Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

1

SADRŽAJ

Stranica

1. Pojam, sadržaj i uloga cestovnog teretnog prijevoza …………………………………….1 2. Vrste cestovnog teretnog prijevoza ………………………………………………………1 3. Integralni prijevoz tereta …………………………………………………………………2 4. Pojam i podjela tereta ……………………………………………………………………2 5. Prijevozna i manipulacijska sposobnost …………………………………………………3 6. Ambalaža …………………………………………………………………………………3 7. Obujam prijevoza tereta ………………………………………………………………….3 8. Radna snaga ………………………………………………………………………………4 9. Uvjeti za primjenu mehanizacije …………………………………………………………4 10. Razvrstavanje prijevozno – pretovarnih sredstava ………………………………………4 11. Vrste utovarno – pretovarne – istovarne mehanizacije ………………………………….4 12. Podjela cesta ……………………………………………………………………………..5 13. Konstruktivni elementi ceste …………………………………………………………….5 14. Obilježja cestovnih motornih vozila …………………………………………………….6 15. Vrste cestovnih vozila za prijevoz tereta ………………………………………………..6 16. Motorna vozila …………………………………………………………………………..6 17. Priključna cestovna vozila ………………………………………………………………7 18. Način ustrojavanja prijevoznih djelatnosti ………………………………………………7 19. Ustroj prijevoznog procesa ………………………………………………………………7 20. Prijevozna dokumentacija ……………………………………………………………….8 21. Rad na utovaru i istovaru ………………………………………………………………..8 22. Slaganje, zaštita i čuvanje tereta …………………………………………………………9 23. Istovar tereta i predaja primatelju ………………………………………………………..9 24. Vrste prijevoza tereta prema organizaciji ………………………………………………10 25. Linijski prijevoz …………………………………………………………………………10 26. Slobodni ili prigodni prijevoz …………………………………………………………..10 27. Prijevoz opasnih tereta ………………………………………………………………….10 28. Prijevoz specijalnih tereta ………………………………………………………………11 29. Prijevoz lakopokvarljive robe …………………………………………………………..11 30. Meñunarodni prijevoz tereta ……………………………………………………………12 31. Objekti u službi prijevoza ………………………………………………………………13 32. Tahograf …………………………………………………………………………………13 33. Posada vozila ……………………………………………………………………………13 34. Temeljni uvjeti racionalizacije prijevoza ……………………………………………….14 35. Stupanj iskorištenja voznog parka ………………………………………………………15 36. Koeficijent iskorištenja prijeñenog puta …………………………………………………15 37. Pokazatelji gospodarstvenog učinka …………………………………………………….16 38. Rad i proizvodnost voznog parka ……………………………………………………….16 39. Pitanja za ponavljanje ……………………………………………………………………16

Željeznička tehnička škola Moravice

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

2

POJAM, SADRŽAJ I ULOGA CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA prijevoz tereta datira od najranijih vremena: od prenošenja tereta na leñima robova, na leñima stoke, tegljenja, voženja splavima, čamcima, kolima prijevoz tereta u cestovnom prometu novijeg je datuma odnosno počinje pronalaskom Otto motora, što je preduvijet naglijem razvoju suvremenih prijevoznih sredstava i izgradnjom modernih prometnica teret treba premjestiti s jednog mjesta na drugo, a prema udaljenosti može biti na male i velike udaljenosti na male udaljenosti naziva se unutarnjim prijevozom i pri tom se radi o sredstvima prijenosa na velike udaljenosti naziva se vanjskim prijevozom i pri tom se koriste sredstva prijevoza pojam prijevoza tereta obuhvaća dva osnovna elementa prijevoznog procesa: organizaciju prijevoza i tehniku prijevoza ulogu prijevoza tereta možemo promatrati s raznih gledišta kao: - utjecaj na razvoj privrede - razmještaj proizvoñačkih i potrošačkih centara - prometne potrebe i mogućnosti zadovoljavanja - odnos cestovnog prometa prema drugim granama prometa - meñusobni promet roba - povećanje obrambene sposobnosti zemlje potreba da se teret preveze predstavlja zahtjev, zbroj zahtjeva naziva se opseg prijevoza koji može biti: a) statički – ukupna količina tereta koju treba prevesti izražena u tonama b) dinamički – to je statički opseg pomnožen sa kilometrima koje prijevozna sredstva moraju prevaliti, iskazuje se u kilometrima

-

-

VRSTE CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA - podjela prema kriterijima: 1. Prema teritorijalnoj zoni djelovanja dijeli se na: a) prijevoz tereta unutar zemlje: a1) prijevoz tereta na kraće udaljenosti a2) prijevoz tereta na duže udaljenosti b) meñunarodni prijevoz tereta: b1) pogranični b2) na duže udaljenosti b3) tranzitni 2. Prema načinu organiziranja: a) linijski – odvija se na odreñenoj relaciji, po odreñenom voznom redu i utvrñenoj tarifi - može biti: a1) stalni a2) sezonski a3) privremeni - može se odvijati na sljedeći način: a11) direktni linijski prijevoz a12) dionički ili relacijski prijevoz b) slobodni – obavlja se na osnovu slučajnih potreba a pravci i tarifa nisu unaprijed utvrñeni - s obzirom na izvršitelja može biti: a) slobodni javni – obavlja ga organizacija čija je djelatnost prijevoz tereta – obavljaju ga organizacije samo za svoje potrebe 3. Prema namjeni može biti: a) cestovni teretni prijevoz kojeg obavljaju specijalizirane prometne radne organizacije, naziva se javni prijevoz b) cestovni teretni prijevoz koji obavljaju organizacije za svoje osobne potrebe, naziva se prijevoz za vlastite potrebe

Željeznička tehnička škola Moravice

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 3 4.dugački tereti 6.raspakiranje .skladištenje .pretovar izmeñu grana prometa .kadrovska .prijevoz živih životinja . koji na taj način sa teretom čini veliku prekrcajnu jedinicu koju na efikasni način mogu preuzeti sredstva svih vidova prijevoza ovim sistemom racionalizacije obuhvaćene su sljedeće tehnološke operacije: .istovar .tehnička .autocisterne . Prema prijevoznom sredstvu kojim se obavlja: a) teretni prijevoz motornim vozilima b) teretne prijevoze vozilima na motorni pogon c) prijevoz zapregom d) prijevoz ostalom vučom INTEGRALNI PRIJEVOZ TERETA integralni prijevoz – to je tehnologija prijevoza tereta pri čemu se teret ne ukrcava neposredno na prijevozno sredstvo nego se slaže na palete ili u kontejnere.skladištenje .komercijalna c) informacijski prijevozni sustav d) špediterska djelatnost - - POJAM I PODJELA TERETA pod pojmom tereta podrazumijevaju se sva proizvodna dobra bazične ili prerañivačke industrije.utovar . poljoprivrede. šumarstva koja imaju potrebu za prijevozom 1. Prema vrsti pošiljaka dijeli se na: a) prijevoz komadnih pošiljaka b) prijevoz kolskih pošiljaka c) maršrutni prijevoz – obavlja se većim brojem vozila za jednog primatelja 5.vraćanje prazne ambalaže pretpostavke integralnog prijevoza – da bi se izvršila izmjena u organizaciji prijevoza potrebna su tri preduvjeta: a) kooperacija u teretnom prijevozu koja može biti: .pakiranje robe .hladnjače .remorkeri – teški tereti .usputna meñuskladištenja . Tereti s obzirom na stupanj iskorištenja korisne nosivosti a) tereti normalne težine b) laki ( kabasti ) tereti Željeznička tehnička škola Moravice . Prema složenosti prijevoza dijelimo na: a) normalne teretne prijevoze – ne zahtijevaju nikakve dodatne organizacijske zahvate b) specijalne teretne prijevoze – zahtijevaju posebne uvjete ili mjere za izvršenje prijevoza ili pak zahtijevaju specijalna vozila kao što su: .tehnološka .prijevoz jednom ili više grana prometa .

da se zaštiti teret . 5. skladištenja što se zajednički naziva manipulacijski radovi manipulacijska podobnost očituje se: . pretovara. 4.primjene pretovarne mehanizacije na manipulacijsku podobnost utječe i veličina. c) teški tereti Tereti prema vrijednosti a) manje vrijedni b) srednje vrijedni c) skupi ili visokovrijedni d) specijalni Tereti s obzirom na pakiranje a) s ambalažom b) bez ambalaže Tereti s obzirom na uvjete prijevoza a) svakodnevni b) specifični c) opasni Tereti s obzirom na dimenzije a) gabaritni b) negabaritni c) dugi Tereti prema količini i jednovrsnosti a) u rasutom ( rinfuza ) stanju b) nepakirani tereti koji se slobodno bacaju c) u tekućem stanju Tereti prema težini i veličini pošiljke a) paketi ( do 20 kg ) b) komadne pošiljke c) kolske pošiljke PRIJEVOZNA I MANIPULACIJSKA SPOSOBNOST svi tereti nisu jednako podobni za prevoženje što ovisi o prirodnim i ekonomskim svojstvima tereta prirodna svojstva ( fizička. 6. istovara. 3.osjetljivosti tereta .u pokretljivosti tereta .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 4 2.nužnosti primjene ambalaže . biološka ) utječu na ponašanje tereta za vrijeme prijevoza ( da bi se lakopokvarljivi teret mogao prevoziti na veće udaljenosti potrebno je primjeniti posebnu tehniku konzerviranja i pakiranja ) ekonomska svojstva govore o odnosu cijena prijevoza i vrijednosti robe ( teret male vrijednosti ne isplati se prevoziti na velike udaljenosti jer bi cijena prijevoza mogla biti veća od vrijednosti robe ) manipulacijska podobnost je osobina tereta koja se očituje kod utovara. dimenzija i težina tereta - - - AMBALAŽA materijal koji služi za omatanje i pakiranje robe s ciljem: . kemijska. 7. oblik.obujmu manipulacijskih operacija .da se olakšaju prijevozno – manipulacijski radovi ( ukrcaj i iskrcaj tereta ) Željeznička tehnička škola Moravice .

nepravilnog i teški tereti OBUJAM PRIJEVOZA TERETA pod prijevozom podrazumijevamo količinu tereta koja prevozi u toku odreñenog vremenskog perioda mjesta otpreme – zbirna mjesta.limena. vraća se prazno . obavlja istovar.prizmatičnog oblika.potreba tereta za prijevozom .standardna.odvojiva i neodvojiva ambalaža . rasklopiva.1970. papirnata. plastična .jednosmjerne – vozilo odlazi puno.dvosmjerne – vozilo odlazi puno.komercijalna i prijevozna . ide na drugi utovar prazno. cilindričnog. staklena.da se smanje nesretni slučajevi pri utovaru i istovaru vrste ambalaže: .kritična težina tereta . god. vraća se puno .kružne – vozilo u jednom pravcu ide puno. a iskazuje se u neto tona kilometrima na obujam prijevoza utječe: .zahtjev potrošačkih centara za dopremom . primljenog ili tereta koji čeka na prijevoz zove se obujam tereta obujam možemo promatrati sa statičkog ili dinamičkog stanovišta statički obujam prijevoza je količina tereta koja čeka na prijevoz.zahtjev centara za otpremom tereta .prisutnost stručne radne snage .udaljenost pošiljatelja i primatelja udvojeni prijevoz tereta je prijevoz iste količine tereta koji se do krajnjeg potrošača prevozi u fazama razvrstavanje tereta po vrsti odreñuju strukturu prijevoza strujanje teretnog prijevoza je prijevoz cjelokupne količine tereta u odreñenom pravcu strujanje može biti u jednom ili u oba pravca pravac kojim se prevozi veća količina tereta naziva se glavni pravac prijevoza prijevozni tokovi se dijele na: .klasična i suvremena .količina tereta . nerasklopiva . a iskazana je u tonama dinamički obujam prijevoza je ona količina tereta koja je u prijevoznom procesu.da se snize troškovi prijevoza .1870. vrši utovar i u polazište dolazi puno - RADNA SNAGA radna snaga predstavlja u strukturi troškova manipulacije tereta visoku stavku u skladištima ta stavka još je veća odnos radne snage i mehanizacije: . 3% 97% u korist mehaniziranog rada UVJETI ZA PRIMJENU MEHANIZACIJE uvjeti za primjenu mehanizacije: . god.mogućnost zahvaćanja tereta Željeznička tehnička škola Moravice . drvena. mjesta dostave – prijemna mjesta količina otpremljenog.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 5 - . 65% 25% u korist fizičkog rada .

na motorni pogon ( nosivost od 0.tekuće .jednodjelna kolica sa 3 ili 4 kotača ( prijevoz komadnih tereta.5 do 5 tona.ručni viličar ( nosivost 1000 kg ) .komadne .brzina manipulacije . nosivost prema potrebi ) .po pokretljivosti – stabilne Željeznička tehnička škola Moravice .) Dizala i dizalice .viličari – viličar ručni ( kornjača. a iznad te težine utovaruje se mehanizirano RAZVRSTAVANJE PRIJEVOZNO – PRETOVARNIH SREDSTAVA prema vremenu rada – mehanizacija koja radi bez prekida . nosivost 1400 kg ) . nosivost 15 tona ) 2.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 6 - .na obalama .prijevozna kolica ( prijevoz lakših tereta. nosivost 600 do 800 kg ) . nosivost 1000 kg ) .rudla – ručna kolica sa jednom osovinom ( za prijenos komadnog tereta.mehanizacija koja koristi radnu snagu prema sadržaju mehaniziranog rada – radni strojevi koji prenose teret .) Kolica i prevozila .kolica specijalne namjene ( prijevoz specijalnih tereta.vertikalno .pomoćna postrojenja - - VRSTE UTOVARNO – PRETOVARNE – ISTOVARNE MEHANIZACIJE 1. specijalni podižu teret i do 15 tona ) .dvodjelna kolica ( prijevoz komadnog tereta.kombinirano prema vrsti tereta – za krute terete .jednodjelna kolica na balans ( prijevoz teških tereta.kombinirani rad prema pokretačkoj snazi – vlastiti pogon .mehanizacija izvan pogona prema pravcu premještanja – horizontalno .jednodjelna dvoosovinska motorna kolica ( za prijevoz komadnog i rasutog tereta.podizna platforma ( dizanje i spuštanje tereta na odreñenu visinu. nosivost 1 do 2 tone ) .u skladištima .na električni pogon ( nosivost do 1200 kg ) . nosivost 200 do 1000 kg ) . 100 do 500kg odjednom ) .mehanizacija koja radi sa prekidima prema smještaju – mehanizacija u pogonima .daljina prijevoza kritična težina tereta je ona težina kod koje su troškovi ručnog rada jednaki troškovima mehaniziranog rada do te težine utovar.ukrcivač – portalni u obliku vozila ( služi za prijevoz komadnih tereta. nosivost 600 kg ) . do 5 tona na sat ) . istovar obavlja se radnom snagom.na vozilu .po namjeni – u halama .plinovite .rasute .

regionalne .magistralne i meñunarodne .ceste namijenjene za mješoviti promet magistralna cesta – meñunarodna i javna cesta koja povezuje glavne gradove i važnija privredna područja regionalna cesta – javna cesta koja povezuje sela i naselja na području općine ceste namijenjene isključivo za motorni promet čine: auto—putevi i ostale ceste za motorni promet sa suvremenim kolničkim zastorom ( brzine veće od 40 km/h ) ceste namijenjene za mješoviti promet služe za kretanje svih vrsta cestovnih vozila kao što su motorna vozila. elevatori.širina dodatnih traka za spora vozila .minimalni radijusi zavoja .širina rubnih traka .) Uzdužni profil ceste – je uzdužna vertikalna projekcija presjeka ceste u odnosu na teren - Željeznička tehnička škola Moravice . biciklisti.pravilno postavljanje signalizacije konstruktivni elementi ceste: 1.preglednost .brzina .biciklističke i pješačke staze . zaprežna vozila. pješaci - - KONSTRUKTIVNI ELEMENTI CESTE tehnički elementi ceste: . ovjesni.ceste namijenjene za promet motornih vozila – autoceste i ostale ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila . strugači ili grabljari.) Prijenosnici – su strojevi i postrojenja pomoću kojih se prenose tereti na kraće udaljenosti u neprekidnom nizu .poprečni nagib . gravitacijski PODJELA CESTA mrežu javnih cesta čine: .broj prometnih traka .širina prometnih traka . pločasti.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 7 - lako – pokretne linijski pokretne zračna lančana koturača ( obična i složena ) ručno vitlo dizalo – lift kranske dizalice dizalo kosina 3.lokalne prema vrsti prometa dijele se na: .uzdužni nagib .proširenje kolnika u zavoju zbog dugačkih vozila .širina i ureñenost bankina . pužni i zavojni. valjkasti.vrste: trakasti. pneumatski i hidraulični.pravilno zaobljenje kolnika .

pokazuje konfiguraciju terena lijevo i desno od ceste oblici poprečnog profila mogu biti u obliku usjeka.lakoća upravljanja – konstrukcijski dobro izveden upravljački mehanizam .prijevozna . pješačke i biciklističke staze. stacionaža ceste i putni objekti virtualni koeficijent je odnos zračne dužine i stvarne dužine ceste i kada je bliži jedinici onda je cesta povoljnija za promet zračna dužina ceste Vk = ---------------------------------stvarna dužina ceste 2.tehničko-eksploatacijske . zasjeka.lakoća upravljanja vozilom i elastičnost kretanja .) Situacijski plan ceste – je tlocrt ili horizontalna projekcija ceste posebno bitan kod prijevoza specijalnih tereta za odreñivanje itinerera 4.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 8 - niveleta ceste – presječna linija površine ceste s vertikalnom podužnom ravninom.potrošnja na praznom hodu .specifična potrošnja 100 x k . lakoća pristupa pojedinim dijelovima i sklopovima te promjer kretanja prijevozna svojstva – nosivost. prilagodljivost tovarnog sanduka specifičnostima robe. stabilnost. jarkovi - OBILJEŽJA CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA motorna vozila moraju imati sljedeća svojstva: . trajnost. nasipa.svojstva koja vozaču omogućavaju normalne uvjete rada tehnička svojstva – sigurnost.) Podloga ceste – cesta se kao grañevinski objekat dijeli na gornji i donji stroj sastavni dijelovi gornjeg stroja su: kolovoz. pokazuje nadmorsku visinu osi ceste u svakoj točki dužine iz uzdužnog profila se vide: usponi. padovi. tovarni volumen.otpori pri kretanju izazivaju poprečne i uzdužne vibracije koje otežavaju rad vozača - - - Željeznička tehnička škola Moravice . rigoli. mogućnost brzog utovara i istovara i mogućnost bržeg poduzimanja sanitarno-tehničkih mjera svojstvo ekonomičnosti – minimalna potrošnja goriva i maziva u odnosu na odreñenu veličinu pogonskog rada . stabilnost i elastičnost ekonomski vijek trajanja kreće se od 6 do 10 godina što ovisi o veličini godišnjeg rada odnosno oko 350 000 km kod vozila veće nosivosti i 250 000 km kod vozila manje nosivosti fizički vijek trajanja je uvijek veći od ekonomskog ekonomski i fizički vijek ovise o načinu rukovanja i održavanja tehničko-eksploatacijska svojstva – vučna sposobnost.) Poprečni profil ceste – je vertikalni presjek postavljen na uzdužnu os ceste. pokretljivost. ivične trake.eksploatacijska potrošnja Kep= --------------l k – stvarna količina utrošenog goriva u litrama l – dužina prevaljenog puta u kilometrima svojstva koja vozaču omogućuju lako i udobno upravljanja .tehnička . tunela 3. elastičnost. bankine. trajnost.svojstvo ekonomičnosti . vertikalne krivine. mogućnost čuvanja robe pri prijevozu.standardna potrošnja .

vuče dvije ili više prikolica .pokretne pekare.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 9 VRSTE CESTOVNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ TERETA MOTORNA VOZILA motorni tricikli – pogonski dio nalazi se iza ili ispred tovarnog prostora . sanduci u obliku rešetki.pokretne radionice . za teške terete specijalna teretna vozila – za prijevoz grañevinskih materijala ( grederi. mješalice. poljoprivredi motorni prednjaci – auto-traktori – kamioni s jako skraćenim tovarnim sandukom. kiperi ) . s vučnim dijelom spojena tanjurastom spojkom specijalne prikolice – namijenjene za naročite vrste prijevoza. spoj je preko tanjuraste spojke. sa i bez krova. visokim. vozila za održavanje čistoće.srednje nosivosti preko 1.komunalna vozila (vatrogasna vozila. biti što lakša.cisterne ( tekućine i plinovi ) . policijska vozila.velike nosivosti preko 5 tona sanduci – s niskim. otvorenim.da se teret preda u onom stanju u kojem je primljen Željeznička tehnička škola Moravice . sastavljeno od vučnog dijela i poluprikolice koja se prednjim dijelom oslanja na vučni dio a na zadnjem ima jednu ili više osovina. veće iskorištenje vučnog vozila moraju se lagano kretati. smanjenje troškova. zatvorenim stranicama. za održavanje komunalnih instalacija .5 tona do 5 tona .hladnjače ( provjetravajuće.kratka šasija. u obliku furgona. što jednostavnija i da imaju kočnice te ureñaje za signalizaciju vrste priključnih vozila – prikolice . kuhinje - NAČIN USTROJAVANJA PRIJEVOZNIH DJELATNOSTI s gledišta ustroja glavni zadatak prijevoznog procesa je: . zrakoplovnim pristaništima.5 tona .ako je tovarni sanduk ispred onda se smije tovariti najviše do visine glave vozača . cisterni i kao kiperi.koristi se u lukama. skladištima a sa dodatnim ureñajima može poslužiti i u šumarstvu. sa stranicama različitih veličina. damperi.namijenjeni za gradski prijevoz kamioni – male nosivosti do 1. velika manevarska sposobnost.specijalne prikolice prikolice – tovarni sanduk smješten na dvije ili više osovina poluprikolice – mogu biti u obliku otvorenih platformi. hladnjače ili vozila s rashladnim ureñajem ) . jedno vučno vozilo poslužuje i tri poluprikolice transportni traktor – tovarni sanduk vuče za sobom . zatvoreni ili furgon tegljač – razdvojenog tipa. pomični i nepomični sanduci. a služe za vuču specijalnih prikolica - - - - PRIKLJUČNA CESTOVNA VOZILA nemaju vlastiti pogon svrha – povećanje prijevozne moći.poluprikolice .

sredstava i mehanizacije .da se preveze uz što manje prijevozne troškove .pokusna vožnja .davanje ili primanje upita mogućnosti prijevoza .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 10 - - .pisanje računa za izvršeni prijevoz . pretovar i istovar može se utjecati: .da se preveze u što kraćem vremenu .preuzimanje dokumentacije o teretu .utovarno – istovarnim objektima u fazi okončanja dolaze ovi poslovi: .istovar ili pretovar .zajedničke službe USTROJ PRIJEVOZNOG PROCESA u prijevoznom procesu postoje tri faze rada i to: a) pripremna faza b) faza izvršenja c) faza okončanja u pripremnoj fazi dolaze ovi poslovi: .radna jedinica meñumjesni promet .izdavanje dokumentacije u fazi izvršenja dolaze ovi poslovi: .utovar i slaganje tereta .primjenom mehanizacije .radna jedinica putnički promet .preuzimanje tereta potvrñivanjem prijevozne dokumentacije ova faza mogla bi se opet podijeliti u tri faze i to: .radna jedinica gradski promet .radna jedinica meñunarodni promet .primjenom sredstava racionalizacije .utovar .predaja prijevozne dokumentacije .istovar utovar i istovar možemo opet smatrati neproduktivnim fazama prijevoz se može smatrati produktivnom fazom na vrijeme utrošeno na utovar.izbor ljudi.prijeva o prispijeću tereta primatelju .izvršenje naplate za prijevoznu usulgu - - - - - Željeznička tehnička škola Moravice .prijevoz .javljanje poslovnom partneru o dolasku na utovar .učvršćivanje tereta .organizacijom rada .analiza i obračun prijevoznih troškova .da se prijevozna sredstva što bolje koriste prijevozna usluga može se realizirati putem: a) javnog prijevoza b) prijevoza za vlastite potrebe organizacija javnog prijevoza može imati sljedeću strukturu: .sklapanje ugovora o prijevozu .prijevoz .stupanje u kontakt s poslovnim partnerom .

vozačka dozvola . uvozna i prijevozna dozvola za teret .utovarno-istovarne prostore za manipulaciju teretom .putna isprava .izvozna.prometna dozvola .pripremanje tereta za prijevoz .prijem i otprema tereta .dozvola za prijevoz po stranim zemljama .prilazni putevi i prostori za manevriranje vozila .postrojenja za mjerenje tereta . a to opet ovisi o: .otpremnica .ostala dokumentacija ab) ac) bc) abc) tahograf knjižica za provjeravanje rada voznog osoblja zapisnik o lomu ili manjku tereta karnet TIR nalog za utovar tereta putni nalog meñunarodni putni nalog tovarni list tovarni list i račun račun za izvršeni prijevoz RAD NA UTOVARU I ISTOVARU utovar i istovar obavlja se na utovarno-istovarnim stanicama u čije područje rada spada: .spisak pošiljaka .ostala dokumentacija ovisna o vrsti prijevoza c) DOKUMENTI TERETA .potvrda o osposobljenosti vozila za razne vrste prijevoza .izdavanje prijevozne dokumentacije za obavljanje tih poslova utovarno-istovarne stanice moraju imati: .službene i pomoćne prostorije kapacitet utovarno-istovarne stanice ovisi o količini tereta koja se izmanipulira u jedinici vremena.ostali dokumenti b) DOKUMENTI VOZILA .prostoru za utovar i istovar koji mora imati utovarno-istovarni front za postavljanje vozila: a) uzdužno b) okomito - - Željeznička tehnička škola Moravice .dostavnica .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 11 PRIJEVOZNA DOKUMENTACIJA a) DOKUMENTI VOZAČA .naznaka o porijeklu robe .prostor za smještaj tereta .skladištenje tereta .razne potvrde kod prijevoz specijalnog tereta .utovar i istovar tereta .

jedan primjerak zapisnika uzima sa sobom nakon izvršenog istovara. primopredaje tereta bez primjedbi vozač je dužan zatražiti primatelja potpisivanje prijevozne dokumentacije i to: putni list. ZAŠTITA I ČUVANJE TERETA prilikom utovara vozač mora voditi brigu o ravnomjerno rasporeñenom teretu na vozilu te da se ne prekorači dopušteni osovinski pritisak i nosivost vozila teret mora biti tako složen i po potrebi pričvršćen da se spriječi njegovo pomicanje slaganje tereta ima mnogostruko značenje: . njegovih osobina. povezati lancima. znakovi i ploče za obilježavanje tereta odgovornost za čuvanje tereta u toku prijevoza pada na članove posade motornog vozila pod čuvanjem se smatra kvalitativno i kvantitativno očuvanje tereta i predaju primatelju u istom stanju u kojem je bio predan na prijevoz u prijevoznom procesu teret se štiti na više načina: obilježavanjem raznim oznakama. učvrstiti i osigurati a stranice tovarnog sanduka dobro zatvoriti. pričvršćivanjem i vezivanjem tereta. korištenjem cerada i mreža - - ISTOVAR TERETA I PREDAJA PRIMATELJU obavijest o prispijeću tereta vozač je dužan dostaviti na adresu koju označi pošiljatelj pravovremenim obaviještavanjem primatelj je u mogućnosti da organizira način istovara kako bi se obavio u što kraćem roku vozači su dužni nadgledati istovar ako primatelj iz bilo kojeg razloga odbije primiti teret vozač je dužan o tome obavijestiti odgovornu osobu u svojoj organizaciji ako se utvrdi oštećenje ili gubitak tereta vozač je dužan zatražiti da se to utvrdi zapisnički.da se što bolje iskoristi zapremina i nosivost vozila .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 12 - c) koso manipulativnim sposobnostima tereta s ambalažom načinu utovara i istovara: a) ručni b) mehanizirani vrsti tereta.da se osigura stabilnost vozila . prijevoznicu VRSTE PRIJEVOZA TERETA PREMA ORGANIZACIJI LINIJSKI PRIJEVOZ je prijevoz koji se odvija na unaprijed utvrñenoj liniji po utvrñenom redu vožnje i tarifi Željeznička tehnička škola Moravice . ceradu dobro zategnuti i povezati po potrebi postavljaju se i posebni svjetlosni signali.da teret ne prelazi gabarit vozila . tovarni list.da se poveća produktivnost utovarno-istovarne mehanizacije prije utovara treba napraviti plan slaganja tereta – CARGO PLAN teret se slaže od prednjeg dijela vozila prema zadnjem da se osovine ravnomjerno opterećuju teži se teret uvijek slaže dolje prema prednjem dijelu vozila rasuti tereti tovare se samo do visine stranice nakon završenog utovara posada motornog vozila dužna je teret na vozilu dobro povezati. dimenzija i težine klimatskim i vremenskim uvjetima SLAGANJE.

KLASA 4 – zapaljive čvrste tvari .KLASA 3 – zapaljive tekućine .stalan ( preko cijele godine ) .osobe i objekte koji se nalaze u blizini .postojanje objekata za sakupljanje i razvrstavanje tereta kao što su skladišta.osobe koje njime rukuju .da li je pročitao kemijsku karticu .postojanje minimalne količine tereta .KLASA 7 – radioaktivne tvari .da li je upoznat s opremom za slučaj potrebe - Željeznička tehnička škola Moravice .vozač – da li je upoznat s teretom koji prevozi .da li je upoznat s podsjetnikom u slučaju nesreće .KLASA 8 – korozivne tvari .KLASA 1 – eksplozivne tvari i predmeti .meñumjesni .opasni tereti podijeljeni su po klasama: . trovanje. požar.KLASA 9 – različite opasne tvari i predmeti ADR – podsjetnik rada za prijevoz opasnih tereta . zarazu i slično pa su opasni za: .kemijska kartica za vozača u kabini .KLASA 5 – oksidirajuće tvari i organski peroksidi .sezonski ( tokom nekog vremenskog perioda ) .potvrda pošiljatelja o vrsti tereta .lokalni ( gradski i prigradski ) .povremeni ( prema slučajnim i pojedinačnim zahtjevima ) svaki od ovih načina organizacije linijskog prijevoza može biti: direktan i relacijski osnovni uvjeti za organizaciju linijskog prijevoza su: .prijevozna sredstva .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 13 - - može biti: .stalna potražnja za prijevozom SLOBODNI ILI PRIGODNI PRIJEVOZ je prijevoz koji se obavlja od prigode do prigode odnosno prema ukazanoj potrebi. a naplaćuje se prema meñusobnoj pogodbi uvjeti prijevoza odreñuju se sporazumno izmeñu prijevoznika i korisnika za svaki pojedini slučaj može se podijeliti na: . autoteretni kolodvori i javna skladišta .isprave – dozvola vozača da je osposobljen za prijevoz opasnih tereta .KLASA 2 – plinovi .popratna dokumentacija o teretu .meñunarodni prijevoz tereta slobodni prijevoz mogu obavljati prijevozničke organizacije kao i individualni prijevoznici cijena prijevoza odreñuje se prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti prijevoza - PRIJEVOZ OPASNIH TERETA opasan teret je teret osjetljiv na vanjske utjecaje pod kojima mogu izazvati eksploziju.točan naziv tereta .KLASA 6 – otrovne tvari i zarazne tvari .

visinu e) slanje zahtijeva za dobivanje prijevoza f) pisanje prijevozne dokumentacije 2.predviñanje zaobilazne ceste .) IZVRŠENJE PRIJEVOZA – koji počinje utovarom.izraditi elaborat .minimalni radiusi cesta . pretjecanje. potpisivanje prijevozne dokumentacije.da li je vozilo pravilno utovareno i teret osiguran ponašanje u slučaju nezgode – postupiti u skladu s uputama iz kemijske kartice . te postavljanjem signalizacije koja označava gabarite.isključiti sve izvore električne energije .da li je u vozilu osigurana sva oprema za vozača .propisno označiti mjesto nezgode .izraditi dokumentaciju . pisanje računa za izvršeni prijevoz - Željeznička tehnička škola Moravice .itinerer prijevoza .ustanoviti osovinske pritiske.organizacija i tehnika prijevoza specijalnih tereta predviña tri osnovne faze: 1.odreñivanje mjesta za odmor.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 14 - - - .utovar tereta i istovar . centriranjem i učvršćenjem tereta.postoji li oprema za prvu pomoć ispravnost vozila – prije svake vožnje vozilo se mora pregledati i ustanoviti stupanj tehničke ispravnosti vožnja – da li je posada sposobna za vožnju . mimoilaženje .poznaje li mjere koje se poduzimaju u slučaju opsnosti oprema – da li su svi protupožarni aparati na vozilu ispravni .da li je vozilo ispravno obilježeno .obavijestiti vatrogasce i policiju .izabrati vozno osoblje .pribaviti sve podatke o teretu .ugasiti motor .izraditi terminer ukupnog vremena prijevoza .da li je u vozilu sva oprema za signalizaciju u slučaju nezgode .osigurati posebna vozila za prijevoz .lokacija mjesta za rekonstrukciju .) FAZA OKONČANJA – predaja tereta.osigurati vozilo . dužinu širinu.pribaviti sve potrebne dokumente .upozoriti sudionike u prometu i okolno stanovništvo PRIJEVOZ SPECIJALNIH TERETA specijalni teret je teret koji svojim karakteristikama zahtijeva poseban režim prijevoza prije prijevoza potrebno je obaviti neke predradnje: .odreñivanje meteoroloških uvjeta c) prikupljanje raznih dozvola d) projektiranje prijevoza – napraviti skicu tereta na vozilu .da li vremenske prilike dozvoljavaju prijevoz .) PRIPREMNA FAZA – a) ugovaranje prijevoza b) odreñivanje itinerera – pregled dokumentacije trase . u toku prijevoza više puta kontrolirati teret 3.

doći u točno vrijeme na utovar što se upisuje u putni nalog i tovarni list . rashladna komora mora imati odreñene ureñaje za pričvršćivanje namirnica ( kuke za meso ).teret mora pratiti meñunarodni karnet koji služi kao kontrolni dokument otpremnoj.teret se mora prevoziti u vozilima ili kontejnerima koji osiguravaju sve garancije u pogledu sigurnosti . a to utječe na brzinu prijevoza da bi se olakšao prijelaz državne granice potpisana je meñunarodna konvencija TIR ( 1959.18 stupnjeva d) duboko smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 18 stupnjeva lako pokvarljive namirnice mogu se grupirati na: .pri dolasku - - - - MEðUNARODNI PRIJEVOZ TERETA cestovni promet u meñunarodnom prijevozu zauzima posebno mjesto. god.zagrijavajuća .rad carinskih organa otpremne zemlje mora biti priznat od strane zemalja i uputne zemlje .voće i povrće . godine je revidirana 1975. nalaze se u komori a kontrolni instrumenti u kabini vozača izvršenje prijevoza – dolazak na utovar – čišćenje rashladne komore.mliječne namirnice .mesne namirnice .termička – hladnjače .na putu .pred polazak . ožujka 1978. ) konvencija iz 1959.sve novčane pristojbe za vrijeme prijevoza moraju biti priznate garancijom kada treba obaviti meñunarodni prijevoz tereta može se postupiti na sljedeći način: a) da se teret prevozi prema sporazumu TIR b) sa spiskom robe - - Željeznička tehnička škola Moravice .provjetravajuća vozila moraju biti sa hermetički zatvorenim vratima na zadnjem čeonom zidu. godine TIR – transport internacional par la route ( meñunarodni cestovni prijelaz ) režim TIR sadrži četiri osnovna zahtijeva: . elastičnosti prilagoñavanja nastalima situacijama. zbog brzine. a stupila je na snagu 20. smanjenja troškova ambalažiranja svaki prijelaz granice zahtijeva odreñeno vrijeme zadržavanja radi pregleda carinskih formalnosti.izotermička .pića i sokovi vozila za prijevoz lako pokvarljivih namirnica: .za vrijeme utovara – provjeriti temperaturu. provjeriti količinu robe . tranzitnoj i uputnoj zemlji . zabilježiti nedostatke.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 15 PRIJEVOZ LAKOPOKVARLJIVE ROBE lakopokvarljiva roba je grupa prehrambenih namirnica koja se uslijed klimatskih i drugih utjecaja mogu u kratkom roku pokvariti svrstava se u sljedeće grupe: a) lakopokvarljive namirnice – pokazuju osjetljivost na vremenske i temperaturne utjecaje b) svježe namirnice c) smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 7 do . prijevoza od vrata do vrata.

ukupan broj polaznih i odredišnih carinarnica ne smije biti više od četiri ako transport obuhvaća samo jednu polaznu i jednu odredišnu carinarnicu TIR karnet mora sadržavati najmanje dva lista za zemlju polaska.karnet TIR .samostalna .meñu te objekte ubrajaju se: . razvrstavanje po primateljima - Željeznička tehnička škola Moravice .zbirna skladišta .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 16 - - - c) pod pratnjom d) sa carinskom popratnicom u tom slučaju carinjenje robe obavlja se na polaznoj carini najbližoj mjestu utovara i carini opredjeljenja isprave za meñunarodni prijevoz a) za osoblje b) za vozilo c) za teret ili robu da bi se mogao izvršiti prijevoz na osnovi konvencije TIR potrebno je imati popratnu dokumentaciju: . prva stranica ovitka na engleskom.skladišta udruženih prijevoznih organizacija . sigurniji.auto – teretni kolodvori ZBIRNA SKLADIŠTA – prostori gdje se obavlja skupljanje komadnih pošiljaka generalnog tereta .osim skupljanja tu se roba razvrstava po smjerovima. carinarnica odredišta može se nalaziti u najviše dvije zemlje. funkcionalniji i jeftiniji prijevoz .ostala dokumentacija carinski organi provjeravaju pouzdanost podataka unijetih u karnet. spremanje i skladištenje.zbirna skladišta za treće osobe nazivaju se javnim skladištima AUTO – TERETNI KOLODVORI – prostori ili mjesta gdje se obavlja javno i organizirano: skupljanje komadnih pošiljaka.u sklopu organizacije . razvrstavanje po pravcima.meñunarodni tovarni list . provjeravaju vozilo i kontejner i stvaljaju carinske plombe čiji se brojevi upisuju u karnet TIR karnet TIR sadrži niz listića u duplikatu koji služe carinskim organima za kontrolu kretanja vozila konvencijom TIR predviñeni su uvjeti koje mora ispunjavati vozilo ili kontejner a što je utvrñeno posebnim pravilnikom koji je dodan kao prilog svaka zemlja ima svoju dozvolu koja se izdaje na graničnom prijelazu pojedine države bilateralnim ugovorima svake godine odreñuju broj dozvola na bazi reciprociteta TIR karnet se izdaje u zemlji polaska ili u zemlji u kojoj je nositelj karneta namješten ili živi TIR karnet štampan je na francuskom. zatim po dva lista za svaku tranzitnu zemlju OBJEKTI U SLUŽBI PRIJEVOZA da bi cestovni prijevoz mogao ispuniti sve zadatke potrebno je raspolagati i s objektima koji omogućuju brži. po primateljima ili vrstama tereta . moraju se dodati listovi s prijevodima TIR karnet vrijedi do zaključenja prijevoznog TIR procesa za skup vozila ili više kontejnera na jednom vozilu izdaje se jedan karnet polazne carinarnice moraju se nalaziti u istoj zemlji. tri za odredišnu zemlju.vrste zbirnih skladišta su: .

liječničke usluge .broj zaustavljanja .početak rada vozača .broj okretaja motora . dužini puta i svojstvima tereta koji se vozi broj članova odreñuje se najčešće na sljedeći način: a) na relacijama do 500 km bez obzira na vrstu vozila rasporeñuje se jedan vozač b) na relacijama preko 500 km na teretna vozila kojima najveća dopuštena težina prelazi 20 tona može se rasporediti jedan vozač pod uvjetom da mu se nakon svakih 500 km osigura propisano vrijeme odmora ili zamjena. oni koji rade uz vozilo kao vozači. u blizini prometnica.utrošena količina goriva .kontrola prijevoza lokacija izvan grada. u blizini potrošačkih centara.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 17 - - zadatak: omogućuju linijski i kombinirani prijevoz. ako ne onda se odreñuju dva vozača c) u meñunarodnom prometu na relacijama do 450 km kao u točki b) d) na relacijama gradskog i prigradskog prometa i prijevoza stvari težine do 20 kg i vozila najveće dopuštene težine do 3500 kg rasporeñuje se jedan vozač ako su komadne pošiljke teže od 20 kg rasporeñuju se i prijevozni radnici e) kad se prevoze opasne stvari rasporeñuju se dva vozača Željeznička tehnička škola Moravice .kraj rada i vožnje . na prostornim površinama.sigurnosno – zaštitne mjere . prijevozni radnici i kod specijalnih vozila pratitelji broj članova ovisi o vrsti vozila. racionalno korištenje velikih prijevoznih jedinica.izmjena vozača uložak od papira sastoji se od unutarnjeg polja na koje se podaci unose ručno i vanjskog polja gdje se obavlja registracija podataka pojedini tipovi tahografa s odgovarajućim ulošcima mogu se koristiti za jedan dan ili sedam odnosno osam dana analiza dijagrama tahografa pokazuje: .pojedinačnost i ukupnost prijeñenog puta .vrijeme vožnje i stajanja .prijeñena udaljenost . ekonomično manipuliranje teretom pomoću paleta i kontejnera dodatne usluge: .servisno – remontne usluge .igličasti oblik – pokazuje velike promjene u brzini .brzina vožnje .tupi oblik – umjerenija vožnja - POSADA VOZILA posadu vozila predstavljaju neposredni izvršitelji prijevoznog zadatka tj. izvan naselja radi ekološke čistoće TAHOGRAF ureñaj u obliku sata koji radi na principu prenošenja linearnog gibanja centrifugalnog regulatora u linearno gibanje indikatora mehanizam tahografa na pločici ili ulošku od papira presvučenog tankim slojem parafina automatski ispisuje pomoću safirske igle fine linije čime podložni papir postaje vidljiv evidentiraju se sljedeći podaci: .

prijevoz velikih kontejnera željeznicom 3. prijevoz cestovnih vozila željeznicom 2.za specijalne prijevoze tehnički referent ( referent voznog parka ) kontrolno osoblje – kontrolori prometa TEMELJNI UVJETI RACIONALIZACIJE PRIJEVOZA pripremanje komadnog tereta u veće jedinice tereta pri ćemu se mora paziti na dimenzije kako bi se mogla primijeniti i druga sredstva racionalizacije prijevoza kombinirani prijevoz – teret se prevozi sredstvima dviju ili više grana prometa uvoñenjem paleta i kontejnera ostvarena je znatna racionalizacija pretovarnih i skladišnih manipulacija čime je uklonjena tehnološka pa i ekonomska barijera prijevoza izmeñu raznih grana prometa tri oblika kombiniranog prijevoza: a) prijevoz paketirane i paletizirane robe b) prijevoz u kontejnerima c) prijevoz tovarnih sredstava jedne grane prometa sredstvima druge grane cilj kombiniranog prijevoza je omogućiti najbrži i kvalitetan prijevoz od vrata do vrata metode kombiniranog prijevoza su sljedeće: 1. prometnici i kontrolori vrste disponenata: . prijevoz vozila i tereta zrakoplovima neki sustavi kombiniranog prijevoza: a) sustav Piggy – back – prijevoz cestovnih prikolica i poluprikolica na željezničkim plato vagonima b) sustav klokan – vagoni prilagoñeni za prijevoz prikolica i poluprikolica bez skidanja kotača ( dijelovi poda za kotače su upušteni ) c) sustav niskih vagona – vagoni su člankastog sastava.meñugradskog prijevoza . prijevoz cestovnih vozila sredstvima vodenog prometa 6. utovar se obavlja navoženjem preko prijelaznog mostića d) sustav feri .linijskog prijevoza .lokalnog prijevoza .slobodnog prijevoza . prijevoz željezničkih vagona cestovnim vozilima 4. prijevoz željezničkih vagona i cestovnih vozila feribotima 7.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 18 - - f) kod prijevoza specijalnih tereta rasporeñuje se potreban broj vozača i ostalih radnika vozači svih vrsta prijevoza stvari moraju imati stručnu spremu kvalificiranog vozača upravljati vozilom smije samo vozač koji ima odgovarajuću vozačku dozvolu radno vrijeme članova posade sastoji se od vremena provedenog na efektivnom radu i vremena obavezne prisutnosti na mjestu obavljanja posla upravljanje vozilom iznad 3500 kg težine ne smije neprekidno trajati dulje od 5 sati prije početka vožnje vozač mora imati najmanje 10 sati odmora prijevozni radnici – radnici koji se rasporeñuju na motorna vozila u svojstvu članova posade radi obavljanja poslova utovara.bot .meñunarodnog prijevoza . prijevoz putničkih vozila željeznicom 5.prijevoz željeznički vagona i cestovnih vozila brodovima na veće udaljenosti - - - Željeznička tehnička škola Moravice . niskog poda. pretovara ili istovara operativno osoblje – kao organizatori prijevoznog procesa su disponenti.

prema rasklopivosti: nesklopivi.prednosti paletizacije: brži utovar i istovar za 5 – 10 puta.prema nosivosti mogu biti: lakši. specijalne . . metalne.prema namjeni: univerzalni i specijalni .prema vrsti tereta: za komadni. standardiziran.uvjeti koje mora ispunjavati kontejner su: čvrst. kombinirane .prema materijalu: metalni.ravna paleta – ravna čvrsta podloga bez nadgradnje . sanduk. sanduk – hladnjaka.dimenzije: 800 x 1000 i 1000 x 1200 . srednji. boks-palete. manjim brojem vozila prevozi se više tereta.vrste kontejnera: a) kontejneri europskih željeznica ( UIC ) b) kontejneri internacionalne organizacije za standardizaciju ( ISO ) .formiranje podesnih prijevoznih jedinica čime se postiže brzina manipuliranja . srednji. polupokretne. plastične. zatvara i čisti itd. podizne platforme i dizala STUPANJ ISKORIŠTENJA VOZNOG PARKA stupanj iskorištenja prikazuje se koeficijentima može se odnositi na cjelokupni vozni park ili na dio tehnički ispravnog voznog parka koeficijent iskorištenja voznog parka jednak je odnosu broja kalendarskih autodana na radu i ukupnog broja autodana koeficijent iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana na radu i autodana tehnički ispravnih vozila Željeznička tehnička škola Moravice . da se lako otvara.prema volumenu mogu biti: mali.vrste paleta: .smanjenje ukupnih troškova prijevoza . broju ulaza za viljuškare i nosivosti .prema namjeni: ravne. otporan na vremenske prilike.prema pokretljivosti: obične. rasuti.paleta je vrsta pomoćne opreme koja omogućuje formiranje kompaktnog i čvrstog paketa složenog iz raznih vrsta komadne robe . vreće specijalne namjene . smanjuje se zadržavanje vozila na utovaru. sintetike ili tekstila .prema pokretljivosti: nepokretni. dizalice. tipiziran. teški .težina ne smije prijeći 5% nosive težine ili oko 25 kg . brz utovar i istovar. smanjuje se radna snaga KONTEJNERIZACIJA – je druga mjera racionalizacije prijevoza tereta čime se racionalizirala ambalaža u integralnom prijevozu . veliki i specijalni . lagan.optimalno iskorištenje skladišnog prostora . rasklopive i čvrste ) .mehanizacija za manipulaciju kontejnerima: sve vrste viličara. kombinacija gume.puna iskorištenost prostora vozila .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 19 PALETIZACIJA – okrupnjavanje robe u veće jedinice radi primjene sredstava pretovarne mehanizacije da bi se ubrzao proces prijevoza i time snizili troškovi prijevoza . drveni. sklopivi . pokretni sa kotačićima . u obliku zatvorene posude u obliku sanduka. pokretne ( u okviru ove podjele još se dijele na: sklopive.prema materijalu: drvene.bolja zaštita tereta .kontejner je manipulativno-prijevozna oprema. tekući .palete se još razvrstavaju i prema načinu postavljanja nogara.ciljevi primjene kontejnerizacije su: .smanjenje troškova ambalažiranja . cisterne.

mogući tonski kilometri .tehnička brzina je omjer prijeñenih kilometara i pripadnog vremena ( put koji prijeñe vozilo u jedinici vremena ) .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 20 - koeficijent tehničke ispravnosti voznog parka jednak je odnosu broja autodana tehnički ispravnih vozila i broja ukupnih autodana koeficijent tehničke neispravnosti voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana tehnički neispravnih vozila i broja ukupnih autodana KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA PRIJEðENOG PUTA jednak je odnosu prijeñenih kilometara s teretom i ukupnog prijeñenog puta u kilometrima može se odrediti za jednu običnu vožnju.prosječni put jedne tone tereta dobijemo kao omjer tonskih kilometara i broja prevezenih tona tereta .stvarne tonske km dobijemo množenjem težine prevezenog tereta u tonama s dužinom prijeñenog puta u kilometrima .mogući tonski km izračunavaju se množenjem registrirane korisne nosivosti vozila s udaljenošću puta .odnos izmeñu izvršenog i mogućeg prijevoznog učinka nazivamo koeficijentom iskorištenja nosivosti ( dinamički ). a statički koeficijent iskorištenja jednak je omjeru stvarnog opterećenja i mogućeg opterećenja vozila . meñusobnom odnosu otpreme i dopreme.komercijalna brzina je odnos puta koji prijeñe vozilo u jedinici vremena s tim što se uzima cijelo vrijeme koje je vozilo provelo u radu na nekom zadatku Željeznička tehnička škola Moravice .putna brzina je prosječna brzina vozila za vrijeme korištenja vozila od polaznog do ciljnog mjesta .prosječni put jedne tone tereta . jedinicu voznog parka ili cijeli K km = KM KM t u vozni park veličina koeficijenta ovisi o organizaciji prijevoznog procesa. o mogućnosti prijevoza raznovrsnih tereta istim prijevoznim sredstvima srednja dužina vožnje s teretom jednaka je odnosu ukupnog prijeñenog puta s teretom prema broju izvršenih vožnji srednji dnevni prijeñeni put jednak je odnosu ukupnog prijeñenog puta voznog parka prema broju autodana na radu za promatrani period vremena srednje rastojanje prijevoza jedne tone tereta jednako je odnosu ostvarenog prijevoznog rada prema količini prevezenog tereta POKAZATELJI GOSPODARSTVENOG UČINKA su: . složenu vožnju.stvarni tonski kilometri .

istovar.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 21 RAD I PROIZVODNOST VOZNOG PARKA prijevozna sposobnost voznog parka je odnos mogućeg broja prevezenih tona u jednom autosatu rada prijevozni učinak je odnos ostvarenih tonskih kilometara u jednom satu na prijevoznu sposobnost i prijevozni učinak ima utjecaj kilometri pod teretom. utovar. vrijeme stajanja. koeficijent iskorištenja prijeñenog puta. stupanj iskorištenja nosivosti Željeznička tehnička škola Moravice . tehnička brzina.

Objasniti prijevozne tokove? 7. Objasniti pojam kontejnerizacije? 34. Kako se teret učvršćuje na vozilu? 22. Koje su vrste vozila? 9. Prijenosnici: vrste i primjena? 13. Koje su vrste vozila za prijevoz lakopokvarljive robe? 26. Objasniti pojam paletizacije? 33. Koje su faze izvršenja u prijevoznom procesu? 18. Što su zbirna skladišta. Što su to specijalna teretna vozila? 10. Koje podatke evidentira tahograf? 30. Koja svojstva moraju imati motorna vozila? 8. Koje su vrste viličara i koji im je način primjene? 12. Što se podrazumijeva pod prijevoznom i manipulativnom sposobnošću tereta? 5. a što auto-teretni kolodvori? 29. Karnet TIR? 28. Konstruktivni elementi ceste? 15. Koje su osnovne faze rada u prijevoznom procesu? 17. Koji su pokazatelji gospodarstvenog učinka? 35. Objasniti tehničku. Koje su vrste priključnih vozila? 16. Koje se predranje moraju obaviti prije prijevoza specijalnog tereta? 25.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 22 Pitanja za ponavljanje 1. Kako se dijeli prijevoz tereta prema organizaciji? 23. Ambalaža: pojam i vrste? 6. Kako je izvršena podjela cesta? 14. Nabrojiti opasne terete? 24. putnu i komercijalnu brzinu? Željeznička tehnička škola Moravice . Kako je klasificirana prijevozno-manipulativna mehanizacija? 11. Kako je podijeljen cestovni teretni prijevoz? 2. Na koji način i kako je izvršena podjela tereta? 4. Što su to utovarno-istovarne stanice ? 20. Koju prijevoznu dokumentaciju poznajete? 19. Objasniti kombinirani prijevoz? 32. Što se podrazumijeva pod pojmom tereta. Na koji se sve način može izvršiti utovar i istovar tereta ? 21. Pojam i značenje konvencije TIR? 27. O čemu ovisi broj članova posade vozila i kako se to odreñuje? 31. a što pod pojmom robe u prijevoznom procesu? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful