Zapaljenje eluda ne sluzoko e

ta je zapaljenje eluda ne sluznice? Zapaljenje eluda ne sluzoko e (sluznice) je gastritis. Kada se ka e gastritis, obi no se misli na zapaljenje sluzoko e eluca izazvane povi enom eluda nom kiselinom. Povezuje se sa goru icom, nadimanjem, bolovima pri uno enju ili du em neuno enju hrane. Zaista, povi ena eluda na kiselina jeste naj e i uzrok gastritisa. eluda nu kiselinu pove avaju razni faktori. Na prvom mestu - to je stres; zatim iritiraju i lekovi (npr. aspirin, kafetin, brufen) ,iritiraju a hrana (alkohol, mnogo kafe, gazirani sokovi, pr ena hrana) i infekcija eluda ne sluzoko e bakterijom Helicobacter pillory i nekim drugim bakterijama (npr. E.coli, Campilobacter). Povi ena eluda na kiselina o te uje sluzoko u eluca i mo e napraviti ir (ulkus, grizlicu). Gastritis mo e postojati i bez povi ene eluda ne kiseline. Takav gastritis je atrofi an i iz njega se mo e razviti maligno oboljenje. On dovodi do megaloblastne anemije jer onemogu ava usvajanje vitamina B12 iz creva. Vitamin B12 nadokna uje se injekcijama. To popravlja anemiju, ali ostaje uzrok - atrofi ni gastritis, koga treba redovno kontrolisati zbog rizika od nastanka raka eluca. Kod atrofi nog gastritisa, usled zapaljenja propadaju elije eluca koje prave kiselinu, zato nema smetnji kao to je goru ica. Postoje nadimanje, mu nina, ali u odnosu na gastritis koji prati povi ena eluda na kiselina, ovde ima manje simptoma. Mesta na kojima su propale elije eluca popunjavaju se nekim drugim elijama (crevnim), kojima prirodno tu nije mesto. One se mogu lak e pretvoriti u maligne. Zato se jednom dijagnostikovan atrofi ni gastritis mora ozbiljno shvatiti i redovno kontrolisati. Nedostatak simptoma ne sme biti razlog da se ne ide na kontrole. Va no je re i da zapaljenje eluda ne sluznice mo e biti akutno (naglo nastalo) i hroni no (sa povi enom eluda nom kiselinom, ili bez nje - atrofi ni gastritis). Akutni gastritisi imaju jasno izra ene sve simptome i znake: mu nina, povra anje, bolovi pri uzimanju li du em neuzimanju hrane, nepodno enje razne hrane. Oni nastaju naglo, naj e e posle uzimanja lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - aspirin, kafetin, brufen), neke hrane (mnogo alkohola, kafe, gaziranih sokova) ili te kog stresa. U te kom stresu mo e nastati vi e ireva (ulkusa) odjednom, rasutih po celoj sluzoko i eluca. Bolovi mogu da li e na bol zbog ulaska eluda ne kiseline u jednjak (GERB- gastroezofagealna refluksna bolest) ili na bol pri sr anom udaru (infarktu srca). Isto tako, ovek koji upravo do ivljava sr ani udar, mo e pogre no protuma iti svoje bolove i pomisliti da ima napad gastritisa, bilo akutnog, bilo hroni nog koji je u pogor anju. Iste bolove koje daje akutni gastritis (i nekada sr ani udar i GERB), daje hroni ni gastritis u pogor anju. Samo to je hroni ni gastritis, sa svojim pogor anjima, stanje koje je poznato pacijentu, i pacijent ve zna koji faktori ga pogor ajavu a koji smiruju. Hroni ni gastritis sa hroni no povi enom eluda nom kiselinom, nagriza sluzoko u eluca i vremenom mo e napraviti ir. Taj ir se dalje mo e komplikovati. Hroni ni gastritis, sa povi enom eluda nom kiselinom ili bez nje (atrofi ni gastritis), opasan je jer na terenu bilo kog vi egodi njeg hroni nog zapaljenja, pa i zapaljenja eluda ne sluzoko e, mo e nastati rak. Zato su redovne kontrole obavezne. Simptomi

U prvom slu aju.preterano ili dugotrajno uzimanje lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi aspirin. koriste se probiotici za za titu sluzoko e celog sistema za varenje.nepodno enje neke hrane uop te (kafa. Zatim nau e da jedu polako i pomalo a e e. kada je u pitanju akutni gastritis ili hroni ni gastritis u pogor anju. pasirana argarepa i pirina . pa tako smanjuje bolove.gladovanje Kako se izboriti sa problemom Borba sa gastritisom zavisi od toga da li je u pitanju akutni ili hroni ni gastritis u pogor anju. u toku jela ili posle du eg perioda neuno enja hrane. nadutost trbuha. ili je u pitanju hroni ni van pogor anja. mu nina.mu nina . pr ena hrana. ubla i tegobe. Nekada ka i ica ulja. i drugim nekim balterijama (Escherichia coli i Campylobacter) . koje ne treba uzimati na svoju ruku (antacidi. Najbolje je posavetovati se sa lekarom oko kombinovanja moderne i narodne medicine.prekomeran unos hrane odjednom (prejedanje) . ljuta hrana) . Sve e vo e i povr e uglavnom ne prija. Bolovi su jaki i mogu li iti na bol kod sr anog udara ili gastroezofagealne refluksne bolesti (kada eluda na kiselina ulazi u jednjak). To je zato to mast smanjuje kontrakcije (gr enje) eluca. jer ako je pr ena njena kiselost je ve a.nadimanje . zbog celuloze koja mehani ki nadra uje sluzoko u ve o te enu zapaljenjem. pavlake i mladog kajmaka. Hranu ne pr iti. kafetin. alkohol. povra anje. Bitno je da ta mast ne bude pr ena.Simptomi gastritisa su: . Osobe koje pate od hroni nog gastritisa vremenom nau e da izbegavaju faktore koji pogor avaju bolest: stres.bolovi u gornjem delu stomaka. neki lekovi. H2-blokatori.goru ica (samo kod nekih pacijenata) Faktori rizika Faktori rizika za nastanak gastritisa su brojni: .hroni an stres . U modernoj medicini koriste se razni lekovi. mlad sir. kuvani krompir. . Nemojte oklevati i javite se lekaru. Baktrim) . pa e nadra iti sluzoko u eluca. Zatim mo ete koristiti neke ajeve za koje znate da vam prijaju. Bez obzira da li postoje faze pogor anja bolesti. kortikosterida.infekcija bakterijom Helicobacter pilory. odre ena vrsta hrane. bolje dinstati ili kuvati. inhibitori protonske pumpe). jer zapaljena sluzoko a je o te ena i podlo nija napadu patogenih bakterija. da uzimaju hranu koja im prija. kuvana. Mo e se desiti i suprotno . nadimanje.povra anje (samo kod nekih pacijenata) . Zatim. U narodnoj medicini koristi se pelen za ubla avanje eluda nih tegoba nastalih zbog vi ka eluda ne kiseline. ili prestanak bolova nakon uzimanja hrane . a to su uglavnom: jogurt. sulfonamida (npr. ne prejedaju se i ne gladuju. mu nina. brufen).da je sr ani udar u toku a vi mislite da je napad gastritisa. U drugom slu aju. gazirani sokovi. u pitanju su stalne smetnje prilikom uzimanja hrane ili nakon du eg perioda neuno enja hrane: bol. bolest e vas sama navesti da se javite lekaru: bolovi u gonjem delu stomaka. ponekad povra anje. Zato treba praviti sve e sokove od vo a i povr a i/ili unositi vitamine i minerale kroz dodatke ishrani.

U slu aju da do e do o te enja ovog sluznog omota a. Simptomi Simptomi su goru i bol u gornjem delu stomaka i ponekad nadutost. Gastritis mo e biti akutni (privremeni) i hroni ni (dugotrajni). Gastritis nije specifi na bolest. preobilnim obrocima. Ako ovo o te enje organizam ne uspe da sanira ili ako se pro iri. izbegavanju kuvanog jela. jaka kiselina o te uje eluda nu sluznicu. mu nina. Hroni ni gastritis se razvija postepeno i dovodi do tupog bola i ose aja sitosti posle nekoliko zalogaja ili do gubitka apetita. nervoza. Ukoliko simptomi gastritisa traju du e od nedelju dana. povra anje. ve obuhvata razne upalne procese eluda ne sluznice. u ve ini slu ajeva gastritis nije tako ozbiljan i uspe no se le i. brufen). gastritis vodi pojavi ira na elucu i pove ava rizik za razvoj kancera eluca. Ipak. U nekim slu ajevima. stres. Mada. diklofen. Autor:Jelena or evi lekar i vi i dijeteti ar-nutricionista Gastritis. toksini. a koja se lu i da bi se varila hrana. prebrzom jelu. pu enje. podrigivanje i lo zadah iz usta. konzumiranju velike koli ine alkohola. neophodno je oti i na stru ni pregled. uno enje velikih koli ina alkohola. kod mnogih ljudi hroni ni gastritis nema nikakvih simptoma. upotrebi NSAIL lekova (aspirin. .treba redovno i i na kontrole jer je hroni ni gastritis teren na kome se mo e razviti karcinom eluca. dolazi do razvoja upale eluda ne sluznice ili gastritisa. Nekad se javlja i tucanje. Uzroci Uzroci za nastanak gastritisa pre svega le e u neadekvatnoj ishrani. upala eluda ne sluznice eluda na sluznica je prirodno oblo ena slojem sluzi koji je titi od dejstva jake eluda ne kiseline. koji se s godinama mo e iriti u elucu. Akutni gastritis se javlja odjednom i izaziva mu ninu i ose aj pe enja u gornjem delu stomaka. gubitak apetita i te ine. infekcijama Helicobacter pylori i drugim bakterijama.

kuvane ili pe ene na aru. Narodni lek koji se koristi kod gastritisa je i: etiri ka ike narendanog per una se prelije a om vrele vode. tj. manje obroke. Ako patite od gastritisa izbegavajte vakanje vake. Beli slez i slatki koren se primenjuju kao sluzne materije. Izbegavati masnu hranu i veoma slanu. nemasni sirevi). proizvode od belog bra na i sve e vo e (mo e kuvano vo e). koji apsorbuje vi ak kiseline. a naj e e se primenjuje u vidu aja ili ekstrakta. Prevencija Kod pojave gastritisa preporu uje se jesti 5-6 puta dnevno. ve kuvano ili u vidu sokova i pirea. posle 15 minuta se procedi i pije po malo.Le enje U zavisnosti od uzroka koji je doveo do gastritisa mogu se koristiti: kamilica. Ako do e do pogor anja mogu se koristiti supe i orbe bez masti. vodenom ekstrakcijom. kantarion za smirenje upalnog procesa. Hajdu ka trava umiruje upaljenu sluznicu ispoljavaju i protivupalno dejstvo. Mo e se koristiti i seme per una na isti na in. a po elji dodavanjem petrovca. koja se mo e piti tokom dana umesto vode. pirei od povr a. Me anjem jednakih delova hajdu ke trave i kamilice. Hleb je tada korisno zameniti dvopekom. kafu (i bez kofeina). Preporu uje se upotreba jogurta i probiotika. . nedovoljno usitnjena jela (najbolje pripremati piree i ka e). Kamilica pokazuje protivupalno dejstvo. alkohol i stres mogu dodatno da pogor aju stanje gastritisa. Cvet nevena ima epiteliziraju a svojstva. Pu enje. alkoholna pi a. jer ona stimuli e lu enje eluda ne kiseline koja dodatno iritira sluznicu. bez previ e za ina. previ e za injena. Preporu uje se upotreba nemasnih namirnica (nemasne supe. Vo e i povr e ne treba konzumirati sirovo. ka asta hrana. mora a ili ki ice dobija se ajna me avina. Primenjuju se i koren i irota. nemasno meso . maj ina du ica. koji bi iritirali sluznicu. Svu hranu koja bi mogla nadra iti osetljivu eluda nu sluznicu treba izbegavati.kuvano. nemasne ribe . kima. laganu hranu. neven. stimuli e stvaranje novog sloja elija i regeneraciju o te enog tkiva. koje stvaraju za titni sloj na sluznici i spre avaju iritaciju. elimini e bakterije i spre ava razvoj infekcija na sluznici i relaksira mi i e eluca i creva. pa blagotvorno deluje na upaljenu sluznicu eluca. lipovog cveta. Najbolje je koristiti barenu ili kuvanu. nane. Preporu uje se ne koristiti: prevru a ili prehladna jela. pojedina no ili u kombinacijama sa drugim biljkama koje pokazuju lekovita dejstva.

ledene. masne obroke (naro ito 3-4 h pre po inka). Hranu treba vakati polako. dvopek. nemasni sirevi Nemasno meso (teletina. riblja orba masni i topljeni sirevi. riba.03. pohovana. pr ena. kao i ode u koja zate e. pavlaka i masno kiselo mleko Mleko i mle ni proizvodi Meso. junetina. konzerve.2007 Pacijenti sa refluksom i/ili zapaljenjem jednjaka treba da izbegavaju obilne. meko kuvano i jaja "na oko". jaja Svinjetina. previ e slatke i jako kisele hrane. tvrdo kuvana i pr ena jaja. pirina . griz) povoljno deluje na sluzoko u eluca. jagnjetina. unka. soljena mesa i riba Gove a i svinjska iznutrica. lignje. Mleko u ve im koli inama nije neophodno. gu ije meso. Jela se pripremaju kuvanjem ili dinstanjem sa minimalnom koli inom masti. Ne preporu uje se upotreba ve e koli ine te nosti odjednom. punomasno mleko. pepermint. Sve hleb i pecivo. najbolje bez zapr ke. nakon ega se jo vi e pospe uje sekrecija eluda ne kiseline i to 1-2 h posle uzimanja. ure a prsa. testenine. napitke sa kofeinom i pu enje. posni sir. kiseli mle ni napici. salame. tost. divlja . kiselo mleko sa 12 % masti.Dijeta i ishrana kod ira na elucu i hroni nog gastritisa Postavljeno: 12. Ishrana za ulkusnu bolest i hroni ni gastritis Namirnice itarice i proizvodi od itarica Dozvoljeno Ne preporu uje se Beli ili polubeli bajati hleb. Op ta na ela ishrane kod ulkusne bolesti podrazumevaju zabranu vru e. meso od kuni a) dinstano. kiselo i ljuto. dagnje. jezik. rakovi. piletina nemasna. masna riba. trajne kobasice . Nemasna bela riba. ra eni. dimljena. budu i da ima samo privremeni neutrali u i uticaj. jaretina. okoladu. pirina . alkohol. blago ne preslatko pecivo kvascem (krofne) Obrano mleko. kukuruzni.p eni ni i kukuruzni integralni hleb. Nakon obroka treba ostati u uspravnom polo aju i izbegavati kretanje neposredno nakon jela. masno testo i jela s griz. Obrano mleko sa itaricama (ovsene pahuljice. kuvano. pe eno u foliji Tele a jetra.

sladoled.. d em manje koli ine Kuvano. kelj. Sprovo enje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost. vitamin E (400 µg). sutlija . biskviti. Nije preporu ljivo kori enje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. cink (30-60 mg) i L-glutamin (1-1. krompir pr en i pe en. puding. paprika. per un. konzervisano povr e. so ivo. margarin u manjim koli inama Oguljena. tre nje. okolada. agrumi Vo e Povr e Kiseli kupus. torte. gotove supe Slatki i. sve kupus. luk. sir e. konzervisano povr e. blitva. kafa. kuvani luk. biber. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste. kompoti. zelena salata) Svinjska i gu ja mast. sok od kupusa. podgrejani maslac. biljna ulja. soja. Neke dijete kao formule za mr avljenje mogu biti izuzetno tetne za organizam. loj. crni aj. orasi. lovor. cvekla. karfiol. boranija. vo ni sokovi. . spana . pasulj. kola i sa nadevom Alkoholna ledena i gazirana pi a. ljuta paprika. nastrugana jabuka. zelje. ren. jako alkalne vode e eri Blago ne preslatko pecivo. so. dinstano pasirano povr e (kuvan krompir). prokelj. banane. kuvano i zgnje eno suvo vo e. okolada. pala inke. blagi ajevi mineralna voda Ostalo Kod obolelih od ulkusne bolesti mogu se dodavati suplementi i to vitamin A (8000-10000 µg dnevno). smokve. paradajz bez kore i semenki. senf. argarepa. kao i vitamini B kompleksa i omega-3 masne kiseline. pe urke. mononatrijum glutaminat.Masno e Maslac. slatko vo e. rotkva. majonez Nezrelo i konzervi-rano vo e. koncentrat paradajza i ke ap. tikvice. griz.5 mg). gra ak. bademi. pr ena i dizana testa. med Razbla eni limunov sok. ve e koli ine marmelade. plavi paradajz. krastavci. njenu mogu u tetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena mo e izazvati. mlad gra ak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful