Godina XV Ponedjeljak, 4. srpnja/jula 2011.

godine

Broj/Broj

53

Godina XV Ponedjeqak, 4. jula 2011. godine ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE
182
Temeljem ~lanka V. 5. Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanaka 11. i 12. to~ke c) i h) Zakona o obrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05), ~lanka 4. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 14/05), ~lanka 37. stavka (1.) to~ka a) Poslovnika o radu Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), te ocjene opravdanosti sudjelovanja pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u misiji ISAF u Islamskoj Republici Afganistan (broj 05-07-3243-17/08. od 17. studenoga 2008. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 9. redovitoj sjednici, odr`anoj 15. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRODU@ETKU MANDATA ^ASNICIMA ORU@ANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI SNAGE ME\UNARODNE SIGURNOSNE POMO]I (ISAF) U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN ^lanak 1. Produ`ava se mandat ~asnicima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF), u me|unarodnoj vojnoj operaciji potpore miru pod vodstvom NATO, u Islamskoj Republici Afganistan (u daljnjem tekstu: operacija potpore miru (ISAF), do 14 mjeseci. ^lanak 2. U operaciji potpore miru (ISAF) Oru`ane snage Bosne i Hercegovine u~estvovat }e u sastavu kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Njema~ke sa osam ~asnika. ^lanak 3. ^asnici Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine izvr{avat }e misiju operativnih, administrativnih i drugih sto`ernih zada}a i

poslova koje zahtijeva ustrojbeno mjesto na du`nosti ~lanova sto`era u sastavu kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Njema~ke po pravilima uporebe (ROE) definiranim od strane ministra obrane Bosne i Hercegovine. ^lanak 4. ^asnici Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine bit }e anga`irani u sastavu kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Njema~ke u zoni Regionalne komande (sjever) (RC(N). ^lanak 5. ^asnici Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine upu}uju se u operaciju potpore miru (ISAF) u dvije rotacije do 14 mjeseci. Vrijeme po~etka i zavr{etka mandata regulirat }e ministar obrane Bosne i Hercegovine. ^lanak 6. Ovla{}uje se na~elnik Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine da nadle`nost Operativnog zapovjedni{tva nad ~asnicima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine prenese na zapovjednika kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Njema~ke. ^lanak 7. Ovla{}uje se ministar obrane Bosne i Hercegovine da u cilju ve}e sigurnosti pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, obilje`ja i oznake prilagodi uvjetima zone izvo|enja operacije. ^lanak 8. Zapovjedi o upu}ivanju pete i {este rotacije ~asnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju potpore miru (ISAF) donijet }e ministar obrane. ^lanak 9. Na~elnik Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine zadr`ava pravo, obvezu i odgovornost da unutar lanca zapovjedanja i kontrole osigura anga`iranje ~asnika sukladno s pravilima uporabe (ROE). ^lanak 10. Ministar obrane }e, sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine, regulirati sva pitanja neophodna za uspje{no izvr{enje operacije potpore miru (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan.

Broj 53 - Stranica 2

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

^lanak 11. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine dostavljat }e Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine redovito izvje{}e o sudjelovanju pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji potpore miru (ISAF) dva puta godi{nje, a izvanredno izvje{}e prema potrebi i iskazanom zahtjevu. ^lanak 12. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 01-50-1-1899-50/11 15. lipnja 2011. godine Sarajevo Predsjedatelj Neboj{a Radmanovi}, v. r.

Na osnovu ~lana V. 5. Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanova 11. i 12. ta~ke c) i h) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05), ~lana 4. Zakona o u~e{}u pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama podr{ke miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 14/05), ~lana 37. stav (1.) ta~ka a) Poslovnika o radu Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), te ocjene opravdanosti u~e{}a pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u misiji ISAF u Islamskoj Republici Afganistan (broj 05-07-3243-17/08 od 17. novembra 2008. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine, na 9. redovnoj sjednici odr`anoj 15. juna 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRODU@EWU MANDATA OFICIRIMA ORU@ANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI SNAGE ME\UNARODNE BEZBJEDNOSNE POMO]I (ISAF) U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN ^lan 1. Produ`ava se mandat oficirima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage me|unarodne bezbjedonosne pomo}i (ISAF), u me|unarodnoj vojnoj operaciji podr{ke miru pod vodstvom NATO-a, u Islamskoj Republici Afganistan (u daqwem tekstu: operacija podr{ke miru (ISAF), do 14 mjeseci. ^lan 2. U operaciji podr{ke miru (ISAF) Oru`ane snage Bosne i Hercegovine u~estvova}e u sastavu kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Wema~ke sa osam oficira. ^lan 3. Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine izvr{ava}e misiju operativnih, administrativnih i drugih {tapskih zadataka i poslova koje zahtijeva formacijsko mjesto na du`nosti ~lanova {tabova u sastavu kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Wema~ke po pravilima upotrebe (ROE) definisanim od strane ministra odbrane Bosne i Hercegovine. ^lan 4. Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine bi}e anga`ovani u sastavu kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Wema~ke u zoni Regionalne komande (sjever) (RC(N). ^lan 5. Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine upu}uju se u operaciju podr{ke miru (ISAF) u dvije rotacije u ukupnom trajawu do 14. mjeseci. Vrijeme po~etka i zavr{etka mandata regulisa}e ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

^lan 6. Ovla{}uje se na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine da nadle`nost Operativne komande nad oficirima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine prenese na komandanta kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Wema~ke. ^lan 7. Ovla{}uje se ministar odbrane Bosne i Hercegovine da u ciqu ve}e bezbjednosti oficira Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, obiqe`ja i oznake prilagodi uslovima zone izvo|ewa operacije. ^lan 8. Naredbe o upu}ivawu pete i {este rotacije oficira Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju podr{ke miru (ISAF) donije}e ministar odbrane. ^lan 9. Na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine zadr`ava pravo, obavezu i odgovornost da unutar lanca komandovawa i kontrole obezbijedi anga`ovawe oficira u skladu sa pravilima upotrebe (ROE). ^lan 10. Ministar odbrane }e, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, regulisati sva pitawa neophodna za uspje{no izvr{ewe operacije podr{ke miru (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan. ^lan 11. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavqa}e Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine redovni izvje{taj o u~e{}u oficira Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podr{ke miru (ISAF) dva puta godi{we, a vanredni izvje{taj prema potrebi i iskazanom zahtjevu. ^lan 12. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 01-50-1-1899-50/11 15. juna 2011. godine Predsjedavaju}i Sarajevo Neboj{a Radmanovi}, s. r. Na osnovu ~lana V. 5. Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanova 11. i 12. ta~ke c) i h) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05), ~lana 4. Zakona o u~e{}u pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama podr{ke miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 14/05), ~lana 37. stav (1.) ta~ka a) Poslovnika o radu Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), te ocjene opravdanosti u~e{}a pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u misiji ISAF u Islamskoj Republici Afganistan (broj 05-07-3243-17/08 od 17. novembra 2008. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 9. redovnoj sjednici, odr`anoj 15. juna 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA OFICIRIMA ORU@ANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI SNAGE ME\UNARODNE SIGURNOSNE POMO]I (ISAF) U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN ^lan 1. Produ`ava se mandat oficirima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF), u me|unarodnoj vojnoj operaciji podr{ke miru pod vodstvom NATO-a, u Islamskoj Republici Afganistan (u daljnjem tekstu: operacija podr{ke miru (ISAF), do 14 mjeseci.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 3

^lan 2. U operaciji podr{ke miru (ISAF) Oru`ane snage Bosne i Hercegovine u~estvovat }e u sastavu kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Njema~ke sa osam oficira. ^lan 3. Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine izvr{avat }e misiju operativnih, administrativnih i drugih {tapskih zadataka i poslova koje zahtijeva formacijsko mjesto na du`nosti ~lanova {tabova u sastavu kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Njema~ke po pravilima upotrebe (ROE) definiranim od strane ministra odbrane Bosne i Hercegovine. ^lan 4. Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine bit }e anga`irani u sastavu kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Njema~ke u zoni Regionalne komande (sjever) (RC(N). ^lan 5. Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine upu}uju se u operaciju podr{ke miru (ISAF) u dvije rotacije u ukupnom trajanju do 14 mjeseci. Vrijeme po~etka i zavr{etka mandata regulirat }e ministar odbrane Bosne i Hercegovine. ^lan 6. Ovla{}uje se na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine da nadle`nost Operativne komande nad oficirima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine prenese na komandanta kontingenta Oru`anih snaga Savezne Republike Njema~ke. ^lan 7. Ovla{}uje se ministar odbrane Bosne i Hercegovine da u cilju ve}e sigurnosti oficira Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, obilje`ja i oznake prilagodi uslovima zone izvo|enja operacije. ^lan 8. Naredbe o upu}ivanju pete i {este rotacije oficira Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju podr{ke miru (ISAF) donijet }e ministar odbrane. ^lan 9. Na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine zadr`ava pravo, obavezu i odgovornost da unutar lanca komandovanja i kontrole osigura anga`ovanje oficira u skladu sa pravilima upotrebe (ROE). ^lan 10. Ministar odbrane }e, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, regulirati sva pitanja neophodna za uspje{no izvr{enje operacije podr{ke miru (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan. ^lan 11. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavljat }e Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine redovni izvje{taj o u~e{}u oficira Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podr{ke miru (ISAF) dva puta godi{nje, a vanredni izvje{taj prema potrebi i iskazanom zahtjevu. ^lan 12. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 01-50-1-1899-50/11 15. juna 2011. godine Predsjedavaju}i Sarajevo Neboj{a Radmanovi}, s. r.

~lanka 3. stavka (2) Odluke o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za period travanj - lipanj 2011. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedatelja Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA PRORA^UNSKE PRI^UVE ^lanak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno kori{tenje teku}e prora~unske pri~uve Prora~una institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine, kako slijedi: a) u iznosu 1.000 KM, Esadu Sulejmanovi}u, za pomo} u lije~enju, a ista }e biti upla}ena na njegov transakcijski ra~un otvoren kod Raiffeisen Bank, b) u iznosu 3.000 KM, za sponzorstvo pri realiziranju foto izlo`be "Pozitivna BiH", na `iro ra~un "Denameda" d.o.o. Sarajevo broj 1610000030070011 otvoren kod Raiffeisen Bank. ^lanak 2. (Realiziranje Odluke) Za realiziranje ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine. ^lanak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 04-16-3-2445-1/11 16. lipnja 2011. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vije}a ministara BiH Sadik Ahmetovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 17. Zakona o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) i ~lana 3. stav (2) Odluke o privremenom finansirawu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2011. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedavaju}eg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TEWU SREDSTAVA BUXETSKE REZERVE ^lan 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno kori{tewe teku}e buxetske rezerve Buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, kako slijedi: a) u iznosu 1.000 KM, Esadu Sulejmanovi}u, za pomo} u lije~ewu, a ista }e biti upla}ena na wegov transakcijski ra~un otvoren kod Raiffeisen Bank, b) u iznosu 3.000 KM, za sponzorstvo pri realizaciji foto izlo`be "Pozitivna BiH", na `iro ra~un "Denameda" d.o.o. Sarajevo broj 1610000030070011 otvoren kod Raiffeisen Bank. ^lan 2. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine.

VIJE]E MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
183
Na temelju ~lanka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) i

Broj 53 - Stranica 4

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

^lan 3. (Stupawe na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 04-16-3-2445-1/11 16. juna 2011. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavaju}eg Savjeta ministara BiH Sadik Ahmetovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) i ~lana 3. stav (2) Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2011. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donio je

^lanak 2. (Realiziranje Odluke) Za realiziranje ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu }e izvr{iti na `iro ra~un broj 1602006500024149 otvoren kod Vakufske banke dd Sarajevo. ^lanak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 04-16-3-2536-1/11 Zamjenik predsjedatelja 21. lipnja 2011. godine Vije}a ministara BiH Sarajevo Sadik Ahmetovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) i ~lana 3. stav (2) Odluke o privremenom finansirawu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2011. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedavaju}eg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA BUD@ETSKE REZERVE ^lan 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno kori{tenje teku}e bud`etske rezerve Bud`eta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, kako slijedi: a) u iznosu 1.000 KM, Esadu Sulejmanovi}u, za pomo} u lije~enju, a ista }e biti upla}ena na njegov transakcijski ra~un otvoren kod Raiffeisen Bank, b) u iznosu 3.000 KM, za sponzorstvo pri realizaciji foto izlo`be "Pozitivna BiH", na `iro ra~un "Denameda" d.o.o. Sarajevo broj 1610000030070011 otvoren kod Raiffeisen Bank. ^lan 2. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. ^lan 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 04-16-3-2445-1/11 16. juna 2011. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Sadik Ahmetovi}, s. r.

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TEWU SREDSTAVA BUXETSKE REZERVE ^lan 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno kori{tewe teku}e buxetske rezerve Buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, u iznosu 2.000 KM u korist Udru`ewa Pokret "Majke enklave Srebrenica i @epa" u svrhu jednokratne pomo}i. ^lan 2. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu }e izvr{iti na `iro ra~un broj 1602006500024149 otvoren kod Vakufske banke dd Sarajevo. ^lan 3. (Stupawe na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 04-16-3-2536-1/11 Zamjenik predsjedavaju}eg 21. juna 2011. godine Savjeta ministara BiH Sarajevo Sadik Ahmetovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) i ~lana 3. stav (2) Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2011. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donio je

184
Na temelju ~lanka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) i ~lanka 3. stavka (2) Odluke o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za period travanj - lipanj 2011. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedatelja Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA PRORA^UNSKE PRI^UVE ^lanak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno kori{tenje teku}e prora~unske pri~uve Prora~una institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine, u iznosu 2.000 KM u korist Udru`enja Pokret "Majke enklave Srebrenica i @epa" u svrhu jednokratne pomo}i.

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA BUD@ETSKE REZERVE ^lan 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno kori{tenje teku}e bud`etske rezerve Bud`eta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, u iznosu 2.000 KM

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 5

u korist Udru`enja Pokret "Majke enklave Srebrenica i @epa" u svrhu jednokratne pomo}i. ^lan 2. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu }e izvr{iti na `iro ra~un broj 1602006500024149 otvoren kod Vakufske banke dd Sarajevo. ^lan 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 04-16-3-2536-1/11 21. juna 2011. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Sadik Ahmetovi}, s. r.

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TEWU SREDSTAVA BUXETSKE REZERVE ^lan 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno kori{tewe teku}e buxetske rezerve Buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, u iznosu 2.000 KM u korist Plesni klub "Flamenco" Tuzla, u svrhu u~e{}a na Evropskom prvenstvu u juniorskim formacijama koje se odr`ava u Wema~koj. ^lan 2. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu }e izvr{iti na `iro ra~un broj 1321000310866675 otvoren kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla. ^lan 3. (Stupawe na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 04-16-3-2575-1/11 Zamjenik predsjedavaju}eg 21. juna 2011. godine Savjeta ministara BiH Sarajevo Sadik Ahmetovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) i ~lana 3. stav (2) Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2011. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donio je

185
Na temelju ~lanka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) i ~lanka 3. stavka (2) Odluke o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za period travanj - lipanj 2011. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedatelja Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA PRORA^UNSKE PRI^UVE ^lanak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno kori{tenje teku}e prora~unske pri~uve Prora~una institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine, u iznosu 2.000 KM u korist Plesni klub "Flamenco" Tuzla, u svrhu u~e{}a na Evropskom prvenstvu u juniorskim formacijama koje se odr`ava u Njema~koj. ^lanak 2. (Realiziranje Odluke) Za realiziranje ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu }e izvr{iti na `iro ra~un broj 1321000310866675 otvoren kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla. ^lanak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 04-16-3-2575-1/11 21. lipnja 2011. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vije}a ministara BiH Sadik Ahmetovi}, v. r.

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA BUD@ETSKE REZERVE ^lan 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno kori{tenje teku}e bud`etske rezerve Bud`eta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, u iznosu 2.000 KM u korist Plesni klub "Flamenco" Tuzla, u svrhu u~e{}a na Evropskom prvenstvu u juniorskim formacijama koje se odr`ava u Njema~koj. ^lan 2. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu }e izvr{iti na `iro ra~un broj 1321000310866675 otvoren kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla. ^lan 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 04-16-3-2575-1/11 Zamjenik predsjedavaju}eg 21. juna 2011. godine Vije}a ministara BiH Sarajevo Sadik Ahmetovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 17. Zakona o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) i ~lana 3. stav (2) Odluke o privremenom finansirawu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2011. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedavaju}eg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine donio je

186
Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lanka 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05),

Broj 53 - Stranica 6

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici odr`anoj 1. lipnja 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJE
O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA SLU@BE ZA POSLOVE SA STRANCIMA - PONOVNI MANDAT 1. IZET NIZAM, imenuje se za zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima - ponovni mandat, po~ev od 1. rujna 2011. godine. 2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 3. Rje{enje se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". VM broj 87/11 Predsjedatelj 1. lipnja 2011. godine Vije}a ministara BiH Sarajevo Dr. Nikola [piri}, v. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lana 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici odr`anoj 1. juna 2011. godine, donio je

RJE[ENJE
O IMENOVANJU DIREKTORA SLU@BE ZA POSLOVE SA STRANCIMA - PONOVNI MANDAT 1. DRAGAN MEKTI], imenuje se za direktora Slu`be za poslove sa strancima-ponovni mandat, po~ev od 1. rujna 2011. godine. 2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 3. Rje{enje se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". VM broj 84/11 1. lipnja 2011. godine Sarajevo Predsjedatelj Vije}a ministara BiH Dr. Nikola [piri}, v. r.

Na osnovu ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lana 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici odr`anoj 1. juna 2011. godine, donio je

RJE[EWE
O IMENOVAWU ZAMJENIKA DIREKTORA SLU@BE ZA POSLOVE SA STRANCIMA - PONOVNI MANDAT 1. IZET NIZAM, imenuje se za zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima - ponovni mandat, po~ev od 1. septembra 2011. godine. 2. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa. 3. Rje{ewe se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH". SM broj 87/11 Predsjedavaju}i 1. juna 2011. godine Savjeta ministara BiH Sarajevo Dr Nikola [piri}, s. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lana 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici odr`anoj l. juna 2011. godine, donijelo je

RJE[EWE
O IMENOVAWU DIREKTORA SLU@BE ZA POSLOVE SA STRANCIMA - PONOVNI MANDAT 1. DRAGAN MEKTI], imenuje se za direktora Slu`be za poslove sa strancima-ponovni mandat, po~ev od 1. septembra 2011. godine. 2. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa. 3. Rje{ewe se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH". SM broj 84/11 1. juna 2011. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Dr Nikola [piri}, s. r.

Na osnovu ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lana 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici odr`anoj l. juna 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJE
O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA SLU@BE ZA POSLOVE SA STRANCIMA - PONOVNI MANDAT 1. IZET NIZAM, imenuje se za zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima - ponovni mandat, po~ev od 1. septembra 2011. godine. 2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 3. Rje{enje se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". VM broj 87/11 Predsjedavaju}i 1. juna 2011. godine Vije}a ministara BiH Sarajevo Dr. Nikola [piri}, s. r.

RJE[ENJE
O IMENOVANJU DIREKTORA SLU@BE ZA POSLOVE SA STRANCIMA-PONOVNI MANDAT 1. DRAGAN MEKTI], imenuje se za direktora Slu`be za poslove sa strancima-ponovni mandat, po~ev od 1. septembra 2011. godine. 2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 3. Rje{enje se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". VM broj 84/11 1. juna 2011. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Dr. Nikola [piri}, s. r.

188
Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lanka 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici odr`anoj 1. lipnja 2011. godine, donijelo je

187
Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lanka 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici odr`anoj 1. lipnja 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJE
O IMENOVANJU POMO]NIKA DIREKTORA ZA UNUTARNJU KONTROLU U SLU@BI ZA POSLOVE SA STRANCIMA-PONOVNI MANDAT 1. MI[E ^AVAR, imenuje se za pomo}nika direktora za unutarnju kontrolu u Slu`bi za poslove sa strancima-ponovni mandat, po~ev od 1. rujna 2011. godine.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 7

2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 3. Rje{enje se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". VM broj 88/11 Predsjedatelj 1. lipnja 2011. godine Vije}a ministara BiH Sarajevo Dr. Nikola [piri}, v. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lana 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici odr`anoj 1. juna 2011. godine, donio je

RJE[EWE
O IMENOVAWU POMO]NIKA DIREKTORA ZA UNUTRA[WU KONTROLU U SLU@BI ZA POSLOVE SA STRANCIMA - PONOVNI MANDAT 1. MI[E ^AVAR, imenuje se za pomo}nika direktora za unutra{wu kontrolu u Slu`bi za poslove sa strancima-ponovni mandat, po~ev od 1. septembra 2011. godine. 2. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa. 3. Rje{ewe se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH". SM broj 88/11 Predsjedavaju}i 1. juna 2011. godine Savjeta ministara BiH Sarajevo Dr Nikola [piri}, s. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lana 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici odr`anoj l. juna 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJE
O IMENOVANJU POMO]NIKA DIREKTORA ZA UNUTRA[NJU KONTROLU U SLU@BI ZA POSLOVE SA STRANCIMA - PONOVNI MANDAT 1. MI[E ^AVAR, imenuje se za pomo}nika direktora za unutra{nju kontrolu u Slu`bi za poslove sa strancima-ponovni mandat, po~ev od 1. septembra 2011. godine. 2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 3. Rje{enje se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". VM broj 88/11 Predsjedavaju}i 1. juna 2011. godine Vije}a ministara BiH Sarajevo Dr. Nikola [piri}, s. r.

POVJERENSTVO ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH
Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj od 26. listopada 2010. godine u Sarajevu, donijela je

ODLUKU
I. Graditeljska cjelina - Pravoslavna crkva Ro|enja Bogorodice u selu Dra~evo, Popovo polje, op}ina Trebinje, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ini: crkva i stari kameni nadgrobnici (krsta~e), dvije iz XV. - XVI. stolje}a i 32 iz XIX. i XX. stolje}a.

Nacionalni spomenik se nalazi na dijelu prostora ozna~enog kao k.~. 757 (stari i novi premjer), posjedovni list broj 221, k.o. Dra~evo, op}ina Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika ustanovljenoga sukladno Aneksu 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08). II. Vlada Republike Srpske du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) }e utvrditi tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradbu i postavljanje informacijske plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnoga spomenika, na prostoru definiranom u to~ki I. stavak 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teno je izvo|enje isklju~ivo konzervatorsko-restauratorskih radova, uklju~uju}i i neophodne radove potrebne za odr`avanje crkve i groblja i radove koji }e osigurati odr`ivu uporabu objekta, uz odobrenje ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – prostor spomenika bit }e otvoren i dostupan javnosti, a mo`e se koristiti u edukativne i kulturne svrhe; – nije dopu{teno izmje{tanje starih nadgrobnika kao i nova sahranjivanja na udaljenosti manjoj od 5 m od starih nadgrobnika; – radovi na infrastrukturi dopu{teni su samo u iznimnim slu~ajevima, uz odobrenje nadle`nog ministarstava i uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – nije dopu{teno odlaganje otpada. U svrhu trajne za{tite nacionalnoga spomenika, utvr|uje se za{titni pojas koji obuhva}a prostor u radijusu od 50 m od granice za{ti}enog prostora nacionalnoga spomenika. U tom pojasu dopu{tena je gradnja objekata ~ija namjena ne}e ugroziti nacionalni spomenik, maksimalnog gabarita 10 x 12 m i maksimalne visine 6,50 m do po~etka krovi{ta, odnosno spratnosti P+1. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su opre~ni odredbama ove odluke. V. Svatko, a posebice nadle`na tijela Republike Srpske, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka }e se dostaviti Vladi Republike Srpske, nadle`nome ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskome organu uprave nadle`nome za poslove urbanizma i katastra u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II. - V. ove odluke, te nadle`nome op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni je dio ove odluke obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov. ba).

Broj 53 - Stranica 8

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

VIII. Prema ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne. IX. Danom dono{enja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 33/02, "Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 79/02, "Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/02 i "Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj 4/03) bri{e se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 682. X. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 02-02.3-71/10-21 26. listopada 2010. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj od 26. oktobra 2010. godine u Sarajevu, donijela je

ODLUKU
I Graditeqska cjelina - Pravoslavna crkva Ro|ewa Bogorodice u selu Dra~evo, Popovo poqe, op{tina Trebiwe, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ini: crkva i stari kameni nadgrobnici (krsta~e), dvije iz XV - XVI vijeka i 32 iz XIX i XX vijeka. Nacionalni spomenik se nalazi na dijelu prostora ozna~enog kao k.~. 757 (stari i novi premjer), posjedovni list broj 221, k.o. Dra~evo, op{tina Trebiwe, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjewuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika ustanovqene u skladu sa Aneksom 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08). II Vlada Republike Srpske du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u ta~ki I stav 3. ove odluke utvr|uju se sqede}e mjere za{tite: – dozvoqeno je izvo|ewe iskqu~ivo konzervatorsko-restauratorskih radova, ukqu~uju}i i neophodne radove potrebne za odr`avawe crkve i grobqa i radove koji }e da obezbijede odr`ivu upotrebu objekta, uz odobrewe ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe Republike Srpske (u daqwem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~no nadzirawe

nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Republike Srpske (u daqem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – prostor spomenika bi}e otvoren i dostupan javnosti, a mo`e se koristiti u edukativne i kulturne svrhe; – nije dozvoqeno izmje{tawe starih nadgrobnika kao i nova sahrawivawa na udaqenosti mawoj od 5 m od starih nadgrobnika; – radovi na infrastrukturi dozvoqeni su samo u izuzetnim slu~ajevima, uz odobrewe nadle`nog ministarstava i uz stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite; – nije dozvoqeno odlagawe otpada. Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, utvr|uje se za{titni pojas koji obuhvata prostor u radijusu od 50 m od granice za{ti}enog prostora nacionalnog spomenika. U tom pojasu dozvoqena je izgradwa objekata ~ija namjena ne}e ugroziti nacionalni spomenik, maksimalnog gabarita 10 x 12 m i maksimalne visine 6,50 m do po~etka krovi{ta, odnosno spratnosti P+1. IV Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke. V Svako, a posebno nadle`ni organi Republike Srpske, kantona, gradske i op{tinske slu`be suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VI Ova odluka dostavi}e se Vladi Republike Srpske, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II - V ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov. ba). VIII Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX Danom dono{ewa ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 33/02, "Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 79/02, "Slu`bene novine Federacije BiH" broj 59/02 i "Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj 4/03) bri{e se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 682. X Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 02-02.3-71/10-21 26. oktobra 2010. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovi ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 9

Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj od 26. oktobra 2010. godine u Sarajevu, donijela je

ODLUKU
I. Graditeljska cjelina - Pravoslavna crkva Ro|enja Bogorodice u selu Dra~evo, Popovo polje, op}ina Trebinje, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ini: crkva i stari kameni nadgrobnici (krsta~e), dvije iz XV - XVI stolje}a i 32 iz XIX i XX stolje}a. Nacionalni spomenik se nalazi na dijelu prostora ozna~enog kao k.~. 757 (stari i novi premjer), posjedovni list broj 221, k.o. Dra~evo, op}ina Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika ustanovljene prema Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08). II. Vlada Republike Srpske du`na je osigurati pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) }e utvrditi tehni~ke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U cilju trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u ta~ki I stav 2. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teno je izvo|enje isklju~ivo konzervatorsko-restauratorskih radova, uklju~uju}i i neophodne radove potrebne za odr`avanje crkve i groblja i radove koji }e osigurati odr`ivu upotrebu objekta, uz odobrenje ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – prostor spomenika bit }e otvoren i dostupan javnosti, a mo`e se koristiti u edukativne i kulturne svrhe; – nije dopu{teno izmje{tanje starih nadgrobnika kao i nova sahranjivanja na udaljenosti manjoj od 5 m od starih nadgrobnika; – radovi na infrastrukturi dopu{teni su samo u izuzetnim slu~ajevima, uz odobrenje nadle`nog ministarstava i uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – nije dopu{teno odlaganje otpada. U cilju trajne za{tite nacionalnog spomenika, utvr|uje se za{titni pojas koji obuhvata prostor u radijusu od 50 m od granice za{ti}enog prostora nacionalnog spomenika. U tom pojasu dopu{tena je izgradnja objekata ~ija namjena ne}e ugroziti nacionalni spomenik, maksimalnog gabarita 10 x 12 m i maksimalne visine 6,50 m do po~etka krovi{ta, odnosno spratnosti P+1. IV. Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. V. Svako, a posebno nadle`ni organi Republike Srpske, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu.

VI. Ova odluka }e se dostaviti Vladi Republike Srpske, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra radi provo|enja mjera utvr|enih u ta~. II - V ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov. ba). VIII. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX. Danom dono{enja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 33/02, "Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 79/02, "Slu`bene novine Federacije, BiH" broj 59/02 i "Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj 4/03) bri{e se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 682. X. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 02-02.3-71/10-21 26. oktobra 2010. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Komisije Amra Had`imuhamedovi}, s. r.

Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
I. Povijesna gra|evina - Crkva Majke Bo`je u Olovu progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se sastoji od crkve i pokretne imovine (zbirka ikona, oltarna slika, kadionica i skulptura Bogorodice). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhva}a k.~. 681 i 682, posjedovni list broj 1155, z.k. ulo`ak broj 1154, k.o. Olovo, op}ina Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljenoga prema Aneksu 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradbu i postavljanje informacijske plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom.

Broj 53 - Stranica 10

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III. U svrhu trajne za{tite nacionalnoga spomenika, na prostoru definiranom u to~ki I. stavak 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: je izvo|enje konzervatorskih i – dopu{teno restauratorskih radova, uz odobrenje federalnoga ministarstva nadle`noga za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – dopu{teni su radovi koji imaju za cilj prezentaciju nacionalnoga spomenika, ure|enje parcele i s tim vezani manji gra|evinski i infrastrukturni radovi, uz odobrenje nadle`noga ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite. U svrhu za{tite i osiguranja uvjeta za konzervaciju i restauraciju nacionalnoga spomenika, utvr|uju se hitne mjere za{tite: – ispitivanje i stati~ka analiza konstruktivnih dijelova objekta; – stati~ka konsolidacija objekta i sanacija konstruktivnih dijelova uz uporabu istih materijala i tehnolo{kih postupaka u najve}oj mogu}oj mjeri; – za{tita objekta od negativnih vanjskih utjecaja. Utvr|uju se sljede}e mjere za{tite za pokretnu imovinu iz to~ke I. stavak 2. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslije|e): – Izlaganje i ostali vidovi prezentacije pokretnoga naslije|a na podru~ju Bosne i Hercegovine vr{it }e se na osnovi uvjeta koje utvrdi federalno ministarstvo nadle`no za kulturu; – Nadzor nad provo|enjem mjera za{tite pokretnoga naslije|a vr{i federalno ministarstvo nadle`no za kulturu. IV. Izno{enje pokretnoga naslije|a iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Iznimno od odredbe prethodnoga stavka, dopu{teno je privremeno izno{enje pokretnoga naslije|a iz Bosne i Hercegovine u svrhu prezentacije ili konzervacije, ako se utvrdi da konzervatorske radove nije mogu}e izvr{iti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu mo`e izvr{iti kvalitetnije, br`e i jeftinije. Odobrenje u smislu prethodnoga stavka daje Povjerenstvo, ukoliko nedvojbeno bude utvr|eno da to ni na koji na~in ne}e ugroziti pokretno naslije|e. Povjerenstvo u svom odobrenju za privremeno izno{enje pokretnoga naslije|a iz Bosne i Hercegovine utvr|uje sve uvjete pod kojima se to izno{enje mo`e izvesti, rok za povrat dobra u Bosnu i Hercegovinu i zadu`enja pojedinih tijela i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavje{tava Vladu Federacije, nadle`nu slu`bu sigurnosti, carinsku slu`bu Bosne i Hercegovine i javnost. V. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su opre~ni odredbama ove odluke. VI. Svatko, a posebice nadle`na tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne i op}inske slu`be, suzdr`avat }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nome ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskim tijelma uprave nadle`nim za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II.-VI. ove odluke, te nadle`nome op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige.

VIII. Sastavni je dio ove odluke obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba). IX. Prema ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne. X. Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 07.3-02.3-71/10-22 26. listopada 2010. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. oktobra 2010. godine, donijela je

ODLUKU
I Istorijska gra|evina - Crkva Majke Bo`je u Olovu progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se sastoji od crkve i pokretne imovine (zbirka ikona, oltarna slika, kadionica i skulptura Bogorodice). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.~. 681 i 682, posjedovni list broj 1155, z.k. ulo`ak broj 1154, k.o. Olovo, op{tina Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik primjewuju se mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavqene prema Aneksu 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u ta~ki I stav 3. ove odluke utvr|uju se sqede}e mjere za{tite: – dozvoqeno je izvo|ewe konzervatorskih i restauratorskih radova, uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe (u daqwem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – dozvoqeni su radovi koji imaju za ciq prezentaciju nacionalnog spomenika, ure|ewe parcele i s tim vezani mawi gra|evinski i infrastrukturni radovi,

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 11

uz odobrewe nadle`nog ministarstva i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite. Radi za{tite i obezbje|ewa uslova za konzervaciju i restauraciju nacionalnog spomenika, utvr|uju se hitne mjere za{tite: – ispitivawe i stati~ka analiza konstruktivnih dijelova objekta; – stati~ka konsolidacija objekta i sanacija konstruktivnih dijelova uz upotrebu istih materijala i tehnolo{kih postupaka u najve}oj mogu}oj mjeri; – za{tita objekta od negativnih vawskih uticaja. Utvr|uju se sqede}e mjere za{tite za pokretnu imovinu iz ta~ke I stav 2. ove odluke (u daqwem tekstu: pokretno nasqe|e): – Izlagawe i ostali vidovi prezentacije pokretnog nasqe|a na podru~ju Bosne i Hercegovine vr{i}e se na osnovu uslova koje utvrdi federalno ministarstvo nadle`no za kulturu; – Nadzor nad sprovo|ewem mjera za{tite pokretnog nasqe|a vr{i federalno ministarstvo nadle`no za kulturu. IV Izno{ewe pokretnog nasqe|a iz Bosne i Hercegovine nije dozvoqeno. Izuzetno od odredbe prethodnog stava, dozvoqeno je privremeno izno{ewe pokretnog nasqe|a iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ako se utvrdi da konzervatorske radove nije mogu}e izvr{iti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inostranstvu mo`e izvr{iti kvalitetnije, br`e i jeftinije. Odobrewe u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nesumwivo bude utvr|eno da to ni na koji na~in ne}e ugroziti pokretno nasqe|e. Komisija u svom odobrewu za privremeno izno{ewe pokretnog nasqe|a iz Bosne i Hercegovine utvr|uje sve uslove pod kojima se to izno{ewe mo`e izvesti, rok za povratak dobra u Bosnu i Hercegovinu i zadu`ewa pojedinih organa i institucija na obezbje|ewu tih uslova, te o tome obavje{tava Vladu Federacije, nadle`nu slu`bu bezbjednnosti, carinsku slu`bu Bosne i Hercegovine i javnost. V Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke. VI Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne i op{tinske slu`be, suzdr`ava}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VII Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op{tinskim organima uprave nadle`nim za poslove urbanizma i katastra, radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II-VI ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VIII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). IX Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. X Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 07.3-02.3-71/10-22 26. oktobra 2010. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovi ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. oktobra 2010. godine, donijela je

ODLUKU
I. Historijska gra|evina - Crkva Majke Bo`je u Olovu progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se sastoji od crkve i pokretne imovine (zbirka ikona, oltarna slika, kadionica i skulptura Bogorodice). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.~. 681 i 682, posjedovni list broj 1155, z.k. ulo`ak broj 1154, k.o. Olovo, op}ina Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U cilju trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u ta~ki I stav 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teno je izvo|enje konzervatorskih i restauratorskih radova, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – dopu{teni su radovi koji imaju za cilj prezentaciju nacionalnog spomenika, ure|enje parcele i s tim vezani manji gra|evinski i infrastrukturni radovi, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite. U cilju za{tite i osiguranja uvjeta za konzervaciju i restauraciju nacionalnog spomenika, utvr|uju se hitne mjere za{tite: – ispitivanje i stati~ka analiza konstruktivnih dijelova objekta; – stati~ka konsolidacija objekta i sanacija konstruktivnih dijelova uz upotrebu istih materijala i tehnolo{kih postupaka u najve}oj mogu}oj mjeri; – za{tita objekta od negativnih vanjskih utjecaja. Utvr|uju se sljede}e mjere za{tite za pokretnu imovinu iz ta~ke I stav 2. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslije|e): – Izlaganje i ostali vidovi prezentacije pokretnog naslije|a na podru~ju Bosne i Hercegovine vr{it }e se na osnovi

Broj 53 - Stranica 12

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

uvjeta koje utvrdi federalno ministarstvo nadle`no za kulturu; – Nadzor nad provo|enjem mjera za{tite pokretnog naslije|a vr{i federalno ministarstvo nadle`no za kulturu. IV. Izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Izuzetno od odredbe prethodnog stava, dopu{teno je privremeno izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ako se utvrdi da konzervatorske radove nije mogu}e izvr{iti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu mo`e izvr{iti kvalitetnije, br`e i jeftinije. Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nesumnjivo bude utvr|eno da to ni na koji na~in ne}e ugroziti pokretno naslije|e. Komisija u svom odobrenju za privremeno izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine utvr|uje sve uvjete pod kojima se to izno{enje mo`e izvesti, rok za povrat dobra u Bosnu i Hercegovinu i zadu`enja pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavje{tava Vladu Federacije, nadle`nu slu`bu sigurnosti, carinsku slu`bu Bosne i Hercegovine i javnost. V. Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. VI. Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne i op}inske slu`be, suzdr`avat }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskim organima uprave nadle`nim za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvr|enih u ta~. II-VI ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VIII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). IX. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. X. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 07.3-02.3-71/10-22 26. oktobra 2010. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. listopada 2010. godine, je donijelo

ODLUKU
I. Graditeljska cjelina - Crkva Prenos mo{ti sv. oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, op}ina Novi Grad

Sarajevo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se sastoji od: crkve, ikonostasa sa ikonama i zgrade Bogoslovije. Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru ozna~enom kao k.~. 1852 i dio 1869/1 (novi premjer), k.o. Reljevo {to odgovara k.~. 1195/4 i dio 1195/5 (stari premjer), k.o. Crnotina, z.k. ulo`ak br. 1387 i 2122, op}ina Novi Grad, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika ustanovljenog sukladno Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 2/02, 27/02, 6/04, 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnoga spomenika utvr|uju se sljede}e mjere za{tite koje se odnose na prostor definiran u to~ki I. stavak 3. ove odluke: – Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi teku}eg odr`avanja, radovi koji }e osigurati odr`ivu upotrebu objekata, kao i radovi koji imaju za svrhu prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnoga ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu nadle`na slu`ba za{tite); – Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na metodolo{kom pristupu koji }e biti usmjeren na za{titu povijesnih vrijednosti objekata; – Obavezno je sa~uvati izvorni izgled objekata u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekata i nagiba krova, te vrste krovnog pokriva~a i nije dopu{tena promjena stilskih zna~ajki uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike, vijenaca i sl.); – Dopu{tena je adaptacija unutra{njeg prostora Bogoslovije u svrhu prilagodbe prostora suvremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sa~uvaju stilske zna~ajke objekta, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite. U svrhu za{tite i osiguranja uvjeta za konzervaciju i restauraciju objekta Bogoslovije, utvr|uju se hitne mjere za{tite: – Ispitivanje i stati~ka analiza konstruktivnih dijelova objekta; – Stati~ka konsolidacija objekta i sanacija konstruktivnih dijelova uz uporabu istih materijala i tehnolo{kih postupaka u najve}oj mogu}oj mjeri; – Za{tita objekta od negativnih vanjskih utjecaja. Utvr|uju se sljede}e mjere za{tite za pokretnu imovinu iz to~ke I. stavak 2. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslije|e) i zidno slikarstvo: – Vlada Federacije osigurat }e odgovaraju}e fizi~ke i tehni~ke uvjete za ~uvanje pokretnog naslije|a; – Sve intervencije na pokretnom naslije|u treba izvr{iti stru~na osoba, uz elaborat koji odobrava federalno ministarstvo nadle`no za kulturu (u daljnjem tekstu:

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 13

– –

ministarstvo nadle`no za kulturu) i stru~ni nadzor slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine; Izlaganje i ostali vidovi prezentacije pokretnog naslije|a na podru~ju Bosne i Hercegovine vr{it }e se na temelju uvjeta koje utvrdi ministarstvo nadle`no za kulturu; Nadzor nad provedbom mjera za{tite pokretnog naslije|a vr{i federalno ministarstvo nadle`no za kulturu.

Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 07.3-02.3-71/10-23 26. listopada 2010. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39 stav 1 Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. oktobra 2010. godine, donijela je

IV. Izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Izuzetno od odredbe stavka 1. ove to~ke, dopu{teno je privremeno izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine u svrhu prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije mogu}e izvr{iti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu mo`e izvr{iti kvalitetnije, br`e i jeftinije. Odobrenje u smislu prethodnog stavka daje Povjerenstvo, ukoliko nedvojbeno bude utvr|eno da to ne}e ni na koji na~in ugroziti pokretno naslije|e. Povjerenstvo u svom odobrenju za privremeno izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine utvr|uje sve uvjete pod kojima se to izno{enje mo`e izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zadu`enja pojedinih organa i institucija za osiguranje tih uvjeta, te o tome obavje{tava Vladu Federacije, nadle`nu slu`bu sigurnosti, carinsku slu`bu Bosne i Hercegovine i javnost. V. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kome su opre~ni odredbama ove odluke. VI. Svatko a posebice nadle`na tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne i op}inske slu`be, suzdr`avat }e se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadle`nom za prostorno ure|enje, federalnom ministarstvu nadle`nom za kulturu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskim tijelima uprave nadle`nim za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~kama II.-VI. ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VIII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba). IX. Sukladno ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne. X. Danom dono{enja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 33/02, "Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 79/02, "Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/02 i "Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH" broj 4/03) bri{e se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 554. XI. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH".

ODLUKU
I Graditeqska cjelina - Crkva Prenos mo{ti sv. oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reqevu, op{tina Novi Grad Sarajevo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu : nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se sastoji od: crkve, ikonostasa sa ikonama i zgrade Bogoslovije. Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru ozna~enom kao k.~. 1852 i dio 1869/1 (novi premjer), k.o. Reqevo {to odgovara k.~. 1195/4 i dio 1195/5 (stari premjer), k.o. Crnotina, z.k. ulo`ak br. 1387 i 2122, op{tina Novi Grad, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik primjewuju se mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika ustanovqene shodno Aneksu 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 2/02, 27/02, 6/04, 51/07 ). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika utvr|uju se sqede}e mjere za{tite koje se odnose na prostor definisan u ta~ki I stav 3 ove odluke: – Dozvoqeni su iskqu~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi teku}eg odr`avawa, radovi koji }e da obezbijede odr`ivu upotrebu objekata, kao i radovi koji imaju za ciq prezentaciju spomenika, uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe (u daqwem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na metodolo{kom pristupu koji }e biti usmjeren na za{titu istorijskih vrijednosti objekata; – Obavezno je sa~uvati izvorni izgled objekata u pogledu obrade arhitektonskih detaqa, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekata i nagiba krova, te vrste krovnog pokriva~a i nije dozvoqena promjena stilskih karakteristika uklawawem ili dodavawem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detaqa (kamene i druge plastike, vijenaca i sl.);

Broj 53 - Stranica 14 –

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Dozvoqena je adaptacija unutra{weg prostora Bogoslovije radi prilago|avawa prostora savremenim potrebama (instalacije grijawa i drugi radovi vezani za enterijer) pod uslovom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrewe nadle`nog ministarstva i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite. Radi za{tite i obezbje|ewa uslova za konzervaciju i restauraciju objekta Bogoslovije, utvr|uju se hitne mjere za{tite: – Ispitivawe i stati~ka analiza konstruktivnih dijelova objekta; – Stati~ka konsolidacija objekta i sanacija konstruktivnih dijelova uz upotrebu istih materijala i tehnolo{kih postupaka u najve}oj mogu}oj mjeri; – Za{tita objekta od negativnih spoqnih uticaja. Utvr|uju se sqede}e mjere za{tite za pokretnu imovinu iz ta~ke I stav 2 ove odluke (u daqwem tekstu: pokretno nasqe|e) i zidno slikarstvo: – Vlada Federacije obezbijedi}e odgovaraju}e fizi~ke i tehni~ke uslove za ~uvawe pokretnog nasqe|a; – Sve intervencije na pokretnom nasqe|u treba izvr{iti stru~no lice, uz elaborat koji odobrava federalno ministarstvo nadle`no za kulturu (u daqem tekstu: ministarstvo nadle`no za kulturu) i stru~no nadzirawe slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine; – Izlagawe i ostali vidovi prezentacije pokretnog nasqe|a na podru~ju Bosne i Hercegovine vr{i}e se na osnovu uslova koje utvrdi ministarstvo nadle`no za kulturu; – Nadzirawe nad sprovo|ewem mjera za{tite pokretnog nasqe|a vr{i federalno ministarstvo nadle`no za kulturu. IV Izno{ewe pokretnog nasqe|a iz Bosne i Hercegovine nije dozvoqeno. Izuzetno od odredbe stava 1 ove ta~ke, dozvoqeno je privremeno izno{ewe pokretnog nasqe|a iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije mogu}e izvr{iti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inostranstvu mo`e izvr{iti kvalitetnije, br`e i jeftinije. Odobrewe u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nedvojbeno bude utvr|eno da to ne}e ni na koji na~in ugroziti pokretno nasqe|e. Komisija u svom odobrewu za privremeno izno{ewe pokretnog nasqe|a iz Bosne i Hercegovine utvr|uje sve uslove pod kojima se to izno{ewe mo`e izvesti, rok za vra}awe u Bosnu i Hercegovinu, kao i zadu`ewa pojedinih organa i institucija za obezbje|ewe tih uslova, te o tome obavje{tava Vladu Federacije, nadle`nu slu`bu bezbjednosti, carinsku slu`bu Bosne i Hercegovine i javnost. V Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kome su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. VI Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne i op{tinske slu`be, suzdr`ava}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VII Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadle`nom za prostorno ure|ewe, federalnom ministarstvu nadle`nom za kulturu, nadle`noj slu`bi za{tite i op{tinskim organima uprave nadle`nim za poslove urbanizma i katastra, radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u

ta~kama II-VI ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VIII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web-strani Komisije (http://www.kons.gov.ba). IX Shodno ~lanu V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. X Danom dono{ewa ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 33/02, "Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 79/02, "Slu`bene novine Federacije BiH" broj 59/02 i "Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH" broj 4/03) bri{e se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 554. XI Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj: 07.3-02.3-71/10-23 26. oktobra 2010. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. oktobra 2010. godine donijela je

ODLUKU
I. Graditeljska cjelina - Crkva Prenos mo{ti sv. oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, op}ina Novi Grad Sarajevo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se sastoji od: crkve, ikonostasa sa ikonama i zgrade Bogoslovije. Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru ozna~enom kao k.~. 1852 i dio 1869/1 (novi premjer), k.o. Reljevo {to odgovara k.~. 1195/4 i dio 1195/5 (stari premjer), k.o. Crnotina, z.k. ulo`ak br. 1387 i 2122, op}ina Novi Grad, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 2/02, 27/02, 6/04, 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da osigura pravne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uslove i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. S ciljem trajne za{tite nacionalnog spomenika utvr|uju se sljede}e mjere za{tite koje se odnose na prostor definiran u ta~ki I stav 3. ove odluke:

Ponedjeljak, 4. 7. 2011. –

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 15

Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi teku}eg odr`avanja, radovi koji }e osigurati odr`ivu upotrebu objekata, kao i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na metodolo{kom pristupu koji }e biti usmjeren na za{titu historijskih vrijednosti objekata; – Obavezno je sa~uvati izvorni izgled objekata u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekata i nagiba krova, te vrste krovnog pokriva~a i nije dopu{tena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike, vijenaca i sl.); – Dopu{tena je adaptacija unutra{njeg prostora Bogoslovije s ciljem prilago|avanja prostora savremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uslovom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite. U svrhu za{tite i osiguranja uslova za konzervaciju i restauraciju objekta Bogoslovije, utvr|uju se hitne mjere za{tite: – Ispitivanje i stati~ka analiza konstruktivnih dijelova objekta; – Stati~ka konsolidacija objekta i sanacija konstruktivnih dijelova uz upotrebu istih materijala i tehnolo{kih postupaka u najve}oj mogu}oj mjeri; – Za{tita objekta od negativnih vanjskih utjecaja. Utvr|uju se sljede}e mjere za{tite za pokretnu imovinu iz ta~ke I stav 2. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslije|e) i zidno slikarstvo: – Vlada Federacije osigurat }e odgovaraju}e fizi~ke i tehni~ke uslove za ~uvanje pokretnog naslije|a; – Sve intervencije na pokretnom naslije|u treba izvr{iti stru~no lice, uz elaborat koji odobrava federalno ministarstvo nadle`no za kulturu (u daljnjem tekstu: ministarstvo nadle`no za kulturu) i stru~ni nadzor slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine; – Izlaganje i ostali vidovi prezentacije pokretnog naslije|a na podru~ju Bosne i Hercegovine vr{it }e se na osnovu uslova koje utvrdi ministarstvo nadle`no za kulturu; – Nadzor nad provo|enjem mjera za{tite pokretnog naslije|a vr{i federalno ministarstvo nadle`no za kulturu. IV. Izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Izuzetno od odredbe stava 1. ove ta~ke, dopu{teno je privremeno izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije mogu}e izvr{iti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu mo`e izvr{iti kvalitetnije, br`e i jeftinije. Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nedvojbeno bude utvr|eno da to ne}e ni na koji na~in ugroziti pokretno naslije|e. Komisija u svom odobrenju za privremeno izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine utvr|uje sve uslove pod kojima se to izno{enje mo`e izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zadu`enja pojedinih organa i institucija za osiguranje tih uslova, te o tome obavje{tava Vladu Federacije, nadle`nu slu`bu sigurnosti, carinsku slu`bu Bosne i Hercegovine i javnost.

V. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kome su suprotni sa odredbama ove odluke. VI. Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne i op}inske slu`be, suzdr`avat }e se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu za{titu. VII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadle`nom za prostorno ure|enje, federalnom ministarstvu nadle`nom za kulturu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskim organima uprave nadle`nim za poslove urbanizma i katastra, radi provo|enja mjera utvr|enih u ta~kama II-VI ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VIII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). IX. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. X. Danom dono{enja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 33/02, "Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 79/02, "Slu`bene novine Federacije BiH" broj 59/02 i "Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH" broj 4/03) bri{e se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 554. XI. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 07.3-02.3-71/10-23 26. oktobra 2010. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. listopada 2010. godine, je donijelo

ODLUKU
I. Graditeljska cjelina - Spomenik na Makljenu, op}ina Prozor - Rama, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ini spomenik ranjenicima, sa pristupnim stazama i livadama u okru`enju. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao dio k.~. 8/9 (stari premjer), k.o. Prozor II, {to odgovara k.~. 1578 i 1579 (novi premjer), posjedovni list broj 329, k.o. Gmi}i, op}ina Prozor - Rama, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite i rehabilitacije utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljenog sukladno Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

Broj 53 - Stranica 16

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju, rehabilitaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u to~ki I. stavak 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na rehabilitaciji objekta, radovi koji }e osigurati odr`ivu uporabu objekta, uklju~uju}i i radove ~ija je svrha prezentacija nacionalnog spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine; – Izvr{iti geomehani~ka ispitivanja tla; – Provesti stati~ko-konstruktivnu analizu stanja armiranobetonskog skeleta preostalog nakon razaranja objekta, te izradu elaborata stati~ko-konstruktivne sanacije spomenika sa prijedlogom mjera za{tite objekta; – Nakon zavr{ene analize uraditi projekat rehabilitacije spomenika sa rekonstruiranom izvornom formom; – Nije dopu{teno izvo|enje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura ~ija svrha nije isklju~ivo za{tita i prezentacija nacionalnog spomenika; – Dopu{teno je kori{tenje nacionalnog spomenika u njegovoj izvornoj namjeni i njegova prezentacija u obrazovne i kulturne svrhe koje ne ugro`avaju nacionalni spomenik i prirodno okru`enje; – Izvr{iti sanaciju pristupnih staza bez naru{avanja njihovog izvornog izgleda i hortikulturno ure|enje kompleksa. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kome su opre~ni odredbama ove odluke. V. Svatko a posebice nadle`na tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadle`nom za prostorno ure|enje, nadle`noj slu`bi za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine, op}inskom tijelu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~ki II.-V. ove odluke i nadle`nom op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba). VIII. Sukladno ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne.

IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 02-02.3-71/10-26 26. listopada 2010. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39 stav 1 Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. oktobra 2010. godine, je donijela

ODLUKU
I Graditeqska cjelina - Spomenik na Makqenu, op{tina Prozor - Rama, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ini spomenik rawenicima, sa pristupnim stazama i livadama u okru`ewu. Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru ozna~enom kao dio k.~. 8/9 (stari premjer), k.o. Prozor II, {to odgovara k.~. 1578 i 1579 (novi premjer), posjedovni list broj 329, k.o. Gmi}i, op{tina Prozor - Rama, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjewuju mjere za{tite i rehabilitacije utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavqene shodno Aneksu 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju, rehabilitaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u ta~ki I stav 3 ove odluke utvr|uju se sqede}e mjere za{tite: – Dozvoqeni su iskqu~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na rehabilitaciji objekta, radovi koji }e obezbijediti odr`ivu upotrebu objekta, ukqu~uju}i i radove ~iji je ciq prezentacija nacionalnog spomenika, uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine; – Izvr{iti geomehani~ka ispitivawa tla; – Sprovesti stati~ko-konstruktivnu analizu stawa armiranobetonskog skeleta preostalog nakon razarawa objekta, te izradu elaborata stati~ko-konstruktivne sanacije spomenika sa prijedlogom mjera za{tite objekta; – Nakon zavr{ene analize uraditi projekat rehabilitacije spomenika sa rekonstruisanom izvornom formom;

Ponedjeljak, 4. 7. 2011. –

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 17

Nije dozvoqeno izvo|ewe radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavqawe privremenih objekata ili stalnih struktura ~ija svrha nije iskqu~ivo za{tita i prezentacija nacionalnog spomenika; – Dozvoqeno je kori{}ewe nacionalnog spomenika u wegovoj izvornoj namjeni i wegova prezentacija u obrazovne i kulturne svrhe koje ne ugro`avaju nacionalni spomenik i prirodno okru`ewe; – Izvr{iti sanaciju pristupnih staza bez naru{avawa wihovog izvornog izgleda i hortikulturno ure|ewe kompleksa. IV Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kome su u suprotnosti odredbama ove odluke. V Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op{tinske slu`be suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VI Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadle`nom za prostorno ure|ewe, nadle`noj slu`bi za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~ki II-V ove odluke i nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web-strani Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII Shodno ~lanu V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 02-02.3-71/10-26 26. oktobra 2010. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. oktobra 2010. godine, donijela je

ODLUKU
I. Graditeljska cjelina - Spomenik na Makljenu, op}ina Prozor - Rama, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ini spomenik ranjenicima, sa pristupnim stazama i livadama u okru`enju. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao dio k.~. 8/9 (stari premjer), k.o. Prozor II, {to odgovara k.~. 1578 i 1579 (novi premjer), posjedovni list broj 329, k.o. Gmi}i, op}ina Prozor - Rama, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite i rehabilitacije utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da osigura pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju, rehabilitaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uslove i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. S ciljem trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u ta~ki I stav 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na rehabilitaciji objekta, radovi koji }e osigurati odr`ivu upotrebu objekta, uklju~uju}i i radove ~iji je cilj prezentacija nacionalnog spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine; – Izvr{iti geomehani~ka ispitivanja tla; – Provesti stati~ko-konstruktivnu analizu stanja armiranobetonskog skeleta preostalog nakon razaranja objekta, te izradu elaborata stati~ko-konstruktivne sanacije spomenika sa prijedlogom mjera za{tite objekta; – Nakon zavr{ene analize uraditi projekat rehabilitacije spomenika sa rekonstruiranom izvornom formom; – Nije dopu{teno izvo|enje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura ~ija svrha nije isklju~ivo za{tita i prezentacija nacionalnog spomenika; – Dopu{teno je kori{tenje nacionalnog spomenika u njegovoj izvornoj namjeni i njegova prezentacija u obrazovne i kulturne svrhe koje ne ugro`avaju nacionalni spomenik i prirodno okru`enje; – Izvr{iti sanaciju pristupnih staza bez naru{avanja njihovog izvornog izgleda i hortikulturno ure|enje kompleksa. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kome su suprotni odredbama ove odluke. V. Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadle`nom za prostorno ure|enje, nadle`noj slu`bi za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, op}inskom tijelu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra u svrhu provo|enja mjera utvr|enih u ta~ki II-V ove odluke i nadle`nom op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima

Broj 53 - Stranica 18 u prostorijama i (http://www.kons.gov.ba). na

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H web-stranici Komisije

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

VIII. U skladu sa ~lanom V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 02-02.3-71/10-26 26. oktobra 2010. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. listopada 2010. godine, je donijelo

– nije dopu{teno odlaganje otpada. Vlada Federacije du`na je posebno osigurati provedbu sljede}ih mjera: – izradu geodetskog snimka postoje}eg stanja; – izradu Plana sanacije, restauracije i konzervacije lokaliteta; – izradu Plana upravljanja lokalitetom. Prva faza izrade detaljnog Plana upravljanja lokalitetom podrazumijeva izradu projekta ~i{}enja nekropole sa hitnim mjerama za{tite, koje uklju~uju ~i{}enje i ure|enje nekropole kako bi se utvrdio to~an broj ste}aka, njihove dimenzije, polo`aj i identificiranje ukrasa na ste}cima, te vra}anje ste}ka koji je nelegalno premje{ten u Franjeva~ki samostan Humac i njegovo postavljanje iznad groba. IV. Svi pokretni nalazi, koji u tijeku arheolo{kog istra`ivanja budu na|eni, bit }e pohranjeni u najbli`em muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehni~ke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra|eni i prezentirani na odgovaraju}i na~in. Sav pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal koji bude na|en u tijeku arheolo{kih istra`ivanja neophodno je stru~no obraditi. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja du`an je nakon izvr{enih arheolo{kih radova podnijeti izvje{}e Povjerenstvu i instituciji koja je obavila istra`ivanja. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja mora imati na raspolaganju sav prona|eni pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal dok traje istra`ivanje i dok ne zavr{i izvje{}e, a najdu`e za razdoblje od tri godine. Paralelno s izvo|enjem arheolo{kih istra`ivanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheolo{kog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovaraju}e prostore (depoe). Nakon dostavljanja izvje{}a o provedenom istra`ivanju, Povjerenstvo }e utvrditi pokretne nalaze na koje }e biti primjenjivane mjere za{tite koje Povjerenstvo utvr|uje. Izno{enje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove to~ke iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Iznimno od odredbe stavka 7. ove to~ke, ukoliko voditelj istra`ivanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje, dokaze o tome prezentirat }e Povjerenstvu, koje mo`e dopustiti privremeno izno{enje nalaza iz zemlje pod detaljno utvr|enim uvjetima njegovog izno{enja, postupanja s njim u tijeku boravka izvan zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu. V. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kome su opre~ni odredbama ove odluke. VI. Svatko a posebno nadle`ni tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom tijelu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II.-VI. ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VIII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (www.kons.gov.ba).

ODLUKU
I. Povijesno podru~je - Nekropola sa ste}cima Bija~a, op}ina Ljubu{ki, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ini nekropola s 33 groba sa ste}cima. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhva}a k.~. 395 i 396 (novi premjer), posjedovni list broj 92/2, {to odgovara k.~. 501/28 (stari premjer), z.k. ulo`ak broj 118, k.o. Bija~a, op}ina Ljubu{ki, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljenog sukladno Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite na prostoru definiranom u to~ki I. stavak 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teni su isklju~ivo istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, uklju~uju}i i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – dopu{teni su radovi na ure|enju nekropole, uklanjanju samonikle vegetacije i ~i{}enje ste}aka od li{aja i mahovine, te radovi na saniranju o{te}enja uz izra|en projekat sanacije, restauracije i konzervacije, i uz odobrenje nadle`nog ministarstva i nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – podru~je predstavlja arheolo{ki lokalitet, pa je prigodom obavljanja istra`nih radova obvezno osigurati nazo~nost arheologa;

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 19

IX. Sukladno ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini odluke Povjerenstva su kona~ne. X. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objava u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 05.1-02.3-71/10-40 26. listopada 2010. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39 stav 1 Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. oktobra 2010. godine, je donijela

ODLUKU
I Istorijsko podru~je- Nekropola sa ste}cima Bija~a, op{tina Qubu{ki, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ini nekropola s 33 groba sa ste}cima. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.~. 395 i 396 (novi premjer), posjedovni list broj 92/2, {to odgovara k.~. 501/28 (stari premjer), z.k. ulo`ak broj 118, k.o. Bija~a, op{tina Qubu{ki, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjewuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavqene shodno Aneksu 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite na prostoru definisanom u ta~ki I stav 3 ove odluke utvr|uju se sqede}e mjere za{tite: – dozvoqeni su iskqu~ivo istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, ukqu~uju}i i one koji imaju za ciq prezentaciju spomenika, uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe (u daqwem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – dozvoqeni su radovi na ure|ewu nekropole, uklawawu samonikle vegetacije i ~i{}ewe ste}aka od li{aja i mahovine, te radovi na sanirawu o{te}ewa uz izra|en projekat sanacije, restauracije i konzervacije, i uz odobrewe nadle`nog ministarstva i nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite; – podru~je predstavqa arheolo{ki lokalitet, pa je prilikom obavqawa istra`nih radova obavezno da obezbijedi prisutnost arheologa;

– nije dozvoqeno odlagawe otpada. Vlada Federacije du`na je posebno da obezbijedi sprovo|ewe sqede}ih mjera: – izradu geodetskog snimka postoje}eg stawa; – izradu Plana sanacije, restauracije i konzervacije lokaliteta; – izradu Plana upravqawa lokalitetom. Prva faza izrade detaqnog Plana upravqawa lokalitetom podrazumijeva izradu projekta ~i{}ewa nekropole sa hitnim mjerama za{tite, koje ukqu~uju ~i{}ewe i ure|ewe nekropole kako bi se utvrdio ta~an broj ste}aka, wihove dimenzije, polo`aj i identifikaciju ukrasa na ste}cima, te vra}awe ste}ka koji je nelegalno premje{ten u Fraweva~ki samostan Humac i wegovo postavqawe iznad groba. IV Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolo{kog istra`ivawa budu na|eni, bi}e sa~uvani u najbli`em muzeju koji ispuwava kadrovske, materijalne i tehni~ke uslove ili u Zemaqskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra|eni i prezentovani na odgovaraju}i na~in. Sav pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal koji bude na|en u toku arheolo{kih istra`ivawa neophodno je stru~no obraditi. Arheolog - voditeq arheolo{kih istra`ivawa du`an je nakon izvr{enih arheolo{kih radova da podnese izvje{taj Komisiji i instituciji koja je obavila istra`ivawa. Arheolog - voditeq arheolo{kih istra`ivawa mora imati na raspolagawu sav prona|eni pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal dok traje istra`ivawe i dok ne zavr{i izvje{taj, a najdu`e za razdobqe od tri godine. Paralelno sa izvo|ewem arheolo{kih istra`ivawa, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheolo{kog materijala i wegovo ~uvawe u odgovaraju}e prostore (depoe). Nakon dostavqawa izvje{taja o sprovedenom istra`ivawu, Komisija }e utvrditi pokretne nalaze na koje }e biti primjewivane mjere za{tite koje Komisija utvr|uje. Izno{ewe pokretnih nalaza iz stava 1 ove ta~ke iz Bosne i Hercegovine nije dozvoqeno. Izuzetno od odredbe stava 7 ove ta~ke, ukoliko voditeq istra`ivawa utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemqe, dokaze o tome }e prezentovati Komisiji, koja mo`e dozvoliti privremeno izno{ewe nalaza iz zemqe pod detaqno utvr|enim uslovima wegovog izno{ewa, postupawa s wim u toku boravka van zemqe i wegovog vra}awa u Bosnu i Hercegovinu. V Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kome su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. VI Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op{tinske slu`be suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VII Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II-VI ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VIII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Broj 53 - Stranica 20

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IX Shodno ~lanu V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. X Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 05.1-02.3-71/10-40 26. oktobra 2010. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 26. oktobra 2010. godine donijela je

ODLUKU
I. Historijsko podru~je - Nekropola sa ste}cima Bija~a, op}ina Ljubu{ki, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ini nekropola s 33 groba sa ste}cima. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.~. 395 i 396 (novi premjer), posjedovni list broj 92/2, {to odgovara k.~. 501/28 (stari premjer), z.k. ulo`ak broj 118, k.o. Bija~a, op}ina Ljubu{ki, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da osigura pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uslove i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. S ciljem trajne za{tite na prostoru definiranom u ta~ki I stav 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teni su isklju~ivo istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, uklju~uju}i i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – dopu{teni su radovi na ure|enju nekropole, uklanjanju samonikle vegetacije i ~i{}enje ste}aka od li{aja i mahovine, te radovi na saniranju o{te}enja uz izra|en projekat sanacije, restauracije i konzervacije, i uz odobrenje nadle`nog ministarstva i nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – podru~je predstavlja arheolo{ki lokalitet, pa je prilikom obavljanja istra`nih radova obavezno da osigura prisustvo arheologa; – nije dopu{teno odlaganje otpada.

Vlada Federacije du`na je posebno da osigura provo|enje sljede}ih mjera: – izradu geodetskog snimka postoje}eg stanja; – izradu Plana sanacije, restauracije i konzervacije lokaliteta; – izradu Plana upravljanja lokalitetom. Prva faza izrade detaljnog Plana upravljanja lokalitetom podrazumijeva izradu projekta ~i{}enja nekropole sa hitnim mjerama za{tite, koje uklju~uju ~i{}enje i ure|enje nekropole kako bi se utvrdio ta~an broj ste}aka, njihove dimenzije, polo`aj i identificiranje ukrasa na ste}cima, te vra}anje ste}ka koji je nelegalno premje{ten u Franjeva~ki samostan Humac i njegovo postavljanje iznad groba. IV. Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolo{kog istra`ivanja budu na|eni, bit }e pohranjeni u najbli`em muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehni~ke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra|eni i prezentirani na odgovaraju}i na~in. Sav pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal koji bude na|en u toku arheolo{kih istra`ivanja neophodno je stru~no obraditi. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja du`an je nakon izvr{enih arheolo{kih radova da podnese izvje{taj Komisiji i instituciji koja je obavila istra`ivanja. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja mora imati na raspolaganju sav prona|eni pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal dok traje istra`ivanje i dok ne zavr{i izvje{taj, a najdu`e za razdoblje od tri godine. Paralelno sa izvo|enjem arheolo{kih istra`ivanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheolo{kog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovaraju}e prostore (depoe). Nakon dostavljanja izvje{taja o provedenom istra`ivanju, Komisija }e utvrditi pokretne nalaze na koje }e biti primjenjivane mjere za{tite koje Komisija utvr|uje. Izno{enje pokretnih nalaza iz stava 1. ove ta~ke iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Izuzetno od odredbe stava 7. ove ta~ke, ukoliko voditelj istra`ivanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje, dokaze o tome prezentirat }e Komisiji, koja mo`e dopustiti privremeno izno{enje nalaza iz zemlje pod detaljno utvr|enim uslovima njegovog izno{enja, postupanja s njim u toku boravka izvan zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu. V. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kome su suprotni odredbama ove odluke. VI. Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu za{titu. VII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi provo|enja mjera utvr|enih u ta~. II-VI ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VIII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba). IX. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H –

Broj 53 - Stranica 21

X. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 05.1-02.3-71/10-40 26. oktobra 2010. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r.
B

Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. o`ujka 2011. godine u Sarajevu, je donijelo

ODLUKU
I. Povijesni spomenik - most poznat kao "Rimski most" na rijeci Orlji kod sela Klin~i}i, op}ina Olovo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao k.~. 1278 (stari i novi premjer), posjedovni list broj 9, k.o. Klin~i}i, op}ina Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljenog sukladno Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u to~ki I. stavak 2. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere: – Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, redovno odr`avanje nacionalnog spomenika, kao i radovi koji }e osigurati odr`ivu upotrebu spomenika, uklju~uju}i i one radove ~iji je cilj prezentacija spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prigodom radova na konzervaciji i restauraciji obvezna je uporaba izvornih materijala i izvornih tehnika gradnje, u najve}oj mogu}oj mjeri, uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – Nije dopu{teno izvo|enje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura ~ija svrha nije isklju~ivo za{tita i prezentacija nacionalnog spomenika; – Obvezna je izrada plana i programa odr`avanja nacionalnog spomenika; – Nije dopu{teno odlaganje otpada. Utvr|uju se sljede}e hitne mjere za{tite nacionalnog spomenika:

Radovi ~i{}enja prostora nacionalnog spomenika od samoniklog rastinja; – Izrada detaljnog arhitektonskog snimka postoje}eg stanja; – Izrada stati~ke analize konstruktivnih elemenata; – Izrada projekta konzervacije i restauracije. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojem su opre~ni odredbama ove odluke. V. Svatko a posebice nadle`na tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be, suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom tijelu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II.-V. ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba). VIII. Sukladno ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 02-2.3-77/11-11 11. o`ujka 2011. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39 stav 1 Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine u Sarajevu, donijela je

ODLUKU
I Istorijski spomenik - most poznat kao "Rimski most" na rijeci Orqi kod sela Klin~i}i, op{tina Olovo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao k.~. 1278 (stari i novi premjer), posjedovni list broj 9, k.o. Klin~i}i, op{tina Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjewuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavqene shodno Aneksu 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu,

Broj 53 - Stranica 22

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u ta~ki I stav 2 ove odluke utvr|uju se sqede}e mjere: – Dozvoqeni su iskqu~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, redovno odr`avawe nacionalnog spomenika, kao i radovi koji }e obezbijediti odr`ivu upotrebu spomenika, ukqu~uju}i i one radove ~iji je ciq prezentacija spomenika, uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe (u daqwem tekstu: nadle`no ministarstvo) i uz stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prilikom radova na konzervaciji i restauraciji obavezna je upotreba izvornih materijala i izvornih tehnika gradwe, u najve}oj mogu}oj mjeri, uz stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite; – Nije dozvoqeno izvo|ewe radova koji bi mogli da ugroze nacionalni spomenik, kao ni postavqawe privremenih objekata ili stalnih struktura ~ija svrha nije iskqu~ivo za{tita i prezentacija nacionalnog spomenika; – Obavezna je izrada plana i programa odr`avawa nacionalnog spomenika; – Nije dozvoqeno odlagawe otpada. Utvr|uju se sqede}e hitne mjere za{tite nacionalnog spomenika: – Radovi ~i{}ewa prostora nacionalnog spomenika od samoniklog rastiwa; – Izrada detaqnog arhitektonskog snimka postoje}eg stawa; – Izrada stati~ke analize konstruktivnih elemenata; – Izrada projekta konzervacije i restauracije. IV Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. V Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op{tinske slu`be, suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VI Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II-V ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII Shodno ~lanu V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne.

IX Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 02-2.3-77/11-11 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine u Sarajevu, donijela je

ODLUKU
I. Historijski spomenik - most poznat kao "Rimski most" na rijeci Orlji kod sela Klin~i}i, op}ina Olovo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao k.~. 1278 (stari i novi premjer), posjedovni list broj 9, k.o. Klin~i}i, op}ina Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da osigura pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. S ciljem trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u ta~ki I stav 2. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere: – Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, redovno odr`avanje nacionalnog spomenika, kao i radovi koji }e osigurati odr`ivu upotrebu spomenika, uklju~uju}i i one radove ~iji je cilj prezentacija spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prilikom radova na konzervaciji i restauraciji obavezna je upotreba izvornih materijala i izvornih tehnika gradnje, u najve}oj mogu}oj mjeri, uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – Nije dopu{teno izvo|enje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura ~ija svrha nije isklju~ivo za{tita i prezentacija nacionalnog spomenika; – Obavezna je izrada plana i programa odr`avanja nacionalnog spomenika; – Nije dopu{teno odlaganje otpada. Utvr|uju se sljede}e hitne mjere za{tite nacionalnog spomenika:

Ponedjeljak, 4. 7. 2011. –

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 23

Radovi ~i{}enja prostora nacionalnog spomenika od samoniklog rastinja; – Izrada detaljnog arhitektonskog snimka postoje}eg stanja; – Izrada stati~ke analize konstruktivnih elemenata; – Izrada projekta konzervacije i restauracije. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. V. Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be, suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvr|enih u ta~. II-V ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 02-2.3-77/11-11 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. o`ujka 2011. godine u Sarajevu, donijelo je

ODLUKU
I. Povijesni spomenik - Most poznat kao "Rimski most" u selu Vranci, op}ina Kre{evo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao k.~. 2208 (stari i novi premjer), posjedovni list broj 170, k.o. Kre{evo, op}ina Kre{evo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljenoga prema Aneksu 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika.

Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradbu i postavljanje informacijske plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u to~ki I. stavak 2. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere: – Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, redovito odr`avanje nacionalnoga spomenika kao i radovi koji }e osigurati odr`ivu uporabu spomenika, uklju~uju}i i one radove ~iji je cilj prezentacija spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prigodom konzervatorsko-resturatorskih radova i prezentacije nacionalnog spomenika preporu~a se kori{tenje izvornih materijala, izvornih tehnika gradnje uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – Preko Mosta je dopu{ten isklju~ivo pje{a~ki promet; – Izradba programa i plana odr`avanja nacionalnoga spomenika; – Nije dopu{teno izvo|enje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura ~ija svrha nije isklju~ivo za{tita i prezentacija nacionalnog spomenika; – Nije dopu{teno odlaganje otpada. Na prostoru nacionalnog spomenika utvr|uju se hitne mjere za{tite: – Radovi ~i{}enja prostora nacionalnog spomenika od samoniklog raslinja i otpada; – Izradba detaljnog arhitektonskog snimka postoje}eg stanja nacionalnog spomenika kojim }e se utvrditi stupanj o{te}enja; – Izradba stati~ke analize konstruktivnih elemenata; – Izrada projekta restauracije i konzervacije na temelju projekta arhitektonskog snimka postoje}eg stanja i stati~ke analize. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su opre~ni odredbama ove odluke. V. Svatko, a posebice nadle`na tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be, suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom tijelu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II. - V. ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni je dio ove odluke obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba). VIII. Prema ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne.

Broj 53 - Stranica 24

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IX. Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 02-2.3-77/11-12 11. o`ujka 2011. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine u Sarajevu, donijela je

ODLUKU
I Istorijski spomenik - Most poznat kao "Rimski most" u selu Vranci, op{tina Kre{evo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao k.~. 2208 (stari i novi premjer), posjedovni list broj 170, k.o. Kre{evo, op{tina Kre{evo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjewuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavqene prema Aneksu 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u ta~ki I stav 2. ove odluke utvr|uju se sqede}e mjere: – Dozvoqeni su iskqu~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, redovno odr`avawe nacionalnog spomenika kao i radovi koji }e da obezbijede odr`ivu upotrebu spomenika, ukqu~uju}i i one radove ~iji je ciq prezentacija spomenika, uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe (u daqwem tekstu: nadle`no ministarstvo) i uz stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prilikom konzervatorsko-resturatorskih radova i prezentacije nacionalnog spomenika preporu~uje se kori{}ewe izvornih materijala, izvornih tehnika gradwe uz stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite; – Preko Mosta je dozvoqen iskqu~ivo pje{a~ki saobra}aj; – Izrada programa i plana odr`avawa nacionalnog spomenika;

Nije dozvoqeno izvo|ewe radova koji bi mogli da ugroze nacionalni spomenik, kao ni postavqawe privremenih objekata ili stalnih struktura ~iji ciq nije iskqu~ivo za{tita i prezentacija nacionalnog spomenika; – Nije dozvoqeno odlagawe otpada. Na prostoru nacionalnog spomenika utvr|uju se hitne mjere za{tite: – Radovi ~i{}ewa prostora nacionalnog spomenika od samoniklog rastiwa i otpada; – Izrada detaqnog arhitektonskog snimka postoje}eg stawa nacionalnog spomenika kojim }e se utvrditi stepen o{te}ewa; – Izrada stati~ke analize konstruktivnih elemenata; – Izrada projekta restauracije i konzervacije na osnovu projekta arhitektonskog snimka postoje}eg stawa i stati~ke analize. IV Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke. V Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op{tinske slu`be, suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VI Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II - V ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 02-2.3-77/11-12 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovi ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine u Sarajevu, donijela je

ODLUKU
I. Historijski spomenik - Most poznat kao "Rimski most" u selu Vranci, op}ina Kre{evo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao k.~. 2208 (stari i novi premjer), posjedovni list broj 170, k.o.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 25

Kre{evo, op}ina Kre{evo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U cilju trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u ta~ki I stav 2. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere: – Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, redovno odr`avanje nacionalnog spomenika kao i radovi koji }e osigurati odr`ivu upotrebu spomenika, uklju~uju}i i one radove ~iji je cilj prezentacija spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prilikom konzervatorsko-resturatorskih radova i prezentacije nacionalnog spomenika preporu~uje se kori{tenje izvornih materijala, izvornih tehnika gradnje uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – Preko Mosta je dopu{ten isklju~ivo pje{a~ki saobra}aj; – Izrada programa i plana odr`avanja nacionalnog spomenika; – Nije dopu{teno izvo|enje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura ~ija svrha nije isklju~ivo za{tita i prezentacija nacionalnog spomenika; – Nije dopu{teno odlaganje otpada. Na prostoru nacionalnog spomenika utvr|uju se hitne mjere za{tite: – Radovi ~i{}enja prostora nacionalnog spomenika od samoniklog rastinja i otpada; – Izrada detaljnog arhitektonskog snimka postoje}eg stanja nacionalnog spomenika kojim }e se utvrditi stepen o{te}enja; – Izrada stati~ke analize konstruktivnih elemenata; – Izrada projekta restauracije i konzervacije na osnovi projekta arhitektonskog snimka postoje}eg stanja i stati~ke analize. IV. Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. V. Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be, suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera

utvr|enih u ta~. II - V ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 02-2.3-77/11-12 11. marta 2011. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Komisije Amra Had`imuhamedovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 7. Odluke o Povjerenstvu za o~uvanje nacionalnih spomenika ("Slu`beni glasnik BiH", br. 1/02 i 10/02), Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na 50. sjednici odr`anoj 11. o`ujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI POSLOVNIKA O RADU POVJERENSTVA ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA ^lanak 1. U Poslovniku o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika ("Slu`beni glasnik BiH", br. 4/03, 33/03, 31/06 i 99/06), u ~lanku 15. stavak 1. mijenja se i glasi: "Povjerenstvo imenuje izvr{nog du`nosnika na period od pet godina, uz mogu}nost reizbora, s tim da ukupni period imenovanja ne mo`e biti du`i od deset godina.". ^lanak 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 03.1-2.14-76/11-3 11. o`ujka 2011. godine Sarajevo Predsjedateljka Povjerenstva Amra Had`imuhamedovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 7. Odluke o Komisiji za o~uvawe nacionalnih spomenika ("Slu`beni glasnik BiH", br. 1/02 i 10/02), Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na 50. sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O IZMJENI POSLOVNIKA O RADU KOMISIJE ZA O^UVAWE NACIONALNIH SPOMENIKA ^lan 1. U Poslovniku o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika ("Slu`beni glasnik BiH", br. 4/03, 33/03, 31/06 i 99/06), u ~lanu 15. stav 1. mijewa se i glasi: "Komisija imenuje izvr{nog funkcionera na period od pet godina, uz mogu}nost reizbora, s tim da ukupni period imenovawa ne mo`e biti du`i od deset godina.". ^lan 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 03.1-2.14-76/11-3 11. marta 2011. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Komisije Amra Haximuhamedovi}, s. r.

Broj 53 - Stranica 26

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Na osnovu ~lana 7. Odluke o Komisiji za o~uvanje nacionalnih spomenika ("Slu`beni glasnik BiH", br. 1/02 i 10/02), Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na 50. sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O IZMJENI POSLOVNIKA O RADU KOMISIJE ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA ^lan 1. U Poslovniku o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika ("Slu`beni glasnik BiH", br. 4/03, 33/03, 31/06 i 99/06), u ~lanu 15. stav 1. mijenja se i glasi: "Komisija imenuje izvr{nog funkcionera na period od pet godina, uz mogu}nost reizbora, s tim da ukupni period imenovanja ne mo`e biti du`i od deset godina.". ^lan 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 03.1-2.14-76/11-3 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. o`ujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
I. Arheolo{ko podru~je Rapovine, op}ina Livno, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ine ostaci ranosrednjovjekovne crkve iz 9. stolje}a, ste}ak, nadgrobni spomenici od po~etka 18.-19. stolje}a i pokretno naslije|e koje se nalazi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu (ulomak grede oltarne pregrade crkve iz 9. stolje}a) i Franjeva~kom muzeju i galeriji Gorica u Livnu (ulomci pluteja oltarne pregrade s pleternom ornamentikom). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhva}a k.~. 248 (stari premjer), posjedovni list broj 82, k.o. Rapovine, op}ina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljenoga prema Aneksu 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradbu i postavljanje informacijske plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnoga spomenika, na prostoru definiranom u to~ki I. stavak 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teni su istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, uklju~uju}i i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnoga

ministarstva nadle`noga za prostorno ure|enje i uz stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine; – zabranjeno je iskopavanje novih grobnica na starom groblju; – preporu~uje se iznala`enje nove lokacije za recentne ukope; – podru~je predstavlja arheolo{ki lokalitet te je prigodom obavljanja istra`nih ili bilo kojih drugih radova, uklju~uju}i pokapanje posmrtnih ostataka u postoje}im grobnicama, obvezno osigurati nazo~nost arheologa; – nije dopu{teno odlaganje otpada. IV. Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheolo{koga istra`ivanja budu na|eni, bit }e pohranjeni u najbli`em muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehni~ke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra|eni i prezentirani na odgovaraju}i na~in. Sav pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal koji bude na|en tijekom arheolo{kih istra`ivanja nu`no je stru~no obraditi. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja du`an je nakon izvr{enih arheolo{kih radova podnijeti izvje{}e Povjerenstvu i instituciji koja je obavila istra`ivanja. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja mora imati na raspolaganju sav prona|eni pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal dok traje istra`ivanje i dok ne zavr{i izvje{}e, a najdu`e za razdoblje od tri godine. Paralelno s izvo|enjem arheolo{kih istra`ivanja, nu`na je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheolo{kog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovaraju}e prostore (depoe). Nakon dostavljanja izvje{}a o provedenom istra`ivanju, Povjerenstvo }e utvrditi pokretne nalaze na koje }e biti primjenjivane mjere za{tite koje Povjerenstvo utvr|uje. V. Izno{enje pokretnoga naslije|a iz to~ke I. stavak 2. i to~ke IV. stavak 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslije|e) iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Iznimno od odredbe stavka 1. ove to~ke, dopu{teno je privremeno izno{enje pokretnoga naslije|a iz Bosne i Hercegovine u svrhu prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije mogu}e izvr{iti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu mo`e izvr{iti kvalitetnije, br`e i jeftinije. Odobrenje u smislu prethodnoga stavka daje Povjerenstvo, ukoliko nedvojbeno bude utvr|eno da to ni na koji na~in ne}e ugroziti pokretno naslije|e. Povjerenstvo u svom odobrenju za privremeno izno{enje pokretnoga naslije|a iz Bosne i Hercegovine utvr|uje sve uvjete pod kojima se to izno{enje mo`e izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zadu`enja pojedinih tijela i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavje{tava Vladu Federacije, nadle`nu slu`bu sigurnosti, carinsku slu`bu Bosne i Hercegovine i javnost. VI. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno planski spisi u dijelu u kojemu su opre~ni odredbama ove odluke. VII. Svatko, a posebice nadle`na tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VIII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadle`nom za prostorno ure|enje, nadle`noj slu`bi za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine i op}inskom tijelu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II. - VII. ove

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 27

odluke, te nadle`nom op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. IX. Sastavni je dio ove odluke obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (www.kons.gov.ba). X. Prema ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne. XI. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 05.1-2.3-77/11-1 11. o`ujka 2011. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I Arheolo{ko podru~je Rapovine, op{tina Livno, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ine ostaci ranosredwovjekovne crkve iz 9. vijeka, ste}ak, nadgrobni spomenici od po~etka 18-19 vijeka i pokretno nasqe|e koje se nalazi u Zemaqskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu (odlomak grede oltarne pregrade crkve iz 9. vijeka) i Fraweva~kom muzeju i galeriji Gorica u Livnu (odlomci pluteja oltarne pregrade s pleternom ornamentikom). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.~. 248 (stari premjer), posjedovni list broj 82, k.o. Rapovine, op{tina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjewuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavqene prema Aneksu 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u ta~ki I stav 3. ove odluke utvr|uju se sqede}e mjere za{tite: – dozvoqeni su istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, ukqu~uju}i i one koji imaju za ciq prezentaciju spomenika, uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe i uz

stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine; – zabraweno je iskopavawe novih grobnica na starom grobqu; – preporu~uje se iznala`ewe nove lokacije za recentne ukope; – podru~je predstavqa arheolo{ki lokalitet te je prilikom obavqawa istra`nih ili bilo kojih drugih radova, ukqu~uju}i sahrawivawe posmrtnih ostataka u postoje}im grobnicama, obavezno obezbijediti prisustvo arheologa; – nije dopu{teno odlagawe otpada. IV Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolo{kog istra`ivawa budu na|eni, bi}e deponovani u najbli`em muzeju koji ispuwava kadrovske, materijalne i tehni~ke uslove ili u Zemaqskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra|eni i prezentovani na odgovaraju}i na~in. Sav pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal koji bude na|en u toku arheolo{kih istra`ivawa neophodno je stru~no obraditi. Arheolog - rukovodilac arheolo{kih istra`ivawa du`an je nakon izvr{enih arheolo{kih radova da podnese izvje{taj Komisiji i instituciji koja je obavila istra`ivawa. Arheolog - rukovodilac arheolo{kih istra`ivawa mora imati na raspolagawu sav prona|eni pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal dok traje istra`ivawe i dok ne zavr{i izvje{taj, a najdu`e za period od tri godine. Paralelno s izvo|ewem arheolo{kih istra`ivawa, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheolo{kog materijala i wegovo deponovawe u odgovaraju}e prostore (depoe). Nakon dostavqawa izvje{taja o sprovedenom istra`ivawu, Komisija }e utvrditi pokretne nalaze na koje }e biti primjewivane mjere za{tite koje Komisija utvr|uje. V Izno{ewe pokretnog naslije|a iz ta~ke I stav 2. i ta~ke IV stav 1. ove odluke (u daqwem tekstu: pokretno nasqe|e) iz Bosne i Hercegovine nije dozvoqeno. Izuzetno od odredbe stava 1. ove ta~ke, dozvoqeno je privremeno izno{ewe pokretnog nasqe|a iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije mogu}e izvr{iti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inostranstvu mo`e izvr{iti kvalitetnije, br`e i jeftinije. Odobrewe u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nesumwivo bude utvr|eno da to ni na koji na~in ne}e ugroziti pokretno nasqe|e. Komisija u svom odobrewu za privremeno izno{ewe pokretnog nasqe|a iz Bosne i Hercegovine utvr|uje sve uslove pod kojima se to izno{ewe mo`e izvesti, rok za povratak u Bosnu i Hercegovinu, kao i zadu`ewa pojedinih organa i institucija na obezbje|ewu tih uslova, te o tome obavje{tava Vladu Federacije, nadle`nu slu`bu bezbjednosti, carinsku slu`bu Bosne i Hercegovine i javnost. VI Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno - planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke. VII Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op{tinske slu`be suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VIII Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadle`nom za prostorno ure|ewe, nadle`noj slu`bi za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i

Broj 53 - Stranica 28

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Hercegovine i op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II - VII ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. IX Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (www.kons.gov.ba). X Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. XI Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 05.1-2.3-77/11-1 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovi ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I. Arheolo{ko podru~je Rapovine, op}ina Livno, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ine ostaci ranosrednjovjekovne crkve iz 9. stolje}a, ste}ak, nadgrobni spomenici od po~etka 18-19 stolje}a i pokretno naslije|e koje se nalazi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu (ulomak grede oltarne pregrade crkve iz 9. stolje}a) i Franjeva~kom muzeju i galeriji Gorica u Livnu (ulomci pluteja oltarne pregrade s pleternom ornamentikom). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.~. 248 (stari premjer), posjedovni list broj 82, k.o. Rapovine, op}ina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U cilju trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u ta~ki I stav 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teni su istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, uklju~uju}i i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje i uz

stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine; – zabranjeno je iskopavanje novih grobnica na starom groblju; – preporu~uje se iznala`enje nove lokacije za recentne ukope; – podru~je predstavlja arheolo{ki lokalitet te je prilikom obavljanja istra`nih ili bilo kojih drugih radova, uklju~uju}i sahranjivanje posmrtnih ostataka u postoje}im grobnicama, obavezno osigurati prisustvo arheologa; – nije dopu{teno odlaganje otpada. IV. Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolo{kog istra`ivanja budu na|eni, bit }e pohranjeni u najbli`em muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehni~ke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra|eni i prezentirani na odgovaraju}i na~in. Sav pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal koji bude na|en u toku arheolo{kih istra`ivanja neophodno je stru~no obraditi. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja du`an je nakon izvr{enih arheolo{kih radova podnijeti izvje{taj Komisiji i instituciji koja je obavila istra`ivanja. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja mora imati na raspolaganju sav prona|eni pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal dok traje istra`ivanje i dok ne zavr{i izvje{taj, a najdu`e za period od tri godine. Paralelno s izvo|enjem arheolo{kih istra`ivanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheolo{kog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovaraju}e prostore (depoe). Nakon dostavljanja izvje{taja o provedenom istra`ivanju, Komisija }e utvrditi pokretne nalaze na koje }e biti primjenjivane mjere za{tite koje Komisija utvr|uje. V. Izno{enje pokretnog naslije|a iz ta~ke I stav 2. i ta~ke IV stav 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslije|e) iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Izuzetno od odredbe stava 1. ove ta~ke, dopu{teno je privremeno izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije mogu}e izvr{iti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu mo`e izvr{iti kvalitetnije, br`e i jeftinije. Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nesumnjivo bude utvr|eno da to ni na koji na~in ne}e ugroziti pokretno naslije|e. Komisija u svom odobrenju za privremeno izno{enje pokretnog naslije|a iz Bosne i Hercegovine utvr|uje sve uvjete pod kojima se to izno{enje mo`e izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zadu`enja pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavje{tava Vladu Federacije, nadle`nu slu`bu sigurnosti, carinsku slu`bu Bosne i Hercegovine i javnost. VI. Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. VII. Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VIII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadle`nom za prostorno ure|enje, nadle`noj slu`bi za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i op}inskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H –

Broj 53 - Stranica 29

katastra, radi provedbe mjera utvr|enih u ta~. II - VII ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. IX. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (www.kons.gov.ba). X. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. XI. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 05.1-2.3-77/11-1 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. o`ujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
I. Povijesno podru~je - Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta (Borija) u Ledi}ima, op}ina Trnovo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ine nekropola sa 117 ste}aka. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhva}a k.~. 842, posjedovni list broj 137, z.k. ulo`ak broj 137, k.~. 843, posjedovni list broj 30, z.k. ulo`ak broj 30 i k.~. 844, posjedovni list broj 33, z.k. ulo`ak broj 33, k.o. Ledi}i, op}ina Trnovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljenoga prema Aneksu 8 Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradbu i postavljanje informacijske plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnoga spomenika, na prostoru definiranom u to~ki I. stavak 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teni su isklju~ivo istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na teku}em odr`avanju, uklju~uju}i i one radove koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnoga ministarstva nadle`noga za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite);

prostor spomenika bit }e otvoren i dostupan javnosti, a mo`e se koristiti u edukativne i kulturne svrhe; – dopu{teno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz odobrenje nadle`noga ministarstva i stru~no mi{ljenje nadle`ne slu`be za{tite; – dopu{teno je ukopavanje u nove grobove isklju~ivo u recentnom pravoslavnom groblju sa minimalnom udaljeno{}u od 3 m od ste}aka; – dopu{teni su radovi na ure|enju nekropole, uklanjanju samonikle vegetacije i ~i{}enju ste}aka od li{aja i mahovine, te radovi na saniranju o{te}enja uz prethodno izra|en plan sanacije, restauracije i konzervacije, te odobrenje nadle`noga ministarstva i nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – podru~je predstavlja arheolo{ki lokalitet, pa je prigodom obavljanja istra`nih radova obvezno osigurati nazo~nost arheologa; – zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada. – Vlada Federacije du`na je posebice osigurati provedbu sljede}ih mjera: – izradbu geodetskoga snimka postoje}ega stanja; – izradbu Plana sanacije, restauracije, konzervacije i prezentacije nacionalnoga spomenika. Vlada Federacije du`na je provesti hitne mjere za{tite (odnosno sprije~iti daljnju eroziju tla, koja mo`e izazvati pomjeranje i otklizavanje ste}aka) uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~no mi{ljenje nadle`ne slu`be za{tite. Program hitnih mjera za{tite podrazumijeva: – izradbu preliminarnoga snimka postoje}ega stanja kojim }e se utvrditi vrsta i stupanj ugro`enosti lokaliteta te o{te}enja na spomenicima; – arheolo{ka istra`ivanja uz prethodno ura|en program; – sanacija o{te}enja na spomenicima i vra}anje skliznutih ste}aka na izvornu lokaciju; – obustaviti zapo~ete radove na pro{irenju puta; – uraditi pje{a~ku stazu ~ime bi se zadr`alo izvorno stanje lokaliteta. IV. Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheolo{koga istra`ivanja budu na|eni, bit }e pohranjeni u najbli`em muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehni~ke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra|eni i prezentirani na odgovaraju}i na~in. Sav pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal koji bude na|en tijekom arheolo{kih istra`ivanja nu`no je stru~no obraditi. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja du`an je nakon izvr{enih arheolo{kih radova podnijeti izvje{}e Povjerenstvu i instituciji koja je obavila istra`ivanja. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja mora imati na raspolaganju sav prona|eni pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal dok traje istra`ivanje i dok ne zavr{i izvje{}e, a najdu`e za razdoblje od tri godine. Paralelno s izvo|enjem arheolo{kih istra`ivanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnoga arheolo{kog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovaraju}e prostore (depoe). Nakon dostave izvje{}a o provedenom istra`ivanju, Povjerenstvo }e utvrditi pokretne nalaze na koje }e biti primjenjivane mjere za{tite koje Povjerenstvo utvr|uje. Izno{enje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove to~ke iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Iznimno od odredbe stavka 7. ove to~ke, ukoliko voditelj istra`ivanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje, dokaze o tome prezentirat }e Povjerenstvu, koje mo`e dopustiti privremeno izno{enje nalaza iz zemlje pod detaljno utvr|enim uvjetima njegovoga izno{enja, postupanja s njim tijekom boravka izvan zemlje i njegovoga povrata u Bosnu i Hercegovinu.

Broj 53 - Stranica 30

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

V. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojem su opre~ni odredbama ove odluke. VI. Svatko, a posebice nadle`na tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be, suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskome tijelu uprave nadle`nome za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II. - VI. ove odluke, te nadle`nome op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VIII. Sastavni je dio ove odluke obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba). IX. Prema ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne. X. Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 05.2-2.3-77/11-3 11. o`ujka 2011. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I Istorijsko podru~je - Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta (Borija) u Ledi}ima, op{tina Trnovo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ine nekropola sa 117 ste}aka. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.~. 842, posjedovni list broj 137, z.k. ulo`ak broj 137, k.~. 843, posjedovni list broj 30, z.k. ulo`ak broj 30 i k.~. 844, posjedovni list broj 33, z.k. ulo`ak broj 33, k.o. Ledi}i, op{tina Trnovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjewuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavqene prema Aneksu 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom.

III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u ta~ki I stav 3. ove odluke utvr|uju se sqede}e mjere za{tite: – dozvoqeni su iskqu~ivo istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na teku}em odr`avawu, ukqu~uju}i i one radove koji imaju za ciq prezentaciju spomenika, uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe (u daqem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – prostor spomenika bi}e otvoren i dostupan javnosti, a mo`e se koristiti u edukativne i kulturne svrhe; – dozvoqeno je obavqawe radova na infrastrukturi, uz odobrewe nadle`nog ministarstva i stru~no mi{qewe nadle`ne slu`be za{tite; – dozvoqeno je ukopavawe u nove grobove iskqu~ivo u recentnom pravoslavnom grobqu sa minimalnom udaqeno{}u od 3 m od ste}aka; – dozvoqeni su radovi na ure|ewu nekropole, uklawawu samonikle vegetacije i ~i{}ewu ste}aka od li{ajeva i mahovine, te radovi na sanirawu o{te}ewa uz prethodno izra|en plan sanacije, restauracije i konzervacije, te odobrewe nadle`nog ministarstva i nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – podru~je predstavqa arheolo{ki lokalitet, pa je prilikom obavqawa istra`nih radova obavezno obezbijediti prisustvo arheologa; – zabraweno je odlagawe svih vrsta otpada. – Vlada Federacije du`na je posebno da obezbijedi sprovo|ewe sqede}ih mjera: – izradu geodetskog snimka postoje}eg stawa; – izradu Plana sanacije, restauracije, konzervacije i prezentacije nacionalnog spomenika. Vlada Federacije du`na je da sprovede hitne mjere za{tite (odnosno da sprije~i daqu eroziju tla, koja mo`e izazvati pomjerawe i otklizavawe ste}aka) uz odobrewe nadle`nog ministarstva i stru~no mi{qewe nadle`ne slu`be za{tite. Program hitnih mjera za{tite podrazumijeva: – izradu preliminarnog snimka postoje}eg stawa kojim }e se utvrditi vrsta i stepen ugro`enosti lokaliteta te o{te}ewa na spomenicima; – arheolo{ka istra`ivawa uz prethodno ura|en program; – sanacija o{te}ewa na spomenicima i vra}awe skliznutih ste}aka na izvornu lokaciju; – obustaviti zapo~ete radove na pro{irewu puta; – uraditi pje{a~ku stazu ~ime bi se zadr`alo izvorno stawe lokaliteta. IV Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolo{kog istra`ivawa budu na|eni, bi}e deponovani u najbli`em muzeju koji ispuwava kadrovske, materijalne i tehni~ke uslove ili u Zemaqskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra|eni i prezentovani na odgovaraju}i na~in. Sav pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal koji bude na|en u toku arheolo{kih istra`ivawa neophodno je stru~no obraditi. Arheolog - rukovodilac arheolo{kih istra`ivawa du`an je nakon izvr{enih arheolo{kih radova da podnese izvje{taj Komisiji i instituciji koja je obavila istra`ivawa. Arheolog - rukovodilac arheolo{kih istra`ivawa mora imati na raspolagawu sav prona|eni pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal dok traje istra`ivawe i dok ne zavr{i izvje{taj, a najdu`e za period od tri godine.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 31

Paralelno s izvo|ewem arheolo{kih istra`ivawa, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheolo{kog materijala i wegovo deponovawe u odgovaraju}e prostore (depoe). Nakon dostavqawa izvje{taja o sprovedenom istra`ivawu, Komisija }e utvrditi pokretne nalaze na koje }e biti primjewivane mjere za{tite koje Komisija utvr|uje. Izno{ewe pokretnih nalaza iz stava 1. ove ta~ke iz Bosne i Hercegovine nije dozvoqeno. Izuzetno od odredbe stava 7. ove ta~ke, ukoliko rukovodilac istra`ivawa utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemqe, dokaze o tome prezentova}e Komisiji, koja mo`e dopustiti privremeno izno{ewe nalaza iz zemqe pod detaqno utvr|enim uslovima wegovog izno{ewa, postupawa s wim u toku boravka van zemqe i wegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu. V Stavqaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke. VI Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op{tinske slu`be, suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VII Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II - VI ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VIII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). IX Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. X Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 05.2-2.3-77/11-3 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovi ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I. Historijsko podru~je - Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta (Borija) u Ledi}ima, op}ina Trnovo, progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik ~ine nekropola sa 117 ste}aka. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.~. 842, posjedovni list broj 137, z.k. ulo`ak broj 137, k.~. 843, posjedovni list broj 30, z.k. ulo`ak broj 30 i k.~. 844, posjedovni

list broj 33, z.k. ulo`ak broj 33, k.o. Ledi}i, op}ina Trnovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8 Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da osigura pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uslove i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U cilju trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u ta~ki I stav 3. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teni su isklju~ivo istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na teku}em odr`avanju, uklju~uju}i i one radove koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – prostor spomenika bit }e otvoren i dostupan javnosti, a mo`e se koristiti u edukativne i kulturne svrhe; – dopu{teno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~no mi{ljenje nadle`ne slu`be za{tite; – dopu{teno je ukopavanje u nove grobove isklju~ivo u recentnom pravoslavnom groblju sa minimalnom udaljeno{}u od 3 m od ste}aka; – dopu{teni su radovi na ure|enju nekropole, uklanjanju samonikle vegetacije i ~i{}enju ste}aka od li{aja i mahovine, te radovi na saniranju o{te}enja uz prethodno izra|en plan sanacije, restauracije i konzervacije, te odobrenje nadle`nog ministarstva i nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – podru~je predstavlja arheolo{ki lokalitet, pa je prilikom obavljanja istra`nih radova obavezno osigurati prisustvo arheologa; – zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada. Vlada Federacije du`na je posebno osigurati provo|enje sljede}ih mjera: – izradu geodetskog snimka postoje}eg stanja; – izradu Plana sanacije, restauracije, konzervacije i prezentacije nacionalnog spomenika. Vlada Federacije du`na je provesti hitne mjere za{tite (odnosno sprije~iti daljnju eroziju tla, koja mo`e izazvati pomjeranje i otklizavanje ste}aka) uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~no mi{ljenje nadle`ne slu`be za{tite. Program hitnih mjera za{tite podrazumijeva: – izradu preliminarnog snimka postoje}eg stanja kojim }e se utvrditi vrsta i stepen ugro`enosti lokaliteta te o{te}enja na spomenicima; – arheolo{ka istra`ivanja uz prethodno ura|en program; – sanacija o{te}enja na spomenicima i vra}anje skliznutih ste}aka na izvornu lokaciju; – obustaviti zapo~ete radove na pro{irenju puta; – uraditi pje{a~ku stazu ~ime bi se zadr`alo izvorno stanje lokaliteta.

Broj 53 - Stranica 32

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV. Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolo{kog istra`ivanja budu na|eni, bit }e pohranjeni u najbli`em muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehni~ke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra|eni i prezentirani na odgovaraju}i na~in. Sav pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal koji bude na|en u toku arheolo{kih istra`ivanja neophodno je stru~no obraditi. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja du`an je nakon izvr{enih arheolo{kih radova podnijeti izvje{taj Komisiji i instituciji koja je obavila istra`ivanja. Arheolog - voditelj arheolo{kih istra`ivanja mora imati na raspolaganju sav prona|eni pokretni i nepokretni arheolo{ki materijal dok traje istra`ivanje i dok ne zavr{i izvje{taj, a najdu`e za period od tri godine. Paralelno s izvo|enjem arheolo{kih istra`ivanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheolo{kog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovaraju}e prostore (depoe). Nakon dostavljanja izvje{taja o provedenom istra`ivanju, Komisija }e utvrditi pokretne nalaze na koje }e biti primjenjivane mjere za{tite koje Komisija utvr|uje. Izno{enje pokretnih nalaza iz stava 1. ove ta~ke iz Bosne i Hercegovine nije dopu{teno. Izuzetno od odredbe stava 7. ove ta~ke, ukoliko voditelj istra`ivanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlje, dokaze o tome prezentirat }e Komisiji, koja mo`e dopustiti privremeno izno{enje nalaza iz zemlje pod detaljno utvr|enim uvjetima njegovog izno{enja, postupanja s njim u toku boravka van zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu. V. Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. VI. Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be, suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VII. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi provo|enja mjera utvr|enih u ta~. II - VI ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VIII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). IX. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. X. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 05.2-2.3-77/11-3 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu

Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. o`ujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
I. Povijesna gra|evina - ku}a Mulali} u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao k.~. 5567, 5568, 5569, 5570 i 5571 (novi premjer), {to odgovara k.~. 15/24, 15/53, dio 15/9 i dio 15/10 (stari premjer), posjedovni list br. 2123 i 3906, z.k. ulo`ak br. 3567, 134 i 3518, k.o. Doboj, op}ina Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljenoga sukladno Aneksu 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08). II. Vlada Republike Srpske du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e uvjete i osigurati sredstva za izradbu i postavljanje informacijske plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnoga spomenika, na prostoru definiranom u to~ki I. stavak 2. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teni su istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na teku}em odr`avanju i prezentaciji spomenika, kao i radovi koji su neophodni za odr`ivo funkcioniranje objekta, uklju~uju}i enterijerske radove, uz odobrenje ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – prigodom radova na konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i restauraciji koristiti iste ili istovrsne materijale u najve}oj mogu}oj mjeri; – dopu{tena je adaptacija prostora u cilju njegovoga prilago|avanja suvremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; U svrhu za{tite i osiguranja uvjeta za konzervaciju i restauraciju objekata, potrebno je utvrditi hitne mjere za{tite: – ispitivanje i stati~ka analiza konstruktivnih dijelova objekata; – za{tita objekata od negativnih vanjskih utjecaja. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su opre~ni odredbama ove odluke. V. Svatko, a posebice nadle`na tijela Republike Srpske, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Republike Srpske, nadle`nome ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskome tijelu uprave nadle`nome za poslove urbanizma i katastra, u

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H –

Broj 53 - Stranica 33

svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II. - V. ove odluke, te nadle`nome op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni je dio ove odluke obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba). VIII. Prema ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 7.3-2.3-77/2011-13 11. o`ujka 2011. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I Istorijska gra|evina - ku}a Mulali} u ulici kraqa Aleksandra broj 5 u Doboju progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao k.~. 5567, 5568, 5569, 5570 i 5571 (novi premjer), {to odgovara k.~. 15/24, 15/53, dio 15/9 i dio 15/10 (stari premjer), posjedovni list br. 2123 i 3906, z.k. ulo`ak br. 3567, 134 i 3518, k.o. Doboj, op{tina Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjewuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavqene u skladu sa Aneksom 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08). II Vlada Republike Srpske du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e uslove i obezbijediti sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u ta~ki I stav 2. ove odluke utvr|uju se sqede}e mjere za{tite: – dozvoqeni su istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na teku}em odr`avawu i prezentaciji spomenika, kao i radovi koji su neophodni za odr`ivo funkcionisawe objekta, ukqu~uju}i enterijerske radove, uz odobrewe ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe Republike Srpske (u daqwem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Republike Srpske (u daqwem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite);

prilikom radova na konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i restauraciji koristiti iste ili istovrsne materijale u najve}oj mogu}oj mjeri; – dozvoqena je adaptacija prostora u ciqu wegovog prilago|avawa savremenim potrebama (instalacije grijawa i drugi radovi vezani za enterijer) pod uslovom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrewe nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite. Radi za{tite i obezbje|ewa uslova za konzervaciju i restauraciju objekata, potrebno je utvrditi hitne mjere za{tite: – ispitivawe i stati~ka analiza konstruktivnih dijelova objekata; – za{tita objekata od negativnih vawskih uticaja. IV Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke. V Svako, a posebno nadle`ni organi Republike Srpske, gradske i op{tinske slu`be suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogda o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VI Ova odluka dostavi}e se Vladi Republike Srpske, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II - V ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 7.3-2.3-77/2011-13 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovi ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I. Historijska gra|evina - ku}a Mulali} u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru ozna~enom kao k.~. 5567, 5568, 5569, 5570 i 5571 (novi premjer), {to odgovara k.~. 15/24, 15/53, dio 15/9 i dio 15/10 (stari premjer), posjedovni

Broj 53 - Stranica 34

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

list br. 2123 i 3906, z.k. ulo`ak br. 3567, 134 i 3518, k.o. Doboj, op}ina Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08). II. Vlada Republike Srpske du`na je osigurati pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e uvjete i osigurati sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U cilju trajne za{tite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u ta~ki I stav 2. ove odluke utvr|uju se sljede}e mjere za{tite: – dopu{teni su istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na teku}em odr`avanju i prezentaciji spomenika, kao i radovi koji su neophodni za odr`ivo funkcioniranje objekta, uklju~uju}i enterijerske radove, uz odobrenje ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – prilikom radova na konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i restauraciji koristiti iste ili istovrsne materijale u najve}oj mogu}oj mjeri; – dopu{tena je adaptacija prostora u cilju njegovog prilago|avanja savremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite. U cilju za{tite i osiguranja uvjeta za konzervaciju i restauraciju objekata, potrebno je utvrditi hitne mjere za{tite: – ispitivanje i stati~ka analiza konstruktivnih dijelova objekata; – za{tita objekata od negativnih vanjskih utjecaja. IV. Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. V. Svako, a posebno nadle`ni organi Republike Srpske, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Republike Srpske, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvr|enih u ta~. II - V ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne.

IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 7.3-2.3-77/2011-13 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. o`ujka 2011. godine, je donijelo

ODLUKU
I. Povijesna gra|evina - "Gospo|icina ku}a" u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 1 u Sarajevu progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru ozna~enom kao k.~. 855, k.o. Sarajevo VIII (novi premjer) {to odgovara k.~. 71, k.o. Sarajevo CXXIX (stari premjer), z.k. ulo`ak br. 117, op}ina Centar Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljenog sukladno Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnoga spomenika, utvr|uju se sljede}e mjere za{tite koje se odnose na prostor definiran u to~ki I. stavak 2. ove odluke: – Dopu{teni su isklju~ivo istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji spomenika, uz odobrenje federalnoga ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prilikom radova na restauraciji objekta neophodno je sa~uvati njegov izvorni izgled; – Dopu{tena je adaptacija prostora u svrhu prilagodbe prostora suvremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sa~uvaju stilske zna~ajke objekta, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – Izvr{iti preoblikovanje ili uklanjanje prizemne dogradnje na sjevernoj strani objekta; – Objekat se mo`e koristiti u stambene, obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na na~in koji ne}e ugroziti integritet objekta i njegovo zna~enje u strukturi grada.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 35

IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojem su opre~ni odredbama ove odluke. V. Svatko a posebice nadle`na tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`a}e se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom tijelu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II.-VI. ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba). VIII. Sukladno ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 07.3-2.3-77/11-14 11. o`ujka 2011. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39 stav 1 Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I Istorijska gra|evina - "Gospo|icina ku}a" u ulici Hamdije Kre{evqakovi}a broj 1 u Sarajevu progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru ozna~enom kao k.~. 855, k.o. Sarajevo VIII (novi premjer) {to odgovara k.~. 71, k.o. Sarajevo CXXIX (stari premjer), z.k. ulo`ak br. 117, op{tina Centar Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjewuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavqene shodno Aneksu 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione

table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, utvr|uju se sqede}e mjere za{tite koje se odnose na prostor definisan u ta~ki I stav 2 ove odluke: – Dozvoqeni su iskqu~ivo istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji spomenika, uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe (u daqwem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prilikom radova na restauraciji objekta neophodno je sa~uvati wegov izvorni izgled; – Dozvoqena je adaptacija prostora radi prilago|avawa prostora savremenim potrebama (instalacije grijawa i drugi radovi vezani za enterijer) pod uslovom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrewe nadle`nog ministarstva i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite; – Izvr{iti preoblikovawe ili uklawawe prizemne dogradwe na sjevernoj strani objekta; – Objekat se mo`e koristiti u stambene, obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na na~in koji ne}e ugroziti integritet objekta i wegovo zna~ewe u strukturi grada. IV Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. V Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op{tinske slu`be suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VI Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II-VI ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web-strani Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII Shodno ~lanu V stav 4 Aneksa 8 Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 07.3-2.3-77/11-14 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu

Broj 53 - Stranica 36

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I. Historijska gra|evina - "Gospo|icina ku}a" u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 1 u Sarajevu progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru ozna~enom kao k.~. 855, k.o. Sarajevo VIII (novi premjer) {to odgovara k.~. 71, k.o. Sarajevo CXXIX (stari premjer), z.k. ulo`ak br. 117, op}ina Centar Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da osigura pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uslove i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. S ciljem trajne za{tite nacionalnog spomenika, utvr|uju se sljede}e mjere za{tite koje se odnose na prostor definiran u ta~ki I stav 2. ove odluke: – Dopu{teni su isklju~ivo istra`iva~ki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prilikom radova na restauraciji objekta neophodno je sa~uvati njegov izvorni izgled; – Dopu{tena je adaptacija prostora s ciljem prilago|avanja prostora savremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uslovom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – Izvr{iti preoblikovanje ili uklanjanje prizemne dogradnje na sjevernoj strani objekta; – Objekat se mo`e koristiti u stambene, obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na na~in koji ne}e ugroziti integritet objekta i njegovo zna~enje u strukturi grada. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke. V. Svako a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be suzdr`at }e se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra radi provo|enja mjera utvr|enih u ta~. II-VI ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige.

VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 07.3-2.3-77/11-14 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika, na temelju ~lanka V stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. o`ujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
I. Povijesna gra|evina - Hotel Zagreb u Sarajevu progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhva}a k.~. 820 i 821, k.o. Centar Sarajevo VII (novi premjer), {to odgovara k.~. 61, k.o. Sarajevo LI (stari premjer), z.k. ulo`ak broj LI/5, op}ina Centar Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljenoga prema Aneksu 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Slu`bene novine Federacije BiH, br. 2/02 , 27/02, 6/04 i 51/07 ). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradbu i postavljanje informacijske plo~e sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U svrhu trajne za{tite nacionalnoga spomenika, utvr|uju se sljede}e mjere za{tite koje se odnose na prostor definiran u to~ki I. stavak 2. ove odluke: – Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi teku}eg odr`avanja, radovi koji osiguravaju odr`ivu uporabu objekta i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika uz odobrenje federalnoga ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prigodom konzervatorsko-restauratorskih radova obvezno je o~uvati povijesnu slojevitost objekta nastalu kao rezultat modernisti~kih intervencija u razdoblju izme|u dva svjetska rata; – Rehabilitaciju objekta treba izvesti sukladno suvremenim standardima za konzervaciju spomenika,

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 37

uz mogu}nost odre|enih adaptacija novoj namjeni uz prostorna ograni~enja; – Prigodom radova na konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i restauraciji koristiti u najve}oj mogu}oj mjeri izvorne materijale i vezivna sredstva uz mogu}nost primjene suvremene konstrukcije kojom bi bila omogu}ena stabilizacija vanjskih zidova; – Dopu{tena je adaptacija prostora u cilju njegovoga prilago|avanja suvremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi u svezi sa enterijerom) pod uvjetom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – U enterijeru je obvezno o~uvanje postoje}eg sredi{njeg stepeni{ta. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojem su opre~ni odredbama ove odluke. V. Svatko, a posebice nadle`na tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be, suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nome ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskome tijelu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvr|enih u to~. II. - V. ove odluke, te nadle`nome op}inskom sudu u svrhu upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni je dio ove odluke obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba). VIII. Prema ~lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Op}ega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su kona~ne. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 07.3-2.3-77/2011-16 11. o`ujka 2011. godine Predsjedateljica Povjerenstva Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, v. r. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika, na osnovu ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I Istorijska gra|evina - Hotel Zagreb u Sarajevu progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k.~. 820 i 821, k.o. Centar Sarajevo VII (novi premjer) {to odgovara k.~. 61, k.o. Sarajevo LI (stari premjer), z.k. ulo`ak broj LI/5, op{tina Centar Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjewuju se mjere za{tite utvr|ene Zakonom o sprovo|ewu odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavqene prema Aneksu 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ( Slu`bene novine Federacije BiH, br. 2/02 , 27/02, 6/04 i 51/07). II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) du`na je da obezbijedi pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika (u daqwem tekstu: Komisija) utvrdi}e tehni~ke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavqawe informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{ewu dobra nacionalnim spomenikom. III Radi trajne za{tite nacionalnog spomenika, utvr|uju se sqede}e mjere za{tite koje se odnose na prostor definisan u ta~ki I stav 2. ove odluke: – Dozvoqeni su iskqu~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi teku}eg odr`avawa, radovi koji obezbje|uju odr`ivu upotrebu objekta i radovi koji imaju za ciq prezentaciju spomenika uz odobrewe federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|ewe (u daqem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite nasqe|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); – Prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova obavezno je o~uvati istorijsku slojevitost objekta nastalu kao rezultat modernisti~kih intervencija u periodu izme|u dva svjetska rata; – Rehabilitaciju objekta treba izvesti u skladu sa savremenim standardima za konzervaciju spomenika, uz mogu}nost odre|enih adaptacija novoj namjeni uz prostorna ograni~ewa; – Prilikom radova na konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i restauraciji koristiti u najve}oj mogu}oj mjeri izvorne materijale i vezivna sredstva uz mogu}nost primjene savremene konstrukcije kojom bi bila omogu}ena stabilizacija vawskih zidova; – Dozvoqena je adaptacija prostora u ciqu wegovog prilago|avawa savremenim potrebama (instalacije grijawa i drugi radovi vezani za enterijer) pod uslovom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrewe nadle`nog ministarstva i stru~no nadzirawe nadle`ne slu`be za{tite; – - U enterijeru je obavezno o~uvawe postoje}eg centralnog stepeni{ta. IV Stavqaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke. V Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op{tinske slu`be, suzdr`a}e se od preduzimawa bilo kakvih radwi koje mogu da o{tete nacionalni spomenik ili dovedu u pitawe wegovu za{titu. VI Ova odluka dostavi}e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i o{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovo|ewa mjera utvr|enih u ta~. II - V ove odluke, te nadle`nom op{tinskom sudu radi upisa u zemqi{ne kwige. VII Sastavni dio ove odluke je obrazlo`ewe sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim

Broj 53 - Stranica 38

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sqede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Haximuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Qiqana [evo. Broj 07.3-2.3-77/2011-16 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Haximuhamedovi}, s. r. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na osnovi ~lana V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ~lana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odr`anoj 11. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
I. Historijska gra|evina - Hotel Zagreb u Sarajevu progla{ava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k.~. 820 i 821, k.o. Centar Sarajevo VII (novi premjer), {to odgovara k.~. 61, k.o. Sarajevo LI (stari premjer), z.k. ulo`ak broj LI/5, op}ina Centar Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere za{tite utvr|ene Zakonom o provo|enju odluka Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ( Slu`bene novine Federacije BiH, br. 2/02 , 27/02, 6/04 i 51/07 ). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) du`na je osigurati pravne, nau~ne, tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za za{titu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit }e tehni~ke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo~e sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o progla{enju dobra nacionalnim spomenikom. III. U cilju trajne za{tite nacionalnog spomenika, utvr|uju se sljede}e mjere za{tite koje se odnose na prostor definiran u ta~ki I stav 2. ove odluke: – Dopu{teni su isklju~ivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi teku}eg odr`avanja, radovi koji osiguravaju odr`ivu upotrebu objekta i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika uz odobrenje federalnog ministarstva nadle`nog za prostorno ure|enje (u daljnjem tekstu: nadle`no ministarstvo) i stru~ni nadzor

nadle`ne slu`be za{tite naslije|a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadle`na slu`ba za{tite); konzervatorsko-restauratorskih radova – Prilikom obavezno je o~uvati historijsku slojevitost objekta nastalu kao rezultat modernisti~kih intervencija u periodu izme|u dva svjetska rata; – Rehabilitaciju objekta treba izvesti u skladu sa savremenim standardima za konzervaciju spomenika, uz mogu}nost odre|enih adaptacija novoj namjeni uz prostorna ograni~enja; – Prilikom radova na konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i restauraciji koristiti u najve}oj mogu}oj mjeri izvorne materijale i vezivna sredstva uz mogu}nost primjene savremene konstrukcije kojom bi bila omogu}ena stabilizacija vanjskih zidova; – Dopu{tena je adaptacija prostora u cilju njegovog prilago|avanja savremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sa~uvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrenje nadle`nog ministarstva i stru~ni nadzor nadle`ne slu`be za{tite; – U enterijeru je obavezno o~uvanje postoje}eg centralnog stepeni{ta. IV. Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke. V. Svako, a posebno nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i op}inske slu`be, suzdr`at }e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu o{tetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu za{titu. VI. Ova odluka dostavit }e se Vladi Federacije, nadle`nom ministarstvu, nadle`noj slu`bi za{tite i op}inskom organu uprave nadle`nom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvr|enih u ta~. II - V ove odluke, te nadle`nom op}inskom sudu radi upisa u zemlji{ne knjige. VII. Sastavni dio ove odluke je obrazlo`enje sa prate}om dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba). VIII. Prema ~lanu V stav 4. Aneksa 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su kona~ne. IX Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ovu odluku Komisija je donijela u sljede}em sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Had`imuhamedovi}, Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo. Broj 07.3-2.3-77/2011-16 11. marta 2011. godine Predsjedavaju}a Komisije Sarajevo Amra Had`imuhamedovi}, s. r.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 39

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Na temelju ~lanka 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS
LIJEKOVA KOJIMA JE IZDANA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 53 - Stranica 40

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 41

Broj 53 - Stranica 42

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 43

Broj 53 - Stranica 44

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~enja za uporabu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog popisa. Broj 10-07.2-3665/11 13. lipnja 2011. godine Ravnatelj Banja Luka Nata{a Grubi{a, v. r.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 45

Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK
LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVQAWE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 53 - Stranica 46

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 47

Broj 53 - Stranica 48

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 49

Broj 53 - Stranica 50

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~ewa za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog spiska. Broj 10-07.2-3665/11 13. juna 2011. godine Direktor Bawa Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 51

Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK
LIJEKOVA KOJIMA JE IZDANA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 53 - Stranica 52

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 53

Broj 53 - Stranica 54

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 55

Broj 53 - Stranica 56

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~enja za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog spiska. Broj 10-07.2-3665/11 13. juna 2011. godine Direktor Banja Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 57

Na temelju ~lanka 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", br. 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS
LIJEKOVA KOJIMA JE IZDANA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 53 - Stranica 58

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 59

1.U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~enja za uporabu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog popisa. Broj 10-07.2-3666/11 13. lipnja 2011. godine Ravnatelj Banja Luka Nata{a Grubi{a, v. r.

Broj 53 - Stranica 60

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK
LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVQENOM POSTUPKU) ZA STAVQAWE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 61

Broj 53 - Stranica 62

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~ewa za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog spiska. Broj 10-07.2-3666/11 13. juna 2011. godine Direktor Bawa Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 63

Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", br. 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK
LIJEKOVA KOJIMA JE IZDANA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 53 - Stranica 64

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 65

1.U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~enja za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog spiska. Broj 10-07.2-3666/11 13. juna 2011. godine Direktor Banja Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Broj 53 - Stranica 66

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Na temelju ~lanka 122, a sukladno ~lanku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS
MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA U periodu od 1. svibnja 2011. do 31. svibnja 2011. godine izdane su Potvrde za upis u Registar sljede}ih medicinskih sredstava:

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 67

Broj 53 - Stranica 68

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 69

Broj 53 - Stranica 70

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 71

Broj 53 - Stranica 72

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 73

Ukupan broj medicinskih sredstava upisanih u Registar od 1. svibnja 2011. do 31. svibnja 2011. godine je 133. Broj 10-07.2-3669/11 14. lipnja 2011. godine Ravnatelj Banja Luka Nata{a Grubi{a, v. r.

Broj 53 - Stranica 74

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima "Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK
MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA U periodu od 1. maja 2011. do 31. maja 2011. godine izdate su Potvrde za upis u Registar sqede}ih medicinskih sredstava:

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 75

Broj 53 - Stranica 76

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 77

Broj 53 - Stranica 78

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 79

Broj 53 - Stranica 80

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 81

Ukupan broj medicinskih sredstava upisanih u Registar od 1. maja 2011. do 31. maja 2011. godine je 133. Broj 10-07.2-3669/11 14. juni 2011. godine Direktor Bawa Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Broj 53 - Stranica 82

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK
MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA U periodu od 1. maja 2011. do 31. maja 2011. godine izdane su Potvrde za upis u Registar sljede}ih medicinskih sredstava:

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 83

Broj 53 - Stranica 84

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 85

Broj 53 - Stranica 86

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 87

Broj 53 - Stranica 88

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 53 - Stranica 89

Ukupan broj medicinskih sredstava upisanih u Registar od 1. maja 2011. do 31. maja 2011. godine je 133. Broj 10-07.2-3669/11 14. juni 2011. godine Direktor Banja Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Broj 53 - Stranica 90

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

KAZALO

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE
182 Odluka o produ`etku mandata ~asnicima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (hrvatski jezik) Odluka o produ`ewu mandata oficirima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji snage me|unarodne bezbjednosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (srpski jezik) Odluka o produ`enju mandata oficirima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (bosanski jezik)

Rje{enje o imenovanju pomo}nika direktora za unutra{nju kontrolu u Slu`bi za poslove sa strancima ponovni mandat (bosanski jezik) 1

7

POVJERENSTVO ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH
Odluka kojom se Graditeljska cjelina - Pravoslavna crkva Ro|enja Bogorodice u selu Dra~evo, Popovo polje, op}ina Trebinje, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Graditeqska cjelina - Pravoslavna crkva Ro|ewa Bogorodice u selu Dra~evo, Popovo poqe, op{tina Trebiwe, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Graditeljska cjelina - Pravoslavna crkva Ro|enja Bogorodice u selu Dra~evo, Popovo polje, op}ina Trebinje, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2

7

2

8

VIJE]E MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
183 Odluka o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) Odluka o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) Odluka o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) 184 Odluka o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) Odluka o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) Odluka o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) 185 Odluka o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) Odluka o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) Odluka o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) 186 Rje{enje o imenovanju direktora Slu`be za poslove sa strancima-ponovni mandat (hrvatski jezik) Rje{ewe o imenovawu direktora Slu`be za poslove sa strancima-ponovni mandat (srpski jezik) Rje{enje o imenovanju direktora Slu`be za poslove sa strancima-ponovni mandat (bosanski jezik) 187 Rje{enje o imenovanju zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima - ponovni mandat (hrvatski jezik) Rje{ewe o imenovawu zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima - ponovni mandat (srpski jezik) Rje{enje o imenovanju zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima - ponovni mandat (bosanski jezik) 188 Rje{enje o imenovanju pomo}nika direktora za unutarnju kontrolu u Slu`bi za poslove sa strancima-ponovni mandat (hrvatski jezik) Rje{ewe o imenovawu pomo}nika direktora za unutra{wu kontrolu u Slu`bi za poslove sa strancima-ponovni mandat (srpski jezik) 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6

8

Odluka kojom se Povijesna gra|evina - Crkva Majke Bo`je u Olovu progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Istorijska gra|evina - Crkva Majke Bo`je u Olovu progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Historijska gra|evina - Crkva Majke Bo`je u Olovu progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka kojom se Graditeljska cjelina - Crkva Prenos mo{ti sv. oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, op}ina Novi Grad Sarajevo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Graditeqska cjelina - Crkva Prenos mo{ti sv. oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reqevu, op{tina Novi Grad Sarajevo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Graditeljska cjelina - Crkva Prenos mo{ti sv. oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, op}ina Novi Grad Sarajevo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka kojom se Graditeljska cjelina - Spomenik na Makljenu, op}ina Prozor - Rama, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Graditeqska cjelina - Spomenik na Makqenu, op{tina Prozor - Rama, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Graditeljska cjelina - Spomenik na Makljenu, op}ina Prozor - Rama, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka kojom se Povijesno podru~je - Nekropola sa ste}cima Bija~a, op}ina Ljubu{ki, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Istorijsko podru~je - Nekropola sa ste}cima Bija~a, op{tina Qubu{ki, progla{ava

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

18

7

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H
19

Broj 53 - Stranica 91

nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Historijsko podru~je - Nekropola sa ste}cima Bija~a, op}ina Ljubu{ki, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka kojom se Povijesni spomenik - most poznat kao "Rimski most" na rijeci Orlji kod sela Klin~i}i, op}ina Olovo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Istorijski spomenik - most poznat kao "Rimski most" na rijeci Orqi kod sela Klin~i}i, op{tina Olovo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Historijski spomenik - most poznat kao "Rimski most" na rijeci Orlji kod sela Klin~i}i, op}ina Olovo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka kojom se Povijesni spomenik - Most poznat kao "Rimski most" u selu Vranci, op}ina Kre{evo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Istorijski spomenik - Most poznat kao "Rimski most" u selu Vranci, op{tina Kre{evo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Historijski spomenik - Most poznat kao "Rimski most" u selu Vranci, op}ina Kre{evo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika (hrvatski jezik) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika (srpski jezik) Odluku o izmjeni Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika (bosanski jezik) Odluka kojom se Arheolo{ko podru~je Rapovine, op}ina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Arheolo{ko podru~je Rapovine, op{tina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Arheolo{ko podru~je Rapovine, op}ina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka kojom se Povijesno podru~je - Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta (Borija) u Ledi}ima, op}ina Trnovo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Istorijsko podru~je - Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta (Borija) u Ledi}ima, op{tina Trnovo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Historijsko podru~je - Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta (Borija) u Ledi}ima, op}ina Trnovo, progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

Odluka kojom se Povijesna gra|evina - ku}a Mulali} u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Istorijska gra|evina - ku}a Mulali} u ulici kraqa Aleksandra broj 5 u Doboju progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Historijska gra|evina - ku}a Mulali} u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka kojom se Povijesna gra|evina - "Gospo|icina ku}a" u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 1 u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Istorijska gra|evina - "Gospo|icina ku}a" u ulici Hamdije Kre{evqakovi}a broj 1 u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Historijska gra|evina - "Gospo|icina ku}a" u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 1 u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka kojom se Povijesna gra|evina - Hotel Zagreb u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka kojom se Istorijska gra|evina - Hotel Zagreb u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka kojom se Historijska gra|evina - Hotel Zagreb u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

32

20

33

21

33

21

34

22

35

23

35

24

36

24 25 25 26

37

38

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Popis lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Spisak lijekova kojima je izdata dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Spisak lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 39 45 51

26

27

Popis lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Spisak lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovqenom postupku) za stavqawe u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Spisak lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Popis medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u registar medicinskih sredstava (srpski jezik)

57

28

60

29

63 66 74 82

30

31

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u registar medicinskih sredstava (bosanski jezik)

Broj 53 - Stranica 92

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za II polugodi{te 2011. za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM

Godina XV/VII Ponedjeljak, 4. 7. 2011. godine

Broj/Broj

53

Godina XV/VII Ponedjeqak, 4. 7. 2011. godine

1 - JANAB 11 - JANAB 12 - JANAB 13 - JANAB 2 - JANAB 21 - JANAB 22 - JANAB 23 - JANAB 24 - JANAB 3 - JANAB 31 - JANAB 32 - JANAB 33 - JANAB 4 - JANAB 41 - JANAB 5 - JANAB 51 - JANAB 52 - JANAB 53 - JANAB 6 - JANAB 61 - JANAB 62 - JANAB 63 - JANAB 7 - JANAB 71 - JANAB 72 - JANAB 73 - JANAB 8 - JANAB 81 - JANAB 82 - JANAB 83 - JANAB 84 - JANAB 9 - JANAB 91 - JANAB 10 - JANAB 101 - JANAB 102 - JANAB

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b) UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.) - KONKURENTSKI ZAHTJEV Dodatna objava poziva za nabavku roba Dodatna objava poziva za obavljanje usluga Dodatna objava poziva za izvr{enje radova DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA (~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je:
– Jedna stranica od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM

Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM
– Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM

Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM
– Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM

Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM

Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III Tel.: +387 (33) 722-049; fax: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. Svi oglasi primljeni mimo zakonom predvi|enog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.
OBAVJE[TENJE

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO.
Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - Tisak: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 3

OGLASNIK JAVNE NABAVE
1 - JANAB 11 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Da, bezuvjetna bankovna garancija ili transfer na transakcijski ra~un. III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Da, 10 % od vrijednosti ugovora. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Da, bezuvjetna bankovna garancija. III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Potrebno dostaviti uvjerenja mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je ponuditelj registriran da za ponuditelja nema ograni~enja za sudjelovanje prema ~lanku 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Izvod iz sudskog registra, odnosno pravovaljan dokument o registraciji. III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Uvjet koji ponu|a~i moraju ispuniti jeste da su solventni u posljednjih 6 ({est) i da nisu poslovali sa gubitkom u zadnja dva obra~unska perioda. III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Uvjeti koje ponu|a~i moraju ispuniti: - da su ovla{teni zastupnici/distributeri motornih vozila koje su naveli u ponudi - ponu|eno vozilo mora imati minimalno tri zvjezdice za sigurnost, a temeljem provedenih testiranja od strane EURONCAP Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju slijede}ih kriterija: 1. cijena 90% 2. rok isporuke 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi navedenoj u to~ki I.1 (Ured: Protokol; tel: 036/395-201; faks: 036/395-279) uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne otkupnine: - u iznosu od 100,00 KM na ra~un 3381002202842183 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar; u korist JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje za nabavu motornih vozila". Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, dokumentacija se mo`e poslati e-mail-om ili po{tom, ali u tom slu~aju Ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. god. do 12:00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon isteka krajnjeg roka za podno{enje ponuda

OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Josip [imi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 036/395-270 Fax: 036/395-248 E-mail: josip.simic@hteronet.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabava motornih vozila po odluci Uprave broj D-3-30-37-1/11 od 18. 5. 2011. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je nabava motornih vozila za potrebe JP HT d.d. Mostar II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA LOT 1 - putni~ka/terenska motorna vozila, 15 vozila LOT 2 - teretna motorna vozila (furgon), 4 vozila LOT 3 - teretna motorna vozila (pick up), 2 vozila II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP HT d.d. Mostar, Autogara`a, Bi{}e Polje bb, 88000 Mostar II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Jednokratno, na temelju predmetne isporuke. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 5.000,00 KM za LOT 1 2.000,00 KM za LOT 2 2.000,00 KM za LOT 3

Broj 53 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) Datum i vrijeme: 1. 8. 2011. god. u 12:10 sati Mjesto: Kao pod I.1. (1-11-9153-11)

11 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Kontakt osoba: doc. dr sc. med. Radoslav Gajanin Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-391 Fax: 051/342-170 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj: 01-6173-1/11 od 14. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka materijala potrebnog za histohemiju i imunohistohemiju u Zavodu za patologiju. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao kod II.4. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA FCO apoteka Klini~kog centra Banja Luka istovareno II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje za u~e{}e dobavlja~a u postupku javne nabavke precizirane ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda kojim se dokazuje da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca) III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Ponu|a~ je du`an dostaviti: - ovla{tenje proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi njegove proizvode na tenderu (autorizacija) - izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od sedam dana - izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje od najmanje 90 dana od dana ispostavljanja fakture ukoliko ne ponudi du`i rok pla}anja - izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100,00 KM plus PDV. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od jezika naroda u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2011. godine do 9,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 8. 2011. godine u 10,30 ~asova Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, soba broj 18, zgrada Ginekologije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku materijala potrebnog za histohemiju i imunohistohemiju u Zavodu za patologiju, na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 4. 8. 2011. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova kod Marka Pani}, referenta za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM plus PDV. Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 5

skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (1-11-9156-11)

11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 10/11 ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista Adresa: Gra~anica bb Po{tanski broj: 89240 Grad: Gacko Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/472-222 Faks: 059/472-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: [kiqevi} Marko, tel. 059/475-226 e-mail: rtegac15@teol.net Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/471-283, e-mail: rtegac39@teol.net I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, tel. 059/472-413 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 10/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka originalnih rezervnih dijelova, repromaterijala i specijalisti~kih usluga potrebnih za odr`avawe kamiona Mercedes Actros 4141 RJ Rudnik II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA a) Opravka kabine vozila sa svim potrebnim dijelovima i uslugama b) Opravka osnovne konstrukcije sa svim potrebnim dijelovima i uslugama c) sukcesivna nabavka originalnih rezervnih dijelova i usluga za motore i vozila iz proizvodnog programa MERCEDESACTROS 4141 (serija WDB 932 325) u toku 2011. god. a po

pismenoj naruxbenici naru~ioca a na osnovu ponu|enih jedini~nih cijena ponu|a~a. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Skladi{te naru~ioca i PK Gra~anica II.7. PODJELA NA LOTOVE Da LOT 1 a) Opravka kabine vozila sa svim potrebnim dijelovima i uslugama vozilo Mercedes ACTROS 4141 interni broj 1 broj {asije WDB9323251L005323 b) Opravka osnovne konstrukcije sa svim potrebnim dijelovima i uslugama Vozilo Mercedes ACTROS 4141 interni broj 2 broj {asije WDB9323251L00677 LOT 2 Sukcsesivna nabavka originalnih rezervnih dijelova i usluga za motore i vozila iz proizvodnog programa MERCEDES-ACTROS 4141 (serija WDB 932 325) u toku 2011. god. a po pismenoj naruxbenici naru~ioca a na osnovu ponu|enih jedini~nih cijena ponu|a~a. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Sukcesivno po zahtjevu naru~ioca Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, 2.000,00 KM za LOT 2 III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Originalna bezuslovna garancija poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko sa va`no{}u: Opcija ponude plus 30 dana. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Izjava da se ponu|a~ bezuslovno obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{ewe posla u vidu bezuslovne bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko u trajawu 30 dana du`e od perioda trajawa ugovora. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca). III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera - dokaz da je ponu|a~: proizvo|a~, zastupnik, distributer zastupnika za predmetnu robu ili da je ponu|a~ zakqu~io ugovor sa zastupnikom ili distributerom zastupnika iz koga se nedvosmisleno vidi da }e ponu|a~ isporu~iti originalne rezervne dijelove III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Poslovawe bez gubitka u posqedwe dvije godine III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama. Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni

Broj 53 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10% uz predo~ewe dokaza u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 27. 6. 2011. godine do 26. 7. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM/25,55 evra. Pla}awe izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Unikredit banke a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon broj059/472-413. Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke a.d. Bawa Luka na ra~un broj 551 030 000 1096 939, u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije, tender broj 10/11: Nabavka originalnih rezervnih dijelova, repromaterijala i specijalisti~kih usluga potrebnih za odr`avawe kamiona Mercedes ACTROS 4141 RJ Rudnik. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 26. 7. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Datum: 26. 7. 2011. godine Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada R i TE Gacko, a.d. Gacko Vrijeme otvarawa ponuda: 12,30 sati. Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupkuza dostavqawe ponuda. Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tom ZP Rudnik i TE a. d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. V.2. OSTALE ODREDBE Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 8,00 do 14,00 sati na telefone navedene u odjeqku I - ugovorni organ. Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku BiH". (1-11-9157-11)

11 - JANAB
JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Kontakt osoba: za tehni~ka pitanja: Fadil [unj, za komercijalna pitanja: Nenad ]ipovi} Adresa: Kurta Schorka 36 Po{tanski broj: 71210

Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200068970001 Telefon: 033/289-113, 115, 033/289-159 Fax: 033/289-201 E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, na 3 (tri) godine. II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Materijal za za{titu i odle|ivanje povr{ina: LOT 1 - urea 46% N LOT 2 - industrijska sol za posipanje cesta II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Materijal za za{titu i odle|ivanje povr{ina: LOT 1 - urea 46% N (pakovano u vre}ama od 25 kg na paletama) LOT 2 - industrijska sol za posipanje cesta (industrijska so NACL, pakovana u vre}e do 50 kg na paletama, bez stranih mehani~kih primjesa koje bi onemogu}avale prolazak soli kroz posipa~, mora biti ekolo{ki prihvatljiva i ne smije se zgrudnjavati). II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA LOT 1 - Urea 46% N - cca 130T/1 god. odnosno cca 400T/3 god. NAPOMENA: Koli~ina je orijentaciona i zavisi od vremenskih uslova. Isporuke su sukcesivne, na osnovu ispostavljene narud`be. LOT 2 - Industrijska so NACL cca 50T/1 god. odnosno cca 150T/3 god. Granulacija: preko 8 mm 10% preko 5 do 8 mm 20% preko 4 do 5 mm 15% preko 0,16 do 4 mm 50% ispod 0,16 mm 5% NAPOMENA: Koli~ina je orijentaciona i zavisi od vremenskih uslova. Isporuke su sukcesivne, na osnovu ispostavljene narud`be. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, na paritetu DDP (INCOTERMS 2011). II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot ili oba lota. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje datumom potpisivanja ugovora, a zavr{ava njegovim izvr{enjem. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna bezuslovna bankovna garancija, renomirane banke, naplativa na prvi poziv, u visini od 1% od vrijednosti ponude, uz uslov da ista nije ni`a od 2000,00 KM, sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude +30 dana.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 7

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH ", broj 49/04), {to dokazuju potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 90 dana od dana otvaranja ponude, original ili ovjerena kopija i to: 1. dokaz nadle`nog organa o ukupnom broju zaposlenika i izmirenim obavezama po osnovu penziono-zdravstvenog osiguranja; 2. dokaz o izmirenim poreskim obavezama; 3. potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom; 4. potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda; 5. potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1. da je ponu|a~ registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla {to dokazuje Rje{enjem o upisu u sudski registar, a izvod iz sudskog registra ne smije biti stariji od 3 mjeseca od datuma izdavanja (original ili ovjerena kopija); 2. identifikacioni i PDV broj III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. popunjen obrazac za cijenu ponude, cijena izra`ena u KM bez ura~unatog PDV-a i ukupna vrijednost sa PDV-om, na paritetu DDP Aerodrom Sarajevo, a u skladu sa INCOTERMS 2011.; 2. izjava o o prihvatanju pla}anja nakon kvalitativno-kvantitativnog prijema robe u roku od 15 dana; 3. izjava pod kojim uslovima }e dolaziti do promjene cijene u toku trajanja ugovora; 4. opcija ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. Certifikat o kvaliteti: za LOT 1 - svaka pojedina~na isporu~ena koli~ina uree, mora imati odgovaraju}e ateste i deklaraciju o kvaliteti koju izdaje proizvo|a~; za LOT 2 - atest o kvaliteti/analizi uzoraka soli (kojim se potvr|uje tra`eni granulat, hemijski sastav da se sol ne zgrudnjava i da je ekolo{ki prihvatljiva, te da nema mehani~kih primjesa koje bi onemogu}avale prolazak soli kroz posipa~); 2. izjava o roku isporuke u kalendarskim danima po dostavljenoj narud`benici (u redovnim sitacijama do 7 dana, a u interventnim situacijama u roku od 24 sata); 3. certifikat o kvalitetu, uputstvo za rukovanje i skladi{tenje; 4. izjava o po{tivanju sigurnosnih mjera na aerodromu (isporu~ilac se obavezuje da }e najavu za ulazak na Aerodrom dostaviti dan ranije Slu`bi sigurnosti aerodroma, a u interventnim situacijama najavu dostaviti odmah po dobijanju narud`be). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i odluci VM o obaveznom preferencijalnom tretmanu doma}eg ("Slu`beni glasnik BiH, broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se na osnovu prethodnog pismenog zahtjeva na faks 033/289-141, mo`e preuzeti na protokolu Aerodroma. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 2. 8. 2011. do 12 sati na protokol Aerodroma Sarajevo, s naznakom: "Ponuda za: Materijal za za{titu i odle|ivanje povr{ina, navesti naziv lota..., ne otvaraj! Adresa ponu|a~a, telefon, faks, kontakt osoba. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon javnog otvaranja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. u 12,30 sati, u prostoriji Upravne zgrade aerodroma, soba 071. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih i su{tinskih nedostataka. 2. Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 3/05), ugovorni organ zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumente u tu svrhu, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti a time ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurenciju. 3. JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 4. JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora 12 razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (1-11-9170-11)

11 - JANAB
OP[TA BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" u Doboju Kontakt osoba: Gaji} Mladen, dipl. ecc. Adresa: Pop Ljubina bb Po{tanski broj: 74000 Grad: Doboj Identifikacioni broj: 400044160008 Telefon: 053/241-106 Fax: 053/242-799 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

Broj 53 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor za nabavku i isporuku laboratorijskih reagenasa i plasti~nog potro{nog materijala za godi{nje potrebe Slu`be za klini~ko-biohemijsku dijagnostiku Op{te bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj broj: 2581/11, i to: 1. LOT 1 Laboratorijska dijagnostika - reagensi i 2. LOT 2 Plasti~ni potro{ni materijal II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka reagenasa i plasti~nog potro{nog materijala za sljede}e aparate: 1. BT 3.500 - biohemijski analizator 2. PENTRA XL80 - hematolo{ki analizator 3. NYCOCARD READER aparat 4. TROMBOTRAK aparat za testove koagulacije 5. PLAMENI FOTOMETAR II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka", Pop Ljubina bb, Doboj II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponu|a~a, dostaviti bankarsku garanciju u iznosu 3% ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom va`enja 30 dana du`im od roka trajanja ugovora. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi ~lana 23. stav (1) ta~ke a), b), c), d), e), f) i g), Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dostaviti dokaze u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dostaviti dokaze u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dostaviti dokaze u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. ponu|ena cijena u~e{}e 60% 2. rok pla}anja u~e{}e 35% 3. rok isporuke u~e{}e 5% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. Pri izboru najpovoljnije ponude koristit }e se preferencijalni tretman doma}eg u skladu sa ~lanom 35. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ~lanom 20. stav (1) ta~ka a) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`bani glasnik BiH", broj 24/09) i Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javne nabavke ("Slu`bani glasnik BiH", broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom kod tehni~kog sekretara ugovornog organa uz prethodnu uplatu naknade za tendersku dokumentaciju od 50,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od slu`bneih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine u 12,00 ~asova Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj, Pop Ljubina bb, Klub ljekara Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Op{toj bolnici "Sveti Apostol Luka" Doboj kod tehni~kog sekretara u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova, uz ovjeren primjerak virmana o uplati nererefundiraju}ih sredstava u iznosu od 50,00 KM. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un broj 338390-22000146-82 u svrhu: "Otkup tenderske dokumentacije broj 2581/11". Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji Op{te bolnice, propisno zape~a}ene li~no na protokol Op{te bolnice. Na koverti obavezno nazna~iti: - naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa - ponuda za javno nadmetanje broj 2581/11 - "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u predmetnom postupku dodjele ugovora. Ponude koje ne budu sadr`avale sve elemente tra`ene ovim obavje{tenjem i tenderskom dokumentacijom, bi}e odba~ene i ne}e se razmatrati. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (1-11-9173-11)

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 9

11 - JANAB
GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78 000 Grad: Bawaluka Identifikacioni broj: 4401012920007 Telefon: 051/244-476, kancelarija 123 Faks: 051/244-576 E-mail: zeljka_vukelic@banjaluka.rs.ba Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka vozila: LOT 1 - ~etiri vozila, snage 55 kw LOT 2 - dva vozila, snage 125 kw II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA LOT 1: 100.000,00 KM LOT 2: 120.000,00 KM II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Grad Bawaluka II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Regulisan predvi|enim nacrtom ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) LOT 1: 2.000,00 KM LOT 2. 2.000,00 KM

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) - bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘iro-ra~un buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999 - mora glasiti na period validnosti ponude III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 5% od vrijednosti ugovora po lotu III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) - bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘iro-ra~un buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999 - mora glasiti na rok izvr{ewa ugovora uve}an za 30 dana III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa ~lanom 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je dobavqa~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Pozitivno poslovawe u 2010. godini III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe predmetne djelatnosti Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda: 1. cijena 70% 2. postprodajni servis 10% 3. rok isporuke 10% 4. na~in pla}awa 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Uplata 50,00 KM po lotu na ‘iro-ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj 20-404-182/11". Li~no kancelarija 123 uz prilo`enu uplatnicu. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Podnose se na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2011. godine (kancelarija 14) do 12 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Administrativna slu`ba Grada Bawaluka, kancelarija 123 (I sprat), 4. 8. 2011. godine u 13 ~asova Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda se dostavqa tako {to se sva tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u jednu kovertu sa naznakom: "Javna nabavka 20-404-182/11 - "Nabavka vozila - NE OTVARAJ".

Broj 53 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – -

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Na samom otvarawu }e se otvarati ponude svih ponu|a~a, a naknadnom kontrolom }e se utvrditi koji od ponu|a~a ispuwava kvalifikacione uslove te }e o tome biti obavije{ten. Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa danom 4. 8. 2011. godine do 12,00 ~asova na protokol Administrativne slu`be Grada Bawaluka (kancelarija 14). (1-11-9185-11)

11 - JANAB
DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Dom zdravlja sa stacionarom @ep~e Kontakt osoba: Hazim Zveki} Adresa: Ulica Prva 36 Po{tanski broj: 72230 Grad: @ep~e Identifikacioni broj: 4218041000007 Telefon: 032/880-675 Fax: 032/880-675 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka Upravnog odbora broj 01-587/10 od 7. 12. 2010. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Gorivo i mazivo II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao pod I.1. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Od dana zaklju~ivanja ugovora i traje do 31. 12. 2012. godine. Isporuka roba koje su predmet ove javne nabavke izvr{avat }e se sukcesivno prema potrebama ugovornog organa. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze:

uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom - uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina prije podno{enja ponude - uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina prije podno{enja ponude - potvrdu o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje potvrdu o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje - uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza - ukupnu cijenu sa uklju~enom carinom, porezom i ostalim tro{kovima Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ponuda treba da sadr`i: - ovjeren izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda ili rje{enje o obavljanju djelatnosti za fizi~ko lice III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 80% 2) uslovi pla}anja u~e{}e 10% 3) blizina benzinske pumpe u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama uprave Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e od 8,00 do 15,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i nepovratna je. Uplatu izvr{iti na ra~un Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e broj 3383102200025004 koji se vodi kod UniCredit banke, poslovnica @ep~e ili direktno na blagajni Doma zdravlja sa stacionarom IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 3. 8. 2011. godine do 9,30 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje ponuda obavit }e se 3. 8. 2011. godine u prostorijama Centra za fizikalnu rehabilitaciju (zgrada do Doma zdravlja) u 10,00 sati. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik ponu|a~a samo na osnovu pismenog ovla{tenja. Ponude se dostavljaju na adresu kao pod I.1. sa naznakom: "Ponuda za nabavku goriva i maziva (LOT 1) "Ne otvaraj - otvara komisija".

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 11

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. (1-11-9187-11)

11 - JANAB
KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA]

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} Kontakt osoba: Amir Mujeti}, tel. broj 037/223-333 lok. 205 Adresa: Darivalaca krvi 67 Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263189550001 Telefon: 037/223-333 Fax: 037/223-880 E-mail: amir.mujetic@kbbihac Internet adresa: www.kbbihac.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka Upravnog odbora broj 2513-1/11 od 20. 4. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavku GORIVA I MAZIVA. Detaljniji opis predmeta nabavke dat je u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Obim godi{njeg ugovora je oko 62.000,00 KM bez PDV-a II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Vozila Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} koja su na terenu II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora Zapo~inje sklapanjem ugovora, a zavr{ava istekom ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Bezuvjetna bankovna garancija u visini 10% vrijednosti dodijeljenog ugovora bez PDV-a sa du`inom trajanja dodijeljenog ugovora + 30 dana. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koji nisu stariji od tri mjeseca ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - bilans stanja i bilans uspjeha za 2010. godinu - izjava o ukupnom prometu u posljednje tri godine III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - lista kupaca u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i nazivima i adresama kupaca - izjava ponu|a~a o pravu na raspolaganje sa prostornim i tehni~kim uslovima, broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u formi akta ponu|a~a {to ima zna~aj dokaznog sredstva - dokaz o raspolaganju sa skladi{nim prostorom za predmet nabavke na podru~ju USK - certifikat o garanciji kvalitete ponu|ene robe Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 70% 2) uslovi pla}anja u~e{}e 30% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. Pri izboru najpovoljnije ponude prednost }e imati roba poizvedena u BiH u skladu sa ~lanom 20. UPZ. Primjenjuje se preferencijalni tretman doma}eg u visini od 10% u skladu sa Odukom Vije}a ministara BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do deset dana prije isteka posljednjeg dana za predaju ponuda. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda

Broj 53 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 12,00 sati Sjedi{te ugovornog organa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ‘iro ra~un broj: Transakcijski ra~un kod Unikredit banke Sarajevo, Filijala Biha} 338-900-220-732-7195 ili Transakcijski ra~un kod Union banke Sarajevo, Filijala Biha} 102-022-00000030-19 ili li~no na blagajnu Kantonalne bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}. Bolnica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, potpuno popunjena, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na protokol Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}. Na koverti obavezno nazna~iti: Naziv i adresu ponudioca, "Javno nadmetanje za -GORIVO I MAZIVO", "Ne otvaraj - otvara Komisija". (1-11-9192-11)

11 - JANAB
ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} Kontakt osoba: mr. sci. Amir Mujeti}, tel. broj 037/223-333 lok. 205 Adresa: Darivalaca krvi 67 Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263189550001 Telefon: 037/223-333 Fax: 037/223-880 ili 037/228-201 E-mail: amir.mujetic@kbbihac.ba Internet adresa: www.kbbihac.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka Upravnog odbora broj 4422-1/11 od 15. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavku LO@-ULJA. Detaljniji opis predmeta nabavke dat je u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Obim godi{njeg ugovora je oko 320.000,00 KM

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA U skladi{te Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}, koje se nalazi u ulici Darivalaca krvi 67, Biha}. II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci i/ili 365 dana od dodjele ugovora Ili zapo~inje sklapanjem ugovora i/ili zavr{ava istekom ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Bezuvjetna bankovna garancija u visini 10% vrijednosti dodijeljenog ugovora bez PDV-a sa du`inom trajanja dodijeljenog ugovora + 30 dana. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koji nisu stariji od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - bilans stanja i bilans uspjeha za 2010. godinu - izjava o ukupnom prometu u posljednje tri godine III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - lista kupaca u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i nazivima i adresama kupaca - izjava ponu|a~a o pravu na raspolaganje prostornim i zadovoljavanje tehni~kih uslova, broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u formi akta ponu|a~a {to ima zna~aj dokaznog sredstva, - dokaz o pravu na raspolaganje sa skladi{nim prostorom za predmet nabavke na podru~ju USK - certifikat o garanciji kvalitete ponu|ene robe Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 70% 2) uslovi pla}anja u~e{}e 25% 3) rok isporuke u~e{}e 5% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. Pri izboru najpovoljnije ponude prednost }e imati roba proizvedena u BiH u skladu ss ~lanom 20. UPZ. Primjenjuje se preferencijalni tretman doma}eg u visini od 10% u skladu sa

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 13

Odlukom Vije}a ministara BiH ("Su`beni glasnik BiH", broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do deset dana prije isteka posljednjeg dana za predaju ponuda. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 12,00 sati Sjedi{te ugovornog organa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ‘irora~un broj ili Transakcijski ra~un kod Unikredit banke Sarajevo, Filijala Biha}: 338-900-220-782-7195 ili Transakcijski ra~un kod Union banke Sarajevo, Filijala Biha}: 102-022-00000030-19 ili li~no na blagajnu Kantonalne bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}. Bolnica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, potpuno popunjene, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na protokol Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}. Na koverti obavezno nazna~iti: Naziv i adresu ponudioca, "Javno nadmetanje za - LO@-ULJE", "Ne otvaraj - otvara Komisija". (1-11-9193-11)

11 - JANAB
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Damir Avdibegovi} Adresa: Danijela Ozme 7 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200539410001 Telefon: 033/251-330 Fax: 033/251-329 E-mail: nabavka@izbori.ba Internet adresa: www.izbori.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ

I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o nabavci hardverske nadogradnje za servere broj 07-2-16-3-686-1/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Sjedi{te Centralne izborne komisije BiH, Danijela Ozme 7, Sarajevo. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA a) Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovora b) Ugovor zavr{ava isporukom roba, a prema uslovima koji }e biti definisani ugovorom. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od ukupno ugovorene vrijednosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Prema tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa odredbama ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) U skladu sa odredbama ~lana 24. Zakona o javnim nabavkama BiH, a prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) U skladu sa odredbama ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH, a prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) U skladu sa odredbama ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama BiH, a prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 27. 7. 2011. godini IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini

Broj 53 - Stranica 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. do 13,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Opcija va`enja ponude mora da glasi na period od 90 dana od dana predvi|enog za javno otvaranje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. u 14,00 sati Sarajevo, Danijela Ozme 7 (1-11-9201-11)

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Jedna godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/05, 105/06, 24/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah po objavi obavje{tenja. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 30,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na slu`benim jezicima BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 4. 8. 2011. godine do 12,00 ssati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 8. 2011. godine u 14,00 sati Biha}, Bosanska 4 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ‘iro ra~un Op}ine Biha} br. 3380002200049797 UniCredit Zagreba~ka banka ili broj: 1610350021220053 Raiffeisen banka, vrsta prihoda 723139, poziv za broj 000000009 u iznosu od 30,00 KM po lotu na ime naknade tro{kova. Pismene ponude u propisno zatvorenoj koverti sa naznakom:"Ponuda za nabavku roba za LOT 1 Kancelarijski i potro{ni materijal i LOT 2 Toneri-NE OTVARATI", dostaviti po{tom na adresu: Op}ina Biha}, Bosanska 4. ili na protokol Op}ine Biha}. Sve ponude koje prispiju poslije 12,00 sati dana 4. 8. 2011. godine bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. (1-11-9206-11)

11 - JANAB
OP]INA BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Biha} Kontakt osoba: Senka Zoli}, Dupanovi} Jadranka Adresa: Bosanska 4 Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263145340000 Telefon: 037/229-610; 037/229-627 Fax: 037/222-644 E-mail: ljubica.blagovic@bih.net.ba Internet adresa: www.bihac.org. I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Inicijativa za provo|enje postupka nabavke roba, broj 10/3-sl/11 od 22. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka roba: LOT 1 Kancelarijski i potro{ni materijal LOT 2 Toneri II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude sem ogu dostaviti za jedan ili oba lota. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 15

11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

OBAVJE[TEWE
O PONOVNOJ NABAVCI BROJ 25/11 ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista Adresa: Gra~anica bb Po{tanski broj: 89240 Grad: Gacko Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/472-222 Faks: 059/472-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Mileta Kova~evi}, tel. 059/472-222, lok 304, e-mail: rtegac15@teol.net Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/471-283, e-mail:rtegac39@teol.net I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, tel. 059/472-413 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 25/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka pokretne servisne radionice i opreme za podmazivawe sklopova ma{ina i vozila rudarske mehanizacije II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Nabavka pokretne servisne radionice i opreme za podmazivawe sklopova ma{ina i vozila rudarske mehanizacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Skladi{te naru~ioca i PK Gra~anica II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Do 90 dana, od dana potpisivawa ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Originalna bezuslovna garancija poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Izjava da se ponu|a~ beslovno obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{ewe posla u vidu bezuslovne bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko u trajawu 30 dana du`e od perioda trajawa ugovora III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar. Ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera - dokaz da je ponu|a~: proizvo|a~, zastupnik, distributer zastupnika za predmetnu robu ili da je ponu|a~ zakqu~io ugovor sa zastupnikom ili distributerom zastupnika iz koga se nedvosmisleno vidi da }e ponu|a~ isporu~iti originalno vozilo i servisnu opremu III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - poslovawe bez gubitka posqedwe dvije godine III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10%, uz predo~ewe dokaza u skladu sa Odlukom Savjeta minstara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 20. 6. 2011. godine do 18. 7. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM/25,55 evra. Pla}awe izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Unikredit banke, a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. 059/472-413. Pla}anje unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unkredit banke a.d. Bawa Luka na ra~un broj - na ra~un broj 551 030 000 1096 939 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije, tender br. 25/11: Nabavka pokretne servisne radionice i opreme za podmazivawe sklopova ma{ina i vozila rudarske mehanizacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini

Broj 53 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 18. 7. 2011. godine, do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 18. 7. 2011. godine Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada R i TE, a.d. Gacko, u 12,30 sati Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tom ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. V.2. OSTALE ODREDBE Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova na telefone navedene u odjeqku I - ugovorni organ. Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku BiH". (1-11-9207-11)

11 - JANAB
GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Adresa: Trg srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78 000 Grad: Bawaluka Identifikacioni broj: 4401012920007 Telefon: 051/244-476 Faks: 051/244-576 E-mail: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka 2500 tona industrijske soli za zimsko odr`avawe puteva na podru~ju grada Bawaluke za sezonu 2011/2012. godinu, pakovano u "xambo" vre}ama od 1 tone Nabavka broj 20-404-199/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka 2500 tona industrijske soli za zimsko odr`avawe puteva na podru~ju grada Bawaluke za sezonu 2011/2012. godinu, pakovano u "xambo" vre}ama od 1 tone II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Procijewena vrijednost: 450.000,00 KM sa PDV-om II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Grad Bawaluka II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Rok isporuke robe: do 31. 10. 2011. godine Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 4.500,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) - bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘iro-ra~un buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999 - mora glasiti na period validnosti ponude III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 5% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) - bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘iro-ra~un buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999 - mora glasiti na rok izvr{ewa ugovora uve}an za 30 dana III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa ~lanom 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe predmetne djelatnosti III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Pozitivno poslovawe u 2010. godini III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Bez uslova Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 17

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Uplata 50,00 KM na ‘iro-ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, poziv na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj 20-404-199/11". Li~no kancelarija 123 uz prilo`enu uplatnicu. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Podnose se na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 8. 2011. godine do 12,00 ~asova (kancelarija 14) IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 8. 2011. godine u 13,00 ~asova, Administrativna slu`ba Grada Bawaluka, kancelarija 123 (I sprat). Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda se dostavqa tako {to se sva tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u jednu kovertu sa naznakom: "Javna nabavka 20-404-199/11 - "Nabavka 2500 tona industrijske soli za zimsko odr`avawe puteva na podru~ju grada Bawaluka za sezonu 2011/2012. godinu, pakovano u "xambo" vre}ama od 1 tone - NE OTVARAJ". Na samom otvarawu }e se otvarati ponude svih ponu|a~a, a naknadnom kontrolom }e se utvrditi koji od ponu|a~a ispuwava kvalifikacione uslove te }e o tome biti obavije{ten. Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa danom 5. 8. 2011. godine do 12,00 ~asova na protokol Administrativne slu`be Grada Bawaluka (kancelarija 14). (1-11-9216-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 01-2-64/2011 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Irma Dajd`i}, tel. 033/751-775 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-000 Fax: 033/751-759 E-mail: i.dajdzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, narand`asta zgrada, kancelarija 325 (Irma Dajd`i}) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Isporuka opreme za realizaciju opti~kih spojnih puteva II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 01-2-64/2011 Isporuka opreme za realizaciju opti~kih spojnih puteva II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljne specifikacije i zahtjevi dati su u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Skladi{te Direkcija II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 60 ({ezdeset) dana od dana potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od dana otvaranja ponuda. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" - da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno u iznosu od 100.000,00 KM, a ako je po~eo sa radom manje od godine dana 50.000,00 KM III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - autorizacija proizvo|a~a ili ovla{tenog distributera za BiH za isporuku opreme za slu~aj da ponu|a~ nudi opremu koju nije sam proizveo

Broj 53 - Stranica 18 -

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

uspje{no realizovana najmanje tri ugovora, u periodu 2008-2010. godine, iz oblasti isporuke opreme za realizaciju opti~kih spojnih puteva, u vrijednosti od minimalno 30,000,00 KM (ili ekvivalent u drugoj valuti) po ugovoru Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 3. 8. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. U skladu sa ~lanom 3., ta~ka 6. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ }e razmjenu informacija vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 01-2-64/2011". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391610600000043340 Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 01-2-64/2011". IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2010. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 8. 2011. godine JP EPBiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme otvaranja ponuda u 13,00 sati. (1-11-9226-11)

11 - JANAB
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 04/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Ersudina Osmanagi}, Mirela Crnki} Adresa: ^ekalu{a 86 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200671280001 Telefon: 033/567-307, 033/567-320 Fax: 033/270-100 E-mail: ztm@ztmfbih.ba Internet adresa: www.ztm@fbih.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o isporuci ra~unarske opreme za potrebe osnovne djelatnosti Zavoda Tender 05/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku ra~unarske opreme za potrebe osnovne djelatnosti Zavoda. Bli`e opisano u tehni~koj specifikaciji/obrascu za cijenu ponude. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo, ^ekalu{a 86 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Na period od 12/dvanaest mjeseci od zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne zahtijeva se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema posebnih zahtjeva III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi dobavlja~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f, g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokument o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 19

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e{}e 80% 2. rok odaziva na poziv u garantnom i vangarantnom periodu u~e{}e 15% 3. rok isporuke u~e{}e 5% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od dana objave, do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po lotu 50,00 KM. Transakcijski ra~un: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1610000063930092 Raiffeisen Bank Sarajevo Svrha: Otkup dokumenata za nabavku ra~unarske opreme broj: 04/11. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2011. godine do 9,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 8. 2011. godine u 11,00 sati Zavod za transfuzijsku medicinu, sala Konzilijuma, ]ekalu{a 86, Sarajevo. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 3. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi/pod I.1. Sporedni ulaz (Od vaskularne klinike) I. sprat, u prostorijama ra~unovodstva uz dokaz o uplati tenderske dokumentacije. (1-11-9229-11)

11 - JANAB
JP "GRADSKA TOPLANA" BROD

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "Gradska toplana" Brod Kontakt osoba: Vesna Raki~evi} Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a bb Po{tanski broj: 74450 Grad: Brod Identifikacioni broj: 4402779430001 Telefon: 053/611-612

Faks: 053/611-612 E-mail: toplanabrod@teol.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka naftnog derivata - lo` uqa sredweg (LUS) Broj protokola 344/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Naftni derivat - lo`-uqe sredwe (LUS), koli~ina cca 1.800.000 kg. Kvalitet lo`-uqa mora zadovoqavati odredbe Odluke o kvalitetu te~nih goriva, koju je donio Savjet ministara BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07). II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA cca 1.800.000 kg II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA JP "Gradska toplana" Vojvode Stepe Stepanovi}a bb Brod II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Zapo~iwe potpisom ugovora i zavr{ava izvr{ewem ugovornih koli~ina, a najkasnije 1. 10. 2012. godine Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 20.000 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija. Dostava garancije uz ponudu. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na wega ne odnosi ni jedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 53 - Stranica 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavqawe relevantne djelatnosti, te poreskoj registraciji i registraciji u registar obveznika indirektnih poreza, na na~in i u formi kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) a) ukupan promet u 2010. godini ne smije biti ispod 500.000 KM b) da mu ra~un nije bio blokiran u zadwih 6 mjeseci od vremena izlaska obavje{tewa o nabavci Dokumenti kojima se dokazuje ispuwewe uslova navedeni u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) a) uspje{no iskustvo u realizaciji najmawe 2 ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodne 3 godine b) mogu}nost obezbje|ewa ispitivawa kvaliteta za svaku isporuku robe c) mogu}nost isporuke robe u skladu sa potrebama ugovornog organa Dokumenti kojima se dokazuje ispuwewe uslova navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e{}e 60% 2. rok pla}awa u~e{}e 30% a. rok pla}awa 60 i vi{e dana u~e{}e 30% b. rok pla}awa 45 do 60 dana u~e{}e 20% c. rok pla}awa 30 do 45 dana u~e{}e 10% d. rok pla}awa do 30 dana u~e{}e 0% 2. rok isporuke u~e{}e 10% a. 1 dan od dana naruxbe u~e{}e 10% b. 2 dana od dana naruxbe u~e{}e 7% c. 3 dana od dana naruxbe u~e{}e 4% d. 4 dana od dana naruxbe u~e{}e 2% e. 5 i vi{e dana od dana naruxbe u~e{}e 0% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, na na~in i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 11. 8. 2011. do 14,00 ~asova Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 12. 8. 2011. do 11,30 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 12. 8. 2011. u 12,00 ~asova JP "Gradska toplana" Brod Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tewu o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj

dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili dostaviti na pisani zahtjev uz prezentaciju dokaza o uplati nepovratne kotizacije u iznosu od 50,00 KM (PDV ura~unat). Kotizacija se mo`e uplatiti na slijede}e ra~une: 554-008-00011237-74 Pavlovi} international banka 552-027-00021971-48 Hypo-Alpe Adria banka 551-500-11299936-59 Unikredit banka 161-045-00489000-65 Raiffaisen banka 567-552-10000001-10 Volksbank uz napomenu: "Otkup tenderske dokumentacije". Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavqa~a nastale po ovom obavje{tewu o javnoj nabavci. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama.

PROCUREMENT NOTICE
GOODS Section I: CONTRACTING AUTHORITY I.1 FULL NAME AND ADRESS OF CONTRACTING AUTHORITY Organization: JP "Gradska toplana"(Public enterprise "City heating plant") Contact pearson: Vesna Rakicevic Address: Vojvode Stepe Stepanovica bb Zip code: 74450 City: Brod ID number: 4402779430001 Telephone: +38753611612 Fax: +38753611612 E-mail: toplanabrod@teol.ne Section II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1 TYPE OF CONTRACT Goods II.4 DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT Fuel oil, quality described in tender documents II.5 TOTAL QUANTITY Approximately 1800 metric tons Section IV: PROCEDURE IV.1: TYPE OF PROCEDURE Open procedure IV.4 CONDITIONES FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (ART. 18 OF PUBLIC PROCUREMENT LAW) Can be obtained immediately at above mentioned address. Deadline for obtaining tender documents: 11. 8. 2011., 14.00 o'clock. Fee for tender documents is 50,00 BAM (VAT included), can be paid through the following bank accounts: 554-008-00011237-74 Pavlovic International Bank 552-027-00021971-48 Hypo Alpe-Adria-Bank 551-500-11299936-59 Unicredit Bank 161-045-00489000-65 Raiffeisen Bank 567-552-10000001-10 Volksbank IV.6 DEADLINE FOR SUBMISION OF BIDS 12. 8. 2011., 11.30 o'clock IV.8 DATE AND TIME OF BIDS OPENING 12. 8. 2011. at 12.00 o'clock (1-11-9234-11)

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 21

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 02-1-CN-02-1/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 033/751-753 Fax: 033/751-756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender 02-1-CN-02-1/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka hidratisanog kre~a za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA TE Tuzla odnosno TE Kakanj II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje danom obostranog potpisa ugovora, a zavr{ava izvr{enjem ugovornih obaveza Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da bi u~estvovali u postupku javne nabavke dobavlja~i trebaju dostaviti originalnu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od dana otvaranja ponuda.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava o obezbje|enju garantnog depozita za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a, u slu~aju dodjele ugovora. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da dobavlja~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u (rje{enje o upisu u sudski registar). III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. da je dobavlja~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostave ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 2. da ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 1.000,000 KM Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Ugovor }e se dodijeliti dobavlja~u koji je dostavio najni`u cijenu tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}ejj u postupku javnih nabavki. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 4. 7. 2011. do 28. 7. 2011. godine. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada Elektrodistribucije Sarajevo, narand`asta zgrada, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 305 u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je ura~unat PDV. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE BA391610600000043340, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj: 02-1-CN-0-1/11 valuta EUR. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: UniCredit Bank d.d., ra~un broj 3389002208088319, za JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj: 02-1-CN-0-1/11 valuta KM. Sve tro{kove snosi nalogodavac-OUR. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem ponuda je 4. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda

Broj 53 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponude }e se odr`ati na lokacji JP EP BiH Poslovno tehni~ka zgrada Elektrodistribucije Sarajevo, narand`asta zgrada, Vilsonovo {etali{te 15 sala broj 145 dana 4. 8. 2011. godine u 10,15 sati u prisustvu ponu|a~a koji ‘ele prisustvovati. Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija. (1-11-9237-11)

11 - JANAB
JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH Kontakt osoba: Zaim Kurtovi} Adresa: Studentska 13 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko Identifikacioni broj: 600244130005 Telefon: 049/216-349 Fax: 049/216-349 E-mail: zaim.kurtovic@komunalno.ba Internet adresa: www.komunalno.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA NABAVKA LICENCIRANOG SOFTVERA, na adresu: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska 13, 76100 Br~ko, putem po{te ili donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja o nabavci I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka licenciranog softvera II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 1. WinPro ALNG UpgrdSAPk OLV NL 1Y Pltfrm 2. OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Pltfrm 3. WinSBCALSte ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Pltfrm DvcCAL II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Okvirni sporazum }e biti zaklju~en na period od tri godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora dokazati da nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupcima javnih nabavki u skladu sa ~lanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) kojim se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji (detaljno opisano) Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. Ponu|a~i trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije tra`ene dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH, da se radi o robama doma}eg porijekla. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Dostaviti zahjev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji treba da sadr`i broj protokola 02.04/3-10093/11, naziv predmetne nabavke i dokaz o upla}enoj nov~anoj naknadi. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM, a upla}uje se na ‘iro ra~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 1322402009330917 (NLB-Tuzlanska banka) uz poziv na - vrstu prihoda 601901, {ifra op{tine 099. Obavezno navesti na uplatnici svrhu uplate, tj. naziv tendera za koji se upla}uje naknada. Mo`e se dobiti do 2. 8. 2011. godine do 15,00 sati IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 13,30 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 23

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 14,00 sati JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska 13, Br~ko Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. (1-11-9240-11)

11 - JANAB
JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH Kontakt osoba: Zaim Kurtovi} Adresa: Studentska 13 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko Identifikacioni broj: 600244130005 Telefon: 049/216-349 Fax: 049/216-349 E-mail: zaim.kurtovic@komunalno.ba Internet adresa: www.komunalno.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Na adresi pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI- PONUDA NABAVKA _________________ JP na adresu: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska 13, 76100 Br~ko, putem po{te ili donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja o nabavci. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA LOT 1 Nabavka soli za posipanje puteva LOT 2 Nabavka kamenog agregata za posipanje puteva II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u ta~ki II.3. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP "Komuna~no Br~ko" d.o.o., Br~ko Distrikt BiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Okvirni sporazum }e biti zaklju~en na period od jedne godine.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora dokazati da nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupcima javnih nabavki u skladu sa ~lanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji). III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) kojim se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji (detaljno opisano) Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. Ponu|a~i trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije tra`ene dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni - okvirni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Dostaviti zahjev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji treba da sadr`i broj protokola 02.04/3-10094/11, naziv predmetne nabavke i dokaz o upla}enoj nov~anoj naknadi.Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM po lotu, a upla}uje se na ‘irora~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 1322402009830917 (NLB-Tuzlanska banka) uz poziv na - vrstu prihoda 601901, {ifra op{tine 099. Obavezno navesti na uplatnici svrhu uplate, tj. naziv tendera za koji se upla}uje naknada. Mo`e se dobiti do 11. 8. 2011. godine do 15,00 sati. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 12. 8. 2011. do 13,30 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 12. 8. 2011. godine u 14,00 sati Br~ko, JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska 13, Br~ko

Broj 53 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. (1-11-9241-11)

11 - JANAB
REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Republi~ka uprava za geodetske i imovinskopravne poslove Kontakt osoba: ]ura| Kozomara Adresa: Trg Republike Srpske 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4400999640004 Telefon: 051/338-000 Faks: 051/318-006 E-mail: rgu_sop@inecco.net Internet adresa: www.rgurs.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretawu postupka javne nabavke broj 21.02/404-30-1/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Ugovor obuhvata nabavku i isporuku ra~unara i ra~unarske opreme za potrebe Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Nabavka i isporuka ove opreme odnosi se iskqu~ivo na "brand name" opremu. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA I.1. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Zapo~iwe potpisom ugovora i zavr{ava rokom iz ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na wega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavqawe djelatnosti kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwavawe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) ukupna cijena ponude 70% 2) rok isporuke 10% 3) na~in pla}awa 10% 4) garantni rok 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se preuzima odmah od dana objave javnog poziva u prostorijama Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bawaluka, Trg Republike Srpske 8, Bawaluka, svakim danom od 12,00 do 16,00 ~asova uz dostavqawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 20,00 KM. Uplatu izvr{iti kod banke: "Nova banka" a.d. Bawaluka (‘irora~un broj 555-007-00225176-43 na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimawe dokumentacije, svrha uplate: "Uplata za tendersku dokumentaciju kao pod II.4." Napomena: Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prethodnom poni{tenom postupku broj 21.02/404-8/11, ne pla}aju tendersku dokumentaciju. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 9. 8. 2011. godine do 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Datum otvarawa ponuda: 9. 8. 2011. godine u 11,00 ~asova Mjesto otvarawa ponuda: kao pod I.1. Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te na adresu kao pod I.1. i napomenom: "Ne otvaraj - komisija otvara". Ukoliko se dostava vr{i po{tom, ponu|a~ mora voditi ra~una da je krajwi rok za prijem ponuda 9. 8. 2011. godine (srijeda) do 10,00 ~asova. Ponude

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 25

koje stignu nakon ovog roka, smatra}e se neblagovremenim i vra}aju se ponu|a~u neotvorene. Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije vezane za ponudu. Sve dodatne informacije i poja{wewa tenderske dokumentacije mogu se dobiti na pismeni upit najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podno{ewe ponuda. Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti u prostorijama Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bawa Luka, nakon upu}enog zahtjeva. Zahtjev se mo`e uputiti pismeno na adresu kao pod I.1. ili li~no. (1-11-9248-11)

11 - JANAB
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno Kontakt osoba: Melika dr. Mahmutbegovi}, spec. op}e kirurgije Adresa: Wagnerova 15 Po{tanski broj: 70230 Grad: Bugojno Identifikacioni broj: 4236267070005 Telefon: 030/252-090 Fax: 030/252-090 E-mail: domzdravlja@bih.net.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak- Odluka o javnoj nabavci rendgen ure|aja za mamografiju broj 01/1-1743 od 12. 5. 2011. god. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka rendgen ure|aja za mamografiju - Prema tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Jedan aparat II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Dom zdravlja Bugojno, Wagnerova 15 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bankarsku garanciju za garantni period u iznosu od 5% ukupne vrijednosti sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 15 dana. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi da ne spada u kategoriju nepodobnih po bilo kojoj ta~ki ~lana 23. ZJN, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Prilo`eni dokumenti ne mogu biti stariji od 90 dana. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje tri godine, sa najmanje tri instalirana aparata, - opis i fotografije predmeta isporuke (sa tekstom na bosanskom jeziku) - potvrda Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da je ponu|eni aparat upisan u registar medicinskih sredstava BiH - osiguran ovla{teni serviser u BiH i certifikat servisera - licenca za djelatnost nabave, distribucije i instaliranja izvora ioniziraju}eg zra~enja Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - cijena u~e{}e 60% - rok isporuke u~e{}e 20% - garantni rok u~e{}e 20% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja u prostorijama Doma zdravlja Bugojno uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 50,00 KM svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, ili zahtjevom na faks 030/252-090. Uplatu izvr{iti na ra~un 1011300000218805 kod Privredne Banke Sarajevo. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. god. do 12,00 sati. Ponude prispjele nakon utvr|enog vremena, bit }e vra}ene ponu|a~u. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 13,00 sati, Bugojno, Wagnerova 15 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene dokumente kao i neblagovremeno dostavljene ponude bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa punom adresom, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa

Broj 53 - Stranica 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU RENDGEN URE\AJA ZA MAMOGRAFIJU - Ne otvaraj - otvara komisija" na adresu Dom zdravlja Bugojno, Wagnerova 15. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (1-11-9250-11)

11 - JANAB
AD "KOMUNALAC" BIJELJINA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: AD "Komunalac" Bijeljina Kontakt osoba: Jeremi} Andonija Adresa: Milo{a Crnjanskog 7 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeljina Identifikacioni broj: 4400305650008 Telefon: 055/203-859; 055/210-147 Fax: 055/206-601 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Investicioni plan za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Opis vozila: Potrebno je uraditi nadogradnju na vozilo koje posjedujemo, sljede}ih karakteristika: [asija: Tip Mercedes benz. 1717 god. 1992. - Ukupna nosivost: 18000 kg - Snaga motora 129 KW - Osovinsko rastojanje 3850 mm Nadogradnja autosme}ara - Zapremina sabirnog sanduka 14 m3 - Zapremina usipnog korita cca 2,00 m3 - Maksimalna du`ina nadogradnje uklju~uju}i i rastojanje do kabine 5900 mm - Ugra|en ure|aj za istresanje kontejnera 1,1 m3 i kanti od 80 do 360 l prema standardu EN 840 - Visina za utovar sme}a cca 900 mm - Sistem prihvatanja i pra`njenja tip "Potisna plo~a" - Stepen sabijanja sme}a 1:6 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Jedna nadogradnja

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Monta`a nadogradnje na vozilu u mjestu isporu~ioca. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Isporuka u {to kra}em roku od potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2% od ponu|ene vrijednosti III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od ponu|ene vrijednosti III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. ta~ka a, b, c, e i sl. {to se dokazuje dokumentacijom navedenom u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Sadr`ani u tenderskoj dokuemntaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Sadr`ani u tenderskoj dokuemntaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Sadr`ani u tenderskoj dokuemntaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - cijena 80% - rok isporuke izra`en u broju radnih dana 10% - na~in pla}anja 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 3. 8. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje 50,00 KM, izvr{iti uplatu na ‘iro-ra~un broj 554-001-00000055-13 ili blagajni AD "Komunalac". IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 12,00 ~asova AD "Komunalac" Bijeljina, Milo{a Crnjanskog 7 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za sve eventualne dodatne informacije zainteresovani ponu|a~i se mogu obratiti na adresu i telefone kao pod I.1.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 27

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. (1-11-9260-11)

11 - JANAB
JU DOM PENZIONERA U TREBIWU

PONOVQENO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JU Dom penzionera u Trebiwu Kontakt osoba: Mare ^ihori} Adresa: Gradina bb Po{tanski broj: 89101 Grad: Trebiwe Identifikacioni broj: 4401942400003 Telefon: 059/280-616 Faks: 059/280-616 E-mail: dompenz.tb@teol.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka roba za pripremu obroka i odr`avawe prostora II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Ugovor o nabavci i sukcesivnoj isporuci roba-namirnica potrebnih za pripremu obroka korisnicima Doma i odr`avawe higijene prostora. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji, opisu i koli~inama roba datim u tenderskoj dokumentaciji po vrsti roba LOT 1 Hqeb LOT 2 Jaja LOT 3 Mlijeko i mlije~ni proizvodi LOT 4 Meso LOT 5 Mesne prera|evine LOT 6 Bra{no i tjestenina LOT 7 Piletina i riba LOT 8 Uqe, margarin, za~ini, napici LOT 9 Zale|eno povr}e LOT 10 Svje`e vo}e i povr}e LOT 11 Sredstva za odr`avawe higijene LOT 12 Kancelarijski materijal II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Doma penzionera Trebiwe, Gradina bb

II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 12 mjeseca od dodjele ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se garancija za ponudu III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne zahtijeva se III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ treba da dostavi dokumenta kojima dokazuje da se na wega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN BiH, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaicji. Sva uvjerewa, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca Ponuda }e biti odbijena ukoliko ponu|a~ ne pru`i dokaze da se nijedan slu~aj iz ~lana 23. stav 1. ta~ke od a) do ta~ke g) ne odnose na wega. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - naziv i ta~na adresa ponu|a~a sa ovjerenom kopijom dokumenta o identifikacionom i PDV broju (ako je obveznik PDV-a) - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili drugi dokument rje{ewe, referenca, iz kojeg je vidqivo da je ponu|a~ registrovan za bavqewe djelatno{}u koja je predmet nabavke III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - izjava u ukupnom prometu dobavqa~a i prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora za posqedwe dvije finansijske godine, za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovawa u predmetnom segmentu, ako je dobavqa~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije mawe od dvije godine - ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2010. godinu Negativan bilans uspjeha ponu|a~a smatra}e se razlogom za odbijawe ponude. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - lista glavnih isporuka izvr{enih u posqedwe dvije godine s vrijednostima, datumima i primaocima, uz osigurawe potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole ponu|a~a, samo uz izjavu ponu|a~a o izvr{enim isporukama ovjerenu i potpisanu od strane odgovnornog lica. Za uspje{nu kvalifikaciju ponu|a~ treba da dostavi dokumenta kako je navedeno tenderskoj dokumentaciji - opis proizvoda koji su predmet isporuke a ~iju vjerodostojnost }e ponu|a~ potvrditi po zahtjevu ugovornog organa Ponu|a~ treba da prilo`i dokaz da ponu|ena roba odgovara tra`enim svojstvima karakteristikama, sastavu i sl., kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Broj 53 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki i odredbama ~lana 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 29. 7. 2011. godine. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 13,00 ~asova Dom penzionera u Trebiwu, Gradina bb Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i snose sve tro{kove u vezi sa pripremom i dostavqawem ponude. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti ili }e se dostaviti u roku od tri dana na pismeni zahtjev ponu|a~a sa punim nazivom, brojem telefona i faksa, imenom i prezimenom lica kome se dostavqa. Ponuda treba da sadr`i sve dokumente navedene u ovom obavje{tewu o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. Svi dokumenti moraju biti numerisani, potpisani, slo`eni redoslijedom sa jasno definisanim sadr`ajem. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani sa ozna~enim stranicama i parafirani ili potpisani od lica koja su ovla{tena da zastupaju ponu|a~a. Ponude se dostavqaju u zatvorenoj neprovidnoj i zape~a}enoj koverti sa punim nazivom i adresom ponu|a~a i naznakom: "Ponuda za robe-ne otvaraj" sa obaveznom naznakom na koverti broja i naziva lota za koji se ponuda dostavqa. Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te na adresu ugovornog organa zakqu~no sa istekom roka nazna~enog pod IV.6. ovog obavje{tewa. Otvarawu ponuda mogu pristustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Ponude koje stignu nakon isteka navedenog roka bez obzira kada su poslane ne}e se uzeti u ramatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. (1-11-9270-11)

11 - JANAB
ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj Kontakt osoba: Lazi} Sini{a i Risti} Dragica

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 Po{tanski broj: 74000 Grad: Doboj Identifikacioni broj: 4400014500009 Telefon: 053/209-736; 053/209-734 Faks: 053/241-344 E-mail: info@elektrodoboj.net Internet adresa: www.elektrodoboj.net I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka NN kablova i samonosivog kablovskog snopa II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka je podijeqena na sqede}e lotove: LOT 1 Nabavka NN kablova LOT 2 Nabavka komunikacionih kablova LOT 3 Nabavka SKS X00-A 2x16 mm2 LOT 4 Nabavka SKS X00-A 4x 16 mm2 LOT 5 Nabavka SKS X00/O-A 3x35+50/8 mm2 LOT 6 Nabavka SKS X00/O-A 3x70+50/8 mm2 II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Na centralno skladi{te naru~ioca, a na zahtjev naru~ioca na skladi{ta radnih jedinica ili mjesta izvo|ewa radova II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponuda se mo`e podnijeti na jedan, vi{e ili za sve lotove. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Rok izvr{ewa je do 60 dana od dana zakqu~ewa ugovora. Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Garancija banke na iznos od 1% od ukupne vrijednosti ponude, detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Prije zakqu~ewa ugovora, najpovoqniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garanciju koja je neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv u vrijednosti 10% od ugovorene vrijednosti, a naru~ilac vra}a najpovoqnijem ponu|a~a garanciju banke datu za ponudu. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi prema ~lanu 23. ZJN BiH - nazna~eni u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 29

Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 1) ponu|ena cijena u~e{}e 90% 2) rok isporuke u~e{}e 5% 3) garantni rok u~e{}e 5% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 2. 8. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM, upla}uje se na ra~un broj 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. Tendersku dokumentaciju dostavqamo po{tom ili e-mailom, prema zahtjevu dobavqa~a, koji treba jasno nazna~iti predmet nabavke, za koju ‘eli TD, na~in kako ‘eli da mu ona bude dostavqena, te prilo`iti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM u korist gore navedenog ra~una naru~ioca. Zahtjev za dobijawe tenderske dokumentacije mo`e nam se poslati faksom ili zahtijevati li~no u sjedi{tu naru~ioca. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 12,00 ~asova Upravna zgrada ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nikole Pa{i}a 77 Dio V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimawe tenderske dokumentacije i dostavu zahtjeva za u~e{}e je Risti} Dragica, tel. 053/209-734, a za ostale informacije Lazi} Sini{a, tel. 053/209-736. (1-11-9296-11)

11 - JANAB
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 26-11-P ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200151950004 Telefon: 033/237-655 Fax: 033/200-313 E-mail: vi{njas@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba. I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba: Admir Halilovi}, idpl. ing. ma{. i Omer Majstori} (za LOT 3,4) Adresa: Paromlinska 60 Telefon: 033/649-932

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kontakt osoba: Kahved`i} Aida, ecc. menad`er Adresa: Terezije 38, soba 36 Grad: Sarajevo Telefon: 033/200-313 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Terezije 38 soba 20 I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka vodovodnog materijala II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 26-11-P LOT 3 ^eli~ne, pocin~ane cijevi, fitinzi i ventili 26-11-P LOT 4 Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljan opis i koli~ine su date u specifikacijama koje su sastavni dio tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) - dokazi iz ~lana 23. (stav 1.) ta~ka a, b, c, d, e i f ZJN BiH, da ponu|a~ nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) - izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji za sve lotove) Napomena: Naprijed navedena dokumentacija nesmije biti starija od tri mjeseca III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - original ili ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ili rje{enja o registraciji) ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca od datuma izdavanja (~l. 24. ZJN BiH). III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2010. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) - potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija LOT 3, LOT 4 1) cijena u~e{}e 95% 2) rok isporuke u~e{}e 5%

Broj 53 - Stranica 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj. 29/09) IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 26. 7. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po jednom lotu 50,00 KM. Uplatu izvr{iti u korist UniCredit banke d.d. Sarajevo, na broj ra~una 3389002208274753, uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 9,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. dgodine od 12,15 sati Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. (1-11-9303-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sa|ida Boji}, telefon 033/751-470, faks: 033/751-499; za tehni~ka pitanja: Nermin Dautovi}, tel. 03/751-670 Adresa: Zmaja od Bosne 49 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150030 Identifikacioni PDV broj: 200225150005 Telefon: 033/751-000 Fax: 033/751-575 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Javno nadmetanje po ponovnom otvorenom postupku broj: 10304-OP-013A/11 Broj protokola: 03-4-3463-27553/2011 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka alata za potrebe Podruznice "Elektrodistribucije" Sarajevo II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Skladi{te Podru`nice "Elektrodistribucije" Sarajevo, Hivzi Bjelavca 23, Sarajevo II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude u KM bez ura~unatog PDV-a (ali ne manje od 2.000,00 KM), sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 30 dana. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obra~unatog PDV-a. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bankarska garancija za efikasnost izvr{enja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke i sa periodom validnosti 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 31

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. RA^UN ZA UPLATU 3060310001059825 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Za pla}anja unutar BiH, uplata se vr{i na ra~un broj: 3060310001059825 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Za pla}anja izvan BiH, uplata se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S, na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije - navesti broj tendera. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2011. godine do 9,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 90 dana IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 8. 2011. godine u 10,00 sati Hivzi Bjelevca 15, Azi}i, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: "Javno nadmetanje po ponovnom otvorenom postupku broj: 10304-OP-013A/11" "Nabavka alata za potrebe Podru`nice" Elektrodistribucije" Sarajevo "Original ponuda" i "Kopija ponude", ime i puna adresa ponu|a~a, "Ponuda za javno nadmetanje po ponovnom otvorenom postupku broj 10304-OP-013A/11" "Ne otvarati do 4. 8. 2011. godine do 10,00 sati" 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima: Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Sa|ida Boji}, telefon 033/751-470, faks: 033/751-499; za tehni~ka pitanja: Nermin Dautovi}, tel. 033/751-670 Adresa: Zmaja od Bosne 49 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150030 Identifikacioni PDV broj: 200225150005 Telefon: 033/751-000 Fax: 033/751-575 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107,, tel. 033/751-470, faks: 033/751-499 uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju Adresa: Hivzi Bjelevca 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150030 Identifikacioni PDV broj: 200225150005 Telefon: 033/751-000 Fax: 033/751-575 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: Protokol, (Prizemlje zgrade) Adresa: Zmaja od Bosne 49 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150030 Identifikacioni PDV broj 200225150005 Telefon: 033/751-000 Fax: 033/751-575 (1-11-9305-11)

11 - JANAB
MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA @UPANIJE POSAVSKE ORA[JE

OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta @upanije Posavske Kontakt osoba: Ana Andri} i Branimir Leovac Adresa: Jug I bb Po{tanski broj: 76270 Grad: Ora{je Identifikacijski broj: 4254011230004 Telefon: 031/713-265 ili 031/713-356 i 031/712-131 Fax: 031/713-356 E-mail: minist.prosvjete.zup.posavske@tel.net.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a tijelo uprave I.5.b na lokalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne

Broj 53 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Ugovor o javnoj nabavi {kolske opreme za novi objekat Srednje {kole fra Martina Nedi}a u Ora{ju II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Javna nabava i monta`a {kolske opreme u novom objektu Srednje {kole fra Martina Nedi}a u Ora{ju II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA cca 340.000,00 KM bez PDV-a II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Ora{je, VIII ulica bb - Jug II II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 30 kalendarskih dana od dana zaklju~ivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Potrebno je dostaviti garanciju za efektivnost ponude u iznosu od 5.000,00 KM. III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da }e u roku od 7 dana po potpisu ugovora, osigurati bezuvjetnu bankovnu garanciju za izvr{enje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti dodijeljenog ugovora, sa va`no{}u do okon~anja istog. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Nema III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Dokazi prema ~lanku 23. ZJN III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 75% 2) uvjeti pla}anja u~e{}e 15% 3) rok isporuke u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) U skladu sa ~lankom 20. NPZ. IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti nakon objavljivanja obavijesti o nabavi u "Slu`benom glasniku BiH", u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i {porta @upanije Posavske (II kat, ured 23), Jug I bb, 76270 Ora{je, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje uplatnice. Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM i upla}uje se na Depozitni ra~un @upanije Posavske 306 042 00008780 90, vrsta prioda 722 631, prora~unska organizacija 2001001, op}ina 068, otvoren kod Hypo Alpe Adria banke u Ora{ju.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Zape~a}enu kuvertu s ponudom i naznakom: "Ponuda za nabavu {kolske opreme za novi objekat Srednje {kole fra Martina Nedi}a u Ora{ju - "Ne otvaraj", dostaviti na adresu: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta @upanije Posavske, Obilaznica Jug I bb, 76270 Ora{je. Rok za dostavu ponuda: 2. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana od isteka roka za prijem ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 2. 8. 2011. godine u 12,30 sati, u zgradi Vlade @upanije Posavske, Jug I bb, 76270 Ora{je, (I kat, sala za sastanke br. 11). (1-11-9311-11)

11 - JANAB
JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javno preduze}e za komunalne i zanatske usluge "Rad" Lukavac Kontakt osoba: Mahovki} Mustafa Adresa: Partizanski put bb Po{tanski broj: 75300 Grad: Lukavac Identifikacioni broj: 4209472410009 Porezni broj: 209472410009 Telefon: 035/554-439 E-mail: jprad@bih.net.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o ponavljanju otvorenog postupka nabavke nafte i benzina za 2011. godinu broj: 02-10-1116/11 od 27. 6. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka nafte i benzina za potrebe JP "RAD" Lukavac u 2011. godini II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA cca 130.000,00 KM

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 33

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora. Isporuka }e se vr{iti sukcesivno prema narud`bama ugovornog organa. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dobavlja~ je du`an dostaviti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju, u smislu odredaba navedenih u ~lanu 23. stav 1. podta~ka a, b, c, d, e, f. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom ne starijom od tri mjeseca, od dana dostavljanja ponude (original ili ovjerena fotokopija). III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dobavlja~ je du`an dostavi ti dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima u zemlji porijekla. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - da dobavlja~ u posljednjem izvje{tajnom periodu (za 2010. godinu) nije iskazao gubitak u poslovanju - da ra~un dobavlja~a nije bio blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci od dana dostavljanja ponuda - potpisana i ovjerena izjava o nepromjenjivosti cijena, izuzev za slu~aj promjene cijena na svjetskom tr`i{tu nafte, a koju }e dobavlja~ dokazati validnom dokumentacijom (obavezno prilo`iti posljednju obavijest o promjenama cijena - OPC, ovjerenu od strane nadle`nog ministarstva) - potpisana i ovjerena izjava dobavlja~a da }e, i nakon izmjena cijena motornih goriva, nastalih kao posljedica promjena na svjetskom tr`i{tu, odobrenih od strane nadle`nih institucija, zadr`ati eventualno date propuste (rabat) III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - potpisana i ovjerena izjava da ponu|ena roba odgovara standardima kvaliteta, sa prilo`enim atestima i certifikatima koji odgovaraju ponu|enoj robi - potpisana i ovjerena izjava o posjedovanju pumpnih stanica na podru~ju Lukavca odnosno 10 km od sjedi{ta ugovornog organa Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana doma}eg dokazuje sa validnom dokumentacijom, a u skladu sa odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 29. 7. 2011. godine. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od dana otvaranja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12,05 sati u prostorijama ugovornog organa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji. Ponude mogu biti dostavljene li~no ili putem po{te na adresu: J.P. "RAD" Lukavac, Partizanski put bb, 75300 Lukavac. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaze o izvr{enoj uplati u iznosu od 100,00 KM na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog organa broj 1321200307860053 kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, svrha: "Otkup tenderske dokumentacije za ponovljeni otvoreni postupak nabavke nafte i benzina". Ponu|a~i koji su u~estvovali u prethodnom postupku nabavke, nisu du`ni pla}ati naknadu za otkup tenderske dokumentacije. Javnom otvaranju ponuda mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a uz odgovaraju}e ovla{tenje. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponovljeni otvoreni postupak nabavke nafte i benzina - NE OTVARAJ". JP "RAD" Lukavac zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, okon~a postupak u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama, a da pri tome ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. (1-11-9312-11)

11 - JANAB
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 050-11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet dipl. oec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/268-491 Fax: 033/268-491 E-mail: kcusnab@bih.net.ba Internet adresa: www.kcus.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

Broj 53 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 050-11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za vr{enje nabavke kompresorske stanice, kisi~ne stanice, markera za Onkologiju, plinskog kotla i tacni za umrle. Detaljan opis predmeta tendera dat je u tenderskoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA cca 160.000,00 KM II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA "Franko skladi{te kupca" Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolni~ka 25 II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave Obavje{tenja o nabavci. Ako isprava izdata od suda ne potvr|uje ~injenice iz ~lana 23 ta~ke c i d ZJN na isti na~in kako je tra`eno, potrebno je uz isprave Suda dostaviti i kopije zahtjeva podnesenih sudu. Uslovi pla}anja - u 6 jednakih mjese~nih rata od dana isporuke robe. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ponuda sadr`i: - naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaksa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda da ne postoji smetnja iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena 1) cijena u~e{}e 100% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 13,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 13,00 sati KCUS, TEB - soba 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-a - TEB, soba 7, Bolni~ka 25, u vremenu od 9,00-15,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM.

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj: 1410010010050141 kod Bosna Bank International BH u svrhu "otkupa ten|erske dokumentacije za Tender broj 050-11. Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. Na koverti obavezno nazna~iti: - Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa, - " Javno nadmetanje za Tender broj 050-11". - " NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA", Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Alternativne ponude nisu dozvoljene. (1-11-9313-11)

11 - JANAB
JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR. MUSTAFA [EHOVI]" TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JZU Dom zdravlja sa poliklinikom "Dr. Mustafa [ehovi}" Tuzla Kontakt osoba: Sanita Hasanba{i}, Faruk Jogun~i} Adresa: Albina Herljevi}a 1 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209158380006 Telefon: 035/310-620 ili 210-202 Fax: 035/282-161 ili 210-202 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju postupka nabavke broj 01-2883-1 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA a) Medicinske robe LOT 1 Infuzione optopine LOT 2 Dezinfekciona sredstva LOT 3 Rtg filmovi i materijali LOT 4 Laboratorijski i dijagnosti~ki materijal I LOT 5 Laboratorijski i dijagnosti~ki materijal II LOT 6 Laboratorijski i dijagnosti~ki materijal III LOT 7 Laboratorijski i dijagnosti~ki materijal IV LOT 8 Laboratorijski i dijagnosti~ki materijal V LOT 9 Vakutajneri i vakutajner igle b) Nemedicinske robe LOT 1 Gorivo II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 35

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JZU Dom zdravlja sa poliklinikom "Dr. Mustafa [ehovi}" Tuzla, Albina Herljevi}a 1- apoteka za medicinske robe, a za gorivo benzinska pumpa najpovoljnijeg ponu|a~a II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponu|a~i moraju ponuditi sve stavke iz tra`enog lota. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Minimalno godinu dana od momenta zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da (navedeno u tenderskoj dokumentaciji) III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Da (navedeno u tenderskoj dokumentaciji) III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ZJN - uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca, original ih ovjerena fotokopija) - uvjerenje o izmirenim doprinosima - penziono i zdravstveno, (ne starije od 3 mjeseca, original ih ovjerena fotokopija) - uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija). III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerena fotokopija rje{enje iz sudskog registra sa svim ovjerenim prilozima (ne starije od 3 mjesesca); - identifikacioni broj i broj obveznika PDV-a (original ili ovjerena fotokopija) III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - rje{enje o odobravanju stavljanja lijekova, sanitetskog i laboratorijskog materijala u promet izdato od strane nadle`ne agencije za lijekove i medicinska sredstva (original ili ovjerena fotokopija) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: (za medicinske robe, lotovi 1-9) 1) cijena 90% 2) rok isporuke 5% 3) rok pla}anja 5% (za nemedicinske robe, gorivo) 1) cijena 90% 2) udaljenost benzinske pumpe od sjedi{ta ugovornog organa 5% 3) rok pla}anja 5% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. Nov~ana naknada za tendersku

dokumentaciju iznosi 23,40 KM, a uplata za tendersku dokumentaciju se mo`e izvr{iti na ‘iro-ra~un Ustanove broj 1321000113020043. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude su dozvoljene na jednom od slu`benih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za dostavljanje i prijem ponude je 1. 8. 2011. godine do 11,00 ~asova. Sve ponude koje do|u nakon nazna~enog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od dana otvaranja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje ponuda }e se obaviti 1. 8. 2011. godine u restoranu Ustanove, Albina Herljevi}a 1. sa po~etkom u 11,30 ~asova. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Isporuka robe vr{it }e se sukcesivno na zahtjev ugovornog organa te u skladu s tim i ispostava ra~una od strane dobavlja~a. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelomi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihva}anja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanja. (1-11-9316-11)

11 - JANAB
RMU "BANOVI]I" DD BANOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: RMU "Banovi}i", d.d. Banovi}i Kontakt osoba: Muharem Softi}, dipl. pravnik Adresa: Armije BiH 52 Po{tanski broj: 75290 Grad: Banovi}i Identifikacioni broj: 4209329530001 Telefon: 035/870-600; 870-398, 870-404 Fax: 035/870-404 Internet adresa: www.rmub.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka direktora broj 39C/11 od 14. 4. 2011. godine

Broj 53 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Naziv lota: Nabavka damper kamiona nosivosti 130-172 t Broj lota: C-R-I 05a/11 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tehni~kim specifikacijama tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Dato u tehni~kim specifikacijama tenderske dokumentacije II.7. PODJELA NA LOTOVE Jedan lot II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 30 dana po isteku garancija datih za opremu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ treba da dostavi ovjerenu bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude datu na iznos 1% visine ponude, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Nema III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ treba da dostavi izjavu da }e u slu~aju izbora za najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju zahtijevanu tenderskom dokumentacijom, na iznos od 5% vrijednosti ponude. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ treba da dostavi: - dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ponu|a~ treba da dostavi: - dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - dato u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) ponu|ena cijena u~e{}e 83% 2) vremenska garancija za opremu u~e{}e 10% 3) vremenski rok isporuke u~e{}e 5% 4) uslovi i na~in pla}anja u~e{}e 2% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa - kancelarija 61 - uz prethodnu uplatu od 100,00 KM. Uplata naknade za ten. dokumentaicju se vr{i na ra~un: - 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla - 1610250007190075 - kod Reiffaisen Bank Tuzla Za INO ponu|a~e Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo

SWIFT code RZBABA2S Beneficiary d.d. Rudnici mrkog uglja "Banovi}i" Account No.: 501012000-22678 IBAN: BA391611250000210002 Napomena: Ponu|a~i koji su u~estvovali u prvom postupku nemaju obavezu ponovne uplate za tendersku dokumentaciju ali su du`ni istu izuzeti. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) u kancelariji 34-ugovornog organa 16. 8. 2011. godine u 11,00 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za jedan proizvod mo`e se dostaviti samo jedna ponuda. Ponu|a~ mora imati ovla{tenje proizvo|a~a ili generalnog zastupnika za konkretnu ponudu. Ako se pojavi dvije ili vi{e ponuda istog proizvo|a~a sa urednim ovla{tenjem sve ponude tog proizvo|a~a }e biti odba~ene. - Ovaj postupak je ponovljeni.

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I (COAL MINES "BANOVI]I" BANOVI]I) Street: Armije BiH, NB. 52 Code: 75290 City: Banovi}i General manager: +387 35 875 811 Sales Department: +387 35 876 949, +387 35 876.779, +387 35 876 963, +387 35 876 711 Fax: +387 35 875 166, +387 35 876 734, +387 35 870 356

INFORMATIONS ABOUT PURCHASE (SHORTLY)
1. GOODS: 1.1. ADVERTISER 1.2. FIJLL NAME AND ADDRESS OF THE ADVERTISER COMPANY NAME: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I CONTACT PERSONS: Mr. Muharem Softi} PHIONES: +387 35 870 398, +387 35 870 404 FAX: +387 35 870 404, +387 35 870 398 ID NUMBER: 4209329530001 Web site: www.rmub.ba 2. SUBJECT OF THE CONTRACT (ADVERTISING) 2.1. Type of contract: GOODS 2.2. Do you intend to accept the alternative bids? No 3. SUBJECT OF THE CONTRACT (ADVERTISING) 3.1.DAMPER TRUCKS number of lot C-R-I 05a/11 3.1. Total quantity Given in tender documents 3.2. Type of procedure: Open 3.3. TENDER DOCUMENTS 3.4. Documentation for tender available are each week-day in the offices of signatory organ, more precision, officc no. 61 with previous payments 100 KM for lot: C-R-T 05a/11 Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo SWIFT code RZBABA2S beneficiary Rudnici mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i Account No: 501012000-22678 IBAN: BA 391611250000210002

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 37

3.5. The bidders who have paid in the previous tender procedure are not reguired to pay again 3.6. Deadline for submission 16. 8. 2011.y. until 10,00 h for lot: C-R-I 05a/11 3.8. Time and date for opening the bids 16. 8. 2011.y. on 12,00 h for lot: C-R-I 05a/11 (1-11-9348-11)

11 - JANAB
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i Kontakt osoba: Mersija Imamovi}, dipl. ecc. Adresa: Armije BiH 52 Po{tanski broj: 75290 Grad: Banovi}i Identifikacioni broj: 4209329530001 Telefon: 035/870-600 ili 870-404 Fax: 035/ 876-734, 870-356 Internet adresa: www.rmub.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka direktora broj C 69 /2011 od 20. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Naziv lota: VISOKONAPONSKI I NISKONAPONSKI RUDARSKI I TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI Broj lota C-R 33/11 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA RMU Banovi}i II.7. PODJELA NA LOTOVE Jedan lot. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 1 (jedna) godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ treba da dostavi bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude datu na iznos 1% visine ponude sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana.

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Nema III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 5% vrijednosti ponude. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ treba da dostavi: - dato u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ponu|a~ treba da dostavi: - dato u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - ponu|ena cijena u~e{}e 97% - uvjeti i na~in pla}anja u~e{}e 3% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa - kancelarija broj 61 - uz prethodnu uplatu od 30,00 KM na ra~un: - 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla - 1610250007190075 - kod Reiffaisen Bank Tuzla Za INO ponu|a~e: Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo SWIFTcode RZBABA2S Beneficiari d.d. Rudnici mrkog uglja "Banovi}i" Account No: 501012000-22678 IBAN: BA 391611250000210002 IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine u 12,00 sati u sali broj 34 - ugovornog organa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dato u tenderskoj dokumentaciji. (1-11-9349-11)

Broj 53 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ OP 01/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica Kontakt osoba: Edina Aganovi}, dipl. ecc. Adresa: Masarykova 46 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4200211100030 Registracija na PDV broj: 200211100005 Telefon: 032/406-373 Fax: 032/242-902 E-mail: edina.aganovic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao u Aneksu A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom broj OP-OS 01/11 od 4. 7. 2011. godine Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala sa lotovima: LOT 1 Papir LOT 2 Papirna galanterija LOT 3 Pisa~i i ostali potro{ni materijal LOT 4 Bu{a~i papira LOT 5 Toneri, cartridges inkjet i photocondutori za Lexmark ure|aje LOT 6 Toneri i cartridges inkjet za HP ure|aje LOT 7 Toneri, drum i film papir za Panasonic ure|aje LOT 8 Toneri i drum za Xerox ure|aje LOT 9 Toneri i drum za Ricoh i Nashuatec ure|aje II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala za potrebe DD BH Telecom Sarajevo, RD Zenica. Potrebne informacije i detaljan predmjer sa opisom stavki po lotovima daju se u tenderskoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA fco skladi{te kupca - Bulevar Kralja Tvrtka I broj 2, 72000 Zenica (Centar po{ta Zenica) II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje od datuma obostranog potpisivanja ugovora i zavr{ava finansijskom realizacijom ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Za LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 6 ponu|a~ dostavlja originalnu bezuslovnu garanciju jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Originalna bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude mora biti prihvatljiva za DD "BH Telecom" Direkciju Zenica, sa rokom va`nosti - 90 dana, koliko iznosi i rok za opciju ponude. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8 i LOT 9 izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e ukoliko bude izabran za isporu~ioca dostaviti ugovornom organu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti 30 dana nakon okon~anja ugovorenog organa. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - naziv i ta~na adresa ponu|a~a - broj telefona/telefaksa - ovjerena fotokopija rje{enja upisa ponu|a~a u sudski registar sa ovjerenim svim prilozima kojom se dokazuje da je lice registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude; - ovjerena fotokopija identifikacionog broja; - ovjerena fotokopija broja uvjerenja o registraciji poreznog obveznika na dodatu vrijednost (PDV) (ukoliko je ponu|a~ PDV obveznik), ili izjava ponu|a~a da nije PDV obveznik III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni sa okvirnim sporazumom IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena - tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 22. 7. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om po lotu. Pla}anje izvr{iti na transakcijski ra~un broj 1610550012400027 kod Raiffeisen Bank. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 10,00 sati Napomena: Ponude isklju~ivo predati na Protokol DD "BH Telecom" Direkcija Zenica do 10,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 39

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 13,00 sati Zgrada Direkcije Zenica, Masarykova 46 - sala na III katu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Osim elemenata iz ovog obavje{tenja koji su navedeni u prethodnim ta~kama, ponuda treba da sadr`i i: Predra~un sa~injen na originalnom obrascu za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije za svaki LOT posebno, sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnim vrijednostima za svaku stavku posebno i ukupnim vrijednostima sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV), izra`eno u konvertibilnim markama KM. Ponu|a~ mo`e ponuditi najmanje jedan kompletan LOT. Predra~un mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za svaki LOT ili lotove koji se nude, a svaka stranica predra~una mora biti potpisana od strane ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a. Okvirnim sporazumom }e se definisati jedini~ne cijene za svaku pojedina~nu stavku. Ukoliko ponu|a~ iska`e popust, isti se treba iskazati u procentu koji }e se ra~unati na ukupan iznos, a ne na pojedina~ne stavke iz ponude. Ponude koje ne budu iskazane na ovakav na~in smatra}e se nerazumljivim i bit }e odba~ene kao nekvalifikovane; Ukoliko ponu|a~ u predra~unu nije iskazao PDV kako se tra`i, daje obrazlo`enje o razlogu zbog kojeg PDV nije obra~unat i iskazan; Kriterij za izbor je NAJNI@A CIJENA TEHNI^KI ZADOVOLJAVAJU]E PONUDE prema ta~ki IV.2. a. Obavje{tenja. Ponuda mora biti dostavljena u jednoj zape~a}enoj koverti i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a, po{tom ili li~no putem Protokola, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, Masarykova 46-72000 ZENICA. Na koverti ista}i napomenu: PONUDA/NE OTVARATI, - " ZA NABAVKU I ISPORUKU POTRO[NOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA" broj OP - OS 01/11 od 4. 7. 2011. godine" i sa naznakom lota, odnosno lotova koji se nude iz ta~ke II.3. obavje{tenja. Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama. Sve listove ponude, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. U slu~aju da ponude dostavljaju grupe ponu|a~a, uz ponudu se mora dostaviti i punomo} kojom se navedena lica ovla{}uju da predstavljaju grupu ponu|a~a u toku postupka nabavke (punomo} mo`e tako|er sadr`avati i ovla{tenje za potpisivanje ugovora). Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah po objavi, bit }e odba~ene kao nekompletne i ne}e se razmatrati. Ponude treba da sadr`e i dostavljeni vam Nacrt Okvirnog sporazuma parafiran od strane ovla{tenog lica, kojim parafom dajete saglasnost na tekst Nacrta Okvirnog sporazuma. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele Okvirnog sporazuma. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Kontakt osoba: Ferid Zili}, dipl. ing., Ifeta Salihagi} Adresa: Masarykova 46 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4200211100030 Registracija na PDV broj: 200211100005 Telefon: 032/404-000 (F. Z.); 032/404-624 (I. S.) Fax: 032/242-902 E-mail: ferid.zilic@bhtelecom.ba; ifeta.salihagic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, protokol Adresa: Masarykova 46 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4200211100030 Registracija na PDV broj: 200211100005 Telefon: 032/240-940 Fax: 032/242-902 E-mail: ze@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Kontakt osoba: Nasiha Hamur, protokol Adresa: Masarykova 46 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4200211100030 Registracija na PDV broj: 200211100005 Telefon: 032/240-940 Fax: 032/242-902 E-mail: ze@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba (1-11-9351-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" DOO \UR\EVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "\ur|evik" d.o.o. \ur|evik Kontakt osoba: Softi} Adnan Adresa: Magistralni put bb \ur|evik Po{tanski broj: 75272 Identifikacioni broj: 4209284170009 Telefon: 035/775-710 i 772-681 Fax: 035/772-667 E-mail: rudnik2@bih.net.ba Internet adresa: www.rmu-djurjevik.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka direktora broj: 03-4078/11 od 28. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Rezervni dijelovi za bu{ilicu Atlas Copco RL 8

Broj 53 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD RMU "\urdevik" d.o.o. - \urdevik, Pogon PK " Vi{}a II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje potpisom ugovora i zavr{ava kona~nom isporukom robe Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Jedan posto (1%) od ponu|enih cijena, a ne manje od 2.000 KM posebno za svaki lot. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) - Bezuslovna bankarska garancija - Period va`enja garancije je 30 dana du`i od opcije ponude - Garancija se dostavlja uz ponudu - Garancija sadr`i uslove za njenu realizaciju po ~lanu 16. stav (3) UPZ JN BiH III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Deset posto (10 %) od vrijednosti ugovora. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) - Bezuslovna bankarska garancija - Rok va`nosti garancije je dvadeset dana du`i od roka isporuke robe - Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~l. 19. ta~ka. 3. UPZ III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponuda ponu|a~a }e biti odbijena ukoliko ponu|a~ ne ispunjava uslove iz ~lana 23. ZJN. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ostvaren pozitivan poslovni rezultat za 2010. godinu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) ponu|ena cijena u~e{}e 92% 2) rok isporuke u~e{}e 4% 3) uslovi i rok pla}anja u~e{}e 2% 4) vremenska garancija u~e{}e 2% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Direkcije Rudnika (Slu`ba za javne nabavke) odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do 28. 7. 2011. godine do 15,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00-15,00 sati.

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni preduze}a ili preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla na ra~un 1321100309725659. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 10,30 sati \ur|evik, Direkcija Rudnika Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Ponude se predaju li~no na Expedit RMU "\urdevik" d.o.o. u \ur|eviku ili se dostavljaju po{tom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "\ur|evik" d.o.o. 75272 \ur|evik. (1-11-9353-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RMU "\UR\EVIK" DOO \UR\EVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Kontakt osoba: Softi} Adnan Adresa: Magistralni put bb, \ur|evik Po{tanski broj: 75272 Grad: @ivinice Identifikacioni broj: 4209284170009 Telefon: 035/775-710 i 772-681 Fax: 035/772-667 E-mail: rudnik2@bih.net.ba Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka direktora broj 03-4080/11 od 28. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Rezervni dijelovi za damper kamione Belaz 75131

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 41

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo, ZD RMU "\ur|evik" d.o.o. \ur|evik, Pogon PK "Vi{}a II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% (jedan posto) ukupne vrijednosti ponude, a ne manje od 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) - bezuslovna bankarska garancija - period va`enja garancije je 30 dana du`i od opcije ponude - garancija se dostavlja uz ponudu - garancija sadr`i uslove za njenu realizaciju po ~lanu 16. stav (3) UPZ JN BiH III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% (deset posto) od vrijednosti periodi~nog ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) - bezuslovna bankarska garancija - period va`enja garancije je dvadeset dana du`i od roka isporuke robe - realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~l. 19. ta~ka 3. UPZ III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponuda ponu|a~a }e biti odbijena ukoliko ponu|a~ ne ispunjava uslove iz ~lana 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ostvaren pozitivan poslovni rezultat za 2010. godinu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude po sljede}im zadatim elementima: - uslovi i rok pla}anja: odgo|eno pla}anje u roku 30 dana od dana fakturisanja, bez bankovne garancije za odlo`eno pla}anje - isporuka robe: 30 dana od dana zaklju~enja periodi~nog ugovora - garancija za isporu~enu robu: minimalno 6 mjeseci od dana isporuke robe IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Direkcije Rudnika (Slu`ba za javne nabavke) odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do 28. 7. 2011. godine do 15,00 sati.

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00-15,00 sati. Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni produze}a ili preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla na ra~un 1321100309725659. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine \ur|evik, direkcija Rudnika u 11,30 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Ponude se predaju li~no na expedit RMU "\ur|evik" d.o.o. u \ur|eviku ili se dostavljaju preporu~eno po{tom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "\ur|evik" d.o.o. \ur|evik, 75 272 \ur|evik. (1-11-9354-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNICI MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj Kontakt osoba: Mladen Glu{ac, dipl. ecc., Ezedin Hara~i}, ing. ma{.; Amir Muflizovi}, dipl. ing. ma{. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 4218055050007 Telefon: 032/552-540 - Mladen Glu{ac, dipl. ecc.; 032/777-417 Amir Muflizovi}, dipl. ing. ma{.; 032/553-471 - Ezedin Hara~i}, ing. ma{. Fax: 032/552-530 E-mail: rudnikalma@gmail.com Internet adresa: http://www.rmukakanj.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

Broj 53 - Stranica 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju postupka nabavke roba broj: 2575/11 od 10. 3. 2011. godine Nabavka brtvenog materijala Nabavka brusno reznog materijala Nabavka reznog materijala Nabavka JVZ, segmenti vagoneta II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Brtveni materijal LOT 2 Brusno rezni materijal LOT 3 Rezni materijal LOT 4 JV@, segmenti vagoneta II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Specifikacija je data u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: a) da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom b) da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije c) da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina d) da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina e) da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) f) da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne Porezne uprave) Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke - naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) U skladu sa ta~kom 6.4. i 6.5. tenderske dokumentacije III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) U skladu sa ta~kom 6.6. tenderske dokumentacije Kandidati koji zadovolje selekcione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. ponu|ena cijena maksimalno 70% 2. uvjeti i na~in pla}anja maksimalno 20% 3. vremenski rokovi realizacije ponude maksimalno 10%

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, prema Odluci Vije}a ministara BiH. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 2. 8. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokuemntaciju iznosi 23,40 KM sa PDV-om po jednom lotu, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ }e ponu|a~u izdati izlaznu poreznu fakturu. Tenderska dokumentacija se izdaje uz pismeni zahtjev ponu|a~a u Komercijalnoj slu`bi Rudnika u roku od 3 (tri) dana po prijemu zahtjeva, uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: - IK BANKA d.d. ZENICA 1340200000009427 - UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO 3389002208041953 sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije (ponovni postupak) - nabavka brtvenog materijala, brusno reznog materijala, reznog materijala i JV@, segmenata vagoneta", LOT broj ___. Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je Alma Hara~i}, dipl.ecc, tel/faks: 032/552-530. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 13,00 sati Mjesto: Komercijalna slu`ba Rudnika Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno navesti: "Tender - nabavka brtvenog materijala, brusno reznog materijala, reznog materijala i JV@, segmenata vagoneta" - ponovni, LOT broj____. (NE OTVARATI-OTVARA KOMISIJA). Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane. Ugovorni organ ce odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. (1-11-9360-11)

11 - JANAB
GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawaluka Identifikacioni broj: 4401012920007 Telefon: 051/244-576, kancelarija 123 Faks: 051/244-576 E-mail: zeljka.vukelic@banjaluka.rs.ba Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 43

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, okvirni sporazum se zakqu~uje na period od dvije godine. II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka goriva za vozila Administrativne slu`be Grada Bawa Luka II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 120.000,00 KM na godi{wem nivou II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Grad Bawaluka II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Regulisan predvi|enim uslovima okvirnog sporazuma Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancije ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘.rn. buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999, - mora glasiti na period validnosti ponude III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 5% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancije ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘.rn. buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999, - mora glasiti na rok izvr{ewa ugovora uve}an za 30 dana III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa ~l. 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - da je dobavqa~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Pozitivno poslovawe u 2010. godini

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe predmetne djelatnosti Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Uplata 50,00 KM na ‘iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj: 20-404-207/11" Li~no kancelarija 123 uz prilo`enu uplatnicu. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Podnose se na jednom od zvani~nih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine (kancelarija 14,00) do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Administrativna slu`ba Grada Bawaluka, (kancelarija 123) (I sprat), 2. 8. 2011. godine u 13,00 sati. Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda se dostavqa tako {to se sva tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u jednu kovertu sa naznakom: "Javna nabavka 20-404-207/11 - "Nabavka goriva za vozila Administativne slu`be Grada Bawa Luka"- Ne otvaraj". Na samom otvarawu }e se otvarati ponude svih ponu|a~a, a naknadnom kontrolom }e se utvrditi koji od ponu|a~a ispuwava kvalifikacione uslove te }e o tome biti obavije{ten. Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa 2. 8. 2011. godine do 12,00 ~asova na Protokol Administrativne slu`be Grada Bawaluka (kancelarija 14). (1-11-9361-11)

11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 12.5-40-245/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Regionalna direkcija Tuzla Kontakt osoba: Damir \ulovi} za ostalo, Izudin Klis za tehni~ka pitanja LOT 1 i LOT 2, Kadro @ili} za tehni~ka pitanja LOT 3, 4 i 5, Alma Gulamovi} za pravna pitanja Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4200211100048 PDV broj: 200211100005 Telefon: 035/362-191, 061/185-511, 061/142-752 Fax: 035/264-646 E-mail: kadro.zilic@bhtelecom.ba

Broj 53 - Stranica 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

damir.djulovic@bhtelecom.ba izudin.klis@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku broj: 12.5-40-245/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka ma{ine za poliranje opti~kih konektora sa setom alata, alata za obradu opti~kih kablova instrumenata, elektri~nih i ru~nih alata za potrebe BH Telecom dd, Direkcija Tuzla II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Precizirano TD-om II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Glavno skladi{te Direkcije Tuzla Kreka -18, Hrvatske brigade bb 75000 Tuzla II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, LOT 1 - ma{ina za poliranje opti~kih konektora sa setom alata LOT 2 - alat za obradu opti~kih kablova LOT 3 - instrumenti LOT 4 - elektri~ni alat LOT 5 - ru~ni alat II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje: danom obostranog potpisivanja ugovora Zavr{ava: 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, samo za LOT 1 i LOT 3 III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Da III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Da III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se preuzeti do 1. 8. 2011. godine do 16,00 sati Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi BH TELECOMA d.d. Sarajevo Regionalna Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29 u kancelariji 112, na I spratu uz zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije sa naznakom: poziv na broj: 12.5-40-245/11. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Pismene ponude dostaviti isklju~ivo na originalnoj specifikaciji i numerisanim prilozima, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ PONUDE ZA NABAVKU PO OTVORENOM POSTUKU 12.5-40-245/11", na protokol, zgrada BH TELECOMA, Direkcija Tuzla I sprat kancelarija 112 na adresu "BH TELECOM" d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, najkasnije do 3. 8. 2011. godine do 13,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 (stodvadeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine, u 13,30 sati Mjesto: Zgrada BH TELECOM-a dd Sarajevo, RD Tuzla u Aleji Alije Izetbegovi}a 29, na I spratu u velikoj sali, otvaranju ponuda mogu prisustovati samo ovla{teni predstavnici koji svoje ovlasti dokazuju u pisanoj formi Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Ukoliko se dostavljene ponude poka`u neprirodno niske, ugovorni organ }e od ponu|a~a zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ukoliko ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbaciti ponudu (~lan 36. stav 2 Zakona o javnim nabavkama). U cilju dobijanja tra`enog opravdanja za neprirodno nisku cijenu, ili u postupku ocjena ponuda se utvrde nepravilnosti u ponudi, Ugovorni organ }e u pisanoj formi od ponu|a~a zahtijevati detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uklju~uju}i elemente cijene i kalkulacija (~lan 36. stav 2 Zakona o javnim nabavkama). Ostale informacije razra|ene su u tenderskoj dokumentaciji. (1-11-9365-11)

11 - JANAB
OP]INA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove Kontakt osoba: Sabaheta ^au{evi}, telefon 032/405-733, Emira Daji}, telefon 032/241-452 Adresa: Trg BiH 6

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 45

Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218237080009 Fax: 032/404-887 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za javnu nabavku: Nabavka ra~unarske opreme. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 1. Nabavka ra~unarske opreme: LOT 1 - ra~unari LOT 2 - printeri LOT 3 - UPS-ovi LOT 4 - Laptopi LOT 5 - fotokopir aparat II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prostorije Op}ine Zenica II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove ili pojedina~ne lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Regulisat }e se ugovorom sa najpovoljnijim dobavlja~em. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa ~lanom 23. ZJN. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: - ovjerenu kopiju identifikacionog broja - aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja) - odobrenje nadle`nog organa da dobavlja~ ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponudu vrednovana je po sljede}im elementima: 1. cijena 85 poena 2. uslovi i na~in pla}anja a) avans 0 poena b) odgo|eno 10 poena 3. rok isporuke 5 poena

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10%. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do krajnjeg roka za podno{enje ponuda. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za prijem ponuda je 1. 8. 2011. godine do 11:00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Datum javnog otvaranja ponuda: 1. 8. 2011. godine. Mjesto otvaranja ponuda: Op}ina Zenica, Trg BiH 6, tre}i sprat Slu`ba za zajedni~ke poslove kancelarija broj 321, sa po~etkom u 12:00 sati. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM vr{i se na ‘irora~un broj 134-010-0000042994 IK Banka Zenica, vrsta prihoda 722631. Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom firme i adrese dobavlja~a, uz naznaku: "NE OTVARAJ", nazna~iti redni broj lota za koji se prijavljuje na adresu: OP]INA ZENICA, Trg BiH 6, Slu`ba za zajedni~ke poslove, 72 000 Zenica. (1-11-9366-11)

11 - JANAB
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegvoine Kontakt osoba: mr Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe

Broj 53 - Stranica 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci i ugradnji police sa diskovima za storage ure|aj, nabavci svi~eva i ure|aja za redudantno napajanje i nabavci ra~unarske opreme II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Kao u dokumentaciji III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Kao u dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Kao u dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 25. 7. 2011. do 16,00 sati IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. u 12,00 sati Centralna banka Bosne i Hercegovine, Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr Almira Muja~i} Adresa: 1. Mar{ala Tita 25, 2. Zagreba~ka 10, 3. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83a, 4. Bosne Srebrene 28 Po{tanski broj: 1. 71000 Sarajevo, 2. 88000 Mostar, 3. 78000 Banja Luka, 4. 76100 Br~ko Distrikt Grad: Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Br~ko Distrikt Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-366 Fax: 033/278-266 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-266 E-mail: amujacic@cbhbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba (1-11-9369-11)

11 - JANAB
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka apoteka Kontakt osoba: mr. ph. spec. Dubravka Aleksi}-Jovanovi}, [uko Amina Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/266-832 Fax: 033/266-841 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, na period od 24 mjeseca

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 47

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak javne nabavke za Medicinska sredstva V/2011 za potrebe O.J. Klinika za gastroenterohepatologiju KCUS-a II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javne nabavke je isporuka Medicinskih sredstava V/2011 za potrebe O.J. Klinika za gastroenterohepatologiju KCUS-a II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Ukupna vrijednost nabavke prema tenderskoj dokumentaciji. LOT 1 Medicinska sredstva kompatibilna sa postoje}im Wilson Cook akcesorijama LOT 2 Medicinska sredstva kompatibilna sa postoje}im OLYMPUS akcesorijama LOT 3 Medicinska sredstva kompatibilna sa postoje}im GIP akcesorijama LOT 4 Medicinska sredstva kompatibilna sa postoje}im PAUL DRACH akcesorijama LOT 5 Medicinska sredstva kompatibilna sa postoje}im BOSTON SCIENTIFIC akcesorijama LOT 6 Samoekspandibilni ezofagealni metalni stentovi LOT 7 Samoekspandibilni kolorektalni metalni stentovi LOT 8 Samoekspandibilni pilori~ni metalni stentovi LOT 9 Samoekspandibilni bilijarni metalni stentovi LOT 10 Igle za slijepu perkutanu biopsiju jetre LOT 11 Kateteri za nazobilijarnu i dekompresiju kolona LOT 12 Hidrofilini vodi~i LOT 13 Mre`ice za va|enje stranih tijela i sitnih dijelova polipa LOT 14 Polipektomne simetri~ne om~e LOT 15 Litotriptorske ko{arice sa vodi~em LOT 16 Igle za abdominalnu LOT 17 Pribor za ptc LOT 18 Vanjski drena`ni kateteri LOT 19 Balon dilatatori LOT 20 Bilijarni pig tail stentovi LOT 21 Balon kateteri za ekstrakciju kamenaca LOT 22 Erbe akcesorije LOT 23 Igle za citolo{ku punkciju LOT 24 Sredstva za intravitalno bojenje LOT 25 Ostali potro{ni materijal LOT 26 Sredstva za ma{insko pranje endoskopa II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA "franko skladi{te kupca" Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 . Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu - Klini~ka apoteka II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 24 mjeseca od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa tenderskom dokumentacijom Dostavljeni dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana ra~unaju}i od dana dostavljanja ponude, original ili ovjerena kopija, prema tenderskoj dokumentaciji. Ne prilaganje bilo kojeg dokaza diskviilifikuje ponu|a~a. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) U skladu sa tenderskom dokumentacijom Ne prilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje ponu|a~a. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) U skladu sa tenderskom dokumentacijom Ne prilaganje bilo kojeg dokaza ili izjave diskvalifikuje ponu|a~a.

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) U skladu sa tenderskom dokumentacijom Ne prilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje ponu|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 90% 2) uslovi pla}anja u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 3 dana. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 10,00 KM po lotu + 17% PDV-a, a kompletna tenderska dokumentacija je 70,00 KM + 17% PDV-a. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od jezika naroda BiH IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do {est mjeseci nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) u 14,00 ~asova KCUS-a TEB - soba broj 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-a Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 7,30 do 15,30 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati ili ovjeren dokaz o elektronskoj uplati nerefundiraju}eg iznosa od 10,00 KM po lotu plus 17% PDV-a ili kompletna tenderska dokumentacija 70,00 KM plus 17% PDV-a. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 1410010010050141 BBI banka Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku Medicinskih sredstava V/2011 za potrebe O.J. Kliniku za gastroenterohepatologiju KCUS-a". Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekal TEB-a, Bolni~ka 25. Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i ‘"KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/faksom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e lije~i: "Ponuda za isporuku Medicinskih sredstava V/2011 za potrebe O.J. Klinika za gastroenterohepatologiju KCUS-a - ne otvarati - otvara komisija". Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Ugovorni organ zaklju~uje sa dobavlja~ima okvirni sporazum na period od dvije godine. Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka apoteka Kontakt osoba: mr. ph. spec. Dubravka Aleksi}-Jovanovi} Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/266-832 Fax: 033/266-841 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka apoteka Kontakt osoba: Amina [uko

Broj 53 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/266-840 Fax: 033/266-841 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Protokol KCUS-a Objekat TEB-a Kontakt osoba: Amina [uko Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/266-832 Fax: 033/266-840 (1-11-9371-11)

11 - JANAB
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Kantonalna uprava civilne za{tite Kontakt osoba: Dr. Jusufovi} Mesud i Veli} Mehmed Adresa: Hamida Dizdara 1 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200665390008 Telefon: 033/443-720 i 201-595 Fax: 033/560-453 E-mail: kucz@kucz.ks.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak javne nabavke i isporuke roba prema odluci broj 22-44-597/11 od 28. 6. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Javna nabavka i isporuka hidrauli~ne platforme-auto dizalica 14 m. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Sjedi{te ugovornog organa II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 6 mjeseci od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, 2% od ponu|ene vrijednosti robe uz garanciju poslovne banke ponu|a~a u trajanju od 90 dana. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, 10% od ugovorene vrijednosti uz garanciju poslovne banke ponu|a~a. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - cijena 85 bodova - rok pla}anja 10 bodova - rok isporuke 5 bodova IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Kantonalne uprave civilne za{tite, uz predo~enje dokaza o pla}anju iste, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, odmah nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". Nov~ana nakada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i ista se mo`e uplatiti na depozitni ra~un Kantona Sarajevo 3380002210019263 u korist Bud`eske organizacije 2901000, sa nazankom op}ine 077 i vrste prihoda 6722631. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`benei jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 12,30 sati kao pod I.1.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 49

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju poslom ili li~no sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORKNI POSTUPAK - NE OTVARAJ" na adresu ugovornog organa. Na pole|ini koverte navesti: naziv, punu adresu, telefon i kontakt osobu dobavlja~a. (1-11-9387-11)

11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Radi{i} Milenko i Dragan Miqanovi} Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Ugqevik Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 400449490005 Telefon: 055/774-281 Faks: 055/771-183 Internet adresa: riteugljevik.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak interni broj: 88/11 Nabavka zaptivnih materijala II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka zaptivnih materijala LOT 1 Nabavka klingerita za teku}e odr`avawe LOT 2 Nabavka klingerita za remont LOT 3 Nabavka {wura za teku}e odr`avawe LOT 4 Nabavka {wura za remont II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Po specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA ZP RiTe Ugqevik a.d. Ugqevik-RJ Rudnik i RJ Termoelektrana II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, detaqnije u tenderskom dokumentu III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Detaqnije u tenderskom dokumentu III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, detaqnije u tenderskom dokumentu III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Da, detaqnije u tenderskom dokumentu III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) POnu|a~i moraju zadovoqiti uslove definisane u ~lanu 23. ZJN BiH na na~in i u formi kao je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Registrovan u sudskim ili trgovinskim registrima za bavqewe djelatnosti koja je predmet nabavke III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Detaqnije u tenderskom dokumentu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Detaqnije u tenderskom dokumentu Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena 1) cijena u~e{}e 100% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju sa ura~unatim PDV-om iznosi 117,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine u 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) ZP RiTE Ugqevik a.d. Ugqevik Upravna zgrada-sala broj 116 2. 8. 2011. godine u 13,00 ~asova Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak broj 88/11 - "Nabavka zaptivnih materijala" - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe.

Broj 53 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog ugovornom organu na faks 055/774-382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana. Uplate za otkup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeqina Na devizni ra~un FIELD 32 (AMOUNT) EUR FIELD 56a (INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/M FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF FIELD 57a (ACCOUNT WITH INST.) 936 2419 00 Nova banka AD BIJELJINA SWIFT: NOBIBA 22 FIELD 59 (BENEFICIARY) /54000-01-000074/ RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK UGLJEVIK 76330 (1-11-9400-11)

11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Peri} Jovan, Mitrovi} Zoran i Vaseli} Milka Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 4400449490005 Telefon: 055/774-281 Faks: 055/771-183 Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak interni broj 84/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA "Nabavka gra|evinsko, potro{nog i repro materijala za potrebe RiTE Ugqevik" II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA LOT 1 Nabavka gra|evinskog materijala za potrebe RJ Rudnik LOT 2 Nabavka potro{nog materijala za potrebe RJ Rudnik LOT 3 Nabavka gra|evinskog materijala za potrebe RJ Termoelektrana LOT 4 Nabavka vodovodnog materijala za potrebe RJ Termoelektrana LOT 5 Nabavka betona i {qunka za potrebe RJ Rudnik II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Magacin - ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, detaqnije u tenderskom dokumentu III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Detaqnije u tenderskom dokumentu III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, detaqnije u tenderskom dokumentu III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Da, detaqnije u tenderskom dokumentu III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~i moraju zadovoqiti uslove definisane u ~lanu 23. ZJN BiH na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Registrovan u sudskim ili trgovinskim registrima za bavqewe djelatno{}u koja je predmet nabavke III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Detaqnije u tenderskom dokumentu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Detaqnije u tenderskom dokumentu Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena 1) cijena u~e{}e 100% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 51

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju sa ura~unatim PDV-om se napla}uje u iznosu od 117,00 KM IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika naroda BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. god. do 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. god. u 11,00 ~asova ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Upravna zgrada - sala broj 116 Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak broj 84/11 - Nabavka gra|evinskog, potro{nog i repro materijala za potrebe RiTE Ugqevik - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog ugovornom organu na faks 055/774-382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana. Uplate za otkup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeqina Na devizni ra~un FIELD 32 (AMOUNT) EUR FIELD 56a (INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/M FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF FIELD 57a (ACCOUNT WITH INST.) 936 2419 00 Nova banka a.d. BIJELJINA SWIFT: NOBIBA22 FIELD 59 (BENEFICIARY) /54000-01-000074/ RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVlK UGLJEVIK 76330 (1-11-9401-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RMU "BREZA" DOO BREZA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 01-OPK-6433/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza

Kontakt osoba: 1. mr. ]osi} Edin, dipl. ing. rud. 032/781-563, 2. Hajdukovi} Zakir, dipl. ing. ma{. tel. 032/781-566, 3. Nermin Frljak - referent javnih nabavki tel. 032/781-559 Adresa: Branilaca grada bb Po{tanski broj: 71370 Grad: Breza, Entitet/kanton: F BiH/ZE-DO Telefon: 032/781-559 Fax: 032/781-559 E-mail: rmubreza.javnenabavke@gmail.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka direktora broj 01-OPK-6433/11 od 28. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet nabavke: Nabavka roba, usluga i radova kako slijedi: 1. LOT C1 - Kamion kiper (nov) i prikolica za kamion (nova) 2. LOT C2 - Hidrauli~ni stupci (Cilindar gura~a traka, Ex cilindri. Glavni stupac) 3. LOT C3 - Drobljenje materijala granulacije od 0 do 50 mm, (Drobilica kapaciteta 60-80 t/h) Ponovljeni lotovi: 4. LOT C4 - Adler kop~e i ljepilo za gumu 5. LOT C5 - Reduktori za TT 1000 6. LOT C6 - Magnetit II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Obim ugovora preciziran je u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP Elektroprivreda d.d. BiH-Sarajevo ZD RMU "BREZA" d.o.o. Breza, Branilaca grada bb, 71370 Breza II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za tri lota. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ili: 12 mjeseci ili 365 dana Ili: po~inje od datuma potpisivanja ugovora i zavr{ava do ispunjenja isporuke Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Bezuvjetna bankovna garancija Iznos garancije za ozbiljnost ponude je 1.000,00 KM. Obrazac za garanciju morat }e se dostaviti na uvid pri dostavljanju ponude i ne smije se bu{iti ili na bilo koji na~in o{tetiti. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Nema III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) a) Bezuvjetna bankovna garancija

Broj 53 - Stranica 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Ponu|a~ koji dobije ugovor mora dostaviti garanciju za dobro izvr{enje ugovora 5% od vrijednosti ugovora. Obrazac za garanciju za dobro izvr{enje posla bit }e naveden i dostavljen sa ugovorom. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora dostaviti dokaze u smislu ~lana 23. ZJN ne stariji od 3 mjeseca. 1. Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1. Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. Dostaviti dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. ZJN 2. Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tendeskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom ponu|a~u koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa ni`e navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijede}ih kriterija: 1. Ponu|ena cijena sa svim pripadaju}im porezima i dad`binama maksimalan broj bodova je 80 maks. 80% bodovanje se vr{i na sljede}i na~in: najpovoljnija cijena x 80% cijena iz ponude 2. Uvjeti i na~in pla}anja maks. 10% a. ‘iralno po isporuci preko 90 dana 10,00 bodova b. ‘iralno po isporuci od 81 do 90 dana 8,00 bodova c. ‘iralno po isporuci od 61 do 80 dana 6,00 bodova d. ‘iralno po isporuci od 31 do 60 dana 5,00 bodova e. ‘iralno po isporuci do 30 dana 4,00 boda f. do 50% avans, ostatak po isporuci preko 90 dana 3,00 boda g. do 50% avans, ostatak po isporuci od 61 do 90 dana 2,0 boda h. do 50% avans, ostatak po isporuci od 31 do 60 dana 1,00 bod i. avans 100% ili bilo koje pla}anje uz bankovnu garanciju 0,00 bodova 3. Vremenski rokovi realizacije ponudesukcesivna isporuka maks. 5% a) do 15 dana od narud`be 5,0 bodova b) od 16 do 30 dana od narud`be 4,0 boda c) od 31 do 45 dana od narud`be 3,0 boda d) od 46 do 60 dana od narud`be 2,0 bodova e) preko 60 dana od narud`be 0,0 bodova 4. Garancija na robu od strane dobavlja~a maks. 5% a) 25 mjeseci i vi{e 5,0 bodova b) 17 do 24 mjeseci 4,0 boda c) 12 do 16 mjeseci 2,0 boda Ocjena ukupne finansijske ponude se ra~una prema formuli: Ponu|ena cijena sa svim pripadaju}im porezima i dad`binama + uvjeti i na~in pla}anja + vremenski rokovi realizacije ponude-sukcesivna isporuka + garancija na robu/usluge = Ukupno bodova IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se dobiti od 08,00 do 14,00 sati. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti po objavi poziva za javno nadmetanje u "Slu`benom glasniku BiH", do datuma koji }e biti naveden u tenderskoj dokumentaciji radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova u prostorijama nabavne slu`be ZO RMU Breza d.o.o. Breza uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Sredstva su nepovratna. Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na sljede}i na~in: 1. Na blagajni RMU "Breza" sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije i navesti broj i naziv lota. 2. Na ‘irora~un: INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina 154-260-20011121-20 i navesti broj i naziv lota. 3. Uplate iz inostranstva: INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina SWIFT: UPBKBA22 IBAN: BA39 154-260-20011121-20 Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM sa obra~unatim PDV-om po jednom lotu. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Najmanje 38 dana od dana objavljivanja u "SIu`beni glasniku BiH" Krajnji rok prijema ponuda je 11. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Vrijeme otvaranja ponuda je 11. 8. 2011. godine u 11,00 sati Mjesto otvaranja ponuda: ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, Branilaca grada bb, 71370 Breza Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca ra~unaju}i od dana otvaranja ponuda. Stranice ponude (sa dodacima) treba da budu numerisane i parafirane. Otvaranju ponuda mogu da budu prisutni ovla{teni predstavnici ponu|a~a.

NOTICE
PUBLIC PROCUREMENT No. 01-OPK- 6433/11. Goods Works Section I: CONTRACTING AUTHORITY I.1 Full name and address of the contracting authority Organization: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "BREZA" d.o.o. Breza Contact person: Cosic Edin edin.cosic@rmubreza.ba Hajdukovic Zakir zakir.hajdukovic@rmubreza.ba Address: Branilaca grada bb Postal code: 71370 City: Breza Entity/Canton: Federation of BiH / ZE-DO canton Phone: +387(0)32 781 559 Fax: +387(0)32 781 559 E-mail: rmubreza.javnenabavke@gmail.com Internet addresss (URL):www.rmubreza.ba II.1. Type of contract: Goods Works

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 53

II.4. Description of contract: Procurement of goods, services and works as follows: 1. Lot C1 - Truck (new) and the trailer for the truck (new), 2. Lot C2 -Hydraulic columns (The Cylinder pusher bar, Ex cylinders, Main column), 3. Lot C3 - Crushing of the material to grain size of 0-50 mm (Smasher capacity 60-80 t/h) Repeated Lots: 4. Lot C4 - Adler buckles and glue for rubber 5. Lot C5 - Reducers for TT 100 6. Lot C6 - Magnetite IL5. Total volume (number of units) and / or scope of the contract The scope of the contract specified in the tender documents. IV.1. Type of procedure: Open IV.4. Conditions for obtaining tender documents (Article 18. Public Procurement Law BiH): Interested suppliers are entitled to review the tender documents before the purchase. Tender documents can be received free of charge after it is published in the "Slu`beni glasnik BiH", until the date specified in the tender documents: - work days from 8 to 14,30 th in Public procurement office ZD RMU Breza doo - Breza, - a written request to the fax number +387 (0)32 781 559 or email: rmubreza. javnenabavke@gmail.com, Payment for tender documentation is 117.00 KM with VAT per one LOT for bidders who participate in the tender. Copy of the payment for the participation in tender must be enclosed with tender documentation. Prepaid balance for tender documents are non-refundable. Payment can be as follows: 1. At cash office of ZD RMU "Breza" d.o.o. specifying for purchase of tender documents, indicate the number and name of the LOT. 2. At bank account of: Intesa Sanpaolo Bank Sarajevo Account number: 1542602001112120 For: JP Elektroprivreda d.d. BiH-Sarajevo ZD RMU "BREZA" d.o.o. Breza, 3. Payments from abroad: Identification bank Accont Number" UniCredit Bank d.d. IBAN: BA393389002211051087 SWIFT: UNCRBA22 TO: UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 Sarajevo ACC NO. EUR: BA393389002211051087 SWIFT:UNCRBA22 FOR: JP Elektroprivreda d.d. BiH-Sarajevo ZD RMU "BREZA" d.o.o. Breza, Branilaca grada bb Breza IV.6. The deadline for receipt of tenders / requests to participate At least 38 days after publication in the "Slu`beni glasnik of BiH" The exact date of the final receipt of bids is 11. 8. 2011. until 10 hours. (1-11-9411-11)

11 - JANAB
JP "BH PO[TA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 06-13.14-8064/5-11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "BH Po{ta" d.o.o. Kontakt osoba: Mahir Hod`i} Adresa: Obala Kulina bana 8 (za tendersku dokumentaciju Protokol)

Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200682210005 Telefon: 033/723-406 Fax: 033/252-784 E-mail: mahirh@bhp.ba Internet adresa: www.bhp.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci elektro {ok ure|aja II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je nabavka elektro {ok ure|aja. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Elektro {ok ure|aj 650 kom. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Skladi{te ugovornog organa JP "BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U skladu sa tenderskom dokumentacijom. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora (sa ura~unatim PDV-om) sa rokom va`nosti rok isporuke + garantni rok za isporu~enu robu + 30 dana, na na~in i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne tra`i se

Broj 53 - Stranica 54

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se preuzima na Protokolu JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo u periodu od 8,00 do 15,00 sati od ponedjeljka do petka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12,15 sati JP "BH Po{ta" Obala Kulina bana 8 - velika sala, III sprat, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu JP "BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 50,00 KM u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 338-900-22082854-23 kod UNICREDIT BANK d.d. Mostar, u korist JP "BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku elektro {ok ure|aja". Ponu|a~ je du`an, prilikom prezimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za nabavku elektro {ok ure|aja - NE OTVARATI" dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu: JP "BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina, najkasnije do 2. 8. 2011. godine do 12,00 sati. Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podno{enje ponuda tj. do 23. 7. 2011. godine putem telefaksa broj 033/252-784 sa naznakom za: "Tim za pripremu tenderske dokumentacije za nabavku elektro {ok ure|aja". Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" od 4. 7. 2011. godine, na web stranici ugovornog organa www.bhp.ba i web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. (1-11-9420-11)

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 032/771-153 Fax: 032/771-025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 10203-029/11-TK-1 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 10203-029/11-TK-1 - Nabavka i ugradnja PVC stolarije za teku}e odr`avanje gra|evinskih objekata u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da ponu|a~ dokaze da se na njega ne odnosi niti jedan slu~aj iz ~l. 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - da je registrovan za izradu PVC stolarije, - da daje garanciju od minimalno 2 (dvije) godine od dana ugradnje stolarije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10%

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10203-029/11-TK-1 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – Grad: Kakanj Telefon: 032/771-155 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Broj 53 - Stranica 55

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbije|iti do 1. 8. 2011. godine Zahtjev za u~e{}e sa pozivom na broj obavje{tenja u ta~ki II.3. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om (za ino ponu|a~e 10,23 EUR). IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2011. godine do 10:00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) - 10203-029/11-TK 4. 8. 2011. godine (~etvrtak) u 12:00 sati. Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" - mala sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili ‘ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni faks broj 032/771-025. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u Slu`bi za komercijalne poslove (kancelarija broj 27). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om (za inoponu|a~e 10,23 EUR), na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke, za firme izvan BiH na ra~un broj 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340, SWIFT RZBABA2S kod Raiffeisen banke, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije (Tender broj 10203-029/11-TK-1). Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: -10203-029/11-TK-1 - Jasenko Beus tel. 032/771-178 U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom, nakon predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati. Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I (ta~ka I.1) Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na dan utvr|en u odjeljku IV.8. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Aneks A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 032/771-153 Fax: 032/771-025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} Adresa: Kakanj-^ati}i Po{tanski broj: 72240

(1-11-9424-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10203-034/11-TK-1 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 032/771-153 Fax: 032/771-025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 10203-034/11-TK-1 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 10203-034/11-TK-l1 Nabavka rezervnih dijelova za postrojenja upravljanja u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacijie Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. ZJN. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan.

Broj 53 - Stranica 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 1. 8. 2011. godine. Zahtjev za u~e{}e sa pozivom na broj obavje{tenja u ta~ki II.3. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om (za inoponu|a~e 10,23 EUR). IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) - 10203-034/11-TK-1 - 4. 8. 2011. godine (~etvrtak) u 11,30 sati Podru`nica Termoelektrana "Kakanj"- Mala sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili ‘ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni faks broj 032/771-025. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Slu`bi za komercijalne poslove (kancelarija br. 27), Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om (za inoponu|a~e 10,23 EUR), na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke, za firme izvan BiH na ra~un broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340, Swift RZBABA2S kod Raiffeisen banke, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije (Tendcr broj: 10203-034/11-TK-l). Kontakt osobe za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: -10203-034/11-TK-1 Adem Lujnovi}, tel. 032/771-020 U skladu sa ~lanom 3 ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom, nakon predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati. Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka 1 (ta~ka I.1) Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na dan utvr|en u odjeljku IV.8. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Aneks A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj

Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 032/771-153 Fax: 032/771-025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj (Kancelarija broj 7 - Protokol) Kontakt osoba: Edina Sikiri} Adresa: Kakanj-]ati}i Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Telefon: 032/771-155 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (1-11-9425-11)

11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 12812/11 C.K. ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Kenan Cepi} Adresa: Obala Kulina bana 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 PDV broj: 200211100005 Telefon: 033/216-062 Fax: 033/224-536 E-mail: kenan.cepic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. - protokol I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. - protokol I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku broj 03.3-7.5-12812/11 od 20. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka i sukcesivna isporuka motornog goriva za potrebe Generalne direkcije Dioni~kog Dru{tva BH Telecom Sarajevo i to: - Dizel gorivo BAS EN 590 - Premium bezolovni motorni benzin 95 BAS EN228 Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i tenderskom dokumentacijom Pla}anje: po izvr{enoj isporuci - to~enju goriva, u roku od 30 dana od dana prijema ra~una/fakture, originalne otpremnice i naloga za isporuku motornog goriva na Protokol BH Telecoma, bez primjedbi. Fakturisanje isporu~ene koli~ine goriva }e se vr{iti svakih 10 dana.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 57

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje danom obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma i zavr{ava 31. 12. 2013. god. ili do utro{ka sredstava. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ je du`an uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 2.000,00 KM, sa rokom va`nosti: 1. 1. 2012. godine (opcija ponude + 30 dana). III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Potrebno je dostaviti izjavu ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: rok va`enja sporazuma + 15 dana, a koju je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda uz slijede}e potkriterije: - cijena relativno u~e{}e 92 boda - operativni tro{ak relativno u~e{}e 8 bodova Ukupno: 100 bodova IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Za preuzimanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na faks: 033/224-536 i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija sa brojem 12812/11 CK Nabavka i sukcesivna isporuka motornog goriva za potrebe Generalne direkcije Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo preuzima se na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 20,00 KM i upla}uje se na ra~un 1610000030950092 kod

Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a). IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 1. 8. 2011. godine do 10:00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 1. 12. 2011. god. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine u 10:20 sati Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Banket sala III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente. Svi dokumenti treba da budu slo`eni, ~vrsto uvezani i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve dokumente tra`ene po predmetnom pozivu (tenderskoj dokumentaciji), bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bit }e ocjenjivane prema kriterijama iz ta~ke IV.2. ovog postupka. Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 6, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda za nabavku i sukcesivnu isporuku motornog goriva za potrebe Generalne direkcije Dioni~kog Dru{tva BH Telecom Sarajevo broj 12812/11 CK - NE OTVARAJ" Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 21. 7. 2011. godine do 16 h dostavljen na faks: 033/224-536. (1-11-9456-11)

11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 11656/11 C.K. ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Cepi} Kenan Adresa: Obala Kulina bana 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 PDV broj: 200211100005 Telefon: 033/216-062 Fax: 033/224-536 E-mail: kenan.cepic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. - protokol I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. - protokol I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou

Broj 53 - Stranica 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku broj: 06.7.5-11656/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka roba: ADSL 2+ HOME GATEWAYA Detaljni opisi i koli~ine su dati u tenderskoj dokumentaciji. Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa obrascem za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije. Cijena ponude mora biti izra`ena u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno nazna~enim PDV-om (za doma}e ponu|a~e) Cijena ponude mora biti izra`ena u valuti EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000), krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji (za inostrane ponu|a~e), Pla}anje: 30 dana po izvr{enju sukcesivnih isporuka. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prema tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ je du`an uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude (napomena: u slu~aju da iznos od 2% ponude bude manji od 2.000,00, potrebno je dostaviti garanciju u iznosu 2.000,00 KM ili protuvrijednost u EUR valuti za inostrane ponu|a~e prema kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja predmetne garancije) sa rokom va`nosti: 15. 01. 2012. godine, (opcija ponude + 30 dana). III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Potrebne je dostaviti izjavu ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovornih obaveza plus 30 dana, a koju je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, u svakom slu~aju prije bilo kakvog pla}anja. Ponu|a~ je du`an dostaviti i izjavu da }e ukoliko bude izabran dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% vrijednosti pojedine narud`be, sa rokom va`nosti garancije: garantni rok plus 30 dana. Garanciju je potrebno dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka ugovorenih obaveza. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvr{enoj uplati naknade broj: 11656/11 CK, sa ta~nom adresom, kontakt-telefonom, PDV brojem ponu|a~a i dostavljanje istog na faks 033/224-536. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne mo`e biti preuzeta. Ukoliko ponu|a~ ‘eli da tenderska dokumentacija bude poslana na njegovu adresu brzom po{tom, isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije, te }e mu ista biti poslana o njegovom tro{ku. Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zakasnjelu isporuku niti ne pristizanje tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM i upla}uje se na ra~un 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a); ili za inostrane ponu|a~e iznos od 10,20 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933 sa naznakom tenderska dokumentacija broj 11656/11 CK. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. Dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ponu|a~i iz inostranstva su obavezni dostaviti prevedenu od strane ovla{tenog prevodioca na jedan od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 15. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 15. 12. 2011. godine IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 15. 8. 2011. godine u 10,20 sati Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, ponuda ~vrsto uvezana a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve dokumente tra`ene po predmetnom pozivu/tenderskoj dokumentaciji/, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijama iz ta~ke IV.2. ovog postupka. Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda za nabavku roba - ADSL 2+ HOME GATEWAYA br 11656/11 CK - NE OTVARAJ" Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 59

na pismeni upit do 5. 8. 2011. godine do 16,00 sati dostavljen na faks 033/224-536. (1-11-9457-11)

11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 732/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Kontakt osoba: Merima Bajri} Adresa: Obala Kulina bana 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 Telefon: 033/208-323 Fax: 033/224-536 E-mail: merima.bajric@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. - Protokol I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. - Protokol I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku broj 09.3.2-7.5-732/2-11 od 17. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka roba i usluga projektovanja, isporuke, transporta, monta`e, ispitivanja, obuke i pu{tanja u pogon ormara za vanjsku monta`u telekomunikacione opreme BH Line sa prate}om opremom za napajanje i klimatizaciju. Detaljni opis predmeta nabavke sa koli~inama nalazi se u tenderskoj dokumentaciji. Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i tenderskom dokumentacijom. Cijene moraju biti izra`ene u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno nazna~enim PDV-om (za doma}e ponu|a~e) ili u valuti EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000), krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji (za inostrane ponu|a~e). Ukoliko je zemlja porijekla ponu|ene robe iz Europske unije, ponu|a~ je obavezan dostaviti Izjavu da }e, u slu~aju dodjele ugovora, obezbijediti EUR 1. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ je du`an uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) sa vrijednosti 2% od ukupne vrijednosti ponude i sa rokom va`nosti: opcija ponude + 30 dana. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) - izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: 15 dana nakon okon~anja ugovornog roka, a koju je du`an dostaviti najkasnije 7 dana po potpisivanju ugovora; - izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti garancije: do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka svih ugovornih obaveza. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na faks 033/224-536 i na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada sa naznakom: "za Tendersku dokumentaciju broj 732/11, nabavka ormara za vanjsku monta`u TK opreme", iznosi 40,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a), ili za inostrane ponu|a~e iznos od 21,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933. Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na Protokolu BH Telecoma uz obavezu da ponu|a~ u pismenom zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije navede podatke o osobi koja }e preuzeti

Broj 53 - Stranica 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

istu. Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbijediti na na~in da ista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da ponu|a~ izda nalog dostavlja~u. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 15. 8. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 15. 8. 2011. godine u 11,30 sati Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo Banket sala III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ~vrsto uvezani, te ozna~eni rednim brojevima. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 732/11 - nabavka ormara za vanjsku monta`u TK opreme". Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati u pismenoj formi odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen najkasnije 10 dana prije krajnjeg roka za prijem ponuda na broj faksa: 033/224-536. (1-11-9458-11)

11 - JANAB
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci ma{ine za obradu nov~anica II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 30 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Kao u dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 25. 7. 2011. godine do 16,00 sati. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ne IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12,00 sati Centralna banka Bosne i Hercegovine, Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 61

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ne Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 051/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: 1. Mar{ala Tita 25; 2. Zagreba~ka 10; 3. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83a; 4. Bosne Srebrene 28 Po{tanski broj: 1. Srajevo 71000; 2. 88000 Mostar; 3. 78000 Banja Luka; 4. 76100 Br~ko Distrikt Grad: Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Br~ko Distrikt Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-366 Fax: 051/243-266 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83A Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 051/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba (1-11-9462-11)

11 - JANAB
OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo Kontakt osoba: Piplica Zoran Adresa: Zmaja od Bosne 55 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Transakcijski ra~un: 1610000019280022 Identifikacijski broj:4200558710008 Identifikacijski broj PDV: 200558710008 Telefon: 033/492-191 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: http://www.novosarajevo.ba/ - link javne nabavke I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (Protokol)

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zaklju~ak o pokretanju javne nabavke broj: 02-14-1466/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Op}ine Novo Sarajevo II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Novo Sarajevo II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor se sklapa do okon~anja ugovornih obaveza Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Opisano u tenderskoj dokumentaciji III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Opisano u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Opisano u tenderskoj dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Opisano u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Opisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Opisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Opisano u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Opisano u tenderskoj dokumentaciji DISKVALIFIKACIJA PO OSNOVU SUKOBA INTERESA ILI KORUPCIJE (~lan 27. ZJN) Opisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni postupak IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najprihvatljivija ponuda: 1. cijena 80% 2. garancija 15% 3. rok isporuke 5% Detaljna specifikacija kriterija za ocjenjivanje ponuda data u tenderskoj dokumentaciji. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, opisano u tenderskoj

Broj 53 - Stranica 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Preuzimanje tenderske dokumentacije, Op}ina Novo Sarajevo II sprat soba 301, telefon: 492-191. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezik BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Prijave se primaju do: 4. 8. 2011. godine do 14,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Minimalno 90 dana nakon otvaranja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje ponuda ce se obaviti 4. 8. 2011. godine u 14,15 sati u sali Vije}a Op}ine Novo Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. (1-11-9463-11)

12 - JANAB
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Br~ko Distrikt BiH Vlada Br~ko Distrikta Bulevar mira 1 Br~ko I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Odjeqewe za stru~ne i administrativne poslove, Pododjeqewe za javne nabavke Kontakt osoba: Zoran [ibalija, dipl. oec. Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko Identifikacioni broj: 4600082130006 Telefon: 049/216-006 Faks: 049/216-006 E-mail: zoransibalija@bdcentral.net Internet adresa: www.bdcentral.net I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.2. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeqewe za stru~ne i administrativne poslove, Pododjeqewe za javne nabavke, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: Usluga "Dodjela okvirnog sporazuma za vo|ewe ra~una Vlade Br~ko Distrikta BiH", - "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA", ili donijeti li~no na {alter protokola Vlade Br~ko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka navedenog roka nazna~enog u ta~ki 4.6. ovog obavje{tewa. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a ostali I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, okvirni sporazum se zakqu~uje na tri godine (2011., 2012., 2013. godine) po~ev od dana potpisivawa okvirnog sporazuma. II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izbor banaka za vo|ewe ra~una Vlade Br~ko Distrikta BiH II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Vo|ewe depozintog ra~una za prikupqawe poreskih prihoda LOT 2 Vo|ewe depozitnog ra~una za prikupqawe neporeskih prihoda LOT 3 Vo|ewe transakcionog ra~una sa ukupnim godi{wim prometom od 150.000.000,00 KM LOT 4 Vo|ewe transakacionog ra~una sa ukupnim godi{wim prometom od 120.000.000,00 KM Op{irnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Po lotovima Procijewena vrijednost okvirnog sporazuma (za tri godine) LOT 1 - 9.000,00 KM LOT 2 - 6.000,00 KM LOT 3 - 90.000,00 KM LOT 4 - 80.000,00 KM II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Br~ko Distrikta BiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Da. Op{irnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Okvirni sporazum se zakqu~uje na tri godine (2011., 2012., 2013. godina) po~ev od dana potpisivawa ugovora. Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) ^lan 23. ta~ka 1. pod a, b, c, d, e, f ZJN BiH. Op{irnije navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Op{irnije navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Op{irnije navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Op{irnije navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. Napomena: Navedena dokumentacija iz ta~ke 3-5, 6, 7 i 8 obavje{tewa je obavezna i eliminatorna. Dokumentacija ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca. Dokumentacija se dostavqa u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 63

Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda:
LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 Kamatna stopa na depozitne po vi|ewu Visina cijena usluge Kamatna stopa na depozitne po vi|ewu Visina cijena usluge Kamatna stopa na depozitne po vi|ewu Visina cijena usluge Kamatna stopa na depozitne po vi|ewu Visina cijena usluge U~e{}e U~e{}e U~e{}e U~e{}e 60 bodova 40 bodova 60 bodova 40 bodova 30 bodova 70 bodova 30 bodova 70 bodova

Op{irnije navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 1) Tenderska se preuzima na web stranici: www.nabavka.bdcentral.net, bez naknade. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 3. 8. 2011. godine do 12,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvarawe ponuda obavit }e se dana 3. 8. 2011. godine u 12,15 sati u prostorijama Vlade BD - sala 74, Bulevar mira 1 Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. (1-12-9149-11)

12 - JANAB
OP]INA PALE-PRA^A

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Pale-Pra~a Kontakt osoba: Munir Rada~a Adresa: Himze Sablje 33 Po{tanski broj: 73 290 Identifikacioni broj: 4245018920007 Telefon: 038/799-100 Fax: 038/799-101 E-mail: praca@bih.net.ba; m_radaca@yahoo.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pristupanju nabavci bankarskih usluga za potrebe Op}ine Pale - Pra~a borj 01-14-203/11 od 7. 6. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Pru`anje bankarskih usluga poslovnih banaka za Op}inu Pale Pra~a, {to obuhvata usluge unutra{njeg platnog prometa, pru`anje usluga prikupljanja javnih prihoda i primitaka i prenosa istih na transakcione ra~une, isplate sredstava i izvje{tavanje o uplatama i isplatama sa svih ra~una i podra~una u okviru ra~una trezora Op}ina Pale-Pra~a. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Pra~a i Gora`de II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 24 mjeseca od potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtjeva se. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne zahtjeva se. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtjeva se. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne zahtjeva se. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi da ponu|a~ nema ograni~enju po ~lanu 23. ZJN Definisano u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Definisano u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Definisano u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Definisano u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Ugovor }e se dodijeliti izabranom dobavlja~u koji je dostavio tehni~ki zadovoljavaju}u ponudu sa najni`om cijenom. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da

Broj 53 - Stranica 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama Op}ine Pale - Pra~a, Himza Sablje 33, kancelarija broj 1. Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM i upla}uje se na ra~un Op}ine Pale - Pra~a broj 1020070000001426, svrha doznake: tro{kovi tendera za odabir banaka. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za podno{enje ponuda je 3. 8. 2011 godine do 12,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 180 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda obavit }e se 3. 8. 2011. godine u sali za sastanke Op}ine Pale - Pra~a, sa po~etkom u 12,15 sati, Hamze Sablje 33, 73290 Pra~a. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u propisno zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za pru`anje bankarskih usluga - NE OTVARATI!", putem po{te ili osobno na slu`bu protokola, Op}ine Pale - Pra~a, Himza Sablje 33, 73 200 Pra~a. Ponu|a~ dostavlja ponudu (svu tra`enu dokumentaciju) u originalu i jednoj kopiji na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDE" i "KOPIJA PONUDE". Original ponude i kopija ponude trebaju biti propisno zatvoreni, prvo odvojeno, a zatim ponovo zatvoreni zajedno u jednoj neprovidnoj koverti. Tra`ena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude i mora biti slo`ena i ozna~ena u skladu sa zahtjevom navedenim u tenderskoj dokumentaciji. Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se razmatrati. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Op}ina Pale-Pra~a ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo da iz razloga navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH otka`e postupak dodjele ugovora. Za sve dodatne informacije zainteresirani ponu|a~i mogu se obratiti na adresu iz odjeljka I.1. (1-12-9154-11)

12 - JANAB
JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: Ibrahim Veljovi}; za komercijalna pitanja: Nenad ]ipovi} Adresa: Kurta Schorka 36 Po{tanski broj: 71210 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200068970001 Telefon: 033/289-175 Fax: 033/289-201 E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izrada karte prepreka tip - A Me|unarodnog aerodroma Sarajevo II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA - Izrada karte prepreka - tip A Me|unarodnog aerodroma Sarajevo Cilj projekta je izrada baze podataka o preprekama koje se nalaze u obuhvatu ravni za instrumentalno polijetanje i izrade karte prepreka - tip A Me|unarodnog aerodroma Sarajevo. Paralelno sa realizacijom aktivnosti neophodnih za izradu karte prepreka, izvr{i}e se geodetsko snimanje kompletnog podru~ja aerodroma unutar ograde u razmjeri snimanja 1:5000, izraditi 3D situacija, odnosno baza podataka koja }e poslu`iti kao osnova budu}eg geografskog informacionog sistema (GlS-a). Sve prema tenderskoj dokumentaciji i projektnom zadatku. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Definisano tendersom dokumentacijom i projektnim zadatkom II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, na paritetu DDP (INCOTERMS 2011) II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje datumom potpisivanja ugovora, a zavr{ava njegovim izvr{enjem. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna bezuslovna bankovna garancija, renomirane banke, naplativa na prvi poziv, u visini od 1% od vrijednosti ponude, uz uslov da ista nije ni`a od 2.000,00 KM, odnosno 1.000,00 EUR, sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude + 30 dana. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ponu|a~ }e, ukoliko bude odabran, obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju, renomirane banke, naplativu na prvi poziv, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti od dana zaklju~enja ugovora do izvr{enja ugovora + 30 dana. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ }e, ukoliko bude odabran, a tra`i avans, obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju, renomirane banke, naplativu na prvi poziv, u visini tra`enog avansa, ali ne ve}i od 30% od ponu|ene cijene. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to dokazuju potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 65

zemlji u kojoj su registrovani, ne starije od 90 dana od dana otvaranja ponude, original ili ovjerena kopija i to: 1. dokaz nadle`nog organa o ukupnom broju zaposlenika i izmirenim obavezama po osnovu penziono- zdravstvenog osiguranja 2. dokaz o izmirenim poreskim obavezama 3. potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 4. potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda 5. potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1. da je ponu|a~ registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla {to dokazuje rje{enjem o upisu u sudski registar, a izvod iz sudskog registra ne smije biti stariji od 3 mjeseca od datuma izdavanja (original ili ovjerena kopija) 2. identifikacioni i PDV broj III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. popunjen obrazac za cijenu ponude 2. izjava o uslovima pla}anja (za avansno pla}anje vidjeti ta~ku III.3. obavje{tenja o nabavci) 3. izjava o roku izvr{enja ugovorenih obaveza od datuma potpisivanja ugovora 4. opcija ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. izjava o roku izvr{enja usluge, izra`ena u kalendarskim danima od zaklju~enja ugovora: 2. izjava da }e ponu|a~ obezbijediti projekt menad`era i osobe kvalificirane za internu kontrolu, kao i dovoljan broj osoblja stru~no osposobljenog za izvo|enje mjerenja i obrade mjernih podataka. Dostaviti spisak kadra koji }e biti anga`ovan na predmetnom zadatku, sa du`inom sta`a i vrste posla koji obavljaju; 3. izjava ponu|a~a kojom potvr|uje da posjeduje mjernu opremu, sa atestima izdanim od strane nadle`ne institucije, ne starijim od 2 (dvije) godine, uklju~uju}i i odgovaraju}i licencirani software za obradu mjerenja. Da su karakteristike i kvalitet ponu|ene opreme u skladu sa tehni~kim specifikacijama i projektnim zadatkom ugovornog organa, kao i sa me|unarodnim standardima i normama. Prilo`iti tehni~ku specifikaciju opreme koja dokazuje tra`ene karakteristike i kopije atesta za iste; 4. izjava da ponu|a~ posjeduje dvosekundarne totalne stanice, minimalno 2 (dva) kompleta sa va`e}im atestom o ispravnosti i kalibraciji, ne starijim od 2 (dvije) godine, prilo`iti ovjerene kopije atesta; 5. izjava da ponu|a~ posjeduje GPS prijemnike, minimalno 4 (~etiri) kompleta sa va`e}im atestom o ispravnosti i kalibraciji, ne starijim od dvije godine, prilo`iti ovjerene kopije atesta 6. referent lista klijenata, u pogledu ranije realizovanih istih ili sli~nih projekata, u posljednje 3 (tri) godine ili od datuma registracije, ukoliko je ponu|a~ po~eo sa radom u periodu manjim od 3 (tri) godine Potrebno je da je ponu|a~ uspje{no izveo najmanje 1 (jedan) ugovor, isti ili sli~an predmetnom projektu, u vrijednosti od najmanje 200.000,00 KM, odnosno 100.000,00 EUR. Kao dokaz prilo`iti original potvrde od investitora o zadovoljavaju}oj izvedbi snimanja i izradi karte prepreka aerodroma. Potvrde treba da uklju~e vrijednosti, vrijeme, lokaciju izvo|enja snimanja i izrade karte prepreka, te navode da li su radovi izvedeni u skladu sa pravilima poslovanja i da li su propisno okon~ani; 7. detaljan opis tehnologije snimanja, hronolo{ki prema planu snimanja;

8. izjava da }e po zavr{etku posla dostaviti rezultate projekta, u formi utvr|enoj u projektnom zadatku; 9. izjava ponu|a~a da prihva}a: sigurnosno-bezbjedonosne mjere na aerodromu, te da u terminima rezervisanim za aviooperacije koje imaju prioritet ne}e mo}i raditi. Nemogu}nost rada iz navedenih razologa ne}e se ura~unati u rok za izvr{enje ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena 75% 2) rok izvr{enja 20% 3) uslovi pla}anja 5% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i Odluci VM o obaveznom preferencijalnom tretmanu doma}eg ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/09). Odgovorno lice je du`no dati izjavu da je 50% radne snage predvi|ene za izvr{enje ovog ugovora iz BiH, da bi se preferencijalni tretman primijenio na ponu|a~a. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se na osnovu prethodnog pismenog zahtjeva na faks 033/289-141, mo`e preuzeti na protokolu Aerodroma. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 3. 8. 2011. godine do 12,00 sati na protokol aerodroma Sarajevo, s naznakom: "Ponuda za: Izrada karte prepreka - tip A Me|unarodnog aerodroma Sarajevo", ne otvaraj! adresa ponu|a~a, telefon, faks, kontakt osoba. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon javnog otvaranja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 12,30 sati, u prostoriji Upravne zgrade aerodroma, soba 071 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih i su{tinskih nedostataka. 2. Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), ugovorni organ zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumente u tu svrhu, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurenciju. 3. JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 4. JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razioga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (1-12-9171-11)

Broj 53 - Stranica 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" DOO U TUZLI

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. Tuzla Kontakt osoba: Suad D`afi}, dipl. ing. rud. (za tehni~ka pitanja) mob. 061/136-662; Nedim Trgov~evi}, ecc. (za komercijalna pitanja) Adresa: Mije Kero{evi}a - Guje 1 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209020780003 Telefon: 061/136-662, 035/280-083 Fax: 035/280-083, 035/286-883 E-mail: husejnovic.lejla@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.com.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Odjeljku V. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluke Uprave Dru{tva broj U-1595/11 od 17. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Javna nabavka usluga - Preventivni periodi~ni ljekarski pregledi zaposlenika, po slijede}im lotovima: LOT 1 Preventivni i periodi~ni ljekarski pregledi zaposlenika Rudnika "Mramor", "Bukinje" i Pogona "Radionice [i}ki Brod", "Drumski prevoz", "@eljezni~ki prevoz", "Rekultivacija", Dru{tveni standard "Kreka" i Generalne direkcije LOT 2 Preventivni periodi~ni ljekarski pregledi zaposlenika Rudnika "[ikulje" u Lukavcu LOT 3 Preventivni periodi~ni ljekarski pregledi zaposlenika Rudnika "Dubrave" u Dubravama II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Obim i specifikacije usluga date su u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, Rudnici i Pogoni II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Do 12 (dvanaest) mjeseci Eliminatorni uslov: a) rok odziva: maksimalno 24 sata od izdavanja narud`be Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Period va`enja garancije je 90 dana. Garancija se dostavlja uz ponudu, a obavezno mora biti u obliku bezuslovne bankarske garancije. Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankarske garancije na iznos od 5% ugovorene vrijednosti bez PDV. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Period va`enja garancije je za period va`enja ugovora. Garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~ivanja ugovora, a obavezno mora biti u obliku bezuslovne bankarske garancije. Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca: a) da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, b) da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije, c) da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, d) da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina, e) da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje - PIO/MIO i zdravstveno osiguranje, f) da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza (direktnih poreza od porezne uprave i indirektnih poreza od UINO ili drugog nadle`nog organa uprave). III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda - nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije - da ponu|a~ ima pozitivno iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio izvr{enje usluga koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi potvrde izdate od strane primaoca o izvr{enoj uluzi i zadovoljavaju}em kvalitetu - da ponu|a~ posjeduje tehni~ku opremljenost i kadrovsku osposobljenost ponu|a~a (za predmetni lot) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni u okviru doma}ih vrijednosnih razreda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Eliminatorni uslov: b) Rok odziva: maksimalno 24 sata od izdavanja narud`bi

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 67

c) rok pla}anja: minimalno 60 (devedeset) dana od dana nastanka DPO IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 5. 8. 2011. godine u 12,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se dostavljaju najednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 8. 2011. godine u 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 8. 2011. godine u 12,00 sati Generalna direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarjevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, Mije Kero{evi}a - Guje 1, Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Lejla [ehanovi}, dipl. ecc., Generalna direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, Mije Kero{evi}a - Guje 1, Tuzla. Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) u kopiji sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i. "Ponuda za javnu nabavku usluga Preventivni periodi~ni ljekarski pregledi zaposlenika LOT__ - ne otvarati do 5. 8. 2011. godine u 12,00 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.5. obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio dobavlja~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerirane, potpisane i uvezane, a garancije za osiguranje ponude i za izvr{enje ugovora mogu biti neuvezane i bez numerisanih stranica. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. (1-12-9174-11)

12 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Kontakt osoba: Mara Erceg, dipl. ecc. Adresa: Dvanaest beba bb

Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 440028890000 Telefon: 051/342-806 Fax: 051/342-618 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 01-5903-1/11 od 8. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Otvoreni postupak radi izbora pet banaka za vr{enje bankarskih usluga II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao kod II.4. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Banja Luka II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca) - odobrenje Agencije za bankarstvo za obavljanje platnog prometa III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - bilans stanja i bilans uspjeha za 2010. godinu - davanje posebnih pogodnosti (uslovi plasmana investicionih kredita, uslovi za pozajmnice zaposlenih) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni

Broj 53 - Stranica 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda na bazi ni`e navedenih kriterija: 1. visina bankarske provizije u~e{}e 50% 2. kamatna stopa na depozit po vi|enju u~e{}e 30% 3. cijena usluga transakcija kod elektronskog pla}anja u~e{}e 10% 4. kapital banke u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100,00 KM plus PDV. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od jezika naroda BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2011. godine do 9,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 8. 2011. godine u 10,00 sati Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". Ponuda za izbor pet banaka za vr{enje bankarskih usluga na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 4. 8. 2011. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u kancelariji Slu`be za javne nabavke (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM plus PDV. Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (1-12-9175-11)

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 08-202/0017/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla Kontakt osoba: Amra Halilovi}

Adresa: 21. aprila br. 4 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 035/305-131 Fax: 035/305-009 E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Godi{nje anga`ovanje mobilne pumpe visokog pritiska II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tehni~kom dijelu tendera II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Termoelektrana "Tuzla", Tuzla II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od datuma uvo|enja u posao. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2000 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom va`nosti 30 dana od opcije ponude. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane poslovne banke JP Elektroprivreda BiH na iznos od 10% ugovorene vrijednosti. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 69

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 4. 7. 2011. do 29. 7. 2011. godine uz pismeni zahtjev i nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM sa PDV-om. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar, SWIFT: HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 3060460001056859 (Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar) u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine Termoelektrana "Tuzla", u Tuzli - sala za otvaranje ponuda Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme otvaranja ponuda: 11,30 sati. (1-12-9184-11)

12 - JANAB
OP[TINA ZVORNIK

PONOVNO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Zvornik Kontakt osoba: Dragan Jevti} Adresa: Svetog Save 124 Po{tanski broj: 75400 Grad: Zvornik Identifikacioni broj: 4401537720009 Telefon: 056/232-200 Faks: 056/232-221 E-mail: zvornik@teol.net Internet adresa: www.opstina-zvornik.org

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izrada priostorno-planske dokumentacije-Prostorni plan Op{tine Zvornik II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izrada priostorno-planske dokumentacije-Prostorni plan Op{tine Zvornik II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji (predmjeru) u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Odre|eno prema tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Period u mjesecima 9 (dodjele ugovora) Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Garancija za ozbiqnost ponude se ne tra`i III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od vrijednosti ugovora u slu~aju dodjele ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Garancija za izvr{ewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi mjenice sa mjeni~nom izjavom u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 1) potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 2) potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije u predmetu postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju 3) potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{ewa ponude (izdaje odjeqewe osnovnog suda za privredne prestupe) 4) potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina i da je taj

Broj 53 - Stranica 70

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

prekr{aj prethodio datumu podno{ewa ponude (izdaje odjeqewe osnovnog suda za prekr{ajne postupke) 5) uvjerewe nadle`nih poreskih uprava o izmirenim direktnim i indirektnim porezima koje nije starije od tri mjeseca (2. potvrde) (obaveze moraju biti izmirene u zadwa tri mjeseca, ra~unaju}i od krajweg roka za dostavqawe ponuda) 6) potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osigurawe koje nije starije od tri mjeseca (ponu|a~ ne smije biti u docwi sa izmirivawem predmetnih doprinosa, u skladu sa zakonom) 7) potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od tri mjeseca, (ponu|a~ ne smije biti u docwi sa izmirivawem predmetnih doprinosa u skladu sa zakonom) 8) ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije, izdati od strane navedenih nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini u svrhu u~e{}a na tenderu i ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavqawa ponuda. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1. rje{ewe o upisu u sudski registarr (ovjerena fotokopija sa svim prilozima) 2. izvod iz sudskog regisra (ovjerena fotokopija sa svim prilozima) 3. ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji Napomena: Izabrani ponu|a~ je du`an dostaviti licencu za izradu prostorno-planske dokumentacije prije potpisivawa ugovora. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1) bilans uspjeha za 2 (dvije) posqedwe finansijske godine (2009. i 2010.) (ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovawa u predmetnom segmentu, ako je dobavqa~ registrovan, odnosno po~eo s radom prije mawe od dvije godine) u formi ovjerenih fotokopija (ovjerenih od strane nadle`ne institucije) 2) potvrda-uvjerewe poslovne banke o bonitetu ponu|a~a (da u zadwih 6 mjeseci ra~un ponu|a~a nije bio blokiran), potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavqawa ponude 3) ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1) listu usluga na izradi prostorno planske dokumentacije tokom posqedwe 3 godine sa potvrdama investitora o uspje{no izvr{enim uslugama. Potvrde trebaju navesti vrijednosne iznose, datume i mjesto pru`awa usluga, i specificirati da li su pru`ene u skladu sa pravilima i uspje{no izvr{ene. (Lista usluga, 4 potvrde o uspje{noj realizaciju ugovora - obrasci koje je potrebno obavezno popuniti dati su u Aneksu 12. tenderske dokumentacije) 2) kvalifikacija i iskustvo kqu~nih lica predlo`enih za izvr{ewe ugovora. Ponu|a~ mora imati minimalno anga`ovano: - diplomirani in`ewer arhitekture (sa ovla{}ewem za izradu prostorno-planske dokumentacije) 1 izvr{ilac - diplomirani inewer arhiktekture (sa ovla{}ewem za izradu tehni~ke dokumentacije) 1 izvr{ilac - diplomirani in`ewer gra|evinarstva (oblast saobra}aja sa ovla{}ewem za izradu tehni~ke dokumentacije) 1 izvr{ilac - diplomirani in`ewer gra|evinarstva (oblast vodoprivrede sa ovla{}ewem za izradu tehni~ke dokumentacije) 1 izvr{ilac - diplomirani ekonomista 1 izvr{ilac - diplomirani pravnik 1 izvr{ilac Kvalifikaciju i iskustvo kqu~nih lica predlo`enih za izvr{ewe ugovora ponu|a~ dokazuje izjavom o anga`ovanom tehni~kom osobqu ovjerenim od od strane pon|a~a i radnim biografijama sa obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama kqu~nih lica koja su odgovorna za izvr{ewe usluga koje su vezane za predmet nabavke.

Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Uputstvom o izmjeni i dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 28. 7. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Nov~anu naknadu uplatiti na ra~un Op{tine Zvornik broj 555-006-02001655-29, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju za - Izradu prostorno-planske dokumentacije Prostorni plan Op{tine Zvornik, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, op{tina 119. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 29. 7. 2011. godine do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 29. 7. 2011. godine u 12,00 ~asova U maloj sali zgradi Op{tine Zvornik Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda i wena kopija sa pe~atom ili potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i s imenom i adresom dobavqa~a, na kojoj }e pisati sqede}e: "Ponuda za izradu prostorno-planske dokumentacije - "Prostorni plan Op{tine Zvornik". Ponuda treba da sadr`i sve dokumente navedene u ovom obavje{tewu o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i slo`ena redoslijedom koji je dat u tenderskoj dokumentaciji sa jasno definisanim sadr`ajem. Svi listovi ponude (osim garantnih dokumenata) moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama i prarafirani ili postpisani od lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavqa~a. (1-12-9200-11)

12 - JANAB
OP[TINA LAKTA[I

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Lakta{i Kontakt osoba: Dragana Kova~evi}, samostalni stru~ni saradnik za javne nabavke Adresa: Kara|or|eva 56 Po{tanski broj: 78250 Grad: Lakta{i Identifikacioni broj - PIB: 401140250006 Telefon: 051/334-248 Faks: 051/334-248

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 71

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA LOT 1 Vr{ewe usluga vo|ewa jedinstvenog ra~una trezora, ra~una za prikupqawe javnih prihoda i ra~una za posebne namjene Op{tine Lakta{i LOT 2 Vr{ewe usluga za vo|ewe jedinstvenog ra~una trezora, ra~una za prikupqawe javnih prihoda i ra~una za posebne namjene Op{tine Lakta{i II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Vr{ewe usluga vo|ewa jedinstvenog ra~una trezora, ra~una za prikupqawe javnih prihoda i ra~una za posebne namjene Op{tine Lakta{i. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA U skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Vr{ewe svih usluga je na teritoriji op{tine Lakta{i II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, 2 lota II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Ugovor se zakqu~uje na period od po 2 godine od dana zakqu~ewa ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Nema III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Nema III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Nema III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetwe iz ~lana 23. ZJN. Dokaz ne mo`e biti stariji od 90 dana, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija za oba lota: 1. kamatna stopa na depozit po vi|ewu u~e{}e 50% 2. cijena usluga transakcija kod elektronskog pla}awa u~e{}e 20% 3. stepen a`urnosti u obavqawu poslova i izvje{tavawa u~e{}e 15% 4. kamatna stopa na pozajmice zaposlenih u~e{}e 15% Napomena: Ponu|a~i mogu predati ponude za jedan ili oba lota, ali jedna banka mo`e dobiti ugovor samo za jedan lot. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa Uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (~l. 20). IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do roka za podno{ewe ponude uz pismeni zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije i nov~anu naknadu. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju (za oba lota zajedno) iznosi 50,00 KM, uplatu izvr{iti na ‘iro ra~un broj 555-007-02031830-53, vrsta prihoda 722 521, buxetska organizacija 0056140, kod Nove banke a.d. Bawa Luka. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 13,00 ~asova Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda treba da sadr`i dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz tenderske dokumentacije, ne}e se razmatrati. Tehni~ki i finansijski dio ponude za oba lota dostaviti upakovane i zape~a}ene u jednu zajedni~ku kovertu sa naznakom: "PONUDA ZA VO\EWE JEDINSTVENOG RA^UNA TREZORA, RA^UNA JAVNIH PRIHODA I RA^UNA ZA POSEBNE NAMJENE OP[TINE LAKTA[I (LOT 1 i LOT 2) - NE OTVARAJ". Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Na ovaj tender se trebaju javiti i banke sa kojima ugovorni organ trenutno ima zakqu~ene ugovore. Napomena: Ukoliko ponu|a~ u~estvuje na vi{e lotova, potrebno je da uz ponudu dostavi jedan paket tra`ene dokumentacije koja se odnosi na uslove za u~e{}e, a ista je za oba lota. (1-12-9223-11)

Broj 53 - Stranica 72

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

12 - JANAB
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 11/2-404-3445/11 USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Kontakt osoba: mr Rade Blagojevi} Adresa: Zdrave Korde 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4400965150008 Telefon: 051/249-145, 249-150 Faks: 051/249-137, 249-177 E-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj: 11/2-404-3445/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Tehnolo{ko unapre|ewe Poslovnog informacionog sistema Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske - ponovqeni postupak II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 18 mjeseci od dodjele ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, 2%

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ovjerena izjava dobavqa~a da }e ukoliko wegova ponuda bude izabrana, dostaviti garanciju za izvr{ewe ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom va`nosti: rok izvr{ewa + 30 dana III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa zakonskim propisima IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 15. 8. 2011. godne. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 15. 8. 2011. godine, 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 15. 8. 2011. godine Kao pod I.1., sala za sastanke u prizemqu Dio V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija izdava}e se na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne nov~ane naknade iz ta~ke IV.4. na ‘iro ra~un Ugovornog organa broj: 551-001-00000163-25 kod Nove Bawalu~ke banke.

PROCUREMENT NOTICE
11/2-404-3445/11 I.1. Official name and address of contracting authority Organization: Health insurance Fund of Republic of Srpska Contract person: Mr. Rade Blagojevi} Address: Zdrave Korde 8 Postal code: 78000 Town: Banja Luka

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 73

ID number: 4400965150008 Telephone: +387 51 249-145, 249-150 Fax: + 387 51 249-137, 249-177 E-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org II.1. Type of contract Services II.4. Description of the object of the contract Technological improvement of the business information system of Health Insurance Fund of Republic of Srpska-repetite procedure II.5. Total quantity (number of unites) and/or scope of the contract Specified in Tender documents IV.1. Type of procedure Open IV.4. Conditions for obtaining tender documents (art. 18 PPL) Obtainable until 15. 8. 2011. Price of tenders documents: 50 KM. IV.6. Time limit for receipt of tendes/requests to participate 15. 8. 2011. at 12.00 (1-12-9225-11)

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 03-6-22/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Zenica Kontakt osoba: Kasap Amar - za komercijalna pitanja, Vedad ^olak - za tehni~ka pitanja, Elmir Telalagi} - za tehni~ka pitanja Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a 6 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 032/449-666; 032/449-609, 030/548-128 Fax: 032/449-636 E-mail: a.kasap@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor broj 03-6-EDZE-OP-22/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Pru`anje usluga geodetskog snimanja za potrebe ED Zenica

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Podru~je koje pokriva ED Zenica (poslovne jedinice distribucije u ZE-DO i SB Kantonu) II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 24 mjeseca od dana navedenog u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda u formi i sadr`aju prema Aneksu 6 III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija u formi i sadr`aju prema Aneksu 7 III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje porijekla III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od vremena izlaska obavje{tenja o nabavci. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - da izvr{ilac usluga ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora u prethodne 2 (dvije) godine, koji se odnose na pru`anje usluga geodetskog snimanja, u ukupnoj vrijednosti od min. 50.000,00 KM, - da izvr{ilac usluga raspola`e sa najmanje tri radnika od koji je najmanje jedan dipl. ing. geodezije sa polo`enim stru~nim ispitom - da izvr{ilac usluga ima na raspolaganju sljede}u opremu: 1. profesionalna totalna stanica ugla 3 sec i daljinomjera 2mm+2ppm-a po kilometru 2. dva profesionalna dvofrekventna GPS ure|aja 3. ploter A0 Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku usluga, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni faks broj 032/449-636. Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 5. 7. 2011. god. na adresi S. bega Ba{agi}a 6 Zenica, u vremenu od 09,00 do 15,00

Broj 53 - Stranica 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

sati u kancelariji Slu`be za komercijalne poslove, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju ili se mo`e zahtijevati dostava tenderske dokumentacije po{tom, do 1. 8. 2011. god. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-22/11. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-22/11. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. god. do 08,30 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. god. Zenica, S. bega Ba{agi}a 6 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme otvaranja ponuda 2. 8. 2011. godine u 10,00 sati (1-12-9258-11)

12 - JANAB
FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI SARAJEVO

OBAVIJEST
O NABAVI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Federalna direkcija robnih rezervi Kontakt osoba: Ivica Duman~i} Adresa: ]emalu{a 6/III Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacijski broj: 4200018950000 Telefon: 033/210-138 Fax: 033/210-138 E-mail: fdrr.com@bih.net.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a tijelo uprave I.5.b na entitetskoj razini. Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Ugovor o skladi{tenju i obnavljanju merkantilne p{enice rod 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Usluga skladi{tenja i obnavljanja merkantilne p{enice rod 2011. godine, cca 8.000 t II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Podru~je Federacije BiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Dostaviti dokaze u skladu sa ~lanom 23. stav (1) ta~ka a), b), c), d), e) i f) ZJN. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) - original ili ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ne starija od 30 dana - original ili ovjerena kopija uvjerenja o registraciji obveznika PDV-a ne starija od 3 mjeseca - original ili ovjerena kopija rje{enja izdatog od mjerodavnog organa o ispunjavanju minimalnih tehni~kih uvjeta za vr{enje usluge skladi{tenja i obnavljanja merkantilne p{enice rod 2011. godine III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) - bilans uspjeha za posljednje 3 (tri) finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od 3 (tri) godine - potvrda poslovne banke o solventnosti ponuditelja - potvrda o stanju transakcijskih ra~una iz centralnog registra transakcijskih ra~una kod Centralne banke BiH III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) - original ili ovjerena kopija rje{enja izdatog od mjerodavnog organa o ispunjavanju minimalnih tehni~kih uvjeta za vr{enje usluge skladi{tenja i obnavljanja merkantilne p{enice rod 2011. godine. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni postupak IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) U otvorenom posmpku, pravo na preferencijalni tretman doma}eg je primjenjivo samo na ponu|a~e iz BiH i to u odnosu na ponu|a~e iz drugih zemalja, s tim da se ovo pravo ne mo`e primjenjivati na ponu|a~e iz BiH od 1. 5. 2010. godine u odnosu na zemlje potpisnice CEFTA-e.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 75

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se dobiti odmah nakon objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" i ne napla}uje se. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 60 dana od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 11,00 sati, u prostorijama Federalne direkcije robnih rezervi Sarajevo, ]emalu{a 6/III. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa nazivom, punom adresom ponuditelja, brojem telefona i naznakom: "PONUDA ZA SKLADI[TENJE I OBNAVLJANJE MERKANTILNE P[ENICE ROD 2011. GODINE - ne otvarati do 2. 8. 2011. godine do 11,00 sati". Ponude se predaju osobno na protokol Federalne direkcije robnih rezervi svakim radnim danom u vremenu od 8,00-14,00 sati ili po{tom preporu~eno i moraju biti primljene u Federalnu direkciju robnih rezervi najkasnije do 2. 8. 2011. godine do 11,00 sati. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 sati na protokolu Federalne direkcije robnih rezervi. Prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponuditelji mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. Nepotpune ponude se ne}e razmatrati, a neblagovremeno dospjele ponude }e se vratiti ponuditelj u neotvorene. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no ponudu, poni{ti objavu ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost ponuditeljima. Ugovorno tijelo zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora sukladno ~lanku 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 i 6/10). (1-12-9273-11)

12 - JANAB
UNION BANKA DD SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Union banka d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Tanovi} Irfan Adresa: Dubrova~ka 6 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200640130001 Transakcijski ra~un: 1020000000000023 Telefon: 033/561-000, 033/561-086 Fax: 033/219-201 E-mail: irfan.tanovic@unionbank.ba Internet adresa: www.unionbank.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1.- Protokol Banke

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.- Protokol Banke I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a dioni~ko dru{tvo I.5.b na entitetskom nivou, ostali Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Obavje{tenje o nabavci broj OO-11/4-08-4210/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Obavljanje revizije finansijskih izvje{taja Union banke d.d. Sarajevo i izrada izvje{taja za 2011. godinu, u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji u F BiH, Zakonom o bankama i Odlukom Agencije za bankarstvo F BiH. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Sarajevo, Union banka, Dubrova~ka 6 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Januar - april 2012. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji obezbijede ovjerene pismene dokaze da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. ZJN (ta~ke a, b, c, d, e i f). Navedeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim povjerenim prilozima, porezni i identifikacioni broj, ne stariji od tri mjeseca. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - bilans stanja i bilans uspjeha za 2010. godinu, - potvrda banke da u posljednja tri mjeseca ra~un firme nije bio blokiran. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Obavljeno najmanje 5 revizija banaka. Kao dokaz dostaviti kopije ugovora o obavljenim revizijama. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni postupak IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 1. cijena 80% 2. uslovi pla}anja 20% Komisija za javne nabavke Banke }e utvrditi metodologiju za vrednovanje kriterija, koja }e biti dostavljena uz tenderski materijal. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 5%

Broj 53 - Stranica 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i na protokolu svaki radni dan u period od 8,00 do 11,00 sati, od dana objave obavje{tenja o nabavci do 18. 7. 2011. godine do 15,00 sati. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem ponuda je: ponedjeljak, 1. 8. 2011. godine do 14,00 sati, primljeno u Union banci, Dubrova~ka 6. Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina bit }e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 31. 12. 2011. godine IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Datum: ~etvrtak, 4. 8. 2011. godine u 13 sati. Mjesto: Sarajevo, Union banka, Dubrova~ka 6 Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo uredno opunomo}eni predstavnici ponu|a~a. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti po{tom na gore navedenu adresu ili na protokol Banke u odre|enom roku pod to~kom IV.6. sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - REVIZIJA BANKE", "NE OTVARATI". Na pole|ini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponu|a~a, kontakt osobu, telefon i faks. Sve stranice ponude treba da budu numerisane i uvezane. Union banka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. (1-12-9283-11)

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 01-2-62/2011 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Irma Dajd`i}, tel. 033/751-775 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-000 Fax: 033/751-759 E-mail: i.dajdzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, narand`asta zgrada, kanc. broj 325 (Irma Dajd`i}) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Obnova Microsoft Enterprise ugovora za potrebe JP Elektroprivrede BiH II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 01-2-62/2011 - Obnova Microsoft Enterprise ugovora za potrebe JP Elektroprivrede BiH II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljne specifikacije i zahtjevi dati su u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prema Aneksu 5 - tehni~ki dio tenderske dokumentacije II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 20 (dvadeset) dana od dana potpisa ugovora u naredne tri godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH", - da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno u iznosu od 4.000.000,00 KM, a ako je po~eo sa radom manje od godine dana 2.000.000,00 KM. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. Ponu|a~ je du`an osigurati potvrdu da je Microsoft partner. Potvrda treba sadr`avati sljede}e podatke vezane za dobavlja~a: naziv i puna adresa dobavlja~a, ime, prezime, telefon, faks i e-mail kontakt osobe dobavlja~a 2. Ponu|a~ treba dostaviti dokaz da je ovla{ten od strane Microsofta za sklapanje Enterprise Agreementa 3. Dokaz o uspje{nom iskustvu u realizaciji najmanje jednog ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor (broj licenci), u prethodne 2 (dvije) godine. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 77

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 15. 8. 2011. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM U cijenu je ura~unat PDV. U skladu sa ~lanom 3, ta~ka 6. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, ugovomi organ }e razmjenu informacija vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 01-2-62/2011". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391610600000043340 Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 01-2-62/2011". IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 16. 8. 2011. godine JP EP BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme otvaranja ponuda: u 13,00 sati

II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION: Tender no 01-2-62/2011 - Renewal of Microsoft Enterprise Agreement for JP Elektroprivreda BiH II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT Detailed specifications and requirements are given in the Anex no. 3 and the Anex no. 5 of The Tender Documents. IV.1. TYPE OF PROCEDURE Open Procedure IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS: (Article 18 LPP) Can be ensured up to August 15, 2011 Tender documents fee, included VAT 50,00 KM Payment outside of Bosnia and Herzegovina is done through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S against account 501012000-978-000-13 IBAN CODE: BA 391610600000043340 in favor of PE EP B&H - "Purchase of the Tender Documents no: 01-2-62/2011". By giving order for payment please note "all costs bear bidder, client" (our...) Payment in Bosnia and Herzegovina is done through UniCredit Bank dd against the account 3389002208746755 in favor of PE EP B&H - "Purchase of the Tender Documents no: 01-2-62/2011". IV.6. DEADLINE FOR BIDS ACCEPTINC/REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION August 16, 2011 (Date) Up to 12:00 hours (Time) IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33 LPP, Article 13 Instructions on LPP Application) August 16, 2011 Place Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, meeting hall no: 145 Section V: ADDITIONAL INFORMATION Opening bids time: at 13:00 p.m. (1-12-9285-11)

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 08-204/0001/12 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla Kontakt osoba: Amra Halilovi} Adresa: 21. aprila 4 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 035/305-131 Fax: 035/305-009 E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou

NOTICE OF PURCHASE
OPEN INTERNATIONAL PROCEDURE Of services Section I: CONTRACTING AUTHORITY I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTINC AUTHORITY Company: Public Enterprise (PE) Elektroprivreda Bosnia and Herzegovina d.d. - Sarajevo Contact person: Irma Dajd`i}, (for commercial matters) tel. ++387 (0)33 751 775 Haris Brkani} (for technical matters), tel+ + 387 (0)33 751 341 Address: Vilsonovo {etali{te 15 Post code: 71000 City: Sarajevo Identification no: 200225150005 Phone: ++387 33 751 000 Fax: ++387(0)33 751759 E-mail: h.brkanic@elektroprivreda.ba Internet address (web):www.elektroprivreda.ba Section II: CONTRACT SUBJECT II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 LPP - Law on Public Procurement for Bosnia and Herzegovina) No

Broj 53 - Stranica 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Godi{nje anga`ovanje VKV radne snage na remontu i redovnom odr`avanju za{tite i mjerenja, elektroopreme i 6 kV elektromotora u 2012. godini II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tehni~kom dijelu tendera II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Termoelektrana "Tuzla", Tuzla II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od datuma uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2000 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom va`nosti 30 dana od opcije ponude III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane poslovne banke JP Elektroprivreda BiH na iznos od 10% ugovorene vrijednosti. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseci III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 4. 7. 2011. do 29. 7. 2011. godine uz pismeni zahtjev i nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM sa PDV-om. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar, SWIFT: HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 3060460001056859 (Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 9,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli - sala za otvaranje ponuda Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme otvaranja ponuda: 9,30 sati (1-12-9304-11)

12 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar Kontakt osoba: Bobeta Selena Adresa: Mar{ala Tita bb Po{tanski broj: 88104 Grad: Mostar Identifikacioni broj: 4200211100056 PDV broj: 200211100005 Telefon: 036/510-319 Fax: 036/551-006 E-mail: selena.bobeta@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 79

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka usluga odr`avanja i servisiranja sistema tehni~ke za{tite vatrodojavnih, protivprovalnih, sistema kontrole prisustva zaposlenika na poslu i video nadzora udaljenih lokacija. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavku usluga odr`avanja i servisiranja sistema tehni~ke za{tite vatrodojavnih, protivprovalnih, sistema kontrole prisustva zaposlenika na poslu i video nadzora udaljenih lokacija, a koje podrazumijevaju vizuelni pregled-detekcije vrste i obima kvara, otklanjanje kvara i testiranje sistema nakon otklanjanja kvara. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Mjesto na kojem }e se pru`ati usluge je podru~je djelovanja BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcije Mostar II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ponu|a~ se obavezuje da usluge pru`i u skladu sa zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, 10% vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti na protokolu Direkcije Mostar, na adresi Mar{ala Tita bb Mostar, bez nov~ane naknade svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 ili na faks 036/551-006 sa naznakom "Za tendersku dokumentaciju 16.3.7.5-2156-1/2011.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Sva korespodencija izme|u ponu|a~a i Direkcije Mostar bit }e razmijenjena na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana od dana otvaranja ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje ponuda }e se obaviti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, Mar{ala Tita bb, Mostar, velika sala I sprat, 2. 8. 2011. godne u 12,15 sati (1-12-9308-11)

12 - JANAB
OP]INA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 02-14-816/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Op}ina Gornji Vakuf-Uskoplje Kontakt osoba: Nikola Mili} Adresa: Bistri~ka cesta bb Po{tanski broj: 70240 Grad: Gornji Vakuf-Uskoplje Identifikacijski broj: 42361476660004 Telefon: 030/494-068 Fax: 030/494-101 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Pod I.1. Ponude dostaviti na Protokol Op}ine - {alter sala I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a tijelo uprave I.5.b na lokalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka na~elnika Op}ine Gornji Vakuf-Uskoplje broj: 02-14-816/11 od 27. 6. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Prevoz u~enika osnovnih {kola na podru~ju op}ine Gornji Vakuf Uskoplje za {kolsku 2011/2012. godinu II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Definirano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Podru~je op}ine Gornji Vakuf- Uskoplje II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, (ukupno 7 lotova), definiranih u tenderskoj dokumentaciji

Broj 53 - Stranica 80

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Definirano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Navedeno u tenderskom dokumentu III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Navedeno u tenderskom dokumentu III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Navedeno u tenderskom dokumentu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) Za sve lotove a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Tenderski dokument se preuzima li~no na adresi Op}ine Gornji Vakuf Uskoplje nakon uplate iznosa od 20,00 KM na ‘irora~un Op}ine Gornji Vakuf-Uskoplje broj 3380002200024674 kod UniCredit banke, Poslovnica Gornji Vakuf-Uskoplje, vrsta prihoda 722 439, {ifra op}ine 034., sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije". IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Zatvorenu i zape~a}enu kovertu, sa naznakom: "NE OTVARAJ" ponuda za prevoz u~enika osnovnih {kola na podru~ju op}ine Gornji Vakuf-Uskoplje za {kolsku 2011/2012. godinu dostaviti najkasnije do 3. 8. 2011. godine do 12,30 sati na adresu OP]INA GORNJI VAKUF-USKOPLJE, Bisti~ka cesta bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje. Ukoliko se ponu|a~ odlu~i prijaviti za samo jedan lot, u tom slu~aju na koverti treba naglasiti za koji lot se prijavljuje. Naknadno pristigle i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda obavit }e se 3. 8. 2011. godine sa po~etkom u 13,00 sati u kancelariji na~elnika Op}ine Gornji Vakuf-Uskoplje u Gornjem Vakufu - Uskoplju a za ostale lotove je definirano u tenderskoj dokumentaciji. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji svoje ovlasti dokazuju u pisanom obliku. Ponu|a~i }e biti pismenim putem obavije{teni o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim ponu|a~em }e se zaklju~iti ugovor. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Op}ina Gornji Vakuf-Uskoplje ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku sudjelovanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u cijelosti ili dijelom svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme. Tako|er, zadr`ava pravo da

pove}a ili smanji obim usluga ili da ih preina~i u dogovoru s izabranim ponu|a~em, uz kalkulaciju ugovorene cijene usluga. (1-12-9309-11)

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 08-703/11-1 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla Kontakt osoba: Amra Halilovi} Adresa: 21. aprila 4 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 035/305-131 Fax: 035/305-007 E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Prevoz zaposlenika na relacijama: LOT 1 TE "Tuzla", Tuzla - Tuzla i obratno, LOT 2 TE "Tuzla", Tuzla - Teo~ak i obratno, LOT 3 TE "Tuzla", Tuzla - Srebrenik - Sladna i obratno, LOT 4 TE "Tuzla", Tuzla - @ivinice i obratno i LOT 5 TE "Tuzla", Tuzla - Lukavac i obratno. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tehni~kom dijelu tendera. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Termoelektrana "Tuzla", Tuzla II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema termin planu navedenom u Aneksu 5 tenderske dokumentacije.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 81

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da za svaki lot Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom va`nosti 30 dana od opcije ponude III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane poslovne banke JP Elektroprivreda BiH na iznos od 10% ugovorene vrijednosti. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. Potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7. tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 4. 7. 2011. do 28. 7. 2011. godine uz pismeni zahtjev i nov~anu naknadu po lotu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM sa PDV-om. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar, SWIFT: HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 3060460001056859 (Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. god. za sve lotove do 09,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine - LOT 1 u 09,30, LOT 2 u 10,00, LOT 3 u 10,30, LOT 4 u 11,00 i LOT 5 u 11,30 sati Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli - sala za otvaranje ponuda (1-12-9315-11)

12 - JANAB
MINISTARSTVO ZA PROSTORNO URE\ENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZA[TITU OKOLINE ZE-DO KANTONA KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline - Kantonalna direkcija za ceste Kontakt osoba: Kova~ Rasim Adresa: Ku~ukovi}i 2 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/245-646 Fax: 032/244-786 E-mail: direkcija.cesta@zdk.ba Internet adresa: www.zdk.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao u Aneksu A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b ostali Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Godi{nji Plan za{tite, odr`avanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta - Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Isporuka baze cestovnih podataka i softverskog rje{enja za pra}enje odr`avanja regionalnih cesta na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Specifikacija zahtjeva data u TD. Ukupna du`ina regionalnih cesta je 442 km II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kantonalna direkcija za ceste - regionalne ceste na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne

Broj 53 - Stranica 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 6 mjeseci ili 180 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Izjava da }e u slu~aju prihvatanja ponude obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju, na prvi poziv sa rokom va`enja odre|en tenderskom dokumentacijom. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) a) pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovoga poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, ili u zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. zakona III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u, (dokaz: Aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjesca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude) III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) a) poslovanje bez gubitka u zadnje 3 (tri) godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od 3 (tri) godine b) solventnost u posljednjih 6 ({est) mjeseci III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) a) uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u posljednje 3 (tri) godine b) mogu}nost pristupa ili osiguran pristup slijede}im tehni~kim objektima i opremi koji }e biti na raspolaganju za izvr{enje ugovora: (detalji dati u TD), d) obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za izvr{enje poslova koji su vezani za predmet nabavke, (detalji dati u TD) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 1) cijena u~e{}e 80% 2) rok isporuke i izvr{enej posla u~e{}e 10% 3) garantni rok u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 25. 7. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 11:30 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 6 mjeseci ili 180 nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12,00 sati Zenica, Ku~ukovi}i 2, sala 906 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije u iznosu od 50 KM, mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un ZE-DO kantona 1340100000001672, Bud`etska organizacija 1903001, vrsta prihoda 722612. Ponude dostavljati u zape~a}enoj koverti na protokol ZE-DO kantona u ulici Ku~ukovi}i broj: 2. Zenica, sa naznakom: "Ponuda za isporuku baze cestovnih podataka - Ne otvarati." Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz prethodno predo~enje ovla{tenja. Naru~ilac posla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku licitacije. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izme|u ugovornog organa i dobavlja~a vodi se u pisanoj formi. Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline ZE-DO kantona - Kantonalna direkcija za ceste Kontakt osoba: Kova~ Rasim Adresa: Ku~ukovi}i 2 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/245-646 Fax: 032/244-786 E-mail: direkcija.cesta@zdk.ba Internet adresa: www.zdk.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline ZE-DO kantona - Kantonalna direkcija za ceste Kontakt osoba: Kova~ Rasim Adresa: Ku~ukovi}i 2 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/245-646 Fax: 032/244-786 E-mail: direkcija.cesta@zdk.ba Internet adresa: www.zdk.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline ZE-DO kantona - Kantonalna direkcija za ceste Kontakt osoba: Kova~ Rasim Adresa: Ku~ukovi}i 2

Ponedjeljak, 4. 7. 2011. Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/245-646 Fax: 032/244-786 E-mail: direkcija.cesta@zdk.ba Internet adresa: www.zdk.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 83

(1-12-9317-11)

12 - JANAB
OP[TINA KOTOR-VARO[

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Kotor-Varo{ Kontakt osoba: Brankica Radulovi} Adresa: Cara Du{ana bb Po{tanski broj: 78220 Grad: Kotor-Varo{ Identifikacioni broj: 4401128550002 Telefon: 051/784-611 Faks: 051/783-602 E-mail: javnenabavke.okv@gmail.com Internet adresa: www.opstinakotorvaros.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izrada prostorno planske dokumentacije: Prostornog plana i Urbanisti~kog plana op{tine Kotor Varo{, nabavka broj: 05/402-404-70/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je pru`awe usluga za "Izrada prostorno planske dokumentacije: Prostornog plana i Urbanisti~kog plana op{tine Kotor Varo{" II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Odre|eno prema tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Prema tenderskoj dokumentaciji Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Garancija za ozbiqnost ponude se ne tra`i III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od vrijednosti ugovora u slu~aju dodjele ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Garancija za izvr{ewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi mjenice sa mjeni~nom izjavom u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Uputstvom o izmjeni i dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti svakog radnog dana 8,00 do 14,00 ~asova do 29. 7. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM. Nov~anu naknadu uplatiti na ra~un op{tine Kotor Varo{ kod UniCredit Bank a.d. Bawa Luka, broj 551-012-00006601-57 ili kod NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka na broj 562-099-00018555-22, svrha doznake: Uplata za tendersku dokumentaciju za projekat "Izrada prostorno planske dokumentacije, Prostornog plana i Urbanisti~kog plana op{tine Kotor Varo{", vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, op{tina 053. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 14,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 15,00 ~asova Kotor Varo{, zgrada lokalne uprave (sala) (1-12-9332-11)

Broj 53 - Stranica 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

12 - JANAB
OP[TA BOLNICA GRADI[KA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{ta bolnica Gradi{ka Kontakt osoba: Biljana Jari} Adresa: Mladena Stojanovi}a 10 Po{tanski broj: 78400 Grad: Gradi{ka Identifikacioni broj: 4401060730007 Telefon: 051/813-220 ili 051/810-607 Fax: 051/814-670 E-mail: bolnica@gradiska.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak radi nabavke - pru`anja usluga pranja i peglanja bolni~kog ve{a za potrebe Op{te bolnice Gradi{ka Tender broj 01-1073/11 od 27. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a radi pru`anja usluga pranja i peglanja bolni~kog ve{a za potrebe Op{te bolnice Gradi{ka II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Ve{eraj Op{te bolnice Gradi{ka II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor zapo~inje danom potpisivanja ugovornih strana i traje maksimalno 4 (~etiri) godine od dana potpisivanja istog. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjavu ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, a prije potpisivanja istog, obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje ugovora u iznosu 2% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoji smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e{}e 70% 2. rok pla}anja (izra`en brojem dana) u~e{}e 30% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Nov~ana nadoknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 70,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezik u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12,30 ~asova Uprava Op{te bolnice Gradi{ka, Mladena Stojanovi}a 10 (II sprat novog objekta - sala za sastanke) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda se dostavlja u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" - PONUDA ZA PRANJE I PEGLANJE BOLNI^KOG VE[A OP[TE BOLNICE GRADI[KA na adresu: OP[TA BOLNICA GRADI[KA, MLADENA STOJANOVI]A 10, 78400 GRADI[KA. Ponude se predaju li~no na protokol Op{te bolnice Gradi{ka ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 2. 8. 2011. do 12 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti uz pisani zahtjev i predo~enje dokaza o uplati bespovratne nov~ane naknade iz ta~ke IV.4. svakog radnog dana do 28. 7. 2011. godine u vremenu od 8,00

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 85

do 14,00 ~asova u kancelariji referenta za javne nabavke broj 26 -Biljana Jari}. Uplata se vi{i na ‘iro-ra~un ugovornog organa broj 562-010-00002146-66 NLB Razvojna banka a.d Gradi{ka u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Op{ta bolnica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). (1-12-9333-11)

12 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 01-1666 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JZU Dom zdravlja u Banjoj luci Kontakt osoba: Marjanovi} Mira Adresa: Sime Matavulja bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400802010004 PDV: 400802010004 Telefon: 065/687-536 ili 051/216-808 Fax: 051/216-813 E-mail: domzdravlja-bl@teol.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka ugovornog organa broj 01-5-19 od 28. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Pranje i peglanje ve{a, sa odvozom prljavog i dovozom ~istog ve{a II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tehni~kim specifikacijama iz tenderske dokumentacije (procijenjena vrijednost za usluge do 60.000,00 KM) II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, Sime Matavulja bb (po specifikacijama iz TD) II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Jedna godina od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi o ispunjenju uslova, iz ~lana 23. ZJN Ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponuda III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo za obavljanje predmetne djelatnosti ne starija od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponuda III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Bilans uspjeha za 2010. godinu ili od datuma registracije dobavlja~a, odnosno po~etka poslovanja, original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponuda III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Lista glavnih izvr{enih usluga u posljednje dvije godine, sa vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz obezbje|enje dokumenta u formi potvrda o izvr{enim uslugama, koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim uslugama. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 ~asova, do 25. 7. 2011. godine, kod kontakt osobe uz ovjereni peti primjerak uplate. Nov~ana nadoknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 30,00 KM. Uplatu izvr{iti na ‘irora~un: 571-010-00000792-16 kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka, svrha uplate: otkup tenderske dokumentacije, tender broj 01-1666. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 11,00 ~asova Ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organa: JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, Sime Matavulja bb, u zatvorenoj neprovidnoj koverti. Na prednjoj strani koverte navesti: "Ponuda za otvoreni postupak" Ne otvaraj - tender broj: pa navesti nabavka usluga, pranje i peglanje ve{a sa odvozom prljavog i dovozom ~istog ve{a po obavje{tenju broj: 01-1666 ne otvarati do 1. 8. 2011. godine, do 12,00 ~asova. Na pole|ini koverte navesti naziv i punu adresu ponu|a~a, kontakt telefon i kontakt osoba.

Broj 53 - Stranica 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 (stotinudvadeset) dana od krajnjeg roka podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Ponude se otvaraju 1. 8. 2011. godine, sa po~etkom u 12,00 ~asova u sali za sastanke u Sime Matavulja bb, Banja luka. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati isklju~ivo dobavlja~i, koji obavezno moraju prezentovati pisano ovla{tenje. Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu bi}e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 38. i 40. ZJN BiH. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjelom ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. Tra`ena dokumenta koje izrade ponu|a~i moraju biti numerisana, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica dobavlja~a. Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena zainteresovanim dobavlja~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva, punim nazivom imenom i adresom dobavlja~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem, imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade, iznos naknade sadr`i PDV-e. Dobavlja~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavljena poreska faktura, u roku od sedam dana od primitka uplate. U slu~aju slanja tenderske dokumentacije po{tom, ugovorni organ ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavi. Tenderska dokumentacija je sa~injena u skladu sa uputstvima o primjeni i kori{tenju modela standardne tenderske dokumentacije, za postupke javnih nabavki za usluge ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/07). Ponude trebaju biti dostavljene direktno na protokol Ugovornog organa i to na adresu navedenu u ta~ki I.1. ili putem po{te, do dana nazna~enog za prijem ponuda. (1-12-9335-11)

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla Kontakt osoba za komercijalna pitanja Jasmina Muji}, tel 035/304-392; za tehni~ka pitanja Fuad Nurki} i Nadila Ljubun~i}, tel. 035/304-261; 035/304-279 Adresa: Rudarska 38 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 035/304-300 Fax: 035/304-355 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla Rudarska 38, 75000 Tuzla, protokol I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender 108-GUEDTZ/11-30 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 1. Priklju~enje kupaca - klju~ u ruke: LOT 1 Faza projektovanja LOT 2 Isporuka materijala i izvo|enje radova II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ina prema specifikaciji tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Objekti poslovnih jedinica Podru`nice Elektrodistribucije Tuzla II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Sukcesivno do finansijskog isteka ugovorene cijene. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1,5% od vrijednosti ponude ili ukoliko je iznos manji od 2.000,00 KM na iznos od 2.000,00 KM sa rokom va`enja 90 dana od dana predaje ponude. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti sa rokom va`enja definisanom u tenderu III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Izvod iz sudskog registra sa svim ovjerenim prilozima ne stariji od tri mjeseca kojim se potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog tijela da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja je predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. bilans stanja i pozitivan bilans uspjeha za posljednje dvije poslovne godine 2. potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 3. ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2 ta~ka a, b, c, d, e

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 87

2. ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Na na~in predvi|en va`e}im zakonskim propisima IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 12. 7. do 9. 8. 2011. god. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 20,00 KM sa PDV-om. Uplata se vr{i na ra~un kod Raiffeisen Bank 1610250001390348 za pla}anja unutar BiH ili na ra~un 501012000-978-000-13 SWIFT RZBABA 25 za pla}anja van BiH. Primalac JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za ___". IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16. 8. 2011. god. do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 16. 8. 2011. god. Tuzla, Rudarska 38 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 16. 8. 2011. god. Priklju~enje kupaca - klju~ u ruke: 12,30 sati - LOT 1 Faza projektovanja 13,00 sati - LOT 2 Isporuka materijala i izvo|enje radova (1-12-9342-11)

12 - JANAB
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 31/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banjaluka, BiH Identifikacioni broj: 1878182 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka Kontakt osoba: Komljenovi} Rajko Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Grad: Banjaluka Telefon: 051/246-037 Fax: 051/215-570 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.2. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka broj: 1.-180/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Ugovor o nabavci usluge "Iznajmljivanje {tampa~a za masovnu {tampu" (2 {tampa~a). II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Okvirne koli~ine otisaka navedene detaljno u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prostorije slu`be document centra, RJ. PSC Banja Luka (Bra}e Podgornika 4b) II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Rok trajanja ugovora 1 (jedna) godina. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne tra`i se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne tra`i se III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uslovi navedeni u ~lanu 23. stav 1 ta~ka a), b), c), d), e), f), g) ZJN BiH (detaljno navedeni u TD) III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Pozitivan bilans uspjeha za 2010. godinu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - uspje{no iskustvo - kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje po 1 ugovor za svaku godinu u posljednje tri godine i to 2010., 2009., 2008. godine (detaljno obja{njeno u TD) - ponu|a~ mora imati na raspolaganju dva obu~ena servisera (detaljno obja{njeno u TD) Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda: - cijena iznajmljivanja 70% - uslovi pla}anja 30%

Broj 53 - Stranica 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Slu`bi za logistiku, Kralja Petra I Kara|ordevi}a 93, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke, Bijeljina. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 10,30 ~asova Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. god.u 11,00 ~asova Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a, 93, Banjaluka u sali namijenjenoj za otvaranje ponuda Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasho}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. (1-12-9384-11)

12 - JANAB
JAVNO KOMUNALNO PODUZE]E DOO TOMISLAVGRAD

OBAVIJEST
O NABAVI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Javno komunalno poduze}e d.o.o. Tomislavgrad Kontakt osoba: Tomislav Bakovi}, dipl. ing. Adresa: Kulina bana 6 Po{tanski broj: 80240 Grad: Tomislavgrad Identifikacijski broj: 4281011710003 PDV broj: 281011710003 Telefon: 034/352-174 Fax: 034/352-917 E-mail: jkp.tomislavgrad@tel.net.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na lokalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka o provedbi javne nabave otvorenim postupkom br. 01-701/11 od 28. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabava robe ili davanje usluga po: LOT 1 Osiguranje imovine, radnika i vozila II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Detaljniji podaci o vrsti, koli~ini usluga sadr`ani su u ponudbenoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Tomislavgrad, fco skladi{te JKP u Kulina bana 6, Tomislavgrad II.7. PODJELA NA LOTOVE Jedan lot II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Trajanje ugovora je 24 (dvadeset ~etiri) mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 1. Pravo u~e{}a imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabave osim subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavama isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku nabave. Ovo ograni~enje se dokazuje ovjerenom kopijom rje{enja koja nisu starija od 90 dana i izjavom ponuditelja da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i da poduze}e nije u blokadi kao ni u ste~aju. III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 1. to~an naziv i adresa ponuditelja 2. ovjerena kopija izvatka iz sudskog registra sa {iframa djelatnosti poduze}a 3. uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj ponuditelja 4. uvjerenje o upisu u registar Agencije za nadzor osiguranja FBiH (ili ovjerena kopija upisa) 5. uvjerenje o opisu u registar kod Komisije za vrijednosne papire FBiH (ili ovjerena kopija upisa) III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 1. ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji prije sklapanja ugovora du`an je dostaviti uvjerenje da nema prispjelih, a neizvr{enih poreznih obveza 2. potvrda poslovne banke o solventnosti ponuditelja, original i ovjerena fotokopija, ne starija od 30 dana III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 1. Lista glavnih isporuka ponu|a~a ostvarenih u zadnje dvije godine Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) najni`a cijena 60% b) na~in pla}anja 25% c) kvaliteta ponu|ene usluge 15% IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 1. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Javnog komunalnog poduze}a Tomislavgrad s predo~enjem uplate naknade za tender dokumentaciju u uredovno vrijeme. 2. Naknada za tendersku dokumentaciju je 80,00 KM.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 89

3. Uplata na ra~un br. 3382302200277244 UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Tomislavgrad. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Hrvatski ili neki drugi od jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude se dostavljaju do 1. 8. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 60 dana nakon krajnjeg raka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda obavit }e se 1. 8. 2011. godine u 12,00 sati u zgradi Javnog komunalnog poduze}a Tomislavgrad, Kulina bana 6, 80240 Tomislavgrad Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U slu~aju potrebe za dodatnim informacijama vezanim za tender dokumentaciju, ugovorni organ }e iste dostaviti svim ponu|a~ima koji preuzmu tendersku dokumentaciju i ako bude potrebe u tom slu~aju rok za predaju ponuda }e se produljit do zakonski predvi|enog perioda. (1-12-9417-11)

12 - JANAB
MINISTARSTVO PRAVDE BiH/JEDNICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVR[ENJE KRIVI^NIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BiH U DALJEM TEKSTU JIP SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo pravde BiH/Jednica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u daljem tekstu JIP Kontakt osoba: Lejla Had`i}-Hajro, pomo}nik direktora za javne nabavke Adresa: Fra An|ela Zvizdovi}a 1, Objekat A, sprat III, JIP Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4201649210004 Telefon: 033/295-447, 295-445 Fax: 033/295-448 E-mail: lejla.hadzic-hajro@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 01-16-03/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1: Izrada elaborata na osnovu sprovedenih kopanja testnih bunara LOT 2: Izrada elaborata po osnovu sprovedenih geomehani~kih istra`ivanja II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Isto~no Sarajevo, Vojkovi}i/Naklo II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili oba lota. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 30 dana od dana potpisa ugovora, za oba lota. Ukoliko jedan izvo|a~ dobije posao po oba lota rok za obavljanje posla nije kumulativan i iznosi 30 dana. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od ugovorene vrijednosti, za oba lota posebno. Detalji definirani u tenderskoj dokumentaciji. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao {to je definirano u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao {to je definirano u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao {to je definirano u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao {to je definirano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude-vrijedi za oba lota IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa ZJN IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Dokumentacija se mo`e obezbijediti bez naknade upitom na e-mail, fax ili po{tom na adresu nazna~enu u ta~ki I.1. Uzorak dokumentacije dostupan je na uvid na web stranici www.mpr.gov.ba IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za prijem ponuda za oba lota je 1. 8. 2011. do 15,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od krajnjeg datuma za dostavu ponuda

Broj 53 - Stranica 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje ponuda odr`at }e se na adresi navedenom pod ta~kom I.1. - 1. 8. 2011. godine u 15,30 sati. (1-12-9437-11)

12 - JANAB
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 135/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Lutrija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dalida Deljkovi}-Stefanovi} i Nihad Fo~o Adresa: Mehmeda Spahe 11 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200496180007 Telefon: 033/568-605 i 223-001 Fax: 033/223-001 E-mail: dalidad.stefanovic@lutrija-bih.ba nihad.foco@lutrija-bih.ba Internet adresa: www.lutrijabih.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Obavje{tenje o javnoj nabavci otvoreni postupak broj 135/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Redovno odr`avanje automata za igre na sre}u i elektronskih ruleta Lutrije BiH. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljna specifikacija je predstavljena u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Objekti Lutrije BiH na podru~ju FBiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Godinu dana Zapo~inje po potpisivanju ugovora i zavr{ava po isteku ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Podaci iz ~lana 23. ZJN navedeni u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1. Ovjerena fotokopija rje{enja o upisa u sudski registar sa svim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. Ovjerena kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2010. godinu. Ponude ponu|a~a koji posluje sa gubitkom ne}e se uzeti u razmatranje III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. Certifikat o osposobljenosti, za servisiranje aparata za igre na sre}u tipa Novomatic, Evona, Cratos i Sigma i elektronskih ruleta tipa GoTeh. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b|) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena 70% 2. rok izvr{enja servisa za hitne intervencije 20% 3. na~in i uslovi pla}anja 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29 od 14. 4. 2009. godine) - 10%. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti, uz zahtijev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaza o upla}enom iznosu za otkup tenderske dokumentacije do 25. 7. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Pla}anje unutar BiH (KM): Raiffeisen Bank, Danijela Ozme 3, broj ra~una 1610000004520017 otkup tenderske dokumentacije 135/11 Pla}anje izvan BiH (EUR) : SWIFT ADRESA RZBABA2S Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina IBAN CODE: BA391611000001228466 Adresa korisnika: Lutrija Bosne i Hercegovine Mehmeda Spahe 11, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Otkup tenderske dokumentacije 135/11. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude moraju biti dostavljene na jednom od slu`benih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 13,00 sati Lutrija BiH, Mehmeda Spahe 11/III,

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 91

71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, poredane po redosljedu koja su data u Odjeljku III.5, 6, 7 i 8 kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista }e biti eliminisana zbog nekvalifikovanosti i neuskla|enosti. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, do roka navedenog u ta~ki IV.6. na adresu: Lutrija BiH, Mehmeda Spahe, 11/II, 71000 Sarajevo BiH sa naznakom: "ZA JAVNU NABAVKU OTVORENI POSTUPAK BR. 135/11 "NE OTVARAJ". (1-12-9443-11)

12 - JANAB
JP CESTE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javno preduze}e Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: mr. Fata Terzi}, tel. 033/563-460 Adresa: Terezija 54 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200339240004 Telefon: 563-460 E-mail: fterzic@jpdcfbh.ba Internet adresa: www.jpdcfbh.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Idejno rje{enje trase ceste M18.1., Ustikolina-Trnovo REF JPCFBH/02.1-5432-U/11-GK II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Tehni~ka dokumentacija: - Idejno rje{enje trase-Istra`ivanje mogu}eg polo`aja II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema projektnom zadatku iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Cesta M18.1. Ustikolina-Trnovo II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 3 mjeseca od datuma potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% (deset posto) vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ostali zahtjevi su dati u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi da ne spada u kategoriju nepodobnih po bilo kojoj ta~ki ~lana 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prosje~na godi{nja vrijednost iznad 300.000,00 KM ostvarena na obavljanju usluga projektiranja cesta u posljednje 3 (tri) godine III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - uspje{no iskustvo u projektiranju na najmanje tri projekta cesta - nivo idejnog rje{enja, odnosno idejnog projekta izgradnje (novogradnje), u posljednje tri godine od kojih su najmanje dva ve}e vrijednosti od predmetnog ugovora (ponude) uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o uspje{no izvr{enim uslugama koje su izdali ugovorni organi - da mo`e osigurati tehni~ko osoblje koji ce biti uklju~eno na obavljanju predmetnih usluga, u skladu sa sljede}im kriterijima: 1. voditelj projekta, dipl. ing. gra|. sa polo`enim stru~nim ispitom i najmanje 10 godina na projektima cesta 2. projektant za trasu, dipl. ing. gra|. saobra}ajnog smjera sa polo`enim stru~nim ispitom i najmanje 5 godina na projektiranju cesta Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Po~ev od 4. 7. 2011.godine uz potvrdu o uplati 50,00 KM i prethodnu najavu svakim radnim danom. Broj ra~una: 1540012000213884-Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH Svrha doznake: otkup TD br.REF. JPCFBH//02.1-5432-U/11-GK Primalac: JP Ceste Federacije BiH Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana ra~unaju}i od isteka roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12,15 sati na adresi pod I.1.

Broj 53 - Stranica 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE a) Ponu|a~ je du`an prije potpisivanja ugovora, tj. u zakonskom roku predvi|enom za potpisivanje ugovora, u skladu sa Uredbom o ure|enju gradili{ta, obveznoj dokumentaciji na gradili{tu i sudionicima u gra|enju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/09) i ostalim va`e}im podzakonskim aktima, osigurati 1. Ovla{tenje Federalnog ministarstva prostornog ure|enja za projektovanje cesta i objekata na cestama Ukoliko ne osigura navedeno ovla{tenje, smatra}e se da je odustao od potpisivanja ugovora i ugovor se dodjeljuje sljede}em kvalificiranom ponu|a~u sa rang liste koji posjeduje tra`eno ovla{tenje b) Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. (1-12-9446-11)

12 - JANAB
JP CESTE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javno preduze}e Ceste Federacije Bosne i Hercegvoine d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Fata Terzi}, tel. 033/563-460 Adresa: Terezija 54 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200339240004 Telefon: 033/563-460 E-mail: fterzic@jpdcfbh.ba Internet adresa: www.jpcfbih.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Idejno rje{enje izmje{tanja trase magistralnih cesta iz Sarajeva REF. JPCFBH/02.1-5433-U/11-GK II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Idejno rje{enje izmje{tanja trase -Istra`ivanje mogu}eg polo`aja II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema projektnom zadatku iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kanton Sarajevo II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 3 mjeseca od datuma potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% (deset posto) vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ostali zahtjevi su dati u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi da ne spada u kategoriju nepodobnih po bilo kojoj ta~ki ~lana 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prosje~na godi{nja vrijednost iznad 300.000,00 KM ostvarena na obavljanju usluga projektiranja cesta u posljednje 3 (tri) godine III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - uspje{no iskustvo u projektiranju na najmanje tri projekta cesta - nivo idejnog rje{enja, odnosno idejnog projekta izgradnje (novogradnje), u posljednje tri godine od kojih su najmanje dva ve}e vrijednosti od predmetnog ugovora (ponude) uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o uspje{no izvr{enim uslugama koje su izdali ugovorni organi - da mo`e osigurati tehni~ko osoblje koji ce biti uklju~eno na obavljanju predmetnih usluga, u skladu sa sljede}im kriterijima: 1. voditelj projekta, dipl.ing.grad sa polo`enim stru~nim ispitom i najmanje 10 godina na projektima cesta 2. projektant za trasu, dipl.ing.grad saobra}ajnog smjera sa polo`enim stru~nim ispitom i najmanje 5 godina na projektiranju cesta. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Po~ev od 4. 7. 2011.godine uz potvrdu o uplati 50,00 KM i prethodnu najavu svakim radnim danom. Broj ra~una: 1540012000213884-Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH Svrha doznake: otkup TD br.REF. JPCFBH//02.1-5433-U/11-GK Primalac: JP Ceste Federacije BiH Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana ra~unaju}i od isteka roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 12,15 sati na adresi pod I.1.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 93

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE a) Ponu|a~ je du`an prije potpisivanja ugovora, tj. u zakonskom roku predvi|enom za potpisivanje ugovora, u skladu sa Uredbom o ure|enju gradili{ta, obveznoj dokumentaciji na gradili{tu i sudionicima u gra|enju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/09) i ostalim va`e}im podzakonskim aktima, osigurati 1. Ovla{tenje Federalnog ministarstva prostornog ure|enja za projektovanje cesta i objekata na cestama Ukoliko ne osigura navedeno ovla{tenje, smatra}e se da je odustao od potpisivanja ugovora i ugovor se dodjeljuje sljede}em kvalificiranom ponu|a~u sa rang liste koji posjeduje tra`eno ovla{tenje b) Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. (1-12-9447-11)

12 - JANAB
LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 01-046 USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Lutrija Republike Srpske a.d. Bawa Luka Kontakt osoba: Branislav Vojnovi} Adresa: Cara Lazara 29 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4401560970004 Telefon/faks: 051/432-700 i 051/430-5000 E-mail: branislav@lutrijars.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Obavje{tewe o nabavci br. 01-046 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Usluga odr`avawa ON-LINE terminalskog aplikativnog i komunikacijskog softvera LOT 2 Usluge odr`avawa centralnog serverskog i BACK-OFFCE aplikativnog i komunikacijskog softvera za ON-LINE prera}ivawe igara na sre}u Lutrije RS instaliranog na centralnom serveru i RS-LAN mre`i centra za EOP Lutrije RS II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Po pravilu kao pod I.1. (prema tenderskoj dokumentaciji) II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostaviti za vi{e lotova. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Jedna (1) godina od dana potpisivawa ugovora.

12 - JANAB
DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Subject: Short text version of the Notification regarding procurement BH Telecom d.d. Sarajevo has announced within "Slu`beni glasnik BiH" no. 49/11 dated 20. 6. 2011. the Notification regarding the works procurement for GIA (global Internet access), via open procedure - the Notification regarding the procurement no: 2268/11 Z^ Procurement subject: Procurement for: GIA (global Internet access) Delivery location: The Equipment Delivery location is to be in accordance with Tender Documentation Tenders submitting term: 1. 8. 2011. until 14,00 hours Date and tenders opening location: 1. 8 .2011. in 14,30 hours Tender procedure: Open procedure Ordering Party/Buyer: BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo Tender Documentation: Protokol (every working day from 8,00 do 16,00 h) Financial compensation for the Tender Documentation: It could be provided upon the Supplier written request. Tender Documentation is to be taken over within, BH Telecom Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. Financial compensation for the Tender Documentation Yes - Financial compensation having indication: "Za tendersku dokumentaciju no "2268/11 Z^", is to amount 50,00 KM and is to be paid onto the account no 1610000030950092 by Raiffeisen Bank d d. Sarajevo. Additionaly, it is needed to indicate VAT number within the payment order as well. - For foreign tenderers the payment amount having the indication: "Za tendersku dokumentaciju no "2268/11 Z^", is to amount 25,00 EUR and is to be paid onto the account no 50101200035886 by Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. - It is to be considered that the Tenderer has performed Tender Documentation taking over at the moment of payment, upon paying it, while it was available to the one within that period. For the Tender Documentation redemption costs BH Telecom d.d. Sarajevo is to issue the invoice to the Tenderer. Web site: www.bhtelecom.ba/poslovni_odnosi.html Contact: haris.boric@bhtelecom.ba ili fax: +387 33 22 45 36. (1-12-9451-11)

Broj 53 - Stranica 94

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 1. cijena uz eventualni rabat 80% 2. uslovi i rok pla}awa 20% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u ponudi dostaviti overenu izjavu da li ponu|a~ ispuwava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Pravnoj slu`bi Lutrije RS a.d. Bawa Luka, odmah nakon objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 ~asova uz prilo}en zahtjev i uz podno{ewe potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 30,00 KM. Pla}awe se vr{i preko transakcijskog ra~una broj: - 551 001 00012 819 81 kod UniCredit Bank a.d. - 562 099 00000 296 91 kod NLB Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope - 565 501 4200000 629 kod Bobar banke a.d. Bijeqina - 555-007-00219615-42 Nova banka a.d. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem ponuda je 28. dana od dana objavqivawa obavje{tewa o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", tj. do 1. 8. 2011. godine (ra~unaju}i i taj dan) do 9,30 ~asova. Na koverti nazna~iti: "Ponuda za javno nadmetawe br. 01-046 za lot br.___sa napomenom ne otvarati". Adresa prijema ponuda: LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE a.d. BAWA LUKA, Cara Lazara 29, 78000 Bawa Luka ili neposredno u prijemnoj kancelariji do 15,00 ~asova. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 60 dana ili dva (2) mjeseca nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvarawe ponuda }e se izvr{iti isti dan kad isti~e rok za prijem ponuda tj. 1. 8. 2011. godine u 10,00 ~asova, za LOT br. 2 u 10,30 ~asova u prostorijama ugovornog organa. Dio V: DODATNE INFORMACIJE LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a koje mogu imati u otvorenom postupku. (1-12-9460-11)

13 - JANAB
GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawaluka Identifikacioni broj: 4401012920007 Telefon: 051/244-476, kancelarija 123 Faks: 051/244-576 E-mail: zeljka_vukelic@banjaluka.rs.ba Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izgradwa gradskih makadamskih saobra}ajnica sa u~e{}em gra|ana 40% II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 100.000,00 KM sa PDV-om II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Grad Bawaluka II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Regulisan predvi|enim uslovima ugovora. Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Bez garancije III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Bez zahtjeva za garancijom

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 95

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 5% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) - bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘.r. buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999 - mora glasiti na rok izvr{ewa ugovora uve}an za 30 dana III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa ~lanom 23. ZJN-a III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je dobavqa~ registrovan za izvo|ewe predmetnih radova. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Pozitivno poslovawe u 2010. godini. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Bez uslova Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Uplata 50,00 KM, na ‘iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1720000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj 20-404-197/11". Li~no kancelarija 123 uz prilo`enu uplatnicu. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Podnose se na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine (kancelarija 14) do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 13,00 ~asova, Administrativna slu`ba Grada Bawaluka, kancelarija 123 (I sprat) Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda se dostavqa tako {to se sva tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "JAVNA NABAVKA 20-404-197/11 - Izgradwa gradskih makadamskih saobra}ajnica sa u~e{}em gra|ana 40% - NE OTVARAJ". Na samom otvarawu }e se otvarati ponude svih ponu|a~a, a naknadnom kontrolom }e se utvrditi koji od ponu|a~a ispuwava kvalifikacione uslove te }e o tome biti obavije{ten. Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa danom 3. 8. 2011. godine do 12,00 ~asova na protokol Administrativne slu`be Grada Bawaluka (kancelarija 14). Napomena: Ugovor sa najpovoqnijim ponu|a~em }e se zakqu~iti po izvr{enim uplatama od strane gra|ana, i to samo za one saobra}ajnice za koje gra|ani uplate sredstva. (1-13-9148-11)

13 - JANAB
OP]INA MAGLAJ I MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I VODOPRIVREDU ZE-DO KANTONA MAGLAJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Maglaj i Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona Kontakt osoba: Hajrulahovi} Fuad Adresa: Vite{ka 4; Ku~ukovi}a bb Po{tanski broj: 74250 Grad: Maglaj Identifikacioni broj: 4218342030009 Telefon: 032/609-550; 032/200-460 Fax: 032/609-551 E-mail: na~elnik@maglaj.ba Internet adresa: www.zdk.bz.ZE-DO mpk.bih.net.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ure|enje desne obale rijeke Bosne u Maglaju, uzvodno od Gradskog mosta 1000 m i nizvodno 100 m (I Faza). II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA - Pripremni radovi - Zemljani radovi - Radovi od kamena - Betonski i armirano-betonski radovi - Ostali zavr{ni radovi II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema predmjeru radova II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Maglaj II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 3 mjeseca ili 90 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se.

Broj 53 - Stranica 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ treba da dostavi izjavu da }e ukoliko bude izabran, prije potpisivanja ugovora obezbijediti bankovnu garanciju bezuslovnog tipa za izvr{enje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~l.23.stav 1.a., b., c., d., e. i f. Zakona o javnim nabavkama ne starije od tri mjeseca original ili ovjerena kopija. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva. - ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra koja nije starija od tri mjeseca III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da ponu|a~ ima pozitivno finansijsko poslovanje za posljednji obra~unski period. Prilo`ena dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena fotokopija. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Ponu|a~ treba da ispunjava uslove iz ~l. 26. ZJN, a ponuda treba sadr`avati slijede}e dokumente;: - lista najve}ih poslova ponu|a~a iz oblasti koja je predmet obavje{tenja, sa ukupnim vrijednostima, brojem i datumom ugovora i klijentima u posljednje tri godine (2008, 2009 i 2010. godina) - kadrovska struktura ponu|a~a koji }e biti anga`ovani na predmetnim poslovima - izjava o tehni~koj opremljenosti koju ponu|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje predmetnih radova Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijedfti do 27. 7. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine u 12,30 sati Op}ine Maglaj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i trebaju dostaviti svoje ponude u originalu i jednoj kopiji. Nakon provedenog postupka zaklju~it }e se ugovor o izvo|enju radova sa izabranim ponu|a~em. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti putem po{te ili neposredno na pisarnicu Op}ine, Vite{ka 4, Maglaj sa naznakom: "Ponuda za izvo|enje radova na Ure|enju desne obale rijeke Bosne u Maglaju, uzvodno od Gradskog mosta 1000 m, i nizvodno 100 m (I Faza)". Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da ponudu prihvati u cijelosti ili djelimi~no, prije sklapanja ugovora. Uplata za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Sparkasse banka broj 1990460003251634 op}ina 060 vrsta prihoda 722439. Aneks A I.1. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Op}ina Maglaj Kontakt osoba: Hajrulahovi} Fuad, 061/166-220 Adresa: Vite{ka 4

Po{tanski broj: 74250 Grad: Maglaj Identifikacioni broj: 4218342030009 Telefon: 032/609-985 Fax: 032/609-551 E-mail: nacelnik@maglaj.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Op}ina Maglaj Kontakt osoba: Gra~i} Enver Adresa: Vite{ka 4 Po{tanski broj: 74250 Grad: Maglaj Identifikacioni broj: 4218342030009 Telefon: 032/609-674 Fax: 032/609-551 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Op}ina Maglaj Adresa: Vite{ka 4 Po{tanski broj: 74250 Grad: Maglaj Identifikacioni broj: 4218342030009 Telefon: 032/609-044 Fax: 032/609-551 (1-13-9181-11)

13 - JANAB
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TUZLANSKOG KANTONA - DIREKCIJA CESTA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona - Direkcija cesta Tuzla Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Direkcija cesta Tuzla Kontakt osoba: Turi} Osman, ing. gra|. za tehni~ki dio; Be{irovi} Zemira, dipl. oec. za administrativni dio, tel. 035/281-500 Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla, Bosna i Hercegovina Fax: 035/282-482 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.2. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ured za zajedni~ke poslove organa i dijela Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina 2 (zgrada "SODA SO") za Direkciju ccesta Tuzla I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) Ugovorni organ na kantonalnom nivou, upravna organizacija u sastavu Ministarstva Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Rehabilitacija i sanacija kolovoza regionalnog puta R - 471 Lukavac - Banovi}i, st. od 12+850 do 15+350 L- 4.000,00 m

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 97

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Rehabilitacija i sanacija kolovoza regionalnog puta R - 471 Lukavac - Banovi}i, st. od 12+850 do 15+350 L- 4.000,00 m II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Predzirano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Tuzlanski kanton, R-471 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 60 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da (2% vrijednosti ponude) III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da (10% vrijednosti ugovora) III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Nema posebnih uslova III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se osigurati na zahtjev ponu|a~a po~ev{i od 5. 7. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM u korist Direkcije cesta Tuzla na ra~un broj 1321000311387371 Tuzlanska banka. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Osim slu`benih jezika BiH nisu prihvatljivi drugi jezici IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 11,00 sati Sve ponude koje ugovorni organ primi nakon krajnjeg roka za predaju vratit }e se neotvorene ponu|a~u. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana od dana podno{enja ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12,00 sati U prostorijama Direkcije cesta Tuzla na adresi kao pod I.2.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sva korespondencija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati pismenim putem preko protokola Ureda za zajedni~ke poslove Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina 2, Tuzla. (1-13-9188-11)

13 - JANAB
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TUZLANSKOG KANTONA - DIREKCIJA CESTA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona - Direkcija cesta Tuzla Kontakt osoba: Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla, Bosna i Hercegovina I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Direkcija cesta Tuzla Kontakt osoba: Osman Turi}, ing. gra|. za tehni~ki dio, Be{irovi} Zemira, dipl. oec. za administrativni dio Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Telefon: 035/281-500 Fax: 035/282-482 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.2. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ured za zajedni~ke poslove organa i tijela Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina 2 (zgrada "SODA SO") za Direkciju cesta Tuzla I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) Ugovorni organ na kantonalnom nivou, upravna organizacija u sastavu ministarstva Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Rekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R - 469 @ivinice Me|a{, st od 0+000 do 1+500 L=1.500,00 m II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Rekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R-469 @ivinice-Me|a{, st. od 0+000 do 1+500 L=1.500,00 m II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Precizirano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Tuzlanski kanton, R-469 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 70 kalendarskih dana

Broj 53 - Stranica 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da (2% vrijednosti ponude) III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da (10% vrijednosti ponude) III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Nema posebnih uslova III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se osigurati na zahtjev ponu|a~a po~ev{i od 5. 7. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM u korist Direkcije cesta Tuzla na ra~un broj 1321000311387371, Tuzlanska banka. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Osim slu`benih jezika BiH nisu prihvatljivi drugi jezici. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana od podno{enja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12,00 sati U prostorijama Direkcije cesta Tuzla na adresi kao pod I.2. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sva korespondencija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati pismenim putem preko protokola Ureda za zajedni~ke poslove Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina 2, Tuzla. (1-13-9189-11)

13 - JANAB
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko

Identifikacioni broj: 600082130006 Telefon: 049/216-470 Faks: 049/216-470 E-mail: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Navedeno u ta~ki IV.4. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU"IZVO\EWE GRA\EVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA U BR^KO DISTRIKTU BiH - 5 LOTOVA borj predmeta 13-002585/11" - na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeqewe za stru~ne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko, ili donijeti li~no na {alter protokol Vlade Br~ko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka nazna~enog u ta~ki 4.6. ovog obavje{tewa o nabavci. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.b ostali, na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA LOT 1 Sanacija devastiranih stanova u Br~ko Distriktu BiH LOT 2 Izgradwa objekta "Azizija" xamija u Brezovom Poqu - ponovqeni postupak LOT 3 Zamjena stolarije na III Osnovnoj {koli u Br~kom LOT 4 Zamjena stolarije na V Osnovnoj {koli u Br~kom LOT 5 Ure|ewe {ehidskog mezarja u Gorwem Rahi}u II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet nabavke je izvo|ewe gra|evinsko-zanatskih radova na objektima u Br~ko Distriktu BiH i to po lotovima kako slijedi: LOT 1 Radovi na sanaciji devastiranih stanova (5 (pet) stanova u Br~ko Distriktu BiH - gra|evinsko zanatski radovi LOT 2 Radovi na izgradwi objekta "Azizija" xamija u Brezovom Poqu - gra|evinsko zanatski radovi LOT 3 Radovi na zamjeni stolarije na III Osnovnoj {koli u Br~kom - gra|evinsko zanatski radovi LOT 4 Radovi na zamjeni stolarije na V Osnovnoj {koli u Br~kom - gra|evinsko zanatski radovi LOT 5 Ure|ewe {ehidskog mezarja u Gorwem Rahi}u gra|evinsko zanatski radovi Detaqna specifikacija i opisi su navedeni u predmjerima radova Aneksu 6 tenderske dokumentacije. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Dato u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponu|a~ mo`e dostaviti ponudu za jedan, nekoliko ili sve lotove. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – Dio V: DODATNE INFORMACIJE Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 53 - Stranica 99

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, za LOT 2 - 2% od iznosa ponude. Detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Za ostale lotove garancija za ponudu se ne tra`i. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, za LOT 2 (pet) 5% od iznosa ponude. Detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Za ostale lotove se ne tra`i garancija za dobro izvr{ewe posla. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora zadovoqiti sve uslove definisane ~lanom 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) ZJN BiH. Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dobavqa~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave djelatno{}u koja je predmet nabavke. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Napomena: Sva tra`ena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz Odjeqka III je obavezna i eliminatorna. Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti besplatno na web stranici http://nabavka.bdcentral.net/. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2011. godine do 12:00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 8. 2011. god. u 12,15 sati Kancelarija broj 74, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko Distrikta BiH

(1-13-9198-11)

13 - JANAB
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH, a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Banja Luka Kontakt osoba: Drago Male{evi}/Milibor Kne`evi} Adresa: Rami}i bb Po{tanski broj: 78215 Drago~aj Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4402369530009 Telefon: 051/394-160, 051/394-018 Fax: 051/392-712 E-mail: drago.malesevic@elprenos.com milibor.knezevic@elprenos.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a akcionarsko dru{tvo I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj: T-05-07/11 - Nabavka materijala i izvo|enje radova sanacije stubnih mjesta ugro`enih klizi{tima u trasama DV-a, svrstana u pet lotova, i to: LOT 1 Nabavka materijala i izvo|enje radova sanacije klizi{ta na SM 310 i SM 311 na DV 400 kV Tuzla - Banja Luka LOT 2 Nabavka materijala i izvo|enje radova sanacije klizi{ta na SM 278 na DV 400 kV Tuzla - Banja Luka LOT 3 Nabavka materijala i izvo|enje radova sanacije klizi{ta izme|u SM 33 i SM 35 na DV 110 kV Doboj 2 - Doboj 3 LOT 4 Nabavka materijala i izvo|enje radova sanacije klizi{ta na SM 25 na DV 110 kV Bosansko Grahovo - Strmica i LOT 5 Nabavka materijala i izvo|enje radova zamjene portalnog stuba na SM 90A na DV 2 x 110 kV Bo~ac - Banja Luka 1 i 3. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet nabavke je Nabavka materijala i izvo|enje radova sanacije stubnih mjesta ugro`enih klizi{tima u trasama DV, svrstana u pet lotova, a sve u skladu sa tehni~kim specifikacijama iz Aneksa 14 tenderske dokumentacije.

Broj 53 - Stranica 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljne koli~ine i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Mjesto izvo|enja radova su lokacije stubnih mjesta u trasama dalekovoda II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Rok izvr{enja je definisan u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana, ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije poslovne banke prihvatljive od strane "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka u iznosu od 10% ugovorne vrijednosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi ni jedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda. Sljede}i kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda: 1. ukupna cijena (85%, 85 bodova) 2. rok izvo|enja radova (15%, 15 bodova) Ugovor }e se dodijeliti dobavlja~u koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da Prema Odluci SAVJETA MINISTARA BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj: 29 od 14. 4. 2009. godine.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM. Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Nove Banjalu~ke banke a.d. Banja Luka na ra~un 551001-0003-4008-49 "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, sa identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije br. T-05-07/11. Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Nove Banjalu~ke banke a.d. Banja Luka SWIFT BLBABA22 ra~un br. 5400-11001416, preko BANKAUSTRIA Ca VIENNA Acc. 510 10444 901, sa naznakom: Za "Elektroprenos/Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije, broj T-05-07/11. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 2. 10. 2011. godine ili 60 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno u "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Banja Luka, Rami}i bb, 78 215 Drago~aj, Banja Luka, u sali za sastanke dana 2. 8. 2011. godine u 11,30 ~asova Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 ~asova u sjedi{tu Operativnog podru~ja Banja Luka, Rami}i bb, 78215 Drago~aj, Banja Luka, uz dokaz o uplati 100,00 KM. (1-13-9221-11)

13 - JANAB
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 05/11 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Ersudina Osmanagi}, Mirela Crnki} Adresa: ^ekalu{a 86 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200671280001 Telefon: 033/567-307, 033/567-320 Fax: 033/567-333 E-mail: ztm@ztmfbih.ba Internet adresa: www.ztmfbih.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 101

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o izvo|enju hidroizolaterskih radova na krovu Zavoda Tender 05/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za izvo|enje hidroizolaterskih radova na krovu Zavoda Bli`e opisano u tehni~koj specifikaciji/obrascu za cijenu ponude II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo, ^ekalu{a 86 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Na period od 12 (dvanaest) mjeseci od zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne zahtijeva se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema posebnih zahtjeva III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi dobavlja~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f, g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokument o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e{}e 85%

2. rok izvo|enja radova u~e{}e 15% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od dana objave, do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po lotu 50,00 KM. Transakcijski ra~un: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Broj: 1610000063930092 Raiffeisen Bank Sarajevo Svrha: Otkup dokumenata za izvo|enje hidroizolaterskih radova Tender broj: 05/11. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8. 2011. godine u 9,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 8. 2011. godine u 13,00 sati Zavod za transfuzijsku medicinu sala Konzilijuma, ^ekalu{a 86, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 3. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi/pod I.1. Sporedni ulaz (od Vaskularne klinike) I sprat, u prostorijama ra~unovodstva uz dokaz o uplati tenderske dokumentacije. (1-12-9228-11)

13 - JANAB
FONDACIJA ZA ODR@IVI RAZVOJ ODRAZ SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Fondacija za Odr`ivi Razvoj Odraz Kontakt osoba: Emira Alikadi} Adresa: Obala Kulina bana 18 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200192390005 Telefon: 033/277-300 Fax: 033/277-301 E-mail: odp@odraz.ba Internet adresa: www.odraz.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

Broj 53 - Stranica 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Obnova male vije}nice u Od`aku; BA-PRLZ-NCB-623-W-10-OD@ II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Gra|evinski i zanatski radovi na obnovi javnog objekta II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema predmjeru radova II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Od`ak II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 60 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Navedeni u tenderskom dokumentu. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderski dokumenat se preuzima li~no na adresi Fondacije za Odr`ivi Razvoj OdRaz ili putem elektronske po{te, e-mail: ahatibovic@odraz.ba nakon uplate iznosa od 150,00 KM na ‘irora~un Fondacije za Odr`ivi Razvoj Odraz broj 1610000031160776; svrha uplate - tender 623; kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Sarajevo. Ponu|a~i su du`ni dostaviti pismeni zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije sa osnovnim podacima i kopiju uplatnice na faks ugovornog organa. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine u 12,15 sati u prostorijama Fondacije za Odr`ivi Razvoj. (1-13-9230-11)

13 - JANAB
OP]INA LIVNO

OBAVIJEST
O NABAVI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Op}ina Livno Kontakt osoba: Ivanka Karaula Adresa: Trg branitelja 1 Po{tanski broj: 80101 Grad: Livno Identifikacijski broj: 4281070720004 Telefon: 034/202-222 Fax: 034/200-315 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a tijelo uprave I.5.b na lokalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Natje~aj za izbor najpovoljnijega ponuditelja za izvo|enje radova na izgradnji prometnice ulice Svetog Ive u Livnu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje radova na izgradnji prometnice Svetog Ive u Livnu II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Prema natje~ajnoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Mjesto izvr{enja radova- na teritoriju op}ine Livno II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema ponudi izvo|a~a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 2% ili max. 2.000,00 KM

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 103

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Nema III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 10% od vrijednosti ponude III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Nema III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Dokaz ponuditelja o ispunjenju uvjeta temeljenih na ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj, 49/04), Prilo`eni dokazi dostavljaju se u originalu ili ovjerenom presliku ne starijem od 3 mjeseca. III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 1. naziv i to~na adresa, porezni i identifikacijski broj ponuditelja 2. ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa ovjerenim prilozima III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Potvrda poslovne banke o solventnosti ponuditelja (original ili ovjerena preslika) ne starija od 60 dana III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 1. lista radova istog ili sli~nog sadr`aja koje je ponuditelj izveo u posljednje 3 godine 2. izjava o mehanizaciji i opremi koju }e ponuditelj koristiti za izvo|enje radova 3. popis rukovode}eg osoblja i njihove obrazovne kvalifikacije, te pomo}noga osoblja koje }e izvoditi radove Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 1. financijski dio ponude u~e{}e 70% 2. garantni rok na izvedene radove u~e{}e 10% 3. rok za izvo|enje radova u~e{}e 10% 4. uvjeti pla}anja u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se osigurati od 27. 6. 2011. godine. Nov~ana naknada za natje~ajnu dokumentaciju iznosi 50,00 KM, a uplatu treba izvr{iti na ra~un Prora~una OV Livno broj: 1549995000000368, koji se vodi kod Intesa San Paolo Banke d.d. Sarajevo, poslovnica Livno, uplata za tender 722431. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine u 11,00 sati, u zgradi Op}ine Livno Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuditelji koji preuzmu natje~ajnu dokumentaciju mogu izvr{iti obilazak lokacije za gradnju, samostlano ili u dogovoru sa predstavnikom Op}ine svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

Sve dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti (sukladno ~l. 9. ZJN BiH), mogu se dobiti od kotnakt osoba. (1-13-9245-11)

13 - JANAB
OP]INA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 02-23-1220-14/11 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Srednjobosanski Kanton, Op}ina Gornji Vakuf-Uskoplje Kontakt osoba: Osman Sofi}/Abid Tihak Adresa: Bistri~ka cesta bb Po{tanski broj: 70240 Grad: Gornji Vakuf - Uskoplje Identifikacioni broj: 42361476660004 Telefon: 030/494-068 Fax: 030/494-101 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod 1.1. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka Op}inskog na~elnika op}ine Gornji Vakuf - Uskoplje broj 02-23-1220-14/11 od 3. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Rekonstrukcija i sanacija 8 (osam) stambenih jedinica po programu ZP - 10, uz mogu}nost zaklju~ivanja ugovora za radove na dodatnom broju objekata putem pregovara~kog postupka. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Definirano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Gornji Vakuf- Uskoplje II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 90 dana od dana potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne zahtijeva se

Broj 53 - Stranica 104

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne zahtijeva se III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Navedeni u tenderskom dokumentu IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderski dokument se preuzima li~no na adresi Op}ine Gornji Vakuf- Uskoplje nakon uplate iznosa od 20,00 KM na ‘irora~un Op}ine Gornji Vakuf - Uskoplje broj 3380002200024674 kod UniCredit banke, Poslovnica Gornji Vakuf- Uskoplje, vrsta prihoda 722 439, {ifra op}ine 034., sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije". IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Zatvorenu i zape~a}enu kovertu, sa naznakom: "NE OTVARAJ" ponuda za Rekonstrukciju i sanaciju 8 (osam) stambenih jedinica po programu ZP - 10. dostaviti najkasnije do 4. 8. 2011. godine do 12,30 sati na adresu OP]INA GORNJI VAKUF-USKOPLJE, Bisti~ka cesta bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje. Ukoliko se ponu|a~ odlu~i prijaviti za samo jedan lot, u tom slu~aju na koverti treba naglasiti za koji lot se prijavljuje. Naknadno pristigle j nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda obavit }e se 4. 8. 2011. godine sa po~etkom u 13,00 sati za LOT 1., a za LOT 2 u 13,15 sati u kancelariji na~elnika Op}ine Gornji Vakuf- Uskoplje u Gornjem Vakufu Uskoplju. Ponu|a~i }e biti pismenim putem obavije{teni o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim ponu|a~em }e se zaklju~iti ugovor. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Op}ina Gornji Vakuf - Uskoplje ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku sudjelovanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u cijelosti ili dijelom svaku ponudu. Tako|er ugovorni organ zadr`ava pravo da u slu~aju potrebe za novim radovima sa odabranim izvo|a~em radova provede pregovara~ki postupak nabavke shodno ~lanu 11. Zakona o javnim nabavkama BiH. Sve ponude koje prispiju nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda bit }e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti treba stajati upozorenje "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE". (1-13-9247-11)

13 - JANAB
FONDACIJA ZA ODR@IVI RAZVOJ ODRAZ SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Fondacija za Odr`ivi Razvoj Odraz Kontakt osoba: Emira Alikadi} Adresa: Obala Kulina bana Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200192390005 Telefon: 033/277-300 Fax: 033/277-301 E-mail: cdp@odraz.ba Internet adresa: www.odraz.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskkom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Rekonstrukcija doma kulture Rainci Gornji, II faza; B A-PRLZ-NCB-446-W-11-KAL II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Gra|evinsko-zanatski radovi na rekonstrukciji objekta postoje}eg doma kulture u naselju Rainci Gornji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema predmjeru radova II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Naselje Rainci Gornji, op}ina Kalesija II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 60 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 105

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeni u tenderskom dokumentu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Navedeni u tenderskom dokumentu IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderski dokumenat se preuzima li~no na adresi Fondacije za Odr`ivi razvoj OdRaz ili putem elektronske po{te, e-mail: rdzambegovic@odraz.ba nakon uplate iznosa od 150,00 KM na ‘iro ra~un Fondacije za odr`ivi razvoj Odraz br. 1610000031160776; svrha uplate - tender 446, kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Sarajevo. Ponu|a~i su du`ni dostaviti pismeni zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije sa osnovnim podacima i kopiju uplatnice na faks ugovornog organa. Ponu|a~i koji su u~estvovali u prethodnom postupku nabavke su oslobo|eni tro{kova otkupa tenderske dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 8. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 8. 8. 2011. godine u 12,15 sati u prostorijama Fondacije za odr`ivi razvoj OdRaz. (1-13-9249-11)

13 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Dario Mikuli} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 039/663-300 lok. 315; mobitel 063/363-375 Fax: 039/663-385 E-mail: dario.mikulic@ht.eronet.ba Internet adresa: www.ht.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. (ured protokol telefon: 036/395-201, faks (036/395-279) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. i (ured protokol telefon: 036/395-201, faks: 036/395-279) I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odr`avanje infrastrukture GSM i UMTS baznih postaja temeljem Odluke Uprave Dru{tva broj: D-3-33-35-1/11 od 8. 6. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet nabave su radovi na odr`avanju infrastrukture objekata baznih postaja, odnosno: Odr`avanje infrastrukture GSM i UMTS baznih postaja na podru~ju: HN-e, ZH-e, HB ‘upanije i US kantona. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao pod to~kom II.4. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Okvirni ugovor na period od 2 godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Da, u nominalnom iznosu od 6.000 KM. III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Ne III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Sukladno ~lanku 23. ZJN Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Dokumentaciju o financijskoj i ekonomskoj sposobnosti ponuditelja. a) ukupan promet u zadnje 2 (dvije) godine odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine ne smije biti ispod 1.000.000 KM b) ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji. III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) a) uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora ~iji su karakter i kompleksnost isti ili sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodnih 3 (tri) godine

Broj 53 - Stranica 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

b) posjedovati opremu koja je potrebna za izvr{enje ugovora c) uposleno najmanje 15 osoba kao zaposlenika na neodre|eno vrijeme i najmanje 2 osobe medu rukovodnim kadrom u posljednje dvije godine d) obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za izvo|enje radova koji su vezani za predmet nabave Detaljnje u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom (od 8,00 do 16,00 sati) prije isteka roka za podno{enje ponuda na adresi navedenoj u to~ki I.1 (Ured: Protokol) uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 50,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje za odr`avanje infrastrukture GSM i UMTS baznih postaja". Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana od dana zaprimanja ponude IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) Najkasnije do 2. 8. 2011. godine u 12,10 sati Mostar, Kneza Branimira bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. (1-13-9259-11)

13 - JANAB
OP]INA RAVNO

OBAVIJEST
O NABAVI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Op}ina Ravno Kontakt osoba: Josip Ragu`, ing. gra|. Adresa: Trg don. Ivana Musi}a bb Po{tanski broj: 88370 Grad: Ravno Identifikacijski broj: 4227169210003 Telefon: 036/891-465 Fax: 036/891-466 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a tijelo uprave I.5.b na lokalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Izgradnja infrastrukture unutar zone turisti~ke namjene Ledenice II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izgradnja infrastrukture unutar zone turisti~ke namjene Ledenice na podru~ju op}ine Ravno prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Ravno II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 90 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda a) cijena ~ija je vrijednost 80% b) uvjeti pla}anja ~ija je vrijednost 20% IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se preuzeti u Slu`bi za prostorno ure|enje i graditeljstvo od 8,00 do 14,00 sati Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, a upla}uje se na ra~un javnih prihoda op}ine Ravno broj 3381702200036617, vrsta prihoda 722321, {ifra op}ine 207, otvoren kod UniCredit bank d.d. Mostar, poslovnica Neum. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 11,00 sati

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 107

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u salonu op}ine Ravno sa po~etkom u 12,00 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zape~a}ene ponude sa punom adresom ponu|a~a dostaviti osobno ili po{tom na adresu: Op}ina Ravno, Trg don Ivana Musi}a bb, sa naznakom "Javni natje~aj za izgradnju infrastrukture unutar zone turisti~ke namjene Ledenice na podru~ju op}ine Ravno. (1-13-9263-11)

13 - JANAB
OP]INA ORA[JE

OBAVIJEST
O NABAVI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Op}ina Ora{je Kontakt osoba: Vlado Stani} Adresa: III ulica 45 Po{tanski broj: 76270 Grad: Ora{je Identifikacijski broj: 4254051610004 Telefon: 031-712-322 Fax: 031-712-011 E-mail: opcina@orasje.ba Internet adresa: www.orasje.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a tijelo uprave I.5.b na lokalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Sanacija ceste R 463 Donja Mahala-Grada~ac (Bok-me|uentitetska linija razdvajanja) II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sanacija ceste R 463 Donja Mahala-Grada~ac (Bok-me|uentitetska linija razdvajanja) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Podru~je op}ina Ora{je II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 30 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Ne III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) - uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom - uvjerenje da nije u postupku progla{enja ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju - uvjerenje da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u posljednjih pet godina - uvjerenje da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane suda u periodu do pet godina - dokaz o izmirenim obvezama prema fondovima PIO/MIO - dokaz o izmirenim obvezama zdrastvenog osiguranja - uvjerenje o pla}enim porezima - izravnim i neizravnim - izjava ponu|a~a potpisana i ovjerena od strane ovla{tene osobe da ponu|a~ nije propustio dostaviti ili dostavio pogre{ne informacije tra`ene prema ~l. 23 do 26. Zakona o javnim nabavama BiH (Napomena: sva uvjerenja moraju biti izdana od strane nadle`nih institucija) III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) - ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima, ili aktualni izvod iz sudskog registra Pravo u~e{}a imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrirane za djelatnost koja je predmet ovog nadmetanja, osim onih koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama BiH III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) - izvje{}e o financijskom poslovanju dru{tva u 2010. godini koje obuhva}a bilancu stanja i bilancu uspjeha III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) - naziv i adresa ponu|a~a, te kontakt telefon - izjava o prihvatanju tenderskih uvjeta - referenena lista istih ili sli~nih radova izvr{enih u posljednje dvije godine, a koje su predmet ovog ugovora - broj i kvalifikaciona struktura stalno zaposlenog tehni~kog osoblja koje }e biti anga`irano na izvo|enju predmetnih radova - izjava o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje predmetnih radova - izjava da li ponu|a~ namjerava anga`irati podizvoda~a i u kojem omjeru - dokaz o uplati u~e{}a na javnom nadmetanju - u cijelosti ispunjena originalna tenderska dokumentacija (pojedina~ne cijene radova prema pozicijama u tenderu i ukupan iznos, rok izvo|enja radova i uvjeti pla}anja), potpisana i ovjerena od strane ovla{tene osobe ponuditelja i uz. pe~at ponuditelja. Napomena: Tra`ena dokumentacija iz odjeljka III je eliminatorna. Ukoliko ponu|a~ namjerava anga`irati podizvo|a~a, tra`ena dokumentacija iz odjeljka III. mora se dostaviti i za podizvo|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni

Broj 53 - Stranica 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najni`a cijena: 1. cijena u~e{}e 100% UKUPNO u~e{}e 100% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da. U svrhu pore|enja ponuda sukladno ~lanku 37. ZJN umanjit }e se cijena doma}ih ponuda za preferencijalni faktor u vrijednosti 10%. IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH " u prostorijama op}ina Ora{je, III ulica 45 , ured 45, ured 16. Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM po lotu i upla}uje se na depozitni ra~un Op}ine Ora{je, broj 3380002200022831, vrsta prihodu 722612, op}ina 068. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 27. 8. 2011. godine do 15,30d sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI Do realizacije ugovora IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda obavit }e se 29. 8. 2008 godine u sali za sastanke Op}ine Ora{je u 9,00 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u propisno zatvorenoj koverti, putem po{te ili osobno na slu`bu protokola, [alter sala Op}ine Ora{je, III ulica broj 45., 76270 Ora{je, sa naznakom: "Ponuda za sanaciju ceste R 463 Donja Mahala-Grada~ac -NE OTVARATI!". Ponu|a~ dostavlja ponudu (svu tra`enu dokumentaciju) u originalu ili ovjerenoj kopiji i jednom presliku na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDE" i "PRESLIK PONUDE". Original ponude i kopija ponude trebaju biti propisno zatvoreni, prvo odvojeno, a zatim ponovo zatvoreni zajedno u jednoj neprovidnoj koverti. Tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri mjeseca. Sve izjave i spiskovi moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovla{tene osobe ponuditelja i uz pe~at ponuditelja. Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se razmatrati. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Op}ina Ora{je ne snosi nikakve tro{kove u~e{}u ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo ne prihva}anja niti jedne ponude ili poni{tenje oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora sukladno ~lanku 12. Zakona o javnim nabavama BiH. Za sve dodatne informacije zainteresirani ponu|a~i mogu se obratiti na adresu iz odjeljka I.1. (1-13-9275-11)

13 - JANAB
OP[TINA FO^A

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Fo~a Kontakt osoba: ^edo Stankovi}, dipl. ing. ma{., Zorica Peri{i}, dipl. ing. ma{. Adresa: Kralja Petra I Po{tanski broj: 73300

Grad: Fo~a Identifikacioni broj: 4401416420008 Telefon: 058/210-845 Fax: 058/220-081 i 058/210-097 E-mail: opadfoca@teol.net. I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Postupak javne nabavke - Izvo|enje radova na sanaciji temelja mosta na rijeci Drini kod KPZ-a u Fo~i. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje radova na sanaciji temelja mosta na rijeci Drini kod KPZ-a u Fo~i. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op{tina Fo~a II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Rok za izvo|enje radova preciziran je u tenderskoj dokumentaciji. Grantni rok: 2 godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude odabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{avanje posla na iznos od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti od 16 mjeseci. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ponu|a~ je du`an da donese garanciju za izvr{enje ugovora najkasnije 8 dana nakon potpisivanja ugovora. U slu~aju da se u navedenom roku ne obezbijedi garancija, smatra}e se da ugovor nije ni zaklju~en. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uvjerenja nadle`nih institucija da nema smetnji za u~e{}e ponu|a~a prema ~lanu 23. ZJN, detalji precizirani u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 109

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora Potrebni dokazi precizirani u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. da je ponu|a~ solventan u posljednja tri mjeseca 2. da nije iskazan gubitak u posljednjoj poslovnoj godini Dokumenti kojima se dokazuju navedeni uslovi precizirani su u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da ponu|a~ ima licencu za izvo|enje predmetnih radova. Dokumenti kojima se dokazuju navedeni uslovi precizirani su u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena kvalifikovanog ponu|a~a IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Ne IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u Op{tini Fo~a u ulici Kralja Petra I, u Odjeljenju za prostorno ure|enje, stambeno-komunalne poslove svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova uz predo~enje dokaza o uplati od 100,00 KM . Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM koja se upla}uje na ‘iro ra~un 562-006-00001365-83, vrsta prihoda 722521, za tendersku dokumentaciju. Izvo|enje radova na sanaciji temelja mosta na rijeci Drini kod KPZ-a u Fo~i. Na pismeni zahtjev ponu|a~a za dostavu tenderske dokumentacije, a po uplati pomenutog iznosa, ista }e se u roku od tri dana po{tom poslati ponu|a~u. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost za vrijeme prispije}a po{iljke ponu|a~u. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Prihvatljivi su svi slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude dostavljati u zatvorenoj koverti sa naznakom: "POSTUPAK JAVNE NABAVKE -PONUDA ZA IZVO\ENJE RADOVA NA sanaciji temelja mosta na rijeci Drini kod KPZ-a u Fo~i". Ne otvarati do 2. 8. 2011. godine do 13,00 ~asova. Rok za prijem ponuda je 2. 8. 2011. godine do 12,30 ~asova. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 90 dana od dana otvaranja ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje ponuda }e se obaviti u Op{tini Fo~a, 2. 8. 2011. godine, u sali za vjen~anjesa po~etkom u 13,00 ~asova. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{ten predstavnik ponu|a~a, koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. Nepotpuno i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Op{tina Fo~a ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, a razmatrat }e se isklju~ivo one ponude koje zadovolje minimalne tehni~ke uslove date u tenderskoj dokumentaciji. Ponu|a~i su du`ni dostaviti ovjerenu izjavu o prihvatanju tenderskih uslova. Op{tina Fo~a zadr`ava pravo da poni{ti tendersku proceduru bez bilo kakvih obaveza prema u~esnicima u postupku, ukoliko dospjele ponude ne budu u saglasnosti sa bud`etskim okvirima. (1-13-9282-11)

13 - JANAB
OP[TINA HAN PIJESAK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Han Pijesak Kontakt osoba: Slavica A{onja Adresa: A. Kara|or|evi}a bb Po{tanski broj: 71360 Grad: Han Pijesak Identifikacioni broj: 4400646560007 Telefon: 057/557-511 Fax: 057/557-285 E-mail: planiranje@hanpijesak.net Internet adresa: www.hanpijesak.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Projekat izgradnje pje{a~ke staze i parkinga u ul. Solunskih dobrovoljaca u Han Pijesku (I i III faza), Odluka o nabavci radova broj: 02-404-79/11 od 27. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora su radovi na izgradnji pje{a~ke staze i parkinga u ulici S. dobrovoljaca u Han Pijesku (I i III faza) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Podru~je op{tine Han Pijesak II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 2 mjeseca od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Garancija za dobro izvo|enje posla iznosi 10% od ugovorene cijene i daje se u formi bankarske garancije poslovne banke. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~l. 23. ZJN. koji ne mogu biti stariji od tri mjeseca, a specifikacija istih }e biti

Broj 53 - Stranica 110

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

navedena u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda koja ne bude sadr`avala sve tra`ene dokumente bi}e odba~ena kao nepotpuna. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH i Uputstvom o izmjeni i dopuni uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 29. 7. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude trebaju biti dostavljene na jednom od zvani~nih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine u 12,30 ~asova Sala SO Han Pijesak Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se upla}uje na ra~un za prikupljanje javnih prihoda Op{tine Han Pijesak broj 562-001-00000606-83, vrsta prihoda 729124, sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju za izgradnju pje{a~ke staze i parkinga". (1-13-9291-11)

13 - JANAB
OP]INA BU@IM

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Bu`im Kontakt osoba: Elvira Muratovi} Adresa: 505 V.br. 26 Po{tanski broj: 77245 Grad: Bu`im Identifikacioni broj: 4263587560007 Telefon: 037/419-505 Fax: 037/410-031 E-mail: buzim.opc@bih.net.ba Internet adresa: www.opcinabuzim.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izgradnja lokalnog puta Trostruki klanci -Lipa, V faza II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje asfalterskih radova, izrada rigola i bankina II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljna specifikacija i opis radova koji su predmet javne nabavke, sadr`ane su u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA MZ-a Elkasova Rijeka, op}ina Bu`im II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 3 mjeseca ili 90 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne zahtieva se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora na na~in i pod uslovima kako je dato u TD III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 111

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa odlukom Vije}a ministara BiH o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05) IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Op}ini Bu`im kod kontakt osobe, svakim radnim danom od 7,00 do 15,30 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, koju je potrebno uplatiti na ‘iro ra~un op}ine Bu`im, broj 1610350017560631, otvoren kod Raiffaisen banke, vrsta prihoda 722631, {ifra op}ine 124. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezik BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine Mjesto: Bu`im Vrijeme: 12,20 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osobe iz odjeljka I. (ta~ka I.1.). (1-13-9298-11)

13 - JANAB
BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Br~ko Distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko Identifikacioni broj: 600082130006 Telefon: 049/216-470 Faks: 049/216-470 E-mail: kovacevicmiralem@bdcentral.net Internet adresa: www.bdcentral.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Navedeno u ta~ki IV.4. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU - "RADOVI NA REALIZACIJI PROJEKTA ZP/10 I LISTE KORISNIKA ALTERNATIVNOG SMJE[TAJA U BR^KO DISTRIKTU BiH", broj predmeta 13-002490/11"____na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeqewe za stru~ne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko, ili donijeti li~no na {alter protokola Vlade Br~ko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tewa o nabavci.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.b ostali, na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA ZP/10 - LOT 1, a prema Odluci o raspore|ivawu sredstava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseqenih osoba i povratnika po podru~jima povratnika u 2010. godini (ZP-10), od 20. 4. 2010. godine, broj K19-02-60-2437-10/10 i lista korisnika alternativnog smje{taja LOT 2 a prema Odluci o raspodjeli sredstava za rje{avawe pitawa korisnika kolektivnih oblika zbriwavawa u BiH od 1. 6. 2010. godine broj K-02-50-20-13-3435/10. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka i ugradwa materijala za izvo|ewe gra|evinsko, gra|evinsko-zanatskih i instalaterskih radova. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Dato u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Da LOT 1 - 10 ku}a LOT 2 - 12 ku}a Ponu|a~ mo`e dostaviti ponudu za jedan ili oba lota. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, 2.000,00 KM po lotu III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, 10% od iznosa ponude. Detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora zadovoqiti sve uslove definisane ~lanom 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f ZJN BiH. Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumetnaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dobavqa~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave djelatno{}u koja je predmet nabavke. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne

Broj 53 - Stranica 112

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Napomena: Sva tra`ena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz Odjeqka 3. je obavezna i eliminatorna. Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti besplatno na web stranici: http://nabavka.bdcentral.net/. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 12,15 sati Kancelarija 74, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko Distrikta BiH Dio V: DODATNE INFORMACIJE Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. (1-13-9310-11)

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|enje radova na iskori{}avanju {uma prema proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Broj lota Opis lota 1. Sje~a, izrada i izvoz i iznos [DS , izrada i popravka traktorskih vlaka u odjelu 36 , p.j. "Majevica-Jablani~ka rijeka", neto masa : 3.068 m3, ukupna du`ina traktorskih vlaka 3.300 m

13 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Jefti} Miladin, dipl. ing. {um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Grad: Sokolac Identifikacioni broj: 4400632340004 Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost: 400632340004 Telefon: 057/405-327, 405-302 Fax: 057/405-342 E-mail: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji i ta~ki II.4. ovog obavje{tenja II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA [umsko gazdinstvo "Majevica" Lopare II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% od ponu|ene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvo|enju. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Iznos garancije se mo`e dozna~iti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankarske garancije ili kreditnog pisma. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Visina kaucije koja ne mo`e biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po ispostavljenom ra~unu (ili privremenoj situaciji) izvo|a~a. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sljede}e potvrde: 1) potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 2) potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 3) potvrda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog posl.pona{anja u periodu od pet godina 4) potvrdu da nije progla{en krivim za ozbiljan profes. prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za za socijalno osiguranje i PIO osiguranje 6) potvrdu daje ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. Posebno kod dokumenata koji se odnose na ta~ke 5) i 6) datum izmirenja obaveza ne smije biti stariji od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1) dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave)

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 113

2) dostaviti ovjerenu kopiju PIB -a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost) 3) dokaz o registraciji za izvo|enje radova u {umarstvu u nadle`nom sudu (obrazac 3 iz sudskog registra) 4) rje{enje o ispunjenosti uslova za izvo|enje radova u {umarstvu izdato od strane nadle`nog ministarstva 5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvo|enje radova (popisne liste) i dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika ovjeren od fonda PIO 6) dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude) 7) dokaz o uplati naknade za kori{tenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM po lotu 8) podatke o uspje{nosti izvo|enja radova u {umarstvu po prethodno sklopljenim ugovorima sa JP ili drugim preduze}ima {umarstva van granica Republike Srpske - referensa. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) napovoljnija ukupna cijena u~e{}e do 75% 2) dinamika i rok zavr{etka u~e{}e do 15% 3) uslovi i na~in pla}anja u~e{}e do 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV. Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope" Filijala Sokolac, na ‘iro ra~un broj 562-001-00000330-38. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 11,00 ~asova U prostorijama Direkcije u Sokocu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ }e ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom koja mora biti propisno ovjerena od strane ovla{tenog lica u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ". Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ne smiju se otvarati niti razmatrati i vrati}e se ponu|a~u. Cijene ponuda izraziti u KM bez PDV-a. (1-13-9323-11)

13 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJEQEWE DIREKCIJE JP[ BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Odjeqewe Direkcije JP[ - Bawa Luka Kontakt osoba: Jamexija Mihajlo Adresa: Trg Republike 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4400632340004 Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost: 400632340004 Telefon: 051/247-222 Faks: 051/247-226 E-mail: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Radovi na sje~i, izvozu i iznosu {umskih drvnih sortimenata i izgradwi i popravci traktorskih vlaka na podru~ju [G "Bawa Luka" prema Proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu: LOT 1 Sje~a, izvoz i iznos {umskih drvnih sortimenata i izgradwa i popravka traktorskih vlaka u odjelu 26 PJ "Strmac-Vilusi", [U "Bawa Luka", [G "Bawa Luka"; LOT 2 a) Sje~a i iznos {umskih drvnih sortimenata i popravka traktorskih vlaka u odjelu 2 PJ "Mawa~a", [U "Bawa Luka", [G "Bawa Luka"; b) Sje~a, izvoz i iznos {umskih drvnih sortimenata u odjelu 53 PJ "Osma~a", [U "Bawa Luka", [G "Bawa Luka"; II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA LOT 1 [G "Bawa Luka u odjelu 26 PJ "Strmac-Vilusi", [U "Bawa Luka"; LOT 2 a) [G "Bawa Luka" u odjelu 2 PJ "Mawa~a", [U "Bawa Luka" b) [G "Bawa Luka" u odjelu 53 PJ "Osma~a", [U "Bawa Luka";

Broj 53 - Stranica 114

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Prema tenderskoj dokumentaciji Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% od ponu|ene cijene radova; Iznos garancije se mo`e dozna~iti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankovne garancije i kreditnog pisma. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Garancija va`i do okon~awa postupka javne nabavke. Garancija se dostavqa uz ponudu. Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispuwavawa uslova iz ~lana 16. ta~ka 3. UPZ: 1. ponu|a~ odbije potpisivawe ugovora, 2. ponu|a~ ne ispo{tuje neki od uslova navedenih u tenderskoj dokumentaciji koje je potrebno ispuniti prije potpisivawa ugovora, 3. ponu|a~ povu~e ponudu nakon isteka roka za dostavqawe ponude. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Visina kaucije ne mo`e biti mawa od 10% od vrijednosti izvedenih radova po ispostavqenom ra~unu (ili privremenoj situaciji) izvo|a~a radova. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema dodatnih zahtjeva. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) dokaz o registraciji za izvo|ewe radova u nadle`nom sudu (Obrazac broj 3 iz sudskog registra); - rje{ewe o ispuwavawu uslova - licenci za izvo|ewe radova u {umarstvu od strane Ministarstva za poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Republike Srpske; - dokaz o posjedovawu sredstava rada potrebnih za izvo|ewe radova (popisne liste) i dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjerena kopija prijave nadle`nom fondu PIO); - dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiqnost ponuda); - dokaz o uplati naknade za kori{tewe tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM; - podaci o uspje{nosti izvo|ewa radova u {umarstvu po prethodno sklopqenim ugovorima sa javnim preduze}ima ili drugim preduze}ima van granica Republike Srpske referenca; - potvrda da nije pod ste~ajem ili pod likvidacijom (od registarskog suda), - potvrda da nije predmet postuka za progla{ewe ste~aja ili izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda); - potvrda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 godina; - potvrda da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina; - potvrda da je ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza. Napomena: Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1. dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave);

2. dostaviti ovjerenu kopiju rje{ewa o upisu u sudski registar, ne stariji od tri mjeseca (iz registarskog suda), 3. dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatnu vrijednost). III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Ne Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 1) najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena u~e{}e 75% 2) dinamika i rok zavr{etka radova u~e{}e 15% 3) uslovi i na~in pla}awa u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 4. 8. 2011. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti do 4. 8. 2011. godine u vremenu do 10,00 ~asova u [G "Bawa Luka" Bawa Luka, uz podno{ewe dokaza o uplati za kori{tewe tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za kori{tewe tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM i upla}uje se na ‘iro-ra~un broj 562-001-00000330-38 kod "NLB Razvojne banke" Filijala Sokolac. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ne IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 4. 8. 2011. do 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 30 dana ili 1 mjesec i/ili 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 8. 2011. u 11,00 ~asova Bawa Luka, Odjeqewe direkcije Bawa Luka Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju li~no na protokol ugovornog organa ili putem po{te na adresu ugovornog organa zajedno sa dokumentima o ispuwavawu naprijed navedenih uslova u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda po otvorenom postupku za dostavqawe ponuda sa objavom broj ___/0 od __. ___. 2011. godine za LOT broj ___ do LOT broj __ do 4. 8. 2011. do 10,00 ~asova, sa naznakom: "Ne otvaraj". Neblagovremeno dostavqene ponude bi}e vra}ene neotvorene ponu|a~u. Otvarawu ponuda moraju prisustvovati zaposleni diplomirani in`eweri {umarstva zaposleni kod ponu|a~a (izvo|a~a radova). Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti do 4. 8. 2011. godine u vremenu do 10 ~asova u [G "Bawa Luka" Bawa Luka, Ive Andri}a 6, uz podno{ewe dokaza o uplati za kori{tewe tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za kori{tewe tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM i upla}uje se na

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –
2. Do- 195 Radovi na sje~i, izradi nja i privla~enju, {umskih Velidrvnih sortimenata, ka radovi na izgradnji Usopremosnica i radovi na ra izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci trkatorskih puteva Gor- 26/2 Radovi na sje~i, izradi nja i privla~enju, {umskih Velidrvnih sortimenata, ka radovi na izgradnji Usopremosnica i radovi na ra izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci trkatorskih puteva Mala 47 Radovi na sje~i, izradi Usoi privla~enju, {umskih ra drvnih sortimenata, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci trkatorskih puteva Mala 48 Radovi na sje~i, izradi Usoi privla~enju, {umskih ra drvnih sortimenata, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci trkatorskih puteva Mala 49 Radovi na sje~i, izradi Usoi privla~enju, {umskih ra drvnih sortimenata, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci trkatorskih puteva 3285

Broj 53 - Stranica 115
3285 10 1330 5500

‘iro-ra~un broj 562-001-00000330-38 kod "NLB Razvojne banke" Filijala Sokolac. (1-13-9324-11)

13 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Odjeljenje Direkcije JP[ Banja Luka Kontakt osoba: Jamed`ija Mihajlo Adresa: Trg Republike broj 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400632340004 Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost: 400632340004 Telefon: 051/247-222 Fax: 051/247-226 E-mail: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|enje radova na iskori{tavanju {uma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT P.J. Odjel Koli~ina m
3

3.

2283

2283 3

1200

4440

4.

211

211

4

740

-

5.

214

214

-

375

-

6.

253

253

-

200

-

Sati rada TG-1 40 Iz- Popgrad- ravnja i ka vlaka vlaka 727 790

Vrsta radova

sje~a izvoz

1.

Do- 194 Radovi na sje~i, izradi 1193 nja i privla~enju, {umskih Velidrvnih sortimenata, ka radovi na izgradnji Usopremosnica i radovi na ra izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci trkatorskih puteva

Izgradnja premosnica 1193 8

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji i ta~ki II.4. ovog obavje{tenja II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA [umsko gazdinstvo "Borja" Tesli} II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% od ponu|ene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvo|enju. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Garanciju dostaviti u gotovini ili u vidu bezuslovne bankovne garancije

Broj 53 - Stranica 116

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Visina kaucije ne mo`e biti manja od 10% od vrijednosti izvedenih radova po ispostavljenom ra~unu (ili privremenoj situaciji) izvo|a~a. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sljede}e potvrde: 1) potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 2) potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 3) potvrda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 4) potvrdu da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje i PIO osiguranje 6) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1) dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave) 2) dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost) 3) dokaz o registraciji za izvo|enje radova u {umarstvu u nadle`nom sudu (obrazac 3. iz sudskog registra) 4) rje{enje o ispunjenosti uslova za izvo|enje radova u {umarstvu izdato od strane nadle`nog ministarstva 5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvo|enje radova (popisne liste) i dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjeren u nadle`nom fondu PIO) 6) dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude) 7) dokazi o uplati naknade za kori{tenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM 8) podatke o uspje{nosti izvo|enja radova u {umarstvu po prethodno sklopljenim ugovorima sa JP ili drugim preduze}ima van granica Republike Srpske - referensa III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 1) najpovoljnija ukupna cijena u~e{}e do 75% 2) dinamka i rok zavr{etka u~e{}e do 15% 3) uslovi i na~in pla}anja u~e{}e do 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV. Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope" Filijala Sokolac, na ‘iro ra~un 562-001-00000330-38. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine u 11,00 ~asova U prostorijama Odjeljenja Direkcije u Banjoj Luci Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ }e ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom koja mora biti propisno ovjerena od ovla{tenog lica u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ". Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ne smiju se otvarati niti razmatrati i vrati}e se ponu|a~u. (1-13-9325-11)

13 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Odjeljenje Direkcije JP[ Banja Luka Kontakt osoba: Jamed`ija Mihajlo Adresa: Trg Republike 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400632340004 Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost: 400632340004 Telefon: 051/247-222 Fax: 051/247-226 E-mail: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|enje radova na iskori{}avanju {uma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izgradnja {umskog kamionskog puta "Kotac-prvi dio PJ "Lisina"

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –
Du`ina 1599

Broj 53 - Stranica 117

Broj lota Objekat rada Vrsta radova LOT 1 PJ "LISINA" odjeli 68.a, b Izgradnja {um. kam. puta 69. i70. "Kotac-prvi dio"

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA [umsko gazdinstvo "Lisina" Mrkonji} Grad II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% od ponu|ene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvo|enju III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Garanciju dozna~iti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankarske garancije III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Visina kaucije koja ne mo`e biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po ispostavljenom ra~unu (ili privremenoj situaciji) izvo|a~a. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sljede}e potvrde: 1) potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 2) potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 3) potvrdu da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 4) potvrdu da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje i PIO osiguranje 6) potvrde da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1) dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave) 2) dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost) 3) dokaz o registraciji za izvo|enje tra`enih radova u nadle`nom sudu (obrazac 23 iz sudskog registra) 4) rje{enje o ispunjenosti uslova za izvo|enje radova izdato od strane nadle`nog ministarstva 5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvo|enje radova (popisne liste) i dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjeren u nadle`nom fondu PIO) 6) dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude) 7) dokaz o uplati naknade za kori{tenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM po 1 lotu 8) podatke o uspje{nosti izvo|enja radova u {umarstvu po prethodno sklopljenim ugovorima sa JP ili drugim preduze}ima {umarstva van granica Republike Srpske - referensa III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) napovoljnija ukupna cijena u~e{}e do 75% 2) dinamika i rok zavr{etka u~e{}e do 15% 3) uslovi i na~in pla}anja u~e{}e do 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM + PDV. Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope" Filijala Sokolac, na ‘iro ra~un broj 562-001-00000330-38. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12,00 ~asova U prostorijama Odjeljenja Direkcije u Banja Luci Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ }e ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom koja mora biti propisno ovjerena od strane ovla{tenog lica u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ". Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ne smiju se otvarati niti razmatrati i vrati}e se ponu|a~u. (1-13-9327-11)

13 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 11.3.2.-6.6.-6077/11 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Kontakt osoba: Amer Halilovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100021 Telefon: 033/615-404 Fax: 033/664-116 E-mail: amer.halilovic@bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - Protokol

Broj 53 - Stranica 118

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku broj 11.5.6.6.-6077/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za izvo|enje radova: LOT 1 Pro{irenje klimatizacije za objekte ATC Had`i}i, ATC Ilid`a-prenos, ATC Hrasnica LOT 2 Klimatizacija BIHNET- server sala HELP DESKA- Dolac Malta LOT 3 Zamjena sistema klimatizacije u objektima RR Bukovik, RSU Rakovica, RSU Gazin Han, RSU Ljubima, LC Obala-PCM Potpuni opisi, koli~ine i tehni~ke specifikacije tra`enih radova dati su u tenderskoj dokumentaciji. Ponudu ie potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i prema tenderskoj dokumentaciji. Ponuda treba da sadr`i sve stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije, u suprotnom ista }e biti odba~ena kao nepotpuna. Ponudu ie potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoi dokumentaciji potpisanoj od strane ovla{tene osobe. Sve stranice ponude moraju biti numerisane. Uslovi pla}anja: u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA RSU Rakovica, ATC Ilid`a, ATC Hrasnica (Op}ina Ilid`a), ATC Had`i}i (Op}ina Had`i}i), LC Obala (Op}ina Centar), TKC Dolac Malta (Op}ina Novo Sarajevo), RSU Ljubina (Op}ina Ilija{), RR Bukovik, RSU Gazin Han (Op}ina Stari Grad) II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje danom obostranog potpisivanja. Zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Za LOT 1 Originalna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM od ukupne vrijednosti ponude (bruto) sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 30 dana (krajnji datum va`nosti garancije za ponudu je 28. 11. 2011. godine). Za LOT 2 Originalna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM od ukupne vrijednosti ponude (bruto) sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 30 dana (krajnji datum va`nosti garancije za ponudu je 28. 11. 2011. godine). Za LOT 3 Originalna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM od ukupne vrijednosti ponude (bruto) sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 30 dana (krajnji datum va`nosti garancije za ponudu je 28. 11. 2011. godine). III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 1. Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti bezuslovnu originalnu garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovorenog posla sa PDV-om sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovorenih obaveza plus 60 dana 2. Ponu|a~ je du`an uz ponudu dostaviti i izjavu da }e ukoliko bude izabran dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti opreme iz ugovora, sa rokom va`nosti garancije: garantni rok plus 30 dana III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05, 24/09, 29/09). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10%. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 90 dana od dana otvaranja ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine u 12,15 sati u sali na II spratu u BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji date su sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. (1-13-9334-11)

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 119

13 - JANAB
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA PROSTORNO URE\ENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZA[TITU OKOLINE - KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline-Kantonalna direkcija za ceste Kontakt osoba: Donata Milo{evi}, Hikmet Mlivi} Adresa: Ku~ukovi}i 2 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/245-646 Fax: 032/244-786 E-mail: direkcija.cesta@zdk.ba Internet adresa: www.zdk.ba. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b ostali Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Godi{nji plan za{tite, odr`avanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta- Kantonalne direkcije za ceste II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Sanacija tunela u Vare{u, na dionici regionalne ceste R444 Vare{-[imin Potok LOT 2 Obnova kolovoza, pje{a~ke staze i diletacije na mostu u Visokom, na dionici regionalne ceste R443 A1-Visoko LOT 3 Obnova i oja~anje mosta preko rijeke Bosne (lokalitet Dobrinja) na dionici regionalne ceste R445 ]ati}i-Mo{tre LOT 4 Izgradnja pasarele u @ep~u, na dionici regionalne ceste R465 M17-@ep~e LOT 5 Sanacija regionalnih cesta na podru~ju op}ine Visoko LOT 6 Obnova i oja~anje kolovoza dionice regionalne ceste R444 Dabravine-Vare{ LOT 7 Obnova i oja~anje kolovoza dionice regionalne ceste R465 @ep~e-Zavidovi}i II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA LOT 1: 350 m LOT 2: 100 m LOT 3: 100 m LOT 4: 15 m LOT 5: 1000 m LOT 6: 1000 m LOT 7: 740 m II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Regionalne ceste na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 3 mjeseca ili 90 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Izjava da }e u slu~aju prihvatanja ponude obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju, na prvi poziv sa rokom va`enja odre|en tenderskom dokumentacijom III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) a) pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan b) predmet postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan c) osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovoga poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude d) progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude e) nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan f) nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, ili u zemlji u kojoj je registrovan g) propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u, (dokaz: Aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjesca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude) III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) a) ukupan promet u zadnje 3 (tri) godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od 3 (tri) godine, ne smije biti ispod 500.000,00 KM po lotu b) solventnost u posljednjih 6 ({est) mjeseci III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) a) uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora koji su po karakteru i kompleksnosti isti onima koji se odnose na poslove u predmetnom lotu, u posljednje 3 (tri) godine b) mogu}nost pristupa ili osiguran pristup tehni~kim objektima, mehanizaciji i opremi koji }e biti na raspolaganju za izvr{enje ugovora: (detalji dati u TD) c) zaposleno najmanje petnaest (15) lica kao zaposlenici na neodre|eno vrijeme, od ~ega je najmanje jedan diplomirani in`injer gra|evinarstva sa pet (5) godina iskustva i polo`enim stru~nim ispitom ili in`injer gra|evinarstva sa 10 (deset) godina iskustva u struci (detalji dati u TD) d) obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za izvo|enje radova koji su vezani za predmet nabavke, (detalji dati u TD)

Broj 53 - Stranica 120

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmanu doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 25. 7. 2011. godine do 16,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 13,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 6 mjeseci ili 180 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 14,00 sati Zenica, Ku~ukovi}i 2, sala 301 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije u iznosu od 50 KM po lotu, mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Ze-do kantona 1340100000001672, Bud`etska organizacija 1903001, vrsta prihoda 722612. Ponude dostavljati u zape~a}enoj koverti na protokol Ze-do kantona u ulici Ku~ukovici broj 2, Zenica, sa naznakom "Ponuda za izvo|enje radova obnove regionalnih cesta i izgradnje gra|evinskih objekata - Ne otvarati." Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz prethodno predo~enje ovla{tenja. Naru~ilac posla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku licitacije. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izme|u ugovornog organa i dobavlja~a vodi se u pisanoj formi. Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline-Kantonalna direkcija za ceste Kontakt osoba: Donata Milo{evi}, Hikmet Mlivi} Adresa: Ku~ukovi}i 2 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/245-646 Fax: 033/244-786 E-mail: direkcija.cesta@zdk.ba Internet adresa: www.zdk.ba. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline-Kantonalna direkcija za ceste Kontakt osoba: Donata Milo{evi}, Hikmet Mlivi} Adresa: Ku~ukovi}i 2 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/245-646 Fax: 032/244-786 E-mail: direkcija.cesta@zdk.ba Internet adresa: www.zdk.ba.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline-Kantonalna direkcija za ceste Kontakt osoba: Donata Milo{evi}, Hikmet Mlivi} Adresa: Ku~ukovi}i 2 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/245-646 Fax: 032/244-786 E-mail: direkcija.cesta@zdk.ba Internet adresa: www.zdk.ba (1-13-9363-11)

13 - JANAB
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TUZLANSKOG KANTONA-DIREKCIJA CESTA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja TK Direkcija cesta TK Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tula I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Direkcija cesta Tuzla Kontakt osoba: Turi} Osman, ign. gra|. za tehni~ki dio Be{irovi} Zemira, dipl. oec. za administrativni dio, tel. 035/281-500, Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla, Bosna i Hercegovina Fax: 035/282-482 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.2. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ured za zajedni~ke poslove organa i tijela Vlade Tuzlanskog kantona Slatina 2 (zgrada "SODA SO") za Direkciju cesta Tuzla I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) Ugovorni organ na kantonalnom nivou, upravna organzacija u sastavu Ministarstva Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Sanacija kolovoza lokalnog puta Priboj-Teo~ak L=918,23 m (dionica Bilali}i-Janjari) II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sanacija kolovoza lokalnog puta Priboj-Teo~ak L=918,23 m (dionica Bilali}i-Janjari) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Precizirano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Tuzlanski kanton

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 121

II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 45 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, (2% vrijednosti ponude) III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, (10% vrijednosti ugovora) III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Nema posebnih uslova III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se osigurati na zahtjev ponu|a~a po~ev{i od 5. 7. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju (sanacija lokalnog puta Priboj-Teo~ak) iznosi 50,00 KM u korist Direkcije cesta Tuzla na ra~un br. 1321000311387371, Tuzlanska banka. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Osim slu`benih jezika BiH nisu prihvatljivi drugi jezici. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 8. 2011. godine do 11,00 sati Sve ponude koje ugovorni organ primi nakon krajnjeg roka za predaju vratiti }e se neotvorene ponu|a~u IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana od dana podno{enja ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 8. 2011. godine do 12,00 sati U prostorijama Direkcije cesta Tuzla na adresi kao pod I.2. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sva korespondencija izme|u Ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati pismenim putem preko protokola Ureda za zajedni~ke poslove Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina 2, Tuzla. (1-13-9368-11)

13 - JANAB
OP[TINA BIJEQINA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ SKP-51 (c1, 1 lot)/11 RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Bijeqina Kontakt osoba: Maksimovi} Dragica Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400358930002 Telefon: 055/233-130 Faks: 055/210-162 E-mail: javnab@sobijeljina.org Internet adresa: www.sobijeljina.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izgradwa vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine Bijeqina LOT 1: Izgradwa vodovodne mre`e u Mjesnoj zajednici Qeqen~a II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izgradwa vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine Bijeqina LOT 1: Izgradwa vodovodne mre`e u Mjesnoj zajednici Qeqen~a II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Op{tina Bijeqina II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne}e se prihvatiti alternativne ponude II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Od dana potpisivawa ugovora do kraja 2011. godine Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne

Broj 53 - Stranica 122

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokaz prema ~lanu 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni postupak IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu od 35,00 KM na Ra~un javnih prihoda Op{tine Bijeqina kod Nove banke a.d. Bawa Luka, Filijala Bijeqina broj 555-001-00002959-16 ili Hypo Alpe Adria Bank a.d. Bawa Luka broj 552-037-00026775-84, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke i brojem lota. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina zakqu~no sa 4. 8. 2011. godine do 13,30 sati, bez obzira na na~in dostave - vidjeti ta~ku I.4 IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvarawe ponuda }e se komisijski izvr{iti, 4. 8. 2011. godine u 14,00 sati u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda se dostavqa tako {to se tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "Izgradwa vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine Bijeqina, LOT 1: LOT 1: Izgradwa vodovodne mre`e u Mjesnoj zajednici Qeqen~a" - NE OTVARAJ. Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle

zakqu~no sa 4. 8. 2011. godine do 13,30 sati na pisarnicu Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina. (1-13-9372-11)

13 - JANAB
OP[TINA BIJEQINA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ SKP-03 (c1, 6 lotova)/11 RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Bijeqina Kontakt osoba: Maksimovi} Dragi{a Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400358930002 Telefon: 055/233-130 Faks: 055/210-162 E-mail: javnab@sobijeljina.org Internet adresa: www.sobijeljina.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izgradwa vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine Bijeqina II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izgradwa vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine Bijeqina II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Op{tine Bijeqina II.7. PODJELA NA LOTOVE Da LOT 1 Izgradwa vodovodne mre`e u MZ Veqko Luki}, ul. Du{ana Radovi}a, k.~. br. 172/1, 172/9, Stojanovi} Sini{a i drugi LOT 2 Izgradwa vodovodne mre`e u MZ Dvorovi, naseqe Bakra~i~, k.~. br. 2885/1, Rajak Mihajlo i drugi LOT 3 Izgradwa vodovodne mre`e u MZ Sokolski dom, ul. Majke Jevrosime, Radi} Milenko i drugi

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 123

LOT 4 Izgradwa vodovodne mre`e u MZ Ledinci, ul. Komitska, Markovi} Radislav i drugi LOT 5 Izgradwa vodovodne mr`e u MZ Ledinci, ul. Petrogradska, Jevti} Milenko i drugi LOT 6 Izgradwa vodovodne mre`e u MZ Dvorovi, naseqe Dijelovi, Cvijanovi} Branko II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne}e se prihvatiti alternativne ponude. II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Od dana potpisivawa ugovora do kraja 2011. godine Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokaz prema ~lanu 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni postupak IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu od 50,00 KM na Ra~un javnih prihoda Op{tine Bijeqina kod Nove banke a.d. Bawa Luka, Filijala Bijeqina broj 555-001-00002959-16 ili Hypo Alpe Adria Bank a.d. Bawa Luka broj 552-037-00026775-84, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke i brojem lota. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina zakqu~no sa 3. 8. 2011. godine do 13,30 sati, bez obzira na na~in dostave - vidjeti ta~ku I.4

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvarawe ponuda }e se komisijski izvr{iti dana 3. 8. 2011. godine u 14,00 sati u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda se dostavqa tako {to se tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "Izgradwa vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine Bijeqina" - NE OTVARAJ (sa naznakom lota). Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa 3. 8. 2011. godine do 13,30 sati na pisarnicu Administrativne slu`be Op{tine Bijeqna. (1-13-9373-11)

13 - JANAB
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[WICI AD TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: MH Eletkroprivreda RS a.d. ZP HE na Trebi{wci a.d. Kontakt osoba: Luka Petrovi} Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 Po{tanski broj: 89101 Grad: Trebiwe Identifikacioni broj: 4401355020001 Telefon: 059/260-213 Faks: 059/260-782 E-mail: komercijala@het.ba Internet adresa: www.het.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD Obala Luke Vukalovi}a broj 2, Trebiwe, RS/BiH 059/278-210 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD Obala Luke Vukalovi}a 2 Trebiwe, RS/BiH 059/278-116 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD Protokol, Kancelarija 1 Obala Luke Vukalovi}a 2 Trebiwe, RS/BiH I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou

Broj 53 - Stranica 124

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA HET-JN-KOMP-BAZEN-PA\-39/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Radovi na izvo|ewu kompenzacionog bazena u mjestu Pa|eni II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Bile}a, Pa|eni, RS/BiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Zapo~inje nakon potpisivawa ugovora u roku od 300 dana Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% od vrijednosti ponude. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Va`ewe garancije 65 dana III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se garancija za dobro izvr{ewe ugovora III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) - da ponu|a~/pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama - da je ponu|a~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti - da ponu|a~ posjeduje licencu za izvo|ewe radova iz oblasti gra|evinarstva III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - da ponu|a~ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa - da ponu|a~ dostavi dokaz o kadrovskom kapacitetu III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da ponu|a~ dostavi dokaz o finansijskom kapacitetu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da dostavi dokaze o tehni~kom kapacitetu. Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 1) ponu|ena cijena u~e{}e 80% 2) du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|ene materijale u~e{}e 10% 3) rok izvo|ewa radova u~e{}e 5% 4) uslovi pla}awa u~e{}e 5%

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 15. 8. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 5. 7. 2011. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova, svakim radnim danom, u kancelariji 47; ZP HE na Trebi{wici a.d. po izvr{enoj upalati od 20,00 KM na ‘iro ra~un ZP HE na Trebi{wici a.d. broj 562-008-00000313-37; Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope; Filijala Trebiwe. Za ponu|a~e iz inostranstva: Intermediary Bank BiC: DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK FRANKFURT; Account with institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22; Nova banka a.d. Bijeqina; Benificiary Customer; HET Trebinje, Bosnia and Hercegovina; Acc. 54010-09-4811 IBAN BA39 5550 0900 0048 1182. Iznos uplate 10,22 EUR. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16. 8. 2011. godine u 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 16. 10. 2011. godine 60 dana nakon krajWeg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 16. 8. 2011. godine u 12,00 ~asova Slu`bene prostorije ZP HE na Trebi{wici a.d. sala 24 Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku javne nabavke.

NOTICE OF PROCUREMENT
INTERNATIONAL OPEN TENDER Procurement category: WORKS Sectlon I: CONTRACT BODY I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACT BODY Company: MH Elektroprivreda Republike Srpske ZP Hidroelektrane na Trebisnjici A.D. Address: Luke Vukalovica 2; 89101 Trebinje; Republic of Srpska; BiH Identification No. 4401355020001 Contact person: Luka Petrovic, M.Sc.mech.eng. Phone: + 387 59 278 210 Fax: +387 59 260 782 e-mail: Ipetrovic@het.ba II.2. IS IT INTENDED TO BE CONCLUDED A FRAME AGREEMENT? (Article 32. ZJN) No II.4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF THE CONTRACT Works on construction of compensation reservoir at location Padjeni II.5. TOTAL QUANTXTY(NUMBER OF UNITS) OR/AND SCOPE OF CONTRACT Quantity as per Technical spetification from Tender documents IV.1. TYPE OF PROCEDURE Open Bidding

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 125

IV.4. CONDITIONS FOR TENDER DOCUMENTS (Article 18. ZJN) Tender documents can be obtained in period 5. 7.2011. - 15. 8. 2011. in company ZP Hidroelektrane na Trebisnjici A.D., Trebinje at address Luke Vukalovica 2, room no. 47. The fee for Tender documents is EUR 10,23. Bidders outside Bosnia and Herzegovina will pay fee for Tender documents through Intermediary Bank BiC; DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK FRANKFURT; Account with insitution BiC 936 2419 00 NOBIBA22; Nova Banka A.D. Bijeljina; Beneficiary Customer: HET Trebinje, Bosnia and Hercegovina; Acc. No. 54010-09-4811 IBAN BA39 5550 0900 0048 1182. IV.6. DEADLINE FOR RECEIPT OF BIDS 16. 8. 2011. to 11,00 h. IV.8. DATE AND PLACE OF BIDS OPENING (Article 33 ZJN, Article 13. UPZ) Date: 16. 8. 2011.; 12,00 h Place: Headquarter of ZP Hidroelektrane na Trebisnjici A.D.; Address: Luke Vukalovica 2; Trebinje RS/BiH ; room no. 24 Section V: ADDITIONAL INFORMATION: Contract body will not bear any bidders costs in procurement process. (1-13-9415-11)

13 - JANAB
OP]INA SREBRENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Srebrenica Kontakt osoba: Sead Ali} Adresa: Srebreni~kog odreda bb Po{tanski broj: 75430 Grad: Srebrenica Identifikacioni broj: 4400301230004 Telefon: 056/445-505 Fax: 056/445-532 ili 056/445-530 E-mail: prostorno@srebrenica-opstina.org Internet adresa: www: srebrenica-opstina.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. ({alter sala) I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 01-014-22/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javne nabavke radova je "Izgradnja stambenih jedinica na podru~ju op{tine Srebrenica" po projektu ZP09.

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Planirana je izgradnja 26 stambenih jedinica i to: LOT 1 Izgradnja 14 stambenih jedinica LOT 2 Izgradnja 12 stambenih jedinica II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora i uvo|enja izvo|a~a u posao. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE U slu~aju da budu ispunjene potrebne okolnosti ugovorni organ }e postupiti u skladu sa odredbama ~lana 11. stav (4) ta~ka d) alineja 2) Zakona o javnim nabavkama BiH III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM za ozbiljnost ponude po lotu. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Nema III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava da ce ponu|a~ u slu~aju dodjele ugovora, na zahtjev ugovornog organa, a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje svih {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci radova od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka. Napomena: Bli`e odredbe o garanciji za dobro izvr{enje posla date su u tenderskoj dokumentaciji, odnosno regulisat }e se ugovorom sa izabranim ponu|a~em shodno pravilima utvr|enim Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i op{tim aktima ugovornog organa. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 25. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 26. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 53 - Stranica 126

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa zakonom IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 1. 8. 2011. god. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM po jednom lotu. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 12:00 IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Datum 1. 8. 2011. godine Vrijeme: gore navedenih datuma u 12:00 h Mjesto: zgrada Op}ine Srebrenica, skup{tinska sala Op}ine Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nema (1-13-9423-11)

13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10203-051/11-TK RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 032/771-153 Fax: 032/771-025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www. elektroprivreda.ba I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 10203-051/11-TK II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 10203-051/11-TK Popravka vanjske obloge pretovarnog ~vora P^5 u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a u postupku ostvaruje ponu|a~ koji doka`e da se na njega ne odnosi niti jedan slu~aj iz ~l. 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prljave na javno nadmetanje III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - da ponu|a~ ima ovla{tenje za obavljanje djelatnosti gra|enja/izvo|enja radova (gra|evina ili dijelova gra|evine) izdato od Federalnog ministarstva prostornog ure|enja FBiH (oblast gra|evinarstvo-visokogradnja), prema Uredbi o ure|enju gradili{ta, obaveznoj dokumentaciji na gradili{tu i sudionicima o gra|enju - "Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/09, a prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 28/98): - 45.211 - Visokogradnja ili - 45.213-Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova ili - 45.320 - Izolacioni radovi Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 1. 8. 2011. godine. Zahtjev za u~e{}e sa pozivom na broj obavje{tenja u ta~ki II.3. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om. (za ino ponu|a~e 10,23 EUR). IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 8 .2011. godine (~etvrtak) do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 10203-051/11-TK 4. 8. 2011. godine (~etvrtak) u 11,00 sati Podru`nica Termoelektrana "Kakanj"-mala sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili ‘ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni fax broj: 032/771-025. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 127

8,00 do 15,00 sati u Slu`bi za komercijalne poslove (kancelarija 27). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om (za ino ponu|a~e 10,23 EUR), na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke, za firme izvan BiH na ra~un broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340, SWIFT RZBABA2S kod Raiffeisen banke, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije (tender broj: 10203-051/11-TK). Kontakt osobe za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: za 10203- 051/11-TK Ana Doj~inov, tel. 032/771-079. U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom, nakon predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati. Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka 1 (ta~ka I.1.). Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na dan utvr|en u odjeljku IV.8., mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Aneks A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 032/771-153 Fax: 032/771-025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www. elektroprivreda.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj (Kancelarija 7-Protokol) Kontakt osoba: Edina Sikiri} Adresa: Kakanj-^ati}i Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Telefon: 032/771-155 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (1-13-9426-11)

13 - JANAB
JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-5690/11-78 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar Kontakt osoba: Nada Pand`a, dipl. iur., Stanislav Planini}, dipl. in`. gra|. Adresa: Dr. Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 036/335-726 (N. Pand`a); 036/335-217 (S. Planini})

Fax: 036/335-773 Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: JP ELEKTROPRIVREDA HZ Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oec. Adresa: Dr. Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88 000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 036/335-736 Faks: 036/335-787 Internet adresa: www.ephzhb.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka o odobrenju provo|enja postupka javne nabave radova broj I-5690/11-78 od 7. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Regulacija korita rijeke Jasenice (II faza) u sklopu izgradnje HE Mostarsko blato II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Jasenica, Grad Mostar, HN@ II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 30 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Bezuvjetna bankovna garancija III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Bezuvjetna bankovna garancija III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Ponuditelj nema smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabave, u smislu ~l. 23. ZJN

Broj 53 - Stranica 128

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru kojim se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Ponuditeljev ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) - uspje{no iskustvo, u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora u posljednjih 5 (pet) godina u izvo|enju istih ili sli~nih radova kao predmetni; - primjerena kadrovska osposobljenost za izvo|enje predmetnih radova - ponuditelj raspola`e sa minimalno 15 uposlenika koji }e neposredno izvoditi predmetne radove, od kojih je 1 (jedan) diplomirani in`enjer gra|evine s polo`enim stru~nim ispitom, koji }e biti imenovan za voditelja gra|enja; - primjerena tehni~ka opremljenost za obavljanje predmetnih radova; - ponuditelj ne}e podugovarati predmetne radove Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da, 10% IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se osigurati do 27. 7. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 30,00 KM. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 2. 8. 2011. godine do 11:30 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 2. 8. 2011. godine u 12:00 sati Mostar, Mile Budaka 106 a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 h na adresi iz Odjeljka I to~ka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste to~ke. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na ‘irora~un naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom: "Natje~ajna dokumentacija: Regulacija korita rijeke Jasenice". (1-13-9444-11)

Procurement EXECUTION OF THE REST OF CONSTRUCTION - HANDICRAFT AND INSTALLATION WORKS FOR FINISHING OF BOUGHT BUILDING. Place of Delivery: Place of delivery of the equipment is according to Tender Documents. Tender Submission Deadline: 27 July 2011.Until 10,00 hrs. Tender Procedure: Restricted Procedure (Pre-qualification Phase) Order/Buyer: BH Telecom Joint Stock Company Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Tender Documents: Available at Protocol Office (every working-day from 8,00 to 16,00 hrs.) Orderer/Buyer: Payment for Tender Documents: Tender Documents are available upon written request of the Tenderer. It may be obtained at BH Telecom's Protocol Office, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, B&H. Payment for Tender Documents YES. - Payment with reference: "For Tender Documents no. 24607-p/11 Z^" is amounting to 50.00 BAM to be paid on the Account 1610000030950092 with Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. On payment order also should be presented VAT number. - For foreign Tenderers payment with reference: "For Tender Documents no. 24607-p/11 Z^", amounting to 25,00 EUR to be paid on the Account # 50101200035886 with Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. It will be considered that Tenderer has obtained Tender Documents by the moment of payment, as the same was then available. For payment costs regarding Tender Documents BH Telecom shall make out an Invoice to the Tenderer. Web site: www.bhtelecom.ba/poslovni odnosi.html Contact: or Fax: +387 33 22 45 36 (1-13-9452-11)

13 - JANAB
ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD MRKOWI] GRAD

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 01-1369/11 RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Kontakt osoba: Ubovi} Vinodrag Adresa: Svetog Save 13 Po{tanski broj: 70260 Grad: Mrkowi} Grad Identifikacioni broj: 401195230004 Telefon: 050/211-438, 050/225-309 ili 065/627-383 Faks: 050/211-352 E-mail: hev@henavrbasu.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi

13 - JANAB
DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO IZVR[NA DIREKCIJA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE SARAJEVO Subject: Short Version of Procurement Notice BH Telecom Joint Stock Company Sarajavo has published in the "Official Gazette of B&H" from 27 June 2011 Notice on Procurement of Works for Execution of the Rest of Construction - Handicraft Works and Instaliation Works for Finishing of BH Telecom Building, via Restricted Procedure -Procurement Notice no.: 24607-p/11 Subject to Procurement:

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 129

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Radovi - Za{tita tijela brane na svim mjestima gdje se primje}uje procurivawe vode u ciqu za{tita - iwektirawe tijela brane prema projektu i pjeskarewe svih "napadnutih" povr{ina. Odluka Nadzornog odbora MH ERS o davawu saglasnosti: NO-02-60-222/11 od 12. 5. 2011. godine i Odluka Nadzornog odbora o pokretawu postupka broj NO-22/11 od 26. 4. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA II.4.1. Nabavka radova - Za{tita tijela brane na svim mjestima gdje se primje}uje procurivawe vode u ciqu za{tita - iwektirawe tijela brane prema projektu i pjeskarewe svih "napadnutih" povr{ina. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Prema ponudi dobavqa~a Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% od ukupnog iznosa ponude. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Osigurawe ponude mo`e biti u obliku bankarske garancije ili polo`enog depozita i na ‘iro-ra~un kupca. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Period va`ewa garancije je za period va`ewa ugovora. Garancija se dostavqa neposredno prije zakqu~ivawa ugovora. Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispuwewa uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokaz da ponu|a~ nema smetwi za u~e{}e u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama ~lana 23. ZJN. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Izvod iz registracije preduze}a sa svim prilozima; Prila`uj se ovjerene fotokopije. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - bilans stawa i bilans uspjeha za 2008, 2009. i 2010. godinu - da ‘iro-ra~un ponu|a~a u posqedwih 6 mjeseci nije bio blokiran III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda koja se zasniva na sqede}im elementima kriterijuma: - ponu|ena cijena 70 pondera - na~in pla}awa 10 pondera - ponu|eni rok 20 pondera IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10%. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 ~asova do 29. 7. 2011. godine. Zainteresovani ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju na navedenoj adresi trebaju poslati pismeni zahtjev sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, imenom i prezimenom osobe na koju }e se nasloviti, na adresu ugovornog organa nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana po{tom. Ponu|a~i imaju pravo pregledati dokumentaciju u prostorijama ugovornog organa prije nego {to donesu odluku o tome da li ‘ele da otkupe tendersku dokumentaciju ili da im se dostavi po{tom. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti na ‘iro-ra~un 5510140000091833 kod Nove bawalu~ke banke ili 5620990000704617 kod Razvojne banke sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumenacije" u korist ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad i ista je nepovratna. Poja{wewa tenderske dokumentacije se mog tra`iti do 8 (osam) dana prije isteka roka za predaju ponuda. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se mogu slati na jednom od jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Zatvorena i zape~a}ena ponuda sa naznakom: "NE OTVARAJ Ponuda za nabavku radova - Za{tita tijela brane na svim mjestima gdje se primje}uje procurivawe vode u ciqu za{tita - iwektirawe tijela brane prema projektu i pjeskarewe svih "napadnutih" povr{ina", posebno upakovan op{ti dio od komercijalnog dijela ponude na adresu ZP ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13. Rok za dostavqawe ponuda je 1. 8. 2011. godine do 9,00 ~asova na protokol preduze}a. Naru~ilac }e prihvatiti samo ponude ponu|a~a koji su otkupili tendersku dokumentaciju prije isteka roka za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ koji li~no dostavi svoju ponudu bi}e izdata potvrda o prijemu ponude. U slu~aju dostave ponude preporu~enom po{tom odgovorornost ponu|a~a je da provjeri prispje}e ponude. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 ({ezdeset) dana nakon isteka roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 1. 8. 2011. godine u 11,00 ~asova u prostorijama naru~ioca u upravnoj zgradi ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13. Neblagovremeno prispejele ponude ne}e se otvarati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a. Zapisnik sa javnog otvarawa potpisuje ovla{teni predstavnik ponu|a~a, i ima pravo prigovarawa na sami ~in otvarawa ponuda, kao i poduzimawee ostalih radwi skladno wegovom ovla{tewu. Predstavnik ponu|a~a treba imati pismeno ovla{tewe. Dio V: DODATNE INFORMACIJE ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa. (1-13-9464-11)

Broj 53 - Stranica 130

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

13 - JANAB
KJP “SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 0103-1461-6/11 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJP “Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Demirovi} Nermin, dipl. ing. {um. Adresa: Mar{ala Tita 7/II Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200630090001 PDV Identifikacioni broj: 200630090001 Telefon: 033/219-172; 558-280, 061/319-919 Fax: 033/219-172 E-mail: ssume@bih.net.ba Internet adresa: www.sarajevo-sume.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o javnoj nabavci radova putem otvorenog postupka za potrebe KJP “Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo u 2011. god. i to: sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na me|ustovari{tu, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake direktno, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om direktno, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na traktorsku vlaku, izvla~enje traktorom sa pripremom na traktorsku vlaku, iznos samaricom na me|ustovari{te, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na tvrdi kamionski put i izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme prema sljede}im lotovima: II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izbor najpovoljnije ponude za nabavku radova prema sljede}im lotovima: LOT 1 - [U “Srednje", [GP “Bistri~ko", G.J. “Trebevi}", odjel: 4 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na me|ustovari{te) LOT 2 - [U “Srednje", [GP “Bistrica", G.J. “Vogo{}a-Bulozi", odjel: 11 (radovi na poslovima sje~e i izrade, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na traktorsku vlaku) LOT 3 - [U “Srednje", [GP “Bistrica", G.J. “Vogo{~a-Bulozi", odjel: 12 (radovi na poslovima sje~e i izrade, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje traktorom sa pripremom na traktorsku vlaku) LOT 4 - [U “Trnovo", [GP “Trnovo", G.J. “Crna rijeka-@eljeznica", odjel: 73 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na

traktorske vlake, iznos samaricom na me|ustovari{te, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na tvrdi kamionski put) LOT 5 - [U “Trnovo", [GP “Trnovo", G.J. “Crna rijeka-@eljeznica", odjel: 47 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake direktno, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na tvrdi kamionski put) LOT 6 - [U “Traovo", [GP “Trnovo", G.J. “Crna rijeka-@eljeznica", odjel: 49 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na tvrdi kamionski put) LOT 7 - [U “Had`i}i", [GP “Igman", G.J. “Zujevina", odjel: 22 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om direktno, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme) LOT 8 - [U “Had`i}i", [GP “Igman", G.J. “Zujevina", odjel: 26 i 27 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA LOT 1 - [U “Srednje", [GP “Bistri~ko", G.J. “Trebevi}", odjel: 4 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na medustovari{te) LOT 2 - [U “Srednje", [GP “Bistrica", G.J. “Vogo{}a-Bulozi", odjel 11 (radovi na poslovima sje~e i izrade, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na traktorsku vlaku) LOT 3 - [U “Srednje", [GP “Bistrica", G.J. “Vogo{}a-Bulozi", odjel: 12 (radovi na poslovima sje~e i izrade, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje traktorom sa pripremom na traktorsku vlaku) LOT 4 - [U “Trnovo", [GP “Trnovo", G.J. “Crna rijeka-@eljeznica", odjel: 73 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, iznos samaricom na me|ustovari{te, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na tvrdi kamionski put) LOT 5 - [U “Trnovo", [GP “Trnovo", G.J. “Crna rijeka-@eljeznica", odjel: 47 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake direktno, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na tvrdi kamionski put) LOT 6 - [U “Trnovo", [GP “Trnovo", G.J. “Crna rijeka-@eljeznica", odjel: 49 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme na tvrdi kamionski put) LOT 7 - [U “Had`i}i", [GP “Igman", G.J. “Zujevina", odjel: 22 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om direktno, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme) LOT 8 - [U “Had`i}i", [GP “Igman", G.J. “Zujevina", odjel: 26 i 27 (radovi na poslovima sje~e i izrade, izvla~enje {umskih drvnih sortimenata animalnom vu~om na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvla~enje traktorom sa pripremom i bez pripreme) II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje potpisivanjem i zavr{ava 31. 12. 2011. god.

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 131

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne zahtijeva se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne zahtijeva se III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti koja je predmet nabavke kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, na na~in i pod uslovima kako je to ura|eno u tenderskoj dokumentaciji IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah za vrijeme trajanja obavje{tenja u Slu`bi za marketing i komercijalne poslove svakim radnim danom do 15,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om, po jednom lotu, i ista se mo`e uplatiti na transakcijski ra~un broj 161-000-00367200-40 kod Raiffeisen Bank Sarajevo.Na uplatnici obavezno nazna~iti broj javne nabavke za koji se odnosi uplata i broj lota. Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupa iste, odnosno pismenim zahtjevom ponu|a~a tenderska dokumentacija bi}e poslata po{tom. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 1. 8. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 1. 8. 2011. godine M. Tita 7/II Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude sa naznakom: “Ponuda za javnu nabavku radova broj 0103-1461-6/11 - sa naznakom lota-ne otvaraj" - dostavljaju se na adresu: KJP “Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, Mar{ala Tita 7/11. (1-13-9466-11)

2 - JANAB 22 - JANAB
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA" REPUBLIKE SRPSKE MATI^NO PREDUZE]E AD TREBIWE

PONOVQENO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Mje{oviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Kontakt osoba: mr Blagoje [upi}, Milorad @ivkovi}, Radoslav Boban Adresa: Stepe Stepanovi}a bb Po{tanski broj: 89101 Grad: Trebiwe Identifikacioni broj: 4401355450006 Telefon: 059/277-103, 051/341-910 Faks: 059/277-193 E-mail: blagoje.supic@ers.ba, mzivkovic@ers.ba, rbovan@ers.ba Internet adresa: www.ers.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Konsultanske usluge za sagledavawe potrebe svih Zavisnih preduze}a i pripremi tenderske dokumentacije za nabavku potrebnog hardvera, telekomunikacione opreme, softvera i licenci u ciqu implementacije SAP ERP sistema, u okviru FMIS projekta, u svim zavisnim preduze}ima Mje{ovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Konsultanske usluge za sagledavawe potreba svih Zavisnih preduze}a i pripremi tenderske dokumentacije za nabavku potrebnog hardvera, telekomunikacione opreme, softvera i licenci u ciqu implementacije SAP ERP sistema, u okviru FMIS projekta, u MH "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe, ZP "RiTE Gacko" a.d. Gacko, ZP "RiTE "Ugqevik" a.d. Ugqevik, ZP "HE na Drini" a.d. Vi{egrad, ZP "HE na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka, ZP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina, ZP

Broj 53 - Stranica 132

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

"Elektrodoboj" a.d. Doboj, ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale i ZP "IRCE" a.d. Isto~no Sarajevo II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA MH "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe, ZP "RiTE Gacko" a.d. Gacko, ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik, ZP "HE na Drini" a.d. Vi{egrad ZP "HE na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka, ZP "Elektro-Bijeqina a.d. Bijeqina, ZP "Elektrodoboj" a.d. Doboj, ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale i ZP "IRCE" a.d. Isto~no Sarajevo II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Prema tenderskom dokumentu Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Garancija banke na iznos od 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`ewa do validnosti opcije ponude. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, 10% od ugovorenog iznosa III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca od datuma za dostavu ponuda. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Definisano u tenderskom dokumentu III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Definisano u tenderskom dokumentu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno detaqno u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Ograni~eni postupak sa pretkvalifikacijom IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: a) cijena u~e{}e 50% b) tehni~ki kriterijum u~e{}e 50% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od dana objavqivawa ovog obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH". Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM (sa ukqu~enim PDV-om); Uplate u KM vr{e se po prethodno podnesenom pismenom zahtjevu za predra~un uz predo~ewe identifik. podatke ponu|a~a i e-mail adrese. Za devizne uplate u iznosu od 25,57 EVRA - Instrukcije za pla}awe iz inostranstva dostavqaju se na zahtjev; Mjesto preuzimawa: Sjedi{te ugovornog organa u Trebiwu, li~no ili putem e-maila, uz prezentaciju dokaza o uplati.

Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. Dobavqa~i koji su jednom uplatili iznos za tendersku dokumentaciju nisu obavezni ponovno upla}ivati ve} samo podnose pismeni zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Zahtjev/ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 27. 7. 2011. godine do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od dana otvarawa ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 27. 7. 2011. godine u 12 i 30 ~asova Mjesto: Kao pod I.1. Dio V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji (2-22-9320-11)

22- JANAB
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD TREBINJE

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d. ZP HE na Trebi{njici a.d. Kontakt osoba: Tihomir Milutinovi}, dipl. in`. gra|. Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 Po{tanski broj: 89101 Grad: Trebinje Identifikacioni broj: 4401355020001 Telefon: 059/278-218 Fax: 059/260-782 E-mail: tmilutinovic@het.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE MH ELEKTROPRIVREDA RS ZP HE NA TREBI[NJICI AD Kancelarija broj 47 Luke Vukalovi}a 2 Trebinje, RS/BiH I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA MH ELEKTROPRIVREDA RS ZP HE NA TREBI[NJICI AD Kancelarija broj 47 Luke Vukalovi}a 2 Trebinje, RS/BiH I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E MH ELEKTROPRIVREDA RS ZP HE NA TREBI[NJICI AD Protokol, Kancelarija broj 1 Luke Vukalovi}a 2 Trebinje, RS/BiH I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 133

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA HET-JN-PR-PRIST[-06/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izrada projektne dokumentacije za pristupnu {tolnu tunela HE Dabar II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u pretkvalifikacionoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Trebinje, RS/BiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje nakon dostave podataka o izvr{enim istra`nim radovima i zavr{ava u roku od 90 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se garancija za ponudu III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se garancija za dobro izvr{enje ugovora III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) - da ponu|a~/pravno lice nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama - da je ponu|a~ registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti - da ponu|a~ posjeduje odgovaraju}u licencu za izradu tehni~ke dokumentacije III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - da ponu|a~ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetanja - da ponu|a~ dostavi dokaz o kadrovskom kapacitetu III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da ponu|a~ dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da dostavi dokaze o tehni~kom kapacitetu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Ubrzani ograni~eni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 1) cijena ponude u~e{}e 50% 2) rok izvr{enja usluga u~e{}e 30% 3) uslovi pla}anja u~e{}e 20% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Pretkvalifikaciona dokumentacija se mo`e obezbijediti od 5. 7. 2011. godine. Pretkvalifikaciona dokumentacija se ne napla}uje. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 14. 7. 2011. godine do 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 14. 9. 2011. godine ili 60 dana nakon krajnjeg roak za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 14. 7. 2011. godine u 13,00 sati Slu`bene prostorije ZP HE na Trrebi{njici a.d. sala 24 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. (2-22-9362-11)

4 - JANAB 42 - JANAB
MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo za bora~ka pitanja Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de Kontakt osoba: Vahid Dumanji} Adresa: Vi{egradska 2a Po{tanski broj: 73000 Grad: Gora`de Telefon: 038/228-811 Fax: 038/228-811 E-mail: bizbpk@bih.net.ba crossingba@yahoo.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rje{enja ure|enja pje{a~kog mosta u Gora`du. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Konkursni rad za izradu idejnog arhitektonskog rje{enja ure|enja pje{a~kog mosta u Gora`du. Cilj konkursa je dobijanje kvalitetnih idejnih rje{enja u svrhu ure|enja pje{a~kog mosta u arhitektonsko-estetskom smislu, te rje{enja za sanaciju i trajnu za{titu konkstrukcije malog "mosta ispod mosta", jedinstvene gra|evine iz ratnog perioda i simbola otpora agresiji. Idejna rje{enja treba da su u skladu sa datim smjernicama i da sadr`e sve elemente navedene u projektnom zadatku za izradu idejnog arhitektonskog rje{enja.

Broj 53 - Stranica 134

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Po{tuju}i principe arhitektonskog projektovanja, a u skladu sa metodologijom za izradu projektne dokumentacije, Idejno arhitektonsko rje{enje ure|enja pje{a~kog mosta u Gora`du treba da sadr`i: a) tekstualno obrazlo`enje idejnog arhitektonskog rje{enja sa opisima i relevantnim tehni~kim pokazateljima na minimalno pet strana formata A4 uvezano zajedno sa grafi~kim prilozima; b) grafi~ke priloge i to: situaciju, tlocrte, karakteristi~ne presjeke (minimalno {est presjeka za most, za ostale objekte min. po dva), detalje, shemu rasvjete i poglede , kako mosta tako i planiranih pomo}nih objekta u razmjerima R 1:500 i R 1:200 uvezano na formatu A3 (karakteristi~ne detalje arhitektonsko estetskog oblikovanja i elemenata za iluminaciju dati u prikladnoj ve}oj razmjeri tako|e na formatu A3Æ; c) 3D prikazi idejnog rje{enja, na minimalno dva lista formata A3, uvezani zajedno sa grafi~kim prilozima; d) reprezentativni panel na ~vrstoj i laganoj podlozi maks. veli~ine do 70x100cm, na kojem su prikazani 3D prikazi iz raznih uglova sa najzanimljivijim detaljima odabranim od strane autora; II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Adresa za predaju konkursnih radova je kao pod I.1. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a na konkursu imaju sva fizi~ka lica, kao pojedinci ili sa saradnicima, kao i pravna lica u skladu sa va`e}im zakonskim propisima BiH. Prijavljivanje na konkurs podrazumijeva da kandidat ispuni prijavu za konkurs i da izvr{i uplatu naknade za dokumentaciju konkursa. Na konkursu ne mogu u~estvovati ~lanovi Komisije, sekretar Komisije, njihovi bra~ni drugovi i bliski srodnici. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Za fizi~ka lica ovjerena fotokopija li~ne karte ili uvjerenje o prebivali{tu, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra, ne starije od 3 mjeseca u momentu predaje idejnog rje{enja i ovjerena fotokopija identifikacionog broja. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rje{enja (otvoreni postupak) Tip postupka: op}i i javni Po obliku: jednostepeni Prema na~inu i obliku rada: anoniman IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Kod ocjene konkursnog rada Komisija }e se pridr`avati slijede}ih kriterija: funkcionalnosti, kompletnosti arhitektonsko-urbanisti~kog rje{enja i ekonomi~nosti. Ukoliko do utvr|enog roka za predaju radova bude dostavljeno najmanje tri kvalifikovana konkursna rada koji ispunjavaju uslove konkursa, Stru~na komisija }e pristupiti njihovom ocjenjivanju. Odlukom Stru~ne komisije dodijelit }e se slijede}e nagrade i otkupiti radovi u neto iznosu: I nagrada u nov~anom iznosu od 4.000,00 KM II nagrada u nov~anom iznosu od 1.500,00 KM III nagrada u nova~nom iznosu od 500,00 KM Ukupan fond nagrada je 6.000,00 KM Stru~na komisija mo`e ukupni bud`et nagrada rasporediti i druga~ije, ukoliko utvrdi da za to postoje opravdani razlozi. Sa autorima nagra|enih radova, po potrebi, posebno }e se zaklju~iti ugovor za konsultanske usluge pri izradi glavnog projekta, i naknadno odrediti cijena dodatnih usluga.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Registracija za konkurs vr{i za popunjavanjem obrasca "Prijava na Konkurs" u dva primjerka i dostavljanjem jednog primjerka uz dokaz o izvr{enoj uplati naknade za dokumentaciju konkursa na nepovratni iznos od 50,00 KM, sa naznakom: "Za konkurs-idejno arhitektonsko rje{enje ure|enja pje{a~kog mosta u Gora`du". Drugi primjerak obrasca "Prijava na konkurs" ponu|a~ je obavezan dostaviti u koverti AUTOR, prilikom predaje ponude. Kada sekretar Komisije za javne nabavke utvrdi da su ispunjeni uslovi i za registraciju na konkurs, predaje prijavljenim kandidatima li~no dokumentaciju konkursa, koja se sastoji od: Projektnog zadatka za izradu idejnog rje{enja, kopija izvoda iz regulacionog plana Gora`da i geodetske podloge. Navedena dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 8,00-16,00 sati zaklju~no sa petkom 15. 7. 2011. godine. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Konkursni rad se dostavlja na jednom od zvani~nih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Konkursni rad se predaje li~no, putem po{te ili bilo kog drugog na~ina dostavljanja (brza po{ta ili sli~no), u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Konkursni rad za izradu idejnog arhitektonskog rje{enja ure|enja pje{a~kog mosta, u Gora`du", na idresu BPK -a, Vi{egradska 2a, 73000 Gora`de, BiH. Protokol do 1. 8. 2011. godine do 12,00 sati. Autori svoje konkursne radove dostavljaju sa identifikacionom {ifrom koja se sastoji od dva slova, abecede i ~etiri broja, sve veli~ine 2 cm, koja se upisuje u desnom uglu omota~a konkursnog rada. Prilozi konkursnog rada tako|e trebaju biti ozna~eni samo {ifrom. Svaki drugo ozna~avanje konkursnog rada a koje bi moglo ugroziti anonimnost autora, povla~i mjere isklju~ivanja konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku o tome donosi Komisija. Autori uz konkursni rad dostavljaju dvije zape~a}ene koverte sa naznakom AUTOR I ADRESA ZA POVRAT. U koverti AUTOR deponuje se obrazac "Prijava na konkurs", ime autora ili imena ~lanova autorskog tima sa adresom i prijedlogom za procentualno raspore|ivanje eventualno dodijeljene nagrade, te tra`eni dokumenti iz ta~ke III.2. USLOVI ZA U^E[]E: U koverti ADRESA ZA POVRAT deponuje se ime i adresa lica, sa brojevima telefona i e-mail adrese na koje se kandidati mogu obavijestiti o rezultatima konkursa i eventualnom preuzimanju rada (ukoliko rad nije nagra|en). IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje konkursnih radova obavit }e Komisija za javne nabavke 1. 8. 2011. godine u 12,30 sati u prostorijama Vlade BPK-a Gora`de (Ministarstvo za bora~ka i pitanja BPK Gora`de) kada }e se ustanoviti isklju~ivo sadr`aj Konkursnog rada i odrediti radne {ifre konkursnih radova. Konkursni radovi koji stignu nakon isteka roka za predaju bit }e vra}eni neotvoreni. Nekompletni konkursni radovi ne}e se uzeti u razmatranje. Nakon provedenog postupoka otvaranja konkursnih radova iste }e Komisja za javne nabavke proslijediti Stru~noj komisiji za odabir idejnog rje{enja koja }e pristupiti ocjenjivanju i dono{enju kona~ne odluke o izabranom radu i redoslijedu nagrada u skladu u sa odredbama ta~ke IV.2. Obavje{tenje o nabavci O rezultatima ocjene konkursa, kandidati }e biti obavije{teni pismenim putem na dostavljene adrese (uklju~uju}i elektronsku po{tu), a nagra|eni autori i telefonskim putem. Nakon ocjene radova procedura javne nabavke nastavit }e se u skladu sa ~lanom 11. stav (4).c. Zakona o javnim nabavkama BiH Nagra|eni i otkupljeni radovi postaju vlasni{tvo ugovornog organa. Raspisiva~ konkursa nije obavezan vra}ati konkursne radove autorima, a autori mogu svoje radove podi}i kod ugovornog organa ili na objavljenoj adresi 30 dana nakon zaklju~ivanja konkursa. U~esnici konkursa prihvataju navedene uslove konkursa ~inom svog konksursnog rada. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE ^lanovi Komisije }e se naknadno imenovati Odlukom ministra. Rad komisije:

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – Dio IV: DODJELA UGOVORA

Broj 53 - Stranica 135

Komisija }e zavr{iti sa radom najkasnije u roku od 10 radnih dana, od dana preuzimanja konkursnih radova. Bilo kakvi tro{kovi koje imaju ponu|a~i za u~e{}e u nadmetanju ili povodom u~e{}a na nadmetanju, ne obavezuje ugovorni organ da snosi bilo kakvu odgovornost ili obavezu naknade tro{kova ili eventualne {tete. Konkurs je otvoren 28. dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, a zainteresovani u~esnici natje~aja mogu u pismenoj formi od ugovornog organa tra`iti poja{njenja najkasnije 10 dana prije isteka roka za dostavljanje radova tj. do 20. 8. 2011. godine ili dostavljanjem zahtjeva na faks 228-111 kod kontakt osobe iz I.1. O svemu ostalom {to nije regulisano ovim tekstom konkursa, primjenjivat }e se odgovaraju}e odredbe va`e}eg Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o autorskim i i srodnim pravima BiH. (4-42-9419-11)

5 - JANAB 51 - JANAB
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 11/2-404-6749/10 ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Kontakt osoba: Mr Rade Blagojevi} Adresa: Zdrave Korde 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4400965150008 Telefon: 051/249-145, 249-150 Faks: 051/249-137, 249-177 E-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj: 11/1-404-6749/10 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka potro{nog materijala za potrebe radiologije Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 75% 2) rok pla}awa izra`en u broju dana u~e{}e 15% 3) rok isporuke izra`en u broju dana u~e{}e 10%

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A 1. Broj ugovora: 01-015-1126/10 Organiazcija: "Stepmed" d.o.o. Bawa Luka Adresa: Gudnduli}eva 30 Grad: Bawa Luka Telefon: 051/347-220 2. Broj ugovora: 01-015-1125/10 Organiazcija: "Krajinalijek" a.d. Bawa Luka Adresa: Ilije Gara{anina 6 Grad: Bawa Luka Telefon: 051/310-406 3. Broj ugovora: 01-015-1113/10 Organiazcija: "Broma Bel" d.d. Adresa: Dositejeva 2 Grad: Trn Lakta{i Telefon: 051/586-921 4. Broj ugovora: 01-015-1130/10 Organiazcija: "Phoenix" d.o.o. Bijeqina Adresa: Stefana De~anskog bb Grad: Bijeqina Telefon: 05/231-200 5. Broj ugovora: 01-015-1112/10 Organiazcija: "Medicom" d.o.o. Bijeqina Adresa: Save [imunovi}a bb Grad: Bijeqina Telefon: 055/250-384 6. Broj ugovora: 01-015-1124/10 Organiazcija: "Breg promet" d.o.o. Adresa: Grbavi~ka 7a Grad: Sarajevo Telefon: 033/213-577 7. Broj ugovora: 01-015-1123/10 Organiazcija: "\akovi} VS" d.o.o. Bawa Luka Adresa: Save Mrkaqa 5 Grad: Bawa Luka Telefon: 051/213-385 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA 1. Cijena najuspje{nije ponude: 97.898,25 KM sa PDV-om 2. Cijena najuspje{nije ponude: 206.783,5580 KM sa PDV-om 3. Cijena najuspje{nije ponude: 331.308,9000 KM sa PDV-om 4. Cijena najuspje{nije ponude: 1.474.920,3924 KM sa PDV-om 5. Cijena najuspje{nije ponude: 1.672.205,8903 KM sa PDV-om 6. Cijena najuspje{nije ponude: 21.533,7400 KM sa PDV-om 7. Cijena najuspje{nije ponude: 33.728,1100 KM sa PDV-om IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 26. 4. 2011. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 8 (osam) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 11/2-404-6749/10 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 98/10 od 29. 11. 2010. godine. (5-51-9146-11)

Broj 53 - Stranica 136

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

51 - JANAB
ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Operativno podru~je Mostar Kontakt osoba: Mirko ]orluka Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4402369530025 Telefon: 036/326-023 (024) Fax: 036/316-531 E-mail: mirko.corluka@opmostar.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno poduze}e I.2.b na dr`avnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Ugovor broj 01-3720/2011 od 15. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabava transformatorskog ulja II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 90.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 1) ukupna cijena u~e{}e 80% 2) rok isporuke u~e{}e 20% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: SANPRO d.o.o. @ivinice Adresa: Magistralni put bb Po{tanski broj: 75270 Grad: @ivinice Identifikacijski broj: 420902108005 Telefon: 035/740-033 Fax: 035/740-721 E-mail: sanpro@bih.net.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 81.127,38 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 81.127,38 KM Cijena najvi{e ponude: 81.127,38 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 15. 6. 2011. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 2 (dvije) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, reference te obavijesti: Odluka br. 01-1369/11 od 11. 3. 2011. godine, broj obavijesti 1-11-4328-11 objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", broj 22 od 28. 3. 2011. godine. (5-51-9147-11)

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi", Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija 1 Po{tanski broj: 88420 Grad: Jablanica Identifikacioni broj: 4200225150072 Telefon: 036/758-145 Fax: 036/758-107 E-mail: ju.jusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor broj HEN-022/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka ~eli~nih poklopaca kablovskih kanalau RP 220 kV HE Salakovac Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 50.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni postupak III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora Ugovor broj HEN-022/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "NITAL" d.o.o. Zenica Adresa: Lond`a 128-A P.C. "ROMA II" Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218049830009 Telefon: 032/222-880 Fax: 032/222-821 E-mail: nital@bih.net.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 62.928,46 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e ponude: 62.928,46 KM (bez PDV-a)

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 137

Cijena najvi{e ponude: 81.984,00 KM (bez PDV-a) IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 12. 4. 2011. V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 7 (sedam) ponuda V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, obavje{tenje o nabavci broj 10202-008/11, objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 5/11 od 24. 1. 2011. godine pod rednim brojem 1-11-1065-11. (5-51-9159-11)

51 - JANAB
OP]INA CENTAR SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Centar Kontakt osoba: Osmo Babi} Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200650440009 Porezni broj: 200650440009 Telefon: 033/562-352, 061/177-855 Fax: 033/562-447 E-mail: rad@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Bud`et Op}ine Centar za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka opreme za potrebe KCU-a u Sarajevu LOT 1 Nabavka opreme za endonazalne hirur{ke zahvate i preglede na sinusima za potrebe maksilofacijalne hirurgije KCU-a II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Prema programu utro{ka sredstava Bud`eta Op}ine Centar Sarajevo Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena 50% 2. servis 20% 3. rok isporuke 15% 4. garancija 15% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 10-49-1102/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "EMS Medical 2006" d.o.o. Sarajevo

Adresa: Milana Preloga 13 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4201094750008 Telefon/faks: 033/522-771 E-mail: ems@emsmedical2006.com Internet adresa (web): www.emsmedical2006.com IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA sa PDV-om LOT 1 Cijena najuspje{nije ponude: 139.113,00 KM Cijena najni`e ponude: 139.113,00 KM Cijena najvi{e ponude: 298.861,22 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 17. 5. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-3343-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 18/11 od 14. 3. 2011. godine. (5-51-9164-11)

51 - JANAB
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRSPKE BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo finansija Republike Srpske Kontakt osoba: Baji} Milan Adresa: Trg Republike Srpske 1 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawaluka Identifikacioni broj: 4401571310006 Telefon: 051/339-192 Faks: 051/339-655 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 06-07/404-38/11 (ponovqeni postupak) II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka goriva za putni~ka vozila Ministarstva finansija II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) cca 59.000,00 KM (na godi{wem nivou) Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni (ponovqeni postupak)

Broj 53 - Stranica 138

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski napovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 75% 2) rasprostrawenost-broj prodajnih mjesta u~e{}e 25% Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 06.07/404-38-8/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "NESTRO PETROL" a.d. Bawa Luka Adresa: Kraqa Alfonsa XIII broj 9 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawaluka Telefon: 051/218-836 Faks: 051/218-843 IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 3. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj reference obavje{tewa: tender - ponovqeni otvoreni postupak 06.07/404-38/11, broj obavje{tewa 1-11-5089-11 objavqeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 27/11 od 11. 4. 2011. godine. (5-51-9167-11)

51 - JANAB
KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJKP "RAD" Sarajevo Adresa: Paromlinska 57 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni PDV broj: 200316890001 Telefon: 033/658-038 Fax: 033/654-480 Internet adresa: www.rad.com.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o vr{enju usluga servisiranja putni~kih i teretnih vozila II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je vr{enje usluga servisiranja putni~kih i teretnih vozila II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 350.000,00 KM

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 1) cijena 90% 2) uslovi pla}anja 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A LOT 2 "AUTO TRUCK TRADE" d.o.o. Sarajevo Adresa: Hifzi Bjelavca 66 Grad: Sarajevo Faks: 033/765-012 LOT 3 "NEURON COMMERCE" d.o.o. Sarajevo Adresa: D`emala Bijedi}a 178 Grad: Sarajevo Faks: 033/777-141 LOT 6 "AC QUATTRO" d.o.o. Sarajevo Adresa: Put ‘ivota 1 Grad: Sarajevo Faks: 033/721-486 LOT 7 "AC QUATTRO" d.o.o. Sarajevo Adresa: Put ‘ivota 1 Grad: Sarajevo Faks: 033/721-486 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: LOT 2 -51.480,00 KM LOT 3 - 66.339,00 KM LOT 6 - 45.045,00 KM LOT 7 - 45.045,00 KM Cijena najni`e ponude: LOT 2 - 51.480,00 KM LOT 3 - 66.339,00 KM LOT 6 - 45.045,00 KM LOT 7 - 45.045,00 KM Cijena najvi{e ponude: LOT 2 - 51.500,00 KM LOT 3 - 76.050,00 KM LOT 6 - 50.193,00 KM LOT 7 - 50.193,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 10. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 2 - 3 (tri) LOT 3 - 3 (tri) LOT 6 - 3 (tri) LOT 7 - 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, obavje{tenje objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 20/11 od 21. 3. 2011. godine. (5-51-9168-11)

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 139

51 - JANAB
JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINKOM" ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javna ustanova "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i Kontakt osoba: Smaji} Amra Adresa: Gazihusrefbegova 25 Po{tanski broj: 72220 Grad: Zavidovi}i Identifikacioni broj: 4218122690008 Telefon: 032/878-877 Fax: 032/878-877 E-mail: polikzav@bih.net.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Javna nabavka roba na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 02-1036/2010 od 18. 12. 2010. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka laboratorijskog materijala - reagenasa za ABBOTT aparat AXSYM i to za: odre|ivanje hormona {titne ‘lijezde, tumor markera, kardio markera i hepatitis markera. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) ponu|ena cijena u~e{}e 70 bodova 2) rokovi pla}anja u~e{}e 20 bodova 3) rokovi isporuke u~e{}e 10 bodova Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 01-283-1/2011 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Diamedic" d.o.o. Sarajevo Adresa: Fetaha Be}irbegovi}a bb - do broja 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 420007273007 Telefon: 033/710-510 Fax: 033/710-511 E-mail: info@diamedic.ba Internet adresa (web): www.diamedic.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 79.736,40 KM Cijena najni`e ponude: 79.736,40 KM Cijena najvi{e ponude: 79.736,40 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 21. 4. 2011. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-51-9195-11)

51 - JANAB
OP]INA LJUBU[KI

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Op}ina Ljubu{ki Kontakt osoba: Elvira [kobi} Adresa: Zrinsko Frankopanska 71 Po{tanski broj: 88320 Grad: Ljubu{ki Identifikacijski broj: 4272111190008 Telefon: 039/835-541 Fax: 039/835-541 E-mail: opcina.ljubuski@tel.net.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a tijelo uprave I.2.b na dr`avnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Sukcesivna nabava goriva za potrebe Op}ine Ljubu{ki i osnovnih {kola na podru~ju op}ine Ljubu{ki II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Prikupljanje ponuda za nabavu goriva za potrebe Op}ine Ljubu{ki i osnovnih {kola na podru~ju op}ine Ljubu{ki II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 150.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: AT KERAMETAL d.o.o. Ljubu{ki Adresa: Vitnska 70 Po{tanski broj: 88320 Grad: Ljubu{ki Telefon: 039/832-492 Fax: 039/832-492 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 175.884,80 KM Cijena najni`e ponude: 175.884,80 KM Cijena najvi{e ponude: 176.923,15 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 15. 6. 2011. godine

Broj 53 - Stranica 140

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 2 (dvije) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavijesti 1-11-2715-11 objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", broj 15/11 od 28. 2. 2011. godine. (5-51-9212-11)

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 9. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-51-9213-11)

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Habiba Durmo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-733 Fax: 033/751-728 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Aneks na ugovor borj 033-ED/10 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka dodatnih koli~ina obrazaca za {tampanje ra~una za elektri~nu energiju II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 77.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 01-5-15816/2011 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Atlantik bb d.o.o. Banja Luka Adresa: Jovana Bijeli}a bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400913350009 Telefon: 051/366-703 Fax: 051/366-710 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 77.058,90 KM Cijena najni`e ponude: 77.058,90 KM Cijena najvi{e ponude: 77.058,90 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Habiba Durmo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-733 Fax: 033/751-728 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 024-ED/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 6 Armirano-betonski stubovi II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 8.800.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 01-05-17407/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Prominvest d.o.o. Konjic Adresa: Mar{ala Tita bb Grad: Konjic Identifikacioni broj: 4227096740009 Telefon: 036/735-520 Fax: 036/729-483 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 4.460.573,50 KM Cijena najni`e ponude: 4.460.573,50 KM Cijena najvi{e ponude: 5.522.624,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 141

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 22. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 4 (~etiri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, referenca obavje{tenja 031-19/2010-P-LOT 6 Broj obavje{tenja 1-11-3504-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 18/11 od 14. 3. 2011. godine. (5-51-9214-11)

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 23. 6. 2011. god. V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 2 (dvije) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, referenca obavje{tenja 1-11-3360-11 Broj obavje{tenja 08-201/001/11-1, objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 18 od 14. 3. 2011. godine. (5-51-9231-11)

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

51 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amra Halilovi}, dipl. Adresa: 21.aprila 4 Po{tanski broj: 75203 Bukinje Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 20022510005 Telefon: 035/305-131 Fax: 035/305-007 E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Lanac, spojnica lanca i zub lan~anika II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Lanac, spojnica lanca i zub lan~anika II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 48.630,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni (ponovljeni) postupak III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 112-TTZ/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Hidraulika Huki}" d.o.o. Adresa: M. T. U~e 36 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla PDV broj: 209095010009 Telefon: 035/397-233 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije prihvaljive ponude: 63.824,00 KM Cijena najni`e prihvatljive ponude: 63.824,00 KM Cijena najvi{e prihvatljive ponude: 69.862,97 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Federalno ministarstvo kulture i sporta Adresa: Obala Maka Dizdara 2 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4227296880007 Telefon: 033/254-193 Fax: 033/226-675 E-mail: amra.ohranovic@fmksa.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA LOT 1: Ugovor o nabavci roba LOT 2: Ugovor o nabavci roba LOT 3: Ugovor o pru`anju usluga osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slu~aja LOT 4: Ugovor o nabavci roba LOT 5: Ugovor o nabavci roba LOT 6: Ugovor o pru`anju usluga LOT 7: Ugovor o kupoprodaji naftnih derivata i ostalih roba iz prodajnog asortimana prodavca putem benzinskih stanica II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1: Nabavka kancelarijskog materijala LOT 2: Materijal za ~i{}enje i odr`avanje higijene LOT 3: Osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slu~aja LOT 4: Nabavka sportske opreme LOT 5: Nabavka vode i sokova LOT 6: Odr`avanje uredske opreme LOT 7: Nabavka goriva i maziva II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) LOT 1: 20.000,00 KM LOT 2: 10.000,00 KM LOT 3: 5.000,00 KM LOT 4: 100.000,00 KM LOT 5: 25.000,00 KM LOT 6: 20.000,00 KM

Broj 53 - Stranica 142

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

LOT 7: 12.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: LOT 1 a) ponu|ena cijena 60% b) period izvr{enja od momenta narud`be 20% c) garantni period 20% LOT 2 i LOT 5 a) ponu|ena cijena 75% b) period izvr{enja od momenta narud`be 25% LOT 3 a) visina osigurane sume i tro{kovi lije~enja (za sve podkriterije) 50% b) rok isplate osigurane sume 30% c) broj rije{enih {teta u odnosu na broj prijavljenih {teta u 2008. godini 20% LOT 4 a) ponu|ena cijena 60% b) period izvr{enja od momenta narud`be 20% c) garantni period 10% d) kvalitet dostavljenih uzoraka 10% LOT 6 a) ponu|ena cijena 50% b) period izvr{enja od momenta narud`be 30% c) garancija na izvr{ene usluge i ugra|ene dijelove 20% LOT 7 a) ponu|ena cijena 62,5% b) broj maloprodajnih objekata u Bosni i Hercegovini 37,5% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A LOT 1 Broj ugovora: 06-14-2036/11 Organizacija: "R&S" d.o.o. Sarajevo Adresa: Igmanska bb Po{tanski broj: 71 320 Grad: Vogo{}a Identiflkacioni broj: 4200056290005 Telefon: 033/476-380 Faks: 033/476-390 LOT 2 Broj ugovora: 06-14-2037/11 Organizacija: "Gold mignon" d.o.o. Sarajevo Adresa: Olimpijska bb Po{tanski broj: 71 000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200199130009 Telefon: 033/471-115 Faks: 033/471-114 LOT 3 Broj ugovora: 06-14-2684/1 Organizacija: "BSO" d.d. Adresa: Trg me|unarodnog prijateljstva 20 Po{tanski broj: 71 000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200213140080 Telefon: 033/755-468 Faks: 033/755-500 LOT 4 Broj ugovora: 06-14-2038/11 Organizacija: "EURO-BICCO" d.o.o. Adresa: Terezije 27 Po{tanski broj: 71 000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200159930002 Telefon: 033/668 568 Faks: 033/668 568 LOT 5 Broj ugovora: 06-14-2039/11 Organizacija: "GRAFIKON" d.o.o.

Adresa: Grbavi~ka 30 Po{tanski broj: 71 000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200251660003 Telefon: 033/568-656 Faks: 033/568-656 LOT 6 Broj ugovora: 06-14-2040/11 Organizacija: "TOTAL SOLUTIONS" d.o.o. Adresa: Paromlinska 55 Po{tanski broj: 71 000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200233760009 Telefon: 062/823-234 Faks: 033/654-554 LOT 7 Broj ugovora: 06-14-2062/11 Organizacija: ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO Adresa: Mar{ala Tita 36 Po{tanski broj: 71 000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200163020002 Telefon: 033/567-182 Faks: 033/567-149 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije ponude: 13,996,42 KM Cijena najni`e ponude: 13.996,42 KM Cijena najvi{e ponude: 32.678,61 KM LOT 2 Cijena najuspje{nije ponude: 12.748,04 KM Cijena najni`e ponude: 12.748,04 KM Cijena najvi{e ponude: 20.352,08 KM LOT 3 Cijena najuspje{nije ponude: 3.600,00 KM Cijena najni`e ponude: 3.600,00 KM Cijena najvi{e ponude: 3.600,00 KM LOT 4 Cijena najuspje{nije ponude: 113.449,05 KM Cijena najni`e ponude: 113.449,05 KM Cijena najvi{e ponude: 113.449,05 KM LOT 5 Cijena najuspje{nije ponude: 20.699,64 KM Cijena najni`e ponude: 20.699,64 KM Cijena najvi{e ponude: 23.899,59 KM LOT 6 Cijena najuspje{nije ponude: 18.552,69 KM Cijena najni`e ponude: 18.552,69 KM Cijena najvi{e ponude: 18.552,69 KM LOT 7 Cijena najuspje{nije ponude: 13.340,00 KM Cijena najni`e ponude: 13,340,00 KM Cijena najvi{e ponude: 13.360,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1: 8. 6. 2011. godine LOT 2: 8. 6. 2011. godine LOT 3: 7. 6. 2011. godine LOT 4: 8. 6. 2011. godine LOT 5: 8. 6. 2011. godine LOT 6: 8. 6. 2011. godine LOT 7: 8. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1: 7 LOT 2: 5 LOT 3: 4 LOT 4: 1 LOT 5: 3 LOT 6: 1

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 143

LOT 7: 2 V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-3620-11, objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 20/11 od 21. 3. 2011. godine. (5-51-9272-11)

51 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 17. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-51-9277-11)

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: @eqeznice Republike Srpske, a.d. Doboj Kontakt osoba: @eqko Petrovi} Adresa: Svetog Save 71 Po{tanski broj: 74000 Grad: Doboj Identifikacioni broj: 400025960001 Telefon: 053/209-000 lok. 233 Faks: 053/227-704 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Aneks ugovora o kupoprodaji dodatne koli~ine euro-dizela EN 590 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kupoprodaja dodatne koli~ine euro-dizela EN 590 II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 490.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 15842/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "GAGI TRANS" d.o.o. Bawa Luka Kontakt osoba: Dragan Radoj~i} Adresa: Branka Popovi}a 27a Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 401622750006 Telefon: 065/405-372 Faks: 051/371-862 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 430.890,00 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 430.890,00 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 430.890,00 KM bez PDV-a IV.3. PODUGOVARAWE Ne

51 - JANAB
ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj Kontakt osoba: Lazi} Sini{a Adresa: Nikole Pa{i}a 77 Po{tanski broj: 74000 Grad: Doboj Identifikacioni broj: 4400014500009 Telefon: 053/209-736; 053/209-734 Faks: 053/241-344 E-mail: info@elektrodoboj.net Internet adresa: www.elektrodoboj.net I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka u`adi i kablova II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka u`adi i kablova LOT 1 Nabavka u`adi LOT 2 Nabavka SN kablova LOT 3 Nabavka SN samonosivog kablovskog snopa LOT 4 Nabavka SKS X00-A 4x16 mm2 LOT 5 Nabavka SKS X00/O-A 3x35+50/8 mm2 LOT 6 Nabavka SKS X00/O-A 3x70+50/8 mm2 II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 690.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 95% 2) rok isporuke u~e{}e 3% 3) garantni rok u~e{}e 2% Dio IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A LOT 1 Nabavka u`adi Broj ugovora 4480/11

Broj 53 - Stranica 144

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Organizacija: "FALCON" d.o.o. Bijeqina Adresa: Srpske dobrovoqa~ke garde 51 Grad: Bijeqina Po{tanski broj: 76300 Telefon: 055/201-583 Faks: 055/201-664 Identifikacioni broj: 4400317660009 LOT 2 Nabavka SN kablova Broj ugovora 4473/11 Organizacija: "FALCON" d.o.o. Bijeqina Adresa: Srpske dobrovoqa~ke garde 51 Grad: Bijeqina Po{tanski broj: 76300 Telefon: 055/201-583 Faks: 055/201-664 Identifikacioni broj: 4400317660009 LOT 3 Nabavka SN samonosivog kablovskog snopa Broj ugovora 4475/11 Organizacija: "FALCON" d.o.o. Bijeqina Adresa: Srpske dobrovoqa~ke garde 51 Grad: Bijeqina Po{tanski broj: 76300 Telefon: 055/201-583 Faks: 055/201-664 Identifikacioni broj: 4400317660009 LOT 4 Nabavka SKS X00-A 4x16 mm2 Broj ugovora 4474/11 Organizacija: "FALCON" d.o.o. Bijeqina Adresa: Srpske dobrovoqa~ke garde 51 Grad: Bijeqina Po{tanski broj: 76300 Telefon: 055/201-583 Faks: 055/201-664 Identifikacioni broj: 4400317660009 LOT 5 Nabavka SKS X00/O-A 3x35+50/8 mm2 Broj ugovora 4474/11 Organizacija: "FALCON" d.o.o. Bijeqina Adresa: Srpske dobrovoqa~ke garde 51 Grad: Bijeqina Po{tanski broj: 76300 Telefon: 055/201-583 Faks: 055/201-664 Identifikacioni broj: 4400317660009 LOT 6 Nabavka SKS X00/O-a 3x70+50/8 mm2 Broj ugovora 4481/11 Organizacija: "IEG" d.o.o. Br~ko Adresa: Grbavica bb Grad: Br~ko Po{tanski broj: 76100 Telefon: 049/301-030 Faks: 049/301-030 Identifikacioni broj: 4600007430002 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA LOT 1 Nabavka u`adi Cijena najuspje{nije ponude: 98.400,00 KM Cijena najni`e ponude: 98.400,00 KM Cijena najvi{e ponude: 113.450,00 KM LOT 2 Nabavka SN kablova Cijena najuspje{nije ponude: 143.589,00 KM Cijena najni`e ponude: 143.589,74 KM Cijena najvi{e ponude: 175.300,00 KM LOT 3 Nabavka SN samonosivog kablovskog snopa Cijena najuspje{nije ponude: 78.650,00 KM Cijena najni`e ponude: 78.650,00 KM Cijena najvi{e ponude: 93.000,00 KM LOT 4 Nabavka SKS X00-A 4x16 mm2 Cijena najusje{nije ponude: 131.000,00 KM Cijena najni`e ponude: 131.000,00 KM Cijena najvi{e ponude: 146.000,00 KM LOT 5 Nabavka SKS X00/O-A 3x35+50/8 mm2 Cijena najuspje{nije ponude: 105.600,00 KM Cijena najni`e ponude: 91.500,00 KM

Cijena najvi{e ponude: 111.600,00 KM LOT 6 Nabavka SKS X00/O-a 3x70+50/8 mm2 Cijena najuspje{nije ponude: 131.750,00 KM Cijena najni`e ponude: 121.250,00 KM Cijena najvi{e ponude: 142.750,00 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA - LOT 1 - 16. 6. 2011. god. - LOT 2 - 16. 6. 2011. god. - LOT 3 - 16. 6. 2011. god. - LOT 4 - 16. 6. 2011. god. - LOT 5 - 16. 6. 2011. god. - LOT 6 - 20. 6. 2011. god. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA LOT 1 - 9 ponuda LOT 2 - 7 ponuda LOT 3 - 6 ponuda LOT 4 - 8 ponuda LOT 5 - 8 ponuda LOT 6 - 8 ponuda V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-4259-11, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 22 od 28. 3. 2011. godine. (5-51-9295-11)

51 - JANAB
MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale Kontakt osoba: Savi} Radmila Adresa: Nikole Tesle 12 Po{tanski broj: 71420 Grad: Pale Identifikacioni broj: 400570050004 Telefon: 057/224-832 Faks: 057/224-832 E-mail: komercijala@edbpale.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 02-03-200/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka elektromaterijala i opreme: LOT 1 MBTS sa elektroopremom bez transformatora LOT 2 NN mjernih ormari}a LOT 4 Sitni spojni elektromaterijal II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) LOT 1 - cca 300.000,00 KM LOT 2 - cca 300.000,00 KM

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 145

LOT 3 - cca 250.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda: a) cijena ponu|ene radove u~e{}e 85% b) rok isporuke u~e{}e 10% c) na~in pla}awa u~e{}e 5% Dio IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Broj ugovora LOT 1 - Ugovor broj 09-06/11 Organizacija: "Falcon" d.o.o. Bijeqina Adresa: Srpske dobrovoqa~ke garde 51 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400317660009 Telefon: 055/201-664 Faks: 055/201-583 Broj ugovora LOT 2 - Ugovor broj 10-06/11 Organizacija: "Elnos BL" d.o.o. Bawa Luka Adresa: Blagoja Parovi}a 100E Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4400811430008 Telefon: 051/338-975 Faks: 051/388-974 Broj ugovora LOT 4 - Ugovor broj 12-06/11 Organizacija: "Falcon" d.o.o. Bijeqina Adresa: Srpske dobrovoqa~ke garde 51 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400317660009 Telefon: 055/201-664 Faks: 055/201-583 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: LOT 1 - 125.568,00 KM LOT 2 - 74.704,90 KM LOT 4 - 78.905,90 KM Cijena najni`e ponude: LOT 1 - 125.568,00 KM LOT 2 - 74.704,90 KM LOT 4 - 78.905,90 KM Cijena najvi{e ponude: LOT 1 - 166.283,20 KM LOT 2 - 98.747,90 KM LOT 4 - 96.614,80 KM Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA Ugovor je zaklju~en: LOT 1 - 13. 6. 2011. LOT 2 - 13. 6. 2011. LOT 4 - 13. 6. 2011. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA Za LOT 1 i LOT 4 je primqeno po {est kompletnih ponuda, a za LOT 2 sedam kompletnih ponuda. V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-4679-11, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 25/11 od 4. 4. 2011. godine. V.4. DRUGE INFORMACIJE U vrijednosti najpovoqnijih ponuda nije ukqu~en iznos PDV-a. (5-51-9336-11)

51 - JANAB
VODOVOD AD PRIJEDOR

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: "Vodovod" a.d. Priejdor Kontakt osoba: Miroslav Glu{ac Adresa: Kozarska 87 Po{tanski broj: 79101 Grad: Prijedor Identifikacioni broj: 4400705160000 Telefon: 052/236-600 Fax: 052/238-029 E-mail: miroglusac@gmail.com Internet adresa: www.vodovod-pd.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Plan nabavke za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Fazonski komadi, priklju~ni materijal, armature Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 1) cijena 80% 2) uslovi i na~in pla}anja 10% 3) rok za isporuku 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 1229/2011 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Procedo" d.o.o. Adresa: Majke Jugovi}a 22 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4402837900005 Telefon: 051/460-877 Fax: 051/460-877 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 89.851,40 KM Cijena najni`e ponude: 89.851,40 KM Cijena najvi{e ponude: 117.659,70 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 17. 5. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA Tri primljene ponude

Broj 53 - Stranica 146

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-1092-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 5 od 24. 1. 2011. godine. (5-51-9343-11)

51 - JANAB
KJP "ZOI 84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO DOO SARAJEVO

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-3607-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 18 od 14. 3. 2011. godine. (5-51-9344-11)

51 - JANAB
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJP ZOI 84 OSC d.o.o. Srajevo Adresa: Branilaca Sarajeva 21 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200347000004 Telefon: 033/212-018 Fax: 033/212-027 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka i isporuka goriva Eurodisel EN 950 za potrebe tehni~ke baze na Bjela{nici II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 100.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. najni`a cijena 50% 2. uslovi i na~in pla}anja 20% 3. rok isporuke 20% 4. kvalitet goriva 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 994/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: HIFA PETROL d.o.o. Adresa: Hotonj bb Po{tanski broj: 71320 Grad: Vogo{a Identifikacioni broj: 4200347000004 Telefon: 033/482-305 Fax: 033/482-304 E-mail: E-mail: hifapetrol@bih.net.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude. 40.996,80 KM sa PDV-om Cijena najni`e ponude. 40.996,80 KMsa PDV-om Cijea najvi{e ponude: 44.998,20 KM sa PDV-om IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 23. 5. 2011. g odine

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Sara~evi} Adnan dipl. pr. Adresa: Trg heroja 14 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 42006429000008 Telefon: 033/651-317 Fax: 033/655-856 E-mail: fedzzo@bih.net.ba Internet adresa: www.for.com.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o pru`anju zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011.godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Pru`anje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 33.534.587,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Broj ugovora: 0201-13-527/11 i 01/1-03-3-1079-1/17 Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/297-337, 033/298-000 Faks: 033/297-870 Broj ugovora: 2739/11 i 01/I-03-3-1089-1/11 Organizacija: JU Op}a bolnica "Prim. Dr. Abdulah Naka{" Adresa: Kranj~evi}eva 12 Po{tanski broj:71000

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – -

Broj 53 - Stranica 147

Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200288400001 Telefon: 033/285-100 Faks: 033/285-370 Elektronska po{ta (e-mail): hospital@obs.ba Internet adresa (web): www.obs.ba Broj ugovora: 1-135/11 i 01/1-03-3-1085-1/11 Organizacija: Univerzitetski klini~ki centar Tuzla Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209390440007 Telefon: 035/303-500, 035/303-300 Faks: 035/250-474 Elektronska po{ta (e-mail): info@ukctuzla.ba Broj ugovora: 20/1-3070/11 i 01/1-03-3-1090-1/11 Organizacija: Kantonalna bolnica Zenica Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218136720007 Telefon: 032/405-133 Faks: 032/405-534 Elektronska po{ta (e-mail): Elektronska@bih.net.ba Broj ugovora: 3996/11 i 01/1-03-3-1088-1/11 Organizacija: Kantonalna bolnica "Dr.Irfan Ljubijanki}" Biha} Adresa: Darivalaca krvi 67 Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263189550001 Telefon: 037/223-333 Faks: 037/223-880 Elektronska po{ta (e-mail): Elektronska@bih.net.ba bolnica@bih.net.ba Broj ugovora: 2683/2/11 i 01/1-03-3-1084-1/11 Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar Adresa: Kralja Tvrtka bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacioni broj: 4227224680006 Telefon: 036/336-500 Faks: 036/322-712 Elektronska po{ta (e-mail): Elektronska@bih.net.ba ravnateljstvo@kb-mostar.org Internet adresa (web): kb-mostar.org Broj ugovora: 442/11 i 01/1-03-3-1087-1/11 Organizacija: Regionalni medicinski centar "Dr. Safet Muji}" Mostar Adresa: M.Tita 294 Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacioni broj: 4227170490001 Telefon: 036/503-100 Faks: 036/576-915 Broj ugovora: 01-180/11 i 01/1-03-3-1086-1/11 Organizacija: Specijalna bolnica "Centar za srce BH" Tuzla Adresa: Alekse [anti}a 8 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209744860009 Telefon: 035/309-100 035/309-240 Elektronska po{ta (e-mail): info@bhsrce.ba Internet adresa (web: www.bhsrce.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA - JU Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{" 113.140,00 KM - sa Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo 14.444.971,00 KM - sa Univerzitetski klini~ki centar Tuzla 9.501.812,00 KM - sa Kantonalna bolnica Zenica 364.153,00 KM - sa Kantonalna bolnica "Dr.Irfan Ljubijanki}" Biha} 41.454,00 KM - sa Klini~ka bolnica Mostar 4.083.796,00 - sa Regionalni medicinski centar "Dr. Safet Muji}" Mostar 72.971,00 KM

sa Specijalna bolnica "Centar za srce BH" Tuzla 4.912.290,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA - sa JU Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{" 23. 5. 2011 godine - sa Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo 25. 5. 2011 godine - sa Univerzitetski klini~ki centar Tuzla 24. 5. 2011 godine - sa Kantonalna bolnica Zenica 20. 5. 2011. godine - sa Kantonalna bolnica "Dr.Irfan Ljubijanki}" Biha} 24. 5. 2011. godine - sa Klini~ka bolnica Mostar 20. 5. 2011. godine - sa Regionalni medicinski centar "Dr. Safet Muji}" Mostar 19. 5. 2011. godine - sa Specijalna bolnica "Centar za srce BH" Tuzla 23. 5. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 8 (osam) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-51-9350-11)

51 - JANAB
KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Adresa: Semira Fra{te 22 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo PDV broj: 200353740001 Telefon: 033/450-030 Fax: 033/657-323, 714-570 E-mail: info@toplane-sa.co.ba Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA JN 01/2011 Nabavka pogonskog goriva II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka pogonskog goriva za vozila-Eurodizel i Premium BMB-95 II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 300.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavjau}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 2109/11

Broj 53 - Stranica 148

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Hifa" d.o.o. Adresa: Krndija bb Po{tanski broj: 74260 Grad: Te{anj PDV broj: 218015000007 Telefon: 032/650-600 Fax: 032/650-401 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 233.000,00 KM Cijena najni`e ponude: 233.000,00 KM Cijena najvi{e ponude: 233.000,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 21. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, referenca obavje{tenja 11-JANAB. Broj obavje{tenja 1-11-4582-11 objavljenog u"Slu`benom glasniku BiH" broj 25 od 4. 4. 2011. godine. (5-51-9382-11)

51 - JANAB
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica Kontakt osoba: Leto Jasminka Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218136720007 Telefon: 032/405-133 Fax: 032/405-534 E-mail: j-nabavke@kbze.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ponovljeni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku hirur{kih konaca za potrebe Kantonalne bolnice Zenica II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Hirurski konci za potrebe Slu`be za hirur{ke bolesti, Slu`be za bolesti uha, grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju. Slu`be za plasti~nu i rekonstrgktivnu hirurgiju i Slu`be za o~ne bolesti. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Prema tenderskoj dokuemntaciji Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekomoski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 20/1-3274 od 30. 5. 2011. godine IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "CO MEDIPROM" d.o.o. Banja Luka Adresa: Dunavska bb - po{tanski fah 72 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400878930005 Telefon: 051/301-263 Fax: 051/320-251 E-mail: mediprom@teol.net Internet adresa (web): www.diamedic.ba Broj ugovora: 20/1-3273 od 16. 6. 2011. godine Organizacija "medicaLLux" d.o.o. Tuzla Adresa: Pavla Goranina 7 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209105260009 Telefon: 035/273-670 Faks: 035/264-084 E-mail: med.lux@bih.net. ba Broj ugovora: 20/1-3275 od 9. 6. 2011. godine Organizacija: "PROMA" d.o.o. Sarajevo Adresa: Kolodvorska 33 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200174650008 Telefon: 033/763-440 Faks. 033/769-441 E-mail: proma@proma.co.ba Imemet adresa: www.proma.co.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: prema tenderskoj dokumentaciji Cijena nani`e ponude: prama tenderskoj dokumentaciji Cijena najvi{e ponude: prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA Datum pod ta~kom IV.1. V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 6 ({est) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-821-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 3 od 17. 1. 2011. godine. (5-51-9409-11)

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Ante Tuti{, dipl. oec. Adresa: Mile Budaka 106 A Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 036/335-719 Fax: 036/335-787 i 036/335-788 I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno poduze}e I.2.b na entitetskoj razini

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 149

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Ugovor o nabavi SN-66-O-36/11 br. I-6386/11 od 24. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Nabava akumulatorskih hidrauli~nih presa i umetaka LOT 3 Nabava ure|aja za mjerenje velikih otpora II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) LOT 1: 61.800,00 KM LOT 3: 37.500,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: KABELTECH d.o.o. Sarajevo Adresa: Ferde Hauptmana 7 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacijski broj: 4200462010005 Telefon: 033/713-060 Fax: 033/713-063 E-mail: kabeltech@bih.net.ba Internet adresa (web): kabeltech@bih.net.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: LOT 1: 61.709,40 KM (bez PDV-a) LOT 3: 37.500,00 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e prihvatljive ponude: LOT 1: 61.709,40 KM (bez PDV-a) LOT 3: 37.500,00 KM (bez PDV-a) Cijena najvi{e prihvatljive ponude: LOT 1: 64.178,08 KM (bez PDV-a) LOT 3: 42.000,00 KM (bez PDV-a) IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 24. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 - 3, LOT 3 - 3 V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, referenca obavje{tenja: Obavijest o nabavi br. I-2918/11-30 Broj obavijesti 1-11-4587-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 25/11 od 4. 4. 2011. godine. (5-51-9433-11)

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar Kontakt osoba: Ante Tuti{, dipl. oec. Adresa: Mile Budaka 106 A Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 036/335-719 Fax: 036/335-787 i 036/335-788 I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno poduze}e I.2.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Ugovor o nabavi SN-67-O-37/11 br. I-6385/11 od 24. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 2 Nabava ure|aja za mjerenje otpora uzemljenja, ure|aja za analizu kvalitete el. energije i instrumenata za potpuno testiranje elektri~nih instalacija II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) LOT 2 - 75.600,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: MICOM BH d.o.o. Sarajevo Adresa: Lu`ansko polje 7 Po{tanski broj: 71000 Grad: Ilid`a, Sarajevo Identifikacijski broj: 4201551690003 Telefon: 033/778-571 Fax: 033/778-570 E-mail: info@micom-bh.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: LOT 3 - 67.070,00 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e prihvatljive ponude: LOT 3 - 67.070,00 KM (bez PDV-a) Cijena najvi{e prihvatljive ponude: LOT 3 - 68.719,30 KM (bez PDV-a) IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 24. 6. 2011. godine

Broj 53 - Stranica 150

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 3 - 3 V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, referenca obavje{tenja: Obavijest o nabavi br. I-2918/11-30 Broj obavijesti 1-11-4587-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 25/11 od 4. 4. 2011. godine. (5-51-9434-11)

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn., Anto Tuti{, dipl. oec. Adresa: Mile Budaka 106A Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 036/335-719 Fax: 036/335-787 i 036/335-788 I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno poduze}e I.2.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Ugovor o nabavi SN - 65 -O- 35/11 broj I-6384/11 od 24. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Elementi rasvjete, elementi instalacije, komponente za upravljanje i za{titu II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 437.159,14 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: ELEKTRO MILAS d.o.o. Ljubu{ki Adresa: Tomislava Iv~i}a b Po{tanski broj: 88 320 Grad: Ljubu{ki Identifikacijski broj: 4272012960004 Telefon: 039/830-764 Fax: 039/830-766 E-mail: elektro-milas@tel.net.ba Internet adresa (web): elektro-milas@tel.net.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 316.198,45 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e ponude: 316.198,45 KM (bez PDV-a)

Cijena najvi{e ponude: 395.869,51 KM (bez PDV-a) IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 24. 6. 2011. god. V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, referenca obavijesti: Obavijest o nabavi broj I-3716/11-42 Broj obavijesti 1-11-6618-11, objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", broj 29/11 od 18. 4. 2011. godine. (5-51-9435-11)

52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektropirvreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija 1 Po{tanski broj: 88420 Grad: Jablanica Identifikacioni broj: 4200225150072 Telefon: 036/758-145 Fax: 036/758-107 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor br. HEN-023/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Interpretacija rezultata tehni~kog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac za 2010. godinu Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 50.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Ugovor broj HEN-023/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Univerzitet "D`emal Bijedi}" Mostar, Gra|evinski fakultet sa ZP i MK Adresa: USRC "Midhat Hujdur-Hujka" Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacioni broj: 4227251900000 Telefon: 036/514-850

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 151

Fax: 036/514-856 E-mail: zpimk@aumo.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 31.882,80 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e ponude: 31.882,80 KM (bez PDV-a) Cijena najvi{e ponude: 38.500,00 KM (bez PDV-a) IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 14. 4. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 2 (dvije) ponude V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, ponovno obavje{tenje o nabavci broj 10202-225/10-P objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 102/10 dana 13. 12. 2010. godine pod rednim brojem 1-12-18271-10. (5-52-9158-11)

52 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-806 Fax: 051/342-618 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj: 01-3522-1/11 od 8. 4. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Otvoreni postupak radi redovnog (preventivnog) odr`avanja medicinske opreme proizvo|a~a Drâger, interventnog odr`avanja medicinske opreme, nabavke i isporuke, zamjene i ugradnje rezervnih dijelova, atestiranja i update zahvata (u zavisnosti od mogu}nosti medicinskih aparata) II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST Procijenjena vrijednost ugovora je 390.472,06 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 70% 2) uslovi pla}anja u~e{}e 30%

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "BOSNAMED" d.o.o. Adresa: Juki}eva bb Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200171550002 Telefon: 033/277-531 Fax: 033/277-531 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 390.472,06 KM Cijena najni`e ponude: 390.472,06 KM Cijena najvi{e ponude: 390.472,06 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 24. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, obavje{tenje objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34 od 9. 6. 2011. godine. (5-52-9183-11)

52 - JANAB
MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTO^ARI SPOMEN OBILJE@JE I MEZARJE ZA @RTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE SREBRENICA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Memorijalni centar Srebrenica-Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje za ‘rtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica Kontakt osoba: Hajrudin D`ani} Adresa: Poto~ari bb Po{tanski broj: 75433 Grad: Srebrenica Identifikacioni broj: 4403797840004 Telefon: 056/440-826 Fax: 056/440-082 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a pravno lice I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor za pru`anje usluga revizije idejne i izvedbene projektne dokumentacije svih faza za izgradnju II faze Memorijalnog centra Srebrenica-Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje za ‘rtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica u kompleksu Tvornice akumulatora u Poto~arima-Srebrenica, a prema prvonagra|enom konkursnom radu Idejnog arhitektonskog rje{enja II faze. Faza 1. Usluga revizije idejne dokumentacije kako slijedi: 1. Idejni projekat arhitekture i vanjskog ure|enja kompleksa prema Idejnom arhitektonskom rje{enju i izvje{taju Stru~nog ‘irija;

Broj 53 - Stranica 152

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

2. Muzeolo{ko tehnolo{ki projekat za sve prostore muzejskog karaktera; 3. Konceptualna rje{enja instalacija svih faza (ViK,elektro, ma{inske instalacije) za cjelokupni kompleks; 4. Geomehani~kih istra`nih radova, sa Elaboratom za lokacije novoprojektovanih objekata; Faza 2: Usluga revizije Izvedbenih projekta kako slijedi: 1. Projekat ru{enja postoje}ih objekta; 2. Projekat arhitekture svih objekata kompleksa (cca 25.000 m2 sanacije-adaptacije postoje}ih i izgradnje novih) prema usvojenom i revidovanom Idejnom projektu arhitekture; 3. Projekat sanacije konstrukcije postoje}ih objekata i projekat konstrukcije novih objekata; 4. Projekat elektroinstalacija slabe i jake struje za sve objekte i vanjsko ure|enje kompleksa; 5. Projekat instalacija vodovoda i kanalizacije objekta cjelokupnog kompleksa te bazenske tehnike vanjskog otvorenog bazena; 6. Projekat ma{inskih instalacija za sve objekte kompleksa; 7. Projekat vanjskog ure|enja sa svim priklju~cima na mre`u; 8. Projekta enterijera svih muzejskih i zajedni~kih prostora u funkciji muzeja 9. Projekat vizuelnih komunikacija Revizija Projektne dokumentacije se radi na jednom od slu`benih jezika BiH. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod stavkom II.3. kompletan opis i specifikacija usluga je dat u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Konkurentski, uz dodatnu objavu obavje{tenja o nabavci III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 23-415/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "IPSA INSTITUT" d.o.o. Sarajevo Adresa: Put ‘ivota bb Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200032270003 Telefon: 033/276-340 Fax: 033/276-355 E-mail: ipsage@bih.net.ba Internet adresa (web): www.ipsa-institut.com IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najbolje ponude: 39.078,00 KM Cijena najni`e ponude: 39.078,00 KM Cijena najvi{e ponude: 50.310,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 21. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA ^etiri primljene ponude: tri prihvatljive ponude. V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 6-62-3387-11, objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 18/11 od 14. 3. 2011. godine. (5-52-9197-11)

52 - JANAB
OP]INSKI SUD U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}inski sud u Sarajevu Kontakt osoba: Sanda Kami{evi} Adresa: [enoina 1 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200878030005 Telefon: 033/567-713, 033/567-700 Fax: 033/567-730, 033/471-643 E-mail: sanda.kamisevic@pravosudje.ba Internet adresa: www.oss.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b ostali Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka usluga broj: 065-0-SU-11-001271 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kolektivno kombinovano osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slu~aja Mjese~na premija za osiguranje pla}a se u visini od 5,00 KM po uposlenom. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 33.600,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu: 1) visina osiguranih suma u~e{}e 70% 2) visina ostvarene premije u 2010. godini u~e{}e 20% 3) rok isplate osiguranih suma po kompletiranoj dokumentaciji u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 065-0-SU-11-001271 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Sarajevo osiguranje d.d. Podru`nica Sarajevo Adresa: Mar{ala Tita 29 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200326930184 Telefon: 033/569-600 Fax: 033/223-835 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 33.600,00 KM Cijena najni`e ponude: 33.600,00 KM Cijena najvi{e ponude: 33.600,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 8. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 4 (~etiri)

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 153

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-12-5527-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 29/11 od 18. 4. 2011. godien. (5-52-9202-11)

52 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Vjekoslav ^erkez Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 030/712-121 Fax: 030/712-121 E-mail: vjekoslav.cerkez@hteronet.ba Internet adresa: www.ht.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno poduze}e I.2.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odr`avanje opreme proizvo|a~a Iskratel koju JP HT ima u svojoj mre`i II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Odr`avanje opreme proizvo|a~a Iskratel koju JP HT ima u svojoj mre`i II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) cca 52.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki bez objave obavijesti III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora Dj. borj D-8908/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: ISKRATEL d.o.o. Kranj Adresa: Ljubljanska cesta 24 a Po{tanski broj: 4 000 Grad: Kranj Slovenija Identifikacijski broj: SI49029827 Telefon: +386 (0) 4 207 21 65 Fax: +386 (0)4 202 25 95 E-mail: igor.vodnik@iskratel.si. Internet adresa (web): www.iskratel.com IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 22.000,00 EUR bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 22.000,00 EUR bez PDV-a Cijena najvi{e ponuda: 24.034,90 EUR bez PDV-a IV.3. PODUGOVARANJE Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 3. 6. 2011. god. V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-52-9222-11)

52 - JANAB
ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj Kontakt osoba: Lazi} Sini{a Adresa: Nikole Pa{i}a 77 Po{tanski broj: 74000 Grad: Doboj Identifikacioni broj: 4400014500009 Telefon: 053/209-736; 053/209-734 Faks: 053/241-344 E-mail: info@elektrodoboj.net Internet adresa: www.elektrodoboj.net I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka usluga osigurawa vozila II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka usluga osigurawa vozila II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 90.000 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: a) ponu|ena cijena u~e{}e 90% b) rok za isplatu {tete u~e{}e 10% Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 4709/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "SARAJEVO OSIGURAWE" Filijala Bawa Luka Adresa: Bra}e Ma`ar i majke Marije 37 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4200326930001 Telefon: 051/216-188 Faks: 051/216-188

Broj 53 - Stranica 154

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 49.923,99 KM Cijena najni`e ponude: 49.923,99 KM Cijena najvi{e ponude: 61.510,36 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 17. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 3 (tri) ponude V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-12-1118-11 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 5 od 24. 1. 2011. godine. (5-52-9297-11)

Cijena najuspje{nije ponude: 42.000,00 KM Cijena najni`e ponude: 42.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 22. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-12-4663-11, objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 25/11 od 4. 4. 2011. godine. (5-52-9364-11)

52 - JANAB
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica Kontakt osoba: Tiri} Sead Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218136720007 Telefon: 032/409-251 Fax: 032/226-576 E-mail: j-nabavke@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o izmje{tanju i nadogradnji CT ure|aja SIEMENS za potrebe Slu`be za radiologiju JU Kantonalne bolnice Zenica po osnovu odluke U.O. broj 20/1-1-2707 od 26. 4. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Pregovara~ki postupak za izmje{tanje i nadogradnju CT ure|aja SIEMENS za potrebe Slu`be za radiologiju JU Kantonalne bolnice Zenica po osnovu odluke U.O. broj 20/1-1-2707 od 26. 4. 2011. godine II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 422.872,06 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 20/1-3624 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "SIEMENS" d.o.o. Sarajevo Adresa: Milana Preloga 12 b Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200371210001 Telefon: 033/727-600 Fax: 033/727-610 E-mail: Alecko.omerspahic@siemens.com

52 - JANAB
JP "[UME TK" DD KLADANJ

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "[ume TK" d.d. Kladanj Kontakt osoba: Ma{i} Amira, dipl. ecc. Adresa: Fadila Kurtagi}a 1 Po{tanski broj: 75280 Grad: Kladanj Identifikacioni broj: 4209129520001 Telefon: 035/621-282 Fax: 035/621-075 E-mail: jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa: www.jpsumetk.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka usluga odr`avanja "Lada Niva" Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 1. cijena 80% 2. rok izvr{enja usluge 15% 3. rok pla}anja 5% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Auto servis "D`eno" Adresa: XVI. muslimanske bb Po{tanski broj: 75280 Grad: Kladanj Identifikacioni broj: 4310149560002 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA 1. Ugovor broj JN - 077/11

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 155

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 22. 6. 2011. V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 4 (~etiri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-52-9408-11)

52 - JANAB
"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 01-8.2-132/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Biljana Fazli} Adresa: Obala Kulina bana 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200682210005 Telefon: 033/252-724 Fax: 033/252-711 E-mail: biljanaf@bhp.ba Internet adresa: www.bhp.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o primopredaji pismonosnih, paketskih i EMS zaklju~aka u otpremi (polazu) i prispije}u (dolazu) me|unarodnog po{tanskog prometa na me|unarodnom aerodromu Sarajevo II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Primopredaja po{tanskih zaklju~aka u otpremi (polazu) i prispije}u (dolazu) me|unarodnog po{tanskog prometa na me|unarodnom aerodromu Sarajevo Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 01-8.2-132/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Adresa: Kurta Schorka 36 Po{tanski broj: 71210 Sarajevo Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200068970001 Telefon: 033/289-200 Fax: 033/289-201 E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba Internet adresa (web): www.sarajevo-airport.ba

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 92.650,00 KM (sa PDV-om) Cijena najni`e ponude: 92.650,00 KM (sa PDV-om) Cijena najvi{e ponude: 92.650,00 KM (sa PDV-om) IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 1. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Obavje{tenje o dodjeli ugovora - primopredaja po{tanskih zaklju~aka u otpremi (polazu) i prispije}u (dolazu) me|unarodnog po{tanskog prometa na me|unarodnom aerodromu Sarajevo (5-52-9421-11)

53 - JANAB
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Br~i} Amra Adresa: Kaptol 3 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200141480000 Telefon: 033/254-941 Fax: 033/226-188 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA I Dopunski ugovor za "Izradu habaju}eg sloja saobra}ajnica u poslovnoj zoni "A", sa izgradnjom pripadaju}ih pje{a~kih staza na lokalitetu "[IP-II faza" u Sarajevu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Radovi obuhvataju: pripremne i zemljane radove, gornji stroj saobra}ajnih i pje{a~kih povr{ina saobra}ajna signalizacija. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki postupak iz ~lana 11. 4) d) ta~ka (1) Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik", broj 49/04), bez objave obavje{tenja. III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najbolja ponuda Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 03-033- 816/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "GP Put" d.d. Sarajevo Adresa: Branilaca Sarajeva 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: 71000 Identifikacioni broj: 4200529290008 Telefon: 033/580-140

Broj 53 - Stranica 156

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

Fax: 033/580-141 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najbolje ponude: 84.128,12 KM Cijena najni`e ponude: 84.128,12 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 21. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA Jedna ponuda u pregovara~kom postupku V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-53-9176-11)

53 - JANAB
OP[TINA BRATUNAC

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Bratunac Kontakt osoba: Mom~ilovi} Milan Adresa: Svetog Save 88 Po{tanski broj: 75420 Grad: Bratunac Identifikacioni broj: 4401444710003 Telefon: 056/410-176 Faks: 056/410-337 E-mail: bratopst@teol.net Internet adresa: www.bratunacopstina.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA LOT 1 Izvo|ewe radova na izgradwi, sanaciji i rekonstrukciji 13 (trinaest) stambenih objekta za povratnike u op{tini Bratunac ZP-09 LOT 2 Izvo|ewe radova na izgradwi, sanaciji i rekonstrukciji 4 (~etiri) stambena objekata za povratnike u op{tini Bratunac ZP-09 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|ewe radova na izgradwi, sanaciji i rekonstrukciji 17 (sedamnaest) stambenih objekata za povratnike u op{tini Bratunac ZP-09 II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST 400.000,00 KM (bez PDV-a) Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 02-020-393/09

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DOO "Goreks MM" Kontakt osoba Goran Mihailovi} Adresa: Svetog Save bb Po{tanski broj: 75420 Grad: Bratunac Identifikacioni broj: 4400263980002 Telefon: 056/410-584 Faks: 056/410-584 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije ponude: 203.525,35 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e ponude: 203.525,35 KM (bez PDV-a) Cijena najvi{e ponude: 263.131,61 KM (bez PDV-a) LOT 2 Cijena najuspje{nije ponude: 76.954,82 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e ponude: 76.954,82 KM (bez PDV-a) Cijena najvi{e ponude: 98.231,03 KM (bez PDV-a) IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 14. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA LOT 1: 10 (deset) LOT 2: 10 (deset) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-13-3823-11 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 20/11. (5-53-9211-11)

53 - JANAB
OP]INA CENTAR SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Centar Sarajevo Kontakt osoba: Sulejman Sijari} i Be}irevi} Vahid Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200650440009 Telefon: 033/562-437 Fax: 033/562-437 E-mail: cz@centar.ba Internet adresa: www.centar.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Bud`et Op}ine Centar za 2011. godinu Sanacija i teku}e odr`avanje 3 (tri) skloni{ta II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje sanacionih radova (gra|evinski i elektroinstalacijski) u 3 (tri) skoni{ta na podru~ju op}ine Centar

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 53 - Stranica 157

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 80.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 10-44-62/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: SELA d.o.o. Sarajevo Adresa: [efika Dori}a 4 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200502250004 Telefon: 033/776-886 Fax: 033/776-897 E-mail: info@sela.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 38.847,90 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 38.847,90 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude:60.201,87 KM bez PDV-a IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 24. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 6 ({est) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-5414-11, objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 29/11 od 18. 4. 2011. godine. (5-53-9292-11)

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izgradwa novog objekta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Objekat Ekonomskog fakulteta }e biti lociran u centru naseqa Pale uz glavnu pje{a~ku stazu na zemqi{tu ozna~eom kao k.~. broj 1847/6 K.O. Objekat se interpolira izme|u ve} postoje}ih objekata pravnog i filozofskog fakulteta i pokriva kompletan prostor izme|u postoje}ih zgrada s tim {to se formiraju dva atrijuma u zonama prema postoje}im objektima. Na jugozapadnoj strani formira se jedan polukru`ni aneks u kome }e biti smje{ten glavni amfiteatar. Pribli`ne dimenzije objekta su: ugra|eni dio cca 30x27 x, a poolukru`ni dio 40x24 m. U vertikalnom smislu se tako|e razlikuju opisani dijeovi objekta i to, ugra|eni dio objekta je vi{i i ima spratnost: jugozapadna strana NP+VP+4, sjeveroisto~na strana P+M+4, dok polukru`ni dio objekta ima spratnost NP+VP. II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 5.100.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena radova u~e{}e 70% 2) rok izvo|ewa radova u~e{}e 30% Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 1168/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "MARVEL" d.o.o. Isto~no Sarajevo Adresa: Vojvode Radomira Putnika 34 Po{tanski broj: 71 123 Grad: Isto~no Sarajevo Identifikacioni broj: 4400540220002 Telefon: 057/318-515 Fax: 057/318-520 E-mail: marvel1@teol.net IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 4.945.905,75 KM Cijena najni`e ponude: 4.178.666,69 KM Cijena najvi{e ponude: 5.874.993,70 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 10. 6. 2011.godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 4 (~etiri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, referenca obavje{tewa: 1-13-3541-10 Broj obavje{tewa 1-13-3541-10, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 19/10 od 15. 3. 2010. godine. (5-53-9314-11)

53 - JANAB
UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Kontakt osoba: Tatjana [iqegovi}, 057/320-330 Adresa: Vuka Karaxi}a 30 Po{tanski broj: 71123 Grad: Isto~no Sarajevo Identifikacioni broj: 4400592530000 Telefon: 057/320-330 Faks: 057/340-263 E-mail: uisjnabavke@paleol.net Internet adresa: www.unasa.rs.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

Broj 53 - Stranica 158

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 4. 7. 2011.

53 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: \akovac Nusret Adresa: Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 4200225150064 Telefon: 032/771-152 Fax: 032/771-025 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 1. 10203-031/10 TK- LOT 3 2. 10203-031/10 TK- LOT 2 3. 10203-024/10 TK-1- LOT 3 4. 10203-002/11 TK- LOT 4 5. 10203-044/10 TK- LOT 2 6. 10203-004/11 TK- LOT 2 7. 10203-034/10 TK-1 LOT 2 8. 10203-033/10 TK-1 LOT 4 9. 10203-034/10 TK-1 - LOT 3 10. 10203-004/11 TK- LOT 4 11. 10203-041/10 TK-1 LOT 3 12. 10203-031/10 TK-1 LOT 4 13. 10203-005/11 TK-1 LOT 2 14. 10203-004/11 TK-1 LOT 3 15. 10203-002/11 TK-1 LOT 2 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 1. Godi{nje anga`ovanje radnika na odr`avanju zajedni~kih postrojenja u Pogonu Odr`avanje za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 2. Godi{nje anga`ovanje radnika u Pogonu Odr`avanje na izvo|enju bravarsko-zavariva~kih radova na odr`avanju cijevnog sistema kotlova, pumpi i ostalih postrojenja u strojarnici blokova 5, 6 i 7 za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 3. Remont armature na kotlu za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 4. Izvo|enje izolaterskih radova na bloku 6.-110 MW za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 5. Remont dizalica za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 6. Remont elektropostrojenja bloka 6 u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 7. Revizija servopogona SIPOS za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 8. Ljetno i zimsko odr`avanje saobra}ajnica na godi{njem nivou za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 9. Vodosnabdijevanje objekata na deponiji {ljake i pepela Turbi}i za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 10. Rekonstrukcija elektroinstalacija u elektrokomandi blokova 1-6 za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj

11. Godi{nje anga`ovanje radnika na izvo|enju radova na odr`avanju automatike blokova 5, 6 i 7 i zajedni~kih postrojenja u grupama naru~ioca radova za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 12. Godi{nje anga`ovanje radnika na izvo|enju zidarsko-{amoterskih radova za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 13. Godi{nje odr`avanje SCADA sistema za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 14. Remont elektromotora bloka 6-110 MW za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 15. Remont aramature na bloku 6-110 MW za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 1.- 140.000.00 KM 2. - 90.000,00 KM 3. - 85.000,00 KM 4. - 120.000,00 KM 5. - 15.000,00 KM 6. - 25.000,00 KM 7. - 45.000,00 KM 8. - 33.000,00 KM 9. - 100.000,00 KM 10. - 50.000,00 KM 11. - 30.000,00 KM 12. - 80.000,00 KM 13. - 50.000,00 KM 14. - 50.000,00 KM 15.- 100.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A 1. Broj ugovora: 20-TK/11 Organizacija: TERMOMONTA@A d.o.o. Kakanj Adresa: Omera Masli}a 19 Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacionibroj: 218242590007 Telefon: 033/557-952 Faks: 032/557-956 Elektronska po{ta (e-mail): termomontaza.doo@hotmail.com 2. Broj ugovora: 22-TK/11 Organizacija: ENIKON d.o.o. Kakanj Adresa: ^ati}i bb Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 218221080009 Telefon: 032/775-305 Faks: 032/775-305 Elektronska po{la (e-mail): enikon@bih.net.ba 3. Broj ugovora: 40-TK/11 Organizacija: EFCO NAT d.o.o. Maglaj Adresa: @eljezni~ka bb Po{tanski broj: 74250 Grad: Maglaj Identifikacioni broj: 4218070950006 Telefon: 032/609-300 Faks: 032/609-301 Elektronska po{ta (e-mail): efc