Zapaljenje eluda ne sluzoko e

ta je zapaljenje eluda ne sluznice? Zapaljenje eluda ne sluzoko e (sluznice) je gastritis. Kada se ka e gastritis, obi no se misli na zapaljenje sluzoko e eluca izazvane povi enom eluda nom kiselinom. Povezuje se sa goru icom, nadimanjem, bolovima pri uno enju ili du em neuno enju hrane. Zaista, povi ena eluda na kiselina jeste naj e i uzrok gastritisa. eluda nu kiselinu pove avaju razni faktori. Na prvom mestu - to je stres; zatim iritiraju i lekovi (npr. aspirin, kafetin, brufen) ,iritiraju a hrana (alkohol, mnogo kafe, gazirani sokovi, pr ena hrana) i infekcija eluda ne sluzoko e bakterijom Helicobacter pillory i nekim drugim bakterijama (npr. E.coli, Campilobacter). Povi ena eluda na kiselina o te uje sluzoko u eluca i mo e napraviti ir (ulkus, grizlicu). Gastritis mo e postojati i bez povi ene eluda ne kiseline. Takav gastritis je atrofi an i iz njega se mo e razviti maligno oboljenje. On dovodi do megaloblastne anemije jer onemogu ava usvajanje vitamina B12 iz creva. Vitamin B12 nadokna uje se injekcijama. To popravlja anemiju, ali ostaje uzrok - atrofi ni gastritis, koga treba redovno kontrolisati zbog rizika od nastanka raka eluca. Kod atrofi nog gastritisa, usled zapaljenja propadaju elije eluca koje prave kiselinu, zato nema smetnji kao to je goru ica. Postoje nadimanje, mu nina, ali u odnosu na gastritis koji prati povi ena eluda na kiselina, ovde ima manje simptoma. Mesta na kojima su propale elije eluca popunjavaju se nekim drugim elijama (crevnim), kojima prirodno tu nije mesto. One se mogu lak e pretvoriti u maligne. Zato se jednom dijagnostikovan atrofi ni gastritis mora ozbiljno shvatiti i redovno kontrolisati. Nedostatak simptoma ne sme biti razlog da se ne ide na kontrole. Va no je re i da zapaljenje eluda ne sluznice mo e biti akutno (naglo nastalo) i hroni no (sa povi enom eluda nom kiselinom, ili bez nje - atrofi ni gastritis). Akutni gastritisi imaju jasno izra ene sve simptome i znake: mu nina, povra anje, bolovi pri uzimanju li du em neuzimanju hrane, nepodno enje razne hrane. Oni nastaju naglo, naj e e posle uzimanja lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - aspirin, kafetin, brufen), neke hrane (mnogo alkohola, kafe, gaziranih sokova) ili te kog stresa. U te kom stresu mo e nastati vi e ireva (ulkusa) odjednom, rasutih po celoj sluzoko i eluca. Bolovi mogu da li e na bol zbog ulaska eluda ne kiseline u jednjak (GERB- gastroezofagealna refluksna bolest) ili na bol pri sr anom udaru (infarktu srca). Isto tako, ovek koji upravo do ivljava sr ani udar, mo e pogre no protuma iti svoje bolove i pomisliti da ima napad gastritisa, bilo akutnog, bilo hroni nog koji je u pogor anju. Iste bolove koje daje akutni gastritis (i nekada sr ani udar i GERB), daje hroni ni gastritis u pogor anju. Samo to je hroni ni gastritis, sa svojim pogor anjima, stanje koje je poznato pacijentu, i pacijent ve zna koji faktori ga pogor ajavu a koji smiruju. Hroni ni gastritis sa hroni no povi enom eluda nom kiselinom, nagriza sluzoko u eluca i vremenom mo e napraviti ir. Taj ir se dalje mo e komplikovati. Hroni ni gastritis, sa povi enom eluda nom kiselinom ili bez nje (atrofi ni gastritis), opasan je jer na terenu bilo kog vi egodi njeg hroni nog zapaljenja, pa i zapaljenja eluda ne sluzoko e, mo e nastati rak. Zato su redovne kontrole obavezne. Simptomi

U modernoj medicini koriste se razni lekovi. Nemojte oklevati i javite se lekaru. odre ena vrsta hrane. Zatim nau e da jedu polako i pomalo a e e.gladovanje Kako se izboriti sa problemom Borba sa gastritisom zavisi od toga da li je u pitanju akutni ili hroni ni gastritis u pogor anju. ubla i tegobe.nepodno enje neke hrane uop te (kafa. U narodnoj medicini koristi se pelen za ubla avanje eluda nih tegoba nastalih zbog vi ka eluda ne kiseline. Baktrim) . pr ena hrana.nadimanje .preterano ili dugotrajno uzimanje lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi aspirin.bolovi u gornjem delu stomaka. u pitanju su stalne smetnje prilikom uzimanja hrane ili nakon du eg perioda neuno enja hrane: bol. nadimanje. Najbolje je posavetovati se sa lekarom oko kombinovanja moderne i narodne medicine.infekcija bakterijom Helicobacter pilory. gazirani sokovi. jer zapaljena sluzoko a je o te ena i podlo nija napadu patogenih bakterija. kuvana.povra anje (samo kod nekih pacijenata) . kortikosterida. Bez obzira da li postoje faze pogor anja bolesti. U prvom slu aju. ljuta hrana) . . Sve e vo e i povr e uglavnom ne prija.prekomeran unos hrane odjednom (prejedanje) . mlad sir. ili prestanak bolova nakon uzimanja hrane . pavlake i mladog kajmaka. Hranu ne pr iti. a to su uglavnom: jogurt. da uzimaju hranu koja im prija. bolje dinstati ili kuvati.Simptomi gastritisa su: . ili je u pitanju hroni ni van pogor anja. Bitno je da ta mast ne bude pr ena. Bolovi su jaki i mogu li iti na bol kod sr anog udara ili gastroezofagealne refluksne bolesti (kada eluda na kiselina ulazi u jednjak). i drugim nekim balterijama (Escherichia coli i Campylobacter) . Zatim mo ete koristiti neke ajeve za koje znate da vam prijaju. H2-blokatori. nadutost trbuha. ne prejedaju se i ne gladuju. Zatim. To je zato to mast smanjuje kontrakcije (gr enje) eluca. pa tako smanjuje bolove. kada je u pitanju akutni gastritis ili hroni ni gastritis u pogor anju. koje ne treba uzimati na svoju ruku (antacidi. povra anje. neki lekovi. Mo e se desiti i suprotno . kuvani krompir.mu nina . U drugom slu aju.hroni an stres . pa e nadra iti sluzoko u eluca. pasirana argarepa i pirina . Zato treba praviti sve e sokove od vo a i povr a i/ili unositi vitamine i minerale kroz dodatke ishrani. mu nina. kafetin. brufen). sulfonamida (npr. koriste se probiotici za za titu sluzoko e celog sistema za varenje. zbog celuloze koja mehani ki nadra uje sluzoko u ve o te enu zapaljenjem. Osobe koje pate od hroni nog gastritisa vremenom nau e da izbegavaju faktore koji pogor avaju bolest: stres. mu nina. jer ako je pr ena njena kiselost je ve a. Nekada ka i ica ulja. bolest e vas sama navesti da se javite lekaru: bolovi u gonjem delu stomaka. alkohol.goru ica (samo kod nekih pacijenata) Faktori rizika Faktori rizika za nastanak gastritisa su brojni: . u toku jela ili posle du eg perioda neuno enja hrane.da je sr ani udar u toku a vi mislite da je napad gastritisa. ponekad povra anje. inhibitori protonske pumpe).

a koja se lu i da bi se varila hrana. podrigivanje i lo zadah iz usta. prebrzom jelu. toksini. . Nekad se javlja i tucanje. Gastritis nije specifi na bolest. infekcijama Helicobacter pylori i drugim bakterijama. Gastritis mo e biti akutni (privremeni) i hroni ni (dugotrajni). preobilnim obrocima. kod mnogih ljudi hroni ni gastritis nema nikakvih simptoma. diklofen. izbegavanju kuvanog jela. neophodno je oti i na stru ni pregled. Ako ovo o te enje organizam ne uspe da sanira ili ako se pro iri. gubitak apetita i te ine. upotrebi NSAIL lekova (aspirin. Autor:Jelena or evi lekar i vi i dijeteti ar-nutricionista Gastritis. Akutni gastritis se javlja odjednom i izaziva mu ninu i ose aj pe enja u gornjem delu stomaka. Mada. gastritis vodi pojavi ira na elucu i pove ava rizik za razvoj kancera eluca. U slu aju da do e do o te enja ovog sluznog omota a. upala eluda ne sluznice eluda na sluznica je prirodno oblo ena slojem sluzi koji je titi od dejstva jake eluda ne kiseline. Hroni ni gastritis se razvija postepeno i dovodi do tupog bola i ose aja sitosti posle nekoliko zalogaja ili do gubitka apetita. povra anje. u ve ini slu ajeva gastritis nije tako ozbiljan i uspe no se le i. pu enje. uno enje velikih koli ina alkohola. brufen). U nekim slu ajevima. mu nina. konzumiranju velike koli ine alkohola. Ipak. Simptomi Simptomi su goru i bol u gornjem delu stomaka i ponekad nadutost. ve obuhvata razne upalne procese eluda ne sluznice. nervoza. jaka kiselina o te uje eluda nu sluznicu. stres. dolazi do razvoja upale eluda ne sluznice ili gastritisa. koji se s godinama mo e iriti u elucu.treba redovno i i na kontrole jer je hroni ni gastritis teren na kome se mo e razviti karcinom eluca. Uzroci Uzroci za nastanak gastritisa pre svega le e u neadekvatnoj ishrani. Ukoliko simptomi gastritisa traju du e od nedelju dana.

koja se mo e piti tokom dana umesto vode. nedovoljno usitnjena jela (najbolje pripremati piree i ka e). Narodni lek koji se koristi kod gastritisa je i: etiri ka ike narendanog per una se prelije a om vrele vode. lipovog cveta. Me anjem jednakih delova hajdu ke trave i kamilice. Cvet nevena ima epiteliziraju a svojstva. kantarion za smirenje upalnog procesa. Ako do e do pogor anja mogu se koristiti supe i orbe bez masti. neven. koje stvaraju za titni sloj na sluznici i spre avaju iritaciju. proizvode od belog bra na i sve e vo e (mo e kuvano vo e). Hajdu ka trava umiruje upaljenu sluznicu ispoljavaju i protivupalno dejstvo. kima. nane. pirei od povr a. Izbegavati masnu hranu i veoma slanu. a naj e e se primenjuje u vidu aja ili ekstrakta. Prevencija Kod pojave gastritisa preporu uje se jesti 5-6 puta dnevno. elimini e bakterije i spre ava razvoj infekcija na sluznici i relaksira mi i e eluca i creva. pa blagotvorno deluje na upaljenu sluznicu eluca.kuvano. mora a ili ki ice dobija se ajna me avina. nemasne ribe . koji bi iritirali sluznicu. Mo e se koristiti i seme per una na isti na in. nemasni sirevi). pojedina no ili u kombinacijama sa drugim biljkama koje pokazuju lekovita dejstva. Najbolje je koristiti barenu ili kuvanu. Pu enje. Beli slez i slatki koren se primenjuju kao sluzne materije. a po elji dodavanjem petrovca. Ako patite od gastritisa izbegavajte vakanje vake. alkohol i stres mogu dodatno da pogor aju stanje gastritisa. . Hleb je tada korisno zameniti dvopekom. bez previ e za ina. jer ona stimuli e lu enje eluda ne kiseline koja dodatno iritira sluznicu. laganu hranu. kafu (i bez kofeina). tj. Preporu uje se upotreba nemasnih namirnica (nemasne supe. posle 15 minuta se procedi i pije po malo. Kamilica pokazuje protivupalno dejstvo. Svu hranu koja bi mogla nadra iti osetljivu eluda nu sluznicu treba izbegavati. stimuli e stvaranje novog sloja elija i regeneraciju o te enog tkiva. maj ina du ica. Preporu uje se ne koristiti: prevru a ili prehladna jela. manje obroke. Preporu uje se upotreba jogurta i probiotika.Le enje U zavisnosti od uzroka koji je doveo do gastritisa mogu se koristiti: kamilica. previ e za injena. ve kuvano ili u vidu sokova i pirea. Vo e i povr e ne treba konzumirati sirovo.kuvane ili pe ene na aru. ka asta hrana. nemasno meso . koji apsorbuje vi ak kiseline. alkoholna pi a. Primenjuju se i koren i irota. vodenom ekstrakcijom.

Mleko u ve im koli inama nije neophodno. pepermint. divlja . Obrano mleko sa itaricama (ovsene pahuljice. dimljena. riblja orba masni i topljeni sirevi. kukuruzni. salame. ledene. jaja Svinjetina. tost. nemasni sirevi Nemasno meso (teletina. kuvano. jagnjetina. ure a prsa. piletina nemasna. posni sir. jaretina. previ e slatke i jako kisele hrane. Ishrana za ulkusnu bolest i hroni ni gastritis Namirnice itarice i proizvodi od itarica Dozvoljeno Ne preporu uje se Beli ili polubeli bajati hleb. rakovi. jezik. unka. pirina . nakon ega se jo vi e pospe uje sekrecija eluda ne kiseline i to 1-2 h posle uzimanja. pe eno u foliji Tele a jetra. junetina. lignje. Ne preporu uje se upotreba ve e koli ine te nosti odjednom. kiselo i ljuto. kiseli mle ni napici. okoladu. meko kuvano i jaja "na oko". Op ta na ela ishrane kod ulkusne bolesti podrazumevaju zabranu vru e.Dijeta i ishrana kod ira na elucu i hroni nog gastritisa Postavljeno: 12. masne obroke (naro ito 3-4 h pre po inka). Nakon obroka treba ostati u uspravnom polo aju i izbegavati kretanje neposredno nakon jela. ra eni. dagnje. dvopek. Nemasna bela riba. Sve hleb i pecivo. Jela se pripremaju kuvanjem ili dinstanjem sa minimalnom koli inom masti. gu ije meso. alkohol. konzerve. pohovana. blago ne preslatko pecivo kvascem (krofne) Obrano mleko. trajne kobasice . testenine.2007 Pacijenti sa refluksom i/ili zapaljenjem jednjaka treba da izbegavaju obilne. meso od kuni a) dinstano. napitke sa kofeinom i pu enje. pirina .p eni ni i kukuruzni integralni hleb. masno testo i jela s griz. kiselo mleko sa 12 % masti. kao i ode u koja zate e. masna riba.03. soljena mesa i riba Gove a i svinjska iznutrica. pavlaka i masno kiselo mleko Mleko i mle ni proizvodi Meso. tvrdo kuvana i pr ena jaja. najbolje bez zapr ke. budu i da ima samo privremeni neutrali u i uticaj. pr ena. Hranu treba vakati polako. punomasno mleko. riba. griz) povoljno deluje na sluzoko u eluca.

mononatrijum glutaminat. konzervisano povr e. blitva. sladoled. griz. argarepa. paradajz bez kore i semenki. slatko vo e. sok od kupusa. okolada. okolada. torte. sve kupus. pasulj. kuvano i zgnje eno suvo vo e. jako alkalne vode e eri Blago ne preslatko pecivo. soja. per un. pr ena i dizana testa. podgrejani maslac. mlad gra ak. spana . pe urke. tikvice. dinstano pasirano povr e (kuvan krompir). orasi. luk. tre nje. karfiol. cink (30-60 mg) i L-glutamin (1-1. kuvani luk. smokve. blagi ajevi mineralna voda Ostalo Kod obolelih od ulkusne bolesti mogu se dodavati suplementi i to vitamin A (8000-10000 µg dnevno). kelj. bademi. d em manje koli ine Kuvano. zelena salata) Svinjska i gu ja mast. sir e. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste. gotove supe Slatki i. crni aj. kao i vitamini B kompleksa i omega-3 masne kiseline. vitamin E (400 µg). biskviti. rotkva. krastavci. margarin u manjim koli inama Oguljena. cvekla. sutlija . agrumi Vo e Povr e Kiseli kupus. vo ni sokovi. so ivo. so. paprika. banane.Masno e Maslac. Neke dijete kao formule za mr avljenje mogu biti izuzetno tetne za organizam. nastrugana jabuka. prokelj. biber. Nije preporu ljivo kori enje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. pala inke. zelje. majonez Nezrelo i konzervi-rano vo e. kola i sa nadevom Alkoholna ledena i gazirana pi a. kompoti. ren. . loj. plavi paradajz. koncentrat paradajza i ke ap. ve e koli ine marmelade. njenu mogu u tetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena mo e izazvati. gra ak. krompir pr en i pe en. med Razbla eni limunov sok.5 mg). ljuta paprika. Sprovo enje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost.. boranija. biljna ulja. lovor. kafa. puding. senf. konzervisano povr e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful