P. 1
Apendix - Hemija elemenata

Apendix - Hemija elemenata

|Views: 3,826|Likes:

More info:

Published by: Desa Chinchilla Misljenovic on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

Hemija elemenata

nerecenzirana skripta za internu upotrebu

dr Tatjana aković-Sekulić

1

2

Sadržaj Uvod 1. METALI 1.1. Metali u prirodi 1.2. Dobijanje metala 1.3. Redoks hemija prelaznih metala 2. s-metali Alkalni metali –1. grupa Zemnoalkalni metali –2. grupa 3. p-metali Metali 13. grupe Aluminijum 14. grupa – germanijum, kalaj i olovo Kalaj Olovo 15. grupa - bizmut 4. d-metali Prelazni elementi Metali 6. grupe Metali 7. grupe Metali 8, 9. i 10. grupe - trijada gvož a Metali 11. grupe Bakar Srebro Zlato Metali 12. grupe Cink Kadmijum Živa 5. NEMETALI 5.1. Nalaženje i dobijanje 6.1. Vodonik 6.2. Nemetali 14. grupe– ugljenik i silicijum Ugljenik Silicijum 6.3. 15. grupa – azot i fosfor, arsen i antimon Azot Fosfor Arsen Antimon 6.4. 16. grupa– kiseonik i sumpor Kiseonik Sumpor 6.5. Nemetali 17. grupe – halogeni 6.6. Elementi 18. grupe– plemeniti gasovi Literatura 3 4 4 5 11 13 13 17 21 21 21 25 26 27 30 32 32 34 37 40 43 44 46 46 48 49 49 50 51 52 53 56 57 58 63 64 66 67 67 69 70 71 74 79 81

3

4

dok na ostale otpada preostalih 0. Tabela 1. samo deset elemenata čini 99.60 Elemenat Magnezijum Natrijum Kalijum Titan Vodonik % 2.%).% Zemljine kore.5 mas.5 27. iza kog slede: silicijum.74 2. gvož e. 5 . Značaj nekog hemijskog elementa ne odre uje njegova rasprostranjenost u prirodi. veća pažnja biće posvećena osobinama pojedinih metala i nemetala.27 1.%. i to samo oni koji pokazuju slabu težnju da se jedine (azot. zlato. kao i njihovim najvažnijim jedinjenjima.2 8. platina. aluminijum. plemeniti gasovi…).32 6.84 0.632 0.5 mas. Naime. ali i značaj elemenata. vidi tabelu 1. Zemljin omotač (atmosfera. S obzirom na različitu zastupljenost.152 Najveći broj hemijskih elemenata u prirodi je u obliku jedinjenja.5 mas.Uvod Zastupljenost hemijskih elemenata u prirodi je različita. hidrosfera i litosfera (Zemljina kora do dubine oko 16 km)) najviše sadrži kiseonika (45.2 4. već uloga koju taj element ima u živom svetu. Jedan manji broj elemenata javlja se u elementarnom obliku. Sadržaj deset najzastupljenijih elemenata na Zemlji u masenim procentima Elemenat Kiseonik Silicijum Aluminijum Gvož e Kalcijum % 45. kalcijum i dr.

6 .

Tipovi važniji minerala koji ulaze u sastav ruda Vrsta minerala Elementarni Oksidi Sulfidi Hloridi Karbonati Sulfati Silikati Primer minerala Au. cinabarit (HgS) i dr. rodohrozit (MnCO3) Gips (CaSO4⋅2H2O).1. megnetit (Fe3O4). cinabarit (HgS) Kamena so (NaCl).1. Daleko su značajniji oksidi i sulfidi. Od 20 najzastupljenijih elemenata Zemljine kore polovina su metali. rutil (FeO2). spodumen (LiAl(SiO3)2) 7 . silikati i alumosilikati nisu značajni u komercijalnom smislu jer se teško koncentrišu i redukuju.1. sfalerit (ZnS). Cu Hematit (Fe2O3). Tabela 1. METALI 1.1. Važniji minerali koji ulaze u sastav ruda data su u tabeli 1.1. Metali u prirodi Metal čine blizu 80% elemenata u Periodnom sistemu.1. Bi. gorka so (MgSO4⋅7H2O). Slobodnih metala ima veoma malo. Pd. dolomit (MgCO3⋅ CaCO3). Jedinjenja u kojima se metali najčešće nalaze u prirodi. Me utim. Minerali iz kojih je proizvodnja metala ekonomična nazivaju se rude. magnezit (MgCO3). kvarc (SiO2) Halkopirit (CuFeS2). karnalit (KCl⋅MgCl2⋅6H2O) Mermer (CaCO3). Rh. silvin (KCl). hematit (Fe2O3). Ru. Većinom su u obliku jedinjenja (minerala). barit (BaSO4) Beril (Be3Al2Si6O18). halozin (Cu2S). Ag. Sb. Pt. galenit (PbS).Ir. As. kaolinit (Al2(Si2O8)(OH)4). kasiterit (SnO2). periklas (MgO). Slika 1. Pregled karakterističnih minerala pojedinih elemenat koji se mogu naći u prirodi prikazan je na slici 1. boksit (Al2O3). Os. Najzastupljeniji minerali u Zemljinoj kori su silikati i alumosilikati. kao na primer. pirit (FeS2).

zbog izrazito negativnog redoks potencijala ovih metala. Sam proces dobijanja svodi se na prevo enje metala u elementarno stanje. 1. Što je standardni redukcioni potencijal metala pozitivniji lakše se redukuje. što se može predstaviti uopšteno polureakcijom: Mn+ + ne− → M(s). Šema elektrolitičkog procesa dobijanja natrijuma 8 . Dobijanje metala Metali u jedinjenjima (mineralima) imaju pozitivne oksidacione brojeve. Dakle. Dobijanje Na iz NaCl Zbog velike reaktivnosti natrijuma proces njegovog dobijanja spada u najdelikatnije u čitavoj metalurgiji. To su natrijum. Redukcija metala moguća je na dva načina: hemijskom reakcijom ili elektrolizom. i slično. tj.Menerali su u rudama često izmešani sa peskom.5 V). zemljom. glinom. redukciju. na katodi redukovao vodonik iz vode. S obzirom na to da su oni najjača redukciona sredstva za njihovu redukciju moraju se primeniti i najdrastičniji redukcioni uslovi. kao i dobijanja metala mogu biti različiti. pre svega. Dugim rečima. Rude sa niskim sadržajem minerala obično se pre prerade obogaćuju tako što se uklanja nejvećig deo jalovine. dobijanje metala podrazumeva smanjenje njegovog oksidacionog broja.2. Katodna redukcija vodenog rastvora nije moguća pošto bi se. i oni zavise od tipa samih minerala koji ulaze u sastav rude. magnezijum ili aluminijum. I obrnuto. Proces se sastoji od sledećih reakcija koje se odvijaju na elektrodama: Slika 1. Postupci obogaćivanja. Ove nečistoće nazivaju se zajedničkim imenom jalovina. misli na katodnu redukciju rastopa odgovarajuće soli metala. Sam postupak dobijanja natrijuma svodi se na elektrolizu rastopa natrijum-hlorida(slika 1. Koji postupak će se primenjivati zavisi od aktivnosti metala koja se izražava pomoću standardnog redukcionog potencijala. pa samim tim lakše i dobija. što je standardni redukcioni potencijal metala negativniji on se teže dobija.2. Najteže se dobijaju metali čiji je standardni redukcioni potencijal jako negativan (manji od -1. Pri tom se.2). metali se dobijaju procesom redukcije (izuzev onih koji se u prirodi javljaju u elementarnom stanju).

i zbog male gustine pliva na površini. i magnezijum spada u metale koji su veoma zastupljeni u prirodi (2. i naziva se “crveni boksit”. Za taloženje se koristi Ca(OH)2 koji se dobija žarenjem CaCO3 (nastaje CaO. Na anodi.1%). Da bi se dobio rastop natrijum-hlorida potrebno ga je zagrejati na 801°C (to je temperatura topljenja natrijum-hlorida). Taj hlor se može dalje upotrebiti za proizvodnju HCl. Zato mu se dodaju hloridi natrijuma.na katoda: anoda: 2Na+(l) + 2e− → 2Na(l) 2Cl−(l) → Cl2(g) + 2e−___ 2NaCl(l) → 2Na(l) + Cl2(g) Na anodi se kao proizvod dobija gasoviti hlor. Talog Mg(OH)2 se odvoji filtracijom. Boksit sa većim sadržajem gvož e(III)-oksida. Do reakcije dolazi jer je proizvod rastvorljivosti Mg(OH)2 (1. obojen je crveno. Boksit koji sadrži manje 9 . Dobijanje Mg iz morske vode Kao i natrijum. a zatim neutrališe (hlorovodoničnom kiselinom). a to je svakako manje od temperatura topljenja čistog natrijum-hlorida. Pošto magnezijum ima najmanji negativni elektrodni potencijal od svih prisutnih katjona.9⋅10−6). Ruda iz koje se dobija aluminijum je boksit (dobio ime po francuskom mestu Bo (Les Baux). kao i druge nečistoće. a na katodi natrijum koji je u tečnom stanju (temperatura topljenja natrijuma 98°C). boksit sadrži Fe2O3. SiO2. Po hemijskom sastavu boksit je smeša kristalnog i amorfnog aluminijum-hidroksida. gde je otkriven 1821 godine).07 g/cm3). U morskoj vodi magnezijum je u obliku Mg2+ jona. a ne čist NaCl? Zato što je njena temperatura topljenja 580°C. koji se zatim meša sa odre enom količinom vode): CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s). 2+ Dobijanje Al iz Al2O3 Aluminijum je treći elemenat koji se dobija elektrolizom.5⋅10−11) mnogo manji od proizvoda rastvorljivosti Ca(OH)2 (7.74 g/cm3). Zašto baš ova smeša. U praksi se ne koristi čist natrijum-hlorid već smeša NaCl i CaCl2 u odnosu 2:3. kalijuma i kalcijuma. Samim tim za prevo enje smeše NaCl i CaCl2 u tečno stanje potrebno je znatno manje energije. Velike količine magnezijuma sadrži morska voda (0. Me utim.13%) odakle se i dobija. isključivo se ovaj elemenat izdvaja na katodi koja je načinjena od gvož a. Čist magnezijum-hlorid nije pogodan za elektrolizu pošto mu električna provodljivost nije naročito velika. Da bi se izdvojio magnezijum se prvo taloži u obliku Mg(OH)2. kao i kod natrijuma. Kako bi rastopljena smeša imala veću gustinu od samog magnezijuma (1. nastaje elementarni hlor. treba da sadrži 20-40% kalcijum-hlorida (gustina CaCl2 je 2. Mg2+(l) + 2e− → Mg(l) Dobijeni magnezijum je u tečnom stanju. Ca(OH)2 i Mg reaguju: Ca(OH)2(s) + Mg2+(aq) → Ca2+(aq) + Mg(OH)2(s). Nakon uparavanja zaostaje čvrst magnezijum-hlorid (MgCl2) iz čijeg rastopa se elektrolizom u inertnoj atmosferi dobija magnezijum.

Slika 1. slika 1.3. Danas polovinu ukupne svetske proizvodnje čini reciklirani aluminijum. Zatim se kroz rastvor produvava CO2 usled čega počinje taloženje aluminijum-hidroksida. Šematski prikaz elektrolitičke ćelije za proizvodnju aluminijuma Na anodi. Zbog toga se sve češće pribegava reciklaži već korišćenog aluminijuma. i žari na 1200°C pri čemu prelazi do oksida. Pore enja radi. koja je tako e od grafita. Ovaj proces je znatno jeftiniji. Znatno niža radna temperatura postiže se mešanjem Al2O3 i kriolita (Na3AlF6). ispere vodom. 10 . Industrijsko dobijanje aluminijuma iz boksita. Za to vreme aluminijum prelazi u rastvorni oblik natrijumaluminata: AlO(OH)(s) + 2NaOH(l) + 2H2O(l) → 2Na[Al(OH)4](aq). a zatom mu se doda 3550% rastvor natrijum-hidroksida (NaOH).3. pa predstavlja jednu od većih stavki u troškovima proizvodnje aluminijuma. u gvozdenoj kadi koja je obložena iznutra grafitnim pločama (katoda). Čistoća ovako dobijenog aluminijuma je 99. pa se naziva “beli boksit”. Al2O3. Zato se anoda mora često menjati. zbog velikog utroška energije. redukuju se joni Al3+ do elementarnog aluminijuma: katoda: anoda: Al3+(l) + 3e− → Al(l) C(s) 2O2−(l) → CO2(g) + 4e− 2Al2O3(l) + 3C(s) → 4Al(l) + 3CO2(g) Otopljeni aluminijum izdvaja se na dnu elektrolitičke ćelije odakle se povremeno vadi. Tokom elektrolize anoda se troši pošto i ona sama reaguje (oksiduje se do CO2). 2Na[Al(OH)4](aq) → Al(OH)3(s) + NaOH(aq) Nakon toga hidroksid se odvoji filtracijom. Pre samog postupka elektrolize potrebno je iz boksita prethodno ukloniti glavne nečistoća (gvož e i silicijum). Sem aluminijuma rastvara se i kiseo oksid SiO2 (nastaje natrijum-silikat). Gvož e. spada u skupe industrijske procese.85%. Elektrolizi se ne podvrgava rastop čistog aluminijumoksida pošto je njegova temperatura topljenja 2064°C. Elektroliza se izvodi na od 950°C. bele je boje. Smeša se meša 6-8 časova u zatvorenim čeličnim autoklavima na temperaturi od 160-170°C i pritisku 3.gvož e(III)-oksida. Zato se boksit prvo samelje. dok natrijum-silikat zaostaje u rastvoru. proces reciklaže zahteva samo 10% od ukupne energije koja je potrebna za proizvodnju ovoga metala iz rude.70-99.5 MPa. 2Al(OH)3(s) → 2Al2O3(l) + 3H2O(g) Aluminijum se iz oksida dobija elektrolitičkim putem. koje se ne rastvara zaostaje kao talog koji se od rastvora odvoji ce enjem.

na primer. Proces započinje uduvavanjem komprimovanog vazduha. Rude pored gvož e(III)-oksida obično sadrže silicijum(IV)-oksid (pesak).2 V. nikal. kobalt. što ima isti efekat kao da se redukcija vrši ugljenikom.Metali čiji redoks potencijal nije ekstremno negativan. Pri tom se odigrava više reakcija tokom kojih koks sagoreva prvo do ugljenik(IV)-oksida. Na temperaturama nižim od 600°C ravnoteža: CO2(g) + C(s) 2CO(s) je pomerena u levo ka razlaganju CO. Redukcijom pomoću ugljenika ili ugljenik(II)-oksida dobijaju se gvož e. 1000-1400°C. Redukcija ugljenik(II)-oksidom odvija se na visokim temperaturama. cirkonijum i hafnijum. i mangan. magnezijuma ili aluminijuma. Metali koji nemaju ni suviše negativan. zagrejanog na 500°C. Visoke peći pune se sa vrha naizmenično rudom gvož a. oko 1600°C. (ili čistog kiseonika) kroz dizne koje se nalaze u donjem delu peći. 11 ∆H = −221 kJ . kao redukciono sredstvo češće se koristi ugljenik(II)-oksid: 2MO(s) + CO(g) → M(l) + CO2(g). 2MO(s) + C(s) → 2M(l) + CO2(g). ali još uvek manji od –1. CO. titan. Redukcija se odvija u visokim pećima koje su obično visoke 30 m. CO2 koji krećući se prema gore. Aluminotermijski se dobijaju vanadijum. Ukoliko se kao redukciono sredstvo koristi aluminijum polazi se od oksida: M2O3(s) + 2Al(s) → 2M(l) + Al2O3(s) Proces dobijanja metala redukcijom pomoću aluminijuma naziva se aluminotermija. Me utim. Natrijumom ili magnezijumom redukuju se hloridi metala: MCl4(s) + 2Mg(s) → M(l) + MgCl2(s) MCl4(s) + 4Na(s) → M(l) + 4NaCl(s) Na ovaj način se dobijaju. koksom i krečnjakom (CaCO3). a pošto ima veću gustinu od ostalih supstanci skuplja se pri dnu peći. mogu se dobiti redukcijom uz pomoć natrijuma. Zbirna reakcija je: 2C(s) + O2(g) → 2CO(g) Ugljenik(II)-oksid reaguje sa gvož e(III)-oksidom iz rude: Fe2O3(s) + 3CO(g) → 2Fe(l) + 3CO2(g) Pošto je reakcija sagorevanja koksa egzotermna temperatura u donjem delu peći je visoka. 10 m prečnika. Na tako visokoj temperaturi gvož e je otopljeno. osim elektrolizom. Dobijanje Fe iz Fe2O3 Najvažniji proces u metalurgiji u kojem se koristi ugljenik kao redukciono sredstvo je dobijanje gvož a iz oksidnih ruda. dalje reaguje sa koksom i gradi ugljenik(II)-oksid. niti pozitivan redoks potencijal redukuju se ugljenikom (iz koksa). cink i kadmijum. Reakcija redukcije može se predstaviti jednačinom: MO(s) + C(s) → M(l) + CO(g). odnosno. hrom.

Povremeno se odvodi uz peći kroz otvor koji se ći nalazi nešto višlje od otvora kroz koji se istače gvož e. Takvi su zlato. Naj Neki metali iz ove grupe. 4.Slika 1. Ni. Metali koji imaju pozitivan redoks potencijal u prirodi se nalaze već u elementarnom obliku. W. srebrnasto-bele boje i nema neku naročito veliku primenu. CaSiO3: CaO(s) + SiO2(s) → CaSiO3(l) Šljaka. i sluč MO(s) + H2(g) → M(l) + H2O(g). kao što su molibden i volfram. Fe3C. platina i platinski metali. samo onda kada je potrebno dobiti male koli primen je. 12 . Ono je krto i ne može se obra ivati jer sadrži oko 4. bele naro Delimičnim uklanjanjem ugljenika i dodatkom manje količine drugih metala poput Mn. Stoga se oni ne mogu redukovati koksom. Cr. redukcija vodonikom se retko primenjuje. pe Termičkim razlaganjem krečnjaka do kog dolazi na ovako visokim temperaturama koj vladaju u visokoj pe a ama peći nastaju CaO i CO2. Me utim. Šljaka se koristi za izradu cementa ili se dodaje u ista nta asfaltnu bazu od koje se prave putevi. a dobija se čelik.7% ugljenika. U tom slučaju se za njihovu redukciju koristi vodonik. Ukoliko bi se uklonio sav ugljenik dobilo bi se sko čisto gvož e skoro koje je meko. Postoji mnogo tipova čelika koji se razlikuju po ke elika sasatvu. sa ugljenikom grade karbide. Mo ili V. ali za sve je zajedničko da sadrže manje od 1. Šematski prikaz visoke peć za proizvodnju sirovog gvož a. ine poboljšavaju se znatno mehaničke osobine. količine izuzetno čistog metala. Ovako dobijeno gvož e naziva se sirovo gvož e. Najčešće sadrži 14-18% hroma i 7-9% nikla.5% ugljenika vezanog u obliku karbida. ima manju gustinu i pliva iznad istopljenog gvož a. Ner ajući čelik ima veliku čvrstinu i ko elik izuzetno veliku otpornost prema koroziji.4. pošto je proces veoma skup. Kalcijum-oksid kao bazni oksid reaguje sa SiO2 iz rude (kiseo oksid) i obrazuje šljaku ili zguru koju čini kalcijum-silikat.

a rezerve bakra na Zemlji su na izmaku.5-1.7 mm. a udeo bakra u rudi je 1%. veka. elektrolitičkim putem. U stvari. koncentracije 0. Anodu čini debela ploča od sirovig bakra. Elektroliza se odvija u rastvoru CuSO4. Danas se bakar dobija najčešće iz sulfidnih ruda koje pored bakar(I)-sulfida sadrže i puno nečistoća. Ovako dobijeni bakar zove se sirovi ili ”blister” bakar. Joni metala sa pozitivnim redoks potencijalom mogu se redukovati i drugim metalom (koji se u naponskom nizu nalazi ispred): M2+(aq) + Zn(s) Najčešće se za tu svrhu koristi metalni cink. a na katodi se izdvaja čist bakar: A: K: oksidacija: redikcija: Cu(s. a katoda je od čistog bakarnog lima. Ukoliko se nastavi eksploatacija ruda bakra dosadašnjim tempom.blister) → Cu2+(aq) + 2e− Cu2+(aq) + 2e− → Cu(s. nečist) → Cu(s.5-0. Zbog toga je potrebno prethodno koncentrisati (obogatiti) rudu. nekada bogata nalazišta danas su u priličnoj meri iscrpljena.Metali sa nešto manjim standardnim pozitivnim redoks potencijalom. čist)_____ Cu(s. u prirodi se nalaze u obliku sulfida. Blister bakar je šupljikav pošto se iz njega hla enjem izdvaja rastvoreni SO2. bakar i živa. ili još manje. Obogaćena ruda se zagreva uz produvavanje vazuha. M(s) + Zn2+(aq) Slika 1. Usled dugotrajne eksploatacije. procenjuje se da će se rezerve bakra iscrpiti tokom prve polovine 21. metal se redukuje sulfidnim jonom.0 mol/dm3.5. Dobijanje Cu iz Cu2S Bakar je metal koji je čovek upoznao od davnina. Sulfid se okisduje do SO2. Ovaj bakar nije čist i potrebno ga je prečistiti. Ukoliko se nastavi sa prženjem odigrava se reakcija izme u oksida i sulfida: MS(s) + 2MO(s) → 3M(l) + SO2(g). Elektrolitčko prečišćavanje blister bakra. čist) 13 . kao što su srebro. a bakar(I)-jon redukuje do elementarnog bakra: Cu2S(s) + O2(g) → 2Cu(s) + SO2(g). debljine 0. Pod dejstvom električne struje bakar sa anode prelazi u rastvor. čija pH vrednost je podešena da bude oko 0 dodatkom sumporne kiseline da bi se sprečila hidroliza bakar(II)-jona. Proces se naziva flotacija. Nakon obogaćivanja sadržaj bakra u rudi je izme u 20 i 40%. Prženjem deo sulfida prelazi u oksid: MS(s) + 3/2 O2(g) → MO(s) + SO2(g).

+3) prelazni metali mogu da grade pojedinačne katjone (Ag+. pošto je cijanidni jon. Veći komadi zlata retko se mogu naći u prirodi. Dobijanje Au iz rude Oko 4/5 svetske proizvodnje zlata dobija se iz anodnog mulja koji zaostaje nakon elektrolitičkog prečišćavanja bakra ili olova. Reakcije prelaznih metala sa kiselinama Svaki metal koji ima negativan standardni redukcioni potencijal može se oksidovati H+ jonom koji je prisutan u 1 mol/dm3 rastvoru bilo koje jake kiseline.Ukupan efekat elektrolize je da metalni bakar pre e iz onečišćenog blister bakra koji se koristi kao jedna elektroda do čistog bakra (druga elektroda). +2. HBr ili H2SO4. 1. za prealazne metale je karakteristično da se u jedinjenjima mogu javiti u više oksidacionih stanja.95%. Zn(s) + 2[Au(CN)2]−(aq) →[Zn(CN)4]2−(aq) + 2Au(s) Ni za ovaj postupak se ne može reći da je u potpunosti bezbedan. Ovako dobijeni bakar ima čistoću 99. Redoks hemija prelaznih metala Za razliku od alkalnih i zemnoalkalnih elemenata.3. Sve ostale primese talože se na dnu elektrolitičke ćelije i nazivaju se anodni mulj. rude zlata (uglavnom teluridi) sadrže ovaj metal u toliko maloj količini da ga je nemoguće efikasno izdvojiti prostim mehaničkim odvajanjem. Metali koji su slabo reaktivni. Usitnjena ruda se tretira veoma razblaženim rastvorom natrijum-cijanida (0. Proizvodi reakcije su gasoviti vodonik i odgovarajući katjon metala: Ni(s) + 2H+(aq) → Ni2+(aq) + H2(g) 14 . Pomor ribe koji je pre desetak godina zadesio Tisu nastao je usled izlivanja veće količine industrijskih otpadnih voda postrojenja za preradu zlata u Rumuniji. najčešće kiseonika. Anodni mulj sadrži srebro i zlato koji se odatle izdvajaju na različite načine. jer je ono rasejano. u elementarnom obliku kao komadi različite težine. Samo kada su u nižim oksidacionim stanjima (+1. uprskano u stene (zlatonosne stene) ili u pesku (zlatonosni pesak). Me utim. Fe3+). U višim oksidacionim stanjima (od +4 do +7) atomi prelaznih metali su vezani za atome nemetala. Zn2+. Preostala 1/5 zlata koje se proizvodi potiče iz ruda.01 mol/dm3) kroz koji se produvava vazduh. mogu se naći u prirodi kao samorodni. u obliku anjona. Stoga se primenjuje cijanidni postupak. opasan. Svi prelazni metali koji su ispred vodonika reaguju spontano sa razblaženim rastvorima jakih kiselina kao što su HCl. kao što su srebro i zlato. tako e. Tokom procesa dolazi do spore oksidacije zlata koje prelazi iz elementarnog u rastvorni kompleks [Au(CN)2]− u kom je Au oksidacionog stanja +1: 4Au(s) + 8CN−(aq) + O2(g) + 2H2O → 4[Au(CN)2]−(aq) + 4OH−(aq) Nakon filtracije zlato se iz kompleksa istiskuje pomoću cinka i izdvaja u elementarnom obliku. Zbog toga je njihova redoks-hemija komplikovanija (i obojenija).

Tu je oksidaciono sredstvo nitratni anjon. suviše su slabo reaktivni da bi reagovali sa hlorovodoničnom kiselinom. Me utim. H+ jon nije dovoljno jako oksidaciono sredstvo da bi prevelo metal kao što je bakar u katjon. kao što je gvož e. 15 . bakar se može oksidovati azotnom kiselinom. to jest. Uloga hlorovodonične kiseline je da Cl− jon sa jonom zlata nagradi veoma stabilan kompleksni jon [AuCl4]−. Fe2+: Fe(s) + 2H+(aq) → Fe2+(aq) + H2(g) Metali sa pozitivnim standardnim redukcionim potencijalom. proizvod reakcije sa H+ u odsustvu vazduha obično je katjon nižeg naelektrisanja. NO3−. Drugim rečima.Metali koji mogu da grade više od jednog katjona. Zlato se rastvara u carskoj vodi (smeša 3:1 ccHCl i ccNHO3) Au(s) + 4H+(aq) + 4Cl−(aq)+ NO3−(aq) → [AuCl4]−(aq) + NO(g) + 2H2O Nitratni jon azotne kiseline je oksidaciono stredstvo. koji sa redukuje u zavisnosti od koncentracije kiseline do NO2 ili NO: 3Cu(s) + 8H+(aq) + 2NO3−(aq) → 3Cu2+(aq) + 2NO(g) + 4H2O Cu(s) + 4H+(aq) + 2NO3−(aq) → Cu2+(aq) + 2NO2(g) + 2H2O Zlato ne može oksidovati čak ni azotna kiselina.

Druga njihova zajednička osobina je da su svi metali.2.0078 0. Litijum. grupe su prisutni samo u tragovima. nalaze se rastvorene u morskoj vodi. grupa Naziv ove grupe elemenata ukazuje i na njihovu najznačajniju osobinu.09%).0018 Mineral LiAlSi4O10 NaCl Na2SO4⋅10H2O Na 2.1. Veoma su laki (litijum je generalno najlakši metal).84 KCl KCl⋅MgCl2⋅6H2O KMnO4 Šalitra Potaša Silvin Karnalit Kalijum-permanganat Različiti alumosilikati Rb Cs Fr 0. Dobijaju se najčešće elektrolizom rastopa njihovih soli. na primer gvož a. Imaju niske temperature topljenja i male gustine. velike količine soli alkalnih metala.2). da sa vodom grade jake baze – alkalije. svi alkalni metali su meki (tabela 2. posebno natrijum-hlorida. 16 . Najčešće u obliku hlorida. Zastupljenost alkalnhi metala na Zemlji i njihovi najznačajniji minerali Element Li % na Zemlji 0. ostali elementi 1. koji su veoma zastupljeni u Zemljinoj kori. Alkalni metali su srebrnasto sjajni (izuzev cezijuma koji je žućkast). Za razliku od natrijum (2. s-metali Alkalni metali – 1.00026 u tragovima Nalaze se u obliku silikata uz Li Vrlo radioaktivan Naziv Petalit Kuhinjska so Glauberova so Kriolit Boraks Alkalni metali se u prirodi javljaju isključivo u obliku jedinjenja.27 Na3AlF6 Na2B4O7⋅10H2O Različiti alumosilikati KNO3 K2CO3 K 1. što je vrlo neobično za metale.30%) i kalijuma (2. Tako e. natrijum i kalijum imaju manju gustinu čak i od vode. Za razliku od većine tipičnih metala. Mogu se seći čak i tupim nožem. kao ogromne slane naslage koje su nastale isparavanjem nekadašnjih mora (kamena so). Tabela 2.

6 759 0. u odnosu na srebro kome je dodeljena provodljivost 100 kao najboljem provodniku.4 Cs 6s1 28.Poslednji. Me utim.04 520. ima malo.971 0.7 -264 7. (kJ/mol): M(g) →M+(g) + e ∆H0hidratacije (kJ/mol): M+(g) + xH2O→ M+(aq) Električna provodljivost* Osnovna emisiona vidljiva linija (nm) 610.532 0. alkalni metali su veoma reaktivni i čuvaju se u petroleumu ili nekom drugom nepolarnom tečnom rastvaraču. Sposobnost otpuštanja elektrona je velika.46 Električna provodljivost – skala je relativna. i najteži elemenat u grupi.8 -2.94 418. francijum je radioaktivan.joniz.6 152 68 1. M+ (pm) − Na 3s1 97. nisu svi alkalni metali po ednako reaktivni. Naime.7 ≈400 - 2s1 180.5 1342 0.9 -2.4 671 1.8 883 0.1 − Elekronegativnost Elektrodni potencijal E0 (V): M+(aq) + e → M(s) En. halogenidi: 2 M(s) + X2(g) → 2MX(s) Pri reakciji alkalnih elemenata sa vodonikom nastaju hidridi: 2 M(s) + H2(g)     → 2 MH(g)  17 zagrevanje .0 Rb 5s1 39.5 227 138 0.8 -2.94 403.862 0. Alkalni metali reaguju burno sa halogenim elementima.77 780.873 0. Relativno niske temperature topljenja i ključanja alkalnih metala posledica su slabe metalne veze u kojoj učestvuje samo jedan elektron. do kojih se dolazi direktno posmatranjem.94 375. Fizičke osobine alkalnih metala Li Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) na 20°C Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Jonski radijus.8 -435 33.4 186 102 0. Lakoća otpuštanja elektrona direktno je povezana sa njihovom reaktivnošću.76 Fr 7s1 27 677 0. Izuzetno je nestabilan tako da ga je gotovo nemoguće dobiti u čistom stanju.71 495. Zato podataka o njegovim osobinama. Njihova reaktivnost raste sledećim redom: Li < Na < K < Rb < Cs Reaktivnost raste Opada energija jonizacije što je u direktnoj vezi sa promenom energije jonizacije.2 265 167 0.79 456.8 -341 22. tako da je za otpuštanje elektrona kod cezijuma dovoljna energija fotona svetlosti (fotoelektrični metal).8 -2.2 K 4s1 63.0 -3. Na taj način sprečava se da do u u dodir sa kiseonikom ili vlagom iz vazduha. Tabela 2. a raste sa porastom atomske mase.2 -544 17.0 -293 12.67 589 405. U jedinjenjima uvek imaju oksidacioni broj +1.3 688 1.2. pri čemu nastaju soli.534 0.3 248 147 0.

2M(s) + H2O → 2 M+(aq) + 2 OH−(aq) + H2(g) ∆H<0 Za razliku od alkalnih metala i njihovih oksida. Alkalni metali (sem litijuma) reaguju burno sa vodom. Lako apsorbuju ugljenik(IV)-oksid iz vazduha i prelaze u karbonate. a posebno kod elemenata druge periode. Dobro se rastvaraju u vodi (sem litijum-hidroksida). peroksidi ili superoksidi). Često se može uočiti. čvrste supstance. litijum. elementarni kalijum. Pare natrijuma koriste se kod ulične rasvete. Mn i Cd koristi za izradu aviona. razlikuje se u svom ponašanju od ostalih članova grupe. Tabela 2.Ovi hidridi su jonskog karaktera. rubidijum i cezijum za izradu fotoćelija. kristalne.3. Sa vodom grade jake baze – hidrokside. kao prvi elemenat u grupi. 14. velike električne provodljivosti u rastvoru ili rastopu. Al. Svi alkalni metali reaguju lako sa kiseonikom. termički stabilne. Li Na slično magnezijumu. čiji je proces dobijanja veoma skup i komplikovan. Cu. Karakteristične hemijske reakcije hidroksida alkalnih metala (MOH) MOH(s) + H2O (l) → M+(aq) + OH−(aq) + H2O(l) MOH(s) + CO2 (g) → M2CO3(s) (egzotermna reakcija) Sve soli alkalnih metala su jonska jedinjenja visoke tačke topljenja. pri čemu nastaju različiti proizvodi (oksidi. 13. da prvi elemenat iz jedne grupe pokazuje sličnost u hemijskim i fizičkim osobinama sa drugim elementom iz naredne grupe. Hidroksidi alkalnih metala su bele. hidroksidi se lako dobijaju i široko primenjuju. Alkalni metali se retko primenjuju u elementarnom obliku. 18 . gradi oksid: Be Mg B Al C Si Osobina dijagonalne sličnosti manifestuje se i u reakciji alkalnih metala i kiseonika. to su najjače poznate baze. Legura Li. Pri tome se osloba a značajna količina energije i izdvaja vodonik koji se obično zapali. Zapravo. Može se reći da se javlja dijagonalna sličnost kao što je prikazano: Grupa 1. Vodeni rastvori hidroksida ponašaju se kao jake baze. 2. 4 Li(s) + O2(g) → 2 Li2O(s) Ostali elementi iz ove grupe pri sagorevanju daju perokside (Na2O2) ili super-okside (KO2): 2 Na(s) + O2(g) → Na2O2(s) K(s) + O2(g) → 2 KO2(s) Oksidi alkalnih metala su jonska jedinjenja. odnosno u kristalnoj rešetki sadrže H− jon. Litijum. Tako. Većina soli se dobro rastvara u vodi.

19 . Jedinjenja kalijuma koja su rastvorna u vodi nazivaju se zajedničkim imenom potaša.Joni elemenata prve galvne grupe periodnog sistema imaju značajnu ulogu kako u organskom. stakla. Procenjuje se da okeani sadrže 3%(mas) NaCl. kristalna soda (Na2CO3⋅10H2O). Ovi impulsi su u osnovi balansa metabolizma i uklanjanja otpadnih produkata iz ćelija. Li2CO3. i zato njegove soli ulaze u sastav veštačkih ubriva (kalijum-hlorid). boja. elektroliza rastopa NaCl elektroliza rastvora različiti industrijski postupci Na2SO4 Na NaOH uduvavanjem CO2 Na2CO3 topljenjem sa SiO2 dejstvom HNO3 Na2SiO3 Na2CO3 NaNO3 Slika 2. kao antidepresiv. petroleuma. Kalijum je neophodan za rast biljaka. ali i u velikim naslagama u Zemlji kao kamena so. Koristi se u industriji veštačkih vlakana (Rayon). Od jedinjenja litijuma u medicinske svrhe koristi se karbonat. Kod viših organizama joni kalijuma i natrijuma prenose elektrohemijske impulse do nervnih i mišićnih vlakana. Natrijum-hlorid kao polazna supstanca za dobijanje različitih jedinjenja Pored natrijum-hlorida u važna jedinjenja natrijuma spadaju: soda bikarbona (NaHCO3). tako i u neorganskom svetu. Najvažnije jedinjenje natrijuma je natrijum-hlorid. Natrijum-hidroksid je jedan od najvažnijih proizvoda hemijske industrije. kao i u raznim organskim sintezama. kao i kaustična soda (NaOH) koji se primenjuju u industriji papira. industriji sapuna. hemijskoj i metalnoj industriji. u tekstilnoj industriji.1. hartije. Superoksid KO2 primenjuje se kod aparata za disanje kod kojih vlaga koja se izdiše i CO2 reaguju sa KO2 uz osloba anje kiseonika (2KO2 + H2O + 2CO2 → 2KHCO3 + O2). Natrijumhlorid je polazna sirovina za dobijanje svih ostalih važnih jedinjenja natrijuma. Natrijum-hlorida ima u morskoj vodi. Natrijum-hidroksid je čvrsta kristalna supstanca. Na vazduhu lako menja hemijski sastav pošto vezuje ugljenik(IV)-oksid iz vazduha pri čemu nastaje natrijum-karbonat. tekstila.

stroncijum i barijum) reaguju direktno sa vodonikom i daju hidride: M(s) + H2(g) → MH2(s) 20 . tabela 2. Be(OH)2 je amfoteran.039 u tragovima SrSO4 BaCO3 BaSO4 Naziv Beril Magnezit Dolomit Kalcit (krečnjak) Gips Anhidrit Fluorit Cerusit Viterit Barit Zemnoalkalni metali su slični elementima prve grupe.0002 2. Zbog male gustine. M2+. zemnoalkalni metali su manje reaktivni. Po svojim osobinama od ostalih elemenata ove grupe odstupa berilijum. relativno su meki (osim berilijuma). grupa Elementi ove grupe (zemnoalklani metali) prisutni su kako u živoj. tabela 2. Kao i alkalni metali. Zemnoalklani metali su srebrnasto bele boje.0384 0.60 CaSO4⋅2H2O CaSO4 CaF2 Sr Ba Ra 0.4. grupe na Zemlji i njihovi najznačajniji minerali Element Be Mg % na Zemlji 0. Zastupljenost metala 2.5. spadaju u lake metale. Kao i alkalni metali i zemnoalkalni (kalcijum. To je direktno posledica činjenice da je prva energija jonizacije zemnoalkalnih metala veća nego energija jonizacije alkalnih metala. i elementi druge grupe lako otpuštaju elektrone i grade dva puta pozitivan jon. u pore enju sa elementima prve grupe.74 Mineral Be3Al2Si6O18 MgCO3 MgCO3⋅CaCO3 CaCO3 Ca 4.Zemnoalkalni metali –2. svi sem radijuma. soli berilijuma hidrolizuju u vodi. Kao i alkalni metali dosta su neravnomerno raspore eni u prirodi. Njihova reaktivnost raste od berilijuma ka barijumu: Be < Mg < Ca < Sr < Ba Reaktivnost raste Opada energija jonizacije Me utim. tako i u neživoj prirodi.4. Jedinjenja berilijuma pretežno su kovalentnog karaktera. Tabela 2.

osim Be(OH)2 koji je amfoteran. već indirektnim putem.75 39.55 1. Stoga su Be i Mg stabilni na vazduhu. CaH2. 21 . Bez obzira na način dobijanja svi hidridi zemnoalkalnih metala su čvrste supstance.9 -2.6 Sr 5s2 777 1383. Sa vodom reaguju burno: CaH2(g) + 2 H2O(l) → 2 H2(g) + Ca2+(aq) + 2 OH−(aq) Zemnolakalni metali reaguju sa kiseonikom iz vazduha i grade oksid: 2 M +O2→ 2 MO. Barijum.2 Ra 7s2 700 1140 ≈5.0 -2.5495 1.89 0.7 Mg 3s2 648.85 0.06 6. I oksidi i hidroksidi zemnoalkalnih metala su baznog karaktera.54 0. BaO2.54 1. Izuzetak je magnezijum koji se rastvara samo u toploj vodi.92 0. SrH2 i BaH2 su jonskog karaktera. BaO.5093 0.5 M2+(aq) +2 e−→M(s) -1.5 1. Do rastvaranja dolazi već u hladnoj vodi. tek nakon jačeg zagrevanja.51 2.8994 1.8 1.96 3.15 40. Proizvod reakcije je smeša oksida.97 - Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Jonski radijus. Svi zemnoalkalni metali.5. Hidrid berilijuma ne može se dobiti direktnom sintezom iz elemenata. Osobine zemnoalkalnih metala Be Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) 2s2 1287 2471 1.9 Ba 6s2 727 1897 3.6 1.84 0.2 -2.0 -2. M2+ (pm) Gustina (g/cm3) na 2°C Tvrdoća po Mosu Elekronegativnost Elektrodni potencijal E0 (V): Energija jonizacije (MJ/mol) Prva: M(g) →M+(g) + e− Druga: M+(g) →M2+(g) +e − Električna provodljivost Magnezijum sa vodonikom reaguje tek na povišenoj temperaturi i pod visokim pritiskom.9 -2. Oksidni sloj berilijuma i magnezijuma štiti ove metale od dalje reakcije.45 35. osim berilijuma se rastvaraju u vodi. MO(s) + H2O → 2 M(OH)2(s). drupe sam se zapali kada stoji na vlažnom vazduhu.8 215 112 2.5 197 99 1.8 1090 1.7377 1.0 160 66 1. i peroksida.848 6-7 112 44 1.0 222 134 3.9 2.74 2.92 0.Tabela 2. Oni se zato čuvaju u petroleumu kako bi se sprečio njihov kontakt sa vazduhom. Me utim.5898 1.0 1.55 1.60 ~2 0. M(OH)2: M(s) + 2 H2O(l) → M2+(aq) + 2 OH−(aq) + H2(g).85 6-7 1. kada se zapale oba gore svetlim blještavim plamenom. kao najreakivniji elemenat 2. Oni na sobnoj temperaturi relativno teško reaguju sa kiseonikom.356 0.6 Ca 4s2 842 1483. Sloj oksida kalcijuma. pri čemu nastaju hidroksidi.738 2. stroncijuma i barijuma ne štiti ove metale.5029 0.0 − 223 143 0.

tj.kalcijum-oksid (negašeni kreč). Ukupnu tvrdoću vode čine dve komponente: karbonatna (prolazna) i nekarbonatna (stalna) tvrdoća. Za razliku od karbonata. Mg(NO3)2 i još neke soli ova dva metala. MgCl2. tabela 2. Ca(NO3)2. CaCl2. Prisustvo katjona Ca2+ i Mg2+ u prirodnim vodama čini ih tvrdim. Rastvorljivost karbonata i sulfata opada u grupi sa porastom relativne atomske mase elementa. Prolazna tvrdoća vode je posledica prisustva soli: Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2. Pregled jedinjenja zemnoalkalnih metala (M) i njihova rastvorljivost u vodi Jedinjenje halogenodi acetati hlorati nitrati sulfati karbonati hromati oksidi hidroksidi Formula MX2 M(CH3COO)2 M(ClO3)2 M(NO3)2 MSO4 MCO3 MCrO4 MO M(OH)2 Rastvorljivost u vodi dobra dobra dobra dobra skoro nerastvorni slabo rastvorni relativno nerastvorni slabo rastvorni slabo rastvorni Napomena flouoridi skoro nerastvorni sulfati Be i Mg su rastvorni Be-karbonat dobro Be i Mg hromat su rastvorni oksid Be nerastvoran Ba(OH)2 se rastvara najbolje Značajni materijali u gra evinarstvu su: . Ovi hidrogenkarbonati kalcijuma i magnezijuma u vodu dospevaju rastvaranjem karbonata u vodi koja sadrži ugljenik(IV)-oksid: CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 Prokuvavanjem vode talože se odgovarajući karbonati. Tabela 2. Jačina baze raste Mg(OH)2 < Ca(OH)2 < Sr(OH)2 < Ba(OH)2 Rastvorljivost raste Za elemente druge grupe je karakteristično da grade slabo rastvorna jedinjenja. MgSO4.Bazni karakter oksida i hidroksida raste sa porastom rednog broja elementa u grupi. Stalna tvrdoća vode uklanja se posebnim postupcima uz pomoć jonoizmenjivačkih smola. hidrogenkarbonati zemnoalkalnih metala dobro se rastvaraju u vodi. 22 .7. Na isti način se menja i rastvorljivost oksida i hidroksida na sobnoj temperaturi. Posebno treba izdvojiti sulfate i karbonate jer ih u velikoj količini ima u prirodi. Dobija se žarenjem kalcijum-karbonata na 900-1000ºC: CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) I pored toga što je reakcija povratna ravnoteža je pomerena ka CaO zbog nastalog gasovitog ugljenik(II)-oksida. uklanja se prolazna tvrdoća vode. Na taj način uklanjaju se ove soli iz vode. Stalnu tvrdoću vode čine CaSO4.6.

a kada se osuši zadržava oblik: CaSO4·2H2O CaSO4·½H2O + 3/2 H2O Me utim. hlorofila. Različita jedinjenja barijuma koriste se kao pigmenti za bojenje.gips (CaSO4⋅2H2O). Suspenzija Ca(OH)2 u vodi je krečno mleko. posebno ukoliko se udiše njihov prah. Ukoliko se gips zagreje na 130ºC dobija se hemihidrat koji može ponovo da veže vodu. Pored široke primene u gra evinarstvu. agensi za sušenje i u pirotehnici. 23 . Na primer. zube) i čini osnovu skeleta školjki i ljuštura. proces zgrušavanja krvi i dr. od njega se izra uju lake i jake legure. Nastaje mešanjem CaO sa vodom: CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s) Rasvor Ca(OH)2 u vodi naziva se krečna voda. Nasuprot kalcijumu i magnezijumu jedinjenja berilijuma veoma otrovna. Mešanjem krečnog mleka sa peskom (SiO2) dobija se malter. barijumsulfat. otpornu na koroziju od koje se izra uju avioni ali i precizni instrumenti. Metalni stroncijum i barijum nemaju komercijalnu primenu. Joni Ca2+ nalaze se u krvi i utiču na pravilan rad srca. Ca(OH)2(s) + SiO2(s) → CaSiO3(s) + H2O(l) Ca(OH)2(s) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O(l) . Tako e. Me utim. koji se slabo rastvara u vodi koristi se u medicini kao kontrastno sredstvo kod rendgenskog snimanja. beriliujm oksid se koristi u proizvodnji keramike. Poptuno izdvajanje vode dovodi do promena u unutrašnjoj strukturi tako da bezvodni kalcijum-sulfat nije sposoban da ponovo veže vodu (naziva se mrtvi gips). Magneziujm se primenjuje kod bliceva i vatrometa. Kalcijum uzgra uje koštano tkivo (kosti.kalcijum-hidroksid (gašeni kreč). na temperaturi od 200ºC iz molekula gipsa uklanja se sva voda. Jedinjenja barijuma rastvorna u vodi izuzetno su otrovna. Od jedinjenja u medicini se koristi MgSO4⋅7H2O (gorka so) kao purgativ. otrovi za pacove. Par procenata berilijuma dodatog bakru ili niklu daje veoma tvrdu leguru. Berilijum se dodaje drugim metalima.. kalcijum i magnezijum su veoma značajni za živi svet. Njihova uloga je raznovrsna. magnezijum ulazi u sastav zelenog pigmenta biljaka. Ipak.

667 577. grupe Periodnog sistema Al Spoljašnji energeski nivo Karakteristično oksidaciono stanje Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) na 20°C 3s23p1 +3 660. Svi.904 1.3. Ostalih elemenata 13.55 1473 11.56 578. grupe su srebrnasto-bele su boje. takozvanih. Galijum se izdvaja po neobično niskoj temperaturi topljenja (29. od kojih najviše galijuma 0. dobri provodnici toplote i elektriciteta. Fizičke osobine metala 13. Aluminijum Aluminijum je najzastupljeniji metal u Zemljinoj kori. grupe Periodnog sistema elemenata započinje niz. Pošto od svih metala ove grupe najveći značaj ima aluminijum ovaj elemenat biće detaljenije obra en.78 2204 5. osim bora koji jer nemetal.8 5. i relativno meki. +1 303.8 +0.3 19.17 2072 7.9 In 5s25p1 +3 156. metalni karakter elemenata 13. p-metali Metali 13.5 135 62 1.7 -0. su metali.0 Tl 6s26p1 +3. U jedinjenjima se najčešće javljaju u oksidacionom stanju +3. ali i veoma širokom temperaturnom intervalu u kom je tečan (29.34 589.82 Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Jonski radijus.6 -0. Metali 13.34 558. Teži elementi mogi imati i oksidacioni broj +1 (re e galijum i indijum.6 59. grupe Elementima 13.37 2519 2.85 1.75 143 51 1.1. grupe u Zemljinoj kori ima znatno manje. a treći je po zastupljenosti uopšte (posle kiseonika i silicijuma). Tabela 3.3 8.7 Ga 4s24p1 +3 29.5 -1.2 167 81 1.78-2204°C).699 2. 24 .31 1.78°C).0015%. p-elemenata. a češće talijum). grupe raste sa porastom rednog broja elemenata.25 170 95 1. M3+ (pm) Elekronegativnost Elektrodni potencijal E0 (V) Prva energija jonizacije (kJ/mol) Električna provodljivost I pored manjih nepravilnosti.

Aluminijum. zbog dobrih osobina. silicijuma. mangana. ovaj trend se nastavlja. I kao što metali prve i druge grupe imaju osobinu da lako gube elektrone. žice od aluminijuma mnogo su lakše. Iako je aluminijum na vazduhu stabilan kada se zagreva reaguje sa kiseonikom: 4 Al(s) + 3 O2(g) → 2 Al2O3(s) ∆H=-1670 kJ/mol Reakcija sagorevanja Al veoma egzotermna i praćena je osloba anjem velike količine toplote. i 2. Mg. pri običnim uslovima prevlači se vrlo tankim i kompaktnim slojem oksida (Al2O3) koji ga štiti od dalje oksidacije i čini ga prividno inertnim. Tada on postaje tvrd i jak. okvira za prozore. magnezijuma ili cinka. sjajan i meki metal. Stajanjem na vazduhu. Prema gustini aluminijum spada u lake metale. aluminijum je manje reaktivan od metala 1. svemirskih letelica. baštenskog nameštaja. ali i jeftinije. Zastupljenost aluminijuma na Zemlji i najznačajniji minerali Element % na Zemlji Mineral Silikati Al 8.2. vrata. aviona. Zato se aluminijumske žice sve više koriste i kod visoko naponskih prenosnih sistema.30 AlOx(OH)3-2x. Afinitet aluminijuma prema kiseoniku toliko je velik da aluminijum može da oduzme kiseonik i drugim metalima. 2 Al2O3(s) Na3AlF6 980oC 4 Al(l) + 3 O2(g) Aluminijum. veka. i po svojim osobinama približava se nekim vrstama čelika. je srebrnasto beli. a aluminijumske folije koriste se za pakovanje. 0<x<1 α-Al2O3.Tabela 2. Danas se aluminijum dobija iz boksita elektrolitički (vidi stranu 7). lako se obra uje (izvlači u tanke žice i folije). Ta osobina koristi se za redukciju oksida drugih metala: 8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe 25 ∆H = − 3340 kJ . Cu. Mn i Si) i magnalijum (Al i Mg). ima široku primenu. Na3AlF6 Boksit Korund Kriolit Naziv I pored velike zastupljenosti u prirodi dobijanje čistog aluminijuma predstavljao je veliki problem sve do pred kraj 19. Zbog toga je njegova cena bila visoka pa se jako retko bio korišćen. predmeti izra eni od čistog aluminijuma imaju malu mehaničku čvrstoću i zato mu se dodaju male količine (do 10%) bakra. Legure aluminijuma imaju obično malu gustinu i ne podležu koroziji pa se koriste za izradu kuhinjskog pribora. I mada aluminijumska žica provodi elektricitet tri puta lošije od bakarne žice istog poprečnog preseka. Me utim. grupe Periodnog sistema elemenata. Od poznatijih legura su: duraluminijum (Al. srebra i zlata). Ipak. Druga primena aluminijuma zasnovana je na njegovoj osobini da dobro provodi elektricitet. Pivske i ostale limenke prave se od aluminijuma. Aluminijum se po električnoj provodljivosti nalazi na četvrtom mestu (iza bakra.

Al2O3(s) + 2 OH−(aq) +3 H2O → 2 [Al(OH)4]−(aq). I kao što je aluminijum amfoteran tako je amfoteran i njegov oksid Al2O3: Al2O3(s) + 6 H3O+(aq)→ 2 Al3+(aq) + 6 H2O(l). U procesu prečišćavanja vode Al2(SO4)3 hidrolizuje do aluminijum-hidroksida. Jedinjenja aluminijuma imaju značajnu industrijsku primenu. Oksid Al2O3 može se dobiti iz hidroksida. je tako e amfoteran. i tada spada u drago kamenje. higroskopna supstanca. Stajanjem gubi vodu i prelazi u kristalno stanje. Zn. a koristi se za dobijanje čistih metala iz njihovih oksida. aluminijum burno reaguje sa HNO3: Al(s) + 4HNO3(aq) → Al(NO3)3(aq) + NO(g) + 2H2O(l) Me utim. Al(OH)3. Mg Boja Crven Plav (beo) Ljubičast Zlatno-žut Zelen Kada je sveže istaložen hidroksid aluminijuma je beo voluminozan talog (hidrofilni koloid). Želatinozna priroda aluminijum26 . Čist α-Al2O3 u prirodi se javlja kao mineral korund. Različiti oblici korunda koji se mogu naći u prirodi Ime Rubin Safir Orijentalni ametist Orijentalni topaz Orijentalni smaragd Onečišćen oksidom Hrom(III) Ti. ali ga opet ne stvaraju (neoksidujuće): 2 Al(s) + 6 H+(aq) → 2 Al3+(aq) + 3 H2(g). Korund može bude različito obojen usled prisustva tragova različitih metala. α-Al2O3 se ne rastvara u kiselinama i bazama. Od važnijih je aluminijum-sulfat koji kristališe sa 18 molekula vode (Al2(SO4)3·18H2O). V. Tabela 3. Tvrdoća po Mosu mu je 9. Dobar je apsorbens i široko korišćeni katalizator. Posle dijamanta to je najtvr a sustanca u prirodi. γ-Al2O3 je bela.2. Ukoliko se sloj oksida ukloni. Fe Vanadijum Mn Co. Dehidratacijom Al(OH)3 nastaje prvo γ-Al2O3. Rastvara se u kiselinama i bazama. Rastvara se i u bazama uz osloba anje vodonika: 2 Al(s) + 2 OH−(aq) + 6 H2O(l) → 2 [Al(OH)4]−(aq) + 3 H2(g). Ne rastvara ni u azotnoj kislelini koja je jako oksidaciono sredstvo.Ova reakcija osnova je procasa koji je poznat pod imenom aluminotermija. Metalni aluminijum se ne rastvara u vodi (jer ga štiti sloj oksida). koji na višim temperaturama prelazi u α-Al2O3: C C Al(OH)3 300 → γ-Al2O3 1000→ α-Al2O3   o o γ-Al2O3 i α-Al2O3 razlikuju se po svojim osobinama. Oslobo ena energije dovoljna je da se metal dobije u istopljenom stanju. Velike količine aluminijum-sulfata koriste se za prečišćavanje vode. aluminijum se rastvara u kiselinama koje razaraju zaštitni sloj. Koristi se u industriji papira kao lepak i tekstilnoj industriji.

27 . U farmaceutskoj industriji koristi se aluminijum-acetat (Al(CH3COO)3) koji ulazi u sastav burovih tableta. uključujući i mikroorganizme. Ovo jedinjneja ponaša se kao adstrigens (skuplja krvne sudova) te se koristi za zaustavljanje kapilarnog krvarenja. Posebnu grupu soli čine stipse: KAl(SO4)2·12H2O.hidroksida omogućava da se postepeno taloži i sa sobom povlači (apsorbuje) sve suspendovane nečistoće.

5 716 7.137 +0.93 (siva) 2602 5. M2+ (pm) Elekronegativnost Elektrodni potencijal E0 (V): M2+(aq) + 2 e−→M(s) M4+(aq) + 2 e →M2+(aq) Prva energija jonizacije (kJ/mol) Električna provodljivost 762 − Sn 5s25p2 +2.9 -0.14.4. I germenijum i kalaj i olovo slabo su zastupljeni u Zemljinoj kori. Sn i Pb i njihovi najznačajniji minerali Element Ge Sn Pb % na Zemlji 0.8 -0.32 122 140 93 1.46 1749 11.4 Germanijum ima realetivno visoku temperaturu topljenja.8 1. Za razliku od kalaja i olova koji su poznati već 5000 godina.0013 SnO2 PbS kasiterit galenit Mineral Naziv Pregled osobina elemenatana 14. Karakteristične osobine germanijuma.125 +1. +4 327.3. tipični metali. kalaj i olovo. sa porastom rednog broja elemenata metalni karakter postaje sve izraženiji.6 Pb 6s26p2 +2.26 (bela) 1. +4 231. u Nemačkoj. germanijum je otkriven tek 1886. kalaja i olova Ge Spoljašnji energeski nivo Karakteristično oksidaciono stanje Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Jonski radijus. tabela 3.154 709 14. Tabela 3. Germanijum je redak elemenat. a germanijum ne metaloid.5 175 118 1. Po svojim osobinama sličan je silicijumu (metaloid je). To je jedan od elemenata čije postojanje je Mendeljejev predvideo. U minimalnim količinama prisutan je u gotovo svim silikatima. grupe dat je u tabeli 3.77 (siva) 7. Tabela 3. Zastupljenost Ge. grupe Periodnog sistema nemetali. veoma je krt i hemijski je relativno inertan. Hemijski čist germanijum je loš 28 . Rude kalaja i olova su dosta skoncentrisane tako da se ova dva metala relativno lako dobijaju redukcijom sa koksom.00015 0.4.34 1. kalaj i olovo Iako su prva dva elementa 14. grupa – germanijum. Tako da su poslednja dva elementa ove grupe.68 4s24p2 +4 938 2833 5.00021 0.3.

+ H2(g) Reakcija sa vrelim koncentrovanim bazama je sledeća: Sn(s) + 4 H2O(l) + 2 OH−(aq)→ [Sn(OH)6]2. Me utim. Fizičke osobine elemenata 14. Zato se njime oblažu limovi da bi se zaštitili (kalajisani lim). Kalaj Kalaj se javlja u dve aloptropske modifikacije: najčešće kao srebrnasto-beli metal (beli kalaj) ili. beli kalaj 13°C ° sivi kalaj Brzina prelaska beznačajna je na temperaturama koje nisu mnogo niže od 13°C. dok su +2 pretežno jonskog karaktera. mek. ukazuje da je njihovo uobičajeno oksidaciono stanje +4. Sn(OH)62− ili Pb(OH)62−. sa snižavanjem temperature brzina prelaska raste. Beli kalaj je srebrnato-beo metal. kovan. Na 13°C prelaz se praktično ne dešava. Kalaj se ne rastvara u vodi. Kalaj sa kiseonikom reaguje tek na 1300ºC: Sn(s) + O2(g) → SnO2(s). ukoliko sadrži primese elemenata V ili III grupe njegova provodljivost se značajno menja i on postaje jedan od najboljih poluprovodnika. Me utim. izvlače u žice i tanke listiće (staniol). ali se rastvara u kiselinama. Pored toga kalaj i olovo mogu imati još jedno oksidaciono stanje. Rastvaranjem u koncentrovanoj azotnoj kiselini nastaje slabo rastvorna metakalajna kiselina H2SnO3 čija formula se često piše kao SnO2·H2O: 3 Sn(s) + 4 ccHNO3(aq) + H2O(l) → 3 H2SnO3(s) + 4 NO2(g) Kalaj se rastvara i u bazama pri čemu nastaju različiti stanati: Sn(s) + 2 H2O(l) + 2 OH−(aq)→ [Sn(OH)4]2. U koncentrovanim kiselinama reakcija se odigrava brže. grupe prate postepen porast metalnih karakteristika. Zato se veoma mnogo i koristi u elektronici kao i za izradu nekih vrsta optičkih stakala koja se odlikuju visokim koeficijentom prelamanja svetlosti. Zbog relativno niske tačke topljenja lako se topi i obra uje. Metalna modifikacija kalaja na temperaturama ispod 13°C prelazi u nemetalnu. koje je za olovo i stabilnije. +2. Ova pojava poznata je pod imenom “kalajna kuga”. Bela metalna modifikacija je stabilna na sobnoj temperaturi. kao na primer. Me utim. dok M4+(aq) jon ne postoji. To je zato što su generalno jedinjenja oksidacionog stanja +4 kovalentnog. Sa razblaženim neoksidujućim kiselinama reaguje veoma sporo: Sn(s) + 2 H+(aq) → Sn2+(aq) + H2(g). U oksidacionom stanju +4 uvek su kovalentno vezani sa kiseonikom u obliku anjona. što je re e. Na -33ºC ona je maksimalna.Elektronska konfiguracija poslednjeg elektronskog nivoa elemenata 14. Na vazduhu je stabilan. u vodenim rastvorima postoje isključivo Sn2+(aq) i Pb2+(aq).+ 2 H2(g) 29 . Od kalajisanog lima izra uju se limenke i konzerve. kao trošan sivi prah sa poluprovodničkim osobinama i strukturom dijamanata (sivi kalaj). grupe ns2np2.provodnik.

Odlikuje se velikom gustinom. Olovo se rastvara u vodi ukoliko je njoj rastvoren kiseonik: 2 Pb(s) + 2 H2O(l) + O2(g) → 2 Pb(OH)2(s).Dodatkom baze u rastvor kalaj(II)-soli izdvaja se beo talog kalaj(II)-hidroksida: Sn2+(aq) + 2 OH−(aq) → Sn(OH)2(s) Talog kalaj(II)-hidroksida lako se rastvara u kiselinama i u bazama: Sn(OH)2(s) + H+(aq) → Sn2+(aq) + 2 H2O(l) Sn(OH)2(s) + OH−(aq) → [Sn(OH)3]−(aq) Jon kalaja(II) u rastvorima hidrolizuje: Sn2+(aq) + 2 Cl−(aq) + H2O(l) SnOHCl(s) + H+(aq) + Cl−(aq). To je beo prah koji se paktično ne rastvara u vodi. U prirodi preovla uje oksidaciono stanje +2 u kom su gotovo sve teško rastvorne soli olova. U jedinjenjima može imati oksidaciono stanje +2 i +4. Kalaj(II)-jon je u baznoj sredini jako redukciono sredstvo. Može se prevesti u rastvoran oblik topljenjem sa alkalnim hidroksidima: SnO2 + NaOH → Na2SnO3 + H2O. niske temperature topljenja (327ºC). Koristi se za izradu emajla i mlečnog stakla. kiselinama i bazama. kojih pored kiseonika tako e ima u prirodnim vodama. Olovo je stabilno na vazduhu jer se stajanjem na vazduhu prevlači slojem oksida i karbonata koji mu daju plavo-sivu nijansu i štiti ga od dalje korozije: 2Pb(s) + O2(g) → 2PbO(s). kalaj(IV) oksidaciono stanje – disproporcioniše se: 2 [Sn(OH)3]− (aq) → Sn(s) + [Sn(OH)6]2−(aq). a posebno ukoliko se rastvor zagreva. tako da u rastvoru već samim stajanjem. prelazi u stabilnije. U prirodi ova reakcija se zaustavlja usled taloženja karbonata i sulfata. Može se dobiti direktno reakcijom sagorevanja kalaja na vazduhu. metalnoj modifikaciji. 30 . Rastvaranjem se dobija odgovarajući heksahidroksosanat(IV)-jon [Sn(OH)6]2−. Ukoliko je koncentracija sumporne kiseline manja od 80% reakcija rastvaranja olova se zaustavlja usled taloženja teško rastvornog sulfata. metal. Javlja se samo u jednoj. Olovo Olovo je mekan. SnO2 javlja se u prirodi kao mineral kasiterit. a ipak se rastvara samo u sumpornoj kiselini čija je koncentracija 80% i veća: Pb(s) + 3 H2SO4(aq) → Pb2+(aq) + 2 HSO4−(aq) + SO2(g) + 2 H2O(l). Okisd kalaja. Olovo je u naponskom nizu ispred vodonika.

olovo(II)sulfid PbS (galenit). Na nižim temperaturanma od 490ºC dobija se crvena (α). a reakcija sa bazama teče sporo jer su mu jače izražene bazne osobine: Pb(OH)2(s) + OH−(aq) → [Pb(OH)3]−(aq). U vodi se olovo(II)-nitrat dobro rastvara. Dodatkom baze u rastvor olovo(II)-soli taloži se voluminozni olovo(II)-hidroksid: Pb2+(aq) + OH−(aq) → Pb(OH)2(s). a upotrebljava se kao bela boja kja ima izvanrednu sposobnost prekrivanja površine i lep sjaj. a na višim žuta (β) modifikacija. Tabela 3. zbog otrovnosti olova izbegava se korišćenje ove boje. može biti kao crveni (α) ili žuti (β) prah što zavisi od temperature dobijanja. Olovo je amfoteran elemenat te se rastvara u bazama. vremenom tamni ako su u vazduhu prisutni sulfidi. Reakcija rastvaranja je sledeća: Pb(s) + 2 H2O(l) + 2 OH−(aq)→ [Pb(OH)4]2−(aq) + H2(g). karbonati. Olovo(II)-oksid.U koncentrovanoj azotnoj kiselini olovo se ne rastvara. Rastvorljivost jedinjenja olova u vodi Jedinjenje Nitrati. hlorati. PbO(α) PbO(β) Olovo(II)-oksid se rastvara u kiselinama uz nastajanje odgovarajućih olovo(II)-soli: PbO(s) + 2 HCl(aq) → PbCl2(s) + H2O(l). olovo(II)-karbonat PbCO3 (ceruzit) i olovo(II)-hromat PbCrO4 (krokoit). hromati. fosfati. PbO. Stvara se Pb(NO3)2 koji se na rastvara u ccHNO3. te se smatra za jednu od najkvalitetnijuh belih boja. pa se tako i olovo rastvara u razblaženoj azotnoj kiselini: 3 Pb(s) + 8 H+(aq) + 2 NO3−(aq) → 3 Pb2+(aq) + 2 NO(g) + 4 H2O(l). i to samo ako su vrlo koncentrovane: PbO(s) + H2O(l) + OH−(aq) → [Pb(OH)3]−(aq). Sa kiselinama reaguje lako. Većina soli olova praktično se ne rastvara u vodi (tabela 3. Pošto je jače izražen bazni od kilelog karaktera u bazama se PbO rastvara teško. sulfati. I ovaj hidroksid je amfoteran. Taloženjem olovo(II)-hidroksida pomoću natrijum-karbonata uz zagrevanje nastaje smeša karbonata i hidroksida: 3 Pb(NO3)2+ 2 Na2CO3 + 2 H2O → Pb(OH)2·2 PbCO3 + 4 NaNO3 + 2 HNO3. Tako e. arsenati. halogenidi. Ova smeša karbonata i hidroksida olova(II) poznata je pod imenom olovno belilo.5. acetati Hloridi Sulfidi. Nažalost.5). »olovna gle «. molibdati 31 Rastvorljivost u vodi Dobra Neznatna Ne rastvaraju se . od nastalog PbS koji je crne boje. Zahvaljujući maloj rastvorljivosti nalaze se u Zemljinoj kori kao minerali kao na primer: olovo(II)-sulfat PbSO4 (anglezit).

Me utim. je tamno-sme i ili crni prah. Olovo ulazi u sastav mnogih legura. Pored toga joni olova inhibiraju različite biohemijske reakcije. O Pb O U reakciji sa azotnom kiselinom ovaj oksid daje: O Pb O Pb Pb2PbO4(s) + H+(aq) → 2Pb2+ + PbO2(s) + 2 H2O(l) Što ukazuje na činjenicu da je ovo jedan mešoviti oksid olova. olovo i njegove soli su otrovni zbog čega se danas njihova upotreba sve više smanjuje. formula Pb2PbO4. čine bezbojni kristali slatkog ukusa. Pošto je kiselog karaktera ne rastvara se u kiselinama. sa koncentrovanom HCl reaguje jer dolaze do izražaja njegove oksidacione osobine: PbO2(s) + 4 H+(aq) + 2 Cl−(aq) → Pb2+(aq) + Cl2(g) + 2 H2O(l). Olovo je metal koji se danas veoma mnogo koristi.Olovo(II)-acetat. Zagrevanjem na 200ºC otpušta kiseonik i prelazi u stabilniji PbO: 2 PbO2(s) → 2 PbO(s) + O2(g) Olovo(IV)-oksid se ne rastvara u vodi. Pb(CH3COO)2. pa se ova so naziva još i olovni šećer. PbO2. Olovo(IV)-oksid se rastvara u koncentrovanim bazama: PbO2(s) + 2 H2O(l) + 2 OH−(aq) → [Pb(OH)6]2−(aq). Minijum se u suspenziji sa lanenim uljem koristi kao zaštitni premaz koji štiti metale od korozije. a struktura sledeća. Treći oksid olova. njime se oblažu električni kablovi. Glavni problem kod soli olova je što se one nagomilavaju u ljudskom organizmu i deluju na živčani sistem. Nestabilan je. akomulatori. Od olova se izra uju baterije. Pb3O4. zove se minijum. 32 . Njegovo hemijsko ime bilo bi olovo(II)ortoplumbat(IV). Me utim. Olovo(IV)-oksid.

Mek je. metalioda (As. Sb) i jedan metal – bizmut. Rastvara se samo u jako kiseloj sredini: Bi2O3 + 6H+ → 2Bi3+ + 3H2O 33 . Pri topljenju zapremina bizmuta se smanjuje pa ima manju gustinu u čvrstom nego u tečnom agregatnom stanju. Oksid bizmuta se ne rastvara u vodi. baznog karaktera. temperatura topljenja 66oC).15. grupe ima nemetala (N. Najvažniji minerali bizmuta dati su u tabeli 3.5 Elekronegativnost E0 (V): M2+(aq) +2 e →M(s) Prva energija jonizacije (kJ/mol) Električna provodljivost Bizmut je na vazduhu stabilan.7. P).78 2. Zastupljenost bizmuta na Zemlji i najznačajniji minerali Element Bi % na Zemlji 8⋅10-7 Mineral Bi2O3 Bi2S3 Naziv bizmit bizmutin Bizmut je metal sivo bele boje sa crvenkastom nijansom.14 703 1. Fizičke osobine bizmuta Bi Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Jonski radijus. tabela 3. M3+ (pm) − 6s36p3 271 1557 9. ima nisku tačku topljenja i relativno je loš provodnik elektriciteta.6.bizmut Me u elementima 15. Tabela 3.6. Koristi se za izradu legura koje se tope na nislim temperaturama. Tabela 3. Sa kiseonikom reaguje tek na 500ºC: 4 Bi(s) + 3 O2(g) → 2 Bi2O3 Rastvara se samo u oksidujućim kiselinama: 2 Bi(s) + 3 HSO4− + 9 H+ → 2 Bi3+ + 3 SO2 + 6 H2O U jedinjenjima oksidacioni broj bizmuta je +3. grupa .9 -0. legura za osigurače (Vudov metal.7.25 155 104 1. To je bledo-žuta kristalna supstanca.

Hidroksid se rastvara samo u kiselinama. Jedinjenja bizmuta koriste se za izradu preparata za lečenje gastritisa i čira na želucu.Razblaživanjem jon Bi3+ hidrolizuje Bi3+ + 2 NO3− + H2O BiONO3 + 2 H+ Hidroksid se može dobiti i dodatkom baze na rastvor soli bizmut(III): Bi3+ + 3 OH− → Bi(OH)3(s). 34 . ali ne i u bazama. Bi(OH)3(s) → Bi3+ + 3 H2O.

Slika 4. Temperature topljenja prelaznih elemenata Naime. Na isti način. tegljivi.grupi (1541°C) i dostižu maksimum u 5. Nadalje. sa promenom broja nesparenih elektrona. -39°C). Zato cink (3d104s2) kod koga su svi. Kod prelaznih d-elemenata u periodi sa porastom rednog broja pravilno se menjaju neke atomski radujus. U prvoj seriji prelaznih elemenata (4. imaju više tačke topljenja i ključanja. tačke topljenja opadaju sve do cinka (420°C). grupe znatno su tvr i. grupi kod vanadijuma (1910°C). Na isti način menjaju se tačke topljenja elemenata druge dve serije. S obzirom da elektroni unutrašnjih nivoa ne utiču toliko na hemijske osobine kao elektroni spoljašnjeg nivoa. spareni ima relativno nisku temperaturu topljenja (420°C). i 2. kao i znatno veće gustine. Ovako visoke tačke topljenja su usled toga što se pored metalne stvara i dodatna kovalentna veza. Ovi elementi se me usobno razlikuju po broju elektrona u unutrašnjim d-orbitalama. 35 . perioda) tačke topljenja rastu počevši od skandijuma u 3. Najveće tačke topljenja u drugoj seriji prelaynih elemenata ima molibden (2623°C). To je zato što pored s-elektrona u metalnoj vezi mogu da učestvuju i d-elektroni. čak i s. sjajni i dobro provode toplotu i elektricite. Sparivanjem d-elektrona smanjuje se mogućnost stvaranja dodatne kovealentne veze. 4.i p-elemenata nalaze se d.1. tačke topljenja prelaynih elemenata rastu uporedo sa porastom broja elektrona u d-podnivou. a u trećoj volfram (3422°C).i f-elementi. izuzev paladijuma. grupe. Prelazni elementi d-metali Na prelazu izme u s. menjaju se poluprečnik atoma i gustine prelaznih elemenata. Oba su elementi 6. kovni su.i p-elektroni.4. temperatura topljenja i gustina.1. d-elementi imaju manje-više slične osobine.t. Svi su metali. dok u spoljašnjem energetskom nivou (n) imaju najčešće 2 ili 1 elektron. pa tačke topljenja opadaju. U odnosu na metale 1. a živa (4f145d106s2) je na sobnoj temperaturi tečna (t. i dostižu maksim kod elemenata sa pet nesparenih elektrona.

grupe maksimalan oksidacioni broj je manji od broja grupe. koje odgovara broju grupe. Tako e. najviše oksidaciono stanje metala treće periode (grupe 3-7) odgovara broju grupe. Pd. Ukoliko ovi metali i grade jedinjenja u kojim imaju više oksidaciono stanje. Najčešće je +2 ili +3.4. Osobina prelaznih metala da imaju različitih oksidacionih stanja ukazuje na činjenicu da ovi elementi lako grade i raskidaju veze sa drugim atomima. Počevši od elemenata 8. V2O5). Rh. prelazni metali têže da pre u u niže oksidaciono stanje. slika 3. dok su kod diamagnetičnih supstanci svi elektroni spareni). Slika 4.Slika 4. prelazni metali često grade jedinjenja u kojima se mogu naći u više različitih oksidacionih stanja. grade bar jedno paramagnetično jedinjenje (paramagnetične supstance imaju nesparene elektrone. lako se redukuju. pa su joni u kojima oni imaju najviše oksidaciono stanje jaka oksidaciona sredstva (Cr2O72−. MnO4−). što je u skladu sa brojem valentnih elektrona (s i d) koji neki atom metala može da angažuje za stvaranje veze.4. kao i da grade niz kompleksnih jedinjenja sa najrazličitijim ligandima. Veličina atoma prelaznih elemenata Slika 4. Uobičajena oksidaciona stanja prve serije prelaznih elemenata. magnezijum i aluminijum) koji u jedinjenjima mogu imati samo jedno oksidaciono stanje.2. Prisustvo elektrona u d-orbitalama omogućava prelaznim metalima da imaju bar u jednom oksidacionom stanju obojen jon (jer je energija vidljivog dela spektra dovoljna za ekscitaciju). Gustine prelaznih elemenata Za razliku od metala glavnih grupa (natrijum.3. 36 . Iz tog razloga su kobalt(III) soli u vodenom rastvoru nestabilne i lako prelaze u kobalt(II): 4Co3+(aq) + 2H2O(l) → 4Co2+(aq) + O2(g) + 4H+(aq). Iz tog razloga oni su efikasni katalizatori (Ni. Stabilnija oksidaciona stanja su obeležena crvenim Tako. Uopšte. Pt.

Metali 6. grupe
Pored hroma, molibdena i volframa u ovu grupu ubraja se siborgijum (Sg). To je veštački radioaktivni element, dobijen je 1974. godine, koji se ne nalazi u prirodi. Najvažniji minerali hroma, molibdena i volframa navedeni su u tabeli 4.1.
Tabela 4.1. Zastupljenost metala 6. grupe na Zemlji i njihovi najznačajniji minerali Element Cr Mo % na Zemlji 1,22⋅10-3 1,2⋅10-4 Mineral FeCr2O4 PbCrO4 MoS2 CaWO4 W 1,2⋅10-4 (Fe,Mn)WO4 FeWO4 Naziv Hromit Krokoit Molibdenit Šelit Volframit Ferberit

Hrom, molibden i volfram su metali, sivo bele boje, sjajni, dobrih mehaničkih osobina. Odlikuju se visokim tačkama topljenja i ključanja (volfram ima najvišu temperaturu topljenja od svih metala), tabela 4.2.
Tabela 4.2. Fizičke osobine elemenata 6. grupe Cr Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Elekronegativnost E0 (V): M2+(aq) +2 e−→M(s) 3d54s1 1907 2671 7,14 8,5 124,9 1,6 -0,71 Mo 4d55s1 2623 5560 10,28 5,5 145 1,8 -0,20 W 5d46s2 3455 5930 19,25 7,5 135 1,7 -0,12

Elementarni hrom, molibden i volfram su na običnoj temperaturi relativno inertni jer se prevlače monomolekulskim slojem oksida koji ih štiti od korozije. Zbog toga se često koriste za zaštitu drugih metala. Molibden se zbog velike tvrdoće upotrebljava za izradu specijalnih vrsta čelika. Volfram se koristi za proizvodnju specijalnih čelika, kao i za proizvodnju niti za električne sijalice. Od ova tri elementa od većeg značaja je jedino hrom koga ima i najviše u prirodi. Hrom je srebrnasto-bele boje sa plavkastom nijansom. Spada u teške metale. Može da se polira do visokog

37

sjaja. Otporan je na atmosferske uticaje Sam hrom i hromni čelici veoma su tvrdi. Čelik koji sadrži više od 18% hroma i 8% nikla otporan je na koroziju i dejstvo kiselina (ner ajući čelik). Hrom se ne rastvara u azotnoj kiselini, niti u carskoj vodi jer se u ovim (oksidujućim) kiselinama prevlači se slojem oksida koji ga štiti. Rastvara se u neoksidujućim kiselinama. Cr + HCl → CrCl2 + H2 Nastali hlorid je rastvoran, a rastvor je obojen plavo od hidratisanog [Cr(H2O)6]2+ jona. Me utim, ovaj jon nije stabilan. Lako se oksiduje na vazduhu: 4 Cr2+ + O2 + 4 H+ → 4 Cr3+ + 2 H2O. U jedinjenjima hrom može imati oksidacione brojeve +2, +3 ili +6. Od ova tri oksidaciona stanja najstabilnije je +3. Ukoliko se u vodeni rastvor hrom(II)-soli doda baza taloži se žuti hrom(II)-hidroksid: Cr2+ + 2 OH− → Cr(OH)2, koji vrlo brzo na vazduhu prelazi u crni hrom(III)-hidroksid. Jedino stabilno jedinjenje hroma(II) acetat koji je slabo rastvoran. Ostala jedinjenja hroma(II) prelaze u stabilnije oksidaciono stanje +3. I mada je vodeni rastvor u kome postoji Cr3+ jon ljubičast od heksaakvahrom(III)-jona ([Cr(H2O)6]3+) rastvori soli hroma(III) često su obojeni zeleno. To je zato što dolazi do zamene liganada anjonima koji su prisutni u rastvoru tako da postoji ravnoteža: [Cr(H2O)6]3+ + Cl− hidroksid je amfoteran: Cr(OH)3(s) + 3H3O+(aq) → Cr3+(aq) + 6H2O(l) Cr(OH)3(s) + OH−(aq) → [Cr(OH)4]−(aq) Postepena promena kiselo-baznih osobina sa porastom oksidacionog broja veoma je uočljiva kod hroma. Hrom(II)-hidroksid je isključivo bazan, hrom(III)-hidroksid amfoteran, dok je hrom(VI)hidroksid kiseo.
Raste kiseo, a opada bazni karakter.

[Cr(H2O)5Cl]2+ + Cl−

[Cr(H2O)4Cl2]+ + Cl−.

U baznoj sredini iz rastvora hrom(III)-soli taloži se slabo rastvorni hidroksid Cr(OH)3. Ovaj

+2
Bazan

+3
Amfoteran

+6
Kiseo

Maksimalan oksidacioni broj +6, hrom ima u hromatima i dihromatima izme u kojih postoji ravnoteža: 2 CrO42−(aq) + 2 H+(aq) žut Konstanta ravnoteže je približno 10 dihromatni jon, Cr2O72−.
38
14

Cr2O72−(aq) + H2O(l).

narandžast tako da je u kiseloj sredini stabilan CrO42− jon, a u baznoj

U kiseloj sredini dihromat je jako oksidaciono sredstvo: Cr2O72−(aq) + 14 H+(aq)+ 6e− → 2 Cr3+(aq) + 7 H2O(l). U baznoj sredini, u kojoj preovla uje hromat, hrom(VI) je znatno slabije oksidaciono sredstvo: CrO42−(aq) + 4 H2O(l)+ 3e− → Cr(OH)3(s) + 5 OH−(aq). Sa jedinjenjima hroma(VI) potrebno je pažljivo rukovati jer veoma tokična, i prestavljaju poznate kancerogene supstance.

39

Metali 7. grupe
U sedmoj sporednoj grupi nalaze se mangan, tehnecijum, renijum i borijum (Tc i Bh su radioaktivni). U Zemljinoj kori najviše ima mangana. Od svih prelaznih elemenata mangan je treći po zastupljenosti (tabela 4.3). Ostalih elemenata ove grupe ima veoma malo. Tehnecijuma je prirodni radioaktivni element kojeg je bilo na Zemlji pre 4 milijarde godina, ali je isčezao zbog radioaktivnog raspada njegovog izotopa (99Tc, t½=2,1⋅105 godina). Danas ga u prirodi ima u zanemarljivim količinama (u rudama urana). Borijum je veštački radioaktivni element, i njega nema u prirodi.
Tabela 4.3. Zastupljenost mangana na Zemlji i njegovi najznačajniji minerali Element % na Zemlji Mineral MnO2, Mn 0,106 Mn3O4, 3⋅Mn2O3⋅MnSiO3, MnCO3 Naziv piroluzit Hausmanit Braunit Rodohrozit

Osobine mangan, tehnecijum, renijum navedeni su u tabeli 4.4.
Tabela 4.4. Fizičke osobine elemenata 7. grupe Mn Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Jonski radijus (pm) Elekronegativnost E0 (V): M2+(aq) + 2 e− → M(s) 3d54s2 1246 2061 7,47 6 126 80 1,5 -1,05 Tc 4d55s2 2157 4265 11,5 136 1,9 +0,27 Re 5d56s2 3186 5596 21,02 7 137 1,9 +0,25

Od četiri elementa 7. grupe najveći značaj ima mangan, te će o njemu biti više reči. Mangan je biogeni elemenat. Neophodan je kofaktor kod brojnih enzima (na primer, superoksid dismutaze) koji učestvuju u detoksikaciji viših organizama. Kod biljaka potpomaže rast i stvaranje hlorofila Mangan je srebrnasto-beo metal, tvrd (6 po Mosu). Po izgledu podseća na gvož e, ali je tvr i od njega i znatno krtiji. Postojan je na suvom vazduhu. Na vlažnom vazduhu prevlači se tankim slojem oksida.
40

Tabela 4. dok proste soli nisu ni poznate.5. Stabilnost i značaj različitih oksdacionih stanja mangana opada približno: +4. kiseo kiseo Kiselina/baza Mn(OH)2 (nestabilan) nestabilna jedinjenja H2MnO3 (manganasta kiselina) H2MnO4 (manganova kiselina) HMnO4 (permanganova kis. Me utim. +2. dodatkom male količine MnO2 neutrališe se zelena boja stakla koja potiče od uvek prisutnih Fe2+ jona. Od takvog čelika izra uju se pokretni radni delovi bagera i buldožera.5.Elementarni mangan se koristi u proizvodnji čelika. ali i sumpora koji staklu daju tamnu boju. +2 +3 +4 +6 +7 Oksid MnO Mn2O3 MnO2 MnO3 Mn2O7 Osobine bazan bazan amfot. Dodatkom baze u rastvor Mn2+ soli taloži se beli Mn(OH)2 koji brzo potamni. Mangan(IV)-oksid ima prilično raznovrsnu primenu. +6. Naime. 2 Mn(OH)2(s) + O2(g) → 2MnO(OH)2(s). Čelik koji sadrži 12% mangana i 1% ugljenika odlikuje izuzetno velika tvrdoća i čvrstoća. Jedinjenja oksdiacionog broja +3 stabilna su samo u uskom intervalu pH i čvrstom stanju. Mangan se u jedinjenjima javlja sa različitim oksidacionim brojevima. +3. Bazan je. Karakteristična jedinjenja mangana ox. Mangan(IV)-oksid je crne boje kada je dehidratisan. One se disproporcionišu u vodenim rastvorima na +2 i +4. a tamno-braon boje kada se dobija iz vodenih rastvora jer je hidratisan (MnO2·H2O). +7. ili neko slabo rastvorno jedinjenje (fosfat). tabela 4. njegov hidroksid vrlo lako i brzo oksiduje. To je zato što su kod hidroksida veze kovalentne zbog čega ovo jedinjenja nije stabilno i lako prelazi u stabilnija kovalentna jedinjenja viših oksidacionih stanja. Vodeni rastvor soli Mn(II) su bledo ružičaste boje. Boju je moguće zapaziti samo kod koncentrovanih rastvora. pošto odmah dolazi do disproporcijacije tako da je reakcija: Mn3+(aq) + 2H2O(l) → MnO2(s) + Mn2+(aq) + 4 H+(aq). Rastvaranjem mangan(III)-oksida u kiselinama očekivali bi da nastane Mn3+ jon. Oksidaciono stanje +3 javlja se samo kod manjeg broja kompleksnih jedinjenja.) So mangan(II)-soli (ružičaste) mangan (III)-soli manganiti manganati (zeleni) permanganati (ljubičasti) U kiseloj sredini najstabilnije oksidaciono stanje je +2. i to u obliku MnO2. U neutralnoj i slabo baznoj sredini stabilna su jedinjenja oksidacionog broja +4. Hidroksid (i oksid) Mn(II) nije amfoteran i ne reaguje sa bazama. Za razliku od Mn jona koji je veoma stabilan i teško ga je oksidovati. Veća količina MnO2 41 2+ . br. Do disproporcijacije ne dolazi jedino ako se Mn3+ jon odmah veže u kompleks. od +2 do +7. Koristi se u proizvodnji stakla. Uloga mu je da oksiduje razna jedinjenja gvož a. Mn2O3 je tako e bazan.

Mangan u višim oksidacionim stanjima (+5 ili +6) ulazi u sastav anjona. Manganati su stabilni samo u jako baznoj sredini (u čvrstom stanju ili u najmanje 30% rastvorima jakih baza). manganata i permanganata. Koristi se za izradu običnih baterija. permanganatni jon se razlaže uz izdvajanje kiseonika. permanganatni jon je stabilan u širokom području pH. i najviše je izražena u kiseloj sredini. Koristi se kao dezinfekciono sredstvo. 42 . ali se ubrzava se pod dejstvom svetlosti. Oksidaciona sposobnost permanganatnog jona jako zavisi od kiselosti sredine. Permanganati nastaju oksidacijom nižih oksidacionih brojeva u kiseloj sredini. Naime. i u tamnim bocama. što se vidi po pojavi ljubičaste boje karakteristične za permanganate.daje staklu ružičastu ili ljubičastu boju. Sama po sebi reakcija je spora u kiseloj sredini. mada ta stabilnost nije previše izražena. Permanganatni jon je jedno od najjačih oksidacionih sredstava. Zbog toga se rastvori permanganata čuvaju u neutralnim ili blago alkalnim rastvorima. Koristi se i u industriji boja jer katalitički ubrzava sušenje lanenog ulja. Dodatakom kiseline gotovo trenutno se disproporcionišu: 3 MnO42¯(aq) + 4 H+(aq) → 2 MnO4¯(aq) + MnO2·H2O(s) + 2 H2O(l). Nasuprot manganatnom jonu.

a ulazi u sastav mnogih enzima. i 10.7%). 43 . a nikal žutu nijansu. od kojih je 65% proteinski vezano u hemoglobinu. Ukupna godišnja proizvodnja gvož a 15 puta prevazliazi proizvodnju svih ostalih metala zajedno. Tačke topljenja su im visoke. Ugljenik daje čvrstoću i jačinu čeliku. ugljenika i odre enih prelaznih metala. Čelici se puno koristi u gra evinarstvu. Nikal se nalazi u sastavu enzima hidrolaza. Gotovo celokupna proizvodnja gvož a svodi se na čelik.7). otuda je proizvodnja legura nazvana crna metalurgija. Nastale legure su znatno čvršće. U telu odraslog čoveka nalazi se oko 4 g gvož a. Pošto se legure gvož a u tehnici nazivaju "crni metali".9⋅10-3 CoAsS Co3S4 Ni 9. 9. jače i tvr e. drugi po redu metal (iza aluminijuma. hrom. Dodatkom drugih elemenata poboljšavaju se mehaničke ocobine gvož a..9⋅10-3 (Ni. i 10. Gvož e ima sivu. Tabela 4. kobalt i nikal su sjajni metali srebrnaste boje. Ovaj elemenat ima i največi tehnički značaj. a gustine velike (vidi tabeli 4. kobalt rozu. uglavnom oksidoreduktaza. Zastupljenost metala trijade gvož a na Zemlji i njihovi najznačajniji minerali Element % na Zemlji Mineral Fe2O3 Fe3O4 Fe 6. grupi). ali i manje reaktivne od čistog gvož a. ovi elementi pokazuju niz zajedničkih karakteristika.20 Fe2O3⋅nH2O FeS2 FeCO3 CoAs2 Co 2. zbog čega se i proučavaju zajedno. ali istovremeno smanjuje njegovu kovnost i rastegljivost. 4. mangan.trijada gvož a Iako pripadaju različitim grupama (8. grupe . U živim organizama gvož e učestvuje u transportu i prenosu eletrona i.Metali 8. Čelik je legura gvož a.6.6. Kobalt učestvuje u sintezi hemoglobina i ulazi u sastav vitamina B12. Najvažniji minerali gvož a. Gvož e.Mg)6Si4O10(OH)8 Naziv Hematit Magnetit Limonit Pirit Siderit Smaltit Kobaltit Lineit Garnierit Elementarno gvož e i način njegovog dobijanja poznato je još od davnina. kiseonika. kao što su nikal. 9. kobalt i nikal su značajni esencijalni elemenat neophodan živim organizmima. kobalta i nikla navedeni su u tabeli 4. U Zemljinoj kori gvož e se po zastupljenosto nalazi na četvrtom mestu. Gvož e.

koje u sebi obično uvek ima primese. Dakle. dok su kobalt i nikal pod običnim uslovima stabilni.71 Co 3d74s2 1495 2870 8.44 9.8 -0.Tabela 4. +2 Fe +3 mešovit +2 Co +3 mešovit Ni +2 +3 oksid FeO Fe2O3 Fe3O4 CoO Co2O3* Co3O4 NiO Ni2O3* 44 osobine bazan bazan hidroksid Fe(OH)2 Fe(OH)3 - boja bledo zelen crveno mrk plav tamno mrk zelen - bazan bazan Co(OH)2 Co(OH)3 Ni(OH)2 Ni(OH)3* . kiseonika i nekog elektrolita. Me utim. a gvož e i +6. U jedinjenjima se javljaju sa oksidacionim brojevima +2 i +3. el. Jedino gvož e intenzivno korodira na vazduhu. Korozija se sprečava pervlačenje površine gvož a nanošenjem boje ili nekog drugog metala galvanizacijom.6 78 1. ne reaguju.24 Ni 3d84s2 1452 3730 8. Tabela 4. Sa vodom ova tri elementa. u vodi koja sadrži rastvoren kiseonik gvož e.8).89 5.8 -0. Ovu osobinu pokazuju samo ova tri elementa. Oksidi i baze elemenata trijade gvož a Element ox. korodira: 4Fe(s) + 3O2(g) + 2n H2O(l) → 2Fe2O3⋅nH2O(s) Pošto je oksid porozan ne štiti površinu gvož a od dalje reakcije. Zato se korozija gvož a naziva i elektrohemijska korozija.25 6.8 -0.5 125.8. koje dalje daje Fe(III).87 4 124. br.90 5 124.1 83 67 1. a namagnetisanje im ostaje nakon prestanka dejstva spoljašnjeg magnetnog polja. (tabela 4.7. otpor na 0ºC [10−8 Ω⋅m] 3d64s2 1539 2750 7. Fizičke osobine elemenata trijade gvož a Fe Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Jonski radijus (pm): M2+ M3+ Elekronegativnost E0 (V): M2+(aq) +2 e− → M(s) Specif. pa se ona stalno nastavlja. Magnetno polje ih jako privlači. Korozija se uvek odvija i dva stupnja.28 6. Gvož e se prvo oksiduje do Fe(II).3 81 65 1. kada su hemijski čisti.84 Zajednička osobina ova tri elementa je da su izrazito feromagnetični na sobnoj temperaturi. do korozije dolazi samo u prisustvu vode.

koncentrovana azotna kiselina čini ove metale pasivnim. i gvož e(III)-jon u rastvoru su hidratisani sa šest molekula vode. Prisustvo ovih šest molekula vode se podrazumeva i zbog jednostavnosti se ne piše. Bazne osobine hidroksida gvož a. mada pasivnost Ni nije osobito izražena. Reakcijom odgovarajuće soli oksidacionog broja +2 sa bazom nastaju hidroksidi: M2+(aq) + 2OH–(aq) → M(OH)2(s). Naime. kobalta i nikla razlikuju se po boji. kobalta i nikla oksidacionog broja +3 manje su izražene nago kod oksidacionog broja +2. Rastvaraju se u kiselinama.: Fe(s) + NO3−(aq) + 4H+(aq) → Fe3+(aq) + NO(g) + 2H2O(l) U rastvoru koncentrovane sumporne kiseline gvož e se pasivira. Različite su boje. dok se Ni(OH)2 ne oksiduje uopšte. Negativan standardni redoks potncijal uslovljava da se sva tri metala rastvaraju u neoksidujućim kiselinama uz izdvajanje vodonika. Tako. 45 . pa su njihove ispravne formule [Fe(H2O)6]2+ i [Fe(H2O)6]3+. Rastvaranjem gvož a u neoksidujućom kiselinama. Sva tri hidroksida su bazna. Co(OH)2 plav. Me utim. Fe2O3·nH2O: Fe3+(aq) + 3OH−(aq) → Fe(OH)3 (s). Hidroksidi oksidacionog broja +3 nastaju dodatkom baze u rastvor soli+3. Pošto se Fe(OH)3 veoma slabo rastvara u vodi (P=2. i gvož e(II)-jon. Gvož e(III)-hidroksid ispoljava u izvesnom stepenu amfoternost jer reaguje sa vrelim koncentrovanim rastvorima baza. Sva tri elementa imaju stabilno oksidaciono stanje +2 u rastvoru. crvenkasto-baron Fe(OH)3 koji je zapravo hidratisani oksid. Co(OH)2 se sporo oksiduje. Elementi trijade gvož a imaju jako izraženu sklonost ka gra enju kompleksnih jedinjenja.6×10−39) nastaje već u rastvorima u kojima je pH oko 2. Stajanjem na vazduhu Fe(OH)2 se vrlo brzo oksiduje do Fe(OH)3. kada se u rastvor soli gvož a(III) doda baza taloži se želatinozni. u odsustvu kiseonika. Fe(OH)2 je bledo-zelen. nastaje svetlo-zeleni gvož e(II)-jon: Fe(s) + 2H+(aq) → Fe2+(aq) + H2(g) Stajanjem na vazduhu gvož e(II)-jon se polako oksiduje i prelazi u gvož e(III)-jon: 4Fe2+(aq) + O2(g) + 4H+(aq) → 4Fe3+(aq) + 2H2O(l) U reakciji gvož a sa oksidujućim kiselinama nastaje direktno gvož e(III)-jon.Vodeni rastvori soli gvož a. a Ni(OH)2 je zelene boje.

18 2856 19. Tabela 4. grupe Bakar.49 2. Tabela 4. Fizičke osobine elemenata 11. elementi 11.525 95 93 Metali ove grupe su relativno meki. M+ (pm) 3d104s1 128 96 1.9). S obzirom na činjenicu da se u prirodi mogu naći u elementarnom stanju (tabela 4. zbog čega se puno koriste u industriji. kovni i rastegljivi. grupe na Zemlji i njihovi najznačajniji minerali Element % na Zemlji Mineral Cu2S CuFeS2 Cu 0. +2.0068 Cu2O. +2 1084. osim činjenice da mogu da grade jedinjenja sa oksidacionim brojem +1. grupe nemaju puno zajedničkih osobina sa alkalnim metalima.9. Me utim. U odnosu na alkalne metale njihove temperature topljenja i 46 .30 2.9 +1.800 100 100 Au 5d106s1 144 137 2. Cu2(OH)2CO3. zbog velike cene u poslednje vreme sve se manje koriste za izradu novca. Zastupljenost metala 11. grupe Cu Spoljašnji energeski nivo Atomski radijus (pm) Jonski radijus. dobri su provodnici toplote i elektriciteta. srebro i zlato.4 +1. +3 1064.62 2927 8. Cu3(OH)2(CO3)2 Ag Au 8⋅10-6 4⋅10-7 Ag2S u elementarnom stanju u elementarnom stanju Naziv Halkozin Halkopirit Kuprit Malahit Azurit Argentit Mala reaktivnost bakra.5 +0.Metali 11.5 +1.9 +1. srebra i zlata svrstava ove elemente u plemenite metale (u naponskom nizu su iza vodonika). Plemenitost im raste od bakra ka zlatu.96 3 − Ag 4d105s1 144 126 1. od njih se od davnina izra ivao novac. +3 961.10. kao i zbog otpornosti prema koroziji.78 2162 10.83 68 74 Elekronegativnost Oksidaciona stanja Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) Tvrdoća po Mosu Elektrodni potencijal E0 (V): M+(aq) + e →M(s) Električna provodljivost Toplotna provodljivost +0.

ali žilavi rastegljiv. U čitavom Periodnom sistemu jedino je srebro bolji provodnik od bakra.ključanja se visoke. a jedinjenja bakra(I) u vodenom rastvoru se disproporcionišu: 2Cu+(aq) → Cu2+(aq) + Cu(s) . Ipak. Vrlo je mek. Uprkos činjenici da ga u Zemljinoj kori ima izuzetno malo (10−4%). Po ovoj leguri (bronzi) čitavo jedno praistorijsko doba dobilo je ime – bronzano doba. Relativno visoke temperature topljenja ukazuju da u metalnoj vezi sem s-elektrona učestvuju i d-elektroni.12. Bronza je samo jedna od niza legura bakra koje se danas koriste. Od dva moguća okisdaciona stanja bakra i zlata stabilnije je više.12. bakar je tehnički najvažniji metal. lako se dobija i obra uje tako da je bakar imao značajnu ulogu kroz istoriju.5% P 1-2% Si 20-25% Al 15% Pb. te se može izvlačiti u vrlo tanke žice. 0. tabela 4. ← Od ova tri elementa bakar je najreaktivniji. Dobar je provodnik elektriciteta. Tabela 4. Tako. 7% Sn 40% Ni 20% Ni. kod dva moguća oksidaciona stanja bakra (+1 i +2) stabilnije je oksidaciono stanje +2. U jedinjenjima se javljaju sa oksidacionim brojevima: bakar +1 i +2. na primer. tabela 4. Bakar Posle gvož a. Slično se javlja i kod zlata: 3Au+(aq) → 2Au(s) + Au3+(aq).8 ⋅ 106. tabela 4. srebro +1 i zlato +1 i +3. njihove temperatura topljenja i ključanja u potpunosti su u skladu sa sa opštim trendovima tih vrednosti kroz pojedine serije prelaznih elemenata. jer je energija hidratacije višeg oksidacionog stanja u rastvoru veća. 47 . dok je najmanje reaktivno zlato. Ipak. Bakar je značajan biogeni elemnat. 20% Zn 65-70% Ni Elementarni bakar je karakteristične svetlo-crvenkaste boje.10. ← K= 1. 20% Zn 20-40% Zn 80% Zn 7% Sn. Neke legure bakra legura Crveni mesing Žuti mesing Beli mesing Fosforna bronza (topovska bronza) Silicijumova bronza Aluminijumska bronza Legura za metalna ležišta Konstatntan Novo srebro (alpaka) Monel metal sastav Max.10. zbog cene bakar se neuporedivo više koristi kao provodnik. Iako je bakar suviše mekan da bi se od njega izra ivalo oru e već pre 5000 godina mešan je sa kalajem kako bi mu se povećala tvrdoća. Poznavale su ga i najstarije civilizacije.

koji se može videti kao zelena patina. usled prisustva oksida sumpor. Vodeni rastvori bakar(II)-soli plavo su obojeni zbog [Cu(H2O)6]2+ jona. a ona potiče od akva kompleksa. bakar(I) i bakar(II)-oksid. Zagrevanjem moguće je ukloniti vodu. Ovaj sloj baznog karbonata štiti bakar od dalje reakcije. je crvena kristalna supstanca koja se ne rastvara u vodi. Zagrevanjem CuSO4·5H2O moguće je ukloniti svu vodu.a u atmosferi nastaje odre ena količina sumporne kiseline (kislele kiše). Reakcijom baznog oksida bakra sa H2SO4 nastaje Cu2(OH)2SO4. CO2 i vode oksiduje do baznog karbonata Cu2(OH)2CO3. Bakar gradi dva oksida. Rastvara se u vreloj koncentrovanoj sumpornoj kiselini: Cu(s) + 3 H+(aq) + HSO4−(aq) → Cu2+(aq) + SO2(g) + 2 H2O(l). Bakar(I)-oksid. U reakciji sa kiselinama ne nastaje jon bakar(I) već bakar(II): Cu2O + H+ → Cu + Cu2+ + H2O. u prisustvu O2. Cu(s) + H+(aq) + HSO4−(aq) + ½O2 → Cu2+(aq) + SO42−(aq) + H2O(l). U viški amonijaka ovaj talog se rastvara. Cu2(OH)2CO3(s) + H2SO4(aq) → Cu2(OH)2SO4(s) + CO2(g) + H2O(g) Redoks potencijal bakra je pozitivan te se on ne rastvara se u hlorovodoničnoj i razblaženoj sumpornoj kiselini. Najznačajnija so bakra je plavi kamen. Me utim. molekula vode vezano je direktno za jon bakra (akvakompleks). Cu2O. kao posledica zaga enja vazduha.Bakar se dužim stajanjem na vlažnom vazduhu. Kod ove soli četiri. 2Cu(s) + O2(g) + CO2(g) + H2O(g) → Cu2(OH)2CO3(s). Sam hidroksid ima jače izražene bazan od kiselih osobina. Sa razblaženom i koncentrovanom azotnom kiselinom bakar reaguje: 3 Cu(s) + 2 NO3−(aq) + 8 H+(aq) → 3 Cu2+(aq) + 2 NO(g) + 4 H2O(l) Cu(s) + 2 NO3−(aq) + 4 H+(aq) → Cu2+(aq) + 2 NO2(g) + 2 H2O(l) U koncentrovanoj hlorovodoničnoj i razblaženoj sumpornoj kiselini bakar se može rastvoriti samo u prisustvu kiseonika: Cu(s) + 2 H+(aq) + 4 Cl− + ½O2 → [CuCl4]2−(aq) + H2O. Dodatkom rastvora amonijaka u rastvor bakar(II)-soli taloži se svetlo plavi bakar(II)-hidroksid: 2 Cu2+(aq) + 2 OH−(aq) → Cu(OH)2(s). Može se dobiti zagrevanjem bakar(II)-oksida na 900ºC: 4 CuO → 2 Cu2O + O2. Oksid je bazan. Po plavoj boji prepoznatljiva su jedinjenja bakra. CuSO4·5H2O. a uporedo sa gubitkom vode nestaje i boja. nastaje tamno plavi kompleks [Cu(NH3)4]2+: Cu(OH)2(s) + 4 NH3(aq) → [Cu(NH3)4]2+(aq) + 2 OH−(aq) Ovo nikako ne ukazuje na amfoteran karakter bakar(II)-hidroksida. Uporedo sa gubitkom 48 . posebno na spomenicima. od pet. dok je peti molekul vode povezan vodoničnom vezom za sulfatni jon.

Jon srebra Ag+ ima baktericidno dejstvo te se može koristiti za dezinfekciju pijaće vode. spada u najbolje provodnike električne struje i toplote. Soli srebra nalaze još primenu u medicini. već oksid srebra: 2 Ag+(aq) + 2 OH−(aq) → Ag2O(s) + H2O(l). Lako se rastvara u kiselinama: Ag2O(s) + 2 H+(aq) 2 Ag+(aq) + H2O(l). Tegljivost i kovnost zlata je izuzetno velika. dosta visoku temperaturu topljenja i ključanja i srazmerno malu tvrdoću. Lako gradi legure. industriji stakla. Veoma je rastegljivo i lako kovno što omogućava njegovo lako oblikovanje i izvlačenje u tanke žice i folije. Moguće ga je rastvoriti jedino u carskoj vodi (smeša koncentrovane 49 . ali ne i za ljude. Srebro Srebro je beo sjajan mek metal.1 mikrona koji su i do 500 puta tanji od čovečije dlake. Zato se čuvaju u tamnim bocama. oksid ima gotovo isključivo bazne osobine. Ima znatnu specifičnu težinu. Odlično se rastvara u vodi (na 20ºC 100 g vode rastvara 215 g AgNO3). Legure koje sadrže paladijum ili nikal često se koriste u zlatarstvu jer su one bele boje. Pored srebra i bakra. Iako kristalna struktura nije tipično jonska. Stabilno je na čistom vazduhu i u vodi. Srebro-hlorid (AgCl). Žuta boja zlata može se modifikovati dodatkom različitih količina bakra i srebra. Rastvara se samo u oksidujućim kiselinama (azotnoj i koncentrovanoj sumpornoj): 2 Ag(s) + 3 H+(aq) + HSO4−(aq) → 2 Ag+(aq) + SO2(g) + 2 H2O(l). 6 Ag(s) + 2 NO3−(aq) + 8 H+(aq) → 6 Ag+(aq) + 2 NO(g) + 4 H2O(l) Dodatkom baze u rastvor soli srebra ne nastaje hidroksid. Zbog baznih osobina oksida soli srebra ne hidrolizuju. vinogradarstvu i voćarstvu.vode nestaje i boja. pod dejstvom svetlosti iz rastvora soli srebra dolazi do izdvajanja elementarnog srebra. Najvažnija so srebra je srebro-nitrat. a kovanjem ili valjanjem mogu se dobiti listići debljine do 0. Od 1 g zlata može se izvući žica dužine 3 km. Elementarno srebro koristi se za izradu ogledala. Me utim. Toksičan je za neke bakterije. nakon dužeg vremena na vazduhu potamni od nastalog sulfida: 2 Ag(s) + H2S(aq) + ½O2 → Ag2S(s) + H2O. galvanoplastici. ni u bazama. Ne rastvara se ni u kiselinama. alge i gljive. a halogenidi srebra nalaze primenu u fotografiji. Zato se još u dalekoj prošlosti koristilo za pravljenje nakita. Bakar(II)-sulfat koji se dosta koristi u proizvodnji boja. Stajanjem. Zlato Zlato je metal žute boje. i dr. bromid (AgBr) i jodid (AgI) se u vodi slabo rastvaraju. Na vazduhu je stabilno i sa kiseonikom ne reaguje čak ni pri pri jakom zagrevanju. viruse.

Dodatkom baze u rastvore zlata(III) nastaje hidratisani oksid (Au2O3·H2O) koji se piše kao Au(OH)3: [AuCl4]¯ + 3 OH¯ → Au(OH)3(s) Au(OH)3 je amfoteran. i dalje do metalnog zlata. Pažljivim zagrevanjem Au(OH)3 porelazi u Au2O3. rastvara se u višku NaOH i gradi natrijum-aurat (NaAuO2). 50 .azotne i koncentrovane hlorovodonične kiseline u odnosu1:3). kao i jedinjenja srebra termički nestabilna. Ona sadrži Cl− jon koji sa Au3+ jonom stvara kompleks tetrahloro-aurat(III): Au(s) + 4 H+(aq) + NO3¯(aq) + 4 Cl¯(aq) → [AuCl4]¯(aq) + NO(g) + H2O(l) Zlato gradi jedinjenja +1 i +3. U vodenom rastvoru stabilnija su +3. 2 AuO(OH)(s) → Au2O3(s) + H2O(g) 2 Au(OH)3(s) + 3 OH¯ → NaAuO2(s) + H2O(g) Ovo ukazuje na činjenicu da su jedinjenja zlata. Sva rastvorna jedinjenja zlata su otrovna.

učestvuju samo s-elektroni. Zastupljenost metala 12.7 -0. a metal se proizvodio u velikim količinama u Indiji u 13 veku. Više naelektrisano jezgro jače privlači elektrone koji su čvršće 51 . čist metalni cink je bio nepoznat u Evropi sve do kraja 16. kadmijum i živa su metali srebrnasto-bele boje.73 13.14 2.854 Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Jonski radijus. grupe iste periode. Najvžniji su u tabeli 4. grupe cink gradi najveći broj minerala (oko 66). kao kod zemnoalkalnih metala. legura cinka.13.6⋅10-5 Hg 8⋅10-6 I cink je jedan od elemenata koji je korišćen od davnina. Mada je mesing. grupe.Metali 12. Fizičke osobine elemenata 12. Legura cinka koja je sadržala 87% ovoga metala prona ena je praistorijskim lokalitetima u Transilvaniji (Rumunija).65 2. naelektrisanje jezgra elemenata 12.14.5 150 110 1. grupe Zn Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) 3d104s2 419. dok su minerali kadmijuma malobrojni i dosta retki. M2+ (pm) Elekronegativnost E0 (V): M2+(aq) +2 e →M(s) -0.07 767 8. grupe na Zemlji i njihovi najznačajniji minerali Element Zn % na Zemlji 0. grupe veće za 10 jedinica u pore enju sa elemenatima 2. Tabela 4.46 1.13. Ipak. Industrijska proizvodnja cinka u Evropi počela je tek pred kraj 18 veka.762 Kod ovih elemenata završava se popunjavanje d-orbitala u odgovarajućoj periodi. iza njega sledi živa (oko 16).0 155 97 1. Po tome se slični sa elementima 2.6 − Cd 4d105s2 321. Njihove osobine prikazane su u tabeli 4.83 356.14. Cink.0076 Mineral ZnS ZnCO3 CdS CdCO3 Elementarna HgS Cinobarit Naziv Sfalerit Smitsonit Grinokit Otavit Cd 1.53 907 7. U stvaranju metalne veze. korišćena još u Rimsko doba. Tabela 4. grupe Od elemenata 12.402 Hg 5d106s2 −38.9 +0.5 135 74 1. veka.

Cink i kadmijum su čvrsti.14). Cink Cink je na vazduhu postojan (prevlači se slojem oksida). grupe znatno se razlikuju u nekim fizičkim osobinama od ostalih prelaznih elemenata. već i u amonijaku i u cijanidu: Zn(OH)2(s)+ 2OH−(aq) → [Zn(OH)4]2−(aq) Zn(OH)2(s)+ 4 CN−(aq) → [Zn(CN)4]2−(aq) + 2 OH− Zn(OH)2(s)+ 4 NH3(aq) → [Zn(NH3)4]2+(aq) + 2 OH− Kadmijum Kadmijum je beo sjajan. mek metal. ali je živa jedini tečan metal na sobnoj temperaturi (tabela 4. Posebno su značajni amalgami (legure žive) koji se primenjuju u zubnoj tehnici. U pogledu hemijskih osobina cink. CdO(s) + 2H+(aq) → Cd2+(aq) + H2O Hidroksid se lako rastvara u kiselinama (bazan je). Nasuprot žive koja je loš provodnik. I oksid i hidroksid. U jedinjenjima imaju oksidacioni broj +2. Amfoterne osobine cinka veoma su izražene: Zn(s) + 2 H2O(l) + 2 OH−(aq) → [Zn(OH)2]2−(aq) + 2 H2(g). ni njegov hidroksid. To se odnosi kako na 4s-elektrone kod cinka. Pošto se elektroni teže mogu angažovati u metalnoj vezi temperature topljenja ovih elemenata čak su niže od elemenata 2. Zn(s) + H+(aq) → Zn2+(aq) + H2(g). ali i u amonijaku (lako gradi komplekse): Cd(OH)2(s) + 2H+(aq) → Cd2+ (aq)+ 2H2O(l) Cd(OH)2(s)+ 6 NH3(aq) → [Zn(NH3)6]2+(aq) + 2 OH− Sulfid kadmijuma. sem žive koja formalno može da ima i oksidacioni broj +1. Primenjuje se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Kadmijum se dosta koristi za zaštitu drugih metala. cink je dosta dobar provodnik. Zbog takve elektronske konfiguracije metali 12. grupe (i Zn i Cd imaju niže tačke topljenja od Ca i Sr). stabilan na vazduhu.vezani kod elemenata 12. Zn(OH)2. Za razliku od cinka kadmijum nije amfoteran. Cink(II)-oksid je čvrsta. 52 . grupe. CdS. Legure ovih elemenata imaju široku primenu. bela supstanca poznata pod nazivom cinkovo belilo. koji je amfoteran. je žute boje i koristi se u slikarstvu kao boja. ni njegov oksid. tako i na 5s-elektrone kadmijuma. Reakcija sa azotnom kiselinom je dosta specifična: 4 Zn(s) + 10 HNO3(aq) → 4 Zn(NO3)2(aq) + NH4NO3(aq) + 3 H2O(l). S obzirom da cink lako gradi komplekse njegov hidroksid se rastvara u ne samo u bazama. Cink veoma lako reaguje sa kiselinama. za lečenje herpesa i kao dodatak kremama za lice kako bi se sprečila iritacija kože. Pošto je otporan na atmosferske uticaje cink se korisrti za zaštitu drugih metala (pocinkovani lim) kako bi se sprečila korozija. razlikuje se od kadmijuma i žive koji nisu amfoterni.

+1 i +2. Zato se za transport žive mogu koristiti čelični sudovi. Kada sadrže malo metala tečni su. gvož e ne gradi amalgame. Na primer. U naponskom nizu je iza vodonika te se ne rastvara u neoksidujućim kiselinama. U jedinjenjima se javlja u dva oksidaciona stanje. ne grade svi elementi amalgame. Tetrajodomerkurat(II)-jon se u analitici koristi za dokazivanje amonijaka: 2 [HgI4]2− + NH3 + 3 OH− → [Hg2N]I·H2O(s) + 2 H2O + 7I−. Rastvara se u oksidujućim kiselinama: -razblažena azotna kiselina: 6 Hg(l) + 8 H+(aq) + 2 NO3−(aq) → 3 Hg22+(aq) + 2 NO(g) + 4 H2O -koncentrovana azotna kiselina: Hg(l) + 4 H+(aq) + 2 NO3−(aq) → Hg2+(aq) + 2 NO2(g) + 2 H2O -koncentrovana sumporna kiselina: 2 Hg(l) + 3 H+(aq) + HSO4−(aq) → Hg22+(aq) + SO2(g) + 2 H2O. Živa(I)-oksid (Hg2O) je čvrsta supstanca.3·10−52 ) javlja se u prirodi (mineral cinabarit). 53 . Dobro se rastvara u kiselinama (pokazuje bazne osobine). Sulfida žive(II) pošto je izuzetno slabo rastvoran (P=6. Zato je živa bila poznata već 1 500 godine pre nove ere. pa se koristi za izradu termometara.5 g). Legure žive nazivaju se amalgami. Mada je loš provodnik toplote i elektriciteta.Živa Živa se. Dobro rastvara druge metale. mrko-crvene boje koja se u vodi slabo rastvara. a pare su joj otrovne. Za oksidaciono stanje žive +1 karakteristično je postojanje jona Hg22+ koji je u stvari dimer (−Hg−Hg−). a stajanjem na svetlosti njena žućkasto bela boja potamni: Hg2Cl2 → HgCl2 + Hg. I ova so se u vodi slabo rastvara. Lako se rastvara u KI i gradi kompleksno jedinjenje: HgI2 + 2 I− → [HgI4]2−.4 grama). u prirodi može nači i u elementarnom obliku. Zagrevanjem žuti živa(II)-oksid ce preći u crveni. Stajanjem postepeno se raspada: Hg2O → HgO + Hg. To je bela kristalna supstanca koja sublimiše. Živa je na vazduhu stabilna. Hg(NO3)2(aq) + 2 NaOH(aq) → HgO(s) + 2 NaNO3(aq) + H2O(l). Ona je jedini metal koji je tečan. Tako kada se na rastvor soli žive(II) doda alkalni hidroksidi nastaje žuti živa(II)-oksid (HgO). Otrovan je (doza letalis je 0. Me utim 0.2-0. zbog male rekativnosti. Me utim. Jedno od značajnijih jedinjena žive(I) je njen hlorid Hg2Cl2 (kalomel). Jodid žive(II) HgI2 je slabo rastvorno jedinjenje intenzivno narandžste boje. ima pravilan koeficijent toplotnog širenje. Zato lako isparava. Hidroksidi žive(I) i žive(II) nisu poznati. Hlorid žive(II) je poznat pod imenom sublimat.1% rastvor koristi se kao antiseptik. U vodi se dobro rastvara (na 20ºC u 100 g vode rastvara se 6. U vodi hidrolizuje kiselo.

54 .

delom zbog male jačine F−F veze (energija F−F veze je 153 kJ/mol).5. To ukazuje na relativno jaku vezu u molekulu Cl2 (energija Cl−Cl veze je 243 kJ/mol). Ne i Ar). ugljenik i silicijum imaju umreženu kovalentnu strukturu. NEMETALI Većina nemetala kada je u elementarnom stanju nalazi se u obliku dvoatomnih molekula (N2. Iz tog razloga se gasoviti fluor obično čuva u posudama koje su napravljene od legura nikla. O2. Fizičke osobine najvažnijih nemetala Azot Konfiguracija poslednjeg popunjenog energetskog nivoa Molekulska formula Molarna masa (g/mol) Agregatno stanje na n. na primer slučaj sa niklom. Njegova velika stabilnost. sa kojim fluor gradi NiF2. 55 . na primer. koji se razlaže manje energično koristi se u automobilskoj indistriji za izradu airbegova Fluor je najreaktivniji od svih elemenata u čitavom periodnom sistemu.077 Jod 5s25p5 I2 254 čvrst 114 184 151 +0.534 E0red (V) *u elementarnom stanju (trostruka veza kod N2. Ovo je. Ova jedinjenja raspadaju se (uz eksploziju) egzotermno i daju molekulski azot. a ostali čvrsti (I2. tako da je brom tečan. Na sobnoj temperaturi su gasoviti ukoliko su im molekulske mase male (elementi druge preiode). Sa nekim metalima gradi tanak film fluorida. dvostruka veza kod O2) Od nemetala navedenih u tabeli 5. Usled velike reaktivnosti fluor reaguje sa svim elementima Periodnog sistema. Mada reaguje sa skoro svim metalima često je potrebno zagrevanje da bi uopšte počela reakcija. Temperatura topljenja Tempertaura ključanja Energija veze* (kJ/mol) 2s22p3 N2 28 gas -210 -196 941 Fosfor 3s23p3 P4 124 čvrst 44 280 200 Kiseonik 2s22p4 O2 32 gas -218 -183 498 Sumpor 3s23p4 S8 257 čvrst 119 444 266 Fluor 2s22p5 F2 38 gas -220 -188 153 +2. čak i sa inertnim gasovima (osim sa He. pa prema tome i mala a reaktivnost. Karakteristike osam najvažnijih nemetala date su u tabeli 5. Tabela 5. fosfor gradi četvoroatomne. olovo-azid). grupa) se sastoje od pojedinačnih atoma. koji jako dobro prijanjaju na površinu metala štiteći ga od dalje reakcije. amonijum-nitrat. P4. Ni). posledica je trostruke veze u molekulu N2 (energija veze je 940 kJ/mol).889 Hlor 3s23p5 Cl2 71 gas -101 -34 243 +1. NaN3. kao što su na primer ner ajući čelik (Fe. a većim delom jer je ovaj elemenat jako oksidaciono sredstvo (E0red = +2.u. S8). F2). Hlor je nešto manje reaktivan od flora.1 azot je daleko najstabilniji.1.360 Brom 4s24p5 Br2 160 tečan -7 59 193 +1. Takva je. Sa porastom molekulske mase disperzione sile rastu. trinitrotoluen. Cr. reakcije raspadanja olovo-azida: Pb(N3)2(s) → Pb(s) + 3N2(g) koji se naduvaju prilikom sudara ∆H° = −476 kJ Natrijujm-azid. Jaka veze u molekulu N2 je razlog zašto su potencijalno hemijski eksplozivne materije upravo jedinjenja azota (nitoglicerin.1. sumpor molekule sa osam atoma. Plemeniti gasovi (18.889 V).

Kroz unutrašnju cev uduvava se vazduha koji potiskuje kroz srednju cev ka površini rastopljen sumpora. Elementarnog sumpora ima u Zemlji. Postupak va enja sumpora sastoji se u sledećem. Hla enjem na –200°C vazduh prelazi u tečno stanje. CaF2 (fluorit) – Cl− u ogromnim podzemnim naslagama natrijum-hlorida. Za razliku od fluorida i hlorida koji se teško oksiduju. Azot i kiseonik se dobijaju frakcionom destilacijom tečnog vazduha. Elementarni flour i hlor dobijaju se elektrolitički. na -183°C. izdvaja se kiseonik (temperatura ključanja O2 iznosi -183°C).7808 (azot) i 0. Pošto ispari gotovo sav azot.1. Kroz spoljašnju uvodi se pregrejana vodena para. Obično su naslage sumpora smeštene ispod peska. javljaju se kao anjoni. Ova dva elementa dobijaju se hemijskim putem. Ovaj proces se puno koristi u industriji. U zemlju se pobodu tri koncentrične cevi.5. gde je njihov molski udeo 0. 56 . oksidacijom. kiseonik i sumpor) se u prirodi nalaze u elementarnom obliku. Princip frakcione destilacije je sledeći. daljim povećanjem temperature tečnog vazduha. Nalaženje i dobijanje Od osam nemetala koje smo izdvojili kao najvažnije. Postepenim povećavanjem temperature prva supstanca koja prelazi u gasovito stanje na -196°C je azot (temperatuta ključanja N2 je -196°C). što isključuje mogućnost klasičnog rudarskog načina va enja. Ona topi sumpor. bromid i jodid se lako oksiduju. O ovim procesima bilo je već reči. Umesto toga. na dubini od 60-600 m odakle se vadi. NaCl (kamena so) – Br−(aq) i I−(aq) u mineralnim vodama. i to: – F− u mineralu kalcijum-fluoridu. Halogeni su suviše reaktivni da bi se u prirodi našli u elementarnom obliku. Najčešće se kao oksidaciono sredstvo koristi gasoviti hlor: Cl2(g) + 2Br−(aq) → 2Cl−(aq) + Br2(l) Cl2(g) + 2I−(aq) → 2Cl−(aq) + I2(s) U laboratoriji se ove reakcije često koriste za dokazivanje Br− i I− jona.2095 (kiseonik). tri (azot.

ukusa i mirisa.2). nafta) iz kojih se industrijski dobija. vodonik je na Zemlji prisutan u velikom količinama hemijski vezan u različitim jedinjenja. % ili 75mas. a 14.%). koji su veoma stabilni (H2 → 2H. ∆H = 436 kJ/mol). Slabo je rastvoran u vodi (100 zapremina vode rastvara 2 zapremine vodonika). zbog male mase napušta Zemljinu atmosferu.7 U elementarnom stanju vodonik je u obliku dvoatomnih molekula (H2: σ21s). Fizičke osobine i ponašanje vodonika proizilaze iz njegove jednostavne strukture i male molarne mase (tabela 6.0897 37 208 2.6. Elementarni vodonik je gas bez boje.14 −252. On ima najmanji atom.6at. Glavni je sastojak Sunca i većine zvezda (npr. Vodonik Vodonik se zbog svojih specifičnih osobina proučava posebno i ne pripada ni jednoj grupi periodnog sistema elemenata. Vodonik je najlakši od svih elemenata. Zastupljenost vodonikovih izotopa u prirodi Ime vodonik ili protijum deuterijum Izotop 1H 2H 3H Oznaka H D Zastupljenost u prirodi 99. Zemljina atmosfera sadrži veoma malo gasovitog vodonika (5⋅10−4mas%) koji potiče od vulkanskih i drugih prirodnih gasova.985% 0.87 0. dok se treći dobija u kontrolisanim laboratorijskim uslovima. vreme poluraspada 12. najmanje naelektrisanje jezgra i najjednostavniju elektronsku konfiguraciju u čitavom Periodnom sistemu. Tabela 6. Pd). M− (pm) − 1s1 −259. Jupitera).26 godina. Ipak.015% - tricijum* T *Radioaktivan. Pt.1 0.2. Vodonik je najrasprostranjeniji elemenat svemira (88. Najviše ga ima u vodi ali i u supstancama organskog porekla (ugalj.31 −72. U prirodi se vodonik javlja u dva izotopa.5 puta je lakši od vazduha. Gravitaciono polje Zenmlje suviše je slabo da ga zadrži tako da vodonik.1. Me umolekulske 57 .0 − Elekronegativnost Redoks potencijal: E0 (V): M+(aq) + e →M(s) Energija jonizacije (MJ/mol): Prva: M(g) →M+(g) + e Energija elektronskog afiniteta [kJ/mol] 1. Pri višim temperaturama dobro se rastvara u mnogim metalima (Ni.1. Fizičke osobine vodonika H Elektronska konfiguracija Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/dm3) Atomski radijus (pm) Jonski radijus. Tabela 6.

reakcija vodonika sa fluorom odigrava 58 . Takva voda naziva se teška voda. Vodonik gori svetlo plavim plamenom uz osloba anje velike količine toplote: 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) čisti metali: CuO + H2 t → Cu + H2O. Jonska veza je prisutna kod hidrida tipa soli. i koristi se kao moderator u atomskim reaktorima. dok je za nastanak drugih potrebno primeniti drastičnije reakcione uslove. to jest sa svim metalima 1. To zavisi od reaktivnosti drugog nemetala. a razlika izme u njih je vrlo mala (svega 6 stepeni). većinom metala 2. oksidima metala oduzima kiseonik. tako i kovalentna veza. čak i na ekstremno niskim temperaturama (-196°C): F2(g) + H2(g) → 2HF(g) ∆H0r -546 kJ Voda je. U većini od njih vodonik ima oksidacioni broj + 1. reaguje sa gotovo svim elementima gradeći hidride u kojima može biti prisutna kako jonska. D2O. da bi vodonik reagovao sa stabilnim. Vodonik u molekulu vode može biti zamenjen deuterijumom. Na primer. Sr) i B iz 13.diseperzione sile kod vodonika izuzetno su slabe usled čega su tačka topljenja i ključanja vodonika izuzetno niske. H jon je jako redukciono sredstvo. jer je elektronegativnost drugog nemetala veća. Neki kovalentni hidridi nastaju lako. Ove hidride vodonik gradi sa elementima male elektronegativnosti.6 kJ Vodonik spada u jaka redukciona sredstva. koji je polazna sirovina u proizvodnji se vrlo lako.015% teške vode. To su bele kristalne supstance u čijoj strukturi se nalazi katjon metala i hidridni (H) jon: 2Li(s) + H2(g) → -+ 2LiH(s) Ca(s) + H2(g) → CaH2(s) Sa vodom hidridi reaguju burno uz izdvajanje vodonika: NaH(s) + H2O(l) → Na+(aq) + OH(aq) + H2(g) Isto tako. pri čemu se dobijaju sintetičkih vlakana. grupe.8 kJ ubriva. grupe. ∆H0r = -91. trostrukom vezom vezanim azotom N2. eksploziva i o ∆rHθ = −571. Teška voda ima nešto drugačije fizičke osobine od obične vode (vidi tabelu 6. grupe (Ca. jedinjenje vodonika. zasniva se na ovoj reakciji.3). Atomski vodonik je vrlo reaktivan. U 1000 dm3 obične vode nalazi se oko 0. neophodna je visoka temperatura (~400°C) visok pritisak (~250 kPa) i katalizator: N2(g) + 3H2(g) katalizato r → 2NH3(g)   Industrijsko dobijanje amonijaka. bez sumnje najvažnije. na primer: TiCI4(1) + 4LiH(s) → Ti(s) + 4LiCl(s) + 2H2(g) Sa nemetalima vodonik gradi kovalentne (molekulske) hidride. S druge strane.

kao redukciono sredstvo. za hidrogenovanje. metanol. 59 . Pored toga vodonik se koristi kao polazna sirovina za različite sinteze (amonijak.Tabela 6.106 11.42 1. Fizičke osobine obične i teške vode Osobina Relativna molekulska masa Temperatura mržnjenja [°C] Temperatura ključanja [°C] Gustina na 20°C [g/cm3] Maksimalna gustina na °C H2O 18. moguće je postići temperaturu i od 3300°C.82 101. u plameniku posebne konstrukcije (Danijelov plamenik).016 0 100 0.998 0. ali i kao pogonsko gorivo.98°C D2O 20. Na tako visokoj tempearturi tope se platina.). kvarc i druge teško topive supstance (autogeno zavarivanje i sečenja metala).3. hlorovodonik i dr.029 3.6°C Reakcija sagorevanja vodonika koja je egzotermna. Ukoliko se izvodi pod kontrolisanim uslovima.

Nemetali 14. C78. praškastog oblika). kaolin. otporna na dejstvo kiselina i baza. on će preći u grafit. Ukoliko dijamant zagrejemo na iznad 1500°C u odsustvu vazduha. a može biti i u obliku tamno sivih igličastih. Naredni su C70. Prema tome.6. dobar provodnik toplote i elektriciteta. ali se ugljenik javlja i u elemenatrnom stanju. bez boje. sjajnih i veoma tvrdih kristala. tako i neorganskih jedinjenja.. ne provodi elektricitet. grupe– ugljenik i silicijum Ugljenik i silicijum su dva najzastupljenija elementa u prirodi. Alotropske modifikacije ugljenika Dijamant Grafit Fuleren Prozirna kristalna supstanca. liskun. razika je samo u veličini kristala (čestice su sitnije i površina je veća kod mrkog.2. jer ono što ugljenik predstavlja za organski svet. nafta ugalj silikati. grupe Periodnog sistema na Zemlji i njihovo nalaženje Element C Si % na Zemlji 0. visoke tačke topljenja (3500°C). Tabela 6. to je silicijum za neorganski. ni toplote. organska jedinjenja. Molekul je sfernog oblika. SiO2 Ugljenik ulazi u sastav kako organskih. karbonati. slojevite strukture. velike tvrdoće. stabilna na vazduhu. feldspat. ni elektriciteta. C90. C94 i C96.2 Nalaženje dijamant. Zastupljenost nemetala 14. Ograničeno se rastvara u organskim rastvaračima. Kristalna supstanca. 1 Alotropske modifikacije su različiti oblici jednog elementa koji se razlikuju po načinu ostvarivanja veze i/ili broju atoma u molekulu.5. Obično je jedna modifikacija stabilnija od ostalih. Kristalna struktura oba oblika je ista i identična srtukturi dijamanta zbog čega čist silicijum nije provodnik. Ovo ne predstavlja dve različite modifikacije silicijuma. lako se otire. 60 .018 27.5. Poseduje poluprovodničke osobine U čistom stanju silicijum je prah mrke boje. U odnosu na ostale elemente periodnog sistema oni su od posebne važnosti. C60 je prvi član ove klase jedinjenja. Elementarni ugljenik javlja se u prirodi u tri alotropske modifikacije1 koje se razlikuju po svojim osobinama. Tabela 6.4. Kratak pregled osobine pojedinih modifikacija dat je u tabeli 6. grafit. C84. Sivkasto-crna supstanca metalnog sjaja. Danas umesto sfere sintetisani u obliku cevi prečnika svega nekoliko nanometara – nanotube. ima ga u prirodi u obliku različitih jedinjenja. Grafit je stabilnija modifikacija ugljenika.

27 (grafit) 3. Posebno je opasan jer ga je teško 61 . dakle. mada mogu da imaju i negativne oksidacione brojeve.Osobine ugljenika i silicijuma data su u tabeli 6. Tabela 6.33 Ugljenik je nemetal.7. Karakteristična neorganska jedinjenja ugljenika i silicijuma data su u tabeli 6. Veoma je otrovan pošto se lako vezuje za hemoglobin u krvi čime se onemogućava njegova uloga kao prenosioca kiseonika.6. jedinjenja ugljenika u kojima on ima oksidacioni broj -4 (sa elemetima koji imanu manju elektronegativnost od njega).6. elementi ove grupe (sem olova) imaju osobinu da više atoma vezuju u niz.5-1 (grafit) 10. u kojima vodonik ima negativan oksidacioni broj. U jedinjenjima se ova dva elementa javljaju najčešće sa oksidacionim brojevima +2 i +4.0 (dijamant) Atomski radijus (pm) Elekronegativnost Redoks potencijal: E0 (V) 70 2.7.86 7 Si 3s23p2 1414 2900 2. Oksidi ugljenika silicijuma ox. azot gradi karbide. a silicijum metaliod. Nepotpunim sagorevanjem ugljenika nastaje ugljenik(II)-oksid.8 -0. Fizičke osobine ugljenika i silicijuma C Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/dm3) 2s22p2 3527 (grafit) 4027 2.51 (dijamant) Tvrdoća po Mosu 0. Slabo se rastvara u vodi.2 110 1. Tabela 6.5 +0. CO: 2 C(s) + O2(g) 2 CO(g). Uopšte. Nešto je lakši od vazduha. ukusa i mirisa. +2 Oksid CO CO2 SiO2 Osobine indiferentan kiseo amfoteran Karakteristike gradi karbonile (atomske komplekse) CO2(g)+ H2O(l) H+(aq) + HCO3−(aq) 2 H+(aq) + CO32−(aq) +4 soli hidrogenkarbonati i karbonati SiO2(s) + 2NaOH(aq) → Na2SiO3(aq) + H2O(l) Slično hidridima. To je gas bez boje. Ugljenik Ugljenik gradi daleko više jedinjenja od svih ostalih elemenata (izuzev vodonika) zbog sposobnosti me usobnog povezivanja atoma ugljenika (i do 700 atoma). br. Spada u neutralne okside. Karbidi su. Trovanje je prepoznatljivo po neobično crvenoj boji krvi pošto kompleks CO sa hemoglobinom ima intenzivno crvenu boju.

CO se disproporcioniše i dolazi do izdvajanje C u obliku ča i.identifikovati zbog odsustva mirisa. Teži je od vazduha. a manji deo reaguje sa vodom. Vodeni rastvor ugljenik(IV)-oksida poznat je pod imenom soda-voda. što je osnovni uzrok njenog stvaranja i dimljenja. Na -78. Pore enje osobina ugljenika i silicijuma Ugljenik Dve osnovne alotropske modifikacije Gradi dva stabilna gasovita oksida: CO iCO2 Ne reaguje sa bazama Velika težnja ka povezivanju u lance Lako gradi višestruke veze Silicijum Jedna stabiln modifikacija (struktura dijamanta) Gradi samo jedan stabilan črst oksid: SO2 Reaguje sa bazama uz nastajanje H2(g) i SiO44−(aq) Povezivane u lance do 15 atoma Gra enje višestrukih veza nije uobičajeno 62 . Ugljena kiselina ne samo što je je slaba (Ka. Silicijum Slično ugljeniku koji pokazuje sposobnost me usobnog povezivanja atoma u beskonačno dugačke -C-C. u pekarskoj industriji (kao jedna od komponenata praška za pecivo).7).8. Ne gori. ali izaziva gušenje usled nedostatka kiseonika (pasja pećina). tako i silicijum gradi -Si-O.8. U vodi se karbonati loše.% predstavlja smrtonsnu dozu. CO ima veliki afinitet prema kiseoniku i redukciona svojstva. a blago je kiselog ukusa jer nastaje slaba kiselina (tabela 6. Lako se razlaže na vodu i oksid. CO2 je gas bez boje. Sličnosti.1=2. izuzetno dugačkim sintetskim molekulima koji imaju mnoge primene. i silikonima.5⋅10−4. U vodi se dobro rastvara: na 20°C pod atmosferskim pritiskom u 100 zapremina vode rastvara se 88 zapremina ugljenik(IV)-oksida. papira i tekstila. Ako se smeša CO i CO2 naglo ohladi tada se ravnoteža koja postoji iyme]u njih pomera u levu stranu. Natrijum-hidrogenkarbonat se koristi u medicini za neutralizaciju želudačne kiseline.grupu koja može neograničeno da se ponavlja u silikatima. Ka.8⋅10−11) već je i nestabilna. Smatra se da već 1vol. mirisa i ukusa. niti potpomaže gorenje. Ugljenik(IV)-oksid.5ºC prelazi u čvrsto stanje (suvi led). Pored koksa obično se koristi u industriji kao redukciono sredstvo. Komercijalno najvažnije soli ugljene kiseline su natrijum-hidrogenkarbonat (NaHCO3) i natrijum-karbonat (Na2CO3).nizove. Na povišenoj temperaturi karbonati se raspadaju: CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g). ali i u izduvnim automobilskim gasovima. CO je prisutan u duvanskom dimu.2=4. Nije otrovan. sapuna. ali i razlike izme u ugljenika i silicijuma prikazane su u tabeli 6. Gradi dva tipa soli: karbonate (CO32−) i hidrogenkarbonate (bikarbonate) (HCO3−). najvažnijim mineralima na planeti. a hidrogen karbonati dobro rastvaraju. Pri tom veći deo ugljenik(IV)-oksida ostaje samo fizički rastvoren u vodi (u obliku hidratisanih molekula CO2). Tabela 6. Natrijum-karbonat ima primenu u industriji stakla. Nalazi se kao slobodan u vazduhu.

2.može postojati u rastvoru samo ako je pH vrednost rastvora veća od 13. pesak. niti u kiselinama. Zbog složenosti kristalne strukture. To je čvrsta kristalna supstanca. tabela 6. visoke tačke topljenja (1700°C). kvarc. Vodeno staklo se koristi kao lepak za lepljenje stakla. poznata pod imenom vodeno staklo. sem u H2F2: SiO2(s) + 2 H2F2(aq) → SiF4(aq) + 2 H2O(l). pri čemu nastaje smeša različitih silikata: SiO2(s) + 2NaOH(aq) → Na2SiO3(aq) + H2O(l). ali su zato stabilne njihove soli (silikati) kojih ima u ogromnim količinama u Zemljinoj kori. m=2 FORMULA H2SiO3 H4SiO4 H2Si2O5 H6Si2O7 NAZIV KISELINE Metasilicijumova kiselina Ortosilicijumova kiselina Dimetasilicijumova kiselina Diortosilicijumova kiselina U monomolekulskom obliku jedino postoji ortosilicijumova kiselina. U stvari. Dodatkom kiseline u rastvor vodenog stakla taloži se “silicijumova kiselina”.. ametist…). umesto u kristalno preći će u amorfno stanje (staklo). rastvara se u vodi i po izgledu je slična staklu.9. m=2 n=3. 63 . papira.9 Tabela 6. već ima umreženu trodimenzionalnu strukturu koja podseća na strukturu dijamanta. Koristi se kao sredstvo za sušenje “silika gel” i adsorbens. Same kiseline silicijuma su slabe i neopstojane. Formule i nazivi kiselina silicijuma OPŠTA FORMULA SiO2⋅nH2O Silicijumove kis. mSiO2⋅nH2O Polisilicijumove kis. naglim hla enjem rastopa SiO2. n=1 n=2 n=1. Od običnog peska i gline do poludragog kamenja ametista i berila. silikatni minerali dominiraju neživim svetom. SiO2 nije kao CO2 izgradjen od pojedinačnih molekula. Silikati. a u višku HF-a nastaje heksafluorosilicijumova kiselina H2[SiF6].1. Čak i posle dehidratacije takav SiO2 ima amorfnu strukturu i izuzetno razu enu površinu. silicijum(IV)-oksid se smatra anhidridom različitih kiselina silicijuma. porcelana. H4SiO4. Pri nižim pH vrednostima ortosilicijumova kiselina počinje da polimerizuje. Sa bazama ovaj oksid reaguje sporo i to tek pri topljenju sa njima.Sa kiseonikom silicijum gradi oksid. Može se smatrati da njenom polimerizacijom nastaju ostale kiseline silicijuma. i to samo kada je pH vrednost rastvora 3. SiO2. Uopšte. koji se u prirodi javlja u velikim količinama i različitim oblicima (gorski kristal. slika 6. od pet atoma na površini Zemlje četiri atoma su kiseonik i silicijum! Osnovna strukturna jedinica svih silikata je SiO44− jon u kojem su četiri atoma kiseonika tetraedarski raspore ena oko centralnog atoma silicijuma. Usled toga je i hemijski vrlo inertan. Ova silikatna smeša. za impregnaciju drveta i u proizvodnji deterdženata. SiO2 se ne rastvara ni u vodi. i nekih silikata. Anjon SiO32. uz izdvajanje molekula vode.

do potpuno polimerizovane strukture kvarca. fajalit (Fe2SiO4) PIROSILIKATI Si2O76− (SOROSILIKATI) SA SPIRALNIM LANCEM Oktaedarski slojevi Klinoenstatit (MgSiO3) Volastonit (CaSiO3) Akermanit Ca2(MgSi2O7) CIKLOSILIKATI (METASILIKATI) (SiO32−)n (SOROSILIKATI) (Si2O52−) Pseudovolastomit Ca3(Si3O9) benitoit BaTi(Si3O9) Silmenit (Al(AlSiO5)) Tetraedarski: Oktaedarski = 2:1 Montmorilonitski silikati (talk. Silikati sa prostorno umreženom strukturom (tektosilikati) Feldspati Zeoliti Feldspatoidi forsterit (Mg2SiO4). Silikati sa lančastim i trakastima anjonima (SiO32−)n (inosilikati) 3. Mg3(Si4O10)(OH)2 liskuni (muskovit KAl2(AlSi3)O10(OH. trake. lance.1. SiO44− jon pokazuje veliku težnju da se povezuje u prstenove. U zavisnosti od načina povezivanja tetraedarskog SiO44− anjona. F)2)). Podela i vrste silikata 1. Tetraedarski: Oktaedarski = 1:2 Kaolinitski silikati kaolinit. Silikati sa pojedinačnim anjonima ORTOSILIKATI SiO44− (MEZOSILIKATI) SA PRAVIM LANCEM 2. slojeve. Prostorna struktura SiO4 4− jona Najjednostavniji silikati. Al2(Si2O5)(OH)4) hrizotil Mg3(Si2O5)(OH)4) TRAKASTI Baotit (crni liskun) K(Mg1-xFex)3(Si3Al)O10(OH)2 (Si4O116−) (Si6O1710−) Beril Be3Al2(Si6O18) Kordierit Mg2Al3(AlSi5O18) 64 .10): Tabela 6. Silikati sa slojevitom (pločastom) strukturom (Si2O52−)n (filosilikati) Tetraedarski slojevi 4.Slika 6. sadrže SiO4 4− jon ili povezanih nekoliko ovih jona.10. ortosilikati. silikati je moguće podeliti na četiri velike grupe (tabela 6.

i joni metala ili novi slojevi oksida ili hidroksida. dok osnovna struktura pseudominerala -Si-O. masti ili smole (linearni ulja polimeri). netoksi nosti 65 .i trodimenzionalno umreženi polimer ( eni polimerne strukture). keramika. Mogućnost zamene atoma silicijuma raste sa Mogu ne povećanjem stepena polimerizacije. tzv. cement i dr. Pored toga što su ku termički stabilni oni su hemiski inertni i netoksični što otvara mnoge mogućnosti primene. odnosno silikonske gume (dvo. i silikoni mogu da se umrežavaju. daju silikonima hidrofo ilikonima hidrofobnost i fleksibilnost.1) Silikati sa pojedinačnim anjonima: nim anjonima a) Ortosilikati (izvode se iz ortosilicijumove kiseline): sadrže anjon SiO44− i katjon metala i (obično Mg2+.daje termičku stabilnost. Najčešće je to metil -CH3 (slika 6. Izme u slojeva može se naći kristalizaciona voda. atomu silicijuma vezane su po dva organska radikala. Slično silikatima. Fe2+. Zbog velike rasprostranjenosti i jednostavne eksploatacije kvarcni pesak. Slika 6. c) Silikati sa pojedinačnim cikličnim anjonima. Struktura silikona U zavisnosti od stepena umreženosti silikoni mogu biti silikonska ulja. nim cikli 2) Silikati sa lančastom i trakastom strukturom. a na svakom j .2). Organske grupe.. talk. Opšta formula im je M2SiO4 (Predstavnici su o Predstavnici olivin: 9Mg2SiO4⋅Fe2SiO4. kod kojih je jedan atom silicijuma u SiO44− anjonu zamenjen atomom aluminijuma (alumosilikati). sa svojim slabim me umolekulskim silama. glina i drugi silikati spadaju u najjeftinije i široko korišćene sirovine savremene industrije od kojih se proizvode staklo. a re e fenil organsk . iroko korišćene porcelan. astom strukturom a) Sa jednostrukom lančastom strukturom (SiO32-)n astom ( b) Sa dvostrukom lančastom strukturom (Si4O112-)n astom ( 3) Silikati sa slojevitom strukturom strukturom. Kod nekih minerala glina se izme u slojeva nalazi voda koja može da izazove alazi bubrenje. liskuni. 4) Silikati sa prostorno umreženom strukturom U prirodi su veoma rasprostranjeni. U najvažnije slojevite silikate spadaju glina.2. Silikoni su organosilicijumova jedinjenja u čijoj osnovi je dugačak lanac -Si-O-. b) Pirosilikati (izvode se iz pirosilicijumove kiseline): sadrže anjon Si2O7 i 6− . složeni silikati.2). Alumosilikati su minerali koji čine više od polovine mase anjem ine litosfere. i portland cement (Ca2SiO4)). –C6H5 grupa.. Mn2+). Mogućnost nastanka no dvodimenzionalne ili trodimenzionalne struktura uslovljena je prirodom organskih radikala.

Od trodimenzionalno umreženih silikona izra uju se medicinski impantati. kod masti niz je nesto duži. Razlika izme u silikonskih ulja. lepljivi i čvrsti. kontaktna sočiva. a koje su ekološki prihvatljive. ronilačlka odela. Od silikona sa slojevitom strukturom izra uju se gumice za zaptivanje. Sredstva za podmazivanje su na bazi silikona. 66 . kao i komponente sredstava za poliranje automobila. dok su kod smole veoma dugački nizovi. lako pokretni silikoni. masti i smola je u dužini polimernog niza. Od silikona se izra uju neki kozmetički proizvodi uključujući i šminku. za izradu silikonskih vodenih mikroemulzija koje omogućavaju trajnu impregnaciju. Ulja su kraćeg niza.Silikonska ulja se koriste puno u gra evinarstvu.

Od elemenata 15. bezbojna. Najmanje reaktivna modifikacija S Sastoji se od više povezanih šestočlani prstenovi a svaki atom prstenovi. Alotropske modifikacije elementarnog fosfora Beli fosfor Crveni fosfor Crni fosfor P P4 Pn P P P P P P P Pn Čvrsta.%. Pokazuje osobine poluprovodnika. To je termodinamički najstabilnija modifikacija fosfora. arsen i antimon relativno malo . tabela 6. grupe na Zemlji i njihovi najznačajniji minerali Element % na Zemlji Mineral Elementaran u vazduhu N 0. sme e i crno.6. e grupe u Zemljinoj kori fosfora ima u većim količinama. modi odifikacije se ostale od kojih su najvažnije crvena i crna. osobinama i strukturi veoma je sličan grafitu. a fosfor. Rastvara se u organskim rastvaračima. Otrovan. mnogo slabije se rastvara u organskim rastvaračima od belog. dok su azot. zapaljiv. tabela 6. Arsena i antimona uglavnom su u obliku sulfida. polimerne strukture. zastupljeni. postojan na vazduhu i nije otrovan. Tamno-siva supstanca.0019 KNO3 NaNO3 P As Sb 0.11. Zastupljenost nemetala 15. ne rastvara se ni u vodi. Tabela 6. Iz bele modifikacije fosfora izvode .8⋅10−4 2⋅10 −5 Naziv Šalitra Čilska šalitra Fosforit Realgar Auripigment Antimonit Ca5(PO4)3⋅X (X=F. fosfora je vezan za tri susedna. Samo kod fosfora poznato je destak modifikacija. iznad 34°C u prisustvu vazduha sam od sebe se pali. Osnovna je modifikacija je bela.Cl ili OH) As4S4 As2S3 Sb2S3 Azot se javlja u jednoj. belo. Znatno manje raktivan i stabilniji od belog fosfora.1 vol. Tamno crvena amorfna supstanca.11. Kroz 15. različito su obojene. Tabela 6. Čuva se pod vodom (u kojoj se ne rastvara). Hemijski vrlo aktivan. arsen i antimon se u više alotropskih modifikacija koje se razlikuju po osobinama. sivo. grupu moguće je pratiti kontinualnu promenu osobina elemenata od nemetala (azot i e osobina fosfor). crveno.12. 15. ve U prirodi se samo ayo tanalzi u elementarnom obliku. mekana supstanca slična vosku (topi se na 44°C). grupa – azot i fosfor arsen i antimon fosfor. preko metaloida (arsen i antimon) do metala (bizmut o kome je već bilo reči). u vazduhu 78. metalnog siva sjaja i slojevite strukture.3. ito obojene ljubičasto.12. 67 . P4.112 1. Po izgledu.

na povišenoj temperaturi lako reaguje i gradi niz neorganskih i organskih jedinjenja.79 P 3s23p3 44.Arsen i antimon mogu se javiti u dve modifikacije. kao i osobine pojedinih modifikacija dat je u tabeli 6. Žuta modifikacija je nemetalna. grupe. Iako azot spada u slabo reaktivne elemente.1 -0.13.20 (crveni) 2. grupe N Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) 2s22p3 −210.1 −195. ukusa i mirisa. Slabo se rastvara u vodi. Štetno deluje na sluzokožu disajnih organa i sluzokožu očiju. Neznatno je teži od vazduha.50 120 2. metalnu modifikaciju koja ima slojevitu strukturu i slična je crnom fosforu.03 (žuta) 5. −3 +1 +2 +3 +4 +5 Jedinjenje NH3 N2O NO N2O3 NO2 N2O5 naziv amonijak azot(I)-oksid azot(II)-oksid azot(III)-oksid azot(IV)-oksid azot(V)-oksid Agregatno stanje gasovito gasovito gasovito gasovito gasovito čvrsto Karakter bazan indiferentan indiferentan kiseo kiseo kiseo Najvažnije jedinjenje azota je amonijak (NH3). Na običnoj temperaturi je inertan zbog izuzetno jake trostruke veze koja se javlja u molekulu N2. Nije otrovan. Azot Elementarni azot je dvoatoman gas.82 (beli) Gustina (g/dm3) 1.03 (-252ºC) 2.2 (beli) 277 (beli) 1.0 +1. grupe mogu imati oksidcione brojeve od -3 do +5.14.5 (beli) 110 (beli) 2. To je bezbojan gas.13. Pregled fizičkih osobina elemenata 15. bez boje.9 As 4s34p3 Sublimuje (614) 2. Lakši je od vazduha. Tabela 6. Na 68 . br. Karakteristična oksidaciona stanja i jedinjenja azota ox. Tabela 6.3 (žuta) 6.67 (crni) Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Elekronegativnost Redoks potencijal: E0 (V) 75 3.78 (siva) Sb 5s35p3 631 1587 5. Pregled najvažnijih oksidacionih stanja azota dat je u tabeli 6. nestabilna i ona odgovara belom fosforu. karakterističnog oštrog mirisa.69 (metalna) U jedinjenjimaelementi 15. Fizičke osobine elemenata 15. Lako prelazi u stabilniju.0 140 1.14.25 0.

slatkastog ukusa. sem srebro-nitrita. Na temperaturama iznad 0ºC lako otpušta kiseonik: 2 N2O5(s) → 2 N2O4(g) + O2(g) . Spontano se raspada: 3 HNO2(aq) → HNO3(aq) + 2NO(g) + H2O(l). Na osnovu ove ososbine amonijak je nekad korišćen kao rashladni gas u frižiderima. Nastala HNO2 se dalje raspada na HNO3. paramagnetičan. U vodi se disproporcioniše i daje dve kiseline (ponaša kao mešoviti anhidrid): 2 NO2(g) + H2O(l) → HNO2(aq) + HNO3(aq).8mas. već samo o smeši oksida +2 i +4.15. oštrog zagušljivog mirisa. Amonijka se dobro rastvara u vodi: na 20°C u jednoj zapremini vode rastvara se 710 zapremina amonijaka. U tečnom stanju. teži od vazduha. azot(V)-oksid se dobja dehidratacijom HNO3 na -10ºC. veoma otrovan. Stajanjem na vazduhu se raspada: 4 HNO3 → 4 NO2 + O2 + 2 H2O.br. Ka≈20.-33. Kada se udiše u malim količinama izaziva veselost (smešljivi gas). Mrk gas.42°C prelazi u tečnost uz osloba anje veće količine energije. njihovo postojanje nikada nije potvr eno. NO i vodu tako da je zbirna reakcija: 3NO2(g) + H2O(l) → 2H+(aq) + 2NO3¯(aq) + NO(g) Čvrst oksid. 69 .91 g/cm3). Zato je za vodeni rastvor amonijak ispravnije pisati NH4(aq). Azot(III)-oksid je kiseo oksid.% NH3 (ρ=0. Tabela 6. +1 Oksid N2O Osobine Gas bez boje i mirisa. N2O4. Azotasta kiselina je slaba (Ka=5⋅10−4).15. Bezbojan otrovan gas. a paramegnetičnost se smanjuje. Azot sa kiseonikom gradi šest stabilnih oksida čije su karakteristike date u tabeli 6. Sa porastom temperature ravnoteža je sve više pomerena u desno. Nekada se smatralo da se u rastvoru amonijaka nalaze molekuli NH4OH. Koncentrovani rastvor amonijaka proizvodi se kao 25mas. Svi nitriti. Čista kiselina je tečnost bez boje koja ključa na 86ºC. Kao i NO spada u neutralne okside. dobro se rastvaraju u vodi. Samo je formalno anhidrid azotne kiseline jer se ova kiselina ne dobija se ne dobija iz azot(V)-oksida. Smatra se anhidridom HNO2: NO(g) + NO2(g) + H2O(l) 2 HNO2(aq). U gasovitom stanju dipsroporcionisanje je gotovo potpuno i više ne možemo govoriti o azot(III)-oksidu. Vodeni rastvor amonijaka reaguje slabo bazno zbog sledeće reakcije: NH3(g) + H2O(l) NH4+(aq) + OH−(aq). azotna kiselina je na trećem mestu po važnosti. Postoji isključivo u tečnom i čvrstom stanju.% HNO3. Spada u jake kiseline. iznad −100°C raspada se: N2O3 NO2 + NO. Obrnuto. Soli. Stabilan samo u čvrstom stanju na nižim temperaturama od −102°C. nitriti su stabilnije od same kiseline. +-2 NO +3 N2O3 +4 NO2 N2O4 +5 N2O5 Pored sumporne i fosforne kiseline. Koncentrovana sadrži 69. Dimerni oblik N2O4 naziva se diazot-tetroksid. Me utim. Hla enjem ispod 21°C (temperatura na kojoj prelazi u tečno stanje) boja sme eg NO2 isčezava. Okisidi azota i njihove osobine Oks. ali i nestabilna. Na vazduhu se spontano oksiduje i prelazi u azot(IV)-oksid: NO + O2 → 2 NO2. hemijski je inertan. Nastaje dimer. Manje je toksičan od drugih azotovih oksida.

Pošto svetlost katalizuje reakciju razlaganja kiselina se čuva u tamnim bocama. Azotna kiselina i njene soli imaju široku industrijsku primenu. Molekuli su joj povezani vodoničnim vezama. Izuzetci su: 1) Fe.i dihidrogenfosfate.16. a hidrogenfosfati i fosfati se ne rastvaraju. Spada u najefikasnija sredstva za sušenje. Fosfor sa kiseonikom gradi dva oksida (P4O6 i P4O10). −3 +3 +5 Jedinjenja PH3 P4O6 P4O10 Naziv fosfin fosfor(III)-oksid fosfor(V)-oksid kiselina − H3PO3 H3PO4 K1 − 1. je izuzetno otrovan gas bez boje neprijatnog mirisa na trulu ribu. br. dobro se rastvaraju u vodi. ispravnije bi bilo pisati H2PHO3 pošto je jedan od vodonikovih atoma direktno vezan za fosfor. Komercijalna koncentrovana fosforna kiselina ima 85mas. P4O10 ima izuzetno veliki afinitet prema vodi. smeša ccHNO3 + 3 ccHCl).7 mol/dm3). Oba su čvrste supstance bez boje. Druga primena je u industriji eksploziva (nitroglicerin. Glavna primena azotne kiseline je u proizvodnji veštačkih ubriva. Nestabilan je: 4 PH3(g) → P4(s) + 6 H2(g). 14. U rastvori se ponaša kao trobazna kiselina. Zbog toga ih u u prirodi ima malo. H O H O P O H To znači da je ova kiselina diprotonska (dvobazna). Ir i Rh (ne rastvaraju se uopšte). +5. i on ne može da jonizuje. Fosfor Fosfor se u jedinjenjima javlja sa oksidacionim brojevima −3. dinamit – smeša nitroglicerina sa nekim poznatim adsorpcionim materijalom). 70 . H3PO3.68 g/cm3. ρ=1.% (tj. Formulu fosforaste kiseline. Karakteristična oksidaciona stanja i jedinjenja fosfora ox.6⋅10−2 7. PH3. hidrogen. +3 i +5. Soli azotne kiseline. Svi dihidrogenfosfati se u vodi rastvaraju. nitrati. 2) Au. Za razliku od fosforaste kiseline i njenih soli fosforna kiselina nije otrovna za žive organizme. a ne rastvaraju se u koncentrovanoj pošto se pasiviziraju). Fosforna kiselina nema oksidacione osobine iako je oksidcioni broj fosfora maksimalan. Tabela 6. TNT. Rastvara gotovo sve metale.16. Ove metale rastvara jedino “carska voda”. pa prema tome gradi tri tipa soli: neutralne fosfate. tabela 6. Pt.5⋅10−3 Naziv − fosforasta fosforna Naziv soli − fosfiti fosfati Fosfin. Azotna ima oksidaciono dejsvo. Oba oksida fosfora su anhidridi odgovarajućih kiselina (H3PO3 i H3PO4). Al i Cr (rastvaraju se u razblaženoj. a njena jonizacija se prikazuje: H2PHO3(aq) + H2O(l) → H3O+(aq) + HPHO3−(aq) HPHO3−(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + PHO32−(aq) Čista fosforna kiselina je bezbojna čvrsta supstanca koja se topi na 42°C.

Rastvara se sem u kiselinama i u bazama: As4O6 + 12 OH− → 4 Na3AsO3 + 6 H2O. As2O5 je polimerizovan. slično bizmutu. U jedinjenjima se javlja u dva oksidaciona stanja +3 i +5. Oksid arsen(III)-oksid. prvo se raskidaju te kovalentne veze. Stabilnija modifikacija sa metalnim izgledom i izvesnom metalnom provodljivošću je bela. Antimon Antimona u prirodi ima pet puta manje nago arsena. Soli arsenati obojeni su žuto.Fosforna kiselina se veoma lako polimerizuje pri čemu mogu nastati različite polikiseline: Pirofosfatna kiselina: Trifosfatna kiselina: 2 H3PO4 → H4P2O7 + H2O. mišomor). Može se javiti u više modifikacija. Lako sublimiše. stakla. Žuti arsen je mek kao vosak. pa se zagrevanjem ortofosforne kiseline. Koristi se za uništavanje pacova i miševa (arsenik. Prilikom zagrevanja antimona. Jedinjenja arsena izuzetno su otrovna. Već na sobnoj temperaturi lako i brzo prelazi u sivu modifikaciju. Formula As2O3 se izvodi iz metalne. a metal se skuplja. 71 . As2O3 ili As4O6. danas se upotreba polifosfata u ove svrhe izbegava jer narušava ekološku ravnotežu prirodnih voda. Elementarni arsen nema neki veći značaj niti primenu. kao i sam arsen može se javiti u dve modifikacije. 3 H3PO4 H5P3O10 + 2 H2O(g) Reakcije polimerizacije se lakše odigrava na povišenoj temperaturi. Od polifosfata natrijum-tripolifosfat (Na5P3O10) se proizvodi u velikim količinama jer je značajan sastojak deterženata (40%). Dobija se zagrevanjem primarnih i sekundarnih ortofosfata. posebno ona oksidacionog broja +3. ortofosfata i polifosfata sa kraćim lancem dobijaju različite polikiseline i njihove soli. i ne predstavlja molekul već formulsku jedinicu. Vodeni rastvor reaguje kiselo: As4O6 + 6 H2O 4 H3AsO3 Arsenitna kiselina je slaba kiselina. Slabo se rastvara u vodi (na 100ºC u 100 g H2O rastvara se 6 g As4O6). Arsen Arsen se u prirodi javlja dve alotropske modifikacije. Soli hidrolizuju bazno. Koriste se u poljoprivredi kao insekticidi. Medjutim. krzna. posebno ako se blago zagreva. farmaceutskoj industriji i poljoprivredi. sive modifikacije. žutoj (nemetalnoj) i beloj (metalnoj). nestabilnoj žutoj i stabilnoj sivoj. Ipak u metalnoj vezi antimona postoji izvestan udeo kovalentne veze. Mnogo su važnija jedinjenja arsena koja se dosta koriste u industriji kože. Tripolifosfatni jon stvara kompleks sa jonima Ca2+ i Mg2+ i tako omekšava vodu. Kao i arsen(III)-oksid i arsen(V)-oksid. loš je provodnik. To je bela kristalna supstanca izrazito otrovna. Arsen(III)-oksid je amfoteran. Ovaj oksid je amorfna supstanca koja je izuzetno higroskopna: As2O5 + 3 H2O 2 H3AsO4.

nerastvoran u vodi. Natrijumova so ove kiseline Na[Sb(OH)6] u vodi se slabo rastvara koristi se u analitičkoj hemiji za dokazivanje natrijuma. Poznati su jedino antimonati – soli koje se izvode iz jona [Sb(OH)6]−.Na vazduhu antimon je stabilan. amfoteran sa jače izraženim baznim osobinama: Sb4O6 + 12 H+ 4 Sb3+ + 6 H2O Sb4O6 + 4 OH− + 6 H2O → 4 [Sb(OH)4]− Jon Sb3+ je postojan samo u jako kiseloj sredini. Antimon(III)-oksid Sb4O6 nastaje direktno sagorevanjem antimona na vazduhu. 72 . Sa vodom daje veoma slabu kiselinu. Tačna formula kiseline nije poznata. Lako se rastvara u sumpornoj i azotnoj kiselini: 2 Sb(s) + 3 HSO4− + 9 H+ → 2 Sb3+ + 6 H2O +3 SO2(g) Sa koncentrovanom azotnom kiselinom nastaju jedinjenja antimon(V) oksidacionog broja. Kiselog je karaktera. Razblaživanjem hidrolizuje: Sb3+ + NO3− + H2O SbONO3↓ + 2 H+ Sb2O5 je žuta kristalna supstanca koja se ne rastvara u vodi. To je prah bele boje. Na povišenoj temperaturi reaguje sa kiseonikom: 4 Sb(s) + 3O2(g) → Sb4O6(s) Ne rastvara se u neoksidujućim kiselinama.

4. grupe na Zemlji i njihovo nalaženje Element O S % na Zemlji 45. Ozon se može dobiti i veštačkim putem u ozonizatorima. Ozon je manje stabilna modifikacija kiseonika.9%) potiče od procesa fotosinteze.18. U vodi se slabo rastvara: na 20°C u 100 zapremina vode rastvara se 3. ali i onih koji su još uvek aktivni. Pored brojnih jedinjenja u prirodi nalaze i u elementarnom stanju. genere=graditi). Tabela 6. Smatra se da kiseonik koji se nalazi u vazduhu (20. Na običnoj temperaturi stabilan je rombični sumpor koji se sastoji od osmočlanih cikličnih molekula. I kiseonik i sumpor se javljaju u više alotropskih modifikacija. Jako je oksidaciono sredstvo. do plavoljubičaste boje. Oksidi S8. Slobodnog sumpora u prirodi ima najviše oko ugašenih vulkana.5 0. organo-sumporna jedinjenja Kiseonik je najrasprostranjeniji element u prirodi. nazivaju se halkogeni (grčki halko=ruda. vune. ima ga u vezanom stanju (sulfidi.17. sulfati. Zagrevanjem se iz rombičnog dobija monoklinični sumpor: ROMBIČNI 95. bez boje mirisa I ukusa. karakterističnog mirisa. kojih u prirodi najviše ima.8 kJ/mol.18 i 6. Ima ga u višim slojevima atmosfere2 gde nastaje pod dejstvom ultraljubičastog zračenja Sunca ili električnog pražnjenja: 3 O2(g) → 2 O3(g) Tabela 6. Alotropske modifikacije kiseonika Kiseonik O2 Dvoatoman gas. Ozon O3 Gas plave. perja. beljenje svile.034 Nalaženje Elementaran u vazduhu. sve ostale alotropske modifikacije sumpora vremenom na kraju prelaze u rombični sumpor. grupa – kiseonik i sumpor Pošto ovi elementi čine oksidne i sulfidne rude. organo-sumporna jedinjenja (nafta)). Osnovni izvor kiseonika su vazduh i voda. U vodi se dobro rastvara: u 100 cm3 vode rastvara se 49 zapremina ozona. sulfidi. sulfati. Od ovog rastvorenog kiseonika zavisi život riba I biljaka u vodenoj sredini. ∆fHθ=285. O3.1 zapremina kiseonika. itd. voska.19. 86% kiseonika vezano je u vodi. Zastupljenost nemetala 16.6. Tako e. 73 . Sumpor je po sposobnosti povezivanja svojih atoma vezama različitih dužina i uglova svojevrsni šampion sa dvadesetak alotropskih modifikacija. tabele 6.5oC MONOKLINIČNI 2 Maksimalna koncentracija ozona je na visini od 25 km u sloju debeljine oko 30 km. 16. Koristi se za dezinfekciju vode ili vazduha.

u industriji gume za vulkanizaciju kaučuka. Kiseonik je drugi po elekronegativnosti (iza fluora). i gustinu 2. CS2). Oksidacija može biti burna (gorenje) ili tiha (disanje). stajanjem prelazi u kristalni oblik. Čvrste kristalne supstance žute boje.23 +0.21 444. argonom i kriptonom).20. polako i veoma sporo sumpor prelazi u rombičnu modifikaciju.72 1. Tabela 6. posebno onima koji sadrže sumpor (ugljendisulfid. Pregled fizičkih osobina kiseonika i sumpora dat je u tabeli 6. Kiseonik Na povišenoj temperaturi kiseonik reaguje sa svim elementima (osim sa helijumom.0 104 184 2. a gustina mu je 1. za dezinfekciju buradi). Nastaje naglim hla enjem proključalog sumpora. neonom. pa zato u jedinjenjima kiseonik ima (izuzev sa fluorom) negativne oksidacione brojeve. slična gumi.9 0.6 U jedinjenjima kiseonik i sumpor mogu imati različite oksidacione brojeve.21. Sumpor može imat i negativne i pozitivne oksidacione brojeve.06 g/cm3.14 S 3s23p4 115.Obrnuto. prozvodnji boja i dr. Alotropske modifikacije sumpora Kristalne modifikacije S8 Sn Amorfna modifikacija Rombični 16⋅S8 ⋅ Monoklinični 6⋅S8 ⋅ Plastični Sn Amorfna mrka elastična masa.3 −182. Fizičke osobine kiseonika i sumpora O Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) Tvrdoća po Mosu Atomski radijus (pm) Jonski radijus. a nastala jedinjenja oksidi.8°C.19.20. Ove dve modifikacije razlikuju se I po fizičkim osobinama: rombični ima tačku topljenja na 112.96 g/cm3. tabela 6. hla enjem monokliničnog sumpora ispod temperature preobražaja. 74 .5 +1. u medicini (za izradu lekova i krema za lečenje kožnih bolesti). Monoklinični se topi na 118°C.96 (rombični) 2. Elementarni sumpor ima primenu u poljoprivredi (fungicidi. Rombični sumpor se ne rastvara u vodi. Obe modifikacije sastavljene od molekula S8 koji su u kristalnoj rešetki raspore eni na različite načine. Vremenom.001429 (gas) 74 140 3. M2−(pm) Elekronegativnost Redoks potencijal (V) 2s22p4 −218. Tabela 6. ali se zato dobro rastvara u organskim rastvaračima. Reakcija sjedinjavanja elemenata sa kiseonikom je oksidacija.

te se oni koriste kao sredstva za beljenje i za dezinfekciju (u medicini kao 3% rastvor).21. što zavisi od supstance sa kojom reaguju.0⋅10 −8 naziv kiseline sumporvodonična sumporasta sumporna 1. tako i oksidaciona sredstva.22. CO Pb3O4.8⋅10−12). Soli. gusta tečnost (ρ=1. NO. Karakteristična oksidaciona stanja i jedinjenja sumpora ox br −2 +4 +6 jedinjenje H2S SO2 SO3 agr. Zbog toga rastvori sulfida podležu hidrolizi. sa bazama soli (kovalentna jedinjenja. CO. To je bezbojna. gas gas čvrsto kiselina H2S H2SO3 H2SO4 Ka1 na 25°C ° 6.6⋅10−2 veoma velika Vodonik-sulfid. St. gradi jedinjenja sa oksidacionim brojem −1. i veoma je reaktivan.Tabela 6.448g/cm3). anhidridi kiselina) I sa kiselinama I sa bazama daju soli ne reaguju ni sa kiselinama. razlaže se: H2O2 → H2O + O Nastali kiseonik zove se atomski ili nascentni. mineralnim vodama i kao proizvod raspadanja biljaka i životinja. Zasićen rastvor ima koncentraciju oko 0.2°C). Vodeni rastvor H2O2 ponaša se kao slaba diprotonska kiselina (Ka1=1. Vrlo je otrovan (četiri puta je otrovniji od ugljenik(II)-oksida. Zbog prisustva vodoničnih veza izme u molekula H2O2 ima visoku tačku ključanja (150. niti sa vodom sastoje se iz dva ili više prosta oksida elementi koji ih grade metali nemetali amfoterni elementi N2O. pored oksidacionog broja −2. Oksidaciono dejstvo peroksida jače je izraženo. HCN). a sa kiselinama soli sa vodom grade kiseline. Ovaj oksidacioni broj kiseonik ima u vodonik-peroksidu. H2S. H2S je slaba kiselina. H2O2. Već na običnoj tempertauri je nestabilan.22. ili sumporvodonik se u prirodi javlja u vulkanskim gasovima. U jedinjenjima sumpor može imati različite oksidacione brojeve od -2 do +6. ni sa bazama. Tabela 6. Sumpor Sumpor je manje reaktivan od kiseonika. a nalaze se u prirodi kao značajni minerali. karakterističnog neprijatnog mirisa (na pokvarena jaja). To je gas bez boje. uglavnom se slabo rastvaraju u vodi. Amonijum-sulfid i sulfidi alkalnih i zemnoalkalnih metala su 75 . Osobine oksida u osdnosu na kiselo-bazne osobine i strukturi vrsta oksida BAZNI KISELI osobine sa vodom grade baze.1 mol/dm3. Vodonik-sulfid se u vodi relativno dobro rastvara. Vodeni rastvor se naziva sumporvodonična kiselina ili sumporvodonična voda. Peroksidi mogi biti kako redukciona. sulfidi. Najvažnija oksidaciona stanja sumpora sa primerima jedinjenja date su u tabeli 6. Fe3O4 AMFOTERNI INDIFERENTNI SLOŽENI Kiseonik. perokside. a isto je toliko otrovan kao i cijanovodonik.

Karakteristike oksida sumpora oksid SO2 osobine Gas bez boje. Da bi se ovi sulfidi rastvorili S2¯ jone iz rastvora je potrebno ukloniti na neki drugi način.4 zapremine SO2. jako je oksidaciono sredstvo i jako je dehidrataciono sredstvo. oba kiselog karaktera. Molekul SO3 je planaran. Ne rastvaraju se CaSO4. 76 . Za razliku od većine supstanci koje se koriste za beljenje (Cl2. a ispod 17ºC u čvrsto stanje. Ispod 44ºC prelazi u tečnost. bez mirisa. Vrlo je higroskopan. Takvi sulfidi imaju relativno veliki proizvod rastvorljivosti (ZnS. pa samim tim i koncentracija S2¯ jona je toliko mala da čak ni najveća koncentracija H+ jona ne može pomeriti ravnotežu u desno. Gasoviti SO3 je veoma reaktivna i korozivna supstanca i zato se sa njim teško rukuje. Sumpor(IV)-oksid i sulfiti pokazuju oksido-redukcione osobine. uljasta tečnost. Kod sulfidi koji se rastvaraju u kiselinama moguće je pometiti ravnotežu (S2¯ + 2 H+ H2S) dodatkom H+ jona.23. Ag2SO4. Druga primena zasniva se na njihovim redukcionim svojstvima za beljenje vune i svile u tekstilnoj industriji i za beljenje hartije. a koja su oksidaciona sredstva. FeS) i usled pomeranja ravnoteže rastvaraju se dodatkom kiseline. U vodi se rastvara: na 20o C u jednoj zapremini vode 39. beljenje sulfitima zasniva se na njihovom redukcionom svojstvu. U zavisnosti od toga da li ih je moguće rastvoriti dodatkom kiseline ili ne. Spada u jake kiseline. Vodeni rastvor sumpor(IV)-oksida reaguje kiselo usled nastajanja slabe sumporaste kiseline (H2SO3) čije postojanje (za razliku od njenih soli – sulfita) nikada nije potvr eno. Tabela 6. Bi2S3). Njenom preradom dobijaju se gotovo svi eksplozivi i mnogi bojni otrovi. jako je oksidaciono i dehidrataciono sredstvo. na primer oksidaciojom. sulfidi se dele u dve grupe. Kao jaka kiselina može da istisne slabiju kiselinu iz njene soli što je osnova mnogih industrijskih i laboratorijskih postupaka. reaguje sa vodom i gradi sumpornu kiselinu: SO3 + H2O → H2SO4. PbS. Zato je preporuka da se rastvor SO2 u vodi piše kao SO2(aq). koristi se u industriji veštačke svile. Sa vodom reaguje egzotermno: H2O(l) + H2SO4(l) → H3O+(aq) + HSO4−(aq).23. U drugoj grupi su sulfidi koji se ne rastvaraju dodatkom kiseline. te se koriste kao sredstva za konzerviranje voća i povrća u prehrambenoj industriji i vinarstvu (trgovački naziv KHSO3 je vinobran). SrSO4. H2O2). SO3 Sumporna kiselina je bezbojna. oštrog i zagušljivog mirisa. viskoze i dr. tabela 6. Vodonik-sulfid i sulfidi poseduju redukcione osobine. Jaka je kiselina. Sumporna kiselina spada u najvažnije proizvode hemijske industrije. Usled toga se stajanjem rastvor H2S zamuti od izdvojenog elementarnog sumpora: 2 H2S + O2 → 2 S(s) + H2O Sumpor sa kiseonikom gradi dva oksida. Kiselina ima tri osobine iz kojih proizilazi njena primena. Soli sumporne kiseline većinom se rastvaraju u vodi. PbSO4. Otrovni su za niže organizme (bakterije). Njihov proizvod rastvorljivosti je izuzetno mali (CuS. veštačka ubriva. ali podležu hidrolizi.rastvorni. i Hg2SO4. HSO4− + H2O H3O+ + SO42−. BaSO4. veze su dvostruke.

Dehidrataciona svojstva koriste se za dobijanje kiselih oksida iz odgovarajućih kiselina.Oksidaciona svojstva ima samo koncentrovana kiselina na povišenoj temperaturi. Hg). Zato je potrebno izuzetno pažljivo rukovati sa njom. Ag. 77 . posebno kada se razblažuje. Vruća koncentrovana sumporna kiselina rastvara čak i metale koji imaju redoks potencijal pozitivniji od vodonika (Cu. Zbog velikog afinitieta prema vodi koncentrovana sumporna kiselina se koristi kao efikasno sredstvo za sušenje (gasova). Energija hidratacije je toliko velika da pri dodatku vode dolazi do lokalnog ključanja i prskanja smeše. Sa vodom gradi hidrate H2SO4·nH2O gde je n=1-4. Razblažena kiselina (c=1 mol/dm3) praktično nije oksidaciono sredstvo. Kao proizvod oksidacije uvek nastaje SO2.

003214 100 181 3.0 −348. NaIO3. genere=graditi pošto lako grade soli.0 −327.5. Tabela 6. Vreme poluraspada prirodnih izotopa As manje je od 1 minuta Fizičke osobine halogenih elemenata date su u tabela 6.24. Astat jeradioaktivan.9 Cl Žuto zeleni gas 3s23p5 −101. Najviše ih ima u obliku halogenida.62 −188.6.04 0.001696 50 136 4. te su njegove osobine slabo ispitane.0126 KCl KCl⋅MgCl2⋅6H2O Br 2.0 Elekronegativnost Energija elektronskog afiniteta [kJ/mol] 78 .25.6 I Ljubičastocrni kristali 5s25p5 113.93 140 216 2. M− (pm) Bledo zeleni gas 2s22p5 −219.0544 Mineral CaF2 Na3AlF6 NaCl Cl 0.25. Nemetali 17.3 59 3.6⋅10-5 u tragovima Izuzev astata.5 −34. tabela 6.24. sa kratkim vremenom poluraspada.8 −324.3 At 6s26p5 302 337 ~7 140 2.5 −295.4⋅10-4 KBr⋅MgBr2⋅6H2O KBr NaIO3 KIO3 najre i od svih radioaktivnih elemenata Naziv Fluorit Kriolit Kamena so Silvin Karnalit Brom karnalit I At 4. osim joda koji se javlja kao jodat. koji je metaloid.3 4. Tabela 6.8 Br Tamno mrka tečnost 4s24p5 −7.7 184. Fizičke osobine halogenih elemenata F Fizičko stanje an sobnoj temperaturi Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/cm3) Atomski radijus (pm) Jonski radijus.11 115 195 2.2 −270. Zbog toga se u prirodi i nalaze u obliku brojnih jedinjenja.12 0. Zbog toga se u prirodi i nalaze u obliku brojnih jedinjenja. grupe – halogeni Ime halogeni potiče od grčkih reči halos=ruda. Zastupljenost helogenih elemenata na Zemlji i njihovo nalaženje Element F % na Zemlji 0. svi ostali su izraziti nemetali.

Kod halogenih je obrnuto. a na višim temperaturama halogenati. nastala u ovakvoj reakciji koristi se za dezinfekciju vode.26. i pored male rastvorljivosti u vodi. svetlo žute boje. Fluor ne samo daje najreaktivniji od halogenih elemenata. Cl2 je tako e gas. I) 79 . zeleno-žute boje. pomatrano od gore prema dole. Poslednji elemenat u ovoj grupi. a I2 je ljubičasto-crna čvrsta supstanca. a atomi fluora mali (najmanji u drugoj periodi) spareni elektronski parovi vezanih atoma me usobno se odbijaju. bromna i jodna voda. Dužina i jačina veze kod halogenih elemenata X-X F-F Cl-Cl Cr-Br I-I Dužina veze (pm) 143 200 228 266 Jačina veze (kJ/mol) 159 243 193 151 Zbog prisutne nepolarne kovalentne veze X-X. Ona ubija bakterije tako što uništava odre ene enzime koji su esencijalni za njihov metabolizam. reakcijom halogena sa rastvorima baza na hladno nastaju hipohalogeniti (HXO): X2 + 2 NaOH → NaX + NaOX + H2O. Jačina veze X-X opada u grupi. a slabo u vodi. astat je čvrsta supstanca. F2 reaguje sa svakim elementom (osim He. Tabela 6. Br. Pošto je veza F-F kratka. tabela 6. Miris i ukus koji se povezuje sa “hlorisanom vodom” zapravo potiče od jedinjenja kao što je CH3NHCl. Tako. Me utim. reaktivnost se smanjuje kako opada elektronegativnost. Kao rezultat toga. na sobnoj temperaturi F2 je gas. Me utim. i Ar).25. fizičke osobine halogenih elemenata pravilno se menjaju. I) Hipohloritna kiselina.26). svi halogeni se dobro rastvaraju u organskim rastvaračima. U vodi se disproporcionišu: X2(g) + H2O(l) HX(aq) + HXO(aq) (X = Cl. Na primeru hlora reakcija sa vrelim bazama je: 3 Cl2(g) + 6 OH(aq) ClO3 (aq) + 5 Cl(aq) + 3 H2O(l).Slično kao kod alkalnih metala. u mnogim slučajevima čak eksplozivno. već je i najreaktivniji elemenat u čitavom periodnom sistemu uopšte. ovo odstupanje može se objasniti na sledeći način. Jačina metalne veze kod alkalnih metala u grupi opada sa porastom rednog broja. Br2 crveno-mrka tečnost. a od ovoga odstupa fluor (tabela 6. U baznoj sredini. zbog drugačije prirode hemijske veze kod halogenih elemenata trendovi su suprotni. Kao posledica porasta disperzionih sila menja se i agregatno stanje. HClO. Usled odbijanja veza je slabija i lako se raskida. (X=Cl. Na izuzetno veliku reaktivnost elementarnog F2 ima uticaja jačina veze izme u atoma fluora koja se lako raskida. vodeni rastvori halogenih elemenata nazivaju se hlorna. Duž grupe. disperzione sile koje se javljaju izme u molekula rastu sa porastom veličine atoma. Br. Ne. kao proizvod reakcije hipohloritne kiseline sa bakterijama.

Danas se umesto neorganskog joda u medicini koristi kompleksno vezan jod u proizvodu pod nazivom “povidon jod”. Zbog snažnog oksidacionog dejstva rad sa halogenim elementima je opasan. +3. Neparni pozitivni oksidacioni brojevi (+1. NaClO3 HClO4. dok je jod u jako polarnim rastvaračima (aceton ili etanol) tamno narandžaste i braon boje. duži dodir I2(s) u kontaktu sa kožom izaziva opekotine koje teško zarastaju. U kontaktu sa kožom i sluznicama iz kompleksa povidon-joda postepeno se osloba a aktivni jod. 80 . +7) stabilniji su od parnih (+4). ali se zato slabo rastvara u vodi. najstabilniji i najvažniji oksidacioni broj halogenih je −1. rastvor je ljubičast. na primer. U ovom obliku jod se koristi kao antiseptik. Uništava kako gram-pozitivne. može izazvati u dodiru sa kožom bolne opekotine. Tabela 6. To je posedica interakcija ligandog polja rastvarača sa d-orbitalama joda. NaClO4. u Prvom svetskom ratu korišećn kao boji otrov. Brom. Jedinjenja halogenih elemenata sa pozitivnim oksidacionim brojevima su oksidaciona sredstva. u umereno polarnim rastvaračima.27. jod je najslabije oksidaciono sredstvo. Boja rastvora elementarnog joda zavisi od polarnosti rastvarača. gljivice. Pri tome jodidni jon (iz KI) sa jodom gradi trijodidni anjon I3− koji je rastvoran u vodi. kao što heksan. 10% rastvor joda u alkoholu. Kada je rastvarač nepolaran. Ipak. viruse i protozoe. koji je jedini halogen sa d-orbitalama. Br2. iako nije tako jako oksidaciono sredstvo kao hlor. kao na primer dihlormetan rastvor je tamno tamno-crven. +5. Neka karakteristična jedinjenja halogenih elemenata OKS. naročito ako dospe izpod noktiju. Baš suprotno. Povodon jod ispoljava snažno antiseptičko i dezifekciono dejstvo. Oksidaciona sposobnost opada sa porastom oksidacionog broja. Od četiri halogena. NaClO2 HClO3. Tipični primeri jedinjenja u kojima halogeni imaju različite oksidacione brojeve dati su u tabeli 6.Elementarni jod se lako rastvara u većini organskih rastvarača. HCl. tako i gram-negativne bakterije. HI F2. U jedinjenjima halogeni mogu imati oksidacione brojeve od −1 do +7. H5IO6 Flour je izuzetak jer kao najelektronegativniji elemenat periodnog sistema može imati samo negativne oksidacione brojeve. Cl2.27. Rastvorljivost joda u vodi može se povećati dodatkom kalijum-jodida. koji deluje brzo i baktericidno. NaOCl HClO2. Nekada se za dezinfekciju koristila jodna tinktura. Hlor je. Mada se elementarni kod jod dosta primenjuje to ne treba da navede na zaključak da je bezopasan. BROJ −1 0 +1 +3 +5 +7 TIPIČNO JEDINJENJE NaCl. I2 HClO.

1 −114.30. Izuzetak su halogenidi srebra(I). brom je potrebno zagrevati. Soli halogenovodoničnih kiselina. Zato formulu fluorovodinika pišemo kao H2F2.2 −86.8 −50. Karakteristične hemijske reakcije halogenih elemenata (X) X2 + H2O(l) → H+(aq) + X−(aq) + HOX(aq) X2 + O2 → ne reaguju direktno X2 + H2(g) → 2 HX(g) X2 + metal → halogenidi metala HX(g) + H2O(l) → H3O+(aq) + X−(aq) NaX + H2SO4 → HX + NaHSO4 (izuzev NaI) (halogenovodonici) (izuzev F) Svi halogenovodonici. jedinjenja sa vodonikom. a da bi jod reagovao neophodno je prisustvo katalizatora (reakcija je povratna). Neke fizičke osobine halogenovodonika FOR-MULA NAZIV tt [°C] −83. Fluor je najreaktivniji od svih halogenih elemenata. mada se ne koristi za komercijalno dobijanje halogenovodonika HX (osim za HCl). oksdaicona sredstva su hlor(I)-oksid (Cl2O). Tabela 6.03 0. U VODI NA 10°C [g/cm3] STEPEN DISOC.6 93. halogenidi.29. odnosno oksoanjoni.97 0. većinom se dobro rastvaraju u vodi.91 1. Tipične reakcije za halogene date su u tabeli 6. su na običnoj temperaturi gasovi bez boje. tabela 6. 81 .29. Vodeni rastvori reaguju kiselo i predstavljaju odgovarajuće halogenovodonične kiseline.Halogeni elementi grade više oksida koji su jaka oksidaciona sredstva.28. X2 + H2(g) 2HX(g) Sa vodonikom fluor se jedini čak i u mraku i na vrlo niskim temperaturama.5 −85 −66 −36 DIPOLNI MOMENT [D] RASTVORLJ.8 tk [°C] 19. Rekcija sa vodonikom je karakteristična.Halogeni elementi su veoma reaktivni. oštrog mirisa. Tabela 6. Od ovoga jedino odstupaju fluoridi. Na primer.5°C prelazi u tečno agregatno stanje. tabela 6.5 95.28. dok su ostale monobazne i jake kiseline.42 slaba 780 2100 2340 8 92. Halogenovodonici se dobro rastvaraju u vodi.0 Fluorovodonična kiselina je jedina dvobazna i slaba. Reaguju direktno sa većinom elemenata periodnog sistema. Jaka vodonična veza kod fluorovodonika razlog je što on već na 19. (α) U 0. Da bi hlor reagovao neophodno je prisustvo svetlosti.1M RASTVORU H2F2 HCl HBr HI fluorovodonik hlorovodonik bromovodonik jodovodonik 0. hlor(IV)oksid (ClO2) i hlor(VII)-oksid (Cl2O). olova(II) i žive(I). Reakcijom halogena ili njihovih oksida sa vodom nastaju odgovarajuće oksokiseline. Vodonična veza prisutna je čak i u gasovitom stanju.

so hipohloraste i hlorovodonične kiseline. najveća količina broma koristi se za dobijanje dibrom-etana (C2H4Br2) koji se dodaje benzinu. Natrijum-hipohlorit. Hipohalogeniti (XO−). hlorovodonične kiseline. Jod nema tako široku primenu kao ostali halogeni element. Hlorasta je nešto jača (K(HClO2)=1. 82 . Jedinjenja broma koristi se za proizvodnju pesticida. Hipohlorasta kiselina je slaba (K(HClO)=3. ali i za dezinfekciju vode u bazenima. Fluor se koristi za dobijanje plastičnih masa (teflona). koriste se u domaćinstvu kao sredstva za dezinfekciju. halogeniti (XO2−) i halogenati (XO3−) nastali disproporcijacijom u vodi (vidi tekst gore) su oksidaciona sredstva. Ca(OCl)Cl. Ipak. Hlorni kreč. nekih boja i bojnih otrova. njihova jačina raste sa porastom oksidacionog broja hlora. PVC).BR FORMULA IME BROM FORMULA IME JOD FORMULA IME 2KCl(s) + 3O2(g) +1 +3 +5 +7 • HClO • • • hipohlorasta hlorasta hlorna perhlorna HBrO − • hipobromasta − bromna perbromna HIO − • hipojodasta − jodna perjodna paraperjodna HClO2 HClO3 HClO4 HBrO3• HBrO4• HIO3 HIO4 H5IO6 postoje samo u vodenom rastvoru Neki perhalogenati su naročiro jaka oksidaciona sredstva.1⋅10−8) i nepostojana. jod je neophodan mikroelement u ljudskom organizmu. Me utim. Većina oksokiselina stabilna je samo u rastvoru. Prilikom svakog lansiranja potroši se više od 700 tona NH4CI04: 10 Al(s) + 6 NH4ClO4(s) 4 Al2O3(s) + 12 H2O(g) + 3 N2(g) + 2 AlCl3(g) Halogeni elementi i njihova jedinjenja imaju značajnu i raznovrsnu primenu.1⋅10−2). Nedostatk joda kod ljudi izaziva oboljenje štitne žlezde. Kiseonične kiseline halogenih elemenata HLOR OKS. Znači. Hlor se najviše primenjuje za proizvodnju plastičnih masa (polivinilhlorid. Amonijum-perhlorat. NaOCl. Potreban je za pravilno funkcionisanje štitne žlezde. a perhlorna najjača. za sintezu insekticida. zatim freona koji se upotrebljavaju u rashladnim ure ajima. Sredstva za dezinfekciju i beljenje (papira i tekstila) uglavnom su na bazi hlora. hlorna još jača. kao i niza hlorida. gušavost. zajedno sa prahom aluminijuma ulazi u sastav čvrstog goriva svemirskih letelica. raznih lekova. Sa njim se tretiraju plastika i tekstil da bi postali otporni na vatru. poznat je pod imenom varikina.Najznačajnije su kiseonične kiseline hlora. Zbog toga se redovno dodaje kuhinjskoj soli u obliku natrijum ili kalijum-jodida (jodirana so). Kalijum-hlorat se koristi za laboratorijsko dobijanje kiseonika jer se zagrevanjem raspada na: 2KClO3(s) Tabela 6. koji se dobija iz natrijum-perhlorata.30.

22 3.33. a tako e i tačke topljenja i ključanja. postepeno iz atmosfere gube helijum (kao i vodonik) i on odlazi u me uplanetarni prostor. Prvi je otkriven helijum. Sa porastom rednog broja njihova rastvorljivost u vodi raste. Tek kasnije otkriven je i na Zemlji.6 Kr 59.178 Ne 2s22p6 −248. Elementi 18.78 Kr 4s24p6 −157.73 Xe 5s25p6 −111.4 Xe 108. pa se bez primene povišenog pritiska ni ne može prevesti u tečno stanje. gde spada i Zemlja.1⋅10−4 Xe 8. Rastvorljivost plemenitih gasova u vodi na 20 °C Element cm3/kg He 8.93 0.00 5.6.08 0.31.1 Rn 230 . Plemeniti gasovi se slabo rastvaraju u vodi i u organskim rastvaračima.00 −61. Ime je dobio po mestu gde je prona en (grčki helios=Sunce). tabela 6. helijum posle vodonika najlakši od svih gasova (sedam puta je lakši od vazduha) planete sa malom gravitacijom.70 −108. Pošto je.80 1. helijum ima najnižu tačku ključanja od svih elemenata Periodnog sistema. U stvari. odakle se i dobijaju.20 −268. dok je na Suncu. Tabela 6.30 −185. grupe He Spoljašnji energeski nivo Temperatura topljenja (°C) Temperatura ključanja (°C) Gustina (g/dm3) 1s2 −272. Disperzione privlačne sile koje se javljaju izme u atoma plemenitih gasova veoma se slabe.70 9.900 Ar 3s23p6 −189. Fizičke osobine elemenata 18. Plemenitih gasova na Zemlji ima u vazduhu (najviše argona).5 83 Ar 33.61 Ne 10.32. i u čitavoj vasioni uopšte. Sa porastom molekulske mase rastu disperzione sile.8⋅10−3 Ar 0. Otkriveni su pred kraj 19.73 214 Atomski radijus (pm) 122 160 191 198 *Radon je radioaktivan i on je gas sa najvećom poznatom gustinom. drugi po zastupljenosti. veka. Tabela 6.98 Kr 1. grupe – plemeniti gasovi Kada je Mendeljejev sastavljao svoju prvu tablicu plemeniti gasovi još nisu bili otkriveni. Sadržaj plemenitih gasova u vazduhu (u vol%) He 5.36 −153.0⋅10−6 Rn 10−12 Plemeniti gasovi se ponašaju kao idealni gasovi.0⋅10−4 Ne 1. tabela 6.31.32. Tabela 6. pa do njihove kondenzacije dolazi na veoma niskim temperaturama.59 −246. te za njih nije predvideo mesto. Vodonik je na Zemlji relativno redak. I to na Suncu gde nastaje reakcijom termonuklearne fuzije vodonikovih jezgara (protona).89 209 Rn* 6s26p6 −71.6.

helijum ima boju slonove kosti. u lampaman. pošto su im spoljašnji energetski podnivoi popunjeni. Kasnije je Bartlet utvrdio da pri tom dolazi do reakcije izme u PtF6 i ksenona pri čemu nastaju narandžasto-žuti kristali XePtF6. godine Bartlet. i dr. Jedinjenja plemenitih gasova nemaju nikakvu praktičnu primenu. ksenona i kriptona (uglavnom sa kiseonikom. Zbog slabe reaktivnosti inertni gasovi se najviše koriste kada je potrebna inetrna atmosfera. Helijumom se pune vazdušni baloni. i kao rashladni medijum kod nuklearnih reaktora. i značajna su samo sa teoretskog aspekta. Ksenon može u jedinjenjima može da ima i oksidacioni broj +6 (kao na primer u XeF6 i XeO3). Tečni helijum koristi se za postizanje vrlo niskih temperatura. ni jedno jedinjenje helijuma. Mešanjem neona sa živinim parama moguće je promeniti boju emitovane svetlosti do tamno-plave ili zelene. Plemenitim gasovima pune se neonske sijalice i svetleće reklame. Onda je 1962. Inertnost argona koriti se kao proizvodnje titanijuma i ostalih reaktivnih elemenata. kripton zelenkasto-plavu i ksenon ljubičastu. 84 . bactericidne lampe. a helijum se koristi i kao zaštitni gas kod poluprovodničkih materijala. Utvr eno je da je ksenon dobar anestetik. slučajno je otkrio da stajanjem na vazduhu tamno-crvena boja PtF6 neznatno bledi. neona i argona nije dobijeno. Smeša helijuma (79 vol% He) i kiseonika (21 vol% O2) koristi se umesto vazduha za punjenje roniolačkih boca. a ima primenu i kod predvi anja zemljotresa. U ova dva jedinjenja oksidacioni broj ksenona se +2 i +4. Ksenononom se pune lampe za specijalne namene (stroboscopske lampe. pred kraj 19. ali je suviše skup da bi se koristio. Ipak. Mada je do danas sintetisano nekoliko desetina jedinjenja radona. Različiti gasovi proizvode svetlost različitih boja: neon crvenkasto-narandžastom svetlošću.Kada su otkriveni. Kripton se koristi kod nekih fotografskih bliceva. što je u potpunosti bilo u skladu sa u to vreme važećom atomskom teorijom. i oksidacioni broj + 8 (u nestabilnom oksidu XeO4). godine kada je sintetisano prvo jedinjenje jednog plemnitog gasa eksperimenti su ukazivali na njihovu inertnost. fluorescentne cevi i Gajgerovi brojači. Radioaktivni radon se u manjim količinama koristi za lečenje malignih tumora. fluorom i hlorom). do 1962. U narednih nekoliko meseci sintetisao je još dva jedinjenja ksenona i fluora: XeF2 i XeF4. sami plemeniti gasovi imaju primenu. Zavarivanjem u atmosferi helijuma i argona izbegava se oksidacija metala na mestu varenja. UV-laserima. Argonom ili kriptonom (u smeši sa azotom) pune se sijalice. proučavajući flouride platine. argon plavocrvenu. laseri specijalne namene). veka smatrani su "inertnim".

ISBN 86-7401-134-9 85 . Chemistry. 2010. Inc. Principles of general chemistry. 2007. Chemistry. 2000. tenth edition. New York.0-07-310720-4 Dejan Poleti. NY 10020. Prentice Hall. Chang. drugo prtera eno izdanje. Beograd.Literatura: 1. 2004. McGraw-Hill Companies.. foutrh edition. Tehnološko-metalurški fakultet. McGraw-Hill. Opšta hemija. New York. Robert C. R. II deo. ISBN 0+13-121631-7 Martin S. Silberberg. Pearson Education. ISBN : 978-0-07351109-9 John McMurry. 4. 3. Fay. ISBN 978-0-07-310720-2 . 2. Upper Saddle River. hemija elemenata. New Jersey 07458.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->