P. 1
Gastritis

Gastritis

|Views: 278|Likes:
Published by KrastavacLukovic

More info:

Published by: KrastavacLukovic on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

Zapaljenje eluda ne sluzoko e

ta je zapaljenje eluda ne sluznice? Zapaljenje eluda ne sluzoko e (sluznice) je gastritis. Kada se ka e gastritis, obi no se misli na zapaljenje sluzoko e eluca izazvane povi enom eluda nom kiselinom. Povezuje se sa goru icom, nadimanjem, bolovima pri uno enju ili du em neuno enju hrane. Zaista, povi ena eluda na kiselina jeste naj e i uzrok gastritisa. eluda nu kiselinu pove avaju razni faktori. Na prvom mestu - to je stres; zatim iritiraju i lekovi (npr. aspirin, kafetin, brufen) ,iritiraju a hrana (alkohol, mnogo kafe, gazirani sokovi, pr ena hrana) i infekcija eluda ne sluzoko e bakterijom Helicobacter pillory i nekim drugim bakterijama (npr. E.coli, Campilobacter). Povi ena eluda na kiselina o te uje sluzoko u eluca i mo e napraviti ir (ulkus, grizlicu). Gastritis mo e postojati i bez povi ene eluda ne kiseline. Takav gastritis je atrofi an i iz njega se mo e razviti maligno oboljenje. On dovodi do megaloblastne anemije jer onemogu ava usvajanje vitamina B12 iz creva. Vitamin B12 nadokna uje se injekcijama. To popravlja anemiju, ali ostaje uzrok - atrofi ni gastritis, koga treba redovno kontrolisati zbog rizika od nastanka raka eluca. Kod atrofi nog gastritisa, usled zapaljenja propadaju elije eluca koje prave kiselinu, zato nema smetnji kao to je goru ica. Postoje nadimanje, mu nina, ali u odnosu na gastritis koji prati povi ena eluda na kiselina, ovde ima manje simptoma. Mesta na kojima su propale elije eluca popunjavaju se nekim drugim elijama (crevnim), kojima prirodno tu nije mesto. One se mogu lak e pretvoriti u maligne. Zato se jednom dijagnostikovan atrofi ni gastritis mora ozbiljno shvatiti i redovno kontrolisati. Nedostatak simptoma ne sme biti razlog da se ne ide na kontrole. Va no je re i da zapaljenje eluda ne sluznice mo e biti akutno (naglo nastalo) i hroni no (sa povi enom eluda nom kiselinom, ili bez nje - atrofi ni gastritis). Akutni gastritisi imaju jasno izra ene sve simptome i znake: mu nina, povra anje, bolovi pri uzimanju li du em neuzimanju hrane, nepodno enje razne hrane. Oni nastaju naglo, naj e e posle uzimanja lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - aspirin, kafetin, brufen), neke hrane (mnogo alkohola, kafe, gaziranih sokova) ili te kog stresa. U te kom stresu mo e nastati vi e ireva (ulkusa) odjednom, rasutih po celoj sluzoko i eluca. Bolovi mogu da li e na bol zbog ulaska eluda ne kiseline u jednjak (GERB- gastroezofagealna refluksna bolest) ili na bol pri sr anom udaru (infarktu srca). Isto tako, ovek koji upravo do ivljava sr ani udar, mo e pogre no protuma iti svoje bolove i pomisliti da ima napad gastritisa, bilo akutnog, bilo hroni nog koji je u pogor anju. Iste bolove koje daje akutni gastritis (i nekada sr ani udar i GERB), daje hroni ni gastritis u pogor anju. Samo to je hroni ni gastritis, sa svojim pogor anjima, stanje koje je poznato pacijentu, i pacijent ve zna koji faktori ga pogor ajavu a koji smiruju. Hroni ni gastritis sa hroni no povi enom eluda nom kiselinom, nagriza sluzoko u eluca i vremenom mo e napraviti ir. Taj ir se dalje mo e komplikovati. Hroni ni gastritis, sa povi enom eluda nom kiselinom ili bez nje (atrofi ni gastritis), opasan je jer na terenu bilo kog vi egodi njeg hroni nog zapaljenja, pa i zapaljenja eluda ne sluzoko e, mo e nastati rak. Zato su redovne kontrole obavezne. Simptomi

gazirani sokovi. pr ena hrana. Bolovi su jaki i mogu li iti na bol kod sr anog udara ili gastroezofagealne refluksne bolesti (kada eluda na kiselina ulazi u jednjak). a to su uglavnom: jogurt. u pitanju su stalne smetnje prilikom uzimanja hrane ili nakon du eg perioda neuno enja hrane: bol. nadimanje. U prvom slu aju. Baktrim) . Zatim mo ete koristiti neke ajeve za koje znate da vam prijaju. Mo e se desiti i suprotno . ne prejedaju se i ne gladuju. kuvana. ili prestanak bolova nakon uzimanja hrane . bolest e vas sama navesti da se javite lekaru: bolovi u gonjem delu stomaka. inhibitori protonske pumpe). koriste se probiotici za za titu sluzoko e celog sistema za varenje. i drugim nekim balterijama (Escherichia coli i Campylobacter) . Zatim nau e da jedu polako i pomalo a e e. povra anje. Zatim. bolje dinstati ili kuvati. pasirana argarepa i pirina . mlad sir. ubla i tegobe. To je zato to mast smanjuje kontrakcije (gr enje) eluca.infekcija bakterijom Helicobacter pilory. da uzimaju hranu koja im prija.gladovanje Kako se izboriti sa problemom Borba sa gastritisom zavisi od toga da li je u pitanju akutni ili hroni ni gastritis u pogor anju. kafetin. kada je u pitanju akutni gastritis ili hroni ni gastritis u pogor anju.bolovi u gornjem delu stomaka. . Nekada ka i ica ulja. pavlake i mladog kajmaka. Sve e vo e i povr e uglavnom ne prija.goru ica (samo kod nekih pacijenata) Faktori rizika Faktori rizika za nastanak gastritisa su brojni: . U modernoj medicini koriste se razni lekovi. ljuta hrana) .Simptomi gastritisa su: . brufen).povra anje (samo kod nekih pacijenata) .hroni an stres . U drugom slu aju. mu nina. ponekad povra anje. sulfonamida (npr. Osobe koje pate od hroni nog gastritisa vremenom nau e da izbegavaju faktore koji pogor avaju bolest: stres. jer zapaljena sluzoko a je o te ena i podlo nija napadu patogenih bakterija.nepodno enje neke hrane uop te (kafa.da je sr ani udar u toku a vi mislite da je napad gastritisa. u toku jela ili posle du eg perioda neuno enja hrane. Zato treba praviti sve e sokove od vo a i povr a i/ili unositi vitamine i minerale kroz dodatke ishrani. zbog celuloze koja mehani ki nadra uje sluzoko u ve o te enu zapaljenjem. H2-blokatori. Hranu ne pr iti.nadimanje . pa tako smanjuje bolove. ili je u pitanju hroni ni van pogor anja. U narodnoj medicini koristi se pelen za ubla avanje eluda nih tegoba nastalih zbog vi ka eluda ne kiseline. Najbolje je posavetovati se sa lekarom oko kombinovanja moderne i narodne medicine. alkohol.preterano ili dugotrajno uzimanje lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi aspirin. neki lekovi. kuvani krompir. mu nina. Bez obzira da li postoje faze pogor anja bolesti. pa e nadra iti sluzoko u eluca. odre ena vrsta hrane.mu nina . nadutost trbuha. Nemojte oklevati i javite se lekaru. kortikosterida.prekomeran unos hrane odjednom (prejedanje) . jer ako je pr ena njena kiselost je ve a. Bitno je da ta mast ne bude pr ena. koje ne treba uzimati na svoju ruku (antacidi.

. gastritis vodi pojavi ira na elucu i pove ava rizik za razvoj kancera eluca. Nekad se javlja i tucanje. kod mnogih ljudi hroni ni gastritis nema nikakvih simptoma. Ako ovo o te enje organizam ne uspe da sanira ili ako se pro iri. mu nina. ve obuhvata razne upalne procese eluda ne sluznice. Ukoliko simptomi gastritisa traju du e od nedelju dana. jaka kiselina o te uje eluda nu sluznicu. preobilnim obrocima. a koja se lu i da bi se varila hrana. neophodno je oti i na stru ni pregled. stres. prebrzom jelu. pu enje. Uzroci Uzroci za nastanak gastritisa pre svega le e u neadekvatnoj ishrani. dolazi do razvoja upale eluda ne sluznice ili gastritisa. Akutni gastritis se javlja odjednom i izaziva mu ninu i ose aj pe enja u gornjem delu stomaka. izbegavanju kuvanog jela. Ipak. Gastritis mo e biti akutni (privremeni) i hroni ni (dugotrajni). upala eluda ne sluznice eluda na sluznica je prirodno oblo ena slojem sluzi koji je titi od dejstva jake eluda ne kiseline. podrigivanje i lo zadah iz usta. U slu aju da do e do o te enja ovog sluznog omota a. upotrebi NSAIL lekova (aspirin. u ve ini slu ajeva gastritis nije tako ozbiljan i uspe no se le i. brufen). nervoza. toksini. Gastritis nije specifi na bolest. Simptomi Simptomi su goru i bol u gornjem delu stomaka i ponekad nadutost. Hroni ni gastritis se razvija postepeno i dovodi do tupog bola i ose aja sitosti posle nekoliko zalogaja ili do gubitka apetita. Autor:Jelena or evi lekar i vi i dijeteti ar-nutricionista Gastritis. infekcijama Helicobacter pylori i drugim bakterijama. uno enje velikih koli ina alkohola. povra anje. koji se s godinama mo e iriti u elucu. gubitak apetita i te ine. konzumiranju velike koli ine alkohola. Mada.treba redovno i i na kontrole jer je hroni ni gastritis teren na kome se mo e razviti karcinom eluca. U nekim slu ajevima. diklofen.

a naj e e se primenjuje u vidu aja ili ekstrakta. posle 15 minuta se procedi i pije po malo. neven. bez previ e za ina. proizvode od belog bra na i sve e vo e (mo e kuvano vo e). Hajdu ka trava umiruje upaljenu sluznicu ispoljavaju i protivupalno dejstvo. Me anjem jednakih delova hajdu ke trave i kamilice. jer ona stimuli e lu enje eluda ne kiseline koja dodatno iritira sluznicu.kuvano. Kamilica pokazuje protivupalno dejstvo. mora a ili ki ice dobija se ajna me avina. Cvet nevena ima epiteliziraju a svojstva. elimini e bakterije i spre ava razvoj infekcija na sluznici i relaksira mi i e eluca i creva. Ako patite od gastritisa izbegavajte vakanje vake. Mo e se koristiti i seme per una na isti na in. koje stvaraju za titni sloj na sluznici i spre avaju iritaciju. kima. nemasni sirevi).kuvane ili pe ene na aru. Preporu uje se upotreba jogurta i probiotika. pirei od povr a. tj. vodenom ekstrakcijom. Vo e i povr e ne treba konzumirati sirovo. laganu hranu. nane. Hleb je tada korisno zameniti dvopekom. maj ina du ica. Pu enje. Prevencija Kod pojave gastritisa preporu uje se jesti 5-6 puta dnevno. pa blagotvorno deluje na upaljenu sluznicu eluca. nedovoljno usitnjena jela (najbolje pripremati piree i ka e). Ako do e do pogor anja mogu se koristiti supe i orbe bez masti. ve kuvano ili u vidu sokova i pirea. kantarion za smirenje upalnog procesa. stimuli e stvaranje novog sloja elija i regeneraciju o te enog tkiva.Le enje U zavisnosti od uzroka koji je doveo do gastritisa mogu se koristiti: kamilica. Primenjuju se i koren i irota. Najbolje je koristiti barenu ili kuvanu. koji bi iritirali sluznicu. manje obroke. Izbegavati masnu hranu i veoma slanu. ka asta hrana. koji apsorbuje vi ak kiseline. alkohol i stres mogu dodatno da pogor aju stanje gastritisa. Narodni lek koji se koristi kod gastritisa je i: etiri ka ike narendanog per una se prelije a om vrele vode. lipovog cveta. Svu hranu koja bi mogla nadra iti osetljivu eluda nu sluznicu treba izbegavati. a po elji dodavanjem petrovca. kafu (i bez kofeina). Preporu uje se upotreba nemasnih namirnica (nemasne supe. previ e za injena. nemasno meso . nemasne ribe . koja se mo e piti tokom dana umesto vode. Beli slez i slatki koren se primenjuju kao sluzne materije. Preporu uje se ne koristiti: prevru a ili prehladna jela. pojedina no ili u kombinacijama sa drugim biljkama koje pokazuju lekovita dejstva. . alkoholna pi a.

Nemasna bela riba. najbolje bez zapr ke. pepermint. punomasno mleko. divlja . budu i da ima samo privremeni neutrali u i uticaj. posni sir. ure a prsa. tvrdo kuvana i pr ena jaja. lignje. gu ije meso. nemasni sirevi Nemasno meso (teletina. kuvano. soljena mesa i riba Gove a i svinjska iznutrica.03. dvopek. trajne kobasice . kiselo mleko sa 12 % masti. Mleko u ve im koli inama nije neophodno. testenine. Jela se pripremaju kuvanjem ili dinstanjem sa minimalnom koli inom masti. rakovi. riblja orba masni i topljeni sirevi. jezik. dagnje. napitke sa kofeinom i pu enje. pr ena. nakon ega se jo vi e pospe uje sekrecija eluda ne kiseline i to 1-2 h posle uzimanja. griz) povoljno deluje na sluzoko u eluca. jaretina. kukuruzni. pirina . meso od kuni a) dinstano. Obrano mleko sa itaricama (ovsene pahuljice. pavlaka i masno kiselo mleko Mleko i mle ni proizvodi Meso. pirina . konzerve. pohovana. meko kuvano i jaja "na oko". unka.p eni ni i kukuruzni integralni hleb. jagnjetina. pe eno u foliji Tele a jetra. blago ne preslatko pecivo kvascem (krofne) Obrano mleko. salame. piletina nemasna. masna riba. masne obroke (naro ito 3-4 h pre po inka). riba. alkohol. kiselo i ljuto. Ne preporu uje se upotreba ve e koli ine te nosti odjednom. Sve hleb i pecivo. Hranu treba vakati polako. okoladu. previ e slatke i jako kisele hrane. Ishrana za ulkusnu bolest i hroni ni gastritis Namirnice itarice i proizvodi od itarica Dozvoljeno Ne preporu uje se Beli ili polubeli bajati hleb. ledene.Dijeta i ishrana kod ira na elucu i hroni nog gastritisa Postavljeno: 12. junetina. tost. kao i ode u koja zate e.2007 Pacijenti sa refluksom i/ili zapaljenjem jednjaka treba da izbegavaju obilne. dimljena. kiseli mle ni napici. Nakon obroka treba ostati u uspravnom polo aju i izbegavati kretanje neposredno nakon jela. masno testo i jela s griz. ra eni. Op ta na ela ishrane kod ulkusne bolesti podrazumevaju zabranu vru e. jaja Svinjetina.

pe urke. slatko vo e. argarepa. paprika. biljna ulja. sok od kupusa. cvekla. lovor. sir e. okolada. d em manje koli ine Kuvano. jako alkalne vode e eri Blago ne preslatko pecivo. karfiol. njenu mogu u tetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena mo e izazvati.. biskviti. so. zelena salata) Svinjska i gu ja mast. rotkva. smokve. sutlija . prokelj. puding. konzervisano povr e. loj. ve e koli ine marmelade. orasi. ren. crni aj. spana . kafa. majonez Nezrelo i konzervi-rano vo e. krastavci. luk. soja. pasulj. kompoti. senf.5 mg). mononatrijum glutaminat. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste. Sprovo enje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost. krompir pr en i pe en. zelje. okolada. med Razbla eni limunov sok. bademi. plavi paradajz. kola i sa nadevom Alkoholna ledena i gazirana pi a. boranija. Nije preporu ljivo kori enje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. blitva. blagi ajevi mineralna voda Ostalo Kod obolelih od ulkusne bolesti mogu se dodavati suplementi i to vitamin A (8000-10000 µg dnevno). tre nje. nastrugana jabuka. griz. tikvice. biber. . ljuta paprika. Neke dijete kao formule za mr avljenje mogu biti izuzetno tetne za organizam. paradajz bez kore i semenki. gra ak. koncentrat paradajza i ke ap.Masno e Maslac. kuvano i zgnje eno suvo vo e. per un. agrumi Vo e Povr e Kiseli kupus. banane. mlad gra ak. dinstano pasirano povr e (kuvan krompir). konzervisano povr e. kelj. margarin u manjim koli inama Oguljena. podgrejani maslac. kao i vitamini B kompleksa i omega-3 masne kiseline. pr ena i dizana testa. sladoled. cink (30-60 mg) i L-glutamin (1-1. kuvani luk. vo ni sokovi. vitamin E (400 µg). gotove supe Slatki i. torte. pala inke. sve kupus. so ivo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->