Zapaljenje eluda ne sluzoko e

ta je zapaljenje eluda ne sluznice? Zapaljenje eluda ne sluzoko e (sluznice) je gastritis. Kada se ka e gastritis, obi no se misli na zapaljenje sluzoko e eluca izazvane povi enom eluda nom kiselinom. Povezuje se sa goru icom, nadimanjem, bolovima pri uno enju ili du em neuno enju hrane. Zaista, povi ena eluda na kiselina jeste naj e i uzrok gastritisa. eluda nu kiselinu pove avaju razni faktori. Na prvom mestu - to je stres; zatim iritiraju i lekovi (npr. aspirin, kafetin, brufen) ,iritiraju a hrana (alkohol, mnogo kafe, gazirani sokovi, pr ena hrana) i infekcija eluda ne sluzoko e bakterijom Helicobacter pillory i nekim drugim bakterijama (npr. E.coli, Campilobacter). Povi ena eluda na kiselina o te uje sluzoko u eluca i mo e napraviti ir (ulkus, grizlicu). Gastritis mo e postojati i bez povi ene eluda ne kiseline. Takav gastritis je atrofi an i iz njega se mo e razviti maligno oboljenje. On dovodi do megaloblastne anemije jer onemogu ava usvajanje vitamina B12 iz creva. Vitamin B12 nadokna uje se injekcijama. To popravlja anemiju, ali ostaje uzrok - atrofi ni gastritis, koga treba redovno kontrolisati zbog rizika od nastanka raka eluca. Kod atrofi nog gastritisa, usled zapaljenja propadaju elije eluca koje prave kiselinu, zato nema smetnji kao to je goru ica. Postoje nadimanje, mu nina, ali u odnosu na gastritis koji prati povi ena eluda na kiselina, ovde ima manje simptoma. Mesta na kojima su propale elije eluca popunjavaju se nekim drugim elijama (crevnim), kojima prirodno tu nije mesto. One se mogu lak e pretvoriti u maligne. Zato se jednom dijagnostikovan atrofi ni gastritis mora ozbiljno shvatiti i redovno kontrolisati. Nedostatak simptoma ne sme biti razlog da se ne ide na kontrole. Va no je re i da zapaljenje eluda ne sluznice mo e biti akutno (naglo nastalo) i hroni no (sa povi enom eluda nom kiselinom, ili bez nje - atrofi ni gastritis). Akutni gastritisi imaju jasno izra ene sve simptome i znake: mu nina, povra anje, bolovi pri uzimanju li du em neuzimanju hrane, nepodno enje razne hrane. Oni nastaju naglo, naj e e posle uzimanja lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - aspirin, kafetin, brufen), neke hrane (mnogo alkohola, kafe, gaziranih sokova) ili te kog stresa. U te kom stresu mo e nastati vi e ireva (ulkusa) odjednom, rasutih po celoj sluzoko i eluca. Bolovi mogu da li e na bol zbog ulaska eluda ne kiseline u jednjak (GERB- gastroezofagealna refluksna bolest) ili na bol pri sr anom udaru (infarktu srca). Isto tako, ovek koji upravo do ivljava sr ani udar, mo e pogre no protuma iti svoje bolove i pomisliti da ima napad gastritisa, bilo akutnog, bilo hroni nog koji je u pogor anju. Iste bolove koje daje akutni gastritis (i nekada sr ani udar i GERB), daje hroni ni gastritis u pogor anju. Samo to je hroni ni gastritis, sa svojim pogor anjima, stanje koje je poznato pacijentu, i pacijent ve zna koji faktori ga pogor ajavu a koji smiruju. Hroni ni gastritis sa hroni no povi enom eluda nom kiselinom, nagriza sluzoko u eluca i vremenom mo e napraviti ir. Taj ir se dalje mo e komplikovati. Hroni ni gastritis, sa povi enom eluda nom kiselinom ili bez nje (atrofi ni gastritis), opasan je jer na terenu bilo kog vi egodi njeg hroni nog zapaljenja, pa i zapaljenja eluda ne sluzoko e, mo e nastati rak. Zato su redovne kontrole obavezne. Simptomi

i drugim nekim balterijama (Escherichia coli i Campylobacter) . zbog celuloze koja mehani ki nadra uje sluzoko u ve o te enu zapaljenjem. gazirani sokovi. ili prestanak bolova nakon uzimanja hrane . povra anje. Bitno je da ta mast ne bude pr ena. Hranu ne pr iti. sulfonamida (npr. pasirana argarepa i pirina . a to su uglavnom: jogurt.gladovanje Kako se izboriti sa problemom Borba sa gastritisom zavisi od toga da li je u pitanju akutni ili hroni ni gastritis u pogor anju. kafetin. Baktrim) . Bolovi su jaki i mogu li iti na bol kod sr anog udara ili gastroezofagealne refluksne bolesti (kada eluda na kiselina ulazi u jednjak). Nemojte oklevati i javite se lekaru. Bez obzira da li postoje faze pogor anja bolesti. ponekad povra anje. U drugom slu aju. u pitanju su stalne smetnje prilikom uzimanja hrane ili nakon du eg perioda neuno enja hrane: bol. nadimanje. mu nina. Zatim mo ete koristiti neke ajeve za koje znate da vam prijaju. kada je u pitanju akutni gastritis ili hroni ni gastritis u pogor anju. kuvani krompir. neki lekovi. kuvana. u toku jela ili posle du eg perioda neuno enja hrane. pa tako smanjuje bolove. U prvom slu aju. To je zato to mast smanjuje kontrakcije (gr enje) eluca. Zatim.prekomeran unos hrane odjednom (prejedanje) .preterano ili dugotrajno uzimanje lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi aspirin.goru ica (samo kod nekih pacijenata) Faktori rizika Faktori rizika za nastanak gastritisa su brojni: . bolje dinstati ili kuvati. mu nina.da je sr ani udar u toku a vi mislite da je napad gastritisa.hroni an stres . Osobe koje pate od hroni nog gastritisa vremenom nau e da izbegavaju faktore koji pogor avaju bolest: stres. Zato treba praviti sve e sokove od vo a i povr a i/ili unositi vitamine i minerale kroz dodatke ishrani. Nekada ka i ica ulja. ne prejedaju se i ne gladuju. pr ena hrana.povra anje (samo kod nekih pacijenata) . da uzimaju hranu koja im prija. brufen). ljuta hrana) . jer zapaljena sluzoko a je o te ena i podlo nija napadu patogenih bakterija. pa e nadra iti sluzoko u eluca. odre ena vrsta hrane. jer ako je pr ena njena kiselost je ve a.nepodno enje neke hrane uop te (kafa.nadimanje . koje ne treba uzimati na svoju ruku (antacidi. Sve e vo e i povr e uglavnom ne prija.bolovi u gornjem delu stomaka. ili je u pitanju hroni ni van pogor anja. . Mo e se desiti i suprotno . koriste se probiotici za za titu sluzoko e celog sistema za varenje. U narodnoj medicini koristi se pelen za ubla avanje eluda nih tegoba nastalih zbog vi ka eluda ne kiseline. nadutost trbuha. U modernoj medicini koriste se razni lekovi. Najbolje je posavetovati se sa lekarom oko kombinovanja moderne i narodne medicine. alkohol. ubla i tegobe. bolest e vas sama navesti da se javite lekaru: bolovi u gonjem delu stomaka.infekcija bakterijom Helicobacter pilory.Simptomi gastritisa su: . pavlake i mladog kajmaka. mlad sir. kortikosterida.mu nina . inhibitori protonske pumpe). Zatim nau e da jedu polako i pomalo a e e. H2-blokatori.

prebrzom jelu. preobilnim obrocima. a koja se lu i da bi se varila hrana. mu nina. Uzroci Uzroci za nastanak gastritisa pre svega le e u neadekvatnoj ishrani. brufen). Simptomi Simptomi su goru i bol u gornjem delu stomaka i ponekad nadutost. Mada. Nekad se javlja i tucanje. Akutni gastritis se javlja odjednom i izaziva mu ninu i ose aj pe enja u gornjem delu stomaka. podrigivanje i lo zadah iz usta. upotrebi NSAIL lekova (aspirin. diklofen. . Ukoliko simptomi gastritisa traju du e od nedelju dana. Gastritis mo e biti akutni (privremeni) i hroni ni (dugotrajni). upala eluda ne sluznice eluda na sluznica je prirodno oblo ena slojem sluzi koji je titi od dejstva jake eluda ne kiseline. ve obuhvata razne upalne procese eluda ne sluznice.treba redovno i i na kontrole jer je hroni ni gastritis teren na kome se mo e razviti karcinom eluca. povra anje. Autor:Jelena or evi lekar i vi i dijeteti ar-nutricionista Gastritis. uno enje velikih koli ina alkohola. Ipak. infekcijama Helicobacter pylori i drugim bakterijama. toksini. pu enje. Gastritis nije specifi na bolest. gastritis vodi pojavi ira na elucu i pove ava rizik za razvoj kancera eluca. Hroni ni gastritis se razvija postepeno i dovodi do tupog bola i ose aja sitosti posle nekoliko zalogaja ili do gubitka apetita. nervoza. gubitak apetita i te ine. U nekim slu ajevima. koji se s godinama mo e iriti u elucu. neophodno je oti i na stru ni pregled. stres. jaka kiselina o te uje eluda nu sluznicu. U slu aju da do e do o te enja ovog sluznog omota a. dolazi do razvoja upale eluda ne sluznice ili gastritisa. kod mnogih ljudi hroni ni gastritis nema nikakvih simptoma. Ako ovo o te enje organizam ne uspe da sanira ili ako se pro iri. u ve ini slu ajeva gastritis nije tako ozbiljan i uspe no se le i. konzumiranju velike koli ine alkohola. izbegavanju kuvanog jela.

Beli slez i slatki koren se primenjuju kao sluzne materije. a naj e e se primenjuje u vidu aja ili ekstrakta. ka asta hrana.Le enje U zavisnosti od uzroka koji je doveo do gastritisa mogu se koristiti: kamilica. alkoholna pi a. nemasno meso . Hajdu ka trava umiruje upaljenu sluznicu ispoljavaju i protivupalno dejstvo. nane. lipovog cveta. maj ina du ica. koja se mo e piti tokom dana umesto vode. pa blagotvorno deluje na upaljenu sluznicu eluca. a po elji dodavanjem petrovca. proizvode od belog bra na i sve e vo e (mo e kuvano vo e). pojedina no ili u kombinacijama sa drugim biljkama koje pokazuju lekovita dejstva. nemasni sirevi). Vo e i povr e ne treba konzumirati sirovo. posle 15 minuta se procedi i pije po malo. jer ona stimuli e lu enje eluda ne kiseline koja dodatno iritira sluznicu. elimini e bakterije i spre ava razvoj infekcija na sluznici i relaksira mi i e eluca i creva. Ako do e do pogor anja mogu se koristiti supe i orbe bez masti. Prevencija Kod pojave gastritisa preporu uje se jesti 5-6 puta dnevno. Primenjuju se i koren i irota. laganu hranu. nedovoljno usitnjena jela (najbolje pripremati piree i ka e). kantarion za smirenje upalnog procesa. kima. nemasne ribe . Hleb je tada korisno zameniti dvopekom. Izbegavati masnu hranu i veoma slanu. Preporu uje se upotreba nemasnih namirnica (nemasne supe. koje stvaraju za titni sloj na sluznici i spre avaju iritaciju. neven. . koji apsorbuje vi ak kiseline. Svu hranu koja bi mogla nadra iti osetljivu eluda nu sluznicu treba izbegavati. previ e za injena. Narodni lek koji se koristi kod gastritisa je i: etiri ka ike narendanog per una se prelije a om vrele vode. Ako patite od gastritisa izbegavajte vakanje vake. kafu (i bez kofeina).kuvano. stimuli e stvaranje novog sloja elija i regeneraciju o te enog tkiva. ve kuvano ili u vidu sokova i pirea. pirei od povr a. Me anjem jednakih delova hajdu ke trave i kamilice. koji bi iritirali sluznicu. mora a ili ki ice dobija se ajna me avina. Najbolje je koristiti barenu ili kuvanu. Preporu uje se ne koristiti: prevru a ili prehladna jela. Cvet nevena ima epiteliziraju a svojstva. bez previ e za ina. tj. Kamilica pokazuje protivupalno dejstvo. Pu enje. vodenom ekstrakcijom.kuvane ili pe ene na aru. manje obroke. Mo e se koristiti i seme per una na isti na in. Preporu uje se upotreba jogurta i probiotika. alkohol i stres mogu dodatno da pogor aju stanje gastritisa.

Nakon obroka treba ostati u uspravnom polo aju i izbegavati kretanje neposredno nakon jela. blago ne preslatko pecivo kvascem (krofne) Obrano mleko.p eni ni i kukuruzni integralni hleb. Ishrana za ulkusnu bolest i hroni ni gastritis Namirnice itarice i proizvodi od itarica Dozvoljeno Ne preporu uje se Beli ili polubeli bajati hleb. meko kuvano i jaja "na oko". Op ta na ela ishrane kod ulkusne bolesti podrazumevaju zabranu vru e. pirina . jezik. kiselo mleko sa 12 % masti. pohovana. piletina nemasna. tvrdo kuvana i pr ena jaja. dvopek. ra eni. pavlaka i masno kiselo mleko Mleko i mle ni proizvodi Meso. meso od kuni a) dinstano. riblja orba masni i topljeni sirevi. pepermint. kiseli mle ni napici. nemasni sirevi Nemasno meso (teletina. tost. Ne preporu uje se upotreba ve e koli ine te nosti odjednom. jagnjetina. soljena mesa i riba Gove a i svinjska iznutrica. ledene. gu ije meso. jaja Svinjetina. Mleko u ve im koli inama nije neophodno. konzerve. pirina . riba. nakon ega se jo vi e pospe uje sekrecija eluda ne kiseline i to 1-2 h posle uzimanja. rakovi. unka. Nemasna bela riba. pr ena. najbolje bez zapr ke. budu i da ima samo privremeni neutrali u i uticaj. napitke sa kofeinom i pu enje.Dijeta i ishrana kod ira na elucu i hroni nog gastritisa Postavljeno: 12. divlja . ure a prsa. masno testo i jela s griz. okoladu. dagnje. junetina. alkohol. Hranu treba vakati polako. kuvano. kukuruzni. kao i ode u koja zate e. punomasno mleko. kiselo i ljuto. masne obroke (naro ito 3-4 h pre po inka). Sve hleb i pecivo. masna riba. lignje. testenine. griz) povoljno deluje na sluzoko u eluca.03. previ e slatke i jako kisele hrane. Jela se pripremaju kuvanjem ili dinstanjem sa minimalnom koli inom masti. Obrano mleko sa itaricama (ovsene pahuljice. salame. jaretina. dimljena. trajne kobasice . posni sir.2007 Pacijenti sa refluksom i/ili zapaljenjem jednjaka treba da izbegavaju obilne. pe eno u foliji Tele a jetra.

banane. cvekla. so ivo. cink (30-60 mg) i L-glutamin (1-1. vitamin E (400 µg). argarepa. kao i vitamini B kompleksa i omega-3 masne kiseline. Nije preporu ljivo kori enje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. prokelj. sir e. boranija. kafa.. pe urke. sladoled. krastavci. soja. gra ak. rotkva. nastrugana jabuka. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste. senf. pr ena i dizana testa. kuvani luk. smokve. paprika. vo ni sokovi. mononatrijum glutaminat. puding. bademi. pala inke. mlad gra ak. zelje. med Razbla eni limunov sok. biljna ulja. spana . kelj. jako alkalne vode e eri Blago ne preslatko pecivo. luk. orasi. lovor. majonez Nezrelo i konzervi-rano vo e. d em manje koli ine Kuvano. zelena salata) Svinjska i gu ja mast. . sutlija . tikvice. margarin u manjim koli inama Oguljena. podgrejani maslac. pasulj. konzervisano povr e. Sprovo enje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost. slatko vo e. dinstano pasirano povr e (kuvan krompir). kola i sa nadevom Alkoholna ledena i gazirana pi a. okolada. biskviti. paradajz bez kore i semenki. koncentrat paradajza i ke ap. plavi paradajz. gotove supe Slatki i. sve kupus. sok od kupusa.5 mg). njenu mogu u tetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena mo e izazvati. konzervisano povr e.Masno e Maslac. Neke dijete kao formule za mr avljenje mogu biti izuzetno tetne za organizam. kompoti. karfiol. ren. ve e koli ine marmelade. loj. per un. griz. blagi ajevi mineralna voda Ostalo Kod obolelih od ulkusne bolesti mogu se dodavati suplementi i to vitamin A (8000-10000 µg dnevno). kuvano i zgnje eno suvo vo e. agrumi Vo e Povr e Kiseli kupus. okolada. blitva. so. tre nje. ljuta paprika. biber. torte. krompir pr en i pe en. crni aj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful