Nako ..

avanlure sa Siavom Kukicem

Covicevi susreti s Lagumdziiom, Dodikom i Tihicem • Nema smisla razgovara1i 0 kandidalu za predsied.ava,juceg Viieca minis1ara BiH:bez dogovorenog koncepla • Vietar u ledaiz Brisela i SAD

.,,;

~

znaje "Onevni avaz". Ako ie suditi po oprirnizmu predsied~~ka Hp~-a BiI:l Or~gana Covica, Olll bl mogh dom-

C

vBiH zapoceli .elniC.i.YOd. eCih. u
ani u drzavne

vne razgovoreo formirvlasti, sa-

Slrana.ka su pono-

ieti preokret u toj dosadnoi politickoj sapunici. Kako iSlice Covic, razgovori ukljucuju sve nivoe vlasti, ad kantonalne do drzavne, jer su "sve drugo improvi-

zaciie". Pocetak novih pregovora
potvrdio

SOP-a Damir Hadzic,

je i potpredsjednik 2. strana

usane· unep
~
r
I

Ukolonama i po sal. prema Makarskoi riviieri

,
U1

I

,
t

,.

1

~.

~~.

Sjekirom nasrnuo na ~

SUKOB ZBOII IMOVINE

dVojicu brace .'~ ~~"

'Reprezenlacija iBiH prva na

SJEOECA DDBOJKA

Kontinental kupu

68.strllnll

Ukratko

2

D"ev"i~v~l,nedjelja. 17. julVsrpanj 2011 .

aktuel n 0

.Budimir: Probleml parralalka

Posjete

I!" Predsjednik FBiH Zivko Budimir posjetio j e op Gin 1,1 D omaljevac, gdj~ se na poziv nacelnika Zeljka Josica UPOZII30 S radom te opcine te s problemima povratnika I braniteljske populaciie
re opdi ne, javilaj e Fena,

Budimiru Domalieucu

Budimir je posjerio i Cemar za sociialni rad i povramicku zupu Grebnice, gdje se susreo s privrednicima i sa zapnikom Franiom Odelice.m.

Bugojno

DanaS DDhDd n "putem SoaSa
nja 18. godisnjice stradanja 45 bosnjackib civila iz bugojanskcg naselja Vrbanja, a vriiemesukoba Armiie RBiH i HVO-

Odluka OHR-a 1I slucaiu viasri Srednjobosanskog kanrona (SBK) za Covica ie ocekivana, Po njemu, ona je jedino moguca, ali se pita ~to se dozvolilo da VI.ada SBK mjesecima nelegalno radi i donosi nezakonire odluke. Vlast u SBK i Hercegovacko-nerervanskom kantonu (HNK), tvrdi en, mora se napraviti po principu reciprocireta ~ako zelimo stabilnost FBiH", jer ne bude li 10' ga, uistinu ce se "upasti u haos i bezvl a~ce".

Reciprocil,et u SBK i HnK

II> Povcdom obiljezava-

a, danas ce s polaskom u

9 sati biti organiziran pohod "PuLem spasa" na relaciji Crnice - Gladovo - Dubovik - Podovi.javiIa je Onasa, Organizator pohoda je U druzenje porodica stradalih ; Vrbania 1993", u saradnji s Planinarskirn drusrvorn "Koprivnica~ iz Bugojna,

Upozorenja

u BIK UgrOZena

EHoIDi~a ora,ua

II> Generalai sekretar Helsinskog komiteta za ljudska prava BiH tivica A b adZic izj 3V ila j e jucer u Brckom da su ekoloska prava u BiH na marginama, Abadi.ic je upozorila da BiH nece moci pcstari tiao;ca EU prije nego sto usvoji i pocne primieniivati sve politike i zakonske propise koji II zemljama ED oda vno pos toje, j avila je Srna ..

Svi C8 morati napraviti ustupke kaZ.8Hadiic
Potpredsiednik SDP-3 Damir Hadfi': porvrdio je za "Dnevni avaz" da su otpoceli nov; razgovori 0 formiran j u drzavne vlasti i da danas muogo vise nego ranije ima ilansi da dcde do n jenog skoreg forrnirania, Vieruie da j uli i pocerak avgus [3 rrebaj u biti iskoristeni da bi se drzavna vlast, napokon, sklopila. - Da, tacno ie, doslo je do razgovora, Vjerujemo cia bi na rragu nasih zah rj eva, [0 jeste, SOP-a moglo doci do konstituiranja drfavne drzavne vlasti,

ImamO sansi za lormiranJe u asli

Potpredsjednlk SDP-a Damir Hadzic za "Avaz"

U nouambru raspraua o driaunoJ imOu~ni u HS
Ustavni sud BilI odlucio je jucer da 1I novembru odrii iavnu raspravu 0 zahtjevu za pokretanje postupka Z3 ocjenu ustavnosri Zakona 0 starosa drzavne irnovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja Ustavni sud Ce na -~~--'-raspravu, izmedu CSt- Sa sjednice: Odbijena zal1ljev MaMoula alih, pozvati ClanoveVeneciia- BilI Bakira Izetbegovica za nske komisiie, Vije6a Evrope, ocienu usravnosti clanova 17. Federalne uprave Z3 geodetske i 39. Zakona 0 dliavljanstvu i imovinskopravne poslove i BiH. Rasprava 0 10m zahtjeUp rave za geodetske i imovivu bit ce nastavljena na narnskopravne poslove 11 RS. ednoj sjednici 1I septernbru. Ustavni sud BiH orvorio Ustavni sud BilI odbio je je raspravu koja se odnosi na kao neostlOVanu apelacijll zahtjev clana Predsjedn.i~tva Abdu.ladhim3. Makroufa.

Plenarna sjednica Ustavnog suda BiH

PrauDSUde HS traii ViSe Dlace

Sindikat

II> Sindikat pravosuda RS pokrenuo je himu iniciiativu za izmienu Zakcna 0 platarna u ovim instirucijama i zatrazio niihovo vraeanie na nivo prije smanjenia od 10 posto iz 1010. godine, j avila je Srna, To je potvrdlo l predsiednik ovog sindikata Darko Rokvic.

dogodi i PUIIO ranije, Mciiemo se sloziti,s konstaracijom gospodina Coviea cia je doslo do relaksaciie 0 dn 0&3. S ada su svi spremni naprav iti komprom is, a ru, pri je svega, govorim 0 odnosirna izmedu SDP-3 i HDZ-3 Bil-l, Cak sam vidio cia i Raiko Vasi'; tvrdi da 51! vlastne moze napraviti bez SDP-a " izjavio je Hadzic za Eviden me je, dcdao je, da ce svi mo ra ti nap ravi I i 0 dredene us tupke i cia ce moran d06 do komprcmisa te da ultimatuma nece smjeti biti. F. V.

"Avar'.

je zainteresiran

za formiranje

Cov;e

vlade i pravljenje pornaka. Bilo je vrijeme da seovo

aktuelno
UPOZORENJA

o nevni

avaz, nedjelj., 17. julVsrp.nj 201 1.

3

p iJ8nos 181810 _SHihbrol8ua _ora DOGlti 1. a gUS I!
m unikacij e (RAK) BiH izreci ce rigorozne sankciie.

Kazne za nepostlvanie rokova

Kasic je samo die price 0 jed nom braju diplomata ko] su BiH u posljednjih 16 godina sramotili
Jos [edna bh, diplomatska bruka ovih dana obletjela je svijet, Am basador BiB u I tali] i Branko Kesic nije se pojavic na komemoraciii povodom 16. godisnjice genocida u Srebrenici organiziranoj pri zastupnickom dornu italijanskog parlarnenta, na koioi su govorili ugledni iraliianski parlarn entarci, poli Licari i uni verzi retski profesori, Kesic ne samo da je odbio doci na komemoraciiu vee ie, U SVQrntradi cionalnorn naredbodavnom stilu "oplemenjenomv ratnim iskustvom, osoblju Arnbasade (svih nacionalnosti) zabranio cia [avno istupa na kornemoraciii, vj eru j uci, valj da, daee se tako 0 genocidu u Srebrenici rnanje znati i pricati. Kao cia je Rim zaselak na Zmijanju! N ije Kesic, naravno, iznzetak iz bh .. diplomatije .... Rami specijalista za bosni aCko-hrvatski stambeni fond u Banjoj Luci, nerazd voj ni j aran haskog ooudenika Radoolava Braanina, kadar ponosnog Cetnickog sioa Borislava Paravca i pevi bh. ambasadot kojeg drZava u koju je postat (Hevatska) nije h del a Branko Kesic slika je moraine snage i men tainog s tanja naSe diplomatije. Tacno ie, da se ima vremena, da bi se 0 Kesieevirn rimskim ispadima mogao roman napisat.i. No, on je sarno dio price o jednom broju diplomate koii su BiH u posliedniih 16 godina predstavljali kao "srpski", ~boonjacki" ili .hrvarskr kadrovi i u kominuite:tu, uz drzavu, sramotili i onai zdravi dio diplomarske mreze, jer kakva je razlika izmedu Kesica, koj i u stranoi drzavi negira zlocin koji se dogodi 0 u drzavi Giji je zvanicni predstavnik, i novopecenog bosniackog "diplo· mate" iz Sarajeva koji je zbog kamatarenja i iznude osuden na nekoliko godina zarvora i koji se vee uveliko bavi "uvozno-izvoznom diplomatiiorn" na relaciii Sarajevo" Evropska unija? Nikakval I [edan i drugi u diplomatiju nisu otisli zbog visokog rang-a na ljestvici znanja i obrazovanja, diplornatske ucrivosti i sarma, vee zbog cinienice da su ih tame poslale pard jske cen trale i n j ihovi kriminalni lobiji rasporedeni u nadleznim ministarsrvima koji, tobo~e, briou o nacionalnim imeresima naroda iz kojeg dola~e. Kesic se, prema premodrum pravilima, tako dokopao Rima. Koliko boonjacc kih, hrvatskih i srpskih kesiCatrenuwo "precte" po svje-tskim diplomatSkim destinacijarna SI3l1l0reti dt1avu iz toje dolaze, to sarno dragi Bog ma ...I &novi PredsjednlliM BiB knii potpisuju njihova rjeiienja 0 postavlj ffij u.

Cijena prelaska s jedne teletonske rnreze na drugu ne smile biti visa od 30 rnaraka Sporni tenderi
Na ovu je mogucnost u izjavi za "Avaz" u pozoril a Aroda Odobasic, rukovodilac Sektora za odnose s iavn o~cu u RAK-u, napominjuci da je posli ednja novcana kama koia ie zbog kasnjenja s uvodenjem ove usluge izrecena HT Mostaru iznosiIll2S.000 KM:. " Do sada smo nekoliko puta pornjerali rck u okviru koieg su tri naiveca telefonska operatera u naso] zernlji kao i II al ternati vnih rnogli izvrsiti pripreme svoiih komutacion ih sis rema i prikl j u Gi ti se na Centraln u bazu podataka kako bi se gradanima ornogucil a da uz zadrza vanj e po-

Ukoliko HT Mostar do I. avgusta ave godine ne ispuni tehnicke uvjete za provodenje usluge prenosivosti telefonskog broja s jedne fiksne mreze na drugu, Regulatorna agencija za ko-

Prl)snos ,mobllnlh brolsua
Od obasic nam j e kazala da se 1. avgust kao rok za poce tak proved en j a usl uge prenosivosti brojeva odnostoieceg broia telefona predu na rnrefu drugog opera tera go vori 0 dobasid, U HT-u Mostar su nam kazali da nove sankciie RAK-a nece biti porrebne, jer ce do 1. avgusta tehnicki biti sprernni za provodeaje i ove usluge. • Do sada ona niie bila moguca, jer nam je render za nabavku tehnicke opreme .;eriri pu ta ponisten. Op rerna je nabavljena ikonaeno smo risi same na fiksnu telefoniju. Do ieseni bi, kaze ona, trebao b iri pozn at i dam m za mobilnu telefoniju.

Prema n ek ira podacirna iz susjedne Hrvarske, tek se oko iedan posto gradana odlucuje na prelazak s jedne telefonske mreze na drugu. U Finsko j j e, naprirn jer, postotak mnogo visi i iznosi oko 50 posto.

HruatsMa i Finslla

OdQbasic: Rije§iIi prQiJ/em jeWi ovaj probem " kazao narn je Vanja Gavran iz HT-a Mostar.

U RS spremni
Srpske ou spremni za uslugu prenosivoni broja kao i u "BH Telecomu"_ - Kada se bude pozivao ko.risnik koji ie promijenio tekkom opera tera, pozi val ac ce biri obavijclren 0 prelasku i izbo[U novog fiksnog operareca - kale N ada L u rvikadic, ponparol "BH Telecoma". Firma "QSS d.o.o. Sarajevo pruZat ce usl uge upr· avi tel ja ceo tral n e adm inisrrarivne baze podamka prenese.nih brojeva, a, prema fijetima Odobasie, propisano je da naknada za prelazak s jedoe mreze na -drugu ne smije prelaziri iznos od 30 mara.ka. A. KESEROV/(;
U

U Telekomu

OPCiSMOmSUd MoSlar bit ce -SMuuce a strulal
Hadi se 0 dugogodisnjem problemu, jer Vlada ne izdvaja dovoljno sredstava, kate Zadric
Zbog d "gova u visi ni od 18.313 KM sarno za Ovil godinu "Elektropri vreda BiH" najavila je da ce Opcioskom sudu u Mostaru iskljuci ri struj u! Ovu informaciju "Dnevnom avazu" potvrdio je predsjednik Opcinskog suda Mostar Marin Zadric. On je objasnio da se radi 0. dugogodisnjem problemu, jer Via da Her~egov aeko- neretvanskog kan ton a iz god;ne u godjnu ne izcvaja dovoIjno s.redslava za OVll peavosudnu insti ruciju. Zawic isti!:!' da dugovi Opcinskog suda Mostar za struju za 2009_ i 2010. godinu iZ!)Qse 6.655 KM. Ovaj sud ima velika dugovania i p cerna postama koja sam 0 u ovoj godioi iz:no·se 13S.613 KM. U protekle dvije godin e, na veo je on, dugovan ja su za p ostan ske us I uge i.znos il a 116.841 KM. - Vee dub niz godina, donoseCi hudzet, Vlada i Skupstina HNK ne osiguravaju dovoljno sredstava za Sud. Smlno s mo nskra6eni i

Zbog velikih dugovanja

Pitanje: PodriGvate li naj= premijera FBiH Nermina Nikfica 0 uvotlCI1)U ogranicimja za direktorske place u svim javnim predllzdima?

Smanlenla direBIorsBi1h Plaea SU neminouna

OdgOUOr Ulads
POrtparol Vlade HNK Pero Pavlovic kazao nam je da je kolegij KaJ]tooaine vlade u meduvremenu donio zakljueak kojim se osigura va dio SredSl3Va za placanje racuna elekrricne za sredstva za na bay ku papira i tonera. U vezi s lim mislim da cemo ima!i zaliha moZda do kmja devetog mjeenergije i pos~anskill usluga OpCinskog suda MOS13f. On ;e istabo da bi odgovamj ueu odluku, kako bi sredsrva Sto prije bila opecarivna,Kamooaina vJada rnogla donijeti u ponedjeljak. seca, a onda, ne bnde Ii nekill prom jena, u slij edi t ce "kljuc u bravu"" kazao nam je Zadric. A. Du.

o a/due/aim

pi/anjima u BIH Isvije/u maie/e glasalj svakog dan. n. www.dnevaiilvaz.b •. Nilport.lu "Dnevnog avazo" juter je .,Googie Ana/yUes" zabiljfliio 199.412 posjelilaca.

Smjene u vrhu HE na Neretvi

Nakon smiene na celu »Elektroprivrede BiH" (EPBiR) u Sarajevu cistke starih i ceslO kompromiriranih kadrova nastavljeue su i aa nizirn razinama u ovoi kompaniii. Taka je, kako je "Avaz" najavio jos prije tri mjeseca, bivsi premiier Via de Her cego vacko-uere tvanskog kantona (HNK) Orner Macic smiienjen s poziciie direkrora "HidmeIektrana na Neretvi", dijela EPBiH koii gospndari s ce[i ri hi droelek crane na j ugu nase zemlje, Ovaj bivsi funkcioner SBiH najvjerovatnije ce uskoro bid penzioniran, a na niegovo rniesto je dosao inzinjer Nijaz Begic iz [ablariice, kojeg je na [U fun kci j u predlof io SD P. Be-

nuaz BRgiC nOUi dirRRlor

4

Onevniavaz, nedjelja, 17. juIVsrpanj20'1.

ak·.tu .elno
_, ' "_

gic je i ranije bio zaposlen u "Hidroelektcanama na Nerervi", Nesluzbeno, u kombinaciiama .,,3 ovu funkciiu bio je i Mirsad Klepo, ali je aa kraju povjerenje dobio Begic. F. V.

ZaRSjeznacajna saradnja sa svim zeml]arna i porpuno razlicitim politickim subjekrirna, a od kljucne ie vaznostl iacanie Srbiie k ao na j jace zej~~

DodiMzeli da Srbiia bude naimocniia na BalManu

Nikoli6i Vuci6 u Banjoj Luci

SAOPCENJA Priznanje Ministarstva odbrane Holandije

nj en polczaj Bania Luka: NIkolIc I .Dodlk (F"" M. WgII) mice i na pozici j u RS, rekao tu i da treba nas ta vi ri rad i[i je jucer predsiednik RS Mina jacanju cdnosa "izmedu lorad Dodik, nakon sm je u dvije rep ubli ke". Ucesnici Pals I; RS u Banjo] Luci ra- sastanka su se usaglasili da zgovarao s predsjednikorn i dvijestranke (SNSD i SNS) porpredsjednikom Srpske rrebaiu saradivati bez obzira napredne stranke Tomislana rezultate izbora u Srbiji vorn Nikclicern i Aleksanaredne godine, ndrom Vucicem. - SlO se rice BiH, primaNikolic je na to rekao da rni odnos mora biti na relaSrbija ne smije zaboravi ti ciji Srbija - RS - rekao je DoRS na svom evropskorn pudik. v.s.

:~~e~:i~~ . _

_ ._IIII_ •__

j

Ukopana dvoiica rnuskaraca dvije zene i jedna tek rodena beba
Minisrarstvo cdbrane Holaudi]e preksinoc ie saopcen j em za javnos t priznalo da se na osnovu istrage lmj u j e provelo "mole zaklj uci Ii" da na lokaciii bivse baze UNa u Porocarima, u kojoj je sluzio bataljon holandske 1'0iske, postoii m asovna grobniC:l u kojoj je u [ulu 1995. godine "sahranjeno pet riiela". la 1995. godine, muskarac star oko 70 godina, muskarac star oko 75 godina te dievojka od 20 godina, premiaula u Braruncu, vjerovarno, zbog nedosrarka insulin3 - navodi se, izmedu cstalog, u saopcen lu Mmistarsrva odbrane Holandije. Uz saopcenje je MinisIarsrvo obj avilo i mapu s koordinatama grobnice kao i fotografiju grobniee nspravljenu ne-

Objavljena i mapa
- Ukopani su zena identificirana kao Behan. DleJilovic, mush beba rodeos 13. juJa 1995. i prerninula 13. ju-

Predsjednik RS Milorad Dodik ocijenio je jucer u Banjoj Luci da je formiranje viani u BiH s predstavnicim" poJi tickih s lranaka, a ne konsti[ll[ivnih osroda ravno iluziji jer je BiR slozena zajednica s dva emireta i rri naroda !e da ugrozavauje log su!itinskog principa dovodi u pitanje oSllove Dej rona. - Mi u RS smo svjesni da

nalton ma)OriZaCile Hruata, Da redu Srbi

Predsjednik RS Milorad Dodik

posredno nakon !ito je ona nastala, Tako j e, barem do nekle, udovolieno dijelu holandske

[avnosti koja vee duze vrem ena vrsi pri risak na holandske vlasti da se objelodane Cin[enice 0 zlocinirna srpske vo[ske u Potocarima, a 0 cernu su niihovi vojnici 1995_ dokaze dcstavili M; nistarstvu odbrane Holandiie, Nairne, poznara je cinjenica da su holaridski vcjnici, nakon 510 su napustili bazu u Potocarima, forofilmove kojirna su dokurnentirali zvjerstva srpske vojske nad civilima Srebreni ce predali nadlezn irna iz vlasti koji gcdinama tvrde da su filrnovi prilikorn

izrade fotcgrafija "lIeboticno unisteni",

Prnisak [avnnstl
Pritisak tamosnie iavnoda se ob jelodane pod aci 0 dogadaiima u Potocarima kojirna su svjedocili niihovi vojnici posebno je pojacan nakonsto je holandski sud donie presudu u korist Hasana Nuhanovica i porodice Rize Musmfica, koj i su ruzili drlavu Hclaridiju zbog toga ~10 su pripadnici hal andskog bataljona isporucili cIa.nove njihovih porcdica srpskirn vojnicima, iako Sil ;mali da ce ih ovi ubiti. InaCe, holandski vojnik Da sJuibi u Po!o6uima Dejv Mat (Dave Maar), nakon peeksiDocnjeg saopcenja za javnosl, gosruju6 na drfuvnoj televizj. ii, izrazio je nezadovoljslvo iznesenim informaciiama- On je petvrdio da pOstoji jo~ foro· grifii a i dosj e:i koji govote 0 dogadajima u Potoearima te da, po IIjemu, "ovaj slucaj niSti

Obecarne miniSira Hilena
Do javnog priwaoja holandskih vlasti 0 postojanju masovne grobnice u Po· to~arima do~lo je nep\lDi rnjesec nakon sto je na "Kanalu2" ddavne televizjjeholandski novinarTven Hajs (1wall Hlll'S) ugostio Hama. Hi.lena. (Hillen), mi· !listra odbrane, i od njega iZlludio obecanje da ee is" inl.Zi Ii cinjenice u vezi s po" stojanjem masovne grobnice u nekadasnjoj bazi holandskog bataliona u Potow-

iedan dio bospjackib pa.rtija leI; izbo.rom Zeljh Komsita za clana Predsjednisrva i traienjem hrvatskib l1linistarskih mjesta da razbije taj .[3. nij; princip i srvori nOvu praksu. Mismo vidjeli majorizacij u Rrva ta u FB iH, " to je sarno prYi korak u uasmianju iednog dijela bosniackog establismenta da isto ucini i sa Srbima - kazao je Dodik. V. S.

ima_.

Hajs, inace rami izvjestae iz BiR i jedan od naju-

pucenijih holandskib no"inarn u dog-adaje u Srebrenici, u maj u je b oravio je u Potocarima i na osnovu iuformacija koie je imao i sam pokusavao pronaei grobnicu u kojoj Sl) u juJu 1995. godine ukoparu srebrenicki civili.

ie zal'rlen".

A. HADiIc

PO.RTAl·komentar dana Nahon pismavisokog pr-edstaimika Skupslini SBK: Zadovoije1ljepravde iii pocelak kaosa?
Ne razumijem S(O je to ValelIliu lncko uradio tek sa d? Vlada se, kon aena, formica, poc.ne raditi puoiro dahorn, a ~ dvostruko rnanje vremena usvoji skoro dvostruko vise odluka od prethodne vlade i sad se, najednom, visoki predsmvnik nade rahlo~cen vapajiroa elva HDZ-a. (Damke YO)

IstieuCi da je n jego· Penzionisani genevim baNenjem Austr" ral Arm;je RBiH Jovan ija napra vil a gresku, Divjak,. koji zbog upDivjak je, Da. pitanie tuibi za zloCin u Dobr· zbog eegJl proces odluovoljackoj ulici l.! Sarcivania 0 riiegovorn iz· aievu 1992. godine u rueenju traje wliko du· Beeu eeka Da odluku 0 go, ka7~O da vjeruj e da iZr!.Icenju Srhiji iii Se rndi 0 polititkoj igri. BiR, tvrdi da je gees- . .. kom uhapsen i da se u Divjak: Incidenl - Oni znaju da sam DobrovoJjackoj ,adi - .11 haosu 11 evill i naprav il i su gresku [e sada craZe izlaz100 "neporrebnom incidentu obiasnio je Divjak. u haoticnoi si rullcij i".

AuslrlJa ie DouriieSlIa Srbija je za suuerenu HiH

General Divjak za becki "Standard"

Ambasador Ninoslav Stojadinovic
F""""'''!'!''-=;J·

-

Srbija irna spornSpecijalnim veza· rna s RS i to reaJizira. Srbiju i RS dosta toga pOve7.l.!je, Ia prirodna ali veza ne spreCava da is te lak.ve odnose imamo i s FElli, kazao je jucer u in Lervjuu Radijll FBiH novi arnbasador Srbije u BiH N inoslav Stojadinovie, koji ee akredi ti ve u PeedsjeZIlI!) (l

;

:

Slojadinovic: Specijalne vue is FBiH

dnistvu BiH predati po~elkom iduce se: dmi ce, prenos i Fena. - Srbija je za suverenu i jedinslvenu BiR ; p.roti v ni enog cli epanja je i to ie prilikom nedavne posjere Sarajevu naglasio i nas predsjednik Boris Tadic To je nas principijeIan stav- kaze Stoiadinovie .

pogledi

Onev~i avaz, nedjelj a, 17 julVsrp,nj 201: 1.

5

INTERVJ'U Pjer Mirel, direktor Direkcije za zapadni Balkan u EK

-

I
Razgouarala: Sanja SABANADZOVIC
Bosna i Hercegovina je os tvarila sl abe rezul ta te od oktobarskih izbora, kazao ie u interviuu za"Dnevni avaz" Pier (Pierre) Mire!, direktor Direkci]e za zapadni Balkan u Evropskoj kornisiji, Mire! napominie da je od kljucncg znacaja da domati pol iucari pokazu spremnost za konstruktivan dijalcg i preuzrnu nadleznost i odgovornost u svoje ruke,

Novo Vijece ministara mora biti sto prije uspostavljeno kako bi se mogle orovodln neophodne reforme
toga cdok to ba rski h izb ora. Od Idjuenog znacaja je da BiH forrnira dria vn u vladu bez daljnjih odgadanja i uspostavi operativne instiruci je na svim ni voima v las ti koje ce svoje programe ra da zas ni varina dnevnom redu EU. Do li je mogw~e da

ne lie Ii rile
nasi gradani hada, konaino, predemo taj put do ED? Postoji mnogo euroskeptika hoji smatraju i da necemo preuiie dobiti Q'liim Ci'lOm?
- Evropska uniia ie sprernna da se prihvati osnazene funkcije u BiH i pomogne zemlii U njenirn reformskirn procesima, Clanstvo 11 EU donii et ce n iz prednosti gradanima i poslov noj' zajednici ove zemlje, Drzavliani BiR bit ce u prilici da iskoriste razlic ite ekon 0ljudska pra va i donijeti zakon 0 drzavno] pomoCi, sro je [edna od obaveza koje proi0 stabi-

--

o Kakve

noue mODUCnOSl1za Draaane
te koristi imati

apliciramo za tianstvo u EU do kraju Q'lie godine, hako se vee mogu Culi neka nagadanja? Koji su to sve u'Vjeti koje bumo morali ispuniti kako bismo dobili kU1!didatshi status?
- Kada se svih 27 zernalja clanica EU usaglasi da razmorri til prij avu, pokrece se procedure u okviru koje se od Evropske kornisije tra~i cia cia svoje rnisljenje 0 tome je li crvaranie pristupnih pregovo ra p reporucl j ivo iii da se, u na j man ju ruku, 51 uzbeno dodiieli Slams kandidata za clanstvo. U sluca]u Srbiie, Komisija ee odgovoriti na ovo pitanje 12. okrobra 2011_ godine, kao ~IO je to 'llradila proSlog novembra za AJbaniju i Gmu Goru. Gdje je BiH trenll!no u lOrn POgledll? Vijeee za vanjsku pol; tiku EU jasno je navelo dva osnovoa uvjeta koja BiH mon ispuni ri da bi njena pri java za dans tvo II EUbilauz.ern u razmarrani e. BiH ITeba uskladiti svoj USlaV S odlukom Evropskom suda za

o

pridruiivanju

Njegouim. nedonoienjem vlast» BiB prekrSile su Sporazu:m 0 SlQ bilizaciji i
$

em zakona 0 drzm!>loj pomoci, hoji smo trebali donijeti jos proile godine.

o Bill

Znacajni koraci
hasni s donosenj-

fiske i finansiiske prednosti [edinsrvencg ekonornskog prostora EU. . Zernljoradnici iz Bili ee m oci koris n ri evropske foadove VI ru namienu. Clanstvo u EU ce, takcder, otvoriti nove mcgucnosu bh.srudentima cia studirai u 1I drugim zernljarna clanicama EU. Pristupanje sengenskoj zoni rezultirat ce slobodom kretanja Ijudi, U sustini, gradani BiH ce uzivati u istim pogodnostima kakve trenumo uzivaiu gradani 27 zemalia clanica EU_ za isp l1Jl ja van] e ovih u vjeta trebali smatrati svo jim prioriterima.

Merdak; Ohja via ie vno izvinjellje i Ilaja via is/ragu

Jauno izuiRieRie
Americki rnilijarder i vlasnik naiuriecajnijih svjerskih rnediia Rupert Merdok (Murdoch) sedrnicama ie izb j ega vao j av no progovoriti 0 skandalu koji [e doveo do gasenja iednog od naipoznarijih bri tanskih listova "News of [be World~_ No, istrage u Velikoj Britaniji i Sjedinjenirn Arnerickim Drzavama, pritisak javnOSli i upletenosr vladi" nihzvanicnika primoraJi su Merdoh da se oglasi. Sedam njegovih izdanja obiavilo je i javno izvinjenie zbog toga ~tO su novinari 'llgasenog sedmicnika koristili ilegalllo prisluskivanje kako bi pribavili ekskluzi· vne informaciie.

Licnosl dana Rupert Merdok

I pored optuibi, mnogi misle da ce medijski genij lz svega opet izacl kao pobjednik
Sam Mel"dok je najavio i internu isrragu, Medurim, tesko da ce te naiave rijesiri aferu koja priieti da se proSir; i na druge rnedije iz Merdokovog carstva. Kri tike j optuzbe pljuste sa svih srrana, ali bolji poznavaoci ovog medijskog i investitorskog genija smarra]u kako ce Merdok iz svega opel izaci kao pobjednik. Merdok je rodeo u Ausrraliji 1931. godine, gdje ie osnovao i svoj prvi medij. Kasnije je cars(vo prosirio i nl! SAD, Veliku Britaniju, a dallas svoje medije irna u ne· kolike. dd3va, uklj'llcuj'llci i Tursku_ FreIDa "Forbesovoi" listi, 117. ie najbogariji covjek na sviietu. T. .L.

stieeu iz Sporazuma

pskom unijom (EU).

Evro-

lizaci j i i pridruzi van j u. Osim ovcga, usvajanje zakona 0 popisu stanovnistva na

jdtaj 0 naJlretku? Kahn BiH stoji u odnO$u na OSla-

Donosenje zakoria 0 drzavnoi pomoci ioli nije razrijeileno. Znacajni koraci su na~injeni u pogledu finalizirani a nama mona. Evropska komisija bJisko saraduje sa svim relevanmim akterima u tom procesu. Apeliramo na vladu da razriicli jo~ svega nekoliko otvorenih pi mnja kako b i zakon mogao bi ti precis!"vljen d:r7.avnom pariamenru. BiR je sposobnaostvariri opipli ive f",:u:! tate ukoliko posto· j i odgovaraj uca pol hicka volja. Ukidanje viznog reZima 10 jasno dokazu je. o Je Ii naCinjen izv-

ni vou cij ele drzave i provodenje 109 popisa bit ce od kljuenog roa.eaja VI daijnje napredovanje Bosne i Hercegovine prerna EU integracijama. Vijeee minis tara i parlamenti bi poduzimanje kQraka

vee

Ie zemlje u regionu? Znamo da je flajvi$e napredQVUla Hrvatska, koja ce w;koro Ir--~

postati nova CianicQ EO. Prema nekim izvjeltajima, naIa zemlja je cok u ranguKosO'Va.
- Izrada izvjeSmj a napretku je u toku. Medmim, Cinjenica je da je ostvareno veoma malo
0

tuacijom u BiH kada je rijec Q uspostavi driavne viaUi koja ku!ni vel': .devel mjeseci? Sw mis/ite, zbog cega je jos numo 1l stanju form irati? - VJada u tehnickom rnandam tUadila je sve ~IO je bilo 'll njenoj mOCi pod ovako teSkim okolnostima. Imenovala je sve sluibenikena kljuenim pozicijama. Mi se nlldanto da ce biri u mOguCnosti predloZiti inam zakona 0 drZavnoj pomoCi. Novo Vijece minislara mom hi ti ~tO prije uspo!;tavljeno kako bi semogJe provoditi neophodne reforme. BiH 5ebi ne mo~ priu~Iiri da nasmvi gubiti vrijeme dok druge zemlje regiona idu naprijed. Fregovori s Hrvalskom su okolleani proslog mjeseca, a Cma Gora iSrbijasu, lakoder, ostvarile dohar napredak

o Jeste

Gubljenje vremena
li upoznati sa si-

TurSHa launOsl UDOZnala s genocidal u Srebrenici
U tu.rskom gradu Bursa juter je otvorena izlozba Arhiva FBiH "Srebrenicki inferno", posvecena ge[)ocidll nad Bo~njacima 'll julu 1995. god; ne. Veliku medutlarodnu izlozb'll u Merinos kultumom centru otvorili su gradOllac-elnik Bur- S izloibe: Prikazsna go/go/a Srebrellicana racije BiH. se Redzep Ahepe j direktor lzlozba 0 Srebrenici izaArhiva FBiH Adamir Jerzvala je veliku paznj'll svih kovic. medija u TUrskoj i bila je Obojica su naglasila da veoma posjecena. U prvom su ovaj zlocin poCin ile srdijelu prihz.an je kratki fipske jedinice, ali da posmji lm Arhiva FBiH "Srebrei octgovomosl medlmarodne nicki inferno", a u drugom zajed 0 ice "koja se pokazala nesposobnom zausl3viti Sf- dijelu pubJika je vidjela 23 eksponala koja govore 0 gopski pokolj nad BosnjaciIgoti Srebre.nicana. ma", silopcio je Arhiv Fede-

Arhiv FBiH priredio izlozbu u Bursi

Mirel:

BiHje sposobna ostvarili

Sta drugi pisu

6

DnBvniavaz, nedjelja. 17 julVsrpanj .2011.

mOZaI· k

ISTRAZUJEMO Sta je uzrok cesfih utapanla na bh.

UubaunO Ismo SliglO naadrasu
ana hila narnijenjena,

Putovanje dugo 53 godine

Pismo u kojem se jedna americka s tudentica iz Pens i.· lvanije zaklinie momku na viecnu liubav konacno ie stiglo na nazn acen u adres u, ali s 53 godine zakasnjenja, Lj uba vn a poruka napisana jos 1958. godine za sada ceka u p 0'< ri Kaliforni iskog univerzireta, jer zvanicnici i
dalje pokusavaju srupiti
II

kontakt

s osoborn

koioi je

srrim Klark cm MurOIIl (Clark Moore), koji sada irna oko 70 go dill a i iivi u drugoj d...-lavi. Pismo poslato iz Pitsburga 20. februara 1958. stiglo je II un iverziretsku posru prosle sedmice, Koverta adresirana na Klarka Mura, tada studenta prve godine, OS im POVIa mea drese, ne sadrzi mnogo informaciia 0 osobi koja se potpisala sa nZauviiek tvoia, Voni",

izvje-

sallea-rna 10 gOdina
~N~5

DegUSlalOriCa

Posao nakon skole

Ona ima samo 10 godina, a svo] dan ne provodi u igri, vee m iriS u ci cas ice sa sak eom, iapanskom rakijorn. Ime joj [e Akane Nikura (Niikura) i najrnladi ie strucnjak za sake u Iapanu. Ak ane znako j u vrstu hran e kusali uz poznatu rakiiu . • Moje naidraze ielo ie karpaco na iapanski nacin. Ako p rerp os [a vim o da je riba iz mora kraj otoka Sado, preporucujem sake imena Kintsuru, napravljen

S vak i d an p osli j e skole djevojcica pomaze majci u n j ihovom sake bam n a zadovoljsrvo ne pije, gostiju, ali rakiju

MOM
Sarno u posljedniih dvadesetak dana na podruciu BiH u top i10 se desetak Iiudi, uglavnom rnlade dobi . Uzroci su razliciti. Strucnjaci za nas lis! pojasnjavaju zasto Ijerna kupania mogu biti kobna ; kako sprijeciti tragedije.

kaze Akane,

od ciste riZe-

SDee
• Sud u australskorn gradu Brizbejnu osudio ie ie.nu na 180 sat; drusrveno korisnog rada zbog okrumosti prema zivorinjama. Ona je priznala da ie misu cdsiekla gla vu, a snirnak ie p os tavila na Face book. ._ Zena je mogla dobiri i dvi]e godine zarvora, koliko ie maksimalna kazna za 8UroVOSl prema zivo[injama.

I "Microsolt" Dlanira
"YllJIOOI
"Microsofta",

Glasine na internetu

Zastoj srca
Dugogodisnii plivacki trener u klubu "Bosna" Mullarned Varesanovic navodi da se mladi liudi u

drusluenu mrezu?
N;(W5 naci nakratko pojasada",

uspcnu snage uglavnom utapaiu zbog neprornisljenosti. • MladiCi, naialast, testa rnisle da su 0 ajjaCi i da im rijeka nista ne moze. Ne znaj u da su nase ri jeke i jezera puni iznenadenja i zarnki, S virovima i Jakim strujama tesko se mogu izboriti i naiiskusniii pli vaci. Drugi najcesCi razlog utapanja su aeznanje i slabe plivacke vjesti ne. Ako se mate odrzavari na vodi, to ne zn aei da

Nakon sro se na adres i socl.com, koja je u vlasnisrvu vila uvodna stran ica proiek ta ),TulaJip'[ internetom su se prosirile glasine da i ova kompanija plao.ira pokre.nuti neku vrstu drustvene mICk Sarna u vodna s !TaniO! illie ot kri la pu n n Hvari; n a n jo j su p r; kazana Iiea oso ba u nploticama" (sheno kan i II "Windows Phoneu r, odno·

SnO u novorn sucel]u "Win· dowsa S"), uz na pomen U da

Sauleli
• Nikad ne plivajte sami • Ne kupajte se u brzoj vodi • Ako vas ponese srruia, okrenite se na leda i pustite da vas voda nosi • Ne plivaite ako ste pili alkohol • Ne kupajte se noell • Prije ulaska u vodu ohladiti tijelo • Postepeno se kvasiti • Stalno nositi sesir i piti dosta tekueine

s "'Tulalipom' mozemo proi podijeliti srvari iednostavnije nego ikad do

J os j edna od glasina vezanih uz "Tulalip" kaZe da bi to mogao biu afar za upravljanie dru.l[venim mrezilma le da bismo direkmo s njega mugU obnavljari svoje sram· se na Facebooku iTwi [rem tc pIe rra:<i va ri ove m [eie u reo
alnom v.remenu.

Vare§anovic: Slab e vieS/iRe ste pJivac • objasnjava Varesanovic, Dodaje da je i 23 dobre plivace posebno opasna panika ko]a ih zna uhvatiti kada se nadu u teskoj situaciji, - Kada upadne u nevoliu, plivac mora. bit; smiren, ier pani ka dovodi do gu tan ia vode i naj Iakse dol azi do [ragediia. Da hi se covjek izhorio s rijekom, mora bi· d jak. i iz:drzljiv - navodi Va· [cianov;c.

Softit·TaljrJflovi(;: Pregrij"an organ/zam Direktorica sarajevskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoc dr. Sen a SoftieTaljanovic navodi da naj vecu opasn OSI za k u pace predstavlja nagli ulazak u hladnu vodu. - Ako je temperatura zraka 35, a riiecne vode 18 stepeni, to je ogroman sok za organizam. De·§ava se da mladi Ijudi skoce u vo· d u, Uo izazo ve tlen u In u Sillrt. Sarno obdukcij.a maze pokazati sra je taca.D

mozal k

IDnBvniaval, nedielja, 1 7. julVsrpanj ,,01 1.

Sta kazu poznati
Vladimir Putin

rijekama i jezerima
I :-;~ L, ....

- Kandidat za predsjednika Rusiie prije svega mora biti posten covjek u svakom pogledu, prerna svojoj porodici i bliskirna, prems radnorn kolektivu i prerna drzavi, Be", postenja covjek ne bi smio biti prvi ni u svom kraju, (R,'ski premijer "a AFP-u)

HuSMioredsiedniM mora bill oosten

Radimir Cacic

HDZ soreman na sue
- HDZ jc spreman hrvovari sve da bi se joil koji dan cdrzao na vlasti, Potpisivanje ugovora S EU i referendum "e se odrzari u "'_--=_..r.. si ruacii i kada Hrvatska nece im ali pravu vlaNece duo Medutim, ni to nece pomoci HDZ-u. pl)ml)ci (HMJUIS ki po[ilicar za "Veiernji list")

da se odrii naulasti

Ivan Rakitit

Soabic ce bin naibolii delanzluac IIge
- Sve cillim cia Emiru Spahicu pornognern cia se sro prije navikne na zivo! u Spaniji, Znam da mu nije lako, jer sam i sam prosao kroz raj period. Meni ie purio porno-

gao Ivica Dragutinovic, koji mi ie bio kao stariji brat, Sada mi je Emir Hmladi" brat. Mislim da ee on biti naibolji defanzivac lige, Ima pcrrebno iskustvo, a U.Z to i znanie, Uvieren sam da se niko pored njega nece naigrati, (Nogomelai Sevilje z4"AvazO>J Spon")

St a kazu u naro d u ~ ~
y Y

iii" 033/281·393
redakclja@Bvaz.ba

ISDitat'1 radlaliUlteta

U BiR

- Na svim hh. univerzitetima vlada porpuni haosl Takvc stanie ie nedopustivo i napokon je vrijerne da se keene u ozbiIinu reforrnu visokog obrazovania. Treba ispitati stanie na svim fakultetima, posebno onim privatnim, kako bi srudenti bili na prvom mjesru, U krainiem slu~aj", te insrirucije i posroje zbog njih, (C;lalac Hasan K.)

Vremenska prognoza

17.7.2011 .

• Za plivace je posebno opasna panika
uzorok, ali vjerovatno je doslo iIi do zastoja srca zbog soka koji dozivi pregriiani organizam u dodiru s hladorn vodorn Hi pr-

iieloma vratne kicrne prjlikom skoka - objasnjava Sofric-Taljanovic.

Sigurna mjesta
Ona istice da u vodu treba ulazi ti polako, poprskati svaki dio tijela vodorn, a tek onda zaplivati, Dodaje

da dio utopljenika nasrrada jer poku~ava uciti plivati ne rij ekama i j ezer ima. ..Plivati rreba uciti na sigurnirn rnjestirna i pod strucnim nadzororn. Ljudi nisu sviesni da plivari u morn nije is to sro i plivati u ri iekarna jer je rnorska voda guOCa od slatke, Opreznosri nikad nije dosta i ne srni je popustiIi - zakljucuie Sofiic-Taljanovic. M.AVDICJ( STEVANOVIC

DDasan alROhOI
Predsiedn it Sin dika ta doktora medicine RS dr. Miming Fernie upozorava cia je povecan brei mladih liudi kojima ie ove sedrnice pruzena pomoc II sluzbarna Hitne pornoci zbog komplikacija izazvanih

svirn je negativno po organizam, naro~ito u -Fe-m""-t.-· M-· ovakv_lm oko- raslJu'van/a lnostima, a, nazalosr, ponekad i pogubrio jet prosiruie urnanjuje sudivanja

30 OA:NJII LUKA
YUZLA

s:

a,

eb 0 m alkohola vnim reagiranjem organ]zrna pri ulas ku u vodu, - Konzurniranje alkc-

upotrre nega ti-

dove i pored svega cak i
realnu moe ra.. Doslovno hi ga

krvne su-

hola, nara vnc ; p iva, sa-

trebalo

ia rna - naglasa va Femi 6.

za bra n.iti na pi a-

Prev ladavat ce umiereno oblaeno i suncano vrijeme, a samo pcnegdje uz nesto vise 0 b lacnos ri, U centralnim i ism enlm po dru c j im a rnoze pas ti j malo kise,
uglavnorn prije podne,

ZeN!CII
31 -,

SA_RAJEVO 3,

nia rernperarura od 12 do 18, na jugu do 24, a najvisa dnevna
ad 26 do 3S stepeni Celzija,

J urar-

~EUM 3~

Da n sle Sligli na uasem prodainom miesm MUDm DnRuni auaz? UMOUMOnlsle nazoune nas na lei ..0800 20232 i nailiraznUa dneuna nOUlnabll Ce dosiaunena
* Telefonski
poz;v je besplatan

NEDJELJA
'1,'.2011. '.HAANJ~ T~1Wft

PONEDJEWIt~
1 .... 1.2.11_

llTOIlAK
~;.. '.~Ii'l_ ~' .RJr.wu:ttM~11.iLE

0II12'Coo 24'1:
~EVIE'18tPaIAi1.IIE

mAraU:fWl'(A.AflfIE

01111'C 00 24'C
M\IIr£1fMP'EtIA'tLIIlE

odll'{; do23'C od2ti'Cdo34'C

011

mc do 35'C

011

me <Io3ti'C

~TEI;IFtP.II~

B1IDMETEIDROLIDSKA PROGNOZA
Planir;me ,kIiv!loolj tre~olo bi I1rovodmu. julamjim sanma, a U ostatku dana i,bieqavali du,e bOi'3vke na otsorenom, S.nbzlrorn na to da te blti sparno. lloophodno sa Z3~litlU ad vrucine i sunca, oso bilO d]eea. slarl]e osobe i hl1JniCni bolesnier. Od meteoropalskth reakcija moguc,e su glavQbolja, nervoza, malaksaloSI 'i problemi sa snom.

I

Grad Sarajevo -----~I",ak 5.19 lalil1!k ,n.15 1,1",," laimk

17.1.2011.
21.23 7.37

8

O~av~i avaz, nedjelja, 17. jutVsrpanj 2011 ,

terne

SUKOBI U SOA Zestoke reakcije nakon smjene Abdulharisa Sete

Zeli se poruciti da ce onaj ko bude mislio drugacije zavrsiti kao Seta.
.·zna(;ai Odluka Predsiednisrva SDA 0 uklanianiu KantonaInog odbora u Sarajevu i njegovog predsjednika Abdulharisa Sete, odnosno uvodenie povjerenisrva lrojim ee rukovodi ti Asim Sarajlic, izazvala j e zestoke reakci je u toi stran d.

Uloga Izefbegovica

OluOrena CarSiisMa dZamiia uSrebreniCi ce
Nosit naziv po rahmetli duktoru Ahmedu Smajovicu
U okviru obiljezavanja 16. godisnjice genocida u Srebrenici je jucer svecano orvorena carsijska dzamija k oi u j e srpska 1'0 j ska, predvcdena zlocincem RaLkom Mladicern, 16. iula 1995. godine do temelja porusila, Dzarnija je obnovljena zahvaljujuci dobrocinstvu raznih do n atora, a po od Iuci Izv !"SIlOgodbora Medzlisa IZ Srebrenica, nosit ce naziv po rahmetli doktoru Ahmedu Smajlovicu, • Mi" Bosniaci Srebrenice, pcnosni srno ~!O je ovaj biser ponovo zabljesnuo, ali smo, takoder, i svjesni cilljenice da, uz Allahovu pomoc.niko ne moze poricati njen historijski znaca] kao ni postoianie Bcsniaka i islama na cvim prostorima. Z!i umovi 1995. i velikosrpski agresor do ternel]a su srusili nasu ljepoticu, uboli srrijelu u nasu vjeru, ali je nisu unistil i.. N aila I'j era je, h val a Bogu, svakim danorn sve jata i jaea i zbcg re "jere unarna nasa di;amija dobila je ponovo stari sjaj - kazao je lucer Senad Dozlc, predsiednik d'!:emalSkog cdbora U Srebrenici, Cas t 0 tv aran j a 0 bnov ljene dzamije pripala je Cazimu Salirnovicu, uglednorn Srebrenicaninu, zbog njegovog doprin osa u izgradnj i,

Velika radost Bosnjaka

Velika lutrija
Nezadovolistvo je doslo do tog ni voa da se sve vi~e govori 0 iskazivanju neposl usnosri stranackorn 1'0ds tv II i rasko Iu u stran ci! Oan Izvrsnog odbora Kantonalnog odbora SDA Sarajevo Rifat Skrijelj rvrdi da je odluka P redsjednistva SDA predstavlia ruzan gest i da ce nien rezultat biti izuzetno negativan po tu strariku. Po njernu, u OVO!!! sl ueaju se ne ukl an j a sam o Abulharis Seta. - Sela je uklonjen bez konsultacija sa bazorn SDA, ier je Izvrsi odbor KG SDA ranij e j ednnglasno podrzao Setu. Kcnacno, mi smo njega birali, niie nam bio postavljen iz Predsjednistva, Valida mu mi moramc uskrati-

kornisije Adil Osrnanovic, da ce onaj ko u Srranci bu de mi sIlo drugaci j e~ zavrsi I ce kao Seta - rvrdi Skrijelj, Dcdaje kako ie clan Pre-

mriteta i da Izetbegoviceva rije<: nema neku tezinu", - 0 va greS ka P reds j ednistva SDA Ce irnati izuzetno velike posljedice, Moguee je

zasledarue DdbOra
Predsjednik Kluba zastupnika SDA u Skupstini Kantcna Sarajevo Elmedin Konakovrc rvrdi cia su "postoiali bolji nacini za riesavanje ovog problema". - Mislim da su nasi lideri trebali 11loziti vi !Ienapora i dijalogom rieilavl!ti neke stvari. Mislirn da je S e[3, koii ima bespriiekomu polilicku karijerll, Z3siuzio ma· 10 vi~ respekra i po!irovanja, ti povjecrenje! Previ!ie je Predijed n istvo seb i za dalo pra1'0. Sve j e uradeno vaninst.irue! 0 nal no, To je op asna poruka. Z.eJi se poruCiti, SEQ cadi i predsjednik Kadrovske cak iako Predsjednistvo m isli cia nije radio perfekmo, PoE ticka disciplina morn postojati, Ali,. disciplina i autori tel se ne grade radikalnim mjerama, Treba ww.oa ti hladnu glavu, Dovodenje u pitanie koaliciie SDP-SDA bi bilo na stem gradana - smatra Konakovic. PredEjednik GpCinskog odbora SDA Vogosta. Ibea.him KerJa kazao je za »Awv:' dsjednisrva Bill Bakir lzetbegovic bio proriv odJu!:e 0 uvodenju povjerenisrva, ali je oadg!asan_ To, po njemu,govori cia »1'redsj ednisrvo SO A ne drZi do svojih najveeih auda ce opcinski cdbori koji se nisu slozili sa sp o r n o m o dill k 0 m L___%_-=--'------' Predsje d- Kona/mvi(;: nisrva SDA Radikalne o uvodenju mjere povjeren israva u narednili nekol.iko dana zasjedati i dogovoriti natiu daijnjeg djelovanja, vise scenarija. Jedan je oLkazivanje poslullnosti vrhu SDA i neizvrSenje odluke Predsjednislva. Druga IIIogucnos t je se na pra v i polarizacij aida se dio Ijudi okeene proti I' vrha

M.SMA]IC

Tekijska dzarnfa u Bosansko] Gradisci

S tranke, odnOSDO da dode do raskola, Treca mogucnost je da Vlada Kantona Sarajevo padue, jer postoj e opcije da Klu b zasrupnika iz SDA ocitu]e da neee slijepo izvrsavari naredbe vrha stranke koj i ill ne posruje. U [Om slucaiu imamo krizu vlasti - istice Skrijeli, koii ocekuje zestoke posljedice zbog svog iavnog isrupa,

BODomOlJa za dobre IJDde
U prisustvu nekoliko hiljada gradana U Bosanskoj Gradisci j ucer je otvorena 'Iekijska dzamija .. Rijec je 0 najvecoj dZamiii U Med21isu IZ Bosanska GradiSka, cija je izgradnja rrajala posljednjih desel godi na. Ha fi l Is IIIet ef. Spahi'; rekao je neposredno pred o[varanje da i srea vjemika lllorajll bili lijepa poput no· ve di:ami je. - Nadam se da ce ova d:tamija bili cu"ar o"og dl:e-

Razna lobiranja
Po niemu, veliki broi opcinskih organizacija SDA u Saraievu stoic uz Setu, ali moze doci do polarizacije na nivou opcinskih organizecija. ISlovremeno, veli,. vr~e se razna 10 biranja k;ko b i s e odus tal 0 0 podrsk e S eli. Pojedinci ma se i pri jeti da ce ih zadesili Selina sudbina! Qanovi lzvrSnog odbor. KO SDA su ogorteni cinjenicom da se mnoge vafue 0 dl u.ke donose u hOlelima A1ije Budnje na llid2i, pa i ona cla ~eJ:a bude uklonjen_ E VELE"

OduieUI)enle
S veca n osti 0 tvamn j a diamjie prisustvova!i su i predstavnici Srpske pravoslavne, Kmolicke i Hri~canske ad ventist.ickc cr kVe, Arhijerejski nallljesnik Mirko Milisavic glavnom imamu Zejnilu ef. Latifovicu na poklon je predao koverru II kojoj je bilo 500 eU.ra_Ovaj ges[ izazvao je ve.liko odu!ievljenje medu prisumima.

Oesl za

Novaatvarena Jiepo!ica: Jedina nas viera .spa~a va rna ra i grada. S Vrh a svake boo gomolic je da odgojioovjeka, da covjek bude covjek_ I edino nas vj era spahva da saCul'amo sebe i Ijude oko sebe - rel<ao je d. S p ah le. Glavni imam bosanskogradiski Zejnil ef. Lalifovic istakao je da se Bosanska Gradiska danas istice ka(} multietnicka sredina s odlicnim odnosom medu gradan im a s vlh v jera ispol'ijesti. B. G.

Program noue TUnece bili preMinul
Nisu naveli dokaze da
S8

Reakcija bh_ kablovskih operatera na tvrdnje iz Hrvatske

program distribuira nelegalno
ovizuelnih djela i njihovih prava. Koliko mamo, AGIeOA niie preki!lllla ugoVOrS N ovom TV i nema razloga da prekidamo reemi[iranie programa - kazao nam je Vlado Sliskovic, pravni zastupnik AKOP-a. SIicnog 5\1 stava i u ReguJalOrnoj agenc:iji za komllnikacije (RAK) BiH te navode da bi Nova TV [reba.!. poja-

Hrvatska Nova TV skora svakog mjeseca. izdaje saopCenja u kojima tvnii da bh. kablovski operaleri nemaiu pravo da reemiliraju prograrne ove [elevizijske k\lee na podrucju BiH i cia godinama krse Zakon 0 autorskim pr· aVlma" No, u Asocijaciji kablovskill openlrera (A KOP) BiH tvrde drugacije i navode da

su im nejasne rvrdnje iz ove TV kuce,jer oni s Iljom nemaju nikakav dire!:!an \lgovor nili kontakl., • Asocijacija, a samim rime i na~i 'G]anovi~ jma ugovor a reemitiranju programa Nove TV s medunarodnom agencijom AGIeOA, koia se bavi distribllcijo[]] i prikupljanjem naknada za proizvodace audi-

sniti 0 ka!:vim se, navodno, kri!en jim a all torskih p ra va radio - Poslali Sll nam dopis II kojem, i.zmeclu oSlalog, Ivrde da oasi kablovski opera[eri nelegalno dislribuiraju njihov programa, ali za to n iSli na veli n ikak ve dokaze - kazala nam je Amela Odobasic, porrpa.rol RAK-a, M.A.

teme

Dnevni a~;u, nedjelja, 17. jUlVsrpanj 2011.

9

Naida i Semina if Sarajeva

NA

Lieu MJESTA

I~I''''-D,III}

Puna plaia u Gracu

U kolonarna i po sat prerna Makarsko] rlviieri

san D n laZ8u ra u
Cijene su skocile u odnosu na proslu godinu, ali su zaljetovanje prihvatljive
U hladovini smo s »Dne> vn im avazom" u ruci za tekli Mevludina Ljutovica iz Sarajeva, Sa suprugom Muberom vee cetvrtu godin u zaredom dolazi u Gradac, Govori nam da se radi a prihvatliivoi ljetnoj destinaci j i. - Mi smo i ove godine uzeli privatni srnjestaj i rna" ram yam reci da ie u odnosu na lani poskupio za oko pet
eura, Generalno su cijene

Makarska riviiera iucer je hila doslovno okupirana kupacima, Pristizali su iz ciielog svijeta, ali najvise je bi10 BOSa!l3Ca i Hercegovaca. Na granicnorn prijelazu Doliani u iutamiirn satirna srvorile suse kilomerarske guzve. Nap relazak gran ice cekalo se duze od Sal! Vel ike kolone vozila bile 5U; na rnanjem granicnorn prijelazu Gabela, gdje secekalo ; do

pola ssta. Guzve su bile i na magistrali duf 0 bale J adrana, Ekipa "Dnevnog avaza" posjetila je dvije orniljene destinacije bb. gradana na Makarskoj ri vij en - Gradac i Zaostrog,

Spontan dolazak
Plaza u Gracu, inace jedna od najvecih na ovorn podrucju, vet tokom jutarnjih

sati bila je dosta popuniena.

Mevludin i Mub era ljulovic:

Do/az.e reduv/lo

na hrvarskcm primorju skocile. Ali mislirn da su za one koji sebi J:eJe priustiti more ipak prihvatliive - kazao nam ie Ljutovic, Semina i njena sestra Naida iz glavnog grada BiH uputile su se iueef prerna Gracu sasvirn spontanc. "J ednos ta V)lO smo I151e II autobus i krenule na more. Ovo [e Iijepa destinacija, nama se svida ~ kazale su nam djevoike, primjecujuci cia je U ovorn grad icu U odnos U na proslu godnu srnjesra] pos k up io za d vadese rak pos to. U uredu Turisticke zajednice Gradac kazali nam da to korn ovog vik en da oeek uj II rekordn u posj ern. Svakako, najvise racunaju na goste iz BiH. Govore cia kapaciteti od

Sakib dosaa iz Auslralije 3.000 lezajeva, od cega 1.900 spada na privatni smjestaj, nisu maksimalno popunjeni.

Posjecen mjesec
U Zacstrcgu na pIa:':i jucer je resko bile pronaci miesto za su ncanje, a jos reze kutak u hladovini, I na ovoi plaii zatekli srno dosta gradana BiH. Medu niirna ie

bio i Sakib iz Srebrenika, koji llVi u Australiji, U Zaostrog j e dosao sa ses trom i nj enom porodicom. - Mislim da na Maka.rskoj rivijeri potencijali nisu D aj belie iskori~teni. Posjecivao sam razue svjetske destinaciie, gdie su liudi od mnogo manje prirodnog boga tstv a !J apra viii i' uda, Plaze

se ovdie, cini rni se, nisu prcrnijenile u proteklih 20 godina - is tice Sak ib. I u Turistickoj zajednici Zaostrog zadovolino trliaju ruke S obzirom na LO da im [e juli, kako kazu, bio izuzetno posjecen mjesec, Naivise zah vale, poruciu, idu za bosaaskohercegovacke posietioce. A. DUCIC

Nakon optuzbi poiedinih bb. poljoprivrednih proizvodaca da je Drfavna agencija za sigurnos t hrane svoi irn saopeenjirna i javno izrecenim stavovima ugrozila prodaju povr-ca u na~oj zeml ji reagir" ali su iz ove insrilm:ije negiraj i6 mkve op tuzbe. U Agenciji uavode cia nikBcia nisu rekli cia su kmsravd i paradajzi u Bill .zaraZeni clef-

nismo DgrOZiU prOdBJD pourea UBiH
... ihijom koli, vee da su sarno prenosili stavove i upuISN3 koje su donosili evrop5kj au !Or;re" i:i za sigurnost hrane. Mackie: Cak Osjetljiva ublast smo u vise navrala javno kazali cia u Bill ...

DrZavna agencija za sigurnost hrane

"Front" podnio tuzbu protiv nacelnka

OPtuzili ImamOUiCa za zlOupotrebU POIOzaia
Aktivisti Udruzenja "Fron [" podnijeli su TuziiaSlvu Tuzlanskog kantona izviestai pro ti v nacel ni lea op cine Tuzla Jasmina lmamoviea zbog sumnje da je pocinio krivicno dieJo zlouponeba po" IOZaja iii ov lastertj a. ~Front" je saop60 da je rijet 0 z!ouporrebi polOZaja i omoglleavanju drugim osobarna da sleknu protivpravnu debit tako ;;!O su imenovani u vise od dvije opcinske komisije,s[Q nije u skladu s vaZeCim zakonskim propisima, prenijela je Sma. Aktivisli ovog udruzenja i ranije su UpOZOraV3" li da postoj e opcinski sl uzbenici koji su irnenovani u cak 11 kornisija iIi radnih tijela, s to im je omogucilo da uz redovnu plaeu steknu i dodatnih 3.300 KM. Uz izvjestaj 0 sumnji u poCinjeno krivitno djdo Tulibli rvu je iuCe:rdosrav J jen i dokazn i materijal na II S 8trana.

uema zarazenog povrca te da krasta vci i paradajzi n is u ;>;3raZeni nikakvim bakrerijarna, a posebno !le eserihijom koli, sto su prenijeli i mediji, Agericija nikad nije is trca vala s n epro v j eren im in formacij ama jer je sigmnos [ hrane osjetlj iva oblasl u koioj je povjerenje lciko vratiti - kazao nam je Sejad Mackie, direklor Agencije. M. A.

imamQvi(;: Dokazi na 115 slrana

Klub poznalih

Mensur Dzavltl

10
U Umjetnif;koj ga/eriji

Dnevni avaz, nedjelja, julVsrpanj 2011 ,

n

te me

nemODUCe ie bili imun na DOliliCHU SiluaCiiu
Licnl profil trenera juniorske ekipe NK Sosna Visoko
Ime i prezime: Mensar Dzaviti. Datum i mjesto rodenja: 24.7,1972, u Visokom. Gdje fivite - s roditeljima, podstanar iIi imate vlastiti dom: U vlastitom domu. Bracno stanje: Sretno ozenjen. Bitni datumi u Vas em zivotu: Rodenje kcerke Rije 20. II. 2002. godine. Kojl automobil voxite: "Audi 80", Kako se odmarate: U igri s kcerkicorn Rijom. Omiljeni l1!uzicar: Enes Begovic i Zeljko Sarnardzic. Volite u kuhati: Ne. NajdraZa kniiga: "Vratimo se Gospodaru", Omiljeni pisac: Orhan Pamuk. Umjetnik kojeg cijenite: Seid Memi': Vajta. Za koji klub navijate: Arsenal. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu, jeste li Ijabomomi: U granicarna. Sta naipriie primiecuiete kod osoba suprotnog spola: Najljepse je vidjeti ljepoto zene kroz njen osmiieh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Da, fudbalom koliko mogu, Omiljeni hrana i pice: Zeljanica i voda, Ko se brine 0 Vailem imi-

BiH aka sest hiljada umjetnickih dje/a

NASA lEMA Krada djela slavnih umjetnika
Diavili: Voll sopiflg diu: Supruga Adna, Volite Ii iei u scping: Da. jes!e Ii sujevjemi: Nisam. Imate Ii kucnog Ijubimca: Ne, Koji je Vas zivotni moto: Nikad ne radi nekom nesro sto ne bi volio da se tebi desi. Vas najboIji prijatel] ie: Moja porodica. Pratite li politieku situaci[u: Nemogu6e je biti irnun na politicku situaciju. Da imate 15 minuta vlasti, !ita biste prvo uradili: To je malo vrernena za nasu siruaciju, Biste Ii ueestvovalu u souu realnosti: Nc.

InterpOl nile nasao u ra e e mletnln
I iz Urnietnicke galerije BiH nestala velika djela • Gdje su radovi iz nekadasnie Parlamentarne skupstine RBiH

ORaUn! auaz
081-142-015
TRANSKRIPTI PREGOVORAHocemo li ikada vidjeti transkripte pregovora u Dejtonu, da vidimo vee jednorn ko je i kako potpisao da Srebreoica pri· padne Repllblki Srpskoj?! Mislim da je nama, Bosnjacim.a, Srebrenica veoma znaeajna i moraIi bismo znati odgovor na ovo pitanje. ~amir. NESTASICA VODE-»Vo· dostan" 11 i1ijaslI uvijek kada su najgore vruCine isklj uei vodu okolnim mjestirna kao sto su PodJugovi, Ljubiniei, Sovcle, dok u centru Wjasa uvijek ima vode. Tako je bi10 i 11. jula, pa kada su Ijudi doSli s drenaze iz Srebrenice, nisu se mogli okupati ni 05Vje:<iri. Sm ne uvedu redukciju vode drugim danima, a ne kada je najtoplije? Sramotal Mirsada. UGOVOR1NA ULICI - Sto se elldi te Eronetu? Lstina je on 0 0 nudenju ugovora na alic i isto kao sto nil SarlIjevskoj Drveniji prodaju carape. Ni"BHTelecom" ne dozvoljava raskid ugoVOradok ne isplatis sve pre[plate unaprijed koje su ti po ugovoru osrale. PREPADAN)E NARODA-Kakve Ii sJucajnostil Svake godine u punom jeku ruristi&e sezooe stigne haber sJablanickog jezera 0 puno stetnih bakterija,ooajezdj zmija, 0 kojekavim algama. Kome rreba da unistava nas rurizam i da prepada narod? POUTICARI VjERNICI Moje misljenje je da treba zakooom smijeniti sve ove politicare koji su dugo na vlasti. Umjesto njih, trebaja doCi oni koji su vjernici jer je njih strah ukrasti. Selroir, Zenica. VOZACI AUTOBUSAMolio bih inspeklore za 530braeaj da u Tuz1anskom kanton u pog!waj u sta rade vozaci autobusa., Oni staiu gdje god hoec i kupe pu mike, a neCe da skren u na autobuskll stanicu, pogotovo na relaciji od Tuz1e do Kalesije. Takve vozaee rreba pod hitIlo disciplinirati.

Krada djela cuvenih svjetskih aurora iz Medunarodne galerije portreta Tuzla (MGP), koja cuva neprocienjivo nacionalno blago, nije jedini slucaj, Tokom ram je iz fund lisa Umietnicke galeriie BiH nesrao odreden broj djela, zbog cega je raspisana i Interpolova potiern ica, al i ona, nazalosr, nikada nisu pronadena.

Historlislia DlJaCliaod 500 miliOna Bura
Krade urnjetnina ce!Vrti su nairasprostranjeniji oblik kriminala ria svijetu, a prema Interpolovim podacima, srera godisnie iznosi oko sesl milijardi dolara, Diela Pabla Pikasa (Picasso) najceSce su na udaru, na period prije ram. Osim spomenutih orudenia, Umietnicka galerija BiR je u proteklom periodu prerrpjela kradu djela koje ie rar:ijeposudila Muzeju Branka Satre u Stocu te kuci Dzemala Biiediea II MOSIaru. - Ovo su zapravo dva radikalna prim jera - kale Kordic. U Hlsrorijskom muzeju BiH odgovori su raz!.iciti J edan kUSIOS lVrdida su eviden Iirali nestanak djeta mahom bh. Prosle godine iz Muzeja mcderne umiernosti u Parizu ukradeno je pet umjemickih slika Cija se vriiedno51 prccjenjuje na viSe od 500 miliona eura, Ovo je jedna od naivecih pljacki umjetnina u hisroriji. umjetnika kao sro su Vojo Dimitrijevic i Ismet Mujezinovic, dok drugi kustos pak ka7..e da krade i posudivanja djela drugim muzejima i instiruciiama nije bilo, vee da ie 98 urnietnina osteceno rokom ram. I prije nego sto su tokom agresije na nasu r..emlj karniu onimaUNPROFOR-ai lIraznim kon vojima odvozelli veliki rndovi DimitrijeviCa, Petroviea, Sarna, priiel'lltne repu-

blicke lnstiruciie raspolagale su neprocjenjivim urnjemickim blagom. Prema nekim podacirna, samo u zgradi Izvrsnog viieca na Marindvoru ie bilo naimanie ISO umietnina, Danas, medutim, u zgradi Parlamenta FBiH nerna evidentiranih slika.

Nijedna slika
- Tokom proteklih II godina nasa sluzba nije evidentirala da [e u Federalni parlament dopremljena ijedna slika .. Gdje su umjetnine koje su se raniie nalazile u Parlamentarnoi skupstini RBiH, zaista ne znamo kazu u Parlamentu FBiH. U privamoj galeriji Mersada Berbera E&A u Sarajevu kazali su nam da tokom posljednjih godina nisu zabi· Ijciili kradu slika kao ni u Galeriji Akademije likovnih umjernosti u Sarajevu. A ..KESEROTlIC

Ratna ostecenja
Maja Kordic, kustosica Umjetnicke galerije BiH, kazala je za "Avaz" da su medu ukradenim umieminarna i dva djela naivazniieg svicarskog slikara Ferdinanda Hodlera, nekoliko pravoslavnih ikona kao i ilurninirani islamski rukopisi, Da.nas jedna od sedam drillvnih institucija kulture raspoJaZe fundusom od oka sest hiJjada umjetnickih diela, ~IO je znarno manje u OdnOSli

U Sal'lljevu je jueer 0500van Kongres Bosnjaka svije[a. U deklaraciji usvojenoj na Kongresu apelira se na vlasti u BiH i na medunarodnu za· jedoieu da bez odlagani a pokrenu proces promjene UStava BiH, koji bi omoguCio isrinsku i efekti vn a rei n tegraciju jedinsrvene, cjelovite, funkcionalne i savremene drzave BiH, Sposobne da se kao ravnopravan parmer ukljuCi 1I evropske i transatlantske integracije, javila je Onasa. - Predlaiemo sazivanje nove· medunarodne konfer-

Formiran KOngreS BOSnJaMaSUiJeta
encije 0 BiR koja bi revidirala Dejronski sporazum u pravcu implementacije presuda Evropskog suda za Ijudska prava iz Slrazbura i dntgib mcdanarodno-pravnih akata radi osiguranja usmvnog okvira za postizanie suvereniteta svib gradana BiH - kaZe se, izmedu OSlalog, u ovoj deklaraciji. Izvdni organ Koogresa Bosnjaka svijera je Upravni odbor, za Cijeg je predsjednika u naredne d vije godine jucer izabran Mohamed Saracevic.

U Sarajevu odrzana osnivacka skupstina

Sa skupstine: Ape! vlastima u BiH

(F,lo:B.M,icl

a sar.·. ]evsk.i kanton
. ..

DnBvni avaz, nedjelja, . . .. 17. lui Vsrpanl 2011.

11

REZULTATI Kanton zaostaje u privrednom razvoju

riU88 za· anifuz saz SMoguoca i Dour'
Sarajevski kanton vee dvije godine biljeii konstantan pad.
Kako ie navel a, potrebno je SIO prije izjednaciti stope doprinosa na drzavnom iii entitetskom nivou, za skoro 15 posto smanjiti poreze i doprinose privrede .... Osirn toga, istice da [e hitno potrebnc uvesti diferenciranu stopu POV-a,

Neiskoristeni uvjeti

Umjesto da bude prvi u privrednom razvoju Federacije BiH, Kanton Sarajevo vee dvije godine biljez, konstan tan pad i zaostaje za

ostalima.

Los Zakon
S obzirom na to da irna
odlicne uvjete za razvoj tr-

enutno stanje privrede nije
nirnalo ohrabrujuce, kazala je za "Avat." Mubera Kadric, direktorica Centra za razvoj pcduzetnisrva Privredne komore KS. ~ To su rezulta Ii nase analize kreran]a u privredi KS, kcie smo dostavili i

gdie bi za egzistenciialne pro izvode, prehran u, Iiiekove, oprernu za obrazovanje ... stopa bila sedam, a za
ostale proizvode 21 posto.

U organi- r--~~~~~~~~=~---,c.,..........,........" zaciji Fonda- ' ciie "Dar" jucer je u Kolobara hanu na Bascadiji orga Ilizi ran Drugi bazar
lijepih ruko-

Dluoreo BaZar lijeDih rulloluorioa

U Kolobara hanu na BascarsiJi

Poticali kompanije
zviiati privredu, moramo
poboljsati saobracajnu infr- 'Iakoder, ako zelimo ra-

Uradlti Induslrilslla zona
- Za razvo] Kaatona jedanod preduvieta [e i uredi vanj e industrijskih zoVladi Kantona. Medu najvecim problemima privrednog zaostatka su nelikvidnost preduzeca i los Za-

na te uvodenje stimulativnih
mjera za privlacenje stranih

investicija - istakla je Kadric
astrukruru, potica ti izvozno orijentirane kompanije ... navela je Kadric. U Komori ima i rnisljenja da vias! treba usvoiiti privremene mjere zabrane uvoza sezonskih proizvoda voca i povrca, a sve radi zastite do mace proizvodnje. S,M.

rvorina. Vise od 30 izlagaca nudilo je gradanima razne uni katne rucne radove po povolinim ci. ' .. .. jen am a. P re- .Bazar ce hilI otvoren I tieoes rna. rijecirna Meriern Muhakoje nigdje ne rade, Njirna removic, koordinatorice prnije toliko bitno da nesto pro oiekta, cil] izlozbe je promooda]u nego da se cvorn vidu viranie zaiednickih vrijeumietnosti da vee; znaeaj i da dnosti ljudi, ih neko pohvali za trud - ka- Ova su unikati koji se zala je Muharemovic. ne mogu bilo gdje drugo Bazar ce za posjerioce bikupi ti. Medu izlagacima su ti orvoren i danas od 12 do 20 uglavnorn studenrice i zene sad. E. M.

ken

0

iavnim nabavkama.

Druzenjeizvidaca na Borackorn jezeru

Zato su clanovi Upravnog odbora Komore istakli hime i prioritetne mjere za

pokretanie razvoja privrede
- kazala je Kadric,

ZO

v

Deratizaciju, prema Zakonu, radimo dva puta g.odisnje, a za dezinfekciju stanari moraju izdvojiti dodatna sredstva, kale OruG
Zohari i insekti pOSIaIi su prava nocna mora za rnnoge stanare a a Do b ri nji, Grba vi" ci i BaScarsiji. Kako nam je rekla Halida Karic iz Grbs· vicke ulice, bila je sokiI1lll3 kada ie vidjela na deseLi.ne 'lohara u ku.binj i. - BjeZilli su u coskove. H ranu osta v Ijam sprernli en u, ali mi se gadi kada vidim Ie bube. Ne mogu ni cia jedem. Kupils sam razns sredstva proti v insekata, ali ill opet irna, :l:alik su rni se i kornsinice, Obratila sam se predstavniku ernblih vlas nika -da s racuna zgrade uZlne pare za dezinfekciju zgrade. No, reho mi je da nerna sredstava [e da je zgrada u illinu.su - istice Karie. Iz upra vi teljske firme "Eko-ing",. koja odr'lava neke zgrade, kazu da u Z ako!! u o odrZ3vanju zajednickih dijelova i upravljaniu zgradarna slOji da ie cleratizacija obavezna u smmbenim zgradama, ali da za dezillfekcij U Slanari moraju izdvoji~i dodarna sredsrva, jer to, prema ovom Zakonu, niie oba· veza upravilelja. - Dva pum godiilnje radimo deratizaciju po nalogu Millis tarstv a zuravs tva i na zah ljeve etazn ih vlasnik a iii njihovih predstavnika. Firma s kojom imamo ugovor, do sada je urad il.a deratizaeij u u viSe od 1.000 stanOV3. Imalismo pozive i za dezi-

arl

Ovih dana na Dobrinji, Bascarsiji i Grbavici

DiD Odreda "Igman 92" ICi Ce DjeSiCe
Clanovi Odreda izvidaea "Igman 92" s Iiidfe boravit ce od 20. do 30. jula na Borackom jezeru u sklopu tradicionalnog izvidackog Ijetovani a. S obzirom na 10 da se ove godine obiljezava 60 godina izvidastva u BiB, na Borackorn jezeru Ce u istom periodu, nakon pauze od deset godina, bi ti organizirana i Srnotra Saveza izvidaca Federacije BiH. ViSe ad 60 izvi daca i plan inki im a[ de priliku da se druzi s izvidacima SifOm BiH, ali is gos rima iz sus jedni h zernal j a. Odred ee na Smorri ugostili i izvidace i planinke iz bratskog Odreda "Borde Sirneonovic" iz Zajecara. Nakon proslogodisnjeg cetverodnevnog planinarskog pohoda Hrasnica - Boracko iezero, 16 starijih izvidaea i planinki Odreda i ove gcdine ce srici pjesice na iezero kako bi prcrnoviralo vazncst i prircdne ljepote Igmana, Bjelasnice i kaniona Nererve, A. J.

OU ~rall stanoue

Hellome zasmetala launa rasuleta
an,

U uHci Dzemala Bijedica

U uliei Ozemala Bijediea kod broja 74 razbijene su !ampa i sijalica na javnoj rasvjeti. Kako su nam rekli sranovnici, raj dio ispred zgrade sa d a j e m rae j er rasvje la ne rad i vee d uze vrijeme. E. B.

Razbijena Jampa

Spec
nfekc:ije zgrada, ali to je skuplje i za fO smnar; posebno moraju dati sredstva. Na.ime, novae se ne moze U2eli s racun a zgrad e - rekao ie Hajrut! in Oru c, racuno 1'0 cl:a u tehnickoi slu.zbi "Eko·inga". A. NUHANOV/C • U Mjesnoj zajednici Dzidiikovac" Ko~evo I ovog rnjeseca craie dobrovohna akcija prikllpljanja heane, higiienskih potrepslina, odjece i obuce za,socijalna ugro~ne gradane. Prilozi se mogu donije6 11 ptosrorije MZ u ulici Hasana Kikica bra; 8 svakag radnog danS od osam do 15 sali. A. J.

12

Dnevni avaz,nedjeljil,

17. julVsrpanj 011. 2

_r

nanorama .... .... . .-

Domac;n je .KUD "Kozara"

U Donjoj Ljubiji kod Priiedora

poeele "CarSilsMe nOCi
Manifestacija ce trajati tri dana
U Donioj Ljubiji kod Priiedora preksinoc ie i ZV3.nitno 0 tvorena sedrna po redu manifestacija "ClIdijske noci". Uz nasrup brojnih KUD-ova iz BiH, nakori veceri folkora, u naredna dva dana rnanifesracija ce okupiri i pievace arnatere, cla.noveritmicke sekcije "Gold star"

66

Rodovnici vrijede sarno na dornacem terenu • Po .paplre" odgajivaci rnoraiu u Hrvatsku iii. Srbiju
"Pas os; Hi rodovnik, koje u BiH za svoie ljubimce dobiiaiu odgajivaci pasa vrijedi samo na prostoru BiH i nigdie drugdje, Ukoliko neki od dornacih odgajivaca pasa pczeli da svog rasncg Ijubimca pokaze na nekoj ino izlozbi nastaie problem. Po rodovnik se mora TIa put, obicllo u Hrvatsku ill Srbiju, Osimrroska puta i cijena pseceg ."pasosa" duple je visa nego ko d n as i u prosjeku kosra od 40 do 50 maraka, Prica 0 domacoj kinologiji, tije posljedice trpi vise stotina onih kcjima je odgajanje pasa radost iii biznis, traie pune dvije go dine otkada je Kinoloski savez BiH zbog neslaganja, prepirki i rnalverzaciia, suspendovan (izbaceri) iz Medunarodne kinoloske organizacije (Fer). Bolan Cenic, sekretar U nii e' kinoloski h sa Vela

"

iz Donje Ljubije ali i ljubi telje pozorisra koji ce biti II pril ici da p ogled ai u preds ra vu ,,DZemi!in uzor" u izvodenju pozorisne trupe "The atar art" iz Sanskog Mosta. Dnmacin i organizaror "Carsijski noci" je KUD "Kozara" iz Donie Ljubiie. M.Zg.

Prablemi odgajivaiJa pasa trajll dvije godin€ BiH, kaze cia je cijela zbrka nastala "zbog pokusaja privatizacije bh. kinologije", " I [0 od strane dever bivsih funkcicnera krovne kinoloske organizacij e zbog kojih smo suspendovaai do daljnieg. Neki ad niih su se u meduvremenu povukli, 3. neki joS siede u svoiirn foreljama, Zalili smo se i drill vnom Ministarsrvu pravde i Medunarodnoi kinoloskoi organizacij i- kazao narn j e, lI. lei efonskom razgovoru Cenic, uvj eren da ce pornaci u pregovorima ubrzo donijeri i neke rezultate. M. Z.

Sa ve~eri fo/klora

Sia mi se (ne)sviaa u Teocaku

Mladi su nedOuolino aldiUni
-Teocak im a sve vi se obrazovani h Ijudi, za razliku od pre thodni h decenii a kada su Iiudi skolo vani e prekidali uglavnom nakon osaovne skole ..Mnogi Zele nastaviti skolovanie na fakulretima, ali finansijska situaeija im to ne dozvoljava Nesvida mi se nedovoUna aktivnost rnladih, njihovo neukljucivanje u udruzenia Opcina smo koja nema trzn; centar ni ob j ekat veleprod aj e, K ulrurni zivot -je na veoma niskorn nivou, nemamo Dom kulrure, kinosalu, gr. adsku biblioreku, Medutim, raduje me sto dobra fu-

POlagan-e temelca za SPortsRU duora U do 1. septemb a
U toku eksproprijaciJi zsrnliista na kojem ce biti gradena dvorana
cia ce dvorana biti izgradena do kraja 2012. godine .. Rain je najavio da bi se krajern avgusta Hasan Mustafa, pro edsjednik IHF-a, mogao sasrati sa drzavnim vrhom BiH, kako bi deklarativno za tvori Ii sva pi tanja ko j a su jos orvorena Zdravko Petrovic, predsjednik Skupstine opstine Doboj, naveo -je da je u roku eksproprij aci j i zernli is ta n a kojem ce biti gradena dvorana, a Cija lrZisna vrijednost iznosi 606-378,50 KM. Na Svjetskom ru.kometnom prvenstvu :z.a juniore uceslVovat ce 24 zemlje, gra· dovi dom.tinj su Saraievo, ZeniClt, Ljubuski i Banja LuDo 1. septernbra treba bid polozen temeljac za izgradnju sportske dvorane u Doboju u kojoj ce se igrati IItakmice grupue faze na Svj erskorn jun iorskom prvenstvu u rukometu, kojem ie 2013. gcdine domacin BiH. ·Mi cemo pokusari, uko1iko dobijemo sve potrebne saglasncsti, da to uradirn 0 na dan otvaranja 43. Medunarodnog rukornetnog TV turaira ~ampiona, 16. avgustarekao [e Enes Suljkanovic, potpredsjednik RS. On se II Doboju sasrao sa Leonom Kainom, predsied!l ikom taklll icarske komisije Svjerske rukometne fede" rocije (!HF), kojem ie obe6l.o

Pripreme u Doboju za Svietsko iuniorsko prvenstvo u rukornetu

Veldana Hodi;c,ekonomski lehniiiar nkcicnise KUD "Preporod" koje okuplja znatan bro] m1adih - kaze Veldana Hodzic, nezaposleni ekonomski tehnicar, E. Dz.

U okviru akciie MUP-a HS

Hru dalO 95 dObO)SHlh POIICa)aCa
U okviru akcije dobrovoljoog darivanja krvu MOP-a RS, 9S policajac.a iz dobojskog CeIltra javll e bez b iednos ti dalo je dragocjenu teCnosr za po trebe Opee bolo;· ce "Sveti aposwl Luka" u Doboju. Akcija ie do!la II pra vo vri jerne jer su, kao isticu na Odielu za transfuziju., p J- - Dd- I • f-zalihe krvi u OVQj zdra0 IcalCI l1a Je U za •.ans uZllU f vslVenoj llSlanovi minimaJne. imam rijed::u krvnu grupu, Od stodnjak prijavljenih AB pouri you. Tako da svaki policajaca sarno nekoliko, PUu! kada dodem ovdie bude zbog prehlade i niskog krmi drago SIO mogu pomoti vnog priIisi:a, nije dalo krv. nekorne-islice Goran Dur• Gis to S u hum an itarn.; kovie, sefSektora krim - pol!razlozi u pitaniu isazllanie da cije CJB Doboj. M. Ca.

Budu!!; ;zyled sporls.ke dvor8ne ka, a prijaviieni su ioS Mosl1lr .i Doboj u Kojima moraju bi-

II

DabOja ti izgradene adekvame SpOfrske dvo rane. S. ta.

Nakon prvog upisnog roka, u koieme je indekse dobi10 78 b rucosa, na rri visoko!ikolske ustanove u Trebinju preoslalo je ioil 47 slobodnih rnjesrn :z.a akadelI!Sku 201 J J12. godinu. U narednoj godini, iz budZeta Ce se finans irati 59

Oslalo JOS 47 slobodnih lIliesta
upisanih srudenata, dok Ce 19 imali sufinansiraj ue; Slatus_ Fakul!el za proizvodnju j menadZmenr u prvom upi· snom roku prim.!o je 2.4 bro· ccSa, a OSlalo ios 26 slobodnib mjesta. Od mga, !lest za one koji Ce se finansirati iz budZeta i 20 za sufinansirajuee. Na Akademiiu likovnih umiemosti :z.a sada je upisano devet smden am, a prom; talo je jos sest slobodnih mjesta za stlldeme koji ce sufi !IaDsira" ti smdiranfe. Na Visokoj skoli za turizam i ho telijerslvo u

Na tri trebjnjska fakulteta

prvum roku upisano je 45 smdenaro, od ,ega Ce njih 3S biti na bu dZeI1J.U ovoi uSlanovi p reostalo je jos. I S slobodnih mjesta za sludeme koji ce sufinan~irati studii. Drug; rok za u pi s p lani ran ie za pocetak seplembra. P. M.

srednjobosanski kanton
VLASIC Prvi bh, festival avantonsfickih sportova

D~evni avaz. nedielia. 17. julVsrpanj 2011 ,

13

oz-uar zar b -enleadrena -nsMespotoue
CHj festival a je promocija ponuda turistickih operatera, uloga javnih institucija i organizacija civilnog drustva u razvoju tunzrna
Tu su momci koji skacu base jump, paraglaideri, imamo III painrball, pleasaee kapuere, alpiniste, plani nare, b icikliste i brojne druge, Organizovali srno i ertanje grafita na temu "Prirodne ljepote BiH". To ce biti jedan dokaz i crtani IIlIgprvom ,,Adve:n tures Festu V!aSic 2011". - kazao narn je Delic,

1 je pcceo I. bh. festiucer val a vanturistickih sportova "Adven cures Fest --VI as; c 2011" ko] i j e okupio vise SIOtina zaliubljenika u tzv, ekstrernne sportove, al i i veliki broj zaf u blienika u prirodu iz na~e zemlje i inostransrva, Goste festivala na ceremoniji otvaranja pozdravili su DiM Deli';', u ime organizatora festivala, te Admir Hadziemric, v.d, naeelnik opcine T ravnik, Dragan Martie ispred resornog kanronalnog ministarstva i Nihad Koric, direktor Turisticke zajednice SBK.

Oluoreno soomenObilJeZle Sehidima
Prisustvovao veliki broj vjernika, imama, porodica sehida
sehidikoji nas uvijek

U Osfruznici kod Fojnice

Povodorn svecanog orvaranja spomen-obiljefja

Bosnjaka. Ovo su dani [ula
mcraju

Zdrav zivot
Gilj festivala je pro rnocij a pon uda turistickih operarera, uloga iavnih instirucija i organizaciia civilncg drustva u razvoju turizma, edukacija turistickih radnika 0 nainovijim rrendovima u rurisrickoj bransi, te iacanie sviiesti javnosri 0 zastiti okolisa, Festival [e zamisljen kao

ma MZ Os rruznica u opci ni Fojnica proucen je mevlud u dzarniji, Gost predavac u mevludskorn dijelu programs

Crtanje grafita
- Danas su gotovo svi ekstremni sportovi prisutni na VlaSi6u. Dosia je adrenalina tu.

IdeJaIe lantastlcna
- [deja je fan tasriena i na ovim prostorima nova. Bez ovakvih ideja i manifesracija nema niturizma, Morarno nastaviri sa ovim, jer ova je prvi korak. Mislim da cemo na ova; nacin poboljsari kvaJitel turisticke ponude u Iiemom neprofi ta biln i dogada], in iciad strane enruzijasta, pro ofesionalaca j zal iu bf enika u prirodu, sport i zdra v nacin iii vo ta. Nam iera organ izarora je da se Fesrival pretvori u tradicionaini dogadai ko] i Ce zauzeti svoi e m iesto na rurisriCkoj rnapi BiH. periodu, Nazalost, \!Wic svi smatraiu zirnskim turistiilim centrom, mi u Turistickoj zaiednici SBK rvrdimo da ie ova planinski rurisrickicemar koi i treba da 7.ivi 365 dana u godini - isrice N iliad Koric, direktor TZ SBK N a V!jwicu su se juce predstavila brojna udruzenja i sportski klu b ovi pa su posi enod pored adrenalinskih sportOV"J mogli vidjeti i prezentaciiu pripadnika Garske sluzbe spasavanja Travnik, MUP-a SBK, ali mazoretkinie iz Kiseljaka, K. J(AVAZOVIC

bio je muftija travnicki mr. Nusret ef Avdibegovic. Otvaranju spomen-obiljefja prisustvovao je veliki broj viernika, imama, porodica sehida - Ovo spomen-cbiljezie ostaje da trajno svjedoei 0 ko zna kern strada nj u nas

~~~~====~-.~---

v racati na s jecan j e, p oseb n 0 iuli 1993. godine i herojske pobjede koie su izvoievali mcli bocci ratujuci u i oko Fojnice - rekao je Zaim Rarnic, predsjednik Odbora za izgradnju spomen-obiljefia, - U svom -obracanjll nacelnik opcine Salkan Me:rdZanic je istakao da treba oprostiti 81aje bilo, ali ne zaboraviri sta se desilo. H. CU.

ran

8icikiiSii mer1unajbrojnijim

rOglalene nallJeple balCe i balBOni
Komisija oblsla sve prijavljene gradane • Dodjela novcanin nagrada

Akcija

.Da nam grad bude Ijepsi" u Fojnici

Karate klub Sloga GoUskopl j e uprilieio je 14. polaganje za viSa uCeuicka karate zvanja Polaganiuza oranz, zeleni, plavi i srnedi pojas pristupio je 51 kandidat i svi su s uspjehom pololili za visa kara~e zvanja, Za oran~ pojas polozilo je 1S kandidata, a najbolje znanje pokazali su Sead Ma~e!ic i Marn ji Vakuf-

pOlaDanle za uisa zvawa
a

U Karate klubu Sloga

him Ra vnjak, Za zeleni po[as polozilo je 19 kandidata, najboljisu biliAris Karam u stafic i Ana Sako, Plavi poias steklo je pet kandidata, a najvi!ie j e prilikom polaganja pokazala AneIa Karan:! uSlafic, dok ie za smed! poj as poJo~ilo deve! danova i clanica KK Sloga, a najboJje ;manje je pokaza.o KrclimirCvrtak. Az. M.

Sa uru{;enja nayrada najboJjima U organ.izaciji T uristicke zajednice SBK, Opcine Fo· jnica i hore1a "Reumal''', u okviru manifestaciie "Fojnicko IjelO 20 II ", na podrucju opCine pokrenura je uadicio!!alna akcija "Da nam grad bude ljepsi". Ova akcija rrajah je oko mjesec u kojoj se rradicionalno biraiu najljepse uredena basca, vrt iIi dvoriste Ie terasa-bll.lkon. Ovogodisnje nagrade su J]ovCa!!e i III najbolje Urede[lll balicu iii dvoris te nagrade su za.p.rvo mjeslo 400 KM, za dr· ll.go 300 i ueee 200 mll.!'llka. Za najJjepse ured:enu terasu - ba· Ikon nagrade su za prvo mie· SIO 300, za drugo 200 i treee mjesto 100 maraka. Komisija, u sastavu od per cla!!ova, obisla je sve pc· ijavljene gradane koji su ll.Cesuici ove ~kcije, te je uprililieno progJase:nje n ajlj epsih

Prirer1en zaflim/jiv program i dodjela u~ bogat klllru.rnozabavni program. Najprije su urueene specijatne na_grade dvajici gradan3 Fojnice Cijesu baSte godinama u ovoj akciji bile najboli e·a to su Ivan Babic i Sakib PO]IlOln, a nagrade t:IIijeee u izoosu od 100 KM im je dOn1rao i uruCio vlasnik rasadnika "Mili" II Lugtl. Ism nagradu dodi jdila je OpCiua Fojnica Nafi KrSic iz nasel ja Ostrui.nica. "Reumal" je uru.cio dvije novCane nagrade za uredenje zeJenih povrlina i cviiee3 oko bOiela IbrahiIJI u Karaliji, uposlenikll JKP Scona" iHalidi Varka uposi~nia "Reumala". ' Na~de w najljepse baiiie do bil i su Ka carin a Berbi c, Alma Bll.lic i Pero Pecirep. NajJiep~ terasa je kod Dlevahire KrC¥l, na drugom mjestu je Ante Cuturic ana tre6"m Latinka Salihagic. H ..Cu.

CetrdesetakClanova KUD "Nakib Abdagic Kiban" iz Donjeg Vakufa orputovalo je !l rurski grad Inegol gdj e ee uceslVovati!!3 24. medunaro" dnom fesriva1u folklora. Donjovakufuki folhlora&i treeu go din u gosti s u ovog grada s kojim je Donji Vakufmposrnvio prijaleljske odnose. Oni Ce llljedno sa pre&ra vnicima 13 zemalia biti llcesnici bogamg festivala folklora koj i Ce lrai ali do 23. jula. Osim mkmifarskog dijela, u sklopu festivala bit Ce organizovano niz revij alnih nasn.tpa kako bi se doma6e sta!!OV!!.i~VO upo<:nalo sa lIadi" I

GOstlturSBOg grada InegOle

Otputovao KUD iz Donjeg. Vakufa

Ispra(;aj kudo vaca fla pul u TlJrskll cionalnim folklornim igrama i obieajima u~esnjka iz goS[Ujucili zemalja. Na ovom pmo· vanju doujovaku1l;ki kudovci posje!i! ce i IstanbuJ, Bur.m, Beograd i Sofiju. D. M.

14

Onevni avaz, nedjelja, 17. ju IVs~nj 2011.

bIeZ nI S

DOGOVORI Vlada RS ponudila 38 feninga po kilogramu

IIOOU dniC- Z8dOuOri cilenom 0lMU08 osen-ce
Viada uciniia dobru stvar za poijoprivrednike, kaze Maietic
onaga S!O je nudila vecina mlinara, Ministar poljoprivrede ie iz Sernberiie i mi smo zadovoljni ovakvom cij enom [er ie V lada ucinila dobru stvar za poljoprivrednike, Takoder, obecano je da ce subvenciia biti ispi acen a na] kasn iie tl a v gustu - kaze Maleric, dcdajuci dace ci j ena psen ice i dalje smanieni rod je posliedica n edosta tka n eves za pra vilnu prehranu i zaiiliru- tvrdi nassagovornik,

TVQmica cementa Kakanj: Pobjednik sedmice

naJlrai8nile dionice MaMan)SMeCem8ntare
Na Sarajevskoj berzi prosle sedrnice, u sklopu 282 transakcije, osrvaren je promet od 1.380.172 KM. Na Kotaciji kompaniia trgovalo se dicnicama Bosnalijeka u iznosu cd 220.177 KM. Na Kotaciji fondova najveci promet osrvaren dionicarna ZtF-a Prof plus Sarajevo, 106.493KM. Na Primarnorn slobodnom triiSru rrgovalo se za 278.940 KM, od cega ie najvee! promet ostvaren diouicarna Tvornice cementa Kaka-

seonucna trgovina

Semberski poljoprivredzadovoljn i su zastitnom ciienom za 0 rku p psenice od 38 feninga za kilogram koiu [e odredi:la Vlada Repuhlike Srpske (RS). Z$titDa cijena priblizna je ono] rrzisno], ali uz pet feninga subvencija poljopri vredaici mogu racunati sa zaradom od 43 feningil za kilogram. To je potvrD ici

!Nema v.iskova
U BiH ove godine psenicom je zasiiano 14.000 hektara, od cega tl RS oko 12.000, a ostalo II FEiR, Ocekivani prinosi od oko

n ovic hie cia ova] en titer nerna utisnm viskova pse.nice nego ogroman maniak koji tOe se nadokaaditi uvozorn. Isuee da bi nerealna cijena psenice od 45 feninga za kilogram b ila najveca II svje tskirnrazmierama - Prema nasim informacijama, cijena psenice iz u voza, sa svim nkalkulisanim

I iMjtitl!rttnmU_ BIFX 807.62j

14.000
hektara uBi" zasijano psenicom dio predsjednik Udruzenja poljoprivrednika Semberije Ljubo Maletie,

140.000
hektara u Hrvatskoj zasiiano psenicorn rasti jer [enema dovoljno ni u BiH ui U okruzenju. Prosjecan prihcd od ('-eti ri tone p 0 hek taru, kaze Maletic, mogao hi bin uvecan boliom primienom agrotehnickih mjera, - N emamo dovoljno pse nice, ddava j e 1.1vozi. Iako imamo dobra siemena,

320.000
hektara u Srbiji zasiiano psenicorn
----

50.000
hektara u Sloveniji zasilano psenicom troskovima, iznosi 37 feninga za kilogram,s blagom tendencijom pada, Zatosrno se i o d1ucili za subvencioniranj e po kilograrnu za one proizvodace koji psenicu predaj u u mlinove registrovane u RS. Nevjerovatna je tinjenicada BiH uvozi 360.0001ona psenice i26.000 IOn3brasna i mi moramo ueiniti sve cia poveeamo domaeu proizvodnju - kazao za "Dnevni avaz" rninistar MirosJav MiJovanovic, EMUSU

0,37% ... I. SASX-l0 2,23% '" g81,l1 SASHO O~63%'" 1.031.,M] !lj,u iznosu cd 113.035 KM. N a Sekundarnom slobodnom trii:lu.! naivisese trgovale dionicarna Elektro grupejaice, 178.500 KM. Na Tr~istu za emitente u stecaju osrvaren [e prornet dicnicama SIP Stupcanica Olovo od 14.000 KM, a na van berzan sk 0 m trzi:! I U di 0nicama Unigradnje SaraievoS.436KM.

Dobra stear
. Ekonomska racunica govorila je da b i vise od 45 feninga za kilogram pleruce seljacima bilo najisplativi]e, ali je i ovako bolje ad

40.000 tona psenice nedovoljni su ZJIpotrebe nase zemlje koia uvozi 360 ..000 tona psenice, Primieraradi, u Hrvatskoj je ove godine psenicom bilozasiieno 140.000 hektara, u Srbiji 320.000,a u Sloveni]i 50.000 hektara, Ministar poljoprivrede u Vladi RS Miroslav Milova-

PreradiuaClti seltlor SAD SlagniraO 0 lUnD
Cjelokupna proizvodn ja u

Uprava federalnih rezervi

americkorn preradivackorn sektoru zabil jeziJa je u jun u treci uzastopni mjesecsragnadie kao posliedicu poremecaia u snabdiievanju izazvanog krizorn u Japan u, saopcila je am ericka U prava federalnih rezervi, prenio je AP. Proizvodnja autornobila opala ie za dva posto u jU!!U, nakon zabiljezenih padova i u maju i aprilu, Arnericki prcizvodaci au tornobila irnali su pOleskoce u nabavci dijelova iz Japana U mjeseci" rna nakon zemljOLcesa i cunamijasred,inom marla. Qpaia i proilVodf)ja alJlomobiia

Kompanija Skoda auto" mobili, ceska filiiala nje· mackog VoLkswagena, po· veeal a ie pro daj 1I za 20, I pos.· to na 454.700 aUlomobila u prvoj polovini go dine u odnosu na. iSli lanjski period,

PrOda)a ueca za 20,1 DOSIO
BerzansEIi baromelar za 17.07.2011. gOdlne

Polugodisnji rezultati Skode

Osam anaMapaiD na Sires leslu
90 res Iiranih nije p 0102i 10 res I 0 rporno-

Kako finansijs.ki sektor podnosi krizu

Osam evropskih bauaka od lI.kupno

prenijelesuagenciie. Najveca ceska kompani· ja po p ri hod u prodal a je sarno u jllnu rekordnih 81 ..300 jedinica, u odnosu na 71.300 vozila u istom mjesecli proslegodine.

ba!lka koja D ije ispunila stopu ade.kvat· nos!i kapirala od pel pOSlOpada na les·
lU.

Euro/dOI., 1,4157 "'0.16%

N.n.

117.26 , p. llal'll. ... 0.86%

ZIoI. 1.590,10' po unci ... 0.05%

sti na kr izu, a m ed u on ima koj e su pro;le leS[iranje su Nova Ljubljanska hanka i Nova kredima. banka Marihor, objavila je Evcopska adrninisnacija za banke. Na reslovima su pale dvije grcke, pel ~p"n.skih i Austrijska !larod· na banka AG (Oeslerreichische VolksbankenAG). SITes reslovi banaka sastojali S1.l se od ve1ikog upimika III 20 srr3.uica.s pillln jims kal: 0 b i po dn ijde fi uan sijsku krizu kao i krizu dngovasvojezemlje. Ban ke su morale da li lacll e podslk e o svom poslovanju i kapirnlu nedavno osnovanoj Evropskoj administraciji.za banke,. koja je konsrarirala da svaka

Osim Grcke poljopri veed!le banke, neke medu spanskim bankama palesu i na pro§logodiiinjim testovi.ma. EVrop" ska komisija uputila je banke koje su pale da potraze dokapitalizac.iju !la medunarodnom tdi~tu, 'ho nece biti la.k posao. Prerna evropskim praviIima u vezi sa SITeSres.\Ovima, banke koje su pale morain u naredlla tri mjesec.a pre· zen tira li pia!! svog opors vka, pre!! ijela jeSma. I taIija n ske ban ke Un ieredi t i Inte· sa, kojima je vrijednosr prosle sedmice na berzama znatno palli, prosle SU lestoVebez pro b lema.

INlES4
~B1

I

Banka Infesa: Pro§la bez problema

erna hronika

[)nevni avaz, nedjelja, 17, julVS!pllJlj 2011.

PovrijetJeni smjeslen na Orlopedlju

Sudar kod Konjica

Duonea Italiiana DreUaZana U Sara)8UO
i

Mateo Didovani (30) i Roberto Tanete (28) teze povrijedeni na motociklu
Dvojica italijanskih ddavliana, 30-godisnji Mateo Didovani (Digiovani) i Ro, berm Tenate (28) zadobili su teske povrede jucer u saobracajnoj nesreci koja se oko 13.55 sari dogodila na rnagistralnom putu M-17 kod Konjica, Oboiica su prevezena u Klinicki centar Univerziteta \l Sarajevu, POIvrdeno narn [e u operativnom centru PU Kcnjic, Prema riiecirna Biliane jandric.portparola KCUS-a, dvoiica . povrijedenih su oko 16.05 sati dovezena u Sarajevo. Mateo Didovarii zadobio je povredu abdomena i visesrruke prijelome na obje ooge. Odrnah je upucen u operacionu salu i njegovo zdravsrveno stanje je dosta tesko. Nakon operacije bit ce smjesren na Kliniku za anestezii u i reanimaciiu. Roberto Tenate ima povrede desnog koljena i smjesten je na Orropediju, Dvoj ica Italii ana S1.I se 1.1 rnornentu nesrece nalazila na motcciklu. U ovorn udesu, kako nam ie receno u PU Kon j ic, uces tvo vali su j os i vozilo "honda" (469-J-543), kojim je upravljao Said Rezie iz Konjica, te BMW (ZG 8483IC), za cijim se volanom nalazio hrvatski drzavlianin Ivan Kovac. Okolnosti koje su dovele do n esrece treb a 1.1 rvrdi ti is[raga koja ie 1.1 toku, Polici]ski sluzbenici PU Konjic zbog uvidaja koji ie rraiao od 13.55 do 15,10 san blokirali suovu magistralu, A.Du ..

Ljekari se bore za zivot Mehmeda Redzica (55), koji je zadobio povrece glave" dok ie lakse ozlijec1ennjegov brat Suljo (65)
Himzo Redii" (60) preksince je oko 21 sat u Dubravarna Gorniim kod Zivinica, nakon verb aln e svad e, sjekirom zadao vise udaraca dvojici svoje brace Sulj i (65) iMchmedu(5S). leli n e pov re da pre bacen ina UKCTuzla. Teze povrede u predjelu glave zadobio je Mebmed, koji ie zivomo ugrozen i nalazi se na Odjelu neurchirurgije, dok ie Suljo prosao s laksim povredama, Sukob izmedu brace sokirao je m jes lane Dub ra va Gornjih. Komsije su iznenadene ovim dcgadajern, jer Hirnzu Redzi"a poznaiu kao smirencg i tihog covieka, Smatraiu ga vrijednimcovjekom koji ima vlastitu radionicu za proizvcdniu narnjestaja i koii nikada nikog a nijeuznemiravao, Kako saznajemo, do svade i incidenta je doslo zbcg ranije neriiesenih imovinskopravnih odnosa izmedu brace. N avodno je jedan od brace vee drzao neki predrnet u cud. Niko nije ni slutio da ce se ovakvo nesto desiti. Himzu Redzica priveli. Kanronalni tuzilac Kenan Balic je na lieu mjesta za "A.vaz" kazao da se 0 motivirna ovog slucaja jo§ ne moze pouzdano govoriti te ie POIvrdio da se, najvierovatriije, radi 0 n erij esen 0 j pod) eli imovine. Policija ee poduzeri sve ak ti vn os tl na ras vi etliavanju ovcg dcgadaja, a naja-

Smiren i lih
Do incidenta je doslo u dvoristu kuce Himze Redzi ca, ko j ije, izazvan p IOvokacijama, uzeo sjekiru is vi se u daraca u p red; elu ti; el a iglave nasmuo na bracu koii su cdmah prebaceni u Dorn zdra v 1j a Zi vinice te su zbog

Obavljen uvidaj
Uvidaj na lieu rnjesra obavili su sluzbenici Odjeljenja kriminalisticke poIicije PU Zivinice, koiisu

vljeno je i saslusanje vise osoba, Himzo Rediic jetrenmno osumnjicen za pokusaj ubistva,

Saralevsko naselje Pofalic·i

S.MUMIC

UhaPle preuarant Iz UUlleu-Ha
Pedesetdvogodisnjak tirmama nudlo izradu vreclca s njihovim logotipom
Svega nekoliko sati nakon sto ie ponovo dosao 1.1 Orasie s namierom da vara poduzetnike oraski policijski inspektori uhapsili S1.l 52-godiSnjeg Bobana D. iz Ugljevika. On sesumnjici da je na podrucju Posav. skog kantona do sada izvclio najmanje osam prevafa, a 0 Ihi yen je nako n dobro p!allirane i izvedeneakcije dok sespremao prevari[i nove zrtve. •Laini trgovacki p u mik, koji se predslavljao kao ;:asrupnik firme "Ben-pia&[" iz Bijeljine, pro~log mieseca posj e[io je osam p oslovnih PQlicija 5prij~{;ila dalini~ prevare subjekal3 u Orasj1.l i Doslaod poslodavaca je uzimao firm i ni Ii je imala ovlasti da maljevCll .. Vlasnicima,. ali i je predsl3vlja. kaiu iz lokal. kaparl!, medutim, robu nizaposlenim radnicim.3 n 1.1nepolicije. dio je plas!icne vreeice s 10- ka da n ije ispom~io. Provj eN ameli prevaran ra rama smo u tvrdill da lakv,a gotipo-m [Igovine iIi predunasle S [I se maske p ekare osoba nije zaposlena n ovoi zeea. Nakon sklopljenogpo"Nadarevic" i "Fatmir 2", domal j evacka pekara "Daj-Dam" i Iamosnja mesnica "Sava", Osim njih.prevaraa t ie nasamari 0 v lasn ika burika "Ultima" te sam ostal ni h [rgova~ki h ra dnji «Lucanka.", «DiM" i "Hibeljie'u OraSju. - Boban D. nam je uci)e-losti prj In ao s ve preva rekoje smo mu s!;avili na terel i time su preslali ra,z]ozi Za zadr2'avanje 1.1 policiji, Istragll jos provodim 0, a )svljaju nam se i nove hrve koje je nasamario prev,arant iz UgJjevika .. Dosadasn)im rokom iSlrage orhili smo da je prevar.ama uspio uzeli vise od 8.000 maraka akonladje za robu koju nikada nije isporucio • .kaz30 !laID j e lzvor b lizak is trazi. T~B.

Akcija pollciie u Orasju

sudarlo sHamlonom

AutDbDS GRAS-a se

Na aUlobusu oslecena so/ersajbna N. glavnoj saobrae.ajnici u sarajevskom naselju Pofali6 jucer je oko 15.20 sad doli!o do sudara u koiem nije bilo povrijedenih osoba, a na vozilima je priCinjena marerijal!la steta. Prema podacima PoLicijske upr:lVe Novo Sarajevo, ('iji su pripadnici obavili uvidaj, II sudaru Sll ucestvovaJ i GRAS·ov

(Foro: 8. Nil.le)

aUlObus 037-0·609), kojim je upravljao A. E., i terelIIO vozilo "scania" (E59-J-399), kojim ie upravJjao A. E. Na amobusu koji je saobracao IIa relaciji Zeljeznicka stanica - Rajlovac· polomljena je soferilajbna. Ocevici [vrde d. se sudario s mjelialicom, Tokom uvidaja saobracaj nije bio 1.1 prekid1.l. B. C.

16

Dne~nia~az.n8djelja, 17. julVsrpanj 2011.

CrD.a
~

hronika

~

NESRECA Tezak udes na raskrsnici u Ugljeviku kod Bijeljine

smrsManom "g I " POginUla 11 gOdiSnJaMinJa
Priveden Pantelija OstojiC (26), vozac "audija 4", kojim je oduzeo prvenstvo "golfu 2",. u kojem je smrtno stradala B. J. (17) iz sela Ljeljen6a

Odvoienje naslradale slo/(e

UUHoui zaHlali 19 ouaca
Drugi napad divljih zvijeri u pet dana
Sarno pet dana nakon SIO su vukovi zaklali vise od 30 ovaca Emira BeSlije u selu Krusevo ked Olova naniieli SU nDVU stew i u susjednorn selu Prgosevo. Vukovi su OVDg puta upali u tor tiji je vlasnik Ibro f)U1DVic i zaklali 190vaca. - Lavez pasa en vara pIVDje zacula moi a su pruga, Istrcala je iz kuce iu 10m tren utku vidjela kako dva vuka iskacu iz - N acin kako su ovce unis ta vane govori da se ram 0. klasicnorn napadu vuka Oba tora bila su gradena od Cvn;to.g rnarerijala i jedino je vuk mogao izroviti rupu ispod ograde da bi se uvu kao u tor - isriee Degirmendzic, U razgovoru s iskusn im lovcima LD "Tcrrijeb" saznaIi smo da do sada nisu zabiIjeZeni ovolika najezda vukova te njihovi napadi na malom

Prgosevo kod Olova

"Gall" u /(ojem je Ra/(OI1prevrtanja Raslradala djevojka U sao bracainoi nesreci ko ja se dogodila u petak oko 21.40 sari na raskrsnici u Ugljeviku, rnagistralni pu t Bijeljina - Tum, poginula je maloliema B. J. (17) iz sela Ijen Ca kod Bij elj ine, Dj evoi ka ie nasrradala u sudaru au tomDbila"golf2",ukojemjebi· I. su vozac, iautornobilavau di 4", porvrdeno je u Cenrru javne bezb jednos ri Bijel] ina. tu.zila~tva Biieljina, izjavila ie za "Dnevni avaz" da je do nesrece, na jvjerova tn ije, doslo zbog vel ike brzinekojorn su se kretala oba vozila, dodavsi da ce za vozaca "audija" biti zatrazen pritvor jerje rijee 0 saobracajnoj nesreci sa smrtnimishodom, - Oba vozila kretala su se velikom brzinom, SIO je cesr slucai, narocito kad su u pitanju mladi vozaci, Automobil "golf 2", kojim je upravljao Miso Mirko.vic (19) iz Uglievika, kretao se iz pravca Tuzle, dok ie vozilo "audi 4", kojirn je upravljao Pantelija OSlO)i.; (26) iz Koren ite k 0 d U gljevi ka, saobracao iz centra Ugljevika ka selu Zabrde, Automobil "audi 4" je oduzeo pravo prvensrva drugom aurcmobilu koji se nakon kontakta tri puta prevrnuo i zaustavio 150 meta,a dalje, udarivili 0 stub elektricne rasviete - kazala je IIlziteljiea S tjepanovic.

u-

Sua. voznja

AI.kohol u .krvi
Ona je is takla da ee bi Ii u radena 0 bd uk cija tijel a.nastradale djevojke te da bi trazena miera pri tvora za osurnnjicenog trebala biti upozorenje svim vozacima koji na ovakav nacin ugrozavaiu isvoiei rudezivore, Kako sazna jem 0, vo.zaci automobila ostali su neozliie deni, do k ie d jeve jka os tal a na mjestu rnrtva, Obdukcijo m ce biti u tv rden a p riroda povreda koje su dovele do smrtnog ishoda, Osim velike brzine, istragom je UIvrdeno da je osumnjieeni vozac "audija 4" irnao i J ,42 prornila alkohola u krvi.dok vozae "golfa" i srradala djevojka nisu imali alkohola u krvi. E.M.

Oulovit pored zaklal1il1 0 raca tora iodlaze prema sumi. Da se nije pojavila, unistili bi nam cijelo stado - kaze Dulovic, Vukovi su i ovog puta usli tako ilto su izrovili rupu ispod skoro IIi metra visokcg [Ora. N a lice mjesta izasli su pripadn ici pOlic:ije iz Olova kao iveterinar koji su aapra vili sluzbezao veterinar Hans Degirmen dZi<.', Dajnovi ji silICaj sarno je pOrvrdio da se i u prethodnom napadu uselu Krusevo ra dilD 0 vukDVima, iako i bilD e misljenja da se radilo 0 psima lutalic3m3.
nuzabiliesku, Kakonarn je ka-

(f<!l.:S"MIItmJ<)

prostoru za vrlc kratko vrijeme, . Poznato je da se vukovi priblizavaju naseljirna i da napadaju same kada su gladni, Vrlo ie i:'udno da napadaju u ()VO vrijerne i da odjednom uniste veliki broj ovaca. Kako je vlasnica ovaca na Prgosevu vidjela jednu vecu i iednu rnaniu zviier, sve navodi da se radilo 0 vucici i njenom mladom kojeg je, vjerDvawo, utila da napada" kazu clanovi LD "Tetrijeb", ko.ji Sli nako.n najnovijih dogadaja najavili hajku na ovompodrucju. S.Mi.

VOla~ "audija" bio pljan

KamDnalni sud u Tuzli prihvalio je prijedlog KantonalnDg tuZila5rva TK i Ddredio mjeru jednomie5eCnog p ri NDra z.a A dnana Zahi ro" \rica (20), nastanjenog u opcini Srebrenik, l~bog sumnje da je pokusao ubiti DSDbu s

Prlluorzbog DORUma ublSlua

Kantonalni sud Tuzla

inicijalimaN. M. Sumnja 5e da. je Zahirovic usubom, 9. jula,oko 23.30 sa[j u m jestu Bare, na magisrralnDj ces Ii S rebren il! - Gr-.lcan i" ca, nakon kruee prepirke ubo nOZem u stomak N.M. i nanio m u ozljede opasne po.zi VOL

soec
• Na osnovu na.redbe OpCinskogsuda u Sarajevu.,polica jci su uhaps iii H. S. (43) i1. VI a.sen ice, !lastan jen u Sara jeVIl, zbogsumnje da je pocinio [eskll kradu. D svemll je obavijciten kantonalni tuzilac, a kradljivae je zadrian u M UP-u Kantona Sarajevo.

Na regionalnom pU!U Srebren.ik.· Gracanica II no· vo.m nasehu Bare povrijeden je pjdak M. L(4) iz Donje Obod.nice kod Tuzle~ N jega je pod jDs oem· vrdenim okolnostima uda.· rio auwmDbiJ "~fiat bravo" (003-A·388), kojim je upravIiao J. M. (29) iz Sarai eva. Prema izjavama Deevida· ca, do nezgo de jed oilo kada je eetverogo di!!n jak, kojeg je odrasli pratilac, drzeCi za ruk u, poveo u semju rrDmarom, u jednom lernUlku istr· gnuo {uku i pokuilao pre!Ita Ii preko ces Ie. U [Om [re-

DJeCaHa udario aulomobil"Iialrauo"

Bare kod Srebrenika

uvirJaja u naselJu Bare

(_:O.IA'ltIf.)

nutku iz pravca Srebren.ika nai1iao ie "fial bravo", koji je prednjom desnom srr:lnom u dario mali ,ana, a shera" niem uJijevo, prema sredini koJo.voza, vo.zai' je po.ku.sao. izbjeci pjdaka, ali, naZ:alDst, nijeuspio. PDvrijedenom mali,anu prva pomoc u.kaza.na je u Himoj slu'ibi Doma zdravlia Srebrenik, a potom je preVelen ns Odje! o.nopedije UKC-a Tuzla, eiii su ljekari konslmirali lakse tjelesne pDvrede. Uvidaj nil lieu mjesla obavili su srebrenickipolicaici. O.M.

erna hronika

[)nevni avaz, nedjelja, 17, julVS!pllJlj 2011.

la strahuju za svoju siqurnost

S mjesla nesre6e

Ii

Tuzli

MOIOCililisla IIZ8
POUri)ldln
U uliei Kulina bana u Tuzli preksinoe 01:0 20 sari dogodila se saobracajna nesreca u kojoi ie jedna osoba zadobila reske rjelesne povrede. Upravliajuci motociklorn na dionici sjeverne rnagistrale ked nekadasaje gradske aurobuske stanice, T. A. iz Tuzle udario je u automobil "opel", kciim je upravljao I. A. iz Lukavca, Motociklisla ie zadobio teske tjelesne povrede i cdmah je prevezen u UKC Tuzla radi ukazivanja liekarske pomoci .. Uvidai na lieu rnjesta obay iii su inspek lor i Policijskestanice Tuzla, A.H.

Sudar u Tuzli

Snaha BiIjana pred izbijanje pozara vidjela automobil "peugeot" komsije Milorada Marjanovica, u kojem je bio njegov sin Miroslav
Porodica Ranka Sarnca iz pmjavorskog N ovog Sela vee duze vriieme strahuie za svoju sigurnost zbogproblerna koje imaju s kornsijom Miloradom Marianovicem i njegovim sinorn Mil'Oslavom, Tai strah postao je jos veci aakon pozara kojise dogodio u suborn navecer, oko 22.20 sari, kada su II neposredn oj bIi zi n i kuce Sam ca izgorjela tri plasta siiena, Porodica Samac, koia ;:ivi od poljoprivrede, tvrdi da je pozarpodmetnur. je bio njegov sin Miroslav te jo~ jedna rnla da os 0 ba ko ja se b rzi m h odom vracal a iz naseg dvorista, a potorn je sjela u autcmobil koji se udali io od nase k uce - isprie,,!a nam Rankova snaha Biljana, Ona je nakon raga odmah pozvala va rrogasce i poIiciju, a potom i muza Dragana, koji je u 10 vrijeme bic u susjednorn selu, gdie se odrla vao no ~n i rum if. - Izlazeci iz kuce, ugledao sam mladica kako ide ka sup i, gd je sum i se nalazil a celiri plasm sijena. Shvativsi da hoce i njih da zapali, uzeo sam vile i pojurio za piromanom koji je pororn odustao od svoje namjere, pobiegavsi ka aurornobilu kci i g" [ecekao. S obzirorn na to da je bio mrak, nisam mogao prepoznati mangupa nje zarvorske kame zbog pucnjave iz au tornatskog oruzja,

Kriminalni dosje
-I na melle ie svoievremeno pucao iz puske. Smetalo mu [e 10 SIO sam ga prijavio policiji pa, oeilO, u zelji cia mi se osveti, tin; mi ne saruc ~telU vee je spreman i za mnogo suroviju osvetu, Cak [e nakon rata na mene bacio bombu koja, srecom, nije eksplodirala, jer [e Mireslav bio pijan pa je zaboravio iz nje izvaditi os igu rac . kaza 0 je D ragan Samac, ustvrdivsi da mu je mladi Marjanovie, takoder, osterio i betonski bazenza vodu. U Prniavorskoj policiii porvrdili su narn da je Miro· slav Marjanovic osoba s podebljim krimillalnirn dosjeom, Izmedu oatalog, prije pe{oaestak godina u jednoj pm ja vorskoj kafan i iz va lrenog oruzja ubio je dvije osobe, od koiih je jedna bila pri· padnik policije, a dvije je leilko ranio, zbog cega je odsluzio deselOgodilinju kaznu zarlora. S to se tice ko!!kretnog slucaja, u policiji su nam rekli da ce vise informacija imati u pODedjeljak jer insp ek tori jos nisu zav rs iii s ve opera Ii v n e fa d n ie Ie i~vdiili p roy ieru n a voda porodi ee Samac, koji iive u strahu od moguci.h novih napada na njih iniihovu imovinu.

Vidje,la farove
- Sjedila sam ispred knee sa svekrvorn Milenom kada sam prim ijetila neki ell da n odsjaj, U prvi moment sam pornislila da je to svietlo od Iara automobile koji je dosao u blizini nase kuce, Medutim,. ubrzo sam svatila da po·

Cetrdesetses togodis n j i Mirsad H. iz Orasja uhapsen je u petak u kafidu "People's" u Orasju nakon fizickog nasrtaia na svoiu suprugu AmiIU H. (34), s kojom vee duze vrijeme ima bracnih nesuglasica .. - Incident lJ jednom od najpoznatiiih gradskih okupljalista prijavila nam je nepoznata osoba kaza vsi pri tome da u rucnjavi ucestvuje vise osoba, Policai ci su odmah intervenirali j od sviedoka

PI'e1DHao supruou u HaileD

Incident u Oraslu

saznali da jeMirsad H. fizicki napaosvoju suprugu Amiru, a potom i 5 8-godisnjeg Hazira K. iz Oras] a. Pretucena ".en a je prevezena u Kanronalnu belnicu i IIj ene povrede su lakse, dok je povrijedeni Hazir K. odbio pomoc Ijekara - .!<aze pclicijski izvor, Nasilni suprug je deserak minuta nakon napada uhapsen iprirvoren, Iz policije kazu da Ce biti krivicno prijav Ijen zbog nasilja U porodici i povredivaniasupruge, Ta.B.

Kantonalna nolnlca Orasje

Obi'J'ensprat Buce
Prije nepun mjesec obi· jell. je i sp (a I kute poril dice Samac, odakle je iz zamrzi vaea u kr,adell,O mes 0, a nestala j'e i garderoba Ie nekolLko igracki smrih au· lomobila. - Ti a,utomobilisu red stale gOr! sij.eno, pa sam odmah probudila svekra Ranka. Prilaw:i mjeMu po rua, IIgledala sam "p eugeo[ 5~ sivkasle boje, koji korisli na~ kom~jja Milorad Marjanovic., U aurobomilu pronaaeni u dvorislll Marianovic,a, UO ukazuje da. je djdo pocinio niegov sin Milo.rad " tvrdi Dragan Samac,. napomiojuCi da ie i ovo cisl primjer da lver ne pada daleko od klade. - kaze Ranko Samae i napo· minje da bi§lela bila daleko veta da je piroman uspio po· pali Ii i Ostal e pJastove si jen a S obzirom na to da se m na.la· zestala i supa, a i kuca bi, si· gumD, bila IIopasnosLi.

Z animl jiva je cinj eni ca da jeovo treci pUI da porodica Samac lIpi stem koju joj, prema njihovim rijetima, cine komsijeMarjanovici. - lim.i su nam u kratkom razmaku podmetnll13 dva pozara u koj im a s u izgorj el.a cel';'i plasta sijena. lah" valjujuei komsijama koji su nam dali hranu, a neSlO smo i sami Impili, slOka!lam nije pokrep ala. lnac-e, sve sm 0 prijavljivaii policiji, ali, kako vidile, siabe vajda od toga - ispricao nam je Dragan Samac. Napomenuo je da Milo· radov sin MirDslav Marj,anovic ima polkijski dosje i da je zbog ubiSlva Vee robijao, a rrebao je pri je n eko I iko dana otic; I1a novo izddilva-

PljlDD8P80

ponellu

D.

COUC

Hapsenje u Sarajevu
SIuZbenid policije Prle policiiske uprave Sarajevo uhapsili su prekjuCer B. M. (37)zbog sumnje da jepocinio krivicna djela napad nl! sluZ·

OStaliO sUiallO na raZidanCiiii napao DOliCaica
benu osobu u vclenju poslova sigumosri i OS{eCen ttl de ie slvari,saopCenojeizM UP-a. Kako se navodi, B. M. je ok 0 16.20 sa Ii na rashs!! i ci ul ica Brace Es kenaz:i i Cado· rdiin a, opCi n a Slari Grad Sarajevo, o~tetila svjelleee rotaciono svjetlo na ogradi reliden ci; e zam jen ika am·

bas.adora SAD u BiH i fizicki napal. sluibenika Di" rekciie ia koordinaci;u poLio cijskih lijela BiH koji radi na osiguranju lOgobjekta.

Bolnicko osiljuranje zvalo policiJu Omshjepolieija USUbOIU oko pet sati llj u rru, nakon poriva - iz Kan ron alne bolnice, uh."psila 20-godisnjeg Ere£a N. iz Omsja. On je u ovoj zdravsrlelloj ustallovi narusio javni r~d i mir nakon slO je doveden zbog zadobivenih povreda u nocnom I:J ubu "Sova Night"u Orailju. Mladic ie u klubu bin napadDllt oko lIedri sara ujutru i zarraiio je policijsku pomoe. Budu~i da je imao povrede, 0 Ii sao j e u Ka n lonal-

nu bolnicu i ondje je u pija.nom sOlnjl] narusio javn; red i mir drskim i nepristojnim ponailanjem. Policija je interveniral a po pozi Vll bolnickog osiguranja, medutim, pijani mladic se oglusio n8 njihove naredbe" tako da su ga vezali Lisi,ama ipri {voril i. Iz policije kafu da Ce nasilnog mladica noveano san· kcionirati zbog izazvanih izgreda u bolniei i verbalnog nasnaja na njihove sluJlbenike. Ta.B.

18

Onevni ava<, nedjelja. 17_ julVsrpanj 201 1_

g10bus

ITALIJA Ekonomska kriza je nevolja koja nikada ne dolazi sama

SiluiO erlusMoni aDu M parlu - razbio glauu
vrernesni politicar svojim sfranackirn kolegama za vrijeme rasprave u parlamentu priznao da se okliznuoi povrijedio

Rumpel sazuao uaoredoi samit
U cstvrtak, 21. [ula, u Briselu sastanak setova drzava iii vlada eurozone
Predsjednik Evropskcg saviera Herman van Rompej sazv ao j e za naredn i cetvrlak van redn i sa Stanak lidera 17 zernalia clanica eurozone, na kojem de se razgovarati 0 finansiiskoj srabilnosti eurozonei finansiisko] pomoci Grcko], - Donie sam odluku da u eervnak, 21. j ula, u B ris el u sazovern sastanak sefova d.riava iii vlada eurozone. Na dnevnom redu bit ce finansiiska stabilnost eurozone u cjelini i buduce finansiran ie evropskih programa navcdi se u saopcenju Van Rornpeja, Predsiednik Evropskog savieta zaduzio je minisrre finansiia zernalja clanica eurezone da obave ueophodne pripreme za sam it. Sredinorn eve sedrnice po j avile s u se in form acije kako bi se sam it eu rozone rnogao odrzau danas, ali je

Lideri EU 0 nestabilnosti

Datum sasta.olla
Cilljenica da [e odreden da rum sastank a nagovjes ta va da j e n apravljen odredeni napredak kada [e rijec 0 drugorn paketu pomoci Grckoi .. - Njernacka, najjaca sila eurozone, ie)i da priva to i kredi tori pod i jele teret novog grckog paketa pomoci,
n j em3c ka kan cela rka Ange-

la Merkel p orucila da s ami! nemasmislaako se na aiemu ne postigne dogovor 0 drugorn paketu pomoci Grcko] i tako zaustavi ~ire!lje duznicke krize na Itali iu i Spaniju, od ('ega bi se EU reskooporavila,

Italijanski prernijer Silvio Berluskorii (Berlusconi) okliznuo se i pao u kupatilu re ozlijedio glavu, Pre-

mijer, inace 74-godi~njak, detalje svog kucncg incidenta ispricao je svoi irn stranackirn kolegarna \I

Uiteda Od hiliadu eura PO domaCinstuu
Sada drzavni dug Italije iznosi 120 posto GOP-a, sto je dovelo do §pekulacija na berzarna s dionicama italijanskih firmi i posebno s italijanskirn drzavnirn obveznicama, Mjere stednie kostat ce italijanske porodice, II prosjeku, hili adu eura gndisnje, Najavljeni su protesti protiv takvih mjera, a penzioaeri su vee protestira Ii pred zgradom parlamenra.

Monted rcriju, sjedistu zastupnickog dorna parlamenta, kada [e dosao da glasa _o mrerarua za poravnavanje drzav n og def ci ta,

Klizav pod
. Bilo ie nesto sklisko na podu ..Pao sam i udario se u glavu, B ali Ine eelj USI i ti rn se vratim u Milano, otic; eu u bolnicu n a pregled - objdnjavao je Berluskoni, U Milanu je otisao u bolnicu San Rafaele.gdiesu mu uradene analize kompjuterskorn tomografijorn, - Berluskoni ie pao pod rusem i udario se 1.1 glavu, Bio je umoran, uvijek jeveo-

rna urnoran. Od udarca 1;1 gla vu zado bi 0 j e mal e ozl jede. Uraden ie rraumaroloski p regled i svi n alazi s u negativni - izjavio ie premijerov Ijekar Alberto Zangriljo (Zangrillo) te je naglasio da je "Berluskoni dobro", prenose agen ci j e.

Usvojene mjere
Inace, u parlarnentu je sa 3]4 glasova za, 280 proriv i dva suzdrzana usvojeno poravnavanie ddavnog budzera za 79 milijardi eura do 2014. kako bi te godine drzavni dug bio izravnat s brUIO nacionalriim godisnjim dohotkom (GDP).

milijard8 dO..

Za oboouo 152
....-::M

Ambiciozni plan vlade Japana

Zemljotres i cunami nanijell ogromne $tete Nacn plana obnove Ja· pan a nakon zem 1j0 tres a predvida rroskove u iznosu od 152 rnilijarde dola.ra u lIarednih per godina, !lEO ne \lkljucuje povecavanje pore~a, koje se smalr3 neophodnim za uspjeh obnove, pise dllevnik "Asahi". VI ada planira obiediniti plan obnove do kraja. mjese· ca ito ce bili osnov lreceg doda!nog budzela, koji treba bit.; izglasan u naredllih nckoliko mjeseci. - Prerna procj enama u na· c;rru, [["1)skoviobnove u n.ar~ dnih pet gudina iznos!! Ce !z.. medu 126 i 152 miLijarde dolam i U I!jemu se poziva na po· kretan je nekih od n ajveeih japanskih pOSlrojenja za proizvodniu solarne i energi· je vje tra - pU,e lis t"Asah.i ~.

Bi v~i ce.ski predsi ednik Vaclav Havel prij eti da ce vratiti prestiznu niemacko nagradu "K vadriga" ako zaista bude urucena ovogodisniem dobitniku, bivsern predsjedniku, asada premijeru Rusije Vladirniru Putin u. Zajedno sa jednim od nckada~n jih stu dentsk ih voda plisane revolucije, direkto· rom hllfllanitarne novinar· ske fondac:ije "Cavjek u ue" volii» Simonom Panekom, Havel ozbi1jno razmislja 0 [Ome da vra[i nagra dn. • Ndelirndabudern u is· tom dmSIVU sa Putiuom ob;asnio iePanekNagradu "Kndriga" njemacko udnlzenje "Wer-

TrOle DOglnUIO U Kerban HaUelUraCa naoradO lbOg POlina

Kontroverze aka priznanja

Napad na slitsko hodotasce

Havel: Nes/aganje s rlJskim liderom ksratr DeUlschland" svake godine dodidjuje licnosti· rna koje su pokazaie gradan· sku hrabroia..

Naiman]e tri osobe s u poginule.a IS ih je povrijedeno u eksploziji automobil a bombe za vrijeme godiilnjeg 110docasca ~ii[a u irackom gradu Kerbali. Ovo je treci napad u Ke.rbaJi u posIjedn ja tri dana dok siiti obiIje~vaiu go- Trieksplozije u Iri dana disnjic-u iz j av iIiSlI preds lav n iei poliroclenja imam a M\lhameda cijej lokalni zvanicnici. el-Mehdija. Ce<iri osobe Stl poginwe PosljedDja eksplozija dodan ranije, a 20 ih je ranieno godi!a se u blizini kom.olu eksploziji autoroobila itog punkta snaga SigllCflos!i bombe u gami:i u blizini bolu Kerbali, 80 kilometara ju· II ice ;o;apad no 0 d Kerbale, gozapadn 0 0 d B agda da, a saopCilajepolicija. veCinu znava cine policajci,

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 17. julVsrpanj 2011.

19

Ukratko

POiarna BraCU
SPLIT - Pozar naoroku Bracu u Hrvatskoi jos bukri, Prerna posljednjim procjenama, zahvatic jesk{)[o4.000 hektara guste borove su me, trave i niskog raslin]a, ali su zasticena sva naselja, izviiestila je DrZ.3 vna u pra va za za sli tu i spasavanje. Tokom ncci 1I gasen ju ie su d ielov ala vise od 250 varrogasaca sa vise od 60 vozila,

ISTANBUL DrZavna tajnica SAD Hilari KHnton u zvanicno] posjeti

Impresivna stopa rasta od 11 posto i.demokratska tranzicija mogu inspirisatl narode koji zahtijevaju reforme
Arnericka drzavna tajnica Hilari Klimon (Hillary Clinton) izjavila je j ucer u Istanbulu da Turska predstavlja dobar ekonomski i pcliticki primjer za arapske drza ve, koje su sada zah va tiIiprotesti ili su u procesu dernokrarsketranzicije, Dna je rekla da se ekonornski i politick] uspjeh mcderne muslimanske nacije u Turskoj maze prenijeti na Bliski istok i sjevernu Afriku, od 11 POSIO i de m okratska tranzicija mogu inspirisati n arode koj i zah rij eva j u reforme u Tunisu, Egiptu, jemenu i Sirii] - istakla ie arnericka drzavna tajnica, prenosiAl'. Dodala je da Turska irna "mnogo lekciia da pcdijeli" sa svojirn susjedirna u arapskom svijeru te je pozvala Turke da budu most izmedu Isroka i Zapada, Klimon ie izjavila ida je zabrinuta "bog slobode medija u Turskoj, koia je kandida I za CLans U E v ropsko j tvo uniji, - Zabrinura sam zbog krsenja slobode medija u Turske s obzirom na posljednie aktivnosti, ali i zbog slobode izrazavanja u roj zernlji - rekla je Klimon na

"aorad - II TUrslia -a i I ruslima - a
Turskalekelle
- Impresivna stcpa rasta sk upu m Iadi h T uraka u Is" tanbulu, Dodala je da smatra da nije neophcduo i da nije u interesu same Turske da pccstrava mjere proriv medija,

UbiSlUa

nema oregOUOra s ubiCama
Premijer Turske Redzep Taiip Erdoan izjavia je da ce kurdski rercristi, koji su ubili 13 voinika, biti kaznjeni te vlada nece pregovarati s onima koji pucaju na rurske sinove. - Ako ani zele mir, on da treba da u rade iedn u stvar, da predaju oruzie izjavio ie Erdoan,

DAMASK- U Sirijijeu posljednja dva dana poginulo najrnanjeZd osoba, rnedu kojirna 16 u Damasku, gdje su snage sigurnos ti otvorile vaem na demonstrante kako bi razbile amire2imske proteste. Preds ra vnik Sirijske Iige za liudska prava Karim Rihauji rekao je da je za vri j erne pro testa bilo pogin ulih i u Idlebu j Deri. - Viseod rnilion ljudi dernonsrriralo je jucer u Hami i Deir Ezoru - {VI" de iz opozici r e..

u SirUi

Sloboda medija
" Cini se da se Turska ru ne podudara s napretkorn koj i je postigla u drugirn oblastima, Kao neko ko pesmarra to sa srrane, ja to ne razumijern- rekla [eona. Njeni komentari uslijedil i su nakon pozi va Vi ieca Evrope ove sedmice Turskoj da unaprijedi slobcdu izrazavanja i medija ..Nekolike turskih novinara pritvoreno je pocetkcm godine u vezi sa za vj erom 7.3 zbacivanjevlade ..

je naglasio

da niegova

Arnericki rnedijski mogul Rupert Mardok (Murdoch) ocijenio j.e,u svojoj prvoj izjavi nakon skandala sa prislu~kivanjem, da su neke srvari izrecene u britanskorn parlamentu bile «{Otalna laz", da je n jegov" N e\vs Corpora lion" 0 dgovorio na k ri zu ~'i_zuzerI1 0 dobro re da ce pokrenmi ne{)visnu istragu 0 "neprilicnom ponasanju" 1I okviru kompanije. - Smarrarno iznimno vaznim da potpuno uspostavirno imegrilet u oci.m3 pu" hiike. N ajbolje ie bili sIC. je
It

a_ oH se Izul_ 10 citaDel _a
rnoguce orvoreniji - rekao je u interviuu za svoi list "The Wall Street J{)urnal", jed" nom od posljednjih americkih medija koji je kupio 2007. zajedno s "Dow Jones andCompom", Imervju je stigao iSlOdohno s vijescu da je i FBI u Sjedinjenim Americkim Dri3vama otvorio iSlragu 0 mogucoj nelegalnoj praksi n j egov'ih medi j a i even rna1nom prisluskivanju, cak i obilelji Zrlava II. seprembra, Ie podmiCivanjll- policijskihslul:henika ,adi odavanja informacija.

Prva izjava medijskog mogula nakon skandala sa prisluskivanlem

BERN - Petero alpinis(a pogin ulo j e u IIi nesrece na ~vicarskim AI" pama, s aopcila je pol icila, "Smrtonosni dan petero ljudi izgubilo je i;ivote na visokim planinama", prenio ie AFP n avc de iz saopeen j a poIicije kan tona Val e. U najlezem incidenru rroiica alpinistapoginula su u pokusaiu da se pop nu n a vrh glecera Meitin.

SnrI alPiniSla

N/ardok: Umoral! sam, ali proci 6e

- Sve 10 sto se pise, CiSlO [e smete, gluposr. Iritira me. Ali, proCi ceoUmoran samrekao je Mardok kome[l[i.rajuCi napiseu vez; sa praks{)m njegovih medija. lswvremeno, britanska vlada. odbacila je optuzbe da je imala isuvi.~e bliske veze s medijskom imperijom Ruperla Mardoka, koji se, U meduvremenu, oglasima u sedam listova i.zvinio zbog Cinjenice da su njeg{)vi rabloidi prisluskivali lelefone u po U'azi 2a sen",aci on alnim vilestima.

NUEVO LAREDO Najmanje sedam. 2a1VO" renika jeubijeno,a 59 ib je pobjeglo kada su cu vari posliie po bu ne z.atvoren.ika izgubili konrrolu nad zarvororn u gradu Nuevo Laredo, saopcili su meksicki zvanicnici. Posiije in cidenta, vojska je opkolila zarvo r u grad u na.granici sa Sjedinjenim Arneri,," kim Drzav.ama isituacija je pod konrrolom, saopCila jevlada.

PObuna u zaluol'll

--

-=:..•

EnergetsRi efibmne
~~l

EbonomiCne
EvropsRi l:Na1itet

Najjeftinija fiskalna kasa na trZistu
FIS.KALNAKA.SA
Sa ugradenim GPRS termlnatom

D:P 50

449 K

PDV 17% NI e uratunat II cijene

K&rdIJaliI.S1apIooe bb (%Q-.~)

B8000

Mostat;

FISKALNI
FP~ llNllII·

U'REDA.JI
DP50CI IQOIGi T2II;F.rP5OH
U1'CI KIo!

WP5I5LD_·_
••

oP50 __

._

~ <400 ICIoI

:I!O.I

eo I(U

ec....1.~ &I .387 aa 33&800' FD.+38131~ E-maU: nsc@nso.IIscaI.com

www.l'J;3.O.ftlcalcom

il-itdBjJIIM:IIX,olO 71 000 s.jwo bw ~ tILl nOOOTlldl ac...r.,. es. 7II21CI~ Alb 'lliria br.2CI 72000z.a

'Qi.! al315175.: J'e5.11'8 m.ITI! : 'l'"1Il.:al5/247-11O 247·111 TIIl.:!lII/52ID Till.: 3V2II2:(I2I): m;Q21 : ~ Q

kiosk

Dnevnioval, nedjal!a, 17. MV,ljlanj 2011.

21

SOKANTNO Mork Encino ponudio zivot u zarnienu za novae

AmerlHaaC Dostale lOuin z ese Irada d lar
Encino tvrdi da ce biti nenaoruzan te da se nsce pokusavati odurantli. a novae ce dobiti njegova porodica
internet-srranici HUIlt Me 4Sport. Encino tvrdi da ce bid nenaoruzan te da se nece pokusavati odbraniti, Ako nastrada say novae ce dobiti niegova porodica, Encino zivi s roditeliirna kcii mu prijete da ce ga izbaciti na ulicu, Do sada je radio na gradilistu, u restoranu brze mane ikao cistac. Novi posao Encinu je denio mncgo medijske paznje. Medutim, novinarima iz Aflame priznao je da bi ipak vi~e volio dobiti ponudu za posao nego merak u Iice, Pravni strucnjaci vjeruju da se radi 0 prevari i da je sve [Q marke[iaski trik. Pravi problem sigurno bi nastao kad bi Mork poginuo, jer bi neko morae odgovarati za njegovo ubisrvo iii saucesVise ad 300 ucesnika

Nezaposleni Amerikanac Mork Encino (28) iz Jute dosao j e na idej u kako da zaradi novae, Odlucic je po-

stati pliien i dozvoliti ljudi-

napisao je Mork Encino na

rna da ga love, a, ko osvoii "trofei" dobiie nagradu od 10.000 dolan i bon us od 2.000 ukoliko tada bude nag. - Trazim srcane lovce koji sebe smatraju sportskim tipovima i Kojima su dosadile svakodnevne igreo J a sam nova vrsta plijena. Brfi sam od curana i pametan kao vepar, Voljan sam iei do krajnjih granica za zdravlje moie porcdice. Ako me zarobite i ubijete, dobit cete pcstovanje kolega Iovaca, liudski trofej na zidu i say prihcd od prodaje organa-

RaSprauuan 0 uamPlrsHlm trendDUlma
Oko 300 egzorcista, svecenika i laika iz nekoliko zemalja Evrope, Afrike te Indiie ucesrvovalo je na kongresu u samostanu u J asnoj Gorina jugu Poljske. Kongres egzorcista, koji se odrza va svako d vi j e godine, bio je posvecen "modi vampirizrna 1.1 vropi isvijeE til, ilizofreniji i drugirn mentalnim bolesrima, okulrizmu, spiritizrnu i obmanarna

Egzorcisti se okupili u Poljskoj

nisrvo uubistvu,

zla" u postupku istjerivanja zloduha iz opsiednutog. Kongres je bio zatvoren za medije. N a kongresu su bili i predsjednik Medunarodnog udruzenia za istjerivanje zloduha, indijski svecen ik Rufus Pereira te reklor Viscke teolcske ~ko!e iz Beca Lui Hogan (Larry). U pavlinskorn samostanu J asna Gora cuva se slavna ikona Crne Gospe, ko]a ie u Poljsku doneseua 1382. godine,

naBOn rod&nJa iZgUbiO 85 BOstOBrui
Tri dana su Ijekari hladili dlecakovo tijelo kako bi sprijecili da rnu mozak natekne zbog gubitka krvi

8eba cucom prefivlela i nema posljedica

maltretirala dilete
~N~

Dadilja tubla i

Roditelji sve snimili

DaUg-::_JB«U
Dj.ecak Tobi Lebern (Toby Lebbern) iz Vel ike Briranije prestao je disati na 13 minuta nakon rodenja, jer je niegovo] majci pupcana vrpca pukla tokorn rrudova. Liekari u bolnici vee su bili spremni reci roditeljima Diuk Slajnbek-Smil (Duke Steinbeck-Smith, 26) i Derena Lebernll (Darran, 39) da djecak nece prdivjeli n! svoj prvi dan, ali cudom se oporavlo, Tri danasulje!:ari hladiIi diecakovo djelo kako hi

Presrellli roditelji S TQuijem

sp,iiecili da rnu mozak narekne zbog gubitka krvi. Nakon sest dana borbe za ~ivor djecak se potpuno oporavio, a ljekari su utvrdili kako nerna ostecenja na mozgu, - Nakon nekoliko dana iseekivanja, ljekari su narn saopcili sreme vijesti, Tobijev mozak porpunose oporavio- ka«aia jeDiuk. Dodala je da nije imala nikakvih Rroblema tokom lrudnoce. Cak je planirala rodi ti kod kuce. Tob ij eV.a majka istakla je da ne mOle vjerovati da se djeCak opora· vio,iako je nakon rodenja iz· gLlbiogollJVO85 posta krvi.

Brazilska policiia u hapsila je dadilju Lejlu Vaneli Fereiru (Leila Vanelli Ferreira, 33), koja je zlostavliala dvogcdisnjakinju. Nakon sto su roditelji dievoicice primijerili ugrize i ogrebotine na djetetu postavili su kamere po kuci u Rio de Zaneiru. Sok irali su se vi d j evsi snimak. Policija ie oprufila zenu za Zl05tavljaoje. Rekli

51.1 da je medicinska sesrra pljuskala i grizla dievoicicu dok joj je rnijenjala pelene, Na snirnci se vidi kako je vuce i trese da bi je "dovela u red". Dadilja je radila kod poro dice d vami eseca i imala je placu oko 2.500 dolara miesecno. Dadilja je sve priznala policaicima, ali rvrdi da iu je samo preodgaiala jer je dievo iClea vrlo razmazena. N aken hapsenja policija ocekuje da 6eotkri Ii j os irta va.

Potrai:ite na kioscima

Diecall UOZiO lIamiOn auto'Dutem
J edanaes mgodi§ n iak iz kineskog grada Saodziog, koji je upravljao kamioDom bez vozacke dozvole, iznena.d io je sao b raeaj ne poLicajce. Policija je primijetila ka· mion koji vijuga autoces10m.Zausravili su ga i zaprepastili se ouim stosu vidjeli. - Kana smo z3usravili vo· zilo, sh vatili sm 0 da.je oso b a koia se ualazila n3 suvo" zackom mjestu upravljala

Sokirani policajci

kamionom Ie da suse zami· jen iii za m jes [.a nakon 5to smo ih zau stay il i . rebo je policajacDingJian. Shvatili su da ie kamionom upravljao diecak imana Vei, koji ima sarno 11 godina, Vei je kamion vozio ne~ koliko sali prije nego sto ga je zaustavila policija. Sudeci prema izjavi vozaca Li Dzi!ina, Vei je paceo s njim voz;ti kamion 2010. godine i uvijek preuzme volan kada jeLiumoran.

Peele za sat naorauile busniCD
ViSe od 300 pcela pOlelido se smje$tili lla parkiranom amomobilu 1I starn benom dijelu Tajvana. Svjedo· ci rvrde da su prve do~le do vozila 1.115 sad, a vee sal kasnijenastala je kos!lica. - Radi se 0 domaCirn p eelam a" al i vlasnik se n e brine 0 njima, pa su mu rako pobjegle dviie kraljice peele izko5nice.

Insekti okupirali automobil

Z bog snazn og vieTra peele su na automobilu pravi.!ekoiinicl.I- rekao je 10kalni z.asti tal. Poznalo je da peele slije~ de svoju kraliicu i posjeduju vel ike" organ iz.ci iske spo· sobnoslipasuje takosvesli· jedi Ie Hakon 5to je ona sletje· la Ila auromobil. Vlasnik Il.ije komentirao slucai· S!3novnici okolnih zgra· d a, II strah U od u boda, yo· dom su uklon;li peele s auto· mobila. -

22

Dnevniava~,nedielja, 17 julVsrpanj2011

kultu ra
~

Prodaja poiedi nacnih ulaznica zasve prcgrame 17. Sarajevo Film Festivala pccinje danas u II sari u Glavnom Box Officeu u Bosanskorn kulturnorn centru (BKC). Cijene ulaznica u Lietnom kinu !he] su za projekcij e otvaranja i zatvaranie 15 KM, a za ostal e projekci je 8 KM. Za uzivanie u filmovima koji ce biti prikazani 0 Ljemom kinu "Vatrogasac" porrebno je izdvojiti 6 KM, dok su za "Meeting Point" ulaznice po

cijenama 5 i6KM. Odlazak na projekcij e 01· varania u Narodnom pozori~tu potrebno j e izd vo j; ti 15 KM, a za osrale projekcije od 5 do 8 KM. U dvorani Opcine Novi Grad ulaznice kostaju 2 KM, a u Lietnom kinu "Novi Grad" 5 KM. Za gledanje fil· mskih ostvarenja u M ul tipleks "Cinema Ciryju" kane kostaju 4, 5 i 6 KM, dok su u "Skenderiji" 5 i 6KM, Osirn u BKC-u, ulaznice se mcgu kupiti i na ostalirn lokacijama za prikazivanje,

Na konkors se prijavilo 105 umjetnika • 0 nagradama odl.ucivao ziri II sastavu Dubravka Lejlit~Pozderac, Ivona Haiacic-Barandovski i Ivana Udovlcic
Tradicionalni likovni dogadai - Anale crteza BiB "Grand prix Mosrar 2011" u svom 14. izdanju, uprkos nesnosliivoi vrucini, II gradu na Nerervi okupio je broine umjetnike i njihove postovaoce, Rijec je 0 izlozbi koiu pod pokroviteljstvorn Grada Mos tara realizira ju Cen tar za ku Iruru Mos tar i nika BiH (UL UBiH), a koja vee go dinama da ie istinit livid u zbivania u bh. cnezu.

Udruzenie likovnih urniet-

Fondacija "Sanela Redzepagi6"

Drugo priznanje
Takojeod 105umjetnika koll su se odazvali na pozivni konkurs U rnjetnicki savjetULUBiH-a U OVUPOSI3V-

Kolonila u
PoCileuU
Nakon svecancg otvaranja Anala ozvanicenje i po&tak rada 47. saziva MedUnarodne urnjetnicke kolonije u Pocitelju, - Oko 2S umjetnika iz svih repubfika bivse drzave re Turske i Egipra ucestvovar ce u radu ove kolonije. Radovi ko j i n3St2!lU to" kom tog pericda bit ce izlozeni u galeriji "Roman Petrovic" I. marta, na Dan neza visnosti - kaze Muj.kic ..

Priznanle dObilnici urucio Ljubo Beslic ku uvrstio ukupno 63, dok ie o nagradama odlucivao ,-iri u sastav u Dubra vka Leilic-Pozderac, Ivona Rajacic-Barandovski i Ivana UdoviCic. One su odlucile da gran pri ove go dine dodi j ele Ivi Simi'i,; za cad pod nazivern "Profivclution", koja j e u izja vi za nail I kazala da ist j oi j e ovo druga n agrad a na ovo i manifestac ij i. • Nagradu nikad ne ocekujete, jednosravno, samo se prijavite na izlozbu. U svakorn slucaju, [0 je divnc, veorna sam sretna, uzbudena i ushicena i, evo, Mostar mi je, zaista, svaki pu t sre tan - rekla narn j e Sime!c. koder, i da unese tro dimenzionalnos t u sarncrtez - istakl a j e Has an begovie, Niima ie nagrade urucio m os tars ki gra donacelnik Liubo Beslic, koji je istakao zadovoljsrvo zbog cinjenice da se na ovogodisnje anale prijavio veliki broj mladih umjetnika, Sliedeci zakljucke Upravnog odbora ULUBiH-a, kako je naveo predsjednik ovog udruzenja Admir Mujkic, ova. izlozba ce nakon Mostara biti priredena u Sarajevu, Banjoj Luci i Tu.zli. M. SMAJK1(;

Rea.kcije publike
Umiesto dosadasnjih nagrada za prva rri mjesta, urucen e su nagrade za klasicni i eksperimentalni creez, Te nagrade su dobili Mirza Marneledziia, eiji crlell nosi naziv "Stara ljubav zaborava nema", i Nela Hasanbegovic, koja je svoi fad nazvala "Betwen Light and Darkness» - Uzbudena sam zam ;10 je nagraden eksperirnentalni crtez koji irna za cilj da isprovocira publiku, ali, ta-

U galeriji "BorisSrncje" u Saraievu Fondaciia "Sanda Redzepagic" u saradn j i s "Malom skolorn fcrografiie"
p reks inod [e 0 tvorena h urnani tarna proda j na izlozba fo-

HUmanilarnaiZloiba

FO/ldacije ,na otvaranju izloibe

tografiia, P reda vaci i polaznici "Male skoJe fOlOgrafije» (Ie· sebii':no su se odrekli svojih llmjetnickih djela koja Sll s!avili u prodaju po simbolicnim djenama, a priku· plje!!i novae bit ce u.smjeren za pomoc zenama oboljehm odkarcinoma dojke. Osi m prikuplja!!ja !I0Vea, ova izloz ba irna za ei Ii i

promociju kulturnih i urnjetnifk ih ak rivnos ti u cas t rahrnetli Sanele, koja je i sarna.bila velika umietnica, Ovo je jos jedna u nizu hurnanitarnih akcija Foridacije "Sanela Redzepagic" koje provode njeni vjerni Clanovi II saradnji s iskrenirn prijareljirna kao sto je i« Mala skola fomgra· fije". Cilj Fondacije jesre pri· kupljanje sredsta.va Kojima ce biti kupljen mobilni mam ografs ki apara [ koj i ie od veI, ke po m oei u p reve!l ci ji raka do; ke k 0 d zena.

Bit Ce priltaZalna Jagoua borba za vlasl 4 naSIDU'~ .. .. a
I ~ ~ Dmgog festivaIskog dana 57. Splilskog ljeta pred punim gledalistem izvedena je prva drams_ka preds ta.va. Rije/: je 0 Sekspirovoj (Shakespeare) tragediji "O!· hello" nastaloj u koproduk· cij; Kraljevskog pozorista Zetski dom iz Cetinja t~ restivala Grad leaIar Budva i MESS Saraje"o~ "Othello" je premijerno pos!avljen prosle godine u

Bh. ostvarenja na smotri fi.lma u Sarajevu

MESS na Splitskom lletu

"Umjemosl i papir" naziv je izlozbe koja je jucerotvorena u.galeriji Doma kullUre u Cacku na kojoj je u6e!ice uzeo i bh, likovni urnjetnik Dz~ko HodZie. Radi se 0 umjernickim djeJima nas!alim u okviru

HodzlC oredstaulo d)ela

"Umjetnosti papir"

medunarodnog simpozija "Umjemost i papir" 2010. godine u Cacku, na. kojem su uceslvo vali au tori iz Rumunije, Bugarske, SloVe!!ije,Iapa!!ai Srbije. - In leresan til 0 iskus rvo je eksperimentiranje izrar..ajnim moguCnO'Stima papirne mase . U caeanskej Fabrici hartije s.avl.adao sam lehniKu mene izrade pap.ira od otpadnog materi j a1a-kaZe HodZic, koji se .srbijansKoj publici p.red· srav;o sa sest rad'ova. Izlozba je otv.orena do 26. jula. A.R.

nimirPopovic, a ulogu Jaga proslavljeni srpski glu.mac Branislav LeCic. Dezdemona je Ana Vnckovic, a u osta.Jim ulogama pojavljuju se Pemr Buric, Dejan Ivan it, Vlado K~rosevic, M.iral~m Zupcevic, Mirsad T\lb, Ju· lija Mila.Cic, Miso Obradovit, Aleksandar Gavranic i PerarSttugar~ - Rijec je 0 jednom fenomenu nakg vremena; ogo·

,

","","-,---...__ Hodtic:

Izazov oblikovanJa

Kala/og la pramaciju BiH Udruzenje filmskih mdnika BiH ove godi!lepo ses[i pur od 2003. godine organi· zira program bosanskohercegovackog filma tokom Sa· rajevo Film Festi vala~ Program ce hi ri 0 dda n od23. do 30. julau kiDU "Ci· nema City", a ove godill.e u okviru Fesdvala bil 6e prj· kaza!!a cal:: 64 naslova. Od dugomelraznih filmova bit ce prikazani bh. filmovi "Osmvljeni" Adisa Bakraca; "Belvedere" Ahmeda, Imamovica; koprodukcijski filmovi "Mo-tel Nana" Predr'lga Velinovica; "Neprijaeelj" Dejana Zeceviea i

aBilo jed nom u Anadoliji" Nuri Bilge Dzeilana (Ceyla!!). U ovogodis n jem p regIedu bh. fiLmske produkcije, koji obuh vam period od ju· na proste godine do <Janas, naj vise je dok u m en !ami h film ova cak 26, a bitee p.ri· kazano i osam kratkili igra· nih i animiranih filmova kao i 18swden(skih radova. Tokom Fesr.ivala bi! 6e promoviran katalog «Filming Locations in Bosnia and Hcrzeg(}vitla",prvi koii ce predstaviti BiH kao alcaklivnu zemljn za snimanjefil.mova.

Branis/av Leiiit na sceni modemoj i minimalistickoj reziji mladog emogorskog reditelja Velika Micunov.ica. N aslov n u ulogu mma6 p oznati crnogolOki glumac Braljenoj borbi za vl,as!, glad.i Z1I polirickom moei, pa eak i ogoljenoj slici polil.ike kao izn ad svega U!lO profes ije S!!e - izjavio jeMicunovic.

Pier je naprauio veoma dirlii» i emotivan, a u isto uriieme vedar film • Zvijezde ne postoje nego ljudi koje mozeS poitovati • Nisam odugoulaao plocu zato sto sam bio iijen • Mene je strah straha, nije me strah godina • Ne moie covjek nista douesti do perfekcije, onda to postane kao bolnica, dezinficirano. higijenski • Ne treba se ni bojati kada te nesto emotiuno pogodi, treba biti sretan zato sto ti nesto uopce probudi emociju
Razgouarala: Larisa_ SARAJLIC·RAMOVIC
ada bolie raz ..mistlrn, Sasa t.oslc tosa i njegov .Plavl orkestar" ldaalan su .mater[a!" za filmsku pricu. Kao golobrad; djecaci osamdeselih godina iskocili su iz skolskih klupa na muzicku scenui dozivjeli neslucanu slavu. 2vali su ih jugoslavenskim "Bitlisirna", Losa i niegovkacket dio su antologije ovih prostora, tajanstvena Buca za kojom je Losa plakao ispred Prve gimnazije, bila je naitrazsnlla Henost ovih
prostora, a za nena-

K

raeiji i jed nom vremenu, to jeste i ostat ce lilm 0 Losi i .Plavom orkestru".

Ljudska bica
- U ovom Irenutku dok razgovaramo osiecarn posljedice velikog 10k usa na mene kao [avnu osobu. Mozda sam se malo ,iprecijenio, mislio sam da cu 'biti i stameniji. Divno je sto lz lilma iibija poruka da srno svi nekako jaClna· ki, Ijudska blca kola g.ovore 0 nekim malim stvarirna. U iivolLl mislis da si dozivljavao nesto malo, ali kad dodes u starost, do kraja, okrenes se i iza sebe vidis da SLI 10 bile vellke stvari. Pjer je napravio

drnasnu .Suadu" zar treba ista reel, kulturnl su lenomen osamdesetih i devedasstih ... Prica kao iz holivudskih blokbaslera. Stoga i ne cudi sto u eije10m regionu vlada veliko zanimanje za svjetsku premijeru filma "Orkestar", koja ee bili uprilicena .23. jula u okvru Sarajevo Film Festivala. Koliko god redilei] Pjer Zalica naglasavao da je 10 film 0 jednoj gene-

veoma dirljiv lernotlvan, a uisto vrijeme vedar film. Bit ee tu i luge,. ali i smijeha. o Koliko sre pula vidjeli film? - Dva"tri pula. I' to medu posljednjima. Ne.kako sam uvijek izbjeqavao da ga vldlrn. I' svaki put se desi nesto nevjerovatno, mada sam insajder u IiImu, znarn sta se snimalo, uvijek me nekako zakuca. IIi ga ja do.zivljavam na drugaciji nacin. o Mnogo poznatih licno· stl dolazi na premijeru filma, ad Stjepaua Mesica, Brace .DirnitrijeviCado Se· verine. ·Je Ii to zbog Vas, zbog filma iii zbog SFF-a? - Pretpostavljam zbog svegajednako. Drago mi je i zahvatan sam svima onima koji kranu na daleki put, ali u.vjeren sam da ce uzivafl i u Sarajevu, i u SFF-u, i u filmu. Bil ce im lijepo. Cuo sam da vlada veliki inleres za film i 10 mi je bas drago. DOSia Ijudi dolazi lz regiona i bilo bi
rm draqo da prisustvuju

Zakocite, barem na pet minuta
- ,(R)evolucija" ne govorio revoluciji, konteksl vremena ne dozvoljava ni da posloje niti postoje vise. Sada smo u informatickom cobu Veei je problem, i o lome sam zelio da pricam, to sto srno nskako svi otupjeli. Kadaljudi otupe. dade do velikog pretvaranja i nsrnas vise sposobnosf simpatije i empatije za druga Ijudska bita.1 onda ponekada civilizacija dode u neki cudan period, neeu da upotrijebim rijec ,zaslrasujuci" Ma,kar na pel min uta sam htio,. kollko Iraje taj singl, da Ijudi rna10zakoce ida neko povjeruju da su vee sadaza neke dosadne i patetlcne r.ijeci, koje se zovu Ijubav, prijaleljstvo,. vjera, nada, jako vazne za nas sve. Inace odl'azlmo u emu rupu Ali, koUko god nskada znam zvucati tarn no, imam osjeeaj, SlO :kaZ8 Pjer, da je cilava nasa generacija nepobjedivi optimista - kale Losa.

makar neko] maloj dodatnoj projekciji.

Ii Vam neko stajling za crveni tepih? - Kakav god tepihbio, negdje se 10 izradivalo u tvornici tepiha ... Ne treba to toliko mislifieirati. Prodes iii ne prodss nekim tspihom ....Ali, znas da se ja nikada nlsarn eeremonija1110 ponasao. Kao mladi, uzi:vao sam u svemu tome i 5 godinama rnl je nekako postalo besmlsleno da javne licnostl moraju siri!i miris vazncstl oko sebe. Uopce vise ne vjerujem u tu ideju. Ne mislim da je iko vainiji od ikoga na ovoj planefi. Zvijezde ne postoje nego Ijudi koje mozas postovati, .Ja mnoge pcstulern. '0 Ovih dana za Vasnema kraja !1zbu(Jenjima. Prlje nekoliko dana objav/jena Ie I ,,(R)evalucija", novi slng/ "Plavog orkestre". - Hejtinzi na raclostanicama su super. Nesto se cudno desava, prvl put u zlvotu da sam zadovoljan. Tu nesto nije uredu aka sam ja zadovollan. Zaisla! Niksa Bratos (produce nt, op. a.) napravio ie sa·

o Osmi§/java

~~~(),~~~~

.Dn.e.Vn.ia.V.aZ.,n.8d.ieilja.,.17

•.• jU.IVS.~.ainj.2.01.1

~~

Rambu Amadeusu
-Onje zasigurno jedan od najmudrijih Ijudi i naivecih inovalora kojesam sreo u ovom regionu. vrsen singl, bas onako kako smo zeljeli. jeh. Ovu citavu plocu, pa i ova] nevi singl, bend, producen!i ia radili srno, zalsta, da se svidi nama. o Oak/e, novt album u septembru? • Kao nl film, ni ova ploca se nije mogla zavrsiti prije nego SIOje mogla. Kaoa vidite film I cujele plocu, vidjel cete daje vrto spectficno, Taj rad nije bio tek taka. Poene se nesto ottmati u nekorn rnornentu, Nisam oduqovlaelo zato sto sam bio lijen, ja sam dvlje 99dine zaboravio na sebe, Zivim kao neki. .. stan- studio i obrnuto. Evo, dvije godine nisam bio na rnoru. Iidem sad i iskljuciteu lelefon!

Hariju Mata Hariju Halidu Beslicu
- Sjajan pjevac,koji pjevas takvorn lakccorn, Bi~ 10bidivno, ako kod njega pcstoji amb.icija; da proba nssto vani napraviti. - Postoji nekollko Ijudi lz muzick09' faha zakoje mogu. tvrdlti dOlsu veorna dobri Ijudi.Jedan od njih je Halid Beslie, moj komtiija. vazno. Nismo mi zivjeli podkrilaticom ,sex & drugs & rock & roll" nego .mazohizam, rakija i narodna muzlka". To je bila nasa slvamost. To su bile lijepe godine. OKada veespominjele godine, pia site Ii se starestl? · Ne znam eega bih sa tacno trebao boja!i. Mene je strah straha, nije me strah godina, slo necu Vise bili slav an. Pa sta? Potpuno mi je svejedno. Ja sam vee odavno mladi penzioner. Mozda je pregrubo da kazBm, ali. eto, jedva cekam da ostarim, da se konacno kutarisern belaja stalne histerije, nekih projekata ... Imam os[sea] da zivim u nskorn prtvremenom staniu. A zivo! pored tebe pici. Zelio bih da konaeno napravlm taj sastanak sa sarnirn soborn, stalno ga odgadam, da usposlavim neku harmoniju sa prlrcdorn. da setarn uz more i da poenem konacno zivjeli. Neka moja zvijezda potamni polako, jer sreca se ne sastoll ad slave. Od toga nernas nisla. Treba sacuvatl sebe od mrznje, hod ali ispod sunca, Ne treba se ni bojali kada Ie nesto emolivno pogodi, Ireba bili srelan zalo slo Ii nesto uopce probudi emociju.. Zamisli taj nesrelni z.i,vot, da eijeli zivot provedes ravno, kao robol, da nista ne osjecas. o Uporno pokusavate pobjeel u anonimnost, a tek Vas oceklJje ludilo nakon p.remijere filma I IZlaska a/burna. · Vjerovatno eu povuei neke reze.rvoare energije. Li.jepa su lozanimanja. Znate ilta su oZ:biljna zani-

Stan- studio

o Zanimljlvo je da je u toj pjesml gosto\lao "Dubioza kotektlv". - Bas mi je drago zbog 10gai sto su se veoma lijepo uklopili .. Neobicno je 10. Prvo da gostuje grupa grup]. ,Plavi orksstar" sa sobom nostoznaku .rneln stream" grupe, a .Dubioza" nasi alternatlvnl sistern vrijednosti, All, rnislim da se to veoma lijepo
uktopilo.

dala kri/a da deflnitivno okoneafe album? Nekoliko puta ste prolong/rail objavljivanje, jersfe, ./rako mi kaiu, perfekcionista. - Ne rnoze covlek nista doveS!]i do perfekcije. Onda to postane kao bolnlca, dezinficirano, hi.gijenski'. Volim izbaciti robu s gre~kom. U tim delaljima se krije i ernocija. To je one stoi mene i druge
udara u hlpotalarnus. Ka-

o Ja Ii Vam,,(R)evoluclja"

Lijepe godine
Je Ii tacno da cete i na novol ploe;, «eo i na prvoj "Soldafskl bs!", kada ste snimili pjesmus Nadom Obrie, kokel/rafl s narodnom muzikom? - Pustirno neka vrijeme odgovori ria ovo pitanje. o Cinl se da sfe ad onih kompozitom keji ne ieli povue; preciznu liniju izmedu pop Inarodne muzike.

o

da sam zello pravi,ti hit, to se nikada nije cstvarilo u odnosu na zamisljeniusp·

Moilna bltl podrSka na prernijerl "Orkes.t~a"? - Ona ne voli da .se eksponira ..Valjda joj ni karakter njenog posla ne dozvoljava da ude u nakl blzarni kontekst s nekom javnorn pop licnoscu. DOna fadl u B.riseluu instituc/lama Evreps.ke unlle. Je /idip/omata? - Ne znarn taeno funkciju, zalsta, - Nema polrebe. Cijelu mladosl sam prisustvovao pokusaju uvodenja zapadnog slandarda u nase nezapadne Iradicionalne sredine. Buduci da sam odrastao u Sarajevu, gdje iz Irizerskog salona, eevabdziniee, biblioleke dopiru razlicite muzike: od Strausa do da'imalinske klape i sevdalinke, bilo bi, slvamo, smijesno da imam olpor prema neeemu scim sam rastao. Potpuno sam otvoren za sve utjecaje, nikada nisam bio muzicki tiovinista. Mada, bili smo mtadi pankeri i narodnjaci su bil; dio naseg koncepla. Ni.sam ja slusao narodnjake, cislo kao dio koncepla, i kasnije mi je to postalo jos zanimljivije. Treba biti opusten. Nije to toliko

Zarucnica Spela o Hoee II Vam z:aruen!C8spe/a

- Da, i dan-danas mi pnlaze. Valjdaje to danak. tih mladih dana. r danas mi neke zene govore da su bile zaljubljene u mene. To je pratilo vanrednu pojavu kao sto je b i0" Plavi 0 rkeslar", aH b rzo to p rode. o A jesta 1/ VI nekome ponudl/l bark? - Vise njih. Ja sam veteran nesrelne pla!onsk.e zaljubljenost1 lako da sam uvijek umjetniCiki profitirao iz tih odbi~ janja ,kako bi naslale sve Ie pjesme.

B.racne ponude o Cula sam da sla odbi/l bro}ne .brai5neponude.

Sasa Los'ie rOden)e 19.1ula 1964. godl' ne u Banjoj Luei, ali je djelinjstvo i.ranu rnladost proveo u Sarajevu. Qanas s vjerenico. m • Spelom Mozinom tivi u Lju.bljani. 1983. godine osno• vao je gru.pu "Plavi orksstar', koja je napravila megauspjeh. Jedan je od najbo• Ijih koropoztora na ovim proslorima. Komponira za brojne izvodace, teatar, film. ' Tvorac ie sjajnog • muzickog projekla .Hotel Evropa". •

Veliki uspjesi
• "Suada" • ,,801je biti pijan neg.o slat' • "Goodbye Teens" • "li si moja sudbina" • "Sava tillo Ieee" • "Simpalija" • MUlik:a za film ,Gon valra" ("Iznad Tesnja zora svice") • Muzika za film "Kod amidze Idriza" ("Malo je, meJo dana") tvaraj u avlije. N ije 10 viSe la· ko. Nas smatraju benignom pojavom. Bend je zreo, Ijudi dolaze da vide dah vremena i fuJju neku novu, muziku. To je nasa sudbinu. o Na koncu, nakon svega recenog, ima Ii smisla pitafi Vas za nove pmjekte? - Ima, apsolutno. Napra· vio sam pjesmu i radiI cu muziku skupa s Niksom Bratosem za hrvalsku ser· iju "Loza". To js novo "Velo misto" i iei ceu "primelimeu". Pjesmu. koju sam napisao za seriju, olpjevao je Tedi Spalato, a 10 mi je uvijek bila zelja. Bas ga cijenim i volim njegove pjesme. Njegova inlerpretaeija i mene je dirnula. Radim i muziku za film "Sangaj" Marka Nabersnika. U njemu igra nail Emir Hadzihafizbegovie. Bil ce to veoma dobar film.

U septembru koncert u Zetril
OKada ea napokon bill koncert u Sarajevu? - Mislim dace to biti ;kraiem septembra, vierovalno u Zelri. To ce biti prvi veliki 'koncert .Plavog orkestra" nakon objavljivanja albuma. manja - doklor,inzinjer ... Znaci, zanimanje kompozilora nije ozbiljno? - Mi se bavimo vedrijim stvarima, a Ijudi koji spasavaju zivote, to su ozbiljnl pozivi. o Bojlle Ii se danas losih strana pop ularn ost/? · To je bilo nekada pri)e, osamdeselih. Kada mi prodemo, momei, kao, za-

o

nglez ljan Kouts (Ian, 68) .zalutao" je _. __ na neda.vno . odrzanu sansku "Molori· [ado". l toliko mu se dopa10 da je s Ijubaznim domacinlma ostao cijelu seernlcu. Kouts je, .vjerovatno, najpoznatij svjetski putnik na rnotoru, jer je rodnu kucu u engleskom planinskom selu Hebden Bridzu u Jorkslru napuslio prije 12 godina, Kada je na rnotoru "honda africa queen' krenuo na motosusrst u Juznoa-

E

fricku Republiku, postao je dedo, ali ni to nije bio dovoljan razlog da ostane kod kucs. Supruzi je obeeao da ce se vratiti za cetiri mjeseea. Tokom 12gOdisnje odiseje ovaj svjetski putnik radio je autornehanicarske poslove za srnjesta] i hranu.

Povredakicme
Na "africa queenu" su naIjepniee iz70 drZava, a earstvo njegovih motoavantura zasluzuje knjigu. lake g'a je supruga DZudit

(Judith) svojevremeno podrzala u namjeri da oborl Ginisov rekord, Ijan Kouts ipak za 2013. godinu najavljuje povratak kucl. Dzudit se, naime, razboI)ela. - Volim pulovanja, svida mi se Bosna, uzlvarn slusaf rnuziku s radija, taenije Move sedamdesetih - govori nam Kouts. Putovao je po Afr,iei, Australiji, Novom Zelanou, Sjedinjenim Americkim Drzavama, Rusiji, Moldaviji, Balkanu ... Doiivio je

na stotine nezgoda, jedna zena·dzeparos u Gvalemali odnijela mu je novcanik, napatio se s kolumbijskim gerileima, muelo se s vizarnai imigracljskirn dokurnentima u Alriei, s domoroeima Sudana. Zadeslla ga je pjescana oluja u Sahari, verao se i po strrnirn plan inskirn stazarna Anda .., - Na Novom Zelandu odmarao sam se godinu zbog povrede klcme. Nakon operaeije, [jekari su mi zabranili voznju motor-

Pivo i laptop
Kouts je u 12 god' ina radio kaokaubo] po argentinskim ravnicama, popravljao je automobile, traktore, kombajne. OduseVljava gil. d'ivljina svjetskih pred'jela. Slo se tice jela, "nije tezak", jede sve, sarno kod pica jeste - nrsta rnu ne moze zamijeniti pivo. - Veze sa prijateljima sirorn svijeta odrfavam internetom i od laptopa se ne odvalarn • Kazao nam je Kouts.

U 12 god.ina suprugu vidio 7 pu.ta

. ·'1 t· ipruqu DzuditviU 12 godina putovanJa po sVlle u su . dio je seoam pula. . d·'. kada sam 'd' '11smo se u oktobru prosle go me, .. - V Ie .I . ". tk' 50S i nabavltl nove morae prod.uiltl vo~~ u I pa I' 'm 70 rcdennaocale Kuel cu otici samoda pros aVI . . dan - kaie Kouts.

om i zahlijevali su da se vraflrnkucl - prlsleca se on. Umjeslo toga, Ijan Skouts sjeo je na "alfie.a queen" i .zapueao" za Buenos Aires, a onda je stigao i do Ognjene zernlle. - Bilo je to u januaru 2003. godine, zima je bila naJostrija do tada. Na najjuznijoj tacki Juzne Amerike gumuo sam toeak molora u more, okrsnuo se ,ipravac AljasKa, na sjevernaslavlja on svoju prteu.

Put do Mjeseca
Panama, Trinidadi Tobago, a onda, kao mehanicar na brodu sa tri jarbola, opel u Panamu pa do Novog Zelanda. Nakon osam mjeseci putovanja po Pacifiku, lz Paname se prebacio do Meksika, a

potorn Sjedinjenih Americkih Drzava i preko 'Roki planina do sisvera Kanade. - Godine 2009, stao sam na 110 Aljaske,. a odatle sam prcdufio za Rusiju, Motdavlju, Buqarsku, potom Tursku, GrtKu, Makedoniju i emu Goru. Uslijedie je povratak u Makedoniju i Albaniju i, nakon Srbije, dolazek u Bosnugoveri neustrastvl Englez. lzracunao je da je za 12 godina presao skoro 300.000 kilometara, sto je nesto manje od puta na Mjesec, a iznosi sedarn obima .2emljine 'kugle, Molo njegove svletske turneje i zasigurno zivotna fiiozofija je:· - Ked vec podes, nemoj stati, samo mahni rukorn i odjuri! M. DEDIC

Spektakl u Skenderi.ji i Mejdanu .
D Konacno tete najesen odriati veliki koncert u Sarajevu.Zssto ste to/iko ceksli? - Svirali srno i svlrarno dosta u Sarajsvu. lstina, ne u tako velikom prostoru kao sto je Skenderija, ali rnozda smo upravo sada osjeWi daje dobar trenulak, kada imamo album na kbjem srno sa:raoivali sa zvijezdama kaJibra Halid'a Beslica, Tife i Zeljka SamardZiCa. Pored Sarajeva, najesen cemo praviti i veliki kancer! u tuzlanskam Mejdanu ..Garantiram da ee oba nastupa biti pravi spektakl, uzitak. za nase tanove, A kada sam vec kod fanova, rnoram reci da mi ie posebno drago sto nasu publlku cine Ijudi.ad 80 do 15 godina. Znaci, cak i djeca colaze nakoncerte.

1I!J1I

D.n.Bv.fii.o.v~i'.ne.dije.lja •. .7.,jiUlv.s.~.an.ii20.'.'·II~~~()Jr~~ '

Do sada nisam nas/a nesto sto mi se ne svida u Bosni
n,!ormaclja,',da je,se. mira Hadzlmehmedaglc proqlassna arribasadorleom dobre volje americke Fondaeije "United Colors 01 Fashion" (UCOF) svakako je pr,ijatno Iznenadila gradane nase zemlje. Semira bi uskoro trebala otputovati u Njujork, a u septembru ee na tarnosnio] Sedmici mod'e prosetatl pistom sa svje" tskl poznatm modelima. Semirln zlvot promijenit cs se zahvaljuju6i ovoj Fondacljl, a najve6i "krivac" je jedna od osnlvacica, polpredsjedniea te dlreklorlca marketinga Fondacije UCOF Veronika Roveno (Veronica Ro" vegno). - Semira je najboljl Izbor za naso oredstavncu, jer najbolje razumije siromaSne. Izabrali smo je kao ambasadorieu, jer nrje samo ikona Ijepote nego je prezivjela i rat. Modai Ijepola mogu btli is'korislene u burnanltarne svrhe - kaza Veronika.

RAZGOVOR Veronika Roveno, jedna od osnivacica njujorike Fondacije UCOF

Smrt sestre
Veronika Raveno rodam je iz Tanzanije, a odrasla je u Keniji. Ima 30 godina i zivi u Njujorku. Prije 12 go" dina njena sestra je umrla od anemije dok je cekara Jijecnicku pornoc u jednoj tanzanijskoj ustsnovl za zdravstvenu njegu.

Moda i liepota mogu biti ishoristene u humanitarne svrhe • Ono lime se mozete pohvaliti su dobra hrana, muzika ...• Semira ce u septembru proietati modnom pistom njujorskog "Fashion Weeka«

I

Piramide u Evropi
u Visokom.

Humanitarna strast
Kako ste uopce pronasli Semiru? - Aedovno gledam svje~ tske yijestii pratim dssavanja. Cesto radim i islraiiva· nja, Takoder, pralim stranice mode i IJepolesirom svijeta i na taj naein sam pronasla Semim, predstavnlcu vase zemlje na

o

Medunarodnom izboru Ijepote "Miss Global,lntemati~ onal", Dna ieli ponosno predslav~i svoju zemlju, a s nasim priznanjem pokUSatCe poboljsali zivolne uvjete Ijudi sirom svijeta. Veoma [e skromna osoba i voll pomagati unesre6enlm I bolesnlm Ijudi" rna, stoga dijellmo istu strast, kola je, ustvari, humsnitama slrast. Veoma smo srelni sto za amsbsadonau dobre volje Imamo bh. misicu, koja ce, takoder, prosetaf plstom tokom llaSeg modnog dogadaja u septembru. ,0 Predstavite nam svoju Fondaciju. - UCOF je nevladlna organizaeija, eija je misija pruziti pornoc osobama koje zive sHIV-om,. AIDSom, anemijom, paralizom, zive u Juinoj Atncl I Azljl, a ko] pri lome nisu u mogucnosti dobi1i usluge putern normalnih kanala. Oslm toga, organlzaclla ima za eilj pruzitiinformaeije, edukaciju.i program obuke za slromasnu talentiranu djecu i omlaoinu u Njujorku, a kojl su zainteresirani za rae u mod nom svijetu.

o Fascinlrani sfe tntormacijom 0 piramidama

- Sa~nala sam da [e S7mlr8 IZ tog mjesta.1 mlsJim da je to vise njufasiciniralo. Ali moja reakeija je blia: "Prra.rnide _u Evropi? Vau! - kaze Veronika. slo jesle, I da buds uzor kako model podr:iava akcije Ie da na taj nacin privuce pa.Znjujavnosti na humanltama pltanja. U septernbru, tokom nju· jOrSkog "Fashion Weeka", imat cerno gala prijem u hotelu "Pierre", gdje ce I Semira biti smjestena. Predstavit eerno je svim medljlma I gostima. Takoder, bit ce tu i nekoliko poznatih imena iz svijeta poznalih. Top-dizajneri ce prikazati svoje prollemekolekcije za narednu godinu i Semira ce 'bill jedan od njlhovih modela. o Kaga ce ad po;matih Semira moci upoznati ako se imena vee znaju? - Zbog pravlla, ne rnozsmo g.ovorili 0 imenima, barem ne za sada. Ono sto mogu reci jesu imenaiz dlzainerskoq svljeta, a to su, I~medu ostalih, Arnparo Corda (Chorda) iz Spanije, Dejv'id Tlale (David) iz Afrike, Erik Rajslna (Eric Raisina) lz Kambodie. __ o Koliko znate 0 Bosni i Hercegovini? - Bosna je divna zemlja, s bogatom historij.om I kulturom. Ono eime se mozete pohvali!i su dobra hrana, rnuzika ts fudbai i kosarka. Ne mogu docekatl da posjetim 8iH, makar na jedan dan. Jedina osoba koju znamje upravo Se· mira. Veoma ie lijepa, a vjerujem da su Sosanei i Hercegovci, generalno, 11jep narod. Do sada nisam nasla neslo slo mi se ne svida u Bosni. o Kollko se nas modo; svijet razlikuje ad niujorskog? - San svakog dizajnera je da prikaie svoje kreaeije na "Fashion Weeku" u Njujorku. To je, prema mome mlsljenju, glavni grad. i modna prljestonica svijeta. Raznolik jei pun zjvota, ali mislim da se razlikujemo U! costa toga, ne sarno u modi. Popis je beskrajan - kale Veronika. A. K.ARAMAN

Top.cli~ajneri
Koje r;e biti Semirine obaveze? - Semira, kao bh. misica, treba da pccrzava nasu mlslju. Potrebno je da bude veliki hurnanltarac,

o

~~~~Jr~~~
UMJETNICI

O.n.eV.n.ia.~.".nOO.I.·el.ja.•l.7·ijU.IV.S~.i.nj.2.01.1.·

1U1l

Prijatelji su mi "dodijelili" Nobelovu nagradu
Bio prvak Bosanskog narodnog pozorista u Zenici, danas direktor teatra "Vasternorrland« u Sundsualu • Supruga Leila, takoder, umietnica • Raspolaie budzetom od 15 miliona eura
so Porovic dobro je poznato ime .Ijubileljima _ pozorista u dalekoj Svedskoj. Posljednju deeeniju oval bh. umjetnik glumi i rezira predstavs u skandinavskoj zemlji, a osim 'brojnih nagrada, jedno od najve6ih priznanja u karijeri dobio je nedavno, postavs: direktor po-

Iso Porovic, Bosanac na celu pozoriSta u Svedskoj

I

zorista "Vastemorriand" u Sundsvalu. Njegovoj svedsko] prici ipak je, naravno, prethodila zanirnlii-

Partizan u "Azri"
mac 'i u svijelu fllma, - Naravno, moja filmska karijera prtlicno j.e skromna, pogotovo ako je usponedimo s taatarskim opusom. A'li, eto, snimio sam nekoliko filmova u BiH i Svedsko], Prvi film u kojsm sam glumio, bilo je kultno bh. cstvarsnle "Azra",imao sam ulogu jednog mladog paruzana. Rad:o se toga sjecam - kaZe umjetnik.

Ostrn u pozoriSlu, tso Porov.ic bio je aknvan kao glu-

va karijera, zapoceta u _ Bosrui Hercegovini.

Velik.a odgovomost
- Nakon sto sam zavrsio gimnaziju u rodncm Prljepolju, diplom.irao sam na

Sedam knjiga
Porovie je objavio i.sedam knjiga. Prvu, pod naslovorn "Tebi kai:em", izdao je jos davne 1983., a posljednju ,P.isma i pjesrne" pr.ije dv.ije god.ine. - Plsern intenzivno, plsern drame, poeziju .... Kako na bosanskom, tako i na svedskom, pisanje me, zalsta, ispunjava - isti.ee direklor teatra .Vasternorrland". upravo u teatru eiji sam direktor od prije nekoliko sedmica. - govori Porovi6. lako je imao status uposlenika pozorista ,Vaster" norrland", ucestvovao je i u projeklima dva prestizna teatraiz Siokholma, a OSirn gtumom, bavlo se i rezijom. - Sada se vee manje bavim umjelnickirn dijelom posla, jer sam i prije preuzirnanla svoje sadasnle funkcije blc zamjenik direktora pozonsta tako da sam se morae posvetiti nekim drugim obavezarna. Koliko znam, trenutno sam jedini Bosanac na celu nekog pozorista u Svedskoj, medutim, zantrnljlvo [e da nlsarn i jedini Bosanac u hisloriji na takvo] pozieiji U ovo] skandinavsko] zemlji. Sio se tlee samog posla, u p.itanju je vel.ika odqovornost, kako zazaposlene, tako i za kompletnu ekonom sku strukturu i rapertear teatra .Vastemorrland", Nas god.iSnji budzel iznosi 15 miliona eura, sto je za bh. prilike mozda velik.i novae, ali je rijec 0 lzncsu koji moram vrlo precizno raspored.iti, sto nije nimalo lak zadatak -kaze Iso PoroviC. Svedske :kraljevske akademije za naukui urnjetnost, dakle, iste institucije koja dodjeljuje .I Nobelovu nagradu. Dodijeljena mi je nagrada za poseban doprinos razvoju svedskog pozorlsta, a zanimljivo je da ss za 10 priznanjs ns konkurira nego clanov.i Ak.ademije odaberu laureate prerna vlastitoj proejeni. Ima i jedna anegdola u vezi s 10m prlcorn. Na.ime, neki rno] pr.ijate.lji pogresno su sve prcnrrnaclli pa su poceli govoriti: .rso doblo Nobela", sto je, naravno, daleko od istine - uz srnijeh govor.i Porovlc, U sretnorn braku je vee 22 godine, otae je eetvero djece, Supruga Lejla naglasava kako lzmedu nje i supruga postoji veliko razum.ijevanje, cak i kada je posao u pitanju, jer je i sarna urnjetnica. -Ja sam likovni umjelnik te pozorlsnt seenogral i koslimograf. No, za razliku od supruqa, nisam nigdje stalno zaposlena nego sam slobodni umjelnik. Redovno lzlazern djela slrorn Svedske, all i izvan granica drzave, Prosle godine sam, naprimjer, bila jedna od 14 umjelniea koje su pr~dstavile djela na izJozb.i "Zena i rat", upriliceno] u mnogim velikim galerijama u Finskoj i Svedskoj. Moje izlozbe ocienjuju kao politicki angazirane, jer cesto kroz sl.ike obradujem aktuelne teme i druslvene pojave - kaze leila Porov.i6.H. PROLIC

Novi tekst,ovi
Bh. umjetnikistice kako u repertoaru pozorisl.a u n~soj zemlii i SvedsKoj posloje velika razlike. - Sveelani preferiraju predstave raelene po novlrn tekstovima, koji obraduju aktuelne teme. To bi, vjerovaIno, obradoval'o nase dramske pisce, Jer se kod nas,. ipak, na .igra toliko nov.ih Komada - naglasava Iso Porovie.

Akademiji scens'kih umjetnostiu Sarajevu_ Zatim sam bio prvak Bosanskog narodnog pozorlsta u Zenici, a zanimljivo je d'a sam u tom periodu bie jedini Bosanackoji je u BiH glum.io obje glavne role u predstavama "Dervis i smrt" i "Tvrelava".

Prije deset godina sa perodieom sam se preselio u Sundsvalcsesli grad po velicinl u Svedskoj, u kojem i danas hv.im. Moram priznati, svi smo se brzo adaptirali na zivot u ovoj pre.l.iiepoj drzav.i, a n.isam dugo cekao ni na prvi pozorisni angazman, i 10

a nagradama

Daleko od istine

Koje ie osvojio, ne voll mnogo pri6at.i, aH nekrije da iedna ima posebno mjes!o u njegovimuspomenama. - Aijec je 0 priznanjukoje sam dobio 2006. od

OnfMli avaz, fiBlIjBlja, 17.iuIVs~panj 2011.

panorama

PRICE S 'NERETVE Ususret 445. visinskim skokovima sa Starog mosta

Jedinu mostarsku .lastu " izvest
Toliko sam zagrijan da jedva cekam skokove, kao da prvi put skacern, govori Listo • Od takmicenia se oprostio proslogodisnji sampion Arman Puzu:
ako je miljenik mostarske publike Arman Puzio speklakulamom izvedbom .Iaste", za koju je dobio pel desetki od tirija, lani prvi put zavrljedlo titulu samplona, on se oprostio od tradlcicnalnih visinskih skokova sa Slarog rnosta, koji ce 31, jula ove godine bili

ce Lorens Listo
I
odrzani po 445. put. Poseban razlog za 10, kako nam kaie, nema. - Jednoslavna, dcde vrijame da se moras oprostili. Dosia sam dugo skakao, prosle godine sam pobijadio i mislim da sam to zaokruzro na lijap nacin. Nekako mi se ueinilo da je doslo pravo vrijeme

strans, oienjen sam,

za

10, a s druge

ce pobijediti iako ce konkurenciia bitt dosta jaka. Jer, Srbijanci, a posebno Crnogorci, za razliku od nas, lrnaju orqanizirane klubove i takmicenja, a u sve 10

Nema nas mnogo
Skakaei su jos prije dvije godine poeeli razmisljati o arganiziranju skale skokova Ideju su poceli realizlrati pa su u prosli ponedjeljak odrzall prvl Irening. - Skok sa zove mostarska .Jasta", ali evo, iz godine u gndinu nas je sve manje. Sloga srno poceli razmisljali alai SKoli i 10 nam je, ustvari, glavni motlv, Nazalost, moram priznatl da nema bas mnogo interesenala, ali se ipak nadam da nece biti taka, lako smo skolu pokrenuli samoinicijalivno, bez leije podrske, ona nam ie, oello, neophodna. Prije svega, bilo bl lijepo kada bismo imali zatvoreni bazen sa skakaonicom i ostale uvjete, a 10 nam upravo pokazuiu primjeri lz susjednih zemalja, koje u ow sportsku disciplinu ulazu veoma mnago - napominje Puztc,

imam sma, posao. Nemam vise ni tollko vremena da Ireniram tako da sam, eto, donio ocluku da prestanern. Mada me, morarn priznatl, jos vuce da skoeirn i vjeravatno 6e tako bili cilav tivot. Posebno kada prijedem preko Starog iii kada se druiis s rajom pored Neretve - govori nam Puzic. On ce ove godine bodriti jedinu mostarsku "ia.slu" L.orensa Listu, visestrukog pobjednika ove Iradicionalne rnanttestaclle s obzirom na to da su Isf potez, kao i Puzlc, napravili Samir Zukanovic i Haris Diemat, koji su, takoder, znali fascinirati publiku svojim izvedba- Sodri! cemo Low 31 , jula i, iskreno, mislim da

ulazu veorna mncqo.

Duplikum

mao

No, Lara ima mnogo bolji skok od njih - kaze nam Puzlc, Upravo cinjenica da ave godine uz njega nece bltl ovi rnostarski skakaci, Listu jake zalos!i. Kako nam priznaje, ta spoznaja, da [e jedini ostao, cini gatuznim. • Oni meni nikada nisu bili konkurenti. Zapravo, nisarn i ne mogu ih take doz.ivljavati. Jer, svi su oni moji prijatelji, a sa Zukanovicem sam i dupli kum tako da ta neka prica 0 rivalstvu ne postoir. Puzino] pobjedi sam se laru iskreno radovao, Mi jako dobro znamo sta znael skocltl sa Starog, gdje same je-

dnagreska pri skoku moze biti kobna - iskren [e Llsto.

Spreman sam
On se, tradlclonalno, jos od 1. maja pocne prj premati za skokove. Sa prvim loplim danima Lislo peens skakatl sa 12 i 15rnetarskih skakaonlca, a ponekada i sa Mosla. Za njega je nezaobilazan odlazak u tsretanu Ie

Ircanje, sto, ustvari, predstavlja takozvane suhe traninqe. - Mogu yam reel da sam potpuno spreman, ne znam sta je u pitanju, ali toliko sam zagrijan da jedva eek.am skokove. Kao da prvi put skacern govori nam Lislo, koji godinama s kamenog polumjeseca izvodl skokove od kojih i Mostarcima zastaje dah. M. SMAJKIC:

~~~~jr~~~
TOP.PRICA

.Dn.e.vn.ia.vi3z.,n.edije.ljia,.17.·ijU.IVis~.a.ni.2.01.li·

~.

Penelopa Kruz, filmska zvijezda koja dolazi u Sarajevo

Spansku Ijepoticu ni Holivud nije uspio ukrotiti
Glumachu karijeru pocela snimanjem spota grupe "Mecano« • V njenom prvom filmu partner joj bio danainii suprug Havijer Bardem • Muza Pedra Almodovara • V [anuaru postala majka
.Dnevni avaz' ekskluzivno je prije dva mjeseca objavlo informaciju koja je zainlrigirala mnoge Jjubilelje fiIma u nasoj zemlji, ali i mnoge druge - Penelopa Kruz u septembru dolazi u Sarajevo. Slavna spanska glumica trebala bi u bh. prijestonici snima!i dramu ,Twice Bom" (.Dvaput rodsn"] prema romanu Margaret Macantini (Mazzantin i) ..Venuto al Mondo". Rijec je 0 rijetkoj pojavi medu holivudskim zvijezdama, umjetnici koja,i pored velike populamosb na svim krajevima planete, joS ne bjezi od niskobudzetnih i nezavisnih projekata. Takoder, likovi kOje glumi, Casto su daleko od glamuroznih Ijepotica nego su upravo suprotno, a rola nalijanke eiji je muz poginuo u .Twice Bomu", upravo poIvrduje tu tezu. stingu za spot grupe "Mecano". Tako je zvsnlcno po1':ela njena glumacka karijera. Od 1990. do 1997. vodila je TV emisiju za tinejdiere .La Quinta Marcha", a 1991. se poiavlla u jednoj epizodi erolske senje "Sene Rose". Prvu filmsku uloQ!,l dobilaje u ostvarenju "Sunka, wnka", gdje joj je, zanimljivo, partner bio njen danasnjl suprug Havijer Bardem (Javier). Ubrzo naken premijerefilma, Penelopa je u magazinu ,People" proglaSena ssks-simbolom, ali je dobila i pohvale za glumu Ie, na kraju, Oak bila nominirana za nagradu Goja. postavlja ni evropsku kinematografiju te glumi u fllrnovima kao slo su "Volvet" i "Manolele". Oato ie to njen nacin da kate kako nikada nece bin iskljucivo vlasni~tvo Holivuda. Sio se ~ce Penelopinog privatnog Zivota, Ia lema uredno puni slranice svjelske starnpe, ali ipak slabije sljednjih godina nego pocetkom 21. stolleca, kada Ie bila u romansi Tomom

V

Najljepsa na svijetu
Penelopa Kruz prof,llasavana je nailjepsom zenom sVlj.eta na n~k jznacajnijim sVjelsklm portallma, ao SIO je, naprimjer, Askmen.c?,m. , Bila ie zastitno lice kompanIJa.,,~OreI'" Mango" a dizajnira i naklt I torbe ~a j~dnu japansku rnodnu kueu.

'--~a.~~'1
zom (Cruise) I Metjuom Mekonahijem(Matthew McConaughey).Od 2007. u Ijubavi jesHavijerom Bardemom, takoder spanskorn gluma/';l(om ikonom, a vezu su 2010. pretvorili u brak. U januaru ove godine postaJi su rodileljl djeeaka Lea Ensinasa Bardema (Encinas). S obzirom na to da ee Penelopa na snimanju u Sarajevu provesti nekoliko mjeseci, vjerovatno ce i eva njena najdra2:a muskarca posje!iti nas grad. H, PROLIe

Kruz i Mekonahi
Ustijedile su role u filmovima,,Zlatna vremena", .Buntovnice", ,,liv~ meso", .ofvon oei", .Djevoika moiih snova" ... Posebno u,spjeSan bio je film "Sve 0 mojo] majcr, koji je znatno oja6ao njenu do tada samo pristolnu saradnju s Pedrom Almodovarom. Nakon log ostvarenja, Penelopa je Cal< postaJa Almodovarova muza Ie je poeela dobivali najbolje uloge u njegovim filmovima. Na amerieko tfiiste probila se blokbasterom ,Bijeli pran", u kojem glumi s Dionijem Depom (Johnny Depp), a koji je na kinoblagajnama zaradio 83 miliona dolara. Holivud je lada dobio novu miljenicu, a Penelopa je naslavila n izali uloge u hitovima poput .Neba boje vanilije" i "Mandolina kapetana Koretija" da bi prosle godine postala dio glumaeke ekipe megapopulamog filmskog serijala .Plrati 5 Kariba·'. Uporedo s americkim oslvarenjima, Kruz ne za-

aprila 1974. u gradieu Alkobendasu kao keerka automenantcara Eduarda i frizerke Enkarne saneez (Encama Sanchez). Cesto kaze da je, kao i sva os tala djeca lz radnickih porodica, imala sretno i jednoslavno djelinjslvo. Nije joj san blo da costane glumica, mastala je da se bavi baletom, koji je uCila sedam godina. Za glumu se zainteresirala kada je imala 15 godina, pogledavSi jedan film Pe-d'ra.Almodovara. Ispostavi10se poslije da jerijei': 0 oovjeku koji es je lansirati u svijel slavnih. Na poeetku je zvala costa agenata s nadom da ce bili pozvana na neki od kastinga, ali su je uvijek odbijali, jer je bila previoo mlada. Konacno je 1989. u konkurenciji 300 djevojaka pobijedila na ka-

Pozivi agentima Penelopa se rodila 28.

Kao Italijanka
Roman "Venuto al Mondo", prema kojem ce Penelopa snimati film, govori 0 Italijanki Gemi koja svog slna tinejdzera dovodi u Sarajevo, grad u koiem je njegov otac roden i ubijen. Italijanski i amerlekl mediji objavili su da bi film trebao blti sniman u Rimu, BiH i Hrvalsko]. a rezlrat ee ga Serdo Kastelito (Sergio Castellitto). Uz Penelopu Kruz, u filmu bi trebao glumi!i I holivudski glumac u usponu Emil Hirs (Emile Hirsch). U intervjuu za italiiansku .La Reppublicu" Penelopa ie izjavila: - Kao glumica, osjecam da ce uloga Geme biti jedan od najveeih izazova moje karijere.

Spanska glumica vee se godinama bavl humanitarnim. ~ado~. Volontirala ie u Ugandl I 1.~dljl, die je osnovala Fondaclju. za godrsku nezbrinutim dJevolkama.

.F1JlJ..

~I~

~~

o.n~.n.ia.~.,n.ed.iel.~'.17 •.I.Ulil.S~.an.i2.0.1'·l>tZ"()~""'tZ Nakon ito je snimio "Ateriraj"

Almir Ajanovic "Tempo" preselio u Vogoscu
Almlr Ajanovie zavrslo je novu pjesrnu .Atariraj", koja 6a najavlti lzlazak njegovog novog albuma. Za ovu pjesmu nedavno je snimio i spot. Alrnirje ve6 nekoliko godina vlasnik studija .Tempo", koji ce se uskoro preseliti na novo mjesto. - Zavrslo sam sve potrebne radovei Vogos6a ce bill rnoja novabaza, Ostalo mi je jos da prenesamostatak oprsrnel "Tempo" ee zasjati u potpuno novorn ruhu- kate Ajanovlc. .D. Z.

Ajan01l1c:
Snimio i spot

Memo ce u oktobrudobiti sina
Slikar Sulejman Memo Haljevac u oktobru ce prvi put postati otac, Naime, njegova supruqa Lejla, s kojom je u b raku od 30. oktobra prosls godina, u ssstorn je

mlesscu trudnoca.

" Bill srno nekoliko puta na ultrazvuku i sada je definilivno da cu dobin sina, Polako razrnisllamo 0 imenu, aJi ios nismo odlucili kako ce se zvatl nas nasljsdnik kale Haljevac. O. z.

Emina Jahovlc-Sanda: zavrsila je snimanje nove pjesme .Poste rnene", za koju je pjevacica naplsala i tekst i rnuziku, Dna ee danas snimiti i visokobudzenu spot za ovu nurneru, ito u porodicno] viii porodice Sanda;1u mondenskom naselju Gjodzek. Emina ce novu pjssmu premijemo predstavif narscne ssdmlce u elllisiji .Veeer s tvanorn Ivanovi6em", a plevacica nevi slngl planira prornovirati i u Sarajevu, D. z,

Manekenka

Aleksandra

Kovacevic

Idem u Holivud
Miss planete 2eml]e AI eksancra Kovaoovic, pored plipremama za svjelSki lzbor, posvetna se angaimanu na Pinku BH, na kojem vodi kviz.Brza tova", - Dobro sam se snasla na televiziji take da sam doblla ponuda za anqazrnane s joS nekoliko televizija.lpak, ostata sam vjerna Pinku BH, jer sam s njima ostvarila prvu saradnlu i za sad a sam prezadovoljna uvjetima· kaze Kovacevic, kaja u septernbru putuje u Holivud. Nasa Ijepotica neca imati vremena za duzi odmor tako de .~ sarno sedam dana provesti na Grnogorskom primorju, .D.Z.

KovaCevio;
Viern .. Pinku :BH

Berina SpahaUe-Mlrkovicna

Sa suprugom i u Veneciji
Berina Spahalic-Mirkovic, vaditeljica DBN-a, nakon brojnih protesionalnih obaveza, uputlla se sa supruqom na odmar. - Provest camo nekoljko dana i s kumavima u Stutganu,nakoncegacema se zaputiti ka Italiji, tacru[e Milamu i Vsneciji. Nakon sto prove demo vrijeme u najrornanticnijern gradu na svijetu, cdlazl-

odmoru

me u Strazbur i Cirih. Bit
ce ovo odlicna prilika da se upoznam s Ijepotama gradava u Njemack.oj, Italiji, Francusko] i Svioarsko] - kale SpahalicMirkovic. D..Z.

Dino Marjanovic okupio sestoclani bend
Nakon pjasrne "Jasen zivota", Dino Ma~anovic nastavio je radili u stu diju i snimatl nove pjesme. U dogovo ru sa sarad nici ma, sarajevs ki pj evac od rueio je da ih plasira tek najesen. - ,Jesen zivota" je premaslla sva ocekivanla, ali eu los neko vrijeme na pro avi nacin gurati ovu pjesrnu. U meduvremenu sam okupto i sestoclani bend, u kojem su i dvije djevojke - 'kaze Marianovic. D •.Z.

FJ?l1J~

Dn.flv.ni.a~.l.,n.Bd.jBI.ia'.'7 •. j.ulv.s~.a •.

~.2o.'.1.l>tZlI()jr""'tZ
$Ulana i Bertra.nd,

ZALJUBLJENI Hakon zaj.ednickog .ii,vota s Bertrandom Baradukom

MarJanOV1C
Mladenci se upoznali u Londonu, a suadbeno veselje upriliCili u Banjoj Luci
i.v§ama.l1ekenka.sU" zana Marjallovic vjencaJa se prcste sedmice u Banjoj Luci sa svojim dugogodisnjim rnomkom, Englezom Bernandom Baradukorn (Baradue). Svadbeno veselje za brojne zvanlce organizlrano je u hotslu .Bosna", a specijalnoiznenadenje

Vien?ala s~/Suzana
B
za mladu od seslre Sane" Ie i kume Dragane Vujcic blo je rnladi srbllanskl pjevat Jovan Stefanovic Joca, koji je zabavliao svato-

Sretni
mlad'ene.i

ve.

Medu zvanlcarna je bilo dosta bivsih rnisica i manekenki, koje su izgledale prekrasno u dugim haljinama. Suzana je prije ne-

Suzana u iednoj ranijihkampan;a

oil

koliko godina zbog mednih anqazrnana otlsla u London. Tamoje radila brojnekampanje i revije, a nakon nekoliko mjeseci upoznala je BsrtrandaI od tada su njih dvoje nerazdvojnl, Prije vise od jedne godine zapoceli su zajednicki zivot, a ubrzo je Suzana rodila kcerklcu
Karolinu,

I

Dan prije vjencanjabanja" lucka Ijepotica uradila je sa svojrn izabrarnkorn 10to§uting na Manjaci, koji je dijelo modnog lotograla Dejvida Kaponea (David Capone). D. Z.

Davor Sladakovic rame uz rame sa svjetskim dizajnerima
Poziv cuvenog Kristofa Leboa • Velika prilika za bh. dizamera
Lebo pr,ali ,pripreme
r-.

Revija naseg modnog kreatora u Parizu

Na pariskoj sedmici vlsoke mode, koja je proste sedmice oorzana u Gradu svjatlosti, uceatvovao je i nas rnodnl kreator Davor Sladakovic . . U Parizu sam bio na poziv dizajnera Knstofa t.eboa (Crtstoph), kojeg u modnimkrugovima nazivaju i "pjesnikom modnih plsta", Njegove kolekcije su unikatne, sivene po mjer,i i po pravilirna visoke mode. Meni je pripala cast da zaiedno s njim nastupirn na ovom prestifnom modnom dogadaju· kaze Siadakovic. Nairne, Davor je kolekciju Kristo/a Leboa upotpuniokolekcijom zenskih carapa "Executive" ,koju [e uradio s firmom .Gloria Line" lz Banja Luke. - Velika je cast biti din jednog modnog periormansa, uprlicenog i realiziranog prema tradicionalnim pravilima utemeIjivaca visoke mode· islice Siadako" vic. Dodaje da su modnikrugovi Panza veoma zatvoreni, mnogo zatvoreniji od svlh drugih, Ie da je veorna tssko docl u priliku pokazatl svoje menno zname, - Ova revija garantira mi priliku za najvisa priznanja u svjetskorn modnom stvaralastvu- .kaza Davor. D. Z.

d-· --~-------, Je nom od manekenki

---·-· oa,vor sa

oglasi
osn Hercegovina
deraclJa Bosna I Hercegovina ~upanlJa Zap dnoh rcegoval:ka SrednJa 'tl'llkovna tkola s pravom Javno.stl CENTAR ZA OBRAZOVANJE !;lfokl BrlJeg arnaIfa'n
~

Dnevni avaz

"",,,Iii. II.• _>nu.

13

Srednja .truka ..na 'I<ola , provom jam ... ';

CENTAR ZA OBR.AZOVANJE Trn.ka ccsre 187, 8a220 Si""'i Brli"9 039703384; 039 703 752; 039 700 227, 039 700 228

,.1

Podrvtn ccntrl
• ~bb.nI018, 037 ]13 22<'.319 081;319 012

N:enw .m ~

lim

FlO

53. SUlvak 6. ZakOllill 0 sredFljllm tl!OlliM.l ('Nan:Idne novIne tztr. bnlI 110'04.8/04. 8IOB 114100). tIanlIa 13. PriMInd<:a 0 abfazo'IanlUodtulh ("Narodnl, 00IIInII, tztr," bfq: SfOI ).l:ianI!a3S StmI1a Sfadnfe ItnJkoYnG ole liptBYlXTl javno&U ~ Bn,Dg 1 Odlukll !lkOlskog odbIlra, SradfIta alrukDYnll 1 palYOI1l jamIo5IJ ~ za obfamvatlJII"
VIB

BrI)8g.oblavl

~

~ ko lib. 79101 .Pnlftlo< tel OS221S~5

Z8

upls k.andldata u programe

OG

AS
V. h

80tIfD Lo.6.o

rednJo kolskag obrazovanla eer 811h

Gwldul.e80, 7BOOOBonia I.u OS I 303 020,303880
La all ~ bb, ~ 2., 782!1Ol.oUaII O!.I 5J5 225;535 226.535 227 GradU a UI T'1iJS~~IO.

•• C.tvwogodl
E~

.lrue". 11"_

1"1

Iltrv 0"" progr.m D IU-Unj I" nJII I I P kvaJlflkKlje U UI m ft'lI:

P',.,.....

051816764.81676S
s.od

78A00~

S-OO s.a.. br 28. 7."50 6rod 053612 105.612605 0", ~ I..IIIm II br 18, 762.&0 0ruIja: 031719385,719386;719387 ModtIto

:iw_~'" lib, 7"480861 Modnea OS3821 860;821
Tftl

~bb,7"270T 053 .. 11 210; .. 11 211; .. 11 212 TwJa
UI

au

;ogIS......,IIb.75000Twlo

035278118,278119

8r!ko Bonjalu&>

!><I, 761 00B<t1oD 0.&9231 180;231 181;231 182

~l"" GcJ.,ri1a PMdpa 69. 76300 8,

• OSS 20S 777,2OIJ
bb,722JO~

m

~na

f ...
• 032 880 339.887 070
Z..nica Mo$Ori _

sa, nooo zlib. 70101

032 <104 .22

I"

0

posob'Jlv lila u podrutJu

nGII In1Ofl1l:ati

II

Jojce
Ko1arlne

JoJu

II. Trogod .1"1 1.Ini.ovnl program Q '1.I.K1IIInJ • ..-.dnl_ 11TUtr!a I'IH'_ 'I prognml plCakvall 1IK1)a u 'iii mll'l.ll:

030659<100 8uuof;-Ia

ZIISw
TOMr

\trt.o. ",,,,,,1, bb. 70230 8"'11OJf"O

Fnze.r
r

u.......
No

030 260 385.260 Je6

Kuhar K1e!lal'

iupona ~ ,........lib. 80
TtGV..t

I 0 I UYI'IO

OJ42OB 101,208 102;208 103

SIdIW

P. BnI
SkI

to T v1If<D lib. 7l29O No.1 T _,..., OlD 790 "59,792094
IC

~

,
¢

1(1<;

Prod

\'altOgaSlle Ele Ironlesr Podopolagat

Vod'oInI18Jet
Au~r I(orol'l'li¢llt~e I(~el .ArnwIIe (.-vi) Ie 1M gil III'Ija I Izact.III Vozat II1OIiIlrn09 vozAa (lZY.drtavnl

71250 000 870 458.870 ~ Sartll_ l.mo:ojO oct e- 4,71000 SarojeYo 033 208 15<1;288912
tnClYO~_3.

I.tot"" Saral_ 71 123 1,,0600 Sara""", 057317 102;317 103 Z.o ..... lIo. 0S6 215 670.215671 foto
~bb,~Z Vof$d<! ~

br 48.

lid)

U ptOg 1M UlKInjo!I<oISkog obnUtIY od,.sloh mala sa lip! 050biI koj;J ima nit 15 god nil iIYCI pllho1b:iall 5YI a v ~ ptl)gI8IM. mw$enu na,manjeu z:a Jlnl9*T1G;UI 1f_"1f8d Iirub'> sp<omo, pnv-omo 'U'IICroog ~., odnOIfIO. pre1hodno ZIIwMnu ne redJ¥.l slNtnu spt'emIJ nI ptOgl1l ..... P' r. I pragrama ~Cnog UMVr1a" Prija'l'lll za ups do5tay,U 0I0bn0 II posl
lIiIadIWu;

u.,...

....

I(,QIja I>e1ra I lib, l3JOO Foeo 0S8 210073;210 0701 Pr~

.......

PI porut;enom

paittm

28, 89101 T

059 220 220;220 225

S .cInJ lfukovnl.lkol •• • pnI ... ml ....no.,1 o CEHTAR.ZAOBRAZOVA.NJE Tm.lI. ce&UI , &7.1122(1 $Irold BrtJ-g IlIIWIIIkom ~PRUAVA lA UPlS_ cenUll-0br8mv.nja.e;om nt8f-obnlzCMIn com

Trg

kanllc

~h bob, 118<100 IConIk 036 73A 991),73<1 991.73<1 99'2

Mo. tOt pol lib, 88000 Mollor 036 311 031,Jll 009

topll_
MI..

036 StJ7 22S.807 229

JUo,io!o bb, 88300 O:Ipljino

www.centor-obrozovanja.com

No OILrore.ujt!. s.~jiLj ~vjelSh·zui;~Je~ ~{j!e mancirenM • Au~~im.am' jj
'$UmQIIJu
~bb~~u~~
sk<ll,~~I,1~~10IJo,11J.BOwljall/l3'l"~Nll;oijftI J~it;OI\lar!.jLJ~~ "'I".lILnumOl::lnml~~. PwI!j(I~d~11i! -ocIIIIofBIi;la~!PIi~. IlIjt!I·lIdl!!n!li~i&Li

,~

SJ-.ll9J~n'!IUr

~TI"I!II1iNM)~LJKmiiu.

~::=~~~
~MIIIII'J:!S(e~eoM!I

Nd . JiUitIi:: Me:Sli pf'tl1 i~ tC' nm do kmja . jt!" i.h'Dt II Zilg;r"cbt~ W!UkA promji.wa

Valia bih cia mi vjenlanje bude na Maksimiru
il:UOld •

Z.Li

mene

l.II'MoI~jS,o:s.taL tujll4~d&:NI,~~ KiII1pr«i'r.m,SIll.ll:lDI;iIl' ~~~I'IIIi!. 1I'Cif-~~.

~7r~_~

=~i~!IItiJ
k-Q4I!;jI)~1J1<a_n,

~~~~~=~~B.lWIW~J.
-tg.ng.~g,a¢.oi~1 III1.lIt:LrA:j;iI;I~~

ob:t~~~,~krN·
1I:ft.1..iidno.1~1IIICI· r»;M-tIfIiII:5la'fll~1i'II'6je

~~~~-

ilO'f1!I~.sa.nrun
i1UlIIiIr"IIlkenkoitqokig

U San Trope na odmor
.:~sm.-cb81iel,

d~~m:l:~~::;.
I!,lpa!nlllll!lmmnogt;lllji,M!l

~hjt;lo~~110
~~1:IIi!

~~~~~~
Novl' 1iI.r.I,g.pJmlilr.kT
:tf.8KoI"ol KJ!I.IUi.Ii1Y.!I.d&MiM-~"lIIrruiJ1~~1t.ii ~1[II~1;:'1Ii1lU.1lI

oneer san RGfIII'~]"A.
IoJ

1".tIG~I'IikaItVfI;!IfI, ~_f,rr~,;aiiriialid'"50 I'IP.MIII·iUI~ km~,

~lT1dbb1lii1pfllihJldDpU. t'I.IlltfIlIlj;lR:MI~I;Y!,IIIIIfIWQ\I~ II}.IIm~08III11I1i.Ilet'"II1:IIIm:!l~OiI~!:IIo.IIlI'I!II"'" ruclm, iiI~l:IjtI

BilJbjlnII!!.

No OILrore.ujt!. s.~jiLj ~vjelSh·zui;~Je~ ~{j!e mancirenM • Au~~im.am' jj
'$UmQIIJu
~bb~~u~~
sk<ll,~~I,1~~10IJo,11J.BOwljall/l3'l"~Nll;oijftI J~it;OI\lar!.jLJ~~ "'I".lILnumOl::lnml~~. PwI!j(I~d~11i! -ocIIIIofBIi;la~!PIi~. IlIjt!I·lIdl!!n!li~i&Li

,~

SJ-.ll9J~n'!IUr

~TI"I!II1iNM)~LJKmiiu.

~::=~~~
~MIIIII'J:!S(e~eoM!I

Nd . JiUitIi:: Me:Sli pf'tl1 i~ tC' nm do kmja . jt!" i.h'Dt II Zilg;r"cbt~ W!UkA promji.wa

Valia bih cia mi vjenlanje bude na Maksimiru
il:UOld •

Z.Li

mene

l.II'MoI~jS,o:s.taL tujll4~d&:NI,~~ KiII1pr«i'r.m,SIll.ll:lDI;iIl' ~~~I'IIIi!. 1I'Cif-~~.

~7r~_~

=~i~!IItiJ
k-Q4I!;jI)~1J1<a_n,

~~~~~=~~B.lWIW~J.
-tg.ng.~g,a¢.oi~1 III1.lIt:LrA:j;iI;I~~

ob:t~~~,~krN·
1I:ft.1..iidno.1~1IIICI· r»;M-tIfIiII:5la'fll~1i'II'6je

~~~~-

ilO'f1!I~.sa.nrun
i1UlIIiIr"IIlkenkoitqokig

U San Trope na odmor
.:~sm.-cb81iel,

d~~m:l:~~::;.
I!,lpa!nlllll!lmmnogt;lllji,M!l

~hjt;lo~~110
~~1:IIi!

~~~~~~
Novl' 1iI.r.I,g.pJmlilr.kT
:tf.8KoI"ol KJ!I.IUi.Ii1Y.!I.d&MiM-~"lIIrruiJ1~~1t.ii ~1[II~1;:'1Ii1lU.1lI

oneer san RGfIII'~]"A.
IoJ

1".tIG~I'IikaItVfI;!IfI, ~_f,rr~,;aiiriialid'"50 I'IP.MIII·iUI~ km~,

~lT1dbb1lii1pfllihJldDpU. t'I.IlltfIlIlj;lR:MI~I;Y!,IIIIIfIWQ\I~ II}.IIm~08III11I1i.Ilet'"II1:IIIm:!l~OiI~!:IIo.IIlI'I!II"'" ruclm, iiI~l:IjtI

BilJbjlnII!!.

16

"""lJo."_.,Vs""""

Dnevni avaz
BOSNA. t HERCEGOVINA. FEDERAC\lA BOSNE [HERCEGOVINE TUlLANS"IKJ\NTON OPCtNSKISUD TUlLA Broi,lO r nnszz 08 P Tulia, \0, 06, 20J 1. godiec

oglasi

BOSNA I HERCECOVINA FEDERAC[JA BOSNE I HERCEGOVlN"E HE RCECOV ,\tKO NERETV ANSKI KANTON OPGINSKI SUD U MOSTARU Broi, Ij) 58 1>\.19U1J080, M.I Mm10[, 08. 06. 20 II , godiuc PRA VNA STVAR TUZITEL):)1' HT ".0.0. Mo"'" Ill. K_ Branimi ra bb. TU~EN1: M irl~ Dcbrivoie ul. A. SU:ll~viC:a b r_1311J Mo::na.r

OGLAS
"""j>:iIl poza.

OPCINSK1 SUD TUZLA,j. sndijn Fablra Alic U pmvnoi sr...ri iulhclj!l Mikrokrc:dima u Iondaclja Ml~ BO:SPO Tuzl at 'IJ Itea Bosee Srebren ebb, -rU1.:(II)proti v m~l"i ih L Smv .ic- Sre vka i::;:: .z vert .. ika, C-e ILlpek bb, 2_ U:(I n LC-Draga na i:?_ Zvomika, Cctcpek bb, i.3. Stoikic vladimira iz Z.... omjka, tclopek bb, radi duga, v.s.p. 6.214~7SKAi} 'L'1l1l rlXisn~1" da1

na 10_ 06_10 II , god i ne, don

r" je $1Iiedeeu:

TUZBENI ZAHTJEV
Duhiln jl: t~ticnj i5:p,lstiti lu!itcliu iezolm kamatama j to:
I

PRESUDU
zaPrvc tu}.erui S:J"i.t S!:wka i treec tuacni Stojkit Vladimir d'l,llfli su sclideroo iepleiiti u.t~;i'tcljl,!: imcs od 6-2.14,750 KM na lme duga po ugovnra 0 krednu broi 94J~O&.l7od 18,,07, .l001, godine i to iznos od 6",lI4.75 KM L1a lmc glavncg duo g;;!!lajed,mJ sa ~!::.Q oskcm eeremcm kamatcm p06r;v od d8 p~ 23_ 12. 200.s_ gndine pe do isplatc, kao i imOS co 350;))60 KM na lme ugovorcne zateaee kamate, se rroikove p;ami~llog, posrup ka U lzeceu od 75)00 KAtl sve U roku od 4-0 dana nl.~unajIJ6 od dnna prijema p.repi~ ave prcaude.

nn imc dugaza

korihcnic

telcfouskih usluga ~7..n05od 102,,56 KM 53 zakcnskim

- niiliZ.:o.05 od 8. J 8 KAt pccev od 10. 10..2003. gediae .P~do isplarc,
pacev od 10. Ii. 2{103. gcdine pa do lsetare, pocev 00 10_12. ,2003_ god ine P' do isplate, pccev od OJ. 2004. gcdirte 1:13 do isplare, pcccv {lid 10'. 2004. gcdine pil do isplatc, pecev od 10. OJ. 2004. gedln e pa do lsplarc, -na imos od 7~37K.M poc-cv ad lU_04_2004_l;odjncp.~ do isplate, ~na lanes od 6,,27 KM peeev od lO. 05. 2004. gcdine pn do lsplarc, - na ixnos od 6J7 KM pClee~, od 10_ 00.2004_ gcdine ,~ade isplatc, . na lanes od ,6 27 KM poeev od 10. 07. 2004. god inc: pa do is-pia rc, - nu lxncs od 6}27 KJ\t poC-c::.. od W_ 08.2004_ SOdin-t p..do i:;P.h:HC'j . ~ nil lanes 00 6,27 K M peeev od lQ. 00. 2004. god lne pa do lsplnrc, - na iwo$od,'6)27 KM poccvod IO_10_2004_sodine pudoisplate, ~na lanes od 6~27 KM, pecev od 10. 11.2004_ gcdine pB do lsplare, - nil izncs cd 6,27 KM pcccvod 10_ 1.2.2004_gadine pil do isplatc, te mu naknadi rl rrojkoce pamicnog pcsrupka pc odredenlu s1Idi1 iii.
i:;'JLOS

-rra na ~nn - nil •na

imos lanes iencs lanes

od od od cd od

7,37 7;>7 7,"!J] 7 37 1,37
j

KM KJI-\ KM KM KM

w.

o.~_

Obrazlozenje
TII:1_itclj je podnio OVQm eudu 23. 12.2008. gndlne ruzbu proti ... ruzenih, radi duga. U tuzbi navodi da jot ea prvo mu,r.u)m ~:il.Q korisni kern kred i [II (:B 'J;: [ju~jQ UgOV{Iot0 kredhu b.roj 99··(11547an a 13_ 07 . .l0l)7, gcdine po osaovu J::ojez d [e pTVQ ruzena uzela krcdlt L.L ukupncm ianosu cd 7"')00,00 KM.~ Uot obavem da Ierl vrati u 3-6 rnlcsecaih I"i'I ta j to t S~log u miesecu za rekuci mjesec, ~!o s; kamamrna i pro vi7.ijotn ukupno [7.i'iI)s.~ 9_1,3i7cl4 KM_ Prvo lun-n.a j~ sa Z9~.allnjenje:m izm id vela prlspicle nne kredi tal da bl prestala :SOl plarurna 1S. 0.8.2008, godi nc kada r e dosplcla za uplnru 13~ fa tot u ta krtdite. Druge i lTCCC ruzenisu sc kao li_r;a.llu na osnovu izjava za airantc cbeveeali na uplaru dcspieiih a ncuplaecnih rata krcdim, kojt iakc su opomeuuri nisu uplatili dospjele iii ncrzmirene raee kredita, Po osnOV'LI!ll.5o. Ugcvcra [1J~e:n.i 8U obavczani da za ncvracanju, cdnosoo ncblagovrcmenc vmcanie kredita pl:a.le i 1Jlt.c,zIJU kamatu u ixacsu od 0~4% za svaki dan zakainienra na cijelokupni Iznos kredita, lLO dnevnc t2nCos.l2!BO K.M. cuaiecm da prvc ruzena kasni ss upl.awm dospicle rate srcdita 127 daealcd l5. 08,2008. - 22. 12.2008. gcdine), na imc ugovorcne zateznc kamate dnguie izncs ".0 3,S5~60 K.M (1.2:7 dana ':;:l),:m KM dnevno), bo uz da.~'pjeli leeos glavl10s dllga od 6,,2.14,7:s. KM ukupno ijmOSii

1

1

see u rcku od 30 dana,

Isiovremenc predlnaernc da, ukolikc ruaenlk u aakonskcm rcku IlC dcsravi odgovor na ruabu, da sud iemcljcm cdredbc ~,hm!l 182_ ZP'P -$ doncse pres udu ~bog p rcposra nja. Sud putem Dnevaog Av:i1Z9 des ravl ja navcdenu ruzbu ruzencm, na obaveanl odgovor koll poueava kako sljledl:

s:

Ovom prllikom peal vam 0 Vas da u roku cd
u dO'l,loljnom br.oju
r,Jrlmj.f'rok!!! Z9 sud

)Q

i IDl'tlllr.lU s\rnnl.HII,-:t(elig

dana do, .. vitc .ud u OBA VEZNI PISM.ENI 0 DCOVOR N A TU to U
(ll. 454_ SL L i 1_...~I. 70_
£l.

6,570,35 KM.
SLLd ic dopis-om cd t6_ Q]_ 2lJ09_ godj.nc: dO$[iilvi,o, PP,!Q! dtLl,go i u-eC~ 1I.i:h=nirn l'uibl,l TI.:;1 odgu1,1or i pO~1iaQ ill dli roku od :30 dana dooti1ve sudu pismcni od.govor niJ m1hu. NaY"edenlm di}pi,:som m!e:ni sou upOZON:n i n:a :z:akoll_skc iP'OOlfed ice Ilkoliko LI n:a~'~enom r-ok:u fll:: dos:t:a.~'e pism('Pi o.dgQ\'or Iia llifbu_ Na OSIlOYU -doStaY"Dic-.ll.kojc :sc nitllaze u sp.is:u suda Ul VrnCTIO ie da Ie dosLava rui-bc za prvo t~nu izvl1cnil I LC1l0 dana 26. 0 I. 2l)O9'_ godine.. f!!Zf!!treCe lultno&, Clb~.tOi'!1d:a S1;d()S!:a~iai,MOm n Lje mogls ~ rul:i\i .of!!t.nl.vedf:["!it ad ret~ dOSlavljen~ m70m sudu od stnne tuzi[cljal objavom u Dnevnim llovi:ll.amii "Dne-vIIi A'laz4' di1llil 01. 04. 2011, godlilc. D-rug-o !u~c,oi je $udu u :~:;:d::(lIls:kom roh dos\avi(H)o:lgovul"!Ii::i n.t~bu. dlllll~ 13_ Ql_ 2009. ~odilit:_ U\lidorn u Ugovor 0 kredjm bmj 99-064-7, iz:javu :);:Lrnnlil (l"ece mzenog i krooiln.i iSIOrijilI, sud Ie: utvrd.io en m1b~ni ~..ahlic'''' tlijc o~i,gledno f,J-tOSoC:rV2Ill,dll !1ij~ protiY::1l1 tinie[Jiama !"la~drtnin:l tl nt~bjJo l~ da 6pjeniltt :ni:iil!ll!l ~s.up~I)I.POSli s.tl pri!ozenlm dokilZimii. K,;;iko prvo i tre&: !u~l':Ii!,i l'Oku (Iod 30 dan::! nis:u d_O$\avih s.udl:.l piSni.e;tii od,govor,!i:ll ul~b'U! H ru:!t~dj je pl'ed Ioi.i 00da sud don~ presudu zOOg propu~liIIljiillO j.e sud pdmJe:nom {)dr~dabi3 tlana 182', stav l. ZPP FBIH donio odluku kao u i~r-«i presi,Jde. [LOskovima poo:sItlpka sud j~ dOl1io odluku shod.no od~dbi cl. ,j86. i 387, Zilkona 0 pamicnom posmpku FBiH (51. flo ....tH; FBiH IJroj :)3/03)~I!I kcji ~TI;)~kQ"'"~ QdnoSt' p_iJ rahu p:a pr!::$ud_u ~boS p.oopi,l~raJija u: ilJ,I.I:IISU ud 750~OOKAt i s
1,..1

L 'LIl

'l,"e2i

s: ~l.:501.:!iiI.2. Za-

kon,

0

53/003).

- D u:2n i :s leodO-SiuwiL.ipiSinClli od.govQ-r i'H:I m:,'libu 11:n 8vedeilQlil ro ku~ koji ntof:ilJ b ili nl211 ml ji.." i iIlQrn sad:rt.vali so;,.'e 0000 !to jc: 'polrcbllo dn hi:sc po njc.m!J mog]o Ilostupitl} iii posebno 1.1 istClm tr-c::oo fiiiVC'Sli. 1_O~na~ll :suda i broi pred_mel~jm~ j pre2im~pre1J.i~I:tI]~1;e iii l)(mr~'i~!e:!i[J.lMk!!! i njihovih pu~ikfl Le ptedmel;5110ra. ,2, Pm~c:!'me prigo .... kojc nc molc:tc: i:stiQiti lJ ilk{lll dOMDvljallj II oogoVQriil rI it n~wlJ (npr. PrigovQ,r mjcoslle rI.:Idldno-mc

Sl; ~I.19.... 1.lPP F B;H).

(tl. 71. ZPP FUiH). 5, U l:. i:sprav-c s;tsi'tIvljC::DC::n11:stnmom icz:.ik u du!.ni. :sU: dosta vitiovjc:rc:n Pl'-cvod. (ct 134. :51. 2 ZPP FBi H}. 6. U !to!i ko p~ls~Ie provoden je doltaza sasl u!:3nj~in sV"jedokl!! dU'Jli S1~'7.a sv:akog, 8vjf:dok.a n:avltSd l!~~1l1lim~] prezi nl~

3, Dccidllo 5C iljotSniL.~ dii tl priZG;].iC:1t: ili Qspo~ .... tuzbcni z::IhljCV. atc:: 4, U koJ iko ,c"sPO'r.;I m:'-:befl i Z"::.hlie'Y du~n i Slf: 1] odgo ... I1me ·oru fHI 111'-bula~no naves [L RAZLOG E ~bog ko,i_h 0!f.lor9"911t tuibclli l3LLljcv1 ClNJENICE DiiI kojim~ iimsnlvil1e:::;vojc n .. vodc: i dost:l\lite DOKAZE kojim":5C- ut,rrdujl.1lc .cir.jllinLcr:

imc jal.DOg rodite.ti;]1 i1drCS'IJ:s.tano"iIJ] ia, D_akofi; okomosti PfC-dlaktc dil !SC svjc:d(lk s;astU5a (ct 137. :51_ 3, ZPP F BiH), 7, Pi;sm~nl QdgOVOf morale litno I'olr'lisad {t:I. 334_ Sl. 2. ZPP FB;}n. - U kol i ko U Til::! ~,t:dcno.m ,m}l;_ur.u: d,Q:Suwi tc pj~mcn i ccls:ovor na 1ulb IJ ~ud ct: d,Q_nijeli Pres:udu ,i IJ:5VlJji~i n.d,bt:"Il i la~ b[j.cv - Presuda :t:bog pro:pu~tanli1 {fl. 182:. S[, 1. ZPP·a), NAPOMENA: Dostava 51;:s[Il:.-ltr;;;ll ob~vHenOID prou::kom rob od IS c;l,:;t[l.agd d_;UHi obiO:!lvlii-vOlnja (el- .348. 5t_ 4

o

sum],',
AlicFahira

ZPP·. FB;H).

StruCfI i ~r~d:(l ik Mili1nRisuc

NAPOMENA: Protiv
dlog t:a PO¥r.fI;l
iLl

ov{': p['(;S.ude niic dozv'OljcTIiI za.lba (elan 183. :stiiV I, ZPP FBiH). TUZelli p.reod_a!tnje SiUli'lje u :skladli:sa ,od.redbf!!:JTIa ll:iHu :)2.3. i f:laf,la,3i29, ZPP FOiH.

mogu

podnlieti

'priic-

BOSNA I FlERC.EGOVlNA FEDERACIjA BOSNE IIfERCEGOV'INE TUlLANSK1KANTON OrC!NSKI SUD U ZIV1N!CA.M,A 8m;: 110 M,J 01 J4ll0 09 Mal Z ivj_nll;c~ J 5. 00. 2011. god.inl:

SOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIlA BOSNE [HERCEGOV[NE TUZl.ANSKIK.ANTON OI'GIN SKI SUD U 2lVTNICA.MA Broj: 3J 0 AI,] OZHI81 10 M.I
Zivl n [eel OS. 06. 20 11. godin~

OGLAS
Prod ovim sudom u IO.kU je pamirni pos:rupak u proviloj s['IjI:!_iiHlJi.:ilelja Te.lekom Srp.:ske A.D. Barlji!luka Utica Mb~ dena SlojanoviCi1 br. 8., proti", tu~nog Su.[ejmanovicAdHa i7. Zivin.ica, J UljciiI 1221 radi dup v.:sp. Z037lS6 KM, pa kako s.ud ruU-!10m [Ja ad re$U nij~ u mogucr!os1i dClSlav'Lli rL!lhd M Qclgovor to :tot!: 'S hOdDQ odr,cdba mil: ~I. 348_ sr. 3_ ZPP"iI m::l:bu na obaveznl od:,govm do:s[avlj9Ilmc.m d.nevui_h Ilovin_a Dnevn.t a~.
J

Na osnovu s.e dos~f!!v!

i(!I

odredbe
t'U~~.

flanii

3~,

sin\!' 3. Zakonil

0

pilrruc-nom

pOS:tupku

FBiH

br. 53/3 u dalje:m

[ckstu

ZPP-a)

m.zello:rn

OGLAS

Tuibeni .zahejev gias;: Us ....f'Ir~ Soclvwelli " ~a.t.tjcv~ tr: sc
z:nQm kam:a!(Iom i lO: IHI. iznoo od 7l ,86 KM ~v Il~ i.zn0:5 00 93 6 Kl,"'!' P'06cv 0" i'""" od 93,6 KM po(;,. na i.znoo od 93~6 KM pol,ev na iznoo od 93,6 KM pocc:v !1a i:f.nOS od 9'3,6 KM ~t=v na i ZfiOO od 93!6 KM po~ev n:a i~no:s 00 9316 KM poccv !1a i;;;nQS otl 93!.6 KJ!.'i ~i!ev na 'i:moo ad 93:],6 KM pOO~" na i~no:s Oil 93 6 KM poccv
j j

obs"'elujc

tulcr.i

d~, tUliocu

i.:5plat.~ dug u iznClsu

od 2037~46 Kj\,i:5:(1;:1I.kOll5koro ;

l;;!!tc-

Fred ovim sudo:.'ltn ~ loku j.e p,:m':!ilni f.I{Ios.IIi~a_kruiir-elj:a "BH Tei.e:C(lom'" D'.D_ Sarnje\l't) - Dirl!kcii~ TlJ!tls,~ pr(l-!,iv tuzcnClg Demon:jic Brii_nkii jz. BiiItOv[ea, uHc;a Bfilnilaca B.movicil br. 50341 opeina B:anovici~ radi dugiil, v.:sp,492,65 KM) SlJdshodno odredlJama ~I . .343. ~L ,3.. ZPP-a lu~~bo n8 f.ib:fri'rte7.fliodgo'Vot llI~rI~}'m dO$ffivlja putem dnevnih novini1 ~Dm:"rli ilV~Z;.;r,

Tuibeni zahtiev glasi,
.,OOO'Ve.Zllrl1:se lUZeGL Demonji,c 8ranko da LUi:iOCll: plmi iZDOS 00 492,65 ol:J:Ii.~'eza! do d::inii i:)plate~ hako slijedi: - na iz:nos O() ll!OS KM ~v od 25. 07,09, do dana uplare ~ n;] i:t:nCl:5cd 71 AO ~1 pooiX'Il od 25. 08,09, do d_ana uplatt, - .I11!! i?rlOSi od 13.1 30 KM po~ev od .2.5. 09. 09. do dan B upJa(.t!!
rj,()$pijt&.l;
l j

od 15, 06, 2008. gooine pa do ispli1lc od 150_07_ 2008:. godinoc p:il;dQ ispl!3\c 00 00 od 00 od tid CHi od

Ko\\ Sil zakonskom

kam<lLOrD! pOCe\' ad daDiil

iSpt!H~' i.sphnr: ispla\t! ispoI!!le i,splim:' iiipl:!1l~ ispotilIe h;p'l~u: 00 ;'"'" 00 93,6 KM. 00 1~_O~_lO(t9.S"~;"< pa <10 i'pl", na i_:lIlOO od 9',36 KM po~ev 00 1),. 06. 200:9. godillc p.a do ispotine kao idOl tuziOClL n;Jknadi trookovc:: postupkil svcu roku 00 dilnil pod prijclnjo.m prinudnoi; iz'llr!cnjii. Pt('dlo!,tni d,o~zi ~u!ioca koj.e: ~UleJii rno_~e ~.-t:uz:e:r~ u ;;tg[2di Suda .sLJ: Ugovor broj BI4-3i81lf2-OOB 0 p.'rikljueenju na m:l~l mre.zu Z9 kori~Cenje I=!dValnog Pilketa zakliutf:n u Eanjaluci da.ne 08,04.2008. godincl tc::mjQ;ccni racuDi za p-criod od 05. mjc5'4XiI ,2008. gocHlJ-C do 04. mje:scca 2009. gooi.ne, T1Jlit,eli jt ptedlo~io $'!Jd1J da ukoliko Lu~_otoi u o;:skoof,J-skom rokiJ not dOSI.a;"i pis:r.ne:ni odgo~'or da Sud!1;;;' o.Sli.gvli ~laM 1.8.l. ZP'P"'-il! do:ncse f.1r.eusuclu usljed prop'l~(!!nj:3. Sud pl.1tc-m ~.Dllcvno~ avuziI;;!' dostiJvlj,lImlVroclJu mibu lLk~cnoml n!i oOill"c:zni odgo""or kQji POUCiJViI kako slijcdi: Ovum prib.kom pW.:i",'amtl Vas da I!Il'Qkli od 30 dan::i dOs;!:.avi~e ~udlJ ob:),'e~oj :pi:5irn~f,Ji ds~vor fi_.9 !u,~bu LI dovolinom ~ broju prim;e.raki1 za sud i prO(ivnu sU"i1nu-mzll.CljB (oN. 4504, SI. I, t 2.,.N. 70, Sl. I. u sv~Z:~ s. cl. 51. Sl, 2. Zi1kona 0 pa ....

00 1~_08_l00i. ~Qd;"< pa <10 ;'p.l""
1:5-.09 . .l008" 1S. 10. 2008., 1;)_ l' 1_2008-. 1:50.11.2008" 1:50.01. 2009, 1:5-_02_ 2009. IS. 03 . .l009, lS. 04. 200'9. gnd.ine p.a do !;lJodll1.1:: do ra godi noe pa do !):odi ne pa do gl}dine pn do gQdinc poi do godjne pa do glJodlnc: pa do

. n, i""", od 11l,6~
od

1

KM poe," 00 25_ JO.09. do do", "pi""
ad lS. 0 I. 10. do da_na u])li! Le,

- fig

- n, i<"", od I J,45 KM-pOO:vcd Z~, 02, 10, do dana uplat<,
- :1'1:3

- Ita irnos

• n, i""o, od. 12,75'KM pOi:<:v d Z~, 12,09. do don" upla'<, o
9,50 KM po~v hmos ocl 7,55 Kt\>l flOCev od 2.5.

hmos od II 5)00 KAi pocev 00 2),. 11. 09. do di1lla up] i1'~!

~,v

m. 10. do dg na

uple

Leo)

~:s.

kao i d_a :m:2iIe.tju naknlldi lroiU::oO,"'epami~nog prij-Cfllj,lJom prin'LLdo.o& jz:vl1c.(li::!~!.

postupka)

sve u roku od 1), dome od dalla I'tBvO"S_neznosli

p'resude, -

pod

Predlolcnc dok:a:ze tuhQC;;Ii tu:i.:cnj mo,~c prcY«<:"'li IJ ~gI~di 'Sud:jl; Dokaz.: filkmre. br . .J)6;1}9!OJ09, 0.809 0909 1009, l109 1209 GlJj\ Upl03ti $uds.k-c ti!.ks.e D:;I ty,.by.
J J J J

02.10- i'iln,ditii!:ka

kardciI

hr. 836214

OJ clokez

0

- Dlyi"n i S'te dOSt3V:i fi pi~mc;n i ot!gQVO r n;;. lu!bu u !1;;ived_'e.nom roku! koj ~ mQIlio bi ti .ra~umJ ji v i mO~ .sadrta "'Ii :Sv~ ODO ~[O je pOlretn:'IO d.a bi:se Iljemu mllgto -POSI11piu, a ~~bno U iSlom lreDi! nave~ni: l, Oznaku :sudil r broi prcdrnc::t:<lI, i_me i p re-zime prebh1aLB;(c il.i 'bonwH;le slramikil Lnj ihovih p'unomoenika Ie predmc L 'Jl'O",. 2, Prooesile :prigo""Jre koje ne mO~~H: is[icati :nal::.on dosl.avljanj'1I oogoY"O'rs ml m:lliu (n:pr. Prigavor mjesilc nadlcl:no·
1

n it'nom

pm'" ~ku >3103i 73/05),

"i<J.19.".
;;I,

3. D«idno ~ i,ja$tLi~:i d!ll [i pri:;:i1ajell: ili Qspora\IS tC' ~~ibi!:ni Oi;.alio(jt"~,_ U ko ti ko o:spora VB[eo[u:!be n t za h [i~v duzil i s(e :u odgovoru na lut.bu Li1CnO n:il~resli rszlog.e zlJOg KOj i h OSl'O ra vme lU:Wcni ~ilhtjC.""1 ti_njcn.Lce na koii.mi1 ~s.nivale :s:voic n.avodc i dosHrvit(; dokazc koji.mn:se utvrduJu loCc.inienicc: (.fl. 71. 21)1~ FDi 1"iJ_ 5, Uz ispnu~ 8aSilavijene na Slr.ilnOm j~ziku du:!ni SloCdos[av'iti ovjerell pdje:vod ("::1. 134 .. sl.l ZPP FBi H). 6, Uk.o;:dikQ prcdl;a:mle provodcnje dok;u;:a, S3s~u.s~njc::rn svjodoka Quz:ni sle za s-..ako~ svjcdok;t navc:stl (o:Icno imC-j. (Jl"ezime! ime jedMg rotiil.elj,a! 'lldrtSll s.:arL(ivanjs qa koje oso,lnosti predla~i!:le da s.e $vjoNlok $f!!S;lu~ (ofl. 137. $'_ 3. ZPP F
j

l.lPP FBiH).

T'LJil.:itclj ic pred,toHo sudu d:j:lukoliko lur..eui U: :t::akons'koDJ. ro.ku DC dostavi "lsrncni oCig(JlIor n:) tu:lliu d:,i sl,Jd Il;!;l: o:snOvu tlaoa 18:2, z.PP-a] dOllese presud IJ uSiljed tl'ropu~um iii. Sud pl.l tern " Dllevnv;s av.aZ3"'" dost:ilvl ttl Or-! '~cnu lui"bu tlJtenom ~ na obil"'otZaf.l o(lgog ..... kOjLl sc pou¢:I!;va kaku s1ij-cd.i.: ot Dvom :pril_ik.om p-i}2iviiI.mo Vas, da u roku od 30 dana dos[avhe sudu obvezn..i: pis.meDt odgovor ni3 mibll it dovoltllom brojl.! prirnjcrU.~ ~ :sud i pn:njvDu ;5tr:;lJlIJ-tuii.lI:I';;. (el. 4504_ St. l_ i 2_~ tl- 70. St_ 1.1.1 tjvrn 50 52 .. $(_ 2. Z"kOD:), 0 p::Jr~ ni<nom p<>SlUpku .ll/O03), - ])1,l:t~j nc dO$liJvir.~ pismeni : PdgI)VO' riD Ult-bu u oa ... e:del'i,QI1l tOkQ~ koji mQnlI bill nli~l!Imljl"" i mora,.sa:driiivni · ~v{"QnO S[O.jepoucbno d:a bi s.c []jemu moglo posmpi[i,:a posebno u isi:om uebi! nn'fol!:Sri: l. O~.nakLl :Sud!!! i b..-oj' pr~dlt!('I;:t! .imt:: i F~imL::~pkbi~tiliLI;: ili bOr3vibe $lrtln~k;;!l i njili.gvin puoornotnik:J t(' predmott s:pora, 2. PrOtoc$!Il.c pr[goVQ,rt: k(lje tie mo~eu: isricali r121:KOJl d_otif2lvljiU':I'2I odg-r:WQJii n.!3 lu!bLl (IlP'-' Prig:ovor mjo::stl-r= !'Iadlclno>ri 1:1.19.".1. lPP FBi!-!). 3_ Decidlio ~ i:r~:a.sni~i: da Ii p'r;:i!:!1:Q1jt.'~e os;por:a'o'atol;:: ruJ;b~J"i :r,:antje". iti, 4. Ukotlko OS:POI'3V,HC ruZbCDi z.a.lnjc'I' duZlli SIe 1.1: odgovoru 1Ji1(Uzbu (atllo na'V~sti r.:u:log.c zbog koji_h ospor.J.Y"me lutbetli lI:a.htie ..., ti!'ljeDic-e l].:,1 kojim-u :;,;;iSJiiV,!i(e svoje f.lJwodt i dQ:S\8vilt dokau ,kojiliu) $~ uwrd'l,l[u l'e tjojenic~,{t"1. 71-

ct_

lPP FBiH).

BiH),

7, pismeni od.go .... r morate o:sobno JKHpi:S;:Hi (c1334. st. 2.. ZPP FBiH): o - llkoli,kO!.l :na~'edeI'!O!TJ r(JkLl ne d,Q,S'[:avi[e pismepi ottgovor Ji:s l"Uib-u sud ce dOi1ij-e~i P.-es.udu brj.cv - Premda zbog pro:pu:;;lanJiI {fl.1g.l. Sl, 1. ZPP~a}.,

i u$vOii~i

ttl!beni

:;;:a-

BiH),

S. Ut i$p:rav~ sa$l'a ....jene li:ll :striiliOm j~ik.u; dLi.tQ~ dosr:ll."iti o ....e:ren pr:ijevod (~I. 134_ :S'~_ 2 z.pp FBiH}_ l :S'~ j 6, Ukotiko prrola?.A:(e proV'odenJc dokaz:J SiisIWiI3.njc_m -svJedok-a duzni s(oc z::J: svakog s"jedokli Ilavc:sd [Il.tno irne,. prezlroe! imc ied!1og rodiIdja! ad-tesli s\atlova.[Jja!l-' kQj.e: okolj]l).S.r-i predl:'i.~e'(ed:l s..e s ....edok ;saslu~a (~t l~7. S~_ 3-. j F

zpr

NAI>{)M];;NII:
Dos[3w se smnf:j) obavlje.nom Drore:kom rob od l5 dana od daDa objavlj1vi1nja (tl.

7. P'is.!'nt"!1i oodgovor _tnot'.. ~ osobtLO pOl,'pisa'ri. (;;':_I_ ,3;,34. L 7. Zpp FOi.H), u S - Ukoliko u n:n'Vcdenom ro'ku nc dos:tavite pi,s;moeni od:govor nil. tu.1.bu slId.ce hlje .... pre!i'i,lda O!boOg proplI:l:illlnj:) (t"1. 182_ :!i~_ 1_ ZPP-a)_

doniJl1:Ii Pre5iudu

Lusvojiti:

luzbcni

z-a·

34S. SI. 4 F BiH), Sm.l~n i sarudtlli k
TilrHcDug -

NAI'OME.NAc
Dos(iJva

:scsmatra

ob.i1Vljc.Dorn prmckom

'wka od IS d:[J.n.aod dall_:[];obfi1vljh?ilnja(-t!,

3.48.

S1. 4

F BiH).

STR UtNl SARADN I K A:iIJ]j_rKMie

m

• Petra E'klston

Imanje za 53 miliona [unti
Pet ra Eklsto n (Eccleston e) dobro sa lstroslla kupujuci novi dam za sebe i svag budu 6ag m uza. Kce rka prvog covje ka Form ule 1 Bernija Eklslona dala je eak 53 mlliona fu nti za lu ksuzn 0 i man j a kOje je ranije prjpadalo supruzl prooucenta Arona S pelin ga (Aaron Spelli· ng) Kendi (Candy). Imanje .Holmbi Hils" p rodavao se dvije godine prije nego sto ga je ku pila 22· godi~njakinja, i 10 za golovinu. U sklopu njega natazl sa gomila zabavn lh i' rekreativnih sadrtaja, kao i prostora za opustanie. Taka ukuel postoji ku 9 Ian a, salon za uljep1iavanje, sobe za umatanje darova, a gradevi· na ima vlastltlparklnq za eak 100 a uta rnoblla. Mis/1m

Brus Li mi je bio uzor
? Kao
djecaku, uzor Vam ie blo ... ?

Saraj~vski bubnjari perkusionista Amar Cesllar u rubrici "Razotkrivanje" otkrlo nam je posje6uje Ii salone Ijepote, ko mu je bio uzor u djetinjstvu Ie bi;Ii se razgolifio za neki zenskl casopis, Brus U (Bruce Lee).

?

Koji Vam je klJcni poeeo najdrsii?

.. Odmaranje! Sklanjam sve lsprsd sebe pa nema potrebe da se radi rnnogo, ali usisavanje me uvi]ek zakael, Sude ne bih mogao pratt, osjetljive rni ruke.

? Koga
..

biste povell

na pustl

otok»

Suprugu. Vjerovali iii ne.
PosjeclJjete

?
;.

? Iznos
. Ne.

Ii selane Ijepo/e? Nema potrebel
prvog ... ? II neku tobjju?

nonorere koll ste

dobl/i

u

karijerije

cia se 10dogodilo_ Aka iieste, ieao« adlicna voznja. Aka ie oog/umi/a, ond« ja zsists to
uCini/a dobra. V1a,snik" PI ,.yboya" ,Hju Hefner 0 bi\lSoj, vjerenici Kristal, ,Heris • moram priznelide je /0 bile

•provozala·, ali ja ne mislim

mag'" sma IraIi kako me

ae bi mnogi

Dzejla yGlavovic u novom spotu Serifa Konjevica
Nakon Slo je ucetvrtak, 14. jula, svjetlost dana ugledao njegov novi album .Ljubavi", 'koji 6e sa nacl u prodaji, osim na bh., i na trii,slu u cijefom regionu, Serif Konjevie ve6 pravi planove 0 snlmanju spota. Koja6e pjesma biti ekranizirana, Serif ne ieli otkrivaIi, ali su u toku dogovori 0 tome koja ce bh.ljepotica zauzeti svo]e mjesto u niernu. - U mom novom vlsokobudzetnom spotu najvjerovatni]e ee se pojaviH poznata bh. manekenka OZejla Glavovi6., Prije nekoliko dana sjedili smo zalednc s lotografom i prijateljem i pricali 0 lome. Bit ce mi zadovoljstvo da saradujem sa mladom Ijepo!i" com, a novi spot ce zasigurno biti najbolji u mojo] dosadasnlo] karljeri "kaie pjevac, L. K.

~

? Imate

100KM.

? Ko Vas budi ujutro? ;. Sam, sat, supruga, kornsljlna busilica .
svoie prvo seksualno Iskutri rliee/? ~ Mlad, nsiskusan, ali brz u nogama nakon toga.
stvo
IJ

? Opisila

?
~

Biste Ii se razgolitili

za neki ienski L. K.

';"sopis?

Nikad'a.

Spektakli
Robi spava sa osam pasa
Ekscen!r.ionibr.itanski muzi6ar Robi Vilijams (Robbie Williams) potvrdio jos jed nom zasto porednjegovog imena oeste

Razvodi se Danijel Boldvin
DanijeT Boldvin (Daniel Baldwin) podnio je u utorak zahlj ev z a rastavu 'b raka, a usp ut je njegova uskoro bivsa supruga cobila sudskl naleg zabrane priblizavanja. ! Danijel ju [a pr- ' [avio nakon slo ga je izudarala po llcu i pred djecom mu prtjetila nozem, Dzoan (Joan) i Danljel vjencali su se prije caliri godine i dobili su dvo]e djece.80Idvin iz prethodnih veza ibrakovaima Iroje

Gaga. ieli usvojili Azijca
Kontroverzna pop zvijezda Lejdi Gaga (Lady) planira, navodno, usvojiti dijete iz Azije. VoIjela bi postati mama prije nego sto navrsi 30 godina, a Azjju je izabrala, [er os[ecaposebnu Ijubav prema tom dijeTu svileta, Najvise bi voljela usvojiti dijete iz Indije, NepalaHi Bangladesa Ie cak. planira nauciti jezik kojim se govori u zernlji iz koje ee dijetebiti.

Miran.da praklicira

jogu

Houk glumi u hororu
Holivudski glumac Itan Houk (Ethan Hawke) potpisao je ugovorza ulogu u horortrileru Skota • Deriksona (Scon Derickson). Snimanje ovog nlskobudzetnoq Ii· Ima pocinje 19. septembra, zaplet sedrzi u tajnosti, a nije poznat cak ni naslov. Medu Houkovirn narecrurn projekti:rna su filmovi "The Woman in tne Fifth" i rimejk "Totalnog opoziva", ukojern je dobiomalu ulogu.

Lijepa .andelica" .Vlctoria's Secreta" Miranda Ker (kerr) redevno na Beverli Hilsu ide na 6asove Joge,ko· ju rado praktielra. Uz pailjivu prehranu, ona jo] pornaze da

veoma vazno, jer upra".JjIW!!o~""'~ vo izg ledom zaradule za iivol. Jogom se pocela bavi.!i kada je ostala trudna, a nastavilaje i nakon porada te su joj upravo Ii casovi pornogli da vrati Iiniju poslije poroda.

1.JL!...

.D.nev.n.ia.'8!Z.' ,.ne.d.iel.ia,.1.7 .•iU.'ilSlllifll.an.i2.o.11 •.

panorama

Priti seksepil - od Dzenuari Dzons do Kejt Hadson
Maksi haljine, belanke, trapence te uske koine hlace njihov su izbor garderobe
odeme marne u trudnocl ~e !iku paz nju posvectqu svom rnodnom stllu, Za mnoge vazl pravilo da su u trudnoci jos seksepilnije nego inace Ie da pazljivo vode raeuna 0 modi. Najpoznatija modno osvl[estena trudnica donedavno

LISTE Najljepse holivudsketrudnice

M

ie svakako blta Viktorija Bekarn (Victoria Beckl1am), kola je dugo uspjesno skrivala trbustit. Do samog kr· aj a cetvrte tru d n 0 be nasi la je uske traperice, kOje su joj odllcno isticale vitke noge, Ona je prije nakollko dana, nakon tri sina, rodlla kcerku. Trudnica sa stilorn je i Selma Bier (Blair), koja se u vlsokom stepenu trucnoce cak u spj eta 'uv uci u uske kotne erne hi ace. Odlicno izgleda i u evjelnim maksl haljinama do poda, a odlican izbor za nlu su i traoence.deona je od rijetkih koja je svo] trbuh pokazala ina plazi, Poseban modni stil u trudnoci njeguje 'i glumica Dzenuari Dzons (January Jones), koja S8 zbog Irudnickog Irbuha nije odrekra ni glamuroznlh haljina i trendi ocjece.

Ona obara 5 nogu gdje god da se pojavi. Trudnica koja zauzlrna vlsoko mjesto na llstarna najljepse odjevenih manekenki i trudnica je Karla Bruni (Carla), Francuska prva dama zna kako lstaknutl atrloute. Zgodna Irudnica [e i Dzeslka Alba (Jessica),kojaje uvljek ponosno poka;:ivala svo] Irbuh u bikiniju. Mnogi su lstakll r[enu odjevnu kombinaciju u bijeloj rnaksl haljini na gala veeeri Diejmsa Kamerona (James Cameron). K.ako

se zanosno i lijepoobu6i u
tru dnoci, zna i KejtHa· dson (Kale Hudson).

pokaz.ivala svoi trtluh

[pm5.!I~.'
MO!i=lrski g!li

on.ev.ni.av.az.,ne.di.etia.. ,.17 ...lu.til.SIP. .

an.2i.0.'1.

panorama

MOJE iPUTOVANJE

Siovenija, treea

Ure enD ,
Velikipark cvijeia Mozirski gaj je raj koji je potreban danaSnjem
rodnevnl boravak u Sioveniji znaelo je upoznavanje sa prlrodnim Ijepotama i znamenltostirna ove zemlje. Po· sjeta Celju i obltazak oxolice ovog grada te najveceg parka cvijeca, posjsta najboqatijo] opcini u Sioveniji' - Bledu I lstolmsnom [ezeru, liepots su koie vas nece ostavltl ravnodusnim.

T

~ume, skore 70 procenata odukupne povr§ ine S love nUe p reknveno Ie sumorn, Na gradskim ulicarna ne mozete primijetili olpalke bito koje
povrsln' vrsta, Ursdeno, cisto, pedantno - to ie Slovsnija, Kada blste upilali Siova-

zi gradnje kruzni lok.ovi saobracaia, na (';ijim otoclma obicno pi~e lme grada
u 'koji ulazite i svi su urad en i na razlielte na1':ine. 'Kako kazu, 10 rade zbog funkclonalnosti i brieg protoka saobracala

Na. pocetku putovania nlsam nl mogao zamisliti koliko Stovenija i njeni stanovnlcl basttne dar od 80ga, prirodnu Ijepolu, i kollko I!uvaju okol~. To jt} treea zern1ja u Evropi po

nca sta bi prvo rekao Bo· sancu koji p0sjeli njegovu zemlju, odgovo.rio bi varn: ,Osjecaj!e se kaokod kuoe, jervas, Bosaneca, ima kao i nas, Siovenaca." Nije pogrijesio. Zaista eete nalcl na mnogo Bosanaca koji svoiu koru hljeba zaraduju u dele Ii. Prolaze6ikroz qradovs mogao sam primijeliti da su ve,c izgradeni iii su u fa-

i U sled e en erg ije. Grad Celje le21 na rijeei Savinji U jugoistocnom dijelu Celjske doline, 70kilomelara sjeveroislocno od glavnog grada Sioveni· je Ljubljane. Vazno je prometric miesto izrnedu Lju, bljane na zapadu i Maribora na sjsveru. Anlicko Celie ie, prema saeuvanirn zaplslma, bilo bogato i guslo naseljeno rnlssto, zasnceno obrambenim zt-

zemlja u Evropi popovriini

su.me

C1StO,
covjeku • Bled je alpski biser.
dinama i kularna, puno palaca s vise spratova, sa sirokim trgovima I ulicarna. Dok selate gradom, sasvim logicno, susresr eete Bosanca. koji je dosao ovdie Irbuhom za kruhom. Kao sto sam na pOGelku naplsao, grad je cist, ana ulicama ne mozats vidjeti: mnogo Slovenaca, koji djeluju hladni, aHsu vrlo Ijubazni i susretlFvi. Punu painju posvetili su turizmu. Mo:fele Ii povjerovatl da se u Sioveniji, pored zemlie lulipana Holandije, nalazt najveci park cvijeca u Evropi? Nedaleko, cdnosno 16 kilometara ad Celja, malo miesto Mozirje prepoznaIljivo je u cije'loj Evropl po naivecem parku cvijeca, koF se zove Mozirski gaj. Jedan od najljepsih parkava cvijeca lezi, na desno] obali rijeke Savinje, u kojem se ad prolje6a do jeseni rascvjetalu milioni cvi jeea i ru za. Ook setata na svakorn koraku jespektar bele, rnids Ijekovi\og bilja I cvijeea, prirodnl zvukovl vade, cvrkut plica i svjez zrak u podnozju Alpa ..Mozirski gaj je raj ko]] je potreban danasrljem Govjeku. Posebno znaGenje parku da] u eln og ra!ski ob je kti:
seljaeka kUC8, kovaenlca, vrtova,

e antno.. •
pHana, rnlin, kapehca, ~to povecava caroliju parka i islodobno pokazuje kako suljudi zivjell u neklm davnim vremenima, U praku se nalazi i vidikovac, vislne ad 25 mstara, s kojeg imate preglednost djelog parka i mozaik cvjelnih Nesta sjevernije, prema Austriji, u ooonozlu slmbola i naciona'inog parka Siovertije, planlna Triglav,lezl grad Bled i istoirneno jezero. Bled je alpski biser za sva godisnja doba, a posebno za Ijelo i zlmu. Opelna Bled ima skoro 5.000 stanovnlka. Predivno jszero, dUline od 2.120 i slrine ad 1.380 metara sa ternperaturorn vade ad 26 stepeni, ocaravalucun otokorn i tv rdava n a vrhu Iillee, n ajljepsi BU ugodaj knji sebl rnozete priustiti. Dok posrnatrate panoramu Bieda mozete prmijeti(i sijaset hotsla, kojih ima tridesetak sa ukupnim kapaclletom od 4.000 mjesta. Ovdje za svakoqa irna ponestobez obzira na 10 zelite Ii provesf rniran i ugodan iii, pak, aktivan odmor. oSjeli loplinu ovog grada. Dok setate obalama [ezera, imate mogutnosl da sa se provozate i fijakerom kako tnsts obiilll [ezero te se uspeli na Bledsku tvrdavu ...Camcern rnozete posjetiti otok na kojern se nalazl kapellca i ugostiteljski

Dok setate Celiem susrest tete Bosanca, koji je ovdje doiao trbuhom za kruhom
vnici Bieda dopunili hotelima. Prvi covjek opelne Bled Janez Falla r nos i posebn u odoru ddR dbavlja svoju tunkciju. Sa zadovoljstvom govori 0 Ijepotama Bieda i Ilistorijalu. U prijalnom razgovoru saznall smo da se po zavrsstku Drugog svjetskog rata na 010ku Bled nalazila rezidertciJa koja sa zvata 1itova vila, a sad Vila Bled te da je Josip Broz Tito tu odrzavao sastanke s daavnim zvanicnicima. Gospodin Fajfar u superlativlma govori o Bosancima kao vrijednim Ijudlma sa posebnim spec~i(:nim duhom koji nlko drugi

Izvo.r .zdravlja
Mjesavina jeenargije, opustanja, atrakcije irelaksacije i svaki posjetilac po.zeJi da poncvo

pcelinjak, venecijanska

objekt. Bled sa svojorn okolicom i prirodnimljepotarna predstavlja jedno od najljep~ih alpskih ocrnaransta, karakterrSliGno po svajoj blago] Ijekoviloj klimi ijerrnalno] jezersko] voct, Svicarski lijecnik Arnold Rikll otkrio je lzvor zdravlja pa su banjsku ponudu stano-

Bieda i jezerakoji privlace posjenoce, pisali su : mnogi. Ali, najljepile [e naplsao S Ioven ski pi sac i pjesn ik Franc Presern: .Dezela Kranjska ni- • rna lepsiga kraja ko je z I okolszno ta, podoba raja." : (Zemlja Kranjska, nerna Ijep§ega kraja,koji S okolicorn liei na pocobu raja).

o Ijepotama

Neuzvracena Ijubav
U vrijeme velikih seoba Celie je bilo sruseno da ·biga obnovili u ranorn srednjem vijeku, Pod imenom Celje (Cylie) prvi put se spominje u Admontovom Ije-

i

1122. i 1137. godine. U gradu je bilo i sjediste qrotova celjskih koji su po nlernu i dobili lrna, Stari grad Celje prepoznatljiv [e po predanju da je jedan od grofova bio zaljubJjen u lijepudjevol ku, koju j e na vrh u ku Ie zatvorio u samicu zoog neuzvracene Ijubavi. Star] grad ie nezaobilazno mjesto lurista s . fantas!icnim panoramskim . pogl'edom na Celje.

toplsu, naplsanorn

izrnedu

[W!L:I' 1III

.. Dn.evfiiiii.aviialiii'

niiediileii~a., 'ii7·ilul.i/s.rP.an.i2ii01.'·

panorama

"Alan Ford" kao inspiracija
Sarajevska javnost imat ce 28. jula priliku da vizuelno na drugaciji nacin doiiui nesuakidainiu kolekciju"TNT Crew" • U realizaciii revije sudjeluje i Aleksandar Hrsum
e.d.na od naj[JP.eCatlji" vijih dizajnerica domace rnodns scene re kraljica avangardnih kreacija Alsksanora l.ovric. Za 28 ..juli najavljuje neobicnu revllu kolekcije "TNT Crew", koju je prvobitno predstavila pocetkorn godine u Amsterdamu.

DIZAJN Aleksandra Lovric, kraljica avangardnih kreacija

J

la dolicaj sa strpornko] je obiljezio kolekcllu Ie sa satiricrurn humorom prozetim kroz citate, koji su apnctraol na prateca delalle u kolekciii. lnteres, kao i reakcije na reviju, blll su zaista pozitivni i opisani kao jedinstveni - govori Aleksandra.

avangardnu: i nssvakldasnj[J kolekciju.

Zaititno lice
Mnogi nasi kreatorirrnaju osobu kOja je zastitno lice njihovih kreacja. - Smatram da nema potrebe da se konstantno tavorizlralu isti. Svaka revija ima svoje zasnmo lice, prvog nosioca koji otvara i zatvara revij[J,lo 6e imati i ova revija. Kome ce pripasli la cast, vidjet eerno - govori Aleksandra ..

Zanimliiva ekipa
kola je posluzila za kreiranje je strip "Alan Ford" te likovi k.oji su ga obiljezili, Ekipa kola su· djeluje u realizaciji ovog projekta je veoma zanl• tnspiracija

Lovrie: Zavrsava k.oledi

Napravljene

i fotogralije

zaneobic'nu

kolekciju. "TNT Crew"

- Ekskluztvno predstavllanje kolekcije pred arnstsrdarnskom publikom defini-

tivno je bio ocvazan po'kusaj, jer njihova publik.a apsolutno nikada nije irna-

Sarajsvska javnost irnat ce priliku da 28. jula l! 2.3 sata [J prostorijama "Celiri scbe gospode Salije" vizuelno ria sasvim drugaeiji l1acil1 dozivi ovu

Moj pecat
Mlada i uspjssna dlzajnerica ne rnisli ca je u bllo cemu dr[Jgacija od svojih kolega. . - Uvijek zahvaljujem na konstatacllarna da sam upecalljiva, ali sve mo]e kolege nose odredeni pecat i slil ,koji njeguju. Raznovrstan je nacin izrazavanja kroz odjeCl.l i idsalan nacin da zaoovclpmo razlicilost Ijudskih ukusa -kaze dizajnerica.

mljiva. Aleksandar Hrsum je art direktor modne revije, a revij a nasi naziv "loveHich powerd by Provision studio London". Ono sto mogu otkrit jeste nesvakidaSnji pristup prezentaciji modne revije, a zasto baS u ovorn prostoru, lmatceta priliku da otkrijete - zagonetno govon dizajnerica,

htjevnih struktu rain ih formi. MOOna induslrija djeluje brzoo Svaki modni trend ostavlja pecatl s vremenom elrkollra, Ono u sta sam definitivno siguma jeste da sarajevska publika zasigumo nece ostat' ravnod'I.lSna nakon prezentacia - govori
Lovric.

Ovom modnorn revijom zeli postiei rnnogo i pomjeriti stereotipe. . Dosta je vremena i islrai:ivanja uloi:eno u osmisljavanje Ie kreiranje za-

Promjene u karijeri
Aleksandra se trenumo usavrsava i usplesno zavrsava dodatnu edokac]u za prolesionalnog silistu
na britanskorn koledzu.

- Uspjela sam finaliziorati i svoju inlernel·slranic[J uz porno': dragog prijatelja Harisa Mulaosmal1ovita. Napravila sam prvi videoecltorllal ovakvog tlpa na naslm prostorima, koji je radsn na celu s dlrsktorom Aleksandrom Hrsurnom u produkciji Pinka 8H. Model je Dijana Hadetic, djevojka koja iza sebe irna

slrati- govori Aleksandra. Njene necbicne kreacqe su nosive, ali nlsu bas za svakl dan. - Kod nas se plYi put pojavljuje ovakva vrsta ponude, koja je pnstupaena svlrna. Ova je nesto sto nase trzlste nije lmalc, a za eim
delinitivno postoj potreba,

zavidnu intemacionalnu karijeru. Trebao nam je neko poput nje, neko ko zna osjetiti model i razumjeti pricukoju zellrno pla-

Moj brand "LoveRich" tek pocil1j.e da egzistira. Stvaranje irnena i.brenda je duo gotrajan put. Najbolje je da yam odgovore oni koji praIe mol rae- ka2eAleksa" ndra. A_ KARAM AN

2

D 1',ino Merlin Undo"

Pop lista

7 8
-'

4 5 6

.. , 3

8
1

,0"

Zdravko Colic ..Pamuk" Magnifico ,.Samo malo" Zeljko Joksimovi,{: "Dodi sutra" Jasna Gospic i Zeljkoi Samard2.ic "Sarajevo meni putuie" Gibonni ,;Vesl'o na vodr' SMS .Kad se voli" Armin Muzaferija .Putujsm'' Eldin Huselnbeqovtc .Ne sudi Ijudima" N.ermln Puskar Pusko i Neisha

.Na raskrscu sna"
Pop prijedlog "Plavlorkestar" ,,(R)evolucija"
---

Rok ialter lista

1 2

4 5 6 7 8 9
10

3

"Letu sluke" "Nikog nema nr' "Sk.ro,z" "Amerikanac" "Dubioza kolektiV" "Euro Song" EFC i "Van Gogh" "Nacrtaj mi Ijubav" "Zoster" "BiH" TBF nMate~' "Bof!lb,?j stampa." "Nedim "Elemental" "Priroda i drustvo" Elvir Lakovi(; L.aka "Stvorenje" ",Regina" i Mladen Vojici(; Tifa "Plico mala"

Nova TV snima reportazu o Muji i "Maratonu"
Rostilinica .Kod Muje« niie samo simbol za banjaludee ceuape nego i za jedan
OC.i anJal,ucko9 b ,,Jelen Demofesta", koji se odrzava ad 27, do 29, [ula, a koji ce, prema prvim procjenama orpanlzatora, i ove godine okupiti hiljade Ian ova na tvrdavi Kastel, sve je veea zalntaresiranost i medija.

GRAD NA V.RBASU Uoci pocetka "Jelen Demofesta"

davni period ouog grada, koji se bas ovdje, na trenutke barem, i danas da osjetiti

U

Rok i alter prijedlog, KHJCB .Ptatoruc Lowers·

Svirka,kajmak

•••

2

,4 5'

3

6

8
9

EnesBegovic ,iMladen Vojicic Tila ,.ova jarana" Serif Konjev.i(; "JoS uvijek t piSam pjesme" Enes Begovic "Ujepa je" Halio BeSI~C i "l.eg.ende" .Tarnburasl" Osman Had2ic oNe klJGaj na otvorsna vrata", "Mostar Sevdah Reuni· on" i HalidBeslie .Dvore gradi Komadina Mujo· Elvira Rahic .cura s earsije" Semir Cerie Koke "Za njen rndendan" Branka Sovrlie . .Zap]evaj mi pjesmu bosansku" .0,oino Marjanovic .. .Jesen zivo!a" Folk prijedlog Dino Hodzi(; ,Li~ee pada"

1

Folk lista

Hrvatska Nova TYee lake prvl put izvjestavati s tvrC!a ve Kastel, a e kipa za vrijeme boravka u Banjo) Luci planira uraAlagic:
Sjajne kritike

dili i reportazs 0 najznacajnijimlokacijama u gradu na Vrbasu. - Izabrali smo kale "Maraton" zbog clnjenice da)e jedno od kulrnln rnjesta i doista je zanlmljlv, a zatimi rostlIjnicu .Kod Muje" kao sirnbol za banialucke cevape - kaze autor reportaze Sasa Knezie. tstina - dobar odabir s obzirom na to ca je "Maralon" lokal koji uistinu ima svoju historiju. Smjesten u naselju Mejdan (Obilicevo), po

svom enlerijeru:i ekslerijeru, asocijacija ie na film Dusana Kovacevica .Maratonci tree pocasnlkruq", ali i na dobru svirku, uslugu, pivo, pomfrit i kajmak.

Detalj i.2.

"Maratona'i

Cvrsti temelii
RoStiljnica .Kod Muje" nije samo simbol za banjalucke 6evape nego i za j.edan davni period ovog grada, koji se bas ovdje, na trenutke barem, i danas da osjetiti. K6erka jednog od prvih ugaslitelja u Banjoj Luci Emina preuzela je posao nakon smrti ooa Muje pa samim lim i tainu banjaluckih cevapa, Kojima ni danas ne mogu odolje!:i doslovno svi turisti i zvanicnici koji.posjete ovaj grad. Ima Ii veze s tradicijom to sto ugledne licnosti jedu bas na ovom mjestu, a ,koju je zapoceo jos Josip Broz Tilo traze6i da mu u najstarijem restoranu u Banjoj Luc:! .Lovac", i pored svih vrsta specijaliletai bataljona posluge na nogama, dovedu nik.oga drugog do Muju da

7

1

napravi svoje cevane iii ipak visoki ugosliteljski i kuharski standardi koja je Mujo ugradio u leme-

Ije svog posla, a koji nlkada nisu oak ni poljuliant.. tesko jedokuoiti.

v. STEVANOVIC

Aok i alter ...•.......•... Pop Folk , , ...•... , ....• , . . , .. , •.

Raspametila Split
___ ...J

Ema Alagic zaStitno lice "EuropeR.d:ure Fashiona"

Prijedlog , ... Ime i prezime Adresa .

omIl]Me pjesme i lnle'l'retalore, os1mkuponom, mOZe'te glasati i :rUI bn::Jjmobitela OSI/41 0-1 00. Cii""" po SMS·u ie 0,50 KM, U porud lspren fmena pjevab3 m grupe za kaju gl_l. iiiI<oje pradlai.I.1r'OOO. naeesnt "'P""' sill kojoj pnpadaju; pop, folk m "'" i alll>',

Za

svote

Na~a manekenka Ema Alagie vratHa se nedavno s internacionalnog modnog dogadaja "Europe Future Fashion" iz Splita, gdje je bila zastitno lice ..Bila je i ucesnik radioniee "Marketing i odnosl s javnoseu u modnoj industriji".

- Ovaj modni dogadaj do.bio je najbolje kritike svjetskih modnih strucnjaka, medu kojirna su i Ijudiiz svjetske modne asocijacije .Paco de Jaimes" iz Njujorka i predsjednik trancuske modne organizacije .Francois Lavergne".

Izabrala sam temu "PA i mod a", jer mi je :bliska i moram priznati da sam veoma dobro prihvacena -kaze Ema. Danas ce ucestvovaf u projeklu "Human library", ko]! ce se odrzatl u sara)evskom kinu "Kri· terlorr'. Ad" .K.

VREMEPLOV T

17.Juli2011.

~!I~

iD.nw •• nii3V.·~i,.niediieiliai'.17 •.• iuiIV.sfiP3.n.i".cO ..1. l

~~~Cjt~~~~

1850.. Naucnici Unwerzirera Harvard naprav ili prvu fotografiju zvijezde Vega. 1861. - Arnericki Ko ngres odobrio izradu papirnih novcanica • US dolara, 1862. - U SAD stupio na snagu zakon 0 oslobadanju crnaca robova, Tada je oko 19.000 bivsih robova sa Juga SI1.l· pile u federalnu armiju, 1890 •• Sesil Roudz (Cecil Rhicdes), po kojern je Rodezija dobila naziv, postao prernijer Kapske kolonije u J uznoi Africi, 1917 .• Briranska kraljevska kuca promijenila ime Saks-Koburg-Gota (Saxe- Coburg. Gotha) u Vindzcr (Windsor) zbog antinjemackog raspolozenja u Veliko] Britaniji tokcm Prvog svjetskog rata, 1945 .• U Potsdarnu pocela konferenciia 0 poslijeratnoj buducnosri Evrope. 1965. . Americki bombarder ripa "B-52", poznat pod irnenorn Jeteca rvrdava, prvi put bombardirao civilne 1959 •• Doktor Luis Lejkej (Louis Leakey) u Tanganjiki pronas ao [13 j. stariji Ijudski kostur, star 600,000 godina, ciljeve na reriroriji Vijetnarna, 1973. • U Afga nis tan u p roglasena reo publika, nakon vojnog udara kojim je prekin u ta 40· go dis.n j a vladav in a kral j a Muhameda Zahir Saha, Predsjednik je postao bivsi prernijer Sardar Muhamad Daud Kan, 1979 .• U Oslu posravljen novi rekord u trci na jednu miliu. Rekordno vri[eme od 3,49 minuta postigao je Englez Seb as tian Kou (S ebas ti an Coe), 1984. - U orbitu lansiran sovjetski svemirski brod "Sojuz T·l2". Clan posade Svietlana Savickaia postala ie prva zena koja je "prosetala" svemirskim prostorom izvan letielice. 1998. - Na konferenciji UN·a u Rirnu, preds ta vnici 120 zernalj a usvo j ili sea ru I kojirn ie ustanovljen pry! stalni Medunarodn i kri vicni su d za rarne zlocine (ICC) sa siedistern u Hagu. SAD &1,1 cdbile prikl j ue; ti se 10m sudu, Do mana 2003. sporazum je ratificiralo 89 zernalja, medu kojima i BiH. 200 I. .. N akon za vrsetka suko ba na Kosovu i presranka zracnih napada NA· TO·a na ciljeve u SR [ugoslaviji, istrnzitelji HaSkog tribunala. (lery) pro· I\a~li wkom 1999. i 2000. g()dine 876 grobnica na KOSOVlli ekshuminili 4.392 l:rtve, od koj ih je 2.099 idemificirano. 2008. " HaSki tribunbal pravosnaZl\O osudio penzioniranog genenua IN A Pa· via S trugara I\a sedam i po godina zarvora zbog granalir.lnja Stareg grada u Dubrovniku u decembru 1991. godine.

DOGODILOSE 1549, . J evre]i protjerani ;7- Belgije,

PREPORUKE SpOJ dviie fizicke aktivnostl daje odHcne rezultate

iua -I Da 0 u lule "
Veei hidrostatski pritisak i hladnoca vade poticu krvotok, time se otpadne tvari brze uklanjaju iz umornih misiea
Veti hidrosrarski prrnsak i hladnoca vode poticu krvotok, cime se orpadne tvari bde uklanjaju iz umornih mHica. Buduci da voda prufa vee; orpor od zraka, plivanje pomaze ojacati misice nogu i ruku, Kao SIO je trcan]e uzbrdo [ere od rreania po ravnom, tao ko je i plivanie u moru iIi [ezeru izazovnije od plivanja iii bazenu.jernudi vise mogucnosri.pasetrosi ivise kaloriia,

Plivanje je posebno dobro osob e koje se bave rreaniem, bile kao pocetnici, bilo kao profesionalni maratonci, jer pomaze Izgraditi mls ice, posebno gorn ieg di jela tijela,
Z3

Nova saznanja

o Sraje to akineziju,piraK. V.;zVi· sokog. Akinezijom se u illedicin i n aziva j u sva stan j a koja karakterisu voline iii all tom a Is ke rno torike. Termin se prakti en 0 n aivise koris Ii u neurol ogi j i. T reobao bi biti rezervisan i za stanja potpune

Sia je '10 aHlnezlia?
nepokretnosti, dok stania u kojirna postoji srnarijena pokretljivost bolje nazivaIibra dikinezi j a. Po piranju sirnptornatologije, akinezija obuhvata nevoli n e pokrere ko] isu ogran icen i, s vedeni na minimum i usporeal, ali i na automatske pokretesro se rnanifestira u slabije izrai.enoj mimic; lica sve do ukocenosti uz izoslanak sukremji, kao npr. pokre tan je ru kll pri hod u. Ukol.iko aki.nezi· ja harko traje i pres· mje nakon nekoliko minula naglo nazi va Prof. dr. Ti!rik lukic, neufosplhijalaf se "para doksal n a kineziia". Akinezija se sr· ece kod nekih 0 b lika parkinsonizrna, U osnovi [e srodna sa bradipsihijom psihiratrijskog pori· jekla, sro se najbolje vidi kod psihornowrne inbibicije, kod depresije iii uporre· be nek ih psi.h ofar· maka kao sporedni efekl.

IZgUbliene HnOgrame?
Mnogi ljudi toliko su seem i ka da izgu be zel j ene kilograrne da se i ne snadu, a visak je opel ru. Nova srudijapokazuje da ierazlog tome jer su d ije ta ; odda van je linijedvarazlicita svijeta. Naucnici sa Univerzitefa "Penn State" rvrde da objasn jeri je lezi u cinjeni ci da se na [edan na~in hranirno i ponasamo dok smo na diie6,. a drukCije kad s njom pres[anemo. Oni koji su ponekad vjel:bali i ponekad pazili na prehranu uspjeli su zadr'"Lati o. p stignutu leZinu, ali nisugubili kil()gmme. Dio ispirnnika koji je redovnije vje2:baoi Ces [0 pIa· niraosta i ka.da Ce jesti, idalje je gubio kilograme.

ZastolaHD uracamo

.-..... ~.~
.....

m'''~Tl'iA OIIKS.u:Q;_

ZUKlC ......: .... TMUKnIWJ .,s~-,,,
<11_ ,
I~ G", ..

",

,tkll, 1 00:

.,._ s.u:.... "

....

D/jeta i Ddria viJnje linijeSu dv~ razlie/la svijela

RODENI
1487. - Rodell Ismaill, irauski sah koji je islamske vjernike u Tranu, dota· dasnje sunile, preveo u siite. 1900. - Rodell gJumac Dzejms Kegni Oames Cagney).

UMRU
1790 .• U Ed.inburgu umro skotski ekonomisl i etiear Adam Smir (Adam Smith), uz Dejvida Rikarda (David Ricardo), najpoznaliji predslavnik en· gleske klasicne polilicke ekonomije. 1946.· U Beogradu izvdena smrIDa kaJ.113 nad Dragoljubom Drafum Mibailovieem, ratnim z1ocIDcem, vollom ee.tniCkog po. krern i sarad!\ikom faSisti.ckih okupa· oorskih trupa tokom Drugog svjetskog rata nll prosml1l wdafuje J ugoslavije. 1959.· Umrla cuvena americka. dZez i bluz pjevacica Bili Holidej (Billie Holi day). 1%7. - U Sarajevll umro pjesnik, prmaisr, kritiear i publicist Hamid Dizdar. 1995 •• Umro a,rgeminski automobil· ski as Huan Manuel Fanclo Uuan Ma· nuel Fangio), petetostruki svjetski sampion u "Formuli I»,

o O$l"lJarioSam pen<!ij.. 21. aprila 2004. godi"e. Radni slai sam osrvario .. BiH iRe· publiciHrlJalskoj. Rjeienje penziji primiQ som 3. marla 2006.godine. Uloiic samialbu, fJijemi priz· nal radn; SIO.Z od J. septembra 1988. do 31. (/£cembru 1991. u gimnoziji "A.le.ksa Samii" u Mostal'''. Rjesenjem ZmJoda od 18. novembra 20UJ. godine odredena je nova uVeCuna pen· zija. Meilurim, u rjesenju stoji da se razlika penzije ima iz· "rsil' i 10 od 3. jlEllUam 2009. godine, iakosam petlzionisan i lood21. aprila2004. Smatramda mi se penzija (razlika) lTeba isplatiti d4nom

Pr8racun DeDZijS
°
penzionisanja od 6. septembra 2004. Ocekivu() sam r}es.mjezu penziju do 3. 11I0,./a2006. U/agao za/be (Ilkupno pet) da 111; se priZrlU slaz za p011le· mHO razdoblje. Rjeienje 0 no· voj pe'lZiji dob;o sam 18. nO· "embra 2010. godi"'" koze R. Z. izMostara. U pi[anju nisle izloziLi cje· lokupnu hronologiju u poStupku odluCivanja po vasem zan· Ij evu za OSlVari va n j e pea va na p enzi j1,1 da b isa sigu rn oseu mo· gli utvrd.il.i da Ii je IIponovnom p osmp ku b ilo ne pra viln ()sU prilikom odlu6vanja po vasem zahtjevu, odnosno da Ii vam je isplatu razlike i.zmedu ranije 1 ponovno odredenepen.zije ere· balo izvditi ad dana priznanja prava napenziju, Nairne, ukoliko je vasa zal· ba na prvostepeno rjes.enje, ko" jim je odillceno po vaSem zan· tj evu Z3 os [va ri va!! je prava n3 S tarosn u p enzij.u odb ii en a, a proliv 109 rjeile!lja nisle pokre· nuli upravnl spar, enda je (0 rjesenje konacno II upravnom posrupku. U 10m slucaju vas zahtjev od 3. j,l.lla 2009. god.ine za po· no vn i prera~un penzi je na os· novu doslavljenih podalaka 0 pIa cam a, prvosrepeni org-an je pravilno ocijenio kao nov zah· Ijev, Ie u smislu od..redbe clan" 104. Zakona 0 penziisko i inva· lidskomosiguranju,isplalu ve· zao za dan podnosenja novog zahtieva i za sesl mjeseei uIla· ;.:ad, Federalni za'IJod PIO

panorama

ID.~~III~illia",.azii,.n.8tl.i8.liaii·i17.·iijuiii[Visr.paiiniii 2iiOiil.1,· •••••••••••••••••••

~fE~·~!J

DOKAZANO Kljuc ie u brzini uma

Taeno Nelaeno

Inleligenln-r IJUdiziue duze
Osobe s visimkoeficijentominteligencije zivjele su duze, ali je brza reakcija bila jos bolja prognostieka karakteristika cu govj eenosti

hlperln1AsiQ~aliu s~ Sin~~im za prvuEvrope? flaC!Ju fusl!lflJ! Zapadne Merlin 3Legendeje ucarobnjak i mudrac iz kralju Mum?

je gudacki 2 K!lnlrabaslonom? tnstrument sa najnizim

I ..TACNO

Kljuc dugovjecnosti, kako izgleda, ne krije se samo u brzini uma, nego op ceni to u b rzini, pok azu j e jedno isera:!.ivanje, Ranijestudiie ustanovilesu da Iiudi s niiiim kceficijentorn inteligencije uglavnorn imaiu kraci zivomi vijek od onih veceinteligencije. U is lim srudijarna se, medu tim, spekuliralo da bi razlika mogla potjecati iz cinjeoke da se ljudi vece inreligencije uglavnorn zaposljavaiu na sigurnijim poslovirna. Isrrazi vaCi su 412 m usk araca i 486 zena, u dob i od 54 do 58 godina po dvrgnuli tesriranjima koja su rnjerila i njihovu inteligenciju i brzinu reakciie: kako brzo S1.Ipritisnuli tipku nakon SIO bi se na ekranu pojavio broj, Osobe s visim koeficiienrorn inteligenciie zivjele su duze, ali jebda reakcija b ila jo s b 0 Ija p rogn os ticka karakterisiika d ugovjecnos ti, Usrvari, I::ako su ustanovili naucnici, brfa reakcijaobjasnjavala je isama UPO!punosti razliku izmedu dvijegrupe,

Asignati su sinonim za prvu hiperinfIaciju
Asignati
SU sinonim

,----------

za prvu hiperinflacij u u historiji Zapadne Evrope. Sarna rijec asi- L.. _.j gnatioznacava vrstu papirnog novca iz vrem ena Francu ske revoluci j Prvobimosu bili izdani u decernbru 1789. godine kao obveznice koje ce drlava isplatiti prodajorn konfiscirane drlavne crkvene irnovine, a zatirn su u septernbru 1790. go dine pretvoreni u novae (zakonsko sredsrvo placanja koje ne do 0 osi kama tu), Zbog pretjerancg izdavania takvog novca, vriiednost mu ie pala te ga je drzsva morala povuci iz opticaja, U fe bruaru 1797. go dine doslo je do po-

e.

vratka kovanorn

novcu,

2. TACNO

Potrebno ie: 4 filea J ososa, 3 kasike rn aslinovog ulja, 10 dkg masJ aca, 20 dkg oCiscene dinje, I dl bijelcg vina, 2 dJ vrhnja za kuhanje, so, : biber. Nal:inpripreme: 1. Fileelososa oprati, ' pcsusiti i posoliti, Priiti na 1.Imj eren 0 zagri ja- ' nom uli u 3 - 5 rninuta sa svake strane dok ne do- : biiu zlatnosmedu boiu. 2. U drugoj ravi na zagrijani maslac staviu dinju narezanu na kockice i dok se dinia ne p Q coe raspada ti. Za ti m podl iti yin om, kratko prok u ha ti i propasira ti dinju. 3. Posoliti, pcbiberiti izaliti vrhniem. Kuhati dok se urnak ne reducira do ~e.lje.t1egus!Oce( urna.k mora biti hemast). 4. Lososa posluziti s umakorn od dinje i kockarna dinje pos1.llim biberom.

Losos u umallu od diDie r----:::;f~:I.~;a~---

Lagana i zdrava trpeza

Spec
Istrasivania su pokazal a da cak 95 pes ro djece i zena svakodnevno pojede barem jedan o brok u vidu pice, krofne, cipsa ili slicnih grickalica, Brzi obroci s nogu nisu suvisni, jer glad ne treba ignorira ti, ali Ireba birati zdravije uamirnice, Pet manjih obroka u viiek je bel j a vari jan ta nego tri velika, Veei na ind ustri j ske brze hrane i grickalica c bil u ie secerom, 0 driesno iednostavnim ugljikohidratima te solima, masnocarna, pojacivacima okusa, dodadrna OZlIaCen iilla slovo.m E i aJ.

Kontrabas je gudacki ,---=-instrument sa nainizim tonom. Varira u velicini, a moze da bude visok do 200 centirn etara, Vari fa i po obliku. Njegovi bridovi obicno SlJ poviieniii o d b ridova vi ol ine, ~to odrfava niegov status hibrida porodica viole i violine. Naziv rnu ponce od kontrabasne viole. Nastao ie iz ovih poro dica kraj em L...:.---''-L_L__j renesanse i oduvijek [e rnanje standardiziran u fermi od rodaka iz pcrodice violina, Obicno ima cetiri zice. Orkestralni instrument ces[Q ima nizu peru ziC'u (cesce se pojavljuje kao do datak cetvrtoj ziei), a dzez instrument irna visu peru :lie u. N jegov raspon je za 0 I::tavu ni:;:i 0 d raspona vioiO!lCeia. Njime se t1ormalno gudi u orkesrralnoj muziei, a t.rza u dzezu. Kod rol:: sas lava urn je~ 10 n jega upotrebliava se ele.l::tril'ni bas.

Kontrabas je nastao krajem renesanse

t~~~~ KOWENU
SflJlJE8l, NASAMOS· TANA(mn·1

KIWNI

3.NETACNO
SKIJAS EDA1.INI PlJTI MUSlIMAN· SKI Bl.AGIlAN loG ODMIWA

NUZNOST

DRUGO IME

NATO PAKTA

VREMENSKI TERMIN

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA
GLUr,tICA ~SUCI

VRlJEME

UTO

M!PEil
QlUMICA fARNER

DOPADNO, FES. ATOM, ASKETI, MIT, TIMUR. L, IMAMOVIC, Kl, RANORANlLAC, CAST, ACIDI. DIKTAT, AVAJ

G()I,IlLA

HRPA,

t6.LSal\g-NI
UGWE~

ITI.UJ.O.
U~EOO Rl\SPRI\V· WAll

-----2586

Merlin je i':ar- ...... ---.,....-~ obnjak i mudrac iz Legetlde 0 kralju Arturu. U "His torii i kralj eva Engleske" OZefri ja od Monmuta., Mer! in j e op isan kao savjelnik halja, Anura sa magii·skim motima, koie je naslijedio od svoj ih kelrskih predal::a. Kasniji ':-c-------pripoviedaci ucill iii SlJ ga prorokom GraJa i pripisali m u zaslugu za srV3ranie Okruglog stoia. U "Smni halja Anura"' ser Tomasa Malorija., Merlin ie doveo Artura na tron i bio niegov mentOr za sve vriieme njegove vladavine. Njegov pad povezan ie sa niegovo!)) opCinje.noscu carobnicom koja ga je utamnicila posto je ad niega nauCiJa I.Imijete magije.

Merlin kraljev savjetnik sa magijskim moCima

AUSJRAJ.IJSKI TE"!SE~
.... .Astlel

K][}RAP'lE:R

illBlllSKG

DII'OIfSKO PLEIA,

~H~~8
Sf""'"
GOOJSNJ! DOM
f!.AWr:O

toVJEK SAZAI'MlA

PREDMETI
OEl!)ZA-

V'fIJI<

KANA:£J5KI TEN~ER

PRQiDRLJI"Iosr

"Astfci

MUSKO

M,

p","ovle'

'ClUTKA

VEl:IM RIBARSM.

~~,lA

PRON~U
IZNAGI

OIAEr<TOA
OOMlkJA.

GLAV,N'I VENffilfElE

GR>\D

DADIL.JA ~t1ja'n_l

OOLAJ(Q·

stoi,NQ 5LOI'O

!'IlUlE

8IL~~':KI

PROOIlATI

D<R

001<06,

~ro

OONOsI Nl<A>JAT0 MI.RJ

KOJISE

OBlASI
E:JAl.H

PO!'~T

OORO\I'II XRlLJU
.AR~IJI al~1 1T.t\L,~SIU LIST

RIM~I POl{IIIJ\V

Sl'IIRO

ONEvNI

~'
A.~

PJ~;1~A
OORIS

~mDDA.
(lTIILl

PQBRATI IlQSTA CEW<

GRADU FRANCUSKOJ

URAN

FILOlOf IMANUOL

<ADAR

SARENE PAPIGE

T~ISER~E NASLICI

~~~~r~.
KITAJSKA RELlGlJA GLUMAC llNAJPS

U OVOM PAAVCU

VEADljfVA OPERA

mANOSI,
NAUKA IPU¢·)

GlUMIC' Villi

PREGRADA NAR)JECI ISL

I

REOMIR

SliKAB BEABEll

ASAHiJA

GRU80 SUKNO.

I\MERII':KI GLUMAC !WAN

MlIlrCK.\
MJERII

NAS fUDBALBKI STRUCNJAK

OOMIWA

IVAN

TONA

TEMPO

GIS. GOONJI
ZRi\K

LUKAU GRCKOJ

POMIJESANE MOZAICNE KRIZALJKE
Ove dvije krizaljkecete rijesiti ako tacno uplsete rijeei lz poplsa, Rijeei su poredane abecednimredom. Da bismo rjesavanje olaksalioznacili smo polja u :koja eete uplsati imena i prezimena Ilenosti sa sllka, Vodoravno:
-ACA -ADEMIR · ADIRATI -AGAR -AJOVA -AKI.M -AMAN -AMAT -ANIKA -APOSTOL -ARO · ATAIR -AVA - SUHA -CAR -EROT - ESTRON -ETO ·IS -IJANA ·IN -tRADE · RIR · RIT ·ROK . ROKADA · ROLA ·RTAK . SAG · SKAMENITJ ·SN ·SNOVI ·SINA -TANA - TAVERNA TRSITI SE · UOOVAC · URAT ·UVID

·]KRA
-ILKAN -IMID ·IONAKO· · KAS -KREM - LR · MATORO ·MP • MUCCI • NADIMAK -NARDO -NEOLIT NU

'

SE

·001 ·OHRW ·OKI
·OSEKA ·OSOVINA ··OSTRAG ·OTRESITOST · PRETISAK · PSI . RABIN · 'RAC ·RAGU - RAMI.RO · HEZ ·RS · 'RT · SAV SAZ,IV . SICA - SMOTRA - TARAL · TENDER . TEPA · THAMATA · T,RAVARKA · TRNOVITO ·URUH · UZANO

· VICANIN ·VINARI
··VODOSKOK · VRISAK

Uspravno:
. ADA . ADAM · ADEMA ·AIMAR

-IS
-JARAM - KACE -KIT · LlPA

·AKIR
. AKRON ·ANAU ·ARNI ·AT - AVILA

-Ll
- LT - MAGARAO - MAGARECE -MOKA -MOR -DAZE -OBJAVE -ODRI - CREOLA -OTA -OVAL - PESIMtZAM - PSI · RANAR -RAZRED

GOOINE

-BIT
-BN ·DANI DARA ·DEBI · EKRAN -ENOREK -ES ·GARA ·GE

·VO
·VRAC

··ISA

'3SI1IN3V1fv')lS 'ISd '3NI.00El303!:111E1111'\1 '11101:1 'N '1:111:11'1>1 ')10>1800.0/\ 'I!:IOO '1:1 '3:)\1>1'NOI:I1S3 '11>I1NI1 '81 '111031:10", 'I:IVO 'l:II1NI11:1 'VNl1rl ':)IA>lOI:I O>lNII:IVI'\I'VHnS '1:I1Vll1'NI1I'\1I1 '1:I11'\I30V111V'l~ "tlVS 'OIAn '1'\11)111 '01:111 'NI '!:lV811 '03I:1Z111:1 'I'\InSI:IH !:I";ONVS)l3111 's 'IlDll:lV8, NOll:IVI'\I '>I.V1I:I':)VAoon 'V'JV 'v"N!:l3f1111'NINI1'JlfI 'SI 'OVI:IVElVV'l'lliAO 'IAONS '1'\I\f2II"lIS3.d 'lOI:B 'lVl:ln '\jAorv '3S 11181:11'11011>101:1 'I:IOV'l'101S0dV 'I1AV 'd 'I1NV1 'DB 'I1NIS 'I!:lVNIA '11VI:Ilo.l1'NS ')II1Sll:IA 'I'\IVl:Il1r 'l1dll '3Z\fO '30Vl:Il 'f:j'NI1l:lVV'l NIO :lll:l '>lOB 'IlSII:I)lI1lV8V '3Al1r80 '\1'10 '11>10.1'\1'& 'llS 11311'>lrN '1 'NVOI 'li81l '011>11$ 'OlOd '1$1'\130';8'00 'rV83£> 001$ '3N3l:1 'lINO 'dl '0I1SI:l3V'l '01:l800 '111$'dnl 'nS3f1 '3SI1'v':)lIrO~HIIB, 'IIOI:IS 'rNO 'I '\i:lll 's 'AI '001'\1 'V'lISO VOIAI 'lIfl1111>l1l1 'Z0801:1 '11$1$ 'd01S 'tJ '013 'ltN'v'!:l8 'I131:10NII'fI'v' 1d\f2 ')lnVN :IH3l)1\1~N>I '11103N '>11:1SI11 '30'v'£l 'NV!:I '\I'lINn '8 'ION'v'NZ 'Z3f1V')I '011)1'I~SV'l01\;fNV '1>1 V 'SI:I 'rN 'OSlO '11011$ '1110d '110.\1'1IV'lIZ:r30 '!:I\l80S 'I111'v'03V'l 'SvrlG3V'lO)l '!:I '.1V'l0111 ')lI'd08 'rVH '00 'B1\1rll 'ltI:lONIISI1>I 'ltNVH r ''J'J '1>lIN'N\lV'll:! 'liN13 'VB08 'HII 'V 'z 'lIS :IIvsviv111f10)lIlS 'VNI13d '0 'flOlI1r ''IN '180 '13::13'SI ''JHOIA 'Vllfl '\I!:l1 'HOO\;lfllVS 1 '\;19\;1>1 'SI>I '>1010'\;1010.\1'>11'\'ZN '11)1 1'\1 '~VV'l13N '30AO 1\;11'S'ON>lO 'r \;IS '3 '1'\101'llIlWll:I\I 'I:IV '!:I\I '31SVf 'VS\lS '>lNV ')I ''d3f131:l 'V>l1'VSOI:I 'N\1>I11:I3V'lV '\tl:II1l:lV'>I· ro 'VN!:IVA '1000 'ONV'1:j ')lV!Sn'ONI11N3!:1El 'VOI'flV!:lOZ "~ "JIS :\lrN3~3rl:l

:11

()~l~si------------------------------------------------------------------------------------------------_D_n._e_vn_j_a_v_a_Z_"~~~~~_,,~.~_~~,~~,_,_"._5~1

OCEKIVANI JACK POT ZA 29. KOLO TV BINGA 540.000,00 KM PRIVREMENI
P01.A5.KECE DKUG1MA

IZVJESTAJZA

2.8. KOLO TV BINGA
PO.LA!mIla

ODRZANODANA 15.07.2011.godine

.l·m,
JAcK POHA

21ffi1 ~

,h21 2.120J~421 .~.221~
n~ ~
~2f.~'

~15617.[~ ~ 291t~5311~87111·14BII~ '4441'' L7~ lil47'1'~~~1 u~13J,..t2_§ »@ 21~ ~ 'I.[~!]~[~ 4!l41! ,sIZI-1! ]Jim -e
30.~
1

Brojevi po redoslijedu .izvlacenja

llRDG.1MA

BINGO 37 + DOBITAK Il.VUGEN NA 41. BROJU
BGSANSKA OTOKA 0034J 2920023 035-2908089-12 • .. 24.932.10 KM • 14.959.60 KM .~4.90'.~0 KM 10.000.00 KM

BROJ OOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA
mNGO 37 + DOBITAKA: 1 .•.•.••.•..•.••.•.• 24.9J2.10 KM SA 10 I'OGOOAKA (2IlEOA ) OOSITAKA: 1(; . ..93'.00 KM .. 4.00 KM SA 51'OGODAKA 11 ~ED I 1I!JBITAKA: .g4:j. SA 14 .I'OGOOAKA I eU2 REOAI OOBITAKA 25 2DMOKM SA 13'I'OGOOAKA Iau! REDA) 1I!J61TAKA 2J, .• DOBITAK 2 SISTEMSKA llSTICA

DaBITAKLAPTOP,

TUZLA

DOBITAKBINGO37 + ZASTUPNIK 00155 2950181 035-2237202-90 1xB37+
ZA 28. KOLO IGREBINGO

UPlAG.€NO J[ . .. .... HAGRAONI fOND 50!;, .•.•.••.• FOND <A IG~U IGRAC'(;OOT . FOOD <A 1!4POGOOAKA •.••.• IZVUCENE 5MS t. TESANJ 2 SARAJEVO 3. MAGlAJ 4. MOSTAR 5, Z,MCA DOBlel

26. :KO'O.

• .••.•

.. ,15.381.40 KM . .201.885,DOKM .. 124.131.00 KM ... 20.000,00 KM .. . 5.000.00 KM

PRIVREMENIIZVJESTAJ
.. .24.932.70 XM
__

FONO.(llBING031+ P.RENESENII1NOSU JACK·POT. FOND.(II 10 POGOD.AKA FOND ,AO POGOOAKA .. FONO ZA Gl£DAOCf

IZVUCENI BROJEVI BINGA PLuS;
~ 211.K!IlU UPLACEIIDJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~AGRAIlNI FONDJE 00%.. ................• . .

&171

5,1'1J ...I_ 41 !!.I

PLUS 0015.07 .2011.gQdine

51 ~-il 1·101
+

.

PORUK.E U IGRIIGRAC-GOST ZASTUP-NlK: 00107 ZASTUPNIK 00196 ZASTUPNIK' 00211 ZASTUPNIK' 00299 ZASTUPNIK: 00 147

"SANSA VISE" .ZANA:REDNO KOLO 2950491 035-3206015-46 2930069 Cl35-2346675~3 2950360 035-289004 HO 2930044 035·0141049-60 2930465 035-2915360-25

41.577.00 KM

!<I.295.00 KM

FOND111D~B~ ~~ SWOOPlUS 6 (9.I11III.40 FOND11106JMl' DOBlTKf

J.P.<6.6:lI.BO I ..3,.63,20 ~M
....•• 32.S1&.tiUM

GARANTOVANI JACK POT ZA 29, KOLO IGRE BINGO PLUS 50,000,00 KM
BROJ OOBI.1 AKA IIZN.o SI 0 DB ITAKA
Bl'lOO PLlJS 6 Il0011_ BlIlOO PLUS, D~B~ AKA: S!1lGQ PLlJS' DOB~AKA; L U T R I JAB I H S A RAJ t V 0 16111.2011.g_ U<1.,I«)UlU",""CENOJE """''III'''ON1lJE M 81F1GO PLUS6 B"GO PLIIS S B"GOPLtIS. DOBITAM rtE"" DOOITAM: 2.. OQBIIAAA: '0
1'llN!)

1. 1O.00D,OOKM 2. 4.000,00 KM 3. 3000,00 KM

U 8M5 IGRIIGliAC,GOST 4.2.000,OOKM
5.1.000,00 6.4.000,00 KM

"SA.N8A VISE" ZA NAREONO KOLO 7.3.000,OOKM 10. +1000,OOKM 13500,00KM
8.2.000.00 KM 9. 1.000.00 KM 11. 12. 500,00 KM 500,00 I!M 14. 51]0,00 KM 15. 500,00 ~M

~E".' , 9

AmD DOBITA'_ASE ~ENOOI UJA"" POI . 1.661.6a~M 1.1 00.M

BUiGOPWS J ooerr WI: B'"GO PWS 2 OOBrr11M;

I' 2 1.<19......

• • • • • • • • • • • • • • •• ••

100.00 10.1 .',00 10.1

KM

SMS pofUkte u Igru"lgrao! - 90«' ~d n.a bro}r.>e litldona: ali TNcom 091 ~12..(,(IQ leijm.1 paNke o,.so KM + POV).HI MobiJn. \eIekomul'liudjr 063 8&-970 lel,....,.,. pon.R 0,,9 t POVI
~IITlUJA mH. SAAILJEVO 16.07.W1'-p.
I~CI"'il.tAlt IZU'J~tfAJ~l, KIll!'.WTO"!BIHJE I!NGO Il~ 1l8.G7'.21l11·illKI. M OSNIM..I ~~NOG INJE.S.f"'-U! I ZJ!215N1kAO GSHO'.'MIM I i'tEmtMWANIM: PflIi:iOVOALMA ru tRIJi.A BIH 06JA'III,.UlE 1(1;J~e.m~!t~l:A::;:j', KOI.otvTIJPIIE(U.Bt!I~ OSIilNMlIH I NEIJSU(l1JMlIH PIOO(J'.'t'fVI VI; '(lINGO 33 'fJACK POfI..e~ 3e I61NOO;P. NIJe, au

KOIlA~AM t!VJESTAJ KfllA IG~EBINGfl PLUS 00 DB.nl·.1DI1iiOO. NA ~SNO'IU PR~EMENOG INJES11JIII 1.AI'1S!<1KAG OSNOVANIM ~E!lSNOVANIMPRloO'lORlMA I l U TA I J A S I H aEIJAVLlUJE KONAGAN INJES11J 11127. KOlG IIlRE SINIlIl PUIS : OSNIl'IANIH I NEllSIWVA~IH PRIGOVOIlA IA BINGO PLUS 6 i Rilim PLUS 51!L1E BIUl ,79.601.00 'M HlNO V. ooorr"" B"GO ","US 6! ".001,11< + J .•• l'.G26.1i I •.•.•. .. A'.9'6.~ '" I'll"OZAOSTAU ooB""....... .. BRIIJ D0811I1K1tIIZ"OSi DOBI;TAIUI OOBITAK<I S'OI'REI<OGi U JiICI; POT I>'<GO.. US3 OO&1T",k "T... .. ].06MO t:M IANGO"'"US 2 OOIllT_" .'26 .. 1239.'0t:M

n

,~1,80'" SU"~61(1.1
'00.110 KM ..4,110 ~M

ZAONJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 21. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 15.08.Z~11.godl"
-------------------------------------------------------------------------

8F\IJJ OOiJTA~ limOS! 008ITl'A ,
,,2Ilo..o:o.IXIKM
.. 5'oo)'OOKM . 29.fii:I,.r(IKM . .n",",iOk.M

ROK ZA PiUGOVORE; 4 DAN A 00 PRVOG lou<:eG DANA PO OBJAVUIVANJU PRIVREMENOG IZVJBTAJA •
Viw
0 l'iJ'ilrM ". ,tHu kotp pr1tp(lUJ~ lUln] .. Btl. mo!#ll' IltIelon\ke InformaclJf'J III N *_IuIIlJ.b"I'l1:Y iJdjt'.loIItode, L UTR I J A 61 H SARAJ
EV 0

.• I~,.EI'~,!iD~
. .3:J.,~.~KM

WLlnlll

,l<CO.OOKM

m~l.

!WI

090 22

()().2]

PfOYlffllll."",Iu.aln.

l.utoIN"'" doblllf'

1II0tIJ! OAN NIil'i.A TE 001111 1iK111.I< V. ~lO

IV aliOGA .IE I 5.06.'011.~"";'''
GENE.R!I.UIDIR8T(1R
(lIfot~~SJ.

16.07.2011.godlnf!

E\lJtOtW"l$
WW"".~l;!.rn,tJ.ti,I,!I$,OO

U skla~u sa

er. 243

I 248likona

0 trtl!Iu

vllledoosnlh~.~II.

(.Slu!bene

novloe FBIH"b'oj

S5/08)
D~

PREDMH: Obavijest·o posre~ov"nju u 'kupovini i prD~ali vrijednosnih ",ij,rlno,nih papi,. lste kia" i,log "milenla. .EUROHAUS" d.o.c,

papir. pl~lesiDnanog posledni~a viS"

5%

B05NA I, HERCEGOVINA FEDERAC IJA B OSNE I HERe EGOVI N E TUZLANSKI KAmON o PCI N SKI SU 0 U llV INI CAMA Brai: 33 0 Mol 00935009 Mal Livinj<;~. 17.06.2011. godine Opcins~i sud U Livinic.m., sudij. Husein Ozihanovic, u provnDj s(v.ri (utl(elj. JP Hrva1ske t~lekomunikacije ~.o.o. Mos(ar. lJirekcija za pokre(nu m rezu, u lica Kn eza Branimi ra ·bb. Mos(ar. pm(lv (uzenog Kra !ic S ulejmanil. iz livinlca. Topli~ka 129. radi duga, vs, 686,59 KM,dana 17. 06. 2011'. godine. donlo Ie sljedecu P.RESUOU - "bo!l propu!:lanja· USVAJA SE Mbeni lall(jev Mi(eli', pa se onavezele tuteni Kra~it Sulejman da na lme duga <a IwriStenje rnobilel u sluga isplall unos od- 686.59 KM ito: - na enos a~ 70,08 KM. po~ev od 16. 05. 2008. god[ne, pa doisp late. - na tznos 0 ~ 83,36 KM. patev ad 16. 06 2008. goodine, pa do isp'late, • na znos od 46,80 KM. pot~v od 16. 08.2008. gOdirre, pa do :isplale. - na znos od 47,36 'KM. potev od 16. 09. 2008. godfne, pa do lsp lare. - na enos od 46,80 KM. :po~ev od 16 ..10. 2008. godtne, pa do isplate, - na znos Gd 46,80 KM . .pocev od 16. 11. 2008. godine, pa do isplate. - na tznos Gd 3~5,36 KM, p.ocev oo 16. 12.2008. godine. oa do lsplate, sa zaknnskom zalezncrn kamatom. po~ev od dana dospijel':a .plal':anla, pa do lsplate. kao I da tulltellu na lme tro~kova parni~nog pOSI~pKa isplati lzncs od 215,00 KM. a sve u roku od 30 dana od dana prijema prssude. Obmloienje Mitelj je cvomsunu p.odnio (uzbu proliv Menon dana 23 ..02. ;1009. godine, rae i duga. U luibi je Mitelj naveo da lui.eni dUgUjB (u![ocu za im.iene usluge po iSlHlstavlje,ni m racuama ukupan iznos od 686,59 'KM. Navodj da Ie potra1ivanle dosplelo, a kako Meni nije iZlllirlo svoju obavszu 'U zskonskom roklJ, predl'olio Ie da sud donese presudu kO.iom ce obavezali tuZenog da tu~jlelju Isplati I2l1 os, te Iro~kove parnl~fiflg POSlUpka, kao u izreci ove presude. U tu!bl M~etlle predlofio da sud donsss presudu zbog propustanja, ukoliko Meni na dostavi odga~or na Mbu. Tutenom je dana 30. 04. 2011. godine d'astavljena Mba na obavel3H ·odgovor, putem dnevnih novna .AvOl." sa upozoreniem na posljedice propustanla fie do.tavljanja oduovora na Mbu. TlIl:eni u zakonskom roku od- 30 dana nije doslavio odg nvor na tulbu. Kako tuieni lillltjev niie pm(ivan Ginjenicama navedBnim uMbi. ntll su ~inlenicH na kojima se lemelji luZlleni 1ahtjev uprotivrjetnosti sa doklllima kOje Ie tulilac predlozlo u Mbi, ito: Zahtlev-Ugovor 0 zasnivanju prBtplaInitkog odnosa 1a "oliStenje "sluga priklju~ka brol mobitela 38753792773 i 11vadak iz poslovfie knjige E1.30!l40108od 30.12.2008. godina,to je Sud na osnow odredaba tlana 182. Za~ona 0 ,parnicnom postupku danio presudukojom s~ usvaja tulberri: zahljev tuiioGa. prethodrro utvrdivili da ne postoje nedltlVoljena IlIspolaganja stranakli u smislu stava 4. c~i [llnog ,akonskog propisa. Stog. je sud odluCio klio u izr~<;i presud~ na Gsnovu cl. 1B2. Zalwna 0 pornit~om pos(upk~. dlulru 0 (roskovima .parni Gnog postup ka, su d je do~io na osn ovu clan a 386. ZPP-a i obavelao Me nog da tul:itelju na im B (roskova parnicnog postu pka, ispla~ iznos, a is~ ([oskovi se ad nose na tmS'lwve (ar.se na luzbu u imosu od 50,00 KM.lakse na ime objave tuzbB na odgovor u dnel'flim novinama .Av.a1" u iZIlOSUod 70,00 KM. tilkse na presud'u U IZllosu ad 25,00 KM. takse na ime abjave presude 1bog propuslanja u dn8~nim novinama .MIIl" u itnosu o~ 70,00 KM, ilIa uku~no i1nosi 215,00 KM. Presud~ lbog propuiltMja se smatra d05tavljena tuZenom protekom [aka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim oovlnama koje se di5(ribuir~ju u FBiH. Sudiia H usei n Dzih anovic POU KA 0 PM VNOM L·IJE ilU: Protiv ovepreoude nije ~olVoljena lalba. ali 1lJl:~ni moJ:e podnije(i zah(jev zapovracaj u predasflj~ stanjH u roku od 8 da na od dana prijema Ipre.sude u skladu sa odredbama clana 328. i 329. ZPP-a.

1\"" Satilb"yov"

16

Dana. 13.07. lOll. godine Izmeno je posredovallje u pro~aji I kupo,inl' l.a34 dlonita emllenla MODNA KONFEKCIJ.A D.O. $AFlAJEVO sa oznaiom (MOKNRK21 po prosj,cnDj eij,"i od 30.DO KM, Sill tini 6,663H% od "kupn~g broj' emil"",,· nih dionita em~enlJl. KUPQl'in. dimi", ~vrS,na je za klijenl. Muj,n Meho koji i" sa nvorn kupo,[n"ml'O'l,tao u¢es~~ n. 12.867% ~ok je pmdajalz,rlena za klijenta Bosn,inspe~1 4.0.-0. SarajBI'lJ.

S"*

BOSNA I HERCEGOViNA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU
Broj: 65 Sarajevo,

0 P 051701 07 P 11. 07.2011 godine

Optinski sud u Sarajevu i 10 sudija Krajisoik Dubravka.u pravnc] stvan Milelja AlRA ALAJBEGOVIG zastu pana no puno m oc ni ku Haki] Ku rtovicu advokalu i2 Sara j eva. p raliv lute n ih Nekrelnine 2 A d. 0.0. Sarajevo ul. Kemala K~pelanovic~ br. S7, i Petak Albin iz Saraieva zasiepan po puoomocniku Kar~ca Emiru advDkalu it S~rojeva. radi utv.rdenja valjanosti pravnoq posla, v.s. 10 100.00 KM. uvim putem u sm islu clana 348. Z~ P-a, 0 bjavljuje POZ.IV

za NEKI1.ETNINE

2A D.O.O.SARAJEVO

Pozivale s e kao slranka u pnslu pku oa p~ stu p ite na PHI RE.M N 0 no C ISTE kOje je zakazano za da no P 23. DB. 2011. godine U 11,15 sali, pred ovaj sud u sobu 32Q1111. U Ulici senoina broj 1, u Sarajevu. Dosia va sa smatra objavljenom prole kom roka 0 d 15 da na 0 d dan a objavljivanja.

NAPOMENA:

SUDIJA KraJisnik Dubravka, s.r, Za lacnosl· ovlasleni radnik suda

Slranke su dufne najkasnije na pr'ipremnom rocisluizniieli sve cinjenice na kojima zasnivaju svoje zahljeve i predloziti sve dokaze koje zele fZVESti u tom postupku. Ie doniiclT sve isprave i predmete Ikoje :tele upolrijebiti kao dokaz {el. 77. ZPP-a}. Na pripremnom rocislu ce se raspravljilli 0 pitanji ma 'koja se odoose na smelnje za dalji 10k postupka, 0 prijedlozima stranaka i i5injenicnim navodima Kojima stranke obrazJa2u svoje prtjedloge (cl. 79., 80.lPP-a). Tufeni maze najkasnije na pMpremnom roOiSiu podnijeti protivMbu (el. 74. 81. 1. ZPP-a). Ako na pnpremno fOciste n e dDae tUli lac. a b io je uredno oba vjestsn, s matral ce S8 da je Mba povu cena, osi m • ko tuzen i n e zahtj eva d a.se rocists 0 dr.li (c I. B4. st. 1. ZPP-a) . Aka na pripremno foeisle ne dode uredoo obavjeslen lu~eni. rocisle ce se odr.la~ bel njegovog prisusIVa (cl. 84. s1. 2. ZPP-a).

o

'9().[){](I')

Vozi]a i ~dijclovi
Prodaja
• Alu- rclge $:1 ai mski m ~ll mama ~ Ki, spoetage (4 kom.). T 01. 061 254 038 • AuJi .80 1987. god., crveaa boje,
1

061108202. tl:l~j

ful oprema, registrovan.

Mob.

00381 W l444341. • OREiBIC: - epartmani ~ 4 000be, kuhin fill kupa dlo, :SPI3VO'IC:a,
• Grbavkacdvosoban DllmjeStcn sten, priv, ~"<'a, 1spra L ToL%3639 21l. d nevni boravak, l~rils.a~ TV, 1'91"king u hlcdu, pcvolinc 40 EU R"'a sse. Tel. :UO·{I68 iii 1)61 147

+ 40nl.2~p.o'vCllin(JI.TeJ.{)6t :50:9:B7.
• Izdnjem peslcvnl prostor, ul. E. M'LI!e'L'clit91 99! Gtb:l'li'iea. Tto:L 033 5l3·S87. •
81111'l

• Pe'l:cJ 2.(1fi,! ben 21 ~ I .4'1 2(l01.~ ful oprema, UY'OZ Nlemacka, elva mer.,

T<l.06) 163g24,0~39n 32U648.
Uai'J

• I'ora.li.ti! 1.] bl i:?~Li1 heteta Pates, i nnmiestcn stan (tudsumu-sarecima).

109.

~O~;85i. v, cij. 6.59() K.M. I'D

• Pczc 406T.D, ka raven, 97'.g.)6.000 KM. Te].06118l061.
• Prodaiem Fia [ Plorla 0 Kedi ,2000. u extra smn i u s;Di costa dodatne cpreme. T.I.06n163R ~ • Prodejcm GI;)I.Ir 4:11ka ra van, ~OO~_ gadin a, si va bo]a, registrovan do 50. lOll. pumpa diana motor. Tel. 061

359.

on

• Grba vtca, i2il:mjem 55 m.l i 40 m2. Td.061 Z88939. 0038168348··36j,
• Herceg N ovl, Ku mbor, sobesa kli ~ morn, 50 m od mora, pcvclinc. Tel.

9762-1\1
potu

298821.

I:uE;,ljem prazart iedocipcsobsu U jseoenom Sarsjcvu. Tel .. 062 ecee sa.upot reborn
kuhi-

• Pcstcvni prostor nil ~ipu, nov) 35 rn2~'pogQ(hiln:;':;:j;S.vl! namjene. Tr=t 062 • POVQ,lj no b:diljcm praza n lednosostan, Lepe-nilka. 4's'~ SU.lp-11 i d~.

• Ixdajem

dvosobae

nnmicncn,

Tel. 061 177 798,

A ziee

S;ici rbcgovic,

stan

9764-h[

b~!'l'~:tnfi~!z~obcKM~A:'i~~d~i~: begovlc, Tel.061 OlS>67. k:t.~:ra~~;k~~r:.~1JlOO2~rcnrf;
j

nle, Sreb reno ked Du brovnl kn. 1"el. 003S5l0 48H28.oo38) 9, 833 6879.
• Izdniem scbe u: U lei n] IJ blfzu velike plak, kl im a, 10 EUR-.»O krcvetu. Tel. 00J.81697)6-719, • Izdelem SQO:t:: za spavan]c ked Sehilj;;.! B~~~ijll;j $;1 k\J,p:l\~lom i TV~

.. h,d.ajem

T.I.033b95727,0II5l57875.

0116536671.

rcgistrovan do scptcrcbra, 4 vmta, cljena rll;,!!'I,I'.oljt a, I(J VQ?nom SUI nj 1.1. Tel. ..

109)12-

• Audi A~ 2.00.2.. gcd., ~\':I}!j~ ptcl.;o 210,000 km, klima, ESP, dw ktjutaJ zcdcr.odradcni 5CIV~ij rtg.. do IIJI1~ cii.

06j>146,>.
1

• Pecdalcm vtllaskar pcvclino. Tel.

16.500KM. "1'<1.0111195 93~
• Au roogledala
Z!I

~'rs(C':il.u,[:3~.)KM. TeL 1)6

rcrrcvlzore za 5VC t ~4919(L original

4;0,

• Prodajem 2Al Golf!!! alnaser, alienator, 2t 3 4 i Z3 oSlul:a vczila, mote j mo.n.lm:'-::L Tel_ 033 s.3.I~996.J 062 6,93-

• PODACA 4 i 5·tokrc...... ni et cparrman! pored mora, kcmrcm i. Mjcs(2I s[Qbo<ln:9: u dru_goj POlOV11'! L augusta i u scptcrn bru. Milksim.alno s;pu,bene ci jene 6!50 i 7 !5'11 EUR_" pc ceobf. Tel. 036/312496
j

Tel.521·618,1I615298J8.

• Hrasno.namiestcnusobusa kuhinjClm, k1Ipal ilo, :t.e:tt:dej m cseeama,

etlena 15KM, TeL0611nOIl.

0038520486l49.

Srebrencrn

398, • Sobe sa kupatilom i kuh ill rom u
kl;!ld Dubrovnika.

• Povoljno od,ITII!.1:rilC Hvaru - ~(Q!J~ ell:sunca-mora ioovjek~ ldealno ZJI. familiiu, dodite ked nasl Tel. 061 810

Tel ..

• Hrasnc, namjci reou scba, !IX". grijanjc, kuhlnla, kupanjo, "..en8kim osobam a. T<I.!iZI.6.18,MI529838.

• Izda jem sprat ku.~e Iii db;) knmplet namiesten, SIJ"MC:i ma, ~!!ip08!entm osobem .a. Tel. 033 637494, 061

ToI.0619149%,011S26·100,

k:C:~r~f.~~~~C8.~gf~~;E
• Tr'O.c.:i..-CiQ~'o,. !ipartni.ilni puvcljTel .

; 06ll1,

"I.

996·IMo

t.ofcrl~jbe i bocne sn~_kJae ugradniom. s

Altrosmklil

"Rule",

• Ra diliCIJ- gtav::! mctora, kli pOvt-kllpniacc, brcgnsra, zamajuc, Opel

m2.85 m2. T<I.06128S939,

.. II idXa~ i::~daiem 40 mlt.55 fn~ 75

2,7567.

)(,:I.ODTH.Td.061lOO~03.
• Radim arnikcruzivnu

rW':"TclI06~8~~~S9,JI'~~l31j]~ oi~l'"
• Ci[tQef.l cz, 1.4 H:Dl~ di:t:e'l! :WOS_ god'Jibije.113 bojn, nove gume, reg. god. dena. ToI.0II3 506301.

0611.06689, • DVii Re:nolil 5, vrlo povolj 061~12!m.
I

gtJd,~

oprcma, kcza, ~ibcc, metali k srebrcn l, eegistrovan. Tet 0611 '?J7 ns_ • DiJelm'l .od Pas:.]iii. 1.6 diul] 86. [
rq;]~'LH]o\'1!.n

• Crajeer

"']'1][

kruzer" lOO.l~ rul

do ,12. rnj~C'CU.. Tel.
0.0.

u '1,1'02 Nje.matta~

rorooblju, varenjc, farbanic, pelimaic. TeI.061 )5,147. • Rnzni dlielovi ea 0 jJ'C1 rsa, AsKo tra, Vi!k~r:(lj mega, FrO!1rt'ra_Tel. O 06lloo103. _ Reno Kilo 15 DC!, dizel. ful OIj>C' ma...1OOl_,siv9 m.ell! s,el"Vistl.:Ik.n.ji,ga) PDV,eij.1.400 KM.TcI. 06 I 204 169.
p!aee.na cafill.a
j

:;'~li[U

au-

• Aerodrcmsko oascljc, izdejcm i:"JO:S- prosier 40 mz, aa agenci]e, p~ed~ sravnlstve, kanectaeljc, sa paplrima,

T,1.06) 8)7012.
• AJ. Polle,

namicstena T,L033546-82.4, • Ahnil "i.113 Ncum, J31~.

[ednoarcvecna mu ~karcima 120

soba KM.

mlcpodcgovuru, Te.I.062151 :5.95. • [l:d. nam id garsonjeru Q .pr~~kuei, srrogi ceruar, usef lvo od 16. VII. Te1.06! 9OH6S,
.. I?..dajem 200 mit presaor Zi!I ma,~cln, ked Energoinvesea, LIt. Tvorni~ka 12! llid~..a.Ttl..061690812_

• Izd, ~}a.rSQniertl~ PC!seba.t'II ulaz, os-

• Isdalem smn-kancclaeijski prosto r (!PQlu n::l'mjcli~ert) 72: 'ro2! k[)~ Kalt:dl'lll.,m T '1.,06675411 g,

'P"""

no, di vae plil,.e, ugodan boravak, 06115n9~,0II11002lO.

• Izdajem atmnnm drh: ...l ja nu namjeftenu garscnjeru sa garatcm,

• Trpaaj-Peljetac, irokrevetnl apart. bl lau moral zaecbnakuhinia, We, TV, teresa, poseban ulaz. Tel

N<d~riii. "1"01.061211706. ~

izdaiem aparrmane i SQb~ u blizini mora. Tel. 06!
J

• b.d9iem l1uge.nli"i L') l ije,l?l) I'I9fr'1jesten dVOSCiOOn stan, na duzi period, bratnom p3n,.J~ !iI:i3; C. Vi Iit uz uam vajsku Slan leu, B ~jedib 33,. Te.I. 062

061534261,00385981880741. • U Lo .... na pe~i:elcu! to';dajtJnv[:i]tu to povofjaoapanmaee isobc, klima ri~n~s:t:i:'l Ofl385919324190.
• Zeilita

• 1 adalem apartman ,"2. TeI.06.2l20648.

118

Bje.lalill lei 68
:;t;:!,

795276 • • lznaj m.ljtl iem Ii~ep(] I~:am jdle.ntl
ga.iSOnje:ru)

n,-:.

¥etOO;8~~2~ ~~~O(~~~
Pf(J$j

• ApilIlma.nc IJ Neurnu iz.d:itie ~oLh:L Lamina! kJ,im.!l!ga.t:lbl.) wW"iv.\Ii:1191~-

T ~J,

5471,80.

• Reno R.api d di?.el! tl dClbmm SiEa~ DljU, pumitJJ~ r~giSi:rovim. T ~I. 061 • Rer.rDvimr.ska I}gtedala
J

mi,_com T,l.
53)-121.

062 ll4

946, 033

• l !".d .. jc-,m a'p;;I)"tmRPC" ria Kortu_li slIv~en odmor. Tel. (I{j 1205 2,54.

• Dvije D~ele dizeJ 85. god. i 86. g.;;id ,t rq;j:~i1rov:;U1Cdc j lLf.l:J20 12. i rn:;l:r~ ra 201.2_ ,god., 'tL dobrom sroniu. Tel.

""u,",5 KM. Td.0615127M. 9.'OOKA\. Tel. 06) 10]285.
J

za :sve vr·,

011130\1272.

• Se:a[ l'bi1:u! 2006. ool1."li.n! rulopre~ rna,. k.ilO nov .... l.nccnm carina i PDV~dj. p

4-6 osoo •. TeL 061 )66 516, 003&19'! 194WS5. 613-636. (038) 91 5837MS. • A p9runa ni na CG pri motjuj. plat..:a VeHki pijr;s.a.k izmool.l Biirll i Ulci.nj:il:j, ferid. Tel. 065 8'79 433_ \\'\VI,v.ap(iT[manilh.oom
1

• A:parunIlJlC: tI Orcbicu :sa 2 sobe, kuhi njQrn) kl irnom. park inK. TV) Z<i
1

06H87571.

• Izclajem

cl"'O:5,

SUD

Ko:~, brdu. Tel.

• 17...dl3je.m dvoo. SHUll Trg ZAVNO· Bi H-;:"lj.n $[:1 r;it. Tel. Orj.2 839 950_

",","1",1.06113101,. • FiaLFiorino k,edi 2000., U dobrom snmju~ 53 dos.ta oprcml:_ Tl:l 062 376 l,4. "1".1.061144162, • Fi,3t Pu n.lo m'!l t~i jet 1.3 d Lzcl 2005. gr,d_! bii~la 00,9! -ciien.a 6.900 . KM.T<I.061 14~15,l. • f-"ord Fi~ta!,201)6.~ bI=!'l,;t.iTII_3~ ful
l 1

2~f:ifull~~~~a~~~~~

z~;!j~~aS;!

• Ap21 rt.m:B.!Ji i sobe S~ lJ pOI,rt:1)o.m kuhi njc u Mllkars:koj. 1~el.. 0038..S Z I

",.,l'of.J;oi. Tcl.006oo3937.

• bd.ajem

sDbe smdcmlimii

i samci·

• ~kod.a Filbiil karaV<ln di:re.l) 2007. ~.h rq;is.~ml:ijil d,g 10., 5_ 2O,~Z.:.g..~ flJl 0fi'r~m!!JJ djen.a 11.700 KM. Tel. 06l • Skoda O.",,·i. l,o, mo~,'I). do 10, " 2m I,c;;, 13.500KM.. "1"01,0111158 1S8, • Skodll Fabill. el~21rt:s: kombl~ 10OO.J dizcl~TDJ·DI·c"[l,I.cno, ful oprc:m~~uvuz Nic.rn~,ck::'j lil~cn:;l.::np ri.fla i PDV, ~ij_ 9.),00 KM. Tel. 061 lO~ 169. • Skodu fabillt 2000_! di~~]-TD]~ fill nprema, e.b~ganS"] uv{}z Njemac:k.:a p'h.!!6:n~" ~.Jin~ j PDV~ cj~.9500 KM.. T.I.061 107285,
l

m,. Td.

.. h:dajem cl'VOSoba.n flam je:'[en Sliin kod BBI cen lTa, dvjcma studeru.ica033442-33 I.

ror DllgOOmn '2.(1 m ikrokreditn e ba.nke, pHnskc grLja nje, How· Ured(!',1 pr-oed.!SlUvnBlv:;:Jlaporc:kc zub· oj. V"l!o;e,. "I"<l.Ol 1/48I-J9'!. Ii~! S2l1Qti~ i :51. T rtL 0:61 189 895. .. h:ria imljujem $\i!lil 7.) m.2~3 $ol:':II~:'! 'w'w'\v.nc.krernilloC.bil :2 kUp;iLlil.a 2 bEil OIlIl, 2Io~e.Pauimskc k li8<46. TeI.0612IH76. Pradaja • Kooel'o] i:~dajcm dvoooban smn, Ru!i<ill I'rSYdc I;, Td. 208:-177, 6Ij·600. • Prod!llje cS-e 5 d1.illl,m:a g;i:'1~III!evinskog z:cmlji]t:J, bliz:u 0 p~ Line NQvl • Ljublj:[LI:lsk,a ul [Cil i.zdaj-cm ne· oamjdi~eT.!. s~at1 [1-6 m2_ Tel_ ,1)6,2 7,3.1 Grad. Mob. 061 161 548,0111 161 489,061185718. 610. PIT
I 1

-I:~[u:af)i~dajese:po:s_

255400.

.Iz.diljem dvosoborn Po(PU.DO nam· jcln:.o $(a!'l na Vojn."ko.m ,I:)OljLJ.Tt=:l 061913611

• M~k:a.r:)k!1l) ::tp:;!J(m:tm i! bl i;;::j n:il :pla~ SIrog:L eenI!!i!, klimtl] ,k:uhlnj:a) ]>OSOOon UIHZ, Tel. OO38S31 2W-295,

• Fha Pumo l. 3 dize.l 2004. goo., 2vr".:l(:;!I1 bijel:l boj~ l;;ijeu:J 6..800 KAt
1 l

0038198940 l870. ",mjci""
• M fedcDicil

• Apartma,tli

j

~obe

:i:3

ll06::n.i~)

s.=!

t:::i~~.Btrd!.nTj,7g62iu~6S~jmlj~ ro. T.I.003826761S
• A'pilrtmati.i:loSu~:!!Ii'Jj!

1$6,

J1artCm9

Go-

1",10,T,!. 0621&7 571. • lzdaicm dvooobiiln :stmn studcnti· ::~j~5t!e~l52~gs~:&~gg3~~~. r,llul "',", Tel, 033/l07 ·936,
j

• ll'..dilic.m

d'l,l'o~Qban!j.tan Ko:k:v.:Jw

1-S.(]00:1l ,,>C". Tel. 033444-841.
J:}J

• NOVOG Rl\DN,) '" • l'rod.jemo 2 SU'!.118 plJ 38: m 2. ~ ~r.3;'bim:3J ll2
spfm

izdaicm

+

• N t!lmjcltena soba muU:;iil.LCu 120 KM. "l"cl.03l546·824. .' N.ed~.atitit l1.daj~m. au !Opr:aonU komplerno oprem.ljenu. Tel. t)61 244

MOb. 06) 161 '43, Ml 161 670. PIT
• I1id~a-Pe'rl,'On! o::lTtiljdlt:tI d'JoiP050'biiTI StiiJ1 S4 m2:;. C'ijcml S5,.OOO EUR",; g,,,,1, 8.00Il EUR·,. Tel.

n:a Dobrinji

:pored !kole.

o'prema

169,

4 vfiUa, kao nova,) LC.~ :regis· tro,,"n",o;;. 9.,00 KM. Tel. 01112M • Ford KA lOO
l l

• ApaJtm ":!J.tko p.ren'l'l(:ihc !w:ild Killedr.a.te! pafking, kilbJovska, 2:0

• J ~:ijr;m

g;a_railJ kod McrliciJi,~kQg

KMpo<>sobi."1"01.0111339647.

.166

I . god.t kllmil me~~ lilt !':f:lcn.i! ~~ik regisuO\':riti! 5_300 KM .. T,I, 061 SO.! 832, nje) 4 \rn:ml,] re,g. 14. 10 . .2{) I I. Tel. 061

• Go,lf 2t ] J. H god_ 1987 sl,If"Cr
j o:I!

Sl1t-

285
sku

~~~~:::i~: ,~~JO~nt~:T~L~~~flfo1
l

• S kodu

Fabiu

2006 ... Dc:m:i.n~ tI::.:k

.' A p9rLmansko pr~1] oci~le II oe:n !!ll i!!:rad:a Sit C1I:Uii oprim. SObilffiil1 TV 1 Sin i L_g.~ ljJarkiplh 1:5 KM pO O$()bi. Tel.

• [ld:[J,j~m S:iI:5'IJnicru namje.su:·[U.l btal:.!1C1it1. aru bezdjet't: p.ri'" _Ruta, 11a. p du&:: vrije:rnc K. Dl;:nl i:rovi6:J. 42, kod

06<530601.

• B. .Potok, m:a.niukuCu du:Uperiod. "re.L6 l,s-384.
l

pnznu

0:;]

Sud. !Jil1, ",_",I<". Td. 033616-136. • Iz.dmicm Hi proda.je.m r.adnju na Si ~ rllll". TeI.0629170()9, ,,>·,39.
jednO.S(lb:i:ll :!limn smdenrll:ilJILii Hi djcvojknma, P'OO. ulaz. TeL
• bdajem

l

317 098, Ol6lll 84· 169. • Neum ~zdajcm :opanm'ime bHzu
l

lrnaJ1C

• N eum - :POVoljno ~.rnjd\enc IJI',.

Il],Q,rc,.

izdaiem apar· Tel. 06.3-

061 010 976.

9671·1"
ze,mlie.

061 1417Sl,061183981,0)6884493.
• Ncu.m) pel memra

[JiiOJr8j

Idi!Tl:ll.tir..Lral'!~

pSTkiQt,

T~l.

"l"eI.617·095,

• KuCa Ldva ip,o duluma

8Z61·INd'

3M813. -CoIf3,k""" .. n.TDI,I'1'1'1,Jl»tI.."'Il. 5/12" "j.6.5oo KM. Tel, 0622>6945.
• Gol f rv k::tnw;;!lrt ,1_9TD I .2000. god.)85 KW, ful oprem1l:,cijena9.800
j j

"""01;",," T,eL061351478. • Za sve "!'SiC :ilUla ogledmln Zil re [foQ. KM.Td.061 )31 m.

• Vliirn izrildu i ugrarlniu) m.aHn~ obrndu Ogledi:di3 za ri;:trov[:r.orCj.

• B ..oSic'i: izd;ajem aparllTI3ll mOfa_Tt-I.!}fi,1213,2.S6_

100 od

v;,o"",

• B'iJ;~tilriij:O:1 SagrdJ:ije J t] jcdnoso\>.00 "OIl n,mjcil<o. Tol. 061 ,78 IE I.

od mora. '·el. t}6148,S~043, 031if&80·S8l. blil" moro. T.I. 031if&80-3l0.
• NetJiiit iZl1aimljujeJt'Ii

l.'!::d~ieJo ~p.a ~tm(lIlf;-:SQbe

KMoorq;istr,T,1.0II17126'2.

Kupovina
• KLJ"pu.i.cm hil"'ilfi~na "ozi_I~; PiJs:al Ka!ravan ~ i ml;ade g:ol rove_ Tel. 061 • Kupuje-tn vo;!!:iIa! t! i&- .... rijwtll)S'Li) n;ava!is;mm i na na~im i S uilnim [ablj·

• Bl.l2ll Pol icijs..k.c: a klldemiie izd:a~ ;<m.pmm.". "l"d.061134 836,S"""
l

,S;ar.a,eV1}.

'","I.l'irLllbr;joHbr.38.

• Iz.daje.m

jednosoban

T<I.»4-368,

scm

smden·

063, 3,,0 149,

,~(la.l'l:mane~

<ii<o.»O d.osovo.ru,T oJ, 0112 813<38. • Al. I)olie~ 40 m2! 4 sVr:u! 6{LOOO KM.TcI.OOI27l57J. Tel.061817960,
• A.ti p":;~li,O C- f;l~ prod:ii.jl:P1 l,fOSOblln 1Idapliran Han! vis. p-n-remlje.

.. Ae'wd. n 1Is.e.lje, SUUl 36 ml! I s-prnll

jevo.

god ,,4
Dall

• GQlfu dije-l!JivLm:a 1.3ai:l1~priL':, 1). 9

vr,,,,. Tcl. 011I 206689.

r~~~~!f~ '~i~On~j~
l

Tol.061106689,

'(;;!o;.tr:J

:St:;lnic ... -11.500 KM

~1a~~~ii~504190. fr:
fl;:';'JQ.

• Bu6:! Po[Ok, izdnr~m prnzan dvo· :50baH ~lal1 ~:spr~t R l,I,ee_ TeI_ 52,2-71:)_

54&358.

• lz,Qitic.rn kucu dom:B. N~d~titl~

S9it1i.~e"..o. T~I_ 066

bllzl.l Sn.ldemskQg

• CemEif - Papagaj kiil []'ocenie \.I IU.k5'lL2:no opremJ Ii! pa:i'c:m:anu. T~l. 061 7 Z4 71:}.
• Ceo mr l.rosoD.aD stan u k>OI'!1:pI_ Il:ll.m j d~ent izdajem
1

Dll dim

ienoro

Lram vaj~ku 5-t:an.i.eu~ bmelJom piiI n.I :5~ djectJm. D~_e.m9]iI iBijeil:it.a ~3_ T~].

rt:

~~~~j:ri:dm~~{~~~'i~SOJil

t

.' Ne.u.m: l:m~jmliujem api!lrln~ane blizu mor~~:SiJ tcras;Jm!i ipogh::-dom [UI mo",. Tel. Ol1if&84-710061970 3M" i

lB

:;.

700KM,Tel,0613"8068,
1

• J u.go4.5~

199'0. god.) n~[cgLstrovim1l

co",.;,I.ToI.,0617>8117.

Siirajevtl
Tl,1!I

062795275,
J

Tol.06l971535, • Orcbie - .3Ipsnmnll i i sobc :5:;1 upoT<I.0618'16930,00385 95 8592024. • Otehic- - :Itpillnm:a.ni S9 posledl),m bl.d", po"oljno. T,I.001 00381"8921.8281.
• Oreb tC ~ i2i!aiem na
more! blizlJ [!:f:bom klJh

• Od a vgllsta jl',dajem :stud:~nriC:ilm:a dvoct.dJli sUiln u Dalm:lI1i!1skoj uhd.

~1l~Ll~~~n~.rfjd:S6rMOs:~5-S;OTel. 066 <H5203, _ Banj Lu~.,,, 91 ml,TI']Jral.,"1. ..
M_ SeHm.ov[fu • A.j,':i~i d-CV<:!o5I'll Q$ kuc; 58 svi!Tl ti uj)Olrebll.im dozvolama i pJ9C" 38.0 m2.

';1~~~?';:~.~i~l5,~4~~QSO~
(kod Ki!lri.i'1.glQn ke}.

• K9fL1iOll korpi!l 12 m 'I Vetil ~ 5-1 0) god. pruiz. fm. pl.:ov... TeL

013!>SH6',06139,017. • Kamion Mercedes l311) 91. gOO.,
c(:r.3d;J dl.iSi) T.egis,lrOv;Jn

II"riod,zmriiZllI6h,1",l.0II2643901. • C. Vi.I::l~j~dnCl50bilnniimieS(!',nstall na d u!i period, prt"t!n,OS\ -:s [:lJ de:ttlice. T,I,033654·359,
• ,[)Qbrc Vodc-,B~rtC_ Go.ra~wbe 70 m od mOT1l, 6 EUR"II flO lef.llju, p!lseb~ no ku:pntilo~ U7. UjJ'OlfCbu znji'.::dnLe:kc: It"n;nj<. T'l- 00381 67 3W-36>,

"uli

2217011.

.' I~d:;(jc!Tl ll;;!lmjdi!'I:!1 d\="Q:StlbRI"! tsn S tI niJiVoj zgradi II VelcltC'i.ma.'Te1. 0:61 • [ ..d2ljel'!1 Ilamjdill:n :S(~li 44 m2j bratnom fli3!U bez djece, PfL'V. kue:a, sve od"'Qjcno r:.;a,duli rok,. K. 'Dcm ~rQ,dtll 42.) kOd Slid"
l

inje i kllp:alilll!

pOlt""k.ing.

iPt!!!"..e,c~nl1":!)p:arki ng

507 446,

IIJ

Td.06S 512345, Td.063I Jl616.

061101 BOO,

4_ 20l2.

Tel.

033616·136.
• I ... ..dmjcIT!
J

BiH)

Aneks_ 'tel.

~ii~~n!)s~!~j;:~ ~~~-o \~~~~~~~
lOI). "1'<1.0611,6309. • Kl imu tomp]cl za alJlo Ki;a·:spor~ 'age. ToI.06125403S.
.. Kombj W T~lJ s.o.lidno:~Hi!nje- t reo z.cr1,1n-t:dijclove. TeLc-61223237.

• Ki .. Rio RS lim uz.i 1]:1.1) melillil:: :siV<!;j

Izdavanje

033/621·119,

• NEll M - i:ld:a iell1Q pCv!)lj nO ap:a:ronil.nc i :sobc na siilmoj p.lilti po i'i aj L'1Ij~i m c.ije.tla ma. Klimi!l! ,'V i

• DiObri!l i:9i) U !"! L~U Pl;ivOg (dl~j L?d~jem pos. Pr08(of?;3 ordin:3dje il i I'::;U1-

fiamii sa dvtie spavaCe sobe. Tel. 061 34768,. nje.m.Tel. 033 680-001, But,"ir. stal.nim imcrncoorn.i: TeI.0339l!-031.
• I?d9je'tn
~an1

J1:Q; ....

jt:~t~[]

S\:;,rli na Cigl:a:-

.porlm.o •. Td. 0038) W 713-792, 003859,8154 760,
j,

po'Voljn D DOve

• B:a1i~a.dij~ - kl.l612~ S{Im2 S!:ii.mh.j .50 ml pos., pms:tora.~ odmilh u.s.e.lj ivo. • Bi!I~~B1iij:!! sum SO ml! tl f:!riv. 50 rn.2 d:Y'Oristli i 10m2 podiumii~ d9je:m_ TeI.06l260j,9S:.
l

• O[(:bi.~1 iJpwtmilni 2-3 kn;:vol:(ne s()be S~ Itllp;ti.lilom, ul"J(]u-ebi!l k:lIhinje~

ku6~ pr-o~

• Izdajem

I'lam jeJ;!e.n stan sa grij;a~ fe~Le:L1u gilt;SClilje-rU'~ ce:n[. il!!rija.nj~m.

• Mercctles C-klti.~ ZOO, COl di:i'!tl) god. 2002., dj'cna20.500 KMJ lel:; reo ;s'i"S'trQvtUI~ H:a.rnv; Or.llJlvi'~ 5,.TeL 062 189121. - Mo««ie> GOO, COl, lOO7.g., do· pnL'eOprem~ m~L8jvi. Tl'2t061804214._
• Mercedl':S E 220 CDI iiVilni,IDlfd, :l!.1.I{OI"lJ tript rOil ~k!jo t.~ CD~ radiQ~ tel; kota xenon t! al. felge! IlOYe gum~ser~
I

parking, ToI, 063 321 414. 741·1Mo • Ljelo"'a.nif; u PODi\CAMA od 24. 7. do}O. 7. (6 J10ci 7 dilna)! po od 18:5- K.M. II ,ciic!'lu _ tl!aCullal prevoz. Smjenm svakih 7 d,m," Tol. 06, 773 6I)l, 061 185 80S, PIT

<<1'rijc.Td.03,30166-l41. .. Grnda.c: -I(od J eolire) s.cb-e-:llif:!a.rlnl:a~ nilugodno, komfomol pOY'O'tjno. T~l . fl03a, 99681)13l0.
• Grn~ povoljllC! imajrnljlljcm :so·

parking. 1'01,0038591 1863337,062 334139. • Omk H var,·SuCuraj, ilparrrnani
3-;5.
OSObllij
~I~

• Bjl1:JaVoC uJ. Hlrn.zarin~, prodaje:se SUir¥ kue;;. n;;. ttmlji~u,l 'pov. 160 mZ,-"
.

1'<1.00385 ,I 773·lO>, 00385 99 683, 0611. pl.z., »O~I,d 0' more, ,Iol>od"o od I , 8. Tel. 0635 17493. 'I'mm.oc. TeI.00385216W+\9, .. POdilC'a)RUl::a n10~e~ ve.li ki u:z
• PCidaca krnj
mOf8J

samu pla:lU~

il;d~jcm

cije". 180.000 KM, T ,I, 033 2l.O·07&, 0332,9·738,
oju~ bli4LL molel Ada~ pO:5jeduje il::Gmplemu infr.asIflJkmru. Tel. 061 382877.

l;ii~ll]

b<; 'pm",,,,,. T<I.0038) 91S8I)ll 34. .. G rildac, lrokrevel.nesobe sa kUf:!I i~ lorn i balkooorn blb:u hOlela .l....ugun;!t. Te1.003all) 6~7·113. • Grba.vicil ~ iz.dajern jc:d.nosabitn
l

• l:uJ.ajcrn n;amj~{enu g:aroonjeru u pn.zt:ro Ij u kuCe ~ stu,dcDI i,.::,. IJ Q~Ij'l: Ko'V.oi!:i.f.i. ,'el. 033 216~467. • Ild:aI ~m p.
prOSIOf

.. Pag~ d'l,l'os.oban ,1If.!a.1'1 r.nnn~ bl l'.ii:i n:a

].~ 12B~T~\~k~i:~~Oj~~~ij:e~n~~d:

~~,~~~r;:lr:. u *~r.~~ ~5~~~1;.n
210m2 lit sve
~t$-

izdalem

sobe

j

o:l,rnjcitl;:rt $(;ln Ii H:iirp~!"!.(lj If,>rJ.di lkat. Tel .. 06 l 167 930, 'Vlkendom

j

• hda j-cm ,posI IJIvni: pr~~Qr [:3rs:kc.m rillS krlic:u UJ: glaY'n1.]

0:;1

ceslU~

MQ!'j.6.5

d'VO-

• Sop ri~i-Srbija hi lOu kutu i 2emlj" " Gmo; \>.ori. Tel. 003&7 61 U6·64,.
J

sobni apar[rn;:in kuhi,ojc.T~lOOl

Hi 50~.sa upoU'coom ;5.], ~S.3_

94ml.Td.06!

• Breki3 ~ 'prodaic

839,92.

m troipo:sobiln

scm

,·isn,kniig •• Tel. 066 l64848"
.. Mer,~edes Ml. 350

J

06118S998.
• Mo[O(

p'rd2l~ .90.000 !::Jih fQl oprol;:m~ ~_ dQ mal a 10 l2 .).s.e.r,,,jsi ran 3 3.0:00 km. Tel..
"M~i"t"t'dt'$'"

12./2004. god., ISl KW, em, boja,

ben:?jn)

Vole m.ole ogl:cno moi,ele sloti. i, pulem

,
I I

19(I-lOOd.izel) 'IlInj, odlitco, To!, 061152 SOS.
dijc?~i~;¥:l~~~~~i83~~I~Qa~~ • .opel Fronl-cra djlC"l;ll 2(100. gud .... 2.2 n-rr! limnrijaj.roehmnika.'-el.. 062-

web portola, www.dnevniovo%..bo. taka :§Iocole ,kli~om no zookruieno
formuloro koii trebole popunili i posloli no mail; maljoglos~o ... z.bo o

'Teet ,

polie no sliei ispod do¢i do

:-----------------------------------,
,
:Telcronf~dr~~ -------I

279m.

I-~---------------------------------------

• Opel Vet~ 1.6 H! 1997. gooi~[e, ml.lldlo~ rcgIS,trovan prcl:oo 1,24.000~ <i;,n' 6../00 !<.M. o!. (161 8231). T ,)
l

_

lOOO.T,tOll1811690.

Pc.ugcm

406

1

H D I 2..0 80 KoSI
1

''''''pot!

~lIIpo~J.oII

'lUI

0Id"C$1r·~

:Tdul'u.I41

71000 SM jI:wI ..

.""1. lu MlI~ ogI.a~1

• Pe!l.o20fJ! I A,! g.'od inm 2003.,p.'rwll

auta. TeI-5U-7l:5-_ • Busovsea, ~:uea200 mz, usejji yril, sa ecmllcm, 00 ,cigle.,., oku.cn [1;11 ko vol L
radiu, 30.000 fUR-il_ Tel. no 1176 411_
~;;I

paplrl, giU,12a

.. B uta. POlOk! kura
1

1 stene 126 mz, supa, basra, parking .3;

lem. T ,I. 062002584. 188872.

• Ladanica,

ikutu i :terril i il!C' prcda-

(Jkllll::niLe 422 m2!" P(lvog:r;~dn:ja!

• Li r(:p~bosuussa k!,J~1 /l.l:3:h Al fakcvec, cije_n:! lUS.OOO EU'R..g. T .e1.1l61 • M. D » e r JPl"Qd:ajc!'t.lili ilda~~m S!ia.~ V .. .)pOgOOilll zakanc.airdinaP cijc i ,1;<:00. Tel. ()66 439 4{17, 06160,8
9(J mz,

Te,L061551547. .' Prod~irnl ku~u HaJ ilb(l~~ II ~ Kovael, Star Grad. Tel. 0:6 t 632,000. • Prodelcm kuCu Hi rn ijenjorrn ZR jedni)tpt.l~b<l.n stan, T~I. 063 .514023_

JlLjfll.

.. Sun; _Gra-d~_pOV(lJ jno prodsjem kucu. ToUOl·181, 061390 143,

fr~zfcl~!~je:!~~r:a~~T:t~ ~~~Q'~"S~
300.
00.

• Stl"'O.j;:icenter, stan 57 m2llH SPI., 111 cijena l SO.Ooo KM. TcI.061549268,
'Vlasni~tvQ
J

• Prod. k.re~r~! ZOCh:.9£I!" vrl

• Cemur, iULi]C pj~r:ij~ "Galiia", ispod ti[1l;!lZLUi!_ !,i.l(i?' odmah

!ohcij!l 1.300 mz, moge i dvije])O 650 m2, sa lzgredulu aam beath objckatu, hi tne, vdopovcl i no. -r~l. 94~ 493. 062

tJ'(m2i\2I!

00;,(I6190l644, • Marcela Snaidera, 6:5- 2tIll, trosom
bl!!:nS[M_ Tel 06] 55893-2_

m2, 2,400 1(J\1jm2,Tel. 061 3l5'!t40_ • Cemar, vis. prizemlje) 101 mz, pouebno rcncviranie. Tel. 001325 840. m2,1 sp.jcen rr. gri lan]e, paplri urcdnl, Td_06116115~,(I6l0~") 331.
-lO

• Cemar. ul. Ce:ka.lu~, I sprat, 131
J

• Moomr) ul. t\t Tim .268,prodaiem ;~l~!~amrl~~~~;~.~~rli~~~~~s~
954, • Na. hjeptli lolmeiji KlICa sa eva odvoiena srana, garaza, gasped, objekd i

061531621 ;06~52946<S_

mljc i'!,IOCIl nkom UZMN~l tel put i evim I prikljuccima, sa g!l:f'rlom II :to'LI'ik~~ cp. H.dli6 (20 km oc Serajeva), T 01,

Vc)d;,";_ TcL06I303662. • Prodajem kucu sa 6 dunuma ze-

• Prodakm

kocu na 3 :SP,riUiI• Den]!

Sot klimcm,

,,51809, u:vT,~'12~~~~~ol;o !i~~~~~l~ej~
cksLr3 pov. Tel. 061 S04

ToI.062320034.

I)

~a"ulj-

• Za red u ilU to servlsu potrebae mehan itar sa iskusrvorn, 11'19(11 I .000 KM. + topli obrok, :5VC osta10 po dogevcru. Tel. 06] lZI 881.

• Fiskalnc

kase na kredit.

TeJ_OOI
'. Zapocn

3311-INd!

425.

• Siup kod AlIIo- pliace, lokeclla 2_000 m2~ predat ~I'ujev za grad. do:;;;-

• Peete L_R. k~ni.oIX dva n!J5lad.:3 i prtrodn e reieve. Mob. 062 9:ID 0.40) Tuzla, irilske masine-slvaec. Pcvcllno. Tel. (162876691_ • Neve Qrl,cii".!_lillledi ielo v e za irtd
L1S--

vcdoicm
rna

vclu za Izgradniu SIam". pesl. obleara
~~:~"!?i~~~~~~~~;~~~~~bllno,

i drugi h prcizvuda pomoeu kft "Eierlcna uJiil". Td.o.32244~41".

i re scpsrveni c(crLcni h ulia,

mirisa, parfcjige

posao

peclz-

• C.Vila:t~

G rnd.ata~taJdvos.

sren 52

"""oi'_1<- ,1.0315965 16i(l63 i99~(,6_ T
• N a prudaju 4 dun. zemlje na U~iva·

• Prodalem kueu sa garatcm, bastom, etalno grijnnjc, S tad Grad-Metl:1"f$C1 m(l7'.e zamjcna za ma11 ji stan III ccntru uz dopintu. T cl, 061

• Srup, Bojni~kil 109 kuca sa pos. prcstnrc m od 80 :rti;2 1 ',!:a nom izna d~ autopeaca lea i parking, U tilZ. sa glavnc
1

• N QVU mctereu pi lu Sdntzuu KM i IlOVU 1l00V-CSku gusanu P('!c [orul 300

m~ t:rfg~h~\r!ift~~~,.ttQ~~.i!ej!~ 2_500Idci a", Kni igana CD~u, TeI_on M4-417, 330.
• Fast-food "Cardak", dnica ~(!I pos:_lu~i\fflii.je_

KM_Tc!_0624146,7,

](16424-

ml.>""",lj no. Td.(I61 367031 , • D.lotan lea, VOgtlUa, nedo""'rle:na kuCa 53 [11slana i 700 m.2 ckuenlce. Tel_061260 593_ • Dev. kuca sa I, SOO okucnlce 1.1: m2 Oslieku. Tel, 033468-71 s, D,.vlakovo. T<L(1658n 065.
• De", vikead. sa 9.000 ml ::remlji~t~
'S\;;i11

• C. Vila,

kompleme

adaprlran stan

ku (Vol ulak), cijcnn dogovor. T~I. 0038! 2] 612 !45 I_ • Neum ~Ti ha tuka, kuca sa gurazom ~i~8~!l~;."'''i'-,; T<I 061 548365,
• Ncum, do hotela "Suace", pecdaje.m:styi'J 44 ml!sa reresem 40 m2_ Tel.

• Prodejem kutu S!Iokufn lccm 1.1 Sokolovic kcloni ,i"doku_mentac1Ja ured"'_1',1,06! 2 19853_

ccstc. S'II: rceoviraao, kom unalijc dne, vlnsnik 111. Tel ..OO1735608.

IHC-

.' Pmdajem kudu U Burmiru, 2 sprata, uscl jiv:a,g_ri j8'lljc S~:nW:!p.<!;pi ri 111. T,J, (16I 971 090.
1

• TiIlt:in1ku6:J.g~7 m, nasprati 8,,6l3 tIl2 oku;61ii:"¢1 cijen fix. 90.000 KM. Tol.ilOllW 117, • Trg hcrcia, pmdeicm Stan 3.60 [(J2~ 76,0001(M. TcI.0621S.2061, • 'VogoSta, centar ~zgrada DP markC:l:iii
.1b mz, 14. s_l'ra[~komplcmn adap rirsn, ri~no

571. • Print maHna Rodin Sol-em 6 [84 A! ~i:rinl!! 'Ui.rp ~e 1:W em. Tel, 033{553.865,061.'195017. • PHT!~ki bojlcr "Raven :i"1I;;;i\"" 24
KW,

• Polo v an SOil y Ptejs{(:jsn 1] ugruden cip + S i.f,"Ti,C:!<_Ttl.. 061 l57

Tel. 061 77S

porrebna ra-

i:ll~~:~I.K~~:d ~~$~~1~~~-.\
061714431.
• A\l:I;Ldic sa ~3ivrfi=nom SSS! J?"Wii:ivan]e rada I] a raeunaru, engles ki i

:;S~9~"lB
1

89_000KM. Td.061538123, • Dob ri ilia 2'1 ~etverooohlln sIan! 103 m2 I :sprat~djena po dogovoru.. m~ 1
r,rHU11iu!'; ~OpblU_

• DlIJbriq.ja I! prud. 2-wb:m mll adapdran, neva kehlu]a,

5;5. ri.ks::no

0629177(14. • Nova kl,tca lokac:ii::. .alnfkti:vn;l,~ Trnovo. T,1. 12.h-554, 062

• Prodakm kucu u ccnuu Cazlua i tru$Oban sren II BitJ:acu. Tel.. [)(it 8()9

972,037126·461.

f:!'s%~'"

l

T~l. 00 1
,l;3

ma.nj]

• Dobrinii.i 2~prodilijcrnlmijcnj:arn
1.]2 doj)j}lIllU~

m2,4, k".T,1,06264168),I. • Don j:i Vogo*a, kuE2I sa $ii."i-m_ p:ra:-

U'llipo:robiUl

S:l9.L1! 91

• O~liti.9 i J'nOV,I)' F'~de.raci j9! i"i"(Id~jc.m 4,5 du.luffiiJ zemtjc Iivadil~KroZ ilttl!!njt tel-f;' 100 mb.st:J rije.k~! i:;'::~'CIri ri Feke :su SO rn udalie:n.i 00 imillnj~ ~~,hL'L'l].m~ prirodiil ~'I,'C ;rogradeno ~ictJrnJ 7.elje.:tna ka'j)ijs.,. 9d glav:n e ces [e kojEiide La T:movo u.d;ll iello 2: kmJ do

• Prcdaicm "ku.~u u:;':: semo J:I!Iblan i~ko [eeero, 1 SO- rnZ a tarnbencg prosl-ora + ,Podrum + okurniea, ,djen:a '10_00(1 ToL06 1,57786_ I\lI!_ • Prodiljem
(lj~1 v.~C:;l~

KM.TcI.061 5J0964,(16I 269&3.5.
• VO~J:'~ie S3S_

m sp.,

m.

POlI=!WlO

ispracnn. Tel. 061 18.5

~p~llski iezik, tJ-"iJiiposao. Tel. 061381 301, 641·45&,

odllcnc

stanjc, .80.000

nil:i!ca vjet;!a;;;a bb. Tel 061215

m2,2 cmZo.lllWm Doma ,dravlj" B rn-

se pas. proslor7l

rna, 3 kom.· 1Kl'l, T ,I, 062127833. • DOIDI;li!-..:I~\ii~ Ijekuvi til. prepc'I'i:S'_'
li~ij a jail!~30 !.t-om. ~9

• PrDd_ 8.000 kom. ;m_::1-ek alb um iLu

• tuva.l a hlhjlllete u svom :sli1ILU na Grb&'vit::t k(ld' lcljii1Qg $[~dion8_ Tel, .' Poln.::bnc 2 ,rid_n LI;C z.2I prodai u. pi te i piladi i Ikonobar. Tel.06l24111'i6.
~:il_i'l

I6fl 068.

kucu! Veea·,novijagmd· Avdt: Srn;(ijl{l-vies.. Tel. 061

• Vogor.ca-c~ntilrJ nadogLi3dnja, IlC· dQ'o'~~n~ :rhalJ-b!.llJ, d"oc [~;i:nj % rn2)

9,U KMlmLTel.06116993>,

kb:~_5a1 bcspla(na doslavs. T d. {16 ~ Il8184,(I621J455L • Tendu Zil tjcmu 'bilsru R:d 50. Tel. (163135707_
I

KM iLA"i 10 KAt

093087. 782.

• Fast~[udu pi~-majs\C!r

ptceriji "'Arti'l'.!_1 potU'·
i lcQnoba.-_ Tel-

061

~~~d-:::~
ru. Td.06168609"
l

pe.IJ::rov 1j.e, gai"':il!iflj gOO ml v'Otnja1:.il) S.mizov .. :.Tol.033655·398~ T,L033/2J9-910ili(l6214G439.
• Prodnil:m Ii i-cpl.1 kl!.cU :5:;r ;;1'I,'1i ~om kod Vljet-nice (u bli?ini Ina[ 5m&:}.
• ~_pO"SJ

• ProdaJcm kuc!.1~ prize:rnlj-c.} sprat.

Potrainja
(A.g<nc;jo).Tel. 062 671488_
C=!".Ior ienskoi osob i po[ reInn stan do 50 m.2~ na du.zi period • 1'01rebno vile ml!nj ib s[anCIva za

~/lsA~.1 tireni~~,:Og~~t~

Con<our-TS, To!, 061866705. • Zi ve g:)ge- igl isre :zalov ~a:piHi1nol)g ,mud, ipa,u-mko. T.I.06120"1~5.
• Pilnd domac.ih janskih jarebiearki. koka Dwi 1ii;21 i (:;11 iTel. 061 lOU 345,.
l

• T!""a ke

Z9

k-on [110111~~reri!l

1.1

k_rvi)

• CUQla bib di.jl:'t~ 'U :5....llm ~Ii vaiiA:m sranu i j)CI,magalil u kuci. Te_i. 06] 12-0

669,

t'eC.Lm objck(ima i V1Xllj:o.kom od 2.100 m2, ciicns po dOS{)VO.r\L Tel_ 001 510 Dubro\'rLi.k, prodaj.em dvusob:!:n. G ruzul V s.pml'l u:stLiktjl::n ba~7 kon sa PQc1tdom !"J:il GrL1~lcu luku_ Tel.

sUm u

• 0 rebi,f:~ klI~ ba~la voCe, vJasIi ci p;:ukl ng. .¢iI_'l:mji.l,5VC pod j~d.I1i.m klju.ocm blizu prod:avnica i IWi. 00385 20 7l4-0n, 00n5

dvospr'lun:a

TeJ.06394740,.

• En:&[ts;l::i - njcmllcti ~ i Ils'l;tl.d~cije, pre'VQdl dipl. Tildovl di_sS-enacije pl'Ofcsori~" . S:Qrajevo-Skencll:rij!l.
l 1 J

::5~f;i

0",,'" Td.0573]7·588"

• Procajem n~ MO$l!lrd:om ra&-kr'Scll 2 flarcele; I i 2,5 dLllu ma pored

~Z:I~h61j~nn~8i~ prociaju (Ag(]ndj[l)-.
• A:gene.Lji pr)lrt-bflfl mll.nji S,!llii il.l garsonje.ra ZiI pro!:liIju (po,lD:ild kH· i'o'). Tel, 062611488_ k[l~ moz.c deva:stir:an do 5.50.0000 KM. TeI.06)S>l84H • S mdc m [ri1'-:~d meril (zas:ebnil so· bo) 1<00I,lo""l<og f.~ulm'_ Tel_ 061 ",83-68. • Kupujcrn maniu kuclJ s:abahom u ravnijem dijeh..l S:'flr.ljev!I_ Tel. 06J 202 S16, • KupL!jem SUm L! S:a.rajcvu u eijotl"! U -dajc_m amo ptU8 do'pl'H.fl.. Tel. 1)63 '9 19 • Kupuiem
SLan

• Of.!'lodc:n~ jar:. lkl inkubatore d,t!matill koh no'Sil LC:l; -erne... pirge grahc i·os[ate'. ~f'el.061206345. • Svj(:za
nj-l;jJih

.,I'SeI!1lv~ ,lrti ustuge kUCnog li· jeO::n i[I i njcgc ~truib i oo.lc:snih ~ob:u. Tet(615306)8,

003SH0418·19l,

• Dvije ku6e sa d,,~ p:o:S_ pl'"(l:)W~ [ dw dun. :le:m] i'of: Da Kromolju) l.80.000

• pjoni.rs.k;JdC',hn:a"p,la-e I .735 m2~1J1. CC$Hl~dCl~Vfilj(_1\Bgt.lu:l:n jB. '·e~. 06.2 9'9

KM.Tcl, 06 I 214071.

Tel. 03144.. 998 i061 Jl9025.
2:0

• D\'O$. :smn 44 m2! kord M L1~_ {!:tole.

3253, • PoJali6! d\I~lJbati mlj,. Tol.ooH69909.

Stan~

",is_ pri7.~-

.Prcdajem n,Q\'l.l kLEt:uu S~rl!!je....J-jo ! Il.fl.se] ie BinjeZe'V(l. Ktlta j ma lri sprata, 5o",'~ki5_pnu ,~ma l~5'Cb_im uJ:[lZ. Okl.1C:niCS! P'O'~'~ine 1_000 m.2! ogtadel11l. :ii:.idom. VlaslJ.i:;;rvo 1/1, :S'l,I~uk.njiZeiLo u

lj~kovirn iai:a.prepc.liaJ
hratJ(I-!TI b~

bra~
kon-

p.-lrodflQITJ

Al,uijin D,'or~OIo·

('..cn lra [t],) 30 kom .• 9 KM. Bes:pIB do><a .. , Tel, (1615044l5.

enil

wlallid h ~p:3_,rcl Q Llilo ci jeQ:ii. 150 KM. j2ll Te.!.0621151 07.,
• A:a:J rniJ S;eodc'td;;:J ~it'!J:g:ej geoi::.; delSx.os ni man j~! diooo -parcelat obiIje:Zii'l,7iiILje medOl-JOetaiirnnjc. Tel'. 051 • Rad ~m -S.il nepookreln • PQma,ggl!!i bill im ooobama. Q"Sobam!1.

• Prnvim

sovc vrs re zubnih

pfOlez1

1

~~~f~1.'~ tS~:91~,n
I

Sp-) ~ kyp,r\o

_. Poo. pr~\l;jIr 122 m.t kod IT ;C:imna~ije. T.e-I. 0615:5.8932. • Pr.(:1 Liepa ku:6i mode:rnog :stila S;] bi!tltlm Ita pruda-FL!_- 3 itl!Isebr:!a ~J 3~8:sa oowjen.im brojilimil,· blj ndir:ana ,Ire· I~ - 2 blllkon:l:I:.! - kc[~s:ni pr'~tcr 260

&",,,,_T<L(I623378] 3, .IJwdajem p. imilnIe,Clpo. Smri Grild

0621;79<)0.

• Se(-ijll ZIIlrpe:zl!riju

(Hlvoljnu.

'-el.

~~~i~k~~~.~t~~~~~lvJ9 ~~;!S~!~:!~
"0.
• Prud:ai-em ptat" 1;::odPioT! in;kc dohne 1.73S m.l],1l~ !:es:1U dOZV11ijen .. gra· d"j,. Td. 06l 993253,
1

(161753355, Tcl.oi1',1,(16122,866_

• VIIU:a.n.i~ef$J.<e m·ii:~,in-c Hofrnall sa prn[e-eom

o:Dremom. Tel.

niflrkc

Zifl 148,03)261-55,_ T<I.06.l3200)4, T<I.062l20034, 0621777%.

(B3j6:SZ·08l Z\l;iU 1'01. Bmo,

• G. K.ovatiCi, prodafcm. kUC-1J.Tel. 06217l ~~8, OJl nS-l27_ • Gar:sollj~1ii29,ml, S,vrakino ciif:ll1l 50,000 KM_ T,J, (16) 141 m ;
1

• P'ovotjno fl'rod:ajem uga~ rOle1ju! sofu~ cip:larrii.k i kompjutcn;ki .5ro. • Proda i ~m v~ ma~i nu Goren'~ 100 KM"cl, Ipo",' 3 riag!o 10(1KM ; k, ul (["'-"'la~i e u (tilfLcu.sklle:laj)]OO s KM. TcL061828422.

s(i)i"im

ijza 16 n.

Sl~~i~[Vg:~}l~ (16.1 4~lJ4_ S (161101941. 295946.
nQvi~n)

:l~~~

K(J~:k~~~I~ primorju

l

I)rodajem

nja, Nedbl'"L~i-lo 57.000

• Gar::ionjl:fa 30 ml~t\1.. HadlijahicLl S.tai '1'0. TeI_(l6352644" • Garsonjern 36 m2, 8 SP'J novograd·
I

• Pwdajem COllIe pj;w;riiu

(ustupam) opremljemJ I;)Id75 m.2} B:rckil. TI:I_ re002

Tol,033638-12,_
• Prodiljem

ll'l .. c n;B. Crnogors:k1:iim (Dcriovic k:c!d H. 'Novog}. _pos. proomr u BJaz-ujtl
1

• _Pa.r!.;:("uir pO$!:J .....ljll_,) brus..i! Jaki~ parJ.::eL) ~iJXloli! pos [;]v IiI! lam Ln..l. TeL • K 'V1lI1 ile-[rlO i u re~_no radimo mole-·

544.

m~~; ~~~a~~!~~~~,er061 s;oO~~.vu!
• Kupujerr! g;;i~lu _lfl! I'lR t V ill! kod Velepok,re do 9,000 KJ\1. Tet 061719812.

~ f~:;n3,~i5t\i;l 30 m2, f,lO~'i;l1 Tel. itiCl_
le:'iicim.!II

509159,

KM_ Td_ OOJ

j,flino. TcI.0619H 106.
• 1nciunrijskc

• Prod:arert'i

p~knc:;;a

(Ill taSlc o:robe! t,ei:;:)tiIJuTel. i ba K!I.-nu

mi! 1m2/1 KJ\I. Tol.061439366,

• Prod;ajc:m bolts nil CiglaILilInil y Q(llic!lom SII!E!lju_T~l.

.' Prod:lijcm pC5. pr~l-or

• GrbiJ ....ca,. prodiljl:'Jn 3-i!j.{lban :st1m i 74 t.li.2~d'lr.!l! kOIl:!i.)dv.il hodnika)dw l;!aJ IiI... 1,,800KMlml, T <I. 06J 080257. .. GrbIi~'i-C;:i-SO[_l~jlgj l:roipOSCJlb::in stan 85 mW, I 00 KM 'renovi nm) sa

• Prudt!.jl:m bosan:sku ku6.l :irari G'I:'iIId, LlsII'l,l'jnS!_ Td_061 74598.2..

pogod,m

015_

U Ve87 m1!, c::Lje:n.!I14(UK](l K.M ~ l<3,:SV(: iIJILicn~.Tel. 061.540 n

• Age.nc-ij i pC;ntebl!fi i'l.fliT.I je~lt:i'.I St!li'i Si! 2 SPiI'VilCe oobe. za porodicu Grhil· ~"ie::il-H.rasno.Tcl.06192S649_
J

~\ti~~~~.~~ fI(We, pt)YoI)ljfl{J.
,udo. -r.I.033649·6ll.
HU,

muitinc"l3

• Zr;:,Ii,:;r:sS '5.i!ll-om !Joel II gQdiQa> mdi I~ bil mjesocil kod porodi~ nll muru(:za ~mjd [ai~hrenu + platy). M,(Jli.m lV ..ti f.I_a~ 061421190_

• D~'1l. til i.ma iii f3tan:sh

• Brinuh
,SkQg ulf&SHI

hi h
'u

g"""'m, T<I, 033 617-742, 061 964 797_ • Hi mo p!odajcm S,ILiTI 1()9 m2 III sp_,9HIOOr:;UR-,,"1. M, M, S.l.. ~iio <00 Trin'ee. TeL(I61l14071.
1

• Hrasllo,. [V :sp_, 58m2} d ~'oj,~ob.an~ k(lJ'J1ple'[fi() rf:!"lO".'l ran._ T to!' 06]

dom00385922444l41. • Proda i.em ~tl'tJj(tSQb;!n Sll!il 1(}]; ml .. l b,1kon. (IXob.;oja Il), "I, E.,. d, "".!;1, bL 91l1l.Tel. 03J16H-6H, 061 259878,0651822J 8.
• Prodajcm dcv~!jtir.uUl vikcndiclI n:i! Polj ii"iilm.iI!~2. 340 rn1 zemj Ll[a. Cijen:adogovorom. Tel. 061 ,608 962. yo1om i :p"dklj utdm;a~ Silr.lje~ 641.000_TcLOOIl.l4356. • Prodaj~m d 'o'a~lll~iron:il S:LaneS;3 b'~'Om".ccolrU. Tcl-ool1J3883, • P'rodflje:m diu d I.1p1('h k LL~-.eSa dot-

• Pmdiljcm ,cl:(vc_mS(]ban 5.tiID 17 m.2! S_ k~ na Ali~j.noUl pOtiu, odman use11iv.1-eJ. 061 167930 vilce_n·
~j 1

• Prodllje-m :Il<I'!Slmln..i ]}WSIOr I j ml u TcSlIllj>koj"Tel. 061g03 6<52. O~:~:~.T~~n~~OOO~or
CerL[nl

• Ag~rtc:jji
£!I

30 1'n2,
Te.l. 061

925649_

pO[reb:ni s[ano"."j II :1..gradi j_znajrnljiv~nie i prodiijLL. T-e:I.06]

• Pruda:i.em l)Qi'ii;)lj r.~~'L8n l.L :s\ro~O!Tl l79.
144
ml.,

I1

Sj:Jr-9L.

.5111 ob·

Zamjena
• M ijenj:nm lrorol1i1n sum od 80 mol na, Moj rnil"U. Zil jcdIlQ~PQ:sobaIL od, .500

061 ;OS731. • Prcd:a.iern em; ~ib-e:r tltm:fl:. lojem,), 210 vi,. 60 li1. 3 m dug, Tel. (l6239350J_ T,L062599869. • K!I~art 7.a ~ilie rnkile i pee-el1ie p,km=,ToI,061l67103. • Vcli m$~inu; ""'Birs" WM 600 kElKM. Td.061 ),38430, • Prodlljecm i nidi In keranes Lol nj.ake r:a.znlb vcti.ti[tii j oblik:a. Tel. 033 453-019_ • EI. motor 2:l. "t'Sma.ilim Goren~j 2 gri~ j$""TAp'~4~ I'W-TeLCISlnI 1%. 19<)935 • Ptins.ka pee TIl! dimnjak Em_t:n_il7 • ToI,(I61203867. • ~atot~kaI'nJXIva.n.ie:di:m_ 3J~ m ilIumin_iJ;ske kQmuukcije,1mpa.d [I,"~E4 =bo,IOOKM.Td_066338330.
1

• Zbo& p~l:lj-C1J j ~~rodaljcm vit:rito.Modu, mill~[:nu ZIl: ~ive:n.ie. Tel.

1'e1.033611436. • Pot.ni:bll.i sa,r~dn iei il.ei icle BiH z:a 1'1'1lda.j u kM;.mC'!~xc~ ":.:;!Itada mi H_Lm!l1DO 3&h + kred.itirilrl ie + sti mulactja. ToI.0331644-178,06112.'424,
• Pernc sl!lkala (niil zgrad ..mil! tl S[g:· Il.ovim~! ku~m [I! SI:l kklli sl-olo"it "Il:i!ne), Sa_taje~'CI.Tel. 065 594 022~

0 dje.elu SVl;jlm $\31I!.U -

pr-ed:skolGrbillviP1_

325840,

jc.km dim. 12:x8 [01 okucni-oo 422 m2., lI;j<l_Toi_ilO2814659_ 0,32] 7·158,066893703_ • Pr-odiljemstan 38 kv. CcrJ
d~ bet baJ kO!l:i4 id:e2l:ii_tl~;!

.' Prod ..j~

:5;[:ambcnCl-pos.lomi

mLT,1.061866249,

j

• Bra~ni k.reveLpwd;il,i~m

fio'VDljno.

440·747.

319163. • mdZl· LUiilJ].i 3·50001:1s.m.n 78 mll ! '1>"'1, '-K TeI_0(,6t76183_
1

• II itlia,. pr~f1 di~\l;j .f..i.osalJ.ski Iji ljs;r;l 17, obje.k;u p+ l +p] SO ml! h~1I~·1.50 m2, I/l~ kod DOVe diam.ij(:. TeL 002

• Prod.-ilj~m Sian 130 m.2J .ko<t B 8'1 eenlTIl~ SarOijcvo, -elaill,O {;di;;mjc. T c'!.
Ulr1 K. b;r· S\Liael'l [(' i

06IZlU 179_

• Ist-oClJo SaraJevo, Dobrin r il41 dvo:sob::j_o :5Uit.l-jo rv $pnill~ mijottijam :is sHean L.I SarnjeV1l iti prod:3i~m. Tel.

:~T~t06~ m], 24 n sa va· 23~ ~~~~lli
451930_
1

• Agertcij:!:i "Mtk:i!""

-ItU~[];21

nje.c.:a i

pljen.1l200S;. gOd.)m"lokorBHm~!.200

zovi95m2 +gru-m. T<I_6l5-652. 699-195.

• IJidia~Luhnj}

prooajem

S[;!Il

ni-

• Uid!:l.a-Os;ek) t'l!i!I ptooa.jlJ: ,g.t'9d. il LaccviJ pClvo.ljno, Tel. 'i}6.6 018 430~ 033-

'54L c!::Wi:iris ~o6rJ't<Xi. ST~.r2~imos~
• I)rod;ajem dVOSl1ban k~mroran -S.[iln 64 rnl] na ViSiLjiku. Tel. OM- 321 ~5_ • Prod .. jem d'lOOob!rL :!lUll 6S m2) u Z--CIlLCC, IlU II k'll'U. Tel. 0,61 ~ a43
CCIl[ru

S:[;ilr.iJ.~. T~I.062.ll0nl. • ProoiJjc:rn stan 40 rn2~ K_ Tvrt.kal ~2 T2r:?o~~m:a. 1in) 80_000 KM. Tel.
1

• Do.brinja 1! !iuper lokBLLj~ dVQSohill] :stilll 1/11 m iienj:;tm zasmn Mllk;].r~ :sJ.~a- !:!.k_ri;"i i~Jl!.. Td _062 213186_ M

.' proresim-.aJ no lilt>f:l1 ie, kuCa) 1)081. objc:kc.til lCp.iblliL n::Lmj-ci[i3jil. Ti;:f. 062 • Tat:'~m!..dekm'3[er :povoljllo
LI. _

o~UC~_~~8g~j~~, nom dlJZ\'til.olJl I? 't! cijcll:J ptI .... id-cnj I,.!! hi [nO radi ocIla~d~a vani.. Tel. 033 S 10

t1:!: U~~;;D:

• ProdajelJ.l Sian 70 m2: 1 slJrat,. A-(:a.. A. Potje_ Tel'. 066445203. ~ • Prodiljcrn sum [J;i3Dolilc Mal d 72 m2t d ~'a mokl1l CvO.-:3.,.V(."1i k3 t,erasa.

52 m2! mijl:Ilj3m ~ Banj:) LlIku_ Tel_ 033 S42·668, • Stan38 m2:,cen tar K.lkd{l-~V.p.7.a
sL 1.1, H:adzjci.m~~Ul dOgOVOIi m-ok manja vilcenclica. TeL 1162 110 Tll_ manji!

• Zi'imje.o.fl.·prodiljil~

8tiln u Si3.nj~vLL

vlaci nami.~t..~ IJ r.a:d.ilJoll_i 1<:00....5ot iii: "
~S(j~28.nell
• Z·ulJne

pres· 061
naj-

,el.

m3

718-405)

• Bajero'lre set.era l.L krvil

[!""aXice Z1iI mier~nje upola c:ijcne. Tel. !J63

fI ~OIA;:!i:e i:ll1l.d\J jem od kval hemi reg rna [e,d iala! dolszlm kuen" ad",,". T cI, 066 60 1848. • J.lJtLda i ro Or.! tal(i

na

• Troooba.D stan 69 ml. mi jl;miiim
Hrasr.to_~ D_ Ma.ll.Y_

TeJ,521·362,

115].217.

Td_

ZiI

294,062139114.

• Prodajem

dvo50ban

stan 66 m2~ di·

• Prodaicm 5.t.aJ1 p<:IvO,lino 54 rnt lli(t:l:a!Grandeenaf.Tel.06ll509sn. • Pmd;aJ~m stan u ,a~nml 60S m~ 1 ~r3t! !i!Sr:loCU. K..ari PS\QJI k;3n _ T~]. 061
.<

• Mijcnj:.m. d~~cb03n ZIt dvoiJ1'O!i. S'!.!ltIna V. Pu!iu!!I moZt: Lbli:krentru.

r:2~i~;t~~~~I~~:fj~eTd~~~S~S 195_ • flij~, tuCa ~/l, 180 m2 i pos;lovn L prostor40 m2 B05a.nskl put 1:81. Tel. 0659O,n9_
1

ir:.V~l~~:'el$J~~9~~~~e!
I"!(I

2_000

Tol.06143J 757,ilOll66053.

• Prod ..iern dvrn:obiin sUm u HI3!im SO r.n.2~ :2 balko:n.~~ 3i Ii rIa~ ~r(I liiJproviirna vr.u_:il.) :pogled na pniO'ramu Sar3ir,;:vB!- ~::H~nu S:IHI:n.ili! fibno 92_00CI

,IIB8.

063436612.

• Cha.nl

aJlusLi~[m

prodaje:rn. Tel.

T~l. ~~~;~:~2~~gled ~~~~)

• I 'r.lnj ca kod Dllbrovnik~

pl;ac ~40

KM.ToLM9-629.
J

n ~ (no,re_

• KijC'o'o~ p,r--od:licm d viie )Jarii:tll: lcm1ie 1.400 i 1.000 m 2) voda) stnli!!J! j,

KMim2, T<I.062387128, 001S20392. Mob, 061364114, lel_OS3n1-928, (161003393_
~ KuCa
l

ToI,061540015_

• ProehLlcm. -C::r.:t:n dvosooo.n :stilll 5,5 m2 s.p.. I ~ t'lovo~tfI;dnja! !".Ill.De'[atI_iji~Plonlr:ska dolmil 2.300 KMlm.2.
1

glatlC!! T~g Mernerniea, "II!Sili~lVfi. TeL00268J 9~. • Prud-ai ~m %em 1 jll I,i I·[ladivodam:!l i
?7Sc812~lOOIUl. Tel. 0.33/659-756, 062 .' Prod.:aiem - tzdaj-C!ln jlO8l.
,obj~k.:a!

• Prndaj.r.::m

trmlJob;in stall 76 rn2, Ci-

Proclaja ~1.' ra)';no
• VEUl',~ AKCUAi'l 6u<0 •• cijcpnna d.rv:a fokovi, mctncc, ml 35 0070 I'M, (K",IuI) d,,,,oi 7, KM. (.Ilonov;';i) koc'" ar.h 150
l

• RaSprod.aj9 preko ped{"!S;f:l p:r'1)i%\l"OOilplemnog nilmjclnja (:s [olice) fo-leljc~ d 'o'osie-di~!i LCllO'o.'i!koi""(Je i drugo),. ciiel1c tznzi!o povoljne. Tel. U61 1-00

d.Lca i ~;ildl'V.mt!·ljemiko'Va.ca, Ijeul.i pop"'I. Td.062316911, • Pe.re:mo svc=vt:s [eo (i~im:a~ ilioona-jo u.p lb.fl rnokm prnnje ,2-3 KM'm~ dol02imo J>O iilime, TeL 033 659·260, (l6n I 3731. • A;eILci i~ M-cka kucuil nje.s~ i
l 4!; O;! -

b~:v!l('lr::::r-viken-

m,. T.I.ilOI237641. 45>930,

pomot:

S[:i!_rim i bolt."Sii.im~ Un

sa ~'a-

894 ;o335l5-%6.
frilidc:r

• Profcsi(ln81nooi!i:Menje :kui!at~l. objchIa] [-epib.1l i nillmjcl[aj'a. Tel ..0:62

140·160 KM, fri!:fdere 80·J40 RM,

• Vd M:aliine)

~flClff:.•e Slroj!l plio

• Kljuf, Kulin!!l ba.na bbt iomad v~[rI)g;;3.:sllog, J}'rodi3je_m 6 dulumEi ze.mJ je.

• .Prodaje-.m ili mtjenjam 81,m:u .s:llra~ ievu9418Q rn2 Z<!. Bihac- uz dopl;;!ltu~ ~tQtI_ilIiemga["Q~ll 13 rn2, t pool. ~roslor SOml, isporl s:[!;)nil~nc. Dobrin i l.t Sa.rn-

1.000 rn2: + 4.000 m2 okllcnice, sa i]S' ~~lt(i~;!~,~:.A~~ns~~~lIat
tru~ iii vrlim z.amjC;!J1l1 z~ 5Lilffib.-po51. p1'1)S~{j_l"uSaf.lljevll. T.e.t.1}61249149. • Rakovic;a) Kakrtll dnj_tm dlJlum u::mljoc.
Tc.l.

• KQ{] A.'Yszovog [ornj~ "emar! kueu,okucnicu garll;ru~grijll[]jl:. Tel. na Ga.zin!Jom H.fln1J) sn
gl.

r:;!:(:~m ~ I;)ku~oiro'['h .::i-Ve komun(d ije! renu, ]>Iin.gnj,nje, III. Tet 061329 .l89

161110_ • Prnd;aj-cm jedno:soblill smn u ~n~ 366,
In.Jt

na Vnciiimll, cij. ~9-'(~OOKM. Tr.;:l. (>65

i"'u_ ToL(I62943493_ • Prod.ajem jednooob:3Jl sum 29 ml]

r

u~~f.t~~~~ KM.

pl,,"a, Tel, on ,33·631 ,

5.t:3klC:fI:iI vlllta,.. dtl~bII'L".!!!bc5~

5,1323_

ISf'oruka

i.s(1 dan. Tel. 061

8155,-INdt

• B.ocu prodilj~rn I ~ pIC-len !SiI i I;iolpte.m OlO)il'l H r.t3lS!c~ drZa'Vllc Zcljeznice i:z 194-5. god"]O Bis.plClmbi;tm

F'?,.. ljt\CJ ~res· o ili kod ViIS;. uz. S'J:Rmii".T<L033118-40.5,(I6!156n8_ • Pe.r~mo sve v:r.s.[e rna) ilisona, 'cili «pih., mokm p.rnnjc 2·; KM/m2, d.,.
• Thpe!ar-dd::o.t1I.[~.. vlaCi n:nmj~mj IJ .iildiom la::GimQ ;l?il (ilime.. Tet. 0.303,659-260)

i~:po"'olj no pro·

,rikS,"mbol<;<_ Td_0611 54540,
• "RASI'RODA/A DO 31, 7," Pcn;O:;~lJneri m~ 8: mla'! Bukl;)Vi;I drv"il u s-virn obliclm_a. Ugalj B:ilnovLcl (k.oc.k'a! Ilrnh)_ Drv'ti1i lJ,p1i Krd:a..

062213 732.

OJJ665-4 19.

0:613(14 599~

v.p"Jo 3] 1T!2~Visnji~_

Tel.. 0:66 281

• Rako...-iCiJ! p'md~jcm vikc-:nd LCUt2 obje_kl1L)e.kslJ.I:sreileno i i':tllmidH~n.Il.

540. • R!I~fIe $I.:a:ti!'l-C!i !Illtik u za eko :ttlo, illad,IKIJjoopr~m.iI. Te:I.061 J54:s~n. 1',L0612Z4551.

• Vode_n iL"::uDOlocaru. Te.I. 061 154

Cijco, 130,000 KM. Tel, 061213273.
J

TcI_06H14071_ • Kuc;) sa bi!~[{Jll!mo~ i ~mjenil I ,tan Tci. 062 165566, mrnj.,S,,,jovo. TeI.033211·774.

• KuC:i na $pt.ilt :Sx8_~!iiI!! (;,'ii~t'n ~rom II: Stilrom G rildu, 90.000

KM.

[

eT!f.c:6i:;~7;!~G~14!,~:a~i.Qd.17-11

• Prooilic::mkuCu

1/11 zerol ia 7~O rn_2~

• SRr:jjC-~'o-MikvL~1) IJrod.lljcm. nO'Vooagradc!r.lLikueu 10xl.2 m nl!SpralS.i1 '100 ml Jlh ... c;jcn. 10S.000 EUR_,.,

Tel. 061 670068,

9593·1 "

• KIlI.itO CUhl!1 i ~ r(:rn(l m 30 K \VI.

T<I.440-74 7,06S S94Ull. • Radi m I'os-_love S;:Q .H i[(i m_a~Ln-om. Tol.0l3.13~"'98.

• L:isti mo olb LIj g(l i pcd~T-! ll1U 's.~~nove, kute! p<tS. 'proslO'r~ u Slirajevu.

za

• Kuea sa oil:uft.lLCOm kQdAVll::2:DVUg

Tol.0656l6705.

• Ku.e:.1l Kml ji("u! iIl,!iiscljl;: GI:!!,'o"icinc_
:S{iI~

• P~j~ KUCH 2 S:~8li:Jj p(tSoCblli ulazi! adap iliana, pookdve-n .. ~'lredski m !imom, If I, 4,0 ml 01<. Td. 464-728, (161S66l03_ • Prodiljc.m kucL.l Blagov;ac 1 (Samje-

Tel, OJ36493 16,03;690·U,9, • Skemt~riiil~Podgili~ scm ~18 rnl + 2 S'",k To!_061 »893Z_
• S[aD S'S ml, mkupljcn! T:l~OOu1 ~Jg~~:.i
1

44Z,Ull611 -7l3.

• Pl i:n.s~a,pcC'nfl di m njak Bmi fJll.6! sa sulunal'ima iori,ginill crijevimil S'VC 150KM" mol, ; i ,[<:in;i<- Tel, 061 199
1

• Urenid.rn:a;, .s:re-d.njookotci rna in· s:mlkdj ~ iz rna [e_maLike) l1... jte~ mehio1' nike rnalitts.kih ele.me:oiilm. 1~e.t.. 033 62.5- 196, 11id:l....
l

u.1. Frnnje· dClgQvor.
l

vafC, djtOii

vol; p<JV _ 3{10;m~ ntivijeg:J:::Jd o,jc! 1c:rmf.l i:ro1ovaru:II, I .000 m2: okl!cnire, di.

• KuCa:~ ul. B jCI~'I,ij;:1dva tr-05AJbn;a t'I::!I+po$..pros,lOr_ Tel.()6J 5589:3:2.. OkUCll io;;:o:trt.Ttl

175.000EUR-., T<I.061565 899,
• 11rDdajemKLL~u
b!i7.U

.' Stan 80 m2 ul Kulo ... ·jea [V sp.. ToI,(I6) n5 164_ ".ino gt"3,000 KIII./ln2.Tel, 061269 835,061510964,
• S(iU1.G md kod op~ ci DC] 40 mi, i 70 m~ ,I :.;p.! ~d~ptir.3ll+velike [I;'_[,::IISC

070·20B2l;06Z-180-957. Tel, OlH44--411_
• Prodajem

• "'Ku~ snova kiHaJ'og projekta JJ3jljep~Lh ~u6l. nl!! !6Sos,U1Inica_Ciie:ria l8 K.hi + po~!:arln.a. T-elc.ftin;
H
7

~1

Posao

0]9468_

• VK [esar i ~id:!lll") ,,!i.e svegrglt. ra· dqo,,'oe",ctiT!Q rasad-e~:lI grilli"On'I. T~J. 061
• Grade;,'ioska _finn;3 i_Oi!'I,I(Iodi Vr:Sioii: :stt ni:duva!, gr(ldTlj:a. :;rd~p'tl,lc-;iia_ Tt:1.
1

• S"ih 503- lO"pO.g~a_rs-kj.n kllram Hi H niil jed:nom disku, Zi1 razne 11 ilmjen~. Braun o'lfe mret.ic-e
'ZlI

Ponuda-polrainja
• Pou-cban scrviser za viljLllik,c.rc (e_lekIrib:ir iii mehBnit:Bl"). Tel. 061 138 %9_ 8307 -I.N di

• KIJOu prodnj-c:m n;a Bislriku sa 456-63S'_

N,dZllri"i, Sarnjevo.T<I,066 54835S. • Pmdai em kutu el.i.lll. 12);'8 m!

A"!lZ:!II

061140117, • Brlo l kvilHlctJ]Q C:Lsttm poslo'!'m:' i smmbcme prmj.[(lN. T et. 0'62272 S5.8. • VK V molcr rarli sve mO!t'.r$kc r:tdove,ib~

ori i.njc; <1_ ,]».-.'0, To!, 061323906.

519

cts:m)je:fdno..

Tel. 062 214

4!~

llazno
i

• K upu iem :5(;Jf(: njema,tkc markc ausrrijske :;iilinge. TeL ()611l.3. 9'06_

• P~O!l.: pur oj ke 1].\1 mere ! druse destieaclie u zcmtli i Inostrnnst vu. VozLI:a su ktim:aliZ:Ltan:a a VO ....2t.L$9 . iskusrvom. Tel. 061 l22 310, HI. brc]- +38591 IS11 27>, +Jll5 91 1813 285. 9>88-111 • Moler k:r~Ci, glelujc,. kvalhctnc pOvulino_ T.). OO! 23) 190_ i

• Daj~:rn instrukci je i7. marcmauke za sve skclc i fakuhere, Tel. 001 .514 231. • Projcsor da]e lnsrrukci]e tz. mateme t ike :t3 osnovce i sr.r;d[i.io~kolce_ T,I.061 l442S1. • N astavnlk sa dO:S1i1iskustva dale LiB rrukcije i"l matem ali ke, csnuvcima i sreda joskolctm ill dolazjm nil kucnu adresu. T.LII6! 4;1 056_ • Dalem lnsrrukcl]e srednlojkolclme i studcrnima hemjje, Tel. 001 177' 40)" • Elckcteer: usluge cl. instalaci]e, ii.i.UOi"(.un:ski C1sig_, i t'i:(hka!or~ 'Z9 ba.niti ~ c.1.bujleri, el.sporeti i drugo. Te.I. 061 312435_ • Moler sa tskuswom tz. N femae:ke iavod i mclcraj, kvalucruo, tisto i po~'Cl1'ilo.Te]_061.3072829. dove!hali_ttrt'!o!~iSlOi 06l559733.

• Smlar ~ izrada i moe c.aia kuhinja, ameriekih plnkara, emcriiem, stcpenics. Td_ O~ I 5Il66l_ • Central. grija.nje, plla. tnaalaelle, zam I ena ken v eRlo.ro itd., rad imo kvaIi le[L'1IQ povCll mo, ua g;ara nei]u. T el. i 061500037, • Kcrnbi I't.eV1Yl purn ika I +:8 lidbo,PQ",,1 lao. Tol: 061223 343.
j

• Mo]ers:ki radcvi, Tel. 061 5·7997l. • Molerskcualugc, Tol. 062 &23 902, _. N :jje:ITk:aSl;I.ije i f.t(lip<tvoll ~ ije untsuvamc eobare, sdenlce, aure mravc j m i5evc~ dnlaznk na adrcsu. TeI.063693101. • Sobcslikar-licilac, mclersko Iarbnrskih no. Td.061564941,
• Prevoz robe,

pjesno i povoljno. Tel, O.B 466·736~ 061 )007S5. • S~i;'....s. ~drav(j:a~ uti ihav,9l1i I) ~ob;ai re, mol ice, m uhe, stien lee, kcm arce, ",i'"'o, old. TeI_ 0621 36l48.
riJ~

se-

lavodi 'S'iC vrste eadova kvalherkon1bi~em'J

• Spectla 1n i trermani prot iv: ::!:oh:a· mrava, b~ ha, mctiaca, komarace, miseva, iH3 .'-,el, 061 234 026.

• Kupukrn umiemicke slike, filatcli FII~ SLBl'i naku, smove zidne, d~Pi"Je, suenc, ordenie, :tmi3ck~ i oetalo. Tel, 033456-505,0012144(15. • Kupuiem suventre Sarajevske olfmpiiadc, TeI_ 033456-505, 061214
4Il5,

• Iskus I'1:g profeserlca engteskcg, njcmaekeg LIrancuskng daie casove i precudi. Tel. 061 znz 8.73! 033l00-616.

d:d~[~tnzeut~~~~~:ii:J!;~~ zubni h PI'Ol'CZ3 modi mo vikcndcm. Tel.061 141 544,0l36J7.845.
1

povnllnc, radne snaga pc dogcvoru. T<I.061 j I 3948. vcktore
• Rad

sefidbe

• Ulstavamc zoharc i ~ule mravc, J 00% efikasno, 1..1 vde:m $1.'9iTJ bt:rlort.! iii poslcvnom prosroru, Tel.l}6] l43 ~91.. • Ui~{avillmo Zohar~J motlce, mravc, sticnicc, buhc i mlseve. Tel. 033 219·761,061 n85J.5_ • Kom bljem nrevozim raznu vrstu rcbe,.sdidbe~o.lp:jd -+- ~-s.pQmoi:,.povo-

zl:;nnt'sat,(J.v~i %5126.
I~,

• Kupujem lomlleno zl iU0 dukate,
1

(lSUlI::'lod ~b.\2L Ttl. 061

956

:!~70~

r,U~~~j~~~t~.i

S6l~r3

• Povoljno dakm lnsuu kci lc iz me[~ma[ike i informa.\ike_ T.e:1. (l61 3:5-8 339, • Pri ievoz putu ikit csobn im automobllom, Tc.I. 062'476 lS-I , e Kcmbl prevoz pu rILiJ:"iI i robe 'i~Qfn BiH_Te.l_061903-336.

ke - povcljno,

im grij:mj~ m Henjnm kenradlja tori rna i ostalc pcprav"ret 03.3. 800-.514~ 061

922416. • Radim centralnc ~tijlInj.e j preprav ke grllanla T '1,062316 8l6,

• K UP\! iem tom Ijen'!) i w barsko aladu kate, ~o~~ane i csralo, naj \"iSe plaeam. T,1. Ol3 65 5·;9&,00 1 SS3 640. • K upu jem staru devixnu 'll!dnjl1, obvemlce, rntna cdsrera, dlonlcc, isplataodm ah. T, 1.116151 7S97_

• Profescrjca hen~ ije d9ie insrru kcii.e iz hcmlic studcmlma I ccen lcime. ToI.OOHl! 174. • Prof dejem sate gkarc. Tel. 063930~lg_ • Vod.oi nstafater . svi vcdol nsralaterski radovi k valnemo.brao,

tlrrc. Tel, O6l4 76471, 03l614·436.

• Moler Emir, lzvudl molerske rapOvolil'l.o.. 1'",L

sravlis ncvu instalaci iu, CLs,t.i beilcrc,
sve uagara nellu.T el. 06l4916.lZ. • Staklar SOl iskuat vom rille! ~ :5VC vrstc S[9lr:.l 9r.skth ush.l:,ga) dclaalm 11 na adresu, Tel.061609947, .. K V m.o.ler heel atanove, ku6e 70 KM! radlm gieLov,mje Iarbaejc, pesmvljamo ukrasni srlropcr. Tel. 06.2 3832A2,63&-'I~4.
1

• vodolas ralater odrjava steru i po-

¥!I.~033~~~%a:06{it~72~, eeeeve.
• rl'e,.r~llul: n ihlL1k$tlti'\im mercedesovim kcmbilcm nil SV1: desunacl]c. T<I_061. 862l23. • Mclersko farbarsjd radovt, gletc.... aaic, mole-an je, ] akiranje 5'tol~rijc i radijatora. Te1.061262S9S.
!Q kom

• Radi

IT.!

pcpravke

i prcpeevke

na

• Kombijem viii m p.rCVOZ rame robe, selidbe, OUlad + Ls:t;;Omol, TeL 061 2169l5. • K V vodoi r1oSUi.I:;i dC~L1mi 24 Ii. ter, Tol.061 &61635, • Dubiasko pracie 6Hm~! Dam[esra ja , vczils sa prcfeslcn 9ln i In masiaama, TcI.0335S7·720, • Profesio:n.i1I,no li~fJ je .... .!ii II h6:t~ a stanova, pes. pros Lorn i repaclranog n>'lrni~taja.Tel.OO1 1«899_ • VK zidar i IeS9r) \rrS.im.Ll s.ve:ll:d:3p~ [ijlcijor; gl'!ildc:vi.n5h raaove, Tct 061 01~~_ • Molers.ko· f,ubarske usluge, kn.=telll-i: :s\anl)~~ l-:;(Ibni I.lO~ 2-robili .220, lrosobnJ 33(1. K.M. T ~1. 033 630·332_ • Li I JnO ntuj:B.:Si n suhi! vl:t'-:n.i) beet:i moroidc, sl'e vrsre ko:1ni.h oooljc.nja Tol. 03, 204-093_ • ~i'Vanj~ pantalOll!l mu~kihl :Zen~ sk Lb.. ~C'm ki h :SUJ~,1iIi 10 KJ\i, '"'rl LmQ "or<kciic o~i'#- Td_ 03l.104-(193_

~~h~t~i.!on:~ ~~~~~~&m, 7 hil:~
isp

• Kupujern staru devlxnu ~lednju, ratna p01mh::a_nja,diollicc B ih firrni ....
orl-

o-~3i61~~j33~'~Su}- ()6J Tel.

199 442.

• Stolar! kuhinie.plakari, 1'0 mieri, lvertea, PU:r'I.Od.I."V1),'- ei. 00 1 827806. • Povollno vanlske rclcmc, aluminijske :l.alu;.o:inii;.lralus,re ~..a~'jcs~.Tel. 061214303. • Elcktri~a.r \,rti opra .... i IJ!Q.Il,(:ii!:u -ke et, instalaci fil! pOCi) bojlera, ilU L O.8jgu~ mea,idr. Tol.061 261909. • R:ad LiTI k:are-apaf91e rer.k'l"'Slove. TeI.061 i ~odoit'J:s(gl<ii200263"

• Ase!1~ii:;;i! l:a kupovinu stare devizne hedni~) t:aULe Od~[Ne L dioniea. Ispli:l[iI odmilh, Tel. 062 4-51 79L • Kup1l1em :smru: deviznu bcd.r.ju ra~li_u od~~t'nL! obvezt'!iec! dioilicc! n;ajbolje pt;)eam iz FBiH i RS~ is:pliiH.a oom.h., TeI_ 002106118.
1

• DajemoiMlrtilu;:iie~pr.ijf;Tnl]i isph i pepravne iz. rna[e.ma!.tke, 1iziJ.::ei hcmilc - prcfcsori. Tel. 033 ,14-560, 062256213_ • Prof~r m;:u.ematikc sa is kusrvom dajt i!"!SU'llkcije dacim~ i STiJdl;mlima [Okom g:odi.ne. Tel. 033473-574,061382301_ im.'Lrukdje i pr{':vodi S,"'Cvr5tc t-i!kstQ~ ,.,_ T<I.0627:l9J47.

• Dnjen lnstru kcile iz marcmadkc
~ijdt god
in ~_ Tel.

00 1777 547_
1

• Pmresurial engle:skClg le7.ika dgje

• V rii mo $Il i:rn:llnjr;-u VAS 3 .... j,vo. Tel. 06ll89427.

n:a DVD~
i

• K llil'Llrem St9rL1 dev. :;;l.edn.jll, r:all~e SH:tc i dL03Jkc: iz FBi H i RS-, pH)dajem nwloko~ (eftifikal(!:_ Tel. 0(.1 140 521,066003691. obvezQ tc:~ pi", oom,b,

• Radimc m~in:sko- maltc.nsaILic :!iV,f:i,'tst.e r9s.ada.. Tel.061 :303.89'19. • RO'Idi.rn midterlSiimje;. (}grad'll v~I:a! pW~Ofjj,. Tel. 791.

• lnstruiram rlii:kJ;: i 5tlLdC:[I te iz. rna· [e:maLike j fir-ike !"Jill[I~d2i! t~Si 6 KM~ Tel. 03362 1·976. _ Strunu lC~lJdac n;3,mjclitam Ijfeiim sm..l~no bezbol no! us:pi~~no!.bo· I"v<ul,d.im,. ToI.061504986.
j l

• IskusaIl tiroIesor ins[rui.ra mouem:a ~iku d:.Jcl rna U!ip jd .. J)(W'oljm:o! llo dGlaJ.:i1,'aWj:ku~id T~1.Q6.24] 7695_ • Rildimp<ivoljllosvcmot~r:s.kn·fi]rb:(lrS~e r~d(lo\'t'~ ukl jll~'i..~j!,Jti i s:wJ.:Jr.ijll. Tol.061 397 187, • Vodoim!t::ll~\er~ r.1d:irn nO'o'::t.kilp-:i<Lil:a) bt?..'CI!I"J~"'OIj no, eis.ro! g9t:!1!i"lcij;a, TcI.061349294, • VriiiQ'J pn:~{jo~ pU\:i:lik\9:sa klim:aliz:imn im kombi vozilom, Mrom BiH d.lie_Td_06IUHJO_ .' D~jetn i!1.J;tmk('.~ieilel'lgl~s.k(logje-zika,povoljno, T<I.061274 11 I. • .Ri~ip.:'tcl. i!'l~t~J:ll;i~e t rntille[1lj di m vo,'ol,no, T ,1,006 l05l86.
r:'ij

'u_

• Bravan:ki rndovi,dol:il1.'i.m Td.06! 113078_

Ilia adrer

• K Upl,liem. Slary ot.!!;:vi~!"!U hed !lith
fa [rUl

Od.!il.elUt dion T ,1,003 S95 640.

tee, is~

• Fiz]j}!enapeu L!dola.~9k n.:a adresu, kinczLtcrapi i1l1 n:hilb LI LtiJci.i!i~ m:a.s:aZ:a.1 pO"oli"'" T<I_ 001 367 166, 033 615·675. e· Pmfc:sorlC3 englc:sk.;:Jg icz;:~ka d .. jc b'SCll,1e j. llteVoc.t dokll.me:~'Ue :s~ ovjerom, T,t 03365·9· Jl3 i 061252l94. • Pro fcsor qjcm:atkQS Ic:t.i k:lI lIS]1~~0 daje inSlrukdjetl~r1 ic.irna i odradim "",bam •. T d, 06.1244 562. •. !-ijeli m va.njske i tl n utarnje bemoroid., T d, 00 I 533·146. •. Nll di mO d:el-ek'w V!lke lJjs.tug~ biJo koje.~r:s.re, d iskrec.ija zoa.g.arBJ'L[Owna. Td_06B78813, •. Rolemr~[tlpoetar) izradujem j Opl'iil.~ vliilm !S\'C vr5tc rn.ICUli P[~5:",liJ~im Mmjclit9j, $!'o[ice, bilijilfe. Tel. 061 51l~44.
l

l:~danjc, 062 4501
j

• Sve vr'Sle g..lllvoboll.e lilecim slmC.'no, vi:sok prii:isak upilla :siIllUs.tl., TeI.061504986.
J

• Rigip.S maj s·tl1:lrl~¥C tid rigip:5i:i1 kV1:tli!c:~nL')_Td_1)6.294] 274_

• (ns [ruiraill ·t11ke i s:mde:n1e i2. ma· tc:m:a L.Lke I'm A.Lip.aSif.lom Polj U Cus. 6 KM.Td.1I611579'.11_
j

"'I'i"""-

l

• Agcf.I'ci I;] z_a .ku]J'O~'.i 11 U dcvi:;me st.'Cdo f~! tDLne odih.el.e! i:I iCtLlca fiif.l~I! ro:ndo~a, naJboljl: pl:IlCiim isp]iua i doln~ ""kod ... ~_T<1.061 ;(64l64.
l

so_ T<W61504338.

• RLgips majnor,

radi rn S"C: od rigip· ugradnja

b!;1O,'e i prt¥o~li_ Tl;:t 061 5056 700 ...
033/65/·038, • Ad~p't1lCij:o sL:iI.JmV;] i kuCa, pos.t.a~ 1,'ligltje ploC~~ la.min:il.la., kr.~e.nie i drugo., 1',1,061510 l73. • Vetti ~ki~ :majSI(l!ra :r;;!i:d i $Liro[lor rasildes~ svo],om skdom., Tel. 0:61270 72~

• proresorict!

englc:sk{l~ jezika diijC

• SlOtar, izri!Jda ikuh.inja, o5'I:algg]llo~tCl.&nilmjdtaiil. 2l~641.
dlloipovolrllo..

plakara i Tel. 06.2
LLrt'-

lil~t~~~~~.;~el.O~2fI'59~~e!

• K upu i~m: smriDoC, srebro-, {}'rdene, m,'(hd jt! In .. ~kc! S:i!.blie! d~pD.'C $.:::I:lovc i,li~no,T'1.061139767, • 100% Oiiljbolje plac;;!m dc;:viZ:ElU ~led!"Jiu~ !iH.rnl Od~1t!ltl~
1

• Rig'L(lSi maj:S'[Qf~ pt)rkt(lvll:l! gr:o.dni z..Laovi, spusHmi pla.fon.i. 06Im73! • V ri.tm Ll adaptildie Tel. 061965 054.
l l

£rot-

f.~L

e VQdoinSllllMer QProwliil cr:smor:1o VOdOKOL[iu, s:iro.n~ vel1 tile, pe.n:zioncrimiljddlJije.Tcl.OO.1205803. • Profew.riea ~'iohne ~i~ i os.tniktije pc~Lnici.ma i ul!:nicim a o.i!e: muz, !~okToI.1I61 033187_ • Ke.reh~r apmradm.!I ofistimo tiil· rne" [epi he, ttisoll~ nam i~5tail ilUlO i bl.1ujedi1ila_ Tel. 062718 728. • Profesor daje instrlJkcije iz ma[Co m:ni ka l;3 OOT.tlJo\'«.i ucdnjo:tkoke Tel. 062467237, e· Iscje.tjCDje du.hovn im pu tem po jll Brune G tC;mi,ng9! mttiicil'l.S ki dQk,zivo, Tel, 002 256 376.
utel1

e· Moler izvodi mo.tcrske uslug~ T~I.{I6207~760.

di(lf.!,ire

F:irmi.~

fondova FBiH i RS ispl.arn i dolaziik oom.h.ToI.0027l3575. • Kupujem de"iIi.zr.IU:hednju Privre· dlla i ]1,Jg(lb;tflk:a ispl!Jtii3 odrn~h. Tcl. 061526918,
1

]J'OOI. pr'Os'torn, brro :5tnJcno kva.h lel~
00_ pO

$l3tiov:a) I(u~)

e Zidilmo porooitne i vi.kcn d kl;]ee i;.oorl.! iz k:a.udQga pr·~jdl;::a.•..(i Q~ ra:rn~moguc:nosd.Tel. [)6] 965-054.
j •.

bu. Tol. 06 I ,204061,
• Rigi
(:1$ piafODoC1

• K-om bi tern r,Jrevo~im

kabaSnI

ro-

• Kil"Qprakri~r - u;spjdno 1ij~i abol jc 11J kit"m Ui! uk~cnClSl., u'":Jk~ u 1.::1 ei[e.nje tivC'a) di.sJ.::us: patij u! dis.·· kU5 h~fn iiu 5'PolJdi.tozu gl:avobolill. T.I_061172,16,033Z11·1S2: .

r

1

l

• Ovlorltc::na Agcmci iii za OIkup stare cl~vizn'" !lWI1I e j"·9tl'le odliti::\I!! tliOtl:i~ firm iifOlldova.l.spl'illil odmah, Tel. 061178644.
l

J u~:o~Pri1ilr1:dIl~
TeI.066J2173l.
j

• Kupujem

SUI

ru deviznu s[t'dniu banka, ~s:.phl.a oommb.

• Radi m rrmkrSko-f~rbaf$ke ~lovebt"?X1':J NS:[{l· i povoljno] rnd.no LSkus:· t,·opr<kolOgod_ TcI.061 114 192,033 210·79L • Dnicm im:lJ'u.kdje iz hemi Ie Zil OSr nov!"! u. Lsrcdnju U:oh.,b 1 h ;;:; 1Q KM. TeI.061911991, • K'iJrnbi prCV01.: llu.mi'clt:;'lj~1 ~clld-

])QSwjet.ih i ugr.ad:n ju [)'ovi.h elckL. imL3.[ilciiii. T~I. 062 :522 014.
viii ,odd:9V9:n.j~

e VKV clek.t.riCar~ clekLro-tehnjtar

511 )03_

:rtL9jS[Or radl p(lIkrQ"lj;il~ prcgrndne zidove., T d, 061 kwlitel·

• Vdim sel; dbe,prevoz. robe 'kom· bijeP1! {Ibclb ijedC!1.a r:l~T!.9 SIl:!L.,gauZ dogovor, 1',1.063872 5l9 . e U:5mjcI'a.v:lnjc: ilniilo.G~ib i. dig . .sal. i ;::.em.9Ijskih Tv i radio. lln[e:n9, mOon· raZa i ,,,,,i,, T,1. 061803<142. • .K.ablQ ... l;ika. prc.._ko -Sa!t'tit.:a Wz. Ii mH i .. ijeru: FrY, RTS, OBN, Air" ATV! Pi nk Bi Ii i d r1.1gi.rts10rl!311l i i !jiLt"'a ni na~j)[r:ak(ivJ'1:i ,i kiln.i11 [ u H D h"li 10m vee od 12 KM, Tel. 061 &03 042. .FTV,RTRS,OBN,AUo, TYBHT 1. Pink i d.r. rt1C- i-strap ipruSn!m i, dll'ek Lno prek.o s.a [eli ra 'I/eC Clod!2. 'Kl\o\ m2.Te[1I61803042.
l

• j"hl~:t"Sk.e uslugeured:no, no. TcW6.2127Sl5.

• Ozbiljan: zkl.ar kerilmitar, u::sar, vgd.ocif!.5tal~left i·td.~ r::!.di,m kOlnplet k"p",jln, TeL 00 1269 J~5.
l

• S U!.ldar ~ tadimo S\Ie :SI:3.1diil.ts.k.c: f'ildove, doliiJ.im-o nil ildrcsl;]. T ~l, 061 84Z343_
• rJro(esorka fl ~ike d8je "illsIrL.tkeije ~~ fllike i miiIJICIlIl.iJ{i~e. Tel. 033 5l2;-lJl6. • Profes.micn dIzl -C::l50VC i;;;:; m.uemati k~ i:t'i ....... Tel. 033219->:59. ike_
'o'C:tLl]]

• Kup ujem valjak Zil: pc.glanje Cor· des 834 neLSpl1l'o'~~n jli II dijehn'inu! .. Tel. 0614 80 004, e Kupu jcmo polovnl; i Ilci:spmvnc mob L[.ele, st:fII'i.:s I prodillj:a mobil-ela I oprcffiC1.ilkcij:skL pOpUS.L lO-SO%:t:.a od r"" Oto~a) 0611 J41~1. box Td. 061117 44&,

~~~~~~~~~i~r~':O:ii~~~~.n~u:shav:[mic e Kirby duboim;l.;;o
• P..-ije-vo", kh:rn!!lti .. ir(il'lirn k[)mbije.m na s'Vc destinilcije. Tel. 06.2 SZS 770, • V~im prijevQ,'1. fHl L:Ili.k.audob ni m j klimaliz:iranLmk'Ombijem T~.5 VW, TeI_061 100 19!, • Kombi prijevoz nilrnjdmjal:sc:l.id· b.c~ OOVii)O! ~ba$(og olptid:B:t Qbez~ radnB sn:a,g:a, j:lova.lj no. Te.t. 06.2 4.06 0:94• Kombi pr.ijcvol..rawih s·tv:uij, br",.oivrlOilovoljno_'''el.061133368., • V ccim 'kom oij.ern povol,no ,·l1i.m ~:tg6t:~3'1~t.i)IP!!ldRj~UI:8 i seli dbt'. •. D:ajcm i.nsl'J\l k~i jr;: i.l njcmac.koJj je,i k•• Tel. 061588 626. • Tzvodi.m.o m.olcn:kc rndo",-,c 5'tm~ ~~niCt gl.etov:a [lie, [lJole.~ j. Tel. 06J 184414,061313 115,
l

e Servi:s rntunarn4t;j\hjo·t~in.stalacijill win dow:s.a, in rc!:"p el KoL1e.kci Iii! a.n1iJ;'irusna z:a~ti l,a rncunara, ciUe.nj-c vi· n.$~) hardwe.rski i SQftv'C'r$l.;;i. p rQblcmi,i[d,Tel.061l43611. i PJ1l['lie Wim:il.~ ~li.s"n.il i ~jedefi h ~a.tt.i.in.lrill nnjkvili[cmijim kirbi[t::vl.m :l.am ~"irn$_T~I.OO21] 202_

•. Kcntm ita [s.ki _r!!ldov i IevaJi",",.T<I.00·1083,lb'J.

Q~

,ga.ra I1ciju

_. p'revoz pUUJ jh 1) s,·j m pnvci rrI~" ])re'mg motu! knmbi HVUl' dai HI, TeI.06121083<, . k:m

~~~~~~::'~{f:~C w\{~~~~;{~O~O~ 8l,

• 'Prevoz s [vtllri) nilmj~tilji1 i-os ralilg kQm bij cm~ nd D!J. ~Il~g;,;t~ PovQljna, Tel. oQ.fi 126S:441 Sa.ra.j-,
J

~~!:,~ t~:.eo2i

~75i:nje

I"Qb~

a

r

• KuplJje.m 100'% IJ aib{llje pl!1Ca.m SU..-u cltvi:%:t1i,l ',.ednju ~OI;Ul u 1!Jd1i't!::Uj~ o b~e.zn.ice, dio nk..e, i:s:plaIi3 oomah, ToI.061.3156):4,
• KupLtje:m !:itolske kn 'Ig.e] najbcdje jJ.laCam~ L5.ph.ua i dolUlak oomab., T~l, 06126-4364.

• lskuS.fln prof. ~f1g.[eskog pre'VCJ..di Lehn ioi!'ku i 5tnlc.trU doku m~nt!JC'Liu~ 1>"",. T<.1.062717808. • lsku51lfl prof. daie in:s.trukcije iz rna ~e..rna ~i ~ QSJl'!o!kuJcej:ll T:lId i'!,.I.pike sa u".<ini" !hlu. T el. (0246) 137. • 1!l~tnlira rn fu!.nor;u~ki j lni rlski.1 pow] irlO ius:pje~no. Tel. 033 2.2 :3-347. •. Profe50{lf in:struira m:a Lc,m;.uik1J 5Ve Ilzra!:aet povoljn~ u:spj~o. Do1azak n,.dr<Su.Tel,657-082,0663.29.172. • Ma[emarika - instrllk(ije!pfofesQt "isitu5tvom. Tol.0611 Jj 748, • R(ili n bO"o dl,l .....

• Stolar kvaHu:lno V'r5i.5 rola~ko-l.a'ki rerslte poslci'l!e~ do1a:zi m ng adrestl, T.1.06H3l702, • VTS~:rn proevw .~Q Lni k:j po Bj H i JI:i3 more, T,]' 001 434374. • VK V mo]er k.rC~L~'tanove. Scrbo, Tel. 062921 864, • KomI:! L pri;,';'Vozom vr,§im s.e.lidbe, prijevQI!: pLUI1i};.a~ o~"o.Oi: ~iJ ~~, cij~(ia vovoljn •. TeI.001817424. • Bra\':ar! povoljll~ radi sve briiv;itste us.luge. Tel. 062 940 731, 033 691·260. .. S[cla ..-tapcUloT! povoljno, pri3vkestolars.ke i ropemrsk-e. 606651,066620-342_
IflO!e:t l

•. Min i bagerom [:;id im!;) OT.lIJo ~tQ \'t,;J iki ne moZe, iskCi]1 kmal a, razb ijii!lnje b<IQn" SZR MuhvdiC. Td. 061 219 946. • Supc:refikasJ]o ,mB.t;avillDo wha· r..e! mlJ] ice, mr::lve~ 'StjclI ice!, lI{i~ bub2·~vBb~ mt~ve.,.,. Tel. 033 .219·76l) 061 9285l), •. Rili,nbow sis. em ti~-6c::n.jg u 'V'9~.m domu Hi POS, prootoru ..Br.ml povolj no i·efikas:no_ Tel061 oIJ90082. • A L.nOp~vo-zn.ik hmionom-graj· ferom i mini b:a.g:c::rom 50T) S...C \'n:l-c is!top;) i pr.eVO"li),"ret ll611 00 ZOE.

•. Profesor -d.aj~Tfi ins[mk-eij.e: ma[e.miirikei fizike,dolilzim. kucl. Tel., 03·3 20<1-453,061914014_ • E!ek~ri~r - viii opravke i mono [ilZu c1. in5Ealacij8j, pdLi boj tcra, iiU t. Qsigliri!l~~ i1d. Tel. (t6 J 5-24123_ e KV 'i.''(Idoimlatil1c::r vrSi opravku Slart' vod~irnil:Jlacije ... nidim p fltli)\I'O oonj'e, uzgar13Ilciju., Td., UB 64.j~141, 061562531_ • Vr:;;im I'TeVM. robe, se:I.1dbe! k:om~ bLjem, ob-clbiicdena rndnil :snap UO!,'. dog'(li,.'Qr. Te!. 06.3087.2 529, • V"rsim u;sluge pre,lozi1pumika b<.Toi.00136"/103_ i roo

• Kupujem sl.aru d~viz:[m ~.ednjtl) r~rfllJ odS ~e'L'U~ diQ.n Lee fLrrni fomlQ'o'a FBiH LRS, do.bro fl1a63.rn! iSDI:iHa j doI,,,.kodm,h. T<I.06.3 034 68E.
I

• Kll ('Jlijem lum1 ie-nil :i'J.luo.~d uk:a~ i sv(: pNdmeIIZ' od zla t!J, niljboile plaCam~ i5'"latll. i do!azak OOlIL3b, T~l. 002 J8~739. • Ku]}ujem dc:viznu sIcdnj IJ J ugo i Pri'L'rC(lq<:: biinkCi. i:i:p'.I:::It:jl Mm,:;!],. Tel. 06111193S, L1e, medalje zn.a~ke! sabljc! d'.cpne lid.nc SilLOVCI s\'C'od S:a.nueVr 1.:,018:4_ TI;:L 061 139 767.
J

e· Izvodimo
k v:alilel'l"!~

motcl'S kc .rii.dO"'C: brzo i popuS\ ~ pCElZiOllere_ Tel..

• VKV ~~Tii,~~~~~6~'2~[lUt~~bmrske poslove jogi Mad.<)• Rain 00\\1 ~i 1~111 ti'c~l1j~ I,l ,'~km ~ dom u il.i pm. pros LOfU.Bf"HI)po~'CIlino i<fl.k"no. Td.06199008Z, • Zidatsl::Q-:ll!Ifl:atste tadove: "lid.anj~, milh.a.I1~kernrniku~ rigip~ ild~PCiCiju ToL 06! 41 S4-1_ • Servis - powgram.ir.:mjc, prod<!ja reg; ,tar 1=.i 01... ga. Tel. 0612, 1800. 633

oi !lsko

usis,;wauj e te-

.-adi ];!'f). Tel, 061

~~~8g:0:1.~X!i ~~~;,ere
• KoovCfiali;j
UZI'iil.SH~']

• Kombi

pn ielloz

robe i pilln ik~ i sl. T-el.

rili;ti !llQt~n;lto-rgj"pO'lolj no. T~t 00 1:507

• PopravljiiIl1 TV 5vib moo~l.a, pm· rt$iortaltio j 1]9 ;"9~j .9t1resi_ Tel 061 36S69fl,033653·31 I. js.ki e.D~Ie-;h l:;l 5vo:: oonovi n1 Ikror.al!:un:!l"B i nam ~ progmma, TCI. 062 293 688,

• Eleklrorneh ~n itar servisira sve masim:', :Jl:a.tljikCt, u:si.:5i.~~e. Tel. 033 213·040. • V B.~ iizio[.!.~r:apcu [ obnvlja rehabitit:8A;:iju I'talton mo!danog Qdara.1 rnanuelM mgsat;;a. Tel,061 3140XI, • Dipl, in!!!!. cl. LJ.S:pjclno in5t:ru.LI':il ma.!('.ma~ i~u~ fi~ikul c[ekr tOl-cl1 nih. T 01.002327 168, • :)\ular - iz:r::!ld.$ i ml;ilPI:!l.i:;llkuhi t'!j:!! ame.r.i.lldb Sl'tak:ar;a, emerije.ril] ;S'[f1l'C~ nio., Tel. 061. 5.12663,

0623675&0, • PV$!:llvljamt brusi m i I:a,_ki m S\'C' ra VTSIe' parketa i ~iJl6da~ kao i 1l00Sl.8vlj:a· njol,mi.n"a,TcI.OOll):4l60. • V rliim ugrndnjll svih ...r:s ta "9.~te[:a Sil bru~~lJj~m i lilk~ralJil!ml liI.rni.mu.a 6~~~5i'3.~Lr~;u:11I i k-=:r:llmikl;:_ TeI_ O:U
1

• Ku pll iem: :; t:a.ri[lC! :S rcbro; ord.'C~

• Iznajm.llujem Dlay !ll.3lion 2. i 3 sa igrie,m,. ToI.06Il013~1, • PreVO.'l Il'u m ik.a s:) l<ombijem BiH,SCG iHRV. Tel. 061209 935.
j

j)Oo

j<n,kib S9rai~v~.

sk~ oJimpijacl~

S:;UOV~J

,"b"'l"8P"""''''

0

• B r~v~r rild i o,gnde k~.pjj i;! g:('-ITlt dc:re u.l0!7.na i g.1.ra'-:na vra [8) 'Za£V:ara balko.o<. Tol., 00 I S2~,205_ .' Mol~t.Ske us1 u;g~_1"'el. 061 911 313 ... 066205 lSI. • All r?pre'~·,;r"';Ji.ik m:flot.li m ka t1I i 0i nom VrS..l pre~o2. knbasrog O[,Dilda pi .. ~"lliu"~,- ToI_0611~384i, .P·revodim engleski 5 Kld}su, i :po~ ,"'ol,no diljcm instrukcije. Tel. 643-990_
l

• Radim mole.rs.ko-furbars5-:;e poslo· vc sa d"',Sogodi.~n ji m i~kU!s.t\'c.Hnj urtdno. 1'el.06l 18.9683,0l3664·539,

aUsluge
• NAJPOVOLjNlJE, Ni\jKVAUTETNUE ALUAlIN11SKE iA LUZTNE ;(0 KIo\,. TRAKAS, TE ZAVJESE, VANjSKERO· LIITNE, t!ARMONIKo\ VRATA, BUNDO VRATA, PYC PROZORJ. TEL_ 06! ;01 40!,
~1!9-INdZ

i:r:~=! o:bm:
l85,OO)31!
• [n.s []'uirnm ~kClle i fakuheIe] Tol.06154924<,

e Rii.LIlbow-generall.;;e

l

t-cpisl

j

k!llo i

• p'wrcsorirn he·m*· d.a~~ ct!so've ulcnioima. ToI.061779200, • Moler 'L'b)ma bn"~ i ~.fLkgspo ;ni 0lui. v.!e".no"". Tel. 061926 33 3.
• D:Jjem ill.5 ~rlJ kcjjc j:;.! bO:51llI]:Skoc;slezika, 1 sa L - .5 KAt] do1azi m n m kucmJ adr"'", T,1. 006360 SOO.

:::p'~ji~~~~:: ¥-~f.M~~
tr;::l

e

S i:villJ il;

til ih

au toprcsv

lil~

b:~~fki~k~~~u~~ed~rtbil;j:~~~
~~~l~~fr;,'Qlj!10 i n~b~rn~'no. Te.l. • Radi.mlJ [IJolcwj" cdcl p1.l~ .rigLp:s) Ir.:.c:r.ail~iku, lam Ll'un~ br:ro i :POVOljll D. T.I.06218ll09, • Vrliim usluse pre\'Qt.Il b~~ ~ioDaJ n.ill ogr,miten Iil, V'do po~ollno, Tcl. 00 IZ27397. • Izvod.[mo sve Vl".8le gr.adevj n.8k.ill rild.o'o'-a s.a garandiom, TI:), 061 740

~~6d~~~a~ ne-

~·~n~T~t.ggt~~,n~S 176,033606-17>_

• Kl,lcl1i r.t!iijSlor_ TeI_061708798_

• .Dnj~m ~:SD'W! it rna [ot',ma [Lke ~SUl~ [i ke- dg;::im.a i S! udlti.'Ilima, 1i:tf.!j~:nO, Tel.033526·945. mal'em;a[ iku sve us]}~~no ~jl'OVOljllO,
2;iI:

"VW bu" ,ied","
611.

• Prevoz

pu rnikil

nils:vee:!!itint!cije d

1+8. ToL 002 606

• Kroige:-Iaj)elJlii" vd:i us-luge vo",,!jno, T,I.001385 329.

bt:o!:.o i

• Dfil Cm ~fIsU'l,Ikeije il oCD,s.teskog ]01;,ika,T.l.061143836.
• Br:[!v~r- iZ.rs('i·tljem i 1l1illl[Ln:tm :5\'-e 00 "-.e.lje7.a!u;sl L.lg~S:!Vl jgni:3 L':i ~c:vi, T e-.I, 061700 382. • .Moler:5i::!l r.9d l1i m iskusl'vom, i~,'odi :s.'1~mol., r:a.rb. radove] Ilf"~ k'Val i(elno,,,,,,,o_ ToI.061200345, • lz.vodimo ni.,.d.ptadi s'ljle ~TS [C radilV;i1J grad•. "f0l.061740 121.

• Sudskl m.miilt Zil: njem., b!Jd_ i~ih,. \II. KO!evo ~ Tel.0611O~ 144,

engl., ho· SU.-aji;vO.

• Priievoz pumikil Silriljcvo-more r'i:l;)vim tom bi jtm~kli mal.:i1...ova.ti,Oj doI.azi m Daadres:u. Tel. 062 .213 64S. • J"lvodi mQ Sni;devinsk.e rado'vc: ~aloiWi3nje, a.rmirafJ.i~'! beLonin.njel' :zi· d::a.njc i krQ~'.oe kQn!nn..!]!;(:ije. Tct 062 119445. • In:s rrukcije iz cngteskog ;ez:ika [tJ.rS~og j~~ih Lm,9Iem9t!JiC.f:_I'i\SIruk[orisa is:ku:s'U'om. Te.I.0617J4367, • M(lI-er-rn::lj:stork:rcCitgJ.l!llJj~fa~ SWliill"jjU. Tel.06llS1.243, • PrlleVQl put.[lik:J lr..umznim. kom~ bijem n:tlo~~'ede$Linadje., "el. 001107 928, • r:t;.:r.:Jdap]Q6±s tOS .namjcl;I':Jja.~ ku h inja., pl.aki!1'a, s~otova, 1KJ1ica, prema ku;:.]o,s'U i ~blle'L"l;I. Tel. 062466 093. • Kernm1ta.ts.ke u.sluge:, mo1eraj-, prni1ilVI janje -ele.ktro i.ns:tal;1dja ~larnir nat'_ Tel. 062 ~ 093_ • Kcra.m iearski radovi od g Kh1.J In· mimuod 3 KM,.brz{h k"':i31it~.'tno i .povol jilO, Tel., 06142.2 040. • Instrukdi"-c lZ rn:a t.crnadkc.
tlS~
l

In.

• Pwfes<lr rn iIll':milti.k~ dilje in5.L:ru.k~ dje zn Q$lJ.Ovo: i s.rcdn joikQlcc_ T c.1. 0012442>1. • Prof_ iTa [1,1;:\15 k~,.Qvt!;lS;lCI] i~1,Jd~ki tu mut - p~\,(Hii I:ek$love i do kum.ef,J t.e :Sa f~nC:U$kQg i (Ibr:a [rt~! :5:3 ovj~:rQtrt. 1',,1.061480069. • MQler tad ~molers ko r:arbarske r.a~ dDve t~s:r~ ~V8] iIe [fLLl t poroljnL), OTel.062~ 19>01, • Moler - ,·rtii.mQ m~.lc:rs..k·e ~dlJovc k;.,al itelflo iuredoo, TeL 061 711'99'56.

e· Tilpc:uu Sii i:sku:stvom pre5vla;~i kUCansti i k9f1cel.atiis:ki namje3i[aj'. ToI.0616200S7, • Servi:5i nl.~un,8ra "A-ki"'!! pocpraVKal nmd!lgf'!ldnj:a iL'1Isr.aladja,i:lll.erne-[ KO· D:ekcija! j.l1ltivjru-Sfi!l zaStil:a dQ]itliiik na KlIenlladr'eSLL_ TeI.061 54503'75.
l l

• Kerami68rSki mozaik, T,1.062I.

radQvj 1790S,

i k:a,mcni

• Moj}l~r.s:k.o-furba:r.ski! e.t~kcminsL;a· I'ner:ski ild_ .rgd.o\'i! po"olji'u! kvaliI<lTIo_TeUI61 310 HI• RildLm zid.ar:skc) ke:rnmitkc radDr ve) oblaganjekame.lla, Tel. 063 ),5-7 liS. • K 'Ifill i{C~mo i povolj DO postavlja· njCi, bru:teqj t il:i!.ki r~.T!.jlt:svih ....m:3 p:;,:r«.eta i podova ki30 t lam.tl1ata. Tel. 061 321 ;(&9,0611342&0, • M(lIEt$~O-r9rlioilt:;i]'::i! !airop[)t} rig] ps, i os.rati rndovi po\-olj [)'Ol k:'V:illiiet· no_ Td_061911 018. • Kreeim st:mO'fe u.rednil i j-cfdno, TcI.06.2672723,OO) 515483_ • Elekttifu~ ~ izvodi el. iil.St91..a-cili111 stilf.lQ .... mii i :pool. pros:[ori.rna. L I:!rzo i Kv.ii;lilelQO_ Te1.06l133829.

• Se1vis~ \I~ m-aJ in.9 (Gcl't'·eti j~! EI N L~ Koneii.r, Obod.tn} Knndil' Zi3.~ I'be-'ma)~~:poretil! bojler:a. Do~ lulu bcsp!:atnll! Ganrnl;j ill. Mob_ 061 171 666, 8929·1 n
nus;,

• Dt\I'9 rdem iTI0!(I·rnim !a;go~! v.:lrim apiirnom1lildirn ~druge POs.til'VC, T<I_061491463. • Mo1~f'8J::e usluge. J.::vali [emo i ured~ no. Tci. 062 073700_
• Ket.il.it1 ie:a.r - rn.iS!:il vlja.m k,ram.ike,Tcl,061182001.

iz m iIlcmiJ(i.kc fizikc} i elr;~ rtcu.c:h II Lkc z.a u~-el] ik.e O:~.I1C,'Ivnihi ,rednjih!~ol,. Td.061 812S28.
l

• r ns.1rukdjc

KIR.Byn - Dybiruko u:si:S~lj~ajel pr.mje i is:pi ranje svih y.r;s.Ia 'Lt!pLh(i! nfillij~~I,:fllja~ iluta! pra:r'l.j~ port.:d~ gc:neraina ·cisccnja .s.t;a.no VEl i [iM"Li, hi.80ili ! ml/l KM, Finn. "GLANZ". Tel. 0613.50 6g8. 76&9-1 Nd!
• !oI

• Prc:sni.ma'0'!3.nje sa video k;asctl] na DVD:Io Silrnje'\ot)_ TeL 002 ·824 5-2.3_ • ProfesioniIl no snimanje svadbil md'clldllflill:! poV{lI jnQ.~~vc cllJobii:c\C 118 DVD·u, Tel. 0613S6 I 13. • ProfCWI d~je i.nstrukciie iz friJn~ cuSkOg·! ralip:s~·OS! rus.k-o,g i Wsi:!lrt,~og. "fol. 03) 526·521.

• Vr~im selidbe modcrnim korneii.c:m sa rae n.om s:n:i!,gtJ m LL dl't.a vi LVElni, Td.06! 227189,

S'~'e vrs;re

""'0"" vo pott<bi.
"Iidbo.
j • &:U-:II

• VTiim pren)~ tO~ ljud i. is;l'var1! F.d.dTel, 062381 162. .povo.li n.o~ Kgm bi Tel. 061 147361.
prcvOt

r

• M.ole.rs:.ki ;r.odo .... tJ.'f. pOl'put"'l ~~'[ii ru Ijepljivim cr:.ka.m.a i po.dnirn nilllo~ nirn •. ToJ,00160644I_ • Ins:[ruKcij.e engles:t ...i! njemlltld p""od, T,1. 00 1339 306.

i

• Elektrieur VKV za klJc-ne el. i Il!j.Uilill.':iie' i utei1gje, Po~m'i [ed T·e] , 6WI~7.

glasi
OGLAS
OPCINSKI SUD U MOSTARU
Broj: 0758 P. 005613 06 P. SOSNA I. HEl1CEGOViMA fODfRl\C~A 60SNE Il-ffRCEGOVl~E TU2lI\NSKI KANTON
opt rNSKI SUO U zillm I~M1A 8roj; 3J 0 Mal 015814 09 Mal

ii\finic8, 16. 06. 201" ~dlne

Divna Boinj.k, u pravnoi stvari lu;<ile,li' Teksulpromet 000 Ul. Rodof b.b. MO::;Lar, zastupan po punornucniku Miri Vclaricu udvjemiku iz Mosrara, prcriv ruaenika 'KI.DIR~~ d.o.o. Sarajevo, ul. KraJljcevi~i1 8~Sarajevo, nidi: isplata duga vsp. 17.931,73 KM) temeljem claoka 348. stavak 3.l",KOno 0 pamicnom postupku ("SI. novine FBiH" br. 53103,,73/05 i )9/06, u daliern tekstu: ZPP), buduci da tuzenik ne stanuje 03 adresi posliednieg poznarog bceavista, objevliuie:

QPC!NSKI SUD U MOSTARlJ,sud."

Optinsld ~ud " ti,i"lcam., »0 ,"di;1 Husain" O.5hJnOViCu,.u P'''"oj slva~ Mtielja OioniCko ~ru~tw BH • TeleC<lm" Samje>Jo, Dire· kGiiaTUlia. "I. AI'I' Alii' I,etll,uol'ita broi 29. Tuzl., JIIOW Iu:!,nog Halilovlc f,hrud;"a, lz iMnl!:,,"1. Sp"cl:Jl oroi'3 C, radi <luga vs.p. 1, B42,0; KM. van r~lltl dana' 6, 06, 2{l11. god;"e donie I" ,11,detu

TUZBENI ZAHTJEV
Obavezuje se tufenn da 11.a ime isporueene, a neplaeene robe isplati rufitelju ianos od ! 7_931~73, KM, sa zakonskom zatezncm kamarom, ito: • n a iZM' od 4.495,91 KM pccev od 04, 07. ZOOS,godiuc pa do <0 nncne isplare, • na iznos od 2.948,17 KM poCel' cd I Z, 05. 2005. godine pa do konacne isplare, • n a iznos od 2206,30 RM POCO" od 13, OS.2D05. god ine pa do konacne ispl ate, • ria iznes od 2.129,70 KM POe,," od 01. I I. 2005. gcdine pa do konacne isplate · na iznos od 5.239,3, KM pocev od 06, I I. 2005. godine pa do kcnucne isplatc • na ian os od 952,JO KM pclcev od 01. 12. :WQS.gudine pa do konacne isplate, te m U 03 knad i troskove pam iCT!og postup ka S ve u rok u o d 30 da n a pod pri ietn JOIn iavrfen in, Ouaviesrava se ruzeni da Sot dostava pismena sruarru obavliencm prcrekem rcka oct 15 dana od dana objevljivania ovcg pismeea 11 dnevnim novinamn FBiH i nil oglasnci tabli suda, re S,¢ isri obaviestava da priloge dostavljene ux tu'-bu mQz,~pcdidi U zgradi suda. Upozcrenic: Tuzenik [e dufan pod prijernjom donosenia presuce zbog propustania, nuikasuiie u roku ad 30 dana dostaviri Sudu pismeni cdgovor na tuzbu IJ dva prjtnjer-ka. Napomena: Ohavjestava se ruseni da se dostava pisrnena smarra obavlienom protekcm roka od 15 dana, od dana objavliivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH t na cglasno] tabli suda, te se is[l aha v',d ta ,1'3 da prj loge dosra vlienc uz mzbu mozc podici u zgradi suda, Sudac

. lhogp ropustan j a Usv'i' se lu!b"i ,allli'v lulil.II' pa ,eM"ni HalilDl'it F,hrudin, ii itviJll!:" OO,v",ul' da !UlilE~u DO 6H T"iocom SaJaie'm. (lim· kcf]a TIlZIa. na Ime du9' Isplali i",(IS od , ,842,05 KM. sa "ioJnskllm zatemcm kam.IOm, pot,v od daOil d os pijeCa o""v."'. pa do o\lnaispl.1e it<J: · na iinos od 255,25 KM, pot,v od 25, 05, 2000. godin. tlo dsna "pI,I" • na lznns~ 237.65 KM. po1" od 25, 06, 2000, godln. do dan, "pI"I,. ·118 ~oos 00273.10 KM, potev o~ 25, 01, 2009" gOi!ine d'Odana "olale, · na ilrnJs od ~72,55 KM, pot" od 25, 06, 2000. godin. d. dsna upl,I" • na lznns ~ 76,00 'KM, ~i!ov od 25, 09, 2009. god;"e do dana "ptate, ·118 ~oos 00727,10 KM. potev o~ 25,10,2009" godine ~o dana "plale, 1"10; da lu~oou nadoim,dj troSko" ~iGnog postupk, u iznosu od 260,00 KM. u mku od , 5 dan,od dan, podno!onla JII<;woo,

PRESUDU

'v,

Obrazlozenje
Tul~,11 Ie podnl" ovomsudu lu'.b" pJoliv lu~~nog dan,'. , 2.2009. godlne kolom lelJallo do se o'a\le!. Me"1 da '"o~ naoIacellih raeuna ,3 izoIrMne ",",~e luiio,u ;,pla, enos Od 1 ,642,05 KM: U In!bi 1Iflil!!liie da mu: Iu!,nl" prulen. uslU'jJ.I,IeIDnii' ougui" ~nDS od 1.a~2,05 KM po i'posla,l]enlm raeunlrna, da i" P<l1fa'l1""le dosp(!!Io, a U1!oninfle 1",,1110 svole obaVO!e u ,akons1<om rolar I,k. I" opomenul natsio. Tulba sa p,;lo~rna Ie d~Stavli.na Menom", oO"<jovo,", 'up~l~enje ca mole pOO"ijetl pjsmertl ollgovo,"a Iulbu' u' r()ku 00 JlIda· na od prii.m, tutliJl, a u '""'i" d... dosta\fi odjjovo, na luio" upozo ra n i" 0 moguCl1os1i ~, t, sud" tom slut,ju d.nij"li presudu k'iom sa us;aia lUblenll,htl" (presu", ,ling ~mpu!lanla) .a kolu i' primio lulenl d,oa 6. 5, 2{ll1. godine putern Dnevnlh novina .Mal". Kakn 1DIe"1" mlar od 30 dana o~ pril,m, Mb, "Ii' ~dnlD pl,m""i: odgovor no lull," lakn i' upozoren 0 posll,dioam, n,dDstavlla· nil plsmeno~ o~govo". all pnJog' uz lulb" prrll,il,,1 ~oovanOSI Mil"nog zahlj"".l. ill sud: prl o'ak~om ,I;lnju '1'1,11 donlo presudu koiom i' "'VOiiO Mbeni .""'Ii'" 11>I,,"du ,bog pmp"SI'nj')' i" je ooii""io d, su ,. " 10 i'punii "sl.,i i, tl,"a '62. ',klln. o parnltnom pOOlupku. Naime, lultl.elj .. sniva Mbe"1 >ahijav na eloJeoicam" d. Ie I,!onom JIIufiO lelelonska "sl"ge," Iia ie 1sposlavlje'J laklura da ,uku·, pan ill100 od, , ,842,05 KM. koii i,no" luleni nii_ u roku jJIaIio, Cinjenlce fla k~~ma rumeli zasniva svol lun,enl ,aI1Uev. ,nisu" oClgl,dMI proU,riloonosU "dokazima prllManim uz U1!bu I to: ana· IHiCkahrlica be, 034243B2 0, la!dIl~ 'brOi0409,0509, 0609, 01~9, 0009,0809 a kGje je tu~lac ~redlillio. a"i sa ~inje"icama ko· i" su OPSIe P<l""I., :cadi C,II' i' SlJd ooiiBnioda lulooni>ahli'" nii,otigl,dno noosnoo,., Imajutl u ,Idu "a n'pnled nawJeno, sud I' u konkrem.m sl"~'iu sm.nao da SUispun",nl uslovi pred"I~.nl Cianom 1'112, l,ioJna n p.lrni~"om pOstupku, Ie ~tucio 1<30" Ilreci presude. Ob""", i,miffi nia ""mal, k,ko i' n... ,tl.no u izr.,i P"''"~' sod je donio " s~ad" sa clanom 277. ,i 324, ,.kon, o.lig,eionim

""'0

Oi vna Bosn [ak

BOSMA I HERCEGOVINA FOOERACIJA BOSNE I HERC'EGOVIN€ HERCEGOVAGKO NERE7VANSI\lI(ANTON OPCINSKI SUO Ii MOST AR.U Bmi: 5S 0 M,ls 0.5239 07 M,1s Moslar, OS, 00, 20' t godine

OGlAS
PRA.VNASIVAR: Tu!iteli: JP HT ",0,0.Mosl,,· Di",koll'" pokrelnu mre!u. oJ. K"za 8r.mlml'" b.b, Moslar Tu~I' MO COmjl,ny d.o,o. Mo't.r, Du'rova1ka br. 69 Tu!m1om MO Compan, d.o,o. MOSI", doslavlja se Iulba na obavezni ~govor:

TUZBENI ZAHT JEV
.Dul,n I' tulonll,plaUU Ill!i:tellu na im, du~a 1m", od 647.25 KM" zakOft,kom "I,,,,.m kamalOm, ~~ od d.,pll'.' :pojool· nog raellna pa dO isplale, Ie m" nad~knadm lrolkO,e ~ami¢nog POSIUPI<a,a sa u roku M 30 dana' Tulilelj Ie ~~dlo!io sud" da uk¢likO lule"i u "kilnskllm 'Oku ne <lOSla~ pi,,,,,,ni ~\IOvor da, su~ Oil 0,00,," Ciana 1S2, ZPP·a, d~nese pIes"du u,&ljedpro~ulla· nla. 0,,,," pJilfl:om ~zi"mo V,. da u "'"U od 30 dana tlv,lal'ile ,udu 06AVEZNI PISMENi OOGOVOR ~A TllZ6U u dDvol,nom b, .. iu pnmi.,al<a" ,ud! i proliVllu sl",nu.m!rteli' (el, ~54. 51, 1 i 2., cl.70. "I, 1. u SWli s t" 52, sl. 2. Z,koo, 0531003).· odgo'", m Mbu mora bl1i razumlii, i mDJa sadl:!a,va, "'" ""0 110 i' ~I,"b"" da bi "n]em" mOlllo p"tuP~1. a ~""b"D u i;lorn IIBtIa " Oll1,1ill s,",lal bml predrneia, Imel prelim,. prebivaliste m boravl!le ,lraJ1aka I nllhovih PlJnomotnika, I:epredmOl spora. 2, pm· "esne pri~o;pte kole rte mo!eteisltoaU n,lon d~ta'II,.ja odgooo" naMb" Inpr. PrI<lo,"r mjesne oadlerno,li el. 1g, st llPP FBiH). 3. Oeci~no se ~ia>nHi dill pri;;najete itiospora,ale MlJenlzatJijev. 4, 1I1oJ~,o "'poral'ale MOeni Zlhlj"" du1ni ,I. uOO\lOvoru na Iulbu I,Cno na,,"t ~AZLOGE ,bog ioJi'" oSp""valo tutb",i Wlli"", CINJENICE n, kllnrna ,,,IIi,,I, svoj' n"od. i oosl"ile DOKAlE I:o~rna se u1\frduiu Ie tini""i"" I~" 71, ZPP F8iH). 5, U, isp"''' ",Ia,lien,na ,Iranom i,,;ku, durni ,I, do,lal'ili o$re" :pr",",d (el. 134, sl2 lPP fHiHI, 6. LIIm~ko predlaiBI, jIIDvo~enl' dokaz, "slu!"'jam s$doka, dulnl sle za svakOll "1000.' "aVl!S1i!aloo Ime. p,.~""" ime jed"Oll rodil,lfa, adre,u ,Ill· no"nja. na 'koje Qk~lnOSli predl~1e da se svied~~ s .. l~a (~. 137, Sl. 3, ZPP FBiH). 1, Pismeni odgo'~r morate ~.sobno ~otpiS3ti (01.334, sU. ZPP FBiH). • UKo~ko u nawJ,oom "far no dosUivil' pi,m,ni o<lgovor n, Iulbu su~ '" d'"iieli Pr"oou l usvo~ Iulbeni zahije, ·1'i.sudll.llO!l pmpuslania (~I, , S2" sl. I.l!pp··'I, NAPOMENA: DOSla.a .. ,m,lra ob,III)""m 'p,m,)rom II,"" Dd 15 ;,n, Dd~a., Dbl.vlll.,ni' (~I. 348, ,I, 4 ZPP·a ,FBIH).

p!mltn~ POSluDka, sud Ie tIonlG na osnovu Cia"" 3S6, ZPP·a, Iotla><e"o turenog tla lulilllju, oa ime ~o!1<ova pamicnog p~lIJpkol'p,~ "nos, • is" IroSk,,,i ,. odno," oa UoSkO\f.Ia,,, n.lu!bu u irno," od SO,OO KM, laI;s, "' ime ollia,," tulb. n. odgovor udn""lm no'ln~rna _A\fOl. u Izno,u od 70.00 KM.IaI;s. oa pre,,"du" l!IIOs" od 40,00KM, mk" na 1m, "b'I.' Plestlde lbGg propu!l;lnia " tlfiev"im roov;"ama .Aval· u ~"OS" od' I~,OO KM, ~IO ukupno ~"OSi ZOO,00 KM, Presud, ,ling propuSlania " smal", dosl'v~Bn.lDIenom prol,l<om mka od 15 dan, od d,,,,, ol>j"lii,a"ia u i,llllim dnevnim 00";· nama kole 50 disU1l1ul,aiu u FBIH. Sudifa !Hu"," Olio.novi/: POUKA 0 PRAVNOM lUE:KU:' Proliv ove JIIesude nije domljena taiM. all w!enik more poonijeU prijedl~ " :po"<!C11u pre~alnje stanje " roku od: B d!nl od da· na pni,rna PrllSlltl. u ,kladu sa od,odb,m, cl"" 328. i 30'9, ,pp••,

oooosim:a. I)dlu~" 0 1'Ol~ovirna

°

""",II:

BOSWlI HERe EGOVINA FEOERACIJA 80SNE I HERCEGOVI NE TU2LANSKI KANTON o PCI ~S KI SUO U tlVINICAMA B'Oi: J.3 0 Mol 004013 OB 1.111 4i,lnl"", 17, OS, 2011. godine Opcinslil sud u a,lnicama, su~11a Husein 05h,noviC, " pravnal ~"'!J111l!itella JP H",lSke lelakorn"nil:Jltlje d,o.o, MO&Iaf.Dirakcija ,. pokmlnu mrel", "Iica KnfZl8ranimira bb, MOSlar, Prol" I.~en~g BetiroviO S.mlr"11 tMnlc;, Moline 8, .radi ~uga, U' 1.184,3< KM, dana 11,05,201 L godine, donio je sljadetu

Sln)lnls;radnlk Kemal MalislJmic

PRESUDU
- ~b0 g pro pustanja •
'US\i"-JA se I.lb,"i .. hli'" w~lelja, P' "D~al'.',* luleni B.cim,it Sam;r d, oa im, dug!." kO~II'nje mObil.1 usluga i,plali I", .. Od' 1,184,33 KM i 10; • n. ~nos Od' 238,52 KM, »O~ od' 15, 05, 2007. gOOrne, pado isplale. • na Ilnos o~ 480,99 KM, ~Ce' Qd, 1S, 05., 2007. gOdine pado I,plale, · na iznos o~ 14,82 KM, poeev 00 IS. 07. 2007, lIMi", pa dO '>plale. ,. na ~""s M 450,00 KM, jI>!li!ov od 15, 1~, 2007. g~rne, pa do isplale, sa lakO"lkom l.leznom "'malern, »Ote, Od dana dospije¢1 pl~¢aola, pa ~o Ilpiale, kaOI da 1Il!ilelju na imelrolkova 'parolcnOil pOSlupk, iSpiali iil10S Od 200.00 KM, a sve u roku od 3Q dana. M daoa prljeml prtsude.

BOSMA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HfRCotGOVINI; ZENICK(I·DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUO U ZAViOOVI(:IMA Bmi: 420 M,I OO~O1'210 M,I 1aviOovicl, 1 5, 6, 2011.godjne O,ptin.,ki SUd u Za,iaovicima, strutoa Satadnlea Fikrela Oel;c, u ~ravnoj Sivarilulllelj' DO BH TELECOM SIIR"-JEVO • 01REKCIJA lENICA, ul. M=ryk,,,. br. 46. Zen;,e" proUv lulBnog SI~ANOVIC·KEI1CEG EMIF\A.i, 'a\fidovlo., ul. OsiobodD,oa Boslovita" ",di Isplaled"ga, "So 228,9~ KM,.~ osnoV" ~I, 34S Sl. 3 Zakonao pamllnom POSlupku Fedmclle 8iM, obl,,11"le slledetl

Obrazlozenje
T"m"lj je ~>"OmSUO" pOd"ia l"to" prOIi>lIll!enog, dl"~ 25. 02, 2008. ~oOine, radi du~a. U lulbl je lulilelj n"eo d. w!en! duguje tu~ocu ,a Il'r'Sene "Sl"~ po isposta,ljenim "",.ima ukujlJn Ilnos Od! L 164 ,3< KM. N~vodi d, Ie potra.livanje dospjelo, a kaIOO Menl niie ilmlrio s,oi" obavelu " 1",0"1'001 rGiu, p~dIO!io ie ~a lu<l aonese presudu kojom ce ooaveza611l~nog oa lufileliu isplali i.OOI, te Irolkove ~micnO!l POSlupka. ~ao " iareci OWlp~$"~e, 'U tutoi lulilelj je pOloIO~O da sod' donese presudu ,bo~ pr()pulla_nja, ukOI~ Iu!eni ne dosla,i odgovoe na lulo". TuIe"orn ie dana 9, 5, 2011, godine dosl;wljena Mila 'na Oba.velan odgovor, iJ<'lem dnevnl.h 00";";.• Av'" sa "po!Ortnjem, na»O· sljedite pro~ullanj. nooOSll'lllni; ollga,ora nll\J!bu, Tuteni" Ukonskorn :",icu od 30 dl"a nile doS\a~O odllDvor na lulb". Ka~ lutbe"llahlie, nije pro!,,;" elnjenlcama "avedenlm u I"toi, nlti SUelnj""lce "a ,kojima se lemeljllulbe.1 'ah!jev u Dml"r. le~nOSli sa doka2im, koje je I"blat predlO~O " w!bl, 110: bh!je,·U9000r 0 zasn;"anj" P~IPIOI"i~kog odnOSI za koti!lenje u&lug. pnkMI:JI broj mol);lela 36763WS469 i 1l\'ldak i; »Oslo,neknjlge 'E1·25139/U7 od 2L 1 Z, 20~1, g~tline, 10 je sod na GSOOVu odr· ed,ba tL 182. Zlkonl 0 parnicnom P~lupku donio presuOu k~~m se "sval.lul~eni ,ahlja, lu1ioe>, ~remodnQ Ut\frrJi,li da nt »0. sloje ne~oZllOljeoa ras;>olaganja Slrana~ WI smisl, Sta'V14. ,cilirart09 ~lk~nSkog prOJliSJ. Sloga je sud odlu¢io kao " ~r~i presudena ~noou tl. 162. Zakon. 0 pamicnom Pil!<1lli!l<lJ. Odl"ku ,0 l'Ola,ima pamieoog poslupl!;l. sud Ie donio na OS"""" ~lana366. Zpp·, I obavezao lulen'll oa.lu~ilelju "I ime 1'Olkova pam;c~~ POSI"pka, isplati lmoo, 3 isillrolkovi se odnose "I ~~kove lakse nl tu!b .. " 1!l10SUod 80.00 KM, t.Jkse na Erne obj;,e Iu!ile. "a ~gOVf)r U' dnevrllm no~nama .Av",' " Imoou od 70.00 I<M, lakse no Plesud" .. lmo~~ od 40.00 KM, t.lkse na irne obja· ,e pres"de !bog jIIoput1;1nla" dnovnim novinama .A",l·" ~noS" od 70,00 KM, 110 "kupno ~rtOsi 260,OOKM, P~&"d'a lbog PlOpomlanja se smatra dosm,llona lu!enom prolak(]f1l rOJ<'od 15 dan> od' rlan. obf;l\flli>lonja" jednlm dne"lm no,l· namakoje se diSIJib"l.raju u FBiH-, Sudija Husein O~h,"ovic
POUKA 0 PRMNOM lUEK U:

OGlAS
Tu!itelJ Ie ovom 'u"" dana 5. 'I, 21}10. god;"e ~odnlo ILII~uprOli. tu!enog, radl is~I'ledug' v.s •. 228.9n KM. Tu~bom la I)fedlo!eno da sud dones, odluku: klliom ce oi>avezali lulen~ d'a w~lerl" n, ime i~plale dug:al' ~vrte.u PIT "Slugu 'i,pl'~ i,"o, od 2,28,90 !KM.sa zal<ons~om"I""Dm kamalom poCo, od do'~i.lo,ij ",J<og ~ol'dinaC"og illlo,a dug" pa do Ispl'le, ""~ i da IU~leGu naknadllro~,e 'parn;cnog ~swpb, , sve u rolal od , ; dana ~d ~Iijeln"'m p~nudnOll izoIr~eni;. Oba"le!lll"a se Menl SINANOVlC·HERCEG EMIR. I, Zavldovica, I)!;loboditaoa BO'IO\IlOa, da " dos\ava 'pi,,,,,,na <matt, nil, . vl),"om pmlll:om roka 0015 ud d,na ooi .. lii""i' ovog ~i'm'oa u ~n"""im novinarna kOi' s, diSiribuil1lju " fed'''''iii 8,H i na ool",nol ploCl "'(\a. Ie se I,U ob"leSta'V. d, prilog • .mSlavilen, Ul' IUIb" mole 'pod;;I' u >gradi, sud,. O\fim pulem M.nom SINANOVIC·HERCEG EMIRU," do,I"lja 1uI1l, 00 05, 07, 201:0, gooin' na odgO\for, ,hOOno,dredtri el",a '02, st" 2.1PP·, FBiH. P' Ie Menl du~an, u skladu' sa odred.,ma tlan, 70.111, .. 71, lPP·. FBIH naikosnlje u ,alai od 30 dana ~ 0"" plii.ma Moo, dosla\fili sudu pi,,,,,,ni odgO\for "' Mbu. U' od'govo," "' Mou M,ni mo!o islaei pr"""n, prigo,or. ; ;'i""iU se d~ Ii.p"rn'l, III os~ra;a POOI,vlj.nl rult."i 'ahli~v, Ie ""esli I ~rug, podalke kllj." skladu S, od~~o.ma Ilana 134 ZPP·, FBiH mora 1m., ,valli pod""k. Ako lui,ni o'por,,,. tu!b",i ,alTli", odllD,or na Moo mora sadr;!"ali i razlog. ~ I:o~h "Mb.,. ni zahli'" o'~"'va. ilJ"jerlice n. kollm, lUI.nl zasrli;a """I' n"~"doka,,, kolim. '" u!Vol"l" I, tlnlefll"", Ie 'p",,,1 0'"0'" na· voo, I"l,oog, Tuleni moz. u o~g,voJU", rulbu, , nail:asnii" n, p~pr.mnom roCillu. pOOnii,li. pmliViutbu, ako i' ",hij" proli, lutbeu va~ sa luloonlm lahtj,vQm m all) sa Is~ mogu p~bi~,

<I"""

"I.

Kad rulenl, kom'le uredno d(lSta,ll,na Mba", kolol '" Mit"11 predlollo ~p"o!'"I' presud. ,bog propu!lal1la, n,dosl,,1 pl$!11.nl o~govorn' lulUu U """",om rcku, sud te dooijeD presu~u ,bOIl pmpusl"'i', Sh.odno od're<lbi Cia", S2, Zpp·. F,<!e",,,ijo BiH, OO\lOvor nalu,bu sa pnJo'im, prod'ie '" ,ud" u dovolinom breio ~rimi.raka '" ,ud i prolivnu ,nanu ,pozivom "' !b,oi predrnel;l, Stru cnasa<aoniCI RkretaO,ltt

Pro" o,e presude nlill dOl'lollen, falta, alllu!eni mote podnljeU ptljedlo~ 1a pO\rtac.1 u predaSl1le Sl.njeu ro1<uod S dana od danl prilemapresodeu sKiadu sa od~~tlamJ ~ana ns, i 329. ZPP·a.

56

"""lJo.".• 'Vs",,""

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVIN;\ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTONIO OPCINSKI SUD U LlVNU Broj: 68 0 Mal 00244 g OS Mal Livno, 21. 06.201 L godine

oglasi

BOSWlI HERCEGOVINA FEOER:IICIJA BOSNEI HeRe EGOVlNc ZENICKO·OOBOJSKIKANTON OPCINSKIsun 'U ZE.NICI Bruj; 43 0 P 015442 09 P Zenlca, 16, no. 2011. g(>dlfle

OGlAS
TUZENOJ':

OP(:JNSKI

SUD U LIVNU!

struzni

sumdnik

Milrtina

Bakovic,

lJ

pravnoj

stvari tufitclia

Eronet

Pokretne

Na9sno" I)(lredlll &la 34& '1a\'3., 4.15.1al«ina oparnftnom)lOSlIlpl<U(.sIu!I>iiM""line _Ie ,Ialim Mirnaoi I, VarBSa, ul, Lj,,,",,,a br. 8, se do,IBvlja:

BiW, broj53ro3, 7:J.1(l51191De).

Kornunikaciie d.o.o. Mo"",, proilv '"'.oik. Bo.20n. So.. , z"gor;C9.ili bb Li,"o, rsdiisplate, te rneliem ~I.n· 1<. ,48, st.vak 3. Zukona 0 parnienom postupku (,,51. novice FBi H" br. 53/03, 73/05; 19/06, u daljn iem tekatu: ZPp)! buduci de tufenik ne stnnuje na adresi posliednieg poznatog boravista, obi ilvli uie stiedeci:

TUZBA NA ODGOVOR
Tu!itelj, Mikrnkredilnillon~acija .E~.I" Sa,ai.~, Flr.jlla u Zenicl, 1010 ;pravni sljedni~ Mlkrnlue~ilM ~,gln~aciie EKI,Ured u ZeniCi,"1. Adolla Gold."g'" Of. 9, u M.u )lOdn""noj ovom sudu tlona 13, 02. 2009. goo"e preOrale da sud conesa presudu kojom ss lutena lazan Ml,sadl ob;,ezuje d~lu~ile~" iSplati tluia" !znOlU oc 7.497,50 KM, sa lakonSl«im Ioltelnom loIma!om )lO!:o, od eana podnoSenj. Mbe. pa do ",plate, kan I da MiI,'ju n.m,dl 1roS'ov. pamitnog postupka, svau roku, 30 dana, ,pod priJelnjom ;pnnud'no-g;!VJSenja.

OGLAS
Tu~ilelj ie dana 31. 01. 2003. godinc O.... sedu podnio prijedlog Z8 izvrsenie proriv lUkni_k.8 s radi isplate om duga u iznosu od 675-,:501 KM l3 kori~tenie Eronet uslega sa zakomkom zatezncru kamatom, kac i trcskovima
l

0"

posrupka.
Kakc pnarupak u nvoj pravnoj stvari niie pmvcmocnc okoneen do dana stupunja na :snagu Zakona
0

Tulitell u lu!b; predial, dl)l1o~,nje prI!$ude tb<ig prop"'t'rIla. NAPOMINI" • S~odoo Odre<lbiCI.na. 70, ZPf'.', luI.nl j. du!an n<lj,,,nije u ,CIlw od 30d'"1 od dana dosla'fjanj' tuto. dostaviti 'Pr.smtni odgovo,nalulbu. • ShDdno CI,nu 348. stav ~, ZPP·a doSIM " smarr, Ot>3"jenom proto""m rok, 00 15 dan" od dana o"I"lii'''nj' MD. u onevn;m no,'na ma Ina ogla,noj !a.1Isuea • U MgovolIJ na lu!bu oil.lv,,,,i ste po elanu 71. ZPP·, ;,I"i mog"" prccesne peg",o", I ~j",nlti se da Iiprimaj.ll> Iiiospor,,,I, :posl"'leni 1lI.!.,nl ",hljev. lena,,"stll drug' 'podatlre ,oje ae Clanu ~4. zpp., mora ImaU pcdnasak Alroospora,,'. tu!benl 13h~ev morale naves~ r'allOg~,bog Mjih ospoca,ate lah~"e, Cinjenic. na kojlma l<lsnivale Ivoj, na,Ode i dOk",., Mji mase ulYrdulu'te Clole.i," kao i pra,nl o,oov za ,voje n"vooo. • Alro u o~tavljen~ IOku nedOSIi,i\o plameni OOgOVOI tu!llu p10IN vas", pod "SIO,ima i, olana 182, ZPP·a bil; i!On"ena prsna sud, 'Ong proPIJ!lanj' kojom sa prih"Ga Mb,ni "h~". · SajJl'lsno OdJeo~i clana 75. zpp.~ "akl)l1 prijerna Va!e<) Odge,orana tuzbu O<iJlosnonakon pr~WI<Jrokl '" )lOdnOle"je O<igo,ora na tutou. ,ud: ,.1aka1llti pnpremoo ro~i~1.'11rotl~re ta gi'I'TIU ,"spra"". · U 1~J<iu sa Ciano'" 3-52. ZPP·a Oulni lie u SluC3i" pro"'je", vase adrase 0 tome oba,ijelli1i Gvajsud, " prOIi,no", lnoS. ,ere zaI<on,k'p."jodi<:'. · Pod us!o,;m3 odre~enim " til"" 74. Zpp·, u 1,0modgo,arU nillulbu motel!! )lOdnljeUpJOINtu!ilu.

izv rsnom posuipku t]. do 19.09. 2003. godine, postupak je nsstavljen kao parnitoi posuipak, Ovs] sud je donio ride-nie) re je mlirclju vrario prjjedlng za izvrscnie zaprimiien kod ovog suda od 3l. 01 . .2003. godine radi urcden [a istog kao nlibe dn D i se po n joj moglc postupi ri, Naveden

,,,I:l

dlcg za ;.ZY1"1\enj.uredi kao ruzbu u roku od S dan. iako d. lsra ZPP-a. PO~lO je u.1:2bauredena i pcdnesena sudu u roxu odredenom sudu onog dan, kad je prvi put pcdnesena (01.336 st. 2 ZPP·a).

,.dn; sve 1.0 je propisano
za uredenje,

im rjesen

i em

tLli.irelj je poevan da prijeu ~I, 53 i tl. 334 ".2 smaira SOC da j.e podnesena

Rjcknj.m ovog suda brei: 680 Mal 00244805 Mo.1 od 23. 09. 200S, gcdine vracenu je .uib. radi iaprave adreae ruaenc iz ruzloga btl, dostava rugenoj nijc izvrsena, jer se prema naznaci s dostevnice lU7..eIUI nalazi u Nje-

mackc].
Pndneakom od 09. 11. 200.9. gcdiue se ruzen ik da se dostava tuzirelj pisrncna je predlofio dcstavu pismena sukladno
(;1.

348. at.

j.

ZPP-a,

lj.

objavom.
Obavjesteva

vanja OVQg' pismena u dnevnlm novlnama .uibu "'0:0: »Odi6 u ZIlnd,; Sud •.

smatra obavf enom protckom rob cd 1S. dana od dana obiav Ii i~ Deevnl avaz, i 08 cgjasno] p:lot.i Suda {e da prlvirke dOSi,B v lje....ne UOi! u rokll od

.Prflo-gedQsta'ijene "' Ul!llu P"OIll!orli mote preo1etl " plsamicl Op,;nskog soda u 1,,,;,;,

SUD~A Oed;, Miralem

Obavj~ta"a se mte!1ik da je Iemeliem C.lanks 70. S[3'1r'ak I. ZPP-a dufan ngjkasnije (i Sudl.l pismeni odgovor na mib'u.

30 dana dosta .... i~

Odgo .... o,r.na ru1bu mora bId r,:.tZumtjiv i sadrfav~ni:; oznaku Suda~ im,e i preziil:l:e~ odnmn ..o nazi,v pra.,ne ooobe,. pr-cbiV<ilisTt:iii bora.visttJ odno£no sjcdisle :s.tranaka) njihov'ih l3konskih ZilS[Upnikil i punoIDccnik3] ako ih imaju!, predm~l spcfra! sadrbj i~ja.,e ipo[pis podnQs;itelja (~anak 334. Z"PP...a). U odgovoru Da tuzbu [uzenik ce is[aknuti mOi!!::ucl:" procesnt posmvlje.ni [uihe!"li 7...8hi:ievtlanak 71. sta .... 1. ZPP-a). ( ak prigc\"ofC- i iZjasnili

BOStlAl HERCEGOVINA FEOERACIJA aOSNE I HERC'EGOIllNI: H ERCEGOVACKO N'ERElVANSKlKAmDN QPCINSKISUD U MOS'IARU amj 5B 0 MilS 052768 08 MilS MOSi8f, 15, 00, 2011. godino
PRAVNA STVAR:

Sud' putom On.. nog •• or. <iosl",~a "a"d,nu luillu lul,nom na ooa"",.1 odgovor koll )lOU~'" kako '~Ie<li: O,.m prllikom PO!ivamo Val da u rOku od 30 dana d~llavile sud" ooav02nl plsm,nl odgo"" n.lu!bu u <io,oljoom broilJ pr· Iml_"'" " sud 1'protlvo", sr"'nu·1u~t"jlI (tl. 454. sL 1 i 2., tl. 70. I~ 1 'usve~ s ~1. 5Z. II. 2. Zakl)l1a0 501M3).
~ Duzoi ste .Jjo~tillJitl pismen lodgO'!lor na lutb'IJ u: [laved en.o m

s.c da I.ipfirnaj~

iIi osporavil

Aka luicni.k OSporOii,;3 uJzbeni t':ilhljtVJ odgovor Dil. tuzbu mOra sadr2ali i ra.doge iz kojih St tuzbeni z:a.h[j.cv 05porava~ Cinjenice na koUmi!l tuienik ;;',;i)sniva ;s.voje' niilvcde dok82e Koilma se ul''''rdujll [e~intenice Ie pra .... u n n.vode .ute'nih ({I,n,k ".v,k Z. ZPp".).

"'n<lVU"

n

J

Tum.'f: HT MOSTA:R HRVATSKETELEKOMUNIKACUE 000. MOSTAR Tuteni; Hell. <i.0.0. :Mosla], UlSlup,n ~ di.ektOllJ. I"" SkO~O Ra;i: "plate V.s.p, 300,61 :KM

rokIJ. kojl mora bltl ""umljrv 1 mora "d""va~ sve ono ie )lOlrebnoda IIi" "Iem" moglo postupi~, a poseb"o u ISI~m Ir· 8tmna~8sh; 'I. 0'0',," suda I .roj pr.dm"m. tmeI ,prezlme , pre.l.aliSls III t>ora,lllellranaka ,In~ho,'h punomGtnlka, Ie predmel sPOra.
2. Prol::ilSne Prf90VOfe koje ne mo:rete istieati n.a~{I1l dostavljanl' odgovora n, IuIbu (np'. Prigovor mlosne nadl.'no,U 0, 19.

.to

Tuz~nik moze [J odgovorTI nil mzbu, ,,,v,k I. Zpp",).

i3

najk8~nije na pripl'e:mnom roe-i:!!tu podniied

protmuibu

(c.la.tlak 74.

Ukoliko i:u1..enik!kame je u.redno dQ!il13vljens ull-ba 1.1 kojoj je ru7.ite.lf predlozio donosenje :presud~ zoog pro-p'~{.an'aj ile donavi pis,meni Qdgovor na (ulbu u z.akonskor.tl,e roku, Sud Ce donijeli presl.1,du kojoll1 se IJsv.aj'a
tuzhe:nj zahljC:v (prcsllda ",v,k 1. ZPP.,). zbog propu.~t'3nja), oojm il.ko jc tti.Zb~nj zabljtV o~gled.no b.roju p.rimierlika nemcmcijt:n
j

(clanak

182,

TUZBENl ZAHTJEV
Dolan ie tu!eni .Heli", M.O. MOII!I, UIIJJPI" po direlMru Iva"u S'oki. I, Mo,'.", lCiei 293, Isplallti lulltelj" ukIJp'" I,no" gla,nog dug, nalm, lelelonsklh usl"[lau .","1360,61
1 .• KM, S3 ~a'k>OnSkomZ3le:ln(lm kamalom, ito:

"' ~oo, 0': 190,/2 KMpoe"" ,I,plal'. no ~"OS OIl 54,24 KMpo~ev Isplal., nalmos od 54,24 KMpo~ev ilPlale, na iIDos od 54,24 KM:po,,", ,I,plal'. na i1001 Od 1,17 'KMPO~' "'plal.,

0; 15, 5, 2000. [IOdine do d,n, M 15. 6. ,000. gOdine do ~ana od 15. 7. 2DII.B. godlne do dan, od 15, 8. ZDOO, god", do da"a Od 15.9.2000. godine dO dana

Il LlPPFBiH). 3. Oe<:idnose i'j3SOi1ida r. p"ZilIjele m ospora,aw IuIbenlla' hij... 4. Ukolil<oosporaval. Mlle"' ",hllev, du~n; st." oda",nru n, t"lbu 13000 ",,,,,U 'RAZLOGI: ,bog kOjlh Mporavate tulbe"' ",hljev, CltlJENICE", ~o~ma ,.,nl.al, svoje n".od. Ioosl".i· te OOKAlE ~olima " 'UMdUlu Ie clnje.ic, (CI.71_ ZPP F.BIH). 5. U! ;s~ra,e salta"jen. n, Sirano'" ieli~u, dll!lli IW ~o.taviU ovl,ren pwrod (01, 13~, ,12lPP FBIH). 6. Ukollko ~"dl,Me pro,od'"le dokazo sa""~'nlem 'vjedoka du!ni ,lie ,a sv,k:O~ svjedoka" ".;,elti IaCno ime. :ple~me, Ime I,dnog 10;11,11', ad ,lano""j". "' kOje okolno,ll p"" d]alel. d. ,. ,vjedo' sa,lu!, (CL137. 'l3. IPP FBrH). 7. P.ismeni odgovo, morale osot>no pGtpisaU (CI. 334 .• 1. 2. IPPFBiH).

Odgovor n3 rliibu S pnvin:ima zivorn na b roj pr-cdrnera.

p.redaje:se Suduj. u dovoljnom.

~a .sud

proC:ivmJ:slra.tl.klJ~ po-

Slrufui s.uradnik Mmtimll Bil'kovic-

'OS"

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIIA BOSNE I HERCEGOVrNE KANTON 10 OPCINSKI SUD U UVNU Brej, 68 0 Mal 002823 OS Mal Livl!.o, IS. 06. 20 I \. godine OPCINSKI SUD U LIVNU, Slruen; suradnik Marrina Bakovic, u pravnoj srvari tul'irelja Erone! PO!<relneKomunikacije d,o.o. Moslar, pro!iv tuzenika Zoran Mihajlovic Dalmati. nska bb. Livno, radi isplate, Icmeljem Banka 348. sJavak 3, Zakona 0 parnionom posrupku ("51. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06, u d.ljem tekstu: ZPP), buduCi da tuzenik ne stanuje na adresi posljednjeg poznarog boravisl3, objavljuje sljede"i:

Ie je dula"nadOknadili l.liWlju tro!l«i,e paJn;c"O!I POsI"pka, sa trolkovlma Iak:;, m lu!bu ita,,, na presudu po odreO'"j" S"d., " I<Jmal.ma od d,", podno",nja pre,"d, p' do naCne i.plate, I I,e u roku Od 15 llano pOd pJiietnjorn il'<~en· la,' TulllOl) I' prediolio ,"du d, uMllko tol"ol u ,akonskom mklJ 'ne d'OSla,; pisrne"' odgO'Gr da SUdlnJ 0100"" Ciani 182. Zpp· a, dOll" pmsud" ",ljOO propu!Iai1I'"

'0,

UkOlikO" nJve~enom rOku "e OGlla,fle pis",e"i M~ovor nl tullm suo t.dI)i1lj'" p,esu,u i ",vopll Mo.ni ,"h~.' . presu· da ,oo~ pmllu~!ani' (~1.IB2. 'ltlPp·,). NAPOM ~N A: OOSI3'i1!] 5:1: :s:m.al_~ l;t'tJ,,,lJeii IJ m prcte)r.gm ro'ka ,,1, ',na.' 'a.a, Dbjavlllva"la, (tl. 348. ,I. 4 ZPP·. FBIHI. Su~ij' Sonja Z. tin"vi,

OGLAS
Dana 21. II. 2005. godine tuzitc.lj Erone! Pokretne Komunikacijc d.o.o. Moslal je podnio luzbu protiv rUZenika Zoran Mihajlovic fadi i$plate. Tuzbom traii d, Sud donese presudu kojom ce obvez:ar; lUz.mika na isplalu ukupllog iZllosa gJavnog duga u iznosu od 96,.59 KM, po snovu karL'tenja lelekmnunikacij,kih usluga zajedno ,a zakonskom zatezuom kama· mm i Ifoskov;m. posrupka, a SVeu roku od IS dana pod prijetnjom i.zvrsenia. Obavjdtav. Se tuzenik da Se doslav, pismena <malra obavlienom pwtekom roka od 15 da· na od dana objavJjivanja ovog piSmella u d.llevllim l10vinama Dnevlli avaz, i na oglasnoj ploei Sud", Ie da privitke dostavljene uZ IUzbu moze podic; u ;:gradi Suda. Obavjdtava se ruzenik da je [emeljem Clanka 70 stavak L ZPP·a duZ<!nnajkasn ije u roku od 30 dana dost.viri Sudu pi,meni odgovor na luzbu. Odgovor na lU.zbumora bili razumljiv i sadrzavati: oznaku Sud." .ime j prezime, odnosno nazi v pravne osobe" prebivalisle iii boravisle, odnosno sjedi!\le srranak3, njihovih zako· nskih zastupnika i punornocnih, ako ih imaju, predrnet spara, sad rzaj izjave i potpis po· dnositelja (~l1nak 334. ZPP·a).· . U odgovoru na IUzbu IUlenik ce i.staknuti mogu¢e procesoe prigovore i izjasnili se da Ii pr· izoaje iii osporava poslavljeni iUzbeni zahtjev (clanak 71. slavak 1. ZPP·a). Ako [uzeolk osporava lu:!bcni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadrv.d I razloge iz kojib se tuzbeni zahrjev osporava, ciujel!.ice nll Kojima lUzenik zasniva svoje navode, dokaze Kojima se uwrduju te cinjenic,", Ie pravnu osnovu za navodc ru.zenika (c]a.nak 7 J_ stavak 2 ZPP·a), Tuzenik moze u odgovoru na IUzbu, a najkasnije u. pripremuom mti5ru, podnijeti protu· tuzbu ('la.nak 74, sta Yak 1. ZPP·a). Ukolilo ruienik, kome je uredno dosLavljena ruiba u kojoj je m!irelj predloZio donoilenje presude zhog propuStanja, ne dostavi pismeni odgovor na luibu u zakonSkom roku, Sud ce donijet; presudu kojom se usvaja ruibeni zahljev (presuda zbog prop",ranja), osim ako je !u:tben i Z" h rjev oCigJ edno neosn ovan (';lanak 182. slavak 1. Zpp· a). Odgovor na ruzbu, s privilcima predaje se Sudu,
od vn
1,1 U

BOSNAI HERCEGOVINA FEOEflACIJAB()SNE I 'HERCEGOVfN'E I~ERe EGOVACKONERtlVANSKl KANfUN DPCINSKlSUD U MOSTARU Brol: 5S 0 P 0511004 09 P Moslar, 1'5. 06. 201 L godine

OGlAS
PreO ovim sudom u 10iru I.pamlfnl po'tupak tul'l,'ja Un"'reOit B.n~ DO pratlv lU!'nou Adl, 8!!jJovlOJMBG 2410974151848. uL Tr9 oslGbMenia 5146 Jablan",a ,radi ,,,,1010 ~uga. pa 1<akG Illom"" adrl!$u tufenogl niie u mogucnOlti ~Ollaviti lulbu na oogoIlld VOl,IGIUOShodno Gdledbama':l. 348. SI. 3.1P1'·j lulou o,ooa,ezni OdgovordOllavijl.;pule",dnevnih no,i"1 Tu!ilelj it prWlQIio suou ~a Uklllil«ituknl" zak~nSkom rok." ne <i.sla,i pi,,,,,,ni odgovo, d3 sud n, OSn""u Clana 1a~, lPP-a, dOn"" pro,ud" "sljed: propuSlanjll. Sud pUIenl D",.n!h novlna dosmvl~ "",oon" lullm tu!Jl"om M,u BogovlC, n. ooa\IWII odgovor kojl Prl"C,,, k"o '~je~t Qvom prillkom Prlzlv,mo Va, d. " rolm od 30 dan, dos".'Ie SOO"oove,ni pl,m,n! od1lovor koji Prl"~'" ka,o slIOOI: [Ivom prll"om Prl~"mo ViS da u'roku od 30 d'"1 dOS1a\'11eudu ~b,e,"i, pi,,,,,,nl odgovor n. tutbu " dovoljnom .rol" p1lmieraka s ). I"~ I proti,", s~a.u·lulilelja (0:1.454. SI. 1.12., t170. It. L u svW I tl. 52. $1.2. takona 0 pamltnom )lOstuPIm 5310031· · Du!"i lie oosla,;11 pism,ni OdgGVOI ' lulbu 'Un"eoenom ,Olm, ,oj; mo.a bili f1WJ ",Ijl. Imora sa.drt3,ali s,e 0"0 IIG i' POlreboo " oalli '" "i,mu mogl. )lOstuplli, , PrlSOb"o " islom tr, .. nave,ti; 1, Om"u' sud, Ibroj predm.la, Ime I prelim" preillvall;1O iU bo",~Ste skanaka I njlhovDlpUllOmOGnlkaIe predmet SPDf8. 2.,Pio""n. prigovo,. MI. no mol,,, 1,Iii:,U n,kon dostavlian~ odgovora n, tulDu(rlJlr, Prigo."r miBSn, ",d],;mo,U tL 19, sl. 1. lPP FBiH). 3. Qe,idnose iljalniti ~a IIpn>najete illOSPGra.. re tut~ni ,ahliev. 4. UkOllkool)lOI.,alelulbe.i ,ahlje, duloi lie u OdgO'Oru na lulbu 13.0nonavesU lazlO!Ie ,lIOg kojih ospOra.•ale M~ifii zahtje" ti"jmlce na kojima za".,al, ,vol. "",od, ,I<i.,ta"I. <iok"'" kOjima " "tvr<l"ju t, tinl,n!,. (tl. 11. ZPP FBiH), 5, lI2l'pra .. ",tavlj,"e na sl""",,, jeziku ;ulnl st, d"'tavl~ ovjoren prij"od (el. 134. sl21PP FBirll. 6. Ukollko ,pIBd]alel. provod.nj, <iokaza , .. luSanj.m 'vjeooka, dulni sr. " sl'akog svj,doka n,.esti taCoo 1m" pre,'m,. 1m, I" dong rodl"lla. ad'e," sl,no .. nla,"" kol' okol"ostl preOlalele da" "'I.dol; ",Iu!. (11.137. st. 3.1PP FElHI. 7. Pism,ni Odgo,~r morau. GSObnoPO(pisatl (fL 334. st '1.lPP FBiH). • Ukoliko " nlOe~en~", 'Ok" ne dOII.vile pismen; odgo.or nl lu!tu, su<i ce donileli Plelu~u i us,ojili lu!benl zahliev ., Plesuda lb"ll pro~ull'nj. (tl. 182. st, I, lPl'·a) , NAPOMENA: Dosia .. ,e' 'malra. oll'vljenom prolekom mka od 1'5 dan. Odd.. , obl.v1jl",",~ (~I, 348, ,I. 4 fBIHI, StJd]la NinaC.lanJ,

dovoljnom broju primjeraka za Sud i pro Strucni suradnik Martina Bakovic

stra.n ku ~P Qzi yom na broj' p:red meta..

Onevni avaz ""'''''-''1'1_'''''
SJECANJE Dan. 17. 7. 2011. go di ne navrsava se god in. dana od SID rti naseg na j drazeg SJECAN]E

57

HASAN (HUSEIN) HALILOVIC
5. I. 1945 . 17. 7. 2010.

MESRURA KOVACEVIC, rod. KUCUKALIC
17.7.1981· 17.7.2011.

mr.ph. ADEM KOVACEVIC
7.3.1978·17.7.2011.

Tog dana u 12h posjejit cerno niegov mezar na gradskorn

grobliu

HUIDCi,

Pore dice Halilovic i Sahinagic

Bihac,

Sa Ijubavliu i postovanjem, Dieca
j)-7l1W

SJECANJE

Dan. 17. 7. 2011. godine navrsava se ruzna godina dana od presel iell ia IUi ahi ret naseg dragog supruga, o<a, dede

SJECANJE Dana 17. 7. 20 u. navrsava se 18 godina od pogibije

Dana 17. jula navrsile su se dviie godine, od smrti naseg dragog babe, supruga i dede

BIBA KURSPAHIC, rod. BULATOVIC
17.7.1995 -17.7.2011.

ADEM MEHMEDOVIC 17.7.2010 - 17.7.2011.
Dragi n:3.5)uvijek si u nasirn srcima i rnislima i nikad te n ecerno zabcra vi ti, N eka t i All. h d z.s, podari D zen n or i 5Ve dzen netske l [epote. Tvoji: supruga Indira) sinovi Amir Ilijas Redzep, Rijad, kceri Aj b~ Am ra~ Disa, Arne1. i unucad

SAMlRA (ALIJE) DURGUT

Prof. HERAC (RASIM) IBRISIM
cd ostati u nasirn mislirna i srcirna,
Uvijek

s ljubavlju
na Tebe.

~uv.mo uspomenu d.H.

MoJimo dragog AII.h. cia Ti podari Dzennet. EI-F.t.iba Tvcia familija

Neka ti ie Iahka zernlja Bosanska.
Tvoj sin Sernir i supruga

Neizmjerna bol i ruga ostaju vjecno vj eeni ra hm et, Tvoia porodical

U

nasirn srcima,

Neka ti dragi Allah pcdari

Dzennet

i

Munira

835!-1

rll:l~

PTT

Dana 17. jula 20 ll. na vrna vaju se d v ij e god ine od kada nas je napustic nas dragi

Dana 17.7.2011.
smrti

navrsile naseg voljenog zeta

su se dvije godine

ad preraue

Dana 17. 7. 2011. navrsile je napustio n.' dragi zet

su se dvije godine

otkako

nas

Prof. IBRISIM HERAe
iz Visegrada 17.7.2009.17.7.2011.
bel i prazninu

HERAe IBRISIMA BRlKE

IBRISIM HERAC
Zauviiek ee! os tali U nasem sieeaniu. Pun ica Sella, su r ak San ir Me~il diit, Ab dulah i Arnela

ie os tala iza re be. Sestric Aldin, svastika Senada, badzo Agau

Vriieme

prolazi,

ali nista ne umanjuje

koja

D ragi Bri ka zauvi iek cd os to ti u nasi m srci rna. Nedzad Mezildiic sa porodiccm

P1T

Dana 18. 7. 20 II. god in e na vrsa va se sedarn dana 0 t ka ko je preselila i nikad zaboravljena

na ah iret n

.sa drags

Dana 18. 7. 2011. godine na VIsa va se sedam dan. kako nas ie nap Usrila nasa draga

VESNA LOMIGORA.
Rijeci su nedovoline da iskazu svu bel i tugu koju osiecamo. Po dobru cemo te parntiti asa Iiubavlju i pcstovaniem spominjati. Molimo se Allahu dt.s. da u podari sve dzennetske ljepote i vjecni rahrnet, Tvoja mama Zekija, sin Nevrus, snaha Nihada i un uk Ammar U ponedjeljak, 18.7. 2011. godine u 17 h ce se prouciti tevhid u kuci zalosri - Zagrebacka S31I13.
Teske je iskazati

VESNA LOMIGORA
bol i tugu koju osiecarno. Praznina i bol nisu u rijecima nego U nasim srcirna gdje cd zauvijek ostati voljena i nikad zaboravli ena, N eka ri drag; Allah podari lijepi Dzenne r ; vjecni rahmet, Tvoja sestra Jasmina, sestricne Minda i Nermina sa diecorn i zet Adil U ponedieljak, 18. 7. 2011. godine u 17.00 h ce se prouciti tevhid u kuci zalost! - Zagre-

bac ka 531l/3.
Dana

i'''' iod,

Dana 17. 7. 20 11. god in e na vrsa va se sed a m da ua kako

ie preselio

na ahiret

nas dragi

17. 7. 2011. godine

navrsava

se sest mjeseci

otkako

nije sa nama nasa drag.

ZIJAD (ZIHNIJA) ALISPAHIC
S liubavlju, ponosom i postovaniem cuvamo re u nasim srcima,

MIRA aOZE) MEHMEDINOVIC, cud. MARIC

Molimo dragog Albha dt.s. da ti podari lijepi Dze!!net i vjecni rahmet, Ozaloscena porodica Tevhid ce se prouciti istcg dan. (nedjelja, 17.7. 20ll.) u 17.00 sati u kuci zalosti

(Liubina 42, Semizovac),

Tvoji najmiliji: suprug [usc, djeca Vedra!! i Zlatko
914S-L!l :tl345-lod;:

Dana 17. 7. 2011. navrsava se godina dana od smrti naseg dragog kolege Halce

SJECANJE na naseg dragog kolegu

HALIM - HALGO FAZLIC

SAMIRBIBER

Kolege iz pol ici iske s tanice Ilii a!
91li-L!l

Kolektiv firme LUMEN d.o.o. Grude
9139--1Ll

Dana

18. j ula 20 I 1. na vrsava se tuzna godin a orkako j e preselila

n" ah ire t nasa draga sestra

POSLJEDNJI SELAM nasern dragorn prijatelju i kolegi

REMZUA - REMZA HODZIC, rod. GAFIC
izTravnika
S ponosom te sporninjemo, a ljubav i dobrotu koju si narn pruzala dok smo zaiedno rasle, viecno cemo rnvali kao najljepse sjecanje na rebe, Sestre Fatima, Fadila i Emina
9401·l!l

SAMIRBIBER
N eka Ii dragi Allah Firma

dz.s.

podari

Ii j ep i Dzennet,

LUMEN poslovnica Sarajevo
974G-1Li

Dana 17.7.2011. godine navrsava na ah iret n ase drage

se 40 dana od preseljenja

SJEO\NJE na naseg dragog sina, oca i bra ta

Dana 17.7.2011. godine n ije sa nama nasa

navrsava

se 6 mjeseci

od kada

HADZlRA PINDZO, rod. FAJIC
Neka ioi dragi Allah dB. pcdari liiepi Dzennet
rahmet,

DZEVAD (ZULFA) HANJALIC
17.7.1993 i viecni -17. 7. 2011.

ZIBIJA (EMIN) KEGO, rod. SAGIC
Neka je vjecni rahmet tvoioi plemeniro] dusi i neka ti dragi

[asini ce se prouciti u nedjelju,
aksarn narnaza u kuci rahmetliie

17.7.2011. gcdine iza
u Sinanovicima.
8340-1ndi

i postovanjem, Tvoji: otac Zulfo, rnajka Nura, sin Avdo i sestra Senada, bra I Senad i snaha Zekii a sa di ecom
S ljubavlju
8141-lndz

Allah dB. podari Iijepi Dzennet,

Tvoji: sin Asirn, kcerka Fazila sa porodicama
£34:S-1Ild;:

Seda mnaestog jula 20 I 1- nav rsava j u se eel iri go di ne od sm r ti naseg dragog

Dana 18. 7. 201 L navrsavaiu se 2 godine otkako nama nas drag! si n, bra t, am id Za i djever

niie sa

T'()I{HO CJE'fIAHJE Ha Haw er Apa ror Q~Ha ~ 6p,na

rpYJA (M~nAH) CYl,JYMA

EKREM (SALIHA) HASIDIC
Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju ~ postenjem sporninjemo, au srcu zauviiek cuvamo. N eka je rahmet tva joj plem en iroj dus,i_
J

17.7.2006·17.7.2011.

NURIjA.NUNO MASLO

,[la ~ac kao .~ 0 "or AS" a rso] ~3."6"3' AH~ onn aaa k jeAHHko 6on~. H~CMO re MOrl1~' 3<1IlD>KaT~. H"T~ cnaC"T~ jep CMpT H~je rurrana konakc re aon~ M 0 ~. kon ~ko ~ew. HS M ~eAoCT3j ru. T Bwko ce "3, a B""hll'l ua ;-KI1BOt 6e'3 le6e, jep BMwe HMwra H...,je H~fL-"lhe 6MT,,,", kao WTO je 6~no C<3, To60 M np~ j e. 1>1 CT,~~a j e reurka ,~ 6on>.a. Tyra :aje~"a, a n pas" ~"a ~ 6011 y
Haw 111MCPU,101Ma He~:3 MjepH a.

Tvoji naimiliji: Zumreta, Dinka, Mirzera Edin, Tarik, Sabrina] Ena ~Haris ~'i'53-l u

Tog dana u 18.30 sari posierit cemo njegov mezar u Vlakovu, Porodica
USO-!n-rlt

3aye~jek

nopona

Teoja '10M

HeyrjewHa

'Majka Croja

H

cecrpa

rOPAaHa ca 8346·1oJ'

SJECANJE na naseg dragcg

Dnna 17. VII 2011. godlne tacnc [e 6 gcdina od kada lJa~ tlajdt,9l.i sin i brar

1]35.

jl:

zauvliek

napustic

Sekunde, minute, sari, sedmice, mjeseci Godi no, 17. VlI 20 II. godine navrsava se pun ih 6 godina n as osravio nas volieni

Q rka

ko s i

EDINA - EDA (HILMA) SAHOVICA
17.7.1993 -17. 7. 2011. iz Foce
Po dobroti te parntimo, s ponosorn sporninjerno

NARCIS TANOVIC
Oval 17. VlI vrada siedan]e na nahumlil dan i naj tuiDiji rastanak koji se ccvicku m;:.zc: desiti. Smn nije pi!:9J9 kolito re volimc i to~il:<(10 ee~ nam nedoatajnti. Nismo re mogli zadrz.ui niri spasiel ali te necemc zabora....~t ~_ Kad nam s uac pcdu tcsko j h ic zausta ""~ i :Sf-COO iJ~a naliA: te sure ne t n mugu vratui ali n:aia. tiubav i molirve toe te zauvijek prariti. Vjelno ~ '-:i,,[cri u nama, TI:I§i.m arcima i nikad re prcbcljeri nedcmo. TVQji Il:ajmiliji: babn Izci, maika A.dvija! brat Aidi.D Neka ri Allah podari Iijepi Daenner. H vala svlma ko] t se tebe s.jecEiju. 9141-111

NARCIS TANOVIC a risao si ran 0 3] i ~ivis u na~i m srcima, Bol i i t uga 11 ika d ne pres raj e p rol aze godine u kojima nase uspomene isjecanja ne blijede, Sjecanje na tebe je dlo ".!eg zivota u kcjima nam nedostajes, coviek ne umire smreu umire Ond. kad go zsborave a ri ceS lti" jeti dok h vimo i mi koj i te volimo. Tvoja retka Saflja i tvo] Agnes Svi cemc ti doci pa u toi []adi zlvimo. Neb ti Allah podari Iiiepi Dzen net. 9"1"·1"
Dana 17. 7. 2011. godine navrsava se per gcdina od prerane smr!i supruge, majke, nane, svekrve i punice

borava cuvamo, Marija, Maja i Ermin

i od za9733·]u

SJECANJE Da n.!u

Dana 16.7.2011. navrsilo se 18 godina [Use i bola od preseljenia na ahiret naseg s.upniga i oca:

REDZE (SAFET) NEZ1RIC

HASNIJA KALJANAC

D aoas, je 4 godj De' kako nisi S oaJna} 01,1tvoja ~ju ba" i topl i Da uistii n u grij u naSa .. ca. Suprug h-et, k6er IDdira~ si:novi Mil'sad j Meksud, i Ifera, unuci Mirza, Azra, K..rim, Dalila i Irma 5.1lahe Ma:nueta
9161·1u

Tesko je [razi(i u(jehu i snagu '" svaki dan *ivota bez (ebe. Tesko ie tiielim. i$ka~ari bol i tugu_ Tdko $£ navici na zivol bez lebe, je. Dis,. nije k.,o prije. OsmJe su sarno bolne uspomene na srelne dane provedenes [0born. Hvala ri za Ijub3V, dQbrQtu i p3Z;n:ju koju s.i rHim nese:bicnQ pokl.njao. OSlal Cd u naSim sreim. vjecno voljeo i nikad oezaboravlien. Neka ri Allah dz.~. podart lijepi Dun net i vjeent rahmer. VoIe Ie tva ie: Azemina i Medm.
'976)·IIL

ZINETE - KlKE BAjRIC, rod. KEVGIjA

Voljena nasa,
nismo te mogJi sacuvati cemo te u nasim srcima Tvoja porodic. od preranog zauvijek. od)aska, ali sacuvat

:tllS4-llld;:

Dnevniavaz _
Dan" 17, 7. 20 I L god; ne na VIsa va se 40 tuznih de na kako ni je sa nama oas dragi

"-_.,,,,59

IBRAHIM (AZIZ) HADZIC
iz Biieliine
S ljubavlju Porodics i postovaniem,

Dana 17, 7. 20 II. nOV""'"

SO

17 godi no od karla je urn ria n"", drug.

POSLJEDNjl SELAM nasoj drago j nan i

Dan. 17.7.2011. navrsilo se 8 gcdina orkako [e na a hirer preselio pas d ragi suprug, 0 tac, dedo i svekar

HAJRA BURINA, rod. AVDIC
Plana - Bileca
TU~DO

SEVDI TURKUSIC
Neb
da smo ie rano izgubl-

RAMO (AHMETA) SEHIC
Po dobrori te pa mtimo, a s ljubavliu
pojitovanjem te apurninjemo,

sjecanje na nasu naimili]u. Drago nam je!lO smo te lmali, neshvatljivo Ii. S Ii ubav j i posiovan jern, Su prug Kcmal sa po rod; com

u Allah d:U_ po dari v j ecn i rah met, mi te ui ka d n ecerno "0 homvi ti
Suprug

i
i plemcniti lik zauvi-

Sl'9.2-L[I.[Iz

Sabina, Leila i Mahir

Ragib i unuci Minela,

jet zive u nama. Molirno dragog All aha dlU. d. ,i podari lijepi Dzenncr
hmer.

tvoja dobrota

i vjdni

ra-

Emina." Armin,

Namik,

m..tu

Tvoii: supruga Zahida, sinovi Edin ; Ermin, snahe Adisa iMina, unuci Adnan i Emra :B"lIJ-ILz

Dania 17. 7. 20 II. gcdlae navrsava

ae

18 gedjna od smnl na§i h n;aj mIIij lb

Dana 16. 7, 20 II. aa vdile se rei go dine ahiret

0d

presel ie 0 ia na

NIlAo j n aldrazo]

SEVDA (ADEMA) TURKUSIC, rod. HODZIC
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazn inorn koia ie osrala 12a tebe, a uspomene J sjecanja na [CDC ziv'j~r ce dok z-ivc oni koj.i re vole .. N en ri Allah. dB, podari Iii epi Dzenner, Tvcji: .suprug Ragib, Ireta) Nusreta, Sake, Ismeia, Bahko, Seio, Mu;Slar:a~Almasa i Fata sa porodicama Tevhid ce se pro" oi I.; isrog dana u I 0 sad - Bogusevac 35.

SEOIKE KAHV1C, rod. COVIC
OMER (MUHAREM) SANELA (OMER) HOR~MN HORMAN Molirno d't9,C.-ogAUgha d:tli. da ~'am ~t:i i<i.t1m~l i Dteenercrn 'vas: nagradi. S 'feti.kim posro'li'ill1je.m i Iluhnvl]u uvijek cemo vas se rado sjeeati,
V(:l~i; supruga j ro~jkJl, Ireta ...sincvi i brat:) Sanel Sedi na, unuci 'i b nni~i A.:1.mi el A mar i Zilk~ snuhe SQ;bi!J:a i
83.55- t 11.[12

N eka ici dragi Allah di.s. podari jep i D zennet. Sin Amir i snaha Mabir.

li-

SjE,CANjE

Dana,]7, 7. 2011. godine navrsavaiu so dviie tuzne godine orkako ie na ah iret preselila nasa draga i voljena supruga, mama, nana, svekrva

VAHID (AZEM) BUKVA
Pros 10 je 18 Id,kih godi na be. iebe. U vi· [ek zaboll [ace, uviiek u ave dane! U na$i,m srcima zauvi jek ostai e beskraj na ruga t bol Z<! to be rn. Tvoii: supruga Sada, kcerka Ozona, zet Elvir ; unuk Eman
9nS-·lu

SAMIR (ALIJ A) DURGUT
17.7.1993

HASIBA - HASNA CEBIC
Te:~ko [e p rih vati ~i ietin LJ da re v iiSenerna, al i u vi iek ces hi I; voliena i prisu rna U D.'irn srci m a, Neka ri [e vjolni rahme i neka ti Allah dol.s. podari lijepi Die.nnel_ Tvoji lIojmiliii Dan. 17.], 1011. godine bi~e polofeno cvijece na mezariu Musafirac- Tbzla! :S~;'~.1 ~

-17. 7. zmr.

Osrain uspomene i neprolazna tuga Tvoii rodi teli] otac Alija, rnajka
Murata, sestra Kana s porodicom

SjECANjE

Dana 17_ 7.2011. gudine navrsava se gudina ad preseljenja na ahiret naseg d.ragog

Dana; 17.7 _201 L godine navrsava se 4Q tuznih dana ad preselienia na ahiret n.!eg dregcg i nikad prezaljenog

SENAD (AMIRA) HADZALIC
17.7.1993

HAM.DO (SECO) UZUNOVIC
S ponoscm spomini at i ~ srci rna vieeno CU vati. U Mo limo dragog Allaha dB. da ti po dar; lijepi Dsenuet, a rvcjoi du~i vjeeni ruhrnet. Tvoii naimilili: supruga Flkreta, sinovl Senad i Samir, snahe Fe' hriia i Segmedi n•• un uk AI din ; un uke Sara i H. no :83.56-1ndz

MENSUR

(HA}RO) TULOVIC

Po. dobrcti cemc te parntiti,

-17. 7.2011.
Mevzeta, sinovi Semir i Damir
S361-~nM

Tvoji:

supruga

Z.i\lOlnesmje u rrenutku, ali siecaaje na rebe uviiek osra]e. Molirno dragog AI.I.ho cli._5_ da ri podari lijepi Dfennet i sve dzenne"ke Iiepore [er u to zaslullujel'.. Zauvijck rvcii: supruga Mahira,. mac Haire, rnajka Hiba, brada Sejdal~ja i Smail, snahe MirzeIa i Fatima, bratici Jasmin, Armin i M irza, bra licna Melisa Tevhid Cc sc prouciri U ufici S. C. jczera 92 u 14 sari.

9T.iI;I!-lu

SJECANIE
Dilnil 17" iul~:51: n~vrtiil,Vi3 40 tuh"i h d:;lp a od kad:i iot pr.es.u!.to da ku ct!Jj~dILO v,e]iko i pie meni 1.0 srcc n~cg d'rng,og ilm idii6.t

U nedjellu, l7. 7. 201l. navrfava se god ina dan.a od preta ne- Sm tTL nilS:e d!iige komSin Lee

SjECANJE

Za ova] trenurak s,,(hadi,) POSLJEONJ1

- pripremlre SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

MENSUR (HAjRO) TULOVIC
Pamt:it et:mo .l:mviick t'LIQju clobronJ' i .fl.i\i~!l \~ u: rt!!J'im s;reim:l_ Molimo dra,gog AIl,b. dUo da m!l p<lcl:ui .I ij-cpi DZcn.Dc;L L vjctn L rshme,_ Tvo;e ilm.idziene Mev7.£taJ I~m i Sr:fi ka u svoj im pOr1JO icam:&; 4114-I~o

ALOISA (IZET) KREK

ALIJA ALIC
Dan as se

AHMO (OMERA) AVDlC
Neka ti dragi AlIa.b dB. podari Ii j epi 0 zcn nCI i
irjec"ni ,"blUet. Tvoji: keerka Mirzeta, un uka Senada, ze IOvi Se-

AHMO (OMERA) AVDIC
Po dobru cemo ~e P"·mtj ti,
au
£ rcu

AHMO (OMERA) AVDIC
S pO~toyaDjem .i Ijubrtvlju CUV<lt, t:,emo te LJ fl'lsim 5rcima iUl.islima. N e ka Ti d rail i Allah dIU•. podari lijepi Di1;.nnel_ Tvoii: supruga, Hafi.za, Sill Husein, 'sna.ha Anisa, unuke Arm if: ~a!, A nel.a i AlTa) u.n u k Alan 8309· I nd,

Neka Ii AlIa b d.:ielclan uhu pod.ri Jijepi Dz"unel. Od komsija: Peljto i Salake
51760-lu

n a vrsava j u 3 godine otk •.ko nisi sa nama.
bra&! Mi-

cuvati

PS pom

en u

Tvoji naimiliji:

rza, Mirsad i N ihad

nad i Ezedin

naTEBE. Tvoji: sin Hasan, sIlaha Arnela" u.nuk Mirza i
unuka Nejla

60

N,*~. ".).fI_i :0".

Dnsvni avaz
U dubokoj boli [avliamo rcdbini, prijateliirna nasdragi i komsijama d. je S bolorn u srcu obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga

Dbavjestavemo rodake, priiatejje i komsije da je ntis dragi suprug, otac, deda i pradeda

DUSAN PETROVIC
1927 - 2011.
preminuo 1).7.201 L godine u 85. godini. Sshrana ce se obavlri u ponedjeljak, 18, 7. 2011, godine u 12.00 sari ria gradskorn grobjiu n8&RE" OZALOSCEN1: supruga Milka, sinovi Zeliko i Nenad, unuci Igor, Mirj'an3) Neboisa, Olga, Safa, Srdan i Daniela, praunuci Thmi i Nina, snahe Slevica i Mikica, zetovi Miki, Ousl<o i Velibor; sestra Zorica, porodice SUlO.D~ Ivankovie, Tvrdisic, Ivandic, Kacavenda, Zivanovic, Paunovic, Loncic, Vukoje, Stefanovic, Mabie i osrala mnogobroina rodbina i pnjatelji !!!
0

STOJAN OOVE) JANKOVIC
UCESNIK NOR-a 1941·1945.
preminuc 1).7.2011. gcdine u 98. godini. Sahrana ce se oba viti 18. 7. 2011. godine u 11 ,30",i na gradskom groblju "SVETI MARKO" OZALOSCENI: sin Java, kcerke Jovanka, Dusanka i Branka sa porodicama, te porodice jankovic, Bugarin, 'Bo:s'kov,Tocki, Kuslur. i ostala mnogobroina rodbina, prijatelji i kornsije. Kuca ,alosti: ul, Dzemala Biiedica br; 96. {{{

MIRJANA (NIKOLE) BERANEK
nakon teske i duge bolesti premia ula 15. 7. 2011. godlne u 54. godini, Sahrana c. se obavi ti 18, 7. 2-011.godi ne u 13.30 sati ". gra dskorn groblj u .BARE", OZALOSCENI TVOJI NAJMILlJI: kcerka Natasa, sin Igor, unuk AI.n, brut Zoran, sestra Zorica, sestricne Iosipa i Antea, zetovi Almir i Toni, ujaci Lovro, J OZO, Amo i Lui 0 sa porodlcama, retka Sofija sa sinom Zoranom, stric [osip i strina Marija, diever Mubamed sa percdicom, te ostala m nogob ro jna rodbina, prij a telji i komsi] e. Kuca zalosti: ul. Hadzeli br, 94, HadziCi. "(

U dubokoi boli iavljamo svim rcdacima, dragi suprug, otac, brat i dida

priiareliirna

i znancima

tuznu vijest da je na!

Ilistinul

Obavjestavamo

Mi smo Allahovi

i uistinu, mi smo Niernu povrauiici! rodbinu, prijatelie i poznanike da ie

JURE (IVANA) NOSIC
prerninuo u 77. godini zivota u Splitu, groblju Lovrec, Posljednji ispracaj dragog naru pokojnika obavit ce se na mjesnorn Irnotski u ponedjeljak, 18. VII 2011. godine u 18 sati,

SALKO (MUHAREM) OMANOVIC
i~Prowra
preselio na ahiret dana 15. 7. 2011. u 78. gcdini. Dzenaza polazi 17, 7.2011. (nedielia) ispred dzamiie n di ie narnaza. Ukop ce se obaviti na greblju (rnezarju) Duzice, Rahrnetullahi alejhifha) vasiahl u Prozoru u 17.10 sati poslije iki-

Poeivao u rniru Bozijern. OZALOSCENI: supruga Mila, kcerke Slgvica, Ankica i Oligica, sesrra Marij. telji Nosic, Raguz, Amhof, Pehar, Pivas, Zugie i ostala rodbina i priiatel]i te obi-

m~,"~,
navrsavaju

OZALOSGENI:
Diha, unucad,

praunuead

sin Muhidjn ~Dino, kcerka Alii., bra! Munib, sestre Hafiza, Zilha i te ostala rodbina, komsije i prijatelji "'-'mo
Dan a 17, jula 2011. godine nevrsava se 11godina ruge i bola onih koj i re vole' sine rnoj srci rna

I'OSLjEDN]I SELAM naso] drago j snah i

Dana 17. 7. 2011. godine ljenja na ahiret

se 2 godine

od prese-

U

ALMASI TALOVIC, rod.MEMIC
(preminula u Svedskoj) Draga nasa snaho, vi ecno cemo Te nos iti u naS im srcima, a TVQju ljubav i dobrotu nikada necemo zaboraviri, Neb [e vjecni rahmet Tvojoj plemenitoj dusi, Neb Ti
Allah

MUHAMED - MIDHO JABUCAR

MILETA - MILE (VITOMIR) KOVACEVIC
Sa po! tovan iem i Ii u ba vIi u eu vamo us pomenu nil rvo] plemeniti lik i dobrotu, koju si nam nesebi cno pek Ianj ao. Ozalo!ceoa majka Desa, braca Radivoie i Milivoje sa pcrcdicama i kcer ka Gorica 9611-1 il

Tvoie zaove Sefika i Refika sa porcdicarna

dz.'. pqdari

Porodica
9717-111

lijepi Dzennet,

8158-,"",

Sedamna es tog iula 201]_ godine navrsava se trinaest godina orkako je preselila na ahiret na!a draga supruga, majka i nena

Dana 17. 7. 2011. navrsava se pola godne od smrti naseg dragog ; voJ ienog -

Dana 17_ j yla J Lgodiae n.a~ dr:agog 81na i bl":iH.a

:w

navrsava

se sedam

de [I:j:I od prcrane

smrti

SACIRA MUTILOVIC, rod. KARADZA
Sa PUr.l,Q [j ubav i i postovanj a Cu vat cemo uspomen1.l na tebe} (VQju plerneniws( i dobrom. TvoH Qa..jmiliji: sup rug sa d.jIT{lm i UI1Ucima

EMIRA-TUNE TUNOVICA
N eizm j erna b 01 i ruga 2a to bom oSlaiu vjecno u nasim src.ima. Brat Faruk, snaha Mirsada sa diecom

NARCISA JUSICA
iz Bugoina
N ema oovj eka, n lri c,.e ga bhi, ku] i Ce da boo a hrabro, kan sto si ti nodac i nema gil iskrcnog, kao stc sl t~blo. Uprkos svom stnnju nikada ~ti~i

dz,~.o~:liJri lijepi p

o~i:;~~ri:1 :v~~:d~N~t~e~i'~&~~ d ~i ~~
Dknnc
L.

TV(lji: OlllC Ai'uhare:m, na i prij::uclj i

majka rlld,Lla~ brill J9s.,mLn~Ie mnQg(lbrojna

rodbiM1

Dana 11. 1, 2011. navrilavajn se 2 gQdine od prese!jenia

naseg

TUZNO

SJECANJE

Dana I 7. 7, 20 I '- na vrSilo se 18 tuznih godina od smrti naSe maj ke

hadzi [lET dr. HURIC
Vj ecn 0 ces :iivje I i tt nasi m srcima. Tvoja djeca: Nermina, Aida i Adnan

MEJRE DZINDO, rod. DURMISEVIC

Nien;: Hamdiia, Bekir, AHa sa porodicama

nJ2No SJECAl~JE Dalla J 7. 7. 2011. godin-c n:a~ ciilV~ se J J UlJ:n in i bolnib S-mrli n.akg dT~gOg s.ina brara i dajd~.e
l

godi.n:a od prer:an.e

Da.no 17,7.201 L godine navrn.va so pel godina od kada j'epres.lila na a.hiret nasa \foljena

U nedjelju, 17, 7.201 L navdava se 11 !U<n.ih godino o'kako nije $<1 nam.a nas brat

ADIS-AKO (IBRAHIMA) SOFTIe

FIKRETA MULABDIC, rod. DURIC
Sjecanj·e na te be je d ~o Il<lse-g Z,lvota u kojern c.s nam vjeeno nedos{aj .ti, Oni koji [e l1ej2:mjerno \lole i :mle, $uprug Safet, $il1 ovi Baris i Ad.nal1 Porodic.

ADIS SOFTIC - AKO
Zivor Sot gasi u trenut.ku ali lilUbav i si~.aoje na tebe ostaje da hvi u onlma ,toji (e vole. Uvijek cemo cuvad uspomene DS zajedn icke tr"nutke p rovedene • to ba m. N ok; ti dr.gi A.llah dz.i, podari 1ijep ~ Ozeo !let i vi eC!l i f3.hmet_ Tvoii: Corba, Ado i Adi.. 814l"'"~'
l

bol.o Ijubi:1v (ebe be..s.krajn .. ~~an~[:k:fj~:~!:~j:r~~~-[g~::;I~z1~~ sve nel
N ckil nilo DCLje~~ u dWi U lbog t vog prcm~ nos: odbs:kll jeT bol je ptejllkll fI,ma u SrC'Ltpredubok.a, a mgEi i Z:il i v~cCna_
l,

i

OUII~ Ibr3him

j

rnaj k~ hrnct:a\l' Sr:s(ra A:U:il ~s.tri,ci
j

Dcr.! is i. Adela i

Emir il:lo4~·I[I"'~
Y.:t

Dnevni avaz
Duboko o~alQSCefli Q'ca,..jeS~avamQ redlrlnu,
n~ drugi .. , Za ovaj trcnutek ~ pciprcmajtc se ~ (hadis) prijatelje i

_."·f'Oo_I""'·

61

'kom~ile da [e

MEHO (IBRO) UVALIC
preselic na ahire; u peiak, 15.7. ZUI I. gcdiDzeneza Ce se obavi li u NED j ELJU, 17. 7. 2.01 J. ,I$.odim; u 15.00 sari nil miesnom mczaoj~ UVA~!-JCT - Cersk a. OZAWSCENl:. suprugu Tifu, k6:rke Bei'" H uri ja j Mu.._'\kilJ zetovi, brat Dmer; brali6 Osman, BtI!!,IJ] A1ija i Ismet, unutad, snabe Zemina, N azika j Naza, praunucsd, te poecdlce U",aH~ MIl~ni3fi,c~ Becirevic, Gobeljr~, Huric,!-tao j
ostala mnogobrojna rodbina, priiatclji i komsijc. Tev hid 6::: se prouei ti j:lj.lOg dana 5-1 dzeneza ije namaza. u ku-fi rabme rhie u Uvali c:~mii poIII

ISMET (OMER) AVDIC
di~'iI~~t'I~ obavlti lspred §ilrene ~"'mii' " po nedjeljek, I g. 7. 20 I I. godi no, 117. Sahnnil 14~.l_ h. SJ 11 163[) smi, a L.l1tOp mena znrl 1..1 Bu kcvdcl. %HMIITULWlH! ALmlf! RtlHMETEN VASlilH OZALOS(:_EN1': supruga Ftkrem, sill Alm_ir, J.::te.rk.eAmela i Alma, unuead S:ejlil, Selma, Afem, Asjil i Lami]u, brat Izet, sestre Subhlla, Suads [ Sabi 114 bretici i ses ~rit!! tetovi Zakir, Editit Zahi d i Asi m, snabe Nerminn, Melibn, Mubera, Advtls i Salda, porodlee Av.diC: Ibri.:UmoJ;'ic, Smiljl;a8j.~} Bi.lvci,~ Huscinllgi,~ Scllmcvic, Mumie) Cosic Zuli~ Bnbovic, Stn:)j Lt, ~pitj B... ko~"[~, Me-IT!i~,GLi~it I'~ cstala fn,ntJgc.brojt!.u rcdh ina, kcmfl]e i prijatelji. Tcvhid ce sc pmucui po povrarke sa meaeria u S:;rrciIlQj d2:3miri_ 860·10:
J l

ne

11

90. godini.

~:p~~~r;
prcscllo ria ehlrct dana

1-!1.i. ,2011. gndlnc

IJ

RAHMETULLAHI

ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Obaviesra Yam 0 rodbin U) prii atelie i ko m.sij e da jc [J as dragi

FEHIM (AHMET) JEZ
preselio n•• hiret lb. 7. 201 L u 89. gcdini. DUM'" ce se obaviri 17. 7. 2011. u 17.00 sari na mlesnom haremu Lubu,.Mtezica - Fo~a. p[s:yo~obezbijeden ispred restorana Esmeralda - Stup u IS.QO~ati. OZALOSCEN1: supruga Dzemila, 'in Ahmed, kcerke Zem ina, Sehiia, Senada, zerovi Nezir, HoW i Kemal, snaha Tariana, unuead [asmin, Rusmira, Admira A2t3, Ajl., Sanda i Gabriela) praunudad Adela, MCTj-am, Zana i brat Sahan, snahn Hunja, br.!llic_i i braticne, porcdice 1e;"4 Mahcvie, Paeariz, Kovac, Mandrapa, Habul, 1rnamovic, Leso, ~ab'_novic,ce.ir, Sajrovic, Smaiovic, Cemo, Sirar, Ktil.!evic, Delid, Serdarevie, Kurtovic, Cosie, Handan, te osiala rodbina i priia te Iii

I'OSLJEDN11 S£LAM nase m d raga m i vol ien 0 m

97""",,,

SENAD (MUJO) SETA

d.o.o
Z1}

Dana

17. 7. 2011. godine

navrsavaiu

pogrebne us/uge, Irgavinu i prairvodn/u

S8rajevo

ZiVOl.
Neka ri Allah

se 52 dana od rvcg odlaska

sa ovog svijeta u vjeCi[i

MEDZLTS rSLAMSKE ZA]WNIC£ SARAP:;VO
71000 Saraj 9VO, B istrik do broia 8

dz.s. pcdari

najljepse

rnjesto u Dzenneru,

strikdo~f.8.

Pokopno dMtvo "Jedileri· - Sarajevo, prllia pogrebne usluge co najpovoljnijim cijenama, omogutava brzu, ~alilelnu i lednosta~nu organizaciju. d!enaze na podru~lu Kantona Saralevo i Bosne i Herc,egovine,Ie nalpo~oIjnije usiovs za p riJevo~umr1ihilin ozemstva CjeloktJpnoorgani;:ocijll dl~naze (posljednjeg ispratajo umrlog) ObovljaS8no jednom mlr;sltJ. otraklivnol ,i u Gradu prepoznalljivoj tokaciji· Turb~ Sildam.tJrace,u neposrecno] btilini tmlejbusloo okretnic8 na Austrijskom Irgu, ul. 8;.

Tvo] brat Mehmed, snaha Ferida sa. diecom
~183-Ju

Danas, 17. 7. 201 l . godine navrsava] u se 3 god in end srnrri nose voliene supruge, rnajke i pun ice

Dona 17.7. lOlL god;". na vrsava ,e40 ruznih dana k:]da je prese t io 03, an iret

S'Ia.kim danom ud 0·24 sata, Vama destupan telelon: 033 712·aOO,la~: 033712 a01.

SEDIKE KAHVIC
17.7.2008. 17. 7. 20n.
Uriehe Javit.e se na na§e lelelone: 033/281··364 I 033/281' -361 ;I; tax: 033/281.<135 nema, zaborav ne postoji, bol koju nosirno
.zCI

vjecna

je. Tvoii.suprug Amne

Mujo, kcerka Zernira,

Muamer i unuka

MEHMED·
MAKI

AKO sn ZAINTER'ESOVAN,IZA OVU JEDINSMN.U PONUDU,
mollmo vas da iltko popunjenu narud·zbenlcu dostavlte na nasu adresu:

(SADIKA) SEHOVIC
SJf:CANJE
na mog icd;nog i naidrazeg raru
S 1ju bavlj ~ i pcstovanicm eeroo re
110:!iii[i II

n;il~in~src:'i_ma.

avaz-roto press, Tesanjska 71000 SARAJEVO

24A,

SENADA SETU
(27.5.2011·17.7.2011)
II

SA NAZNAKOM
"alfa~'roto

lID

KUCNU DOSTAVU iii

.' - '-- - - -- -.- _' -- -- -- - --- - -- - --- -~-.
:
I

U Oglasnu sluzbu"Twist Tower" TeSanjska 24A, press" (Maz Bussines center) - Dremala BiJed;Ca 185

Kad izgubis kcga si volio ,ivi! do se sice.! kuga si izgu bi c. Dragcm Allah" dz... upucuiern dovu d. u , podarl Iijcp; Dzennet i vj.co; rahmer, Tvoia jedina i aaidraza kcerka Azra

Sale, Arael - Curi, H:~IoI;t1:1 Hare, Mele!r_.Emit - Seh9~ Aness, Neil"a. P.K. ulJeznirnr LMani lacl s juga 83M-lnd!

Tvoja raja it -c:aLTc::: Fcm.l-ii!'lC; Ad!), Klepo, J nra, ZeICi-]i\'-lahlr; Ciaa,

Dana 17.7.2011. godine navrsava se sedarn ruzni II dana cd smrti

nARuoiBEnlCA
kom.
kom. kom.

:
I I

I I

IZDANJE:
• DNEVNI AVAZ

I
( ___

9~m,"WIln ~
~.

POKOPNO

DRUSTVO

I

•SPORT
.A2RA .:EXPRESS • ZDRAVWE .SESE U KUCI

I

.

SARAJEVO

kom.
Kom. kom.

___
___ ___

OSNOVANO

1923

(

IMAME

••
•i
_

X
I I I I I

I

lme

i pre.z;me

_

l I I

Opc':ina
BroJ lelelona/mobilela V.rijeme Broj lit~e Svojerucni

ulica

_

Pokopno drustvo "BAKIJE"vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopoim vozilima i organizuje dienaze na teritoriji Bili.
lel 00387 (0)33 533·763 00387 (0)33 2.33--062
mobile) 00387 (0)61 131·788

ALUAJUSIC, rod'. PUHALO

r

I

Vrij erne pro I.,i, ali mgo i bol os.ra.ie vje,eoo u na~im :5.Tc.irna. Tvoji najmiliji Tevhid t:e Se prouc~ti tl .oedjeIju, 17. 7. 2011. u 17.00 s.li u poroditnaj kuci, til. Skaljin sokak br. 26.

dostave do
karte: polpis

sa!l

I
L

L I
I -I

tU: 00387 (0)33 447-122

mobitelza

inostranslVll

0049(0)16093427808

I

I

www.bakije,oom

62

"""lJo.".• 'Vs",,""

Dnevni avaz
SOSNA I. HERCE G{lVlWl FEDoRi\C~A BOSNE II{ER()EGOVINE HERCEGOVACKO NER8Vil:NSKI Kil:NTON' OPCINSKI SUO U MOSTA.I1U 6'01: 56 0 M.1s 0476-45 08 Mali Mo,lJ[, 15,06,2011, ,gatrin. PRAVN:A3TVAH: Tutllell: JP HRVATSKE TELEKDMUNIKACUE DIREKC IJA ZA POKRETNU MREZU Tuleni: Moo"go~e AI~ln", R.di, isplate V.'p. 77.73 KM

oglasi
na obavelDi Odg~'D' ko~ poueava k,ko slijed;: O,om pltlikllm p.,tv,mo Vas da " 10k" od 30 dana doslavll, sud. 0""",,"1 pl$menl odgO'D,nl Mllu U' do,oljnorn bro)u er01110_ za sud i ~"wn" suanu- lumelfill'l, 4>4. ,L 1. i 1" CI, 70. Sl 1. u s"e~ S ~1. 5l. st, 2 Z.k.no 053/003). . Du,ni SIB dost,l'ili pism-'"i odgovor 0" tul!)u " navsdsnem ro~u, ~oi;mora b[tJ rawmGrvl mora s~drt'''li SVi: ono !IO je ~tr'bno <fa bi sa oj,,"u mOillo posrupm. a possbnn " ISlOm lreb,n"esti: 1. O,"akU suda i tlmj predmeta, nne I prsnme, p"bivaliSI, iii tIor3,l~le Slrnnaka In~ho,ih punornoCn;ka.le predmst.spora

nos NAI HERem OVINA FEOERACWA. BOSNE I HER ~E~OVINE SREG NJ 0 80Sil:N SKI K.o:NTONJKANTON S REDIS NJA ,80 SNA PC INSKI SUO U TRAVNIKU Bmj: 51 0 Mal' 01lli337 04 Mal Tr"nlk, 16. 06. 2011. go<l1n.
;,0.0" Torlka Mile.a bb,. Mo,I.,. prow tu!tnag. MI,d .. k, t,li. rollSta, denio Ie da .. 16. 06. 2011. godln., ,Iiledec",
Opelnskl sud u T,.-.nlk", '\rUlnl ,aradnlk Mel>,"rn Roslc, 'I'~mlutl" p'J,"ol '1'1,"1, IIIlilelja ERONET" polr.lne komunJk,.'je i, Vii., a, N,di"i bb. rndi ispl.l, du~. V,S, 1.630.00KM. van

o

~.0.0.

MOSlar

PRESUDU
ZboQ pmpu'l"la .Nalalll " lIl"",om da lu!ilelju I'plall umpao imlls gl'vno~d"ga za korl;!t,nje mollilel usJu~a u \II'lnll.630.0 0 KM .sa "Io)",kom "teznom l:<lJnalom 110; • na ~rHlSOO 064,42 KMpo~"" 00 17. 11. 2003. P' dolsplate • na ~nos 00809.1 A KM poC,v 00 17. 12. 2003, pa ~. i,plale -na enos ad 156,44 "Mpo"v 00 17.01.2004. pa do lsplaie, te "dok.nIldili lrol!:llv, p,mic,nOiJ ~OSlupk' u ~rHlSU o~ 2M,00 KM; 10 SVi: u roku od 15 d,na, 00 dana prij,m, pi.mellOoQ ol~J"ka pm,ud,:

TUZBENI ZAHTJEV
1, .Oulan je lulenik ispl,1iIi Mil,llu "kupan enos gl,v,"og duo ~''" korillenj. m.bilel uslug." ,lslnl77,73 KM, sa "ko· nSlrom ,"Ie,"om kamalelll. I10; na lznos od 10;92 KM poo", od 15. 05. 2007 .. do da"" isplal., na lmos od 11. 7Q KM pooe, o~ 15, 06, 20~). <10~"'" isplat,. na lznos o~ 1 \,70 Kid poo" nd 15. 07. 2007. do dsna lsplata, na 1200' 00 11'.70 Kid ~o<:e, o~ 15, OS. 2007. <10~'"' ilpl'te. na lznos "~ 11.10 KM ~OC" nd 15, 09. 2007. do dan, i'plat e. .. 1,"OS od 11.70 Kid pot" o~ 15. 10, 2007 oaoa iSplal, na lznos "dS,31 :KM poC"" od 15. 1" 2ll07. do dana uplale, I, n,dom,;i ~.. m,e P'amiCnog p.,lupl<3 (11~su n.lulllu i taksu na pm,udui sve u roku 00 30 dana, 2, Illovreme.~ se predlale. ukoliko Me";,. su!:lad". sa odre, dbarna Clank' l' 82, Zakona opamlCn"m PO'IUpku, ne dostilvl f}ismeni Mgoyor na IJVU Ildbu u taklJnSl{Qm rQr.:u. da su(l d'(I-

2. P"'''''". prigo,,,,, koj, "' mozete is~c'li ",k.nd'o'tilvij" "I' odgo'~" na Mhu InPl. Pri(lO'Q'llljesne nadlel,,"Sli ~1. 19. 'l UPPFeiH), 3. Il<Icldno se ~iosnill d.11 primajele m o,pornv.", lu!llenl zahtj". 4. Ukoliko o'poravale lulllen; "hlj"" d"lnl sie U OdgO'oru na I""u tacno nav.sti R AZLO GE 'bo~ kojill osporavate tulb,ni "hljev, CINJENIC'E na kojlm, ,.,nivalo".I' na.odel d'O'lalli· Ie DOKAZE koilma se utvr<luju I, tinj,nio. (CI, 71, ZPP FBi H). 5. U, lIP"" s"I"II'.' na sraeom fe~ku du!nl'I' dOSlavlli ovj"" p,.... OO (CJ. 134, SL 2, lWFBiH). 6. Ukollko ~re<llafel. pro'oooni' ool:liz. saslusanlam svjedeka ~ulnl ,le za ",kog .. jedoka "",esti t,Cno lme, p ,.,Im,. lme j.dnog ,.dil.lla, adresu slanov,nla. no kojo okolno.U pre~I,lel' d, so svj,<IIlk "Sf usa (01. 137. st. 3, ZPP fBiHj, 7. Pi.m,ni odgov., morate nsobno pOlpisatl (c,- 334. ,I. 2. lPPFei~l. UkclikCl u n-3'11E:;JJc.nClttl rO-:ku ne dClsrn'llite pismeni: lIJ(lglJovl)r na IlI.!'u sud ce ~Ol1lje~ ~ra,"d" I usvoli~ lulhenl "htl" . presuO"OO~prupuSiania (cl. 182, ,t UPp·'j. NAPOMENA; 00'18'. ,.,m,lra o~ ,VII_no m p,.l. kom ,ok, od 15 d.n, Od ~.n •• bj'viji"nj.rtl, 348. st. 4lPP·. F8i"], Surlij. Sanj,ZaCinovie

Obrazlozenje

Tu!ilelj ja podn~ tu!llustldu, ~na Zl, 7. 2004, godine, P'~tiv Mer>Og,. radi i.plate ~uga, v.s. 1 ,630,00 Kid. T"!h, Mn,lta I' dostavll"'" Menom- na odg""'" dana 14. ~3.2011. goo"". KaltO rule'; u roku ~re<lloknom u ClaM 70. Za'on. 0 ~arn;~norn postupmnij' Cf<lStilvios"~U [>ismen; MIo,or na tu!IJ", a ~ pnIo.!.nih dol:liza uz Mhu prolzll,zj da rutb",1 ,mUj"" lulllO~' -nil' oCJgl,dn. """"'ov'n, k an i clnjenic, da ieltl!ilelj u lutol pmdlo!io ~onole"je p<esude 1Il00Q propu,Wlia, 10 je "Ijai() <lon;jeU ooluku kaO U ~reci. u Skl3~u sa tlanom 1 S2. Z,kGna o pami~"om ,~OSlu· pm (.Slulo.n. no\lln. FBiH· br. 53f(l3). DOI"ka c l!amamm, don"",,a I' prim-j,nom- ct2. ZakOila o vlstnl.lOp' ,.1",n. k,mal. (.Slut!)e.e novi"e f8iH:", b'.13roa, 1197. 2719B; 51/(1),. u,vezi s. ~I,oom 277. sta, 1. ZakonJ o ObligaCiDn;moonos;m,. (.SMlleni lislSFFlJ" hr, 2!!/7S, 571S9, .SluliJeJ1i list SR BiH", 1Ir. Zl92. 13,/93, 13/94 i "Slullle .. novl .. FEiH".'or, 29/a3j. Odluk, 0 lrolkovima don~BI' ie na osnovu ola na 3lI6. Slav 1 , l,kIln. 0 ~.,.itnom posrup\;JJ, , iSli se sastole od:lrIlSkova laka, na tutbu u i"osu o~ 80,00 KM; lak se n3 o<llum u ilITOSU Od 40,00 Kid (SO%). InlSkOViobta,e lu!be pu\e<n Dn...,ih no'inl .AVAl." 010' od 40.00 KM, I",Skovl ohlavo presud, pm,m O"""nih novina .AVAl." \lnos od 40,U~ KM. pa kako su ovi IroSkovi Mi numi i neo[>hooni i,ti su <losueini w~leliu &hO,"o u$pjehu stranalol U s~oru i op'Mijeljtnom. lihljtvlJ lu!ilelja, POUKA: PlOW ." ~""u"" niie oozvolje .. I,'b,. STRUCNI SA.~AONIK: MellruraHosi¢

.co

nes, presudu kolom. u"'la pull,nl,)",

IlJibonl

"htl" (presud,

,hog pm·

Sud pulBm On,mag AI'a1' dosJ.-.lja naVi:d.nu Icrihu lu1ilnorn

BOSNA I KEl1CEGOVl~ FEDERACIJA BOSN E .IIH ERDEGOVINE H ERCEGOVACKO NEl18VANSKI 'KANlON DPCtNSKI SUO U MOST4RU B",j: 58 0 V 0:;1466 091 MO'I,", 21. 06. 20t 1. gorline PRAV.NA STVAR: Tu!il.lj; I\6S Bant.>., d:,~. Saralevo Tu"",': Etn~ Hog,kovi'. Laeioa, 71A MO'I" Radi: ;Sjllat. dug, v.s, 1,574.24 KM

SOSNA I HffiCE GOVINA FEOSRi\C~A 6DSN E I H ERCEGOVlNE U NSKO SANSKI KArlTON
OPG.lNSKt SUD U BlflAGU 8mj: 17 0 Ps 020070 11 Ps Dana; 17, 00, 2011. godi .. Optirt&kl su~ u Bloaeu $"~lia M,,;e Oiran. u pro"oj stvarlluHeli' eihatk, pivDvarn d.~. ihat ur. Vin;Ck! ~~. ,;Slupan PO PU"o· B motnlc;ma Hoollt S,lihu i Herglt Edln. advokati I, Blh,r, proliv lU!enog d .0.0 .• MES· TRII:D E· ul. Brn'. sohld, bh. Ca~", "dl 1'~lale dlrga, ,.s.p. 6514.18 KM "' O"'OVU ~I'ft' 348. sJav 3.Z.kIl., 0 pamltnom ~'tupm Foo,rac~. BIH ODj"~Uj. slljedeti:

Rjesenje

0

izvrsenju
z,~an

.Na ",no," "I"odomoln. isp""', proto,liran< mienjce, ,.njskPll hrola B No02423.I<da •• o~ S1m.. ElI1.ma I f"desJran< od m ... ~,,,enii<a Hu"kOV;C Etnila,l<<lj. mien"" j' i<data ~,"a02, 06.2003, gedl ... pred OpCinskim ,odom" Mo.tilru, ~~ br· oi.m: 560 V 051466 09 V, "",,,,,ul. so """"nlk Hu,kIl,i. Emll da u mku o~ Hi dan, p. ooMavi Rj<$lnl' naml" Traliocu izvrS.n· I' ~Ira!iv""ie u ~no," o~ 1.57 U4 KM. "",cano " ,akonsJku ,.t,,". IoImatu obratunalu n.l.j ttncs od ~na 25,. 03, 2009, godine po d. momerna ~o""ln.ls[>ial'. J I!a~ i """"an~,. ttm:~o" pmleSla mjenlo. u lzoo," od 60,00 KM.IO lM),ano" UoS~o" ovog i",lnoi pO'tu~k' u i,"o, u M 47,00 KM (pO odrodenl. ,ud'i. , ko~ Imsk.vi Ie cdn.s ... laJ<,u na prij'~log i I""" n, 'r!e!en].0 i1l'r!"lu. UkIlllko 11I'r!,"lk "' utlo,ol~ n.v.denol oh",,1 u osm,II'rHlm rom. d.zvoljava " izv/I.nj. "P Ij.n om. pro"I'"' kretnih stv~rl: i~rielli~iil HU5i~O,,[e Emlla,l«Jfe se Zi?lte~_nua adresi Liil;ina lA. M'Cslar, te PIl1f1i).SIml sred5tava n 10m na Irnns""ol~~ "CU" Tra~oc, 11I'r!'"1' 'blO) 199·000·1I0754t 35·46, "dloamlren)" ml ~r~d'iom po" QstvaJen_ih fJlJooa·

OGlAS
Dana 24.03. 20t,'_ goo"otolileli po pUllilmotnlclma je IIIldnlo mlhu protl, lulenog" Ill~i najlrate dlr!la" 01.,u 6514,18 KM. U lulili isM,da '" tulitllil i lul.ni lakljueUi Ugo"or mpoprodaji i is~oruci [)iv. i om,llh pmizvod, i, pm~odn' dJ,lamosli lulil.lja ~"na 01. 07. 2010, god]",. Na o'"o'u ugovo" 11Ilft.lj 10 isllilruCio lui,oom rob" Ilspo,tilvlo ratun. bmj 111101859 ed 02, 07, 2010. gooi", u ~r>O," 0<12,669.04 Kid I ratun br.IR1Ii1892 ud 05. 07. 2010, godine u' 1m." 00 2.314,64 KM. lul"elile tu"",om dio r~be dO'tilvio u IIIl,Qtnol ,mb,lali.lmlu mu lu!enl nile 'rnlio. , '~ioIe u obave;; dl .ralf, 90 g,jhl S. ootln13 1, pivo Pre· mlnger 0,33111.Icilen, P. gajl>l14.32 KM) 118 g'lbi" :bocama" pivo U",~ 1lI$O,0,50 m 1,lle" 1IIl1,~nol gailli 14,46 KM), pa na ovaj natin lulil.li i' pmUpio storu u 010su o~ 1.549,Oa XM, 510 umpno I,"osi tl"g 6514.1a 11M.kIl~ tll!enl "Ii' plallo.

°

100'"

· ql"nog dug, u ~su od 1574.24 KM · U• .cIllO "'O",kU zatezrw IilI.m.tu O!)I1lCUnaiu o~ da~. 25. 03, 20119. 90d;n. pa 00 momenta k~"ao ... i'plale, · uvetano 1>lroSk ... prol,st, mteni" u ~osu od 60,00 KM.I. • u,ee,,"o I," lrolk(),e """g i!vrtnog pOSlup~, u I,""SU od 47 ,OOKM (po <)dredenju Suda), a koillrolko,e se cd"OM ~rlioolog i I'k'" na '1,1"1' 0 izvO:"iu.

,a

n,

taksu 01

Tu!:bom ad 2~, 03.2011, gooin' proololeno i' <10,ud~ .. kon p"""'.no~ postupt.>. dOll". I<ojom Go .bav.,ali tul.nOll da Iulll,iju ~I'II d'<JQ u imllSU 00 5,514.18 KM" .. ke",kom zateznem karTI,lom poC"" cd, OS,01. 2010. gOdine ~o k(>ll,""" iSpllle, k,o IlroSk ... PlmltnOoQ Posiupka. a "e u roku od 30 d,n, od d.na donolenja pre,.de I)Od prfjalnjoml""le"j'. Dvlm pUlem lulenom d.o .•.• MES· THAD E·i, Cazlna dostavli' 'S8 lull>a na odgovor u ,misl" tlan, 62. SI" 2lPp·a. P' leltJ!M1 dlilan u s~adu sa od!"~o.,.a Clana 70. i tlan. 71.lPP·a ",jk"nite u roku od 30 dana 00 dana Plij,ma tu!h,. da do'lavi sudu piSOlen; o~gov", no tUlDU. " p<otivnom 'u~ '" don~'li ~"udu lbOg pmpu!Wlia u s<llJlu Sa Clanom 182. Z".na, 0 p,micnom ~o· Slu pku. Doavje;;I", se I.len; da SO doslava ,p;,mena smllra ob,lIilenom ~rolekllm roka od 15 d~na od dan, ol>j,vljiv,"ja PIli... (I d""""im novln.,.a F8lH I ,na 'lll"noj labll sud,.

001'","

IzvO:"I' t.PJ""",~ suds<l izvr!ltlllji, PMVNA POUKA; Proli, o,og, Rjelilli'

0 ~r!enju

.!ra"k'

mogu Ili.vili prig",",

u rotor

od S ~.n. Od danapnj,tm.

iSlog.

Sudija S.nj, l,CinoviG NAP 0 MfNA,C.,la UP·, fB;H) ..

o,og

'0 ,malra,bavll"om

protokom

.,,101 ,d 1:5 dan. od dana ,blavilivonia

Itl. 21. " v,,1 .. tl. 346,

,1,

4.

Sudij' M"ltmj'oa

BOSNA IHERCEGOVlWI FEDSRACIJA eOSN E I H ERIiEGOVINE iUPil:NlJA ZJl,PAONOHEHCmOVACKiI: OPCINSKI SUD U SIROKGM BR IJEGU Bmj; 54 0 M"s 01 ~875 10 Mal, $I'o~ erljeg, 13.11£. 20-11. godlne OpOins!<i.. ~" Slrokom 6nl,iIU • Jad'rnnll;a P'Sk,'o. u ~rnVJl.i siva'; lui~"i' Jl' ~rvarnke Teld",mu.ik"ije ~,~. MOSlar· ~i",· koGa,a pokmmu mfeID IEronetl. pmllv lulenilra Nelek' 3TH PosuSI •• llldl i'ptalo. v.p.'. 253,21 Kid, donlo Ie vao ,""llla,d,,", 13. [to, 2011. goo .. ,Iiioo,tu

SOSNA IH8RCEHOVI~ FED<RACUA BOON E .I flERCEGOVINE IENICKO· DDBOJSKI. KANTON OPCINSKt SUO U IENICI 8'oi 43 0 P 0<9-565 09 P ,,"ica, 24, 6, 2011. glld;ne

.u~"

OGLAS
stJj,

~ o'"ovu odredbi Clan, 348, rulfNDJ: SABil:NlJA SEf,IKI

3" 4, i 5,

lakooa a pam"""m

~slupl<IJ, (.Slu!b • ..,

1IIl~", F,d.rncijo

BiH", bmj

E&U3. 7:W5119,1OOj,

PRESUDU
,b'1ProP ,'I".i'
Oulan Ie lul~nik I,pla,~ IIIlitolju "kupan 1"05 gl'"nOoQduga ,. ko'I~\enie m"'ilel ".Iuga u "Ilinl' 00 253.31 Kid .. "kD.S~in11'1.· >Dim k,m,t,ma 110: n, ~""' od 63.80 :KM od 16, 1'1. 2009. g.dlne, na i,"o, o~: 39.60 KM pot"Si o~ 16, 12. 2009. godino, n, imos o~ 36,:;) Kid P"""li, 00 16.01, 2Ql0. goo; ... "alIll" o~ 23,97 KM od' 16, 02, 2010. gOdino, ,na i,"o, od 23.~0 00 16. '0;3, 2010. (IOdlne.n. o~ 23.40 ,KM o~ 16. 03. 20m. godin., na l,"oS 00 23,400016.1)4.2010. godfne ... I"., od 23,40 od 1 Ii, OS. 2m O.go<l1n., "' 1'"0' 00 1B,87 KMoo 16, 06 .. 201 O. go<l1n", SVi: do Is~I'tll, Ie naknaditi UoS'""" pamionog poslupk, u ;."osu, 00 182.00 KJ,l. 'Vi: " mk" 00 30

I, S,",j"".,

Centilr, ul. N,fIo,""si<a

or, 117,

,"a ,I. SD •.EUEL· Saraj".,

"dosl"~"

TUZBA NA ODGOVOR
Tu~lell MIXRQKREDIINA FONDACUA .UDER" SARAJEVO. koiu ld$\upo pun~mo'.lk Jasmln MUI'lIfle, a.d'"",ll, Zen;o •• (J Mllu padRes.noj ovom ,udu dan, 15.12. 20[F9, godin, predl.l, s. da "ddon". p"••d" kojom 58 M,n. oh,v=j. da tulilelju Ispl.ti ~u~" 1'"0'" od' 3.319.6S KM, l'loo'" sa "konskom "Iemorn k'Jnalnm pot., od 16. 07. 20119.godlne, pa tlOilpl'lr), IoID i d. tulilBlju nam,eIi ~o""',. ,p,mltnog po,tupl:ll, ". U It'"u od 30 d,"". po~ prlj.lnjom prinuMogi1l'r!'ni'. TuM,lj" lulo; predial, donol,nj, pr.,ud, ,bog prop.llanjiL

~"'S

<I"",.

Obrazlozenje
Tuleni!\, iaM mu i' uredno dosta-Ijena lulba u '.ojoj ie luliteli preolO~O den~nie ~resuilt 'bO~ prQP"sl,nia ,niie oOSla,io ~ismeni odgo,.r na Mh" u ,.kllO,k.m mku 00 30 dana ~'I' sud leme~em ~I. 162.st.l·'l2.lPP·.' 'I~I. kao " ~recl, Tutile1lu S" ~ri,"a~ Iro!kIl,i ~arniCnog ~ostupka kOp SO SaSIOje M ~Mkova sudSk, ~nstOj!)e na tutlm i presudu, u ,i,nOlU 00 r>O 50,on KM, IroSkova ohja" lulb.1 pmsud. ,bog propullanta" i,"osu od P. 41,00 KM. 110ukupn.lrno,1 dosuaen. !rOOkov, u s~adu "od .. d"'"", CI. 386, sL 1.IPP·a F IliH, PMVNAPOUKk Pro~v ov, ~,.s"d. ,bog ~ropu!lanja '011.<10,",11'"' ali hrl<I11 mo!o pD<1nil.ti priloolog " ~vr;rl SI. 1.lPP-a f BlH) u rDk" od S d... u !ldad. " OdredlJ,m, cl. 329.lPP·, f BiH,

!aI',.

u prlj.!nl'

'lanje (cl. 183.

WlPOMENA; • Shodn~ odredhlllana' 70. lPP·a Ill""i I' dul'n "'1"",11' u ml," od 30 dana od dana dosl"'I'"ja lulbe d()S\a\ri~ p;,mon; odgo. ,., .. Mou, • Shoono tl,nu 348. sW 4.lPP·a dO'lava se smatJa ob"ljenom prole\(om rokllod 15 d ... od'dan, ohl,vlllvaol.lulile u dne"lm no';nom-, i na Oil"""j labli sud,., • U odgovoru na lultru 00,,,,"1 ". po Olanu 71..ZPP·a l"a.1 mog"t" p!oo,so, prlilo,""I I!ta,"iIl $0 da II :prl""jete il osp~rn"I' poslavlj,n1 Mbeni "h~".le navosH i drug.podalke kol' po tlanu 3-34. ZPP·, morn ;m,U "alii ~dnesak. AkoOSjloravate lulbenl "hlle, morat. navesU ,.,Iog, 'I>o~ kIlil~ ospora.ate zahlj", eini.nloo na kojl,", '" nlvato Ivoi' navodel d.kaze kollma S. utvrduju Cinjenk:e. kao I iPP"aVli~ llS.no~ za s'lloje na'ollJlde, • AkIl u oslavll""om roku n. dO'lavil. ~i'm'nl odgo,,,,", Mllu ~ronv V., te poo u,lovim.f, clan. 182.lPp·, hili don.s,", pm· ,lIda.lbOoQ pmpul.lanj. kojom" ~rihvac, tultJ •• i l,"~e,. · Sag"''"o odm~bl1J,"" 75. ZPP·, n,kon prtlema Va!eg odgo,orn n'I"11HI odno,no ",ltOn ~.leka IOka " podnoSonle oo[lll.orn n.luilHI. SU~ ,e .ak, .. " priJl",mnt> "'~~Ie ~i mCiSte " ~Ia",u ,a'P'"vu. • U ,kladli sa Clanom 3,2.IPP·a du!nl'le u slut'i" promlono V~, ad"". 0 IlIm, ob.IliI,,1iIJ oval sud. " pr.tivnom s""" ,.le Ia· kllOSi<e,po"i,d;", . Pod uSlovim. Odre(ionim u elanu 74. ZPP·a u S'~m ooiovoru "' M~u ~ednij'b p,otivllJlIlu,

"""tete

PriIOoQ.dosla,lj,,,, Sudac Jadranka Prs\<alO

'" t.lIlu

prvowleni

mole p"",1eti u pisarniel Opoinsl«lg ,ud. " 2,n;o;,

SlIOIJA Ci-ediCM;rnl,m

Dnevni avaz

_i<" ""","","'''. 63

"Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 40.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 5-8 osoba.

nOUIPaZar deHlaSlraO SlaUI)U
Igraliste SC FS Srbije u Staro] Pazovi. Gledalaca: 50. Sudija: Radovan Deramilac (Beograd). Strijelci: 1:0 • Stoianovic (J 5), 2:0 . Dalac (i 9, penal), 3; 0 Dalac (43), 4:0 - Cakovic (71), 5:0 . PdiC (80). NOVI PAZAR: Ristic, ~1arkoyic, Babic, Ceric, S arac, Sun ievari c:, Rag; povic, Srojanovic, Spasojevic, Kecap, Dalac .. Igrali su ios: Dogatovic, Lotinac, Skrijelj, Be] tov ic, Osto] ie, D uric, H adzi buli c,. Vuiicic, Cakovic, Pdic. Trener: M.ihailo Ivanovic. SLAVUA: Tomovic, Lackanovic, Papgz, Sadikovic, Stjepid, N. Sesliia, Simic, Muminovic~ Rasevic, Todorovic, B. Seslija. IgraIi su JOS: Rernic, Una,

Prijateljska fudbalska utakmica

64

O~ev~i avaz, ~edielia,

17. juIVs[Da~i :<011.

VELEZ Sevko Okic ce i u narednoj sezoni predvoditi Mostarce

ponouo I "Rodeni a"
Kada vee nisam otsao u inozemstvo, nisamimao potrebu mijenjati sredinu u BiH
golova pa ne treba ni napominiati koliko je ekipa VeIeza dobila njegovirn povratkom, Sada slika igrackog kadra izgleda mnogo drugacije u odnosu na sami pocetak priprema, . - Drago mi je da sam ponovo ttl. Nakon zavrsetka prvenstva, kao svoi prioritet istakao sam odlavic, Bd irev it,. Berjc, 'Irener: Dragan Bielica, Slavija ie u sklopu priprema, koje obavlja u Krupnju, odigrala kontrolnu 11takmicu S no vim su per ligasern Srbije Novirn Pazarom, koii ill je castio petardorn .. U prvorn dijelu suo sreta mreza Slavije zarresla se tri p uta, a u d rugorn jednom manie, G.I. Nastupcm na turniru u Ilijasu, fudbaleri Veleza Z3' kljucili su dio desetodnevnih priprema u Fojnici. Ekipa je do sada cdigrsla cetiri u takmice, a pro ri vnicu su bili premijerligas Olimpic te riizeligaili Ilijas te dva puta Unis, Kroz ave utakmice sef strucnogstaba Mirza Va-

DragO mi 18 da sam

Pusara, Oglecevac, S. Radovanovic,

Rado n ia, Jan ko-

Siobodai zvaricro ostala bez napadaca

Dalaza MapZiC i SpahiC?
Samir Merzic,. koji je preteklih godina nastupao u Ceilkoj, Slovacko] i Rusi[i, blizu je dolaska u Velez. Thkoder, novi clan "Rode~ resanovic isprobao ki broj igraca, u dnjern duelu protiv koristio je usluge dbalera. Pred "Rodenima" nih" mogao bi postati i Bajro Spall;';' donedavni napacia':: Zel jeznicara, koji se nije bas mnogo naigrao na Grbavici, zak 11 inozemsrvo, ali kako nisarn uspio do kraja realizirati svoj transfer, vratio sam se u Velez. Liudi u klubu i naviiaci odlicno su me prihvatili i zaista se osjecam kao "domati" ovdje. Nema razloga da mijenjam sredinu u BiH, jer smo pronasli obostrano prihvatlji vo rjesenje i nadam se da svojim golovima opravdati ocekivanja - kate Okic, koji ce i narednu sezonu biti igrac Veleza. F. IBRULJ je veliUnisa 12 fuje go-

poslie-

stovanje

1.1

Francuskoi, gdje

Mujic: No va prilika za dokazivanje

Senad Mujic, sa 11 pogodaka naibolii striielac Slobode II prosloj sezoni, napusrio je Tusan] i potpisao iednogodisnji ugovor s novirn prernijerligasern Kozarom i Bossnske Gradiske, . Kozara je bila najkonkremija u pregovorima i nisam se

MUJiC PUIDiSaUZa Hozaru

previse dvoumio kada su mi ponudili saradni u, 'Iu sam vee od pocetka priprema i dobro sam primljen, Zadovoljan sam u vietima i dornacinstvoru svih II Kazan. Stigao sa ciliem cia se dokazem, Moj je posao cia da[ern golove i vjerujern cia Ce bili rake - rekao je Mujic. E. M.

ce im protivnici biti Brest, Soso i Dizon. Na ovoj turneii Mostard ce biti jaCi za jos jednog igraca, povratnika Sevku Okica, koji se vratio u Velez nakonsto nije uspio realizirati transfer u Rusiji, Okic je prosle sezcne bio prvi strijelac ekipe sa l 0

eu

Trener gabelskog GOSK-a Darko Dralie skratio ie spisak igraca na 25 nakon povratka s Kupresa. Prekobroinlrn Sll prog!aileni Eduard F.af,'ll2, Denis Kuzmanic i Amar Balalic, dok Ce 8 jUDiorima nlllltaviti ca· di ti Pem J uric. - Va1no nam je cia smo Sf,<dil i do k urn e.nte za Fil ipa Zderica,. koi j ie do!ao kod nas sarno da trenira, a potom Be isposravilo da ce predstavljati pojaeani e ie D ruie.

010ala CeluOriCa,oSlaloih 25

Orazie skratio kadar GOSK~a

klizao

Danas ce Gabe1jani igra· ti izmedu sebe, jer nisu mo· gli naci rivala za resmu Utakmieu, a u Ulorakce gostovati u Metkovicu kod Nere· rve re u petak u Capliini. Sedam dana prije pOCetka prvenstva "Lavoviu: ce igr-ati sa Sirokim Brijegom. " OdluCiI.i smo. da sve pr· 'premne susre!e 19ramo )z· van Gabele, jet u prvom ko· 11.1 goslUjemo . pojasnio je Dra.2'ic. Er; B.

Nakcn sto ie definitivno o tpao I) dJaza k na desetodn evne pripreme u Krupanj, fud bakri Leo ta ra ostali 5U fa· di6 11 Trebiniu, a na admini· straciji je Ilova obaveza da or·

a Police srzu zr-ruSM- i SiroMi Br-Ieg
ganizira nekoliko probnih urakrn ica do pocetka starta u novoj takmicarskoj sezoni, koj; je zakazan za 6. avgust. Clanovi mkovodsl:Va klu" ba nisu sjedili skrStenih ruku nego su zakazali nekoliko prijateljskih utakrnica. Take ce u srijedu, 20. jula, u Trebinju ipak gostovati Zrinjski, a tri dana posliie oa Police sti7..e Siroki Brijeg. Novi duel ove

Pripreme fudbalera Leotara

dvije ekipe bit. ce odigran 27. j ula na Pecari, Geueralnu provjeru fu·· dbaleri Leotara ima t ce 1.1 su· boru, 30. iuJa, kada ce im go· stovaLi Capljina. M. P.

RasDuStena uuraua CaplUne
naiuspidnije posliierame se.zone N ogomemog kluba Capijina (viceprvak Prve Jige FBiH, odlicni fe.luita tiom Iadi uskog pogo na i vrlo Iiiedal: Sill lOa j kIuba bez dug,)Vanja), na saS!auku Upravnog odbora dio clanova ipak je zahtijevao promjelle, medu koiima i ~mje!lu prvog t!:enera Zlat.ka Kri);allovica!? Prema pobrojanim re.zultatima, sasvim je jasno kako sportski segruent u kriterijirna kojima su se pojedinci vodili prilikom ovakve inicijative, nije imao nikakav urjecaj. Veeina clanovaje porom podnijela ostavke pa je uprava caspuStena. Nakon godisnje siednice SkupStine Capljine, elii je ter· min 2S. juia, .treba]a bi se fonnira ti nova upra va. Er, B.

iii- Nakon

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 17, iUli/srpanj 2011.

65

Anketa na zvanlcnom portalu Zelje

"PlaUih u prOSloi SezOni
Reprezentativni golman nedavno potpisao za turski Mersin
Ibrahim Sehic najbolji je igrac Zeli eznieara za sezon u 2010/2011, odluoeno ie nakon izoora koji je u proteklih nekoliko sedrnica organizirao zvanicni portal Fudbalskog kluba Zeljezriicar (fkzeljeznicar.eorn), Bivsi golrnan Zeliezrneara bio je u VOdsIVU ad samog po."etka ankete ibez mnogo neizvjesnosti iza sebe ostavio Zaika Zebu. Ibrahim Sel:tic poceo je karijeru u ZeljeznicaIu, gdje je prosao sve ornladinske kategorije, Zanimliivo je da je zeli 0 pOSLa ti fudbaler, ali ga [e, u ods us lVU nekoliko golmana na jednom treningu, rnedu S!3rive postavio sadasnji rnanadzer Amar Osirn, i to u vriieme ,dok ie bio trener pion ira Zel iezn icara, Isposravilo se da je !O bio pravi potez S obzirom na to cia se Sehic u rneduvrernenu profilirao u najperspektivnijeg bh, golmana i standardncg reprezentativca ode zemlie. Prije mjesec je osrvario transfer u ekipu turskog prvo Iigasa Mers i na, eim e j e pos tao najs kupl j i igrac kojeg je naitrofejniji bh, klub ikada prodao. Sehicu ce nagrada biti urucena na prvoj Zeljinoj dornacoi premijerligasko] utakmici, protiv Rudara iz Prijedora, (A. C.)

Sehleu nalbDl)llgraC

Gavran: telik nema sirinu u Igrackom kadru

PREMIJER UGA Zenicani danas zavrsavaio pripreme na Ziatiboru

Dauran razi an .azman rO)iee n ui nOgOmelaSa HOanlraOdzollarza
Treba nam jedan gol~igrac, jer je kapiten Emir Hadzi.t, ustvari, vise razbllac, kate trener tima s BiIinog pella
grali lose, [er je bilo i zelje i htijenja, Irnali srno kontrolu igre u citavoi utakmici, a gel srno prirnili utrenucirna kada srno bili balji. No, vee drugu utakrnicu zared om nismo postigli gol. Sve je dobra do 16 metara od protivnickog gola - kak Gavran te istice da, zele li igrad znacajniju ulcgu u prvenstvu, moraju angazirati jos harem t ro jj cu igraca, - Treba narn [edan goligrac, jer j e kap iten Emi r Hadzic, ustvari, vise razbiiac. Moramo naci nekoga ko ce i

Murinjo zna kako iskoristiti zemljaka

Nakon danasnjeg jurarnjeg treninga, Celik Ce zav<iiti pripreme na Zlatiboru, u sklopu kcjih su edigrali cetiri konrrolne utakmice, ko]e su treneru Borisu Gavranu i dodatno potvrdile neephodnost angazmana novih igraca, posebno nakon poraza u petak od Vardara, ko] i ie bio ispao iz makedonske lige, ali je administrativnirn putern zadrzac slams prvoligasa i promijenio cijeli rim,

CBlill- Uardar 0:1 (0:1)
Stadion na Zlatiboru, Gledalaea: 200. Sudiia: Tomislav Durovic (Uzice). Strijelac: 0: I - Ivanovski (3). Crveni kanoni: Simov (67), Isakovic (8i) i Brkovic (85). CE{,lK: Nurkovie, Brko vic, Cov ie, Jus;';, S adikovic, Puric, Isakovic, K.ildc, Culov, HIlOO,Hadzic, J as su igrali: Pjanic, Nemeliakorealizirati prilike koie 00 svojim nacinorn igre orvori, Ukoliko angaziramo i Damira Tosullovica,Jasrnio Smriko ponovo bi na jednu po" lusezonu otiilao U Vitez . kaie Gavran_ viC, SiSi¢, Boric, Mahmurovic, Huseinspahic, Trener: Boris Gavran, VARDM: Simov, Ilijevski, Boskovski, Arginovski, Boiovic, Veliancvski, Liko, Osah, Ivanovski, StO[akovski, Petrov, Jos su igrali: Zahov, Murtie,. Steriov, Cikaroski, M.ickov,. Miloso· ski, Nikolov, Nefovski, Trener: Ileo Georgioski, - Vidi se i da Adis Culov nije igrao, kao i Emir [usic i Elvis Sadikovic, a i obojica golmana Adis Nurkovic i Amel Pjan!c. Haris Heco se vraea nakon pa llze. Osim toga, ni sam vise ne lOam !ita ie Aladin lsakovic igrao. N jega cu sada koristi ti s.rno nil zad_nie,l1l veznom. P rak6cno ie, za sacla, jedin 0 pojaean ie Aleksandar Kikic,a 10 ie malo. S ovim sastavom, realno, mozemo b iti u srernni labele,ali ia imam vikambi· cije. No, si macij a j e mkva . Kaze Gavran. V.BEGUNIC

Siaba reallizacija
- Ne mislim da smo odi-

stize napadac TOsunouic
Drug; strijelac Premijer lige i dosa~nji Clan Zvijeroe it GTll.dai'.taDamir Tosu" uovic pOl-pisat Ce pocedo:om lJareOOe sedmice ugovor s Celikom i vee u srijedu, kada Ce ekipa nas ~viti s mdom, prikljuciri se priprerua!1la. - D ogororili smo detal ie ugovora za TosnnQvica, k 0ji te potpisari oa godinu plus godinu. Sto se tite stop era Darka M itrovi ca, koji je bio na probi protek!ih dan a, trener se jos nij e izjasnio " kalte di rekwr kIu ba N erminSabic. On dodaje i da ce, U okvir u bud ie13, p ok \l~a Ii ispuniti zahtieve trenera, a dodare i da nema uisls ad spomi.njanog povrarka Avdije Vr~ajevica ili Fena· na Sal6novica.

Portugalski 23"godisnji Iiievi bocni Fabio Koentrao (Coentrao) nije doveden u Real Madr" id da bi kon kurirao iskljucivo Brazilcu Marselu (Marcelo) za rnjesto Iijevpg beka, potvrdio [e Zoze Murinjo (J ose M ourin ho), Po rtugalski strucn jak u svom sunarodni aku vidi, zapravo, idealnog dzokera koji moze po- L__",,-=---=-:-:--_-=---:-:----=-----::::-----' puniti sve cetiri bocne KQenlraQ: SligaQ II RCiJ/ il Benfike pozicije u ekipi -Tijevog be" prepunoi utakrnica - rekao je ka, lijevog veznog, desnog Murinjo, koji trenutno pribeka i desnog veznog, prerna ekipu u Kaliforniji. - Davllo mi se F.bio do· Koentraa je Real doveo ovog pao zbog svoje mulrifunkciljeta iz Benfike za 30 miliaonaloosti. 111latiigraea popu [ na eum, a potpisao je UgovOI njega, veliki ie plus u sewni na ses[ gollina. (A. C.)

sue bocne Doziciie

Jedno pojacanje
lstice da imaj u previse nogometa~ koji nisu igraU ili su igraLi slabo proleklog pro· 1je<:'a,ali i d. nemaju s.irinu lima. Dodaje da prvi rim ima, ali cia su mu bimi trinaesli, ce rrn aes t i, pe rn aes ti igra c, ko ji, ustvari., ic.ine prevagu ..

Poceli radovi na pomocnom terenu stadiona Pod Bijelim brijegom
Mnogi ce reci - Ilapokonl umjeme rrove na pornoc!!i leren stadiona Pod Biielim briiegom priea se godinama, a juCer su napokon na njemu poeeli i radovi. U Zrm iskom se nadaiu da Ce sve
Q posravljanju

UidacaB: Ul11Jatnatraua za naBOIiBo l11JasaCi
bi ti za vcieno do j eselli. " Vise nismo mngli cekati i poceli srno pripremne radow. Kada 6: sve biti golOVO, ie mol gu IVIditi, ali je moja ;relia, kan i svih nas u kiubu, da umietnu travu. sta.v:imo do jeseni, 0000za dv.- tri mieseca .. Za samo pOSlavljaoje l:rave ne treba mnogo vremena, ali su pripremni radovi dosta zahtjevni - jzjavio je predsjednik "Plemica" Ante Vi· dacak. Ma. P.
SIlO

TIener Rome Luis Ennke (Luis Enrique) ri idio je izba" ci ti iz svo j ili plan ova ml adog italijanskog napadac Stefan. Qkaku [e rou je kazao· kako ne racuna na njegove tlsluge u narednoj sezoni. Fudbaleri Rome Dip u 10 va]istl na pripr" erne, a Z:a Okaku niie bono mjesla u autobusu koji je vozio igrace u Bnmiko. - Kao da ga je neko zalio kanlOm hladne vade" Mo· mak je ociro u7.rujan i ljul pa je, zbog poslovanja prenu

LuiS Enrilte ne racuna na Sielana OMaMu

Sok za mladog.italijanskog. fudbalera

&vojim saigracirna, prihvatio tu siluaciju. Trzisle je jo§ Olvoreno i siguran sam cia Rorna o«e imati nisla protiv da udemo u pregovore sa zaint~ resiranin'i klubovima - rekao ie igracev agent Dampjero Pokela (Giampiero Pocena). Okaka je protekle celiri sezone proveD na posudbarna, medu kojima ie bila ; ona IJ Fulemu u godini kada su Englezi ;grali fmale Evropske lige i bili poraleni od Atledko Madrida. A. C.

Medunarodni fudbal

DDDirezerua Reini U uuerpulu

66

Onevn; avaz, ned jeljl.
17. julVs,panj 2011.

Bngleski velikan Liver" puldoveo je Rominog golmana Aleksandera Donija, a iznos obesrecenia nije pozaar. Teener "Redu" Keni Dalgli~ (Kenny Dalglish) insisrirao je na dovodeniu ovog 31-godi~njeg golmana, koji ce bid rezerva Pepeu Reini, Don! je za Rornu branio u 179 utakmica u sest sezona.ali ie u poslj ednjoj od njih bit> zamjena Zuliju Serdu Oulio Sergio). Doni je i Ceevr!O

II interviuu kazaoda Karlcsa Teveza [ da , posruje niegovu zelju da zbog porodlcnih razlcga nap usti Englesku. - Kad god sam pricao s njirn, rekao ie 'la m u nedostal u n iegove kcerke, Zao mi. ie SIO zeli da ode, jer je on sjajan igrac i debar covj ek " zakljucio ie ManCini. Za Teveza je trenutno naizainteresiraniii brazilski Koriutijans koji je povisio ponudu sa 40 na 4S rniliona eura,

posildezeliu Teueza
Mancini je

veorna cijeni

jaean je Liverp ula nakon Dzord an a Hendersonsa Gordan Henderson), Carlija Adama (Charlie Adam) te Stjuarta Dauninga (Stewart Downing).

ovosezonsko po-

IleHburn HUDIO Pauonea
Eugleski Blekburn potpisao je rrogcdisnji ugovor s argen tinskim napadacern Marijanom Pavoneom (Marian, 29), ko ji je dosao u kl ub kao slobc dan igr.ac iz spansk og Betisa. Pavone je protekle sezone bio na posudbi u River Pia leu, a do isteka ugovora s Betisom ostala rnu je jo~ jedna godina, koju je otkupio kako bi postao slobodan igrac i tako sebi 0 mogu cio transfer u Blekburn, 0.0laskom Pavoneasve je izviesni]i odlazak hrvatskog reprezen ta rivca Nikole Kalinica iz Roversa, ko ji je nezadovoIjan malom minurazom.

TRANS,FERI Trener Mancester sitija kuje planove za narednu sezonu

samlro 11'1
terena

mane·ni Z i u u n
za Samira N asrija iz Arsenalao Mancini je u intervjuu za "Sky Sport" rekao da bi Aguero bio idealna zarnjena za zemljaka Karlosa Teveza (Carlos), koji zbog porodicnih razlcga zeli napusuti klub, dok je za Nasrija izja-

mJeseca )ZUan

Mislim da bi Argentinac bio od.licna zamjena za Teveza i da bi dobra saradivao s DZekom, kazao ie italijanski strucniak za".Sky Sport"
vio cia de ucini ti sve cia ga dovede do krsja jula, - Aguer-o bi bio pravo rjesenie za nas. On ie mlad i veorna hajj reran, bio bi prave zamjena za Teveza Uvjerea sam da bi se s j ai no uklopio u nas napad i da bi dobro saradi vao s Baloteliiern i Dzekom - objasnio je Mancini, SIO se rice transfera Sam ira Nasrija, koji irna jos 12 rnjeseci ugovcra s Arsena10m, Mancini je istakao dace raj POS90 zavisiti od mnogo fakrora, - Nadam se cia ga rnozemo angazira ti, jer namj e p otreban. No, vidjet cemo, Uvjeren sam. da bi se narn mogao pridrufiti do kraja j lila - rekao j e italijanski trener, (A. t.)

Menadzer Mancesrer siRoberto ManCini (Manci.ni), mirno uobicajenih pravila, javnoje priznao da je zainteresiran za dvciicu fu dbalera • Amen tinea S~ rhiia Aguera (Sergio) iz madridskog Atletika i Francutija

Skandal na SP-U u fudbalu

DOPingOUano caM pet igracica sleu8me Korele
Slucaj je praslijeden Disciplinskoj komisiji FIFA-e
Sandro; Op6rirao lijevo ko/jello Brazilski reprezentativni veznjak Sandre (22) pa uzirat ce tri m [eseca zbog operaciie lijevog koliena, obiavili su II SUTorenhema. SandIu je stradao meniSkllS i morao je na PIlSti Ii brazi!sku reprezemaciju, koja se takmici na Kopa Arnerlei. Operaci" ja je obavljena Il perak i brazi.!s ki nogom e [3~ moCi ce ITenirati pun om snagom lek za tri mjeseca, prognoziraju Iijecnici "Spursa~. (A. C,) Pet reprezentativki Sjeverne Koreie na Svietskorn prvensrvu u fudbalu za ~eDe, koje se odrzava u Njemackoj, bile ie dopingovano, iziavio ie izvor iz FlFA-e, traZeCi da ostane anoniman, jer bi fa inforrnacija rek trebala biti ozvanicena, prenosi AP. Nakon sto su dvije igracice bile pozitivne za vtijerne turnira, FIFA je resrirala i ostale Korejke i ustanovila da su jos ITifudbalerke koristile nedozvoljen a sredstva. . avo je ,ok za sve n as. SIucaj je prosli jede!l 0. isciplinskoj komisiji, ko;ace odluCivati 0 sankcijama - rekao je Sep B1ater (Sepp Blatter), p.reds jednik FIFA-e. Korejci su se izviniJi za ovaj skandal, a pravdavaju se da je nedopus ten a supSlanca U organizm u igracica zavcl [Ia nako!) sto sUIre ciran e priro dnim pripravkom na bazi mosusa, inaCe spravlienog po receprud tradicionalne ki.neske medicine. Inate, Sjeverna Koreja je utclCe na SP·1l7.avrl)la u prvom 19"ngu, porazima od Sjedinjellih AmeriCkih Dnava i Sveds.ke i remijem s Kolumbijom.

Pro.blemi za svicarskog prvoligasa

HsamaHs ostao
i bezceturtOg SDOIIZOra

boru iz niegovog kluba

... Svicarski prvoligas Ksamaks irna velike arnbicije nakon glo ga je nedavno preuzeo cecenski biznismen Bulat Cagajev, ali sponzori napustaiu klub kluba. Ksamaks ie take os tao bez ~eevrmg sponzora II posljednjih 30 dana. Kamonal nB ball k~ N oj satel a raskin ulai e sar.adnju uz obrazlozen je da d.olaza k novog vlas!lika ne nagovjeSlava nisl3. dobro,a prije nje, isto su ucinili energetska kompanija "Grupa E", ka.o i komp~uije'j)Ti.~_?'[ i "Bernasko[]) ..

sport

Dnevni avaz: nedjBlja, 1 7. ju li/srpanj201 1.

67

KOSARKA Uvjerljiva pobjeda bh. tima na EP~uu Sarajevu

BjelOrUSito uli i Da i us 29
Kljucni rnee za drugi krug BiH

ee igrati

sutra protiv Izrael.a

Mala dvorana KSC-a Skenderiia u Saraievu. Gledalaca 300. Rezulra(: BiH Bjelorusija 79:67 (8: 18, 34: 16,25: 12, 12:21). BOSNA I HERCEGOVINA: Gajic II, Loncar, Ivic 23, Halilov it 16, Rikalo, Begagic 17, Bulic 3, Sladoje, Mujic, Buza 7, Vrabac 2, Lukic. Selektor: Radomir Kisic. BJELORVSIJA: Papruha 2, S ala j u 4, Krisevic 6, Zahar Dabravolski 8, Na· vojcik 2, Inacik 10, Sernjanjuk 7, Kurapau 2, Mean 5, Ausepian 8, Ljutic !3. Selektor: Ruslan Bajdaku, Los u pred sta vu iz sus reta 2. kol a Evropskog prve-

(liievo):

povrede

Francuzi poceli pripreme za EP

"Iri8010ri" bez Mi8aela PjeWUSa
Francuska reprezentacija okupila se u Parizu na pccetku priprerna za Evropsko prvenstvo lisena usluga jednog od najbcljih vanjskih igraca, Dugogodisnji NBA koilarkd Mikael PjeCIus (Michel) otkazao je u~ce ua Eurobaskeru u Lirvaniii zbog povrede koljena, Pietrus 098centimetara) tre jdovan je pros Ie sezcne iz Orlando medzika u Feniks sanse, UI koienii e igrao II posljednjih [2 utakmica upravo zbog problema s kolienom, koje planira operirati, U osarn NIIA sezona Pjetru(Ii>/o: S. Nwt) SO" prosiek u 496 meceva iznosi 8,5 poena. I pak, odsus tva 29· godisnjeg beka neee previse uzdrmati izuzetno jaku postavu "Trikolora", koju predvode druge NBA zvijezde, kilo sto su ple] San Antonio sparsa Toni Parker (Tony), krilo Portland trej I ble! zersa N ikolas Ba rum (Nicolas) i oentar Cikago bulsa [oakirn Noa (Noah). Francuzi ce na zavrsnici Eurobasketa u Litvaniii igrati u rnozda i najjaeoj grupi B, u kojoj su jos. Srbi]a, IIalija, Larvija, Njernacka i Izrael. (E. J.)

Brupa 0
Rezultati 3. kola: BiH - Bjelorusija 79:67, Belgiis - Izrael 78:.57. Parovi 4. kola (17. juIi): Island - Belgiia (I4sati, dvorana Ilidza), Izrael Bjelorusija (17.30, Skenderiia).
1.Bilgiji

2. BM 3 ~rael
4.I~illld

33 32
20

237:171 22,:2,28
135"51 151:160 117:155

5 Bjelorusija 2 0

nstva U-20 divizije B proti v Belgiie (64: 83) bh. kosark asi nastavili su i u prvo] celvnini meta s Bjelorusijom. Srecom, nakon 8: 18 u uvodnih deser minuta, reprezentativci BiH su agresivnorn odbranom pctpuno obezglavili suparnicki tim te u naredna dva perioda

pregazili gosre, koji su tonuIi i do minus 29 (48:77) u 34.
rninuri.

Za nasu reprezentaciju

Najefikasniji u dresu BiR bio le Ranke Ivic sa 23 poen a Dino Begagid dodao je 17, Miralem Halilovic 16 lIZ sest skokova, dok je bek Nikola Gaiic, uz II poena, imao deset uhvacenih i pet osvojenih lopti,

danas je slobodan dan na EP'u u Sarajevu. Susret koji ce vierovarno odluCiti drugog pu tnika u cervrtfinaln u Iazu iz grupe 0, rnladi bh, kosar kasi igra [ ee sutra sa pocetkom u 14 sati u sportskoj dvorani na Ilidfi protiv Izraela, E. J.

naMODigraCa, Da redu i treDer ObradouiC?

Panatinaikos pravi rezove u ekipi

Novi anqazman za slavnoQ irenera

Siovenski bek napustio NBA

sau UUiaCiC DO.iaCao Eles
Coviek tija su pogodena slobodna bacanja u posljednjirn momentima sedme, odlucuiuce utakmice NBA finala 20 I O. pro ti v B OSEIln seltiksa don ijera Los An deles lejkersima titulu prvaka, vraca se u Evropu, Slovenski bek Sasa Vuj acic potp isao j e je dn ogodisnii ugovor s turskirn euroligasem Anadolu Efesom
nakon

sezcna igrao u NBA. Ores Lejkersa nosio ie od 2004. do decernbra 2010., kada je razmijeriien u Nju Dzersi netse, VujaCic (27 godina, 20 I centimetar) zaklj ucio je NBA karijeru sa prosjekorn od 5,6 poena u 476 utakmica, (E. J.)

sto je proteklih

sedarn

Trofejni trener Zcljko Obradovic razmisl]a 0 odlasku iz Panarinaikosa zbog smanjivanja budzera, odnosno nemogucnosti aktuelnog grtkog i evropskog prvaka da zadrzi vodece kosarkase, prenose srbijanski mediii. Redove atinskih ,,Zelenih~ vee su napustili An torus Focis i Dru Nikolas (Drew Nicholas), a za njirna ce i Romei!! Sam (Romain), koji nije prisiao na revizii u u.govora.

Vlasnici Panatinaikosa saopcili su nedavno da zele prodati klub, a do tada ce drasticno srnanjiti ulaganja u

ekipu, Sve bi to moglo utiecati da se na odlazak odluci i SI-godisnji trener iz Srbi]e, koii je cak osarn puts bio pryak Evrope sa cetiri razlicita klu ba, Pet od osam tit ul a osvojio je sa Pan.alillai.ko· som, na Cijoj klupi sjedi od 1999. godine.. (E. J.)

Jedan od najboljih evropskih kosukaskih trenera Boiidar Maljkov;c nastavit Ce karijeru u Rusiji. Kako prenose tamosnji. mediii, 59godisnji srbijanski srrlicnjak potpisao je trogodisnji ugovor s Lokomoti v Kubanom. Mal j'k()vi t, koj i je [[en u[flO angaziran kao selektor reprezemacije Slovenije, PI-

Malillouicu usllom Lollomoliuu

ikljuCir ce se Lokomotivu u seprembru, po za.vriletku EVfOpskog prvenstva u Li· [van;ji. . Maljkovic je ('eUri pUla u kariieri bio prvak Evrope, dvi· je ritule osvojio je sa Splirom, a po jednu s francuskim Limozom i gri';kim Panatinaikosam. Njegov nov; klub igrll! ce \l Eurokupu. (E. J.)

Vliiil~if;: Slile

Ii

Tursku

Kosarkasi Spanije idu ne Evropsko prvenstvo u Litvaniju kao ap$olutni favori d za ti tul u koj u drze 0 d prosiog EP-a u Poljskoj priie dvije godine. Ionako impresivnom igrackom kadru aktuelni kontinentalni prvaci prikljucili su jos jedno sjajno ime. Rijei': je 0 kril!!om oemru NBA k1uba Oklahoma Sid tander. SerZu Ibaki. (Serge), koji je dobio ~pansko dde" vi janslvo i im at ce pravo na-

IbaMa uz braCU Gasol

Spanci jOs jaci na EP~u

srupa na EP-u krajem avgusia. - Ponosan sam i sreta n. J edva cekam da se prikl jucim pripremama reprezeniacijerekao ie 21-godisnji igrac (208 cemimerara), koji ce pod k osem b iIi veli ka po· rlri.h NBA zvijezdama, braCi Pauu i Marku Gasolu. Ibah je rode.n u Kongu, ali je odrastao u Spaniji,. gdje je ig,rao za Manresu .. U pro· sloj NBA sezon.i imao ie reo spektabi1!!ih 9,9 poe!!a i 7,6 skokova \l prosjeku. (E. J.)

sport 68 ---------------------------------------------------------Onevni avaz, nedieliil. 17, iulVsqJimi 201,1.

SJEDECA ODBOJKA Novi uspjeh reprezentaclle BIH

Dogo: RlieUJ! pilanje desnog krlla

nas zla ni tim OSUO-iO mjesto na H n 'inenta om MUDU
Irote] osvojen bez ijedne izgubljene utakmice
ekror Borca M: tela, Pcdsietimo, "Crveno plavi" EU sve dogovorili s Bojanorn Lj ubisicern, Srdanorn 'Irivundzom i 19orom Radenovicem, ostalo ie da s njima pctpisu ugovore, dok se ocekuje i povolian zavrsetak pregovora s jos jednirn povratnikorn, bivsirn reprezentarivcem BiH Branislavorn Obradcvicern. Takoder, iz Prijedora se sa pozairnice vratio i rnladi reprezentativac BiB Igor Mandie. Istovrerneno, doiucerasnii standardni prvotirnci Peda Deianovic i Faruk Halilbegovic napustili su Banju Luku i postali tlanov; dobojske Slcge, odnosno sarajevske Boone, dok je trenerDragan Markovic iziavio kako u narednoi sezoni nece racunari na Gorana Re prezentac ij a Bosne i Hercegovine u siedeeo] odbojci pobjedaik je Kontinentalnog kupa u engleskom gradu Keteringu nakon sto je u jucera~n jem fin al nom S usreru sa v ladala selekci j u Egi pta sa 3:0 (25: 11, 30:28, 25: 18). Kol iko su n as i zlarni odbojkasi bili superiorni i na ovorn velikorn rnedunarodnom rakrnicenju, aajbolje ilustrira podatak da su u sedam susreta ostvarili isto toliko pobieda, izgubivsi svega dva seta. U takmiceniu po gruparna reprezentacija BiB pobijedila je Kazahstan, Brazil, Kanadu, Veliku Britaniiu i Ukrajinu, U cetvrrfinalu je bila bolia od Kine, a. u poluIinalu ad Brazila, Tako su izabranici selektora Mirze Hrustemovica nastavili niz sjajnih uspjeha, Podsjetimo, zlarni odboikasi irnaiu paraolirnpijskn zlato iz Anne 2004. godine, zatirn dva naslova svjetskog prvav

Borac M:tel doveo novog rukometasa

DuBie ul11le810Meliea
Mislim da srno zavrsili prilelazni wk, kate direktor Duqo
Nakon SIO je ponajbolji igrac i prvi strijelac Rukornetncg kluba Borac M ttel Fahrudin Melic porpisao za ekipu slovenskog prvoligasa Gorenje iz Velenja, eelni Ijudi akruelnog osvajaca Kupa BiH ekspresno su reagirali i doveli adekvatnu zarnjenu za upraznieno mjesto desnog krila, Banjalucani su, naime, angazirali Milana Dukica, doiucerasnieg kapitena Radnickcg iz Kraguievca, prvog striielca Superlige Srbije. - S njim smo rijesili pitanje desnog krila i doveli pravo pojacanje, a mislim i da smo, orprilike, zavrsili sa priielaznirn rokom. Dcduse, jo~ ie mcguce da neko dcde ili ode, ali 10 bi, u sustini, bi-

Repf€lentacija 81M:JQSjedna potvrda svjelskog halite/a ka, a II cak sest navrata bili su naibolji u Evropi, Za BiH su nastupili: Go· dinjak, Manko, Mehrnedovic, Kesmer, Medic, Kapetanovic, Cancar, Hamzic, Ka" •

drie, Alibas ic, Delalic i J IISIIfovie. Selektor MirzlI Hrustemovie.

1::~;~~;Ji;~;i~~~rEUan~; :.r:'~1'1a~C~:c
V'

RK Celik kompletlrao tim za Premijer ligu

Evans: Povrat ak u Evropu? Na uzburkanorn NBA rri:isru pojacanja ITaZi i Real Madrid. Prerna inforrnacijarna iz Spaniie, "kraljevski klub" pregovara sa Morisom Evansorn (Mai.l!"ioe), 33" godisnjim veleranom, koji iza sebe im a osa m sezona u najjacoj $vierskoj Iigi, Evans (1% oentimelarn) igra ns poziciji beka Prolliu se-

zonu proveo ie u Valiington vi" zardsima, a prethodno je nastupao za Minesotu, Sakrarnento, Detroi r, Los Andeles lei kerse, Orlando i Atlanru (538 NBA utakmica, prosjek 6,7 poena). U evropskoj kosarci igrao je od 2002. do 2004., kadll, je proveo po sezonu u grekom Olimpijakosu i ilalijanskom Benetonu, (E. J.)

ieranc u mustaru branl
sUielsllu titUIU
,.. Clanica Kik-boks kluba Kobra iz ilebinja Olia Zera· jie branit';e 30. jula u Mostllru titulu svjetske !lampionke u ful-kon<akru do 62 kilogrllma u ven:iji WAKO profesionalne asocijacije,. Oljina prorivnica bit 6e halijanka julija Gravini, a predvideno jeda borba traje deser mndi. M_ 11

Povratnik 1I rukometnu Premijer ligu, zenicki Celik angaziraniem trojice novih igraca na satnorn zavrsetku priielaznog roka kompletrirao je ti m za narednu sezon u. 'Iako ce trener L j u b emir Moo Filipovie, uz sjajncg rep rezentati vriog golrnana Adriana Sabanovica, koii je srigao iz Sloge iz Doboja, na pocetku pr iprem a 1. avgu sta imati na raspolaganju i srednjeg beka Gorana Sarenca (23 godine) i liievo krilo Mi· lana Duvniaka, koii stizu u paketu iz brcanske Lokomotive, te desnog beka Davora L uci ca iz rreb injskog Leorara. . Plan kompletiranja ekipe u potpunosti je ispunjen bez oblira !!a to SIO nismo doveli Babra Buljugiju hie pred sjednik klu ba Pa-

R()lie: NapuSIi() Cibonu

Rozicrpresao ~U O .lmPIJU

ne Skrbic, koji je pOllosan i
UtO sto 8U $vi igraci iz prosie

Igra&i kadar Ci:nitee: Adnan Sabanovic, Dragan Stareevic, Kerna1 Vidimlit, DZenan HodZic (golmani), Emir Sahinovic (kapilen), Edin Bajramovic, Mira! ~ rvencit, Goran .Sarenac, Dav-

IgraCllilladar
or LuCie, Haso Coslc, Adnan Begagic (bekovi), Aldin &gagit, Amer Ekinovic (pivori), Davor Kadie, M.ilan Duvnjak, Edin GuSic, Edvin Begovi';' An.es Beat, Amar Kobilica, Kenan ThhmidZija (Jaila).

sezone os tali u klubu. U stru<;n.i smb ponovo se nafa magistar Sanjin Aldobailie, koji je bio pornocnik i ZI aIan u $aracev ieu, ani egC)· vim povratkom ovih obavcza bil ce rasrerecen kapiren Emir Sahinovic, koji je bio i pomocni trener. Al dob~j c ce bi ri kO!Jdici" oni i !rener zaduien za dodauli md sa mlarum igraCima prj prvom r;mu. V. B.

Union Olimpija, koja je vratila Sasu Filipovskog za rrenera, potpisala je dvogodisn j i ugovor sa Mos tarcern Marinom Rozicem (201 centimetar, 28 gcdina) iz Cibone, Nov; "Zmajcek" ie i Ben Vudsaid (Ben Woodside, 180, 26) iz francuskcg Graveline, koji je porpisao na godinu, Cibon a je izgu bila i Leona Radokviea (208, 21), koji je oriSao u ilalijanski Milano, ali je inkasirala 500.000 eura ~tete. Cibosi su pIlrpisaJi Zadrovog Pavia Mar~inkovica (197,22). OdliQm posao napravio je vrsacki Hemofarm, koj'i ie nB joil tri sezo lie Il 0 Lpis ao ugovor s rrenerom Zeljkom Lukaji6em. Iskusni strucnjak je rrenersku karij eru poceo kao pomocnik u saraievskom Zeliezniearu, a nastavio kao g.rvi trene,r Famosa, Igmana, Zelie, a posliie, IlZ ios nekoliko evropskih klubova i drlOava, i Igokee. V. B.

sport

Dn 8vni avaz, ~etljelja, l' 7. jul Vsrpanj 2011 ,

69
100 000 OOO
,I ' I

Vijest u brojcI

Izjava dana
-Arsenalgaje kidnapooao odvevSi ga u London, gdje ovog [rena Zivi u
zaioieniinn:
(Eslanisiau Fars, gradonaiJelnik Arenisa de Mare, rodnog mjesla Seska Fabregasa)

predsied" "nik italijanskog fudbalskog prvoligasa Napolija Au]"elio de Laurentis sokirao je svijet ka,;!av5i kako Slovak Marek Hamsik rook napustiti klub lIZ ob~teCenie od nevjerovatnih 100 miliona eura - Milan zeli Hamsika i rneni ie drago zbog toga. Ukoliko su sprernni da ga plate 100 miltona eura, pustarno ga " izja vio jeD e Laurenris,

nauuai:1 n)UHaSla preHinUIi utaHmiCU
Navijaci engleskog fudbalskog prerni [er Iigasa N j ukasla upali s u u petak uvecer na tere II za vri j erne prijareljske utakmice svcg kluba na gosrovanju Darlingtonu, Na 10m rnecu Njukasl je pobijedio sa 4: 0, a ru kovodstvo "Svraka" izdalo je saopcenie u koiem naistroziie osudu]e ponasanie svojih navijaca.

Ofsajd

SUDBINE Tesld dani za 22-godIsnju teniserku

Sjajni ple] potpisao za Besiktas

Mnogi su sumnjali, ali se senzacionalni transfer ipak realizirao, Igrac iz reda naivecih NBA zvijezda Deren Vilijams (Williams) POlY!dio je da ce pojacari turskcg prvoligasa Besi k rasa. " Idem u Tursku, porpisao sam za B esik tas - sao pcio ie Viliiarns putern Twittera, dodavsi da Ie porpisao ugovor, J ednogodisnja viernost BeW:ta~u donijet ce Vilijamsu pel rniliona dolara, odnosno pola miliona dolara m jesecno, Pored toga, 27 "go" disnjern pleiu klub ce osigurati kucu u Istanbulu, automobil s vozacern i privatne zastitare. Vilijams je zvanicno i da-

UiliJamsu DOla miliOna dolara miBSBCnO

1je Clan N ju Dzersi netsa, ali zbog "lockouts" (obustava rada) u nai jato; svj etskoj ligi, ugovor s Netsirna, vriiedan vise cd 16 rniliona dolara go" disnje, trenumo je "zam· ,ZIlu t" V ilij ams Ce igrati za Bdi!::ra~ dok je na snazi "lockout", a po ukidanju ie duzan vratiti se u redove "Mre'zic:a", u cijem je dresu prosle sezon e bill dio prosiecno 20,1 peen i 10,3 asistencija, Prethodno ie pet i po se':0 na igrao za J u ta dl:ez. Dva puta je bio clan All-star rima, as reprezentacijom Sjedinienih Arnerickih D ria va 2OOS. osvojio je zlatnu olimpijsku rnedalju. (E.J.)

Ova je najtezi period u mom zivotu, ali sam sigurna da tuga prevazici, kazala ie Ruskinja
Mlada ruska teniserka Alisa Klejbanova saopcila je da ima rak te da ove godine vise nece nastupati. Vi]esr da boluje od malignog Iimforna Klejbanova je obznanila n a svoj 22. roden dan n a sluzbenoi stranici WI A. Pro iznala je da se J.iieci u Italiii te se nada da ce sve proci dobro i da ce se vratiti tenisu. . Roden dan mi je i zelim da zahvalim svima na divnim porukama .. Dugo nisam nista napisala, javnost nije bila upoznata s razlozirna mog odsustvovanla s turnira. B ila sam n a tretman im a u Italiii i to je dobro proslo, ali treba irnati dosta strplienja i moram biti zaista jaka da prodem kroz sve ovo - nap isala j e ru ska teniserka, kojojje l:elju da ozdravi odmah poslalo dvadesetak igracica preko WT A stranice, Klejbanova [e hila vrlo perspekti vna teniserka, a zbcg bclesti je propustila i Rolan Garos i Vimbldon. Naibolii renking je ostavarila 21. februara ove godine, kada je bila 20. na \VT A IiSI;, a tren u tno ie 28. Moskovljanka vjeruje da ce ae vratiti tenisu, - Ako se budem dobro osecala, pos roji sansa cia hudem u stanju ponovo igrari, Nedostaju mi navijaci i priiatelji koje imam sirom svijeta, nedostaie mi udaranje lopte, Ovo je najtezi period u mom iliovtu, ali sam sigurna da cu ga prevazici, same je pitanje strpljenja i vremena - israkla je Klejbanova, A. Dr.

Pol j sk i vozac Robert K ub lea, ko] i je u februaru dozivio tesku nesrecu, siguran j e da tOe se sl j ed ece SalOne vrariri u Formulu 1. - Moje fizicko stanje joil nije onako kakvo bi rrebalo biti, ali ide nabolie. Polako dobivam na misiclloj [)lasi, a za nekoliko sedm i c:a moCi Sll hod.ti bez iCije pomoCi. Sto se rice psi he, tu nema nihkvih problema, ier se neSfeee ni ne s iecam. Te1iko je predvidjeti ka_ko ce napredovit ti opera vak, ali siguran sam da cu sliedfOce godi.!!e PO!!ovno vozit; " bzao je Kubica.

KUbiCase uraca uormulu 1
Villjams; Polvrdio transfer ... Tokio Ce se kandidiraci za organizaciju Ljetnih olimpijskih igara 2020. godine,. objavio je predsiednik Ilacionainog OLimpijskog komiteta Cunekazu Takeda. On ie reliao da Sl! nada da ce kandidalUra uspjeti da pokaZe svijeru da se Japan o]Joravio od katll.strofalnog zemljotresa i cunamija koji je III zemlju pog;odio u manu. Japlnska prijestonica ie od Rio de Zaneira izgubila urrku ;!a organizaciju OI-ia 2016. godine.

Oporavlja se poljski vozac

TOHiO zeli OlimpUSBeigre 2020.

Kubica; Nastradao na reliju u Iialiji

NEDJEUA 17. 7. 2011

BHn
BHT Vije.li Plog ram za dJecu 1 mlade u B.l 5 B Hhl.ga [ic.a o B.40 ,S andokan, animir:llla serlja. 3145 09.05 .zombih oleI, anirnirana s~riia, 09.3D S~ola lilma, obrazovna serija. 10.00 BHTvijesli 10.lS TV liberty 1'0.4,5 Neopjevani, struenla~; Japan a. Bubanj "Talko", strena do!rurnentamasell]., 1I~ 11.10 Durtovnl moslovl, €misija 0 religiil 12.00 BHT ~ijesH 12.15 l,a'Ulli ~Dljuplivre de 13.00 Sk,I",,,i dnkazl, igmn. serija, 16/62 13.5 0 Chicag~ i, P roe luke. d okumenloroi film.r. 14.35 Damar Family. Oliver i Sanja Ju.ricic· V.inarkl! 15.15 8HT ,ij".li 15.25 S ma nji ga.', emisij. 0 saobracaju 15.50 rda'sim Mrvica, koncert 17.15 Horlen, igrilJlI film 18.45 Velika lrnena malih ekrona. lsmela Dervoz 19.00 Onevnlk Sport V,iieme 19.35 tond on U"~, uzi~ki 'pro' m gram 2'0.05 Jul."i Brrr~1i n, igra", senja. 11/22 20.50 U~ojice u.~mljenih sres, njem3cko-amencki igrani tnm 22.35 BHTvijesli 22.50BHT .sporl 23.05 H.lid 'Be!1 icu Banja Lucl, snimak koncella OUO Ho,len, igran] film. r. o 2.S0P,egle d program a za po n edj" Ij3k

TV ALFA
07.0 0 ~mev j edneg matevatelja, japanski dolrumenlami program 08.00 Vijesli 08.05 83,imb1l 08.3580 u pokrelU' D9.00 Mek30". u mi,iji D9.15 Gladijatorska ,kademija 09.40 A.lellx i Vik! nzi 11.00 Gr,ditelj Beb 11.10 Tomica Iprllaleljl 11.25 Seem lea, maga!in I, kullur~ 1 2.0 ODne~n Ik 1: 12.15 Z.lena panorama, program 13 agmr 12.45 Dob ra su ~,"g a, igrana senja. 4. epi,oda 13.35 Op rah veli.o ~a~ivanje, 2. epizoda 14.30 V.ljesll 14.40 Se,daliokom o"iencani 15.45 tjub"" I kazna, igrana serija. 78 aplzoda, r. 16.35 Ljuba" i kazna, igrana serija. 17.30 Ljub ,.v i kalna. igrana se~ja. 80. ejlizodil.. r, 18.2 BDnevn i~, naja.a 18.30 Ha rveyloon.s 18.55 Pipllnzl. ertana serl]a 19.15 TomJCaI :~,llaleljl, Cllanifilm 19.30 :On.vni k 2 2'0.to Lj"lna ,p 'amija ra, UmiSljani juoaoi, amencki igrani film /121 22-0 B Onevnik, naiava 22.10 Lud, !bunjen, :norrnala n, igran. serija. 6. epiw~a 1121 23.050nevn ik 3 23.25 Trag.t, amerftki Igranl lilm 112/ 01.00 Klub cit.laea 02.4 OP ,egla.d programa, I. ponedjelj.k 07.15 Zakumi. cllanililm 07 .45 Ronl, 0 IIV. ro nl, cllanililm 08.00 ,Sa nny Malo ney, c~anililm 08.15 :NabBska ptesaticE!!. c~ani film 08.40 Casper, c~ani lilm o8.55Ko 'nj aea Hero. cllanililm 09.20 Kecerl S MACK.DOWN 116J, ,abavnl program 10.10 rain a (12), igranifUm 12.05 Asle,ix", .olimpijskim i9'ama (16), igranifilm 14.10 l~nci I ;po~lopcl. kulinarskl show 15.0D Kam iondlij e ponovo vole (16), domaelfllrn 16.40 ,RedC~,pellt8), showbiz ma.gazin 17 .35 Dejan. Talk "KlinicRa smrn". !alkshow 18.50 OBN Inlo. Inlorrnalivni pmgram 19.05 DBN.Spo~, spcrtskl pregled 19'.15 :Najs.xv i.ne .oi,j.ta, l<loovni program 20.00 03n,V C. Ihou" (16), lilm 21.45 'Piknik u ropoll (16), dom_ti lilm 23.20 Typ~oon (16), domatl film 01.15 :Praznep,i~e (16), film 07,08 Grtka mitologija, crtanl film 07.29 lrrvci na zmajtP~IB'~ c~anl film 08.05 Maca, Mika, ellani lilm Oa..JO Q,trvo komjat., e~anl1ilm 09.00 Jukebox, muzicld pmgram 10.10 Puslinj.ki' vjetr(]vi we.lem film 11.30 Vlj e,ti 11.40 Jukebox, muzitld pro~ram 12.•30 SpDrtske leg."nde, ernlslla o SP\lrts~im vefil<anima(r) n15 Us~j prolal, film 16.30 Be.kraj na nDc.Hlm 1 a .40 0 nevnl k 19.10 Za svalru hnlest I, •• a ...t."emfsija o zdravlju 20.05 DDba. IjMbavi. serij. 21 :00 uvasme soijela razlltlta. serila 21.50 Muzl~ka kulija, mm 00.30 Asl.mlogija
1

PINKBH
'0600 Ba raba, ijlm oa.oo Bela nstoeni doni, film 10,00 Spider",e". anfmironi mm 10.45 Moeni Aendieri. antmlrani mm 12.00 fnlo lop, inl.proqram 12.20 G~ld express, mUlitl<i program 14.00 fnlD lop, inf_program 14.10 Coba' k~m!ij", ,aba,"a emisija, 1550 tnto top, int.program 1600 Zvmbo Zvmba, ,abo"i program 1630 see za Ijubav, re<llity show lB.OO AtllI'od vrijem~~ film 2000
~XDA,

nau 0

10/19

12126,'-

uzioro

79 eplzcda, r.

Show. rema

re<llity show 21.00 Zona mrtvln, film 23.45 Iarminal, film 01.15 Prva mo e, film

SATELITSKI PROGRAM
_RTS
1.4.45

Euros ort
08.S0 'R~li tejd 08 .• 45 Pllvan je, S0el.ko 09.S0 10.00 10.30 11.00
12.45 prveostvo Fia wtcc Fia wtcc Plivanja Sangaj

_

Euros ort 2
07.30 08.00 10.30 13.00 13.15 13.30 14.15
lS.00 17.15

_S ortklub
06.30 Coppa Italia Finale. lnterPalermo

15.00 15.10 16.00 17.05 17.35 10.10 t 8.21 119.00
19.30

Gastronomad \ljie.U Sat Kamicndzije Moja ,Iepa S,biia Medijsk8 rnrefa srpske dijaspore Srpski isto~n iei Sasvi m prirodno Siagalica
Dnevnlk

Pliv8nje. S0e1sl<o
prvenstvo Sangal Fia WICC. Doninglon

Ragbi 7 S n u ker Snuker, S.iKUP lailand Svi sportovi Surfing Ragbi 7 Superbike, 8'ilanski ~pional Olton Paik
Fla WlCC. Donington Snuker, S.KUP Tajland Bu perblke, 8 ritanekl ~ampional Orton Park

13.45 Trb aulomobila. Doninglon 14.30 8icikli;:am. Trka Kroz 17.45 18.S0 20.15 20.45
Francusku Fia wtcc, Dcnlnqton Atlstlka, Ostrava

16.00 Ragbi 7 19.30

20.05 21.00 2" ,,30 22.05 23.00 23.35 23.50

Kamicndzije Ne!ilo lz iivota Balkan"kom uli "om .Zabavni program Vijesti
Dnevrtik

Kosmos

Fudbal FUdbal. S.KUP (lene) Njemacka 22..45 snuker S.KUP Tajland 23.40 M olorspoMr>vl

20.00 Viiesti 20.15 AmeriCki Iud bal. Svjets"o orvenstvo Auslrija 2,1.00 Ski skokovl 22.00 Kuglanje, Spanija 23.00 Fudbal, Inter Milano

10.00 Swiss league. Sion • Zurich, 12.00 Hotandska Iiga Ajax" Twenle 14.00 Uiivo; AlP Sa.tad finale 16.00 Ufivo: Ukra.lnianleague. Karpaty - cnornorrorets 18.00 Fudbal vocacorn Tournament Kai:z.er Cn leIs- Tone n ham 19.<15 Chelsea TV. POrl$mou Ih • Chelsea 21.30 AlP Ba.tad,
finale

23.00 Swiss league. Yeung Boys· easel

National G.
13.00 14.00 1.5.00 16 ..00 17.,00 19.00 20.00 Rijek"i zlvot Hijekei zivot l.eden i ekstre m i Dilliji planel Zamlja M egatvom ice Du b i oa ispod pola 21.00 Divlja Husija 22.00 Istrazivanje planete Zemlje 2.3.00 Du b i na is pod pola 00.00 Divlja Rusija

MTV Adria
14.30 16 •. 0 3 17.1 0 1:7.50 18.00 1,9.50 2D.l0 ,20.30 21.00 21.20 21.50 22.40 '28.40 00.40 Bet Awards Brand New JUSI See MTV 3 From 1 Do macica Th" Family Crews ItleHard Times 01 Aj Berger 2 Blu e Mow ntain Siale 2 iReno 911 Chapel Is Sh ow Skins Jersey Shore 3 AI ternative Nat.ion 3 From 1

FOXlile
15.40 16.. .0 3 17.15 18.00 18.50 " 9.1 0 19.35 20.25 21.10 22.00 .22.50 '23.,1.5 00.05 00,55 01.40 Zivot s Fran Sko la za parove Dr. Haus Ljek.ar po poru dzbi ni LudniCB u KIMe nd u Kuger Taun Oeaj oe ku tan ice De, 0 raga Dr. Haus Ni na kam Upravljanje Vajldom U'prava Raj lijev zivot Dr. Haus Sko la za parove

FOXCRIME
15.22. 16.09 16.55 17.40 16.25 19.10 20.00 20.45 21 •. 0 3 22.20 28.1 1 28 ..58 00. S5 01.22 02.09 02.50 Put osvete Put osvete .Red i zakon :Fr.i ovi k Monk Bouns Nestali Broj"vi Kesl Tijelo kao dokaz Zlo~inatki umovi Zlo~inatkj u movi Zlocinacki u movi Zlo~inai':kj u movi Zlocioacki u movi Specijalci

NEDJEUA17. 7. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedija MEHMED.IC

~[IZZI",

bI:l:Ji1.'
RTRS
08 20 Gum enke, ertana s~rija 03,25 Ba rlm'ba, crtana sflrija 08,35 Mekanike U II'Ilsiji:, crtana serija 09,00 2ikin" :S;ar'eniC;3 Bij6liin~ 1100 Oilajla i [}tulijUi, ertana
1

HRT1
12,'00 12,11 12,13 12.24 Dnevnik Sporl VrlJeme Plod ovl zemlle Aijeka. Mora NediBljom u dva Mir.i duhrn Br.nil"'ji d(]rml'lJine. inlomnativnoedukativn i spat Vijesti Vrijeme setra HAK· Prernet Info Pr~dslavl]amc vam..., emisiia pod pokrov~elis 1'10 m 0 stavlie n a "ko nlejneru, TV

HRT2
0310 ZI.ln. kinoteb. Nalvece ,predilava na svljelu. amerit~i: lilm (R)' Bib lija (nlie klld. na sat) (R) POrIr"1 c ,lve I. mje,la, VlsnFca (nij~ ked na sat) Visnjic,. Misa, pnienos Inije ked, na sat) Skica za portlel (H) Monk 7, sBnj. (13/10)' Monk7, sarij. (14/16)' KaSielanski rJj, 2011. • VB~e, pobiednika,
sn[ml{a~

Nova TV
06 25 TV izleg 06,.40 F.rlkovl, .srija H 07.,30 1"1 mmv lime, crtana serlja R 07,45 i1mmvTlme, ertana seriia 28/52 08,On B.~ug'n 11New Vestrllia. crtana lelija A U3.25 aa~ug." II· New Vestroia, crtana senla 24152. 08,45 ChUggi ngl~ n. crtana lenja 38/52 09,00 Beybla de metal fusion, cnana seliia 36{51 09,25 Win", crtana senj.28152 Og,50 Aulomolili, auto-mote maqa<in 10,20 BraBne vode. lenja 6-7/26 1120 sna bla gaj na. senia 5/8 11,50 Cadir s nebs, senj.6/23 j 2 :50 Ekip', iz sacva, igrani mm 14,25 L. B.mba, I,griln.imm 1 6,25 Cuva 'i za~o"" Igrani mm H 17,00 Vije.11 Nove TV 17,10 Cuva rl za~ona, Igrani mm ·naslal'1lk 19,05, INA .I'lave vljesU 19,15 Onevnik NnvB TV 20.00. Nad lipom 35, hurnons~t~o-glalbe"i shQW 21,10 Spal, 'igra~i fUm 23, 00 A~~ carpel. showbiz m agazin (15)' 00,15 Pr.ljavi Harry. Igrani mm R 02,00 UbOjstvo po brDlevima. Igranl mm (12)' R D4,05 Cr. Hufl, sB~i. (12)'3113 04,55 Red carpel, showbiz magazin (15)' R 05,55 Kraj p mg,.m a

Ljubav: Pogotovo ako ste slobodni, smijesi vam se strasivena vsza s OSO bom ko ja le costa neobiCna. Posao: Poseb no s u nag I as 8 ni vas i kreativn i uopce profesionalni potencijali. Oce'kujte pornoc prijatelja. Zdravlje: Barem prosetajte.

!II~1II111! Ljubav:

lID.a
Jl1~mll

ia.ra

10,40 10,50 11.00 12,OU 1:2,13 12,54
j 3,39

14,.00 15,03 15,35

H anno nizira se odnos sa partnerom. M n090 loga dojazi na pravo mje sto, pa n es,po razumi nestalu. Posao: izvrsno je aspektran timski rae, ali sa mostslno istralivanj e. Tu je i,mo gu nest za putovanje., , Zd'ravlje: Izbjegavajtegazirana pita.

c

Ljubav: Nete sve ostati na snovma. Nemo~8 b~i' razccarani ako ndrnah ne osvojte osobukoia vam
S8 sviila.

11.25 HeroJl1 lenomenl" Vladika Platon 12,00 0 nevnik 1 12,20 Snap

seriia

15·3S 15,43 15,44 15,47' 15,50

IIllEliir:1I
Zdravlje:

da do Iazi ma gut nost i za p rista in u, dod atnu zaradu.
Bjezile od klima uredalal

Posao: Osim uobicajenog

izvora prihoda, lznena-

la"OO

Pandarnenlunt,

do~umentami l4.05 Ja I mOje sjenke, Z:i1lotsa

se~i<ll

mud;

Garland, serija 1445 Ah, la planetal 16,05 Kcerka musketara, 17,OC Vlj e,sti 17,,15 N:aga1la,anje, r.lm 19,05 Qp,op 19,]0 Onevnil! 2 Sport 2015 Kako ja ka~eml film 22,00 Sp ortski p'egled' 22,50 C nevnt k 3 23,15 Po ~ovanle, • hilllsta 00,15 Ci{~s. serii. 02,:50 0 nevni k 2

s6~ia

17,22 Pia nins~i go ,.ila P""je dnj" bitk. sreb mo· leo"g k,ali', dokumeraarna se riia (213)' 13,17 Lijepom n.Som, Su~olica (112) (A) 19,1a L[}1"O6/45 19,30 0 nevnik 19,57 Sport 20,03 Vrij~me 20,15 Velo m i ,10, TV serija 13114) (R)' 21 ,3S SII pe u go.li m a ~, TV serij, {3I20) (R)' 22,20 Vije.ili 22,39 Vij esti Iz kullule 22,44 Kronlka Pulskog fIIms~oglestlvala (1f7)' 23,00 Coco Chan ai', mlnlserii. (212) (R)' 00,34 M "nk 7, serlja (13/16) (R)' 01.15 Monk 7. serlja (14/16) (oR)' 01 ,56, F'ilmska malinel'. Ag alh a Ch,iSlie • U biti je I.k", arne,iCki lilm(Rr 03 :26 Skica za pa,I'el (R) 03,35 Kullu rnabaslin a. Prva dal matinska umletnltka Izlo1~a rR)' 03,50 Liiepom M~om, SubOli ca {1/2) (R) 04,:50 PIQdovi' zemlj_ (R)

film'

14 ,,53 E,P u pi ivanju za QSQb s e invaJidilelQ m, repertaza (A)· 'I 5,14 Kup si gurnosli 15,25 1.5.3a 1121 13,52 19.26 20, on 22.,37 epMa!a' Jedlenje, Sp· repDrtai.a:l: N"m. Qdu,t.ianj., njE>macko-ame ricki film· K."~id.l, amenCki Him (R)· Danprije SP u vaterp~ Iu • -emiSilo" GaI2Za. No Limits/Steve Wei· fman Band jR)' G tad Ic Pevlo n, am~ritki mm (R)' FHmski bQulique • II~'Q s .6.llr~dom Hilcb co chm. Psih 0, amelitki lilm 115) (R)' N ego met. lina Ie LP, BaroeT~na • M anch ester UfD, snimka (R)' Neenl glazbenl program, G lazbe n I spotovl' Notni glazbanl program, Tri butB 10 swi n g, snimka kon· certa (R)' 19.30 MoolW 20.1 0 Pr.lj~bnici 20.40' BI,lal,aa. ,oril'
21.00 Oam.ollilm

na cestama,

IIII~IIIIIII
Wo. -. ----

~zzl:i:l'
Zdravlje:

nacndets,

Ljubav: Mozete odahnuti. ier se situacija poprav,lja velikom brzlnorn Zvijezde cine svole, aji i vi S8 potrudite. Posa 0: Sve on 0 sto vam S8 nu di ina sto sam i, izvla~i vas iz monotonije. Aktivirajte 58 .. Za vas nije visak kilograma ...
,

L,',jU, ba,V:.N8 osamljujte se, ma M)iko vas privlatilo. duhovllo iii nepoznato, Kako goo, posvetite se Ijubavj, . ---,. Posao: Moguc je sukob sa kolegama. Izbjegava~e ih, radije 58 :povuc~e. Ne dOlvolile da ekspl'odirate. Zdra.vlje; Prakticirajte rekreaciju.

00,25

IIIJli!J11 Ljubav: Dajte Ijubavi N araen 0, potreban je ImS. silna zel@,

j

pravo miesto u i:ivotu. 0 dre den i fru d. a ne sa mo

02,10 05,13

Po sao: ZelRe vee u zeradu, jer m islite da vi~e i vrijed~e. Skloni SiB ida Irosite vise nego sto srnilete. Zdravlje: Jedite sVjel:e voce i povice.

JIl~m,Ljuba.v: Zaista intenzivan

l:h11Ibi:Mi'"
Hi,20 Aim 1.: ns ovasmn sviiela ratlioha. Io!, ,ao. lalk show 19'.30 Reemi~ranle On6on!k:.l H1n·a 5po" V.Jem, t~,10 PoIiC<.jac i PjeU"",,~
I UO

KISS
!i~1 prif;a pTIee .l\uIo shop, lIflll>ija Hrona I vine. ,mlsija J, sam ,"01' su.bln .. seni. 1],50 K~hlnl' 16.. 0 Tjeool!;. Into mag""in 2 19 ..20 Markeling 19,30 Dnel'llik flRT 1. 20,00 A:d"nmre Rakela, 15'00 15,:30 16,00 17.10 20,:30 EUW"l< 21. 00 J, sam ,"ojasud'in",
2t.35 serlja llin.leka, 'l'inlma .misl~ 13,30 S~rt

20.00 INfO te 20.,0 Svi ,o10 Rejmlll1<1a. Bi[loronl' 22.00 Ra.wlkriveni 23.00 VfI"U TV S,h.,23.30 Aim
21.10 "lija

21.00 ~elmvlz"'. inl'l::mni!ti~n-o·

dan, Prepustite 5e ui:itku, uzbudenju. Veza zaiivljava razbuktalom strasc-u. 'tIll:jiD~ Posao: Voljena osoba iii prijatelj nema razumijeva· • nja za vase ambicije, Ne, dozvol~e da vas to

"rij' Do"",.

TVOSM
16.10' Vi\cenacaffe 18.J0' Nedjel],.1(11. ,,,,I,ija 19.30 POrtil 19.40 Gam,z"", 20.05 POIioa~c s Pell~9 brda 21.00 O,asmo "~eta ""n~lla, se<i~ 2UOFilm 23.20 Se!ija

Il'llti:
14.00 14.30 14.35 14.40
grad""

22.00 :Igran! mm

doiwmonlaml

pr()Drom

~
09.00 Iz arbl" T, Hema 10.00 Tu~wn plu •• er1lis~10 IuriIlllU u l!iH. I, 11 :00 S1II"II" ISllo,. lellgl)skl pregmm 1l:00 Reportala 13,00 Tv Li"rty, mag",ln Radll·Slo'orlna [vrep. 14.00 m'g<I2tn" 15.00 16.00
renu i prn1Klicu N~il",g_,i11erv[u,', Aulashop magazin,

Vi~end rueak Viiesti PrBporueul.mo Hlanlk, Krap!kih
Igranasorij'

2n,55

21.40 Rim 23,20 Sal na ~fo'lm'.

"rlJa

'ova SIIIIlil'vll'''' ,d., '"'r s

15.2:; vrala lain" 15.55 P{e~",~ulemG 16.00 Z. tlolost11'"" 1011, 16.15 TV l!IoJlla 16.30 Ned)ellorn l,je(lOO 18.30 I!ai~ iZCijel~ svij.Ia,

razllelL'l.

se!lja

ZENICA
1.4.00

" 5,00 OdIiJ;aSi, mpri'" 1;,55 TVI~O!I 16.00 Anlmirani liIm,
rapriza 1'J,55 Mallogla'i 16,00 AlIloshop 18.30 Mili oglasi,

PUIZi Et-onll. iQraoo"njl

~.
a

pul.plsn,

''''u

22.10 Ru~al. 01 ,:30 i'~kaM,rn", O!!ga,.n

Tv',h".

VISOKO
17.30 19.30 20.05 20.30 20.55
SIlo~skl pr()gr~m

malln"~"1

Ont>lnik fIV
Si,Canja

emisijaD

automoMi,",",

f.

i\lctu,I'msti EkolO!lI~ 11i1ra,
~iyot SIlort,ki' program N,~a 'realno;i

19.00 O"""nlk' 19.30 Mu~iOl<i ~rC>gram 10.00 TIm, cut, proQrnm 1a 11.00 l'ilesti 21.05 film 12.4:; Nodj,llom z,jed."
mlad,

pr()grnm'~

djB'"

13,50 JI sam 1>oi' sudb;n", 14,10 Bcna"nlura 15,00 S~ ~Ie Rejm.nd'a. 15,30 BH:'poM 16,00 \rim I !!vol 17. 00 Pala dime~iil. lurska selila 1 B, 00 S.akod",vn!i:, 19M D~nls nap'" 19.15 8PP 19,:30 0",,,";, FTV
"lija sarita

ob"ieStenja
lUO

,progrom 19.50 Oba~lenil 20,00 Selu" p"h.~. 2M5 TVi~OII 21.00 Igronl film 2130 Tulnl sjecanja n,45 Sou na mei ""Cin

Dokum8rrtam1

Leil,"d,

17:00 Tv~. _in !ladil' iloom evmpa. ,. 18:00 Igmn; film. r. 20.00 filroni lilm 22.00 Pregled sedmlce, Inl.rrn.ti.ni program 23.00 Plogram '" ~ii~po",

21.35 22.55 00.00 Odl'''''' lelop

f,

~
11.05 Rilam !i,ilIa 17.30 Bajks za dj.cu 18.00 Turizam :pl", 18.30 ""ijoprM~""e 19.00 Sedmica 19.30 Muzl~1:Ipr~ram 20.00 Kllnlka. ~rana wja
I.m,.r,

~
00010 tl "CO Nil' IoSku bili ~ A.pM""'" "mil' mira. eml,iia 0 ekul~gljl lUO TaikShOw 00.30 film 15.00 18.20 20.15 21.15 2,!.30 Hit 'ne~j'ijom
film

Stalno ste u pokretu, sarmirate. Osoba kOja je zaljubljena u vas, mora se pomuciti aka vas zeli zadri'ati. Posao: Finansijska pomot partnera, rodbine iii prijatelja omogucava vam da budete nesto rastroSniji. Zdravlje: Sjajno se oSjetate.

J1l~m:, Ljubav:

lEaltii

~
13.00 14.00 14., 15.,0

° Plelru,"":; N,dj'lino~pod",

BN musi~ Bl!!masi,

Ljubav:. Budi se vasaktivan odnos premo Ijubavi. Manje sle u svijetu maMe, a sve vise uz voljenu: osobu. Posa.o: Ne p ovlacite 56, ne p OSU Slajte. Otvaraj U.Sf! m[}gucnosti da budete vodeca lienost u radncm okruzenju. Zdravlje:Cuva~e zivce. .

iI~mi::I

1III1gJ!lII.'

Dncvni avaz
Pno ,~

[bps:: ........<l.f ..... ,filol, :1lId..1nob iii In'VE>'II,~ Q!.." IInl

...:n

._1RwIoII.
'--

1bA~"*' II:onI: '_.ra~

.J<NJ. <do

"

~

C, BnlIn

1hIQ.,.c

~.

" 0«0- .... " , Ioo&n CIIII UO!ll. ~ OVO"il. .. UII_ ~ lIoI/&!Ata...,c.~

_.11_,0'
O-W ......
I

1"!r.&,. "

~~
<Ill

.....

---~
2li1

o~~... u t.o.tI!,l'IcrMtrJ-, ,_ C' ~ • ,JIrlI'" i.III.1fi,I !«>1 0IIt 1:1,1-,
.",

'_~ ·"OtUdlls-.->~~1611

lUfRIliL limo.

:a1,-.I.~

... 0

iDXMJ"I_

j,

~1 391 :'!81 llII. ~

m

1II1 311

PoiJlJnjellici korisle arliljeriju

BIR AJAD - Na planinama u blizini libijskog grada Bir Ganama u toku su iestoki sukobi izrnedu pcbunjenika i snaga lojalnih predsiednikuMuameru Gadafiju, Aniljerijska i topovska paljba cuje se iz sela Bir Aiad.koie se nalazi 15kilometara iuznood Bir Ganarna, Pobunjenici su II prednosti u Bir Ganarnu na obodima grada, sto je njihova najblixa pozicija priiesIonic; Tripcliju, udaljenorn skoro 80 kilornetara.

TriDOliia

Borbe bUZU

Arnericka plevacica i muzicar objavili rastanak nakon sedam godina braka

Pjevacica iza sebe vee ima dva neuspjela braka, dok je posljednji trajao sedam godina
LOS ANDELES " Arnericka pievacica Dzenifer Lopez Oennifer Lopez) i nien suprug, americki muzicar Mark Enrcni (Marc Anthony) se razvode. Par je II zajedn ieko m saopcen j u UI ja vu cs 1 potvrdio da ce se razvesti nakon sedam godina braka, - Odl utili smo 0 kcncati nas brak. To je hila teskaodluka, Zajednosrno ie doniieli. Ovo je veoma bolno za oboie i ~limo privatnost • navodi se
ju ,pre.nose agen cij e. Parse ujunu 2004. go dine Laino viencao u kuci Lopez u Beverli Hilsu, Zavjete su obnovili prosle godine. Roditelii su trogodisniih blizanaca Maksa iErne.
U saopcen

zuo
Lopez je prethcdno jedanaest mieseci izmedu 1997. i 1998. godine bila II braku s Oianiiem Noaorn. Drugi put se udala 2001. godine za Krisa. Dzada (Cris [udd). Niihov brak je propao u jU!!U 2002. godine, Predslavljen .rJizajn Ilovca.nica

u Sudanu

noua Ualula

Par dObiO260 miliona dOlara
GLAZGOV - Par iz Skotske koji je dobio najveci dobi tak II h istoriji evrcpske lurrije, skoro 260 miliona americkih dolara, planira potrositi novae ria pU!Ovania, novu kucu i vozack. za svoiu diecu, iavliaiu rnediii. Fotoreporteri Reutersa pronasli SLl dom Kalina i Kris ViI (Weir) u SkOtskoj, ispred kojeg su parkiraria dva vozila "suzuki", Sa milionirna na racu OU vierovatno ee, kako navode rnediji, kupiti i noveaute.

KARTUM - Centralna banka Sudana preds ta vila je j ucer dizajn noV'canica nove valute, koja ca biti uvedena u ovoj africko] drzavi. Zvanicni KaT· tum odlucio se na uvcdenie nove valure kao na reakciju na cinjenicu da ce] uzni Sudan.novOOSnOV3!!a ddava na nekadasn] oj teri torij i Sudana, uves ti svo]u valuru. Iako [e odvaian]e proslo bez problema, ovo se rumaci!::ao nevi znak napetosti izmedu dvijedrzave,

Iskosa
MOSKVA - Operarivci ruskog ministars tva un u uasn j ih p oslova i moskovske pol; cije 0 duzeli su viSe od milion pira tskih diskova u operaciiisuzbiianiakrimicalnihradnii. Radi se 0 iednoj od n aj vecih zapljeua pira ta do sada, Organiza tar peteroclane grupe, Ci j i su uCesnici s tarosti 0 d 18 do 50 godina, j e 39-godisnii Moskovljanin, koji je bio zaposlen u firm; za rrgovin u licenciranirn snimcima iprogramima,

Pol/calci Ilapall demonslranle

AMAN - Cetvorica jordanskih policajaca osurnnjicena za napade na novinare na protestirna koli su odrfani jos u petak u Amann, uhapsena su, saopcila ie policiia, Navodi se da SII do sada uhapsena cetvorica policajca

Ubapieni napadaCi na nouinare

j

novinare

(FOlD:AlP)

Kuca ./lovlll miliollera u SkO/Skoj

(Mo.:R",,""'!

zbog sumnje da su povezana s napadirnana novinare, Naimanje 16osoba, od kojih ie d eve t novinara isedam policajaca, povrijedeno je dok je pclieija pokusavala da razdvoii demonstrante, koj isu pozi vali na reform e.

SUTRA U PRILOGU SPORT
• • • • Uoci pocetka priprema kosarkaskereprezenracijeBilf Razgovor sa Senjaninom M.aglajlijom,legendom bh, rukometa ?avrsnica Kopa.Amerike S ahovsk e ak rueln osri