Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

1

SADRŽAJ

Stranica

1. Pojam, sadržaj i uloga cestovnog teretnog prijevoza …………………………………….1 2. Vrste cestovnog teretnog prijevoza ………………………………………………………1 3. Integralni prijevoz tereta …………………………………………………………………2 4. Pojam i podjela tereta ……………………………………………………………………2 5. Prijevozna i manipulacijska sposobnost …………………………………………………3 6. Ambalaža …………………………………………………………………………………3 7. Obujam prijevoza tereta ………………………………………………………………….3 8. Radna snaga ………………………………………………………………………………4 9. Uvjeti za primjenu mehanizacije …………………………………………………………4 10. Razvrstavanje prijevozno – pretovarnih sredstava ………………………………………4 11. Vrste utovarno – pretovarne – istovarne mehanizacije ………………………………….4 12. Podjela cesta ……………………………………………………………………………..5 13. Konstruktivni elementi ceste …………………………………………………………….5 14. Obilježja cestovnih motornih vozila …………………………………………………….6 15. Vrste cestovnih vozila za prijevoz tereta ………………………………………………..6 16. Motorna vozila …………………………………………………………………………..6 17. Priključna cestovna vozila ………………………………………………………………7 18. Način ustrojavanja prijevoznih djelatnosti ………………………………………………7 19. Ustroj prijevoznog procesa ………………………………………………………………7 20. Prijevozna dokumentacija ……………………………………………………………….8 21. Rad na utovaru i istovaru ………………………………………………………………..8 22. Slaganje, zaštita i čuvanje tereta …………………………………………………………9 23. Istovar tereta i predaja primatelju ………………………………………………………..9 24. Vrste prijevoza tereta prema organizaciji ………………………………………………10 25. Linijski prijevoz …………………………………………………………………………10 26. Slobodni ili prigodni prijevoz …………………………………………………………..10 27. Prijevoz opasnih tereta ………………………………………………………………….10 28. Prijevoz specijalnih tereta ………………………………………………………………11 29. Prijevoz lakopokvarljive robe …………………………………………………………..11 30. Meñunarodni prijevoz tereta ……………………………………………………………12 31. Objekti u službi prijevoza ………………………………………………………………13 32. Tahograf …………………………………………………………………………………13 33. Posada vozila ……………………………………………………………………………13 34. Temeljni uvjeti racionalizacije prijevoza ……………………………………………….14 35. Stupanj iskorištenja voznog parka ………………………………………………………15 36. Koeficijent iskorištenja prijeñenog puta …………………………………………………15 37. Pokazatelji gospodarstvenog učinka …………………………………………………….16 38. Rad i proizvodnost voznog parka ……………………………………………………….16 39. Pitanja za ponavljanje ……………………………………………………………………16

Željeznička tehnička škola Moravice

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

2

POJAM, SADRŽAJ I ULOGA CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA prijevoz tereta datira od najranijih vremena: od prenošenja tereta na leñima robova, na leñima stoke, tegljenja, voženja splavima, čamcima, kolima prijevoz tereta u cestovnom prometu novijeg je datuma odnosno počinje pronalaskom Otto motora, što je preduvijet naglijem razvoju suvremenih prijevoznih sredstava i izgradnjom modernih prometnica teret treba premjestiti s jednog mjesta na drugo, a prema udaljenosti može biti na male i velike udaljenosti na male udaljenosti naziva se unutarnjim prijevozom i pri tom se radi o sredstvima prijenosa na velike udaljenosti naziva se vanjskim prijevozom i pri tom se koriste sredstva prijevoza pojam prijevoza tereta obuhvaća dva osnovna elementa prijevoznog procesa: organizaciju prijevoza i tehniku prijevoza ulogu prijevoza tereta možemo promatrati s raznih gledišta kao: - utjecaj na razvoj privrede - razmještaj proizvoñačkih i potrošačkih centara - prometne potrebe i mogućnosti zadovoljavanja - odnos cestovnog prometa prema drugim granama prometa - meñusobni promet roba - povećanje obrambene sposobnosti zemlje potreba da se teret preveze predstavlja zahtjev, zbroj zahtjeva naziva se opseg prijevoza koji može biti: a) statički – ukupna količina tereta koju treba prevesti izražena u tonama b) dinamički – to je statički opseg pomnožen sa kilometrima koje prijevozna sredstva moraju prevaliti, iskazuje se u kilometrima

-

-

VRSTE CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA - podjela prema kriterijima: 1. Prema teritorijalnoj zoni djelovanja dijeli se na: a) prijevoz tereta unutar zemlje: a1) prijevoz tereta na kraće udaljenosti a2) prijevoz tereta na duže udaljenosti b) meñunarodni prijevoz tereta: b1) pogranični b2) na duže udaljenosti b3) tranzitni 2. Prema načinu organiziranja: a) linijski – odvija se na odreñenoj relaciji, po odreñenom voznom redu i utvrñenoj tarifi - može biti: a1) stalni a2) sezonski a3) privremeni - može se odvijati na sljedeći način: a11) direktni linijski prijevoz a12) dionički ili relacijski prijevoz b) slobodni – obavlja se na osnovu slučajnih potreba a pravci i tarifa nisu unaprijed utvrñeni - s obzirom na izvršitelja može biti: a) slobodni javni – obavlja ga organizacija čija je djelatnost prijevoz tereta – obavljaju ga organizacije samo za svoje potrebe 3. Prema namjeni može biti: a) cestovni teretni prijevoz kojeg obavljaju specijalizirane prometne radne organizacije, naziva se javni prijevoz b) cestovni teretni prijevoz koji obavljaju organizacije za svoje osobne potrebe, naziva se prijevoz za vlastite potrebe

Željeznička tehnička škola Moravice

skladištenje . koji na taj način sa teretom čini veliku prekrcajnu jedinicu koju na efikasni način mogu preuzeti sredstva svih vidova prijevoza ovim sistemom racionalizacije obuhvaćene su sljedeće tehnološke operacije: .hladnjače .pretovar izmeñu grana prometa . Prema složenosti prijevoza dijelimo na: a) normalne teretne prijevoze – ne zahtijevaju nikakve dodatne organizacijske zahvate b) specijalne teretne prijevoze – zahtijevaju posebne uvjete ili mjere za izvršenje prijevoza ili pak zahtijevaju specijalna vozila kao što su: .skladištenje .prijevoz jednom ili više grana prometa .prijevoz živih životinja .usputna meñuskladištenja .komercijalna c) informacijski prijevozni sustav d) špediterska djelatnost - - POJAM I PODJELA TERETA pod pojmom tereta podrazumijevaju se sva proizvodna dobra bazične ili prerañivačke industrije.tehnička . šumarstva koja imaju potrebu za prijevozom 1.istovar .kadrovska .dugački tereti 6. poljoprivrede.pakiranje robe .remorkeri – teški tereti .utovar .raspakiranje . Tereti s obzirom na stupanj iskorištenja korisne nosivosti a) tereti normalne težine b) laki ( kabasti ) tereti Željeznička tehnička škola Moravice .autocisterne .vraćanje prazne ambalaže pretpostavke integralnog prijevoza – da bi se izvršila izmjena u organizaciji prijevoza potrebna su tri preduvjeta: a) kooperacija u teretnom prijevozu koja može biti: . Prema prijevoznom sredstvu kojim se obavlja: a) teretni prijevoz motornim vozilima b) teretne prijevoze vozilima na motorni pogon c) prijevoz zapregom d) prijevoz ostalom vučom INTEGRALNI PRIJEVOZ TERETA integralni prijevoz – to je tehnologija prijevoza tereta pri čemu se teret ne ukrcava neposredno na prijevozno sredstvo nego se slaže na palete ili u kontejnere.tehnološka .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 3 4. Prema vrsti pošiljaka dijeli se na: a) prijevoz komadnih pošiljaka b) prijevoz kolskih pošiljaka c) maršrutni prijevoz – obavlja se većim brojem vozila za jednog primatelja 5.

kemijska.da se olakšaju prijevozno – manipulacijski radovi ( ukrcaj i iskrcaj tereta ) Željeznička tehnička škola Moravice . 7. 4. dimenzija i težina tereta - - - AMBALAŽA materijal koji služi za omatanje i pakiranje robe s ciljem: .da se zaštiti teret . skladištenja što se zajednički naziva manipulacijski radovi manipulacijska podobnost očituje se: . 3. istovara.osjetljivosti tereta . 5. c) teški tereti Tereti prema vrijednosti a) manje vrijedni b) srednje vrijedni c) skupi ili visokovrijedni d) specijalni Tereti s obzirom na pakiranje a) s ambalažom b) bez ambalaže Tereti s obzirom na uvjete prijevoza a) svakodnevni b) specifični c) opasni Tereti s obzirom na dimenzije a) gabaritni b) negabaritni c) dugi Tereti prema količini i jednovrsnosti a) u rasutom ( rinfuza ) stanju b) nepakirani tereti koji se slobodno bacaju c) u tekućem stanju Tereti prema težini i veličini pošiljke a) paketi ( do 20 kg ) b) komadne pošiljke c) kolske pošiljke PRIJEVOZNA I MANIPULACIJSKA SPOSOBNOST svi tereti nisu jednako podobni za prevoženje što ovisi o prirodnim i ekonomskim svojstvima tereta prirodna svojstva ( fizička.obujmu manipulacijskih operacija .u pokretljivosti tereta .primjene pretovarne mehanizacije na manipulacijsku podobnost utječe i veličina. biološka ) utječu na ponašanje tereta za vrijeme prijevoza ( da bi se lakopokvarljivi teret mogao prevoziti na veće udaljenosti potrebno je primjeniti posebnu tehniku konzerviranja i pakiranja ) ekonomska svojstva govore o odnosu cijena prijevoza i vrijednosti robe ( teret male vrijednosti ne isplati se prevoziti na velike udaljenosti jer bi cijena prijevoza mogla biti veća od vrijednosti robe ) manipulacijska podobnost je osobina tereta koja se očituje kod utovara. oblik.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 4 2. 6.nužnosti primjene ambalaže . pretovara.

udaljenost pošiljatelja i primatelja udvojeni prijevoz tereta je prijevoz iste količine tereta koji se do krajnjeg potrošača prevozi u fazama razvrstavanje tereta po vrsti odreñuju strukturu prijevoza strujanje teretnog prijevoza je prijevoz cjelokupne količine tereta u odreñenom pravcu strujanje može biti u jednom ili u oba pravca pravac kojim se prevozi veća količina tereta naziva se glavni pravac prijevoza prijevozni tokovi se dijele na: . papirnata.limena.standardna. god.zahtjev potrošačkih centara za dopremom .prizmatičnog oblika. vraća se puno . 65% 25% u korist fizičkog rada . rasklopiva.zahtjev centara za otpremom tereta . a iskazuje se u neto tona kilometrima na obujam prijevoza utječe: .klasična i suvremena .1970.kružne – vozilo u jednom pravcu ide puno.jednosmjerne – vozilo odlazi puno. cilindričnog.prisutnost stručne radne snage .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 5 - . staklena. 3% 97% u korist mehaniziranog rada UVJETI ZA PRIMJENU MEHANIZACIJE uvjeti za primjenu mehanizacije: . nerasklopiva .da se snize troškovi prijevoza .komercijalna i prijevozna . ide na drugi utovar prazno. plastična . god.da se smanje nesretni slučajevi pri utovaru i istovaru vrste ambalaže: .mogućnost zahvaćanja tereta Željeznička tehnička škola Moravice .kritična težina tereta .odvojiva i neodvojiva ambalaža . mjesta dostave – prijemna mjesta količina otpremljenog.dvosmjerne – vozilo odlazi puno.količina tereta . vraća se prazno .1870. vrši utovar i u polazište dolazi puno - RADNA SNAGA radna snaga predstavlja u strukturi troškova manipulacije tereta visoku stavku u skladištima ta stavka još je veća odnos radne snage i mehanizacije: . obavlja istovar. primljenog ili tereta koji čeka na prijevoz zove se obujam tereta obujam možemo promatrati sa statičkog ili dinamičkog stanovišta statički obujam prijevoza je količina tereta koja čeka na prijevoz. drvena. nepravilnog i teški tereti OBUJAM PRIJEVOZA TERETA pod prijevozom podrazumijevamo količinu tereta koja prevozi u toku odreñenog vremenskog perioda mjesta otpreme – zbirna mjesta.potreba tereta za prijevozom . a iskazana je u tonama dinamički obujam prijevoza je ona količina tereta koja je u prijevoznom procesu.

specijalni podižu teret i do 15 tona ) .kolica specijalne namjene ( prijevoz specijalnih tereta.po pokretljivosti – stabilne Željeznička tehnička škola Moravice .na motorni pogon ( nosivost od 0.po namjeni – u halama .mehanizacija izvan pogona prema pravcu premještanja – horizontalno . nosivost 1400 kg ) .na obalama .podizna platforma ( dizanje i spuštanje tereta na odreñenu visinu.tekuće .rudla – ručna kolica sa jednom osovinom ( za prijenos komadnog tereta. nosivost 15 tona ) 2.5 do 5 tona.na električni pogon ( nosivost do 1200 kg ) . nosivost 1 do 2 tone ) . nosivost 600 kg ) .viličari – viličar ručni ( kornjača. 100 do 500kg odjednom ) .daljina prijevoza kritična težina tereta je ona težina kod koje su troškovi ručnog rada jednaki troškovima mehaniziranog rada do te težine utovar.vertikalno .ručni viličar ( nosivost 1000 kg ) . nosivost 1000 kg ) . nosivost 600 do 800 kg ) .jednodjelna kolica sa 3 ili 4 kotača ( prijevoz komadnih tereta.u skladištima . a iznad te težine utovaruje se mehanizirano RAZVRSTAVANJE PRIJEVOZNO – PRETOVARNIH SREDSTAVA prema vremenu rada – mehanizacija koja radi bez prekida .) Dizala i dizalice .prijevozna kolica ( prijevoz lakših tereta.komadne .mehanizacija koja radi sa prekidima prema smještaju – mehanizacija u pogonima .kombinirano prema vrsti tereta – za krute terete .mehanizacija koja koristi radnu snagu prema sadržaju mehaniziranog rada – radni strojevi koji prenose teret .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 6 - .jednodjelna dvoosovinska motorna kolica ( za prijevoz komadnog i rasutog tereta.ukrcivač – portalni u obliku vozila ( služi za prijevoz komadnih tereta.dvodjelna kolica ( prijevoz komadnog tereta. do 5 tona na sat ) .rasute . nosivost prema potrebi ) . istovar obavlja se radnom snagom.kombinirani rad prema pokretačkoj snazi – vlastiti pogon .brzina manipulacije .) Kolica i prevozila .plinovite .jednodjelna kolica na balans ( prijevoz teških tereta.pomoćna postrojenja - - VRSTE UTOVARNO – PRETOVARNE – ISTOVARNE MEHANIZACIJE 1. nosivost 200 do 1000 kg ) .na vozilu .

širina prometnih traka . strugači ili grabljari.broj prometnih traka .pravilno postavljanje signalizacije konstruktivni elementi ceste: 1.magistralne i meñunarodne . ovjesni. elevatori.uzdužni nagib . pješaci - - KONSTRUKTIVNI ELEMENTI CESTE tehnički elementi ceste: . biciklisti. gravitacijski PODJELA CESTA mrežu javnih cesta čine: .brzina .) Uzdužni profil ceste – je uzdužna vertikalna projekcija presjeka ceste u odnosu na teren - Željeznička tehnička škola Moravice .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 7 - lako – pokretne linijski pokretne zračna lančana koturača ( obična i složena ) ručno vitlo dizalo – lift kranske dizalice dizalo kosina 3.) Prijenosnici – su strojevi i postrojenja pomoću kojih se prenose tereti na kraće udaljenosti u neprekidnom nizu .biciklističke i pješačke staze . pločasti.širina dodatnih traka za spora vozila . valjkasti.minimalni radijusi zavoja .proširenje kolnika u zavoju zbog dugačkih vozila .pravilno zaobljenje kolnika . zaprežna vozila.širina i ureñenost bankina .ceste namijenjene za mješoviti promet magistralna cesta – meñunarodna i javna cesta koja povezuje glavne gradove i važnija privredna područja regionalna cesta – javna cesta koja povezuje sela i naselja na području općine ceste namijenjene isključivo za motorni promet čine: auto—putevi i ostale ceste za motorni promet sa suvremenim kolničkim zastorom ( brzine veće od 40 km/h ) ceste namijenjene za mješoviti promet služe za kretanje svih vrsta cestovnih vozila kao što su motorna vozila. pužni i zavojni.vrste: trakasti.širina rubnih traka . pneumatski i hidraulični.regionalne .poprečni nagib .ceste namijenjene za promet motornih vozila – autoceste i ostale ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila .lokalne prema vrsti prometa dijele se na: .preglednost .

trajnost. stabilnost. ivične trake.svojstvo ekonomičnosti .svojstva koja vozaču omogućavaju normalne uvjete rada tehnička svojstva – sigurnost. stacionaža ceste i putni objekti virtualni koeficijent je odnos zračne dužine i stvarne dužine ceste i kada je bliži jedinici onda je cesta povoljnija za promet zračna dužina ceste Vk = ---------------------------------stvarna dužina ceste 2.lakoća upravljanja – konstrukcijski dobro izveden upravljački mehanizam . rigoli.specifična potrošnja 100 x k . tovarni volumen.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 8 - niveleta ceste – presječna linija površine ceste s vertikalnom podužnom ravninom. elastičnost.standardna potrošnja .lakoća upravljanja vozilom i elastičnost kretanja . pješačke i biciklističke staze. prilagodljivost tovarnog sanduka specifičnostima robe. lakoća pristupa pojedinim dijelovima i sklopovima te promjer kretanja prijevozna svojstva – nosivost. mogućnost čuvanja robe pri prijevozu. trajnost. padovi. zasjeka. vertikalne krivine.tehnička . pokazuje konfiguraciju terena lijevo i desno od ceste oblici poprečnog profila mogu biti u obliku usjeka. bankine. pokretljivost.) Situacijski plan ceste – je tlocrt ili horizontalna projekcija ceste posebno bitan kod prijevoza specijalnih tereta za odreñivanje itinerera 4. stabilnost i elastičnost ekonomski vijek trajanja kreće se od 6 do 10 godina što ovisi o veličini godišnjeg rada odnosno oko 350 000 km kod vozila veće nosivosti i 250 000 km kod vozila manje nosivosti fizički vijek trajanja je uvijek veći od ekonomskog ekonomski i fizički vijek ovise o načinu rukovanja i održavanja tehničko-eksploatacijska svojstva – vučna sposobnost. jarkovi - OBILJEŽJA CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA motorna vozila moraju imati sljedeća svojstva: .) Poprečni profil ceste – je vertikalni presjek postavljen na uzdužnu os ceste. tunela 3.prijevozna .otpori pri kretanju izazivaju poprečne i uzdužne vibracije koje otežavaju rad vozača - - - Željeznička tehnička škola Moravice .) Podloga ceste – cesta se kao grañevinski objekat dijeli na gornji i donji stroj sastavni dijelovi gornjeg stroja su: kolovoz.tehničko-eksploatacijske .eksploatacijska potrošnja Kep= --------------l k – stvarna količina utrošenog goriva u litrama l – dužina prevaljenog puta u kilometrima svojstva koja vozaču omogućuju lako i udobno upravljanja . mogućnost brzog utovara i istovara i mogućnost bržeg poduzimanja sanitarno-tehničkih mjera svojstvo ekonomičnosti – minimalna potrošnja goriva i maziva u odnosu na odreñenu veličinu pogonskog rada .potrošnja na praznom hodu . pokazuje nadmorsku visinu osi ceste u svakoj točki dužine iz uzdužnog profila se vide: usponi. nasipa.

5 tona do 5 tona . pomični i nepomični sanduci. biti što lakša.pokretne radionice . spoj je preko tanjuraste spojke.srednje nosivosti preko 1.hladnjače ( provjetravajuće. s vučnim dijelom spojena tanjurastom spojkom specijalne prikolice – namijenjene za naročite vrste prijevoza. za održavanje komunalnih instalacija .komunalna vozila (vatrogasna vozila.kratka šasija.ako je tovarni sanduk ispred onda se smije tovariti najviše do visine glave vozača . zatvorenim stranicama. sanduci u obliku rešetki. vozila za održavanje čistoće. visokim. velika manevarska sposobnost.pokretne pekare. u obliku furgona. poljoprivredi motorni prednjaci – auto-traktori – kamioni s jako skraćenim tovarnim sandukom. zatvoreni ili furgon tegljač – razdvojenog tipa. što jednostavnija i da imaju kočnice te ureñaje za signalizaciju vrste priključnih vozila – prikolice .velike nosivosti preko 5 tona sanduci – s niskim. kuhinje - NAČIN USTROJAVANJA PRIJEVOZNIH DJELATNOSTI s gledišta ustroja glavni zadatak prijevoznog procesa je: . veće iskorištenje vučnog vozila moraju se lagano kretati.cisterne ( tekućine i plinovi ) .namijenjeni za gradski prijevoz kamioni – male nosivosti do 1. sa stranicama različitih veličina. kiperi ) . zrakoplovnim pristaništima. cisterni i kao kiperi.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 9 VRSTE CESTOVNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ TERETA MOTORNA VOZILA motorni tricikli – pogonski dio nalazi se iza ili ispred tovarnog prostora .poluprikolice .5 tona . damperi. sa i bez krova. za teške terete specijalna teretna vozila – za prijevoz grañevinskih materijala ( grederi. otvorenim. jedno vučno vozilo poslužuje i tri poluprikolice transportni traktor – tovarni sanduk vuče za sobom . policijska vozila.da se teret preda u onom stanju u kojem je primljen Željeznička tehnička škola Moravice . smanjenje troškova. a služe za vuču specijalnih prikolica - - - - PRIKLJUČNA CESTOVNA VOZILA nemaju vlastiti pogon svrha – povećanje prijevozne moći. vuče dvije ili više prikolica . skladištima a sa dodatnim ureñajima može poslužiti i u šumarstvu. mješalice. sastavljeno od vučnog dijela i poluprikolice koja se prednjim dijelom oslanja na vučni dio a na zadnjem ima jednu ili više osovina.koristi se u lukama.specijalne prikolice prikolice – tovarni sanduk smješten na dvije ili više osovina poluprikolice – mogu biti u obliku otvorenih platformi. hladnjače ili vozila s rashladnim ureñajem ) .

izbor ljudi.radna jedinica meñunarodni promet .preuzimanje dokumentacije o teretu . pretovar i istovar može se utjecati: .da se prijevozna sredstva što bolje koriste prijevozna usluga može se realizirati putem: a) javnog prijevoza b) prijevoza za vlastite potrebe organizacija javnog prijevoza može imati sljedeću strukturu: .utovar i slaganje tereta .javljanje poslovnom partneru o dolasku na utovar .učvršćivanje tereta .primjenom mehanizacije .radna jedinica gradski promet .izvršenje naplate za prijevoznu usulgu - - - - - Željeznička tehnička škola Moravice .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 10 - - .primjenom sredstava racionalizacije .prijevoz .prijeva o prispijeću tereta primatelju .utovar .radna jedinica putnički promet .utovarno – istovarnim objektima u fazi okončanja dolaze ovi poslovi: .predaja prijevozne dokumentacije .istovar ili pretovar .sklapanje ugovora o prijevozu .prijevoz .preuzimanje tereta potvrñivanjem prijevozne dokumentacije ova faza mogla bi se opet podijeliti u tri faze i to: .radna jedinica meñumjesni promet .stupanje u kontakt s poslovnim partnerom .pokusna vožnja .da se preveze u što kraćem vremenu . sredstava i mehanizacije .zajedničke službe USTROJ PRIJEVOZNOG PROCESA u prijevoznom procesu postoje tri faze rada i to: a) pripremna faza b) faza izvršenja c) faza okončanja u pripremnoj fazi dolaze ovi poslovi: .davanje ili primanje upita mogućnosti prijevoza .izdavanje dokumentacije u fazi izvršenja dolaze ovi poslovi: .pisanje računa za izvršeni prijevoz .da se preveze uz što manje prijevozne troškove .istovar utovar i istovar možemo opet smatrati neproduktivnim fazama prijevoz se može smatrati produktivnom fazom na vrijeme utrošeno na utovar.organizacijom rada .analiza i obračun prijevoznih troškova .

prijem i otprema tereta .ostala dokumentacija ab) ac) bc) abc) tahograf knjižica za provjeravanje rada voznog osoblja zapisnik o lomu ili manjku tereta karnet TIR nalog za utovar tereta putni nalog meñunarodni putni nalog tovarni list tovarni list i račun račun za izvršeni prijevoz RAD NA UTOVARU I ISTOVARU utovar i istovar obavlja se na utovarno-istovarnim stanicama u čije područje rada spada: .razne potvrde kod prijevoz specijalnog tereta .prostor za smještaj tereta . uvozna i prijevozna dozvola za teret .prilazni putevi i prostori za manevriranje vozila .vozačka dozvola .putna isprava .prometna dozvola .postrojenja za mjerenje tereta .otpremnica .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 11 PRIJEVOZNA DOKUMENTACIJA a) DOKUMENTI VOZAČA .potvrda o osposobljenosti vozila za razne vrste prijevoza .utovarno-istovarne prostore za manipulaciju teretom .pripremanje tereta za prijevoz .naznaka o porijeklu robe .izdavanje prijevozne dokumentacije za obavljanje tih poslova utovarno-istovarne stanice moraju imati: .dozvola za prijevoz po stranim zemljama .dostavnica .izvozna.utovar i istovar tereta .ostali dokumenti b) DOKUMENTI VOZILA .spisak pošiljaka . a to opet ovisi o: .skladištenje tereta .službene i pomoćne prostorije kapacitet utovarno-istovarne stanice ovisi o količini tereta koja se izmanipulira u jedinici vremena.prostoru za utovar i istovar koji mora imati utovarno-istovarni front za postavljanje vozila: a) uzdužno b) okomito - - Željeznička tehnička škola Moravice .ostala dokumentacija ovisna o vrsti prijevoza c) DOKUMENTI TERETA .

znakovi i ploče za obilježavanje tereta odgovornost za čuvanje tereta u toku prijevoza pada na članove posade motornog vozila pod čuvanjem se smatra kvalitativno i kvantitativno očuvanje tereta i predaju primatelju u istom stanju u kojem je bio predan na prijevoz u prijevoznom procesu teret se štiti na više načina: obilježavanjem raznim oznakama.da se osigura stabilnost vozila . prijevoznicu VRSTE PRIJEVOZA TERETA PREMA ORGANIZACIJI LINIJSKI PRIJEVOZ je prijevoz koji se odvija na unaprijed utvrñenoj liniji po utvrñenom redu vožnje i tarifi Željeznička tehnička škola Moravice .da se poveća produktivnost utovarno-istovarne mehanizacije prije utovara treba napraviti plan slaganja tereta – CARGO PLAN teret se slaže od prednjeg dijela vozila prema zadnjem da se osovine ravnomjerno opterećuju teži se teret uvijek slaže dolje prema prednjem dijelu vozila rasuti tereti tovare se samo do visine stranice nakon završenog utovara posada motornog vozila dužna je teret na vozilu dobro povezati. primopredaje tereta bez primjedbi vozač je dužan zatražiti primatelja potpisivanje prijevozne dokumentacije i to: putni list. pričvršćivanjem i vezivanjem tereta. povezati lancima. tovarni list. jedan primjerak zapisnika uzima sa sobom nakon izvršenog istovara. njegovih osobina.da se što bolje iskoristi zapremina i nosivost vozila . ZAŠTITA I ČUVANJE TERETA prilikom utovara vozač mora voditi brigu o ravnomjerno rasporeñenom teretu na vozilu te da se ne prekorači dopušteni osovinski pritisak i nosivost vozila teret mora biti tako složen i po potrebi pričvršćen da se spriječi njegovo pomicanje slaganje tereta ima mnogostruko značenje: . učvrstiti i osigurati a stranice tovarnog sanduka dobro zatvoriti.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 12 - c) koso manipulativnim sposobnostima tereta s ambalažom načinu utovara i istovara: a) ručni b) mehanizirani vrsti tereta. dimenzija i težine klimatskim i vremenskim uvjetima SLAGANJE.da teret ne prelazi gabarit vozila . korištenjem cerada i mreža - - ISTOVAR TERETA I PREDAJA PRIMATELJU obavijest o prispijeću tereta vozač je dužan dostaviti na adresu koju označi pošiljatelj pravovremenim obaviještavanjem primatelj je u mogućnosti da organizira način istovara kako bi se obavio u što kraćem roku vozači su dužni nadgledati istovar ako primatelj iz bilo kojeg razloga odbije primiti teret vozač je dužan o tome obavijestiti odgovornu osobu u svojoj organizaciji ako se utvrdi oštećenje ili gubitak tereta vozač je dužan zatražiti da se to utvrdi zapisnički. ceradu dobro zategnuti i povezati po potrebi postavljaju se i posebni svjetlosni signali.

KLASA 8 – korozivne tvari .da li je upoznat s opremom za slučaj potrebe - Željeznička tehnička škola Moravice . autoteretni kolodvori i javna skladišta .KLASA 2 – plinovi .da li je pročitao kemijsku karticu .osobe i objekte koji se nalaze u blizini .stalna potražnja za prijevozom SLOBODNI ILI PRIGODNI PRIJEVOZ je prijevoz koji se obavlja od prigode do prigode odnosno prema ukazanoj potrebi.isprave – dozvola vozača da je osposobljen za prijevoz opasnih tereta .KLASA 3 – zapaljive tekućine .povremeni ( prema slučajnim i pojedinačnim zahtjevima ) svaki od ovih načina organizacije linijskog prijevoza može biti: direktan i relacijski osnovni uvjeti za organizaciju linijskog prijevoza su: .kemijska kartica za vozača u kabini .lokalni ( gradski i prigradski ) .prijevozna sredstva .KLASA 6 – otrovne tvari i zarazne tvari .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 13 - - može biti: .KLASA 1 – eksplozivne tvari i predmeti .sezonski ( tokom nekog vremenskog perioda ) .stalan ( preko cijele godine ) .KLASA 7 – radioaktivne tvari .da li je upoznat s podsjetnikom u slučaju nesreće . požar.postojanje objekata za sakupljanje i razvrstavanje tereta kao što su skladišta.popratna dokumentacija o teretu .meñumjesni . a naplaćuje se prema meñusobnoj pogodbi uvjeti prijevoza odreñuju se sporazumno izmeñu prijevoznika i korisnika za svaki pojedini slučaj može se podijeliti na: .vozač – da li je upoznat s teretom koji prevozi .KLASA 9 – različite opasne tvari i predmeti ADR – podsjetnik rada za prijevoz opasnih tereta .KLASA 5 – oksidirajuće tvari i organski peroksidi .meñunarodni prijevoz tereta slobodni prijevoz mogu obavljati prijevozničke organizacije kao i individualni prijevoznici cijena prijevoza odreñuje se prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti prijevoza - PRIJEVOZ OPASNIH TERETA opasan teret je teret osjetljiv na vanjske utjecaje pod kojima mogu izazvati eksploziju.točan naziv tereta .opasni tereti podijeljeni su po klasama: . trovanje.postojanje minimalne količine tereta . zarazu i slično pa su opasni za: .osobe koje njime rukuju .potvrda pošiljatelja o vrsti tereta .KLASA 4 – zapaljive čvrste tvari .

dužinu širinu.odreñivanje mjesta za odmor. u toku prijevoza više puta kontrolirati teret 3.odreñivanje meteoroloških uvjeta c) prikupljanje raznih dozvola d) projektiranje prijevoza – napraviti skicu tereta na vozilu . pisanje računa za izvršeni prijevoz - Željeznička tehnička škola Moravice .da li je u vozilu osigurana sva oprema za vozača .itinerer prijevoza .da li je vozilo ispravno obilježeno .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 14 - - - . te postavljanjem signalizacije koja označava gabarite.da li je u vozilu sva oprema za signalizaciju u slučaju nezgode . potpisivanje prijevozne dokumentacije. centriranjem i učvršćenjem tereta.postoji li oprema za prvu pomoć ispravnost vozila – prije svake vožnje vozilo se mora pregledati i ustanoviti stupanj tehničke ispravnosti vožnja – da li je posada sposobna za vožnju .ustanoviti osovinske pritiske.izraditi elaborat .pribaviti sve podatke o teretu .minimalni radiusi cesta .izraditi dokumentaciju . pretjecanje.pribaviti sve potrebne dokumente .poznaje li mjere koje se poduzimaju u slučaju opsnosti oprema – da li su svi protupožarni aparati na vozilu ispravni .osigurati vozilo .da li je vozilo pravilno utovareno i teret osiguran ponašanje u slučaju nezgode – postupiti u skladu s uputama iz kemijske kartice .) FAZA OKONČANJA – predaja tereta.) PRIPREMNA FAZA – a) ugovaranje prijevoza b) odreñivanje itinerera – pregled dokumentacije trase .utovar tereta i istovar .isključiti sve izvore električne energije .propisno označiti mjesto nezgode . visinu e) slanje zahtijeva za dobivanje prijevoza f) pisanje prijevozne dokumentacije 2.upozoriti sudionike u prometu i okolno stanovništvo PRIJEVOZ SPECIJALNIH TERETA specijalni teret je teret koji svojim karakteristikama zahtijeva poseban režim prijevoza prije prijevoza potrebno je obaviti neke predradnje: .organizacija i tehnika prijevoza specijalnih tereta predviña tri osnovne faze: 1.ugasiti motor .da li vremenske prilike dozvoljavaju prijevoz .obavijestiti vatrogasce i policiju . mimoilaženje .osigurati posebna vozila za prijevoz .predviñanje zaobilazne ceste .) IZVRŠENJE PRIJEVOZA – koji počinje utovarom.izabrati vozno osoblje .izraditi terminer ukupnog vremena prijevoza .lokacija mjesta za rekonstrukciju .

godine je revidirana 1975.izotermička . doći u točno vrijeme na utovar što se upisuje u putni nalog i tovarni list .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 15 PRIJEVOZ LAKOPOKVARLJIVE ROBE lakopokvarljiva roba je grupa prehrambenih namirnica koja se uslijed klimatskih i drugih utjecaja mogu u kratkom roku pokvariti svrstava se u sljedeće grupe: a) lakopokvarljive namirnice – pokazuju osjetljivost na vremenske i temperaturne utjecaje b) svježe namirnice c) smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 7 do .voće i povrće .termička – hladnjače . ožujka 1978.18 stupnjeva d) duboko smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 18 stupnjeva lako pokvarljive namirnice mogu se grupirati na: . rashladna komora mora imati odreñene ureñaje za pričvršćivanje namirnica ( kuke za meso ).na putu .sve novčane pristojbe za vrijeme prijevoza moraju biti priznate garancijom kada treba obaviti meñunarodni prijevoz tereta može se postupiti na sljedeći način: a) da se teret prevozi prema sporazumu TIR b) sa spiskom robe - - Željeznička tehnička škola Moravice .mliječne namirnice .rad carinskih organa otpremne zemlje mora biti priznat od strane zemalja i uputne zemlje . provjeriti količinu robe . elastičnosti prilagoñavanja nastalima situacijama.provjetravajuća vozila moraju biti sa hermetički zatvorenim vratima na zadnjem čeonom zidu.teret se mora prevoziti u vozilima ili kontejnerima koji osiguravaju sve garancije u pogledu sigurnosti . zbog brzine.zagrijavajuća . tranzitnoj i uputnoj zemlji . smanjenja troškova ambalažiranja svaki prijelaz granice zahtijeva odreñeno vrijeme zadržavanja radi pregleda carinskih formalnosti. godine TIR – transport internacional par la route ( meñunarodni cestovni prijelaz ) režim TIR sadrži četiri osnovna zahtijeva: .za vrijeme utovara – provjeriti temperaturu.pri dolasku - - - - MEðUNARODNI PRIJEVOZ TERETA cestovni promet u meñunarodnom prijevozu zauzima posebno mjesto. zabilježiti nedostatke.mesne namirnice . prijevoza od vrata do vrata.pića i sokovi vozila za prijevoz lako pokvarljivih namirnica: . ) konvencija iz 1959. a to utječe na brzinu prijevoza da bi se olakšao prijelaz državne granice potpisana je meñunarodna konvencija TIR ( 1959. god. a stupila je na snagu 20.teret mora pratiti meñunarodni karnet koji služi kao kontrolni dokument otpremnoj. nalaze se u komori a kontrolni instrumenti u kabini vozača izvršenje prijevoza – dolazak na utovar – čišćenje rashladne komore.pred polazak .

samostalna .u sklopu organizacije . sigurniji.meñu te objekte ubrajaju se: . moraju se dodati listovi s prijevodima TIR karnet vrijedi do zaključenja prijevoznog TIR procesa za skup vozila ili više kontejnera na jednom vozilu izdaje se jedan karnet polazne carinarnice moraju se nalaziti u istoj zemlji. spremanje i skladištenje.vrste zbirnih skladišta su: .karnet TIR .meñunarodni tovarni list .osim skupljanja tu se roba razvrstava po smjerovima. po primateljima ili vrstama tereta . ukupan broj polaznih i odredišnih carinarnica ne smije biti više od četiri ako transport obuhvaća samo jednu polaznu i jednu odredišnu carinarnicu TIR karnet mora sadržavati najmanje dva lista za zemlju polaska. provjeravaju vozilo i kontejner i stvaljaju carinske plombe čiji se brojevi upisuju u karnet TIR karnet TIR sadrži niz listića u duplikatu koji služe carinskim organima za kontrolu kretanja vozila konvencijom TIR predviñeni su uvjeti koje mora ispunjavati vozilo ili kontejner a što je utvrñeno posebnim pravilnikom koji je dodan kao prilog svaka zemlja ima svoju dozvolu koja se izdaje na graničnom prijelazu pojedine države bilateralnim ugovorima svake godine odreñuju broj dozvola na bazi reciprociteta TIR karnet se izdaje u zemlji polaska ili u zemlji u kojoj je nositelj karneta namješten ili živi TIR karnet štampan je na francuskom. prva stranica ovitka na engleskom.zbirna skladišta za treće osobe nazivaju se javnim skladištima AUTO – TERETNI KOLODVORI – prostori ili mjesta gdje se obavlja javno i organizirano: skupljanje komadnih pošiljaka.zbirna skladišta . zatim po dva lista za svaku tranzitnu zemlju OBJEKTI U SLUŽBI PRIJEVOZA da bi cestovni prijevoz mogao ispuniti sve zadatke potrebno je raspolagati i s objektima koji omogućuju brži.ostala dokumentacija carinski organi provjeravaju pouzdanost podataka unijetih u karnet. tri za odredišnu zemlju. carinarnica odredišta može se nalaziti u najviše dvije zemlje. razvrstavanje po pravcima.skladišta udruženih prijevoznih organizacija .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 16 - - - c) pod pratnjom d) sa carinskom popratnicom u tom slučaju carinjenje robe obavlja se na polaznoj carini najbližoj mjestu utovara i carini opredjeljenja isprave za meñunarodni prijevoz a) za osoblje b) za vozilo c) za teret ili robu da bi se mogao izvršiti prijevoz na osnovi konvencije TIR potrebno je imati popratnu dokumentaciju: . razvrstavanje po primateljima - Željeznička tehnička škola Moravice . funkcionalniji i jeftiniji prijevoz .auto – teretni kolodvori ZBIRNA SKLADIŠTA – prostori gdje se obavlja skupljanje komadnih pošiljaka generalnog tereta .

početak rada vozača . oni koji rade uz vozilo kao vozači. racionalno korištenje velikih prijevoznih jedinica.utrošena količina goriva .tupi oblik – umjerenija vožnja - POSADA VOZILA posadu vozila predstavljaju neposredni izvršitelji prijevoznog zadatka tj.broj okretaja motora .kraj rada i vožnje .vrijeme vožnje i stajanja .igličasti oblik – pokazuje velike promjene u brzini . dužini puta i svojstvima tereta koji se vozi broj članova odreñuje se najčešće na sljedeći način: a) na relacijama do 500 km bez obzira na vrstu vozila rasporeñuje se jedan vozač b) na relacijama preko 500 km na teretna vozila kojima najveća dopuštena težina prelazi 20 tona može se rasporediti jedan vozač pod uvjetom da mu se nakon svakih 500 km osigura propisano vrijeme odmora ili zamjena. u blizini prometnica.liječničke usluge .sigurnosno – zaštitne mjere . ako ne onda se odreñuju dva vozača c) u meñunarodnom prometu na relacijama do 450 km kao u točki b) d) na relacijama gradskog i prigradskog prometa i prijevoza stvari težine do 20 kg i vozila najveće dopuštene težine do 3500 kg rasporeñuje se jedan vozač ako su komadne pošiljke teže od 20 kg rasporeñuju se i prijevozni radnici e) kad se prevoze opasne stvari rasporeñuju se dva vozača Željeznička tehnička škola Moravice .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 17 - - zadatak: omogućuju linijski i kombinirani prijevoz.pojedinačnost i ukupnost prijeñenog puta . ekonomično manipuliranje teretom pomoću paleta i kontejnera dodatne usluge: .izmjena vozača uložak od papira sastoji se od unutarnjeg polja na koje se podaci unose ručno i vanjskog polja gdje se obavlja registracija podataka pojedini tipovi tahografa s odgovarajućim ulošcima mogu se koristiti za jedan dan ili sedam odnosno osam dana analiza dijagrama tahografa pokazuje: .broj zaustavljanja .servisno – remontne usluge .brzina vožnje . u blizini potrošačkih centara.kontrola prijevoza lokacija izvan grada. prijevozni radnici i kod specijalnih vozila pratitelji broj članova ovisi o vrsti vozila. na prostornim površinama.prijeñena udaljenost . izvan naselja radi ekološke čistoće TAHOGRAF ureñaj u obliku sata koji radi na principu prenošenja linearnog gibanja centrifugalnog regulatora u linearno gibanje indikatora mehanizam tahografa na pločici ili ulošku od papira presvučenog tankim slojem parafina automatski ispisuje pomoću safirske igle fine linije čime podložni papir postaje vidljiv evidentiraju se sljedeći podaci: .

prijevoz cestovnih vozila željeznicom 2. utovar se obavlja navoženjem preko prijelaznog mostića d) sustav feri . prometnici i kontrolori vrste disponenata: .slobodnog prijevoza . prijevoz putničkih vozila željeznicom 5.meñunarodnog prijevoza . prijevoz velikih kontejnera željeznicom 3.za specijalne prijevoze tehnički referent ( referent voznog parka ) kontrolno osoblje – kontrolori prometa TEMELJNI UVJETI RACIONALIZACIJE PRIJEVOZA pripremanje komadnog tereta u veće jedinice tereta pri ćemu se mora paziti na dimenzije kako bi se mogla primijeniti i druga sredstva racionalizacije prijevoza kombinirani prijevoz – teret se prevozi sredstvima dviju ili više grana prometa uvoñenjem paleta i kontejnera ostvarena je znatna racionalizacija pretovarnih i skladišnih manipulacija čime je uklonjena tehnološka pa i ekonomska barijera prijevoza izmeñu raznih grana prometa tri oblika kombiniranog prijevoza: a) prijevoz paketirane i paletizirane robe b) prijevoz u kontejnerima c) prijevoz tovarnih sredstava jedne grane prometa sredstvima druge grane cilj kombiniranog prijevoza je omogućiti najbrži i kvalitetan prijevoz od vrata do vrata metode kombiniranog prijevoza su sljedeće: 1. pretovara ili istovara operativno osoblje – kao organizatori prijevoznog procesa su disponenti. prijevoz željezničkih vagona cestovnim vozilima 4.meñugradskog prijevoza .linijskog prijevoza .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 18 - - f) kod prijevoza specijalnih tereta rasporeñuje se potreban broj vozača i ostalih radnika vozači svih vrsta prijevoza stvari moraju imati stručnu spremu kvalificiranog vozača upravljati vozilom smije samo vozač koji ima odgovarajuću vozačku dozvolu radno vrijeme članova posade sastoji se od vremena provedenog na efektivnom radu i vremena obavezne prisutnosti na mjestu obavljanja posla upravljanje vozilom iznad 3500 kg težine ne smije neprekidno trajati dulje od 5 sati prije početka vožnje vozač mora imati najmanje 10 sati odmora prijevozni radnici – radnici koji se rasporeñuju na motorna vozila u svojstvu članova posade radi obavljanja poslova utovara. prijevoz cestovnih vozila sredstvima vodenog prometa 6.prijevoz željeznički vagona i cestovnih vozila brodovima na veće udaljenosti - - - Željeznička tehnička škola Moravice .bot .lokalnog prijevoza . prijevoz željezničkih vagona i cestovnih vozila feribotima 7. niskog poda. prijevoz vozila i tereta zrakoplovima neki sustavi kombiniranog prijevoza: a) sustav Piggy – back – prijevoz cestovnih prikolica i poluprikolica na željezničkim plato vagonima b) sustav klokan – vagoni prilagoñeni za prijevoz prikolica i poluprikolica bez skidanja kotača ( dijelovi poda za kotače su upušteni ) c) sustav niskih vagona – vagoni su člankastog sastava.

palete se još razvrstavaju i prema načinu postavljanja nogara.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 19 PALETIZACIJA – okrupnjavanje robe u veće jedinice radi primjene sredstava pretovarne mehanizacije da bi se ubrzao proces prijevoza i time snizili troškovi prijevoza . kombinacija gume. srednji. sklopivi .prema volumenu mogu biti: mali.optimalno iskorištenje skladišnog prostora . pokretne ( u okviru ove podjele još se dijele na: sklopive. smanjuje se radna snaga KONTEJNERIZACIJA – je druga mjera racionalizacije prijevoza tereta čime se racionalizirala ambalaža u integralnom prijevozu . podizne platforme i dizala STUPANJ ISKORIŠTENJA VOZNOG PARKA stupanj iskorištenja prikazuje se koeficijentima može se odnositi na cjelokupni vozni park ili na dio tehnički ispravnog voznog parka koeficijent iskorištenja voznog parka jednak je odnosu broja kalendarskih autodana na radu i ukupnog broja autodana koeficijent iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana na radu i autodana tehnički ispravnih vozila Željeznička tehnička škola Moravice .prema namjeni: ravne. plastične. dizalice. da se lako otvara. cisterne. broju ulaza za viljuškare i nosivosti .ciljevi primjene kontejnerizacije su: . zatvara i čisti itd. otporan na vremenske prilike. sintetike ili tekstila .prednosti paletizacije: brži utovar i istovar za 5 – 10 puta. vreće specijalne namjene . u obliku zatvorene posude u obliku sanduka.prema nosivosti mogu biti: lakši. sanduk – hladnjaka.formiranje podesnih prijevoznih jedinica čime se postiže brzina manipuliranja .prema materijalu: metalni.mehanizacija za manipulaciju kontejnerima: sve vrste viličara. standardiziran. srednji. tipiziran.smanjenje ukupnih troškova prijevoza . .vrste kontejnera: a) kontejneri europskih željeznica ( UIC ) b) kontejneri internacionalne organizacije za standardizaciju ( ISO ) .bolja zaštita tereta .dimenzije: 800 x 1000 i 1000 x 1200 . rasuti.prema pokretljivosti: obične. brz utovar i istovar.prema rasklopivosti: nesklopivi.paleta je vrsta pomoćne opreme koja omogućuje formiranje kompaktnog i čvrstog paketa složenog iz raznih vrsta komadne robe . specijalne .prema materijalu: drvene. boks-palete.uvjeti koje mora ispunjavati kontejner su: čvrst. manjim brojem vozila prevozi se više tereta.smanjenje troškova ambalažiranja . teški . sanduk. metalne. pokretni sa kotačićima .prema vrsti tereta: za komadni.ravna paleta – ravna čvrsta podloga bez nadgradnje . drveni. lagan. rasklopive i čvrste ) . polupokretne. kombinirane .kontejner je manipulativno-prijevozna oprema. smanjuje se zadržavanje vozila na utovaru. veliki i specijalni .prema namjeni: univerzalni i specijalni .prema pokretljivosti: nepokretni.težina ne smije prijeći 5% nosive težine ili oko 25 kg .vrste paleta: .puna iskorištenost prostora vozila . tekući .

mogući tonski km izračunavaju se množenjem registrirane korisne nosivosti vozila s udaljenošću puta .tehnička brzina je omjer prijeñenih kilometara i pripadnog vremena ( put koji prijeñe vozilo u jedinici vremena ) .stvarne tonske km dobijemo množenjem težine prevezenog tereta u tonama s dužinom prijeñenog puta u kilometrima .putna brzina je prosječna brzina vozila za vrijeme korištenja vozila od polaznog do ciljnog mjesta . meñusobnom odnosu otpreme i dopreme.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 20 - koeficijent tehničke ispravnosti voznog parka jednak je odnosu broja autodana tehnički ispravnih vozila i broja ukupnih autodana koeficijent tehničke neispravnosti voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana tehnički neispravnih vozila i broja ukupnih autodana KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA PRIJEðENOG PUTA jednak je odnosu prijeñenih kilometara s teretom i ukupnog prijeñenog puta u kilometrima može se odrediti za jednu običnu vožnju.komercijalna brzina je odnos puta koji prijeñe vozilo u jedinici vremena s tim što se uzima cijelo vrijeme koje je vozilo provelo u radu na nekom zadatku Željeznička tehnička škola Moravice .odnos izmeñu izvršenog i mogućeg prijevoznog učinka nazivamo koeficijentom iskorištenja nosivosti ( dinamički ).stvarni tonski kilometri .prosječni put jedne tone tereta . složenu vožnju.prosječni put jedne tone tereta dobijemo kao omjer tonskih kilometara i broja prevezenih tona tereta . a statički koeficijent iskorištenja jednak je omjeru stvarnog opterećenja i mogućeg opterećenja vozila .mogući tonski kilometri . jedinicu voznog parka ili cijeli K km = KM KM t u vozni park veličina koeficijenta ovisi o organizaciji prijevoznog procesa. o mogućnosti prijevoza raznovrsnih tereta istim prijevoznim sredstvima srednja dužina vožnje s teretom jednaka je odnosu ukupnog prijeñenog puta s teretom prema broju izvršenih vožnji srednji dnevni prijeñeni put jednak je odnosu ukupnog prijeñenog puta voznog parka prema broju autodana na radu za promatrani period vremena srednje rastojanje prijevoza jedne tone tereta jednako je odnosu ostvarenog prijevoznog rada prema količini prevezenog tereta POKAZATELJI GOSPODARSTVENOG UČINKA su: .

tehnička brzina. vrijeme stajanja.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 21 RAD I PROIZVODNOST VOZNOG PARKA prijevozna sposobnost voznog parka je odnos mogućeg broja prevezenih tona u jednom autosatu rada prijevozni učinak je odnos ostvarenih tonskih kilometara u jednom satu na prijevoznu sposobnost i prijevozni učinak ima utjecaj kilometri pod teretom. koeficijent iskorištenja prijeñenog puta. stupanj iskorištenja nosivosti Željeznička tehnička škola Moravice . utovar. istovar.

Koje su vrste vozila za prijevoz lakopokvarljive robe? 26. a što pod pojmom robe u prijevoznom procesu? 3.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 22 Pitanja za ponavljanje 1. Koje se predranje moraju obaviti prije prijevoza specijalnog tereta? 25. Kako se dijeli prijevoz tereta prema organizaciji? 23. Nabrojiti opasne terete? 24. Koje su vrste priključnih vozila? 16. Ambalaža: pojam i vrste? 6. Objasniti pojam kontejnerizacije? 34. Objasniti pojam paletizacije? 33. Kako je klasificirana prijevozno-manipulativna mehanizacija? 11. Koji su pokazatelji gospodarstvenog učinka? 35. Konstruktivni elementi ceste? 15. Što se podrazumijeva pod prijevoznom i manipulativnom sposobnošću tereta? 5. Što su to utovarno-istovarne stanice ? 20. Koje su osnovne faze rada u prijevoznom procesu? 17. Kako je izvršena podjela cesta? 14. Objasniti kombinirani prijevoz? 32. Na koji način i kako je izvršena podjela tereta? 4. Pojam i značenje konvencije TIR? 27. Što se podrazumijeva pod pojmom tereta. Na koji se sve način može izvršiti utovar i istovar tereta ? 21. Što su to specijalna teretna vozila? 10. Objasniti prijevozne tokove? 7. Koje su vrste viličara i koji im je način primjene? 12. Koju prijevoznu dokumentaciju poznajete? 19. Što su zbirna skladišta. Objasniti tehničku. O čemu ovisi broj članova posade vozila i kako se to odreñuje? 31. Koja svojstva moraju imati motorna vozila? 8. Koje su vrste vozila? 9. Kako je podijeljen cestovni teretni prijevoz? 2. Koje podatke evidentira tahograf? 30. Prijenosnici: vrste i primjena? 13. Koje su faze izvršenja u prijevoznom procesu? 18. Kako se teret učvršćuje na vozilu? 22. a što auto-teretni kolodvori? 29. putnu i komercijalnu brzinu? Željeznička tehnička škola Moravice . Karnet TIR? 28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful