Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

1

SADRŽAJ

Stranica

1. Pojam, sadržaj i uloga cestovnog teretnog prijevoza …………………………………….1 2. Vrste cestovnog teretnog prijevoza ………………………………………………………1 3. Integralni prijevoz tereta …………………………………………………………………2 4. Pojam i podjela tereta ……………………………………………………………………2 5. Prijevozna i manipulacijska sposobnost …………………………………………………3 6. Ambalaža …………………………………………………………………………………3 7. Obujam prijevoza tereta ………………………………………………………………….3 8. Radna snaga ………………………………………………………………………………4 9. Uvjeti za primjenu mehanizacije …………………………………………………………4 10. Razvrstavanje prijevozno – pretovarnih sredstava ………………………………………4 11. Vrste utovarno – pretovarne – istovarne mehanizacije ………………………………….4 12. Podjela cesta ……………………………………………………………………………..5 13. Konstruktivni elementi ceste …………………………………………………………….5 14. Obilježja cestovnih motornih vozila …………………………………………………….6 15. Vrste cestovnih vozila za prijevoz tereta ………………………………………………..6 16. Motorna vozila …………………………………………………………………………..6 17. Priključna cestovna vozila ………………………………………………………………7 18. Način ustrojavanja prijevoznih djelatnosti ………………………………………………7 19. Ustroj prijevoznog procesa ………………………………………………………………7 20. Prijevozna dokumentacija ……………………………………………………………….8 21. Rad na utovaru i istovaru ………………………………………………………………..8 22. Slaganje, zaštita i čuvanje tereta …………………………………………………………9 23. Istovar tereta i predaja primatelju ………………………………………………………..9 24. Vrste prijevoza tereta prema organizaciji ………………………………………………10 25. Linijski prijevoz …………………………………………………………………………10 26. Slobodni ili prigodni prijevoz …………………………………………………………..10 27. Prijevoz opasnih tereta ………………………………………………………………….10 28. Prijevoz specijalnih tereta ………………………………………………………………11 29. Prijevoz lakopokvarljive robe …………………………………………………………..11 30. Meñunarodni prijevoz tereta ……………………………………………………………12 31. Objekti u službi prijevoza ………………………………………………………………13 32. Tahograf …………………………………………………………………………………13 33. Posada vozila ……………………………………………………………………………13 34. Temeljni uvjeti racionalizacije prijevoza ……………………………………………….14 35. Stupanj iskorištenja voznog parka ………………………………………………………15 36. Koeficijent iskorištenja prijeñenog puta …………………………………………………15 37. Pokazatelji gospodarstvenog učinka …………………………………………………….16 38. Rad i proizvodnost voznog parka ……………………………………………………….16 39. Pitanja za ponavljanje ……………………………………………………………………16

Željeznička tehnička škola Moravice

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

2

POJAM, SADRŽAJ I ULOGA CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA prijevoz tereta datira od najranijih vremena: od prenošenja tereta na leñima robova, na leñima stoke, tegljenja, voženja splavima, čamcima, kolima prijevoz tereta u cestovnom prometu novijeg je datuma odnosno počinje pronalaskom Otto motora, što je preduvijet naglijem razvoju suvremenih prijevoznih sredstava i izgradnjom modernih prometnica teret treba premjestiti s jednog mjesta na drugo, a prema udaljenosti može biti na male i velike udaljenosti na male udaljenosti naziva se unutarnjim prijevozom i pri tom se radi o sredstvima prijenosa na velike udaljenosti naziva se vanjskim prijevozom i pri tom se koriste sredstva prijevoza pojam prijevoza tereta obuhvaća dva osnovna elementa prijevoznog procesa: organizaciju prijevoza i tehniku prijevoza ulogu prijevoza tereta možemo promatrati s raznih gledišta kao: - utjecaj na razvoj privrede - razmještaj proizvoñačkih i potrošačkih centara - prometne potrebe i mogućnosti zadovoljavanja - odnos cestovnog prometa prema drugim granama prometa - meñusobni promet roba - povećanje obrambene sposobnosti zemlje potreba da se teret preveze predstavlja zahtjev, zbroj zahtjeva naziva se opseg prijevoza koji može biti: a) statički – ukupna količina tereta koju treba prevesti izražena u tonama b) dinamički – to je statički opseg pomnožen sa kilometrima koje prijevozna sredstva moraju prevaliti, iskazuje se u kilometrima

-

-

VRSTE CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA - podjela prema kriterijima: 1. Prema teritorijalnoj zoni djelovanja dijeli se na: a) prijevoz tereta unutar zemlje: a1) prijevoz tereta na kraće udaljenosti a2) prijevoz tereta na duže udaljenosti b) meñunarodni prijevoz tereta: b1) pogranični b2) na duže udaljenosti b3) tranzitni 2. Prema načinu organiziranja: a) linijski – odvija se na odreñenoj relaciji, po odreñenom voznom redu i utvrñenoj tarifi - može biti: a1) stalni a2) sezonski a3) privremeni - može se odvijati na sljedeći način: a11) direktni linijski prijevoz a12) dionički ili relacijski prijevoz b) slobodni – obavlja se na osnovu slučajnih potreba a pravci i tarifa nisu unaprijed utvrñeni - s obzirom na izvršitelja može biti: a) slobodni javni – obavlja ga organizacija čija je djelatnost prijevoz tereta – obavljaju ga organizacije samo za svoje potrebe 3. Prema namjeni može biti: a) cestovni teretni prijevoz kojeg obavljaju specijalizirane prometne radne organizacije, naziva se javni prijevoz b) cestovni teretni prijevoz koji obavljaju organizacije za svoje osobne potrebe, naziva se prijevoz za vlastite potrebe

Željeznička tehnička škola Moravice

skladištenje .utovar . Prema vrsti pošiljaka dijeli se na: a) prijevoz komadnih pošiljaka b) prijevoz kolskih pošiljaka c) maršrutni prijevoz – obavlja se većim brojem vozila za jednog primatelja 5. poljoprivrede.prijevoz živih životinja .autocisterne .skladištenje . koji na taj način sa teretom čini veliku prekrcajnu jedinicu koju na efikasni način mogu preuzeti sredstva svih vidova prijevoza ovim sistemom racionalizacije obuhvaćene su sljedeće tehnološke operacije: .prijevoz jednom ili više grana prometa .pakiranje robe .kadrovska .tehnološka .hladnjače .istovar .raspakiranje .dugački tereti 6. Tereti s obzirom na stupanj iskorištenja korisne nosivosti a) tereti normalne težine b) laki ( kabasti ) tereti Željeznička tehnička škola Moravice .pretovar izmeñu grana prometa . šumarstva koja imaju potrebu za prijevozom 1.vraćanje prazne ambalaže pretpostavke integralnog prijevoza – da bi se izvršila izmjena u organizaciji prijevoza potrebna su tri preduvjeta: a) kooperacija u teretnom prijevozu koja može biti: . Prema složenosti prijevoza dijelimo na: a) normalne teretne prijevoze – ne zahtijevaju nikakve dodatne organizacijske zahvate b) specijalne teretne prijevoze – zahtijevaju posebne uvjete ili mjere za izvršenje prijevoza ili pak zahtijevaju specijalna vozila kao što su: .remorkeri – teški tereti .tehnička .komercijalna c) informacijski prijevozni sustav d) špediterska djelatnost - - POJAM I PODJELA TERETA pod pojmom tereta podrazumijevaju se sva proizvodna dobra bazične ili prerañivačke industrije.usputna meñuskladištenja . Prema prijevoznom sredstvu kojim se obavlja: a) teretni prijevoz motornim vozilima b) teretne prijevoze vozilima na motorni pogon c) prijevoz zapregom d) prijevoz ostalom vučom INTEGRALNI PRIJEVOZ TERETA integralni prijevoz – to je tehnologija prijevoza tereta pri čemu se teret ne ukrcava neposredno na prijevozno sredstvo nego se slaže na palete ili u kontejnere.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 3 4.

6. 3.primjene pretovarne mehanizacije na manipulacijsku podobnost utječe i veličina. oblik.obujmu manipulacijskih operacija . 5. 7. 4. pretovara. biološka ) utječu na ponašanje tereta za vrijeme prijevoza ( da bi se lakopokvarljivi teret mogao prevoziti na veće udaljenosti potrebno je primjeniti posebnu tehniku konzerviranja i pakiranja ) ekonomska svojstva govore o odnosu cijena prijevoza i vrijednosti robe ( teret male vrijednosti ne isplati se prevoziti na velike udaljenosti jer bi cijena prijevoza mogla biti veća od vrijednosti robe ) manipulacijska podobnost je osobina tereta koja se očituje kod utovara.da se zaštiti teret . istovara. dimenzija i težina tereta - - - AMBALAŽA materijal koji služi za omatanje i pakiranje robe s ciljem: .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 4 2.osjetljivosti tereta . kemijska. c) teški tereti Tereti prema vrijednosti a) manje vrijedni b) srednje vrijedni c) skupi ili visokovrijedni d) specijalni Tereti s obzirom na pakiranje a) s ambalažom b) bez ambalaže Tereti s obzirom na uvjete prijevoza a) svakodnevni b) specifični c) opasni Tereti s obzirom na dimenzije a) gabaritni b) negabaritni c) dugi Tereti prema količini i jednovrsnosti a) u rasutom ( rinfuza ) stanju b) nepakirani tereti koji se slobodno bacaju c) u tekućem stanju Tereti prema težini i veličini pošiljke a) paketi ( do 20 kg ) b) komadne pošiljke c) kolske pošiljke PRIJEVOZNA I MANIPULACIJSKA SPOSOBNOST svi tereti nisu jednako podobni za prevoženje što ovisi o prirodnim i ekonomskim svojstvima tereta prirodna svojstva ( fizička.nužnosti primjene ambalaže .da se olakšaju prijevozno – manipulacijski radovi ( ukrcaj i iskrcaj tereta ) Željeznička tehnička škola Moravice .u pokretljivosti tereta . skladištenja što se zajednički naziva manipulacijski radovi manipulacijska podobnost očituje se: .

god.prizmatičnog oblika.komercijalna i prijevozna .zahtjev potrošačkih centara za dopremom . nepravilnog i teški tereti OBUJAM PRIJEVOZA TERETA pod prijevozom podrazumijevamo količinu tereta koja prevozi u toku odreñenog vremenskog perioda mjesta otpreme – zbirna mjesta.udaljenost pošiljatelja i primatelja udvojeni prijevoz tereta je prijevoz iste količine tereta koji se do krajnjeg potrošača prevozi u fazama razvrstavanje tereta po vrsti odreñuju strukturu prijevoza strujanje teretnog prijevoza je prijevoz cjelokupne količine tereta u odreñenom pravcu strujanje može biti u jednom ili u oba pravca pravac kojim se prevozi veća količina tereta naziva se glavni pravac prijevoza prijevozni tokovi se dijele na: . a iskazana je u tonama dinamički obujam prijevoza je ona količina tereta koja je u prijevoznom procesu.1870. obavlja istovar. god.prisutnost stručne radne snage . mjesta dostave – prijemna mjesta količina otpremljenog. plastična . nerasklopiva . a iskazuje se u neto tona kilometrima na obujam prijevoza utječe: .1970.kružne – vozilo u jednom pravcu ide puno.mogućnost zahvaćanja tereta Željeznička tehnička škola Moravice . primljenog ili tereta koji čeka na prijevoz zove se obujam tereta obujam možemo promatrati sa statičkog ili dinamičkog stanovišta statički obujam prijevoza je količina tereta koja čeka na prijevoz.dvosmjerne – vozilo odlazi puno.klasična i suvremena .kritična težina tereta .potreba tereta za prijevozom .standardna.da se snize troškovi prijevoza . 3% 97% u korist mehaniziranog rada UVJETI ZA PRIMJENU MEHANIZACIJE uvjeti za primjenu mehanizacije: . rasklopiva.odvojiva i neodvojiva ambalaža . staklena. ide na drugi utovar prazno.limena. papirnata. drvena. 65% 25% u korist fizičkog rada .zahtjev centara za otpremom tereta . cilindričnog.da se smanje nesretni slučajevi pri utovaru i istovaru vrste ambalaže: . vraća se prazno .količina tereta . vrši utovar i u polazište dolazi puno - RADNA SNAGA radna snaga predstavlja u strukturi troškova manipulacije tereta visoku stavku u skladištima ta stavka još je veća odnos radne snage i mehanizacije: .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 5 - .jednosmjerne – vozilo odlazi puno. vraća se puno .

dvodjelna kolica ( prijevoz komadnog tereta.) Kolica i prevozila .jednodjelna kolica na balans ( prijevoz teških tereta. nosivost 200 do 1000 kg ) .kombinirano prema vrsti tereta – za krute terete . nosivost 600 kg ) . nosivost prema potrebi ) .mehanizacija koja koristi radnu snagu prema sadržaju mehaniziranog rada – radni strojevi koji prenose teret .kolica specijalne namjene ( prijevoz specijalnih tereta.na električni pogon ( nosivost do 1200 kg ) . nosivost 600 do 800 kg ) .jednodjelna dvoosovinska motorna kolica ( za prijevoz komadnog i rasutog tereta.daljina prijevoza kritična težina tereta je ona težina kod koje su troškovi ručnog rada jednaki troškovima mehaniziranog rada do te težine utovar.ukrcivač – portalni u obliku vozila ( služi za prijevoz komadnih tereta.5 do 5 tona. nosivost 1 do 2 tone ) .vertikalno . nosivost 1400 kg ) .pomoćna postrojenja - - VRSTE UTOVARNO – PRETOVARNE – ISTOVARNE MEHANIZACIJE 1.rudla – ručna kolica sa jednom osovinom ( za prijenos komadnog tereta. nosivost 15 tona ) 2. a iznad te težine utovaruje se mehanizirano RAZVRSTAVANJE PRIJEVOZNO – PRETOVARNIH SREDSTAVA prema vremenu rada – mehanizacija koja radi bez prekida .na vozilu .viličari – viličar ručni ( kornjača.mehanizacija izvan pogona prema pravcu premještanja – horizontalno . do 5 tona na sat ) .po namjeni – u halama .rasute .brzina manipulacije .tekuće .prijevozna kolica ( prijevoz lakših tereta.na motorni pogon ( nosivost od 0.podizna platforma ( dizanje i spuštanje tereta na odreñenu visinu.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 6 - .komadne .plinovite .u skladištima .kombinirani rad prema pokretačkoj snazi – vlastiti pogon . specijalni podižu teret i do 15 tona ) .na obalama . 100 do 500kg odjednom ) .po pokretljivosti – stabilne Željeznička tehnička škola Moravice .jednodjelna kolica sa 3 ili 4 kotača ( prijevoz komadnih tereta. nosivost 1000 kg ) .ručni viličar ( nosivost 1000 kg ) .) Dizala i dizalice . istovar obavlja se radnom snagom.mehanizacija koja radi sa prekidima prema smještaju – mehanizacija u pogonima .

) Prijenosnici – su strojevi i postrojenja pomoću kojih se prenose tereti na kraće udaljenosti u neprekidnom nizu .regionalne .pravilno zaobljenje kolnika .) Uzdužni profil ceste – je uzdužna vertikalna projekcija presjeka ceste u odnosu na teren - Željeznička tehnička škola Moravice .širina prometnih traka .magistralne i meñunarodne .širina i ureñenost bankina . pješaci - - KONSTRUKTIVNI ELEMENTI CESTE tehnički elementi ceste: .preglednost . pneumatski i hidraulični.širina rubnih traka .proširenje kolnika u zavoju zbog dugačkih vozila . zaprežna vozila. valjkasti. biciklisti.minimalni radijusi zavoja .pravilno postavljanje signalizacije konstruktivni elementi ceste: 1.poprečni nagib . ovjesni. pužni i zavojni.uzdužni nagib . gravitacijski PODJELA CESTA mrežu javnih cesta čine: .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 7 - lako – pokretne linijski pokretne zračna lančana koturača ( obična i složena ) ručno vitlo dizalo – lift kranske dizalice dizalo kosina 3.ceste namijenjene za promet motornih vozila – autoceste i ostale ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila .broj prometnih traka .širina dodatnih traka za spora vozila .brzina . elevatori.biciklističke i pješačke staze .ceste namijenjene za mješoviti promet magistralna cesta – meñunarodna i javna cesta koja povezuje glavne gradove i važnija privredna područja regionalna cesta – javna cesta koja povezuje sela i naselja na području općine ceste namijenjene isključivo za motorni promet čine: auto—putevi i ostale ceste za motorni promet sa suvremenim kolničkim zastorom ( brzine veće od 40 km/h ) ceste namijenjene za mješoviti promet služe za kretanje svih vrsta cestovnih vozila kao što su motorna vozila. pločasti.vrste: trakasti.lokalne prema vrsti prometa dijele se na: . strugači ili grabljari.

stacionaža ceste i putni objekti virtualni koeficijent je odnos zračne dužine i stvarne dužine ceste i kada je bliži jedinici onda je cesta povoljnija za promet zračna dužina ceste Vk = ---------------------------------stvarna dužina ceste 2.specifična potrošnja 100 x k .lakoća upravljanja – konstrukcijski dobro izveden upravljački mehanizam .tehnička . rigoli.standardna potrošnja . mogućnost brzog utovara i istovara i mogućnost bržeg poduzimanja sanitarno-tehničkih mjera svojstvo ekonomičnosti – minimalna potrošnja goriva i maziva u odnosu na odreñenu veličinu pogonskog rada . zasjeka. stabilnost. padovi. pokazuje nadmorsku visinu osi ceste u svakoj točki dužine iz uzdužnog profila se vide: usponi. pokazuje konfiguraciju terena lijevo i desno od ceste oblici poprečnog profila mogu biti u obliku usjeka. pješačke i biciklističke staze.potrošnja na praznom hodu .) Podloga ceste – cesta se kao grañevinski objekat dijeli na gornji i donji stroj sastavni dijelovi gornjeg stroja su: kolovoz. prilagodljivost tovarnog sanduka specifičnostima robe.) Poprečni profil ceste – je vertikalni presjek postavljen na uzdužnu os ceste. tovarni volumen. bankine. vertikalne krivine. trajnost.eksploatacijska potrošnja Kep= --------------l k – stvarna količina utrošenog goriva u litrama l – dužina prevaljenog puta u kilometrima svojstva koja vozaču omogućuju lako i udobno upravljanja . mogućnost čuvanja robe pri prijevozu. pokretljivost. nasipa.svojstvo ekonomičnosti .) Situacijski plan ceste – je tlocrt ili horizontalna projekcija ceste posebno bitan kod prijevoza specijalnih tereta za odreñivanje itinerera 4. ivične trake. tunela 3.prijevozna . elastičnost.otpori pri kretanju izazivaju poprečne i uzdužne vibracije koje otežavaju rad vozača - - - Željeznička tehnička škola Moravice . trajnost.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 8 - niveleta ceste – presječna linija površine ceste s vertikalnom podužnom ravninom.lakoća upravljanja vozilom i elastičnost kretanja . lakoća pristupa pojedinim dijelovima i sklopovima te promjer kretanja prijevozna svojstva – nosivost. stabilnost i elastičnost ekonomski vijek trajanja kreće se od 6 do 10 godina što ovisi o veličini godišnjeg rada odnosno oko 350 000 km kod vozila veće nosivosti i 250 000 km kod vozila manje nosivosti fizički vijek trajanja je uvijek veći od ekonomskog ekonomski i fizički vijek ovise o načinu rukovanja i održavanja tehničko-eksploatacijska svojstva – vučna sposobnost. jarkovi - OBILJEŽJA CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA motorna vozila moraju imati sljedeća svojstva: .tehničko-eksploatacijske .svojstva koja vozaču omogućavaju normalne uvjete rada tehnička svojstva – sigurnost.

pokretne pekare. vozila za održavanje čistoće. kuhinje - NAČIN USTROJAVANJA PRIJEVOZNIH DJELATNOSTI s gledišta ustroja glavni zadatak prijevoznog procesa je: . hladnjače ili vozila s rashladnim ureñajem ) . za održavanje komunalnih instalacija . poljoprivredi motorni prednjaci – auto-traktori – kamioni s jako skraćenim tovarnim sandukom.velike nosivosti preko 5 tona sanduci – s niskim. velika manevarska sposobnost. za teške terete specijalna teretna vozila – za prijevoz grañevinskih materijala ( grederi. a služe za vuču specijalnih prikolica - - - - PRIKLJUČNA CESTOVNA VOZILA nemaju vlastiti pogon svrha – povećanje prijevozne moći. skladištima a sa dodatnim ureñajima može poslužiti i u šumarstvu. mješalice. kiperi ) .kratka šasija.komunalna vozila (vatrogasna vozila.5 tona do 5 tona . sa stranicama različitih veličina. s vučnim dijelom spojena tanjurastom spojkom specijalne prikolice – namijenjene za naročite vrste prijevoza. veće iskorištenje vučnog vozila moraju se lagano kretati. što jednostavnija i da imaju kočnice te ureñaje za signalizaciju vrste priključnih vozila – prikolice . damperi. otvorenim.koristi se u lukama. zatvorenim stranicama.poluprikolice . smanjenje troškova.da se teret preda u onom stanju u kojem je primljen Željeznička tehnička škola Moravice . jedno vučno vozilo poslužuje i tri poluprikolice transportni traktor – tovarni sanduk vuče za sobom .specijalne prikolice prikolice – tovarni sanduk smješten na dvije ili više osovina poluprikolice – mogu biti u obliku otvorenih platformi. vuče dvije ili više prikolica . sa i bez krova. zrakoplovnim pristaništima. pomični i nepomični sanduci. sastavljeno od vučnog dijela i poluprikolice koja se prednjim dijelom oslanja na vučni dio a na zadnjem ima jednu ili više osovina. zatvoreni ili furgon tegljač – razdvojenog tipa. u obliku furgona.namijenjeni za gradski prijevoz kamioni – male nosivosti do 1.hladnjače ( provjetravajuće. cisterni i kao kiperi. spoj je preko tanjuraste spojke.ako je tovarni sanduk ispred onda se smije tovariti najviše do visine glave vozača . visokim.5 tona . sanduci u obliku rešetki.cisterne ( tekućine i plinovi ) .pokretne radionice .srednje nosivosti preko 1. policijska vozila. biti što lakša.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 9 VRSTE CESTOVNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ TERETA MOTORNA VOZILA motorni tricikli – pogonski dio nalazi se iza ili ispred tovarnog prostora .

učvršćivanje tereta .istovar ili pretovar .da se preveze uz što manje prijevozne troškove .stupanje u kontakt s poslovnim partnerom .pisanje računa za izvršeni prijevoz .pokusna vožnja .radna jedinica meñunarodni promet .prijevoz .organizacijom rada .prijevoz .izdavanje dokumentacije u fazi izvršenja dolaze ovi poslovi: .primjenom mehanizacije .predaja prijevozne dokumentacije .sklapanje ugovora o prijevozu .radna jedinica putnički promet . sredstava i mehanizacije .prijeva o prispijeću tereta primatelju .da se prijevozna sredstva što bolje koriste prijevozna usluga može se realizirati putem: a) javnog prijevoza b) prijevoza za vlastite potrebe organizacija javnog prijevoza može imati sljedeću strukturu: .da se preveze u što kraćem vremenu .izvršenje naplate za prijevoznu usulgu - - - - - Željeznička tehnička škola Moravice .javljanje poslovnom partneru o dolasku na utovar .preuzimanje dokumentacije o teretu .davanje ili primanje upita mogućnosti prijevoza .zajedničke službe USTROJ PRIJEVOZNOG PROCESA u prijevoznom procesu postoje tri faze rada i to: a) pripremna faza b) faza izvršenja c) faza okončanja u pripremnoj fazi dolaze ovi poslovi: .istovar utovar i istovar možemo opet smatrati neproduktivnim fazama prijevoz se može smatrati produktivnom fazom na vrijeme utrošeno na utovar. pretovar i istovar može se utjecati: .preuzimanje tereta potvrñivanjem prijevozne dokumentacije ova faza mogla bi se opet podijeliti u tri faze i to: .primjenom sredstava racionalizacije .utovar i slaganje tereta .izbor ljudi.utovar .analiza i obračun prijevoznih troškova .utovarno – istovarnim objektima u fazi okončanja dolaze ovi poslovi: .radna jedinica meñumjesni promet .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 10 - - .radna jedinica gradski promet .

spisak pošiljaka .dostavnica .ostala dokumentacija ab) ac) bc) abc) tahograf knjižica za provjeravanje rada voznog osoblja zapisnik o lomu ili manjku tereta karnet TIR nalog za utovar tereta putni nalog meñunarodni putni nalog tovarni list tovarni list i račun račun za izvršeni prijevoz RAD NA UTOVARU I ISTOVARU utovar i istovar obavlja se na utovarno-istovarnim stanicama u čije područje rada spada: .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 11 PRIJEVOZNA DOKUMENTACIJA a) DOKUMENTI VOZAČA .izvozna.postrojenja za mjerenje tereta .izdavanje prijevozne dokumentacije za obavljanje tih poslova utovarno-istovarne stanice moraju imati: .skladištenje tereta .utovarno-istovarne prostore za manipulaciju teretom .naznaka o porijeklu robe .putna isprava .ostala dokumentacija ovisna o vrsti prijevoza c) DOKUMENTI TERETA .utovar i istovar tereta .dozvola za prijevoz po stranim zemljama .potvrda o osposobljenosti vozila za razne vrste prijevoza .prostoru za utovar i istovar koji mora imati utovarno-istovarni front za postavljanje vozila: a) uzdužno b) okomito - - Željeznička tehnička škola Moravice .ostali dokumenti b) DOKUMENTI VOZILA .prometna dozvola . a to opet ovisi o: .prilazni putevi i prostori za manevriranje vozila .prijem i otprema tereta . uvozna i prijevozna dozvola za teret .razne potvrde kod prijevoz specijalnog tereta .prostor za smještaj tereta .pripremanje tereta za prijevoz .službene i pomoćne prostorije kapacitet utovarno-istovarne stanice ovisi o količini tereta koja se izmanipulira u jedinici vremena.vozačka dozvola .otpremnica .

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 12 - c) koso manipulativnim sposobnostima tereta s ambalažom načinu utovara i istovara: a) ručni b) mehanizirani vrsti tereta. dimenzija i težine klimatskim i vremenskim uvjetima SLAGANJE. učvrstiti i osigurati a stranice tovarnog sanduka dobro zatvoriti. znakovi i ploče za obilježavanje tereta odgovornost za čuvanje tereta u toku prijevoza pada na članove posade motornog vozila pod čuvanjem se smatra kvalitativno i kvantitativno očuvanje tereta i predaju primatelju u istom stanju u kojem je bio predan na prijevoz u prijevoznom procesu teret se štiti na više načina: obilježavanjem raznim oznakama. njegovih osobina. tovarni list. ZAŠTITA I ČUVANJE TERETA prilikom utovara vozač mora voditi brigu o ravnomjerno rasporeñenom teretu na vozilu te da se ne prekorači dopušteni osovinski pritisak i nosivost vozila teret mora biti tako složen i po potrebi pričvršćen da se spriječi njegovo pomicanje slaganje tereta ima mnogostruko značenje: .da se što bolje iskoristi zapremina i nosivost vozila . korištenjem cerada i mreža - - ISTOVAR TERETA I PREDAJA PRIMATELJU obavijest o prispijeću tereta vozač je dužan dostaviti na adresu koju označi pošiljatelj pravovremenim obaviještavanjem primatelj je u mogućnosti da organizira način istovara kako bi se obavio u što kraćem roku vozači su dužni nadgledati istovar ako primatelj iz bilo kojeg razloga odbije primiti teret vozač je dužan o tome obavijestiti odgovornu osobu u svojoj organizaciji ako se utvrdi oštećenje ili gubitak tereta vozač je dužan zatražiti da se to utvrdi zapisnički. ceradu dobro zategnuti i povezati po potrebi postavljaju se i posebni svjetlosni signali. primopredaje tereta bez primjedbi vozač je dužan zatražiti primatelja potpisivanje prijevozne dokumentacije i to: putni list.da teret ne prelazi gabarit vozila .da se poveća produktivnost utovarno-istovarne mehanizacije prije utovara treba napraviti plan slaganja tereta – CARGO PLAN teret se slaže od prednjeg dijela vozila prema zadnjem da se osovine ravnomjerno opterećuju teži se teret uvijek slaže dolje prema prednjem dijelu vozila rasuti tereti tovare se samo do visine stranice nakon završenog utovara posada motornog vozila dužna je teret na vozilu dobro povezati. prijevoznicu VRSTE PRIJEVOZA TERETA PREMA ORGANIZACIJI LINIJSKI PRIJEVOZ je prijevoz koji se odvija na unaprijed utvrñenoj liniji po utvrñenom redu vožnje i tarifi Željeznička tehnička škola Moravice .da se osigura stabilnost vozila . pričvršćivanjem i vezivanjem tereta. jedan primjerak zapisnika uzima sa sobom nakon izvršenog istovara. povezati lancima.

KLASA 4 – zapaljive čvrste tvari .osobe i objekte koji se nalaze u blizini .KLASA 6 – otrovne tvari i zarazne tvari .meñumjesni .potvrda pošiljatelja o vrsti tereta . požar.osobe koje njime rukuju .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 13 - - može biti: .sezonski ( tokom nekog vremenskog perioda ) . zarazu i slično pa su opasni za: .da li je pročitao kemijsku karticu . trovanje.stalna potražnja za prijevozom SLOBODNI ILI PRIGODNI PRIJEVOZ je prijevoz koji se obavlja od prigode do prigode odnosno prema ukazanoj potrebi.vozač – da li je upoznat s teretom koji prevozi .popratna dokumentacija o teretu .KLASA 2 – plinovi . autoteretni kolodvori i javna skladišta .KLASA 5 – oksidirajuće tvari i organski peroksidi .točan naziv tereta .KLASA 3 – zapaljive tekućine .KLASA 9 – različite opasne tvari i predmeti ADR – podsjetnik rada za prijevoz opasnih tereta .KLASA 7 – radioaktivne tvari . a naplaćuje se prema meñusobnoj pogodbi uvjeti prijevoza odreñuju se sporazumno izmeñu prijevoznika i korisnika za svaki pojedini slučaj može se podijeliti na: .prijevozna sredstva .opasni tereti podijeljeni su po klasama: .lokalni ( gradski i prigradski ) .postojanje minimalne količine tereta .da li je upoznat s opremom za slučaj potrebe - Željeznička tehnička škola Moravice .povremeni ( prema slučajnim i pojedinačnim zahtjevima ) svaki od ovih načina organizacije linijskog prijevoza može biti: direktan i relacijski osnovni uvjeti za organizaciju linijskog prijevoza su: .KLASA 8 – korozivne tvari .KLASA 1 – eksplozivne tvari i predmeti .da li je upoznat s podsjetnikom u slučaju nesreće .stalan ( preko cijele godine ) .isprave – dozvola vozača da je osposobljen za prijevoz opasnih tereta .postojanje objekata za sakupljanje i razvrstavanje tereta kao što su skladišta.kemijska kartica za vozača u kabini .meñunarodni prijevoz tereta slobodni prijevoz mogu obavljati prijevozničke organizacije kao i individualni prijevoznici cijena prijevoza odreñuje se prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti prijevoza - PRIJEVOZ OPASNIH TERETA opasan teret je teret osjetljiv na vanjske utjecaje pod kojima mogu izazvati eksploziju.

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 14 - - - .utovar tereta i istovar . pisanje računa za izvršeni prijevoz - Željeznička tehnička škola Moravice .da li je u vozilu osigurana sva oprema za vozača .pribaviti sve potrebne dokumente .osigurati vozilo . centriranjem i učvršćenjem tereta.postoji li oprema za prvu pomoć ispravnost vozila – prije svake vožnje vozilo se mora pregledati i ustanoviti stupanj tehničke ispravnosti vožnja – da li je posada sposobna za vožnju .predviñanje zaobilazne ceste . dužinu širinu.) IZVRŠENJE PRIJEVOZA – koji počinje utovarom.izraditi terminer ukupnog vremena prijevoza .odreñivanje meteoroloških uvjeta c) prikupljanje raznih dozvola d) projektiranje prijevoza – napraviti skicu tereta na vozilu . te postavljanjem signalizacije koja označava gabarite.osigurati posebna vozila za prijevoz .izabrati vozno osoblje .) PRIPREMNA FAZA – a) ugovaranje prijevoza b) odreñivanje itinerera – pregled dokumentacije trase .ugasiti motor .organizacija i tehnika prijevoza specijalnih tereta predviña tri osnovne faze: 1.da li je vozilo ispravno obilježeno . visinu e) slanje zahtijeva za dobivanje prijevoza f) pisanje prijevozne dokumentacije 2. potpisivanje prijevozne dokumentacije.da li je vozilo pravilno utovareno i teret osiguran ponašanje u slučaju nezgode – postupiti u skladu s uputama iz kemijske kartice .da li vremenske prilike dozvoljavaju prijevoz .obavijestiti vatrogasce i policiju .poznaje li mjere koje se poduzimaju u slučaju opsnosti oprema – da li su svi protupožarni aparati na vozilu ispravni .propisno označiti mjesto nezgode .itinerer prijevoza .izraditi elaborat . mimoilaženje . pretjecanje.izraditi dokumentaciju .pribaviti sve podatke o teretu .) FAZA OKONČANJA – predaja tereta.ustanoviti osovinske pritiske.isključiti sve izvore električne energije .lokacija mjesta za rekonstrukciju . u toku prijevoza više puta kontrolirati teret 3.da li je u vozilu sva oprema za signalizaciju u slučaju nezgode .minimalni radiusi cesta .odreñivanje mjesta za odmor.upozoriti sudionike u prometu i okolno stanovništvo PRIJEVOZ SPECIJALNIH TERETA specijalni teret je teret koji svojim karakteristikama zahtijeva poseban režim prijevoza prije prijevoza potrebno je obaviti neke predradnje: .

sve novčane pristojbe za vrijeme prijevoza moraju biti priznate garancijom kada treba obaviti meñunarodni prijevoz tereta može se postupiti na sljedeći način: a) da se teret prevozi prema sporazumu TIR b) sa spiskom robe - - Željeznička tehnička škola Moravice . god.pri dolasku - - - - MEðUNARODNI PRIJEVOZ TERETA cestovni promet u meñunarodnom prijevozu zauzima posebno mjesto.provjetravajuća vozila moraju biti sa hermetički zatvorenim vratima na zadnjem čeonom zidu. ) konvencija iz 1959. a stupila je na snagu 20. rashladna komora mora imati odreñene ureñaje za pričvršćivanje namirnica ( kuke za meso ).termička – hladnjače . elastičnosti prilagoñavanja nastalima situacijama.teret se mora prevoziti u vozilima ili kontejnerima koji osiguravaju sve garancije u pogledu sigurnosti .rad carinskih organa otpremne zemlje mora biti priznat od strane zemalja i uputne zemlje . godine je revidirana 1975.teret mora pratiti meñunarodni karnet koji služi kao kontrolni dokument otpremnoj.na putu .za vrijeme utovara – provjeriti temperaturu.zagrijavajuća . doći u točno vrijeme na utovar što se upisuje u putni nalog i tovarni list . provjeriti količinu robe .pred polazak .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 15 PRIJEVOZ LAKOPOKVARLJIVE ROBE lakopokvarljiva roba je grupa prehrambenih namirnica koja se uslijed klimatskih i drugih utjecaja mogu u kratkom roku pokvariti svrstava se u sljedeće grupe: a) lakopokvarljive namirnice – pokazuju osjetljivost na vremenske i temperaturne utjecaje b) svježe namirnice c) smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 7 do .mesne namirnice . a to utječe na brzinu prijevoza da bi se olakšao prijelaz državne granice potpisana je meñunarodna konvencija TIR ( 1959.izotermička .pića i sokovi vozila za prijevoz lako pokvarljivih namirnica: .voće i povrće . tranzitnoj i uputnoj zemlji .18 stupnjeva d) duboko smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 18 stupnjeva lako pokvarljive namirnice mogu se grupirati na: . smanjenja troškova ambalažiranja svaki prijelaz granice zahtijeva odreñeno vrijeme zadržavanja radi pregleda carinskih formalnosti. godine TIR – transport internacional par la route ( meñunarodni cestovni prijelaz ) režim TIR sadrži četiri osnovna zahtijeva: . prijevoza od vrata do vrata. nalaze se u komori a kontrolni instrumenti u kabini vozača izvršenje prijevoza – dolazak na utovar – čišćenje rashladne komore. zbog brzine. ožujka 1978.mliječne namirnice . zabilježiti nedostatke.

ukupan broj polaznih i odredišnih carinarnica ne smije biti više od četiri ako transport obuhvaća samo jednu polaznu i jednu odredišnu carinarnicu TIR karnet mora sadržavati najmanje dva lista za zemlju polaska.osim skupljanja tu se roba razvrstava po smjerovima.zbirna skladišta za treće osobe nazivaju se javnim skladištima AUTO – TERETNI KOLODVORI – prostori ili mjesta gdje se obavlja javno i organizirano: skupljanje komadnih pošiljaka.meñunarodni tovarni list . carinarnica odredišta može se nalaziti u najviše dvije zemlje. razvrstavanje po primateljima - Željeznička tehnička škola Moravice . moraju se dodati listovi s prijevodima TIR karnet vrijedi do zaključenja prijevoznog TIR procesa za skup vozila ili više kontejnera na jednom vozilu izdaje se jedan karnet polazne carinarnice moraju se nalaziti u istoj zemlji. funkcionalniji i jeftiniji prijevoz .zbirna skladišta .u sklopu organizacije . zatim po dva lista za svaku tranzitnu zemlju OBJEKTI U SLUŽBI PRIJEVOZA da bi cestovni prijevoz mogao ispuniti sve zadatke potrebno je raspolagati i s objektima koji omogućuju brži. po primateljima ili vrstama tereta .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 16 - - - c) pod pratnjom d) sa carinskom popratnicom u tom slučaju carinjenje robe obavlja se na polaznoj carini najbližoj mjestu utovara i carini opredjeljenja isprave za meñunarodni prijevoz a) za osoblje b) za vozilo c) za teret ili robu da bi se mogao izvršiti prijevoz na osnovi konvencije TIR potrebno je imati popratnu dokumentaciju: . sigurniji.karnet TIR . prva stranica ovitka na engleskom.ostala dokumentacija carinski organi provjeravaju pouzdanost podataka unijetih u karnet. provjeravaju vozilo i kontejner i stvaljaju carinske plombe čiji se brojevi upisuju u karnet TIR karnet TIR sadrži niz listića u duplikatu koji služe carinskim organima za kontrolu kretanja vozila konvencijom TIR predviñeni su uvjeti koje mora ispunjavati vozilo ili kontejner a što je utvrñeno posebnim pravilnikom koji je dodan kao prilog svaka zemlja ima svoju dozvolu koja se izdaje na graničnom prijelazu pojedine države bilateralnim ugovorima svake godine odreñuju broj dozvola na bazi reciprociteta TIR karnet se izdaje u zemlji polaska ili u zemlji u kojoj je nositelj karneta namješten ili živi TIR karnet štampan je na francuskom.auto – teretni kolodvori ZBIRNA SKLADIŠTA – prostori gdje se obavlja skupljanje komadnih pošiljaka generalnog tereta .meñu te objekte ubrajaju se: .vrste zbirnih skladišta su: . razvrstavanje po pravcima. spremanje i skladištenje.skladišta udruženih prijevoznih organizacija . tri za odredišnu zemlju.samostalna .

vrijeme vožnje i stajanja .kontrola prijevoza lokacija izvan grada. oni koji rade uz vozilo kao vozači. u blizini prometnica. ekonomično manipuliranje teretom pomoću paleta i kontejnera dodatne usluge: .prijeñena udaljenost .kraj rada i vožnje .tupi oblik – umjerenija vožnja - POSADA VOZILA posadu vozila predstavljaju neposredni izvršitelji prijevoznog zadatka tj.broj okretaja motora . u blizini potrošačkih centara.sigurnosno – zaštitne mjere . racionalno korištenje velikih prijevoznih jedinica.broj zaustavljanja . dužini puta i svojstvima tereta koji se vozi broj članova odreñuje se najčešće na sljedeći način: a) na relacijama do 500 km bez obzira na vrstu vozila rasporeñuje se jedan vozač b) na relacijama preko 500 km na teretna vozila kojima najveća dopuštena težina prelazi 20 tona može se rasporediti jedan vozač pod uvjetom da mu se nakon svakih 500 km osigura propisano vrijeme odmora ili zamjena.brzina vožnje .izmjena vozača uložak od papira sastoji se od unutarnjeg polja na koje se podaci unose ručno i vanjskog polja gdje se obavlja registracija podataka pojedini tipovi tahografa s odgovarajućim ulošcima mogu se koristiti za jedan dan ili sedam odnosno osam dana analiza dijagrama tahografa pokazuje: .početak rada vozača .servisno – remontne usluge . ako ne onda se odreñuju dva vozača c) u meñunarodnom prometu na relacijama do 450 km kao u točki b) d) na relacijama gradskog i prigradskog prometa i prijevoza stvari težine do 20 kg i vozila najveće dopuštene težine do 3500 kg rasporeñuje se jedan vozač ako su komadne pošiljke teže od 20 kg rasporeñuju se i prijevozni radnici e) kad se prevoze opasne stvari rasporeñuju se dva vozača Željeznička tehnička škola Moravice .pojedinačnost i ukupnost prijeñenog puta .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 17 - - zadatak: omogućuju linijski i kombinirani prijevoz.utrošena količina goriva . na prostornim površinama. izvan naselja radi ekološke čistoće TAHOGRAF ureñaj u obliku sata koji radi na principu prenošenja linearnog gibanja centrifugalnog regulatora u linearno gibanje indikatora mehanizam tahografa na pločici ili ulošku od papira presvučenog tankim slojem parafina automatski ispisuje pomoću safirske igle fine linije čime podložni papir postaje vidljiv evidentiraju se sljedeći podaci: . prijevozni radnici i kod specijalnih vozila pratitelji broj članova ovisi o vrsti vozila.liječničke usluge .igličasti oblik – pokazuje velike promjene u brzini .

za specijalne prijevoze tehnički referent ( referent voznog parka ) kontrolno osoblje – kontrolori prometa TEMELJNI UVJETI RACIONALIZACIJE PRIJEVOZA pripremanje komadnog tereta u veće jedinice tereta pri ćemu se mora paziti na dimenzije kako bi se mogla primijeniti i druga sredstva racionalizacije prijevoza kombinirani prijevoz – teret se prevozi sredstvima dviju ili više grana prometa uvoñenjem paleta i kontejnera ostvarena je znatna racionalizacija pretovarnih i skladišnih manipulacija čime je uklonjena tehnološka pa i ekonomska barijera prijevoza izmeñu raznih grana prometa tri oblika kombiniranog prijevoza: a) prijevoz paketirane i paletizirane robe b) prijevoz u kontejnerima c) prijevoz tovarnih sredstava jedne grane prometa sredstvima druge grane cilj kombiniranog prijevoza je omogućiti najbrži i kvalitetan prijevoz od vrata do vrata metode kombiniranog prijevoza su sljedeće: 1.prijevoz željeznički vagona i cestovnih vozila brodovima na veće udaljenosti - - - Željeznička tehnička škola Moravice . prijevoz vozila i tereta zrakoplovima neki sustavi kombiniranog prijevoza: a) sustav Piggy – back – prijevoz cestovnih prikolica i poluprikolica na željezničkim plato vagonima b) sustav klokan – vagoni prilagoñeni za prijevoz prikolica i poluprikolica bez skidanja kotača ( dijelovi poda za kotače su upušteni ) c) sustav niskih vagona – vagoni su člankastog sastava. utovar se obavlja navoženjem preko prijelaznog mostića d) sustav feri .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 18 - - f) kod prijevoza specijalnih tereta rasporeñuje se potreban broj vozača i ostalih radnika vozači svih vrsta prijevoza stvari moraju imati stručnu spremu kvalificiranog vozača upravljati vozilom smije samo vozač koji ima odgovarajuću vozačku dozvolu radno vrijeme članova posade sastoji se od vremena provedenog na efektivnom radu i vremena obavezne prisutnosti na mjestu obavljanja posla upravljanje vozilom iznad 3500 kg težine ne smije neprekidno trajati dulje od 5 sati prije početka vožnje vozač mora imati najmanje 10 sati odmora prijevozni radnici – radnici koji se rasporeñuju na motorna vozila u svojstvu članova posade radi obavljanja poslova utovara. prometnici i kontrolori vrste disponenata: . prijevoz željezničkih vagona cestovnim vozilima 4.meñugradskog prijevoza . prijevoz željezničkih vagona i cestovnih vozila feribotima 7. prijevoz putničkih vozila željeznicom 5.meñunarodnog prijevoza . prijevoz cestovnih vozila sredstvima vodenog prometa 6.linijskog prijevoza .lokalnog prijevoza . prijevoz velikih kontejnera željeznicom 3.slobodnog prijevoza .bot . niskog poda. pretovara ili istovara operativno osoblje – kao organizatori prijevoznog procesa su disponenti. prijevoz cestovnih vozila željeznicom 2.

prema materijalu: metalni.prema pokretljivosti: obične.dimenzije: 800 x 1000 i 1000 x 1200 . podizne platforme i dizala STUPANJ ISKORIŠTENJA VOZNOG PARKA stupanj iskorištenja prikazuje se koeficijentima može se odnositi na cjelokupni vozni park ili na dio tehnički ispravnog voznog parka koeficijent iskorištenja voznog parka jednak je odnosu broja kalendarskih autodana na radu i ukupnog broja autodana koeficijent iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana na radu i autodana tehnički ispravnih vozila Željeznička tehnička škola Moravice .optimalno iskorištenje skladišnog prostora . sintetike ili tekstila . brz utovar i istovar. tekući . tipiziran. kombinirane .paleta je vrsta pomoćne opreme koja omogućuje formiranje kompaktnog i čvrstog paketa složenog iz raznih vrsta komadne robe .formiranje podesnih prijevoznih jedinica čime se postiže brzina manipuliranja . specijalne . srednji.smanjenje ukupnih troškova prijevoza .vrste paleta: . plastične. pokretne ( u okviru ove podjele još se dijele na: sklopive.prema rasklopivosti: nesklopivi. rasklopive i čvrste ) .kontejner je manipulativno-prijevozna oprema. u obliku zatvorene posude u obliku sanduka. cisterne.prema vrsti tereta: za komadni.bolja zaštita tereta . smanjuje se radna snaga KONTEJNERIZACIJA – je druga mjera racionalizacije prijevoza tereta čime se racionalizirala ambalaža u integralnom prijevozu . vreće specijalne namjene .prema namjeni: univerzalni i specijalni . .palete se još razvrstavaju i prema načinu postavljanja nogara. sklopivi . teški . drveni. sanduk.ciljevi primjene kontejnerizacije su: . pokretni sa kotačićima .prema volumenu mogu biti: mali. veliki i specijalni . lagan. metalne. broju ulaza za viljuškare i nosivosti .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 19 PALETIZACIJA – okrupnjavanje robe u veće jedinice radi primjene sredstava pretovarne mehanizacije da bi se ubrzao proces prijevoza i time snizili troškovi prijevoza . dizalice.prema materijalu: drvene.prema nosivosti mogu biti: lakši. da se lako otvara. smanjuje se zadržavanje vozila na utovaru. sanduk – hladnjaka. standardiziran. boks-palete.ravna paleta – ravna čvrsta podloga bez nadgradnje .prema pokretljivosti: nepokretni.prednosti paletizacije: brži utovar i istovar za 5 – 10 puta. rasuti. otporan na vremenske prilike.smanjenje troškova ambalažiranja .težina ne smije prijeći 5% nosive težine ili oko 25 kg . kombinacija gume.puna iskorištenost prostora vozila .vrste kontejnera: a) kontejneri europskih željeznica ( UIC ) b) kontejneri internacionalne organizacije za standardizaciju ( ISO ) .uvjeti koje mora ispunjavati kontejner su: čvrst.prema namjeni: ravne.mehanizacija za manipulaciju kontejnerima: sve vrste viličara. polupokretne. srednji. zatvara i čisti itd. manjim brojem vozila prevozi se više tereta.

mogući tonski kilometri .mogući tonski km izračunavaju se množenjem registrirane korisne nosivosti vozila s udaljenošću puta .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 20 - koeficijent tehničke ispravnosti voznog parka jednak je odnosu broja autodana tehnički ispravnih vozila i broja ukupnih autodana koeficijent tehničke neispravnosti voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana tehnički neispravnih vozila i broja ukupnih autodana KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA PRIJEðENOG PUTA jednak je odnosu prijeñenih kilometara s teretom i ukupnog prijeñenog puta u kilometrima može se odrediti za jednu običnu vožnju. o mogućnosti prijevoza raznovrsnih tereta istim prijevoznim sredstvima srednja dužina vožnje s teretom jednaka je odnosu ukupnog prijeñenog puta s teretom prema broju izvršenih vožnji srednji dnevni prijeñeni put jednak je odnosu ukupnog prijeñenog puta voznog parka prema broju autodana na radu za promatrani period vremena srednje rastojanje prijevoza jedne tone tereta jednako je odnosu ostvarenog prijevoznog rada prema količini prevezenog tereta POKAZATELJI GOSPODARSTVENOG UČINKA su: . jedinicu voznog parka ili cijeli K km = KM KM t u vozni park veličina koeficijenta ovisi o organizaciji prijevoznog procesa.stvarne tonske km dobijemo množenjem težine prevezenog tereta u tonama s dužinom prijeñenog puta u kilometrima . meñusobnom odnosu otpreme i dopreme. složenu vožnju.putna brzina je prosječna brzina vozila za vrijeme korištenja vozila od polaznog do ciljnog mjesta .prosječni put jedne tone tereta dobijemo kao omjer tonskih kilometara i broja prevezenih tona tereta . a statički koeficijent iskorištenja jednak je omjeru stvarnog opterećenja i mogućeg opterećenja vozila .stvarni tonski kilometri .tehnička brzina je omjer prijeñenih kilometara i pripadnog vremena ( put koji prijeñe vozilo u jedinici vremena ) .odnos izmeñu izvršenog i mogućeg prijevoznog učinka nazivamo koeficijentom iskorištenja nosivosti ( dinamički ).komercijalna brzina je odnos puta koji prijeñe vozilo u jedinici vremena s tim što se uzima cijelo vrijeme koje je vozilo provelo u radu na nekom zadatku Željeznička tehnička škola Moravice .prosječni put jedne tone tereta .

istovar. stupanj iskorištenja nosivosti Željeznička tehnička škola Moravice . utovar. tehnička brzina. koeficijent iskorištenja prijeñenog puta.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 21 RAD I PROIZVODNOST VOZNOG PARKA prijevozna sposobnost voznog parka je odnos mogućeg broja prevezenih tona u jednom autosatu rada prijevozni učinak je odnos ostvarenih tonskih kilometara u jednom satu na prijevoznu sposobnost i prijevozni učinak ima utjecaj kilometri pod teretom. vrijeme stajanja.

Kako se teret učvršćuje na vozilu? 22. O čemu ovisi broj članova posade vozila i kako se to odreñuje? 31. Koju prijevoznu dokumentaciju poznajete? 19. Kako se dijeli prijevoz tereta prema organizaciji? 23. Koje su vrste vozila za prijevoz lakopokvarljive robe? 26. Koje su osnovne faze rada u prijevoznom procesu? 17. Ambalaža: pojam i vrste? 6. Koje se predranje moraju obaviti prije prijevoza specijalnog tereta? 25. Koje su vrste vozila? 9. Nabrojiti opasne terete? 24. Objasniti pojam kontejnerizacije? 34. Koje su faze izvršenja u prijevoznom procesu? 18. Što su to utovarno-istovarne stanice ? 20. Na koji način i kako je izvršena podjela tereta? 4. Što su zbirna skladišta. Objasniti pojam paletizacije? 33. Objasniti kombinirani prijevoz? 32. putnu i komercijalnu brzinu? Željeznička tehnička škola Moravice . Prijenosnici: vrste i primjena? 13. Objasniti tehničku. Kako je podijeljen cestovni teretni prijevoz? 2. Koja svojstva moraju imati motorna vozila? 8. Koje podatke evidentira tahograf? 30. Koje su vrste priključnih vozila? 16. Na koji se sve način može izvršiti utovar i istovar tereta ? 21.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 22 Pitanja za ponavljanje 1. Koje su vrste viličara i koji im je način primjene? 12. a što pod pojmom robe u prijevoznom procesu? 3. Što se podrazumijeva pod pojmom tereta. Kako je klasificirana prijevozno-manipulativna mehanizacija? 11. Kako je izvršena podjela cesta? 14. Koji su pokazatelji gospodarstvenog učinka? 35. Što su to specijalna teretna vozila? 10. a što auto-teretni kolodvori? 29. Pojam i značenje konvencije TIR? 27. Objasniti prijevozne tokove? 7. Konstruktivni elementi ceste? 15. Karnet TIR? 28. Što se podrazumijeva pod prijevoznom i manipulativnom sposobnošću tereta? 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful