Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

1

SADRŽAJ

Stranica

1. Pojam, sadržaj i uloga cestovnog teretnog prijevoza …………………………………….1 2. Vrste cestovnog teretnog prijevoza ………………………………………………………1 3. Integralni prijevoz tereta …………………………………………………………………2 4. Pojam i podjela tereta ……………………………………………………………………2 5. Prijevozna i manipulacijska sposobnost …………………………………………………3 6. Ambalaža …………………………………………………………………………………3 7. Obujam prijevoza tereta ………………………………………………………………….3 8. Radna snaga ………………………………………………………………………………4 9. Uvjeti za primjenu mehanizacije …………………………………………………………4 10. Razvrstavanje prijevozno – pretovarnih sredstava ………………………………………4 11. Vrste utovarno – pretovarne – istovarne mehanizacije ………………………………….4 12. Podjela cesta ……………………………………………………………………………..5 13. Konstruktivni elementi ceste …………………………………………………………….5 14. Obilježja cestovnih motornih vozila …………………………………………………….6 15. Vrste cestovnih vozila za prijevoz tereta ………………………………………………..6 16. Motorna vozila …………………………………………………………………………..6 17. Priključna cestovna vozila ………………………………………………………………7 18. Način ustrojavanja prijevoznih djelatnosti ………………………………………………7 19. Ustroj prijevoznog procesa ………………………………………………………………7 20. Prijevozna dokumentacija ……………………………………………………………….8 21. Rad na utovaru i istovaru ………………………………………………………………..8 22. Slaganje, zaštita i čuvanje tereta …………………………………………………………9 23. Istovar tereta i predaja primatelju ………………………………………………………..9 24. Vrste prijevoza tereta prema organizaciji ………………………………………………10 25. Linijski prijevoz …………………………………………………………………………10 26. Slobodni ili prigodni prijevoz …………………………………………………………..10 27. Prijevoz opasnih tereta ………………………………………………………………….10 28. Prijevoz specijalnih tereta ………………………………………………………………11 29. Prijevoz lakopokvarljive robe …………………………………………………………..11 30. Meñunarodni prijevoz tereta ……………………………………………………………12 31. Objekti u službi prijevoza ………………………………………………………………13 32. Tahograf …………………………………………………………………………………13 33. Posada vozila ……………………………………………………………………………13 34. Temeljni uvjeti racionalizacije prijevoza ……………………………………………….14 35. Stupanj iskorištenja voznog parka ………………………………………………………15 36. Koeficijent iskorištenja prijeñenog puta …………………………………………………15 37. Pokazatelji gospodarstvenog učinka …………………………………………………….16 38. Rad i proizvodnost voznog parka ……………………………………………………….16 39. Pitanja za ponavljanje ……………………………………………………………………16

Željeznička tehnička škola Moravice

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta

2

POJAM, SADRŽAJ I ULOGA CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA prijevoz tereta datira od najranijih vremena: od prenošenja tereta na leñima robova, na leñima stoke, tegljenja, voženja splavima, čamcima, kolima prijevoz tereta u cestovnom prometu novijeg je datuma odnosno počinje pronalaskom Otto motora, što je preduvijet naglijem razvoju suvremenih prijevoznih sredstava i izgradnjom modernih prometnica teret treba premjestiti s jednog mjesta na drugo, a prema udaljenosti može biti na male i velike udaljenosti na male udaljenosti naziva se unutarnjim prijevozom i pri tom se radi o sredstvima prijenosa na velike udaljenosti naziva se vanjskim prijevozom i pri tom se koriste sredstva prijevoza pojam prijevoza tereta obuhvaća dva osnovna elementa prijevoznog procesa: organizaciju prijevoza i tehniku prijevoza ulogu prijevoza tereta možemo promatrati s raznih gledišta kao: - utjecaj na razvoj privrede - razmještaj proizvoñačkih i potrošačkih centara - prometne potrebe i mogućnosti zadovoljavanja - odnos cestovnog prometa prema drugim granama prometa - meñusobni promet roba - povećanje obrambene sposobnosti zemlje potreba da se teret preveze predstavlja zahtjev, zbroj zahtjeva naziva se opseg prijevoza koji može biti: a) statički – ukupna količina tereta koju treba prevesti izražena u tonama b) dinamički – to je statički opseg pomnožen sa kilometrima koje prijevozna sredstva moraju prevaliti, iskazuje se u kilometrima

-

-

VRSTE CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA - podjela prema kriterijima: 1. Prema teritorijalnoj zoni djelovanja dijeli se na: a) prijevoz tereta unutar zemlje: a1) prijevoz tereta na kraće udaljenosti a2) prijevoz tereta na duže udaljenosti b) meñunarodni prijevoz tereta: b1) pogranični b2) na duže udaljenosti b3) tranzitni 2. Prema načinu organiziranja: a) linijski – odvija se na odreñenoj relaciji, po odreñenom voznom redu i utvrñenoj tarifi - može biti: a1) stalni a2) sezonski a3) privremeni - može se odvijati na sljedeći način: a11) direktni linijski prijevoz a12) dionički ili relacijski prijevoz b) slobodni – obavlja se na osnovu slučajnih potreba a pravci i tarifa nisu unaprijed utvrñeni - s obzirom na izvršitelja može biti: a) slobodni javni – obavlja ga organizacija čija je djelatnost prijevoz tereta – obavljaju ga organizacije samo za svoje potrebe 3. Prema namjeni može biti: a) cestovni teretni prijevoz kojeg obavljaju specijalizirane prometne radne organizacije, naziva se javni prijevoz b) cestovni teretni prijevoz koji obavljaju organizacije za svoje osobne potrebe, naziva se prijevoz za vlastite potrebe

Željeznička tehnička škola Moravice

istovar . Prema prijevoznom sredstvu kojim se obavlja: a) teretni prijevoz motornim vozilima b) teretne prijevoze vozilima na motorni pogon c) prijevoz zapregom d) prijevoz ostalom vučom INTEGRALNI PRIJEVOZ TERETA integralni prijevoz – to je tehnologija prijevoza tereta pri čemu se teret ne ukrcava neposredno na prijevozno sredstvo nego se slaže na palete ili u kontejnere.usputna meñuskladištenja . Prema složenosti prijevoza dijelimo na: a) normalne teretne prijevoze – ne zahtijevaju nikakve dodatne organizacijske zahvate b) specijalne teretne prijevoze – zahtijevaju posebne uvjete ili mjere za izvršenje prijevoza ili pak zahtijevaju specijalna vozila kao što su: .vraćanje prazne ambalaže pretpostavke integralnog prijevoza – da bi se izvršila izmjena u organizaciji prijevoza potrebna su tri preduvjeta: a) kooperacija u teretnom prijevozu koja može biti: .komercijalna c) informacijski prijevozni sustav d) špediterska djelatnost - - POJAM I PODJELA TERETA pod pojmom tereta podrazumijevaju se sva proizvodna dobra bazične ili prerañivačke industrije.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 3 4.dugački tereti 6.pretovar izmeñu grana prometa . Tereti s obzirom na stupanj iskorištenja korisne nosivosti a) tereti normalne težine b) laki ( kabasti ) tereti Željeznička tehnička škola Moravice .prijevoz jednom ili više grana prometa .skladištenje .prijevoz živih životinja .hladnjače . koji na taj način sa teretom čini veliku prekrcajnu jedinicu koju na efikasni način mogu preuzeti sredstva svih vidova prijevoza ovim sistemom racionalizacije obuhvaćene su sljedeće tehnološke operacije: .kadrovska . Prema vrsti pošiljaka dijeli se na: a) prijevoz komadnih pošiljaka b) prijevoz kolskih pošiljaka c) maršrutni prijevoz – obavlja se većim brojem vozila za jednog primatelja 5.utovar .pakiranje robe . poljoprivrede.skladištenje . šumarstva koja imaju potrebu za prijevozom 1.tehnička .autocisterne .tehnološka .remorkeri – teški tereti .raspakiranje .

istovara. pretovara. kemijska. dimenzija i težina tereta - - - AMBALAŽA materijal koji služi za omatanje i pakiranje robe s ciljem: . oblik. 7.da se olakšaju prijevozno – manipulacijski radovi ( ukrcaj i iskrcaj tereta ) Željeznička tehnička škola Moravice . c) teški tereti Tereti prema vrijednosti a) manje vrijedni b) srednje vrijedni c) skupi ili visokovrijedni d) specijalni Tereti s obzirom na pakiranje a) s ambalažom b) bez ambalaže Tereti s obzirom na uvjete prijevoza a) svakodnevni b) specifični c) opasni Tereti s obzirom na dimenzije a) gabaritni b) negabaritni c) dugi Tereti prema količini i jednovrsnosti a) u rasutom ( rinfuza ) stanju b) nepakirani tereti koji se slobodno bacaju c) u tekućem stanju Tereti prema težini i veličini pošiljke a) paketi ( do 20 kg ) b) komadne pošiljke c) kolske pošiljke PRIJEVOZNA I MANIPULACIJSKA SPOSOBNOST svi tereti nisu jednako podobni za prevoženje što ovisi o prirodnim i ekonomskim svojstvima tereta prirodna svojstva ( fizička.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 4 2. 5.nužnosti primjene ambalaže . skladištenja što se zajednički naziva manipulacijski radovi manipulacijska podobnost očituje se: .obujmu manipulacijskih operacija . 3. 6.u pokretljivosti tereta .da se zaštiti teret . 4.osjetljivosti tereta . biološka ) utječu na ponašanje tereta za vrijeme prijevoza ( da bi se lakopokvarljivi teret mogao prevoziti na veće udaljenosti potrebno je primjeniti posebnu tehniku konzerviranja i pakiranja ) ekonomska svojstva govore o odnosu cijena prijevoza i vrijednosti robe ( teret male vrijednosti ne isplati se prevoziti na velike udaljenosti jer bi cijena prijevoza mogla biti veća od vrijednosti robe ) manipulacijska podobnost je osobina tereta koja se očituje kod utovara.primjene pretovarne mehanizacije na manipulacijsku podobnost utječe i veličina.

staklena.količina tereta . nerasklopiva .komercijalna i prijevozna .udaljenost pošiljatelja i primatelja udvojeni prijevoz tereta je prijevoz iste količine tereta koji se do krajnjeg potrošača prevozi u fazama razvrstavanje tereta po vrsti odreñuju strukturu prijevoza strujanje teretnog prijevoza je prijevoz cjelokupne količine tereta u odreñenom pravcu strujanje može biti u jednom ili u oba pravca pravac kojim se prevozi veća količina tereta naziva se glavni pravac prijevoza prijevozni tokovi se dijele na: .da se snize troškovi prijevoza . 3% 97% u korist mehaniziranog rada UVJETI ZA PRIMJENU MEHANIZACIJE uvjeti za primjenu mehanizacije: . plastična . cilindričnog. a iskazana je u tonama dinamički obujam prijevoza je ona količina tereta koja je u prijevoznom procesu. nepravilnog i teški tereti OBUJAM PRIJEVOZA TERETA pod prijevozom podrazumijevamo količinu tereta koja prevozi u toku odreñenog vremenskog perioda mjesta otpreme – zbirna mjesta. ide na drugi utovar prazno.odvojiva i neodvojiva ambalaža .mogućnost zahvaćanja tereta Željeznička tehnička škola Moravice .zahtjev centara za otpremom tereta . vraća se puno .1970.prisutnost stručne radne snage . primljenog ili tereta koji čeka na prijevoz zove se obujam tereta obujam možemo promatrati sa statičkog ili dinamičkog stanovišta statički obujam prijevoza je količina tereta koja čeka na prijevoz.standardna.kružne – vozilo u jednom pravcu ide puno.zahtjev potrošačkih centara za dopremom .dvosmjerne – vozilo odlazi puno. papirnata. god. vrši utovar i u polazište dolazi puno - RADNA SNAGA radna snaga predstavlja u strukturi troškova manipulacije tereta visoku stavku u skladištima ta stavka još je veća odnos radne snage i mehanizacije: .limena.jednosmjerne – vozilo odlazi puno.klasična i suvremena . obavlja istovar. vraća se prazno .potreba tereta za prijevozom .da se smanje nesretni slučajevi pri utovaru i istovaru vrste ambalaže: .kritična težina tereta .1870. a iskazuje se u neto tona kilometrima na obujam prijevoza utječe: . 65% 25% u korist fizičkog rada .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 5 - . mjesta dostave – prijemna mjesta količina otpremljenog. rasklopiva. drvena. god.prizmatičnog oblika.

mehanizacija koja radi sa prekidima prema smještaju – mehanizacija u pogonima . 100 do 500kg odjednom ) .ručni viličar ( nosivost 1000 kg ) .brzina manipulacije . nosivost 1 do 2 tone ) .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 6 - .komadne .kolica specijalne namjene ( prijevoz specijalnih tereta. specijalni podižu teret i do 15 tona ) . nosivost prema potrebi ) .daljina prijevoza kritična težina tereta je ona težina kod koje su troškovi ručnog rada jednaki troškovima mehaniziranog rada do te težine utovar. nosivost 1400 kg ) .prijevozna kolica ( prijevoz lakših tereta.5 do 5 tona.na vozilu .ukrcivač – portalni u obliku vozila ( služi za prijevoz komadnih tereta.podizna platforma ( dizanje i spuštanje tereta na odreñenu visinu. nosivost 15 tona ) 2.tekuće .na obalama .po namjeni – u halama .po pokretljivosti – stabilne Željeznička tehnička škola Moravice .rasute .u skladištima . nosivost 1000 kg ) .kombinirano prema vrsti tereta – za krute terete .jednodjelna kolica sa 3 ili 4 kotača ( prijevoz komadnih tereta.jednodjelna dvoosovinska motorna kolica ( za prijevoz komadnog i rasutog tereta.kombinirani rad prema pokretačkoj snazi – vlastiti pogon . istovar obavlja se radnom snagom.plinovite .mehanizacija izvan pogona prema pravcu premještanja – horizontalno .na motorni pogon ( nosivost od 0. a iznad te težine utovaruje se mehanizirano RAZVRSTAVANJE PRIJEVOZNO – PRETOVARNIH SREDSTAVA prema vremenu rada – mehanizacija koja radi bez prekida .na električni pogon ( nosivost do 1200 kg ) . nosivost 600 kg ) .pomoćna postrojenja - - VRSTE UTOVARNO – PRETOVARNE – ISTOVARNE MEHANIZACIJE 1.rudla – ručna kolica sa jednom osovinom ( za prijenos komadnog tereta. do 5 tona na sat ) . nosivost 200 do 1000 kg ) .mehanizacija koja koristi radnu snagu prema sadržaju mehaniziranog rada – radni strojevi koji prenose teret .) Dizala i dizalice .viličari – viličar ručni ( kornjača. nosivost 600 do 800 kg ) .vertikalno .) Kolica i prevozila .jednodjelna kolica na balans ( prijevoz teških tereta.dvodjelna kolica ( prijevoz komadnog tereta.

pločasti.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 7 - lako – pokretne linijski pokretne zračna lančana koturača ( obična i složena ) ručno vitlo dizalo – lift kranske dizalice dizalo kosina 3.) Uzdužni profil ceste – je uzdužna vertikalna projekcija presjeka ceste u odnosu na teren - Željeznička tehnička škola Moravice .širina dodatnih traka za spora vozila .broj prometnih traka .uzdužni nagib . zaprežna vozila.vrste: trakasti. pneumatski i hidraulični.regionalne .ceste namijenjene za mješoviti promet magistralna cesta – meñunarodna i javna cesta koja povezuje glavne gradove i važnija privredna područja regionalna cesta – javna cesta koja povezuje sela i naselja na području općine ceste namijenjene isključivo za motorni promet čine: auto—putevi i ostale ceste za motorni promet sa suvremenim kolničkim zastorom ( brzine veće od 40 km/h ) ceste namijenjene za mješoviti promet služe za kretanje svih vrsta cestovnih vozila kao što su motorna vozila. ovjesni.minimalni radijusi zavoja .širina prometnih traka .magistralne i meñunarodne .pravilno postavljanje signalizacije konstruktivni elementi ceste: 1.širina i ureñenost bankina .proširenje kolnika u zavoju zbog dugačkih vozila .širina rubnih traka . biciklisti.brzina .preglednost .ceste namijenjene za promet motornih vozila – autoceste i ostale ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila . elevatori. strugači ili grabljari. pješaci - - KONSTRUKTIVNI ELEMENTI CESTE tehnički elementi ceste: . valjkasti.pravilno zaobljenje kolnika . gravitacijski PODJELA CESTA mrežu javnih cesta čine: . pužni i zavojni.lokalne prema vrsti prometa dijele se na: .) Prijenosnici – su strojevi i postrojenja pomoću kojih se prenose tereti na kraće udaljenosti u neprekidnom nizu .poprečni nagib .biciklističke i pješačke staze .

elastičnost.lakoća upravljanja – konstrukcijski dobro izveden upravljački mehanizam . mogućnost čuvanja robe pri prijevozu.lakoća upravljanja vozilom i elastičnost kretanja . lakoća pristupa pojedinim dijelovima i sklopovima te promjer kretanja prijevozna svojstva – nosivost. rigoli. tovarni volumen. pokazuje konfiguraciju terena lijevo i desno od ceste oblici poprečnog profila mogu biti u obliku usjeka. pokretljivost.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 8 - niveleta ceste – presječna linija površine ceste s vertikalnom podužnom ravninom.standardna potrošnja . stacionaža ceste i putni objekti virtualni koeficijent je odnos zračne dužine i stvarne dužine ceste i kada je bliži jedinici onda je cesta povoljnija za promet zračna dužina ceste Vk = ---------------------------------stvarna dužina ceste 2. vertikalne krivine.) Podloga ceste – cesta se kao grañevinski objekat dijeli na gornji i donji stroj sastavni dijelovi gornjeg stroja su: kolovoz. tunela 3.tehnička . pokazuje nadmorsku visinu osi ceste u svakoj točki dužine iz uzdužnog profila se vide: usponi.svojstva koja vozaču omogućavaju normalne uvjete rada tehnička svojstva – sigurnost. trajnost.svojstvo ekonomičnosti .tehničko-eksploatacijske . mogućnost brzog utovara i istovara i mogućnost bržeg poduzimanja sanitarno-tehničkih mjera svojstvo ekonomičnosti – minimalna potrošnja goriva i maziva u odnosu na odreñenu veličinu pogonskog rada . trajnost. stabilnost i elastičnost ekonomski vijek trajanja kreće se od 6 do 10 godina što ovisi o veličini godišnjeg rada odnosno oko 350 000 km kod vozila veće nosivosti i 250 000 km kod vozila manje nosivosti fizički vijek trajanja je uvijek veći od ekonomskog ekonomski i fizički vijek ovise o načinu rukovanja i održavanja tehničko-eksploatacijska svojstva – vučna sposobnost. pješačke i biciklističke staze. jarkovi - OBILJEŽJA CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA motorna vozila moraju imati sljedeća svojstva: .prijevozna . bankine.) Poprečni profil ceste – je vertikalni presjek postavljen na uzdužnu os ceste.) Situacijski plan ceste – je tlocrt ili horizontalna projekcija ceste posebno bitan kod prijevoza specijalnih tereta za odreñivanje itinerera 4.eksploatacijska potrošnja Kep= --------------l k – stvarna količina utrošenog goriva u litrama l – dužina prevaljenog puta u kilometrima svojstva koja vozaču omogućuju lako i udobno upravljanja . padovi. zasjeka. prilagodljivost tovarnog sanduka specifičnostima robe.potrošnja na praznom hodu .otpori pri kretanju izazivaju poprečne i uzdužne vibracije koje otežavaju rad vozača - - - Željeznička tehnička škola Moravice . stabilnost.specifična potrošnja 100 x k . nasipa. ivične trake.

cisterni i kao kiperi. zatvorenim stranicama. pomični i nepomični sanduci. jedno vučno vozilo poslužuje i tri poluprikolice transportni traktor – tovarni sanduk vuče za sobom .da se teret preda u onom stanju u kojem je primljen Željeznička tehnička škola Moravice . u obliku furgona. biti što lakša.pokretne radionice . sa stranicama različitih veličina. sanduci u obliku rešetki. što jednostavnija i da imaju kočnice te ureñaje za signalizaciju vrste priključnih vozila – prikolice . spoj je preko tanjuraste spojke. skladištima a sa dodatnim ureñajima može poslužiti i u šumarstvu. s vučnim dijelom spojena tanjurastom spojkom specijalne prikolice – namijenjene za naročite vrste prijevoza.kratka šasija. otvorenim.srednje nosivosti preko 1. za teške terete specijalna teretna vozila – za prijevoz grañevinskih materijala ( grederi. smanjenje troškova.koristi se u lukama. visokim. mješalice.5 tona do 5 tona .pokretne pekare.ako je tovarni sanduk ispred onda se smije tovariti najviše do visine glave vozača . poljoprivredi motorni prednjaci – auto-traktori – kamioni s jako skraćenim tovarnim sandukom. kuhinje - NAČIN USTROJAVANJA PRIJEVOZNIH DJELATNOSTI s gledišta ustroja glavni zadatak prijevoznog procesa je: . hladnjače ili vozila s rashladnim ureñajem ) .poluprikolice . kiperi ) .komunalna vozila (vatrogasna vozila.hladnjače ( provjetravajuće. policijska vozila.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 9 VRSTE CESTOVNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ TERETA MOTORNA VOZILA motorni tricikli – pogonski dio nalazi se iza ili ispred tovarnog prostora . zatvoreni ili furgon tegljač – razdvojenog tipa. damperi. vuče dvije ili više prikolica .specijalne prikolice prikolice – tovarni sanduk smješten na dvije ili više osovina poluprikolice – mogu biti u obliku otvorenih platformi.namijenjeni za gradski prijevoz kamioni – male nosivosti do 1.velike nosivosti preko 5 tona sanduci – s niskim. sa i bez krova. zrakoplovnim pristaništima. sastavljeno od vučnog dijela i poluprikolice koja se prednjim dijelom oslanja na vučni dio a na zadnjem ima jednu ili više osovina.5 tona . a služe za vuču specijalnih prikolica - - - - PRIKLJUČNA CESTOVNA VOZILA nemaju vlastiti pogon svrha – povećanje prijevozne moći. vozila za održavanje čistoće. za održavanje komunalnih instalacija .cisterne ( tekućine i plinovi ) . velika manevarska sposobnost. veće iskorištenje vučnog vozila moraju se lagano kretati.

da se preveze uz što manje prijevozne troškove .preuzimanje tereta potvrñivanjem prijevozne dokumentacije ova faza mogla bi se opet podijeliti u tri faze i to: . sredstava i mehanizacije .utovar i slaganje tereta .radna jedinica meñunarodni promet .pokusna vožnja .radna jedinica putnički promet .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 10 - - .prijevoz .stupanje u kontakt s poslovnim partnerom . pretovar i istovar može se utjecati: .pisanje računa za izvršeni prijevoz .prijeva o prispijeću tereta primatelju .sklapanje ugovora o prijevozu .istovar utovar i istovar možemo opet smatrati neproduktivnim fazama prijevoz se može smatrati produktivnom fazom na vrijeme utrošeno na utovar.utovar .izvršenje naplate za prijevoznu usulgu - - - - - Željeznička tehnička škola Moravice .davanje ili primanje upita mogućnosti prijevoza .primjenom sredstava racionalizacije .izdavanje dokumentacije u fazi izvršenja dolaze ovi poslovi: .izbor ljudi.preuzimanje dokumentacije o teretu .organizacijom rada .radna jedinica meñumjesni promet .da se preveze u što kraćem vremenu .utovarno – istovarnim objektima u fazi okončanja dolaze ovi poslovi: .učvršćivanje tereta .predaja prijevozne dokumentacije .da se prijevozna sredstva što bolje koriste prijevozna usluga može se realizirati putem: a) javnog prijevoza b) prijevoza za vlastite potrebe organizacija javnog prijevoza može imati sljedeću strukturu: .radna jedinica gradski promet .zajedničke službe USTROJ PRIJEVOZNOG PROCESA u prijevoznom procesu postoje tri faze rada i to: a) pripremna faza b) faza izvršenja c) faza okončanja u pripremnoj fazi dolaze ovi poslovi: .prijevoz .primjenom mehanizacije .istovar ili pretovar .analiza i obračun prijevoznih troškova .javljanje poslovnom partneru o dolasku na utovar .

vozačka dozvola .prostoru za utovar i istovar koji mora imati utovarno-istovarni front za postavljanje vozila: a) uzdužno b) okomito - - Željeznička tehnička škola Moravice .naznaka o porijeklu robe .utovar i istovar tereta .spisak pošiljaka .skladištenje tereta .ostali dokumenti b) DOKUMENTI VOZILA .ostala dokumentacija ab) ac) bc) abc) tahograf knjižica za provjeravanje rada voznog osoblja zapisnik o lomu ili manjku tereta karnet TIR nalog za utovar tereta putni nalog meñunarodni putni nalog tovarni list tovarni list i račun račun za izvršeni prijevoz RAD NA UTOVARU I ISTOVARU utovar i istovar obavlja se na utovarno-istovarnim stanicama u čije područje rada spada: .službene i pomoćne prostorije kapacitet utovarno-istovarne stanice ovisi o količini tereta koja se izmanipulira u jedinici vremena. a to opet ovisi o: .dostavnica .utovarno-istovarne prostore za manipulaciju teretom .dozvola za prijevoz po stranim zemljama .prijem i otprema tereta .razne potvrde kod prijevoz specijalnog tereta .pripremanje tereta za prijevoz .otpremnica .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 11 PRIJEVOZNA DOKUMENTACIJA a) DOKUMENTI VOZAČA .prilazni putevi i prostori za manevriranje vozila .ostala dokumentacija ovisna o vrsti prijevoza c) DOKUMENTI TERETA .prometna dozvola .izvozna.putna isprava .postrojenja za mjerenje tereta .izdavanje prijevozne dokumentacije za obavljanje tih poslova utovarno-istovarne stanice moraju imati: . uvozna i prijevozna dozvola za teret .potvrda o osposobljenosti vozila za razne vrste prijevoza .prostor za smještaj tereta .

pričvršćivanjem i vezivanjem tereta. njegovih osobina.da se poveća produktivnost utovarno-istovarne mehanizacije prije utovara treba napraviti plan slaganja tereta – CARGO PLAN teret se slaže od prednjeg dijela vozila prema zadnjem da se osovine ravnomjerno opterećuju teži se teret uvijek slaže dolje prema prednjem dijelu vozila rasuti tereti tovare se samo do visine stranice nakon završenog utovara posada motornog vozila dužna je teret na vozilu dobro povezati.da se što bolje iskoristi zapremina i nosivost vozila . znakovi i ploče za obilježavanje tereta odgovornost za čuvanje tereta u toku prijevoza pada na članove posade motornog vozila pod čuvanjem se smatra kvalitativno i kvantitativno očuvanje tereta i predaju primatelju u istom stanju u kojem je bio predan na prijevoz u prijevoznom procesu teret se štiti na više načina: obilježavanjem raznim oznakama. primopredaje tereta bez primjedbi vozač je dužan zatražiti primatelja potpisivanje prijevozne dokumentacije i to: putni list. korištenjem cerada i mreža - - ISTOVAR TERETA I PREDAJA PRIMATELJU obavijest o prispijeću tereta vozač je dužan dostaviti na adresu koju označi pošiljatelj pravovremenim obaviještavanjem primatelj je u mogućnosti da organizira način istovara kako bi se obavio u što kraćem roku vozači su dužni nadgledati istovar ako primatelj iz bilo kojeg razloga odbije primiti teret vozač je dužan o tome obavijestiti odgovornu osobu u svojoj organizaciji ako se utvrdi oštećenje ili gubitak tereta vozač je dužan zatražiti da se to utvrdi zapisnički.da se osigura stabilnost vozila . dimenzija i težine klimatskim i vremenskim uvjetima SLAGANJE. povezati lancima. ceradu dobro zategnuti i povezati po potrebi postavljaju se i posebni svjetlosni signali. tovarni list. jedan primjerak zapisnika uzima sa sobom nakon izvršenog istovara.da teret ne prelazi gabarit vozila .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 12 - c) koso manipulativnim sposobnostima tereta s ambalažom načinu utovara i istovara: a) ručni b) mehanizirani vrsti tereta. prijevoznicu VRSTE PRIJEVOZA TERETA PREMA ORGANIZACIJI LINIJSKI PRIJEVOZ je prijevoz koji se odvija na unaprijed utvrñenoj liniji po utvrñenom redu vožnje i tarifi Željeznička tehnička škola Moravice . ZAŠTITA I ČUVANJE TERETA prilikom utovara vozač mora voditi brigu o ravnomjerno rasporeñenom teretu na vozilu te da se ne prekorači dopušteni osovinski pritisak i nosivost vozila teret mora biti tako složen i po potrebi pričvršćen da se spriječi njegovo pomicanje slaganje tereta ima mnogostruko značenje: . učvrstiti i osigurati a stranice tovarnog sanduka dobro zatvoriti.

autoteretni kolodvori i javna skladišta .KLASA 6 – otrovne tvari i zarazne tvari .KLASA 9 – različite opasne tvari i predmeti ADR – podsjetnik rada za prijevoz opasnih tereta .sezonski ( tokom nekog vremenskog perioda ) .KLASA 7 – radioaktivne tvari .točan naziv tereta .popratna dokumentacija o teretu .da li je pročitao kemijsku karticu .meñumjesni .KLASA 8 – korozivne tvari . požar. trovanje.meñunarodni prijevoz tereta slobodni prijevoz mogu obavljati prijevozničke organizacije kao i individualni prijevoznici cijena prijevoza odreñuje se prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti prijevoza - PRIJEVOZ OPASNIH TERETA opasan teret je teret osjetljiv na vanjske utjecaje pod kojima mogu izazvati eksploziju.stalna potražnja za prijevozom SLOBODNI ILI PRIGODNI PRIJEVOZ je prijevoz koji se obavlja od prigode do prigode odnosno prema ukazanoj potrebi.KLASA 2 – plinovi .osobe koje njime rukuju .lokalni ( gradski i prigradski ) .postojanje objekata za sakupljanje i razvrstavanje tereta kao što su skladišta.vozač – da li je upoznat s teretom koji prevozi .opasni tereti podijeljeni su po klasama: .da li je upoznat s podsjetnikom u slučaju nesreće .kemijska kartica za vozača u kabini .KLASA 3 – zapaljive tekućine .povremeni ( prema slučajnim i pojedinačnim zahtjevima ) svaki od ovih načina organizacije linijskog prijevoza može biti: direktan i relacijski osnovni uvjeti za organizaciju linijskog prijevoza su: .KLASA 4 – zapaljive čvrste tvari . zarazu i slično pa su opasni za: .stalan ( preko cijele godine ) .isprave – dozvola vozača da je osposobljen za prijevoz opasnih tereta .osobe i objekte koji se nalaze u blizini .potvrda pošiljatelja o vrsti tereta .KLASA 5 – oksidirajuće tvari i organski peroksidi .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 13 - - može biti: .prijevozna sredstva .KLASA 1 – eksplozivne tvari i predmeti . a naplaćuje se prema meñusobnoj pogodbi uvjeti prijevoza odreñuju se sporazumno izmeñu prijevoznika i korisnika za svaki pojedini slučaj može se podijeliti na: .da li je upoznat s opremom za slučaj potrebe - Željeznička tehnička škola Moravice .postojanje minimalne količine tereta .

pisanje računa za izvršeni prijevoz - Željeznička tehnička škola Moravice .izraditi elaborat .propisno označiti mjesto nezgode . centriranjem i učvršćenjem tereta.osigurati posebna vozila za prijevoz .izraditi dokumentaciju .organizacija i tehnika prijevoza specijalnih tereta predviña tri osnovne faze: 1.) FAZA OKONČANJA – predaja tereta.isključiti sve izvore električne energije . potpisivanje prijevozne dokumentacije.minimalni radiusi cesta .postoji li oprema za prvu pomoć ispravnost vozila – prije svake vožnje vozilo se mora pregledati i ustanoviti stupanj tehničke ispravnosti vožnja – da li je posada sposobna za vožnju .poznaje li mjere koje se poduzimaju u slučaju opsnosti oprema – da li su svi protupožarni aparati na vozilu ispravni .itinerer prijevoza .da li je vozilo ispravno obilježeno .ugasiti motor .odreñivanje mjesta za odmor.da li vremenske prilike dozvoljavaju prijevoz .predviñanje zaobilazne ceste . visinu e) slanje zahtijeva za dobivanje prijevoza f) pisanje prijevozne dokumentacije 2.da li je vozilo pravilno utovareno i teret osiguran ponašanje u slučaju nezgode – postupiti u skladu s uputama iz kemijske kartice . u toku prijevoza više puta kontrolirati teret 3.da li je u vozilu sva oprema za signalizaciju u slučaju nezgode .pribaviti sve podatke o teretu . dužinu širinu.) IZVRŠENJE PRIJEVOZA – koji počinje utovarom. mimoilaženje .da li je u vozilu osigurana sva oprema za vozača .odreñivanje meteoroloških uvjeta c) prikupljanje raznih dozvola d) projektiranje prijevoza – napraviti skicu tereta na vozilu .lokacija mjesta za rekonstrukciju . pretjecanje.upozoriti sudionike u prometu i okolno stanovništvo PRIJEVOZ SPECIJALNIH TERETA specijalni teret je teret koji svojim karakteristikama zahtijeva poseban režim prijevoza prije prijevoza potrebno je obaviti neke predradnje: .izabrati vozno osoblje .) PRIPREMNA FAZA – a) ugovaranje prijevoza b) odreñivanje itinerera – pregled dokumentacije trase .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 14 - - - .ustanoviti osovinske pritiske.izraditi terminer ukupnog vremena prijevoza .utovar tereta i istovar .pribaviti sve potrebne dokumente .osigurati vozilo .obavijestiti vatrogasce i policiju . te postavljanjem signalizacije koja označava gabarite.

rashladna komora mora imati odreñene ureñaje za pričvršćivanje namirnica ( kuke za meso ). godine TIR – transport internacional par la route ( meñunarodni cestovni prijelaz ) režim TIR sadrži četiri osnovna zahtijeva: .sve novčane pristojbe za vrijeme prijevoza moraju biti priznate garancijom kada treba obaviti meñunarodni prijevoz tereta može se postupiti na sljedeći način: a) da se teret prevozi prema sporazumu TIR b) sa spiskom robe - - Željeznička tehnička škola Moravice . zbog brzine. nalaze se u komori a kontrolni instrumenti u kabini vozača izvršenje prijevoza – dolazak na utovar – čišćenje rashladne komore.zagrijavajuća .18 stupnjeva d) duboko smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 18 stupnjeva lako pokvarljive namirnice mogu se grupirati na: .mliječne namirnice . provjeriti količinu robe . tranzitnoj i uputnoj zemlji .pred polazak .voće i povrće .teret mora pratiti meñunarodni karnet koji služi kao kontrolni dokument otpremnoj. zabilježiti nedostatke. elastičnosti prilagoñavanja nastalima situacijama. prijevoza od vrata do vrata. ožujka 1978. ) konvencija iz 1959.provjetravajuća vozila moraju biti sa hermetički zatvorenim vratima na zadnjem čeonom zidu.termička – hladnjače . smanjenja troškova ambalažiranja svaki prijelaz granice zahtijeva odreñeno vrijeme zadržavanja radi pregleda carinskih formalnosti. a to utječe na brzinu prijevoza da bi se olakšao prijelaz državne granice potpisana je meñunarodna konvencija TIR ( 1959.pića i sokovi vozila za prijevoz lako pokvarljivih namirnica: .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 15 PRIJEVOZ LAKOPOKVARLJIVE ROBE lakopokvarljiva roba je grupa prehrambenih namirnica koja se uslijed klimatskih i drugih utjecaja mogu u kratkom roku pokvariti svrstava se u sljedeće grupe: a) lakopokvarljive namirnice – pokazuju osjetljivost na vremenske i temperaturne utjecaje b) svježe namirnice c) smrznute namirnice – podvrgnute hlañenju ispod – 7 do . godine je revidirana 1975.izotermička .rad carinskih organa otpremne zemlje mora biti priznat od strane zemalja i uputne zemlje .pri dolasku - - - - MEðUNARODNI PRIJEVOZ TERETA cestovni promet u meñunarodnom prijevozu zauzima posebno mjesto.teret se mora prevoziti u vozilima ili kontejnerima koji osiguravaju sve garancije u pogledu sigurnosti . god. doći u točno vrijeme na utovar što se upisuje u putni nalog i tovarni list .za vrijeme utovara – provjeriti temperaturu.mesne namirnice .na putu . a stupila je na snagu 20.

provjeravaju vozilo i kontejner i stvaljaju carinske plombe čiji se brojevi upisuju u karnet TIR karnet TIR sadrži niz listića u duplikatu koji služe carinskim organima za kontrolu kretanja vozila konvencijom TIR predviñeni su uvjeti koje mora ispunjavati vozilo ili kontejner a što je utvrñeno posebnim pravilnikom koji je dodan kao prilog svaka zemlja ima svoju dozvolu koja se izdaje na graničnom prijelazu pojedine države bilateralnim ugovorima svake godine odreñuju broj dozvola na bazi reciprociteta TIR karnet se izdaje u zemlji polaska ili u zemlji u kojoj je nositelj karneta namješten ili živi TIR karnet štampan je na francuskom.meñunarodni tovarni list . carinarnica odredišta može se nalaziti u najviše dvije zemlje. ukupan broj polaznih i odredišnih carinarnica ne smije biti više od četiri ako transport obuhvaća samo jednu polaznu i jednu odredišnu carinarnicu TIR karnet mora sadržavati najmanje dva lista za zemlju polaska.zbirna skladišta za treće osobe nazivaju se javnim skladištima AUTO – TERETNI KOLODVORI – prostori ili mjesta gdje se obavlja javno i organizirano: skupljanje komadnih pošiljaka.auto – teretni kolodvori ZBIRNA SKLADIŠTA – prostori gdje se obavlja skupljanje komadnih pošiljaka generalnog tereta . spremanje i skladištenje.meñu te objekte ubrajaju se: .zbirna skladišta .u sklopu organizacije . sigurniji.skladišta udruženih prijevoznih organizacija .ostala dokumentacija carinski organi provjeravaju pouzdanost podataka unijetih u karnet.vrste zbirnih skladišta su: .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 16 - - - c) pod pratnjom d) sa carinskom popratnicom u tom slučaju carinjenje robe obavlja se na polaznoj carini najbližoj mjestu utovara i carini opredjeljenja isprave za meñunarodni prijevoz a) za osoblje b) za vozilo c) za teret ili robu da bi se mogao izvršiti prijevoz na osnovi konvencije TIR potrebno je imati popratnu dokumentaciju: . zatim po dva lista za svaku tranzitnu zemlju OBJEKTI U SLUŽBI PRIJEVOZA da bi cestovni prijevoz mogao ispuniti sve zadatke potrebno je raspolagati i s objektima koji omogućuju brži. moraju se dodati listovi s prijevodima TIR karnet vrijedi do zaključenja prijevoznog TIR procesa za skup vozila ili više kontejnera na jednom vozilu izdaje se jedan karnet polazne carinarnice moraju se nalaziti u istoj zemlji. funkcionalniji i jeftiniji prijevoz . prva stranica ovitka na engleskom.samostalna . po primateljima ili vrstama tereta .karnet TIR .osim skupljanja tu se roba razvrstava po smjerovima. tri za odredišnu zemlju. razvrstavanje po primateljima - Željeznička tehnička škola Moravice . razvrstavanje po pravcima.

broj okretaja motora .tupi oblik – umjerenija vožnja - POSADA VOZILA posadu vozila predstavljaju neposredni izvršitelji prijevoznog zadatka tj. prijevozni radnici i kod specijalnih vozila pratitelji broj članova ovisi o vrsti vozila.igličasti oblik – pokazuje velike promjene u brzini .pojedinačnost i ukupnost prijeñenog puta .liječničke usluge .početak rada vozača .vrijeme vožnje i stajanja .brzina vožnje . na prostornim površinama.sigurnosno – zaštitne mjere . u blizini potrošačkih centara.izmjena vozača uložak od papira sastoji se od unutarnjeg polja na koje se podaci unose ručno i vanjskog polja gdje se obavlja registracija podataka pojedini tipovi tahografa s odgovarajućim ulošcima mogu se koristiti za jedan dan ili sedam odnosno osam dana analiza dijagrama tahografa pokazuje: . racionalno korištenje velikih prijevoznih jedinica. oni koji rade uz vozilo kao vozači.kontrola prijevoza lokacija izvan grada. dužini puta i svojstvima tereta koji se vozi broj članova odreñuje se najčešće na sljedeći način: a) na relacijama do 500 km bez obzira na vrstu vozila rasporeñuje se jedan vozač b) na relacijama preko 500 km na teretna vozila kojima najveća dopuštena težina prelazi 20 tona može se rasporediti jedan vozač pod uvjetom da mu se nakon svakih 500 km osigura propisano vrijeme odmora ili zamjena.utrošena količina goriva .servisno – remontne usluge .kraj rada i vožnje .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 17 - - zadatak: omogućuju linijski i kombinirani prijevoz.prijeñena udaljenost . ako ne onda se odreñuju dva vozača c) u meñunarodnom prometu na relacijama do 450 km kao u točki b) d) na relacijama gradskog i prigradskog prometa i prijevoza stvari težine do 20 kg i vozila najveće dopuštene težine do 3500 kg rasporeñuje se jedan vozač ako su komadne pošiljke teže od 20 kg rasporeñuju se i prijevozni radnici e) kad se prevoze opasne stvari rasporeñuju se dva vozača Željeznička tehnička škola Moravice . ekonomično manipuliranje teretom pomoću paleta i kontejnera dodatne usluge: . izvan naselja radi ekološke čistoće TAHOGRAF ureñaj u obliku sata koji radi na principu prenošenja linearnog gibanja centrifugalnog regulatora u linearno gibanje indikatora mehanizam tahografa na pločici ili ulošku od papira presvučenog tankim slojem parafina automatski ispisuje pomoću safirske igle fine linije čime podložni papir postaje vidljiv evidentiraju se sljedeći podaci: .broj zaustavljanja . u blizini prometnica.

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 18 - - f) kod prijevoza specijalnih tereta rasporeñuje se potreban broj vozača i ostalih radnika vozači svih vrsta prijevoza stvari moraju imati stručnu spremu kvalificiranog vozača upravljati vozilom smije samo vozač koji ima odgovarajuću vozačku dozvolu radno vrijeme članova posade sastoji se od vremena provedenog na efektivnom radu i vremena obavezne prisutnosti na mjestu obavljanja posla upravljanje vozilom iznad 3500 kg težine ne smije neprekidno trajati dulje od 5 sati prije početka vožnje vozač mora imati najmanje 10 sati odmora prijevozni radnici – radnici koji se rasporeñuju na motorna vozila u svojstvu članova posade radi obavljanja poslova utovara.za specijalne prijevoze tehnički referent ( referent voznog parka ) kontrolno osoblje – kontrolori prometa TEMELJNI UVJETI RACIONALIZACIJE PRIJEVOZA pripremanje komadnog tereta u veće jedinice tereta pri ćemu se mora paziti na dimenzije kako bi se mogla primijeniti i druga sredstva racionalizacije prijevoza kombinirani prijevoz – teret se prevozi sredstvima dviju ili više grana prometa uvoñenjem paleta i kontejnera ostvarena je znatna racionalizacija pretovarnih i skladišnih manipulacija čime je uklonjena tehnološka pa i ekonomska barijera prijevoza izmeñu raznih grana prometa tri oblika kombiniranog prijevoza: a) prijevoz paketirane i paletizirane robe b) prijevoz u kontejnerima c) prijevoz tovarnih sredstava jedne grane prometa sredstvima druge grane cilj kombiniranog prijevoza je omogućiti najbrži i kvalitetan prijevoz od vrata do vrata metode kombiniranog prijevoza su sljedeće: 1.linijskog prijevoza . prijevoz putničkih vozila željeznicom 5. pretovara ili istovara operativno osoblje – kao organizatori prijevoznog procesa su disponenti.bot . utovar se obavlja navoženjem preko prijelaznog mostića d) sustav feri . prijevoz cestovnih vozila sredstvima vodenog prometa 6. prijevoz velikih kontejnera željeznicom 3. niskog poda. prijevoz željezničkih vagona i cestovnih vozila feribotima 7.meñugradskog prijevoza .lokalnog prijevoza .slobodnog prijevoza . prijevoz cestovnih vozila željeznicom 2.prijevoz željeznički vagona i cestovnih vozila brodovima na veće udaljenosti - - - Željeznička tehnička škola Moravice . prijevoz željezničkih vagona cestovnim vozilima 4. prometnici i kontrolori vrste disponenata: . prijevoz vozila i tereta zrakoplovima neki sustavi kombiniranog prijevoza: a) sustav Piggy – back – prijevoz cestovnih prikolica i poluprikolica na željezničkim plato vagonima b) sustav klokan – vagoni prilagoñeni za prijevoz prikolica i poluprikolica bez skidanja kotača ( dijelovi poda za kotače su upušteni ) c) sustav niskih vagona – vagoni su člankastog sastava.meñunarodnog prijevoza .

smanjenje ukupnih troškova prijevoza . pokretni sa kotačićima .formiranje podesnih prijevoznih jedinica čime se postiže brzina manipuliranja . broju ulaza za viljuškare i nosivosti . metalne. srednji. zatvara i čisti itd. polupokretne.prema pokretljivosti: obične. smanjuje se radna snaga KONTEJNERIZACIJA – je druga mjera racionalizacije prijevoza tereta čime se racionalizirala ambalaža u integralnom prijevozu .dimenzije: 800 x 1000 i 1000 x 1200 . tekući . smanjuje se zadržavanje vozila na utovaru.prema materijalu: drvene. rasklopive i čvrste ) . tipiziran. srednji.smanjenje troškova ambalažiranja . sklopivi .prema materijalu: metalni.prema nosivosti mogu biti: lakši. brz utovar i istovar. podizne platforme i dizala STUPANJ ISKORIŠTENJA VOZNOG PARKA stupanj iskorištenja prikazuje se koeficijentima može se odnositi na cjelokupni vozni park ili na dio tehnički ispravnog voznog parka koeficijent iskorištenja voznog parka jednak je odnosu broja kalendarskih autodana na radu i ukupnog broja autodana koeficijent iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana na radu i autodana tehnički ispravnih vozila Željeznička tehnička škola Moravice . otporan na vremenske prilike. kombinirane . teški .ravna paleta – ravna čvrsta podloga bez nadgradnje .paleta je vrsta pomoćne opreme koja omogućuje formiranje kompaktnog i čvrstog paketa složenog iz raznih vrsta komadne robe . manjim brojem vozila prevozi se više tereta. lagan. sanduk – hladnjaka.optimalno iskorištenje skladišnog prostora .uvjeti koje mora ispunjavati kontejner su: čvrst.palete se još razvrstavaju i prema načinu postavljanja nogara.težina ne smije prijeći 5% nosive težine ili oko 25 kg . standardiziran. . sintetike ili tekstila . rasuti.prema vrsti tereta: za komadni.vrste kontejnera: a) kontejneri europskih željeznica ( UIC ) b) kontejneri internacionalne organizacije za standardizaciju ( ISO ) . plastične. sanduk. specijalne .prednosti paletizacije: brži utovar i istovar za 5 – 10 puta. drveni.puna iskorištenost prostora vozila .prema volumenu mogu biti: mali.ciljevi primjene kontejnerizacije su: .prema namjeni: ravne.mehanizacija za manipulaciju kontejnerima: sve vrste viličara.prema namjeni: univerzalni i specijalni .bolja zaštita tereta .prema pokretljivosti: nepokretni.vrste paleta: . dizalice. da se lako otvara.kontejner je manipulativno-prijevozna oprema. veliki i specijalni . cisterne.prema rasklopivosti: nesklopivi. u obliku zatvorene posude u obliku sanduka. pokretne ( u okviru ove podjele još se dijele na: sklopive. boks-palete. vreće specijalne namjene .Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 19 PALETIZACIJA – okrupnjavanje robe u veće jedinice radi primjene sredstava pretovarne mehanizacije da bi se ubrzao proces prijevoza i time snizili troškovi prijevoza . kombinacija gume.

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 20 - koeficijent tehničke ispravnosti voznog parka jednak je odnosu broja autodana tehnički ispravnih vozila i broja ukupnih autodana koeficijent tehničke neispravnosti voznog parka jednak je odnosu izmeñu broja autodana tehnički neispravnih vozila i broja ukupnih autodana KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA PRIJEðENOG PUTA jednak je odnosu prijeñenih kilometara s teretom i ukupnog prijeñenog puta u kilometrima može se odrediti za jednu običnu vožnju.prosječni put jedne tone tereta .mogući tonski kilometri .mogući tonski km izračunavaju se množenjem registrirane korisne nosivosti vozila s udaljenošću puta .stvarni tonski kilometri .komercijalna brzina je odnos puta koji prijeñe vozilo u jedinici vremena s tim što se uzima cijelo vrijeme koje je vozilo provelo u radu na nekom zadatku Željeznička tehnička škola Moravice . meñusobnom odnosu otpreme i dopreme. složenu vožnju.stvarne tonske km dobijemo množenjem težine prevezenog tereta u tonama s dužinom prijeñenog puta u kilometrima . a statički koeficijent iskorištenja jednak je omjeru stvarnog opterećenja i mogućeg opterećenja vozila .prosječni put jedne tone tereta dobijemo kao omjer tonskih kilometara i broja prevezenih tona tereta .putna brzina je prosječna brzina vozila za vrijeme korištenja vozila od polaznog do ciljnog mjesta .odnos izmeñu izvršenog i mogućeg prijevoznog učinka nazivamo koeficijentom iskorištenja nosivosti ( dinamički ). jedinicu voznog parka ili cijeli K km = KM KM t u vozni park veličina koeficijenta ovisi o organizaciji prijevoznog procesa. o mogućnosti prijevoza raznovrsnih tereta istim prijevoznim sredstvima srednja dužina vožnje s teretom jednaka je odnosu ukupnog prijeñenog puta s teretom prema broju izvršenih vožnji srednji dnevni prijeñeni put jednak je odnosu ukupnog prijeñenog puta voznog parka prema broju autodana na radu za promatrani period vremena srednje rastojanje prijevoza jedne tone tereta jednako je odnosu ostvarenog prijevoznog rada prema količini prevezenog tereta POKAZATELJI GOSPODARSTVENOG UČINKA su: .tehnička brzina je omjer prijeñenih kilometara i pripadnog vremena ( put koji prijeñe vozilo u jedinici vremena ) .

utovar. istovar. stupanj iskorištenja nosivosti Željeznička tehnička škola Moravice . tehnička brzina.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 21 RAD I PROIZVODNOST VOZNOG PARKA prijevozna sposobnost voznog parka je odnos mogućeg broja prevezenih tona u jednom autosatu rada prijevozni učinak je odnos ostvarenih tonskih kilometara u jednom satu na prijevoznu sposobnost i prijevozni učinak ima utjecaj kilometri pod teretom. koeficijent iskorištenja prijeñenog puta. vrijeme stajanja.

O čemu ovisi broj članova posade vozila i kako se to odreñuje? 31. a što auto-teretni kolodvori? 29. Kako se teret učvršćuje na vozilu? 22. Konstruktivni elementi ceste? 15. Objasniti tehničku. Koje su vrste priključnih vozila? 16. Kako je izvršena podjela cesta? 14. Koje su faze izvršenja u prijevoznom procesu? 18. Objasniti kombinirani prijevoz? 32. Koje podatke evidentira tahograf? 30. Koje se predranje moraju obaviti prije prijevoza specijalnog tereta? 25. Ambalaža: pojam i vrste? 6. Nabrojiti opasne terete? 24. Prijenosnici: vrste i primjena? 13. Pojam i značenje konvencije TIR? 27. Objasniti pojam paletizacije? 33. Kako je podijeljen cestovni teretni prijevoz? 2. a što pod pojmom robe u prijevoznom procesu? 3. Na koji se sve način može izvršiti utovar i istovar tereta ? 21. Koje su vrste viličara i koji im je način primjene? 12. putnu i komercijalnu brzinu? Željeznička tehnička škola Moravice . Koje su osnovne faze rada u prijevoznom procesu? 17. Karnet TIR? 28. Kako se dijeli prijevoz tereta prema organizaciji? 23. Objasniti pojam kontejnerizacije? 34. Na koji način i kako je izvršena podjela tereta? 4. Koje su vrste vozila za prijevoz lakopokvarljive robe? 26. Kako je klasificirana prijevozno-manipulativna mehanizacija? 11. Što su to utovarno-istovarne stanice ? 20. Koju prijevoznu dokumentaciju poznajete? 19. Što su to specijalna teretna vozila? 10.Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta 22 Pitanja za ponavljanje 1. Koja svojstva moraju imati motorna vozila? 8. Što su zbirna skladišta. Što se podrazumijeva pod pojmom tereta. Što se podrazumijeva pod prijevoznom i manipulativnom sposobnošću tereta? 5. Koje su vrste vozila? 9. Koji su pokazatelji gospodarstvenog učinka? 35. Objasniti prijevozne tokove? 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful