493 06600001894 06750000852 06750001539 06750001824 06800000043 06800001104 06800001417 06000000362 06000000371 06000000399 06000000424 06000000451 06000000488 06000000665 06000000807 06000000996 06000001129 06000001441 06000001469 06000001637 06000001799 06000001860 06000001968 06000002217 06000002743 06000002752 06000003056 06000003065 06000003350 06000003626 06000003715 06000003813 06000004279 06000004607 06000004625 06000004652 06000004849 06000004901 06000005107 06000005296 06000005358 06000005483 06000005937 06000005964 06000006008 06000006071 06000006437 06000006963 06000007356 06000007365 06000007454 06000008391 06000008667 06000008792 06000008809 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH SARAJEVO MEDJURELIGIJSKO VIJECE U BIH SARAJEVO JP CESTE FEDERACIJE BIH DOO SARAJEVO TEMOS DOO SARAJEVO OUTLINE DOO SARAJEVO ADVOKAT SKALJIC AVDO SARAJEVO BRKIC PETROL DOO ZENICA PJ SARAJEVO BAJSIK DOO SARAJEVO DATA PROJECT ELECTRONICS DOO SARAJEVO OXY SUVENIRI DOO ISTOCNO SARAJEVO UDRUZENJE PLASTIC REKONSTR MAKSIL HIRURGA BIH HANITEK BH DOO SARAJEVO UDRUZENJE PREDS STRANIH PROIZ LIJEKOVA U BIH UDRUZENJE HIRURGA UDRUGA KIRURGA FBIH UG JAPONICA DOO SARAJEVO IMP KLIMA MONTAZA DOO SARAJEVO BROJLER DOO SARAJEVO MIG DOO PALE CENTAR ZA ZAPOSLJAVANJE MLADIH UDRUZENJE NEUROLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI BMV ZICER DOO SARAJEVO INTERNACIONALNA LIGA HUMANISTA GOLF KLUB SARAJEVO UDRUZENJE HAFA NORMSTAHL DOO SARAJEVO IN CAPITAL DOO SARAJEVO EU TAC UDRUZENJE ZA IZGRADNJU I RAZVOJ KAPAC TARA DRINA DOO SARAJEVO UDRUZENJE ZA BIOLOSKU PSIHIJATRIJU U F BIH EFENDIC SWATY DNO SARAJEVO IMEDIA DOO SARAJEVO MEDIA PARTNERS DOO SARAJEVO SYS COMPANY DOO SARAJEVO ZULEX DOO SARAJEVO NOTAR DZANBEGOVIC ZINETA STARI GRAD SARAJEVO CENTROTRANS MT INTERNACIONAL DOO SARAJEVO UDRUZENJE MIKROFINANSIJSKIH ORGANIZAC U BIH EUROPOSAO DOO ISTOCNO SARAJEVO ASK FONDACIJA SARAJEVO GEOID AGENCIJA VL HADZAHMETOVIC ALIJA ZEST DOO SARAJEVO KEMA BH DOO SARAJEVO OPTINOVA DOO SARAJEVO TRAFFIC DESIGN B DOO SARAJEVO UDRUZENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI ALUFINAL DOO SARAJEVO PCELAR DOO OLOVO ELVAN DOO SARAJEVO REC DOO SARAJEVO GLOBALGPS BH DOO SARAJEVO ARTIKA DOO SARAJEVO OMLADINSKO UDRUZENJE TEMPO VRANICA DD SARAJEVO LIVIA DOO SARAJEVO PENTASCOPE DOO SARAJEVO HAJRIC DAVIDSON CONSULTING COMPANY DOO SARAJE UDRUZENJE GINEKOLOGA I PERINATOLOGA SARAJEVO GUSFIN DOO SARAJEVO BERG PROMET DOO SARAJEVO BENEFIT DOO SARAJEVO RETROS DOO SARAJEVO FOTO OPTIK DD SARAJEVO TOBACCO DOO SARAJEVO INTER COLOR CENTAR DOO VOGOSCA DATA CENTAR DOO ISTOCNO SARAJEVO W G M DOO SARAJEVO TED INVEST DOO SARAJEVO ELRO DOO SARAJEVO DENIDA PZU APOTEKA SARAJEVO SHARKS POLJOPRIVREDNIK VL VUCKOVIC TATJANA AKADEMIJA PLESNOG POKRETA U BIH MELIK MULTIMEDIA DOO SARAJEVO FM POLIKLINIKA SARAJEVO PRIJATELJI ZIVOTINJA U BOSNI I HERCEGOVINI UD GKS INTERNATIONAL DOO SARAJEVO OKTOPUS DOO SARAJEVO SIGNATOR DOO SARAJEVO MCM DESIGN STUDIO AGENCIJA VL AKAGIC ADNAN SERVUS IMS DOO SARAJEVO GP GRADNJA DOO SARAJEVO BOSNIASPECEXPORT DOO FERIJALNI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI ENERGOINVEST TERMOAPARATI DD U STECAJU SARAJE IMUNA PHARM DOO SARAJEVO LEGENDA PROMET DOO MOSTAR ALIPASINA 41

OSLOBO\ENJE

OGLASI
FERHADIJA BROJ 16 I SPRAT TEREZIJA 54 SALKE LAGUMDZIJE 13 AZIZE SACIRBEGOVIC BB SKENDERIJA 33 PRVI SPRAT NERKEZA SMAILAGICA 14A MOSTARSKO RASKRSCE PZ KEMOS PUT FAMOSA 38 VUKA KARADZICA 290 BOLNICKA 25 KLINICKI CENTAR ENVERA SEHOVICA 14 FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 VIII BOLNICKA 25 ANTUNA HANGIJA 6 MERHEMICA TRG 6 RAJLOVACKA BB JAHORINSKA BB KOSEVO 34 BOLNICKA 25 HRESA BB HAMDIJE CEMERLICA 27 PRVI SPRAT KROMOLJ BB DERVISA NUMICA 14 ZAGREBACKA 50 ASCILUK 1 HAMDIJE CEMERLICA 2 BOLNICKA 25 PUT FAMOSA 38 TOPAL OSMAN PASE 18 STROSMAJEROVA 2 SPRAT II SIBENSKA BB SAFETA ZAJKE 115 B HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA PAPAGAJKA DZEMALA BIJEDICA 153 RADICEVA 8 NIKOLE TESLE 40 KEMALA KAPETANOVICA 17 BARUTHANA 26 BRANILACA VIJENCA 5 LUZANSKO POLJE 40 DERVISA NUMICA 29 CEMALUSA 6 BEHDZETA MUTAVELICA 113 4 SARAJEVO TRESNJE 7 SOLUN BB RAJLOVACKA CESTA BB PIJACNA 8 HADZIDAMJANOVA 1 MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE DO BR 4D BRACE KRSO 28 ANTUNA BRANKA SIMICA 8 MEHMEDA SPAHE 26 MARSALA TITA 9A V ZMAJA OD BOSNE 4 HILIDAY INN BOLNICKA 10 HALILOVICI 10 GRBAVICKA 7A TEREZIJE BB ZMAJA OD BOSNE 50 NIKOLE KASIKOVICA 9 PUT ZIVOTA BB IGMANSKA 36 VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 38 FERIZA MERZUKA 17 B BUKA 3 ALEJA LIPA 56 TRG MEDJUNARODNOG PRIJATELJSTVA 18 DONJI HADZICI BB ZMAJA OD BOSNE 37 LOGAVINA 5 VILSONOVO SETALISTE 6 MAGUDA 1 MULA MUSTAFE BASESKIJE 63 KROZ 10 CEMALUSA 6 IVANA CANKARA 12 AVDE SMAJLOVICA 27 PRVI SPRAT MUHAMEDA EF PANDZE DO BROJA 4C BARE KOD STUPA 62 SPASOVDANSKA 19 CEMALUSA 1 TVORNICKA 3 ADEMA BUCE 13 BNR 37

35
06000008989 06000009309 06000009434 06000009657 06000009693 06000009773 06000010342 06000010351 06000010510 06000010538 06000010814 06000010949 06000011109 06000011920 06000012144 06000012545 06000013036 06000013107 06000013170 06000013287 06000013394 06000013704 06000013722 06000013928 06000013991 06000014204 06000014259 06000014419 06000014856 06000014954 06000015301 06000015356 06000015542 06000015855 06000015953 06000016113 06000016239 06000016266 06000016382 06000016685 06000017327 06000017372 06000017434 06000017498 06000017504 06000017835 06000018086 06000018219 06000018335 06000018558 06000018638 06000018772 06000018914 06000019110 06000019281 06000019414 06000019432 06000019496 06000019682 06000020439 06000020536 06000021198 06000021250 06000021349 06000021722 06000022133 06000022455 06000022614 06000022810 06000022883 06000023935 06000024569 06000024667 06000024881 06000025381 06000025577 06000026460 06000026807 06000027824 06000027888 06000030847 06000031043 06000031150 06000031169

36
MISID DOO SARAJEVO DRINSKI TALASI UDRUZENJE

OGLASI
PUT FAMOSA 38 ZMAJA OD BOSNE 4 DONJA JOSANICA 1 32A LA BENEVOLENCIJA 8 II MULA MUSTAFE BASESKIJE 12 3 HUSEINA DJOZE 77 BOSANSKA 15 KROZ 8 JALIJA 60 E. ADEMOVICA 33 VISOKO SIME POPICA 18 LJESEVO 1 RODOC BB RODOC STJEPANA RADICA 48 MEDJUGORJE BB BRACE FEJICA 51 ANTE STARCEVICA BB CIM SMRCENJACI BB AUGUSTA SENOA BB RAPOVINE STJEPANA RADICA 31 HUMAC BB KRALJA TOMISLAVA 52 KARDINALA STEPINCA BB LEDARA ANTE STARCEVICA BB CIM 6 VUKOVARSKA 26 B SIPOVLJANI BB BLIDINJE BB SUJICA MEDJUGORJE BB KNEZA DOMAGOJA BB SARAJEVSKA 31 HADZICA POLJE BB SVETOSAVSKA 20 MILE BUDAKA 123 A LACINA BR 9 MEDJUGORJE BB ZMAJA OD BOSNE 8 VITINA ORAHOVLJE BB RODOC BB BISCE POLJE BB JASENICA 95 RODOC TATAR 2 SUJICA BB BARE BB GRADNICI BB POTPOLJE BB ZRINJSKO FRANKOPANSKA 17 MILETINA BB ANTUNA MIHANOVICA 5 VIONICA BB GORICA BB GRUDE MEDJUGORJE BB VRPOLJE BB SMRCENJACI 13 BLIZANCI BB NIKSICKI PUT BB KOCERIN POTKKRAJ 26 FRA D BUNTICA BB SOVICI GRUDE VITEZA RANKA BOBANA BB KVATERNIKOVA BB VOJA KORACA BB BIOGRAD BB A SIMICA 3 KRALJICE KATARINE BB BLAGAJ BB ANTUNA MIHANOVICA 7 DRACEVO BB M TITA PSC PARTIZANOVO BB KNEZA VISESLAVA ORKA BB HAJDUKA MIJATA TOMICA 6 STUPINE B11 TUZLA PAR SELO 51 SLAVINOVICI USCE C9 LAM 1 PROST 2 JEVREJSKA 5 MODRAC STUDENAC BB 16 MUSLIMANSKE BB DOM KULTURE BB PARK MLADEN STOJANOVIC 10 RUDARSKA 73 DJURDJEVIK JUROSEVICI BB 06000031196 06000031203 06000031374 06000031383 06000031418 06000031427 06000031481 06150000285 06150000374 06150000588 06150000846 06150000971 06200000607 06200000992 06200001893 06200002204 06200002419 06200002534 06200002954 06200002990 06200003043 06200003276 06200003356 06200003383 06200004088 06200004471 06200005167 06200005737 06200006139 06200006362 06200006380 06200006549 06200006656 06200007977 06200009145 06200009323 06200009537 06200009939 06200010133 06200010393 06200010446 06200010810 06200011052 06200011178 06200011472 06200011962 06200012195 06200012499 06200012792 06200013078 06200013292 06200013318 06200013327 06200013862 06200013915 06200013933 06200013988 06200014200 06200014291 06200014479 06200014576 06200014969 06200015307 06200015450 06200015735 06200015931 06200016146 06200016431 06200017001 06200017591 06200018288 06200018304 06200018420 06200020088 06250001941 06250002548 06250004010 06250004216 06250005153 06250005420 06250006170 06250006535 06250006884 06250006946 LYNICOM DOO ODRAZ FONDACIJA ZA ODRZIVI RAZVOJ SARAJEVO CIBOS DOO SARAJEVO FARIDOO DOO SARAJEVO DOM DD SPI SARAJEVO GMC INZENJERING DOO SARAJEVO NAZIV TRG DJECE DOBRINJE 23 OBALA KULINA BANA 18 SAFETA ZAJKE 269 HALILOVICI 7 BUTMIRSKA CESTA DO BROJA 45 PUT ZIVOTA 16 PARTIJA 66 ADRESA NAZIV REPUBLICKA KONFERENCIJA NARODNE TEH SINDIKAT ELEKTROENERGETSKIH RADNIKA BIH UG UDRUZENJE GRADJANA GORAZDA "SLOBODN ZELJEZNICAR RUKOMETNI KLUB UDRUZENJE MATEMATICARA BIH SARAJEVO CASOPIS ZA POZORISTE I KULTURU BOSANSKI HUMANITARNI LOGISTICKI SERVIS UDRUZENJE LIKOVNIH UMJETNIKA ASOCIJACIJA STUDENATA AGRIKULTURE ALIJANSA ZA SIGURNOST UDRUZENJE GRADJANA EKO BIH UDRUZENJE GRADJANA SARAJEVO STUDENTSKA ASOCIJAC FARMAC FAKULTET UDRUZENJE MLADI PROTIV SIDE GROUP UG SARAJEVO DADALOS UG ZA MIROVNO PEDAGOSKI RAD SARAJEVO FAKULTET ZA SAOBRACAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO ODBOR ZA ODRZIV POVRATAK U SREBRENICU UG SAVEZ HOKEJA NA LEDU BIH UG SARAJEVO MEDIA PLAN INSTITUT DOO SARAJEVO FONDACIJA PRAVDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BIH SARAJEVO UG FONDACIJA ZA VISOKO OBRAZOVANJE SUS BIH UDRUZENJE REALIZACIJA IDEJA SARAJEVO TURISTICKA ZAJEDNICA TK TUZLA SARAJEVO VILSONOVO SETALISTE 20 NULL NEMA ADRESE ZMAJA OD BOSNE 35 NEMA ADRESE RAJLOVACKA BB TERAZIJE BB ZMAJA OD BOSNE 8 OBALA KULINA BANA 4 PATKE BB CEKALUSA 90 ANTE FIJAMENGA 14 B ALEJA LIPA 57 ZMAJA OD BOSNE 8 CRNI GUBER BB PEHLIVANUSA 6 ANTUNA BRANKA SIMICA 5 VALTERA PERICA 13 OBALA KULINA BANA 1 ZMAJA OD BOSNE 8 MUSTAFE KAMERICA 4 MUFTIJE EFENDIJE KURTA 1 PARTIJA 52 ADRESA ALS IM EX GROUP DOO LUKAVAC SABIX PRODUKT DOO GORAZDE PORATAK ZTR GOFC FABRIKA CRIJEPA D.O.O. VODOINSTALATER VRANJACA LATIF TNT DJL ZA OTKLANJANJE U UNIŠTAVANE MINA SOLE COMPANY DOO GORAZDE UNIVERZITET U BIHACU STYROMAL DOO SANSKI MOST BENVILLE LTD DOO KLJUC ELEKTROUNIVERZAL DOO BIHAC VETERINAR DOO BIHAC IZAN COMMERC DOO BUZIM COMPANY KADIC DOO BOS KRUPA E FAVORIT DOO BUZIM EKO SYSTEM DOO BUSOVACA P BR 1 BOS PETROVAC JUKIC AUTOCENTAR DOO VELIKA KLADUSA EURO PROIZVOD DOO VELIKA KLADUSA MAJ COMMERC DOO BIHAC SAVREMENA TEHNICKA ZASTITA DOO BIHAC GALIC TR VL IVICA GALIC VELIKA KLADUSA BISPED DOO BIHAC KARMANN TR VL LJUBIJANKIC SALIH HADEHA DOO JELAH TESANJ PRO VITA DOO ODZAK AUTO KUCA SMAJLOVIC DOO SREBRENIK STEF PROM DOO SREBRENIK KAMITRG DOO SREBRENIK ZESPED DOO ZENICA KLIMARENT DOO ZENICA SAFF DOO GRAFICKO IZDAVACKO DRUSTVO ZENICA CREATIVUS UDUZENJE MLADIH SARAJEV ZENICA STAN DOO ZENICA AUTO GINEVRA DOO DRUST ZA PROM I USL ZENICA VATROSTALNA REFACTORY DOO ZENICA METALURG CITY CENTER DOO ZENICA VILA CICIBELA DOO BRCKO DISTRIKT DEBI 97 DOO BRCKO FALKOM DOO BRCKO MEDZLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZEPCE CAR TRIM BH DOO ZEPCE EUROAD AGENCIJA DOO ZEPCE PIMS VUNTEX DOO ODZAK MARTINOVIC DOO EXPORT IMPORT UGLJARA ORASJE UDOBNOST DOO UGLJARA ORASJE DONJA DOBOSNICA CENTAR BB MUHIDINA MASICA MUNJE 2 ILOVACA LUKA BB GORAZDE SEADA SOFOVICA 11 ZUPCICI BB KULINA BANA 2 II SEJKOVACA BB UL INDUSTRIJSKA ZONA VELAGIC BB CAMILA SALIHODZICA BR 88 MUSANOVIC MAHALA 29 ZARADOSTOVO 239 511 S BRDSKE BRIGADE BB GENERALA IZETA NANICA 7 KOLUNIC BB POLJE BB ZLATKA GALIJASEVICA BB DR IRFAN LJUBIJANKIC 209 BIHACKIH BRANILACA BB 7 KORPUS BR 5 REPUSINE BB BUZIM GENERALA IZETA NANICA BR 28 UL TITOVA BB JELAH TESANJ D DUBICA 69 PREVILE BB MAGISTRALNI PUT BB UL 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB BULEVAR KULINA BANA 30 KRALJA TVRTKA I INDUS ZONA SLJIVIK ULICA VELIKOG SUDIJE GRADJESE 25 HENDINA 4 FRA IVANA JUKICA 1 NEMILA PONIRAK 70 JURAJA NEIDHARTA 42 SKOLSKA 10 VUKA KARADZICA BR 37 BRKA BB BAZENI BB SARAJEVSKA BB DONJI LUG BB ULICA PRVA BB ZEPCE TITOVA 59 UGLJARA BR 94 ORASJE UGLJARA 142

srijeda, 29. juni 2011. godine
06250007277 06300000062 06300000124 06300000179 06300000188 06300000302 06300000446 06350000147 06350000879 06350000913 06350001084 06350001495 06350002582 06350002877 06350004036 06350004688 06350007168 06350009166 06350009264 06350009709 06350010029 06350011386 06350011634 06400001951 06400002763 06500000316 06500001020 06500001155 06550000124 06550000393 06550001007 06550001490 06550002015 06550002444 06550003050 06550003835 06600000948 06600001493 06600001894 06750000852 06750001539 06750001824 06800000043 06800001104 06800001417

OSLOBO\ENJE

DOM PENZIONERA GREEN USTANOVA ILIDZA

PERSPEKTIVE MEDJUNARODNI POSLOVNI FORUM UDR UDRUZENJE POSLODAVACA U FBIH UG SARAJEVO KOLORIT UDRUZENJE UDRUGA REM UDRUZENJE ZA DRUSTVENU UKLJUCENOST I PRAV BATO DOO VISOKO HILAL DJL BI SI COMPANY BERLIJETA DOO VISOKO IMOVINA PYRAMID TRAVEL DOO ILIJAS SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR KORIMEK DOO MOSTAR FINANC PP MOSTAR ZEC DOO MEDJUGORJE SIN ORG ZAVODA ZA URBANIZAM GRADA MOSTARA GOSPODARSKA PRIVREDNA KOMORA HNK MOSTAR MATIJA DOO MOSTAR MEGA SPED DOO CAPLJINA DAN & CO DOO LIVNO MEGA SPORT DOO MOSTAR MRUD DOO LJUBUSKI BIROPRO DOO CITLUK PINCOM DOO MOSTAR COLEX DOO MOSTAR MO NET DOO MOSTAR GEOTEHNIKA 94 DOO MOSTAR OAK S DOO DRVAR HAJDUCKE VRLETI DOO TOMISLAVGRAD MM SUJICA DOO TOMISLAVGRAD UNIKAT DOO CITLUK HOTELI MOSTAR DD MOSTAR MONIR DOO PRIVREDNO DRUSTVO KONJIC RFK VALJCICI DD KONJIC EUROPRESS DOO LJUBINJE EX PONTO DOO MOSTAR INSTITUT ZASTITE DOO MOSTAR TOMATO SUR RESTORAN VL MATE VASILJ CITLUK DRUSTVO ZA ZASTITU BILJA U BIH UDRUZENJE ADRIA COSMETIC GRUPA DOO LJUBUSKI MESSER MOSTAR PLIN DOO MOSTAR FEROPROM DOO MOSTAR ZG SIGMA DOO MOSTAR MZ MOTO DOO MOSTAR VITEZ OD SUJICE DOO SUJICA TOMISLAVGRAD FMI 2001 DOO CITLUK LIMPEH DOO CITLUK CAR PROM DOO CITLUK HELIOS DOO CAPLJINA MEDIA FORUM DOO LJUBUSKI SPOT MB DOO SIROKI BRIJEG MOKADA DOO CITLUK VEBUSCH DOO GORICA GRUDE VENECIJA DOO CITLUK TIMA DOO VRPOLJE POSUSJE DOMOGRADNJA DOO MOSTAR HOLLI DOO CITLUK MG AUTO DOO BILECA AUTO KVESIC DOO SIROKI BRIJEG KLEOPATRA DOO SIROKI BRIJEG M A L GRIZELJ DOO GRUDE FLAMENCO COMMERCE DOO GRUDE UDRUGA IMPULS ZA SPORT REKREAC SIROKI BRIJEG ZALFIJA PCELARSKA ZADRUGA TREBINJE HLADNJACA DOO BERKOVICI VOJVODA DON IVAN MUSIC UDRUGA LJUBUSKI KINDERCAR DOO LIVNO ADA HOTEL SUR VL NATALIJA TANOVIC MOSTAR TORCIDA KLUB NAVIJACA HAJDUKA POSUSJE PIKAN PYNKI DOO CAPLJINA NAPREDAK HRVATSKO KULT DRUS UG KONJIC CROCO DOO MOSTAR ELEKTRO JURIC DOO MOSTAR ORBITER DOO TUZLA MEGA METAL MEHANIKA DOO TUZLA REMEDIA DOO TUZLA SANTA FE DOO TUZLA JUNUZOVIC KOPEX DOO LUKAVAC ELESTRA DOO GRADACAC BHB CABLE TV DOO LUKAVAC PLIVACKI SAVEZ BIH UG BANJA LUKA UDRUZENJE VJESNIK U BIH NEAL PROM DOO ZIVINICE

BROJ RA^UNA 520000066-9 520000067-7 520000071-9 520000102-2 520000116-2 520000147-7 520000195-6 520000304-4 520000308-5 520000329-1 520000358-9 520000372-0 520000438-9 520000495-9 520000521-2 520000539-4 520000540-2 520000546-9 520000567-5 520000665-7 520000679-8 520000716-8 522500070-1

BROJ RA^UNA 660000065-4 660000169-4 660000332-8 660000467-2 660000476-3 660000507-5

Molimo vlasnike objavljenih ra una da se u što kra em roku jave u bilo koju od poslovnih jedinica Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina radi regulisanja statusa ra una.

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: 4 cilindra, dizel 1.968 ccm 163 KS pri 4.000 o/min 400 Nm pri 1.500 do 2.000 o/min 11,1 s 181 km/h 7,6 l 6-stepeni, ručni

AUTOSVIJET

37

no vozilo. Moderni turbodizela{ sa 163 KS i 400 Nm obrtnog momenta ve} na prvi okret klju~a ulijeva povjerenje, a to je i pokazao tokom vo`nje. I pored Amarokove

mase od preko dvije tone, poznati VW-ov ~etvorocilindra{ u svakom trenutku se isticao snagom, ali i odli~nom uskla|eno{}u sa {estostepenim ru~nim mjenja~em. Tek

kada bi uklju~ili pogon na sve to~kove, odre|ene pote{ko}e bi se zbog otpora pojavile pri sporom skretanju, na {ta se svakako treba naviknuti kod ve}ine vozi-

la ovog tipa. Tokom na{e provjere Amarok se pokazao kao pravi gor{tak, sposoban da prebrodi sve zadatke koje smo pred njega postavili. Dodamo li svemu da

jednostavno nismo imali potrebe uklju~ivati blokadu diferencijala zadnje osovine, jasno je da je VW i ovaj put napravio odli~an posao. Koliko je Amarok zapra-

vo sposoban, pokazuju mjerenja, ta~nije napadni ugao od 28, odlazni od 23,6 stepeni, te ugao prelaska preko prepreke od 23 stepena, a sve uz sposobnost savladavanja uspona od 45 stepeni. Na ovaj na~in VW Amarok sa lako}om je ispunio sve zadatke, demonstriraju}i da je veoma efikasan i kao radno i kao ~istokrvno terensko vozilo. Istovremeno, pogled na {asiju, osovine, oplatu ispod motora, te ogibljenje sastavljeno od prednjih popre~nih ramena i opruga i zadnje krute osovine sa lisnatim gibnjevima pokazuje da je Amarok ipak skrojen po provjerenom receptu i bez velikih eksperimentisanja, a krajnji cilj su robusnost, izdr`ljivost, odli~ne terenske karakteristike i svakako dugovje~nost. Kada se sve sabere, VW je u Amaroku uspio objediniti sve ono {to je jednom ovakvom vozilu potrebno za uspjeh. Uzmemo li u obzir paket opreme Highline, koji nudi i vi{e nego {to je potrebno jednom radnom vozilu, cijena do registracije od 60.282 KM je ipak dovoljno privla~na, ali samo za privrednike, jer ga fizi~ka lica u na{oj zemlji ne mogu kupiti, na`alost.

38

AUTOSVIJET

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Klasični egzotični turista
Sportski duh motocikala Moto Guzzi datira još iz sedamdesetih godina, kada je ovaj proizvođač iznjedrio nekoliko bisera, poput modela V7 Sport Telaio i 850 Le Mans. Istovremeno, njegovana je i takozvana turistička linija opremana sada već legendarnim dvocilindrašima, a jedan od posljednjih koji traži svoje mjesto pod suncem je model Norge GT 8V...
Bicilindri~na koncepcija Moto Guzzija u svojoj posljednjoj inkarnaciji svjedo~i o tome da ovaj ~uveni italijanski proizvo|a~ pod finansijskom kapom mati~ne kompanije Piaggio ima jo{ mnogo toga da poka`e. Model Norge GT 8V predstavlja tipi~nu kombinaciju italijanske bezvremenske elegancije i originalnosti, pro`etu karakterom razumljivim samo mo`da od strane voza~a koji motocikl koriste u prevaljivanju duga~kih destinacija. Druga~ije re~eno, Moto Guzzi Norge 8V nije tipi~na turisti~ka ma{ina koja se mo`e pohvaliti naprednim tehni~kim rje{enjima ili malom te`inom, ve} se prije mo`e okarakterisati kao motocikl za klijentelu koja u`iva u velikom obrtnom momentu pri savladavanju dugih dionica, a pri tome `eli da se izdvaja od ostalih na BMW-ima, Hondama ili nekim drugim sli~nim motociklima turisti~ke klase. Upravo ove osobine postavljaju Norge GT 8V u klasu egzoti~nih tourera, koja iz godine u godinu ima sve ve}i broj poklonika. Crno-bijela kombinacija mo`da i najvi{e isti~e klasi~nu ljepotu vazdu{no hla|enog dvocilindri~nog V agregata zapremine 1.151 ccm, koji pomo}u sekvencijalnog multipoint ubrizgavanja pri 7.000 o/ min ostvaruje maksimalne 104 KS. Najve} i obrtni moment od 104 Nm dostupan je pri 5.500 o/min, {to i pri zahtjevnijoj vo`nji rezultuje rijetkom potrebom za upotrebom {estostepene transmisije. Tipi~ni zvuk dvocilindra{a dodatno nagla{ava i izduvni dva u jedan sistem od ner|aju}eg ~elika, u ~iju je oplatu prigu{iva~a integrisan katalizator, zaslu`an za ispunjavanje Euro 3 normi. [to se ti~e ciklistike, Norge GT 8V na prednjem dijelu raspola`e potpuno podesivom hidrauli~nom teleskopskom vilju{kom promjera {tapova od 45 mm, dok je zadnji kraj izveden sa jednoru~nim progresivnim ovjesom sa tako|e podesivim monoamortizerom. Da bi se 257 kg

Moto Guzzi Norge GT 8V

Ljepota Moto Guzzija Norge 8V leži u njegovim dorađenim detaljima, što se najbolje vidi na lijepo dizajniranom i efikasnom oklopu, koji vozaču nudi izvrsnu zaštitu od vjetra i vremenskih neprilika

te{ki Moto Guzzijev tourer bezbjedno zaustavljao, zadu`ene su Brembo ko~nice sa prednjim 320-mm dvostrukim plivaju}im diskovima i ~etveroklipnim ~eljustima i zadnjim 282-mm monodiskom opremljenim dvoklipnim ~eljustima. Za dodatnu dozu bezbjednosti Norge GT 8V standardno dolazi sa dvokanalnim ABS sistemom, koji }e u znatnoj mjeri biti od koristi manje iskusnim voza~ima. Za optimalan dodir sa podlogom Guzzijev tourer obuven je u 17-in~ne radijalne pne-

umatike dimenzija 120/70 na prednjem i 180/55 na zadnjem to~ku. S obzirom na to da Moto Guzzi trenutno na tr`i{tu ima i vi{e nego `estoku konkurenciju u obliku BMW-a, Ducatija, te recimo Honde, bi}e mu potrebno mnogo sre}e da zabilje`i dobar tr`i{ni plasman. U prilog tome ide i prili~no visoka cijena na zapadnom tr`i{tu od 15.420 eura, za koju se sa druge strane ipak dobija motocikl sa i vi{e nego plemenitom harizmom.

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine
Red Bull X-Fighters

AUTOSVIJET

39

Nate Adams ponovo najbolji
Treća stanica ovogodišnje turneje ponudila je mnogo uzbuđenja, jer je Nate Adams “za dlaku” bio bolji od Andre Ville, te tako učvrstio svoju poziciju u ukupnom poretku, ali i do delirijuma doveo 45.000 gledalaca koji su bili prisutni na Olimpijskom stadionu u Rimu…
Vrhunac uzbu|enja u Rimu desio se onog momenta kada su Adams i Villa po~eli dvoboj za titulu pobjednika. Amerikanac je svojim nastupom za peto~lani `iri bio bolji, te je tako do{ao do svoje pete pobjede u ovom takmi~enju u jedanaestogodi{njoj karijeri. “Sada idem po titulu u ukupnom poretku i zaista moram re}i da je ve~era{nja pobjeda bila najte`a od nesre}e u kvalifikacijama” rekao je 27-godi{nji , Amerikanac nakon trijumfa. Stadion na kojem su ispisani najljep{i fudbalski detalji i na kojem su igrale najve}e legende fudbala, za voza~e X-Fightersa ponudio je poligon koji ih je tjerao do granica maksimalnih mogu}nosti, pa se u

Konačni rezultat Red Bull X-Fighters Rim
1. Nate Adams (USA) 2. Andre Villa (NOR) 3. Josh Sheehan (AUS) 4. Blake Williams (AUS) 5. Dany Torres (ESP) 6. Eigo Sato (JAP) 7. Adam Jones (USA) 8. Robbie Maddison(AUS) 9. Javier Villegas (CHL) 10. Maikel Melero (ESP) 11. Massimo Bianconchini (ITA) 12. Clinton Moore (AUS)

Rimu zaista imalo {ta vidjeti skokovi trideset metara du`ine, a dvoto~ka{i su letjeli vi{e od petnaest metara u visinu. Jedan od favorita takmi~enja u Rimu,

pro{logodi{nji pobjed1. Adams (USA) 265 nik Dany Torres imao 2. Villa (NOR) 225 je sudar u drugoj run3. Torres (ESP) 145 di, te je Rim napustio sa 4. Maddison (AUS) 135 {est polomljenih kosti5. Blake Williams (AUS) 135 ju, nagla{avaju}i ~injenicu da je tu do{ao ve} sa nekoliko slomljenih kostiju. lidersku poziciju u ukupnom Za njega }e posebno va`na bi- poretku, ali nije nedosti`an za ti naredna destinacija Red Bull Norve`anina Villu, koji sa doX Fighters takmi~enja, Madrid, brim nastupima na naredna tri gdje }e [panac pred svojom pu- takmi~enja mo`e sti}i Ameriblikom poku{ati nadoknaditi iz- kanca. Prvo od tih takmi~enja gubljeno u Rimu. je ve} 15. jula u Madridu, u avguAdams je sa ovom pobjedom, stu slijedi takmi~enje u Poznate onom iz Brazilije i tre}im mje- nu (Poljska), te zadnja stanica stom iz Dubajia, u~vrstio svoju Sidnej u septembru.

40

AUTOSVIJET

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Kombinacija za budućnost
Kompanija Volvo Trucks od avgusta će pustiti u prodaju novi kamion Volvo FM MethaneDiesel, sa kojim će proširiti svoj program korištenja alternativnih goriva...
Uvo|enjem FM MethaneDiesel modela Volvo je postao prvi proizvo|a~ kamiona u Evropi koji u svojoj ponudi ima vozila na plinski pogon, koji teret mogu prevoziti regionalno, ali i na ve}e udaljenosti. Proizvodnja ovog modela po~inje u avgustu. “Na{ novi kamion s pogonom na metan-dizel pomi~e granice na tr`i{tu kamiona na plinski pogon. Upotrebom ukapljenog metana za pokretanje efikasnog dizelskog motora, omogu}ujemo kori{tenje kamiona na plinski pogon u prevo`enju tereta na ve}im udaljenostima. Mi smo prvi proizvo|a~ kamiona u Evropi koji to ~ini” ka`e Claes Nilsson, , predsjednik evropskog ogranka kompanije Volvo Trucks.

Volvo FM MethaneDiesel

Smanjena potrošnja
U avgustu teku}e godine zapo~inje serijska proizvodnja kamiona FM MethaneDiesel, a ovaj model se mo`e naru~iti ve} sada, ali je broj jedinica ograni~en na oko 100 kamiona. Kamioni prvo sti`u u Holandiju, Veliku Britaniju i [vedsku, gdje je prisutna najbolja infrastruktura za upotrebu te~nog metana. Novi kamion Volvo FM MethaneDiesel posjeduje 13-litarski motor, snage 460 “konja” koji nu, di 2.300 Nm obrtnog momenta. Gorivo koje koristi ovaj agregat sastoji se od mje{avine 75 posto te~nog metana i 25 posto dizela, ali se omjer razlikuje zavisno od primjene vozila. Budu}i da je metan znatno jeftiniji od dizela, mogu}e je u{tedjeti puno novca. U pore|enju s uobi~ajenim benzinskim motorom, gdje svje}ice pale gorivo, ovakvo alternativno rje{enje s metan-dizelom pove}ava iskoristivost za 30-40 posto, {to zna~i da se potro{nja goriva mo`e smanjiti i za 25 posto. U slu~aju da kamion koristi bioplin za pogon, emisija ugljendioksida mo`e se smanjiti i za 70 posto u odnosu na uobi~ajeni dizelski motor.

Dizelska osnova
[to se tehni~kih aspekata kamiona ti~e, Volvo FM MethaneDiesel bazira se na obi~nom dizelskom motoru, koji je opremljen brizgaljkama plina, posebnim rezervoarom, koji radi na na~elu termos boce i odr`ava plin u te~nom stanju na temperaturi od -140 stepeni Celzijusa te posebno konfigurisanim sistemom za pro~i{}avanje izduvnih

plinova. Upotrebom te~nog plina u rezervoar se mo`e smjestiti vi{e goriva nego u slu~aju kada je plin kompresovan. Time se pove}ava radni raspon kamiona na pogon metan-dizela u odnosu na uobi~ajene kamione na plinski pogon, koji koriste tehnologiju svje}ica. Rezervoar sadr`i dovoljno goriva za prela`enje udaljenosti od 500 km, {to je prosje~na vo`nja kamiona kombinovane bruto te`ine od 40 tona. Terenska ispitivanja kompanije Volvo Trucks pokazala su da tehnologija metan-dizela omogu}ava jednako visoku pouzdanost pogona kao i obi~ni dizelski motori. Udobnost u vo`nji ne razlikuje se mnogo od uobi~ajenih kamiona na dizelski pogon. Ponestane li goriva, sistem se automatski prebacuje na dizelski pogon, a voza~a na to upozorava kontrolno svjetlo na instrumentnoj tabli. “Nastavimo li s razvojem u skladu s o~ekivanjima, sljede}ih nekoliko godina trebali bismo prodavati 400 ovakvih kamiona godi{nje. Nadamo se da }emo se do tad pro{iriti na {est do osam tr`i{ta u Evropi. Prodaja u budu}nosti ponajvi{e }e zavisiti od pove}anja broja stanica sa te~nim metanom za te{ka komercijalna vozila u Evropi” zaklju~io je Cla, es Nilsson.

srijeda, 29. juni 2011. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
Broj: 03-37-278/11-3 Dana: 21. 6. 2011. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije BiH, broj 12/03 i 34/03), ~lana 64. Zakona o zdravstvenoj za{titi (Sl. novine Federacije BiH, broj 46/10), kao i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacuje Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno (Sl. novine Federacije BiH, broj 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona raspisuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU
za izbor najpovoljnijih ponuda Obavje{tavamo sve zainteresirane ponu|a~e da je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica “Elektrodistribucija”, Sarajevo (u daljnjem tekstu Ugovorni organ) u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine broj 46/11, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik br.49/04) objavila slijede}a javna nadmetanja po otvorenom postupku: 1. 2. 10304-OP-018/11 10304-OP-019/11 „Nabavka kancelarijskog namje{taja za poslovnu zgradu Podru`nice "Elektrodistribucija" Sarajevo u Gora`du“ „Nabavka tonera”

PONOVNI JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju ~lanova
upravnog odbora KCU Sarajevo i Klini~ke bolnice Mostar iz Srednjobosanskog kantona kao su osniva~a 1. 2. PREDSTAVNIKE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KAO SU OSNIVA^A ^INE JEDAN ^LAN ZA KCU SARAJEVO I JEDAN ^LAN ZA KLINI^KU BOLNICU MOSTAR OPIS POZICIJE Djelokrug rada upravnog odbora u smislu ~lana 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi je: Donosi statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava direktora, odnosno v.d. direktora zdravstevene ustanove, utvr|uje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvr|uje godi{nji program rada, donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}e akte o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, odgovara osniva~ima za rezultate rada zdravstvene ustanove, odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstvene ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove. ^lanove upravnih odbora KCU Sarajevo i KB Mostar iz Srednjobosanskog kantona kandiduje Vlada KSB, na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, a kona~no imenovanje vr{i Vlada Fedreacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva. 3. 4. MANDAT Mandat ~lanova u upravnom odboru traje ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja. UVJETI Kandidati za ~lanove upravnog odbora zdravstvenih ustanova du`ni su ispunjavati uvjete iz Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije BiH, broj 12/03 i 34/03), Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br 70/08) i Odluke o kriterijima za imenovanje u upravne odbore u oblasti zdravstva (Sl. novine Federacije BiH, br.45/04 i 33/10) i to: 4.1. Op}i uvjeti da je dr`avljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nema privatni - financijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandidira (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvne ustanove (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nije direktor zdravstvene ustanove, odnosno zavoda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nije ~lan ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), 4.2. Posebni uvjeti Osim op}ih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete utvr|ene Odlukom o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacuje Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno (Sl. novine Federacije BiH, broj 54/10 i 59/10) i to: - da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme: pravnog, ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma, odnosno uvjerenje — fotokopija ovjerena od nadle`nog organa), - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu), - da ima stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da je upu}eni u sadr`aj i na~in njenog rada, - da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biogrfiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjesesci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom:“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ^LANA UPRAVNOG ODBORA KCU SARAJEVO I KLINI^KE BOLNICE MOSTAR — NE OTVARAJ“ na slijede}u adresu: Vlada SBK — Komisija za izbor, Stani~na 43, Travnik. Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e razmatrati. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu zatra`iti preporuke i informacije o kandidatima. 5. NAKNADA ZA RAD ^lanovi upravnih odbora zdravstvenih ustanova imaju pravo na naknadu. Naknada ~lanu za rad u upravnom odboru zdravstvene ustanove ispla}ivat }e se sukladno op}im aktima, a na teret zdravstvene ustanove. OSTALO Oglas ostaje otvoren (15) petnaest dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, dnevnim novinama „Oslobo|enje“. MINISTAR @eljko Lon~ar, dipl. ecc.

Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje na javnom nadmetanju du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks +387 33 751 575, a detaljne informacije i uslovi za u~e{}e su navedeni u zvani~nom obavje{tenju. Ostale dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog broja telefaksa odnosno na telefon broj +387 33 751 470, kao i na web stranici "Slu`benog glasnika BiH", odnosno na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba).

Na osnovu ~lana 240. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (Sl. novine FBiH, br. 85/08) i odluke Skup{tine Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prevent INVEST d.d. Sarajevo, broj 14-8SF-U/11, od 27. 6. 2011. godine, objavljujemo Firma Fonda Adresa — sjedi{te Fonda Broj telefona i telefaksa e-mail adresa Broj u registru emitenata kod Komisije Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom prevent INVEST d.d. Sarajevo Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 16 033 770 960, 770 961 i 770 963 preventi@bih.net.ba ZJP-031-10

Izvje{taj o doga|aju koji bitno uti~e na finansijsko poslovanje Fonda 1. Navesti doga|aj Odluka o izboru vanjskog revizora Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prevent INVEST d.d. Sarajevo za poslovnu 2011. godinu 2. Datum nastanka doga|aja 27. 6. 2011. godine 3. Kratko opis razloga doga|aja Na 8. skup{tini dioni~ara Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prevent INVEST d.d. Sarajevo, odr`anoj 27. 6. 2011. godine, donesena je Odluka o izboru vanjskog revizora Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prevent INVEST d.d. Sarajevo za poslovnu 2011. godinu. Izabrano je Dru{tvo za reviziju i usluge Zuko d.o.o. Sarajevo. 4. Ime i prezime, kontakt-telefon osobe ovla{tene Alma Kadri}, za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem direktor DUF-a Blago d.o.o. Sarajevo + 387 33 770 960 + 387 33 770 962

Na osnovu ~lanova 243. i 261. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, br. 23/99, 45/2000, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 08/09), ~lana 12. Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima (Sl. novine FBiH, 18/10), ~lana 33. Statuta JP "Uborak" d.d. Mostar, Odluke Nadzornog odbora od 28. 6. 2011. godine, Nadzorni odbor Dru{tva JP "Uborak" d.d. Mostar objavljuje

O BAVJE[TENJE
o dopuni dnevnog reda VIII skup{tine Dru{tva JP "Uborak" d.d. Mostar i to ta~kom 6. Izbor i imenovanje privremenog Nadzornog odbora JP „Uborak“ d.d. Mostar. Ostale ta~ke dnevnog reda VIII skup{tine iz obavje{tenja koje je objavljeno u dnevnim novinama "San" 21. 6. 2011. godine ostaju nepromijenjene.

6.

42

POMO] U KU]I
Postoji dvadesetak vrsta ove mirisne biljke

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Ako trudnice jedu za dvoje…
Trudnice koje jedu za dvoje {tete svojim nero|enim bebama, pokazala je najnovija studija. Osim {to djeca `ena koje pretjerano jedu u trudno}i mogu imati smanjen kvocijent inteligencije, imaju ve}i rizik i od problema u pona{anju, prehrambenih poreme}aja i mentalnih oboljenja. ^injenica da pretile `ene imaju ve}u {ansu za razvoj krvnih ugru{aka lije~nicima ve} dugo nije novost, ali dugoro~ni u~inci maj~inog prejedanja na zdravlje djeteta u utrobi nisu bili dobro istra`eni. Najnovije istra`ivanje koje se bavi ovim problemom prona{lo je dokaze da pretile `ene ili one koje u trudno}i dobiju pretjeran broj kilograma {tete time zdravom razvoju svoje djece.

Lavanda protiv

KOMARACA
Buketi se koriste za rastjerivanje stjenica, moljaca i drugih insekata
^eznem za ku}om u kojoj posteljina miri{e na lavandu, zapisao je u 17. vijeku engleski biograf Isak Valton. Osu{en cvijet lavande stavlja se me|u rublje da dobije svje` i prijatan miris, a u mediteranskim zemljama buketi od lavande koriste se za rastjerivanje komaraca, stjenica, moljaca i drugih insekata. Zbog svje`eg i prijatnog mirisa, jo{ od gr~kog i rimskog doba, lavanda je omiljeni dodatak vodicama za kupanje. Etarsko ulje od lavande upotrebljava se za proizvodnju sapuna, parfema i kozme-

Oprezno sa cinkom
Gubitak kose, osjetljivi nokti, promjene na ko`i i nagle promjene raspolo`enja mogu}e su posljedice poreme}aja u razini cinka u tijelu. Cink je prijeko potreban ljudskom organizmu, ali ga treba uzimati s oprezom, {tetan nije samo manjak nego i vi{ak cinka! Cink ima va`nu ulogu u obrambenom sistemu. Ja~a imunitet, a laboratorijska istra`ivanja pokazala su da suzbija {irenje virusa. Osim toga, bez cinka izgledamo starije i slabije. Cink se stoga ~esto spominje u kontekstu ~udotvornih elemenata, koji su zadu`eni za lijepu kosu, nokte i ko`u.

ti~kih proizvoda. Postoji dvadesetak vrsta, od kojih je najpoznatija Lavandula vera. U vrtu se lavanda mo`e saditi pojedina~no i u tom slu~aju se {iroko grana, ili se formira `iva ograda, a sadnice zasa|uju na rastojanju od 30 do

50 centimetara. @iva ograda od lavande mora se redovno orezivati na visinu od 40 do 70 centimetara. Ljubi~asta lavanda koja ima srebrenkastosivi list mo`e da naraste od 30 do 90 centimetara, dok bijela lavanda ima plavi~asto-zeleni list i dosti`e visinu od 45 do 60 centimetara. Suhi listovi lavande su gor-

kog ukusa i savr{eno odgovaraju kao dodatak uz ov~ija i jagnje}a pe~enja, ali i za jela od kuhane ribe. ^aj od lavande koristi se protiv glavobolje, nesvjestice, neprijatnog daha, upale bronhija i napada astme. Ulje od lavande upotrebljava se kao antiseptik, blagi sedativ, ili protiv bolova. Lavanda je dobro sredstvo protiv upale grla i ko`e, reume, nemira, nesanice i depresije. Ukoliko ste pod stresom, dovoljno je dvije kapi ulja od lavande da pomije{ate sa ka{ikom vode i utrljate u sljepoo~nice.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI
Moderni i prakti~ni
Ove sezone kombinezoni se mogu na}i u raznim krojevima, sa kratkim i dugim rukavima, ili bez rukava. Izdvajaju se kombinezoni sa dugmi}ima i sitnim cvjetnim dezenom inspirisani retro-modom. Moderni su i jednostavni modeli, le`erni, ravnog kroja idealni za {etnje i opu{tenije prilike. Kombinezoni od d`insa i ovog ljeta su upe~atljivi u mnogim kolekcijama. Dizajnirani su od laganih lepr{avih materijala, a pun pogodak su i za dan i ve~er. Za sve~ane prilike kreatori predla`u glamuroznije modele sa {ljokicama, od svjetlucavih i metalik materijala, upotpunjene ma{nama, karnerima, ~ipkom... Nezaobilazni su i "vru}i" mini kombinezoni u varijanti sa bermudama ili {ortsem. Ako `elite da istaknete figuru, kombinezon upotpunite dobrim kai{em. Uz ovaj komad odje}e savr{eno pristaju i ravne ili sandale sa platformom i potpeticom, rimljanke, baletanke...

LJEPOTA, KOZMETIKA

Sicilijanska pasta sa karfiolom
Potrebno:
manja glavica karfiola 250 g {pageta 2 ~esna bijelog luka glavica crnog luka 1 dl bijelog vina ka{ika susama 2 ka{ike maslinovog ulja 2 ka{ike sjeckanog svje`eg per{una 2 ka{ike parmezana ka{i~ica suhih za~ina biber po ukusu

Ru`i~aste nijanse za ljeto
Ovog ljeta u mejkapu dominantni su ru`i~asti tonovi. Viza`isti isti~u da su moderne gotovo sve roze nijanse, a nose se i na obrazima, usnama i o~ima. Ova boja je jedna od zahvalnijih u mejkapu, prije svega zbog toga {to daje mladolik i prirodan izgled. Osim toga, mo`e da se kombinuje na razne na~ine i sa drugim bojama, pa ~ak i sa crvenom. Ipak, ako se odlu~ite da je nanesete na lice, potrudite se i da nijanse budu odgovaraju}e, da najbolje pristaju va{em tenu, kosi, o~ima i stilu odijevanja.

Priprema:
Karfiol operite, o~istite i pripremite na pari, a zatim ga sitno isjeckajte. [pagete skuhajte u slanoj kipu}oj vodi, ocijedite i odlo`ite sa strane. Na zagrijanom maslinovom ulju u velikoj tavi izdinstajte sitno isjeckani bijeli luk nekoliko sekundi, pa dodajte sitno isjeckani crni luk i pr`ite jo{ tri minuta neprekidno mije{aju}i. Dodajte sjeme susama i suhe za~ine, promije{ajte i pr`ite jo{ dva minuta. Dodajte karfiol i bijelo vino, poklopite tavu, isklju~ite ringlu i ostavite da se kr~ka dok vino ne ispari. Sipajte {pagete, za~inite biberom i parmezanom i per{unom i dobro promije{ajte. Servirajte toplo.

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Pro{le sedmice se pojavila informacija da kompanija Valve radi na projektu besplatne igre. Nekoliko dana kasnije je objavljena informacija da }e to ustvari biti PC edicija popularne puca~ine Team Fortress 2, koja je inicijalno isporu~ena kao dio kompilacije Orange Box 2007. godine. Od tada Windows verzija ove igre je dobila brojne updateove od kojih ga je najnoviji pretvorio u naslov koji je baziran na mikrotransakcijama. Jedan od programera pri kompaniji Valve Robin Walker ka`e da je ovakva ideja postojala jo{ od Mann-conomy update, koji je predstavljen u septembru i omogu}ava igra~ima da koriste stvarni novac za dobijanje stavki zna~ajnih za igru.

43

Tehni~ka dokumentacija koja je nedavno procurila online od kompanije Intel donosi informacije o Haswell ~ipu koji }e se pojaviti 2013. godine. Evo onoga osnovnog {to znamo o ovom ~ipu. Mobilna verzija ovog ~ipa }e biti prvi Intelov System-on-chip koji }e biti dizajniran za mainstream tr`i{te laptop-ra~unara. Do 2013. godine, kada }e se ovaj procesor pojaviti, Intel ra~una da }e zna~ajan dio mainstream laptop tr`i{ta biti baziran na Ultrabook ra~unarima, kako je ova kompanija dala naziv ultratankim i ultralakim laptop-ra~unarima kao i hibridnim dizajnom. Intel ra~una da }e Haswell bazirani Ultrabook ra~unari biti jeftini.

Intel Haswell ~ip

Besplatan Team Fortress 2

AOC e2239FwT monitor

AOC je najavio dostupnost u SAD-u svog Touch Monitora (model e2239FwT). U pitanju je monitor du`ine dijagonale ekrana 21.5" koji karakteri{e mati~na rezolucija 1.920x1.080 piksela, LED pozadinsko osvjetljenje kao i multitouch podr{ka. Ovaj model koristi dizajn dvostrukog postolja i posjeduje metalne stopice. Boja okvira ekrana je sjajno crna, {to je u direktnom kontrastu sa sjajno bijelom bojom pozadine. Monitor karakteri{e vrijeme odziva od 5ms, odnos kontrasta 10.000.000:1, 250 cd/m2 maksimalne ja~ine osvjetljenja, zvu~nici 2x2W, dual USB 2.0 portovi, kao i D-Sub i HDMI izlazi. Cijena ovog monitora za prednaru~ivanje je 290 dolara.

Kompanija Archos je predstavila dva nova tablet-ra~unara oznaka 80 G9 i 101 G9. Najve}a razlika izme|u dva modela le`i u veli~ini ekrana, pri ~emu model 80 G9 ima ekran du`ine dijagonale 8.0" i rezolucije 1.024x768, dok model 101 G9 ima ekran du`ine dijagonale 10.1" i rezolucije 12.800x800 piksela. Oba modela imaju Sagate Momenthus Thin drive kapaciteta 250GB i 7mm debljine. Oba modela koriste dual core IMAP 4 procesor radnog takta 1.5GHZ sa ARM Coretex A9 jezgrom, podr`avaju Flash kao i pristup Android Marketu, a tu je i USB port. U okviru ovog ra~unara je i HDMI izlaz i podr{ka za1080p reprodukciju.

Archos 80 G9 i 101 G9 Android 3.1

Novi telefoni iz Sony Ericssona

Pristupa~an i racionalan

Xperia ray, active i PLAY
Elegantan i lijep dizajn, otporan na pra{inu i vodu i prvi pametni telefon sa PlayStation certifikatom na svijetu
a konferenciji Commu ni cA sia 2011. u Singapuru, Sony Ericsson je predstavio dva nova Xperia pametna telefona, jedan mobilni telefon i dodatke Smart Extras. Novi ~lanovi Xperia porodice, Xperia ray i Xperia active rade na najnovijoj Android platformi (Gin ger bre ad 2,3) i omo gu}avaju jedinstveno korisni~ko iskustvo.

N

ketinga u kompanije. Potvr|uju}i posve}enost kom pa ni je Sony Eric sson Android platformi, Xperia ray i Xperia active odlikuju se jedinstvenim dizajnom i tehnologijom koji pru`aju neponovljivo iskustvo.

All-in-one {tampa~
kondicije. Kori{tenjem ugra|enog GPS-a, barometra i kompasa u kombinaciji sa monitorom za pra}enje rada srca i pulsa na ekranu (zahvaljuju}i ANT be`i~noj mre`noj tehnologiji) i iMapMyFitness Pred stav lja ju}i svoj no vi mo del Stylus SX130, kompanija Epson nudi povoljno {tampanje, kompaktan dizajn i funkcije koje su jednostavne za kori{tenje. Model SX130 je idealan za ku}ne korisnike koji `ele kompaktan all-in-one ure|aj koji {tampa, kopira i skenira, i koji `ele da promi{ljeno upravljaju bud`etom. Kontrolna tabla ovog ure|aja posjeduje 4 tastera, {to ga ~ini jednostavnim za kori{tenje i pode{avanje. Set individual nih ker trid`a omo gu}ava do 34 posto u{tede budu}i da se mo`e zamijeniti samo ona boja koja je iskori{tena. Epsonova DURABrite Ultra mastila ~ine otiske otpornim na markere, vodu, grebanje i izblje|ivanje, daju}i tako dugoro~ne rezultate.

Xperia ray
Za one koji vole elegantan i lijep dizajn, Xperia ray deblji ne sa mo 9,4 mm ima okvir od alu mi ni ju ma vrhun skog kva li te ta i ekran od 3,3 in~a. Za os tva ri va nje ve li ke brzine uz nevjerovatan vizuelni do`ivljaj i jasno}u, ovaj Android pa me tni te le fon ima sna`an 1Ghz procesor i koristi Sony tehnologiju kao {to je Reality Display sa Mobile Bravija engine i kamera od 8,1 megapiksela sa Exmor R senzorom. Xperia ray bit }e dostupan na odabranim tr`i{tima {irom svijeta, uklju~uju}i Japan, od tre}eg kvartala. 5 me ga pi kse la. Ta ko|e je otporan na pra{inu i vodu i mo`e da radi, ~ak i ako su

Ova kom pa ni ja je po nu di la i dva no va do dat ka Smart Extras LiveDock multimedijalnu stanicu i LiveSound hi-fi slu{alice. LiveDock korisnicima omogu}ava da na lak na~in integri{u Sony Ericsson pametni telefon u svoj dom. Jednostavnim povezivanjem pametnog telefona sa baznom stanicom, korisnici mogu istovremeno pokretati Android Market aplikacije i puniti telefon. LiveSound odlikuje se modernim dizajnom i pru`a najbolji mogu}i audio do`ivljaj. Ove slu{alice, kod kojih kablovi ne mogu da se zamrse, omogu}avaju korisnicima da pristupaju udaljenim aplikacijama preko telefona zahvaljuju}i LiveKey kontroli, preko koje korisnici imaju direktan pristup svojim aplikacijama jednostavnim pritiskom na dugme. ekran ili prsti vla`ni. Ovaj pametni telefon ima ugra|en ugaoni korisni~ki interfejs sa sportskim aplikacijama ko je ko ri sni ci ma omo gu}avaju da na jednostavan na~in prate nivo svoje fizi~ke aplikacijom, korisnici mogu veoma lako da prate svoje sva ko dne vne re zul ta te. Xperia active bit }e dostupan na odabranim tr`i{tima {irom svijeta od tre}eg kvartala 2011.

Novi disk i slu{alice

Mali elegantni disk

Xperia active
Za korisnike koji vode aktivan `ivot, Xperia active se odli ku je kom pak tnim dizajnom u kombinaciji sa brojnim inovativnim hardverskim karakteris ti ka ma, kao {to je ekran od tri in~a, sna`an 1Ghz procesor i kamera od

Kingston DataTraveler 108
Malih dimenzija i tanak, novi Kingston DataTraveler 108 mo`e sta ti bi lo gdje dok ~uva va{e podatke. Dostupan u kapacitetima od 4 GB, 8 GB i 16 GB koji su predstavljeni razli~itim bojama, DataTraveler 108, tako|er, posjeduje lijepu metalnu za{titu koja pretvara ovaj maleni elegantni disk u moderan akcesoar zahvaljuju}i tra~ici za no{enje. DataTraveler 108 dolazi sa urDrive, preinstaliranim softverom koji korisnicima pru`a nove i uzbudljive na~ine da pogledaju svoje podatke. Tako|er, dolazi sa petogodi{njom garancijom, 24/7 tehni~kom podr{kom i legendarnom pouzdano{}u Kingstonovih proizvoda.

- Ovo predstavljanje potvr|uje da nas tav lja mo da nudimo asortiman koji velikom broju korisnika omogu}ava da u`ivaju u Sony Ericsson proizvodima. S obzirom na to da Android platforma postaje sve popularnija u regionu Azija - Pacifik, Xpe ria asor ti man je u odli~noj poziciji da korisnicima ponudi jedinstven i raznovrstan do`ivljaj, izjavio je Steve Walker, direktor mar-

Xperia PLAY
Sony Ericsson je objavio da }e lansirati Xperia PLAY, prvi pametni telefon sa PlayStation certfikatom na svijetu, na jo{ tri tr`i{ta u regionu Azija - Pacifik u Indoneziji, Maleziji i na Tajlandu. Australija, Indija i Singapur ve} su lansirali ovaj model. Sa vi{e od 100 na slo va ko ji su potvr|eni za Xperia PLAY, u ponudi je {irok asortiman igara za sve vrste igra~a.

44

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine srijeda, 29. juni

OSLOBO\ENJE

Afroditin arhipelag (15)

Posljednja gr~ka boginja
Pi{e: Slobodan STAJI]

Razgovor nasamo sa najve}om patronesom evropske kulture Melinom Merkuri • Podsje}anje na nezaboravnu no} u podno`ju Likavitosa • Pla~ karijatida sa Erehteona
„Nikad nedjeljom“ „Fedra“ i „Ci, ganin i d`entlmen“ ili nezaboravnim pozori{nim ulogama, u Brehtovoj „Prosja~koj operi“, „Elektri“ Jud`ina O Nila, Tenesijevim „Slatkim pticama“ i „Tramvaju nazvanom ~e`nja“ ili Eshilovoj „Orestiji“ kada joj je publika , u ~uvenom Epidaurusu „pljeskala do vje~nosti“ . Kada je trebalo da svojim ~udesnim glasom opije sve slu{aoce, u~inila je to „Djecom Pireja“ ne, ponovljivog Manosa Had`idakisa, koja je postala i himna jednog pokoljenja. Kada je trebalo da prebogatu Atinu obogati kulturnim postavkama, to je ~inila, kao na primjer 21. juna 1983, kada je luci Pirej otvorila stalnu izlo`bu sa 1.600 dragulja iz davne pro{losti, ili jo{ vi{e, kada je inicirala otvaranje novog Muzeja na Akropolju. Kada je trebala da udahne du{u i evropskoj i svjetskoj kulturi, i tu je ostala nedosti`na. Njene zasluge za evropsku kulturu su nemjerljive, a zajedno sa nekada{-

Let od Istanbula do Atine bio je ugodan. U`ivao sam osmatraju}i dobro znane predjele Mramornog i Egejskog mora. Osje}ao sam se uzvi{eno, posebno dok smo prelijetali Olimp. Jer i pored sveg savr{enstva, olimpski bogovi nikada nisu mogli da tako idealno osmotre svoje boravi{te, kao danas putnik iz aviona. To dokazuje kako nekada i obi~ni smrtnici mogu biti iznad bogova.

U srcu Atine
U Atini sam boravio u raznovrsnim hotelima, od onih ljupkih naziva sa tri zvjezdice do najekskluzivnijih, poput „Velike Britanije“ gdje je odsjedao i Vinston , ^er~il. Vi{e puta bio sam i dragi gost kod prijatelja Jelene, Marije i Dimitrisa Panagiotakisa, nedaleko od Zapiona, a septembra 1991, tokom proslave 2.500 godina atinske demokratije, u`ivao sam i u jedinstvenom apartmanskom kompleksu nekada{nje kraljevske re-

zidencije u Vuljagmeniju, sa zvanicama iz 40 zemalja sa svih strana svijeta. Ovoga puta odabrao sam ponovo „Veliku Britanju“ tokom dvo, dnevnog boravka ne samo zbog toga{to senalazi u srcuAtine, s pogledom na gr~ki Parlament i znameniti trg Sintagmu (Ustav), odakle, kao u Rimu, vode svi putevi, samo ovdje ka Akropolju i Dionisovom pozori{tu, odeonu Iroda Atikusa, Plaki, Likavitosu, muzejima, Kolonakiju, Omoniji ve} i zbog blizine Hadrijanovog slavoluka, naspram kojeg se nalazi mermerna bista besmrtne Meline Merkuri, a nedaleko i njenovje~no odmori{te. Ustvari, prvo sam `elio da se poklonim toj besmrtnici i da „razgovaramo“ nasamo, podsje}aju}i se jedne predivne no}i kada smo se vidjeliprvi i zadnji put i nikad vi{e. Bila je prijatna atinska no}. Nakon hotelskih formalnosti, obreo sam se u sobi visokih plafona broj 555, istu{irao i ponovo iza{ao na Sintagmu, okupanu reflektorima

Poslije dvije zapa`ene knjige putopisa, „Zeugmine suze“ (tri izdanja) i „Kina, bajkovitazemlja“ koje su dospjele do ~italaca od Mon, treala do Pekinga i od Kaira do Osla i Geteborga, ovih dana iz {tampe izlazi nova knjiga novinara i putopisca Slobodana Staji}a „Afroditin arhipelag“ To je, ustvari, prvi dio triptihona o slavnim `ena. ma, u kojem autor, kroz putovanja od imaginarnog arhipelaga kod Lezbosa, preko Efesa, Istanbula i Atine do Sarajeva, opisuje stvarna i nestvarna susretanja, kao i boravak u jednoj od naj~udesnijih biblioteka, sli~noj onoj u drevnom Pergamonu, koju opslu`uju patronese iz desetak dr`ava. Izme|u ostalog, opisuje i vi|enja sa MelinomMerkuri, NanomMuskuri, MargaretTa~er, SuzanZontag, SvoniHant, JolantomKva{njevski... kao i bliskosusretanje sa HilariKlinton i mimoi|eno sa Tansu ^iler. Autor je, do odlaska u mirovinu, cijeli radni vijek proveo u Oslobo|enju, kao novinar i urednik. Poredbrojnihnovinarskihnagrada, nosilac je i najve}egpriznanjaOslobo|enja, nagrade za `ivotnodjelo„30. avgust“ (1999), te laureatpresti`neme|unarodnenagrade„Sloboda“ (Award Freedom) za 1998. Maja ove godine dobio je i Nagradu za `ivotno djelo Dru{tva novinara Bosne i Hercegovine. Knjiga „Afroditin arhipelag“ predstavljena je 27. juna uve~e, u amfiteatru Op}ine Stari Grad, a izdava~ je Rabic (tel. 033 659 938). i svijetle}im reklamama. Zatim sam se glavnim bulevarom otisnio do Hadrijanovog slavoluka, preko puta kojeg je bilo Melinino spomen-obilje`je. Gotovo da sam pro{aptao: „Uzvi{ena patroneso, ponovom sam tu.“ I stoje}i, podsje}ao. Kada je trebalo biti slavna glumica, Melina je to dokazala filmovima

NLO - mit ili stvarnost (14)

Susret iznad Zaljeva gusaka
Stvar je bila materijalna. Siguran sam u to. Manevrirala je i njome je upravljala strana inteligencija - kao nekakav osnovni brod na neki na~in povezan sa svojim satelitima
Pi{e: Dave R. HEYNECK

Iskustvo susreta s NLO kapetana Jamesa Howarda, koji je pilotirao Boeing Stratocruiserom iznad Zaljeva gusaka na Labradoru, prili~no je poznat slu~aj. No, manje je poznato da je njegov susret jedan od prvih s objektom koji je mijenjao oblik. Njegov izvje{taj, objavljen nepunih mjesec dana od samog doga|aja, sadr`avao je i ove rije~i: „Objekt kao da je mijenjao oblik dok je letio kraj mog aviona. Gotovo poput meduze koja mijenja svoje tijelo kako bi se kretala kroz vodu. Naravno, mogu}e je da se promjena oblika manifestirala s promjenom ugla pod kojim smo ga promatrali prije no {to je nestao.“ Howard je poletio sa aerodroma Idlewild 29. juna 1954. godine na let koji BOAC-ovi (nekada{nja britanska avio-kompanija) piloti nazivaju „[ampanjac i kavijar let“ (sjevemoatlanski let od New Yorka do Londona). Iako je

predvi|en neprekidni let, ovom prilikom avion je bio krcat, pa se Howard odlu~io na dopunu gorivom u Zaljevu gusaka na Labradoru. U 9.05 sati prema labradorskom vremenu, promatraju}i kristalno ~isto nebo, Howard je prvi ugledao „stvar“ Njegov prvi . utisak bio je „tamna gruda.. . s nekoliko manjih koje ple{u oko nje“ . I njegov kopilot Lee Boyd ugledao je ~udan objekt i manje prate}e. Neko vrijeme promatrali su formaciju neobi~nih letjelica.

Promjena oblika
Prema Howardovim rije~ima, velika stvar bila je otprilike u sredi{tu grupe s manjim, koje su se nalazili iza i ispred, gotovo poput flote manjih brodova koji prate krstaricu. Dok su je gledali, velika sredi{nja letjelica po~ela je mijenjati oblik - ili se radilo o promjeni ugla, {to je izgledalo kao promjena oblika. Tokom 18 minuta Howard i njegov kopilot bili su pra}eni ovim ~udnim konvojem, u kojem je veliki objekt mi-

James Howard

jenjao oblik, a mali se stalno premje{tali. Howard je bio uvjeren da }e ga pitati za broj letjelica, pa ih je brojao. Izbrojao je {est neobi~nih objekata. Me|utim, ~inilo mu se da ih je, prije nego ih je po~eo brojati, bilo vi{e. Kopilot Boyd pomislio je kako su mali

objekti ulazili i izlazili iz velikog, poput aviona koji napu{taju ili ulaze u hangar. Kontrola u Zaljevu gusaka na Howardov upit je odgovorila kako u tome predjelu nema drugih aviona. Kada je Boyd prijavio u {ta gledaju, iz kontrole su odgo-

vorili kako }e poslati jednog lovca-presreta~a kako bi ustanovili o ~emu se radi. Ostali ~lanovi posade priklju~ili su se kapetanu i kopilotu u promatranju ~udne pojave: George Allen - navigator, Doug Cox - oficir za vezu, Dan Godfrey - tehni~ki oficir te stjuard i stjuardesa. Zapravo su stjuard i stjuardesa do{li u kabinu upitati kapetana o ~emu se radi, jer su neki putnici primijetili ~udne lete}e objekte. Howard je kasnije rekao kako je bio u isku{enju malo promijeniti smjer leta i vidjeti izbliza o ~emu se radi, ah nije, iz razloga {to je imao 51 putnika. Ubrzo nakon toga pilot lovca je radi-vezom kontaktirao Howarda, upitav{i ga da li su ti objekti jo{ uvijek uz njega. Howard je odgovorio potvrdno i gotovo istog trenutka primijetio kako ih nema barem jednog dijela. Gotovo polovica je iznenada nestala. Navigator je naveo kako su se manji objekti zavukli u onaj ve}i. Nedugo zatim veliki objekt po~eo se na-

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine

FELJTON
gradona~elnika u dugoj istoriji Atine. Na`alost, i on je, u jednom drugom zlu dobu, prije nego {to }e postati atinski kormilar 1928, tako|e bio prognan, na Korziku i osu|en na smrt, ali mu se fortuna ipak osmjehnula.

45

1613. “Henri VIII“.

NA DANA[NJI DAN

Londonsko pozori{te “Glob“ izgorjelo u po`aru tokom prve predstave [ekspirovog komada

italijanski sac Leopar naj ve}i lir pje itali skog ro tizma i 1798.Ro|enuskievropsnikpipojan\akomojeman(“Sildi,ji“,je-dan od najzna~ajnijih skoj eziji 19. vi ka vi Ljubav i smrt“, “Zibaldon“, dnevnik “Misli“).

Neispunjena `elja
O svemu tome razmi{ljao sam pred mermernim likom patronese koja je ostavila nemjerljiv trag, kako u gr~koj, tako i u sveevropskoj kulturi. Upravo je Melinina bila ideja o kulturnim prijestolnicama Evrope, {to je objelodanila1985. u kulturnom sveti{tu Zapiona. Prethodno je postala ~lanica parlamenta i prva ministrica kulture u Gr~koj, u vladi Svehelenskog socijalisti~kog pokreta (Pasoka) Andreasa Papandreua. Ostao joj je neispunjen `ivotni san o povratku ukradenih Fidijinih frizova i metopa sa Partenona, kao i jedne od {est karijatida, koju je britanski lord Elgin odnio sa predivnog Erehteona. Nikada ne}u zaboraviti njene rije~i: „Voljela bih, dragi helenisto iz Sarajeva, da se partenonske i erehteonske znamenitosti vrate ku}i na Akropolj, a onda bih mogla na miru i da umrem!“ Na`alost, ta `elja joj se nikada nije ostvarila, a rastavljene karijatide danas pla~u i za Melinom.
(Sutra: @uta ru`a za Melinu)

1855.U Londonu iza{ao prvi broj lista “Dejli telegraf“. ka anektirala pacifi~ko Otahe koje je prote 1880.Francusod 1842. bilo francuski ostrvoktorat. ite, gra prvi sa ni vod ko je napravljen pre pro ktu nje 1882.UraBeokajiradu pu{tenra.uIzradmadubojevremena-vodoma~kog in`enje Os Smreka pet kih bu ra
grad je dobijao oko 65 litara vode u sekundi. Ro|en francuski dr`avnik Rober [u mijer Na gov je osnova 1886.ska(1947-1948).ugaljnje~elik, prikodlogman, prena je 1952. Evrop zajednica za i iz je je kasnije nastala Evropska unija. Ro|en fran ki pi An de Sent Egziperi, bestse ra “Ma princ“, 1900.p{ih dje~ijih cusautorsacsvjettolean MariliRo`e ti. jednog od najlje romana u skoj knji`evnos

Petar Ko~i}

Neprolazna Melina na vje~nom Akropolju

njim francuskim kormilarom Fransoom Miteranom zalo`ila se i za obnavljanje u svijetu naj~uvenije Aleksandrijske biblioteke. Kada je trebalo da bude nacionalna heroina, pokazala je i to, tokom vladavine proameri~ke hunte. Osam godina provela je u izgnanstvu u Parizu, gradu svoje mladosti, gdje se jo{ pedesetih godina dru`ila sa @anom Koktoom, @an-Pol Sartrom, Fransoaz Sagan i [arlom Aznavurom, da bi po povratku u zemlju, jula 1974, kao vjesnik boljegdoba, rekla: „@elim da zauvijek ostanem ovdje, pored svoga naroda, jer moj dom je Gr~ka“ “Ro|ena sam kao Grki... nja i umrije}u kao Grkinja.“ Ushi}eno{}u nije mogla da sakrije svu bol, kakozbogpatnje vlastitog naroda, tako i sopstvene. Podsje}anja su bila tu`na i sjetna. Koliko se hunta pla{ila ve} i same njene pojave,

najbolje svjedo~i detalj kada joj je 1972. umrla majka. Huntisti su joj dozvolili prisustvo sahrani, uz samo trinaestosatno zadr`avanje u Atini, a svaki njen pokret budno je pratilo 200 agenata! Prije toga, njen ~asni otac Stamatis umro je kao izgnanik, a i Melinin brat Spiros osjetio je svu surovost diktature, podvrgavan ~estim represalijama. Okrutnom atinskom trijumviratu Papadopulos-Makarezos-Patakos, potpmognutom vjetrovima iz Va{ingtona, familija Merkuri bila je trn u oku, o ~emu svjedo~i i besprimjerni gest da su Melininom ocu, kao i njoj, oduzeli ~ak i dr`avljanstvo. Nisu se osvrtali ni na to {to je Stamatis nekada bio poslanik u gr~kom parlamentu, a jedno vrijeme i ministar, te {to je njegov otac i Melinin djed Spiridon bio jedan od najpo{tovanijih

1873. U Stri~i}ima, u Bosanskoj krajini, ro|en pisac Petar Ko~i}, autor satira “Jazavac pred sudom“ i “Sudanija“ .

Nestao je u julu 1944. nad Mediteranom kao pilot savezni~kog aviona u Drugom svjetskom ratu.

~e{ki kompo tor Ra el Kube dirigent ^e{ke Emigrirao 1948. kari 1914.Ro|enfildiharmonije.fozinijskogfaorjekestralik,i^ikajeru nastavio u SAD-u kao rigent sim u gu (1950), potom u Londonu kao direktor Kovent Gardena.

Lana Tarner

1939. 1941.

1949. bela mijeni mu`a Hu Pe na mjes dnika Ar 1974.IzaronaPeron zatu predlasjeoboljeloggentine. ana gdis boga tir izabra za pred dnika Islan To je lo prvi da je fa 1980.Vi`enada.Finnepobidodnimput nama.za {esjedr`ave u Evropi izabrana na sre izbori
bosan pus le Sarajev aerodrom Butmir nakon dvomjese~ne sa 1992.Snage lu miroskih SrbapanaUN-ati(UNPROopski de i predale ga pod kontro vnih tru FOR). Time je omogu}eno dostavljanje humanitarne pomo}i stanovni{tvu Sarajeva.

1995. Umrla ameri~ka filmska glumica Lana Tarner, holivudska zvijezda pedeseU [vajcarskoj umro poljski dr`avnik, pijanista i tih godina 20. vikompozitor, Ignac Jan Paderevski, u~esnik u akcijama za nezavisnost Poljske tokom Prvog svjetskog rata, pre- jeka (“Monsunske ki{e“ “Ljubav je , mijer i {ef diplomatije (1919-1921). sna{la Endija Ju`na Afrika je politiku aparthejda proglasila Hardija“ “Imitaci, dr`avnom doktrinom. ja `ivota“).
Slijetanjem aviona “Diksi kliper“ na aerodrom u Lisabonu obavljen je prvi komercijalni let iz SAD-a u Evropu.

Pro{lo je ne{to vi{e od 50 godina od kako je moderni svijet suo~en s fenomenom neidentificiranih lete}ih objekata. Ostaviv{i u na{oj civilizaciji dubok trag, palit }e ma{tu i plijeniti pa`nju i generacija koja }e ovo naslije|e prenijeti u novi milenij. Pola stolje}a od ro|enja NLO, odnosno UFO (Unidentificd Flying Objects) otvara posebnu stranicu na zagonetke o lete}im tanjirima. Prilika je to koju samo vrijeme nudi da se misterij istra`i s odmakom i pa`ljivo prosije od velikih zrna i kukolja gluposti, nedosljednosti i nelogi~nosti te ~isto medijskih i zbog medija izazvanih prevara, kako bi se prona{la fina pra{ina istine; ako postoji. Zbog toga se ova knjiga ne bavi samo konkretnim problemom vi|enja, susreta ili otmica, ve} i povije{}u, socijalnom te kulturolo{kom pozadinom, politi~kim uvjetima, kao i globalnim kontekstom odre|enoga razdoblja. Prevod knjige „NLO - mit ili stvarnost“ ameri~kog nau~nika i spisatelja Davea R. Heynecka objavila je jo{ 1996. godine Zagreba~ka naklada, ali je, i 15 godina kasnije, aktuelna i intrigiraju}a. Oslobo|enje }e donijeti najzanimljivije dijelove ove knjige, koja je u SAD-u i cijelom svijetu izazvala veliki interes, ali je bila i povod za brojne polemike, s osnovnim pitanjem: Ima li, osim na na{oj planeti, `ivota u svemiru? glo smanjivati, kao da bje`i od aviona nevjerovatnom brzinom. Kroz nekoliko sekundi nepoznata letjelica postala je ta~ka na nebu, a zatim nestala. U svojoj izjavi Howard nije raspravljao o nestanku objekata, no poslije se razmatrala ideja da su ove neobi~ne letjelice pratile radio-vezu i u jednom trenutku odlu~ile nestati. Naravno, ako je rije~ o prirodnome fenomenu, tada se radi o ~istoj slu~ajnosti. Dvadesetak minuta kasnije Howard je prizemljio avion u Zaljevu gusaka, gdje su njega i kopilota ispitali obavje{tajci Zra~nih snaga. Howard je ovako sa`eo svoje vi|enje:

^udne letjelice
„Stvar je bila materijalna. Siguran sam u to. Manevrirala je i njome je upravljala strana inteligencija - kao nekakav osnovni brod na neki na~in povezan sa svojim satelitima.

Ne postoji racionalno obja{njenje - osim da je bila rije~ o svemirskim brodovima ili lete}im tanjirima. U tom slu~aju radilo se o ~udnim letjelicama, koje nisu sa ovog planeta... Jednog dana zasigurno }emo saznati. Taj }e dan biti iznimno va`an za ljudsku vrstu. Nadam se da }u to do`ivjeti.“ Howardov slu~aj nije bio jedini koji se dogodio iznad Zaljeva gusaka. Na radaru je 29. oktobra 1948. godine bio pra}en objekt. Sli~no se dogodilo i dva dana kasnije. Te no}i, 1. novembr, bio je ~etiri minute pra}en objekt koji se kretao brzinom od oko 1.000 kilometara na sat. ^etiri godine kasnije vi|ena su ~udna svjetla iznad baze zra~nih snaga u Zaljevu gusaka, koja su tako|er primije}ena na radaru. Na visini od oko 1.200 metara svjedoci su u jednome trenutku ugledali kako je objekt postao znatno svjetliji - {to je bilo popra}eno i o~itanjem na radaru. Odmah potom je svjetlo bilo prigu{eno, da bi u potpunosti nestalo. Sve se tako vidjelo i na radaru, {to upu}uje na povezanost izme|u vizuelnog promatranja i onoga radarskog. I dan danas te pojave nisu razrije{ene.
(Sutra: Tanjiri, cigare, svjetla na nebu)

1995. gradona~elnik vara Slavko kma vi}, osu za ratne u Hrvat 1998.Biv{iubismnji~entvoruVuukozlo~inegenu.Doskoj no1992, izvr{io samo tvo u za [evenin
Vi{e od 500 ljudi poginulo u Seulu, Ju`na Koreja, kada se sru{ila petospratna robna ku}a. Vi rio Ga dan od ve}ih lijanskih pozo {nih gluma fil 2000.Umrotijimfiltomskihljiisman,rije{to su Dinajca.RiNa itamu je radio sa najpozna redite ma kao no zi, Etore Skola i Mario Moni~eli (“Sram“, “Gorki pirina~“, “Miris `ene“, “@ivot je roman“). Be~u ministri inos nih slova SRJ ~etiri biv{e sloven re ke tpi li 2001.ji,U~imejujegookon~ansketrapubliponjiposporsaokoisporasli-zum o sukcesi dugogodi{ na je|a biv{e SFRJ. mi ran @i`i} podnio tav na izru~enja Ha{kom 2001.Prekonjer SRJ ZoSlobodana Milo{eosvi}aku dan tribunalu. Generalni se di nih ja Kofi (63) vo izabran no to man2001.organiponoji. kretar Ujena njevi penacigodi{njiAnan dat u svjetskoj zaci

Abdulah Od`alan

1999. Turska osudila na smrt vo|u kurdskih pobunjenika Abdulaha Od`alana. Kasnije, pod pritiskom me|unarodne zajednice, presuda preina~ena na do`ivotnu robiju.

Ketrin Hepbern

2002.

Leka I, sin kralja Zoga, koji je vladao Albanijom od 1928. do 1939, vratio se u zemlju poslije 63 godine progonstva.

ga za tris Merino, advo bez politi~kog is la je prva 2003.uPolatokatnjemrua.kletve, Beakustva, postaugledni `ena premijer his riji Pe tribunal osudio je lide u Hrvat na na 13 di zatvo 2004.Ha{kiskoj Mitilanad Babi}abiv{egvigomaranaSrba{ojra, za zlo~ine protiv ~ovje~nos hrvatskim ci li u biv republici Srpskoj Krajini (RSK) 1991-1992. godine. Babi} je 5. marta 2006. izvr{io samoubistvo u pritvorskoj }eliji u [eveningenu.

sami Bri fa plo je predsta Evropske za 2004.Naizabrantuviulasokiselu za {evnikevropske diunijematispoljnu politiku Havijer So na.

2003. U 96. godini umrla ~uvena holivudska glumica Ketrin Hepbern, koja je igrala u preko 50 filmova i osvojila ~etiri Oskara za uloge u filmovima: “Jutarnja slava“ “Pogodi ko , dolazi na ve~eru“ , “Zima jednog lava“ i “Na zlatnom jezeru“ .

46

SPORT

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Igra~i @elje otputovali za Sloveniju

Kari} prvi izbor, za Evropa

Spisak igra~a @elje po brojevima
1. Adnan Gu{o 2. Elvir ^oli} 3. 4. Goran Markovi} 5. Sr|an Savi} 6. Jadranko Bogi~evi} 7. Edin Vi{}a 8. Nermin Zoloti} 9. Eldin Adilovi} 10. Zajko Zeba 11. Sr|an Stani} 12. Elvis Kari} 13. 14. Mirsad Rami} 15. Patrick Nyema 16. Vernes Selimovi} 17. Benjamin ^oli} 18. Amar Prutina 19. Velibor Vasili} 20. Mirsad Be{lija 21. Omar Balji} 22. Semir Bukvi} 23. Muamer Svraka 24. Nermin Jamak 25. Emir Ali} 26. Aleksandar Nikoli} 27. 28. Perica Stan~eski 29. [aban Pehilj 30. Dejan Drakul do~ekati u Sloveniji, te kako nije isklju~eno da se tokom priprema pojavi nekoliko igra~a na probi. Prioritet je trenutno lijevi bo~ni igra~, s obzirom na to da @eljo u ovom trenutku na toj poziciji ima samo Sr|ana Stani}a. Prema nezvani~nim informacijama, u Moravskim Toplicama, gdje }e se @eljo pripremati do 9. jula, mogao bi se pojaviti jedan igra~ iz Argentine, koji bi, ukoliko zadovolji, trebao zatvoriti lijevu stranu. Njegovim dolaskom bi se i zatvorio spisak poja~anja za narednu sezonu, s tim {to se i dalje ~eka rasplet situacije oko Sulejmana Smaji}a, koji je dogovorio sve uslove prelaska u @eljezni~ar, ali on najprije mora rije{iti svoj ugovor sa Lokerenom.
J. LIGATA

ligu prijavljen i Gu{o
Nogometa{i plavog tima sujevjerni - niko nije izabrao broj 13! • Zoloti}u broj 8, Adilovi}u 9, a Vi{}i 7 • Maribor prva provjera, o~ekuje se dolazak lijevog bo~nog
Nogometa{i @eljezni~ara, prije odlaska u Sloeniju, izabrali su brojeve u kojima }e nastupati u Evropa ligi, te Premijer ligi BiH. Tako je mladi Nermin Zoloti}, koji je odli~no odradio pripreme u Me|ugorju, nagra|en brojem 8, dok je novoprido{li Eldin Adilovi} dobio devetku, koja dugo u @elji nije imala pravog vlasnika.

23 na putu
U pro{loj sezoni broj 8 nosio je Sr|an Savi}, koji }e u narednom periodu nositi broj 5, dok }e Edin Vi{}a ponijeti broj 7. Mladi Pehilj zadu`io je broj 29, koji je nosio Lazar Popovi}, a u @elji se nadaju kako mu taj broj ne}e biti peh, kao {to je bio njegovom prija{njem vlasniku, koji u proljetnoj polusezoni nije uspio posti}i pogodak. Adnan Gu{o, ina~e trener gol-

BEZ DRAKULA, BALJI]A... Na put u Sloveniju, gdje su igra~i @elje ju~er otputovali, krenula su 23 igra~a, me|u kojima nisu bili Dejan Drakul, Elvir ^oli} i Omar Balji}. Njih trojica }e ostati u Sarajevu, gdje }e se oporavljati od povrede, te }e se ekipi priklju~iti po povratku

Nogometa{i @elje pripreme nastavljaju u Sloveniji

Foto: D`. KRIJE[TORAC

mana, tako|er }e biti prijavljen za Evropa ligu i to pod brojem 1, dok je Elvis Kari}, koji }e odlaskom Ibrahima [ehi}a biti prvi Osimov izbor izme|u stativa, zadu`io broj 12. Ina~e, @eljo trenutno na raspolaganju ima 27 igra~a, a kako se za Evropa ligu brojevi mogu prijavljivati od 1 do 30, tako su brojevi 3, 13 i 27 bez vlasnika... Na put u Sloveniju, gdje su

igra~i @elje ju~er otputovali, krenula su 23 igra~a, me|u kojima nisu bili Dejan Drakul, Elvir ^oli} i Omar Balji}. Njih trojica }e ostati u Sarajevu, gdje }e se oporavljati od povrede, te }e se ekipi priklju~iti po povratku. Plavu ekspediciju, uz nogometa{e, ~ine jo{ menad`er Amar Osim, zatim Rusmir Cviko, Dino \urbuzovi}, Almir Memi}, igra~ i trener golmana Adnan Gu{o, te fizioterapeuti Halim

Lojo i Raif Zeba. Ekipa }e u ovom dijelu priprema odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a prva provjera zakazana je za 30. juli i to protiv Maribora, dok }e se dva dana poslije odigrati me~ protiv austrijskog prvaka Sturma.

Dolazi lijevi bo~ni
U @elji su nam rekli i to kako }e nova oprema, kompanije Macron, igra~e i stru~ni {tab

Japanski talent novo poja~anje Bayerna
Takashi Usami (19) novo je poja~anje minhenskog Bayerna. U redove bavarskog kluba Usami dolazi iz Gambe Osake na {estomjese~nu posudbu, uz opciju potpisivanja trajne saradnje. ''Bio sam malo zabrinut zbog napu{tanja ekipe usred sezone, ali ovakve prilike se ne ukazuju svaki dan. Odlu~io sam da je pravo vrijeme da se prihvatim ovog velikog izazova. Sjajna je prilika zaigrati u tako jakoj ligi uz tako velike igra~e'', rekao je Usami, koji je ranije ovog mjeseca dobio premijerni poziv za japansku A reprezentaciju. Talentirani Japanac igra na poziciji veznog igra~a i polu{pice, a za Gamba Osaku debitirao je u maju 2009. u dobi od 17 godina i 14 dana protiv FC Seoula. U tom je susretuzabio i gol, te tako postao najmla|i debitant i strijelac u istoriji kluba.

Olimpicov lijevi bo~ni odlazi u Ukrajinu

Suba{i} pred potpisom za Volyn?
U narednim danima bih trebao obaviti ljekarske preglede i potpisati ugovor sa Volynom, koji je dobar klub i bio bih prezadovoljan da tamo nastavim karijeru, rekao je bh. reprezentativac Muhamed Suba{i}
Ponajboljiigra~Olimpicaproteklih sezona i reprezentativac na{e dr`ave Muhamed Suba{i} u narednim danima trebao bi napustiti redove najmla|eg sarajevskog premijerliga{a i karijeru nastaviti u Ukrajini. Lijevi bo~ni vukova najvjerovatnije }e potpisati za Volyn iz Lutska koji je u protekloj sezoni zauzeo 11. mjesto na tabeli ukrajinske Premijer lige. Iako su za njegove usluge bili zainteresovani neki njema~ki klubovi, te italijanski Cagliari, ponuda Volyna je najkonkretnija te bh. reprezentativca o~ekuje ljekarski pregled i stavljanje potpisa na ugovor. ''Jo{ sam u Sarajevu gdje odra|ujem treninge sa Olimpicom, ali u narednim danima bih trebao otputovati u Ukrajinu da obavim ljekarske preglede i potpi{em ugovor sa Volynom. U posljednje vrijeme sam dosta pratio tamo{nju ligu i bio bih prezadovoljan da karijeru nastavim tamo. [to se ti~e ekipe koju bih trebao poja~ati - radi se o dobrom klubu koji se ve} godinama nalazi u Premijer ligi i smatram da je to korak naprijed u mojoj karijeri'', rekao je Muhamed Suba{i}. A. MEHANOVI]

Muhamed Suba{i}: Igrama u Olimpicu zaslu`io inostrani transfer

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Malonogometni turnir @u~ 2011.

47

Sarajevo ne miruje u Fojnici, sti`u poja~anja

Pli{ek napokon na treninzima
Postignut dogovor sa Koja{evi}em i [}epanovi}em, koji su se pridru`ili ekipi Me|u stative sti`e Emir Had`i|ulbi}, a uskoro dolazi i Alen [koro?!
Novi strateg na klupi Sarajeva, ~e{ki stru~njak Jir`i Pli{ek, ju~er je u Fojnici obavio dva treninga. Igra~i su novog trenera prihvatili na najbolji mogu}i na~in i pripreme za narednu sezonu teku po prevo|enje jo{ nekoliko provjerenih nogometa{a. Na veliku radost navija~a svih ljubitelja bordo kluba, postignut je dogovor sa Dami rom Ko ja {e vi}em i Vu~inom [}epanovi}em, ko{kog stru~njaka na klupu Sarajeva: "Svaki kvalitetan trener je u Sarajevu dobrodo{ao. Iskreno, nadam se da }emo sa njim daleko sti}i u Evropi. Svi to pri`eljkujemo", zaklju~io je

Doma}in je osvojio tre}e mjesto

Juve odao po~ast poginulim borcima
Prvo mjesto osvojila je ekipa Novog Grada koja je u finalu bila bolja od Euro Mig Butmira rezultatom 6:0, dok je tre}e mjesto pripalo organizatoru turnira koji je savladao ekipu Bisera sa 2:1 Jedan od polaznika {kole uskoro u Bundesligi?!
U Sarajevu je proteklog vikenda na sportsko-rekreativnom terenu Srce u Bu~a Potoku odr`an malono go me tni tur nir za dje~ake ro|ene 1997. godine i mla|e. Organizator turnira bila je {kola fudbala Juve, a u~estvovalo je osam ekipa (Novi Grad, Biser, Ilija{, Winner, Emeri, Bambino Soccer, Euro Mig Butmir i Juve). Prvo mjesto osvojila je ekipa Novog Grada koja je u finalu bila bolja od Euro Mig Butmira rezultatom 6:0, dok je tre}e mjesto pripalo organizatoru turnira koji je savladao ekipu Bisera sa 2:1. Sve~anoj ceremoniji zatvaranja i dodjeli nagrada prisustvovali su ugle dni gos ti pre dvo|eni po mo}nikom ministra odbrane BiH Seadom Muratovi}em. ''Turnir je organizovan u znak sje}anja na sve poginule borce koji su dali `ivote u bitkama na brdu @u~ i ovo je jedan od na~ina da se ne zaborave. Zahvaljujemo svim ekipama koje su se odazvale pozivu da uveli~aju ovaj doga|aj, a na{a `elja je da u narednim godinama ovaj turnir bude tradicionalnog karaktera'', rekao je jedan od trenera u {koli Juve Amir Je`. Ina~e, {kola fudbala Juve po~ela je sa radom u februaru 2009. godine. Glavni cilj je usmjeravanje dje~aka ka sportu i zdravom odgoju. U kratkom periodu kroz {kolu je pro{ao veliki broj dje~aka razli~itih uzrasta. Rezultati kvalitetnog rada trenera o~ekuju se tek u narednom periodu, a uskoro }e jedan od polaznika ove {kole i}i na probu u Njema~ku i to u jedan bundesliga{ki klub. ''Ovom prilikom pozivamo i druge dje~ake (od 6 do 14 godina) da nam se priklju~e i da zajedno krenemo u stvaranje novih zvijezda bh. fudbala'', rekao je Amir Je`.
A. MEHANOVI]

Jir`i Pli{ek i Irfan Red`epagi}: Donose promjene u klub

dvi|enom planu. Prva utakmica aktuelnog viceprvaka na{e dr`ave protiv {vedskog Orebra o~ekuje ve} 14. jula, te u klubu rade punom parom {to se ti~e slaganja igra~ke kri`aljke. Nakon igra~a koji su ve} poja~ali bordo redove, klub je trenutno u pregovorima sa golmanom Emirom Had`i|ulbi}em, koji }e se najvjerovatnije danas priklju~iti ekipi, a uz to o~ekuje se i do-

ji }e tako i u narednoj sezoni nositi dres ekipe sa Ko{eva. Nakon dogovora s Upravom, po me nu toj dvo ji ci obe}ane su isplate zaostataka, pa su oni ve} ju~er trenirali sa ekipom. "Obavili smo razgovor sa Upravnim odborom, te smo odlu~ili ostati. Moram istaknuti da je za to najzaslu`niji Irfan Red`epagi}", rekao nam je Damir Koja{evi}, te prokomentarisao dolazak ~e-

veznjak Sarajeva. Mogu}e je da se na Ko{evo vrati i Branislav Arsenijevi}, uko li ko ne pro na|e an ga`man u Azerbejd`anu, a trenutno su u toku i pregovori sa jednim od najboljih igra~a Sarajeva u protekloj deceniji. Rije~ je o napada~u Alenu [kori, sa kojim bi u narednim danima mogao biti postignut dogovor o njegovom povratku.
A. MEHANOVI]

Travnik po~eo pripreme

Poja~anja u skladu sa finansijama
Prvi dio priprema na Piroti, a potom vjerovatno u Fojnici U planu i dovo|enje nekolicine mladih igra~a iz ni`erazrednih obli`njih klubova
Trener Travnika Ned`ad Selimovi} u ponedjeljak je izvr{io prozivku nogometa{a na koje ra~una u novoj premijerliga{koj sezoni. Na prozivci se nisu pojavili Suvad Grabus i Nusmir Faji}, koji su u potrazi za inozemnim anga`manom, te Dario Pranjkovi}, koji se vra}a u Vitez. Tako|er, Travnik je u pauzi ostao bez [iljka i Helvide, koji su pre{li u GO[K. Od novih imena u svla~ionici Travnika na{li su se Ante Radelji} , stoper [ibenika i Kristijan Ive{i} , veznjak iz Kraji{nika. "Prvi dio priprema odradi}emo na Piroti, a potom nastavljamo vjerovatno u Fojnici. Kada su poja~anja u pitanju, sve zavisi od finansija. Imamo u planu i dovo|enje nekolicine mladih igra~a iz ni`erazrednih obli`njih klubova", istakao je Ned`ad Selimovi}. Prvu provjeru Travnik bi trebao odigrati 2. jula protiv Osijeka. Na prozivci i prvom treningu prisutni su bili: Adi Adilovi}, Alen Deli}, Stipe Badrov, Elvedin Varupa, Anel ]uri}, Simbad Terzi}, Midhet Saraj~i}, Haris Zatagi}, Nihad Ribi}, Nermin Varupa, Neboj{a Popovi}, Anes Deli}, Adin Lihovac, Adnan Kova~evi}, Ned`ad Begi}, Sanel Terzi}, Jasmin Im{irovi}, Senad Dervi} te ~ak 18 novih igra~a na probi iz ni`eraENI news zrednih klubova.

Nogometa{i Travnika na prvom treningu na Piroti

48

SPORT

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Rukometa{i Bosne BH gas saznali imena rivala u Ligi prvaka

Studenti se nikoga ne boje
Rukometa{i Bosne Faruk Vra`ali} i Tarik Me|i} ostaju optimisti, uvjereni da bh. prvak ima snage da se plasira u drugu rundu
Rukometa{i Bosne BH gas saznali su imena rivala s kojima }e odmjeriti snage u Ligi prvaka u sezoni 2011/12. [ampion BiH igra}e u grupi A. Voljom `rijeba grupu A ~ine jo{ Barcelona, prvak Evrope na{eg reprezentativnog golmana Danijela [ari}a, Zagreb CO, Kadetten Schaffhausen, Chambery i pobjednik kvalifikacijske grupe u kojoj su Sävehof, Dinamo-Minsk, Aon Fivers i Be{ikta{. U grupnoj fazi igra}e 16 timova svrstanih u ~etiri grupe sa po {est ekipa. Ekipe koje budu izborile prva ~etiri mjesta po grupama ide dalje. “Barcelona zaista zaslu`uje veliki respekt, Zagreb tako|e. [ansu moramo tra`iti u dvobojima protiv Kadetten Schaffhausena, Chamberya i kvalifikanta. U rangu smo Schaffhausena i Chamberya. Ne trebamo se nikoga bojati. Historija i presti` protivnika igraju manje va`nu ulogu, najbitnija je borba na terenu. Sigurno }emo izgarati. Imamo {ansu da se plasiramo me|u 16 najboljih“ rekao je ru, kometa{ Bosne BH gas Faruk Vra`ali}. Njegov saigra~ Tarik Me|i} go to vo da u sve mu di je li Vra`ali}evo uvjerenje kada je

Grupe B, C i D
U grupama B, C i D u Ligi prvaka za rukometa{e u sezoni 2011/12. godine igra}e: grupa B: HSV (Njema~ka), Cimos Koper (Slovenija), Constanta (Rumunija), St. Peterburg (Rusija), Wisla Plock (Poljska), kvalifikant, grupa C: Chehovski Medvedi (Rusija), Veszprem (Ma|arska), Ciudad Real ([panija), Füchse Berlin (Njema~ka), Silkeborg (Danska), wild-card, grupa D: Montpellier (Francuska), Köbenhavn (Danska), Kiel (Njema~ka), Ademar Leon ([panija), Pick Szeged (Ma|arska) i kvalifikant.

@rijeb grupa Lige prvakinja
Najbitnija borba na terenu: Faruk Vra`ali}

Raspored
Prvo kolo je 28. septembra - 2. oktobra, drugo 5 - 9. oktobra, tre}e 12 - 16. oktobra, ~etvrto 19 - 23. oktobra, peto 16 20. novembra, {esto 23 - 27. novembra, sedmo kolo, 30. novembra - 4. decembra, osmo kolo 8 - 12. februara 2012, deveto 15 - 19. februara, a deseto 22 - 26. februara. rije~ o dobijenim rivalima za narednu sezonu Lige prvaka. “Grupa je atraktivna. Barcelona je jedina sa ekstra kvalitetom, a s ostalim se mo`emo nositi. Sa Zagrebom smo lani uspjeli remizirati, Chambery smo prije dvije godine pobijedili u Ligi prvaka... Dobro je da nismo upali u grupu B s Ciudadom, Vesprzemom i Medvjedima, to bi tek bilo ba{ te{ko. Sa Zagrebom }emo

U sjedi{tu Evropske rukometne federacije u Be~u u utorak je izvu~en `rijeb grupa u Ligi prvakinja. U grupnoj fazi takmi~enja nastupi}e 16 timova koji su podijeljene u ~etiri grupe sa po ~etiri ekipe. Pobjednik i drugoplasirani izbori}e u~e{}e u glavnu fazu takmi~enja. Grupa A: Midtjylland (Danska), Budu}nost (Crna Gora), Thüringer(Njema~ka), kvalifikant; grupa B: Larvik(Norve{ka), Krim Mercator (Slovenija), Podravka Vegeta (Hrvatska), kvalifikant; grupa C: Györ (Ma|arska), Hypo (Austrija), Metz (Francuska), kvalifikant; grupa D: Oltchim Valcea (Rumunija), Itxako Reyno de Navarra ([panija), Dinamo Volgograd (Rusija) i kvalifikant. morati igrati u Regionalnoj ligi, uo~i starta u Ligi prvaka, pa }e nam to biti odli~na uvertira za Ligu {ampiona. Nadam se plasmanu u drugu fazu“, kazao je Me|i}. Recimo jo{ to da pripreme Bosne BH gas za novu sezonu po~inju 20. jula, kada }e trener Irfan Smajlagi} obaviti prvu prozivku igra~a.
G. V.

U ^a~ku odr`an memorijal “Haris Brki}“

Osnovan @enski odbojka{ki klub Kladanj

Pioniri Bosne tre}i
Osvaja~i 11. memorijalnog ko{arka{kog turnira “Haris Brki}“ su pioniri Partizana, koji su u finalu sa vla da li do ma}ina, eki pu ~a~an skog Bor ca, re zul ta tom 85:54. U utakmici za tre}e mjesto Budu}nost je bila bolja od Bosne rezultatom 74:64. Kao i prethodnih godina, uz klubove u kojima je Haris igrao, zna~ajan doprinos organizaciji turnira dali su Harisovi prijatelji i biv{i saigra~i, Predrag Drobnjak, Miroslav Beri} i Vlado [}epanovi}, koji su uru~ili pehare ekipama, kao i najkorisnijem igra~u, najboljem strijelcu i najmla|em u~esniku. MVP titula pripala je Milo{u Gli{i}u iz Partizana, najbolji strijelac je ko{arka{ Borca Lika Radovi}, a najmla|i igra~ bio je Aleksa Krsmanovi}, tako|e iz Borca. U 11 godina, koliko se organizuje turnir u konkurenciji pionira i kadeta, Partizan je slavio osam puta, Bosna dva, a Budu}nost jednom. Naredne godine turnir }e u organizaciji KK Bosna biti odr`an u Sarajevu.

^lanovi osniva~ke skup{tine @OK Kladanj

U Trebinju po~inje ko{arka{ki kamp

Dejan Bodiroga okuplja mlade nade
U Trebinju danas po~inje {esti ko{arka{ki kamp Dejana Bodiroge, koji }e u tri smjene okupiti mlade ko{arka{e iz vi{e od 12 zemalja svijeta. Osim sportista iz regiona, svoje mjestu u kampu na}i }e i ko{arka{i iz Velike Britanije, Francuske, SAD-a i Kanade, pa ~ak i prvi put iz Libana. I ovogodi{nji kamp, koji traje do 23. jula, vodi}e ko{arka{ki stru~njak Milivoje Karaleji}.

Prvi predsjednik Asim Kasapovi}
Izvanredni rezultati ~lanica odbojka{kih sekcija osnovnih i srednjih{kolaponukali su odgovorne da se prvi put u sportskoj historijiKladnjaformira i @enski odbojka{ki klub Kladanj. O zna~ajuuklju~ivanja`enskepopulacije u sport, koja je do sada bilatotalnozapostavljena, govorili su predsjednikSportskogsavezaop}ineKladanjMuhamed Kreki} te iskusnipedagogSulejman Ahmetovi}. Nakon {to su na osniva~koj skup{tiniusvojena sva zakonom predvi|ena akta, delegati su jednoglasno izabrali Upravni odborkoji~ine: MuhamedKreki}, AsimKasapovi}, FuadSelimba{i}, SamraZelenturovi}, SanelaZlatarevi} i FuadImamovi}. Javnim glasanjem za prvog predsjednika@OK Kladanjizabran je AsimKasapovi}, a za dopredsjednika Samra Zelenturovi}. Zahvaljuju}i na izboru, predsjednikKasapovi} je naglasio da u ovomtrenutku u svimkategorijama ima blizu stotinu djevoj~ica i da je to bogatstvo koje se mora usmjeriti u pravom smjeru. “U rad ovog kluba uklju~eni su roditelji, pedagozi, predstavnici vlasti, privrednici i svi drugi koji mogu pomo}i normalnom funkcionisanju kluba. Do po~etka liga{kih takmi~enja organizirat }e se turniri sa ekipama iz susjednihop}ina, a planirano je i u~e{}e u sportskom kampu Sportom protiv droge“ , naglasio je Kasapovi}. Penzionisani profesori tjelesnog odgoja, `ive legende kladanjskog sporta, Muhamed Muhi} i Enver Pa{ali}, naglasili su da je ovo historijski trenutak za ovajgrad i da su ponosi{to su i oni dio tog projekta.
Fuad BERKOVAC

Prvi ko{arka{ki kamp u Trebinju odr`an je od 29. juna do 15. jula 2006. godine.

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

WIMBLEDON [arapova ide dalje

Lisicki bolja od Bartoli
Njema~ka teniserka Sabine Lisicki pobjedom nad Bartoli postala prva polufinalistkinja Grand Slam turnira
Mlada njema~ka teniserka Sabine Lisicki postala je prva polufinalistkinja Wimbledona, tre}eg Grand Slam turnira godine. Na putu ka polufinalu Njemica je prevladala veliku barijeru u vidu devete nositeljice, francuske teniserke Marion Bartoli, koju je pobijedila u ~etvrtfinalu rezultatom 2:1 (6:4, 6:7(4), 6:1). Lisicki je tako do{la do najve}eg uspjeha karijere na jednom od ~etiri najve}a turnira, a istovremeno je postala prva Njemica u polufinalu ovog Grand Slam turnira nakon njene proslavljene zemljakinje Steffi Graf, 1999. godine. Ona je na taj na~in nastavila veliku pobjedni~ku seriju imaju}i u vidu da prije All England Cluba sakupila {est pobjeda na travi Birminghama i vratila se u svjetski Top 100 iz kojeg je ispala zbog velikih problema s povredama u pro{loj godini. Mogla je Lisicki i ranije zaklju~iti posao protiv finalistice Wimbledona iz 2007. Nakon osvojenog prvog seta, u drugom je napravila break i povela s 5:4. Na svom je servisu potom propustila tri me~-lopte i izgubila tie-break. To je, me|utim, nije izbacilo iz ritma, i u odlu~uju}em je setu od starta kontrolisala igru i time francusku teniserku prakti~no u~inila nemo}nom za `e{}i otpor. Bio je to ~etvrti me|usobni duel ovih teniserki i tre}a pobjeda za 21godi{nju Lisicki koja }e u polufinalu igrati Marije [arapove koja je u drugom ~etvrtfinalu nadigrala Cibulkovu rezultatom 2:0. Za razliku od prvog ~etvrtfinala dana u kojem su Sabine Lisicki i Marion Bartoli izvla~ile najbolje iz sebe kroz dva od tri seta, ogled Marije [arapove i Dominike Cibulkove i{ao je samo u jednom smjeru. Petopostavljena Ruskinja pomela je 24. nositeljicu iz Slova~ke sa 6:1 i 6:1, obaviv{i posao za sat vremena te tako izborila plasman u polufinale. U konkurenciji `enskih dublova, do kasnog popodneva odigran je tek jedan me~ u kojem je ameri~ki par Liezel Huber/Lisa Raymond pobijedio je dubl An ge lique Ker ber (Njem)/Christina McHale (SAD) sa 6:1, 6:0.

Slavlje Sabine Lisicki

Reuters

Balkansko stonotenisko prvenstvo za juniore i kadete

BH TIM DANAS
Prva dva dana Balkanskog prvenstva je ekipno takmi~enje
Mladi reprezentativci BiH u stonom tenisu u~estvuju na Balkanskom prvenstvu za juniore i kadete koje }e se odr`ati u Smederevu od 30. juna do 4. jula. Na{a A selekcija danas u 12 sati iz Sarajeva putuje u Smederevo, dok }e B selekcija na put krenuti u petak. "A selekcija putuje ranije jer je prvog dana prvenstva ekipno takmi~enje, dok }e nam se ostali priklju~iti u petak i borit }e se u pojedina~noj konkurenciji, te u dublu i miksu. Do sada smo na ovim prvenstvima ekipno osvajali tre}a ili ~etvrta mjesta, ali i sa podmla|enim timom se nadamo dobrom rezultatu", rekla je Amela Had`iahmetovi}, jedna od trenera bh. selekcije, te

BiH osvojila deset medalja na EP univerziteta

putuje u Smederevo
naglasila da su svi na{i predstavnici u dobroj formi. "Prvi put smo imali pripreme za Balkanskoprvenstvoi s razlogom o~ekujemo dobre rezultate. Najvi{e bi mogla napraviti Emina Had`iahmetovi}, koja je pro{le godine na Balkanskom bila druga u kadetskoj konkurenciji, a sada se prvi put takmi~i me|u juniorkama", smatra Amela Had`iahmetovi}. Spisak putnika A selekcije sa trenerima: Isak Abdagi}, Ivan Boba{, Mirko Kova~, Irhad Bu{atli}, Sini{a Mar~eti}, Mirnes ^ustovi}, Edin Guti}, Emina Had`iahmetovi}, Ajla Kova~, Ivona Ba{karad, D`enita Salihovi}, Sanja Milojica, Sr|an Mili~evi}, Amela Had`iahmetovi}, Damijel Brezovski, Goran Un~anin; B selekcija: Andrej Bekavac, Salih Ali}, Edin Guti}, Marko Vu~ijak, Belma Bu{atli}, Edina Hara~i}, Diana Marini} i Ivona Knezovi}.
A. K. Larisa Ceri} nakon du`e pauze osvojila srebro

Na{i d`udisti nastavili nizati uspjehe
Univerzitetska d`udo ekipa BiH i predstavnici Olimpijskog komiteta BiH ju~er su u Sarajevu predstavili osvaja~e medalja s prvog Evropskog univerzitetskog d`udo prvenstva, odr`anog u gla vnom gra du BiH. Na ta kmi~enju je u~estvovalo vi{e od 200 sportista - studenata Evrope sa 47 univerziteta iz 15 zemalja. Bh. d`udisti Ibro Miladin i Mitar Mrdi} osvojili su zlatne medalje za BiH, Larisa Ceri}, Dra`en Suboti} i Dejana Komljenovi} bili su drugi, dok su Eldin Luka~, Aldin Luka~, Jadranko Jahi}, Marko [e hovac i Slobodan Ko{~ica prvenstvo zavr{ili kao tre}eplasirani osvojiv{i bronzane medalje. ''Evropska univerzitetska asocijacija za sport povjerila nam je organizaciju prvenstva BiH na osnovu me|unarodnog iskustva bh. d`udo radnika. BiH je do sada bila doma}in tri evropska prvenstva i nekoliko evropskih kupova. Nastavili smo s nizom kolosalnih uspjeha'', rekao je Branislav Crnogorac, selektor bh. reprezentacije.

Emina Had`iahmetovi} se takmi~i u juniorskoj konkurenciji

Ko{arka{ki turnir za juniorke u Bosanskom Novom

Doma}a Sloboda najbolja
U finalnom me~u Novljanke su savladale Igokeu iz Aleksandrovca, tre}a je Mladosti iz Prijedora, a Brod iz Slavonskog Broda ~etvrti
Ko{arka{ice Slobode pobjednice su 3. me|unarodnog ko{arka{kog turnira za juniorke, koji je odr`an prethodnog vikenda u Bosanskom Novom. U finalnom me~u Novljanke, koje je sa klupe predvodio Nikola Dupalo, savladale su Igokeu iz Aleksandrovca. Na turniru su u~estvovale jo{ ekipe Mladosti iz Prijedora, koja je zavr{ila kao tre}eplasirana, te Brod iz Slavonskog Broda (Hrvatska), koji je zavr{io na ~etvrtom mjestu. Finalni susret izme|u doma}ina i Igokee bio je dramati~an i neizvjestan do posljednjih 30 sekundi gdje su Novljanke imale vi{e nerava i odgovornosti u igri. Susret za tre}e mjesto je tako|e bio interesantan, jer se Mladost borila do posljednje sekunde za pobjedu protiv mlade ekipe Brod i uspjeli slaviti. Atmosfera je bila sportska sa puno energije, a ipak prijateljska
Na turniru su u~estvovale ~etiri ekipe

i u fer-plej igri, a uprili~en je zajedni~ki ru~ak u restoranu uz dvije rijeke (Une i Sane). Odlukom ~etvoro trenera eki-

pa u~esnica Ljiljana Gaji} iz @KK Slobode je progla{ena za najbolju igra~icu turnira.
Mi. D.

50

OGLASI

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA DIONI^ARSKO DRU[TVO ZENICA - Sekretar Banke — Broj: 01/3-10613/11 Zenica, 28. 6. 2011. godine Na osnovu ~lanova 29.e. i 29.f Zakona o bankama („Sl. novine FBiH“, broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03), a u skladu sa ovla{tenjem Odbora za reviziju Banke, broj: 01/3-8132/11 od 16. 5. 2011. godine, a u skladu sa Rje{enjem Agencije za bankarstvo FBiH, broj 04-3-1949-1/11 od 27. 6. 2011. godine, sekretar Banke objavljuje

Dobro jutro uz

POSEBAN POPUST

O D LU K U
^lan 1. Utvr|uje se lista kandidata koji su dobili saglasnost da se biraju za ~lana Nadzornog odbora INVESTICIONO-KOMERCIJALNE BANKE DDa ZENICA Rje{enjem Agencije za bankarstvo FBiH, broj 04-3-1949-1/11 od 27. 6. 2011. godine, kako slijedi 1. Ibrahim Fazli} 2. Nezir Brki} 3. Muamer ^elebi} 4. Fikret Brdarevi} 5. Senija Fejzagi} 6. Nihad ^ivgin 7. Samir Red`epovi} 8. Alma Kadri} 9. Peter Gorin{ek

za pla}anje unaprijed % pretplata do 6 mjeseci % pretplata do 12 mjeseci

10 20

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

^lan 2. Ovaj prijedlog Odluke upu}uje se Skup{tini Banke na kona~an izbor ~lanova Nadzornog odbora Banke koja je zakazana za 29. 6. 2011. godine u 11 sati, prema obavje{tenju o sazivanju Skup{tine Banke sa dnevnim redom koje je objavljeno 19. 5. 2011. godine u dnevnom listu „Oslobo|enje“. ^lan 3. Ova odluka objavi}e se u dnevnim novinama i WEB stranici Banke. Sekretar Banke Almasa ^olak - Koji}, dipl.prav.

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
IZDAJEM poslovni prostor 125m2, centar, prostor 76m2 Centar, prostor 80m2 Grbavica, razne ku}e za strance. Tel. 061/573640. IZDAJEM stan 105m2, strancima zaposlenim, namje{ten, strogi centar, stan 60m2 — Skenderija, razne ku}e, extra opremljene za strance i poslovne mena|ere. Mob. 061/573-460. IZDAJEM namje{tene stanove: Grbavica I-48m2, ^engi} Vila-64m2, ciglane-52m2, studentima. Mob. 066/488-818. POSLOVNI prostor, kan. tipa, Stup u krugu Energoinvesta, 700m2, tri eta`e, svi dogovori. Mob. 062/334-371. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223-710. IZDAJEM stan 100m2 u sklopu stana 40m2 poslovni prostor biro-kancelarija, ^. Vila-Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, 64m2, ^engi} Vila, centralno grijanje, studentima, kod Merkur centra Otoka. Mob. 065/294-840. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`a-Pejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157677. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480-207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM u ferhadiji br. 15, poslovni prostor, 40m2. Tel. 033/202-611 i 061/219464. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednosoban stan konforan, Hrasno — Malta, na du`e vrijeme, namje{ten, centralno, kablovska, internet. Tel. 033/219-260 i 062/296-347. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM kancelarijske prostore 130m2500m2 u novoizgra|enom objektu lokacija Hrasno. IZDAJEM poslovni prostor 150 m2 Alipa{ino polje NA „B“ FAZI UL. TRG ZAVNOBIHA br. 21. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, blizu studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija. Tel. 204-086. NAMJE[TENA garsonjera, samici-samcu, blizu Centra. Mob. 061/358-772. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253-712. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2, ^emalu{a 4, centar strogi. Mob. 061/205235. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM gara`u, Soukbunar 7, Skenderija, iza Gorenje nebodera. Mob. 062/529878. IZDAJEM gara`u na Grbavici-[oping. Mob. 061/911-971. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM ~etvorosoban super namje{ten stan 107m2 kod Ho li day In na, ul. Kranj~evi}a. Tel. 445-371 poslije 15 sati. IZDAJEM dvoeta`ni stan, Dalmatinska, studenticama, od 1.8. Mob. 062/971-535. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^. vila, cen. grij. kab. TV, kab. int. Mob. 061/715-607, 062/942-142. IZDAJEM pos. prostor na Ba{~ar{iji, Nove Daire, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 533-123. IZDAJEM jednoiposoban stan, A. polje, reno vi ran, cen. grij. bal kon, kab. 380 KM+re`ije, polunamje{ten. Mob. 061/553121. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM dvosoban stan 74m2 luksuzno na mje {ten, s.B.Ba {a gi}a 500KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM u centru, Alipa{ina kod Rajfhajzen banke namje{ten apartman za jednu osobu, 500KM. Tel. 061/205-235. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2 kod Vatre, Ul. ]emalu{a 4. Tel. 061/205-235. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela "Bristol". Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM pos. prostor 65m2, strogi centar, pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sl. Mob. 061/344-365. LIJEPO namje{tena ku}a sa 7 soba, 2 kupatila, gara`a, 3 vel. terase, vrt, kod OBN, strancima. Mob. 061/546-246. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. STAN 36m2 u Hrasnom, Trg heroja, 65.000 KM i 45m2, 85.000 KM. Mob. Mob. 065/021-556. STAN 65m2, Alipa{ino, Trg me|. prijat. 6 sprat. Mob. 065/021-556. KU]A, Kova~i, 150m2, bara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN u ul. Ferhadiji, 105m2, III sprat. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, 100m2, Hrasno. Mob. 061/299-911. POSLOVNI PROSTOR, 150m2, 180m2, 40m2, centar. Mob. 061/299-911. STAN, ul. Mar{ala Tita, 147m2, 121m2, 123m2. Mob. 061/299-911. STAN, 64m2, II kat, ul. Radi}eva, centar. Mob. 061/299-911. STAN, 57m2, I kat, H. Idrizova, centar. Mob. 061/299-911. STAN, Ci gla ne, 82m2, ga ra`a. Mob. 061/299-911. STAN 66m2, IV kat, ul. Patriotske lige, centar. Mob. 061/299-911. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, ci je na 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 kod doma armije, ul. Branilaca Sarajeva i dvoiposoban 67m2 na Dolac Malti. Tel. 445371 iza 15 sati. PRODAJEM vikend objekat objekat vlasni{tvo 1/1, cijena povoljna u Trnovu kod d`amije. Tel. 062/681-972. GARA@A - Kranj~evi}eva ispod Konzuma, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo~njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. CENTAR — Dalmatinska, stan 121m2/2.500 KM, visoko prizemlje. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan, strogi centar, 64m2, IV sprat, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM gara`u 14m2, povoljno, Dobrinja, Nade`de Petrovi}. Mob. 061/897-959. PRODAJEM na M. Dvoru, Kotromani}eva, 116m2, II sprat + 2 gara`na mjesta. tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Lovca, ul. Petrakijna 106m2, II sprat, odli~an.Tel. 061/205-235. PRODAJEM na M. Dvoru, Valtera Peri}a 3/IV, 100m2, odli~no stanje, 75000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2 jednoiposoban sve novo, Ul. Tina Ujevi}a. Tel. 061/205-235. PRODAJEM Grbavi~ka 90m2 eta`no grijanje, sve novo, 100.000 eura. tel. 061/205-235. NOVA ku}a sa oku}nicom u Fo~i, pored KP Doma, mo`e i zamjena za stan ili ku}u u Sarajevu. Mob. 061/498-743. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja Lipa 53m2, renoviran, ekstra stanje, 110.000KM sa novim stvarima. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Isto}nom Sarajevu, Tilava vikendica 70m2 + 1500m2 oku}nice, struja, voda, asfalt. tel. 061/205-235. PRODAJEM u Kiseljaku put prema Lepenici, vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice, ljetnikovac, bazen, eta`no grijanje, 30.000 eura. Tel. 061/205-235.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674-417 I 052/753-292. MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva odgovaraju}a. Tel. 070210971. MIJENJAM stan 40m2 sve novo za straiju ku}u od Stona do Dubrovnika. Tel. 070210-971. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adap ti ran za Du bro vnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PRODAJEM stan bez posrednika povoljno Ul. Avde Jabu~ice, mo`e zamjena za Trebinje. tel. 033/810-572, 061/438-855. PRODAJEM stan povoljno u Hrasnici 54m2. Tel. 062/229-677. PRODAJEM jednosoban adaptiran useljiv stan 40m2, M. Dvor. Tel. 061/715-543. PRODAJEM stan 66m2, II sprat, balkon, Hrasnica, odmah useljiv. Tel. 033/458-244. PRODAJEM jednosoban stan renoviran 38m2 + balkon, centr. grijanje, V sprat, dva lifta, Ul. Aleja Lipa, Hrasno. Tel. 061/838-055. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te Gunjani (Tar~in-Kre{evo) 1066m2 uz potok pitke vode. Tel. 033/453-607. PRO DA JEM ku}u na Ba{~ar {i ji. tel. 061/199-845, 665-845. POLJINE 2.840m2 i devastirana, ku}a sa kompletnom infrastrukturom i odobrenjima gradnje. Mob. 061/608-962. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori}noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169-863. PRODAJEM na Grbavici 53m2, III sprat. tel. 061/079-751. PRODAJEM zemlji{te 4.000m2, Gornji Vele{i}i, 3km od `eljezni~ke stanice. Mob. 062/146-565. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM stan u Ne|ari}ima novogradnja 59m2, cijena 1500KM/m2. Tel. 061/509-259. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi cen tar, kod ali pa {i ne d`ami je. Mob. 061/183-171. PRODAJEM trosoban stan I kat, terasa, dvori{te, ostava, klima, kamin, Katedrala. tel. 061/349-177. VIKENDICA, Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 538-798. STAN 53m2, Grbavica-[oping, 2 sprat i 53m2, Aleja lipa. Mob. 065/021-556. STAN 38m2, centar, Ko{evsko brdo, Visoko prizemlje, bez balkona, idealan za studente, mo`e zamjena za sli~an u Had`i}ima uz dogovor. Mob. 062/110-722. STAN 59m2, Hrasno, Trg heroja, 3 sprat. Mob. 065/021-556. PRODAJEM posl. prostor 80m2, u Bravad`iluku i ku}u na Kova~ima. Mob. 065/021-556. STAN na Logavinoj, 51m2, skoro adaptiran, (mogu 2 rate), 135.000 KM. Mob. 061/245-900. PRODAJEM u strogom centru stan 100m2, II sprat, balkon sve novo. tel. 070 210-971. PRODAJEM stan 40m2, II kat sve novo strogi centar. Tel. 070/210-971. PRODAJEM u \enovi}ima 100 metara od mora stanovi od 20-60m2, cijena od 900 eura/m2. Tel. 061/205-235. STAN 56m2-^. Vila, 51m2, Grada~a}kaOtoka, 83m2 Ilid`a-T. Me|e, 49m2-Ilid`aB. gazija. Mob. 061/177-711. STAN kod Pi va re 68m2, ^eka lu {a 68m2/VP, 70m2-^ekalu{a ~ikma. Mob. 061/177-711. CIGLANE 76m2, Ko{evsko brdo 83m2 i 49m2. Mob. 061/177-711. POFALI]I 77m2-Kolodvorska, 57m2/3 sprat, M. Dvor-Turhanija. Mob. 061/177711.

PRODAJA
PRODAJEM-izdajem gara`u, centar Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, povoljno po dogovoru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 2. ku}e na Jablani~kom jezeru 476m2 i 330m2, sve opremljeno. Apartman u Neumu 46m2 i apartman 60m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573-640. CENTAR, Skenderija, ~etvorosoban stan, eta`no grijanje, mogu} i kao poslovni prostor. Mob. 061/350-448. PRO DA JEM ga ra`u 13m2, Ha bi be Sto~evi}, Dobrinja C-5. Tel. 033/465-027, 061/144-547. U CENTRU prodajem stan, na 4 spratu, 62m2, dvostrano orjentisan, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. KU]E: Vasin han — Vratnik, kod Hendek d`amije, Vraca, vikend ku}a: Pale — Potoci, Gornji Pribanj, kriva~e, Kasindo. Mob. 066/488-818. PRODAJEM stan u Centru ul. Mis Irbina 76 m2 VP pogodna za kancelarije. Tel: 061206-728 PRODAJEM ~etverosoban stan 125 m2 ul. Musala. Tel. 061-206-728. SKENDERIJA, novogradnja, dvosoban 65m2 uz jednosoban 42m2, I sprat, pogodni i poslovni prostor. Mob. 061/352-112. PRODAJEM stan 65 m2, dnevni boravak, dvije sobe, kuhinja trpezarija, wc, ostava, balkon lok. Stari Grad ul. Glo|ina. Tel: 061-365-990 PRODAJEM dvosoban stan u centru 52 m2 II sprat u blizini muzi~ke akademije ul. Curak. Cijena 95.000,00 KM. Tel: 061-206-728 PRODAJEM razne parcele u Federaciji i R. Srpskoj, ku}u i lokal u centru Gora`da oko 500m2 + oku}ni ca. Mob. 061/573-640. HRASNO Sarajevo, prodajem ku}u 1/1, odmah useljiva. Ku}a sa 4 stana, zaseban ulaz, trofazna struja, sve ostalo po dogovoru. Mob. 061/345-769 i 033/615-268. PRODAJEM stan u ul. Envera [ehovi}a, 56m2 i stan u centru Vogo{}e, 50m2. Mob. 061/573-640. RAKOVICA, prodajem ku}u 10x12 pr. sp. pot. sa 1200m2 zemlji{ta i sremskim bunarom pun vode, cijena po dogovoru. Mob. 062/649-825. PRODAJEM stan u Neumu, do hotela Sunce, 44m2 sa terasom 40m2. Tel. 062/917-704. STAN 82m2, V.P. 85m2, I kat, centar. Mob. 061/299-911. GRA\EVINKI plac 1.800m2, 5.000m2, 3.000m2, Ned`ari}i. Mob. 061/299-911. STAN 71m2 u Hrasnom kod Robota. Mob. 065/021-556. STAN u ul. Kranj~evi}evoj, 70m2, I kat. Mob. 061/299-911.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619179. POTREBNO vi{e stanova za prodaju ili iznajmljivanje. Mob. 061/573-640. POTREBAN stan strancu bli`e centru namje{ten na du`i period. tel. 062/621-622. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
PRODAJEM dvosoban stan 51+6m2 lo|a, centar, Zvjezda B — Drvenija, IV sprat, opremljen, renoviran, lift, centralno, int. kabl. Mob. 061/745-508. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM stan na Ko{evskom Brdu. Mob. 061/253-404, 033/227-225. HRASNO Sarajevo, izdajem garsonjeru, zaseban ulaz, bra~nom paru bez djece, sve ostalo po dogovoru. Tel. 061/345-769 i 033/615-268. IZDAJEM stan u privatnoj ku}i. Tel. 033/204-984. IZDAJEM stan 105m2 Centar, stan 92m2 — Breka i stan na I i II spratu na Breci, sve namje{teno, stan na Skenderiji 60m2. Tel. 061/573-640. POSLOVNO-kancelarijski prostor 33m2, kod Predsjedni{tva BiH, prizemlje, adaptiran, 650 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM namje{ten stan 56m2, 3 sprat, Paromlinska, 300 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor kod kina Tesla, 1 sprat, 74m2, 1.300 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM dvosoban stan namje{ten u zgradi u strogom centru 500KM. Tel. 061/142-704. IZDAJEM dvosoban stan na M. Dvoru 700KM i dvoiposoban Ul. Bolni~ka 450KM. Tel. 061/142-704. IZDAJEM stan u Lorisu, registrovan kao kancelarijski, 1 sprat, oko 60m2, 700 KM. Mob. 065/819-136. LUKSUZNA ku}a na Kova~ima, gara`a, ba{ta, 5 min. od Ba{~ar{ije, kirija 2.500 KM. Mob. 062/907-831. KANCELARIJSKI pos-prostor na Stupu, Energoinvest, ukupno 700m2, mo`e i manje, 10 KM/m2. Mob. 062/334-371. IZDAJEM namje{ten stan 50m2, Ferhadija. Mob. 061/375-168. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^. Vila I, zaposlenom samcu-ci. Mob. 061/228-055. JEDNOKREVETNA soba sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, cen. grij. gara`om, iza Skenderije. Tel. 212-124.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. VIKENDICA-Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 033/538-798. STAN 71m2, Mejta{-Centar. Mob. 061/251-367. OREBI], prodajem dvospratnu ku}u, ba{ta, vo}e, vl. parking, blizu prodavnice i mora. tel. 00385020/714-072. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. NEUM Tiha Luka, Dalmatinska 9, prodajem ku}u sa gara`om, 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 033/442-127. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. GRBAVICA, [oping, troiposoban stan 85m2/2.000 KM, renoviran, sa gara`om. Tel. 617-742, 061/964-797. PRODAJEM na Ilid`i-Plandi{te, Ul. Bosanski ljiljana 17 kod nove d`amije, 150m2, 150m2 oku}nice, papiri uredni 1/1. Tel. 062/319-563. PRODAJEM pos. prostor 84m2, Dobrinja, suteren. Mob. 061/605-851. PRODAJEM stan 77m2, Bolni~ka 11/14, liftovi uredni, cijena povoljna. Tel. 443-034. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. TROSOBAN stan, strogi centar, Kaptol 2, 79m2, plin, podesan za pos. prostor. Tel. 617-382, 062/611-596. PLAC 3.000m2+tri devastirane ku}e, Rajlovac, vikendica u Ilovici i Ni{i}ka visoravan ^evljanovi}i. Mob. 061/460-150. KU]E: alifakovac, Pofali}i, Vratnik, a. Jabu~ice, Kasindolska, Sepetarevac. Mob. 061/460-150. STANOVI: 117m2, 111m2, 106m2, 100m2, 94m2, 90m2, 82m2, 87m2, 80m2, 46m2, 75m2, 70m2, 39m2, 65m2, 66m2, 40m2. Mob. 061/460-150. PRODAJEM jednosoban stan 42m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 524-809. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335327. ALIPA[INO polje, dvoiposoban 65m2+balkon, novi radijatori, vodomjer, po vi|enju. Mob. 061/350-448. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u, uz auto-put, 105.000 KM. Mob. 066/969-387. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u, uz auto-put, 105.000 KM. Mob. 066/969387. HRA SNI CA, E. Sa raj li}a, 3 sprat, 77m2/1.200 KM. Mob. 061/320-439. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 54m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. CENTAR, Kranj~evi}eva, 85m2, 1 sprat, 220.000 KM. Mob. 061/320-439. GRBAVI CA, B.Mu te ve li}a, 1 sprat, 53m2/2.100 KM. Mob. 066/801-737. VOGO[]A, B. Kr{o, 1 sprat, 77m2, grijanje, 2 balkona, useljiv, 115.000 KM. Mob. 062/907-831. ALIPA[INO polje, 70m2/1.200 KM. Mob. 061/170-254. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92m2, plin, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, Jo{ani~ka, 4 sprat, 112m2, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. ^ENGI] Vila, 11 sprat, 54m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. HRASNO, A. lipa, 8 sprat, 52m2/2.200 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, M. Todorovi}a, 31m2, potpuno namje{ten i adaptiran, prizemlje, 2.700 KM/m2. Mob. 062/907-831. DOBRINJA I, V. Maglajli}, 3 sprat, 54m2, balkon, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, Barica, 80m2+750m2 oku}nice, 85.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Blagovac 1, 2 eta`e+980m2 oku}nice, 100.000 KM. Mob. 062/907-831. IMANJE u Donjoj Vogo{}i, 600.000 KM. Mob. 062/907-831. CENTAR, Skenderpa{ina, 1 sprat, novogradnja+2 gara`e+ba{ta, 3.660 KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, Samoborska, 3 eta`e, gara`a, ba{ta, eta`no grijanje, useljiva odmah, 250.000 KM. Mob. 062/907-831. ALIPA[INO polje, N. Smajlagi}a, 8 sprat, 70m2/1.300 KM. Mob. 061/170-254. CENTAR, Odoba{ina, 1 sprat, 65m2, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. ^ENGI] Vila, F. Hauptmana, 5 sprat, lift, 38m2, potpuno namje{ten, adaptiran, 67.000 KM. Mob. 062/907-831. ALIPA[INO Polje, Trg ZAVNOBIHA, 80m2, 3 sprat, 800 eura7m2. Mob. 062/907-831. KO[EVSKO Brdo, B. Begi}, VP, 58m2, dvoiposoban, adaptiran potpuno, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Bjelave, ul. Behar, 100m2+250m2 ba{te, cen. plin, 155.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA, Blagovac, 8 dunuma, mo`e u parcelama, svi priklju~ci, 1/1, ravnica. Mob. 062/334-371. VIKEND ku}a, Gladno polje-Mi{evi}i, 200m2+1380m2 zemlje, svi priklju~ci, 100.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor u Hrasnom, Trg heroja, adaptiran, 61m2, 275.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, Dobrinja, N. Pozderca, 20m2, biv{i frizerski salon, adaptiran, 49.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA, Gladno polje, 2,6 dunuma, blagi pad, gradska voda, kanalizacija, 16 KM/m2. Mob. 062/334-371. STANOVI u novogradnji Tibra, Stup, useljivi od 36-67m2, 1.450 — 1.650 KM. Mob. 062/334-371. KU]A u Mi{evi}ima 410m2+500m2 dvori{ta, na 3 eta`e, dvije duple gara`e, 220.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, Breka, F. Plo~e, 110m2+250m2 dvori{te, 400.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A 100m2, Gornja Breka, 150m2 dvori{ta, na 4 vode, plin, 90.000 KM, nije fiksno. Mob. 062/334-371. CENTAR, Had`iidrizova, 1 sprat, plin, 103m2, 2.200 KM/m2, potrebna adaptacija. Mob. 062/334-371. GARA@A, Kova~i}i-Grbavica, uknji`ena, 1/1, podzemna, uz gl. cestu, 12m2, 18.000 KM. Mob. 062/334-371. ZE MLJA u Osje ku 11.000 m2+ku}a 100m2, mo`e u parcelama, svi priklju~ci, 1/1, 35 KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A na 4 eta`e u Butmiru, 620m2+dvori{te 650m2, cen. plin, 320.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNO-skladi{ni objekati, Stup, N. [opa, 139m2 i 64m2, 1.350 KM/m2. Mob. 062/334-371. GARA@A na Vracama, A. smajlovi}a, uknji`ena, sv. 1/1, 13m2, 12.000 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezav. 2 sprat, 72m2, 1.500 KM/m2, useljiv. Mob. 065/819136. DVOSOBAN stan, A. polje, Trg nezav. useljiv, 2 sprat, 59m2, 97.000 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan, A. polje, C faza, Trg ne zav. 39m2, 67.000 KM. Mob. 065/819-136. MALTA, A. Benca, 5 sprat, 56m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. TITOVA, 5 sprat, lift, 68m2, potkrovni stan, fizi~ki ima 100m2, 180.000 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA V, S. Filipovi}a, 7 sprat, potkrovni, 77m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. OTES, Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, 76m2+gara`a 17m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. KOVA^I]I, Ljubljanska, 39m2+2 balkona, 80.000 KM. Mob. 065/819-136. MARIJIN DVOR, V. Peri}a, 2 sprat, 123m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. MEJ TA[, ul. Mej ta{, VP, adap ti ran, 59m2/2.800 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA, Trg sab. bos. 3 sprat, plin doveden do vrata, 71m2, 85.000 KM. Mob. 062/334-371 GRBAVICA, Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA C5, trosoban, 70m2, 1 sprat, 2 balkona, 107.500 KM. Mob. 066/801-711. ILID@A-Pejton, novogradnja, 51m2, dvosoban, prizemlje, 1.650 KM/m2. Mob. Mob. 066/801-711. NOVOIZGRA\ENI stanovi, Stup-Tibra Pacific, 27m2-4 sprat, 45m2-7 spat, 55m28 sprat, 1.500 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 066/801-711. CENTAR, Muvekita, 3 sprat, dvoeta`ni, 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. KU]A, Stari Grad, iznad Katedrale, M. Had`i}a, priz.+spr.+ga ra`a+oku}ni ca, 330.000 KM. Mob. 065/819-136. NO VO GRA DNJA-Ned`ari}i, 57m2, 4 sprat, balkon, klima, 1.500 KM/m2. Mob. 061/702-881. NED@ARI]I, 34m2, garsonjera, 6 sprat, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, 60m2, dvosoban, 7 sprat, bal kon, kli ma, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-711. NOVOGRADNJA, Stup, stanovi od 2791m2, u izgradnji, 1.500 KM/m2, PDV ura~unat. Mob. 066/801-711. KO[EVSKO Brdo, 44m2, 2 sprat, balkon, 80.000 KM. Mob. 061/702-881. KU]A u nizu, S. Kolonija, adaptirana, na 3 eta`e+gara`a+ba{ta, 120.000 KM. Mob. 061/170-254. DOBRINJA C5, L. Pastera, 2 sprat, 68m2, 103.000 KM. Mob. 066/801-737. MARIN DVOR, 1 sprat, 138m2, 380.000 KM. Mob. 061/320-439.

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

STAN kod Par la ment 7, 2 sprat, 81m2/2.600 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO polje, 70m2, 6 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. 061/320-439. STAN, M.].]ati}a, 1 sprat, useljiv, 74m2, 205.000 KM. Mob. 061/320-439. DANIJELA Ozme, 4 sprat, sve novo, 136m2, 2.800 KM/m2. Mob. 061/320-439. VRAZOVA, VP, 84m2, 2.900 KM/m2. Mob. 061/320-439. NERKEZA Smailagi}a, 6 sprat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ENGI] Vila, 15 sprat, 57m2, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. GRBAVICA, VP, adaptiran, 43m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, kod Katedrale, 1 sprat, 115m2, 270.000 KM. Mob. 061/320-439. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 7 sprat, 61m2, 110.000 KM. Mob. 066/801-737. MOJ MI LO, Olim pij ska, 4 sprat, 72m2/1.600 KM. Mob. 061/320-439. ^EKALU[A ~ikma, 1 sprat, adaptiran, 90m2, 250.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN kod Holdeyna, 1 sprat, 106m2/2.800 KM. Mob. 066/801-737. ALIPA[INO polje, 2 sprat, 77m2/1.600 KM. Mob. 061/320-439. KO[EVO, M. [najdera, 3 sprat, 21m2, 60.000 KM. Mob. 066/801-737. DOBRINJA, 1 sprat, 80m2, 120.000 KM. Mob. 066/801-737.

PRODAJA
NOVA vikendica na Ni{i}ima i 2 dunuma zemlje. Mob. 061/177-711. STAN 83m2+gara`a-Ciglane, 94m2, A. [anti}a, Katedrala 76m2. Mob. 061/177711. STAN 38m2/VP, vl. R. Petrovi}a, nova cijena 68.000 KM, 43m2-Skenderija. Mob. 061/019-236. PRODAJEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252-663. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101-969. PRODAJEM povoljno stan, 54m2, I sprat, na Grbavici, ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157-348. STAN 60m2, III sprat, ul. Avdage [ahinagi}a, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. PRODAJEM na Grbavici-[oping troiposoban stan 85m2, 2100KM/m2, renoviran sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964797. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. PRODAJAM eta`irana dva stana u centru sa ba{tom. Mob. 061/133-883. GRBAVICA-Zagreba~ka 33m2/1 kat, jedno so ban, bal kon, 79.000 KM. Mob. 062/156-882. ALIPA[INO polje, prodajem namje{ten ~etverosoban stan, 5 kat, 2 lifta, balkon. Mob. 061/167-930. PRODAJEM stan 94m2 na novoj Breci, 2 banje, 2wc, 3 balkona, II kat. Tel. 033/612007. PRODAJEM kiosk limeni 16m2 opremljen za trgovinu i ostalo, voda, struja. Tel. 061/375-627, 616-238. PRODAJEM ku}u na sprat 9x8, magacinskog prostora 24x6, dulumipo ba{}e, Rajlovac-Zabr|e. tel. 061/375-627, 616-238. PRODAJEM ~etverosoban stan na Alipa{inom polju B faza 77m2, V kat, odmah useljiv. Tel. 061/167-930, 0038592 2444341. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. KU]A Abdusthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari pla ca, svi pri klju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932.

STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211303. TITOVA, dvoiposoban 80m2, eta`no grijanje, III kat, po vi|enju. Mob. 061/350-448. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Mi ljac ke, po tre bna adap ta ci ja. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}iUgorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. TROSOBAN stan 96,5m2, veranda 10m, 1 sprat, dvori{te, parking, plin, Centar. Mob. 065/170-445. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. TITOVA 80m2, 3 kat, 2.300 KM/m2. Mob. 061/148-810. BJELAVE, stara bosanska ku}a 64m2 i 110m2 zemlje. Mob. 061/148-810. ^ENGI] VILA 54m2, Vrani~ine zgrade, 9 kat, 1.900 KM/m2. Mob. 061/148-810. AVDE Jabu~ice, 87m2, 1 kat, renoviran, 2200 KM/m2, nije fiksno. Mob. 061/148810. PRODAJEM trosoban stan 72m2, renoviran, pored Socijalnog. Tel. 0038763327456. DVIJE ku}e kod TV OBN, vrt, dvije gara`e, mo`e i odvojeno, Pofali}i. Mob. 061/546-246. VRAZOVA 160m2 i Kralja Tvrtka, 1 kat, 84m2. Mob. 061/148-810. SKEN DE RI JA-Te hel 061/148-810. 150m2. Mob.

NAMJE[TAJ
KOMODA velika, dvodjelna (slavonski hrast) sa motivima. Mob. 063/451-163. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM nove dvije fotelje zelene boje i }ilim. Tel. 438-950. PRODAJEM nove dvije fotelje zelene boje i }ilim. Mob. 061/438-950. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM zamrziva~ ladi~ar, 200l, Gorenje. Mob. 061/812-233. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702801. PRODAJEM Bayerov aparat za mjerenje {e~era u krvi, cijena po dogovoru. tel. 061/438-950. PRODAJEM laptop nov. Tel. 063/405549. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

VOZILA
LANDROVER, dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355350. PRODAJEM Opel Omegu, 1987. godine, benzin. Mob. 061/902-375. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. ALFA 156 sw, 1.9 JTD dizel, registrovana pr. 10.2002, kupljena u BiH, ekstra stanje, pre{la 168.000 km, cijena 9.500 KM. Mob. 061/220-245. PRODAJEM vozilo Chevrolet Corzica 95. god, registrovano od 17. 7. 2011. god. Tel. 063/991-310.

MEHMEDA Spahe, novogradnja, 5 kat, 143m2. Mob. 061/148-810. ^EKALU[A 94m2+gara`a, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA 143m2, 3 kat i 80m2 2 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA 121m2, 147m2, 150m2, za pos. prostor. Mob. 061/148-810. RADI]EVA 64m2, 2 kat, 2 balkona. Mob. 061/148-810. CENTAR 57m2, 1 kat, 2 balkona. Mob. 061/148-810. GRBAVICA 53m2, 3 sprat, VP, S. Grad 109m2, 3 sprat, 105m2, 1 sprat. Mob. 061/079-751.

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM mobitel HP IPAG Pocker PC (|epni ra~unar), u o~uvanom stanju, povoljno. Mob. 062/401-229. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profesionalne, veli~ina 44-46. Mob. 061/906-914. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM elek. tanis {panericu, babulat sa kompletom za servis. Kupca obu~im u cijeni 1.800 KM. Mob. 061/745-508. PRODAJEM tablete Playiks i mobitel Samsung D 900i. Mob. 061/323-906. PRODAJEM ormane, vitreine, razladne police, metalne, vage, kase Oliveti, reno. Mob. 061/958-001. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM pi{tolj Valter, 6,35mm, imaoci dozvole. mel. 061/812-233. CIRKULAR (`eljezne nogare-bicikl (mu{ki i `enski rog). Mob. 061/337-782. RADIJATORE aluminiske po rebru, 10 KM. Mob. 062/458-313. GRIL za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tiljplin, dva fri`idera. Mob. 061/375-168. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM o~uvanu malu tu~anu ili {amotiranu pe}icu na drvo i ugalj. Mob. 061/719714, 066/169-570. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553640, 033/655-530. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulja, akvarel, pastel) starih slikara. Mob. 062/969-693. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. BROKER, kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, dionice i ratnu {tetu, isplata odmah. Mob. 061/268-892. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. BLOU VISION, licencirani ra~unovo|a pru`a ra~uno vod stve ne uslu ge. Mob. 062/471-010, 533-281. MAJSTOR, povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Mob. 061/202-840. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. TELEFON servis pop{ravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 204-805. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlje automatske osigura~e, indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/048-497. TEPSER s.o.d, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone, tvrde podove (za{tita). Tel. 200-003, 061/524-461. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe, selidbe ispomo} raadne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanja, moleraja, tapete, stolarija i radijatori. Tel. 033/456-979 i 061/219-768. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarija, sevis bojlera, itd. Mob. 061/132-149. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. PUTUJTE brzo i sigurno, klimatiziranim kombijem, Sarajevo, more i ostale destinacije. Mob. 061/222-310 i +385995730940. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. POPRAVLJAM TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 062/199-199 i 061/365-690. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Tel. 061/274-872, 062/672-238. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. INSTRUKCIJE iz turskog jezika, za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838794. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. VODOINSTALATER vr{i opravke i ugradnju novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR vr{i opravke bojlera, TEA pe}i, indikatora i izradu novih instalacija. Mob. 061/222-228. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098579, 653-396. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240895, 062/909-306. MOLERAJ, gletovanje, ekstra kvalitetno, besprejekorno ~isto, cijena po dogovoru. Tel. 061/733-558, 062/453-058. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244-417. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. VR[IM selidbe, prevoz robe, kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz godogov. Mob. 063/872-529. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. KOMBI prevoz putnika i stvari, BiH, more. Tel. 677-790, 065/201-602. IZVODIMO molerske radove sa za{titnim trakama vrlo uredno i profesionalno. tel. 062/922-323. MATE MATI KA pro fe si onal no. Tel. 061/800-259. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engles kog je zi ka za osno vne {ko le. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677. DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945 i Mob. 061/858-228. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Mob. 065/733-400. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu lijepljivom trakom i podnim najlonima. Tel. 061/606-441. ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga, medicinski dokazivo. tel. 062/256-376. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. POS TAV LJAM po vo ljno ri gips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. MOLERSKE usluge kre~enje stanova, jednosobni 120 KM, dvosobni 200 KM, trosobni 300 KM. Mob. 062/073-760. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040.

53

VOZILA
PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator i za ostala vozila. Tel. 033/531-996, 062/693-470. PRO DA JEM di je lo ve za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM Ford siera limuzina, metali siva, 1990. god, registrovana, 3000KM. Tel. 061/263-551. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM motocikl 125 ccm CHOPPER 15 KS nov, marke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. KADET 1,6, 1991. god. automatik, benzin+plin, po de san za in va li de. Mob. 061/326-182. PEUGEOT 406, benzin, 2,0 l, 2002. god. puna+do da tna opre ma, re gis tro van do 11/2011. Mob. 061/212-267. FIAT panda-van (dostavno vozilo), 2001. god. prvi vlasnik, 2.450 KM. Mob. 061/245900. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim pri klju~ci ma, ga ra`iran. Mob. 062/223-700. RAZNI dijelovi za servis Golf-a I/D za motor. Tel. 619-184, 061/449-822. JETA, 91. god. benzin 1,6 90 KS, alarm, metalik zelena, reg. 8/2011, odli~no stanje, 3.500 KM. Mob. 061/338-199. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151. ILIJA[, radim antikorozivnu za{titu automobila, varenje, farbanje, poliranje. Mob. 061/552-547. PREVOZ putnika Sarajevo-more, novi, klima. kombijem, dolazim na adresu. Mob. 062/671-603. RADIM kompletnu adaptaciju stana-ku}e, moler. keramiku, rigips, ugradnju stolarije, itd. povoljno, brzo. Mob. 062/226-904. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razuman na~in. Mob. 061/571-361. ITALIJANSKI/francuski, povoljno instrukcije. Tel. 213-968. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjez di ce. www.ne um-bih.com; www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon:387(0)36 884-125, Fax:387(0)36 884-128.

ZAPOSLENJE
POTREBAN konobar u clubu Je`, sa radnim iskustvom. Dolazak na razgovor, od 14-16 sati. Tel. 033/650-312. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) kli ma ti zi ra no, vlas ti ti par king, www.villa-grazzia.ba e-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0) 61 138 007.

USLUGE

OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359.

DUBROVNIK — komplet opremljen stan ( klima, tv, sva ku}anska aparatura ), centar Starog grada. Iznajmljujem za ljetovanja, obezbje|en parking. Slobodni termini od 04.07. do 14.7. i od 15.8. pa nadalje. Cijena povoljna. Tel: 061—891—046. DUBROVNIK, izdajem trosoban apartman, terasa, parking, pogled na more, most, rijeku Dubrova~ku, 100 eura/dan, du`i bo ra vak po do go vo ru. Mob. +385959042186. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. DU BO KA, iz da jem apar tma ne. Tel. 0038520691493 i 00385989974826. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mora. Tel. 00385921473119. U PRELIJAPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugodno se odmorite. Tel. 00387 20 713-884 i Mob. 061/252-782. IZDAJEMO apartmane u Neumu uz more. tel. 066/012-791. IZDAJEM sobe i apartmane kod hotela Zenit u Neumu. Mob. 063/894-751. Ulcinj-apartmani, plupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62-559-303. IZDAJEM apartmane u Neumu sa klimom i gara`om, povoljno, www.villalamia.com Tel. 062/214-946. OREBI] povoljno izdajem konforne apartmane blizu mora. Tel. 00385 20 713-710, 00385 98 9134 725. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. U TRPNJU apartman 60 KM i sobe krevet 20 KM. Tel. 00385998264320. PODACA — Makarska rivjera, iznajmljujem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, 200m od pla`e. Tel. 00385 21 699- 170. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. U PODACAMA izdajem apartman (trosoban stan) sa 6 le`aja, kuhinja, kupatilo, velika terasa, parking. tel. 061/375-059, 00385 98 1865664. IZDAJEM jednosoban stan u UlicinjuValdanos 100 metaara od pla`e, 5 eura po ~lanu. tel. 00382 69 365672.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, ci je na sa ugra dnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131447.

OSTALO
VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100314. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM Bayer aparat za mjerenje {e}era, cijena po dogovoru. Mel. 061/438950. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PRO DA JEM staj sko |u bri vo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906-914. MAGNETNE nakite, ~uvene, njema~ke firme, za lije~enje bolesti organa ~ovjeka. Tel. 201-377.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456505 i 061/214-405. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323-906. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice u FBiH i RS, isplata i dolazak odmah na adresu. Mob. 0613/595-640. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od {te tu, ob ve zni ce, di oni ce, naj bo lje pla~am, isplata i dolazak odmah. Mob. 061/375-634. AGENCIJA za kupovinu stare devizne {tednje, dionica firmi i fondova, isplata odmah. Mob. 062/178-644. KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privredna banka, isplata odmah. Mob. 061/526918. STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice. isplata i odlazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob. 061/175-237. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu od{tetu, dionice svih firmi i fondova isplata odmah. tel. 062/451-791. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 061/517-897.

PREVOZ putnika Sarajevo-more lux kombi vozilima: Neum-Pelje{acDubrovnik i M. Rivijera-Split, profesionalni voza~i. Tel. 062/213-645, + 385 91 532 3465.

POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC — stolarija Rehau. Mob. 061/214-303. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. MIKADO Aluminijske `aluzine, trekaste zavjese, VANJSKE PVC i ALU roletne, platnene roletne i harmonika vrata. Mob. 062/170-248 i Tel. 033/613-584 www.mikadobh.com. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. VR[IMO kvalitetno ru~no pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405, 061/156-728. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, gitere, ograde, portale itd. tel. 061/221-668. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. ARHITEKTA vr{i stru~ni nadzor nad izvo|enje gra|evinskih radova. Mob. 061/566-482. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prije sedam dana u Londonu je umrla

prof. dr. MIRJANA D@UMHUR
Nekada{nji uposlenici Instituta za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene za{tite Medicinskog fakulteta u Sarajevu se sa izuzetnim po{tovanjem i tugom opra{taju od svoje saradnice, kolegice i profesorice, koja je svakom ~lanu kolektiva poklanjala posebnu pa`nju. Vje~no }emo pamtiti njen pedago{ki, profesionalni i posebno ljudski odnos prema svima. Arif Smajki}, Fadil ^erkez, Fahra Ba{i}, Fatima ^ustovi} - Begovi}, Ajnija Omani}, Sejdo ]atovi}, Dragana Nik{i}, Aida Rudi}, Izet Ma{i}, Lucija Mad`ura, Georgina Janji}, Kenan Zild`i}, Sida Novakovi} i Suljo Avdi}
4075

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i ZEJFA HAD@IKADI], ro|. BE]IRAGI]
udova Sulejmana

MAIDA BEGLEROVI], ro|. SLINI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. juna 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. juna 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}i Almedina, unu~ad Armin i Melisa, zetovi Muhidin i Almir, snaha Sabaha, brati}i i brati~ne, zaove Vahida i Halida, djever Zaim, jetrve Fatima i Amira, zaovi}i i zaovi~ne, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice Beglerovi}, Slini}, Begi}, Ustamuji}, Had`iali}, Elezovi}, Be}iri, Ma{i}, Neimarlija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Zuke D`umhura br. 5/prizemlje - Ko{evsko Brdo.
000

preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. juna 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 30. juna 2011. godine, poslije ikindija- namaza u 17 sati na mezarju Derventa u Travniku, a d`enaza polazi ispred [arene d`amije u Travniku. O`alo{}eni: sinovi Sead i Mirsad, sestre Razija i Raifa, snahe Nar~iza, Mirzeta i Nina, unu~ad Amer, Lejla, [ejla i Adnan, zetovi Said i Amir, zaova Emira, brati} Ned`ad, sestri~na Amila, sestri}i Adin, Kenan i Admir sa porodicama, te porodice Had`ikadi}, Be~iragi}, Porobi}, Muharemovi}, Bijedi}, Kadri}, Gu{i}, Kurtali}, Komi}, ^ajni}, Varenikovi}, Zild`i}, [alaka, Bahtovi} Buza, Halepovi}, Hed`i}, Had`i}, Ku{mi}, Braji}, Bubalovi}, Torli}, Smajlagi}, Turkovi}, Pojski}, Hondo, Ze~evi}, Toska, Imamovi}, ^aluk, Be{lagi}, Nurudinovi}, Grabus, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, [ume}e 10, Travnik. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
4077

POSLJEDNJI SELAM

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

nani na{eg prijatelja Amera Had`ikadi}a

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i ZEJFI HAD@IKADI]

SAUDINA (FAHRUDINA) SKORUPAN

ALAGA KULJIN (HASANA) MILJKOVI]
preminuo 27. juna 2011. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. juna 2011. godine, u 17.20 sati na mezarju Grabe` u Velikoj Kladu{i. Klanjanje d`enaza-namaza }e se obaviti ispred platoa gradske d`amije 29. juna 2011. godine u 17 sati. O`alo{}eni: sinovi Adnan i Edin, k}erka Azra, sestra Hasnija, snahe Mediha i Fate, unu~ad Adel, Mia, Noa i Mak, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
77230

preselila na ahiret u subotu, 11. juna 2011, u 38. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo

Amer ^eljo i \anin Begovi}
4077

APARTMANI
NEUM sun~ana soba sa kupatilom, wc, terasom, poseban ulaz, 70 metara od mora. tel. 061/511-234. IZDAJEM apartmane u Neumu, novogradnja, parking, ro{tilj, cijena povoljna. Tel. 036/880-178. U BRISTU izdajem dva dvokrevetna apartmana sa parkingom, blizu mora. Tel. 00385 21 699-445. IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj — centar. Tel. 00385 91 798-4396. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. IGRANE Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. tel. 00385 21 627738, 00385915583218. IZDAJEM luksuzno opremljene apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i 036/880-320. NEUM izdajem apartmane blizu mora sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884710, 062/970-364.

NEUM apartmani — sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 061/488-043, 036/880-582. IZDAJEM stan 82m2 u Neumu, 10m od mora. Mob. 063/219-027, Kemo. GRADAC trokrevetne sobe, kupatilo, balkon, ku hi nja u ju nu po vo ljni je. Tel. 0038521697123. DUBROVNIK — Lapad izdajem apartmane za 2,4,6 osoba, vlastiti parking, povoljno. Tel. 00385 598244031. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. NEUM vila Glorija apartmani uz more povoljno, parking osiguran. Tel. 036/884-215. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sreseru na Pelje{cu. Tel. 0038520741246. MAKARSKA, sobe i apartmani u blizini pla`e, cijena po dogovoru. Tel. 00385 21616814, 00385981787520.

O`alo{}eni: otac Fahrudin, majka Raza, djeca Haris i Emir, brat Sabahudin, sestra Suanita, sestri} Aldin, snaha Aida, zet Mirzet, te porodice Skorupan, Hasanovi}, Avdovi}, Vra`alica, Zekovi}, Homovi}, Rov~anin, Krd`evi}, Polimac, Tunti}, Bajramovi}, Terzi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Sokolovi}-Kolonija u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE
NEUM, uz more izdajem apartmane i sobe sa kuhinjom, kupatilom, parkingom. Tel. 036/880-658, 036/805-907, 063/924-121. KOR^ULA, izdajem apartmane i sobe. Tel. 0038592381825, 0038763185392. DOBRE VODE-Bar, C. Gora, sobe 70, pd, pra. 7 eura po le`aju, posebno kupatilo, zajedni~ka kuhinja. Tel. 00382/67360365, 033/621-119. MAKARSKA, apartmani i sobe u blizini pla`e. Tel. 0038521616814, 00385981787522. APARTMANI i sobe, Orebi}, ljetovanje u renoviranim apartmanima i sobama sa 3, 4, 5 i 6 le`aja sa kompletnom opremom. e-mail:zvonimirh@hot.mail.com Tel. +38520713853. OTOK Hvar Su~uraj apartmani 3-5 osobni uz samu pla`u, izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00381 63 352-350. TURISTI^KI prevoz u svim destinacijama, sa vlastitim vozilom, (francuski, engleski) s povjerenjem. Mob. 061/480-069. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Srebrenom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 0038521627738, mob. 00385915583218.

29. 6. 2003 - 29. 6. 2011.

MIRJANA LEDI] AGANOVI]

17. 2. 2011 - 29. 6. 2011.

EMIR AGANOVI]

RAZNO
USTUPAM ugovor za op{tinsku radnju, uz otkup inventara, Stari Grad. Mob. 061/245900.

Dobrila i Dragan
4076

srijeda, 29. juni 2011. godine Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
POSLJEDNJI POZDRAV

HATID@A [LJIVO, ro|. ]ELOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. juna 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en sa po~etka Ulice dola~ka u 13.15 sati do groblja i nazad. O`alo{}eni: k}erka Sanela, zet Nasuf, unuke Adna i Ines, brat Vejsil, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice [ljivo, ]elovi}, Fazli}, Ibragi}, Zejnilovi}, Uzunovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici dola~ka br. 112.
000

MIRSAD (ASIFA) MUJAGI]
iz Br~kog

DU[ANKI BATALO
27. 6. 2009 - 27. 6. 2011.

Povodom iznenadne smrti mog brata, velikog Bosanca, Meraj~anina i velikog Br~aka, iskreno sau~e{}e familiji. Te{ko je prihvatiti istinu da te vi{e nema. Na{a dru`enja od djetinjstva, iskreno prijateljstvo ostaje za vje~nost.

Sa ljubavlju Te nosim u mom srcu. Mira Bulatovi} sa porodicom
4070

Tvoje Meraje pla~e. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet. Ak{ami} dr. Ned`ad sa porodicom
76120

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na{oj najdra`oj

HAMDO (SALKE) HRKOVI]
preselio na ahiret u subotu, 25. juna 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. juna 2011. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: supruga [efika, sinovi Sead i Suad, bra}a Ismet i Salkan, unu~ad Tarik, Faruk, Nadira i Nedim, snahe Badema, Nermina, Nata{a i Ajla, te porodice Hrkovi}, Ramovi}, Hamzi}, Be{li} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji na Tereziji - Bistrik.
000

SAFET (JUSE) JUSUFOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 27. juna 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. juna 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka D`enana, sin Hidajet, zet Adnan, snaha Enesa, unuci Edwin i Edin, sestra Ismeta, brati} Rifet, sestri}i Sead i Amer, brati~na Dika, sestri~ne Mirsada, Amra i Mediha sa porodicama, svastike Mulija i Safija, zet Haso i bad`o Ahmo sa porodicama, te prijatelji Nurija i Safija sa porodicama, te porodice Jusufovi}, Svraka, Alimanovi}, Vukas, Prlja~a, Raoni}, Eminagi}, Be}i}, Drkenda, Hrustemovi}, ^au{evi}, Ahmetovi}, D`ihani}, Bekri}, Kari{ik, ^utuna, Hota, Halilovi}, Ra{~i}, Parganlija, Korora, D`ogaz, Babi}, Leti}, Kustura, Je`, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. drinska br. 102. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SEKI

Veseloj Stani{i} Uvijek }emo je voljeti. Beba i Mirela sa porodicom
4071

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

MILORADA STANISAVLJEVI]A
29. 6. 2006 - 29. 6. 2011.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i dedo

S ljubavlju, o`alo{}ena porodica
4060

ALEKSANDAR (MILORADA) TOMA[EVI]
preminuo u srijedu, 22. juna 2011, u Padovi u 56. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 30. juna 2011. godini, u 15 na gradskom groblju Lav. Komemoracija }e se obaviti u ~etvrtak, 30. juna 2011. godine, u 13 sati u Avaz Twist Toweru, Ul. te{anjska br. 24a. O`alo{}eni: supruga Elvira, k}erke Sandra i Andrea, unuka Hana, zet Admir ^edi}, {ura Adnan, sestra Jelena, tetka Boba sa k}erkom Venkom, te porodice Toma{evi}, Pa{i}, Kriva~i}, [traus, ^edi}, Kolenda i ostala rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Ku}a `alosti: Ul. Emila Zole br. 9/3.
000

SJE]ANJE

na voljenog tatu i punca

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

ALEKSANDRA ACU MILJEVI]A
1996 - 2011.

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

S ljubavlju tvoji, @ana i Nenad
4067

Tel: 387/30/879-438

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga i plemenita majka, sestra, svekrva i nana

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju
had`i EMINA SARA^EVI], ro|. RAMI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 23. juna 2011, u 84. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 29. juna 2011. godine, poslije podne-namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin dr. Muhamed, sestre Melika i Lejla, nevjeste dr. [ahzija i dr. Jasminka, unu~ad Selma, Hanan i Farah, brati~na Semra, sestri} dr. Suad i dr. Alma sa porodicama, zet Mustafa Trebinjac, te porodice Sara~evi}, Rami}, Tuzli}, Karaselimovi}, D`emid`i}, Telalagi}, Deli}, Kuma{in, Poturovi}, Turali}, Hundur, Prohi}, Taljanovi}, Garibija, [urkovi}, Had`ihalilovi}, Sikiri}, Pa{i} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji.
002

Dvadeset devetog juna 2011. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana otkako sa mnom nije moja voljena

ZVONIMIRA ZVONKA RISTANOVI], ro|. ^OK
1931 - 2011.

ALAGI MILJKOVI]U

Hvala Ti za ljubav, dobrotu i odanost u skoro 50 godina na{eg zajedni~kog `ivota. Tvoj @arko
4058

Porodica Hrle i prijatelji iz Cazina
001

Tu`nim srcem javljamo svim prijateljima i poznanicima da je na{a draga i plemenita majka, sestra i baka

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Dvanaest godina tu`nog sje}anja na na{u

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KATA ANDRIUSI, ro|. SARI]

[U]RO (HAJRE) HOD@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 27. juna 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Nezir Vekan, Esad Braco, snahe Jasmina i Sabaheta, unu~ad Amil, Selma, Adna i Adnan, te porodice Hod`i}, Zul~i}, Hani}, Mulaosmanovi}, Mali{evi}, Hrustemovi}, Kulovi}, Peljto, Jarko~, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Ru|era Bo{kovi}a br. 110 A. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Pofali}a ispred TV OBN u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SANELU MA[OVI], ro|. D@ONLAGI]

nakon duge i te{ke bolesti preminula 28. juna 2011. u 64. godini. Ispra}aj mile nam pokojnice obavit }e se u srijedu, 29. juna 2011. godine, u 17 sati ispred Komemorativnog centra, a sahrana na rimokatoli~kom groblju Bori} u Tuzli. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: k}erke Vesna i Nineta, bra}a Mi}o i Ive, unu~ad Marina i Toni, zet Edo, snahe Krista i Kata, brati}i Mirko, Gora i Slavica, te obitelji Andriusi, Sari}, Sekani}, Markovi}, Guskovi}, Mo~evi}, Ba{i} Palkovi}, Muni{i}, Vukadin, Mahmuzi}, Had`i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

S ljubavlju, njeni Tihijevi i Tihi - Babi}i
4056

IN MEMORIAM

Danas se navr{ava godina od kada sa nama nije na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Dvadeset devetog juna 2011. navr{ava se godina od kada je prestalo kucati srce na{e drage prijateljice i iznimno dobrog ~ovjeka

NADA @ALICA
1919 - 2010.

IVANKA RADELJKOVI]
30. VI 2006 - 30. VI 2011.

NADE (GRUJI]) POCRNJA
S tugom i ljubavlju }emo te se sje}ati. Jasmina, Mido, Zlatan i Vedad Karovi}
4062

Misa zadu{nica }e se odr`ati u crkvi Sv. Josipa u ponedjeljak, 30. juna, u 18 sati. O`alo{}eni: Ivan, Nikola i Zvonko, sestre, brat, te prijatelji
3999

Uz du`no po{tovanje sje}amo se sijaset lijepih i nezaboravnih trenutaka iz njenog `ivota, njene pa`nje, razumijevanja i iskrene ljubavi kojom je neprekidno zra~ila u svom okru`enju. Porodica
4057

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE
IN MEMORIAM

EMINA MERHEMI], ro|. \ONLAGI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Zulejha, D`emila, Bekir i Bekir
4044

20. 7. 1976 - 29. 6. 1998.

AIDA (MUHAMEDA) KUKAVICA

2. 6. 1938 - 29. 6. 2004.

MUHAMED (EDHEMA) KUKAVICA

MERSIJA (BE]E) KUKAVICA, ro|. DURA^KOVI]
24. 12. 1937 - 6. 3. 2003.

S ljubavlju i po{tovanjem, Edo, Arifa, Aida, Denis i Jasmin
3940

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dvadeset devetog juna 2011. navr{avaju se ~etiri bolne godine bez na{eg tate i mu`a

HALIL (AHMETA) IMAMOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 27. juna 2011, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. juna 2011. godine, u 16 sati na mezarju Vrani}ko brdo - Bjelimi}i. O`alo{}eni: supruga Ziba, sin D`emal, k}erke D`emila i Zejna, snaha Mensura, zetovi Ahmo i Ramiz, unu~ad Aldin, Adis, Anida, Aden i Alen, bra}a Nurko, ]amil i Alija sa porodicama, sestra Vezira sa porodicom, {ure, bad`e i svastike sa porodicama, te porodice Imamovi}, Jazvin, Dizdarevi}, ]ato, Mutap~i}, Mehremi}, Muratspahi}, Kurtovi}, Boloban, Nik{i}, Hebibovi}, Baji}, Hod`i}, Plav~i}, Mrnd`i}, Keri}, Trnka, [urkovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Klas centra sa polaskom u 13 sati, sa usputnim stajanjem: Otoka, Alipa{ino, Stup, Konjic, Glavati~evo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

LJUBI[E MISIRA^E

Zahvaljujemo svima koji ~uvaju uspomenu na na{eg Ljubi{u i koji su nam svojim prijateljstvom olak{ali ove ~etiri bolne godine. Sin Bori{a i supruga Jadranka
25686

TU@NO SJE]ANJE

Dvadeset devetog juna 2011. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine bez moga dragog BRACE

na na{u dragu

LJUBI[A MISIRA^A
29. 6. 2007 - 29. 6. 2011.

SANELU (D@ONLAGI]) MA[OVI]
1999 - 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj prijateljici

Sa tugom, tvoja Ljilja
4052

Njeni najmiliji
3981

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em biv{em uposleniku

MIROSLAVI FABIAN
Smilja, Ned`mija, Suzana, Milica, Vlatka, Nasiha, Rikica, Nijaza i Gordana
4054

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

JUSUFU D@ANANOVI]U

AVDO SELIMHOD@I]
2008 - 2011.

Kolektiv JU O[ “^engi}-Vila I”
001

Supruga Adva i k}erka Erminka Zili} sa porodicom
71101

58

PREDAH

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Pokaza}e se da imate dobre poslovne ideje i prognoze. Postoje razli~ita tuma~enja doga|aja, ali nemojte dozvoliti da neko mijenja smisao va{eg uspjeha. Doka`ite svoje intelektualne ili prakti~ne sposobnosti na djelu. Priu{tite sebi dobru zabavu ili susret sa jednom zanimljivom osobom za koju vas vezuju sli~ni afiniteti. Pokaza}e se da sli~nosti djeluju podsticajno u zbli`avaju. Neko vam name}e razli~ite obaveze i poku{ava da vas navede na svoje ciljeve. Dovoljno ste mudri da opravdate ne~ija o~ekivanja, ali i da sa~uvate li~ne interese. Izbjegavajte javnu raspravu i situacije koje vas dodatno zamaraju. Nema razloga da sumnjate u osje}anja ili u dogovor koji imate sa voljenom osobom. Ponekad umijete da djelujete suvi{e strogo prema svom partneru. Obratite pa`nju na razli~ite detalje u novim pregovorima, jer stvari koje imaju va`no zna~enje ~esto ostaju skrivene izme|u redova ili iza ne~ijih obe}anja. Poslovno nadmudrivanje ponekad djeluje suvi{e zamorno. Kod vas provijavaju dobra volja i emotivna nota, a kod va{eg partnera smisao za lijepim i korisnim stvarima. Umijete sjajno da se dopunjavate na razli~ite na~ine. Ponekad gubite va`nu nit u poslovnom dijalogu, {to predstavlja dovoljan povod da se ne upli}ete u razli~ite izazove. Nedostatak informacija uzrokuje pogre{nu procjenu ili nove nesporazume u odnosu sa saradnicima. Va`no je da se pridr`avate osnovnih pravila u saradnji. Iznenadni susret sa jednom osobom djeluje potsticajno na va{e emotivno raspolo`enje. Neko va{e pona{anje ~esto tuma~i kao izvjesnu neodgovornost, stoga morate da promijenite stav i nastup pred saradnicima. Sve ima svoju dobru ili lo{u stranu, a na vama je da sa~uvate dobru poslovnu poziciju i dugoro~nije interese. Partner ima pozitivan uticaj na va{e raspolo`enje i inspiraciju. Kada se nalazite u prilici, u`ivajte u razli~itim situacijama koje vas emotivno zbli`avaju. Ne vjerujete u nove informacije i ne~iju pri~u, ali istovremeno nemate ni veliki uticaj na okolinu. Najve}e probleme vam zadaje neko od saradnika, ko bez va{eg znanja ili suprotno va{oj volji ~ini neke pogre{ne stvari. Dozvolite partneru da donese novu odluku u zajedni~ko ime. Podrazumijeva se da morate imati dovoljno povjerenja u blisku osobu, ~ak i u nekoj nejasnoj situaciji. Trenutni neuspjeh ili gubitak ne treba da do`ivljavate kao neki vid li~nog poraza. Novu situaciju na poslovnoj sceni prihvatite kao logi~an slijed doga|aja i kao dobar podsticaj da promijenite svoj odnos prema saradnicima. Poka`ite vi{e diskrecije u svom privatnom ili intimnom pona{anju, nemojte dozvoliti da va{u pa`nju zaokupljaju neke osobe sa strane ili laskavi komplimenti koje dobijate. Nema razloga da istra`ujete oblast ili pitanja koja spadaju u zonu visokog poslovnog rizika. Budite dovoljno razumni i nemojte ~initi stvari koje predstavljaju potencijalni rizik za va{ poslovni ili dru{tveni ugled. Potrudite se da bolje razumijete ne~iju nemo} ili emotivna ograni~enja kroz koja prolazi. Partner mo`da ne `eli da vas dodatno optere}uje nekim svojim dilemama. Ponekad je te{ko prepoznati tim koji pobje|uje i stranu koja gubi. Zbunjuju vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima neku svoju verziju pri~e ili li~ne interese koji ne mogu da se podvedu pod zajedni~ki dobitak. Polako po~inje da vam smeta ne~ije prisustvo ili provokativno pona{anje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu, ali to nije uvijek mogu}e. Ukoliko vam je stalo da ostvarite poslovni dobitak, va`no je da budete za korak ispred drugih i dovoljno uporni u svojim namjerama. Zanosite se nekim novim idejama. Partner sa simpati~nim osmijehom posmatra va{e reakcije koje podsje}aju na hvalisavost ili nadmenost. U~inite sve {to je potrebno da va{a porodica osjeti pozitivne promjene i zadovoljstvo u zajedni~kim situacijama. Neko vas na indirektan na~in ka`njava, ali vi pre{utno ili smi{ljeno pristajete na takav vid odnosa. Jasno vam je da mnoge stvari izgledaju druga~ije u odnosu na ono {to se javno govori ili predo~ava u dru{tvu saradnika. Sve ~e{}e po~inje da vam nedostaje ne~ije prisustvo ili emotivna pa`nja. Nema razloga da potiskujete osje}anja i potrebe, posebno kada se nalazite uz blisku osobu. Ne dopada vam se ne~ija laskavost ili pomalo usiljeno pona{anje. Na osnovu prvog utiska bi}e vam jasno da postoji jasna granica do koje mo`ete da ra~unate na odre|ene saradnike. Potrudite se da za{titite poslovne interese. Sve vi{e vam je potrebno ne~ije prisustvo i razumijevanje u nekim situacijama. Me|utim, imate utisak da voljena osoba trenutno ne mari mnogo za va{e `elje i potrebe.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: luster, ostava, vardar, o, vani, sni, st, tane, e, avalit, starijaran, toner, lipan, ondatra, eta, lar, au, krit, alis, balota, rijad, raci, italijani, a, je, odora, al, atina, acera.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas umjereno obla~no, prije podne u zapadnim predjelima sun~ano. Poslije podne u sjevernim i isto~nim predjelima o~ekuju se ki{a i pljuskovi. Puha}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 11 do 18, maksimalna dnevna od 20 do 30°C. Sutra prije podne sun~ano, poslije podne nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Ve}a koli~ina padavina bi}e u no}i. U petak zahla|enje. Ujutro prestanak padavina u zapadnim, a prije podne u svim predjelima. Poslije podne umjereno obla~no. Za vikend obla~no i hladno, povremeno sa ki{om. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e umjeren, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 22° C.

Danas }e ki{e i pljuskova sa grmljavinom biti u zapadnoj i isto~noj Evropi, kao i na Balkanskom poluostrvu, a najve}a koli~ina padavina o~ekuje se u Norve{koj i na jugu evropskog dijela Rusije. U ostalim predjelima kontinenta prete`no sun~ano. Najhladniji glavni grad bi}e Dablin sa 17, a najtopliji Madrid sa 33°C. Na Balkanu umjereno obla~no, povremeno sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom, a prete`no sun~ano bi}e na zapadu i jugu Hrvatske i jugu Gr~ke. Maksimalna temperatura od 21 u Sofiji, do 32°C u Atini.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
PINGVINI GOSPODINA POPPERA
od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

srijeda, 29. juni 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

LJETNA REVIJA FILMOVA
po~etak u 16, 18.30 i 21 sat.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

BANJA LUKA

PIRATI S KARIBA
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 16.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba fotografija FOTO BiH, za posjete je otvorena do 30. juna. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Izlo`ba “Cijeli grad“, posve}ena umjetni~koj fotografiji iz Njema~ke, za posjete je otvorena do 10. jula.

KINA
KRITERION
MU[KARCI KOJI MRZE @ENE
drama, triler, re`ija: Niels Arden Oplev, uloge: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sofia Ledarp... po~etak u 20.20 sati.

komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury... po~etak u 14, 16, 18 i 20 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
KUNG FU PANDA 2
animirani, akcija, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jack Black, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, David Cross, Victor Garber, Lucy Liu, Michelle Yeoh, Dennis Haysbert, James Hong, po~etak u 15.45 i 17.45 sati.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 16.10, 18.20 i 20.30 sati.

BO[NJA^KI
Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800. Promociju knjige "Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhisti~ke Jugoslavije (1918-1941)", autora doc. dr. Adnana Jahi}a, sa po~etkom u 19 sati.

KINOTEKA
POBUNA MAMIE STOVER
re`ija: Raoul Walsh, uloge: Jane Russell, Richard Egan, Joan Leslie... po~etak u 19 sati.

PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 20.25 sati.

MAMURLUK 2

CINEMA CITY
DJEVERU[E

ZENICA

TUZLA

GALERIJE
NOVI HRAM
Izlo`ba pod nazivom “Citati“ autora Vase Kr~mara, arhitekte iz Novog Sada, za posjete je otvorena do 3. jula, svakog dana osim subote od 15 do 19 sati. komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Terry Crews, Jessica St. Clair... po~etak u 17.40 i 20.15 sati. komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Liam Neeson, Zach Galifianakis, Jamie Chung, Ed Helms, Justin Bar tha, Ken Jeong, Todd Phillips, Mike Tyson, Tanner Maguire, Jordan Bobbitt, Aedin Mincks, Sondra Currie, William A. Johnson, Dylan Boyack... po~etak u 22 sata.

GALERIJE KINA
MULTIPLEX EKRAN
MU[KARCI KOJI MRZE @ENE

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija ”Volonteri u akciji”, sa 20 pobjedni~kih radova foto konkursa, za posjete je otvorena do 30. juna ove godine.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

KUNG FU PANDA 2

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

PIRATI SA KARIBA: NEPOZNATE PLIME 3D

BIHA]
drama, triler, re`ija: Niels Arden Oplev, uloge: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sofia Ledarp... po~etak u 20 sati.

ATELJE ZEC
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 12.20, 13.40, 14.20 i 15.40 sati. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KUNG FU PANDA 2
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 14.30 sati.

KINA
UNA
BRZI I @ESTOKI 5
akcija, avantura, triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Paul Walker, Dwayne Johnson, po~etak u 18.30 i 21 sat.

MEDVJEDI] WINNIE
animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 11.20, 13 i 14.35 sati.

akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Penelope Cruz, Geof frey Rush, Ian McShane... po~etak u 19.30 sati.

X-MEN: PRVA GENERACIJA
akcija, avantura, re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

SUPER 8

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 15.30 i 18 sati.

FESTIVALI
BIHA]KO LJETO KULTURNI CENTAR
PINOKIO
autor: Carlo Collodi, re`ija: Miodrag Mi}a MIlovanov, igraju: Nikola Joksimovi}, Sne`ana @ivojinov, Branislav Kne`evi}, Jo`ef Po~ik, Narodno pozori{te Kikinda, Srbija, po~etak u 11 sati, ulaz slobodan.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba pod nazivom MRTVA GLAVA JEZIK PROGOVARA, autorice Alme Suljevi}, za posjete je otvorena do 12. jula.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba studenata i profesora Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn, za posjete je otvorena do 25. juna.

X-MEN: PRVA GENERACIJA

avantura, triler, re`ija: J.J. Abrams, uloge: Joel Cour tney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler... po~etak u 12.30, 14.50, 17.10 i 19.30 sati.

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika banjalu~ke slikarke Biljane Gavranovi} - “Mali svijet“, za posjete je otvorena do 2. jula.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. akcija, avantura, re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 19 i 21.30 sati.

GENERALNA PROBA SAMOUBISTVA
autor: Du{an Kova~evi}, re`ija: Nenad Gvozdenovi}, igraju: Marko Gvero, Slavoljub Mati}, Miljan Davidovi}, Nevena Nedi}, Narodno pozori{te Kikinda, Srbija, po~etak u 21 sat.

AKO MI SE FU]KA, FU]KAM
socijalna drama, re`ija: Florian Serban, uloge: George Pistereanu, Ada Condeescu, Mihai Constantin... po~etak u 16.35 i 18.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 29. juni 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Turbulencija 2: Strah od letenja
AKCIJA
Re`ija: David Mackay Uloge: Craig Sheffer, Jennifer Beals, Tom Berenger, Jeffrey Nordling, Paul Jarrett, Jay Brazeau

HIT
21.45
NOVA

DANA

ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Peter Segal Uloge: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Lusia Strus

23.55
FTV

Da bi prevazi{la strah od letenja, grupa studenata kre}e na kurs letenja. Umjesto da im prvi let pomogne da prevazi|u fobije, njihov avion postaje meta teroristi~kog napada.

^uvar mira
AKCIJA
Re`ija: Frédéric Forestier Uloge: Dolph Lundgren, Michael Sarrazin, Montel Williams

23.30
PINK

Vazduhoplovni major Frenk Kros je zadobio divljenje javnosti svojom samovoljnom akcijom doturanja hrane Kurdima. Iako Pentagon `eli da ga kazni, predsjednik SAD-a ga `eli zbog njegove popularnosti. [tavi{e, povjerava mu svoj crni kofer u kome se nalaze {ifre za lansiranje balisti~kih raketa. Me|utim, grupa pla}enika napada Krosa i otima mu kofer. Teroristi su zauzeli objekat K-7 i ukucali {ifre za lansiranje raketa. Njihov zahtjev je da predsjednik SAD pred kamerama izvr{i samoubistvo. Odbrojavanje je po~elo, a jedini ~ovjek koji mo`e da sprije~i katastrofu je major Frenk Kros...

Pomorski veterinar Henry Roth se u havajskom akvatoriju brine za `ivotinje. Osim brige za `ivotinje, Henry slama srca turistkinjama, koje tra`e romansu te nakon provedene no}i, ostavlja ih. Nakon {to do`ivi nesre}u, dolazi u kafi} gdje primijeti prelijepu Lucy Whitmore. Kada se sljede}eg jutra vrati dogovori spoj. Sav sretan, Henry do|e u kafi}, no kada Lucy spomene njihov spoj, ona misli da je nekakav lu|ak te ga ne prepoznaje...

SPORT

SERIJE

Putnik 57
AKCIJA/TRILER
Re`ija: Kevin Hooks Uloge: Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore, Alex Datcher, Elizabeth Hurley

Ezel ^etvrtfinale (m),
prenos
Tenis Grand slam Wimbledon 2011.
Ramiz otkriva Ezelu sve tajne: bankovne ra~une, tajne sefove, mjesta gdje se skrivao od neprijatelja... Kenan upoznaje svoju k}erku Damlu, ali se ne predstavi ko je. Sretan je jer ona `ivi u dobroj porodici. Ezel i Ramiz saznaju da je Temmuz oteo Azad. Dolazi do krvavog obra~una vatrenim oru`jem. Ali, nisu svi imali pancire.

Ljubav i kazna
22.30 BHT
Nakon ponude koju [ahnur iznese pred Jasemin, u ku}i vladaju napetost i neizvjesnost. Izme|u Lejle i [ahnur izbija sva|a i Lejla donosi odluku da napusti ku}u. Sava{ uvi|a koliko je Jasemin u te{koj poziciji, te joj ne{to obe}ava. ^i~ek je jo{ uvijek uz brata Javuza i slu~ajno, od osoblja saznaje jako va`ne stvari vezano za Jasemin i Sava{a...

21.20 FTV

22.10
MRE@A

Opasnog teroristu Charlesa Ranea policija ve} godinama nastoji uhvatiti, ali joj on uvijek u posljednjem trenutku izmakne. Me|utim, kad Rane kod plasti~nog kirurga na Floridi poku{a promijeniti fizionomiju, FBI ga napokon uhiti i odlu~i prebaciti u Los Angeles. Istodobno, stru~njak za antiteroristi~ku djelatnost John Cutter napu{ta slu`bu nakon {to mu je nedavno poginula supruga. Cutterov i Raneov put ispreplest }e se na zrakoplovnoj liniji za Los Angeles kamo FBI odvodi suludog kriminalca na su|enje.

FILMOVI

13.55 BHT

Majestic
ROMANTI^NA DRAMA
Re`ija: Frank Darabont Uloge: Jim Carrey, Bob Balaban, Laurie Holden

Krvava nedjelja
DRAMA
Re`ija: Paul Greengrass

Most
23.20 HRT 1
RATNI
Re`ija: Hajrudin Krvavac

22.15
HAYAT

Radnja filma odvija se 1951. godine. Jedan kontroverzni holivudski pisac do`ivljava saobra}ajnu nesre}u u kojoj gubi pam}enje. Doseljava se u jedan mali grad, gdje jedan stariji par gre{kom pomisli da je njihov davno izgubljeni sin.

Zastupnik u britanskome parlamentu Ivan Cooper, za razliku od boraca IRA, vjeruje u mogu}nost mirnoga rje{enja pitanja Sjeverne Irske. Veliki prosvjedi katolika koje organizira u Londonderryu protiv izvanrednoga stanja i dokidanja temeljnih gra|anskih prava, trebali bi dokazati da se do slobode i su`ivota mo`e do}i i demokratskim sredstvima. Njegovo nastojanje ne odgovara vladi u Londonu i elitne postrojbe britanskih padobranaca dobivaju nalog da razbiju povorku. Nakon zavr{etka akcije na ulicama ostaje 27 poginulih...

Jugoslavenski teritorij, 1944. godine. Veliki most postaje va`na strate{ka to~ka Nijemcima, spremnim da u {to ve}em broju potpuno zauzmu ovaj kraj. Nekoliko partizana na ~elu s Tigrom, stru~njakom za eksplozive, dobiva zadatak da sru{i most u trenutku kada neprijatelj bude vozilima prolazio preko njega. Da se zadatak uspje{no izvr{i, potrebna je pomo} najkompetentnijeg majstora - onoga koji ga je projektirao. Iako se on u po~etku opire ideji da se divno izgra|eno zdanje, rad njegova `ivota, sru{i, na kraju popu{ta i pristane…

20.55 HRT 2

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 8. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra Crtani filmovi: 10.25 Graditelj Bob 10.35 Kralj dinosaura 11.00 Villa Maria, igrana serija, 151. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija, 14. epizoda 12.55 Viza za budu}nost, igrana serija, 15. epizoda 13.30 Dopunska nastava 14.00 Abeceda zdravlja: Srce i krvne `ile, obrazovni program 14.30 Gospo|a Barbara, igrana serija 15.25 Vijesti 15.30 Harveytoons, crtana serija

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 09.30 09.55 10.10 10.35 11.25 12.00 12.20 12.35 13.00 13.40 14.05 15.00 15.10 16.05 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Gastronomad Mala TV Kenguri ko{arka{i, crtana serija Nodi, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Robin Hud 1, serija Za. Druga, emisija za mlade Dnevnik 1 Riznica muzeja, dokumentarni program Koncert Me|unarodni festival folklora: Dukat fest 2011., reporta`a Rezovi, humoristi~ka serija TNT, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Majstor i Margarita, serija Konferencija beba, reporta`a

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 15. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija, 96. ep. 13.00 Miljenica, serija, serija 13.ep. 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Najbolje godine, serija

TV1
06.00 Nijemi svjedok, 4/100 06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.12 Flash info 07.24 Flash biznis 07.27 Flash sport 07.30 Historija odje}e, dokumentarni program 08.00 Vijesti 08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, serija, 1/68 (r) 10.00 Vijesti 10.20 Sile mora, dokumentarni serijal 10.50 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Ekstremni sportovi, sportski serijal 12.50 Flashbacks 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, 7. ep. (r) 14.00 Vijesti

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija(r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Parazzo lov na poznate, emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Grand hitovi, muzi~ki program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Zumba Zumba, zabavni program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Nije zlato sve {to sija, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 12/43 09.40 Nau~na postignu}a, 34/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 66/125 11.00 Moja mala kuhinja 11.10 Godine prolaze, igrana serija, 28/68 11.50 BHT vijesti 12.00 Sjednica Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH, prenos 13.00 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled (r)

Ezel

SERIJA 22.30

Villa Maria
SERIJA 15.50

Mjesto zlo~ina: Majami
SERIJA 21.10

Seks i grad
SERIJA 23.20

Intervju tv 1

More ljubavi

INFO-PROGRAM 21.10

TELENOVELA 16.00

13.55 Tenis (M): Grand Slam Wimbledon 2011, ~etvrtfinale, prenos 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 15/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Carica Sisi, igrana serija, 2/4 21.00 BHT klub, informativni program 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 122/142 23.30 Carica Sisi, igrana serija, 2/4 (r) 00.20 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled 01.15 Pregled programa za ~etvrtak

15.50 Villa Maria, igrana serija, 152. epizoda 16.50 Federacija danas 17.10 Ezel, 121. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.10 Osma ofanziva, igrana serija, 3. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, the best of 21.19 Dnevnik, najava 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 68. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Danas u Parlamentu 23.55 Turbulencija 2: Strah od letenja, doma}i igrani film 01.45 Dopunska nastava, 1. emisija (r) 02.10 Viza za budu}nost, 14. epizoda (r) 03.15 Federacija danas (r) 03.35 Dnevnik 3 (r)

16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Crna Guja, serija 17.40 Fali~ni pansion, humoristi~ka serija 18.20 Gastronomad 18.30 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show Finansijske novost 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Robin Hud 1, serija 21.10 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 22.00 An|eli u Americi, serija 23.00 Dnevnik 3 23.22 Sport 23.27 Finansijske novosti 23.35 Bulevar o~aja, film 01.05 TNT, serija 01.50 Rezovi, serija 02.10 Dnevnik 2 02.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija

16.55 Suze Bosfora, serija 17.51 Sport centar 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, 63. ep. 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.15 Majestic, igrani film 23.15 Sport centar 23.20 Seks i grad, serija 35. i 36. ep. 00.20 Miljenica, serija, 13.ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.20 Ke~eri, Arena Meksiko, sportski program 02.00 Vijesti u 7

14.10 Direktno sa Adisom Ru`di} (r) 15.00 Vijesti 15.05 Za{to iskopavati, dokumentarni program o arheologiji 15.30 Ma~ak Mika, crtani film (r) 15.55 Biznis svijeta 16.00 Ukradeni `ivoti, 1. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 8. ep. 18.15 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija (r) 18.50 Hrane svijeta, dok. program 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija, 2. ep. 21.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Vijesti 22.10 Putnik 57, film 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 Kartel, film (r) 01.50 Reprizni program

15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand parada, muzi~ki program 23.20 City, zabavna emisija 23.30 ^uvar mira, film

RTS
10.00 10.05 10.35 11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.45 13.10 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.50 23.15 23.45 00.00 Vijesti Trag [ta ja imam od toga (r) Vijesti Muzi~ki program Srbija na vezi (r) Dnevnik Enciklopedija za radoznale (r) Medijska mre`a srpske Dijaspore (r) ^etrdeset osma: Zavjera i izdaja, film Vijesti Vi i Mira Adanja Polak (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija 48 sati-svadba, zabavni program Vijesti Beokult Dnevnik Evronet (r)

RTCG
12.00 12.05 12.30 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 18.00 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.40 23.00 23.30 00.00 Vijesti Sat TV (r) Muzika Vijesti Blic, biznis i dijaspora (r) Poetika Montenegrina, crnogorska poezija 20. vijeka (r) Vijesti Obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Putevi `ivota Lajmet Crna Gora - u`ivo Kroz klju~aonicu Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Dok. emisija Profil Hronika Ulcinja Stil Dnevnik 3 Sat TV (r) Aktuelno

FOX LIFE
09.30 09.55 10.15 11.05 11.30 11.55 12.20 12.40 13.30 13.55 14.15 15.05 15.30 15.55 16.45 17.10 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.55 23.20 00.05 00.50 01.40 02.30 Da, draga, serija Da, draga, serija Momci s Medisona, serija Razvedeni Gari, serija D`oi, serija Svita, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Ulica sje}anja, serija @ivot po D`imu, serija @ivot po D`imu, serija [apat duhova, serija Razvedeni Gari, serija D`oi, serija [tiklama do vrha, serija Ludnica u Klivlendu, serija Kugar Taun, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Uvod u anatomiju, serija Ulica sje}anja, serija Da, draga, serija [apat duhova, serija Sve ispo~etka, serija Ket i Kim, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Da, draga, serija Uvod u anatomiju, serija @enske pri~e, serija Ulica sje}anja, serija Momci s Medisona, serija

UNIVERSAL
06.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.10 Sudija Ejmi, serija 09.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Mre`a la`i, film 15.00 Ubistva u Midsommeru, serija 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Erika, serija 23.00 @enska {kola, film 00.50 Medijum, serija 01.50 Ana Karenjina, serija 04.10 Ubistva u Midsommeru, serija

TV1000
06.00 Podizanje Arizone, film 08.00 Duga no}, film 10.00 Zava|ene strane, film 12.00 Velika zvjerka, film 13.30 Ro{tilj Spitfajer, film 15.30 Ksanadu, film

EUROSPORT
08.30 Fudbal, SK (@) Njema~ka: USA - Sjeverna Koreja 10.00 Fudbal, World Cup Show 10.15 Fudbal, SP U-17 Meksiko 12.15 Fudbal, SK (@) Njema~ka: Kolumbija [vedska 13.30 Fudbal, SK (@) Njema~ka: USA Sjeverna Koreja 14.45 Fudbal, World Cup Show 15.00 Fudbal, SK (@) Njema~ka: Norve{ka Gvineja, live 17.00 Fudbal, SK (@) Njema~ka: Kolumbija [vedska 18.15 Fudbal, SK (@) Njema~ka: Brazil - Australija, live 20.15 Fudbal, World Cup Show 20.30 All sports 20.35 Konji~ki sport 21.35 Riders Club 21.40 Golf, US PGA Tour 22.40 Golf, European Tour 23.20 Golf Club 23.25 Jedrenje 23.55 Yacht Club 00.00 All sports 00.45 Fudbal, SK (@) Njema~ka: Brazil - Australija

Tajanstveni stranac
FILM 20.00

17.30 Sve ili ni{ta, film 20.00 Tajanstveni stranac, film 22.00 Hvata~ pacova, film 00.00 Poziv za djevojke, film 02.00 Vru}a romansa, film 04.00 Kockari, film

srijeda, 29. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.00 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.50 15.40 15.55 16.00 16.50 17.00 17.29 17.30 18.15 18.25 18.35 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.55 22.10 22.40 23.05 23.08 23.10 23.20 01.05 02.45 03.30 04.15

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.35 Neustra{ivi Scooby doo 08.00 Bumba, crtana serija 08.50 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.40 ^uvar pravde, serija 11.40 Zauvijek susjedi, serija (r) 12.30 IN magazin (r) 13.20 Pobjeda ljubavi, serija 15.20 Kad li{}e pada, serija (r) 16.20 Bijeg, serija (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Bijeg, serija (r) nastavak 17.45 IN magazin 18.25 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Kad li{}e pada, serija 20.55 Bijeg, serija 8/70 21.45 50 prvih poljubaca, igrani film 23.50 Ve~ernje vijesti 00.10 Tudori, serija 7/10 01.10 Opasna igra, 7/13 02.00 Otok smrti, 5/13 02.50 Prirodne plavu{e, film (r) 04.30 Ezo TV, tarot show

63

OBN
07.25 An|eli i prijatelji, crtani film 07.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.25 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Stol za 4, kulinarski show, posljednji tjedan IV sezone 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox populi 12.15 Gumu{, serija 13.45 Dolina vukova, serija 15.15 Slomljena srca, serija 17.00 Stol za 4, kulinarski show, posljednji tjedan IV sezone 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Exkluziv, zabavni program 20.00 Slomljena srca, serija 21.35 Dolina vukova, serija 22.45 Vox populi 22.55 Dejana talk show: Vatrogasac-profesija od povjerenja! talk show 00.05 Ukleti bar, film 01.30 Dolina vukova, serija

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 37/46 10.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA Program za djecu: 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Freud, 1/6 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivoti svetaca, 2/4 (r) 14.10 Igrani film 15.45 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 34/46 (r) 16.15 Bajke iz cijelog svijeta 16.30 Ulica Zoolo{kog vrta 16.55 Freud, 2/6 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.20 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.10 @ivoti svetaca, 3/4 23.00 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 23.30 Ubojiti instinkt, film 01.00 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
05.55 Iz dana u dan, TV kalendar 09.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 09.30 Zakon ljubavi, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ukradeni `ivoti, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.40 Skrivena kamera 21.30 Ukradeni `ivoti, serija 22.15 Vijesti 22.30 Sponzoru{e, serija 00.00 Dnevnik (r)

Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 5, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas @ivot: Lovci i lovina, dokumentarna serija (r) Kod Ane (r) Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar @ivjeti zdravije Gospodarica tvoga srca, serija Od Lark Risea do Candleforda 1, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Pustolovina u Hrvatskoj: Istrom s 21 brzinom, dokumentarna serija Hrvatsko prolje}e: MASPOK, dok. serija (r) Kulturna ba{tina: Industrijska arhitektura Slavonije (r) ZABA - 90 sekundi Alisa, slu{aj svoje srce serija Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Sve }e biti dobro, serija Dnevnik plavu{e: Larini najdra`i gosti Kod Ane 8. kat: Po`urili na svijet, talk show 39’48” (r) LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Od Lark Risea do Candleforda 1, serija Kapelski kresovi, dramska serija Kornati, kamen od raja dokumentarni film Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Ciklus europskog filma: Krvava nedjelja, irsko-britanski film Ciklus ratnog filma: Most, jugoslavenski film (r) Bostonsko pravo 4, serija (r) [apta~ica duhovima 4, serija (r) Holivudska {kvadra 1, humoristi~na serija (r)

07.05 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.50 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.15 @utokljunac 08.40 Connor Undercover, serija za djecu 09.05 Platno, boje, kist 09.15 Izazovi: Kane i Alu, dokumentarni film za djecu 09.30 Plesne note, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 10.45 Tvoja sam sudbina, serija 11.30 Veronica Mars, serija (r) 12.15 Shaolin Wuzang, crtana serija 12.40 @utokljunac 13.10 Johnny Bravo, crtana serija 13.30 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade 14.00 Morski vuk, ameri~ki film (r) 15.30 Ru`na Betty 3, serija

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.05 Eliza, serija, 1/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija, 7. ep. (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 1. ep. (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija, 8. ep. 20.05 Ukradeni `ivoti, serija, 2. ep. 22.10 Putnik 57, film

Bostonsko pravo
SERIJA 17.10

Zauvijek susjedi
SERIJA 18.25

16.15 James Martin u Champagni, dokumentarna serija 16.40 Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija (r) 17.10 Bostonsko pravo 4, serija 17.55 [apta~ psima 3 (r) 18.45 Kazali{te u ku}i, serija 19.25 Gara`a (r) 19.55 Hit dana 20.02 Ve~eras 20.05 Bra}a i sestre 3, serija 20.55 Ciklus ratnog filma: Most, jugoslavenski film 22.40 Dr. House 5, serija 23.25 Dnevnik plavu{e: Larini najdra`i gosti, emisija pod pokroviteljstvom (r) 23.35 Holivudska {kvadra 1, humoristi~na serija 00.00 Retrovizor: [apta~ica duhovima 4, serija 00.45 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.05 Eliza, 1/68 (r) program tv1 13.10 Zakon ljubavi, 7. ep. (r) 14.00 Vijesti 14.05 Muzi~ki program RTM 16.00 Ukradeni `ivoti, 1. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 8. ep. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, 2. ep. 21.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Vijesti 22.10 Putnik 57, film

TV KAKANJ
14.00 Namjesnik ljubavi, serija14.30 IC sport 15.00 Frej`er, serija 15.30 TV Liberty 16.00 Razotkriveni: Tom Cruise 17.00 Flash vijesti 17.05 In deep, serija 18.00 Autoshop magazin 18.30 Do`ivotna kazna,serija 18.55 Odli~an 5+ 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 Bh ritam 22.00 Do`ivotna kazna, serija 22.30 [etnja Iranom 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 In deep, serija

RTV USK
08.00 TV jutro 09.30 Svi vole Rejmonda 10.00 Vijesti10.15 Razmi{ljaj zeleno (r) 11.00 Jolanda, 21/26 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti12.15 Kad priroda uzrvati udarac, 6/7 13.15 Ruska imperija, 15/16 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Tragovi sudbina (r) 16.00 Zdrava tv: Znanstveni forum (r) 16.30 Najd`el 17.10 Lea Parker (r) 18.00 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje (r) 18.40 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Turisti~ki putokaz 20.45 Biografije 21.30 Dnevnik 2 22.00 Lea Parker 22.50 Divlja ostrva, 8/8 23.50 Najd`el (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Da sam ja neko, dokumentarni program 16.45 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.05 Op~injeni, 35/208 22.05 Folk top 10 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
09.00 Dobro jutro 09.30 Frejzer, humoristi~ki program (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.15 Svjetla pozornice, muzi~ki program (r) 15.00 Vijesti 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 Obavje{tenja 19.00 Zenica danas Ze sport plus Stanje na putevima Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Klinika, serija (r)

RTV VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+, program za mlade 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Uljep{aj svoj `ivot, vjerski program 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Lokalno je primarno 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Svet na dlanu 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Film 14.00 Novosti 14.05 Prolje}e 1941, film 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Intervju sa Zdravkom ^oli}em 22.30 Dnevnik 3 23.00 Agata i oluja, film 00.30 Mekbrajd-radiodrama, film

ATV
10.20 Sirene, crtani film 10.50 Plavi zmaj, crtani film 11.15 Ben 10, Alien Force, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.15 Majestic 16+, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex I grad, serija 00.50 Sex I grad, serija 01.20 Miljenica, serija

EUROSPORT 2
07.30 09.00 11.00 12.30 14.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko Hokej na travi Fudbal, CONCACAF, finale Ragbi Fudbal, SP U-17 Meksiko 15.30 Fudbal na pijesku, EK [panija

SPORT KLUB
06.30 Grand Slam Wimbledon 09.30 FullTilt Poker 10.30 Wimbledon STUDIO 11.00 Wimbledon - pregled dana 12.00 Wimbledon STUDIO, direktno

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Dekonstrukcija - 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? ^udovi{ta iz reke ^ovjek, `ena, divljina Obra~un sa Tajsonom Kako pre`ivjeti katastrofu Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
09.00 Megagra|evine: Kopa~i dijamanata 10.00 Super ~opor 11.00 In`enjerske veze: Guggenheim u Bilbau 12.00 Rajevi na Zemlji: Costa Rica - zemlja ~istog `ivota 13.00 Megatvornice: Chevy Volt 14.00 In`enjerske veze: Stadion Wembley 15.00 Riblji ratniik: Divovski som 16.00 Gepardi: Bez izgleda 17.00 Zatvaranje: Strogo ~uvani 18.00 [apta~ psima: Biglmanija, spasi me, spasi se 19.00 Rajevi na Zemlji: Yellowstone - ameri~ka sveta divljina 20.00 Zagonetni dosjei: Hitler 21.00 Zagonetka 360: Bigfoot 22.00 Zatvaranje: Grabe`ljivci iza re{etaka 23.00 Zagonetni dosjei: Hitler 00.00 Zagonetka 360: Bigfoot 01.00 Rajevi na Zemlji: Yellowstone - ameri~ka sveta divljina

VIASAT HISTORY
06.30 Svijetnovca: Male prljave tajne 07.00 Drugi svjetski rat u boji 08.00 Kolonija 09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 10.00 Bler 11.00 Nefertiti i izgubljena dinastija 12.00 Gerouov zakon 13.00 Hanibal 14.30 Svijetnovca: Male prljave tajne 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Heroji, kult i kuhinja 17.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 18.00 Azijske monarhije 19.00 Egipat 20.00 Atina: istina o demokratiji 21.00 Ma~ 22.00 [kotski klju~ 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Heroji, kult i kuhinja 01.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 02.00 Azijske monarhije 03.00 Egipat 04.00 Atina: Istina o demokratiji 05.00 Ma~

ANIMAL PLANET
06.00 Ulica lemura 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 D`ef Korvin - bez ograni~enja 07.15 Ro|eni lovci 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Veterinari sta`isti 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Safari sa pingvinima 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.25 Extraordinary Dogs 16.50 Posao za psa 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Safari sa pingvinima 19.10 Sve o ma~kama 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Planeta Zemlja 21.55 Rudove bubice 22.50 Safari sa pingvinima 23.45 Sve o ma~kama

CONCACAF, finale
FUDBAL 11.00

Wimbledon
TENIS 13.00

16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45

16.00 Fudbal, Japanska J.League: pregled 16.30 Hokej na travi 18.30 All sports 19.00 Hokej na travi 20.30 Ke~eri 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 00.30 Borila~ke vje{tine 01.30 Arena ameri~ki fudbal 02.00 Hokej na travi

13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon - pregled dana 23.30 Full Tilt Poker 00.30 Grand Slam Wimbledon

Igra~i @elje otputovali za Sloveniju

Kari} prvi izbor, za Evropa ligu prijavljen i Gu{o
46. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 29. juni 2011. godine

Stjepan Mesi} u Tuzli

BiH je najve}a nevladina udruga
Trenutna situacija podsje}a na to da je BiH jedna od najve}ih nevladinih udruga, kazao je Mesi} komentari{u}i nemogu}nost formiranja dr`avne vlasti u na{oj zemlji
Gospodin Stjepan Mesi} je najzna~ajnija politi~ka li~nost na Balkanu, a nama je bio uvijek garancija kada je u pitanju sigurnost Bosne i Hercegovine, kazao je ju~er u Tuzli Jasmin Imamovi}, na~elnik op}ine, tokom posjete biv{eg predsjednika Hrvatske ovom gradu. Na upit novinara da prokomentari{e nemogu}nost formiranja dr`avne vlasti u Bosni i Hercegovini, Mesi} je kazao da trenutna situacija podsje}a na to da je na{a zemlja jedna od najve}ih nevladinih udruga.

Konak: Prijem povodom Dana dr`avnosti Hrvatske

Foto: A. KAJMOVI]

Izbori
"Ako nema vlade, onda je nevladina udruga. A kako ispraviti? Ispraviti se jedino mo`e ako se izbore ne shva}a kao popis stanovni{tva. Ako ne}e neko da u|e u vladu koja predla`e neku platformu, onda ide{ u opoziciju. Pa to je ~ast. Kada je Tu|man sa Milo{evi}em dijelio Bosnu i Hercegovinu, ja u tome nisam htio sudjelovati. Sa mjesta predsjednika Sabora ja sam oti{ao u opoziciju i to je bilo ~asno", kazao je Mesi}. Biv{i predsjednik Hrvatske boravi u Tuzli gdje }e danas, u okviru 16. ljetnog univerziteta, promovisati knjigu "Doba ekonomske diplomacije", koju je napisao zajedno sa Jasnom Plevnik. Prema rije~ima izdava~a, osnovna ideja je ukazati na iznimnu va`nost ekonomske diplomacije danas te analizirati hrvatski pristup i iskustva u {irem kontekstu me|unarodnih odnosa. Knjiga je zajedni~ko djelo, ali je, kako autori ka`u u

Sve~ani prijem povodom Dana dr`avnosti i Dana Oru`anih snaga Republike Hrvatske, ~iji je doma}in bio ambasador Republike Hrvatske u BiH Ton~iStani~i}uprili~en je sino}u sarajevskojrezidencijiKonak.Dan dr`avnostiHrvatske obilje`ava se 25. juna, na dan kada je 1991. godine Sabor ove zemlje donio Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenostiRepublikeHrvatske i Deklaraciju o progla{enju samostalne i suverene Republike Hrvatske. Dan Oru`anih snaga Hrvatskeproslavlja se u spomen na sve~anu smotru Zbora narodne garde na stadionu Nogometnog klubaZagreb, koja je odr`ana1991. godine. Prijemu su prisustvovali brojni predstavnici javnog, politi~kog, i vjerskog `ivota, te predstavnici me|unarodnih organizacija i diplomatskog kora u BiH.

Te{ko povrije|en voza~ audija
Ko ne}e u vlast, ide u opoziciju

Uvodu, "glavna odgovornost za teoriju na Jasni Plevnik, a empiriju na Stjepanu Mesi}u".

^etiri poglavlja
Knjiga sadr`i ~etiri poglavlja: Me|unarodni odnosi i ekonomska kriza; Hrvatska vanjska politika; Moja ekonomska diplomacija; Kako dalje. Knjiga je uspje{an spoj teorije me|unarodnih odnosa, analize hrvatske vanjske politike i "studije slu~aja". Ima vrlo {iroki spektar korisnika: od studenata me|unarodnih odnosa i diplomacije, profesionalaca u hrvatskim diplomatskim slu`bama

^AST Ako ne}e neko da u|e u vladu koja predla`e neku platformu, onda ide{ u opoziciju. Pa to je ~ast
i Ministarstvu vanjskih poslova, do novinara, stru~njaka u vanjskoj trgovini i dr. Vrlo je zanimljiva i kao publicisti~ko {tivo, s obzirom na svjedo~enje biv{eg predsjednika RH Stjepana Mesi}a o njegovim aktivnostima u vanjskoj politici i razvoju hrvatskih gospodarskih veza u inozemS. K. stvu".

^etrdesetosmogodi{nji Osman Babaji} iz Kalesije zadobio je povrede opasne po `ivot, u te{koj sao bra}aj noj ne sre}i ko ja se ju~er dogodila na magistralnom putu Tuzla – Zvornik, u kalesijskom naselju Hidani. Prema nezvani~nim informacijama, do nesre}e je do{lo kada je Babaji}, voze}i se audijem 80 iz pravca Kalesije prema Tuzli, izgubiokontrolu nad vozilom i direktno udario u kamionkojim je upravljao Salih Mujanovi}. Prema rije~ima o~evidaca, kalesijski vatrogasci su Babaji}a pola sata izvla~ili iz S. K. smrskanog auta.

POSLJEDNJE VIJESTI
NESTALA MELINDA ^OROVI] - Policijskoj upravi Ilid`a Sarajevo prijavljen je nestanak Melinde ^orovi}, ro|ene 1994. godine, potvr|eno nam je sino} u MUP-u Kantona Sarajevo. Policija radi na rasvjetljavanju ovog doga|aja, no konkretnih saznanja za sada nema. UBISTVO U MRAMORU KOD TUZLE - U naselju Mramor kod Tuzle ju~e oko 18 sati, sva|a dvojice mladi}a zavr{ena je ubistvom. Ubijen je S.N. iz Mramora, a ubica H.E. se predao policiji. Do tragi~nog doga|aja do{lo je u blizini Doma kulture u Mramoru. Sve je, kako je kazao kantonalni tu`itelj Mugdim Zul~i}, po~elo konfliktom izme|u H.E. (21) i S.N. (25). Nakon toga je H.E. izbo no`em S.N., koji je kolima Hitne pomo}i prevezen u KC u Tuzli, ali su lije~nici samo konstatirali da je podlegao povredama. CHRISTINE LAGARDE NOVA [EFICA MMF-aFrancuska ministrica finansija Christine Lagarde ju~e je izabrana za novu izvr{nu direktoricu Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF). Kako se navodi u saop}enju MMF-a, Lagarde (55) je izabrana na madat od pet godina, po~ev{i od 5. jula. Izbor Lagarde, prve `ene na ~elu neke me|unarodne finansijske institucije, bio je prakti~no osiguran jo{ tokom popodneva kada su njenu kandidaturu javno podr`ale SAD.

Sektor sigurnosti u Bosni i Hercegovini

Pove}ati u~e{}e `ena
Vi{emjese~no istra`ivanje koje su proveli @enevski centar za civilnu kontrolu oru`anih snaga – DCAF i nevladine organizacije @ene `enama i Atlantska inicijativa u BiH pokazalo je da su `ene nedovoljno zastupljene u sektoru sigurnosti u na{oj zemlji. Tokom ju~era{nje prezentacije u Parlamentarnoj skup{tini BiH re~eno je da u Oru`anim snagama BiH ima oko {est posto `ena, a u policiji ih je oko osam posto. U ne{to ve}em broju `ene iz BiH su zastupljene u policijskim snagama u misijama u svijetu (oko 12 posto), dok ih je tek izme|u jedan i dva posto u me|unarodnim vojnim operacijama u kojima sudjeluju pripadnici OSBiH. Smatra se da bi u sigurnosnom sektoru trebalo raditi barem deset posto `ena. Me|utim, @eljka [ulc iz Atlantske ini-

cijative veli da bi `ena trebalo biti i znatno vi{e na tim poslovima. - Ideja je da, ukoliko imamo 500.000 `rtava nasilja, imamo i 500.000 policajki koje }e razgovarati s njima. @rtvi je bitno da ima mogu}nost izbora da li }e razgovarati sa policajcem ili policajkom. Ako `elimo da donesemo odluke koje se ti~u sveg stanovni{tva, onda moramo sve stanovni{tvo uklju~iti, ka`e ona i navodi da su danas u MUP-u FBiH na policijskim poslovima anga`ovane samo 42 `ene, a u RS-u radi 347 policajki. Istra`ivanje je potvrdilo i da u BiH nema dovoljno sigurnih ku}a. Preporu~eno je da se njihov broj pove}a, osigura adekvatno finansiranje i time zbrinjavanje `rtava nasilja. Tokom zavr{nih konsultacija o procjeni stanja o integracijskim pitanjima roda i reformi sektora sigurnosti govorili su i @eljko Grube{i} iz Komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skup{tine BiH, Anja Ebnother, pomo}nica direktora i voditeljica Specijalnih programa @enevskog centra za civilnu kontrolu oru`anih snaga, Kathrin Quesada (DCAF), Majda Be}irevi} iz Atlantske inicijative, Maja [o{tari}, Nuna Zvizdi} (@ene `enama) i drugi. Dl. O.

Foto: S. GUBELI]