Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

1

SADRŽAJ

Stranica

1. Pojam, sadržaj i uloga cestovnog teretnog prijevoza …………………………………….1 2. Vrste cestovnog teretnog prijevoza ………………………………………………………1 3. Integralni prijevoz tereta …………………………………………………………………2 4. Pojam i podjela tereta ……………………………………………………………………2 5. Prijevozna i manipulacijska sposobnost …………………………………………………3 6. Ambalaža …………………………………………………………………………………3 7. Obujam prijevoza tereta ………………………………………………………………….3 8. Radna snaga ………………………………………………………………………………4 9. Uvjeti za primjenu mehanizacije …………………………………………………………4 10. Razvrstavanje prijevozno – pretovarnih sredstava ………………………………………4 11. Vrste utovarno – pretovarne – istovarne mehanizacije ………………………………….4 12. Podjela cesta ……………………………………………………………………………..5 13. Konstruktivni elementi ceste …………………………………………………………….5 14. Obilježja cestovnih motornih vozila …………………………………………………….6 15. Vrste cestovnih vozila za prijevoz tereta ………………………………………………..6 16. Motorna vozila …………………………………………………………………………..6 17. Priključna cestovna vozila ………………………………………………………………7 18. Način ustrojavanja prijevoznih djelatnosti ………………………………………………7 19. Ustroj prijevoznog procesa ………………………………………………………………7 20. Prijevozna dokumentacija ……………………………………………………………….8 21. Rad na utovaru i istovaru ………………………………………………………………..8 22. Slaganje, zaštita i čuvanje tereta …………………………………………………………9 23. Istovar tereta i predaja primatelju ………………………………………………………..9 24. Vrste prijevoza tereta prema organizaciji ………………………………………………10 25. Linijski prijevoz …………………………………………………………………………10 26. Slobodni ili prigodni prijevoz …………………………………………………………..10 27. Prijevoz opasnih tereta ………………………………………………………………….10 28. Prijevoz specijalnih tereta ………………………………………………………………11 29. Prijevoz lakopokvarljive robe …………………………………………………………..11 30. Meñunarodni prijevoz tereta ……………………………………………………………12 31. Objekti u službi prijevoza ………………………………………………………………13 32. Tahograf …………………………………………………………………………………13 33. Posada vozila ……………………………………………………………………………13 34. Temeljni uvjeti racionalizacije prijevoza ……………………………………………….14 35. Stupanj iskorištenja voznog parka ………………………………………………………15 36. Koeficijent iskorištenja prijeñenog puta …………………………………………………15 37. Pokazatelji gospodarstvenog učinka …………………………………………………….16 38. Rad i proizvodnost voznog parka ……………………………………………………….16 39. Pitanja za ponavljanje ……………………………………………………………………16

Željeznička tehnička škola Moravice

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

2

POJAM, SADRŽAJ I ULOGA CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA prijevoz tereta datira od najranijih vremena: od prenošenja tereta na leñima robova, na leñima stoke, tegljenja, voženja splavima, čamcima, kolima prijevoz tereta u cestovnom prometu novijeg je datuma odnosno počinje pronalaskom Otto motora, što je preduvijet naglijem razvoju suvremenih prijevoznih sredstava i izgradnjom modernih prometnica teret treba premjestiti s jednog mjesta na drugo, a prema udaljenosti može biti na male i velike udaljenosti na male udaljenosti naziva se unutarnjim prijevozom i pri tom se radi o sredstvima prijenosa na velike udaljenosti naziva se vanjskim prijevozom i pri tom se koriste sredstva prijevoza pojam prijevoza tereta obuhvaća dva osnovna elementa prijevoznog procesa: organizaciju prijevoza i tehniku prijevoza ulogu prijevoza tereta možemo promatrati s raznih gledišta kao: - utjecaj na razvoj privrede - razmještaj proizvoñačkih i potrošačkih centara - prometne potrebe i mogućnosti zadovoljavanja - odnos cestovnog prometa prema drugim granama prometa - meñusobni promet roba - povećanje obrambene sposobnosti zemlje potreba da se teret preveze predstavlja zahtjev, zbroj zahtjeva naziva se opseg prijevoza koji može biti: a) statički – ukupna količina tereta koju treba prevesti izražena u tonama b) dinamički – to je statički opseg pomnožen sa kilometrima koje prijevozna sredstva moraju prevaliti, iskazuje se u kilometrima

-

-

VRSTE CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA - podjela prema kriterijima: 1. Prema teritorijalnoj zoni djelovanja dijeli se na: a) prijevoz tereta unutar zemlje: a1) prijevoz tereta na kraće udaljenosti a2) prijevoz tereta na duže udaljenosti b) meñunarodni prijevoz tereta: b1) pogranični b2) na duže udaljenosti b3) tranzitni 2. Prema načinu organiziranja: a) linijski – odvija se na odreñenoj relaciji, po odreñenom voznom redu i utvrñenoj tarifi - može biti: a1) stalni a2) sezonski a3) privremeni - može se odvijati na sljedeći način: a11) direktni linijski prijevoz a12) dionički ili relacijski prijevoz b) slobodni – obavlja se na osnovu slučajnih potreba a pravci i tarifa nisu unaprijed utvrñeni - s obzirom na izvršitelja može biti: a) slobodni javni – obavlja ga organizacija čija je djelatnost prijevoz tereta – obavljaju ga organizacije samo za svoje potrebe 3. Prema namjeni može biti: a) cestovni teretni prijevoz kojeg obavljaju specijalizirane prometne radne organizacije, naziva se javni prijevoz b) cestovni teretni prijevoz koji obavljaju organizacije za svoje osobne potrebe, naziva se prijevoz za vlastite potrebe

Željeznička tehnička škola Moravice

remorkeri – teški tereti . Prema složenosti prijevoza dijelimo na: a) normalne teretne prijevoze – ne zahtijevaju nikakve dodatne organizacijske zahvate b) specijalne teretne prijevoze – zahtijevaju posebne uvjete ili mjere za izvršenje prijevoza ili pak zahtijevaju specijalna vozila kao što su: .skladištenje .kadrovska .istovar . šumarstva koja imaju potrebu za prijevozom 1.prijevoz jednom ili više grana prometa . Prema vrsti pošiljaka dijeli se na: a) prijevoz komadnih pošiljaka b) prijevoz kolskih pošiljaka c) maršrutni prijevoz – obavlja se većim brojem vozila za jednog primatelja 5.raspakiranje . Prema prijevoznom sredstvu kojim se obavlja: a) teretni prijevoz motornim vozilima b) teretne prijevoze vozilima na motorni pogon c) prijevoz zapregom d) prijevoz ostalom vučom INTEGRALNI PRIJEVOZ TERETA integralni prijevoz – to je tehnologija prijevoza tereta pri čemu se teret ne ukrcava neposredno na prijevozno sredstvo nego se slaže na palete ili u kontejnere. poljoprivrede. Tereti s obzirom na stupanj iskorištenja korisne nosivosti a) tereti normalne težine b) laki ( kabasti ) tereti Željeznička tehnička škola Moravice .autocisterne .skladištenje .usputna meñuskladištenja .prijevoz živih životinja . koji na taj način sa teretom čini veliku prekrcajnu jedinicu koju na efikasni način mogu preuzeti sredstva svih vidova prijevoza ovim sistemom racionalizacije obuhvaćene su sljedeće tehnološke operacije: .pretovar izmeñu grana prometa .pakiranje robe .vraćanje prazne ambalaže pretpostavke integralnog prijevoza – da bi se izvršila izmjena u organizaciji prijevoza potrebna su tri preduvjeta: a) kooperacija u teretnom prijevozu koja može biti: .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 3 4.komercijalna c) informacijski prijevozni sustav d) špediterska djelatnost - - POJAM I PODJELA TERETA pod pojmom tereta podrazumijevaju se sva proizvodna dobra bazične ili prerañivačke industrije.tehnička .tehnološka .hladnjače .utovar .dugački tereti 6.

pretovara.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 4 2. skladištenja što se zajednički naziva manipulacijski radovi manipulacijska podobnost očituje se: . 6. 7.osjetljivosti tereta . 5.da se olakšaju prijevozno – manipulacijski radovi ( ukrcaj i iskrcaj tereta ) Željeznička tehnička škola Moravice .nužnosti primjene ambalaže .da se zaštiti teret .u pokretljivosti tereta . 4.obujmu manipulacijskih operacija . biološka ) utječu na ponašanje tereta za vrijeme prijevoza ( da bi se lakopokvarljivi teret mogao prevoziti na veće udaljenosti potrebno je primjeniti posebnu tehniku konzerviranja i pakiranja ) ekonomska svojstva govore o odnosu cijena prijevoza i vrijednosti robe ( teret male vrijednosti ne isplati se prevoziti na velike udaljenosti jer bi cijena prijevoza mogla biti veća od vrijednosti robe ) manipulacijska podobnost je osobina tereta koja se očituje kod utovara. dimenzija i težina tereta - - - AMBALAŽA materijal koji služi za omatanje i pakiranje robe s ciljem: . oblik. kemijska. c) teški tereti Tereti prema vrijednosti a) manje vrijedni b) srednje vrijedni c) skupi ili visokovrijedni d) specijalni Tereti s obzirom na pakiranje a) s ambalažom b) bez ambalaže Tereti s obzirom na uvjete prijevoza a) svakodnevni b) specifični c) opasni Tereti s obzirom na dimenzije a) gabaritni b) negabaritni c) dugi Tereti prema količini i jednovrsnosti a) u rasutom ( rinfuza ) stanju b) nepakirani tereti koji se slobodno bacaju c) u tekućem stanju Tereti prema težini i veličini pošiljke a) paketi ( do 20 kg ) b) komadne pošiljke c) kolske pošiljke PRIJEVOZNA I MANIPULACIJSKA SPOSOBNOST svi tereti nisu jednako podobni za prevoženje što ovisi o prirodnim i ekonomskim svojstvima tereta prirodna svojstva ( fizička.primjene pretovarne mehanizacije na manipulacijsku podobnost utječe i veličina. 3. istovara.

odvojiva i neodvojiva ambalaža . 65% 25% u korist fizičkog rada .1970.prizmatičnog oblika.mogućnost zahvaćanja tereta Željeznička tehnička škola Moravice .da se snize troškovi prijevoza . god.dvosmjerne – vozilo odlazi puno. rasklopiva. ide na drugi utovar prazno. mjesta dostave – prijemna mjesta količina otpremljenog. 3% 97% u korist mehaniziranog rada UVJETI ZA PRIMJENU MEHANIZACIJE uvjeti za primjenu mehanizacije: . obavlja istovar. primljenog ili tereta koji čeka na prijevoz zove se obujam tereta obujam možemo promatrati sa statičkog ili dinamičkog stanovišta statički obujam prijevoza je količina tereta koja čeka na prijevoz. vraća se puno .potreba tereta za prijevozom .standardna. vraća se prazno .kritična težina tereta . staklena.zahtjev centara za otpremom tereta .limena.komercijalna i prijevozna . vrši utovar i u polazište dolazi puno - RADNA SNAGA radna snaga predstavlja u strukturi troškova manipulacije tereta visoku stavku u skladištima ta stavka još je veća odnos radne snage i mehanizacije: . cilindričnog.količina tereta .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 5 - . nerasklopiva .zahtjev potrošačkih centara za dopremom . god.udaljenost pošiljatelja i primatelja udvojeni prijevoz tereta je prijevoz iste količine tereta koji se do krajnjeg potrošača prevozi u fazama razvrstavanje tereta po vrsti odreñuju strukturu prijevoza strujanje teretnog prijevoza je prijevoz cjelokupne količine tereta u odreñenom pravcu strujanje može biti u jednom ili u oba pravca pravac kojim se prevozi veća količina tereta naziva se glavni pravac prijevoza prijevozni tokovi se dijele na: .klasična i suvremena . drvena.prisutnost stručne radne snage . nepravilnog i teški tereti OBUJAM PRIJEVOZA TERETA pod prijevozom podrazumijevamo količinu tereta koja prevozi u toku odreñenog vremenskog perioda mjesta otpreme – zbirna mjesta.1870.jednosmjerne – vozilo odlazi puno.da se smanje nesretni slučajevi pri utovaru i istovaru vrste ambalaže: . a iskazuje se u neto tona kilometrima na obujam prijevoza utječe: . a iskazana je u tonama dinamički obujam prijevoza je ona količina tereta koja je u prijevoznom procesu.kružne – vozilo u jednom pravcu ide puno. papirnata. plastična .

specijalni podižu teret i do 15 tona ) .mehanizacija koja radi sa prekidima prema smještaju – mehanizacija u pogonima .daljina prijevoza kritična težina tereta je ona težina kod koje su troškovi ručnog rada jednaki troškovima mehaniziranog rada do te težine utovar.brzina manipulacije . 100 do 500kg odjednom ) .plinovite . nosivost 600 kg ) .vertikalno . nosivost 1 do 2 tone ) .na motorni pogon ( nosivost od 0.kombinirani rad prema pokretačkoj snazi – vlastiti pogon . nosivost 15 tona ) 2.pomoćna postrojenja - - VRSTE UTOVARNO – PRETOVARNE – ISTOVARNE MEHANIZACIJE 1.kolica specijalne namjene ( prijevoz specijalnih tereta.) Dizala i dizalice .dvodjelna kolica ( prijevoz komadnog tereta.mehanizacija koja koristi radnu snagu prema sadržaju mehaniziranog rada – radni strojevi koji prenose teret . nosivost 1000 kg ) .rudla – ručna kolica sa jednom osovinom ( za prijenos komadnog tereta.podizna platforma ( dizanje i spuštanje tereta na odreñenu visinu. a iznad te težine utovaruje se mehanizirano RAZVRSTAVANJE PRIJEVOZNO – PRETOVARNIH SREDSTAVA prema vremenu rada – mehanizacija koja radi bez prekida .ukrcivač – portalni u obliku vozila ( služi za prijevoz komadnih tereta.komadne . nosivost 200 do 1000 kg ) .mehanizacija izvan pogona prema pravcu premještanja – horizontalno .) Kolica i prevozila . nosivost 600 do 800 kg ) .u skladištima .rasute .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 6 - .jednodjelna kolica sa 3 ili 4 kotača ( prijevoz komadnih tereta.na električni pogon ( nosivost do 1200 kg ) .kombinirano prema vrsti tereta – za krute terete .na obalama . istovar obavlja se radnom snagom.na vozilu .jednodjelna dvoosovinska motorna kolica ( za prijevoz komadnog i rasutog tereta. nosivost prema potrebi ) .prijevozna kolica ( prijevoz lakših tereta. nosivost 1400 kg ) .po namjeni – u halama .po pokretljivosti – stabilne Željeznička tehnička škola Moravice .jednodjelna kolica na balans ( prijevoz teških tereta. do 5 tona na sat ) .tekuće .ručni viličar ( nosivost 1000 kg ) .viličari – viličar ručni ( kornjača.5 do 5 tona.

širina i ureñenost bankina . pješaci - - KONSTRUKTIVNI ELEMENTI CESTE tehnički elementi ceste: .proširenje kolnika u zavoju zbog dugačkih vozila .uzdužni nagib . elevatori.) Uzdužni profil ceste – je uzdužna vertikalna projekcija presjeka ceste u odnosu na teren - Željeznička tehnička škola Moravice .lokalne prema vrsti prometa dijele se na: . ovjesni.poprečni nagib . pločasti.pravilno zaobljenje kolnika . pneumatski i hidraulični.ceste namijenjene za mješoviti promet magistralna cesta – meñunarodna i javna cesta koja povezuje glavne gradove i važnija privredna područja regionalna cesta – javna cesta koja povezuje sela i naselja na području općine ceste namijenjene isključivo za motorni promet čine: auto—putevi i ostale ceste za motorni promet sa suvremenim kolničkim zastorom ( brzine veće od 40 km/h ) ceste namijenjene za mješoviti promet služe za kretanje svih vrsta cestovnih vozila kao što su motorna vozila.biciklističke i pješačke staze .vrste: trakasti.broj prometnih traka .ceste namijenjene za promet motornih vozila – autoceste i ostale ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila . pužni i zavojni. strugači ili grabljari.širina dodatnih traka za spora vozila .) Prijenosnici – su strojevi i postrojenja pomoću kojih se prenose tereti na kraće udaljenosti u neprekidnom nizu . valjkasti.širina prometnih traka .širina rubnih traka . biciklisti.pravilno postavljanje signalizacije konstruktivni elementi ceste: 1. gravitacijski PODJELA CESTA mrežu javnih cesta čine: . zaprežna vozila.minimalni radijusi zavoja .preglednost .regionalne .magistralne i meñunarodne .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 7 - lako – pokretne linijski pokretne zračna lančana koturača ( obična i složena ) ručno vitlo dizalo – lift kranske dizalice dizalo kosina 3.brzina .

jarkovi - OBILJEŽJA CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA motorna vozila moraju imati sljedeća svojstva: . trajnost. pokazuje konfiguraciju terena lijevo i desno od ceste oblici poprečnog profila mogu biti u obliku usjeka.potrošnja na praznom hodu . trajnost. pokazuje nadmorsku visinu osi ceste u svakoj točki dužine iz uzdužnog profila se vide: usponi. bankine.) Situacijski plan ceste – je tlocrt ili horizontalna projekcija ceste posebno bitan kod prijevoza specijalnih tereta za odreñivanje itinerera 4.tehnička .otpori pri kretanju izazivaju poprečne i uzdužne vibracije koje otežavaju rad vozača - - - Željeznička tehnička škola Moravice .specifična potrošnja 100 x k . zasjeka.) Podloga ceste – cesta se kao grañevinski objekat dijeli na gornji i donji stroj sastavni dijelovi gornjeg stroja su: kolovoz.svojstva koja vozaču omogućavaju normalne uvjete rada tehnička svojstva – sigurnost.lakoća upravljanja – konstrukcijski dobro izveden upravljački mehanizam . padovi. tovarni volumen.) Poprečni profil ceste – je vertikalni presjek postavljen na uzdužnu os ceste.svojstvo ekonomičnosti .eksploatacijska potrošnja Kep= --------------l k – stvarna količina utrošenog goriva u litrama l – dužina prevaljenog puta u kilometrima svojstva koja vozaču omogućuju lako i udobno upravljanja .tehničko-eksploatacijske . stabilnost. elastičnost. stabilnost i elastičnost ekonomski vijek trajanja kreće se od 6 do 10 godina što ovisi o veličini godišnjeg rada odnosno oko 350 000 km kod vozila veće nosivosti i 250 000 km kod vozila manje nosivosti fizički vijek trajanja je uvijek veći od ekonomskog ekonomski i fizički vijek ovise o načinu rukovanja i održavanja tehničko-eksploatacijska svojstva – vučna sposobnost.prijevozna . stacionaža ceste i putni objekti virtualni koeficijent je odnos zračne dužine i stvarne dužine ceste i kada je bliži jedinici onda je cesta povoljnija za promet zračna dužina ceste Vk = ---------------------------------stvarna dužina ceste 2. rigoli.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 8 - niveleta ceste – presječna linija površine ceste s vertikalnom podužnom ravninom. vertikalne krivine. ivične trake. lakoća pristupa pojedinim dijelovima i sklopovima te promjer kretanja prijevozna svojstva – nosivost. mogućnost brzog utovara i istovara i mogućnost bržeg poduzimanja sanitarno-tehničkih mjera svojstvo ekonomičnosti – minimalna potrošnja goriva i maziva u odnosu na odreñenu veličinu pogonskog rada . nasipa. pješačke i biciklističke staze. tunela 3. prilagodljivost tovarnog sanduka specifičnostima robe. pokretljivost. mogućnost čuvanja robe pri prijevozu.standardna potrošnja .lakoća upravljanja vozilom i elastičnost kretanja .

damperi. mješalice.srednje nosivosti preko 1. policijska vozila. smanjenje troškova.koristi se u lukama.pokretne radionice . a služe za vuču specijalnih prikolica - - - - PRIKLJUČNA CESTOVNA VOZILA nemaju vlastiti pogon svrha – povećanje prijevozne moći. s vučnim dijelom spojena tanjurastom spojkom specijalne prikolice – namijenjene za naročite vrste prijevoza. visokim.5 tona .da se teret preda u onom stanju u kojem je primljen Željeznička tehnička škola Moravice . spoj je preko tanjuraste spojke.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 9 VRSTE CESTOVNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ TERETA MOTORNA VOZILA motorni tricikli – pogonski dio nalazi se iza ili ispred tovarnog prostora . hladnjače ili vozila s rashladnim ureñajem ) . zatvorenim stranicama. veće iskorištenje vučnog vozila moraju se lagano kretati.specijalne prikolice prikolice – tovarni sanduk smješten na dvije ili više osovina poluprikolice – mogu biti u obliku otvorenih platformi. zatvoreni ili furgon tegljač – razdvojenog tipa. vozila za održavanje čistoće.namijenjeni za gradski prijevoz kamioni – male nosivosti do 1. pomični i nepomični sanduci.5 tona do 5 tona . za održavanje komunalnih instalacija . u obliku furgona. cisterni i kao kiperi. sa i bez krova. što jednostavnija i da imaju kočnice te ureñaje za signalizaciju vrste priključnih vozila – prikolice . za teške terete specijalna teretna vozila – za prijevoz grañevinskih materijala ( grederi.poluprikolice . sastavljeno od vučnog dijela i poluprikolice koja se prednjim dijelom oslanja na vučni dio a na zadnjem ima jednu ili više osovina. sa stranicama različitih veličina. otvorenim.hladnjače ( provjetravajuće. sanduci u obliku rešetki. jedno vučno vozilo poslužuje i tri poluprikolice transportni traktor – tovarni sanduk vuče za sobom .velike nosivosti preko 5 tona sanduci – s niskim. kuhinje - NAČIN USTROJAVANJA PRIJEVOZNIH DJELATNOSTI s gledišta ustroja glavni zadatak prijevoznog procesa je: . velika manevarska sposobnost.komunalna vozila (vatrogasna vozila. skladištima a sa dodatnim ureñajima može poslužiti i u šumarstvu. biti što lakša. kiperi ) .pokretne pekare. vuče dvije ili više prikolica . poljoprivredi motorni prednjaci – auto-traktori – kamioni s jako skraćenim tovarnim sandukom.ako je tovarni sanduk ispred onda se smije tovariti najviše do visine glave vozača .cisterne ( tekućine i plinovi ) . zrakoplovnim pristaništima.kratka šasija.

istovar ili pretovar .radna jedinica gradski promet .istovar utovar i istovar možemo opet smatrati neproduktivnim fazama prijevoz se može smatrati produktivnom fazom na vrijeme utrošeno na utovar.preuzimanje dokumentacije o teretu .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 10 - - . sredstava i mehanizacije .izbor ljudi.prijeva o prispijeću tereta primatelju .da se preveze u što kraćem vremenu .da se preveze uz što manje prijevozne troškove .predaja prijevozne dokumentacije .organizacijom rada .izdavanje dokumentacije u fazi izvršenja dolaze ovi poslovi: .javljanje poslovnom partneru o dolasku na utovar .utovar .primjenom sredstava racionalizacije .utovar i slaganje tereta .radna jedinica putnički promet .zajedničke službe USTROJ PRIJEVOZNOG PROCESA u prijevoznom procesu postoje tri faze rada i to: a) pripremna faza b) faza izvršenja c) faza okončanja u pripremnoj fazi dolaze ovi poslovi: .utovarno – istovarnim objektima u fazi okončanja dolaze ovi poslovi: .primjenom mehanizacije .prijevoz .da se prijevozna sredstva što bolje koriste prijevozna usluga može se realizirati putem: a) javnog prijevoza b) prijevoza za vlastite potrebe organizacija javnog prijevoza može imati sljedeću strukturu: .učvršćivanje tereta .pokusna vožnja .davanje ili primanje upita mogućnosti prijevoza .prijevoz .stupanje u kontakt s poslovnim partnerom .pisanje računa za izvršeni prijevoz .radna jedinica meñunarodni promet .sklapanje ugovora o prijevozu .izvršenje naplate za prijevoznu usulgu - - - - - Željeznička tehnička škola Moravice .preuzimanje tereta potvrñivanjem prijevozne dokumentacije ova faza mogla bi se opet podijeliti u tri faze i to: . pretovar i istovar može se utjecati: .analiza i obračun prijevoznih troškova .radna jedinica meñumjesni promet .

prometna dozvola .ostala dokumentacija ab) ac) bc) abc) tahograf knjižica za provjeravanje rada voznog osoblja zapisnik o lomu ili manjku tereta karnet TIR nalog za utovar tereta putni nalog meñunarodni putni nalog tovarni list tovarni list i račun račun za izvršeni prijevoz RAD NA UTOVARU I ISTOVARU utovar i istovar obavlja se na utovarno-istovarnim stanicama u čije područje rada spada: .dostavnica .postrojenja za mjerenje tereta .skladištenje tereta .utovarno-istovarne prostore za manipulaciju teretom .pripremanje tereta za prijevoz .prostor za smještaj tereta .otpremnica .prijem i otprema tereta . a to opet ovisi o: .utovar i istovar tereta .naznaka o porijeklu robe .ostali dokumenti b) DOKUMENTI VOZILA .potvrda o osposobljenosti vozila za razne vrste prijevoza .putna isprava .vozačka dozvola .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 11 PRIJEVOZNA DOKUMENTACIJA a) DOKUMENTI VOZAČA .izdavanje prijevozne dokumentacije za obavljanje tih poslova utovarno-istovarne stanice moraju imati: . uvozna i prijevozna dozvola za teret .izvozna.službene i pomoćne prostorije kapacitet utovarno-istovarne stanice ovisi o količini tereta koja se izmanipulira u jedinici vremena.spisak pošiljaka .razne potvrde kod prijevoz specijalnog tereta .prostoru za utovar i istovar koji mora imati utovarno-istovarni front za postavljanje vozila: a) uzdužno b) okomito - - Željeznička tehnička škola Moravice .prilazni putevi i prostori za manevriranje vozila .ostala dokumentacija ovisna o vrsti prijevoza c) DOKUMENTI TERETA .dozvola za prijevoz po stranim zemljama .

njegovih osobina. tovarni list. primopredaje tereta bez primjedbi vozač je dužan zatražiti primatelja potpisivanje prijevozne dokumentacije i to: putni list. ceradu dobro zategnuti i povezati po potrebi postavljaju se i posebni svjetlosni signali.da se što bolje iskoristi zapremina i nosivost vozila . pričvršćivanjem i vezivanjem tereta. jedan primjerak zapisnika uzima sa sobom nakon izvršenog istovara.da se poveća produktivnost utovarno-istovarne mehanizacije prije utovara treba napraviti plan slaganja tereta – CARGO PLAN teret se slaže od prednjeg dijela vozila prema zadnjem da se osovine ravnomjerno opterećuju teži se teret uvijek slaže dolje prema prednjem dijelu vozila rasuti tereti tovare se samo do visine stranice nakon završenog utovara posada motornog vozila dužna je teret na vozilu dobro povezati. povezati lancima.da teret ne prelazi gabarit vozila . prijevoznicu VRSTE PRIJEVOZA TERETA PREMA ORGANIZACIJI LINIJSKI PRIJEVOZ je prijevoz koji se odvija na unaprijed utvrñenoj liniji po utvrñenom redu vožnje i tarifi Željeznička tehnička škola Moravice . ZAŠTITA I ČUVANJE TERETA prilikom utovara vozač mora voditi brigu o ravnomjerno rasporeñenom teretu na vozilu te da se ne prekorači dopušteni osovinski pritisak i nosivost vozila teret mora biti tako složen i po potrebi pričvršćen da se spriječi njegovo pomicanje slaganje tereta ima mnogostruko značenje: .da se osigura stabilnost vozila . znakovi i ploče za obilježavanje tereta odgovornost za čuvanje tereta u toku prijevoza pada na članove posade motornog vozila pod čuvanjem se smatra kvalitativno i kvantitativno očuvanje tereta i predaju primatelju u istom stanju u kojem je bio predan na prijevoz u prijevoznom procesu teret se štiti na više načina: obilježavanjem raznim oznakama.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 12 - c) koso manipulativnim sposobnostima tereta s ambalažom načinu utovara i istovara: a) ručni b) mehanizirani vrsti tereta. korištenjem cerada i mreža - - ISTOVAR TERETA I PREDAJA PRIMATELJU obavijest o prispijeću tereta vozač je dužan dostaviti na adresu koju označi pošiljatelj pravovremenim obaviještavanjem primatelj je u mogućnosti da organizira način istovara kako bi se obavio u što kraćem roku vozači su dužni nadgledati istovar ako primatelj iz bilo kojeg razloga odbije primiti teret vozač je dužan o tome obavijestiti odgovornu osobu u svojoj organizaciji ako se utvrdi oštećenje ili gubitak tereta vozač je dužan zatražiti da se to utvrdi zapisnički. učvrstiti i osigurati a stranice tovarnog sanduka dobro zatvoriti. dimenzija i težine klimatskim i vremenskim uvjetima SLAGANJE.

osobe i objekte koji se nalaze u blizini .da li je upoznat s opremom za slučaj potrebe - Željeznička tehnička škola Moravice . a naplaćuje se prema meñusobnoj pogodbi uvjeti prijevoza odreñuju se sporazumno izmeñu prijevoznika i korisnika za svaki pojedini slučaj može se podijeliti na: .KLASA 3 – zapaljive tekućine .stalna potražnja za prijevozom SLOBODNI ILI PRIGODNI PRIJEVOZ je prijevoz koji se obavlja od prigode do prigode odnosno prema ukazanoj potrebi.osobe koje njime rukuju .vozač – da li je upoznat s teretom koji prevozi .potvrda pošiljatelja o vrsti tereta .da li je pročitao kemijsku karticu .postojanje minimalne količine tereta .kemijska kartica za vozača u kabini . požar.KLASA 1 – eksplozivne tvari i predmeti .KLASA 8 – korozivne tvari .sezonski ( tokom nekog vremenskog perioda ) . zarazu i slično pa su opasni za: .povremeni ( prema slučajnim i pojedinačnim zahtjevima ) svaki od ovih načina organizacije linijskog prijevoza može biti: direktan i relacijski osnovni uvjeti za organizaciju linijskog prijevoza su: .KLASA 4 – zapaljive čvrste tvari .stalan ( preko cijele godine ) .KLASA 2 – plinovi .KLASA 5 – oksidirajuće tvari i organski peroksidi .KLASA 7 – radioaktivne tvari .opasni tereti podijeljeni su po klasama: .popratna dokumentacija o teretu . autoteretni kolodvori i javna skladišta .prijevozna sredstva .isprave – dozvola vozača da je osposobljen za prijevoz opasnih tereta . trovanje.točan naziv tereta .postojanje objekata za sakupljanje i razvrstavanje tereta kao što su skladišta.lokalni ( gradski i prigradski ) .KLASA 6 – otrovne tvari i zarazne tvari .KLASA 9 – različite opasne tvari i predmeti ADR – podsjetnik rada za prijevoz opasnih tereta .da li je upoznat s podsjetnikom u slučaju nesreće .meñunarodni prijevoz tereta slobodni prijevoz mogu obavljati prijevozničke organizacije kao i individualni prijevoznici cijena prijevoza odreñuje se prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti prijevoza - PRIJEVOZ OPASNIH TERETA opasan teret je teret osjetljiv na vanjske utjecaje pod kojima mogu izazvati eksploziju.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 13 - - može biti: .meñumjesni .

pribaviti sve podatke o teretu . dužinu širinu. visinu e) slanje zahtijeva za dobivanje prijevoza f) pisanje prijevozne dokumentacije 2.postoji li oprema za prvu pomoć ispravnost vozila – prije svake vožnje vozilo se mora pregledati i ustanoviti stupanj tehničke ispravnosti vožnja – da li je posada sposobna za vožnju .da li je vozilo pravilno utovareno i teret osiguran ponašanje u slučaju nezgode – postupiti u skladu s uputama iz kemijske kartice .izraditi elaborat .odreñivanje mjesta za odmor.lokacija mjesta za rekonstrukciju .odreñivanje meteoroloških uvjeta c) prikupljanje raznih dozvola d) projektiranje prijevoza – napraviti skicu tereta na vozilu .upozoriti sudionike u prometu i okolno stanovništvo PRIJEVOZ SPECIJALNIH TERETA specijalni teret je teret koji svojim karakteristikama zahtijeva poseban režim prijevoza prije prijevoza potrebno je obaviti neke predradnje: .da li je u vozilu sva oprema za signalizaciju u slučaju nezgode .poznaje li mjere koje se poduzimaju u slučaju opsnosti oprema – da li su svi protupožarni aparati na vozilu ispravni .organizacija i tehnika prijevoza specijalnih tereta predviña tri osnovne faze: 1. potpisivanje prijevozne dokumentacije.ugasiti motor .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 14 - - - .izabrati vozno osoblje .propisno označiti mjesto nezgode .predviñanje zaobilazne ceste .isključiti sve izvore električne energije .) IZVRŠENJE PRIJEVOZA – koji počinje utovarom.ustanoviti osovinske pritiske.obavijestiti vatrogasce i policiju .osigurati posebna vozila za prijevoz .) PRIPREMNA FAZA – a) ugovaranje prijevoza b) odreñivanje itinerera – pregled dokumentacije trase .pribaviti sve potrebne dokumente . u toku prijevoza više puta kontrolirati teret 3.itinerer prijevoza .) FAZA OKONČANJA – predaja tereta.utovar tereta i istovar . pretjecanje.izraditi terminer ukupnog vremena prijevoza .da li vremenske prilike dozvoljavaju prijevoz .izraditi dokumentaciju . pisanje računa za izvršeni prijevoz - Željeznička tehnička škola Moravice .osigurati vozilo . mimoilaženje . centriranjem i učvršćenjem tereta. te postavljanjem signalizacije koja označava gabarite.minimalni radiusi cesta .da li je u vozilu osigurana sva oprema za vozača .da li je vozilo ispravno obilježeno .

doći u točno vrijeme na utovar što se upisuje u putni nalog i tovarni list . ožujka 1978. zbog brzine. provjeriti količinu robe .mesne namirnice . a stupila je na snagu 20.za vrijeme utovara – provjeriti temperaturu.mliječne namirnice .sve novčane pristojbe za vrijeme prijevoza moraju biti priznate garancijom kada treba obaviti meñunarodni prijevoz tereta može se postupiti na sljedeći način: a) da se teret prevozi prema sporazumu TIR b) sa spiskom robe - - Željeznička tehnička škola Moravice . nalaze se u komori a kontrolni instrumenti u kabini vozača izvršenje prijevoza – dolazak na utovar – čišćenje rashladne komore. a to utječe na brzinu prijevoza da bi se olakšao prijelaz državne granice potpisana je meñunarodna konvencija TIR ( 1959.provjetravajuća vozila moraju biti sa hermetički zatvorenim vratima na zadnjem čeonom zidu.zagrijavajuća .termička – hladnjače . smanjenja troškova ambalažiranja svaki prijelaz granice zahtijeva odreñeno vrijeme zadržavanja radi pregleda carinskih formalnosti.18 stupnjeva d) duboko smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 18 stupnjeva lako pokvarljive namirnice mogu se grupirati na: .teret se mora prevoziti u vozilima ili kontejnerima koji osiguravaju sve garancije u pogledu sigurnosti .rad carinskih organa otpremne zemlje mora biti priznat od strane zemalja i uputne zemlje . godine TIR – transport internacional par la route ( meñunarodni cestovni prijelaz ) režim TIR sadrži četiri osnovna zahtijeva: .pića i sokovi vozila za prijevoz lako pokvarljivih namirnica: . elastičnosti prilagoñavanja nastalima situacijama. prijevoza od vrata do vrata. god.pred polazak .teret mora pratiti meñunarodni karnet koji služi kao kontrolni dokument otpremnoj. rashladna komora mora imati odreñene ureñaje za pričvršćivanje namirnica ( kuke za meso ).Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 15 PRIJEVOZ LAKOPOKVARLJIVE ROBE lakopokvarljiva roba je grupa prehrambenih namirnica koja se uslijed klimatskih i drugih utjecaja mogu u kratkom roku pokvariti svrstava se u sljedeće grupe: a) lakopokvarljive namirnice – pokazuju osjetljivost na vremenske i temperaturne utjecaje b) svježe namirnice c) smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 7 do .na putu . tranzitnoj i uputnoj zemlji .voće i povrće . zabilježiti nedostatke. ) konvencija iz 1959.pri dolasku - - - - MEðUNARODNI PRIJEVOZ TERETA cestovni promet u meñunarodnom prijevozu zauzima posebno mjesto. godine je revidirana 1975.izotermička .

zatim po dva lista za svaku tranzitnu zemlju OBJEKTI U SLUŽBI PRIJEVOZA da bi cestovni prijevoz mogao ispuniti sve zadatke potrebno je raspolagati i s objektima koji omogućuju brži.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 16 - - - c) pod pratnjom d) sa carinskom popratnicom u tom slučaju carinjenje robe obavlja se na polaznoj carini najbližoj mjestu utovara i carini opredjeljenja isprave za meñunarodni prijevoz a) za osoblje b) za vozilo c) za teret ili robu da bi se mogao izvršiti prijevoz na osnovi konvencije TIR potrebno je imati popratnu dokumentaciju: . razvrstavanje po pravcima. razvrstavanje po primateljima - Željeznička tehnička škola Moravice .u sklopu organizacije .karnet TIR .meñu te objekte ubrajaju se: . tri za odredišnu zemlju. carinarnica odredišta može se nalaziti u najviše dvije zemlje. sigurniji.vrste zbirnih skladišta su: .auto – teretni kolodvori ZBIRNA SKLADIŠTA – prostori gdje se obavlja skupljanje komadnih pošiljaka generalnog tereta . prva stranica ovitka na engleskom.osim skupljanja tu se roba razvrstava po smjerovima. provjeravaju vozilo i kontejner i stvaljaju carinske plombe čiji se brojevi upisuju u karnet TIR karnet TIR sadrži niz listića u duplikatu koji služe carinskim organima za kontrolu kretanja vozila konvencijom TIR predviñeni su uvjeti koje mora ispunjavati vozilo ili kontejner a što je utvrñeno posebnim pravilnikom koji je dodan kao prilog svaka zemlja ima svoju dozvolu koja se izdaje na graničnom prijelazu pojedine države bilateralnim ugovorima svake godine odreñuju broj dozvola na bazi reciprociteta TIR karnet se izdaje u zemlji polaska ili u zemlji u kojoj je nositelj karneta namješten ili živi TIR karnet štampan je na francuskom.zbirna skladišta . spremanje i skladištenje.ostala dokumentacija carinski organi provjeravaju pouzdanost podataka unijetih u karnet. funkcionalniji i jeftiniji prijevoz .samostalna .zbirna skladišta za treće osobe nazivaju se javnim skladištima AUTO – TERETNI KOLODVORI – prostori ili mjesta gdje se obavlja javno i organizirano: skupljanje komadnih pošiljaka.meñunarodni tovarni list . ukupan broj polaznih i odredišnih carinarnica ne smije biti više od četiri ako transport obuhvaća samo jednu polaznu i jednu odredišnu carinarnicu TIR karnet mora sadržavati najmanje dva lista za zemlju polaska.skladišta udruženih prijevoznih organizacija . po primateljima ili vrstama tereta . moraju se dodati listovi s prijevodima TIR karnet vrijedi do zaključenja prijevoznog TIR procesa za skup vozila ili više kontejnera na jednom vozilu izdaje se jedan karnet polazne carinarnice moraju se nalaziti u istoj zemlji.

vrijeme vožnje i stajanja . dužini puta i svojstvima tereta koji se vozi broj članova odreñuje se najčešće na sljedeći način: a) na relacijama do 500 km bez obzira na vrstu vozila rasporeñuje se jedan vozač b) na relacijama preko 500 km na teretna vozila kojima najveća dopuštena težina prelazi 20 tona može se rasporediti jedan vozač pod uvjetom da mu se nakon svakih 500 km osigura propisano vrijeme odmora ili zamjena.liječničke usluge .tupi oblik – umjerenija vožnja - POSADA VOZILA posadu vozila predstavljaju neposredni izvršitelji prijevoznog zadatka tj. ako ne onda se odreñuju dva vozača c) u meñunarodnom prometu na relacijama do 450 km kao u točki b) d) na relacijama gradskog i prigradskog prometa i prijevoza stvari težine do 20 kg i vozila najveće dopuštene težine do 3500 kg rasporeñuje se jedan vozač ako su komadne pošiljke teže od 20 kg rasporeñuju se i prijevozni radnici e) kad se prevoze opasne stvari rasporeñuju se dva vozača Željeznička tehnička škola Moravice .sigurnosno – zaštitne mjere . u blizini prometnica.izmjena vozača uložak od papira sastoji se od unutarnjeg polja na koje se podaci unose ručno i vanjskog polja gdje se obavlja registracija podataka pojedini tipovi tahografa s odgovarajućim ulošcima mogu se koristiti za jedan dan ili sedam odnosno osam dana analiza dijagrama tahografa pokazuje: .prijeñena udaljenost .utrošena količina goriva . izvan naselja radi ekološke čistoće TAHOGRAF ureñaj u obliku sata koji radi na principu prenošenja linearnog gibanja centrifugalnog regulatora u linearno gibanje indikatora mehanizam tahografa na pločici ili ulošku od papira presvučenog tankim slojem parafina automatski ispisuje pomoću safirske igle fine linije čime podložni papir postaje vidljiv evidentiraju se sljedeći podaci: .servisno – remontne usluge .početak rada vozača . racionalno korištenje velikih prijevoznih jedinica.kontrola prijevoza lokacija izvan grada. oni koji rade uz vozilo kao vozači. ekonomično manipuliranje teretom pomoću paleta i kontejnera dodatne usluge: .broj zaustavljanja .igličasti oblik – pokazuje velike promjene u brzini .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 17 - - zadatak: omogućuju linijski i kombinirani prijevoz. u blizini potrošačkih centara. prijevozni radnici i kod specijalnih vozila pratitelji broj članova ovisi o vrsti vozila. na prostornim površinama.kraj rada i vožnje .broj okretaja motora .pojedinačnost i ukupnost prijeñenog puta .brzina vožnje .

bot . prijevoz cestovnih vozila sredstvima vodenog prometa 6.linijskog prijevoza . prijevoz velikih kontejnera željeznicom 3. prijevoz željezničkih vagona i cestovnih vozila feribotima 7. prijevoz putničkih vozila željeznicom 5.lokalnog prijevoza . prijevoz vozila i tereta zrakoplovima neki sustavi kombiniranog prijevoza: a) sustav Piggy – back – prijevoz cestovnih prikolica i poluprikolica na željezničkim plato vagonima b) sustav klokan – vagoni prilagoñeni za prijevoz prikolica i poluprikolica bez skidanja kotača ( dijelovi poda za kotače su upušteni ) c) sustav niskih vagona – vagoni su člankastog sastava. niskog poda. prijevoz željezničkih vagona cestovnim vozilima 4. prometnici i kontrolori vrste disponenata: .slobodnog prijevoza . pretovara ili istovara operativno osoblje – kao organizatori prijevoznog procesa su disponenti.meñunarodnog prijevoza . utovar se obavlja navoženjem preko prijelaznog mostića d) sustav feri .meñugradskog prijevoza .prijevoz željeznički vagona i cestovnih vozila brodovima na veće udaljenosti - - - Željeznička tehnička škola Moravice . prijevoz cestovnih vozila željeznicom 2.za specijalne prijevoze tehnički referent ( referent voznog parka ) kontrolno osoblje – kontrolori prometa TEMELJNI UVJETI RACIONALIZACIJE PRIJEVOZA pripremanje komadnog tereta u veće jedinice tereta pri ćemu se mora paziti na dimenzije kako bi se mogla primijeniti i druga sredstva racionalizacije prijevoza kombinirani prijevoz – teret se prevozi sredstvima dviju ili više grana prometa uvoñenjem paleta i kontejnera ostvarena je znatna racionalizacija pretovarnih i skladišnih manipulacija čime je uklonjena tehnološka pa i ekonomska barijera prijevoza izmeñu raznih grana prometa tri oblika kombiniranog prijevoza: a) prijevoz paketirane i paletizirane robe b) prijevoz u kontejnerima c) prijevoz tovarnih sredstava jedne grane prometa sredstvima druge grane cilj kombiniranog prijevoza je omogućiti najbrži i kvalitetan prijevoz od vrata do vrata metode kombiniranog prijevoza su sljedeće: 1.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 18 - - f) kod prijevoza specijalnih tereta rasporeñuje se potreban broj vozača i ostalih radnika vozači svih vrsta prijevoza stvari moraju imati stručnu spremu kvalificiranog vozača upravljati vozilom smije samo vozač koji ima odgovarajuću vozačku dozvolu radno vrijeme članova posade sastoji se od vremena provedenog na efektivnom radu i vremena obavezne prisutnosti na mjestu obavljanja posla upravljanje vozilom iznad 3500 kg težine ne smije neprekidno trajati dulje od 5 sati prije početka vožnje vozač mora imati najmanje 10 sati odmora prijevozni radnici – radnici koji se rasporeñuju na motorna vozila u svojstvu članova posade radi obavljanja poslova utovara.

brz utovar i istovar.prednosti paletizacije: brži utovar i istovar za 5 – 10 puta. pokretni sa kotačićima .puna iskorištenost prostora vozila .uvjeti koje mora ispunjavati kontejner su: čvrst.prema volumenu mogu biti: mali.vrste kontejnera: a) kontejneri europskih željeznica ( UIC ) b) kontejneri internacionalne organizacije za standardizaciju ( ISO ) . drveni. vreće specijalne namjene .ravna paleta – ravna čvrsta podloga bez nadgradnje . dizalice. da se lako otvara.prema vrsti tereta: za komadni.smanjenje troškova ambalažiranja .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 19 PALETIZACIJA – okrupnjavanje robe u veće jedinice radi primjene sredstava pretovarne mehanizacije da bi se ubrzao proces prijevoza i time snizili troškovi prijevoza . manjim brojem vozila prevozi se više tereta. zatvara i čisti itd. sanduk – hladnjaka. . sanduk.kontejner je manipulativno-prijevozna oprema. kombinirane .optimalno iskorištenje skladišnog prostora .prema namjeni: univerzalni i specijalni .prema materijalu: metalni.prema materijalu: drvene.ciljevi primjene kontejnerizacije su: . cisterne. standardiziran. pokretne ( u okviru ove podjele još se dijele na: sklopive. boks-palete. metalne.bolja zaštita tereta . kombinacija gume. lagan. srednji. sklopivi .vrste paleta: .palete se još razvrstavaju i prema načinu postavljanja nogara. u obliku zatvorene posude u obliku sanduka.mehanizacija za manipulaciju kontejnerima: sve vrste viličara. tekući . rasuti. sintetike ili tekstila .težina ne smije prijeći 5% nosive težine ili oko 25 kg . podizne platforme i dizala STUPANJ ISKORIŠTENJA VOZNOG PARKA stupanj iskorištenja prikazuje se koeficijentima može se odnositi na cjelokupni vozni park ili na dio tehnički ispravnog voznog parka koeficijent iskorištenja voznog parka jednak je odnosu broja kalendarskih autodana na radu i ukupnog broja autodana koeficijent iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana na radu i autodana tehnički ispravnih vozila Željeznička tehnička škola Moravice . smanjuje se radna snaga KONTEJNERIZACIJA – je druga mjera racionalizacije prijevoza tereta čime se racionalizirala ambalaža u integralnom prijevozu . teški . specijalne . plastične.formiranje podesnih prijevoznih jedinica čime se postiže brzina manipuliranja . otporan na vremenske prilike.prema pokretljivosti: nepokretni.prema nosivosti mogu biti: lakši. rasklopive i čvrste ) .prema namjeni: ravne.dimenzije: 800 x 1000 i 1000 x 1200 .paleta je vrsta pomoćne opreme koja omogućuje formiranje kompaktnog i čvrstog paketa složenog iz raznih vrsta komadne robe . veliki i specijalni .smanjenje ukupnih troškova prijevoza . tipiziran. smanjuje se zadržavanje vozila na utovaru.prema pokretljivosti: obične. srednji. broju ulaza za viljuškare i nosivosti . polupokretne.prema rasklopivosti: nesklopivi.

stvarne tonske km dobijemo množenjem težine prevezenog tereta u tonama s dužinom prijeñenog puta u kilometrima . a statički koeficijent iskorištenja jednak je omjeru stvarnog opterećenja i mogućeg opterećenja vozila .mogući tonski km izračunavaju se množenjem registrirane korisne nosivosti vozila s udaljenošću puta .tehnička brzina je omjer prijeñenih kilometara i pripadnog vremena ( put koji prijeñe vozilo u jedinici vremena ) .prosječni put jedne tone tereta .mogući tonski kilometri .odnos izmeñu izvršenog i mogućeg prijevoznog učinka nazivamo koeficijentom iskorištenja nosivosti ( dinamički ). složenu vožnju. jedinicu voznog parka ili cijeli K km = KM KM t u vozni park veličina koeficijenta ovisi o organizaciji prijevoznog procesa. o mogućnosti prijevoza raznovrsnih tereta istim prijevoznim sredstvima srednja dužina vožnje s teretom jednaka je odnosu ukupnog prijeñenog puta s teretom prema broju izvršenih vožnji srednji dnevni prijeñeni put jednak je odnosu ukupnog prijeñenog puta voznog parka prema broju autodana na radu za promatrani period vremena srednje rastojanje prijevoza jedne tone tereta jednako je odnosu ostvarenog prijevoznog rada prema količini prevezenog tereta POKAZATELJI GOSPODARSTVENOG UČINKA su: . meñusobnom odnosu otpreme i dopreme.stvarni tonski kilometri .komercijalna brzina je odnos puta koji prijeñe vozilo u jedinici vremena s tim što se uzima cijelo vrijeme koje je vozilo provelo u radu na nekom zadatku Željeznička tehnička škola Moravice .putna brzina je prosječna brzina vozila za vrijeme korištenja vozila od polaznog do ciljnog mjesta .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 20 - koeficijent tehničke ispravnosti voznog parka jednak je odnosu broja autodana tehnički ispravnih vozila i broja ukupnih autodana koeficijent tehničke neispravnosti voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana tehnički neispravnih vozila i broja ukupnih autodana KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA PRIJEðENOG PUTA jednak je odnosu prijeñenih kilometara s teretom i ukupnog prijeñenog puta u kilometrima može se odrediti za jednu običnu vožnju.prosječni put jedne tone tereta dobijemo kao omjer tonskih kilometara i broja prevezenih tona tereta .

vrijeme stajanja.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 21 RAD I PROIZVODNOST VOZNOG PARKA prijevozna sposobnost voznog parka je odnos mogućeg broja prevezenih tona u jednom autosatu rada prijevozni učinak je odnos ostvarenih tonskih kilometara u jednom satu na prijevoznu sposobnost i prijevozni učinak ima utjecaj kilometri pod teretom. stupanj iskorištenja nosivosti Željeznička tehnička škola Moravice . istovar. utovar. koeficijent iskorištenja prijeñenog puta. tehnička brzina.

Objasniti pojam paletizacije? 33. Što su to utovarno-istovarne stanice ? 20. Što se podrazumijeva pod pojmom tereta. Konstruktivni elementi ceste? 15. Koje su vrste vozila za prijevoz lakopokvarljive robe? 26. Na koji se sve način može izvršiti utovar i istovar tereta ? 21. Ambalaža: pojam i vrste? 6.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 22 Pitanja za ponavljanje 1. Koje su vrste viličara i koji im je način primjene? 12. a što pod pojmom robe u prijevoznom procesu? 3. Koje se predranje moraju obaviti prije prijevoza specijalnog tereta? 25. Karnet TIR? 28. Što se podrazumijeva pod prijevoznom i manipulativnom sposobnošću tereta? 5. Kako je izvršena podjela cesta? 14. Koje su osnovne faze rada u prijevoznom procesu? 17. Kako se dijeli prijevoz tereta prema organizaciji? 23. Koje su faze izvršenja u prijevoznom procesu? 18. Prijenosnici: vrste i primjena? 13. Pojam i značenje konvencije TIR? 27. Objasniti prijevozne tokove? 7. Kako se teret učvršćuje na vozilu? 22. putnu i komercijalnu brzinu? Željeznička tehnička škola Moravice . O čemu ovisi broj članova posade vozila i kako se to odreñuje? 31. Nabrojiti opasne terete? 24. Kako je klasificirana prijevozno-manipulativna mehanizacija? 11. Objasniti pojam kontejnerizacije? 34. Koje su vrste priključnih vozila? 16. Objasniti tehničku. Koja svojstva moraju imati motorna vozila? 8. Koju prijevoznu dokumentaciju poznajete? 19. Koji su pokazatelji gospodarstvenog učinka? 35. Na koji način i kako je izvršena podjela tereta? 4. Koje podatke evidentira tahograf? 30. Što su to specijalna teretna vozila? 10. Koje su vrste vozila? 9. Što su zbirna skladišta. a što auto-teretni kolodvori? 29. Objasniti kombinirani prijevoz? 32. Kako je podijeljen cestovni teretni prijevoz? 2.