Zapaljenje eluda ne sluzoko e

ta je zapaljenje eluda ne sluznice? Zapaljenje eluda ne sluzoko e (sluznice) je gastritis. Kada se ka e gastritis, obi no se misli na zapaljenje sluzoko e eluca izazvane povi enom eluda nom kiselinom. Povezuje se sa goru icom, nadimanjem, bolovima pri uno enju ili du em neuno enju hrane. Zaista, povi ena eluda na kiselina jeste naj e i uzrok gastritisa. eluda nu kiselinu pove avaju razni faktori. Na prvom mestu - to je stres; zatim iritiraju i lekovi (npr. aspirin, kafetin, brufen) ,iritiraju a hrana (alkohol, mnogo kafe, gazirani sokovi, pr ena hrana) i infekcija eluda ne sluzoko e bakterijom Helicobacter pillory i nekim drugim bakterijama (npr. E.coli, Campilobacter). Povi ena eluda na kiselina o te uje sluzoko u eluca i mo e napraviti ir (ulkus, grizlicu). Gastritis mo e postojati i bez povi ene eluda ne kiseline. Takav gastritis je atrofi an i iz njega se mo e razviti maligno oboljenje. On dovodi do megaloblastne anemije jer onemogu ava usvajanje vitamina B12 iz creva. Vitamin B12 nadokna uje se injekcijama. To popravlja anemiju, ali ostaje uzrok - atrofi ni gastritis, koga treba redovno kontrolisati zbog rizika od nastanka raka eluca. Kod atrofi nog gastritisa, usled zapaljenja propadaju elije eluca koje prave kiselinu, zato nema smetnji kao to je goru ica. Postoje nadimanje, mu nina, ali u odnosu na gastritis koji prati povi ena eluda na kiselina, ovde ima manje simptoma. Mesta na kojima su propale elije eluca popunjavaju se nekim drugim elijama (crevnim), kojima prirodno tu nije mesto. One se mogu lak e pretvoriti u maligne. Zato se jednom dijagnostikovan atrofi ni gastritis mora ozbiljno shvatiti i redovno kontrolisati. Nedostatak simptoma ne sme biti razlog da se ne ide na kontrole. Va no je re i da zapaljenje eluda ne sluznice mo e biti akutno (naglo nastalo) i hroni no (sa povi enom eluda nom kiselinom, ili bez nje - atrofi ni gastritis). Akutni gastritisi imaju jasno izra ene sve simptome i znake: mu nina, povra anje, bolovi pri uzimanju li du em neuzimanju hrane, nepodno enje razne hrane. Oni nastaju naglo, naj e e posle uzimanja lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - aspirin, kafetin, brufen), neke hrane (mnogo alkohola, kafe, gaziranih sokova) ili te kog stresa. U te kom stresu mo e nastati vi e ireva (ulkusa) odjednom, rasutih po celoj sluzoko i eluca. Bolovi mogu da li e na bol zbog ulaska eluda ne kiseline u jednjak (GERB- gastroezofagealna refluksna bolest) ili na bol pri sr anom udaru (infarktu srca). Isto tako, ovek koji upravo do ivljava sr ani udar, mo e pogre no protuma iti svoje bolove i pomisliti da ima napad gastritisa, bilo akutnog, bilo hroni nog koji je u pogor anju. Iste bolove koje daje akutni gastritis (i nekada sr ani udar i GERB), daje hroni ni gastritis u pogor anju. Samo to je hroni ni gastritis, sa svojim pogor anjima, stanje koje je poznato pacijentu, i pacijent ve zna koji faktori ga pogor ajavu a koji smiruju. Hroni ni gastritis sa hroni no povi enom eluda nom kiselinom, nagriza sluzoko u eluca i vremenom mo e napraviti ir. Taj ir se dalje mo e komplikovati. Hroni ni gastritis, sa povi enom eluda nom kiselinom ili bez nje (atrofi ni gastritis), opasan je jer na terenu bilo kog vi egodi njeg hroni nog zapaljenja, pa i zapaljenja eluda ne sluzoko e, mo e nastati rak. Zato su redovne kontrole obavezne. Simptomi

kafetin. H2-blokatori. mlad sir. kortikosterida. Zatim mo ete koristiti neke ajeve za koje znate da vam prijaju. U drugom slu aju. koje ne treba uzimati na svoju ruku (antacidi. pa e nadra iti sluzoko u eluca. ubla i tegobe. povra anje. a to su uglavnom: jogurt. mu nina. inhibitori protonske pumpe). Baktrim) . nadutost trbuha. pasirana argarepa i pirina .da je sr ani udar u toku a vi mislite da je napad gastritisa. Hranu ne pr iti. Bolovi su jaki i mogu li iti na bol kod sr anog udara ili gastroezofagealne refluksne bolesti (kada eluda na kiselina ulazi u jednjak).goru ica (samo kod nekih pacijenata) Faktori rizika Faktori rizika za nastanak gastritisa su brojni: . U prvom slu aju. Mo e se desiti i suprotno . zbog celuloze koja mehani ki nadra uje sluzoko u ve o te enu zapaljenjem.preterano ili dugotrajno uzimanje lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi aspirin. odre ena vrsta hrane. Sve e vo e i povr e uglavnom ne prija. Nemojte oklevati i javite se lekaru. koriste se probiotici za za titu sluzoko e celog sistema za varenje. u toku jela ili posle du eg perioda neuno enja hrane. ponekad povra anje. kuvani krompir. alkohol.bolovi u gornjem delu stomaka. neki lekovi. . Zatim.gladovanje Kako se izboriti sa problemom Borba sa gastritisom zavisi od toga da li je u pitanju akutni ili hroni ni gastritis u pogor anju.hroni an stres . Osobe koje pate od hroni nog gastritisa vremenom nau e da izbegavaju faktore koji pogor avaju bolest: stres. brufen). da uzimaju hranu koja im prija.prekomeran unos hrane odjednom (prejedanje) . u pitanju su stalne smetnje prilikom uzimanja hrane ili nakon du eg perioda neuno enja hrane: bol. nadimanje. Zato treba praviti sve e sokove od vo a i povr a i/ili unositi vitamine i minerale kroz dodatke ishrani.Simptomi gastritisa su: . Nekada ka i ica ulja. pavlake i mladog kajmaka. U modernoj medicini koriste se razni lekovi.nepodno enje neke hrane uop te (kafa. sulfonamida (npr. jer ako je pr ena njena kiselost je ve a.povra anje (samo kod nekih pacijenata) . U narodnoj medicini koristi se pelen za ubla avanje eluda nih tegoba nastalih zbog vi ka eluda ne kiseline. kuvana. ili je u pitanju hroni ni van pogor anja. i drugim nekim balterijama (Escherichia coli i Campylobacter) .mu nina . ili prestanak bolova nakon uzimanja hrane . To je zato to mast smanjuje kontrakcije (gr enje) eluca. jer zapaljena sluzoko a je o te ena i podlo nija napadu patogenih bakterija. bolje dinstati ili kuvati. kada je u pitanju akutni gastritis ili hroni ni gastritis u pogor anju.infekcija bakterijom Helicobacter pilory. Bitno je da ta mast ne bude pr ena. pa tako smanjuje bolove. pr ena hrana. gazirani sokovi. bolest e vas sama navesti da se javite lekaru: bolovi u gonjem delu stomaka. Najbolje je posavetovati se sa lekarom oko kombinovanja moderne i narodne medicine. ljuta hrana) . mu nina. Zatim nau e da jedu polako i pomalo a e e. ne prejedaju se i ne gladuju.nadimanje . Bez obzira da li postoje faze pogor anja bolesti.

Nekad se javlja i tucanje. Autor:Jelena or evi lekar i vi i dijeteti ar-nutricionista Gastritis. upotrebi NSAIL lekova (aspirin. konzumiranju velike koli ine alkohola. prebrzom jelu. Ipak. uno enje velikih koli ina alkohola. Ukoliko simptomi gastritisa traju du e od nedelju dana. neophodno je oti i na stru ni pregled. preobilnim obrocima. brufen). Hroni ni gastritis se razvija postepeno i dovodi do tupog bola i ose aja sitosti posle nekoliko zalogaja ili do gubitka apetita. kod mnogih ljudi hroni ni gastritis nema nikakvih simptoma. Gastritis nije specifi na bolest. infekcijama Helicobacter pylori i drugim bakterijama. Gastritis mo e biti akutni (privremeni) i hroni ni (dugotrajni). Uzroci Uzroci za nastanak gastritisa pre svega le e u neadekvatnoj ishrani. pu enje. izbegavanju kuvanog jela. Akutni gastritis se javlja odjednom i izaziva mu ninu i ose aj pe enja u gornjem delu stomaka. Simptomi Simptomi su goru i bol u gornjem delu stomaka i ponekad nadutost. ve obuhvata razne upalne procese eluda ne sluznice.treba redovno i i na kontrole jer je hroni ni gastritis teren na kome se mo e razviti karcinom eluca. stres. gubitak apetita i te ine. Mada. diklofen. toksini. . koji se s godinama mo e iriti u elucu. U nekim slu ajevima. nervoza. a koja se lu i da bi se varila hrana. jaka kiselina o te uje eluda nu sluznicu. povra anje. U slu aju da do e do o te enja ovog sluznog omota a. Ako ovo o te enje organizam ne uspe da sanira ili ako se pro iri. gastritis vodi pojavi ira na elucu i pove ava rizik za razvoj kancera eluca. u ve ini slu ajeva gastritis nije tako ozbiljan i uspe no se le i. upala eluda ne sluznice eluda na sluznica je prirodno oblo ena slojem sluzi koji je titi od dejstva jake eluda ne kiseline. podrigivanje i lo zadah iz usta. dolazi do razvoja upale eluda ne sluznice ili gastritisa. mu nina.

mora a ili ki ice dobija se ajna me avina. pa blagotvorno deluje na upaljenu sluznicu eluca. elimini e bakterije i spre ava razvoj infekcija na sluznici i relaksira mi i e eluca i creva. Ako do e do pogor anja mogu se koristiti supe i orbe bez masti. koji apsorbuje vi ak kiseline. a po elji dodavanjem petrovca.kuvano. lipovog cveta. ve kuvano ili u vidu sokova i pirea. nedovoljno usitnjena jela (najbolje pripremati piree i ka e). nemasne ribe . jer ona stimuli e lu enje eluda ne kiseline koja dodatno iritira sluznicu. stimuli e stvaranje novog sloja elija i regeneraciju o te enog tkiva. posle 15 minuta se procedi i pije po malo. koji bi iritirali sluznicu. Svu hranu koja bi mogla nadra iti osetljivu eluda nu sluznicu treba izbegavati. Ako patite od gastritisa izbegavajte vakanje vake. nemasni sirevi). Prevencija Kod pojave gastritisa preporu uje se jesti 5-6 puta dnevno. Pu enje. Najbolje je koristiti barenu ili kuvanu. Izbegavati masnu hranu i veoma slanu. proizvode od belog bra na i sve e vo e (mo e kuvano vo e). alkohol i stres mogu dodatno da pogor aju stanje gastritisa. . Beli slez i slatki koren se primenjuju kao sluzne materije. vodenom ekstrakcijom. bez previ e za ina. Primenjuju se i koren i irota. Preporu uje se upotreba nemasnih namirnica (nemasne supe. maj ina du ica. nemasno meso . manje obroke. previ e za injena. tj. alkoholna pi a. Hleb je tada korisno zameniti dvopekom. Cvet nevena ima epiteliziraju a svojstva. koja se mo e piti tokom dana umesto vode. Mo e se koristiti i seme per una na isti na in. pojedina no ili u kombinacijama sa drugim biljkama koje pokazuju lekovita dejstva. neven.Le enje U zavisnosti od uzroka koji je doveo do gastritisa mogu se koristiti: kamilica. Narodni lek koji se koristi kod gastritisa je i: etiri ka ike narendanog per una se prelije a om vrele vode. koje stvaraju za titni sloj na sluznici i spre avaju iritaciju. Vo e i povr e ne treba konzumirati sirovo.kuvane ili pe ene na aru. Preporu uje se ne koristiti: prevru a ili prehladna jela. Hajdu ka trava umiruje upaljenu sluznicu ispoljavaju i protivupalno dejstvo. kima. nane. laganu hranu. Preporu uje se upotreba jogurta i probiotika. a naj e e se primenjuje u vidu aja ili ekstrakta. kantarion za smirenje upalnog procesa. Me anjem jednakih delova hajdu ke trave i kamilice. ka asta hrana. pirei od povr a. Kamilica pokazuje protivupalno dejstvo. kafu (i bez kofeina).

kuvano. salame. pepermint. pe eno u foliji Tele a jetra. Nakon obroka treba ostati u uspravnom polo aju i izbegavati kretanje neposredno nakon jela. konzerve. masne obroke (naro ito 3-4 h pre po inka). trajne kobasice . unka. pirina . ledene. pohovana. nemasni sirevi Nemasno meso (teletina. posni sir. jaja Svinjetina. napitke sa kofeinom i pu enje. gu ije meso. alkohol. masna riba. pirina . jagnjetina. junetina. kao i ode u koja zate e. Hranu treba vakati polako. meso od kuni a) dinstano. previ e slatke i jako kisele hrane. Ne preporu uje se upotreba ve e koli ine te nosti odjednom.p eni ni i kukuruzni integralni hleb. Jela se pripremaju kuvanjem ili dinstanjem sa minimalnom koli inom masti. Op ta na ela ishrane kod ulkusne bolesti podrazumevaju zabranu vru e. Obrano mleko sa itaricama (ovsene pahuljice. Nemasna bela riba. punomasno mleko. budu i da ima samo privremeni neutrali u i uticaj.2007 Pacijenti sa refluksom i/ili zapaljenjem jednjaka treba da izbegavaju obilne. kiselo mleko sa 12 % masti. ure a prsa. jezik. griz) povoljno deluje na sluzoko u eluca. okoladu. masno testo i jela s griz. tost. kukuruzni. soljena mesa i riba Gove a i svinjska iznutrica. nakon ega se jo vi e pospe uje sekrecija eluda ne kiseline i to 1-2 h posle uzimanja. pr ena. divlja . najbolje bez zapr ke.Dijeta i ishrana kod ira na elucu i hroni nog gastritisa Postavljeno: 12. riba. piletina nemasna. dimljena. lignje. Ishrana za ulkusnu bolest i hroni ni gastritis Namirnice itarice i proizvodi od itarica Dozvoljeno Ne preporu uje se Beli ili polubeli bajati hleb. dvopek. Sve hleb i pecivo. ra eni. rakovi. meko kuvano i jaja "na oko". tvrdo kuvana i pr ena jaja. blago ne preslatko pecivo kvascem (krofne) Obrano mleko. riblja orba masni i topljeni sirevi. pavlaka i masno kiselo mleko Mleko i mle ni proizvodi Meso. Mleko u ve im koli inama nije neophodno. kiselo i ljuto. testenine.03. kiseli mle ni napici. jaretina. dagnje.

griz. . nastrugana jabuka. puding. zelje. blitva. cvekla. pasulj. sladoled. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste. sir e. dinstano pasirano povr e (kuvan krompir). okolada. senf. agrumi Vo e Povr e Kiseli kupus. rotkva. paradajz bez kore i semenki. margarin u manjim koli inama Oguljena. ve e koli ine marmelade. konzervisano povr e. karfiol. biljna ulja. zelena salata) Svinjska i gu ja mast. ren. mlad gra ak. jako alkalne vode e eri Blago ne preslatko pecivo. tre nje. kuvano i zgnje eno suvo vo e. per un. podgrejani maslac. sutlija . torte. prokelj. plavi paradajz. sve kupus. kelj. biskviti.. sok od kupusa. gra ak. lovor. loj. vo ni sokovi. majonez Nezrelo i konzervi-rano vo e. soja. mononatrijum glutaminat. vitamin E (400 µg). pe urke.5 mg). so. argarepa. paprika. luk. kafa. orasi.Masno e Maslac. blagi ajevi mineralna voda Ostalo Kod obolelih od ulkusne bolesti mogu se dodavati suplementi i to vitamin A (8000-10000 µg dnevno). cink (30-60 mg) i L-glutamin (1-1. kuvani luk. okolada. biber. Neke dijete kao formule za mr avljenje mogu biti izuzetno tetne za organizam. njenu mogu u tetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena mo e izazvati. boranija. med Razbla eni limunov sok. pala inke. ljuta paprika. smokve. spana . krompir pr en i pe en. crni aj. konzervisano povr e. bademi. gotove supe Slatki i. kao i vitamini B kompleksa i omega-3 masne kiseline. so ivo. tikvice. Nije preporu ljivo kori enje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. Sprovo enje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost. kompoti. pr ena i dizana testa. banane. krastavci. koncentrat paradajza i ke ap. d em manje koli ine Kuvano. slatko vo e. kola i sa nadevom Alkoholna ledena i gazirana pi a.