P. 1
zivotna-sredina-mcet

zivotna-sredina-mcet

|Views: 522|Likes:
Published by Petar Matovski

More info:

Published by: Petar Matovski on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

DA ZBORUVAME ZA
@IVOTNATA SREDINA

ID 83147274 .48 str. ISBN 978-608-218-093-9 a) @ivotna sredina COBISS. . Kliment ohridski”. izvr{en direktor avtor: makedonski centar za evropsko obrazovanie Lektura: aneta vasilevska . skopje 502/504 Da zboruvame za `ivotnata sredina. .Da zboruvame za @ivotnata sreDina izdava: Fondacija institut otvoreno op{testvo .Katalogizacija vo publikacija nacionalna i univerzitetska biblioteka “sv.makedonija.makedonija za izdava~ot: vladimir mil~in.MK.skopje: Fondacija institut otvoreno op{testvo . 2010.Qubeckij Likovno-grafi~ko oblikuvawe: brigada dizajn Pe~at: ProPoint tira`: 2000 primeroci CIP . : ilustr. . 20sm.

EKOLO[KATA POLITIKA KAKO VRVEN PRIORITET 2.3.1 Klimatski promeni 3.2 morski breg 4.3 iznao|awe re{enija 3. VODA 4.1. VOZDUH 3. nevoobi~aeniot efekt na stakleni~ki gasovi 3.DA ZBORUVAME ZA @IVOTNATA SREDINA Sodr` ina 1.5 [to mo`eme da storime nie? 4. voda za piewe 4.1 se za vodata 4.1.voda za kapewe 07 09 11 12 13 13 14 16 18 20 21 22 22 24 24 . EKOLO[KI AKCISKI PLAN NA EVROPSKATA UNIJA 3.1 Poobi~aeniot efekt na stakleni~ki gasovi 3.1.1.2 efekti od globalnoto zatopluvawe 3.1.2.4 [to pravi evropskata unija za re{avawe na problemot? 3.1.

1.2.5. reciklirani materijali 5. reciklirawe na otpad 5.2. OTPAD 5. Prevencija 5.4.1.2.3 [to prezema evropskata unija? 4. [to pravi evropskata unija? 5.2.4.3. Deponija 5.1.2 soo~uvawe so problemite 4.3. [to mo`eme da storime nie? 24 26 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 38 .2. Kompostirawe 5.1 ^ista tehnologija 5.1.4 [to mo`eme da storime nie? 5.3. sogoruvawe 5. [to e toa tretman na otpadot? 5.

3. INSTRUMENT ZA PRETPRISTAPNA POMO[ . [to mo`e da storime nie? 7.1.6.1 Prekugrani~na sorabotka so bugarija 9.1.1.1. iPa – II komponenta (Prekugrani~na sorabotka) 9. Prekugrani~na sorabotka so Grcija 9.1.2. PRIRODA 6.1.2.1. Glavni prioriteti i celi 9. KAKO RABOTI EVROPSKATA UNIJA INDIKATORI ZA @IVOTNATA SREDINA? 8.1.1. [to pravi evropskata unija? 6. zagrozeni vidovi 6.1.1. za{tita i obnovuvawe na prirodnite ekosistemi 6.1.IPA 9.3. [TO PRAVI REPUBLIKA MAKEDONIJA 9.4.2. @iveali{tata vo evropa 6.1. Prekugrani~na sorabotka so albanija 39 40 40 41 42 43 45 47 49 51 52 52 52 53 53 . o{tetuvawe na prirodnite `iveali{ta 6.

3. @ivot+ ekolo{ka politika i upravuvawe 10. USPE[NI PRIMERI NA @IVOT+ 12. iPa Komponenta III 9.1.1.1. Potencijalni korisnici 10.1. Pravila za kofinansirawe 11. KONTAKTI 53 54 54 55 56 56 56 56 57 57 58 58 59 65 67 .3.1.2. Finansiski pokazateli 9.1. PROGRAMA ZA KONKURENTNOST I ZA INOVACII/EKOINOVACII 13.1.1. @IVOT+ 10.3.1.3.1.1. @ivot+ (2007 – 2013) 10.3.3.9.2.2.1.2.2. izbor na proektite 10.4. Kriteriumi za izbor na prifatlivi proekti 10. @ivot+ informirawe i komunikacii 10. @ivot+ Priroda i biolo{ka raznovidnost 10. Glavni prioriteti i celi 10.

1 EKOLO[ KATA POLITIKA KAKO VRVEN PRIORITET i deka gi zasegaat pra{awata kako {to se klimatskite promeni i zagaduvaweto. istra`uvawe. kako i vgraduvawe na principot na odr`liv razvoj vo postojnoto zakonodavstvo dovede do zasilena sorabotka vo sektorot. Duri 96% od ispitanicite. obezbeduvawe pravilno funkcionirawe na edinstveniot evropski pazar. a podocna i do razvivawe zaedni~ka ekolo{ka politika. s# pove}e merki na ekolo{kata politika se prelevaat vo drugata politika i vo sektorite kako {to se transport. energetskata politika zboruva za celi kako {to se namaluvawe na ispu{taweto gasovi {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina. industrija. tuku se nao|a na vrvot na listata prioriteti na site pretsedatelstva na evropskata unija. razvojna i regionalna politika. Poslednata ekonomska kriza be{e najdobroto predupreduvawe za unijata da raboti na postignuvaweto zelena ekonomija i na toj na~in Potrebata od za{tita na `ivotnata sredina i od obezbeduvawe kvaliteten `ivot na gra|anite na eu. na primer. ekolo{kata politika pove}e ne e na sporedniot kolosek. energetika. ili za postignuvawe „zelena ekonomija” (ekonomija so namaleno ispu{tawe na CO2). zemjodelstvo. dr`avjani na evropskata unija se izjasnile deka za{titata na `ivotnata sredina e va`na za niv .

obnovliva energija.Ekolo{ kata politika kako vrven prioritet da obezbedi pottiknuvawe na ekonomskata obnova i po~nuvawe nov razvoen ciklus. reformata {to ja prezema unijata vo zaedni~kata zemjodelska politika s# pove}e gi naso~uva evropskite fondovi vo poddr{ka na ruralniot razvoj. Pra{awata kako {to e odr`liviot razvoj se klu~ni pri koristeweto na strukturnite fondovi. koj }e ja garantira konkurentnosta na evropskata unija. zemjodelskata politika zasileno gi promovira odr`livoto koristewe na zemji{teto i upravuvaweto na resursite. 8 . upravuvawe na vodite i na otpadot. iako trendot na degradirawe na `ivotnata sredina ne mo`e da se zavrti vo obratna nasoka. za{tita na prirodata. po~ist transport i klimatski promeni. Dr`avite {to se ~lenki }e treba ovie sredstva od fondovite na unijata da gi iskoristat za soo~uvawe so predizvicite kako {to se: namaluvawe na biolo{kata raznovidnost. sepak faktot deka se pravat seriozni napori i se vlo`uvaat golemi sredstva pomaga vo negovoto zapirawe.

revizijata na planot be{e napravena vo tekot na 2006 godina. ekolo{ki akciski plan. koj go opfa}a periodot 2002-2012 godina. Glaven instrument na ekolo{kata politika na unijata za postignuvawe konkretni rezultati vo za{titata na `ivotnata sredina e t. nekontroliranoto namaluvawe na biolo{kata raznovidnost. unijata postignala odreden napredok vo za{titata na `ivotnata sredina. [estiot ekolo{ki akciski plan na unijata be{e usvoen so odluka na evropskiot parlament i na sovetot na eu na 22 juli 2002 godina i go opfa}a periodot od 2002 godina do 2012 godina.2 EKOLO[KI AKCISKI PLAN NA EVROPSKATA UNIJA evropskata unija gi planira svoite aktivnosti vo odnos na za{titata na `ivotnata sredina i o~ekuva deka }e mo`e da prerasne vo globalen lider koga stanuva zbor za zelenata ekonomija i za za{titata na `ivotnata sredina. zagaduvaweto i zgolemuvaweto na koli~estvoto otpad. i prirodni resursi i otpad.n. vo sila e [estiot ekolo{ki akciski plan na evropskata zaednica. i toa: klimatski promeni. priroda i biolo{ka raznovidnost. i pokraj postojaniot porast na ispu{taweto gasovi {to sozdavaat efekt na staklena gradina vo svetot. Planot utvrduva ~etiri prioritetni oblasti. zagaduvawe i javno zdravje. a toj be{e kone~no usvoen po {irokata javna debata vo april 2007 godina. so planot se pro- . a ekolo{kiot akciski plan gi fokusira naporite i im dava strategiska ramka. Posvetenosta na unijata e klu~ot za uspehot.

10 tematskite strategii se odnesuvaat na slednive podra~ja: ƒ Vozduh. na ovoj na~in. ƒ Prevencija na nastanuvaweto otpad i negovo reciklirawe. tuku se posvetuva vnimanie i na nivnoto sproveduvawe. ƒ Urbani podra~ja. ƒ Po~va. se obezbeduva i vrskata me|u za{titata na `ivotnata sredina i celite od Lisabonskata strategija za porast. tematskite strategii vo taa smisla se pridru`eni so analiza na vlijanieto so koja se procenuva ekonomskoto vlijanie. a nivnata cel e da se poednostavi regulatornata ramka. ƒ Prirodni resursi. Pokraj utvrdenite prioriteti {to se odnesuvaat na evropskata unija i na sektorskata politika. unijata so planot ima utvrdeno prioriteti i za pra{awa od globalno zna~ewe. [estiot ekolo{ki akciski plan predviduva izrabotuvawe sedum tematski strategii kako obid za modernizacija na ekolo{kata politika na unijata i obezbeduvawe eden po{irok strategiski pristap. . ƒ Pomorski ekosistemi. me|u drugoto.Ekolo{ ki akciski plan na evropskata unija movira celosno vklu~uvawe na za{titata na `ivotnata sredina vo site sektorski politiki na unijata odrazuvaj}i ja taka ekolo{kata ili zelena komponenta na strategijata za odr`liv razvoj na evropskata unija. Preku tematskite strategii se obezbeduva ne samo vklu~uvawe na ekolo{kata politika vo drugite sektorski politiki. pri nivnoto donesuvawe se sproveduvaat {iroki konsultacii so site u~esnici vo politikata. preku tematskite strategii se odgovara na potrebata od realizirawe na strategijata za podobro regulirawe. ƒ Pesticidi. konkurentnost i za vrabotuvawe. voedno. socijalnoto vlijanie i vlijanieto vrz `ivotnata sredina na razli~nite alternativni re{enija na politikata. tematskite strategii se nadgraduvaat nad postojnata pravna i regulatorna ramka i vklu~uvaat novi poznavawa za zakanite vrz zdravjeto na lu|eto i na `ivotnata sredina.

sepak toa ne zna~i deka nema problemi {to i ponatamu treba da se re{avaat. slabiot kvalitet na vozduhot vo golemite gradovi e {teten za zdravjeto na lu|eto i go pravi `ivotot neprijaten. Ponatamu. 3 . Prvo. problem e osiroma{uvaweto na ozonskata obvivka i. koi gi ima premnogu. site ovie problemi se javuvaat poradi toa {to lu|eto preku svoite aktivnosti ispu{taat {tetni materii vo vozduhot. isto kako {to ima i pove}e re{enija vo zavisnost od ispu{tenata materija. klimatskite promeni. Kako rezultat na tie napori denes mo`e da se zboruva za odredena uspe{nost vo soo~uvaweto so predizvikot i za podobruvawe na kvalitetot na vozduhot. sekako. evropskata unija mo`e da napravi mnogu i ve}e pravi mnogu za podobruvawe na sostojbata.VOZDUH evropskata unija ve}e podolgo vreme posvetuva golemo vnimanie na podobruvaweto i na za{titata na kvalitetot na vozduhot. iako kvalitetot na vozduhot e podobren.

Klimatskite promeni i soo~uvaweto so predizvicite od ovaa pojava za evropskata unija pretstavuva prioritetno podra~je na aktivnost.1.0. Klimatski promeni vo posledniot eden vek prose~nata temperatura na zemjata se zgolemi za 0. . a nau~nicite o~ekuvaat da prodol`i pojavata na globalno zatopluvawe. poka~uvawe na nivoto na moreto predizvikuvaj}i ekstremni vremenski uslovi. Globalnoto zatopluvawe }e ima su{tinsko vlijanie vrz klimata predizvikuvaj}i topewe na ve~niot mraz na polovite.6ºC.3 . buri i poplavi na krajbre`nite podra~ja.Vozduh 12 3.

a izdi{uvaat jagleroddioksid. ƒ Metan (CH4) ƒ Hidrofluorokarbonati (HFCs) ƒ Sulfurheksafluorid (SF6) ƒ Perfluorokarbonati (PFCs) ako se fokusirame samo na jagleroddioksidot.1. Koga lu|eto di{at tie zemaat kislorod i ispu{taat jagleroddioksid. a nekoi od atmosferskite gasovi {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina ne dozvoluvaat ovaa radijacija da pobegne nazad vo vselenata i se odrazuvaat nazad kon zemjata zagrevaj}i ja. dodeka okeanite i moriwata. Drugite pet se: ƒ Nitrogenoksid (N2O). nevidlivata infracrvena radijacija se odrazuva kon vselenata. tie se poznati kako ispu{ta~i (emituva~i). tokmu ova e toa {to se slu~uva so zemjata bidej}i nejzinata atmosfera e kako staklena gradina i go ima istiot efekt. }e vidime deka ovoj gas postojano se ispu{ta i prima. vo poslednoto stoletie koncentracijata na ovie gasovi vo atmosferata e enormno zgolemena i poradi toa nastanuva globalno zatopluvawe. odnosno so prose~na temperatura od -18°C. no lu|eto mo`e da ja po~uvstvuvaat.Da zboruvame za `ivotnata sredina 3. 3. rastenijata vo staklenata gradina vra}aat del od toplinata (infracrvena radijacija). stakloto od staklenata gradina povtorno ja odrazuva ovaa infracrvena radijacija kon rastenijata i gradinata se zagreva vnatre.2.1 Voobi~aeniot efekt na stakleni~ki gasovi toa {to go znaeme site e deka sonceto ja zagreva zemjata! zo{to toga{ na zemjata e potoplo otkolku vo vselenata? za da go razbereme seto ova mora da go razbereme efektot na staklena gradina.1. son~evite zraci pominuvaat niz atmosferata i stignuvaat do zemjata. ovoj primer bi mo`el da ni pomogne da go razbereme zna~eweto na gasovite {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina. Jagleroddioksid (CO2) e najpoznatiot i najzastapeniot od niv. Del od ovaa toplina izleguva od staklenata gradina. istoto se slu~uva i kaj site drugi `ivi su{testva i tie vdi{uvaat kislorod. Dokolku normalniot efekt na radijacijata ne funkcionira{e na ovoj na~in zemjinata kora i atmosferata }e bea postudeni za 33°C odo{to se sega. koj e najzastapeniot vo atmosferata. ottamu. na toj na~in zemjata se odr`uva zagreana. no del od nea ostanuva vo nea. spored niv. Nevoobi~aeniot efekt na gasovite {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina ako voobi~aeniot efekt na gasovite {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina e polezen za zemjata. so vakva prose~na temperatura celokupnite izvori na voda na planetata }e bea zamrznati. zo{to toga{ site nau~nici se tolku zagri`eni? zatoa {to mnogumina od niv se pla{at deka zemjata premnogu se zagreva tokmu poradi nevoobi~aeniot efekt na ovie gasovi. kako i site rastenija se poznati kako prima~i (apsorbira~i) 13 . vakvata toplina ne e vidliva. Poznati se {est glavni gasovi {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina. son~evata svetlina (vidlivata radijacija) pominuva preku stakloto na staklenata gradina i se apsorbira vo rastenijata vo staklenata gradina.

koli~estvoto na ispu{ten jagleroddioksid vo vozduhot na godi{no nivo e pribli`no 7 milijardi toni. dodeka tie {to imaat poumerena ili postudena klima }e prodol`at da se zagrevaat. navistina. Efekti od globalnoto zatopluvawe Lu|eto se zagri`eni bidej}i temperaturata na zemjata porasna vo prili~no kratok period. pribli`no eden vek. 3. mnogu od izvorite. isto taka. [to mo`eme da o~ekuvame? verojatno nema da bide premnogu te{ko da pretpostavime deka podra~jata {to i taka se `e{ki }e stanat u{te potopli. tuku se zgolemi i koli~estvoto na ispu{ten CO2 vo vozduhot. koi so sogoruvaweto sozdavaat jagleroddioksid.Vozduh na jagleroddioksid. no ne mo`e da se o~ekuva da se prisposobat na olku drasti~na promena. faktot deka vakvoto zagrevawe }e bide na site strani. Denes. mo`ebi. jaglen i na nafta. {to vo sporedba so milionite godini kolku {to e stara planetata e. reakcijata na lu|eto. koga nema{e elektri~na energija. nikoj ne mo`e da predviduva {to }e se slu~uva vo idninata. za da bide problemot u{te pogolem. naj~estoto transportno sredstvo be{e kowot. kratok period. tradicionalnite golemi povr{ini se prima~i. 14 . `ivotnite i lu|eto {to `iveat vo podra~jata {to }e opustinat? nekoi lu|e }e uspeat da se soo~at so gore{tinite. malku potoplo vreme”. `ivotnite i rastenijata se prisposobuvaat na odredeni promeni vo klimatski uslovi i `iveali{ta. glavno od energetsko sogoruvawe vo industrijata. duri. tie {to `iveat vo podra~jata so studena klima }e si pomislat „super! Kone~no. odnosno ja odrazuva nazad na zemjata i so toa dopolnitelno ja zagreva. vo minatoto. koj dopolnitelno go spre~uva propu{taweto na infracrvenata radijacija. gas. Posledicata od ovoj proces e zgolemenoto koli~estvo na jagleroddioksid vo atmosferata. istovremeno se slu~uva namaluvawe na prima~ite. Poradi toa izvorite na jagleroddioksid se zgolemija drasti~no. kako {to se {umite vo Ju`na amerika i Jugozapadna azija bea ise~eni ili zapaleni i na toj na~in ne samo {to se namalija prima~ite. }e bide razli~na. }e uspeat da se prisposobat na povisokite temperaturi.2. no. pa prose~noto koli~estvo vo atmosferata se odr`uva{e na stabilno nivo. no nau~nicite se obiduvaat koristej}i sovremena oprema da predvidat kako }e se odnesuva zemjata ako prodol`i ponatamu nejzinoto zagrevawe. transportot. gasni centrali i drugi izvori vo doma}instvata i sli~no. vo niv spa|aat pe~kite na drvja. ottamu koli~estvoto na ispu{ten i koli~estvoto na primen jagleroddioksid bea pribli`no ednakvi. }e zna~i deka efektot na opustinuvawe }e bide u{te posilen. Pra{aweto e kako }e se soo~at so toa rastenijata. ili ispu{tawata na jagleroddioksid se napraveni od ~ovekot.

nekoi nau~nici predviduvaat deka temperaturata }e se poka~i za 1. na toj na~in sozdavaj}i seriozna konkurencija za ograni~eniot prostor vo toa podra~je na ve}e postojnata populacija. evropskata unija i pokraj dramati~nosta na predviduvawata veruva deka mo`e da gi promeni ne{tata i raboti da go postigne toa. mnogu od ostrovite i krajbre`nite gradovi }e bidat poplaveni ili }e is~eznat. 15 .Da zboruvame za `ivotnata sredina so zagrevaweto na odreden region.4-5. u{te pove}e poplavi itn. a nivoto na moreto }e se poka~i me|u 9 i 88 santimetri vo tekot na narednite 100 godini. {to }e predizvika porast na nivoto na svetskite moriwa. buri. a so toa }e se namali koli~inata hrana itn.8°C. del od `ivotnite }e se obidat da se preselat kon postudeni podra~ja. mnogu silni uragani. Del od rastenijata }e is~eznat predizvikuvaj}i izumirawe i na del od `ivotnite {to se hranat so niv i taka ponatamu kon vrvot na sinxirot na ishrana. spored niv. efektot }e bide sli~en i vrz kultiviranite rastenija {to poradi toplinata nema da mo`at da se odgleduvaat pove}e. so zatopluvaweto na studenite podra~ja }e po~ne i topeweto na ve~niot mraz na polovite. vakvite vremenski uslovi ve}e se zabele`uvaat vo evropa. Kade vo takvi uslovi }e odat lu|eto od poplavenite podra~ja? spored mnogu nau~nici zatopluvaweto na zemjata }e dovede do isklu~itelno lo{i vremenski uslovi. Domino-efektot }e bide pove}e od zabele`itelen i seriozen poradi faktot {to vo prirodata s# e povrzano.

vo soglasnost so potrebite na dr`avite i nivnata odgovornost za sozdavawe na problemot. ako se pra{ame od kade doa|aat poedine~nite gasovi. nè prinuduva da najdeme re{enija vedna{. Pove}eto od drugite dr`avi {to se ~lenki. kako ekosistem.1°C i poka~uvawe na nivoto na svetskite moriwa za 2 santimetra vo tekot na edna godina. zagri`uva~ki.3 Nao|awe re{enija Predviduvawata za posledicite od klimatskite promeni se. ako sakame da ostaneme vo ramkite na ovie granici e potrebno vedna{ da se namalat ispu{tawata gasovi {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina za 60%! ova e nevozmo`no. od fermentacijata vo orizovite poliwa Poteknuva najmnogu od ve{ta~kite |ubriva i od se~eweto drvja (deforestacija) vo celost poteknuvaat od industrijata . evropa i vo Japonija. na primer. no nema da bide fer ako se pobara od niv da go zaprat svojot razvoj. pak. go zgolemija ispu{taweto gasovi {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina. Glavniot problem na unijata e usoglasuvaweto na dr`avite {to se ~lenki. vo saD. navistina. nau~nicite presmetale deka zemjata. osobeno poradi faktot deka gasovite {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina se zadr`uvaat vo atmosferata dolg vremenski period. 16 samo do pove}e ispu{tawa. ottuka. Postojaniot ekonomski razvoj vo dr`avite kako {to se Kina i indija }e dovede Jagleroddioksid (CO2) Metan (CH4) Nitrogenoksid (N2O) Hidrofluorokarbonati (HFCs) Sulfurheksafluorid (SF6) Perfluorokarbonati (PFCs) se ispu{ta najmnogu od energetskata industrija i od se~eweto drvja (deforestacija) se ispu{ta najmnogu od sogoruvaweto i od proizvodstvoto na energija. no tokmu poradi toa. kako i na namaluvaweto na kapacitetite od te{kata industrija po obedinuvaweto na Germanija.5 % vo periodot me|u 1990 godina i 1998 godina. ova namaluvawe najmnogu se dol`e{e na zatvoraweto na golem del od rudarsko-geolo{kata industrija vo obedinetoto Kralstvo. }e vidime deka imaat razli~ni izvori: tri ~etvrtini od gasovite {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina se ispu{taat od edna ~etvrtina od svetskoto naselenie. naporite da se namali globalnoto zatopluvawe mora da bide spodelen ednakvo i pravi~no. obvrskata e prete`no na industriski razvienite dr`avi da se promenat.Vozduh 3. mo`e da se prisposobi na varijacija i zatopluvawe od 0. ispu{taweto gasovi {to sozdavaat efekt na staklena gradina se namali za 2.

a se poddr`uvaat i nau~ni istra`uvawa vo istata nasoka. }e porasne i cenata na proizvodstvoto. no }e treba da se vnimava so visinata na danocite {to }e se napla}aat. Pokraj toa. ottamu glavnoto re{enie treba da bide namaluvawe na ispu{tawata kako posledica na potro{uva~kata na energija.proizvodstvoto na energija od obnovlivi izvori e prioritet za Evropskata unija. odano~uvaweto e edno od re{enija. Ottuka. Problemot e deka toa nema da bide dovolno. re{enieto e vo kombinirana primena na site mo`ni re{enija. 17 . isklu~itelno se va`ni i vlo`uvaweto i istra`uvaweto vo razvivawe i otkrivawe novi. sekoga{ koga e vozmo`no da go koristime javniot transport mesto da patuvame so sopstvenite avtomobili. obnovlivi izvori na energija i/ili poefikasni procesi na proizvodstvo. na primer. ova }e ima i negativen efekt ako cenata na energijata porasne. odnosno tradicionalnite izvori na energija najmnogu pridonesuvaat za globalnoto zatopluvawe. Sekako. Jasno e deka sektorot energetika. }e zabele`ite deka se namalila. iako vo istiot period proizvodstvoto porasna za 50 % {to pridonese za anulirawe na pozitivniot efekt. Pove}e od programite na zaednicata se fokusirani na poddr{ka na proizvodstvoto na energija od obnovlivi izvori. ~isti. no denes sè pove}e lu|e koristat avtomobili za transport. da vnimavame kakvi aparati za doma}instvo koristime bidej}i i tie imaat oznaka za potro{uva~kata na energija.Da zboruvame za `ivotnata sredina Koli~estvoto na emisijata na ovie gasovi vo evropskata unija: Jagleroddioksid (CO2) Metan (CH4) Nitrogenoksid (N2O) Hidrofluorokarbonati (HFCs) Sulfurheksafluorid (SF6) Perfluorokarbonati (PFCs) 78% 11% 9% 1.6% re{enijata mo`e da se obideme da gi najdeme vrz osnova na ovie podatoci. ƒ da se zgolemi energetskata efikasnost na proizvodstvoto . kako i cenata na proizvodite {to }e predizvika namaluvawe na konkurentnosta na evropskite kompanii za smetka na tie vo drugite dr`avi. ƒ da se zgolemi proizvodstvoto na energija od obnovlivi resursi .proizvodstvo na istoto koli~estvo proizvodi so namalena potro{uva~ka na energija zna~i zgolemuvawe na efikasnosta na procesot na proizvodstvo. Ako ja sporeduvate potro{uva~kata na gorivo na avtomobilite denes i pred 10 godini. mo`nite re{enija se: ƒ da se odano~i potro{uva~kata na energija . taka {to povtorno doa|a do anulirawe na pozitivniot efekt. koga potro{uva~kata na energija padna za 30 %. ƒ da se zgolemi energetskata efikasnost na potro{uva~kata .poefikasni avtomobili bi rabotele podolgo za pomalku potro{eno gorivo.odano~uvaweto na potro{uva~kata na energija }e ja napravi cenata na energijata povisoka {to kako posledica na toa }e ima namaluvawe na potro{uva~kata. o~igledno. mora da se namali potro{uva~kata na energija. Zabele`an be{e uspeh vo nasoka na zgolemuva na energetskata efikasnost na proizvodstvoto vo periodot me|u 1980 godina i 1989 godina.

a kvalitetot na vozduhot se podobruva. 18 . iako mora da prodol`ime da se obiduvame da napravime pove}e.Vozduh 3. evropskata unija e potpisnik na pove}e zna~ajni me|unarodni dogovori za da se podobri kvalitetot na vozduhot na globalno nivo i da se namali zagaduvaweto. napraveni se pove}e obidi za namaluvawe na zagaduvaweto.4. [to pravi Evropskata unija za re{avawe na problemot? zagaduvaweto na vozduhot e eden od glavnite politi~ki prioriteti na unijata u{te od po~etokot na sedumdesettite godini na minatiot vek.

transportot. zna~i podobruvawe na kvalitetot na `ivotot preku zadovoluvaweto na potrebite na lu|eto bez da se predizvikuvaat {tetni vlijanija vrz `ivotnata sredina i da se spre~uvaat idnite generacii da gi zadovolat svoite potrebi. dodeka situacijata so nitrogenoksid i so amonijak e malku poinakva bidej}i malkumina napravile ne{to za da se soo~at so nego. kako i namaluvawe na {tetnoto vlijanie od zagaduvaweto na vozduhot. Komisijata ja lansira{e strategijata za namaluvawe na zagaduvaweto na vozduhot vo evropa so cel do 2020 godina da ja namali smrtnosta kaj lu|eto od bolesti {to se javuvaat kako posledica na zagaduvaweto na vozduhot za 40%. vo brazil. spored stru~wacite. evropskata unija usvoi direktiva so koja gi obvrza energetskite postrojki.ednostavno prestanaa da se proizveduvaat i da se emituvaat vo evropskata unija. montrealskiot protokol utvrduva celi i krajni rokovi za namaluvawe na gasovite {to ja namaluvaat ili o{tetuvaat ozonskata obvivka. hlorofluorokarbonatite (CFCs) . a ispu{taweto amonijak za 30 %. toplanite i energetskite centrali. namaluvaweto na ispu{taweto sulfurdioksid e dosti`no. Grupa od dr`avi {to se ~lenki na evropskata unija potpi{aa vtor protokol za sulfurot i ottoga{ site dr`avi {to se ~lenki na unijata ja postignaa celta namaluvawe na ispu{taweto sulfur za 35% vo sporedba so nivoto vo 1990 godina. kako i mnogumina {to ne go potpi{aa gi postignaa predvidenite namaluvawa. od po~etokot na nejzinoto sproveduvawe. vo sporedba so nivoto od 2000 godina. hemiskata i drvo-prerabotuva~kata industrija. kako i postrojkite za postapuvawe so otpad da gi namalat svoite ispu{tawa sulfurdioksid (so2) i nitrogenoksid (N20).Da zboruvame za `ivotnata sredina 1979 1985 1987 1988 1992 1994 1996 1997 2001 2005 @enevskata konvencija za dalekuse`no prekugrani~no zagaduvawe na vozduhot postavuva celi za namaluvawe na ispu{taweto jagleroddioksid i sulfurmonoksid. Kako rezultat na ovoj protokol. a posebno vnimanie se posvetuva na sitniot prav ili ~esticite {to imaat najgolemo {tetno dejstvo vrz zdravjeto na lu|eto. Japonija. a sli~ni ograni~uvawa bea primeneti i na sogoruvaweto na otpadot. Cel na strategijata e spre~uvawe na namaluvaweto na podra~jata so {umi i na drugite ekosistemi. ~ija{to cel be{e da go pottiknuva nao|aweto na~ini za zapirawe na zagaduvaweto na vozduhot i negovoto {tetno dejstvo vrz zdravjeto na lu|eto i na `ivotnata sredina. vo sporedba so nivoto vo 1990 godina. ispu{tawata sulfur niz evropa se zna~itelno namaleni. be{e lansirana programata za ~ist vozduh za evropa. Dopolnitelni namaluvawa na ispu{taweto se o~ekuvaat vo narednite dekadi. na samitot na planetata zemja vo rio de @aneiro. kako i instalaciite od metalskata. iako poradi zasiluvaweto na intenzitetot na patniot transport efektot na konvencijata vrz ispu{tawata na nitrogenoksid e nezabele`itelen. prakti~no. be{e lansirana programata za masla za avtomobili so koja se utvrdija postrogi energetski standardi za privatnite avtomobili.naj{tetnite od site gasovi . Principot. vo Kjoto. Pove}eto od dr`avite {to se ~lenki na evropskata unija go potpi{aa Protokolot za namaluvawe na ispu{taweto sulfur za da go namalat ispu{taweto sulfurdioksid (so2) za 30 % do 1993 godina (vo sporedba so nivoto od 1980 godina). evropskata unija se obvrza do 2010 godina da go namali ispu{taweto sulfurdioksid (so2) za 50 %. evropskata unija ja poddr`a Konvencijata na obedinetite nacii za klimatski promeni voveduvaj}i go istovremeno principot na odr`liv razvoj. ovoj dogovor be{e poznat kako osnovawe na „Klubot na 30%” i so nego site dr`avi {to go potpi{aa. 19 .

. [to mo`eme da napravime nie? ako se ima predvid deka fabrikite go proizveduvaat toa {to ni e potrebno. 20 ƒ Site mo`eme da re{ime da go koristime pove}e velosipedot kako prevozno sredstvo (dobar e za `ivotnata sredina i za na{eto zdravje) ili. prvi~niot pristap bi bil koristewe reciklirana hartija ili proizvodi {to mo`at da se reupotrebat ili da se koristat proizvodi {to imaat ekooznaka. ƒ Zagaduvaweto na vozduhot nastanuva najmnogu kako posledica na transportot i osobeno na kargo-transportot. Da kupuvame proizvodi {to se proizvedeni blizu do mestoto vo koe `iveeme. ƒ Da koristime proizvodi {to imaat oznaka deka ne ja o{tetuvaat ozonskata obvivka. odnosno proizvodi {to se soodvetni na godi{noto vreme. na primer besfosfaten detergent. proizvodi so najmalku ambala`a itn. ƒ Da zasadime {to pove}e drvja! Tie go apsorbiraat jagleroddioksidot (C02).5. a hidrofluorokarbonatite od starite fri`ideri i klima-uredi da ne gi ispu{tame vo atmosferata.Vozduh 3. da koristime javen gradski prevoz tamu i toga{ koga e vozmo`no. pak. ƒ Da gi isklu~ime site elektri~ni uredi koga ne gi koristime. ƒ Da gi reciklirame starite fri`ideri ili klima-uredi.

VODA
tihi okean pokriva edna polovina od teritorijata na zemjata - toa e podra~je {to e dovolno golemo za da gi sobere site kontinenti. vsu{nost, duri 75% od povr{inata na zemjata se pokrieni so voda. ironijata na ne{tata e deka na{ata planeta ja narekuvame „zemja”. Pogolemiot del od vodata na planetata e solena, odnosno samo okolu 3 % e slatka voda od

4
koja eden pogolem del e zamrznat vo polarnite kapi i vo drugite gle~eri. vodata e su{tinska za opstanokot na planetata, a bidej}i ima mnogu ograni~eni izvori, stanuva s# poskapocena. mora da bideme povnimatelni kon ovoj resurs. za{titata i upravuvaweto na vodata e eden od prioritetite na ekolo{kata politika na evropskata unija.

Voda

22

4.1. S# za vodata
slatkata i solenata voda se me|usebno povrzani. ako rekite se zagadeni, toga{ i moriwata i vodnite ekosistemi }e bidat zagadeni i o{teteni. iako dobar del od vodata {to ja koristime za piewe, kako i taa za kapewe e po~ista od porano, evropskata unija, sepak, ima u{te mnogu da napravi za za{tita na nejziniot kvalitet.

4.1.1. Voda za piewe
Prirodniot proces {to go poznavame kako ciklus na vodata gi povrzuva site vodi na planetata. zamislete go patot na kapkata do`d... mo`e da padne na zemjata ili, pak, vo voda. Pribli`no edna tretina od do`dovite {to pa|aat na zemjata odat direktno vo vodata. Drugite dve tretini se vpivaat vo po~vata. Del od vodite vo moriwata i vo okeanite isparuvaat pod `e{tinata na sonceto i gi sozdavaat oblacite na neboto. Koga oblacite se prepolneti, toga{ vrne i na toj na~in kapkata do`d go zatvora krugot na ciklusot. ako, pak, se obideme da gi sledime onie dve tretini od do`dot {to se vpivaat vo po~vata }e mo`eme da utvrdime deka se vpivaat vo po~vata so brzina od pribli`no eden metar vo tekot na edna godina. Krajot na nivnoto pate{estvie go ozna~uva nekoja podzemna voda.

Da zboruvame za `ivotnata sredina

so stotici, ili iljadnici godini, ovaa podzemna voda gi apsorbira atmosferskite vodi {to se vpivaat vo po~vata dodavaj}i specifi~en vkus ili kvalitet. vodata od okeanite mo`e da bide podlo`ena na tretman na desalinizacija so {to bi mo`ela da se koristi i za piewe. za `al, ovoj proces e skap i pri negovata primena ima ogromna potro{uva~ka na energija. Poradi toa, pribli`no 65 % od vodata {to ja koristime za piewe doa|a od podzemnite vodi. otpadnata voda i upotrebenata voda na krajot zavr{uvaat vo rekite, ottamu vo moriwata i ottuka odnovo po~nuva cikPrva faza

lusot na vodata. Koli~estvoto na vodata na zemjata i denes e isto kako i pred 100, 1.000 ili 10.000 godini. zamislete si samo vodata {to ja pieme denes, mo`ebi, e istata taa {to ja piele dinosaurusite pred milioni godini. Koga se ispumpuva od podzemni izvori ili od rekite, vodata sodr`i razni ~estici prav, bakterii i sl., koi moraat da bidat otstraneti pred vodata da bide pogodna za piewe. Procesot za nejzinoto pro~istuvawe ima pove}e fazi, za ilustracija }e ja iskoristime vodata od sena i nejzinoto pro~istuvawe do fazata vo koja odi do gra|anite na Pariz za piewe.

23

vodata se filtrira i od nea se izvlekuvaat site pokrupni ~estici, kako {to se pesokot i padnatite lisja. vodata pominuva niz u{te eden filter na aktiven jaglen za da se is~istat Vtora faza sitnite ~estici i nekoi mikroorganizmi. vodata se tretira so ozon - vo proces {to li~i na duvawe so vozduh. so ovoj Treta faza tretman se ubivaat najgolemiot del od patogenite mikroorganizmi. vodata pominuva niz mikronski filter za nejzino perfektno i celosno ^etvrta faza pro~istuvawe.

2. vodata od ~e{ma nasekade vo evropskata unija e ~ista i bezbedna za piewe. Kako se raspredeluva ova koli~estvo? Industrija Zemjodelstvo Doma}instvo pribli`no 53 % pribli`no 26 % pribli`no 19 % .3. ottamu ~istata voda za kapewe e va`na i za razvoj na turizmot. 24 4. silata na branovite mo`e da gi razurne bregovite predizvikuvaj}i erozija na po~vata. zemjodelstvoto i za doma{ni potrebi se koristat me|u 200 i 1. Morski breg evropskata unija ima pribli`no 95. 4. Soo~uvawe so problemite vo evropskata unija za industrijata. no na drugo mesto sedimentot od urnatiot breg se talo`i. kako i od ve{ta~ki |ubriva i od {talsko |ubre. sepak vo minatoto toa ne be{e voobi~aena praktika.Voda otkako }e pomine eden olku dolg proces na pro~istuvawe.000 kilometri morski breg.2. golem broj lu|e vo evropa po~inaa poradi kapeweto vo zagadeni vodi otkako progoltaa nekoi smrtonosni bakterii vo moriwata. Glavniot uslov za dobar leten odmor e ~ista krajbre`na voda. dodeka na druga strana moreto talo`i sediment sozdavaj}i nova po~va. sepak. Kapeweto vo zagadena voda mo`e da bide osobeno {tetno za zdravjeto na lu|eto. ova e glavnoto pravilo.1.000 kubni metri voda po `itel godi{no. vo blizina na neapol. Krajbre`nite vodi bea zagadeni od otpadni vodi i od tiwa od domovite i od industrijata. na toj na~in oddale~uvaj}i nekoe krajbre`no selo na „Costa Brava” kaj barselona vo [panija. otpadnite vodi ne smee da bidat ispu{tani vo rekite ili vo moriwata pred prethodno da bidat pre~isteni.1. koe se koriste{e vo zemjodelstvoto. a za nekoi gradovi da se prisposobat na vaka postavenata obvrska vo zakonodavstvoto na eu treba{e da pominat pove}e godini i da se izgradat novi sistemi za tretman na otpadnite vodi. Voda za kapewe Prviot praven akt so koj se ureduva za{titata na vodata vo evropskata unija se odnesuva{e tokmu na vodata za kapewe i be{e donesen pred pribli`no 25 godini. prekrasnata „Costa Amalfitana” sekoja godina gubi po malku od svoeto kopno poradi silata na branovite. koe treba da se sledi. mnogu lu|e pretpo~itaat pakuvana mineralna voda za{to vo nea kompaniite dodavaat hlor za zadr`uvawe na vkusot i za odr`uvawe na ~istinata za vreme na nejziniot transport od mestoto na polnewe do na{iot dom. 4.

pesticidi i drugi hemiski proizvodi za podobruvawe na procesot na zemjodelsko proizvodstvo. Kako dopolnuvawe na ova. sli~no na ova. kako }e se snao|ame vo idnina? za da se napolnat podzemnite rezervoari so voda e potrebno istata voda da pomine niz pove}e sloevi od zemjinata kora. zagaduvaweto ne gi zagrozuva samo slatkite vodi. najgolemoto zagaduvawe go pravi zemjodelstvoto. naprotiv duri ima i pogolemi problemi bidej}i ponekoga{ rekite ne mo`at da se soo~at so tolku mnogu voda i doa|a do izlevawa od seriozni razmeri prosledeni so materijalni i so ~ove~ki zagubi. {to vo su{tina go zasiluva problemot. ili golemi mre`i na pati{ta nie go presekuvame patot na do`dovnicata i ja zadr`uvame na povr{inata na zemjinata kora. osobeno preku koristeweto ve{ta~ki i {talski |ubriva. vo prodol`enie na listata na problemi e zagaduvaweto na vodata. intenzivnoto zemjodelstvo doveduva do pokompakten goren sloj na zemjinata kora. no najgolemite problemi vo odnos na zagaduvaweto ne gi predizvikuva industrijata bidej}i taa mo`e odli~no da se regulira. za `al. a gi zagrozuva `ivotnite. kade {to sonceto brzo ja zagreva i taa isparuva.Da zboruvame za `ivotnata sredina Denes na godi{no nivo se koristi pogolemo koli~estvo podzemni vodi od {to mo`e vo tekot na edna godina da se nadomesti preku ciklusot na vodata. trgovski centri. ottamu pra{aweto {to treba da si go postavime e slednovo. rastenijata i lu|eto. Glavniot efekt na ova zapirawe na do`dovnicata da stigne vo podzemnata voda e deka mnogu pobrzo se sleva vo rekite. 25 MESTO ZAKLU^OK Vodite se zagaduvaat od pove}e izvori: ƒ Ispu{tawe zagaduva~i ƒ Ispu{tawe toplina ƒ Voznemiruvawe na morskoto dno ƒ Is~eznuvawe na prirodnite `iveali{ta ƒ Talo`ewe sediment ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Organski zagaduva~i Ispu{tawe i isfrlawe nedozvoleni gasovi Isfrlawe cvrst otpad Preterano iskoristuvawe odredeni vidovi Isfrlawe otpad vo moriwata . tuku i solenite. mo`ebi }e zvu~i zbunuva~ki. koga vo na{ite urbani centri gradime parking-prostori. koj do`dot ne mo`e da go probie za da stigne do podzemnata voda. ottamu vo moriwata i go zatvora ciklusot bez ~ove{tvoto da ima polza od toa. del od ispraznetite podzemni rezervoari za voda vo krajbre`nite podra~ja otkako }e se ispraznat od ~istata voda za piewe se polnat so solena voda od moriwata. morskite vodi.

postignat e zabele`itelen napredok. mesto da se razdeluvaat vodite spored administrativni ili politi~ki granici. iako industrijata e golem potro{uva~. za navodnuvawe na privatnoto zelenilo se koristat 17 kubni metri voda za sekoj kvadraten metar zelenilo. zaedni~kiot pristap. dodeka ma{inata za perewe tro{i 100 litri voda za sekoi 5 kilogrami ali{ta.700 kubni metri voda! mieweto na avtomobilot pobaruva pribli`no 200 litri voda.Voda 4. se propi{uvaat i poednostavno se primenuvaat pravila i sovremena tehnika {to go spre~uvaat industriskoto zagaduvawe. vo prosek. no i vo zakonodavstvoto. vo poslednite 30 godini. [to prezema Evropskata unija? Kvalitetot na vodata otsekoga{ bil va`no pra{awe za evropskata unija i za nejzinata ekolo{ka politika. a. zna~i deka }e se tretiraat celi re~ni slivovi. prakti~no. ostvaruvaweto na ovaa cel e vozmo`no samo preku zaedni~ki pristap i tretman na celiot ciklus na vodata {to za evropskata unija zna~e{e kompletno nov pristap vo istra`uvaweto.3. ili dvorno mesto od 100 kvadratni metri pobaruva potro{uva~ka od 1. osobeno koga stanuva zbor za koristeweto na vodata i za koli~estvoto voda {to go koristime. diviot svet i `ivotnata sredina voop{to. vo domovite koristime s# pove}e i pove}e voda. 26 . Glavniot zagaduva~ i ponatamu ostanuva zemjodelstvoto. me|utoa gri`ata mora da prodol`i. individualno. taa e voedno najlesniot sektor za regulirawe. a pritoa ovozmo`uvaat koristewe na pomalo koli~estvo voda. Glavnata cel {to saka da ja postigne unijata vo ovoj sektor e dobriot ekolo{ki status na „evropskite vodi” do 2015 godina za da mo`at da profitiraat site lu|e. kolku {to se razviva politikata.

Glavnata cel e da se namali za edna polovina koli~estvoto voda {to go koristat lu|eto. koja ima za cel namaluvawe na iskoristenoto koli~estvo ve{ta~ki |ubriva. kako {to se nitratite i fosfatite. sekako. evropskata unija ne donesuva samo novo zakonodavstvo. no i na krajbre`nata morska voda.EUWI). so izmenite i so dopolnuvawata na ovaa direktiva napraveni vo 2006 godina se poednostavuvaat zdravstvenite standardi so cel da se podobri upravuvaweto na pla`ite i da se obezbedi pravilno informirawe na kapa~ite i se pravat kvalitetni programi za sledewe na ispolnuvaweto na standardite. vo istata godina be{e donesena i Direktivata za nitrati. i od domovite.). 27 . so ramkovnata direktiva za vodi od 2000 godina se predviduva izrabotuvawe planovi za upravuvawe na re~nite slivovi. `ivotnata sredina. no i so odveduvaweto otpadna voda. Direktivata za voda za kapewe od 1976 godina gi za{tituva kapa~ite.Da zboruvame za `ivotnata sredina Evropskite direktivi evropskata unija ima usvoeno golem broj direktivi so koi se obiduva da gi razre{i problemite so koi se soo~uva vo koristeweto ~ista voda. infrastrukturata i li~niot imot. zagaduvawe so olovo i sl. evropskata komisija. Direktivata za voda za piewe od 1998 godina utvrduva standardi za zdravstvena ispravnost na vodata (na primer. kako i za{tita na resursite od koi zavisat pomorskite ekonomski i socijalni aktivnosti. vo 1991 godina Direktivata za tretman na urbanite otpadni vodi utvrdi pravila za za{tita na `ivotnata sredina od {tetnoto dejstvo na urbanite otpadni vodi {to gi ispu{tame vo `ivotnata sredina. inicijativata ima za cel da utvrduva celi (mileniumski razvojni celi) {to se odnesuvaat na upotrebata i na pro~istuvaweto na vodite. mikrobiolo{ka ispravnost. ovaa direktiva ne se odnesuva na standardite za zdravstvena ispravnost na bazenite za kapewe. osobeno od industrijata. tematskata strategija za za{tita i za za~uvuvawe na pomorskite ekosistemi ima za cel postignuvawe dobar ekolo{ki status na morskite vodi do 2021 godina. paralelno so golemiot broj direktivi. tuku vo 2002 godina na svetskiot samit za odr`liv razvoj po~na inicijativa za vodata (EU Water Initiative . Evropskata unija raboti zaedno so svoite gra|ani sledej}i go svojot pove}enaso~en pristap. predlo`i i ambiciozna strategija za za{tita na morskite ekosistemi. me|utoa i `ivotnata sredina. preku utvrduvawe standardi za zdravstvena ispravnost na slatkata voda. no. dodeka so Direktivata za za{tita od poplavi od 2006 godina se sozdava sistem preku koj treba da se obezbedi namaluvawe i upravuvawe na rizicite od poplavite vrz zdravjeto na lu|eto.

. ƒ Konvencijata od Bukure{t od 1992 godina za za{tita na Crno More od zagaduvawe. ispu{tawe {tetni gasovi vo vozduhot. sportistite itn. ribarite. strogi pravila {to mora da se po~ituvaat za da mo`e da se dobie ekoetiketa. a denes ima standardi za ekoetiketirawe za pove}e od 19 grupi razli~ni proizvodi. hotelierite. unijata organizira javni raspravi vo koi go slu{a misleweto na site lu|e i na razli~nite sektori: industrijata.4. toga{ mora da vnimavame da ne gi ostavime ~e{mite da ni kapat ili da ja ostavame vodata da te~e dodeka si gi mieme zabite ili gi mieme sadovite. skladirawe na otpadot sozdaden vo procesot.Voda unijata razviva golem broj instrumenti za naso~uvawe i za menuvawe na navikite na lu|eto za koristeweto na vodata. sozdavawe bu~ava. koristewe prirodni resursi. transportnite dru{tva. 28 4. najdobroto ne{to e da izbirame detergenti {to imaat ekoetiketa. za da postigneme namaluvawe na zagaduvaweto. ƒ Konvencijata od Barselona od 1976 godina za za{tita na Sredozemno More. da ne gi koristime ma{inite za perewe i za sadovi premnogu. a obedinuvaat visoki standardi na procesot na proizvodstvo. vodata i vo po~vata itn. ƒ Konvenciite od Oslo i od Pariz od 1974 godina i od 1978 godina za za{tita na severoisto~niot del na Atlantski Okean. tuku promovira nivno reciklirawe i reupotreba na ambala`ata. Postojat. namaluvawe na {tetnite sostojki. a prepora~uva i koristewe detergenti {to koristat pomalku energija za postignuvaweto na vistinskiot efekt. Me|unarodni dogovori evropskata unija potpi{a i ratifikuva golem broj me|unarodni dogovori za za{tita na moriwata i na okeanite. itn. vo 1999 godina be{e utvrden standardot za detergenti. grade`ni{tvoto. da ne navodnuvame i da ne gi mieme avtomobilite so ~istata voda za piewe itn. energija. [to mo`eme da napravime nie? ako samo se setime deka samite sme odgovorni za sè {to se slu~uva vo `ivotnata sredina. na primer. vo unijata se koristi i ekoetiketirawe za odredeni proizvodi {to ne predizvikuvaat {teti vrz `ivotnata sredina. ekologistite. navistina. kaj detergentite evropskata unija ne samo {to usvoila direktiva za namaluvawe na koristenoto koli~estvo detergent. lokalnite vlasti. golemite sopstvenici na zemja. istra`uva~ite. turistite. kako na primer: ƒ Konvencijata od Helsinki od 1974 godina za za{tita na pomorskite balti~ki ekosistemi.

5 OTPAD najbrzoraste~kite tipovi otpad . }e isfrlame pove}e od 45% pove}e otpad otkolku vo 1995 godina. sekojdnevno frlame s# pove}e i pove}e otpad. zagrozuvaweto na `ivotnata sredina i na zdravjeto na lu|eto od raste~koto koli~estvo otpad stanuva s# poseriozno i ottamu evropskata unija re{i da prezeme merki za soo~uvawe so problemot. Koli~estvoto otpad od elektronska i od elektri~na oprema . ako prodol`ime so istoto tempo. toga{ vo 2020 godina. verojatno.eden od . koli~estvoto frlen otpad se poka~i za 15%.mo`e dvojno da se zgolemi za period od samo 12 godini. me|u 1995 godina i 1998 godina.

no razlikata e vo toa {to bile korisni i dobri za `ivotnata sredina za vreme na nivnoto proizvodstvo i koristewe. najefikasniot na~in da se izleze na kraj so otpadot? se razbira. Prevencija Koj e najednostavniot. da ne sozdavame otpad.1. Postojat golem broj na~ini kako da se postigne toa: 30 5. evropskata unija gi ohrabruva proizvoditelite da dizajniraat proizvodi pri ~ie{to proizvodstvo }e se sozdava pomalku otpad i zagaduvawe.1. ova se narekuva ~ista tehnologija. ottamu. Proizvodite proizvedeni na ovoj na~in otkako }e bide upotrebeni }e bidat povtorno frleni. ottuka. toa e vistinskiot na~in na izleguvawe na kraj so otpadot. pove}e od jasno e zo{to imame problem da se oslobodime od otpadot. industrijata mo`e da pridonese za soo~uvawe so problemot preku dizajnirawe i proizvodstvo na proizvodi {to sozdavaat pomalku otpad i se frlaat bez da sozdadat {teta na `ivotnata sredina. Presmetuvaj}i go individualnoto proizvodDizajnirawe proizvodi {to se energetski efikasni i pobaruvaat pomalku materijali Zamena na materijali {to predizvikuvaat {teta na `ivotnata sredina Dizajnirawe trajni i izdr`livi proizvodi Proizvodstvo na proizvodi {to se odr`uvaat poednostavno Dizajnirawe proizvodi {to mo`at povtorno da se upotrebat i recikliraat proizvodi {to koristat malku materijal i energija proizvodi {to ne $ {tetat na `ivotnata sredina proizvodi {to traat i se koristat podolgo proizvodi {to se popravaat polesno koristewe materijali {to mo`at da bidat reciklirani i povtorno upotrebeni .Otpad 5. koi godi{no proizveduvaat pribli`no 3 milijardi toni otpad. najevtiniot. ^ista tehnologija vo evropskata unija `iveat pribli`no 500 milioni lu|e.1. stvo na otpad proizleguva deka sekoj `itel vo eu sozdava pribli`no 6 toni otpad godi{no. site nie kako potro{uva~i igrame klu~na uloga vo ohrabruvaweto na primenata na ~ista tehnologija preku odbiraweto „~isti” proizvodi i uslugi.

inaku. ƒ ispu{tawata vo vozduhot. koristewe i skladirawe) uspe{no gi namaluvaat: ƒ koristeweto na prirodnite resursi i na energijata. 5. koi.2. Reciklirawe otpad so reciklirawe se namaluva kvantitetot na otpad {to go skladirame vo deponijata i na toj na~in ja polnime. Dosega ima utvrdeno celi za reciklirawe za stari vozila. ƒ bu~avata i {tetnite vlijanija vrz ekosistemite. ƒ skladiraweto otpad.1 milioni kilogrami. a na toj na~in go namaluvame zagaduvaweto i koristeweto na prirodnite resursi.Da zboruvame za ` ivotnata sredina eve nekolku prakti~ni pri~ini: Poznat proizvoditel na elektri~ni uredi. 31 .000 ma{ini za fotokopirawe da obnovi i povtorno da proizvede 75% od niv i na toj na~in da za{tedi duri 93 milioni evra. vodata i vo po~vata. Kompanijata uspeala od povratenite 80. bi gi potro{ila za nabavka na repromaterijali. nare~ena ekoetiketa. vo 1996 godina kompanijata objavi deka noviot proces za proizvodstvo na medicinska samolepliva lenta za{teduva duri 77% od prethodno potro{enata energija. kako model za povtorna upotreba na delovite. koja odgovara na pove}e kriteriumi za „zeleni proizvodi”. Kompanijata {to proizveduva bele`nici. mnogu od dr`avite {to se ~lenki na unijata ve}e recikliraat pove}e od 50% od otpadot od pakuvawa. Proizvodite dobivaat ekooznaka ako za vreme na nivnoto postoewe (proizvodstvo. a naskoro unijata }e utvrdi i novi povisoki celi za reciklirawe. Proizvoditel na kancelariska oprema razvil tehnologija za proizvodstvo na ma{ini za fotokopirawe so upotreba na stari/amortizirani ma{ini za fotokopirawe. kompaktni diskovi i kaseti se obiduva da najde na~in kako da go napravi proizvodstvoto poefikasno spre~uvaj}i go zagaduvaweto i za{teduvaj}i sredstva. elektronski i elektri~ni uredi i za baterii. go namaluvame koli~estvoto energija potrebna za proizvodstvoto na novi proizvodi. evropskata unija ima razvieno oznaka za identifikuvawe na proizvodite vo prodavnicite {to imaat minimalno vlijanie vrz `ivotnata sredina. Paralelno. odnosno go ima namaleno koristeweto na solventi za 1. lambi i prekinuva~i razvil grupa proizvodi nare~ena „zelen pojas”. proda`ba.

go spre~uva i se~eweto na 17 drvja i zazemaweto na pribli`no 2.1. mo`at da bidat iskoristeni i po recikliraweto da dobieme nov karton. recikliraweto na motorot od edno vozilo zna~i ispu{tawe ogromno koli~estvo . hidrauli~nite te~nosti.2. unijata donese novo zakonodavstvo so koe gi obvrza proizvoditelite da ja prezemat ve}e iskoristenata oprema bez pritoa da napla}aat odredena cena za toa. kako i starite vesnici. 32 zagaduva~i preku te{kite metali. salfetki i sl. toaletna hartija. Reciklirani materijali recikliraweto na eden ton vesnici go spre~uva ispu{taweto na 2. ovie nekolku primeri poka`uvaat deka recikliraweto. recikliranata plastika mo`e da se koristi za da se izrabotat novi proizvodi kako {to se novo crevo za voda ili novi cevki. izolacija za palta. sakaj}i da go nadmine so ovoj problem. recikliraniot karton. a potoa mo`at da ja recikliraat i da prodavaat novi proizvodi. delovi za vozila i ~etki za boewe.Otpad 5. a sozdava dovolno toplina za da se zagree domot vo period od {est meseci. sekoja godina. no }e vredi u{te pove}e ako lu|eto kupuvaat proizvodi dobieni od recikliran materijal. a se spre~uva i ispu{taweto na toni jagleroddioksid vo atmosferata. evropskata unija se obiduva da po~ne so reciklirawe vozila. glicerinot za sopira~ki i antifrizot. pribli`no 9 milioni toni otpad se sozdavaat poradi isfrlaweto na starite vozila. isto taka. {i{iwa i kontejneri. ovoj otpad e eden od najgolemite izvori na te{ki metali i organski zagaduva~i. novata direktiva za otpadni vozila predlaga sopstvenicite da dobijat sertifikat od ovlastenoto lice za skladirawe na voziloto pred da bide izbri{ano od registarot na vozila vo upotreba i da prestanat da pla}aat danoci i drugi dava~ki za nego. ili tripati pobrzo otkolku komunalniot otpad. otpadot od elektronski i od elektri~ni uredi porasnuva za 16 do 28% na sekoi pet godini.5 toni jagleroddioksid vo atmosferata. kutii. motornite masla. a proizvoditelite na vozila }e napravat povrat na dobar del od cenata platena za skladirawe na otpadnite vozila. podni pokrivki. toa pretstavuva re~isi 10% od vkupnoto koli~estvo opasen otpad sozdaden vo unijata. hartija za pe~atewe. kartonska ambala`a za jajca. so recikliraweto na konzervite se za{teduva duri 95 % od energijata potrebna za nivno proizvodstvo. vredi. hartieni {amiv~iwa.5 kubni metri otpad. bri{a~i za kujna. ova mo`e da se zeme i kako motiv pove}e za da se proizveduvaat elektronski i elektri~ni uredi {to proizveduvaat pomalku zagaduvawe. vre}i za spiewe. gorivoto. vo ponovo vreme. sopstvenicite }e mo`at svoite vozila da gi dostavat do ovlastenoto lice bez nikakvi tro{oci. navistina.

gabi i bezrbetnici gi konsumiraat i gi razgraduvaat organskite materijali. so drugi zborovi. ja namaluva erozijata i potrebata od dopolnitelno dodavawe ve{ta~ki |ubriva. no mo`e da bide i so poddr{ka od lokalnite zaednici. e neograni~ena. evropskata unija se obiduva da gi ohrabri dr`avite {to se ~lenki i lokalnite zaednici da se soo~at prvo so sozdavaweto otpad.2. staveni na kup vo vistinski uslovi po nekolku nedeli }e stanat kvaliteten kompost. Koristeweto kompost ja zasiluva organskata sodr`ina na po~vata vo mnogu evropski regioni.2. mo`e da se koristi vo zemjodelstvoto kako |ubrivo ili da se stava vo saksiite pri sadewe cve}iwa. kako i poluraspadnato ovo{je i zelen~uk. Kompostot ja podobruva teksturata na po~vata. [to e toa tretman na otpadot? otpadot {to ne mo`e da bide namalen. a za toa mo`e da bidat odredeni i instrumenti za finansiska poddr{ka. Po~vata. 5. 33 . Pove}e od 50% od otpadot od doma}instvata mo`e da se reciklira na ovoj na~in. trevata. lisjata i drugite otpadoci od rastenija vo na{ite gradini. kako i od celata dr`ava. no ima nekoi materii {to ne mo`at da bidat reupotrebeni ili reciklirani. ako sakame da bideme tehni~ki to~ni. crvi. Kompostirawe Kompostiraweto e priroden na~in za reciklirawe. kako bubalki.Da zboruvame za ` ivotnata sredina 5. a na~inot na nivnoto tretirawe e sogoruvawe ili skladirawe. a najpolezno e poradi faktot deka go namaluva koli~estvoto otpad {to treba da se skladira i na toj na~in ja zagaduva `ivotnata sredina. pak. kompostiraweto e kontroliran proces na razgraduvawe na materijalite so pomo{ na razli~ni mikroorganizmi i bezrbetnici. Kompostiraweto mo`e da se sproveduva poedine~no. reupotreben ili recikliran. obata na~ina imaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina i poradi toa mora da bidat strogo kontrolirani. ja zgolemuva sposobnosta na po~vata da apsorbira pove}e vozduh i voda. kompost se dobiva koga raznite bakterii. upotrebata na kompostot. mora da bide tretiran na poinakov na~in. pol`avi i sl.3.

Otpad 5. deponiite se golemi moderni postrojki so za{titni pojasi i so sistem za sobirawe i za otstranuvawe na supstanciite i na gasovite {to istekuvaat i se ispu{taat od otpadot vo raspa|awe. ili skladiraweto na otpadot e glavniot na~in na tretman na otpadot. vo 1995 godina duri 67% od otpadot be{e skladiran vo deponiite.3. neprijatna mirizba. zafa}a prostor i go zagaduva zemji{teto so skladirawe opasni materijali vo po~vata. edna od glavnite celi na Direktivata za deponii e namaluvawe na koli~estvoto biorazgradliv otpad da se skladira vo deponiite. deponiite ne bea ni{to pove}e od dupki vo koi be{e skladiran otpadot. . ponekoga{ duri i za rekreacija. prepolna so pesticidi. a kako na~in za kontrola na zagaduvaweto i ispu{tawata metan. organski zagaduva~i. a potoa se pokriva so zemja i podra~jeto na deponijata prodol`uva da se koristi za drugi celi. KAKO ZAGADUVAAT DEPONIITE? 34 Vozduh Voda Po~va ispu{tawe CO2 (jagleroddioksid) i CH4 (metan). a poradi toa nekoi te{ki metali i drugi toksini istekuvaat i se vpivaat vo po~vata i vo podzemnite vodi. se utvrduva obvrskata deponiite da imaat instalacii za sobirawe na metanot i za proizvodstvo na energija od nego. vo minatoto. vo deponijata se skladira otpad s# do onoj moment dodeka ne se napolni. cijanid. te{ki metali i nitrati se vlevaat vo podzemnite vodi.1. Denes. Deponija Deponijata. Deponiite vo svetot se polnat sè pove}e i ispu{taj}i metan pridonesuvaat za klimatskite promeni. sekoj den kompresiraniot cvrst otpad se skladira vo deponijata i se pokriva so sloj zemja.

koja se skladira vo deponija. no2. 35 incinerator e pe~ka vo koja se sogoruva opasniot otpad i otpadot {to dokolku se skladira vo deponija mo`e da ima seriozno {tetno dejstvo vrz po~vata.Da zboruvame za ` ivotnata sredina KAKO ZAGADUVA INCINERATOROT? Vozduh Voda Po~va ispu{tawe so2. 5. kako i nekoi te{ki metali. od otpadot ostanuva samo pepelta. deponirawe pepel od incineratorot i pro~istuvawe rezidui.3. 1 evropskata unija utvrdi nova direktiva za sogoruvaweto na otpadot. vodata i vozduhot. so sogoruvaweto se postignuva namaluvawe na otpadot za 90 % vo zafat. sulfurdioksid i hidrohloridi. odnosno 6070 % vo te`ina. skladirawe opasni supstancii na povr{inskite vodi. . Preku sogoruvaweto na otpadot se osloboduva energija {to mo`e da se iskoristi za zagrevawe. koja utvrduva strogi granici na ispu{taweto na ovie zagaduva~i so cel da se namali {tetnoto dejstvo po zdravjeto na lu|eto. HCL. koi po nivnata upotreba i prepolnetost povtorno }e zavr{at na deponijata. organski soedinenija. Problemot na sogoruvaweto e deka za da bide spre~eno zagaduvaweto na vozduhot od ispu{tawata gasovi {to sozdavaat efekt na staklena gradina od sogoruvaweto postrojkite moraat da postavuvaat skapi filtri. Posebno vnimanie se posvetuva na namaluvaweto i na kontrolata na ispu{tawe na zagaduva~ite vo pomorskite ekosistemi. dioksini i te{ki metali. Po zavr{uvaweto na procesot na sogoruvawe. a nekoi incineratori1 mo`at duri da sogoruvaat i opasen otpad spre~uvaj}i opredeleni toksini ili organski soedinenija da gi zagaduvaat vozduhot i po~vata. so direktivata eu se obiduva da postigne seriozno namaluvawe na ispu{tawata vo vozduhot nitrogenoksidi. Sogoruvawe vo 1995 godina duri 17% od vkupnoto koli~estvo otpad sozdaden vo evropskata unija be{e tretiran so sogoruvawe.2.

poddr{ka na istra`uvaweto i na tehnolo{kiot razvoj za proizvodstvo na novi proizvodi {to imaat pomalo vlijanie vrz `ivotnata sredina i koristat pomalku energija. Princip na bliskost: tretirawe na otpadot na mestoto na koe nastanuva. ƒ namaluvawe na koli~estvoto otpad preku povtorna upotreba i reciklirawe kako i za{teda na energija. Ottamu opasnite supstancii mora da bidat otkrieni. 2. [to pravi Evropskata unija? evropskata unija ima uloga da pridonese kon spre~uvaweto na nastanuvaweto na otpadot i da go promovira recikliraweto preku informiraweto na potro{uva~ite. a proizvoditelite moraat da bidat odgovorni za pribiraweto.4. ƒ regulirawe na transportot. ƒ podobreni uslovi za tretman na otpadot.proizvodi i uslugi {to sozdavaat pomalku otpad. tretmanot i za recikliraweto na otpadot. odnosno za 50 % vo 2050 godina. 3. Princip korisnikot pla}a: toj {to go sozdava otpadot mora da gi nadomesti tro{ocite za negoviot tretman. Istovremeno. razvivaj}i i promoviraj}i evropska strategija za reciklirawe na otpadot. Celta na unijata e vo 2010 godina da go namali skladiraniot otpad za 20% vo sporedba so 2000 godina. vrskata me|u ekonomskiot razvoj i zgolemuvaweto na koli~estvoto sozdaden otpad mora da bide prekinata.i potro{uva~ite da izbiraat . Princip na prevencija: namaluvawe na otpadot u{te od po~etokot na negovoto nastanuvawe i pottiknuvawe na industrijata da proizveduva . Pri soo~uvaweto so otpadot unijata raboti spored ~etiri osnovni principi: 1. 36 .Otpad 5. 4. Princip na pretpazlivost: sekoga{ koga ima potencijalen rizik treba da se prezemat merki za negovo spre~uvawe. za postignuvaweto na ovaa cel unijata gi ima postaveno slednive prioriteti vo svojata tematska strategija za otpad: ƒ spre~uvawe nastanuvawe otpad.

a nejzinata cel be{e da im olesni na potro{uva~ite da gi prepoznaat proizvodite so ekoetiketa.namaluvawe na biorazgradliviot otpad vo deponiite za 65 %. evropskata unija ima zabrana i za izvoz na odredeni vidovi opasen otpad vo dr`avite {to ne se ~lenki na organizacijata za ekonomska sorabotka i razvoj. vo 1994 godina direktivata za otpad od pakuvawa gi utvrdi celite za namaluvawe i za reciklirawe na otpadot od pakuvawa. ƒ procena na `ivotniot ciklus. ƒ razvoj na ~ista tehnologija. i ƒ regulativi i odano~uvawe. ƒ ekodizajn na proizvodite. ƒ upatstva. dodeka za periodot 2006-2016 godina be{e postavena cel . . vo 1991 godina Direktivata za opasen otpad gi utvrdi pravilata za upravuvawe na ovoj tip otpad. ƒ kampawi za podigawe na svesta na javnosta. Prvo vo 1975 godina be{e usvoena ramkovnata direktiva za otpad. kako na primer sodr`inata na te{kite metali vo bateriite.90 %. ƒ zamena na opasnite supstancii. ekoetiketata be{e promovirana so donesuvaweto na direktivata vo 1992 godina. razli~nite vidovi opasni materijali i sl.Da zboruvame za ` ivotnata sredina vlijanieto vrz izborot na potro{uva~ite da izbiraat proizvodi {to imaat pomalo vlijanie vrz `ivotnata sredina preku: ƒ koristewe ekoetiketi. vo periodot me|u 1985 godina i 2000 godina. ƒ informativni deklaracii. a vo 2005 godina be{e usvoena i nova direktiva so koja se ograni~ija ispu{tawata dioksini {to se dobivaat so sogoruvawe na otpadot. upotrebenite masla. be{e utvrdena i stapka za namaluvawe na dioksinite (supertoksi~ni hemikalii) . unijata prezede aktivnosti i za prevencija na nastanuvaweto otpad preku pove}e odluki za ograni~uvawe na nastanuvaweto toksi~en otpad. vo 1999 godina se vovede obvrska da se sobira i tretira metanot ispu{ten od deponiite. a bea doneseni i mnogu drugi direktivi {to se odnesuvaat na bateriite. 37 Evropskite direktivi Dosega bea doneseni golem broj direktivi so cel podobruvawe na sostojbata vo sektorot. koja od dr`avite {to se ~lenki bara{e da upravuvaat otpad preku ohrabruvawe na prevencijata i na pravilnoto skladirawe.

Pred da odite na pazaruvawe.5. 5. ƒ Ako kupuvate refusni proizvodi }e dobiete ist kvalitet. vo dekemvri 2005 godina. prepravete ja ili podarete ja. evropskata komisija predlo`i usvojuvawe nova tematska strategija za spre~uvawe i za reciklirawe na otpadot. koi gi obvrzuvaat dr`avite {to se ~lenki da razvivaat nacionalni programi za spre~uvawe na nastanuvaweto otpad. [to mo`eme da napravime nie? ƒ Podgotvuvajte se za reciklirawe na otpadot i podu~uvajte gi site vo semejstvoto da go razberat procesot na reciklirawe i {to podrazbira toj. a }e dobiete pomalku ambala`a. ƒ Servisirajte gi rasipanite proizvodi i razmislete dobro pred da gi frlite. 38 . ƒ Mo`ebi ne vi e potrebna tolku golema ambala`a za proizvodite {to gi kupuvate. ovaa dolgoro~na strategija ima za cel da obezbedi evropa da bide op{testvo {to go reciklira otpadot i se obiduva da izbegne sozdavawe otpad i da go koristi otpadot kako resurs. Kako prv ~ekor vo ispolnuvaweto na strategijata Komisijata predlo`i revizija na ramkovnata direktiva za otpad od 1975 godina i vospostavuvawe standardi za reciklirawe. ƒ Obidete se da # dadete vtor `ivot na oblekata {to ne e vo moda. ƒ Informirajte se za proizvodite {to imaat ekoetiketa. ƒ Mnogu marketi davaat plasti~ni kesi na sekoj potro{uva~ koga pazaruva. a potoa pobarajte gi vo bliskata prodavnica i prepoznajte gi po logoto. Predlo`ete mu na prodava~ot da vi dava pomalku ambala`a i da koristi pomalku ambala`a vo idnina. vnimavajte da si zemete so vas kesa ili torba mesto da zemete nova.Otpad Kone~no.

6 . Golema e brojkata na vidovi {to se zagrozeni ili se pod zakana od is~eznuvawe.PRIRODA bogatstvoto na evropa. a ima i mnogu vidovi {to ve}e is~eznale. me|u drugoto. se nao|a i vo raznovidnosta na nejzinite predelski tipovi: od planini so alpski karakteristiki. site ovie predelski tipovi se `iveali{te na mnogu vidovi od evropskiot div svet. preku {umi do mo~uri{ta i drugi vodni `iveali{ta.

pustinska tundra. ƒ Pove}e edinki od istiot ili od razli~ni vidovi {to `iveat vo edno geografsko podra~je i imaat razli~ni demografski karakteristiki se narekuvaat populacija. vo niv se vklu~eni pasi{ta. nekoi od vidovite se mnogu retki ili. ƒ Sredinata vo koja `iveat zaedni~ki `ivotnite ili rastenijata. morame da spre~ime ova da se slu~uva i ponatamu i da ja za{titime biolo{kata raznovidnost. reki. takvite `iveali{ta se osobeno retki. ptici. seto ova go narekuvame biolo{ka raznovidnost. ƒ @ivite organizmi. vo nea se vklu~eni od nekolku santimetri do nekolku metri od Zemjinata kora na povr{inata kako i na morskoto dno. ezera.1. @iveali{tata vo Evropa 40 ima pove}e razli~ni nivoa vo koi mo`e da bide prou~uvan `iviot svet: ƒ Rastenie ili `ivotno {to mu pripa|a na odreden vid e edinka. `ivotni i insekti. do nekolku kilometri vo atmosferata. {tetno po nivnoto zdravje kako {to mu {teti na zdravjeto na lu|eto.500 `iveali{ta. 6. ƒ Grupa edinki ili razli~ni vidovi {to `iveat zaedno vo to~no utvrdeno podra~je se narekuvaat zaednica. planini. ƒ [irokite tipovi ekosistemi so sli~ni karakteristiki {to gi razdeluvaat od drugite i se rasprostraneti niz svetot se narekuvaat biomi. isto taka. se narekuva `iveali{te. Za{tita i obnovuvawe na prirodnite ekosistemi na evropska po~va ima golem broj ekosistemi vo koi `iveat iljadnici rastenija. se pod zakana od is~eznuvawe.Priroda 6. iako mnogu od niv. treseti{ta i mo~uri{ta {to se relativno nedopreni od ~ovekovata aktivnost. zagaduvaweto e. za `al. morski bregovi i u{te mnogu drugi. Lu|eto vlijaat vrz najgolemiot del od ovie `iveali{ta. pak. definirani spored vegetaciskite ili prirodnite karakteristiki. ƒ Delot od Zemjinata kora.1. vodite i atmosferata kade {to `iveat razli~nite `ivi organizmi se narekuva biosfera. nivnoto `iveali{te i na~inite na koi se povrzuvaat me|u sebe se narekuva ekosistem. vo evropskata unija se klasifikuvani pribli`no 2. peso~ni dini. vklu~uvaj}i tuka nekoi specifi~ni vidovi {umi. .1. ribi. a pati{tata i gradovite gi uni{tuvaat nivnite prirodni `iveali{ta.

ƒ Ris (Lynx lynx) ƒ Kafena me~ka (Ursus arctos arctos) ƒ Mediteranska mona{ka foka (Monachus monachus) ƒ Saimarska prstenesta foka (Pusa hispida saimensis) ƒ Male~ok delfin (Phocoena phocoena) ƒ Aduenov galeb (Ichthyaetus audouinii) ƒ Zelen gulab (Drepanoptila holosericea) ƒ Siv sokol (Falco peregrinus) ƒ Beloopa{est krajbre`en orel (Haliaeetus albicilla) ƒ Severen gologlav ibis (Geronticus eremita) ƒ Azorski biqbiq (Pyrrhula murina) ƒ Carski (imperijalen) orel (Aquila heliaca) ƒ Kosa~ka (Crex crex) ƒ Glavesta `elka (Caretta caretta) ƒ Golem kanarski gu{ter (Gallotia simonyi machadoi) ƒ Crvenostoma~na muka~ka `aba (Bombina bombina) ƒ Orhideja damska ƒ Kafena vle~ka (Cypripedium mo~uri{na pepecalceolus) ruga (Euphydryas aurinia aurinia) ƒ Korzikanska peperuga so opa{ka kako na lastovi~ka (Papilio hospiton) . a koi. eve edna mala lista na zagrozeni vidovi: Cica~i Ptici Vle~ugi i vodozemci Insekti Rastenija 41 Denes. Zagrozeni vidovi tie {to mislea deka is~eznuvaweto na vidovite zavr{i so is~eznuvaweto na dinosaurusite. Prviot cica~ {to is~ezna vo noviot milenium e pirinejskiot ibeks. Dopolnitelno na `ivotinskite vidovi. isto taka. se vo rizi~nata grupa.1.2. pribli`no polovinata (45%) od cica~ite vo evropskata unija i edna tretina (38%) od vle~ugite. i pokraj site napori na {panskata vlada i na evropskata unija umre na 6 januari 2001 godina. gre{at! vo poslednite nekolku dekadi is~eznaa duri 64 evropski rastenija (osum vo osumdesettite i devet vo tekot na devedesettite godini na minatiot vek). Postojat i vidovi {to se tolku retki {to mo`e da izumrat celosno.Da zboruvame za ` ivotnata sredina 6. koja `ivee{e na {panskite Pirinei. duri 3. a 27 vidovi se pod zakana od is~eznuvawe. Poslednata pre`iveana edinka od ovoj vid. pticite i od ribite se zagrozeni.000 vidovi rastenija se zagrozeni. ima duri i nekoi voobi~aeni vidovi ptici {to site gi prepoznavame.

kako {to se branite. treseti{tata i mo~uri{tata na celiot evropski kontinent se namaleni me|u 60% i 90%. izumirawe na populacijata. osobeno e va`no e da se za{tituvaat ne samo vidovite. peso~nite dini. slabeewe na karakteristikite na vidovite i. Golemite transportni koridori gi razdeluvaat populaciite {to doveduva do izolirawe na delovi od populaciite. O{tetuvawe na prirodnite `iveali{ta mnogu od razli~nite divi vidovi `iveat vo harmonija so lu|eto.2.Priroda 6. zagaduvaweto i golemite grade`ni proekti. imaat {tetno dejstvo vrz vodnite `iveali{ta i ekosistemite vo golemite estuari. a se zagrozeni i od degradacijata na 42 pla`ite i na krajbre`jeto. stepite. nekoi vidovi foki i morski `elki ponekoga{ se `rtvi na ribarskite mre`i. namaluvawe na razmenata na genetski materijal. tuku i nivnite `iveali{ta. na krajot. taka {to trpat seriozni vlijanija od zemjodelstvoto i od intenziviraweto na negoviot obem. no ima i takvi {to zavisat od prirodnite podra~ja i od nedoprenoto `iveali{te. vo krajbre`niot pojas zagaduvaweto i prekumernoto ribarewe gi zagrozuvaat morskite vidovi. Francija i vo italija duri 75% od peso~nite dini is~eznaa pred po~etokot na minatiot vek. ottamu. vo [panija. razmno`uvawe vo ograni~eni grupi. .

[to pravi Evropskata unija? na svetskiot samit za odr`liv razvoj odr`an vo Johanesburg vo 2002 godina vo ramkite na obedinetite nacii. vo 1992 godina evropskata unija ja usvoi Direktivata za divite vidovi i za nivnite `iveali{ta so koja odgovori na ovaa potreba. 43 . Dr`avite {to se ~lenki vo soglasnost so ovaa direktiva treba da utvrduvaat posebni podra~ja za za{tita kade {to ovie vidovi mo`at da `iveat bezbedno.3. vo 1979 godina evropskata unija ja usvoi Direktivata za divite ptici. evropskata unija ja prifati ovaa globalna cel. a pribli`no 200 vidovi `ivotni i pribli`no 500 vidovi rastenija vo pribli`no 200 tipovi `iveali{ta imaat potreba od za{tita.Da zboruvame za ` ivotnata sredina 6. iako so svoeto zakonodavstvo se obiduva{e da go postigne toa u{te od sedumdesettite godini na minatiot vek. vladite se obvrzaa zna~itelno da ja namalat zagubata na biolo{kata raznovidnost do 2010 godina. Dr`avite {to se ~lenki moraat da gi za{titat i za~uvaat `iveali{tata i vidovite {to se od poseben interes. a posebnite planovi za upravuvawe na nivnata za{tita se kombiniraat so ekonomskata aktivnost na lu|eto i se primenuva principot na odr`liv razvoj. so ovaa direktiva unijata utvrdi lista od 194 zagrozeni vidovi ili podvidovi na koi treba{e da im se posveti posebno vnimanie.

ƒ Barselonskata konvencija za za{tita na Sredozemno More (1976). ƒ Bonskata konvencija za vidovi preselnici (1979). ƒ Helsin{kata konvencija za za{tita na Balti~ko More (1974). Dosega unijata ima ratifikuvano golem broj me|unarodni dogovori za za{tita na prirodata.Priroda ovie podra~ja na posebna za{tita se me|usebno povrzani vo edna cvrsta ekolo{ka mre`a. nare~ena natura 2000. koi taa odluka bi gi imala vrz `ivotnata sredina i prirodata. evropskata unija e del i od golem broj me|unarodni inicijativi. sproveduvaweto na ovie konvencii e klu~no za postignuvaweto odr`liv razvoj dogovoren vo rio de @aneiro vo 1992 godina. . ili teritorija {to e pribli`no golema kolku i Germanija. unijata ja ima ulogata da gi usoglasuva i sledi naporite {to gi prezemaat poedine~no dr`avite {to se ~lenki. 44 vakviot pristap be{e zasilen so usvojuvaweto na Dogovorot od mastriht vo 1992 godina. nitu edna golema odluka {to se odnesuva na transportnata. energetskata ili na zemjodelskata politika ne mo`e da bide donesena bez analiza i procena na vlijanijata. ƒ Konvencijata za za{tita na Alpite (1991). ottoga{ navamu. so mre`ata ve}e se pokrieni 15% od povr{inata na evropskata unija. ƒ Bernskata konvencija za diviot svet i za prirodnite `iveali{ta (1979). so koj se utvrdi obvrskata od vklu~uvawe na za{titata na `ivotnata sredina vo drugata sektorska politika. ƒ Konvencijata na OON za biolo{ka raznovidnost (1993). vo celiot proces. vo listata na ratifikuvani dogovori se vklu~uvaat: ƒ Ramsarskata konvencija za za{tita na vodnite `iveali{ta (1971).

ƒ Prirodata ima pravo na za~uvuvawe i razvoj na nejzinoto genetsko nasledstvo.Da zboruvame za ` ivotnata sredina 6. kako i tie so isklu~itelno bogata biolo{ka raznovidnost se predmet na najstroga za{tita. ƒ Retkite ekosistemi. Vo slu~aj na nejzino naru{uvawe. Lu|eto treba da imaat po~it za slednive prava na prirodata: ƒ Prirodata ima pravo na postoewe. ƒ Mora da postoi opravduvawe za sekoe naru{uvawe na prirodata. vklu~uvaj}i go tuka i nivnoto razmno`uvawe vo ramkite na soodvetnite ekosistemi. ƒ @ivite organizmi imaat pravo na `ivot {to e dostoen za soodvetnite vidovi. za{tita i na razvoj. Istrebuvaweto i natamo{noto zagrozuvawe na vidovite e zabraneto. [to mo`e da napravime nie? za{titata na prirodata i na biolo{kata raznovidnost od lu|eto bara po~it i po~ituvawe.4. `iveali{tata. ƒ Prirodata u`iva pravo na za{tita na ekosistemite. prirodata ima pravo na vra}awe vo porane{na sostojba. vidovite i populaciite vo nivnata me|usebna zavisnost. 45 .

Vnimavajte na opasnosta od po`ari! ƒ Va{ite doma{ni mileni~iwa (ku~iwa. tie mo`at da bidat mnogu opasni po `ivotot. Vnimavajte da ne go zagrozite nivniot natamo{en opstanok vo prirodata! 46 ƒ Pregraduvaweto na vodotecite e zabraneto.Priroda vo odnos na po~ituvaweto. toa mo`e da dovede do namaluvawe na biolo{kiot minimum i da predizvika naru{uvawe na prirodnata ramnote`a. ƒ Zabraneto e sobirawe i ~uvawe primeroci od divi vidovi ili nivni delovi. potrebno e site posetiteli i u`ivateli vo prirodata da gi po~ituvaat slednive pravila za za{tita na zelenoto zlato .prirodata: ƒ Dvi`eweto vo granicite na prirodnoto nasledstvo se vr{i samo po obele`anite pateki i planinarski pateki. Za{titete gi za dobroto na idnite generacii! . Vo prirodata nema prostor za skladirawe otpad. ma~ki). retkite minerali i na fosilite e najstrogo zabraneto. ƒ Ne voznemiruvajte gi divite `ivotni. ƒ Pred zaminuvawe soberete go otpadot {to ste go napravile. ƒ Vo granicite na prirodnoto nasledstvo ne e dozvoleno dvi`ewe so motorni vozila nadvor od naselenite mesta i ozna~enite pateki. ƒ Kampuvaweto i paleweto ognovi vo granicite na prirodnoto nasledstvo e zabraneto. vodete gi na kus povodnik tamu kade {to se granicite na prirodnoto nasledstvo. ƒ Prijavete ja {tetata {to ste ja zabele`ale na ~uvarskata slu`ba ili vo upravata na za{titenoto podra~je. Vnimavajte na Va{ite postapki! ƒ Uni{tuvaweto na pe{terskite ukrasi.

KAKO RAbOTI EVROPSKATA UNIJA 7 izvor: evrostat .POKAZATELI ZA 2 @IVOTNATA SREDINA? 2 .

Priroda i biolo{ka raznovidnost Ptici  Podelba na predelot  Kargo-transport  zemji{te za organsko proizvodstvo na zemjodelski proizvodi  2. Klimatski promeni i energija 1. Sproveduvawe 6. @ivotna sredina i ekonomija 5.4 Proizvodstvo na elektri~na energija od obnovlivi izvori  1.4 ispu{tawe vo vozduhot na nitrogenoksidi  3.3 vkupni ispu{tawa gasovi {to predizvikuvaat efekt na staklena gradina spored Kjoto  1.  .3 Proekcii na ispu{tawe na zagaduva~i na vozduhot  3.5 Kombinirano proizvodstvo na toplina i na energija  1.8 Prose~na emisija na CO2 od patni~ki vozila  1. Prirodni resursi i otpad 4.2 izlo`enost na zagaden vozduh so ozon  3.2 Koli~estvo na komunalen otpad  4.4 3.prose~no.Kako raboti Evropskata unija .1 izlo`enost na zagaden vozduh so razni ~esti~ki  3.1 ekotaksi  6.9 vkupna potro{uva~ka od nuklearni centrali  2. @ivotna sredina i zdravje 3.7 Podra~ja od natura 2000  2.1 Globalen kvalitet na vozduhot i zgolemuvawe na temperaturata  1.7 indeks na eksploatacija na vodata  3.6 Podra~ja odredeni spored Direktivata za divite vidovi i za nivnite `iveali{ta  2.pokazateli za ` ivotnata sredina?  .lo{o.3 2.2 Prirodni katastrofi povrzani so klimatskite promeni  1.9 rezidui na pesticidi vo hranata  4.8 Proizvodstvo na toksi~ni materijali  3.5 zemjodelsko zemji{te na koe se primenuva ekopraktika  2.1 2.6 izlo`enost na ekosistemite na eutrofikacija  3.6 intenzitet na energija  1.3 recikliran otpad od ambala`a  5.  .1 ulov na riba pogolem od biolo{ki maksimalno dozvolenata koli~ina  4.1 Prekr{uvawe na zakonodavstvoto na eu  48 .uspe{no.2 2.5 izlo`enost na ekosistemite na acidifikacija  3. 1.7 Kone~na potro{uva~ka na energija vo transportot  1.

koe gi utvrduva kratkoro~nite i dolgoro~nite prioriteti na procesot i gi izrabotuva godi{nite planovi vo ramkite na nacionalnata programa za prezemawe na evropskoto zakonodavstvo. ƒ Zakon za genetski modifikuvani organizmi. ƒ Zakon za prostorno i za urbanisti~ko planirawe. vo oblasta na `ivotnata sredina procesot go vodi ministerstvoto `ivotna sredina i za prostorno planirawe.[ TO PRAVI vo soglasnost so obvrskite prezemeni so spogodbata za stabilizacija i za asocijacija republika makedonija prezema aktivnosti za usoglasuvawe na makedonskoto zakonodavstvo so toa na evropskata unija. ƒ Zakon za kvalitet na ambientalniot vozduh. ƒ Zakon za za{tita od bu~ava vo `ivotnata sredina. i ƒ Zakon za vodi. ƒ Zakon za za{tita na prirodata. Dosega vo nasoka na usoglasuvawe na zakonodavstvoto vo ovoj sektor se doneseni slednive zakoni: ƒ Zakon za `ivotna sredina. 8 REPUbLIKA MAKEDONIJA ƒ Zakon za upravuvawe otpad. ƒ Zakon za upravuvawe pakuvawa i otpad od pakuvawa. .

1. a vo ovoj moment makedonija uspe{no se obiduva da ja odol`i primenata na oddelni propisi. kako i stru~ni i nau~ni ustanovi {to rabotat vo oblasta na `ivotnata sredina. Koga stanuva zbor za sproveduvaweto na novoto. vo ramkite na procesot ministerstvoto za `ivotna sredina i za prostorno planirawe gi odreduva evropskite propisi {to }e bidat prioritetni za nivno prezemawe vo makedonskoto zakonodavstvo. a uspehot }e zavisi od pravilnoto koristewe na finansiskata pomo{ na unijata.2014 godina . mnogu da napravi. site ovie akti se doneseni vo ramkite na procesot za usoglasuvawe na nacionalnoto zakonodavstvo so toa na evropskata unija. sproveduvaweto. navistina. drugi upravni organizacii. republika makedonija ima u{te. me|u drugoto. tuku i evropskite sredstva {to ve}e bea isprogramirani vo nasoka na sproveduvaweto na ovoj zakon. kako i na drugite instrumenti dostapni vo procesot. me|u koi i zakonot za vodi3 `rtvuvaj}i go ne samo procesot i kvalitetot na `ivotot na svoite gra|ani. osven ministerstvoto za `ivotna sredina i za prostorno planirawe vo procesot se vklu~eni i site drugi organi vo sostav na ministerstvoto. odnosno za odredeni evropski propisi 2020 godina. pritoa utvrdeniot kraen rok za postignuvawe celosna usoglasenost e 2015 godina. 3 Primenata na zakonot za vodi e oddlo`ena za 1. me|utoa i od uspe{nosta vo procesot na pregovori za pristapuvawe vo ~lenstvo. vo ramkite na ovoj proces ministerstvoto pravi i analiza na potrebnite izmeni vo makedonskoto zakonodavstvo. od druga strana. zavisi i od primenata na donesenite zakoni.[ to pravi Republika Makedonija 50 Dopolnitelno za sproveduvaweto na donesenite zakoni se doneseni i pogolem broj podzakonski akti za sproveduvawe na navedenite zakoni. kako i potrebata od sozdavawe ili zasiluvawe na odredeni institucii vo poddr{ka na izmenetoto zakonodavstvo. sledej}i go procesot na prezemawe na evropskoto zakonodavstvo za `ivotna sredina vo nacionalnoto zakonodavstvo na republika makedonija evropskata komisija utvrdila deka zakonodavstvoto za `ivotna sredina na republika makedonija e usoglaseno vo pove}e od 65% so evropskoto. ili usoglaseno zakonodavstvo.

9 PRETPRISTAPNA POMO[ . i ƒ Ruralen razvoj. ƒ Razvoj na ~ove~ki resursi. . kako i so nejzinoto zakonodavstvo. ƒ Prekugrani~na sorabotka.IPA instrumentot za pretpristapna pomo{ e sostaven od slednive 5 komponenti: ƒ Pomo{ vo periodot na tranzicija i na institucionalna nadgradba. ƒ Regionalen razvoj. Celta na instrumentot e da obezbedi naso~ena pomo{ na dr`avite {to se kandidati i za potencijalnite kandidati vo nivnoto postapno usoglasuvawe so standardite i politikata na evropskata unija.INSTRUMENT ZA instrumentot za pretpristapna pomo{ (iPa) e vospostaven od strana na evropskata unija so donesuvaweto na regulativata (ez) 1085/2006 od 17 juli 2006 godina.

Dr`avite {to se u~esni~ki gi dogovorija slednive celi: 9. Blagoevgrad. poddr{ka na zaedni~kite aktivnosti za za{tita na `ivotnata sredina i podobruvawe na kvalitetot na `ivotot. isto~en i jugoisto~en region. kako i da se pridonese za za{tita na `ivotnata sredina. Prekugrani~na sorabotka me|u Makedonija i Grcija: ƒ Makedonija .1. i ƒ da se pomogne so sproveduvaweto na programata i da se pridonese za navremena isporaka na rezultatite. .n. Kuku{.Instrument za pretpristapna pomo[ . ovaa pomo{.pelagoniski.komponenta II (Prekugrani~na sorabotka) Pomo{ta za prekugrani~nata sorabotka spored komponentata II od iPa e naso~ena kon unapreduvawe na dobrite odnosi me|u regionite i dr`avite.1. vardarski i pelagoniski region. ƒ da se podobri turisti~kata i transportnata infrastruktura so cel da se zgolemi potencijalot za razvoj na turizmot.1. 3. glavno.1 Glavni prioriteti i celi Prekugrani~nite programi se naso~eni kon toa da dadat svoj pridones za odr`liviot razvoj. nevladini organizacii ili pretprijatija za da se zasili ekonomskiot i socijalen razvoj na pograni~nite regioni. Lerin. IPA .]ustendil. Prekugrani~na sorabotka me|u Makedonija i Bugarija: 52 9. stabilnosta i za prosperitetot na grani~nite oblasti za zaedni~ki interes na `itelite i na instituciite vo dvete dr`avi. Prekugrani~na sorabotka so Bugarija ƒ Makedonija: severoisto~en. ƒ Bugarija .1.1.jugoisto~en. jugozapaden i polo{ki region. }e se fokusira na sozdavawe vrski me|u pograni~nite regioni. Diber. regioni {to mo`at da konkuriraat od obete strani na granicite spored podelbata na regioni (t. ƒ Albanija . ƒ Grcija . ƒ Da se prodol`at postojnite ili da se sozdadat novi vrski me|u lokalnite/regionalnite administracii. Prekugrani~na sorabotka me|u Makedonija i Albanija: ƒ Makedonija . NUTS) se slednive: 1. Elbasan. ƒ da se intenziviraat kontaktite na lokalno nivo me|u `itelite {to `iveat vo EU i nadvor od nea. 2.Pela. asocijacii.Kor~a. Seres.IPA 9.

ƒ da se promovira odr`liviot razvoj so poseben akcent na za{titata. zaedno so evropskata komisija. i ƒ da se pomogne vo sproveduvaweto na programata i da se pridonese za navremena isporaka na rezultatite. ƒ da se intenzivira kulturnata razmena preku aktivnosti ~ovek na ~ovek i institucija na institucija. ƒ da se promoviraat zaedni~ki aktivnosti za za{tita na prirodnata i na kulturnata sredina.1. Prekugrani~na sorabotka so Grcija 9. i ƒ da se pomogne vo sproveduvaweto na programata i da se pridonese za navremena isporaka na rezultatite. alternativni vidovi turizam i razvoj na mala infrastruktura.1.1. Prekugrani~na sorabotka so Albanija ƒ Da se namali jazot vo ekonomskiot razvoj me|u pograni~nite regioni i drugite delovi od dr`avata so pomagawe da se sozdadat novi rabotni mesta. da se vklu~i gra|anskoto op{testvo vo donesuvaweto politika.60% 30% . Programa Ekonomski razvoj Turizam/ Infrastruktura Gradewe prekugrani~ni mre`i Tehni~ka pomo{ Albanija Bugarija 40% .50% 10% .20% maksimum 10% maksimum 10% Grcija 30% .1.20% maksimum 10% 90% vo odnos na programite za prekugrani~na sorabotka so srbija i so Kosovo.50% 20% .3.2. kako i da se za{titi javnoto zdravje preku prekugrani~ni aktivnosti. ƒ da se intenziviraat kontaktite na lokalno i na regionalno nivo me|u `itelite {to `iveat vo EU i nadvor od nea.40% 10% . ƒ da se zgolemi potencijalot za turizam na pograni~niot region i da se zgolemi brojot na stranski posetiteli. Finansiski pokazateli spored komponentata II. 53 9. ƒ Da se poddr`i ekonomskiot razvoj so poseben akcent na turizmot: prodol`eni turisti~ki aktivnosti. . zemjite {to se korisnici. kako rezultat na sorabotkata me|u ekonomskite u~esnici. rasporedot za koristewe na sredstvata e spored prikazot vo tabelata.2.Da zboruvame za `ivotnata sredina 9.1. }e re{at koga }e po~ne procesot na programirawe i kako }e izgleda preraspredelbata na sredstvata. promocijata i na upravuvaweto na prirodnite resursi i ekosistemi: da se vospostavi zaedni~ka politika za `ivotna sredina. da se garantira odr`livo upravuvawe na prirodnite resursi.

9. vrz osnova na vaka utvrdenite celi i prioriteti. koga ne postojat postrojki za tretman na otpadni vodi. ƒ Namaluvawe na koli~estvoto otpadna voda ispu{tena vo pogolemi aglomeracii. 54 . kako i obuka za idnoto menaxirawe na sredstvata od evropskiot fond za regionalen razvoj i zaedni~kiot fond. a e naso~ena kon unapreduvaweto na regionalniot razvoj preku povrzuvaweto na razli~nite regioni (razvoj na transportnata mre`a) i izgradba i rekonstrukcija na infrastrukturata so cel poddr{ka na ekonomskiot razvoj. tuka osobeno {tetnoto vlijanie na transportot vrz `ivotnata sredina. evropskata komisija i vladata na republika makedonija go dogovorile kako prioritetna aktivnost za ovaa komponenta na instrumentot podobruvaweto na infrastrukturata za upravuvawe na `ivotnata sredina i proektot „izgradba na sistem za sobirawe i za tretman na otpadni vodi vo Prilep” vo vkupna vrednost od 13 milioni evra. IPA .Instrument za pretpristapna pomo[ .komponenta III (Regionalen razvoj) Pomo{ta od komponenta III e otvorena samo za dr`avite {to se kandidati. Preku pomo{ta od ovaa komponenta na iPa se obezbeduva i tehni~ka pomo{ za ministerstvoto za za{tita na `ivotnata sredina i za prostorno planirawe za sproveduvawe na usoglasenoto nacionalno zakonodavstvo so evropskoto zakonodavstvo za `ivotna sredina. Paralelno so toa pomo{ta od ovaa komponenta pomaga i vo gri`ata da se za{titi `ivotnata sredina od vlijanijata {to gi ima vrz nea ekonomskiot razvoj. ƒ Zgolemuvawe na brojkata na gra|ani {to }e dobivaat ~ista voda preku postrojkite za tretman na otpadnite vodi vo soglasnost so evropskoto zakonodavstvo. ƒ Namaluvawe na naru{uvawata na `ivotnata sredina preku nesoodvetno skladirawe otpad i voveduvawe infrastruktura za upravuvawe cvrst otpad vrz osnova na zakonodavstvo usoglaseno so evropskoto.2. Glavni prioriteti i celi Glavna cel na komponentata III na iPa za regionalen razvoj e poddr{ka na regionalniot razvoj preku ispolnuvawe na potrebnite ekolo{ki uslovi za obezbeduvawe kvaliteten `ivot i ekonomski razvoj. specifi~nite celi na ovaa komponenta vklu~uvaat: ƒ Promocija na odr`liviot razvoj preku namaluvawe na minimum na {tetnite vlijanija vrz `ivotnata sredina.2.1.IPA 9. kako i postignuvawe usoglasenost so zakonodavstvoto za sektorot `ivotna sredina preku soodvetni investicii. a zakonodavstvoto za vodi e usoglaseno so evropskoto.

10 @IVOT+ Programata @ivot+ e finansiskiot instrument na evropskata unija za poddr{ka na ekolo{kata politika. op{tata cel na @ivot+ e da pridonese za sproveduvaweto. . Postignuvaweto na op{tata cel na programata se vr{i preku kofinansirawe proekti {to imaat dodadena evropska vrednost. Programata @ivot po~na vo 1992 godina i dosega be{e sprovedena vo tekot na tri finansiski periodi: @ivot-I (1992-1995). reformata i za razvojot na ekolo{kata politika i zakonodavstvo na evropskata unija. so pribli`no 2. vo dosega{niot period so programata @ivot bea kofinansirani 3.2 milijardi evra.014 proekti. i @ivot-III (2000-2006). @ivotII (1996-1999).

so ovaa komponenta se kofinansiraat proekti za sproveduvawe na evropskata ekolo{ka politika i za razvoj na inovativni idei.1.2013) vo aktuelniot finansiski period programata @ivot+ }e funkcionira za celoto vreme na va`nost na finansiskata perspektiva od 2007 godina do 2013 godina so buxet od 2.143 milijardi evra. kofinansirawe mo`at da obezbedat i proekti za sledewe na ekolo{kite problemi. @IVOT+ Informirawe i komunikacii ovaa nova komponenta obezbeduva sredstva za kofinansirawe kampawi za podigawe na javnata svest za `ivotnata sredina. pak. i @ivot+ informirawe i komunikacii. kako i drugi proekti so koi se ustanovuvaat informativni centri ili. .1.1. Pravnata osnova na programata e regulativata (ez) 614/2007 i so nea se reguliraat operativnite tro{oci na Generalniot direktorat za `ivotna sredina za upravuvawe na programata. vsu{nost. so ovaa komponenta se kofinansiraat proekti {to pridonesuvaat za sproveduvaweto na direktivite za divite ptici i za divite vidovi i za nivnite prirodni `iveali{ta. se organiziraat specijalizirani obuki za lica vraboteni vo sektorot.1. 10. Paralelno. @IVOT+ (2007 .3. 10.1. kako i proekti za vospostavuvawe na podra~jata od mre`ata natura 2000. barem 50% od vkupniot buxet na @ivot+ mora da bide potro{en na kofinansirawe proekti od ovaa komponenta.ekolo{ka programa. Komponentata za ekolo{ka politika i upravuvawe.@ivot+ 10. @IVOT+ Priroda i biolo{ka raznovidnost 10. dodeka barem 78% od vkupniot buxet se tro{at za finansirawe proekti vo trite komponenti na programata: @ivot+ Priroda i biodiverzitet. Prifatlivi za kofinansirawe se i proekti {to pretstavuvaat sproveduvawe na Komunikacijata na Komisijata (Kom) 216/2006 godina za „zapirawe na zagubata na biolo{kata raznovidnost do 2010 godina i ponatamu”. @ivot+ ekolo{ka politika i upravuvawe. @IVOT+ Ekolo{ka politika i upravuvawe 56 Komponentata od programata nameneta za za{tita na prirodata i na biolo{kata raznovidnost pretstavuva prodol`enie na prethodnata programa @ivot . prirodata i za biolo{kata raznovidnost. metodi i instrumenti za politikata.2. pretstavuva prodol`enie na porane{nata programa @ivot .Priroda. tehnologii.

me|u koi i republika makedonija. koe go koordinira eden od partnerite od pove}eto dr`avi {to se korisni~ki.3. ƒ Dopolnitelnite kriteriumi spored koi se odbiraat prifatlivite proekti opfa}aat: ƒ Proektite da pretstavuvaat najdobra praktika vo sproveduvaweto na direktivite za divite ptici i za divite vidovi i nivnite `iveali{ta. Potencijalni korisnici Proektite {to se kofinansiraat so sredstva od programata @ivot+ mora da gi ispolnuvaat slednive kriteriumi: ƒ Proektite mora da bidat od interes za Evropskata unija pridonesuvaj}i za ostvaruvaweto na op{tata cel na programata. republika makedonija vo posleden moment re{i da ne go plati vlezniot bilet za u~estvo vo programata i na toj na~in re{i samata da go finansira usoglasuvaweto so evropskoto zakonodavstvo i aktivnostite za za{tita na prirodata i na biolo{kata raznovidnost. ƒ Proektite treba da mo`at da poka`at sinergija me|u razli~nite prioriteti na [estiot ekolo{ki akciski plan.1. ƒ Proektite da predviduvaat i kampawi za podigawe na svesta kaj javnosta za za{titata na `ivotnata sredina i specifi~ni obuki za potrebite na za{titata na `ivotnata sredina. kako i za institucii od evropskata unija. Kriteriumi za izbor na prifatlivi proekti 10.2. 57 . razvoj i promocija na najdobra tehnika i tehnologija za za{tita na `ivotnata sredina. Programata @ivot+ e otvorena za javni ustanovi i za privatni organizacii i dru{tva.1. no i drugi dr`avi od evropa. ostvarlivi i da poka`uvaat soodveten rezultat za vlo`enite sredstva. za `al. ƒ Proektite da pretstavuvaat inovativen pristap kon ostvaruvaweto na celite na ekolo{kata politika.3. ƒ Proektite mora da bidat tehni~ki i finansiski cvrsti. Proektite gi podnesuvaat korisnicite povrzani vo partnerstvo.Da zboruvame za `ivotnata sredina 10. i sl.1.

koordinatorot na korisni~kata partnerska mre`a }e bide povikan da go potpi{e dogovorot. oddelenieto za @ivot+ od Generalniot direktorat za `ivotna sredina e zadol`eno za postapkata na evaluacija.1. Kako isklu~ok. a potvrda za priemot na proektot mu se izdava na koordinatorot od partnerskata mre`a.@ivot+ 10. najgolemiot iznos na sredstva za kofinansirawe utvrden so regulativata na @ivot+ e 50% od prifatlivite tro{oci. Komitetot na @ivot+ e sostaven od pretstavnici na dr`avite {to se ~lenki. a pretsedava pretstavnikot na evropskata komisija. oddelenieto }e go utvrdi ispolnuvaweto na uslovite za isklu~uvawe ili za prifatlivost na proektot i za dodeluvawe finansii i }e mu predlo`i na Komitetot na @ivot+ lista na predlog-proekti {to mo`at da se kofinansiraat za soodvetnata buxetska godina.3. Izbor na proektite 10.3. niv gi registrira evropskata komisija. koi imaat konkretni aktivnosti za za{tita na odredeni prioritetni vidovi ili tipovi `iveali{ta od direktivite za divite ptici i za divite vidovi i za prirodnite `iveali{ta.3. toga{ evropskata komisija srazmerno na sredstvata odredeni za soodvetnata buxetska godina }e ja utvrdi listata so proekti {to }e bidat kofinansirani za soodvetnata godina. kofinansirawe od maksimum 75% }e mo`at da dobijat proekti vo komponentata @ivot+ Priroda i biolo{ka raznovidnost.4. 58 .1. otkako listata so proekti za kofinansirawe }e dobie odobrenie od evropskiot parlament. ako ovoj komitet dade pozitivno mislewe. Pravila za kofinansirawe Predlog-proektite se na nacionalnata vlast odgovorna za @ivot+.

11 USPE[ NI PRIMERI NA @ IVOT+ .

tuku deka odgovornite za vr{eweto na dejnosta nemaat podatoci koga treba da navodnuvaat.452. koga na plodovite im treba najmnogu voda i koga postojat optimalni uslovi za navodnuvawe.Uspe{ ni primeri na @ivot+ OPTIMIZAGUA .org navodnuvaweto na zemjodelskoto zemji{te. koja zaklu~i deka ne samo {to e potrebno golemo koli~estvo voda za navodnuvawe na zemjodelskite povr{ini. zemjodelstvoto e osobeno golem potro{uva~ na voda i koristi pribli`no 70% od vodite vo evropa.life-optimizagua. rekreativnite zoni i na gradskoto zelenilo i na dvorovite e najgolemiot potro{uva~ na voda vo evropa. [panija. a bea instalirani i klimatski senzori. . Korisnik: Fondacija „san valero” Vkupen buxet: 1.org Lice za kontakt: Nieves Subales Marko 60 Korisnikot na proektot e Fondacijata „san valero” od saragosa. koi uka`uvaa na vremenskite uslovi i nivnata pogodnost za navodnuvawe.Za{teda na voda za navodnuvawe preku eksperimentirawe so kompjuterski i so avtomatski sistemi za operirawe so navodnuvaweto. odnosno vremeto koga treba da se navodnuvaat. Proektot istovremeno primeni nekolku vode~ki svetski tehnologii i go sozdade sistemot OPTIMIZAGUA vo ramkite na koj na poliwata so p~enka i so p~enica vo sorija i vo monte Hulija. sistemot so podatocite {to gi obezbeduva go hrani centralniot kompjuter. novozdobienite znaewa od fiziologijata na rastenijata uka`uvaat na to~noto koli~estvo voda {to im e potrebno na plodovite. koj povtorno elektronski go po~nuva navodnuvaweto so koli~estvoto voda {to go dobil kompjuterot so presmetkite. ovie znaewa vmetnati vo sistem za presmetka i za sledewe }e im ka`e na sopstvenicite na zemji{teto kako najefikasno da gi koristat vodite i pritoa da postignat najdobar rezultat.000 evra (692 000 evra pridones na LIFE+) Veb-stranica: www. koj so presmetki utvrduva koga e najpogodniot period za navodnuvawe i za toa go izvestuva operatorot. E-po{ta: nzubalez@svalero. dva javni parka vo saragosa i na gradinite na nekolku rezidencii od Logrowo bea postaveni senzori za vla`nost na pove}e razli~ni dlabo~ini vo po~vata.

Gradot saragosa i javnata ustanova {to go upravuva sistemot za navodnuvawe vo okolinata na saragosa go prifatija proektot i re{ija da gi napravat prvi~nite investicii za instalirawe i za koristewe na sistemot. pritoa namaluvaweto na koristeweto ~ista voda bilo za 50%. za{tedata na voda so koristeweto na sistemot bila impresivna: ƒ 60% na javnite zeleni povr{ini.000 kubni metri voda. zaklu~okot e deka sistemot OPTIMIZAGUA koristel 54% pomalku voda za kontrolnite podra~ja ili za vreme na probniot period na podra~jeto od samo 4 ha uspeal da za{tedi 22. Dopolnitelen proizvod na proektot usoglasen so sistemot za navodnuvawe bil i sistemot za sobirawe do`dovnica i za nejzino koristewe za navodnuvawe. i ƒ 40% za poliwata so p~enka i so p~enica. ƒ 50% za doma{nite gradini.Da zboruvame za `ivotnata sredina sistemot bil namesten na takov na~in da mo`e da obezbedi i alarmirawe za nekoi drugi aktivnosti {to se itno potrebni. 61 .

voda od ~isteweto na sistemot za ladewe i za greewe i iskoristenoto maslo za sopira~kite. sistemot se zasnova na koristeweto na najdobrata dostapna tehnika kako ultrafiltrirawe.Sistem za integralno upravuvawe otpad od javniot gradski transport. Proektot uspea vo utvrduvaweto model za najgolemiot del od otpadnite vodi: preku vozdu{na flotacija i tangenciska ultrafiltracija go ovozmo`i koristeweto na 98 % od vodata za miewe na avtobusite.es Proektot re{i da sozdade sistem za zaedni~ko upravuvawe na {est razli~ni tipovi te~en otpad: voda od mieweto na avtobusite. akumulatorskata kiselina sodr`i 15-20% sulfurna kiselina i rastvoreno olovo vo koloidna sostojba.000 evra (833. koi bi mo`ele da bidat mnogu opasni za `ivotnata sredina. sekojdnevnite aktivnosti na odr`uvawe na avtobusite proizveduvaat golemo koli~estvo efluenti. op{tinskoto transportno pretprijatie od valensija upravuva ekstenzivna flota od 480 avtobusi. vakuumska evaporizacija i elektroliza. no ne i vo sektorot transport. voda od mieweto na motorite i na drugite delovi. koi godi{no pominuvaat po 22 milioni kilometri. nitu kaj iskoristenoto maslo za sopira~ki iako be{e postignato visoko nivo na nivno pre~istuvawe. kako i gara`a {to e locirana vo gradot valensija.721. Povtornata primena na rezultatite od ovoj proekt e vozmo`na i prenosliva vo site pogolemi evropski gradovi {to imaat sistem za javen transport i pritoa se raspolo`eni da u~estvuvaat vo negovo kofinansirawe.urbantbat. mikrofiltrirawe.000 evra pridones na LIFE+) Veb-stranica: www.Uspe{ ni primeri na @ivot+ URBANBAT . na primer. Koristeweto druga tehnika ovozmo`i iskoristuvawe na 96 % od vodata za miewe na akumulatorite i na podovite. . koi se mnogu poznati i koristeni vo drugi sektori. iskoristeniot antifriz. Korisnik: op{tinsko transportno pretprijatie na valensija Vkupen buxet: 1. istiot uspeh ne be{e zabele`an kaj povtornata upotreba na kiselinata od akumulatorite. iskoristena kiselina od akumulatorite i voda od mieweto na akumulatorite i na podovite na avtobusite. koe se nasobira za vreme na koristeweto.com Kontakt-lice: Hesus Herero Gamon E-po{ta: emt@emtvalencia.

Duri i tiwata {to se sozdava ne mo`e da bide iskoristena i ispu{tena nitu vo voda nitu na po~vata poradi visokiot procent na organski materii {to mo`at da bidat mnogu {tetni za rastenijata.000 evra pridones na LIFE+) Veb-stranica: http://www. d-r Serkos Harutunijan E-po{ta: sehar@aua. Polifenolot DIONYSOS se poka`a kako solidna krema za lice. Preku partnerstvo na dva univerziteta se pristapi kon istra`uvawe i sozdavawe sistem za zaedni~ko upravuvawe otpad od vinarskata industrija.000 evra (641. kako i |ubrivo {to mo`e da se reupotrebi.gr/dionysos/index. Proektot se koncentrira na otkrivawe i promocija na bilo{kite svojstva na otpadot od grozjeto. koi kako antioksidansi imaat upotrebna vrednost vo kozmeti~kata industrija. Preku koristewe hemiski metodi od otpadot od grozjeto se dobivaat soedinenija polifenoli.htm Kontakt-lice: prof.uoa. kako hrana.000 toni grozje vo celiot proces.Razvoj na ekonomski izdr`an proces na zaedni~ko upravuvawe otpad od vinarskata industrija i proizvodstvoto na prirodni proizvodi so visok kvalitet i so golema upotrebna vrednost. Preku proektot bea sprovedeni istra`uvawa {to uspeaja da gi izdvojat polifenolite i kako proizvod da gi testiraat vo pove}e industriski granki. i vo farmacijata. Korisnik: zemjodelskiot univerzitet od atina Vkupen buxet: 1. koja ne poka`uva{e nuspojavi.gr Proizvodstvoto na vino sozdava golemo koli~estvo cvrst otpad bidej}i re~isi 17% od vkupnoto koli~estvo grozje se sobira vo tankerite i ne mo`e da bide iskoristeno za proizvodstvo na alkohol poradi strogoto zakonodavstvo.pharm. a vo mle~nata industrija se upotrebuva{e 63 Gr~kite vinarski vizbi proizveduvaat godi{no okolu 400 milioni litri vino i koristat pribli`no 500. a so biorazgraduvaweto sozdavaat toksini {to podocna gi zagaduvaat po~vata i vodata. .Da zboruvame za `ivotnata sredina DIONYSOS .310. `ivotnite vo vodata i za kvalitetot na vodata. najgolemiot del od 400 vinarski vizbi se mali i sredni pretprijatija {to ja odgleduvaat i koristat istata doma{na sorta grozje.

koj mo`e da dobie i nova dimenzija ako se prenese na prerabotka na maslinki i na drugi rastenija. koristeweto na procesiranoto komiwe kako hrana za kozi i za ovci poka`a deka nivoto na najaktivnite sostojki na mle~nite lipidi e poka~eno za 50%. koja mo`e da preraboti 2. koe dosega se koristi od dve vinarski vizbi za sopstvenite lozovi nasadi. treba da bide sprovedeno dopolnitelno istra`uvawe za da se utvrdi mo`nosta za koristewe vo farmacevtskata industrija. ekonomskoto modelirawe na LIFE+ utvrdi deka osnovaweto postrojka za izdvojuvawe polifenol.Uspe{ ni primeri na @ivot+ probno vo proizvodstvoto na jogurt. 64 . }e pretstavuva ekonomski izdr`an proekt. Kone~no.000 kilogrami komiwe. dodeka preku kompostirawe se sozdava odli~no |ubrivo. Kremata i jogurtot bea oceneti od stru~wacite LIFE+ i nivnoto proizvodstvo mo`e da po~ne otkako }e se obezbedat site dopolnitelni investicii. edna doza od polifenolot DIONYSOS poka`a deka za medicinski potrebi zamenuva eden kilogram crno grozje spored negovata hranliva vrednost.

proizvodi. za{titata od zagaduvawe i za efikasnoto koristewe na prirodnite resursi.EKOINOVACII inovaciite vo ekologijata (ekoinovacii) ja odrazuvaat potrebata za odr`liv porast. da se sozdade ili pro{iri pazarot za povrzani/srodni proizvodi i da se zgolemi evropskata konkurentnost na svetskite pazari.12 PROgRAMA ZA KONKURENTNOST I ZA INOVACII . koi se poka`ale kako tehni~ki izvodlivi i uspe{ni. eu kofinansira proekti {to pretstavuvaat razli~na tehnika. koj vodi smetka za za~uvuvawe i za odr`uvawe na `ivotnata sredina. . Poddr{kata na vakvi ekoinovativni tehnologii treba da pridonese za otstranuvawe na pre~kite za razvoj i za {iroka primena na ekoinovacii. so fondovite na ekoinovacii (Eco-Innovation). no poradi povrzanite rizici ne uspeale da se vovedat ili da prodrat na pazarot. procesi ili tehnologija. metodi. a imaat golem potencijal za {iroka primena i za nivna natamo{na primena na pazarot vo evropa. uslugi.

turcija i od albanija.Programa za konkurentnost i za inovacii . vo periodot od 2008 godina do 2013 godina na raspolagawe se staveni re~isi 200 milioni evra za kofinansirawe na proektite za ekoinovacii. drugite treba da bidat pokrieni od toj {to konkurira vo forma na kofinansirawe. Lihten{tajn. Hrvatska. srbija. eu pritoa pokriva 50% od proektnite tro{oci.Ekoinovacii 66 Proektite treba da celat kon namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina. kako i od norve{ka. makedonija. namaluvawe na zagaduvaweto. . za parite od fondot za ekoinovacii mo`at da konkuriraat organizacii od site dr`avi {to se ~lenki na eu. poefikasna upotreba na prirodnite resursi i kon podobruvawe na karakteristikite na pretprijatijata (posebno na malite i na srednite pretprijatija) vo odnos na `ivotnata sredina. izrael. Crna Gora.

13 KONTAKTI .

moepp.Kontakti MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I ZA PROSTORNO PLANIRAWE SEKTOR ZA SORABOTKA I ZA PROEKTNA KOORDINACIJA ul.mk Veb-stranica: www.org. „Goce Del~ev” bb (zgrada na MRTV) 1000 Skopje Telefon: 02/3251400 Faks: 02/3220165 E-po{ta: infoeko@moepp.mk JAVNA USTANOVA NACIONALEN PARK „MAVROVO” Mavrovi anovi bb 1256 Mavrovi anovi E-po{ta: infopoint@npmavrovo.mk Veb-stranica: www.mk Veb-stranica: www.nppelister.npmavrovo.gov.mk .mk JAVNA USTANOVA NACIONALEN PARK „PELISTER” ul. „29 Noemvri” 14 7000 Bitola 68 E-po{ta: nppinfo@nppelister.org.gov.org.org.

org.europa. „Gali~ica” bb 6000 Ohrid E-po{ta: galicica@galicica.org.Da zboruvame za `ivotnata sredina JAVNA USTANOVA NACIONALEN PARK „GALI^ICA” ul.1049 Brisel BELGIJA Faks: +32 (0)2 29 88 288 .potocnik@ec.eu 69 GENERALEN DIREKTORAT ZA @IVOTNATA SREDINA Avenue de Beaulieu 5 B .mk Veb-stranica: www. komesar za `ivotnata sredina E-po{ta: janez.mk KOMISIJA NA EVROPSKATA UNIJA COMMISSION OF THE EUROPEAN UNION Rue de la Loi 200 B-1049 Brisel BELGIJA Janez Potocnik.galicica.

zamenik-rakovoditel na oddel Telefon: +32 (0)2 29 69 376 E-po{ta: angelo.eu .martin@ec.europa.europa.friedrichsen@ec.Kontakti COMMUNITY PROGRAMME LIFE+ PROGRAMA NA ZAEDNICATA @IVOT+ Avenue de Beaulieu 5 B .eu Anne-Louise FRIEDRICHSEN Telefon: +32 (0)2 29 91 232 E-po{ta: anne-louise.capitao@ec.eu @IVOT+ @ivotna sredina i ekoinovacii Hervé MARTIN.salsi@ec.1049 Brisel BELGIJA Faks: +32 (0)2 29 21 787 @IVOT+ Priroda Angelo SALSI. zamenik-rakovoditel na oddel Telefon: +32 (0)2 29 65 444 E-po{ta: herve.eu Joaquim CAPITAO 70 Telefon: +32 (0)2 29 59 328 E-po{ta: joaquim.europa.europa.

org.eu MAKEDONSKO EKOLO[KO DRU[TVO Prof.Da zboruvame za `ivotnata sredina EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY EVROPSKA AGENCIJA ZA @IVOTNA SREDINA Kongens Nytorv 6 DK-1050 Kopenhagen DANSKA Telefon: +45 (0)3336 7100 Jacqueline McGLADE. izvr{en direktor E-po{ta: Jacqueline.mk Veb-stranica: www.europe.mk 71 . d-r Qup~o Melovski Kuzman Josifovski Pitu 28/III-7 1256 Mavrovi anovi Telefon: 02/2403773 Faks: 02/2403772 E-po{ta: contact@mes.McGlade@eea.org.mes.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->