P. 1
Gastritis

Gastritis

|Views: 278|Likes:
Published by KrastavacLukovic

More info:

Published by: KrastavacLukovic on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

Zapaljenje eluda ne sluzoko e

ta je zapaljenje eluda ne sluznice? Zapaljenje eluda ne sluzoko e (sluznice) je gastritis. Kada se ka e gastritis, obi no se misli na zapaljenje sluzoko e eluca izazvane povi enom eluda nom kiselinom. Povezuje se sa goru icom, nadimanjem, bolovima pri uno enju ili du em neuno enju hrane. Zaista, povi ena eluda na kiselina jeste naj e i uzrok gastritisa. eluda nu kiselinu pove avaju razni faktori. Na prvom mestu - to je stres; zatim iritiraju i lekovi (npr. aspirin, kafetin, brufen) ,iritiraju a hrana (alkohol, mnogo kafe, gazirani sokovi, pr ena hrana) i infekcija eluda ne sluzoko e bakterijom Helicobacter pillory i nekim drugim bakterijama (npr. E.coli, Campilobacter). Povi ena eluda na kiselina o te uje sluzoko u eluca i mo e napraviti ir (ulkus, grizlicu). Gastritis mo e postojati i bez povi ene eluda ne kiseline. Takav gastritis je atrofi an i iz njega se mo e razviti maligno oboljenje. On dovodi do megaloblastne anemije jer onemogu ava usvajanje vitamina B12 iz creva. Vitamin B12 nadokna uje se injekcijama. To popravlja anemiju, ali ostaje uzrok - atrofi ni gastritis, koga treba redovno kontrolisati zbog rizika od nastanka raka eluca. Kod atrofi nog gastritisa, usled zapaljenja propadaju elije eluca koje prave kiselinu, zato nema smetnji kao to je goru ica. Postoje nadimanje, mu nina, ali u odnosu na gastritis koji prati povi ena eluda na kiselina, ovde ima manje simptoma. Mesta na kojima su propale elije eluca popunjavaju se nekim drugim elijama (crevnim), kojima prirodno tu nije mesto. One se mogu lak e pretvoriti u maligne. Zato se jednom dijagnostikovan atrofi ni gastritis mora ozbiljno shvatiti i redovno kontrolisati. Nedostatak simptoma ne sme biti razlog da se ne ide na kontrole. Va no je re i da zapaljenje eluda ne sluznice mo e biti akutno (naglo nastalo) i hroni no (sa povi enom eluda nom kiselinom, ili bez nje - atrofi ni gastritis). Akutni gastritisi imaju jasno izra ene sve simptome i znake: mu nina, povra anje, bolovi pri uzimanju li du em neuzimanju hrane, nepodno enje razne hrane. Oni nastaju naglo, naj e e posle uzimanja lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - aspirin, kafetin, brufen), neke hrane (mnogo alkohola, kafe, gaziranih sokova) ili te kog stresa. U te kom stresu mo e nastati vi e ireva (ulkusa) odjednom, rasutih po celoj sluzoko i eluca. Bolovi mogu da li e na bol zbog ulaska eluda ne kiseline u jednjak (GERB- gastroezofagealna refluksna bolest) ili na bol pri sr anom udaru (infarktu srca). Isto tako, ovek koji upravo do ivljava sr ani udar, mo e pogre no protuma iti svoje bolove i pomisliti da ima napad gastritisa, bilo akutnog, bilo hroni nog koji je u pogor anju. Iste bolove koje daje akutni gastritis (i nekada sr ani udar i GERB), daje hroni ni gastritis u pogor anju. Samo to je hroni ni gastritis, sa svojim pogor anjima, stanje koje je poznato pacijentu, i pacijent ve zna koji faktori ga pogor ajavu a koji smiruju. Hroni ni gastritis sa hroni no povi enom eluda nom kiselinom, nagriza sluzoko u eluca i vremenom mo e napraviti ir. Taj ir se dalje mo e komplikovati. Hroni ni gastritis, sa povi enom eluda nom kiselinom ili bez nje (atrofi ni gastritis), opasan je jer na terenu bilo kog vi egodi njeg hroni nog zapaljenja, pa i zapaljenja eluda ne sluzoko e, mo e nastati rak. Zato su redovne kontrole obavezne. Simptomi

u pitanju su stalne smetnje prilikom uzimanja hrane ili nakon du eg perioda neuno enja hrane: bol. koje ne treba uzimati na svoju ruku (antacidi. pr ena hrana. pasirana argarepa i pirina . kuvani krompir. bolest e vas sama navesti da se javite lekaru: bolovi u gonjem delu stomaka. povra anje. a to su uglavnom: jogurt. kortikosterida. ponekad povra anje. ili je u pitanju hroni ni van pogor anja.da je sr ani udar u toku a vi mislite da je napad gastritisa. gazirani sokovi. ili prestanak bolova nakon uzimanja hrane . i drugim nekim balterijama (Escherichia coli i Campylobacter) .mu nina . U modernoj medicini koriste se razni lekovi. U narodnoj medicini koristi se pelen za ubla avanje eluda nih tegoba nastalih zbog vi ka eluda ne kiseline. zbog celuloze koja mehani ki nadra uje sluzoko u ve o te enu zapaljenjem.gladovanje Kako se izboriti sa problemom Borba sa gastritisom zavisi od toga da li je u pitanju akutni ili hroni ni gastritis u pogor anju. neki lekovi. Zato treba praviti sve e sokove od vo a i povr a i/ili unositi vitamine i minerale kroz dodatke ishrani. Nekada ka i ica ulja.goru ica (samo kod nekih pacijenata) Faktori rizika Faktori rizika za nastanak gastritisa su brojni: .preterano ili dugotrajno uzimanje lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi aspirin. nadutost trbuha. To je zato to mast smanjuje kontrakcije (gr enje) eluca. pa tako smanjuje bolove. Najbolje je posavetovati se sa lekarom oko kombinovanja moderne i narodne medicine. bolje dinstati ili kuvati.povra anje (samo kod nekih pacijenata) . Bez obzira da li postoje faze pogor anja bolesti. U drugom slu aju. Zatim. pa e nadra iti sluzoko u eluca. . ubla i tegobe.hroni an stres . U prvom slu aju. mu nina. jer ako je pr ena njena kiselost je ve a. mu nina. Bitno je da ta mast ne bude pr ena. u toku jela ili posle du eg perioda neuno enja hrane. Zatim nau e da jedu polako i pomalo a e e.Simptomi gastritisa su: . Osobe koje pate od hroni nog gastritisa vremenom nau e da izbegavaju faktore koji pogor avaju bolest: stres. kada je u pitanju akutni gastritis ili hroni ni gastritis u pogor anju. koriste se probiotici za za titu sluzoko e celog sistema za varenje. Nemojte oklevati i javite se lekaru. Sve e vo e i povr e uglavnom ne prija. pavlake i mladog kajmaka. kafetin. Baktrim) . Bolovi su jaki i mogu li iti na bol kod sr anog udara ili gastroezofagealne refluksne bolesti (kada eluda na kiselina ulazi u jednjak). alkohol. odre ena vrsta hrane. nadimanje.prekomeran unos hrane odjednom (prejedanje) . Hranu ne pr iti. H2-blokatori. da uzimaju hranu koja im prija. Mo e se desiti i suprotno .nadimanje . ljuta hrana) . jer zapaljena sluzoko a je o te ena i podlo nija napadu patogenih bakterija. sulfonamida (npr.nepodno enje neke hrane uop te (kafa. kuvana. inhibitori protonske pumpe). Zatim mo ete koristiti neke ajeve za koje znate da vam prijaju. mlad sir.infekcija bakterijom Helicobacter pilory.bolovi u gornjem delu stomaka. ne prejedaju se i ne gladuju. brufen).

preobilnim obrocima. povra anje. Ipak. diklofen. mu nina. dolazi do razvoja upale eluda ne sluznice ili gastritisa. U slu aju da do e do o te enja ovog sluznog omota a. nervoza. Akutni gastritis se javlja odjednom i izaziva mu ninu i ose aj pe enja u gornjem delu stomaka. pu enje. Simptomi Simptomi su goru i bol u gornjem delu stomaka i ponekad nadutost. stres. upotrebi NSAIL lekova (aspirin. toksini.treba redovno i i na kontrole jer je hroni ni gastritis teren na kome se mo e razviti karcinom eluca. uno enje velikih koli ina alkohola. u ve ini slu ajeva gastritis nije tako ozbiljan i uspe no se le i. neophodno je oti i na stru ni pregled. koji se s godinama mo e iriti u elucu. Mada. gastritis vodi pojavi ira na elucu i pove ava rizik za razvoj kancera eluca. Hroni ni gastritis se razvija postepeno i dovodi do tupog bola i ose aja sitosti posle nekoliko zalogaja ili do gubitka apetita. infekcijama Helicobacter pylori i drugim bakterijama. brufen). Autor:Jelena or evi lekar i vi i dijeteti ar-nutricionista Gastritis. Nekad se javlja i tucanje. ve obuhvata razne upalne procese eluda ne sluznice. izbegavanju kuvanog jela. kod mnogih ljudi hroni ni gastritis nema nikakvih simptoma. konzumiranju velike koli ine alkohola. upala eluda ne sluznice eluda na sluznica je prirodno oblo ena slojem sluzi koji je titi od dejstva jake eluda ne kiseline. gubitak apetita i te ine. jaka kiselina o te uje eluda nu sluznicu. U nekim slu ajevima. podrigivanje i lo zadah iz usta. . Ako ovo o te enje organizam ne uspe da sanira ili ako se pro iri. Gastritis nije specifi na bolest. prebrzom jelu. Gastritis mo e biti akutni (privremeni) i hroni ni (dugotrajni). Uzroci Uzroci za nastanak gastritisa pre svega le e u neadekvatnoj ishrani. a koja se lu i da bi se varila hrana. Ukoliko simptomi gastritisa traju du e od nedelju dana.

lipovog cveta. stimuli e stvaranje novog sloja elija i regeneraciju o te enog tkiva. nemasni sirevi).kuvane ili pe ene na aru. kantarion za smirenje upalnog procesa. jer ona stimuli e lu enje eluda ne kiseline koja dodatno iritira sluznicu. pirei od povr a. Preporu uje se ne koristiti: prevru a ili prehladna jela. nemasne ribe . Najbolje je koristiti barenu ili kuvanu. Kamilica pokazuje protivupalno dejstvo. vodenom ekstrakcijom. Pu enje. elimini e bakterije i spre ava razvoj infekcija na sluznici i relaksira mi i e eluca i creva.kuvano. Primenjuju se i koren i irota. koje stvaraju za titni sloj na sluznici i spre avaju iritaciju. neven. . posle 15 minuta se procedi i pije po malo. Izbegavati masnu hranu i veoma slanu.Le enje U zavisnosti od uzroka koji je doveo do gastritisa mogu se koristiti: kamilica. nedovoljno usitnjena jela (najbolje pripremati piree i ka e). Svu hranu koja bi mogla nadra iti osetljivu eluda nu sluznicu treba izbegavati. laganu hranu. pa blagotvorno deluje na upaljenu sluznicu eluca. previ e za injena. kima. Hajdu ka trava umiruje upaljenu sluznicu ispoljavaju i protivupalno dejstvo. proizvode od belog bra na i sve e vo e (mo e kuvano vo e). tj. Preporu uje se upotreba nemasnih namirnica (nemasne supe. Narodni lek koji se koristi kod gastritisa je i: etiri ka ike narendanog per una se prelije a om vrele vode. ve kuvano ili u vidu sokova i pirea. a po elji dodavanjem petrovca. Vo e i povr e ne treba konzumirati sirovo. pojedina no ili u kombinacijama sa drugim biljkama koje pokazuju lekovita dejstva. koji bi iritirali sluznicu. mora a ili ki ice dobija se ajna me avina. Hleb je tada korisno zameniti dvopekom. koji apsorbuje vi ak kiseline. Beli slez i slatki koren se primenjuju kao sluzne materije. koja se mo e piti tokom dana umesto vode. Cvet nevena ima epiteliziraju a svojstva. Ako do e do pogor anja mogu se koristiti supe i orbe bez masti. ka asta hrana. Me anjem jednakih delova hajdu ke trave i kamilice. Preporu uje se upotreba jogurta i probiotika. maj ina du ica. kafu (i bez kofeina). a naj e e se primenjuje u vidu aja ili ekstrakta. Prevencija Kod pojave gastritisa preporu uje se jesti 5-6 puta dnevno. alkoholna pi a. nemasno meso . manje obroke. Mo e se koristiti i seme per una na isti na in. nane. bez previ e za ina. alkohol i stres mogu dodatno da pogor aju stanje gastritisa. Ako patite od gastritisa izbegavajte vakanje vake.

dvopek. dimljena. jaretina.p eni ni i kukuruzni integralni hleb. ra eni. divlja . pavlaka i masno kiselo mleko Mleko i mle ni proizvodi Meso. punomasno mleko. kiseli mle ni napici. previ e slatke i jako kisele hrane. okoladu. riblja orba masni i topljeni sirevi. Nakon obroka treba ostati u uspravnom polo aju i izbegavati kretanje neposredno nakon jela. piletina nemasna. Obrano mleko sa itaricama (ovsene pahuljice. masna riba. masne obroke (naro ito 3-4 h pre po inka).03. junetina. trajne kobasice . Sve hleb i pecivo.Dijeta i ishrana kod ira na elucu i hroni nog gastritisa Postavljeno: 12. meso od kuni a) dinstano. gu ije meso. kiselo i ljuto. tvrdo kuvana i pr ena jaja. jezik. alkohol. Hranu treba vakati polako. masno testo i jela s griz. ure a prsa. pe eno u foliji Tele a jetra. pr ena. pohovana. kuvano. rakovi. griz) povoljno deluje na sluzoko u eluca. tost. najbolje bez zapr ke. riba. kao i ode u koja zate e. pirina . nakon ega se jo vi e pospe uje sekrecija eluda ne kiseline i to 1-2 h posle uzimanja. Jela se pripremaju kuvanjem ili dinstanjem sa minimalnom koli inom masti. testenine. ledene. lignje. pirina . napitke sa kofeinom i pu enje. unka. budu i da ima samo privremeni neutrali u i uticaj. jagnjetina.2007 Pacijenti sa refluksom i/ili zapaljenjem jednjaka treba da izbegavaju obilne. konzerve. meko kuvano i jaja "na oko". kukuruzni. pepermint. blago ne preslatko pecivo kvascem (krofne) Obrano mleko. soljena mesa i riba Gove a i svinjska iznutrica. Op ta na ela ishrane kod ulkusne bolesti podrazumevaju zabranu vru e. jaja Svinjetina. Ishrana za ulkusnu bolest i hroni ni gastritis Namirnice itarice i proizvodi od itarica Dozvoljeno Ne preporu uje se Beli ili polubeli bajati hleb. kiselo mleko sa 12 % masti. Mleko u ve im koli inama nije neophodno. Nemasna bela riba. salame. Ne preporu uje se upotreba ve e koli ine te nosti odjednom. dagnje. nemasni sirevi Nemasno meso (teletina. posni sir.

rotkva. smokve. kola i sa nadevom Alkoholna ledena i gazirana pi a. crni aj. kuvani luk. koncentrat paradajza i ke ap. boranija. . konzervisano povr e. agrumi Vo e Povr e Kiseli kupus. plavi paradajz. ljuta paprika. sladoled. puding. tre nje. prokelj. blitva. biskviti. kao i vitamini B kompleksa i omega-3 masne kiseline. karfiol. orasi. mlad gra ak. paradajz bez kore i semenki. Sprovo enje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost. griz. so ivo. slatko vo e. banane. so. torte. margarin u manjim koli inama Oguljena. zelje. per un. ren. argarepa. biljna ulja. kafa. konzervisano povr e. cvekla. sve kupus. paprika.5 mg). kompoti. gra ak. ve e koli ine marmelade. krompir pr en i pe en.. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste. gotove supe Slatki i. zelena salata) Svinjska i gu ja mast. jako alkalne vode e eri Blago ne preslatko pecivo. sir e. senf.Masno e Maslac. Neke dijete kao formule za mr avljenje mogu biti izuzetno tetne za organizam. vo ni sokovi. pr ena i dizana testa. kuvano i zgnje eno suvo vo e. sok od kupusa. majonez Nezrelo i konzervi-rano vo e. Nije preporu ljivo kori enje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. tikvice. okolada. pala inke. bademi. vitamin E (400 µg). d em manje koli ine Kuvano. soja. njenu mogu u tetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena mo e izazvati. nastrugana jabuka. mononatrijum glutaminat. pasulj. krastavci. pe urke. loj. blagi ajevi mineralna voda Ostalo Kod obolelih od ulkusne bolesti mogu se dodavati suplementi i to vitamin A (8000-10000 µg dnevno). lovor. podgrejani maslac. biber. med Razbla eni limunov sok. luk. dinstano pasirano povr e (kuvan krompir). cink (30-60 mg) i L-glutamin (1-1. kelj. spana . sutlija . okolada.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->