Zapaljenje eluda ne sluzoko e

ta je zapaljenje eluda ne sluznice? Zapaljenje eluda ne sluzoko e (sluznice) je gastritis. Kada se ka e gastritis, obi no se misli na zapaljenje sluzoko e eluca izazvane povi enom eluda nom kiselinom. Povezuje se sa goru icom, nadimanjem, bolovima pri uno enju ili du em neuno enju hrane. Zaista, povi ena eluda na kiselina jeste naj e i uzrok gastritisa. eluda nu kiselinu pove avaju razni faktori. Na prvom mestu - to je stres; zatim iritiraju i lekovi (npr. aspirin, kafetin, brufen) ,iritiraju a hrana (alkohol, mnogo kafe, gazirani sokovi, pr ena hrana) i infekcija eluda ne sluzoko e bakterijom Helicobacter pillory i nekim drugim bakterijama (npr. E.coli, Campilobacter). Povi ena eluda na kiselina o te uje sluzoko u eluca i mo e napraviti ir (ulkus, grizlicu). Gastritis mo e postojati i bez povi ene eluda ne kiseline. Takav gastritis je atrofi an i iz njega se mo e razviti maligno oboljenje. On dovodi do megaloblastne anemije jer onemogu ava usvajanje vitamina B12 iz creva. Vitamin B12 nadokna uje se injekcijama. To popravlja anemiju, ali ostaje uzrok - atrofi ni gastritis, koga treba redovno kontrolisati zbog rizika od nastanka raka eluca. Kod atrofi nog gastritisa, usled zapaljenja propadaju elije eluca koje prave kiselinu, zato nema smetnji kao to je goru ica. Postoje nadimanje, mu nina, ali u odnosu na gastritis koji prati povi ena eluda na kiselina, ovde ima manje simptoma. Mesta na kojima su propale elije eluca popunjavaju se nekim drugim elijama (crevnim), kojima prirodno tu nije mesto. One se mogu lak e pretvoriti u maligne. Zato se jednom dijagnostikovan atrofi ni gastritis mora ozbiljno shvatiti i redovno kontrolisati. Nedostatak simptoma ne sme biti razlog da se ne ide na kontrole. Va no je re i da zapaljenje eluda ne sluznice mo e biti akutno (naglo nastalo) i hroni no (sa povi enom eluda nom kiselinom, ili bez nje - atrofi ni gastritis). Akutni gastritisi imaju jasno izra ene sve simptome i znake: mu nina, povra anje, bolovi pri uzimanju li du em neuzimanju hrane, nepodno enje razne hrane. Oni nastaju naglo, naj e e posle uzimanja lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - aspirin, kafetin, brufen), neke hrane (mnogo alkohola, kafe, gaziranih sokova) ili te kog stresa. U te kom stresu mo e nastati vi e ireva (ulkusa) odjednom, rasutih po celoj sluzoko i eluca. Bolovi mogu da li e na bol zbog ulaska eluda ne kiseline u jednjak (GERB- gastroezofagealna refluksna bolest) ili na bol pri sr anom udaru (infarktu srca). Isto tako, ovek koji upravo do ivljava sr ani udar, mo e pogre no protuma iti svoje bolove i pomisliti da ima napad gastritisa, bilo akutnog, bilo hroni nog koji je u pogor anju. Iste bolove koje daje akutni gastritis (i nekada sr ani udar i GERB), daje hroni ni gastritis u pogor anju. Samo to je hroni ni gastritis, sa svojim pogor anjima, stanje koje je poznato pacijentu, i pacijent ve zna koji faktori ga pogor ajavu a koji smiruju. Hroni ni gastritis sa hroni no povi enom eluda nom kiselinom, nagriza sluzoko u eluca i vremenom mo e napraviti ir. Taj ir se dalje mo e komplikovati. Hroni ni gastritis, sa povi enom eluda nom kiselinom ili bez nje (atrofi ni gastritis), opasan je jer na terenu bilo kog vi egodi njeg hroni nog zapaljenja, pa i zapaljenja eluda ne sluzoko e, mo e nastati rak. Zato su redovne kontrole obavezne. Simptomi

brufen). H2-blokatori. ponekad povra anje. Bolovi su jaki i mogu li iti na bol kod sr anog udara ili gastroezofagealne refluksne bolesti (kada eluda na kiselina ulazi u jednjak). u pitanju su stalne smetnje prilikom uzimanja hrane ili nakon du eg perioda neuno enja hrane: bol. mlad sir.mu nina . ljuta hrana) .bolovi u gornjem delu stomaka. alkohol.da je sr ani udar u toku a vi mislite da je napad gastritisa. U drugom slu aju. jer zapaljena sluzoko a je o te ena i podlo nija napadu patogenih bakterija. Osobe koje pate od hroni nog gastritisa vremenom nau e da izbegavaju faktore koji pogor avaju bolest: stres. kada je u pitanju akutni gastritis ili hroni ni gastritis u pogor anju. da uzimaju hranu koja im prija. pasirana argarepa i pirina . sulfonamida (npr. To je zato to mast smanjuje kontrakcije (gr enje) eluca.prekomeran unos hrane odjednom (prejedanje) . Zatim nau e da jedu polako i pomalo a e e. Najbolje je posavetovati se sa lekarom oko kombinovanja moderne i narodne medicine. kortikosterida.nepodno enje neke hrane uop te (kafa. pa e nadra iti sluzoko u eluca. Hranu ne pr iti. Zatim mo ete koristiti neke ajeve za koje znate da vam prijaju. Sve e vo e i povr e uglavnom ne prija. u toku jela ili posle du eg perioda neuno enja hrane. pa tako smanjuje bolove. Mo e se desiti i suprotno .Simptomi gastritisa su: . mu nina. Bitno je da ta mast ne bude pr ena. pr ena hrana. ubla i tegobe.infekcija bakterijom Helicobacter pilory. kuvana. mu nina.nadimanje . bolje dinstati ili kuvati. kafetin. koriste se probiotici za za titu sluzoko e celog sistema za varenje. Zato treba praviti sve e sokove od vo a i povr a i/ili unositi vitamine i minerale kroz dodatke ishrani. pavlake i mladog kajmaka.goru ica (samo kod nekih pacijenata) Faktori rizika Faktori rizika za nastanak gastritisa su brojni: . jer ako je pr ena njena kiselost je ve a. Nemojte oklevati i javite se lekaru. nadutost trbuha. gazirani sokovi.preterano ili dugotrajno uzimanje lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi aspirin. a to su uglavnom: jogurt. povra anje. U modernoj medicini koriste se razni lekovi. odre ena vrsta hrane. Bez obzira da li postoje faze pogor anja bolesti.hroni an stres . Baktrim) . i drugim nekim balterijama (Escherichia coli i Campylobacter) . ili je u pitanju hroni ni van pogor anja.gladovanje Kako se izboriti sa problemom Borba sa gastritisom zavisi od toga da li je u pitanju akutni ili hroni ni gastritis u pogor anju. U narodnoj medicini koristi se pelen za ubla avanje eluda nih tegoba nastalih zbog vi ka eluda ne kiseline. zbog celuloze koja mehani ki nadra uje sluzoko u ve o te enu zapaljenjem. ne prejedaju se i ne gladuju. kuvani krompir. U prvom slu aju.povra anje (samo kod nekih pacijenata) . Zatim. ili prestanak bolova nakon uzimanja hrane . koje ne treba uzimati na svoju ruku (antacidi. inhibitori protonske pumpe). bolest e vas sama navesti da se javite lekaru: bolovi u gonjem delu stomaka. . nadimanje. neki lekovi. Nekada ka i ica ulja.

Gastritis nije specifi na bolest. kod mnogih ljudi hroni ni gastritis nema nikakvih simptoma. diklofen. Ukoliko simptomi gastritisa traju du e od nedelju dana.treba redovno i i na kontrole jer je hroni ni gastritis teren na kome se mo e razviti karcinom eluca. Ipak. infekcijama Helicobacter pylori i drugim bakterijama. pu enje. Mada. gubitak apetita i te ine. nervoza. brufen). u ve ini slu ajeva gastritis nije tako ozbiljan i uspe no se le i. a koja se lu i da bi se varila hrana. Simptomi Simptomi su goru i bol u gornjem delu stomaka i ponekad nadutost. ve obuhvata razne upalne procese eluda ne sluznice. podrigivanje i lo zadah iz usta. jaka kiselina o te uje eluda nu sluznicu. Autor:Jelena or evi lekar i vi i dijeteti ar-nutricionista Gastritis. Hroni ni gastritis se razvija postepeno i dovodi do tupog bola i ose aja sitosti posle nekoliko zalogaja ili do gubitka apetita. dolazi do razvoja upale eluda ne sluznice ili gastritisa. stres. toksini. prebrzom jelu. izbegavanju kuvanog jela. Akutni gastritis se javlja odjednom i izaziva mu ninu i ose aj pe enja u gornjem delu stomaka. Gastritis mo e biti akutni (privremeni) i hroni ni (dugotrajni). mu nina. neophodno je oti i na stru ni pregled. U nekim slu ajevima. Ako ovo o te enje organizam ne uspe da sanira ili ako se pro iri. gastritis vodi pojavi ira na elucu i pove ava rizik za razvoj kancera eluca. U slu aju da do e do o te enja ovog sluznog omota a. preobilnim obrocima. Uzroci Uzroci za nastanak gastritisa pre svega le e u neadekvatnoj ishrani. povra anje. koji se s godinama mo e iriti u elucu. uno enje velikih koli ina alkohola. Nekad se javlja i tucanje. upala eluda ne sluznice eluda na sluznica je prirodno oblo ena slojem sluzi koji je titi od dejstva jake eluda ne kiseline. upotrebi NSAIL lekova (aspirin. konzumiranju velike koli ine alkohola. .

Ako do e do pogor anja mogu se koristiti supe i orbe bez masti. Pu enje. a po elji dodavanjem petrovca. koje stvaraju za titni sloj na sluznici i spre avaju iritaciju. pojedina no ili u kombinacijama sa drugim biljkama koje pokazuju lekovita dejstva.kuvane ili pe ene na aru. neven. a naj e e se primenjuje u vidu aja ili ekstrakta. alkohol i stres mogu dodatno da pogor aju stanje gastritisa. nemasni sirevi). Svu hranu koja bi mogla nadra iti osetljivu eluda nu sluznicu treba izbegavati. Mo e se koristiti i seme per una na isti na in. Kamilica pokazuje protivupalno dejstvo. nemasne ribe . koji bi iritirali sluznicu. Narodni lek koji se koristi kod gastritisa je i: etiri ka ike narendanog per una se prelije a om vrele vode. Cvet nevena ima epiteliziraju a svojstva. Me anjem jednakih delova hajdu ke trave i kamilice. Primenjuju se i koren i irota. lipovog cveta. maj ina du ica. Prevencija Kod pojave gastritisa preporu uje se jesti 5-6 puta dnevno. Hajdu ka trava umiruje upaljenu sluznicu ispoljavaju i protivupalno dejstvo.Le enje U zavisnosti od uzroka koji je doveo do gastritisa mogu se koristiti: kamilica. koji apsorbuje vi ak kiseline. posle 15 minuta se procedi i pije po malo. Ako patite od gastritisa izbegavajte vakanje vake. nedovoljno usitnjena jela (najbolje pripremati piree i ka e). ka asta hrana. pirei od povr a. kafu (i bez kofeina). proizvode od belog bra na i sve e vo e (mo e kuvano vo e). stimuli e stvaranje novog sloja elija i regeneraciju o te enog tkiva. mora a ili ki ice dobija se ajna me avina. nane. Najbolje je koristiti barenu ili kuvanu. vodenom ekstrakcijom. kantarion za smirenje upalnog procesa. bez previ e za ina. Izbegavati masnu hranu i veoma slanu. Beli slez i slatki koren se primenjuju kao sluzne materije. . Preporu uje se upotreba nemasnih namirnica (nemasne supe. Hleb je tada korisno zameniti dvopekom. tj. Preporu uje se upotreba jogurta i probiotika.kuvano. koja se mo e piti tokom dana umesto vode. kima. jer ona stimuli e lu enje eluda ne kiseline koja dodatno iritira sluznicu. ve kuvano ili u vidu sokova i pirea. alkoholna pi a. Preporu uje se ne koristiti: prevru a ili prehladna jela. elimini e bakterije i spre ava razvoj infekcija na sluznici i relaksira mi i e eluca i creva. manje obroke. Vo e i povr e ne treba konzumirati sirovo. pa blagotvorno deluje na upaljenu sluznicu eluca. nemasno meso . laganu hranu. previ e za injena.

pirina . kao i ode u koja zate e. Sve hleb i pecivo. meko kuvano i jaja "na oko". soljena mesa i riba Gove a i svinjska iznutrica. Op ta na ela ishrane kod ulkusne bolesti podrazumevaju zabranu vru e. jaja Svinjetina. jezik. ledene. meso od kuni a) dinstano.Dijeta i ishrana kod ira na elucu i hroni nog gastritisa Postavljeno: 12. kiselo i ljuto. junetina. masno testo i jela s griz. divlja . Ne preporu uje se upotreba ve e koli ine te nosti odjednom. kiselo mleko sa 12 % masti. tvrdo kuvana i pr ena jaja.p eni ni i kukuruzni integralni hleb. ra eni. pavlaka i masno kiselo mleko Mleko i mle ni proizvodi Meso. testenine. griz) povoljno deluje na sluzoko u eluca. pepermint. rakovi. nakon ega se jo vi e pospe uje sekrecija eluda ne kiseline i to 1-2 h posle uzimanja. Nakon obroka treba ostati u uspravnom polo aju i izbegavati kretanje neposredno nakon jela. Mleko u ve im koli inama nije neophodno. Obrano mleko sa itaricama (ovsene pahuljice. unka. alkohol. ure a prsa.2007 Pacijenti sa refluksom i/ili zapaljenjem jednjaka treba da izbegavaju obilne. blago ne preslatko pecivo kvascem (krofne) Obrano mleko.03. riba. gu ije meso. nemasni sirevi Nemasno meso (teletina. napitke sa kofeinom i pu enje. budu i da ima samo privremeni neutrali u i uticaj. kuvano. pe eno u foliji Tele a jetra. punomasno mleko. konzerve. masna riba. dvopek. Jela se pripremaju kuvanjem ili dinstanjem sa minimalnom koli inom masti. salame. dagnje. lignje. trajne kobasice . dimljena. piletina nemasna. jagnjetina. pohovana. pirina . tost. pr ena. kiseli mle ni napici. riblja orba masni i topljeni sirevi. Nemasna bela riba. najbolje bez zapr ke. jaretina. Hranu treba vakati polako. masne obroke (naro ito 3-4 h pre po inka). kukuruzni. previ e slatke i jako kisele hrane. okoladu. Ishrana za ulkusnu bolest i hroni ni gastritis Namirnice itarice i proizvodi od itarica Dozvoljeno Ne preporu uje se Beli ili polubeli bajati hleb. posni sir.

. prokelj. slatko vo e. tre nje. plavi paradajz. rotkva. biber. boranija. cink (30-60 mg) i L-glutamin (1-1. spana . lovor. mononatrijum glutaminat. med Razbla eni limunov sok. griz. pe urke.Masno e Maslac. soja. pr ena i dizana testa. pasulj. krastavci. konzervisano povr e. jako alkalne vode e eri Blago ne preslatko pecivo. cvekla. vo ni sokovi. kafa. blitva. tikvice. kelj. Sprovo enje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost. loj. paprika. sladoled. okolada. zelena salata) Svinjska i gu ja mast. biljna ulja. blagi ajevi mineralna voda Ostalo Kod obolelih od ulkusne bolesti mogu se dodavati suplementi i to vitamin A (8000-10000 µg dnevno). argarepa. kao i vitamini B kompleksa i omega-3 masne kiseline. sutlija . krompir pr en i pe en. njenu mogu u tetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena mo e izazvati. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste. bademi. Neke dijete kao formule za mr avljenje mogu biti izuzetno tetne za organizam. biskviti. torte. sok od kupusa. dinstano pasirano povr e (kuvan krompir). ren. gra ak. vitamin E (400 µg). sve kupus.5 mg). orasi. luk. majonez Nezrelo i konzervi-rano vo e. agrumi Vo e Povr e Kiseli kupus. zelje. banane. sir e. margarin u manjim koli inama Oguljena. kompoti. podgrejani maslac. pala inke. so. crni aj. smokve. paradajz bez kore i semenki. kuvani luk. karfiol. nastrugana jabuka. kuvano i zgnje eno suvo vo e. ljuta paprika. okolada.. per un. gotove supe Slatki i. konzervisano povr e. ve e koli ine marmelade. so ivo. koncentrat paradajza i ke ap. Nije preporu ljivo kori enje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. mlad gra ak. kola i sa nadevom Alkoholna ledena i gazirana pi a. senf. puding. d em manje koli ine Kuvano.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful