P. 1
Poljski neandertalci koristili čačkalice

Poljski neandertalci koristili čačkalice

|Views: 1,669|Likes:
Published by Nenad Šošić

More info:

Published by: Nenad Šošić on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • Posredni dokazi
 • Neposredni dokazi
 • Neke karakteristike govora demirkapijskih Srba
 • Poluglasnici
 • Nazali
 • O slovu , njegovoj glasovnoj vrednosti i upotrebi
 • Morfologija
 • Zaklju ak
 • Popis, pla anje poreza i plavu e
 • iveti u bordelu
 • Rad na crno
 • Rimski Sen-Deni
 • I bez ena posao cveta
 • Carevi - oli enja perverzije
 • Epilog: Eros i Tanatos
 • Grad od drveta
 • Grad zanata i trgovaca
 • Grad udnih nov i a
 • udnovata arheolo ka otkri a svakodnevnice
 • Vizantijski tit
 • Dvoglavi orao
 • Despoti, sevastokratori i kesari
 • Znamenja cara i velikodostojnika
 • Po eci srpske heraldi ke tradicijeke - vreme Stefana Nemanje
 • ta zna dete ta je sto miliona
 • ta - nikako
 • Kada se i gde sve jelo i pilo
 • I... lica vegete! (ovo ne poku avajte sami kod ku e!)
 • Gozba za sva vremena
 • Predskazanja
 • Invazija ili odumiranje?
 • Glavobolje careva i podanika
 • S one strane Dunava
 • U svakom slu aju - nadmo ni
 • Omnibus: Jedna od etapa u evoluciji coveka - Homo hermeticus
 • Bagdadski lopov
 • Elixir Vitae i kamen mudrosti
 • Alhemijsko carstvo
 • Arheologija iz romana
 • Znate moj metod: vi e nauke!
 • Male ideje sivih elija
 • Prepoznavanje mustri
 • U ime bogova
 • O braku, ljubavi i Mutunusu
 • enske slobode i utemeljenje prostitucije
 • Lex specialis
 • Javne ustanove i prostitucija
 • Mu ka prostitucija
 • Avanture nesre nog Ajsmena
 • Za to se toliko razlikuju Adam i Eva?
 • O junacima, grobovima i svetom kamenju
 • Sve to ste oduvek eleli da znate
 • Ve na tema i tajna
 • Platon potpaljuje vatru
 • Tragom Atlantide: svi u poteru!
 • Atlantida: "Zvani na verzija"
 • Atlantida kao arheolo ki problem
 • Srpskoslovenski jezik - su tastveno
 • (vaspostavljanje i op ti saveti)
 • Od staroslovenskog ka srpskoslovenskom
 • Od glagoljice ka irilici
 • Od zetsko-humskog do resavskog pravopisa
 • Od Zete i Huma do srpsko-makedonske jezi ke granice
 • Od Gligorija dijaka do Venclovi a
 • Od jevan elja do romana
 • Od XI do XXI veka
 • Pagani na moru
 • Narod sa ostrva Neretve
 • Gusari na vidiku!
 • U ime oca i sina i... svetoga plena
 • Um za morem - smrt za vratom
 • Tuarezi, Berberi... Maziri
 • O istoriji i jeziku Mazira
 • Privreda, trgovina i politi ka istorija
 • Od Amona do islama
 • Berbersko Danas i Sutra
 • "Ovde je ne to pogre no..."
 • Strip u filmu i film u stripu
 • Tajna igra imena
 • Kako dalje sa Matriksom?
 • O olimpijskim igrama
 • Anti ki borila ki sportovi
 • Rvanje (Pale)
 • Pesni enje (Pyx)
 • Pankration
 • Arheoastronomske metode i arheolo ko-astronomske prepirke
 • Stounhend kao Altamira
 • Ciklusi Mese evih pomra enja
 • Zemljani radovi za instaliranje ra unara
 • Zagonetni anti ki mit
 • ta ka e Herodot?
 • A ta ka u arheolozi?
 • Arheologija droge
 • Skiti, kanabis i 'kupatila za u ivanje'
 • Droge u praistoriji
 • Sloveni, konoplja i mandragora
 • Nova "inkvizicija" i moderni rat protiv droge
 • Terme - smisao ivota Rimljana
 • Frizeraj pre svega
 • Muke po berberima
 • Carstvo propalo zbog modnih kaprica
 • Ni svila nije dovoljna
 • A ta su obuvali?
 • I posle Versa ea - Armani
 • Nega tela i kozmetika
 • Nega tena ko e
 • Zubi i usta
 • minka obrva i lica
 • Otklanjanje maljavosti
 • Odr avanje kose
 • Parfemi
 • Toaletni pribor
 • ... pre Homera
 • ... izvori
 • ... u mitovima
 • ... o razvoju kroz vreme
 • ... u pretklasi nom periodu
 • ... u klasi nom periodu
 • ... u poklasi nom - helenisti kom periodu
 • Za to je Mikelan elov David levoruk?
 • Praistorijska pu ka
 • Rimsko tajno oru je
 • Pra kom i na arheologe
 • Ko su Skordisci
 • Gde i kako su iveli
 • Dr avna i dru tvena organizacija Skordiska
 • Religija
 • Sahranjivanje
 • Privredni i trgova ki ivot podunavskih Skordiska
 • Predmeti od metala
 • Novac
 • Za kraj: ta su Skordisci jeli i pili
 • Kopanje po Homeru
 • Datovanje po Homeru
 • Trgovanje istorijom ili ideologijom?
 • Epilog: trgovanje kulturnom politikom?
 • Traganje za ivotom van Zemlje
 • Traganje za vanzemaljskim civilizacijama
 • Projekat SETI@home
 • Nastanak i razvoj
 • Koji je jezik u pitanju?
 • Tip pisma
 • Brojevi
 • Ideogrami
 • O Majklu Ventrisu
 • Kako je Linear B de ifrovan?
 • ta je Ventris uradio?
 • Razre enje
 • Ko su stanovnici sela?
 • Kako izgleda srpsko selo u srednjem veku?
 • Ku a
 • Proizvodi
 • Hrana i pi e
 • Odevanje
 • Vlasi i Arbanasi
 • Seoska crkva
 • Kakve su obaveze seljaka?
 • U estvovanje u ratu
 • Izvori poznavnja seoskog ivota

Poljski neandertalci koristili a kalice

Beta | 01. 02. 2010. - 17:38h | Foto: AP | Komentara: 11 Poljski neandertalci vodili su ra una o higijeni zuba, a za njihov "blistav osmeh" bile su zadu ene " a kalice", saop tili su poljski nau nici.

Posle 150 godina pronala enja tragova, u Poljskoj su prvi put prona eni ostaci neandertalca kada je u pe ini Stajnja na jugozapadu Poljske 2008. otkriven deo vilice sa zubima. Iako je prvi materijalni dokaz da su neandertalci zaista obitavali na teritoriju dana nje Poljske prona en pre dve godine, nau nici Katedre arheologije Univerziteta u e inu to nisu hteli da obelodane do okon anja temeljnih provera. Rezultati njihovih istra ivanja objavljeni su u novom broju uglednog nema kog stru nog asopisa Naturvisen aften. "Drago nam je to mo emo da potvrdimo da su na i neandertalci vodili ra una o higijeni usne duplje. Na jednom od tri prona ena zuba na li smo ostatke jednostavnog drvenog oru a za i enje zuba - neku vrstu a kalice", kazao je poljskoj televiziji TVN24 jedan od arehologa iz e inskog tima Mikulaj Urbanovski.

Arheolozi uskoro objavljuju analize Tutankamonove mumije
Beta | 31. 01. 2010. - 16:57h | Foto: AP | Komentara: 1 Glavni egipatski arheolog Zahi Havas sredinom meseca e objaviti rezultate DNK analize i CT snimaka mumije faraona Tutankamona koji bi mogli da re e misteriju njegovog porekla.

U saop tenju egipatskog Vrhovnog saveta za antikvitete, Havas je naveo da e na konferenciji za novinare 17. februara objaviti rezultate ispitivanja i njihovog pore enja s rezultatima analiza mumije faraona Amenhotepa Tre eg, mogu eg Tutankamonovog dede. Ovo ispitivanje je deo ireg programa provere DNK-a vi e stotina mumija s ciljem da se odrede identiteti i porodi ni odnosi. Time bi se moglo odrediti i Tutankamonovo porodi no stablo koje je ve dugo nepoznanica.

Malo poznato otkri e do koga su do li savremeni makedoski nau nici bi moglo novim svetlom da osvetli istoriju srpskoga jezika. Mukotrpne procese prou avanja starih rukopisa moglo bi da zameni prijatno putovanje samo nekoliko stotina kilometara na jug. Naime, u isto noj Makedoniji, u oblasti poznatoj pod nazivom Demir Kapija odvajkada postoji selo Prosek iji stanovnici smatraju sebe ne Makedoncima, ve Srbima. Ovoj pojavi nije pridavana velika pa nja dok se zbog nekih lokalnih razmirica nije nedavno oformila ekspertska komisija koja je posetila ovu oblast. udan dijalekat kojim su se ovi ljudi slu ili privukao je pa nju doma ih stru njaka. Oni su obavestili svoje kolege, prou avaoce jezika, i tako je po elo da se odmotava zamr eno klupko nau nih otkri a.

Karta Povardarja sa polo ajem Demir Kapije. Pomalo zaba en polo aj ovoga sela i velika izolovanost njegovog stanovni tva doprineo je injenici da nau nici nisu ranije ispitivali ovaj fenomen. Nakon opse nih najnovijih istra ivanja makedonski nau nici su utvrdili da je dijalekat kojim se slu e me tani ovoga sela u zna ajnoj meri bli i staroslovenskom jeziku nego makedonskom. Oni su to nazvali ranijom fazom makedonskog jezika, no na a ideja je da poka emo da to nikako ne mo e biti staromakedoski ili makedonskoslovenski jezik, ve legitimna faza u razvoju srpskog jezika, i pripada narodnim govorima koji su uslovili stvaranje srpske redakcije staroslovenskog jezika.

Izgled tipi nog srpskog groba iz posledenje decenije XI veka.
Posredni dokazi

Dobro je poznato istorijsko prostiranje srpske dr ave kao i da je na ovim prostorima prona ena ogromna srpska nekropola datirana u period od IX do XII veka, a i grad Prosek je na ovom mestu postojao jo u 12. veku. Zna i sasvim je opravdana pretpostavka da su Demirkapijanci -

etni ki Srbi. Ako pogledamo i sam izgled, no nju i obi aje stanovnika Demir Kapije ovu pretpostavku mo emo samo potvrditi. Prema srednjevekovnim putopiscima Dern vamu i Beceku seljaci u Srbiji su bili obu eni u prostu tkaninu, opanke i iljatu suru kapu ili klobuk, dok za makedonske mu karce ka e da su na glavi nosili kapu od plavog sukna, ve ina od beloga, koje su iljaste i pozadi na vratu, kao i spreda, imaju po tri krila, srednja kratka, a ostala duga ka "polovinu rifa". Ako pogledamo ilustraciju napravljenu na prostoru izme u dana njih Krivolaka i Konopi ta negde oko 1573. godine, vide emo da no nja u ovim predelima bila tipi no srpska. Sam polo aj i izgled sela tako e potvr uju na e pretpostavke. Demir Kapija se nalazi na veoma ivopisnom mestu - u u reka Do nice i Bo ave u Vardar; na samom po etku klisure Vardara. Naselje se prostire na oko 12 km du reke u obliku irili nog slova S (!). Ku e su uglavnom prizemne, nisu pravilno raspore ene i me usobno su udaljene. Svo stanovni tvo je pravoslavno, ali iako ne slave ku nog za titnika, postoji institucija seoske slave! Gornji kraj Demir Kapije obel ava dan sv. Vida, dok donji kraj svetkuje sv. Sisoja (poznatog kao za titnika u srednjem Pomoravlju). Ova naizgled neobi na pojava ima savim racionalno obja njenje koje emo dati kasnije.
Neposredni dokazi

Kao to je u nauci poznato, dijelekti koji su udaljeni od centra koji nosi promene zadr avaju ranije jezi ke karakteristike (up. Ivi : Govor galipoljskih Srba). Nije u tom slu aju te ko pretpostaviti da je ovo Antonijus fan Lest: stanovni tvo sa uvalo odlike srednjovekovnih srpskih narodnih govora. Izgled seljana Evolucijske promene u jeziku su u inile svoje i mi sada samo mo emo Krivolaka i Konopi ta da naga amo kako bi mogao da izgleda ivi govor u Srbiji u to vreme. sredinom 16. veka. Znamo da se umogome razlikovao od jezika koga smo upoznali preko kanonskih staroslovenskih spomenika, ina e ne bi se tako brzo stvorila potreba da nastane srpska redakcija toga jezika. Da podsetimo staroslovenski nastaje krajem 9. veka, a prvi spomenik redakcije je ve iz 12. veka, sa bitno izmenjenim fonetskim karakteristikama. Isto tako ne smemo zaboraviti da se jedna od najja ih prepisiva kih kola nalazila u Ohridu i da je ba u ovoj koli nastalo uveno Marijino jevan elje koje nagove tava neke od kasnijih promena u redakciji.

Polo aj sela Proseka

Kada smo kod pisanih spomenika ne smemo, a da ne pomenemo natpis danas; upadljiv je pravilan raspored ku a. u kamenu prona en prilikom istra ivanja na livadi u tzv. Gornjem Kraju. Natpis nije datovan, ali se prema grafijskim karakteristikama gotovo sa sigurno u mo e utvrditi da pripada kraju 13. veka ( to se jasno vidi i sa slike), iako se neke od osobina grafije pojavljuju u pisanim spomenicima tek znatno kasnije. Po mnogu emu, ovaj spomenik zaslu uje posebnu studiju, koja e, nadajmo se, uskoro biti i objavljena. Tom prilikom valja obratiti pa nju na grafemu koja se nalazi na kraju drugoga reda - i predstavlja sasvim sigurno glagoljsku oznaku za fonetsku vrednost [l']. Ipak, najzanimljiviji fenomen i ono to je potaklo na u znati elju je ivi govor ovoga sela.
Neke karakteristike govora demirkapijskih Srba

Analizom materijala koga smo dobili velikom ljubazno u prof. dr To eta Trpovskog mo emo sasvim jasno utvrditi da ovaj govor predstavlja ranu fazu srpskoslovenskog jezika. Sve gramati ke osobenosti ukazuju na to da ovaj govor odgovara dijalektima koji su postojali u periodu X i XI na prostoru Srbije. Pogledajmo samo analizu fonetsko-fonolo kog sistema. (S obzirom na to da gra a sa ovog istra ivanja jo nije publikovana, ovde emo se osvrnuti samo na najzna ajnije detalje.)
Poluglasnici

Nisu se sa uvali u ovom govoru.
Nazali

Proces denazalizacije u ovim govorima nije u potpunosti izvr en. Naime, u mnogim primerima se jasno uje nazalno e [ tva, im , krov], dok je nazalno o dalo u to je odlika srpskog, a ne makedonskog jezika. (up. Bo kovi : Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika, fonetika i morfologija)
O slovu , njegovoj glasovnoj vrednosti i upotrebi

Marijino jevan elje - rano svedo anstvo srpske redakcije staroslovenskog jezika.

Ovaj glas se sa uvao u svim pozicijama i izgovara se kao diftong ie. (Vukovi : Istorija srpskohrvatskog jezika I)

Morfologija

Na alost, materijal sa kojim smo ovom prilikom raspolagali nije bio dovoljan da se precizno utvrdi morfolo ki sistem ovoga govora. Ono to svakako mo emo potvrditi je da postoji fleksija i da je sintaksa u ovim govorima izrazito razvijena. Mofolo ka analiza ovih govora dala bi nam sa sigurno u dokaze koji bi potkrepili na u pretpostavku. No i na osovu ovih podataka savim je opravdano ustvrditi da ovaj govor ne pripipada isto noj grani ju noslovenskih govora, ve zapadnoj i to da je najsli niji srpskome - onom koji je postojao oko XI veka.
Zaklju ak

Na osnovu turih, ali sasvim dovoljnih dokaza mo emo potvrditi da govor Demir Kapije, naro ito Gornjeg Kraja, pripada srpskom jeziku i da je zadr ao mnoge osobenosti srpskog jezika iz razvijenog srednjeg veka. Ovo otkri e zavre uje punu pa nju nau nika, pre svega onih koji se bave istorijom jezika i sintaksom, dok je, svakako, jako interesantno i antropolozima, istori arima i arheolozima. Vremeplov o kojem su svi ovi nau nici sanjali itavih Natpis na kamenoj plo i, otkrivenoj svojih ivota, mogu nost da posete pro lost, da prilikom probnih arheolo kih radova u upoznaju ivot i jezik ljudi koji su nekada iveli na Gornjem Kraju Demir Kapije. ovim prostorima, sada postaje stvarnost. Predati se vardarskim vetrovima i pustiti da nas odnesu u pro lost mo e predstavljati ne samo nau ni ve i ivotni izazov. Ovakva prilika se ne sme propustiti.

Ve smo u prethodnom lanku istakli da je Rim u vreme Carstva dostigao vrhunac izopa enosti u svojoj istoriji. Za razliku od one u Grka, bila je to svesna izopa enost proistekla iz luksuza i prepu tanjima telesnim zadovoljstvima. Tra enje nemogu eg i udesnog postaje jedan od prioriteta rimskog duha. Izvan braka, ivot u Rimu je razuzdaniji nego igde drugde. Odvija se u jednom bogatom megalopolisu koji nema analogija. Zatim, mo emo da uporedimo i neka dana nja, po raskala nom i slobodnom ivotu najpoznatija mondenska letovali ta, sa na primer rimskim ekvivalentom - Baiae u blizini Napulja. Du morske obale, umesto dana njih hotela, re aju se bogata ke vile.

spominje se samo trgovina enama. mo emo se. koji se pretvaraju u mu ke prostitutke. prostitucija se nalazi u zoni kriminala u kojoj su sudbina i ivoti na desetine hiljada ena prepu teni me unarodnom lancu trgovine belim robljem. koji je u ve ini zemalja i dalje bez ikakve dru tvene i pravne odgovornosti. mo da. poslu iti pore enjem sa dana njim Njujorkom. dok se o trgovini de acima i mladim ljudima. Ne samo da ni posle 2000 godina nemamo boljih re enja nego ono rimsko mo e da poslu i i kao po etni uzor za re avanje problema "najstarijeg zanata". Rasko i blud ovde gotovo da nemaju ograni enja. (Pri tome.) . u kome su ljudska prava jedno od najva nijih pitanja za procenu nivoa demokrati nosti i slobode jedne zemlje. kontrole i za tite. Uprkos civilizacijskom pomaku.Da bismo stekli kakvu-takvu predstavu o razmerama udesne veli ine i izuzetnosti Rima. Jo vi e nas zapanjuje odnos i na in na koji su vlasti u Rimu regulisale prostituciju u pore enju sa situacijom u dana njoj Evropi (pa i itavom svetu). gotovo i ne govori. Jedan tada nji hroni ar bele i: Baiae su postale jazbinom poroka.

nego bi jedna od obaveza edila bila i briga da ona bude pla ena kako treba. najve im delom. Po upisivanju neophodnih podataka. iako su se bavile i prostitucijom. nije se zavr avala samo registrovanjem prostitutki. ona je dobijala zvani nu dozvolu. Za u uje jo jedno re enje. Za brisanje njenog imena sa spiska nisu joj mogli pomo i ni eventualni brak i deca. pla anje poreza i plavu e Prvo zvani no registrovanje prostitutki (i koliko nam je poznato. da bi se legalno bavila ovim poslom. ove odredbe nisu onemogu avale ostale ene da se bave ovim poslom. i time izbegnu ka njavanje i sramotu (iako su se edili trudili da ih otkriju. kao to su glumice. koje je jo uvek aktuelno u dana njoj Evropi: prostitutkama ne samo da je pru ana za tita od onih mu terija koje bi izbegavale da im plate propisanu nov anu nadoknadu. ali se potom sve zaboravi i stanje ostane nepromenjeno). koji je nadzirao prostituciju. s vremena na vreme. name e se utisak da je sve to obavljano dosta profesionalno. Ukoliko je elela da sa uva anonimnost. predstavnika vlasti. nisu bile obavezne da se registruju. edil prilikom obilaska i kontrole javne ku e. Car Tiberije je doneo jo rigoroznije kaznene sankcije protiv preljube udatih ena iz svih stale a. Vlasnika javne ku e koji bi izbegao njihovo registrovanje. ona je prakti no bila osu ena da se itav ivot bavi ovim zanatom. Bavljenje ovim poslom bilo je zabranjeno ne samo za plemkinje. nego i kontrolom javnih ku a (morale su biti zatvorene od zore do tri sata posle podne). licentia stupri (u ve ini zemalja dana nje Evrope. plesa ice ili muzi arke. mogao je kazniti nov ano ili bi evanjem. Naravno. odnosno pomo nika). registruju. a i udatih ena koje su registrovane kao prostitutke. morala je da se prijavi vlastima i da podatke o sebi (ime. Upisane prostitutke. plesa ice i muzi arke. mesto ro enja). Kao op ti zaklju ak. Du nost edila. tako e su se preci ili mu pripadali nekom plemi kom bavile prostitucijom. Druge ene. Prostitutke su bile obavezne da nose ode u propisanu zakonom i da im kosa bude obojena plavo ili uto.Popis. nisu morale da se bile ropkinje. ali je ta kazna potom (tokom Drugog punskog rata) drasti no poo trena kaznom izgnanstva. Plemkinje su za eventualni prekr aj najpre bile nov ano ka njavane. . odgovorno i na propisan na in (tako. jer je njihov zadatak bio da sve neregistrovane prostitutke prognaju iz grada). na primer. a da nisu bile primorane da budu registrovane. kao i podatak o tome koliku naknadu e tra iti od mu terija. bez pratnje svojih liktora. "stidljivo" se pokrene rasprava o neophodnosti sli nog regulisanja njihovog statusa. Kada bi jednom bila upisana kao prostitutka. ali za razliku od stale u. mogla je uzeti pseudonim. su "obi nih" prostitutki. nije smeo ulaziti sam. bez pandana u savremenoj Evropi) izvr eno je u Rimu. Svaka prostitutka. nego i za sve ene iji su Glumice.

Otuda je. zahvaljuju i debelim naslagama vulkanskog pepela.000 prostitutki samo u Rimu! Pored svega drugog to prati prostituciju. Jo kao malo dete brljala sam ne to sa svojim vr njacima. Jedna procena iz vremena cara Trajana (98-117. kao to su. s obzirom na broj registrovanih prostitutki. vlasnik ili vlasnica javne ku e. dabogda ako se se am da sam uop te ikada bila nevina. slede ih godina jebuckala sam se sa odraslima. za vreme Kaliguline vladavine (37-41..registrovane (meretrices) i neregistrovane (prostibula). Porez je iznosio onoliko koliko je po zvani noj tarifi dobijala od jedne mu terije. ostale sa uvane u Pompejima. Prihod od ovog poreza uop te nije bio mali. i nastala ona izreka: ko je nosio tele. u okviru kojih postoje i strukturisane profesije. koju bele i Petronije: Namrzla me je Junona. godine) uveden je i porez koga su morale da pla aju. bila je glavno steci te uli nih prostitutki. ve ..Rimske prostitutke. verujem. Navodimo ispovest jedne vlasnice javne ku e. Bolje javne ku e su ra ene prema . Va nu ulogu u tome su imali i leno ili lena. upravnici javnih ku a. mo e i bika. iveti u bordelu O izgledu prose ne javne ku e najbolje podatke nam pru aju one koje su. adductores (ili perductores) i ancileulae. Registrovane prostitutke morale su ne samo da se zvani no upi u. Ova ulica u Pompejima. generalno su se delile u dve glavne kategorije . a zatim i lupanarii. godine) dala je brojku od oko 32. ovo je i bio razlog shvatanju da se pitanje prostitutki moralo organizovati i regulisati. na primer. i tako sve dok ne stigoh u ove godine. svodnici i svodnice.

posebnu vrstu su inile rasko ne javne ku e. prljave i smrdljive. tu su bili i zasvo eni tremovi arena i pozori ta. javne ku e nisu bile jedina mesta za obavljanje seksualnog ina sa prostitutkama. Naravno. Ili izvan gradskih zidina i du puteva na obi noj zemlji i prostirci.na raskr ima i ulicama slu i odvratnoj pohoti pokvarenog Rima.. Me u mnogobrojnim osobljem koje se staralo za svaku sitnicu. Na vratima se nalazila plo a sa nedvosmislenim zna enjem . rimski bordel imao je znak koji je otvoreno i jasno ukazivao na prirodu posla koji se unutar gra evine odvijao. a e e samo prostira i na podu i jastuci). Tako Katul u jednoj svojoj pesmi spominje nekada poznatu i slavnu prostitutku Celiju.Marcijal.. Naravno. . u koje se ulazilo iz predvorja ili trema. da bi o ivele posao.. ili na samim ulicama (skrovitim i bez ikakve svetlosti) no u. Kao i danas u Parizu ili Amsterdamu. a Marcijal govori da su se klijenti mogli koristititi uslugama bludnica ak i u podrumima mlinova. va nu ulogu su imale ancillae ornatrices. Njihove prostorije (sobe) su kod obi nih javnih ku a bile male. kojih je bilo mnogo u gradu. koji je opkoljavao dvori te. Plaut ili Horacije. vlasnici su se trudili da preduzmu sve da bi gosta ponelo pravo (eroti no) raspolo enje. stajale ili sedele ispred javnih ku a. bogato opremljene i izuzetno dobro organizovane (sa posebnim ulazima za mu terije koje su elele da budu neprime ene). sa oskudnim name tajem (ponekad samo postelja. Prostitutke su imale svoje sobe. prostitutke su. time su se bavile prostitutke najgoreg ranga. Naravno. Kao i danas. To su prevashodno bile nepristojne skulpture i zidne slikarije. Pored privatnih ku a.. sa seksualnom zavr nicom. namenjene bogatoj klijenteli. Umesto znamenitog savremenog evropskog simbola . svodovi akvadukta.occupata. ili arkade stadiona i cirkusa. ene koje su se brinule da prostitutke budu maksimalno doterane. koja je do ivela alosnu subinu da izgubi sve to je nekada imala i sada: .uzoru na bogatiju rimsku ku u izgra enu oko centralnog dvori ta. Za sve usluge trebalo je unapred platiti. kako to navode brojni pisci .svetiljki sa crvenim svetlom.

zatim scorta erratica - . doris su praktikovale da se uvek pojavljuju nage. ili zbog novca. me u kojima se izdvajaju delicate i famose. realno je pretpostaviti da je velika ve ina pripadala neregistrovanoj kategoriji prostitutki. a prostitucijom su se po ele baviti ili zbog sklonosti.Ponekad su javne ku e bile izuzetno luksuzno ukra ene. udati se i srediti svoj ivot kao i ostale ene. kao i mogu nosti da su u datom trenutku mogle napustiti prostituciju. Lupae ili "vu ice" obilazile su parkove ili perivoje. Rad na crno S druge strane. mogle su biti anga ovane i samo zbog njihovog dru tva . Razloge za to treba verovatno tra iti u spomenutom sramotnom odnosu prema registrovanim prostitutkama.ali po svemu sude i nisu dostizale svoj gr ki uzor. bastuariae su se svojim zanatom bavile na grobljima. Pored seksualnih zadovoljstava. Mnoge od njih poticale su iz dobrih porodica. Izme u ovih prostitutki postojale su posebne podele. Ovidije navodi da nemaju dovoljno ume a za savr eno obavljanje posla kojim se bave i preporu uje im usavr avanje plesa i poznavanje poezije. Zanimljivo je da imena ena koja nalazimo na stranicama rimskih pesnika pripadaju uglavnom enama iz ove grupe. Delicate bi se mogle opisati kao dostojanstvene milosnice koje su veoma bri ljivo birale svoje gospodare.po tome su predstavljale ekvivalent gr kim heterama . Izme u njih i ostalih neregistrovanih prostitutki postojala je ogromna razlika.

forariae. prostitutke koje su mu terije sa ekivale na putevima. alosne bludnice koje su dobile ime po jeftinom pi u blitum koje se pilo po bednim kr mama. god. odnosno Marsovog Polja (ono je. I drugo. ve inu ipak inile kupljene ropkinje. pre n. pored prostitutki koje su se na to slobodno odlu ivale zarad zadovoljenja sopstvenih prohteva ili potreba. tu su bile i quadrantariae. koje su se prodavale za najbednije sume. odnosno ulici. Rimski Sen-Deni Kao i u dana njim gradovima. bilo mesto gde se svakodnevno okupljao najve i broj ljudi).najpre. Sude i prema Pompejima i Herkulanumu. Pri svemu tome. u kojima je svakodnevni ivot naglo . blitidae. gallinae. sagradio cenzor Gaj Flaminije Nepos. To je bila etvrt Suburra. Ime je dobila po Circusu Flaminiusu koga je 221.e. ili "koko ke" su spajale bludni enja s plja kom. Tre i centar njihovog okupljanja predstavljao je prostor izvan gradskih bedema. kojim je bilo dozvoljeno iskori avanje robova i u seksualne svrhe.klasi ne uli arke. u blizini Circusa maximusa. da su. treba imati u vidu dve injenice . zajedno sa Forumom i Kapitolom. da to sve treba posmatrati i u kontekstu zakona. Kona no. i u Rimu je postojao kvart koji je bio glavno steci te prostitutki i javnih ku a. Postojala je jo jedna etvrt koja se nalazila u Vicus Patriciusa . a i njihova prodaja za tu svrhu. prostitutke na samom dnu hijerarhije. Jo jedna erotska freska iz javne ku e u Pompeji. u dana njem zna enju. koja se nalazila izme u bre uljaka Eskvilina i Celija.glavnom severnom drumu u gradu.

posebno se bile cenjene plesa ice iz panije. iako aristokrata. po svemu sude i i drugi gradovi (ne samo na italskom tlu. . iako realan.Rome. Naravno. godine. Jedno vreme. sledili su uzor "Majke gradova" . na primer. jer se radilo o egzoti nim enama koje rimski mu karci nisu poznavali i koje su ve samo time pobu ivale mnogo ve i interes od uobi ajenih rimskih prostitutki. bez obzira na cenu. prvi put neko susre e. po udu i elju za seksualnim odnosom. ali i seksualni odnos. Posebnu kategoriju predstavljale su plesa ice. koje po Reljef u mermeru iz Pompeja. to je. Prodavale su obe vrste usluga po kojima su bile poznate: eroti ni i izazovni ples. koji je raspaljivao strasti. pa su zbog debelih naslaga vulkanskog pepela svedo anstva ostala do danas nedirnuta. ta sklonost ka atraktivnim i egzoti nim enama. izvr i samoubistvo). sve ono najlep e.bogati. bio je prinu en da zbog klevete svemo nog prefekta pretorija Tigelina. Mo da najbolju sliku o tom svetu pru aju dve knjige: Apulijev Zlatni magarac i Petronijev Satirikon (Petronije. blizak Neronovom dvoru. koje su sa raznih strana Carstva dolazile u Rim. najatraktivnije i najegzoti nije bilo je povezano sa najvi im dru tvenim slojevima u Rimu. Uostalom. jer su to jedino mogli platiti . masovan.prese en erupcijom Vezuva 79. I bez ena posao cveta Drugi vid rimske prostitucije odnosi se na svet homoseksualnosti u Rimu. rezultiralo i ve om cenom njihovih usluga. potra nja za njima bila najve a. nije dostigao dru tvenu slobodu koju je imao u gr kom svetu. naravno. va nu ulogu imao je i ples. zadr ala se u raznim delovima sveta sve do dana njih dana. i nimalo prikriven. U svemu tome. Sve je to rezultiralo time da je. nego i u provincijama). koji. Njihova cena generalno je bila mnogo ve a od cene navedenih klasi nih prostitutki.

O neosetljivosti homoseksalaca na enske ari ilustrativno svedo i konstatacija: ...Ti da meni govori .nisi nikada uspeo da sredi pristojnu ensku. Ja..... najgora bitanga koju sam ikada video.lutao sam po celom gradu.. i on mi se ponudi da mi poka e put do na eg svrati ta. sa kojima se oni susre u: . ... jednoj droci je platio as da mu ustupi svoju sobu i ve mi je gurnuo ruku tamo i da nisam bio ja i gadno bih se proveo. a onda me zapljuva svojim ogavnim poljupcima. hteo je da me siluje"...Stvarno nisi znao da pedere zovu pe kirima? Na to e Kvartila: . nego sam ti ja slu io za "brati a" u parku...i kad ti je taj ivuljak bio u punoj snazi . I onda me je proveo kroz najmra nije sokake i onda izvadio pare i po eo da mi tra i onu stvar. ve odavno sam hteo da se otka im od te dosadne nabiguzice. ali on mrtav hladan. uleteo je malopre u sobu i navalio. .vratih se u svoju sobicu da najzad u ivam u njegovim poljupcima bez opiranja.. to jest... . Taman da mi svr imo.Kako dogodov tine sitnih avanturista u proputovanju po Italiji ine osnovu sadr ine Satirikona (pored Trimalhionove gozbe. ... onaj to stalno ide sa tobom. . iako sam se opirao iz sve snage. kada mi pri e neki ozbiljan ovek. Onda me jo i na krevet povali. . ... uv i ovo unesoh se Askilitu u lice i povikah: ..dr ala mi je ud.. bogatog oslobo enika i tipi nog skorojevi a koji te i da luksuzom i gozbama podra ava aristokratiju). ti koji . ...Onaj tvoj "brat". one verno odslikavaju i svet homoseksualizma koji se sre e u svakodnevnom ivotu. de aka koji mu slu i za seksualno zadovoljenje: . . Jedan od glavnih likova vodi svuda sa sobom svog "brati a". kao ovo derle sada u kr mi..U e neka peder ina..de ak sede na krevet i stade plakati.... kao da ga nikada ne u pustiti u ivao u ispunjenu svoje elje da bi mi i najsre nji pozavideli. doma in. Dr ao sam de aka u zagrljaju vrsto. Nave emo jedan broj zanimljivih doga aja.Ti rasturena mu ka kurvo to rupom opslu uje okolo! Freska "Vaganje falosa" iz ku e Vetija Askilit mu besno odgovara: u Pompeji..Za ovaj nagli raskid kriva je moja uspaljenost. kao hiljadu mrtvaca.

. kome su bile strane rimske tradicije i obi aji. Kosmopolita po ube enju. Usred se uzdizalo remek delo poslasti arske ve tine . jednim potezom me okrenu. Kad odnekud istr a neki gola koji je bio izgubio odelo. Hadrijan je svog ljubimca od koga se nije odvajao deifikovao posle njegove smrti.. .. ona jebiguzica promeni paripa. a koga je Senat zbog stalnih me usobnih sukoba odbio da posmrtno deifikuje (uzdigne me u bogove).. kod kojih se radi o bludu i razvratu najgore mogu e vrste..sti e novo poslu enje: d inovski poslu avnik sa mnogo raznovrsnih kola a... .ogromna figura Prijapa od testa... jedan od najzna ajnijih careva u istoriji Imperije) i njegova homoseksualna veza sa prelepim mladi em Antinojem. Za razliku od ve ine ostalih careva... da najzad sjedinim sve svoje udnje u onom vrhuncu.. Tre e no i... iji je pozama ni ud odolevao teretu grozdova i svakovrsnog vo a oka enih na njega..Smesta jedan pe kir i za Askilita! Samo to to re e. pokri ga svojim pla tom i odvede svojoj ku i da bi sam u ivao u takvom zgoditku. Hadrijan (117-138. zatim upih svoje usne u njegove. ustadoh i pri oh de aku i apnuh mu na uvo dok se pretvarao da spava: . pa su njegove statue izra ivane prema helenisti kom uzoru idealizovanih predstava bogova i postavljane na raznim stranama sveta.... verujem da sutra svr i. Taj kad ju e po ne.... Na kraju se pojavi gomila ogromnih crnaca. pa uzjaha mog druga i stade da ga obra uje cmakanjem i onom svojom dupetinom. Ovim ilustracijama treba dodati podatak da su i brojni rimski carevi bili poznati po svojim homoseksualnim avanturama i aferama. oko njega se skupila silna gomila pljeskaju i mu s priznanjem i strahopo tovanjem: otegao mu se onaj toliki da je on izgledao kao visuljak sopstvenom udu.. deluje nestvarno i uzvi eno. . Meni pri e jedan od njih. opet u pogodnom trenutku.....O besmrtni bogovi. U pomo mu je pri ao jedan rimski vitez. za tu sre u da u mu sutra najlep eg makedonskog drepca asturske krvi... i onda mi razvali guzove. ako ovom usnulom detetu ugrabim potpuni sno aj i ponesem najve u slast za kojom udim. Prvo ispunih ake njegovim mle no belim prsima.

ovo je samo manji deo pri e o prostituciji i izopa enostima rimskog dru tva. a kasnije i bog svojim porocima i sru enim stubovima ponosa i patricijske telesne ljubavi. Za razliku od nekih drugih. po povla enju na ostrvo Kapri. iako svesni da se Rim kotrlja na nizbrdici ka propasti. Iako je Petronijeva erotika bezazlena (u pore enju sa neobuzdanom erotikom u evropskoj knji evnosti prvih generacija 20. s e njom se osvr u prema idealizovanoj pro losti predaka i konzervativnom republikanskom Rimu ("kada je svako po teno radio svoj posao u te nji za op tim dobrom. pretvorio u nevi eno udovi te (Avgust je na umoru izgovorio re i "Jadna li naroda rimskoga. Ili.. A onda su po udu njegovog omlitavelog tela zadovoljavala deca (. izme u ostalog. To su mu osmi ljavali stru njaci za protivprirodni blud (perverzije koje se opisuju u istorijskim izvorima su u toj meri mu ne da ih ne emo ni navoditi). scene.Carevi . koji je.. vekovima preno ena rezervisanost prema njemu traje sve do druge polovine veka. a kojima je davao da mu si u spolni ud i prsne bradavice. On se. da bi se "snadbevao" mu karcima. ve spominjani car Elagabal. Eliot. Nave emo samo dva podatka koja ilustruju u asne krugove njegove paklene po ude: dok je fizi ki bio u stanju. robovlasni ki Rim Carstva. veka).. koji moze oduzeti. O svemu tome mo da najbolje govori Petronijeva konstatacija: Prijap je sin Dionisa i Afrodite. koji moderno srljanje u blud i seksualno orgijanje Evrope tuma e kao razo aranost i prkosno tra enje izlaza iz otu enosti. ali je zbog Herine ljubomore ro en On je. asti.). i po tenih vo a"). bio osu en da stari me u bo anstvo plodnosti. dobrovoljno se podvrgavaju i vo stvu malobrojne elite prosve enih. Eliot jedini shvata da. S. posebno je u ivao u silovanju de aka.oli enja perverzije Me u najmonstruoznijim vladarima nave emo samo dvojicu. Ciceron i ostali najsmeliji posmatra i onovremene ali i vratiti polnu mo . kao niko drugi do tada. Epilog: Eros i Tanatos ta e . Prvo je bio seosko Rim". otvarao javna kupatila za narod. Naravno.koja jo nisu prestala da sisaju maj ino mleko. Svakako najpoznatiji je bio car Tiberije (14-37). jasno ukazao da je "Ve ni kao nakaza. kad se vi e ceni snaga uda nego snaga uma! Prvi savremeni pisac koji e shvatiti zna aj Petronijevog Satirikona bio je T. ve ni Rim osu en na starenje i umiranje. kao to je kod Petronija. kao oli enje krajnje izopa enosti i besramnosti. koji e do i pod tako polagane zube") posve eno nastranim zadovoljstvima sa devoj icama i de acima.. tako i spomenuta evropska .

ie/~classics/96/Dauphin96. 1998. pa do severnih uma i obala hladnog Belog mora.elim da umrem. norve ki kralj i neuspeli konkurent Viljamu Osvaja u. Foley.Sibila. et al.P. Marcade. isto ni Sloveni su imali mnogobrojne gradove. Preporu ene Web stranice: http://ancienthistory. Miodrag Tomovi Arheolo ki institut SANU Beograd Preporu ena literatura: y y y y Blundell. Oxford: Oxford University Press. godine).zemlja gradova. Sveji. / ). po ev od IX/X stole a. Ova dinastija se potpuno slovenizovala ve u tre oj generaciji.erotika simboli e uzdrmanu kapitalisti ku i imperijalnu Evropu. Hawley. Severni narodi . Roma Amor.. .com/library/bl/uc_geary_pompeii.) London: Routledge. nazivali Rusija ili Rus´ (rus. koja se irila od Dnjepra i ju nih stepa. Women in the Classical World: Image and Text. sve do same mongolske najezde. ta eli . "umornu. & Levick. iako su kontakti sa Skandinavijom ostali veoma bliski i duboki.tufts. & Williamson. M. Prva iz letopisa nama poznata ruska dinastija bila je loza Rjurika (vladali 862-879. godine). Fantham.) London: Routledge. slu io je u gardi kod ruskog kneza Jaroslava Mudrog (vladao 10191054).edu/classes/JKp. 1995.ucd. Rijeka: Otokar Ker ovani. Women in Antiquity.htm http://www. osu enu na neizvesno beznade no starenje bez smrti": . (eds. S. H.about. osaka enu i ve prestarelu. B. 1969. uveni Harld Hardrada (vladao 1015-1066. ak je postao i njegov zet. The Sacred and the Feminine in Ancient Greece. a istori arima poznat i kao "poslednji viking". Norve ani su je zvali Gardarika . (eds. J. 1994. E.html http://www. R. Oni su svoju otad binu.Danci.html Ve u ranom srednjem veku.perseus. vikin kog porekla.

glavni takmac Kijevu zadugo je bio . sve ruske zemlje su pre ivljavale razli itu sudbinu: okupaciju Tatara i Poljaka. poput gradova Ganze. Tatarska najezda nije do la do novgorodske zemlje. U ovo vreme. a sna na vojska je pomagala gradu da se obezbedi od poku aja nema kih i vedskih krsta a da vrate " izmati ki grad" u lono katoli ke crkve.Novgorodsku Zemlju (slika 1). Severne Italije ili Dubrovnika. Novgorod nije posedovao samo manju teritoriju uz gradske zidine. Novgorod je verovatno bio grad koji je imao najbolju sudbinu. Godine 1054. feudalne ratove. ruska zemlja je imala dosta va nih gradova. ) je sâmo imalo pravo da bira kneza iz dinastije Rjurjikovi a. koji je nosio zaslu eno zvanje "majka ruskih gradova". nego je imao i ogromne zemaljske posede . Grad je funkcionisao kao "trgova ka republika". U slu aju da knez vi e nije zadovoljavao. Grad od drveta Drvo se od samog osnivanja Novgoroda koristilo za izgradnju grada i gradskih . Osim tog grada. Slika 1: Karta srednjevekovne Rusije: braon bojom je obele ena teritorija Novgorodske Zemlje.Novgorod. koji je isklju ivo imao ulogu vojnog vo e (poput italijanskih kondotera) i za to dobijao odre enu platu. za razliku od njih. Novgorodsko ve e (rus. Rusija je u la u doba feudalne raspar anosti koje je potrajalo sve do po etka XVI stole a. pa i nemire vezane za nestabilnu kne evsku vlast. Ali. novgorodsko ve e je biralo drugog kneza. Ve 1196.Kijev je bio prestoni grad rjurikovi ke Rusije. Me utim. kne evi Rjurikovi i su priznali povla eni status Novgoroda.

ali i izvoza. Daglasa. Od drveta se pravila ne samo kaldrma. no i ve ina zgrada u Novgorodu.debeo. Kamen i malter su upotrebljavani isklju ivo pri izgradnji spoljnog utvr enja i glavnih crkvi. To se radilo na taj na in to su graditelji velika brvna stavljali du ulice i fiksirali ih sa strane manjim kolcima. na istom mestu. kao . s tim da se itava ovako izgra ena oku nica pokrivala zajedni kim krovom naslonjenim na ogradu. Dendrohronologija Dendrohronologija je metoda bazirana na radovima A.esti po ari.komunikacija. Sibirski seljaci su zadr ali ovaj na in izgradnje ku a sve do po etka XX veka. Jednostavno: suva i hladna godina . . prosto. otprilike. dokazao i to da irina popre nih godova na drvetu zavisi od toga kakva je klimatski bila godina kada je drvo dobilo taj god. To je. topla i dovoljno vla na . Razvijeni zanati i razgranata trgovinska mre a bili su temelj novgorodske privrede. Me utim. U ovim uslovima stambena jedinica se pravila na sprat. Otuda ove slo ene strukture na arheolo kim iskopavanjima izgledaju.tanak god. U ovaj grad stizali su fino italijansko staklo i tanka kineska svila. opasane ogradom od debelog i visokog kolja. Zato bi se naredni slojevi . krzno. zahvaljuju i novgorodskim kaldrmima. Glavni izvozni artikli bili su med. Zbog estih ki a i snega ulice su morale da budu poplo ane. Zahvaljuju i velikim prostorima i velikoj koli ini drva u Novgorodskoj Zemlji ak su i seljaci imali velike ku e. samo zatrpavali zemljom ostatke starih zgrada. lan i lanena tkanina. Novgorodske pijace su bile pune trgovaca iz severnih germanskih zemalja. vosak. Zanatska proizvodnja uglavnom je bila orijentisana na potrebe pija ne prodaje. jednom u deceniji. Novgorodska Zemlja je bila uglavnom pokrivena gustom umom i donosila je krzno i med. jer daje ta nu hronologiju svakog sloja. uz upotrebu drvenog uglja. pored ve poznate mogu nosti da se utvrdi apsolutna starost drveta.naslagana drva. Stihija obi no ne bi razorila sve do temelja i ljudi su. Kombinacija godova je jedinstvena za nekoliko godina i u istim klimatskim uslovima je potpuno identi na za svako pojedino drvo koji je ivelo u isto vreme. a zatim pravili nove. a tale i ambari su se gradili dovoljno blizu ku e. Dendrohronologija je izuzetno bitna u novgorodskim uslovima. Kulturni sloj u uslovima novgorodske klime je rastao prili no brzo i drvena kaldrma polako se spu tala u mekano i vla no zemli te. jo vi e obogatilo arheolo ku stratigrafiju kompleksa Velikog Novgoroda. po to bi po ar kona no bio uga en. koji je radio sa ameri kom sekvojom. sa Bliskog Istoka i Vizantije. naravno. Ovaj metal se pravio od mo varskih ruda.popravke postavljali direktno na staru kaldrmu. dok je ogromna ve ina zgrada bila od drveta. Vatra je uni tavala pojedine ulice grada skoro 20-50 godina. Drvena kaldrma je neprocenjiv izvor za dendrohronolo ko datovanje Novgoroda. Ovako velike ku e su igrale va nu ulogu u uslovima o tre i hladne zime. Ovaj nau nik je. ume i mo vare su bile bitne i za organizovanu proizvodnju gvo a. lo a strana ovakvog izbora gra evinskog materijala bili su . ponavljaju i isti postupak.

Naro ito popularna zlatarska tehnika bila je tehnika tzv. prstenja. majstori su koristili i tehniku filigrana i crnjenja. Izme u njih se stavljala staklasta boja . U ovoj tehnici na pole inu zlatnog predmeta su se lemile tanke zlatne ice . a dao je vi e remek-dela za crkvene i profane potrebe. po skupim i upadljivim predmetima mu kog nakita . nazivali trista zlatnih pojasa.kai evima od zlatnih kop i (slika 3). kao i oru je: duga ke ma eve i lagane i vrste pancirne ko ulje od prepletenih eli nih karika. pregradnog emajla. . zagrevanjem. koja je uglavnom i upravljala gradom preko ve a. Zlatarski zanat je primao je uticaj vizantijskih i persijskih majstora. Slika 2: Omiljeni izvozni proizvod novgorodskih zanatlija gvozdeni klju evi i katanci. Zanimljivo je da su Novgorodsku elitu. emajl se topio i arene boje su zauvek ostajale na povr ini zlatnih ogrlica. omota crkvenih knjiga i ikona.Grad zanata i trgovaca Od gvozdenih proizvoda. nau nica. Nakit su nosili i mu karci. Osim emajla.pregrade.emajl. trgovci Novoroda su izvozili katance (slika 2).

Gra evinari su znali i za crep. Kijevske "grivne" su bile u obliku izdu enog . Od tog istog vremena bila je u upotrebi i opeka koja je bila pravljena u obliku kvadra osnove 30 x 30 cm i visine 2. svetiljke i umivaonike. koristili su "grivne" . zdele. zelene i braon boje (slika 4). u manjoj meri i stakleno posu e.Slika 3: Zlatne kop e za mu ke pojaseve. Ovo nije sasvim neobi no. kr age. Proizvo eno je. Za ukras u gra evinarstvu su koristili arene kerami ke plo ice. est proizvod novgorodskih staklara. Grad udnih nov i a Stanovnici srednjevekovnog Novgoroda poznavali su monetarni promet. U Novgorodu je nosila gr ki naziv plinfa. Kao specifi ni novac. pokrivene emajlom. Slika 4: Raznobojne perlice. narodno su e . ute. Grn arski zanat je davao tzv. Od stakla su zanatlije uglavnom pravile nakit . svetlo i tamno plave. Grn arsko kolo se na iroko koristilo ve od X stole a. Tako. ali ono zbog svoje skupocenosti nije bilo u irokoj upotrebi. jer su u to vreme i drugi ruski gradovi u upotrebi imali sli ne predmete u funkciji novca.perle i narukvice.male srebrene poluge utvr ene te ine.lonce.5 cm. crne.

Slika 6: Potpuno o uvana ko a cipela iz XI veka. Slika 5: Srebrna estougaona "grivna" .osnovna moneta srednjevekovnog Kijeva. truljenje organskih materijala u njemu bilo izuzetno sporo. koji nam daje pravo da ovo nalazi te nazovemo arheolo kim udom i da ovaj grad-spomenik postavimo rame uz rame sa Pompejima i Herkulanumom. Zemlji te je toliko zasi eno vlagom. dok su novgorodske imali oblik tapi a. Ba zato. arheolo ki nalaz iz Novgoroda. koje su pravili od spljo tenih odse aka srebrne i bakrene ice. kao i obi ni opanci. dugotrajna arheolo ka iskopavanja ovde znaju da iznedre retke predmete koji sigurno ne bi pre iveli tolike vekove u suvljem zemlji tu drugih gradova. . ko a. a za svakodnevnu trgovinu koristili su sitne kovanice. Za manje transakcije. da je. udnovata arheolo ka otkri a svakodnevnice Sada je trenutak da pristupim tom fenomenu lokaliteta Novgorod. Nalzi kao to su drvo. koristili su stanovnici Novgoroda odse ene (rus.rublja). zahvaljuju i upravo tome. Grad Novgorod je bio izgra en na vla nom i mo varnom tlu. otrubleni) komade grivne (otuda i dana nji naziv za rusku monetu . pa i tkanina iz XI stole a nisu retkost u novgorodskom arheolo kom kompleksu! Ko ne cipele (slika 6) i izme.estougla (slika 5). bili su popularni kod svih stanovnika drevnog Novgoroda.

Novgorod.Tako e. to nam daje jedinstvenu mogu nost da pratimo ovaj ivot u svim detaljima. U najstarijim slojevima ovog naselja otkriveni su predmeti drevnog slovenskog kulta paganski idoli (slika 8). Posebno va an kuriozitet predstavlja jo jedna arheolo ka informacija: samo nekoliko kilometara od Novgoroda otkriveno je i pagansko svetili te koje je bilo posve eno bogu Perunu. Slika 7: O uvani komadi originalne tkanine iz XI veka. Naime.propadne. arheolo ka iskopavanja na razli itim naseljima esto ne uspevaju da otkriju detalje koji svedo e o svakodnevnici ljudi iz pro losti. . Oni predstavljaju i jedinstvena materijalna svedo anstva o prehri anskoj religiji Slovena. To je upravo stoga to ve ina ovakvih nalaza dugotrajnim boravkom u zemlji . drvo se iroko koristilo u svakodnevnom ivotu obi nog oveka. U srednjevekovnom Novgorodu. tkanina jedanaestog stole a se dobro sa uvala i nije istrulila kroz vekove (slika 7). Mo da i najbitniji za arheolo ko prou avanje srednjevekovnog Novgoroda su drveni proizvodi.

U srednjevekovnoj Rusiji. narod je u itavoj Rusiji sve do mongolske najezde (a u Novgorodskoj Zemlji i mnogo du e . jula 1951. za pisanje se koristila brezova kora. aljkavi ak. crta i reza.. retka arheolo ka svedo anstva rane slovenske religije. crkvena slu ba i crkvene knjige bile su na jeziku koji je bio izuzetno blizak i dobro razumljiv obi nom narodu. ali i ona se esto nalazila pod uticajem drevnih tradicijskih uzora. U kasnijim slojevima. Tek 26. Me utim. svakodnevne potrebe. do po etka arheolo kih iskopavanja u Novgorodu. ali i drevnoj prehri anskoj tradiciji pismenosti tzv.Slika 8: Drveni idoli iz Novgoroda. ka u istorijski izvori. ve se iroko koristila i za obi ne.do kasnog srednjeg veka) bio pismen! Pismenost nije imala eksluzivno sakralni zna aj. godine arheolozi su otkrili prvo takvo "brezovo pismo" (slika 9). nije bio poznat nijedan primerak narodne srednjevekovne pismenosti u svakodnevnoj upotrebi.. Ljubomorna ena. O tome svedo i esta pojava solarnih znakova i tropleta. otkuda to znamo? Za razliku od katoli kih zemalja. . Zahvaljuju i tome. na relikvijama sve vi e dominira pravoslavna simbolika.

Naime. Od tog vremena pa sve do danas. Novgorod. za svakodnevno bele enje trenutno va nih informacija.brezova kora sa o uvanim pismenima.papir. Slika 10: etiri primerka "pisala" od kosti i metala. Me utim. a najmla e iz sredine XV veka. Najstariji zapis "brezovim pismom" koje je do sada prona eno poti e iz XI stole a. Kako se to pisalo na brezovoj kori? U ovu svrhu kori eno je posebno "pisalo". bakra ili kosti (slika 10). koje se pravilo od gvo a. kada je u iru upotrebu u ao .Slika 9: Izuzetno arheolo ko otkri e iz Novgoroda . prona eno je vi e od 700 ovakvih natpisa na brezovoj kori. tzv. XI vek. za to "pisala" imaju gornji kraj pro iren i zaravnjen? Arheolozi su otkrili obja njenje i za ovo: novgorodski trgovci ili zanatlije nisu koristili samo brezovu koru za bele enje. pravili su . "brezovo pismo".

drvene da ice nalivene voskom. Seljaci su se dopisivali sa svojim gospodarima u gradu o razmerama da bine. na poslovnom putu"! Do na eg doba je do la i obi na azbuka. gra ani su bele ili podsetnike za kupovinu na pijaci. tako e. Cere su koristili i mali Novgoro ani i to .. . oni nisu bili ba uvek naro ito vredni. a u slu aju potrebe napisano su brisali sa drugom tupom povr inom pisala.za svoje prve asove pisanja. Tragove razli itih poslova obi nih ljudi sa uvala su "brezova pisma". bele ili su posu eno i nevra eno. sudije u sudnici su se tokom saslu anja dopisivali o na inu vo enja istrage. Na primer. Fantasti ni kuriozitet predstavlja jedna alba gnevne supruge na bezobraznu svekrvu "koja je poslala drugu enu njenom mu u dok se nalazio van ku e. a dalje je mali an naslikao velikog konjanika sa kopljem u ruci (slika 12). I drugi de ji crte i su. Udubljenja u da ici su punjena voskom. trgovci su bele ili svoje trgova ke operacije. koju su prepisivali aci u koli. kao to su ljubavna pisma zaljubljenih. Njih su nazivali cera (slika 11). jedno od takvih kolskih ispisivanja azbuke prekinuto je na pola reda. sa udubljenjem. kori enje za svakodnevno pisanje.drvene da ice.. na njegovoj glatkoj i mekanoj povr ini su istovetnim "pisalom" bele ili svoje zapise. Kao to sam ve spomenuo. Kao i moderni u enici. Kada bi se on ohladio. "Brezova pisma" su sa uvala i svedo anstva o emocijama obi nih stanovnika grada. prisutni me u "brezovim" tekstovima. O uvani su tako vanredni tekstovi. pismenost je bila ra irena u svim slojevima novgorodskog dru tva. Slika 11: Cere.

Ovo. pored ostalog. Fragmenti smotanog "brezovog pisma" (desno). Debeli deo vargana su dr ali u ustima tako da je jezi ak virio iz usta. prema stru njacima. italijanskim. amateri.vargani (slika 13). a ritmi kim tipkanjem jezi ka se menjao zvuk. Tokom iskopavanja 1973-1982. Duvanjem du vargana dobijao se zvuk. gudoki. Dosad je prona eno etiri vrste muzi kih instrumenata . Prona eno je vi e komadi a brezove kore sa imenima. Svirali su je profesionalni muzi ari. Nije "brezovo pismo" samo spomenik kulture i bitan istorijski izvor: ono je dalo i unikatnu mogu nost filolozima da istra uju ruski jezik ranog srednjevekovlja. I pesma i igra. to je kuriozitet. engleskim i nema kim gradovima i selima tog doba. flaute i metalne drombulje . Instrumentalna muzika je bila prisutna na veseljama i proslavama kao i u svakodnevnom ivotu. godine arheolozi su istra ivali ku u i dvori te sve tenika -ikonopisca Oliseja Gre ina koji je iveo i radio krajem 12. Gudok je obi no imao 3 ice i njega su svirali sa povodcem. Gudok je potpuno identi an fidelima koje su svirali u francuskim. i po etkom 13. . Novgorodski dijalekat je. koji su se kasnije razvili u ukrajinski i beloruski jezik! Nave u jedan primer za to: na severoistoku i na jugozapadu Rusije govorilo se to ili ta.gusle.Slika 12: De ji crte konjanika na brezovoj kori (levo). udaljeniji od spomenutog vladimirsko-suzdaljskog dijalekta nego svi drugi jugozapadni dijalekti. koje su pomogle da se doka e upravo njegovo u e e na radu na freskama crkve Sv. kona no daje nove i vredne podatke za prou avanje etnogeneze ruskog naroda. Zanimljivo je da je u Novgorodu ve u XI veku po eo da se formira dijalekat staroruskog jezika koji se prili no razlikovao od vladimirsko-suzdaljskog dijalekta (koji je. Gusle su obi no imale 5 ica. kolevka savremenog ruskog). dok su Novgoro ani izgovarali co. pa ak i deca. kada naru uju slu bu za pomen du i ili za zdravlje svojih bliskih. a svirale su se sa svih 10 prstiju leve i desne ruke. uvene po svojim izuzetnim predstavama. Detalj crte a (sredina). stole a. poput onih koje i danas ostavljaju vernici u crkvi. a i druge zabave "Brezova pisma" nisu jedini izvor za prou avanje kulturnog ivota stanovni tva srednjevekovog Novgoroda. Spasa na Neredici. Kod Oliseja Gre ina su prona ene i narud bine za slikanje.

nasuprot skaskama. od glagola .Slika 13: Srednjevekovni muzi ki instrumenti iz Novgoroda: gusle. bajkama). su pre ivele po selima biv e Novgorodske Zemlje sve do XX veka. Slika 14: Pozori ne maske putuju ih glumaca iz . kada su polako pre le u folklorne ansamble. Najstarije gusle su na ene u slojevima iz XI veka.ne to to se stvarno desilo. gudok i vargan. tj. naro ito epske pesme uz gusle. Ovde se arheologija dobro dopunjava sa svedo anstvima folkloristike. Folkloristi XIX i XX veka su sakupili veliku koli inu takozvanih bilina (rus. Guslarska muzika.

Slobodno vreme u srednjovekovnom Novgorodu ljudi su provodili ne samo uz muziku i pozori te. Biline kasnijeg vremena opisuju doga aje XIV-XVI veka: podvige i ivot uspe nog i po tenog trgovaca Sadka. koje su ovi histrioni pravili od brezove kore ili ko e. pa i celu ahovsku tablu (slika 15)! Biline Biline. nego i razli ite dru tvene igre. opisuju ivote i podvige srednjevekovnih vitezova Ilije Muromca.po etak Rusije Novgorodska republika je imala sudbinu tipi nu za ve inu trgova kih republika. Ovaj opus bilina opisuje doga aje X-XIV veka.srednjevekovnog Novgoroda. Dobrinje Nikiti a i Aljo e Popovi a. mitske i humoristi ke motive i slu e kao bitan izvor za kulturnu istoriju srednjovekovnih ljudi. Biline sadr e juna ke. poseban opus ruskih epskih pesama. Putuju i glumci su davali predstave na pijacama i trgovima za vreme va ara i praznika. Arheolozi su otkrili vi e kockica za igre na sre u. Osim slu anja bilina. kao i njihovog kneza zvanog Vladimir Krasno Sunce. Slika 15: Figurice za igre na sre u i potpuno o uvana ahovska tabla. kao i figurica za ah i dame. U Novgorodskoj Zemlji je prona eno vi e razli itih maski za glumu (slika 14). srednjovekovni Novgoro ani su voleli i pozori te. Kraj Zemlje Novgorodske . u kujnika (re nog pirata) Vasje Buslajeva i poznatog avanturiste Hotena Bludovi a. Sve je .

ito je bilo preko potrebno za itavu Novgorodsku Zemlju. U XV veku socijalna diferencijacija je toliko porasla da su u e e u upravljanju gradom potpuno zauzeli najmo niji ( itaj: najbogatiji) gra ani. Veliki Novgorod je kona no bio pripojen Moskovskoj kne evini. . kada je Novgorodska Zemlja pripojena Moskvi. Moskva je od 1328. M. Godine 1478.i lo dobro dok je bilo pravde i zajedni kog u e a u gradskom ve u svih slojeva dru tva. mada su jo itavih sto godina moskovski kne evi morali surovo da se bore sa lokalnim separatizmom. : . godine.bilo je skinuto i odneto u Moskvu (slika 16). Zvono novgorodskog ve a . . Aleksej Timofejev istori ar Moskva Preporu ena literatura: y y . . Ovo je unelo u novgorodsko dru tvo pukotinu koju su ve to iskoristile agresivnije kom ije.simbol nezavisnosti grada . moskovski knez je imao u rukama i drugi mo ni instrument . . Ovaj in je bio izveden bez ratne konfrontacije. Osim brojnih simpatizera ideje ruskog jedinstva pod vla u Moskve. Slika 16: Pad Novgoroda . : .trgovinu itom. .umetni ka predstava istorijskog doga aja iz 1478. . 1879. 1968. Moskva se ve davno bavila okupljanjem svih ruskih zemalja i sudbina Novgoroda je bila neizbe na. godine postala i crkveno sredi te svih ruskih zemalja sedi te ruskog mitropolita. koja nije imala dovoljno svog hleba.

. XIII .hrono. . . 1924.novsu. . 1978. .kiev. 1947. . . : .ru/proekty/ostu/charts. 1980. : : . . .novgorod. : . 1992. 1950. . . . . .ac. . . 1939. . : . .ua/russia/novgorod. . . . . . . : . . . .htm http://copy-www. No. : . 1971. . XII-XV .y y y y y y y y y y y y . : . 1991. .ru. . XIV-XV . 2 . .ru/ http://archaeology. . 1976. 1976. .html http://www.html Slika 1: Srpski kraljevski grb sa dvoglavim belim orlom i etiri slova S (ili - . : . . 1997.ru/novgorod/ art_archaeology/russian/art_arc. . . : : Preporu ene Web stranice: http://arc. .

a za grb. kako to ka e Gerola. Dva glavna elementa srpskog grba. U vizantijski kulturni prostor sti u 1204. Zato je za prou avanje na e heraldike potrebno da se prvo napravi pregled vizantijske heraldike i najvi ih dvorskih titula. Godine 1261. dvoglavi beli orao u poletu i tit sa krstom i etiri znaka u obliku slova "S" vode poreklo od dinastija Nemanji a i Lazarevi a. srpski simboli su imali sre u da se pre ta no 120 godina spoje u grbu obnovljene Kraljevine Srbije. car 306-337). u Ni u. Francuski stru njak lumberger navodi da su carevi iz francuske porodice Kurtne za grb Latinskog carstva uzeli Konstantinov steg. odnosno od vizantijskih dinastija Komnina i Paleologa (slika 1). stavili ga na tit i dodali mu etiri zlatnika sa krsti ima (slika 3). sevastokratora i kesara. Stefan Lazarevi je od vizantijskog regenta Jovana VII dobio titulu despota i po ugledu na vizantijski tit uzeo za grb Srpske Despotovine crveni tit sa srebrnim (belim) krstom i etiri znaka u obliku S. Euzebije navodi legendu po kojoj je Konstantin 312. godine. Osnovni znaci krsta kih grbova bili su tit sa krstom i etiri figure izme u krakova. ratna a potom i dr avna zastava u ranovizantijskom periodu. Latinsko carstvo. Nakon pada Carigrada Komnini su osnovali Trapezuntsko carstvo u Maloj Aziji. Tako je nastao uveni konstantinov steg.Srpski grb. po etnim slovom Vizantije (slika 4). Godine 1402. ovi heraldi ki simboli su nastali nezavisno jedan od drugog. Upravo oko ovakve interpretacije postoje neslaganja me u stru njacima. . po etnim slovom Srbije (slika 5). veku razvija pod uticajem Vizantije. po eo je da se u srednjem ocila). dr avna zastava Vizantije. Tek u XVIII veku. despota. Slika 2: Konstantinov steg.pobedio. kada su krsta i osvojili Carigrad i proglasili tzv. koje se u staroj srpskoj azbuci zvalo slovo. ali za razliku od vizantijskih. jer zapadna heraldika nije znala za slova u grbu ve samo za geometrijske figure i slike iz prirode. uzeli zlatnog dvoglavog orla u poletu na crvenom polju. Kao i u Vizantiji. Ja smatram da su vizantijski i srpski tit nosili po etna slova svojih dr ava. iako u to doba grbovi jo nisu postojali (slika 2). zajedno sa srpskom dr avom. vizantijskim vita. nikejski car Mihaijlo VIII Paleolog je oslobodio Carigrad od krsta ke okupacije i za grb obnovljene Vizantije je uzeo crveni tit sa zlatnim krstom i etiri zlatna slova V. francuski heraldi ar Vilton je ova slova proglasio za ocila. Vizantijski tit Prvu vizantijsku zastavu je napravio car Konstantin Veliki (ro en 274. Ovaj grb se u heraldici kra e zove vizantijski tit. godine pred bitku sa rimskim pobunjenicima video na nebu krst i re i: "U ovom znaku e pobediti!" Odmah je stavio zlatan krst na crvenu kvadratnu ratnu zastavu i . Grbovi su po eli da se razvijaju kao identifikacioni simboli krsta kih trupa u XII veku.

Slika 3: Grb Latinskog Slika 4: Vizantijski tit. a Bogu Bo je" . Pored konstantinovog stega. Dvoglavi orao Dvoglavi orao se pojavljuje najpre u Mesopotamiji petnaestak vekova pre Hrista. kao simbol stare rimske dr avne vlasti. od vremena Mihajla po etka XV veka. gromova i vremena. grb carstva. Ovaj tip vizantijskog dvoglavog orla sa polura irenim krilima i opu tenim perima u heraldici se defini e kao dvoglavi orao u poletu (slike 6 i 7). sada kao simbol koji prema Hristovim re ima . Slika 5: Srpski tit. vrhovni bog je bio Zevs. kori en u zvani ni grb Vizantije Despotovine od Vizantiji od XII veka. VIII Paleologa. u Vizantiji se u ranom periodu koristio i jednoglavi orao. u desnoj ruci. U staroj gr koj (politeisti koj) religiji. na kome je stajao orao. gospodar neba. . U drugom veku pre Hrista. Ovakva verovanja su kulminirala u Zaratustrinom u enju da u vasioni dobri bog svetlosti Ahura Mazda ratuje sa bogom mraka Ahrimanom. od osmog veka pre Hrista. Me utim."Dajte caru carevo. u hri anskoj teologiji orao je znak Svetog Jovana Bogoslova i predstavlja duhovne visine do kojih se vinuo ovaj pisac Jevan elja i Apokalipse. Sedeo je na svom prestolu na vrhu Olimpa sa sve njem munja u levoj. kao dipolni simbol starih religija. i skiptrom.opominje na ravnote u izme u ovekovih duhovnih i materijalnih potreba. Rimljani su preuzeli Zevsa pod imenom Jupiter i jednoglavi orao postaje simbol rimske dr ave i vojnih legija. Tako se u Vizantiji oko X veka opet pojavio drevni dvoglavi orao.

Titula sevastokratora je bila najvi e dvorsko dostojanstvo.sevastokratora. i dodelio ju je bratu Isaku. ali ne i nasledne. Za njega je morala da se uvede nova. koja je po rangu bila izme u carske i sevastokratorske. ako car nije imao direktnog naslednika prestola. Kada je car Manojlo 1169. a kako nije imao mu ke dece. XV vek. godine posle Hrista) i vizantijske carske titule autokrator stvorio 1081. Tako e. osim ako ih car ne po alje u neku naro itu misiju. bila je kesar. promovisao je titulu despota. Njihove titule su bile do ivotne. a careva bra a i zetovi su imali titulu . Pre njih. gr kog prevoda latinskog avgust (augustus . Stojan Novakovi nam obja njava da ime Aleksije poti e od re i sevast. Posle stupanja na presto. veli anstveni. Despoti. sevastokratori i kesari nisu imali nikakve odre ene du nosti. oduzeo je Beli titulu despota i dao mu titulu kesara. Isklju ivo pravo raspolaganja titulama despota. XV vek. sevastokratora i kesara je imao car. titule rimskih careva koju je uveo Oktavijan (car 31. titule rimskih careva). najvi a titula posle carske.previsoki. ugarskog princa Belu Aleksija. godine titulu despota je nosio carev zet. Slika 7: Dvoglavi orao Dimitrija Paleologa. odredio je da ova titula bude iznad titule kesara. koji je uz mala prilago avanja opstao sve do kraja Carstva 1453. Specijalno za njega. po to je brat bli i rod od zeta. car Aleksije je eleo da i svom starijem bratu Isaku dodeli neku visoku titulu. U obnovljenom . od cezar. vi a titula. Po to je po dolasku na presto svojoj bra i Androniku i Isaku dodelio titule sevastokratora. U toku borbe za presto. godine novu titulu sevastokratora. Despoti. koji je postao kesar. godine za prestolonaslednika uzeo svog zeta. U vremenu 1163-1204. godine. sve dok car Manojlo I Komnin (car 1143-1180) nije uveo titulu despota. dobio sina.Slika 6: Vizantijski dvoglavi orao iz Mistre. sevastokratori i kesari Za jedan vek vladanja Vizantijom (1081-1185) Komnini su formirali sistem od tri najvi e dvorske titule. car Manojlo je 1163. samo on je mogao da ih dodeljuje i oduzima. Aleksije I Komnin (car 1081-1118) je svom zetu Ni iforu Melisinu obe ao titulu kesara. godine pre do 14.

stemu.spreda. ostali despoti sa samo jednom. a ostali sinovi titulu despota. i to spreda. Despoti i sevastokratori nisu nosili krune. koji su se konusno su avali ka gornjoj strani. dolaze po rangu ispred despota. a vizantijski carevi su posle 1261. kolo . a na starosrpskom oboci. godine stematogirione sa etiri kamare . svedo i nam poznati vizantolog Bo idar Ferjan i . koji je kasnije zamenjen krstom. a sevastokratori obi an venac bez kamara. Na vrhu luka se u XII-XII. ukoliko imaju despotsku titulu. pozadi i sa strana . Znamenja cara i velikodostojnika Vizantijski car je nosio zatvorenu kupolastu krunu . koja je nastala od gr ke re i sa istim zna enjem. sevastokratorske od plavog. despoti. U zavisnosti od ranga nosioca. carevu bra u. Despotske kolaste azdije su bile od crvenog. Tako. godine. sevastokratori i kesari su kao znak dostojanstva nosili i bogato ukra ena odela sa dvoglavim orlovima u krugovima. a kasnije su dobili preciznije ime stematogirion (krunski venac). opet. Pre 1204. stajali na crvenom jastuku sa zlatnim dvoglavim orlovima (slika 8). Trapezuntski carevi iz dinastije Komnina stajali su na crvenom jastuku. nego zlatne vence bez sija. stematogirioni su imali etiri ili jednu zlatnu plo icu sa dragim kamenjem . Sve je bogato ukra eno biserima i dragim kamenjem. atore. dobijale su uglavnom stare i dokazane vojskovo e. Despoti i sevastokratori su se rangirali i zavisnosti od srodstva prema caru. carevi sinovi. a sevastokratori sa jednom kamarom i to spreda (slika 9). . dobijali carevi dalji ro aci i istaknuti velika i. veku nalazio veliki dragi kamen orfan (kamen "samac").nosili su despoti.biserima i dragim kamenjem. Ime su dobili od starosrpskih re i. ali su boje inova ostale nepromenjene. Sa strane steme visile su po dve niske od bisera i dragog kamenja koje se na gr kom zovu sije. koji su careva bra a ili zetovi. a kesarske od zelenog brokata. preko temena do potiljka. Uz vence. koja je tako e ukra ena . hazdeja sve ano odelo. a slu i kao konstrukcija za kupolu od kadife. Slika 8: Car Jovan IV Kantakuzin. Titulu kesara.Vizantijskom carstvu (1261-1453) najstariji carev sin je kao savladar nosio carsku titulu vasilevsa. .svod). prema Pseudo-Kodinu. Stema je imala zlatan obru i luk koji ide od ela. Tokom vremena dvorski kostim i ceremonijal su se menjali i u XIV veku dvoglavi orlovi su se postavljali i na druge sve ane odore. U doba dinastija Komnina i An ela (1081-1204) zlatom izvezeni dvoglavi orlovi su krasili ogrta e ovih velikodostojnika. koji se u na im narodnim pesmama zovu kolaste azdije. urake i ostale lanove u e rodbine. Za vreme dinastije Paleologa zvanje despota se iri na zetove carske porodice.kamaru (gr . U obnovljenoj Vizantiji despoti carski sinovi su nosili stematogirione sa etiri kamare. U XII i XIII veku ovi venci su nazivani stefanos (venac). sedla itd. da bi simboli ki prikazali kako se nadovezuju na Komnine. a titulu sevastokratora su.krug i hazdei.

ali se kao titularno ime pojavljuje prvo kod velikih upana Uro a I i II. branitelj. vladar Srbije je nosio titulu veliki upan. vo a. pa sve do po etka XIII stole a. 1166. u borbi za presto upana u estvovalo je est kandidata: tri brata Uro a II . za samo desetak godina.Tihomir. sa vencem na glavi. . Nemanjini vladarski portreti nisu sa uvani. koji vi e nije iv. na gr kom . ali su se nedavno pojavile dve rekonstrukcije (slike 10b i 10c). Posle njih. Verovatno su Nemanja i njegova bra a bili sinovi Uro a II. Ime Uro . Kona no. Svetorodna dinastija Nemanji a (1166-1371) je prekinula tradicionalni patrijarhalni nasledni red i uvela primogenituru. godine. Iako je iveo u predheraldi ko doba. Venac se danas te ko vidi jer je izbledeo (slika 10a). Nemanja je za razvoj na ih dr avnih simbola zna ajan po tome to je umesto titularnog imena Uro uveo novo titularno ime Stefan. a i to je prvi po eo da nosi krunski venac.vreme Stefana Nemanje Od XI veka.Po eci srpske heraldi ke tradicijeke . Na alost. Pre Stefana Nemanje (veliki upan 1166-1190) Srbijom su vladali Uro I (veliki upan oko 1130-1145) i Uro II (veliki upan 11461155). pa i tri Nemanjina starija brata . koja su imala titulu kneza. kao i njihova bra a. koje je ostalo do kraja dinastije. stra ar. Nemanja je prikazan kao monah Sveti Simeon. Belo i Desa.uvar. Presto se nasle ivao po starom patrijarhalnom redu .posle smrti velikog upana vlast je prelazila na njegovu mla u bra u. Stracimir i Miroslav. a tek posle njih je dolazio na red najstariji iz naredne generacije. Jedini Nemanjin portret sa vladarskom insignijom je sa uvan u ju noj kapeli Radoslavljeve priprate u Studenici.Primislav. godine veliki upan je postao Nemanja. za koji se smatra da je slikan 1233/1234. Slika 9: Sevastokrator Konstantin Komnin. bilo je u Srbiji poznato i ranije.

I odvojiv mu od svoje zemlje. Zna se da je vizantijski car Manojlo Komnin dolazio u Ni 1163. ni sa srodnicima mojim po meni. Levo .Tebi budi i potomstvu tvojemu po tebi u vekove. Konstantin Jire ek je pretpostavljao da je mogao biti in protostapara. godine. blistavija no to prili i polo aju zarobljenika. Todorovi a (izvor: grupa autora 2000: naslovne korice). Honijat svedo i da se godinu dana kasnije. titulu koju su dobijali i mleta ki du devi.crte S. od samog cara behu podarena´. O ovom doga aju se mnogo raspravljalo. dade mu (Nemanji) zvanu Dubo icu. govore i: . ni sa mnom. kakvog je ranije dobio i srpski vladar Mihailo (1053. i da su titule sa korenom SEVAST dobili zet cari ine sestre i njegova bra a. odlikova ga carskim dostojanstvom i razli itim darovima. pobedio Uro a II. 1151. posle ega je ovaj pristao na ve e vazalne obaveze nego ranije. Kada se uzme u obzir da Manojlo isti e Nemanjino potomstvo. Vizantijski car Manojlo je u bici na Tari 1150. ali jo nije utvr eno koji je to "carski in" Nemanja dobio. onda mo e da se pretpostavi da je Nemanjina supruga Ana bila u sli nom stepenu srodstva sa carevom irom .crte D.originalna freska na ju noj kapeli Radoslavljeve priprate u Studenici. Sredina . ali do danas nije dato puno obja njenje. ni s kim u zajednici. zadiviv se mudrosti ovoga juno e. O susretu cara Manojla sa Nemanjom u blizini Ni a mnogo se raspravljalo. godine. Stani a (izvor: Stevovi 1998: 39-40). Desno .Slika 10: Stefan Nemanja. Odgovor na pitanje o poreklu Nemanjinog titularnog imena Stefan i venca nalazi se u njegovom susretu sa carem Manojlom koga je opisao Stefan Prvoven ani: I.) od vizantijskog cara Konstantina Monomaha (car 1042-1054). i daje mu na poklon deo svog carstva. ali jo nije dat zadovoljavaju i odgovor. Manojlo posle pobede nad Ma arima vratio u Carigrad sa ³ugarskim mladi ima i srpskim zarobljenicima´ u ³rasko nim odelima koja.

kao Toronita i njegova bra a. koga prvi pominje Nikita Honijat povodom doga aja u Ra koj 1168. poreklom iz neke otmene carigradske porodice. kao to je gore re eno.porodicom. A on prvi na ini to dostojanstvo op tim. i darivanje Nemanje "carskim dostojanstvom". koja je po rangu bila odmah posle kesara. godine (slika 10). Ne zna se koliko su taoci tamo ostali. Kao latinsko AUGUSTUS i gr ko u po etku su davani samo vladaocima. dobio je titulu panhipersevast ("iznad svih sevasta"). uveo jo tri visoke titule sa ovim korenom. oti li na kolovanje ili indoktrinaciju u Carigrad. izlazi da je. Zvanja PANIPERSEVASTA i SEVASTOKRATORA i ostala na taj na in. neprikosnoveni. a ni kod Porfirogenita ne postoji nikakvo dostojanstvo ili titula u kojima bi bila upotrebljena re SEVASTOS.titulu sevasta. nijedan Nemanjin vladarski portret nije ostao sa uvan. a u "razli ite darove" treba ubrojati krunski venac stefanos sa kojim je prikazan u ju noj kapeli Radoslavljeve priprate. Jer su se SEVASTI pre zvali samo carevi. iako kao monah koji vi e nije iv.. a zvanje SEVASTA. ali mo e se dalje pretpostaviti da se Nemanja tamo o enio Anom. ne bi trebalo zaboraviti da se to de ava u doba dinastije Komnina. titulu protosevasta ("prvi sevast"). neka promeniv i. U prilog tituli sevastokratora ide Nemanjin portret iz ju ne kapele Radoslavljeve priprate u Studenici. Stoga u starijih pisaca. Be sam objasnio da je sevast gr ki prevod od latinskog avgust (augustus). Toronita. kakav su nosili vizantijski carski zetovi. i da je Nemanja od cara Manojla dobio titulu SEVASTA. te je gr ki prevod SEVASTOS dobio zna enje koje se ne da doslovce prevesti. verovatno. on je sklopio.. To se sla e sa Nemanjinim novim titularnim imenom Stefan Nemanja. kao kod nas u srednjem veku Previsoki. kako izgleda unizio. njegov brat Adrijan. . prikazan sa stematogirionom na glavi. To potvr uje Manojlovo interesovanje za njihovo potomstvo. koji su uveli nove titule. Nemanja bio me u srpskim taocima koji su 1151. Nemanja je posle nekoliko ratova sa starijom bra om (1155-1166) postao veliki upan i umesto starog titularnog imena Uro uzeo novo titularno ime Stefan. U Rimu je carska titula avugust imala smisao veli anstva. Na alost. Kada se sve ovo prostudira. to ukazuje na to da je uz "carski in" dobio i "venac" i postao "vencoimeniti" ili "venconosac". Me utim. zet po sestri carevoj. opet. na kome je. neka im imena sklopiv i. Poslu ajmo re i same Ane Komnine: . car Aleksije. Ana Komnina navodi da je njen otac.Tako je ovu novinu u dostojanstvima izumeo moj otac. oko 1234. I to zvanje je kao titula samo CAREVIMA pripadalo. osim titule sevastokratora za svog brata. ali mu je smisao: nepovredljivi. O tekstu koji govori o tome "carski in" je svakako titula sevasta. ni kod Filoteja. a najmla i brat Nikifor .

1644. Preporu ene Web stranice: Na zalost. i Bosni . D.Kao imendan svog titularnog imena Stefan. A. u primeni i knji evnosti. G. Beograd. Sevastokratori u Vizantiji. B. Velika gospoda sve srpske zemlje. B. Nemanji i su za za titnika dinastije i Srbije uzeli svetog prvomu enika i arhi akona Stefana. Starinar XII. S. Odraz kulta Sv. Veneto XCIII. Beograd: SANU grupa autora. 141-192 grupa autora. Maksimovi . 28 Ferjan i . Od Kne evine do Srpske Despotovine. 1998. vo em. Lj. Odabrani spomenici srpskog prava.. Istorija Srba I. 1970. 1952. Atti del R. 427 Jire ek. Paris. 39-44 Stevovi . Melanges d archèologie byzantine I.Sveti Simeon Miroto ivi. M. Todi . S. akota. 1986. Stefana u srpskoj srednjevekovnoj umetnosti. J. istorija i predanje (zbornik me unarodnog nau nog skupa. godine pre n. J. Uglavnom su se hranili ka om od bra na. 1895. Veliki upan Uro II. 1995. Godi njica Nikole upi a VI. i M. Stefan Nemanja . Zbornik radova Filozofskog fakulteta XI. Solovjev. 1971. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije IV. Beograd: SANU Gerola. Stefan Nemanja.1926. M. Ist. 1961. Heraldi ki obi aji u Srba. 1884. 1. Beograd. Science héraldique. koga danas slavimo svakog devetog januara. Stevovi . Manastir Studenica. povr em. ribom i maslinovim uljem. 1990. Carski in Stefana Nemanje. Prvi profesionalni kuvar do ao je u Rim 190. Zbornik radova Vizantolo kog instituta 12. Beograd. K. S. Novakovi .. 1934. na tre i dan Bo i a. Vojska 138. anak-Medi . Vita Constantini. Paris. 45-55 Mandi . 140-155 Schlumberger.. Ljubomir S. L elemento araldico nel portolano di Angelino dall Orto. 1986. Beograd: Prosveta Kali . knjiga 26). Beograd: SANU Ljubinkovi .e. a prva pekara otvorena je oko . Stevovi Beograd Preporu ena literatura: y y y y y y y y y y y y y y y y y Eusebius. Na e Videlo 1. M. M. Lj. 1968. Mandi . trenutno ne postoje! U najranijim vremenima Rimljani su iveli jednostavno i skromno. 38-46 Vulson de Colombière. 2000. 21-37 Ka anin.

a povra ali . Sa leve strane vide se tri ogromna kamena rvnja koje su okretali magarci. Rim menja svoj na in ivota i od kulinarstva stvara prefinjenu umetnost. U dnu slike nalazi se pravi rimski hleb iz 79. uveni filozof Seneka je sarkasti no optu ivao svoje sugra ane "da su jeli do povra anja.200. kulinara i sladokusca. te su mnogi od njih postali druga ija vrsta roblja robovi svojih stomaka. govori nam podatak iz ivota uvenog rimskog rasipnika. Bogati Rimljani su tada po eli da preteruju u svom rasipni tvu i ekstravagantnosti. Kada ga je poslu itelj skru eno izvestio da mu je preostalo jo samo 10 miliona. "da ne bi morao da sedi za obi nom .da bi jeli". Od I veka nove ere. Tako se dobijalo sve e bra no. godine pre na e ere. Apicija: ovaj je nasledio 100 miliona (!) sestercija. koje se odmah koristilo za pravljenje hleba i ostalih peciva u zgradi sa desne strane. Najbolje prodavani robovi bili su upravo oni koji su bili stru njaci u ovoj oblasti. ovaj mu je rezignirano odgovorio: "Kako je mogu e da pravi gurman ivi u takvom siroma tvu?" Posle toga. Ovaj kvart u anti koj Pompeji bio je isklju ivo namenjen pekarstvu. doba najve e mo i i bogatstva. od ega je najve u sumu utro io na ekstravagantne ve ere. Apicije je izvr io samoubistvo. pa ak i robovi. koji je otkriven u jednoj ku i u Pompeji. godine pre Hrista. ta zna dete ta je sto miliona Koliko je Seneka bio u pravu.

najvi e su koristili masline.trpezom". bademe. kim. kupovali su i hleb. gro e. Zanimljivo. bob. afran. miro ija. jaretina. krastavac. patke. ta bismo od ovoga sve jeli i pili.nikako Ru ni rvanj za mlevenje ita. nar. cimet. guske. lo ijeg kvaliteta. a najvi e zastupljeni u kuhinjama bili su biber. salate ili za ine. i to crni. so ivo. a poseban specijalitet predstavljali su puhovi. koje su tovili orasima. kesten. koristili su i razne uvezene. Kasnije. . jagnjetina.labudove. Iz prirode su uzimali zelje. smokve. Siroma ni svet u to vreme i dalje ima umerene obroke i jednostavnu kuhinju. kru ke. Rimljani su rado jeli ivinsko i pti ije meso. rotkvu. kada su otvorene pekare. praziluk. kori en je Rimljani su poznavali razne vrste u ku i obi nog pu anstva. za mnoge od njih predstavljale su jedinu mogu nost da se najedu mesa. irom i kesenom i pripremali ih sa mlekom. golubove. zatim jabuke. per un. medom i makom. tre nje. prokelj. tikvice. riba i vo e. seme pinije (pinjole). Od vo a. osim doma ih. drozdove i paunove. ljive. bob. biljaka od kojih su pripremali variva. breskve. U njoj se pripremala bra nena ka a. ze evi i srnda i. argarepu. Gajili su gra ak. kao i (danas) ukrasne ptice . mnogi za ini koji se pominju u originalnim rimskim receptima danas nisu poznati. so ivo. posebno su bili na ceni divlji veprovi. pargle. pe urke i druge jestive biljke. dralove. od kojih je posebno cenjen jezik i mozak. kupus. mu mule. nojeve. orahe. limun. najvi e se koristila ov etina. dinje i lubenice. karfiol. to se ti e mesa. a religijske sve anosti na kojima su rtvovane ivotinje. crni i beli luk.predjelo. urme. blitvu. umbir. miloduh (selen). flamingose. a ta . koprivu. svinjetina i govedina. a slu ili kao . Od divlja i. nana. Posebno su bile me u sladokuscima cenjene vulve i punjena vimena mladih prasica. Spremali su koko i. zatim meso mladih magaraca. Izuzetna poslastica bili su slavuji. pasulj. Od za ina. arti oke. endiviju.

fazana. a da bi se izbegle svakodnevne gu ve. rado su se jela jaja koko i. tunja. dotle je na trpezama bogatih bilo jesetre. roba je nocu dopremana u grad. Tako e. pa zatim mleko i sir krava. paunova. Od ostalih namirnica. ovaca i koza. na rimskoj trpezi su znale da se na u i abe. Maslac je bio nepoznat starim Latinima. Dok je obi an svet od plodova mora koristio jeftine. mrene. kao i pu evi spremljeni sa vinom. male i slano konzervisane ribe. zubataca. luci grada Rima. galebova i ostalih vodenih ptica.Na reljefu prikazan je prodavac povr a u Ostiji. . Rimski trgovci imali su dugo radno vreme. dok su sitne poslastice predstavljali crv ci i skakavci. Sir je po pravilu bio su en na dimu. rakova i ostriga. jegulja.

Za pripremu hrane. stakla. najvi e je kori eno maslinovo ulje. cisterna sa vodom i niz raznovrsnog kuhinjskog pribora od keramike i metala. kao i ostala italska plemena. culina . U njoj se nalazila zidana pe za hleb. Osim hleba. sokove. Pili su ih razbla ena sa vodom. meda i oraha. Hleb su u po etku pripremali u vidu beskvasne lepinje. kr age. Pri jelu slu ili su se ka ikama. veliki kameni sto za pripremanje hrane. a u II veku pre n. inije. a kasnije i u vodenicama. pripremana su i raznovrsna peciva sa dodatkom mleka.. a za najimu nije . koja je bila sme tena u podrumskim prostorijama. prihvatili su od Grka pripremanje hleba sa kvascem i pe enje u zidanim pe ima. koristili su mnogobrojna doma a i uvezena vina. pa su do tada. zagrevali su vodu i vino u bronzanim samovarima sa dodatkom za ina. bronze. kosti ili metala (bronze. dok su kao aperitiv slu ili mulsum . Od stonog posu a upotrebljavali su plitke i duboke tanjire. koja je i kasnije ostala glavna hrana u obi nom narodu. Preko zime. Od itarica. zatim svinjska i gu ija mast kao i gove i. Najradije su jeli prstima.vino kuvano sa medom. ov iji i kozji loj. a pili su i pivo. u zavisnosti od statusa doma ina.od srebra i zlata. bakra. jaja. Za pi e. korisili su je am i p enicu koje su mleli na ru nim rvnjevima ili onim koje su pokretale ivotinje. uzdignuto ognji te za kuvanje. dodatak imala latice ru a i ljubi ica.e. a neka specijalna su kao Presa za dobijanje maslinovog ulja.. a izme u jela prste su prali miri ljavom vodom.otuda dana nji naziv kulinarstvo). srebra i zlata). no evima i a kalicama od drveta. Kada se i gde sve jelo i pilo Hrana se pripremala u kuhinji (lat. snegom ili ledom. a e i pehare. jeli bra nenu ka u sli nu palenti. Rimljani su pripremali kaldu. kojih je bilo oko 18 vrsta. Rimljani su prili no kasno upoznali pripremanje hleba. Proizvodili su ih od keramike. razbla eno sir e. .

od kojih je kod svih. duga ka 40 i siroka 20 metara.) Za doru ak koji se obavljao od 7 do 9 asova Rimljani su imali hleb. koje su trajale do zore! . bez obzira da li je obi an gra anin. (Ovo ne udi posebno. sir. redakcije. i kod dana njih Francuza . na stolu je esto bio hladan obrok: varivo. mogla je biti skromna i brzo se zavr iti. Apicijeve ili Trimalhionove. malo vina. U dvori tu vile. nalazile su se ogromne posude za skladi tenje ovih te nosti. izme u 12 i 13 asova. vo e i vino. jer tako je npr. ili su pak koristili ostatke ve ere. u zavisnosti od okolnosti i dru tvenog polo aja. pe urke. so. masline. ru ak (prandium) i ve eru (cena). Za ru ak.prim. ili pak one ekstremne. seljak ili patricij. Veliki deo ovog gazdinstva proizvodio je vino i zejtin. kao to su bile Neronove. Tako je svima jedini pravi obrok bila ve era i. glavni obrok bila ve era.Seoska vila u Boskorealu. kao i sve e i suvo vo e. med. Rimljani su imali tri glavna obroka dnevno: doru ak (iantaculum). jaja. riba.

pu evi. riba. Za glavni obrok bili su pripremani specijaliteti od raznog mesa. ribe. kao i sam in kupovine namirnica. razno povr e.Na reljefu je prikazana prodavnica ivine. za koju su obi no pripremana hladna jela: jaja. a sve to sa raznovrsnim sosovima. Ve era je po injala posle 16 asova zakuskom. vo e. koljke. povr a. sir. . a pio se mulsum.

Kada proklju a. med. od kojih je najcenjenija bila ru a. presolac. Od name taja u trpezariji. zbog stalne sumnje da su mogla da budu zatrovana. glavno mesto zauzimao je sto i le ajevi oko njega.Apicija. svira ice na harfi. Jedna strana stola bila je slobodna za poslu ivanje.U bogatim rimskim ku ama jelo se slu ilo u trpezariji (triclinium). dok je narod jeo u kuhinji. kitari i fruli.rob koji je prvi probao sva jela i pi a. peva i. za titnika vina i vinogradarstva. dok su ene i deca sedeli na klupama i stolicama. slonovom kosti ili tkaninom i esto su bile pokretne. uze emo nekoliko recepata dobrog poznavaoca rimskog kulinarstva i gurmana . robovi su nosili svojih gozbi i sve anosti. Stavi malo ulja i ostavi da se kr ka na tihoj vatri. pove i bra nom. Ostali deo trpezarije bio je slobodan za robovePozla eni srebrni pehari. suvu nanu. a preko leta u atrijumu. Jedan od estih motiva na mozaicima bila je predstava skeleta (opominjala je da je ivot kratak i da zato treba u ivati) ili predstava boga Dionisa. lakardija i. Predjelo od kajsija O isti kajsije. vinoto a ili pregustator . kao i za zabavlja e. pospi biberom i poslu i. stavi u hladnu vodu. lica vegete! (ovo ne poku avajte sami kod ku e!) Da bismo bar delimi no upoznali rimsku kuhinju i uporedili onda nje i sada nje recepte. ili su u njih bile ugra ene cev ice kojima su se do gostiju dovodili razni mirisi. Rimljani su jeli polule e i. i preru i preko kajsija. Rimska poslu itelje. pro ek vino i sir e. pa pore aj u posudu.. da bi na goste moglo da se baca cve e. peva i. Otmene ve ere trajale su dugo i za to vreme goste su zabavljali guslari. Tavanice su oblagane drvetom. Trpezarija je zauzimala glavno mesto u ku i i bila bogato ukra avana freskama i mozaicima. Pome aj biber. Upravo takvu jednu predstavu ovog bo anstva arheolozi su otkrili i u carskoj palati u Felix Romuliani. .. I. razli ita imena: jelono a. pelivani ili plesa ice. Prema vrsti aristokratija koristila ih je prilikom posla koji su obavljali.

oko 170 g isitnjenog mesa. vina. nego su za zasla ivanje upotrebljavali med. nane. suvog afrana. jaja. luka. presolac i vino. sir eta. iseci na komade pa ispr i na ulju.redakcija). pr enog badema. miloduha. suvih ljiva. mleko.zapanjena redakcija) Za kuvanog noja treba da napravi sos od bibera. meda. riblji rasol. mednog vina. to se ti e slatki a. sir eta. presolca i ulja. a zatim dodaj dva kuvana mozga. a onda stavi ulje. meda. Poslastica sa biberom Uzmi belo bra no i skuvaj ga u mleku kao gustu ka u. Rimljani nisu imali veliki izbor kao ni potrebu za njima. meda. biber i ulje. Poslastica od urmi O isti urme od ko tica. med. meda. kima. miloduha. suve nane. . Sve to skuvaj i pove i bra nom. presolca. Nisu poznavali e er. miloduha. Poslastica sa suvim gro em Od testa napravi kola e u obliku drozdova i puni ih suvim gro em i orasima. sos se pravi od bibera. pe enog kima. sir eta. semena celera. per una. presolca i cimeta. miloduha. napuni orasima ili pinjolama ili tucanim biberom. pospi biberom i slu i. Posoli spolja i pr i u kuvanom medu. urmi. kada se ohladi. divlje kumine. pr eni pinjoli. propr i i prelij sosom na injenim od bibera. semena celera. Jelen u sosu Jelena skuvaj (! . Izvadi i prelij medom. sir eta. urmi. presolca i ulja. vina i ulja. Poslastica sa pinjolama Za ovu poslasticu potrebni su ti orasi. koljke Za koljke. ubra. Priprema murine Ispeci murinu i prelij je sosom od bibera. pro eka. presolca i ulja. Izru i na poslu avnik pa. Kuvani noj (!!! . seme komora a. luka. per una. Odresci Ispeci odreske i prelij ih sosom od bibera. sir e. prelij preko komada noja i pospi biberom.Julijanova orba Potopi griz i kuvaj dok ne zavri. biber. miloduh.

neka vrsta trofeja sa dvanaest zodija kih znakova. zape a eno u amforama od debelog stakla. Na stolovima su bili postavljeni tanjiri sa puhovima za injenim medom i makom i kobasice koje su se pu ile na srebrnom ro tilju. staro sto godina. crne suve ljive posute crvenim zrncima nara. ispod koga su bile stavljane.sa dva barbuna. da bi podra avale ar. u li su drugi robovi nose i veliki poslu avnik na kome je bila drvena kvo ka nasa ena na jajima koja su li ila na paunova.velikim . ili im je davala vodu u skupocenim posudama da operu ruke. dok su svira i gudili neku veselu muziku. a da se unutra nalazi lepa i debela riba koja je plivala po pobiberenom umancetu. A zatim je do lo prvo glavno jelo ve eri.Rimski mozaik koji prikazuje naj e e kori ene ribe na trpezi. Zatim su ih sluge vodile u triklinij i pokazivale mesta za stolom. Gozba za sva vremena Da bismo upotpunili sliku kuvarske ve tine i ma tovitosti anti kih kuvara. Na sto je izneto falernsko vino. od kojih je svaki bio predstavljen naro itim gurmanlukom: riba . pomenu emo i zbivanja na Trimalhionovoj gozbi: "Gomila robova sa ekivala je goste na ulazu u ku u i odvodila do kupatila. Doma in se pravio kao da sumnja u njihovu sve inu i tako se otkrilo da je ljuska bila od testa. rak . Zatim su do li drugi robovi zbog pranja ruku i u tu svrhu upotrebljeno je isto vino. Zatim je dat znak za po etak gozbe i.

koji su uokviravali krilatog zeca kojim je kuvar hteo da predstavi Pegaza. doma in mu je. Ugostiteljstvo u anti ko doba.. prave i se da je usli io molbe gostiju. Cowell. bik . 1976. E. Anti ki Rim. 1989. Satirikon.. Za to vreme. .. Zatim su usledila nova iznena enja: po to je opor veoma nesta nih lova kih pasa ujurio u sobu. u le su sluge nose i na poslu avniku divovskog vepra. 1967.gove om krmenadlom. Sluge su sada iznosile na sto svinju ogromnih razmera kojoj je kuvar. Zagreb. Everyday Life in Ancient Rome. O kuvanju. Beograd." Anka Lalovi kustos Zaje arskog muzeja Zaje ar Preporu ena literatura: y y y y y Apicije. 1970. F. Zatim je na sto stavljen pobedni ki trofej od kola a i vo a sa utim afranom. 1962.. ivot u anti kom svetu. Beograd-Ljubljana. i kljukana guska okru ena ribama i svakovrsnim pticama koje je kuvar vajarskom ve tinom napravio od svinjskog mesa. On je zamahnuo no em i sna no ga zario vepru u slabinu. B. I ba kada je trebalo da bude ka njen zbog neoprostivog zaborava. I jo ostrige i pu evi pride. Ljubljana. Vajner. Lovci su stajali okolo. spremni sa trskama posutim lepkom za ptice i za tren oka polovili su drozdove. u stra noj brzini. Iz zasekotine je poletelo jato drozdova. o ijim zubima su visile dve korpice od palminog li a prepune urmi. London. Petronije Arbiter. Grupa autora. a neko pametniji pozvao svoje robove i tiho im naredio da pripreme nosiljku i buktinje. naredio da je smesta otvori i iz svinjskog stomaka pokuljale su vru e kobasice i krvavice. Po to su ga svi razgledali i izrazili svoje divljenje. Ko ak. Tada je uz zadivljene pokli e gostiju stupio u trpezariju nekakav bradat lovac.. Neko je pao pod sto. 1961. Ispod njega. R. a zatim se neprimetno iskrao. nalazio se ogroman poslu avnik prepun ugojenih pili a i masne punjene svinjske maramice. Trimalhionova gozba. i dunje na i kane bodljama da bi li ile na je eve. na doma inov znak u la su etiri roba korakom igre i podigla gornji deo trofeja. etiri satir ica sipalo je iz malih me ina pikantan sos na neke fine ribe. tobo e. Gozba je bila tek na polovini. a zatim opet ugojene koko ke sa punjenim gu ijim jajima i drozdovi od najfinijeg belog bra na punjeni suvim gro em i orasima. Tada je Trimalhion naredio da se svakom gostu pripremi po jedna ptica. zaboravio da izvadi drob. Doma in je postao tu an i setan zbog vi e popijenog vina i po eo da govori o smrti.. Zagreb.jastogom. tako da je izgledalo kao da plivaju u pli aku.

godine u patrijarhalnoj porodici.html Miloje Vasi . studirao je u Beogradu na Velikoj koli klasi nu filologiju i istoriju.html http://www. a od 1895.html http://www. Po zavr etku studija.carthage.Preporu ene Web stranice: http://www-2.edu/~mjw/recipes/ethnic/historical/ant-rom-coll. Ro en je u Velikom Gradi tu 1869. Posle Valtrovi evih intervencija. ali je do 1941. Kako mla e generacije arheologa i studenata arheologije profesora Vasi a poznaju samo iz pri a. Za redovnog profesora izabran je 1922. Posle zavr enog osnovnog kolovanja.edu/outis/food. a definitivno je penzionisan 1955.html http://www2. prvi srpski kolovani arheolog i pionir arheolo ke nauke. Vasi se osloba a nastavni kih obaveza i posve uje du nostima u Muzeju. godine u Beogradu je uporedo predavao u II beogradskog gimnaziji i radio kao pomo nik u Narodnom muzeju.edu/~kelseydb/Exhibits/Food/text/industry. Od 1901.com/romefood. godine. radio je najpre kao srednjo kolski nastavnik u unutra njosti. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Buktinja u kultu i umetnosti Grka. A.cmu. zbog nedostatka kadrova. Penzionisan je 1939. a i kao oveka. godine. kod tada najve eg stru njaka za klasi nu arheologiju. Reaktiviran je 1947. Furtvenglera.cs. godine Vasi odlazi u Minhen. predstavljamo ga kao nastavnika.crystalinks.umich. Kod njega je 1899. godine predaje arheologiju na Velikoj koli i jedan je od uvara Narodnog muzeja u Beogradu. tezu koja se i danas citira u stru noj literaturi. Dobio je stipendiju za studije arheologije u Berlinu i ve 1898. bio je u svakom pogledu izuzetna li nost. . godine radio kao honorarni nastavnik. godine.

Najbezna ajnije arheolo ke predmete Vasi je kitio svojom posebnom pri om i ti nezaboravni ekskursi u inili su da jo vi e razumemo i zavolimo arheologiju. trebalo je odgovoriti da je crveno boja ivota i da su i Grci svoje mermerne statue bojili da bi izgledale ive. Na pitanje "Za to se karmini ete?". posmatramo i razmi ljamo. Predavanja profesora Vasi a nisu bila posebno zanimljiva. Na ispitima je postavljao bizarna pitanja i trebalo je shvatiti ta je time mislio da ka e. On nas je nau io da gledamo. tako da bi uvek . po ev od neolitske epohe do srpskog srednjeg veka. da organizuje slikarske izlo be i da bude redaktor na eg najzna ajnijeg arheolo kog asopisa Starinar.Najplodniji period Vasi evog stvarala tva bio je kraj XIX i prva decenija XX veka. I ina e je voleo da se pravi eret. Istovremeno je stizao i da se bavi istorijom umetnosti. no ono to je bilo dragoceno jesu Vasi evi komentari. jer je on itao prevod jedne dobre istorije umetnosti. Uvek je govorio da treba da se zaustavimo kod grn ara. On je organizovao prva stru na arheolo ka istra ivanja u Srbiji. tka a ili nekog drugog zanatlije i da posmatramo ta i kako on radi.

da je lepo to su do li. ve i srpsku i uvek je ukazivao na paganske crte u srpskoj religiji. kada su u posetu do li sovjetski nau nici. sa dubokim cipelama na nir. privatisime. drugim re ima. Kada bi ulazio u sobu.zaboravljao ime tada nje ministarke Mitre Mitrovi . da bi prisustvovao. jer nije propustio ni jedan as ili seminar. mi ve odavno znamo. najpre zahtevao da mu se na e taksi. seo za katedru i njegov jedini komentar bio je da je normalno da deca sahranjuju roditelje. Po to bi ostavio kaput i e ir. Vasi je u ao. Vasi je u odgovoru odbrusio "Da sam znao da se govori itaju i ja bih ga napisao!". profesor Vasi bi odlazio u biblioteku i svakog studenta pitao ta radi. u to vreme neizvodljivo. koje su se caklile. ali da to to oni znaju. jer se u nevezanom razgovoru sa profesorom Vasi em moglo mnogo nau iti i saznati. On je po eo time. Tada je itao svoje radove. Uvek odeven u besprekorno ispeglano odelo sa istom ko uljom i kravatom u koju je bila zabodena dijamantska igla. kao njegov profesor Furtvengler. otvorio bi vrata i za trenutak zastao. . koju knjigu ita. dok za rimsku nije imao ni sluha ni ljubavi. Vasi je. Mada ve star ovek u vreme kada je reaktiviran. godine. kako je govorio i to na Bogoslovskom fakultetu gde se onda nalazila Vin anska zbirka. Jedno vreme je dr ao posebne asove. Svoju veli inu i predanost poslu pokazao je i kada je njegov sin jedinac. 1946. neverovatno odan poslu.a bio je ta an kao vajcarski sat. Neobi no je voleo gr ku. a mi mla i bismo skakali sa svojih sedi ta i stali u stavu mirno. a kada je predsednik Akademije Beli poslao svoja kola i Vasi do ao. govore i "kako li se zva e ona gospo a". Profesor Vasi bio je autoritativna li nost. kao doajen je trebalo da ka e par pohvalnih re i. komentarisao i uvek govorio da na alost ne mo e. Profesor Vasi bio je duhovit i nije imao dlake na jeziku ni pre. Vasi je bio od onih profesora kojih danas nema. ali da je stra no kad roditelji sahranjuju decu i otpo eo je sa predavanjem. Voleo je i razumeo religiju i to ne samo gr ku. iako je dobro znao njeno ime. odrastao ovek. Bio je zainteresovan za svakog studenta. odnosno helensku kulturu. Vasi bi odlazio u etnju na Kalemegdan. bez obzira to je bio niskog rasta. kada su povodom njegovog penzionisanja itani govori. Ili.ilas. nije bilo potrebe da do u. umro od neizle ive bolesti. Po zavr etku rada . Prepri avao se doga aj koji se odigrao u Akademiji nauka. da nas po asti vir lama i pivom. Neposredno posle tog doga aja imao je as i mi smo se pitali da li e ga odr ati. Lepota gr kih kipova i smisao Helena za lepotu bilo je ono to ga je odu evljavalo. a ni posle rata. Rado smo odlazili na njegove privatne asove.

koja je danas prerasla u Arheolo ku zbirku. Profesor Vasi bio je i osniva arheolo ke zbirke Univerziteta. Vasi je postigao zahvaljuju i predanom radu i ljubavi prema struci.Ve na po etku svoje nau ne karijere. do profesora Univerziteta i akademika.To su crna ili grivasta guska (Branta bernicla) i. jer se u njegovim prvim radovima videlo da u malenoj Srbiji izrasta vrstan stru njak. rad i samo rad" i to je nama ostalo u pameti i kao amanet. No. najve i uspeh i slavu. Vasi je od prvobitnog datovanja Vin e oti ao u drugu krajnost. ali je njeno datovanje uzburkalo celu arheolo ku javnost. Manje je poznato da je on bio i za etnik slovenske arheologije. datuju i je kao jonsku koloniju u VI vek stare ere. Tako je Karl Line (Carolus Linnaeus) jo u XVIII veku. profesor Vasi je pre ao dug i trnovit put. donekle sli nih kanadskim guskama. Bilo je tragi no da jedan od najve ih evropskih arheologa do ivi sudbinu da bude izolovan i izop ten u na oj i evropskoj sredini. dopunjenu predmetima sa istra ivanja mla ih nastavnika. postigao je svojim otkri em Vin e. najpre velikim evropskim silama. nazivaju se luparskim guskama (eng. dvema vrstama lupara nadenuo ime Lepas anatifera i Lepas ansifera. prof. belolika guska (Branta leucopsis). U svojoj plodnoj karijeri. Od Jugoslovena. Vasi je na sebe skrenuo pa nju i na e i strane nau ne javnosti. da je profesor Vasi u svom ivotu vi e puta bio razo aran. To se moglo objasniti na na in. dve vrste severnih gusaka. ali i prou avanja srpske srednjovekovne arhitekture i istorije umetnosti. U slobodnom pervodu Lupar patkorodni i Lupar guskorodni. od srednjo kolskog nastavnika u unutra njosti. profesora gimnazije u Beogradu. dr Aleksandrina Cermanovi -Kuzmanovi Savremena biolo ka taksonomija poznaje nekoliko ivotinjskih vrsta koje u svom imenu nose se anje na jedno neobi no bi e. Sve ovo. Njegova monografija i a i Lazarica i danas se koristi u nacionalnoj istoriji umetnosti. Svojim acima uvek je govorio: "Rad. . ne to manja. prvobitno Vin anske zbirke. potom Rusijom i na kraju novom Jugoslavijom od koje je mnogo o ekivao. barnacle goose). on je postao veliki Srbin i da bi "kontrirao" nema koj koli. S druge strane. preko uvara Narodnog muzeja.

Odakle Lineu i drugim uglednim biolozima ideja da povezuju ko operne guske s luparima i brumbuljcima: sitnim, sesilnim ljuskarima, koji su uglavnom uveni po tome to se prilepljuju za korita brodova, usporavaju plovidbu i sekiraju mornare? Klju za ovu tajnu nije te ko na i. U nekim srednjovekovnim bestijarima (zoolo kim raspravama) mo e se na i opis bi a Ephemerus ili lupar-guske. Srednjovekovni rukopisi efemeruse opisuju kao morske ptice sli ne divljim guskama, neobi nog na ina razmno avanja (Guske efemerus treba razlikovati od efemerida (Ephemeridae), vrste kratkove nih vodenih insekata, kao i od efemerisa, astronomskih karti i dnevnika. Ove guske nemaju nikakve veze ak ni s memoarskom prozom akademika Dejana Medakovi a). Ove guske ne legu jaja, niti se gnjezde, ve pupe na borovini namo enoj u morskoj vodu. Na drvetu se prvo primete gumasti plikovi, koji potom o vrsnu i postanu sli ni ljuskarima luparima. Zatim se prilepak odvoji od drveta ostaju i da visi samo na jednoj niti, a istovremeno se oformi i kljun ptice koji proviruje iz koljke-lju ture. Kada ptici iznikne perje koljka se otvara i guska poleti, ili padne u vodu i zapliva (Slika 1). Ukoliko padne na zemlju umire. Srednjovekovni istra iva i putopisac Giraldus Cambrensis (D erald iz Velsa, 1146-1223), koji je pisao o lupar-guski, i zapravo dodao ovo bi e uobi ajenom srad aju srednjovekovnih bestijara, tvrdi da je li no video efemeruse: " esto sam sopstevenim o ima vi ao na morskoj obali na hiljade minijaturnih zametaka ovih ptica kako vise sa komada drveta; neke su bile pokrivene lju turama, a neke sasvim formirane".

Slika 1 Pogledajmo ima li jo nekih drevnijih podataka o ovoj udnoj guski? Jo u paleolitskoj umetnosti, u pe ini Tri brata u Francuskoj, postoji neve to urezan crte koji neki tuma e kao drvo s lupar-guskama. Na mezolitskim nalazi tima severne Evrope, a naro ito u grobovima kulture Maglemoze I (VIII milenijum pre n.e) esti grobni prilozi su upravo lju ture lupara i gu je kosti! Arheolozi su naravno tretirali ove nalaze kao ostatke odvojenih ivotinjske vrsta.

Prema njihovom neuverljivom tuma enju, guske su bile rtva u hrani, odnosno poputnina pokojniku, a lju ture lupara delovi ogrlica. U poznijoj fazi iste kulture (Maglemoze II/III sredina i kraj VI mlenijuma), na lokalitetu Erteböle u Danskoj, prona eno je jo nedvosmislenih dokaza o tome da su stanovnici drevne severne Evrope bili upoznati s lupar-guskama. U Ertebölu na severnom Jitlandu, na obali Limfjorda, otkrivena je velika humka puna koljki, kostiju i drugih arheolo kih nalaza. Radi se o lokalitetu tipa Kjökkenmöddinge (bukvalno prevedno kuhinjski otpad), zapravo o deponijama odnosno hrpama ostataka hrane mezolitskog stanovni tva, kao to su koljke, kosti, itd. Visok procenat koljki ine lju ture lupara, a me u kostima se, naravno, isti u ba gu je. tavi e, me u koljkama je na eno i mno tvo ko tanog oru ja i oru a. Na jednom harpunu, urezana je predstava drveta s koga vise udni vretenasti plodovi, od kojih su neki i s krilima. U neolitskim nalazi tima Evrope i Bliskog istoka, nisu prona eni nikakvi artefakti niti ivotinjski ostaci koji bi potvrdili da su neolitski zemljoradnici poznavali lupar-gusku. Prema nekim tuma enjima, ta guska se nije dala domestifikovati, dok drugi smatraju da efemerus nije mogao da uspeva u toplijem pojasu "plodnog polumeseca". U bronzano doba, me utim, nalazimo ponovo potvrde o guski-prilepku, i to ne samo u severnoj Evropi. Na srednjoevropskom bronzanom oru ju naro ito ma evima, koji su, kao predmet trgovine, bili i kulturna transmisija izmedju severne i ju ne Evrope, pojavjuju se geometrijski urezani ukrasi u obliku jelke i shematizovanih ptica koje lete u V formaciji (tzv. Tannenbaumschwerte).

Slika 2 Iz tog perioda poti u i prvi podaci o lupar-gusci u ju noj Evropi (Ima, dodu e, i nekih indicija da se za postojanje lupar-guske znalo i mnogo ranije, u drevnom Egiptu. O tome je pisala Prof. dr Pelagija von Vassily, poznati egiptolog s Univerziteta u Hamburgu (neobljavljena doktorska teza)). Predstava drveta s guskama nije retka u umetnosti bronzanog doba isto nog Mediterana, mada se ne mo e uvek sa sigurno u tvrditi da je re ba o guskama prilepcima. U nekim slu jevima, me utim, sasvim je jasno da je prikazana ba ta neobi na ptica. Na jednom kritskom sarkofagu naslikane su lupar-guske kako s drveta padaju u more, me u ribe i delfine (Slika 2).

Ne to mla i fragment keramike, koji je sam liman iskopao u Mikeni, jo je zanimljiviji (Slika 3). Na ulomku kerami kog pehara, ispod dr ke, naslikana je guska prilepak. Posebno je indikativno to to guska umesto nogu ima detaljno naslikane izra taje, tipi ne za lupare (Slika 4) (P. Costello, The Magic Zoo, London 1979. 135-147). Pa nju privla i i jedna slikana amfora na kojoj je predstavljeno drvo s koga uzle u guske; neke lete, dok druge proviruju iz duguljastih zamtuljaka u obliku vekne hleba, koji vise sa grana. Ispred drveta stoji ovek s podignutom rukom u stavu adoracije. Ova posuda prona ena je u Pilosu i uva se u tamo njem muzeju. Prema nekim tuma enjima, u emu je prednja io poznati istori ar gr ke religije Martin Nilsson, fragment iz Pilosa samo je ostatak drevnog minojskog kulta svetog drve a i svetih gajeva s adorantom, to je bila esta ikonografska shema na kritskim pe atima. S druge strane, sli nost s opisima luparguske isuvi e je velika da bi bila slu ajna. Mo da su, prema Slika 3 tome, bli a istini ona mi ljenja koja u efemerusu vide jedan od onih darova koje su Hiperborejci, narod Severa, svake godine slali, uvijene u slamu, Apolonovom svetili tu na Delosu. Ne treba zaboraviti da je Apolon u zemlju Hiperborejaca oti ao ko ijama koje su vukli labudovi (ili mo da ba i guske-efemerusi?). Legenda o tome da se ostareli Hiperborejci sami bacaju sa stene, tako e bi mogla biti mitska transpozicija neobi nog ra anja lupar-gusaka.

Slika 4 U antici, za udo, ima malo pomena o efemerusima. Ne spominje ih ak ni Plinije u svojoj Prirodnoj istoriji, gde je sakupljeno itavo prirodoslovno znanje tada njeg sveta. Ni Tacit u Germaniji, pa ni Cezar, dobro upoznat s severnim udesima ne spominju na u gusku. Samo se iz

jednog fragmenta kod Piteasa, gr kog moreplovca iz Masilije (Marselja), mo e zaklju iti da je znao za lupar-gusku. U svom delu O Okeanu, koje je opis njegove plovidbe u IV veku pre n.e. od Masilije do Norve ke, Britanije, Irske i Orknijskih ostrva Piteas veli: "U Tuli sunce nikada ne zalazi. Tamo nji stanovnici love ribu, a obo avaju drve e na ijim granama rastu ptice. Meso tih ptica ne jedu, ve , kada ptica padne, sahranjuju je s najve om pa njom kao da im je lan porodice." Izme u tih sporadi nih anti kih zapisa i srednjovekovnog izve taja D eralda iz Velsa, nedostaju bilo kakvi podaci o lupar-guskama. U XIII veku lupar-guske su, me utim, ve bile pred istrebljenjem. Njihovo meso, naime, bilo je veoma popularno - naro ito me u sve tenstvom po to se smatralo posnim. Oblaporni monasi zalju ili su da je lupar-guska vi e ljuskar nego ptica i da se, prema tome, slobodno mo e jesti i u vreme strogog posta. O tom pitanju raspravljano je na IV Lateranskom saboru 1215. godine, a papa Ino entije III uzalud je izdao i papsku bulu kojom se zabranjuje konzumiranje mesa guske prilepak u vreme posta. Bilo je ve dockan! Lupar-guske bile su gotovo istrebljene. Koju deceniju kasnije, polovinom XIII veka, svestrani i obrazovani nema ki car Fridrih II Hoen taufen, u svojoj uvenoj knjizi o sokolarstvu, tvrdi da tih gusaka nema. tavi e, nije mu po lo za rukom da nadje ni traga ovom bi u, iako je slao istra va e na daleki sever samo s tim zadatkom. Potonji istra iva i se povode za Fridrihom II, tvrde i da lupar-gusaka nema, ak i da je pri a o njima samo zabluda i mit. Arheologija, a posebno njena nova disciplina anarheologija, kao to smo videli, sasvim nedvosmisleno mo e da doka e da je neobi na lupar-guska postojala i da ju je, kao i mnoge druge vrste (spomenimo samo jednoroge), istrebila ljudska ruka, vo ena oblaporno u, gramzivo u i glupo u. A. Peragra

Predskazanja

Me u velikim delom stanovni tva Rimskog Carstva bilo je ra ireno verovanje da je sudbina pojedinaca i dr ave unapred odre ena, te da je budu e doga aje mogu e na nekin na in predskazati. Tako je, ba kao i kod savremenih ljudi, vladalo uverenje da razli ita znamenja najavljuju ishod budu ih povoljnih ili nepovoljnih de avanja. Jedini problem, kao i danas, bio je taj to bi punog smisla znamenja postojali svesni tek nakon to bi se ne eljeni doga aji - ve odigrali.

Izgled sarmatskog konjanika. prepoznatljiv po pancirnoj ko ulji od ko tanih plo ica, dugom konjani kom koplju i i kupastom lemu. ezdesetih godina IV veka te ko da je iko od podanika Carstva predose ao katastrofu koja e uslediti. ivot se odvijao sli nim tokom kao i predhodnih sedamdeset godina, a rimski carevi su manje-vi e uspe no branili granice dr ave od upada varvara i du Limesa podizali nova utvr enja. U gradovima su ljudi u ivali u trkama dvokolica, a seljaci su s mukom obra ivali zemlju i pla ali poreze. I dalje su trajala prepucavanja pagana i hri ana, pa i hri anskih frakcija me u sobom, a tu i tamo izbila bi i po koja pobuna. Me utim, veliki istori ar pozne antike Amijan Marcelin ka e da su se upravo u to vreme pojavila i prva znamenja propasti. (Naravno, ovo delo je napisano nekoliko godina nakon tih doga aja.) "Naime posle mnogih verodostojnih proro anstava proroka i gatara, po eli su da ska u psi i zavijaju vukovi, no ne ptice pevale su ne to alosno i pla no, a mutni izlasci sunca zatamljivali

su jutarnji sjaj. Vi ena je krava prese enog du nika kako mrtva le i, a njena smrt predskazivala je op tu nesre u". Kada su u Halkedonu razgra ivane zidine grada kako bi se od tog materijala napravila kupatila u Konstatinopolju, u temelju zida otkriven je pravougaoni kamen sa uklesanim stihovima: A kad rosne devojke kroz grad u igri okre u se veselo oven anim ulicama i kad zlosre ni zid bude odbrana banje tad e bezbrojna plemena iroko rasutih ljudi s oru jem pre i preko lepotokog Istra i razoriti skitska polja i mezijsku zemlju ali kad bezumnom nadom na Panoniju krenu to bi e kraj bitke i ivota im. Godine 372, zajedno sa notarom Teodorom, ve i broj ljudi je zatvoren i optu en za zaveru i pripremanje prevrata. Me u osumnji enima bili su Patricije i Hilarije, optu eni za proricanje uz pomo trono ca, u potazi za odgovorom ko e naslediti sada njeg cara. Jedan od odgovora je bio 5);. Ovo je trebalo da predstavlja prvi slog imena budu eg imperatora. Opet, drugi se odgovor sastojao iz stihova koji su predskazivali sudbinu zatvorenika, ali i imperatora:
Tvoja krv e biti osve ena, a njima besna Tisifona sprema gadan kraj dok Ares besni na Mimantovoj ravnici.

Car Valens se upravo zbog ovih stihova klonio planine Mimant u Maloj Aziji. Ipak, on gine u boju kod Hadrijanopolja, gde, nakon toga, pronalaze stari gr ki nadgrobni spomenik sa natpisom - Mimant. Katastrofa koja je usledila postala je velika fascinacija budu ih generacija. Po ev i od Gibona (XVIII vek) i njegovog dela, sve do na ih dana ova tema je stalno privla ila pa nju istra iva a pro losti.

migracija ovih varvara na teritoriju Rimskog Carstva i njihova pobeda nad rimskom carskom vojskom kod Hadrijanopolja) uzimaju kao klju na ta ka evropske istorije. Stra an poraz rimske vojske nanet od strane gotsko-alanske koalicije. klju nog politi kog i ekonomskog faktora na itavom evroazijskom prostoru. Invazija ili odumiranje? Obi no se doga aji koji su usledili nakon hunskog upada u evropske stepe (ru enja velikih plemenskih saveza Gota. da li su . sve do turskog osvajanja Konsatinopolja 1453. Na ovom mestu trebalo bi re i da je to bila propast samo zapada. pa se na kraju razlikovala od poznog Carstva taman toliko koliko se i Dioklecijanova imperija razlikovala od Avgustove. a da je Imperija na istoku ivela mnogo du e.Gotska porodica prilikom povla enja pred Hunima. godine. do ivljavaju i drasti ne promene. Postavlja se pitanje. U njihovom prevoznom sredstvu i odevanju nije postojalo ni ta specifi no to ih je razlikovalo od ostalih prekodunavskih varvara. koje su za nepunih sto godina u potpunosti izmenile sliku stare Evrope. kona no je otvorio vrata Carstva varvarskim najezdama. Zbog toga ispravnije je zaklju iti da je s kraja IV veka po elo nestajanje Rimskog Carstva kao sveobuhvatne mediteransko-evropske civilizacije.

episkop Hipona. Prili no rano su se pojavile (a neke jo uvek opstaju) takozvane "seed" teorije. koje tragaju za uzrocima propasti u to daljoj pro losti i vremenu prosperiteta Imperije. esto se Rimsko Carstvo posmatra kao izolovani entitet. Prva tuma enja javila su se kod savremenika i aktera ovih de avanja. povezivao uzroke propadanja sa vremenom dinastije Antonina. M. imao je savim druga ije gledi te. U delu O Bo ijoj dr avi. U svakom slu aju. . ali i na transformaciju zapada u ranosrednjovekovna dru tva. Pri tome se nagla ava presudni uticaj jednog faktora. Uzrocima koji e postati pokreta i de avanja izme u IV i VI veka.Amijan Marcelin. dok drugi veruju da su spoljni faktori (varvari) bili od presudnog zna aja. Sa druge strane. Bla eni Avgustin. koji je presudnu ulogu pridavao varvarizaciji Rimskog Carstva. Prvi smatraju da su uzroci propadanja bili ponajvi e unutra nje prirode. Tako je Gibon. ili kombinacija velikog broja uzroka. Savremeni istra iva i pozne antike podelili su se na osnovu gledi ta u dva ³tabora´.slom Imperije i poraz isto ne vojske kod Hadrijanopolja bili neizbe ni koraci posrnulog carstva. kako je to zapazio jo o evidac i hroni ar ovih de avanja . Johns) The Later Roman Empire. ili se Germanima pripisuje prenagla ena uloga kao "grobarima" Zapadnog rimskog carstva. do sada je najuspe nija sveobuhvatna studija D onsa (A. ili je odlu uju u ulogu u ovoj propasti imala ljudska pohlepa i sujeta. Piter Braun (Peter Brown) je u svojim radovima ignorisao pad Carstva i invaziju varvara. jedan od prvih istra iva a ovog problema (Propast i pad Rimske Imperije). Treba pomenuti i mi ljenje istori ara Rostovceva. koji su se odrekli dr avnih bogova. dr e i se prekretnica istorije koje ukazuju na kontinuitet Imperije na istoku. ije monumentalno delo i trag u razmi ljanju sledi i ovaj rad. jedan od velikh teologa zapada i o evidaca invazije Vandala. Preostali rimski pagani videli su uzroke propasti u hri anima. on tvrdi je da su sva de avanja deo velikog bo anskog plana i neizbe an korak ka silasku Nebeskog Jerusalima. H.

. tako da e biti lako zamisliti kako su se ose ali stanovnici (posebno pograni nih provincija) posle vi edecenijskih pritisaka.. Spoljna trgovina bila je stalno u deficitu u odnosu na isto ne dr ave odakle su uvo ene luksuzne robe (tkanine. Socijalni mir je kupovan velikim distribucijama ita. Prve naznake krize po ele su se ose ati nakon Hadrijanove vladavine. slonova a. U tom vremenu nekontrolisano su se tro ila sredstva na obnovu i izgradnju hramova. Tako. Glavobolje careva i podanika Ovaj odeljak je najrazumljiviji ljudima koji su poslednje dve decenije pro iveli u Srbiji. za ini. Unutra nje propadanje i transformacija Rimske Imperije bio je dugotrajan proces. termi i drugih javnih gra evina. godine. stotinama godina pritiskao je i podanike Rimske Imperije. proda carske dragulje i name taj iz palate! .). zbog ratova sa Markomanima i Kvadima 167.Borba rimske vojske sa varvarima. skupe religiozne procesije i brojne igre koje su uveseljavale proleterijat. dragulji. Veliki broj istovetnih ili sli nih problema. a uz to su i la i velika rtvovanja. Krajem IV veka ve i deo rimske vojske bio je slabog morala i lo e obu en za rat. vina i ulja gradskoj sirotinji. ve je filozof i imperator Marko Aurelije bio prinu en da.

Ova pojava bila je masovna na zapadu. Pored toga.klju ni u propasti Imperije. Ovo gledi te se posebno odnosi na na pograni ne provincije.Vojni krugovi su iskoristili neefikasan sistem nasle ivanja carske vlasti kako bi njima pripala klju na uloga u ovim de avanjima. kao jedan od uzroka dugotrajne demografske krize.samo dva umrla prirodnom smr u. Velikoj depopulaciji doprineli su i. spoljni i unutra nji sukobi. pojedini delovi Imperije postali su de facto varvarizovani jo pre nego to je Velika seoba stvarno po ela. seljacima i gradskoj sirotinji ostajalo je jako malo sredstava za brigu o vlastitoj porodici. Rezultat je bio period koji se danas esto naziva vojnom anarhijom. koja po inje sa Dioklecijanom godine 284. koji su u velikoj meri smanjili broj kvalitetnih vojnika i civilnog stanovni tva. koje su esto bile popri te ratnih dejstava i epidemija bole tina. Posle pla anja svih poreza i nameta. proistekli su iz stalnog pove anja vojnog bud eta zbog estih ratova i invazija varvara. Vekovima su nenaoru ani gra ani u ivali za titu rimske profesionalne armije. Tako je zapo ela germanizacija i varvarizacija armije. psiholo ka teorija predla e re enje po kome je jedan od presudnih uticaja bilo slabljenje morala ili "gubljenje nerava" stanovnika Carstva. Klju no ishodi te svih ovih neprilika bio je nedostatak javnog duha ili gra anske svesti. u kojoj je veliki grad Aleksandrija izgubila dve tre ine stanovni tva. a 180. i 267. tzv. Neki nau nici misle da su faktori nezavisni od ljudi . godine skoro jedna etvrtina (!) itelja Carstva stradala je od ove zarazne bolesti. . biopoliti ka teorija. to je dovelo do pove anja ionako velike smrtnosti dece stare do godinu dana. Pored toga. Visoki porezi. Antropolo ke analize skeletnih osataka iz pozne antike u itavoj Evropi pokazuju da je smrtnost novoro ene i sasvim male dece prelazila 35%! Alternativna. gde su Rimljani mirno posmatrali kako im varvari otimaju zemlju. u kome su.ispo eno zemlji te. Egzekucije i brojni gra anski ratovi prakti no su ostavili dr avu bez dru tvene elite. od ak 27 imperatora za redom . Otuda i ne udi to je i ukupni moral stanovni tva bio jako nizak. koji su pritiskali stanovni tvo. Na ovo gledi te se nadovezuje tzv. godine. Tako. postalo je uobi ajeno i izbegavanje osnovnih gra anskih du nosti. Sli na po ast se dogodila u periodu izme u 252. to zna i da je veliki deo stanovni tva bio nesposoban za odbranu. koji su stalno iveli pod razli itim vrstama pritisaka i u strepnji. pominje se ak i uloga toksi nog olova koje je bilo prisutno u kuhinjskoj gle osanoj keramici i vodenim cevima! Kuga je u vi e navrata harala Rimskom Imperijom. Posledice su bile slabljenje centralne vlasti i odbrambene mo i dr ave. Izlaz iz te ke ekonomske i socijalne situacije Rim je prona ao u izrazitoj apsolutisti koj formi vladavine. koji se esto manifetovao pasivno u stanovni tva u odnosu na sva klju na de avanja. Politi ko re enje za krizu stanovni tva prona eno je u obimnom prihvatanju varvara u carsku slu bu. koja zagovara scenario po kojem je do lo do istrebljivanja najboljeg soja ljudi. epidemije malarije i kuge . skoro neprekidni.

Od rimskog napu tanja provincije Dakije 272. .Rivalstvo Zapada i Istoka. Prikaz rimskog trijumfa nad varvarima na jednom sarkofagu iz III veka. granica se pru ala uglavnom du toka Dunava. Na istoku. S one strane Dunava Mo e se re i da je Rimska Imperija bila sa svih strana okru ena potencijalnim neprijateljima. arheolozi su nazvali ernjahovskom kulturom po nalazi tu ernjahov u blizini Kijeva.. Materijalnu kulturu koja je pripadala ovim narodima. preovla ivao je neki drugi narod: Dako-Geti. Za ovu pri u klju an je ju ni deo evropskog Limesa. Bastarni. kulminiralo je nakon formalne podele na isto ni i zapadni deo carstva 395. Prostor izme u donjeg Dunava i Dnjepra naseljavao je veliki broj varvarskih plemena udru enih u vi e velikih plemenskih saveza. Istok je imao daleko brojnije i bogatije stanovni tvo. Sarmati. vladaju a vojno-politi ka uloga u ovim krajevima pripadala je isto nogermanskim plemenima. U zavisnosti od oblasti. Na ovoj teritoriji nisu registrovani za eci urbanog ivota. Sloveni. godine. Ve inu naselja predstavljala su sela u kojima je ivelo izme u 100 i 300 stanovnika. Arheolo ki tragovi pokazuju da su Goti i pored vladaju e uloge na ovom prostoru inili manjinu stanovni tva. a u manjem broju i kamene gra evine. Njihove plemenske dr ave sa kraljevima na elu. nadzemne ku e od drveta i blata. kao rezultat razvijenijeg gradskog ivota i ve eg broja urbanih sredi ta. Po ev i od prve polovine III veka. Na zapadu je ono bilo uglavnom koncentrisano u rukama malobrojne i mo ne aristokratije. registrivanu na vi e hiljada lokaliteta. bogatstva su bila ravnomernije raspore ena me u gra anima. Zbog velikih privrednih resursa istok je imao dovoljno novca da kupuje mir i novcem usmerava kretanje varvara ka zapadnim delovima Imperije. godine. gde je postojao veliki broj srednjih zemljoposednika. preovladavao je razli iti tip ku ne arhitekture: zemunice i poluzemunice. sa kojima su se sukobi sti avali i razbuktavali vekovima. proisteklo iz razli itih jezi kih i kulturnih tradicija.. U svakom kraju ove ogromne teritorije. okupljale su niz plemena razli ite etni ke pripadnosti. odakle poti u varvari koji su potkopali mo Carstva. gde su vladari obi no grcali u finansijskim problemima.

To ne zna i da se i ova germanska plemena nisu bavila zemljoradnjom. staklo i druge luksuzne proizvode. stanje se bitno pogor ava dolaskom isto nogermanskih plemena na Dnjestar i donji Dunav (230-260 g. .Karta poznog Rimskog carstva i pojedinih varvarskih plemena u susedstvu. u zavisnosti od oblasti. prete no ruralno stanovni tvo. bar za jedan deo stanovni tva.). Sli an model vlasti uspostavili su zapadni Goti nakon naseljavanja u Hispaniji i Ju noj Galiji. zanatlija i zemljoradnika. Pored toga. koje je snagom oru ja kontrolisalo ogroman prostor i druge plemenske zajednice. stanovni tvo ovog prostora aktivno je u estvovalo u ratnim sukobima i plja ka kim pohodima okrenutim ka teritoriji Rimskog Carstva. ali se iz istorijskih podataka mo e naslutiti njena zna ajna uloga. Nema sumnje da su na tom prostoru Germani predstavljali manjinu stanovni tva. nametali vlast i terali lokalno stanovni tvo na savezni ke odnose. kontrolisali su i trgovinu sa Rimljanima kojima su izvozili itarice. krzna i sli ne proizvode.uglavnom ulje. ratnika. sve tenika. gde su sa relativno malim brojem ljudi (oko 10%) naseljenim me u domoroda ko stanovni tvo. ali im je vojna nadmo obezbe ivala polo aj ekonomske i politi ke elite. Istra ivanje nekropola potvr uje slo enu socijalnu sliku sastavljenu od plemenske aristokratije. U vremenu pre formiranja ernjahovske materijalne kulture. a kupovali od njih . Ovo pitanje je umnogome povezano i sa dru tvenim i etni kim odnosima. Ova proizvodna sredstva su uz grn arsko kolo bila najvi a tehni ka dostignu a ernjahovskog stanovni tva. da bi se kasnije takav odnos preneo na lokalno rimsko provincijsko. vino. uspevali da ekonomski i politi ki kontroli u ogromnu teritoriju Pirinejskog poluostrva. Me utim. gde su. Arheolo ka istra ivanja prostora ernjahovske kulture pokazala su da je dominantna privredna grana stanovni tva bila proizvodnja itarica. odnosno eksploatacijom pot injenog stanovni tva (pre svega ernjahovskih plemena). Plja ka se kao oblik privre ivanja arheolo ki te ko mo e identifikovati. a proizvodnja hrane .rotacionim rvnjevima. Mo e se pretpostaviti da su se Goti bavili ³parazitskom´ ekonomijom. Poljodelstvo je zna ajno bilo unapre eno upotrebom gvozdenog rala.

Teuringa sa donjeg Dunava (ju ne oblasti ernjahovske kulture). U isto vreme. postavio je odbranu na Dnjestru i upravo ovi doga aji su ozna ili kraj ogromnog broja ernjahovskih naselja. dok je drugi. godine na plemenski savez Greutinga. pod vo stvom Alaviva. kralja Hermanariha. Nakon njihovog pokoravanja i prinudnog savezni tva sa Hunima. te samoubistva njegovog naslednika Vitimira.Hunski ratnik prema opisu Amijana Marcelina. od Markomana i Kvada pa sve do Crnog mora.. usledio je zajedni ki napad 372.. Niz tragi nih doga aja po Carstvo zapo eo je napadom Huna na Alane . Posle dugotrajnih borbi i smrti Hermanariha. 9. Godine 378. zamolio cara . meseca avgusta. jedan deo Teuringa se povukao u Karpate.sarmatski narod koji je iveo na levoj obali Dnjepra. Nakon neuspe ne odbrane. dana. jedan drugi plemenski savez. Migracijama je zahva en ogroman prostor. ija se teritorija nalazila na na desnoj obali Dnjestra. Greutinzi su pod vo stvom Alateja i Safraka otpo eli povla enje prema Dnjestru.

Upravo ovde. dok je istovetan zahtev Greutinga odbijen. da nisu mogli nesmetano da barataju oru jem. ali je ostatak konjice napustio bojno polje potisnut naletom varvarske konjice. kako bi obuzdao nemire. Ujedno. Pored toga. savezni ke pomo ne jedinice. Jedan deo vojske je ishitreno krenuo u borbu kad se pojavila i varvarska konjica Alteja i Safraka sa Hunima. Carska vojska je zatekla varvare kako su rasporedili kola u krug. Do okr aja je do lo oko podneva. a Rimska vojska je bila pritisnuta umorom. varvarska konjica je jo uvek bila dosta udaljena od bojnog polja. katastrofalan po Rimljane. dok se ostatak zadr ao na teritoriji dana nje Rumunije. napustile su popri te bez borbe. napadaju i bokove rimske vojske. sve dok se nisu sporazumeli sa carem Teodosijem. e u i gladi zbog usiljenog mar a i jakog sunca. Desno krilo rimske konjice bilo je istureno. po elo je maltretiranje varvara od strane dr avnih slu benika. Ozbiljno izazvan.Valensa da ih primi na teritoriju Carstva. koji se vratio iz Male Azije. Levo krilo rimske vojske uspelo je da se probije do varvarskih kola. plja kali i ratovali po balkanskim provincijama. bio je pogre no obave ten od izvi a a da se broj varvara kre e oko 10. avgusta. sastavljene uglavnom od varvara. a u pomo mu je krenuo i savladar Gracijan sa zapada. U tom trenutku. pa umesto da do e do planske podele zemlje. sa istoka je dolazio car sa vojskom. Usledio je period plja ki seoskih dobara i manjih utvrda. No. na oko 14 km udaljenosti od Hadrijanopolja (danas Jedrene u Turskoj). Rimljani nisu ispo tovali dogovor. Rezultat bitke. 9. o ekuju i napad. Valens.000. Procenjuje se da je ukupan broj Valensove vojske dosezao do oko 40. smrt je na ao i sam imperator. Tako velika gu va onemogu avala je bekstvo. neki ljudi iz carevog okru enja podsticali su ga na borbu pre nego to stigne njegov savladar Gracijan.000. . Na ovaj na in. bio je . oni su iskoristili priliku i pre li reku bez dozvole. a ni da formiraju odbrambenu liniju. smatraju i pobedu unapred dobijenom. Te ka situacija i glad u kojoj su se na li naterala ih je na pobunu protiv Rimljana. U tom trenutku. Ljudi su bili me u sobom toliko zbijeni. deo stanovni tva ernjahovske kulture na ao se na teritoriji provincija Male Skitije i Druge Mezije. varvari su sve do 382. a na tom mestu je najve i deo rimske vojske stradao pod ki om varvarskih strela i kopalja. dok se bojni poredak ostatka vojske (posebno levog krila). rimska pe adija na la se uklje tena sa tri strane varvarima.preko dve tre ine poginulih rimskih vojnika! Osokoljeni ovom va nom pobedom. ne to kasnije. jako sporo formirao. Njihova molba bila je prihva ena.

Rimljani su napali i ako nisu formirali u potpunosti bojni red. u bitku se uklju uje varvarska konjica koja uspe no . U drugoj fazi.Prikaz bitke kod Hadrijanopolja. kada je do lo do napada rimljana varvarski kamp.

po obimu proizvodnje i prihodima. preko kojih su odr avali odnose sa Carstvom. Ukupan vojni potencijal Imperije pred kraj 4. u kome su obe strane prona le interes i izlaz iz te ke situacije. No.nadmo ni Kako bismo stekli to ta niju sliku o tada njoj situaciji. treba uporediti klju ne potencijale varvara sa Carstvom. godine uzdrmali Zapadnu imperiju. koji su u ve oj meri usvojili rimsku provincijalnu materijalnu kulturu. Kao i uvek u takvim situacijama. U tre oj fazi do lo je do opkoljavnja i potpunog uni tenja rimske pe adije. Boravak ovih varvara irom provincija i stalni upadi na teritoriju Carstva . U svakom slu aju . Pored toga. zbog gladi. . Dolazak u balkanske provincije nije promenio osnovno ekonomsko i dru tveno ustrojstvo ovih zajednica. Razaranja i plja ke koje su karakterisale njihov dolazak i boravak na ovom prostoru naneli su prili ne tete lokalnom stanovni tvu i ekonomiji podunavskih provincija. mada su najsposobnije jedinice brojale oko 194. a potom su predstavljale skoro nenaseljenu tampon-zonu izme u Isto nog Carstva i Hunske dr ave. Najpre su. varvari su imali jedino plja ku kao sigurnu granu privre ivanja. po prelasku na teritoriju Carstva. Sklapanje feodosa sa ovim narodima 380. godine. Procenjuje se da je bilo oko 550. Alana i Sveva. svi koji su bili u mogu nosti napu tali su nesigurne oblasti. Odnos ove dve ekonomije bio je odnos centra i periferije. Nakon dodeljivanja zemlje za naseljavanje. posebno su u negativnom smislu osetili stanovnici ruralnih sredina. Varvarski prostor predstavljao je teritoriju odakle su se Rimljani snabdevali jeftinim sirovinama. Galiji i Hispaniji. bitno su oslabili ljudski i odbrambeni potencijal podunavskih provincija.onih koji su ostali sa druge strane Dunava. bilo je i mirnih razdoblja u kojima je dolazilo do kontakata i uticaja starog provincijskog stanovni tva na varvare.000 ljudi. Rimska ekonomija. a izvozili uglavnom luksuzniju robu.000.000 ljudi. a bili su direktno pot injeni samo svojim vladarima. Ekonomske sankcije koje je Valens uveo Gotima za nekoliko godina su gurnule ove narode u te ku bedu. nekoliko godina neprestano plja kali sva mesta gde je moglo biti hrane i na taj na in obezbe ivali sve ostale materijalne potrebe. ine i ih nesigurnim mestom za ivot i privre ivanje. bila je superiorna u odnosu na itav varvarski prostor . deo njih se verovatno okrenuo zemljoradnji i tradicionalnim zanatima.000 vojnika. veka bio je ogroman. Doseljavanje novih stanovnika. Upravo sa balkanskog prostora Goti su krenuli u razorni pohod prema Italiji.potiskuje i izbacuje iz borbe rimsku konjicu. migriraju i ka za ti enim gradovima ili sigurnijim delovima Carstva. godine bio je rezultat priznavanja fakti kog stanja. koji su 407. Nije udno to su ove oblasti jako brzo dokraj ene od Atiline vojske. bio oko 50. iako oronula. dok je broj Vandala. tokom koga je oplja kan i grad Rim 410. Ukupna populacija varvara koji su u prvom naletu pre li na teritoriju Carstva maksimalno se procenjuje na 200. Pripadnici ernjahovskih plemena su u ivali svojevsrnu autonomiju. i 382.

gde su posle vi e poku aja . Zapad je zbog mnogo du e grani ne linije bio izlo eniji napadima evropskih varvara. od inovnika pa do samog cara. okren u se svom snagom protiv Rimljana. Zahvaljuju i takvoj politici Istoka. Kvadima i drugim varvarima. ne treba zanemariti i mogu nost da je pobuna Gota dobila obrise socijalne revolucije. Sa Persijancima su Rimljani sa istoka izlazili mnogo lak e na kraj. Pored ovih pitanja. Rimljani ih nisu razbili u manje grupe koje bi bile pacifikovane i podlo ne br em uticaju nove sredine. imali su i dovoljno svojih problema. Valens je eleo slavu. Rimljani nisu nastupili sa jedinstvenom vojskom. Posle gubitka najbogatijih provincija severne Afrike od strane Vandala.Kada bi carevi koncentrisali dovoljan broj trupa. to je bilo previ e za maloljudni i ekonomsko slabiji deo Carstva. Za to vojna premo nije iskori ena kasnije? Odgovor verovatno le i u politi kim ra unicama cara. Odbrana granica dobro je funkcionisala samo u jedinstvenom Carstvu. Zapad je morao da se brani sa obe strane granice. bez problema su izlazili na kraj sa varvarima. Osim kra e granice. gde oni nisu smeli da se upuste u otvorenu bitku. u kojoj su se ni i slojevi provincijskog stanovni tva (poput traga a za zlatnim icama . ljudski faktor i motivisanost ratnika bili u prvom planu. uglavnom u onim provincijama koje su prethodno opusto ili. nesavladive zidine Carigrada bile su nepremostiva prepreka za sve napada e i odbrana isto nih provincija. bez obzira na sve.uspeli da osvoje Rim. godine. primljen je jako veliki broj varvara sa porodicama. tako da nije ispo tovala dogovor o podeli zemlje. Sporna pitanja su esto re avana putem poslovi ne isto ne anti ke diplomatije. a sama bitka je lo e vo ena i pogubno strate ki postavljena. sudbina Zapada vi e nije bila neizvesna. rimski inovnici po eli su da izrabljuju i ikaniraju varvare. ali je tokom 376. Rimska uprava je potcenila njihove organizacione i vojne sposobnosti. Nakon podele. gde je vlast pripadala njihovim kraljevima i plemenskim vo ama. Ako su tako stajale stvari. a pored toga. godine na injen itav niz pogre nih odluka. o ajni ki se bore i na ivot i smrt. o igledno se vodilo ra una prevashodno o vlastitom interesu. prema kojima nisu bile primenjene ranije uobi ajne mere. Najpre. Persijanci nisu imali migacijske te nje. da umesto da se stave u slu bu Carstva. godine). Sam Valens je izvodio borbena dejstva protiv zapadnih Gota na njihovoj teritoriji 368. gde je dolazilo do me usobne koordinacije i me usobnog pomaganja Istoka i Zapada. Umesto toga. te su ovakvi postupci naterali Gote. Kada su po eli novi problemi nakon smrti cara Teodosija (395. Iz ovoga jasno sledi da sve unutra nje slabosti nisu dovoljan razlog za pad Imperije. za to je do lo do poraza kod Hadrijanopolja? Radi se najpre o vremenu gde su. Dozvoljeno im je da zadr e unutra nju organizaciju i strukturu dru tva koju su doneli iz postojbine. Goti su samo ve to skrenuti ka zapadnom delu Imperije. koji je eleo da zadr i Gote pod kontrolom kao deo vojnih jedinica i radne snage na Limesu. Tokom vladavine Valensa i Valentinijana bilo je nekoliko velikih pobeda nad Sarmatima. u krajnjoj liniji.

ije su plemenske dr ave predstavljale specifi an oblik politi ke. 1964.htm http://www.roman-empire.acnet. (Bilo koje izdanje) Preporu ene Web stranice: http://www. crne rupe. pre svega iz ekonomskog interesa.htm http://ancienthistory. Radivoje Arsi Zavod za za titu spomenika kulture Valjevo Crte e izradio: eljko Vitorovi Preporu ena literatura: y y y Jones. 1988.ca/department/history/muhlberger/orb/lra. Da ana i Slovena.html Materija se cepa.nipissingu. godina). E. sli no savezima koje su stvarali Kelti. dru tvene i crkvene organizacije. ekonomije.ca/department/history/muhlberger/orb/ barb. Oxford. etni ke i ekonomske organizacije.acnet.nipissingu. pod vla u germanskih plemena.about.wnec. Istorija (prevod: M. Huni ili kasnije. godine. Fukoovo klatno.emayzine.M. pa su tamo nji stanovnici jo dugo iveli sa ose anjem da su podanici rimskih careva i Imperije.com/lectures/romeco2.Umberto Eko.htm http://mars. pre ivele propast poslednjeg rimskog imperatora Zapada. Romula Avgustula 476. A.H.iz Trakije ili robova iz Rima) priklju ili varvarima. Later Roman Empire. Hermes i Alhermes ± kona no vi ste ti koji bi trebalo da mi date odgovor. srednjovekovni Normani. stavi tu ementaler i ispadaju kvarkovi.edu/grempel/courses/wc1/lectures/14romfell. dopunjavaju i time njihovo etni ko arenilo.htm http://www. Skiti. Ovako kompleksna situacija navela je vedskog nau nika E. Sasvim je sigurno da su mnoge zna ajne odlike ivota u Rimskoj Imperiji: osnove rimskog prava. centrifugirani uran i ta sve ne! Tako i sa alhemijom.html http://mars.wnec.library/weekly/aa061901a. Na Istoku.html http://www. Decline and Fall of the Roman Empire. Beograd: Prosveta. Amijan Marcelin. .net/army/adrianople. Milin. Lenrota da etni ki Gote protuma i kao konglomerat naroda Sarmata. Gibbon. sve do arapske i slovenske invazije nije bilo zna ajnijih promena. 1998.edu/grempel/courses/wc1/lectures/14romfell.com. -.

pa samim tim i alhemijskim.Omnibus: Jedna od etapa u evoluciji coveka . D afar al Sadik nije ba slutio da e to dete. tj. moja omiljena verzija je ona koja nas vra a u vreme Iznoguda i Haruna al Ra ida. a iji se sastav. Logi no je onda to mu pa nju potpuno zaokuplja dete vi e zainteresovano za svet mistike i nauke i vi esatno dru enje sa knjigama i spisima. bavi se "nau nim obrazovanjem" u Egiptu. a i onim starijim kolegama. godina. budimo neko vreme duhovi prosve enosti. Ono to je u Gr koj nazivano hemeja. ak ni o poreklu same re i alhemija ni danas ne postoji konsenzus me u planetarnim mudrim glavama. Ipak. Me utim. najve eg i najja eg upori ta hri anstva. postati najve e ime alhemije prvog milenijuma. jo je mnogo. Nema sumnje da su se sa ostacima tradicije gr ke nauke Arapi susreli preko Egipta. Istini za volju. Verovatno ste pomislili na zlato. nateralo je Arape da se upuste u ne to to su sami nazvali alhemijom. ali ne onom iz prethodne re enice. Bagdadski lopov Bagdad. Ogledalce je. Iako popularan. Dakle. Ipak. Logi no. Ustvari. gle uda. jedini te ni metal ± mercurius. naravno.Homo hermeticus Samo je jedan me u hemijskim. D afar al Sadik. u Arabiji tada dobija odre eni lan al i postaje al himija. elementima koji zaslu uje da bude ogledalo du e. ni dan danas sa sigurno u ne zna. O ciljevima i metodama da i ne pri amo. 764. keo ili u Egiptu kem. bitan lik rimskog panteona kome odgovara kolega Hermes iz helenskog. hermetika je ime dobila po Hermesu. Jedan od prvih susreta sa gr kom hemijom Arapi su do iveli pri opsadi Konstantinopolja. Spaljivanje njihovih drvenih la a "gr kom vatrom". mnogo gore. esti Imam i naslednik Muhamedovog zeta Alija. trebalo bi da bude susret u koji ulazimo sa respektom. ne mo e se re i da je imao previ e onih koje je podu avao. pri a prva. Ona se u alhemi arskim spisima ozna ava isto kao i planeta Merkur. iva. D abir ibn Hajan. na alost. Alhemi arski simboli za zlato i olovo. u normalnim okolnostima. metal oko koga se vrti onaj prakti ni deo alhemije. U alhemiji. Upoznavanje sa srednjovekovnim. Sirije i Persije. Opet logi no. da vidimo ta bi sa ogledalom du e. . lako zapaljivom sme om koju nije mogu e ugasiti vodom. Pre dugo pri eljkivanog susreta. ni ta nije tako jednostavno kao to na prvi pogled izgleda. zlato mo e mnogo toga. Merkur je. nego za brljanje po pesku.

eherezade. Poku avaju i da na e optimalan recept za pripremanje eliksira. sastoje od po dva od ovih principa koji odre uju karakteristike samog metala ± njihove spolja nje kvalitete. To je bila razbla ena azotna kiselina. i nije sve bilo ba tako jednostavno. Osnovne ideje D abirovog opusa nadovezuju se na aleksandrijsku alhemiju i teorije Aristotela. mada noviji podaci ukazuju da je deo knjiga napisan kasnije ± u IX i X veku i da autor nije jedan ovek nego grupa pripadnika muslimanskog pokreta zvanog Ismailija. naravno. iva i sumpor. Jednostavno. u zapadnom svetu kasnije poznatom kao Geber. D abir je smatrao da je za ovakve transformacije. spolja nji kvaliteti zlata su toplota i vla nost. za koju je verovao da je barem potencijalno ja a od sir etne. Detaljno je opisao amonijum hlorid. Sre a njegova bila je i u tome to je iveo u vreme najve eg uspona Arapskog sveta. a . ina e spolja nji kvaliteti srebra. dok su preostala dva principa uro ena i predstavljaju unutra nje kvalitete. pripisuje veliki broj knjiga napisanih u to vreme. iji je aktivni lan bio i sam D abirov otac (Hajan). Za njegovo pripremanje koristio je biljne i ivotinjske supstance. transmutacije kako bi to alhemi ari rekli. a metali se. tj. destilovao sir e i dobio "jaku" sir etnu kiselinu. D abiru se. Na primer. vla nost i suvo u. odnosno najja u poznatu kiselinu starog veka. hladno u. ta je onda potrebno za prevo enje srebra u zlato? Samo prevesti njegove unutra nje kvalitete u spolja nje. pokazao kako se priprema olovno belilo.D abiru su u ruke dospele knjige i spisi koje su arapski trgovci vekovima prenosili iz Evrope i sa istoka. u stvari. D abir je dao veliki doprinos hemiji koju danas poznajemo. unutra nji hladno a i suvo a. I D abir je smatrao da je iva su tinski metal zbog svoje te ne prirode i osobine da reflektuje sopstvenu okolinu. neophodno prisustvo eliksira. zar ne? Me utim. ibn Halduna. Alhemi arski simboli za sumpor i ivu. ponovo zauzimaju bitno mesto u hijerarhiji 'metala'. te se po tome razlikuje od ve ine svojih prethodnika. Tako i D abirovo poimanje materije obuhvata etiri principa: toplotu.

Tako je ve tada. a zatim dodati sun er impregniran su ilom. poseduje boju zlata. Sve to je trebalo uraditi svodilo se na odre ivanje odnosa u kom treba pome ati ivu i sumpor (bilo po principima numerologije ili prakti no ± mnogobrojnim destilacijama) i na taj na in dobiti bilo koji drugi metal. "metalna tela" ili kovne supstance i "tela" ± minerale ili supstance koje se pri kovanju pretvaraju u prah.). destilovati ponovo. na alost. poznat pod imenom Avicena. a od vode e ostati jedino izolovana hladno a. ve sama ideja alhemije. Sa Al Razijem medicinski deo alhemije dobija na zna aju. vla nost e biti potpuno spaljena. Arapski alhemi ari su.). U D abirovim radovima opisane su destilacije velikog broja supstanci ivotinjskog porekla. Valjalo je sa ekati jo barem dva veka da se u glavama evropskih mudrija a iskristali e koncept eksperimenta i da neko po ne sa prevo enjem arapskih i anti kih tekstova. Tako e vla nost vode biti osu ena suvo om (sumpora) i toplotom vatre neophodne za destilaciju. neobi no sagorljiv. U tada njoj Evropi. te je po tome bio i ostao izuzetak me u alhemi arima. Tajna uspeha le i u velikom broju ponavljanja. nije bilo nikoga ko bi to znao da ceni. zapaljiva materija. bili i nau nici i tehnolozi. evo recepta za izolovanje hladno e koji navodi The Historical Background of Chemistry: Sipati vodu u tikvu i dodati supstancu koja poseduje izra enu suvo u. Vodu treba prvo samu destilovati sedamdeset puta. oveku koji je jo za ivota stekao atribut magnus (veliki). Alhemija se po etkom XIII veka vra a na prostore na eg kontinenta. Osim toga. te nost i suvi ostatak koji odgovaraju principu etiri elementa i predstavljaju vazduh. kao to je sumpor ili ne to sli no. . Zahvalnost za to dugujemo pre svega Albertusu Magnusu. Sledbenik D abira ibn Hajana bio je persijski alhemi ar Al Razi (850±925 g. Kao rezultat velikog laboratorijskog iskustva. I Rod eru Bekonu tako e. vodu i zemlju. Kao proizvodi destilacije uvek se javljaju gas. bio poznat na in za pripremanje gipsa i njegova upotreba za fiksiranje slomljenih kostiju. dodati nov impregniran sun er u destilat i ponoviti destilaciju. zahvaljuju i Al Raziju. Sumpor. Primera radi. Pou en neuspesima ranijih vekova. D abir je napravio mnogobrojne aparate i posude svestrano kori ene od tada njih alhemi ara. Za dobijanje hladno e neophodno je sedamsto ovakvih destilacija. Alhemi arski simbol za srebro. nesumnjivo. Najvrednije nasle e koje su nam ostavili. kod Evropljana poznat kao Razes. jedan od najzna ajnijih lekara u vreme izme u anti kog perioda i ra anja moderne nauke. vatru. nisu ni sir e. nije verovao u mogu nost dobijanja zlata iz drugih metala. ipak. Razdvajajanjem toplote od hladno e i vla nosti od suvo e otvaraju se mogu nosti za dalje kombinacije u odgovaraju im proporcijama. ni gips. klasifikovao je supstance na "duhove" ili supstance koje potpuno isparavaju u vatri.du u zadr ava u unutra njosti nedostupnu o ima drugih. Ovo skretanje alhemije ka medicini nastavio je i Persijanac ibn Sina (979 ± 1034 g.

ocrtava granice i defini e pravila za po tovanje. novi zubi rastu na mestu ispalih. naravno. . seda kosa ponovo potamni. koje nakon toga postaje podmla eno. iri maglovito. ne zna i da tamo nji alhemi ari nisu poku avali da u "laboratorijama" smu kaju zlato. tj. zlato je najvrednija postoje a stvar. To. nakon prispe a u pet unutra njih organa. Zemlja. kao vetrom no ena ki a. nego da ih je ono interesovalo najvi e iz gastronomskih razloga. kao ponuda vladarima za "prilog uz ve eru". putuju i kroz sva godi nja doba. Elixir Vitae i kamen mudrosti Kineske vladare je alhemija interesovala mnogo vi e kao umetnost pravljenja eliksira besmrtnosti nego kao ansa za relativno jeftino boga enje. Hrane i se zlatom posti e se dugove nost. Kao nekvarljivo. ovek postaje besmrtan sa gotovo neograni enim mogu nostima. Isparava i prodire do ivica tela. Verovalo se da ako jede zlato. nakon ega bi usledila odgovaraju a nagrada. O tome svedo i slede i odlomak iz The Historical Background of Chemistry: Dugove nost je od primarne va nosti za kona ni trijumf.Umetni ka predstava jedne alhemi arske "laboratorije". Zlatni prah se.

I junak na e prve pri e je verovao u mogu nosti eliksira odnosno kako Elijade navodi: . Sledilo je izbeljivanje ili leucosis (dobijanje srebra) i zatim dobijanje zlata ("po u ivanje") ili xanthosis.) i nazvao je tinkturom. Zato je prvo neophodno "ubiti" metal sa kojim se radi. Mi ljenje da se promene u makrokosmosu ponavljaju i u mikrokosmosu predstavljenom ivim bi ima. 300 g.ovog kamena to nije kamen. tj.. koristili su jo u Aleksandriji krajem stare i po etkom nove ere. Ovakvim promenama ovek postaje imun na neda e ivota. olovo i srebro. staroj eni e se vratiti devoja tvo. uni titi njegove osnovne metalne karakteristike tako da postane crn. mada ne pod navedenim imenom.. telo umire ostavljaju i seme koje pod dejstvom duha brojnim promenama posti e savr enstvo sopstvene vrste. razume re i koje se odnose na njega. a bez ikakve vrednosti. tj. Verovalo se i da je duh sastavni deo svih stvari i da promene nastaju delovanjem duha na telo. predmet bezbrojnih oblika. nisu obe avale ve iti ivot. Ova faza u pravljenju zlata zvala se Proces sublimacije. ili kamen mudrosti ime je istaknuta neorganska priroda i sposobnost ovakve supstance da izvr i finalnu transformaciju. sumpor. za razliku od zapadnih religija. dragoceni predmet. Na postojanje supstance koja ubrzava ovakve procese prvi je konkretno ukazao Zosimos od Panopolisa (ca. i samo onaj ko zna kako se spravlja Kamen mudrosti. Imaju i u vidu da su kao osnovne supstance za pripremanje eliksira kori eni iva. Da bi sve ovo i lo mnogo br e dodavane su "klice" srebra i zlata u odgovaraju im koracima. Kako religije u Kini.e.. istim sledom bi trebalo da se de avaju i promene u makrokosmosu. bilo je svojstveno tada njim alhemi arima. postaje en-jen (pravi ovek). u biljkama i ivotinjama. Logi no.n. ili kamen mudrosti. mora se priznati da podatak da je nekoliko vladara umrlo od posledica trovanja i ne zvu i neobi no. a bez oblika. Ponekad je sledilo i finalno dobijanje sjaja i i enje dobijenog zlata ili iosis. tog neznanca koga svi poznaju. U mikrokosmosu. Ono to je kasnije nazvano eliksir. melanosis.. . Drugo esto upotrebljavano ime u to vreme je bilo "prah" odnosno xerion to arapskim dodatkom lana al i transformacijom u latinskom prelazi u elixir. bez prisustva boja. okretanje alhemiji u nadi da ona mo e pomo i u ostvarivanju besmrtnosti deluje potpuno logi no.Starac e ponovo postati mladi .

bio je D on Di (1527 ± 1608 g. Tako e ka u i da ga je kraljica Elizabeta posebno simpatisala i da mu je malo toga bilo uskra eno. Vaseljene i svega ostalog. engleski matemati ar. 1582. imao je ambiciju da od Praga napravi alhemijsko udo. zlatni grad i dobro mu je i lo. Klju no ime ove pri e. skre e alhemiju od pravljenja zlata ka medicini. Tada nji car Bohemije. Cilj alhemije. Di se razumeo u mnogo toga. Alhemijsko carstvo XVI i po etak XVII veka u Evropi po mnogim parametrima predstavljaju krajnje interesantan period istorije ove na e nazovi civilizacije. U XVI veku osim razvoja medicinskog pravca alhemije dolazi i do pravog procvata ezoteri ne strane alhemije. Diju i Keliju nije uspelo da D on Di (1527-1608). ekspir pi e o Romeu i Juliji. de ifruju tekst. sli no Aviceni pet vekova ranije. ukazao na postojanje manuskripta u kom se. Ka u da je imao li nu biblioteku od 6000 naslova koju su mu jednom prilikom zajedno sa ku om spalili zemljaci. koji je sam sebe nazvao Paracelzus. Luter uspeva da pocepa dobar deo kontinenta na dva suprotstavljena bloka i izazove stogodi nji rat. Rudolf je bez problema izdvojio 14. Galilej demonstrira kako bi eksperiment mogao imati nekakve veze sa naukom i kako bi na tom konceptu valjalo raditi.000 dukata i kupio im neophodnu literaturu. Ka u da je Frensis Drejk na svojim putovanjima koristio navigacionu opremu koju je konstruisao D on Di. a prohtevi mu nisu bili mali. Da li ga je na ao? Sam je verovao da jeste iako su pedesetak godina kasnije njegove radove. ali o tome u slede oj pri i. Diju je. Rudolf II. verovatno. dosta toga polazilo za rukom. nije bio da otkriva tehniku transmutacije. te on ceo svoj radni vek posve uje traganju za kamenom mudrosti u svojstvu eliksira ivota. Bez obzira na manuskript.). ordana Bruna i veliki broj ve tica oba pola Inkvizicija pretvara u neprijatne uspomene i gust dim. Dijev saradnik. A za sve to vreme u visokom dru tvu jako dobro instalirani alhemi ari poku avaju da osnuju sopstevnu imperiju.). Kad je Edvard Keli. ako izuzmemo gore pomenute alhemi are.Sa razvojem "medicinskog" pravca alhemije. nalazi odgovor na pitanja ivota. po njemu. eliksir dobija i ire zna enje. svodili pod arlatanstvo. a ba kao ni kriptoanaliti arima CIA-e 400 godina posle Dija (u pitanju je uveni Vojni ev manuskript (Voynich)). ipak. kao ni kod-brejkerima na engleskom dvoru ne to kasnije. godine D on Di iz Londona odlazi na privremeni rad u Prag. postavljene na konceptima bliskim konceptima moderne hemije. . nego da priprema lekove protiv svakojakih bolesti. Filipus Teofrastus Bombastus von Hohenhajm (1493 ± 1541 g.

Me utim. Frederik prihvata sve ponu ene predloge i eto svadbe. ispostavilo se da je ovo. po njihovom mi ljenju. behu potpuno uni tene. umetnike. potrajao samo trideset godina. a sa njima i snovi o jednom boljem svetu. legende o hermeticizmu i rozenkrojcerima. ali i talentovane varalice. Umberto Eko i Herman Hese. pa su nastavili sa pripremama za stogodi nji rat. nadaleko uvene ne zbog samog ina ve zbog alegorijskog pamfleta koji je opisuje ± Alhemijsko ven anje Kristijana Rozenkrojca. Car Frederik i alhemijska imperija nisu potrajali ni godinu dana. Kao to ve . Frederik V je ubijen je u Pragu 1619. i sami pretpostavljate gore pomenuti mlado enja uz "skromnu" pomo svojih savetnika Majera i Andree pobe uje na izborima. Bilo kako bilo. Knjigu je. napisao Johan Andrea. godine isto kao i njegov "veliki vezir". ipak. kralj. u neku ruku. najve im impakt faktorom ± alhemijsko obrazovanje dvojice talentovanih asistenata. te odlaze kod mladog princa Frederika V (Hajdelberg). Majer. Po svemu sude i. Katoli kom jugu se ideja i nije preterano dopala. Na mestu gde je Majer okon ao karijeru danas se nalazi Ulica alhemi ara. Svi uslovi za nastanak alhemijske imperije su tu. . recimo. Alhemi arske laboratorije. uspe no je dovr io svoj projekat sa. Svita se seli u Prag i Majer postaje premijer. Pretpostavka da e Englezi prisko iti u pomo ako Habsburgovci napadnu Prag be e razumna. verovatno. nude mu perspektivan alhemijski program i nagovaraju ga da se o eni engleskom princezom jer bi to. Kr mar je u ovom slu aju bio D ejms. verovatno. pa su raspisani izbori za novog cara (takav be e obi aj u Severnoj Ligi). ko je Kristijan Rozenkrojc? Na ovo pitanje u. kraj ove pri e istovremeno je po etak jedne druge legende. samo slegnuti ramenima i uputiti vas na majstore igre kakvi su. engleski v. Ne to kasnije umire Rudolf II.Pre nego to se Di pred kraj svog ivota vratio u Englesku. bio dobar strate ki potez. bio ra un bez kr mara. ali potpuno pogre na. koji je. dodu e. Me utim.d. Hajdelberg postaje alhemijski centar sveta i pravi magnet za ljude od nauke. filozofe. u enici su bili jo ambiciozniji od u itelja. nadalje alhemija i rozenkrojcerijanstvo idu ruku pod ruku. pa neka vas oni li no zbunjuju svojim idejama i interpretacijama. Me utim. bez sumnje. Mihaela Majera i Johana Andree.

Stoga su alhemi ari stvorili svoj sistem znakova i tajni jezik komunikacije. trodimenzionalnog prostora i mehanicisti kog determinizma. dok su grobari prvoborci industrijske revolucije. Henry M. Njutn i Lajbnic. Istina malo su preterali u kriptovanju sopstvenih ideja. Alhemija nije izdr ala pojavu diferencijalnih jedna ina. Fukoovo klatno. ta transmutacija oveka mo e odvesti prili no daleko. najbolji engleski matemati ar svog vremena.com/alchemy Preporu ena kompjuterska igra: Zork Nemesis . vi e vremena provodili u de ifrovanju tekstova nego u laboratorijama. odnosno medicinu. ta vi e. New York. Ubice se zovu Dekart. Nau na knjiga. Preporu ene Web stranice: http://www. Di je bio matemati ar.Prikaz pe i za destilaciju. 1983. Dover Publications. izvor sveg alhemijskog u enja. Ironija je u tome to je i Njutn u svojoj laboratoriji poku avao od jeftinog metala da napravi zlato.levity. O igledno. transmutaciju materije koja vremenom izrasta u dana nju hemiju. Kratka istorija hemije. Mircea Eliade. Igra staklenih perli. Kova i i alkemi ari. 1968. Leicester. Uzgred. alhemiju nema puno smisla posmatrati samo kroz njenu egzoteri nu varijantu. Inkvizicija nije imala ba puno razumevanja za takve ideje. alhemija je bila jedna valjana philosophia naturalis svoga vremena. pre svega. Grafi ki zavod Hrvatske. du e. Jasno. pa su. Sve u svemu. Kako ka e Corpus Hermeticum. ak do bo anskih visina jer " ovek je brat bo iji". prizna ete. Ideja alhemije je transmutacija. Beograd. projekat na kom svi manje-vi e i dan danas radimo. Herman Hese. to je. prst sudbine je uredio da me u vojnicima koji su 1619. mislim da bi trebalo razmisliti o interesantnoj pojavi da klju ni lik zlatnog doba alhemije nije imao ama ba ni ta sa retortama i aparatima za destilaciju. godine osvojili Prag bude i jedan dvadesettrogodi nji Francuz ± Rene Dekart. The Historical Background of Chemistry. 1971. Umberto Eko. teta to nije mogla da potraje. Pre nego to stavim ta ku na pri u i lukavo izbegnem pripovedanje legende. ponekad. Nagradno pitanje ± Ko je ubio Mihaela Majera? Tatjana Damjanovi Hemijski fakultet Beograd Preporu ena literatura: y y y y y Isak Asimov.

pribegava se zaklju ivanju (induktivnom i deduktivnom). Shanks) u svojoj knjizi Isku avanje pro losti.junaci Agate Kristi . koji postepeno vode do rekonstrukcije pro losti. zalagali pobornici. kao to su erlok Holms. Intelektualni prezir i nau na superiornost koju su predstavnici nove arheologije pokazivali prema tradicionalnoj. koja su potpuna suprotnost "tradicionalnim i konzervativnim metodama" zvani ne policije. svojevremeno. mogli bi se uporediti s odnosom erloka Holmsa prema Lestrejdu ili Herkula Poaroa prema sirotom inspektoru D apu. Tako i arheolozi. isti u da njihov posao ima izvesnih sli nosti s detektivskim: otkrivaju se. Konana Dojla. erlok Holms. kulturnoistorijskoj arheologiji. uveni detektivi iz romana. "nove arheologije". najvi e ponose onim za ta nisu zaslu ni (setimo se samo koliko smo se nekada ponosili "na om" razu enom obalom). si u ni tragovi. svojevrsna paradigma te teorijske revolucije u arheologiji. obi no. naoko nebitni.imaju po svom metodu dosta sli nosti sa onim teorijskim i metodolo kim inovacijama za koje su se. s prili nim ponosom. sada ve vreme ne. Holmsovo superiorno analiti ko i deduktivno zaklju ivanje suprotstavljeno je konzervativnom policiskom ablonu .Arheologija iz romana Ljudi se. Upotrebljavaju se komplikovane forenzi ke metode. Moglo bi se ak re i da su detektivi sa svojim deduktivnim razmi ljanjima. ovi knji evni likovi kao da su najavljivali va an teorijski preokret koji se u arheologiji dogodio krajem ezdesetih godina pro log veka. o emu govori Majkl enks (M. ili Herkul Poaro i gospo ica Marpl . Iako su hronolo ki prethodili procesnoj ili novoj arheologiji. formiraju se i proveravaju hipoteze.

e Hadson). Njegov stan u Bejker stritu 221b. a hemijske i mikroskopske analize stalni su Holmsov pratilac pri istra ivanju. Njih konzervativni arheolozi.na uveseljenje italaca .inspektora Lestrejda koga veliki detektiv iz Bejker strita otvoreno omalova ava. kao i mnogo godina kasnije Dejvid Klark u Analiti koj arheologiji. kliknuo: "Vi e nauke!". Na kraju krajeva. Dovoljno je pogledati samo jedan slu aj . svejedno). po to ih .Znate moj metod .prim.junak detektivskih pri a Edgara Alana Poa.izme u ostalog .neumoljivo trijumfuju nad sumornom rutinom vi eg inspektora D apa iz Skotland Jarda.ne bi ni tra ili. Holms veli: . Jednim drugim povodom rekao je: "sitnice su apsolutno najva nije". cigareta i duvana za lulu? Ni jedan podatak za njega nije bio suvi e si u an ili zanemarljiv. Holms je govorio doktoru Votsonu: . naizgled nebitni. da bi se uvidele udesne sli nosti izme u Holmsovog metoda i proklamovanih ciljeva "nove arheologije". nije li ba on napisao malu monografiju o specifi nim osobinama pepela od 140 razli itih vrsta cigara. Holms je prvi uveo "egzaktnu nauku" u (knji evno) istra ivanje zlo ina (ili pro losti. autora). isto tako. Znate moj metod: vi e nauke! erlok Holms je svojevremeno. tako e . prava je laboratorija (na zgra anje doma ice g. Poarove male sive elije.zasnovan je na posmatranju trica i ku ina (observation of trifles .Misterija u Boskombskoj dolini. mada se ne sme zaboraviti ni njegov sjajni prethodnik Ogist Dipen . Sitni. detalji nisu za Lestrejda predstavljali podatke bilo od kakve va nosti. unela mno tvo "trica i ku ina" u arheologiju. obuzeti definisanjem kultura i "kulturnih uticaja" ne bi ni uo ili. Ex libris Artura Konana Dojla. I "nova arheologija" je.

pa ak ni da razume. . Dakle. u pitanju je pravi primer hipoteti ko-deduktivnog metoda i pozitivisti kog nau nog optimizma (ne treba podse ati na samouverenost erloka Holmsa i na njegovo uverenje da je uvek mogu e otkriti zlo in ili su tinu doga anja u pro losti). pristupi u ovom slu aju s pretpostavkom da je ono to ovaj mladi tvrdi ta no. to je o igledno u Dojlovom romanu Avanture Berila Koroneta: . i vide emo kuda e nas ta hipoteza odvesti. Holms je svestan da su o igledne "zdravorazumske" injenice i "istine" esto potpuno pogre ne i da je potrebno temeljno proveriti (testirati) sve podatke.Isuvi e dobro me poznaje . U procesu testiranja hipoteze slu io se procesom eliminacije. da bi mislio da se hvali em kada ka em da u. Holms svoje hipoteze.. stalno testira vrlo egzaktniim nau nim metodama: . koliko god da je neverovatno .Ne postoji ni ta to bi moglo toliko da nas zavara kao o igledna injenica. to ga tako e pribli ava stavovima nove arheologije: . ono to ostane. gospodine.Ne.mora biti istina. do kojih je do ao dedukcijom. ili uni titi Lestrejdovu teoriju onim sredstvima koje on nije u stanju da upotrebi.To je moja stara maksima ± kada se odbaci sve to je nemogu e. ili potvrditi. Agata Kristi.

Mo e izgledati da ukazuju pravo na jednu stvar. ali ako samo malo pomerite ugao svog posmatranja. nehotice ponovio Lestrejdov stav.Karl Hempel. a ne na op te kulturne procese. shvatao je opasnosti od generalizacija koje su dovodile do potpunih apstrakcija: . S druge strane.Zna i. nesumnjivo bi se slo io s ovim Holmsovim stavom. stigli smo do dedukcija i zaklju ivanja .odgovori Holms zami ljeno. bli i stavovima kulturno-istorijske arheologije koja je te i te u istra ivanju stavljala na posebno. tako da uop te ne moramo (!?) da se zamajavamo raznoraznim teorijama". Jedan srpski arheolog nedavno je. Lestrejd je bio. s jedne strane.Vi zaista te ko savladavate injenice. a kamoli jo da jurcam za teorijama i izmi ljancijama. ve naprotiv. mo ete uvideti da ona potpuno beskompromisno ukazuju na ne to savim drugo. time je erlok Holms donekle ve zagazio u postprocesnu i kontekstualnu interpretaciju. koja se zasniva na postulatu da zna enje uvek zavisi od konteksta. Uvi ao je da je te ko sprovesti potpuno objektivno istra ivanje i da ono uvek zavisi od ugla gledanja ( ime kao da je najavljivao postprocesnu arheologiju): .prim. iji je logi ki pozitivizam bio u korenu nau nog metoda "nove arheologije". U jednom (osim i to je izmi ljeni lik) Holms se. S druge strane. Meni je te ko da savladam i sve injenice. kao i na osobenosti kultura i njihove me usobne razlike.re e Holms uzdr ano . Holms ka e: . .Posredna svedo anstva na osnovu okolnosti (circumstantial evidence . kako to navodi Hoder u itanju pro losti. Nije te io tome da sagleda op tosti u ljudskom pona anju. pojedina no. kao i "tradicionalni" arheolozi. autora) veoma su klizava .. izuzetke. U tom pogledu bio je.. to ga je te e razre iti.Budite u to sigurni. .Posebnost je gotovo uvek klju zagonetke.): . . u televizijskoj debati o teoriji u arheologiji. ne postoji ni ta neprirodnije od op eg mesta.re e Lestrejd namiguju i.U pravu ste . to je zlo in bezli niji i uobi ajeniji. veoma sumnji av prema dedukcijama (vidi u: Misterija. razlikovao od "novih arheologa". Holms kao da je uo io i zamke koje su pretile metodu "nove arheologije". navode i "da mi imamo obilje arheolo kog materijala koji jedva savla ujemo. tavi e. ipak.

uvena je njena izjava o tome da su "arheolozi najbolji mu evi po to pokazuju sve ve e zanimanje za enu. u svom besprekornom odelu. me utim.). Njeni junaci. ali neinventivnom inspektoru D apu (solidnom terencu). izraziti su pripadnici hipoteti ko-deduktivnog metoda.ica D ejn Marpl. Time se on pribli io problemu op tih "prirodnih" zakona u ljudskom pona anju. "Arheolozi reda i zakona" (kako je Kent Fleneri nazvao najekstremnije poborce nomoteti ke nove arheologije). sa ufitiljenim brkovima. Kod interpretacije. Bila je udata za uvenog arheologa Maksa Malovana (Sir Max Mallowan). Arheolozi u njenim romanima definitivno su predstavnici tradicionalne. detektivi Herkul Poaro i g. naprotiv. Male ideje sivih elija Agata Kristi bila je dobro upoznata s arheolozima i arheologijom. ali i njegovog dobrog poznavanja univerzalne "ljudske prirode". Poaro. etnografska analogija. spekulacija itd. ukoliko se ona dovoljno strogo nau no proveri. Poaro nije krio da su te hipoteze. koji je istra ivao Bliski istok i u mladosti bio Vulijev pomo nik pri iskopavanju Ura. smatrali su da nije bitno odakle poti e neka ideja (arheolo ki podatak. Poaro koristi svoje "male ideje".Agata Kristi na jednom od arheolo kih terena na Bliskom istoku. ide ak tako daleko da prezire terenski rad i ostavlja ga pouzdanom. kao i pitanju mogu nosti njihovog otkrivanja dedukcijom. "kolonijalne" britanske arheologije. koje je i on pedantno proveravao. proizvod dedukcije i rada "malih sivih elija". to je ona starija". . u ta su verovali predstavnici "nove arheologije". koji karakteri e "novu arheologiju". zapravo hipoteze.

pa ak i predvideti.ica Marpl tedro koristila analogije. tako je i g. prepozna odre enu mustru kada je vidi . verovali u univerzalnost kulturnih procesa i manje vi e se slobodno slu ili etnografskim analogijama i modelima.Maks Malovan.Niniva. Uprkos tome. odnosno upore enja. nema ba mnogo raznih ablona u ivotu. Njen terenski rad sastojao se. u cvetnim i ure enim ba tama engleskih varo ica. mogu e sagledati. knjiga 2 . Pa. Verovala je da je. itava su tina njenog metoda sadr ana je u nekoliko re enica: . poznavanjem zakonitosti u ljudskom pona anju. Ima oko ezdeset pet razli itih mustri. Prepoznaje ablone kako nailaze. zna . . u poverljivim razgovorima. uglavnom. me utim. Prepoznavanje mustri ampion hipoteti ko-deduktivnog metoda. ve inu ljudskih akcija. ili ba zbog toga. kao i u ograni en broj modela ispoljavanja te prirode. Kao to su pobornici "nove arheologije".Pa. onda. pod uticajem neo-evolucionisti ke antropologije Lesli Vajta i D ulijena Stjuarta. uz aj.junak mnogih romana Agate Kristi. bila je gospo ica D ejn Marpl . bila je potpuno uverena u postojanje univerzalne ljudske prirode. To ti je kao knjiga o trikanju.

. po to je bila uverena u univerzalnost ljudskog karaktera i iskustva. Naravno. Passenger to Frankfurt. ili samopouzdani. Renfrew) u njegovim ranim radovima o megalitima praistorijske Zapadne Evrope. a Luis Binford (L. bili su spomenici na Pacifiku. Analogije g.ice Marpl. 1985. koji bolje izgledaju na papiru nego u ivotu. Mi ljenje g. 1987.ice Marpl o ablonima ivota. Sli no zapletima u kriminalisti kim romanima. New York: Pocket Books. mesarski pomo nik sklon kra i. uspevala je da klju ne likove objasni. bili su likovi iz njenog rodnog mesta. ali i vazda zabrinuti nadkonobar. Sent Meriz Mida recimo. uz pomo odgovaraju ih analogija iz kom iluka. Binford) je paleolit Evrope obja njavao uz pomo Nunamiut Eskima. A Caribbean Mistery. sa ima jedno od najva nijih pitanja etnoarheologije i savremene arheolo ke teorije: postoji li. zaista. njihovi modeli i postupci nisu bili tako jednostavni kao metod Gice Marpl. ali njihova uverenost da su na pravom putu.Korica Ubistva u Mesopotamiji. U svim situacijama. Antropolo ke analogije Kolina Renfrua (C. me utim. samo ograni en broj razli itih "mustri" ivota? Aleksandar Palavestra Filozofski fakultet Beograd Preporu ena literatura: y y Christie. A. simpati na kondukterka voljna svakome da pomogne. A. Christie. New York: Pocket Books. mogla se meriti s njenom viktorijanskom nepokolebljivo u. pa i da razre i zlo ine. ni mnoge ubedljive teorije "nove arheologije" nisu izdr ale proveru stvarnosti.

polo aj u dru tvu. U: The Penguin Complete Adventures of Sherlock Holmes. Prvo: seks. U ime bogova Pre po etka ove pri e o prostituciji u anti kom Rimu. 1986. The Boskombe Valley Mistery. New York: John Willey & Sons. 1984. Reading the Past. C. 1984. . Shanks. London: Routledge. besramno. 1992. Harmondsworth: Penguin Books. Harmondsworth: Penguin Books. U: Research and Theory in Current Archaeology (ur. poni avaju e. i Redman. Drugo: jedan od najpoznatijih drevnih oblika prostitucije irom anti kog sveta. 1973. Flannery. kako bi se to moglo pomisliti). The Adventure of Beryl Coronet. va ne su dve konstatacije. U: The Penguin Complete Adventures of Sherlock Holmes. nije profani. Experiencing the Past. funkcionisale su u dru tvenom ivotu Rima na sasvim drugi na in. ali istovremeno i .nama neshvatljiva sloboda. I. P. 1971. C. S. Savremene kategorije kao to su bogohulno. Watson. A Case of Identity. Doyle.y y y y y y y Doyle. J. 1984. K.religiozni. M. obi aji. Hodder. nego .. (ne radi se o ³najstarijem zanatu na svetu´. Archaeology with a Capital S. Doyle. Cambridge: Cambridge University Press. U: The Penguin Complete Adventures of Sherlock Holmes. njegovi oblici i poimanje predstavljali su jedan poseban svet u kome su po tovani tradicija. C. C. C. Harmondsworth: Penguin Books. LeBlanc. Explanation in Archaeology. pa i u samom Rimu. New York/London: Columbia University Press. Redman).

Drugi na in je kad se ena posve uje slu bi u hramu kao zare ena bludnica . formirane su mnogobrojne staze koje vode u svim pravcima do ena. mora jednom u ivotu oti i u Venerin hram i onde imati seksualni odnos sa nekim neznacem. a pripada etrurskoj umetnosti. U prvom. drugi izlaze. nasta e izuzetna sprega izme u seksualnosti i religije . u kojima prostitucija postaje va an deo verskog kulta. ali one bi to radile na na in dostojan gospo a: do hrama bi se odvezle u zatvorenim ko ijama. i prepune su mu karaca koji su u potrazi za enom koja im se dopada.. Herodot navodi da u hramu Miletu Vavilonci imaju jedan od najbesramnijih obi aja: svaka ena koja se u toj zemlji rodila. iz "Grobnice Bikova". To je va ilo i za ene iz bogatih porodica. ena se podvrgava inu prostitucije da bi se zatim mogla udati na uobi ajeni na in. ili to je e e. No i tu ima preterivanja koje je i tada te ko bilo shvatiti. Tako. Hroni ar dalje bele i da je unutar hrama uvek veliki mete jedni ulaze. Da bi se uveo nekakav red.na odre eno vreme. za itav ivot. U takvim zajednicama. pra ene slu kinjama.Prikaz seksualnog odnosa utroje..to najbolje ilustruje podatak o postojanju dva neobi na tipa prostitucije u hramovima bo anstava. . Ovaj crte poti e iz Tarkvinije.

kao pojava urbanog ivota. U tom kontekstu mora se. koja nije ni ta drugo do . Dru tvo se "brani" koriste i dva obrasca. i time pru imo mogu nost itaocu da sam stekne uvid u op tu sliku o rimskoj anti koj prostituciji. iako su u nju uklju eni prakti no svi segmenti dru tva. Iz istih razloga. niti razloga koji su uslovljavali razli ite oblike prostitucije. mada bi takva paralela bila izuzetno zanimljiva. prema razmeri i zna aju. postavlja se problem njenog porekla). socijalni. Prostitucija u dana njem vremenu se javlja. a potom eventualno sledi slanje na rehabilitaciju. severnoj Africi i Maloj Aziji. Odvija se iza javne scene. uglavnom. .. religioznog ili antropolo kog aspekta mogla bi biti tema brojnih studija. a potom i mu karaca. prostitucija dominira na prostoru Rimskog Carstva. za nas naj e e ne postoji kao ozbiljan dru tveni. Umesto svega toga poku a emo da navedemo to ve i broj podataka o prostituciji ena. Svako ozbiljnije prou avanje rimske prostitucije (ve na samom po etku.Kako religiozna prostitucija predstavlja posebnu pojavu i problem u okviru anti ke epohe. podrazumeva prethodno istra ivanje prostitucije u anti koj Gr koj. ne emo se baviti ni pore enjem rimske i savremene prostitucije. ljubavi i Mutunusu. bar prema raspolo ivim podacima. Tako e. Tokom kasnijih epoha.. moralnog. a tretira kao oblik kriminalne ili polukriminalne delatnosti. mi emo se u daljem tekstu prevashodno baviti prikazom ³klasi ne´ prostitucije. njene kulture i civilizacije. ne emo se upu tati ni u analizu pojave i dimenzija rimske prostitucije. Njena interpretacija sa dru tvenog. zbog obimnosti teme. pre svega u mediteranskom basenu. koji prakti no ne daju nikakve pozitivne rezultate: prostitucija se tretira kao kriminalno delo koje podle e krivi nim sankcijama. tako e.umirivanje kolektivne savesti. ili moralni problem. ose aji i stavovi prema braku odre uju i stav dru tva prema zabranjenim seksualnim odnosima. O braku. najpre upoznati i ispitati institucija braka u svim njegovim segmentima zato to mi ljenja.

ne samo mladi a. To je bila bra na du nost . odnos s udatom enom. a na prednjoj strani jasnu predstavu seksualne usluge koja se dobija za toliki novac. u razli itim oblicima. Izme u anti ke Gr ke i Rima postoje brojne i bitne razlike u odnosu ljudi prema braku i prostituciji ( enskoj i mu koj). formirala bi se ven ana povorka koja bi. S obzirom na to da su me u brojnim kategorijama postojale i prostitutke koje su svoje usluge napla ivale simboli nim iznosima. Uop tavaju i ovu sliku. uz neograni enu raspojasanost gostiju (glasno su se pevale pesme u slavu penisa i pravile bestidne ale).bez posebnih seksualnih odnosa povezanih sa ose anjima ljubavi. Rimljani su u poimanju braka imali. u po etku. To nasilje. isti e da je Grcima gotovo po lo za rukom da iz bra ne veze uklone ljubav. jedan autor. I u Rimu brak je bio. stizala do mlado enjine ku e.bez velike veze sa erotizmom. Za svakog gra anina. kao ilustraciju.Rimski etoni za javne ku e: svaki eton na pozadini ima brojku pojedina nu cenu. ovo zadovoljstvo je mogao gotovo svako sebi priu titi (³Cena: samo obol´). pre svega.simboli na otmica mlade. Bra na postelja bi bila pripremljena. ne nosti i strasti. u pojedinim delovima sveta sve do XX veka. odnosno. U okviru doga aja koji su pratili stupanje u brak izdvoji emo. to jest. preodeveno u obi aj. najjednostavnji na in da do u do zadovoljenja svojih seksualnih potreba bila je poseta javnoj ku i. nego i za o enjene mu karce. Neki ak tvrde da je gotovo nemogu e prona i primere da se slobodna gr ka ena udala iz ljubavi. Posle gozbe sledio je obi aj deductio. zadr alo se. Ljudi koji su pod okriljem no i ³tra ili najjadniji odnos na svetu´. U po etku je praktikovan obi aj koji se zadr ao do dana njih dana i kod nas . pristup blizak gr kom: u strogom vaspitanju Grci su enama nametnuli ra anje dece kao najva niji smisao porodi ne zajednice. bili su prezirani. koja je objektivno predstavljala dozvoljeno nasilje. samo prvu bra nu no . okvir dopu tene seksualnosti . bez imalo ironije. a nevestu bi starije ene .

koju bi po svr etku tog ina zajednica nadalje zabranjivala. U svakom slu aju.ime bi bila umanjena neprijatnost. kao to se dugo stereotipno verovalo. smatra Bataj. Rezultat tog ina bio je prakti ne prirode. defloracija je u anti kom Rimu imala i velike ritualne implikacije. Na ovom mestu treba naglasiti da i u znatno kasnijoj istoriji in defloracije nije poveravan mlado enji. a i mogu a kasnija odbojnost (pa ak i ose aj odvratnosti) ene prema inu sno aja sa mu em. Posle molitvi upu enih boginjama Junoni i Cinciji (boginja pojasa). pravo prve bra ne no i. . Naravno.vlastelinu. koje je u ivao vlastelin kao nosilac suverene vlasti na svom posedu. kako to tuma i Bataj.bu enje devi anske opne . ve posebnim ljudima. U bra noj sobi poseban zna aj i ulogu imala je statua Mutunusa Tutunusa. kada je u pitanju devica.prethodno uputile u tajne seksualnog ina. boga (ni eg reda) polnih odnosa izme u mu karaca i ena. Polni odnos. mu bi odre io enin pojas. No. u prvim vekovima hri anstva. defloracija . Njima je davana mo kr enja tabua. Najpre. zloupotrebu tiranina kome niko nije smeo da se odupre. ve je poreklo ovog prava bilo sasvim druga ije. Ona bi potom skidala ode u i sedala na Mutunusov kameni bo anski penis. Predstava "otimanja mlade". Freska iz Pompeja. a i prakti ne neutralisanje opasnosti od prvog seksualnog sno aja. polako je postajalo nezamislivo da se u ovoj stvari tra i pomo bo jih slugu. tako da se postepeno uobi ajilo da se za defloraciju ena obra a . u osnovi ima smisao nedela. nije predstavljalo. uglavnom je sve tenstvo odre ivalo defloratore nevesti.

samo u slu aju te kih razloga kao to je npr. koje su sklapane iz politi kih. brakovi su esto bili posledica ranih zaruka. O tome govori i poznata konstatacija. Iako najraniji zakon. Horacije pripisuje pesniku Katonu prastaru tvrdnju da prostitucija uva svetost doma eg ognji ta. a u esnici su . onda. Iako rimska ena nije bila zatvorena u enske odaje. na osnovi starog obi aja. prostitucija postoji od samih po etaka rimske dr ave. Jedina krupna mrlja koja je tu sliku naru ila je uvena otmica Sabinjanki. maja). a ljubi bez ugla enosti i po tovanja. Odnos Rimljana prema prostituciji bio je sasvim prakti an. Razvod se dobijao veoma retko. na proslavi igara u Rimu.enske slobode i utemeljenje prostitucije Seksualni ivot Rimljana republikanske epohe ini se besprekornim. koji se odr avao u ast jednog od najstarijih italskih bo anstava. koja se pripisuje jednom od naj uvenijih rimskih istori ara. koji se odnosi na prostituciju poti e iz Avgustovog vremena. a prema mi ljenju rimskih pisaca Cicerona i Livija. Za razliku od nje i njenog najve eg mogu eg greha . odluku o kazni zajedno donose mu i ro aci. poput gr ke. koja e dugo biti prisutna u psihi Rimljana i ostavi e posledice na njihov odnos prema suprugama.e. enina neplodnost. Vekovima je ena bila potpuno u drugom planu. aprila do 1. sabinjanski mladi i "oteli neke uli arke"... ekonomskih ili nekih drugih razloga. nepostojanje ranijih pravnih propisa ne zna i da nije bilo klasi ne prostitucije. Tacitu: . U Rimu. boginje cve a i prole a. sa dvostrukim merilima morala. U tom kontekstu zanimljiv je praznik Floralije (Floralia). pravi Rimljanin se eni bez ljubavi. Predstava praznika floralija sa jednog mozaika. osnovna uloga u braku joj je bila odr avanje doma instva i ra anje dece. Livije navodi da su 501. Car Tiberije je u I veku doneo odredbu da ukoliko javni tu ilac ne pokrene krivi ni postupak. kao gr ko nasle e. Flore (od 28. Tokom tih dana. zbog koje je mogla biti i pogubljena.preljube. mu evljeve seksualne avanture smatrane su nesta lucima bez ikakvih posledica. i to . godine pre n. izvo ene su mimi.

bacale sa sebe ode u i ostajale nage. Postoji pretpostavka da je sve anost imala plebejski karakter. zar nije natpis lep?.. a ve za novim udi . razvode se kako bi se udale i udaju kako bi se razvele. a da su je rimske prostitutke smatrale svojim praznikom. Tako Seneka jetko konstatuje: . A Juvenal to jo vi e karikira: . Me utim. uz ples nabijen erotikom. po elji sakupljenog naroda.bili poznati po pijan enju i nepristojnostima..mu vi e nema neprikosnovenu mo . za grobnice njihove. koje su..neke najplemenitije gospo e broje godine ne prema konzulima.U prvom se domu jo nije ni obrela.. Vrhunac je predstavljalo pojavljivanje bludnica na pozornici. Polo aj ene se pobolj avao u svim domenima ... ve prema svojim brakovima. ak i razvod je u toj meri olak an da bi Rimljnkama pozavidele ene u najve em broju zemalja u dana njem svetu: razvoditi se i eniti..i tako raste spisak: osam mu eva u godina pet. Freska "Pristanak". ve od kraja republikanske epohe dolazi do velikih promena. odnosno udavati vi e puta. vi e nije pra eno ljagom i starovremenskim moralom. ....

menjaju i samo formu i oblike. Pored seksualne slobode i ivota u kome je sebi mogla da priu ti zadovoljstva kad i koliko bi ona htela.. Svestan ovih promena i njenih posledica po samu dr avu. Uprkos cilju kome su te ili.nisu postizali cilj. prostitucija je uspela da prona e adekvatne odgovore i da opstane bez ikakvih prekida. .. Naravno. Ona vi e nije zavisila od oca i mu a. zapo inje rasko an ivot u kome brak vi e ne predstavlja neku posebnu vrednost. Vekovima kasnije. ovi zakoni . Posledice ovog stanja su dovele do dono enja zakona lex Voconia. koji je imao za cilj da onemogu i ene da preuzimaju nasledstvo. za ljubavnika uzima bogatog mu karca (³sponzora´. a ene do pedesete. pa i zabranama pojedinih careva. ta nam jo pogubne godine nisu od zla donele? . kao simbolu svih vrlina. Nestaju vrline i pastoralna slika koja je karakterisala ivot i porodicu "zlatnog doba" ranog Rima. ili pak. kao zavr etak potpunog preobra aja nekada nje smerne matrone. npr. U okviru ovih Avgustovih zakona. primarnu ulogu imaju i ekonomske promene. Slava i tragedija novih ena sada okupiraju Rim. piscima i uop te umetnicima njegove epohe. Objektivno. Rimska ena kona no je prevalila vi evekovni put od ugledne i po tovane matrone u togi. uprkos svemu. ili. koji e mo i da joj ispunjava elje i prohteve. sve to e ostati samo ideal koga su veli ali i slavili. jer njene doma i ke vrline vi e nisu bile primarne. doneta je zabrana raspolaganja imovinom . pored dru tvenih. pre svega u domenu njene seksualne i dru tvene slobode. odnosno gospodarica svog imetka. ili i zbog nekih drugih razloga.u vreme Carstva rimsko dru tvo je dostiglo vrhunac iskvarenosti u istoriji. bogati su i dalje vi e voleli da vode raskala an ivot sa prostitutkama ili ljubavnicama. menja se i ivot ene. ako je o tome slu beno obavestio vlasti (deca iz takve veze nisu bila zakonita i nisu imala pravo na njegovo nasledstvo). ve Avgust donosi zakonske odredbe koje su trebale da podstaknu zasnivanje braka. ona sada nakon smrti oca postaje naslednik. Me u tim zakonima bilo je i danas aktuelnih podsticaja. a ene iznad 20 godina. kako bi se to nazvalo u savremenom argonu). davanje olak ica roditeljima s troje ili vi e dece. doneti su i prvi koji su u istoriji dr ave priznavali konkubinat . Izrodi jo gori od nas. mu karac koji je pripadao nekom visokom stale u nije se mogao eniti enom ni eg dru tvenog ranga. Mu karcima je bilo lak e i ugodnije da provode ivot sa ljubavnicama nego da formiraju bra nu zajednicu sa svim obavezama i tegobama koje ona donosi.. Tako. to i jeste tako . uklanjali s puta: U tom novostvorenom svetu mo i i rasko i Rima. Avgustu i najve im pesnicima. Me utim. za mu karce bez dece iznad 25 godina. doneti zakoni su i ograni avali brak ± podstican je samo onaj koji je smatran prikladnim: naime. Zlokobno zvu i zavr etak jedne Horacijeve ode: . Najslavniji pesnici oplakuju izgubljenu istotu pro losti. Seksualni skandali i ekscesi za mnoge predstavljaju krajnju degeneraciju Rima. Pojedinci bi sklapali formalne brakove da bi sa uvali svoja prava. na primer. kada se Rim iri i u njega se sliva nevi eno bogatstvo sa svih strana sveta. a nara taj to emo ga ostaviti jo pokvareniji e biti. nova ena se vi e ne uste e ni da se uklju i u javne poslove. Da li samo zbog toga to su se odnosili na plemstvo a ne i na plebs.Lex specialis Sa po etkom Carstva..mu karac je mogao iveti s bilo kojom enom. kao vekovima pre toga u pro losti. U novom. slobodnom braku. kojoj su se ljudi. da u toj slobodi.za neo enjene mu karce do ezdesete godine.

Predstava sa kameje. Javne ustanove i prostitucija Posebnu ulogu u prostituciji imalo je njeno nastajanje i vezivanje za pojedine institucije karakteristi ne za forme dru tvenog i kulturnog ivota. Car Elagabal. . Pored carskih grade se i javna kupatila ogromnih razmera. Uobi ajne su teme koje se bave preljubom. Prikazivanje eroti nih scena bilo je veoma popularno. ili "mu ka Mesalina". Zanimljivo je da ova sprega masa e i prostitucije postoji i danas u Evropi. Po ev od Hadrijana (117-138 g. otvorio je i javna kupatila za narod. ali u tome nisu uspevali sve do IV veka. kada se u njima praktikuje zajedni ko kupanje mu karaca i ena. uspostavlja se sklonost ka eroti nom: prostitucija i javne ku e ve postaju deo njih. koje su pojedinci vodili za svoj ra un. Jo zanimljivija je pri a o nastajanju veze izme u teatra i prostitucije.robinje. koji je imao bitnu ulogu u atelanama i mimama. pa i privatna. Americi i na Istoku. koja je pro imala rimski ivot tog vremena. kada hri anstvo postaje zvani na religija Carstva. mnogi imperatori su poku avali da ih zabrane. Ve u prete ama rimskog teatra (atelane. homoseksualno u i rodoskrvnu em. Naro ito je to karakteristi no od I veka. Naro ito pogodno tle za tako ne to bila je sklonost Rimljana ka kupanju. koje su na kraju predstave igrale gotovo gole. Novinu predstavlja to to su enske uloge igrale zaista ene. kako su ga jo nazivali (po rimskoj carici iz prve polovine I veka.). I pojedini carevi ostali su poznati po svom ivotu u termama.Elagabal vozi ko ije u koje su upregnute ene . koja je svojim razvratnim ivotom obezbedila mesto u istoriji). On je bio oli enje krajnje izopa enosti i besramnosti. kako bi se snabevao mu karcima. pored kupatila u carskoj palati. a va an element bio je ples. Vrlo brzo terme postaju najzna ajnija mesta za okupljanje mu karaca u potrazi za raznovrsnim seksualnim po udama. Slu kinje u njima su esto bile bludnice i bludnici specijalizovani za masa u. Kupatila postaju manje-vi e javne ku e. mime i pantomime).

M. on i ubio kad je shvatio da bi mu mogao biti suparnik u jednoj od njegovih. The Sacred and the Feminine in Ancient Greece. Foley.perseus. Popularnost te vrste zabava. et al. 1969. R. Rijeka: Otokar Ker ovani. dok je car bio opsednut neprestanim seksualnim odnosima sa enama (posebno zadovoljstvo mu je bilo kupanje s najprostijim bludnicama. Oxford: Oxford University Press. Women in Antiquity.edu/classes/JKp.htm http://www. Roma Amor. Me u brojnim vezama posebno su ostale zabele ene ljubavi izme u cara Kaligule i pantomimi ara Mnestera. & Levick.P. Domicijan se ak privremeno rastao od svoje ene Domicije.about.. Hawley. Nerona i Parisa. Marcade. Jedna od retkih predstava homoseksualnog odnosa. kada se ona smrtno zaljubila u glumca Parisa.tufts. 1998. (eds. 1995.) London: Routledge. suludih ideja .) London: Routledge. H.Mu ka prostitucija Vrlo brzo i mu ki plesa i postaju popularni ne samo kod publike. Preporu ene Web stranice: http://ancienthistory. & Williamson.sasvim prestale izvoditi klasi ne tragedije. Car je zvani no plesao u Vergilijevoj Turni. bila je toliko velika da su se najzad . S.ucd. 1994.ie/~classics/96/Dauphin96. u kojima se izvanredno ogledala rimska ljubav za senzualno i eroti no. J. prema nekima. koga je ovaj car znao ljubiti i usred svoje lo e u teatru. Crno-figuralna amfora. neosporno. zatim. Miodrag Tomovi Arheolo ki institut SANU Beograd Preporu ena literatura: y y y y Blundell. koga je.com/library/bl/uc_geary_pompeii. B. Women in the Classical World: Image and Text.da postane najbolji glumac. ve ih za ljubavnike uzimaju i ene i carevi. njegova razvratnost postaje jasna u kontekstu podatka da je itao samo spise Tiberija i bio opsednut spomenom na njega). E. Fantham.html .html http://www. (eds.

uo ila ljudski le . gracilno telo je bilo sasvim dobro o uvano te je planinarka zaklju ila da se najverovatnije radi o nekoj skija ici koja je prethodne sezone tu na alost stradala (sl. Naravno. dodu e u izuzetnim slu ajevima. jedna planinarka je u duga koj etnji kroz dolinu Eci (Ötztal ± sl. kapu i mokasine.Avanture nesre nog Ajsmena U ranu jesen 1991. Ledene princeze iz tundre Sibira itd. Poznati su nalazi poput oveka iz Tolunda iz mo vara Danske. 1 . Sl. sekira itd. koja je ubrzo do la da obavi uvi aj i odnese sa pogledom na dolinu Eci (Ötztal). Iako vidljive samo gornje polovine (donji deo je jo uvek bio zarobljen u ledu gle era). moglo bi se re i ak i ± bizarnog. kada je otkriven na italijansko-austrijskoj granici. Naime. septembra 1991. 3) a bio je obu en u ko nu ode u. dobro o uvane ostatke tela pokojnika iz daleke pro losti.Planinski masiv u ju nom Tirolu policiju. pa ak i neku vrstu gubera istkanog od trava (sl. ve o mu karcu ± lovcu iz praistorije! Uz njega je otkriveno i sasvim o uvano oru je (tobolac sa strelama i luk. 2 . telo na ispitivanje. odmah je obavestila Sl. planinski masiv na samoj granici izme u Italije i Austrije. ± sl. Jo od kraja XIX veka arheolozi su otkrivali. nalaz lovca u Alpima predstavljao je ne to sasvim posebno. godine. Me utim. odjednom im je zastao dah: uop te se Ajsmena. 2). jer pru a autenti nu sliku realnog izgleda praistorijskog oveka u "akciji": .Ajsmen fotografisan 23. godine u Alpima je do lo do izuzetno va nog i neobi ajenog otkri a. nije radilo o turistkinji iz modernog vremena. 1). 4). Kada su sudski ve taci po eli da Bordo krugom ozna eno je mesto nalaza izvla e telo.

mnogo vi e polemike izazvala je temeljna antropolo ka (prakti no ± forenzi na) analiza tela lovca iz Alpa. a zatim ga jurio po planini u kojoj se ovaj nekako sakrio. Sl. 3 . Radiokarbonsko datovanje opredelilo ga je u vreme oko 3300 godina pre nove ere.. Veoma brzo. verovali da je on otrgnut dok je Ajsmena (prili no nepa ljivo) iz leda izvla ila policija. nau nici su. koji ga je zatekao u " teti" sa svojom enom.Oru je pronadeno uz Ajsmena: 1 . Jedna "ozbiljna" teorija je prepoznala Ajsmena kao drevnog sve tenika sa Bliskog istoka.. 5). . tvrdili da je penis naknadno odse en i prodat za skupe pare (spominjala se cifra sa 6 "zelenih" nula!) nekakvom ludom kolekcionaru seksualnih organa. Do dana dana njeg ne prestaju sna ne polemike oko pitanja: ko je zapravo bio Ajsmen? Re ale su se svakakve teorije.. opet. Me utim. 3 . 2 tobolac sa strelama. o igledno fali ± penis! Upravo ova informacija podigla je pravu buru u javnosti i to ponajmanje nau noj.opremljenog i naoru anog. ova vest je kao prvoklasna senzacija obi la svet.. a nesre no stradali lovac je dobio i popularno ime ± Ajsmen (Iceman). iako je scrotum (mo nice) o uvan. u lovu. to sasvim odgovara dobu kraja neolita. koji je kastriran ritualno u slavu Velike Majke. pak.. Utvr eno je i to da je bio star izme u 25 i 40 godina. istra iva dr pindler (Konrad Spindler) je utvrdio da. tj. kao na primer ta da je penis sa le a odgrizla i pojela nekakva divlja . ali i ± smrzao. drugi su...kompletno o uvana sekira sa se ivom od bakra. Ledeni ovek. ak je i sam pindler bio optu ivan da ga je ukrao! Nekoliko jo lu ih teorija nude itav scenario ± da je Ajsmena kastrirao besni mu .. Jo prilikom prve autopsije (sl.pra ka.

na injena prema originalnim nalazima garderobe i opreme. u kome je opovrgnuo informaciju da penis nedostaje. Zvu i skoro neverovatno. i onih koji jo uvek prate doma i fudbal. prema nazivu doline u kojoj je prona en. jo jedna injenica je podigla novu buru: u njegovim mo nicama o uvano je seme. koje je zbog izuzetne brzine zamrzavanja. naravno.) No. Njihov est argument bio je da ele potomke od pravog predstavnika " iste alpske rase" (sl. Upravo taj bizarni intimni detalj u vezi sa Ajsmenom ga je i proslavio. ipak mogu da poveruju u njenu autenti nost.e. ve da se bio zbog smrzavanja i dehidracije sasvim "skvr io". nije jedino e nja za "slavom". ba kao u modernim "bankama" sperme.. bilo sasvim upotrebljivo. pindler objavio detaljni izve taj analiza. No. 4 . (Poznati arheolog Pol Ban je ovu dilemu engleski cini no komentarisao da "s obzirom na to kako je grubijanski Ajsmen i upan iz leda. oglasili su se i homoseksualci! Be ki gej magazin Lambda Nachrichten objavio je podatak da " iva" sperma nije otkrivena samo u Ajsmenovim mo nicama. Zvu i li vam ovo poznato? Najzad. taj podatak zapravo nije ta an.Ni ta nije pomoglo to to je jo 1993.Idealna rekonstrukcija neolitskog lovca iz Alpa (oko 3300 godina pre n.).. do neprepoznavanja. dobro je da mu spermu nisu na li i u mozgu!") Sl. iskoristili kao dokaz da je on zapravo bio pasivni homoseksualac i vrlo brzo od njega na inili gej ikonu ± autenti ni dokaz o drevnoj tradiciji kulturne prihva enosti homoseksualnog koncepta ivota. pa ak i svojevrsna nekrofilija potakla mlade Austrijanke na ideju da rode decu sa preko 5000 godina starijim ocem. iako mo da zapanjeni ludilom ovakve ideje. Zatim. javio se veliki broj Austrijanki sa zahtevom da budu ve ta ki oplo ene upravo njegovim semenom! One su ovog nesre nog praistorijskog lovca iz milo te prozvale Eci. jer nije sa uvan ni njegov rektum. 6). . jer u modernoj civilizaciji ima npr. ve i u anusu! To su. ali kada je ovo objavljeno. (Verujem da itaoci.

5 .Antropolo ka autopsija Ajsmena: ve prilikom prvog pregleda. dr pindler je uo io da mu nedostaje penis. .Sl. itava gungula oko seksualnog identiteta Ajsmena toliko se zapetljala da je na kraju intervenisala i katoli ka crkva zvani no zahtevaju i od dr pindlera da " uva ljudsko dostojanstvo ak i toliko nakon smrti ovog bo jeg stvora" i ne objavljuje vi e "njegove intimne detalje".

Ja u spomenuti samo neka dela iji naslovi oslikavaju spektar interesovanja "arheoseksologa". organizuje i simpozijum na temu Seksualnost. na uokvirenoj manjoj slici vide se detalji tetovirane ko e. tzv. nije interesantna samo zbog svojevrsnog voajerizma moderne civilizacije prema ovakvom arheolo kom nalazu. Novi vek postavlja arheologiji sasvim specifi ni zadatak. iako sama po sebi privla na. poznato je da se uloga arheologije u savremenom dru tvu prelama kroz sasvim specifi ni interes za sopstvenu pro lost i poreklo. Sl. 7 .. arheolozi su se sve e e koncentrisali na ova pitanja i. upada u o i injenica da je naro itu slavu praistorijski lovac iz ju nog Tirola stekao upravo objavljivanjem njegove seksualne "intime": ima/nema penis.. Riddle) objavljuje knjigu Kontracepcija i abortus od drevnog sveta do Renesanse. renomirani nau ni forum evropske teorijske arheologije. ali emituje i sna ni signal o ne emu znatno va nijem. Pri a o Ajsmenu. . 1992. Naime. 6 .Ajsmen histerija: vino "za ti enog porekla" marke Eci koje se postmoderne iznedrila je i "kona no obja njenje": prodaje od nedavno u ju nom Tirolu! Ajsmen je. Me utim. Leick) 1994.Fotografija Ajsmenovih leda. na kojima su utim strelicama obele ene rane od strele kojom je bio pogo en. za manje od jedne decenije. ima/nema spermu u rektumu. TAG. godine delo Seks i erotika u spisima Mesopotamije. homoseksualac/ aman. bio aman! To to je bio kastriran. godine Ridl (J. 7) i uz sebe imao posebne amulete i (kao vrhunski argument) to to je upra njavao ritualne homoseksualne odnose .Sklonost ka pomodarstvu mislilaca britanske arheolo ke Sl.. Tako. Lik (G. utemeljena je sasvim nova poddisciplina ± arheologija seksa. Brojni i kompleksni radovi su "ekspresno" otvorili itav niz veoma zanimljivih pitanja.. zapravo. Upravo se tako i dogodilo: nakon brojnih polemika oko Ajsmena. sa brojnim i vrlo vrednim radovima. dru tvo i arheologija.sve to "ubedljivo svedo i" o tome da je on bio neolitski sveti ovek. Sve ovo zaista odaje utisak klasi nog voajerstva. Te iste godine. tetoviran (sl. da prou ava istoriju i pro lost sveukupne ljudske seksualnosti.

prili no su izmenili "scenario" porekla i vremena nastanka savremenog oveka. a ne itavu skupinu hominida ija drevnost se procenjuje na preko 3 miliona godina). Dodu e. afarensis (idealna Lusi). dok je u desnoj koloni nacrtan proces pora anja deteta kod na e. godine. pa i ozbiljni zna aj za moderno dru tvo. ova "pra-Eva" je mogla da ivi pre (samo!) 200.Kona no.000 godina. kroz nekoliko zanimljivih primera. elim da itaocima ANARHEOLOGIE predstavim svu raznolikost arheologije seksa. Ovim lankom. nastanak ljudi kao vrste.skoro milion godina (naravno. koji su do tada ve ra unali sa dosta ve om starosti . u sredini je A. istra iva ke mogu nosti. a naro ito dramati na antropolo ka otkri a u poslednje dve decenije XX veka.Skica uporedne analize mehanizma poro aja hominida kroz dugu evoluciju: u levoj koloni prikazan je poro aj impanze. Ubrzani razvoj molekularne biologije i genetike. ona se tokom poro aja okre e za 900! Za to se toliko razlikuju Adam i Eva? Jedno od najintrigantnijih pitanja koje dugo okupira biologe i paleoantropologe jeste evolucija hominida. misli se na vrstu Homo. tj. Taylor) pojavila se 1996. 8 . Uo ljivo je da. Sl. zbog srazmerno velike glave ljudskog novoro en eta. Naravno. mogu oj mitohondrijalnoj pra-majci celokupnog ove anstva! Prema prora unima verovatno e. sasvim jednostavnog naziva ± Praistorija seksa. ovakva informacija je dobro uzdrmala svet antropologa. Ve je dobro poznata teorija o "praEvi". mo da i najzanimljivija knjiga autora Timotija Tejlora (T. i dosada nja pri a o evoluciji . tj. savremene vrste.

koli inom i kvalitetom sperme. Samim tim ± psihologiji. Navodno. Rezultati specifi nog arheolozi seksa postavljaju brojna pitanja koja se na daju pona anja mogu da dovedu ak i do tako lako objasniti biolo kim. tj.hominida je predstavljala samo nau nu konstrukciju. biheviorizmom. u pore enju sa ostalim primatima koji tako e proizvode mleko. Bi e da je u pitanju ne to drugo. opstanka. Ova pojava bi se mogla objasniti tzv. antropologiji. pa ni kulturnim trajnih fiziolo kih promena vrste. orangutanima ili impanzama. skoro nevidljiv kada nije u erekciji).. potpunom i trajnom uspravljanju australopiteka i hodu na dve Od engleske re i behaviour (zadnje) noge.5 do oko 1 milion godina. tu je va an problem u antropologiji ± seksualni dimorfizam. sociokulturnom.) usmerena na osnovnu biolo ku funkciju ± materinstvo i fizi ko odgajanje dece. Me utim. pa i arheologiji. du i penis obezbe uje i sigurnije oplo avanje partnerke. prema tvrdi ve ina paleoantropologa biheviorista ± podstaknut kome se pona anje jedinki ili je i ubrzani razvoj mo danih funkcija. . nadmetanjem sperme (sperm competition) kod zajednica kod kojih je izrazita esta promena heteroseksualnih partnera. potiskivanje sperme nekog drugog mu kog takmaca. Kod ranih hominida je sasvim izvesno postepeno dolazilo do pove anja njegove du ine. iako ve inom ova obja njenja deluju uverljivo. delovanje. Ozna ava isti e zna aj osloba anja prednjih udova (ruku). To naravno nije ta no. kao svojevrsni itavih zajednica prilago ava odgovor ovih si u nih bi a na te ki zadatak prirode ± okru enju. Lusi ± Donald Johanson) i pokraj jezera Turkana u Keniji (Ri ard Liki) sklopili su jedan smislen mozaik koji prepoznaje na samom po etku skupinu australopiteka. No. jer je zasnovana na fragmentarnim. U pore enju sa gorilama. koje se stanovi te u biologiji. kao i dosta drugih (prose no nagla eni bokovi i gluteji. jer reproduktivna funkcija mu kog polnog organa nije uslovljena njegovom du inom. Naj e e obja njenje klju nog prelaza i izdvajanja od Biheviorizam sveta ivotinja nalazi se u bipedalizmu. Ovo izrazito bihevioristi ko * tuma enje pona anje. bi a afri kih savana u rasponu od 3. retkim i nesigurnim fosilnim nalazima. enske grudi su upadljivo ve e. ve mehanizmom ejakulacije. fizi kom ili opstanak.. gracilnije telo itd. no o tome ± kasnije. tj. nadalje usavr avaju kao univerzalne alatke. otkri a u Etiopiji . tako da nudi optimalni odgovor kao model Me utim.oblasti Hadar (tzv. on je zna ajno ve i (kod ovih primata je ekstremno mali. Ovo tako e va i i za penis kod mu karaca. Najpre. Zbog ega i kada je do lo do ispoljavanja bitnih razlika izme u mu kih i enskih predstavnika hominida? Zbog ega ena ima upadljivo ve e grudi od mu karca? Rekao bi neko da tu nema ni ega udnog i da je ova osobina.

artefakata. formiranja govora i kona no. rogovi prisutni i kod enki jelena." nastalu prirodnom podelom rada. gde je mu karac imao dominantnu ulogu kao lovac i sakuplja . jer bi danas mu karac bio toliko mentalno superioran u odnosu na enu. najozbiljnija evolutivna biolo ka promena dogodila se najpre kod ene (sl. Ovo naro ito va i za sisare (npr. evolutivno pove anje mo dane mase (a samim tim i glave) predstavlja dodatnu smetnju. koji je isticao "kona nu superiornost mu karaca. savremeni ljudi imaju golo telo skoro bez ikakavih malja. On veruje da je jedan od najranijih ljudskih izuma (tj. Dakle. Dakle. Me utim. utemeljenja oveka kao kulturnog bi a. 9 . Ovde Tejlor izrazitu prednost daje upravo ± enama. to gledi te je danas sasvim odba eno kao o igledno seksisti ko i naivno. ideja je da je maljavo telo ranim mu kim hominidima predstavljalo ozbiljnu smetnju u kretanju kroz savanu prilikom lova. Za to ba to? Iako je njegovo obja njenje ne to slo enije. Brokina zona direktno odgovorna za sposobnost govora). Tejlor ide i dalje. Pa ljive antropolo ke analize unutra nje strane njegove lobanje otkrile su otisak (negativ) mo dane kore. kozoroga). a odnosi se na srazmernu fiziolo ku nerazvijenost mozga kod novoro en eta. govore i arheolo ki) bila ± nosiljka za bebe. Brokinom zonom. On insistira na tezi da je osnovu razvoja inila seksualna selekcija. taman koliko je i paun bojama svog repa superioran u odnosu na paunicu" (!?).6 . Uz to.. veli ina penisa kod mu karca i redukcija telesnih malja skoro isklju ivo na zonu oko genitalija (kod oba pola).. No. Dramati no izmenjeni polo aj i gra a karlice pa i uterusa. Zbog toga. jedna druga injenica stoji: pleiotropija ± proces kojim se promene koje izaziva evolutivni pritisak kod jednog pola prenose se vremenom u izvesnoj meri i na drugi pol. 8).prava je sre a to je kod sisara zakon o preno enju osobina preovladao kod oba pola. razmatraju i pitanje kako je uop te do lo do razvoja mozga. Sl.. Naravno. Jedno od obja njenja za ovu osobinu ide jo od pisanja samog Darvina. U pore enju sa ranijim hominidima ije telo je bilo prekriveno ne im nalik na krzno (kao i kod majmuna). koja je karakteristi na koliko za ene. srnda a. ". oblast mozga za koju se zna da je odgovorna za strukturisani govor kod dana njih ljudi! Veoma zanimljivu ideju vezanu za temeljno obja njenje biokulturne evolucije ljudske vrste nudi Tejlor u svojoj knjizi.Postoji jo jedna interesantna fizi ka osobina. predstavnik tzv. sa jasno izdvojenom levom i desnom hemisferom i tzv. te je ono postepeno postajalo sve vi e golo. mo e se pojednostaviti direktnim uticajem no enja bebe na individualni razvoj zna ajnih centara u mozgu (ravnote a. Homo ergastera. datovanog na 1.skoro u celosti o uvani skelet. kod De aka iz Nariokotomea (starog 1. bokova i zadnjice. Na primer. sve bitne fizi ke osobenosti ene i mu karca nastale su insistiranjem na pove anju seksualne privla nosti: veli ina enskih grudi. uspravljanje na dve noge imalo je i jednu ozbiljnu posledicu za ene: mnogo komplikovaniji poro aj. zahtevali su nova re enja da bi bebina glava uop te mogla da pro e.6 miliona godina. toliko i za mu karce.De ak iz Nariokotomea (Kenija) .. Tako. Primera radi. pa tzv.

Savremena majka iz Namibije koristi istovremeno i tradicionalni (nosiljka) i moderni metod (kolica) za no enje svoje dece.. 10 .enske statuete iz Avdejeva (Kursk. koji vrlo posredno mogu da posvedo e o upotrebi ± nosiljki za bebe (sl. tj. sasvim je o igledna lateralizacija. da li je kroz istoriju bilo uvek tako? Sl. koga je Kimeu (Kamoya Kimeu) nedavno otkrio u Keniji. Tejlorova ideja je posebno zna ajna zbog povratne sprege kulturne i biolo ke evolucije. 11 . sa naglaskom na va noj ulozi ene. te bi se itava ljudska evolucija mogla i ovako formulisati: ena je stvorila oveka! Me utim. sa uo ljivom Brokinom zonom (sl. 10).miliona godina). Sl. .. specijalizacija leve i desne hemisfere mozga. Rusija) iz vremena gornjeg paleolita. 9)! Ovu upadljivu evolucijsku novinu Tejlor obja njava upravo preko otkrivenih artefakata.

Upadljivo nedostaju bilo kakve crte lica na predstavi glave. grobovima i svetom kamenju Pre nego to nastavim pri u. jer ba to neretko oslikava i itavu ideologiju tog dru tva. 12. Sl. Kostjenkija u Ukrajini ili Avdejeva u Rusiji. U nau noj literaturi na engleskom. . Otuda i arheolo ko prou avanje neke ljudske zajednice iz pro losti danas svesno u i u interesovanja postavlja pitanje polnih uloga. onima kojima to nije blisko) razliku izme u pola i roda. termin seks (sex) se precizno odnosi na biolo ki.). tj. 35000-9500 godina pre n. uvene su statuete u kamenu ili kosti iz Vilendorfa u Austriji. Bilo koja crta individualnosti (npr. tj. Zbog toga. ali i tradicionalne tobelije ili brazilske Amazonke).Brinikel (Belgija) i desno . Najstarija jasna arheolo ka svedo anstva o poimanju mu kog i enskog principa pronalazimo u vremenu gornjeg paleolita (cca. genetske razlike izme u mu karca i ene. To pitanje podrazumeva i itav niz psiholo kih (intelektualnih. fizi ki pol. S druge strane. enskog.dvostruki falus iz Gor Danfera (Francuska). pa i drugim svetskim jezicima. O junacima. koje prema skoro jednoobraznom modelu prikazuju sve bitne seksualne karakteristike ene. i to ± prenagla ene. 12 . ponekad i dvostrukog (Gor Danfer.e. Dakle. emocionalnih itd. 11). nalik na dana nji efekat pornografije (sl. smatram da je prili no va no da objasnim itaocima (naravno. itava pri a o seksualnom dimorfizmu predstavlja slo enije pitanje nego to su to fiziolo ke. Naj e i problem je to ova dva termina na na em jeziku zapravo i ne opisuju precizno ono to se u antropologiji pod time podrazumeva.. ali i brojnih varijanti prelaznih rodova. S druge strane.) osobenosti.. izraz d ender (gender) opisuje socijalnu i kulturnu kategoriju mu kog. relativno esti i ra ireni su i predmeti koji su eksplicitni prikazi falusa (Brinikel. biolo ki pol i socijalni rod uop te ne moraju da se poklapaju (moderni transseksualci. genetski. Francuska) ± sl. koje se u razli itim modelima dru tvenih zajednica razli ito prepoznaju. itav niz otkri a umetni kih predstava i predmeta upu uje na to.Ko tane palice u vidu falusa: Levo . Belgija). crte lica ili detalji ruku) svesno nedostaje.

13) odaje vi e erotski naboj. Ovakva umetni ka dela iz paleolita su me u arheolozima naj e e tuma ena kao ubedljive predstave plodnosti. da li se to mo e re i za sve? Primera radi. poznati britanski arheolog. Hodder). pismenosti. na simboli kom planu. Ba tu negde. vreme prvih sela. stomaka. izgleda da donosi i utemeljenje jasne ideje o dru tvenom razlikovanju polova. Ili. ra . jelen). Jan Hoder (I. ne radi li se tu mo da o predstavi ene koja masturbira? Sl. prikazao je u knjizi Domestikacija Evrope mehanizam ove promene.Uklesane predstave donjeg dela torzoa ena u pe ini Angles. I. Me utim.. 13 .Predstave slikane na zidovima pe ina kombinuju figuru mu karca sa glavom i polnim udom divljih ivotinja. on prepoznaje i sada oformljenu socijalnu ulogu ene. a jedan drugom neophodni. . Jo u nekim svojim ranijim radovima on je uo io arheolo ku vezu strukture i organizacije neolitske ku e sa izgledom i sadr ajem grobova. No. gove e. trgovine. koju pa ljiv italac mo e da nasluti jo iz samog naslova Hoderove knjige. kao to su svetovi domusa i agriosa suprostavljeni. politi kog raslojavanja ± svemu tome prethodi prihvatanje koncepta koga Hoder naziva domus (doma e) i agrios (divlje). p enica.. a ne to kasnije i svinja). kompozicija 3 vulve iz pe ine Angles (sl. tako. Krajnji naturalizam nosi sna ni erotski naboj u predstavi vulvi. ovas. hijerarhizacije dru tva. farmera i slo enijih dru tvenih zajednica. pirina . formiranje planski organizovanih stalnih naselja. ena i mu karac postaju to isto. religije i. Osnovna ideja. pa ak i pupka. jeste da svim tehnolo kim otkri ima i unapre enju ukupnog kvaliteta ivota u neolitu prethodi promena osnovnih na ela oveka i dru tva u odnosu na prirodu. 14). naj e e tuma ena kao predstava hermafrodita. Dakle. koje imaju direktnu simboliku velike seksualne mo i (bizon. praistorijski "genetski in enjering" ± trajno pripitomljavanje nekih ivotinjskih vrsta (pas. u procesu stvaranja sasvim nove ideologije. kona no. koza i ovca. kultivisanje divljih trava (je am. Takva je npr.). a manje upu uje na plodnost. za eci zanata. mo da je i ubedljivija poznata statueta iz pe ine Grimaldi u Italiji (sl. predstava iz pe ine Trua Frer u Francuskoj. Doba neolita.

a. autorka mnogih radova koji su u i i interesovanja imali religiju. kosmologiju i itavu ideologiju praistorijskog perioda. polo aju pokojnika/pokojnice..) Ove figurine u najve em broju su bile izra ivane u glini (sl. Jedan od osnovnih argumenata za tako ne to pronalazi u primenjenoj umetnosti neolita ± vrlo estim figuralnim predstavama bo anstva koga ona naziva Boginja Stvoriteljica (ponekad i: Velika Majka ili Majka Bogova. Me utim. koji se skrasio oko ene". po prvi put u ljudskoj istoriji. Marija Gimbutas. Prilikom sahranjivanja.. uveni Stounhend je pokraj samog ulaza u kompleks sa uvao ostatke rtvovane ene s detetom. najverovatnije rtvenih Sl. jasnu simboli ku vrednost ure enog sveta ". egalitarnog i miroljubivog". . 15) i imaju. prema Gimbutas. garderobi i nakitu.. 14 . koji se nalazio u neposrednoj blizini ± trogodi nju devoj icu razbijene glave sekirom. ona je u modernoj arheologiji sna no reafirmisala staru ideju o matrijarhatu. razlikuju mu ki i enski prostori: u ku i.uveni Hermafrodit iz rituala. mnogi drugi podaci upu uju na to da je pe ine Grimaldi (Italija) . bile predmet surovog tretmana od strane zajednice.mo da je u idealizovana slika dru tvene pastorale tokom neolita ± pitanju i predstava ene koja daleko od realnosti. dvori tu. a Karaghend u Irskoj ± ostatke pokojnice koja je bila sahranjena iva! Pored ovakvih. manje poznati Vudhend . Tako. doma instvu. i matrilinearnog. Re ju. verovatno.Otuda dolazi do toga da se. a ponekad i u njegovoj orijentaciji. ovo razlikovanje se mo e uo iti u druga ijoj vrsti grobnih priloga. poznata je kao kreatorka jedne primamljive. pa i itavom prirodnom okru enju.. masturbira sa palicom nalik na onu iz Brinikela. ali i stereotipne slike neolitskog sveta kao "matrifokalnog. poljoprivrednog i sedala kog. jer postoje brojna svedo anstva o tome da su ene. mnogi autori danas pori u ovakvu sliku. pa ak i deca.

).e. rascepljenost li nosti od realnosti i ose aj bespomo nosti.. najbrojniji spomenici ove vrste su jednostavni: uzdignute duguljaste stene. Ali. kojima je stalni pogled na simbol mo nog bo anskog falusa ili zemaljsku vulvu ulivao samopouzdanje. 16). koji ih vidi (oko 4800 godina pre n. kod nje se javlja itav niz stresnih situacija. praistorijska astronomska opservatorija. Ili. s jasnim falusoidnim asocijacijama (sl. pa se mo e pretpostaviti kolika je neverovatna socijalna energija i za nas skoro neshvatljiva tehnologija bila neophodna da bi se oni izgradili. Ellis). 15 . .emu su oni mogli slu iti? Mnoga tuma enja postoje za sam Stounhend : religiozni/kultni centar. Postavlja se pitanje . mo e da se prevazi e tako to e se urediti ivot i svet rigidno. (Naravno. koje se duboko urezuju u svest i uti u na formiranje li nosti. spomenuti Stounhend je najpoznatiji me u njima. kako to vidi Alison eridan.) Neki od njih te ki su i vi e desetina tona (!). Ako ovo razmi ljanje prenesemo na situaciju iz ranog neolita (naglo izmenjen prirodni svet. Mo emo da ubedimo Sunce da se pojavi na istom mestu". arheolog Narodnog muzeja kotske: .Njihova poruka mogla je da glasi "Mi kontroli emo vreme i godi nje doba. pa ak i neka vrsta "univerziteta" (vidi lanak B. prekrivene seksualnim objektima" (!?) Otkuda ovakva interpretacija Elisu? Najpre. tako da nema nepredvidivih situacija. a rasuti su po Britaniji. inspirisao se idejama razvojne psihologije i iskustvima babica u tretmanu beba: prilikom odbijanja bebe od sise. kao "dokaz o kolektivnoj opsesiji koja je stvorila itave predele tipi an za mla i neolit Balkana.Dama iz Vin e . Sl.svetski Jedno alternativno obja njenje itavog kompleksa poznati nalaz enske figurine praistorijskih megalita nudi Piter Elis (P. zavisno od vremena i na ina.Za kraj ove pri e.. Depresija. nestanak tradicionalnih vrsta lovne divlja i a pojava obilja novih ± egzistencijalni pritisak). Francuskoj. mo emo da pretpostavimo da je ogromni napor za podizanje megalitskih spomenika imao "terapeutsko" dejstvo na zajednice. zanimljivo je razmatranje jednog fenomena koji je karakteristi an za vreme ranog neolita zapadne Evrope. Savi a u ANARHEOLOGIJI 2). Belgiji itd. Otprilike sli no pojavu depresije obja njava i uvena Seligmanova teorija o nau enoj bespomo nosti. Radi se o megalitskim spomenicima kojih ima na hiljade.

Stoga. arheologija je ponovo ± zabavna. pa do itave zajednice. niti su seksualne (polne) uloge zna ajne. po ev od pojedinaca. razmisle o svemu to sam napisao. retki su tako pouzdani pokazatelji (a da se mogu arheolo ki dokumentovati). .Megalit iz Kintroa pokraj jezera Loh Kraigni ( kotska).O seksu? U pro losti? Pa .Sl... Zahvaljuju i seksu. Sve to ste oduvek eleli da znate. Naime. najpre. pregledavaju i mali slajd.. predla em itaocima da. zaista smo bli i originalnoj ideji arheologije ± razumevanju ukupnog ivota davno nestalih ljudi. norme seksualne "pristojnosti" i ukupnu seksualnu kulturu jedne ljudske zajednice iz pro losti.ou arheolo kih svedo anstava irom sveta o seksualnim navikama i pona anju ljudi iz pro losti.. O igledna je falusoidna konotacija. zbog formiranja koncepta roda (gender) u odre enoj zajednici. bez sumnje. elje. Seks je zadovoljstvo i zbog toga je naro ito zna ajan za arheolo ko istra ivanje praistorijskih i istorijskih dru tava. koji oslikavaju ukupni kvalitet ivota nekog pro log dru tva. pre svega. Za sam kraj. Andrej Starovi Istra iva ka stanica Petnica Valjevo . ukoliko smo u stanju da kao istra iva i spoznamo seksualne navike... smisao za eroti nost. va no je podsetiti da seks nije samo mehanizam biolo kog produ etka vrste. 16 .

e).posuda iz Vikus kulture (VI . Sl.oko 3600 godina pre n.VII vek nove ere).Zadovoljni mu karac onani e .Slika 17 . 19 . .).kultura Mo ika (I .analnog seksa iz Perua: Desno .Nasmejana ena masturbira figurina iz neolitskog hrama u Had ar Kimu (Malta) .e.figurina iz Larise (Grcka).Dve kerami ke predstave homoseksualnog ina . neolitska Dimini kultura (5000 .e. Slika 18 . Levo . Uporediti polo aj njegove slobodne ruke sa predstavom iz Had ar Kima.4500 godina pre n.I vek pre n.

Val Kamonika (Italija).seksa sa ivotinjama: gore .Men-an-Tol (Kornvol. e. oko 3000 godina pre n. ovek i magarac."skija " i sob (!).Letnica. Sl. Levo se uo ava figura robinje koja nekom vrstom lepeze pokriva lice druge robinje predmeta naslade velmo e. Slika 21 . Bugarska.Scene bestijalija . Rusija) . Britanija): megalitski . 23 .Predstava seksualnog odnosa u tra koj umetnosti. dole .Slika 20 .reka Angara (Sibir.

Domestication of Europe.grob sa svaki eton na reversu ima brojku zlatnim penisom (oko 4000 godina pojedina nu cenu. Darvin. Poljski arheolog strelicom. Preporu ena literatura: y y y y Auel. Beograd: Prosveta. Istorija. Oxford: Basil Blackwell. 1963. Hodder. no itd.Rimski etoni za javne ku e: Varne (Bugarska) ili . D . . 1999. vec "cenovnik". Herodot. sproveo anketu medu o eni specijalnog statusa. . Navlaka za penis (?) od predstavu seksualne usluge koja se iskucanog zlatnog lima obele ena je dobija za toliki novac. Slika 22 .e). stoga za "onaj svet" dobila koje su mu potvrdile savr enu logi nost supstituciju polne mu kosti. tom I i II (preveo M. druge tipi no "mu ke" predmete koplje.spomenik-grobnica iz neolita (oko 3000 godina pre n. Timoti Tejlor pretpostavlja Aleksandar Bur e je..uveni grob kneza iz Slika 24.e. a na aversu . 1990. analiziraju i da se uop te ne radi o mu karcu. Pleme pe inskog medveda. 1980. M. Beograd: Zadruga. Novi Sad: Matica srpska. I..jasnu pre n. Arseni ). kao i pojedina nih cena.) sa o iglednom predstavom mu kog (falusi) i enskog principa (vulva). koja je dana njim var avskim prostitutkama. O poreklu vrsta putem prirodne selekcije.

y y Shennan.com/news/story/sm_449347. pu tali ma ti na volju u poku aju da "otkriju" Atlantidu.Kapetan dohvati jedan kamen i na jednoj steni ispisa samo jednu re : ATLANTIDA. grobovi i u enjaci. J.bawue. Prehistory of Sex. The Archaeology of Human Ancestry: Power.V.html http://news. Sex and Tradition.. The Man in the Ice.il Vern.html http://www. (eds. pa ak i izgubljeni Raj. Four Million Years of Human Sexual Culture. u kojoj je opisao uzbudljivu istoriju arheolo kih otkri a od Vinkelmana u Pompeji do Stivensona u Meksiku. na koju prvi put nailazimo kod velikog filozofa Platona.indigogroup.html http://home.uk/ba/ba15/ba15feat. 1994. U tom poglavlju je pomenuo pri u o Atlantidi kao poslednju tajnu pro losti koju arheologija treba da otkrije. London: Fourth Estate.edu/videos/iceman. Legenda ka e da je na Atlantidi. O Atlantidi se raspravljalo. Magi na privla nost ove teme toliko je ..) 1996. cvetala napredna i visoka civilizacija koja je u ivala u izobilju prirode i dru tvenoj harmoniji. -. Pri a o Atlantidi.ac.anth.bbc.britarch.stm http://www.htm . istinsku utopiju. London: Routledge. koju su i stari i novi istori ari poricali i smatrali da je postojala samo u bajkama.uk/edge/ate6cont. na nau nim injenicama. Oni su nudili bezbroj hipoteza..J. ne skrivaju i odu evljenje pred ovim velikim avanturama arheologije. Spindler.. Umetnici su Atlantidu do iveli kao iroko polje na kome mogu da oprobaju ma tu i iska u svoju kreativnost. tako e.html http://www.html http://www..ucsb. 20. duboko se urezala u tradiciju moderne zapadne civilizacije. koje naj e e predstavljaju zanimljivu. prostirala se pred mojim o ima. uni tena vatrom i vodom. pisalo i mislilo sa jednakim arom od vremena Platona pa sve do danas. izgubljenom kontinentu ili tajanstvenom ostrvu. da bi kona no zauvek nestala u stravi noj katastrofi. Sanjari i diletanti su. Platonov mit je intrigirao i jo uvek zaokuplja pa nju ljudi razli itih interesovanja: filozofi su u njoj videli idealno dru tveno ure enje. sa optimizmom je poslednje poglavlje naslovio "Knjige koje jo nisu napisane".co.co.. ali naivnu pri u smu kanu od pogre nih. T. a nekad vi e utemeljenih.uk/hi/english/sci/tech/newsid_1884000/1884525.it/index_ice. K.archaeologiemuseum. and Steele. S. London: Weidenfeld and Nicolson Taylor. iskrivljenih ili lo e shva enih informacija. Ta zemlja. 1996.ananova.000 milja pod morem Ve na tema i tajna Kada je C. Preporu ene Web stranice: http://www. Ceram napisao knjigu Bogovi. nekad manje.de/~wmwerner/oetzi.

zajedno Heraklovih stubova (slika 2). Svi navedeni doga aji su se dogodili pre devet hiljada godina (od vremena kada se vodi razgovor izme u Solona i sve tenika). Zevs je re io da kazni Atlanti ane i zauvek uni ti Atlantidu. a pod Azijom okvirno oblast Male Azije) a koje se nalazilo zapadno od Platon (428/427 .347. donose i zavist. p. Ta pri a je bila zapisana na stubovima hrama boginje Neit u Saisu i u njoj se govori o velikom i mo nom kraljevstvu. Pri a o Atlantidi je ispri ana u dva dijaloga. koji u potrazi za Atlantidom "znanja" dobijaju putem provi enja i telepatije! Najzad. uveni gr ki filozof (slika 1). O Atlantidi i doga ajima koji su za nju vezani pripoveda Kritija: Solon. Ovi su se sakupili uo i jedne atinske svetkovine da bi diskutovali o filozofskim pitanjima. dolazimo i do nau nika koji se pitaju: da li je Atlantida zaista postojala. ukratko.n.sna na. ije se radnje nadoveziju jedna na drugu. Kada je video ta se dogodilo. Njegovi stanovnici su izgradili velelepni i hramovima i palatama ukra eni grad. sadr aj pri e koju je Platon izneo u svojim dijalozima. Ostrvo je bilo bogato biljnim i ivotinjskim svetom. gr ki zakonodavac i jedan od Sedmorice mudraca. koje se nalazilo na ostrvu koje je "po veli ini bilo ve e od Libije i Azije" (pod Libijom se podrazumevala severna Afrika zapadno od Egipta. ali kako je vreme prolazilo. da je privla ila ak i razne vrste mistika.e. Atlasu. Ostrvo je dobilo ime po sa svojim u enikom Aristotelom. oholost i pohlepu. Atlanti ani su krenuli u osvajanja. tj. a njihovu vojsku je nadja ala atinska vojska koja je zaustavila invaziju sa zapada na Mediteran. je prilikom posete Egiptu uo udnu pri u od egipatskih sve tenika iz grada Saisa. To su uvena dela Timaj i Kritija. Atlantida je potonula u "jednom danu i jednoj u asnoj no i". sinu Posejdona i devojke Kleito i prvom kralju Atlantide. Hermokrat. .). Li nosti koje vode dijalog u Timaju su Sokrat. iskvario se plemeniti rod Posejdonov i bo ansku prirodu nadvladala je ljudska. Timaj i Kritija. Harmonija i mir su vladali generacijama na Atlantidi. koga su sve tenici Solonu detaljno opisali (slike 3 i 4). plodnom zemljom i dragocenim metalima (posebno metalom koji se naziva orihalkum i blista kao vatra). stari zakoni i tradicija su revnosno po tovani. Ovo je. da li se Platonova pri a mo e nau no objasniti? Platon potpaljuje vatru Legendu o Atlantidi prvi je izlo io Platon.

U Saisu je. ali Platon nije jedini koji je govorio o njoj. video stubove o kojima govori Platon i na kojima je legenda o Atlantidi zapisana. Tragom Atlantide: svi u poteru! Platonova pri a je najstarija poznata verzija legende o Atlantidi. osve ili su vekovima staru raspravu. kome je "istina bila uvek dra a od u itelja". Aristotel je smatrao da je Atlantidu uni tio isti onaj koji ju je stvorio. U eni ljudi Renesanse koji su se okrenuli prou avanju starih pisaca. misle i pritom na deo u Timaju gde Kritija govori o kontinentu koji se nalazi zapadno od Atlantide. a drugi su postojanje Amerike iskoristili kao posredan dokaz o autenti nosti Platonovog izve taja. . tako e Platonov u enik. Platonov najpoznatiji u enik.e. Pitanje postojanja Atlantide i istinitosti Platonovih re i pobudilo je znati elju i otvorilo polemiku jo u anti kom svetu. otputovao je u Egipat da bi na ao potvrdu za tvrdnje svog u itelja. smatrao je da je cela pri a plod ma te jednog oveka. Atlantidu pominje i izvesni Marcelus. navodno. Ne to druga iju verziju legende o Atlantidi iznosi istori ar Diodor sa Sicilije u svom delu Istorijska biblioteka. To je bilo otkri e Amerike. On izve tava o "nekih sedam ostrva na Atlantiku" od kojih je jedno bilo posve eno Posejdonu i na kome se sa uvalo se anje na veliko kraljevstvo koje je vladalo nad svim ostrvima u okeanu.) i filozof Proklus (V vek n. Krantor.e. anti ki pisac o kome je poznato vrlo malo injenica.) uklju uju Platonov izve taj u svoja dela.Geografski polo aj Atlantide. a nalazimo pomena o njoj i kod Plutarha. Pisci kasnoanti kog perioda Amijan Marcelin (IV vek n. Platona. Neki su Ameriku prepoznali kao Atlantidu. Naime. U svakom slu aju. po Platonovom opisu i shvatanju mape sveta. Jedan doga aj je naro ito inspirisao ljude da promi ljaju o Platonovom ostrvu. Postojala su i suprotna mi ljenja.

Zid od orihalkuma. Pitanja koja se name u posle itanja Timaja i Kritije jesu: da li je Atlantida postojala. predstavlja prvi poku aj da se dotada nja arheolo ka. On je smatrao da je upravo Atlantida centar iz koga se civilizacija irila na zapad i istok. Ovo. mitolo ka. Glavni grad Atlanide prema Platonovom opisu: 1.Atlantida se od renesanse trajno urezuje u zapadnoevropsku kulturu. geolo ka i biolo ka znanja upotrebe u cilju re avanja pitanja vezanih za Platonovu pri u. mit o Potopu) rezultat zajedni kog porekla. Godine 1882. gde su se "formirale kolonije Atlantide koje su nastavile da ive i posle propasti ostrva i iz kojih su se razvile velike civilizacije". gde se nalazila i kako je i za to potonula? Pogledajmo kako su razli iti ljudi poku avali da na njih odgovore.prepotopski svet). 5. sada klasi no delo za prou avaoce Atlantide. Zid oblo en bronzom. tj. kako bi dokazao da su sli nosti izme u njih (npr. Doneli se koristio komparativnom metodom u prou avanju ostataka materijalne kulture i folklora Starog i Novog sveta. . 2. 3. a ljudi raznolikih profesija i opredeljenja se upu taju u raspravu i potragu za njom. Zid oblo en limom. prvi put je objavljenja studija Ignacijusa Donelija pod nazivom Atlantida: antidiluvijalni svet (antidiluvijalni . Hram Kleito i Posejdona sa zlatnim kipovima. na Novi i Stari svet. 4.

Posejdonovo etali te; 6. Prebivali ta stra ara; 7. Stara kraljevska palata; 8. Prolaz za brodove-trireme; 9. Dokovi. Donelijevim putem krenuo je i engleski knji evnik i publicista Luis Spens koji je dvadesetih godina pro log veka objavio nekoliko zna ajnih studija o Atlantidi. Princip uklapanja Atlantide u istoriju ove anstva bio je identi an Donelijevom. Uop teno gledano, Doneli i Spens su bili deca svog vremena u smislu da je idejni okvir kojim su se oni koristili, a to je teorija difuzije kultura, bio ideja vodilja arheologije krajem XIX i po etkom XX veka. Difuzionizam kao op ta teorija u arheologiji je obja njavao nastanak civilizacija i kulturnu promenu difuzijom kulturnih elemenata kroz prostor i vreme. U svojoj ekstremnoj formi - monocentri nom difuzionizmu, postojalo je samo jedno mesto, jedna kolevka iz koje su se razvile sve kulture sveta. U tom svetlu, Donelijeva i Spensova razmi ljanja predstavljaju jednu hiperdifuzionisti ku tvdrnju sli nu onoj Graftona Eliota Smita koji je smatrao da je praizvor svih kultura Egipat. Takva tvrdnja predstavlja ekstremni vid u arheologiji op te prihva enog na ela difuzije kojim su se koristili i uveni arheolozi poput Gordona ajlda u formulisanju modela po kome je svaki kulturni napredak do ao sa podru ja Bliskog Istoka - ex Oriente lux (svetlo sa Istoka). Dok su difuzionisti fokusirali svoje istra ivanje na pronala enje sli nosti i veza izme u prostorno i vremenski udaljenih kultura, javile su se i nove ideje u kojima se naglasak pomera na geologiju, geofiziku pa ak i astronomiju. Pomenu emo jednu od najnovijih hipoteza, koju je krajem devedesetih godina pro log veka izlo io Vja eslav Kudrijavcev, koji smatra da se dokazi za postojanje Atlantide mogu prona i bli im ispitivanjem geolo ko-klimatskih promena na kraju poslednjeg glacijala, to hronolo ki pribli no odgovara vremenu u kome je Platon smestio Atlantidu, a to je sredina desetog milenijuma p.n.e. Poznato je da je dana nji nivo mora vi i nego to je bio u ledenom dobu, i to za vi e od 100 m. Do pove anja nivoa mora je do lo usled globalnih klimatskih promena koje su rezultirale topljenjem lednika. Kudrijavcev tra i mesto koje e se uklapati u Platonov opis i koje je u pro losti pre pove anja nivoa mora bilo na suvom. Uz to, on dokazuje kako se iz Platonove pri e ne mora nedvosmisleno zaklju iti da je Atlantida bila ostrvo (zbog dvosmislenosti odgovaraju e re i na starogr kom), pripremaju i na taj na in teren za svoju tvrdnju da je Atlantida predstavljala, zapravo, produ etak evropskog kopna izme u severozapadne Francuske i Britanskih ostrva koji je usled podizanja nivoa mora sada pod vodom.

Rekonstrukcija metropole Atlantide. Jednu od poznatijih hipoteza u kojoj se propast Atlantide obja njava uzrocima iz svemira (!) izneo je Oto Muk u knjizi Tajna Atlantide. Mukovo delo predstavlja izuzetnu sintezu astronomskih, geolo kih, klimatskih, ekolo kih i arheolo ko-istorijskih podataka. Muk smatra da je uni tenje Atlantide prouzrokovao udar asteroida u Zemlju, ta nije u Atlantik. Za razliku od ve ine drugih autora, Muk poku ava da objasni za to je Atlantida bila klimatski povoljnija za razvoj civilizacije od Evrope, Azije i Amerike, gde je u to vreme jo uvek trajalo ledeno doba. On nudi obja njenje po kome je veliko ostrvo, tj. Atlantida svojim polo ajem stvaralo prirodnu branu tzv. Golfskoj struji da te e svojim dana njim tokom, te se stoga njen tok zavr avao na obalama Atlantide. Topla struja je uticala na obli nje kopno pove avaju i prose nu godi nju temperaturu i svaraju i povoljne klimatske uslove. Posle katastrofe, kada je Atlantida potonula, Golfska struja se probila do obala Zapadne Evrope i ustalila svoj dana nji tok, pove avaju i prose nu godi nju temperaturu u Evropi. Na taj na in, Golfska struja je doprinela otopljavanju lednika, to je ozna ilo i kraj ledenog doba. Treba pomenuti jedan od posrednih dokaza koga Muk navodi da bi potkrepio tvrdnju da je Atlantida u geografskom smislu postojala. Ovaj dokaz je biolo ke tj. ekolo ke prirode i odnosi se na migraciju jegulja radi mre enja iz reka i slatkih voda Evrope u oblast Sargaskog mora u Atlantiku. Poznato je da jegulje ive u slatkim, kontinentalnim vodama, a da se, kad do e vreme mre enja, masovno i nepogre ivo vra aju u Sargasko more, gde se mreste. Posle mre enja, roditelji uginu, a mlade jegulje se, kada dovoljno odrastu, vra aju u slatke vode da bi se itav ciklus posle odre enog vremena ponovio. Muk smatra da ova neobi na pojava dokazuje da je u podru ju Sargaskog mora nekad postojalo kopno - ostrvo i da su jegulje ivele u rekama tog ostrva ili pri u u tih reka u more, gde su se mrestile. Kada je, prema Muku, kopno posle udara asteroida u Atlantski okean nestalo, Golfska struja je razasula jegulje po okeanu, ali je genski

utisnuto "se anje" na ostrvo ostalo prisutno, tako se jegulje stalno vra aju svom prastani tu Atlantidi. Me utim, Mukova obja njenja ne zadovoljavaju prave nau no-metodolo ke kriterijume, pa ak ni najosnovnije pravilo pri izno enju takvih hipoteza (ne zaboravimo, on pretenduje da objasni globalne fenomene kao to su kraj ledenog doba, pove anje nivoa mora, migracija jegulja...), a to je da navede literaturu u kojoj mo emo da proverimo podatke i obja njenja koja Muk uzima za sigurne i dokazane. Neproverljivost podataka tipi na je za sve vidove pseudonauke pa tako i za pseudoarheologiju koja je postala "majka" diletantskih, prevarantskih i besmislenih teorija i hipoteza o Atlantidi. Postoji itava plejada pseudonau nika, mistika i okultista poput Paula limana (unuk H. limana), Augustusa Le Plon ona, Rudolfa tajnera, Madam Blavacki itd., koji iznose apsolutno besmislene i nemogu e dokaze o postojanju Atlantide.
Atlantida: "Zvani na verzija"

Hipotezu koju posebno izdvajam, okarakterisa u kao "zvani nu verziju", zbog toga to je ona prihva ena u profesionalnim arheolo kim krugovima i dolazi od uvenog gr kog arheologa Spiridona Marinatosa. On je vr io iskopavanja na dana njem ju noegejskom ostrvu Santorini (anti ka Tera) i proslavio se otkri ima va nih naselja minojske kulture bronzanog doba (3. i 2. milenijum stare ere). Za njih je egzaktnim savremenim metodama utvr eno da su kona no bila uni tena katastrofalnom vulkanskom erupcijom, koja je raznela pola ostrva!

Ru evine Aktrotirija, prestonice drevne Tere, ija sudbina je mogla da bude inspiracija Platonu. Marinatos je ustvrdio da su upravo vulkanska eksplozija i propast Tere uzrok nastanka legende o Atlantidi. On posmatra pri u o Atlantidi kao mit koji se izgra ivao stotinama godina i u koga su, kao to sa mitovima esto biva, inkorporirani doga aji koji su se odigrali u razli itim vremenima i na razli itim prostorima. Ipak, samo jezgro pri e ini se anje na eksploziju Tere koja je po intenzitetu bila ak etiri puta ja a (!) od moderne erupcije na ostrvu Krakatau i koja se ula irom planete.

Po Marinatosovom mi ljenju, Platonov opis ivota i obi aja na Atlantidi najvi e podse a na minojsku kulturu, iji je centar bio na Kritu i koja je do ivela procvat u prvoj polovini drugog milenijuma p.n.e. Na primer, u kritskom zidnom slikarstvu imamo uvenu Fresku toreadora, na kojoj je prikazana igra ili borba sa bikom (slika 5). Platon na jednom mestu u Kritiji opisuje ritualni lov na bika koga su upra njavali kraljevi Atlantide. Sli nost nesumnjivo postoji. Tako e, stanovnici Krita su se vrlo uspe no bavili pomorstvom i posedovali veliku trgova ku flotu, a sam Krit je veliko ostrvo, to ini jo jednu sli nost sa Atlantidom.

Idealna 3D rekonstrukcija metropole Atlantide. Smatra se da je erupcija Tere, to je doga aj koji se okvirno datuje u 1500. godinu pre na e ere, ostavila katastrofalne posledice na Krit i da je dovela do propasti minojske civilizacije. Atlantida onda nije uni tena devet hiljada godina pre Solona, ve devet stotina godina pre Solona (Solon je iveo u VI veku p.n.e. - 900 + 600 = 1500). Marinatos prati tragove u istoriji Egipta koji su uticali na to da staroegipatska folklorna tradicija toliko uzdi e Atinu koja se borila protiv Atlantide (pod uslovom da je pri a zaista do la iz Egipta). Vreme kada Solon pose uje Egipat pripada tzv. Saiskom periodu egipatske istorije (663 - 525. godine pre n.e.) u kome je Egipat bio veoma podlo an gr kim uticajima i zavisio je od gr ke pla eni ke vojske. Stariji doga aji, kao to je invazija "naroda sa mora" (oko 1200. godine p.n.e.) na Egipat i borba Egip ana protiv Hiksa (oko 1580. godine p.n.e.) u kojoj su se, kako dokazuje Marinatos, borili i mikenski ratnici, utkani su u okvir pri e kao rezultat mutne svesti o gr kom u estvovanju u egipatskoj kasnoj istoriji. Svi ovi doga aji su isprepleteni uz mnoge fantasti ne i izmi ljene dodatke, tako da sva neslaganja sa Platonovim opisom Marinatos obja njava injenicom da nijedan mit "ne mo e biti prihva en zdravo za gotovo" i da u sebi nosi mnoga izobli enja i kontradikcije.
Atlantida kao arheolo ki problem

Sam mit o Atlantidi je od strane u enih ljudi i poznavalaca antike okarakterisan kao bajka, "plemenita la ", kao pri a koju je Platon izmislio da bi mogao na prigodan na in da izlo i svoja filozofska stanovi ta. Mi ljenje da je Platon naprosto izmislio celu pri u je veoma iroko

rasprostranjeno u u enim krugovima. Profesor Marinatos je svojim radom o Atlantidi ponudio obja njenje koje nije dovelo u pitanje osnovni hronolo ki i kulturni okvir dana nje arheologije, tako to je Platonov mit uklopio u arheolo ki i istorijski potvr ene i zabele ene doga aje. Po Marinatosu, Platon nije izmislio pri u u potpunosti, ali ni Atlantida kao zaseban i stvarni entitet nikada nije postojala, tako da se Marinatosovo mi ljenje ne razlikuje u su tini od stava koji mnogi prihvataju, a to je da Atlantida, kakvu je Platon opisao, nikada nije postojala. Potrebno je izdvojiti klju ne momente u Platonovom tekstu, koji nauci postavljaju jedno ili vi e me usobno zavisnih pitanja, gde odgovor na jedno mora implicirati i koherentan sistem odgovora na druga pitanja. Jedan od prvih i osnovnih problema vezanih za Platonovu pri u jeste pitanje hronologije. Solonu su egipatski sve tenici rekli da su se doga aji vezani za Atlantidu i njenu propast odvijali pre devet hiljada godina, to zna i oko 9600 godina pre nove ere. S obzirom na stepen razvijenosti civilizacije Atlantide, kako ju je Platon opisao, ova injenica obeshrabruje svakog ko je iole upoznat sa praistorijom i istorijom ove anstva. Naime, pomenuto vreme predstavlja prelaz iz paleolita u mezolit. Drugim re ima, ljudi jo uvek nisu upoznali ni zemljoradnju ni sedentarni na in ivota, a po eci gradova i civilizacije su hiljadama godinama udaljeni. Postojanje takvog grada u desetom milenijumu pre nove ere se nikako ne mo e uklopiti ni u jedan okvir praistorije koji je do sada arheologija uspela da rekonstrui e. Nigde u svetu nema materijalnih tragova koji bi svedo ili o dru tvu koje je ovladalo slo enom urbanom arhitekturom, zemljoradnjom, moreplovstvom ili obradom metala u desetom milenijumu p.n.e. Ipak, pretpostavimo da je Atlantida zaista postojala i da je njeno dru tvo posedovalo znanja o zemljoradnji (zanemarimo za sada arhitekturu, obradu metala i umetni ke domete). Nastanak zemljoradnje smatramo za osnovni preduslov ka daljem razvijanju kulture u smeru izgradnje gradova, stvaranja dr ave i razvijanja tehnologije. Prirodno se name e pitanje: za to bi na Atlantidi do lo do tog dostignu a mnogo pre nego u ostalim delovima sveta? Ovo pitanje zadire u samu su tinu problema koji za arheologiju i humanisti ke nauke predstavlja jednu od najte ih prepreka u prou avanju oveka, a to je obja njavanje kulturne promene (pod kulturom ovde podrazumevamo sveukupnost ljudske delatnosti). Nauka je ponudila neka re enja za proces neolitizacije kao i modele za nastanak prvih dr ava. Koji model primeniti na slu aj za koji nismo sigurni ni da je postojao? Koje god teorijsko stanovi te o kulturnoj promeni, neolitizaciji ili nastanku dr ava da zastupamo, jedno je sigurno - ostrvo Atlantida je moralo postojati kao realan fizi ki entitet sme ten u prostoru da bi se na njemu odigrao bilo koji od gore navedenih procesa.

"Freska toreadora", oko 1500. p.n.e, Krit. Drugo pitanje glasi: da li je u Atlantiku postojalo ve e ostrvo koje je potonulo u desetom milenijumu p.n.e? Na ovo pitanje ne mo e da odgovori arheolog, ve geolog, a geolozi se ogromnom ve inom sla u da ne postoje dokazi da se u Atlantiku takav proces odigrao. Jedan od argumenata koji se navode u korist teorije da je cela pri a plod Platonove ma te, jeste da ne postoje verzije legende o Atlantidi koje su starije od Platona. Platon izve tava da je pri a o Atlantidi zapisana na stubovima hrama u Saisu. Ovo je za arheologa svakako najdramati nija tvrdnja i ukoliko je ta na, onda postoji materijalni, arheolo ki dokaz da Platon nije izmislio pri u ( to naravno ne dokazuje da je sama pri a istinita). Za arheologiju je veoma va no pitanje me ukulturnih uticaja i komunikacija. Ako na jednom velikom ostrvu imamo kulturu koja je superiornija u odnosu na ostatak sveta, da li je mogu e da nije bilo nikakve komunikacije izme u kulture Atlantide i ljudskih zajednica u Evropi? Da li bi takva kultura uop te imala potrebu da stupa u kontakt sa ljudima na "ni em nivou" razvoja? Istorija nas u i tome da je sasvim mogu e da jedna razvijenija kultura postoji paralelno sa manje razvijenom (misli se prvenstveno na tehnolo ki stupanj razvoja) i da izme u njih ne do e do kontakta. Me utim, postavlja se pitanje koje je delom i psiholo ke prirode (a zasniva se na pretpostavci da Platon nije izmislio celu pri u ve da je zaista postojalo neko predanje koje je doprlo do njega): za to bi ljudi, uop te, zapamtili Atlantidu? Da li je u pitanju bila zaista neka vrhunska kultura na koju je sa uvano se anje posle propasti ostrva, ili je sam in nestanka Atlantide delovao na ljude da je zapamte kao izgubljeni raj, ak i da su na njoj iveli ljudi na istom stupnju kao i svuda u svetu? Tu je Marinatos kategori an i to je jedan od najja ih argumenata protiv onih koji veruju da je Atlantida postojala. On smatra da nije mogu e da se jedan doga aj koji se odigrao pre 9000 godina zadr i u kolektivnom se anju, jer najstarija ovekova se anja na specifi ne doga aje ne prelaze 4000 godina p.n.e. (na primer, mit o Potopu). Marinatos smatra da je bez pisma apsolutno nemogu e sa uvati informacije kroz tako duga ak vremenski period. Sada je jasno za to se Atlantida ne mo e tek tako "prona i" kao to je liman prona ao Troju. Nauka nije uspela da potvrdi postojanje Atlantide, nijedna hipoteza nije na la svoju materijalnu

Velard. Istorija Atlantide. televizijskom kvizu: ''Iz kojeg jezika poti u sve re i u naslovu. ostaje zadatak da se objasni nastanak ovog mita i njegov smisao. P. Platon 1983.html http://www. Preporu ene Web stranice: y y y y y http://www. Platon 1981. izuzimaju i termin srpskoslovenski jezik?'' To i nije te ko zamisliti u sredini u kojoj ogromna ve ina ne zna odgovor ni na pitanje kada su Srbi postali pismeni. Beograd: BIGZ. to je ni ta manje uzbudljivo. da krenemo redom. Marinatos. Fileb.htm http://www.powernet..potvrdu niti mo e adekvatno da odgovori na sva pitanja. 1980.htm http://www. Atlantis: The Antedeluvian World New York: Rudolph Steiner Publications. 1971. Tragom Atlantide: Ekspedicija Foset.lanzarote-guide.net/~ripley/page2G. 1991.. D . ak i ukoliko se nedvosmisleno poka e da je Atlantida plod fikcije. Novi Sad: Knji evna zajednica Novog Sada. I. Spens. 1987. Tajna Atlantide.. ta an odgovor na prvo pitanje nalazi se u poslednjem poglavlju teksta. Timaj.net/page/secretloc/factfile.org Srpskoslovenski jezik . Beograd: Jugoslavija. Kritija. Pa. Atlantida i drugi izgubljeni svetovi. S.) .imh. da njeno postojanje nikako nije bilo mogu e ni pod kojim uslovima (mada do takve apsolutne tvrdnje prakti no nije mogu e do i). na primer.htm http://www. 2000. Muk. Marko Por i student II godine arheologije Beograd Preporu ena literatura: y y y y y y y y Donnelly.H. O. Ovo je istorija nau nih otkri a mnogo puta potvrdila. Athens.andrewcollins. oveku i pro losti jeste da bilo ta otpi e kao apsolutno nemogu e ili neta no. 1973. (Uzgred.ru/proj1_e.atlan. Foset. Meneksen. i sli na. ali najve a gre ka koju neko mo e da napravi kada se radi o nauci. Beograd: Dosije.com/gui-eng/myths. Beograd: Mladost.. Beograd: No limit books.su tastveno (vaspostavljanje i op ti saveti) Mislim da je te ko pretpostaviti da bi itaoci ovoga teksta ta no odgovorili na pitanje u. Some words about the legend of Atlantis. L.

praslovenskog. finalizovan je odlaskom ovih prosve enih Grka u misiju irenja hri anstva me u moravskim Slovenima. dodajmo. Nema pouzdanih i direktnih dokaza za odgovor na pitanje kada je pismenost stigla i me u Srbe. i 874. Stsl. sveobuhvatnost posedovao je zahvaljuju i injenici da se u pomenutim vekovima osamostaljeni slovenski jezici jo uvek nisu bili isuvi e udaljili od jezika iz kojeg su se razvili. Pri prevo enju neminovan je bio i prodor gr ke leksike za pojmove koje Sloveni nisu imali. Prvi knji evni jezik koji su Srbi koristili bio je. me usobna razumljivost govornika razli itih slovenskih jezika bila je tada neuporedivo ve a no danas. da su stsl. Mapa balkanskog poluostrva od IX do XII veka. danas nezamislivu.) zajedni ki knji evni jezik za sve Slovene u periodu od IX do XI veka. jezik bio je isklju ivo . te se ona uzima kao godina po etka slovenske pismenosti. iji je dijalekat poslu io za bazu knji evnog jezika. kao i slo enijih gr kih sintaksi kih konstrukcija. tj. Jasno je. dakle nedugo posle moravske misije. istovremeno. Drugim re ima. Posredne informacije ukazuju nam da je verovatno u pitanju bio period izme u 867. dakle. staroslovenski (skra enica: stsl. godine. najkasnije do 886. jezik ipak najbolje razumeli Ju ni Sloveni. Odgovorna du nost poverena je bila iskusnim misionarima koji su. godine.Od staroslovenskog ka srpskoslovenskom Mukotrpan posao solunske bra e irila i Metodija na stvaranju prvog slovenskog knji evnog jezika. Ovu. a samim tim i njihovog prvog pisma. Prevo enje bogoslu benih knjiga ve je bilo zavr eno u Vizantiji. a misija je na severozapadu po ela 863. poznavali i govor Slovena iz okoline Soluna.

koje su u narodnim govorima od doseljavanja na Balkan imale ekvivalente u glasovima i (stsl. bogoslu benog karaktera. jezika najvi e je zahvatio glasovni (fonetski) sistem. Iako je stsl. izgovaranja re i ''u sebi'') pri prepisanju rukopisa. izmena) stsl. gra anin). kojim niko nije govorio (mada su se tekstovi crkvenih knjiga glasno itali i pojali). tj. sve ta. srpska redakcija (tj. tako e je sasvim adekvatan. Staroslovenski tekst sa tokavskog podru ja Temni ki natpis (X-XI vek). grupe t i d. jezik bio kanonizovan jezik koji se nije smeo menjati. . napisano najkasnije po etkom XI veka. lokalnih tokavskih govora. Ve u ovim staroslovenskim spomenicima po inje da se prepoznaju i pojedine glasovne crte srpskog narodnog jezika. jezika. srpskog narodnog jezika. to va i i za Temni ki natpis. ali se menjala i morfolo ka struktura njegova. unutra njeg diktata prepisiva a (tj. Sinonimni termin za srpskoslovenski jezik. to nalazimo u najstarijim srpskim rukopisima. tj. te je sasvim adekvatan opis Pavla Ivi a da je srpskoslovenski zapravo stsl. ali koji se niti gramati ki niti leksi ki nije isuvi e razlikovao od tada njih narodnih govora srpskih. re slnce zapisao kako je i izgovarao: slunce. to se tuma i nesvesnim uticajem tzv. Brojne posrbice gr kih re i. nisu sve glasovne crte prodirale u knji evni jezik: tako su u njemu o uvane npr. Nastanak srpske redakcije ipak ne treba tuma iti isklju ivo kao plod nesvesnog i nekontrolisanog. prakti no kao plod gre aka prepisiva a. tj. Proces posrbljavanja (srbizacije) stsl. Najzna ajniji spomenik ovoga jezika sa srpskih tokavskih prostora svakako je Marijino jevan elje.jezik pisane komunikacije. ipak su vremenom u njega po ele da prodiru osobine bliskog. Umorni ili zaneseni prepisiva tako je stsl. Vremenom je rastao broj re i zapisanih u formi iz srpskih dijalekata. Dodu e. jezik izgovoren na tokavskom podru ju. gra danin : srpski sve a.

bogopostavljen.starijeg. Vitalnijim se pokazao ra ki pravopis. jezika svakako su bili ubrzani i olak ani prodorom ssl. spomenici potvr uju upotrebu dva pisma . zemljemerenije. Od zetsko-humskog do resavskog pravopisa Ssl. mo emo pratiti od uvo enja specifi nog slova koje se nazivalo erv (i imalo glasovnu vrednost .) ogledalo su te nje srpske crkve da knji evni (= bogoslu beni) jezik bude to razumljiviji pastvi. Istoriju zasebne irilice me u porodicom genetski povezanih pisama. to se dogodilo u XII veku. to je izazvalo njegovo ga enje u XIII veku. ra ki pravopis. periodu. Sama irilica je modifikovana na razli itim teritorijama do te mere da su pojedini tendenciozni tuma i poku ali lansirati ideju o posebnom pismu. to je problem nasle en jo iz stsl. jezik je tokom svoga dugog ivota. Funkcionalnija irilica potisnula je i kod Srba glagoljicu. tekstovima (zvezdoslovac. mladouman i dr. Pomenuto Marijino (Bogorodi ino) jevan elje pisano je glagoljicom. Njegov nastanak vezuje se za ime Svetog Save. a na ra kim teritorijama istoimeni. vokabular menjao prakti no samo prodorom pozajmljenica. arhai an po svojim re enjima.irilicom. i ova slika va i i za srpske teritorije. jezika u knji evna dela. dok se posle ovog perioda ssl. prolaze i pritom kroz razli ite faze. baziran na irili koj tradiciji. bosan ici. Od glagoljice ka irilici Stsl. a primenjivan je u dr avi Nemanji a sve do XV veka. originalna i prevedena i druge tekstove svetovne sadr ine. u literaturi se nazivaju jo i pravopisnim kolama. glagoljice. irilice. mada je nesumnjivo da je u pitanju samo varijanta srpskog irili nog pisma. Zetsko-humski pravopis bio je oslonjen na glagoljicu. tj. malo izmenio svoju gramati ku i leksi ku strukturu.dosledne prevedenice (kalkovi) u ssl. Neprakti no dvojstvo pisama vremenom je ukinuto. perioda. Tako je nacionalno pismo kod Srba od davnina postala irilica. Razli ite srpske dr ave u periodu XII i XIII veka pridr avale su se i razli itih pravopisnih pravila za pisanje pojedinih spornih glasova i grupa. od sa uvanih tekstova iz XII veka pa do tridesetih godina XVIII veka kada se ugasio. narododr anije. ponekad i ). ije potvrde nalazimo u Gri kovi evom i Mihanovi evom odlomku. Ovi pravopisi. Zapravo je gramati ka struktura ustaljena ve po etkom XIII veka. ali je ovo slovo u srpskoj irilici imalo sasvim poseban grafi ki identitet. Huma i Bosanske banovine funkcionisao zetskohumski. Model. blagoli ije. tj. pa je na prostorima Zete. a pomenuti Temni ki natpis . ideja o potrebi za ovim slovom preuzeta je iz glagoljice. Procesi izmena. srpske irilice. U XV veku javlja se resavski . i mla eg. kao i pozniji resavski. posrbljavanja stsl. Biser srpske srednjovekovne kulture Mirosljavljevo jevan elje (XII vek). U suprotnosti sa stabilno u jezi ke strukture stoje mnoge izmene pisma ( irilice) i pravopisa u ssl. samovidac.

Sli na razmimoila enja prouzrokovalo je i vremensko odre enje nastanka ssl. Najstarijom srpsku redakciju smatra I.pravopis. A. . Beli oko kraja XI veka. Grickat. u du em procesu. Hilandarska povelja Stefana Nemanje (1198/9) i Vukanovo jevan elje (oko 1200).Kratovo. S. septembar 1186) i Potpis kneza Miroslava (17.Skoplje . jezika. Naj uveniji srpski srednjovekovni rukopis. Od Zete i Huma do srpsko-makedonske jezi ke granice Mesto i vreme nastanka ssl. Najstariji sa uvani natpisi su: Miroslavljev. U pitanju nije bilo vlastito ime. konzervativan po svojim na elima. Poznatija od ostalih spomenika svakako su najstarija jevan elja. Pavle Ivi i or e Trifunovi uglavnom sla u sa mi ljenjem Irene Grickat. Najstariji datirani rukopisi su Potpisi velikog upana Stefana Nemanje i kneza Miroslava (27. severno od linije Tetovo . Aleksandar Beli . Trifunovi sredinom XI veka. Grdov. Kulinov i drugi (v. Kasnije je. dok se Biljana Jovanovi . dok su nedatirani Miroslavljevo jevan elje (kraj XII veka). pisala su dva pisara: glavni nije ostavio traga o svome imenu. or i . . Od Gligorija dijaka do Venclovi a Iako je ssl. funkcionisao jedan me oviti. ve gr ki naziv jednog od materijala kori enog pri izradi rukopisa . jun 1190). ra ko-resavski pravopis. jezika nastala na humsko-trebinjsko-zetskoj teritoriji. Teritorijalno izme u ovih krajnosti (krajnjeg zapada i krajnjeg istoka) nastanak srpske redakcije smestio je Petar or i .balzamovog ulja. P. knjigu Brankice igoje). be e ''gre ni'' Gligorije (Grigorije) dijak.u Ras. iznose i hipotezu da je srpska redakcija stvorena na ju nim. sve do XVIII veka. jezika. pogre no tuma e i poslednju ispisanu re u rukopisu. Blagajski. njegovi najraniji sa uvani spomenici poti u tek sa kraja XII veka. internacionalan po svome duhu. Povaljski. jezik nastao u XI veku. Ovom mi ljenju najve eg srpskog lingviste prve polovine XX veka suprotstavila se Irena Grickat. prvi nagove taj (kasnije turskom najezdom brutalno prekinutog) humanizma i renesanse u Srbiji. Drugi pisar.od XI do XII veka. smatrao je da je srpska redakcija stsl. iznose i da je ona pribli na ''vr njakinja'' stsl. mada su ga stariji tuma i rukopisa nazivali Varsameleon. kao i njegov prethodnik . Miroslavljevo jevan elje. tj.Stojan Novakovi . jezika problemi su koji su izazvali dosta razli itih mi ljenja i polemika u srbistici. Novakovi smatra da je nastala u prvoj polovini XI veka. koji je u dva kratka zapisa na marginama rukopisa ostavio svedo anstvo o svome imenu i eljama. grani nim srpsko-makedonskim terenima. njegove ohridske i preslavske kole.

srpskoslovensko pe t).'' Sem pomenutih jevan elja i ostalih najstarijih rukopisa i natpisa iz XII veka. Od jevan elja do romana Srpskoslovenski jezik u po etku se javljao isklju ivo kao jezik crkve. Otkopavanja i istra ivanja usredsredila su se od 1972. ssl.pobo nim pri ama. Varlaamu i Joasafu). . Svetoga Save i Stefana Prvoven anog. nadgrobni i ktitorski natpisi. kao i zapisi na marginama rukopisa. Dosada nja arheolo ka istra ivanja u oblasti Rase. Trifunovi zaklju uje: ''Nerazdvojnost ova dva toponima (Rasa i Pe i) mora da nazna uje i pravac arheolo kih istra ivanja. Mo emo ga na i i u prevedenim zakonicima ili delima uslovno re eno nau nog karaktera (Fisiolog). tj. prema tome. Njime su pisani i tekstovi memorijalne namene. tj. o Aleksandru Velikom. Jedino je za ovaj drevni rukopis nazna eno i mesto nastanka rukopisa: ''u pe i u grade Rase''. molitvama. ini nam se. godine. iz 1998. . o uvali su se tragovi pe inskog manastira. Ispod grada. i upotrebljava starac Simeon). moralnim poukama. ini nam se.uvenih Ra ana. preko Teodosija. pri odgonetanju lokacije u pomo priziva mi ljenja arheologa: ''Gde je ta Pe u gradu Rasu? Poslednje nekolike decenije u toku su arheolo ki radovi u nekada njoj oblasti Rase. jezik postao jezik u enosti i kulture u punom smislu tih re i. Konstantina Filozofa (Kostene kog) i mnogih drugih dobro znanih iz kolske lektire. ali je vremenom po eo da se koristi i u originalnoj i prevedenoj knji evnosti . propovedima. kako ga. nalaze se sada konzervirani ostaci nekada njeg starog Vukanovo jevan elje (XII utvr enog grada. pa sve do pisaca iz prvih decenija XVIII veka . u potkopini stenovitih litica. prihvataju i kompromisno re enje (''mo da je apelativ 'pe ' vremenom zbog svoje sadr ine postao mikrotoponim .da utvr eni grad na vrhu brega gradine mo e biti Ras. pokazala su . po ev od Stefana Nemanje. itijima. koliko Pe (pe ) treba tra iti prema gradu Rasu. tj. bogoslu benih knjiga.. Tako je ssl. Pitanje koje se dugo postavljalo jeste da li se re pe (ili Pe ) odnosi na (mikro)toponim ili na narodni oblik za re pe ina (knji evno. iznad u a Sebe evske "U pe i u grade rase" reke. a da u 'Orlovoj pe ini' treba videti Pe (pe ). Trojanskom ratu. Domentijana. Na vrhu brega Gradine.. jezikom napisana je i itava srpska srednjovekovna knji evnost. Kraj re nih obala le e ostaci Trgovi ta.'' Nakon izno enja sve ih arheolo kih podataka. Spomenici su sme teni kraj u a Sebe evske reke u Ra ku. Trifunovi . . gde su se nekada spajali va ni putevi. Jeroteja i Gavrila Stefanovi a Venclovi a. toliko i grad Ras treba odre ivati prema Pe i (pe i). vek). Kiprijana. srednjovekovnog naselja iz predturskog perioda. godine na kompleks spomenikâ udaljen oko jedanaest kilometara zapadno od Novog Pazara. pa ak i u prevedenim srednjovekovnim poluistorijskim i vite kim romanima (npr.Vukanovo jevan elje prepisao je starac Simeon sa jo sedmoricom pisara..

P. jezika omogu avale Srbima razumljivost drugog. Sremski Karlovci . samrt. prevashodan. jezika. iji je glasovni sistem bio prilago en sredini. Potrebno je naglasiti da su razlike izme u srpskih dijalekata i ssl. u to vreme i nije smatrao posebnim jezikom. Aleksandar Milanovi Filolo ki fakultet Beograd Preporu ena literatura: y y y y y y Beli . koji su Srbi svakodnevno slu ali u crkvi. vaskrsnuti. dok su veoma sli ni bili i morfolo ki i leksi ki sistemi ovih oblika srpskog jezika. 1990. u novom knji evnom jeziku. neformalna komunikacija). Istorija srpskog jezika: studije. kolstvo i sl. o emu je ve govoreno. P. Beograd. 1995. od XI do tridesetih godina XVIII veka. Beograd: Otkrovenje. ssl. kada ga je smenio ruskoslovenski jezik. pravo. B. samrtan. Ivi . or i . Razlike su se ticale uglavnom u ene (apstraktne) leksike i slo enih sintaksi kih konstrukcija nekarakteristi nih za narodni jezik. su tina. postojala je diglosija. . I. 1998. su ti. Sve to vreme u srpskom dru tvu. Tako su mnoge ssl. A. sabrat. vi e funkcije (knji evnost. neke i ne ose aju i niti kao arhai ne niti kao crkvenoslovenske (npr. sve teni. Beograd. Beograd. vapiti. . Iako se borio protiv slavenizama. funkcionalni rascep u jeziku pri kome se jedan oblik toga jezika koristio za tzv. savet. savest. odakle su Vukovom reformom knji evnog jezika prodrle i u savremeni srpski knji evni (standardni) jezik. tj. saglasje. odoma iv i se pritom u njima. 1975. Ka po ecima srpske pismenosti. savest. vaspitati. vaskrs. Sociolingvisti ki gledano. pa i u srpskim. op tina. vazduh. sabor. Pregled istorije srpskog jezika.).Od XI do XXI veka Srpskoslovenski jezik jako je dugo vr io funkciju knji evnog jezika kod Srba. su tina i druge (primeri preuzeti od Aleksandra Mladenovi a).. Potpuno je razumljivo da su u takvoj situaciji i osobine narodnog jezika prodirale u knji evni. ve samo vi im stilom maternjeg. tj. sve tenik. su tastven. Istorija srpske irilice (3. Vaskresenije.Novi Sad. vaistinu. izdanje). Studije iz istorije srpskohrvatskog jezika. kritike. osve tati. sazdati. op ti. rasprave. savet. 2001. sablazan. ali i da su osobine knji evnog jezika. jezika. protiv re i i oblika iz srpske i ruske redakcije stsl. sagre iti. o njemu rekoh su tastveno.) a drugi oblik istoga jezika za ni e (svakodnevna. prodirale u narodne govore. administracija. 1999. Vuku nisu smetale one koje su ve vekovima bile ustaljene u isto nohercegova kom dijalektu. zave tati. vaspostaviti. op ti. pa i kasnije sve do Vukove reforme sredinom XIX veka. Tako danas u knji evnom jeziku koristimo re i vazduh. mo ti. Trifunovi . ruska redakcija stsl. jezik se u svim slovenskim zemljama. re i do dana dana njeg ostale u srpskim dijalektima. Najstariji srpski irilski natpisi (2.. Beograd. vaspostavljaju i mesto i vreme nastanka srpskoslovenskog jezika i prate i njegovo itije. Grickat. igoja. Nadam se da. izdanje).

Strumi ani u Gr koj. formiranja dr ave i pokr tavanja. pleme pomoraca i gusara koji su zahvaljuju i svom temperamentu i geografskom polo aju me u prvim na im sunarodnicima iza li iz ti ine srednjeg veka. U svom naletu slovenski moreplovci su poku ali da nasele ak i susednu. Ba ovakvu sudbinu do iveli su i Neretljani. Ovu teritoriju. Obi aj da pleme dobije ime po reci ije obale naseljava poznat je kod Slovena: na primer. Narenta). a kod Srba oblast. Moravci u e koj. Pleme Neretljana ivelo je na obali Jadrana. Vislani u Poljskoj. tako e zvao Krajina. Bu ani po reci Bug u zapadnoj Ukrajini. Ubrzo zatim. osvojili su i velika srednjejadranska ostrva: Bra . oni su naselili. sa uvan je podatak iz 642. kada su Vikinzi plovili severnim morima. u doma oj istoriografiji prekrivena je maglom zaborava i nedostatka podataka. iji su naziv preuzeli od romanizovanih starosedelaca koje su tu zatekli (lat. O slovenskom napadu na beneventanski grad Sipont u zalivu poluostrva Monte Gargano. godine. u prvoj polovini VII veka. . Svoje ime duguju reci Neretvi. a ve ina nau nika ovaj poku aj invazije vezuje upravo za Neretljane. italijansku obalu. a kasnije i dr ava Bosna . blizu reke Bojane na granici sa Vizantijom. a Sloveni stvarali svoje prve dr ave na Balkanu i Alpima. Epoha kada je na zapadu stvarano carstvo Karla Velikog. Meranija i Krajina. na uskom pojasu od u a Neretve u Jadran na istoku do Splita na zapadu. a njihova zemlja zvala se Paganija.po istoimenoj reci iji naziv je tako e predslovenskog porekla. kako bele e ranosrednjevekovni hroni ari. Hvar. u Rusiji. duga ku oko 75 i iroku 10-20 km. Neretljani su nosili i imena Marjani (Primorci) i Pagani.Pagani na moru Istorija ranog srednjeg veka srpskih plemena nije dovoljno poznata. Osim ovog. Ovaj poslednji naziv je i naj e i u doma im izvorima jer su Neretljani naseljavali krajnji severozapad onog dela dalmatinske obale koga su kasnije kontrolisali Srbi. pogotovo vreme njihovog doseljavanja na Balkan. isto kao to se oblast na jugoistoku. Kor ulu i Mljet. u ono vreme kada su i ostali Srbi sa severa do li na teritoriju anti ke provincije Dalmacije. obalama Baltika i Moravskoj.

Teritorijalna podela balkanskog poluostrva sredinom X veka (po opisu Konstantina Porfirogenita). Zahumlje. Oko 829. godine. Petar Tradenik. Neretljani su posedovali jednu od najja ih flota na Jadranu! Na severoistoku sused im je bila druga. a "on se vratio bez slavlja". Najstariji opis ove kne evine dao je vizantijski car Konstantin VII Porfirogenit polovinom X veka. I dok se hrvatski gusari jedno vreme ne pominju na Jadranu. godine flotu na dalmatinske Slovene koji su gusarili po Jadranu. mnogo ve a srpska kne evina. Marianorum judice). Granicu su naj e e delili i sa Splitom. za koga ve ina istra iva a smatra da su ga izveli upravo . Razloge ove posete hroni ar ne navodi. Novi du d. 840. u svom poznatom delu De administrando . ali oni postaju jasniji iz doga aja koji slede. godine zabele en jedan u nizu napada Slovena. Tada je ugovorio mir sa hrvatskim knezom Mislavom i neretljanskim knezom Dru akom (Drosaico. poveo je 839. Gusari na vidiku! Iako su naseljavali relativno malu oblast. Neretljani kr e primirje i plja kaju mleta ke trgovce dok su se ovi vra ali iz ju ne Italije. du d je primoran da ve slede e.Neretljani. vodi novi pohod protiv Neretljana u kome je izgubio vi e od stotinu ljudi. koji je u ranom srednjem veku bio vizantijski grad. Nedugo zatim. a na severozapadu su se grani ili sa Hrvatima. U Veneciji je 846. godine "poslanik Slovena sa ostrva Neretve" prido ao je u Veneciju da sa du dom sklopi mir i da se pokrsti. iz prve polovine IX veka. Narod sa ostrva Neretve Prve istorijske podatke o Neretljanima zabele ile su drevne mleta ke hronike.

kao i ostrva Kor ulu (na kome ima i grad). Mokro i Dalen. a njihovu zemlju Paganija. "Pagani se zovu to ne primi e krst u ono vreme kad su se svi Srbi pokrstili". Vrulja.XV vek). Na obroncima Biokova i Mosora i na ostrvima gajili su stoku. Iz kasnijih srednjevekovnih izvora znamo i to da su se u ove oblasti uvozile itarice. najunosnija delatnost bila je gusarenje koje je stalno donosilo zna ajne prihode. Tip broda koji su koristili Neretljani zvao se sagena. Ipak. na kojima su skadinavski ratnici po eli e e da plja kaju zapadnu . to zna i da polovinom X veka. a obradivog zemlji ta je bilo malo. etiri grada . koji se nalazio kod dana nje Makarske.imperio (o upravljanju carevinom). sredi ta istoimene upe.Rastoku. Na osnovu sa uvanih starijih toponima vidi se da je ova oblast u ranom srednjem veku obilovala umama i mo varama. Omi . nije bio u okviru Paganije.Mokro. a bliski su im i vikin ki drakari. a drugu polovinu dele ravnopravno svi u esnici. Nije isklju eno da se plen delio ba onako kako se i danas deli ulov ribe na ovom delu Jadrana: pola plena pripada onom ko je organizovao lov i iji su brodovi (knez ili upan). gradili su ga i drugi Sloveni. uzgajanjem maslina. kao i u vi e navrata kasnije. okolina Makarske (XIII . relativno plitak brod vitkog trupa i o trog pramca koji se odlikovao velikom brzinom (lat. Neretljani su se bavili i trgovinom. Ostrog i Slavineca. On navodi i tri upe u Paganiji . car-pisac ne daje podatke o polo aju ovih lokaliteta. Brod je imao jarbol. lanovi posada.strela).mramor. Car ih naziva Pagani i Neretljani (Arentani). Sli an tip broda bio je dobro poznat u Mediteranu. a posadu je inilo 40 vesla a. Za sada je jedino sigurna ubikacija grada Mokro. a sigurno je da su obra ivali i zemlju. krajem XI veka. Hvar i Bra . Mljet. Osim to navodi da se upa Dalen ne nalazi na obali. To se poklapa i sa opisom prolaska krsta a kroz ove krajeve. Srpski nadgrobni spomenik od kamena . To je duguljast. smokava i vinove loze. sagitta . usoljena riba. koji su ujedno bili i borci. Osim plovidbom. suvo vo e i dr. ovde se ne navodi. koji se kasnije pominje kao najve e naselje u oblasti. a izvozilo se vino.

godine njihov plen postaju papini poslanici. brod sli nog tipa. sa posadom od 20 ljudi. Rab i Osor. oni su u to vreme zabavljeni drugim stvarima. u hri anskom savezu sa 400 la a je i kralj Italije Ludvig II. a Nikita Orif je preduzeo kontraofanzivu protiv njih u ju noj Italiji. pominju se Zahumljani. Rose. Travunjani i Konavljani. u upotrebi je bila i kondura. nije trebalo mnogo vremena da i oni postanu meta saracenskih gusara. kada je flota od 36 brodova oplja kala i zapalila redom Osor. Tarent. Rekonstrukcija izgleda sagene. godine. Naravno. koje su Dubrov ani kao vizantijske saveznike prevezli na svojim brodovima. kao i manji tipovi brodova i barki. U takvim okolnostima. ele i da oja a vizantijsku politiku na zapadu. Osim sagene. zatekli su na dvoru u Konstantinopolju novog cara. ovaj vladar je poslao stotinu ratnih brodova pod zapovedni tvom drungarija flote Nikite Orifa u pomo opsa enom gradu. po etkom IX veka. godine. Zadar. ali je njena trgovina sa zapadnom Evropom bila ugro ena od kada su Arabljani 30-ih i 40-ih godina IX veka redom zauzeli bogate gradove Sicilije (Palermo. te sredinom marta 870. zatim Budvu. koja je otpo ela 866. u Sredozemlju su najve u opasnost predstavljali arabljanski gusari. Mesina) i ju ne Italije (Brindizi. ali dosta manji. godine. Trogir. Vizantija je dr ala i luke Kotor. venecijanska i dalmatinska flota su trpele ozbiljne poraze. Za to? Pa. Me u Srbima. Arapski napadi na Jadranu kulminirali su petnaestomese nom opsadom Dubrovnika. Pored Venecije. Ankonu (u papskoj dr avi). kotorski donji grad i svetomiholjsku Prevlaku u Boki Kotorskoj. Bari). Split. Tokom borbi oko Barija 869-871. Prvi njihov zalet dublje u Jadran desio se 841. Vasilija I Makedonca (867-886). preko koje se odvijao i najve i deo trgovine sa zapadom. ali i Srbi i Hrvati. Dok su Vikinzi plja kali obale Britanije. Dubrova ki poslanici koji su oti li da mole pomo od svog vladara. Na samu pojavu carske flote u blizini gradske luke. ali ne i Neretljani.Evropu upravo u ovo vreme. brzog ratnog broda sa posadom od 40 vesla a boraca na kome su plovili Neretljani (X vek). U odsustvu ve ih vizantijskih snaga u Jadranu. Bave se izgleda onim to najbolje znaju da rade. Vizantijske flote tada su bile najmo nija pomorska sila na Mediteranu. Saraceni su povukli opsadu. pomorski put uz razu enu dalmatinsku obalu bio je najbezbedniji. koji . Dubrovnik. Frana ke i arapske panije.

nakon njegove smrti. Me utim. Pokr tavanje je bilo jedan od klju nih uslova mirovnog sporazuma. Gusarski napadi arapskih moreplovaca nisu zaobi li ni neretljanske obale..izgubio je ivot. a sam du d je bio i najve i gubitnik . . To je bio razlog da Vasilije I po alje flotu koja upokorava dalmatinske Slovene. svetoga plena Po etkom X veka isto no od Srbije raste mo Bugarske.druga polovina XI veka. o emu svedo i njihovo plja kanje ostrva Bra a 872. Zbog toga je vizantijski poslanik.. Vasilije I je ubrzo proterao Arape iz Tarenta i svih ostalih kopnenih tvr ava. Kan Simeon (893-927) nastojao je da pokori svoje balkanske susede i stekne titulu cara. kona no ih osvoji 924. u bici na kopnu Mle ani su do iveli poraz. dra ki protospatar Lav Rabduh oti ao u Srbiju gde se. kada je carska flota napustila vode Jadrana. Sa druge strane. Pagani nisu dugo odolevali isku enjima. Me utim.. februara 871. Samo tri godine kasnije. pa je tako zalaganjem vizantijske politike saracensko prisustvo u Italiji i na Jadranu bilo na zalasku. Manji brod sa posadom od 8 do 10 ljudi otkriven ispred ulaza u ninsku luku (Hrvatska) . Te godine du d Petar Kandijan do ao je sa 12 brodova u neretljanske vode i u luci Mokro uni tio pet brodova Neretljana. godine. pa ih ponovo zati emo 887. Papini poslanici su oslobo eni i stigli su u Rim krajem godine. srpski knez aslav Klonimirovi (927 . godine. U ime oca i sina i.. ali i unutra njih sukoba. godine u estokim sukobima sa Venecijom. Opis srpskih zemalja za vreme njegove vladavine zabele io je car-pisac Konstantin VII Porfirogenit u svom delu. gde su ubrzo sa ekali radosnu vest o osloba anju Barija 2. a u okviru njega se nalazi i pomenuti opis Paganije. posle vi e vojnih pohoda.sredina X veka) be i iz bugarskog zarobljeni tva i uz pomo Vizantije obnavlja zemlju u ranijim granicama.su se upravo vra ali sa crkvenog sabora u Carigradu. godine. na obalama Paganije sastao sa srpskim vladarem Petrom Gojnikovi em (892-917) radi saveza protiv zajedni kog neprijatelja. Ovaj sastanak bio je povod Simeonu da napadne srpske teritorije i.

uz prisustvo papinih legata i dalmatinskih episkopa. u koji je ubrzo uplovio i du d sa glavninom flote. O mleta ko-neretljanskim sukobima imamo vesti i za vreme aslava Klonimirovi a. i 928. 1000. ali se me u srpskim velika ima ne pominju i predstavnici Paganije. Formalno zastupaju i prava Vizantije iju je vlast Venecija jo uvek priznavala. Venecija alje 948. Dujma. Na saboru je pokrenuta i borba protiv slu be na slovenskom jeziku i upotrebe glagoljice kojom se tada pisalo u na im zemljama. ali se ovi doga aji nisu dugotrajnije odrazili na sudbinu Neretljana. odr avaju dva crkvena sabora 925. Dva bakarna lema (VI vek) prona ena uz ru evine bedema kasnoanti kog grada Narone koji je stradao tokom slovenskog naseljavanja doline Neretve. Zbog toga se u Splitu. kroz ove krajeve pro ao je car Samuilo na svom pohodu do Zadra. Povod za novi sukob bio je zarobljavanje etrdesetorice zadarskih gra ana od strane Neretljana. Na prvom saboru odlu eno je da splitska episkopija bude podignuta na rang arhiepiskopije i postane crkvena metropola Dalmacije. Zarobljenici su oslobo eni. posle estoke borbe. Ovo se smatra najzna ajnijim doga ajem u istoriji grada Sv. Plove i uz istarsku obalu i Kvarner flota je stigla u Zadar. osim estorice Neretljana koji su zadr ani kao taoci. doznao je da se 40 neretljanskih prvaka vra a iz Apulije na brodovima natovarenim robom iz Italije. Vizantija je obnovila vlast na Balkanu. du d je u Zadru primio poslanike dalmatinskih gradova koji su mu se pokorili. pa je dalmatinske episkopije prepustila jurisdikciji pape. godine. Kada je car Vasilije II uni tio makedonsku dr avu 1018. I dok je u gradu planirao napad na Hrvate. kako bele i mleta ki hroni ar. Pritisnuta od strane Bugarske. isplovio iz luke na ostrvu Olivolo. godine na kojima su redefinisana crkvena pitanja u ovoj vizantijskoj provinciji. Dve godine ranije. Po imenu nepoznati neretljanski vladar sastao se li no sa du dom i. Budu i da je ovaj dalmatinski grad tada bio pod vla u Venecije. du d Petar II Orseolo preduzeo je vojni pohod i uz sna nu flotu. ali ipak ne uspeva da suzbije njihovu prevlast na Jadranu. a tom prilikom pokorio je i srpske zemlje. godine flotu od 33 la e protiv Neretljana i to u dva navrata.De avanja na istoku osetila su se i na zapadnim granicama srpskih kne evina. zauzeo ostrva Kor ulu i Lastovo. pristao na mir. pre povratka u Veneciju Petar II je. Saboru su prisustvovali i predstavnici hrvatskog kralja Tomislava i zahumskog kneza Mihajla Vi evi a. dok je hrvatske poslanike odbio. Zbog toga je poslao deset brodova koji su kod ostrva Lastovo iznenadili i zarobili Pagane i sproveli ih do Trogira. godine. Ipak. Vizantija je tra ila politi ki oslonac na zapadu. . koji je od malog naselja u okviru zidina Dioklecijanove palate ubrzo izrastao u jedan od vode ih isto nojadranskih gradova.

Petra u Priku kod Omi a (druga polovina XI veka). na ispravi su se potpisala i njegova tri upana. knezom Primoraca (judice Marianorum). knez Neretljana. Radovan. u pratnji svojih vitezova i rizni ara Zavide. Na alost. a zatim i manastir Sv. Kao to je to bio obi aj u srednjem veku. na neretljanskoj teritoriji najpre crkvu. g. kartular nas ne obave tava o detaljima spora koji se vodio nedaleko od manastira. Iz sli nog razloga pominje se ne to kasnije i Slavac. Petra u Priku kod Omi a sastao sa hrvatskim banom Petrom radi nekog spora koji je Slavac imao sa hrvatskim tep ijom Ljubomirom. Berigojem. izme u Splita i Cetine). Petar Crni je iskoristio prisustvo vladara na ijoj zemlji je podigao svoju zadu binu da presudi u nekom sporu. Iz ovog dokumenta saznajemo da je tada ostrvo Vis i jo udaljenije Bi evo bilo pod vla u Neretljana. kralj Primoraca. Istorijski izvori prve polovine XI veka ute o Neretljanima.Crkva Sv. on to ini pred svojim advokatom. Petra. Jakov. Pored Berigoja. iz njega saznajemo da su Slavac i njegov brat i . jugozapadno od Visa. godine sa hrvatskim tep ijom Ljubomirom. ispred koje se neretljanski vladar Slavac sudio oko 1090. crkvu Sv. Silvestra na ostrvu Bi evu. do ao je u Polji ko primorje da presudi u sporu oko kupovine manastirskog zemlji ta. Iz manastirskog kartulara saznajemo i podatke o tri neretljanska vladara. izme u Slavca i Ljubomira. godine je sastavio ispravu u kojoj svoju zadu binu. godine u Selu (dana nje Jesenice u Polji kom primorju. Bodidrag i Sedrag i satnik Tihan. vladarem na ijoj zemlji se nalazi crkva. Sve tenik Ivan. da bi iz druge polovine ovog stole a do nas stigli i najstariji doma i izvori o ovom srpskom plemenu. opet oko vlasni tva nad zemlji tem. On je oko 1090. Ipak. poklanja manastiru na ostrvu Tremiti. ispred crkve Sv. 1050. rodom Spli anin. Bogati spli anin Petar Crni sagradio je 1080. ili ne to kasnije do ao na granicu svoje zemlje gde se u crkvi Sv. Petra u Priku.

u Hrvatskoj (Solinsko polje) i u vizantijskom Splitu. Petra u Selu. Iz isprave Petra Crnog saznajemo i kako je on kupovao zemlji te i kmetove za svoju zadu binu u tri razli ite politi ke oblasti: u polji kom primorju i na Bra u.prethodnik na prestolu Rusin. Ostaci crkvice Sv. kroz burna doga anja iz prve polovine X veka kada se deo srpskih izbeglica i plemstva sklonio u Hrvatsku. Crkva Sv. kao i mnogo puta kasnije. god. Sli no je bilo i u samom Splitu i drugim dalmatinskim episkopijama gde su se sve tenici (i oni najvi i) i dalje enili i nosili brade i dugu kosu.. Ovi podaci pokazuju da su Neretljani najkasnije u XI veku. a gradnja tog tipa crkava vezuje se za versku delatnost prvog krunisanog srpskog kralja. Crkvena slu ba u dalmatinskim episkopijama dr ala se na latinskom. godine. godine nisu se o tro odra avale na na em tlu. to je jo od ranije bio obi aj samo isto ne crkve. Ova oblast tada je pripadala srednjevekovnoj Zeti. ako ne i ranije. Ona pokazuje preplitanje uticaja vizantijske i preromani ke arhitekture. Mihajla Zetskog (oko 1055-1082). Ovakvo preplitanje uticaja iz Carigrada i Rima sli no je onom u susednoj ju noj Italiji. na teritoriji Neretljana. godine). a to se oslikava. kao i ne to kasnije njegova po imenu nepoznata udovica. posledice crkvenog raskola iz 1054. Petra u Priku (pred kojom se Slavac sudio sa Ljubomirom) podignuta je u drugoj polovini XI veka i predstavlja jednu od najstarijih o uvanih gra evina u oblasti Neretljana. po eli da poma u crkvu i podizanje hramova u svojoj oblasti. Petra u Selu (fotografija iz 1910. kao i petnaestak drugih crkava istog tipa podignutih u ovo vreme na podru ju od Pelje ca do Boke Kotorske. Ljudi su dobrovoljno . bili donatori manastira Sv. Politi ke i etni ke granice izme u Srba i Hrvata u to vreme nisu bile o tro povu ene. a da je gustina naseljenosti bila relativno velika. Sigurno je da je na to uticala i neposredna blizina dalmatinske crkvene metropole. Kroz itav srednji vek verska tolerancija izme u pravoslavne i katoli ke crkve bila je podr avana od strane srpskih vladara. Podaci iz kartulara pokazuju i da se socijalna diferencijacija sporo odvijala u ovim kra kim predelima. Iako je Dalmacija podpadala pod jurisdikciju Rima. Splita. to se odslikava i u umetnosti tog doba. koju je podigao splitski gra anin Petar Crni oko 1080. gr kom i slovenskom jeziku. pre ru enja crkvice 1918.

naziva kraljem dok se Berigoj ispred svojih upana potpisuje: Ja Berigoj.preporu ivali sebe i lanove svojih porodica za kmetove svojim bogatim seniorima. satnik. sastavlja isprave. Pojasna kop a (zapon) od zlata. Neumorna elja za su enjem pre ivela je sve istorijske mene. morstik ti sudi Neretljanski vladari su sebe nazivali morstici ili sudije (judices). godine. Neretljanin te tu i. svoj narod Marjani ili Neretljani. rizni ar. svedok. a sastavlja i crkvenih isprava ih nazivaju i kraljevima. ali ih to kasnije nije spre avalo da se sa njima (a i me usobno) sude oko vlasni tva nad zemlji tem. humskog kneza Petra iz 1225. rad splitskih zlatara. godine u kojoj ga sve tenik Ivan. a ova osobina na ih ljudi i danas nam nije strana. Ilustrativan je primer Berigojeve isprave iz 1050. Titule plemstva iste su kao i u ostalim srpskim zemljama: upan. Rusin sebe oslovljava: Ja Rusin koji sam i morstik. sudija Marjana. . vitez.

Um za morem . kao to je koplja slu ajno na en to bio slu aj u ostalim delovima Dalmacije. svoju tradiciju brodogradnje preneli Neretljanima. Arheolo ki kod sela e evi a. U me uvremenu. Njegovi stanovnici nisu uspeli da osnuju ni novo naselje nedaleko od starog. Nema pouzdanih podataka da su tada i Neretljani priznavali njegovu vlast. g. Hvara i Bra a. Sa teritorije Paganije ne postoji nijedno arheolo ki istra eno ranosrednjevekovno naselje ili nekropola. Ono malo slu ajnih nalaza ine nekoliko primeraka oru ja i nau nica sa tri jagode iz Makarske.Na isto noj obali Jadrana. .smrt za vratom. godine na Mljetu podigao benediktinski manastir Sv. vizantijskih luka. Mihajlo. to je Neretljanima omogu ilo da slobodno razvijaju svoju plovidbu i mornaricu. Marije. Na podru ju izme u Vrh gvozdenog Cetine i Neretve nije bilo romanskih gradova. 1151. a izgleda da su upravo u ovo vreme osamostaljeni humski knezovi uspeli da pripoje svojoj teritoriji Paganiju. Preostali romanski starosedeoci su. U novoj postojbini generacije pomoraca na obali Jadrana. najve i rival Neretljana na Jadranu. Sa druge strane. Travuniju. ali okolnost da njihovi vladari nose skromne titule morstika i sudija mogla bi da ukazuje na to. Bosnu i Ra ku. Od XII veka u istorijskim izvorima vi e se ne pominje Paganija.Split). pre nego to je i sam kratkotrajno bio veliki upan Ra ke.. lan ra ke vladarske dinastije. nedaleko od u a Neretve. gde se prepli u mirisi mora i mediteranskog rastinja. krunisan je za kralja 1077. Istorijski izvori prve polovine XII veka ute o Neretljanima. a njegov sin. na zapadu neretljanske nalazi iz ru evina anti ke metropole Narone. Desa. Meranija ili neretljanska oblast kao politi ki samostalna celina. vladao je u primorskim oblastima i tada je. koji su je spojili sa op teslovenskim znanjem o plovidbi koje su doneli sa sobom.. ije fotografije (na alost) nisu objavljene. veka.da osnuju Dubrovnik (ili Salone . kralj Bodin (1082-1101) ujedinio je Zetu. a neko je nestrpljivo is ekivao pri e o dalekim predelima koji su se krili iza horizonta morske pu ine. gde je postavio svoje upane. odrastale su gledaju i kako luka o ivi svaki put kada brodovi. Venecija je izme u 1135. izrasla je u trgova ku i vojnu imperiju. godine uz pristanak Vizantije osvojila Hvar i Bra . i 1145. kao to je to po lo za rukom iteljima anti kog Epidaurusa . Mihajlov sin i naslednik. pre nego to su se stopili sa Srbima. krunu iz Rima primio je i hrvatski kralj Zvonimir. Venecija. Neko je o ekivao i strepeo za svog najdra eg ili se jedino interesovao za uspeh pohoda. teritorije (prva pokazuju da ovaj grad nije pre iveo napade Slovena u prvoj polovini VII polovina IX veka). opadanje Vizantije uspe no je iskoristio zetski knez Stefan Vojislav da se osamostali. mirno pristaju uz dokove. Zahumlje. a ova imena ustupaju mesto nazivu Krajina. Godinu dana ranije. posle duge plovidbe.

od 1377. ono je izgubilo svoju politi ku samostalnost. na samoj granici Istoka i Zapada. ljubav prema moru.X vek). bronzani lan i (IX . ali od vremena kada imamo vi e istorijskih podataka. Krajina se na la u okviru bosanske dr ave. to su specifi an pogled na ekonomiju i svakako. gvozdeno koplje i ma (po etak IX veka) sa lokaliteta Mogorjelo kod apljine na Neretvi. Svoj vrhunac pleme Neretljana je dostiglo u ranom srednjem veku. odnosno Hercegovine. nekoliko kilometara severno od granice Neretljana. zbog ega je njihova sudbina najve im delom ostala istorijski nepoznata. oni su tra ili svoj put na kome su se razli iti uticaji stalno preplitali. u Zahumlju. Uro a II Milutina (1321). Marko Aleksi arheolog Beograd Preporu ena literatura: .. godine kralj Srbije i Bosne. Pleme pomoraca koji su sebe nazivali Marjani nije uspelo da stvori osobena kulturna obele ja koja e kroz burne istorijske epohe sti i i do nas. ive i kao kraji nici. sve do dolaska Turaka. Oblast Krajine pripadala je srpskim kraljevima sve do vremena Stefana De anskog. Nakon nemira u zemlji koji su nastali posle smrti njegovog oca. ve su se stopili sa ve im ju noslovenskim plemenima. sadr avala je i Pomorske zemlje u koje je spadala Krajina. Ono to ipak zasigurno znamo o njihovoj prirodi i to su uspeli da nam prenesu. izme u ostalih..Srebrne nau nice. a istu titulu nosio je i Tvrtko I Kotromanji . Titula srpskih vladara u srednjem veku.

Beograd: Filozofski fakultet. Otok Kor ula u srednjem vijeku do g. Zagreb. Mi i . . Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Berberi. Beograd: SANU. 1952. V. Maziri Na a pri a po inje u severnoj Africi. To je naziv koga su Arapi. Humska zemlja u srednjem veku. te je i nastao izraz Berberin. I). Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Klaji . koji ozna ava varvarina. Hvar. V. nadenuli svim plemenima ra trkanim po irokim prostranstvima Sahare. Na surovom i nepreglednom pesku. Beograd: Nau na knjiga. ali berberska nacija. 1959. i Radonji . u irokom prostranstvu od Nila na istoku pa sve do planina Atlas u Maroku. ne postoji. Tuarezi su zapravo skupina plemena. Jire ek. knjiga I (ur. Karta ve ih mazirskih gradova u severnoj Africi. Novak. Na tom prostoru nalazi se i najve a pustinja u svetu . 1924. nazivali varvarima. za mnoge nepristupa nom. Beograd: Srpska knji evna zadruga. Supetarski kartular. G. Istorija srpskog naroda. Istorija Srba (knj. S. kako je zovu starosedeoci . i Skok. Zagreb. Djela JAZU 43. 1971. Novak. stranca. S... Ovo je pri a o njima.y y y y y y y y Grupa autora. N. Zagreb. 1420. P. irkovi ). kao politi ka ili etni ka institucija. Arapi su ga prilagodili svom izgovoru. 1996. J. Oni su poznati i kao Berberi.. a ne narod u modernom evropskom smislu te re i. hiljadama godina unazad ivi narod poznat kao Plavi Ljudi . Grupa autora. 36. 1952. Foreti . 1981. 1940. Beograd. prilikom prodora u severnu Afriku. Djela JAZU. Jo stari Grci su sve one narode koji nisu govorili gr ki jezik i nisu delili gr ke kulturne vrednosti. tom II. K.Velika Pustinja.Tuarezi. Po to su nasledili termin od Grka (barbaroi).svima znana Sahara. Tuarezi.

no kasnije je ovaj naziv odoma en i kao sinonim za sve Mazire. On navodi da sva pustinjska plemena pripadaju "jednom narodu" i da ih vezuju isti obi aji.. verovanja. koji su napisali da: "... tako e. odnosno pleme sa kojim su se Grci. Zanimljivo je re i da u jeziku Mazira prakti no sve enske imenice po inju i Izgled Mazira u praistoriji.zemlja. Mnoge re i su preuzete iz gr kog i latinskog. naj e e kod Egip ana. prilikom pomorskih ekspedicija. Srednji rod ne postoji. odgovori e vam da je Mazir. spominje i uveni gr ki putopisac i geograf Pausanija. ukoliko upitate Berberina ta je on. Glavni simbol Mazira je slovni znak mazirskog pisma. I Herodot pri a o njima. dok mu ke po pravilu po inju na slovo A. Mazirski jezik pripada semitsko-hamitskoj grupi jezika i dosta je sli an starom egipatskom jeziku.. Pod ovim imenom Berberi se javljaju jo u anti kim spisima. ivot. jer poti e od enske imenice tamazigt .Pustinjski ratnici. nazivaju sami sebe Mazirima". danas poznate kao nosioce severnoafri ke praistorijske kulture D erma (D arma). poslali su izvidnicu ka zapadu i susreli su se sa nekim pustinjskim narodom koji je sebe nazivao Libijci. Ovaj znak pre svega . ali ih pominje kao pleme Libo. susreli na obalama severne Afrike... zavr avaju se na slovo T. Me utim.ljudi zapadno od Nila. sloboda. Alfabet je sastavljen od 38 slova. nalik na irili no slovo . Ime Tuarezi se prvobitno odnosilo samo na jedno pleme sa severa Afrike. pa na primer fortuna na latinskom je ta frtunt na mazirskom. O istoriji i jeziku Mazira Najstariji istorijski pomeni Mazira poti u iz V veka stare ere. Ovaj uveni istori ar pominje i pleme Germante. jezik. Re Mazir zna i slobodan ovek. velika majka. a prakti no i naziv Tuareg ozna ava to isto. Kada su Persijanci osvajali Egipat. na in ivota. Mazire.

koji simboli e slobodnog Maziri pi u sa leva na desno. . U stvari. Iako se i u rimskim izvorima vidi da su Maziri iveli nomadskim ivotom. ili odozgo na dole. Iz ovakvih natpisa. to potvr uju brojni crte i na stenama. a gra evine u njima bile su gra ene od kamena i gline. tokom mla e praistorije kao prirodna stani ta koristili pe ine. tipi na za ova plemena. a mogao se za nekoliko minuta rasklopiti i natovariti na konja. Ovi petroglifi su i dragoceni izvor za posredno upoznavanje na ina ivota ovih nomadskih plemena. Najstariji trag je zapis na steni vezan za predstavu mazirske boginje Tanit i poti e iz vremena oko 4. Ba ovakav ator opisuju Herodot i nekoliko rimskih pisaca. Maziri su. Prona eno je relativno malo tekstova pisanih mazirskim pismom. oni veoma dugo nisu prihvatali va nost pisma. pa tek onda predstavlja i slovni znak. njihovo pismo je nastalo docnije. raznih jela i kerami kih posuda. Arapi osvojili severnu Afriku. simbola. kada Izgled pe i za pe enje hleba. ra trkani od Atlasa u Maroku. Sastoji od lake drvene konstrukcije i ko a koje su na nju stavljane. kada su oveka. govore o Berberima. kada su menjali mesto logora. prema uverljivim arheolo kim nalazima. ali nastavljaju da pi u sa leva na desno. a zanimljivo je da. pa do planina Tibesti u adu. te originalnih pisanih izvora od njih samih nemamo. a sadr aj ovih tekstova odnosi se ve inom na kultove i uspomene na va ne doga aje ili ljude.000 godine stare ere. neka plemena preuzimaju arapsko pismo. Zanimljivo je da je na tim crte ima ponegde prikazana i karakteristi na vrsta atora. Po to su Maziri iveli po plemenima i nikada nisu stvorili svoju dr avu. iveti i umreti u pustinji Kao autohtoni narod Velike Pustinje. va no je naglasiti da bi se u posebnim situacijama i trajnije sku ili. za Mazirski znak vreme Feni ana razvilo se pismo Mazira.simboli e slobodnog oveka (ljudska predstava sa rukama okrenutim ka nebu). iveli u velikim gradovima Sahare. Ovo su zaista bile prave pustinjske metropole. tj. pa ga nisu ni razvijali.

Da bi se ipak videlo ko dolazi u goste. uvene tradicionalne frizure su kombinovane sa paunovim perjem. Ogledalo kori eno u ulaznim hodnicima ku a. Posebna zanimljivost jeste ta.. tada iroko rasprostranjene kulture. gde su se obi no nalazili kuhinja i kupatilo. simbolima boga Amona i boginje Tanit. plavom i zelenom. koja je naj e e vezivana za boginju Tanit. te je svako mogao u i kada je hteo.temperaturama koje u toku samo jednog dana i no i variraju u rasponu od 0 do 50 oC! Mazirski grad u saharskoj oazi .na ku i se vide rogovi boga Amona.podzemlju). . uta . na reci Niger. ili na moru. kao i nadaleko uveni grad Timbuktu. Ouargla. nalazimo i u materijalnim. Imala je nekoliko prostorija: najpre se ulazilo u mali hodnik iz kojeg se moglo do i do 2 ili 3 prostorije u prizemlju (zapravo . Svako pleme imalo je i svoju osobenu tetova u. Marakesh i Agadir u Maroku. svi oni imaju jedinstvenu arhitekturu. Prema ukorenjenoj simbolici Mazira. One su svakako bile gra evine u javnoj upotrebi. planini. zatim Ghat i Ghdames u Libiji. utom. Kabayl i Terhazza u Al iru. od nekoliko spratova. dok je zelena tek kasnije u la u upotrebu i nema posebnu simboliku. Iako se na prvi pogled prostor na kome su ovi gradovi ra trkani ini previ e velikim. ukra ena ogledala. Svakodnevno obla enje i izgled severnoafri kih nomada su prepoznatljivi. antropolo kim i arheolo kim nalazima. Iznutra je farbana razli itim bojama crvenom. Tamanrasset u Nigeru. etnolo kim.pustinju. Potvrdu ove. da ku e nisu imale vrata. ili se moglo popeti uz stepenice na sprat. reci. koja su gledala na ulaz. Ku a je vi e elijska gra evina pravougaone osnove i ravnih krovova. odnosno. Pored porodi nih stambenih ku a poznate su i znatno ve e zgrade. a na spoljnim uglovima ukra ena je ivotinjskim rogovima. crvena boja predstavlja ivot i krv.Najpoznatiji gradovi iz vremena po ev od drugog milenijuma stare ere jesu Tuat. a razlog za to le i u pustinjskoj klimi . Tipi na ku a mazirskih gradova zanimljivo je arhitektonski re ena: skoro itava polovina ku e bila je ispod zemlje. u hodniku su visila mala. bez obzira da li se nalaze u pustinji. plava nebo. Ode a je pravljena naj e e od ko e. to svedo i i o sna nim za ecima urbanizacije..

Berberi bi pokojnika stavili u d ak. Po pravilu su otkrivani ostaci pokojnika sahranjenih u zgr enom polo aju. upotrebne stvari. jer se verovalo da na drugom svetu pokojnik ide na su enje kod Boga i da mu takve. Mazirske mumije nemaju puno sli nosti sa uvenim staroegipatskim. te za ove li nosti arheolozi pretpostavljaju da su bile plemenske vo e. u slo enom procesu mumifikacije kod drevnih Egip ana najpre su posebnim postupkom va eni pokojnikovi unutra nji organi i mozak. U mazirskim grobovima pronala en je veliki broj priloga: kerami kih posuda. U severnoj Africi prona en je i veliki broj mumifikovanih pokojnika. pojedini stariji mu karci sahranjivani i u sede em polo aju. a izuzetno mala koli ina vlage i visoka temperatura inili su svoje i prirodno mumificirali telo. a jedina razlika je u polo aju tela. U grob nikada nisu polagana oru ja i oru a. dok su oko njega bili podanici. tamo ne trebaju. Ove simboli ne predstave se vezuju za boginju Tanit. a zatim je utroba punjena miri ljavim smolama i travama. U sredi tu nekropole je sahranjivan poglavar. Tako e. ve iz prakti nog razloga injenice da se u pe anoj podlozi ne mo e iskopati bilo ta to nije ovog oblika. Tipi an na in ukra avanja unutra njosti ku a. standardni prilog ini i li ni nakit pokojnika.Narodna no nja i nakit ostali su nepromenjeni hiljadama godina. modela ruke. odnosno na isturenim ta akama pustinje. Da se podsetimo. . ali ne iz nekog posebnog kultnog ili religioznog imperativa. u iju i o iju od keramike. a kona no se telo zamotavalo i u zavoje. Me utim. Grobne jame su ovalnog ili kru nog oblika. Nekropole su se skoro uvek nalazile u podno ju velikih brda. Maziri su se od najstarijih vremena sahranjivali skeletno.

to je razumljivo kada se pogledaju klimatske prilike. Na ovoj slici. Jedino je po oazama bilo mogu e gajenje urmine palme.Privreda. trgovina i politi ka istorija Od najranijeg perioda razvoja svoje kulture pa sve do danas. jedno u profilu. . od rimskog vremena. sa karakteristi no velikim rogovima. Konji su prido li sa istoka. Kada Herodot govori o ovom narodu. dok se ispod uo ava glava drugog. Poljoprivreda je bila retko zastupljena. jer nisu mogle da podnesu surovu pustinjsku klimu. Slikarstvo na stenama u severnoj Africi datira jo od daleke praistorije. vidimo dva gove eta. kakve pominje Herodot u svojoj Istoriji. ve su i la unazad dok se hrane". uz mediteranske obale na severu kultivisane su i maslina i vinova loza. spominje i njihova goveda sa tako velikim rogovima "da nisu mogla da pasu normalno. Uzgajano je nekoliko vrsta gove eta. Maziri se prvenstveno bave sto arstvom. od Hetita. dok je kamila odoma ena tek od po etka nove ere (nju su Rimljani preneli sa Srednjeg Istoka). zatim koze. dok ovaca gotovo uop te nije bilo. Tek kasnije.

a najvi e. U to vreme. ili pustinjski grad". kojima su nudili ko u. imao je samostalnu politi ku. U XIV veku. U upotrebi su bila i borna kola na dva to ka sa upregnutim konjima. Nalazio se izme u afri kih zlatnih rudnika i pustinjskih mazirskih plemena. razvija se i jedan od naj uvenijih trgova kih centara Afrike Timbuktu. pa su u velikoj meri zavisila od uvoza. Plemena Tuarega (Mazira) nikada nisu imala sopstvenu eksploataciju metala. Brada vladara karakteristi na je za severnu Afriku . gvo e i bakar su uvozili od Grka. uvek nailazi na neku trgova ku stanicu. pa ak i crno stanovni tvo . Posebnu vrstu trgovine mazirska plemena su razvila sa starim egipatskim carstvom. kao i neka subsaharska crnoputa plemena. Pa opet. a kojeg drevni Egip ani esto pominju u svojim spisima. Arapi. pa tako Herodot ka e da se "posle 3 dana hoda (oko 150 km . trgovina je bila na prvom mestu. odnosno. kao i koplje. ali pravi procvat trgovine po inje od IX veka nove ere. to jest. kakva su koristili Egip ani i jo neki azijski narodi. a od defanzivne opreme posedovali su mali okrugli ko ni tit. Mazirska plemena su bila posrednici izme u subsaharske Arfike i mediteranskih kultura. Trgova ki putevi postoje jo za vreme Grka i Rimljana. Rimljana. poznata su bila mazirska oru ja.prim. Trgova ki putevi u kulturnom prostoru Mazira bili su od jo od davnina veoma dobro organizovani. Naj e e su pravljeni luk i strela. Tako.Od drugih privrednih grana. vojnu i versku vlast. gde je izvo en zeleno-plavi kamen sa planina Tibesti. Timbuktu je bio polis u pravom smislu te re i. do 2 metra dugi ma evi. Jedan crte dvokolica sa upregnutim konjem sa visoravni Tassili datira jo iz I milenijuma stare ere.ikonografiju starog Egipta i pustinjske petroglife crte e na stenama. Srednjovekovni crte koji simbolizuje bogatstvo grada Timbuktua i njegovih vladara. Feni ana i iz ju nijih delova Afrike. zlato i srebro. nojeva jaja i perje. autora). poludrago i drago kamenje. .Berberi. divlje ivotinje. grad na srednjem toku reke Niger. ak 75% svetskog zlata pro lo je kroz ovaj grad na putu za Evropu i Aziju! Njegovo stanovni tvo bilo je veoma raznoliko . slonova u.robove. bio je pravi trgova ki centar izme u severa i juga.

Re Amon poti e od mazirske re i amaen. ali posebno pustinjskih naroda. U svetili tu Anate u feni anskom gradu Salambu. valja ista i da je Kartagina bila najpre dr ava Feni ana. Maziri nikada nisu prinosili krvne rtve bogovima. Me utim. pod jednim vo om. sa vrlo malim procentom mazirskog stanovni tva. uha ili oka. zna ajna koncepcijska Boginja Tanit. godine stare ere ujedinio severnoafri ka pustinjska plemena. Za boga Amona znao je i Aleksandar Veliki. to veoma upe atljivo svedo i o surovim obredima i prino enju ljudskih rtava kod Feni ana. u ikonografiji ovog vladara. Oni su i u istorijskim izvorima poznati kao slobodni ljudi. Nekoga bi mogla da zbuni injenica da se za Berbere vezuje egzistencija uvene anti ke severnoafri ke imperije Kartagine. prona eno je nekoliko hiljada urni sa pepelom spaljenih novoro en adi (!). ali su mu dodali naziv Ra. osvojio Egipat i osnovao 22. iako ovnujski. ukoliko se vodio rat protiv stranih osvaja kih vojski. a tek su joj Feni ani podarili antropomorfni oblik i poistovetili je sa svojim vrhovnim enskim bo anstvom . izvorni Amon je po pravilu predstavljan kao ovek koji je preko lica uvek nosio masku. Boginja Tanit je velika boginja-majka i ona se predstavlja kao debela ena koja sedi na prestolu i ima perje na glavi. razlika u poimanju ovog bo anstva je o igledna. egipatsku dinastiju (taj period je u egiptologiji poznat kao "vladavina 9 libijskih kraljeva").Berberi nikada nisu ratovali izme u sebe. a to je vrlo zanimljivo.Anatom. Naime. Ipak. Crte mazirskog ratnika iz V veka stare ere. to zna i voda. pomo u simbola ruke. Amona su kao bo anstvo preuzeli i stari Egip ani. To je bila prva i jedina dr ava u kojoj je vladao neki Mazir. Na glavi je imao ovnujske rogove i bio je obu en od pasa na dole. U po etku je ova boginja predstavljana na crte ima. Rogovi Amonovi. a okupljali su se. Za razliku od njih. . koji uvek mogu da otkriju u planini sakrivene izvore vode. Od Amona do islama Izvorna vrhovna bo anstva Mazira bili su bog Amon i boginja Tanit. ve po tome da su slobodni u politi kom smislu i da ive u jednostavnoj plemenskoj organizaciji irom Sahare. ali ne u smislu nacionalne samostalosti. ova plemena se nikada nisu ujedinila u jednu dr avu. Ikonografski. ovnujski rogovi javljaju se tek od njegove posete hramu boga Amona u pustinji zapadno od Nila. odnosno izvor ivota svih. povezuju se sa jednom vrstom pustinjskog jarca. Tako je o enk 921.

savetnika svog plemena. bez obzira koja je vera bila prihva ena od strane mazirskog stanovni tva. ne mo emo sa sigurno u utvrditi da li je ovo relikt hri anskih tradicija. Poznato je da su ovi ljudi iveli jednostavnim ivotom i da nisu imali materijalna bogatstva. Tokom ivota duhovnik se isticao i time to je sudio i re avao razli ite sporove izme u lanova plemena. ivot i smrt su mnogostruko pro eti. no. i nakon primanja islama. a pored ostalog.. Bilo kako bilo. postoji barem jedan grob neke vrste "sveca". Tako je poznato i da su hramovi bili iscrtani predstavama svetaca. Ratni ka igra vezana za posebnu svetkovinu. Duhovnici su postajali priznati po tome to su dobro znali i pa ljivo prenosilili zajedni ku istoriju i legende svoga kraja. odlazio bi na grob duhovnika i na posebno pripremljenom mestu iznad groba ostajao celu no i ekao da mu se svetac javi u snu. da se prilikom ulaska u hram celiva sve ev grob i pali se za njegovu du u kerami ka uljana lampa. U vreme vladavine Vizantijskog carstva Maziri su prihvatili hri ansku religiju. Tradicija svetih ljudi u plemenu preno ena je sa kolena na koleno. pominje i verovanje u mazirske duhovne vo e. Sveci su imali Ruka je jedan od simbola poziciju duhovnog vo e. ali i drugih koji bi to zatra ili od njega. kult lokalnih svetaca ostao je prisutan isto kao i ranije. doga aji.Kod Mazira. ima kupolu i etiri roga na krajevima. Do dana njih dana se zadr ao ovaj obi aj . odnosno duhovnika. Kada bi neki lan zajednice bio u nevolji ili nedoumici.svaki grad ima svog sveca koga slavi odre enog dana u godini. Tradicija berberskih svetaca ostala je sa uvana vekovima. Upadljiva je sli nost ovih obreda sa hri anskim obi ajima. mitovi. Sa uvane legende o svetim ljudima su mnogobrojne i sve poti u iz jedinstvene pri e ili mita. etvorougaonog je oblika. Njegovo svetili te izgleda kao mazirska ku a. pored boga Amona i boginje Tanit. Svetac je u io ljude starim obi ajima koje treba po tovati prilikom va nih doga aja i dru tvenih obreda. a samim tim preno ene su i legende. a strpljivo je i prenosio je svoje znanje ostalim lanovima zajednice.. Herodot. bili su i u poziciji boginje Tanit. . Na svakom groblju.

Ali. s druge strane. Berberi su izuzetno prilagodljivi. Mo da su ba za ovakvu snagu i vitalnost upravo zaslu ni ve no surovi uslovi ivljenja u pustinji. Boja ovih natpisa je spravljana od biljnih sokova. Po to se ova boje otre. krvi i nojevih jaja. Tuarega) i dalje ivi ra trkano na irokom prostoru severne Afrike i Velike pustinje. ali se crte i sutra pojavljuju ponovo. ona se ne vidi golim okom. Primera radi. u pitanju je pustinja. Kada padne no i vla nost vazduha se pove a. to potvr uje i veliki broj ostataka Hristovih hramova diljem Velike pustinje. posebno oni na planini Hagar u Al iru. i konzervatizma svoje tradicije i drevnog na ina ivota. Maziri pri aju da su njihovi preci svojom krvlju ostavili poruke za naslednike i da se zbog toga uvek vra aju. iji duhovi tite petroglife. Berberi su se postepeno islamizovali. Ta pojava zadugo je predmet folklornih legendi u kojima je fenomen pripisivan mo ima svetaca.Zanimljivo je pomenuti i neobi ne crte e na stenama. od kojih najstariji poti u iz vremena pre 8. boja reaguje na tu vlagu i na udesan na in se ponovo pojavljuje iz kamena. Politi ki rascepkani u okviru nekoliko modernih dr ava (Maroko. Mazirsko stanovni tvo ivi i dalje u severnoj Africi. za vreme vladavine Vizantijskog carstva. ali je sakrivena unutar "pora" ovih stena. a neki naslikani prirodnim bojama. od prodora Arapa u VII veku nove ere. te je to danas op teprihva ena religija. Al ir. Moderna nauka je sa svoje strane ponudila obja njenje ove pojave. Ove slike poti u iz . plemena Berbera (tj.000 godina. koja uva samu sebe. lako je skinuti. i ona duboko prodire u stene. Ovaj crte u steni najverovatnije predstavlja kultno mesto boginje Sunca. Neki su uklesani u stenu. jo ja ih i jasnijih boja. Ove druge. Tunis i Libija). ovaj put jo jasnije i koloritnije. mnogi Maziri su prihvatili hri ansku religiju. gde zadr ava svoj sastav. uz potpuno prihva enu islamsku religiju. Po njima. Berbersko Danas i Sutra Mazirsko stanovni tvo. nalaze se u procepu izme u op teg procesa modernizacije i tehnolo kog razvoja s jedne.

Monuments et rites funeraires protohitoriques (Aux origines de la Berberie). London. H. Kees. gde ivi i najve i broj dana nje berberske populacije. Geography (Translated by H.free. 1962. 1960. No 49.html http://www. Volumes I . Diodorus Siculus.bradshawfoundation.XII (Translated by Russel M.com/giraffe/tuaregs.jednog naselja u planinama Maroka. 1961. Strabo. Preporu ene Web stranice: http://tuaregs. Geer). Herodotus. Paris.net/ . History (Translated by A. C. hrabri i zanimljivi. G. polunomadski na in ivota i osobeni jezik. Chicago. The Stone Age of Nothern Africa. London. mazirski jezik je u upotrebi paralelno sa arapskim jedino u Maroku i Al iru. Loeb Classical Library. 1941. Harvard University Press.tuaregs. Ancient Records of Egypt. Jones). Ancient Egipt. Harvard University Press. zadugo e biti za titni znak Velike pustinje . Breasted.Sahare. Loeb Classical Library. B. Plavi Ljudi. No 120.fr/ http://www. Danas. M. D. Loeb Classical Library. H. Inir Tifaut antropolog London Preporu ena literatura: y y y y y y y McBurney.L. Gamps. Godley). Harvard University Press. Maziri uvaju svoju kulturu.

Nije pro lo mnogo vremena od kada je film Matriks bio hit sezone. ili prosto kao film-strip. Namera ovog lanka. Dobro. U Holivudu se nikome nije svideo. utvrditi njihov me usobni odnos i. Film je snimljen 1999. godine.. Neki filmski kriti ari su Matrix prikazivali i opisivali pre svega kao kung-fu film. Ko bude smatrao da ga ima. ako se itav film. Lorens Fi burn (Laurence Fishburne) kao Morfeus.Matrix ili Jevan elje za XXI vek ili povratak u matericu ili. diskusijama na Internetu i esejima pisanim povodom ovog filma. Glavni alat kojim se mo e prou iti sadr aj ovog filma predstavlja i jedan od modernih metoda istorijske nauke. koji se o ekuju 2003. mo da. da li je punjenje bioskopskih blagajni jedina njegova svrha i jedina posledica? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje potrebno je pristupiti analizi sadr aja filma. ali o emu? To pitanje se pokazalo kao prete ko za ve inu filmad ija kojima je bilo ponu eno da ga finansiraju. nije da bude uputstvo za pronala enje skrivenog blaga. Scenario su napisali i re irali ga bra a Endi i Lari Vahovski (Andy & Larry Wachowski). Anderson/Neo. Naime. Smatrali su da je previ e gust. Igraju Kianu Rivs (Keanu Reeves) kao Tomas A. a koje su relevantne za njegovo tuma enje i nalaze se u intervjuima sa autorima i glumcima. klasirati tako dobijene podatke i ukrstiti ih sa injenicama van samog dela. Sve to na e . me utim. za Warner Bros. potra iti njegove idejne izvore. ve samo da poka e da ono mo e da postoji. prona i neku skrivenu poruku. plakati i fotografije pojedinih scena tretiraju kao istorijski izvori. Keri-En Mos (Carrie-Anne Moss) kao Triniti. a potom i/ili kao SF (nau no-fantasti ni). Producent je D oel Silver (Joel Silver). U toku su pripreme za snimanje drugog i tre eg dela. godine i traje 135 minuta. D o Pantoliano (Joe Pantoliano) kao Sajfer/mr Reagan i drugi." Kada se pogleda film jasno je da je tu gustinu .njegovo je. tekst scenarija. Lari Vahovski je kasnije pri ao: "Niko nije razumeo scenario. neka je i "strip" (bra a Vahovski su se pre filma bavila pisanjem scenarija za stripove). kritikama filmova. i 2004. avanturisti ki. akcioni. Ali. mora e sam da ga tra i. To zna i da ih treba podvr i kritici. mogu e je vrlo pouzdano utvrditi kakav je idejni podtekst dela. i bili vrlo zbunjeni zbog toga..

imale i druge autore). treba u i u trag intelektualnim uticajima koje su autori pretrpeli. kao cepljika u tvojoj svesti. koji treba da povede ostale u borbu protiv Zla.mr. sa etu i oveku visoke tehnologije prilago enu verziju Biblije. da bi se film razumeo. Dakle.. D ekil i mr. odnosno njenog jezgra . gde svet koga ljudi vide i smatraju ga za stvarni u stvari predstavlja odraz ili senku drugog. Mo da nije preterano pomisliti da ovaj film nudi jednu modernizovanu. "Ovde je ne to pogre no." Mogu e je u ovoj pri i prepoznati neke literarne (i filmske) kli ee (ili matrice). a posada Nabukodonosora i nije ni ta drugo nego grupa terorista koja nastoji da razori postoje i sistem. ime su autori hteli da skrenu pa nju i na ovog filozofa. a Morfeus ga kasnije pita "da li je spreman da vidi koliko je duboka ze ja rupa". Hajd bi mogla biti tako e jedan izvor inspiracije. na koju se u filmu aludira najpre porukom Tomasu Andersonu da "sledi belog zeca" (na ramenu jedne devojke). zaista realnog sveta za ije postojanje ni ne znaju. Najizra eniji je glavni motiv Jevan elja. Pri a Roberta Luisa Stivensona Dr. Prelazak iz jedne li nosti u drugu nije posledica hemijske smese koju junak ispija da bi postao mr. na pitanje o njihovim verskim ube enjima. a ovo se najvi e uo ava u izboru imena glavnih likova filma i njihovim me usobnim odnosima. Motiv prolaska kroz ogledalo je vrlo va an za razumevanje filma i nala enje ostalih referenci. Simulakrum je kopija koja zauzima mesto originala i mogao bi biti inspiracija za kreiranje Matriksa. Osim toga. U filmu se pojavio Izabrani. Prvi asocijacija sigurno je uvena Alisa u zemlji uda Luisa Kerola.dalo obilje istorijskih injenica. poput Platonove Dr ave. Brojni su i ponekad vrlo o igledni detalji kojima autori pokazuju svoj osnovni uzor. On ukazuje na filozofska dela. Tema odraza u ogledalu je tako e vrlo va na u filmu i svoje uzore ima u literaturi. . koji su prikriveni i me usobno spleteni. imena i pojava.Jevan elja. mo da. kao i religijskih i filozofskih citata i aluzija.. danju pla ljivi slu benik kompanije Metacortex (dakle deo sistema Matriks). U poglavlju svoje knjige O nihilizmu Bodrijar raspravlja o terorizmu. koje su scenaristi pa ljivo probrali i servirali publici. koja te goni u ludilo. Ovde treba imati u vidu da su bra a Vahovski. Morfeus u filmu citira Bodrijarove re i iz ove knjige ("ovo je pustinja realnosti"). odgovorili da ne pripadaju ni jednoj verskoj hijerarhiji ( ime su. L. izbegli da daju odgovor). odnosno ideja o spasenju ove anstva. Anderson. ne to o emu mu govori Morfeus: "Ti si tokom celog svog ivota mogao da oseti da je u svetu ne to pogre no. Dve li nosti u jednom telu postoje i u filmu . druga bi mogla biti ciklus knjiga na temu arobnjak iz Oza (koje su nakon originalog. Ti ne zna ali ono je tu. Zanimljivo je tako e i da glavni lik u filmu krije svoje diskete u knjizi Simulakra i simulakrumi ana Bodrijara. ve . Hajd. a no u haker Neo koji pravi i prodaje ilegalne kompjuterske programe." ta je to. Frank Bauma.

Ninja Scroll & Akira. u kome Neo pole e iznad grada poput svog popularnog prethodnika. u kome se vodi bitka izme u ljudi i ma ina. kao izvor ideja su mogle biti kori ene i razne druge knjige. kao i filmove reditelja John Woo-a. osim pobrojanih. kome je posve en zadnji kadar filma. Bra a Vahovski mnogo vole japanske crtane filmove (tzv. npr. Franklin J. Na in na koji su u tim crta ima postavljeni vreme i prostor u scenama borbe je ono to reditelji Matriksa nastoje da ugrade i u svoje filmove.oba dela.. John Carpenter).. anime). inovnik Tomas Anderson bi mo da i poludeo. Naravno. a nemo da na to uti e ga izlu uje. a holivudske filmove i ne cene naro ito. svakako ne slucajno). kao to su Ghost in the Shell. zatim Hakslijevog Vrlog novog sveta. tako e. u kome su ro eni i . u kome se deca uzgajaju na planta ama (kao i u Matriksu). Strip u filmu i film u stripu Osvrnimo se malo i na crtane filmove i stripove. a naro ito romani poput Zamjatinovog Mi. Bra a Vahovski dolaze iz sasvim druge sredine . George Lucas). Schaffner). te nastoje da i njihovi filmovi budu ra eni na taj na in. njih dvojca naro ito cene filmove u kojima igra D eki en. Od autora hongkon kih akcionih. Terminator i Aliens (James Cameron). Najpre nau no-fantasti ni: Ratovi Zvezda (Star Wars. Naravno. njih zanima prvenstveno ameri ka i dalekoisto na B produkcija. Uop te uzev. Pijani majstor (Drunken Master) . a posebno izdvajaju strip crta a Geof Darrow-a i njegovog junaka de aka-robota Rustija (Rusty the Boy Robot and the Big Guy). Orvelove 1984. Planeta majmuna (The Planet of The Apes.ikaga. itd. mogla biti i aluzija na ekspirovog Hamleta. u kojoj postoji Veliki Brat (a koji se u Matriksu pominje kada i fa izam i Novi svetski poredak. Ovo bi. Blade Runner (Ridley Scott). a na tom tragu je i film Velika gu va u kineskoj etvrti (Big Trouble in Little China. tu je i nezaobilazni i ve klasi ni Supermen.Da nije promenio svoj ivot. Holivudski milje slabo poznaju. Igranih filmova koji su uticali na bra u Vahovski veoma je mnogo. koji ose a da "ima ne to trulo u dr avi Danskoj".

kalup. Thomas A. Anagram od NEO na engleskom jeziku glasi ONE (jedan). koji ve ina ljudi smatra za realnost. narkotik. pa se mora zaklju iti da je Matriks. to zna i ovek i nastavka "son". 7. Trinity . 5. . Ina e. etvrtasti niz znakova izme u dve zagrade. Anderson (Neo) . Iz njegovog imena izveden je naziv za morfijum. vrsta zatvora. Morpheus . me u elijska supstanca. koji su zasnovani na nazivima stvarnih mesta u ikagu. Zaljubljuje se u Nea. I to ne bilo kakav zatvor.glavni lik. to je ime helenskog boga snivanja. 3. indikator rasprskavanja projektila itd. Uostalom.kapetan piratskog broda u filmu. jednog od hiljadu sinova Hipnosa. Njeno ime direktno upu uje na Sveto Trojstvo. a vernost svom gradu iskazali su kroz nazive ulica u filmu. grad u Americi gde se nalazio najstra niji koncentracioni logor za ratne zarobljenike tokom ameri kog gra anskog rata (1861-1865). imenima ovi autori posve uju posebnu pa nju. po etak sveta (Bog je Alfa i Omega). Anderson je kovanica od gr ke re i "andros". ve nost. asocira na alfu. Tajna igra imena Najpre. jedan od izraza koji upu uju na Isusa Hrista. Ime Neo sadr i se u prezimenu aNdErsOn. elije koje mogu da stvore druge elije. Neo je latinski prefiks uz mnoge re i i zna i novo. tamparska mustra. Tomas je u po etku biblijski Neverni Toma. davalac oblika. Mitski Morfej je mogao da se pretvara u sva ljudska bi a i da ih podra ava. Svrha tog sna je da ljude dr i u pokornosti. 8. ve najmasovniji koji je ikada zami ljen. materica. u stvari. ta zna i Matriks? Ta re je bogata zna enjima na koja upu uju moderni re nici: 1. koji slu i za eksploataciju ljudske energije. beskrajno dug vremenski period. u koji se odlazi bez neke krivice i bez posebnog postupka. 6. to zna i sin. U filmu Matriks je prikazan kao san. To je grandiozni koncentracioni logor. S druge strane.lanica posade broda. 4.gde se dobro ose aju. Anderson tako e asocira na Andersonvil. Srednje slovo u imenu (A) je prvo slovo svih fonetskih sistema. ili Sin ove iji. a u filmu igra spasioca ove anstva. 2. personalizuje tri Bo je li nosti: Boga oca. Sina i Svetog duha. boga sna. ali i EON.

skretnica. . ali se on kasnije ponovo pojavljuje iv. Epok je kreirao kompjuterski virus pod nazivom etiri jaha a (apokalipse. a u slengu mladu enu. Mouse . Choi je skra eno od choice. to zna i tuce (dvanaest). menja . Du Jour na francuskom zna i dan. Jedan glumac sa tim prezimenom je pred kraj XX veka zaista postao vrlo "va an" . On i Dozer su bra a blizanci. cisterna. Mo da se odnosi i na kompjuterskog mi a. Dvanaest je bilo Hristovih u enika. deo Svetog pisma. a za uzvrat dobio samo kratku iluziju ivota. kao i reditelji filma. tenk. Dozer . Switch .lan posade.lan posade. agentu Smitu) i postao demon. perika u vidu pletenice. Ro eni su u tajnom gradu Sionu. tj. prekida . Choi & DuJour .lan posade. filmski glumac Regan. Ime kazuje da je to osoba bez zna aja. Ime izvedeno od re i doze. tako da on i Neo ("one" . jezerce. Dvanaest zanesenjaka koji su uspeli da promene svet. ra unanje. prut. Tank . te ko oklopljeno i naoru ano vojno vozilo. Skra eno od Apocalypse (Otkrovenje Jovanovo). proro anstvo. Prema scenariju. ibanje. Svi zna i: iba. ali tako e ukazuje i na tajno pismo. a ima veze i sa engleskom re i dozen. Njega ubija Sajfa. tekst koji otkriva budu nost. Sajfa je an eo koji je prodao du u avolu (tj.kao predsednik SAD. najmla i i najsitniji lan posade. Kompjuterski pirat se pridru io sebi sli nima. I zaista. a ozna ava i nulu (0). podrazumeva se). dok njom upravlja neuporedivo ve a sila.Prijatelj iz kom iluka koji kupuje piratski softver od Nea i njegova devojka.lan posade. Neo odlu uje da po e sa njima na zabavu gde dolazi u kontakt sa jednim lanom piratske posade Nabukodonosora. Mi . monogram. budan sanjati. skupa oni zna e izbor ili odluka dana. po sopstvenom mi ljenju "va na osoba". jer ovaj lik je dobar programer. koji koriste kompjuteri. Re ozna ava i modricu oko oka. Ime zna i da je to tiha osoba. Radi se o izdajici (Judi). On za nagradu tra i iluziju novog identiteta i postaje. kao biblijski Lazar. rupa.1) ine binarni sistem prenosa informacija. zanositi se. Veliki brod. Apoc .lan posade. to zna i dremati.lan posade. Ovde se krije ironija na ra un osobe koja sebe zami lja va nom. to zna i izbor.Cypher (Mr Reagan) . Sajfa na engleskom zna i broj (cifra). Tako e i kompjuterska komponenta.

a mo e da zna i i vodenu brazdu. Oracle . Sastoje se od po pet slova. Metacortex . a korteks .. simbolizuju i pentagram. proro i te kod Helena. a na brodu (u realnosti) u plavoj? Za to Neo bira ba izme u crvene i plave pilule? Za to je.Rhineheart . za to. narav. pod vodu ili u svemir. adekvatna nema tovitoj prirodi ma ina. agent Jones . ve ta ka prezimena. ako bi se podvrgli ovakvoj analizi.Lojalni slu benik firme Metakorteks.kompanija u kojoj radi Tomas Anderson. bezli na. . Ovim se aludira na budu u propast carstva ma ina. daleke kontinente. Kako dalje sa Matriksom? Ovim poku ajem poja njenja imena i naziva u Matriksu otvorena su iroka polja za dalje razmi ljanje i tuma enje. Sveto brdo. na kraju krajeva. Zion . sveta zemlja. Meta zna i iza.kratka. Nabukodonosor je bio vavilonski kralj koji je osvojio i razru io Jerusalim. jedinog do koga ma ine jo nisu stigle.Orakulum. nisu osobe ve funkcije. pamet.. Mnogi detalji u filmu. hrabrost. du a. Nebuchadnezzar . u potsvesti. gde bismo se dalje pitali: Za to su scene koje se de avaju u Matriksu (u snu) snimane u zelenoj gami. snimljen ovakav film? Za to.naziv Morfejevog piratskog broda. agent Brown. znak avola. Drugi deo zna i srce. ose anja. Agent Smith. poveli bi nas u nove filozofske i religijske sisteme. Kovanica ukazuje na ono to se nalazi iza kore.Sion. savest. Oni nemaju imena i svi li e jedan na drugog. za to.kora (mozga). pro lost i budu nost. naziv poslednjeg grada i poslednjeg upori ta ljudi. Prvi deo imena je ime reke Rajne. tajnog mesta duboko pod zemljom.

dobro organizovana savremena sportska nadmetanja. a dana nji sportski rezultati izgledaju kao produkt savremenih nau nih dostignu a. sportska nadmetanja datiraju daleko pre igara u Olimpiji kraj Elide. tu su i jo mnoga druga.trka kolima.matrixfans.Treba pitati i tragati.htm http://whatisthematrix. .warnerbros.com/home.uk/matrix/i. bacanje diska. ve i u samoj Ilijadi imamo podatke da su se takva nadmetanja i ranije odr avala u sklopu sakralnih (svetih) obreda.com/ O olimpijskim igrama Retko ko u dana nje vreme nema svoj omiljeni sport koga zdu no prati.movie-page. A i pored njih.com/1999/Matrix. Ahilej organizuje nadmetanja povodom Patroklove sahrane. Ve ina ljudi preferira kolektivne sportove.Olimpijske igre. a broj disciplina je ak i ve i no u prvim Olimpijadama . Me utim..htm http://www.knowthematrix. ili da je provaljena. jer Nestor ka e: K'o na Buprasijskom polju od Epejaca kad bje e Pokapan kralj Amarinkej.co. borba oru jem. mr Goran Miloradovi Institut za savremenu istoriju Beograd Preporu ene Web stranice: y y y y y y y y y http://www. rvanje. jeste li se ikada zapitali kako je sve to stvarno izgledalo u vreme pobednika drevnih Olimpijskih igara? Prva. Naravno.thematrixhasyou.net/symbolism/ http://www.believetheunbelievable. pesni enje. to u neku ruku i jesu.htm http://www.pseudolair. Olimpijske igre modernog doba nemaju ba mnogo zajedni kog sa igrama koje su se odr avale u antici. Me utim.html http://www.. ali nikada ne gubiti iz vida da je Matrica uvek najbolje radila kada su ljudi mislili da nje ili nema. svake etiri godine pa nja i jednih i drugih biva usredsre ena na najveli anstveniji sportski skup dana njice .com/ http://matrix.corona. U Homerovoj Ilijadi. Ali.com/welcome. dok retki prednost daju pojedina nim.morrisonfilm.ca/films/details/matrix. uslovno re eno.htm http://www. U njima se takmi e sve sami najve i junaci. tr anje.com/ http://www. ga anje strelom i bacanje koplja.bc.

Tako. Ve za XI dinastije u Egiptu (21331922. trkom nadtr ah. jer nije lako vrsto stegnuti i dr ati nauljeno telo u blatu.n. a podloga je bila dobro nakva ena ilova a (keroma). name e nam se zaklju ak da u organizacionom smislu i masovnosti anti ka nadmetanja.. uspravnog rvanja (orthia pale). Po jednom predanju za etnik ovog panhelenskog takmi enja u Zevsovu ast bio je uveni tebanski junak Herakle. Enopu sina Rvanjem dobih Ankeja Pleuronjanina. Nemejske u Kleoni i Argu. godine nove ere. po ev od 776. ali ne prikazuju tok jedne borbe. pa i Istamske. Ako tome dodamo i podatak da je u periodu 144. ovaj ga udarcem noge u zadnji deo kolena izbacuje iz ravnote e. ve tine. danas poznatu pod imenom . pankration. Najcenjenije su bile Pitijske igre u Amfiktioniji. godine stare ere. s obzirom na tada nje komunikacije. ali i jednu disciplinu koje nije bilo na "programu" drevnih igara. U razmatranje emo uzeti discipline kod kojih uslovi takmi enja (staza i rekviziti) nemaju uticaja na rezultat: rvanje. Scene rvanja ni u se kao na filmskoj traci. Anti ki borila ki sportovi Ali. Za eci igara u Olimpiji vezani su za mitska vremena i religijske osnove.bodi bilding. eponimni heroj Peloponeza. Od takmi enja u tr anju na jedan stadij (192 metra) napredovale su do manifestacije sa 18 disciplina. kod Lukijana (II v. savremene profesionalce. tj.Pesnicom svladah tad Klitomeda. Drugi vid treninga bilo je rvanje na tlu (kylisis.e. godine stare ere pa do 161. nije to jedina stvar po kojoj bismo ravnopravno mogli da upore ujemo sport u antici i danas. Rvanje (Pale) Rvanje je jedan od najstarijih vidova borenja golim rukama. pa je do izra aja dolazilo razvijanje specifi ne snage. Poku a emo da odemo malo dalje. kato pale). postojale su i mnoge druge igre. pa do 383. Igre su odr avane redovno svake etiri godine. vec desetine razli itih zahvata. Trening na tlu prekrivenim peskom (skamma) slu io je za ve banje tzv. to za de ake. mogu da stoje rame uz rame sa dana njim. a Ifikla dobra junaka. godine nove ere ak 45 polisa dalo pobednike na jedan stadij u Olimpiji. pored mno tva manje uvenih gimnasti kih nadmetanja. . godine stare ere) na fresci iz grobnice kneza Bakta u Beni Hasanu imamo doslovce priru nik o rva kim zahvatima. Stotine godina tradicije rva ke ve tine u Mediteranskom basenu ostavile su traga. Ali. a po drugom Pelop. pa da uporedimo anti ke sportiste koje poznajemo sa drevnih kipova podignutih u njihovu ast i. pri kome je pra ina omogu avala da se ruke ne klizaju i do izra aja je dolazilo uve bavanje zahvata. to za odrasle. pesni enje. odnosno takmi enja. to na me Usta.) imamo opis dva na ina treniranja ove ve tine.. U opisu me a izme u Ajanta i Odiseja u Ilijadi tako e se mo e uo iti kori enje ve tine: kada je sna niji Ajant podigao Odiseja.

Sli an podvig ostvario je i ruski rva Aleksandar Kareljin. dialambanein (hvat oko struka). Omiljene tehnike bile su i anabastasai eis hypsos . Zanimljivo je da su i u antici rva i jako dugo ostajali u pobedni koj formi. nepobe en od . Mnoge tehnike primenjivane u rvanju imale su i svoje nazive: hamma ( vor). trachelizen (hvat oko vrata). mesolabe (dizanje u vis) nakon koga slede rassein (bacanje) i drattein (valjanje). anchein (davljenje). Ve spomenuti Milon iz Krotona osvojio je est venaca u Olimpiji. a estostruki olimpijski pobednik Milon zahvaljuju i svojoj snazi u ao je u legendu. mnogo du e od ostalih sportista. rva i toga vremena va ili su za natprose no jake ljude.hvat za ruku i bacanje preko ramena i akrocheirismos . a ukupno 25 na velikim igrama. kratak vrat.Freska iz grobnice kneza Bakta u Beni Hasanu. malo povijena le a i jake noge. Scena uspravnog rvanja orthia pale. Kao i dana nji. ravan i ne naro ito jak stomak.lomljenje prstiju. jake istaknute grudi. Cenjene fizi ke predispozicije rva a bile su natprose no krupna i proporcionalna gra a.

toliko est da su ovi borci dobili nadimak "karfiolske u i" (otothalidias). Prva razlika je bila u "rukavicama". koji je ostao nezamenljiv za uve bavanje rada nogu. u antici su one obezbe ivale jo vr i i silovitiji efekat. meke opute od gove e ko e (meilichai) da bi pritegli aku i u inili je vr om. kako pre dve i po hiljade godina. devet svetskih prvenstava i nebrojeno turnira u apsolutnoj kategoriji (preko 130 kg) rvanja gr ko-rimskim stilom. najra irenija ve ba takmi ara u pesni enju bila je skapane. Ta oprema bila je u upotrebi do kraja II veka n. Neizbe an deo treninga bila je skiamachia. do 2000. bez upu tanja u borbu. Pesni enje (Pyx) Pesni enje se umnogome razlikovalo od dana njega boksa. borba sa senkom identi na dana njem shadow boxing-u. kao i meko remenje oblo eno vunom za trening (epispharai).te ku vre u punjenu peskom i lak u. . tehnike i kombinacija udaraca rukama. ubadanje prstiju u rastresitu zemlju borili ta da bi ovi o vrsli za borbu. Osim mekog remenja. Takve meke trake duge 3-4 metra kori ene su do kraja VI veka stare ere. tako i danas. kada Rimljani uvode caestus.1987. pru a takmi arima sli ne prednosti u pogledu takmi arskog veka u odnosu na ostale sportove. U Ilijadi Epej i Eurijal koriste tzv. korykos . sa osvojene tri Olimpijade. godine. Tada se pojavljuje tzv. remenje oja ano metalnim plo icama ili iljcima. uz prirodnu obdarenost i visoko razvijenu tehniku. Poput Milona i on je najzad izgubio me tek kada mu je suparnik pru ao samo pasivan otpor. Dok ih dana nji bokseri koriste da bi ubla ili udarac.e. tokom treninga su kori eni i titnici za u i (amphotidai). Poznavali su barem dve vrste vre a za udaranje. Sam trening pesni ara bio je veoma sli an treningu dana njih boksera. specifi nost ovoga sporta. ljuto remenje (oxeis himantes ili myrmykis) oja ano na drugom i tre em zglobu prstiju. O igledno. jer su povrede u iju bile redovni deo pesni enja. punjenu prosom ili bra nom. Me utim. Klasi an bokserski gard prikazan na vazi iz druge polovine IV veka stare ere.

kro e i direkt) bili su dozvoljeni i udarci bridom pesnice i vrhovima prstiju. kao to se to praktikuje u isto nja kim borila kim ve tinama. to je te ko objasniti samo fizi kim predispozicijama.osim i danas kori enih udaraca (aperkat. pobednik u Olimpiji 520. jer pobede u Olimpiji u pesni enju i pankrationu njegovi sinovi i unuci re aju do 404 godine stare ere. koristio udarac rukom kao eki em. Dijagora sa Roda (pobednik 464. godine stare ere) o igledno je imao specifi nu kolu borenja. godine stare ere. zahvaljuju i ve tini i izdr ljivosti. est decenija olimpijski venci divlje masline odlazili su jednoj porodici. A Dijagorina porodica je "vladala ringom" upravo toliki period. Koliko su Dijagora i njegovi potomci uspeli da usavr e sistem treninga i tehniku borenja? Ako ste imali prilike da gledate me eve Jack Dempsey-a iz tridesetih godina pro loga veka. Bokser.kretanje boksera i blokade i udarce koji se danas nalaze i u boksu i u npr. . Ipak. onda znate razliku izmedu njega i Mike Tyson-a. Tako je Glauk iz Karista. a Damoksen iz Sirakuze je svome protivniku Kreugu iz Epidama udarcem ispru enim prstima probio stomak i i upao creva. karateu. Koliko se cenila tehnika u ovom sportu ilustruje podatak da su naro ito cenjeni bili borci koji nisu primali udarce a pobe ivali su. rimska skulptura iz II veka na e ere. gard u pesni enju i gard u boksu (koji danas va i za borila ki sport sa najboljom ru nom tehnikom) su identi ni.To nas dovodi i do druge razlike u odnosu na savremeni boks . te se name e zaklju ak da su anti ki borci koristili najbolju mogu u tehniku borenja rukama .

a drugi su svi hitri i ska u na noge kao da tr e.. vide se o iljci i karakteristi ne "karfiolske u i". I danas se praktikuje napad u antici zvan apopignos. a onaj ko bi napravio prestup. dok je u toku treninga i predtakmi enja upra njavano uspravno borenje (ano pankration).sudaraju se i biju i rukama i nogama . a ostaju na istom mestu. Pankration Pankration je bilo doslovce borenje svom snagom.. ovaj vid borenja je izazivao opre na mi ljenja . Takode su kori eni i udarci glavom. Pored zahvata iz pesni enja i rvanja bili su dozvoljeni i udarci nogom." U ovome opisu nije te ko prepoznati skip . ake boksera sa remenjem iz rimskog doba . Kao i danas. . te Lukijanov Anaharsid sa udenjem konstatuje: ". a drugi pak borbom najboljeg pesni ara me u rva ima i najboljeg rva a medu pesni arima... To nam ilustruju slike sa vaza i amfora i pisani dokumenti. jer glavna borba na takmi enjima odvijala se nakon pada . iako je u ve ini zemalja zabranjen. ska u zajedno u vis i udaraju nogom u vazduh. Takav sport postoji i danas. Zabranjeni su bili samo ujedanje i zabadanje prstiju. sigurno ste uli za ultimate fight.Glava boksera sa prethodne slike. bio bi od sudije opomenut udarcem ibom.tr anje u mestu koje se danas koristi u treninzima svih sportova i uve bavanje no nih udaraca.caestus. koje je trajalo sve dok jedan od protivnika ne padne tri puta.neki su ga smatrali spojem nesavr enog rvanja i nesavr enog pesni enja.na tlu (kato pankration). U ile su se i tehnike padanja. kada se jedan borac na e na le ima drugog i ste u i ga nogama zadaje mu udarce u glavu i vrat.

. Pri a kako su se u dvoboju sukobili Dioksip iz Atine (najbolji pankratist u Olimpiji 336. ratnik Aleksandra Makedonskog. dok ga je drugom izbacio iz ravnote e. usput mu podme u i nogu. godine stare ere) i Koragos. Pobe eni je imao sre u da dobro uve bani pankratist borbu nije nastavio i na tlu. Nenaoru ani Dioskip je potpuno opremljenog Koragosa savladao samo blokiraju i mu zamah ma em jednom rukom. Pankratisti su bez sumnje bili ne samo najokrutniji. ovo i najbolje pokazuje. ve i u svakom pogledu najspremniji borci. Taj zahvat je bio poznat kao "trik petom" (apopterizen).Sudija zamahuj ibom da bi opomenuo pankratistu koji protivniku zabija prst u oko.

Ali. Na e doba pored ultimate fight bele i i ponovno osnivanje Pankration saveza u vi e zemalja sveta. Mo da e vam ovaj sport izgledati surovo kada ga budete videli. zadu eni za mazanje tela uljem. Prvobitni aleiptes. Pominju se ak i dve vrste trenera. poimanju lepog. Blokada no nog udarca.Apopignos. postali su i atraleiptes i primenjivali su masa u pre i . II vek na e ere. Trening pankratiste koji uve bava no ne udarce (IV vek stare ere). body bildingu . upoznaju i se samo sa nekim od anti kih sportskih disciplina. petodribi (paidotribes) koji su se brinuli o op tem fizi kom razvoju mladih.. IV vek stare ere.. koji su bili specijalizovani samo za odre ene sportove. a s druge strane i gimnasti (gimnastes). treningu se pristupalo veoma profesionalno. i danas popularni zahvat. Kao to smo videli. O treningu. trening nije jedina komponenta u stvaranju vrhunskog sportiste. ali ne zaboravite da je u staroj Olimpiji i irom Helade imao mno tvo poklonika. te je helenskog atletu je opslu ivao itav mali tim stru njaka.

Heleni su ga pronosili kroz svoje redove i mnogi su dolazili da se dive njegovoj veli ini i lepoti. kao i pri le enju povreda. pre nego e ga primiti u amac: "Nisi go dragovi u moj. Olimpijski pobednik u pankrationu Doriforos. Agias. Sportistima se zamera da su postali neupotrebljive me ine koje samo jedu. uveni vajar Poliklet (polovinom V veka stare ere). kad si toliko meso na sebe nabacao. I pored svoje muke. Skini sve to. to ne bi trebalo da nas udi kod naroda koji je kao obavezni deo vaspitavanja mladi a koristio ve be u palestri." S druge strane. spavaju i ve baju. dao je li no vi enje savr enih proporcija ljudskog tela u svojem spisu Kanon i istoimenoj skulpturi. Kada je persijski komandant Masistije pao u boju kod Eritreje. treba razmotriti i poimanje lepog u Helena. Izvrgavanje sportista ruglu ide dotle da u Lukijanovim Razgovorima mrtvaca Haron ka e atleti Damasiju. kada o alo eni Prijam dolazi Ahileju da ga moli za telo mrtvoga sina Hektora. Lepota udru ena sa visinom i snagom bila je ideal. rimska kopija prema Polikletovom . Tada nja medicina je odredila i ta an odnos izmedu ve banja. kao rezultat dugotrajnog promatranja i studiranja. jer e amac potonuti ako samo jednom nogom stane u nj.nakon takmi enja. Smisao za mu ku lepotu prona i emo ve u Ilijadi. jer be e na bogove nalik. on ne mo e a da ne primeti lepotu ubice svoga sina: Tada se Dardanov sin Ahileju diviti stao Kakav li je i kolik. te u II veku nove ere dolazi i do otvorenog sukoba mi ljenja izme u sportske i "obi ne" medicine. odmora i jela.

zvana jo i Kanon. Sude i samo po oskudnim pisanim izvorima koji su nam sa uvani. i tako po legendi razvio svoju snagu. godine stare ere. sve to je bilo dobro znano i u anti ko vreme.464. originalu. Neka vrsta prete e dana njih takmi enja u bodi bildingu postojala je u vidu nadmetanja za prvenstvo u lepoj mu kosti. Vi e puta pominjani Milon koji je nosio tele dok ono nije postalo bik. To se posti e enormnim koli inama hrane. esto se u savremenoj bodi bilding literaturi uzima za rodona elnika treniranja sa postepenim pove anjem optere enja (danas se takav trening naziva Weider sistem. Dakle. snazi i stezi. vr ena nadmetanja u mu koj lepoti. . najve em prazniku u slavu boginje Atene u istoimenom gradu.Milonov sistem). Tako su o Panatenejama. mada bi pravilnije bilo . Polikletov Diadumenos. pri emu je obavezno da takmi ar bude to krupniji i sa to bolje izra enom muskulaturom. Mironov Diskobolos. Pitanje je da li je veli anje lepote i snage zaista rezultovalo pojavom atleta koji su imali za cilj isklju ivo veliko i lepo telo. a nagradu bi odnela fila koja bi dovela najlep e i najsna nije ljude. postojali su svi uslovi koji bi dali mesta pretpostavci da je bio razvijen kult gradnje lepoga tela. dugotrajnim odmorom uz obaveznu masa u i izuzetno napornim treningom sa optere enjem. Osnovna karakteristika savremenog bodi bildinga je ocenjivanje takmi ara na osnovu ta no utvr enih odnosa izme u pojedinih delova tela. koje ne bi imalo primenu u nekom odre enom sportu.

ali i za slavu. a na Olimpijadama su se takmi ili isklju ivo amateri. omorike i celera. do dekadencije sli ne onoj u XX veku. Od svetih igara religijskog karaktera u Olimpiji. u igri je ogroman novac. njihova gra a je jo uvek odgovarala potrebama odre ene discipline. svedo i nam pomen upotrebe dugih haltera. ne nastaje bez treninga sa optere enjem i ishrane probranom hranom bogatom proteinima. Nemeji. i da bi jo impresivnije izgledao u nekoj od takmi arskih poza.Vratimo se na kratko prethodnim. izra enu po Lisipovom originalu. kao i da takmaci koje mu suprotstavljamo nisu koristili anaboli ke steroide i ostale suplemente. Rimska kopija Lisipovog Herakla u odnosu na moderne bodibildere. smokvi. anti ki sport je uspeo da pre e put do pojave profesionalaca koji su se takmi ili za novac i zadovoljenje svoje po ude. Istmu. po etkom XXI veka. sport je visoko profesionalizovan. Njihova tela. U prvoj polovini XX veka osnivaju se mnoga amaterska sportska dru tva. masivno i sa izra enom muskulaturom. Danas. Takvo telo.ih. . ve ba tegovima). tj. dvoru nih tegova (halterobolia. sa plemenitim idejama razvijanja ljubavi medu narodima i bavljenja sportom radi istote ivljenja. kao i tela drugih sportista proizvod su vi egodi njih ve banja. gde su se atlete nadmetale za vence na injene od divlje masline. kao i podatak da su se takmi ari u pripremama za igre u Olimpiji prvobitno hranili mladim sirom i me avinom sira. koji u antici nisu postojali. Upore uju i njegovu gra u sa savremenim "graditeljima tela" ne sme se prenebregnuti injenica da je na Herakle u opru enom stavu. a da po etkom V veka stare ere prelaze na mesnu ishranu. a vrhunski sportisti su postali cenjena roba koja ivi od svoga tela i za svoje telo. Ali. bez suvi ne mi i ne mase koja bi im usporila pokrete. i do zaljubljenosti u sopstveno telo? Godine 1896. obnovljene su Olimpijske igre. Ipak. ovde spomenutim sportovima i pogledajmo gra u tih boraca. koja prikazuje oveka ija gra a ne zaostaje za bodi bilderima 1970 . pogledajmo skulpturu Herakla. Da je tako i bilo. bra na i maslinovog ulja. Da li je istu degradaciju do ivela i sama svrha ve banja? Da li je ideja o ve banju radi osposobljavanja mladih za rat i mu ko nadmetanje vremenom do la do sasvim druge krajnosti.

Poslovi i dani. (Ni to ne emo videti. Beograd: Vreme knjige. 1988. Lusaki. 1996.pankration. recimo 2000.yale. Pausanija. Lukijan.09. Gardner. Igre u Olimpiji.usask. Zagreb. profesor astronomije sa Bostonskog univerziteta. Athletics of the Ancient World. ve su bili pripremili svoje teleskope. juna i u. Oxford. ne samo pomra enja.ca/antharch/cnea/CourseNotes/gkgameslides.perseus. Novi Sad. Tako mo emo da izra unamo da li se i kada. Ilijada (prevod Tome Maretica).tufts. G. desice se u 13:10 i trajace tri i po minuta. Njutnova mehanika nam ve nekoliko stole a daje mo an alat da prilicno precizno predvidimo.html http://www. Homer. Opis Helade.html#top http://www.edu/Olympics/pankration. Preporu ene Web stranice: http://www. ve i mnoge druge astronomske doga aje u irokim vremenskim intervalima. 1994.perseus.Adam Crnobrnja konzervator Muzeja grada Beograd Preporu ena literatura: y y y y y y y y iri . 1957. a prvo potpuno pomracenje Sunca ovde bismo morali da ekamo skoro vek ipo.html http://www. London.edu/ynhti/curriculum/units/1998/3/98. Odabrani razgovori. 1970. fotografi izabrali kadrove i usmerili aparate.freesurf.x. J. . svojedobno je uzburakao nau nu javnost tvrde i da je odgovor na ovo pitanje potvrdan. Da li je mogu e da su i tada nji itelji britanskog ostrva mogli da znaju za to pomra enje pre no to je ono po elo? D erald Hokins (Gerald Hawkins). Znamo da e slede e pomra enje Meseca biti 5.edu http://www. novembra 2003. godine od 14:40 do 17:20. Hesiod. 1991. Beograd.fr/ Arheoastronomske metode i arheolo ko-astronomske prepirke Devetog januara teku e 2001.03. Chikago. 1930. jula 2001. Greek Sports from Ancient Sources. a i mnogi drugi ljubitelji ovakvih prizora. Prvo sledece pomra enje Sunca bi e 21. Miller. pa se ne e videti iz na ih krajeva po to e Mesec da se ereti nad onom drugom polovinom Zemlje. godine pre nove ere moglo videti pomra enje Meseca iz ju ne Engleske. & Arete. recimo. A. 1921. Zagreb.tufts. The Ancient Olympic Games. godine u 21 as i 50 minuta po elo je potpuno pomra enje Meseca. jer e malo ko krenuti na jug africkog kontinenta.) Prvo pomra enje Meseca koje emo odavde mo i da vidimo bi e 9. Astronomi. S. Swalding.

a naro ito me u arheolozima. Potom analizira i Stounhend . Medutim. Konkretno. 1836-1920). a potom i knjigu. ipak. on koristi o-ruk sistem. Iako je Lokjerov metod sa astronomskog stajali ta potpuno korektan. Meseca. Tokom putovanja po Mediteranu i Egiptu Lokjer konstatuje da su neki hramovi orijentisani prema izlasku Sunca. markirane i ravnodnevnice.ezdesetih godina minulog stole a on je objavio lanak u casopisu Nature. dolazi do navedene vrednosti koju. vratimo se Hokinsu. Dakle. poznati nau nik toga doba. osim solsticijuma. prvi nau nik koji istra uje Stounhend sa astronomskog stanovi ta bio je Sir Norman Lokjer (Lockyer. No. 1859. konstatovao je 10 pravaca koji su. arheolozi su se prema njemu postavljali veoma kriticki. dobija srednju vrednost od 49. Za razliku od Lokjera koji analizira nekoliko unapred odabranih.02 stepena za jedno stole e. godine pre nove ere. nakon korekcija. Po to je glavna osa usmerena ka severoistoku. Lokjer je. a onda. za geografsku irinu Stounhend a. to su kasnija datovanja i potvrdila. Izme u ostalog utvr uje da je glavna osa Amonovog hrama u Karnaku usmerena ka ta ki gde izlazi Sunce za vreme letnjeg solsticijuma. Za Mesec je na ao 14 takvih pravaca (neki od tih pravaca oznaceni su na slici). konstrukcijom Stounhed a nametnutih pravaca. ova ta ka se lagano pomera.re ena tajna Stounhend a) sadr i i problemati ne postavke. . smatrajuci da je Stounhend izgra en u tom periodu. Naime. Glavna njihova zamerka bila je ta to ta ke kojima je definisan mereni pravac ne moraju biti objekti koji su izgra eni u istom periodu. slu ila u praistoriji. najvi e ostao poznat upravo po svojoj astronomskoj interpretaciji funkcije pojedinih lokaliteta. godine osnovao danas uveni Nature. ukazivali na bitne ta ke vezane za istaknute polo aje Sunca na horizontu tokom godine. ve i kao ra unar za predvi anje pomra enja. ne samo kao svojevrsna astronomska opservatorija. Zbog precesije Zemljine ose rotacije. Arheolozima je. ovo pomeranje je veoma malo i iznosi 0.5717 stepeni. Na koji na in? Poznato je da Sunce izlazi najsevernije na horizontu na dan letnjeg solsticijuma. ta nije ka tacki blizu koje sada izlazi Sunce za vreme letnjeg solsticijuma. zbog mogucih gre aka aproksimira na vremenski period od 1900. Na osnovu razlike u azimutima izmedu sada njeg izlaska Sunca u vreme letnje dugodnevnice i izmerene vrednosti. pomerila ne to manje od jednog stepena. on tra i pravce koji se odnose se na ta ke izlazaka i zalazaka Sunca. i 1500. planeta i nekih sjajnijih zvezda u periodu od 2001. tra i me u njima one koji imaju astronomski kontekst. Astronomi ga najvi e pamte po otkri u helijuma na Suncu. a potom izvesno vreme radio kao njegov urednik. godinu pre nove ere. Lokjer teodolitom meri njen azimut za koji. njegove su tvrdnje bile o tro osporavane u nekim akademskim krugovima. Zajedno sa F. sa gre kom ne ve om od jednog stepena. zbog ovih svojih radova mnogi dana nji istra ivaci Lokjera smatraju ocem arheoastronomije. gde konstatuje da su ovde. do 1000. Me utim. poznata monumentalna kamena gra evina u ju noj Engleskoj. U svakom slu aju. Kako doti na Hokinsova knjiga (Stonehenge Decoded . gde saop tava da je otkrio na koji je na in Stounhend (Stonehenge). Penrouzom (Penrose) sprovodi merenja istaknutih pravaca na spomeniku i na onovu njih ga datuje na 1860. godine pre nove ere. usled ega se za etiri milenijuma. uz pomo ra unara. izme u ostalog. razmatra prakti no sve pravce odre ene parovima kamenova na spomeniku. Hokins nije na ao nikakve pravce koji bi ukazivali na izlaske ili zalaske zvezda i planeta.

Istra ivao je i kamene kolonade u Karnaku (Bretanja. a i ostali lanovi porodice. kada uspeva da ih ubedi. a zelene na Mesec. Statisti kom analizom samerljivosti najfrekventnijih izmerenih du ina. ciji polo aj omogucava veoma precizna merenja polo aja Sunca i Meseca. Atkinson proverava kolika je verovatno a da konstatovani pravci nisu slu ajni. Arheolog Ri ard Atkinson. Sa sebi svojstvenom sistemati no u on je ponovo izvr io topografska snimanja Stounhend a i ispostavilo se da centralna konstrukcija nije u obliku grube potkovice. . jedan od tada vode ih autoriteta za Stounhend na Hokinsovu 'Re enu tajnu Stounhend a' odgovara 'Mese inom iznad Stounhend a' (Moonshine on Stonehenge). do ao je do zaklju ka da su tada nji graditelji imali jedinicu za merenje du ine (megalitski jard. Tom od tridesetih godina sistematski i detaljno geodetski meri arheolo ke lokalitete u Britaniji. 1894-1985). Posebno se bavi geometrijskim oblicima i geometrijskim odnosima kod neolitskih gradevina. Istra io je ih je oko tri stotine. Do ovog vremena Tom se nije eksplicitno bavio Stounhend om. arheoastronomska struja dobija poja anje u radovima profesora Aleksandra Toma (Alexander Thom. Hokins u osnovi temelji svoju pri u o 'neolitskom ra unaru'. Hokins se. ve je deo potpuno pravilne elipse. Za razliku od Hokinsa. U ovom kriti kom lanku koga objavljuje asopis Antiquity. Krajem ezdesetih i po etkom sedamdesetih. smatraju i da svoju pa nju treba da posveti ostalim sli nim. Devedesetih godina. bezrazlo no zapostavljenim spomenicima. Crvene linije odnose se na izlaske i zalaske Sunca. lokalitet Naska (Nazca). Atkinson. usmerava na sli an problem u Peruu. pak. koji je ranije bio estok kriticar Hokinsovih spekulacija. on se uveliko bavi tajanstvenim geometrijskim formacijama. ali u Engleskoj (crop-circle patterns). Takode je utvrdio da se na horizontu iz Stounhend a vide i udaljeni orijentiri. dobija da je rizik takve pretpostavke ak 50%. koji iznosi 83 cm)! U istra ivanjima mu poma u sin Ar ibald. Francuska) i Brodgarov prsten na Orknijskim ostrvima. poznat po neobi nim ogromnim geometrijskim figurama. Poneo se kao pravi engleski d entlmen. sasvim je drugacije reagovao na Tomove argumente. Upravo na tim nalazima.Plan Stounhend a sa ucrtanim pravcima koji imaju astronomski kontekst.

pokrenuta Hokinsovim delima. najpre postavljaju pitanja. Klajv Ragls (Clive Ruggles) sa univerziteta u Lesteru. Na e znanje o njima suvi e je povr no da bismo pouzdano znali za ta su ove konstrukcije kori cene i kako su funkcionisale. ilustruje i injenica da se u nju uklju io i Fred Hojl (Hoyle). gra en u nekoliko faza. Stounhend i njemu sli ni spomenici. Stounhend je praistorijski spomenik ije je prou avanje najvi e doprinelo utemeljenju prou avanja drevne astronomije. dok ove pe inske slike. stare 25 milenijuma. Me utim. Stounhend je. ba kao to su pe ine Lasko i Altamira postale simbol za umetnost ljudi Ledenog doba. U razvoju Stounhend a mogu se izdvojiti tri osnovna perioda. Stounhend kao Altamira Verovatno zbog toga to je esto bio predmet istra ivanja i velikih polemika. period izme u 60. pri emu su prva i poslednja me usobno vremenski udaljene preko hiljadu godina. U svakom slu aju.Koliko je polemika oko arheoastronomije. Vi e od polovine tog vremena proteklo je od po etka gradnje (prve faze) do podizanja velikih megalita koji su danas glavna asocijacija na ovaj spomenik. stari samo oko 5 hiljada godina. poznati engleski astrofizicar. ona koje je definisao i razlu io sam Atkinson. koji nudi svoj model za arheoastronomsko funkcionisanje Stounhend a. Stounhend je postao op te prepoznatljiv simbol za bavljenje oveka naukom (naravno. sigurno ne bez razloga u svojoj knjizi Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland. . sli no drugim takvim gra evinama na Britanskim ostrvima. ina e jedan od vode ih arheoastronoma danas u svetu. godine minulog veka uzima kao prvu fazu u intenzivnom razvoju arheoastronomije. u irem i manje striktnom zna enju te re i) u praistoriji. i 80. izazivaju divljenje. uzburkala duhove esdesetih i sedamdesetih godina.

prilaz oivi en sa dva paralelna zemljana nasipa.tzv. Verovatno da su u njima bili usa eni drveni stubovi. Prvoj fazi verovatno pripada i jedan usamljeni kamen . usa ena u mali rov unutar Avenije. Obrijev prsten verovatno su tada bili postavljeni drveni stubovi. U prvoj fazi uglavnom su dominirali zemljani radovi. Konstrukcija od masivnih kamenih gromada podignuta je u tre oj fazi. a nakon toga da su slu ile za skladi tenje ostataka ceremonijalnih svetkovina. sa plitkim rovom sa spolja nje strane. kada je izgra en. Na osnovu irine i dubine rova. Ona je izgradena kasnije i uglavnom je svrstavaju u drugu fazu. Obrijevih jama. U ovim jamama prona ene su ko tane igle i kremirane ljudske kosti. odakle po inje tzv. U okviru zemljanog nasipa. tipi no za neolitske kulture sa podru ja Veseksa. nazvanih tako u cast D ona Obrija (Aubrey). procenjuje se da je nasip. Iz njega je verovatno i iskopavan materijal za gradnju nasipa. bio visok oko 2 metra. Rov je otvoren sa severoisto ne strane. Avenija se u pravoj liniji pru a skoro 300 metara.Tri faze razvoja Stounhend a. koji ih je opisao jo u XVII veku. Petna stena (Heelstone). a druga ka istoku prema reci Ejvon. tzv. Avenija. pored njegovog ruba nalazi se prsten od 56 velikih rupa. tu pripadaju i etiri usamljena kamena uz unutra nju stranu kru nog nasipa. a potom se se deli na dve grane. Takode. 98 metara u pre niku. od kojih su danas samo dva sacuvana (slika iznad). predstavlja kru ni nasip (hend ). U rupe koje ine tzv. . od kojih jedna savija ka severu. datovanu na oko 3000. godine pre nove ere. Prvu fazu.

koje su udaljene preko 300 kilometara. Ako je ovakva konstrukcija i slu ila za predvi anje pomra enja. Me utim. Monoliti su visoki po 9 metara i te ki pet tona. osim pomenute Avenije. ka ta ki izlaska Sunca za vreme letnjeg solsticijuma. koja se povezuje sa kerami kim nalazima Kulture pehara (Beaker). Otvor dvostruke kamene kru nice okrenut je u pravcu avenije. pri a o funkciji Stounhed a je daleko od namere ovog lanka. Unutar prstena potkovi asta forma od trilitona (po dva uspravna kamena sa popre nom gredom). prilikom ovih . Zbog toga to Zemlja ima atmosferu koja razli ito prelama pojedine delove spektra Sun eve svetlosti. U daljem tekstu poku a emo da. podignut je dvostruki prsten sa 80 stena od pemrok irskog plavi astog kamena. Ciklusi Mese evih pomra enja Pomra enja Meseca su pojave kada se Mesec nalazi u Zemljinoj senci. Po to su. Ovaj kamen poti e sa planina jugozapadnog Velsa. predstavimo neke modele koji mo da obja njavaju kako je ona mogla biti ostvarena. unutar potkovice (zapravo elipse) podignut je ovalni prsten. za koju je Aleksander Tom utvrdio da je deo elipsastog prstena. od obra enog kamena iz druge faze. a oko sarsenskog prstena su iskopane dve kru nice sa po trideset rupa u svakoj. godinu pre nove ere. tj. verovatno u nameri da se u njih smeste preostale stene od plavi astog kamena preostale iz faze II. visoke 9 metara i te ke u proseku pet tona dopremljene su sa daljine od 30 kilometara.U drugoj fazi. gledano iz jednog mesta. te ko je zamisliti da joj je to bila jedina namena. U njoj je podignut kru ni deo od ogromnih sarsenskih stena povezanih popre nim gredama. pomra enja Meseca znatno frekventnija od Sun evih. Izgleda da ovaj rani kameni spomenik od delimi no obradenih i oklesanih stena nikada nije bio zavr en. Nakon stotinak godina. razmatra emo samo njih. Najmonumentalniji deo Stounhend a izgra en je tre oj fazi. Po etak ove faze datuje se na 2000. Kamene gromade. Sarsenske stene (u pitanju je tercijarni pe car) dopremljene su sa daljine od 30 kilometara. Dana nji izgled Stounhend a. pod pretpostavkom da je ovaj praistorijski spomenik imao i takvu funkciju. po kojima je Stounhend i danas prepoznatljiv.

Me utim. recimo izme u dva uzastopna puna (ili mlada) Meseca. Snimak je napravljen u Petnici 9.pomra enja Mesec dobija zanimljivu crvenu boju. Ova pomra enja se de avaju onda kada se Mesec i Sunce nalaze na suprotnim stranama u odnosu na Zemlju. Dakle. dakle. ini se da Mesec nestaje. sinodi ki mesec. Kada se Mesec na e u jednom od vorova. godine. samo onda kada je pun Mesec. Stoga je osnovna vremenska mera za pojavljivanje pomra enja tzv. Tada se Sunce. ve le e i na istoj pravoj. po to se ravni Meseceve putanje oko Zemlje i Zemljine oko Sunca ne poklapaju. Linija po kojoj se ove dve ravni seku naziva se linija vorova i sadr i dve ta ke ( vorove) u kojima Mesec na svom putu oko Zemlje se e ravan ekliptike. Mesec za vreme potpunog pomra enja. Zbog dimenzija Zemljine senke koja je oko dva puta ira . tj. period izmedu dva uzastopna istovetna polo aja Meseca u odnosu na Sunce. do pomra enja ne dolazi pri svakom punom Mesecu. ravan Zemljine putanje oko Sunca. a pri intenzivnijim pomra enjima. tada se Sunce. januara 2001. ne samo u istoj ravni. ve zaklapaju ugao ne to ve i od 5 stepeni. Zemlja i Mesec nalaze u istoj ravni. pomra enje Meseca se doga a samo onda kada se PUN Mesec na e u blizini jednog od vorova (Sunce je onda u blizini drugog vora). Zemlja i Mesec nalaze. tj.

pri emu napravi pun krug za 18. Rezonancijom ova dva perioda nastaje saros. iznosi 241. odnosno 6585.212220 dana i ne to je kra e od vremena koje protekne izme u dva uzastopna puna Meseca. Naime. drakonisti ki mesec. ovaj uslov je donekle ubla en. Po to se putanje Meseca oko Zemlje i Zemlje oko Sunca ne poklapaju. Od po etka do kraja . pribli no CELA 242 drakonisti ka meseca. s druge strane. Naime. pa iako je pun Mesec. pa se i pomra enja ponavljaju istim redosledom kao u prethodnom ciklusu. tj.6 godina. Kako je u pitanju ceo broj drakonisti kih meseci. sinodi kog meseca koji iznosi 29. iznosi 27. jedan saros sadr i 223 sinodi ka meseca. vremenski interval nakon kojeg Mesec i Sunce ponavljaju isti uzajamni polo aj u odnosu na Zemlju. To.998. ve se kre e po ekliptici. do pomra enja Meseca dolazi samo onda kada se Sunce nalazi u blizini linije vorova Mese eve putanje. Po to se Sunce na ekliptici pomeri pribli no jedan stepen za jedan dan. linija vorova nije nepokretna. tzv. Kada je u tim periodima pun Mesec. to zna i da tokom godine u proseku postoje dva kriti na perioda od po tridesetak dana kada mo e do i do pomra enja.321124 dana. tj. Donja skica ilustruje situaciju kada dolazi do pomra enja Meseca. Zbog precesije Mese eve putanje. jedino tada dolazi do pomra enja Meseca. do pomra enja ne dolazi. Mesec zauzima isti polo aj i u odnosu na vorove.od Meseca. do pomra enja mo e do i kada za vreme punog Meseca Sunce nije udaljeno od vorova vi e od 17 stepeni. Vreme za koje se Mesec ponovo vrati u isti vor. Gornja skica predstavlja situaciju kada to nije slu aj.5330589 dana.

svake godine. . do 1000. Me utim. Osim toga. polo aji se skoro u potpunosti ponavljaju. Za 56 godina broja e ponovo ukazivati na zimsko 'kratkodnevni ko' pomra enje Meseca. D erald Hokins dolazi na ideju da je mogu e da se bar neki od tih ciklusa mo e konstatovati dugoro nijim sistematskim pra enjem Meseca. Period od 56 godina nije pravi ciklus pomra enja. drugo. potom. bilo je potrebno da se one no i kada se desi pomra enje Meseca. januara 2001. bilo bi mogu e predvideti i ostala zimska pomra enja. mogao meriti od dana solsticijuma) i pretpostavlja da su Obrijeve jame slu ile za brojanje godina u jednom 56-ogodi njem ciklusu. 10 jama. pomra enja se u slede em ciklusu de avaju oko 120 stepeni zapadnije. Osim mogu ih nezgoda prakti ne prirode vezanih za markiranje. tri obilaska vorne linije po ekliptici (3 X 18. godine 23. odnosno kada je Sunce dovoljno blizu vorovima Mese eve putanje. Zbog toga se. 9. da je pun Mesec i. odre ivao je pravce Mese evog izlaska u vreme oko zimskog solsticijuma. ukoliko u period ulazi pet prestupnih godina. januara 2037. kada je pun Mesec ispod horizonta. Nakon tri sarosa. Pomra enje 31. potrebno je prvo. marker se pomeri za jednu poziciju udesno. jer e pasti za vreme obdanice. do pomra enja dolazi kada se pun Mesec na e u kriti nom periodu za pomra enja. U svojim prora unima za period od 2001. oko 54 godine i jednog meseca. koja je oko dva puta ve a no to je Mesec.83. Zemljani radovi za instaliranje ra unara Kako bez znanja nebeske mehanike 'provaliti' ovaj sistem? Kao to je re eno. 9. Pomra enje 11. ako je 9. 10. ali se nakon nekog perioda prekinu. da bi do lo do pomra enja Meseca. da je Sunce u blizini jednog od vorova Mese eve putanje. u takvim slu ajevima kriti ni period za pomra enja pada oko solsticijuma. tada dolazi do pomra enja Sunca ili Meseca. On je periodi an samo za pomra enja pri takozvanom visokom Mesecu za vreme zimskog solsticijuma. godine se ne e videti. 9. godine bilo pomra enje Meseca. Na primer. Ako se po istom principu ustanove broja i i za ostala pomra enja sa intervalima od 9. pomra enja padaju u isti dan godine (koji se. februara 2055. Zbog 1/3 dana 'vi ka' u sarosu. Drugim re ima. ono e se desiti i 2019. mogu izdvojiti i drugi ciklusi pomra enja koji se sa ve om ili manjom precizno cu. tj. i samo za njih. januara uve e 2001. budu i da je to prakti no jedini parametar koji se dovoljno precizno mo e uo iti i markirati. godine e ve im delom biti u prvoj polovini no i. zbog veli ine Zemljine senke. u du em ili kra em periodu poklapaju. godine pre nove ere posebnu pa nju je obratio na situacije kada je Mesec izlazio u pravcu Stounhend ovog Petnog kamena. januara ujutro. recimo na dan jednog od solsticijuma. Da bi ova ra unaljka funkcionisala. osim sarosa koji je prirodni ciklus za pomra enja. On tra i vezu izme u pomra enja i pozicija na kojima izlazi Mesec. dakle u pribli no isto vreme kada je bilo i 9. postoje i isto teorijski problemi.61 = 55. Do ao je do zaklju ka da kada u takvim slucajevima PUN Mesec izlazi u pravcu Petnog kamena. recimo.sarosa protekne 18 godina i 11 1/3 dana. pribli no 56). Na osnovu toga Hokins dolazi do zakljucka da nakon 56 godina. odnosno 10 1/3 dana. markirni kamen postavi na poziciju koja se nalazi u pravcu Petnog kamena. tj. time i 8 sati kasnije u odnosu na odgovaraju e pomra enje iz prethodnog ciklusa.

ako se marker za Mesec pomeri svakoga dana za dve pozicije. marker M kretanje Meseca. Obrijev prsten (mo e da) funkcioni e i samo kao ra unaljka za predvi anje pomra enja.Crte Radivoja Arsi a Fred Hojl uzima da Obrijev prsten predstavlja emu uglovne podele ekliptike. a N1 i N2 (uvek na suprotnim stranama kruga) prate kretanje vorova. ema programa data je na donjoj slici. Kako linija vorova napravi pun krug po ekliptici za 56 godina. prakti no jedna cela godina). On pretpostavlja da je po rupama bilo mogu e preme tati kamenove za markiranje. to je dovoljno svake godine pomeriti markere za tri pozicije da bi se nakon tog perioda do lo do iste ta ke. pri cemu se tacke S i M nalaze na suprotnim stranama. Dalje. desi e se pomra enje Meseca. marker S koji prati kretanje Sunca po ekliptici treba pomeriti za dve rupe svakih 13 dana (56 x 13 / 2 = 364 dana. Po istom principu. Kada se linija cvorova N1N2 poklopi sa linijom SM. Markirni kamen (ili markirno stablo) S prati kretanje Sunca po ekliptici. dakle. nakon 2 x 28 = 56 dana ponovo se dolazi do po etne pozicije. Prema njemu. .

ema Freda Hojla za predvi anje pomra enja u Stounhend u. Do pomra enja dolazi kada se plava, crvena i zelena linija poklope, a pri tome se markeri za Sunce i Mesec na u na dijametralno suprotnim stranama Obrijevog prstena. Lako je uo iti da za ovaj metod nije bitno kako su linije orijentisane u odnosu na horizont. Metod je sa astronomskog stanovi ta o igledno bolji od onog koji je predlo io Hokins. On predvi a sva pomra enja Meseca, dakle i ona koja se sa tog mesta ne mogu videti. Osim Mese evih predvi a i Sun eva pomra enja, bez obzira na to to su veoma male anse da e se ta pomra enja odatle videti. Jedan od ozbiljnih problema je tehni ke prirode: kada startovati program (ili ga, mo da, restartovati?!). Drugi je problem intelektualno delikatniji, mo da pre za nas nego za tada nje Stounhend ane. U redu je da su imali markere za Sunce i Mesec ije se kretanje o igledno mo e primetiti, ali kako su do li do toga da uvedu markere i za dve nevidljive tacke, odnosno vorove? Hojl ima odgovor i za to: mo da su ovde radili neki praistorijski Njutn ili Ajn tajn, a Stounhend je bio svojevrsni univerzitet na kome su se obu avali studenti, tj. buduci 'astronomi' za megalitske opservatorije. Manjak pouzdanih injenica mnoga re enja ini prihvatljivim. U svakom slu aju, niko ne sumnja u to da tradicija visokog kolstva u Britaniji ima duboke korene. Branislav Savi Petnica

Preporu ena literatura:
y y y

John E. Wood. 1978. Sun, Moon and Standig Stones. Oxford University Press. Clive L. Ruggles. 1999. Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland. Yale. William H. Calvin. 1991. How the Shaman stole the Moon. Bantam.

Preporu ene Web stranice: http://www.studyweb.com/links/7099.html http://www.le.ac.uk/archaeology/rug/rug.html http://faculty.washington.edu/wcalvin/bk6

Na Hibrist reku besnu, tad sti i e , ne prelazi je, jer se pre i ne mo e, dok na sam Kavkaz na tu goru najvi u, ne prispe , gde no reka besno navire sa glavice. Prevaljuju i visove do zvezde to se di u na jug udari, I tada vojsci do i e amazonskoj to ne voli mu karce; u Temiskiri kraj Termodonta one jednom ive e...

(Eshil: Okovani Prometej, 731-740)
Zagonetni anti ki mit

U helenskoj mitologiji Amazonke su ene ratnice, poreklom od boga Areja i nimfe Harmonije, koje su ivele oko reke Termodonta u dana njoj Kapadokiji. Glavni grad bio im je Temiskira. Helensko predanje pripisuje im surov odnos prema mu karcima, koje su odstranjivale iz zemlje, ili ih sakatile i terale da se bave onim poslovima, koje su Grci smatrali enskim. Odnose sa mu karcima imale su samo jednom godi nje, kako bi obezbedile potomstvo. Mu ku decu su ubijale, ili ih slale o evima da ih odgajaju, dok su ensku same podizale. Devoj icama su uklanjale desnu dojku kako im ne bi smetala u ga anju strelom i bacanju koplja. Grci su ih predstavljali kao ratoborne i nasilne ene, koje su preduzimale osvaja ke pohode ka teritoriji Gr ke, Trakije i Sirije. Na tim pohodima, osnivale su mnoge gradove, posebno one na maloazijskoj obali - Mirna, Kima, Grinion, Smirna, Efes. Amazonke su u mitovima tesno povezane sa Arejem i Artemidom. Nazivane su Artemidinim pratiljama, a njima se pripisuje i osnivanje kulta Artemide Efeske. Kasnije se pripovedalo da Amazonke ive na dalekom jugu, u Libiji, na ostrvu u Tritonskom jezeru. Iz te oblasti, pod vo stvom kraljice Mirine, preduzimale su pohode sve do Lezba i Samotrake. Neki ka u da su naseljavale i Trakiju i Iliriju.

Reljef sa helenisti kog sarkofaga iz Soluna na kome je prikazana borba sa Amazonkama. U trojanskom ratu, prema Homeru i Ilijadi, Amazonke su se borile na strani Eneje i Trojanaca. Poslale su pred Troju jedan odred, koji je predvodila kraljica Pentesileja. Najpoznatiji mitovi o Amazonkama vezuju se za Herakla i Tezeja, a za svaki, helensko predanje izgradilo je vi e razli itih varijanti. Kada je Euristej nalo io Herakluda mu donese pojas amazonske kraljice Hipolite, krenuo je na dalek put i stigao do obale Termodonta. Kraljica je htela da mu preda svoj pojas, ali je Hera pobunila ostale Amazonke, tako da je Herakle morao da se bori sa njima. U tom pohodu, Herakla je pratio Tezej, koji je oteo Amazonku Antiopu i odveo je u Atinu. Da bi se osvetile, Amazoke su krenule na grad, ali su bile pora ene na Areopagu i morale su da se vrate u svoju zemlju. Motiv ene-ratnika, bio je omiljen u gr koj umetnosti V veka pre nove ere. Ove borbe Grka i Amazonki, zapravo su bile aluzija na velike ratove Grka i njihovih persijskih neprijatelja.

Jedan od najranijih prikaza borbi sa Amazonkama (700 godina pre nove ere). Osim ovog istorijsko-politi kog zna enja, Amazonka je bila enski ekvivalent tipu atleta, koji je, umesto bo anske, odra avao isti ljudski ideal enske snage. U gr koj umetnosti, osim

Amazonki, jedino su velike boginje Atena, Artemida i Afrodita prikazivane sa oru jem. Amazonke i amazonomahiju, helenski umetnici prikazivali su na reljefnim frizovima, frontonima, vaznom i monumentalnom slikarstvu, ali su izra ivali i vajarska dela koja su predstavljala ene-ratnike. Navedene mitolo ke pri e nisu odraz istorijske stvarnosti, ve su prili no nerealni opisi, a ni im nije dokazano da je na podru ju Kapadokije ikad postojalo dru tvo u kome su ene imale dominantnu ulogu.

Amazonke su bile inspiracija i anti kim skulptorima Praksitelu i Kvesijusu. Naj e e se prikazuju skulpture ranjenih Amazonki obu ene u helensku ode u.
ta ka e Herodot?

Pominjanje ena ratnika nije iscrpljeno mitologijom. Ovo pitanje, zanimljivo je iz razloga to ih anti ki pisci, od Herodota do Marcelina, pominju van mitolo kog konteksta kao istorijsku stvarnost, to je i otvorilo mogu nost za arheolo ku proveru ovakvih pri a. Od posebnog zna aja je Herodotovo izlaganje u etvrtoj knjizi, gde se svojom pri om nadovezuje na stare gr ke mitove i obja njava ta se desilo sa pre ivelim Amazonkama nakon rata sa Helenima. U ovoj pri i, Herodot prenosi legendu o nastanku nomadskog naroda Sauromata (Sarmata). "... kada su Heleni ratovali sa Amazonkama (Skiti nazivaju Amazonke Oiorpata, to na helenskom jeziku zna i "mu oubica", jer oior zna i ovek, a pata zna i ubiti),

tada su, kako se pri a, posle pobede kod Termodonta Heleni otplovili na tri la e s onim Amazonkama koje su uspeli da zarobe, a ove su na pu ini napale na mu karce i sve ih poubijale. One nisu znale za brodove niti su umele da rukuju krmama, jedrima ni veslima, nego su, kada su poubijale sve mu karce, pustile da ih nosi vetar i talasi, pa su tako dospele do grada Kremna u Meotskom jezeru (danas Azovsko more - prim. autora). Ovaj grad nalazi se u zemlji slobodnih Skita. Tu su se Amazonke iskrcale sa la a i krstarile po okolnim predelima. Od prve ergele na koju su nai le otele su konje i, ja u i na konjima, plja kale su skitska naselja. Skiti su bili u nedoumici ta da rade, jer im nije bio poznat ni njihov jezik, ni njihovo odelo, ni sam narod, i nisu nikako znali otkud su do le, a mislili su da su one mladi momci; najzad ipak stupe sa njima u borbu. U borbi Skitima padne u ruke nekoliko njihovih le eva i tako doznaju da su to ene. Oni se posavetuju i odlu e da ih vi e nikako ne ubijaju, nego protiv njih po alju onoliko svojih mladih momaka koliko je i njih bilo. Ovima narede da podignu logor u blizini logora Amazonki i da rade isto to i one rade; a ako ih one napadnu, da se ne bore, nego da se dadu u bekstvo; a kad prestanu da ih gone, da ponovo do u blizu njih i da podignu logor. To su Skiti odlu ili zbog toga to su hteli da im one rode decu". Nakon toga je do lo do postepenog zbli avanja skitskih mladi a sa Amazonkama. O njihovom zajedni kom ivotu Herodot govori slede e: "...otada su spojili svoje logore, zajedno se nastanili i svaki je uzeo za enu onu sa kojom je prvo stupio u odnose. Mu evi nisu bili u stanju da nau e jezik ena, dok su ene nau ile jezik mu eva. Kad su ve mogli da se sporazumevaju, reko e mu evi Amazonkama: "Mi imamo roditelje i imanja i ne treba i dalje ovako da ivimo, nego hajdemo da ivimo sa ostalima. Tamo ete nam jedino vi biti na e ene i ne trebaju nam druge". Ove im na to ovako odgovore: "Mi ne mo emo iveti s va im enama, jer smo naviknute na jedne, a one na druge obi aje. Mi ga amo strelama, bacamo koplja, ja emo konje, a ne znamo da radimo enske poslove; a va e ene ne bave se tim poslovima koje smo nabrojale, ve one obavljaju enske poslove i sede na kolima i nikud ne idu, pa ak ni u lov. Mi se, dakle, s njima ne emo mo i slagati. Ve ako ste re ili da se s nama o enite i ako ho ete da doka ete da s nama imate asne namere, to idite svojim roditeljima, uzmite svoj deo nasledstva i onda do ite da sami ivimo".

Verni prikaz stepske konjanice . Skiti su prihvatili njihov predlog i primili deo imanja od roditelja, ali ubrzo su Amazonke postavile jo jedan uslov. Ovoga puta su elele da se zajedno nasele u novoj zemlji. U daljem izlaganju, Herodot opisuje njihovo putovanje: "Mladi i i na to pristanu. A kad su pre li preko Tanaisa (dana nja reka Don prim. autora), putovali su prema istoku od Tanaisa puna tri dana, a od Meotskog jezera tri dana prema severu. Najzad su do li i naselili se u zemlji u kojoj i sada ive. I posle toga su one ivele isto onako kako su odvajkada ivele ene kod Sauromata: i le su na konjima u lov, i sa mu evima i bez njih, i le su u rat i obla ile se isto kao i mu karci. ...Sauromate govore skitskim jezikom, ali oduvek govore nepravilno, jer ga Amazonke nisu bile dobro nau ile. U pogledu udaje kod njih postoji ovakav obi aj: ni jedna devojka ne mo e da se uda dok ne ubije bar jednog neprijatelja. A neke od njih ostare i umru neudate, jer nisu mogle da ispune odre ene propise".

jedinu materijalnu zaostav tinu ovog naroda ine ostaci pokojnika sahranjenih ispod kamenih ili zemljanih humki. materijalnu kulturu nomada iz Herodotovog i ne to ranijeg vremena (VI/V vek pre nove ere) otkrivenu na tom prostoru. nisu sasvim bez osnove. Kao i kod ve ine nomada. Ruski arheolozi. ali i pri e drugih istori ara. Ukrajina. to je bilo dovoljno da se poka e da Herodotove. IV vek pre nove ere. Holodnji Jar. Na tom prostoru treba o ekivati arheolo ku potvrdu ili negaciju Herodotove pri e. vidimo da se njihovo boravi te nalazilo na prostoru isto no od donjeg toka reke Don i oko reke Volge. A ta ka u arheolozi? Ako ispratimo navedeni opis Herodota o kretanju skitsko-amazonske dru ine. nazvali su kultura Donja Volga i Samara-uralska kultura. U ovom slu aju. .Grob naoru ane Sarmatke.

ivotinjskom stilu. Po to ovakvih predmeta nema u mu kim grobovima. bez obzira na pol. Ipak.kamenim posudama. Naime. U brojnim enskim grobovima pored ostataka pokojnice. polo eno na istovetan na in kao i kod mu kih sahrana. verovatno kao nekakva vrsta sve tenica. veliki broj ena sahranjen je sa neobi nim prilogom . Na istom podru ju. bronzana ogledala. luku sa strelama. to je predstavljalo osobitu po ast u tradiciji nomadskih naroda. ovaj obi aj je ne to e i kod mu kih sahrana. na osnovu nalaza iz grobova i prikaza na persijskim reljefima. Uglavnom se radi o standardnoj ratni koj opremi ranih Sarmata: bode ima. Analizom ostataka sa posuda utvr eno je da je na njima sagorevao tamjan ili sli ne aromati ne smole. u 20% enskih grobova prona eno je oru je. Pored nakita. Treba napomenuti da je do sada otkriveno i istra eno vi e stotina grobova. sadr ao barem jedan no . prona ena je uobi ajena enska oprema: bronzane i zlatne narukvice. pretpostavlja se da su ove ene imale istaknutu ulogu u zajednici. ukra enim u skitskom tzv. ma evima. Tako e je zanimljivo da je skoro svaki grob odrasle osobe. . kalcedona i ilibara. nau nice. uo ena je jo jedna zanimljiva pojava u pogrebnom ritualu.Rekonstrukcija sarmatskog para . u nama nedovoljno poznatoj sarmatskoj religiji. staklene paste. oglice sa perlama od zlata.konjanika. U jednom manjem broju slu ajeva i mu karci i ene sahranjeni su zajedno sa konjem.

arheolozi su utvrdili da Herodotova pri a nije bez osnova. nije mogao videti svojim o ima. Sli na praksa prethodnoj postojala je kod sarmatskih plemena u V stole u. Sarmate. Popre ni presek jedne od humki iz Pokrovke. Prona eni dugi ma evi i skitske trobride strelice od bronze. odnosno bar poslednji njen deo. zajedno sa pokojnicima pokopani su esto konj ili ovca. zbog njihove udaljenosti od Olbije. koji se odnosi na sam polo aj ene u sarmatskom dru tvu. ispod koje je sahranjena ena ratnik. na ju nim obroncima Urala. zajedni kih suseda Grka i Sarmata. kao i na ivotni prostor ovog naroda u vreme Herodotova ivota. Arheolozi su ovu kulturu nazvali Prokhorovka kultura. u okviru koje je istra eno vi e stotina grobova. isto no od Volge. Ma toviti Grci . I ovde.Kamene posude prona ene u skitskim enskim grobovima. Kao to se vidi. Pri a je tim delom istinita verovatno i zbog toga to je Herodot sredinom V veka boravio u helenskim kolonijama na Crnom moru. ali se isti sadr aj esto mo e na i i u enskim sahranama. pretstavljaju uobi ajnu opremu skoro svakog mu kog groba. ve je mogao uti pri e koje su lokalni Grci primili posredstvom Skita.

U istoriji je ostalo zapisano da su pod vo stvom svoje velike kraljice godine 529. do obale Meotskog jezera gde su iveli Skiti. Posebno se izdvaja grob iz Kutija. Njihov na in ivota bio je skoro identi an skitskom ili sarmatskom. . gde se pored sahranjene ene nalazio gvozdeni ma i tobolac sa 36 strelica. ve i njihovog aktivnog u e a u rukovo enju ovim zajednicama i drugim stepskim plemenima. Ovo potvr uje dobro poznati istorijski primer naroda Masageta. i na taj na in objasnili poreklo ovog naroda i sebi i drugima. u oblasti koja je tada bila mnogo pogodnija za ivljenje nego danas. Prostorni problem udaljenosti mitskih Amazonki od Sarmata re ili su tako to su pora ene Amazonke "prevezli" iz Kapadokije preko Crnog mora. vezuju i ih za stariji "sloj" vlastite mitologije. ovom narodu se pripisivao kanibalizam. Arheolo ka istra ivanja u biv em Sovjetskom Savezu. pojedini enski grobovi na teritoriji susednih Skita pokazuju prisustvo naoru anih ena i kod ovog naroda. zapadno od donjeg Dnjepra. dok je sam car bio ubijen. a njihovim enama sloboda u vanbra nom op tenju sa mu karcima. Pored toga to su va ili za dobre i surove ratnike. koji su iveli izme u reka Sir-Darije i Amur-Darije (dana nji Uzbekistan). Tako. severnih suseda carstva Ahmenida. Vrhovi strela i ma prona eni u jednom enskom grobu iz VI veka pre nove ere. osvaja a itave Azije. U oblasti umovitih stepa Ukrajine otkriveno je vi e enskih grobova iz V i IV veka sa tobolcem i strelicama. Neki istra iva i poku ali su da objasne ovu pojavu brakovima izme u Skita i sarmatskih ena. kako bi objasnili nastanak njima udnog naroda. pokazala su da fenomen enskih grobova sa oru jem zahvata mnogo iri prostor od onog na kome su iveli Sarmati u VI i V veku pre nove ere. Sa druge strane.preuredili su pri e. pre nove ere potukli vojsku persijskog cara Kira. pa ljivo i itavanje anti kih istori ara govori u prilog postojanja ne samo ena ratnika.

. pripadao je indoevropskoj jezi koj porodici. Naime. a posebno sa onima koji su izgradili velike civilizacije Mediterana i Bliskog istoka. osim jezi ke i op te srodnosti (materijalne kulture i na ina ivota). a razbacana su po ogromnim prostranstvima evroazijskih stepa. koje su Persijanci nazivali Sakima i Masagetima. te sa plemenima naseljenim u ogromnim prostranstvima severno od Kavkaza i iranske visoravni. No. sme tali su na kola prekrivena brezovom korom. Narod Sarmata.Amuleti koji su pripadali ratnici"Amazonki". Stotinama godina. Ameri ki arheolo ki tim otkrio je veliki broj enskih grobova u kojima su prona eni ma evi i strele. koja su vukli volovi. odnosno grani severnoiranskih jezika. Novija istra ivanja na rusko-kazahstanskoj granici. Pored toga. ovi narodi su imali i specifi ne mu koenske odnose u pore enju sa svim susednim narodima.mleka. Po svedo enju anti kih pisaca. ali tako e bliski i sa Medima. potvrdila su prethodne pretpostavke. prona eni su i drugi dokazi da su ene iz ove zajednice vodile ivot sli an mu karcima. pokopane sa delovima ratni ke opreme. mle nih proizvoda i mesa. Na to upu uju i nalazi grobova dece od 10 do 13 godina. anti ki pisci opisivali su ova plemena kao stalno pokretne sto are. na ijoj teritoriji se nalazi i najve i broj grobova ena-ratnika. Prete no su iveli od blagodeti koja su im pru ala njihova stada . Ovo tako e potvr uju arheolo ka otkri a koja izlaze iz okvira sarmatske teritorije. Sarmati su bili najsrodniji Skitima. Grci. antropolo kim analizama prime ene su deformacije kostiju specifi ne za dugogodi nje jaha e konja. Njihovi neprijatelji. Par anima. dok je za jednu enu ustanovljeno da je preminula od posledica ranjavanja strelom. Celokupnu imovinu koju su imali. Perasijancima. Rimljani i Persijanci. mada im ni ratni plen nije bio stran. govorili su za njih da su dobri ratnici koji su se od malih nogu priremali i ve bali za te ak ratni ki ivot.

Naro it zna aj imaju grobovi. ovakvi stavovi su prete no zavisili od ideolo ke opredeljenosti i pola samih autora-arheologa. Prou avanje odnosa me u polovima unutar drevnih zajednica ograni eno je na tekstove anti kih pisaca i predstave u umetnosti. Kao to se mo e pretpostaviti. klju nu ulogu imaju arheolo ka istra ivanja. Zato. ili proveri onih sumnjivih i nepouzdanih.Mozaik sa prikazom ene-ratnice. Saznanja dobijena dosada njim arheolo kim istra ivanjima su ipak nedovoljna za stvaranje jasne slike o ustrojstvu dru tava severnoiranskih nomada. na konju. sa natpisom ispod. koji pominje Amazonke. koja kre u od toga da je oru je u enskim grobovima pripadalo njihovim postradalim mu evima u tu ini. kao jedan od pouzdanijih izvora. . ne treba da udi iroka lepeza tuma enja ove pojave. Prikaz borbe dve osobe. pod uslovom da su se odre ene razlike u dru tvenom statusu odrazile na pogrebne rituale. U nedostatku istorijskih izvora. do toga da se tuma e kao znaci enske dominacije u ovim zajednicama.

injenice, me utim, ne idu u prilog ni jednom od ovih krajnjih stavova. Brojnost ovakvih grobova, kao i tragovi na kostima pokojnika, govore o tome da jedan deo ena imao udela u nekim bitkama, ali su ne to brojnije bile ene koje su sahranjivane samo sa nakitom i kozmeti kim priborom. Pored toga, veliki broj ena je verovatno obavljao funkciju sve tenica ili proro ica, to im je obezbe ivalo uva eni polo aj nevezan za no enje oru ja. Sa druge strane, u VI i V veku pre nove ere, skoro svi mu karci bili su sahranjivani sa oru jem, a uz to, njihovi grobovi su uglavnom bogatije opremljeni. Ovakav odnos nam govori da je samo jedan deo ena, uglavnom mla ih, igrao ulogu ratnika i to isklj ivo u odbrambenim ratovima, ili u odsustvu mu karaca, kada su direktno bili ugro eni njihovi kampovi i teritorije. Velike koli ine nakita u istim grobovima pokazuju da se uprkos ratovanju, ove ratnice nisu odricale sitnih enskih zadovoljstava i potreba. Ovakvom razmi ljanju ide u prilog i injenica da nikada nije zabele en sukob Grka i Rimljana sa ovakvom vojskom, koji su dodu e bili esti tek od II veka pre nove ere. Upravo negde u to vreme datuju se poslednji enski grobovi sa oru jem, iji je broj u postepenom padu od kraja V stole a. Proces smanjivanja procenata ena-"ratnika", verovatno ne bez razloga, paralelan je sa pojavom izra ene socijalne diferencijacije i postepenim ja anjem posredni ke trgovine, posebno kod sarmatskih plemena. Na arheolo kom planu ovo se ogleda u pojavi posebnih aristokratskih grobalja sa bogatim prilozima gr kog porekla (iz crnomorskih kolonija), zatim sa Kavkaza, Persijskog carstva i Srednjeg Istoka sa jedne, dok sa druge strane postoji veliki broj grobova bez ikakvih priloga. U vreme kada su se pojedina sarmatska plemena doselila na granice Rimskog Carstva, umesto ma a, kraj ruku svojih pokojnica su uglavnom polagali preslice za predenje vune.

Karta rasprostranjenosti stepskih naroda od VI do IV veka pre nove ere. Dakle, sarmatske ene u vremenu izme u VI i II veka jesu bile ratnice, ali njihov ivot osim te injenice nema drugih dodirnih ta ki sa mitskom Amazonkama, te ih zato ne treba poistove ivati. Osim povremenog vojevanja i no enja ode e sli ne mu koj, vodile su izgleda, uobi ajan porodi ni ivot za to vreme, koji je obuhvatao i brigu o kolima i potomstvu. Ova

dvojaka uloga obezbedila je mnogo bolji status u dru tvu nego to su ga ikad mogle imati helenske ene. Stoga je jasno za to ih heleni ipak nisu izjedna avali sa Amazonkama, ve su ih smatrali potomcima nastalim iz me anja sa Skitima. Sa druge strane, stare mitolo ke pri e predstavljale su antitezu gr kom dru tvu i poruku potomstvu o nadmo nosti helenskih predaka nad svim mogu im i nemogu im protivnicima, pa i nad enskim ovinisti kim dru tvom Amazonki. Ana ivanovi student 4. godine arheologije Jagodina Radivoje Arsi apsolvent arheologije Para in Preporu ena literatura:
y y y y

Davis Kimball, J. 1997. Warrior Women of the Euroasian Steppes. Archaeology. 44-48. Herodot. 1988. (Preveo Milan Arseni ). Istorija. Novi Sad: Matica srpska. Srejovi , D. i Cermanovi , A. 2000. Re nik gr ke i rimske mitologije. Beograd: SKZ. Sulimirski, T. 1970. The Sarmatians. Southampton: Thames and Hudson.

Preporu ene Web stranice: http://russianculture.about.com/culture/russianculture/library/weekly/aa020700a.htm http://www.arthistory.sbc.edu/imageswomen/papers/snideramazons/intro.html http://www.csen.org/ http://www.geocities.com/Athens/Olympus/3505/wmnarmor.html http://www.net4you.co.at/users/poellauerg/Amazons/index.html http://www.sbcnews.sbc.edu/9702/9702nyt-sci-amazon-women.html http://www.womanwarrior.co.uk/

Arheologija droge

Ne postoji na in da se utvrdi od kada ljudi koriste droge, odnosno psihoaktivne supstance, ali je sigurno da to rade prili no dugo. Razni narodi i plemena, od davnina su shvatali kakva dejstva na njih imaju i slabije i ja e droge, pa su shodno uticaju narkotika i stvorili filozofiju uzimanja, do ivljavanja i upotrebe opojnih biljaka. Droge su obi no kori ene u religioznim i kultnim obredima, gde su odre eni ljudi iz grupe poku avali da stupe u kontakt sa bogovima, "donjim" svetom, preminulima, kao i da kontroli u smrt, nesre u, vreme (fizi ko i klimatsko), bolesti... No, droge nisu kori ene samo u obredima, ve i svakodnevno, kao to je to slu aj sa stanovnicima Anda, koji od izlaska do zalaska Sunca va u li e koke, a sa velikom sigurno u u svakodnevne u ivaoce droga mo emo uvrstiti i skitske narode, koji se ni za ivota, ni u smrti

nisu odvajali od konopljinog semena. Iz istorijskih i etnolo kih opisa, kao i nekolicine arheolo kih nalaza, ini se da konoplja stoji kao istorijski neprikosnovena droga i opijat. Istorijski izvori nam govore da su droge kori ene i kao dodatna stimulacija u bitkama, posebno onima vo enim prilikom Krsta kih ratova. Tom prilikom, evropski vitezovi susretali su se sa jednom posebnom islamisti kom sektom - Asasinima, koji su konzumirali ha i u ogromnim koli inama i tako okura eni kretali u boj. Evropski hroni ari opisali su razna zverstva Asasina, ali je pitanje da li je i koliko to iskarikirano zbog poznatog, obostrano negativnog stava zvani nih religija prema narkomaniji. ak i u germanskoj mitologiji nalazimo neke "divlje ratnike" koji prihvataju ivotinjski bes putem vrad bina, ali ove primere ratni ke ekstaze, kako je naziva Elijade, ne treba me ati sa amanskom. Pored Asasina, kori enje konoplje u vezi sa vojnim ve tinama i ratovanjem nalazimo i u dalekoj Zemlji izlaze eg sunca, gde se vezivala za razvoj borila kih ve tina nind i. Legende govore, da na samom po etku u enja ovih ve tina, nind a sadi nekoliko zrnevlja konoplje. Iz dana u dan, nind a preska e stabljiku koja raste veoma brzo, tako da i nind a mora pove avati svoje sposobnosti. Velik je broj mitolo kih, folklornih, istorijskih i etnolo kih svedo anstava o konzumiranju psihoaktivnih supstanci, ali je mali broj arheologa ozbiljnije obra ao pa nju na ovakve nalaze prilikom svojih istra ivanja. U ovom radu vide emo nekolika arheolo ka svedo anstva o kori enju opojnih i psihoaktivnih supstanci kroz istoriju.
Skiti, kanabis i 'kupatila za u ivanje'

Prvi arheolo ki nalaz koji potvr uje kori enje konoplje dolazi iz Sibira, sa lokaliteta Pazarik, gde je ruski arheolog Rudenko godine 1929. otkrio grobnicu sa bogatom sahranom mu karca. Me u brojnim grobnim prilozima, prona ao je i seme indijske konoplje. Zahvaljuju i niskim temperaturama i stalno zale enoj zemlji (tzv. permafrost), itav sadr aj groba je fantasti no sa uvan, tako da su se na ko i pokojnika mogle videti tetova e grifona i ostalih fantazmagori nih bi a, bliskih ikonografiji stepskih konjani kih naroda. Pored ostalih nalaza, Rudenko precizno opisuje i bronzani kotli pun kamen i a i konopljinog semena, preko koga se nalazio mali " ator" u koga se uvla ila samo glava u ivaoca, i koji je najverovatnije znatno poja avao uticaj konopljinih isparenja. Tako e, u ovom grobu prona ena je i ko na kesica puna semena konoplje, a pored ove biljke, Rudenko pominje nalaze semena tamjana i korijandera, ali ne navodi precizno mesto nalaza. Sagorevanjem tamjana osloba a se THC, glavni sastojak konoplje, koji u ovom slu aju ima blage psihodeli ne efekte. Na njegovo ritualno kori enje nailazimo i na ostrvu Java, gde bi u ivalac udisao isparenja tamjana i tako padao u neku vrstu transa. Za seme korijandera ne postoje sli ni opisi, ali je poznato da njegovi plodovi u velikim koli inama sadr e aromati na etarska ulja.

Nalaz iz Pazarika. Ako pogledamo sliku na kojoj je nalaz iz Pazarika, prepozna emo Herodotov opis skitskog parnog kupatila: "Dakle, seme ove konoplje uzmu i u u pod svoje vunene pokriva e i bacaju ga na usijano kamenje, pa ono pu ta miris i toliku paru kakvu ne mo e na i ni u jednom helenskom parnom kupatilu. Ovo je za Skite najomiljenije parno kupatilo i u njemu podvriskuju od udobnosti.". Osim toga to se Herodotov opis poklapa skoro u dlaku sa Rudenkovim nalazima, facinantno je i to, to gornji opis i sahrane u Pazariku vremenski deli samo 20 do 30 godina. Naime, Herodotova Istorija datuje se oko 450. godine p.n.e., dok su sahrane ne to mla e i zahvataju period izme u 430. i 420. godine p.n.e.

Ko na vre ica puna konopljinog semena, sa predstavom bitke Grifona i neke pernate ivotinje. Pored ovog nalaza, Rudenko je i u ostalim grobovima prona ao metalne predmete koji su, po njegovom mi ljenju, kori eni za pu enje konoplje, te napominje da je konoplja najverovatnije kori ena svakodnevno.

Skora nji nalaz sahrane uvene Ledene kraljice, potvrdio je Rudenkove navode, po to su ruski arheolozi u grobu nai li i na ceremonijalnu posudu punu konopljinog semena, a analizom tekstila je utvr eno da je ode a "kraljice" napravljena od konopljinih vlakana.

Ode a Ledene kraljice.
Droge u praistoriji

Ne mo e se precizno utvrditi vreme od kada ovi nomadski narodi, ra ireni od Karpata do Mongolije, koriste konoplju i njene proizvode. Hronolo ki, ini se da je put irenja konoplje i ao sa istoka na zapad, odnosno iz oblasti Kine i Koreje, gde konoplju nalazimo jo u 3. milenijumu pre Hrista. U Indiji, upotreba konoplje potvr ena je i u svetim spisima - Atharva Vedama, koje se datuju u sredinu II milenijuma. Tako e, neki Indusi pominju konopljino li e kao stani te "an ela itavog ove anstva", dok je kasnije, upotreba konoplje za ivela i u medicini. Da li su Skiti bili ti, koji su narodima zapadne Azije i ve ini naroda Evrope preneli znanje o uzgajanju i upotrebi konoplje? Odgovor mo e biti povrdan, po to su ovi konjanici krajem 1. milenijuma pre Hrista nezadr ivo nadirali ka Evropi. Prvi konkretni dokaz o kori enju kanabisa dolazi iz Izraela, gde su u grobu jedne ene, prona eni i ostaci ove biljke. Sahrana se datira u 1.500 godinu p.n.e, a istra iva i pretpostavljaju da je ena umrla na poro aju i da joj je konoplja davana kako bi olak ala poro ajne muke. U Ju noj Africi, ene iz plemena Suto spaljuju cvetove konoplje pri poro aju, tako e iz razloga ubla avanja trudova. U samoj Evropi, pored Skita koji se svakodnevno inhaliraju konopljinim isparenjima, u blizini Berlina, nailazimo na seme i li e konoplje u jednoj urni, prona enoj zajedno sa ostacima spaljenog pokojnika, datovanog u 500. godinu p.n.e. Zatim, prilikom podvodnih arheolo kih iskopavanja u Sredozemnom moru (ne pominje se ta na lokacija), prona ena je bala ha i a (!), a sam brodolom je datovan negde u 0. godinu. Da li je ovo svedo anstvo o organizovanoj trgovini narkoticima? To za sada ne mo emo saznati, ali nije neverovatno da su Skiti bili glavni prodavci konoplje ostatku Evrope. U grobovima bogatih Skita pod velikim tumulima (tzv. kurgani), prona en je veliki broj posuda, oru ja i drugih predmeta uvezenih sa okolnih teritorija. U istorijskim spisima nema pomena o bilo kakvoj trgovini sa ovim

plemenima, te se ova pretpostavka trenutno ne mo e potvrditi. Na kraju, sa velikom verovatno om mo emo prihvatiti da su Skiti bili ti, koji su ostale narode Evrope upoznali sa "blagodetima" indijske konoplje. Ipak, mogu e je pretpostaviti i ranije kori enje konoplje na evropskom kontinentu, dodu e zna ajno indirektnije nego to je to slu aj sa Skitima. Na nekoliko neolitskih stani ta u Srbiji, arheolozi su prona li male zemljane lulice. Ovi nalazi, prona eni u naseljima vin anske kulture, stariji su 4.000 godina od prvog nalaza konoplje u Evropi. Naravno, ne mo e se potvrditi koje su biljke sagorevale u ovim lulama, ali je jasno da su neolitski vin anci u asovima dokolice i opu tanja pu ili neke travke. Na alost, arheolozi ne obra aju dovoljno pa nju na ovakve nalaze, pa se name e pitanje da li je ovih lula bilo i vi e.

Kerami ke lule prona ene na naseljima neolitske vin anske kulture(5.500 - 4.200 godina p.n.e.). Nedaleko od irokih stepskih prostranstava, gde su se Skiti gotovo svakodnevno inhalirali konopljinim isparenjima, na istoku Balkana i obalama Crnog Mora, Pomponije Mel pominje narod Tra ana kao one koji hodaju po oblacima. Prema Melu, Tra ani su spaljivali enske cvetove konoplje, kao i tamjan, kako bi u "magi noj vrelini" pali u trans i igru u dimu.
Eleusinske misterije, klasi ni svet i halucinogeni

Kod starih Helena, koji su trgovali sa narodima koji su vakali, jeli i spaljivali konoplju, nema konkretnih dokaza o njenom kori enju. Prema nekim neposrednim podacima pri Eleusinskim misterijama, sve tenici i osobe posve ene u ove obrede koriste halucinogene pe urke i tamjan. Eleusinske misterije jedan je od najva nijih ritualnih obreda u staroj Gr koj i bilo je zabranjeno za u esnike da javno i detaljno pri aju o njima. Na alost, ni danas ne znamo konkretne injenice, to dodatak misterije i govori, ve ostajemo u sferi pretpostavki da se pri Eleusinskim misterijama kao izvor psihoaktivnog stimulansa koristi sirova pe urka Agaricus muscaricus (u

. a da je kori ena irom Mediterana ."potopi korenje u vino i tako dobijen sok sa uvaj. Ovim je sigurno opisivan do ivljaj koga su pe urke proizvodile . Rimski botani ar Dioskorid u svom delu De materia medica. Pe urka je najverovatnije uzimana u teku inama. I drugi anti ki spisatelji pominju mandragoru kao preparat dobar za uspavljivanje pacijenata pre operacije. ambrozija. gde se kombinovala sa alkoholnim pi ima. koja u sebi sadr i halucinogen psilocibin.gledanje kroz zatvorene kapke. po to ve ina anti kih pisaca pominje mak i opijum kao lekove. Indusa. koristili su jo jednu biljku koja sadr i jake intoksikante mandragoru. Agaricus muscaricus prikazana je i na nekim gr kim vazama. Psilocibin deluje 10 minuta nakon konzumacije. te je mogu e da sama hrana gr kih bogova. Anti ki narodi. i daj ga da izazove bezose ajnost onoga koji je pose en ili ispe en". a dejstvo traje od 5 do 10 sati. na Mediteranu nailazimo na spomen pi a od mente (nane) sa dodatkom pe uraka. utisak napu tanja tela. Tako e. tzv. Verovatno je da su pi a kori ena prilikom ovih rituala "oboga ivana" i opijumom. kao i na jednom etrurskom ogledalu. Mogu e je i da su vakanjem ovih pe uraka. gde pored noge bradatog mu karca raste pe urka. Veoma je indikativno da su pe urke kod razli itih naroda (Grka.. putovanje kroz vreme.Srba poznata kao pupavka ili muhara).Hrana Bogova. ima veze sa pe urkama. Bo je meso. proroci uvenih gr kih svetili ta davali vizije budu nosti.. ili preparate protiv nesanice. daje recept za upotrebu mandragore . Izgled halucinogene pe urke Agaricus muscaricus.. vekovima kori ene irom Evroazije. srednjeameri kih i sibirskih plemena) u svom nazivu sadr ale re bog . posebno Grci. pri emu osoba do ivljava jake halucinacije .a to je sna na halucinacija.

gde se koriste seme i cvetovi konoplje. skoro fanati nih pristalica. bavili se magijom i astrologijom. Asasini. a i ne sadr i nikakve psihoaktivne supstance. proricali. Keltski druidi ne izgledaju ba onako kao to su ih prikazali Go ini i Uderco u Asteriksu. U dana njoj Gr koj. ali je ona u celoj Evroaziji poznata kao lek ve hiljadama godina. Druidi su imali vi e funkcija le ili su. ali u istorijskim spisima ne nalazimo puno podataka o konzumiranju opijata. Hiljadu i jedna no i Budine trepavice Pokret asasina osnovao je Persijanac po imenu Hasan al-Sabah krajem XI veka i prvobitno ga zamislio kao udru enje odanih. koju su smatrali "svetom biljkom". i opisuje kako se oni koji jedu ova jela ose aju "toplo i odu evljeno". daje recepte za poslastice. ali se zna da su bili alavi na vino. po to su Kelti poznati u istoriji kao krvolo an i ne tako pitom narod. dok Klaudije Galen. odnosno bilo koju vrstu psihoaktivnih supstanci. dok se kod Frejzera nailazi na podatak o konzumaciji hrastovog li a. i dalje se odvija "ritualna etva" ove biljke koja sadr i hiosciamin. Mandragora. Anti ki pisac Lukijan navodi da su druidi postizali ekstazu vakanjem ira. mandragoru. da su druidi koristili imelu. jedino se mo e pretpostaviti da su koristili neku od pomenutih biljaka .potvr uje i to to su je stari Egip ani smatrali poklonom vrhovnog boga Ra. ni plod hrasta ne bi trebalo da sadr e alkaloide. Sigurno je ipak. esto vezivana za vrad bine srednjovekovnih ve tica. rimski fizi ar. Ovi podaci zvu e udno.pe urke. po to ni li e. koji bi serijom politi ki motivisanih . skopolamin i hioscin. ak je i veliki ekspir pominje u svojim uvenim dramama Romeo i Julija i Antonije i Kleopatra. mak ili konoplju. Plinije Stariji samo pominje konopljino ulje. i to kao lek za svakakve bolesti. Ne mo e se sa sigurno u potvrditi kori enje opijata kod Kelta.

potvrdu iroke upotrebe ha i a u islamskim zemljama nalazimo i u legendarnom bajkovitom spisu Hiljadu i jedna no . a kada se vrati .marihuana) dozvoljeno. a od meksi ke . postoji tvr ava na ulasku u Vrt. gde je verno prikazana pri a o dva oveka koji va u ha i . njegovi naslednici napravili su kompleksnije i vr e ustrojstvo organizacije. Na kraju. bilo jedenjem. godine.. asasini su brojali armiju od preko 50. koji je putuju i tuda 1271/72. Niko se nije zapitao ta je jedan asasin radio kada nije bio pod uticajem narkotika. podatke o njima dobijamo samo od njihovih protivnika. .. odnosno. definitivno zatrti od nekog sirijskog sultana. On (misli se na Starog oveka. Vrhunac obuke potencijalnog asasina bilo je rukovanje no em. kojima je posebno omra en bio tada nji asasinski vo a Ra id Din Sinan. Podatak o konzumiranju ha i a dolazi od Marka Pola. Marko Polo pominje odre eni napitak. ija je konzumacija zabranjena. sa kojim je trebalo izvr iti "prefinjene i umetni ke" atentate. I.. dovoljno jaka da se odupre celome svetu i ne postoji drugi na in da se unutra u e. odnosno bhange. godina 12 do 20. Onda ih On uvodi u njegovu ba tu. prvo im davaju i pi e. Posle smrti Hasana al-Sabaha. koji precizno opisuje uzgoj i kori enje konoplje kod muslimanskih lekara i fakira. razdraganosti i ludosti. vo e Asasina jo vi e se vezuju za Islam i kroz fanati ne pri e o ivotu proroka i muslimanskih junaka ohrabruju svoje pristalice da se ne pla e nikoga i ni ega. zateknu sebe na mestu toliko divnom. Kada se znatno kasnije oni probude. pi e spravljeno od konopljinog ulja. svako saznavao koje ga du nosti o ekuju. ili kroz pi e. dok su 1272. dovodi do uzbu enja. U svom igrali tu.. koji je najverovatnije bio bhanga.ubistava doprineli njegovim li nim ambicijama.000 ljudi. da li je ha i samo davao dodatnu stimulaciju prilikom borbi. gde je kroz neku vrstu inicijacijskog ina... opisao proces inicijacije mladi a u asasine: . Odgovor na to mo emo prona i u samom islamu. prepune vizija. ele i to ja u disciplinu. kako to navodi ve ina hroni ara.. o emu svedo e i spisi Ibin Baitara. odnosno vakanjem. U vreme naj e ih borbi protiv hri ana. Po to su prilikom iskorenjivanja ove sekte Sirijci i Mongoli spalili i njihove knjige i druge zapise. Ipak. bili su intenzivno kori eni u muslimanskim zemljama. a ne ve itu i slepu odanost. najverovatnije je i prvo svedo anstvo o kori enju droga i opijata u manipulativne svrhe velikih grupa ljudi. Primer asasina. Kao fanati ni islamisti. za razliku od alkohola. pored konzumiranja ha i a. koji je kod hri anskih hroni ara ostao upam en po nadimku Starac sa planine. Kao to vidimo. koji imaju ose aj za vojevanje. godine. odre eni napitak od koga se pada u duboki san. asasini su krenuli u rat protiv krsta a. koje je ak 3-4 puta ja e od ha i a. putopisca i botani ara. tako da proizvodi jake ekstati ke do ivljaje.. Konoplja i ha i . kada Stari ovek odlu i da ubije nekog princa. gde je kori enje indijske konoplje (od koje se dobija ha i . on e re i nekome od ove mlade i: "idi i ubij tog i tog. moji e te An eli odvesti u Raj". pokretu asasina naj e i udarac zadali su Mongoli godine 1260. On navodi da uzimanje ha i a. to mo da stvara donekle la nu sliku. u itelja) dr i veliki broj mlade i iz cele zemlje. te cene da su u Raju. te prvo ubistvo koje se pripisuje Asasinima datira iz 1092.

te se irom Evrope pominju razne ka e ili supe od konoplje. u lulama dugim i po itav metar". Sloveni. a u Letoniji i Ukrajini. nego u organizovanim plemenskim ritualima. od psihoaktivnih biljaka tako e koriste Da li ste se ikada zapitali ta su mandragoru. tablicama opisali proces dobijanja opijuma iz maka jo 4. deo su magijskih rituala budizma i hinduizma. Zanimljivo je da su Arapi zabranjivali upotrebu ove afri ke biljke. Pored konoplje. po to su ma ijski letovi i uspenja na nebo najva niji oblici narodnih verovanja ovih naroda. dok pored ha i a. da psihoaktivnim derivatima. arapski trgovci su prodavali stanovnicima zapadne Afrike i Madagaskara. pored nikotina. odnosno. po to ih je upkao da ga san ne bi savladao. U Poljskoj i Litvaniji konzumira se prilikom Bo i a supa od konoplje. cvetovi i seme konoplje su kori eni kao lek i kao dodatak jelima. "koji pu e konoplju. u ostacima smole koje je bilo glavni sastojak ritualnog pi a bhange.000 godina pre nove ere. Jedna indijska legenda nastanak opijuma vezuje za mak.. jo od ranije poznavale upotrebu maka. Ta letenja kao ptica i trenutno prela enje velikih rastojanja.. Ipak. konoplja je svoje mesto prona la i u ishrani. razna arhajska plemena ra irena na THC-9 (tetrahidrokanabinol). prvog evropskog istra iva a Kanade. listovi. verovatno je da se hrana spravljana sa konopljom konzumirala iz pukog siroma tva. Evropski putopisci opisuju neka afri ka plemena iz oblasti reke Kongo. tako e ritualno. Hemijskim analizama. mandragore. Konoplja je kori ena u vidu ulja. afri ki narodi koriste i biljku kat (Catha edulis) koju va u. Ontariju nekoliko lula koje datiraju iz ali je verovatno da su persijska plemena pored vremena pre dolaska Evropljana. aura maka. opijuma. Ova velikim prostranstvima Evrope i Azije od davnina hemijsko-arheolo ka istra ivanja.Svoj proizvod. koriste opijum. kao to je to danas slu aj sa zabitim krajevima Indije. Indijanci pu ili u uvenoj Luli mira? Arheolog Bil Ficd erald otkrio je Prvo pominjanje konoplje na teritoriji Iranske visije prilikom arheolo kih iskopavanja u poti e iz VI veka p. . Sumeri su na glinenim stanovni tvo gaji i koristi konoplju. konoplje. Egip ani su koristili kat kako bi izazvali apoteozu. gde se naziva i carsko seme. koji je pak nastao na mestu gde su Budine trepavice pale. konoplja i mandragora U srednjovekovnoj Evropi. uzdigli se iz ljudskog u bo je. konoplje. utvr eno je da odnosno opijuma. postoji i osnovni alkaloid konoplje Pored konoplje. aj ili li e kata poseduje jake hemijske ameri ki supstance koje izazivaju raznolike halucinacije. koja se na vazduhu pretvara u smolu bogatu koji je u svojim opisima naveo i to. usko povezanih sa konzumacijom pe uraka. iz kojih se potom sakuplja bela te nost. Indijski sve tenici su uzimanjem opojnih supstanci poku avali dosti i nirvanu i uzdi i se iznad smrti. koju i uzgajaju. te se navodi da je biljka pre kori ena individualno.e.n. jede se ka a od konoplje. esto i lako uzgajana biljka. On se dobija zasecanjem nedozrelih potvr uju i navode aka Kartijea.

na teritoriji Balkana poznato je da su ene svoju decu uspavljivale ajem od maka. mogao je i u ovom literarnom delu prona i izvanredne opise mandragore i njenog dejstva. Postoje neki nesigurni podaci da Sloveni jo od davnina koriste konoplju. kao i sredstvo protiv krvarenja. sukobljava dobro sa lo im. u ovim kulturama ra ireno je verovanje da se aman (kurandero) mo e pretvoriti u ivotinje. dok su neki lekari preporu ivali konoplju i protiv bolova. brani celo pleme. Tako e. Na ovoj predstavi vidimo amana nekog manjeg andskog plemena (Inke su nastale tek kasnije). kada su iveli blizu nomadskih stepskih plemena bili upoznati sa gajenjem i konzumiranjem konoplje.Poljaka. upravlja vremenom. poznato je kori enje mandragore . ali i jak intoksikant. Kod Slovena. sr ane i crevne probleme. . Rusa. Verovatno je da su Sloveni u prapostojbini. ali se zapa a konstantno prisustvo u folkloru raznih slovenskih plemena . Jovana o nabavci 36 galona (oko 160 litara!) konopljinog ulja.. ve posreduje izme u ljudi i bogova. u jednoj knjizi o biljkama. kao i pe urka Agaricus muscaricus. Mnogi srednjovekovni komplikovani medicinski preparati sadr e seme konoplje.Veliki je broj arheolo kih dokaza o kori enju jakih halucinogena kod andskih kultura. isto kao i kod Germana. gleda u budu nost. Ko je imao priliku da pro ita izuzetni roman Karlosa Fuentesa Terra Nostra. a kao jak halucinogenik izaziva vizije "paralelnog sveta". eha. On nije samo lekar. kako dr i San Pedro. u XVII veku. tuma i snove i vizije. te se ovde prime uje kosa sa injena od zmija i pand e i o njaci jaguara. konoplja se pominje kao lek za grudobolju. ne nalazimo istorijske ili arheolo ke podatke. koja je oduvek kori ena pri vra anju i narodnom lekarstvu.. Meskalin je naj e e uziman u te nom stanju i kori en je prilikom razli itih rituala. Ipak. Ne to docnije. telepatske sindrome.. pa ak i Srba.. Tradicionalno. odnosno kao koagulator. Iz XIV veka datira zapis iz baptisti ke bolnice Sv. kaktus iz koga se dobija meskalin. putovanja kroz prostor i vreme. Koren je otrovan.zeljaste biljke sa korenom nalik na figuru oveka.

Prilikom posebnih rituala. to je neuporedivo manji i to raste samo na teritoriji Meksika i juga SAD. tako i ljudske psihe i pona anja. torbi ili delova ode e. pa su srednjeameri ka plemena cedila sokove pejotla u svoje rane kako bi smanjili bol i zacelili ranu. ije predstave vidimo na slici. ili putem vakanja osu enih delova. Ceo ritual je posve en komuniciranju sa bogovima i re avanju odre enih plemenskih problema. Nova "inkvizicija" i moderni rat protiv droge Kori eni mahom pri obredima i ritualnim radnjama. svetim ljudima i ve ticama u tuma enju. Veruje se da je pejot kod ovih plemena kori en jo od praistorije. te je jedina razlika u odnosu na San Pedro ta. Treba zapaziti zanimljiv kolorit ovih rukotvorina. Mo e se primetiti da tokom istorije niko konoplju ne pu i. poput sunca sa zelenim kapljicama. po to su sve boje izrazito jake. ali na sasvim druga iji na in i potpuno drugim povodom nego ranije. te su ve i kaktusi me u indijancima nazivani "bo jim". gde zbog hladnije klime nije mogao uspevati. Ve ina prirodnih narkotika i danas se upotrebljava. Pejot se koristio pome an sa nekim te nostima. amani nekih plemena svoje vizije prenosili su u obliku ru no tkanih ilima. Pored halucinogenih alkaloida hordenina i tiramina. a postoje i odre ene neuobi ajene predstave. ovaj kaktus poseduje antibakterijska svojstva. Pejot je snagu svojih halucinogenih tvari pove avao sa godinama svog rasta. dok je najverovatnije bio i prodavan severnim plemenima. . narkotici su milenijumima pomagali vra evima. kako prirode. u kojima je sadr aj psihoaktivnih supstanci znatno manji.Pejot (poznat i kao nahuatl ili pejotl) tako e je kaktus koji sadr i halucenogene supstance.

narko-kartela i izrazito ra irene narkomanije. depresiju. Na nekoliko mesta u istoriji nailazimo na primer demonizovanja narkotika. ma koliko i ta imali protiv narkotika. izofreniju. u okvirima globalne civilizacije. probleme rada . ubila ke i samoubila ke nagone. te su emirovim zakonom svi korisnici ha i a trebali biti ka njeni va enjem zuba. Po etkom XX veka. poba aj. O. ali npr.. a samim tim i do povezivanja amana sa avolom.. Bez meskalina. Ma koliko dugo ljudi koriste opijate. slikari i umetnici osnovali Klub ljubitelja ha i a. Kastaneda ne bi iznedrio Orlov dar. Izvesni emir ejkuni iz Arabije. Indusi tako e pili. Vojislav Filipovi student 4. inkvizitori sa teritorije Srednje Amerike pominju pejot kao biljku suprotnu istoti i iskrenosti Katoli ke crkve i optu uju je da je pod kontolom samog avola. izme u ostalog. Ipak. toliko vremena i postoje druga mi ljenja. koji je. Danas. isprobao dejstvo jedne sna no halucinogene droge. Bodler verovatno ne bi pisao (barem ne u takvom obliku) svoju poeziju. odnosno protivnici konzumiranja narkotika. Postoje brojni i ubedljivi razlozi za ovu proskribovanost. Neki hinduisti ki sve tenici koriste narkotike kao zamenu za izvorni trans. u Parizu su. heroin i kokain bili su medicinski zvani no (!) priznati medikamenti. moramo se podsetiti da bi bez njih svetska umetnost bila siroma nija za neka izuzetna dela. neki ak i jeli. mores.osim mo da na ih Vin anaca. ra anje nakaznog potomstva. ak postoji i potvr ena pri a o Ajn tajnu. Godine 1620. te ovo kori enje dovodi i do opadanja amanske tehnike.. kori enje droga i narkomanija socijalno su neprihvatiljivi.. mo e izazvati: halucinacije.. tahikardije i infarkte).. uz dozvolu i kontrolu lekara. ali to sve nije predmet ovog rada. godine arheologije Beograd Napomena (za sve one kojima droge ipak deluju primamljivo) Kori enje narkotika. sredinom XIX veka pesnici. o. hormonske poreme aje. Mo da ova teza zvu i paradoksalno. paranoju. hap enje i zatvaranje ljudi koji je koriste. fantaziranja i predstave koje dovode do divinizacije nekog drugog. naredio je paljenje svih polja konoplje. broj korisnika se pove avao u periodu od 15 narednih godina. pa se u Indiji jasno razlikuju " isti" amanski trans i amansko pijanstvo. po to navodi ljude na iskrivljene slike. sr ane probleme ("preskakanja". Delakroa nacrtao svoja dela . Haksli Vrata percepcije. Skiti su je inhalirali. Kraj istog veka svet je do ekao uz globalne fenomene i probleme "crnih" finansijskih giganata. Arapi vakali i pili. tempora. Uz sve napore i veliki broj ka njavanih narkomana. Bez intezivnog kori enja konoplje.daleke prete e impresionizma. na kraju XIV veka.

L. muzeje.com http://www. Beograd: BABUN. epilepsiju.shtml http://www. i gimnasti ke dvorane..namyco.peyote. D .mescaline. Frejzer.com/huxley.Bass Inc. restorane i trgovine. San Francisco: Jossey . D . Re nik svetih i magijskih biljaka. 1990. M. Society and Drugs. U toj se odaji nalazio i sud za vr enje nu de i tek kasnije je klozet (latrina) odvojen od kupatila. Bile su to terme . biblioteke. Beograd: Prosveta.html http://www.luksuzna javna kupatila u kojima pristup nikome nije bio ograni en.erowid. Terme se smatraju u potpunosti rimskom tekovinom i od vremena Carstva igraju veoma va nu ulogu u ivotu Rimljana. mo dane poreme aje. u kojoj je topla voda bila pri ruci.com/backissues http://www.lice. I. vrtove. Vol.mup.cannabisculture. 1981. Carske terme esto su u jednom kompleksu imale. Beograd: Alfa i Dragani .org/inglese. komu. tuberkulozu. Preporu ene Web stranice: http://eleusis.yu http://www. ruke i noge. 1969. Preporu ena literatura: y y y y y y Blum. amanizam i arhajske tehnike ekstaze.gov.org/plants/peyote/peyote_culture1. Zlatna grana (prou avanje magije i religije). Sremski Karlovci: Izdava ka knji arnica Zorana Stojanovi a.smrt.org/mycoth/ http://www. H.. Istorija (Preveo Milan Arseni ). H. R. obi aj da se ovek kupa svaki dan ustalio se tek tokom I veka pre nove ere. Drevno dru tvo. K.com http://www. 1992. pod uticajem helenisti ke civilizacije.com/users/joewein/hempjpn. Za to je kori ena jedna.html Terme .sr. Elijade. du evne bolesti. i . . 1988. rak plu a i drugih organa. pored toplih i hladnih kupatila.gol. esto mra na. Re . Novi Sad: Matica srpska.lycaeum. Herodot.htm http://www. U ranijim periodima Rimljani su se temeljno prali samo jednom nedeljno. odaja koja se nalazila u blizini kuhinje (lavatrina).org http://www. Me utim. Morgan.unutra njih organa. 1996.smisao ivota Rimljana U rimskom dru tvu postojalo je mesto na kome je i enama i mu karcima podjednako bilo omogu eno da se bave svojim telom i da ga neguju.peyote.net http://www2. et al. Ostalih dana prali su samo delove tela koji se najvi e prljaju .muscaria.maps.

koja su esto gra ena van grada. Domicijana (81-96). godine. freskama. Ove terme predstavljale su grad za sebe. Na prostoru od 14 hektara. U samom Rimu. u ivopisnim predelima u kojima su bogata i imali svoje seoske vile (villa rustica). Iako nisu bile tako rasko no opremljene i dekorisane. Ovde vidimo njihov presek idealne rekonstrukcije. vrtovima sa cvetnim rundelama. izgra ene izme u 211. raznobojnim podnim mozaicima. predstavljale su izuzetno prijatna mesta za odmor. Dioklecijana (284-305) i Konstantina (306-337). osim kompleksa zgrada. i 217. Karakale (197-217). postojala su i privatna kupatila (balneum ili balineum).Karakaline terme bile su jedne od najve ih kupatila celog rimskog carstva. na primer. stadionima i vrtovima. bogato opremljenom bibliotekom. Najsavr enije i najve e svakako su Karakaline terme u Rimu. nalazile su se i prostrane slobodne povr ine ispunjene tremovima. rasko no dekorisan mermernim skulpturama. bilo je oko 850 javnih i privatnih kupatila. . Pored ovih rasko nih javnih termi. Najpoznatije i najve e terme izgra ene su za vlade rimskih careva Nerona (54-68). senovitim mestima za odmor. U jednom trenutku mogle su da prime i do 1000 kupa a.

odeljenja za komunikaciju (vestibil. Rimske terme. Prostorije su grejane tako to je topao vazduh cirkulisao kroz specijalne obloge u zidovima i kroz upljine u podovima. .Rekonstrukcija unutra njosti Karakalinih termi.odeljenja za ostavljanje ode e .odeljenja sa zagrejanim vazduhom (tepidarium) .svla ionice (apoditerium) . u u em smislu.kupatila sa vru om vodom (caldarium) .odeljenja za masa u (unctorium).kupatila sa hladnom vodom (frigidarium) . sastojale su se iz slede ih grupa prostorija: . dvorane za odmor) . Zagrejani vazduh dovo en je kanalima koji prolaze kroz zidove do odre enih mesta u bazenima i zagrevao vodu. foajea. Zagrevanje vode i prostorija u termama vr eno je specijalnim sistemom zagrevanja (hipokaust).

a zatim u bazen sa hladnom vodom . Izgled strugalice za . Iz njega bi se vra ao u prostoriju sa mlakim vazduhom.frigidarium. a cena je bila minimalna pa su terme bile svima dostupne. Kada bi platio ulaz. kupa bi ulazio u svla ionicu. Samo kupanje bilo je dug i slo en postupak koji se obavljao grupno. tako da su ih nazivali i vilama plebsa.Presek prostorije koja je zagrevana pomo u hipokausta. kupa bi odlazio u prostoriju sa mlakim vazduhom tepidarium gde je telo privikavao na toplotu. Posle ve banja. Ako bi eleo da malo ve ba pre kupanja. obla io bi kratku tuniku i odlazio u ve baonicu. Odatle bi odlazio u kupatilo sa vru om vodom caldarium.

Poznato je pismo rimskog filozofa Seneke (I vek nove ere) u kome nam on do arava bu nu i punu ivota atmosferu koja vlada u termama: ". Kako sapun u dana njem smislu re i nije bio poznat. koja je mogla biti kru nog ili polukru nog oblika. Posle jakog preznojavanja u ovoj prostoriji. . strigili (strigilis). Pojava sapuna vezuje se tek za Gale i Germane. Postoje jo razli iti uzvici poslasti ara.. ujem stenjanje. Celsus. Ali svi ti ljudi imaju bar normalan glas. koji odjednom glasno viknu.. prodavaca pa teta i svih mogu ih ljudi koji nude svoju robu karakteristi nim izvikivanjem". Ovim pronalaskom izbegnute su neprijatne posledice struganja tela.. Dok oni koji se bave sportom ve baju i rade sa kuglama. dok ula u sve napore ili se pak prave da to ine. anti ki pisac iz I veka nove ere. Dva ili vi e strigila no ena su u kompletu sa posudom za ulje (ampulla olearia). Za ini sve to jo i ljudima koji bu no ska u u bazen dok voda prska na sve strane.. pi u i o umetnosti medicine.Nakon toga sledila je masa a. ko u. u iva u svom glasu. strigili su se koristili i u palestrama. ene su za tu priliku nosile neku vrstu kostima iz dva dela. dok se kupa. koji su se izra ivali od bronze ili gvo a. za skidanje naslaga prljav tine sa ko e kori ene su specijalne strugalice. Osim prilikom kupanja u javnim kupatilima. tzv. sem kad briju ljude ispod pazuha te ih tako izazivaju da umesto njih vi u. koje je dovodilo do stvaranja krasta na telu.. Kada ima nekog ko je lenjivac ili nekog kome je dovoljno jeftina masa a. sun erom (spongia) i bronzanom ka ikom za polivanje (simpulum). kako nam to pokazuje mozaik otkriven na Pjaci Armerini ili figurina Venere u kupa em kostimu.. A zamisli sad stvarno o tri i opori glas berbera . preporu uje onima koji se kupaju da prvo idu u umereno zagrejanu prostoriju. a ona daje razli it zvuk prema tome da li je udarac zadan pljo timice ili savijenih prstiju. a slu ila je za no enje i ka enje ovog toaletnog pribora o zid kupatila. trebalo je da se poliva vru om. nastaje zvi duk i o tro disanje. a nikada ne ute. a zatim ostru e strigilom. toplom i hladnom vodom naizmeni no. gde se posle ve banja njima uklanjao znoj i pra ina sa tela. Zatim se trebalo ponovo preznojiti da bi se izbegla prehlada. Svi ovi predmeti no eni su zajedno na jednom dr a u . Zamisli sve mogu e vrste glasova . A ako uz to nai e neki igra lopte koji po ne da broji udarce dolazi svemu kraj! Dodaj jo tome sva alicu ili lopova uhva enog na delu ili oveka koji. Telo je mazano raznim eteri nim uljima koja imaju i relaksaciono dejstvo. kobasi ara. Tako blago preznojeni trebalo je da se nama u uljem i da pre u u prostoriju sa vru im vazduhom.ve alici. a svaki put kad ponovo hvataju vazduh. rimske zamene za dana nji sapun. ujem udarac ruke o ramena.

Po kori enju tople sumporne pare bila su poznata kupatila u gradovima Baje i Pokuolija (Italija). Uklju ivanje biblioteka. To je bila jedna kru na dvorana sa bazenom u sredini u koji se ulazilo stepenicama. odnosno frizerke (ornator ili ornatrix). Me utim. Osim ovih. o emu svedo e brojne kerami ke lampe otkrivene u pompejanskim kupatilima. tako da je svako mogao. postojali su i frizeri koji su imali svoje salone u kojima su mu terije morale da podnose svakojake neprijatnosti ukoliko su elele modernu frizuru. Rimljanka je dosta vremena morala da posveti sre ivanju svoje frizure. koji je esto bio daleko od stvarnog. kao i sportskih terena. terme nisu re avale samo osnovne potrebe higijene ve su bile sastavni deo novog na ina ivota koji je vodio ra una i o ostalim potrebama oveka. odnosno otklanjanje odre enih fizi kih tegoba. prema potrebi. u inilo je da su terme postale veoma popularna mesta za okupljanje. gde su bolesnici dolazili da le e reumatizam i artritis. da izabere visinu peska u kome e le ati. trgovina i restorana. gra ena su kupatila koja su kori ena za le enje. prona ena na nekropoli anti ke Duklje. Osim onih koji su kao robovi bili u slu bi svojih gospodarica. Frizeraj pre svega Pre nego to bi svom licu pomo u minke dala eljeni izgled. peskom u kome se nalaze sastojci gvo a ili toplim blatom. U Hadrijanovoj vili u Tivoliju postoji odeljenje koje je slu ilo za pe ana kupanja (heliocaminus). enama su na raspolaganju bili frizeri. isti i relaksirani. Pesak se zagrevao sistemom hipokausta koji se nalazio ispod poda.Ve alica sa oka enim toaletnim priborom. dvorana za diskusije ili javna itanja. Postojala . gra ani su potom mogli da nastave sa svojim svakodnevnim du nostima. u oblastima bogatim jodnim i sumpornim mineralnim vodama. a kasnije i tokom no i. U po etku terme su bile otvorene samo preko dana. muzeja.

deo po deo. Najve i deo vremena koje su posve ivali ulep avanju.su tri osnovna tipa frizure: slobodno pu tena kosa sa vise im loknama. Zlatna dijadema.. opet u modu ulaze jednostavnije frizure. a dijademe. koji im je brijao ili skra ivao bradu i ure ivao kosu. supruga imperatora Avgusta i Oktavija. Pogledajte je spreda i vide ete Andromahu iz vremena heroja. Te frizure su bile glomazne. koje su ukra ene na oba kraja. Jednostavne frizure tokom vremena zamenjuju sve slo enije kreacije za ije modelovanje se koriste i umetci od ve ta ke kose. Njih su prihvatale uglavnom matrone na carskom dvoru. Muke po berberima Mu karci su imali manje muka sa frizurama. Jedini znak koketnosti bili su sitni pramenovi kose koji su blago padali na elo.. inili su ih jo upadljivijim. Tako Juvenal opisuje jednu damu re ima: ". u modi je bila vrlo jednostavna i skladna frizura: razdeljak na sredini glave delio je kosu koja je padala simetri no oko lica. njegova sestra. esto i dva puta ve e od glave. kosa jednostavno prikupljena u vertikalnu pun u i kru na pun a na potiljku koja se stavljala u mre icu za kosu i uz koju su obi no i li uvojci slo eni visoko iznad ela. Igle. Tokom perioda Republike (IV . igle i cvetovi. pojedina ni ili upleteni u vence.ukosnicama ili je bila upletena u kiku od koje se pravila pun a na temenu. bronzane ili ko tane. ali s le a to je potpuno druga osoba . dok su ostali pose ivali .". provodili su kod svog berberina (tonsor). na prelazu iz stare u novu eru. Od kraja II i tokom III veka otmeno je bilo da se lice uokviri blago zatalasanom kosom skupljenom u pun u na potiljku ili u pletenicu koja se u obliku dijademe obavija oko glave. slu ile su za pri vr ivanje ovih umetaka. Nakon perioda ekstravagancije. kako su to esto nosile Livija. uokviruju i ga pokojim uvojkom ili je kosa bila skupljena u pun u ili pletenice uzdignute na elu. Na po etku perioda Carstva. Oni bogatiji imali su svoje li ne berberine u ku ama.I vek pre nove ere) frizure su bile jednostavne. Kovrd e je podizala visoko. a pravljene su za zvani ne i sve ane prilike. Kosa je bila skupljena na potiljku i pri vr ena trakama i iglama .. uz poneku ukrasnu iglu ili dijademu.

ili su ih mazali krvlju . koristili su usluge berberina na otvorenom prostoru. trljali ih smesom napravljenom od bele vinove loze. sa estim posekotinama i krvarenjima. te no u spravljenom od br ljana.niko se nije brijao sam. odnosno skra ivanje i oblikovanje brade. Kako su u berbernicama provodili dosta vremena. Za zaustavljanje krvarenja kori en je smotuljak paukove mre e koja se umo i u ulje i sir e. no ene su i ma tovitije frizure. a u sredini je majstor. pojedini mu karci su maljava mesta premazivali ve pomenutim dropaksom. ogovaralo se. Tipi an i najjednostavniji oblik mu ke frizure bio je a la Titus. za Rimljane su ova mesta postala sastajali ta na kojima su se razmenjivala mi ljenja i novosti. kao i robovi. ve je nova brada izrasla". Da bi izbegli bolna i dugotrajna brijanja. U svakom slu aju.berbernice (tonstrina). i anje takvim makazama bilo je dosta neujedna eno. u ima i vratu. ulep avao mu teriju koja je sedela na klupici. Postojala su dva osnovna tipa: brija i sa vrstom. Kosa je e ljana od jedne centralne ta ke prema elu. Po zidovima su bila oka ena ogledala. Mu terije su ironi no prime ivale da "dok berberin pre e celo lice. jedno je sigurno . uz svog pomo nika ili u enika. Takav tretman imali su i mu karci sa prore enom kosom da bi je u inili bujnijom. prilikom prvog skidanja brade. mladi ima prire ivali verske ceremonije sa gozbama za porodi ne prijatelje. a ponekad se sklopio i poneki posli . Prilikom brijanja kori eni su gvozdeni ili bronzani brija i (novacula) koji su o treni kamenim brusevima. U berberski tretman ulazilo je i brijanje. Frizura a la Titus. koja je zagrevana u aru. a da bi se ispravili ti nedostaci kosa je kovrd ana gvozdenom ipkom u metalnoj ko uljici. putem arnira ili jednostavnim lu nim mehanizmom. tako da je brijanje bilo veoma bolno. govori podatak da su. fiksiranom dr kom i brija i na rasklapanje. i anje se obavljalo makazama (forfex ili forpex) koje se sastoje od para se iva spojenih na zglob. Oni najsiroma niji. na injene od redova uvojaka raspore enih na razne na ine tako da uokviruju lice. na kojima su sedele mu terije ekaju i na svoj red. U jednoj tipi noj rimskoj berbernici postojale su klupe sme etene uz zidove. Sam postupak brijanja bio je dug i neprijatan: ko a je kva ena samo vodom. Naravno. Koliki zna aj su Rimljani pridavali brijanju.

Nosile su neku vrstu spava ice jednostavne duge haljine. Za pokrivanje ogrubelih mesta na licu. bora ili o iljaka kori eni su mali krugovi od tkanine zvane "mese ev sjaj". Kao i spava ica. Koliko su te ko Rimljani podnosili sporost i nespretnost berberina pokazuje i injenica da su po etkom II veka mu karci rado prihvatili novu modu . izra ivana je od lana ili vune. Glavni deo enske garderobe bila je tunika (tunica) koja se od mu ke razlikovala samo po du ini. ene su preko tunike nosile dugu i bogato nabranu haljinu koja je dopirala do lanaka (stola). koji su lepljeni na ta mesta na licu. Rimljanka je skidala no nu ode u i birala dnevnu. Ona se sastojala od dva pravougaona par eta tkanine. pri vr ena za krajeve i ramena tako da se obrazuju kratki rukavi. po to bi se umila. za izlazak.slepog mi a. Carstvo propalo zbog modnih kaprica ene su. Me utim. a ona je obavezno morala da se uklopi sa bojom minke i nakitom koji e za tu priliku staviti. verovatno spavale u donjem ve u. . uzanu u struku i po rubu ukra enu purpurnom trakom. sa prslu i em ili korsetom ispod. Izgled tipi nih rimskih bradatih mu karaca sa po etka II veka. Spava ica je bila izra ivana od lana ili vune i obi no je bila finija i tanja od mu ke.no enje brade. sredila frizuru i na minkala. kao i mu karci. kopiraju i imperatora Hadrijana (117-138) koji je pustio kovrd avu bradu da bi pokrio o iljke na licu.

Kosu su ukra avale dijademama i ukrasnim iglama. Prilikom izlazaka ene su preko stole prebacivale dugi al ili ogrta (palla) koji se obavijao oko tela i iji je jedan kraj mogao da se prebaci preko glave. Nosile su ih koliko god ih je moglo stati na prste. est ukrasni detalj bio je i lan i oko lanka noge.Rimska ena sa ogrta em. min u e su bile obavezne. Da bi udovoljili eljama svojih supruga i ljubavnica. Kako je mo Rima rasla. a naro ito su volele prstenje. kako po obliku tako i po materijalu. sve vi e su se koristile skupocene tkanine.. Gospo e koje nisu sebi mogle da priu te zlato. Na rukama su im zveckale narukvice. Nakit je bio veoma raznovrstan. pa se tako u doba Carstva stole izra uju i od indijskog pamuka ili kineske svile. O skupocenosti ovih tkanina svedo i podatak da je kilogram svile vredeo koliko i kilogram zlata. srebro i drago kamenje. Rimske ene su obo avale nakit. . kao i ogrlica. Napolju. zadovoljavale su se sli nim modelima izra enim u bronzi sa umetcima od poludragog kamenja ili staklene paste. Tokom perioda Republike ove haljine su pravljene od vune. matrona je nosila sa sobom i etvrtastu maramu od purpurne ili plave tkanine ukra ene resama (rica) kojom je pokrivala glavu. Ako je trebalo da prisustvuje prino enju rtve ili nekoj verskoj sve anosti.. imu ni Rimljani su bili prinu eni da odvajaju znatna sredstva za zadovoljenje njihovih prohteva. esto i po vi e komada. rob ju je zaklanjao suncobranom osim ukoliko dan nije bio vetrovit. Ni svila nije dovoljna. Za sun anih dana Rimljanka bi uzimala lepezu od paunovog perja pre no to stupi u nosiljku.

dobijali sasvim belu togu. Zbog toga. za javne izlaske mu karac je prebacivao preko nje togu (toga). koje se obla ilo prilikom sve nih gozbi. Obla enje toge bilo je dosta komplikovano. Vrsta materijala. a ina e je dopirala do listova nogu. bogato ukra eno odelo (synthesis).Nakit rimskih imu nih ena. Tada bi. a naro ito boja toge. S druge strane. na sve anoj ceremoniji. To je omogu avalo da toga lepo pada stvaraju i skladne nabore i ostavljaju i slobodnom samo desnu ruku. smanjivana joj je irina. a du ina je iznosila tri visine onoga ko je nosi. ija se irina menjala prema modi. esto su otkrivali dru tveni status onoga ko je nosi. Osim tunike. U tom periodu togu veoma esto zamenjuje neka vrsta irokog ala (pallium). ali i zbog svoje neudobnosti. bez ukrasa (toga pura ili toga virilis). tokom poznog perioda Carstva ograni ene su prilike u kojima je no ena. Mu ka garderoba je bila ne to jednostavnija. koja je pojasom mogla biti stegnuta oko struka i na taj na in skra ena do eljene du ine. iji se jedan kraj mogao prebaciti preko ramena. . ona je postajala rasko nija dodavanjem raznih ukrasa i vezova. u po etku vunene a kasnije i lanene. tj. Kico i i u miru i ratu Rimljanin u togi. Osim ove svakodnevne ode e. a njen kroj menjan. ukr tao spreda i u struku bio stegnut pojasom. Togu obrubljenu irokom crvenom trakom (toga praetexta) nosili su slobodni mladi i sve do esnaeste godine ivota. mu ka garderoba podrazumevala je i jedno pripijeno. Ovaj deo ode e bio je napravljen od elipsoidnog komada tkanine. koji se obavijao oko ramena.

Preko tunike no en je vojni ki ogrta (sagum). . A ta su obuvali? Obu a se tokom vremena najmanje menjala i nije bila podlo na modnim trendovima. Vojskovo a je imao pravo da nosi i specijanu vrstu nabranog ogrta a. omiljeni deo nakita je bilo prstenje. neke vrste zihernadli. Rimski vojskovo a u tradicionalnoj ode i. Oficiri su mogli da nose ogrta e ivih boja. Za putovanja je kori ena druga vrsta ogrta a.Tokom hladnih perioda Rimljani su preko toge nosili kratak ogrta od tamne vunene tkanine (lacerna). Izra ivan je od etvrtastog komada tkanine i pri vr ivao se za dva kraja na grudima ili na jednom ramenu. odnosno crveno-bele boje (paludamentum). Osim fibula. Ni mu karci u anti kom Rimu nisu bili imuni na nakit. Za vreme vojnih ve bi i ratova. koji je dopu tao najve u slobodu pokreta. srebrno ili bronzano. ono je veoma esto slu ilo i u poslovne svrhe . Zlatno. mu ka ode a je bila jednostavnija. Veli ina i boja saguma zavisila je od vojni kog ranga. crvene ili bele. uz koji je i la kapulja a (cucullus).umesto pe ata za overu dokumenata. Jedini vid ekstravagancije koju su izra avali oni sa dubljim d epom prilikom njenog naru ivanja kod obu ara (calceolarius) ticala se na ina dekoracije i vrste i kvaliteta materijala od kojeg je izra ena. a koje su esto imale i stale ko obele je. ali je crveni bio rezervisan za vojskovo e. koji je obi no imao i kapulja u (paenula) i koji je bio mnogo udobniji i prakti niji. kojima su pri vr ivali svoje toge.

pa i bele (calcei muliebris). Zakop avale su se pomo u etiri ko na kai a koji su se obmotavali oko noge. Prilikom odlaska u posete. izmice obi nih gra ana bile su mrke ili crne. Njih su mogli da koriste visoki dr avni inovnici iz plemi kih porodica. Rimljani su sa sobom nosili sandale jer je bilo nepristojno da gost u ku i doma ina hoda u obu i kojom se slu i na ulici.Izgled rimskih sandala. Za te prilike kori ene su izmice (calcei). Udate ene nosile su izmice svetle boje. enske su obi no bile lak e i pravljene od mek e ko e. Postojala je i specifi na obu a koja je no ena u lovu. imala je karakteristi an visok drveni on za koji je bilo pri vr eno plitko lice od ko e ili neke tkanine. izmice su bile izri ito zabranjene robovima. koje su se sastojale od ona pri vr enog za nogu ko nim kai i ima koji su se obavijali oko no nog lanka. a ponekad i ukra ene biserima i dragim kamenjem. tako e vrsta koturni. Ukra ene izmice ponekad su nosili i mu karci. a bile su ukra ene u visini lanaka polumesecom od srebra ili slonova e (calcei mullei i calcei sanatorii). Mu ke i enske izmice nisu se mnogo razlikovale po obliku. Druga vrsta plitkih izama. . Najjednostavnija vrsta obu e (calceamentum) koju su nosili i mu karci i ene u Rimu bile su sandale (soleae). To je vrsta izama (cothurni) koja je dopirala do pola noge. Sandale su no ene po ku i i smatralo se nepristojnim da se obuju za izlazak. koje su dopirale do listova i imale dva uspravna otvora sa strane. dok su plemi i mogli da nose izmice crvene boje (calcei patricii i calcei senatorii). Obu a je bila deo garderobe koji je najjasnije mogao da uka e na dru tveni status svoga vlasnika i to kako na in vezivanja tako i dekoracija i boja. Jedna vrsta opanaka (carbatina) bila je karakteristi na za provincijsko stanovni tvo.

nosili su "drvenjake" (sculponeae). kao i drugi modni detalji koji su munjevito prihvatani u svim delovima Imperije. a zatvarali stopalo i lanak. kao i robovi. neneru ena prirodnost u izgledu i pona anju prave i trajne vrednosti svakog oveka. Samim tim Rim je bio i ogroman potro a luksuznih i egzoti nih kozmeti kih sredstava. Anka Lalovi kustos Zaje arskog muzeja Zaje ar Preporu ena literatura: . bisera iz Crvenog mora i dragog kamenja iz raznih zemalja. tako e. Rimska dr ava je esto. esto i krajnje nastrane i dekadentne. Lice ovih izmica bilo je od ko nih kai eva koji su se mre asto vezivali i koji su ostavljali slobodne prste. Po njihovom mi ljenju. Rim je bio metrolpola u kojoj su se kreirali na in odevanja i minkanja. pre svega. rimski gra ani su uvek tro ili veliki deo svog vremena i novca na negu tela. preterana nega tela i ukra avanje mu karaca smatrani su. Prirodno je to je ta pretrana pa nja posve ena luksuzu i modi na rimskom dvoru i me u bogata ima podsticala estoke reakcije moralista i tradicionalista. potpomognute pomadama. Ipak. Obi ni vojnici koristili su poseban oblik obu e.Armani Rim. bez obzira na pridike moralista i tradicionalista.da sakriju naborano lice i oronulo telo. neprikladnim. konkubine i matrone visokog roda. a zimi su noge umotavali u ne tavljene ko e ili vunene krpe. kako bi time. To su specifi ne izmice (caligae) iji je on oja an o trim metalnim klinovima. kao i na zakone kojima je spre avan uvoz luksuzne robe. Siroma ni stanovnici Rima. to je jasna te nja ka zavo enju i preljubi.37). po mi ljenju moralista i tradicionalista. kako se to danas ka e. Sli no tome. prepu tali oni koji su neobuzdani u svemu ili oni koji ho e da istaknu svoju ekonomsku mo . ma kom stale u on pripadao. bio je vi e stole a i najzna ajniji modni centar.Rimski provincijski opanak. I posle Versa ea . a uporedo i najve i proizvo a luksuznog toaletnog pribora. posebnim zakonima poku avala da spre i preterani uvoz luksuznih proizvoda: svile iz Kine. ulep avanje i minkanje su ve tine iluzije i prevare kojima ene ostvaruju jedan jedini cilj . skupocenih uvoznih tkanina. Time je isticana namera da se spre i odliv novca iz dr avne blagajne koji je tako odlazio "strancima i neprijateljima". glavni grad najve e imperije Starog sveta i srce anti kog kosmopolitizma. modne novotarije. koji su smatrali da su skromnost. zbog finansijskih neda a. Poseban zna aj imao je carski dvor u kome su imperatori. umerenost i. "lansirali" svakojake. ija je dr avna blagajna bila u velikom manjku zbog preteranog uvoza luksuzne robe. parfema i minke sa Istoka. parfemima i raznim ukrasima. to su bila jasna obele ja najve e moralne degradacije. kozmetiku i odevanje. pokazale kako preterano brinu o svom izgledu. njihove supruge i k eri. Tome su se. Poznate su neda e imperatora Tiberija (14 .

edu/curriculum/soc_studies/rome/RomanBaths. Roma. Popovi . J. L. Dular. 2000. 1986. 1979. London. 1970. i Chapot. A Guide to the Exibition Illustrating Greek and Roman Life. D. London. P. Roman crafts. E. 1962. H. P. A.html http://www. Carcopini. 280.vitruvio.html . A. Rimski medicinski. Yegül. M. grupa autora.12caesars. Darmstat.bg/bulgaria/Places/ancient/romanbaths. Manuel d'archéologique romaine II. 1995. ivadinovi -Davidovi . 1920. Beograd: Narodni muzej.org/bmagolds. August. Beograd-Ljubljana. R. i Cermanovi -Kuzmanovi . Vagalinski. Römische Toilettgeräte und medizinische Instrumente aus August und Kaiseraugust.org/~bmcmanus/baths.ch/arc/roman/bathcaracalla. F. S.artlex. 1997. Gold. London. Kruni . i Badcock. New York. 89. Jovanovi . Beograd. Golubovi .org/an_gold. J. Deiss. Panorama jedne civilizacije. Palestrina. 3. Obu a iz trikonhalne grobnice iz Viminacijuma.F. 1887. Frankfurt. ivot u anti kom svetu. I. Ljubljana. Daremberg. Viminacium 11. Anti ki Rim. Ru i . B.htm http://www.J. 1967. D. Arhitektura starog veka. E.htm http://www.html http://www. Vranjski glasnik V. Vajner.wednet. i Brown. Beograd: Filozofski fakultet. Beograd: Savremena administracija. M. 1968. Paris. Z. Beograd: Narodna knjiga. 17-25. 295-299. Frizura kroz vekove.kent. Grimal.bluffton. Jedan prilog prou avanju anti kih i aka. i Saglio. Arheolo ki vestnik XXX. J. Walters. 1988. 1983. Antike Portträts aus Jugoslawien. S. Die Römischen Thermen und das Antike Badewasen. Arheologija 2: Obr. Baths and Bathing in Classical Antiquity.B. Italy's buried Treasure.interrinet. Tingay.y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Brodner.I. Milano-Wien. 1967.html http://www. Nestorovi .edu/~sullivanm/bathbaths/bathbaths. 1969. Beograd. Rimska civilizacija. M.vroma.M. Arheolo ki leksikon. Anti ko oru e od gvo a u Srbiji. 1988. Cagnat. 1993. Preporu ene Web stranice: http://www. Srejovi . G. D. B. Strong. London.artsmia. Herculaneum.com/Articles/RomanJewelry/romanjewelry.html http://www. Riha. Jedna grobna celina iz Duklje.artsbma. Dictionaire des antiquités grecques et romains d'apres les textes et les monuments.C.html http://www. Romanelli. Rimske ko ane igle iz Slovenije. Rim u razdoblju najvi eg uspona.und Silberschmuch aus dem Antiken Iralien. 1997. Paris. grupa autora. 1976. Strigili ot rimskata epoha ot teritorijata na dene na Blgarija. 1929. farmaceutski i kozmeti ki instrumenti na teritoriji Gornje Mezije (doktorska teza). 2000. Glasnik SAD 13. grupa autora. E. Zagreb. 1952. 1989.html http://www. V. 1985. These were the Romans. 1981.com/ArtLex/r/roman.

nega tela. kao i o etni koj pripadnosti li nosti koja je nosila odre enu no nju. ve pru a i preko potrebne podatke o umetni kim i estetskim stremljenjima jedne epohe. pribegavale su raznim sredstvima kako bi ga ostvarile. moglo se pristupiti kozmeti kom tretmanu i minkanju. Nega tena ko e Rimljani su bili ranoranioci. koji su na zidovima palata. Nega tela i kozmetika U anti kom svetu nezi tela. uz pomo dvorkinja i robinja. Stoga prou avanje mode. Rimske dame su izbegavale izlaganje suncu i vetru. njihova privilegija bila je. Nave emo neke od poznatih recepata za beljenje ko e: mast od ceruse i .U svim drevnim civilizacijama koje su proteklih pet milenijuma stasavale. Na va nost nege tela. frizuru i nakit. matrone i dame visokog roda. mo e biti va no ne samo za ta no hronolo ko opredeljenje mnogih arheolo kih spomenika i nalaza. to belji ten bio je elja svake ene. S druge strane. Robinja poma e gospodaricama u sre ivanju. na reljefima ili na skupocenom posu u i drugim predmetima prikazivali princeze. Nakon ustajanja. ukoliko su im to mogu nosti dozvoljavale. gde bi. slikara i zanatlija. njene uloge i zna aja u drevnom dru tvu. da ne bi preplanule. okru ene robinjama i slu avkama dok ih ove ulep avaju minkaju. Ukoliko ih priroda time nije obdarila. sledilo je vrlo ovla no umivanje. doterivale svoj izgled. posve ivala se izuzetna pa nja. ogledala i posudice neobi nog oblika na injene od najskupocenijih materijala. razvijale se i nestajale na Bliskom Istoku i u Sredozemlju. u kojima su uvani retki i egzoti ni parfemi i pomade. o istorijskim zbivanjima koja su je ozna ila. kozmetika i moda imali su izuzetan zna aj. a naro ito mu kog. ene su u tom pogledu bile potpuno zapostavljene. Uporne gimnasti ke ve be i stalna sportska nadmetanja imali su za cilj da se formira skladno mu ko telo po idealima koje prepoznajemo na brojnim helenisti kim i rimskim skulpturama. Po to je frizura doterana. a zatim sre ivanje frizure. koriste i sve tada dostupne kozmeti ke preparate. Me u najlep im i najdragocenijim eksponatima u poznatim svetskim muzejima i privatnim zbirkama starina nalaze se ma tovito oblikovane i bogato ukra ene palete i kutije za minku. doteruju frizure i kite dijademama. mode i kozmetike u svakodnevnom ivotu ukazuju i brojna ostvarenja najve ih anti kih umetnika. ogrlicama i prstenjem. da ve i deo dana provedu pred ogledalom.

mogao je to izbe i kori enjem kola i a od izmirne. Rimljanka je provodila itav dan. kozje u i i magare e masti. Da bi se izbegle pege na ko i.krokodilske pogani koja se koristi za lice i belilo od krede i olovnog praha za beljenje tela. Uz belo lice i li su rumeni obrazi i usta. Ako bi se kojoj dami vi ak godina ocrtavao na licu. mamurluk je bio esta pojava. oraha i drugog bilja. minku je skidala tek pred spavanje. Odr avanje kose Nezi kose se posve ivala posebna pa nja. . Ukoliko je neko patio od neprijatnog zadaha iz usta. Ovako na minkana. Otklanjanje maljavosti Maljavost tela tako e je morala da se izbegne. Ukoliko neka gospo a nije bila zadovoljna kvalitetom i izgledom svoje kose. Ideal je bila sjajna i gusta kosa. U istu svrhu upotrebljavan je i pra ak od jeljenjeg roga ili istucane drenjine. crnilom koje se dobijalo od a i ili antimonovog praha.plave ili crne. Da bi ujutru opet imali sve ten i bistar pogled. kao i trepavice. dok se sjaj ko e dobijao stavljanjem bra na od boba. uz mogu nost izbora boje . mogla je sebi da priu ti periku koja je bojena me avinom kozjeg loja i pepela bukovog dreveta. Jedan pripadnik ja eg pola toga doba zlobno je primetio "da ena ne spava sa svojim licem. ali i trljanjem tela krvlju slepog mi a. ono se podmla ivalo no nim oblozima od bra na od pasulja. ve ga ostavlja u stotine teglica". Za otklanjanje malja sa tela ene su koristile sredstvo sastavljeno od raznih smola (dropax). Kako je ve ina rimskih bogata a ve eri provodila u estvuju i u ve erinkama obilno zalivanim vinom. koji se 40 dana tiho kuvaju na vatri. rimske dame i gospoda pili su ocat. Prvo su se oblikovale pincetom. a zatim se mazale. a sjaj joj je davao te ni galski sapun pome an sa uljem le nika. Na isti na in izvla ene su i linije oko o iju. Zubi i usta Po eljno je bilo da zubi budu beli i sjajni. Rast kose se podsticao trljanjem ispr enim magare im kopitom. U tu svrhu kori ena je pena od crvenog nitra kao i rumenilo dobijano od morskog li aja ili vinskog taloga. Sli an efekat postizan je i trljnjem ko e smesom bele vinove loze ili te no u koja je na injena od br ljena. kori eno je mleko od magarca i sok od tele ih nogu. a da bi izbegli glavobolju dobro je je bilo oblagati elo br ljanovim ili kupusovim li em. minka obrva i lica Kontrast belom licu rumenih obraza i usta daje crnilo obrva i trepavica. Obrve su morale da budu tanke. Pra ak od plovu ka kamena i istucane kosti ovnujskog repa iste zube da budu "kao dva niza sitna bisera".

Parfemi Po to je frizura sre ena i lice na minkano. koja su dr ana u ruci. Oni su bili podlo ni modnim trendovima i menjali se u skladu s njima. Izgled ve ine rimskih ena. Latinski izraz parfem (per fumum) postaje op ti izraz u celom svetu za sve isparljive i miri ljave supstance. 2). Mirisi su dugo bili obavijeni velom tajne i verovalo se da ih ne spravljaju ljudi ve da poti u od bogova. Kao i danas. rimske dame nisu alile novca da bi do le do ovih skupocenih proizvoda. poznata jo iz starog Egipta. Proizvodnja parfema. do ivljava procvat u vreme Rimskog carstva. Ogledala su se izra ivala od specijalne vrste bronze u kojoj je bilo . Toaletni pribor Raznovrsni kozmeti ki preparati podrazumevaju i postojanje odgovaraju eg toaletnog pribora. Me u predmetima kori enim u tu svrhu najva nije je bilo ogledalo (speculum). preko Feni ana i Grka. Ovako sre enoj eni preostalo je samo da stavi jo parfem i mogla je da iza e na ulicu (Sl. O frizurama i ode i bi e re i u odeljku o modi. Poseban tip ugra ivao se u toaletne kutije ili sto i e. a postojala su i manja. Ona ve ih dimenzija ka ena su o zid. pristupalo se obla enju.

odnosno od 3 do 7 rimskih pal eva. U periodu poznog Carstva ogledala od stakla. mogli biti njihovi delovi. To je bio dugotrajan proces kojim je trebalo posti i idealno glatku povr inu. a zatim izlagana visokim temperaturama kako bi ivini otrovi isparili. olova. Premazivana su amalgamom. slonova e ili metala . dr ka je mogla da bude pri vr ena na reversnoj strani ogledala i to u obliku stopala.5 do 17. koje obi no smatramo delom ogledala. iako bi mnogi dr a i.od bronze. Pre nik ru nih ogledala kretao se od 7.7 cm.dosta cinka. Dekoracija i materijal za ramove zavisio je od finansijskih mogu nosti korisnika. Za ra e ljavanje kose kori eni su e ljevi (pecten). Ukras na ramovima bio je raznovrstan. od kosti ili roga. a koristili su ih podjednako i mu karci i ene. koja su dobijana umetanjem plo e od duvanog stakla na plo u od metala. olova ili srebra. Nije sigurno da li su se koristile i etke. bez reflektovanja "da bi se slika vratila onome ko se ogleda". legurom zlata i ive. . potpuno su istisnula ogledala od metala. a naro ito kalaja. stilizovanog lista ili Herkulovog vora. po to je odraz lika u njima bio mnogo bolji. Pored uobi ajene dr ke koja se nastavljala na ram. e ljevi su izra ivani od drveta (i to im irovog). Skupoceno ogledalo.

Luksuzniji primerci bili su bogato dekorasini i mogli su imati podjednako ukra ene korice. naj e e su u upotrebi trodelni e ljevi. Tako se na jednom e lju od olova. slu ila je za ra e ljavanje kose. U kasnoanti kom periodu. Najjednostavniji model bio je sa jednim redom zubaca. ko tani e ljevi su slu ili i da pridr avaju kosu. . re a. s jedne strane gu im. za oblikovanje frizure. Ponekad. Na nekim e ljevima postoji urezano i ime vlasnika. a s druge re im.e alj od im irovog drveta sa urezanim motivima. gu a. sa obe strane nalazi posveta koja ka e da je to poklon mu a Lucija supruzi Aniji. Me utim. koji su zbog svoje funkcionalnosti prihva eni od strane mnogih naroda i vekovima se ne menjaju. Kod ovih e ljeva jedna strana. najrasprostranjeniji je bio onaj sa duplim redom zubaca. koji poti e iz Rima. a druga.

pridr avanje kose. kori ena je i jednostavna igla. Igle sa jednostavno obra enom glavom slu ile su za uplitanje i uvijanje kose (acus discerniculum). Ko tane igle su kori ene i pri pravljenju frizura. Pored e lja. comatoria. ali ih je trebalo uvati u senci. dok su one sa razli ito dekorisanim glavama slu ile kao ukosnice (acus crinalis. Ove posudice izdu enog oblika i uskog . po to im je sun eva toplota tetila. Pomade i parfemi najbolje su se uvali u posudama od alabastra (alabastra) ili olova. crinale). Oblikovanje frizure pomo u ko tane igle za kosu.ukosnice mogle su biti izra ene i od metala bronza ili srebro. izra ivana od kosti ili roga (acus discriminalis).Druga funkcija e lja . koja je slu ila za odvajanje kose ili pravljenje razdeljka. sa sli no modelovanim glavama. Ukrasne igle .

dna i profilisanog poklopca. kosti. ljudska glava ili stopalo.cilindri nog recipijenta. Posudice od stakla neobi nih oblika . kamena (mermera ili alabastra).gline. . izdu enog (alabstra) ili loptastog recipijenta (aryballoi).otvora bile su veoma skupe zato to su bile izra ene od jedinstvenog kamenog bloka i to od materijala koji je va en samo u Egiptu. postoje i one bogato dekorisane reljefnom floralnom ili figuralnom dekoracijom. belilo za telo i lice. grozd.ivotinjska figura. Posude za uvanje pomada i parfema. Maske za osve avanje lica. bile su u irokoj primeni tokom ranocarskog perioda. omogu avali su laku obradu i izradu veoma raznovrsnih oblika. Zato ih veoma esto zamenjuju one izra ene od gline ili stakla.ali i jednostavnog izdu enog ili ovalnog tela (balsamarium. drveta. vi e lane posude . Glina.pikside (narthecium. gipsa i stakla. unguentarium). podloga za minku i puder bili su sme teni u kozmeti ke kutijice sa poklopcem . a naro ito staklo. boxus) koje su izra ivane od razli itih materijala . pa ak i od plemenitih metala. Pikside su naj e e bile ko tane. a njihova veli ina bila je uslovljena veli inom cevastih kostiju od kojih su izra ivane i iznosi u pre niku od 3 do 7 cm. Sastavljene su iz tri dela . Pored jednostavnih primeraka. esto u bojama koje podra avaju originalni materijal.

zajedno sa tankim tapi em slu ile su za uvanje i me anje crnila za o i. Na jednoj ovakvoj posudi iz Tebe. kori en je ilibar ili srebro. urezani natpisi su potanko ozna avali vreme kori enja raznih prahova "od prvog do etvrtog meseca poplave. Izdu ene cilindri ne posudice. Kov e i za nakit u obliku koljke. esto sa vi e spojenih cilindara. od prvog do etvrtog meseca zime i od prvog do etvrtog meseca leta". Jedan posebno lep tip kozmeti ke kutijice izra en je u obliku koljke .ostrige sa dva kapka (conchylium). koje su mogle imati i drugu namenu ( uvanje nakita). izra ivane od ilibara ili stakla. Za izradu ovih kutijica.Pikside. koja se danas uva u Britanskom muzeju u Londonu. .

ilibara ili metala. ka i ica i pruti a koji su bili izra eni od drveta. . Ovako izva ena masa stavljala se na kamene palete. slonova e. na kojima se vr ilo me anje. prahovi i eteri na ulja va eni su iz posudica razli itim instrumentima u obliku lopatica. kori en je mermerni avan (mortarium) sa tu kom (pistillum). Kreme.Posudice za uvanje crnila za o i. a ukoliko je ne to trebalo pretvoriti u prah. kosti.

G. J. inili su u na ka ikica i pinceta. Kov e i i za kozmetiku i nakit. do nas su dospeli samo metalni delovi ovih kov e i a . J. Osnovu ovog kompleta. grupa autora. oka en o pojas. nosila ga sa sobom pri poseti javnim kupatilima. Panorama jedne civilizacije. Italy's buried Treasure. grupa autora. Anti ki Rim. A. a ak je stavljan i u njen grob kao prilog da joj se na e na onom svetu. koji je no en na alci. 1967. a ponekad su se uz njih nalazili i ista za nokte. dr ke i brave kojima su se zatvarali. Deiss. uglavnom od srebra. 1985. Osnovna karakteristika ovih kov e i a je da imaju oblik kvadra.razne aplikacije. Celokupna kozmetika uvana je u drvenoj kutiji ili sandu i u (arcula). Veoma retki su luksuzni primerci izra eni od plemenitih metala. Glass Vessels in Ancient Greece. London. The Bone Objects of the Roman Collection. Toaletni kompleti su bili neizostavni u svim prilikama. M.J. bilo da se radilo o odlasku u javno kupatilo ili u ku nu posetu. Rimsko staklo. 1987. 1962.arheolo ki nalazi. 1999. Beograd: Filozofski fakultet. Beograd-Ljubljana. Carcopini.und Silberschmuck aus dem Antiken Italien. Athens. Zagreb. Anka Lalovi kustos Zaje arskog muzeja Zaje ar Preporu ena literatura: y y y y y y y Bíró.T. 1981. .Instrumenti za sipanje preparata i pincete . turpija. dok je unutra njost bila podeljena pregradama. Gold. Kako je drvo materijal koji brzo truli i propada. Milano-Wien. od koga se ena nije razdvajala. Davidson-Weinberg. Cermanovi -Kuzmanovi . Herculaneum. Koristila ga je kod ku e. sa poklopcem koji je bio vezan za kutiju arkama ili je bio slobodan. Rim u razdoblju najvi eg uspona. a kalica za zube i mala strugalica. Budapest. 1992. Podjednako su ih koristili i mu karci i ene.

com/ . . ivkovi . B. Some bronze mirrors in the collection of the Rijksmuseum. ivot u anti kom svetu. 1995.G. 2000. farmaceutski i kozmeti ki instrumenti na teritoriji Gornje Mezije (doktorska teza).M. Jedna od takvih teorija je da pederastija u Heladi pre seobe Doraca nije postojala.egyptmonth. Römische Toilettgeräte und medizinische Instrumente aus August und Kaiseraugust. Roma. me usobnim uticajima bilo pro ireno. G. Lloyd-Morgan. Istorija Srba (tom II). Vesnik Srpske crkve XI. Kam. S. S.com/mag08012000/mag4. Moskva. pod pretpostavkom da je to jo u prapostojbini. Petkovi . Peters. Roma. 1997. Rimski medicinski. P. Ljubljana. 999. P. Beograd. Beograd: Filozofski fakultet. Bulletin des Musees Royaux d'Art et Histoire (Bruxelles) 6. jer sa uvanih opisa nemamo. ili u vreme seoba. 47-48. 1986. August. Kruni . 1967. B. Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornje Mezije. Virgili. Nijmegen. Riha. Preporu ene Web stranice: http://www.htm http://www. (proto akon) 1899. Acconciature e maquillage. Beograd: Narodni muzej. Mo e se pretpostaviti da je. Beograd: SKZ.. K. 1970. Vita e costumi dei Romani antichi 7. Vajner. pre Homera Znati da li su pederastija i lezbejstvo bili prisutni kod helenskih plemena pre doseljavanja u Heladu bilo bi zaista udesno.. ena kod Rimljana. Jedan od nesigurnih na ina da se odgovor pretpostavi je prou avanje helenskih mitova i utvr ivanje injenice koliko su te pojave prisutne u mitologiji. V. pederastija prevladavala zbog patrijarhalnog plemenskog ustrojstva. Anti ko srebro u Srbiji (katalog izlo be). 1986. E. Romanelli. Kostoreznoe delo v anti nöh gosudarstvah Severnogo Pri ernomori . Jiri ek. G. 73. 1978.y y y y y y y y y y y y grupa autora. 1974. ako je toga i bilo u ve oj meri. Drugi nesigurni na in bi bio da se uzmu u obzir opisi pederastije i lezbejstva kod drugih indoevropskih plemena u to doba. 1978. Palestrina.beautyworlds.

ali je zanimljivo primetiti da je na Kritu davna nji obi aj bio da stariji mu karac ritualno zavede mladi a. svedo i ova predstava otkrivena u jednoj grobnici. Iz mikenskog perioda helenske istorije nema sa uvanog niti jednog podatka o tome da li su pederastija i lezbejstvo bili ra irena pojava.. Tako e nam i starogr ki jezik sa svojom homoseksualnom leksikom mo e pomo i da shvatimo kako su se Heleni odnosili prema ovoj pojavi. izvori Glavni na in na koji se pederastija i lezbejstvo prate kroz dalju helensku istoriju je itanje knji evnih dela. . Vajaju se i pederasti ke statue... u mitovima Kao to je gore re eno. Nekolike podatke nam pribavljaju i grafiti.. odrediti po etak pederastije i lezbejstva preko mitova vrlo je nesigurna stvar. . Helenski mit sa svojim mitolo kim primerima tako e nam mo e biti od pomo i. komediografa i istori ara. Na primer. naro ito liri ara. Zevs otima Ganimeda. jer prvo treba aksiomatski prihvatiti da mitovi uvaju stavove helenskih plemena pre . naro ito uzimaju i mitolo ke primere npr.Da pojava pederastije nije bila nepoznata i Egip anima. Zna ajne su i predstave u likovnim umetnostima. na vazama se predstavlja analni koitus starijeg oveka sa mladi em ili scena u kojoj ljubavnik u strasti hvata genitalije onog drugog.

bog zapadnog vetra. po to je mit sa svojom obrazovnom funkcijom (pored ostalih). da li su ti stavovi drevni ili novi. Hipnos je bacio svog ljubimca u dubok san. onda je pitanje. Kiparis je lepi de ak koji je iveo na ostrvu Keju. Hijakint je bio plavokosi de ak tako izuzetne lepote da je Apolon napustio Delfe. Videv i to. de ak je po eleo da i sam umre. bog neba je u jednoj sporednoj verziji mita. odlo io luk. ali se rana nije mogla zaceliti. voleo je mladog lovca Endimiona. koji se uvek trudio u svemu da mu udovolji. Jednog popodneva. Zefir. na ijim je kruni nim listi ima ispisana Apolonova tugovanka . pored ljubavi prema smrtnicama i njegove ljubavi prema smrtnicima Hijakintu i Kiparisu. Pan. morao da postane pederast u Tartaru. Naime. a kasnije je usled sve ve eg obima pederastije postao u mitu ljubavnik Zevsov i ak postoji statua iz klasi nog perioda koja prikazuje Zevsa kako grabi mladog lepotana Ganimeda. u vreme najve e ege. Ganimed je najprvo bio peharnik Zevsov i bogova. u Krisi. jelen je legao u hlad da se odmori. kritskim trgovcima prikazao u liku udesno lepog mladi a i pokoriv i ih lepotom. Posle smrti. ali je njegove o i ostavio otvorene. gde je sahranjen podno Apolonovog kipa. morao je gonjen besom biti surov: tokom Hijakintovog takmi enja u bacanju diska.doseljavanja po tom pitanju. ako bi se to prihvatilo.plavi zumbul. bog sna. iz zemlje je izrastao purpurni cvet. a ta je tu od starine. pa uneseni u mit. Apolon dojuri. ali ljubomoran to je de ak i Apolonu poklonio svoju ljubav. Veli se da je i on voleo Kiparisa. liru i strele i oti ao u Spartu da lovi sa svojim ljubimcem po vrletima. Drugo. vodio na izvor i napasao. iako najbla i od svih vetrova. treba uzeti u obzir i mitske primere. po to su mitovi va an deo helenskog poimanja sveta i pored odbacivanja mitova koje je helenska misao kasnije izvr ila. na ta je Apolon brzo doleteo da ute i svog ljubimca. Hijakint ga neoprezno podi e i on se odbi od zemlje. kada ga je sin Kron kastrirao. drvo alosti. uvena su. Da bi ve no u ivao u o ima svog ljubimca. to niko ne mo e ustvrditi niti potvrditi. udari ga po licu i krv stade liptati. Uran. ali se ipak ne mo e utvrditi ta je dodato. Apolon je bio tako lep da je po njegovom ro enju ceo Del procvetao i zamirisao i tu je lepotu iskoristio kada se kasnije. Kiparis je svoju ljubav poklonio jelenu kojeg je svakodnevno kitio cve em. bog stada i pastira. koji je od bogova tra io da ve ito tuguje i proliva suze. Bio je ljubimac Apolonov. Hipnos. Jednog dana. Za Kiparisa se tako e veli u jednoj sporednoj verziji mita da je bio i Zefirov miljenik. ipak uticao na stav Helena po tom pitanju. dok su se takmi ili u bacanja Apolonovog bo anskog diska. po to su se mitovi i u istorijsko doba menjali i dopunjavali. Apolon se pored umiru eg Hijakinta zakleo da e iz njegove krvi ni i cvet ije e latice izra avati bolni krik. Njegova molba je usli ena i on je pretvoren u kiparis. svojom je ljubavlju progonio kako smrtnice tako i lepe smrtnike pastire. ne mo e se prenebregnuti injenica da se u mit kasnije unose pederasti ki elementi. skrenuo je ba eni disk prema Hijakintovoj glavi i time ga ubio. Ipak. uzeo za svoje sve tenike. a de ak ga je nehotice probo kopljem. ne ni je de ak prenet na Olimp. Istog trenutka. tako e se pominje u sporednim verzijama mitova o Hijakintu i Kiparisu. .

Re i koje mi danas obi no koristimo su peder i lezbejka. Na e u ene re i uranizam. pederasti ki i pederastija upotrebljavaju neutralno tj. ali da generalno spadaju u grupu pogrdnih re i sa poslednje tri. Na pridev pederasti ki dolazi od starogr kog prideva paiderastikos u istom zna enju. glagol pederisati se. uranist/ uranista i pridevi uranijski. da ozna e samu pojavu.. pederisati se i pederisanje mogu katkad i upotrebiti neutralno.na e re i za. imenica pederisanje i pogrdne re i peder i . peder ina i peder uga.. Re pederastija dolazi iz starogr ke re i paiderast(e)ia koja ozna ava medjumu ku ljubav. a da se re i peder. Na a re peder nastala je u kolokvijalnom govoru skra ivanjem od knji evne re i pederast koja dolazi iz starogr ke re i paiderastes. urani ki i uranisti ki poti u iz imena boga Urana koji je po jednoj sporednoj . jedino re i pederast. Prema imenici peder nastali su u nas pridev pederski. pederski. ali nisu jedine da tu pojavu ozna e. glag. odnosno aktivnosti jednoga pederasta. Neophodno je pre no to se pre e na temu detaljno razmotriti pojmove kojima se u na em jeziku ozna avaju eros i ljubav prema istom polu. Naravno da treba imati u vidu da se od svih gorenavedenih. Paiderastes je ovek koji ose a privla nost i ljubav prema de acima (po to je to bio naj e i spoj u tada njim medjumu kim odnosima) odnosno generalno onog koji voli mu karce. a potekle su iz starogr kog.

morao da postane pederast. lezbijski i lezbi ki poti u iz starogr kih re i koje ozna avaju ili iteljku ostrva Lezba ili su odgovaraju i pridev (Lesbia. Tako i odgovaraju i pridev (tribadikos) dobija novo . jedino re lezbejka/ lezbijka mo e da se upotrebi i neutralno i pogrdno. Lesbios. Tribada je u starogr kom najprvo bila re za sledbenicu orgijasti kog Dionisovog kulta. Zanimljivo je primetiti da od navedenih. Ovaj je termin uveo nema ki pravnik Ulriks. lesbios) po to je to ostrvo tokom cele helenske istorije bilo glavni centar me u enske ljubavi. partenofilijski i partenofilski poti u od starogr ke re i parthenophilia koja je ozna avala ljubav (philia) prema mladim devojkama (parthenos) odnosno me u ensku ljubav. lezba iti se i lezba enje. dok ostale samo neutralno. Re lezbejstvo/ lezbijstvo izvedena je od imenice lezbejka/ lezbijka. kada ga je sin Kron kastrirao. odgovaraju eg prideva (tribadikos) ili re i za lezbejstvo (tribadismos). tribadijski. Re lezbejka/ lezbijka i pridevi lezbejski. Na e u ene re i partenofilija. Od ove re i na je jezik na inio i one pogrdne lezba a. po to su to bile svetkovine u kojima su u estvovale skoro samo ene i tako bilo prirodno da se u orgijasti kom zanosu obrate jedna drugoj. ta re normalno po ela ozna avati i lezbejku. a zatim je. lezbuljina.verziji mita. tribadisti ki i tribadizam poti u od starogr kih re i koje ozna avaju lezbejku (tribas). Na e u ene re i tribada.

Lezbejstvo po inje da se iri u svim slojevima dru tva tek razvojem srednje klase. od kojeg nije bilo ja eg u celoj argivskoj vojsci. ne eli da se bori. U ovom periodu se polako ali sigurno gube filosofska homoseksualnost i dolazi do sinkretizma sa nekim isto nim orgijasti kim kultovima. ve naporedo stoji uz odnos izme u vr njaka po dobi jednakih. Mnoge poete i poetese opevaju svoje ljubavi.n. Ahilej ho e da svisne od tuge za njim.n. Nisu smatrali da je homoseksualnost odvojena od heteroseksualnosti. u smislu moralnog. Pederastija i lezbejstvo se jo vi e ire kao i ista homoseksualnost.od Homera do V veka p. niti da joj je ne to suprotno. 3. mu kosti i zajedni kog ratovanja ide na ruku pederastiji. Pederastija iz aristokratske klase prelazi u sve slojeve dru tva. jer se ista homoseksualnost javlja u ve em obimu. klasi ni . heteroseksualne..n. ali su glavne odlike ovog perioda da se helenski duh trudi da ih filosofski protuma i i da se stare homoseksualne vrednosti menjaju. obrazovnog i muzi kog usavr avanja deteta poverenog staratelju/starateljki na odgoj i obrazovanje.od V do III veka p. koji izi e u Ahilejevoj opremi u boj. snage. Bazi ni homoseksualni odnos bio je izme u starijeg oveka i mladi a ili ene i devojke.. Ve kod Homera u Ilijadi opisan je blizak odnos Patrokla i Ahileja. To kod njih nije bilo ne to sramotno ili zabranjeno. . pa nadalje. Hektor me utim u boju ubije Patrokla. Dakako da se u ovom radu ne emo slu iti svim ovim sinonimima iako je jezi ko blago na eg jezika ne to to treba sa uvati.e.. U Rimu e cvetati. gneve se na Agamemnona. a odnos izme u starijeg oveka i mladi a/ ene i devojke nije vi e bazi an. nego emo radi izbegavanja terminolo ke zbrke koristiti samo re i pederast. tako da kasnije demokratske promene ne umanjuju njen razvoj. lezbejski i lezbejstvo. Na homoseksualnost se u ovome periodu vi e gleda kao na pravu romanti nu ljubav za razliku od one obi ne.e. u pretklasi nom periodu zna enje i nastaje re tribadismos. Homoseksualnost nastavlja dalje u istoriju ire i se sve vi e i vi e. Sve je to bilo samo stvar izbora. poklasi ni ili helenisti ki . i kipti eljom . Mo emo razlikovati nekoliko perioda u razvoju helenske homoseksualnosti: 1. o razvoju kroz vreme Stari su Heleni generalno pederastiju i lezbejstvo smatrali sastavnim delom ivota. tavi e se nekad i potenciralo na tome.. pederasti ki i pederastija odnosno lezbejka.od III veka p. Sa(p)fizam ili sa(p)fi ka ljubav jo je jedan naziv za lezbejstvo i poti e od imena najpoznatije helenske lezbejske pesnikinje Sa(p)fe (Sappho/ Psappho) koja je o njoj pevala. Ne zna se kako se u najstarija vremena gledalo na biseksualnost. patrijarhalno dru tvo sa svojim kultom juna tva. Pederastija i lezbejstvo se jo vi e ire. Na ovakav stav nailazimo od najranijih vremena. 2. a u Vizantiji naro ito. ali se sa sigurno u mo e pretpostaviti da prvobitno ratni ko ustrojstvo Helena.. gajiti i uve avati.e. odnosno starijem sadrugu vojnom u vojevanju na obuku. naro ito to je svojim besom i neu e em u borbi doveo do Patroklove smrti. prosto deo seksualnosti. pretklasi ni . jer Ahilej.

Mo emo pretpostaviti. u ivaju i u osveti. Ina e.n. Bazi ni pederasti ki odnos izme u mu karaca bio je odnos izme u starijeg oveka i mladi a. centar pederastije je od ranih vremena bila Lakonija sa glavni gradom Spartom i Pelopones koji je savez na elu sa Spartom obuhvatao. vuku i ga triput dnevno oko zidina Troje narednih 12 dana. Prvi zapis o pederastiji javlja se ak 730. ali ipak. Zavisno od toga ko je bio mu ko a ko ensko u vezi nazivali su se erastes . ali ga Ahilej nikako ne daje. ali je svome izabraniku za njegovo telo i du u pored svoga tela morao dati i poduku. Predstava pederastije me u bogovima na jednoj ranohelenskoj vazi. Trojanci mole za telo svoga najve eg junaka. postoji nekolicina takvih grafita od kojih . a onaj drugi poverenik ili pedagog. na nju nije uticao ni kasniji razvoj trgova ke klase i borba iste protiv oligarhije za demokratski poredak irom Helade.e. Ta je ljubav pro eta plemenito u i na njoj se nekad ak potencira. dok su se miljeni pritom hrabrili da prihvate svoje izabranike.da se estoko osveti. Kao to je i za o ekivati. obrazovanje i ivotnu mudrost. Oko toga jesu li njih dva bili pederasti su se i u antici lomila koplja. i to nije knji evno delo kako bi se o ekivalo. tada se sigurno pro irila i u sve druge slojeve dru tva. kao sna an odnos me u ratnicima koji ih hrabri na zajedni ku borbu. obrazovnog i muzi kog usavr avanja deteta poverenog staratelju na odgoj odnosno starijem sadrugu vojnom u vojevanju na obuku. starome Prijamu predaje sinovljevo telo.miljenik ili ljubljenik i eromenos . To i ostaje kroz ceo pretklasi ni period. gde je mladi u enik ili povereni. U po etku helenske istorije. da ako dotad nije bila pro irena. Zanimljivo je pritom ista i da se od miljenika o ekivalo da prvi pri e miljenome i zapo ne ono to je potpuno normalna stvar.miljeni ili ljubljeni. godine p. U dvoboju surovo ubije Hektora pa njegovo telo zave e za kola i stane ga vu i ka brodovlju. podlo ni odnos Patrokla prema Ahileju i intenzitet Ahilejeve osvete jasno upu uju na to. koji ga sve ano sahrani. i to u onom starom smislu moralnog. tavi e to je moglo jo pro iriti. pederastija naro ito cveta me u aristokratijom ratni ki ustrojenih dr ava. Tako pro irena. ve grafit koji glasi Krimon ljubavlju greje Simijino srce i on nam svedo i o velikoj ra irenosti pederastije u rana helenska vremena. Tek kad mu bogovi to narede.

helenska i rimska predstava. Bazi ni odnos izme u lezbejki bio je paralelan onom izme u pederasta i to je odnos izme u starije gospe koja brine o mla oj. ne nost i ose ajnost pa lezbejstvo po inje tu da cveta u vrlo velikom obliku. Me usobno su se zvale najra irenije philai . Centar helenske partenofilije je predivno ostrvo Lezb i cela pokrajina Ajolija i to ostaje do kraja helenske istorije. Atida. a u meni Tad usplamsa za tobom udnja. Mogu e je kao i kod pederastije pretpostaviti njen brz prodor u sve slojeve dru tva. "draga moja" i sl. to se lezbejstva ti e. Sapfa peva: Ti do e i ukrasi ivot moj. Girina. zbog koga se navodno i ubila.je ovaj najstariji. tako da politi ka borba za demokratiju ne uti e na njen razvoj. Grafiti su kao na in izra avanja naravno i kasnije nastavili da postoje tako da su sa uvani iz sva tri perioda razvoja helenske pederastije.prijateljicama odnosno "mila moja". gde se javlja prva helenska pesnikinja i prva helenska liri arka Sa(p)fa iji je ve i deo poetskoga opusa pro et ljubavlju prema njenim mnogobrojnim mladim i krasnim u enicama u enskoj koli koju je ona dugi niz godina do kraja svog ivota vodila u Mitileni. na ostrvu Lezb. divljenje lepotama prirode. sko iv i u more. Tek razvojem jakih trgova kih veza sa Istokom (gde je biseksualnost ina e bila uobi ajena stvar) i stvaranja bogatog trgova kog sloja do lo je do toga da ene iz tog a sloja osnivaju svoja dru tva i kru oke gde se gajila knji evnost. p. Mika i druge.n. To su bile: Agalida. Prva helenska lezbejska pesnikinja . glavnome gradu Lezba. i uvena je njena legendarna ljubav prema vozaru Faonu. Zanimljivo je primetiti da ona plamti kako erosom prema enama tako i prema mu karcima. obrazovanost. Andromeda. ali sigurno ne u ve em zbog patrijarhalnog ustrojstva dru tva koje enu stavlja u tradicionalan polo aj supruge i majke.e. to raspali du u . staranje i obrazovanje. Tako e je imala i prekrasnu erku Kleidu ili sa izvesnim bogatim trgovcem sa Androsa ili po nekima sa suvremenim joj pesnikom Alkajem. poverenoj joj na brigu. Prvi pomen o tome imamo na prelazu iz VII u VI v. muzika. ne mo e se znati u kojem se obimu u najstarija vremena javlja.

na grudima ga dr e svojim vasceli divni dan.n. O Agalido! Starim je Helenima bilo jasno kao dan da je Sapfa bila lezbejka. ali kada bi ta ista mu ka deca za la u pubertet. po starom dorskom obi aju bio ljubimac. najvi e plamti ljubavlju prema mladim de acima.e.. liri ar koji ivi u Megari u prvoj polovini VI v.. kao Doraninu. ako se htelo. Solon. Imamo i prve lirske pesnike irom Helade koji pi u o svojim ljubljenim.. kao u Odi . onda to ne bi bilo ka njivo. ja drhtim Sva. Solon u svojoj lirici peva: De aci se vole dok su u cvetu mladosti svoje. naro ito sa malim de acima da je jedan od zakona koje je on doneo morao da titi ranu mlade od takvih ljudi i on je glasio da se svaki odrasli mu karac koji se mota po ve bali tima i kolskim dvori tima sa decom pre puberteta ima kazniti smrtnom kaznom. lirski pesnik Doranin iz Velike Helade.e.. Teognid. koji je pesniku. Od njega nam je sa uvan samo jedan pederasti ki fragment: Kleobula arko volim ja. p. Bla en da je onaj to se s prekrasnim de akom Igra. Tada se po injalo sa nala enjem ljubavnika. a erotosof atinski Platon priznaje da se se svojoj nebeskoj erotskoj mudrosti nau io od svoje zemljakinje Sapfe. O ljubavi prema enama ni ta ne saznajemo iz odlomaka. p.n. Menona i dr. p.n. lirski pesnik na Lezbu. iz druge polovine VI v. zanosi se lepotom mladih ljudi i slavi ih ili kao pobednike na takmi enjima ili im peva serenade.. Girino bila.n.. p. U njegovo vreme pederastija je toliko bila ra irena u Ateni. ali i prema enama. Alkaj.e.e najve i deo svojih eti kopoliti kih uputstava iz kojih mu se delo sastoji posve uje svome mladom prijatelju Kirnu. lirski pesnik iz Jonije.e. samo trenut Jo i jadna umre u ja bez tebe. na prelazu iz VII u VI v. imamo samo jednu pesmu posve enu svojoj suvremenici i zemljakinji Sapfi u kojoj se vide i strast i po tovanje... U Kleobula zagledah ja se. od sena u a sam. Na Kleobulu o i po ivaju mi. belotenim. iz prve polovine VI v.. lepovratim i divnokosim miljenicima i ljubavnicima. Anakreont. Ibik. Tako Maksim Tirski ne bez razloga upore uje Sapfino lezbejstvo sa Platonovom pederastijom.n. u svojim pesamama slavi mladi e npr. Vazda mi sretna.. mekoputim. p.Meni da gori arko od strasti za tobom silne. uveni atinski socijalni i politi ki reformator i zakonodavac. jo godina puno! Ko u te ki obliva znoj. Bikhida. a istovremeno i pesnik lirske i politi ke poezije tako e je bio pederast. na prelazu iz VII u VI v. Melanipa.

pesnikinja iz Arga. i lepe osobine. uveni helenski liri ar na prelazu iz VI u V vek. a Demarata. pro eta i borbenim duhom tako da 494.n. sposobnosti. pa ga je na kraju mu io i ubio.e. nego najlep e lepotane i helenske i trojanske. Na skoro svim helenskim vazama. podigli u Sparti po asne kipove i slavili ih u svojim pesmama. pevao je u svojim pesmama o mu koj lepoti. na prelazu iz VI u V vek vodi u Argu jednu ensku kolu posve enu Artemidi. za razliku od Sapfine. pitijskim. nemejskim i istamskim igrama. pobegne iz Atine. to je rezultiralo njihovim padom sa vlasti. koji je poku avao da na sve na ine zadobije Harmodija. slavi njihova tela. to se u potpunosti uklapalo u njihovu tradiciju. drugog kralja koji je ve bio prodro u grad. Nato Aristogejton ubije Hiparha. pesnikinja vodi ene na bedeme Arga i one kao nove Amazonke odbiju uz velike rtve napad kralja Kleomena. Spartanci su ovim hrabrim junacima. jednog od tirana.Polikratu gde isti e da ne e opevati najhrabrije junake pod Trojom. a usto i pederastima. odakle se vrati sa vojskom pa ubije i drugog tiranina Hipiju. To se desilo 510. nasrtanjima na Harmodija od strane Hiparha. ode u Spartu. Naime.n. nije uspevao. o pobednicima na olimpijskim. ali je sigurno da ovek koji sa ovakvim arom peva o mu karcima i njihovoj lepoti ne mo e biti drugo do pederast. isteraju. mu ko se telo predstavlja u svoj svojoj . Telesila. Nema nijednu direktno pederasti ku pesmu. Ta je kola bila.e. uven je i primer Harmodija i Aristogejtona. dvojice atinskih pederasta koji su u vreme tiranide Hiparha i Hipije bili prekinuti u svojoj ljubavi. Atina je otada nastavila svoj demokratski razvoj i procvetala u jednu od najprimernijih helenskih dr ava. p. p. Pindar. Hiparh.

mi i avi mladi zakora io u pubertet. Ima onih na kojima je predstavljen analni koitus starijeg oveka sa mladi em. dok je ensko obi no pokriveno to se ti e tirana Hiparha i Hipije. zanimljivo je pre svega pomenuti da se na helenskim vazama en general nago mu ko telo crta u svoj svojoj lepoti. Na homoseksualnost se u ovome periodu vi e gleda kao na pravu romanti nu ljubav za razliku od one obi ne.. Tu naime veli da pederast treba da bude europroktos to zna i razra en ili dobro ra iren. On ak na jednom veli da je najve i greh na svetu spavati sa mladi em i oterati ga posle. Aristofan se tako e pominje i u Platonovoj "Gozbi" u kojoj filosofski obja njava svoju pederastiju. . a ensko je pak prekriveno velom ili obu eno. gde se jasno vidi penetracija. a odnos izme u starijeg oveka i mladi a/ ene i devojke nije vi e bazi an. ali je sa uvano i nekoliko vaza sa lezbejskim predstavama. veliki anus. ali je glavna odlika ovog perioda da se helenski duh trudi da ih filosofski protuma i i da se stare homoseksualne vrednosti menjaju jer se ista homoseksualnost javlja u ve em obimu. a ne platiti mu odnosno ga umno i obrazovno ne uzdi i. na prelazu iz V u IV vek. Kada je re o likovnim umetnostima. heteroseksualne. izme u ostalog i Atina digla da pomogne Aristogejtonu koji je u grad do ao sa spartanskim etama. Najpoznatiji knji evni stvaralac iz tog doba je pisac komedija Aristofan. za Helene je to bila homoseksualna ljubav. ali zadnjicu malu. Gledaju i suvremene statue nagih mladi a vidi se da je ideal mu ke lepote bio ne ni. One su slobodne u svome predstavljanju. Slikarstvo i vajarstvo nadahnuto je suvremeno u. u klasi nom periodu Kao to je ve re eno. zdravu ko u. U klasi nom periodu helenske istorije Atina zauzima centralno kulturno-politi ko mesto. sinova Pejsistratovih. Iz pretklasi nog perioda razvoja helenske pederastije ima dosta vaza sa predstavama pederasti kih odnosa. to je Hiparh iskori avao svoju tiranidu da pod prisilom i pretnjom smr u podvodi sebi mladi e i u iva u njima. a to nam jasno govori da je pederastija u Helena zasigurno uklju ivala u sebe analni koitus. ve naporedo stoji uz odnos izme u vr njaka po dobi jednakih. pederastija i lezbejstvo se u ovom periodu jo vi e ire. no bez da je ogaravio lice bradom. pa su i pederastija i lezbejstvo bili prisutni i u likovnim umetnostima pretklasi noga doba. a nausnicu brkovima. Kada se govorilo o strasnoj ljubavi.. Zato se. iroka ramena. to nam govori o favorizaciji odnosa.lepoti. Tako e ismejava i goreopisani ideal helenske mu ke lepote re ima da jedan fini mladi pederast treba da ima sna ne grudi. ali se ipak na strastvenu vezu sa enom/ mu karcem gledalo kao na ne to posebno u okviru uobi ajenih heteroseksualnih odnosa... obojica su bili pederasti. da obori Hipiju. i mnogi su njeni poznati javni radnici bili pederasti. . koji u njima opisuje i pederastiju koja se iroko ukorenila u Atini. s tom razlikom ode om.

ina e vanbra ni sin Periklov. U pomenutome delu on pripoveda kako je zadivljen Sokratovom mudro u. bilo i privatnih malih seks-teatara u kojima se gledao pederasti ki ili lezbejski seks. U klasi nom je periodu. neki od njih jesu. Po svome je ube enju bio isti pederast i taj svoj izbor i filosofski obja njava u Platonovoj "Gozbi". zanimljiv je za na u pri u jer ga je Demosten. Mnogi su vode i politi ki i kulturni radnici bili u to vreme isti pederasti ili lezbejke. Pausanija to je i opisano u Platonovoj Gozbi. Po to su pederastija i lezbejstvo bili veoma ra ireni. p. Optu io ga je naime da je u ivao u bludu pasivne pederastije i da je tako doveo sebe na nivo prostitutke. Da. ali je po predanju imao nekolicinu mu kih ljubavnika. postavlja se pitanje da li je u Heladi bilo javnih ku a u kojima se moglo u ivati sa istim polom. u ovoj komediji Euripid poku ava da ga obu enog u ensko ruho provu e na sve anost kojoj su samo ene imale pristupa. kao to je to bio slu aj sa heteroseksualcima.n. kao i njegove enske manire. u vreme uspostavljanja demokratskih vladavina irom Helade. Timarh Atinjanin. a Ajshin je na to tu io Timarha za prekr aj zakona po kome oni koji ive razbludnim ivotom (hetaireia) ne smeju javno da govore niti da iznose optu be pa parnica bude zaustavljena dok se ne presudi u prvoj. p. ali gledaju i mnoge suprotne suvremene primere.travestit koji je poznat istoriji. a od njih je najpoznatiji bio Atinjanin Alkibijad iz V v. ali mu Sokrat to ne dopusti.e.e. I on filosofski obja njava pederastiju kod ljudi i njegovim govorom po inje gozba. i to naro ito u Atini.e.n. vidi se da je to prosto bila stvar li nog ose aja i izbora. kao i prihvatanje pasivnosti kao normalnog odnosa ak i u Sparti. u ovom se razdoblju javlja i ve i broj mu karaca i ena isto homoseksualno orijentisanih. Kao to je ve re eno. a to se ti e vremena njihovog nastanka. Demosten Atinjanin. a na reversu vrednost ili simbol grada. iz ovoga se postavlja pitanje da li ga je Sokrat odbio zato to nije bio pederast po ube enju ili nije hteo da prihvati mladi evu ljubav. bilo mnogo javnih ku a. Demostenov savremenik. Mi ljenja su podeljenja jer iz Ksenofonta. verovatno su se javile negde u VI v. Tako e je mogu e pretpostaviti da. najve i govornik stare Helade. naravno da su postojala mesta gde se ili li no ili organizovano moglo kupiti mu ko ili ensko mlado telo za istopolno u ivanje i takvih mesta ili javnih ku a je bilo dosta.n. I tako je Agaton prvi pederast . Ideal mu ke lepote. a za ove predstave kupovale su se posebno kovane ulaznice gde je spreda bila iskovana neka poza. p. Kada je re o prostitutkama.Pederast je tako e bio i Aristofanov savremenik tragi ar Agaton kod koga se opisana gozba odvijala. sam je bio o enjen. uveni atinski vojskovo a i politi ar. pisac i govornik uvenih govora protiv Filipa Makedonca. Ovaj je Ajshinov stav vrlo zanimljiv jer se postavlja pitanje da li su pederasti u Atini i sami tako mislili. pa stoga ne mo e da bilo koga bilo za ta tu i. nagovorio da ovoga optu i za nevr enje svojih poslani kih du nosti. a Aristofan u svojoj komediji "Tezmoforijazuse" ismejava izve ta enost i meko u njegove poezije. Naime. . kao npr. iz IV v. poku ao da ga zavede. ne ele i da li no tu i svog protivnika Ajshina.

Freska sa zidova "Grobnice skaka a u vodu". to je. rekli smo. jedna od zna ajki klasi nog perioda razvoja helenske homoseksualnosti. posle ve ere opu taju i uz lagano pijuckanje razre enoga vina filosofiraju. sigurno se zna da je bio pederast i to po delima Gozba i Fedar koje je napisao u slavu pederasti ke ljubavi i po brojnim ljubavnim vezama u mladosti. Tako e veli da je vrlo lepo i dobro biti ljubavnik.e.Sokratovog u enika koji u enja svoga u itelja nije menjao. naro ito ako se zna da su u helenisti kom periodu pisci pederasti svakoga ko je imao bilo kakve veze sa pederastima progla avali pederastom. ina e vojskovo e. Iznose se nadalje mnoga sli na i suprotstavljenja mi ljenja o pederasti koj ljubavi. plesu i lepome. na ta govornici stanu da iznose argumente da je mu karac iznad ene po svojoj prirodi i da je shodno tome pederasti ka ljubav ljubav izme u jednakih i stoga ona treba da se vr i na na mnogo moralnijem i intelektualnijem planu nego sa enom. Ona se odr ava u ku i gorepomenutog glumca Agatona i na nju dolaze svi najpoznatiji Atinjani: Aristofan. iz V v. Zapo inju da govore o ljubavi. pitanje ostaje otvoreno. a neki od njih kao Alkibijad i Pausanija ak u potpunosti odbacuju ljubav prema eni. Gozba je jedan divan opis pederasti ke gozbe na kojoj se Grci. Njegovo delo Gozba centralno je delo kada je re o izu avanju helenske pederastije i filosofskog prooshvatanja toga izbora u Heladi. ali da ne treba biti pasivan u vezi jer je to izuzetno nemu ki. ali se sa tim ne slo e svi govornici. ne saznajemo da je Sokrat bio pederast. najpoznatijeg u enika Sokratovog. Tu se raspravlja o pederasti koj ljubavi i o tome kako ona treba da se vr i. a poneki se put pederastija naziva i sokratovskom ljubavlju to mo e indicirati Sokratovu pederastiju. po starome obi aju. na kojoj je predstavljena gozba helenskih plemi a. U svakom slu aju. Za Platona. p. Uporediti sa ranohelenskom vazom sa predstavom bogova.n. Alkibijad. U Gozbi se veli da je onaj mladi estit koji ne dozvoli odmah svome ljubljeniku da ga osvoji ve polako i s merom. u ivaju u knji evnosti. tako da ovaj njegov stav ostaje li an jer nikad nije ni bio generalan. to o evi ne dopu taju u elji da sa uvaju ednost svojih sinova. a pogotovo se u samoj Sparti ne bi sa njim slo ili. pa Pausanija veli da je jedan od na ina da se izabraniku doka e ljubav da se prespava no pred pragom svoga izabranika. Platon i drugi. pa tako nije nemogu e da se i Sokratovim imenom isto desilo. ali . muzici.

Va no je za klasi ni period pomenuti Svetu etu tebansku. u bici kod Hajroneje. tako da je njihova hrabrost bila legendarna. Odlika slikarstva ovoga perioda je estetska kanonizacija pa tako gorepomenuta scena analnog koitusa postaje kanon. esta je i scena u kojoj ljubavnik u strasti hvata genitalije onog drugog. I u ovom klasi nome periodu razvoja helenske pederastije imamo sa uvanih predstava. Ovakvih predstava ima naro ito na vazama na kojima su se slikale scene iz atinskih komedija. Dosta je est prikaz pederasti ke erekcije i mo e se re i da je to bilo op te mesto helenske pederastije. uni ti e ih Filip Makedonac i njegov jo uveniji sin. jer se smatralo da e tako vrsto povezani bojovnici ra e umreti nego osramotiti svog ljubavnika. a odatle i neki Platonovi stavovi o svetu ideja ulaze u hri ansku dogmu i postaju njen sastavni deo. ipak zaklju uje da ljubav u sebi sadr ava ljubav prema mudrosti. p. sla u i se s tim. ali sa zna ajnim promenama . Gozba postaje jedan od najzna ajnijih spisa koji hri anstvo uzima iz Antike i konzervira ga kao duhovno korisno. Aleksandar Veliki.pre se predstavlja izme u partnera vr njaka po dobi nego izme u starijeg oveka i mladi a i prizor postaje vi e stilizovan prikazuju i samo erekciju star evu iz profila na mladi evu zadnjicu.Platon na kraju. Kakav je put ideja! Najprovokativniji detalj sa gornje freske. pederast. tako da je zaklju ak Gozbe da cilj ovekovog ivota treba da bude ljubav prema idealnoj mudrosti i ivljenju po mudrosti. 33 godine kasnije. . Ona se sastojala iz 150 mu kih ljubavni kih parova koji su se ak po vojnome obredu enili. Ba je ta Sveta eta tebanska dovela do kona no prevlasti tebanskog saveza nad spartanskim i irenju tebanske hegemonije nad Heladom. Tako e su sa uvane i nekolike predstave lezbejskih odnosa.n. Sa tako koncipiranim zaklju kom.e. lepom. vojne jedinice te kih oru anika koja se osniva u tebi godine 371.dobrom i idejnom i da iz te ljubavi izviru sve ostale nejednake ljubavi.

progla avaju i svakoga ko je imao bile kakve veze sa pederastima ili lezbejkama istima. Homoseksualnost nastavlja dalje u istoriju ire i se sve vi e i vi e. car tada njeg sveta i svetskoga carstva. No. Ono je va no jer opisuje i lezbejstvo i pederastiju. progla avaju pederastom ili lezbejkom. . U ovom periodu se polako ali sigurno gube filosofska tuma enja homoseksualnosti i dolazi do sinkretizma sa nekim isto nim orgijasti kim kultovima. pederastija i lezbejstvo se jo vi e ire kao i ista homoseksualnost. pod imenom more Graecorum . ak joj ni svoj jezik ne name e kao glavni. a delo. Najpoznatiji pisac na temu homoseksualnosti i pederastije je Apulej iz II v. homoseksualizam e nastaviti da cveta.e. koji pi e delo Eeji u kojem opisuje vrste mu karaca po karakteru i po lepoti. Tako oformljena. Najpoznatiji pederast ovoga razdoblja je istovremeno i njegov za etnik. helenska i azijska jer je u Aziji homoseksualnost bila odavno uobi ajena pojava.Helada. posle silnih peripetija nabasava na pripadnike jedne pederasti ko-orgijasti ke Izidine sekte koji stanu da obo avaju njegov falus.po helenskom obi aju. Tako su se u helenizmu spojile tri homoseksualne struje: makedonska. s tim da se po jednoj zna ajki razlikovala od svojih dru benica na evropskom kontinentu . ak. Ve i mu je deo ivota najbli i prijatelj bio prelepi satnik Hefajstion. a naro ito je va na jedna scena u kojoj glavni junak. Procvatom helenizma i Aleksandrije i Pergama kao kulturnih centara. postoje dokazi za Aleksandrov odnos sa mladim evnuhom Bagoasom.n.bila je dosta povezana sa isto nim orgijasti kim kultovima i to je ono to je ona u svom sinkretizmu polako predavala ovim ostalim dvema strujama. koji pi e roman Zlatni magarac. p.. to je gore re eno. pretvoren u magarca. so no. ali za njihov seksualni odnos dokaza nema. mo e se re i. pederastiju i lezbejstvo moramo priznati kao deo helenskog kulturnog nasle a.. pre la je u me ukulturalnom razmenom i u Rim i tako pro irena nastavila da postoji kroz oba carstva. a to je Aleksandar Veliki.. neki od njih vr e iskrivljavanje mita i istorije jer svakoga ko je bilo kad imao bilo kakvu vezu sa homoseksualcima. a odgovor je da su oni inili sastavni deo tamo njeg ivota. Knji evnost i kultura helenska i dalje nastavoljaju sa postojanjem. sinkretisti ke evroazijske kulture. Najistaknutiji pisac pederast u to doba je Fanokle iz II v. Vergilije ka e: Graecia capta ferum victorem cepit . osvaja Heladu. ali je ne pokorava kulturno. U Rimu gde e se me ukulturalnom razmenom preneti. najve i osvaja staroga veka i politi ar koji je svojim istorijskim i li nim delanjem sjedinio Evropu i Aziju i doveo do pojave helenizma. Zanimljivo je upitati se za odnos makedonskog dvora prema pederastiji i lezbejstvu. Jezik mu je pitak. pne. u poklasi nom . nadvladala je (kulturom) svoga pobednika. pobedilac nad Persijom. U tom smislu. ali sad pod pokroviteljstvom Rima i tako nastaje rimski period razvoja helenske knji evnosti za koji to se ti e pisaca isto va i kao i za aleksandrijski. helenska knji evnost prelazi u svoj aleksandrijski period razvoja i u njemu pisci slobodno pi u o pederastiji i lezbejstvu. da ak i neki pisci iskrivljuju istoriju i mit. na ta on jadan jedva pobegne dalje. pa su tako i pederastija i lezbejstvo brzo pre le u Rim i tamo se ugnjezdile. Rim 146.helenisti kom periodu Kao. kao i svugde u Heladi i okolo nje. srednji vek i novo doba do dana njih dana. iako nadvladana. orgijaju i.

Zevsa koji grabi mladoga i nevinoga Ganimeda i sl. arko Veljkovi student III godine klasi nih nauka Beograd Preporu ena literatura: . O ito je. Usled procvata helenisti kog vajarstva do nas je do lo i nekoliko statua pederasti kih odnosa iz mitologije npr. kako protiv pederastije i lezbejstva. na Istoku i u Sredozemlju. Zabrana jednog vizantijskog cara nije mogla da uti e na bilo kakvo smanjenje obima ovih dru tvenih pojava. sledio ovaj manir u pisanju svoga dela. dakle. koji pi e svoje delo Opis Atike. ako je neko pisac. onaj ko u e u Akademiju ne sme pustiti da u e u crkvu. kako na dvorovima tako i u narodu. U njemu. zatim pod Turcima. a napisao je knji evno delo u kojem slavi lepotu istoga pola i u ivanje u njoj. ve predstavlja i in protiv pederastije budu i da Justinijan pre ukidanja donosi zakon po kome se Miljenik i miljeni. mnogi su vladaoci bili pederasti naro ito od Aleksandra pa nadalje po helenisti kim dvorovima. uveni pisac pederast toga doba je Pausanija iz II v. tako da u Vizantiji one cvetaju u velikome obimu. Hri anstvo me utim. kao to je ve re eno. Tako je i sam Plutarh.Najpoznatiji istori ar ovoga doba je Plutarh iz I v. svojom pojavom jasno osu uje pederastiju i lezbejstvo kroz re i. Ta je pojava zna ajna ne samo po tome to predstavlja jedan zlo ina ki akt prema helenskom kulturnom nasle u. a ova borba. pa sve do dana njih dana. Zahvaljuju i ovoj pristrasnoj pojavi. tako i paganstva kulminira 529. slikaju i istoriju Atike slavi i pederaste koji su povezani svojom vrstom ljubavlju. da su i knji evnost i slikarstvo ovekove avale pederastiju i lezbejstvo svojih savremenika. dela i poslanice apostola i vodi borbu protiv njih. pederastija i lezbejstvo bile su jo odavno ra irene pojave u Heladi. mi danas ne mo emo sa sigurno u utvrditi ko je u Antici bio homoseksualac osim ako nema direktnog pomena u takvom kontekstu ili. Ali. koji pi e svoje uveno delo Uporedni ivotopisi Helena i Rimljana. godine kada vizantijski car Justinijan zabranjuje Akademiju u Atini. me uulturalnom razmenom i irenjem i mnogi naj uveniji i najmo niji rimski carevi. hrabro pali brane i svoju grudu. iako nije bio pederast. jer se smatralo da ne samo da je uprljao svoj um paganstvom ve i svoje telo istopolnim bludom. a ono je zna ajno po tome to se iz injenice ko je sve bio kroz istoriju pederast vidi da je progla avanje svakog istorijski zna ajnog delatnika pederastom bio manir u knji evnosti. a potom.

grupa autora.aol. ove tkanine skre u pa nju javnosti na izvesne doga aje. Durando. Drevna Gr ka . Istorija helenske knji evnosti.com/niankhkhnum_khnumhotep/ http://hometown. zna ajan medij vizelne komunikacije u ve ini afri kih dr ava ju no od Sahare. Re nik gr ke i rimske mitologije. tkanine se i dalje nose kao sve ana.egyptology. Povjest svjetske knji evnosti (II tom). 6. Zagreb: Mozaik knjiga. Platon. 1982. 1961.1 . Zagreb: Mladost. Zagreb: Zora . komemorativne tkanine prete no se upotrebljavaju za izradu ceremonijalne ode e koja se nosi kao uniforma na masovnim skupovima na kojima se gra ani ("narod") susre u sa svojim vo ama i drugim predstavnicima elite na vlasti. kulturnih manifestacija. poseta stranih dr avnika. i Cermanovi -Kuzmanovi . Beograd: Bigz.1989. Kad ceremonija pro e.zora zapada. Morus.html Industrijske tkanine sa tampanim motivima iz aktuelnog politi kog.fordham. Historija seksualnosti. kulturnog i javnog ivota postale su. nacionalnih kampanja i kampanja me unarodnih organizacija. 1973. Preporu ene web stranice: http://www. Svojim likovnim i tekstualnim sadr ajem. ili kao svakodnevna ode a. pojave i li nosti kojima se pripisuje izuzetna dru tvena va nost. Srejovi . kao i za odr avanje va nih politi kih sastanaka. Women in Atiquity. New York. Beograd: SKZ. Gozba. 1976.edu/halsall/pwh/greekeros. .y y y y y y y y uri . obezbe uju i da proklamovane poruke jo dugo ostanu vidljive i aktuelne. in: Arethusa. nakon sticanja nezavisnosti tokom 1960-tih i 1970-tih godina.Napred. grupa autora. M. Ilustrovana enciklopedija erotike. U tim prilikama. 1999. Zagreb: Mladost. D. A. 1990. grupa autora. no.com/GraceEACA/chapter2. a njihova proizvodnja i masovna upotreba naj e e su vezane za obele avanje godi njica nezavisnosti i drugih nacionalnih praznika.html http://www. F. Beograd: ZUNS. 1995.

Proslave dana nezavisnosti u Zairu i Togou. emancipacija ene i sl. . razvoj zdravstvenih ustanova. moda mini-suknje ili razvoj afri ke pop muzike po etkom 1970-tih godina. briga o deci. do hroni arskog registrovanja najraznovrsnijih fenomena svakodnevnog ivota kao to su. na primer. Komemorativne tkanine bave se razli itim temama: od borbe za izgradnju jedinstvene nacije i realizaciju prioriteta dru tvenog razvoja kao to su industrijalizacija. proizvodnja hrane. opismenjavanje.

"stjuardese" itd). baklje kao simbol slobode i nezavisnosti. figuralni motivi (koji stereotipizovano reprezentuju nosioce razli itih dru tvenih uloga "radnika". scene iz svakodnevnog dru tvenog ivota. manje ili vi e konvencionalnih simbola (npr. stisak dve ruke kao oznaka za prijateljstvo.. dok u drugim simbolizuju prirodna bogatstva i glavne privredne resurse zemlje). u nekim slu ajevima. kao i veliki broj raznih drugih. Najve i deo ovih tkanina direktno je posve en politi kim doga ajima i li nostima. . mape doti nih dr ava. dok su na ostatku tkanine kombinovani drugi detalji. "majke". Muzi ki ivot moderne Aftike po etkom 1970-tih godina. Dominantne likovne motive na njima obi no predstavljaju portreti aktuelnih politi kih vo a.. floralni motivi (koji. dr avni i partijski simboli (zastave i grbovi). pesnica kao simbol borbe.Tkanina u ast moderne Afrikanke.). prikazi arhitektonskih i drugih objekata (sa funkcijom metafori kog ozna avanja stvarnih ili projektovanih ekonomskih i privrednih uspeha). "vojnika". slu e samo kao prikladna pozadina.

kao simbol tehnolo kog napredka i emancipacije ena (stjuardesa). iz perspektive po iljaoca. s jedne strane mogu biti jednostavni natpisi koji obja njavaju prikazane slike (imena osoba. datumi i sl). obi no postoji i tekstualni sadr aj tkanine.Tkanina posve ena 10godi njici nezavisnosti Zambije sa likom Keneta Kaunde. Pored likovnog. Tkanina u ast nacionalne vazduhoplovne kompanije Malija. "pogre no" tuma enje poruka. zemalja ili doga aja kojima je tkanina posve ena. To. . ali isto tako i verbalni iskazi u obliku parola i slogana iji je zadatak da to vi e ograni e polje mogu ih konotacija i spre e proizvoljno. odnosno.

na komemorativnim tkaninama esto se mogu sresti i likovi drugih omiljenih politi kih li nosti kao to su bili Amilkar Kabral. recimo. . oja ani parolama i sloganima poput " ivela afri ka umetnost i kultura". Pojedini afri ki lideri. jedan od legendarnih vo a antikolonijalne revolucije u Africi.otac i svetlost novog Togoa. Po asno mesto na tkaninama tako e se dodeljuje i stranim dr avnicima prilikom njihovih poseta afri kim zemljama. " ivela majka Afrika" ili "Crn sam i ponosan".legenda afri kog revolucionarnog pokreta.Ejadema . togoanskog predsednika Ejademe ili biv eg zairskog predsednika Mobutua. Ipak. kao da su bili naro ito skloni ovakvom na inu predstavljanja svoga lika (i dela) u javnosti.predsednik Zaira. ili D on Kenedi. Amilkar Kabral . "afri ke kulture". poput. biv i predsednik SAD. pored lokalnih heroja i "o eva nacije". ire. U ovim slu ajevima udarne motive po pravilu predstavljaju reprodukcije ili stilizovani prikazi remek-dela tradicionalne afri ke umetnosti. Pored tkanina koje se eksplicitno bave politi kim temama. veliki deo posve en je reafirmaciji i reanimaciji bogate kulturne ba tine afri kih naroda i poku ajima da se tradicionalna umetnost iskoristi kao jedan od klju nih elemenata u teku im procesima konstruisanja nacionalne i. Mobutu .

pojava i li nosti. Tkanina u ast posete pape Jovana Euzebio .Tkanine objavljene u ast festivala afri ke kulture.Jovan Pavle II i Jovan XXIII. Najzad. deo savremenih komemorativnih tkanina nastao je u ast najrazli itijih doga aja. prva internacionalna zvezda afri kog fudbala. Tako se na nekim tkaninama pojavljuju poglavari rimokatoli ke crkve . ali i mnoge li nosti iz sveta masovne kulture i sporta kakav je bio Euzebio. Nije preterano re i da ovakve tkanine predstavljaju svojevrsnu likovnu hroniku svog vremena. ameri ki astronauti Armstrong i Oldrin.prva zvezda afri kog .

ovakvo . u kojem na prvi pogled nije lako uo iti nikakvu "sumnjivu" nameru. komemorativne tkanine predstavljaju odli nu supstituciju za savremene elektronske medije kao to su radio i televizija. Drugim re ima. standardizovani postupak prikazivanja lika vo e preko kontura dr ave. Ipak. Ve ina afri kih vlada. Tamniju stranu masovne uporebe komemorativnih tkanina u procesu javne komunikacije na relaciji vlast/narod predstavlja injenica da su one jedno od privilegovanih polja za monopolizaciju proizvodnje klju nih simbola dru tva i da se njihova informativno-edukativna i propagandno-mobilizacijska funckija vrlo lako mogu svesti na puku politi ku manipulaciju. Njihovoj popularnosti i efikasnosti u irenju poruka naro ito je doprinela ma inska izrada i mogu nost br e serijske proizvodnje. godine. u kojima. nema za cilj samo da obavesti neupu ene posmatra e odakle odre ena osoba poti e. Zbog toga je potrebno ista i jo nekoliko va nih momenata u vezi sa njihovim izgledom i na inom upotrebe. obilato ih je koristila u svom edukacionom i propagandnom delovanju. Tkanina povodom me unarodne godine ena. iroke teritorijalne rasprostranjenosti i velikog broja dru tvenih grupa koje u estvuju u razmeni poruka na ovaj na in. Na primer. pri tom. fudbala. svesna ogromnog komunikacijskog potencijala komemorativnih tkanina. Tkanina tampana povodom kampanje za brigu o deci. "gramatikom" i "vokabularom". a njihova masivna upotreba je logi an nastavak nasle enih komunikacijskih obrazaca u novim dru tvenim uslovima.XXIII Africi 1969. za sve slu ajeve zajedni ko je slede e: u dru tvima sa visokim procentom nepismenih. Zbog obilja tema. ve i da sugeri e postojanje neraskidivog jedinstva izme u li nosti "svetlog vo e" i nacije. postoji tradicionalna povezanost tekstila sa dru tvenom akcijom i komunikacijom i u kojima je detaljno elaboriran svojevrstan "jezik tkanina" sa prepoznatljivom i svima razumljivom "sintaksom". nije lako odrediti sva mogu a zna enja i funkcije komemorativnih tkanina.

deo li ne istorije predsednika. koje uspeva da pomiri isto tako uspe no kao to okolo razgoni muve. to sam ja". ve mu pru a i dodatni legitimitet. Treba znati da svaki motiv.predstavljanje kao da ilustruje poznatu apsolutisti ku devizu: "Dr ava. a koje su. pro av i kroz . prikazane su etiri scene koje bi trebalo da ilustruju klju ne doga aje u novijoj istoriji Togoa. kada se od tampa na tkanini. predsednika Togoa. pored centralnog medaljona sa njegovim portretom. bilo ta da predstavlja. budu i da evocira avionsku nesre u koju je on "herojski" pre iveo. predsednik Togoa . Mahalica za teranje muva. Isto tako est primer politi ke manipulacije predstavlja falsifikovanje istorijskih podataka na komemorativnim tkaninama. posreduju i izme u dru tva pro losti i dru tva budu nosti. Ejadema. ostvaruju i kontinuitet bez obzira na sve postoje e razlike. a ne sticanje nezavisnosti. Recimo. na jednom od primeraka sa likom Ejademe. u stvari. Ovakva ili sli na itanja pojedinih zna enja mogu na su skoro za svaki element primenjen na komemorativnoj tkanini: zrno kafe ili kokostov orah. Datum u levom gornjem uglu je falsifikat. atribut Joma Keniata i tradicionalni simbol visokog dostojanstva. ima pozicionu simboli ku vrednost. Olupina aviona u donjem levom uglu tako e ilustruje epizodu vezanu za predsednika li no. po to ozna ava Ejademin dolazak na vlast. ne samo da sugeri e njegovu realno najvi u poziciju u dru tvu (koju je obezbedio kao vo revolucionarnog pokreta i utemeljiva "nacionalne" dr ave)."prvi lu ono a".

zavisi e. mo e da konotira armiju kao snagu nacije. kao i s obzirom na svoju sposobnost da zamene neki drugi simbol i preuzmu njegova zna enja. na primer. Simbolika predsedni kog lika bogatija je. na ovaj na in spojili lik or a Pompidua i mapa Togoa. sami ili udru eni sa drugim simbolima. isto tako.postupak simbolizacije. Videli smo da se pojedini lideri predstavljaju zajedno sa efovima prijateljskih dr ava. armiju kao sredstvo za monopolizaciju vlasti. recimo. dakle. Kad bi se. ali. . u odre enom kontekstu mogu biti zna ajniji od rimskog pape.predsednik Kenije. pre svega. Sli an odnos lik vo e uspostavlja i prema ostalim motivima komemorativnih tkanina. i zna ajnija od simbolike pojma dr ave. Mnogi od simbola koji se pojavljuju na komemorativnim tkaninama su polisemi ni: lik vojnika. veza bi bila besmislena (ili bi izazvala diplomatski skandal). dobija se jasan simbol prijateljstva me u "narodima". Hijerarhija simbola uspostavlja se s obzirom na bogatstvo konotacije koje mogu da izazovu. Jamo Keniata . Kad se umesto pomenute mape postavi lik generala Ejademe. Koje e zna enje i kakav do ivljaj simbola prevagnuti. od pozicije subjekta i konteksta u kome je simbol upotrebljen.

koliko odnos simbola na tkaninama korespondira sa realnim odnosom me u osobama. rituala. poput jednog drugog simboli kog sistema. S jedne strane. Pitanje je. pojavama. dok. predstavljaju modele prema kojima se ti odnosi ure uju. Evidentno je.tkanina u ast prijateljstva Togoa i Francuske. s druge. objektima i idejama u dru tvu. da komemorativne tkanine. odra avaju postoje e dru vene odnose. me utim. reprezentuju dvostruki odnos prema dru venoj realnosti. .Ejadema i Pompidu . ipak.

ti rezultati ponuditi kao njene autenti ne odluke i izbori. Ne mo e se. kasnije. komemorativne tkanine. no enjem odre ene ode e na odre eni na in. gde se izra ava i suprotno mi ljenje. S druge strane. komentari u razna dru tvena zbivanja. na svakom mestu i za svaku osobu. To su. an Bedel Bokasa. naj e e i deluju povezano: politi ki rituali predstavljaju spolja nji kontekst komunikacije od koga zavisi zna enje simbola na tkaninama. Ova dva simboli ka sistema. rituali pru aju mogu nost da se rezultati komunikacije ograni enog broja predstavnika (koji se esto delegiraju i "odozgo". me utim. prona i prava pitanja za postoje e odgovore). u stvari. Da je druga ije. Omar Bongo -predsednik Gabona. kojoj e se. na ta ukazuje podatak da se pojedine tkanine besplatno dele ili prodaju isklju ivo vladinim slu benicima). predstave kao op te raspolo enje javnosti. verovatno. ne bi ni postojale. okrenut naopako.Tkanine tampane u ast regionalnog povezivanja afri kih dr ava.. samo puko sredstvo manipulacije. mnogo je lak e odgovoriti na postavljana pitanja (ili. retki slu ajevi i komunikacija pomo u komemorativnih tkanina mahom prati ustaljeni ablon. U obredima i drugim vrstama formalizovanog pona anja. Dokaz za to su delovi ode e koji su skrojeni tako da se lik vo e na e prese en na dvoje. sa jasnije definisanim ciljevima komunikacije i kategorijama u esnika u komunikaciji nego to je to u svakodnevnom ivotu. tvrditi da je svaka komemorativna tkanina sa politi kim sadr ajem obavezno. ima primera. naravno. Shodno afri koj tradiciji da se. to je skoro isto. u svakom trenutku. . ili istaknut na nekom od "bezobraznih" delova tela.

The Newark Museum. Biblijska pri a o borbi izme u Davida i Golijata predstavljala je omiljenu temu koja se u umetnosti. ar evi . David koga je izradio Mikelan elov uveni prethodnik Donatelo. koji znatno ja eg i bolje naoru anog neprijatelja izaziva na dvoboj sa pra kom u ruci. pa i onih koji su stvarali posle njega.kao ve iskazan pobednik sa odse enom Golijatovom glavom u rukama. prikazati sa pra kom u desnoj ruci. a kamenom u desnoj ruci . 1993. P. M. Mikelan elo je u potpunosti ispunio svoj zadatak izvajav i preko pet metara visoku mermernu skulpturu nagog Davida sa savr enim proporcijama mu kog tela. Preporu ene Web stranice: http://www. Sli no njemu. jedna od najboljih dela renesansnog vajarstva. . itav vek posle Mikelan ela. pa je sasvim izvesno da se radi o de njaku. ali i politici esto koristila kao primer borbe slabijih protiv silnika i pobede dobrih i pravednih nad Zlom.176.html Za to je Mikelan elov David levoruk? Svakako je svima dobro poznata monumentalna skulptura Davida. A.. str. Beograd.textilemuseum. "Savremene memorijalne tkanine Afrike: Komunikacija i manipulacija". Mikelan elo je svog Davida prikazao sa pra kom u levoj. desnorukog Davida oslikao je Andrea del Kastanjo na jednom paradnom titu.org http://www. 168 . barokni skulptor anlorenco Bernini oproba e se u istoj temi i Davida. New Jersey. na la svoje mesto ispred zgrade gradske op tine.dakle kao levaka. 1983. In Praise of Heroes: Contemporary African Commemorative Cloth. ve kao prkosni borac.Predrag ar evi etnolog Istra iva ka stanica Petnica Preporu ena literatura: y y Spencer. Newark.. opet. Ono to je specifi no za Mikelan elovog Davida je to da on nije prikazan na uobi ajeni na in .ca/anthropology/kintitle. XLII.umanitoba. Za razliku od ve ine umetnika koji su mu prethodili. godine firentinska op tina naru ila od dvadeset estogodi njeg Mikelan ela da izradi lik uvenog starozavetnog heroja. na primer. Kada je 1501. Glasnik Etnografskog instituta SANU. Ona je ubrzo prerasla u patriotski simbol samostalne Firentinske republike i umesto na katedrali. dr i ma u desnoj ruci. najpre je elela da on krasi jedan od potpornih stubova gradske katedrale.

g. Donatelo (oko 1430-32.David. Mikelandjelo (1501-04. .) David. g) Za to je Mikelan elo insistirao da njegov David bude levoruk? Da li zato to je vi e cenio levake od de njaka ili je jednostavno eleo da ovakvom promenom svoju skulpturu izdvoji iz mase sli nih predstava? Odgovor na ovo pitanje mo da mo emo na i u pri i o pra ki.

000 p.g. se e sve do dana njih vremena. namenjeni izbacivanju iz pra ke.g. Ispru anjem slobodne ruke nani anio bi se cilj. ili metalnog lanca.) Praistorijska pu ka David. Bernini (1623. . Otpu tanjem jednog od krajeva pra ke. pri vr ene za dve uzice od ko e.n.8. lanenog kanapa. Andrea del Verokio (oko 1480. a potom izveo trostruki zamah iznad glave. projektil. ija upotreba. spada u red revolucionarnih promena u tehnologiji naoru anja koje su usledile tokom mezolitskog perioda (12. luka. Projektil je stavljan u le i te koje je pridr avano jednom rukom. ta drevna pra ka sastojala se od jednog remena sa le i tem za projektil u vidu pro irenja na sredini. Za razliku od pra ke sa drvenom ra vom i gumenim kai evima koju svi poznajemo iz detinjstva.) Pra ka je verovatno jedno od najstarijih oru ja poznatih oveku. no en centrifugalnom silom.e).000 . a dva sastavljena kraja pra ke dr ala su se u drugoj ruci. zajedno sa kori enjem koplja. bio bi odapet. upredenih creva. Posebno oblikovani komadi kamena. Ovo oru je. na eni su ve na kasnopaleolitskim nalazi tima u Evropi. bode a i buzdovana.David. ili u vidu komada ko e u obliku vre ice. strune. na prostorima naseljenim primitivnim zajednicama ljudi.

gde je pra ka bila posebno rasprostranjena. te ine i oblika projektila. a svakako ve eg dometa i preciznosti. U kasnijim vremenima pra ka je sa uspehom kori ena ak i prilikom borbe sa oklopljenim protivnicima. Domet pra ke u rukama stru njaka za ovu vrstu oru ja i pri idealnim vremenskim uslovima iznosi oko pola kilometra.Rekonstrukcija pra ke izradjene od upredenog kanapa sa projektilom u le i tu. i odoma eno u neolitskim zajednicama. Poznati su primerci zrna od razli itih vrsta kamena. hematita. koristi u VII milenijumu p. diorita i drugih tvrdih materijala. metalni ili kerami ki projektili (lat. te da u isto vreme pove a brzinu i domet. na morskoj ili re noj obali. U borbenim okolnostima. ja ina i pravac vetra i sli no). Kameni. tako i na Istoku. ubita nije od tada njeg luka. glans) kori eni su kao uobi ajeno streljivo za pra ku (lat. izba eni iz pra ke. . po inju da se proizvode zrna posebne te ine i specifi nog oblika.n. to sve zavisi i od veli ine pra ke. Vremenom. Sasvim je izvesno da se ovo dalekometno oru je. a samim tim i efikasnost oru ja. olova i bronze. Te ki kameni projektili veli ine pesnice. sra unatog da pru a manji otpor vazduhu. mogli su da izazovu ozbiljne frakture kostiju glave. od magnetita. kako u Evropi. Kao projektili za pra ku u po etku su kori eni kameni obluci koje je bilo lako na i u prirodi. ali i od pe ene zemlje.e. kao i brojnih drugih okolnosti (izgled reljefa. mo e se pre o ekivati domet od oko 200 m i ne to vi e. funda). ekstermiteta ili grudnog ko a. koje su naj e e daleko od idealnih.

a tako e i na lokalitetu Tepe Gavra (3. Na velikom broju arheolo kih nalazi ta u Anadoliji otkriveni su projektili od pe ene zemlje.n.e. U atalhujuku.500 godina p. Asirci su pra ka e koristili u sadejstvu sa drugim strelja kim jedinicama i to pre svega prilikom zauzimanja utvr enih gradova. Na lokalitetu Hasuna (4.Projektili za pra ku iz mladjeg kamenog doba.e).n. Pojava glinenih projektila za pra ku na poznoneolitskim i eneolitskim nalazi tima u Gr koj (Sesklo). na tlu dana nje Turske (7. . Kerami ka zrna za pra ku kori ena su i na tlu Irana. Egipta i dalje sve do Indije.500 godina p. Fenikije.) u Iraku.) na severu Mesopotamije. Tesalija. tako e svedo i o rasprostranjenosti ove vrste oru ja na teritoriji Balkana. nailazimo i na neke od prvih likovnih predstava neolitskih pra ka a. Ga anje projektilima koji su padali u visokom luku bilo je naro ito delotvorno protiv branilaca na te ko dostupnim zidinama utvr enja. Asirski pra ka i.n. Gr ka. konstatovana su zrna za pra ku od keramike.000 godina p.e. ali i na na na em tlu.

Iz ovog razloga levoruki ratnici izdvajani su od ostalih i okupljani u posebne trupe specijalizovane za ga anje iz pra ke.e. uostalom kao i lukom i strelom. protiv bornih kola i konjice. Ovo za Ro ane i nije predstavljao veliki problem s obzirom na to da se radilo o njihovom nacionalnom oru ju. moglo se koristiti na bilo kojoj vrsti reljefa za napad ili odbranu utvr enih gradova. Njihova pojava u neposrednoj je vezi sa borbenim iskustvom koga su gr ki ratnici sticali na Bliskom Istoku. vrlo esto se pominje legendarna ve tina pra ka a sa Roda.n.n. pro iri e se po celom Sredozemlju. Va ne podatke o ovom razdoblju istorije razvoja ratne ve tine kod starih Helena daje nam gr ki pisac Ksenofon. hoplitski polisi uglavnom daju primat tradicionalnim vidovima naoru anja . To je verovatno i razlog za to je ovog legendarnog pra ka a prikazao sa oru jem u levoj ruci. po etkom III veka p. Stvaraju i skulpturu Davida. I pored injenice da je upotreba pra ka a u ratnim operacijama postojala u Gr koj i ranije. koji izdvaja spretnost stanovnika Roda u kori enju ovim oru jem. U svome spisu Anabasis on navodi da je u odre enom trenutku morao da te ko naoru anu pe adiju sa Roda upotrebi kao pra ka e. Koristili su je stari Jevreji. prisustvo levorukih ratnika dovelo bi do pometnje u borbi i do razbijanja poretka. Pra ka kao oru je nomada i pastira. Me u Jevrejima. u kojoj su upotreba pra ke i sve prednosti lako naoru anih trupa na bojnom polju bili dobro poznati. Strelja ke i pra ka ke jedinice uvode se na ovim prostorima u ve oj meri verovatno s po etka V veka p.e. pa i kasnije. upotreba pra ke kao oru ja koje e po preciznosti. posebno ve ti su bili levoruki pra ka i iz plemena Venjaminita. a kasnije i kao protivnici persijske carevine. koji e se proslaviti i prilikom opsade Sirakuze. . ukazuju da se pra ka na gr kom tlu koristi i tokom mikenske epohe. Naime. Mikelan elo. ali ipak su Ro ani Vrlo brzo. od arhajske epohe pa nadalje na teritoriji Gr ke dominiralo hoplitsko naoru anje. U vremenu kada je.ma u i dugom probodnom koplju. Asirci i drugi orijentalni narodi od kojih je pra ka preneta Grcima. U takvom ustrojstvu trupa. ve tina ga anja pra kom. morao je svakako imati ovo na umu. pa i kod starih Jevreja. ve ina boraca nosila je ma u desnoj. najpre kao najamnici. u vojsci makedonskih kraljeva. pored strelaca sa Krita. kao dobar poznavalac biblijskih tema i ratne ve tine. U daljem izlaganju. isti autor tvrdi da su njegovi pra ka i sa Roda nadma ili domet i preciznost persijskih strelaca. spadala je u domen stranih. me u odredima pla enika. Egip ani. I kasnije. a tit u levoj ruci. U vojskama antike. Primerci projektila prona eni na Kritu. ubita nosti i dometu dugo prednja iti nad ranim oblicima ratnih i lova kih lukova.Nisu kolosi. u uobi ajenom zbijenom borbenom poretku. najamni kih odreda. prisustvo ratnika sa dominantnom levom rukom predstavljalo je poseban problem. kori eno protiv zveri koje napadaju stada.

Ahaja. rimski pisac s kraja IV veka n. Iako naizgled naivno i mo da za dana nja shvatanja primitivno oru je. predstavljaju i va nu podr ku glavnim vojnim snagama. Obja njavaju i bojne redove na koje je po ratnom pravilu razvrstavana rimska legija pred bitku. fundatores) su ometali i usporavali protivni ko napredovanje pa i nanosili ozbiljne gubitke neprijatelju. spadalo je u redovnu obuku regruta tokom prvih nekoliko meseci po stupanju u vojnu slu bu. Pored drugih vojnih ve tina i ga anje kamenom. Oni su slu ili kao pripomo pra ka ima i jednostavno bacali kamenje iz ruke.e. . esto bez ikakvog naoru anja. od kojih su neki iznosili i po nekoliko stotina grama. Upotrebu pra ke Rimljani su. bilo rukom ili iz pra ke. Zasipaju i protivni ke vojnike u napadu ili odbrani ki om projektila. Rimsko tajno oru je U vojsci Rimskog carstva. preuzeli sa Orijenta. anga ovane su uglavnom pomo ne trupe stranih najamnika. Koriste i tradicije i iskustava vojske klasi ne i helenisti ke epohe. pra ka e stavlja u peti borbeni red. Baleari. Rod).Gr ka te ko oklopljena pe adija (hopliti) u zbijenom borbenom poretku. Mla i i jo neiskusni vojnici nastupali su u istom borbenom redu. zrna izba ena iz pra ke igrala su tokom antike vrlo ozbljnu ulogu u ratu. oni su anga ovali za ovu svrhu posebno uve bane auksilijarne jedinice iz krajeva poznatih po preciznosti i ve tini ga anja pra kom (Sirija. pra ka i (lat. kao i Grci. odmah iza lako naoru anih boraca etvrtog reda sastavljenog od strelaca i baca a lakih kopalja. Vegecije.

lako naoru ane trupe izlazile su iza prve borbene linije i izazivale neprijatelja. Ukoliko bi uspeli da potisnu protivnika. Mo da su kori eni u lovu na ptice. Ali. naj e e su izra ivana u veli ini koko ijeg jajeta. iza vrstih redova dobro oklopljenih i naoru anih legionara prvog reda (lat. ovi " arka i" bi se povla ili na svoja prvobitna mesta. strelaca i pra ka a. zajedno sa strelcima. glandes latericiae). a ne to re e i od kamena. dezorganizuju i neprijateljske bojne redove. kopaljanicima i posadama raznih baca kih artiljerijskih ma ina. pripremale napad te ke pe adije i konjice. ovi projektili nisu mogli u ratu da predstavljaju smrtonosno oru je. Svakako. U tom bi slu aju lako naoru ani pe aci i pripadnici pomo nih trupa.). ukoliko je to bilo potrebno. jer bi time rasturila svoj borbeni poredak. ili u nekim posebnim prilikama tokom rata. principii). . Za razliku od te ko naoru ane pe adije koja je morala da dr i stabilnu vojnu formaciju. Pretpostavlja se da zbog svoje male te ine (50-200 g) i lomljivosti. U ratnoj taktici Rimljana.e. zajedno sa konjicom gonili neprijatelja. preporu uje isti autor. prednost je bila u tome to je svaki vojnik mogao da od gline napravi veliki broj projektila. Pra ka ke jedinice u rimskoj vojsci koristile su uglavnom projektile od keramike i olova. kada bi neprijatelj pre ao u napad. prilikom uve bavanja ga anja. Tako e. koje su. Julije Cezar navodi da su pripadnici plemena Nervija zasipali opsednuti rimski logor u arenim kerami kim zrnima ne bi li zapalili krovove vojni kih koliba pokrivene slamom. Trajanov stub u Rimu (II vek n.Pra ka i u rimskoj vojsci. koji su preuzimali bitku na sebe. napominje Vegecije. U svom spisu Galski rat. oni bi mogli dalje da ih gone. ponovo izlazili iza redova principa i zajedno. te ko naoru ana pe adija ne sme goniti neprijatelja koji se povla i ili be i. u obrnutom slu aju. pra ka ki odredi su imali ulogu pomo nih trupa. Kerami ka zrna za pra ku (lat.

ali tako e i mogu nost da se uskladi ti. On je. olovni primerci su omogu avali ve i domet. oni su predstavljali snage koje su ometale branioce bedema i omogu avale svojim trupama da se pribli e bedemima. erdap. Josif Flavije. koji je i sam u estvovao u ratu protiv Rimljana. . Pobesneli slonovi nagnali bi se tada u bekstvo ne razlikuju i sopstvene trupe od protivni kih. pra ka i su i tokom Judejskog rata rado kori eni prilikom opsada neprijateljskih utvr enja. Prema opisima koje nam on daje. baliste i katapulti. tako e. ponekad ga aju i i sa visokih opsadnih tornjeva. anti ki pisac iz I veka n. kako kod pojedina nih vojnika. doprema i nosi ve a koli ina "municije". Posebnom ve tinom. kako iz logisti kih. Kao strane pla enike u rimskoj vojsci. pri a dalje Vegecije. Prema navodu J. zabele io je da je pra ka u ve oj meri kori ena i na suparni koj strani. Ovaj anti ki pisac. pra ka i su dejstvovali u saglasnosti sa ostalim baca kim odredima u koje su pored strelaca i baca a lakih kopalja spadala i odeljenja koja su opslu ivala "artiljerijska" oru a velikih baca a: onoguri. tako i u trupnim zalihama. Vegecije izve tava da su pra ka ki odredi pla enika upotrebljavani i u pomorskim bitkama za pripremu iskrcavanja na neprijateljsku obalu ili brod. uniformnost kalibra. ak i te dobro dresirane grdosije koje su nezadr ivo probijale neprijateljske redove. Manji od kamenih ili glinenih projektila. koji su se od detinjstva navikavali na upotrebu pra ke. u delu Judejski rat vrlo esto spominje odrede pra ka a koje su Rimljani koristili u borbi protiv jevrejskih pobunjenika. Srbija.e. smatrao da su pra ka ke jedinice idealne za suprotstavljenje ratnim slonovima. uspani ile bi se pod stalnom paljbom si u nih zrna izba enih iz pra ke. On ak prenosi pri u prema kojoj na Balearima majke uskra uju deci svaku hranu sve dok ne pogode metu hicem iz pra ke.Anti ki projektil za pra ku iz perioda II-III veka. kod jevrejskih ustanika. Posebnu prednost imala su olovna zrna za pra ku. on izdvaja po nacionalnosti pra ka e iz Sirije. tako i iz borbenih razloga. Stalnim streljanjem po braniocima utvr enja. isticali su se stanovnici Balearskih ostrva. Flavija.

Kuriozitet predstavlja i podatak zabele en iz doba panskog gra anskog rata. pi toljima. godine kori ene pra ke i to za ubacivanje granata preko bedema opsednutog utvr enja. mr Miroslav Vujovi asistent na Katedri za klasi nu arheologiju Beograd Preporu ena literatura: y y y Stari Zavet . 1976. Preporu ene Web stranice: http://myron. Judejski rat. nad ive e mnoge druge. postoje i svedo anstva o upotrebi pra ka kih jedinica tokom turskih opsada Kontantinopolja 1396-97.html .bilo koje izdanje. godine.roman-empire. Po etkom XX veka. podatke o kori enju pra ka kih odreda u vojskama feudalne Evrope pratimo sve do XVI veka.. upotrebu ovog drevnog oru ja esto bele e televizijske reporta e o sukobima izme u palestinskih demonstranata i izraelske vojske. Prema iskazima nekih o evidaca.edu/romeweb/romarmy/ romarmy. pastira i sto ara. pi u i o plemenu Tanala sa Madagaskara. godine hugenotski pra ka i. umesto trostrukog zamaha. jedan o evidac je potvrdio da su u rukama domorodaca. na udaljenosti od 50-60 m. i 1453. pra ka i su postavljani dalje od strelaca i nisu obrazovali zbijene redove.com/archives/articles/roman. kopljima i znatno opasnijim pra kama". pra ka e se koristiti i dalje. nekvalitetnim pu kama. Tako e. sve do 1572. godine.net/army/army.sjsu. U vreme kada je vatreno oru je potisnulo upotrebu luka i samostrela. W.shtml http://www. u kojoj je Portugal osigurao samostalnost u odnosu na paniju 1385.. u XIX veku francuska arheolo ka ekspedicija bila je kod Suze napadnuta od strane lokalnog stanovni tva sa ". pra ke jednako ubita ne kao i vatreno oru je. recimo. preporu uje navikavanje vojnika na ispaljivanje projektila u jednom zamahu.Obi no se smatra da je pra ka manje uspe no oru je od luka i strele u takti kim operacijama zato to je pra ka ima trebalo suvi e prostora u borbenom poretku. I danas. Pra kom i na arheologe Ovo iskonsko oru je prvih lovaca. pa i kasnije. Tako e. Da bi se izbeglo poga anje bliskih saboraca. koji su se proslavili u opsadi Sansera bili su nazivani arquebusses de Sancerre. na popri tu bitke kod Aljubarote. slo enije oblike naoru anja. Ovo je verovatno i razlog za to Vegecije. Mnogi projektili za pra ku na eni su. Josif Flavije. Gothenburg.htm http://wargame. Uprkos su tinskim promenama koje je na bojnom polju donela upotreba baruta i vatrenog naoru anja. da su prilikom borbi oko fa isti kog upori ta Alkasara 1936. Reid. jednostavno po obliku i upotrebi. Arms trought the Ages.

Po velikoj sli nosti materijala sa Pe ina i onog sa e kih i slova kih lokaliteta. Me utim. ire i se iz prapostojbine u zapadnoj Evropi. ve potvrde njihovog prisustva otkrivamo samo u grobovima iz Doroslova. sigurne dokaze otkrivamo ve na nekropoli u Pe inama kod Kostolca. Donjeg Grada u Osijeku. me ovite kulture koju nazivamo Kulturom Skordiska. mo e se pretpostaviti da su prvi Kelti koji su se spustili u ove na e krajeve bili mo da ogranak plemena Boja. Kelti su se. Tako e je va no znati jo jednu zna ajnu stvar: iz ovog prvog perioda keltskog naseljavanja u Srbiji ne poznajemo naselja. Seobe keltskih naroda od V do III veka p. pa su zbog stalne mobilnosti osnivali privremena naselja. Novodo li Kelti u Panoniji susre u domoroda ka panonska plemena Breuke i Amantine. .Ko su Skordisci Prema onome to danas znamo o kulturnim zbivanjima u drugoj polovini IV veka pre na e ere. A kako su bili konjani ki narod. naj e e su birali ravni arske terene na obalama velikih reka.n. Prvi pokazatelji njihovog kulturnog prisustva u srpskom Podunavlju zabele eni su na nekropoli u Doroslovu i ostavi metalnih nalaza iz uruga. koja su napu tanjem brzo propadala. to je ubrzo dovelo do stvaranja jedne sinkretisti ke. Karaburme i Pe ina u Kostolcu. Ovo potvr uje ideju da su Kelti u ovom periodu uporno tragali za prostorom koji je bio u skladu sa njihovim na inom ivota. Na obodu Panonske nizije se zadr avaju i sa tog podru ja vr e sna ni uticaj na starosedela ko stanovni tvo.e. preko srednje Evrope spustili i na jug u srpsko Podunavlje.

oppidum Gradili su ve e pravougaone ku e sa krovom na dve vode. .Skordisci predstavljaju zajednicu plemena u kojoj je keltska komponenta imala primat u svim manifestacijama ivota: na inu stanovanja. pa i u izradi nakita.n. kao i ukopane kolibe kupaste i atoraste krovne konstrukcije. kao i van njih. Vrativ i se u me ure je Save i Dunava. Njihovo prisustvo na ovom prostoru pratimo sve do sredine I veka na e ere. pokrivene najverovatnije materijalom iz najbli eg ivotnog okru enja (granje. Za prethodni period nema nikakvih svedo anstava o na inu gradnje i izgledu njihovih ku a. po povratku preostale keltske vojske iz neuspelog pohoda na Delfe. izra ivanju oru ja. kada su politi ki i kulturno bili potpuno asimilovani. Tipi no keltsko utvr eno naselje .e. tipa manjih sela. buseni trave i ko a).n. Gde i kako su iveli Prvi tragovi stambenih objekata Skordiska u Podunavlju datiraju iz vremena kraja II i po etka I veka p. slama.e. na otvorenom. odnosno romanizovani. izradi keramike na grn arskom kolu. udru uju se sa onim Keltima koji su ostali na ovom prostoru i zajedno sa starosedela kim panonskim plemenima osnivaju zajednicu Skordisaka. ravnom prostoru u manjim naseobinskim zajednicama. Kelti su gradili svoje domove u okviru utvr enih naselja. Smatra se da ovaj plemenski savez nastaje nakon 279. oppiduma. tzv. godine p.

Ve i broj ovakvih naselja otkriven je prilikom gradnje modernog auto-puta kroz Srem. . Broj ovakvih objekata unutar utvrda nije do sada odre en. ali se mo e pretpostaviti da on nije bio preterano velik. a njihovo arheolo ko istra ivanje pomoglo je da se rekonstrui e izgled ovih objekata i organizacija ovih naselja.Selo Skordiska u srpskom Podunavlju Nadzemni pravougaoni objekti gra eni su uglavnom unutar utvr enih naselja. po pravilu uz zidove. Nadzemna ku a Skordiska sa krovom na dve vode Ukopane kolibe konstatovane su kako u opidima. tako i u naseljima na otvorenom.

U izvorima su ovi plemenski poglavari poznati kao bazileusi (kraljevi). Zato se ovi "bazileusi" mogu zapravo smatrati plemenskim vo ama . . iako sastavljen od raznorodnih etni kih struktura. u kome je glavnu re vodio vrhovni plemenski poglavar. a mi znamo da Skordisci nisu bili dr avotvorni. Me utim. institucija kralja mo e se uporediti samo u jakoj dr avnoj organizaciji. morao je imati centralizovano ustrojstvo.Tip keltskih ukopanih ku a-koliba Dr avna i dru tvena organizacija Skordiska Jak plemenski savez kao to je to bio savez Skordiska.knezovima.

Sahranjivanje Po to su stigli u Panoniju. Ovo se najbolje mo e utvrditi na . Religija arolika etni ka struktura Skordiska uslovila je odre enu specifi nost kada je u pitanju i panteon. ini se da je u ovom smislu nametnula odre eni uticaj. po to je keltska etni ka komponenta u ovom savezu bila superiorna. ne zna se ta no uloga druida. Zato se logi no mo e pretpostaviti da nisu obo avali zajedni ke idole i bogove. pojavljuje se spaljivanje kao ritualna manifestacija paralelna inhumaciji. pa su. ali duhovna se u keltskom dru tvu nije mogla zamisliti bez ritualnih.hipoteti ka.. ve po etkom III veka. Kelti donose sa sobom inhumaciju (skeletno sahranjivanje) kao osnovni na in pokopavanja svojih mrtvih.sve tenika. Vrlo brzo. savetodavca.. na alost.Skordiski druid pod svetim drvetom (hrastom) Svetovna vlast bila je u rukama ovih knezova. sva domi ljanja u vezi s ovim problemom . pa je mogu e da su odre ena bo anstva iz porodice boginje Dane po tovana kod svih lanova zajednice. ali je nesumnjivo da su njihova mo i zna aj i ovde bili veliki. tako da je te ko ne to konkretno re i. ve je svaka etni ka zajednica po tovala svoja bo anstva. Pisani zapisi nisu ostavljeni. Me utim. religijskih i filozofskih znanja druida . filozofa. Po to su Skordisci bili me avina raznih etni kih grupa.

u kulturi Skordiska dolazi do odre ene evolucije u razvoju ma a. Od metala pravili su oru je.Pe inama. koji u na im prostorima ozna ava i arheolo ku kulturu mla eg gvozdenog doba. Ovo je sigurno bila posledica promene doktrine . prema zna ajnom nalazi tu La Téne u vajcarskoj. a oko gomile sa ovim ostacima re aju grobne priloge. pa u poznom latenu. Vremenom se ma jo produ uje. Sahrane su vr ene u kru nim ili pravougaonim jamama dubine do 50 cm. ukrasne predmete i novac. Skordiski ratnik Kelti u srpsko Podunavlje donose kratki ma (du ine oko 65 cm) iljatog vrha i sa medaljonom na kraju kanije. Skordisci vremenom usvajaju u potpunosti spaljivanje kao osnovni na in sahranjivanja.e. dosti e du inu do 110 cm. Tako se sada ma produ uje i dosti e du inu do 80 cm. u drugoj polovini I veka p. sa srcolikim ukrasom na kraju kanije. Kasnije. ili ih izru uju direktno na zemlju. Privredni i trgova ki ivot podunavskih Skordiska Predmeti od metala Skordisci su bili vrsni poznavaoci prerade metala. Spaljene ostatke pokojnika stavljaju ili u razli ite tipove posuda (zdele i lonce). kao i iroko masivno koplje.n. U ostacima sa loma e esto se nalaze i predmeti koji su bili na pokojniku u trenutku spaljivanja. naziva se latenskom kulturom. Kompletni sadr aj materijalne kulture Kelta.

fibule. zatim bojni no sa kuglom i bojni no sa alkom na kraju rukohvata. tj. koji predstavljaju vrstu materijala podlo nu stalnim promenama i zbog toga je nakit u arheolo kom smislu vrlo dragocen. Na kopljima se tako e prime uju odre ene promene. livene i glatke u obliku gusenice. esto ukra enog geometrijskim motivima.ratovanja. presvu enog ko om. Pored ofanzivnog oru ja. kada Skordisci dolaze u vr i kontakt sa rimskom civilizacijom.. pokazav i u svojoj umetnosti izuzetnu sposobnost prema shematizaciji. Na kraju. Osim oru ja. kroz sve faze razvoja ove kulture. Pravljeni su od vrsto upletenog pru a. bile su tzv. nau nice. Oduvek je ovek eleo da ukrasi svoje telo i da u tom smislu stalno istra uje. Pored ovih. Skordisci su od metala izra ivali ukrasne predmete. koje su li ene ukrasnih detalja. Njime je mogao da se nanese neprijatelju udarac. koje imaju dosta iroko vreme upotrebe. tu su i jednostavnije i ane. sa modelovanom pa ijom glavom..e. Vremenom. rastavne konstrukcije. pa ak i da mu se oduzme oru je. Najstarije keltske narukvice su uplje.tit. Funkcija umba je bila veoma zna ajna. kao i one sastavljene od velikih kalotastih lanaka. pojaseve. Ukrasni predmeti omiljeni kod Skordiska Najranije keltske fibule s kraja IV veka pre n. tako i savremeni motivi i forme. tako da se pojavljuju razne varijante i anih fibula sastavne konstrukcije. Tome su bili skloni i Kelti. Tako e se u srednjem latenu pored ma a i koplja javlja i no ve ih dimenzija. Kelti u Podunavlje donose razne vrste nakita . Skordisci su koristili i defanzivno oru je . sa cevastom gvozdenom dr kom. pojavljuje se kratko koplje za bacanje (d ilit). tako da od masivnog i irokog evoluira do tankog i dugog do 50 cm. a u sredini se nalazio umbo. ve a metalna aplikacija. kao i kratki ma . narukvice. Ne to mla em tipu fibula pripadaju one sa kuglastim ukrasom na posuvra enoj nozi i lan anim privescima. u kulturi Skordiska prime uje se izuzetna potreba za funkcionalno u. . Postoji itav niz bogato ukra enih fibula sa kuglom na posuvra enoj nozi koje su otkrivene na lokalitetu Pe ine kod Kostolca. nanogvice. ako se nekim slu ajem ma protivnika zaglavi u unutra njosti umba. u kojoj su bili obuhva eni kako tradicionalni.

posebno treba pomenuti astragalne pojaseve. od kojih se naro ito izdvaja kop a tipa Laminci. Ovi pojasevi su bili deo i ratni ke opreme. Tako e. Ko ni pojasevi su imali razli ito modelovane kop e. jer najstariji ovakvi pojasevi poti u iz pozne faze starijeg gvozdenog doba panonskog basena. jer je njihova masivna konstrukcija omogu avala bezbedno no enje ma a. Me u lan anim pojasevima treba pomenuti one sa du im tordiranim lancima. koja predstavlja izuzetnu simbiozu keltskih i tradicionalnih elemenata. .Tipi ni izgled skordiske ene Izuzetnu originalnost Skordisci su pokazali u izradi pojaseva. a bila je omiljena u no nji skordiskih ena. koji su tako e bili sastavni deo enske no nje. I ovi pojasevi su pripadali enskoj no nji. koji u periodu poznog latena do ivljavaju svoj drugi ivot.

koje datira od sredine II pa do prve polovine I veka p. ispod koga je to ak sa paocima. Save.n. predstavlja monete ve e debljine i na njemu se prime uje sa imanje elemenata sa novca makedonskih vladara Filipa II i Aleksandra Velikog. Sremski tip predstavlja rezultat prvog organizovanog keltskog kovanja. a na reversu (zadnjoj strani) je predstava konja sa uzdignutom desnom nogom. Od itarica. uglavnom je uzgajana jednoreda p enica. kao to su divlja i doma e ivotinje. Tise i Morave. falsifikuju). Na aversu je predstavljen monogram Audelonta.n. Pored ribe. kovan u III veku.e.Dunava. a karakteristi an je po predstavama mitskog krilatog konja . . nego i kao simbol statusa i presti a.Novac Prva kovanja keltskog novca datiraju s kraja IV i po etka III veka p. to zna i da su Kelti vrlo rano prihvatili instituciju novca. prelazni tip sa ima srpski i sremski tip. ne samo kao plate no sredstvo. Razlikujemo nekoliko tipova kovanja ovog novca. Metalni novac koji su kovali Skordisci Za kraj: ta su Skordisci jeli i pili S obzirom na to da su Skordisci svoj ivotni prostor na li u priobalju velikih reka . mada su specijalisti kim analizama otkrivene i neke druge vrste. Iako je meso sigurno bilo osnov jelovnika Skordiska. Za ovo postoje i posredni arheolo ki dokazi.n. a tako e se ose a i jak uticaj sa podru ja Transilvanije.e. kao to su udice i osti. ovi siloviti ratnici hranili su se i drugom vrstom mesa. Na aversu (prednjoj strani nov i a). dok se na reversu nalazi lira. iji su novac Kelti voleli da imitiraju (tj. obi no se nalazi predstava bradate glave sa lovorovim vencem. razumljivo je da je sastavni deo njihove ishrane bila riba.e. Isto noslavonski tip pripada drugoj polovini II veka p. Srpski tip. u ishrani je kori eno i povr e tipa so iva i gra ka. Kr edinski tip pripada kraju II i po etku I veka. i predstavlja kopije novca Audelonta.pegaza. Na ovom tipu se prime uju sjedinjeni elementi tetradrahmi Filipa II i Aleksandra. Tzv.

Lon arske pe i i keramika Skordiska Hranu su Skordisci spravljali u grubim posudama . Skordisci su pekli u specijalnim lon arskim pe ima koje su imale perforiranu plo u (re etku). U zemlju od koje je pravljeno ovo posu e esto su ubacivane i druge primese kao to su kriljac. .jednodelne i dvodelne. a sve zarad poja avanja vatrostalnih svojstava posuda. tako otpornim na visoke temperature. Pored ovih. esto grafitiranim loncima. dok je vatra lo ena u lo i tu ispod. a tako pripremljena pe bila je spremna za lo enje. izra ivane su kvalitetne posude na grn arskom kolu zdele. na koju su re ane posude. Prona ene su dve vrste ovih pe i .situlastim. dvouhi pehari i lonci. Ove posude. sitno lomljeni kamen i koljke. inije. sve razli itih oblika i dimenzija. Iznad pore anih posuda zatvarana je kalota.

Sarajevo: Balkanolo ki institut. koje su naravno kori ene u doma instvu. 1992.istorija i kultura.Hlebna pe . 1969. Todorovi . 1984.Novi Sad. a pe se zatvarala. Preporu ene Web stranice: . Beograd: Narodni muzej. Ljubljana: Narodni muzej. Gospodari srebra . Beograd: Balkanolo ki institut SANU. Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba. grupa autora. Skordisci i starosedeoci. Papazoglu. J. KELTOI. 1990.princip pe enja Postojale su i hlebne pe i. Skordisci . zasvedenog kalotom. Beograd . dr Miodrag Sladi upravnik Arheolo ke zbirke Filozofskog fakulteta Beograd Preporu ena literatura: y y y y y grupa autora. dok hleb ne bi bio ispe en. Posle lo enja jake vatre. Konstruktivno su bile veoma jednostavne. 1974.katalog izlo be. F. a sastojale su se od lo i ta. grupa autora. gar i pepeo bi se sklanjao u stranu i u tako u arenu komoru stavljao se ume eno testo.

rivernet.htm Gnjev mi. kao svojevrsna senzacija. tako je i riznicu skupocenog nakita koju je tamo otkrio. nazvao . zlosre ni.Prijamovo blago. Ahileja. u kome mu saop tava: "S velikim zadovoljstvom objavljujem Va oj Visosti da sam otkrio grobnice koje su prema Pausaniji grobovi Agamemnona. boginjo pevaj. a njih u ini same da budu plja ka za psine i jo gozba za ptice . vest da je ovaj ve tada popularni avanturista i istra iva otkrio grobnicu slavnog mikenskog kralja i Atrejevog sina.gallica. Do dana njih dana.com. junacima vo a. sam spomen limanovog imena ra a asocijaciju. . Naravno.co.http://www. tono Ahejce u hiljade uvali jada.. time to je dokazao da Homerov slavni ep Ilijada ne opisuje mitske i izma tane doga aje.otkad se ono u sva i razi li bili Atrejev sin. ve predstavlja se anje na istorijski ratni pohod drevnih Grka na maloazijski vetroviti Ilion. Zaista.i tako se Divova volja vr ila . neosporno je da je ovaj entuzijasta mnogo u inio. Kopanje po Homeru Pro lo je vi e od 120 godina otkako je Hajnrih liman poslao svoj uveni telegram gr kom kralju ordu. tj. Troju. jer je nekoliko godina pre iskopavanja u Mikeni vodio veliku istra iva ku kampanju praistorijske citadele na brdu Hisarlik u Turskoj. Kasandre. obi la je munjevito svet. du e pak mnogih junaka jakih posla Aidu. Kako su rezultati do kojih je tada do ao upu ivali na slavnu Troju. na velika otkri a rane egejske civilizacije. Evrimedona i njihovih pratilaca. i divni Ahilej.au/manxman/Celts/history..htm http://member.uk/celts/contents. Peleju sina. ne samo me u stru njacima. koje na gozbi ubi e Klitemnestra i njen ljubavnik Egist". liman je do tada ve ozbiljno skrenuo pa nju na sebe.

Korinta i Tebe. pripisani Homeru. danas predstavljaju nepresu ni izvor znanja i kulturnu riznicu evropske civilizacije (slika 1). lepotu Atine. itavo XIX stole e bilo je u Evropi u znaku romanti arskog zanosa ranom anti kom istorijom. kao i vojni ku mo i strogost Sparte.Mapa anti kog sveta. Najslavniji epovi Ilijada i Odiseja. Retki sa uvani spisi opisivali su slavu i mo gr ke klasi ne civilizacije.Slika 1 . .

prikazan na jednoj graviri iz 1877. u srcu Argolide uo io mo no sagra enu citadelu. liman je svoje interesovanje okrenuo ka gr kom kopnu. izvr io je test-iskopavanja 1874. Kako je imao ozbiljno poverenje u Pausanijin geografski opis. zajedno sa podgra em.Idealna rekonstrukcija akropolja u Mikeni. prema sopstvenim re ima "otvorio nov svet arheologiji".Krug grobnica A u Mikeni. Re en da otkrije grobove slavnih gr kih heroja. u potrazi za Mikenom. godine. Po to je u kampanji izme u 1871. te je dve godine kasnije organizovao etvoromese nu kampanju. brojne terakote i jednu grobnicu. ubrzo je u severoisto nom delu Peloponeza. godine unutar zidina i ubrzo otkrio ostatke gra evina. i 1873.Slika 2 . uz obimne radove i saradnju sa Gr kim arheolo kim dru tvom. Slika 3 . . koja je odgovarala ovoj ideji. Ovo ga je uverilo da se nalazi na pravom mestu. godine istra ivao Troju i time. pola godine nakon to je liman zavr io svoja iskopavanja.

Kopaju i unutar zidina."Kraljevski" krug grobnica A u Mikeni. liman je otkrio ostatke ukupno 19 razli itih individua . Bila je pre nika od skoro 30 m i gusto oivi ena uspravljenim plo ama od tesanog kamena. Tako je otkrio ukupno 6 aht-grobnica. nai ao je na mo nu prstenastu konstrukciju. tik uz danas uvenu Lavlju kapiju. . nakita. koje su danas poznate kao krug grobnica A (kasnijim iskopavanjima 1951-1952. Posebnu karakteristiku. inile su pogrebne maske koje su prekrivale lica pokojnika. Svaka od grobnica sadr avala je niz izuzetno vrednih i skupocenih predmeta: oru ja. neposredno nakon konzervacije. koja je ozna ena kao krug grobnica B) (slike 2. to je ove grobnice i u inilo uvenim. Slika 4 . fotografisan ranih ezdesetih godina. godine. razli itih ukrasa i drugih predmeta.elite bronzanodopskog mikenskog dru tva. 3 i 4). gr ki arheolozi su van zidina citadele otkrili jo jednu ovakvu konstrukciju. Odmah je jasno bilo da se radi o sakralnom mestu. pa je upravo tu liman i nastavio intenzivna iskopavanja.

u tehnici iskucanog lima. mo e vremenski da se opredeli negde izme u 1250. Datovanje po Homeru Izuzetno otkri e kne evskih grobnica u Mikeni od samog po etka uverilo je Hajnriha limana da je "ugledao Agamemnonovo lice". ako zaista i predstavlja realne istorijske doga aje iz daleke pro losti. Nasuprot toj injenici.e.etiri posmrtne maske od zlata i elektruma legendarnim li nostima. ratnicima i prona ene 1876. Stoga se i uvena maska danas isklju ivo pod navodnicima odre uje kao "Agamemnonova". svi grobovi koje je liman otkrio u Mikeni.uvena "Agamemnonova maska". Dakle. Slika 6 . sva kasnija arheolo ka i trouglaste forme.spljo teno. Sve one prili no realno prikazuju izgled lica pokojnika. njihovim voljenim suprugama koje je unutar mikenskog akropolja. Od pet koje je otkrio liman. a preostale tri .me u njima i "Agamemnonova maska" . pripadaju znatno ranijem vremenu i Agamemnonovim precima. godine pre n. dve zaobljene i okrugle. vrhunsko delo mikenske . i 1150.Maske su bile izra ene od zlata i elektruma (anti ka legura zlata i srebra). godine u aht-grobnicama kruga A. U gornjem redu vide se Homer slikovito opisao u svom epu. mada sa izvesnom i vrlo karakteristi nom stilizacijom detalja. istoriografska istra ivanja pokazala su da uveni desetogodi nji Trojanski rat. u vidu irokog trougla (slike 5 i 6). a u donjem dve spljo tene i Me utim. za njega nije bilo sumnje da se radi o Slika 5 . dve su nagla eno reljefno (zaokrugljeno) modelovane.

kamena katapultirana ulad. veoma smelu (skoro drsku) tvrdnju. Koldera III. danas je VIIa. profesora klasi nih nauka na univerzitetu u Urbani. zanimljivo je saznati detalje iz limanove karijere. o emu e biti re i kasnije. pre toga. Kolder ilustruje nekolikim la nim pri ama i stereotipima: y y da je jo kao osmogodi nji de ak odlu io da jednoga dana iskopava Troju da je njegova ena Sofija bila entuzijasta i veliki ljubitelj arheologije . Me utim. Ovaj nau nik skoro ve 30 godina prou ava ivot i rad H. ba u ovim slojevima identifikovani liman poturio kao falsifikat? su brojni tragovi krupnih o te enja. poslednjih nekoliko godina pojavila se nau na sumnja u verodostojnost nekih od njegovih naj uvenijih nalaza.e.e. koji je svoja istra ivanja sam finansirao. Ono sve to se o njemu zna. a na prvom mestu . a polemiku je zapo eo u uglednom svetskom asopisu ARCHAEOLOGY (broj za juli/avgust 1999. Dobro je poznato da je Hajnrih liman bio arheolog-amater. limana. ta to tvrdi Kolder u svom najnovijem lanku? Nakon pa ljivog prou avanja mnogih dokumenata iz ivota i arheolo kog rada limana. prema re ima arheologa Manfreda Korfmana "svedo e o izgubljenom ratu". a potom je u tajnosti zakopao u grobnicu V u Mikeni.Ni ta bolje liman nije pro ao ni sa "vetrovitim Ilionom". krajnje je nekriti no prihva eno od istori ara nauke. Trejl u knjizi liman od Troje: blago i prevara (Traill 1995). "greh" to to je pripisao ovaj koji je u najmanje devet slojeva obnavljan i popravljan. liman je tokom iskopavanja o ekivao mnogo spektakularnije nalaze. godine naru io u Atini kod jednog zlatara da mu ovaj napravi "Agamemnonovu" masku. sasvim je neosporno da je on u ao u istoriju arheologije kao jedan od najva nijih istra iva a u pro lom (tj. Ali. Kona no. Tako. predmet bar 300 godina mla em Ispostavilo se da arheolo ki slojevi ozna eni kao Troja VI i mikenskom kralju. Koliko je liman bio sklon izmi ljanju i preterivanju.spektakularno "otkrio"! Za ovu. On nagla ava "da je liman bio genije da oko svog imena stvori mit". kako ih iznosi profesor Kolder. da bi je dva dana kasnije . on ga nedvosmisleno i direktno optu uje da je u novembru 1876. Iako Opse na reviziona iskopavanja na Hisarliku tokom XX se verovalo da je jedini limanov stole a pokazala su da se radi u mo nom utvr enom gradu. tako da ove slojeve grada nije prepoznao kao Prijamovu Troju. ljudski skeleti. Me utim. godine). a u Evropi Olivije Mason u lanku Nova istra ivanja o Hajnrihu limanu (Masson 1997). jer se prethodno veoma obogatio kao trgovac. isklju ivo na osnovu autobiografije. koji svi. niko od istori ara ili arheologa nije mu uzimao kao veliki greh oma ke u datovanju svojih nalaza. umetnosti XVI veka pre n. uskoro pretpro lom) veku. gradu u ameri koj dr avi Ilinois. sasvim odgovaraju vremenu kraja XIII i po etka XII otvorena nova dilema: da li je nju veka pre n. ovu dilemu su zvani no postavili u Americi Dejvid A."Agamemnonove maske"! Trgovanje istorijom ili ideologijom? U poslednjih nekoliko meseci u nau noj arheolo koj javnosti pokrenuta je ozbiljna rasprava oko autenti nosti poznate maske iz grobnice V u Mikeni. Polemika kulminira objavljivanjem teksta Viljema M. Kolder taksativno iznosi devet argumenata. Pre njega. Me utim.ampanju.

da bi ih kasnije .. a maska je otkrivena 30." Da li je to liman hteo da uprepredi mogu u sumnju u arhai nost predmeta? . U originalnom dnevniku iskopavanja prona ao je zapis koji se odnosi na otkri e i prvi limanov opis maske. On ka e da svaka od injenica do kojih je do ao mo da i ne govori ubedljivo sama za sebe."otkrio ono to je i sakrio"? I to nije sve. A drugi veliki nau nik tog vremena. ali kada se sklopi "mozaik" . Ernst Kurtius. da su obrve.Zapanjuje nas ve tina drevnih mikenskih zlatara. injenica je da je liman do tada u grobnicama I-IV vec otkrio autenti ne maske. autora). Marej. da bi njih "podmetnuo" Turcima! Tre e. novembra "otkrio".S.. Medutim. najsumnjivija je slede a opaska: ". tj. i 27. Tako. imao bi dovoljno vremena po povratku za zakopavanje maske. ili je jednostavno . te je na osnovu njih mogao imati sasvim jasnu predstavu kako taj "naru eni" predmet treba da izgleda. Kolder ide i dalje. Sve ovo navelo je Koldera da temeljito proveri i limanovu arheolo ku karijeru. To ilustruje zapa anjem Gintera Kepkea.. Bilo kako bilo. Zabele eno je da je neposredno pred pronalazak maske. da bi nakon samo tri dana. 26. A. u i. dobar broj nau nika. da bi bio dovoljno uverljiv. godine primio ameri ko dr avljanstvo da je jednom u dvori tu svoje kuce u Atini otkrio drevni gr ki natpis. decembra 1876. stru njaka Instituta za primenjenu umetnost Njujor kog univerziteta. brada i brkovi sasvim osobeni na spornom nalazu. avgusta. on je poku ao je da napravi falsifikate u Parizu. savremenika limanovih iskopavanja u Gr koj. Kada je otkrio u Troji "Prijamovo blago". 3. intrigantni su podaci u vezi sa uslovima i vremenom otkri a "Agamemnonove maske". cini no je primetio da "onaj ko sakrije taj e i prona i". Pored ostalih detalja. pojedinosti u vezi sa spektakularnim otkri ima u Troji i Mikeni. koji je rukovodio arheolo kim iskopavanjima u Olimpiji. Istra iva ka kampanja u Mikeni po ela je 7. Kolder se pita: da li je u oba slu aja liman zaklju io da je otkrio najvrednije predmete te da nema vi e razloga da se kopa. limana je nazivao schwindel und fuscher (prevarant i fu er . verovao je da se on ne bi libio da zakopa predmete. Kolder sumnja da je upravo tada liman oti ao kod njega i naru io da mu ovaj napravi masku. Prvo. Potpuno ista stvar dogodila se i nekoliko godina ranije. novembra liman privremeno prekinuo radove i otputovao u Atinu. godine. Kako je rodak njegove ene Sofije bio poznati zlatar i dobar majstor. ve to poput bilo kog dana njeg zlatara. karakteristi na je upadljiva stilska razlika u izgledu i izradi izmedu "Agamemnonove" i preostalih posmrtnih maski. tajno ga je odneo u Gr ku..prim.stvar postaje jasna. kada je u Troji otkrio "Prijamovo blago". novembra.'prona ao' (!). da bi je 30.y y y y da ga je 1851. Dalje. komentari u i limanovu karijeru. koji su bili u stanju da modeluju portret mu karca u masivnoj zlatnoj plo i. godine u Beloj Ku i u Va ingtonu li no primio u posetu tada nji predsednik SAD Milard Filmor da je tokom katastrofalnog po ara koji je izbio u San Francisku iste godine herojski spasao nekoliko desetina ljudi iz zapaljenih zgrada da je u Kaliforniji 4. liman je ina e bio sklon da pravi duplikate i falsifikate svojih nalaza. jula 1850. itd. liman zauvek napustio istra ivanje Mikene. a nakon energicnog zahteva turskih vlasti da sve to vrati.

Mo da bi mu se moglo i poverovati. nijedna od njih nije bila dovoljno "ubedljiva". Glavni je mogla da bude neuta iva elja da kruni e iskopavanje senzacionalnim otkri em. Iako je imao ve 4 otkrivene zlatne maske. nije imala sasvim o igledne odlike kraljevske otmenosti. poput sudskog istra itelja. da tvrdi da neprocenjiva kolekcija "Prijamovog blaga" iz Troje zapravo ne predstavlja jedinstvenu zbirku iz jedne riznice. Takav slu aj je bio i sa njegovim "otkri em" Kleopatrine biste u Aleksandriji 1888. tj. ve predmete koje je liman sistematski otkupljivao po itavoj Turskoj. kada se ne bi znalo da bi na tolikoj dubini sasvim sigurno nai ao na vodu! Dejvid Trejl ak ide dotle. raspravlja o jakim limanovim motivima da na ini ovakvu prevaru.On je. imao ve obi aj da progla ava otkri ima predmete koje je zapravo pribavio ili otkupio na sasvim drugom mestu. pored toga. po emu se to "Agamemnonova" maska razlikuje od drugih sli nih otkrivenih u Mikeni. godine: tvrdio je da ju je iskopao u sondi na dubini od preko 8 m. kakvu je morao posedovati slavom oven ani Agamemnon. a koje su bez sumnje originali? To veoma detaljno obja njava Trejl u istom broju asopisa ARCHAEOLOGY (slika 7): . Na kraju. Me utim. Kolder.

me utim.D. 3) u i razdvojene od lica.prim. Radi se o originalnim predmetima. ali i sa onim to se u istoriji umetnosti naziva pasti (fr.Slika 7 . kona no . sa poluzatvorenim kapcima. u i su isklju ivo na "Agamemnonovoj" masci modelovane zasebno. 4) trouglasta bradica ispod usta. vidi se da "Agamemnonova" ima u dva luka jasno razdvojene i reljefno predstavljene 2. On je. "duplom" predstavom kapaka 3. koja je otkrivena pola veka kasnije u grobnici ?. Ono to se uo ava kada se pa ljivije pogleda oblik brkova jeste da su originalno brkovi bili modelovani nadole. istori ar umetnosti sa Bostonskog univerziteta i renomirani stru njak za minojsku i mikensku primenjenu umetnost. bademaste o i su jasno oivi ene jo jednom. koji su iz razli itih razloga naknadno bili preradivani ili dora ivani. u okviru kruga grobnica B (izvan citadele): 1.S. Lapatin misli da je verovatno liman nosio originalni predmet na doradu kod zlatara u Atinu. Dakle. na gore okrenuti brkovi. . samo na "Agamemnonovoj" masci postoji predstava trouglaste uske bradice tik ispod donje usne. sasvim osobena jeste predstava bri no negovanih i nagore za iljenih krajeva 'imperijalnih' brkova na "Agamemnonovoj" masci. Poslednja upadljiva osobenost mo da bi bila i najja i argument za tvrdnju da se radi o falsifikatu.oblik brkova.jedne koju je liman otkrio u grobnici 4 u krugu grobnica A i druge. pastiche . Lapatin. autora). kako ka e. kada se uporedi na in na koji su modelovane obrve. 5) picasti. potpuno razdvojene od lica 4.da li je ovo i jedinstvena takva predstava u mikenskoj umetnosti 5. o i su na "Agamemnonovoj" masci plasti no modelovane. da bi " pic" nagore kod svakog brka bio .naknadno pridodat! Me utim. oko ovog detalja postoje i ozbiljne polemike . tokom karijere imao dosta prilike da se susretne sa falsifikatima drevnih predmeta. jedno zanimljivo mi ljenje daje K. 2) "dupli" kapci. kako je to pravilno uo io Ginter Kepke.Uo ljive razlike izme u Agamemnonove i drugih mikenskih maski: 1) zasebno oblikovanje obrva. Prema op tim crtama. "Agamemnonova" maska ima sli nosti sa 2 spljo tene maske .

koje je bilo pod kontrolom Gr kog arheolo kog dru tva. ona navodi injenicu da je tokom limanovih iskopavanja u Mikeni 1876. nalik na Bizmarka ili kajzera Vilhelma I. arheolog Kati Demakopulu. I stvarno. on je bio prisutan i tokom iskopavanja grobnice 5 i otkrivanja "Agamemnonove" maske. Tako e. Na primer. tj. usledile su i reakcije. vladaju i stereotip o nobl izgledu predstavljao je kombinaciju Vinkelmanove predstave o duga kom i tankom nosu i pruskog 'kraljevskog' koncepta.ritonu iz kruga grobnica A (slika 9): .op ta sli nost je veoma upadljiva! (slika 8): Slika 8 . Demakopulu opovrgava tvrdnje Trejla da su stilske karakteristike maske dokaz da se verovatno radi o falsifikatu. Prema njegovim izve tajima. im se itava ova pri a pojavila u nau noj javnosti. godine. ovo obja njava limanovom slavoljubivom prirodom: u vreme kada je on iveo. sve vreme bio prisutan gr ki supervizor Panajotis Stamatakis. Jednu od najsna nijih daje doskora nja direktorka Nacionalnog arheolo kog muzeja u Atini. ba kao i Trejl. Kao osnovni argument. Ona u potpunosti odbacuje tvrdnje Koldera i Trejla.Ako bi itava ova konstrukcija bila ta na. ona prili no ubedljivo dokazuje da nije istina da je oblik bradice ispod usana sasvim jedinstven u mikenskoj umetnosti: poziva se na stilski vrlo sli no modelovanu 'bradicu' na predstavi glave lavice .Predstava lica na "Agamemnonovoj" masci u pore enju sa portretom nema kog kajzera Vilhelma I Epilog: trgovanje kulturnom politikom? Naravno. kada se uporede likovi "Agamemnona" i Vilhelma I . za to je trebalo da "Agamemnon" izgleda ba tako? Kolder. smatraju i ih nenau nim i proizvoljnim konstrukcijama.

147-165 . ubedljivo zvu e re i Viljema Koldera. Ali. Vol 196. No. Alexander. boginjo pevaj. ta bi se desilo sa hiljadama stranica ispisanim o ovom predmetu. National Geographic. s ciljem da se utvrdi njena autenti nost. veoma uznemirava.. onda je on genije koji je obmanuo vode e arheologe i istori are sveta vi e od jednog veka. D. C. koji je za ne to vi e od jednog stole a bukvalno postao sinonim za ranu istoriju evropske civilizacije? injenica je da i opse ni tekst o istoriji i arheologiji drevnog gr kog sveta.Detalj "bradice" na zlatnom ritonu u obliku glave lavice. objavljen u pretposlednjem broju presti ne NACIONALNE GEOGRAFIJE. ak zaklju uje da bi Kolder. A ta su to Kolder i Trejl na kraju predlo ili? Pa. Andrej Starovi arheolog Istra iva ka stanica Petnica Preporu ena literatura: y y Slika 9 . takode implicira da 'neki stru njaci sumnjaju u poreklo "Agamemnonove" maske' (Alexander 1999:69). da li je to jedina pozadina ove zaista uzbudljive rasprave? Sama pomisao da je limanu moglo pasti na pamet da organizuje i sprovede mo da najve u prevaru u istoriji arheologije. Ako bi se to ispostavilo kao ta no. ostaje neosporno da je Hajnrih liman s pravom stekao reputaciju velikog vizionara i najintrigantnijeg arheologa XIX veka. "zaista trebalo da tako ozbiljno pitanje ostavi u ruke specijalista". da se maska podvrgne mikroskopskom ispitivanju. Echos du Monde Classique/Classical Views 33: 8. Ba stoga to sam ja veliki limanov po tovalac i to sam proveo mnogo vremena proucavaju i njegov ivot.' Gnjev mi. Posuda je prona ena u krugu grobnica A u Mikeni i predstavlja ubedljivu analogiju sa "Agamemnonovom" maskom. koja se tu uva kao dragulj nacionalnog kulturnog blaga Gr ke. ja se nadam da je u pitanju falsifikat.. S. liman je bio najve i sre kovi me u arheolozima sve do Hauarda Kartera. Echoes of the Heroic Age (Ancient Greece Part I). 1999. U svakom slu aju. E. Ali ako je falsifikat. Mnogo je bolje biti genijalac nego samo sre kovi . s obzirom da i sam priznaje da nije kvalifikovan da ocenjuje arheolo ke podatke. and Smulders.. Schliemann at Mycenae. ne bi li se na osnovu prisustva/odsustva estica mineralizacije utvrdilo da li se zaista radi o originalu ili modernom falsifikatu.. 1989. ponudi na dodatnu ekspertizu. 54-79 Bloedow.Eminentni strucnjak iz Nacionalnog arheolo kog muzeja u Atini na kraju odlu no odbija mogucnost da se "Agamemnonova" maska. Da li e u istoriji ove nauke biti zabele en i kao najve a varalica? Uostalom. Noyes-Roberts. 6.F. kojima zaklju uje svoje razmi ljanje o njemu: 'Ako je maska original.

58-59 Masson. godine. NASA planira da 2003. D. K.org http://www. Recherches récentes sur Heinrich Schliemann. 1995. najve i satelit u Sun evom sistemu. imaju mnogo vi e sli nosti sa Zemljom nego Mars. mo da. Archaeology (July / August). Scandal. Sonde koje su se poslednjih tridesetak godina spu tale na njeno tlo. Titan. ali ga sada. ali danas znamo da to sa kanalima nema nikakve veze.nationalgeographic. na alost.D. ima atmosferu gu u od Zemljine i ne bi bilo preveliko udo da u njoj ima i amino-kiselina. Behind the Mask of Agamemnon. nas najvi e brine mogu nost da tamo i dalje ima nekakvog ivota. Nije isklju eno da je na Crvenoj Planeti nekada bilo teku e vode. nema. kosmi ki brodovi i dalje kre u put Marsa. Schliemann of Troy: Treasure and Deceit. To bi trebalo da se ostvari 2004.S. 1996. Valja tra iti dalje. The Case for Authenticity. Mo da i ne ega vi e. Sonda. Titan. Ova dva velika Jupiterova. koja je ve par godina na putu ka Saturnu. Insistent Questions. K.). New York: St. 1997. nedvosmisleno ukazuju da je Mars pust ak i u pore enju sa Saharom. (and) Epilogue. and History. W. Ustvari. Evropa ima ledenu koru ispod koje je. sa ekajmo jo koju godinu. 51-53. Mycenae.M. Ono to je Lovel bio u stanju da vidi. Myth.com/ngm/9912 Traganje za ivotom van Zemlje Termin "Marsovi kanali" je pu ten u promet krajem XIX veka. III and Traill. Journal of Hellenic Studies 116. zaista li i na mre u kanala. . a jo manje sa navodnjavanjem. Martin's Press Traill. D. 55-56 Turner.M. S. D. Archaeology (July / August). New York: Arno Press Traill. W. O. Jo uvek nismo potro ili sve kandidate za "habitabilne" objekte u Sun evom sistemu. Not A Forgery. 57-58 Harrington. Detroit: Wayne State University Demakopoulou.y y y y y y y y y y Calder. "Kazini". a da mi to nismo u stanju da otkrijemo. izgleda. Archaeology (July / August). H.P. D. kako je to Lovelu jednom prilikom palo na pamet da naglas pomisli.archaeology. Dakle.A. How About A Pastiche? Archaeology (July / August). 1976. mo da i mnogo vi e od toga. Na Marsu je mo da nekada bilo ivota. 1999. (eds. 1999. 1999. Review of Books. Revue des Études Grecques 78.A. odnosno Saturnova satelita. ini se. godine po alje sondu "Orbiter" put Evrope. Za to je odgovoran Persival Lovel. Crvena planeta je. 1999. 59 Lapatin. U me uvremenu su neki drugi objekti postali interesantni. 53-55 Calder.A. 133-147 Schliemann. okean. 235-237 Preporu ene Web stranice: http://www. mnogo be ivotnija nego to smo pre stotinak godina o ekivali. Is the Mask a Hoax? Archaeology (July / August). Valja zaviriti ta je ispod njenog leda. Me utim. za svoj krajnji cilj ima bliski susret sa Titanom. Evropa? Ili. 1986. III.M. 1999.

400 x 400 kilometara. Istina. tek smo po eli. Veliki kvadrat na slici je. Traganje za vanzemaljskim civilizacijama Fermijev paradoks: Gde su svi? Ljudi bi mogli da kolonizuju itavu na u galaksiju za manje-vi e milion godina. ili je to privilegija na eg Sunca. ali polako. verovatno. Je li je? ivot bi. otprilike. Zna se da postoji patern u Zemljinom spektru koji jasno ukazuje na prisustvo ivota. jo uvek niko ne zna. postoji ivot baziran na ugljeniku. ta vi e. onda to sigurno mogu i civilizacije starije od nas. za sada smo u mogu nosti da detektujemo jedino planete velike barem koliko i Jupiter. Pa gde su onda? Za razliku od potrage za vanzemaljskim ivotom. u stvari. trebalo bi da budemo u mogu nosti i da analiziramo njen spektar. Jedna je stvar tra iti amino-kiseline . Dakle. traganje za porukama vanzemaljskih civilizacija je aktivnost koja izaziva mnogo vi e podozrenja. godine nije se znalo da li i oko drugih zvezda postoje planete. ta je stvarno na slici. Karl Segan je tvrdio da ih ima i o igledno je bio u pravu. ako patern primetimo u nekom drugom spektru. Za proteklih pet godina smo prona li pedesetak novih planeta koje kru e oko zvezda bliskih na em planetarnom sistemu. U pitanju je sistem velikih teleskopa koji bi bio postavljen u Zemljinoj orbiti. Do oktobra meseca 1995. mnogo toga e biti jasnije. U sredini imamo ve ta ku boju uba enu da bi se detalji bolje videli. Pretpostavljamo da bismo uz pomo njega bili u mogu nosti da na rastojanju od par desetina svetlosnih godina razaznamo planetu veli ine Zemlje. a ako to mo emo mi. Zna ajno prisustvo kiseonika u spektru planete je dobar pokazatelj da na njoj. Kad se "Orbiter" spusti na Evropu. trebalo da bude krajnje normalna stvar.Snimak povr ine Evrope sa svemirske sonde Galilej na injen aprila ove godine. onda to zna i da Zemlja nije nikakav izuzetak. Nekoliko zemalja bi trebalo da u estvuje u projektu "Terrestrial Planet Finder".

odnosno vreme u godinama od trenutka kad izmisle radioteleskope i nuklearne bombe. slanje poruka u bocama izgleda pouzdano kao DHL. fp je verovatno a da oko bilo koje od zvezda u Galaksiji kru e planete. a sasvim druga poku aj da sa njima pri amo. Dalje. ovo ima mnogo vi e smisla. izgleda da ne pokazuju nikakvu ambiciju da otpo nu izgradnju radio-teleskopa. Ovaj parametar predstavlja mnogo vi e od broja. prose an rok trajanja tehnolo kih civilizacija. fc mora biti manje od jedan. ostaje nam jo najmisteriozniji od svih . Najpoznatiji me u njima je. fl. Da ne bude kako na a civilizacija samo uti i slu a. Ovaj je d inovski tanjir. Odakle ova razlika. Eksperimenti na Zemlji jo uvek ne daju osnova za iole dobru procenu. ali stoji da i u ovom na em sistemu postoje svetovi sa amonijakom. Mo da bi ivot na svakoj od tih planeta nastao ako mu damo dovoljno vremena. Prvo bi trebalo da utvrdimo koliko civilizacija treba o ekivati i na kom rastojanju od Zemlje. samo je pitanje koliko. Otkako je Aresibo renoviran.L. Me utim. O verovatno i da detektujemo signal koga alje neka druga tehnolo ka civilizacija iz na e galaksije najbolje govori uvena Drejkova formula. verovatno vodom. broj civilizacija u na oj galaksiji sposobnih za pan-galakti ku radio-komunikaciju je negde oko 10. pre nika 300 metara. To se da proceniti. U pore enju sa ovim poku ajima. ali iza svih tih poku aja stoji sve ono to znamo o Kosmosu. Rz je negde oko 20. ak i da valjano procenimo sve pomenute parametre. po ev i od 1974. Prvi je to. Imaju i u vidu Evropu i Titan. Jasno. da bez obzira na sve to to znamo. pa ak i Mars u podalekoj pro losti. Uslov za ovo "kom ijsko askanje" je da obe civilizacije naprave radioteleskope i da imaju dovoljno strpljenja. do trenutka kad prestanu da postoje.000. zaklju ite sami.5. Sada dolazimo do verovatno e da se na jednoj takvoj planeti razvije ivot. uradio Drejk. ali ipak prili no. mo da dva. Parametar ne predstavlja prose an broj planeta u sistemu koje imaju manje-vi e pogodne uslove za nastanak ivota. Drejkova formula je upravo gruba procena broja odgovaraju ih civilizacija u Mle nom putu: N = Rz * fp * ne * fl * fi * fc * L Rz predstavlja broj novonastalih zvezda u Galaksiji za godinu dana. Mnogi su mi ljenja da je fi jedinica. Ovo je ve malo te e proceniti. Frenk Drejk je po eo sa "oslu kivanjem" okolnog svemira ne bi li uo ne to iz "kom iluka" jo pre etrdesetak godina. ivotu i nauci uop te.na drugim planetama. Do pre koju godinu nismo bili u stanju da procenimo ovaj parametar. ne izgleda ve e od jedan. Aresibo u Portoriku. naravno. imamo jako male anse da "uspostavimo liniju" sa nekom drugom civilizacijom. Po Drejku. jer evolucija izgleda kao toliko mo an fazon da nije jasno ta bi je u tome moglo spre iti. inteligentne vrste. u stanju da razmenjuje radio poruke sa teleskopom sli nih performansi udaljenim vi e stotina svetlosnih godina. Karl Sagan je bio mnogo slobodniji u procenama ± ceo milion. injenica je. . Sada izgleda prihvatljivo da je to pribli no 0. metanom. Ljudima je to po lo za rukom. svakako. kitovi i delfini. opet. godine Zemljani redovno alju poruke. samo je pitanje da li vremena ima toliko? fi je parametar koji daje verovatno u da na planeti na kojoj se javio ivot do e i do inteligentne varijante. Ovakva potraga na momente izgleda budalasto. mo da ak i molekulskim kiseonikom. Ne to manje. U tu svrhu se danas koriste brojni zemaljski radio-teleskopi. fc je verovatno a da e inteligentni ivot razviti tehnolo ku civilizaciju.

ko e da da pare za ovakvo istra ivanje. Od projekta se. NASA je planirala projekat Kiklop. procene su da bi ovakav sistem bio u stanju da na rastojanju od vi e desetina svetlosnih godina detektuje obi an TV signal. ali. opet. Jasno. nema potrebe da sve na e anga ovanje baziramo na jednom jedinom teleskopu. zar ne? .Slika d inovskog radio-teleskopa u Aresibu u Portoriku. ipak. To bi bila stvarno dobra satelitska antena. teta. odustalo. To udo je trebalo da bude sistem od 1500 radio teleskopa vrednih deset milijardi dolara. koji bi slu io isklju ivo za traganje za porukama vanzemaljskih civilizacija. kada je izgledalo da je sve mogu e i kada su izdvajanja za nauku bila neverovatno velika prema dana njim merilima. Po etkom sedamdesetih.

onda znate kako VLA izgleda. Ako ste gledali Zemekisov "Kontakt". . VLA. puno je ve i od D odi Foster. U svakom slu aju. Sistem radio-teleskopa poznat kao VLA (Very Large Array) u Nju Meksiku li i na par e hipoteti kog Kiklopa.Umetni ki crte nikad napravljenog Kiklopa...

on dovu e sirove podatke. Dodu e. koliko postoji . Danas je malo druga ije. 1979. Kad se ra unar "naka i" na Internet. Postoje razlozi za to smatramo da je ba ova frekvencija naro ito pogodna za pan-galakti ku komunikaciju. obra uje ih dva-tri dana i rezultate alje. fondaciju koja za cilj ima finansiranje potrage za vanzemaljskim civilizacijama. Aresibo je stacionarni radioteleskop i ne mo emo ga pomerati. Ideja je da se stalno snima radio-nebo iznad na e planete i da se ti podaci kontinuirano obra uju. uvek u pozadini snima i radio signale na frekvenciji od 1420 MHz. na elu sa Danom Verthajmerom. On uvek snima ono to se nalazi ta no iznad njega. radio prijemnik sa d inovskom antenom u Aresibu svakodnevno snima 35 gigabajta "radio programa". ali sposobnost nije sama po sebi dovoljna. SETI moba izgleda ne to druga ije nego kada se okopava kukuruz. godine ekipa sa Berklija. mo e da instalira ovo program e i da se priklju i traganju za ET civilizacijama. "The Planetary Society" je odre io kesu. Slika do sada preskeniranog dela neba. Klju za re enje problema le i u fenomenu koga zovemo .Projekat SETI@home Da li je na a civilizacija sposobna da ostvari Kontakt? Nema sumnje. ali o tome . Ovaj screen saver je svima dostupan i ko god ne zna ta bi njegov ra unar pametno radio kad ne radi ama ba ni ta. O igledno nam nedostaje i jedan Aresibo na ju noj polulopti. Brus Marej i Luis Fridman su osnovali "The Planetary Society". anse za uspeh su nam jako male i zbog toga je dobar deo posla potrebno odraditi na mobu. Za godinu ipo. bez obzira na to ta mu je u tom trenutku primarni zadatak. postoji samo ograni en pojas u kom se te ta ke mogu na i. Zahvaljuju i rotaciji i revoluciji na e planete. Dakle.Internet. To je taman toliko podataka da ih ne bi obradili u ril-tajmu ni svi super-ra unari Planete. Ekipa sa Berklija je napravila screen saver koji obra uje podatke iz Aresiba. jeste. Naravno. ta se ta ka na nebu stalno pomera i na taj na in "prebrisuje" radio-nebo. prvom slede om prilikom na Berkli. Iste godine na Berkliju po inje i projekat SERENDIP (The Search for Extraterrestrial Radio from Nearby Developed Populations). godine Karl Sagan. 1999. Na alost.nekom drugom prilikom. otpo inje projekat SETI@home. sedamdesetih godina ovo je bio SF. Radio-teleskop u Aresibu je u stanju da.

Prvo bi trebalo da otkrijemo signal koji. Ovakvu plo u na sebi nosi svemirska sonda Pionir 10. First Contact. Preporu ene Web stranice: . Collective Wisdom. ta nije juzera. udovi no veliki posao. Muir. godine. U pitanju je 250 000 godina CPU vremena. 25 July 1998. New Scientist. H. Zatim bi valjalo da na emo i nekog novog ampoliona da to de ifruje. Jo uvek nema ni eg spektakularnog. Ko zna. lansirana 1972. Ukupno utro eno procesorsko vreme se vi e ne meri asovima ili danima. Sonda se danas nalazi na sedamdesetak astronomskih jedinica daleko od Sunca.SETI@home. mo da. B. predstavlja poruku. na projekat se "primilo" oko dva miliona ljudi. 1998. 1998. jer stvarno ne znam ko e i kada biti u mogu nosti da ode po takav kamen. Sr an Verbi fizi ar Istra iva ka stanica Petnica Preporu ena literatrura: y y Hayes. Za to vreme je obra en veliki deo neba vi enog nad Aresibom... The American Scientist. nadajmo se da mu ne e trebati i Kamen iz Rozete. Potraga je tek po ela. mo da e nekad nekom ET ampolionu ova plo a pomo i da shvati kakve to poruke alju bi a sa "tre eg kamena od uto-zelenog patuljka" negde sa ruba Galaksije. Sve u svemu. ali niko nije ni o ekivao da emo uspeti tako lako. Slika zlatne plo e sa Pionira 10. March/April 1998: 118-22.

photojournal-b.html http://www.bigear.org/vol1no2/sagan.org/amsci/issues/Comsci98/compsci1998-03.nasa.berkeley. koje se u literaturi razli ito naziva: minojsko pismo ili egejsko pismo. No. ruka. faze direktnog razvoja. milenijuma pre nove ere pojavljuju se prvi zapisi u obliku pisma.coseti. kao to su glava.http://www..htm http://www. Na njima postoje piktogrami koji se lako mogu prepoznati. iako na prvi pogled tako izgleda. To pismo. godine. Pretpostavlja se da je kori eno od 2200.od 3. iako ova dva pisma nemaju nikakve direktne veze. One nisu.jpl. Naziv hijeroglifi je potekao od uvenih egipatskih hijeroglifa. Prva faza razvoja pisma je hijeroglifsko-piktogramsko pismo.film Roberta Zemekisa po romanu Karla Sagana Nastanak i razvoj U vreme postojanja minojske kulture na Kritu .edu/ http://www. glinenim lampama i uvenom disku iz Festosa (slika 1). strela. do oko 1650..newscientist.html Preporu en film: y "Kontakt" .org http://www. mo e se uslovno podeliti na tri faze. niti se na bilo koji drugi na in mogu povezati.gov http://www. koje je sa uvano na minojskim pe atima. .ssl. razre enje ovoga pitanja je i klju njihovog de ifrovanja.com/ns/980725/alienscreen.setiathome. zvezda.amsci.

. nama i najzanimljivija. Bele e se na keramici.Disk iz Festosa . a najpoznatiji su zapisi na eni na 150 plo ica na lokalitetu Hagija Trijada. Slika 2 .Slika 1 . Druga faza je ono to nau nici nazivaju Linearom A. Ova verzija pisma je kori ena u periodu od 1750. godine. Ono se koristi od oko 1400. je Linear B pismo. do oko 1450. kamenu. Tre a faza.najstarije svedo anstvo drevnog minojskog pisma. do 1200. Znakovi koji su ranije kori eni sada su svedeni na konture koje su te ko prepoznatljive. ali i na gr kom kopnu (u .. godine (slika 2). tako da mo emo govoriti o njima kao o ideogramima. Pronala eni su samo na teritoriji ostrva Krita. metalnim predmetima. Na eno je na velikom broju glinenih tablica i na Kritu.Glinena plo ica predstavom minojskog pisma poznatog kao Linear A.

pragr ki. mogu e su dve pretpostavke: da je to pismo koje je bele ilo neki jezik koji je postojao pre gr kog na toj teritoriji. a u Linearu A ne postoje ni linije razdvajanja izme u redova.Tri plo ice sa zapisima Lineara B.. najverovatnije neindoevropski (kao to je etrurski). kakvog ga mi danas poznajemo. odnosno neka varijanta gr kog jezika iz koga e se kasnije razviti klasi ni gr ki jezik. kao ni razvijen numeri ki sistem.) i jedino je de ifrovano (slika 3). Slika 3 . ili da je u pitanju. Opet uslovno mo emo govoriti o ovom pismu kao o varijanti Lineara A.Knososu oko 3000 tablica. merni sistemi su razli iti. ali postoji samo nekoliko istih znakova. u Pilosu oko 1500. uslovno re eno . Tebi.. . Koji je jezik u pitanju? Po to govorimo o vremenu bar 500 godina pre Homera i 1000 godina pre gr kih poznatih dijalekata. Mikeni.

veka pre nove ere za bele enje gr kog jezika (slika 4).Kiparsko pismo. Postoje izvesne sli nosti izme u ovog pisma i Lineara B (slika 5). dok je veza izme u ostalih znakova jo uvek u sferi pretpostavki. ali jasna veza je samo izme u 7 znakova. . do 2. Ovo pismo je kori eno u periodu od 6.Kiparsko pismo Slika 4 .

ima do 35 karaktera koji bele e glasove. Za ranije faze razvoja pisma smatraju se piktografsko i ideografsko (nefonolo ki sistemi). Fonetsko pismo. koje sadr i oko 50 000 karaktera. po to ga u Linearu B nisu na tom mestu pronalazili. dok je za osnovnu pismenost potrebno znanje od oko 2 000 karaktera (!) Silabi ko (ili slogovno) pismo se danas sre e u japanskoj kani. Fonolo kih sistemi su u tesnoj vezi sa akusti kom realizacijom govora: znakovi bele e ili slogove ili glasove jednog jezika.Uporedni prikaz kiparskog pisma i Lineara B. Broj znakova u ovakvom tipu pisma se kre e od 50 do 100 (nekada i nekoliko stotina) karaktera. dok su slogovno i alfabetsko pismo (fonolo ki sistemi) nastali tek kasnije. Ipak su svi nau nici poredili ova dva pisma i dodeljivali Linearu B glasovne vrednosti kiparskog pisma (po to je ono ve bilo de ifrovano).Slika 5 . nama najbli e. Razlika ime u njih je jasna: nefonolo ki sistemi se oslanjaju na sisteme simbola koji su u manjoj ili ve oj meri apstraktni. i pri tome uglavnom odvojeni od govornog jezika. jer se i sami slu imo takvim. Oni su posmatrali disribuciju znaka S (se) koji je u gr kom jeziku frekventan na kraju re i i. Najpoznatije ideografsko pismo danas jeste kinesko pismo. koji bele e akusti ku vrednost sloga. Na toj liniji razmi ljanja do lo se do zaklju ka da Linearom B sasvim sigurno nije bele en gr ki jezik. . logi no su zaklju ili da to nije gr ki jezik. Tip pisma Jezik se mo e bele iti na razli ite na ine.

Predstavljanje brojeva u Linearu B. Ipak. materijal je omogu io neku vrstu klasifikacije (slika 9): uz ideograme za svinju i konja su se esto nalazila jo tri ideograma. najpre mo emo pretpostaviti da je u pitanju silabi ko pismo.slika 7). ali sistem nije bio poziciono ure en (ako su hteli da predstave broj 9. . hiljade i desetine hiljada (slika 6).Ako imamo u vidu da je ukupan broj znakova koji se koristio u Linearu B oko 90. ponovili bi znak za jedinicu 9 puta). Brojevi Na osnovu gra e nije bilo te ko zaklju iti da su brojevi bili bele eni u dekadnom sistemu. Grupe znakova u zapisima su odvojene vertikalnim linijama i du ine su od 2 do 8 znakova. ne ba svih.Kompletan zapis nekoliko znakova . to opet upu uje na to da pred sobom imamo silabi ko pismo. esto je bio upotrebljavan ideogram za mu karca ili enu. ideogramske predstave nemaju previ e veze sa akusti kom realizacijom re i. Slika 7 . destice. Slika 6 . Me utim. tako da mo emo pretpostaviti da su obele avali neku vrstu stoke. Ideogrami Kao to je ve re eno. Postoje znakovi za jedinice. tako da je njihovo zna enje mnogo lak e odgonetnuti. Neki su bili do te mere stilizovani da se veza sa izgledom bi a ili stvari koje predstavljaju izgubila.ideogrami ena i dece. Organizacija je sli na rimskim brojevima. a uz enu je obele avan i broj njene dece (posebno de aka i devoj ica . tako da nam pojam koji se iza njih krije nije poznat.

zatim je sli ne znakove grupisao i poku ao da na e varijacije natpisa ili. naj e e pojavljuju u inicijalnoj poziciji (na po etku re i). Svoj prvi rad u vezi sa ovim problemom Ventris je objavio sa 18 godina (1940). Kako je Linear B de ifrovan? Nije bilo nijednog biligvalnog zapisa koji bi bio klju razre enja pisma. neprocenjivo mu je pomogao filolog i profesor gr kog jezika na Oksfordu. da li razlikuje rodove ili mno inu i poku aj da se prepozna ne to to bi se moglo identifikovati kao bilo koji oblik fleksije.Majkl Ventris. Dakle. Kako je sam Ventris bio arhitekta. tako to je svaki znak obele io brojem. Nije se znalo koji je jezik u osnovi. 38 i 61. istra iva i su poku avali na razne na ine da pri u materijalu koji su imali. nije se mnogo odmaklo. da li je flektivni ili nije. analizirao je distribuciju znakova . tra io je tzv. 2. katalozi. moralo se krenuti od metoda kojima se koristila kriptografija. bile liste. uglavnom. kada je ve bio do ao do re enja. paterne. kao to je to svojevremeno bio slu aj sa Kamenom iz Rozete (uz pomo koga je ampolion de ifrovao staroegipatske hijeroglife). dakle. posmatraju i sa lingvisti ke strane. Ipak. oni se mogu na i u bilo kojoj poziciji u re i.to su. jednog znaka 3. Uglavnom. u njegovom radu. .u estalost pojavljivanja uop te i pojavljivanja na odre enim mestima Prvo zapa enje koje je dalo rezultate je to da se znakovi. ak. koje je Ventris obele io brojevima 8. ali svi njihovi poku aji su se zavr avali bez uspeha. jasno je da je ovde u pitanju bila prevashodno izrazita inteligencija. sposobnost i upornost. D on edvik. uzeo je u obzir op ti sadr aj natpisa . godine. Sve zaklju ke koji su u ovom tekstu navedeni. Pored toga. Jasno je da ne moramo znati fonetsku vrednost znakova da bismo razumeli neki tekst. bilo je je i razmi ljanja o samom sistemu jezika.. ni lingvista.O Majklu Ventrisu Pre nego to se Majkl Ventris (slika 8) po eo zanimati za ovaj problem.. Manje ili vi e ozbiljno. dao je Majkl Ventris. ta je Ventris uradio? 1. inventari. a kona no je de ifrovao Linear B 1952. imaju slobodnu distribuciju. Slika 8 . dakle ni arheolog. istina.

O igledni ideogrami u Linearu B. o-pa-nak. verovatnije . ako imamo u vidu da su u pitanju spisi koji predstavljaju liste (slika 10). u-sa-di-ti.Ilustracija analiti kog procesa Majkla Ventrisa: znak 78 u finalnoj poziciji. ako re po inje vokalom. Za to? Ako imamo na umu da su znakovima bili bele eni slogovi (u idealnoj formi: konsonant-vokal). Znak 78 se esto nalazio kao poslednji i pretpostavka je bila da je u pitanju neki sufiks ili. Ukoliko su te re i bile dovoljno duga ke onda je mogao govoriti o tome da su odre eni znakovi u vezi (slika 11).) Sam Ventris je bio sumnji av kada je u pitanju znak 61. zato to se on esto nalazio i u finalnoj poziciji (na samom kraju re i). Slika 10 . . razmatrao je re i koje se razlikuju samo u ponekom znaku. onda mora postojati znak da obele i taj vokal. Zatim. pa nije odmah zasigurno tvrdio da je u pitanju znak za isti vokal.Slika 9 .veznik. To zna i da su ovim znakovima bili obele avani isti vokali. (npr: A-na.

ili isti konsonant (npr: do-to ili do-du). to je dokazivalo postojanje sufikasa. kako ih je odredio Ventris. odnosno. bilo je jasno da jezik.Fleksije u Linearu B. Slika 11 . Najvi e varijacija Ventris je nalazio na kraju re i. koji je bele en.Parovi veza izme u grupa znakova u Linearu B. razlikuje rodove. Dalje je pretpostavio da ti sufiksi koji ozna avaju rod (slika 13). imaju isti vokal i pridodao ih je parovima koje je formirao. to bi se onda ovi mogli nazvati i deklinacijskim sufiksima. Tako je formirao nekoliko parova. . Kako su u pitanju imenice. Pronalazio je iste re i koje su bile upotrebljene uz znak za enu ili mu karca i imale razli ite nastavke. dokazivalo je pretpostavku da je u pitanju flektivni jezik (slika 12). te da su se tako mogli oma kom zameniti.Odnosno. Dakle. Slika 12 . da sadr e ili isti vokal.

frekvenciji istih vokala ili konsonanata. tj. Iako je sve vreme poku avao da uporedi jezik koji je bele en Linearom B sa etrurskim.gr kim jezikom! . ak i nehotice. koja je pokazivala veze do kojih je do ao. U tu tabelu je smestio oko 60 znakova koji su bili frekventniji u gra i koju je imao.Slika 13 Razlikovanje rodova u Linearu B.Ventrisova tabela veze izme u znakova Lineara B prema u estalosti. najvi e paralela nalazi upravo sa . Nastavljaju i istra ivanja u tom smeru Ventris je formirao tabelu (slika 14). ipak. Slika 14 . Ona je pokazivala veze me u znakovima po tome da li sadr e isti vokal ili isti konsonant.

ime re avamo jo jedan red IX = m. 52.. . 06) je n.Razre enje Mukotrpno napravljena tabela ipak ni ta ne re ava. opet. Najprihvatljivije re enje nam dolazi. znakovi 73-30 su mi-ni (odnosno mni). Po to je otkrivena fonetska vrednost znaka 70 . a da je sam natpis: ko-no-so . ondnosno . odakle je kolona I ona iji znakovi sadr e vokal i..a..-30-.ko. a ozna avali de ake i devoj ice.. red VIII (30. Recimo: 1. prema tabeli. Od toga.o. Odakle je bio re en i IV red -j. znak 08 jeste glas a zbog velike u estalosti pojavljivanja. Fonetska vrednost nekih znakova je na ovaj na in bila razre ena. Pretpostavio je da e se ona prona i u natpisima imena jedne od morskih luki na Knososu . -ja. sadr ali . Ventris dalje pravi itav niz pretpostavki od kojih se neke pokazuju ta nim. zbog toga to je kiparski znak za na sli an znaku 06 3. Nemogu e je bilo ne primetiti da je u estalost zankova koji sadr e s bila velika na kraju re i. imao je znakove za a i ni. To su 70-54 i 70-42.Knosos! Otuda je X red . zbog kiparskog ti koji je sli an znaku 37.o-no-so). pragr ki. Kona an dokaz dobijamo razre enjem natpisa koji su se nalazili uz ideogram za enu. bilo ga je jedino mogu e re iti tako da je vrednost znaka 70 . a mozaik nam je sve vi e otkrivao gr ki jezik. odatle je kolona V ona iji znakovi sadr e vokal a u kombinaciji sa nekim konsonantom 2. to je bilo esto u gr kom jeziku. trebalo je otkriti znakove 42 i 54. Nastavci koji su se javili pod c) -36 i d) -57 su. ukazivalo na gr ki: da su u pitanju mocioni sufiksi (nastavci za obele avanje roda) -jo. Ve je po ela da se ra a sumnja da je u pitanju neka varijanta gr kog jezika. zna i sadr e isti konsonant. znak 61 je vokal i. i prona ao slede e varijante: a) b) c) d) 08-73-30-12 08-73-30-12-45 08-73-30-41-36 08-73-30-41-57 prost oblik lokativ /pridevski /oblici Dakle. Ventris je zatim poku ao da prona e potvrdu za svoje zaklju ke u materijalu koga je imao. Kockice su se polako slagale. opet. Zbog silabi kog sistema treba tragati za slede om konstrukcijom a-mi-ni-so. 12 je so. odakle je kolona II o i VII red s.. Oni se nalaze u II redu. Tra io je one konstrukcije koje su odgovarale shemi 08-. Nametalo se re enje koje nam je.ko.Amnisosu. 24.. Kako se esto nalazio natpis "formule" 70-52-12 (. tj. iz gr kog jezika: ko-ros i ko-re (slika 15).k..

godine BBC ga je pozvao da govori u emisiji na njihovom Tre em programu i on tada koristi priliku da obelodani . ali ne gr ki kakvog mi poznajemo.Grupe silaba u Linearu B koje ozna avaju de ake i devoj ice (koros i kore).Mapa gr kih dijalekata u klasi no doba. mogao je da transkribuje sve vi e tekstova i sve vi e je bio uveren da je njegovo re enje ta no. Slika 16 . Veliki deo tabele je bio re en.Slika 15 . Tada je Ventris bez sumnje mogao da zaklju i da je jezik koji stoji iza Lineara B gr ki. U junu 1952. ve varijanta koja je 500 godina starija od Homera i 1000 godina starija od standardnog ati kog dijalekta (slika 16). proveravaju i i upore ivaju i.

Reakcije su. u kolonama A . Re enje Majkla Ventrisa je time bilo u potpunosti nau no potvr eno. koji je tada iskopavao palatu Pilos. na kraju. Blegen je sam mogao da pro ita i rastuma i natpise na tim tablicama. . I. Koriste i se Ventrisovim otkri em. prema mi ljenju ovog filologa .svoje otkri e (slika 17). godine Ventris dobija pismo od profesora Blegena.Lineara A. opisao je zatim kompletnu ortografiju . a u kolonama B Linear B pisma. bile burne. a mnogi su poku avali da ospore njegova otkri a.kako su bele ili diftonge. D on edvik je dobio Ventrisove spise koje je detaljno prou io i.Tabela razvoja znakova minojskog pisma: u kolonama H su znaci hijeroglifske. to je i do danas ostalo neosporno. U maju 1953. On je prethodne godine tamo otkrio najve u kolekciju tablica Lineara B do danas poznatu ..Ventris je na ao re enje.uvenu Arhivu iz Pilosa. ali ih niko do tog trenutka jezi ki nije ispitao. naravno. konsonatske grupe. Dao je preciznije opise izgovora znakova koji su se bele ili. estitao Ventrisu.. Slika 17 . edvik mu je dosta pomogao u daljem radu. Po to je predavao gr ke dijalekte na Kembrid u. Poznaju i dobro gr ki jezik i njegove dijalekte.

zadesila ga je potpuno neo ekivana sudbina: odmah po silasku sa broda grupa domorodaca ga je uhvatila. ali nije ni poku ao da pru i bilo kakvo obja njenje ovakve pojave. Oxford: Univesity Press Preporu ene Web stranice: http://www. da utvrde da li je ovakva praksa postojala u nekoj ljudskoj populaciji. Ova pojava se ne odnosi samo na ljudsku vrstu i stoga se kanibalizam ne mo e poistovetiti sa ljudo derstvom. (2nd edition). ili su va enje mozga i njegovu konzumaciju praktikovali da bi nekim magijskim putem postali pametniji. Pretpostavke o postojanju kanibalizma me u pripadnicima ljudske vrste datiraju jo iz davne pro losti.. hrabriji. On je tada primetio da odre ene grupe ljudi koji ive na Kubi i Haitiju jedu meso svojih saplemenika..html http://www. Smatra se da je pojam "kanibalizam" prvi upotrebio Kristofer Kolumbo.com/0796issue/0796scicit01. ve se ovaj pojam upotrebljava i kod svih ostalih ivotinjskih vrsta. dok je cela posada to bespomo no posmatrala. moreplovca koji je prvi stigao do Njujor kog zaliva. koje su najverovatnije slu ile da se pro iri postoje i veliki otvor (foramen magnum) i "olak a" va enje mozga. J. godine. 1528. Gore navedena pri a predstavlja prvi pisani izvor o postojanju kanibalizma. Ovakva tu na sudbina zadesila je ovanija Verazana. Na svojim daljim putovanjima on je plovio karipskim morima i susretao se sa tamo njim ivljem.htm Kanibalizam se mo e najjednostavnije definisati kao (zlo)upotreba pripadnika sopstvene vrste u ishrani. Na primer. na bazi lobanje Pekin kog oveka iz pe ina ukutjen u Kini nalaze se ve ta ki napravljene rupe. me utim.Mirjana elma lingvista Istra iva ka stanica Petnica Preporu ena literatura y Chadwick.sciam. 1972.net/~velikovsky/dag/decipher. Deciphrement of Linear B.crosswinds. dana nji nau nici mogu. pri iskrcavanju na jedno od ostrva. na osnovu prisustva odre enih karakteristika na skeletnim ostacima. Me utim. Danas se ne mo e sa sigurno u tvrditi da li su stanovnici ukutjena pre 400 000 godina koristili mozak i ostale delove tela svojih sunarodnika u ishrani. koji je uo io ovu pojavu putuju i po morima Srednje Amerike. . ubila i na mestu ga ivog pojela. lukaviji.

Urezi na ostacima lobanje iz Krapine . Jo jedan primer sli ne prakse jeste i lokalitet Atapuerka u severnoj paniji. a do dana njih dana nije sa uvano dovoljno ivotinjskih kostiju da bi se utvrdilo da li su ljudski i ivotinjski ostaci imali isti tretman. kao i unutar o nih duplji na lobanji sa lokaliteta Bodo u Etiopiji. jer sli ni tragovi nastaju i prilikom i enja kostiju od ostataka mi i a i drugih tkiva. Sama analiza ovog materijala nije preterano pouzdana. ali su mogli da nastanu i tokom pripreme ostataka pokojnika za sekundarno sahranjivanje. jer su iskopavanja vr ena jo 1899. gde su ljudske kosti se ene i lomljene i jednostavno razbacane po podu pe ine bez ikakvog obreda sahranjivanja (slika 2).Neandertalcima i datiraju od pre otprilike 45 000. . starosti oko 600 000 godina. Istra iva i koji prou avaju ove ostatke tvrde da izuzetna fragmentovanost kostiju i postojanje zasekotina na njima govore u prilog praktikovanju kanibalizma. ali dubokih useka na jagodi noj kosti. godine. Sli no se mogu tuma iti i nizovi tankih i preciznih.nau nici su podeljeni po pitanju da li se ovde radilo o svedo anstvu kanibalizma ili o ritualnom urezivanju. pa do preko 130 000 hiljada godina. Zasekotine na lobanji broj 20 iz Krapine u Hrvatskoj (slika 1) dugo su vremena bile predmet rasprave u krugovima fizi kih antropologa. gde je na ostacima najmanje est individua uo eno prisustvo zasekotina razli itog stepena. Ne to uverljiviji dokazi poti u iz pe ine Vindija (tako e u Hrvatskoj).Slika 1 . kao i to da se izme ane ljudske i ivotinjske kosti nalaze odba ene u jami. Potencijalni znakovi kanibalizma otkriveni su i me u na im srodnicima . Ovi tragovi bi mogli da ukazuju na postojanje ljudo derstva.

Tokom iskopavanja ostataka 30 individua otkriveno je prisustvo zasekotina i tragova gorenja na kostima. sa tragovima se enja kremenom alatkom. Otkrivene individue su pripadale Anasazijima.Slika 2 . Jedan od najdetaljnije ispitivanih lokaliteta na kojima su uo eni eventualni posredni tragovi ljudo derstva na ljudskim kostima jeste lokalitet Polaka Vol (Polacca Walsh) u Arizoni. nau nici rom sveta su po eli da obra aju mnogo vi e pa nje na tanane detalje koji su izdvajali tragove kanibalizma od drugih procesa. kao to su destruktivno delovanje ivotinja strvinara. sa vidljivim tragovima "obrade" Posle ovakvog okantnog otkri a.Ljudske kosti sa lokaliteta Mankos. precima dana njih Pueblo Indijanaca. delovanje faktora spolja nje sredine ili tragovi povreda od oru ja.Fragment ljudske kosti iz pe ine Vindija (Hrvatska). . Slika 3 . koji veoma li e na tragove koji se mogu na i na ivotinjskim kostima za koje znamo da su kori ene u ishrani. nastali neposredno pred smrt i koji su ostavljali sli ne tragove na kostima.

nije bila jedini razlog za surove obi aje me u na im precima. Ubijanje ljudi i kori enje njihovog mesa kao hrane mogli bi da predstavljaju i jedan oblik dru tvene kontrole. fizi ki antropolozi poku avaju. ali usled sve pa ljivijih analiza o uvanih skeletnih ostataka po inje da se dobija sve ve i broj informacija. . za potpunu analizu ovakvih tragova neophodno je koristiti mikroskop. vidljivi su i tragovi gorenja. Na kostima se mogu konstatovati i tragovi lomljenja. izme u ostalog. Drugo obja njenje bi bilo da se kanibalizam javljao kao reakcija odre ene ljudske grupacije na sveprisutni stres. ili mo da neki vid "le enja" Upra njavanje kanibalizma se uvek smatralo nekom vrstom anomalije u ljudskom pona anju. Na ovakvim ljudskim kostima vidljivi su tragovi kasapljenja. to kazuje da su pre kori enja u ishrani. tj. naro ito ubijanjem dece. ne bi li se ta no odredio na in nastanka takvih promena. jer su jake zglobne veze morale da budu iskidane da bi se lak e manipulisalo odre enim delovima tela. da objasne i na in sahranjivanja. Tako e. koje je praktikovano da bi se lak e do lo do veoma hranljive ko tane sr i. ali detaljnijim pregledanjem ko tanih ostataka iz praistorije uo ava se da to ipak nije tako retka pojava. le evi bili pe eni ili kuvani kao i bilo koja druga vrsta mesa.Figurica iz Perua na kojoj je prikazan kanibalizam.Broj zasigurno potvr enih slu ajeva kanibalizma u otkrivenim arheolo kim populacijama jo uvek je mali. treba imati na umu da su skeletni ostaci tretirani kao ostaci bilo koje druge ivotinjske vrste koja je slu ila za ishranu. Uglavnom. najverovatnije. Ovakva istra ivanja osvetljavaju jednu potpuno drugu dimenziju ljudskog postojanja i ukazuju da ekstremna glad. kada se prona u ljudski ostaci. U slu ajevima kada se pretpostavlja da se radi o kanibalizmu. Slika 4 . ve da su njihovi ostaci prona eni u jamama ili na podovima stani ta izme ani sa kostima ivotinja. Jedna od pretpostavki je i da ova pojava predstavlja na in smanjivanja broja stanovnika susednih populacija. infanticidom. Osim posmatranja golim okom. To zna i da pokojnici nisu bili sahranjivani. naro ito u predelima zglobova.

Slika 5 . U etnolo koj literaturi postoji itav niz zapisa o praktikovanju kanibalizma irom sveta. a zatim bi se pepeo me ao sa drugim sastojcima i davao de acima prilikom ceremonije inicijacije. u procesu uvo enja de aka u svet odraslih. Kao izvor neobi ne hrabrosti smatran je i mozak. ljudi te ko prihvataju injenicu da su predstavnici njihove sopstvene vrste sposobni za ovakav in. godine i pojeo njegovo srce. Izgleda je lak e prihvatiti da su ovakvi tragovi na kostima nastali tokom ratnih sukoba ili sprovo enja nekakvih rituala sahranjivanja. . hrabrosti ili bilo koja druge osobine koja je mrtvu osobu krasila za ivota. Kod ovog plemena postoji i verovanje da ukoliko pojedu obrve i sredinu tela svojih neprijatelja. te su Tolalici iz unutra njosti Celebesa. Ovo verovanje je bilo rasprostranjeno me u Kamilaroima iz Novog Ju nog Velsa. pripadnici plemena Ifugao sa Filipina i Kaji iz Nove Gvineje bukvalno isisavali mozgove svojih neprijatelja. meso razdeljeno ni im oficirima. a antski poglavica je ubio sir arlsa Makartnija 1824. odre eni delovi tela ubijenih neprijatelja bi se pekli dok se ne bi pretvorili u pepeo. mo e da prenese hrabrost pokojnika. Naura Indijanci sa Nove Grenade su jeli srca panskih konjanika (koji su ih terorisali). jer su verovali da e na taj na in postati hrabriji i u dovoljno sna ni da pobede svoje neprijatelje. Matuana popio u trideset poglavica plemena koje je pokorio. Osim srca. uvek kada se govori o ljudo derstvu. Postoji zabele ena pri a da je poglavica plemena Zulu. i jetra je smatrana za organ koji ukoliko se pojede. nadprirodno sticanje mudrosti.Naravno. Kod plemena jugoisto ne Afrike. Razlozi zbog kojih bi meso i krv mrtvih ljudi bili kori eni u ishrani su. a kosti uvane kao svetinja u Kumasi. Zulu ratnici mogu da netremice i neustra ivo gledaju u neprijatelja. u nadi da e postati nadmo an i nepobediv. Uveren da se osobine mrtvog junaka prenose pro diranjem nekog od njegovih delova tela. njegovo telo je osu eno.Stereotipni prikaz ritualnog kanibalizma kod Asteka. Po to je arls Makartni smatran izuzetnim junakom. navodno.

Slika 6 . Ova bolest je predstavljala uzrok smrti polovine enskog stanovni tva i velikog broja dece. epidemija ovog retkog oboljenja je u potpunosti zaustavljena. da bi kasnije bio zahva en ostali deo centralnog nervnog sistema. iz kojih je izolovana jedna vrsta virusa za koju se smatralo da je izaziva ovog oboljenja. kod plemena Fora zabele eno retko oboljenje kuru. te stoga oni i nisu umirali od ove bolesti. Zanimljivo je da je u prvoj polovini XX veka u Isto noj Papui Novoj Gvineji."Lovci na glave" sa Papua Nove Gvineje. Nakon trajnijeg iskorenjivanja kanibalizma u ovom podru ju. da pojedemo nekog od svojih bli njih! Julija Kele evi lekar i fizi ki antropolog Beograd . a da je ovo strogo zabranjeno odraslim mu karcima. Bolest se manifestuje itavim nizom poreme aja funkcija malog mozga. Epidemiolo kim istra ivanjima utvr eno je da ene i deca koriste u ishrani mozgove svojih saplemenika. Verovatno retko ko od nas uop te mo e da prihvati da smo u stanju. Na obdukcijama su uzimani uzorci mo danog tkiva. Ukoliko zanemarimo senzacionalisti ke lanke iz svakodnevne tampe koji govore o jo jednom novootkrivenom masovnom ubici. koji tokom svojih zlo ina praktikuje kanibalizam. retki su verodostojno dokumentovani slu ajevi o kori enju ljudskog mesa u ishrani. kao predstavnici samoproklamovane najsavr enije vrste na zemlji.

Pored takvog odnosa gradskog i seoskog stanovni tva.netaxs. Prizren i Pri tina). u kojoj su bili jo i vlasi .Karta srednjovekovne Srbije u vreme kralja Uro a II Milutina (1282-1321). ali povrh svega.Preporu ene Web stranice: http://www. kao i brojni trgovi u unutra njosti zemlje tek po eli razvijati.sto ari. Pored toga. sokalnici (vrsta . osnovu privrede inili zemljoradnja i sto arstvo. zavisne seoske zanatlije.meropasi (zemljoradnici) su spadali u grupu feudalno zavisnog stanovni tva.html Ko su stanovnici sela? Srbija je pre oko 700 godina bila zemlja u kojoj su se gradovi (Novo Brdo. bilo je ne to starih gradova u primorskim oblastima (Kotor. razumljivo je da su uz rudarstvo.com/~trance/cannibal. Slika 1 . Drivast. Svi stanovnici sela . ogromna ve ina stanovni tva je ivela na selu (slika 1). Ulcinj i Bar) i novoosvojenim vizantijskim krajevima (Skoplje).

Ku e i druge zgrade bile su uglavnom grupisane na jednom manjem prostoru. Prema Du anovom zakoniku o potrebama jednog monaha brinulo se 20 ku a ("i na tisu u ku a da se hrani u manastirima pedeset kalu era"). ali se kao lokalne varijante javljaju bondru are i kamene ku e. To su bili velika i mala vlastela. u seoskom graditeljstvu preovla uju drvo i kamen kao osnovni gra evinski materijali. Prose no selo je brojalo oko 40 ku a. Sela su pripadala gospodarima. bila za njih i obavezama vezana. bila to ve a reka ili neki manji izvor. sam vladar i pronijari (nenasledna vojni ka imanja). Ovu grupu zavisnog stanovni tva Du anov zakonik naziva sebrima. tako e je bila bitna blizina obradive zemlje. Temelji . pa njaka i puta. imali su u posedu preko 90 sela. manastiri. U posedu manje vlastele i pronijara moglo je biti samo nekoliko sela. Manastiri poput Sv. otroci (robovi) i jedan deo seoskih popova.posluge). Ku a Tokom XIII i XIV veka. Kako izgleda srpsko selo u srednjem veku? Sela su skoro uvek bila podizana na mestu gde postoji pija a voda. Uz to. ali je broj mogao da varira od 10 pa do 200 domova. a razmak izme u gra evina iznosio je od 2. pa do vi e desetina metara (slika 2). a obi no predstavlja za etak novog sela. uma. esto se u sredi tu sela ili na obli njem bre uljku nalazila seoska crkva oko koje se prostiralo groblje. Slika 2 . Manja grupa ku a odvojena od mati nog naselja vi e kilometara naziva se zaselkom.Izgled srednjovekovnog srpskog sela iz XIV veka. dok je velika vlastela dr ala i vi e desetina sela. Arhangela kod Prizrena. a samim tim.

Pod u prostorijama je naj e e bio od nabijene zemlje. Svako seosko doma instvo uz samu oku nicu ili ne to dalje od ku e. a retko tri ili vi e (slika 3). niske stoli ice i sinija (sto). Krovna konstrucija je od drvenih greda. beli. Povr ina prostora za stanovanje naj e e se kretala se izme u 20 i 40 m2. a krov je bio pokrivan slamom ili indrom. Najzastupljenije vrste povr a su crni.10 do 50 stabala po domu. Tako e. rotkva i repa. jabuka i duda. Od aka nije bilo. itelje ku e ini uglavnom tri generacije. pori(prazi)luk. dok se po selima uglavnom vo e gajilo za potrebe doma instva . nalazilo se ogra eno ognji te. Po to se ve ina dnevnih aktivnosti obavlja na imanju i oko stoke. kupus.ku e bili su od lomljenog kamena. je am. Proizvodi Iako se meropasi smatraju zemljoradnicima. . ra i proso. U sredini ili jednom od uglova.e ljanje i predenje vune. dok su na njima bili gra eni zidovi od drvenih talpi. ali ima i slu ajeva mnogo prostranijih ku a. a mo da polica i obavezan razboj. od ega su bar polovinu inila deca. Slika 3 . u blatu ili kre nom malteru. Verovatno najve e zasejane povr ine obuhvatali su p enica. a naro ito sto arstvo. mnoge druge aktivnosti. tre nji. igraju va nu ulogu u seoskoj privredi. a mali prozori zatvarani su masivnim drvenim kapcima. obra ivalo je vrt sa povr em. skoro jednaku zemljoradnji (slika 4). nego je dim izlazio kroz krov ku e. naj e e kru aka. Velike povr ine pod vo em i vinogradima bile su privilegija vlastele i manastira. dok je prose no doma instvo imalo oko 8 lanova. ku a je uglavnom slu ila za spavanje i pripremanje hrane. bob i gra ak. Uku ani su spavali na slami prekrivenoj asurama. Skromno poku stvo sa injavalo je nekoliko klupa za sedenje. kao i tkanje razli itih tkanina. ljiva. velik je broj porodica koje su imale mnogo vi e eljadi.Presek srednjovekovne seoske ku e. Seoske ku e su obi no imale dve prostorije. kao to su so ivo. te za tada nje enske poslove . veoma va ni proizvodi koji su imali veliki udeo u ishrani bile su mahunarke. Ku e gotovo da nisu imale name taj u dana njem smislu. a pored toga.

samo to se radi o daleko manjem broju grla nego kod Vlaha. sela sa povoljnim polo ajem dobijaju na zna aju pa prerastaju u trgove. kova kim i tesaraskim zanatom. Pojedina sela. za sebre imao izra en ekonomski zna aj. 2-4 krave. Hrana i pi e Od sticanja samostalnosti Pravoslavne Crkve. Ne to ukusnija bila su razli ita variva sa mesom. Obi no je na jedno doma instvo dolazilo 1-2 vola. Sa razvojem privrede i trgovine tokom XIV veka. Onda nju hranu. crkva Vaznesenja Gospodnjeg . ili neke porodice. drva. Ovo je bilo neophodno.. Same seoske zanatlije uglavnom su se trudile da najpre zadovolje potebe samog sela. p elarskim. spremana od kupusa i zelja. poslovi oko sena. po to je onda nja stoka mnogo sporije napredovala. a ne u tada njoj srednjovekovnoj ode i. a esto i sa pana urima (va arima). . kakvi su mle ni proizodi. a krave su davale samo 2-3 litra mleka dnevno! Ovu hranu trebalo je sa uvati u odre enim koli inama. uglavnom neutvr ena naselja sa tr i tem. Pored svega toga. Svinje koje su se uzgajale bile su 2-3 puta manje nego dana nje (maksimalno do 100 kg). 3-4 svinje i 10-20 ovaca. zelje. Obi no se radi o mesecima u kojima se obavljaju te ki fizi ki poslovi. bitni udeo u ishrani imalo je samoniklo bilje: gljive.Manastir De ani.. Detalj oranja iz ciklusa "Stvaranje sveta".. Seljak na freski naslikan je prema anti kom uzoru. srpski seoski ivot po inje mnogo vi e da pro ima pravoslavna duhovnost. meso i mast. kako za velike praznike. Pored povrtlarskih biljaka. a sli ne njima bile su ka e od boba i gra ka. a tako e i u ishrani. Post je. jer je omogu avao da se u siroma nim zajednicama u tede vredne i retke namirnice u ekonomskom i prehrabenom smislu. godine. Ovo se naro ito odnosi na ovsene i zobene ka e.oko 1345.. ve ina dana njih ljudi bi ocenila kao neukusnu i bljutavu. tako i za periode godine kada nema postova. bavile su se grn arskim. divlji luk. a potom i ireg tr i ta. kao to su oranje. Ja anjem organizacije crkve (naro ito parohijskih). pored verske uloge. jedna zemljoradni ka porodica nije mogla pre iveti a da nije uzgajala stoku. uticaj crkve se ose ao sve vi e u svim oblastima ivota.Slika 4 . kao i nakva eno so ivo.

pantalone i haljine) i vune ili ivotinjske ko e (obu a. na selu se naj e e nose narukvice (slika 6). ogrta i. .. Od nakita. Obi no su sami seljani uzgajali lan i konoplju i vlastitim snagama ih prera ivali u vlakna. Za izradu ove jednostavne ode e upotrebljavale su se tkanine dobijene od lana (duge ko ulje. a njega su uglavnom nosile mla e ene. a pored toga u upotrebi je bilo i razno drveno posu e. Slika 5 .) Zapisi iz tog vremena esto pominju da Srpkinje nose malu ensku crvenu kapu (slika 5). a dobar deo se lako odr avao zimi u trapovima sa slamom. bronze i staklene paste. naro ito za slu enje i skladi tenje hrane. Nakit je izra ivan od srebra. min u e (slika 7). Hrana se pripremala u skromnom zemljanom posu u. najzastupljenija pi a su (zbog jednostavnog na ina pripremanja i dostupnosti sirovine) bili pivo i medovina. Me u ni im slojevima stanovni tva. sli nu kapama koje su se do na ih dana zadr ale u narodnim no njama Hercegovine. te je na selja ku trpezu dospevalo retko. Meso se naravno najbolje konzerviralo soljenjem i dimljenjem. Odevanje Za ode u se isklju ivo koriste prirodni materijali koje esto proizvodi samo doma instvo. prsluci..Osnovne namirnice ivotinjskog porekla predstavljali su sir i mleko.. Vino je bilo privilegija vi ih slojeva. Ve ini proizvedenog povr a nisu bili potrebni posebni uslovi za uvanje. Bosanske Krajine. to se naro ito radilo sa vo em.Devojka sa crvenom kapom. Like. osim suvog mesta. prstenje (slika 8) i ogrlice (slika 9).. dok je drugi deo mogao biti sa uvan su enjem. koji su i obilno kori eni. prema opisu putopisaca iz XIV i XV veka.

Sli na katunska naselja postojala su u ni im podgorskim krajevima. filigrana i . Sto ari ive u katunima .Min u a od bronze. Slika 6 . izra ena u tehnici kovanja. Srednjovekovna dokumenta prvi put pominju katune u XII i XIII veku. i u srednjem veku bio je uven i nadaleko cenjen vla ki sir. Oni su mogli biti podizani na planinama bogatim pa njacima. ali pored toga su dr ali i odre en broj goveda i konja. Od stoke su prete no uzgajali ovce. Kao i danas. Datira iz X-XIII veka. tako i one sa neslovenskim imenima koji su govorili jezicima romanske i gr ke jezi ke osnove (slika 11). Ovaj pojam u srednjem veku je obuhvatao sto are razli itog etni kog porekla. na visini od preko 1000 m.sezonskim naseljima od tro ne gra e.Narukvica od staklene paste sa srednjovekovnog groblja onaj kod Prizrena. kako one srpskog sa slovenskim imenima. i u blizini planinskih izvora i vrela. U njima je obi no ivelo izme u 20 i 100 porodica. Slika 7 .Vlasi i Arbanasi Polunomadsko stanovni tvo koje se isklju ivo bavi sto arstvom i proizvodnjom namirnica ivotinjskog porekla naziva se Vlasima (slika 10).

Sasi. po to su se svi va ni doga aji odvijali oko seoskog hrama: kr tenje i primanje dece u zajednicu. Poti e sa srednjovekovnog groblja Velekince kod Gnjilana. .). crkva je kroz dugi vremenski period uspe no hristijanizovala seoski ivot i mnoge drevne obi aje delimi no u inila prihvatljivim za Crkvu. U svemu sli an ivot Vlasima vode Arbanasi (Albanci). Datovana je od X-XV veka. ponekad sa kupolom nad naosom.. Arhangelima pripada osam arbana kih katuna. a datira iz XI-XV veka. prete no zidane od kamena. Pored toga. kao i deo Arbanasa u planinskim krajevima. Crkva je u selima brzo zauzimala centralno mesto u ivotima me tana. tako da Sv. Odatle su migracijama dospeli sve do udaljenih oblasti Tesalije i Peloponeza. Slika 8 .posrebrivanja. Prvi put u istorijskim dokumentima. Arbanasi se pominju u XI veku. Seoska crkva Velika ve ina stanovnika srednjovekovne Srbije pripada Pravoslavnoj Crkvi. Sa druge strane.Prsten od bronze sa groblja Velekince. od XIV veka sve e e se kao sto ari i stanovnici katuna javljaju na imanjima srpske vlastele i manastira. koji naseljavaju trgove i gradove. Unutra nji prostor je mra an i sku en. dok u unutra njosti katoli ko stanovni tvo ine uglavnom stranci (Dubrov ani. ve i broj stanovnika rimokatoli ke veroispovesti ivi u primorskim oblastima. Seoske crkve su jednostavne i skromne gra evine.. svako selo je imalo svog sve tenika. koji sve do poznog srednjeg veka ne naseljavaju sela i gradove. ponekad u kombinaciji sa opekom. Kao krovni pokriva koristi se indra i crep. do kumbinija na jugu. ven anje. Zahvaljuju i pokretljivosti. tako da su retke seoske crkve u koje je moglo stati vi e od 100 ljudi istovremeno. i od reke Mati na severu. opelo i sahrana na groblju pored crkve. proslave praznika. To su uglavnom jednobrodne crkve sa pripratom. kada su naseljavali oblasti visokih planina izme u Dra a i Ohridskog jezera. nedeljna i prazni na bogoslu enja. Na teritorijama sa boljom crkvenom organizacijom. ve bave i se isklju ivo sto arstvom ive u katunskim naseljima.

Pored ovih da bina. vosku.. a pored toga i dva puta godi nje kada su veliki poslovi. Slika 9 . Datira iz X-XI veka. izuzetnu ulogu u prehrani stoke je imao hrastov ir. bili oslobo eni svih davanja prema vladaru. radu prema svojim gospodarima i vladaru.Kakve su obaveze seljaka? Po to smo rekli da spadaju u grupu zavisnog stanovni tva. a i kasnije. nazivao se desetak i naj e e se ubirao u itu.. Zemljoradnici su bili du ni da rade svake nedelje na vlastelinskom imanju. Vlasi su naknadu za zimovanje na vlastelinstvu pla ali na 100 goveda ili konja . ali je od roda u jednoj upi polovina pripadala caru. a druga polovina vlastelinu. U srednjovekovnoj Srbiji. ali i u mesu. koju je svaki vlasnik ubirao za sebe od seljana sa svog imanja. a iznosio je jedan perper ili protivrednost u itu. . Glavni porez nazivao se so e ili dohodak carski. i njega je bila du na da pla a svaka ku a (odnosno glava). odnosno mobe. Seljaci koji su iveli na crkvenim imanjima imali su obaveze samo prema crkvi. Druga vrsta da bine. seljaci su morali da ispunjavaju razli ite obaveze u novcu. jer su crkveni posedi sve do XV veka i vremena Despotovine. brinula se vlastela. koji je bio i nominalni gospodar sve zemlje.po jedno grlo. a na 100 ovaca . medu. te pratnju i lanove dr avne uprave i predstavnike stranih dr ava. seljak je bio du an da izvr ava razne rabote i druge obaveze. dok su seljaci pla ali kori enje ira u svinjama. Ova obaveza se od vremena Cara Du ana odnosi samo na cara sa pratnjom. U Du anovo vreme.ovcu sa jagnjetom.Niska od staklene paste prona ena na groblju Mati ane kod Pri tine. Po to su se planine i pa njaci nalazili u posedu vladara i crkve. O sakupljanju ovog poreza koji je i ao vladaru. sela i Vlasi su bili du ni da kori enje ovih dobara pla aju u stoci i siru gospodaru. Posebna vrsta obaveze bila je pru anje odre ene koli ine hrane za vladara ili lanove njegove porodice.

te u estvovanje u zidanju razru enih upskih gradova. Sli ne obaveze bile su i uvanje puteva i manastira od razbojnika i plja ka a. seljaci su imali lak drveni tit. Srednjovekovna istorija ne poznaje ni jedan ustanak ili pobunu seljaka u srpskoj dr avi. Od naoru anja. kakvih je bilo irom Evrope od XIV do XVI veka. Seljaci su uglavnom sa injavali laku pe adiju. seljak je imao obavezu da na poziv vlastelina u estvuje u vojnim pohodima. . sekiru. kao deo ba tinske vojske. Dimitrija. zatim luk i strelu (slika 12). godine.Manastir Pe ka Patrijar ija. crkva Sv. U estvovanje u ratu Pored svih poslova vezanih za obradu zemlje. koplje. Pastiri iz scene "Ro enja Hristovog". Ova pojava mo e se opravdati "dobrim" odnosom vlastele prema pu anstvu. naslikani izme u 1338-1346.Slika 11 . ili samim mentalitetom naroda. koja je vremenom sve vi e gubila na svom zna aju.

U ovakvoj situaciji. ali na alost. kao to je su bili Gijom Adam i de la Brokijer. Mno tvo korisnih podataka mo e se dobiti iz etnografskih istra ivanja. Izvori poznavnja seoskog ivota Slika 12 . izdvajaju se manji radovi na lokalitetima Gra an kod Sopo ana i Blagoton. vlastele. jer su se mnogi elementi srednjovekovnog ivota u Srbiji odr ali sve do XX veka. . Zna ajni podaci se mogu na i i u srednjovekovnim zakonskim spomenicima. ishrane.Slika 10 . odlu uju a uloga bi pripadala arheologiji. Arheolo ka istra ivanja bi mogla da pru e veliki broj korisnih podataka iz oblasti arhitekture. do sada nije bilo obimnijih isra ivanja sela na teritoriji onda nje srpske dr ave. ure enja sela. koji su prolazili kroz onda nju Srbiju. koji su retko posve ivali po koji red seoskom ivotu. Seosko stanovni tvo ne samo da ne privla i u velikoj meri pa nju dana njih isra iva a. Iz ove prakse. prema opisima putopisaca i ivopisa iz tog vremena. Bolje istra eni srednjovekovni lokaliteti nalaze se na teritoriji Vojvodine i erdapa. Manji broj zna ajnih podataka pru aju putopisci. Ode a i naoru anje u XIV veku. koji tada nisu bili u sastavu srednjovekovne Srbije.Seljak ide u rat. izme u opisa ivota vladara. jer neke elemente seoskog ivota (posebno odevanje) preuzimaju iz starih anti kih uzora. burnih politi kih i ratnih doga aja. manastirskim poveljama i popisima stanovni tva iz vremena srpskih vladara i prvih godina turske vlasti. ve je sli no bilo i sa pismenim savremenicima.Izgled Vlaha sto ara. Likovni izvori iz tog vremena (manastirske freske) nemaju veliki zna aj. razvijenosti sto arstva.

Crnoj Gori i Makedoniji. 1973. S. Beograd Kova evi .co. 1912. Milo evi .dusanov-zakonik.yu . Beograd.f. Deroko.htm http://www.ac. Preporu ene Web stranice: http://arheo. 1950. Beograd. Srednjovekovna no nja balkanskih Slovena. G.bg. Zemljoradnja u srednjovekovnoj Srbiji. Stanovanje u srednjovekovnoj Srbiji. Srednjovekovni gradovi u Srbiji. J. 1997. A. Ostrogorski. 1969.Radivoje Arsi apsolvent arheologije Para in Preporu ena literatura: y y y y y y Blagojevi . Beograd. Zakonski spomenici srpskog srednjeg veka. Privreda i dru tvo u Vizantijskom carstvu. Beograd. M. Beograd. Novakovi .yu/projekti/arhandjeli/index. G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->