tsv

:

proStai od loSe
---

Sahranjen novinar "Avaza

ii

6. srrana

manieg bh. D.O.dik naiavio [e da ce u prvoj pclovini jula u Beogrado bi ti pctpisan spurazu m izel1.1itel3 Milorad

P

PredsjednikRS sa Srbijom .iItalijom dogovara zajednicku firmu zeli gr.aditi na granici, liH. zasta entiteti nemaiu nadleznost
redsiednik medu Iraliie, Srbije I RS 0 osnivanju Zaj.ednil:kog pr.eduzeta za izgradni u energetskih obiekata na projektu "Sred.nj. Drina", .

i.
-'

Rijec je 0 planu izgradnje tri hidroelel<rr3nena.sredl1iem._ toku Drine, za sra se niie pitala drzava BiH i za ~ta enriteti nernaju riadleznostl 2. i 3.•

I

' ' ' '<>

r------.:~r:-I

POBonA MALIH lRGOUAeA ~~

S.SIr.

BROJ nEZAPOSLEnlH DUE GODlnE CE Bill POUECAnl
17.slr<>na

21.smwa
1=

1==

cr,

:i ~;
....
u

N

:~
~.~

Borci ce dobili po 165!KM~
ISPLATA DUGA

Onevni avaz, petak, 1. ju IVsrpanj 2011.

aktuelno
..

Sta se krije iza namjere gradnje
Tunel Vijenac: Gradil ce ga "Primorje" i l1h. kORlorcij

"i\UIOCCSIC FBiH" su zbcg nelikvidnosti izvodaca seT raski nule ugovor 0

RaSHinul ugouor sa SCI-om. naPlacena auansna garanciJa
Ovim

Odluka "Autocesta FBiH"

ilo svoja porrafivanja re naplatilo penale od SeT -a ka'i;e se U saopcen iu, pren 0-

FBiHH u potpunosti namir-

ie JP "Au[Ocesre

izvodenju radova na runelu Vijenac, saopceno je iz tog javncg preduzeda, . U skladu s obvezama

izvod.ca iz ugovora, naplacena ie avansna garancije od 4,6 m ilie na eura, a takode, 29. [una izvrsena je naplata garanciie zbcg neizvrsenja ugovorne obveze

SCT·a ua runelu Vijenac u izn osu od 5,46 rn ilia na eura,

si Fena, U skladu s rezul tatirna tendera, .Autocestevso dedijelile ugovor drugorangiranoi kornpaniii "Primorje" Aidovscina, koja ce ovai posao radi u u sara dn ji sa b h. konzorcijem koji 6ne sarajevske firme "Hidrogradnja ~, ZGP i "Euroas fal t",

SaCir Filandra noui deBan FPn-a
Nakon sro ie Nastavnouaucno vi jece F ak L1leta pol Iitick ih nau ka za no vog d ekana izabralo Sacira Filandru, to j e na iucerasni 0 j sjedie Mirka Peianoviea, Inaee, Filandra ie dugogodisnji profesor na Odsjeku za sociolcgiju, S. M.
dniei porvrdila i Vlada KS. On ie na toi funkci]i naslije-

Vlada KS potvrdila odluku NNV-a
~-------=--------,

Priznanje za nadb.iskupa vrhbosanskog

N adbiskup Vinko Puljic nog

"Mare nostrum croaticum"
vrhbosanski dobirnik je liak,

PUlJiCUpouelJa udruienJa

Predsjednik RS najavio osnivanje zajednickog preduzeca sa Srb.ijom i Italijom
Pre dsjed n ik manjeg b h. enriteta Milorad Dcdik najavic je da ee u prvoj polovini iula u Becgradu biti porpisan sporazum izmedu Italiie, Srbije i RS 0 osnivanju zajed nick og pred uzeca za izgrado iu en ergets kih objeka ta na
pro] ekru "Sredn ja D rina", Riiec ie 0 planu izgradnje na srednjern -tcku Drine tri

ban doprinos u ocuvanju hrvatskih duhovnih i ku-

ovogcdisnje povelje kulruru d ru.Zenja "Mare n 0serum croa ticurn" za pos e-

lrurnih vrijednosti, koju mu je na svecanom obiljezavaniu 42. godisnjice postoiania udruzenja u muzeiu "Mi. mara." u Zagrebu dodiielio nien predsiednik Iva VrdoZlatnu plakeru s poveliom, priznanje uglednim zasl uznicima hrvstske kul ture, uz Puljica su dobili prvakinja Opere HNK Mirjana Bohanec-Vidovic, filrnski i televizijski reditel] Edo Gaiie, kulrurclog Niks. Marcetie re predsiednik Hrva tske aka demi ie znanos ti i

hidrcelektrane u kaskadi • Dubravica, Tegare i Rogacica, ukupne instalirane snage 321,45 megavata s prosiecnorn godisniom proizvcdnjom SITuje od oko 1.200 gigavat-sati,

Interes EPBiH
Nije nepoznaro da ie 0 ovom projek til Dodi k p roslog

Pllijic: OcuvMje vrijednos/i

urnjetnosti

n ko K u si c, javi la j e Feria. PORTAL - komentar dana

(HAZU)

Zvo-

Nermin NikSic nrdi da mmaini nece osjetin paskuplje.llje
- Ne trebaju nama subvencije. Nama treba cia kriminalci i nesposobnjakovici pokupesvoje prnje ida odu s vlasti pa da dode neko posten i sposoban. Neko ko Ce konacno reformirari azdahu zvanu bh. admi" nistraciia. Struja je poskupjela ~bog nesposobnog menadzmemo EPBiH, ko;i je napravio gubita.k u <hugoj strujom najbogalijoj zemlji u Evropi. (revtm)
(Ncrmin NikSii)

Oodik i Berluskorri: Razgovarali proslog mjeseca Nisra ovdje ne bi hila spom ieseca u Ri m u razgovarao i rno da je i za sra pi tan. drzava s italijanskim premijerom Silviom Berluskonijem (BerlusBiH, s obzirom ns to da se radi 0 pogranicnorn pod,u!:iu coni). Dodik je naiavio d. ce Italijani osigurati finansijsku naSe zemlie, za koje en titeti nekonstrukciju za izgradniu hirnaju nadleznostl

Visoka italijanska gosca, prerna nasirn informacijama, bib je vel 0 iznenadena saznanjirna da je Z' 1St; prcjekt pr-

Me§amwic: ZilkQn 0 kOilcesijama jaS'an

droenergetskcg sistem a "Srednja Drina", a da ce RS dijelom biti suvlasnik zajednickog preduzeca. Inace, dekrroprivrede RS i Srbije Iani su jos zakljuCile spomzum o zaiedni~koi izradi s[udije opravdanoSli za ovaj projeh.

Na 10 ie, kako "DneVlli avaz" saznaie, pri ie tri dana tokom susreta u siedisru FedemIne vlade u Sarajevu premijer FBiH Nermin Nikilic ukazao minisrrici za medunarodnu rrgovinu Republike haliie K.tiii Polidori (Cana).

iie dviie godine "Elekt[oprivreda BiR" (EPBiH) uputila sarnoinicijativnu ponudu MinistarsIVu vanjske rrgovine BiH za dodielu koncesije za izgradnju HE na srednjem wku Drine. Minisrar Mladen Zirojevic, stranoCki kadar Milorada Dodika, odgovorio je da EP-

aktuelno

Dnevni avaz, petak,
j_ julVsrpanj

201' 1'_

3

Komentar dana
PiSe.: Fudil MANDAL (fmal1da.l@avaz.ba)

hidroelektrana na Drini

Problem Federacije BiH le sto su se nakon oktobarskih izbora na konla zajedno popeli i Kurta i Murta
Bile ie samo pitanie vremena kada ee federalni sarni sebi da us kacu Il usta, V elik a prica 0 novo j poli tici i posrenijoj vlasti za svega S to dana svela se n a go" I u borb u za fotel je u kojoj je najbitniie koja ce stranka i koalicioni partneri poceti odgovornosti za akruelno poskuplienje struie, Dan priie prernijerovog istupa, Sulejman Tihic u intervjuu za t)NeZ8visne novine" biranim je rijecirna

zallD liMliC braniSuliu

u koio] rnjeri preuzeti kadrovsku i finansiisku kcntroIu Dad unosnim drzavnim kornpanijama, fondovima i
medijima .. [edina vidljiva promje-

govorio 0 Nikilicevoj vladi, ali se usput pozalio i na treunan s voi e -strankc na Federalnoj releviziii, naiavliujlle; da ce kao prvi coviek SDA uskoro 0 lame razgovara n s predsjednikom SDP·a Zlatkom Lagumdzijom.

na ie sro su stare, lose navike, preuzeli i novi ljudi u
vlasti, Stoga, naravno, ne cudi sto premijer Nermin

Malrica po kojoj i platformasi namjeravaiu vladari, ocigledno, nece se miie-

Niksic, koji [e kao zastup nik SD P -. u Parlam en IU FBiH proieklih godina zestoko k ri tizi rao nacin rada bivse Vlade predvodene SDA, sada potpuno amnestira l u Stranku i n iene kadrove ad krivice za katasrrofalno ekouomsko stanje u koiem se zernlja nalazi, - Ne branirn SDA, ali iaSnO je kako je funkcionirala prethodna vlast, Dakle,
0

njari. Moe i utiecai ostaiu u partijarna i njihovirn personalnim vrhovima, pa ce tako, da parafraziramo Niksica, telekomunikaciiama ; dalie suvereno upra v Ii an SD A, pa tronar nad "Elekrroprivredom" ce umjesto Srranke za BiH preuzeri SOP, a 0 FTV-u,
[avnom servisu svih gradana, dcgovorir ce se Suljo i Zlatko, Sjasi Kurta da uzjase Murla,hie narodna poslo-

SDA ie vcdila racuna
Iekornunikacijama,

te-

nka za BiH pri vredi" - kazao je prem ijer u srijedu komentirajuci
novinarsko

a Stra0 HElekrro-

vica .. Problem Federacije BiH je su se nakon proslogodisnjih ok tobarskih izbora na konja zaje-

,[0

u energerskom

pitanje

0

sektoru i

stanju

duo popeli i Kurta i MurI'.

• Nerrnin Ni.ksit upozorio italijansku rnlnlstricu • Iskljuciva nadeznost driave
BiR ne moze tmziti koncesij u, jer se rad i 0 nadleznosti RS. EPBiH se potom zaLila, SIOje Ilred za zalbe i uvazio, potvrduiuci da ie u pitanju nadlezncst drzave BiR. Sve ie po [Om Zirojevic poslao na Sud BiR, gdje jucer nisrno usp] eli deb iti poda tak u kojo] je fazi ova] postupak,

mOUli bi zaUrSili RaO i sa "Strabauom
ti rransparentnos 0, realizacija svih projekata gradnje

6 '

- Osim SID mora podlijega-

Zaprijelio Komisiji
Da manji bh. entitet i u ovorn slucaju radi na svoiu ru-

hidroenergetskih objekata, kao i putne kornunikacije, zavisi od medunaradnih finansiiskih ins titucii a, banaka, osiguravaiucih drusrava i svih onih insti tueiia koie ueesrvuj U u konstrukciii finansiranja

odobri ti novae aka proiekt niie u skladusa zakonom i na osnovu tendera, Ovdje je zaobidena zakonska procedura na aivou drzave i nije bile rendera, a vee' SIDO vidjeli kako je, primj erice, zavclio projel:t izgr.adnje autopura koji je VJada RS potpisala s ausrrijskirn kll, !legiraj uei inslilucije drZ3ve BiH, potvrdio je jucer za nas lisl predsjednik Komi· sije za koncesije BiH Hamed vnir.n isC"upima QPtuzio ovu ddavnu komisiju da koci realizaciju projekta, re Il svom srilu preporucio da i oju ..Ire· ba ukinllli"! . Komisija nikada n.iie zvan.icno obavijdlcoa a bila kak voj aka vno-sri i;;;gmdn j e rih objekam na rijeci Drini i za 10 ne s10ji izj ava da se mi suprorsmvljamobilo "emu. Medunm, Ciojenic" je da je
Me~anoviC. Vrijedi spornenuti i da je Dodik vee u ja.

takvih projekata. Ne moze ni RS,. ni FBiH, niri BiH viasti tim sreds tvima graditi, nego llaOOnOVU bankovnih sreds cava," nij edna banza neee

»5trabagom" .. Mi smo i tada odmah u nezvanidnirn ko-

Gradani neZadOuolJni dosadasnJim radOm Federalne ulade
Pitanje: Jeste li zadoooljni radom Made Federacije BiB II prvih 100 dana?
27,93% 66,4S% 5,54%

n rakri m a UPOl-Ol: iii dase nece moci uraditi konstrukciiafinasirania.sro se na kraju ; pokazalo. 1 ovd ie je, dakle, vr 10 moguce da oni porpisu ; formira.iIl zajednieko pred uzeee, ali kada dode do realizacii e u smislu konstrukciie finansiranja, to se nece moci provesri dol: se ploced ur3 ne pmvede u ~IIdll ;a zakonom "upo~o--

,3V" Me§3nov;c.
sij ama

ddava BiR. Zakon 0 koocc· iaSnO kde da j e na.dldnos[ ddavne kamisije onda kada se kQncesiooo do· bro prostire preko dva emile-la i kada je pilanju pmvni subjeklivilel BiH, od.Dosno projehi koj i su S(var medunarodnog sporazuma kao sto je koridor Sc. Treei osnov ie ka· da se radi 0 vlasnisrvu BiH. Ol/die se radi 0 me<!llnam· duoj rijeci Drini ; meduoarodniro bilatemlnim odnosima sa susjednom ddavom i nar"

u

avno da sve treba da se odvi· ja putem drlavnih instituci· ja " hie MeSa noviC.

Polidori INiksic.: lIalijaflska minis/rica Iznenadefla

ovdje,

prije svega,

nadle·zu"

M.KUKAN

aklllBlnim pilanjima II BiH i svijelu moiele glasali svakog dana 113WWW.dnevlliav3z.ba.Na porlalu "OIlBVIIOg aV81a" juoer je "Google Allatylics" lafJ;ljeiio 204.901 posjelioca.

o

Ukratko

4
OD1UKE Isplata dijela duga naredne sedmice

D"~v"i avaz, petak, 1. iulVsl]Janj 011. 2

aktueln 0
.

Tej/em: Opro§lain~ posjela

Posjete

II> Predsjedriik HD,Z,a 1990 Bo~o Ljubic primio j e iucer u oprostajnu posj etu britan skog arnbasadora u BiR Majkla 'Iejterna (Michael Tatham), Ljubic je izvijestio Tejtema da Parlament BiH prekjucer nije podrzao prj jedJog Predsi edn i5tva BiR za predsjedavaj uceg Vi j eca minis tara BiR Slavu Kukica preni j ela j e Fen a.

UUbiC orimio Tenema

Prijedlog protokola kojm ce biti utvrdena dinamika isplate preostalih dugovanjaiz 2008. i 2009. godine bit ce sacinjen u narednih 15 dana
Oko 70.000 dernobilisanih boraca u Federaciji BiH naredne sedmice debit ce pol65 rnaraka na ime jedne duzne naknade za vrijerue nezaposlenosti iz 2009. godine. To je cdlucenc na iucerasniern sastanku federalnog prernijera Nerrnina Niksica i ministra za boracka pitanja Zukana Heledugovan ja iz 2008. i 2009. godine, u izn osu 0 d 0 ko 3 a rniliona rnaraka, biti sacinjen u narednih 15 dana. - Izradorn ovog protokoIa moci cemo ponuditi dernobilisanim borcima razlog da se 0 bustavi prcces utufivanja, Ako bi se s pokreranjem ruzbi nastavilo, dug bi na krai u, sigumo, bio Minisw Helez poiasnio je
da su Vlada FBiH i Federalni

OMO 70. 00 bOraCa dob-t ce 0 65

Islaflbul: Bil ce PQslavljeflo 8.372 pari cipela

zavod za zaposl] avan ie vee izdvoiili sredstva za svoi dio du ga, ali da je sp oran rreci izvor finansiran]a, odnosno kantonalne sluzbe za zaposljavanje, od kojin vecina trenutno uije u mogucncsti osigurati potrebn i novae, - Posebno ie teska situaci-

U Turskoj sjecanje na Srebrenicu

Istanbul ce ODiUeilli gOdiSnJlCUgenOCida
Na inicijativu mladih ljudi bh, porijekla koji iive u TUrskoj, 9. i 10, jula u Isranbulu ce biti obiljezenn 16 gcdina ad genocida u Srebrenici, obiavio je turski dnevni list "Huuiyec", prenijela je Onasa, List navodi cia ce tih dana na veoma posjecenim rnjestima u Istanbulu biti postavlieno 8.372 pari cipela, ilto predstavlja ukupan broj ubijenih ljudi u Srebrenici 1995. gcdine, Till dana s poznatog trga Taksim bit ce pustena uvis In balona, na koiima ce pisati "Nikada vise" i "N isrno zaboravili i necerno dozvoliri da se zaboravi". - Zelimo da ponovo skrenemo paznju na one sto se dcgodilo u nssoj zernlji kao i na srarnotu svih onih koji su odgovorni, ier tada nisu inrervenirali, ida svijeru posaljerno poruku mira da se nikada vise takvo nesto ne hi dogedilo - rekla je za MHurriyel" srudentics Univerzitera u Ankari Elma [elovac.

Fiskalizacija

HOMISueCe 15.IUla

II> Iz Porezne uprave

FBiH obaviestavaiu ob yew ike fiskalizaci j e da su do IS. jula godine duzni staviti fiskaIni uredaj 11 funkciju evidentiranja prometa, " Za sve koji ne postui,u o b aveze predvidene su visoke novcane kazne, od 2.500 KM do 20.000 KM za prekrsaje, Za prekrsaie se kazniava i odgovomo lice u ptavnom lieu u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, a poduzetnik u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM, kaze se u saop cen] u, p renosi Fena,

Akademija nauka Albanije

CeSIi1Me rUMOUOdSI.uu BAnU-a
Akaderniia nauka Albani]e uputila je cestitku Bosniackoi akaderniji nauka i umietnosti (BANU), saopceno [e iz Informativile sluzbe BANU-a. U ime Predsiednistva Akadernije nauka Albanije ~esl'itku BANU-u i njenom predsjedniku akademiku Feridu Muhicu uputio je predsjednik albanske Akademije nauka, akademik Gudar Becirai, [avila [e Fena .. U ~estitki se osnivanje BANU"a ocjenjuje Mul1ic: Vazan kao veliki i vazan poduhvat, Upucene su podul1val cestitke i rukovodstvu BANU·a sa zeljom za puno uspjeha u naucnirn pcduhvatima, Beciraj je izrazio spremnost za buducu saradnju ovih dviju akadernija,

S pres·kollferellcije:

Dogovor 0 obuslavi luzbi

BrO.He
30, mlliOnaKM
ukupan dug demobilisanim borcima

Odluka VSTV~a

II> Visoko sudsko i tuziJacko vijeee (VSTV) BiH juc~r ie za gJavuog tuzioca RS i.zabrao Mahmuda S'Vraku, potvrdila je Srni Marijana Popovic, porJparal nve illstimciIe. Svraka je bin zamje" nik g!avilog tuZioca Spedjalnog tul:ilastva RS. VSTS ie na poziciju tuzioca u Tulti lail (Vu RS izabrao Vitomira Soldam.

MahmUd SUraMa glaUnl tUZilaC HS

1o,J millona KM
prikupio Federalni za zaposljavanje zavod

14 mlliona KM
izdvojila Federalna

vlada

5,7mmOnaKM dug kantonalnih sluibi
za zaposljavan je mnogo veti,. jer bi se osno~ vnom pridruzili i sudsk; rroskovi Ie kamate. kazao je na pres-konferenciji u Sarajevu Munir Karie, predsje· dn;k Koordinacije saveza demo b ilisan ih boraca Federacije BiH.

za s p reds m vn ici m a federa!nog i kantonalnih zavoda za lllpos]javanje Ie demobili~ sanih boraea. Na saslanku je dogovor· en 0 i [0 da ce pri jed\og pro~ tokola koi im ee bi ti utvrd.enll d.inami ka isp 13Ie preos tal ih

ja u cetiti kantona, i [Q U Sredniobosanskorn, Hercegovacko- neretvanskorn, TU1Ja· nskorn i Zenicko-dobojskom, Svi cemo pruziti pomoc niima i pokusati iznaci rie~etJje te osigurari novae kako bismo dug isplatili do kraja ave godine, U naigorem sluCaju, aslat ce nam jedna iIi dvi j e naknade koj e b i bile isplaCene poi'letkorn 2012 .. godine - kazao je Helez .• Miralem Sarie, direktor Federall10g zavoda za zaposljavanie, ka,z.ao je da nji· rna osrai e 0b a Ve7..3da porn 0gn u k llmonaln im sl uzbam a koje nisu u mogucnosti izdvojiri porrebna sredsrva. M.A_

Presuda za ratni zlocin u CeHncu

TOdOrOUiCUCelirl gOdlne ZaluOra
Okruin.i sud u Banjoi' Luci osudio je Milana Todorovica n3 celie; god.ifle zarvora zbog pocinjenog ramog zlocina protiv eiv'ilnog smnovnihva u Celincu, javio ie Bim, Todorovieje, prema pl"esudi, 30. maja 1995. sacekao Muhameda Zulkiea, koji je pjdackom Slazom isao kuCi u selu Samac II Celincu i unamjeri da ga ubije prema njemu bacio bombu od koje je Zulkic zaodobio povrede opasne po i<iVO!. Predsjednica Sudskog viieca Vesna Srankovic-Cosovic rekla ie da je opluzba be.z sumnje doka.zala da je optuzeni pocinio zlo6n z:a koji ga optuznica terel;,

Sudenje

za ratni

zlacin u Ragatici

.Poturdena OOIUZniCa MarianOUiCU
Sud BiH potvrdio j.e iucer optuznicu proriv Zorana Marianoviea, koj; se tereti za k.rivicno djelo zlocini protiv ~vieenost;, saop6eno je iz Suda BiH, prenijela je Onasa. U oplU~nici se, i.zmedu osmlog, navodi da je opruzAoni 19. juna 1992. godiue na lokaliteru Marina Homora,. opCina Rogatica, zajedno s ne.koliko pripadnika Vojske RS neza· koniro Mio siobode iednu bo.~njacku porodicu. Tom prilikom poradieu su odvezli u mjesto Borike, gdje su ih irazdvojili. Majku i ;;etvero maioljeme djeGe protivpravno su za[voriIi u prostorijama Srednje skole "Veljko Vlahovic" u Rog.atici, dok su oca odveli u nepoznatom pravcu" otk.ad mu se gub; $vaki trag, ka:!e se u op!uznici.

II> Mostarska po" druznica HSP-it jucer je iza brala novo I"uk0vodstvo. Novi predsjednik je Mile Andric, dugogodHnji clan HSP-a, a dopredsjednici Miro M arinovic j Damir Simunovic, ia· vila ie Fena.

.Andr,iC noUI oredsiedniM

HSP Mostar

V~e od ].900 Ijekara u Kantonu Sarajevo dobilo ie svoi Sindikal doktora medicine, koji cdtiti ti niihove imerese i prava. S vi Ijekari u KS clanovi su novog Sindikata, ;;ija je Osnivacka skup~ una odrZana prekjuCer u KCUS-u. Za predsjednika ie do prve radoe skuplitine iza bran prof dr. Safe [ Ci bo Ie sedam clanova Upravnog odbora. - Mi imamo Sindikat zaposlen ika u zdra vs tvu, ali smo vidjeJi da je u njemu 85

lasilia Slalusa za 1.973 lJeHara
posto lindi sa Sl"edniom i nizom strucnom spremom iii NKV i nemedicinskih radnika. Niiedan prijedlog koji je bio l! inter~su zaSlite starusa ljekara u tom sindika tu ni je prosao. S ve n amje opstruirano i zato smo osnovali svoj sindika.l - kaie prof. dr. Be';;r Helji';, ~ef KIi· n ike za en dokrinologiiu KeUS-a. On je tJagiasio cia smarra da 1.9731jekara u KS iruuju provo WI svoj sindikat. E. Ho.

Osnovan Sindikat doktora medicine KS

spec
Sa Skupslille: Privre.meni predsjedn;k dr. iblJ • Po·slallici Narodne skllPstine RS izabraJi EU jucer Predraga Gluhakoviea iz Socijalisticke parrije za treceg potpredsiednika entitelskog parlamenta. Izborom Gluhakovica i h,valski narod dobio je svog pre" ds eavnika u skups tin skorn rukovo cis (VU.

t

pogledi

O~ev~i avaz: patak, t . julVsrpanj 20 t 1.

5

OLAKSICE Reakcije na odluku Vlade a izuzecirna ad fiskalizacIje

POb

Upozoravaj.u da ce zbog odluke Vlade 0 izuzscu tezgi, na pijacama uskoro poceti prodavati svei svasta
stati mnogo vise robe od one koja ie srnjestena na oveco] tezgi - kazao nam je vlasnik IIgo vi ne iz [ablan ice, koj i nas je pozvac ogorcen ncvorn odlukom, Dcdao je da ce na ova] nacin rrgovci iz Federacije BiH biti diskrirninirani u odnosu na one L1 RS, jer je II manjern entiteru fiskalizacija obavezna za sve, bez izuzetaka, N a saraievsko] pijaci Sirano, na kojo] prodai u uglavn om teksti I, a veci n a tezgi

Damali rgouaca!
p'~.--'_OJaSnleme ~ IZ Minlstarslua linanSi)a
on bio, mora biti ukliuceno u eviden tiranje prometa purem fiskalnih uredaja, Dodaju da su ovu kategorizaciju preuzeli iz Zakona 0 unutrasnjoj trgovini FBiH. dana pazarila po 55, 50 i 35 KM. - Evo, sami vidire .. Ka· De Hea: Veliki/Ilada §panskO!Jludbala U M inistarstvu finansija FBiH pojasnili su da je sve sto je izvan poslovnog prostora oslobodeno od Iiskalizaci]e, a sve unutar poslovnog prosrora, rna kakav mar odlucila da zbog ljepseg izgleda izgra d i 0 ve [zv.- poslovne prosrore, Ovdje ne-

Odluka Vlade koiom su odredene djelatnosri oslobcdene obaveze eviden tiranja prometa putern fiskalnihuredaja izazvala je pravu pcmetnju medu trgovcirna na pijacarna, ali i medu vlasnicirna malih rrgovackih rad nii.

Nove mogucnosti
Ovi drugi tvrde de nerna smisla da vlasnici rezgi ria pijacarua budu razrijeseni obaveze fiskalizacije, jer ljudi koji ih dde zaraduju

naSI)edniM ueliMOg van der sara
Mancester junajted je za mladog spanskoo golmana platio oko 40 miliona KM
U Poreznoi upravi FBiH navode da se zna ~ra su piiace i da to nihko ne mogu biti radnje u kojirna prodaju tekstil, - Necu cia se mijesarn u posao predlagaca odluke, ali ad fiskalizacije ce, logicno, biti izuzete sarno tezge 113 koiima prodaju polioprivredne proizvode - kazao nam je Midha! Arifovic, dire. kror Uprave, Sarajevska pija cs lekstila SiranQ:·Ne iele fiskalne kss« mnogo vise novca aego pojedini trgovci narnalo. - Osim toga, ova olaksica orvara im mogucnost da na srandove dovuku raznu roo bu, ad hrane, tekstila, kucn ih po trepsti na, i da na s po[puno izbace iz konkm· encije_ Imam radnjll od 16 kvadr3ra u koju ne moze je prije nekoliko godina prebacena u male poslovne prosrore, bili su potpuno zbunjeni odlukom 0 izuzecirna od fiskalizacije, marno ni mokrog cvora i ne zadovoljavarno nikakve uslove da bi nas natjerali da uvedemo fiskalne kase - kazao narn ie prodavac i vlasnik starida M. S. Njegova kolegica S. M. p ohz uje nam sves k u s d nevnim pazarima u kojoj je za· pismo da je prc[hodna tri
(fOIO: M.

Licnost dana David De Hea

Sarno tezge

Mancesrer [unajted ne vazi za klub koii pare razbacuje na sve strane, ali kada nesro kupi, i 10 jos masno plati, onda mora da [e r;jec o velikcrn poiacaniu. Tako je bilo sa Kristijanom Ronaldom (Cristiano), Riom Ferdinandom, Vejnorn Runijern (Wayne Rooney) i Haviierom Hernandezorn (Javier), koii su na Old Trafordu postali velilke zvijezde. Posliednja u nizu skupih akvizicija je David De Hea, mladi gclman madridskcg

Atletika, kojeg [e J unajted platio 18 miliona fupu (oko 40 miliona KM). Spanski golrnan imat ce zadatak da na golu Mancestera zamijeni velikog Edvina Van der Sara (Edwin), koji ide u penziju. De Hea je roden 7. novembra 1990. godine u Madri· duo U A tletiku ie ad 18_ godine, kada je pOS!110 Clan drugog lima, a nakon same godinu je prebacen u seniorsku ekipu. U posljednje dvije sezone skupic je 57 nastupa, M. T.

li"I~J

Mokri l:vor
- Smalram da za nas!o ne vazi, mi smo ima1i tezge, ali je sarajevska OpCin3 Ce-

kva j e III zarad u, kak 0 j a mogu imari racunicu da u vedem tis kaln U kas u ' Ak 0 nas na IO natjerai u, 0 ko 150 liudi koji zaraduje za zivot na ovoi pijaciycstat ce bez posla, Ovdje vecinom rade dernobilisani borci iclauovi nj ihovih porod.iea - kazala nam je S, M. M. A JlDIC

SadmarO dlaca na baSDlalnOm IlalOUanlu

Akcija gorazdanskog .Merharneta'

Imeres FBiH je da otvori vra! .• veliki IT) svjetskim kompanijama, medu njima i ruskim, kazao je premijer FBiH Nermin NikSic ruskarn ambasadoru Aleksa· nd.ru Bocan-Harcenku tokom jucera~njeg sllsrera n sjedism Vladc FBiH u Sar· ajevu. Ruski ambasador !<azao je da njegov" zemlja posvecuje velikn paznju bilaleralnim odnosima sa BiB, kao i FBiH, ali i konstati· lao nezadovo!jsrvo n!voom

Sigurnost za rusMe Mompanile

Premijer Niksic s Bocan~Harcenkom

ekonomskih odnosa. Ruske kompanije, kazao je, ne lraze n ikakve posebne po· vlastice za poslovanje u BiH, vee sarno povoljno okrui;enje koje postoji II svim uaprednim u-ii5nim ekonomijama, saopceno je iz Vladc FBiH, preniiela je Fcna. " Mi mozemo garan6ra!i pravnu i polititku sigumo· Sl, a ko mpani je, naravno, sa· mc moraju procijeniti po· slovni rizik • kazao je premijer Ni.k~.ic.

Humanilarna organizaciia "Merhame[" iz Gorazcia ove godine omoguCila je besplatno desetodnevno ljelo, vanje u ho[elu "Bolero" u Biogradll na Moru. za sedam osnovaca iz Gorazda, zah vaijujuti humanist; Mirosla-

vu Noseu.

Jueer su na Ijerovanje mputovali utenici: Ajnur Ra· davie, Emina Terovic, Zerina Tercrvie, Adi Bukva, Alma Kameric, Ena Kostic i Jasmi· na Arapovic, potvrdeno je iz gorazdanskog "Merhamem".

spec
• Haski tribunal dostavio je priblizno 1.800 stranica transkripam izrad.enih na lokalnim jezicima vlastima BiH,. saopCio je jn¢er Tribunal~ prcnijela je Fena.

Sta drugi pisu

Dnevn; avaz, petak,
1. julVsrpanj 2011.

Rodltetli Brodlill mijenlajll zavole svaklll nekollko sali

Beba rOdeOa bez BOle
POPU! svakog

Rijetki genetski sindrom

denceta, Brodi Kertis (Brody CUrtis) je na svijer donesen uz maksimum njeznosti i ljubavi, no njegovi roditel]i meraju povisiu stepen opreznosti j er rn u i jedan mal i dodi r moZe nau diti, Kad se rodio, Brodi skoro da i nije irnao koze na rijelu, a liekari iz Indijane tada su rnu dijagnosticirali rijetku bolest "Bartov sindrom",

novoro-

Njegova majka Heder (Heather) otkrila ie da je p ri fa den j II izgledao kao d a je imao opekotine treceg stepena i da rnu se rnozak megao vidjeti kroz lobanju, Nakon poroda prebacen je u djeciju bolnicu u Kentakiju, gdje je zadrzan sljedecih 27 dana. Sada je Brodi, napokon, kod kuce, ali jO" irna veorna tanku kozu na rukama i nogama pa mora biti u zavojirna koie rnu rodi telj i mij enj a' ju svakih nekoliko sati da ne bi doslo do infekciie,

Grob/je tev: .Pos/jednji ispracaj rase

SARAJEVO Sahranjen novinar .Dnevno; avaza"

Medujedica leSRa 381 RiiOgram RUGDiUUbimaC
Sezdeserogodisnji Kanadanin Mark Dima (Dumas) u dvoristu svoie kuce drZi zaista neuobicajencg kucnog ljubimca: zenku polarnog medvjeda tesku 381 kilogram. Uprkos njenoj tezini i visiniod 213 cenrirn e lara, Mark, koji je dreser ~ivotin· ja, voli se igrati s niom, mao ziti je j plivati u bazeuu, a desava 51! i cia zaspi u n jenorn zagrlj aiu, Ponekad io j dozvoIi i cia ga uhvati za veal. Mark i njegova supruga Don (Dawn 49) dresiraju polarnog medvieda za skupe TVreklame. Kada ie imala same pet godina, sesnaestogodisnia Ejdli se pojavila u avanrur-

Kanadanin nema straha

OorOlla) d AleMsanda
Bio je jedan ad naiveclh novinara ko] su pratili estradu, kaze Gljiva

omase ie Tose
go aam 2!!aci V3&a podrska, a posebno sada kada victim da rata nlie zaboravljen • kazala ie Tosina kce.rka Andrea To" masevic na komemoraciji. Glavna i odgovorna urednica "Dnevnog avaz" Indira Ca tic prisj etila se Tosinog rada U )JDnevnom svazu", njegove liubavi prerna nevinarstvu, odnosa prema mladim novinarima na koje je pro enosio svoje znanje, • Tosa je bio naB prijatelj i kolega Zl1 pozelje ti, U ni egovern srcu bilo je rnjesta za svakoga Sigumo j.e najbolnije T osinim naiblizima, supru-

Ponekad jol dozvo/i i da ga uhvali 1<1 vre! istickorn
1995.

(:1anovi porcdice, radne kolege, priiarelii i brojne Iicnosti s muzicke S<XIle oprostili su se jucer od Aleksandra T <r masevica Toot', novinara i urednika u "Duevllom avazu", koji je nedavno prerninuo u Pa dovi od ciroze ietre .. Komemoraciia je odrzana u "Avaz Twist Toweru", dok je samail a oba vljena na sarajevskorn groblju Lav,

Najtezi dan
. H vala yam &(0 sre u naj telim tren ucima bili uz mog

filmu

"Aljaska"
DCa.

• Kada bi ovo neko drug; pokusao da uradi, Ejdii bi ga smazal a za veceru • kazao je Mark, dok se rvao sa medvjedicorn.

U ovom veoma bolnom IT· enu tku za lla!lUporodicu mao-

SDBe
• Da li je piton sa dvije glave duple opasniii od obienog pirona uskorc ce provjeriti ljudi u zeoloskorn vrru u niemackom gradu Vilingenu gdje je roden crno zlatni piton sa dvije glave, U svijetu je prije ove zmije postojao same jos jedan pi ton roden sa dvi j e gla ve, a miljenik u ovom vrtu ie star godin 1.1 i d 1.1 gai':ak je oko 50 cen tirnetara. Odrasle jed inke mogu porasti do 1,2 metra.a pozna ti su po tomes to se kada osjete opasnost sklupcaiu u hug.

POginUO dUM Ie miJenlau gumu Dino Merlin: OUbitaMza sue nas
DHZNNIK.ru
U te!lkoj saobraeaj no j nesree! koja se dogodila jucrr ujulro na autocesti Rijeka· Zagreb, na vijadukru Ore" znik u Karlovcu, pogin ula j e je dill!. 050 b a, a druga je ozli· jedena i prevezena u karlo· vacku boLnicu. Poginuo je vozac auto· mobil a koji se nl! vijaduktu zaustavio da promijeni guo mu na vozilu. U jednom lr· enutku u aUlomobJl se zabi· 10 drugo vozilo. Od jabne udarca t.iielo je odbacello cak na drugi saobracajni lr" ak autoceste prema Karlo·· vcu. Dino Merlin kazao je da mu je iskreno 'la.o s to Tosa nije dobio posJjedllju bitku. • Bio je dio naSe mlado· so ipop·rok killture. T oSa j e bio jedan od onih kojima je bilo jasno da mommo imati sveje medije i dasu em vr~ 10vaZan faktor oblikovanja jedne umjemosti i esnafa.

Nesreca na cesf Rijeka ~ Zagreb

HaM BesJic, Dino Merlin, Tita i Enes BegQvic nB sahrani zi i kcerkama, a niegovoj drugoj porodici, redakciji "Du· evnog avaza", dan nj egovog odlaska b io je jedan od na· it0'ih.Bio j e n as TO&a i rij erko do bra dma • kazala je Ca tic. li estradu. Zah valni smo m u "to je napravio dosta toga u plUslos ti i za naSu b uducno· st. Dao je vel iki dopril1os, ali sebe nikada nije isticao u pro vi plan· kazao je Gljiva. Od T oSe su se oprostile i bh. zvijeroe Halid BeSli':' Di· no Merlin, Enes ~ovic, Mia· den Voj ieif Tifa, Serif Kon je-vic te Senad Hadzifejzovic, Baw HadZiomeroviC, Mir· sad Ibrie, Almir C:ehajic Balko i IDlIogi drugi. E. RALAC

Tosa nam je pomagao. Bio je iskren i dobronamjer· an Colljek, nikada bez velikib rijeCi koje ne bi pratila veli· ka djela. Izraiavam saucesce porndici. avo j e veBki gu b i· lak za sve nas koji pripadamo pop·rol< .kuJruri. Tooe CeffiO se sje&ti po najboljem • ka· za.o je Dino Merlin.

Veliki doprinos
Nazif Ghiva u ime svih eSlradnib umjemika u regi· ji i BiH izrazio je sueUL po· rodici Tomas ev ie. . Tosa je bio iedan od najve6h l)ovinara koj i su pra ri·

m ozal·k
'

Dnev~i avaz, pelak, 1. julVsrpa~j 2011.

7

Sta kafu poznati Beligna ne zagouara RiMa loSe
- Nijedna religija ne zagovara nistalose, pokvariti je rnoze sarno covjek. Vieruiem u postojan; e duhovnog au tori teta, mozere ga zvari ra-

Malkolm Dian Rebenak

Z.ENICA Tuziteljica Dijana Milic negirala krivicu

na osnOUD iSMazalicarM8
Ne mogu vierovati da je opunena za ova djelo, kazao advokat Muselimovic

DS81imuie: 0 Izoica

zlicitirn imenima, Znam da ie i II vasem diielu sviieta bilo patnje, dolazim svirati liudima koRellenak: j isu prosl! tesko razdoblje, jer =1 ufuju naibobsluiJJftJ najbolie lie, Siguran sam cia cemo ih uspieti dobro zabaviti, rasplesati i razveseliti.(Americk; muziCar za ,.Globus"}

Jerti Buzek

SUi smo mi u EO na islom brodu

" Sada je na nama, Evrcpljanirna, da po" drzirno nasrojanja grcke vlade i svih Grka kako bi iz,aili nakraj s prekomierno naraslim javnim dugorn ... Svi smo mi u EU na istom . brodu ina ovom nemirnorn finansiiskorn zaJedno mom skrivanje ispcd palube nas nece zasrititi od oluje, Mo· ramo djelovati zajedno boreci se protiv duznicke krize, (Predsltl'lm;k E.,ropskog par/amenia ea Glas Amerike)

Novak DamjanoviC

Sud

,U lenici: Milic (u sredini) sa Suspen dirana tuzi tel [ica Tuzilastva Tuzlanskog kantona Dijana Milic jucer se pred sudiiorn Opcinskog suda u Zenici Denisom Trifkovicem izjasnila da nije kriva po optuznici Kantonalnog tuzi lail tva u Zenici, Nakon pokrenutog postupka tl1711ailtVO i ruzlanski sud zatrazilisu svoje izuzece te je

sVIJ/im IlranilJcima Vrhovni sud FBiH delegirao zenicko tuiilastvo i sud, Tuzilac Branislav Tomas podigao je opruznicu protiv Milic
zbog krivicnog djela iznudiva-

- Da se ja pitarn, suspendirao bib sve one koji "buseu aktuelno rukovodstvo NSBiH j zabranio im da se n akon svega ikada priblize Savezu. Umjesto sarno da se povuku, oni zele cia sruse Kornitet i tako ponovo donesu mrak. Tu rnisljm na clanove bi vileg troclanog predsiednistva Sulejmana Colakovica, Ilju Dominkovica i Bogdana Ceku, zatirn na predsiednike entitetskih saveza te Izvrsni odbor, alii i dalie rade na svorn povratku, i to na najprljaviji aacin, (Predsjednik I(omiteta.za sigumost NSBiH zo ,,Awzm> Sport") kao i u istrazi, izjasnjava da ni]e kriva, a nieni branioci po izboru u ovom slucaju su advokati josip Muselimovic i Ana Primo rae. - Ne mogu vjerovati da je op tul'ena za ovo dido. Ne mogu vierovati da seopruznica temelii iedino na iskazu osobe najnize moralne vrijednosti, j edne ulicarke, profesionalne prostinrtkel Ne rno-

SUSpendiraO bih sue one Hon "bUBe" ruHouodstuo nSBIH

Ilj a iskaza i produzenog krivicnog djd" spolni odnos zloupotrebom polozaja u sticaju, S udiia Trifkovic niie ;ucer c itao optuznicu, nego je sarno konstarirao da se Milit,

gu vierovati cia tuziteliica nije do b ila 0 db ran u profesi ie i kolega, Uvjeren sam da ovakva farsa nije bila potrebnaViiece zenickog suda ce nakon izjasnjenja odrediri datum pocerka sudenja kao i dinaruiku iznosenja do" kaza, A. DZONUC
kazao je Muselimovic,

S1a kazu
v v

r::::7'I u naro d U I.:::::::::J

iii 033/281-393

redakcija@avaz,ba

MiSljenja sam cia bi medunarodna zaiedniea.sro se tice Bosne i Hercegovine, trebala povuci konkretne poteze .i eliminirari politicare koji koce uspostavu drzavne vlasti, Sve dok se [0 ne desi, u ovoi drzavi nema napretka, (Citalac 0, U. iz Sarajeua}

Hocnicare drzaune ulastl elimlnlraU!
Vremenska prognoza

sa zgrada iPOginUO
Ahrnet Smajic (58), gradevinski radnik iz Tareva kod Kladnja, pcginuo je jucer nakon pada s prvog sprata zgrade koja se gradi u centru Tuzle, Srnaiic, zaposlenik firrne "Giprom~, koja je iZ"vocl:ac radova na "Avaz·Robot cent ru u, lIa jvi erOV3ln ij e ie p rilikorn skidanja drvene opiate s belons.ke konsu·ukciie izgubio ravnOlezu i pao, Od zadobiven.ib povreda preminuo je odmah, Do nenalni tuzilac Mugdim ZuJl":ic, Gradiliste je posjetio i direktor "Giproma" Burhan Sabovi';, koji je izrazio saucesce porcdici poginulog radnika, - Nakon sto nadldni organ; oba ve u v i <iaj p osjeti! cerno porodicu naseg radnih Ahmeta Smajica iSlaviti im se na raspolaganje 23 svals-u vrSI U pomoCi - kazao ie Sabovi';. E. H.
srece je doslo oko 15 sa ri, a uvidai je obavio dciumi kanto-

Ahmat S maliC pao --, ......

Nesreca na gradi,lIstu u centru Tuzle

1.7.2011.

24,

VRIJEME
OANAS

BA~A LUKA TUZLA 22

Dblacno Ocekuje se umjeren
do pretezno oblacno vri jem e, p ri j e podne, u centralnim i is[Ocn;m dje10vima i s kisom. To· kom dana doci ce do prestanka padavina i smanjenia oblacncsri.. Vjetar slab do umjer"n sjeveroz:apadnog smlera,.

N UM

26

noUina bit ce doslaUljena

i nai1irazniia dneUna

IBI.033281362 ill 061731406

Da Ii SI'B SUgn na Ua8Bm prOdainom miBS1U Mupin DnBUniauaz? UMOIiMonisle DaZOUne nas na

'PETAK
1.7.21)11. .lHilBt!lETEMP:I1AAllIRE

i SUBOTA
~ ~,~,Un,', ; JlJJoWU: TEMJ'EAATlllE

NEOJELJA
J.7_:2Df1. JJTAPM.l18lFW'I1.III!i

Qd10"C 11021'C
DrfMfET'EMP8Ul1lfIE

i 00 12'C do 2l'C
=

00 12'1: do 24'C
'COIeVNEte.ltRAlUII:E

OOl9'C do28'C

iOO 21'C do 3O'C

IINE'IltIiffillF'ERA1UIIE

ad 25'C do 3O"t

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA

_

Prvi dio dana proti te Ul. losije bio meteorolo~ke pri1ik~, dok bi poslije po· dne t"3balo bm ugodnije. Kod osoba sa psiho ,m~t~jamii moguce su po· vreme~e poteskooe pO,putglavobolje, nervoze i ~e:;a~ic€, Osvje!e~je uzr· okova~o .padavin.mil, ~iZim tem peraturama i strujanjem hl'adnijeg .zraka te djBlavaH ~a h roniGne ,boles~ike i meteoro,pate.

Grad Sarajevo

1.7. 2011.

Zaim,

20.32

Slecarne ..a la J
Godisnjiea deblokade Mostara
General Mithad Hujdur poginuo na iucerasnii dan prije 18. godine
Porodice sehida i poginulih boraca re pripadnici borackih organizacii a jucer su na Sehitlucima u Mosraru polozill cvijece i proucili Fatihu rahmetli generalu Mithadu Hujduru Hujki, koji je na jucerasnji vitom akcijom oslcbodili sjever ne dijelove grada ko]i su snage HVO-a i HV-a skoro dva mjeseca drzale u po rpun om okruzeniu, U toi akciii, osim Hujdura i Sa bahudina Balavca,

8

DMlffiiaVlIl,pet.Jk,teme
1. ju!Vsrpanj 2011. . .. .

AmerIcki ambasador Patrik Mun s povratnicima

".......,......".-.-......-----

SehilJuci: Hujldna porodica l saborci proucili Falihu dan prije 18. godine pogizlvore su izgubili i vojnici nuo braneci ovaj grad. CviAnnije RBiH [usut Ielovac, j ece su polozi li clanovi H uloran Imamoviq, Faris Kaidurove porodice i niegovi laba, Miralern Saldo, Ifet saborci, Logo i [usuf Zvizdic, Ujedno je obiljezena i N a lokalitetu S [everni logor, gdje se odvijagodisnjica deblckade Mostara i Hercegoviue, kada la akciia oslobadania kasu Hujka i njegovi saborsame Armije RBiH, postavlierio je i spomenci, pr ipadn ici Armiie RBiH, u rano jurro 30 .. obiljdje generalu Huiuna 1993. godine munieiduru. A.Du

U Molall1i aui
Povodorn zavrsetka proiekta "Podrska manjinskom povratku u BiH", vrijednog 134.000 doJ ara, Gorazde je j ucer posjetio arneri cki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon). On se zajedno s entiretskirn ministrima za pitanje raseljenih osoba i predstavnicima UNPo povratku iz Visegrada ambasador Mun posjerio je i opcinu Gorazde. Tokom susreta s pornocnikom i savjetnikom nacelaika Sanidom Zirakom i Zahidorn Ducieem te vijecnicom Aidom Obuca obecao

v

Pred' strukturama vlasti i donatora jos je dosta posla, porucio Mun
HCR-a sastao s povratnicirna ispred kuce Edina Karamana u selu Okrugla .. csoba koie cekajll priliku za povratak i koje se nalaze u kolektivnim centrima u BiH. Stoga ie pred strukturama v lasti i dona rora j o~ dos ta posla Prezadovoljan sam ovim s to sam vidio ovdje, ked Edina Karamana, koji je izgradio preliiepu buducnost za svoju porodicu, Ovakve porodice zelimo vidjeri u ciieloi BiH - rekao je Mun. Projekrorn »Podrika rnanj inskirn zajednicarna u Visegradu" obuh vacena su 34 povratnika koj i imai II stalno prebivaliste na podrucju opcine Visegrad, . Predsiednik Iokalne skupstine Bilal Memi~evic ukazao ie arnbasadoru Mllnu cia su prioritet prilikom dodjele sredsrava imale porodice s malom diecorn i mladi
bracni parovi kao stO je Edin,

U potocaren. iUla IdU trl eHIDe Iz 'BrCHOg

Odluka Vlade a medieinskoj pomoc

Uspjesan projekt
- Iako je ovo bio veoma uspjesan proiekt koji [e pornogao 40 porcdica u opcini Visegrad, moramo imati na urnu da ios irna oko 8.000

koji se ozenio po povratku u Visegrad i iedan od prvih
Bosnjaka koji je dobio dije-

re u svojoj obnovljenoi

kuci,

Plodovi s imanja
- Za tri godiae uspio sam obnoviti kucu, osnovati porodicu i postari poljoprivredni proizvndac. Bavim se plastenickorn proizvodnjom povrca, uzgajarn petnaesrak ovaca i kravu, a sa suprugom i komsijama uspijevam obraditi kompletno imanje - rekao je Karamaa, koji je arnerickog arnbasadora i n jegovu
suprugu dornacinski docekao

'POS)81aGOraidu
je skoro otvaranie arnerickog kul turnog ku tka u Centra za kulruru, Bilo je rijeci i 0 proiekrima rekonstrukcije poplavama osrecene vcdovodne mreze i zatvaraniu kolektivnih centara,

uz domace specijalitete ad plodova sa svog imania. M.ANDRIC

S ef 0 dj ela za zdravsrvo Brcko Distrikta Admir Caudie izjavio je cia je Vlada jucer odobrila da se II. jula u Srebren ic u, n a. 0 b iljda vanie 16. godisn j ice genocida nad Bosnjacima i ukop ~nava iz jub 1995. godine, posabll eri medicinske ekipe za pr U zan j e medici ns ke pomoei. - Tri ekipe u sastavll do-

zac sa sanitetskirn

soee

ktor medicine, rehnicar i vovozilom i svom porrebnom opremom u Potccare ce ici na dobrovoIjno j osnovi, odnosno odrekli suse bilo kakvih materiialnih na k nada - is takac j e Candie. Takoder, na sjednici je imenovana i delegaciia VIade Brtko Distrik ra koja ce I L jula obiCi Memorija1ni cenrar u POlOcarima.

Podjela cvjetica bit (;e uprHicena u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Gracanici
Predsjednica Udruzenja »Pokre! majkienklava Stehr· enica j Zepa" Munica Subasi, najavila je da ce danas u pet minuta do 12 sati u reCifi grada u BiH bili podij eli ello 1 5.000 C'Yjetica koji su si m bo I s t:radan ja B osn j aka rokom raw u BiH. ana kaze da su cvje tice u Tad iJe zene U druzen j a, Z3jed.no s clarucama Udruzen ja »Gracanicke kere« iz Grai':anice, acini ga II bijelih la Ilea i zel elli tucak. - Bijela boja ie simbol nevinosti, s imbol nevino s tradalih II. jula u Srebren.ici 1995. godine, ali .i osralih Bosnjaka rokom rata u BiH, a kad se umre, mus1imani se umotaju 1I bijeli Cariaf. Zele-

podiie it ce 15.000 CUietica
n~ coha stavlia se preko mejta koji se kopa. lelena bola je i simbol budenia, proljeea pa smo !ako htjeli da probudimo sve gradane Evrope i svijem jer mislim da zaboraVljaju, a zaborav ce nas ubi· ti " kaza.la je Subailic. Podjela cvjetica danas u 11.55 bit ce uprilicella u SaTaievu (na Trgu diece Sarajeva), Tuzli (pred Kapijom), Z·enici (pred robnom kucom), Gracanid (prosrorije U dluzellja), a dioce bir.i podii eJjeu i u Srebrenici rnajkama koie iive u tom gradu. S u basic j e p ozvala nosioee raznib nivoa vlasti u BiH da se odazovu lOrn dogadaju i evjetice srave na svoje revere.

Mal .e

Danas u cefin bh. grada

i ZeD

v

U lapadnohercegovackom k.aO!onu HDl BiB kreje s unu tars tranackim izborima. Sveeeriri opcme tog ka.[![onQpoceJe su $ pripremama skup~ti[!a za izhor !!ovih opCinsklh odbarai za izbor Kanronalnog odbora HDl-a BiR, javila je Fena.
IIuo

teme

One"nj avaz, petak, t _jul Vsrpanj 2011 ,

9

TARIFE Drzava ornoquclla basnoslovne prihode na usluge

Hruatslli nolar.
Predsjednik Norarske komore FBiH uporedio ie bh, cijene notarskih usluga s onima u regiji, 30 i SO posto skupl ie tarife, Ovjera, naprimjer, jednog POlpiS3 iznosi oko osam rna!aka, a u BiH je ona tri i po rnarke, Srbiia joS niie uvela notarijat, a Crna Gora pocinje s njirn ovih dana.

SIlUP.1i

" U Hrvatskoi su izmedu

RS: Nove prijelllie

Cinjenica jeste da se radi 0 svojevrsnom monopolu i ozbiljno razmistamo 0 mogutnostima revidiranja tarife i odredbe 0 propisanom broju notara, kaze Mikulit
Prosle godine samo je jedna notarska kancelarija u Federaci j i BiH poslovala s gubi tko II! • pokazuie to povj erljivi dokurnenr 0 radu domacih notarskih ureda poslan s nepoznate adrese bh, rnedijima, ali i Uredu visokcg predstavnika u nasoi zernlii, federaln im mini stars tvirna prav de ; fi nansi ia, Advoka tskoj komori kao i TuiilaStVll BiH_ zara oj vali 7.000 m araka i da su mnogi od njih, zavisno od podrucia dielovanja, godisnje inkasirali izrnedu stotinu i dvije srotine hiljada KM. Frapan tan je p oda tak da je jedna notarska kancelarija reg; striran a u S araj evu zaradila nevierovamih 404,131 KM, dok je jedino ured u Unsko-sanskom kantonu u 201 L usao s minusom od 16.983 rnarke, Enormno visokirn zaradarna notara u zernlji u koioi prosjecna placa jedva prela-

PriliazzaradapolBdinih notara u FBiH
Ime i prezime Sefik Trozic

Prihod po PDV prijavama

Dobit

Enormna zarada
U njernu se navodi da su norari miesecno u prosjeku

.~.,~. "'_._""'''~_._.v'v .... .n" _
.,.,

t,

..
,

\

_!_

__!_

• • ~,,;E
~ ~
':;,l
.!!..
_!_ ~.

i

:1

i

II t

I

~

.302.579 KM · .2000466 KM Goran Halid . _ .411.818 KM · .253.019 KM Damirka Mulabdic 24_237 KM 0 KM Dzevad Omanovic ..... 113.346 KM -16.983 KM. Smail Salihbegovic ..... 364.022 KM · .268 .. 85KM. 7 Senada Kovacevic. . . .322.785 KM · .192.347 KM Benjamin Ibruli . . . . .. 82.727 KM .19.206.KM Ilijaz Mehmedovic 56.545 KM .40.330 KM Selim Brkie .303.275 KM · .179.873 KM Nerminka Hasrnidovic . .422 ..869 KM · .228.082 KM OKM Tomislav Kulic .41A 18 KM ........ Elvira Medaric .53.035 KM .... 8.068 KM Indira Turkmanovic 668.358 KM · .404.131 KM ... 554 ..366 KM · .311.756 KM Rasim Trnka Sanja Ivic ... . .. 159.904 KM ... 24.682 KM Alkan Mujic . .. .396.248 KM · .213.106 .KM
zi surnu od 800 maraka i U kojoj je vise od pola miliona nezaposlenih kumovao je i drza v ni aparat, sm atra predsjednica Advokarske komore FBiH Amila Kunosic-Ferizovic j dodaje da je potrebno hitno miienjari Zakon 0 notarsko] sluzbi, " Ovdje nije rijeeo visini notarske tarife, jer njihov posao roliko i vrijedi, medutirn, sus tina problema je u abimu poslova koie .obavljaju, a koie im je driava d.oLvolila - go"
r----

... Vozovi na prugarna RS mogli bi ponovo stati, jer sindikati, ceO'naesl dana nakon preki das traika, prijere novim. Tvrde da je Uprava "ZeljezmclI RS" prel<:r:lila pctpisani sporarum cd 16. juna, jer nije u mogucnosti izvrsiti svoie obaveze i isplatiti topli obrok i druge prinadleznos ti z-e! j ezni carirna u dogovorenorn punom iznosu, -

SindiMati oDet DrUete StrBiMom

"Zeljeznice RS"

Bania Luka

DanaSU HS dleCi)i dOdaCi

... Redovna isplata materinskog i dodatka na djecu u RS za iuni pocer ce danas, saopcenc je iz [avncg fonda za djeeiju zastiru, Isplatorn je obuhvaceno 38.051 dijete, odnosno 27.517 korisnika rodi telia, a rnaterinskim dodarkom 3.093, javila je Srna,

Simpoziji

!";1.~

=....

-

.....
'!''''

Faksimil IEVieslaia 0 poslovanju nolara u 2010. godini

vori Kuncsic-Ferizovic, U Mmisrarsrvu pravde FBIH potvrduju nam da se zarada pojedinih no tara krece izmedu SCS[ hiljada i nekoliko stotina hiljada maraka te cia se zakonom propisana norarska rarifa odreduje na prijedlo,_g N.otarske ko.m. ore. . Ciujenica [esre da se radi 0 svojevrsnom monopolu i. ozbiljno razmisliamo 0 rnogucnostima revidiranja tari· fe i omedbe 0 propisan.om broiu n.otala, a koia sada .ogra....... r:

nieava broi notara na nacrn da se j edan n alar 0 dredu j e prerna broju stanovnika (cca 20.000), a sro, nedvoibeno, ogranicava zain reresirane .050be da se bave notarskim poslorn, Sto opel d uboko zadire u opstojnost velikcg brcia cdvjetnika, a i samo po sebi predstavlja monopol koji je evidenrno nedopustiv - kaze narn federalni minis tar pravde Zoran MikuLic.

Sandzai:Ho
... Internacionalni univerziret u Novorn Pazaru organizira iednodnevni naucni simpczii 0 temi "SandZacko pitanie", koji ce biti odrzan 2, jula u Sarajevu, Cil] simpozija je clop rinos rj esavan j u starusa Sandzaka. U radu simp.ozija \!cestvovat ce brojne Iienos Ii iz naucnog, drusrvcnog i javnog zivOla BiH, Sandzaka i regiona, javi]a je Fena.

Pllame

mezan put

Predsi ednik N otarske k.omore FBiH Sefedin SuIjev;'; up.ozorava da bi svak.o smanjenje notarske tarife kao i oduzimanje notarske na" d1eZll.osti dovelo u pitanje opstanak n.olarske sluzbe, a bel. nje je, napominje on, BiB oldan put ka evropskim imegracijama. - Nemaju svi norarski uredi navedene prihode. Izmedu riesel i d vadesel post.o niih Komora subvencio n ira kak.o b i uopce opstali . naglasava Suljevic i d.oda.je da ce se pitanjem, ka ko kaze, even [Ual nih m a" 10 veCih zarada n OIara ba viti Fede:ralno ministarSiv.o pravde. - Na koji nacin, vidjet Cern.o, ali u svakorn slucaiu drzava vrsi stalni nadzor naseg rada • porucuje Suljevic. A. KESEROVIC

Vlada RS

Ulurden oMuirni bulliet dO 2014.

... Vlada RSjucer je urvrdila d.okument okvi· m.og b ud2.e ta RS za peri0d 2012-2014. godine. Projektirani o~kivani iznos ukupnih poreznih i nepo re.zn ib p ri b.od a u buctzeru, uklj\!cuju6 i olplatu ino-duga, u 2012. godini izn.osi I,.s miliona KM, u 2013. godini 1,6 miliona, au 2014. g.odini ukupni porezm i nep ofezni prihodi su 1.768,4 miliona KM, javila je Fena.

Klubpeznalih

Sasa Martie

OUdJeni madiODiCar De bi imao USDJeha
Lieni prof1l urednika na TV OBN
Ime i prezime: Sa.sa M.3rr;c. Datum i rniesto rodenja: 5. 11. 1978. u Sarajevu, Gd j e iivile - s rodltelj irna, podstanar iii imate vlastiti dam: jos. u roplom roditeljskom domu. Bracn» stanje: Nepromijenieno, Bitni datum; u Vasern iivotu: Ne parntim darnme, same dogadajel Koii automobil vozite: "Golf 2", kao p ocetnik. Kako se odmarate: S obzirom na to da je stresan posac, 15 dana na moru .. Omilieni muzicar: D20rd~ Maj kl (George Micha" el). Voure u kuhati: Ne. Najdraza knjiga: "Andeli i dernoni", Omiljeni pisac: August Senoa, Den Braun (Dan Brown). Umjetnik kojeg cijenite: Vise cijenim radnike. Za koji klub navijate: Real Madrid_ Koga biste poveli na pusti otok: Uzivao bih sam jedno vrijerne u risini i prirodi, jeste Ii ljubornorni: Da. Sta najprije primjetujete kod ose ba su prom og spola: Fizicki izgled u kornpletu B is te Ii ikada oprostil i nevieru: N e, to bi bilo kao izdaja sebe, Bavite Ii se sportom: Da. Omiljena hrana ; pice: Domaca hrana i crno vino, Ko se brine 0 Vasem imid1u: Sam, ali uvazavam i saviete iz "Salsa J eansa)'. VoH te Ii iti u soping: oboi.a va m, i to u drusrvu prijateljice Kimete, ; Jes!e li sujevjerni; Pa,

10
NOVAe Nakon usvajanja Zakona
0

Dnevni aV31, petak, t _julVsrpanj 2011_

teme

deviznom poslovanju

Martie: Ne pamli datume
pomalo. No, nisarn opterecen rime. Imate Ii kucnog Jiubimca: Da, rnacku, {{oji [e Vas zivotni mota: Zi vii P usti druge da zi ve, Vas najbolji prijatelj je: Kirneta, Vjeko, rnoji roditelji,

FI_ acr- 81-1 16 m-a lac ia
U FBiH je labranjeno piacanje devila.ma

Od stupanja zakona na snagu sarno je 13 rjesenja izdato pravnirn i fizickim licima • Najmanji interes u Sarajevu

Pratite Ii politicku situaciju: Da, kako bih bio informiran, a ne :ito me pretjerano zanirna. Da imate 15 minuta vlasti, !ita. b iste p rYO urad iii: Ovdje ne bi ni madionicar
irnao uspjeha,

Biste Ii ~uce s tvovali U 50uu realnosti: Mozda, ali prije da ne bih.

Dn8unl aU8,Z 061-142-015
SALMAN - Biv~i premijer SBK Salko Selman nakon koristenia mnogih nezaslu7.enih pr~ ivilegija nasta~ vlia s [om p!"!lksom,=o~toje sada l:rtva Kantonalna SDA. Iako je profesionalac u Domu na· roda i napiacuje prijevOl, lopli obrok i odvojeni ~ VOl, prisvoj io je "oCLaviju" KO SDA i korini je ZII privame poslove uz besplalno gorivo! PRAVI

U Federaciii BiH zabranjeno je koristenje eura u svim ugostiteljskim objektirna, rrgovinama.ruristickim agencijarna, na benzinskim pu.mpama ... Zakonom 0 deviznom poslovaniu u Federaciji SiH od prosle godine platni promet, tacniie isplate i priienos novca, vdi se iskljucivo ukonvertibilnimmarkama, Kako je domaca valuta tren u tno jedino sreds tvo placanja, nasirn gradanima, posebno ruristima neophodno je miesto gdje rnogu zarnijeni ti strani novae kako bi mogli p lacari 0 b aveze iusluge. T u.!"i s ti koj i do laze vi-

DozUOlaza 30 dana
Procedure izdavanja dozvole za otvaranje .mjeniacnice za one koji is, pune uvjete kraca [e od mjesec, Zahriev Ministarstvu rnoze podnijeti svako pra vno iJj fizicko lice koje uz porrebnu dokumentakendom u BiH ne mogu naici na otvorene banke, a radn i m danima ne zel e gub iti vriieme u redovirna, Na podrucju FBiH trenurno posluje 16 rnjenjacnica, ito u TUlli, ZEnici, Bihcii u mora sklopi ti ugovor s odredenorn bankorn S kejom ce saradivati, registrirati se na sudu za m]enjacke poslove i naci prostorije koie ce ispuniavati tehn [eke uvje re. To isro Lice ne sm ije bi ti krivicno gonjeno ili kaznjavano. aeu, Tomislavgradu, Vitezu, Sanskorn Mosru i Domalievcu. r Sarajevo je nedavno dobilo prvu mienjacnicu "Eurocash" na Bai'cari'ij i, do k je
drugau posrupku otvaranja,

ali

- Veom~ smo iZllenadeni

je inreres za orvaranie mjenjacnica u Federaciji veoma mali. Od stupanja zakona na snagu sarno je 13 rjesenja izdato pravnim i fizickirn licima koja S1:l orvorila mjenjacnice na 16 mjesrakazala nam ie Nusreta Cerkez iz Federalnog minisrarsrvafinansiia. Najrnanje prijava za orvaranie mienjacnice hilo je upravo u Sarajevu. Razlog lome je veliki broj banaka i bankomata koii se nalaze u svakoj ulici, Ljudi su obeshrabreni i nezainteresirani za 0 tv aran ie, iak 0 bi to a dgovaralo [U ris rima, ali _ i gradanima, S.Sa.
lito

PRIVILEGIJE

I

r

PREMUER-

Hoeu premijera koji Ce izvuci drZavu iz krize, kod kojeg ce Studen t:i misliti 0 is-

dini put u iivotu b,i1aje iskrena BiIjana Plavsie kada j e izjavila da S!l mtffikarci kuka-

ISKRENA BlLJANA - Je-

pi rima, a. ne a tome hOCeli irna Ii vci:eru u dorou, kod kojeg Ce rndnici zivjeIi od svoje pla.05ei kod kog.! penzioneri nde roy iri po kon{ejnerima. KREATORI LAZI - U Kusturicinom projektu na Drini po5mji crkva,a1i ne i dZamija. Hoee Ii Emir promijeniti i ime pa Aodricevu knjigu prepravi ri u "'N a D.riai most". Sve su to kreator; antipo· vijesli.

vice kmla. dod.u pred lice pra-vde, inisJeC:i zlocince Karadiiea Mladiea.

na

i

POSAO-E:vo kako to kod nas flU!.kcionira. Uvje[i za dobivan je p o:il~ su da su tla novi u"e porodice minisua n3celnika i premijera,oslali n e ;l;adovolja vaju poput RVI i drugih.

UVJETIZA

IZUJECILI

BEBU - Od srca hvala o,oblju na klinici na J ezeru, a posebuo oa Odidu neonalOlogije, ~to su mi izfije6li moju bebicu. vrlo su Ijubazni i profesionalo; i veliko im bvala.

Konze.tvi rane "eva" file·[irane sk~e u biljnom ulju, koia je p ovu ceo a s hrva IS kog niis la, nema u Bi H, saop Ci 1i su iz kompanije"Podravka". Ko nzerve ad 1l 5 grama serije 31011011, s rokom upo uebe do 3 J. jan uara 20 I S. go dine, povllcene Sll S triista jer je la b or~ IOrijska analiza pokazala da sadrze deve t pu ra vecu koncen traei· j u his LaITlina0 d dozvolj en e. Kod osoba. netolcran· mih na hiSlamin povecana koncenrracija moze izazvati alergijske reakcije pOpUI osipa na ko:'!;, oteZanog disa· nja, vrtoglavice, glavobolje i drugog. M.A.

ODaS e IIOnzeruirane UbaDsen Danae u Ueua" s use nema u B,iH oraslu

Nakon sto je povucenaiz hrvatsklh trgovina

Granicna policija

Povocana koncenlracija hislamina

Pripadojc; Granicne policije Orasje uhapsili su R. K. (53) .zbog osnovane sum· nje da je po6nio krivicno djelo rami zloc;.n protiv civilnogstanovnistva. Konlfolom na granicnom prije)azu Ora1ije polici j ski il uiben iei su jucer ustallovili da se drzavljanin Oanske koji je upravljao aulomobilom "peugeol" Ilabz:i u bazi potraga, saopCila je Granicna policija BiH, prenijeJajeSrna. N akon izvdenih provj era kod MUP·a Ka.!llOna Samjevo i Ulvrdivanja da ie potraga a.kt ivna R. K. je pred aI 51uzben ic ima Suds ke poli cijeOdZak_

teme

Dnevni avaz, petak, 1. julVsrpanj 2011.

11

SaraleusBa S A traii oregOUOre S ihiCem
Seta dobio podrsku lzvrsnoq odbora • Budnjo suzcrtan, Sarajli6 i Ajnadzi6 izbjegli glasanje • Situacija se ne smiruje
oblernima koji nas muee dugo vremena i koji narusavaju jedinsrvo srranke, a sve zbog dielovania poiedinaca mimo organa stra n ke, J edi ni koi i ie bio suzdrzan pri glasaniu 0 pcdrsci Seu bio je Alija Budnjo - prenio narn je izvor, Do ovog zakljucka, rncduum, 10 nije dosao nimalo lako. Sastanak je protekao u 'iucnoj raspravi koja je pot raj ala do iza ponoci, izmedu pojedinaca koii su drfali Tihicevu liniju i onih koji su nezadovoljni odnosom prema saraievskom cgranku stranke i, uopce, djelovanjem rukovodstva SDA. Neki od Tihicevih bliskih saradnika, poput Asima Stranku demokratske akcije (SDA) kakvu je uspostavio aktuelni predsjednik Suleiman Tihic posljednjih sedrnica potresai u duboki unurrasnji sukobi, nezadovoljstvo utiecainih lokalnih ogranaka SDA re erne prognoze pred svaki naredni izborni izazov,

"Avaz" saznaje Nakon protestnog pisma uglednih clanova

"Energopelrol";

Dovol/no novaca na racunu

SOA DUea PO Manlonalnim sauouima
Razmirnoilazenje Kantonalne SDA s Tihicevom politikom sarno je jedan u nizu problema 5 kojima se ova srranka suoeava, Odranije bukte sukobi Tihiceve centrale S ograncirna u Tuzli i Zenici, ali i u Gorazdu te Unsko-sanskom kantonu, Svi ovi karnonalni odbori biiesni su zbog zapostavlianja njihovih kadrova pri raspodjeli pozicija u novo] vlasti. - Tihicu se zarn jera da je sve vazne pozici je prepus tic ' SDP-u, a ono sro je ostalo podiielio samo podobnim kadrovima, prema jedinom kriteriju, a to je bliskost njemu ili njegovim finansijskim pokroviteliima i tajkunirna - rja- I vodi nas izvor blizak na- I juzem rukovodstvu. Tihid je vee pokusavao disciplinirati odbor u Zenici, odnosno ogranak u Maglaju, ali je od toga odustao kada su mu zaprijetili cia Ce kclekrivno napustiti stranku ..

"EnBrgODBlrOI" nasl8ul-a s radom
Plan rada i sanacije poslovanja
Pod pritiskorn domace javnosri, vodsrvo sarajevskog "Energopetrola" (EP), koii [e dokapitalizirao hrvatskomadarski konzorcij INAMOL, odustalo je od proglasenja stecaja, koji [e mogao dovesti u pitanje preostalih 22,12 posto kapitala u vlasnistvu Federalne vlade, koji, prema sadasnjim procjenama, iznosi oko 20 miliona KM.

Strani konzorcij odustao od stecaia

Sitni sati
Nakon sto SDA Saraievskog kantona pozvala Tihica da sprijeci "vaninstirucionalnn djelovanie poiedinaea", a on se oglusio n. raj poziv, IzviSni adbor SDA Sarajevo na burnoi sjednici u srijedu zakl jucio j e da ostaie pri svorn zahtievu, Kako saznajemo 1Z izvc-

tak u [Om preduzecu, koji se gomila od 2005. godine, vee je presao iznos niihovog kapirala od 42 miliona KM, pa su bili skoro stvoreni uvieri za steca], koji bi mnogo vise odgovarao koazorciiu INAMOL. Prema izvjeS!aju 0 poslovanju iz 2009. godine, akum ulirani gu bi rak iznosio ie vise cd 83 rniliona KM. - "Energopetrol" ima do-

desu Ii gUbiCi SU]esno praUl]eni?
U V1adi FBiH sumnjaju da je gubirak u HEnergoperrolu" smisljeno akumuliran, novae izvlacen u strane kompaniie, dok su obecane milionske investicije izbjeN a jucerasnioi sjednici Skupstine te kompanije, naime, svi prisutni dionicari sloZili su se da "Energopetrol" nasravi s radom. Vecinorn glasova usvojen je i izvjestaj 0 poslovanju 7.3. 2010. godinu, Inace, akumulirani gubigavane..Pitaiuse kako je moguee cia ,,Energoperrol" iedini posluje negativno kada i manje nalme kompanije u vriieme divljanja cijena goriva osrvaruiu ekstraprofire, voljno novca na racunu da moze pokriti negativno poslovanje, a Nadzorni odbor dobio je zadatak da u roku od ITi mjeseca napravi plan rada i sanaciie pos levari j a kazao je za "Avaz" portpar01 "Energoperrola" Fuad Silajdzic. F. V.

Iako Tihic pokusava umanjiti znaca] unurrasnjih problema, posljednji orvoreni izraz nezadovoljstva u Sarajevu rnoze znacajno utiecati na stabilnost i funkcioniranje vladaiuce koalicije, To se vee pokazuje tl Kantonalnoi skupstini u Sarajevu, gdje Vlada iza sebe vise nerna parlamentarnu vecinu, P_osebno znaeaino je da veCina onih koji podrzavaju Scm ddi poslanicka mjesta ove slranke u Kan tonalnoj skupstini. Budnjo i Tihic: Krilike zbog vaninstilucionalnog ra u vrhu stranke, predsjedniku KO SpA Sarajevo Abdulharisu Sed na S3stanku Izvrsnng odbora, koji je okoncan kasno navecer, pruzena je podrlika da traii novi sastanak s Tihieem. - Seta je dobio skoro jednoglasnu podrSku da OLveri pregovore s Tihicem 0 prdjelovallja
StvO pojedinim

Ugroiena lIoallCi)a

SUDarUiZila ostala do Jasnog statusa DistriMta
clanovima SDA koji su pokusali uti na sasranak, jer nisu clanovi Izvdnog odbora. Kako saznajemo, kantooalni ogranak SDA odlucan je da pokrene promjene unurar ove sltanke, ko;a trpi ogromnu seem zbog aULokralskog Tihieevog vodsrva i sve veCih afera u koje se uplicu poje,dinci iz naj uzeg rukO\·odstva. Sarajevska SDA, kako nam je preneseno, spremna je iei i oa naredni korak i zatraZiti vanl'ednu siednicu Glamag odbora, pa i kongres, ako se Tihic ponova oglulii na njen zalJ[jev. T. IAZOVIC Zan1jenik americkog ambasadora u BiH Dzona[an Mur Oonathan Moore) istice da ce supe.rvi~ija za Brcko Distrikt posmjad sve dok bude sigurno da je StatUS Disaikta potpuno utvrden na svim nivoima i da nijedan od enuteta ne prijeti njegovom statusu. - J oS nismo sigumi da je staIuS urvrden - vidjeli sma kar~ Ie jeduog ill drugog enUle13koje ukljucuju reriterij Breko Distrikta u svoj teritorij To je za nas zabrinjavajuCe, a culi smo i druge s[vari koje Smarr· aIDO priiemjom Ustavnom sudu BiH, koji ima v~nu ulogu II staLUSllBrcko Distrikta re.kaoje Mur u imervjuu Smi. On (Yrdi da to jo~ nije rijeseno, ali se iskreno nada da ee uskoro biu ~i to javoo, a posebno cia ee to ucinici RS, a iSle garancije trazese i od FBiH i tek nakon roga moze dod do trnnzidje Brcko Distrikl3.

nzonatan Mur 0 Brckom

Nismo sigurni da je status utvrden, kaze Mur

Sarajlica, koji ie izasaa prije okoncanja sastanka, i N edltada Ajnadiica, izbjegli su glasanje, pa se sukob u odredenoj mjeri produbio.

Uze rukovodstvo
Pred sami pocetak sastanka)skrsli su i problemi kada Seta nije dozvolio prisu-

Ambasador SAD U BiH Patrik Mun (Patrick Mun) izrazio je juter u Visegradu razocaranje zbog kasnjenja s formiranjem vlasti u BiH, naglasavajuCi da se i suvise

Gradani preduaO CeltalU
dugo ceka da se taj posao, konacno, zavrsi. - Politicki lideri u BiH moraju neprestano razgo~ varati prislajuCi i na kompromise ka.ko bi se u ovoj zemlji formirala vlast na najvisem nivou - rekao je Mun. On je podsjetio da gradani BiH dosta dugo cekaju da se politicari dogovore i ofor me vlast kako bi se orvorila radna mjesra, pobol;sala ekonomska situacija i gradi!. bolja buducnost za pripadnike svih naroda u BiH. M. Ad.

Mun 0 neformiranju vlasti u BiH

Mur: Prijelnje Uslavnom sudu BiH Sjedinjene Americke Drzave su uvjerene da ce politicka siruacija u Disaiktu biti rijesena pred sudom i ne rraze kao ni supervizor uJogu u rjes3vanju tog pitanja.

Na Univerzitetu u Tuzli

PromouiraOa MeSiceua MOJiga AFERE
Kniiga .Doba ekonornske diplomacije", eiji su autori b ivsi predsjednik Hrvatske Stjepan Me~ic i strucna saradnica Hrvatske gospodarske kornore i potpredsiednica Geoekonomskog foruma J aSIl3 Plevnik, preksinoc ie promovirana na U niverzitetu u TtIzli. Knjiga predstavlja zajednicko djelo, ali je, kako autori kazu u uvodu, glavna odgcvorn OSI za teo ri iu na J asn i Plevn ik,a emJl iri j u na S riepan u Mes ieu. Ce riri poglavlja knjige govore a medunarodnorn odnosu i ekonornskoi krizi, hrvatskoi vall isko j polici, ekonomskoj diplornatiji i kako dalie,

12

Onevni aval. petak, 1. julVs cpanj 201 1:.

teme
'. .

.

Oua u ast radi -, MaoCrueni H •
Sta javnost treba znati 0 Univerzitetu u Sarajevu

Suspendirani profesor Lucie progovorio

Dobra atmosfera lIa promociji u Tuzli (F.J.: A. a,w) euroa tlanrskim integraci- Kada sam dosao na [ama, miesto predsjedriika Republike Hrvarske, ona je bila Cilj kniige, kako je rekao, izolirana i d j eli micno preieste cia. eli ploma tiia dobi] e zrena Trebalo jetu zemlju nove zadatke te cia se klasicna orijentirati prerna novim diplomatija od ekonornske cilievima, prema zapadnim, razlikuie. A. M".

Izricanje dozivotne suspenziie iz naucnonastavnog procesa prema meni presedan je u poviiesti ove drla ve i prestora, kate p rofeso r Zdra v k 0 Lutic. On upozorava da mu je izrecena rnjera koia, prema ak til na osnovu koieg ie radio Eticki komitet, uopce ne postoii i da nii e proveden nikakav p CSlU pak niti rn u je data mogucnost da bude sasl usan, - To mogu same cia poredirn s polpotovskirn POSt!l· panjem Crvenih Krnera u Kambodzi - kaze prof. On navodi da mu je izrecena suspenzija aakon SlO su navodno prirniieniene odredene odredbe e~ickQg kodeksa No, prof. Lucie tvrdi cia u prijedlogu odluke Etickog korniteta nema n i ri jeci .0 lOme sra je ucinio i rime je povriiedio eticki kodeks, S obzirom na !O da mu je, kako kafe, skin urn glava na osnovu nekih moralnih principa, Zeli postavi ti poi edincirna nekoliko moralnih pi tan ia, Na prvorn mjestu

Kri.uicna priiaua SuliagiCu
Profesor L llcic k!tze da ministar Emir SuI j agic laze javnost da su presude proriv vozaca Jasmina Ma~ica pravomocne. • Dostavio [e nepotpun Zlatku Lagumdziii, predsiedniku SDP·a.
-Zar rnu nije dosta ajego-

materijal Etickom komiretu, presude bez zadnjih strana, On ie slagao [avnost, zbog cega cu podnijeti hivicnu priiavu protiv njegakllie profesor Lucie. principe i krireriie, • Zasto je u postupku koii ie voden proriv sadasnjeg preds jed nika E tick og komi[eta davao izjave i pisao pism. cia se bez pravomocne presude ne rnoze nisra o dlucivati, a u postupku protiv mene nije ornogucio nikakvo izjasnjavanje, Pitam ga s koliko napora i kako je omogucio svorn sinu cia posrane viSi asistenr na Veterinarskom fakulteru, gdie i on radi ~ pita Lu~ic. Takoder, postavlja pitanie Mustafi Imamovicu, predsjedniku Upravnog odbo-

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d,
rlJ~

Lucie.

vag poli tickog izbornog iniinj eringa, pa ie sada zasao u sferu akademizma i ocjenjuie koji to Hrvari mogu predavati, a koji ne - kaze On pita i rektora Univerzi tela u Sara j ev u Far uka CaklQvicu zasto se dvolicno ponasa i prirnjenjuje razlicite

Lucie.

NATJECAJ I KONKUR5

...... Io&m,-. ...... :

I. fIIUIJI-

. ,1_ ~

rn Pravnog fakultera, kako je rnoguce da 20 godina nije usao u salu da odrzi predavanie studentima, a. redovno prima placu, . Prof, L ucic traZi od Senada Pecanina i profesora ZdJ:' avka Grebe da kazu gdje se rnoze naci rekst magistarskih radni i bi vseg urednika ".Dana" i ncvinarke ovog magazina Belme Becirbasic, Traz] i ad advokata Faruka Ball jagi ca cia kale kol iko je platio poreza na ukupne prihcde.

F./<ARAU{;

~

• "...., ••
.\

................--.q.......

............ _IUI ........ ~

·rr.~

/If" -

'

.......1

Prof. Lucie zarrazio je i odgovore od dekana Pravnog fakulteta Borislava Pelwvica. - Da Ii se niegov zivot u konkubi.natskoj 'la· jednici sa svojom asislenricom razlikuje od n.vodnih ponaii.nia koia karakteriziraju seks-aferu - pi Ia prof. Lucie.

...

...

Davidovie na sudenju krvoloku
,1iJ

.,.t.... ... ,.
...... ~

d~t rw

---_ .... _,_ .._.
... .,~ ... _~.tl~"''6~f ,..-p'~~P'I'WIIIII"".,.Wti-,..".".._..,

__

HaradiiG Od arManOUaea
dObiuaO nouae mUSlimana
Biv8i policajac Milorad Davidovic izi.vio je jucer n. sudenju Radovanu K.radiicu u Tribunalu u Hagu da su Karadzic i Momcilo Krajisnik dobivali clio navca koii ie od mus.limana, pwgn.n ih iz B ij el j ioe, plja;;!:ao ar kanovac Vojkan Durkovic. Kao pri padnik taclas n j eg Saveznog SUP·a SRJugosl.vije, Davidovic je .ad aprila do seplembra 1992. radio na .suzbijanju i hapsenju srpskih paravojski u Sember· iji. On je ispricao da mu je licno Durkovic kazao da je Kurad:i:icu i Krajisniku daval) p rocen! od svake gru pe proljeranih muslima.na, a cia Karadiic; Uzimao procelll ie od grupe ocl 100 liudi uz.imao izmedu 100.000 i 150.000 maraka, prenijela je Onasa.

~HYPO
....

J ,.AM. UJ 'AJ U. ~n

AD IA

teme

Dnevni. avaz, petBk, 1 . Iuli/srpanj 201 1 .

13

EKSKLUZIVNO

Tn h··· IrBu8

Njegov slucal ponovo otkriva podlu otmicu, klasicno kldnapiranie zbog otkupa

-Ii__OL18 ~8I8 u -n-~S. -I S~SI
Ugledni francuski filozof i pisac, jedan od najbriljantnijih savrernenih urnova Evrope te veliki prijatelj BiH, svoje kolumne u "Dnevnom avazu" obiavljuie svakog petka.

Bernard-Henri Levy pise za "Avaz"

Posroji jednoglasnost u Francuskoi - i [Q je zadovolistvo - kada [e rijec 0 potrebi da se svaki sluca] ctmice tretira kao velika nacion alna stvar, Vidjeli smo, nekoc, s francuskim raocirna u Libanu .. Vidjeli smo velicanstvenu rnobilizaciju zbcg fraricusko-kolumbiiske Ingrid Betancourt,

Holumna pelliOm

HomeSari DoliCi)a idU DOd C,iuilnUHonlrolu?
Ovo nije udar na komesare,
porucio ministar Kurtes
Prvi put u posliedniih deset godina j ucer su se na Bjelasnici na zajednickorn sastanku okupili komesari i ministri svih kaatonalnih m inistarsrava unutrasnjih poslova u Federaciji BiH, ukljucujuci i federalucg rninistrs unutrasnjih poslova Predraga Kurtesa te direktora Federalne uprave poli-

Prvi put odrtan zajednicki sastanak

Najstariji talae
Vidirno to i dallas, s novinarima TV kuce France 3, Stephaneorn Tapcniereom i Herveom Ghesquiereorn, ko[i su zaroblieni u Atga!!islanU vee 548 dana i 1:i a Iica i imej na ne silaze s malih ekrana. Ima jedan sl 0 raj koj i je, izgleda, iznimka. To je sluca] Guilada Shalita. Zato sto je Izraelac? Takoder ie i Francuz, Za 10 sro ie bio u un iform i u rnomentu kada su ga oteli? Nijedna od njegove dvije

Iako to zvanicno nije saopceno, »Dnevni avaz" saznaj e da je kJiucn a racka iniciranih prornjena i jucer bilo uvodenie civilne kon trole nad
policijskirn komesarima koji

su do sada odgovarali neza visnim odborima, Ministri iele da bude uvedena veca odgovornost komesara, kola bi bila prem jestena s nezav isnih

domovine nije bila u 10m ITenutku u ram, niti ie bio rami zarobljenik. Zatosro je taj dan bio na granici Gaze? N ij edan stran i voi nik tada se nije nalazio u Gazi, nikakva operacija nikakve vrste niie priprernana, njegov sluca] ponovo otkriva po diu ormicu, klasicno kidnapiranie zbog otkupa - pa ni klasicno kidnapiranje nije zato SIOse riietko desava da nakon otmice nema inforrnacija 0 zatvore nik u n iU 0 znakovima zivota -ne daju informaciiu 0 to iesru njegovog zatocenistva, kao ni identitet onih koji su ga zarobili, ni ti bilo kakve njihove zahtjeve, Grads ka v ijecnica Pariza
ie shvatila te ckacila na svo-

cije (FUP) Dragana Lukaca, Prisustvovali su i. predstavnici EUPM-a, OHR-a i ICITAP-a. Na pres-konferenciii uprilicenoj nakcn sastanka u horelu "Marsal", ministar Kurtes te minis tar policiie Tuzlanskog kantona Bego Gutic i predsjednik Komisij e Preds tavnickog do rna Parlamenta FBiB za sigurnosr Ivica J urtie prezentirali 5U inici jail ViJ mi n istara pol; cij e za uskladi van j em svi h deset kantonalnih zakona 0 unutrasnjim poslovima re onega na federa!nom nivou,

odbora na skupstine, odnosno par larnen teo
- Ovo nij e nikakav udar, ni

atak na komesare, Njihov integritet ne smije se ugroziti i oni Ce irnari punu operatiVIIU samosialnost i niko se u niihov rod ne srnije mijesati, ali se rezulrari njihovog rada mora] u znari i moraju se polagilti raeuni tarno gdje bi trebajj - kategorican je bio Kunes. Kanionalni ministar Guti.; potcrtao ie da ie csnovni cili
iniciranih zakonskih izrnjena zasti ta ja vnog integriteta i nj i-

hove uskladivanie s evropskim standardima, M. K.

Levy: PIJI/lra lame mo svi zajedno spasiti voinika Shalita, Pierre Olivier Sur zali u svojoj posljednjoj knjizi nedoslatak vjere kod Zelava kambodlanskog maskra " pravosudnom mehanizmu koji je zapoceo procesom Douch. Danas, s novim procesom, ovog puta politickim, "Cetverotlane bande" iz Pnom Pena, ':ini se kao da se klima miienja i da su se prezivjel i i djeca prezi vjeli te svjetska zajedn iea nap 0 kQ!I odluci.li suociti s tragedijom Slamm 30 godina, cije raDe, kao kod svih genocida, krva· re i krvarit ce ios dugo. Doda tn i peea I pr;"i ovog masak ra c-iia strasna rainH mozda na kraju biti otkriv~ na, Ubice Angkara nisu bili samo "ma.rksisti". Nisu bili ni "a zijski d esp 0 ti", kli jenti J acq uesa Vergesa ..

ju fasadu, ad prosle subote, pomet onoga koji je, pet godina kasnije, postao najstariji talac Fra!lCuz na svijelU. A sra je s drugim gradovima? Medijima? Javnim mnijeDjem? Eksperrima pregovaracima na maID palestinskih vias Ii,.sada Hamasa? Mora-

Crveni Kmeri
To su revolucionari koji bi, od ka da ideja revo lu ci je posmji, najdalje gurali radikalnosl i ludost. Prosle revolucije su propa1e, misle oni, zato SIO s-u Be zadovoljile da poremele ekonomiju, doslovee politi~ku sfem. Vidjele su uspostavu novih vladajucih klasa zato sto Di5U smjele dj· rali pravi bewn ropSlva koji se gnijezdi u dusama, jeziku isimbolid. I tako mi, Crveni Kmeri, izlijecit eemo taj nedostarak reguli.ranjem ielja, ponovDim izmisljanjem jezika iii fumozuim premjeil!flnjem gradova na selo, mijeniajuCi odnos cak i Ijudi u njihovu stvarnOSI. Ovi komunisti bili su novi esesovci u onoj mjer; u kojoi su bili i pravi revolucionari. To je i projekr koji zeli da se historija prepolovi Dadvoj·e, obnovi c.()vjeta.lIstvo, iskorijene stare i glupo individualne strasti, koje su i izvor njihovog barb arstva. Pouka ta me. Lekd ja dvad ese rog stol jeca.

ee

J ed.Da las la De 1:ini pro· ijeee, to je lijepa pnra. Pri6:! o medijskoj kuci "Own;" (iufo rma ti v ni web -POf tal), koj a l'e, s ostalima, Cas ( inremeta francuskog j ezika, On je slObodan. Tehnoloski inovauva.n. Drz.~k prema mocnima. Ciljajuci tamllu sIran u poli tii<ei moe; generalno. -Mozda zato, zbog ekonomskih mode1a kada je rije/: oovom ripll medija, koji su neizvjesni, mozda za to 510 je b io za ween ik spletki francuskog bankarskog sistema koji ima lajnu, ujegov viasnik Nicolas Voisin obznanio je jednog jutra da je njegova kompanija, iako uspjclna, u krizi i da

Prica 0 medilsllOlllUCi "ownr
ga njegovi wvestitori naPllStajU. Na (0 mi dode idej3. J ednos ta vn a idej a.. V rio iedllostavna .. Ali, koja ce uspjeli. Ideja j e da se troskov i podjjele na od.redeni broj di· jelova, bez odredenog nacina i protokola, i [0: parmerima, dobronamjernoi konkureneiii, a mozda cak ; citaodrna stra.llice koja ie u opa· S!1OS ri. I tako ee se, bez b ankara iIi broken, bez berze iii nekog drugog pokrovite· liskog osvajata, zavrsiti u dva klika na Skypeu i u mallje vremena nego sto ie po t:rebno da b i se to izgovoIilo u spontanom solidllTnom ianciJ i skora bez rijeei,

j

najbratskije prikupljanje sredsla va, a sigurn 0 i naj bde u rustodji interneta .. Od Xaviera Niela do Marca Simoncinlia i JeanBaptistea Descroix-Verniero, od Pacricka Bertran da do S[ephane Dis!inguinll iii do vlasnika Wikioa, sva va~n.a imena neta su tll,.njegovi prince vii m u~ke tiri, njegovi mariali buduCi11ca.' rs ta va i njihova mlada garda, njihovi pobunjenici i pristase, njegovi pirati velikog srca i njegovi vee ule~ meljeni - i cinjenica je tu, da se "Owni" spasio. ProkticDa Jekciia 0 bramvl.t. Lekcija danaSnjice. I obavijest jllee. ra~njem .sviietu.

S obzirom na to da juceraSojojpres·konferendji Ila Bjel.s.nici !lakon sastan ka celnih Ijudi polidja u Federaciji BiH nije prisus 1V0vaoniko od ko· mesara, "Dnevni ava.i~ kom,en tar 0 inkij ariv i min iSlara unutrasnjih poslova dobio je naknadnQ ad direk tora Federalne upra ve polici je (FUP) Dragana Lukaca .. On smatra Ilajbitnijim cia se dos tigll u Ii nivo pro jekta profe~io.!lallle i depolit;· zirane policije u BiB zadrzi i unapreduje. Dod aje da u pos tojeCim 7.akoni m aim a pros rora za dogradnju, jer "ima Dekih stvari 1\.oj su uopcen 0 form ue lirane, pOput piranja odgovomosti policijskib komesara". Prema sad~njim zakonima, istice Lukac, 0 n i su odgovorai nezavisnim odborima, vladama i minisrrima, ali nigdje nije precizinmo po kojim su pitanjirua odgovomi ie· dnima, drugima iii lreeima. - Tu se zakoni mogu precilIlije doradi ti i feei za koje su slvari komesari odgovomi ko-

PolitiMase ne smile muesati U DOliCiiSMi rad!

Dragan Lukac za .Dnevnl avaz"

me. Medutiru,. komplelan koncepr ne smije se naru~avati, nilr dozvoliti da se Vfaeamo u vrijeme u kojem su uprave polid ja bile pod poli tickim UI:jecajem. Ministar unutrllsnjih posiova je poli.ticka pozicija i te srvari moraju b iEirazdvojene - naglasio je Lube. Potcrtao je i dase ne moZe dopusti ti da minisrar poslavlja policij >kog komesara iii dire· ktora policije, jer bi to bilo politicko imenovanje, ali i da 0 svem u treba. razgovar.a ti Ie na6 najbolja rjeilenja.. M. K

14

Dnevni avaz, petak,

1. julVsrpanj20111. •

pano r am a
..

SPEKULACIJE Zasto su ubodi pcela postali sve opasniji

JednoglasRa podr§ka te Hadiiemrica

Admir HadziemriC U.d. na,GelniRa OPCine
Imenovan do provodenja vanrednih izbora za nacelnlka
Na j ucerasn: oj vanrednoj sjednici Opcinskog vijeca Travnik Admir Hadziemric, dosadasnii viiecnik i predsiednik KJuba SDA irnenovan je za vrsioea duznosti naceln i· ka opcine do provodeni a vanrednih izbora za naeel ni ka, Odluka a imenovaniu Hadziernrida na m jesto naeelnika, koji jei jedan od dvakandidata za nacelnika na predstojecim izborima, don esena je jednoglasno. Izbore za naceln ika opCine Travnik Centralna izborna komisija zakazala je za 24. juli, a biraci sa podrucia Travnika biratce izrnedu dva

Vanredna siednica OV Travnik

H·u so radioalRiune bomb MOleso Dada e OMomrata?
Envera Bajraklarevica u posliedn] cas spasililjekari Doma zdravlia u Foci. U blizinl kosnice kosio travu

Zahvaljujuci brzoj i strucnoj pornoci ljekara Doma zdravlja u FoCi, Enver Bairaktarevic iz Pau naca kod U stikoline prezivio je i do bio sansu cia. im se na ova] nacin javno zah vali, Sa p~elam3 i n jihovim u bodima susrerao se i ran ije, ali onai posl jednji mogao je bi ti koban. Pcelarsrvom se ne ba vi profesionalno, ima iednc kosnicu pCela u cijoj ie blizini kosin ITlIVll kada je osjetio u bod u predj elu vrata - Isrog momema osjerio sam mucninu u stomaku i nastao je kosrnar u glavi, Sin ie srecom bio ked knee i odvezao me u ambulantu u Ustikolinu. Subota oko osarn ujutro, zatvoreno sve, nikog ~ivog- prica Bajraktarevic,

Hadiiemric: Izllar/ma

Kaudidal na

Gubio svijest
Brzinom od 160 kilometara na S3[, dok je En ver pesrepen 0, guseci se, gu b io s vijest, niegov sin Asim vozio je ka Foci, Is tog mo m enta svo oscblje na celu sa doktoricom Diianorn Diajic, sestrama,
o

Bajraklafevi6: Sa pcelama i njihovim /Jbodima $usrelaa se i ranijl~ hitnorn sluzborn, svi su se okupili oko mene, Sjecarn se svega ka 0 u tram u. Os j ecao sam strasan pritisak u glavi, pluca su mi se raspadala od bolova. Dali su mi tri injekdie, problema imali da nadu

nema para. nema izbora
elK ie odgodila prijevrern en e iz bore za nacelnih opcine Travnik, koji su bili zakazani za 24. jula jer nisu obezbijedena sredSIVa za njihova provedenie, prenosi Srna. Nokandidata: Admira Hadzie[mica (SDA) i Admira Arnautovica (SDP). Opcinski cdbor HDZ BiH Travnik ranije je najavio ka-k~ nece imati kandidata ZlI nai'elJlika vi datum bora CI K obezb j ediv u budzeru i njihovoi dinstveni BiR. odrzavania izce utvrdi ti po a [Iju sredsrava opcine Travnik uplati na Jeracun trezora

Od'luCI'uallmOmenl1
En ver je razocaran u ustikoljanskl Dom zdra vlja, - Hajde sro nisu bili tu, nego so. me rnaltene okrivili SIO sam isao u Foeu i venu.onda mi prikljucili infuzi j u. Kada sam d osao se b i i htio da platim samo SU se nasrnijali i rekli mi da himi slucajevi ne placaiu usluge I j ekara, Zeii 0 sam ih pocastiri, ali ni to nisu prihvatili . is rice Ba jrak rarevi c.

S to nisam zvao na n eki

DOllior spauao na spratu
U telefonskom razgovoru, direktor Dorna zdravli a u Ustikolini Mohamed EIi[as nam je kazao kako ova zdravstvena ustanova i vikendom radi osam sad dnevno, a da su nakon Ta· dnog vremena u pripra vnosri doktor, medidnska sestra i san.itelsko vozilo. - Cii ela U slikolina Z!la braj re1efona nakoji se mo· Ze obratiri. Bajraktarevic je dosao do vrata, a doktor je spavao na spraru, Kucao je na vrata, a nije htio da pczove na bro] relefona, On je Ul!aSo j ustanovi nastavio primati rerapiju \lsubo!u i nedjeljll i mozere provjeriri 0 naiem prolOkolu. I u suborn je bio -ovdje i pitao sam ga je Ii IIIU lakse da ide 0. Foeu iIi da okrene broj. Kaie cia Ie bio u p.anici kllie Elijas.

broj zalijepljen na vratimao A momenti su odlucivali 0 zivotu i smrti - kaze Ba j raktarev ic. istrafivanju uzroka ovakve poiave, a nakon srurih obrazlozenja da se radilo 0 alergi jskim reakci j am a sve su glasniie spekuJacije koie kobne posljedice izazvane ubodima do sadabezopasnih ;nseka ra do vode u vezu sa radioakrivnim bombama kaie su tokom ra la padale u okol i· ni Uslikoline iii medika· menrima kojise koriste u Ii· jeeen j u i p reveniran ju boles· tip&la.

opcine, is ti cu6 i na ovaj nacin kako formiran]e vlasti na kantonalnorn nivou srnatraju neus tavni m, SIO je na jue:er~njoj sjednid istakao i vijecnikLjllpkoSuCic. K.K.

to

Sta mi se (ne)svida u Gracanici

Nemaistraiivanja
U pos Ijedn jih go din u dana dvijeosobe u okolini Ustikoline podlegle su nakon IIboda pcela.. Za sada n ema informacija 0 bilo kakvom

- Imam b1iZ1l90 godina i za svoga vijeka nisam zapam ti~ gore nepos ten ie. Dallas se Ijudi takmice ko ce bol j e i vISe slaga Ii, ko c.e koga. obmanuLi. Lazu svi i poli ri cari i obican naro d, kao dase [akmice. Ne sv~da mi se ni cil!jenica da se 1iudi ne podnose, zive kao rogovi u vreei, ne obilaze se i ne posje~uiu ni najpreca familija, a kamoli prij atel ji, komsije, jaraI! i. N ema. se s kime s jes ri i popric~ti. Jed va cekarn ramazan i miris lepina, sv·jeda kandi.ija, jedva cekam vise Ijud-

neslalD ieODllerua

A. BAJRAMOVIC

Mina Akaratovic

jz

BijelJinebor! se sa godinama i samocom

zaboraUI)Bna od ObiUBZUa80.rodBndan
.Asif Junulovic, hadiija SIVa kod ljndi - kaze gn!canicki hadzija As.if] un uzoviC. H.

Operisanog kuka i slabo pokretnaziVi od skromne penzije • Kcerka i unuka je nikad ne posjecuju
tei!ko mi se kretati na staka!Da. Svaki dan pitaIIl se "ta i kako jesri, a cia rill je i s nekim progovorir:i . kaZe Mina koju smozatekli naverandi kuee. Minina komsinica Fajka pomogne joj kad moze, ali i o na j e p enzionerka koi a pok ~ ,a va opstali u ovom vre· men u kri.ze i drllstvene nebrige. ISlii'\e da je Mina, uprkos godinama isla bo j pokretljivosti,puna iivota izeljeza dmzenjem,a najte.l!e joj pada osjeeaj zaboravijenosti od svojihnajmilijih. E.M.

c.

SDec
• Na podrucjuopstlne Glamoc krajem aprilaevident:i.I:ano je 555 I!ezaposlenih osoba, StO je za 10 OdslO vise n odnosn na godinu ranije. ViSe od 90 odslO nezaposlenih koji posao traie JXlsredstvom Biroa su povramici, uglavnom srpske nationalnos Ii, piSe Sma. Od ukupnog broja rlc2llposlenih 40 procenata su .Zene.U snukturi nezaposlenihnajvi£e je kvallfikovani:h radnika iosobasa srecinjom strucnom spremom,a posao ll1iZii40 osoba sa diplomom viSesko]e iii fakulteLa.

Bijeljinka Mina Akararovie u srijedu, 22. juna, u samoCi je obiljdila 90. rodendan. a perisan 0 g kub i slabo pobe rn a, ii vi 0 d shomne penzije u svojoj kucici u ulici £lure Danicica na broju 11 7, nedaleko od trga Terazije II sreu hijeljinskih mahala. Zaboravljena od svojih k&rke i unuke koje ne zive u Bije!jini, Mina preli vljava uz pomo\: komsija i dobrih ljudi. - Nista ne mogu sarna. Godine i bolesti su pri r:isle, a

~anorama

Dn evni avaz, p eta., 1,. julVsrpanj 2011.

15

INFORMACIJE:

Colefon 033 75291

PURACIC Nakon 8tO je u parku Hrastik posleceno 80 stabala

Mleilani SDrueCili OdUOZ IrUDaC8
Na lieu rniesta bila i palicija, ali nije asistirala tuzlanskoj Sumariji
Novi zastupnici polatu zakletvu

Skupstina Posavskog kantona

U Uladi samOpredstauniCi
Zakletvu polazili zastupniei Miliea Miskovic, Anaa fJoraie i Jazo Blazevie
Sumarija iz Tuzle jucer je namjeravala izvuci trupce 80 hrastova koje je na zahtjev kanronalnog sumarskog inspek lora pos j ekla 6. j UIl~ ove godi n e. I zvoz trupaca vri j ednih, prema izjavama miesrana, oko 200.000 KM, svojirn su tijelima sprijecili brojni m jestani Pura fica, na iveci rn dijelorn clanovi novoforrniranog Ekoloskog udruzenja "Hraslik". Za svaki sluca], na lieu mjesta nasla se i pojaeana po licijs ka pa trola iz PU Lukavac.ali i vijecnik u Opcinskom vijecu Jasminko Dugonjic, koii ie napustio zasjedanje OV da bi lugarirna i vozacirna ko j i su dosE po trup ce kazao da od toga nerna nista, sve dok se ne daju valiani odgovori koie rraZe ogorcen i P u raci can i. - Nema izvoza trupaca dok se ne kale ko [e pocinio ovo, PI) Ci jern n alogu je ro uradeno, ko ce gradanima nadoknadiu steru, Ovo je zakljucak kolegija OV Lukavac i on se mora posrivati, Ovi ljudi ovdje nisu dos!i da prave nered, oni su dosli da zastite svoj eke-park - rekao nam ie Dugonjic, Predsjednik ED "Hrasrik" Muamer Zaimovic navedi cia ce gradaui danonocno dezurati ieu van svoi park, kako bi svako vidio vandalizam koji je napravila Sumarija. - Prosle godine pOSjeceno je dvadesetak hrastovih stab ala koji su navcdno bili prijetnja za ~eSt kuca. Ako -je i ove godine trebalo posieci niih celiri-pet, niko se nebi bunio.Ali,onisu posiekli 80 stabala ito ie zlocin. Surnarija je ova] park dobila na upravljanje, ali ako ce njime ovako i dalje upravljati, isjeci ga do zadnjeg stabla, treba ioi ovu blagodat oduzeti -isrice Zaimovic, Kao pn nepisanorn pravilu, i creta sjednica Skupstine Posavskog kantona pocela je pclaganjem zakletvenovih zastupnika koii mijenjaju stranacke kolege koje su otisle u izvrsnu vlasr. Novi zasrupnici su Milica Miskovit, clanica HDZ-a B.iH, Alida Dordic iz HDZ-a 1990 iclan HSP BiH [ozo Blazevic, Parlamentarna vecina, koju cine dva HDZ-a uz podrsku zastupnika Nuhada Garita, clana Stranke za BiH, usvojila ie izrniene ; dopune Zakona 0 visokom obrazovaniu, kilo iZakona 0 srednjern obrazovanju ipro" grame rada Vlade i Skupsti- Dok u Vladi PK nebude predstavnika druga dva kons ti tu Ii vna narc da i dok Ustavni sud FBiH ne da svoj sud 0 ustavnosti odluke 0 fo rmiran j u VI ade u kojo j s u samo predstavnici Hrvata, stav KO SBB BiH je da svi priiedlozi koji dolaze iz Vlade ne rnogu dobiti nasu podrsku - za govornicorn ie rekao Eries Dulovic. Zasrupnici su pokazali iedinstvo .i usvoiili Rezoluciju Evropskog parlamenta o Srebrenici, A. O.

hrUalSHOg narOda
nePK.

H.tALIt

r-------------------------------------~
Radnici se ponovo pobunili

16

~ni:'~S~~~i~~~~: sarajevski

kanton

-- -----

Zamjena ostecenih plOO:J Kranjcevicevaod brojeva 11 do 43 privodi Sf' kraj 11. Kako su Dam kazali radnici firme "Selli", koja je WrodaI', zavrsen je dio platoa ad broja 43 prema izlazu..'Irenutno mijeniaiu ploee na isru, a nakon toga
Il u:liei

zaurieno odbrOIa' 43 .Drama iZlazu

Zamjena ploca u Kranjcevicevoj ulici

ostaje manji dio iza zgrade kod broja II. Kako navode iz Opcine Centar.planizano ie da se zamijeni 100 kvadratnih metara plo6!, a posta- , vir Ce inove re1ietke:za odvod o borinskih veda, Vrijedno- : S1 radova iznosi 85.000 KM. N.G.

spec
• Dvomjesecne kupone za juli j avgust srednjoskolci mogu kupiti s postojecim iskaznicarna za lkolsku 2010/2011. godinu. Osnovci od prvog do cetvrlog razreda dvomjesecne kupone pla6aiu po 13,80 KM, a od petog do osmog razreda po 20,20 KM. A. Na.

Dd ponedielika ce radnici GRAS· a poceti porpisivari peticiju na osnovu koje IX svi porpisnici svakog mjeseca ~trajkovali aka narn placa ne nude uplacena do IS. u miesecu. Necemo vi~e eekati nikakve p [0 ced u re, a to je cdluka velike grupe n ezado vo I j nib radnika, kazao nam je [edan od njih Nazif Dacic,

Deblokirali raeun
Za ru~enie angaiirane ekipe - Radnici su se prije nekoIik 0 dana organiziral i i n isu htjeli radiri dok se ne ispune uvjeti 0 placama, Tada je dosao i ministar saobracaja Haris Lulie i predsjednik Skupstine preduzeca Hamdo Ka ric i rekli s u da ce upla nti placu, To je i uradeno, ali

- Teze je zbog toga !ito srno se suocili s posljedicarna rada prethodne Uprave, Novi menadzment [e za ITi mjeseca uspio deblokirati racun, u 20 dana uplatiti dvije place, veci din doprinosa .. To je poziti vno, a U pravi ce i dalje biti prioritet redovna isplata plata - kazao je Karic, Kada [e u pitaniu najava grupe radnika 0 evenruaInim !hrajkovirua, Karic je istakao da ie to osmisljen plan udara na pozitivne prccese koji su se poceli odvi[ati u GRAS·u.

Na podruciu starogradske opcine
U cetiri starogradske ulice j ucer je pocelo u klanjanie bespravno sagradenih objekata, Na spisku ie u ulici Begovac 35 otvor napravljen ::<3 kapiju, poslovni obj ekt u ulici M ustaipasin mejdan, garaZa u ulici Safvet-bega BMa$i61 94, a na-

Balni procesi
Oacit:lJelika grupa Karic: Ide ka poholisal!ju bez toplog obroka • istakao je Daci~. S druge strane, Karic ie za "Avaz" p otvrdi 0 da j e finansijska situacija U preduzecu vrlo teska te da se moze reci da j e jo~ i teza, . Ti procesi sub olni i dugi, nisu ni ugodni, ali ide se ka pobolisaniu pcslovania GRAS·a. U preduzecu jo; postoje posljedice prornjene uprav Iiai.'kib s trukrura, j er neki jos hie za komocijom u ponasanju koju su prije imali. To [e razlog sto se ultimativno traie neke srvari • pOlertao je Karie. s. M UHIG

UMlaniaiu beSDraUne Obielde

dstresnica i poslovni obiek IU ulici Lapisnica, - Angafuali smo preduzece .Rad" na racun in vesti 10m. Medurim, 24 saraprije rusenja neki v lasnici su sami uklonili bespravne gradevine - kazu iz Starog Grada, A. Na.

placa, dogovoreno [e da do kraja eve godiae uravnorefirno to da

- S to se lice

uraunotazilllsPlatu
svaki mjesec pi aca i doprinosi budu isplacivani do 15 .• kazao j e Kar ie.

Inspekeija

na 200HaCIIa prOda)naKOII'Ca U ObliHUtramUaJ8"UaSingtonca ? te
66
m vai "vasinglOnac". Sarno utakvim kolicirna bit ce moguce ndlO prodavaLi, dozvolu ce izdavali OpCina., a pravljene ee finansira.ti pm da.vaCi. Tako ee i inspekcija moei komrolirati md, a prikupljeni novae ee iskljucivo bili kori~ten za radove u Viis on 0vom !Ietal is tu - kazao nam ie Koldzo. Vijecoica Arijana Talovie ITa~jla ie da. se prvo umcii e!aboral 0 (!Vorn projektu. Nakon

Hoce Ii Vilsonovo setallste dobiti novi izgled

Iza HUIiSa
U viieenika je promoviran Dejan Radovic iz Nase stranke, koji je kao drugi na listi zarniienio Harisa Abaspahica, koi i j e podnio os tavku. Mirsad Sabaredzovic je pohvalio obicai da se novim viiecaicima urudi pcklon i pi tao zal to to nije bio slucaj Is Radovicern, Na to su ostali viieenici i nacelnik kroz smijeh kazali da je to uradeno kad se Radovic vralio na mjeslO. rasprave nacelnik je predlozio da se odlu.ka p retvori u nacn koj i ce iei u javou raspravu, sto ie i u.svojeno. OSla!ak sjednice uglavoom je prolekao u bespo lIebn.im prepirkama i nesuglasic3rna. Najduze se raspravlialo 0 Programu kapimlnih inveslici· ia, kada ie vii eenica Jeleoa Misila Iraiila da se ova problematjka gradallima bolje obia.sni. A. JAkfAKOVIC

moti kontrolirati sta se prodaje • Prikupljeni.novae same za radove u Vilsonovom

N arednib mjeseci, koliko ee trajari javna rasprava, gradani i vijecnici Novog Suajeva dal ce svoje misljenje 0 uvjetima i nacinu ko· ristenja Vilsonovog semliSta. Nacelnik Nedhd Kold.zo predlozio je OpCinskorn vi· jecu no sjednld usvajanje odluke peema kojoj ce, konacno, biti jasno deI;.nirano sla se moZe pm dava ti, gdj e j e p j eSacka, a gd j e biciklisticka

zona,

- N amjera ie da na 20 10kad j a posl3vimo dvi j e vrs Ie mobilni h kolica koj a IX Ii citi na nekada popularni Ira·

Skica lakacije gdje hi Irebala hili poslavljena prod"ina ko/ica

biznls

Dnevni avaz, pita k, 1. julVsrpanj 201 t,

17

Vise lurisfa

maju lanl

m:gou

- Kako ce Izgledati trtiste rada u BiH

~~W[ID~~rnoomTI[IDrn~ []J~mW[IDrnrn~~oo
"
nalno uvecati do 2 pOSIO. Po rpuni opera vak trzis ra rada, prem a pretposrav kama D irekcij e, m ogao b ise ocekiva ti 1I 2012_ godint. Nairn e, ras t bru co domaceg proizvoda od 3,2 POSIO, inrenzivniji izvoz, veca in vesticiona u laganja re povecan obim poslova u gradevinarstvu i ind ustriji rrebali bi pozitivno utjecati na tdistecada.

U FBIH naJduie boraue lurlSll1Z LUMSemburga Ostvareno 94.541 nocenle
Isplata Denzua
- Kretanie pennia u 2011. bit ce skoro nepromijenjeno U odnosu na 2010, godinu. Konstantan prirast novopenzionisanih osoba te usporen cast broja zaposl ern b, koi i uplaeu] II doprin ose u penzione fondove i osnova $U za ispla tu penzija, predstavljaiu dva glavna ogranicavajuca faktora za even tualni rast penzija u BiR - navode iz Direkciie, b i u veca ri p enzije za 3-5 posto. No, ipak ce proces refer-

Povecan bro] dolazaka

Privatni sektor tesko ponovo zaposliava radnike i ima umjeren obim poslova
Trzisreradau Bosni iHercegovini pokazuie skromne
pozitivne prorniene na pocet-

ku 2011. godine, Primjera radi, brei zaposlenih u prvorn rnjesecu ove godine uvecan je za I, I posto, ali ie i broi nezaposlenih u is lorn rnjesecu uvecan za dva procen ta,

Minorno uvecanje
Privatni sektor, koji je zabiljezio najvede negativne posljedice tokom ekonomske krize, tesko ponovo zaposli ava radnike uz skrornna in vesticiona ulaganja i jos umjeren

najznacajnijih ekonornskih kretani a u nasoi zemli i, U dij elu koji se cdnosi na rrziste rada, nave Iii se cia b ise pros jecan broi nezaposl enib U ovoj godini mogao uvecari za skoro iedan posto u odnoSII na prethodnu godi n 1I. - No, pretpostavljeno jacanje izvoza, skrornne in" vesticije i obim industrijske proizvodnie u 2011. godini ipak bi minorno uvecale brei zaposlenih osoba za 0,5 POS[() - navodi se u dokumentu. Pri varni sektor, s ria]-

Federaciju BiH u maju ie pcsjetilo 49.995 turisra, sto je za 4,3 pOSlO vise u odnosu na isti mjesec prethodne godine, pije Srna pozivaiuci se na podatke Federalnog zavoda za statis tik u. U rnaiu su turisti osrvariIi 94.541 nocenje.sto [eza 1,1 posto vise a odnosu ria rna] lani,a u ukupno osrvarenom broj u nocenja u~esce do-

macih ruris ra je 33,5 pos [0, a s tran ib 66,5 pos to. Turisti iz Turske osrvarili su I 5,2 pos to od uku pneg broja nocenja srranih ruris ta, iz Hrva tske 12,3 P osro, Fran cuske "7,1 posro ... Turisti iz Luksernburga zadrzali su se u FBLH u maju u p rosiek u sest d. n a, iz Irs ke 4,4, Egipta 3,5, Rusije 3,3 te iz Francuske 3,1 dan.

Proees reforme
Broj zaposlen ih osoba II BiH uvecao bi se za 2,1 posto, dok b i se b ro j nezapcslen ih

2011.
zaposlenost nezaposlenost plata

+ 0,5 % + I% +2%

2012.
zaposlenosr uezaposlenost placa

+
+
-

.2.013.
2,1 % 2,3 % 2,8 %
zaposlenost nezaposlenost placa

+ 2,2 %
>

+ 3%

2,9 %

me PIO fondova determinirati ni vo penzij a u B iH predvidaj u analitieari.

obim poslova. Industrijska proizvodnj a, gradevinars IVO, ali i trgovina, sek tori su koj iu tornsrnislu prednjace, Dio je [0 zakljueaka analitiear3 Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, objavijenih u pu blikacii i "Perpsektive 20 11." 2013.", dokurne!!tu koji daje pregled pred vidanja

nizim prosiecnim placama, trebao b i u 2011. ostvari ri s k ro man ras I n eto p lacs, podsmknlll rasmm obima poslova, dok se u javnom sektoru ocekuje stagnacija zbog budzetskih ogra· niCenja .. Time bi se pros· jecna nem placa u BiH u 2011. godi.nj mogla !lOrni"

mcgao smaniitiza 2,3 posto. Privatni sektor trebao bi biti glavni pokretac rasta broja zaposle!l ih osoba. . - Generalno, bolja poslovna klima pozitivno hi utjecaJa na rast !!eto plata (2,8 posto). Veti priIiv lIovea kIoz prihode IZ ciopriuosa penzionih fondova mogao

. Izrada projekcija za ldiste rada za 2013. godinu zasnovana je na pretpostavkama snazuogekonornskcg rasta, Broj zaposlen ih u spomenu[oj godilli Ilvecao bi se Z3 2,2. posm, pracen smanjenjem -broja lIezaposlenih osoba od 2,9pOSlO i [as rom nero plata ad 3 procenta na godisnjem nivou. B. T.

Kornpanija Vrganj-promet iz Buzima okcncala ie priprerne za u vodenie medunarodn ih standards Global GAP i U narednih 30 dana dobir ce zvanicni certifikat 0 proizvcdnji zdravsrvenc-sigumosnih prcizvoda na vlastirim parcelarna. Ovo preduzece godisnje proizvede iotkupi skoro 200 rona maline, 70 rona gljiva i drugih sumskih plodova, U ovoj godini komplmiia je, u saradnji s iralijanskim projektom Una Vialle Rinansce, iZgl:"adilamodeUle hladnjaceod 300 !Dna kapacheta. Takoder, UZSt.rUCIIU pomoe Poljoprivrednog zavo-

BUzimSlli DrOiZUOdi Da eUrODSIlOm Il'ZiSlo

Vrganj dobiva medunarodni certifikat

ProilYQde m8line na 5,2 heJdara

da U nsko-sa!!skog kantona, podignuto je 5,2 hektara iednogodisni ih sarti maline. TrZi~te za proizvode, odnosllo otkup, osigurano je u zemljama EvrQPske uniieM.D.

ProCredit Bank
do 200.000 KM u roku od 5 ana
Krediti ,za obrtna s edstva

uz fiksnu kamatnu stopu
~ Anuitelm !<red iii za Qbrtna sredstva, ." Kredili po tekueem raeunu ." Revolving krediti

1'8

_1.)011"",,1"'".

Dnevni avaz
u- "".... ,L:I
'i.f...u.e,

oglasi
rII I( .,tU..I'ili.

Senior Advi,s,or Agriculture

l:I"',I~"",,!

nou,on:

Ult

:U.C,I

'l.,I:",",·J"III

IX\I'_. ~!I!il"M""""~~:LMI
0""-._ ....I~_ ~~WIW
, ......

.......,,_w_
14ftIar.l4b"
.,y~f;hN~
(I..CIlIIIIt"""'j~II'&."""

...... '''f'''''''.1 'Hili Ih I"II~~""'" t .. _",w.n •• ~. IIIII,*,U I·.._, at ......... J ,"'' bl 1"l11'l l'!IIII'-oII ,I 'r .. I .... I Uli'l ... iR...!I"Ii I,bl~. ~r'IIoI' ,. n il ~"""i ~.L. t I".""'! I .... h.... ' ....JIJ~ I .I!I'r~~ro.t"... IM ....~ I"K- n.I:I • .1I.IIj 1 iILIAII' U~ flit. :1111, I 1Io.1~~ ..t IPIIIIII I. ,_

.!IJ lUI I l'ulllliIIfIl

I

It!Y.. .' ~ _

_tool ,to
'1iIWi\cr. I_Iii lO, N
'p!lLftv4:

'P

nI!, ,

,ltQ •• '
gr'(."I

tlnlj:l''t..'I'lIIfiil.

..""
_".aIIi~

""WII~

..,.._ ~
rr~
,.,.
~,M:

ttt.t ..

-.o~~itit
()

, ....

----~.---"11............. .-_ --_1_....
IilC.'\P*'1

~I~t

"""'~~'.hlM'Q:~"'JinI""'~«'t"tI ......... ~~ l/'iII,....~I.I..".
1Il'Id~
t ..

~"CIIIII~
.cr~~

...
,~

,~ ...
r-

~t

1ft

..

..... iIftDI ....... [c.r..,......) Ind

~

Ir\II

.......

~

~

~

19c.a."'!'

'.

~

I)

...

..".~-v\_,~t"'"IIIXrtWI~

(OIl

......... ~

--

I4oIpporI

.. .....
-.

~""-'''""9'1,
.[II

"" .............
r'l~1III

rat

-h~ neil •

11011, 'oiiilr

u

Ii",

L du,pU1n,p."li,. :1 ulJIlhul'. n,I,'""n

r-!.... ",n.

_II
ll.uw It,

'.1 ••
I'
...

.".......
if:o.

."'l1l'i

01-:11

~1~f'W"''I\,IW

..,._ft.~

~

... .....,..,

1t1_

l't,,",,

... rnt", lh t.4;~ ........

AI... }."

iPI-

.I~

n.......

IN""

C'OMII~

'lD

, .~~~~:: "~r=~*~ ..
......... ............. dol'llllll..il4 L.\I'MJh .. , ........ ~,r"iol~

..II

... IM .i'Mit

"'.,..IiI.......
f'!<~I~. I ...

t

...

1Io .. ~

..

,i~1

1IIl L.1II'''I_.,:nili'liolll"l.~ f1~'1!!!111 ,~ ... ~ ._...~ ~~ ....

11'Ij,"!,;1II"'''

"'eti1I~~Iiti!lll "J~" 11

.t:.:I]oIWr"'~

j"'IIo'' ' ••

~~~
UjM~""

4'1!4.1 I~

..w. .... :LIlli

...

111 •• I ...

~,'IIN~

rtI:=..t"il"

...,....

Iltt

br

1O"IC'1II

..r

.....1'.aIoI.: .... ~""-

...

~"'~~'l.,

..... ~

.m,~

...

~,KIJIC',-..rw!II,.,f...:M,....U'..........,
....". ....... ~.a.nt...~ 1lMOr_1IIII
~ ..

..,I"'I'Y:IM~

'9"11"~

~

~.~~

AQ:'I'IC~.,lq

H~"7, c"~1 ~1""1lI: ...............-"',If'I,.~.,..~~
........
~liriil'l~tIC .. _

...........

Of"T

~p-.I

.......,

.... ~

...,...,
~
r-a1lllt.-tt,~

-- ._.......... "... -_ _-.
~ .........

IftII".!lIIIII'UIIfIIaI ..... .._ .... __ n

~...

,....::of"""""'(11 ... _~
IICfI,j'I.:I OrUtIMI

potJJ!w"'1
~""'1

'''R~'_
fO

~-,'.,
I><'t_
~n'l,.
10 '.... "'1D!,""Ji ... AIIN ,U.l
1

1.a..11

IQ,L.I'"

....

~

I

..

' 119"••

~

....tj'!. .... 11IIiI W

I

:1'l.:lp~"'IY.IIIIiIIIIIIIiII~)"""'"
A~fo

,. ',,"'iI
...

.'-w
'I~_~

I"

iI

10

... ut~liI

,,_t ..._

~I'IIi

I~_'II!II t,.I

L. ,14III"u, kWlId4.~

~""",41~
_It

'.

t

,101.01141"

........

..... _,

~.tI"'l_
.N.

iii

.tll" 'I ~,...,o,ln'!l.""'r

~lIIj""'_"

I't

I...,....,"""'"

.pTp";;~

'CIi -.r:.~

....

_10<

.INI

GoOiI __ Sth'll_"
~~~ICPf'IIIIIIII:~j __ .., •......,

"",_.110
....._

I

00

·,."...,

"""N

~

~<o..I.I~ ........ ....... ~ III tokllo I ,IE'
_,,_.,J1I._:J...'IIoI.'''oi

.ru'IQ,......,,~ti~.... ""'-"!_j~
1'11 ~

1,1 1

.,...,lII-lII

_~i.. '"'" _
1.nJ~""", I'~

!

up'"

l.i. _

~"'h,
fl{llIIl

1 II.. '1

• .~,

Il!j!t

"'1"JII. u

';'i ..~

~I'M. l..t' ill

...

hif

I __ ...... IIII~.:;

u h-.t"l .... t.. 1Io. , • .IIIIIooLII ....... 1...... 1 ~~'nHl"

........... -.JIo:':ljIi, ......... h_" ~_h

1

I........

c...~..,,..,_ _,1
~ttlf~

~•. ~
IIII"IIK'I
,*,,'IIr\,*"IIJ

......
~WtI.

tl4.ljI.i d-"'~. __ •

.IftI ...

i.IJiOC.

1I'In.,;a.-'OtWII"

I<"CI ~

fCII'
IiIirtC!'I 1Cii"11I"'1I!"I

__
~,.... ~.IOmI

1..,.....,...,__ ... 1imI)J~"""""~

D....t>-11:.I:I.loI'll
...

'f"'o

.-.l.II....J, ~I

IIh......."
.n.h

..-.rt~)

~.,.lIW'tft'!IlL __ T._._...
...,.

SRI" ..... ~

~o()

9'""1

~. rrllltrv"

WOU' •• :J!WiI'I"O ~ltI"IIIIIpltM

~ ..-_"" .._ .._~(t'\I_... )......
"'i<' _ ..
,tt

I.,

of

.1'1~!IIt.

....

'"

Ii

~.""'1'"
.~ ~."'.d

Olftrld.l~.

~fW"~. 01__ "
c. ~
~

-"'lk' ' ... F"\t I ....
l,h.1~

h

hi'i!lj ...~

~.I""'

IIor.Ho-.cr..

~I.!II_
_
_I

a.--

...:

OIIIIi'.AJ"II
""' ... ~

~L
IIIh,.

rot

UI Dln.1IlIi
.Ii hwrl.:;j,

~ _.

I.'-='t

",til
"I'u

._~
...

l:i

til

'Y ..............

IIoiII In 1I1III'.w.

.jII:11i~1Ie I

~II

..

4I:f~~1 1i!1i1i11'...i I",g.I!;;I't:..

~.ii1C1ub1Il111...a.

""

,.

u...".'11

•...Il-1_ .. I~~" I CI..i..,::
41 •• , :.

.....
1Ih4~ l:",("'1 , 1

"Wgg~_,,"I_
..... ' :11~lfII' "-,

r..hl tlc.'M. 4:.0"0.1 ~

.. 1IIIl

"e«ta""PoiUV'...,.,o..'"
- ......
~

~~

rOU'

~

...... ~

r,

~"III'!;I

"l'"
... 11

11;(..'"

-"!I

"MIl"I"

IC8"'IiIID

R.,

&IN 1IiU:MI.

~uAII

I1\M

.....

-cterlM~

........
1""I"l_;

"'"u~.:rvt"lni..;nl.l !L.. o. ,~_'",,"

Uu; _lo ""i""t I' •• ~.... 'lIIh lUiiII......:t'k,t 'lit: __ P'o-'Ioj.ii1h7

...

'IIII&...t.:' ~""'H4..~

1II1II J'lhnl.I1~"''''''''''''"''IPI P hO'~"jV~ .. .a:...-li.LIoI! .1,I'U'iII"u", &""'JI

4:'1.
II't:il~ _

"'401

ft'II._ ....
!I2'I rw.1Io"lln 1._ piI;!I"I~

ttII'ftIIlil~ rlo.,1

.....~

....iJiil,;........
iii!!

""L .....f,iI.~

t.Iw.I

...1I~_,""uIV .1_

j"'II~~,Rk: ,
H.myu '~

p!"~. P'.
~ III

I••

~
'I!III1P'

!.j.

4 I~'l

".iqll"'ot

lII!no.h r.I

... llIIll~'JWI~ I '1u..:I", 'l11"1~ w ~1IIJI1ftl"''''' 011 ... , .. ,' • ..... 1 "'"'

... ~.h
Ilk.b!H!'u.;:.

.,,.....,,Ij.~
11

l1li_,.",1_-;.

"TWI'i~llIiiul!o..: tu"~J~
iI

,'V

..... 1"'.,.

• .a..It

~ .......... ........ .I.I.lIIIh...

IiIlI. "'1_

1h __

IliF I"~}U
...

I._
Ii-

r-,;k J •• 31•.u •
,,~, iiJI~'1
I't .....

...

11'\

~.t&.=...

l , .........
L i .. I .. l
.........

.1.- ~ '11I.1~ 'I..I~.:jI. I ....
0.11 0 I "odt~l. I IIIijiil I 'ulolu..tll

1" •.:1 , .1
~._..
,

LtI''lt1l" "i
01."1l1li ~

..

"'-4 1II1

.,..,I..II .. H,JIoiIdJ;~~J&.II.Ii. 1•• ""'I.rI'I ..... ,I ..

~.~

~ftIII
~_

po1i,. 1 11I-.l1IIE'_

PiI~r- .....1 Lui.
Ihi

1II.,..,PIn,
,

r",,:da-, .-.tu.'l.IIl ..,

_

o..JI '1I.iioII~1 "_"r.II

'LoIiIII

1... ~
"-~I~

"'II'il40 ... 1I tn'

4~ .... ..,,..:

Jo oil .. , ......

1II .... .u

oi-IllI-Iojll'_

tt

1

1.

_I

I

J..:
I~ ~ 1 ..... "

1.1111

.~ til' , ....

II .... ~IUI.I_

II

tl

I"a C»o(I\'U

R!"kl1l~OpcilukOl.udl

U S:.nll''Yli

d'lIRtt' II mldo"'I'IOIIi~QllIIi ( l.:P'S I' oo,iavli UJC

.uo~~'l't~''Uln

b1'Ol170~od 29. 06..1011., Trao~lo J!~ S3ffjCyV· d II Jg, p,o S~lIIjo;voII ,'cn;m

~ ~t

..... ...:tu.d.pn. I.J'IIIlII.Qh .. IIII.E.oo;... p.. ....!o= '1.rI . J 'jll:4Ih...u ..._... It ",I H ~I. ,~ 1III\I(1n 1"kI'. poiloC' _ ..... ~~ ... 11( '1 11 ~_ ..... ..,..1/.,;1. r~r..... hra "'.-....:. -,.u .. MlI,fok...u..: ..~ "lIJ!kJI • L.•:di.l.Lll~' . .. 1II'IIIInr-1 Dl..,I\'.,'_ po.~J! _ .. Ju.lU"~~-..J

t.,....
1

IIJL~. 1."1."

,...,.~ .. ,..~ 1OI....lW'1I '

!dj;l. uJ
tI

ponl..l..!"~_j
.. .-.......

.ltll ..........

Ih

_'jILII;JI M"

a..l~IlI"".
pu:.IICIII!Io,t'll-

J..,

.10.. U'\U-iII

011111 .... ti ttl

_1_u."

.... IIIIJ....,.._

~.aI"_"~1IIII!!! ~

~ ..

~...-t ~

.... , ..

I ~I ......... t

J,'
II,

"ill". ,............
"iii";

rY

zto.. ..
IIIIIIr•,III . •. I

i.;lmlllr"'ll"'''''-I.U'''II

I
1"1:"h

n
i

,.,.lIIftlMllll'l&.:'IU _,I'o"'J""..,4 ,.--.h ,1111 ,...; .... 1 ... 11]!IJ.U :I..M

,,1f,'"I."
+ ......

IIiIo.jl..

I.

,r'~"" III'.
Ih ...

P"

I.. _ tIi......... ~ ;

-...jl"' ...... d .... Mil 111 ..... "-1

Javno nadmetanje za prodaju poslovnog prost,ora
kUle Ce' lC' ... lmllu pmll""I~"'~

I ..

'\t

I ..

It

... , .......

1 ..

"".

t

1

1-.1._

1411.....

(, -.!I

IOU. aorlule (p""u) ... ~lJ;om'

LPS \I .. II 10,00 II.

.a,,,, 1JU'''~I.Co,

C,k'OlP 10., '!'~%31~"", 9. luh. 1

~~~'~:~I~k1~7.':'::-.~~~I':~'::
"':'lII.t
.1; 'tN1 .......... ~.AiiI!~

I i"'.~IMlI I .. Ut t_jl_I!o:'II,1 I .. ' fllllJ "'!I.:I I t, lu) ~i&)I 1.......... '''''''.Ju. 1.... 11.. I !~! 1,n'lII;" t. h"'II'lol ....... 1411 _

t..,\1
~~_I

.... :- ,._.,

.... iIot 1 ...1

(lilt) , I.

t.."IIIIIIo.h 11ft..-.. ,~

,.....:: L,.llLn.~
~·I,.,;tlllll II 1 ..

.....
.rIa"

LII I ....i.a kI-"'liiI!o..aJI
...

.1 _ 1I!o" L....l. ..... I ~'IQII..aillr""'~ t IIII.a.i Jt.L~ I~ h "II~ 1111.... Ol't R... ....

n~_

Ifl!.~.
.""L_ ..... u
I

.... 1 "I;l.1"III.n ~"'.,

UI L-...wUi4.

rr.. '"HiI~
j~Lj[ .......

...

liII

..;::':;"t..!::: .1~;,~ : ..l,.~~~=-+~Ir:Mr._1i
, ..

pn1.!tI",,"1

1I!IiI ... 1'\!h,~1 1Ii.1 ........ d.JI, I~

I~ tltrlllll:~ t~,u.

......

'I.

1..... 1h. .....

k' ...
..

.;: I
-.:,~

__

1'1"" ~.. o,I.li'J:. LI~ L.,1,jJ,!,II1.'_H).o 110 .11 IliA ....... " ~ l1li <i ~,..
1 kd I"

~

11I"fttI"'" I.....! I' "'WI JIJ~•• 11i"1 I
.... j.i ......

"1I~.ioIi,.1oI HLII. .......

.an: ~.i~ .I
' .......

~f'"
....: ....

....lUI

... ",

~ III
1 ...... llIIih .,,~,~ _, '.....

vc:1:ihJu
P_I'Ot:ll U :UJJ

Pol! nOli

lmDs
O~8)1r.UI 'a

_h
41

..1. .. ""-"'"

Tit .. u ....
... _ ............

".loo1

il>10l1li ....

"'_

....

tM.'JI ••

I

pt1>illilM dlcncu Kl>1

~III • " 1.. ',.
....-.:t.I

~1110.'' ' 'jIfr--='
iii.1i,
iJI .......
Q

uKIlt

1 J"~IJo.,:"
~'4I}a~

"I~

II'IL to-

rna ...h. rd..uL_ .iI .. ..... 40"' ,iI!io4j.
loI,Ii!!~I'

.......... h,......ia..I _

til"" j~1 U....

ut",

i'".&.1'I!

'JII"
~

J'"
iIIt~

tikmo bIOI 10. Si1l11lc"o210,00 1.010..000.00 ~O.OOO,oo VchflW 1'101100 ICI'nlillilu. r,~'or" l'nxI:llc II Y'ukllom "'lOlll I...a.l'" "1'''''YIl' I:,ec, po ",p Q III"" .'.obl ""3 ",,<'I'Ie, P md:..." II F''''' lor ""''''u, ,IU'UU' ''-'I' dmcWliC'w' PotflDUIIIOOollIU o:ijcllu odndoolc S'cajuo;> ..-iic« Opfuolkoa ,""Ib u S:IJ'Ije'" po odgo'", ~ lltol Pro«du n. upod kO'le ~'II rd'ooU •.1<:1' ~!.or !:If ru<DicII fOd.>1 0:. I·fod~. IJiCIU pmmpil'l g'D'<"I'n<:J>1"OO 110' ""Ie",", f\ItI.1I ptc>d"'N (""",re", <l.. ~ml.ill p"IWl obotbifdtoK- II ;';OC>S1lod KAI SO.OOO,OO (p"<l~ili3<b KMI ""ib~o* do 2•. Illb 2011. !od.. U~. Up ....I"'" -am"roig ",,'n'"<OO\-;O''' k"Jl.~c !I.~ pr ...,'" 'Itrl<:> I JI'UI!U"I".rl~ PO , .. ""'" pt.
od~I"
00511"111:1110 upb~IIJc

I. UllJ-i,,"ctica

J.,., ..'...... ~
... ;,("I,,,, _,__
I U.iL.H

I.. I_'m ...~ .....r~ !I... II i-t ...

r-.

~I

"I
\.

"'4"1"~","
I
I ..

ua...J.D.

r......... I
I

Ro.J

_

...........

.n •...c~

~,J I fll".f~ ,j.uk" ~ t,.1'III~ ..""" ...... .0 p...._".'.IIIIJI.-..
kt't.1.'"".n

.1... 1hRI....
ni ... 1..

1".'" __ Inrw"

II.

11' ilIIIII ,,,,,.~~

lV'I:'ftiI;IoJn 1J'!i'11,jtIi!

PI"',!I

t ..... ,,~

0....,~;11

III'.

,1.rtIIi

t~~

riLI!Woi:..1iL.:.,;l. ~II""" linn

to,

u
_ ~ ...

.. "It
'Ll'l'll'\

.~101111"
.101

L ~.40'!ol....
• -....of'I~ .oIIilllllllo. ...... ___
II.

1..0111.." IIII'IIIiIlllI:

......iII~... I'~"U""r.L:lii .... '\,1 kl", .. _
I ,ll"iII"L

I....IJ iIl'a-J. ~ ...... ,.. ... I!IrIiIlRIIIII~G1...-_~
~.i ....

1""'.-.....
'III jIw.

pn.

udI
~I .. ~

Ii-"..,I
..

I 111"11 lIIIiI! Ioit~ t I~l ...... "'111;'11111 J, ~ 1 , .h ... Ivl'l>OI t !I~ N" 4JJ".a: _ ."11IO"'~ .1 1 l1li r n. ~ ~_~.d~ , •• h. ~ .. ......1 1,.1"''''''''''I IiIJ ~ l1l"i .,. lit. 'I ......... ~PIIU"~ IIimo~CI!II"'-,'1f,:4 M"LItG

i.~
T.l'1"lIIltl

lillulJ

...;.w< i4I ~
,.....

-.

J"-o.IP'If

"~rIoI.II,I"""

11 '~lIIIni

_,.-an ......

~II'., ..
.,..

, ~~~
J!"UIh:fl. od

tlllll:lllli!1II

dh.'J!"':;O'_

,...'"

Lit

il
~~':'Io

._(111 ... ...Ju
_""_

'I toh~, llfJ:I bl"-";~"'I ~''''I"'1. ... ..... n,.o.I!!!. ,

~£t11
I!J.. ..

,"II

W Qt'1-L~;1 IIIII..JIo,::.~ ••I41. I...o1. u 11
til

I

dd

"altJIII.Jio

Nv<il. .......... _._."" t II~

I," f..u'...

I.

pol

do,...,. .....

.... ~

L

rill! "I"

.....

....

~

J1I(.,,~. 'ki'IJ

... ~

..jl'

JJO'i~

'(I!OI~IIIA""~" 1 111l1li •• 111_

1 '~,.
......

11 ...

J ... ~ _, m.d_

..

.J~

",~.I
....
P'J

ft~lIII1t.. V ..",,,I!.I"l l"I"""II',"lt 'k~ I. .£ih"l I(M~I.
~,i~

.. ,.. L.'I'·_ (lLili. ~i. T'\, Uil~
Iti

.TO."
' ".,.

'.11111"~""""

, •• t.
","''\t''lo '''If'''''t,!,'':-:1110

.ot
....•

IM.. i ....

"

1.....

t.r.... ...
! ,.

I'
1.1'1I'I1II 100M

1Y~ki

l6Ol000021%lm too WlruJit .. bmkc dd Sal'll.ie-;o (tII"on,o k"poprod~i' l.!lkl',utuIU""" ,,!nOD, ~rorm'tad O'O)llIrII. Ugovonm CI)tO'LI, ,IIU' D~DU l;J·LZDOI upb,cnoll oll,lllnnl.l, "upxprQIIOr.ll( d~n po[o.lldD rotu 00 2. dll.lll ad Ih03 obl l,me Ji' Ill: 1"00:1,," .i1lU lotu ad 1.llhw od dO,II.1 UliU~lja.lll.l' ~,bkooa [ Jl..ln. rllll~ pon'1'd"llOl! 1llICTr~UO~ rltoalliovon' k' 'P'1I' rod:IJ Illckn:.o llIe, Poru. 11.1 promC1 Ddt:mDlIIt I droi( uo&lrovr p.C:IIOQ pl.lC:l kupx U08DVOIO •• Ull,UUp l"ll"d.l' (pIOSIO)r~.' ,II dotuwcou 'I" 'l'11I3.IIII\·u) pu,.-w.ddoILJI GH.12l610 tIJ OJ1.6655 7S PIOS.O. I dokume:ulXlJ,l 0 vLulli.&IYIl mole K prqkd11l11 p.IO')0 n 1"-111;1, LPS, ,.ll}«ocnca aluua 10. II S:tnlIOVU ",d"'1>1 d.lll,aL> lDu..:l" 9 00, U,oo 11.:11> 1.11 Q. r!,[!JImJI po lkoiIovol1l

""P~ D'~ .no~t~i~p,

n~iI!"_'

flI· ,,0'

LPS II IItt~lubro,

.,Tl.IIIJi.

I

"'IIor-..:P"I~~''''4!,,~ :1]I;.~d4".~ ! ~I~_I_., ....O,.tL.i- ..

_

~

'1dl'",11 Ie ........... ''f'

ulf'l.4l1"~I .._, ••
1Ii ......

_1

t,."
W"i~l.....

"''''"'''tt.

"II ....

,

1110.........,1

""'

.1 I~

.1..
Ii '~!Io

i:I

'

'IIIiI1 ....

r
I

41,:""1
LL"I

,.Id

.1.11

",*,Ir""'\'14;,

J"j

I Ij

1'\1 lornt..

_

... ...,_
IY

...... U ...... -111"

1'l!.1"i!

1'

I

I .. .."..

1."""'IIIIIl.!"'~"""'"

IJCLliin.l.l 1 .....1

~I :lLi'~ .i .!:...h.:J...I. I

ncll:'lIIIi.I!I.I.~~
",loId • .,a~ il"''''_
jjlll{' ,.,.

I't,..''hj, ... ..." .. Uu..=-U. ",,'"1 4~1,..JJ£

''-~.I.~1
........ 1, ... ,~ .....

°

.t1.ia_

.. hl

.. j,j,luf!ii1'llll

°

Uft.~J .~ I 'fkln...a

IJl1.4'''~.'

., ..... ,~

II

JI .11_

...... :l..u
..,.drlll

:l. 0"'"
Ill ......

1:11..
jl.1

eg1asi

Svjelepile
Peru rnlnil Ptuj 8H,

miJ,lnada GRATIS ,

,.,S

Kplus Pil·ete hrenovke

,~

K plus Trajno mliJeko
Z 811tom m

SUll(O

Oljamilnt ~Icrvo ulJ~.
11

11

GrOlndJujmo .sladol~
...".,1.Jil OI..n,

_:::::;;;o..:_._,. __ I.edo,

Sarajevski IdselJak
1,51

§V1)~llo 1'iYD.

Konig

900mI

ast

dl'Cl\.loJ'" lo_ltlnl pilP.f,

14/1

x

j
J

~

20
Sutnja
0

nesreci u rudnlku Sase

Stanovnike sarajevskog naselja Otoka preksinoc je uznern ir ila glasn a svada izmedu grupe mladica te pucnjava iz vatrenog oruzja. U pucnjavi niko nije bio povriieden, dok je ispaljeni hi tac pogodio prozor stana u zgradi ko ia se nalazi u neposrednoj blizini, Prerna rijecirn a stanara, oni su revoI verasa pokusali uh vati ti i zaU stav iti ispred sports ke kladionice "Spor! plus" u Gradacacko] ulici, Medutim, osumniiceni se okrenuo i u njihovcrn pravcu iz pi~t(jlja ispalio ios jedan hi rae, nakon cega su se razbjezali, N" mjesto pucnjave odmah su upucene pclicijske patrole, a policaici su uhvatili osobu koja je upotrijebi-

sesnaestOgOdiSnJaM DUeaO iZ DistO la

atoka u Sarajevu

Ia oruzie. Radi se 0 malolje[Dam H. A. (16) iz Plievalja, nas tan jeri u Sara j evu, Mlad i revolveras je uhapsen i u prisus rvu 0 Ca. pri veden u prostorije M UP-s Kantcna Sarajevo. Tokom saslusanja priznao ie da je pucao iz pistolie te da ga je nakon pucnjave odbacio u blizini "Bosmala", 0 cemu je potom obavi jestio svog pri jatel ia Z. A. iz Sarajeva, koj i je uzeo pistoI] te ga sakrio, Policajci su pronasli Z. A. (27) iz Saraieva, a kod njega ie naden i pistol] CZ kalibra 7,62 milirnetra S okvirorn bez metaka, 0 svemu je obaviiesren kantonalni !uzilac, a maloljetnik i njegov pomagae zadrzani su u MUP-u Kantona Sarajevo. Ad_ A.

Odgovore kako je doslo do pogibije Vladice Dukanovica (27),. osim porodice, traze radne kolege i sugradani
U srebrenickorn rudniku olova i cinka Sase u noci sa 17. na 18 [uni ;livol je tragicno izgubio radnik, 27godisnii Vladica Dukanovic iz Bratunca, Kako ie i zasro do toga doslo, pitania su na koia odgovore, osim njegove po rod; ce, rraze i neke n j egove radne kolege, drugovi i sugradani, radu kao j zb og toga Sto se neiskusni i neobuceni radnici rasporeduju na poslove za koje nisu strucni, Na ulaznoi kapiji u rudnik nije bile srnrtovnice rragicno nastradalog radnika, mada je rariije u slicnim slucajevirna bilo uobieajeno cia s e to uradi, Srnrt rnladog Dukanovica i uzroci koji su do nje doveli kao da su obavijeni ve10m tajne, Nista 0 desavanjirna u rudniku i ovoi nesreci niie bilo na internetskoj stranici CJB Bijeljina kao ni u

napUSliO studile
Kako smo nezv9nicbo saznali u Domu zdravlja Bratunac, u posljednje vriieme su sve ~es~e p ovrede rudara, a bilo je i onih sa smrmim posljedicarua, Dukanovic [e u rudniku radio od februara ove godine, nspustio je rnasinski fakultet medijima, 0 rome se iavno usrrucavaju govoriti i gradani Bratunca, Sta je razlog tome, da listo im je neko od clanova zap csl en u rudn ik u ili se ne zele nekome zamjerili, ali se svi slal:u da bi m inspekcija ilekako moral a imatil'osla. - Zali, Boze, izg'llbljene rnladosti, svake godi.ne ne.ko ru p ogi.n e, neko j este k ri v, mDra se ispitali - kaze jedan Brarunc3nin, ne zeIeCi da mu bude olkriven idenritc!. Milenko RadDvanovic pric3 da mu je poginuli VIadi ca radak te da j e cu~ Tazne price 0 njegovoj pogibiji. ko j i je studirao i zaposlio se uprkos protivljenju roditeIj a ko ji s u razvedeni, On ie s majkorn i dvije sestre :bv.!o u brarunackom naseliu Repovac i, kako prica niegova strina Nada Dukanovie, b io je izuzetan niladic, orniljen
u drusrvu,

N a rneti nepoznatih lope" va hila je kuca Osmana Ahmica u Sladni kod SrebreniIta. Nakon stO su nasilu lIsli unurra i ispreturaLi .srvari u svim prostorijam3 II prizemlju Ie spratu kuce, ukrali su dvije. ve6e staklenke u
OFnl..Mow§KA

LODOUise namirili raMiJOm

Siadna kod Srebrenika

Ispitati krivicu
Ovo nije prvi put da neko od radnika rudnika nasrrada na svom radnom mjestu zbog neadekvatne zastite na

koj ima je bilo po 50 Ii tara rakije, V riiednost odnesene rakije procienju]e se I)a oko 1.000 maraka, a uvidaj !la licu mjl}s!a oba viii su pripadniei o djeIa kriminalis Iieke polieije PS Srebrenik.

!/,- rYrf(i

0PTICl<J S11JDIO

ORDuu,CI.l"

Iskocioiz vagona
- Pricaju da je iskocio iz vagona voza u uskom runeIu jer se 0 tkacio vdiki i t6ki 1I.kumulator koji ga je pokr"

etao pa ie prijetilo niegovo prevrtanje. Doktor Predrag Milosevic iz bratunackog Doma zdravlja kak da ie rudar u subotu oko dva sam uj u tro dovezen u ovu usranoVll neade kv am 0 tnlnsp 0 rtir·an .i vee mrtav. N i porodica ne zna tacn II verziju njegove smrti. Na internet-st.ran iei rudnika, koji je privatiziran i u veCinskorn vi asn is [VIl kom pan ij e "Gros" iz Bosauske Gradiske, pi,e da se S[ri.krno primjenjuju prapisi 0 zaSriti na fadu i da svi irnaju odgovarajutu opremu za sigurnost rudara i os talih radnika zbog cestih pov'reda u rudnici.m.a. Hvale· se visokim i redovnim placama, ali da Ii su one !oliko vrijedne da se placajll gubitkDm ;::ivOI3 fadaika. M_

MIele

1CaIhIa'" SIdrbII
Ib1ena IhorIiIe I
oIIjeIIat

IIogutIosS IIrehIiI ~ IIIogItIost trIdIi1IIjI i:upMIe bel ateItI. haD
ZI

sr.o.t IItiIe 33It'o73la'

dJICII

I"".....

GIra!II .......

PII$SIOI.

...,.11

033565 .-....c. 175
U111· ... ...

erna hronika
EKSKLUZIVNOlspovijest

Onevni avaz, petak, 1. iulVsr:panj 2011.

21
monslrumau ratgovwlJ s nasom novinarkom
(FDI<r.

Banja Luka

Paravinjine zrtve s Pala
s. Jord_J

Ok ruzno ruzil as tvo Banja Luka Ilredlozil 0 j e prirvor za D. C. (20) iz Banje Luke zbog neovlasten e proi zvodn j e i trgovine drogorn. Osumnjiceni je u prvoj polovini godine od nepoznate osobe nabavljao heroin i marihuanu koje je prepakivao u rnanja pakovania 5 namierom dal j nje pro da j e na podrucju Banie Luke, saopceno je iz Okruznog IUziIastva. Tuzilac je uputio pri[edlcg za odredivanje pritvora j er poscoi i bo j azan da Ce osurnnjiceni ometati krivicni postupak utjecajem na svjedoke i zato SIObi mogao ponoviti kriv i';.nodjelo. prijedlogu za odredivanje prirvora odlucit ce sudi ja 23 preth odni postupak Osnovnog suda u

Pred Ioien 'Drituor dileru drOge

o

Banioil.uci.

Travnik

Sada 27 -godisnja S. B. jucer se prisiecala traumaticnog iskustva iz 2002. godine i susreta sa osurnnjcenrn silovateljom i ubicom na putu za Jahorinu
Dragan Paravinia, 42-go· disnji hrvatski drzavlianin, koieg potrazuje nekoliko driava zbcg silovanja te ubisrva 17-godisnje Antoniie Bilie iz Drnisa, napastvovao j e mlade dievoike koje, prerna mislien]u istrazitelia, uglavnom imaj u isee iii slicn e crte lica, boiu kose ipriblizno istu fizicku gradu, Zajednicko irn je sto su sve autos top irale, Isrrazi telji su misl jenia da vierova IDO ima j o~ zena koje j e Paravinja napao, a koje iz nekih razloga to nisu prijavile poliei ji te se te inform acij e jos provieravaju. pocetkom 2002, godine, U razgovoru s nasorn novinarkcm, pod uvierom SITO a non imn osti, S. B. ge nam je iucer ispricala S[3 se sve d esa val 0 tog kob no g da-

laDBIlDse motor BUlODusa

HrualSlIa zalrazila izrucenie
Hrvatska je iu ;;er 0 d Bosne i Hercegovine zatrazila izrucen [e D ragana Paravinje koji se sumnjici da je ubio 17-godisnju Anroniju Bilicda bi prikrio pekusa] silovanj a i za pokuhj silovanja amos toperke ked Omisa u junu prnom tren u Iku pored n je se, kako je kazala, zaustavio bordo auromobil, misli da se radilo 0 "opelu" beogradskih oznaka, U prvi mah ae vozac cinio vecma prijatnom osobom i nakon izvjesnog vremena ju je poceo ispitivati 0 eletaljima iznjenog zivola. Interesiralo gajegdje li vi, gdje radi ... U meduvremenu joj se preds!avio. Rekao je dn zi v i u Beograd u Ie da je sam dosao ne J ah ori.n u naodmor. - Kada smo do§li do Dvo· ris [a, skren uo je deono, Pi tala osle gcdine. - Min.islars rvo pravosuda upurilo je bh. vlaslima molbu za izrucenie uz svu potrebnu dok umentaci]u .. porvrdila je Hini portparol ovog minis tars tva Vesna DOVIanit. sam ga sta radi i zasto je skrenuo, On je CU130. Zaustavio je au romobil 50-ak metara od glavnog puta. U vozilu ie bila centralna brava i sva vrata su bilazakljueana, U momentu me uh va lila panika.ali sam se pokusala sabra[i i smisli Ii kako da pobjegnem. PoCeo me ie diriti po svim diielovima lijela. Naginiao se n3 mene, prieao cia to [rebamo uradi Ii. Sjecam,se da se uspravio i rekao: "Sraje, zar [i se ne svidam" - ispricala nam je S. B., vidno potresena sto se pricom po !lovno mornla prisj.xali ovib teilkih rrenutaka.

Skrenuo s pula
"Dnevni avaz" ekskluzivno je b io jucer u p rilid da razgovara s jedno mod zna va ovog monstruma, a ko ja de 6. ju la svjedoi':i Ii pI""Iiv n jega na sudu na SOkOCll.Na danas 27-godiilnju S. R, nastauje. nun a podrucju Is tocnog Sa· rajeva" Paravinja je, s namjerom da je s il uje, naSTIluo Para vinja: Mel a alJlDsloperke na, kada je sjela u aUlomobil n jo j n cpowa tog m u§karca. Kai.e da je r.ada rawla u jednorn objektu na Jahorini re' da je 109 dana krenula aa posao i za.kasuila na au LO· bus. Iz tog razloga jestala po· redces[e i slOplnla. U jed.

Putraga baz razuUala
Porrage za 0 es talom Antonijom Bilie na.slavljena je i jucer, bela je pretraiivano podrucje korira rijeke KIkeod hidtocentrale Miljacka prema manastiru Krka i nadalje prerna Roilkome slapu, saopc~noje iz Policijske uprave ~ibensko- knins ke. Roruoci i pripadnici slove.ns.ke vojske i specjja-

laca t3.kodersu uredajem sonar prerrai;jvali akumulad isko jezero k9d Gra.Caca pokraj mjes!s Stikaela. U potrazi ie, kao i svakag prethodnog dana, ui'estvovalo oko 160 osoba,. oel kojih veliki b roj poli.cajaca, medu koi,ima vi~e od 30 ronilaca i vise od 15 pripadnika Gorske s!uibe spasavanja sa psima.

:Imala srel:e
Na.kon nekoliko m,inuta se sabrala i nastaviIa svoju pricu. Kaze da je gombanje s napasnikom tTaialo duZe od pola sala. Pokusavala ie OSI3Ii miw. da kod njega ne bi izazvala goru reakoiju. Molil. ga je ela je pusti, da je ne povrijedi, [e ie pukom srecom to i uspjela. On je jedn os la vno u jed n om rrenUlku odustao, upa.lio vozilo i

odvezao je na J aharoin u, - Kada sam dosla na posao, bila sam u soku. Tresla sam se, aod straha nisam mogla zadrzari ni suze. Ne zaarn da Ii bih se uopceobratila po Iiei ji jer n isam Zel j ela da se prisjecarn svega da 10 n i j e u ci n io gazda kod kojeg sam radila, Priie nekoliko dana kon rakti rali su me istrazi telji te sam u policiii isla na prepoznavan]e napadaca. Policajci su mi predocili fotografiju Dragana Paravinie, za kojeg sam potvrdila da je nap adac - rek 13 nam je B.S. Kase da je sada iz medija saznala ko je zapravo rajcovjek Ie da je imala veliku srecl) seo je nj en sus ret s Parav ioj ow p.rosao b ez vecib P05Ijedica. U razgovoru s inspek torima R S, je, kako je navela, saznala da na ovom podrucju postoje ios dvije ili tri ~ene koj e su takodedrtve Dragana Paravinje. U polidj; nam je jucer po!vrdeno da vj erOva rno pos [0je odredene osobe koje napad nisu prijavile na vrijeme,aU da se reinformadje jos provjerav.aiu. Postoje, navodno, sumn ie da je P aravin ia p okuilao silovatu joil jednu eljevoiku., adajejednucak i silovaoi [0 03 ISlom mjeslU gdje je 2002, godine odveo S. B. Prema nezvanicnim informacijarna, nakon SIO ju je si!ovao, Paravinja je Zenu golu izbado i2 voziIa, a 5a soborn odvemo n jen u od jec u. DiE. MAHMUTOVIC

Na autobuskom stajali stu kod zelene piiace u Travniku zapalio se motor au to busa, vlasni SIVO "Travnik rransa", koji saobraca na Iiniji Turbe N adioci. Aurobus se zaustavio nastanici da bi izasli putnici koj i su i primijetili plamen iz motora te upozorili vozaca. Os tali putnici odmah su napustili aurobus, dok ie vozac protivpozarnim aparatom bezusp jesno pokusao ugasiti vatru. Ubrzo su intervenirali vatrogasci i lokalizirali pozar, a putnici su nastavili voznju u drugom autobusu "Travnik transa" koji je ubrzo sIigao. Nije bilo povrijedenih,ali je na vozilu priCinjena 7.nama matedj alnd teta. S.P.

KraU aiUmiDi)SHe lelge S UDzila
Nepozllate osobe ukraIe SLI u Bijeljini 6eliri aluminijumske felne sa automobila "opel korsa" u vlasnistvu S.G. Krada se dogodila u noc.i izmedU 28. i 29. juna, saops[eno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeliioa. Iste !lOCi lopovi su u ovooo gradu ukrali i celil"i aluminijumske felne sa "skode oktavije" u vlasnistvu Z.M.. Policija je ob avila uvidaj i is traga je u [oku.

CJB Bijeljina

22 '""" ,.... "'.; "'". Dn~vni avaz

oglasi

USB

Nikad povoljniji internet i torbica na poklon
Postanite m:net korisnlk I uiivajte u mobHnom internetu na fenomenalnim racunarima Acer Aspire one ilieMachine, uz pretr;ll'atu za mobilni internet veeoc 10KM ,j uk~ljucenim bonusima cak I do 10 GB. Surfajte po nevlerovatno niskim cijenama. Za poklon Izaberlte torbicu za ra<::unarU svom stHu.

Birajte ~ta vam najbolje stoji!
imof, prijufe/it! -+ poklon laptop torba
-

wwwmte1.bJ

crna hronika

Dnevnl avaz, petaj, 1 .lurVsrpanl 201 1.

23

DOBOJ Troika prijavljena za mahinacije

Nikola J. (34), Dragisa L (36) i Maja J. (32) zloupotrebom polozala vrnili nezakontte 1ransakcije
Sektor kriminalisticke policije CJB Doboj podnio je izv iesta i 0 kruznom tuzilastvu prori v N ikole J. (34), r». agise L. (36) i Maie J. (32) zbog surnnje da su pocinili krivicno dido zloupotreba sluzbenog polozaja i Musrafe M. (26), zbcg sumnie da ie pocinio krivicno djelo nesavjes tan ra d u sl u :1:bi. ntacije, saciniavajuci pri tome i LalOneugovore, na 0300vu cega je resliziran kredi t za 7\ lal'nog klijenta,

m- -on - 0 mar
J. se sumnja

aMSanba u za MO
Unisfena unufrasnjosf kuce

OSlobadaluce presude za
tragiCnUeMSPIOZi)U Plina
unuk Bakir,

Opcinski sud. Sarajevo

Los nadzo.r
Na osnovu isplatnih naloga, u saradnji s prvoprijavlienim Nikolorn J., preuzimali SII n eza kon i [Q up la cen novae na ime kliienata po ugovorima i na raj nacin za sebe iii druge ostvarili protivpravnu imovinsku korist, u prethcdno navedenorn iznosu od 764.439,00 KM, a za koi i iznos su oil tetil i m ikrokred i tn II fond aci j u. Z. prijavljenog Mustafu M. sumnja se da je u periodu od 2006. do 2008. godine, kao rukovcdilac Regionslnog ureda mikrokreditne organizacije Gradacac, u cijem sastavu se nalazi kancelariia u Modrii'i, propustio duzni nadzor nad radom kreditnin sluzbenika i odebravao isplatu za fiktivno saciniene ugovore 0 kreditirna s nepotpunom dokumentacijom klijenata, potpisujuci pri tome bjanko naloge za isp lam n aved en ih kredira, te je i kao Clan Kredi tnog odbora propustio duz.ni lIadwr i omoguCio nezakonitu realizaciju navedenih kre-dila. H.C.

Trojica radnika .Saraievoqasa" se teretili za eksploziiu u kuci Huse Hukiea na Stupu
Sutkinja Opcinskog suda u Saraievu Amela Skrobo izrekla je nepravomocnu presudu koiom su trojica uposlenika "Sarajevogasa", Muhidin Brkic, Elvir Zlatic i Galib Pirie, oslobodeni opruzbi za eksploziju plina u novembru 2006. godine kojom prilikorn je u porodienoj kuci resko ozlijedena Ailsa Huh.' (30). Ona je usljed teskih opekotina umrla dvadeset dana posliie u Klinickom centru Sarajevo. Sud je u potpunosti odbacio oprusenicu koia je troiiell radnika rererila za tesko krivicno djelo proriv opce sigurnosti ljudi i imcvine, pocin jen 0 iz n ehata, porvrdio nam je Piricey branilac, advokat Kerirn Celik, Radnici »Sarajevogasa" hi li su op tuten i da s u kao 0 dgovoTHe osobe propustili da po" stupe po propisima ilehnickim pravilima 0 zasti!Dim mjerama. Eksplozija se dogodila 5. novembra 2006. godine oko 22.40 saLi u prizemljl1 kuce Huse Hukiea (57) u Pijacnoj ulici u sarajevskom naselju Smp. U [renmku eksplozije u prizernliu Hukiceve trospratnice bili su on, niegova supruga i kcerka Alisa, a u drugom dijelu knee Husin Troje clanova porodice H ukic zad ob ilo je povred e, ali. je najteze prosla Husina kcerka A1isa koj a je, s teskirn opekotinama, hila smjestena na Pol uintenziv noj njezi Klinike za plasticnu hirurgiju, Huso je zadobio opekotine po rukama i nogama te [e i on zadrzan na Plasticno j hirurgiji, Njegov trogcdisnji unuk Bakir zadobio je posiekotin u na gla vi, j er su ga spasioci izbacili kroz prozor U prizemlju, Hukice su i1.kuce izvukli prve koms ije ko je su odmah iskljucile phn i srruju, ier je nakon eksploziie u kuci buknuo po~ar koji je dodarno unistio objekat. lz MUP-a Kamona Sar· ajevo je nakon uvidaja tada saopeeno da je do eksplozije pi ina u kuci Hukica doslo zbog neispravne zavrsne plinske instalacije u pri1.emlju. Alisa Huki6 je nakon vii:ednevne borbe Ijekara umrIa 24. noven:ibra u Klinickom eencru Sarai evo. B. C.

Lazni ugovori
je u periodu

da od 2006. do 2008. godine, kao cdgovorno lice u N ovoj band Banja Luka koia irna izdvojeni ~al" ter u Mo drici, iskoristio svo i poloza] i vrsio nezakonite transakcije s racuna veceg broja korn itenata, pricinivsi na ta] jacin materijalnu stetu klijentima i banci 11 iznosu od 469.695,09 KM, 54.54D,95 eura i 53.800,00 CHR. On je nezakonito vrsio transakciju, vecim dii elom nezakon ite isplare, ali i nezakonile uplate, tako SlO je odobrena sredsrva po ugovorima o kredi N, urn iestc kliien rima mikrokredirne fondacije Kancelarije u Modri!'i, ispIaci vao sl uzbenicim a ove foudacije, prijavljenima Dra~ gisi L. i Maji J., u ukupnom iznoslI od 764.430,00 KM. Na oavedene oacine Ni-

Za Nikolu

Nova banka Bania tuka: Velika sfela kola J. csretio ie banku, a. za sebe i druge pribavio protivpravnu irnovinsku korisi u iznosn od 1.429.205,82 KM. Za prijavijene Dragisu L. i Maju J. se sumnja da su u periodu od 2006. do 2008. godine, koristeci svoj poIOZaj kredirnih sluzbenika mikrokredime fondacije koja ima izdvojeni salrer 11 Modr ic.i, vrSi Ii prij em, 0 brad u i odob ra van je k redi la kl ije-ntima bez porrebne dokume-

MUP Kantona Sarajevo

Maloljetni F. S. (16) iz Tune, kojeg su sarajevski policajci uhapsili prije ITi dana jer je zenama D a Wid crgao s vra ta zla Ut e ogdi oe i Ian Cice, mkom saslusanja u poJiciji otkrio je svoje pomagace. Policajci su prekjllCer ulia" psili Fehima Bajriea (25) u

malOliatniB ~gaOzanama lanCiea S urata
Tuzle, Nindiu Seferovic (20) iz Goralda iJasrnina HadZibasanovita (39) iz Sarajevu, zbog sumnie da su umijeS:ani u prepro daj u ukradenog naki la. Maloljelnik je policajcirna priznao da je ukradeni nakit davao Bajri';u i Sererovi6n koji su ga potom pro-

d avali 1.lamru Hadiib as.anovjeu u Gazi Husrev-hegovoj uJid. 0 svemu je obavijdten kanronalni mzilac. Hadzihasanovic je nakon sasiusanja II policiji pus!en na slobodu, dok su Bajri': i Seferovic zadriani u MUP"u Kantona Sarajevo. Ad. A.

malOQetnUc ullrao 12.000 HM
,. Policijski sluzhenici PS Ljubiuje podnijeli su dopunu izvjeil.!aja Okru~nom ruzila~lvu u Trebinju proliv maloljetnika jer je 21. aprila ove godine iz kuce M. D. u mjestu Kapavica kod Ljubinja uhao oko 12_000 KM. P. M.

24 '""" ..... "'.; "'". Dn~vni avaz

Cevapi, pljeskavica, junete m'lJeveno meso
8ajra

Mljekara, Uvno

Sir Gouda., Edamec:

Masllnovo

.... tro CorkelTl.1

ulJePomace

1

Cede vIta
.... nrldJ3
.;Ii",,,,,

sao!

,D

.
'!II

~

..
,

Jea:Ke

c..n.lOIfu

glasi
lUTRI'JA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o, UP~AVN I 0 DBOH 1\1 BINGO 15 od 90 l!Iall1lem ,roku za prlma"je "pl,le jesll oa svlm pro(faj"'m mjes1imi,

Dnevni avaz _ ,,,-,,.;""'_ 25

o

pn'edl,at

!e dutan UPG20atl igrace ISIic,"jem

OD.lvl·

Na osnovuclana 1 l,kon, 0 i~rama na srseu 1.51, no,inoF BIWbmi: 1,/02. 40110) i ~Ian, 13. StotUIa Lll1JIje Bosna I Hero,go,I",. duo. SarajoYo, Upra.,,1 0000' wlnl' 80snel H''''''ll",loe, na ,]ednlcl o~rtlno] dana n:1.06_2Ill l_go~I"., d.nlo Ie

s.

VII, UKUPNA VRUEDNOS,

UPlA

,E PllJEDINOG KOLA IGRE BINGO PLUS

l"I"lai 0 I,uo,u I.nd, dobllak, poi.dinog kola Igre B INGO P~US oblavlj\lj. sa u Ioku emlslje TV BINGO SHOW, pM], p.~'lka samOG lzvIiI~e"I'_ Nezvanlean I"idlal o "l"llallma i~" POJedlnog kola Igre BINGO PLUS ~bj,v1iuie se naoron i"""og' 1<>1;een~" SkrOpu emislje TV BINGO SHOW. PrivremB," ~II'I
0

ulvrtloolm d."lolm,

Cion 16. Upl,lu PIlloolnO<J I<ola Igre BINGO PLUS ~'"' ~os prlmljenil1 "pl'I' GO PLUS., u pri~Majuoom kGJu Igre TV BlnBO 15 00 90_ Vlrl.

" u~eSte 0 !g" BIN· Privremeol ~1'Ie~lal "art1 ",j-i'

Gve pod,lie:

Cr.n

27/a

IGRE
1. OSNOVN

PRAVILA NA SRECU BINGO

OI'fS POTVROE 0 UI'LATI lA UGESCE U IGRI
opl·

PLUS

Cion 11. I'<lmotni r.s~t I POi'Ir~' 0 uplall za "cel~ u igo BINGO PLUS" svemu su "Iovj".' sima PIlRlOC""g rosll"a 1p()lYrde iz Pravlla Igee TV Bingo 15 GO 90 (tlan 2712S),

IX, VlSI NA FO~DA I VRSTE 'DOB ITAKA E OOREOBE
La

(hiim se Pravllrrna pmpfsuiu "slo,1 'UIgJino sreeu TV BingG 15 oo 90_

Clan 1. prlleGI""I'

dodatn, Iob"e,",

Igre BINGO PLUS

Cion 18, Food dobllalia u IqIl BINGO PLUS HI.rdul' sa na o,novu '''loono,U "pi'" UI pojedlnom '01"," sldadu sa ¢la"OJO 16_ Oy~ p"yll,_ Fond <lOb"k,u Igri BINGO PLUS ~ es,~ % 00 ukupoe "pille tel<uC", ~o ta, ""'1lclan •.

,"001,."
~ SllYl 1

• R,~ni' b1oj!WI' • D,lum ,ilVl"ooi" -lzI'ut, ne bmieve pn redosJiied" ~'lat'nJa IBingo plus bmi ) - Bool dobltalol i lzncs dotl lta ka po vrstama • Upl'lni '[OJ ~otvrd~ oSlYarenog BI"go plus d.bilk;! ( 6 pogQdak;! ) ,. ~"os pnmliene uplate • Nag"~nllon~ - enos tonda o~re~,n. za PIli,din, V'"to dobtt,k, - Rol< za prigov"," - Osl.1a oD.lvj,;le"ia kOi' su potrebna ut,,"ieim. u ign, Konafnl P"Ie!la1 0' ul"~e"lm dolllclm'

CI,n2. Igra na srscu BINEO PLUS 1~'Ijl!:8INGO PLUS) 10broi""n. ill" s ~YIaC'"i'm oobitllog, "es",rocll,rulOg broi' putem nap"" (tlu"nia). u koioi sa unapnied uMduie vi,;"" fond' d.bilal:a I nle(W" rnspodjela.

Za obve.ze prema iQl"at>ima, P1ire(livat njeni USlov1 utvrdBni ovim PraYilima.

{IdlJlJ.vara ssm Sliojim sredstvlma,

t""3.
1';1,"4.

a.kO su ispu-

Cion 19, U ign 81NGO PLUS po,loji (5) pOI "'Ia d'o"ilalol imji" o'tvarulu" slll~ai" da '" ,pogod," : :1 : 3 : 4 : 5 : i 6 broJeva gl,daiu'i s des", na IIi"". A~o u r>a~i"om, kGfu Igre BlNGO PLUS nerna dobllai<a kojl su L1M~enl prelho~nlm sla· ,om ~g tl, ... fond za 0," ycstv ~obit.l1<3 SO preoosi u JACK POT za ,1«)10_ OObil:i u i~n BINGO PLUS" diier. no ~kS", I varij,l>iln"

",rOO""

Fiksni oo"ie, SO eunose "' dollilko sa '2 (dv.) I 3

(tri ) pogoooo, b[Oja ito:

tlan2S. Konaeni ~'ie!lai "drti najm,ni_ ove p()d,lka: - redni bml koI, i d,lum ilVl,e'"i" • lznos upl," I food dobilaka. • tlmJ I ~""s ""Maka • rok '"slate isplOie dOb1llol • uplaln' brojeve po\ll,oa opravo""lh InoopraYdanih - iSjlravlre ""nlualnlh g,oIki prednodnog '~I'.

P<i1JO",ra

"go,ora o "1e~u u IgJiBINGO PLUS. Ugo'o, i, st. 1 ,"kll",ul' so i,med" Lutrii_ BiH (daljo: priretli,.C) i uc"ni'a (d.lje; Igrac) "' .,"o,u prilll'alanja opSlih usmva prnpisanf I sa~r:!'nln " ovim P18,.im., po slobodno i"'!enoi 'olillg ra ~a, cl"om odlgravanla Igre 1\1 Bing. 15 .d 90 te uplatorn iSplS,oGj n,Iz(f'OOj PGMdi BINaO PWS BROJA Pi,yi" IGp!U uSlovi) Clb,.zuju 'ug"""m, $tr ..... zal<on$lol i

oy, Pr,y~, jes" ISkllul."

pravna os nov, za Ulkll"lwanje

0,.

CI,n5. Igrat,m u ig'i 8INGO PLUS smatra so lio, '.io je sa prirn~i,a1'm ",~utilo "go,o. i1 tic 4. o,lh Pra,lI,. uz ~0l<a1 d. ~osi'd"i' ~otvrd"O "platl (~'Ije: ~.Mda), r>ad ",Io,om da jenjen sadrl,j ,aplsan n. "el,tlll,;,1 opll¢kl dlsk I sr.too.pnie Izvlailenja blGI'" do'bitrJe 'kom~ln.elie i9,e TV BinlJO 15 00 90 i igre BINGO PLUS. Ie OalU Ispisl na I"ll\'rdl I ~iS na oputk[Mll diSk" isltwi,Ini, 1':18"6. ob",,"eeleme,,,,,

BINGO PLUS 2 Upl.c~ne potorde za u~!ce u Ign BINGO PLUS ~Ija su posljednia dYa broia ( booj na je· ~lni,n[Mll i rnieslu ~aseUoe) identiC"1 SI 'b'oie,lm, na itdmltnom mjeslu I mjeSlu oese~,. ~I'UC.nog ;BIN G0 PLUS broj' (pogoaooo dyo bmj' izvuC,"og BI NGO PLUS broia gledalucl S desna na lij"o) (lSlVarulu dottilai" ~k',,"m ~""'" od 4.D KM. BINGO PLIIS 3 Sve upl,,,,ne pGtvr<le 1& uceUe i igo BINGO I'I.US Ciia su posljednja In 13) b'Ojl (b'oi na joolnicnom mjeslu, mj"l" cesetce i mjeslu sIoU«) i~entiC"i sa brojevlm, na j,di· "itnom mi".I"" mj"l" tl.,.ti,. i slotlca i"uC.nog BINGO PLUS bmi" Ip"1lod,", In broia iNu'~no~ BINEO PLUS tlroia gledajuOi s desna na ilevc) o'l"rul' " dobit,." flksnom ~""'U od, 1~U KM_ Na!on ulYrde"OIl broia liksnil1 d.bit.lk:ils, <!v! i lri Dt>gGdenl bIOla 1~"osa SredS",! za niEllo" isplallJ. koji " oduzim. O~ fonoa <Iobilalol UlYra,no~ premo !Janu 1 S,o'i~ pm· y~,. o'l.ia~ 10"," ,. <Ili",i n, ,p,"osial,. vanj'liilno <Ioblll<" u pro"'n~m' 110: BINGO PLlIS 4 Sve "pla,"eo. :potvrd, '" "leS"" Ig" BINGO PLUS til' SU p"sl]e~nla C.tin 14) brOj' ( brol' no jedl"llnGm, mieSI", mjeslu <lesellC!e, SIQllee I -mjeslu hiliade) iden~!nl sa brojevi. m,na ie~i"CnGm mieslu" mjesllr <reSellC'l, SliIlle. i ,hi!iade "",ce"o~ BINGO PLUS bro· j' (jJogod,", C,M bmj' imut,uog BINE 0 PLUS ~roi" glooaju.ti , d,,", na lij.,o) fa· l'Uop,mo U''''''"ilJ u podi"li 1'00'" " vi,inl od 451'6 DO ,nioooosii fontl'a '" "Iijabil ... dobllke uMll,", "' man u sl"u 4 "'OIl tla.,_ BINGO PLUS 5 Sveupla tene PO!"". la u~e!te " ig,1 BINGO PLUS ~Iilhsu posliednEh r>el (5) IHGjeva OJ,otiO"i sa po>ljoorti'h ",ll>roi'" I<vu,enog BING.O PLUS bill;' ilM'\IOde"" ~'I brojeva jz,ue,"og '61NGO PLUS "roja gledajuci s tl<sna "' lIi"o) ravnOPl,mo utest-uiu " 'podi!!li jm .. , u vi,iniod 15\\ od VniBd".;ti fonda " I'alij'liil", ~o"ilke uMden8na nati" " .. ,,'" 4 ovo~ [lana. BINGO PLUS S,e uplaeen, pGtvrde " ute!te " ig,ri BINGO PLUS ,iph su ,vih !.eSI(6) brOieva ide· Rtitnl sab rOj"ima izvut,nog BINGO PLUSb,oi' Ipogo~.no soi h sosl "mi"a ~,ue'nog BINGO PLUS bmi' gledajuti s n, Ili"'o) ,avnopray"o utes!vulu " 'podi,,1 jm .. , " vi,1ll1 od 40% od ,<lied".," fo"da '" vaIii,rnloo ~t>bllke UI",d,",na natin u SlaW 4 o~g, llana, u,eta"om la vrl~"",1 aku-m"lIranog JACK POTA_

Kona~nl i"Ie!la1 ,polptS"je gen",I"ldtreKlo, pnredl,,",_ Priv"me.11 kona~nllzvle!lal oblavllulu s u 1,"lm Q~ d~"nlh Xli. NAtl N I AOK ISPLA To DOBITAKA

no,I",.

elan 29. Ispl,le dcbllal;, sa ~", \Ii, O),II'i i pol pogoO,"lll tI"'i'" BINGO PLUS ob"ljaju se u 101m pro(fainim mi,sfim. p<ipredll'llt,.Do~ilal; BINGO PLUS IJACK POT ) u 'i,oillu PIiredj"ta u Sarai""', ulio, M,hln.da Sp,h, t 1 ,PIilEdi"t m"t. ",oiom odlul>lm p<omlenlll mlesw 1""late dobn,ia. elan 30_ Pri "pia" <lob""" igra~ je duj,n ~d.U pGtvn"'. Dobiln, POlYrd, i" ona" kOi"" proYi,rom pmem mHINE ,i'I'"," ul\',di~' i" ~0"1· Ina, liz prndaju. p."'rd,. doblmi~ i' du~'n pred'all nauvid "oiu ~1"u i<a~u, u~ollko do"il,k ~p.rell' po "tec"", "konu_

Dvim 1lanom ~relflVal

""rdule

slil'd~e

Pr"ilalgrn

BINGO PLUS:

1, n.lll', opls I vriierne ~aja"ia igre, 2~"SIC>vi" uCeSt, " iil1. 3, r>adruti. na '.i,m S!l pnfEdul< ill", 4, r>aiedim,tI1u eii'"u I~re. 5. kraJnil '"~ uplate,. "CeIO), u 6. uIaJP"U ,-rrjedno,1 uPlale POjed1nQg k~I' ig' •• I, "sinu fonda i I'Illle OGbilal:a I"ljedinog kola igre, S, opls uplllrlt>g Iislita igIe i opis poMdl: ,. ucel~ u igri. 9, naCin, po'lu~ i nad"" ~'Iat,"j' Odno,"o "l'rdIYani" dob~.k .. 10, natin Cltlja'I~"ni' ;ill1'" .)[Ida d'ottil,ka i ,.",I!ala igre, 11,mtlni ro)(O;plal.dollllaka, 12 .natln up.",,,,nla ,u1esnika u Igri , C>vimprnvmma,

ill".

Roki,pl,l, Clan 31. Ispl.le d"bllal:a BINGO PLUS 5, HlNGO PLUS 41 BINGO I'I.US J ob"liaju so " p",Uu, dan "'!Wn iam~ IzvIiIt'"la. I.pl.le dobilak. BINGO PLUS 6 poClnlu ,so obja,lj;,a,llde,,1 dana od ~!na I.,".g 1",laeenla_ I'plata 00_ .. ""rijoY. u roku Od30 dana o~ dona obi.vlii,ani' izvjeSI'ia, tlan 02. U sluGaiu da dollilnli na islom ~slltu, odnosno potvrdl. _an d.b .. k " ign TV Bingo 1 Ii od gO I d."!ial< u Igri BINGO PLUS, dobllk' cs p.tmlvall ipod~ati iSIO,rnm,".,

"""at""~

1:J .PO;lup,k"

slut'ill

o'"""""j'

1>'1<1.1,"1'. IGRE

e

II. NA1IV. OPIS I VRIJEME fRAJAtlJA

Cia" 7. U Ig'i BINGO PLUS p.gada se doMnl ,estemcll,,"11 BROJ". 1;0[1 se dot>l" 11\IIiI~e"j,", u,pomot bubnj"a le,a It>g broja !!Y1,tl I, grupe brojeva o~ 0 dG 9

a.sn.

brol pod na~,om "B INGO PLUS "a n,Oin da se s.akl od 10$1 b,o-

oo~icl tla. 33. N'ko" isl,loIroki. ~ tl,n, 31'. ,ovih PraYi!'. ""1'pl,ceni 'oobiei pre"o,. so u lond "'1splae,nih ooM'ka.~oie t, p'lre~I\"t p""ii"i " ooko od "ij,d,tih ~ol' ig" BINGO PLUS iHte g' kon'lib '" oobilke u druglm Igrama.

NelsPli~ni

Clan 8 Igra BINGO PLUS prireduj, SBlrnjno 'po kolim,. ,k'o dodalu, BINGO 15 00 90. " pravil" joooom sedml"'o, ~tkom.

i obaV81na igr. '" igru TV

CIOn 9_
l"lacenje b,~jM za igru BINGO P·LUS GlJavlja se iednGm soomiCnG, u termlnu ,mlsije TV 8i"go sh[l'll na natin d, BINGO PLUS 'BROJ tlni .. " I"ut,nlh tlroieval, "", tlu'b"leva, a gledalu,j s desna "" ~Ievo. prl tern": ,pM ~".f'"1 broll'redsta,lja jedinlc" BINGO PLUS BROJA, drugl ilvuCe"' broj pre<lSla,lja ~eselicu BINGO PLUS BROJA li,d ;"oeenl bmi preostaVlra SIO"u B I~GO PLUS BAOJA, C,l\'rii ;"utoni tlroi p,edstavli' hilia"" BINGO PLUS BHOJA, Ip,tl ~,uooni "rol 'pred,lavlia des,lI1i1iadl1u BINGO PLUS B ROJA, "esu'llI'Utenl tllOi predSl,,~a SIOloh~iaol1ll BINGO PlilS BROJA.

Clan 20. Imos poi'clinaeno~ ~oIlilb kOi'g o'IY''''i" iIlraC ulY'~"I' " !ako da '" dio f0008 dotll!ak, namijeni'" '" "j dotlilal; podli.li "kupnim bmi,m .. tvar,nihdobi!ak,. U BI~GO PLUS b'olu mol. ,. o,tvariU sam" I<dl1' dob~'k'. O.bjMi ;IS, vfile I,lji"[ui' d~bi1ak n~, vrSle.

XIII. NAt IN UPOZNAVAtlJA

IGRACA U IGRI

S OVIM PRAVILIMA

"51'

0.,

I'r""' '" obiavlj,",

I:lan34. " islU ,O""ni a",,", Clan

Cion 21, I'l1redl"t mole p."tlnom odlul>lm G,""alnog. dl"klo" garant""~ Ilno, lo"d' dobllaka BINGO PLUS (Ja<~ PIli). CI,n22 l'l1'elfw,C mote PoS~bnom O~lulnm 6",erolnog ~i,eki(),a Od.lutili di se JAC~ POT be· ,",\omo ~diitli u i,dnom 'o1u. ''''jIli Ddluci Pri,.clil'll' I' ~ulID1 obaviieslill igraCe plil' ,po,,,k, odig,lavani' kola u koiem JACK POT bil podii'~'n,

i YY8b ,Iraniei LulJii. 8iH. Iglltlma "im,re,ilE"lm '" "ooSc. u Igri BINGO PLUS, p,lrndl,," i' dulan omo~utili upG2navanje s ov1m i'raviima, od"osno dOli ,ih nalWid',

OYa ProYil, ",I""

35_ so "' 'Yim prodainim rnja,lima pnr.''''''

o

XIV. POSTUPAK U SLUCAJU OTlWlVAtlJA

IZVLAtENJA

os

x_ NACI~,
III, USLOVI

Pnredl,at POSTUPAK I W,Dl0R IZVLACENJA OQNOSNQ UTVRDIVANJA DOBITAKA

moie I, opravdMlh

'",,"ga

Clan 36. oll<a1,tilaKazano

.iZl'l"ool'.

ZA utESCE UIGRI B!NGO PLUS
Clan 10. i

IzvIiIC'ni.do.~ak'

lN, MUELAZNE 23. doMno~ BINGO PLUS BROJJl." iIlIi B[NGO PLUS ","'illlt,
Cion

I ZAVRSNE OOAEDBE

Igrat !gra BINGO PLUS otto"","O

,,1"""'10'"0 i<ada Igra BINGO 1 5 od 90_

Cl,n 11_ U igo SINGO PLUS ut~'IYuru pOlvnle 0 "plall, Igr. TV 'Bingo 15 M 90, .upfacene ZI v.ret, kolo lu s~adu Pravilim.I~I' TV 'BINGO 15 od 90), .pod:'",'r]Yom (fa ,... ,ad"i odSlamp,nj BINGO PLUS 8ROJ,lgr.' I' olo.a",," pro'i,ri1j nakon BINGO PLUS BROJA sodr:!llj poMd ..

,a

"pI,l,

Jamo ~'Iat'"i' Inmisija kol" pratl "Q"I,mOSI ~late"la brolev" Igre na TV BINGO 15 od 90. Komislia se &asloll od I~ tlana od kojlh Ie le~an tlan predSIa.nik MlniSlafSlva flnanslja F'de,a~lie BoS"e i Hertegovine. Teh:nikOm it\IraCenja. brojeya rukuju ~'perateri S1nJonih slu'itti zaduieflih la ~v~.aCenje br~ oiev.1\I BINGO,

Sf"~"

I:lan37. P,lredi."C I' dulan ~",aU zapl" pOlYrd, "a "Oilbrlsi.om opllCknm disku (OVD) "almanle d,li' go~I". raluRal"tl od' ~ana .d,~,".g Il,la[enla od'e~en.g kol'"osimu sMal" kad, I, po~renul suds" ·s'p~, "~I oSlv"I'3nj' p"Vi II "¢elta u j~ri BINGO :PlUS Ie se ladllapisniti !"aiu dG pravosna'oo· Sli 'u~s k.O d Iu~" Clan 38. spom" .koll prolstel<J1u,I, ulesMl"nJa mG Ie nadle:!a" O~I"skl sud u Saraje,",

CI," 12_ Pored oSlallh "SIG'a" sudjeloyanje ,u i~,' B!NGO PLUS, 'Pored: odredbl I, ovih Pra"I" " $'lem" val, oog.oyaraiu"odredllo Pmila iIlr. TV BINGO 15 IV, POORUCJE NA KOJEM SE PRIREBUJE IBINGO PLUS Cia" 13_ Igra BINGO PlUS pJire~uje Ie no terllorijifed"aeijeBIH_ V. PllJEDINAtW,~IJENA IG RE

U toku
CI. 10,; 00 90,
11,

Clan ~4. ~,Iatenj. "otlil,k, I, Cl~na 23 o,lh Pravil, ,adi sa "Ipisnlk svJ tl,nC>vi ko· mlslje pOIP'suju.Z.piS"'k mora sMdavaU:mjesto, yriieme. natln 1"la1enja dobilaka. uplaluu 10m ~",I", lond ~ollilalia, izvuceni "o~~ni BI~GO PLUS B.ROJ. la,plsnik 0 Izvloo,nju pIire<frvaC d.""vlla Mi.islar,!vu fi"'''il'"

'01'9

Za rje!",nle

u Igl1 :BINGO PLUS. m",,"o

I slVa-

0" Pravi!' slup,ju
Clan 25. D'bit.lk,odnosno do~ill<e. "MIIUie ro.OurIJlni program. poMduJe i.Omlslja za utvrdlva· nie d~l)ilaka " saslayu Od nolmanje I'; (;Ianl_ Komlslje I~nuje pnredrvac. ~omisii' i" oull1, ,api, no opUckom di~1w IOVD) deponov,," u ~."" plii< i"I''''njo. Clan ZO, Komisiia '" UM(f"onJe dotl .. lea 0 s~m "du ,,1Injav.l,pisnik. tiil je ",Cin rod, "gulira" p."tmlm prnvll"lk.m. Utvrdi""i' do"",ka
i)yaza.

no '""gu "","nOll

tl"'39. d,n,

od [fan, o"iavliivania

u Ii ,Iu .O""ni

e,,"Gve

a

Clan 40_ Slupa"jem na snagu ",~ Prnvlla, preslaiu da Yal:e Proylla igre "a sretuBI"go 01·11·VS·I~/1l9 od 17.09_2009_ godine.

pluS booi:

C,,,,,,,,, 1IOO!te" Igrl8IN(lD
Uplalo,. ,udlelovanl<

Clan 14_ PLUS knosi 0.5(] KM po svalnm adl(r;r1Otn Bingo plu$l!rol"-

VI. KRAJNJI ROK UPUI TE ZA UC€~CE U !GRI Clan 15. u Igrl BINGO PWS ~rimal" ,. do roka o~rnd,uog

XI W,CIN OSJAI'UIVM/JA !ZNOSA FONDA OOBIT oI:KA I REZUL TATA IGRE IUlV.RDIVANJA OOBIT~KI\)
u P,avllima Igrn C,an

BIOi: Dan",

o 1-:l-H58·S,

1/11

PA EOSJEON IK Zdra,1>l Raile, '-'-

21,

03.06_~Ot 1_goOI...

26
SJEDINJENE. AMERICKE DRZAVE

Onevni avaz, pelak. 1_julVsrpanj 2011.

globus

Prva dama SAD kazalaje svom suprugu da joj je dosta da de se vratiti u Ci.kagozajedno s njihove dvije kterke
Mi~el Obama (Michelle), supruga predsjeduika Sjedinjenih Americkih Drzava, navodno vise nije sretna u svcrn braku, Kako javljaamericki rablod "Globe",.p.rva dama SAD kazala je svom suprugu da joj je dosja svega te da cese vratiti u Cikago zaiedno s njihove dvije keerke. - Misel zeli napustiti Bi[elu kucu i svog supruga Baraka Obamu (Barack) kaZ3.0 [e ovom Iistu izvor blizak predsjednickom paru. Ranijeove godine pojavHe su se glas ine da su se Barak i Miilel pcsvadali u

Vruca ponuda .. Naibollakombinacila
Postanlte korlsnll< J~tlog od medela Spar1lBsse paketa IlskclfIsl.ite

iznosa, roka otplate irate uz gratis MasterCard Plus.
pogoclnOSli akCIJe!

5
Uoci polaska flatile ka Gazi

Ukinuta dozvola za volnu bazu

Organizarori florile ciji je cili pokusai probijanja pomorske blokade pojasa Gaze optuzili su jucer Izrael da im je sabotirao i drugi brod, J edan propalestinski akrivista iziavio ie Z<I izraelski voini radio da je motor jedncg irskog b roda ostecen dck je
bio ukotvljen u luci, ali se ne

zrael oster. brod ue?
akrivisti su opruzili Izrael za stem na propeleru svedskog breda u grcko] luci Pirej, podsjeca AP. brae! nije komen tirao cp ,ufb e. Desetak brodova priprema se da isplovi ove sedm ice iz G rcke preko Sredozemncg mora. Za sada niie iasno noce Ii se isplovljavanje odlo~iti zbog stele na brcdovima. Izrael ie pojacao blokadu Gaze nakonsto je Barnas siIom preuzeo konrrolu nad tim palestinskirn teritorijern, pobijedivsi snage lojal!Ieumjerenijem Fatahu. U upadu izraelskih mornarickih komandosa na slican konvoj brodova prije godinu poginulo ic deverero Turaka.Izrael iucesnici flotile opruzi vali su se meduso bno za raj krvavi incid en t.

navodi u kojoi, Pocetkorn ove sedmice

Pakistan je ukinuo dozvolu SAD da voinu bam na j ugozapa d u te zernli e kor isti za lansiranje bespilotnih letjelica, rekao je jucer pakistanski ministar odbrane Ahmed M ukrar, Pakistan se vet dul:e vrijeme iavno protivin rakernirn napadirna iz bespilotnih letjelica, ccjenjujuci ih k ao krsen ie su veren iteta, ali je iza kulisa da vao pod rsku,

spor allistana i SAD
i obavjesrajne poda Ike, radi J akseg pro n alazenja pripadnika AI-Kaide i talibana 1.1 regionu na sjeverozapad 1.1 te zem Ije. Briranski dnevnik "Financial Times" prenio je iz[avu pakistanskcg rninistra odbrane koji je rekao da je Paki sta n za u sta v io uzl ete bespilornih letjelica iz baze Samsi u provinciii BalucisIan.
ukljucujudi

- Iz baze Sa rnsi n ece vise b iti uzle ta americkih let ielica. Ukoliko avioni budu polijetali, to ce biti pakistanske letielice -rekao je Muktari. Odncsi izrnedu Pakistana iSAD zaregnuri su nakon oruzancg incidenta u ianuaru, kadaje agent CIA-e ubio d voile 1.1 Pak is tanaca, dok S1.I dodatno pogorsani ubisrvorn lidera AI-Kaide OS3me bin Ladena,

gl O·bu. s·

Dnevnl avaz, pelak,

1. ju IVsrpanj 2011.

27

UBIJA Prema tvrdnjama predsiedavaiucea Vijeca Africke unije

F ancuslla -slla naoruzaua 11- aidU!?
Kina se zalaze za miJOljubivu rezoluellu radi uspostavljanja mira i stabilnosti

Poslanici niemackog Donjeg dorna parlarnenta odobrili su jucer plan vlade za gasenie nuklearnih elektrana do 2022. godine. Poslanici su velikorn vecinom podrzali gasen j e nuklearki, podrzavajuci time zaokrer u poli tici kan celar ke Angele Merkel izazvane 1IU-

- m __ .JeaC -II8 gaSI rea to-e
Poslanici podrzah plan z Izdate cetiri potjernice

klearnom krizom ujapanu, Poslanici iz opczicionih s trank i soci j al demo krara i zel enih p ri am ili S1.l S e ko legama iz Merkelove koalicije desncg centra i podrzali su mieru u trecem i posljednjem eitanju vladinog nacrfa zakoua 0 ukidanju nuklearnih cen tral a.

Sudu ag tra,zi

Harlr-)eUe uDlce

Africka unija (AU) osud ila je jucer isporu ku oruz ja u Libiji, nakonsto je Francuska priznala da [e pocela dostavljari oruzje pobunje-

nicirna u borbi protiv "lade Muamera Gadafiia, Predsjedavajuci Vijeca AU Zan PingU ean) iz Gabona rekao je uoCi d vc dnev IIog sarnita lidera AU u Ekvato-

Zastita CiUila
Portparol Generalstaba voiske Francuske potvrdio je jucer da je Francuska pocela dostavliati oruzje pobunjenicima koj i se bore pro tiv snaga Jojalnih libijskorn vow Muameru Gadafiju u visoravnirna juzno od libijske prijesrcnice Tripeliia.

Ri j ec je 0 isp orukama lakog n aoruzania kao 5to su puske koje, navodno, rrebaiu pomoci civilnim za] ed ni cama da se zaS'ti (e. Zvanicnici tvrde da akcija francuske vojske nije suprotna ernbargu na i7.I'07. oruf]a u Libiii. I Iibiiska vlada j e ci vii ima di jelila oruzje,

rijalnoj Gvineji, koji ie since poceo, da zabrinjava sto je to oruzje vee sriglo do Al-Kaide, trgovaca narko ricima i ljudima, prenijela je agencijaAFP - Onocebiti uporrijebljeno za destabilizaciju africkih drzava i za kidnapiranie rurista radi orkupa. Ako orufje zavrsi u pusrinji, to [e problem za sve, za Zapad, rakoder, Ljudi koje reroristi orimaiu su iz zapadrioevropskih zernalja " rekao je Ping. Istovrerneno, Kina se illdirektno usprorivila francuskoi isporuci oruzja libiiskim civilima.smatraiudi da bi medunarodna zajednica rrebala raditi na rnirnom

okoncanju Iikta, Portparcl kineskog Min istarstva van j skih poslova Hong Lei izjavio je jucer nov inarirna da bi drzave tre b aIe izbjegavati akcije koje nisu u sklad u s direk ti varna Vijeca sigurnosti Ujedinienih narcda. Hong je istakao da se Kina zalaze za miroliubivu rezolucij 1I radi uspostavljanja mira i stabilnosti u Libiji, i to SIO je prije, Kina kriticki gleda navcinu intervenciju predvcdenu NATO-om radi zastite civila u Libiji, srnatraiuci da su zapadne zernlje prekoracile direkrive UN-a i da 51.1 aktivno zauzele stranu u konfliktu.

(F"o:AFP)

Saudijska Arabija je najavila NATO-u razvoj nuklearaog aaorufanja u slucaju da Iran dospije u posjed alomskog on.zja, pise bri· [3 n s ki "Guard ian" . Clan vladajuce porodice prine Turki el~Feisal rekao je na sastan ku s preclsta vn i· cima NATO"3 da ce njegova zemlja 1.1 ovom slucaju slijediti poliriku koja bi mogla imati dramaricne posljedice. Ralliji seE obal'jdimj'ne sl uzbe i a.mbasador Saudij"

SaUdlJSHaArablJarazulJa nuMlaa He
ske Arabije u Vasingtonu i Londonu nije zelio navesri jos detalja, "Guardian" je, medu· tim, citino jednog bliskog saradn ika princa koji je re" kao da.Saudijska Arabija ne moze zivjeti s jednim Ira" nom koji bi bio naoruzan 1l.ukleamilll oruzjern. - A.ko Iran bude razvio nuklearnonaoruz3nje, mo· r3[CemO ga slijedi ti" !lavod; list izjavu neimenol'anog predst31'ni ka I'lade.

Ukoliko Iran uspije u svoiirn planovirna

Specijaln i tribunal za Liban, cije je sjediste u Hagu, izdao je jucer cetiri potiernice na kon is rrageo aten tatu III bivseg prernijera Libana Refika Haririja, saopceno je iz libanskog tuzilasrva. H aririiev sin Sad pozdravio je optuznice i opisao ih historijskim momentom za njegovu zemlju, Lokalni mediji navcde

da sen a po tj ernica rna n alaze irnenaviserangiranih clanova slitske rnilirantne i polirii':ke grupe Hezbclah, koja j e u n ekoliko na vrara osu dila postoianie Tribunala, - Refik Hariri i j os 21 osoba pogin u Ii su u feb ruaru 2005. godine od eksplozije bornbe u centralnom diielu Bejruta u trenurku prolaska kon voj a vozil a.

Broj stallovnika lIa Ko· SOI'U, url'raen posljednjim popisom, iZllosi i.7 33,.872 i ne uklju~uje sranovnike OpCiIl3. eposa vic, Z I'eean, L Sjevema Kosovska M.itrovica i Zubin Porok, ier su Srbi u 10m dijelu Kos01'a boj koriralJ popis odrZao u aprilu. U glavnom gradu pokrajine fiv; 198.214 sta· novnika, sto je za oko

Bro)! staDoUDIHa Da HoSoUD 1.133.872

500.000 mauje U odnosu na procijenjeni broj sranovnika Pr iiirine. Prema u porednim podacima, brojsla" nOl'nika Kosova u odnosu U3 popis iz 1981. godi ue smanien ie za oko 200.000, 810uz poda.rnk da nife popisano vise od 250.0DO fase1jenih pOIVrduje procjc· ne da se broj Albanaca 1;: godineu godinusmanjuje.

28

"",,-,_2011.

Dnevniavaz

ASOCUACIJ.AINFORMAn(;AAA upravnlOdbor
llI,.n~
II.

U BOSNII HERCEGOVINI

;0u«1.... 'b1'. 10. $:I.

' ... 0

01111 DO ~&.OJ,lOlI _.

.~

N ..............

...

o-o;rv

_ ...... _

U

_

001 _

....,_>(.0...
_.

... '". "'_,..

U_

~ ""_''''.

~_

, .. "",,,".

I H_

_,UI.

J,\ V ~I()C;t.f\_

~"IIIIIIi"~",,, .,...,. ...Ir::,~·
_j1'~~.IIII.L..
~I ~~~

Ift"~""", __'lU"
UhlJ'lo

lEI.EI'~

1.

01>4

-_~Jt
", LJ;pr tII.,l....

"rojll!C't IJ .... '! h'\Irl.lU!c ,u :~J'n .uJiilJutiv. nJ.II 'II1J<I¥iIit1iiI nil'
l

m.II"~

,~"

tnt~UC"-i'liI,
I~I!!!,

..,;

'ptO'bm .,...., ,'" "' 1tI.ac1'nM1~

'¥:t~J."""
......

11, H"l'OI'9owiftl ", uo'Dd' tn ",I~~

:II

f!"Ii~

ta,L .......... l~pll
)-t~

i's..n.I.lMl ...... \J 1J.~j•• l

-.

e~'"

.. ",......~I_ 1I

I

&lllluOII·

U1iiUllMjII

;nnt1I\Ii

lctt....o\ll •

,~III'.~.D!II

Icr ITtoW! (rUtt. Jot ....... £c:£JL. ~
f'r!Ipr""",.III p.ru I.;~,

"

I "'_I.

""_....tI ..

.wn. .,. ..... n _Kin.
~~

no.,.

~C'

~
I

p~<
",,"1I!W~

!lr;.i:kJII-"'''.,nl,''- ' .. ." n
...

"-r""~1 hr 1,.101'1
8fIIII

,Nt.'" II

........

.'...In

1.1., l.'1

mtI

J'iIodno

ICiGlioI......... "" DH

'" "11+_ •

~'OD«.I'I""""'"
VS5 _

_r...._ ~._ .. ___ ,_u
__ D .... U """"", •• ,,,

UlJI:R"UJt: ., .. an,... fano",.. YnlteQ'jill tlClir"dt.rJ,Ja vt...<t_J ... o<l_J" ,_"" """,. ,.-d.,k. '." ' .... 'j,oo ~"'" n pI..1 ..... , Wm1_

1""....

no. tr-Idbr B.i.K ........ ",. 1P~1h • .., ~

IC"I' ••

~t.

_)IV ....
'--jlllOll."":IIIIE"o

"" Inn In.", _'.

b,

:POZIV ~ru;...'d.'" .>l"~," 'kudo
W ..
iIII!II
"iI~~

'"

oo'.b:,ul<- ~"'!r'll.'
.....

.... ,""1<0

P"lHt>'_,l.~_,,,._.
rnu.-r.t ~ ft;nIoI.kU'l ,,.._.
lilli,

0<1_' """,J.",.
.ft~

U40\!""'' '

.............. '.1

......

rse
iP'!I'!I ... ,.,.~

101"

.JiIlLJL"',_Pi'lI;.OP'i!l."!IIlt
-a.j_k .,I:

.f"

~,"diIa.J

~

u(.,;,.J1"'~"''IoIIlIilllMUHlro;'''~''''''~IPI~'-l.llllll'll!looi

'. :.:h'1'l"'~ ~~,t

.. ~

~,ri:tli.b!III!J~:I"U'I

INl".11_'" " ,_

l_j.O..... I __

........

l.".:r&li"'dl

m

_
,

::: ::::::~ ~

"".,... .... '" <I'IhOr.a_".

(...""'...." :A~,.. ......' lli.vm~1

.J:::u~"~Jf" ".~"~I)8'
""I"" ..... ~
'InK.
iii

I ..... bft.o ......

...-

_ropJI.. ... _1~

~I"".~"" ........ .~o!o"_oo!_"-<>l_ _
.waq4 "~I':d fl'vuU" .. M.~ I~
"'. ~ • ~._. c~~

('111

_,

..

_~,."..

...""", _'"
PI'

..,,_.. ~

....... ].> .. _ ... ..."..""""' 1ftIJI ••

~"I_""
.....

I"'~~

Ii

f!lUI!d. ... ~

~bf'iI .. t.V'_ ~J\II U'TjltFfiI'I'ltJ"I ~1JIfIIJIII

!Idi .. I. """""'" ~""
CiI

'1I:OpiI;tti

'iI'~cbi

~

e d.~ II ...

1~:ftcIqrq
01 <I"'~J
tillll:G 601(4~

~l:drIR"""",liI ... L ..... ~ '"" ..,... ~ 1M ~ _IIS'\~ I"HJ

~~.t.IlildrJr."'JI"""""J.&
n~l "... f'II.~.t
"'-!-It

\...-......

...

...~

row,_..

.... ~lJo;J.
_0). IbudLI

'R~

.. koUllfl.vu

,"-apn
~

"" ...... 'DIi"I~").

d.~ """,

1I;IIId11b-lopot~

"'~1tUi!a
.... ~~ p6f_ ~

oh 0' f. 06.11;0 19'J~.

1oI1'te1:

1I"Ifii~
~

0-.. p<>!1If<O> t.-~.Q DCI4,.aIl:P4lJ. !l...a
JI',fL1i.,

nUt

ifJIW-rt.tm

,'"

~ ,!fIIiI''''':~
pi1",....

~.tJ._JJ .. "'__..
K"~IU
u..r.t

IiIIW1.rrfllli'"

~tt

~

h .. ""U'i-d

...,}"I--l,.JI ~t .....

'f"1IIIi,"U1I MJ.l ....... ,"J"I!!!!IIIIJI ............ t...:liM ~

f,tII-tru IoIlhh • ':tII..
j

1 ""111'

• ....

"""~"I

s.~ ..... f'Id.d.u
1_

","""0_-".
0da~1IIiIl"ICrft'I1t.a~UJ,
T~

I DoW _

1~n:J.'If ~... ",,"owv.!lI....
61.ii1IU

~on ~

p~

C............. ~ J.
GA_n..

u ,.. "... ~_
I~J. lid ~

~ .. ...."

........ ''''

""'"

.. t.

(.

t.rtJ: LII ~t t>'<' _'I...c.no
IfnIIll

MIIII ~I, ~ _;.
ftI'

".u,,,"',j:• .,,.. .... IUI!JI
~ ..",

JI,u.n;:

~~f'Ii!!

~~~

...

~ll1p1.~",,"'~ .~lJ1i1!o1U..

...

q

"'V:~;:f
_p~ , ..... 1II.U!"1'~ ... J.C.

~'~I'Y.""'''nr,'"'u .. ..,~;
tr~ •~,).i!I(':" 1oi~.~~Ylru V1, 0' .... 1>11
7. '000 S.

,piCIIIud ..... ~

:pl.u

bDnLz ...

,*"'~ "'__..e __

~IIJ .....~.~. ""~Je

OO}ll"flt ... 'Y .....

Y.DfIiIilol'nom

iII'i..ru"~ I

.'PI...... ... "'...,_

"'_"'''~I
II.. ,.,. ...
..

_~tWt"'"
~~

"""'hL-

'~~I~:IJ!roIllllDkIIL..''''.'''''

t.,. ...

i; ..

I.. 1!!

.-.....,_~ ..~1"""-...~
,. ' ......
1 ... ""..

...
." •

u~'f.U
.... __ .,_

.,l.!.---..--tUilC'''."

1

"I11'""",,l!It'-'ClJi;m

, )0/ S l.vo
MtIiIIIO~~ I ~1,JIir1O:!l'"
"ra.E7fWlJ."_"

N~f
OY)i!f'lll~ ~

D"~.

1M'

wlt'fL."ll1

_H.

.._"'.....''\c
~""pI.iM

~,-d'·t'lll'"
~

-.:! ~'
.......

.........

-r.......

.-

....

~'I

__

·l"'~fdl

PI... Ul!W

~~)t

OM ,11M

........_ .. .'j~I~_.................. _

UNIVERZITET
Obja.vljuje

U ZENICI

ISPRA VKU KONKURSA ZA IZBOR NASTA VNIKA I SARADNlKA

U Konkursu 7..8 izbor nastavnika ~saradnika (u daljem teksru: Kcnkurs) koji je cbievljen u 1istu .Dnevni avaz" od 29.06.2011.godioe (sriieda) u sliiedecem diielu teksta Konkursa nii se isprnvk:l: Obi.vlien' ,eks!: PM VNI FAKUL TET
Nastaynici .

.~cUSEMIL[JS
!1Minim
Usljed~lfEinja

rqestma

proizYonlh epaQte~ uZaniQ ukazala sa potreba za sljOOEbn

1. N.,lavnik " ".aJlju Vl!nredoog prof.,ora (napr.dov.nj.) - !,Dliavno i medu'[]a.rodno javllo pra'll!ll
1sp

za uzu naucnu ob.l•• ", 1 izvliil •.c

r.a "ka rreb3 da gl!lSi: PRAVNl FAKUL TET Nastaynici; 1. N.SI.voik u "v.nju vanr.dnog n. ucn U 0 bl ... I:

prof •• o," (n"predov"nje,

bez ,,"snil'snjs

,adnog odnos.)

z. u~u

• Kordlnal,ot prOOa I prolzvodnje betooa M 11:MtI.1ac • AdllllMll'atMIi rad l 1 izvItiae • Qperate( proilvodnje betooa M 1 izvrtiae Op!Sposbva
t Orgalizira radPJ.kordinlras upcima Idoba"1bma. brine o'provodenlu zskOllSIttI. odredaba.~ I tzvjdt.ava~. Uslo IJS.S,IVSs, ooom og tehni&og. smyera,'tOZiltka do~oIaB kategori,le,poznava$ rada na mtunaru pomavanJe n~engleskog JIlZIke.radoo Islustvo m1nimaJoo Irlgocfma ne .151m Ili slibwmpoolDV111a. 2. OIla;1a posbva adrrlnislmlivnB prirnd8 Usiovi. NaJmaqe SSS(lVsteepen),dObro p02ll\a'\lanjB rada lna, raOunarv,mlnirnah) iii godine radnogl i9;uSlYa na Islim Hisltnlm posIovlma. J.Upravfja prooesom pI'OIZV'Odlife bewna UslOvi:" -SSS lehniOkog smijem poznayan e raoana rabmru.poznavanje automa el ' !rOn. prednos1 ma·u osobe s ISkuSNom na IStIri I slitnllll pos~ima

PRIVATNA SREDNJA SKOLA S PRA VOM JAVNOSTISIROKI BRIJEG PRIVALJ BB - KOCERIN
VRSI UPIS POLAZNlKA U PROGRAME SREDNJOSKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, PREKVALlFlKACIJE, USAVRSAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA, TE U SKOLU INFORMATIKE I STRANIH JEZIKA ZA SKOLSKU 2011/2012. GOD. SVE INFORMACIJE OKO UPISA MOZETE DOBITI SVAKlM RADNIM DANOM OD 08 DO 19 SATI, A SUBOTOM aD 09 DO 12 SATI NA TELJFAX. 0391704~S52ILl N A WEB STRANICI www.pskola.com

Iznajmljuju se poslovne proslorije:
1, ~, 3, Poslo"l prosW·kanoelatlie·u..llelAllie 1 ~~lIita hU, ~lI spral, IV sprat IV spral) "Sarai"u.ulupoe ..
S"re karK:elarije 54J klimatitlrane ,IC1premljene IKI mooWlim s(a~arljfrn~.

Zagore navedene pozDJe
povr!lne 340 m'.

I'<)st~,"l pro'W" "Ilel M.hmeda Spahebr.9. 8,ra]e'0. koli s. saslOiiod ,I,~,og pr;reml]aI SP1a1a.potretmogale reilO,I,· a "D. u'upn. pv,,sin. ZJ.3·, 10m'. I'<)slo,1II ro'lOr" ull'1 D~rIlil«lv" Ibr.8, SaraieY<l, p Iol~'" nal,,; U prl>eml[ustamheFl(! ~'ad.1 p~~"no Ie ad'ptiran, "ku~ne z

ote"lIjIml~Samoinlcrl3livnos~~!JeksbIOOsI.proakbvnostambicijozmsl.o rlJefIlaor]a ka rezul!aIima.;Ums . rad, NudllTlO: stJr:rda1l'inU platu,mogu~ napre6:l'\lanJa I usaw!a"'Bnla.zapoSlen~ oeodredeno ~rijeme 'liZ pl'ethodn probnlrad

na

~..si"" Bl.~3

m',

1.I~rmacile"zan. za.i>nalmlll'vani<l po,lovnih p!ostoriia '" mogu dobitl ,nabroi lelelona:03J/568-53.4.a P<l"udese mogu ,latina
1",:1);331206-$39.

oglasi

'[![tj2-I ,. - ,-: ,

U~--"
-

.~',,-.,

-

fa<

-~, --

'-,:

.,-

ZQ

korpu VISE...

"

'I' ",'" -,pro=-

kiosk

Dnevnl avaz, petak, 1. julVsrpanj 2011.

31

JAD.RAN Luksuzna jahta ruskog milijardera zasjenila brodove

wWfflJoou®rn~~ OO~ (l,(l,[ill] onn[ffi] 'OOu~~~ ~'[WJo', .®~
UU

Per~f&m,~nse
Brzina: 25 cvorova Dufina: 115 metara Posada: 29.600 KS Snaga: 40 cianova Hefiodrom: dva Podmornica: jedna

[ffiJ'

'0,

Iz sadriaja novog broja
Jahta ie doplovila iz pravca Venecije, gdje su se turisti bunili da ie zaklonila pogled na znarnenitosti
jahta "Luna" iz flote rnilijardera Romana Abrnmoviea jednu je nne hila usidrena kod Rovinja Zna se da Roman Abrarnovic, vlasnik nogometnog kiuba eelsi, voli Jadran, ali u Lu ekoj kaperani j i nisu hrj eli reei je Iilicno stigao u Rovinj. . Doplovila jeizpravca Venecii e, gdje su se turis Ii bun ili ciaje zaklonila pogled na ZDamenitosti. U pomocnorn gliseru koji se sp ustio s breda vidio sam oovj eka vrlo slicnog Abrarnovicu, ali lie rnogu sa sigurnoscu reei da je [0 bio on rekao j e iedan od ocevidaca MikeleCupic(Michele). Cuvari su tokom noci neprestano brudicern kruiilj oko jahre. Pretpostavlja se da su pazili da se 11ik 0 previse ne priblizi brodu bas zbog toga jer sumnjaiu da ie bcgati vlasnik bionanjernu, "Luna" je duga 115 metara i najsira je na sviietu. Irna ceriri palu be, a na prvo j palu b i su veliki bazen i suncalista, Gostima s u na raspolagan j u i d va helikop rera, Prepoznatljiva je po relekornunikacijskom tornju.koji je toliko sofisticiran da se njime moZe komunicirati s bilo kojeg miesra i u bilo kakvim uvjetima. Nazivaju je "isrraZi vackom jab tom" jer m oze na duia pu tovan ja i nema potrebe zacestim obnavlianjern zaliha.Abramovic ie prosle godine "Lunu" preuzeo 1.1 n orveskom brodogradilisru "Stahlbau Nord".

Snimci kamere u Domu za nernocne u Klivlendu sokirali javnost

zenu ObOljelu Od Alzheimera
Kamere koj e su skri vali 1.1 sobama Dom a za stare i nemodne ljude 1.1 Klivlendu otkrile su sokanmu istinu kako je medicinsko 000 blie maltretiralo bolesne Ijude. Iz snirnaka se vidi da je medicinska sestra napasrovala ESler Pis" kor (Esther 78), koi a boluje od Alzheimerove bolesti. Tukla ie po lieu, bacala je na krevet te i glavorn udaraoj la 0 zid, Naknn krirninalisrich istrage policij a je opmiiIa medicinsk u.Se:Stru Virdzin Karabalo (Virgen Caraballo) za nanosenie tielesnih ozljeda te zbog napastovanja,

MediCinSlia SeSlra IUlila

PltO~'1 \

lack" ja~('g
~ 111 ~ ka

poln

ku jeri!' kad stigue(fl'(,~ t"

Medi~iflska seslra ie sliJri~u biJ~alB fiB kreve/

Kameru je u sobu postavio Esrerin sin Sriv (SIeve), ier je bio zabrinut za rnajcinu siruaciju u Dornu, a

nadlezninisu reagirali nanjegove prituzbe. Stiv je istak!IUO da se zabrinuo nakon sro je primiietio crvene tragove

na majcinom lieu prilikom [edneposjete. Nakon toga je podigao ruku kao da ce je osamari ti, a ana je zasti tila lice da bi se cdbranila, Kazan j e da su zaposlenici Doma usred zime ostavljali prozore otvorene tokorn noci resugasili grijanje, - UDomusu rni rekli da se samo Zalim i da izazivam nevolie, U iednorn su mi trenutku kazali da [e rnoguce da se ponekad pogriiesi. N akon roo ga sam im pokazao video koii sam snirnio, a neki od nadleznih su, doslovno, poceli plakati zbog onog ,[0 su vidjeli-kazaojeSriv, Nakon incidenata iz Do" rna su 0 rpustili dvije medicinskesestre.

ako

d

v

Vi"tili ril ij koli
'" na sure 11 1111

pilulama L POTI \ZI Z \ ('Iik~i 1"0111 11II a dos t i

SIJuardeSe semora-u Sml.Jall laliO na 1mse Uldl osam lUba
••• CHINAOAILY
U s\lperbrzom VOZ\l na relaciii Sangaj - Peking, koji je nedav!!o pui\len u sao" gracaj, radi 3 B sljua.rdes~. Zeleci da pu wi c.iiskllse maksimalau prijatnost tokorn cetverosatne voznie, ce1nicj kompanije koja je napravila VOl. pos la viii su pOlpWlO nea· bicna. pra vila za s va j e zapos.ienice. Tako jes!juardesama do;;" voljeno da se osmjehuj II,ali cia im se vidisamo osam prednjih zu ba, a to postizu svakodnevnim i:vakanjem ~tapica za je-

Carobno osoblje u Kini

10.

Neophodno je i cia se "osmjehuju ocima". Ovu vjeStinll dj evojke stjeeu tako ~IO, izu:tev oCij II,pokrijll cijclo lice ismiju

seiednedrugima .. D jevoj ke koie rade u superbrzom vozu S!al"e su od 19 do 22 godine, a izabraIle s u medu 3.000, koliko ih je apliciralo za posao. Svaka ad njih je morala biti visa od 165 cemimelara.

www.suman.ba

32 '""" ..... "'.; "'". Dn~vni avaz

oglasi

OVS
industry

italijanska moda za cijelu porodicu

ovresse. com

Svjeza piletina

Dornaca paprika 1kg

babura

Latea mlijeko

11

2.8%mm

Zenska

pidzama

1451"
rzl Prona,dlte
,.. I

5457'¥J
I I I ~ I I· I I~ ~ .~ • 'I I, I I~ I, 'I I I I yl

nas·

-,

'I"

I

,I,

I

www.tempo.baldJfaceboOk.comllOmpO.blh

i,;(d.

c', "; 1~lc~':,~r (dlllll·, II, irt c.rn I'"

d

~

~

~

e-

kultura

Dn Bvni aV3Z., P€tak, 1. julVsrpan 2011. j

33
"Odmor za umorne janace"
~ Narodno pozoriste Tuzla gostova t ce S predstavom "Odmor za umorne jahace" na m an ifes taci j i Osje': ko Ijeto k ul rure u Hrvatskoi. Refiju potpisuje zagrebacka rediteljka Nina Kle!lin, a ulogesu ostvarili S13" ven Vidakovie, Armin Calie, Ivana Perkunic, kic, Midhat Kusljugic iMilenko Iliktarevic,

"lYIjeseceue suze"

~ Llorganizaciji Udr- r-_"--~--=1IIF-~_n uge "Lib ertas" u samj evskom kI ubuSS H upriliceaa je prornocija kn iige "M iesecevesuze" te CD-a "Hie kolekciia" Namika'Tarabica, Knjigu i muzicki nosad zvuka leks topisca rodorn iz Kladnja predstavili su Besim Spahic iMario Pejie. M.tu.

~' ~\'\.v'1
Elvira AliuA.Mu.

~ Tri zenicka ogranka nacionalnih kul rurnih drustava, HDK "Napredak", SPKD "hos.vje~a" i BZK "Preporod", izlozila SI.! u Muzoeju grada Zeniceradove 14cianova svoiih likovnih sekcija .Izlozba nasi nazi v "Together" i uprilicena je povodom 20. godiSlljici:: obnoviteljskcgradaova tri nacionalna drusrva V. B.

naCionalna drultuaZ8iednO

SARAJE.VO Sedam najznacajnijih ustanova kulture pred zatvaranjem

Predstavnici institucija uputili apel javnosti da se riiesi status i njihovo finansiranje • Djelatnici Umjetnicke galerije nisu prirnlll plate sest, a Zemaljskog muzeja tri mjeseca
Sedam naiznacainijih ustanova kulture, Zemal iski muzej BiH,. Historijski muzei BiR, Nacionalna i univerziretska biblioteka BiR, Mu" zei kn jizevnosti i pozorisne umietnosti BiH, Umjetnicka galerija BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna Iica BiH i Kinoreka BiH, koje predsravljaiu naS. identiter, zbog nedosratka finansijskih sredsta va suocavai u se s "golirn opstankorn" i rnogle bi uskoro zatvori ti vra ta,

S as-Ie aei na laoo liD) euuam
'W'

I •
Komedija labune

Sianje krize
Kako bi se to pokusalo spri jel'i ri, predsta vnici ovih institucija iucer su u Saraievu nebro jeno pu ta poncvil i izreceno upozorenje re opel u pu tili apel ja vnosti, posebno ministarsrvima i drugirn organirna vlasti, drZavnim i entitetskim, med unaro dnoj zajednici da se rijesi sta tus i njihovo adekvatno finansiranj e, odnos no da se po d hi tno nade nacin niihovog akontativnog finansiranja da p rezi ve do konacncgrjesenja

Pete n06 39. teatarskog festival a BiH Fedra 2011. nasrupili su glumci Dramskcg studija Kulturnog cenIra Isrocno Sarajevo. Predstavili su se komedijom "Probudi se, Rado" prema tekstu zagrebackog dramskog pisca M.ilana Grgica, a u reziji Ljube Bozovica, Predstava se zasniva ria kornediji zabune s puno balkanskog humora, Naizgled naivna i n ev ina ideja za zabavu, prerasta u ozbilian probl em koj i se sretno rjesava. Zaplet dovodi u iskusenie
Posljednji PQliv pred latvaranje IIpllcen v/aslima Direktor Zemaljskog muzeja BiH Adrian BusuIadzic, koji se jucer u ime predstavnika svib spomen uri h ins riru c ija ob ra rio, istakao je da ove institucije vee gcdinama upucuju zahtjeve ria relevantne adrese za riesavanie niihovih preblema, ali da povratnih informacijauema, - Stanie krize u ovim instituciiarna je vee kulminiralo. Djela tnici Zemal jskog m uzeiaBiH vee tri mieseca nisu dobili place, au nekirn od ovih institucija i Sesl mieseci, Poduzeli smo svesto srno moglii mi vise ne snosimo nikakvu odgovornost kada keene zalvaranje i uru~a vanje ovih inscimcija - kazao je BllSuladZic. rad ovih instituciia u skladu sasvoiim mogucnostima, Umjetnicka galeriia BiH, koja juter na konferenciji za medii e nije imala precis [avnika, posl ala ie saopcen ie za j avnosr u koiern se upozorava na kriticno stanie u ovoi instituci j i, gdje s u dj ela to ici vee ~est mjeseci bez placa i top log obroka te bez direktora i upravnogodbora. Dire.ktorica Muzeja pozorisne umjetnosli i knjil!evnosti Medhiia Maglajlic apelirala je na VI;lS[i da, ako ne ide spasil; inslilucije, barem sp.ase nacionaloo blago koje cuvaju. • ,

Uubau I braH Da HuinJl

prijatelistvo, ljubav i brak, a teret igre se ravnornierno rasporeduje nasveaktere. - Troiica drugara dovedu II stan Jijepu djevojku obecavsi io i sniman ie film a. Niz komicnih situacija nastaje kada se kuci vrate punica i supruga . zadovoljno ka:2e reziser Ljubo Bozovie, U pre ds ta vii graju Zorana Mrda, Elena Kenjic, Narasa Bakula, Mladen Radulovic, Nemanja To~ovic, Al eks an dar L ubum, f) orde Adiic, Ognjen Lucie i VIa" dimir Zelenovic, A.M.

Treba dobra uolJa
Ministar kulture Kantona Sarajevo Ivica. Sari':: Ila jueeraS!!joj pres-konferenciji za medije i5kazao ie iskreno i?aIjenje zbog 5iroacije u ko· joj se nataze ove iDstiIUcije vee godinama. Ou i njegovo mmisrarsIVO do sada su im pomagali i nllS\3vit Ce 10 i ubuduCe. No, Saric smatra da svi ni voi vlasti trebaju pokuiati pronaCi sredstva., a za lO im je, kako je rekao, potrebnasamo dobra. volja.

Svi nivai vlasti
Kao jedan od prijedloga rjdiavania njihovog problema llaVeo je moguc.IIost dll svi nivoi vlas[i, od opCinskog do ddavnog, pornognu

M. CUSTOVIC

Sarajevo Film Festival (SFF) ove godine publici nudi jedinslvenu priliku rezervaci)e "Go[den~Card" ko· ja svima ooima koji je posje~ duju omogucava jedinsrven doziv 1jaj pracen ja F esti vala. "Golden Card", za koju vlada veliko interesiranje, omogu6ava pri~tup inforrnacijama i brZu nabavku ulaznica za sve festi vaJskeprograme,

!:LI "GoldaD Card" za SFF
Vlasnici "Golden Carda" imal Ce priliku SUSfesti se s braj nim fes ti valskim gosti· rna" mogucnosl rezervacije sjedi~ta na Ljetnom ki nu !h ej - VIP ulaz, pos) em slufbenim prijemima i dogadaiima, po" zivnice za poprall1e programe SFF-a, prismp VIP Lounge n a fesri valskom ttgll re po" klonpaket 17. SFF-ll. Vise informacijaoa: www.sff.ba

Svijes[ 0 vlastitoj proslost.i sastavni ie dio idelllileta svakog naro da i u koli ko n e budemo pisaLi 0 tome, bojim se da ce to napraviti neko drugi, a n arna os taje da se na· darno da ce prj tome pisati objektivno ipr~<:izno. Ovo jekazaoAOOanJahic na preksinocn oj p romoci ji njegove knjige "Is1amska za· jednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhisticke

ISlamSHa zalednlCa u ur-Ieme monarhlle

U Bosnjackom institutu promovirana knji.ga Adnana Jahica

Jugoslavije (1918-1941.)", oddanoj u Bosniackom in· s[ituru u Sarajevu. o knjizi suo osim au tora, govorili MehoSljivo, Husni· ja Kamberovici Enes Karie. " Jahie, izmeduostalog, pise i 0 didovanju i planovima DZelIlalu dina Calievic. Ovo djelo je i monogmfija j er sigur· no ima ISO stranica oj ugosla" venskoj muslimanskoj orga· nizaciji, sto bi bio drug; plan, a

IFtJla:J.6rorll's)

ske zajednice kIoz djelovanje lic!losti iz log perioda. Potreb· no je da ovu knjigu citaju u pr-

tree; plan j este pOvijesr islam·

vorn redu politifuri, pa pr()ff}sori, stude!! ti...jet ona govori 0 otlrastanju veoma ZI1"eajnili ideja-kazaojeKaric. Motu.

Na ovogodiinjem Inl.ern· acionalnorn filmskom fes ti v· alu "Cinema City" u Novom Sadllll selekcij i "Balkan Box" film Adisa Bakraea "Osravljeni",rnden u HEFT produkciji, dobio je specijalno priznanje. U obrazlozeoju nagrade na vodi se da je Bakrac YeO' rna hrabro i inov3tivllo obradio bolnu i prdutkivanu (emu silovanja u posljed!ljem baJ.kanskom ram.

soecua no oriznanle UostaUl)enima"

"Cinema City" u Novom Sadu

,......., .....=-....,_.,

SUPERMARKETI
PRAVI,lN.IK 0 ORGAN IZACIJ I I REAUZACIJI

NAGRADNE

IGRE "Vegeta i TU5Vas nagraduju!"

LJETNO SEZONSKO SNIZE JE
v

1. (Ian Nagradna igra "Veg"t. i Tol Va< nagraduJu" <'e vrijedili u Tu' supermarketima na podru~ju Bosne i Hercegovina u periodu ad 1.7.2011. do 31.08.2011. godine. Pravo ucesca imaju <vi drzavljani Bosne i Hercegovine osim zaposlenjh u kornpanlji Tu' Trade d.o.o, B[ha~ I zaposlenth u kompaniji "Pod ravka" d .0.0. B i H. 2.tlan orgarnzator nagradne igre [e kcrnparuja Tus-Trade Blhac d.o.o, Plje!levil'ka.1Sl. 77204

Blhac.

kamentca,

3.tl'n Nagr.dna tgra se organlzuje u svrhu unapredenja lancu I gradenja lojalncstt kupaca Tu~ trgova~kog

prodaje robne marke vegeta u Tus trgovackorn lanca prerna ·'Veget.·' brandu.

4.(lao Nagradn" lgra traje u perlodu od 01.07. do 31.08.2011. gcdlne, a izvlooenje orgamzjranc 16.09.2011. godine u Tu, Trade Biha ... P.ljelevil'ka 157. Fond n.groda predvlden set. sa PDV"om) Nagr.dni fond ,ai':injav.ju:

nagrada ce bitl

5..(Ian

ta ovu .nagt.dnu

igru

lznosl 12.670 KM (dvanaest hlljada !e<to sedamde-

TEKSTILA,

Naziv

nag rade

KM (s PDV-<Jml

KOMADA

UKUPNO KM

OPREME' I OBUCE
od 30. 06. doisteka zaliha
Pcpust ",dJedi za pesebno
CZfla~ellle'

,

2:

Gorenj!! 'hladnjak NRK 60320 DW; Gorenj!! stednjak EC 61102AX;Gorenje periliea 1'. GS61110W;Goren·e mikser s cosucom M7018 Gorenje hladnjakNRK 60320 'OW; slednjal< rnikser EC611 02AX OW M701 B

2487

1

3. Gorenje
4, Go",nj!! s. Gorenje

perilica GS6111
s posudorn

81a 863 659
128

3 3 3
3

2487 2A53
2.650

1.976
383

s, Vegeta poklon pakela 7 .\legela knjiga. recepa.ta
UKUPNO,

29 35

57 30 100

1,667

1.053
12,670

ertlkte. Pilpusti se ne zbrajaju.

6.(lon ~ropozic ije I na ~in sud jelova nj. ku paca u nagrad no j 'gri: Svaki ku pac ko ii ku pi bl I0 koii Vegeta art lkle [z prod aj nog pro gra rna Vegeta u vr ijed nos ti od minimalno 4,00 KM lma pravo u~elt. u nagradno] igri. Kupcu se na kas! izdaje kupon za u~este u nagradno] lgrl "cji treba d. uredne i citko popunjen, te urednc potptsan, ubact u pcsebne kutije postavljerie na kasarna svakog od! Tu! supermarket a. U nsgradno izvlacenje ulaze svl uredne popunjenl nagradnl kupcnl kc]l su ubacen] u p ose bile kutije za vrijeme trajanja nagradne igfe. Nagradru kupon ubacen u kutiju u jed nom Tu!l superrnarketu sudjeluje u izvl.cenju fonda nagrada tog Tu' superrnarketa. Kuponl kcjl ne budu s.drlavali u potpunostl sljedece podatke: t.Ime i prezlme

2. adresa 3. konta k I telefo n
4. bro] racuna Sma,tr.ce se nev.J'eci m kupon im a. Artikll sa kojlm kupcl ostvaruju ",.aVU' uc.es.:. u nagradnc] Igri im. u .Ijedete •• (Opctonalno rnoferno vezati nagradnu igru uz ltstu EAN kodova)

i.'

EAN kcdove:

7. (ian Naja.v. N.gradne igre kao i irnena dobltnlka bit ce oblevllena u dnevnirn nevlnama i 10: Dnevnl Ava, I Euroblic sa sljedecom dinamikom: 1.7.2011. godine objsva propozlcl]e nagradne igre sa ciljem lnforrnlsanja potencijalnlh zaintere,iranih kupaca za u nagradno] Igr'. te reglstarsklm brcjern odobrenja nagradne lgre od strane Mini.st.",tav. financl] a. 24.03.2011. godlne objava lmena dobttnlkalzvurenlh u nagradnc] ig'i 1/2 strane u dnevnlm novlnama, Kao dodatno infor:mi,anje kupaca najava nagradne igre ce biti komuructrana kroz • kef ske Ietke Tu'. su perm" rketa.

utelte

8.Clan Sretnl dobltnlcl bit ce obavlj"steni uputama oko 'na~lna. preuzlmanja

nag ra de I p rl loz itl lstl pri I ikom preu zi man j iii svo]e n ag ra de.

0 dobttku u nagradno] igri telefonsklm ill plsrnenlm putem sa nagrade, KtJpac mora ,a~uvati ra~un, do momenta preuztrnanja

Rokza preuzirnanjenagrada je 20 dana ad dana objave lmena sretruh dobttruka s\ampi. U slucaju spera izrnedu dobitnlka i organizatora nagradne igre nadlefan Blhacu,

u dnevno] je Opcinskl

su

9. (Ian I'vla~enje nagrada bit odrlano u PJ Tu' supermarket 16.9.2011. godine 'U TUS TRAD£ Bihac, Plj.'eviCk.157. a I,vlacenju ce prlsustvovatl: 1. Po,lovoda Tu! superrnarketa u kojem se nagrade i,vla~e 2. Komerdjalista "Pcdravka" d.o.o. I,vla~enje nagrada ce i,vuci jedan od prlstunlh kupaca u Tu! superrnarketlma kojeg ~I.no"i kornlsl]e odaberu metodom s'lu'::'jnog uzorka da izvute dobltnlke nagradne tgre.

ce

10.Clon Kod nagradnog i zvl ace nja se vod i za pis n I k, koji sad r1 ava podatke • da t u mu i. v re me n u pocetka i k raja "via tenJ a; • prl sut nih osob arna, • podaci 0 nagraden'ma. Zapi,nik moraj" podpis.ti .• vi olanovi komislje. 11.tl.n Organilatorn.gradne nemogucnostll1asta'lfk,a UBi h .cu. 30;05.2011. Direklor Tine Kek igre z.drzava pravo d. prekine nagf;:ldne igre i u slul~jevirTia god I n e

0:

nagrodnu igru u slu~ajevim ·~vj's.eslle"

.. tehnil'ke

Pravil'a nagr.adne
• Federalnom • Ministarstvu

i:$re

$U

registrovana

u:
05·15-458/l1·A.~.

Mimstarstvu finamija/fin.n<ija pod brojem: fin.n,ija RS pod brojem: 06/4-463"1597/11

sveznadar

'Onevni avaz, petak,
1. julVsrpanj 2011.

35

ISTRAZIVANJE Uzroci smrti nlsu sarno narkotici i alkohol

I prilasnie studiie su pokazale da posto] veza izrnedu vece smrtnosti u prvim danima u mjesecu, kad vecina prima llcnl dohodak

POurat poreza pouecaua riziM OdUmirarna

planeta 2.NajlopUja Venera? u suncevom slstemu Ie

.Me.aun.ar.o.d. 1slidsko lijeio?ni krivicni

Tacno Netacno
sud je stalne

jedan od 3.Heziod jei knjizevnikanajslarijih grckih pjesnika uopce? I. TACNO

Poceo raditi Krivicni sud u Hagu
Meduna· rodni kri vicni sud je stalno sudsko tijelo ustanovljeno Rimskirn Slat-

.-=~~~~~~~-----,

Nov 0 iSirs l:i van je pokazu j e da up la UI na ban kovni racun povecava rizik od smrri, Nairne, medu osobama koje primaju socijalnu porno" vojnim licima ionima koii primaiu povrat poreza ili isp la ru di v iden de rizi k od s rn rt i II tek ucern m j esecu naj veci j e na sam dan uplatei nekoliko danakasnije, I'rijasnjesrudije pokazale su da postoii veza izrnedu vece srnrtnosti u p rvim dan i1Il3u mj esecu, kad vecina prima lien idoho dak. Slican porast rizika od smrti uocen je i kod onih koji prirnaju socijalnu porno': i invalidsku penziju, Strucnjaci pretpostavljaiu cia je to posl iedica vece zloupotrebe alkohola inar ko tika u p opulaciji. Voditelj nove studije Vilijam Evans (William), ekoriornista na Univerziteru "NOLre Dame", tvrdi da uzroci smrti nisu samo nar ko ti ci ialkohol. Veci j e i bro j nesreca te srcan ih u d ara. Ri zi I< j e povecan i kod 1j u di s vecirn pri hodi rna, d ak 1e 1<0 d onih koji sebi sletne rvari mogu priustiti i u drugirn danima u mjesecu,

Rilik je uocen i kod onih kOjl" primiJju pomoc i penziju

~::::~~~~~

utom Medunarodnog krivicnog suda 1998. godine da hi gonic osobe opruzene za genocid, fame zlocine i zlocine proriv coviecnosti. Sud ie zapoceo 3 radom na danasnii dan, 1. [ula 2002. godine, nakon sto je porreban broj zemalja (60) ratificirao Rimski statui (oko 140 zemalja po tpisa 10 j e sporazurn),

pouecanie grudl
22 godine i zelim poih imam. Gdje se prove rezovi, koliki su ; jesu li vidljivi poslije operacije? Kojije najbolji, pita S. H. iz Ka-

»ecasi grudi. Jedvada

o Imam

Medunarodni krivicni sud ustanovljen je kao sud bez prava zalbe u slucajevirna kada nacionalni sudovi nisu uspjeli djelovati, Sjediste mu se nalazi u Hagu, Do 20'02. Kina, Rusiia i Arnerika odbijale SlJ ucestvovati u njegovom radu,a Amerika je vodila akrivnu kampaniu da se njeni gradani izuzmu iz j urisdikc ij e su da.

2. TACNO

Hirurski rez moze biti subrnamarne (I< ro z braad u ispod do j ke), krozbradavicu doikefbolie receno na gran ici izm ed u brada vice i kaze) ipreko pazuha, Irnplantat se postavlja ispod

lesije;

Prim. doc. dr. sci. dr. Reuf Karabeg rnlijecne zlijezde, ispod prsnog mlsica iii kombinirano, Dakle, mlijei' !Ia ilijelda "08' taie isra" kao prije operaciie povecanja implantatima. Duzina reza je od 45·50 rnrn, OViSllOO velicini implantata koji se postavljaju. Vrernenom oziljak izblijedi, sirok je uobicajeno dojednogmm iteskoseuocava. [edno vriieme rez cko bradavice ie bio hirusvijetu, Radili smoga i radimo, Rezprekopazuha ima neprihvatljivo viso k srepen po m je ran j aim p lantata ka pa· zuhu. U posljednje vrijeme se, ipek,. veCina hi· rurga vraca "I< lasicnom" rem u braz di ispo d g:rudi zbog najrnanje komplikacija i zbog najadekva(llijegpoJo~aja oWjka.

Venera naitoplija planeta
• Prema najnovijim istrazivanjima u Veliko] Britaniii, sve ville pumika sirom svijeta izbjegava avione zbog stresa, • Ljudisu skloni tome da prezivliavaiu stres u siruacijarna koje ne mogu kontrolirati . Aerodromi na koi im a morale da prati te upUIStv a koi a ce se u posljednjern trenutku, vjerovarno, prorniieniti mogu dovesti do Sires a - istakao je polaznu cinjenicu ovog istrazivanja psiholog Dejvis Mossoo (Davis). .. lako je istraii vanje obav Iieuo s3mo na podru~ju Velike Brilanije, ovakav pristup moze se p rimiie ni ti sirom svije la_ tUdi ja j e po kazaIa da 6eti ri od desel Bri tanaca kofi su letjeli avionom smatraju da je to isku5lVO veoma stresn o. Naitoplija planera u Suncevom sisternu je Venera. Dna
irna topliju

SI'B 1-I1RUn.<:";E I
01.

uuo:

<'Kli

0P1:I&lCl1F ESTETSKA HIRlIRGIJ~1

s

povrsinu od svih drugih planera, Naucniei kazu da na njoj vladaju temperarure od cak 480 Celzijevih stepeni, Ta vruci n 3 rezulrat ;e efek 13 stakl en ika na Veneri, uzrokovanog velikorn kolicinom ugljendioksida u armosfe.ri, ali i Sllncevom toplinom.

3. TACNO

Heziod pjesnik

"Postanka bogova"
Heziod (Hesiodos) jedan je 0 d oajstarijih gr-ckib piesnika i knjizevnih uopce. Nap;· sao je genealosl<i ep "Postanak bogova" (Theogenia), u kojem opi· suje posranak svijeta i porijeklo bogova Ie njihovo l"odoslovlje. Au 10 r je i znam en j toga p ouen og epa "Poslevi i dani", u kojem iznosi pohvalu radu te slav; obicnog iSovjeka i njegove U3pore. Takoder, donosi i mnO'lvo sav· jcra,a u vidu moralnih pouka daje prvu grcicu etiku. Ep sad rl.i i mil 0 pet svj e'lskih dobll u kojem pesimisticki prikazuje Ijudsko nazadovanje od zlatnog do zeljeznog doba. Svojirn dje1irna znalnO je utjocao na kasnije ami eke pisee, pjesnil<e i filozofe, medu osta!ima na Heraklita, Parmenida, SoJona, Eshila i Vergilija. Zivio je u sedmom slOljecll prije nove ere.

RJESEMJEIZ
PROOLOG 8ROJA

.'

OOZfll..EVA,TI, OGLED, NlZAU, BROM. AJ<NICA,RA. I])RIS, .1.."

0NAl<VE. Lf1A. TAJSONGEJ, T, PAA. Rf)(TOFU

36

=!ii':- show biz

l'hk-·Pt.yllll'~:efJ3lrI"fio ~l~iphh !RIn-ddJifiI !!I1~lII:Id~II~(iIa,

~J~t.;; ...

,------

==--'-':";_"':::;~F,"",:,:":,,,,;--":";_;c...:..:,

IhJrillipfornlT_~ .TIlI1r·PI::!I~imkl51lir" b~pilram:-j!!lIIIlhk. 'I'iIiI ... n~m~,~1r

i.kIllUit-L~CirunHi.J-

~E'o.k)ll,Il""'-.J..I:u,...i~kn]II' ~~nllm,b,J"nll~k~ oilil;kOSr.!". ~1f1,ICr·:DiDl!;Io~.~.

S:i.~110
00 IIiIIjptibo ljuw ~inD.IIllllll.dakllli:rwlijjl[l.
J.ed,J1I II

"'-m:r.lt:'IIllll~£1D.l hhi11'111Po1K:iIIb<-rn!kim. r~mll. ~f'ln-l M\:~m"'di" ie ~ .ri&l;:..lMFu.- .. lIiliJ

';:/!~b~ft=~::: ~1I._!iil"
Rricj'!'JIII~roulrj'tillw-.Iu!~!m n$.-.t;:....ftf. . Mi Ig~""III~~Ik5*'R' ~1;"iixl.J.-di .... I[tIi><'kgb..,.. ~bdp:l~lIID1ano-liIkl) ~lil~li;;:ai.

Iih!llIj~iji,,'l)i~lJoIJool_god.· ",ln~.lnll...u"'IL~. {)I':Mlizood3fiI~~·~

I~n~n:le!~~~~, I
.u Bill~l~dutnri~.
[ounijcoru;:.pi-l"IdiLiatbili;lll. ~:7.bq::lIIll1f!11,(indi,.~. Jlil~~ .•.

~ J~~ bh. firl~[O:II~

II Liublilii~ ;oil'k1!l11 ~[]o..oolll" U YiiOOu je ll.I2JlI'F'ilI1!n~ pn*uiii (:Ioli:1~ liha", ~lmoCl tRW",i' -Of~Ql~I" k'~Hmrn;l;;1!ull:III:!JIDYi'l:il-

----= :~~~~=~~~'!~:.~ ~;trlli~~i;,j~,~::
Ct4YI'I~~IIiiT~. ~rrlrvli-o...r""-jo;ll""ll,;ii·
Irj~J.;ru

~~~I::~~~~~
~II!Ii!lI'ilDli:fllrnot!!,

N.a~i 1!1I.~e1i
ii'dilll

NO'lla

rata

~"kIo't" - ~~.;'tik". iJ:i~ .. r.i_'o.jilKMlluUlnIUPflI~lIIo I'D~udj"uooul:iuy~d, {)Riilrt.IWj~"l:Iiil'lll •• prlo '~-lIQnlll:l~IItultillJ -Ulllt~.,lj~bh_ filii'll ~'11 tli!lTitlul!:l'i mdir.l~nj;Ll'Lli. IDlli:ic

ar

1~1I1!!~. (:IfIIhll!rliJ.,!j'i"i1!!~,Ijjj;i,u·U.llnu·JPUtllJ[iI ~l'DlllrrillmmmlllK!l1JfiI.

8-'

..... irood'a"

~.*

~~~~~~~~i~~~::~~~_.~~~
fil.m,'l.~YI'I~lIiy.i II Ini Iodil.:lrilJutijom "Or. korl'll~-~Uloi~. [jJUrH!~rkf(_rriIrn_ru;t'1>i.-

......

-~"",i~III(j1~piiI~ ~Ltl.tlu;\'I[o" i IKUkiH'" lIilJllD ibprorili III II...-.j Ill. tlUlD.,ali~uden d.l(~lTIQu ~.J~~o~ibk:Ij,;,W!I\.ip.r.iloi.mli lIlIr.lilDjllI "Uub;u. p A!:I. :rll'iillitIt ~I.II! -l'iI!~ll(Ir~_l;]olV~!I.

~ri

~~n."Q:ITI~_ I;

d:rus.imll~ri~rijLm:li.J~~ 11$.I~lle CijCIi¢ tue I/U ~ Hr~II),\M ~ SJlI'"1::niji, .... u, !b9\ d!(I Mm. dq:iblIK

tD.O':'-!~Il~~:d~~

~~%uU(-.i(MIQJ.1t

Od MirOslaua llica do 66Cruene iabuHe"
<.id:t~ • ..Ju.Jlili.pcqil.ldll«
~LicR:iIDOl~nwDltl IladdJil. t:...kl)ilrl~Sanid

Festival prijateljstva u Goraidu

~~~I'II~~I:'~~
~j;;"~c.!~lriollll~l~;it.~!I~ibll-.l~J,

~~~=
..:rli!':lBii:lzIWirdnLb_

=r;..

-7'~I!oL!!I!!!k-~II'llI Itttll4tio~~IIob~1II

...

~ri~~~~li!i:~
F~rh'Ji·'-j1Ii~~I~'I'!!:.mlll fi.n1.k!lluli",lllliLI'dIb.l!imi lIMIlIr.ib R;f:ii:mll.ib pjc. ~~ r hendo ..... T":II~= ~1llI.~I~il~ rAipru "(""~ j;l1Hd:a-, I1IIb*1II 'I{~il!i~ Tj~r ~AlIJoO" ~k.a dllll!ll~. ,l,nnl!i M~d'I~v."ll'U!!lli"tl~' IJn.IaKfrjilKdll,o.m..n IlgdJ:i~bei:~to:lIo r.nII(I,.MIII~~~~.):o~ t:i~!:iILI~~n.I!bln~ UIlIOI(hlhirYlJ!!I[m.Uikoc"itJD. ~;Iie1I1iIIll!illj~b:ijr~ !'I;.imI)llIdILfYpim:lrQll1:l

Pjfl'laf pnprema vjenfanje

IgOr UUBOjeUiC se
I_pVuli:.lJjt:;I.ituilRljdju ~~,.~I"Urrij;rI~iJ.i ~n~ I'\HilmI D '~'I)~m 1Atfii'llcvlillk!;pii.lJl:ll.l'i!;:· ~i.!.~[li~:tdItl!IIi1kn· .,.,i&!:oi]i!I·IsbuiJ,il-ndbr

c:.
SOl

PflnQri"~ullb

11qM;I1'.

iem u nelUeoo

::~~ .. ~!~Zu~it:.~il~
l>t"r\lltI~"'II~r!III;Q.·FI"';t·
n!'[1JIIlb:ro·,

\l'Ug,ji t;,1~~C!t(i ~\jt~n(J.!1oiIi[].),.bii~ k":.!1jI!Jl ....

0.....

U~"mllg

p:rQ1olKiII!i!"bo ~;':;'I~bLlf'IIM.iM-lnlD'"

Ll.1iu ~lI.Iiod

11!.1Q.k-17~bJ.b"Wllil'~
~1~1Irn," -TlbHtictb~b::nim..S~
~~mIIG,M"II.!!lTllni~

or=.

36

=!ii':- show biz

l'hk-·Pt.yllll'~:efJ3lrI"fio ~l~iphh !RIn-ddJifiI !!I1~lII:Id~II~(iIa,

~J~t.;; ...

,------

==--'-':";_"':::;~F,"",:,:":,,,,;--":";_;c...:..:,

IhJrillipfornlT_~ .TIlI1r·PI::!I~imkl51lir" b~pilram:-j!!lIIIlhk. 'I'iIiI ... n~m~,~1r

i.kIllUit-L~CirunHi.J-

~E'o.k)ll,Il""'-.J..I:u,...i~kn]II' ~~nllm,b,J"nll~k~ oilil;kOSr.!". ~1f1,ICr·:DiDl!;Io~.~.

S:i.~110
00 IIiIIjptibo ljuw ~inD.IIllllll.dakllli:rwlijjl[l.
J.ed,J1I II

"'-m:r.lt:'IIllll~£1D.l hhi11'111Po1K:iIIb<-rn!kim. r~mll. ~f'ln-l M\:~m"'di" ie ~ .ri&l;:..lMFu.- .. lIiliJ

';:/!~b~ft=~::: ~1I._!iil"
Rricj'!'JIII~roulrj'tillw-.Iu!~!m n$.-.t;:....ftf. . Mi Ig~""III~~Ik5*'R' ~1;"iixl.J.-di .... I[tIi><'kgb..,.. ~bdp:l~lIID1ano-liIkl) ~lil~li;;:ai.

Iih!llIj~iji,,'l)i~lJoIJool_god.· ",ln~.lnll...u"'IL~. {)I':Mlizood3fiI~~·~

I~n~n:le!~~~~, I
.u Bill~l~dutnri~.
[ounijcoru;:.pi-l"IdiLiatbili;lll. ~:7.bq::lIIll1f!11,(indi,.~. Jlil~~ .•.

~ J~~ bh. firl~[O:II~

II Liublilii~ ;oil'k1!l11 ~[]o..oolll" U YiiOOu je ll.I2JlI'F'ilI1!n~ pn*uiii (:Ioli:1~ liha", ~lmoCl tRW",i' -Of~Ql~I" k'~Hmrn;l;;1!ull:III:!JIDYi'l:il-

----= :~~~~=~~~'!~:.~ ~;trlli~~i;,j~,~::
Ct4YI'I~~IIiiT~. ~rrlrvli-o...r""-jo;ll""ll,;ii·
Irj~J.;ru

~~~I::~~~~~
~II!Ii!lI'ilDli:fllrnot!!,

N.a~i 1!1I.~e1i
ii'dilll

NO'lla

rata

~"kIo't" - ~~.;'tik". iJ:i~ .. r.i_'o.jilKMlluUlnIUPflI~lIIo I'D~udj"uooul:iuy~d, {)Riilrt.IWj~"l:Iiil'lll •• prlo '~-lIQnlll:l~IItultillJ -Ulllt~.,lj~bh_ filii'll ~'11 tli!lTitlul!:l'i mdir.l~nj;Ll'Lli. IDlli:ic

ar

1~1I1!!~. (:IfIIhll!rliJ.,!j'i"i1!!~,Ijjj;i,u·U.llnu·JPUtllJ[iI ~l'DlllrrillmmmlllK!l1JfiI.

8-'

..... irood'a"

~.*

~~~~~~~~i~~~::~~~_.~~~
fil.m,'l.~YI'I~lIiy.i II Ini Iodil.:lrilJutijom "Or. korl'll~-~Uloi~. [jJUrH!~rkf(_rriIrn_ru;t'1>i.-

......

-~"",i~III(j1~piiI~ ~Ltl.tlu;\'I[o" i IKUkiH'" lIilJllD ibprorili III II...-.j Ill. tlUlD.,ali~uden d.l(~lTIQu ~.J~~o~ibk:Ij,;,W!I\.ip.r.iloi.mli lIlIr.lilDjllI "Uub;u. p A!:I. :rll'iillitIt ~I.II! -l'iI!~ll(Ir~_l;]olV~!I.

~ri

~~n."Q:ITI~_ I;

d:rus.imll~ri~rijLm:li.J~~ 11$.I~lle CijCIi¢ tue I/U ~ Hr~II),\M ~ SJlI'"1::niji, .... u, !b9\ d!(I Mm. dq:iblIK

tD.O':'-!~Il~~:d~~

~~%uU(-.i(MIQJ.1t

Od MirOslaua llica do 66Cruene iabuHe"
<.id:t~ • ..Ju.Jlili.pcqil.ldll«
~LicR:iIDOl~nwDltl IladdJil. t:...kl)ilrl~Sanid

Festival prijateljstva u Goraidu

~~~I'II~~I:'~~
~j;;"~c.!~lriollll~l~;it.~!I~ibll-.l~J,

~~~=
..:rli!':lBii:lzIWirdnLb_

=r;..

-7'~I!oL!!I!!!k-~II'llI Itttll4tio~~IIob~1II

...

~ri~~~~li!i:~
F~rh'Ji·'-j1Ii~~I~'I'!!:.mlll fi.n1.k!lluli",lllliLI'dIb.l!imi lIMIlIr.ib R;f:ii:mll.ib pjc. ~~ r hendo ..... T":II~= ~1llI.~I~il~ rAipru "(""~ j;l1Hd:a-, I1IIb*1II 'I{~il!i~ Tj~r ~AlIJoO" ~k.a dllll!ll~. ,l,nnl!i M~d'I~v."ll'U!!lli"tl~' IJn.IaKfrjilKdll,o.m..n IlgdJ:i~bei:~to:lIo r.nII(I,.MIII~~~~.):o~ t:i~!:iILI~~n.I!bln~ UIlIOI(hlhirYlJ!!I[m.Uikoc"itJD. ~;Iie1I1iIIll!illj~b:ijr~ !'I;.imI)llIdILfYpim:lrQll1:l

Pjfl'laf pnprema vjenfanje

IgOr UUBOjeUiC se
I_pVuli:.lJjt:;I.ituilRljdju ~~,.~I"Urrij;rI~iJ.i ~n~ I'\HilmI D '~'I)~m 1Atfii'llcvlillk!;pii.lJl:ll.l'i!;:· ~i.!.~[li~:tdItl!IIi1kn· .,.,i&!:oi]i!I·IsbuiJ,il-ndbr

c:.
SOl

PflnQri"~ullb

11qM;I1'.

iem u nelUeoo

::~~ .. ~!~Zu~it:.~il~
l>t"r\lltI~"'II~r!III;Q.·FI"';t·
n!'[1JIIlb:ro·,

\l'Ug,ji t;,1~~C!t(i ~\jt~n(J.!1oiIi[].),.bii~ k":.!1jI!Jl ....

0.....

U~"mllg

p:rQ1olKiII!i!"bo ~;':;'I~bLlf'IIM.iM-lnlD'"

Ll.1iu ~lI.Iiod

11!.1Q.k-17~bJ.b"Wllil'~
~1~1Irn," -TlbHtictb~b::nim..S~
~~mIIG,M"II.!!lTllni~

or=.

38 ... "' .." ....'.,,, Onevni avaz
B0 SNA I.HER CEGOVI.NA FEDERIIC IJAB 05NE I HER CEGOVI.N E
~_,_, .....t"ju

oglasi
To<t ...... """' .....
,arv:)t··-9/11

KAlNENO·POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG llPA lUZLA

""'...... _ao' ;l"..
urM9'

:q

....

",,1

.,.,....... e......

11I1,lQ;l'

1OJ.:z........
,,"

~ Cll>t'-..;"0 ...... ' u Turl _"'"', I
U _.'"

Na osnovu tl.ana 23, Zakona a namjeSlenicima u organima drzavne sl.ui'M u federaciji BiH (.51. novine Federacije 8iH", oroj: 49/05), zamjenik direlctora Kazl1eno·po;pravnog zsvoda poluotvorenog lipa Tuzla,oojavljuje

....c:..v- "'""_ ••"TQcrNT ....

""""'""""'I'" "_~
AVA

151, _, _.',

.... '. __

'1JIIf_ 2910J' Dl04 01124, OONII V

,

Oatil

JAVNJ OGLAS
za ptljem u ladni udaus namjeiilenik'8

'0f\1KIU'PlitOQoiJV 1 HOY ... " srlClOo.lHO<i 'DUIK'~'''1Il'O .. _1t11'I ... ...oIQ1I:!(T! ,","', ,1)[JOCKl;U. U 'UU<3 ,...~ USMDloG ,.ti..vttQG, ,N":oHrr&N"A

NT__

:no

",0. U U "T1J1U

5n:tAJ II ~ ""_

na neodleffeno 1 lzvrSilac

vlijeme

'_);I _
....... '

n'AR""

IJ..d

.........
\I'

IY.

.t.e.Ju TuI"!J

~"');I

U

......

~

1'Ii u __

, .. o.t.ol"'<'O

1, Kuhar, instrulctor

,,.. , , , ,.. ,

Ka.ndidati treba da ispunjavaju sljedece opste uslove: · da su drzavljanl scsne I Hercegovlne, • da su pu noljeln I, • da imaju epstu zcravstvsnu sposobnost za obavljanje poslova radnog rnlesta, • da Im aj U \\fstu i stepen sko Iske s p rem e polrebnu za obavljanje po slova radno 9 mlesta pre rna Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji Zavoda. · ca u posljednje dvije godine ad dana objavljivanja javnog oglasa nlsu otpuSteni Iz organa drl'avne sluzb8 kao rezuaat disciplinske kazne na oilo kojem ni.vou vlasli u Federaclji, odnosno u Bosni i Hercegovini • da nis U obuhvacen I odredbo m cia na IX 1. llstava BDone i Herceg ovine Po red ops~hu slova, kand id ati irs ba da Isp unjava j u i. pose b n e uslove: •.zavr~ ena Skola za VKV zapo sle nIke u ugostiteljslvu, sm j er kuharski - najmanje deset mjeseci radnog st1~a Uz p rijavu, kandida~ su d uZili prilol:ili: • u.vjerenje 0 dr2avljanslvu BiH (ne starije ad 6 mjeseci), • rodni list (ne stariji ad 6 rnlessc) • uvjellmje 0 radnol- opeo). zdravslveno). soosobnosu za obavljo,nje poslova radnog mssta •.diplom u 0 zavrSe noj skoli za VKV zap Dslenike u ugo strteljstvu, s mj e r kuharsk.i • Izjavu kandidata da u posljednje dvije godine co dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu$len iz Ofganadrzavne slul'be kao rezullat disciplinske Kazne na bilokojem nivou vlasti. u Federaciji, odnosno u Bosni i Hewegovini (ovjerenu kod nadleznog organa) • izjavu kandidala da nlie obuhvacen Odredbom clana IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu kod nad leinog 0 rgana) • uvjerenje - dokaz 0 rad'nom sla2u Namjestenik, kuhar" instruktor, svrstava se u Vplatni mzred sa koeficijentom 2,70. Sva dokumenlacija uz prijavu morablti originalna iii ovjerena lotokopija, sa uvjerom ne slarijom od lri mje sec a ona dan 0 bja"vljivanja ja voo g oglasa. Svojerueno potpisane prijave sa dokalima 0 ispunjavanju uslova javoog oglasa, naznacenom taCnom adresomi kontakt telelonom kal1didata, doslavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana ratunajuci. ad dana objavljivanja 0 glasa. Nepotpisane, neblagovremene i neuredne prijave neee se razmalrati,. odnosno isle ce oili odbacene. Prljave se doslavljaju Iskljuclvo postom fla adresu: Kazneoo·;popravni zavod' poluotovrnnog Ilpa Tuzla, uL Mir2e Delibasitabr. 1_. sa nalnakom "Prijava na javni oglas·_

OiiIJ-IIC'n ... tV.:OJl • .uc:CU" : ~o.H M ~. '0IIiII 1iiUCI.iotI. ,!fA. 0I)" .... 1I,;iII vo,;,U. ~ ..~_O!!j.~" ~ ~'tJ,Q ,Qbje:IIJ" ,pororrl.". 400.U m~Pf"OIK_'OfiJ_. ifWIi ,m.,.ifillnu 2:SS.1!Irt12", iMlt.m"W""!lJUM~: J m.Ii$lllilCjf!'l1 ,~,. ..,....,66 'm1! ,.p'lMWi .~~HGlDla, DO".... I,04,,59 nt:2A! _-;M;e_iII 'pCry :2~ ,m.2,. YOriIAi:IIi. .. eIM ... ttM:iv:Rl]; ~ ,M2 I _ .... _._ ""VII" "'_'_U37"OO ... :I.. .. IiI:O>t.OJ_ Ifidnlo. ..Mll'~OC%HT:"'" i1I..lI!II. ,._. ,1Q~':u'" d~, il ~ U,.'2.J,II;, 'NO 'f...n,. t ,1..:k.. ... Ib'OJ I!W:I' KO T .. ~ ..... ,.,.... _. __ ...... It ,1'0 _,. .pr~ .. ~"'" u' KC) T".lo!: I,,.'_7 0(0' un. " __ T ,( 'Do' '~M.l1 KOD ...c- I lV_ _.DS II'Il "" _ _.. L_ I5>JIJI, _" PI_ !CO T...... V UI<1liI 191&"I!<{JQ TE ~_ ~ ,"1. Ill> , .....,.,. ~ _ ,.LJ>mj &1Ite, _ " '" _ Q) T ...... 1,(, 19J&r.1. I<DO ....... Tl: '..,. __ .... I<Q Iu> DO ,_.. ....... .." _'" h~_ foll!& _" 00:;1 L'OC _ 1'1l&fl91<QP ou.J.TI' _ , .. _.-,II} oN! ........ _.. p-....v ~ ~ -. .......,.... _... .t IxO! '01119._""" ... TU I.- ( ""'I 1_17 _11.~ .... """""",,__ ,_.c, .... ..", __ ...__....., DO .......,..,. _ kt twq. 611P._"'llI u ........., ~. ~.I6i:O
~"!II'

,_ .• n_n

~~-=-.~,~.

r.u.._

" 1.• .(,_ oubo'IIV'~"""- .... DO ' •• .f~ .lIf ,_ " 0'"""",", _ :!OJ "" • DO ....".., , .po'_" _" .... <!60~ lID Tu& I. to II.O .... ~ ._.-1~-fU G.o ga. hOi'CM ~ ,~. f.b.::lt 6JU7 iidlCt a~

_;0<.. =!~~~ : ...-::::::' ~~._. ~~:~'!,-~"= :;:.:-:~ It ~';';'i.k"t~~,~ ~..:c= ~ ...._... _. :: _ 'iU;!·~t..~I~~t.._
I!ooj,_
.. _"""

I_._'~
_0:0
61lf2.
"'" po._" .......

a:r

PI_

_T( "","'_'"

1'1,_'

_I<Q'""" ,~) ""
"....,_,.

I<Q

1. ~._

.... PI"'649.co

"" ~ '_.,,1 .,.__,. W" .... ...... ~_.,.qr M, ' • '~I oJ .. "" ........ ,'
'tu.ttill: .',111.1 IIrOII

=,~,.~'i6I<Q"'t.;;tk"'t:.~;r,~ ~alt:z.::,-=- ~~~~'_"~
,._~_
......,..,, _., ..

.. I'!.. __

lOCI Tw.do 1,t..L. ,'"'"

0 DO _ ~ _ e.brQJ ~Hf1."_"'j II ~lO!'XI TIIN IVl¥oI4 "'.... <b I ..,. .. 19i1. <nl. 1m DO _,. "'_ _ • U,.Oj &11f;1.. _""', ~ 1'1.__ 0;0 Tu.M I 'I ~1Iii;LIbn:tI H'M/H, pf'W!dlll!lbo It~, 1Niiwt.1.... ,:I.SO ,m::li.. tto, PO'~ :II""~~ O(IG!O'QIifa _ '1Jf'OJ' .,11/3" """nQJ' I;j r ..... ." teO l'~ I ~'.". D<VJ '9M! l'O iII a~'tt. __ "....,.", IOO... ;t, ko 1>0 __.. ... - .... .11, .., "01, 097' ,_ T-.. *O/I:D"'~Oil" 1!iII,1: n.tv u' ;di:~,ut, IbnlJ 1~2. Iii~ ;rr r .. ~iimlrJv ~i"-1Ii!II hl~__Ij hiB ~II,!II 1 ~J.iliI :pu'
II'_""

~!>IOO""'. ~ "-_

Ig~

"'~fI11<1$I k.~. t>raJ 19}8fl1 .,.,.,...... &1117 _ 5!!0 ml,. 101> I<.t.'- Gr..,; "" _'~ 10
~;o

_;0, ~
" .... _

'_/29

Do

I

IU)

U8 ,m2 ,po _rom

T ...... I. 611/1.

,l#i".~.
"''''oH

r_'~_

__

.. '~.c._'
","~ ,~'up&.tlII

_'-.N ~_
~.,

''

,MI!I"1;gn.,iI.lnll,

'~....,..

'nU

~

,e. _, ,rull"CJIIn ct."..

.... h oCII '~t

~,..........".,
1IiI'

' ........
~

'OQ!CjIf'I:J.k.QU

bI\jo>I

__

u 'n.QID .... "11.1.... , I. ~>O("J_, _ "--JII: ........ ~ ....

dQ:j;yglll u

... ,.

~

PInI.J.u,

Old D

~' .. Piil~P( 2..0:00.000.00 _,

.. CUII:~ ~ • OOJU" .. ....boo

wit (;.O_~ ttAvt.~i!
~ '.. ..01

",,- •• !l:TNI,..!t-(t$JIlli:ilC'T:il' IIi.urtO$! KuOVV..,.,

".IjcI>.... odajo,." ............... Je_
'

~N

o

.."" ,.,
1IlJIo(

~.....r..,.

"..uDOI!. M.l1:STO I'fIDD...., &. ... '.oiIII ............. y.......".. ..._ _.O:l.O •• ~OU ~ll!tfI ~ ... ""

""""""_'" U,oo ,h' ~A).ITCXVfT""'·

........

~J

...

,_&
Pili ~~ !XII

uu.o.,U_qOSlCiV_.JI. IUpLlO, lI!I:esc::c N)lY'fIiQ ~~ U",",v _ ........ ..-" ...... ..:. ...., .. l.1T1X[J'IT ' . __ ,"""""'"
1,C1;;t0:t3000l)l)0.'3..l0G

_""If""" ,,..,
_' -.
pt.....a,

Z_'., I!,...PI» IIELi~IoI!~

'_~"""'PeA c. ~,
.._

.. __ ""~ ~"' ... ,
~'1It

'qIl'\6fnP;om~'"

;ID'IOI.I 10... 00G'i'OO''101 ....... u ~Iu _ ~JCN IIAH'lE II " s...... ....,., _ J'II ~ ',.. ~ prge;:. 10urn 0.. l1li, ~ ~ OJ..O.. 1Gl.L1I0<I1,...w.,."O ...... ~ .... _~I " _"" .... ---._""

".<I

}O"_
CJ~,

prog~
fW!,

1(IiI;PW'I'_

~uran OJ
-...

~~~

~ 1u.Ipc:.a !

~~
'WI

FCO~1iII

~

d:(vQj .... JDal .. '

~.e,

""'-

~

Jo

~tillfl:jIt
'IiQ~..tt_~,iI~~

I<U_OIO<>Al .. " .. .I.m ,_ """"" y IIIIflll!l.t.ift.a¥ll u :u..~(!d,IJnu

<xl

.5 ...... "" _~
~ ~

_
ftii ,~

..... _
LI(MIIIU

...........
~upL"IG

1I.djaft.L~,
.. ,~,~IhOII'\II;f)OW'I'lIi~~,

:"ocO" .•.rll.O~Irl1.'.H \I.... UH'IOO.u'F.
I

L80G rA:O~IIUl'J ~ nOIl'·'I Pr.r.'I,,.,

to'lll '1<.AJ',\t_U If'

I OJ\,""I(j\'\J \Il1.ru _ 0,'1, .u\.'H

"0.\

1.\ t \ ROI'::>'" lJ I IlD8flAIt ~PL"'IJF "O\r.;lllL ... 1,1

'".n.

"o.\1l11:rR1;i.n I [1,\Ul
"U
'T \

III'

"IIOl£\,O!WIII

OST......zISROVt I>KOO.U!
...INC
:&ftOS,jI

IV.D'1lI

1. :RC'fH1'lllI: U :;;I.lbl

• Rod"" ,..hJ.ll0 no I""" 'h [,,,',.,,'111 I""'l"'"""'"' .' U!l~ mIIlJe ""gr..t.."" J...m... • P"' toUlo4aI~,"", 1"1 w!i ... ~,

~

t •..,.,....OZ
!i

..,\Io1,k

lpC'""'"

V

~"="""ir'c.
"" ........
I
_ -..,...,

p_o _ ..... ·... II..c..,.. ~"' .... " ......... ''''m,o.d;;I ........ _ l,'''" . ~_~.,~~ I"'"tnJt C. N ct. J. OCI'UIJ~' OCIIi!U,I:JIOYI,.. I ,~"llt

"~--__
IDI O¥!III

........

tc)Jj

_.IIr8.J<lt.o(o

a.c:t.c.

!IU.IPQOtoca.Ju

..... __

.. DOII'U

N,

iX"eii:CII

~-cv..Ho "'oe ..~
(~O;M<.
M

"'~f"_NI

If1'iOVlft.!I'kl,liD!Ul.

H

po cwtrJCI,",

..~o--livpI~

...... ~

"c
'

..,1_,. w .... C'liIO,.,f.,tm,CI.I!IICil'I"!, Qdli-, ~J "

_.,.,

"-If

--~..m....
_ .... , _

-<>I"". _ W1I!U ......"""" .. ..._", ..t.
,,9-SOl ' ... "..". 0)

oq.,.

~_ft_
~I

...._~""'"
CIiIiU.IIII ~

'f.IIII-:tItIl!:I~

I

no

~ I""" • •

Rd ....

ZlIJ

prv<lllJ:u:;_
,\

__::lc.;,=U:"',,:.:rt::;iuca='--

l"'~~j1.p<=a V~ IUdJIo 1 11)1'" ".,
PNniU'1C

s..


l"",", • •

','..,~

oII~"""nov.l"C o.(!l1,,~~. • .sw'",I. n l-.J""'''''J~

1111If,

S .~00<c~ iJ .. JlQiIII'

'U",

10

"Je11l. 11"",,_111'

Ill!

.;:::r
1 in 0'1100&

LIVELONGER

_~'~iZenfer:'.. 'r.:l.I ...T.O ..'
t

• •

.\ ~l>,\ 's Ul '"fI'ed"'III-""'jCT ~1'1;i"it>.o ...j ...... dol -.1<lIib ",mUM" r r.d., II ,,,,,,PHOTO.

-oN>. un", tu<r." ". ",um IIi ,hf",m pt>OI... , m.
1"""mnje""J!lo.J.. j.....".

rn

IIOP I r01t:n

Z:EPT,ERlnternatlonal d.o.o. SaraJevo,Brand Kolodvorsi<s 11A. S8J'8jevo. B/H.

MEDICAL

OGLAS
1 I'.....t ... rht j ... '''-.
~11(0, ..

z,... OIU,OO-17.oo
"pI,l.&ci)" ~"" doi..umou ....
L L .pI' ..... I~,

7""" ••" .. , •.1 "-"dId. Ii ,ma,~ p.Nud .prrl.itriJu OJ p""'<ll1j .. '" III obRc;l8 T' .. lboflDH •. 1ll.R.I!jt... _fl. .. , u.UI ~I .:.
lI!rJJ •

,nQ III"~
~",.

u

IrflU W' rolu1rn~ r.

r.JY fomwl

h~""

PoLrebno 20kandidata medicjnske struke za prodaju medicinskih uredaja. na podru¢juKantona Sarajevo. Svi zainteresovanl mogu se javiti nat81:0621335~180

~,.la .~I~)I

"'J" 1'<'Ir.:bD<> """1,,-,

ru~ 1'fUJ'I"'" I"'f"n CIlIIi _ ~'Il Ill"" u tlllIlLlllt""JC 1,.111 d"~""''''IA H,lI V'

.,1...01••

Dnevni avaz

_1, _".,..m2"'_ 39

TIU.f: __ 'P1o ......

"""'...,....,,,.,u_,. .....

_U8Dft:.IUI~

-

.'..

""'L ......... ..._

A
GENeRA, 0.0.

PIIfOS1.o,VHiSTvo U 811
I!.Imdl}Il ~ 7lOOO Sa I1lm Z

L ~Ir:Lll:nlSIDlI dlposlwhtllfine

-liI¥diOL: sa~

II

sara;rw

Wav!
• UIt.:mlt~Q~om.l ~fnulm.l PG:r~~jel!b Poln~VJIlIt 00 ~ r~~r~ (MSWord ~
PtII~NI)f

PowtrPcl..,~ OIIlId)

'ICInl1t~IiIrvoteB u~orlJe u .SIIIJtw
t;ku «.1

1. SVIIfnJ BOSNAI HERCEGOVINA FECERAC IJABOSN E I HERCEGOVI NE KANTON SRfOlSNJA BOSNNSRECNJOBOSANS,· K,IKANJON OPCINSKI, SUCBUGOJNO OOJElJENJf U JAJCU Bloj: 045·1-Mal·10·000 032
29. - na lznos od 65,13 KM pceev on 16, 06_ 2009. god, pa do konacne lsplate - na lznos od 24.4~ KM pccev od 16, 08. 2009, god. pa do konac ne lsplate, te nad 0 knaditi lui ilelju pamit ne Imskove, sve u roku od 30 dana, Istovremeno tuzttelj le iemellem 01. 182, iPP·a PIlldlotio donoSen je presuda zoo 9 propu Stan ja u ko liKo tu len ik os do slavi pi sm eni odgovo rna, Mbu u za-

Wovi;

w~" u i1fmIctlltllrll- 2: IMiIGClA sftdllltm
q~
iii IMIj~1o;og

Urr,mrlatJQ dlpiOlOO fJrm~IlkDt! Po.lnVilLlt

J'ajce,

ns, 2011.

Godina Mo·

PRAVNA STYAR:
Tul:itelj: JP Hrvatske telekomunlkacue do.o. star, Oilllkcija III pokretnu mrezu Tuienik: Bili6 Tomislav iz Jajca. ul Rika or. 2 Radi: dug. - v.s. 89,57 KM

konskom .rOku.

Dostava tuibe 1uZeniku Bilit Tomislav izJaj~a

OGLAS

Tu.!enik je duian sukladno 70, ZPP-a, najkasnije u ro ku oo 30 dan. do slav-iii s udu plsrnen i, od 9 ovor na Mbu u dva prim jerka. Ukoliko Meni k ne dostavi odgovor na Mbu, sud ee na temelju 01 182, ZPP·a donijeti presudu lbog propu:ltanja kojom ce usvojtti tul:b eru zah~ev tufitelja_ U od 9 ovo ru no !Ui'bu lu2enik more istaci pro ce sn e pnqovore, i'ljasn iIi se da Ii prizn aje iii osporava po-

cl

od._~
~cI.d.
71000~
8!IInI1~fI,1

jt'b I'WtIolvllll rtd.l ~ llWn.lnt U<1SWlIrd. p~ P¢.ItelPtlltU,. O~!lootl Pc:sjtda.M'I}t 'IOl.lli;e doll'llleB kJ!f1orije \lflllffC ~~rd.Jcij1k..e I pt~

011 .... aoe~~UICl'lO d~ PQ¥dulw

.wilt

I YlIOl. u~

sla'iljeni Mlleni za hljev_ Po proleku rok. 0 d 15 dana 0 d dana objavljivan ja u Dnevnorn avazu, srnatrat ce se da je I~zba dostavljena luze" lku SITu ~n i su radl1ik Alem Ribic

PltdItiL...,dm! u iUl H.imLfjt!~1

Tu~lelj je dana 3, 3. 20 to. godin e, pod nio ovom sud u tuzbu proliv tutenika kolo m Irati da m u luie nik isplali iznos od 89,S7 KM za .kori~lenie mobilel uslug a. sa zakons kom zatezn 0 m kamalo milo:

.NiiStIii
Go<'II J Gua<I

am se takoder ridruziti'

~.uE"" ... ndu.a~
_""""·«I~II~'f~ ..... m.!CIlj8v. :~_ u1nle__
~ ~irno 1III...:IrG rrja1g

·«I_·~~.dno
~lIikILlIl;'i
poI~ M ~1111

CIIiCbe doll

·1.,·..-MAl~.!.o P'_","_·l..rtl

STRutNISARADNIK
prIInOoIi!J .wbw. ~~III promovIraU I'Ido IjeI:ove Il progNII'IIi' ~.
ZIL~: ZIL .rw!I nil, wwukajl·e.

@

II

- s.~
- RIl1)U 'II

iIanIOM.
5tpI kltn 1oII.a,
IU!

J
"

•_

.1Iadrg--.......-~",.,...-,....".-~
_

.................... ..,. ......~
_"""_oo.~

... --_a..._.,..
..........
AUo ..

---.~ __ t:ol,.. .....,.ut •. ,U" ..._,~..._

• Tl.:I~J\Skog

U"'O\It'D~
;oa ....

I
bt "",,11

~ ... _..,..... ,..por_.".....,......,~,.-.. ..... ..........
,m _
,

-.. -~--IJj.-___

nF4nnA ..... Wi> falwJ!&L. '" 5 _1<Ikl!.kl, lnlwl IIII • UIIflIII ~ tIRb I,.,."',~~ ·poIIIckMlrfll vaza,Ib dazvoILI·B 1LIi~ • ~I~ lLIi'IlmIJIi:ImQldu

Zoo, ~

004

..,j "".I D!"I!fIU ~pu~ Srpkll, I"dntll"-I Usa IT1;1IlSIom OOflMi<lIu BIIG~,"I

IM"IoILUo ... _

~
....

.........

MIa" ~ adrew; KM, d.d ,
"IJI1kediu.1o:ftO
I

ILBn!IdIIU IrI!ia d'II ~
0 I~
NQyQ.1rIf.IaIO,

Cl/j UlkWI! I'I!L

_;1

I.-"'~ "'ij_ ..-........., ............ _~"".,'"
__ ' __ -"""

PrtclttiMllll"Yo l1li Bo1;nu' I~, Sf)lldit;u 1'25 A, 71 000 s..j1J\lO

~Ja.

otoma~,

_wu;!i

~

Kor\kI.Irf -..

Gl'YInn .edam daNa (I(l daR!!

~'KopiI-'-"~"'~

I
!

40

_1._ ..

1Oll.

Dnevni avaz

oglasi
EKoN.DMSKJ FAKULTET
ODBJEKZA MENADZMENT

/

FACULTY :OF ECONOMICS
nformat
onsl

/ MAN'AGEMENTOEPARTMENT Meoad.2:mn Irtormacll.ske tehnoIOQIle/ Management andl f'VIarketingi menad!ment I Marketing Management Anans sid menEKllmant I Anandal Management

Tech noJog,

EDUKAClJSKt·FAKULTET
ODs.JEK ZA ANGUBTlI(U/

/

FACULTY OF EDUCATION

Englesld iezlk I kni1!emost /Enghsh Language and ueereture
QDBJEK

ENGLISH .OEPARTMENT

ZA

TurBki lezJk i lali1evnoot

ORIJENTA1.NUFILOLOOIJU/ DEPARTMENTOP I Turktsh Language ard Hteraf.Ure

ORIENTAL

PHILOLOGV

F.AKULTETZA IN!iNJERING
FACULTVDF ENGINEERING

IINFO.RMAClJSKESTUDiJE
AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES

OD8.:IEKZAINFOAMAaJ8KE T&lNOt.OQIJE / DePARTMENT OF INFORMATIONAl. TECHNOLOGIES OOSoJEK ZA GENETUCU IBIOINZIN,JERI NO / DEPARTMENT OF G"EN enes A.NO BIDENG) NEmING

(ragistracqa oclsjeka ie u procesu)
iELEKmOTEHNIKU AAHITEKTURU /

OOBJEKZA ()08JEK·ZA

rregistrac~a-odsleka je u procesuj je

/ DEPARTMENT

OF EI.ECTRICAL

-

ENOINEERING

(regtStr8cijaodsreka

u procesu)

,DEPARTMENT

OF ARCH1TECTUAE

_
• na iifiDs ol:f63,i}5 KM pOCe\l - no Ilnos o~4~,24 KM~' • na .. os M 4H.~5 KM pOOl, - no izno. o~ 40.6j) KM ~, - na Iln" M 45,00 KM p!II:tv - no Ilnoo o~ 46,6j) KM ~, -na Il;n" od39.ZS KM poMo

...

80SNA I HERCEGOVINA FED ERAGIJA BOSNE I HERCEGOVINE lENI(;'KO· DOBOJ SKI KANTON OPCI NS KI SU D U ZEMel 8roj: 43 0 M,I 01 4066 09 M,I Zenica, Z1. 05. 2011. godlne Optinski sud u Zeni,i, slrutni saradni~ Emina Husak~vit, u provnoj sivari 1"!llelja D.O.O .• Zenlca·stan" Z~nlca,lra

a~ave!e da ,"lio,u na una dug. za neplacenu nakn.du za odl1avanje zajednickih dijelova i ure~aja zgrade, za pertod od 01. 02 . .2006. goldn. ·31. 12. 2008. godine, platl lznos ad 4~O.15 KM Sa l<lkQnskQm zat~'nom kamatorn, patev.!i od 27.03.2009. godine do isplale, uz naknadUlroSkova posnrpka, sve u roku od 15 dana. Ovi m pU!llm Ililenoj se doslavlja lu!ba na odgovor u smislu olana 62. Slav 2.. <pp.a i lulen. je du!na dosla.tIi u plsmeno] formi D~gO'", na tulb" U srnislu clan. 71 . Zpp-~. u roku od 30d,J13 od ~ a na pMjema tulbe. Ukoliko Ilile", ne dostavl odgo,or natutbu, sud ce d~nijeli prssudu zhog pro o~m\t,nj,. Obavje~la,a sa rulena da sedostava srnatra IlVI~e nam, pmlel:Om mka nd 15 dana ad dana objavljivani" Sl'"~rti s.radnik Emina 'Husakovic s.r

SOSNA I HrR~EGOVINA Federaciial3oo!l~iHerceco'l'ine I(ANTO~ 10 QPtlNSI(I SUO U lMIlI Odjeljenj. SlId," Or,",u

Sroi: C168-I·M,I·ll1-000 1'31; Orvar,12.4.2Dll.gOCl.
para. POSl)!J:lit]l,lcl

OIHli"kl sud u Llvnu, Odj"j'"I' " Dw"" 1\0 sod" Drag...
p.t;I

I."n" Jukit" br. 1. Leni ca, protiv tuf,nog Nikolic M"riji ul, Lon~", 92. Zenia" radl isplele dug., \IS. 430,15 KM. dana 27. 05. 2011. godina,

.nopo~relnu mrelu, p,"~v 1,1.,,,,,

r:u.tbflu~lt~ JP H'T d.D.'!J. McstaI ~Dillkciija

rnlslaea 1IJ'3.f3llli tspjale. vp.s. -341.-69 KM

,,,,101 Sml~1CI, 01'1'" - K ToZi3

e,m·

10"_lrOOko .. p,miWoi ~ na PI"ud,) ". u "'" oa 30 dM a

oil 16 . .:3. 2'010. gOd.• pit do lsplale, Oil 16. 4. 2J)10. god .. pa do 1"1'1,, 00 16. 5.1010. gOd.. P' do i,plalt. Oil 16. 2J) 1O. god •. DOdo i,pl'I<, 00 16. 7. 2010. gOd•• ca do i'plal'. oil 16.8. 2~1 O. god., p. do i,pl'l<, <>d 16. 9. 2JlIO. gOd.. pa co i'plal'. po~.pl<a ipn'IOlbu no lui... ipM"o-

o.

OBJAVLJUJE
Tuze"oj Niko~c Mariji ul, Lond>. 92, ZsniCJ,tloslavlja se na odgovor lulha podnesena ovcm sudu dana 06. 02 ..2009. godin e, u koj oi j. poslavlj.n lulb eni z,hlj •• d. sa tul",

OBJAVLJUJE
GorOanIVucoIj. i, Invara, Prekaj, 25 .• osta"I, se no OlIgo"" Mt14 pom"" .. "om sud, csna 1 t, 11. 2Gl D.goCi..k-.jom 100i"'i PII· tfi!~uie iznua o-d 341.89 ti:M sa zaezrem zatcnskom aamatom pol" ad 15. 3..2M O.goo..". <Ill ~pIaIo ; I!t:

Obilvf:e$[.;].\l8 se: 'IHMni da se:-dosta\lO! smaaa izvrSlimom IlrmekQm mko ad 15 d.... od "' .. obl'~I'''"Ja. SUOAC D"'g" C"" para, ar,

presud, 'Dog propu!I"la.

&vim pul.m 1"!Enom " ""'1a~jallJ!oo no u smi~" II. 62 sl 2 ZPP~a i lutero ie: dutan dostiJlliti t! pbJmenol forml odgovor na lulDu " ,miSiu tl. 71 Zpp·. u IOku M 30 dana M dan , pril.m, luZhe_ Ukolrt:o lutwl na dOSE3I11i odgovor na tu~bu. SUd t'll' d01lif-e1i

oog"'''

305

X

8a2ian: 183 x56cm

J

DOlordlant
'--'-.:........;_;_-=----J ~

.za

&U"O

LIKVI ULTRA
1_1_: +_5_00_· ._._m_I_G_'RA_· __ T1_.-,SJ __ ~

1:_6_ik_3psula • s_o_rt~.o

_

'DANI ".VEA KOZMETIKE U INTEREX~u I DO -20%.'.1.'

oglasi
Druzlte se sa mladlma iz clJele BiH!

Uzzabavu I takmitenJe, bud:lte I vi dio naJ.Jepse sportske ,price. aJ:bolJiosvaJaJu BESPLATNO putovanJe nBfinale u Sarajevo I Spnt.

lJogmiH~

~za~ __
i IleretgOVine :kuI1urt' 'I,sporta
::§OAUEIIHIHD

VUxb Fcdmcijc: ~ FKluD:lno mniJtlmvo

~

Uncvni

[1VJ17.

kzRA

~mw.dn\ nhnz.ba

S saraJevo-x com

42 '""" ,.... "'.; "'". Dn~vni avaz

oglasi

vidi11"JO seopet

01 JUL.ldo 03 JUl.1
fIlM

ImI.IIMo

:rl'J[

Pt- l-ftlrrJl F.ul
, '"

"<I

~so

5,95
9,90

1,95

6,
, 040
-

5

, k'romplr mladl

.

1,55 ,15
,
.. 'I~' ..... , . 1(1,;
.Papi r loale tn I

0,55

Ge:ll. n,tblje Green power, Color plt.l5

0,95

7,50

6,50

·1091as.., rna I
~
Vozila i
• Pmdaia, ugrad nia, rem on t a] nasera, ill remarota, mm.brisace, mol. ventilatora, Td.061361193.
• Prcdajem
1

Onevni avaz ", .. , _

aen. 43

voCe

moll» o-glClSlt

moJ(I1o),

~~~a::£ladl'UU

mSMS·om
• Dubre v nik ~ Srebreno, povollno za tlerovsme sobe ~ apanmant. Tel. 00385 20 486 592, 00385 98 954 1083 alaikcbari6967'!<I

Tolanjlko 240 110006aroJov(! maUogla.Ie:""a,.ba
• lzdalem man] t namicsren stan U pori WlHOj kudi, ed vojen ulaz, P Irin br.ijc{:1 Stari Grad "U blixla i B:mcor! lle, Mob, 00 I 491 4Oli, 061 199478. ml·1 n

061142015
.. ,.. ,
d;l!.j.: vile "Lamlia", www .vtllulamia.ecm 9'16,033

dijelovi

Golfil 2 3,41 ostala voalla, Moz.c: i monT<!.01lSll·9%,06:'691470.

alanser,

aIL~Ti'I::uor

:i'.:2I

1"""-

• NEUM • VI LA "S RSEN" 5 mctara od mere, .~;maiml juicm sebe i eparrmane, klima, TV par~;ng. Tel. 03618S>1-517. pI!
1

sss.m.

klima, ~r:lb~ Tel, 062 lllJ

Prodaja
• Prodajcm Golf 4- varljam TDI1 2004. gOd_itLl!I! crvene boje, O~~f1J."'J reg. Tel. inf 002/0;2·)02. 899B~I'[[ • Alf,
-eeovee

• Prcdajem dlielove Go] fa J i prlkolieu. Td,061 367 103.
• I)rodajem dva R~fLc 5, 'Vl'to L')O'l,l'{)ljno. ToI,0629?l512.

• Apartmani ea CG (JTimOT'u~ pl!l:f..ll Velikl pllesak, i2:rnedu Bnra i Ulclnie, Fcrid. Tel 005 879 433-. www.aparrmaniflt.com

• Prudnjern Fiar FLOrtn 0' Kedi, 2{100. u extra araniu, s.a dosta opreme. 1'o1.ooH76354. scprembra.dcerostanic, Tcl.OOI 371000. .l)ro.dajem Opel AS'lnJ 200 I. ben.La, kIim:a, 4/5 .....-a.~ tnec 501"';), AB~ el. CD, pod, stakla, aJ.u_ [~lgJ;.; daliin. ~j{_) reg, do 3. 201 2. god., urnt1e.n ve.JHd~·t::iieo8 8;700 KM., mol< ".n*l1 a za Reno Secnic iii Opd ZafLnI_Mob_OO 18640&2_
J

• Podaca, apanmani, sobe, lspod msgisualc, park~T.lg.~htadovica. Inforrnaci]e no lei. + 3&5 98 977 4177_ 740S-1Nd:£

• N eu m, sobe, apartmanl, .5 m od mora, rcrase, pi :11.'\1. kam in, kl i rna, TV, parking'], hladovina, Imllk~ sun cnbrun i_ Mob_ 061 488 Q43! 036 88(] 582. 5962·1 N dZ

• Iadalcm sobe u Neum 1.1 bli zu mnra sa banjom i klimom, Tel062 S51 001. 8994·1"

• Apartmani u Kleku, Moll. 061 869034,

klima,

TV.

• Apanmani u Podacama l Gradcu, ~6~V8i~{1 ?~rbjiCde!1 po P(J\(Cbl_ Tel .. • Aperrmansko p[Cno.fi~lc iznnd K.al-ed rale, parki ng, ksblovska, 2:0 KMpoo",bi,T,I,061339647. •. Ap-Rr'Lm ana Ito JU1:noti~tc:: 1..1 b Ii::.::ini EaU:arijj e i Karedraje, kablovska, lnremer, cijcnn 20 KM po (IslJIDi. Tel. 0611111l11. • Aparrmanekc prenoclsre u ceurru cruda.:!:!! i!);,u-a Qlpr.emli_ scbame, TVt sat, c. gri i nn le, parking, cliena 1), KM pooscbi. T,I,002'30601. • 13u ca Pe LQ~~ i.lda jern ('J~'zan dvosobansran, sprat kude. Tel, 5-22·7150, • Ce.nl:;n: - P::{pa~p jka, nu dim nocen]e u Iu ksUZIlO epee ml jenom epnnmanu, Td,061 7l472S. • Cearee grada, L:1.·d.aje fino cpreIn mljen dvoscban stan U zgmdl. Tel. IMI !4:;853. •. Cen tar s rrogi, dvoe. ex tm namjcSlen dom i srr.osebama.na dusc, cl[cne 100 KIll, Tel.033216%9. • Cema.r, lwsoban Slall u Sil.rajeru, k(IIDPI. munjdteo izd!]jcm nil duli ~tiQod!Ji'_"...a[i i~ !6h_ Tel. 062692777.
l

• Prodaiem Golli! D [I, 1'188., "'Il'

do

156 S.W, 1.9 JTD,
ser v isirana, ruje

10. 2002.,
u\'OX. Te.1.

001210245. • A,l.1di A4! 2002- god., karavan, prcla.o 110.000 lun,klima, ESP, dva kljuea, zedCI~ ~,drni scrvisi, rq;. do l tIl! '}cij. 16,500KM. T,l.{J611959l8.
ra B,'-"DTH

• SREBREN 0 lzdalem sobe sa 1,ip(1! rtbo rn kuhinje T- parki !1g_ Mob. +385958336879,<01., +)8, 1048661i. 7l/·1Mo

• Dubrovn it - Srchrenc puvnljnu aa lierovanie sobe - apartmanl. Tel. 00,8' 20 486 44>, 0018 5 98 9117S20 maio.baris;ieliiih..u-com.hr 6968~1 ["[

• Po 110] 1110tietoveuie m~ Crucgorskc rn primoriu (Dob re vode ked Barll'_ Pi,Jni pansion god lS-60 KM. Mob, 06 1 220 910. 165S·1 N dZ

• Auto dijclo'O'l za more-Opel Fromepol""no.TcLOOllOOWl.
:5'1,1'.11:

tor, 2~,3j4 i.13 osU!J:::.'olila,. moze i trion,
I:I2lL Tel.031S31·9%,tl62693470. • RenaulL god_~di::.xl! OGII&4796. Rap id terc:lni kc;:d i 1"9:95. regist. do 10_mjcs~. Tel.

• Peodajem

Zi1

Gclfb alnascr,

ahena-

• AULO ogfednla Z13rcuovlzcre ea v.",""uto,' KM. Td. 0011491!1(1.

• Oreblc dvosoban stan 60 mz, 6 leiaj::!J~ kuhi njav TV t klima, terasa 24 ml sa rcndom i seC llcm, pluca 100 m, pad(il"1l(!; 1.1 hladu. Tel.: 00385 20 713 8,6 i 00 1 938 '163. 714~hz
m

• lzdajem aparrmane pevoljno, Trpani. ZV:!Jri n;1II broj OllIE), 20 74~ m, 727HNd,

e Iedejem stan U euci A~im: S>3e-irbegovic, HI':iI:STID. S ran [e v~1tcine 50 m2! skcrc Q preml jen i [!JlJ pr= 'om [e spra ru. Mob. 061 ! 36 928, 7656·INoz

• Autolimar tacli sve vrste autclirn. eadova, brae, jcfrlno, kvalitctno, Tel. 001.170427. • AIJ(08m.kla 'LRl.t.I~J crlginal !.ofcrhibc i boene :m~kI3 sa ugtadn iom. G:!!'a'l'1lclfa S gcdi M. Stop, Hoj nilKB 109. Tel.0638;1 759,061 41131 1.

• Rr;!lauh Twinge 2002, g" 'p.r~CI 92.000 km, redevnn servlsiran, cdl lznn stnn]c. Tel, OG340S ~6J, Sara [eve. CI [c 1_:)DCl! lOO~ god., plavi, 2 vmta, full oprema, placenl carina i PDV, 1&0,000 presao, knjip vcailu, extra O:t:Il ....an! cij. do reg. 7.4{I0 KAt T ,1.062548408.
• Reno

• TUCE.PI aparunani uz sam LL plaau, LuN~ eee tar! prekrasan PoSlooj kli [Il:3;oo p.:.rki ng, WlVW _l1..It:~p t.IlCl/pl.:i1ZiI 894-1 Mo
j

• I-:t.:dajem p(lV(1oljM apartmane as parkingom IJ Bnstu ked Grace. Tel. 00,85 91 7&66 U4. 837·IMo

• Izdelcm garseejeru 31 m.2 namLena H resnc, Ad B_ Si m L~a~ ~II) sprat, 250 KM + fell ie. 1.1l ormaf dje na let ~ oti 1 320 000. 7666·INdz
je!

~!;.'¥~t~k~~6;:oI~olJm~ r~_ [Od• Di j-clovi ad Pa~tl!! l.6 di:«:lt 86_ god " regis L"r!lwn do 12. mjeseca, ·Tet. 001200689,

• Ci troen C2, 1.4 HD1J dlzel,

2.005.

p:v~i!:~,~~8.T1O:i roo~.'
",".TeI, 001131 035. zi~,~~~~~~~r:~ KM. TcI.03311 19·1.85,061130649,
vratill

T ,1, OOH4S4l]S.

~~~'~' ~DV:9i~9~~~:~~:~~;s~; I;:f.Iii~otlJv!J:nj-cjr_d~ ~tg_ 9.400 K..l\'\.

• Rer.o Mc.s:u.1l 1.5 DCI 2004.
I

god.

j

"0,

• Lje[CiVanje [I Podilca.ma u sollil!"1l.H i .flpartrn.:!JjJima ~'("O-.!JIap(woljTol, 003&5·98·817·104 681S·INd!

.·l1:d:;1jcm p. crcstcr ria !itn~ktLvnoj lobdj i 65 mt, 1ClO m od KArli¢'l,i(;l OO.lfi i~. PI;.:!&Qd:;!!l :t1i ~...... ~ namien,. Tol. 061 ,60 008. i818·!n

• NEU M - ixdaicm scbc JX1'~'C1l"jr1fJj blb:i na mora, parking, Mob. 061 366 443. 7694·1 N

oJ

rinn i PDV, 148.000 2;os~\t,l~:~~a~~:~-:~~j~~;r! ~o

[~~k;[L:o~ooo
j

• Rono Meglln 1.9 DCI, 2004, ~od., ozelen i,4 'l,l'tar:a.~full Oil ~~mll!" Iacc:ni ~PreSilO~ s-e ......l:sTIiI kf!ji'p~ (Ifuv.a!1.~ 11(1\, I;jj. do fq;_ 1O.900KM. Tel.061 08lS01, • Relro"izorsk!J oglediilil ~. :sve vr~ :~ile-:ilLU!!J~:5 Tel. {)61 :512799. K.M,

• NEU M Izrlajem ap'Irlm.~IJC: S(1be sa g9rd!b;uYl lit 'p1~L1 nOle-la "ZENIT" vii,. "MIN A". Tel. 1l62·l1,l·76I, 003·119·041. 73>4·INd'
r

j

m[)~~ a !h1:adcwi:M od priwdnoS "elmila. Td. 036·8SM48; 063·314·153. P"

• NEUM - Apilr[mani

ti.k 1.]1:

• lZd.:ilI em 8.]lilrun8n~ u Podad~ !luvi~ "Ol.PU no oprt:mJ j ell i! bli ~I,I mora, cijena ]JOvoljlJ it. P"iUkjng Llklju~ll. Tc=!. 06l169&-021_ &9;·IMo

• erna Gom, £rellm'ici ilp:i1rmLi3ni b liz:u n;u'.:rr.ajp:llrki !"Ii!;) VQ-di!J IJ.Q.rt-S,tQP· Tel. OOl82 68 544·149.
J

• D, Vclclici s1:;m~S"Jl'r.Ul i:xlTII nllmj_!:Z9 8tranCil !i9 p:3rkinscm\! cij. po\'olin" Td,Il33225:7 J3.,
j j

• A p:ilr[rnilni u OrebiclI
1\1' A!lTMA NI POl'llljno i.d.jem sob.e j Ilfl'Hlm.iln.e J1 il Lapadu u bl i~ir.! i m(1 r;;1. Kl im~, TV" piil:rki "sT.1. 00185 lO 4>5741, Mob. 0018S 99<344350. 8575·]11

• F hn Pu mo l J, diu.l, .2004. god., 1. bij-cla boj~ c.iiem~. ·6-,.800 K."'4. T<1.061 )44162. • FiLiI PU[L(olOIO,_gOO., 1.44 V,doot:a:Q,,(('me~ prciRo 30._000 km rol;gi,$l:n;;Iv,n. Tel.061158S01, • Fi!J L Pu r.to multi jet 1.3 d:.iZC~1 2005, COd_t bijelll boja, ~ij~nll ·6,900 KM. T.I.06114416l, -Golfl belllin 1.3!roC.sinrov:;m_ TtL 061 S48 J9O, • Gclf 19.18., o:g.scplombor, dobm ,to, n~dL)&l[na OL't'enu. T~I.06l S6{J666.. • Gol f 3. di~l] 4 vnH.<i, U odlicrlom sUlnju~ 1994_ gtlol;~"1 tr:k r-clji,$lf(! .... ,;ITl_ Tel.06169l741.
1

<OS. l1RO! I , pr<!i'o 85.>00 .... ,dog<l·
I'llT.

• 5r",,,,, FOri'''''' 0,8 CD!, 1003. gOO" Tel.OH/l19·1&5,0611 J0649.

• D[JBROVN'I K . SOBEl

k

un injc!i'i'1l, kli.MO m, -rv, ~a 4-6
J

SiI

2 sO[JCl-

o5Qba. Telero"i: 061 56<1,16. , 00385 99 194 1085, 8863·1 rr

• S!.1:f..uki Al ~o 2003·~klimiil cl. podilllnje s."[alca[fI!~set'\'o)ABS. Tel 061204966,
j

• Skod, Fabi.I.~ MP 1,2000. god." u odli~Ttom St:3F!jl.L_ TcL061170 169_ • Sk<><hlFabi. 1001. goo, ,iva .a ... • van~ konfort ful Qp.rem~ pb6::oi cari~:l
j

• PODACA izll3jmljujem .por· lmlli' ~ i robe: 50 m (!Id mOot:!. Tel. OOla, 91147 3H9. 8930·1'1

• DUBRQVNIK - komph!:l o:premH~n smn/klimill TV 5va ku6n· 8k.a a:p.:aiia[ Lltafce nur $r:llrog grad.a. r.zTIilirnlfujcm za lic;:to ....mjta,. (I~z". i bijeden parking, SloOOdfl i Le'rm ini o~ 04. do 14.07, i 00 15, 08. ni1aillj-c. Cijcl1fl: povoljnil, Tel, 061/891·0'16. ~96·1 M.o
1

• Dobr:t: Vodt='-BarjC.~wbc 70 m mora,7 EUR-a po 1Mju uz uporretm ",jednicke !ruhin;" ToI, (0)82 67 3.6(I.-~5,033,16.2l-119Jl\'1Uj postile 17 cs,1ri_
C)(j]
J

• ThJ.brhl ,.. 5~ iz.:diljem pos., prosmr 65 1T.!2t U 5vc djtl:.:1~IL1JIS.ti. "Yet 033 6l8·01M, • Dvoipos. sUm ~arnj;(.itr.HL 5a pnL~om.~ i-..:dajem :ri.::' GJ'baviei. T~l. 03.~ 643·3S9,06Z 6! 5 002. Tcl. Oll 440·902.

~::'~X~~~~~~:lj.~I\m!2St • Sor~:aibe !"love- i P010\' tie po'Vc'I,I'!')zilii. Tel.061701-.9462.,
j

J!::lI.sY~

ti-

• Nudi.mo V...m komfo.r.a.n S.mj~1;2Ij U (Ipanm.!n1 im21 ""'Bje~i:5" u Kl~ku, S:ili :wi: sadrtaj em,,: TV SAT! ktjma.~ !30ba.m:a lei"llSama -okroelJU(im .kiI rnOflJ te hilstQrn

*'

• Trpanj ,pam,,,ni,

1

- ..... e;om!ll ?Q~1(l1jno :s~bcTel. 00)85 2074357.1. 8£97·1"

i

•. NEUM ~ tzil:nje:m apar[m:an u bli ~ili phil:h:' (kli m.(.I !;l red$ii) zj::j 6 t krel!'et.<L i 2 gn~" Tel, 033/612·892 i 002 66,·541., [(.,j. rna &9'.80~lu
• l~!iljem apantn21J'i e: Poda.c::u 4, S·~ 6 leziJja 150 m od morn, Tel, 454·'S5, 061 549897. 7716·1N<lf
1

• D,'o:;.. na rni~\en

SU:i

n!

PQ""IJJ j[!o .

• Dvm. "S L:m priz£mlie u NetJ:'-aritiJ'n 9!dO Dob ..i n ~en. Tel. (}61 544946,
den

I'ogudnonl

:o:averemje

opu~lIln.je

• V~im ilnLdll.l i. ugndnju ma$insku ·a.brndu ogledat!!J Z:! te.lrQvizote] povolino. TcI.ooI l82478,

uz. ro:;l~liJ Ema.il: ir.fo{Cl) ::.parIm.D i·biol;'.",," T ,I. 385~5 'J'f17 333, 385/98' 427 481. 8700·1 II • Ot~b te, 8paf[ma.rLi oza 3 i 4 orobe! iOO rn 00 '"0,", 10 EUR-""o>obi. Mob. 061 481 925, 8712·1"

• Golf4 "'ru".n,200l. ~~~:~:,iT~I~Olal~ i~-S

~2._ ;ro. t 2_,u s

~od., pumr.: l

Kupovina
• KupLLje.m ha "an:s:anOl 'VMi1il: Colfovci ""'ale, T,l. 061 5M 190. • V til mo OlKuP ta.b Ijen ih! b:ilWi"lS9nih i doo....jnlih ""'LI,. Tel. ool S(]<5·77S. • K \J IJI,i jem F:!!IP1l.Q$l::$ .... tJtil~ hava riS,im::l i·r'ils.hcu1IJva.o.1..T ~1,06.1365 193. • Ku pujcm ~'oO!::rlani.l-c vri ic:dn'l..lS.'i~
Slra.L1

• Orcbie ilparlIDimi ZiI 4 !')sob!!, dne-Yn:i, :5f):i1.wCa! kuJ,inja ... kup:uj· l.~ te~:S:'1 TV, parkilJg 1,.1 hlndlJ" we pod kl iul!c.m) po'Votjno] 40 EUR-:(.I dntV_M_ Tel_ 033n20-1)~;8! 061 147359, 8910·1 n

• Dv'oS.Qb<t!1oa.rri_ ~ta!"lt ~erna r :SUJLi caroa til znposJ.ellom br.a~llom pOIU,TcI,Ol3442·331.
j l

• Grad::llC" - ~odJel it~!iiobe-a.'patnn:ilnil ugodDo, komforno' iPOvollllO, Tel, 0038> 99680 llZO. • G.radaJ:, pm'olj no i:;tl'l.a.jmljurem sobei,pmtllllinc. Td.OOJ859188(]11>4. • Grad:lle, [rohev-eu~e sobe $a balkonom) ku:padlom i fri:.'!:idc;:romd Tel, 0038H! 697·113. • Grbilvica, d-.;'o:soban fL:illn~(e[I; priv, kut'a,i;p"c Tcl.00363911l.
Stan,

• Go]riJ d.!jelovim:!l t_3 ajn~p:riC"t 90_ god ,)4 Vfiua. Te.I.061206689. •
kQ'n.

Gume Pi.rdi nove 1',1.001465 liS.

195/65115 4

• Ju.gokoral.:lS} 1989"lu dobrom:stil~ nj U prdao SO-OliO,irt'UiI kuk u i d...... 21r-eze.nlfiillOcka.Tel,061l445·72.
j

h.ayari sana n.a i (n tab [!lma im uz.:in!lllI1 r;ull ik S "nlim ",blama,i,I.TeI,1M17S8117. ~i.i~~~n!) t~!i; s~~j:: ~,~j~~• Otk1,lpl jujcm i.:spr-a.... ~'OtiJ:i • Kit! RLO RS I 2011,Tel.1M1156)09. • K nlvne
r.iI

r:~~~
1 l

LViiI

i

PQd:j1CiJ - Lmajrnljyju Sf,; :'!p:a.rlmaoi i sobe ispod m:ilgiscrale· 100 mod p!,k Td. +3S5 98 9891 990. 7425·1Nd! •

• NEUM . Kod pl,)!e HOTELA ZE.NIT pov-oljno izniljrnljujemo nQ'L'O$:,:!1.gradl;li.c ~ol;e i :a:p!l1:rlrr.m.nc (klim~ ku.hi.njil bidkon 1V, gar t.l2e). Tet. 036/.88.') 165 i1i 0631894 751. pll
l l

• Iz.diljcm no'V, nilmjeS(~n sIan oa Grba ..... t 1.1]. 13ehd~f!-la M ute1,1el i6a ici duzi 1"'.ioo. Tel. 1M2 5l J.726. 9iXI6-]u

n,

n,::iI

t1ooal:e o~_ N i.s.a tl Atm eg:rittlS~ cijenii ] 00 EUR·,. Tel. 066 4(19 444.

+ IJOOLiC.i ski llil

bh _l:d:!l.:llf.i II! ml.:ada godi:!:illl! i:sklj'U ti ~I(I ispod Lnisnlh ·djcn.a isplillil odmah. 1'<1.(6)315-"8.
l

!lSi

• Land:! X, 2.004. rul·oprem.a rnat.Lk,9.500 KlII. Tel.061143036,
l

aUlO~

• KU]l,Ltjem 'Vo'Zila nH:e· Y"Mjedoosli b:a.vari5:a.tl8ml naiirn.i 5-tr3nim t!ilbl:anl:Qjs1.1·~l{)6l7:)S·2,17.

- Pctj(.~a,ciMl:!.Iie.m 41e'-:aj:!J,povoJ ,n.a ~i~:n9! j klim~~. :snelir. Ldevbdj:a, Tel. 3.8.5 20 453-606, Mob. l&5 98 :l44·61 5, pu • TrSu:nik
IIpa.n:m.lui

• OREBIC ap.ilHm:a.nj sa kubinjCl mI. KLlJl:<l.[il.OMt ~e:rasa sa pogledom 113 mo~ b.liru "I:ale, 1,1'1_ ;P;llrki rig u hladu. Tel. 063 508 411 , . 71!2·INd:i
r

Ii iel"JO1)iJjem.lj~n tll,.'o* ban sam u: zgrn df na rluzi p.c;riQd i.~da· jom. Tel.06! OJ1330.
• GJ'ba,"'iCIl,

• Hra.-sIlO, aparuna.n ~ Ilocenje born"" .. TelO6lI00lBS,Slmij,,,,,.

i kraci i

• PO"oljnQ .LJ::d.tilic.ro $.p'::iI ... tma.m;-:sa pa.rkingom 1.] BrisllI kOO G-rildca u H rI",~oi· Te!. 00,85 91 ,71 5505. 7643·I"dt

• r ldail:m Ii.;;imjri.·t:n jcanO$ob>:i [J stiln U sIiJ.mbe.ooj zgradi u Sarnje.... u I;J.h:;;:in i H iUi~ ]l1)mOCi_ Tel. \l.~ 061 136686. 7U-lTz
• AetOd['om. Ms-elj-e~!POS_-pnlSilOr 4{1 m.2 za agellcljc, pr~dstil"lJ i~[\f:iI:1 galli;:.e:ln...ijes:3 pliIpi ...irn,il_ Tel _00 I g.s. 7012.

• Hros[1O;:, 4pa.rtII13.1l la rloccoje krnc i borawk .•Tel. 0611 00·18'.},

• H~nol i.ld:ai em d:vo:sobaD jeiilen.,SIa.n_ Tel. 062, 2{1410S .
J 1

nam-

• Luj:lO 2(]0 1, god., be:n11n + bekvefl plio r~gi!S(ro'l;m, no'i'C gumlC? extra ',"nj',S-900KM.Tol.lM! 16135S. • Me"","", cwo, CDI, 1007. g" ,I,· ganl;(:opfClIl!J mc;:t.5hi.Td.(h:n 8042l4.
1

• NEU M ~ IIIl:anm
J

botelii Zcnjt~ raZa [erasa, i:majmljujemo. Mob. 1163436333, Tol. 036 8S, ,5, www.ncmmaparlmnn.i.-com I'll

ill"1 i U:1.pl:!zu TV-S"3'-l> kJirn:;!l~ i!;i-

• l~(lj¢m r1:ii1JDidileD ~ sarSonia-u nil Ali ~cnilmll ~ mlitdim b~~i'!Jim p:!Jro..... im.!iI_Tt'1. 062' :3.12 167. 763J·INdz

DiI~inom

• HrEi5ono ILilJDjeS{Cnii Wbil ce-mr, srii:mj~t k ...hii"!j-:±~ hpaLihJ1 ~~n$kim o",.ama. Tel.sll·61 &,001 S19&38.
:In

• Me.~cedes: E 220 CD [, a,~a nlg:ard, autom l,~ rript:ronik, CD rod.iol tcl'
l

:~~:~k~i~~~~~t~~:'f~8~\~m~'~~-Izdavanje
• Opct A.5lra. kilmvan dizel 19"99'1 Le.I(re.!l:;isr['O'l,l'9f19_ TeL 061 220016_
l

1

tt~61[JI~

• Opel Fronternstaklll vrii[~blillodiferert~i i, O~Ulh:~_
l

~o1,

ja1

• Opd. Z.ri",1007. gud, 1.8 b<Dzin, reS_ ~:rd19 'W,oeD kao nova! dos;u opremo. Tel.OGI !JG !28. • p~o I06,go.cl. ~r _1W"7"'Jo~' me!:aJ ik! da1jin, zaklj'l ~iber, ~lrra za poU fcnj~ reg. 10. 1,0.WI I.Tel.061 528084. • Pe,".A:l2,{t6! AI g(ldifLll 2003_ :preho I 90.·1)00, ful opN:mil,rcgiSlIDviln. Mob. 061 Wll201..
J

povo] jllo spar· t-m~.[\e L sob~ rwa:satl"!Qj pld:i po najotZim djenalrul. Klim.a, TV i !:latking_ TII:!L 063 3-2 ~ 4.34, HI·1Mo

• Neum - izdajemo

• lz..n~j m li'LIll:m modcmo oprcmljeD api!![ma.n IJ D L.tbro'VnHm, utLiJlien od ~II":!I J 0 mi i1d ~I(.l!:"je, PLirking OSigUI'3.D! rnogucnoS"l g<1~ nL~ij.j)nj<!1 LI::1. lLOlitlopl:a r:u. Cijena ] 0 EUR-a po oSAJbi 7 d:fUl.a bC1r'.,!IVk~ I dan grati,. Tel. 00)8, 9S 818271, 7,68· 1"
1,

• It:da jem 1li:!i!"1l je~t.~JI il;d rmWb:;!1T1 nn Grb::Ly·[d. Tcl. 065f166·670. 8949·1 '"
s·t.:LO

• Aerodromsko nase.lje] i7.dajem pos;., pr~tor tlO m 2t lao u.genll;ije, pr-cds [av njj\ va, ka91eelarije! 89 .... apiri m:!. T,I.06·j 8S7012. .. • Apa.rt IT!:i!..n~ robe u N.eUJt)li.., odi mah :pored obal~ izdaIem povo-1jno sa p"kingoID. Tel. 001 131831, OJ3 541·49l. • npanm,me izdaicm Ill.UleLD ju~ d~ j'n' l5 EUR· •. Tel. 062 816 571,065 34819&, • .ApaJlm!Jf.lc
IJ

• H. ...ar - i..ldaiern k ~I~u {"6 ow"bi:l, 80 od mj}ta~ TV ...klim.a p9rking. '~el. 0038763191201.
l J l

• Hi dtaio cen [a.r! d 'o'osob:!Jn! o,amjclten, centr.L.lno adapl:i.ran dvjc.ma sturJ~n LiC(!lJ1:l1 i l!lpQ$ltr! i nh 2oo.KM il poosa.bi, Tel. 061999 98 1. .lzdiliesc: n:amjc~te'n s.tan 35 m2, na "u,i p",ioo.T<I.061 506303. • l:ul:iljc ~ posJ ovnj prosmf -CCnlilr Ui d:t.~~50 m2. Tc l. 00.2 423 503_
l

;;;;;!

• NEUM • VILLA HORTUS :komromi :!llparLJn:lllli ~ btL? i na pb'.e vrlo pOl/oljno.. rf.lf(1mlLtcijt:" n~ "Ijfax 1116·g80·Sll. pn

•. lz:daje sc L filSobni br.33,SIUp.Td.(I6l78S • l7.dalem

:!na:l'l.~ La D'::k.a ul.

343.

;--Vole mole oglaso mofolc sloti: ipulom web po.rtalo WW'W.dncvnicvaz.ba, lok.o ~Iotelo klikom no z(Jokruieno polje 1'1'0 slid ispod doci do forrnul'ol'O koji trebole popuniti iposloti. no mQil:
I I I I

-- - -- --- - - --- - --- -- - - ----~

Neumu

IJ'O'o'"'!J.I jlJQ iz:-

III~ar\ili,af.l

Tiwl,

idea1an

ITebl

• Pe~ 306 1,9 TD) 199'7., ZOldije.lo"'c:;,. ~"t~lle t:ablioc,. dob.rQ OCUV!JfI. Tel_ 061,17023. • P''Z<>307 2.0 HD 1,.1002. gOO., ,i vi, L 'l'rn,":!J~ rull o!;)rem:ll.~ I=!la~~n i elltin II [ UV02. Nj~m.ilck<tJ 166,000 pr<:!3!Jj (;I(trS $~(Iiej -cit· de ~" 9200 KM. Tol.061 0li3801,

:---------------------------------------I

PDV

l

1-------------------------------------I

• Polo 1.0 B, 2001, :l;Cld'1! crvc:ni, 2 ~~tal:!J. l~ [a. opremc=.~ pl:a6~1'li cuina i t PDV 118.-1)00 prcllao)se!visn.:il:knjiga oclJva!]~cij.el1a [hJ n;g. 6.400 KA'L Tel061158102.
J 1

molioglosi oyo~.bo

:Telefon/adresil
I I Kupotl.

I

p..-H.lllIP"I..U nil ildft'lll; : Td.tnJ'k.> l-tJ. tpOOO S ilJf:OIO

• DMVnl ~Y"U"

lu i'lUl~ c'g'u~). ,
.:

I I

volino. Tel. 00382 3.2683-392,00382 692'19 128,
till ..

ocmoe

[1.1 motu,

svt saclr1aj i, vrlo po-

"I. R"!ido Prgude 13. Tel. 20~·177, 61>~O_
• Lje1uj{c pol'oljne u Mak.ar:skoj/soVe se \I,P'Ot.~m knhirije i k!.l~tiJa. Tel. 0038511611616 iii 0038S91 SS3'7fJ4S. • MiJkar5k!it~iJP:a.r:rmilIJ.LLlIXlJln.1 gmda, Z9 dvije asobe. Tel, 061 224 174

• K~C1,

izdajcm dvcseban sian,

3_7_~4 km·eI~~pO\'uJjno.

e lzdalem

apartmnn

u Poducama

Tel. 061133

od

• Zenica- cernar.Jadajcsepcs. prostor pcgodan za m ikrokrcdl LnJ:! bankc, urede, p:r.ed$I,9VQ.i~~va", a:pO[eKi: zubne, salone i ,I.. Tel. 0.51 189 89S, '",,'TW .nekrctn 111.r;. ba
l

I'DV·om,TeUI61916l()l].
claj!l, kupovi na, iznaj m Iji \Ian je. www.srcal.ba Mob. 061 liM Ill. N

• S REA L NEKRETNINE

Pro-

• Klscliak, Peleska eupriia, vikcndtea $ilI1.1oo t1l2 okuenice pod 'l,i'o6etJ~.

man useljiv. Tel.. 061 167 9.ID, vikendom 003&592 2444341 .1~jemd ..."sol)aQs!,an66ml, VQgQ:SCa, utica BraCe: Krso, 2 sprac cliena

Tol.Ol3/647·&5 1,061 501.'IS,

T ,I"0612051'i4, • Izdalcm dcoscban a am lessen stun

• ] zdajem aiJi:I:rLmane- D~

Ko.reu li.

Prodaja
I'EL/ESI\.G, OREB!t • PRODI\.· JI\. APARTMI\.NA • VEL sz.oz, n,03, 52.15, 56.50, 59.24, ~.69, 68,9-\ Ml • USELJIVO ODMAN.
V[:SE NA www.autapleter.br.

0619,l3094,
l

J

ke, pcvcf

•A

f''''''''''","el.066[)31770. 11 ",2, .cd no.
kubl P

T<I.06Z%4l14,0532ZZ-9Z8.
li)']>O

• Klj u .fo" .K\lli!l. &n$ bb.ll i~!1~d V:atrcgasncg doma, 6 dul uma eem lie.
J

110_000KM- Mob, 00387 61700219,

barr-

ra, brcenc m pam, uz tram. SldJI teo 1l.1l C Vili_TeI_06279'i276.
_ Iarclem dvosaban namiesren "SIilJ:I sa ~mj ccnunlao grijnnjc, kablovTV, T<1.033667·008, 1162972l26,

na clu1..i pt:riod, ka.blc:nts-.kli, bl ind, v re-

• M:mjj stan, priv. ku~ (.hlom~ledili!nlm pc vtdcntu, dognvor .. Tel. 4%-919, Scdrcn ik, • More': Klek-Kcmama, i2d1ljem apartmane aa 3~6 osobn, sa upoucbom kuhinje. Te.LOO243i9329i0614317J9.
00_

KA1., sofldnostaoie.T • Allp~I.n;a~

• A_Polie, A Iaza, 49 m2IXll ,'0.000
el. OC-l :5-10964.

+ S + P 19:!1i.81rlvO~
Ii

T<I_0,3 Zl2-928,mob_06Z 364214, • KuC:o. zemlla u Rjefid. ked Rel]ci "(S.,,,j,,'o). Tol.,!l612 I6106_ no. Tol.CI6.l8411%.
_ Kuca na lIid~i velo pcvohno, nu-

• Kljl1c KuliM bana bh, i?':[l:!d varrogas neg, proda] em 6 du [I. zemlie.

T<I_062814~79,

• Prndajem dvoscba n sian u cen tru 54 m.2~ udapti ran, 1.11.K05cvO • Prodajem (]\"OSOWn smn
LII OCD.[J1I

san.
le·

"",,6,ml,",11 1<a'"_Td_ool690 848,
• Prode [ern gaesonleru

,k.

• Izdajem dvosoban aam [esten stall sa {rrija!l rem PO$_ 1J1.~~, Safeu,~ Zaikc.

T,1.06Il3394&,1I61149«l.

j

• N a Breei, namlcsten stall, povoljr T<I.033440-902_
• • Namjesren [ednos. [cdnos.
Slim

KONTAKT: NEKRETN'INE PLlITERG,Ol +38,91,430,1-,8. TEL. +3&5 16171222., FAKS: + lS], 16 171 2.B. auropjerergsutopletc.r_hr. N.

2~~%,:;!::a~ii~~al:k;~~:_.i¥~~.~O~

08l zvati len 16sari. VogoUa·l1lago=

29m2 S"nt;· kino.cijena 50-000 KM !lJ.M i zamicne aa veei. Tel. 06~ 147471 j 033 6:Sl • Prodajem ili mijeniarn

381m_

• A li paMno·C. faza, prudaiem IJ'OSOban adapuran stun, vis, prizcmlic.

• lzciilje-m d"IlS-Qooll prazan sprat ~tic.e'_ Tel. 522~7l !i.

stan,

l~i"im a. T<I.CI6599Il<1l_ l';ic;ma.Tel.!I65WIJOI.
• N9mj~\et.J Nl!rnjeiit-en

u "Ie-

T<I.061817960,

on

"5. Grad", 00.000 KM. Tol. 061 214

• Kuda i'J.!t:Sflral:!i9gnra~m i ba.hom

kuru ~ SIan" T,I.II6IOll 503.

:5t:!l.'t u vc-

brdo.T,l..ooH81,71.

• Izdiljc.rn dvoscben

stan KOSc"dw

"""0

• Iadalem dvoscban Slim emdenri(blizu Kampusa), lOO KM ... ",~ije. '1'01.06l.5l80 53, ~ 00 18!16.
j

deurima-samclma), moae i na kmelpericd. ToJ,.03J97H09,00Il63824, pl.<tnoop,"",ljcnu.T<l,OOI244166,
• Neum - povotjno izdajerrs

stan na PQfal.itifr'i.iI(sn..l-

• Prudnie se 5 duluma gracevinskog zem.lii,S La blizu Opsunc Nevi

~f.~~~:'5
061552976,
• 80S.

• AZ;[C1, devastirane

kudn sa svt m 2doo:f"ol~ma i plac 38Q m2.
1

•. KU(:a sa bastom na vramlku. Tel. 536-.239. 061047960.
• Kuea u Lukavici tad pijace. Tel.

• Prodajem icdllOSlJbaJl stan IJ CJ:IJtru, v.p., 31 m2) Vi~l"lii.K. Te.l. 066187 3~, • Prod:a~~J'Cl s..u6..! - veea, stambenc-poslovni prostor vraca, A. Sma]-

Grad. Mob. 061 161 '48, Cl61161 670, P" • NOVOGRilDNJA . Prcdaiemo 2 stane po J8 m2 sa g:.s_~ma! 112 '1=[ na DOOr,nji pored jkole, Mob. 0.51 161 >48,061 161 670_ P"
• Neum - Tlha J uka kuca sa g!lr.QltutJ~ 300 ml o:kuCI!io::. Mob_

• BilstOlrtljil

prodaie se k.afic. Tel nasel]c Donie

I\.",oks.ToL 033 G I ~- I ss. ToI.0611.8206!.
• Izdalem granap sa

• lzdaie m garsoniceu nem fcltcnu b.tacno in paru be~ djece, pri v, kll&~ K. Demnvida 4lJ ked SlIa.a BiHI

• N~C:i~i1.dflje.mBUlOP.r<tAlfltl

kern-

~ft!~·~it~fj;n~~h~~i.;.~t~i:l
156&86.
• Bos. Krupa, SaKiI~ 210 ml, sa svim scm unnlilama, l20 KMlm2.

Krupa,

• K 1J cil u Sr::mi~~'(:l.li 15_!elj_ l;all it1l p + s +'P. zemlllsra 714 m.2 i If]. xuec p +]:1' + s, zcm Ij i~ta 2(10 m 2, u kniizcao.

til vcn rarcm.
radniu lUI Si-

rmane s micsrene uz more, Tel. 063327 W8,03618S4- 169061 1417'i2,{]061 181981,0~B8449l,
pel :rn-Cl9r,;) (!It! mOrii_

apar-

1'ol.033435·'il,7. • KuCa IJ Vogosti~ S. Kulcncvlea,
~~~!::df6lm~::~I::u:7J~i~~~ va gradska ecne. TItJ...OO2 488.91 g_

522·71'i,

r:.ll:jl-'jo 'supa,

10vi6>_ d,OGl 160068_ T • Prodelem kudu 2smna 126 m 2l gabenu, IYJirkinc 3
:f.L1J1:;1_

'rel.

.l.zdaje.m ili nrodsjem ranu, Td.06l9J7009,
Stim naB.alta.rtiji.

• Neum lxdajem mora klimatiziranc • Neum,

aparrmane parking,

bllzu M.oh.

1"<1.061156886,

•. I~d:arem jedJlosoba.n t!.flmjcl;.en Tel. 06 I 9ttl fi:9 I .

Iadalem

• I ;.::Oarem icdn.osllb:l.!l n:Jmj~te[l Stafi u Hrns.nol1:lod 1.juJ.a. Te-l.063717 90&, dma, samdmi1 iH brae-nom dj=.Tol,0334-M-6 14,
• I~daj{'m j.edl1OS.QbanSliln pa.nl
:stud~T1-

036&SO·S8l. • N eu rn, izd:aje rn sobc i ilp:;utmallc! Rod Alije. T el. O~ giH 547, 061 874 869, kjngollL ToI,0611l1 g31,033541493
J

apurun ane-sobc M oti. 061488 043.~

ru1i~~1 ~::~~81;i el .~;1 i7TISs:.a
94ml,T,I.{]061839'i9l.
• Brck:a,proclaje.rn troiposoblm :sl.m • B reka, UOSOb::J.D 80 m2, I SPTai, kom plc."tno ad3pti r:3 0, !jib done! r.t.Q~e CI:preme. el.06lI064.2-4. T • C'".cnt:;u, iznad ricr:rijc !oIG:;ilija i:50pod lok!lc; ill ] .300 m.l, mo,"..e l dvijc po 6:5-0 m2, za izgrndnj"1J stamb. obiJ:k:a.t~ VIla p<lvcl[IlQ. Tel. 1)62 943-

• Breka.prcdalemstanee.mf.dvol-

mlii;to, svc 1/1,T,!. 002 9Ol584.

• Ladan lca-Clavadcevo,

.kuca i ze-

061 '48 365, Ol6J1!8~·297,

• Mosw) 11[. M. '-i\iI 268:,prodajem stan ·67 m~ vfasnlsavo, adaptlran, sa 2 bollkol1:a i pOd mmom_ Tel. 238 954_

pra teci objelc!:I ~ ljema kuhin ja, plac 460 m.2J cencir-Illdta. Tel. 033 G37-494, Cl611,7567_ • Prodaicm kucu sa 2 srana, pcsebni ulazj, na Mall mutovcu, PO'i'O]jIlO ..Tel. 0615{]067'i0, Grad·Med.",",. Tel.0611064l4.
• Prodaiem kuCu. SiJ banom ra~omj t'!~"lno grija I}j~ l gaS·ta.ri

• Prodaicm

sucu dva

sprata, PII3Za,

oo.~

g747~ In

• N L"m.m) do hmcla "Su.nce"', j-cm5'O:Ln 44m.2 :iaIC1'3oo.rn®m2.
1o

bez

iem sp.mmane

N"cum.j odm:!.l\

i sobe fiOVLllj no s.a DiU·

pored

CI ~Ie~

j ~d:a-

,titi kud, liilne pOU1~i_T(!J. 061 21.6 616,00 150S l;IO. KM.Toi.C'61 906761.
• Izd~jem m:miu kuCu ItCod ~J)bnlC.aj i"\~ ~kole.
Lt

• l",..daie:m j-edrtoSQb-::'il S.Uln, :prlz~mlJ~ U sIa.mbc.noj zgr;adi,

",~s(Jko

pofur

884477,061185 1M.

_. Nt'uJl1 wbc ~a kupaliJOIJl", apilt[rna.ni, 50 m Dd mora, klimli1] TV, par· king, ).i;.IJDi.l1je, _/I,1.inlem. Tr.:J. 0;3.6

• Pr-od:aje se s tambell i ob J-I:k.u n:a Btet"i. 300 m 2 :s ~ambenog ))"rQSLQb:aStil1 gOlra2:3 1.1 ~klopu: objd:t:;;r, Jul::suzno op:remljen,a. VlaS!1i~lVO 1/1. S .... dodnt.nc in.fo.rm.l:tciie nil c mob. 061 186007, 7608·1 ncl~
fa,

Tc-l. 06l917704, • N-J:um~ Tihil luu klJC:a. 51l gaf:illOm
l

plod.a·

• Prod.-OiI::ID klJeu sa ok:u.cll ill:om dllkumenlBci,9u tedi'J2_T el 06 r 119 S.53. • ProdLijcm kucu SiI okucn icom} dllr kumcnt1lci p.iI:U 1"tld!1.lt_ Td. 00 t 21!iJ18·53_ • Pwdajcm kucu sa okuc.[lioom SllIri G~d, Pltl~P + l~ papjri IiIredni.
l

mtl'Lzi!.a
1

1(1

016!S!4-291 , •. N isici ~ proolljem

~OO ml (Iku~nice.

Tel. 061 :548 36S~

21.000 m2 sumc,
Sej

493, • Ceo [.lr prodajcm pos.1ovnl pros·
LOr I 51 rti2~ pTi:«='JIl.lj(!~~ ...ki IlS). pogo7 d!lfl2.asvenamjene. Tel. 0:61803-029i

TeJ_061 159061.
e· Prodilje.m

::i~~~~J~~l}~~~~n10f6~~f.~

C iie-'M 1:511

VeJclicima

• Ncum: [zn!itj ml iuj-cm :o.piiIlma.ne bli~1.imOf9, Sill !:e.taum 9 [po,gledo IJi na [DO'"", T.1. 036/884·710; O<5l970 364.

• KLiC~. P + 11 Vrbimius:] S:araj.evo, 130.00(t EUR-I!. mllll.com

CI6.l139 054, m.m47<lhol-

MCib.

1061

.' Nov !leu!icliivsw.n 80 m2 Vtldi.fi cenIa.r, l Sfltat, J40.000 KAt. Tel. 062

",sri j,n jo, gar''''. p,p;"i I/'I ,T cI, Cl61
971000.
• ProdajemkuCu u HadZicLm ii, sa Okut:l"Licom" J::iieil.B ~ dO,gOVCI'IJ_T~l.

kucu u Bur.m lrull spra·

• l:;.:dQjem n:a...mj-jtd-k.-wbu ~ eajnom Nub injom, J.::upa dlom, ce.n. grija· nj('1otol;I TV L iB~IiJht" TJ:]. 212~124t iza SCs:kenderije
1

227,

• Neurn: IW:;Ijmljujerr.t :ap::mm:flJu;: Kod plaZe hilleia Zen L(. Tel. 063 4% • Orebit ~ aj':la.nmalli i sube :Sti upo~ rrcbom klJhi.nie i kupatilil parking.
1

8892.--1 u

• lz.d~jem l1amj~lcn StilJ1 44 m2:, bra.cr!l:lPi pani ~ dje-«; prL\t. k ...61~ S'lre od vojel]~ K. D~miro'l,l'l6t. ·42, kod ,ydo BiH, i\ncks. TcI.033616-13G.

Td_0611%930,0038,9,8,9;l014_
j

• S<:Ll1:tjcVQ S L:;,ui G r~d k IJ~~. SO m2 baiti11.300 m2 s.amopo:sluge, :Jkala~ bus Qd~1 i-en i do 200 m !jVf:" 1111 1 j

061170426, • Ce.nUl.', s[a.n i50 ml/l1J sP'J 1.11. Sc:noinil us~l ji Y. Te.l. 06l 54·9268:. .t_ Vil~~Di- Bije-di~9> ml+2 bl!lkonalll cen. gri ,., pOlrebna adaptaci·, j., 147_000KM_Td_061 '10964l J

81196.

-

_. Nova kuCu l.II B'I~"\ijl.i do hOlela "'AKVA"', ~ri:remljel sprat i potkro·

,I i<_ToI_ooI 184
",2,

71,_
l

• Novo Sa.rojcvo bl iZLl B08f.1ula, klJc:a. SEI ctain:a :stm ii, na. piI.rJ:c] i 400

3191l1.

• Iz(bje.m

M

mj~(e~:n S{l!n. " eL 061

• T.lOiljem nllfi'Lj~~rel"J I.rOs... :519f.i. L1 zg;rildt oHm OHR·:il imenH:1. cemr. ~Tij.nj c, ko blov.h_ ToW61 007&,9_
1 1

003g;98I 861337,06Hl-'II 39. • Ol"t'bit! K- Z'L'Oliimira i~dl!jem il.pilnmane Ziti 2., 3 i 4 os-ob~ C",ljem~ ])0. vOli""Td_ooln148,_
• O[O~ Kortula, i3:P<Lrunl!ni, j)Olu~ pansion" bosamik_a klJhi.nja povol ill'o

• Orebic, ilp::r.nmani] 2-3 Ue'VclOe :robe !SiI klJpalLI,offi u~otrcltom .kuhi~ I'IIje",i-Igd:iGg, tta 100 i"i't ad mOfa_ TeL

Cijeo, KM 140,000. Mob, 1161 Ig 1 318; Mob, {]062 334, Mob. 181 033670235267 8891-.1"
• Prod9je:m nO"'" kuru :sa bd [om I.l bl ~;mj bol ni ce Ko~c~o.M{!b. 00 1

an
j

• Dobri nj;a I FBiH S[<tJI 87 mllroi ~ ]J'OSoban 1.spraL, baUoon. Tc::t 06.2 141
1

T.L033~4-77~;I;!I61160001_

t:n

• Novogradll jLiNed:!arici~ CXU':tl ci· jen:tJ.,I:ii:ln.kl ivn B IQ kxJ;:i t3J_ TIfJ _003 894

420·319; ,21·187. •. Prndaicrrt klJ~.uil rJii8~U! Tel. 0,65 309l19. • Ptod;;:rjem klJcu u: Sar~jevu.:. Kasi ~ rna Hod~j6:1 Il, dv.o sl'ltng, e.g., 1/1, okuc. 4S0 m2. Tel. 464·728, 061 5~ 303
e Prodiijem kuru! Veeil- novija grn· dnj-ll Vraca~ Avdc SrntljlovlCa. Tl:l.

• Dobrinj;3, prodaiem l.. lposooon S"iln 2 we,. balkofl podrum~ o<lm!lh
j

U8,

use.tj.LV,

;43"39S_ 'il5 l09_ 764l-IN&

dje.na

povoljnt!J.

Tel.

033

• b:d-aje-m naIDje!he'llu garso:nje.rn II p'rilcmlill_ku.Cc:;.r.;iJ :stu.dJ:ntiC'C1o nascljc KOV.ilcili. Tel ..033. 216~46,_ • I7.dilje;m r.t amidIcll LJj sobu kod Eo· ,m.I,_ ToI, 062\38 90,_ • [z.dajem 00 1. 8. gar:sClllje-ru !.:oomp.lt_ nnmjclin;rH:t. u b~i."liIljMr.'d. ~Tr~
J

• .Don i 9 Voga~. Jc Ll~9S9 s'ij'lim t'ra[eCirn objeki:lmil i okuenioo:m od 2_Joo 1112_ Cijen,:) pO dogo'I/'QrlJ. Tel

nodi.,"_Tol. 0038 520 7 I 5-791'
• O(oka

l

~6.~~~~~a 300 KM. Tel. M~jutJu~
03H41-!I98 i062139 085,
• ftdaj-em OI~~ET!Jj~T.!.1:.I $1·(Jo[n~.t_ (Irdiniic.tju M. Dvor, ul. Tcbnjsk.<t. '·eL

3-S-sobni~ UZ,S:I'UIIllpb~[J i.m;;.~em_Tt"L OOJ8'll 171·JO',003&5 W68306 I I. • PodiJC~ kuCa u:t: mor.c 1,I'r,;:.j iki dvoj

H1jILir-:s.uelJraj~ :t1pnrrm:il.l1i

• Kuea u NO'i'"Op<tlilnk'llj VmJ::iI, IlClV'oljno. Tel .. 066{O5(1-..719 ..

061 '10669, • DlJiook..a-N el.l,m~ .lu.I':[t 10m 031770.

JQI;;:i!~ij~_TI:I_OQ3394279.

,,,2, TeL063894l)8. • N oVQgradnia; B- POlo,k, 50, 5.3 m2 .. T.1.06117257l. • N ovogrndnj::t: Tib ril 2, acrokrivna
1

•. N_ovognJdni::l

Tibra

38;. :)9~ 65 67
j

061160061.

j

• Prodaje:m :PQ1.Kn;wlfe, • Pr04~iem

Sem i'Alvac,T,I, 033 6, '·39S,
hjtpu k ...t:u

gllta:ta,

kucu~ prizcrnlii!1 S"pnu ... 800 ml \'o~nj"'ka,
.~3 :iLviiiom

od pi9'.:e, 49.000 EUR-I!~ 'vL Ill. Tel 06.6 • DuOn;:ri,fr.! iJ.i, pwd:;IJjem d\lJ;.'Isob.:t.i1 s(an u Gru~u, V s;pro~, lstakljcll bi!]· L ko.n:s~ po,EJJ::c1.{HTi or-l.Gr",U::1J Iu.ku ..Td.

8977-1u

~J)b:ni 9p9:!"Lm!!J!.l

kuhinje, T,l.06I 517 15J.

i I.i s.obe sa UpOl:rebom

•. I.zd.a c:m p. p.i"'!l"stor 110m2 za ~'e n;amjc.ne sa p~.t:kllJg{irn llZ g).a"llu 'J::e5m~Sar9j [,lOlje.Tel.Ml :545158_ • lzdnlcm po:;.. prosmf l 5 m2 sve ria mjcrwc,. . Ha.md ijll; K n:M=vlj~ kovi63
1

r

• POf91 iD.~ iedno:sobaQ op rentli-en stan U sIa.mb . .lgrndi] renll'Viran i I{OO· rn:;lllredilll"l~ dKJ.g !Jl i;rQc lokacije pogodan zazapcisleneooobe i :srudeme, cl-

5:pnt.l

nl. 0661,01411_

• Prooajem SIa.n u C:~J't;l·ru~tV bJ:z. Ii fta. 6.2 m2, d 'o'(Inr.mo orijen dsan] pti.n] 70.00£1 EUR-il.

00J&51041&,·I9l, • Dviic ku& sa d"a pos.l"pOStQ.rn'l'PT.l.06IlI4071,

p.ro:ia. jcm 4~ d'Ulum:a.7.CIDlic li~,~luQZ ilrul' !.lie tete 100 m ~Sta r.ije1u4 i"'ll.'on r.ijelte 5"L..I 5-0 m ud.iiljeni 00 ima.njii, 5'1I.c. ..I"..-n~a pri!tld~ $~'e- ~.det1o hcQt.!"b ~Ij~w:a ka:pl;a,oo gbvm: eE:S[e koja idezn TmD· 1,."0 ucbliello 2 km, do sci!.! Gm6Lnj~ ~:j.r-ah.,oo selg 800rnC:L .mahd~iT.ta,S've 1/] .

e· ()p!dna Tmovo-Fede:racijll,

kod VijeCll.tce (Lt blizi.ni lna[ ku.oo). 1"<1_3l/239-910 ili062146 439, 0 • Pl"Qd.tLj~m f1.~\fU Itucu l! S:!fBj~ll~ n;a.si!lje Bi.nj I!Zi:VO. Kub lm.a td S".Dnt:. ~a-) [1.·... a.ki ~P"ra·t i rna ~;:i$Cb;;Jrtl1l~. OklJc:niea povl1i ne 1..Q{I(I m2, (Icrade;n~ otLd,Q VI:as)].j~t:vQIJ.I" 5"~'e m. Llknji.::;:e:n.o gtufLl. T e-L {)6.133 7 S·13. I.i jek-nid~\!I.lll

~iI~a i dV:9 dull. ",_etnlje, 180.000 KM ..

8971-1"

i<0.3OOKM.T<i.CI6I.191011.

17,kodgoler.Palm.
• ] ldnj em pos.

"[01.061 '17431"

0612'7567,rJidz •.

• PO!I"J i.:sldj\ll~iro"Z9 Sltance j ~0SiLLda Illvnc: ljudC], izdajl:m prizemlie ~u~ tOO m2.., I"larn ~d!eI"!01,(Jpr~tnl reflo.. T d.

• I li d~a . Mals aleja prodl!jes.e PQskn'ni p.f(ls(or ~ Svlt tlDmient'.
J

Td_061214071,

• Oviiek.u_6r=j ,h't!, po:;.l~vpa pro.stQ~ ga.rda i dV9 dul. :ze.m Ije ] S(}.ooo 'K1\"\.. • Dvije klllCe.:,dva pos:lovna I)r08WIia)

Cij"".podogovoru. TeI'(l6l ~6095. .. OH~.k::JJ &ilrS.Ortj~[ii :sa. ccn_ grija,njem{XI, nOM KM. T<I. Cl61 SIO 964,
• Pa~a.r:1..~~TrnN~lll·mdaIe.m pgrce· Ie ~. vikend •. i porodicnc: kuQ:. Tel.
l

• Pmd*m

pia.

063&%3iO,

1.lll m2 Osi· i I3~S m.3igrade_Tel.

• Prod1!Jjc..rn 'p1~lC ] 112 m2 Osijek·Il;d!a, ,,1.1/1 i 13,' m3 grad,. T<l. OG3S%l70,

Tol. Cl61/48S-444,036/512·101.

~71·IMo

Sil>"_Tol.061 539'i12.
• lzdiljcm]J(!s.

p.rostor

16 m.2. na

T~!:·(~:i~!:njZ. T!I~:1J:~63m~
831.

~'i;~=~~~!i~~T~&~33a&!i• Ildajcm pml{lvnt pros:t.(Ir.c za £i.Z[}~O:3.mjt'n~ [Ja \'i!k IIIJk$ciril_ Td_ 061
.PQ:5_

prostor

JKl'rrS.

50 m2,

• Po:]:. prn5tor D:ntar~ prizt:m tje, 33mll adap!iJ'atJ) 700 KM. Te.I_ 061907 pro~tor na Gtb::.!vi.d iza ELstEIn 120 m2 uJ.
l

• rJrodajem potpunCi r~no"·.nm u'osoban :s~:!n..!9 :';ip~t, 76 kwdTillil pl'"l:ko pu ta Ekonornsk·e ~kol.e u PClflll.i~ima - 1S} h II jcada KM.

sora", i dv, dun. ><:mlje,I SO.OOO KM, "1"01_061114071, e· Dvoipos.sum 70.rnl,1Iid,...aJUnV, ~-:r;;- dvo~'l:r.tll"jlIldJibn. Tel. 06:6 28:0 'i80, • E)I;{rn P'O",'ol illQ., stan I00 m.2~ III

06'i~113, •. Pofalici, no'Vograc1.nja kufu veC:i43 po:l_ 'pn)$tQ~ 2 St~fI (ij 4 N"rn,kj p13t' 81lml,vI.IILToL061411717, • .Po1.3 k~L1!C 11!;11KQbll}cj gJ ~vi~ sprol
b

Tel_033 638-ll,>_ 749442U.l

• Prcd.1l.jem pfj)C' lUi. Cri'io,g(J rskom pnmorju (~Ilovic kod H. Novog}. • Prodajem :p~jjC II OLeSU 1.350 m2.. ces. u, dotl,itdj-i;lJ~ ,s.rad qj~. Tel .. 061 30 m2
[I
1

_podrurn i 500 m17.e.m lIe. l-e.i.i)6J

77;.

184-

if~t ~~~~~07)1M.. Ba~kije. O l. M.
.1.1

• PClljine., 1_S47 m2, s.U'lIja ~roclii i grad,c'o'imilut: dozvol~ Zil devastir.anu.
J

• P'r"Qd~jem poslmmi pmst.or O[es-Ilid~9_ Tt'L 06 I 100009_ • Prod.ajcm povoljlJ.o di ....ii;u::l~m:a i B!;!Ca z(IT[ll tU
Pmoku..

PI-Iromerc. 20 ml, T et{161 131?76_ Ljublj.n,i<"- To]_(161341~,_
• Praz~IL reo.oviriln

Mob. OM 377 017,

8992·lu

IS6~1.

I WOOS.

H~Ol~~d:,i~f A~;1~~~~t~~T~. W6t
rZd ...jcm

-poolo'\'[\i prOSIQr 90 m2~ LlZgf~vn[l 5Obraeajnicu] Zii s'!'c namjc·

• Skladi:;;n.i proswr u N eci":!aricj m.a .... om:J. p<I"Volill,Ot parkLn.s; o obc.zbi~ j-ed.e.n. ,'el. 033.471-989,.C1d h.

8:-16

"'" "I, AI;p.~;"-, 183o, 1",1" 001 U8 SU,Oll4g(,.SS8,
• [zdajc:m p rest.or rc:storann pogod9n 'U s.~'adb'll.~ prosla'Vtl rodend9n.9 i sl.] u Ne.d'-":l.rici.rna. Tel. m,j 4n~9K9,
l

od8-16h_

i'O,il..kodl.l<>s",,1._Td_CI61760919• Sobe u Brls:n.t: Rod Graca (prvi red domo",)_ T<I_0038'5991~J 1'&9, • S:til:n~rom.lin.8ka) 3 'Spf" S,6 ml, P'Ohmarnjdtcn, 300 KM kirij<li. T d. 06~<)(t7831.
• Sru dE:m..icama izdajem dvos .. rt amjclren ~·tall niP C. Viii k-od trtlmvaiske sumic.e..T~1.0fi115s"13:S.

• Sobil ~ up<!otre:oom kubinje

i kUr

• OTOKA - g;usonicr.l I m2IX..l~ ten_ • jcdTIoi· soI;_ -ic -7O,{(X) KM, SKENDERlJI\.· 40 mW, ,dapri= • 1l6,OOO KM, t VlI.A - 95 ml" 2 b;)JJ;oo>illpCIIntgr. >4.000 KM, AI.. !'OWE ,_._ 49 ml ...boIkon/XI, n.a ;a¢.t.p~c. 964.

m1l1_100 KM) tel:!o'l,'iran,-sa g.ra!om, Tel. 033 617·74l, 061 9~ 797, • Ha&ici, B rez.ovilcka J 11, !p.rada·
£l9f,J :8)

Grbavica~:So.pi.ngl

troipJ;ll.!i.ob.an

kucu,T.L!I61608%2_

Hla·
Tel.

T<I_033651-764,
~prn.la,

• Povulinl;l prodaiem k:iJ.men L.t; kI.JL~\.1 na Pelj~u (S'reser)1 PQvriina 110m2.

jem. l.emlii~l·J: dulurn

EUR",_Tol.06156'i611,

~ ]J'Q

~

I ~.OOO

• POVCiljno prod.ajern kuru Ila dw 1M m2 prostora;, 450 m2lJkueniee. T~I. 061 l(}1700, Rad.ni~klII12.

033/6S9-iSr,,0<52 nssn, • ProdaJem SIan 70 rn2~Ik.u ..A. PoIjoA-f.",,_ ToL OOS44S 203_ • Pmd.ajem nan 94 rn2, N. Bre.ka] 1. Ai ujcz:Lno ..... 2 banjc~ 2 WCt;3, b.1d.koi~~,
na, II kat. T~I. 03] 6-12-007. • ProdLijoi!m stall

NJUSA - d"plo,;, """'_ ""61'" ~tQI[] - 62.{(x) KM. Moo. 061 SIQ

]46.001}

KMI VRBA·

• Hj3dzic..i, DnY.lg"Omctvil, potjopri.... ::dnll 7.emlji~lc i 'p~f(:~le ~ vilten tlin ce, TeL ool 1919Sl.

oi (54 m nTel_0622196

• Povoljno

prod~jem

stan u HTasnir
77_

1~'993-1 n

Q:u~:~~t.7~~~~~j~~~_~~r~~~~
dog"voru.ToI.4l0)'319,'21·187. • Hi. nO, StaJi 1,1 sU·Q:,gtI.ID ceJ]lIi.l ml,lI.p.Te,I.0<51514019. 69g·048 .
l'La,
• H~T1_i(:'!h d"Cl5-.

n, ,OOm,T<l ,066 003937. 003&,95 &336879,
• 1.zd~jcm so·be. bilja B:li~riiii3j
J

• I7..daje.m SO.be iznild Fllhrikc

duha·

144

• Povcljno :prodajern remlji!t.e pcim. 1_112 m2 u .Bl;J.gaiu! 1.t1kaJcii~ [c V.r,xJm~ aU"t!.ktiV'l'L.3 gradnjl.t, iI n1lm se tl bliziZ3 n.i moldaAda. w~dj~]X!Sjedujc:kQm'ple~!1ij i!1frasuukU.IriI (eL ene.rWja, vod9,

~~·!K():;::t3:~~~~t61U.~~~~~fjn
• Prodarjem 5-t.a.n H rasn.tlO:":[t 37m2! jedno"ijXloob,!rt., fenOVirafl, C1:pre-mljefl, vi. 1/1,"""UIjno, Td.001303634,063 58,902_ m2. Td. 00,1724 003_
extra

96 m.2 U 5trogom

• b;tl.aje.il\ sobe sa u.POl1'~oom ku.blnje. Srcbrc,l1o kod Dubrovnika. Tel.
Zi!

• Prodajem kucl:..l crn.z.c 3 Cebed1.i,e lO (V:r:a1n.ik). Cijena
1

S_ Po ,ok. Tol. gO I )'19_
sp.ilvanjc: kod S!!r ikup~_[ilom i TVj

• Tros.:n.iUl~pCl5.

uhz.;. nov, 160KM, SHill kod
j

60,000 KM, Tel. I16l 17~ 4'1_ 76'0·INdl • M,rijio D. 39 m2 - 82,000,

In

,5.,5. m2! dv~ baJkQ.$:1'., .PIldru m, b2_000 KM. Tel.

cijcnaISKM,Tel.CI6119207l. • 1zdajtm :mb!U ~ ku PiltltO~ poschim ulaz S nJp, b lim Lnun va,s.k.-e. -rei. OJ3464.363,(166130718.
l

S:!J

• Tros.ooo.lJ niimjdlcn (Jltrc~atjke Jelf:".[O_TeL 06l I39085,

033- 442-998

• Hid lil, Kasi ndQM:.!!I, kll.69 :sa d1Ja. :1"00. Still] a n:il :sprat, 501} rnl ~mJje, pa. Poflll.ic·l - 40 m l - 63.000, ISlocno

b::Il;[Qm ill! l'rod.aju. ~ .3 ~na oo1,."'{Iojeni.m brojili~ ~ blindif3fliil 'mLra., -1' billk{H1.~ - koiis.oi p.-oslO.- 200 m2. U;;i!: kuru 2 gnraZc "" 3 g:traZo' mj.m. VIas·

;,u,.illi>acifa,[id.}Tel.OGI382817. • Ptdi i~ kub rn{l(ltrnlJ1'l sril:;!

e· Prod.aj~m stan niJ M. Dlji'OTU] 40 • Prodaje-.m s[an ria Mej[liIAu 88. m2"J sredcnJ namj.r::~ten1 g:urn~1

$:1 ul9:Z!l s::t.

ni'I>"O Kon"","d,CI61 842242, 111,
• Prodi!ja: Groavica..scpillg

1l0,oooKM,T,LOG11'i6262. • Prodajem smn na.Vracamil: 50 m2,

Df:il.tnompilrU preko pUla Plave ktinjk._TcL03S 39309,_
1

lzdaj-em

:!Iptal KUU; Q:'.:biljJt~i'Ji

ZO 743420, Moo_0038, 98 99386~, • Trp<t.n ~rp~1 j"etac, lrokre.ve-m i:ilpilrr
t"rn:;tll

• TRP ANJ ]zdajem povoli no komrattle lipa.rlm.ili'Je i ~be, V'Ofi;l-ed na l'n.OrC b:31koll poglcd mI. milre. TctOO385
1

S, 47 m2 - 65,000, H""no - 29; 38 rn2, Cc"g,;c Vi], II . M m2, Doori· nja - !)5,! 68 88 m.lJ A Iip'lf~ ifl'!) l)_~4." M,77 ml, Sr«Ioje 29 m2, Mob, 061 l75787, 768J·INd!
j

pi,iur«lni_ TeI_OoS547161, e II td?;a, Plan di11e Bosort skih liilja· ILiI 17! objekii!lt p+ l.fop 150 m2, b.n~tc

T:s.O m.~ L1ted:n.i pall it~. Te.l. 062. 319 :5.6~.

00n slaD 85 m212.1 00 KJ>{ (",n<I'>'irnn) sa 11"0010"'. TeLal3617-742,061964 7n • Pr·od:aj~; Grbnv:lcii~~{ipiILgroipor [
sob:3.n s!:iI!i8S rn2l2_IOO KM (re.llo ...i: ron) " garnwm, T •.I. 03l/61)·742,

uniposo·

l&~~4~1.~~~~ge~~i 110,_000 sn:dc:Jl.~
1

• llid:Z:I] Pland.i~le, B053JJ:ski lilljillJ ]7, "'bi~kar!p+ 1 +p ISQ ml, ba~H~ 1:50

0663S780~,

• .Prod:aj em ~ t:a n ~. LU1:a1l im iJ 69 m.l,cije.na pt.)voljna. Te.l.033.6ll~023) • ProlislC!Tl!iDiO
'U

• rzd.aj~l'tl: s!.an-Itar.ta:lariis.lti pro8~ lOr (po"lU.l1:amjdt~IL) 72 .m2 koa K::uoCdl1ll~~IIls:prat_ Tel.(I66754) 18_ • Iz.n:3jm.tjuj~m j ~dJ1os.ob.oll stan uJ... Obilla kQd DTvell~ia mQ:;tiJ - 300 KM.
J

061534261,00385981880141.

TV,

we)

btir.1J

mora,

lera&<!.)

l'..:;IsebIl::J kuhinj~j p.oseban u.lilO!. T e-l. IJl jedno:sob:m VogoUa - 37 m2"') :soba) ku.hinj9 i lrpczariril hQdni.k + mokri Cv(lf) balkon i lup~ ul. Stende.ro Ktl!~n~viC:::t br. 5,)_ Tcl- [rtf_
j

m2, kod nov. dZmlije, 1}1.Tol. 062 319S6l_
_ I1id~i3-J1'ej(On",47 ml] ISptll(! pltn.

061%<797.

T,1.06190'21l.
kuhi nie

• TrpiLl"! Pel f~e~ trokn:ve\t1 i!j.p::Jrrmani bJ izu mor.:t: zilSClmii ku.hmj:tl: TV)W~ t~[ti~ ~J:blln ub~ Tel.
1 1

r-

• Prodaje:m

sfan

grij'"io. T<I.CI61272;73.
• I Iij:a:~Sl~riJ kU~9 9x8 .M 650 ml ?. upbllllma1 1/11 bli.;;m stilni~ 200 rDl cl ien.apgd-o_go .... :nJ_Tet 06 I 76.3.:5-S8. u
r

caffcpizzeriju 061 WI94!_

• Prod.aje·m

(ll.smpBn,} o.prenltje.nu Qd 7~ m2, Broka, ToI,

m2 + IS m2 v~cle, ;sredeG~ au:"suoo· c:m;ki,19'5,000KM"Td.00148954l_

N J)'i·o.m&!.rt!ij.:,.."'\'u 86

44m2,1l ,p.Mob.001534379.
• Ptodajern

• Prodllj~

s[an

U slrogom

e-enn'l.l

061 'il4261,00185981880741. o,obi. T.L 061481925.
.. V:;'Injs:ki Ned.2ari ci m~
ptirl:ting!

• r ZIl aimlj
1:.1

namo". Tcl.0018S21697 169, 300 ....-wjo_Td06I173947,
• Jed no!;.. n9.mj~{en

ujcm :sobc:sa upotrcbllm G tal"u, \Irl{) porotino, bl.lJo:i ~

• U 0 rebiCi.t apilflman.i 3· j -4 05C1be BOOm o<l mo:i'"il, 10 EUR-a po
1

06liO'l·302.
• Cef.!t~U VO,I:l;(rl~e
l

8998·1"
S13f.1 48 1I:!2:S21

• lSI. St!J!ajevo parcel.iIi sa
,"u

sY'lm ko~ n.l; j,m,. Tel. 06243155 8·,

216W167. 60,794.

• Prodaje'rn 3.000 ml LLrode'ne~· mljc u ZJ:llici, ]'0 mi!lu.~ od Cc..o\r:a.~ ni lOCI. il.i mi jenj;aIn za mo.re. Tel ..00385 • P.-(J.t.llije.m 3 dun um.9 :a=iT.!~j{' - H 0LOnj ~ 1,6 du.numa Poljil1e. Tel. 065 _ Prodajem ~[1j!e!os.oool'J Stal'J lIS

130 m2] kad BBI-centra, ciazno grija· oi<- Td,0331217-158,006&98703.

S\I!Jt, S:a.tlijevCl-J,;:tnt!lT.~

• Jedm~ipOS.!3Ia.Jtll~i4(lm;!+balkon/.oo.m:ralno,Grbavlca na dutt ])ertOO SUI.n u Vof~

p,r·o.swr ildaj-em I,l Vt>Cl rna p-t)vo-lj:IJo. T eJ. 033 ~7lc989,g-16 h, • Vi~ kanC"elarija u Ned'...artC:ima~ veorno:r povo~jn01 obez"bi r e:d.en piifr ki.ng_ T'I_ 0, 34 n889, od 8-16~_

nj ~kom Pol iu, T <1,062258 19&.

vcl..ikim bal:k.onom I}ovogr.adnja, U knjiUno 70_000 KM ::1:l p!at-etJ im PDV i trosObiiTI + vel Lki b:olkon ~vQlino. MlIb.061.HI J9-9.
1

ToI_06 I 41 33'i8, 0038)2(1413-81,_ Bl.oC'.TeI_061223416_

_1 ~'iIt ".Lea kCld Ol.lbrOVfl ika, plac 340 rn2 gruele\!. dO"lVoJ iI} p{lglcd nil mol'C.
1

• J~dnn zcmlj~ dun. u Lllja!u-Donja

901Ht!

• Prod~j-em t,el'von):rob~n k:~~~knrlClii~~~A~6l~1~~~;~~~~i9~ ml, 5 k:at na A.tipa!i:nom
l

03l/2l6-4%,

:~.~~:~~i:~,~r:~:S
j

nom 71 m2 + 2lodt: ... ~lk.on,.3 spra' u ~tvO"rospramld, cemral [LO. Tel.
l

n<>iJl<'$Oben""dopl.m. (16181 57U Tcl. 2 • Prodajem cras.ooon sron u Hril5·

• Prodajem· t.roSCIlJan smn Allpaflno Polk; A~fala, l. S"fJ~ m m.iicnj:am i2 jal-

[~~rrc~~~~~18 . .s~an 77 polju 00·
1

033M7·m. 1000

• Prod!!ije.m

H ,d1:i61- U,;-",k_ T d_ M>-54J-.

ml

zorn,lje,

vikett.d ItUC:ll na spnu,

1

km

od

Onevni avaz ", .. , _ Stnvnju kodljreze. Tcl.061 W2B!.
• Prodajem v i kendicu u ~ ri ie;i( u

aen. 45

• Prodeiem U:lldji~(e ,5_359 m2~ 11-11 Dobrinii SJ Nedianc.i. T~I. ()61lOO 930. ra$i..a, tl1lla., bali ..a! pal"ki.ng

• Prodaiem, ,k~Ca 2 stana 126 m2~J_;3~ 958368,
3
IUl!:!!:.

b~l

061237344. • St udcn l tl1."lZi ci mcra (zasebna
ked

Vojnicko!

Alipdin.o!

Deb ..i!1;!11_ Tel,

• Prod. krevet 200x9'Ot v rlo pcvcl no, T .1.062 034.

no

i-

IslamskQ,S

n.l;c ul teta.

Tel. 06 t

so.

522·115.

Tel.

• K~puftlJi rnaniu kLL6lsa ~,Q_IT! u r.I~'nijcmdJjdu:Sarnj:eva. ~L061 :t:02816. T • Pcrrebn 0 vift: 1-::1.1,6. j gI:aldcvi'H;ik~ zernlji:;;m za prodaju, nlll Dodm~iu Illdac. T.I.061102111,

• Pradeiem-izdaicm poul. obick;n 1.000 ml + 4.000 m_2okecn ice! sa asvaniranim parki.l1gom, uz magistralni PU[ Sani.ie"o-MOS\'at~ ga 17_ kilomerru, Hi vrsim zarnienu ZIl sremb.-pcsl, prcstor 'U Sarajevu, Tel-

• Ofscr lllaUlil,1 82 Roland. Tr;:J. 033/238·jj)<). • Flskaluc kase nn krcdh, Tel. 06l 251 809_ • Medivcn nlemaeke carapc aa VCIlC],
ieDskl:~ original, 05W33. pcvcljnc. T~L 061 • Peele LR. kesn lee dva nnstnvkn i !f~~f:'o~ rujevc. Mob_ 002 930 040~ • Vdc pcvofiuc sli ku Mile Dcrkovica Sura maslina". Tel. 1}6 I 709 593.
L'I

Tel.06394740S.
• Agel'ldj:a pomoc sunim
oj

prcvcdi, d.LpI. radovi, diasertaci profesorica, Saraievo-Skendeel]a,

r~

obveznice,

plnL.odmah.Tel.061'17&97,
• K lJ]J'uiem
;S

rame o.dttc=!:a ~io-t! ic~,
j

tstitctnc i eisto ~.... vrs re molerako t:
farbarski h radova uz gmr::LDdju k val iteta, Pen2io;.1tl.l=fipopUSL Mob_ ()61 081 180. U16.1n
• KV

me, ToI.06IlJ/64I_
m:;l~j namn

Me_Ka:rr • kll.fna n jega L i botesnlm, 24 sete s V"iI~

ra tea porrazi vau til! dLDI'l lee svl t. firmi i fondcva, nejbolle pludam, laplara cdmah. 1"01.0627&8719_
• Agencija ZII kupovln U srerc dvlane Itedn i e, ratnc od~lor,::lt idjcn i~} naibolje p!i)Camo, isplma i dclazak udmah.

uru

dll:v1

l,n u

'~'t«li(l ju!

moleri izvode

povcl

jno kV:J-

200-003,061 524461_ Tol,061,fKi482,
• Arhire:k izvcdcnicm
III

• ··Tepser" s.c.d., aavrcmcn im ci:sumo: f\~mjd;l~jj U(lIJ[r!l~njoot ilUUI:~lepine (re!>oe" Insonc, rerdc pedove ("'~titn), Tel. vrit strutn i nadzor nan gnCl.-;.;anu.t~lUb radcva. radionl
auroelek-

on

TcI,.061264364. dion tee I Ii3
prodaicm
• Kupujem

Zamjena
• MiJ en film kudu u Zvuruiku JI]l sum i1i~".<uuS'J1Ojev".TeI.06.1SI7960. • .'\1 Lpa!i no polie C- Iaza, mije n.ja.m 1,5-SQb~iln stan 47 mlJ"ZD miimj t uz naknadu. Tol. 062 52; 786_ • Moi milo, dvolposcban, Ispraccen• Brcka

stare deviznu .hedf,i ju, me Od:§t~IC iz FBi H iRS]

• pl"(Jrr.::s~o:n,ala(: mofer r=:tdi.m profesioaatno i odgovom 0 ua garanciju. MQ,gutnos.~ _plalnnj9 u 2 rare.

1lU1249249.

1lU114()521,06600l691,

neulceenc ccrtifikatc,

Tel.

Mob. 061 244 463.,

7S59-INd,

599,033665-'119.

• Rakovica, Kakciaic, povclinc prodaje:m d unum zeml j e. T el. 061 304 • R~ko"iCfl! Ki:Jkri njc, povolj
DO

Tel. 06 I 117>71. .Pianino
cdheaomsraniu.
• Mikrovalno

• PO!,O v iilIIi Sogn:y plei 5otc:j~n por ta bJ.

• Au roelck rrlcarskei '"'S'~a.rl" na Ilid~i~ pctreban rrlcarsa iskusrvom. Tel.061

H1l689.

• AgclJ'Cija Zi1 kupovinu _SHLredevlanc ~tedn i e, ratne od~!ot!e dioni ce. Ispfmaedmah, T.I.06l451791,

i

pr-odaiem [edan dulum 7...emlje. el, 061 T JO.\S?!I"OJ366,-419. ODick[OI., exU'3 sredeno + namjesteno. Ci;'"' )30.00QKM. T'I.06121 Hn
• Rakovica, • Ra kcvica, prod_:iljem vi ken dicu, 2

• :S,ocij IJ za trpczarf u u deb rom stan jU-t'pI)'L"oljno_Tet!)62 1;)7 91J(L Calis iii] resraurlren,
pceuee
U

lnhl.O;. za sliean eke n gimnaeiie U'~ dogovor.Zvau iza 1711.Tel. 061 761 414.

T<l.061 U57S0,
pakeru,

U
vel.

T<I.061 130~58,
• ,Profesion:ll.ln~

• ;;.rSeJavy" ..."[:;~ usluge kU,CnQl; ILjeee:nja i njege slilrih i bcresni h osob a. ~i~~~["!je ku6i
J

j e pla-CLJ1J ataru deviz.n u l[e-dnil1~ ramu od~Ie LU diomce svih flrml i fondove, isplara odmah,
J

• 100'% najbol

Mob_ 061lI310J,

• PREVOZ.IM pum ike Iuksuzu im nurom nil s ...e destinaelie mera, teritorije Bi H-e i inostranst 'Ita. 8926-Jt(

ml ie, Tel. 062294 556,033 SI+565, • S_ G!'ad ~u I. Helin a iznad hetela Heco, kuCtJ: 5 sobn, kuhlnja, garaza,
p:ucda

S.

Gal, dun.

Ipc ee-

.s.2 ml, stan S:ili banom, mljeniam-pmdaj em za l"II_(illji I1Q :30 !TJ2
uadogovcr.
• z,"I;1lJ

Tel. 00] 183433.

2, 3, 5 litaea, bola srebro. Tel. 033 611-647. liiansk ih jarebiearkizlatni nih. Te1.0611fl6l45.
• Dobro
o¢UYiiHLC

cbjakata, repiha i nam jellaja. Tet 062 4S1930. li<lih,24b
• Pravi • AgenC'_ija "Tern"
U",'",.

pos.,L

"[,1.062451 J91_ fCi ndova, 634.
• Kupujem ratnu cdstcru
isplata

••

400 5,000 KM,

Tel,

m.2t

;srija!1 I)Q 1510 %4.

II;'tdllO

j t=j

" 900 m2 ploCll, cij,n. 105,000 EIJ!!-._ TeI_03%49 31~,03J69(1-059. • Sariljeyo-.L\H~evi6, prodaj.em no"'o5a~radclJ i aLrall;,liVD i o-bjcbl lOx12 meHl.tsi~ ci j~~ l05_ooo EU R-a. Te~. 033649·316,03369(1·059, Tcl.061510964. • Slilm b.lJQS_ objck~ 382:
• SkeJldetij;a~ prodaj em rna nj Lstan_
LI

• Sarajevo - j\'iisc'I:i~i~ prod:;Jjc;rn [1,0VClSll.,gtad~iUl KUtu lOx 12 m., na SilfiU

jednotposoba:nsIa:ll. Z:l~[~~~~

mile nis.m za .Banjs LuJuJ. T-el. 033;42-668. • M ~je[! r~mku~u n:;l Star-om Gr::tdu:ea
52 ml) T e.I.Q63 S J 4023.

icna-prodaia,

sten u SaI1'l levu

• Pllad domacth

koka ncsl Ilea j isah i arebrcrut no rndcn~

Tel. 06 I 5S7022,

u jega sl a rih

j

obo-

staru deviznu Itednlu, i dion icc svih firm i i cdmah. '·.el. [)61 .3--:7 _5

• &LE!CTRtCAR \'di op ravku i lnsrajaei]s. Povolinc i kvali [eLM. Mob. 061 213103. 89l6-1LL
• Mole_rd:i i keramicarski rsdovl, pos[n",li:rnjc ri.gipsa Il ..miDilL:a_ Do!.azi m i na manie p!l·slo'Ve.. Mob.
(6)

bcilera,

kucanskih

clck tro apnrata

065261 !26.
S[!a~~~~.

t~~l~~ j~r ~~j;~~~~ 033145z,o 18p
j

~~~~~~!~n!:m~~e~al

• Ch;3mpiofleer~ A kadem lis z.. spun i~~les~t~l.~ i cdukilciju vrs.i upl.s tlovi.n cl.mov:a. ToI_0613O.\l47.
1,

on-

tutaln ill i :parcijalll ih, cilena 150 KM. Tel_06lll, J07.

in

:5'1/"(,':

vrste ~ll_bll.th pT.Qt~..;;I!

P:i~~~b~ndk~~i~~lD~iC~d~~l.u.¥~,~ 0661231JI. odm,n. T oJ.MI 52691 S.
• Kupuje-.m de~i:;;.nll ~[ednjl1~ isp t.. 19

jer.l~ ~~T m 7,8 110~jlel~ja

• Ol"llooei'\i) jaj!l za Ln_kulnH~re, mjcSilvi.na [a.li jilllS kin jarcDitnrki t do· m ~~i kol-!:a. TeJ. 00 1200 345_ h pa>trmk

• M.iic.nj:ilm: 50tatl 38 m2~ ~JHa[j K. B r'd~ v -fl- za s;1.u H i)d2.icLil'l" UZ du.go.. \for, moze miil.nja vLkcndica. T cl. 1J62 1107ll'.

• 2:i ve gag,e

316911.

• Grupaslolaril pri!,d~adl"\?aDe-lfl1:lDikov-cc i brvoarc- .... ikcndicc. Tr.::1- 062 t~i ~~~C:~~5~e ~~~j

T e1,1lU3 34688. 0

• KtI[)lIjem d~'l,iiO!:nu ~!ecI:njl!.~ n!ll:['\U ocist.en.t, dioni~ firm i i fondow, do .. bro pla6a.m~ i,splil [;3 i clclnzak cd man_

379 189_

890)-1\1

TeL 06 I 206>45_

i glls.[c la lov

.s.mllda i

.' S vjd!l 1iekov1lal:afal)~-epelici)! hra11iem: p ri.mdDom bJ'iil.nom bez kOIl' ~e-.ot~I:Q:,~ kOTn_- 9 KM_ Bespl. dos~Q "v •. Tel.0615044'5,
• Prod>ljcrn 2 (C'.[I de z:a HC[I] U b:;!li;.tIJ~id "'"0,;;.7,10<3,50",_ Tel. 063185 707. • l'Irooaiem rosl, !..ni OL.i1lBr! i [l'inc, d v v:tgC,toli=cpolicc. Tel_061958 001.

D<>1,zimopocilime. T,l,OJ3659·2,O, 062113732,

:i~~~~~~i~

• Ktlpujem devlznL.t ~tcdniu) riitlJlJ 1)d~tc'!'I.!! diOI"! i cC fifm[ (ondo~':a $a SaI'i1jev.ske lJurze,] ispl ..m i dolaz:ak od-

ELElCTR!tA R j>O~rav i "~'" k. dnjil ill_st~l;ilcif,iI, s:tllliIarija, boil~rn, (:1_pl!~l ~,au t. OSig.uta.6l;j u t iEn i('Rj p",kid,c., Mob. 061 ISO 120, Moo_ 061 13Z149. 7639-)Nd,

• VODOlNSTALATER·

m.h .Tel. 063960786.
• Kupuje.m

SHlll"$kt' peLlje~ -po.voljn

tei C[Ulc, k~

I).

TeJ. 061 819

05 m2, Fcrh~dij'3,;.Dovo~ll1o. TeL061214106_ • Stan 419m2, Dob d.nj:a 1 TeL 061 214306_
• Stan .s.Bm2uzgradi Titlrn-Paci.L1k LLs.etji Vt poglcd pr-(:m it St"LLPU(II nc:n'o, !;'O'IJ'Clljf.ll}.Tel.06C 1172.17_
1

• :s tan!

4~·

razno

Prodaja

061291179. .' Radi m s"e ])--O:slove sa Hi I [(In m,;inom. Td.03J'239-498. Lu,bo,prigovori~ Td.063 190721,
J

• Ft:i-z-erskom s:aIOim flCIltebn .. rs.d~ l1i-ca s:aisku5tvom. Proci::nii3 t 50%.. T c'l.

sve pr~d mCl-e
~it7B&~;~~~9l;;i

lomljello·.dsLO dukare i od ;0:.] illa, naibol jc i dol!!ljoJjk mimah_ Tel.
J

.6_ - Pe!1~i(l[teTima dQje:mo fl.:! kr<=di t_. BukoVOldJ1.i'j3 svim obl.icima. u Ugalj Ba.Ti.oviti, tI ....... u(;:!ili. ~rti

• "OGRJEV" • R•• pro<l.i. do 30

oko5000 kni;gn, T ,1. 061 711725.

Na

Cigta.M mil .... d:)jem m

box .sa

• Pt1!VII ik PflJ~ pr.ivnc S:Jvj~lt" -[ (,1$luge (mol be],talbe, rw.be],oo,go~"(lri n"il

• K upu,~m gralIlo fomk<: plocc UD rova str!llILi i (:,:0.:, YU mck) jatR; i

bl "OS, Tel, IlUIZ44 Z90.

061/214- 303_

• l'ovolj [1.0, "ilnjske :mlcr.De-~ :alu· minij.5kc iallJ~IJC~ trak:l51C ~vjesr.:: i niEi_Lfllc.n ik:n "r.ua. Tel.

7640-1Nd!

• Prod~jcm k:;!l~_.Ill:;ll ,pe~e:njc oJ!.:: iie i flekmezil. Tel.061367103.

• Pe1"9t: SIaKi)lg (f.l-rQ:1.Ci"'H :Slak:al~ na slub~stimii, Vllime, srolovil it-d.). Tel.

• Kupujc.m lJei:5pT'Bvl1,(: t.bkomjcrc svih IJts[a .. Mob. 061 723-629_

• Slim 60 m2 g<lriltu 15 rnll Trg 1-in<'""_Tcl. 06 I 047960. • Sum 71 m2, u Hrnsnom K-od Robo,",T,l, J8164 CH86889,
1

Mob, 061 670 068.

7560·1Ndz

2~~irl

• Kn:vcl

~3. d uik:kom

'~~t"2~

ico m

Zil

-SO 5 ~s dr...l,7 di~. Te_t. 061

440-747,065 >94 01-2_

• b.najmljivanjc Lalijan_skib vjcntnn.Lc:a., modcli 20 I 0J20 11.~veoma p-o\roljnu_1"'eL06114.30969.

J!01u.1 -(bhm:'!lit:;rmlJ)~ p!nbm Kl\I. To1.061400 190, odm,h.Tcl.061 271 935. 061 S26918.

K upuje.m

norvesku

gusanu

.pee

~OO

• KlJp ujc III. devizn U slr.::dnj u, J ugo i rti "tt'-d:i"J_i) baI"J.Ka~LI: fBiH i RS_lsflla,9

482-192,033/412-430.

• Radlm motersl<o r:a~bars;ke' ;p;oslovt: po pri5lupatn Lm ciiCTI~mil s., iskus L,'om ,fiSlO i uredll 0" TeL 062
l

897&-ILL

• Sla.t1 kQd H!)l-el:a Evrtlpoe.., 100 m2j sa bilsoo [0, v. prizemlj'-e, 1 m2 - 250

KM_Td_06llI4011_
• Stiln Sodjalno
l

mlioo.TcI.061925400.
• Sru('i ''Tibra

Tl m.2) ~x.Qpr-e~

• VELIKA A KC1] A!!! 2uk(l;;'9 cijCP_ilfiil drvii~ tokovi mcll'icc ,od lS do 65 KM9 (Kre.kg) drveni :m KM (B,novi<ij kod .., i orah 150 KM.lsp,jJru.ka isd da.1l. Mob. 1)61
1

-

:141130,06178)
• Prodi1jem

)35_

m 1-IN~;i

kSll

Posao
II

ToL063076228.

• POlrebna

frlzcrkiil

:sa iskus.tvom. rild u uhod ..-

nomfTim'iu,ToI.001IS1140.

• Trnzim pan:n~I':il"Zii

• K"--!puj-l:m d~'",i.:m I,Ii ~t,edl],j'!.J ]i.J-,!;O i P'rvi"~dne h.1fl_ke'!i.8p-i'iHE!adman. Tel.

• BLIST A1. • KfRBY 'pam; ma
u Vai;.cm ~naTi.1l du bi.n:5ki "sj:S:;lvamo i :percmo cilime Icplhe: Cll.sOn,t i sje-de-Ce go,tfllit"lIl"t'. Mob_ 062
l l

1""'01;"" Tol.06I 50H25_
prosloromod

nja,-smnovi od 26m2 doOOml.EksU':a

-patifLk

TO

,

n(lvo~rad-

Ponuda·polrainja
• Frizcrskom .srudiju 41EN ]KH:r,~ban rl"i...er sa i.-sku:!O!Y(lm_ -reI. 061 l6ll OOg. 8818·1!!
utcda_ A~Slrijske ambii3siloe U SiiIIljcvu pCllr-c'billl ..s:i:!O!.e:n!/asis[~nLic9 za b~h~:s t e:n~ g!cski. icz.ik: ;mimic nic-.m:a,ckoE: ir.::zikil je ptI:2.eJjno ali nije noo:phod· no; z..:tinLc;r-r.::sinmi ~t: prij((vljujLt iskJ jutivCl sa CV ~~m nil en,gleskom j~L~U p'I,l[-em fs);:-:l ita s;hiedeti
• ZiL j~(I;;in (ld

moi po;,.no. T<I.0613J8085,
j

• [il.8'LtU]HClf V-Mfl~e Clbue:aJ;'a korek-

• K'LLptlj~m~ s;latOQru;':ie!s;ablj~ i kll~ Du.r~] oodd~ ornl::ne, medlltje ~ -S.r'C" bw_ Tel_ 061 1J9 767_ • Brok~r, Kup-ujem SI_llru dev i.znu :S1cdnjlJ~ obvcz:ni.cr.::, diQnLcc. Tel. ,001

118202,

7681·INd'

• Sru p, Boj nitb 1 [)9') ku~a sa PO!!. 80 rn2. i st.ULOm.z.n:ad, i aU(O:fjNi;ol",tiea i ,P!u'ki ng_ Ola? Sil gJ a\:ne CCSIC. S .... NIJOV irnnCl~ komu_nalii-c c l,ln;dv'Cj vl:;l.$1l ik III .T c1. 062 735603_ • Sop ~:I'lg·Crbavj(';ilS]; m.2) 5 Spr-9l, cxtrn uraclr.::n, Ii~. 1.'9{I(I' KAlm2. Tel.

"cio,,"vom.

bu}::ova C",ijecp!lfl.<l: drv.a

.' En_,gleski ihM.!iJJ,kLije OSI1Q\,c,L_!"11ai srodnio~kDIc:tm.lI, 6-0 minJlU KM.

Tel_ 0611544-359. 7561·INdz

Tel.061381987, ,I.,tic.rnoi,
• PmreDfl.a

.68892"

• 0.0.0_ ~POSTENO" nU~Il\'"a dl"'i'd., Sf] r~mll iI 201. lotil I m:3 • 60

061079751_

KM_ Mob_ 061 539 981_ 764j·INdz

l

IHdh, Td.!lU 11 S6 73·1. :si t L1:a~ij~ (i;I!Opilrcel:il obiljehvaJlj~ ml;d'.;,alc''La~inmjl;_el, 06] T 10) 14S,033161·~55.
.' Aiutna geodeLS}c.:a dc(sko srumilf.ljc', diob~
l

rlje~'ojK" za rod

tI

,caIre

• Pok]:ilniiim macice s.t:a.re 2 m.jC5eCil ~bi.!j noj ])Owdit:i._ Tel_ 203-717_ • SkupJiil.rno stvnri (Odj-CCill n~kh] kf.l jigt ) za pC! mac "li'fOli ni::i,m:t. UT.l:::1prijecl h wla. Kanl. [el. 06l ,00(] 21 O.

1

• PI)~~:3_lj2lmj brusim ~v(! vrs~e ... pilrke[:a) li!.mj_n:ilt<J:, rsim ~;VC vrst-c v POpta"tc L l:aki La.m_Mob. 061 .s ~3 204_ 7651-JN<ll:

• Popmvliam sve, rashladllih un::dajil Do!uak b~s:plaum.

1J:tSI~ 53

d.-A_"",uvi.';;,S.",j<,,,"T.L 00 I :/09120. • Tros:. ·s[an u VogCl§Ci veliki bat~
J

• %m,kg zern1i~,o,

o;evojaOka

'"c·

kQn...nO'l'Cigl1ldnj~, '1.486 KM/m2 pl~;tt.nimrDV-Qm_TeI.061 571199.
j

:J.tli

• PruClJtjem.; nt~hLdnu ~id!ll,!. vicd nu. Ledom_.:u, rashlad.na komor21g til;;! pro[e-s..i.on.ii:htu fri(e2u! e.1.

6jl. • .RB di i'n sa n-epOkrt:tni m TcL0623WIll4,
• KombL
-po~ro1j:lli m

~I)IT.! (ilim9

• Vrsirn

dubLIJ~kotitccmjc K:a.rchc~ i n:amjeS[aja. -r-eI.061381
iiJsob!!lTTl _ a

109.

g;:!.lIl.ncljom. Mob. 06] I j,6

(Tizi(leta~

7687-1Nd;

aUsluge
061 171 6<56.
• Se.nri;s: \feS miiiSi nil (Gorcnjc, EJ Nj~! KOtlCoa.f! Ob<H1i [h K2Ifi.d.i! Z-anusi lbemil), ;porc:ta, bojlclIl. Do~ lna.k bes~ liU~iL~ Ga.-anc_ija! Mob.
J

• U Hr.asnom stiln dvosohiln 60 m2, ad:!ip_tint.':':10 e;.ltl"8 lok:.tcij:n povoljTi.[)_

ro,cilj !Cip",. Mob,!lU1 156309. 7681-INd~

bmi: 03Jj5S2-426.

8895-1[(

prt:vo~ robe i putnih po C"ijenam.:a.Tel. O(i 1 800(}67. izgrnd.nja
!'Iamjd[a.ji)_

• KOJ\1.BI PRBVOZ nalnjd[at .. scliclbc, odvoz::;j t:iui h :stvari i. odVIl~ kabas[og OlP3dil, obezbijedenll rildn;;. $I";!R~ povo,~j nO_ Mob_ 061 5.5..2
!

Tcl.06171.4 597,

• U Ri¢u kod Bihilc;a~ prod_:ajr.::m d-ev. kucli irtji \'1.1. Te.1. 05:2 :2t 6 373_ • U Sl. Grndu prod:iljcrn klllcu Il:ili WM~i:l.~f;?~,i,.b~~t,()% ~.OOO

• Ako :!eHre bukov OgrlCV I kla:se ~p~,~mnO 'O!;I!I 1o~i [ i is-!O,!:ako ugall po lJabavni.m djc.n:il.m:u Il,ilzo\fite:

• PioiXriii u Vc~ci p<I~r-r.::b:i!["! jr; p majsl{I'r Sil iskustvCi m na. kru~ noj

~L8:162r6Sgt0cas!o;g
062419'501. b",'ol"i;u.
• Moler

• :Sve 'lfrste nam) ~ta.ril,

L

366.

7713·1Nd,

p,e,_

lor" «I.:

T ,I, 066.1674.880.

771 j" Ino;;

061 130545_ 8942·11(
~d niea ~

• M,QICl" r:td ~mo 1.r.::n;ko-fr:.rb"l1ike nt~ dove, ~ iSLO'lhalitNiLO i f.I'O'Vtili:n.o."el. l mfiis.[Qf~ k.-rti~ gfetuje! rat-

8929-ltL

pta!:: 600 m2., kod pij9t.e Vr.a[)ti6 ~lO$[1U')ili mije.njllItlZil T:rebini~mlJo:umil-

• U",!ii" ku", IJI. dupl" 24() m2,

n;,kuCa5apl,eom. TcI, 06 I 301772.

je~~~,~~ii!A(~~f.03~~1:91i.! ci6HI00 !CM_ 416-321:, To!.
• Vogosea, prodiljcm garsofLlera! 4h.5',5 m

• v.o~-ote~ ciuple J

rt:C!nCl50b;m gilr.a<t.. ! IlS [ave) teraS;[]; m{!gtlClm:Sl pro~lr'!!nill,
k;s;

j

1:6v:~~k~n~~d~l~~480voGJr:~~ Td_061 571 199,
clv;;.gn... k,III.Td,0611311~8_
• Zapildni • Vrnmik;tKueasa [d:usronaST.:il.nai
[l'OOO-

vl.,.n;'I\'O 111.T,L0611491 8J_

pos.. p'ros[(Ir

l

• Bu kovn i grnbmfil dnil ciicpana ~.fUlC:t i mt=tri L~ i bal"i)f.I i od 3S do 65. D rvi1 su od GOW...diil. Posebna pOnllda ~ :pekare i p~~e-:rj MO;G:U i I!_ i .ub., lJg;ili Kr<k, KM, M<>Zc u w-e6un_l!L Ih:n.-O'VL6 (koc.km i onh} 1,50.UiC~j krc« ~ vilgr:} lmamo all1:SiL Bll_RO" Drikel r klilS-e J 80_ Dos!:.av;J i S'li dll,!1_ Z:!!. RVl popUS(. Koticina za.g::trnnIOViinii. Obc;ii:bij~en kiper i koml:J ~ pre>VOb. Dona\':j! maHb probn.th ko~ I;~in,. J II KA. Mob. 061 015 J I ]_

• Pi3Ire-bml

rad u pice:rij i :smroslJe dobi do 30 god. Mob. 061/147-'17, ~985·1[(
• rmrebn:a flomotn!l tad ni!:!!1 za pile i. p:riprtm'U r.]Q"':;I ~ iskus[vom. ZVOlLt lzt! 17 n. Mob.

pomocf,u)

Tel. 062.82243. 103.

S(vo,Td,0612IJ

• Prev.IJI,li m P.tI mike' J Uhl,l6tl i m ~Ly7 [om na lerLlori ji BiH, more i i noS;trg.l't~ • Kl im(:ltizLr;[lllli.rn kom hi ir.::m p ror,::v!J',z na mDr'e S:iI smj~l9je:m ~ s.p_.ol"[ske ektpoe, :semi nad. izlcri po B iH, rc:gionu i • Pom~hnadvil KOIlCib"ilI':ilZE!rnduciI-

ro

1';=, "G LAN Z'" T d_ 06 J 3;0 688, 76&9·1Nd2 • Alu ialuzlne 20 KM/m2. Tra·

• "KIRBY" - Dubinsko u:sisa\'1ltljCj, prnnj-l: i ispironj-r.:: 5vth vnliJ [e-pihe~ na_mjehaja, all[:a~ ptal1j-e portab gr.::ni;ra!n (I ciUcIJ [:J :SUlf.lQVII i firmL I[i,S-Qnl I mVI KAt
j

NA/POVOLjNlJE, NAjKYAL1· 'j"lITN!JE ALlJMINlISKE z..\L lIz-mE.Q KM, T!CAKASTE ZAVjES£, VANjSKE RO· LETNE, HARMONlKA V!CATA, BL!NDO VRIlTA, PVC PROZOIU. TEL, 061 SOI 40 I, 1JOO-INd; I'RO!'ESIONALNO R1E5AVANJE KOMPJIlTERSI(IH PROBL, !'OVOLJNO_ IJGRADNJA !WI]'EN A KOI>U'ONENTI, ANIiVI· RUSN.~ ZilITrr""_ !NST IlL IV!NOOWSil, UMREZAVII.NJE. OOUZAK MA /lDRESIJ. TEL 06] 17111111>_887'.I-11L ROLLEXPLMT· AL. ZALUZINE 20 KMlml. HARMONI· KA VRATA, VAN/SKE RO· LlITNE (OP!CAVK A I UGRADNJAj; TRAKA.STE ZA VJRS.E, GARAiNA VRATA I ELEKTRO IJSLUGE, MOB. IlU1119n60. 90~5· I,. dov••T,I ..IlU'IS 1468_ • Ci.stim kuac i pos.lovne To1.06158006J,
j

pc«:njc

EIJ_TcI_061 899883.

06 1 228 39..

761,5-I Nd<

f~~1 !orpIRl\TES BUB"~ stilln~ mdn.i. 0<1.",. -"1.061299916,06113;6,7.

7699·INdz

• Firm l N& K miilrkedllg d.o.Q. potn;l;;mo 2 J<ldn i~ i 3 mtiu:i'I;'C (30 ~od. +) oa poslo'Ll'imi!dis1ribudj~ ptepaTY{21 oll lj-ekQb[l[a_ Tel_

0l314S.. OO. H

77()().1N<ll:

.:r"
d iOi'i.ic:e. 5"1.1 odmah

Razno
~w8790·1"

033 ;!II ~4. OJ) 767-99,,061 131 447. 7693·1Ndz • MIKADO Alum;nij,ke !.lu,'·
J

k'aS:!e z~vj~~ 10 KM!m.2 .. Al u i PVC roll,,':tne, l-r.::ndc~,p,l!.ltncnr.:: ro~ l~tfle. Cijena sa ugrad.njom. Te.I.

ball ~t:iU:1J 08 ID~ cLjcna J~O dlJlgoVOfl,l_ T<I.,1l36314·4SS,1lU3H1561.

Mo:nar) prodaje_m

• Zitpoeeta kuCa, 600 rn2 lcmlj-r:., PiIpi ri i p.-i kJ jub:i_ T-el. 033 4S1-309_ • Zemljil 65Z l m2- .s,:1 vOCnjlll::om, dobro s .... ogI,adtno~ irna VQch,J b:t,lI:,:a~ e pi LItU! manj u kll.fU! sv~' lli. Tel. • Z.em.ija D. VlakOlfo! l?'O\"Cll jno.. Te.I. • Zeml ii~\1:
! j

buko- ...:a dt"Vil (m~ltiee,'cu[Li)! kao i svc ".-:sU: drvcnaog i ,ki:lIDcn-og u.glja. lsc_ijep:mll 1 m 3 = 70 KM! prevo:? 1..!,ni.-tun2lt! t(:i -- .~ro3 '6,5 KM! ~1'CVc!:l LlraCtlOaL Te1.OS1 56.1 Z2L

• OG!!JEV 1-1'" POSTEN N ACI.N!!! ProdiJicm L5:djcPilflii

arm

• Hi [no poo ['~,eb:an k'am io n :§; Il(i koliizmcdu [Oni] Zil pNVOZ Il.tlllJ.jcl:ra_j:l iz: Bi,H u h~!iiu- .Koo'lakl

lo..l5o

,eL061 0.5 610. 061114431,

ell

.' Kup uje.m Sl!ll!"1.1dtvj~JJU ~ nju, obil\reznicc, rnlDU o~tc:m, bpl:aEJl i dl)la:cak rt;;i adte-1.1 FBiH i RS. Te:J. Q.fi1

10;;;

• Traiim posilO obr.::wjl:d,enja, SSS, iQl.R1'fI ~etl:ir.Kn(jd MUP-:9 FBiH. T ~'1.

175 137.

06Z/170-248, 013/61 >-~48 ',",~'.mikild{lbh.C(lm 72.49-lNdz • ·'I·nG!J EN A·' - Du b,"'kO p ... 7

ne rraka.:neza"jeSoe:. VANJSKE PVC i A.LU roletn~ pl:at.tle-:n.erOIl::mc i harmonikil vnLta. Tel.

1107·INo'i

Ol3lS4lA77. 0017008IS.

• V ~jm pn:'\·tI~ ,?Ut.lli 1-;::3 kombia!j. jem T~.5{1 +8)sjedl.SIa povoljno. Tel.

• AKCljA OGR/EV,\i!! I.diel"l·
["!:iI_

062606611.

J

~n lr .. 100 m od N e:reur.e, 2.500 m.l, 3,5KM -I m.2,T,1.0619155'6.

I..I!

GI:a...:it i CCVll SOOrn Q(J! :

bukQ~ dn.r;J 1 m3;;;;;; 5,S KMt kilo i sve vr.s [e drvcnog i kilmenog ugljn. DQ~!:a va do Vas j.e tl!l~,1li) i is [i ;e Ihn. T,I, 0661285-938.

• M I..d ic sa zi)vtlerl om SSS! poznav~.nje rad;a D iI rnCUnilrL.li, engles.ki i {pall :;ki je%ik~ !.r~i~ r«:3~- Tel_ 00 1 381

• OvJiI!tcna ilg~I1ciiil Zil kupo ....nu i de\' i~fLe ~r~d.nje~ ra[ ne od~r{"[e.) dionica firm i LfOlldov.iJ FB iH i RS. 18pliu_il1 dCllil:l9,1t odmah. Tel. 061 264 364. 8807-1 to • K upui~m sUIre njemal:ke: m1Lrke L

061 141 9~4_Tu,lo: 06J 587721. 7llS·IN<ll: • Prcvoz. p'utni k,iISaraI-I:'L'q. more, lux Kom Iloi Yozil im::!! svakim d:ilny a}l:ll"¢sU~Y'OZOl.ci Tel 062 2.13:64S. prof.
[JoDl ldirn03tii'.lrSt}o. Neu.m-Petj~ae-Dubrovnlk] Rivi i.cra-$pl i~_Dol:a_~i[I;],O
j

nlc repi.h:a, I m2 - l KM i mrrn jd[a.j.9! 11,gaC!': - 2£1 KM._ SaralevD~

• Rild LIII :sv~ "':rMc 1im::u.!iko ;!;rod. ra~
proslOl'C,

pr"2lnie n=pilu

b"'pl",,,

ti I irn:;l~ odvuz i dOvQ6
j

801,

nG7·INd"

Polrainja
• Zapo-s lel'loj :tem;koj 080b L poOUI1:olin stmn do SO m 2~ nil dui:i per-iod (.~ge"<;;.). Tol.1lU26 4B8_

• CuvsliJ bih;Hjttc u :svom sHum na Cl"ba\!ic:[ :k.0<l Zclji:i'iQ;g :s.. ad[Qtt9_ T~l.

"u>tlij,kc;ilinge. Tel.061 J239!lU,
• Kupujem

• Ad::.p t;3,(."Lja ~t~.nOV;;( j kUCa P050:t.avljanj~ plocii:2~t~Jtlina[:a~ krerenje i drugo. TeI.06J 5 10l73, V.SILIIl",liCa, • Ad!llp'La<:ij:l: Stati,ova i k~bj pos!avljalljl1: plocic~] tamiOijHa, kre:ce-nje i drull". T<l.061510 373.

~Out(M:~~~ ([;,~~~ljc~r¥~l:~~~i99konob<Lr. Tel.061 prodajY,pitc= ipi.l;adi i 1 l47l66.
rtldll~L~za

• Pti n:ska pci nii, dim_llj ilk Em L]]it 6~

642-458, • Pout.'bnc2

03H56-,05,!lU11I44115.
• Kupujcrn

u mje!.n i ~ke sl i~e) fi lale'~ !lilith, 5"iIlOVe z-idn1!~ OkPIlC:, rl,it!1e~ (lTde:nje,. i-t1at.k-e i o$Uilo_ Tel_ tiju~slari su~'I;mitl,; anijcv:sk-r.:: vlimS

At.

n

44M336'1-733.

• Potrebno ,,is!: mlinjib jm~j m1jivanjt i p,rud.aju T,I,062677 l83. • A..s:cnr;:,ij j potrcbillJ.

smnoV'1I
CAse

f\l;ij~}_

ZD

• PrOOBjem Bnm[tov~ brijan [1: i r.::1. a-p;;mate.Tel.

mrezice Z8 061 323906"

ni;,pl.m600 KM. Tol.!lU1.18071
• F,lIs[-[~du

• Hitno 11{!w:bna dj-r.::votk~, za r,ild u Pl"'ilQj srnje:ni tI cart' c:lub Ll na Dobti _ ;pii:e.riii .L<i\r:e:1"! Pi!J\J"(:-

8n)~]n

r:1J0.~:1~0626~~~.1l ~nali
• K l.lpU j I;J]J '~[:A n dlJ 500m h

ma.nj i 5o[an Lil klL~

• Peletle.:;t,a Ddr;d$l~ :§\flh \Ie] icinil~ f.lepropUSll1£! pOO:mmace 9ih:60 ern, I kom

-I KM.ToL033644-:W,06"l970817_ destin"i;.
Ze:nLcs. • Tmisci~kl

ban

pic· mal nor, pomocll.a r.adnica i 2'"onob.ra. T<l.061 093087,
• ' tuw[[J;

:c:la~lil::sa(ov~i

p'jade. Tel.OJ14~6-1O',1lU11I44()S. • KlJpLLicm lomlJc:no z.liJ{o, duk.nc,
• Kupujc:rn d!J kaH:~ ~omljtnoi
'~ell"'Ll'An~

vlj1:m r c: ploe-iciI, tiimin:;:n<J., kr.ccenjc drugo. TeL061 510 1H.

• Adal) [adj:a SIa!LO"a i kll6), _'OS!.:ai

96S 126.
[lit

(}$l"!IIIa.(ld ~1::lIa_ TeL06 1

nil, rela

..... i ij

BiH". Tol. !lUI 757

vodU:" [00 mrislitki_n

n5.

st:llIU;

pom,galau kuc;.T.I, 061220 781.

bill dije!~ u ~'ir"'(lmiii ~m

pl,eam, T,LQB655··59S,061553640.
• Kllp'Lljem

i O$hl:ICll n.:a,'r,I'jk

z:ub~I5..ko:t:lil~

pni.~'ku s.... TVepj,~!:Il. ih i videorek'ilrd~rn. Dol_uzak na ildres-u bes.~ pI9[Sn_ Cat'11lnc:ij9 12 j'itj~j_. Tej .

• TV VIDEO SERVIS v~i po.

• Adap[inmosl2[l(j.ve, ~Smlja,~· ,.",~rigips, molcr>i-,. cI_063155868. T

pr:rn;«cpiliaikauCn, Tol.OOI52nl9,
I

• Aj'll~r:il:ko

- du_b Lnsko Us::ls.aVllil j~

E;n:glt$ki-l"!jem.!i:I~].;:.i! i!".l;StTUkcije~

S~(!ru de-vi~I'!Lt ~tc:dnju!

033/451.778, M.ob. 061 .148041, 7529·INd;;

• Ant i viTl.l$n:il jo:UI'i!~ OI;~" 1i;;ir9! ins[alacija WilldoMa ci~--e:1l ie: kom pjUl. Vi.ruSil intr.::rnet kODC,kci i::l. Tel. 061

241611.

j

46

_1._ ..

1Oll.

Dnevni avaz
iznos od 200,00 KM, sa zakonskom zateznorn kamarom poeevod dana podnosenia ruzbcsudu, pa do isp Ia Let kao i 0:3 k na dorn troskova postupka, a sve l.iI roku od 15 dana. pa rn icnog

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKlKANTON OPCINSKI SUD U TUZLl Broj: 32 Mals 027.081 .07 Mals Tuzla, 06. 06. 20 I L godi ne

BOSNA I HERCEGOV1NA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI(:KO·DOBOJSKI KANTON OP(:INSKI SUD U ZENlel Brcj: 43 0 Mal 012893 07 M,l Zenica, 06.06.2011. godine

0.0.0. "Zcnic"-Sranu, ulica Fro Ivana Jukic" brci 1, Zenica, proriv cuzenih 1, jeremnic Suada, jatimancv put broj 16~Zenica, i Z. jerernie Milan, J.al imanov put broj 16~ Zenic a;) radi isplare duga v.sp, 200,00 KM, shodno claou 348. stav 3. Zakona 0 parnlcnom posrupku, obiavljuje slijedeci:

Opclnski sud Zenlca, strucni saradnlk Amela Balie, u gradansko pravnoi stvari [U~i tel]a

OGLAS
SUADA

placene naknade Z:3 odrzavanje zajcdnickih dijelova i uredaja zgrade, za period oct 01. 02.2005. godine do 3~. 04. 2007. godine pcrraguienoveani

LAN iz Zen ice, J.I im "nOV put bro i 16, dosta v I[a se ruzba noodgovor,podnesenaovom sudu dana 06. 07..2007. godine, a ko jom ruzi rel] "a ime ne-

Tuzenitn

JEREMI(;

I JEREMI(;

MI·

parnlcnom posurpku (51. novlne FBiH bro] 53/03) i miicni su dulni dcsravirl u pismencj Formi odgovor en tuzbu, istaci moguce procesne pr· igovore, i:r.j aan t ti se dali prizn aj u iii cspora vaj u pcstavlieui tuibeJlL zahtjev, snodno clanu 7 L navedenog Z.kOD , u rok u od 30 dao a od dana pria jerna luibe. Ukoliko ("zeni ne dostave odgovor na ruzbu, sud ee doni] eti presudu zbog propustaoj a, u skladu so elano m 182. Zakc n a. Dosrava m:lbo na odgcvcr, shodno clanu 348. Stilly 4. Za kOI1 a smatra izvrseno m pm tekom roka od 15 dana od dana objavliivania. Tuzeni se obaviestavaju da rnogu izvfsir,j uvid u predmemu tuzbu (uiitelja, kao i u kompleran spis bro]: 4.30 Mal 012893 07, u pisarni Opcins kog su da u Zenici. Strucni saeadnik Ame13 Balit::, s.r.

o vimputem tuzenim se dostavlis lufb. na odgovor u smislu odredbe clan. 62. stav 2. Zakona 0

°

U skladu sa clanom 348

SI.

3. do 7. Zakcna

0

parnicnom posrupku Opcinskisud u Tuzli

OBJAVLJUJE
Des tavI[a II je IUZ be tuzi 0 co "WATCH LINE" d. 0 .0. S"rajevo, Z"S rupan 0 po PU!lO moen iku advokatu iz Sarajeva Lejli SijerCic, ul. J osipa Vanessa broj 23., ruzenorn "BIG TIC« DOD Tuzla, ul, TC "Pasai~ bb, TUzla. Dana 25. 12. 2007 godine tuzilae je ovom sudu pcdnio ruzbu prouv ruzenog, radi naplate dug" u iZQ U 0 d 1.894,.00 KM sa pri padaj uei m zakonsk itn kam atam a. os U tuibi tuzilac navodi da mu ruzeni Z" i7..VfSeUII uslugu i po ispostavljenim fakrurama duguje iZDOS 1.894,00 KM, re kako je pctrafivanje tuzicca dospjelo a nije placenc, [0 od ndilac predlaze da sud donese presudu kojorn ce obavezati [u.zellag na placanie iznosa od 1. 894,00 KM sa zakonskom zateznorn kamatom od dana. despijeca na placanie svakog racu na pa do isplate, he i SIOce mu naknadiri troskove posrupka Na osnovu clana 70. stav 1. ZPP-a, [uieni je duzan, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti Sud u p isrnen i odgovor na tlIib u, Odgovor ne ruib u mora bi ri razu mljiv i sad riati: ozna ku suda, ime i prezirne, ndnosno nazi" pravne osobe, prebivaliste iii boravisre, odnosno sjediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika ako ih imaiu, predmet spora, sadrzai iziavei potpis pndnosioca (clan 334. ZPP-a). U odgovoru na tuzbu, tuzeni ce istaknuti moguce procesne prigovore i izjasniti se da Ii priznaje iii osporava postavljeni ruzbeni zahtiev (clan 71. stav I. ZPP-a). Ak 0 tuzcn: cs D orava [1J Z ben j zah tjev, odgo vor ne ruzbu mora sad rza ti .irazlcge iz koi ib se tuzbeni zahtjev osporava, ciojenice na kojima luien.i zasoiva svoie navodve, dokaze kojima se ul'vrduju Ie Cinjenice, Cepravni asnov za oavode tuzenog (clan 71. slav 2. ZPP). Tuzeni moze u odgovoru na lu7.bu, 3 najkasniie na pripremnom roci,tu, podnijeri prO!iv!Uzbu (clan 74. srav 1. ZPP-a). Kad tllzeni, kojem je uredno dosl3vljena luzba u kojoj' je ruzil.c predlozio donoilcnie preSlIde zbog propu~tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tIIibu II zakonskom roku, Sud ce donijeri presudu kojom se IISvaja tuzbeni 7Alhtjev(presud" zbog propus[anja), osim ako je tuJ:beni zahljev oCigledno neoSDovna (clan 182. slav L ZPP-a). Odgov<lr oa ruzbu Sa prilozima se predaje Sudu II dovoljDom broju primjerai<:aza Sud i prolivnl1 slranku, pozivom na broj prcdme1a . DOS-lava tuzbe lu:!cnom smana seobjavljenom procekom .oka od 15 dan~ ad dana objavljivanja. Strucni Suradnik Alma Uiii:'a.nin

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACijA BOSNE I HER,£::EGOVINE ZEI';UCKO·DOBOJSlSI KANT ON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 430 Mal 015886 OS Mal Zenica, 26. 05. 201 I. godine Opcinski sud u Zenici, sudija Amra Hedzic Hadzio', posrupajuCi u pravDoj srvari wzioCaDionii:'ko Druiirvo »BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Z<,;_nica, Masarl'kova hr. 46, ul. pmliv tuzenog Zuna Mehmed iz Zenice, ul. Prve zellitke brigade bI. 9 D, radi isplal'e duga, V.s. 1.055,.40 KM, van roei'la, dana 26. 05. 2 11. godine, donio je

- na iznos od 25 1,80 KM pocev od 08. 0 I. 2005. godine, pa do isplate, - na izncs od 260,10 KM pocev od 08. 02. 2005. godine, pa do isplate, - na izncs od 289,00 KM pocev od 08. 03. 2005. godine, pa do isplare, " na iznos od 254,50 KM pocev od 08. 04. 2005. godine, pa do isplste, kao i da ruziocll nadoknadi trcskove paroicnog poStupka u iznosll od 85,00 KM, sve 11 roku od 15 dana, pod prijemjom prinudnog izvrienja. PRA VNA POUKA: Protiv ove pre-sude nije dopusrena zalba. Tuzeni mOle podnijeli prijedlog za pov",r u prija'Dje StaDjeovom sudll u skladu sa 101. 83. 51. I. B u vezi sa ;:1. 1 329. Zakona 0 pamicnom posfilpku. Prolekom roka od IS dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, sma[mrce se da je presuda doslavljena lU.lenom. Sudija: Amra Hedii':·· Hadzi,;

°

. zbog propustanja •
Nalaze se ru~enom da tU.ziocuisplati iznos od 1055,40 KM sa zakonskim ,zaleznim lea.marama pocev od dana dospijcca, pa do isplare Za svaki 0<1 racuo3 kako sliied;;

PRESUDU

BOSNA T HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKlKANTON OPCINSKI SUD U ZIVINICAMA Eroj: 33 0 Mal 009236 09 Mal Zivinice, 03. 06. 20 II. godine

OGLAS
Na osnovu clana 348. Stal' 3. ZPP·a. FBiH, ru.zenom se dostavlja presI1da OpCinski sud u Zivinicama, sudiia Scad Konjevic, u pravDaj sl"ari tuzilelja Te.lekom.Srpike A.D. BaQj"luka, (M: (el), uliea Mladen" SlojanOV)cabr. 8, prodv ruiene Ali.: Alme, iz Gornjib Zivinica, rad.i duga, vsp. 2.177,52 KM, vanraspravno dana 02.06.2011. godine, donio je slj.edecu

PRESUDU

- zbog propuiumja -

USVAJ A SE lu!beni zab[jcv m:!ilelja Telecom Srpske A.D. Banjaluka, pa se obavezuje tuzena Alie AIm., iz Gorniih Z;vinica, da na. ime duga isplat; iznos od 2.177,52 KM,sa zakOflskom zaleZnom k'matom.i to: - na imos od 93,6 KM pocev od 15. 07.2008. godine, kao dan" dospjelosli pa do is.pla[e, · na izoos ad 93,6 KM pocev od 15.06.2008. godine, kao dana dospjeloSli pa do i&plaCC, · na izoos 0 d 93,6 KM pocev od 15. 08. lOO8. god in e, .kaodana dospjdos Ii pa do is-piacc, - na i.znos ad 94,07 KM pocev od 15. OZ.2008, godine, kao dana dospjelost; pa do ispl'le, - 113 i,znos ad 24,25 KM pocev od 1S. 01. 2008. godioe, kao dana dospjelOSli pa do is-plate, - na imos 0 d 93,6 KM pocev od 15. 05. 2008. godin e, kao da 0" dosp jelos Ii pa do i.pla te, · na iznos od 93,6 KM pacey od 15.04.2008. godine, kao dana dospjeloSli pa do isp!acc, - na iznos ad. 1.123,2 KM pocev od 05. 12. 2008, godine, kao dana dospjelosli pa do ispiale, - na iwos od 93,6 KM pocev od 15. 12. Z008. godine, kao dan" dospjelOSli pa do isplate, · na iznos od 93,6 KM poeev od 15. II. Z008. godine, kao dana dospjelosli pa do ispla[e, - DSiznos od 93,6 KM pocev od 15. 03.2008. godine, kao dana dospjelosli pa do isplste, · na izoos ad 93,6 KM pocev od 15.09.2008. godine, kao dana dospjeloSli pa do i&plaCC, · na izoos 0 d 93,6 KM pocev od 15. I O. lOO8. god in e, .kaodana dospjdos Ii pa do is-piacc, kao i da tuzitelju ll.ajme lraskov. parnicnog pasruph isplat; iznos od 280,00 KM, a SVeu rokll 0 diS dana od dalla p rijema presude. . . Slldija: Sead Konjevic POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU: Proriv ave presude nije dozvoljeoH f.alba, ali proriv iSle moze podnij.eli prijedlog za povra! u predasnje slanje u roku od osam dana, racun"juCi od dalla kada je presta" razlog koji ie prouzrokovao propuiraDje iii od dana kada je za [0 saznao. Nakon prmeka. roka od 60 da.na od <la,c3 propustanja ne moze se traZili povraL Napomena: Do.tava se sm.alrl! izvrko.om Iltole.kom roka ad 15 dana od dana objavljivanja.

Ovih dana ce se navrsiti

gcdina

hko

je ova] sviiet napustio

nas drag; suprug,

otac, died, punac,

svekar

dipl, ing. ALUA (HAMIDA) SELIMOVIC
Svojim odlaskorn sa ovoga svijeta ostavio si ogromnu prazninu, a proteklo vrijeme II; za trenutak nije umanjilo bel i tugu u nasim srcima i dusama, Ostao je nenadoknadiv gubitak koji ce nas do kraja nasih zivola podsjecati koliko smo bili srecni da smo se mcgli zvati Tvojim. Nedostajes narn sve vise i vise u svi m On im tren ucirna koj i za nas mace .. Pliienio si svciom srdacnoscu, iskrenoscu, a citav si zivQ( zracio najplernenitijim Ijudskirn osobinama,

Pokusavamo TEBE.

nastaviti Zivjeti onako kako si Ti zelio, sro nam daie snagu da rnzno zaboravljamo

; vierujerno same

D

dobra

Sa

lijepirn uspomenama
u Zenici,

na

U dovarna molimo Allaha di.s. da te obasja svojirn NUROM i uvede D dzennetske basce, Tevhid Ce se prouciti i hatma dova pokloniti u nedjelju, 3.7. 20ll. gcdine poslije ikindije Tvoii: supruga Saniia, sin Edin i kCi Leila sa porcdicarna

narnaza u 17.00 sari u Potocko]

dzamiji

Ovih dana navrsava

se godina

dana, duga i bolna, od preseljenja

na ahiret

naseg dragcg brata i daidze

ALIJE (HAMIDA) SELIMOVICA
Sa beskrainom rugom i suzama u trenucima osarne, ~uvama re kao viecnu liubav, najliepsu uspomenu i naiveeu bol, ali ponosne 8m si bio i os tao die nasih zivota, drag; nas Alio. Tug" vremencm ne prolazi, 00." same mijenja oblik, prelazi sa Iica na dusu. Ogrornnu i tesku nosimo ie sa sobom gdje god bile i trajat ee dok bude i nas. Nedostajes nam, Tvoja svakodnevna paznja i briga da narn nisra ne fali u zivotu, beskrajua dobrota i neprevazidena ljubav prema svirn ljudima, znanirn i neznamm, Kazu, vrijeme prclazi, rnanie ce boljeti kasnije ... a u stvari, vriierne traje, same ljudi u njernu zasjaju kratkotrajnirn blieskorn i isceznu ...

Odsjaj tvoga blieska ne tarnni u nasim srcima i mislima, obasiava uspomene i traie ... ier uspomene imaiu snagu zivQ(a a zivQ( boiu uspomena . Molimo Allah dz.s. da tvoiu dobrotu nagradi Iijepim Dzennetorn a tvoiu dusu viecnim rahmetom
T vo] e sestre Til iba i Seni js i ses tf icna Am
fa

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJl

SELA_M

POSLJEDNJI

SELAM

mom voljenom braru

mom voljenorn bratu

rnom dragom bratu

SAFET (VEHID) TRGO
Sa I j u ba vIju ; postovan j em te cuvamo u nasim srcirna i mislima, Neb. ti Allah dB. podari lijepi Dzennet, Porodica Trgo: Esad sa suprugom Bahram; Hanka i Alma diecorn Haris,
'M·l,,!!

SAFET (VEHID) TRGO
Sa Iiubavliu i postovanjern te cuvarno i nosimo u srcima,
Neka Ii Allah

SAFET (VEHID) TRGO
I ako te nema ri si tu. Zivjer koji te vole.

viiek u nasim srcirna i mislima onih Neka ti Allah podari lijepi Dzeunet,
Verom Tvoja sestra Advija sa djecorn Enidom

cd

zau-

dz.s.

pcdari

lijepi Dzennet,

Tvoj brat Camil sa suprugorn

Alen om

i Elvirom

i zetorn noo oJ,

POSLJEDNjI SELAM morn dragorn babu

POSLJEDNJI SELAMI morn dragom babi

Dana 1. 7. navrsava se godina dana od prerane i iznenadne smrti naseg dragog

SAFET(VEHID)TRGO

SAFET(VEHID)TRGO

MUMINA HALILOVICA
Po dobroti te pamrimo, niem spominierno. sa posrova-

Nek.

ti Allah podari

lijepi Dzennet, sa djecom Meliwm

Neka

ti Allah podari

liiepi Dzennet,
11OJ.·!i1d2

Od kcerke

Azre, zet Adnan

i Lejlorn
1103.1
ilQ;~

Tvoj sin Vejsil i unuk Tarik

Azra, J as mi n i poro dica I brul j
9016-1[1

POSLJEDNJI SELAM mom volienorn rnuzu

Dona 3. 7. 20 n. go dine riavrsava se 7 tuzn ih god in. od kada [e preselio D" ahiret nos dragi brat i dajdia

Dana

1. 7.2011. navrsavaju

SJECANJE se cetir; godine od odlaska

nase drage rnajke, kceri i sestre

SAFET (VEHID) TRGO

N eka ti Allah po d ari lijepi Dzenne
Od supruge Zibe

L.

n03-1nill.

DERVIS (ADEMA) BAjROVIC
N a ovom svi leru n ema doveljno rijeei koje bi iskazale nasu bol. To znamo samo mi i dragi AlIah d:U. koi i gleda u na!a "co. N j em u up ucu j erno dovu d. ti orvori svoie dzennetske kapi[c, a mi cemo re zauviiek po do broti pam titi i spom ill ja 6_ Tvoji najm iIii i: Ra bi ia, Me_n:s.tll"~ en;sura i Emir M "H~

SJECANJE

OLGA TROGRLIC
25. II. 1952 - 1. 7. 2007.
Sarajevo

lak,o"lJif. nisi "" nas, mif i dalje u naum minoa. Tooj sin Olioer; NUljkllJagoda isestra Marijana
Sm-000951

HASIjA MAjSTOROVIC, rod. CAMDIC
D a Ii drag; Allah po d.ari

RAMO (HAMIDA) AVDIC
1. 7. 2005.1. 1.2011. lako nisi sa nama ostat u naliim srcim".

TUZNO l'OSLJEONJll'OZOAAV majci nase kolegice

SJECANJE

ceS

NEZIRKOKAj KOVILjKA POPOVIC
28. VI 1996. 28.. VI 2011.

lijepi Dzennet.

Neka ti Allah dB. podari

Dzennet..

Od sesrre Senij e, H use, Eldina i Nermine
769S-1nd!

Sa liubavliu ; postovanjem,
Tvoja parodic.
8'9O-lmo

Uposlenici

SARKA
1il8·lndz

Porodica

48

""~l""""'"i"'''

Onevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

N a danasn j i dan I 7. 20II. navrsava se ses t tuznih gcdina
od kada je preselila na ahiret nasa draga Majka j supruga POSLJEDNJI POZDRA V

SEID (ADEM) KAPO

CAMKA (ZJAJO) RUPIC TOSI
S" ljubavlju, velikim lijepim uspomenarna postovanjern i nosirno te u

Nek" mu !\.Uah podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet, Od niegovog brata Irfama, snahe Salihe Kenana, Sanele i Medine

nasim srcima,

Tvoji naimiliji: suprug Zijah, sin Serif (Zlatan), snaha Zlata, unuka M"ja i unuk Sanjiu

Redakciia .,EXPRESS·a"
9O'-I-lu

Danas se navrsava sedam tuinih dana od preselienia na ahiret naseg dragcg

ubica ti je oduzeo zivot, ali ti ces zivjeti viecno u nasim srcima i svojim dobrim djelirna, Nismo te mogli sacuvati od dusmana ali cemn cuvati uspornenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Hvala ti !ito si bio naibolji sin, suprug, orac, brat, zet, daidza, retak, komsiia, poslodavec, na sviietu. Neka ti dragi Allah dB. podari sve Dzennetske Ijepote i viecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi, Ozalosceni: maika Huma, supruga Suada, sin Azer, kcerka Zurnra, braca Emir, Avdo i Zijo sa porodicama, sestre Saha, Mirsada i Rabija sa porodicarna, svastike Fatirna, Emina i Iasminka sa porodicama, porcdice Duranovic, Sokolovic, Fiorina, Pozder, Sarajlic, Ramie, Mernic, Daguda Monstruozni
v

DZEMAL (HASAN) DURANOVIC

ZAHVALNICA: Zahvaljujemo i bol u ovirn teskim trenucima.

se komsiiama,

prijateljima,

rodbini,

poslovnim

partnerima

i svirn Ijudima koji su nasli vrernena i rijeci utiehe da podjele sa nama tugu
P1T

Porodica

CETIRI GODlNE SJECANJA NA MOG PRIJATELJA

Dana I. 7. 20II. godine navrsava se godina dana od kada nije sa nama nas

RAMIZA DELALICA
ce posjetiti

TAIB LATIC
Sa velikorn Ijubavlju i postovaniern nosimo Te u nasim srcima,

S POSTOVANJEM USANOVIC MUHAMED
8988·1u

Porodica

rnezar I. 7.2011. godine u 16.00 sari na mezariu Falerici I, nakcn ~ega cerno se okupiti u kuci zatosri na adresi Zmaja ad Bcsne 80.
9004-llL

Dana 1. 7. 20ll. godine navrsava se 7 godina otkako je preselio D." ahiret DaS dragi

Dana 2. 7.2011. godine navrsava se sesr ruznih mjeseci od preseljenja na ahirer n.seg dragog supruga, 0<:3, dede i punca

MUSTAFE (MEHMEDALIJE) PILJEVIC HAMDO BECIRCIC
dZ.s.
Dani prolaze, a ti si tu! Bio si j ostao najv<J.lniji i najliepsi dio nasih iivot:a. Stalno si U nasirn mislima, U nasim srcima, U naslm s j ecaniima, S ponosom i rugom koju vrijeme ne lijeti zauvijek cerno ~uva,i uspomenu na !VOj' plemeniti i dragi lik, i vjecni rahrnet,
3m-ttt

Neka rnu dragi Allah

podari

lijepi Dzennet

Neka ti drug; Allah dB. podari liiepi Dzenner i dzennetske lieporel Tvoii: suprugs [asmina, kcerke Azra i Aida, zetovi Kemali Narcis, unucadi Dalila, Adnan i Anida Tevhidce se prouciti u subotu Z. 7.2011. godine u 16.00t$uVtl u ulici MUSl<ife Kamerida 10/6. 9OO1-ILI

Tvoii Muamera i Irnan

SJECANJE na n:ak rcdi telje

Dana 1. 7. 2011. godine navrsava se osarnnaest godina od kada nas zauvijek napusti

ZEJNIL (MEHE) PENAVA ZULFO
1992 - 2011.

OBRADOVIC
Ia Stoea

FATA-FATKA
1993 - 2011.

me ne rnoze izlijeciti,
Uvijek te se sjecaju

S ljubavlju

koju ni srnrt ne rnoze prekinuti

i tugorn koju ni vri]e-

S Ijll,ba,.,Jju i po:~\Ov::ulje,m Vi3~"dleca: sin Al ija sa porodiccm.cerke Zerema sa aceodlcom t Hati d:!a Halma dova c,c:sc: prouclti 2. 7. 2.011. gcdlne poslf]e pcdnc n;JID:az3 u dtam.Lj.i: Bnmjevici.

Tvoji najrniliji: supruga SaCira, sinovi Almir i Adis, nevjesta Munevera

Danas se navrsava sedam naituzniiih

dana u nasim Zivolima zbog odlaska naseg druga, brara i velikog poslcdavca

DZEMAL (HASAN) DURANOVIC

Uposlenici

firme "Radix"

i TR "Duranovi,,"

Danas se navrsa va j u tri godine najdraza

od kada sa nama n ije nasa

Danss,

I. jula navrsava se 7 tuznih

dana od preseljenja

na ahiret

nase

I'OSLJEDNJI SELAM Dana 2. 7. 2011. godine na"clava '0 godina orkad jo preselila na ahiret nasa draga maj ka

GALIBA DRLJEVIC, rod. TABAKOVIC GRETA

Tvoii naimiliii ...
9O(t9·]u

MUHIBA (DERVIS) MUJKIC, rod. FILIPOVIC
N eka ri Allah do;;'".0 bas ja kabur n u rom i po dari sve dzennetske Allah dlL5. najbolje zna" Ijepote, zasl uzi la si, "A

AJNA SAHIN, rod. MAHINIC
Od smrti te nismo mogli sacuvati, ali cemo te saeuvari od zaborava, Uvijek cerno misliti na tebe i [VO j dragi lik, Tvoji: sin Serif, saaha Zeina i unuead Arnela i Adrian
16a4-tnd~

na oca, dedu i svek

BOLNO SJE.CANJE
fa

Ozalo~ena. porodica OZEMAL (HIMZE) ARNAUTOVIC 25. 10. 1935 - 24. 6. 2()1l.
Danas, 1. 7.. 2011. navrsava se 7 bolnih dana bez tebe. Dragi tara) svih ovih dana rrazirn ocima rvo] dragi lik, ali ga ocima ne mogu vidjeti, Mogu te vldjeri tek svoj im srcem [er Cd tu viecno zi vje ri, Iza tebe srno ostali beskraino ruzni, ali i ponosni S(O si narn bio ta(3~ dedo i svekar, Neb. ti A [13 b dl ..S. podari li iepi Dzen net i vjecn i rah met. : Tvoi sin Amir, unuk Adnan i snaha Nermina r..?l J23 Tevhid ce se uciti u nedjelju 3. jula u 11 sati u porodicno] kuci, ul, Kartal Gornji br. 16.
1691-!n-d:;!:

I'OSLJEDNjl SELAM naso] dragoi

D,!!, 3.7.2011. godine navrsavaiu se 52 dana orkako nije sa nama nasa draga

HASIJI Mj\JSTQR9VIC, rod. CAMDZIC
Draga nasu Siio, zivot nestane U trenutku, ali liubav, postovanie i sjecanje ostaiu zauvijek, Sa neizmjerncrn rugom i ponosom vjec no cern 0 re nOS iri u svci im srci m <1) a tvoj u Iiu bav, dobrotu i posten ie koie si no", pruzala nlkada i nlkada necemo zaboravi ri, Molimo Uzvisenog Allah. d:U. da re obaspe miloscu i d. Ii podari lijepi Dzennet i dzennetske ljepote. Tvoj radni kolega Loncar Asim sa svojom diecom 7680·lnd,

RUKlJA (IBRO) SAHIC, rod. J ASAREVIC
Molirno Uzvisenog Allah. d. re ob as ia nurorn, ahiretsko rnjesto rahmetom pukrije i Dzennetom ugosri. AMIN! u ul. Bosanskih
Tev h j d ce se pruuci ti 3. 7. 2011. godin e u 13 sari
1I;

Kralieva

2L

porodicnoj

kuc

i

Dana I. i Ill. 20 J I. godine navrsava se 16 nai (uwii ih godina od kada je poginuo n3~ naidrazi i jedini Sin
SAUlT (AVDIjE) DJlLlUA~lt
~.1.1007 2.. ";'.1DlI.

Danas se navrsava 40 dana od kada nije S3 nama nasa supruga, maj ka i nena

r------,=:::---~

HAjRA(SULllJMENA) DELlUA~H::, ru~.MEV USELJ AC
L.1.1OOB:.1.1.1DlI.

VaSil dieca varna S~ ponose i .fuvaju:[I,:3 "':'I.S uspomene i grade ljubav i zdrave cdeese, svako od nj lh cestQ vue spomene. VaSa dtece: Huseln, Dscrrdla, Hasan, Fazlla, Avdila, Muzafcr sa svcjim pcrodicama i Hamdijn
7682-1nd1

SLAVENKO (BOGOLJUBA) KOVACEVIC
Dragi NA~ SINE, 0"0 vrijeme kcje [e proslo, bilo ie vri] erne (IIge, bola j svakodnevno proliievanie suza za Toborn! I?ok zivimc pftritt:m(}l__ _ Tvoja tuzna MAMA 1 TATA! Tvoiu viecnu kucu posjetit cemo u 10 sati, 1. iula 20l l.

MEVLlDA CERIMAGIC,

(RAGlE) rod. OVCINA

Ponosni srno SlO smo te imali i vjecno zahvalni na rvojoj dobroti koju si nam nesob itnopru:ZaI a, S jecanj na t vo j dragi Ii k za u vijek ce osta ri u nasim srcima.

e

Neka re Allah di.s. nagradi Iiiepim Dzennetotn
1\

i vieCoim rahmerom.

Dana d rugog j ula 20 II. navrsava se 16 go di na 0 d pogi bi ie naseg dragog

go dine.

g007.!

Tvoji: suprug Kemal, sinovl Edin i Alen, snahe Arneliia i Sonia i unuke Ema, Alisa i Neila 9008-1[1

ZORAN (FERIK) SARIC
(2.7.1995 - 2. 7.2011)

POSLjEDNJI POZDRAV naso] dragoj

Danas se navrsa va 40 dana od karla j e prestalo kuca (i plemenito nase drage sestre

sree

MEVLIDE

(RAGIB) rod. OVCINA

FADILI KUJUNDZIC
Ne postoji utjeha tuga i praznina,

CERIMAGlC,

niti zaborav, vee beskrajna Od Toncija sa porodicorn Rados
~J.·!n

Dani prolaze ali ruga, bel i praznina koiu si osta vila iza sebe su vj ecni. Allah re nagradio dzenne"ki m ljepo rama, AMI N Sestre Veh iba i Bela i sestricna Haj ra sa svoi iID porod icama Tevhid ce se proucltl 2. 7. 2011. godine u 17.00 sari kod sestre Bele,
9008-1L1

Porodice

Saric i Planincic

TUZNO

SJE.cANJE

Sedam dana je kako nije sa nama nas

n a nasu dragu

NERMINA ALIMANOVIC, rod. DIZDAREVIC
1. I. 2()1l-1.
New,

7. 2()11.

ZAIM (RA.SIDA) MEMIC
Boi nije u rijecima, vee u n.asim srcima gdje ces zauvijek ostati. Zahvaljujemo se Braei And.ieu i Diaji Miralemu koji su se toplim rijdima oprostiji od na£eg dragog Zaima, te mnogobrojlloj rodbini i prijate!jima ovim leskim danima bili uz nas. Porodica

nedostaies nam, tvoje ~iSIO srce i dobra duSa. Zauvijek si u na~im srcima. Dragj Allah dU. wa de ko je ka kav i neka Ii podari Iij epi Dien net i vjecn i rah met. Tvoji: Kerim i kcerke Almira i L.ejla sa parodicarna

sto su. u

50

""~l""""'"i"'''

Onevni avaz

POSLJEDNJI POZDRA V nasem radnom kolegi

LUKA VELIe

Dukat mljekara doo Gradacac

NI\JTutNlJE SJECANJE

JASMINA RADOVANOVIC
Jos iedna godina prode bez vas .. ,
Ostalo narn je srce ispunieno -

JOVAN RADOVANOVIC
ljubavlju, Iijepirn trenucima provedenim sa varna i more prekrasnih Vjecno vasi: Zlatan, Vedran, Diiana i Mioneli uspornena.

Dana 1.7.2011.

navrsava se godina od preseljenia

na ahiret naseg dragog babe, dede, pradede, svekra i punca

RAME (AHMETA) DEMIROVICA
Dragi babo danas je gcdina otkako nisi sa nama, a mi jos uvijek mislirno da je to ruzan san i da ce.s se pojaviti na vratima da narn das savjet [er si to uvijek zelio htio i mogao, Tvojim odlaskorn sve se promijenilo. Sjecanje na tebe ostaje zauvijek jer si bio uzor dobrote i postenja. Molimo Allaha dz.s. da ti podari lijepi Dzenner i vjecni rahrnet, Ozalosceni: sinovi Meho, Osman, Ahrnet, kceri Haska i Raserna sa porodicarna Tevhid ce se prouciti u (nedjelju) 3. jula u 13 sati u porodicno] kuci Kerirna Dfafica hr. 8 Hrasnica,
1J0l-111.dt.

preselio na ahiret nas dragi

Dana 3. 7. 2011. godine

navrsava

se 7 dana 0 tkako je

INMEMORlAM

SJECANJE

Dr. ZIJAO LAGUMDZIJA
(1954 . 2011.)

VLADIMIR· VLADO KLASNjA
1. juli 1999·

podari Ii iep i Dzennet.

Po dobru cemo te pamtiti, s Iiubavlju i postovanjem sporninjati i nikada za bora viti, Molimo dragog Allaha di.'. da ti

I. juli 201 L

ASIM (MUSTAFE) TURCINOVIC
1. 7.1999·1. 7. 20ll.

Tevhi d ce se prouci ti u dzami j i J ordanska - Gr ba v ica dana 3. 7, 2011. godine (nedjelja) II II sari.

Zauviiek cemo Te ~uvali u nasim srcirna,
Tvoji najrniliji: sa pore dicarna supruga Anka, kterke Danka

oZalo~cen a p orodica
901:5·1u

i Dubravka

S postovaniem
dusu,

cuvamo uspomenu
-

na tvoju plemenitu

Porodica

TUZNO SJ£CANJE

na voljenog brata

IZET (MEHMEDA) HANDZH:
Dragi nas nikad prezalieni brate, 28. 6. 20 II. navrsila se tuzna godina od kada si otisao od nas, ali ces zauviiek ostati u nasim srcima,
nasim rnislima i nasim sjecanjima, jer ti to zasluzujeil. cuvat cemo uspomenu na tvoj casran i dostojanstven zivot. Sa velikom Ijubavlju, ponosorn i postovanjern Tvoji: brat i sestre sa porodicarna iz Brckog

TUZNO SJE£ANJE
na m ega prcfesora

IZET (MEHMEDA) HANDZIC
Profesor je bio veliki, veci od vrernena! Hrabriji od svake situacije ... Dosljedan, odlucan i castan! Nezabcravna su njegova predavania iz kni izevnosti, razgovori 0 umietnosti. Pricao je bojama, slikao rijecima, Bosni, Brckorn, Savi ... Hvala na godinama nezaborava Dzernal Murga bio je privrzen svoioi

'9017-1[~

SJECAN)E
Dana L 7_ 20 l l. godi ne na "ria va ju se 2 godi ne kako je p resel iI) [La ah ire, no! dragi

Prosla su 52 dana ad kada ie preselila U" ahiret nasa voliena maika, kcerka, sestra, supruga i tetka

SJECANJE
Dana 6. 7. 2011. na veSa va se god in a otkako n ije sa n arna

HUSO (MAHMUT) ERLAGIC
Prosle su dviie godine, od kako si nos zauviiek napustio, ali vj'e~ni trag U nasim srcima ostaje. A to su liubav, ponos i postovanie koie smo imali prerna rebi, i koje nom pomaze da odrzimo uspomenu na rebe. Neka ri Allah dl~~. podari lijep i D2en ne r i vjecn i rahmet. Tvo] a Porodiea
7657-1ml!!

SABlRA ODOBASIC, rod. CISIjA
Vriieme ne lijeci tugu
j

nasa draga, nikad prezaljena i zaboravljena

sestra

prazninu ko-

lnoscu cuvamo uspornenu na tvoju plernenitost j dobrotu,
vj ecni rah mel.

[a je ostala tvoiim odlaskorn. Svaki dan je bolan jer fali jedan die nas, S ljubavlju i neizmjernorn zahva-

FIKRETA KALABIC, (rod. BASIC)
Viecno cemo Te se sjecati po Tvoioi plemeni lOS u i dobroti, S ljubavlju i tugom, Tvoje sestre Dika i Azra i brat Mustafa
9019"-lu

Neka ti dragi Allah dUo podari Iijepi Dzennet i tvojo] dusi

Tevhid Ce se prouciti u subotu, 2, 7. 20II. godine u dzamiji u Hrasnom u 14.00 sati,
Tvcji najmiliji
8'979-ln

Dana 1. 7. 20 I 1. godine n avrsava se sedarn tuznih dana ad smrti naseg prvog predsjednika Udruzenja Boraca Organizatora i Pokretaca Otpora [ajce

Danas se navrsava 40 dana od tragicne smrti volienog i
U sriiedu, 29_ 6. 20 I j_ godine navr!il 0 se 40 dana od preseIjenja na ahiret nase vcljene j neprezal] ene nane POSLJEDNJI SELAM nikad prezalienog n"oi voljeno] i plemenitoj majci, supruzi, nani i punici

MIDHAD (MUHAREM) KARADZIC
14.10.1939·24.6.2011. Zivot prestaje u trenutku, a siecanja os taju za uvi j ek, Zauv ij ek cd os la ti

ALEM PLOSKIC

u nasim mislima i duboko u nasim srcima Tvoii prijatelii iz UBOiPO [aice

Ozaloscena
pu

porodica:

sin [asmin,

supruga

Sanela
169,-lodt

Danas se navrsa va 40 dana

0d

tragicne smrti naseg sina

HABIBE SOKOLOVIC, rod. KOZARIC
izKonjica
Drag. nanice ti si preselila al i rvoia neizmjerna dobrora [e os tala da nas rj es ~ i usm [era va

HABIBI SOKOLOVIC, rod. KOZARIC
iz Konjica
Neka ti AII.h dlU. podari lijepi Dzenner. S 1j ubavl j u i postcvan jem zauvijek zahvalna Porndlca

Dana L 7_ 201 L navrsavaiu se 2 godine otkako je na ahiret preselio nas dragi bra I, diever i arnidza

ALEMA PLOSKICA

na Pravi Pu t,

.

HUSO (IBRAHIM) PAVICA
iz Rogatice Vrijeme prolazi, a sjecanja na rvoj
plemeniti

Zauviiek zahvalna unucad: SeJ rna, A rmin i H'Ul<J PTT

PTT

OJ:alosceua porodica: bra! Dino, otac Safet, majka jelena Tevhi d ce se prouci ti u dh mi j i Kovac; - Hrasn ica
istog dana.

Dana I. 7', 2011. gcdine navrsava se 7dana ad smrti

Dana, se na VISa va 40 ruznih dana od tvcg odlas ka u V iecnost

n asim srcima, Zato, molirno Allaha dteles an uh u neb ti podari lijepi Dzennet, Tvoji: brat Aliia, snaha Ismija, braticne
Merima i Dalila.
16:51S-1Ild;:;

lik ostaju zauviiek

u

SJECAN)E
na

rodi

refie

KEVCIJA

nZEMALA (HIMZE) ARNAUTOVICA
1935·2011.

ALEM PLOSKIC SAKIB SOLAR
Zauvijek

N eka Ti dragi Allah

HASIBA
2006 - 20ll.

EDHEM
1995·2011.

podari liiepi Dzennet i viecni rahmer. Tvoja Sena
Mlill

Ce te pam til; : Mirza, Berin, Benjamin i Meldin

2. 1988· 2011.

4.2010·2011.

Uvijek u srcu i mislima Vasa dieca Kija, Halid i Nagib
89%-1([

Kcerka Ml rsada BaHc sa porcdlcom

52 ""'".;."",,";,,,11. Onevni avaz

SjECANjE
Povodom godisnjice rada Agencije za finansijske, informaticke i posrednicke usluge d.d, Sarajevo, sjecamo se nasih radnih kolega

AMIR BOSNjAK
1954. Z003.

KERIMAGIC
1958· Z006.

RAMIZ REDZIC
1948· Z008.

SUADA ELEZOVIC
1951· 2009.

MUNIBKAPUR
1951·2010.

DRAGOLjUB ZELjKOVIC
1951· 2011.

koji su dali doprinos nastanku, razvoju i radu Agencije. Uposlenici "AFIP" dd Sarajevo
Prosla ie naj~uZnija godina kako S" nama niie nasa draga mama, baka i praba ka WZNO SjECANIE na voljenll majku Dana 2. 7. 201]_ godine nav rsava se godi n u dana otkako je na ahire [ preselio nas dragi Dana I. 7.2011. go dine navrsavase 7 dana otkako je preselio na ahiret nas voljeni

N

MARIjA ZMIKIC MARlJA ZMIKIC
1.7. 2010·1. 7. 2011.
Sjeca!lj" ostaju i lijepe uspornene.

Go dina j e tuzna p rosla da ostalo, J aim narn falis, rnaiko nasa. Tvoje kcerke: Mirjana, Gordana i Tarija s
obiteljirna te nema a u nasem srC1:J rvoie rnjesto je zauvijek

1.7. 2010 .1. 7. 2011.

BAJRO (BESIRA) REDZOVIC
Uvijek ccli Eivieti u nasim srcima j biti dio nas,ih uspomena, Neka ri dragi Allah podari rahmer rvojoiplemeni toi dusi. TVQji naimiliii: supruga Refika, sin Suvad sa porod icc m i kcer Suvada sa porndicom
J,ji-Indz

SEJID (ADEM) KAPO
Ponosni smo na tebe SIO smo te imali
nesebicno pruzao, Neka ti dragi Allah
j

viecno zahvalni na rvoioi dobroti koju si narn

Tvoii: kcerka Mirjana, zet Mirosla v, un u cad Rena ra, Petar i prau 0. ucad La rena, Elena, Mateo i Luka
75%-lnd'-

dz.s. podari sve Ijepote Dzenneta i vje<:ni rahrnet, Dana 1. 7. 2011. go dine prouci: ce se tevhid u 17.00 sari u kuci ialOSli Senada Mandica Dende 3/2.
Ozaloscena porodica

U 11 sati cerno posietni rvoi e vjecno preb ivalis te.
?:»i·!nq~

SjECANjE SjtCANjE

WZNO SjECANjE

Dana L 7. 201 J. godine na V{S" va se sedam min ih dana ot kako ni] e sa nama nasa draga

SJECANjE na nasu dragu kornsinicu

SJECANJE
Dana 1. 7. 2011. godine navrsava se sedarn ruznih dana kako nije sa nama

nasa sesrra i tetka

SUADA (DZEMIL) ZECO SUADACORBO
27.6.1992.
S ljubavliu i postovaniem,
Poro die"

VESNACORBO
1.7. 1992.
S ljubavlju Pore diea

Vriieme nije izbrisalo nasim srcima.

1.7.1982 ·1.7.2011.

u spo rnene na te be, n iti ce ikad. Zauvijek biti 1I

ces

HASIJA MAJSTOROVIC
Uviiek ceS ostati u nasim srcima. Nada sa suprugorn Irminom
Tvojsuprug Milan, unuka

HASIJA MAjSTOROVIC
N eka ti dragi Allah di.s. podari lijepi Dzennet j
vjecni rahmet,

HASIJA MAJSTOROVIC
Zauviiek rvoii: Sernka, Senad i Medina
16~·litd:;;;

Co rbo

Co rbo

i posrovanjem,

Tvoja maika Hidajeta sa p orodicom 897!.!"

Tvoji: Sabiha, Emina i Emin
i62:8:·lndz

SjtCANjE na nase na j mil ij e oca, rna jk u, sestru

Dana L 7.201 L godine
na VISa va se 17 godina od prerane srnrti moje drage

Dana I. VII 2011. navrseva so tuzna god iDOl ed prerane smrti flale drsge i puna voliene majke

SjECANJE
na naseg dragcg oca, dedu

sestre

ALIJA BAjRAMOVIC
14.12.1981· 1. 7. ZOllo

MUNTA BAJRAMOVIC
1. 7. 2001·1. 7. 2011.

AMIRA PERVAN, rod. BAJRAMOVIC
14.11.2009· I.7. 2011.

SABINA STOCEVIC
Draga moia sestrice, we S(0 bi se rnoglo napisa ti
bile bi malo da kazem kolike mi nedostajes, Uvijek tvoja ohloscena

ANDE BENCUN, rod. ELEZ
Majko zbog rvog prcranog cdlaske \1'i!e niste nije isto. Bali nos prazniua koju si osravila iza se, Svak i dan nama sve vise n edostajes, Tvoie neutjesne kcerke Ankica, Maries, Li ilja i R usica
872]-ln

HAMID (TAHIR) BECIRCIC
I. 7.2004·1.7.2011.
N eka ti Allah dU, podari Iiiepi Dlel1net_ Supruga Ramiza, sin Mirza, kcerke En isa, Sen ka i Muamera, unuk Arman) unuke Arlieta, Ramona i Iman, zetovi Mem:SQ i Gigi 8'9750-ln

Svaki dan ste s nama, u mislirna i srcima.
S Ijubavlju, postovaniern i ponosorn clIvamo uspornenu na vas dragi Iik,

Vasi: Nusret, Mllnevera, Fata, Nermina sa porodicarna

757!-!od,

ses tra J asn a sa porcdicorn

P-lI10~

Navrsava

se gcdina

dana od smrti nase voljene rnajke

SJECANJE

Dana 1. 7.2011, navrsava se 11 godina od kada ie preselio na ahiret no! drag; sup rug, 0'"0, dedo, komsija i priiarel]

IBRAHIM (SEJFE) tUHARA
Vrijeme neee izbrisati sjecanje na tvoju dobrctu i plemenitost. Svoicm liubavlju i postovanlem euva, cemc uspornenu nil [YO; plerneniri Iik.

SABIRA BESIC

Tvo]e ime s ponosom spominlemo. Neka ri dragi Allah dUo podari li iepi Dzen net, Tvoji najmiliji: supruga Ramiza, sinovi Muarner i Almer, sn a he Am ra i Sanda, uu uci Ibrahim i Aila

FIKRETE KALABIC
iz Doboia
S ljubavlju i postovanjern cuvamo uspomenu na tebe i molimo Allah. d~.s. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoji najrniliji: sinovi Darnir i Admir, snahe Nerrninka i Daniela, unuci Edin, Denis, Kevin i Adnan Tevhid ce se prouciti 3. [ula 20 II. godine u 13 sat! u Donioi dzarniji u Doboiu,

Prcslo je iSest tuznih mjeseci otkako nisi sa Dam a. Tug. i bol za roborn nikada nece prestatio Uvijek ·(;d biti u nafim ere iII.! a, Hvala li za svu lju bav koju si Dam podarila. Neb ti je vj ccn i rahmet i da ri A llah pndari sve dgen netske liepo te. Tvoji nairniliii: sestre Pasana i Rablja, brae. Samir, Sabrija i Serif, nevieste jovanka i R.miza te ostala rodbina, komlije i priiatelji

Dana I. 7. 20 II. godine nije s nama nasa draga

navrsava

se tuzna godina

kako

SAHZIJA. CAUSEVIC
Po dobrori re pamtimo, s ljubavliu i postovaniem spominjerno i cuvamo uspornene na tebe. Hvala ti Sahzo za sve lijepe trenutke
provedene s to b om.

Dana 2. 7. 20 II. go dine navrsa va se devet godin a od SJECANJE pranane

preseljenja na ahiret nase drage maike, supruge, nane i

FIKRETI KALABIC
iz Doboja

ESME DZENETIC, rod. BORIC
Molimo dragog Allaha dU. da tvojoj plemenito] dusi podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet. S liubavlju cuvamo uspomenu
Porodica

Tvoii: sin Nedzib, snaha Dzevada, unuk Elvis - Lelo, unuka Elvira i zer Emil 161U·j,d'

Dana
·5 mrti

1. 7. 2011. godine navrsavaju nase drage

se dviie godine 001

N eka ti Allah d~.s. podari Delle Edin sa porodicom

li jepi Dzennet

i vj ecn i rah met.

na tebe i IVOj lik.

ARIjANA HODZIC, rod. SEjFIC
u srcima on ih koji te vole.

Vriieme prolazi, a ruga i bol ostaie
li-

Dana 1. 7. 2011. godine ni je s nama nasa draga

navrsava

se godina

dana kako

vise: nije s nama nasa draga

Dana

I. 7. 200 I. god in e na vrsa va se god ina dana kako

Neka ti dragi Allah dz,s. podari

iepi Dzenet i vjecni rahmet,
Tvoji najmiliji: majka Munevera, kcerka Merjerna, sin Armin, brat Elvir sa porodicom, nana hadzi Hasnija, dajdZa hadzi Muharned sa porodicom ti SJECANJE na naSeg dragog POSLJEDNJI
;89"ll-lu

SAHZIjA CAUSEVIC
Parnrit cemo te po dobroti, S postoi cu.vati uspornene na tebe, jer si zasl uzila i vik Neka li drag; A!.lah dUo podari Iijepi Dzennet.

SAHZIjA CAUSEVIC
U nasirn srcirna ruga .., N e vidirno

vaniern te spominiari

osmijeh niti cujerno glas, ali si uviiek negdje izmedu nas. Maiko hvala ti za sve, N eka u Allah dl.s. podari
lijepi Dzennet. unuk Adis, unuke -

POZDRAV

Tvoii:

kcerka

Munevera,

zet Hilmo,

Adisa i Enisa sa porodicarna

Tvoii: kcerka Muniba, zer Adem, unuk Admir, unuka Amina, zet Elvis i praunuk Amel
1669-1 Ddt

SJECANjE I. 7. 20 II. godine navrsava se 6 tuznih mjeseci ad kada nas ie nap us tila nasa draga dai dZin ica i snaha, nasa Nera Dana

RASIM HODZIC
Ako je smrt j aca od ti veta, nii.l'" 001 ljubavl i sjecanja na tebe. Vrijeme koie prol az i ne donosi zaborav dok zive oni kcji te vole. Pamrit eemo re po dobroti, S::l! postovanjem spominiati i .cuvaIl uspomenu na tebe, N eka ti dragi All ah dU. pudari Dzenner i vjeeni rahmet. Tvnji: Ahmer, Fadlla, Aida i Elma 7714-lndt.
je

BEZjAK DUSAN
Voljeni rnoj, ovu prszninu koju si osravio u mom SrCU niko ne rnoze ispuniti

NERMINA ALIMANOVIC
Draga nasa daidzinice, draga nasa Nero, vriierne tece, a bel je sve veea .. Sa nailjepsirn uspomenarna da vis u nasim sreima.

MUMIN HALILOVIC
Uvijek

nailjepsih

ces biti

uspornena,

die nasih

zivomog saputnika
Tvoja CICA

jer irnati rebe za bile ie neprociieniivo blago.

z;

ostaies

Tvcje irne cemo sa ponosorn spominjati. Porcdica ADZEM
'00 L2:-111

~-!u

Tvoji

SimiCi
1::'3-II_r

Da,na 2. navrsava dana od stio nas

6. 20 11. godine se 7 najtuznijih
kada nas j" napuvoljeni

Dana 2. 7. 2011. na"'ria,', so l6 god.i.n3 olkako nij e sa Da.rna

Dana I. 7. 2011. godine n"v:rSava se 6 mje5e'C,i od 5.m.rti

TUZNO SJECANJE. na

SJECANJE

SJECANJE

DUSAN BEZJAK
Toga dana u 11 e>!sova po· sj elicemo !!jegov grob u DOlljim MiljeviCima. Cica, Branko, Dino, Mira, Ranko i Dijana
S984·ju

ENVER (SUNO) BUKVA
Sjecaja ostaju, a li l:ivis unama. Da ,i Allab dB. podari liicpi DieJln~r i nel<a ti ie \'jee:oi rahme,. Tva; i: ,uprug. Vah ido, t<""rke Me,ima i Edi la .. porodic.ma
S983·]u

ZEHRA (EDHEM) SAGOLJ, rod. SINANIJA
Nedosraj eS nam! TVQj i najmiIiji: brtn Sejad, sDah. Emina, brali"i Irf.D, Belm in i bra dena Medma
Tevh~d ce 5e prouciti u kuCi ",lo5(i, 2. 7. 2011. godine u 17 ,mi, Batic" 9, Vogo~ea
S5i86-lu

MUHAMED (ADILA) PERjAN
29.6. 1994 . 29.6.2011.

ARIjANA HODZIC, rod. SEjFIC
1.7.2009·1. 7. 2011.
Nezir i Ismeta sa porodicom Velie
R9:ID-ln

V ri j eme prola.zi a b 01 i tuga ostaju-s>! najljepsi.m u~pomenama. O~tajeS d>! zivis u n::lsim srcima.

MUHAMED PERjAN
29.6. 1994 . 29.6.2011.

Tvoja sup ruga sa djerow
$99CJ·!n

S naba Haj ra M u stafovi b rn ti eua San ida sa porodicom

c;

8'98'9-111

54

""~l""""'"i"'''

Onevni avaz
Dana. 24. 6. 20lL godine navrsilo se sest mieseci od kada ie na ahiret preselio nas voljeni

HAMDIJA (DZEMAIL) HOT
Ne postoii utjeha niti zaborav, sarno neizbrisiva praznina u nasirn srcima, S liubavliu i postovaniem cuvat cemo Tvoi plerneniti lik i Tvoiu dobrotu. M oli roo dragog Allaha dz.s. da Ti pod ari Iijepi Dzenne ( i n eka Ti je vj ecn i rah met. TEVHID CE SE PROUC:ITI U SUBOTU, 2. 7. 2011. GODINE U 17.00 SATI U PORODICNOJ KUCI U ULICI ULOMLJENICA br. 811V

Tvoii: supruga Suvada, kcerke Dzenana i Neira, unuk Kerim i zet Zecir

U utorak

se navrsilo

19 godina od pogibiie

nase drage

U povodu dana formiranja I26·i1ijaske brigade, sjecanje na sve sehide i pale borce ove brigade

ZURIJETE DRAGICEVIC, rod. BAjRIC
28. 6. 1992 • 28. 6. 2011.

Nerna

109

srca koji rnoze zaboraviti, uspomena, keerka

niti

SU7.e

koja te moze isplakati.

Ti si nasa najliepsa

NEl_{A 1M JE VIEC:ITI RAHMET I SLAVA OPCIN,A ILIJAS BORACKO UDRUZENJE ILIJAS JEDINSTVENA ORGANIZACijA BORACA BiH »UNijA VETERANA" SARAJEVO
v v

KANTON

Tvoji: sup rug Borde, Bijeljine,

[asna, sin Zlatko

i sestra Begzada Trbic s porodicom

iz ,.n,,,

OPClNA

ILIJAS

SJECANJE Dana I. 7. 201 J_ navrsava se gcdina od smrti naseg kolege i prijatelia

Dana

1. 7.2011. godine navrsava se jedanaest godina otkako je prerninuo nas dragi

MUMIN HALILOVIC
ces
Utjehe nerna, zaborav ne postoii, same ruga, velika ljubav i pones [er (0 si bio i ostat uzor u svernu ito je posteno, vrijedno i plemenito, Mi cerno uvijek cuvari usporne-

EKREM (MUHAMEDA) .PATKOVIC
iz Travnika S Ijubavlju, ponosom i postovanjem, Supruga Adila, kcerke Alma i Selma sa porodicama, sestre Munevera, Mekrema i Memnuna sa porodicarna, te osrala rodbina i prijatelji,

nu na rebe i nositi u nasim srcima dok iivirno. N eka ti Allah

dz.s. podari

Iiiepi D zenne r i viecn i rahmet.

Kolege " kolektiv

TOP TOURISTA

SjECANjE na naseg

Dana I. 7. 2011. navrsava se 16 (sesnaest) godina od pogibije naseg dragog supruga, oca, punca i dieda

Treeeg iula 2011. navrsir cese tri mine godine orkako nije s nama tiha i plemeni ta iena, nasa draga maika i nana

DZEMAIL (ISMET) BEGOVIC
I.7.1995.1.
7.2011.

FAHRUDINA NIKSICA
N eka Ti j e veliki rahmet dusi i neka Ti Allah dZ.s. podari sve
dzennetske ljepote.

FATIMA (ME DE) IBISEVIC, rod. GLUHIC
odgajala i nastojimo isto prenijeti naso] djeci. Tuga i bol nisu u velikim rijeeima, nose se U srcu, Molirno Uzvisenog Allaha dz.!. d.

Ponosni smo na nacin kako si nas

S liubavlju,
Porodica

Uviiek ce te volieti: supruga Hadiia, kcerke Dzeila i D zen ra, ze ( Mirza i un uka Sora.
~·!n

ti po dari vj ecni rahme ( i sve dzennetske liepote.
Tvoji najrniliji

P-,]110

TUZNO

SJECANJE

Dana 28. 6. 20 II. navrs ilo se deve t go dina
na nasu voljenu

S)ECANJE 0 rkako nii e sa nama nas

BISERU FETAHAGIC, rod. RAMUSOVIC
iz Trebinja 1.7. 200S . I.7. 20ll.
S ljubavlju Tvoji:

MIDHAT (ALIjA) HADZIALlC
iz Foce Devet godina bez tebe, a u svakom tren u s tob am u nasim srcima i
mislima,

r-. ,:; ....,

i sa sjetorn cuvamo uspornene
Hamo, kcerke

na Tebe!

suprug

Zlata i [asna sa porodicarna.
PTT

S liubavlju i rugorn, Tvoii: supruga Seldzika, sin Senad i kcerka San]a sa porodicarna

Dana 2.7.2011.

godine

navrsava

se 40 dana od preseljenja

na ahiret

naseg dragog

Dana 3. 7, 2011. godine

navrsava

se 6 rnjeseci otkako

je na ahiret

preselila

nasa majka,

i plemenitog oca i dede

nena, pranena punica i svekrva

hadzi .SEVKA hanuma MURTIC, rod. VARNICA EDHEM JAPALAK - DEDO
Neka mu dragi Allah podari lijepi Dzennet i dzennet,ke Ijepote.

iz Viseg:rada U tj ehe za nas nema, zaborav ne pOS10ji, a bol koj u nosi mo je do;:i vema, Da je nasa liubav rnogla da tespasi Zivjela bi nam viecno. Nedosraies nam toliko da pomisao na
tebe bali .. N eka te dove prate na putu dzenn ets kom i neka ti Allah di. pod ari Die nn er i vjecni rah met, Tvoji najmiliji. Hanna dova ce se pokloniti u petak, 1. 7. 20ll. godine prije dzume narnaza u dzamiji Istiklal na Otoci. ssas-ru

Tvoia ozaloseena djeca ..
Ovom prilikom obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije da ce se revhid prouciti u subotu, 2. 7, 2011. godine u 11.00 sati u dzarniji Japalaci - Tarcin, ''''.J"

s.

POSLJEDNJI

SELAM I POZDRAV

Dana I 7. 201 J_ navrsava se ruzna godina od preselienia na ah iret naseg dragog rn uza i tate

SjECANjE

naso j dragoj ro dici

na voljencg brata

SEMSI PUSKAR

MUMINA HALILOVICA
Ponosni SmO lito smo te imali i vjecno zahvalni na rvoioi dobroti k o] u si nam neseb icn.o p ru lao.

MUMIN HALILOVIC
Vrijeme i Vj ecno prolazi, ali ie osiecai tuge i dalie isti. u nasi m s rcirna,

Neka joj dragi Allah podari iijepi Dzennet, a njenoi porodici veliki Sabur ad porodice: Zaienilagie, Krkalic, Melike

Neb ti dragi Allah dl;,s. podari sve Ijepote Dzenneta vjecni rahmet, i Sanjina
897I·lU

ces bi ti

Tvaji

naimiliji:

supruga

Suada i sinovi Adis i Edis

Ses rca Sa j a sa pore dicom
:89-82-1L1

Dana Dana 1. 7. 20 I 1. na vrsa vaju se ;\4 go dine 0 tkako nas je nap ustio !1as drag; su prug, otac, deda i svekar POSLJEONlI mom dragom SELAM braru

I. 7. 20 II. n avrsava

se tuzna godina otkako ie p reselio na ahirer nas voIjeni zet

Dana 1. 7. 2011. na VISava se t ulna god ina 0 tkako je nas dragi

SJECANjE na dragog brata

SAFET KRVAVAC

i postovaniern cuvat eemo uspomenu na njegov dragi lik i plernenitosr koiorn nas ie okruzivao.
S ljubavlju Po rod ica Krva vac
7.3S4-1'l!ld!~

SEIO KAPO - KAPA
Da mu dragi Allah dB, podari Iiiepi Dzennet, Brat Isrnet (Pele) sa suprugorn Safijorn i diecorn Berinorn, Kerimorn, Elmom i Aimom
8'9Sl-hL

MUMIN HALILOVIC
N eka ti drag; Allah dz, podari viecni rahmet iiijepi Dzennet.

MUMIN HALlLOVIC

MUMIN HALILOVIC
Zauvijek

s.

presel io n a ahi re t, N eka ti dragi Allah di.'. pcdari lijepi Dzennet. Porodica: Sahaci f Amra, Arnar i Adrian

srcima

ces biti

u aasim

Dana 2. VII 2011. na vrsa vaiu se tri godine

ad prerane

smrti rna je drage jed ine ses tre

Pun ac H a j dar, p unica Hata, Aida i Amer

Brat Harndija s porodicorn

LJUBINKE (BRANKA) SLUEPCEVIC
Smrt nije pitala koliko te volirno, koliko ees narn nedosraia ti, N ismo te mogli zadrzati, ali vrijerne niie za borav, Ostavila si izase be do broDana

SjECANjE

1, 7. 2004, godine preselila

je na ahiret

nasa draga

Dana

SjECANJE 1. 7. 2011. navrsava se sest godina

od srnrri

tu, ] j u ba v, svoj oi ses tri pones sto
miru Bozijern sestrice

sam te irnala i suze za tobom

do krmoja, Neka

aia zivota,
Pocivaj
II

ZAKIRA ISOVIC, rod. SULJAGIC
ti dragi Allah di,s. podari lijepi

BOROVAC (RAMIZA) IRFAN
Vriieme prolazi, ali sjecanie na Tebe vj een 0 ostai e. as ta I ceS u nas irn srcirna vj ecno
voljen i nikad nezaboravljen, Tvoji najrniliii: supruga Mimica, kcerka Aroda, Mirela, zerovi Remzo Amani, Hened i Deni

Uviiek tugujuci: tvoja jedina sestra Gordana Milinkovit, zer Berislav, sestrici Boris, Tariana sa porodicom

Dzennet i viecni rahrnet
EI-Fatiha

Suprug Nezir, sinovi Senad i Sead sa porodicarna, kcerka
[asminka Dana 2. 7. 20 II. godine navrsavase 40 ruzni h dana od sa porodicom
76i]-lnd~

i Mise!, unucad

kada nije Sa nama nas volieni suprug, otac, punac

DOKO (BRANKA) KLJAJIC
Ovirn putern obavjestavamo rodbinu i prijatelje da cemo pomen dau 2. 7. 20 II. godine u 11 casova na groblju MiljeviCi. Vrijeme prolazi, ali mi nismo i

Dana prvog jula 2011, navrsava se 14 godina od kada je na ahirer preselila nasa drag. maika, supruga

SJECANJE

SEDIKA LIKIC, rod. GOGALIC
N eka Ii dragi All" h dU. po dari Ii jep i Diennet. Porodiea
i611-lnd::!:

SUVADSAKRAK • CRNI

nikad neeemo zaboraviri rebe, tvoju dobrotu, tvoi veseli osrnijeh i nacin
na koji si nam poklanjao svoju Jjubav. Znao si i koliko rni volimo tebe, aIi nihd ndeS saznali koliko nam nedostajdi,. Vole Ie rvoji: supruga Rada, sin Zoran, keerka Branka i ze I S rda.n. 1629· J"<I>

Tvoj brat Memeo

sa porodicom

56

""~l""""'"i"'''
Dana

Onevni avaz
se 42 dana od smrti naseg dragog oca, punca ; dede Da na I. 7. 2011_ godine
0 avrsavaj

1. 7.201 L godine navrsavaju

u se 42 dan a 0 d kada ie p resel io n a ah iret

AHMED (MEDAGA) HADZIHASANOVIC
Vrijerne kcie prolazi ne urnaniuje

AHMED (MEDAGA) HADZIHASANOVIC
Vrijeme prolazi, ali bol i sjecanje nikada neee izblijediti kao i nasa liubav i postovanie
prerna tebi, Neka ti dragi Allah
3875-1H

srcima i biti dio nailjepsih uspomena.
Neka ti drag; Allah di.s. podari

rugu i bol za toborn,

Uviiek

ee;< l':i vjeti

u nasirn

lijepi Dzennet

i vjecni rahrnet,

do!;.,.

podari

vjeeiti rahrnet,

a IVOjOj dusi lijepi Dzennet,
88i'4·iu

Tvoji: kcerka Mirsada, zet Fadil, unuci Mirza i Samir

Tvoji: supruga Sedika, kcerka Mirsada i sin Semsudiu

SjECANJE

FATIMA ~FATA KAROVIC
l. 7.2006· Uvijek u mislima i uvijek medu nama. U 16 sari sastat cerno se na groblju "VLAKOVO". Tvoji najrniliji
TUZNO SjE.CANjE SjECANjE

I.7. 2011.

na nase drage roditelie

na drage roditelje

MEHMED (HAMIDA) ZAjKOVlC 20.1.1990 ·20.1.20il.
Dragi
zi"r()l

UMA (HASANA) ZAjKOVIC, rod. KANUC 2.1.2011-2.1.2011.

lla~ibabe i maiko, uz vas bij9l:::eradost t sreca ~ bee vas same pra:;f;,ni:n9l~ bel j [Usa. S"ijesni ds sre HiMQ, kuda svi moramo 'pOc~, cuvar demo drage uspomene i s:j'~anj:j]; nn vas. J arabi obradui cprostom j Iijepim Dkll.DC"tQID n~~C"drage rcditel ~I:V~~i n:ajdr.a:h: kcerke Hanurtuca t Zumra, zetovi Hamdo Mr:?je i Zijah Ag'ie) unlike Sj)b~na i Meri~:a - mu' A,din MUCt::D lea keerka Dca liat.ma d.ov:EI se pQklanj-a d;;iD.a 2_ 7. 2Q 11_ godilJ.e IJ Travr:! ikY_ 1!'i1'-.1 .1 M
m

ASlM GRABOVICA 15.10.2010·28.6.l01l.

.EMlNA (EMlCA) GRABOVlCA, rod. AUSPAHlC 28.6_1986 - 2S. 6-l011. V ri iem e prolazi a uspomen e ostai u. S llubavl]u, Kcerka Am in. sa pc rodicom 7603-lndi SJECANJE

Dana 1. 7. 20 l l , na vrsa va se ses I go di na marne, svekrve, nan e i pran ane

0d

smrti nase drage,

na naseg dragog

ABDULAHA (MUlE) EDRENICA NURA (MEHE) OLOVCIC
iz Zvornika 1. 7. 2005 - 1.7.2011. Plemenitost i dobrota ie krasila rvoi kratki Z:!VOI_ Ostaiu drage uspomene i Iiiepa siecanja.
U vi j ek te se sjecarno: kci Sab aheta, si nOV i H ami d, Yah id i M irsad sa p orodi cam a

Tvoii . porodice: Edrenic, Odobasic i Drekovic

POStjEON}1

POZOllAV

prijatelju i kolegi doktoru

IBROTULIC
god. rodenja - 10.9.1945· Dana I. 7.2011. supruga i oca
navrsavaju

lIjADU (lUI) LAGUMDZIjI

godina smrti 1. 7. 2009.
od smrti naseg voljenog

se dvije godine

Raja s Poliklinike Dr, Nermin, dr, Amir, dr, Mira, Radrnila, Izera, Vasve, Azra, Dora, Kenada, Mersa, Aco, Elvedina, Arnina, Zahida

Sa velikom liubavliu i postovaniem, Sup ruga Novara i sin Edin
!'1T

POSLjEDNJI

SELAMI

POSLjEDNJI mom voljenom

SELAM bratu POSLJEDNJI SELAM

morn drago rn sin u

nasem dragom bratu

SAFETU (VEHIDA) TRGO
N eka ri Allah

SAFET(VEHIDA)TRGO

SAFET (VEHID) TRGO

Dzennet.

d:ts.

podari

Ii j ep i

N eka ti Allab

dz.s.

podari

Ii j ep i Dzen net. sa djecom Azurom i
n04-1Ild;:

Tvoja majka Adila

Tvo] brat Ismet sa pnrodicom Mejrom, Emirom i Enverom
ii04-IRIU

Jvoja sestra Hajra, Sernsom

zet Mirsad

POSLJ£DNJI

POZDRAV

Dr. stom, BUKVIC SLOBODANU
iz Capliine

KOMORA LIJECNlKA.

DOKTORA STOMATOLOGIJE
N

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Da.M I. 7. 20 II. navrsa dragi

V" se

15 go di no od kada ni [e sa nama nas

POSLJEDNJI

POZDRAV

DZEMAL

(SULEJMAN)

DZUDZA
SUVAD (DZEMAL) DULIMAN

.OZEMAl...GASA!!:) DUl...lMAN
20(14

1991·1011.

.zcrr.

S ljubavliu i ponosom cuvamo uspomenu no rebe, rvoj dragi lik i Iiubav koiu si nam ........... ......_:.....L--' _ uvijek pruzao. 'Tvoj l1jeloi pogled i plemeniti duh ostat ce zauvijek uno, im srcima. Dok zivimo molit cemo AUaha dt,~_ da ri podari Iijepi Dgennet. N eka je viecni rahmet rvoioj plemenitoi du'i. Vo t irno te Senke, Stlnj a i N edirn

MEHMEDALUI . MESI BESLAGIC

"Smr[ osravl]a bol koju nlko ne moze iztijechi~ a ljubav osravl]a sje6nja ko]a nam ni kc nc mcac uzctl" N eka varn Allah M.§. pedarl 1licpi DZeDnet ~vjocll t rah mel, PORODICA
7110-~n.cJf

ad niegovih prijatelja Arze i Sefib Hedzic

Sa

porodicom
lM-J7.C"

POSLJEDNJI SELAM nasern dragorn prijatelju i koms;ji

Dana 3. 7. 20 II. godine navrsava se 7 ruznih godina od kada ie preselio na ahiret nas dragi

SAFET (VEHID) TRGO
menu na tvoiu dobroru, skromnost i plemenitu dusu, Uvijek ces osrati
u nasim srcim a. B io si vel iki cov] ek, pun do brote i I j u ba v i. U vi j ekcemo cuvati u sp o-

Dana 3. 7. 2011. godine I1"VIS"Va se 7 godina od odlaska !1.seg dragog sup ruga i oca

ruge i boli

DERVIS (ADEMA) BAJROVIC
Vrijeme

DERVIS (ADEMA) BAJROVIC
Dani prolaze, a tuga i bol u nasim je ista kao i prvcg dana kada si nas napustio, Z. nas postojis i trajeS kroz najljepse uspomene, Nedosraie nam oslonac u nasim zivotim.a i tvoja ljubav, dobrota koju si narn nesebicno darivao,
srcima

nestaie u tren urku, ali s j etanj e na
tebe ostaje zauvijek,

prolazi,

utjehe

nerna, :livot

Neb ri Allah dots. podari Iijepi Dzennet a tvoioi porodici sabur, Neka j e vjecn i rah met. ad kornsije i njegove porodice: Seta Resid, Ramiza, Nihad i Nihada, zer Muhamed i unuka Una

N ikada te nece preb 01j eti

zaboraviti oni koji te vole, na tebe misle i za tobom t ugu j u,

IIi

Neb ti dragi Allah di.s_ podari Iijepi Dzennet. Dajdzic Huso Dulancic sa porodicorn

Neb ti je vjeeni rahmet, Tvoii: supruga Mevlida, kcerka Amina
j

sin Suleiman
443·11100

SJECANJE

Daria I. 7. 20II. godine navrsavaju se 2 mine godine otkako je preselio n. ahiret nas dragi dajdza

na

KADACOSIC IZETKREHIC
P roslo j e tuzn ih 52 dan" cd smrti nase drage ses tre, svastike i tetke,

SAHZIjU CAUSEVIC

Vriieme prolazi a ruga, bol i praznina ostaju vjecno cima 0 ni h ko j i su te neizm j erno vol jeli.
Aldin [ukovic

U

sr-

Siecanie na rebe nikada nece izbliiediti kao i nasa Ijubav prema tebi. Tvoji: sestric Edvin, sestricne Bahriia, Meliha • Lila i dr,
Mediha sa svojim porodicarna

U vii ek cemo te nosi ti ; Vahda,. Hasan,

rn va ti u sreu.

Tvoja kcerka Mirsada, zet [asrnin, unuci Kenan, Almir i
nli'-lndl!

Adisa i Lejla

POSLJEDNJI

POZDRAV

dobrom eovieku- zetu i tetku

NEDZIBA (rod. DZINIC) SMAJOVIC
El Fatiha

SEIDKAPO
Sa Iiubavliu i postovaniem,
Zi]o, Aida i njihova djeca

1999·2011. Mama, volimo te Porodica
903:S-1LI

Prvcg jula 20II. godine navrsava se 27 godina otkako naseg voljenog

SmO

ostali bez

Dana

l. 7.2011.

godine navrsava se sedarn ruznih dana od kada nije sa nama I1.s drag;

SENADA (MUHSINA) NALlCA
I. juli 1984 • I.juli 2011. Sve nas, dragi nas Senade, podsieca na tvoiu mladost, Iiubav, vedrinu i dobrotu koiim si nas okruzivao i koiim si nas nesebicno darivao,
S ljubavlju i postovanjern Njegovi naimiliii: Muhsin, Mirsad, ViI dana, Maja, Dina, Selma, Alma, Edina

DZEMAL DURANOVIC
Ne postoii utieha ni zaborav, same beskrajna praznina i tuga
U vi j ek

ces ii vj eli

u nasi m s rcirna,

i Hajrudin
19'I-lt:.:

Porodice: Mernic, Ramie, Pozder i Sarajlic
n06-1odt

68

""~l""""'"i"'''
SJECANJE

Onevni avaz

,-------~-------.
SJECANJE

na

na

Dana 1_7. 2011. g()dine navtisV':il$e 6 mjesed otkakc sanama nlle nas dragi suprug i ctac

Dana

1. 7. 2011. navrsavaj u se 2 tuzne go d i0 e kako nas ie
napustio nas dragi sin, brat, dajdza

MERSAD AISIC (MESKE)
MUHAREMA (ZUMRE) HAjDARBASICA
Rijeci ni vrijeme nisu dovoljni da opisu tugu i prazninu rvojim odlaskom. Neka ti dragi Allah di.!. pedsri Diel1l1et i sve dzennetske ljepote. Tvci i: 'ura Sa Iko sa suprugem [asminkom, kcerkom Emelom, sinom Ermi_I101TI i zetom Roberto m 77.24-1 nd;!:

1. 7. 2009-1. 7. 2011.

MUHAREMA (ZUMRE) HAjDARBASICA
Smrt ie jaca od :livma, ali ne i na.si!::Ijubavi prema tebi. Neka ti dragi Allah dU_ podari lijepi Dzennet i viecni rahme t, Tvoia sesrra Rasema i zet Draga n
TIl.,4-tfldz

MUHAREM (ZUMRE) HAjDARBASIC
lJ.:j:[!,a.s ao ~onog da os lvc j. iznck
nadnj -odbzak j~dnako bcli. us.pomenu ~ljubav prema rebi ~u;,,'ije-,k [e i \~~ko bee rebe.

nedostajes. Ostavio si rragove koji se ne brisu, siecania koia ne bliiede, dobroru i liubav koja se parmi. Teske iezivieti a ne izgovoriti riieci sine, brate, daidza. Postoji Ijubav koju smrt ne prekida i tuga koju vriieme ne lijeei.
Neka ti dragi Allah do!;.,. podari lijepi Dzennet,

Danas

kao i onog dana rvoj odlazak

jednako

boli, Dani bez tebe su teski .. Mnogo

narn

te.mo c'L!'1U· u n~i m srcima. TUlno \

Ne~9 li AUab di.~. podari J ije-p i O~e-.nne~ II lV'OjOj d"'L vjetni rahmet. Tvoi~ naimiliii. supruga Ulfl:ta) sin Adls l k&rka Irma
772:4-lnd:!l:

Tvoji neutiesni:
Tevhid

owe Senail, maika Nasiha, sestra Mersa i sestricna Ilda
dana I. 7. 20 II. gcdine poslije ikindije narnaza u dzarniji Plane
791-117.

de se prouciti

Dana 1. 7. 2011. godine navr!.vaju se 52 dan. od preselienja nase drage majke, punice i nane

Dana 29_ [una 2011. godine navrslle su se rri godine otkako je presel io 11 a ah ire r n<i~ dragi

SJE-CANJE

Dana I. 7. 2011. godine navrsava ie preselila na ah iret nasa draga

se sedam

dana otkako

na nase

MURUVETA • MIRA (CISIC) RAMIC
MDJO (HASAN) LEPENICA ENES (MUJO) L.EPENICA
26. 4. 1973- l. 7. 1995. Tevhid ce se uciti u Sarenoi godine (petak) u 14.30 sati, O:lalo!eena dzamiji dana 1. 7. 2011.

v j ecno ces os ta ti u nasim
i nailjepsim uspomenama,

srcim a

Vriierne prolazi, a bol i tuga se ne srnanjuju, Molimo dragog Allaha dz.!!. da ti podari Iii ep i

ALIjA (ZULFO) AGANOVIC
Ne rnoze se rjjecima iskazari sva bol i ruga ko j u osjecamo i j edina je u tjeha i is tina da je eve na ovom svfjetu prolazno. Molirno dragcg Allaha d. Ti podari lijepi Dzenner i vjel;ni rahmet. Sin Safer, snaha Iza i unuci Am .. i Dujma

10.2. 1934· 10.2-.1994.

Vasi najmiliji: supruga i maiko Mehrija, sin i brat Edin sa porodicorn i sestra Enisa sa porodicom Molimo Allaha dog. da vam podari lijepi Dzennet i vjeeni rahmel. ~ll9·lU

porodica

Dzennet i viecni rahmet, Tvoji: sin Emir i kcerka
Emir" sa porodicorn
7726-) ~d~

SjECANJE
Dana I 7 _2011. god ine na vrsa va se 6 go di na od kada nije sa nama nas

TOZNO SjECANjE
na naseg vo ljenog brata

...,a-,,,

Dana 1. 7. 2011. godi ne n avrsava se 7 tuzn ih dan a od smrti nase drage rna j ke

MEHMED (FERHAT) POLjO
pro lad, a bel i ruga ostaiu, Zahvalni smo ti za svu liubav koiu si Vriierne

HIVZU GAKOVICA
3.7.2009-3.7.2011.
Dragi nas brate, Vriierne prolazi, vet dviie godine su prosle kako si uas napustio, ali nasa tuga i bol su vjecni, Svaki dan [e tezak i bolniji u spoznaji koliko narn nedostajes, Zauviiek ee! ostati dio nas, u nasim srcirna, u nasim mi-

BAHRIjA (rod..FADZAN) MULIC
N ika d
necemo za bora vi ti rvoi tvoju dobro t u i p lernen itost, S po!: IOVan j em,

nam poklaniao.

Nedostaies

nam.

T vo i i: s up ruga Am ira, kcer ke Med ira i Merisa, zet Dejan, unuci Sanjin i Vedran

Iik,
POSIJEDNJI SELAM

slima. Po nosn i smo sto smo te imali.
N eka ti dragi Allah dz.s. podari Ii iepi D zennet.

Tvoie sestre Mirsada

i [asna sa porodicama

Tvoii: sin Asim sa porodicom
Tevhid ce se prouciti u subotu, sari u dzarniji Sepetari u Tuzli 2. 7 _2011. godine u 11.30 ",.)"

uasem dragom
Dana J_ 7. 20 I J_ godine navrsava se 6 mj eseci otkako je preselio na ahlret n.! voljeni

M.ESUDU HRELJA
SJECANJE Dana 2. jula navrSavaju 52 dana od s mni se Neka !i drag; Allah diU. pactari lijepi D~enne! rahme(_ S liubavliu i postovaniem, Porodica Suliie: Hairii", Edin i Emir i vje~ni

MEHO (SMAjA) PLOCO
Kuca be>: tebe je prazna,

zivo( bez (ebe je lUzan, ali je Ijubav prema (ebi vj<:<!na. Po· n osn.i sro SmO te im:d i~i vj ec.no zah vOlni. [ SjeeaDje' na (ebe je dio oa!eg i!ivota, zau· vijek CeS nam nedos !3jali. N eka ti dragi Al I. h d'd. podari Ijepo(e Dunne!3 i vj<:<!ni rahme!. ,ve

FATIME • FATE KARIC
Tog d. na prouCi t ce se H atma -dov. V. Berkus. 31. u kuCi mnr!e,

902"6-111

SjECANjE
POSLJIillNJI SELAM na nasu dragu seestrn i tetku

DaDa 1.7_ 2011. godioe proucit u <llil_mij i u Trnovu.

6e

se tevhid prije ik.indiie namaZ:il

T"oji oajrniJiji: sinovi Sm.ajo~ Sabit, Nijal,. nevjesta Mif$ad:il,. UflUC,j Mirza i M:i.rsad 902:5·1u

oZalo~cen

a p orodica POSLJEDNJI POZDRAV

Us ubotu, 2. jula navr!ava
n a!ieg dragog

se 16 go dina ad pogi bi j e

ZORANA (FERlKA) SARICA

MUHIBI MUjKU':, rod. FILiPOVIC
Neka Ii dragi Allah dz.s. podari lijepi i vjeeili ra· hme(.

ZEHRA SAGOLj, rod. SINANIjA
Sjecanje na tebe nece pre· statj sve dok iivimo wi koii te volimo. Tvoji Amira, Aldin, Ajdin, Medina i Timur
9031·H!

Sto vise
Tvojj:

Vremena pr-olazi Ii nam sve vise nedosrajd.

IBRAHIMU HAjRICU
Prijateiji familije Kunovac, Makom, • Zig:a

suprugaAjsa

i sinovi Alen i Zlaja

Parodica

Hasic i Vejzag:;c
P~illro·ln

Dnevnj avaz """', __

.. u. 59

...za ovaj trenutak ~pripremajte se - (hadis) Duboko ozalosceni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije, da je nas dragi

MEHMEDALIJA - ME.SA (FEHIMA) BE.SLAGIC iz Zepca
preselio na ahiret dana 30. 6. 2011. Dzenaza ce se 0 baviti na mezarju Preko u Zepcu dana 1. 7. 2011. iza ikindi je namaza. OZALOSCENI: supruga Mensuda - Suda, sin Adrian, kcerka Arnela, brat Hamzalija, sestre Nadzija, Mina i Samija, unucad, punica Sadika, zet Zlatko Bise, porodice Beslagic, Malicbegovic, Tuce, Bise, Ticevic, Kreso, Galijasevic, Begovic, Nisic, Hedzic i ostala brojna rodbina, prijatelji i komsije RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

[avljamo

rodbini,

komsiiama,

priiateljima

i poznanicirna

da ie

Obavjestavamo

rodbinu,

prijatelie

i kornsije da ie nas dragi

SALIH (IBRAHIMA) SARIC
preselio na ahiret u sriiedu, 29. 6, 2011. godine

hadzi HAMDUA (HAMEDA) MILIC
preselio na ahiret u cervrtak 30. 6, 2011. godine u 75. godini, Dzenaza ce se obaviti 2. ], 201 L godine u 14.30 sati na rnezariu OZALOSCENI: supruga Zuhra - MUnira, sin Dzevad, kcerka Sabina, braca Mujo i Mehmed, sestra Dzevahira, snahe Zehra, Fadila i Milena, unuke Amila, Anela, Mirna i Anesa, zet Mirza, bratici, braticne, sestri ... sestricne, te porodice: Milic~ Konakovic, Ci~ Smaiic, Peulic, Smaji!, Dzedovic, Softie, Cos ie, Zuko, Karic, Adbegovic, Dedaiic, Sarvan, Dizdarevic i ostala rodbina, priiatelii i komsije Tevhid ce se prouciti is tog dana u 14.30 sati u Sarac - Ismailovoj dzamiji (Mejtas),
91)2:7-111

iz Tesnia
u 85. godini.

Dzenaza-namaz ce se obaviti u petak, I, 7. 20 II, godine u 17.15 sati (poslije ikindijenamaza) u harernu (.adi dzamiie u Tesnju, a ukop ce se obaviti na rnezariu OZALOSCENI: braca Aliia i Adem, snahe Besima i Refiia, bratici Nedzad, Fuad, Nedim i Ademir, bratisna Nermina, sestric Azur, sestrisne Edina i Dilista, porodice Saric, BaSic, i Tube, ostala mnogobrojna rodbina, komsije prijatelji ' !"IT

(5 i,ro kac-0._

Hambina

Carina

~f)on lagi cka" u Tesn j u.

Sisie

i

SJECi\NJE
na nase

ALVEDlN - DlNO RIZVANOVIC
1.7.1983 - 3.9.2005.
U srcu zauvijek ... Di no, a [ilia 0 si nam U rren u, bio si nam sve u ZiVOIU, osoba koja nas ie voljela, slusala, razumjela, uveseljavala, nasmijavala, si nam sve ito covjek moze pozeljetil A so d, ,i vot bez Teb e bel an i tezak narn osta j e ... bio JASMINA RADOVANOVIC,

___ ova] trenutak - priprernajte se - (hsdis) Za Duboko ozalosceni obavlestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da ie no! dragi

SAFET (VEHID) TRGO
Nakon kratke i tcskc bole-sri preselic na ahiret u utorak, 28. 6, 201 J_ godine u 58_ godlni, Dzenaza CC so obaviti u PETAK, l. 7, 20 l L godine u 14.30 sari na mezar iu Vl"AKOVO. OlALOSCENI: majka Adila, supmga Ziba, kcerka Azra~ sin veisil, braca Cam il, Esad i Ismec sestre Hajrija i Adviia, unucad Melisa Leila i ~dk) zetovi, s?ahe ~~ureJ bad~l ?r~li~!] brn(icn~J s.e.s[riCi~~s.e.~ stricne, te porodice: Trgo, Maslen, MU¥lC, Coso, Sejdic, Hcdzic, Mujezioo\lic, Culov, Mujkic) Pintol, Ibrahimovic, Arnautovie, Dedovlc.Iukle, kao i ostala rodbina, priiatelji i kornsl]e Tevbjd ce se prouCiri istog dana u kuei rahmetlije u l430 sari, ul. RAMIZA sAutrNA or 12.2. Prijevoz do rnezarja i nazad obezbijeden ispred kuee rahmetlije sa polaskom u 13,30 sari,
J

JOVAN
RADOVANOVIC 18.2.2010.

Viecno cerno Te volieti i od zaborava cuvati,
Molimo dragog Allaba sve njegove ljepote, S naivecorn Ijubavlju: dz.s. da Ti podari

rod.MEKlC i
l.

Iijepi Dzennet

7. 2009.

CeSl() ste sa nama U mislima, Sa postovaniem i ljubavliu, Njihovi Me.kiCi: Nesko, Ismeta, i Ens

raio Adem, rnamic

Arifa, brat Alen
!I030· t It

i seka Alena sa pow dicama

Arora, Edin,

Amra, Asja
77.31}-1I'ld~

RAHMETULLAHI

ALEJHI RAHMETEN

VAS1AH

'"

60 ""H i'''''''"i "'". Dnevni avaz

VJECAN POMEN!
1946 - 2()1l.

S tugorn i bolom obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga mama, baka, sestra i punica

ROSA (rod.LAZENDIC)

KRISTIC

prernin ula dana 29. 6. 2011. godine u 66. godini. Sahrana pokojnice ce se obaviti u SUBOTU, 2.7. 20ll. god. u 14.00 sati na gradskorn groblju "CRKVICE". Povorka se form ira ispred kapele na groblju, OZALOSCENI: kcerke Tania i Ivona, zetovi Damir i Vedran, unuk Filip, brat Vladimir sa porodicom, bratic Milanko sa porodieom, porodice: Lazendic, Kristic, Pejic, Laketa, Zarnetica kao i ostala rodbina, prijatelii i kornsije 2OJ·!"

Obaviestavamc rodbinu, prijatelje i k{lm.~ije; da ie naij dragi

ABID (NAIL) AGIC
rragicno preselio no ahiret od zlo~inatke cernlcke ruke 27. jula 1995. godine, u gcdini. Dzenaza ee se obaviti u subotu, 2. jula 2011. godine u 13,30 sati na mezarju u selu SLAP-ZEPA.

Obaviestavamo rodbinu, komsiie i priiatelje de je n" dragi

Dana 3().6. 2()ll. godine prerninula je u SO.godini u Austriii

Exhumaciia

iz Visegrada

n

HAMID (UZEIR) MULAVmC
PRESELIO NA AHIRET U utorak, 28, 6. :"1011. g?dine u 79: ~odi ni. Dzenaze ce sc obaviti u petak, 1. 7. 2011. god ine ispred dzam i[e u Hrasn ici poslii e ikindije namaza. RJi.HMEJ"J.1LLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Zehra, sin Munib kceri Hairija, Munlra, Rabi]a, brat MUJo sa. porodicom, sestra Serifa sa porodicom, braticnc Mcvlida i Fatima sa P2,odicom, scstricna Seiika sa porodicom, sestrie N edzib, :s urevi Serif i Nazi f sa porcdi cama, zerovi Zijo i Rasim sa pcrodicama, unucad Ame:l~Ale:m!,~ij~d i Arij~l1a., te porodice Mula.,dic~ MU5it Feko, Keco, Hadhc, KUDdo~ Colpa, P icuga, Komar, H ubij ar, CQr bo, Muj ezin Tewhid ce se prouciti l! kuci i!alos{i Gorn]i Osjek br, 28. poslije Ikindije nama za , ,.".!

Prijevoz iz Saraleva obezbiieden ispred dzamiie u Zabrdu u 10.00 sari sa zaustavljanjern na Srupu ispred resterana "Esmeralda !, do m ezarja i nazad.
j

BILJANA (STANKA) ORSULIC, rodena MRKIC

sesrre Veaira, Beh ka, Ad ila, Ra biia i Haj ra, snaha Seida, bratici Enes, Azem i Emir, bratiena Mer$jh<i~ sestrici Safet, Hamdija, Ned •• d, Ale.m i Arnar, sestricne Nasiha, Selda, Merslha i Indira te porodice: As-ie, Ramie, Kurtic, Fejzlc, Kadri c~ Gako v ic, Taba kcv i~! Vi Ij c, Bai ic~ S ~iko va c! Z U 1anev lC:! r Cab" Gu'.i c, M ikic, Leso, Cocnlic, Vau", Pol j 0 i 0' tab m nogobrolna rodbina, prijatelji i komsi]e !!!

o ZA LOSCENI:

Ozaloscena

ruajka Olga

Duboko o,al,,!ceni

obevjestavamc rodbinu, prijatel]e i kom!ije do je no, dragi

Duboko oZalosce.niobavicstavamo rcdbinu, kornsije i prijatelje da ie na.! dragi

AHMET (AHMET) PLANJA
Exhumacija iz Rogatice rragieno preselio n a ahirer od zlocinacke cetnicke ru ke septembra 1992. godine, u 4 L godini. Dlienaza IX; se obaviti u subotu, 2. [ula 201l. godine u 14.00 sari na Gradskom groblju VLAKOVO, OZALO~C-ENL SlLPTU_g-il Rasema, sin Muh,ame:d~kderkc Azru i Ameia, unuke Rejhana i Sejl.a zet Zijad Cati.c, brada Orner, Ram iz j Esad, sestre Se,w;sa i Rarniza, p I,l D ica Adila Kadrie, sura Agan Kadric Sa porodicom, svasrike Aslma Babic i Hasifa Zelihie, prijatelii Adil i Kasema Carie, badzo Ismer Babic, zet JtlsufS~oyi6! brarici i braticnc, scsiricne 1(: porcdice Plania, Kadric, __ Carie, Kadric, ~ehoYic~ Karic, Babic.., Zelihic Mujcic, Dl:al1ko~ Sarace\lic, S.dibagic, Kozadra, Palo, Begic, M,asic~ Aiirvic~ Konnkovie, Alic, porodice Berbic, Jazie te ostala rodbina, priialelii i komsi]e Tevhid 60 se prouCili is!Og dana u 14,00 sati 11 di.miii Binjczevo, Hadtici. RAHMETULLAHI ALEJHi RAHMETEN VASIAH !!!

...Za ova] trenurak.- pripremaire se- (hadis) Duboko ol!alo!ceni obaviestavamo rodbinu, prllatel]e i komsije da je nas dragi

NAIL (BEJDO) BELKO
preselio no ahiret u srijedu, 29.6.2011, godine u 74, godini, D/]ena~a ce se obaviri U PETAK! l . 7. 20l1. godine posliie ikindije namaza (1"1.30 sa!j),Da mjesnom mezariu BA TICI· Kiievo. OZALOSCENI: supruga Suvada, 'in Muio, kcerka Meliha, brat Sulejman, sestra Esma, braridi Fadi] i Samir, sestrici, sesrricne, amid~i~j, amidzicne, rc porodice: Belko, Durrno, Karkelja, Zolora, Kobiljak, Kovac, Cosic, Zoli, Ploskic, Va eric, Spahiia.jasar, Zecevic, Omerber'vic, Prasko, Zamerica, Krupalija, te ostala mn cgobroi II_a rodbina, prijatelji 1 komsi ic Tevhid ce se prouciri is tog' dana u dis mij i u Kijevu posli je ikindiie namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

IBRAHIM (SMAILA) HAJRIC
preselio na ahiret dana 25. 6. 2011. godine u Birmingenu, Velika Britanija. Dzeuaza ce se obaviti u Sarajevu, a datum i vrijeme bit ce naknadno objavljeni,
Ozaloscena porodica
9011-1 n

!I!

Obavjestavamo .. Zo ovaj treDu{ak - pripremajle se· (hadis)

rodbinu,

komsije i prijalelje

da je DO. dragi

CAMIL (ALAGA) HASANOVIC
ekshumi.rao Di!en.,. ce se obaviri u suboru, 2. jula 2011. godine u 13,30 ,ali na mje,nom grublju K,iv.Ce, Han.Pijesak. RAHMETULLAHI ALEJH1 RAHMETEN VASIAH Prjjevoz 9~ezbjed.en iz S.rojevo s. pol.skom ispod Stupske Petlje u 10,00 ,ali. OZALOSCENI: sin Adil, kcerke Bula, Senija, Sadera i Merb, sesrre Bulsa i MejI1l, .nah. NaJa, zelO· vi Orner, Ibr{), Esad i Zijad, unucad Adrijana~ Alen, Se:lm3~Elma! Suvad~ Se:ad, Senad ..... lrS.ad, Ines, lrm. i Kenan, praunue.di, {e porodice HasaJlovic, Podtic, H.jr;c, Gu"c, Polic, Zimic, Sadija, Kre!tali· ca, N uh.nov ie, Selimovic, Pirie, Su basic, Suees ka, 0 manovic, Ivazovic, Be~jrev ie, Tr~ic, Ie ""ala roo db i n3, ko miiijc i p rijatelj i Tevbid Ce s.e prouCit.i lSlO,g dana U )3,30 silti u kuct z<llosti s.e.lo Kriv<lce, Han - Pijesak. 766~·11lf~
!I!

Roden 1924. godine selo Krivace, Han-Pijesak

Ollboko oialo~cel1i ob:ivjdra'vamo rodbinu~ prij:itdje i kom_~ijedOlj~ nas dmgi

dipl. ing. MESUD (UZEIR) HRELJA
preselio n3 <ihiret II &tvn<ik~ 29_6. 2011. godine u 84. godini_ Dien.za ce se obavili u PETAK, L 7. 201 L godine u. 15.00 sali n. me,zarju RA VNE B~KIJE. OZALO$CENI: supruga Memnuna, sino"; Nedim i Haris, kterka Zerina, brat MUSlafa::. ullubd Arma;n, AflU.r i Han ..::.suahe Aida, AIm .., sure Nusret i Ju,uf Liuea, Ie porodiee: Hrelia, Feriz, Ljuea, Beg13sevic, Zubcevie, SuIjic, Kramvi 6, Ciu~eV'ic] J ovanovi6] Bah to, Po I i,mac, Kih i 6, m ostaJa rodbina i p ri ja mlj i Tevbid te 5e prolh~it.~~Mogdana u diamiji Garica u l5_oo 5ati_ RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Tutnim SJECANjE ns

,rce.m javljamo rodbini,

prijateljirn..

i poznanieim.

da je na," drolla

HASIBA (SULEJMAN) BULJUBASIC, rod. COSIC
preselil. n. ahiret u te,vrtak, 30. jun. 2011. godine, u 67. god,iui. D~enaza ce se obavili u perak, I. jula 2011. godine u 14.30 sOli na mezadu Nilan· J3rtedoli. .RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH OZALO$CENI: suprug Dievad, kterKe IndiI1l i Enisa, unuka Ena, zel Samir, zaova Amira, prija Sl!;ada~ bralic:ne Sanela~ Zbta i Edi;n<l~ bnuic Edin~ snahe Ljubica i Emina, djeveri Muhamed i Muamer, jetrve Ganime!a i Ra;ija, prija· mlji Kimcm i Zinem] amidziti i aJl}idzi~ne, (C pQ["odicc Bttliub~ic:, Coste, Ka.~ rac.ic! $e:limovic! Tcr~o, Mild:ra.k! Caric,Jaiit, Hamamdz;!c, L<izovic, Jaga,njac! S.banov;c, Due,ie i ostal. b rojn. rodb ina, p rij. {elj i i kom!ij e T""hid te se prouCi!i i,tOg dana u 14.30 sali u kuCi ;>. Iosli u ulici Muhameda . Hadlijahic. br, 29!1l.
lit

MUMIN HALILOVIC

Od Jasmine

i Dl<emile Suliki':

glasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE ZEijICKO-DOBOJSK! KANTON OPCINSKl SUD U ZENICI Broj : 43 0 Ps 040883 10 p, Zeo lea, 06. 06. 2011. go di ne BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUZLI Broi: 320 Mals 028847 09 Mals 'Iuzla, 06. 06. 2011. godine

Dnevnj avaz ,.."",_""

•.61

No osnovu odredbi clana 348. SL.V 3., 4. i 5. Zakona 0 parn ,enom posrupku ("Sluzbene novlne FederacijeBiH broi 53/03, 73/05 i ]9106), TUtENOM: "ALEDINO~ d.o.o, Zenica, ul, Dr. eire Truhelke br, 9 D, Zenica, se dosravlja: TUZBA NA ODGOVOR T"iitelj JAVNO PREDUZECE Z6 UPRAVLJANJE I ODRZAVANJE SPORTSKIH OB· JEKA TA d.o.o. ZENICA, ul, Alei" Sehida bb, Zenica u tuzbu podnesenci ovorn sudu dana 07. 09. 2010. godine, predlaze da sud danese presudu kojom se tuzeni obavezuje d. lUzi,elju isplari novcani izncs ad 9.052,12 KM,sa zakonskcm zateznom kamatom, kako sliiedi: - na izaos od 185,40 KM, pocev od 09. 01. 2010. godine, pa do isplate, - n" izn os od 164,46 KM ,. poeev od 09. 02. 20 10. god; ne, pa do isplate, · na iznos od 95,43 KM, pocev od 09. 03. 2010. godine, pa do isplate, - na ;ZDOS od 23,40 KM, pocev od 09. 03. 2010. godine, pa do isplate, - na iznos od 1.378,26 KM, pocev cd 06. 03. 2010. godine, pa do isplate, · ua aDOS od 118,79 KM, pocevod 09.04.2010. godine, pa do isplate, · na iZDOS od 1.378.26 KM, pccev od 06. 04. 2010. godine, pa do isplate, - no iznos od 76,42 KM, pocev od 09.05. 20 IO. godine, pa do isplare, · na iznos od 1-378,26 KM, pocev ad 06. OS. 2010. godine, pa do isplate, • 0 a iZD os od 62,.19 KM., pocev od 09. 06. 20 Illgodine, pa do isplate, - na izn os od 1.378,26 K M, pocev 0 d 06. 06. 20 IO. godi ne, pa do isplate, · na iznos od 38,15 KM, poce. od 09.07,20 ID.godine, pa do isplate, • 0 a 'ZOOS od 1.378,26 KM, pccev 0 d 06. 07. 201 O.godine, pa do isplate, - na iznos od 18,32 KM, pocev od 09.08.2010. godine, pa do isplate, · na izncs od 1.378,26 KM, pocev ad 06. 08. 2010. godine, pa do isplace, kao ida tuzitel]u naknadi troskove parnicnog postupka, sve u roku od 30 dana.
U ,

OGLAS

OPCINSKI SUD U TUlLI, strucni saradnik Alma Uzicanin, u pravno] stvari rufioca "CIGLANA I·CRNI" d.o.o. Cazin, zastupan po genetalnom punomocniku Pozderac Zlatku advokatu iz Cazina, protiv tuzenog "LA MIA" d.o.o. Lukavac, Ornladinska bb., radi duga vsp, 2.920,77 KM, na osnovu clana 348. stav 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH" br, 53/03,73/05 i 19/06; II daljnjern teksru: ZPP), buduci da se tuzeni ue nalazi na adresi sjedista firme, objavljuie sliedeci

OGLAS
Dana 03.07.2009. godine, tufilac "CIGLANA I·CRNI" d.o.o. Cazin podnio je tuzbu protiv tuzenog "LA MIA" d.o.o Lukavac, radi duga vsp .. 2.920,77 KM. Tuzbom Ira2i da sud donese presudu kojom ee obavezati ru2enog na isplatu glavnog duga sa zateznom kamatom od dana dospijeca i troskovima pnstupka, Obaviestava se tuzeni da se dostava pismena srnatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivania ovog pismena u dnevnim novinama "Dnevni Avat" i na oglasno] tabli suda, te da priloge dostavljene liZ tufbu rnoze podidi u zgradi suda. Obaviestava se tuzeni da ie, na osnovu C1ana 70. stay J. ZPP·a, duzan, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni OdgOVOf na tuzbu, Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzati: oznaku suds, irne i prezirne, odnosno naziv pravne osobe, prebivalisre iii boravisre, odnosno sjediste srranaka, njihovih zaknnskih zastupnika i punornodnika ako ih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i porpis podnosioca (clan 334. ZPP·a). U odgovoru na tuzbu, tuzeni ce istaknuti moguce procesne prigovore i iziasniti se da li priznaje iii osporava postavlieni ruzbeni zahtjev (dan 71. stay l. ZPP·a). Ako tuzeni osporava tuzbeni zahtjev, cdgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz koj ih se tuzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuzeni zasniva svoie navode, dokaze Kojima se utvrduju te cinjenice, Ie pravni osnov za navode tuzeuog (clan 71. stay 2. ZPP·a).

Tuzitelj II ruzbi predlaze donosenje presude zbog propusranja. vlj a nja tuzbe dosraviti pismeni odgovor na ruzbu,

NAPOMENA: · Shodno odredbi clana 70. ZPP-a tuzem ie dusan naikasni]e u roku od 30 dana od dana dosta-

· Shodno c.1anu 34:S. Slav 4. Zpp·. dostava se smatra obavljeacm prorekom roka 0<1 1S dana od dana objavljivanja IUzbe u dnevnirn novinama i na oglasno] tabli sud a, · U cdgovoru na tuzbu cbavezn: SI' po ~Ianu 71. Zpp·. iSI'''' mogucc procesne prigovore i izja· sniti se da Ii priznajete iIi osporavare pnstavljeni tuzbeni zahtiev, te navesti i druge podatke koje po clanu 334. ZPP-a, mora imari svaki podnesak ..Ako osporavare ruzbeni zahtjev morale navesri ; razloge zbcg kojih osporavate z~h\jev, Cinj •.n.ke no kojima zasnivare svoie navode i dokaze kojirna se urvrduju cinienice kao i pravni o:mov za svoie na.vode. - Aka u oS!3vlieuom roku ue d-osravi(e pismeni odgovor n. tuZbu proliv Vas ce pod uslovima iz ~lana 182. ZPP·a bil; donesena presud. zbog popu!lanja kojom se pribvaea rufbeni zahljev. · Sagl.sno odredbi clana 75. ZPP·a nakon prij.rna Va'.g odgovora na mibu, odncrsno n.kon pro· reb roka za podno!enie odgovora na mfbu, sud ce z.kazau pripremno roc;sle iIi roci!,e za gla-

Tuzeni mo.le u odgovoru na IUzbu, a najkasnije na pripremnom rocism, podnijeti protivtuibu (clan 74. stay I. ZPP·a). Ukoliko tuieni, kojem je uredno dostavljena pismeni odgovor nl! mlbu

· U skl.du 5. cianom 352. ZPP·a du-"ni sre u ,Iucaju promjene ovaj sud, u prol;vnom snosi, ce,e l:akonske posliedice. · Pod uslovim.' odreclenim u ~I"nu 74. ZPP·a u SVOm odgovoru vtuzbu. Pri.loge dos," v1jen e u Z lU 2bu,
!U lten i

v;n u raspra

vl;_

V.se ad.res.
0"

0

tome obavijesli ti pro,j·

,u~bu mOle'e podnijcli

m o~e p.re UZ"! i u pi sam i oj OpCin.s kog su d~ u Zen iei.

SUDIJA Dedic Miralem

tuZba u kojoj je luZilac predlozio donosenje presude zbog propustanja, ne doslavi II z~akonskom roku, Sud ce donijed presudu koj.om se usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog proplIstanja), osim ako je tuzbeni zahtjev ocigledno neosnovan (chin 182. stay 1. ZPP·a). Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje sudu u. dovoljnom braju primjeraka .za sud i protivllu stranku., poz.ivom na brej predmeta. STRUC:NI SARADNIK Alma Ulicanin

Sosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TuzlilJ1ski Kanton OPCINSKI SU~ U lUZU Broj: 32 0 Ps 026950 09 Ps TlJzla, 26. 05. 2011. godine Opcinski sud u TUzlipo sudi!i Sadiji Brkovicu u pravnoj sivari lu1ioca ,JEXTIL O· 000 Bijeljina uL NeznilJ1ih ju naka 'broj 10, zastu pan po Karab die Kerim u advokato iz Sarajeva, protiv ture nog KASTOR KOMERe DOD Tuzla ul. Tr::!nicenlar Sjenjak Suteren objekat blo] 2. (Vsp. 6.322,50 KM), odlutujuci van roti~la, dana 20. 05. 2011. god ine donio Ie:

PRESUDU
• zbog propu ~tanja " TtJZENIJEd ulan Mlocu na ime dug a ispi'atiti iln os od 6.322,50 KM, sa zakonsko m zaleZilom kamatom od 23. 02. 200 o. god ine pa do isp Iale, !tao i da tu~iocu nad 0 knadi tro~kove pam icnog poslupka u iznos u 0d 971.20 KM, sve u roku od 30 dan a od dana dostave pre pisa presu de. Obrazlozenje Dana 12. 02. 2009. godi ne tuiil ac je ava m sud u pod ~io tUlbu protiv lulen og, radi naplate du gao tJ tulbi Mitae navodi da je lulenom isporutio robu, da je tuieni robu uredno zaprimio ada istu niie platio. Kako luzeni nije i·zmiliasvoje o'baveze prema lu.!iocu 10je tU.!ilacpredlalio da sud donese presuduko]om ce obavezati tu1:enog na plaCanje glavnog duga zakonskih zateznih kamata i tro~kava POSlupka. tJ tulbi luiil'ac je predlofio i da sud danese presudu zbog propuMa~ja ukoliko tu!enl ne dostavi odgovor na lui:bu. Tuiba sa svim pnlozima iobavijesti suda 0 posljedicama ne d'ostavljanja odg.ovora na Mbu u Zakonam odredenom roku dostavljena je luzenom u sldadu S odredbom tlana 348. stav 3. do 7., odnasno putem isti· canja iste na Oglasnu lablu sudadana 02. 03. 2011. godine i obiavljivanjem tulbe u Dnevnom listukoji se distJibu ira na tenia rijiFede racije Bos ne i Hercegovi ne .• 0 nev ni Avaz" dalla .28. 03 ..2011. goid ne 0 temu je luleni obaviie~ten dopisom od 28. 01. 2011. godine. Obzirom da tuleni nile dostavio pismenl odgovor na tuibu u zakonskom roku, atulbeni zahtiev nije protivan ti njenicama n ave den Im u III~bl,Ie kakotinienic e na kojim a se zasn iva Mbe ni zan Ilev nIsu u protivnosti s d'oka:zima kOie je Milac prilGlio U2 tUlbu (kupoprodaini ugovor brai 130/05 od 23. 12. 2005. godine, otpre· mnica broi 1300d 23. 12. 2005. g.odine), tekako je tulilac predloiio dono:l:enje presude zbog Plopu~tanja, sud. je ad lu~io MO u .izreci ave presude, u smislu ad red be clana 182. stav 1. Zakona 0 pamicnom postu pku, s tim da je tuienag obavezao i na platanje zatezne Kamate koie tul.iocu pripadaju u skladu sa cl. 277. st 1. Zakona 0 obi igacionim odnosim a i koje ce se obratu natl u skladu sa Zakonom 0 visl ni sto pe zatezne kamate lj. 0d dosplelosti racuna. TrMkove parnicnog postupka sud ie odredlo u sldadu sa cl. 383., 386 . .1 395. Zakona 0 parnltnom POSIUpku I isti ilnose 971 ,20KM, tro~kl)Vise sasloje od lro~kova za saslav Mbe u iznosu ad 421,20 KM sa u~etanih 17% PDV·a, u skladu sa vitiecom.AD tarilom (SI. novine 22/04), tro~kovi taksu na tulbu u iznosu ad 200,00 KMi presudu u iznosu ad 150,00 KM kOja taksa je odmdena u skladu sa vr.ijedno~tu predmela spora (SI. novine TK br. 5/09) te na ime tro~kova objav1jivania u Dnevnim novinama u iznosu ad 200,00 KM. StJDIJA Sadija Brkovic POLJKAP,otivove presud e n ije dopu ~Iena ~alba, all tu!e ni m o!e pod'nijeti pnjedlog za povral u prlja~nje slanje u roku od Sdanaod dana preslanka razloga koji je uzrokovao Plopu~tanje, odnosno od dana saznanja za piopu~tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu~tanja ne moze se trnzm povral u prija~nie stanje.

do i.plate, • na 11nos ad 1.078,00 KM pote. od 15 09.2007. god. pa do isplale, · n. Imos od.23,40 KMpo~ev od 15. 10.2007. gOd. pa do i,plate, • na ilnos ad 23,40 KMpo~ev od.15. t 1.2007. gOd. pa do i.plate, - n. Imos od 23,40 KMpDcev od 15. t 2. 2007. gOd. p. Opci~ski sudlu 2enici, 5udila Kubat Jasmr~ka, postupa· do i.plate, juei u pravnoj $!Van lUZioc. JP HRVATSKE TEI'EKOMU- • nallnos ad 23.40 KMpotev od 15 01.2008. gOd. pa N IKACI'JE DOD MOSTARO.irekcija za pokretn u m rezu do i.plate, ul. Knez. B r.n 1mira bb Mosl.1r, protiv iu!en og METAL · na Iznos od 120,95 KMpD~ev o~ t 5. 02. 200 B. gD~. TRAOE 000 u I. M. rsala Tila b b Zavi~ovici. radi dug a pa do isplate, v.s. 1.3t8.30 KM.d.na 20. 05. 20t 1. gD~.,v.n m~iSta te d. tu!i DC u nakn adi tra~kove pam I~nog postupka u ~a ~ioje a ~a osnovucl. 348. stav 3. a u vezi sa n 349- Iwosu ad 204,15 KM(tlv.ijeslotineoetiri KMi 15/100), stav 3. ZPP-a OB.lAVLJUJE sve u roku ad 15 dana po d priletnjomprin ud nog izvnle~ja. SOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE IHERGEGOVINE ZENICKO·D 060JSKI KANTO N o P(:INSKISU 0 tJ IENICI Bmj: 430 Mals 01452208 M.Jls lenlca, 20. 05. 201 t . godine .• bog prop ustanja . Usvaj. se Mbeni za~tiev tulrtelja ,protivbJie~og, pa &e nala!etu!enom do luzltelju ,platllznos od t.3t8,30 KM (jed'nahiljad3tristotineosam~aest KM i 301t 00) sa za· konskom z'l~znom kamatom pocev od d.na dospijeta pa do isplale, kako sliiedi': . na iwos od25.74 KMpotevod 15.082007. god. pa

PRESUDU

sa u Dnevnom Mazu, smalrn se da je kI!enom presuda

Po pmtelru.mka od 15 dona od dana objave ovog ogJa·

uredno dostavllena. Protiv ove presude nije dopusl!ma taiba. Tu~eni mole ovom sudu pOQnijetiprijedlog la povrat u predjas ~i8.sta~ie shod ~o o~redbl tl. 183. stav t'. a u vali a ~I. 329. Zakona 0 pamitno m posbJ pku. Sudii': Kubat Jasminka s.r.

BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZE~lCKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 033239 10 Mal Zeoica, 13. 05. 20 I I. god. OpCinski sud u Zenici, sudij. Nina Makivic, pO'lupajuCi u pravnoj stvari tuzile1ja BH Telecom dd Sarajevo DiJekcija Zenica ul. Masarykova br. 46. prOliv mzenog Feli" Ramize iz Zen ice ul. T •.lica brdo br. 6. radi dug. vs: 161,95 KM,. van roCi'I. dana 13. 05. 201 I. godine Tu.zilelj je dana 08. 03. 2010. g-odine podnio ruzbu OpCinskom sudu u Zenici praliv [u2enog- sa sljedecim lllzbenim zab[jevom: N ala ze se ruzen a m d a tu~i 0 (:u is p la li izuos ad 161,.95 KM ·sa zakonskom zlIleznom ka· mamm pocev ad daspje&a obaveza do ispla· na iz.llos od 28,90 KM pocev od 25. 03. 2009. g-odille do ispiale
te i (0:

OBJAVLJUJE TUZBU

na i~nos od 26,25 KM pocev od 2).04. 2009. godine dQ isplllle na iznos od 29,90 KM pocev od 25.05. 2009. godine do i.plate na i".:nos od 24,25 KM pocev od 25.06.2009. godine do i.plate nai~.Ilrn;od 17,55 KM pocevod 25.07. 2009. godi ne do i.plate ns izoo, od 17,55 KM po cev od 25. 08. 2009. godine do isplate na izno, od 17,55 KM pocev od 25. 09. 2009. godine do i.plate Tuzile1j je proolozio dODO"enje presude zbog propuslanja ukoliko budll ispunjeni uvjeri propisaoi "I. 182. ZPP·a. Poziv. se !Uieni da u roku ad 30 dan. od d.na obj'Hvljivanj. tuzbe sudu doslavi odgovor na luzbu u smi.lu odredb. <:1. 70. Z.kona pamicnom po.mpku Fed.rocije BiB. Dostava .e Srnalra obavljenom protekom roka od 1S dana od dana objavljiva!lja. . Sudij. Nioa Makivic

°

62

""","'' '01'1,,11.

OneVTlj avaz

oglasi
JPOVO UN WI~ISKAl i UREOAJII USLOVI SERVISIRANJA
Kosu: 499 KM + PDV Kasapll!la~:589 KM t PDV
BEST BA

B osna i Hercegov in a Federaci ia B osne i H ercegovine
Tuzlanski Kanton Ps

OPCINSKI SUD U TUZLI
Brei: 320 I>s 02604409

Tuzla, 26. 05. 2011. godi ne Opcinski
sud u Tuzli sudiia Sadiia Brkovic u pravnoj stvari ruzioca »BOSING CO 000 u stecaiu Gradacac ul. Sarajevska br, 68, zastupan po srecajnom upravniku Hasic Mubamedu, protiv tuzencg OREGON TRANSPROTI 000 ~icki brod bb, Tuzla, radi duga, (Vsp. 3.196,03 KM), odlucujuei van roCisla, dana 26. OS. 2011. godine denio je:

PRESUDU
" zbog prop u~ tan ja " TUZENI JE duzan tuziocu na ime duga isplariti iznos od 3.196,03 KM, sa zakonskom zateworn kamatom odl8. 03. 2003. godine pa do isplate, kao i da tuziccu nadcknadi troskove parnicnogpostupka u iznosu od 710,00 KM, sve U roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude,

MobllnakaS;1 DP.50

Flskallll' iprinl&/5S5 BA

449.00 KM + PDV

939,00 KM + PDV
AS SOFTD.O.O Ttl: +317 33 546 MIl "ab: +38761 2A5473 WII!'III,abso ha ahI(tft@~ClfI..ba Ramln,s.Jtlna 2 l1U0II5anI)lvoBiH

Obrazlozenje

LUS 5.0

Dana OJ. 04. 2009. godine ruzilac je purern punomccnika tuzenog, radi naplate duga,

OVOID

sudu podnio

ruzbu protiv

U tuzbi ruzilac navodi da je tuzeni na osuovu ugovora 0 gradeniu i okoncane situaciie od 04_ 03_ 2003_ godine os lao duzan ruzi teliu iznos od 3,196,03 KM,a cia ie vee dio duga platio u ugovoreno vrijeme, Za izvrsene poslove ruzitel] je ruzenorn ispostavio racune i okoncanu
siruaciju od 09,. 09. 2003, godine, sa rokorn placanja 8 dana tako d. je ukupan iznos rrebao biti placen do 17.03. 2003.godine. Kako tuzeni nije izmirio svo]e obaveze prerna tuziocu [0 je ruzilac predlozio cia. sud danese presudu koiorn ce obavezau tuzenog' na placanie glavncg d uga zakonski b zatezn ih kama ra i troskova pos tu pka, U [u zb i ruzi lac je predlofio ida su d donese presu d u zbog P 'OPUSIaIl j a ukol ike tuZen i ne doSt. vi 0 dgovor !l' ruzb u. Tuiba sa svirn prilozima i obavijesti suda 0 posliedicarna ne dostavljanja udgovora na tufbu u Zakonom odredenorn roku dostavljena ie ruzenorn u skladu S cdredbom elana 348. stav 3, do 7." odnosno putern isticania iste na Oglasnu tablu suda dana 29. 04, 2010. godine i obia-

Islamic Relief Worldll.·ide.'iin
...., J
JII.

I!
f

1984
J'-W'

'"

vljivaniem ruzbe U Dnevnom listu koii se distribuira na reritcriji Federaciie Bosue i Hercegovine - nDnevni Avaz" dana 23_ 04. 2010. godine 0 cemu ie ruzeni obavijesten dopisorn od
25.03.2010. godine, Obzirorn da tuzeni nije dostavio pisrneni

t-:

r-

'U ...-

""""~.N

odgovor na tuzbu u zakonskorn roku, a tuzbeni zahtjev nije protivan cinjenicama navedenim u IUlbi, re kako cinjellice na Kojima se zasniva ruzbeni zahtiev nisu u prouvnosti s dokazima koie je ruzilac prilozio uz ruzbu (ugovor 0 gradenju i okcncanu situaciju i analiticka kartica miioc. broi konta 212000026), te kako ie tuzilac predlozio donosenje presude zbcg propustanja, sud je cdlucio kao u izreci ove presude, u srnislu odredbe clana 182. Slav I. Zakona 0 pamicnora posrupku, s rim da je ruzenog obavezao i na placanje zatezue kamate koie ,[uZioeu. pripadaju u skladu sa 1:1. 277. st, 1. Zakona 0 obligacionim odaosima i koie ce se obracunau u skladu sa Zakonom 0 visini stope za tezne kam a te I j. od dospjel os ti dospjelos 6 racu na .2>1 na p la (U. Troskove parnicnog posrupka sud je odredio u skladu sa H 383.,386. i 396. Zakokna 0 parnicnom posrupku i isri iznose 710,00 KM, rroskovi se sastoje od rroskova za sastav ruzbe u iznosu od 360,00 KM (sladu sa vazecom ADV tarifom (sl. novine 22104), re troskovi takse n a presu du u iznosu od 150,00 KM koja taksa ie cdredena u 6 kladu sa vrii ednoscu predme(a spora (Sl. novine TK br, 5109) te na ime troskova obiavli ivanja u Dnevnim novinama u izncsu od 200,00 KM.

POZIV

~lIDtl

"P'!~.f'I'V1~~1
~ ..

I.Ill1tll .. .....n.-I!.ul.!'Jj1l p.~
lUi ~lIiII.l jb."""__

t~

.. lIIht.

I

LLI..IIIfIiUo

It-~

1iI...i. .~~ ~,Ih:f

.... ,._...
'IiIILftL..b

..... I

lpI..

~.I
II

;,n.hr : ................ ~

'''''lrDlI~':'''.
.......

SUDIJA
POU KA.:Protiv ove presude niie dopustena zalba, ali miee i moze pcdnijeti prijedlog za povrat u prijallnje slanje u roku od 8 dana od dana pre$lanka ,azloga koji je uzrokovao propustanje; odnos!lo od dana saznanja za propulltanje. Nakon proleka 60 dana od d.na propusta!lja lie moze Se [raZiri povrat u prijas!lje sranje. Sadiia Brkovic

.,..
~
,
11fl"'~

._

"'It',.......

,Ih

t.~.,.I

.. 1III1-.I

".
Il

.,

""~ .... ,t""I~IIQ"I.
(1IbI.II. ...".......

,.

II,

if" 'II

~

.,.-.L-..

~

,_~'IIIIIIIjt.

-=k

],

..

B os na i Herceg,o" in a Feder.acij a B osne i Hercegov TuzJanski Kanron OPCINSKI SUD U TUZLI Broj: 320 Ps 00345908 Ps Tll.zia, 07,06.2011. godine

-"1'...

ine

~,.,\
,..-

'JI'."I
r ........

""',..IitI'\",,1
'1,1'1; .....

Pl-'fNI-- .....ciII

I""'

l"'~,

TU?ILAC: TeleC<:>fl) rpske Ba!ljaluh S
TUZENI: Moon Lihl Tuzla Vukovars.ka radi duga (Vsp. 8.361,66 KM) U skladu S clanom

ul. Mladeoa 10 Tu.zh

SlOjanovica

br. 8,

348, StaY 3. do 7. Zakona

0

parnicnom

postupku

Opc;nski

.ud u Tu,1i

,._'

..

'-_

OBJAVLJUJE
DOS(avljanje tuzbe miio"": Telecom Srpske Baojalu,ka ul. Mladella SlOjanovita bfc 8, protiv tuzeuOg Moo!l Lih t Tilzla Vukovarska 10 cadi ispla[e duga (Vsp. 8.361,66 KM). D.na 13, 10. 2008. godi ue ruzilac je Ovom sudu podnio tuzbu, proti" tuze!log, radi n.plare duga u i.znosu od 8.361,66 KM. U tuzbi ruzilac navodi da jc sa ruzenim zasnovao pretpJatnicki odnos 0 koristeniu usluga GSM MSl mrek Za kori~teHie uslu.ga GSM MSI nu:el:e broj 38765445985 ruze!li ie napravio dug za mjesece: oktabar, novemba.r i decembar 2007. godin" i '3 januar " septembar 2008. godi ne u uk u p no i.zn OSU od 8,361,66 KM. Kako tUZe!l i ni je izm irio svoje oba veze p rerna. lu~iocu. ro je ruzilac prcdlo~io da sud donese presudu kojom ce oba.veza[j [u~enog na pJacll.nje duga u iznosu 00:1 8_361,66 KM, :sa zakonskim 7.<lteznim kamalarna od dospjeloSC'i svakog pojeilinog iznosa pa do kon.<;ne i.plate kao i da mu n.adoknadi "oskove parni~!log posrupka sve u ,oku od30 da!l' od dana dono:lenja presude. Dalje tuzilac predlaze da sud poslupi po clanu 182 Slav I. Zako!la n parnicllom postupku i donese pres,udu zbog propuiltania ukoliko ruieni ne doslavi pismeni odgovor na rul.bu II zakonskom ro,m, Poziva sc ruzeni da dos[av.i pismcni OdgovOI nB mzbu u roku od 30 dana racunaiuCi od dana pri jem a 0 vog dop isa uz napomen u d a pismen i odgovor na tuibu mora b i Ii ra.:mmli j v i rn ora sadrzavati sve one sto sto je pou-ebno da bi se po njemu moglo poslupiti, a posebno Dznacenje, suda, broj predmera., pun naziv i adresu za pravna lie., procesne prigovore, dec idno i.zjasnjenje, da Ii se !l!zbeni zahtjcv priznaje iii asporava, u kom slu6Jju je porrebno navesti razloge zbog kojihse jSli osporava icinj'mice na kojima se navodi zasnivaju_ Pismeni odgovor na ruibu mora biti pOl'pisan od slrnne odgovowog liea iii zakonskog z.stupnika, o dn os no ovlastellog pun 0 moen ika, Ukoli ko u lIavedeno m rok U ruzen i ne dos rav i p ism en i odgovor na ruzbu snosit te Zakollom propisane posljedice zbog propusmnja navedene radne (donoilenjc pn:sude zbog propus[anja)_ Dosrava (utbc tu :leoom. s III alIa se ob javljeno III pro Eek 0 m ro ka od 15 d an a od dana ob javlj i-

.._.".-

......~... __

jJlj,

w-t""',nio IIIlI
....

~

...

~Ir

.... ,__,

.....

''''I~1'''f1d",*

BOSNAIHERCEGO\llNA fEO£AACIJA.aOSNE I HERCEGOYfNE !(ANTON ·SARAJEVO

OBAVJE·'TENJE. 0
7.. d'>!'n'g poa.!b,
I.
U CIt' O!'m

AB\!
III

,pm,up.ku
><at..,

r.• ' _

,~().!.

......."I""foIn.,_..,.l. ...d,r ..... " ..u.~
0-1

i 0·] ~

.........

R<o->II< \

.<l.l>po'

'J

«loo.

SUDI]A
S.dija Brkovic

0.""" ",,/ rIoopki .. '-*"~"N~I .. ~.""""" , .... -l.otJ II-I I)'~ I .1-)" R<.. ,I)C \"I"'loo .. PO" ,.. ...,. I 11!I,m! ilL Ita .. podlBoJ ..... dMM..,,_r..)I" oto ')"'1 I"''. T,.Um. ·Inuitl'll: =t DlU,;,_ FUI. "loJi ~~II!' ,.-_ \l r i1 d1!ut,t."'J.l"'q mt. ~~., \' 1ta,.. """-''''RcIo .. '»UOIi.jc~ .. ~'O?..l1UI ....""doll' ..., .. _1-.1""......... ~ ~I" ... 1low 11Jd<>~ l>mr ~ .......... " \,L ~ ..... J' do _ o· ~ll '" " I' ...., • .)".'In. .. I1)~'" ~" \ It. K•• IlI'k! Ja." "'"'" d.,.. .. Ide< ((H '"'1\..191

...sa.,..

Dnevni avaz _

1,_'1",11,

63

, Dnevniavaz"

svakog dana se proda]e

u prosiecno 40.000 primjcraka Svaki primjerak po svietskim

staiistikama cita S~8osoba

200.000 klikova na nasem '_ e ma - b . "W"", "" port a Iu ww, dlnevniav az.a

= 500.000 ljdi

svakog dana vieruie nasim informaciiamal

64

Dnevni avaz, patak, 1. julVsrpanj lOll,

Sp ort
.'

,

SARAJE,VO Suad Muzurovic imenovan za v. d. direktora

8ajevic: Pripa/a muvelika cast

.

Imenovani clanovl

BilieUiC, HadZibegiC i BaHOUiCdOb]i mandate u Homitetima UEFA-e
Mostarski strucniak potpredsjednik Kornisje za razvoj i tehnicku pornoc
U novorn sazivu kornisi]a Evropske fudbalske asociiacije (UEFA), Bosna i Hercegovilla dobila le tri znacaina mjesta pa ee take naSi zvanicnici u naredne dvije godine ucesrvovati u donosenj u najvaznijih odluka u yens napretkom evropskog fudbala, - Cast da udu u najvise organe UEFA-e pripala le ambasadorima Komirera za normalizaciju Nogornetnog saveza BiH Dusku Bajevicu i Faruku Hadzibegicu tegeneralnorn sekretaru nase kude fudbala] asrninu Bakovicu, Od niih troiice, naiveca cast ukazana je Bajevicu, N as prosla vIj en i strucni ak i legenda mostarskog fudbala imenovan je za potpredsjednika Korniteta za razvoi j rehnickupomcc, Ova informacija dobiva jo:<vi:<ena znacaju aka znamo da je za predsjednika Kam iteta irnenovan p rvi covj ek Italijanske federacije Dankarl 0 Aba te (Giancarlo), dok je drugi porpredsjednik eelnik Njemacke asocijacije Teo Cvancigert Zwanziger). Hadzibegic je, pak, post30 novi clan Fudbalskog komirera, koji cevoditi predsjednik Rurnunske asocijacije Mir~ea Sandu (Mircea). Bakovicu ee pripasti miesto clana u Korniteru za ze" ns ki fu d b a!. M. T.

OSigUram Place igraC- a, a ni lilul
Tri mjeseca su kratak vremenski period da se prorniieni kompletna finansiiska slnraclla u klubu, ali i dovoljno da se uclne prvi pomaci
Nasljednik Edina Prljace, koji [e u poriedjeliak pcdnio ostavku na funkciju direktora Fudbalskog kluba Sarajevo, ie sportski menadzer Suad Muzuravic, odlucio ie Upravni odbor. Muzurcvic je bio iedan od kandidata ina konkursu obiavlienorn pocetkorn godine, ali j e rada posao dob i 0 Prliaca.

IYI I zadalall Ie a

Vaza.n pasao
" M u zurov ie j e pas tavljen na ovu duZnosl, tako da kazern, nacdredeno vriiern e. U !1aredn ih 90 dan a imat ce prilik u d a se pok aie i, ako bu de imao rezultate, nastavit ce obavliati ovaj.za svaki sportski klub izuze UI 0 vazan posao - rekao je A rnir Rizvanovic, predsjednik kosevskog p reruijerligasa. Muzurovic ie iucer irnao i prvi radni dan 1I bordo klubu. - Velika je cast i odgovorncst biti direktcr Sarajeva pa i kao vrsilac duznosti, Tri rnjeseca su krarak vremenski period da se prorniieni kompletna finansijska situaci [a u klubu, ali i dovolino da §e ucine neki prvi pomaci. Clan sam

Sloboda ostaie bez jos jednog igraca

Almir Halilouic: Dosia miTrazic lalnih obecarua Ie sam dokumente da Idem,
kaze prvotimac Tuzlaka

Sloboda je uoci odlaska na priprerne na Kupres neocekivano oslabljena za Almira Halilovica, kcrne ie isrekao ugovor i kaze da vise ne moze cekat.i da se "neko srniluje i razgovora S njim 0 produzavanju saradnje". !ako je !;renifao sekip 0 m od prozivke, s Halilovicem n ikon ije razgovarao 0 0 b no· vi ugovora, ,to mu ie, kako iSlice, jasan signal da uzme srvar u Svoje ruke pa je za" trazio dokumenle . • Bio s"m strllljiv i cekao. No, Dike me iz killba nije p om ao aa ra.zgovara moo narednoj saradnji, ali i 0 dugovanjima iz prethodne sezone. Ja v'i~eoe mogu cekati. Zam sam Z3!m2io dokumente, koje ocekujem. Ovo je moia kona~na odluka. Defin i!ivno sam odlu'::io da vise ne budem fudbaler Slob 0 de, n e zelim vise slusa Ii lazna obetanja ..Necu se pojavid u autobusuako se uopce bude pU[Qvalo na Kll" pres - rekao narn je Halilovi(

Udruzenja navijaca "Bordo prijarelji 1946" i medu tim Ijudima ima dosta strucnjaka iz oblasri marketinga i prava pa racunarn na njihovu pomoc kako bih svoie ideie proveo u konkretna diela za napredak Sarajeva. Ako to ne ucinim, sam cu se povuci nakon tri mieseca - izjavio je Muzurovic.

nalparucnill Armue RBiN
- Roden sam prije 47 godina u Saraievu. Tokom ram bio sam jedan od organiza tora 0 rpora agresiii na naSu drZavu, a imam ein narporuenika Armije Inace, nOV i d irektor Sarajeva dolazi iz prave bordo porcdice,
nim poduzetnistvom,

RBiH. U poslijeratnom periodu bavio sam se privata rre-

nutno sam samostalni clan Opcinskog VII eca Srari Grad - rekao je M uzurovic, menadzmerir ucinirn stO ja6m, lIZ minimalna sredSIva, ali i da napravirn znaeajan pornak na marketinskom planu. Necu se mijesari u sportski dio kluba, moie je da osigurarn novae i place igracima, a ani titulu - porucio je na kraju Mu.zurovic.

DOgOUar SHad21dUibiCem
Emir Hadzidulbic, golman ko ji je prosle sezone b rani 0 za m ostars ki Velez, zamijenit ee Boiana Joviea ua vrntima Sarajeva Coosao u rumunski Cehlalli)_ Hadzidulbic QS) u karijeri [e branio za Celik, Oberhaueen (Njemacka), Bratsrvo iz Gracanice, Velez., Slogu (Doboj), Modrieu i Zviiezdu.

Znacajan pomak
- Legenda kluba Fuad Muzurovic je moi arnidza. Trenirao sam u mladirn selekcijama Sarajeva, ali nisa m doilao do sen iOfSkog pogona. Zelim da klup-ski

A. DRINJAKOVTC

Spec

00 je pHlsle godine sU" gao u Slobodu iz Orasja na pIijedlog tadasnieg ttenera Vlatka Glavasa, Cim dobije isp isnicu, koju m u je kl ub d uZao da ti, p oeer ce po rragu zanoviroklubom. E.M.

Boja!! Kajga(22) iDorde Swjanov'ic(26) novi su fudba" Ieri trebiniskog Leo!ara. Kajgo je dosadabioclan Hajduka Liona,aSwjanovicZarkova. M.P.

Fudbaleri Slavije ee su1m, sesmg dana priprerna, igrali i prvu makmku, za· pravo dvije. Nairne, sa Sara· jevo m s II dogov 0reni d lIeli dva tima, prije podne (10 sa· li) u Hadzi ,oj mace se sas tllt; rezervisti, a od 17 $"li na Koilevu snage ce odmjeriti p rye eJ< pe k1u bova .. i • Zelim pruziti priliku svima da pokazu svoje zna· nje i proba!i neke igr.ace ko;i se nude. VeCina. nj'ih ie do jucer nosila dresove mladih kmegorija Zeljeznicara i Sarajeva. Dovesl cemo sarno one koji zaisra odskacu, jer nasi mladi igraci imaju prednos[ kaze sef s.trucnog slaba SIll"

BlizUDourataH Milana MUminOUiCa
ie,

Siavija u subotu sa Sarajevom

vije Dragan Bjelica. Kada je riiee 0 transferi·· m3, do sada su bili akmelni sarno odlasci iz redovaSlavi- Trazimo adekvalne zarnjene za napadaca Igora Radovanovicll i Slopera Bo· jana Regoju, Napoziciji SIO· per" proha! cemo Bojana Mibai·lovica iz Drine,a blizu smo dogovor~ sa Milanom Mumi.nt!vicem da se vra!i II nase redove· dodajeBje1ica. Slaviju ie oapust.io jedi· ni novailija koji se pojavio na pro;;i vci Bojan J akimov· ski: N apadac skopske Slavi· je morae se zbog poro· dicnih razloga v'rar!li u Ma· kedon.iju. G.T.

SP ort
" _

Dnevni avaz, petak, 'l. julVsrpanj 2011.

65

ZELJEZNIGAR Pripremna utakmica u Moravskim Toplicama

sa

R

i "Plauih"

Pogotke za Zeljeznicar postigli su Adilovic, Bamici Smajlovic

ar-bor

ipremama za utakmice drugog pretkola Evropske lige prctiv mo)davskog Serifa fudbaleri Zelieznicara siuoc su 1.1 Moravskim 'Ioplicarna sa 3: 3 remizirali sa slovenskirn prvakorn Mariborom, U utakmici punoj preokreta, osvaiac Kupa Bosne i Hercegovine poveo je 1.1 sestoi minuti, kada ie Eldin Adilovic, na asistenciju Zaike Zebe, pogodio za 0: I. Nije se dugo cekalo ua odgovor Slovenaca, koji su pogocima Dalibora Volasa i Gorana Cvijanovic do 22. minute preokrenuli na 2: I. Do poluvrernena, "Plavi" su irnali i stativu Edina Visce. U drugom poluvremenu dosao je red na Zeljezni~r, koii ie preko Mirsada Ramica, koj i je prethodno zamiienio Adilovica, i Vernesa Selimovica, na drugu asi-

U prvoj provjeri na pr-

UeSiC, BUrD, SimeUnDUiC i MiSiC BrUB BrinDUe
Trener Travnika Nedzad
nakon nekoliko Selirnovic tr-

Travnik osvjezava igracki kadar

stencii

1.1

Zebe, ponovo stekao

eninga polako skracuje spisak nogometasa, koji je na startu broiao cak 36 imena, Do sada je Selimovic odlucio zadrzati cetvoricu igraca koji su na probi. To su Kristijan lvesic iz Kraiisnika, Edi Buro iz Buducnosti te Darke Mi5ic i Deni Simeunovic, donedavni clanovi Croatia Sesveta, Za Simeunovica je nedavno interes pokazao i Hajduk

nakon prijateljske utakmice, ko]u su Splicani odigrali protiv Sloge iz Gornjeg Vakufa. U meduvrernenu, ekipi se prikljucio Sanid Mujakic, doll. su Suvad Grabus i Nusmir Fajic dobili roll. da se, ukoliko ne prcnadu angazman, do 7. jula vrate na Pirow. - Jos srno u potrazi za rzrazi tim na padacern, j er j e situacija s Faiicem neizvjesna - kaze Selimovic. S. P.

sravio konacnih 3:3.
Zeljeznicar
sljedecern

prednost da bi u finisu Maribor golom Alena Ploja poje nastupio
II

sasravu:

Karic,

Markovic (47. Colic), Nijerna, Bogicevic, Stanic, SVraka (46. Stanceski), Savic (69. Zolotic), Jarnak (46. Selimovic), Zeba, Visea i Adilovic (69. Ramie). Trener: Amar Osirn. (M. 7:)

Ze.ba.·ZabiJjeiio dvije asislencije

... Desni bek Rudara Priiedora Neboisa Sodie otputovao je na Kipar, gdje bi trebao potpisati za prvoligaski Etnikos, klub koji vodi bivsi trener novosadske VOjvodine Svetozar Sapuric. - KodSapuri ca sam igrao doll. j e b io prvi s [tUeD j ak Hajduka iz Kule, Prije potpisivanja moram odigrati dviie iii tri prebne utakmice. Ukoliko De prodem iii ne nadem interes, s Rudarom sam se dogovorio da se vra tim - rekao nam je ,Ii odie. . II," v.

SOdiC na :KiPru

LEVENT
PROIZVODNJA:

doc

C PR:OZ.ORA ii' VRATA, tERMOIZOLACIONOO STAKLA

lake je prvobitni plan priprv idao odlazak 9. j ula, nogornetasi Zrinjskog 0[i6 ce na Kupres pel dana ranije, vee u ponedieljak, Slaven M usa planira povesti 25 igraca, Ii to j e nesro rnanii broj ad onog s kojim radi II
ema pred

ZrlnlsHi na HuoreSH ueC od oonedlelJHa
uvodnom diielu pripretna. Kao filter ce pcslufiti pripremne utakrnice kombiniranih sastava, kako ona u utorak protiv Jjubuskcg Bigesrea (6:0),tako i ona proriv novog prvoligasa Bralii telj a.

Druga faza priprema ipak nesto ranije

Pro tiv B iges tea zaigrala su i cervorica igrada koja su Pod BijeIi brijeg dosla na probu - Vedran Marie, Dragan Mihalievic, Goran Kapitanoyic i Argentinac Maksimilijano Sevrot (Maximiliano Chevrot). Ma. R

Odbrarnbeni igrac Liverpula Dzejmi Karager (jarnie Carragher, 33) oci j enio j e da je pri tisak medii a u Engleskoi toliko velik da
svi igraci osjeca j II strah kada igr-

Reorezentalluce Ie strah noulnara
1.1

Dzejmi Karager ouorcen

Wi""".levent-doo.com

e-mail: levent-doo@hotmail.com

dresu reprezentacije, - Pri risak j e takav da mi se cini cia je igracima vaznije sta 0 nj ihove j igri Inisle novinari nego selektor, Ako u reprezentaciii napeavis jednll grclku, u medij.ima te masakriraj u, i [Q vas prati m iesecirna, sve do nove reprezentalivne urnkmice - rekao je Karager, koji je odigrao 30 lltakmica za Englesku.

aiu

Karager: Za reprezen/aciju adlgrao 80 ulakmica

Iskusni fudbaler osvrnuo se i na s [ego koj a vlada II reprezentaciji za vrijerne velikih rakrnieenja, kao SIO su evropska i svie rska prvenstva. - Po cijeli clan see II horelu iurnirete ad dosade, Mjesec boravire u stranoi zernlj ii na kraiu oiilla ne uspijete vidjeil. Uopce mi nisu jasne ti karan ti.ni - dodao je Karager, koji za reprezemaciju nije Zelio igrati od 2007. do 2010. prije !lego sto se panovo vrario u driavni tim na SP u JllZUOj Africi. Poslije Ml1!Jdijala, medutim, nijeru pozivan. (A. C.)

MedunarDdni fudbal

66

Heldor HUper

Hektor Kuper novi ie trener Rasinga iz Sanrandera.Oncena klupi kluba iz Kantabriiezamiieniri Marselonja Garsiiu Torala, koi i je preuzeo S evil j u. K uperi e bio b ez posl a od januara.kadaje napustio sol unski Aris. 0 vaj 55-go disnii argen rinski srrucnjak svoje zvjezdane rrenu tkeimao iekraiem proslogstoljeca kao trener Majorke iValensije, od 2001. do 2003. bio [e trener III tera, a po rom se nijeuspijevao duzezadrzati na istorn miestu. Vodio jeios Betis.Parmu ireprezen taci j u Gruzi ie..

oreuzeo R8Silil

[;I~ 11 I z oru Ilul 1 • gO
Igrao sam dva posljednja finala koja sma izgubili, allcerno sada imatiiza sebe armiju naviiaca i to ce biti kljuG uspleha, kaze Tevez
U noci sa pe tka na s uboru u argentinskog La Plati pocer ce 43. izdanie Kopa Amerike, jednog od najatraktivnijih i naizanimljivij ih fudbalskih takmicen j a
svijeta.

KOPA AMERIKA U La Plati veceras pocinje 43. izdanle prvenstva

Uprava francuskog fudbalskog prvaka Lilaangazirala ie j ueer Ceha Davida Rozenhala.reprezentativnoggolrnana Nigerije Vinsenta Enjemu te reprezen ta rivca Francu ske Benoa Pedre ti] a (Benoit Pedretti), Rozenhal je dosao i~njemackog Hamburgs kao slobod an igrae, dok ie Enjema(28)dosada branioza Hapoel iz Tel Aviva, Pedreti, posljedn ie Lilovo pojacanje, stizeiz Oksera, Ran ij e je po tpisao takoder Francuz- Dimitri Paje(Payer).

ElIleOll

UI

aruJailrao

love godine ce, osim dese l j uznoamerick ih selekcij a, U &s rvovat i i dv iie ekipe izvan kontinenta - Kostarika i Meksiko. Ipak, u centru paznje naci ce se same dvije reprezentaci]e koje svi smarraj u najvecim favoririma,

Argentinu s ambicijorn da as vo j e treci UZ3S cop n i nasloy, peri u posljednjih sesl turnira, adeveti ukupno, Pod palicorn Mana Menezesa, "Karioke" ce nastojari pckvariti planove Argentinaca, eija glad za rrofejom na nekom velikom takmiceaju rraie jos od 1993. godine, kada su u Ekvadoru osvoiili posljednju titulu prvaka] uzne Amerike. Od tada, kroz plavo-bijeli dres prclazile su generacije rnajstora fudbalske igre,

Sastau Argentine
GOLMANl: Serhio Romero (AJkmar), Marijano
Anduhar (Kataaiia), Huan

teban

nlule
(Inter), Ever Ba-

Kambijaso

Dva r.ivala
Iako U rugvai dii eli rekurd sa cak 14 osvojenih titula, Kopa Arneriku mncgi,

kao po nekom pravilu, gledaju kao ju~iednu bitku dva
lju ta junoamericka rivala -

ali trofeja nije bilo. Argentinci se uzdaiu da ce Lionel Mesi (Messi) odgovoriti na kririkedcrnacejavnosti i konacno u reprezentativnorn dresu pruziti makartrunkicu rnaestralnosti kojom u

Pablo Karizo (River Plate) ODBRANA: Havijer Zaneti (Inter), Pablo labalera (Maneester siti), Nikolas Burdiso (Roma), Nikolas Pareha (Spartak Moskva), Markos Roho (Sparrak Moskva), Gabriiel Milito (Barcelona), Ezekiiel

Brazila i Argen tine - ad koiih jedan [reba sjesu na Icon

-lIuentus traZi titUlU

cu.

na j stari ieg turni ra n a svi j e-

Petostruki svjerski prvadopu tovali su u

ci Brazilci

Barcelon inoj IIIa j ici godi nama fascinirasvijer, Mes; iza sebe ima maratonsk u sezoa u s evropskirn i spans kim p rvakom i pi tan je je je Ii u kratko] pauzi iz-

Garai (Real Madrid) VEZNI REO: Haviier Maskernno (Barcelona), Es-

nega (Valensija), Fernando Gago (Real Madrid), Anhel di Manja (Rea! Madrid), Havijer Pastore (Palermo), Lukas Bilia (Anderleht) NAPAD: Lionel Mesi (Barcelona), Gonzalo Igu ain (Real Madri d), Karlos Tevez (Mancester siti), Dijego Milito (Inter), Serhijo Aguero (Atletiko Madrid), Ezekijel Laveci (Napoli)

Argenttna

Brazil

Paragvaj i Peru

14 B 2
1

i Urugvaj

Celnici i tali] anskog] uventusaupurilisu zva-

GdJotoblU
I'gnm\l

-<..II~"'~ 110!i0'~",
(i

SastauBraziia
GOLMANI: Viktor (Gremio), ZuJioCe'ar (Inter), Dzeferscn (Botafogo) ODB.RANA: Lucio dnrer), Maikon (Inter), Tijago Silva (Milan), David Luil: (Celzi), Luizao (Benfika), Andre Samos (Fenerbahi!e), Danijei AI vci (Barrelona), Adrijano (Barcelona) VEZNI RED: Lukas (Sao Paulo), Lukas Leiva (Liverpulj., Elijas (A~!leriko Madrid), ladson (Sahtior Donjeck), Ramires (Celn), Sandre (Torenhem), Elane (Santos), Paulo Enrike Ganw (Santos) NAPAD: Alehandre Paw (Milan), Robinjo (Milan), Neimar (Santos), Fred (Fluminense)

Kolumbija

i Bolivija

nicni zah tiev, j er zele da se kl u bu iz To rina vrari riw)adriavnogsampiana iz 2006. godi ne, J ventusu S 1.1 zb og afere "Kal copo!.i" tada od uzere dvije lirule(200S. i 2006.), aklub je izba&n II Sedju B. Administra6vrum putempeharzasewnn 2005/2006. do dij eli en j e In fem, a rukovo ds IVO ] 1.1 ven tu&alvrdi da!li "N eroazuri" nis 1.1 bili p a{pu!! 0 cisri 1.1 a feris lIamj citall jem .rezulta ta.

utakmlce

u

fl'loo:t

u

AlII8JIIn

neda vno odrzanog Evropskogprvensrva za mlade reprezen facije, Spanac Tijago AlkanlllI1l (Tiago) prpduzio jeugovorsBar<:ela!lom do juna 20IS.godine. Uugovorje 1.1 vd!ena ikl auz 1.1 13da ga je mogllce kn pi ti, ali uz obeslocenjeod 90 milionaeum. (A. C.)

J edan 0 d na j bob ib igraca

ostaIe u BnI

w .....

-""

l~tIMr....I~)'A;'"""

...

o d os ralih eki pa, nikome se ne daj u velike 5anse, ali je medu poteneij alnim iznena den; ima prv i pol uii n aI is fa prosl ogo disnjeg Svjetskog p.rvenstva Urugvaj. , Podmladeni Cile i pogotovo Pa.ragvaj, koj; se u Juinoj Africi damogao ~ervnfinala, bi! ce tdko pobijediri, a svima pornrSili ra.1'une moze i nepredvidiva Kolumbija s Radamelom Falkaom u

urugua]. cile iParaOUa] potenCl)alna,IZnenadenla
napadu, koji je vadio Porro do n3slov3 Ev(opske lige. GoslUju6m reprezenracijama Meksiku i Kostariki ne daju se uikakve sanse s obzirom na w da ce ucesrvov3ri sa poelmiaciellim ekipama. Meksiko, koji je 1993. igrao finale Kope, dada!no je oslabljen I1akon sto su o.smoriea igraca suspendirana zbog nediscipline.

67
Juzne Amerike

(OPA AMERICA ARGENTINA 20" 1
43, i1:d<lnJl!'fudb.lIKog pmmUva Jutne Aml!li ~odrt.lva
SI! od 1. dO 24.

Iui.l,
GRUPA(

GRUPA B

~
Al9tnt..... JulI2.0145 KDlumbi~ -l(mtaJl lull 1. 1O';D
Ngenl!l1.J ~ft

• 'BdlM j.l 1I
Ii

hll~'

.Iu~J 21 !XI

LlI'IIt~·

w"oIdDI

P"oI.f\'~J - 'Ekvadrx
.lull J,lHO

~&
""'tIoh> JrliI2.~1! ~

Ju111.01.' BDIr.
lull IlIlQU 1!QI...-nIJj~ Jut. 1(1,21 flO AII'J~t'l\I .MIll. 021'5

KoIu"'~ Sml.
~n

r.

""~ 9,

noo
~Ia

Swll - 1'I':lgV!/ -1E).vadc< Ui9.0H~

- Komrl
S. ..,.. • 801''');1 11<oI",n" KotdOOI .NIl

PHIl -

Melui) "'(OIdou

w-.I.I

r,.

P~I
....1'1~,OD:15

~oN
5IIt.t U! I),lnn 116
QvNoor

CrJe • f'MI
............

n, 1.1..5

8=il -

'icldoII.l

n, 112:.5

1..Ir\I;v~ - U

eE1VRTJ'INALE

CETVA TFIHA LE III - Drug, lLlibolJl3~ru JuIII,7 1I PIIIlI (1- 92 Jull1

Al • NaJ~ltf(~lIo111l ""..... _P lull 16 Xcrdob.I

Al· (1 tuIo Ie
SOlUfp

Soon H

n

POlUF1~E
~I

ZA 1 MJESTO

POL IJF INAJ.E

SI· Pobjedrt.

52

I'DI¥dnlk 53· Po~
hA. 20
FINAlE

54

I\0Il19

u.F"oiI14

IoIencIOa

JoJIZt

~

G1-JIatojo."drtl S-~

G:l
"-IUlEIt'II

posllednlln pet Iinaia
2007. 2004. 2001. 1999. 1997.
Brazil - Argentina 3:0 Brazil - Argentina 2:2 - penalima 4:2 Kolumbija - Meksiko 1:0 Brazil - Urugvaj 3:0 Brazil· Bolivija 3:1

Argentina US. Brazil na Hooa Americi
38 173 112

28
33

422
166

Utakmice Pobjede Remiji Porazi POStignuti golovi Prirnljeni golovi

Nastupi

3.2 167 95 387 190

30 42

Nejmarna Ireningu: Prodvedi nevi val iz Brali/a

rned u fin ala Lige prvaka i pocetka Kopa Amerike uspio vra titi svie~i nu i pri prerniri seza veliki zadarak, Argentina ie domacin i !O bi joj trebala bi ti prednoS!, narocito zato ~to je od osam takmicenja na svom tlu do sada slavila sest pura, No, u [uzno] Americi dorn aCi teren neri j elk 0 zna b iti

ipretezak uteg, narocito ako navijaci toliko dugo cekaju narrofei.

. Umirem za ro da osvojime Kopu, Igrao sam dva posliedn]a finala koia srno izgubili ad Brazda, ali sada cerno iza sebe irnati arrniju naviiaca i 10 ce hili kliue za

Umirem .za Kopu

usp ieh - rekao ie Karlos Tevez (Car 10£), Aka Mesi bude igrao onako kako se ad njega ocekuje, nema sumnje da ce Tevez (Carlos) i Serhio Aguero (Sergio) irnati dovoljno lopti da osiguraju ekipi dolazak
dosamcg kra]a,

Brazil, pak, dolazi u Argentinu s novirn selekrorom

Manom Menezesom, eiji je prisrup igri diiarnetralnosuproran ad prethodriika, pragmaticnog Dunge. U sastavu Brazila ie dcsta mladih fudbalera ad kojih se ocekuje cia izrastu u superzviiezde svietskog fudbala, To je, prije svih, Nejrnar (N eymar), Santosovo cudo ad djeteta. (M. T,)

68

Dnavniavaz,Pelak'sport
1 , iulVsrpa ~j 201 1., ..

Pr -ldZiC ig a za as
BulJaralija na preksillOcnjem Ire/li/lgu u Sarajevu: 80ri se u rodnoj Foj/lici '''''" .J_ ~,".r",)

raz-

Harun Mahrnutovic, generalni sekretar KSBiH

00

_ -8 _ B a

Sviestar. sam da postole mocniji savezi, ali nakon dozvole Sloveniie, propisi su na naso] strani, kaze Mahmutovic
pao za reprezentaciju, ne rnoze miienjati kosa.rkasko drzavljansrvo, izuzev ako se ymca u maticnu drzavu (u Preldzicevom slucaiu to je BiH) uz specijalnu dozvolu FIBA·e, Medutim, takav zahtjev K SBiH generaln i s ek reta r FIBA·e oclbio je zbog protivljenja Slovenije (iako takva sagl asn osr n ije po trebna), a sada, odjednom, srize dozvola za nek u trecu.,,, m isterioznu" selekciju, i to vee na Euro basketu krajern avgusta u Litvaniii? o kojo] je selekciii rijeci, nije teiikopogodi ti, ne samo zbog

U Fojnici bokserski spektad

BuharalU8 i periO Z8
pruaBa ft1edilerana
Prv.i put u historiJi. WBC dolaz: u Bosnu i Hercegovinu
U Foinici ce se veceras odrzati bokserski me': u kojern ce snage za titulu prvaka MediIerana u WBe kategorij i 0 dm jeri ti nas i}. dnan Buharalija i Francuz Zilijen Perio (julien Perriaux), Prvi je co PUI da se jedan bh. bokser pcsliie rata tanikakvu bo kserskutradici j u, ali se mozda na ovai nacin p rob u di. S vies tan sam sta mi znaci ovaj mec i dat cu sve od se be da ga rij esim u svoju korisr, jer bi me to lansiralo medu 20 najboljih boksera u kruzer-kategoriji, Borit cu se 1lI svoie su-

Mediii iz Isranbula prenose da je Kosarkaski savez Turske savladao posljednju prepreku na puru da Emir Preldzic uskoro obuce dres o ve reprezentaci j e!

Jednom vet odbijen
Kao SIO smo jucer objaviIi, Slovenska federaciia (KZS), same dva rnieseca nakon sto je po ko zna koji PUt odbila inicijativu Kosarkaskog saveza BiR, naprasno [e dozvoli13 Preldzicu da promijeru sportsko drzavliansrvo, SIOje odcbrila i Medunarodna asocijacija (FIB A). Kako kaz.ll u KZS-I.I,

Promilanili miSUanJa
Prema nasim saznanjirna, Preldzic,. s kojim jucer nismo uspjeli srupiri u konrakr, irnao je iskrenu zelju da nas tupa za nasu dda vu, 8m je pokazao pr ij e d viie godine, kada je, medutim, naisao na rampu KZS·a. U meduvremenu je u igru u Sao i Turski sa vez (TBF), a same mo~emo pretpostavljati sta je navelo Sloveniju da odlucno "ne" KSBiH za same nekoliko mieseci pretvori u Hda" TBF·u. rnedijskih napisa nego i zbog PreldZic cdskora ima i tursko drzavliansrvo te da je tamosnja Federacija prosle godine vee dobilacdbij enicu FIBA·e VI ovcg igraca, Preldzica registrira kao bh. kosa rkas a, ier sma tram 0 da vi,e nem a p repreka da se to ucini, FIBA·i smo ponovo dostavili dokumentaciiu, ukljucujuci papir iz 2009., u koj em se Preldzic izjasnio da ze!i igrati za reprezentaciju BiH • istice Mahrnutovic, Naravno, generalni sekretar KSBiH nije loliko naivan pa da ne zna da je ishod slucaja unaprijed zacrtan, al1 ka,ze da su propisi na !Iasoi strani. • Svjestan sam da su u igri bogarije i mocnije federaci· je od naSe, da je s Turskom 99 pos 10 s ve dogovoren I), ali ako je tako, neh nam, onda, pisme!lo potvrde po kojem osnovu neko drugi ima vise plavo na Preldziea od KS· BiH - dodaje Mahmutovic. PreidZit (24 godine, 206 ceIllimetara) roden je u:l:eptu. Karijeru je poCeo u zenickom Celiku, oda-kleje 2004. orisao u Sloveniju (Triglav, Slovan)" dok je od 2007, igrac ru:rskog prvaka Fenerbahce Ulkera. E.JESENKOVIC

ProtiunilllJeuall
Zilijen Perio ie 13 centimetara visi od Buharaliie i, ~IO bi moglo biti nezgodno, Ijevak ic. Roden j e 29. marta 1981. U karijeri [e imao 21 met, od kojih je 13 rije!iio u svoju korist (sest nokautom), dok je osarn krnici u [ednoj od cetiri zvanicne bokserske verzile i, sto ie jos zanirnljivije, ovo ie prvi pur da WBC stize u nasu zemlju, . Jos viSe sam ponosan na einj COiCll a eu se boriti u roo d dnoj Foj,nici, koja nema bas
puta porazen.

B uharalii a, takoder, ima osam poraza u kari j eri, ali i mnogo vise pobjeda- 24, od ('ega 16 nokautorn. U svo]u korist rijdio je posljednja IIi mei'a pa ga ro ohrabruje uoei vecerasnjeg, gradane, imat eu i veliku podrsku prijarelja iz Mostara pa cu u ring iza6 u crvenoi oprerni., Kao djecak sanjao sam cia boksujern za rirulu u WEC· u, a trenutno je borba VI prvaka Medirerana moja realnos! • isuee Buharali j3. A.

aliienice da

Nema prepreka
No, da prica dobije nevi zaplet, pobrinuo se generalni sekret3r KSBiH Harun Mahmurovic. lake ga ie vijest iz Ljubljane sokirala, Mahmu· tovie se brw pribrao i jucer povukao iednako neoce.ki· van i zai sta origina!an potez. • Trazimo od FIBA·e da "Emir nije bio iskren s obeeanjima da leli igmti za Sloveniju", a da to zakljuee, bilo im je porrebno sarno tri godine (prvi i jedini pm PreldZic je seniorski dres Sloveniie obukao u kvalifihcijama za Olimpijske igre 2008. u Pekingu., kasn ije po l.ive ie eskivirao). U svernu ovome mnogo je deralja koji bodu oci i zvuce nelogiello. Nairne, prema FIBA· inim prapisima, igrnc koii je !Ia.kon 17. rodendana naslU·

c.

propis u Pmvilni· ku u koiem Turska moze, evemualJ!o,. nati upo.risre jea re onai da "za igraca sa dva iii viSe legalnih drlavlja· us lava zaimeres imna federacija mora dobiti certifikat da igrac nikada nije igrao 1lI drugi saVel U ZV3n iCllim takmieenjima FIBA·e". U ko lik 0 su pro Ina Slra·

J edini

Zaobisli Prauilnill?

na ne ocigovori, FIBA moze izdari privremenu dozvolu, a n.akon godine i Imjnu. No, Preldzif je igrao l-3 Sloveniju, a je Ii se neko u KZS·a usut:io.i cekao godi~ n 1.1 i, praktic[)o, zaobi§ao propisc, lek cemo vidjeti. Da ne spominjemo da je, harem formaino, zahljev morao iei i prerna KSBiH.

f)u rdica Raj her~Sisul osra!a ie predsjednica Sku· pstil1e, a Nibad Hodzit prvi wvjek Upravnog odbora na" kon Sto je odrzana redovna sjednica najviseg rijela Atletskog kluba Sarajevo.

nihad HOdiie prui COU)eBupraue
Cetverogodisnji mandaI za clans(vo u Upravnom odboru dab iii su Azir Mrdanovic, Mahir Bujak, prof. dr. Abedin Bi!:it, doc. d.r. i\<j,uharned Budimlic, Enes Cengit, Dragan Ja.njit, Kerna.l Mal!:ic_ Za vrijeme diskusije ko· nstatirano je da je u prore· .klom period u dosta uradeno na sredil"~l)jl1stania 1I klubu, aii je doslo do pada kvalile· ra atlelike. Stoga je u cetvero-

Atletski klub Sarajevo

godisnjem straleilkom planu predvideno da teliSle akri· vnosti bude usmjereno na unapred:i vanje selekcije tale· nata, struc!log ,ada i srvara· nie boljih uvjera za rad aIle· ricara.

s ort

Dn~vni avaz. petak. 1 , iulVsfJ)imi 201' 1.

69
Vijest u brojci
Stotine .na.v. ijaea._br.iranskog renisera Endija Mareja (Andy Murray) cekalo je 75 sati na kornadic pap ira koji bi im omogucio da 11srijedu pogleda]u svog Idola protiv Spanca Felisijana Lopeza (Feliciano). N avij aci su stali u red j os u nedjeliu, U ponedjeljak su se pdili na vrucini od 33 Celzijevastepena, a \I \I to rak ih je rash ladil a visesa tna kisa"

Izjava dana
shvatio daje Vlatko
Markovic obilni oaralica i niita viSe, (Bivsi IIrvalski nogomellli reprezellfat!vac ~gQrS/imac 0 predsjednikU HNS.a). -Dm!tlQsam

75.,

UlaSniH Blrmlngema
Policija HOng Konga uhapsila je vlasni ka engl esk og fudbalskog kl \Iba Birmingema pod sumniom da ie oprao vise od 92 rniliona dolara, Karson [eung kupio je prije dvije godine klub za 131,5 rniliona dolara, a mora! Ce obiasniti kako je stekao novae koji je uplacivao na svoie bankovne rac\lne \I periodu od 200 I.do 2007,. go dine,

OIsajd

prao nouae

PlasmalllJ polUfiaaleVimbldona proslavio ie 6evapima

Novak fJokovic

BICIKlIZAM Uoci starta najpoznatije i naiteze utrke na sviietu

ie-B isla na Tor d'Frans pOlroii enerUiJe BaD liZiCBi radniB za 75 da a
Voznja na dva toeka, a bez motora, iziskuie najvi.. napora takrnitara se
Sarapo va: Prvo fillale nakon 2004. godine

Biciklizarn nije arraktivan sport kao, recimo, fudbal iii kosarka, u posliednie vriieme glavne vijesti iz ovog sporta 5\1 one koji se prvak i kada dopingovao, ali zaboravljamo da je vofnia na dva rocka, a bez morora, veoma zahtievna, Najteza .. Prema nedavnorn istrazivanju strucnjaka Insuruta zasportsku medicinu u Kelnu, pod rukovodsrvorn profesora Vildora Holmana (Wildor Hollmann), inace predsjednika Svjetskogsaveza za sportsku medicine, utvrdeno je da biciklizam iziskuje najveci naper od
svi b sp orto va,

Zavrsenca zenskog dijela Vimbldona

Ruskinja pobjedom nad Sabinom lisicki dosla u priliku ponovrri uspjehiz 2004. godine
Za titulu pobjednice Vimbldona borit ce se Ruskinja

HullOua u IIOalu
loruskinju Vikroriju

saraooua I

Potrosnjakalorija
N ajbolji biciklista u riajtdoj utrci na svijetu Tur

J. B iciklizam 2. Triatlon 3. Ski j asko trcan je 4. Mar8ton S. Plivanje 6. Brzo klizanie
7. Veslanje .

Rang-Usia naJlezih sporloua
> .. _.

8. Kaiak/Kanu

- Slart 2. jula u Pi-de-Fouu - Cili 24. jula u Parizu - 3.430 ki10metara ce uku" pno prevaliti biciklisti - Favor;ti su branilac naslova i trostruki os valae, Spanac Alberto Konmdor (28), L\lksembud:anin End.i Siek (26), Irajijan Ivan Baso (33), Auslralac Kejdel Evans (34), Holandan.in Robert Ges;nk (2S) ...

TOr UHralBo

~~'
d'Fransu, eije 98. izdanie poeinie surra (od 2. do 24. [u1a), potrosi en ergi j e kao fiz icki radnik za 75 dana n ajtdeg osmosatnog rada, • M jeri la za poreda k [dine pojedinih sportova i sportskih discip!ina bila su, naravno, medicinsb, a po" troSnja kalorija za vrijeme Lakmicenja jasan Ie dobl ko· me je bilo najtde i ko je 11lozionajviSe napora - obraz!ozio je Holman. Prema rezu] ra[u iSoWl va-

. --

'j ,
lISPO-

-

'\

na sa prosjecnom vi sinskom razliko m od 1.000 me rara, potIOsi 12,500 kalorija. Toli· ko je, primjera radi, potrebno fizickom radniku da radi od ponedielj ka do petka!

230 kilomerara, sa devet

nju, biciklista na srazi dugoj

Tamane spagete
Zapos\en covjek u minuri litrolli sedam do osam kalori; a, vrh unski maratcna.c 24, !rhe na 10.000 melara 25, a najbolj i biciklista 33

(pri tome rreba mati da jedna etapa na profesionalnim utrkarna mo~e potrajati i SCSI sari). . I nista tu ne bi b ilo neo· bieno da se hranom u wku u[rke moze nadoknadiri \I trosena ener.gija..No" to ni· je mogu~e pa biciklisti priie uuh .mmane ogromne ko· licwe spa.geta j druge tjesteni .. ne, bOg:lre ugljikohidnlL"ima, a za vrijeme voinie piju napi· Ike. Pa ko, onda, ne hi Hzeo malo dapinga! (A. Dr.)

Marija Sarapova i Cehinja Perra. K vitova, Sarapova, prvakinja iz 2004. godine, u polufinaluje zaustavila Niemicu Sabine Lisicki, koja je na lando" nski gren slem dosla s pozivnicom. Bilo je 6:4, 6:3, u duelu u koiern su reniserke zajedno zabiljefile cak 32 neizn udene greske, do k j e Sarapova za svega 87 minuta zahiljezila 13 dvostrukih servis gresaka, Peta nositeljica rurnira zabiljezila je lo~ stan. GubiIa je S 0 :3, ali je serijom gemova slornila otpor protivnice u prvorn setu, a po to rn dobila i drugi, . - Sjaino je ponovo doci do final a Vimbldona, U posljednj ih nekoliko godina nisarn uspiela doc; dalje od Ce!vnog kola" rekla je Sarapova, Osrna nosireliica Kvirova

[e, pak, \I polufinalu pobiiedila eetvrtu nositeliicu Bienko sa 6: I, 3:6, 6:2. Ceska teniserka, koia je prosle godine u Vimbldonu zaustavljena \I polufinalu, dominirala je \I prvorn setu, ali je u drugorn pogubila kcnce igre, Ipak, smogla je snage da se domogne svog prvog gren slern final. u karijeri. Zanimljivoje da ce Kvirova biti prva ljevakinja u final \I Vimbldona od 1994. godiue, - Veoma sam sretna, Nako gubitka seta sam osjetila pritisa k, ali sam nastoiati igrati kao da nije rijec 0 polufinalu Vimbldona - kazala ie Kvitova, Finale se igra \I suboru, dok ce se parovi muskeg zavrsenog rneca znati dallas, kada se igraju polufinala Endi Mare) - Rafael Nadal i Novak Dckovic - Zo-Vilfrid Tsonga. (M. T.)
Azare-

Madarska poiicija sa, opCila je da je uhapsila sedam osoba, od koji.h su !rojic. fudbaleri, a cervorica flldba~ Iske sudije, zb[}g sumnje da su ucestvovali u namjeStanju rel ul13Ia mak mica. Radi se 0 meCevima seni-

Uhapseno Sedam osoba
orske i juuiorske repreze" madje Madarske, kao i 0 illeeevima nacionalnog prvenStva, Navodno 5\1 osumnjiceni od nelegalnih radnji z3,radiIi od 57 do 122 hiliade dola" ra. (A.D •.)

Utakmice se namiestaia i u Maaarskoj

PETAK 1. 7. 2011

BHn
07.00

Prog ram za djeeu I m lade 09.G5 Be Ha Te bebe 09.10 Frenderl u BIH, animiranase rija 09.2 D Alad i nnve p rife, anjrnirana S~ riia, 1812B 09.30 Kako da ne, Ikola engle5kog jezika 10.00 BHTvijesli 1'0.1SPies iivcla. igrana senj., 6B/125 11.15 Gedineprol'ie. igrilJla selija. 31}/6B 12.00 BHTviJeslJ 12.1560 rkHI al.ko.i~rana serija, 134/229 12.50 Odlioan, 5+, edukalivna s~rila 13.00 Teni s, Grand Slam Wimbledon 201'1, preg.IM. r 13.55 Tenis (m), Orand Slam Wim· bledo n 2011 , .polufinele, !prij~no. 1S.0 DB H gaslro kula k" kulinarski 18.30 Velika lmena malih ekrana, Minj' Sub"ta 18.45 Ma Ii kuhari, animirana serija, 19.0D Onevni~ Sporl Vriieme Bus Iness News 20.0 OPecal, dcmaea ,grana "erila, 34/36 20.35 Josip Pejakovie. U Irna naroda 21.00 .Dimenliia vi,e, program il kullure BHTvijesli 22.2U ausiness News. r. 22,3 D .Ezel. igran. serija, 124/142 23.3 OSlranei, "me~Gki Igranl film 00.50 Tenls. Grand Slam Wimble· don 20'11, pre~led 01.4 5 II :Divo • Live at Tlte Grea Ic, koncert 02.40 P,egled pmgrama za SUDol"
show

ue bre j ulro

TV ALFA
07.00 Dab ro j ulro. jtffilrnji p [()~ram 09.00 Vllesll 09.1 n Beie,lvHllls, igrilJlaserija, 10, epil0da 1.0.00 S'pretno - .relno, IV Igra t:rla ni lilm"vi 10.25 Piplinii 10.45 'Kralj dinnsa ura 11.05 ~ ilIa Ma rla, igrana sa riia, 15S. epiloda. r, 12-.0 0 Onevo i k '1 12.1 '5 ~ i~a zabud u~"osl. igrana seMia. I B. epil0da 13.30 Dcp unskll nastava 14.C 0 Abeeeda, zdra i IJa. Spoln D 2dravlje·· HP~, ollrazovni pro~.ram 14.25 Gc.poda Ba!bara, igran. serl15.M ~Ijesll 15.a 5 H~ ",eytoo ns, crtana serij" 16.0 0 ~ i lIa Ma ria, igrana senja, 154 epil0da 17 ..00 Fede raeij~ danas, informalivni pmgram 17 .25 Ezel, igrana serfja, 123. epizoda /12/ 17.50 'Onevn;', "aja_a 18.20 Oima "l"nziv3, igrnna serli~" 5_ eplzoda 18J,WDnevoi •• naiava 19.15 ,H3",eytoons, cria~imm 'Finan. ijlken ovosti 19.a OOnevn Ik 2 2.0.10 Tv Bingo ShDW 21.20 LJubav I kazna, I~rana seriia, 70.ejlizod. 22.19 :On.vnik 3, najava 22.M ,Nasa rna Ia klini ka, igran, senja 23.10 Dnevni'3 Hn3 "ijs ke n ovos!i 23_40 lzvrSn3lapovijed. amerit~i igrani film 115/ 01.20 'Dopu"sk~ nast.va 01.45 Vlza za buducnos1, Igrana serija, 18.
epizoda

PINKBH
07 ;00 ljubavu zal~ ~II, rvats ka n igrana serlja OB,OO Polle lafa, urska serija, r. 09,00 Udri mol.i, lal k show. ul1vo 10,00 Paparazro lov na p o~"ate, em isija 1.0 40 ~upi_~~., 11.00 l<ibr2 njen a Ijubav, IIll'enovela, r 12.0.0 fnlo lop, inlo.'program 12,20 Qrand hitavi, mUli~ki, program 13.00 8rze pa re, kviz 14 ;00 t nlo lo,p. inlo"progrom 14,.20 ZlJmba Z. mh a,zaba,ni program 15,00 Lola, rel"nOvela 15,45 Kup i.ba" emisija 15,50 1.10 lop. in1.progr<lm 16.000 !More Ijubavl, relenovela 17,00 Naslile~e ledne d'ame, lurska serila, r 17-40 Kupi.ba" emisija 18,00 Polje lala, lurska serlja 1a ,50 lnln 10p, central na viie sti 19,10 Zabranjena Ij ubav. tele"~vera 2.0000 Trijuml Ijubavi, serija 21.00 N'aslije~e jedne da me, ilJr&ka SB riJa 22,00 Grand show, mUli~ki program 23.30 CitV, zabaina em.isija 23,40 Sv"~i p roti." ma Iii", lilm

jam!

08.05 Bunny Malonev. crianililm 08.25 Nebes~e ple~aflce, Crlanililm 08.45 Top Shop 09.15 OIvo,.na vrata, humorisUtn3 serija 10,0 0 Odre~ .. ci st"GU, ,abav"i program 10.JO Zemlja sneva (12). nrrska serija 11.45 tanln a vremenska ,prognoza 11 .55 OBN In 10, InformaUvnl p~ram 12.05 Vo.pOP" Ii 12.10 Oumui (12), Ivrska 1$,46 Oolina vukova (16). nrrska 'kriminaJesticka serij. 15.15 Slomljena srca (12), turska serij. 17 ,DO Od.ed," cistocu, zabavnl prQg.ram 17,30 Z~mlja snova (12), tu rska serij. 1a .45 Lanin a vremen.ka prognoza 1a .50 OBN In 10, Informafivnl 19.1.0 Pitajmo zsjedno,
lalkshow telenOl'llla

DB,00 Novo iutro, jularnji pro~ram 10.00 Maea~ Mika, cnani ffilm 10,30 ~ii.sti 10,35 Ost"o kor,njafi3 en.ni lilm 11.30 Vijesti 12.00 ElP res elub. ,aba\ll1i program 12.•3.0 VII estl 13.1.0 Zakon Ilubavl, serija (r) 14.00 Z.a", aku bolesl nava raste, ,em[sij~ o zdravlju (r) 14.5'0 Istina,
1

emsta

Ij~tlskill1 sucbnama 15.]0 Vijesti 16,05 Uj[rade ni

emsua

0

livuti,

16/39

~ull.ura

prllllram

zznn

20.00 5tol 1., 4, veliko final~ IV sezone 21,35 'R"d CorP"t 11a), showbg magazin 22_45 Vo.' populi, 22.55 !M3min deU.c (12), !11m On.4SRed Carpet Ila),
showbiz

02.50 Fede raella danas, r. 03.1 0 One"nj, 3, r, 03.40 Pregl€d program a ,3 sabntu

magazin 01.45 Mamin (12), film

de","

serija 17,.15 la.O" Ijubavi, s~~ja 1aAO Onevnik 19.1.0 Inlervju dana 19 45 "SID da ne" . showblzz ' magazin 20.05 Ukraoeni livoti, iJlrallil senja 21,05 Zene na iviei. igrana serij, 22.00 Sa~a 0 MeG 'ego ,ijevima, serila 2Z.5G Batman & Robin, igrani film. 00.30 Vijesti DO,35 Aslrolog ija

SATELITSKI PROGRAM
_RTS
13.30

Euros ort
10.00 Fucbal
Fudbal Fudbol. Mek.iko FudbaJ Pudbal, S_KU P IZ.na) Njema6ka - Njemalika NigE!dja 14.45 Fudbal 15.00 Fuobaf, S.KLiP IZ.na) Niema6ka - Japan Meksiko 17.00 Fudbal. MeI<:slko 1B.15 Fudbal. S.KUP 12ene) Njemacka - Novi leland EnglesJ<a 20.15 Fudbal 20.30 Konjske Irke 10.16 11_15 12.30 13.45

_

Euros ort 2
08.30 Fudbal, Me1<siko
10.00 1 1.00 11.30 1~.I)O 13.30 14.30 16,00 17.15 HOkej n13 travi C"",hed ice Svi sportovl Hokej na tr...... Amsterdam T:rajal, S'IIje!sko prvenstvo AndDra Hoke] na travi, nmstsrcam F udbal. Mo,.iko FUdbal. Me-:ksiko Kuglanje, SAl) Vijesti Fudbal. M~k.iko Hokej na Ira", Hokej na travi, Amsterdam Mj~Clvite bOrlla~ke vjes-Iine, SAO - B. Voelker - R

_S ortklub
09.30 Fulmlt
10_30 Poker 1'1.00, Wimbledon

14,15 TV uca 16,05 V;jesU 15.45 "as\ronomad

AnlOl~IJ"tv aerfja

Wimbled,," stu·cUo

16.00 avo je S'biJa 16.3S Siagal;ca 17.00 Dnevnlk 17'.20 $la radne, bre? 17 AS ,SOO9radska hmnika

12.00 uflvo. WimblOO'tn 13.00

P'egled dana

sturno

18.25 01<0 19.00 S,blja na veli

18.30

19_30 ,I)nevnik :W.os Go,ki plodovi 2"1.05 V.isoki naporL 21.45 V;jesU 21.50 Film ~3.40 Dnevni~ 23.65 Emmel 00.00 T'end~al.e'

-

21.,45 22.30

20;00 21.00

19.30

22.00 UZivo,

Wimbl'edon

Utivo, Grand Slam

Wimbledo-n Studio 22.SQ, Wimbl ~dorl '23.30 00.30 Fulmit Poker

21.00 Najj_a ~ovjek.Uga
!lamplona S<bIJa 22..00 Kuglanje, SAl) 23,00 I30nlacki spoct

P'egled dana

Bowli"9 23,45 Svi spornlV;, WA ns

G,and Siom
Wimbl'adol'1l

National G.
13.00 Zagonetnl d.osjBi 13_ Zagonetni dosje[ 14.00 In;;enjerske veze 15,.00 Riblji ralni.k 15.00 Ked su k,okodili djnosame 17 .00 ZaIVa'anja 18,00 Sapta~ psima 19',00 Rajevi na Z.emlji 20.00 J ",sk. e1<tp'

MTV Adria
15,40 When I Was 17 16.20 Paris HUlon'S
Dubai 17_00' Te .." Mom 2 17.50 3 From 1 18,00 8rarnl New 1 a.30Ju kebo'x 19.00 Vid.09raphy OYer

FOXlile
Kako sam upo,nao va~u majko 18.00 UVQdi u. analomiju 18.50 U l!ca sjoe .. nja 19.35 Da, Drage 17,35

FOXCRIME
15,,30 ~mtnal'.titl<a istraga" Pa,~z
16.15, Put osvale 11.00 Odsl.el 17.45 Brojevi 18.30 8r,ojevi 19.1' 5 !la'k 20.. 0 KrlmlnalLstitJ<a 0 istraga, Prui.z 20.45 Put OSVBle

ao

lell

20.00' Ju.st See MN 20.30 MN Take
Sto.ge

:21.00 MNWorid 21.40 MN Express
otevid 22.00' 81LUI Mountain Stale 22_20 Je<sey Sho'e 3 23.1'~ Skins 00,00 DFC

21 _00 Upe"""i
22.,00

za.,OCe~d
Naj::rtro.zi

aIi1eri~ki_relvori

23.00

00.00 Up.canl

Ju,"k. e.l<ip•••

21 :1' 0 Da. Drag" ,21' .35 Da. Draga 22.00 Houp I Fop 22.25 Houp I F~p '22.55 KakO sam upoznao majku 23.20 Da. Draga 23.45 Da. Draga 00.05 U'IIIod u analorniju 00.50 ~enske prite '01.40 UI!ca .jeCanja

~~:~~:p~t'~~~ova ~
vaSu

~1.30 Kesl 22.20 1ij"lo kao dokaz 2.3. ~:,o Zlooinacki umO'IJi
23.55 00.40 01.25
02.05-

D.k"te.

S.,k

Brol"";
19ra :sudbinB

02,55

Z10Clnacki "movi

PETAK 1. 7. 20,11

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

~lJ.lI~

bI::I::tiI·
HRT1
09,10 Gaslronomaa' Ig uvealn a na burgundski, na~inl Mala,1v 09.30 80 U pokr~u" crtana sBrija 09',55 Nodi, crtana serij" 1010 Jagodiea ~obica, crtana senj. 10,35 Robin Hud 1. serija 11,25 Za,.Oruga, emjsija za mlade 12,00 Cn.vnik 1 12,20 TaH, film 14,05 TNT, seriia ISo0 Vijesti sa tumaGem 9 s stovnog je,ika 15,10 TNT, ilIlrija 16,05 Ste&~iu Pod~inju, report.za 16,24 IIIIle!ta] sa banlalu~kll bene i 6 30 Srps ka dan as 17,05 erna guja. humOlis~ck.l serija 170.40 Gaslronomad' lempanad'e) 18,00 EU ,i ml, speciial 1 g, 00 Vet"r'inar Bole, program za 19.30 Onevnik 2 20,15 Zmajevi i tam nice. lilm 22,05 Ze mlj a vide na otlma neba, doicumamami seriial 23.00 0 nevni. 3 Filmski m'lral(]rt 2~,J5 I"s pekto' Rebus. serija Pr1ljag, film S~rlvene talne, RIm TaH, film 12,31 Gospodarlca Ivoga srca, telenovilia 1114/142)' lUO Od Lark'Risea do Candlelorda 1, senja (4/10) (RJ" 14,10 Vii estl uz hrvat, ki In ak.vni ieii, 14,19 V,ii"me sutra I 4.20 nilelji dum ovi ne. infQrma· fivnQ·etlukafivni spot 14,25 Ita ekrana 14,55 H rvatsko pro Ijeee. Sed am eesele, do~umantama seriia

HRT2
09,30 10,00 lUn 14,00 1625 1'7. 05 17.55 18,.45 jg,.20 19.30 20,00 20 05 20,50 21 ,30 2300 23,45 Plesne, note, serija za djecu 118118)' Prijenos s]e~nice Hrvalskog sabora' Sao Iinski lI"i"oi, c rtana senja 14/26)' Tenis Wimbledon (M), pnienos PQlufinalo' Briljanteen (AI" BuslonsKv :pra_vo4. serna (8120)' Saplatps.lmll J (7/21 IIRI" Kaza Ii!le u kocl, TV seriia Hil dana,' G"raIa. P,itksi.bn~' IRI" Vece,",' Bra 6a i sestra 3, seriia 123124)" Bitang e i pri neeze 4. hum orisMna 5~1ija (11/241" Ino pektorl ca Irene H uss, mlni,sBfija 112) (2/6)' 0,_ 'House 5. senla (12) (5/24)' 0 nevnlk pl.vu se. La rln I naj dr~Ii gostl, ernisija pOll po~rol'ileljsrvom (Rl" H oli.udska skvadra 2, h"mmism~na seriia (2/1 4)' Aetrovilor_ apla~ica du~ ovi rna 4. selija (12) (6/23)" R~lrD\filor. Ova I pel mu!ka rca 5, humoristitna sariia (11l119)' A~lrDv'izor. :Pravi iglaoi, serija (8!11) [R)' No"ni gla1b"ni progr,m. G la,be n I spot.oi" N ocni g I"a,be ni program. Vrlj em e je 1a I'IZ . K~k, Laslovo .2000,' N Dcnl g tazba program, Putokazi ·Zamlla

Nova TV
06,.45 Nail najbaljl da nl, serija 205/2&00 07.,35 Nauslrali,l, Scoobl' doo 1/14 08,00 8u mba, crtana senja 109-11 0/150 085U Pobi"d. Iju bavi, serija R 10·..40 Cuv., pr.ode. serija 22/23 11,.40 Zauvijek mjedi. .erijaR 12,300 IN magazlnR 13.20 Pobjeda Ijubavi, seriia 75-76/150 15,20 Kad Ii.". R13/174 16,20 Bije g, se~ja R 9{70 17,00 Vij eiti Neve TV 17..25 Bile g, serila R • nastavak 9{70 17.45 IN :mag a_zin 18,25 Zauvijek susjedl, senja 5/180 19,15 Cnavnik Nove TV 20,00 Kad Ii""" pa da, serlj~14f1:74 20,55 Biie g, serii" 10170 2145 Klopkala m ilijllnasa, i~rani mm 23,35 a mm 2, Igrani film (15)' 01 :35 EIO' TV, tarot show (18)" 03,05 U boi iti predator, Igrani mm (12)" 04.30 Tunel smr1i. illranifilm (15)" 06,00 Cuv.r pravde. .Bllja R 06,.45 IN magazln H 07.,20 Kmj IJ rDgram a 17.00 Preporueul,mo 17.10 Pl,Si, pl"'l. igran, senjl 1a.15 ralr.~:~uhlnl" 18.45 ~~~~ska kIIh"'l. 19_00 Onevnik 1 19.30 Mu,iOlii pJOjJrarTl ,0.00 6i"'ll;lfije: Pablo PiI<aSo, dolrumeniamlfolm ',0.40 Siutlenti.iIlran. sorij,
21_30 DOW/nil(,

Lj ubav: S ve se teste pilate da Ii je panner p rava os oba za vas? Svaki njeg ov potsz D alljivo prom a" Irale. Posa 0: Nemo ~e 0 d s e be ocekivali previse, Poku SaM ~Io lakS e p reb rodiU mali zasto j u p Oslu. Zd ravl j e: N em a p ro blerna, ljubav: Povucile se. Poku~ajle zivjeli §to mimije uz partnera, pa tete laMe rijesiti probl eme ko je

!ll!ll§!~

a,,,

Posao: Morale biti oprezlli! Sad vam S8 sve tinl mogucim, punl sic energije. Ipak, ns mozete biHrealni. Zdra.vlje: Osjetljivi nervi.

IIlitia mate,

diecu

15,40 Kultuma 'ba!lina. Ozal] (AI 15,55 ZABA· QO,e,undi,€misija pod pokml'il1!ljstvom 16.00 Ati,a, sfu;:;ai svoie srce - telenoveJa (9/2401" 16M Vijesti 1'7.00 H rvats'kau!ivD I 7,34 HAK· Promel info 17.35 Sve ce bIIi do bro. TV .elija {l0/18D)" ta.ia Cnevnlk pla,ole. Larinl naj· d raii g osfl, emisiia pod pokrovileljstltom 18.2a Kod Ane, emisija ,pod po~[ovi· I1!ljslVom 18,40 a, kaJ.. LI u bavnl duetl, talk show (RJ 19,30 One.nik 19,56 SpOr1 20.01 Wij"m. 20.04 ZABA· QO,ekundi,emisiiapod po~roviteljslvom 20.10 0 n La rk His ea do C and leto,da 1, .!lija. (5/1 0)" 21.05 Mjesec .kcilskog filma. Spa· sllac, amerieki film' 23 ..25 0 nevnik 3 23,50 Sperl 23,53 V,ijeme 00,00 Vii",!i i2."ult"'. 00,10 Fil m,ki m araln n. U' ra Ijama lutlila,. amerii:ki film (151 IRY 001.40 FUm.ki mar.to ,_ Ca, ~V. australski mm (I 8) (A)' 03 .25 Boslons~o pr~vo 4, serija 18!20) (R)' 04,,35 Sklca za, por1re I 04.50 Kultu rna tlaill na. Ozall (R)

19I9JIR)

19I2B)'

Posa 0: Od seb e oce ku jele p revi se. Nij e stvar u tome d a neslo n e m orete uGiniii, ve C S8 las ko kon centri rate, Zdravlje: Dosta ste iscrpljeni

'"1'I~III!. LJu ba v: Izmjen juju sec asovl tasovi m a strasti, uzbu den ja, itiiD:iIi partner ne zeli. i:
P-

m i fa I ski a ea sa preokreta. Bas 10

pa na, serlia

23,55

ljuba.v: Zelile se rijesi!i sarncce, ali ne Zilaie kako, S8 osvmne oko sete, sreea je lako bllzu, ... Posa 0: Us red oto cite se na p osao, jer samo tako mozete ostvariti svo le amb ieije _ Ned ozvo Iile 0 dg a dan la Zdravlje: Mozelc biU zadovoljni.

IIIlP-1II!

"ri3i:lJ:i:l.

E, oa, samo

00,20 01.U5

jIi!~P:1II Ljubav.: Jos neko vrijeme, pntralat ee neizvjesnos! u velj vOIJene OSO'08. Ne otajava~e, sve ee brti "J:iliiElJIi dobro,

... Posao: N e oceku~e previse pod rskui porno t drug i h. N ajvec i d 10 posla mo rate ob aviti D otp u no sami. Zd'ra.vlje: Saml sebl pomoz~e.

Ot.JO 02,15 OS.06 OS,29

.. :r;aJIIII Ljubav:

n'

Ne zalite nicije, pa oi pannerovo druStvo. A, bas 10 Yam treba, jer moratezael iz za aran og, tmSD kruga. Posao: SYe ono SID sada dovrsite, donosi uspjeh, molivira vas za dalje .. Savjet: ozoiljno se latite Dosia. Zdravlje: Bez vecih problema.

c

In!I;:P!I1 Ljubav:

.:hlllb~:Mil"
11,00 MuliCki progmm 12,05 Igranl film 14.00 J. sam Mljo sudb." 16.00 Elisa, Igrana serija 1J,15 NiiemIS'lj"""l wi'" lS.t5 K'~ 1 g,OO ilfle,nlk lITVOscar·C 19·,30 R""mitiranl" :O""nOO flRT·. 2MO E1I,a, igmn. "n1' 21.00 Rim ll,~5 Film

.~

l;,flfl eiogralije. seriia 16,,00 1i\lOi pi!, prtt, 16.30 Hrana i vino 11,10 J, sam Mllasudbina, serij. 11,50 Refl')iW' KISS 19,QO Onovnlk KISS 19.JO Onevnlk HRT 1 20,00 Eu,om", 2Ua J. sam II'Iljasudbin", serij. 2U. Dmivnlk KISS 22.00 Ves", Kljaii, " ~'O

10.00

emisija.r. 11.D0 Mu~ikl program .. Sms 00' ... Promoeiia program. 12cOO ~~~iki~O~~ja'" Sms

~=~:1r:~,uvn.

18,30 Monilorfllg, 19.0D Spo~ tr.sh 19_30 OlW'nlk 2 20.1 0 I(a"oora, serii' 2HO vet, sa I,anom 22.30 O"""nik S
Iltan4)'.'ieem

Po malo nos!algicno i melanholicno lezRe ostvarenju Ijubavne srece. MaZda secak sjetile ~l:IImll slare IjubaYi, Posao: Pazval ee vas poslovnii partner na razgovor. Moze yam p on ud iti jedan zajed nicki, u nos an pos ao, Zdra.vlje: Sve bolje.
..,.. ......,....,.,., Ljubav: Kao malo kada, nedostaje yam samop ouzdan ja_ Svo j u vezu trenutn 0 p osmalrate kao da je luda. .. Posao: Na trenutke, cin( yam S6 da je nova siluacija neprihvalljiva. Prilagor,lavanjem mozele utlni ViS8_ Zdravlje: Neslrpljivi SIC iii iscrpljeni.

~ograma 13;00 oo~"ikf~O~~Ia" Sms ~~'c"IJ'~rogram... Sms 00' .. Promotlja ~mgrama 1~.'00 VijestL InIO"",U"1 program 16.0 D (lill: l!Jlh~. m",i~ emISIJa.r. 11,00 No!!"",~cvOl1 18.00 iIIj"li.lnlo"",livnl ~rogram 19,00 R,fl')m.l, 20,00 Bosanskl do!lrla piramlda,dolarmonlaml 21.00
j 4D0

~
19_00 O""""ik 19.30 MUli(kI PlOIlram 20.00 80 ... 001.... TV KS 21.00 Blograrje pomarih 22.00 Ja >am lI'Ilia slldbin;l, wi'"

tr.a:!EEl2

22.00 Plell, pleSl. Igrana 13.00 S""""nlura, dolrumonlamo·"ba;nl
23_30

serIJ'

~

13~O S!Olen 14.fl0 Imam A11~, se"I' 14.00 ~1i'",1c lSflO SI'l \f01e ~elmOllda, selija 15.JO Oli,er Twist 16,flO Pe",,,ola, serfl' 17,Oa Aaslll'il"li 11. OS lodo sree. wila 18,~0 B~nl' mogazlll j 5.~O Ja sam ~ojasudbin,< s,rrl'

S,iW,,"

IlIJ.kUi
19.30 ~~a
22.00 Ti si

16.05 EI~", "'[ii' n. I' 5 Nijeml s'lOOok, "nla 18.30 0,", Inlo""alivrl.

~~~mpo,jerlpvo, doloJmenlaml:program

~tJ::I:.
IEfEtli

Irj@J:(1
11.00 'HiIn,,Mb" se~,. r,

i~:~~ g:;%;~'ml

20,00 Vii"~ IG lO.lO S,i \fOle R.jmonda, senj. 21'.,00 S"mdlr","l<:o 22"00 JI sam lYoia sudbina,

n_oo:~:~~~"ivn. Ilrjl@l ••• ~
22.45 Igranllflm emisija 22,Sfl lanlmljllnsU.
2J_00

W~Ir"slu!bl !I,,,,,,, rellgllsl<i program
preglod ~:i~'~~p.ru

~Ui~'n~Ti' mQjo
sellil

sudbi" ••

lm~~J~~~-;r om. r. !m 2i.:~os1i <abovni 11.00 "1/1'. Rovijdlno
proiJ!1lm 13.00 Aktu,iftnsti r,

Lj ubav: Nag lasak je nap ronalalen ju novi h kval ilela. Kako kot! vaseg partnera, tako ] u cjelokup no j !' vezl. Posaa: Mogute su ozbiljne prepreke vasim zamislima. KasnRe iii n e plan ira n 0 ad la~ele real iziranje plan ova. Zdra.vlje: Osjecate umer, ali i zadovoljstvo. Ljubav: Imate prilicno skladne relacije sa partnerom. Ip ak, postoji n esigu m osl u ob oSlrana osjecanja. Pllsao: Izrazilo sle prilagodljivi, ambicioznl, otvoronj za nove ideje i po duhvate. Pruzaju se pri mamijive moguCnos!i. Zdravlje: Go!ovo izv[s@. ... ;mI1111 lJubav: Geznele za loplim partnerov.im zagrljajem i palnjom. U islo vrijeme, nezadovoljni stc venavalu enluzijazma, Svim silama prianut 6ele rj8savallju obaveza kOja su u zaostalku, Zdra vi j e: Blag a sle razdra1ljivi,

12,15 Lifestyle \2,55 Konlraverze-by O"'llO Pleoko. emlsija 13,55 OI<olakOla, """"'" ,mlsii'

TV

nJO ~~~~ . 23,flO \IIi"U TV &lhar

~
14,00 Novosli 14.05 G,"~ maiko. "'Ii", 15_00 Sl'Illa tj"bav, senjl 15.40 lop 16_00 On"",i,1 1 6.Z5 Kasondra, s~rlJa 18.00 00 ... u Srp,kol

HEMA
09,~O Auto sImp magiUln. ,misijao al..f1Qmooilizmu~,.

TV

nj''''

14.00 Em", Iwp '2lIto. repo~a>a 14.1'0 Pmispoi 1US PreporuC"j,mD ... 14.30 l'ilesti 14.35 lrul8.liudi I o,I>II.lilran, 15.00 U lokusu.lnfo"".tilfnl Il,rogram progl;lm

HIT TV
t8.30 vmm,piq' 19.25 Tnumpll 19_30 ;;rlme 20.00 T'I"' 11.00 goo.. 22_00 Obl.kI;" It '22.35 Ja ;;am tvDi' strobi... senjl
23.00 GIa, 19_00 Obfekli\o I

will

1:: 1~ TV'!~~;,u~b~:"VnI

IIIJ:EltI:. zom?!0: 0 sjetale • Posa

Am.nk,

Dncvni avaz
-

.. tt ",",II ~~

..,. f

-"'IIr.! ~1I'

_~~_UQ';'1'Wrlil'r".<;>;...-...aru .tIZ1HIU1W17 .1il1FMI; ~ Ii!,
am-nt
.IoIttu • ..
~UI>.

r

Zl....,u

ta_W-a~ :.

'IDD5tH' I, IIMLIIILLIk

11135.~.

:111 ~ rm _ \I .l_olf1"Ol'tn~ PD'I1D M 2DOIII<I&'DlI2
CilIlU I '01'

tJ;O':l''''~

""-

TOPVUESTI

01uoren naJduzi, most nasuile1u
PEKING - Kina ie otvorila najveci most na sviieru, dufine 42 kitornetra, koji lcii na vise od 5.000 srubova i povezuje isrccnu luku Cingdao i otok Huangdao, Most II zaljevu Vi ia<JZU~irok je 35 metara, ani ego" va izgradnja trajala [e eeuri gcdine i kostala je rnilijardu i po dolara, preniiela ie drzavna televizija

Novimas/II

Nakon raskida s holivudskim glumcem Dzordzorn Klunijem

Hazgovarala sam s njom i veoma je tutna, izjavila je njena majka
MILANO· Starleta Elizabet Ka" nalis (Elisabena Canalis) nije davala izjave mediiirna otkako su ona i Dzordz Kluni (George Clooney) objavili da prekidaju svoju dvogodisnju vezu, ali su 0 njenom psibickom sraniu progovorili njeni roditelj i. - Elizabera je u depresiji. Razgovarala sam s niom i vecma le tuzna, ali takvestvari se dogadaju - izjavila ie Elizabetina majka, prenose americki mediji, Dna je prvi put upoznala KIIl-

ELIZABET HA__A _IS U DEPRESIJI
nija ria Sardi niji prosle godine, kada ga ie Elizabeta dovela na upoznavanje s roditeljima. Elizabetin otac, ljekar Cesare Kanalis priznaie da mu [e zao sro slavni glumac nece postati dio njegove porodice te istice da bi on, siguruo, bio dobar zet, no da je njegova kcerka fa koja odIucuje. Kluni i Kanalis objavili su mediiirna prosle sedmice da prekidaju vezu. 0 razlozima se za sada sarno nagada, PARIZ - Nepoznata osoba pOI'Ukla ie francuskog predsiednika Nikolu Sarkozija (Nicolas. Sarka" zy) za rarne i skoro ga oborila na zernlj u prije nego ilto su je savladali pripadnici osiguranja, Inciden t se desio dok se Sarkozi rukovao S okupljenima u gradu Brasu na iugu Francuske, Identi te I 0$0hen iie pozna I. Na snimcima emitiranirn na fra-

Halleri. DBDaU

napadac Oborio SarllOZi)a

PARIZ- Grupa hakera "Anonim us .i" napal a'j e in terne r-srranice 1'1ada.u Brazilu i Zirnbabveu, opcine Mosman u Australiji kao i kompanija "Universal Music" i "Viacorn", prenijeli su jucer franeuski mediji .. Hakeri su ukrali po da tke vezane za vi ade Brazilai Zimbabvea,

strani·Ce Ulada

ncuskoj televiziii vidi se kako Sarkozi pruza ruk e ipo zdrav Ija se s ljudima iza metalneegrade kada ga ruka iz mase hvara za odielo i vuce kamasi, Sarkozi je izgubio ravnotezu i pao, ali se vrlo brzo uspravio. Pripadniciosiguranja bacili su napa" daea na tlo.Iz Sarkozijeve kancelarije niie objavljen nikakav komenrar,

Iskosa

Horruace naMralMO blOMirale aerodrom
NJUJORK - Lerovi s medunarcdnog aerodrome "John Fitzgerald Kennedy" u Njujorku odlozeni su nakratko, jer je oko 150 barskih kornjaca pocelo prelaziri preko jedne piste, javile -su jucer agencije, Korniace su se uputile preko piste kako bi polozile jaja u pjeskovitoj zemli izal ieva} ama ika, koji granici saerodromom.

osuDlan SPDrn- ZallDn
ATINA· Geeki parlament usvojio j e j u eer ri j eSUOm vecinom zakon 0 provodenju petogodisniih rnjera iltednje, dan nakon !ito su one odobrene. Mjere SIl stroge i nepopularne, ali neophodneda bi Grcka dobila I!OVU pomoc EU i MMF-a i izbjegla bankror, Vlada socijaliste [orgosa Papandreua dobila je podrsku 155 od ukupno 300 poslan ika p arlamenta, Alina je jucer tokom glasanja, kako javliajuagenciie, hila mirna, a pred parlamentorn, na trgu

Sintagma, gdje su se tokom noel sa sri iede na cetvrtak 0 digrali tes" toki okrsaji demcnstranara ipoliciie, niie bile niiednog demonstranta, Atinska televiziia Alter prikazala je neobican snirnak na kome se vide pclicajci koj'i sprovode izgrednike U jedrio dvorisre, a onda ih pustaju, sto je prcturnaceno kao dckaz tvrdnii nekih organ izatora protesta da su huligani ustvari preruseni policajci,

Sarkozi pavlJcerJ Ia Mile/a