P. 1
Стилске фигуре

Стилске фигуре

|Views: 2,784|Likes:
Published by najder

More info:

Published by: najder on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

Стилске фигуре

Стилске фигуре су речи и изрази којима приповедачи и песници обогаћују
књижевно дело, дајући нова, шира и пренесена значења.
Садржај
• 1 Хипербола
• 2 Конrрасr (анrиrеза)
• 3 Hерсони]икација
• 4 Hореhење
(компарација)
• 5 Eпиrеr
• 6 Oномаrопеја
• 7 Mеrа]ора
• 8 Cловенска анrиrеза
• 9 Hронија
• 10 Aлегорија
• 11 Iрадација
• 12 Aна]ора
• 13 Eпи]ора
• 14 Cимбол
Хипербола
Hреrерано увеличавање ради посrизања већег е]екrа у књижевносrи, назива се
хипербола. Bрло чесrо се примењује у народној књижевносrи, у изразима попуr
крвца до кољена.
Примери:
Сузама је замутила море, а јауком уставила шајке (народна песма);
Кад је виђех ђе се смије млада, свијет ми се око главе врти (Bегош, Горски
вијенац)
Хипербола је језична ]игура преувеличавања ради наглашавања неког
емоционалног сrава.
Примери хиперболе
Хипербола у свакодневноме говору:
Рекао сам ти милон пута да то не чиниш!
мрла сам од смеха!
!о је најглупља ствар коју сам чуо"
#сплакала је море суза"
Готов сам за секунд!
$р%и %у од досаде"
Хипербола у поезији
• Tин Vјевић , ,Notturno¨
мре%у но%ас од лепоте"
• Aнrун Iусrав Mаrош , ,Xива смрr¨
&а сам, 'ра%о, сино% врагу душу дао,
(, умре, ми, умре моје срце, људи!
Контраст - антитеза
Crилски посrупак у ком се нешrо пореди по супроrносrи назива се контраст.
Bеговом применом, супроrне појаве су јаче изражене.
Примери:
!ресла се гора ) родио се миш" (народна изрека);
*а језику мед, а на срцу јед (народна изрека)
Конrрасr или анrиrеза је сrилска ]игура код које се појаве и предмеrи доводе у
везу помоћу супроrниx особина и појединосrи и rиме паралелно посrав¬ене
супроrносrи у анrиrези узајамно појачавају значење и једног и другог појма.
Персонификација
Персонификација је добила име од лаrинске речи persona шrо значи осо'а, па би
се на српски могла превесrи као поособ¬авање. Hерсони]икација је изражајан
начин казивања којим се сrварима и појавама приписују ¬удске особине.
Примери: +јесец кара звијезду ,аницу""" (из народне песме); -рогледале су ми
патике (разговорно) ,рво је о'укло ново одело 'еле 'оје (из сасrава);
Персонификација је врсrа меrа]оре у којој се предмеrима, природним појавама,
апсrракrним предмеrима, живоrињама или би¬кама доде¬ују ¬удске особине,
емоције или сrања.
Hример:
-учина плава спава
прохладни пада мрак
Aлекса Bанrић
Поређење - компарација
Поређење (компарација је изражајан начин казивања којим се нешrо шrо је мање
познаrо упореhује са нечим познаrијим. Hореhење може биrи по сличности или
супротности. Примери:
.рз као стрела" (народна изрека);
/редан као пчела (народна изрека)
|Поређење или компарација (лаr. 0123454671) је сrилска ]игура, која насrаје када
се нешrо с нечим пореди на основу заједничкиx особина. Cасrоји се из rри члана:
1. главног предмеrа (који се пореди);
2. предмеrа са којим се пореди;
3. везника (копулеrа) као (не мора увек биrи присуrан).
Hримери:
(чи су јој као две звезде.
8ена коса је мекана као свила.
Fрз као сrрела.
!питет
Pечи које казују најбо¬а опажања о одреhеним предмеrима разговора или писања и
исrичу неке њиxове особине називају се епитети. Tо су најчешће описни придеви
који појачавају осећања и осrав¬ају јаче уrиске.
Примери:
свита9е, у појати ниској""" (Cергеј Jесењин, -есма о керуши);
"""као једно риђе штене 9ено" (Cергеј Jесењин, -есма о керуши)
"#$%&% (iz grckog jezika ἐ:;<=>?@ A376A61B, neutralno od ἐ:;<=>?C A376DA61E,
"atribuirano, dodato"
|1|
) je rec (najcesce pridev) koja stoji uz imenicu i blize je odreduje,
oznacavajuci neku njenu osobinu.
'()*+(,
• 1 Atributi
• 2 Imenice
• 3 Prilozi uz glagole
• 4 Stalni epiteti
• 5 Literatura
-%*$./%$
U gramatickom pogledu to su atributi. Primeri: E75124F4B G1HAI, JKLM4NB4 1E1M4, JA34
OAH1KI4, 1J1HB7 1MJ407. Ovaj poslednji epitet "olovni" prelazi u jednu drugu Iiguru -
||metaIora,metaIorudd, jer, ustvari, predstavlja skraceno poredenje: PMJ407 EL 6AFI7 I41
1J1H1 Q 1J1HB7 1MJ407.
01&2$3&
Ne tako retko epitet moze biti i imenica, koja je, ustvari, poimeniceni pridev. Primeri:
JA3164 OAH1KI4 RJA34 OAH1KI4S, TLJ R5LU4S M4F64, E312AB GAE24, O7H G1HAI itd. Pod
uticajem engleskog jezika danas je ovakvih epiteta sve vise: internet kaIe, plazma
televizor, kolor televizor, kontakt program, biser ogrlica (umesto ispravnog biserna
ogrlica) itd.
4*$567$ /7 85(865&
Pored prideva i imenica epiteti su i prilozi uz glagole. Primeri: E67OJK7H1 376467,
V5121VJ4EB1 357G467, 67D1 MAEAO767, E7JB1 N437BK467 itd.
'%(52$ &#$%&%$
Ovim pojmom oznacavamo epitete u narodnoj knjizevnosti, jer se uvek ponavljaju cak i
onda kad ocito ne oznacavaju pravu osobinu. Tako, recimo: JKLM4 KA HKA5B4 7 1BO4 I4O EA
7N E67D1H4 H7O7 O4 KA BAHA5B4, V5J1 KA M7KAJ1 7 I1O 05B1V W5437B4, BKAV1HA EL 5LEA R3J4HAS
I1EAX M576I4 E4MJK4, 6AFI4 613LN7B4, I13JKA LM1K761 itd.


9261(%6#&,(
Podrazavanje glasova i zvukova iz prirode naziva se 6261(%6#&,(. Reci: bucnuti,
krcnuti, pucketati, Iijukati- nazivaju se 6261(%6#&,:;$1 *&<$1(.
4*$1&*$:
YL54I huknu, EHA N42LIBL (Ivan Mazuranic, WV1H4BKA);
Krcnu I1J4G BAI1J7I1 3L64""" (Ivan Mazuranic, Z256 Z247J)4VA [ABV7\4)
Zivotinjski zvuci
• 27K4L, H4L, 2LL, I1I1O4I, 51I, 4LL, 2AA, MJAA, ILIL57IL, IH4)IH4, V4)V4, U7H)U7H,
7)4, I5A)I5A
Od ovih reci izvode se i glagoli:
• 27K4LI467, \L5J7I467, 07KLI467, MJAK467, 2LI467, I5AIA6467
Zvuci iz okoline
• ML2, MJ4)MJ4, 654E, ]L\, M1BV, D13, IL0, 3JK40, DAD, M52
4*$1&*$
• ^ 0H5G7, 0H5G7 0H5G4I B4 GH15L 05BA E25GA (Vladimir Nazor)
• _50BL I1J40 BAI1J7I1 3L64 ` aH7NBL 34J4 BAI1J7I1 3L64 (Ivan Mazuranic)
• _7F4 E76B1 E737, E737 7 5127BK4 (Antun Gustav Matos)
• ZHA O1 ELB04 HA\ EA 3ABKA ` _LIL57ILK! (Antun Gustav Matos)
• _7F4 5127BK4, ` VJ1V1JK7, ` U42157 ` I7F4 K4O7ILKA ` 27KABK4 354H40 ` H54\4 EA, `
bLV457, ` 7 13A6 E737 7 E737 (Tin Ujevic)
• aLK7, NHAG7, NH1B7, NHLG7 ` cL27, V527, 6L6BK7, DLG7 (Petar Preradovic)
=&%(>6*(
Jezicko-stilski postupak u kom se iskazuje 35ABAEAB1 NB4GABKA po slicnosti naziva se
1&%(>6*(.
4*$1&*$: Oj Stojane, jabuko od zlata... (narodna pesma, d13E6H1 e4BI1H7\ Z61K4B4);
rLUB4 3AE21, 24KI1 E6454"""-misli se na Srbiju (Oskar Davico, Z5M7K4)
Kada se 2A64]154 prosiri na celu jednu sliku, ili cak celo delo, stilska Iigura se naziva
(5&86*$,(. Prisutna je u narodnoj pesmi fKLM4HB7 54E64B4I u kome 3J4H7 NL2MLJ i NAJAB4
I4O4 predstavljaju zapravo momka i devojku koji su rastavljeni.
4*$1&*$:
^241 E42 1O NJ464 K4MLIL, 34 27 O4B4E 34OA L b1K4BL" (narodna pesma, a7O4BKA
ZI4O54);
g7J4 VB7KANO1 6704 J4E64H704, H7J4 V4 KA N4 OAHA6 V1O7B4""" (narodna pesma, d13E6H1
e4BI1H7\ Z61K4B4)
YH4 0H7KA64 L M1E64BL 54EJ4, 3J4H7 NL2MLJ 7 NAJAB4 I4O4""" (narodna pesma,
fKLM4HB7 54E64B4I)
=&%(>6*( (grc. 2A64 promena, 3DA5A7B nositi; grc. h=>ij?kl prenos) je
skraceno poredenje. Po njoj se ostvaruje prenos znacenja tako da se istakne jedna
zajednicka osobina iz jednog podrucja zivota i sveta koja se poveze s drugim podrucjem.
=&%(>6*( / #6&7$,$
• Ivan Gundulic , ,Suze sina razmetnoga¨
WD, E4O 7242 342A6 D765L,
ZHA KA, F61 EH7KA6 VJAO4 7 OH157,
Na ognju vosak, dim na vitru,
Snijeg na suncu, san o zori,
renu!e oka, stri"a iz "uka,
_7KA2 316AVBA EB4UB4 5LI4"
• Tin Ujevic , ,Svetkovina ruza¨
#u$e su munje mis"i% 1BA EL L E50A E657KAJ4%
5LUA M1V46A, MAE3J46BA, L M4F67 B4 7H707 O5L24"
P ru$e su k&d ne'eski, one su oko vidje"a,
7 muzika (rirode s mirisom jezovitih )uma"
• Vilijem Sekspir , ,Kako vam je drago¨
*ije"i je svijet (ozornica
7 svi su mu)karci i $ene tek g"umcim
724KL EH1KA 7NJ4EIA 7 LJ4EIA
=&%(>6*( / 86?6*/
Neke su metaIore postale Iraze koje vise i ne primjecujemo. Ako se neka metaIora cesto
upotrebljava, govornici prestaju da je gledaju kao metaIoru:
K4V1O704 (prsta) deminutiv od imenice K4V1O4
K4MLG704 (Adamova) deminutiv od imenice K4MLI4
1V54B4I (poduzeca) manja grana koja se odvaja od vece grane
L2154B od glagola L215767, ubiti
MetaIoricki Irazemi su cesti i u svakodnevnom, kolokvijalnom govoru.
24GK7 I4F4JK, n16A2I7B1H4 EAJ4, 275B4 b1EB4
Ili u oznakama karakternih osobina:
PB KA "isac" oK7D1H KA 35AOEAOB7I 354H7 "av"

Сло@енска антитеза
'56?&2:;( (2%$%&7( je stilska Iigura klasicna za srpske narodne pesme. Sastoji se od tri
dela:
• #$%(2,(: PK 3LB70A, TAH1K4GI4 24KI1,
^J7 E7 KA 1O NJ464 E4J7J4p
^J7 E7 KA 1O E5AM54 EI1H4J4p
^J7 E7 KA 1O ELB04 16AJ4p
^J7 67 KA M1V 1O E504 O41pq
• 2&%(<2$A 6)86?6*(: ''o767 E42 KA 1O NJ464 E4J7J4,
''B767 E42 KA 1O E5AM54 EI1H4J4,
B767 E42 KA 1O ELB04 16AJ4q
• ,&)268 %(<268 6)86?6*(: HA\ 27 KA M1V 1O E504 O41"
(Narodna pesma, rAB7OM4 s7J7\4 M45K4I6454)
0*62$,(
Stilska Iigura u kojoj se recima daje suprotan smisao od onog koje imaju kao svoje
osnovno znacenje naziva se $*62$,( Ako u prizvuku ima i zlobe, ili je ironija preterana,
dobija se :(*;(7(1.
4*$1&* ($*62$,(: Samo ti nastavi da se svadas! (ustvari: Prestani da se svadas!)
4*$1&* (:(*;(7(1: Ako`j um`o kamen gristi, mora da se ugojio! (J.J. Zmaj, Tri
hajduka )
-5&86*$,(
Stilska Iigura u kojoj pesnik u zavijenoj, skrivenoj Iormi iskazuje svoje misli i osecanja.
• 4*$1&*: "Imao sam od zlata jabuku pak mi jutros pade u Bojanu te je zalim,
prezalit ne mogu." - odlomak iz pesme zidanje Skadra
Alegorija predstavlja govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukcije, a ne rijecima
koje ih direktno izrazavaju, slikovit govor, slikovito objasnjenje pojmova i misli.
-5&86*$,( (grc. drugo govoriti), slikovit nacin govora, pisanja ili prikazivanja u
knjizevnosti i umetnosti, koji ima drukciji smisao od onoga koji se neposredno daje;
moze imati vid slozenog i dubokog simbola, personiIikacije, prosirene metaIore, satire
itd; u knjizevnosti npr. basne i drugi oblici (Domanovic Z654O7K4), u slikarstvu
(Delakroa dAH1JL07K4).
-5&86*$:(%$, izrazavati se zavijeno, u slikama.
B*()(3$,(
Gradacija je stilska Iigura, pesnicki izraz u kojoj pesnik postupno reda slike po jacini
dozivljavanja od najslabije do najjace ili obrnuto.

-2(>6*(
AnaIora je stilska Iigura koja predstavlja iznosenje spreda, ponavljanje istih reci na
pocetku recenice i recenicnih delova.
• 4*$1&*: aM1V12, U76IL, 21K 35AJA37 E4BGA! aM1V12, N151, NM1V12, MAJ7 O4BGA!
(Branko Radicevic, _4O 2J7V7K4D L25A67)

"#$>6*(
To je stilska Iigura koja predstavlja ponavljanje jedne ili vise reci na kraju recenice -
suprotno od anaIore.
'$1.65
Simbol je stilska Iigura kojom se konkretnom predmetu pridaju simbolicna znacenja.
Jedan simbol moze imati vise znacenja.
• 4*$1&* nebo - simbol mira, slobode, beskonacnosti, plava boja ...

. Примери: Мјесец кара звијезду Даницу. . Готов сам за секунд! Црћи ћу од досаде.родио се миш. умре..антитеза Стилски поступак у ком се нешто пореди по супротности назива се контраст. (из народне песме).Умрла сам од смеха! То је најглупља ствар коју сам чуо. Примери: Тресла се гора . Персонификација је изражајан начин казивања којим се стварима и појавама приписују људске особине. па би се на српски могла превести као поособљавање. умре моје срце. Исплакала је море суза. браћо. а на срцу јед (народна изрека) Контраст или антитеза је стилска фигура код које се појаве и предмети доводе у везу помоћу супротних особина и појединости и тиме паралелно постављене супротности у антитези узајамно појачавају значење и једног и другог појма. Персонификација Персонификација је добила име од латинске речи persona што значи особа. људи! Контраст . • Антун Густав Матош. Прогледале су ми патике (разговорно) Дрво је обукло ново одело беле боје (из састава). (народна изрека). О. „Жива смрт” Ја сам. ми. Његовом применом. супротне појаве су јаче изражене. На језику мед. синоћ врагу душу дао. Хипербола у поезији • Тин Ујевић. „Notturno” Умрећу ноћас од лепоте.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->