Zapaljenje eluda ne sluzoko e

ta je zapaljenje eluda ne sluznice? Zapaljenje eluda ne sluzoko e (sluznice) je gastritis. Kada se ka e gastritis, obi no se misli na zapaljenje sluzoko e eluca izazvane povi enom eluda nom kiselinom. Povezuje se sa goru icom, nadimanjem, bolovima pri uno enju ili du em neuno enju hrane. Zaista, povi ena eluda na kiselina jeste naj e i uzrok gastritisa. eluda nu kiselinu pove avaju razni faktori. Na prvom mestu - to je stres; zatim iritiraju i lekovi (npr. aspirin, kafetin, brufen) ,iritiraju a hrana (alkohol, mnogo kafe, gazirani sokovi, pr ena hrana) i infekcija eluda ne sluzoko e bakterijom Helicobacter pillory i nekim drugim bakterijama (npr. E.coli, Campilobacter). Povi ena eluda na kiselina o te uje sluzoko u eluca i mo e napraviti ir (ulkus, grizlicu). Gastritis mo e postojati i bez povi ene eluda ne kiseline. Takav gastritis je atrofi an i iz njega se mo e razviti maligno oboljenje. On dovodi do megaloblastne anemije jer onemogu ava usvajanje vitamina B12 iz creva. Vitamin B12 nadokna uje se injekcijama. To popravlja anemiju, ali ostaje uzrok - atrofi ni gastritis, koga treba redovno kontrolisati zbog rizika od nastanka raka eluca. Kod atrofi nog gastritisa, usled zapaljenja propadaju elije eluca koje prave kiselinu, zato nema smetnji kao to je goru ica. Postoje nadimanje, mu nina, ali u odnosu na gastritis koji prati povi ena eluda na kiselina, ovde ima manje simptoma. Mesta na kojima su propale elije eluca popunjavaju se nekim drugim elijama (crevnim), kojima prirodno tu nije mesto. One se mogu lak e pretvoriti u maligne. Zato se jednom dijagnostikovan atrofi ni gastritis mora ozbiljno shvatiti i redovno kontrolisati. Nedostatak simptoma ne sme biti razlog da se ne ide na kontrole. Va no je re i da zapaljenje eluda ne sluznice mo e biti akutno (naglo nastalo) i hroni no (sa povi enom eluda nom kiselinom, ili bez nje - atrofi ni gastritis). Akutni gastritisi imaju jasno izra ene sve simptome i znake: mu nina, povra anje, bolovi pri uzimanju li du em neuzimanju hrane, nepodno enje razne hrane. Oni nastaju naglo, naj e e posle uzimanja lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - aspirin, kafetin, brufen), neke hrane (mnogo alkohola, kafe, gaziranih sokova) ili te kog stresa. U te kom stresu mo e nastati vi e ireva (ulkusa) odjednom, rasutih po celoj sluzoko i eluca. Bolovi mogu da li e na bol zbog ulaska eluda ne kiseline u jednjak (GERB- gastroezofagealna refluksna bolest) ili na bol pri sr anom udaru (infarktu srca). Isto tako, ovek koji upravo do ivljava sr ani udar, mo e pogre no protuma iti svoje bolove i pomisliti da ima napad gastritisa, bilo akutnog, bilo hroni nog koji je u pogor anju. Iste bolove koje daje akutni gastritis (i nekada sr ani udar i GERB), daje hroni ni gastritis u pogor anju. Samo to je hroni ni gastritis, sa svojim pogor anjima, stanje koje je poznato pacijentu, i pacijent ve zna koji faktori ga pogor ajavu a koji smiruju. Hroni ni gastritis sa hroni no povi enom eluda nom kiselinom, nagriza sluzoko u eluca i vremenom mo e napraviti ir. Taj ir se dalje mo e komplikovati. Hroni ni gastritis, sa povi enom eluda nom kiselinom ili bez nje (atrofi ni gastritis), opasan je jer na terenu bilo kog vi egodi njeg hroni nog zapaljenja, pa i zapaljenja eluda ne sluzoko e, mo e nastati rak. Zato su redovne kontrole obavezne. Simptomi

jer ako je pr ena njena kiselost je ve a. pa tako smanjuje bolove.gladovanje Kako se izboriti sa problemom Borba sa gastritisom zavisi od toga da li je u pitanju akutni ili hroni ni gastritis u pogor anju.nadimanje .Simptomi gastritisa su: . pr ena hrana. Nemojte oklevati i javite se lekaru. ili je u pitanju hroni ni van pogor anja. nadimanje. sulfonamida (npr. alkohol. a to su uglavnom: jogurt. kafetin. U modernoj medicini koriste se razni lekovi. Zatim nau e da jedu polako i pomalo a e e.prekomeran unos hrane odjednom (prejedanje) .da je sr ani udar u toku a vi mislite da je napad gastritisa. povra anje. mlad sir. bolje dinstati ili kuvati.povra anje (samo kod nekih pacijenata) . kortikosterida. Bolovi su jaki i mogu li iti na bol kod sr anog udara ili gastroezofagealne refluksne bolesti (kada eluda na kiselina ulazi u jednjak). brufen).goru ica (samo kod nekih pacijenata) Faktori rizika Faktori rizika za nastanak gastritisa su brojni: . bolest e vas sama navesti da se javite lekaru: bolovi u gonjem delu stomaka. koje ne treba uzimati na svoju ruku (antacidi. U prvom slu aju. mu nina. odre ena vrsta hrane. zbog celuloze koja mehani ki nadra uje sluzoko u ve o te enu zapaljenjem. H2-blokatori. U drugom slu aju.mu nina . mu nina. ne prejedaju se i ne gladuju. Baktrim) .hroni an stres . kuvana. pavlake i mladog kajmaka. u toku jela ili posle du eg perioda neuno enja hrane. Bitno je da ta mast ne bude pr ena.infekcija bakterijom Helicobacter pilory.bolovi u gornjem delu stomaka. U narodnoj medicini koristi se pelen za ubla avanje eluda nih tegoba nastalih zbog vi ka eluda ne kiseline. jer zapaljena sluzoko a je o te ena i podlo nija napadu patogenih bakterija. Zatim.preterano ili dugotrajno uzimanje lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi aspirin. Najbolje je posavetovati se sa lekarom oko kombinovanja moderne i narodne medicine. i drugim nekim balterijama (Escherichia coli i Campylobacter) . da uzimaju hranu koja im prija. neki lekovi. To je zato to mast smanjuje kontrakcije (gr enje) eluca. . ponekad povra anje. koriste se probiotici za za titu sluzoko e celog sistema za varenje. Zato treba praviti sve e sokove od vo a i povr a i/ili unositi vitamine i minerale kroz dodatke ishrani. pa e nadra iti sluzoko u eluca. gazirani sokovi. Zatim mo ete koristiti neke ajeve za koje znate da vam prijaju. kuvani krompir. Osobe koje pate od hroni nog gastritisa vremenom nau e da izbegavaju faktore koji pogor avaju bolest: stres.nepodno enje neke hrane uop te (kafa. nadutost trbuha. ljuta hrana) . inhibitori protonske pumpe). Nekada ka i ica ulja. kada je u pitanju akutni gastritis ili hroni ni gastritis u pogor anju. Bez obzira da li postoje faze pogor anja bolesti. Mo e se desiti i suprotno . Hranu ne pr iti. u pitanju su stalne smetnje prilikom uzimanja hrane ili nakon du eg perioda neuno enja hrane: bol. ubla i tegobe. Sve e vo e i povr e uglavnom ne prija. ili prestanak bolova nakon uzimanja hrane . pasirana argarepa i pirina .

Akutni gastritis se javlja odjednom i izaziva mu ninu i ose aj pe enja u gornjem delu stomaka. Simptomi Simptomi su goru i bol u gornjem delu stomaka i ponekad nadutost. podrigivanje i lo zadah iz usta. koji se s godinama mo e iriti u elucu. mu nina. Mada.treba redovno i i na kontrole jer je hroni ni gastritis teren na kome se mo e razviti karcinom eluca. neophodno je oti i na stru ni pregled. toksini. pu enje. U nekim slu ajevima. Gastritis mo e biti akutni (privremeni) i hroni ni (dugotrajni). . Nekad se javlja i tucanje. kod mnogih ljudi hroni ni gastritis nema nikakvih simptoma. konzumiranju velike koli ine alkohola. u ve ini slu ajeva gastritis nije tako ozbiljan i uspe no se le i. preobilnim obrocima. gastritis vodi pojavi ira na elucu i pove ava rizik za razvoj kancera eluca. upotrebi NSAIL lekova (aspirin. prebrzom jelu. izbegavanju kuvanog jela. jaka kiselina o te uje eluda nu sluznicu. brufen). U slu aju da do e do o te enja ovog sluznog omota a. diklofen. dolazi do razvoja upale eluda ne sluznice ili gastritisa. Hroni ni gastritis se razvija postepeno i dovodi do tupog bola i ose aja sitosti posle nekoliko zalogaja ili do gubitka apetita. uno enje velikih koli ina alkohola. stres. Ipak. upala eluda ne sluznice eluda na sluznica je prirodno oblo ena slojem sluzi koji je titi od dejstva jake eluda ne kiseline. povra anje. Ako ovo o te enje organizam ne uspe da sanira ili ako se pro iri. gubitak apetita i te ine. ve obuhvata razne upalne procese eluda ne sluznice. Ukoliko simptomi gastritisa traju du e od nedelju dana. infekcijama Helicobacter pylori i drugim bakterijama. Autor:Jelena or evi lekar i vi i dijeteti ar-nutricionista Gastritis. nervoza. Gastritis nije specifi na bolest. a koja se lu i da bi se varila hrana. Uzroci Uzroci za nastanak gastritisa pre svega le e u neadekvatnoj ishrani.

Le enje U zavisnosti od uzroka koji je doveo do gastritisa mogu se koristiti: kamilica. laganu hranu. nane. posle 15 minuta se procedi i pije po malo. previ e za injena. nemasni sirevi). kafu (i bez kofeina). alkohol i stres mogu dodatno da pogor aju stanje gastritisa. bez previ e za ina. . Preporu uje se ne koristiti: prevru a ili prehladna jela. Me anjem jednakih delova hajdu ke trave i kamilice. Kamilica pokazuje protivupalno dejstvo. ka asta hrana. elimini e bakterije i spre ava razvoj infekcija na sluznici i relaksira mi i e eluca i creva. Ako patite od gastritisa izbegavajte vakanje vake. pojedina no ili u kombinacijama sa drugim biljkama koje pokazuju lekovita dejstva.kuvano. proizvode od belog bra na i sve e vo e (mo e kuvano vo e). Beli slez i slatki koren se primenjuju kao sluzne materije. Hajdu ka trava umiruje upaljenu sluznicu ispoljavaju i protivupalno dejstvo. a naj e e se primenjuje u vidu aja ili ekstrakta. Preporu uje se upotreba nemasnih namirnica (nemasne supe. stimuli e stvaranje novog sloja elija i regeneraciju o te enog tkiva. vodenom ekstrakcijom. alkoholna pi a. kima. Ako do e do pogor anja mogu se koristiti supe i orbe bez masti. Preporu uje se upotreba jogurta i probiotika. Cvet nevena ima epiteliziraju a svojstva. tj. lipovog cveta. koji bi iritirali sluznicu. Primenjuju se i koren i irota. koji apsorbuje vi ak kiseline. Mo e se koristiti i seme per una na isti na in. Najbolje je koristiti barenu ili kuvanu. Svu hranu koja bi mogla nadra iti osetljivu eluda nu sluznicu treba izbegavati. koje stvaraju za titni sloj na sluznici i spre avaju iritaciju. Izbegavati masnu hranu i veoma slanu. manje obroke. Hleb je tada korisno zameniti dvopekom. Pu enje. pirei od povr a. Vo e i povr e ne treba konzumirati sirovo. pa blagotvorno deluje na upaljenu sluznicu eluca. nedovoljno usitnjena jela (najbolje pripremati piree i ka e).kuvane ili pe ene na aru. nemasne ribe . Prevencija Kod pojave gastritisa preporu uje se jesti 5-6 puta dnevno. koja se mo e piti tokom dana umesto vode. nemasno meso . neven. kantarion za smirenje upalnog procesa. a po elji dodavanjem petrovca. Narodni lek koji se koristi kod gastritisa je i: etiri ka ike narendanog per una se prelije a om vrele vode. jer ona stimuli e lu enje eluda ne kiseline koja dodatno iritira sluznicu. mora a ili ki ice dobija se ajna me avina. maj ina du ica. ve kuvano ili u vidu sokova i pirea.

masna riba.Dijeta i ishrana kod ira na elucu i hroni nog gastritisa Postavljeno: 12. dagnje. kiselo mleko sa 12 % masti. trajne kobasice . nemasni sirevi Nemasno meso (teletina. lignje. ledene. masno testo i jela s griz. jezik. piletina nemasna. meko kuvano i jaja "na oko". posni sir. kukuruzni. griz) povoljno deluje na sluzoko u eluca. kiselo i ljuto.03. ra eni. junetina. napitke sa kofeinom i pu enje. Op ta na ela ishrane kod ulkusne bolesti podrazumevaju zabranu vru e. masne obroke (naro ito 3-4 h pre po inka).p eni ni i kukuruzni integralni hleb. ure a prsa. Obrano mleko sa itaricama (ovsene pahuljice. blago ne preslatko pecivo kvascem (krofne) Obrano mleko. Ne preporu uje se upotreba ve e koli ine te nosti odjednom. pohovana. Nakon obroka treba ostati u uspravnom polo aju i izbegavati kretanje neposredno nakon jela. pirina . Hranu treba vakati polako. unka. alkohol. Ishrana za ulkusnu bolest i hroni ni gastritis Namirnice itarice i proizvodi od itarica Dozvoljeno Ne preporu uje se Beli ili polubeli bajati hleb. Mleko u ve im koli inama nije neophodno. riba. pr ena. kiseli mle ni napici. jaja Svinjetina. dvopek. pirina . konzerve. meso od kuni a) dinstano. jaretina. testenine. Sve hleb i pecivo. gu ije meso. rakovi. punomasno mleko. pe eno u foliji Tele a jetra. budu i da ima samo privremeni neutrali u i uticaj. pepermint.2007 Pacijenti sa refluksom i/ili zapaljenjem jednjaka treba da izbegavaju obilne. okoladu. pavlaka i masno kiselo mleko Mleko i mle ni proizvodi Meso. Nemasna bela riba. Jela se pripremaju kuvanjem ili dinstanjem sa minimalnom koli inom masti. tvrdo kuvana i pr ena jaja. kuvano. previ e slatke i jako kisele hrane. jagnjetina. dimljena. riblja orba masni i topljeni sirevi. divlja . tost. salame. soljena mesa i riba Gove a i svinjska iznutrica. kao i ode u koja zate e. nakon ega se jo vi e pospe uje sekrecija eluda ne kiseline i to 1-2 h posle uzimanja. najbolje bez zapr ke.

senf. so. krompir pr en i pe en. koncentrat paradajza i ke ap. sir e. sutlija . pe urke. vitamin E (400 µg). spana . bademi. margarin u manjim koli inama Oguljena. kuvano i zgnje eno suvo vo e. sladoled. ve e koli ine marmelade. agrumi Vo e Povr e Kiseli kupus. torte. sok od kupusa. podgrejani maslac. ren. dinstano pasirano povr e (kuvan krompir). kompoti. rotkva. sve kupus. biskviti. soja. gotove supe Slatki i. pr ena i dizana testa. plavi paradajz. blitva. majonez Nezrelo i konzervi-rano vo e.Masno e Maslac. njenu mogu u tetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena mo e izazvati. vo ni sokovi.5 mg). orasi. jako alkalne vode e eri Blago ne preslatko pecivo. cink (30-60 mg) i L-glutamin (1-1.. . tikvice. smokve. kuvani luk. pasulj. lovor. banane. griz. ljuta paprika. gra ak. biber. so ivo. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste. mlad gra ak. kao i vitamini B kompleksa i omega-3 masne kiseline. karfiol. crni aj. blagi ajevi mineralna voda Ostalo Kod obolelih od ulkusne bolesti mogu se dodavati suplementi i to vitamin A (8000-10000 µg dnevno). luk. mononatrijum glutaminat. okolada. per un. Sprovo enje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost. Neke dijete kao formule za mr avljenje mogu biti izuzetno tetne za organizam. loj. krastavci. slatko vo e. cvekla. okolada. nastrugana jabuka. prokelj. zelena salata) Svinjska i gu ja mast. med Razbla eni limunov sok. boranija. Nije preporu ljivo kori enje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. paradajz bez kore i semenki. puding. konzervisano povr e. konzervisano povr e. argarepa. zelje. tre nje. kelj. kafa. d em manje koli ine Kuvano. kola i sa nadevom Alkoholna ledena i gazirana pi a. biljna ulja. paprika. pala inke.