Zapaljenje eluda ne sluzoko e

ta je zapaljenje eluda ne sluznice? Zapaljenje eluda ne sluzoko e (sluznice) je gastritis. Kada se ka e gastritis, obi no se misli na zapaljenje sluzoko e eluca izazvane povi enom eluda nom kiselinom. Povezuje se sa goru icom, nadimanjem, bolovima pri uno enju ili du em neuno enju hrane. Zaista, povi ena eluda na kiselina jeste naj e i uzrok gastritisa. eluda nu kiselinu pove avaju razni faktori. Na prvom mestu - to je stres; zatim iritiraju i lekovi (npr. aspirin, kafetin, brufen) ,iritiraju a hrana (alkohol, mnogo kafe, gazirani sokovi, pr ena hrana) i infekcija eluda ne sluzoko e bakterijom Helicobacter pillory i nekim drugim bakterijama (npr. E.coli, Campilobacter). Povi ena eluda na kiselina o te uje sluzoko u eluca i mo e napraviti ir (ulkus, grizlicu). Gastritis mo e postojati i bez povi ene eluda ne kiseline. Takav gastritis je atrofi an i iz njega se mo e razviti maligno oboljenje. On dovodi do megaloblastne anemije jer onemogu ava usvajanje vitamina B12 iz creva. Vitamin B12 nadokna uje se injekcijama. To popravlja anemiju, ali ostaje uzrok - atrofi ni gastritis, koga treba redovno kontrolisati zbog rizika od nastanka raka eluca. Kod atrofi nog gastritisa, usled zapaljenja propadaju elije eluca koje prave kiselinu, zato nema smetnji kao to je goru ica. Postoje nadimanje, mu nina, ali u odnosu na gastritis koji prati povi ena eluda na kiselina, ovde ima manje simptoma. Mesta na kojima su propale elije eluca popunjavaju se nekim drugim elijama (crevnim), kojima prirodno tu nije mesto. One se mogu lak e pretvoriti u maligne. Zato se jednom dijagnostikovan atrofi ni gastritis mora ozbiljno shvatiti i redovno kontrolisati. Nedostatak simptoma ne sme biti razlog da se ne ide na kontrole. Va no je re i da zapaljenje eluda ne sluznice mo e biti akutno (naglo nastalo) i hroni no (sa povi enom eluda nom kiselinom, ili bez nje - atrofi ni gastritis). Akutni gastritisi imaju jasno izra ene sve simptome i znake: mu nina, povra anje, bolovi pri uzimanju li du em neuzimanju hrane, nepodno enje razne hrane. Oni nastaju naglo, naj e e posle uzimanja lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - aspirin, kafetin, brufen), neke hrane (mnogo alkohola, kafe, gaziranih sokova) ili te kog stresa. U te kom stresu mo e nastati vi e ireva (ulkusa) odjednom, rasutih po celoj sluzoko i eluca. Bolovi mogu da li e na bol zbog ulaska eluda ne kiseline u jednjak (GERB- gastroezofagealna refluksna bolest) ili na bol pri sr anom udaru (infarktu srca). Isto tako, ovek koji upravo do ivljava sr ani udar, mo e pogre no protuma iti svoje bolove i pomisliti da ima napad gastritisa, bilo akutnog, bilo hroni nog koji je u pogor anju. Iste bolove koje daje akutni gastritis (i nekada sr ani udar i GERB), daje hroni ni gastritis u pogor anju. Samo to je hroni ni gastritis, sa svojim pogor anjima, stanje koje je poznato pacijentu, i pacijent ve zna koji faktori ga pogor ajavu a koji smiruju. Hroni ni gastritis sa hroni no povi enom eluda nom kiselinom, nagriza sluzoko u eluca i vremenom mo e napraviti ir. Taj ir se dalje mo e komplikovati. Hroni ni gastritis, sa povi enom eluda nom kiselinom ili bez nje (atrofi ni gastritis), opasan je jer na terenu bilo kog vi egodi njeg hroni nog zapaljenja, pa i zapaljenja eluda ne sluzoko e, mo e nastati rak. Zato su redovne kontrole obavezne. Simptomi

Najbolje je posavetovati se sa lekarom oko kombinovanja moderne i narodne medicine. Bez obzira da li postoje faze pogor anja bolesti.bolovi u gornjem delu stomaka. ljuta hrana) .infekcija bakterijom Helicobacter pilory. ili je u pitanju hroni ni van pogor anja. U modernoj medicini koriste se razni lekovi. i drugim nekim balterijama (Escherichia coli i Campylobacter) . . Nemojte oklevati i javite se lekaru. kuvana. pavlake i mladog kajmaka. nadimanje. povra anje. alkohol. Sve e vo e i povr e uglavnom ne prija. pasirana argarepa i pirina . a to su uglavnom: jogurt. Zato treba praviti sve e sokove od vo a i povr a i/ili unositi vitamine i minerale kroz dodatke ishrani. bolest e vas sama navesti da se javite lekaru: bolovi u gonjem delu stomaka. mlad sir. ubla i tegobe.preterano ili dugotrajno uzimanje lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi aspirin.goru ica (samo kod nekih pacijenata) Faktori rizika Faktori rizika za nastanak gastritisa su brojni: .nepodno enje neke hrane uop te (kafa. Zatim nau e da jedu polako i pomalo a e e. To je zato to mast smanjuje kontrakcije (gr enje) eluca. ne prejedaju se i ne gladuju. koje ne treba uzimati na svoju ruku (antacidi.Simptomi gastritisa su: . H2-blokatori. pa e nadra iti sluzoko u eluca.povra anje (samo kod nekih pacijenata) . u toku jela ili posle du eg perioda neuno enja hrane. Zatim mo ete koristiti neke ajeve za koje znate da vam prijaju. U prvom slu aju.prekomeran unos hrane odjednom (prejedanje) . jer zapaljena sluzoko a je o te ena i podlo nija napadu patogenih bakterija. pa tako smanjuje bolove. neki lekovi. jer ako je pr ena njena kiselost je ve a. pr ena hrana. koriste se probiotici za za titu sluzoko e celog sistema za varenje. zbog celuloze koja mehani ki nadra uje sluzoko u ve o te enu zapaljenjem.hroni an stres . Hranu ne pr iti. u pitanju su stalne smetnje prilikom uzimanja hrane ili nakon du eg perioda neuno enja hrane: bol. mu nina. nadutost trbuha.gladovanje Kako se izboriti sa problemom Borba sa gastritisom zavisi od toga da li je u pitanju akutni ili hroni ni gastritis u pogor anju. Mo e se desiti i suprotno . da uzimaju hranu koja im prija. odre ena vrsta hrane. Nekada ka i ica ulja. Zatim. ili prestanak bolova nakon uzimanja hrane . inhibitori protonske pumpe). gazirani sokovi.mu nina . Bitno je da ta mast ne bude pr ena.da je sr ani udar u toku a vi mislite da je napad gastritisa. U narodnoj medicini koristi se pelen za ubla avanje eluda nih tegoba nastalih zbog vi ka eluda ne kiseline. Baktrim) . brufen). ponekad povra anje. Bolovi su jaki i mogu li iti na bol kod sr anog udara ili gastroezofagealne refluksne bolesti (kada eluda na kiselina ulazi u jednjak). bolje dinstati ili kuvati. kafetin.nadimanje . Osobe koje pate od hroni nog gastritisa vremenom nau e da izbegavaju faktore koji pogor avaju bolest: stres. mu nina. U drugom slu aju. sulfonamida (npr. kuvani krompir. kortikosterida. kada je u pitanju akutni gastritis ili hroni ni gastritis u pogor anju.

Ukoliko simptomi gastritisa traju du e od nedelju dana. a koja se lu i da bi se varila hrana. izbegavanju kuvanog jela. kod mnogih ljudi hroni ni gastritis nema nikakvih simptoma. podrigivanje i lo zadah iz usta. Autor:Jelena or evi lekar i vi i dijeteti ar-nutricionista Gastritis. ve obuhvata razne upalne procese eluda ne sluznice. uno enje velikih koli ina alkohola. dolazi do razvoja upale eluda ne sluznice ili gastritisa. preobilnim obrocima. upotrebi NSAIL lekova (aspirin. U slu aju da do e do o te enja ovog sluznog omota a. neophodno je oti i na stru ni pregled. nervoza. povra anje. Gastritis mo e biti akutni (privremeni) i hroni ni (dugotrajni). upala eluda ne sluznice eluda na sluznica je prirodno oblo ena slojem sluzi koji je titi od dejstva jake eluda ne kiseline. Gastritis nije specifi na bolest. mu nina. Hroni ni gastritis se razvija postepeno i dovodi do tupog bola i ose aja sitosti posle nekoliko zalogaja ili do gubitka apetita. Ipak. prebrzom jelu. Akutni gastritis se javlja odjednom i izaziva mu ninu i ose aj pe enja u gornjem delu stomaka. diklofen. Nekad se javlja i tucanje. stres. gastritis vodi pojavi ira na elucu i pove ava rizik za razvoj kancera eluca. U nekim slu ajevima. Mada. Ako ovo o te enje organizam ne uspe da sanira ili ako se pro iri. Simptomi Simptomi su goru i bol u gornjem delu stomaka i ponekad nadutost. koji se s godinama mo e iriti u elucu. konzumiranju velike koli ine alkohola. u ve ini slu ajeva gastritis nije tako ozbiljan i uspe no se le i. jaka kiselina o te uje eluda nu sluznicu. Uzroci Uzroci za nastanak gastritisa pre svega le e u neadekvatnoj ishrani. brufen). pu enje.treba redovno i i na kontrole jer je hroni ni gastritis teren na kome se mo e razviti karcinom eluca. toksini. . gubitak apetita i te ine. infekcijama Helicobacter pylori i drugim bakterijama.

alkohol i stres mogu dodatno da pogor aju stanje gastritisa. nemasne ribe . a naj e e se primenjuje u vidu aja ili ekstrakta. Preporu uje se upotreba jogurta i probiotika. laganu hranu. nedovoljno usitnjena jela (najbolje pripremati piree i ka e). Hajdu ka trava umiruje upaljenu sluznicu ispoljavaju i protivupalno dejstvo. tj. Preporu uje se ne koristiti: prevru a ili prehladna jela. nane. stimuli e stvaranje novog sloja elija i regeneraciju o te enog tkiva. mora a ili ki ice dobija se ajna me avina. Ako do e do pogor anja mogu se koristiti supe i orbe bez masti. koji apsorbuje vi ak kiseline. previ e za injena. Pu enje. vodenom ekstrakcijom. Svu hranu koja bi mogla nadra iti osetljivu eluda nu sluznicu treba izbegavati. kima. nemasni sirevi). Hleb je tada korisno zameniti dvopekom. Ako patite od gastritisa izbegavajte vakanje vake. lipovog cveta. Najbolje je koristiti barenu ili kuvanu. a po elji dodavanjem petrovca. Primenjuju se i koren i irota. kantarion za smirenje upalnog procesa. Preporu uje se upotreba nemasnih namirnica (nemasne supe. pa blagotvorno deluje na upaljenu sluznicu eluca. Prevencija Kod pojave gastritisa preporu uje se jesti 5-6 puta dnevno. Vo e i povr e ne treba konzumirati sirovo. koje stvaraju za titni sloj na sluznici i spre avaju iritaciju. Kamilica pokazuje protivupalno dejstvo. proizvode od belog bra na i sve e vo e (mo e kuvano vo e).Le enje U zavisnosti od uzroka koji je doveo do gastritisa mogu se koristiti: kamilica. maj ina du ica. Narodni lek koji se koristi kod gastritisa je i: etiri ka ike narendanog per una se prelije a om vrele vode. elimini e bakterije i spre ava razvoj infekcija na sluznici i relaksira mi i e eluca i creva. Mo e se koristiti i seme per una na isti na in. neven. ka asta hrana. pojedina no ili u kombinacijama sa drugim biljkama koje pokazuju lekovita dejstva. koja se mo e piti tokom dana umesto vode. Me anjem jednakih delova hajdu ke trave i kamilice. koji bi iritirali sluznicu. Beli slez i slatki koren se primenjuju kao sluzne materije. ve kuvano ili u vidu sokova i pirea. Izbegavati masnu hranu i veoma slanu. bez previ e za ina.kuvane ili pe ene na aru. pirei od povr a. posle 15 minuta se procedi i pije po malo. nemasno meso . alkoholna pi a. kafu (i bez kofeina). jer ona stimuli e lu enje eluda ne kiseline koja dodatno iritira sluznicu. . Cvet nevena ima epiteliziraju a svojstva.kuvano. manje obroke.

budu i da ima samo privremeni neutrali u i uticaj. kiselo i ljuto. blago ne preslatko pecivo kvascem (krofne) Obrano mleko. Obrano mleko sa itaricama (ovsene pahuljice. pepermint. lignje. Ne preporu uje se upotreba ve e koli ine te nosti odjednom. okoladu. testenine. Jela se pripremaju kuvanjem ili dinstanjem sa minimalnom koli inom masti. nakon ega se jo vi e pospe uje sekrecija eluda ne kiseline i to 1-2 h posle uzimanja. rakovi. jagnjetina. meso od kuni a) dinstano. Sve hleb i pecivo.2007 Pacijenti sa refluksom i/ili zapaljenjem jednjaka treba da izbegavaju obilne. trajne kobasice . jaja Svinjetina. tvrdo kuvana i pr ena jaja. dagnje. pe eno u foliji Tele a jetra. riblja orba masni i topljeni sirevi.03. masna riba. riba. punomasno mleko. nemasni sirevi Nemasno meso (teletina. junetina. meko kuvano i jaja "na oko". kiseli mle ni napici. Nakon obroka treba ostati u uspravnom polo aju i izbegavati kretanje neposredno nakon jela. ure a prsa. tost.Dijeta i ishrana kod ira na elucu i hroni nog gastritisa Postavljeno: 12. konzerve. kao i ode u koja zate e. pirina . najbolje bez zapr ke. masno testo i jela s griz. pirina . Mleko u ve im koli inama nije neophodno. masne obroke (naro ito 3-4 h pre po inka). dimljena. pohovana. kuvano. griz) povoljno deluje na sluzoko u eluca. Ishrana za ulkusnu bolest i hroni ni gastritis Namirnice itarice i proizvodi od itarica Dozvoljeno Ne preporu uje se Beli ili polubeli bajati hleb. alkohol. ledene. soljena mesa i riba Gove a i svinjska iznutrica. salame. posni sir. dvopek. kiselo mleko sa 12 % masti. jezik. ra eni. napitke sa kofeinom i pu enje. previ e slatke i jako kisele hrane. gu ije meso. jaretina. piletina nemasna. kukuruzni. divlja .p eni ni i kukuruzni integralni hleb. unka. Op ta na ela ishrane kod ulkusne bolesti podrazumevaju zabranu vru e. Nemasna bela riba. pr ena. pavlaka i masno kiselo mleko Mleko i mle ni proizvodi Meso. Hranu treba vakati polako.

paprika. lovor. biber. ren. crni aj. sir e. kuvano i zgnje eno suvo vo e. koncentrat paradajza i ke ap. prokelj. biljna ulja.Masno e Maslac. slatko vo e. cink (30-60 mg) i L-glutamin (1-1. jako alkalne vode e eri Blago ne preslatko pecivo. loj. luk. sladoled. sve kupus. kelj. boranija. med Razbla eni limunov sok. pasulj. dinstano pasirano povr e (kuvan krompir).5 mg). torte. sutlija . soja. kafa. pr ena i dizana testa. tre nje. nastrugana jabuka.. konzervisano povr e. zelena salata) Svinjska i gu ja mast. okolada. blitva. bademi. okolada. argarepa. senf. mononatrijum glutaminat. so. margarin u manjim koli inama Oguljena. orasi. Sprovo enje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost. per un. podgrejani maslac. mlad gra ak. sok od kupusa. tikvice. Nije preporu ljivo kori enje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. cvekla. smokve. d em manje koli ine Kuvano. biskviti. ljuta paprika. gotove supe Slatki i. karfiol. majonez Nezrelo i konzervi-rano vo e. so ivo. paradajz bez kore i semenki. krompir pr en i pe en. agrumi Vo e Povr e Kiseli kupus. pe urke. kuvani luk. Neke dijete kao formule za mr avljenje mogu biti izuzetno tetne za organizam. plavi paradajz. konzervisano povr e. griz. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste. krastavci. . pala inke. banane. njenu mogu u tetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena mo e izazvati. gra ak. blagi ajevi mineralna voda Ostalo Kod obolelih od ulkusne bolesti mogu se dodavati suplementi i to vitamin A (8000-10000 µg dnevno). kao i vitamini B kompleksa i omega-3 masne kiseline. kola i sa nadevom Alkoholna ledena i gazirana pi a. vitamin E (400 µg). ve e koli ine marmelade. zelje. spana . vo ni sokovi. puding. kompoti. rotkva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful