P. 1
Poljski neandertalci koristili čačkalice

Poljski neandertalci koristili čačkalice

Ratings:
(0)
|Views: 1,668|Likes:
Published by Nenad Šošić

More info:

Published by: Nenad Šošić on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • Posredni dokazi
 • Neposredni dokazi
 • Neke karakteristike govora demirkapijskih Srba
 • Poluglasnici
 • Nazali
 • O slovu , njegovoj glasovnoj vrednosti i upotrebi
 • Morfologija
 • Zaklju ak
 • Popis, pla anje poreza i plavu e
 • iveti u bordelu
 • Rad na crno
 • Rimski Sen-Deni
 • I bez ena posao cveta
 • Carevi - oli enja perverzije
 • Epilog: Eros i Tanatos
 • Grad od drveta
 • Grad zanata i trgovaca
 • Grad udnih nov i a
 • udnovata arheolo ka otkri a svakodnevnice
 • Vizantijski tit
 • Dvoglavi orao
 • Despoti, sevastokratori i kesari
 • Znamenja cara i velikodostojnika
 • Po eci srpske heraldi ke tradicijeke - vreme Stefana Nemanje
 • ta zna dete ta je sto miliona
 • ta - nikako
 • Kada se i gde sve jelo i pilo
 • I... lica vegete! (ovo ne poku avajte sami kod ku e!)
 • Gozba za sva vremena
 • Predskazanja
 • Invazija ili odumiranje?
 • Glavobolje careva i podanika
 • S one strane Dunava
 • U svakom slu aju - nadmo ni
 • Omnibus: Jedna od etapa u evoluciji coveka - Homo hermeticus
 • Bagdadski lopov
 • Elixir Vitae i kamen mudrosti
 • Alhemijsko carstvo
 • Arheologija iz romana
 • Znate moj metod: vi e nauke!
 • Male ideje sivih elija
 • Prepoznavanje mustri
 • U ime bogova
 • O braku, ljubavi i Mutunusu
 • enske slobode i utemeljenje prostitucije
 • Lex specialis
 • Javne ustanove i prostitucija
 • Mu ka prostitucija
 • Avanture nesre nog Ajsmena
 • Za to se toliko razlikuju Adam i Eva?
 • O junacima, grobovima i svetom kamenju
 • Sve to ste oduvek eleli da znate
 • Ve na tema i tajna
 • Platon potpaljuje vatru
 • Tragom Atlantide: svi u poteru!
 • Atlantida: "Zvani na verzija"
 • Atlantida kao arheolo ki problem
 • Srpskoslovenski jezik - su tastveno
 • (vaspostavljanje i op ti saveti)
 • Od staroslovenskog ka srpskoslovenskom
 • Od glagoljice ka irilici
 • Od zetsko-humskog do resavskog pravopisa
 • Od Zete i Huma do srpsko-makedonske jezi ke granice
 • Od Gligorija dijaka do Venclovi a
 • Od jevan elja do romana
 • Od XI do XXI veka
 • Pagani na moru
 • Narod sa ostrva Neretve
 • Gusari na vidiku!
 • U ime oca i sina i... svetoga plena
 • Um za morem - smrt za vratom
 • Tuarezi, Berberi... Maziri
 • O istoriji i jeziku Mazira
 • Privreda, trgovina i politi ka istorija
 • Od Amona do islama
 • Berbersko Danas i Sutra
 • "Ovde je ne to pogre no..."
 • Strip u filmu i film u stripu
 • Tajna igra imena
 • Kako dalje sa Matriksom?
 • O olimpijskim igrama
 • Anti ki borila ki sportovi
 • Rvanje (Pale)
 • Pesni enje (Pyx)
 • Pankration
 • Arheoastronomske metode i arheolo ko-astronomske prepirke
 • Stounhend kao Altamira
 • Ciklusi Mese evih pomra enja
 • Zemljani radovi za instaliranje ra unara
 • Zagonetni anti ki mit
 • ta ka e Herodot?
 • A ta ka u arheolozi?
 • Arheologija droge
 • Skiti, kanabis i 'kupatila za u ivanje'
 • Droge u praistoriji
 • Sloveni, konoplja i mandragora
 • Nova "inkvizicija" i moderni rat protiv droge
 • Terme - smisao ivota Rimljana
 • Frizeraj pre svega
 • Muke po berberima
 • Carstvo propalo zbog modnih kaprica
 • Ni svila nije dovoljna
 • A ta su obuvali?
 • I posle Versa ea - Armani
 • Nega tela i kozmetika
 • Nega tena ko e
 • Zubi i usta
 • minka obrva i lica
 • Otklanjanje maljavosti
 • Odr avanje kose
 • Parfemi
 • Toaletni pribor
 • ... pre Homera
 • ... izvori
 • ... u mitovima
 • ... o razvoju kroz vreme
 • ... u pretklasi nom periodu
 • ... u klasi nom periodu
 • ... u poklasi nom - helenisti kom periodu
 • Za to je Mikelan elov David levoruk?
 • Praistorijska pu ka
 • Rimsko tajno oru je
 • Pra kom i na arheologe
 • Ko su Skordisci
 • Gde i kako su iveli
 • Dr avna i dru tvena organizacija Skordiska
 • Religija
 • Sahranjivanje
 • Privredni i trgova ki ivot podunavskih Skordiska
 • Predmeti od metala
 • Novac
 • Za kraj: ta su Skordisci jeli i pili
 • Kopanje po Homeru
 • Datovanje po Homeru
 • Trgovanje istorijom ili ideologijom?
 • Epilog: trgovanje kulturnom politikom?
 • Traganje za ivotom van Zemlje
 • Traganje za vanzemaljskim civilizacijama
 • Projekat SETI@home
 • Nastanak i razvoj
 • Koji je jezik u pitanju?
 • Tip pisma
 • Brojevi
 • Ideogrami
 • O Majklu Ventrisu
 • Kako je Linear B de ifrovan?
 • ta je Ventris uradio?
 • Razre enje
 • Ko su stanovnici sela?
 • Kako izgleda srpsko selo u srednjem veku?
 • Ku a
 • Proizvodi
 • Hrana i pi e
 • Odevanje
 • Vlasi i Arbanasi
 • Seoska crkva
 • Kakve su obaveze seljaka?
 • U estvovanje u ratu
 • Izvori poznavnja seoskog ivota

Poljski neandertalci koristili a kalice

Beta | 01. 02. 2010. - 17:38h | Foto: AP | Komentara: 11 Poljski neandertalci vodili su ra una o higijeni zuba, a za njihov "blistav osmeh" bile su zadu ene " a kalice", saop tili su poljski nau nici.

Posle 150 godina pronala enja tragova, u Poljskoj su prvi put prona eni ostaci neandertalca kada je u pe ini Stajnja na jugozapadu Poljske 2008. otkriven deo vilice sa zubima. Iako je prvi materijalni dokaz da su neandertalci zaista obitavali na teritoriju dana nje Poljske prona en pre dve godine, nau nici Katedre arheologije Univerziteta u e inu to nisu hteli da obelodane do okon anja temeljnih provera. Rezultati njihovih istra ivanja objavljeni su u novom broju uglednog nema kog stru nog asopisa Naturvisen aften. "Drago nam je to mo emo da potvrdimo da su na i neandertalci vodili ra una o higijeni usne duplje. Na jednom od tri prona ena zuba na li smo ostatke jednostavnog drvenog oru a za i enje zuba - neku vrstu a kalice", kazao je poljskoj televiziji TVN24 jedan od arehologa iz e inskog tima Mikulaj Urbanovski.

Arheolozi uskoro objavljuju analize Tutankamonove mumije
Beta | 31. 01. 2010. - 16:57h | Foto: AP | Komentara: 1 Glavni egipatski arheolog Zahi Havas sredinom meseca e objaviti rezultate DNK analize i CT snimaka mumije faraona Tutankamona koji bi mogli da re e misteriju njegovog porekla.

U saop tenju egipatskog Vrhovnog saveta za antikvitete, Havas je naveo da e na konferenciji za novinare 17. februara objaviti rezultate ispitivanja i njihovog pore enja s rezultatima analiza mumije faraona Amenhotepa Tre eg, mogu eg Tutankamonovog dede. Ovo ispitivanje je deo ireg programa provere DNK-a vi e stotina mumija s ciljem da se odrede identiteti i porodi ni odnosi. Time bi se moglo odrediti i Tutankamonovo porodi no stablo koje je ve dugo nepoznanica.

Malo poznato otkri e do koga su do li savremeni makedoski nau nici bi moglo novim svetlom da osvetli istoriju srpskoga jezika. Mukotrpne procese prou avanja starih rukopisa moglo bi da zameni prijatno putovanje samo nekoliko stotina kilometara na jug. Naime, u isto noj Makedoniji, u oblasti poznatoj pod nazivom Demir Kapija odvajkada postoji selo Prosek iji stanovnici smatraju sebe ne Makedoncima, ve Srbima. Ovoj pojavi nije pridavana velika pa nja dok se zbog nekih lokalnih razmirica nije nedavno oformila ekspertska komisija koja je posetila ovu oblast. udan dijalekat kojim su se ovi ljudi slu ili privukao je pa nju doma ih stru njaka. Oni su obavestili svoje kolege, prou avaoce jezika, i tako je po elo da se odmotava zamr eno klupko nau nih otkri a.

Karta Povardarja sa polo ajem Demir Kapije. Pomalo zaba en polo aj ovoga sela i velika izolovanost njegovog stanovni tva doprineo je injenici da nau nici nisu ranije ispitivali ovaj fenomen. Nakon opse nih najnovijih istra ivanja makedonski nau nici su utvrdili da je dijalekat kojim se slu e me tani ovoga sela u zna ajnoj meri bli i staroslovenskom jeziku nego makedonskom. Oni su to nazvali ranijom fazom makedonskog jezika, no na a ideja je da poka emo da to nikako ne mo e biti staromakedoski ili makedonskoslovenski jezik, ve legitimna faza u razvoju srpskog jezika, i pripada narodnim govorima koji su uslovili stvaranje srpske redakcije staroslovenskog jezika.

Izgled tipi nog srpskog groba iz posledenje decenije XI veka.
Posredni dokazi

Dobro je poznato istorijsko prostiranje srpske dr ave kao i da je na ovim prostorima prona ena ogromna srpska nekropola datirana u period od IX do XII veka, a i grad Prosek je na ovom mestu postojao jo u 12. veku. Zna i sasvim je opravdana pretpostavka da su Demirkapijanci -

etni ki Srbi. Ako pogledamo i sam izgled, no nju i obi aje stanovnika Demir Kapije ovu pretpostavku mo emo samo potvrditi. Prema srednjevekovnim putopiscima Dern vamu i Beceku seljaci u Srbiji su bili obu eni u prostu tkaninu, opanke i iljatu suru kapu ili klobuk, dok za makedonske mu karce ka e da su na glavi nosili kapu od plavog sukna, ve ina od beloga, koje su iljaste i pozadi na vratu, kao i spreda, imaju po tri krila, srednja kratka, a ostala duga ka "polovinu rifa". Ako pogledamo ilustraciju napravljenu na prostoru izme u dana njih Krivolaka i Konopi ta negde oko 1573. godine, vide emo da no nja u ovim predelima bila tipi no srpska. Sam polo aj i izgled sela tako e potvr uju na e pretpostavke. Demir Kapija se nalazi na veoma ivopisnom mestu - u u reka Do nice i Bo ave u Vardar; na samom po etku klisure Vardara. Naselje se prostire na oko 12 km du reke u obliku irili nog slova S (!). Ku e su uglavnom prizemne, nisu pravilno raspore ene i me usobno su udaljene. Svo stanovni tvo je pravoslavno, ali iako ne slave ku nog za titnika, postoji institucija seoske slave! Gornji kraj Demir Kapije obel ava dan sv. Vida, dok donji kraj svetkuje sv. Sisoja (poznatog kao za titnika u srednjem Pomoravlju). Ova naizgled neobi na pojava ima savim racionalno obja njenje koje emo dati kasnije.
Neposredni dokazi

Kao to je u nauci poznato, dijelekti koji su udaljeni od centra koji nosi promene zadr avaju ranije jezi ke karakteristike (up. Ivi : Govor galipoljskih Srba). Nije u tom slu aju te ko pretpostaviti da je ovo Antonijus fan Lest: stanovni tvo sa uvalo odlike srednjovekovnih srpskih narodnih govora. Izgled seljana Evolucijske promene u jeziku su u inile svoje i mi sada samo mo emo Krivolaka i Konopi ta da naga amo kako bi mogao da izgleda ivi govor u Srbiji u to vreme. sredinom 16. veka. Znamo da se umogome razlikovao od jezika koga smo upoznali preko kanonskih staroslovenskih spomenika, ina e ne bi se tako brzo stvorila potreba da nastane srpska redakcija toga jezika. Da podsetimo staroslovenski nastaje krajem 9. veka, a prvi spomenik redakcije je ve iz 12. veka, sa bitno izmenjenim fonetskim karakteristikama. Isto tako ne smemo zaboraviti da se jedna od najja ih prepisiva kih kola nalazila u Ohridu i da je ba u ovoj koli nastalo uveno Marijino jevan elje koje nagove tava neke od kasnijih promena u redakciji.

Polo aj sela Proseka

Kada smo kod pisanih spomenika ne smemo, a da ne pomenemo natpis danas; upadljiv je pravilan raspored ku a. u kamenu prona en prilikom istra ivanja na livadi u tzv. Gornjem Kraju. Natpis nije datovan, ali se prema grafijskim karakteristikama gotovo sa sigurno u mo e utvrditi da pripada kraju 13. veka ( to se jasno vidi i sa slike), iako se neke od osobina grafije pojavljuju u pisanim spomenicima tek znatno kasnije. Po mnogu emu, ovaj spomenik zaslu uje posebnu studiju, koja e, nadajmo se, uskoro biti i objavljena. Tom prilikom valja obratiti pa nju na grafemu koja se nalazi na kraju drugoga reda - i predstavlja sasvim sigurno glagoljsku oznaku za fonetsku vrednost [l']. Ipak, najzanimljiviji fenomen i ono to je potaklo na u znati elju je ivi govor ovoga sela.
Neke karakteristike govora demirkapijskih Srba

Analizom materijala koga smo dobili velikom ljubazno u prof. dr To eta Trpovskog mo emo sasvim jasno utvrditi da ovaj govor predstavlja ranu fazu srpskoslovenskog jezika. Sve gramati ke osobenosti ukazuju na to da ovaj govor odgovara dijalektima koji su postojali u periodu X i XI na prostoru Srbije. Pogledajmo samo analizu fonetsko-fonolo kog sistema. (S obzirom na to da gra a sa ovog istra ivanja jo nije publikovana, ovde emo se osvrnuti samo na najzna ajnije detalje.)
Poluglasnici

Nisu se sa uvali u ovom govoru.
Nazali

Proces denazalizacije u ovim govorima nije u potpunosti izvr en. Naime, u mnogim primerima se jasno uje nazalno e [ tva, im , krov], dok je nazalno o dalo u to je odlika srpskog, a ne makedonskog jezika. (up. Bo kovi : Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika, fonetika i morfologija)
O slovu , njegovoj glasovnoj vrednosti i upotrebi

Marijino jevan elje - rano svedo anstvo srpske redakcije staroslovenskog jezika.

Ovaj glas se sa uvao u svim pozicijama i izgovara se kao diftong ie. (Vukovi : Istorija srpskohrvatskog jezika I)

Morfologija

Na alost, materijal sa kojim smo ovom prilikom raspolagali nije bio dovoljan da se precizno utvrdi morfolo ki sistem ovoga govora. Ono to svakako mo emo potvrditi je da postoji fleksija i da je sintaksa u ovim govorima izrazito razvijena. Mofolo ka analiza ovih govora dala bi nam sa sigurno u dokaze koji bi potkrepili na u pretpostavku. No i na osovu ovih podataka savim je opravdano ustvrditi da ovaj govor ne pripipada isto noj grani ju noslovenskih govora, ve zapadnoj i to da je najsli niji srpskome - onom koji je postojao oko XI veka.
Zaklju ak

Na osnovu turih, ali sasvim dovoljnih dokaza mo emo potvrditi da govor Demir Kapije, naro ito Gornjeg Kraja, pripada srpskom jeziku i da je zadr ao mnoge osobenosti srpskog jezika iz razvijenog srednjeg veka. Ovo otkri e zavre uje punu pa nju nau nika, pre svega onih koji se bave istorijom jezika i sintaksom, dok je, svakako, jako interesantno i antropolozima, istori arima i arheolozima. Vremeplov o kojem su svi ovi nau nici sanjali itavih Natpis na kamenoj plo i, otkrivenoj svojih ivota, mogu nost da posete pro lost, da prilikom probnih arheolo kih radova u upoznaju ivot i jezik ljudi koji su nekada iveli na Gornjem Kraju Demir Kapije. ovim prostorima, sada postaje stvarnost. Predati se vardarskim vetrovima i pustiti da nas odnesu u pro lost mo e predstavljati ne samo nau ni ve i ivotni izazov. Ovakva prilika se ne sme propustiti.

Ve smo u prethodnom lanku istakli da je Rim u vreme Carstva dostigao vrhunac izopa enosti u svojoj istoriji. Za razliku od one u Grka, bila je to svesna izopa enost proistekla iz luksuza i prepu tanjima telesnim zadovoljstvima. Tra enje nemogu eg i udesnog postaje jedan od prioriteta rimskog duha. Izvan braka, ivot u Rimu je razuzdaniji nego igde drugde. Odvija se u jednom bogatom megalopolisu koji nema analogija. Zatim, mo emo da uporedimo i neka dana nja, po raskala nom i slobodnom ivotu najpoznatija mondenska letovali ta, sa na primer rimskim ekvivalentom - Baiae u blizini Napulja. Du morske obale, umesto dana njih hotela, re aju se bogata ke vile.

prostitucija se nalazi u zoni kriminala u kojoj su sudbina i ivoti na desetine hiljada ena prepu teni me unarodnom lancu trgovine belim robljem. u kome su ljudska prava jedno od najva nijih pitanja za procenu nivoa demokrati nosti i slobode jedne zemlje.Da bismo stekli kakvu-takvu predstavu o razmerama udesne veli ine i izuzetnosti Rima. Jedan tada nji hroni ar bele i: Baiae su postale jazbinom poroka. mo emo se. Jo vi e nas zapanjuje odnos i na in na koji su vlasti u Rimu regulisale prostituciju u pore enju sa situacijom u dana njoj Evropi (pa i itavom svetu). koji se pretvaraju u mu ke prostitutke. gotovo i ne govori. spominje se samo trgovina enama. mo da. Uprkos civilizacijskom pomaku. koji je u ve ini zemalja i dalje bez ikakve dru tvene i pravne odgovornosti. Rasko i blud ovde gotovo da nemaju ograni enja. Ne samo da ni posle 2000 godina nemamo boljih re enja nego ono rimsko mo e da poslu i i kao po etni uzor za re avanje problema "najstarijeg zanata". poslu iti pore enjem sa dana njim Njujorkom.) . (Pri tome. dok se o trgovini de acima i mladim ljudima. kontrole i za tite.

koji je nadzirao prostituciju. Vlasnika javne ku e koji bi izbegao njihovo registrovanje. nisu morale da se bile ropkinje. ali za razliku od stale u. nego bi jedna od obaveza edila bila i briga da ona bude pla ena kako treba. Po upisivanju neophodnih podataka. Prostitutke su bile obavezne da nose ode u propisanu zakonom i da im kosa bude obojena plavo ili uto. Za brisanje njenog imena sa spiska nisu joj mogli pomo i ni eventualni brak i deca. mogao je kazniti nov ano ili bi evanjem. i time izbegnu ka njavanje i sramotu (iako su se edili trudili da ih otkriju. Ukoliko je elela da sa uva anonimnost. licentia stupri (u ve ini zemalja dana nje Evrope. bez pandana u savremenoj Evropi) izvr eno je u Rimu. ali je ta kazna potom (tokom Drugog punskog rata) drasti no poo trena kaznom izgnanstva. nego i za sve ene iji su Glumice. kao to su glumice. "stidljivo" se pokrene rasprava o neophodnosti sli nog regulisanja njihovog statusa. odgovorno i na propisan na in (tako. su "obi nih" prostitutki.Popis. morala je da se prijavi vlastima i da podatke o sebi (ime. ove odredbe nisu onemogu avale ostale ene da se bave ovim poslom. iako su se bavile i prostitucijom. da bi se legalno bavila ovim poslom. Car Tiberije je doneo jo rigoroznije kaznene sankcije protiv preljube udatih ena iz svih stale a. plesa ice i muzi arke. ali se potom sve zaboravi i stanje ostane nepromenjeno). a i udatih ena koje su registrovane kao prostitutke. edil prilikom obilaska i kontrole javne ku e. koje je jo uvek aktuelno u dana njoj Evropi: prostitutkama ne samo da je pru ana za tita od onih mu terija koje bi izbegavale da im plate propisanu nov anu nadoknadu. bez pratnje svojih liktora. Naravno. Svaka prostitutka. s vremena na vreme. . Za u uje jo jedno re enje. Upisane prostitutke. plesa ice ili muzi arke. Druge ene. ona je prakti no bila osu ena da se itav ivot bavi ovim zanatom. kao i podatak o tome koliku naknadu e tra iti od mu terija. a da nisu bile primorane da budu registrovane. predstavnika vlasti. nije se zavr avala samo registrovanjem prostitutki. nego i kontrolom javnih ku a (morale su biti zatvorene od zore do tri sata posle podne). name e se utisak da je sve to obavljano dosta profesionalno. mesto ro enja). Du nost edila. registruju. Kao op ti zaklju ak. najve im delom. na primer. mogla je uzeti pseudonim. nisu bile obavezne da se registruju. nije smeo ulaziti sam. pla anje poreza i plavu e Prvo zvani no registrovanje prostitutki (i koliko nam je poznato. Bavljenje ovim poslom bilo je zabranjeno ne samo za plemkinje. Kada bi jednom bila upisana kao prostitutka. jer je njihov zadatak bio da sve neregistrovane prostitutke prognaju iz grada). Plemkinje su za eventualni prekr aj najpre bile nov ano ka njavane. odnosno pomo nika). tako e su se preci ili mu pripadali nekom plemi kom bavile prostitucijom. ona je dobijala zvani nu dozvolu.

Prihod od ovog poreza uop te nije bio mali. godine) dala je brojku od oko 32.Rimske prostitutke. mo e i bika.000 prostitutki samo u Rimu! Pored svega drugog to prati prostituciju. Navodimo ispovest jedne vlasnice javne ku e. zahvaljuju i debelim naslagama vulkanskog pepela. ve . i tako sve dok ne stigoh u ove godine. Jedna procena iz vremena cara Trajana (98-117. upravnici javnih ku a. slede ih godina jebuckala sam se sa odraslima. na primer. verujem.registrovane (meretrices) i neregistrovane (prostibula). dabogda ako se se am da sam uop te ikada bila nevina. bila je glavno steci te uli nih prostitutki. s obzirom na broj registrovanih prostitutki. Va nu ulogu u tome su imali i leno ili lena. Jo kao malo dete brljala sam ne to sa svojim vr njacima. kao to su. svodnici i svodnice. ovo je i bio razlog shvatanju da se pitanje prostitutki moralo organizovati i regulisati. vlasnik ili vlasnica javne ku e. u okviru kojih postoje i strukturisane profesije.. Registrovane prostitutke morale su ne samo da se zvani no upi u. a zatim i lupanarii. Bolje javne ku e su ra ene prema . iveti u bordelu O izgledu prose ne javne ku e najbolje podatke nam pru aju one koje su. koju bele i Petronije: Namrzla me je Junona. Otuda je. Porez je iznosio onoliko koliko je po zvani noj tarifi dobijala od jedne mu terije. ostale sa uvane u Pompejima. i nastala ona izreka: ko je nosio tele. Ova ulica u Pompejima. generalno su se delile u dve glavne kategorije . adductores (ili perductores) i ancileulae.. godine) uveden je i porez koga su morale da pla aju. za vreme Kaliguline vladavine (37-41.

a e e samo prostira i na podu i jastuci). Naravno. stajale ili sedele ispred javnih ku a.uzoru na bogatiju rimsku ku u izgra enu oko centralnog dvori ta. rimski bordel imao je znak koji je otvoreno i jasno ukazivao na prirodu posla koji se unutar gra evine odvijao. ili arkade stadiona i cirkusa.. Na vratima se nalazila plo a sa nedvosmislenim zna enjem .. kojih je bilo mnogo u gradu. Njihove prostorije (sobe) su kod obi nih javnih ku a bile male. va nu ulogu su imale ancillae ornatrices. Kao i danas.Marcijal.na raskr ima i ulicama slu i odvratnoj pohoti pokvarenog Rima. koja je do ivela alosnu subinu da izgubi sve to je nekada imala i sada: .occupata.. prljave i smrdljive. Ili izvan gradskih zidina i du puteva na obi noj zemlji i prostirci. . To su prevashodno bile nepristojne skulpture i zidne slikarije. koji je opkoljavao dvori te. Naravno. da bi o ivele posao. posebnu vrstu su inile rasko ne javne ku e. bogato opremljene i izuzetno dobro organizovane (sa posebnim ulazima za mu terije koje su elele da budu neprime ene). kako to navode brojni pisci . Plaut ili Horacije. Naravno. time su se bavile prostitutke najgoreg ranga. prostitutke su. vlasnici su se trudili da preduzmu sve da bi gosta ponelo pravo (eroti no) raspolo enje.. Prostitutke su imale svoje sobe. Tako Katul u jednoj svojoj pesmi spominje nekada poznatu i slavnu prostitutku Celiju. namenjene bogatoj klijenteli. Umesto znamenitog savremenog evropskog simbola . Pored privatnih ku a. sa oskudnim name tajem (ponekad samo postelja. javne ku e nisu bile jedina mesta za obavljanje seksualnog ina sa prostitutkama.svetiljki sa crvenim svetlom. tu su bili i zasvo eni tremovi arena i pozori ta. a Marcijal govori da su se klijenti mogli koristititi uslugama bludnica ak i u podrumima mlinova. Kao i danas u Parizu ili Amsterdamu. ili na samim ulicama (skrovitim i bez ikakve svetlosti) no u. Za sve usluge trebalo je unapred platiti. Me u mnogobrojnim osobljem koje se staralo za svaku sitnicu. svodovi akvadukta. ene koje su se brinule da prostitutke budu maksimalno doterane. u koje se ulazilo iz predvorja ili trema. sa seksualnom zavr nicom.

Zanimljivo je da imena ena koja nalazimo na stranicama rimskih pesnika pripadaju uglavnom enama iz ove grupe. ili zbog novca. Izme u njih i ostalih neregistrovanih prostitutki postojala je ogromna razlika. udati se i srediti svoj ivot kao i ostale ene.Ponekad su javne ku e bile izuzetno luksuzno ukra ene. a prostitucijom su se po ele baviti ili zbog sklonosti. realno je pretpostaviti da je velika ve ina pripadala neregistrovanoj kategoriji prostitutki. Ovidije navodi da nemaju dovoljno ume a za savr eno obavljanje posla kojim se bave i preporu uje im usavr avanje plesa i poznavanje poezije. zatim scorta erratica - . Lupae ili "vu ice" obilazile su parkove ili perivoje. Razloge za to treba verovatno tra iti u spomenutom sramotnom odnosu prema registrovanim prostitutkama.ali po svemu sude i nisu dostizale svoj gr ki uzor. bastuariae su se svojim zanatom bavile na grobljima. me u kojima se izdvajaju delicate i famose. Rad na crno S druge strane. mogle su biti anga ovane i samo zbog njihovog dru tva . Delicate bi se mogle opisati kao dostojanstvene milosnice koje su veoma bri ljivo birale svoje gospodare. Mnoge od njih poticale su iz dobrih porodica. doris su praktikovale da se uvek pojavljuju nage. kao i mogu nosti da su u datom trenutku mogle napustiti prostituciju. Izme u ovih prostitutki postojale su posebne podele.po tome su predstavljale ekvivalent gr kim heterama . Pored seksualnih zadovoljstava.

pre n. a i njihova prodaja za tu svrhu.klasi ne uli arke. Kona no. odnosno Marsovog Polja (ono je. gallinae. forariae. kojim je bilo dozvoljeno iskori avanje robova i u seksualne svrhe. prostitutke na samom dnu hijerarhije. u dana njem zna enju. u kojima je svakodnevni ivot naglo . tu su bile i quadrantariae. blitidae. da to sve treba posmatrati i u kontekstu zakona. Rimski Sen-Deni Kao i u dana njim gradovima. pored prostitutki koje su se na to slobodno odlu ivale zarad zadovoljenja sopstvenih prohteva ili potreba. treba imati u vidu dve injenice . alosne bludnice koje su dobile ime po jeftinom pi u blitum koje se pilo po bednim kr mama. Sude i prema Pompejima i Herkulanumu. u blizini Circusa maximusa.glavnom severnom drumu u gradu. odnosno ulici. zajedno sa Forumom i Kapitolom. prostitutke koje su mu terije sa ekivale na putevima.najpre. god. Ime je dobila po Circusu Flaminiusu koga je 221. sagradio cenzor Gaj Flaminije Nepos.e. Tre i centar njihovog okupljanja predstavljao je prostor izvan gradskih bedema. I drugo. Postojala je jo jedna etvrt koja se nalazila u Vicus Patriciusa . ve inu ipak inile kupljene ropkinje. Jo jedna erotska freska iz javne ku e u Pompeji. ili "koko ke" su spajale bludni enja s plja kom. bilo mesto gde se svakodnevno okupljao najve i broj ljudi). To je bila etvrt Suburra. koja se nalazila izme u bre uljaka Eskvilina i Celija. da su. koje su se prodavale za najbednije sume. Pri svemu tome. i u Rimu je postojao kvart koji je bio glavno steci te prostitutki i javnih ku a.

koje su sa raznih strana Carstva dolazile u Rim. izvr i samoubistvo). na primer. pa su zbog debelih naslaga vulkanskog pepela svedo anstva ostala do danas nedirnuta. Posebnu kategoriju predstavljale su plesa ice. Prodavale su obe vrste usluga po kojima su bile poznate: eroti ni i izazovni ples. koje po Reljef u mermeru iz Pompeja. potra nja za njima bila najve a. Naravno.bogati. i nimalo prikriven. po svemu sude i i drugi gradovi (ne samo na italskom tlu. I bez ena posao cveta Drugi vid rimske prostitucije odnosi se na svet homoseksualnosti u Rimu. jer se radilo o egzoti nim enama koje rimski mu karci nisu poznavali i koje su ve samo time pobu ivale mnogo ve i interes od uobi ajenih rimskih prostitutki. . godine. naravno. iako aristokrata. blizak Neronovom dvoru. Mo da najbolju sliku o tom svetu pru aju dve knjige: Apulijev Zlatni magarac i Petronijev Satirikon (Petronije. Uostalom. najatraktivnije i najegzoti nije bilo je povezano sa najvi im dru tvenim slojevima u Rimu. zadr ala se u raznim delovima sveta sve do dana njih dana.prese en erupcijom Vezuva 79. koji. U svemu tome. koji je raspaljivao strasti.Rome. masovan. Jedno vreme. ali i seksualni odnos. posebno se bile cenjene plesa ice iz panije. to je. sledili su uzor "Majke gradova" . Njihova cena generalno je bila mnogo ve a od cene navedenih klasi nih prostitutki. po udu i elju za seksualnim odnosom. nije dostigao dru tvenu slobodu koju je imao u gr kom svetu. bez obzira na cenu. nego i u provincijama). iako realan. va nu ulogu imao je i ples. prvi put neko susre e. rezultiralo i ve om cenom njihovih usluga. ta sklonost ka atraktivnim i egzoti nim enama. bio je prinu en da zbog klevete svemo nog prefekta pretorija Tigelina. sve ono najlep e. Sve je to rezultiralo time da je. jer su to jedino mogli platiti .

Kako dogodov tine sitnih avanturista u proputovanju po Italiji ine osnovu sadr ine Satirikona (pored Trimalhionove gozbe. I onda me je proveo kroz najmra nije sokake i onda izvadio pare i po eo da mi tra i onu stvar. kao ovo derle sada u kr mi. bogatog oslobo enika i tipi nog skorojevi a koji te i da luksuzom i gozbama podra ava aristokratiju).. iako sam se opirao iz sve snage.. ve odavno sam hteo da se otka im od te dosadne nabiguzice. uv i ovo unesoh se Askilitu u lice i povikah: .. to jest. .. . ti koji ... najgora bitanga koju sam ikada video..... a onda me zapljuva svojim ogavnim poljupcima. kada mi pri e neki ozbiljan ovek.i kad ti je taj ivuljak bio u punoj snazi .. Onda me jo i na krevet povali. . doma in.Za ovaj nagli raskid kriva je moja uspaljenost. O neosetljivosti homoseksalaca na enske ari ilustrativno svedo i konstatacija: . Taman da mi svr imo. de aka koji mu slu i za seksualno zadovoljenje: .vratih se u svoju sobicu da najzad u ivam u njegovim poljupcima bez opiranja. i on mi se ponudi da mi poka e put do na eg svrati ta... kao hiljadu mrtvaca.de ak sede na krevet i stade plakati. jednoj droci je platio as da mu ustupi svoju sobu i ve mi je gurnuo ruku tamo i da nisam bio ja i gadno bih se proveo. ali on mrtav hladan....lutao sam po celom gradu... kao da ga nikada ne u pustiti u ivao u ispunjenu svoje elje da bi mi i najsre nji pozavideli. Dr ao sam de aka u zagrljaju vrsto. nego sam ti ja slu io za "brati a" u parku.nisi nikada uspeo da sredi pristojnu ensku. Jedan od glavnih likova vodi svuda sa sobom svog "brati a".Stvarno nisi znao da pedere zovu pe kirima? Na to e Kvartila: ....Ti rasturena mu ka kurvo to rupom opslu uje okolo! Freska "Vaganje falosa" iz ku e Vetija Askilit mu besno odgovara: u Pompeji.. Nave emo jedan broj zanimljivih doga aja. . sa kojima se oni susre u: .U e neka peder ina.Ti da meni govori . one verno odslikavaju i svet homoseksualizma koji se sre e u svakodnevnom ivotu.. hteo je da me siluje"..dr ala mi je ud. .. onaj to stalno ide sa tobom.. Ja.Onaj tvoj "brat". . uleteo je malopre u sobu i navalio.. .. .. ..

. Hadrijan je svog ljubimca od koga se nije odvajao deifikovao posle njegove smrti. Meni pri e jedan od njih. iji je pozama ni ud odolevao teretu grozdova i svakovrsnog vo a oka enih na njega. oko njega se skupila silna gomila pljeskaju i mu s priznanjem i strahopo tovanjem: otegao mu se onaj toliki da je on izgledao kao visuljak sopstvenom udu. verujem da sutra svr i... .ogromna figura Prijapa od testa... Za razliku od ve ine ostalih careva. pa su njegove statue izra ivane prema helenisti kom uzoru idealizovanih predstava bogova i postavljane na raznim stranama sveta.. kome su bile strane rimske tradicije i obi aji. Na kraju se pojavi gomila ogromnih crnaca. Kosmopolita po ube enju.. Kad odnekud istr a neki gola koji je bio izgubio odelo. pokri ga svojim pla tom i odvede svojoj ku i da bi sam u ivao u takvom zgoditku.. U pomo mu je pri ao jedan rimski vitez.. . za tu sre u da u mu sutra najlep eg makedonskog drepca asturske krvi. ona jebiguzica promeni paripa. kod kojih se radi o bludu i razvratu najgore mogu e vrste.. deluje nestvarno i uzvi eno. pa uzjaha mog druga i stade da ga obra uje cmakanjem i onom svojom dupetinom..sti e novo poslu enje: d inovski poslu avnik sa mnogo raznovrsnih kola a.. . Prvo ispunih ake njegovim mle no belim prsima.. . Usred se uzdizalo remek delo poslasti arske ve tine ... jedan od najzna ajnijih careva u istoriji Imperije) i njegova homoseksualna veza sa prelepim mladi em Antinojem.. jednim potezom me okrenu. Ovim ilustracijama treba dodati podatak da su i brojni rimski carevi bili poznati po svojim homoseksualnim avanturama i aferama.O besmrtni bogovi. opet u pogodnom trenutku. ako ovom usnulom detetu ugrabim potpuni sno aj i ponesem najve u slast za kojom udim. i onda mi razvali guzove. Hadrijan (117-138. a koga je Senat zbog stalnih me usobnih sukoba odbio da posmrtno deifikuje (uzdigne me u bogove)... Tre e no i. zatim upih svoje usne u njegove.. da najzad sjedinim sve svoje udnje u onom vrhuncu... Taj kad ju e po ne...Smesta jedan pe kir i za Askilita! Samo to to re e..... ustadoh i pri oh de aku i apnuh mu na uvo dok se pretvarao da spava: .

koja jo nisu prestala da sisaju maj ino mleko. kao oli enje krajnje izopa enosti i besramnosti. da bi se "snadbevao" mu karcima. koji moderno srljanje u blud i seksualno orgijanje Evrope tuma e kao razo aranost i prkosno tra enje izlaza iz otu enosti. dobrovoljno se podvrgavaju i vo stvu malobrojne elite prosve enih. ali je zbog Herine ljubomore ro en On je.. a kasnije i bog svojim porocima i sru enim stubovima ponosa i patricijske telesne ljubavi. A onda su po udu njegovog omlitavelog tela zadovoljavala deca (. bio osu en da stari me u bo anstvo plodnosti. robovlasni ki Rim Carstva. scene. vekovima preno ena rezervisanost prema njemu traje sve do druge polovine veka. To su mu osmi ljavali stru njaci za protivprirodni blud (perverzije koje se opisuju u istorijskim izvorima su u toj meri mu ne da ih ne emo ni navoditi). Za razliku od nekih drugih. Ili. kao to je kod Petronija. iako svesni da se Rim kotrlja na nizbrdici ka propasti. otvarao javna kupatila za narod. Iako je Petronijeva erotika bezazlena (u pore enju sa neobuzdanom erotikom u evropskoj knji evnosti prvih generacija 20.Carevi . S. kad se vi e ceni snaga uda nego snaga uma! Prvi savremeni pisac koji e shvatiti zna aj Petronijevog Satirikona bio je T. koji e do i pod tako polagane zube") posve eno nastranim zadovoljstvima sa devoj icama i de acima. po povla enju na ostrvo Kapri. Eliot. On se. i po tenih vo a"). ovo je samo manji deo pri e o prostituciji i izopa enostima rimskog dru tva. O svemu tome mo da najbolje govori Petronijeva konstatacija: Prijap je sin Dionisa i Afrodite. Nave emo samo dva podatka koja ilustruju u asne krugove njegove paklene po ude: dok je fizi ki bio u stanju. Svakako najpoznatiji je bio car Tiberije (14-37).oli enja perverzije Me u najmonstruoznijim vladarima nave emo samo dvojicu. Epilog: Eros i Tanatos ta e . veka). Naravno. koji moze oduzeti. asti. Eliot jedini shvata da. pretvorio u nevi eno udovi te (Avgust je na umoru izgovorio re i "Jadna li naroda rimskoga. izme u ostalog. a kojima je davao da mu si u spolni ud i prsne bradavice. kao niko drugi do tada. tako i spomenuta evropska . ve ni Rim osu en na starenje i umiranje. posebno je u ivao u silovanju de aka.. Prvo je bio seosko Rim".. koji je. Ciceron i ostali najsmeliji posmatra i onovremene ali i vratiti polnu mo . s e njom se osvr u prema idealizovanoj pro losti predaka i konzervativnom republikanskom Rimu ("kada je svako po teno radio svoj posao u te nji za op tim dobrom.. ve spominjani car Elagabal.). jasno ukazao da je "Ve ni kao nakaza.

Women in the Classical World: Image and Text. (eds. M. . Marcade. uveni Harld Hardrada (vladao 1015-1066. & Levick.html http://www. iako su kontakti sa Skandinavijom ostali veoma bliski i duboki. nazivali Rusija ili Rus´ (rus. "umornu. & Williamson.edu/classes/JKp. Roma Amor.P. sve do same mongolske najezde. R.ie/~classics/96/Dauphin96. Women in Antiquity. 1969. Rijeka: Otokar Ker ovani. norve ki kralj i neuspeli konkurent Viljamu Osvaja u. ta eli . Oni su svoju otad binu. (eds. E. J.html Ve u ranom srednjem veku.) London: Routledge. S. isto ni Sloveni su imali mnogobrojne gradove. Miodrag Tomovi Arheolo ki institut SANU Beograd Preporu ena literatura: y y y y Blundell. Ova dinastija se potpuno slovenizovala ve u tre oj generaciji. 1994. ak je postao i njegov zet. osaka enu i ve prestarelu. koja se irila od Dnjepra i ju nih stepa. slu io je u gardi kod ruskog kneza Jaroslava Mudrog (vladao 10191054).Sibila.zemlja gradova. et al. vikin kog porekla. Sveji. Prva iz letopisa nama poznata ruska dinastija bila je loza Rjurika (vladali 862-879. Severni narodi . H. The Sacred and the Feminine in Ancient Greece. B. Oxford: Oxford University Press.Danci.htm http://www.tufts. pa do severnih uma i obala hladnog Belog mora. Norve ani su je zvali Gardarika . / ).perseus.ucd. godine).about. a istori arima poznat i kao "poslednji viking". 1995. po ev od IX/X stole a. Preporu ene Web stranice: http://ancienthistory.erotika simboli e uzdrmanu kapitalisti ku i imperijalnu Evropu.com/library/bl/uc_geary_pompeii. godine). Hawley.. Foley. 1998. Fantham.elim da umrem.) London: Routledge. osu enu na neizvesno beznade no starenje bez smrti": .

U slu aju da knez vi e nije zadovoljavao. ) je sâmo imalo pravo da bira kneza iz dinastije Rjurjikovi a. Ve 1196. novgorodsko ve e je biralo drugog kneza. Godine 1054. koji je nosio zaslu eno zvanje "majka ruskih gradova".Novgorodsku Zemlju (slika 1). Osim tog grada. kne evi Rjurikovi i su priznali povla eni status Novgoroda. koji je isklju ivo imao ulogu vojnog vo e (poput italijanskih kondotera) i za to dobijao odre enu platu. U ovo vreme. Grad od drveta Drvo se od samog osnivanja Novgoroda koristilo za izgradnju grada i gradskih . feudalne ratove. sve ruske zemlje su pre ivljavale razli itu sudbinu: okupaciju Tatara i Poljaka. Tatarska najezda nije do la do novgorodske zemlje. Novgorod nije posedovao samo manju teritoriju uz gradske zidine. ruska zemlja je imala dosta va nih gradova. za razliku od njih.Novgorod. Severne Italije ili Dubrovnika. Me utim. Grad je funkcionisao kao "trgova ka republika". pa i nemire vezane za nestabilnu kne evsku vlast. Ali. Rusija je u la u doba feudalne raspar anosti koje je potrajalo sve do po etka XVI stole a. nego je imao i ogromne zemaljske posede . poput gradova Ganze. a sna na vojska je pomagala gradu da se obezbedi od poku aja nema kih i vedskih krsta a da vrate " izmati ki grad" u lono katoli ke crkve. glavni takmac Kijevu zadugo je bio . Novgorodsko ve e (rus. Slika 1: Karta srednjevekovne Rusije: braon bojom je obele ena teritorija Novgorodske Zemlje. Novgorod je verovatno bio grad koji je imao najbolju sudbinu.Kijev je bio prestoni grad rjurikovi ke Rusije.

Glavni izvozni artikli bili su med. Ovaj nau nik je. Zanatska proizvodnja uglavnom je bila orijentisana na potrebe pija ne prodaje. zahvaljuju i novgorodskim kaldrmima. prosto.popravke postavljali direktno na staru kaldrmu. ume i mo vare su bile bitne i za organizovanu proizvodnju gvo a. Ovaj metal se pravio od mo varskih ruda. Otuda ove slo ene strukture na arheolo kim iskopavanjima izgledaju. uz upotrebu drvenog uglja. Kamen i malter su upotrebljavani isklju ivo pri izgradnji spoljnog utvr enja i glavnih crkvi. Dendrohronologija je izuzetno bitna u novgorodskim uslovima. Zahvaljuju i velikim prostorima i velikoj koli ini drva u Novgorodskoj Zemlji ak su i seljaci imali velike ku e. ponavljaju i isti postupak. Ovako velike ku e su igrale va nu ulogu u uslovima o tre i hladne zime. krzno. na istom mestu. lo a strana ovakvog izbora gra evinskog materijala bili su . vosak. U ovim uslovima stambena jedinica se pravila na sprat. lan i lanena tkanina. opasane ogradom od debelog i visokog kolja. Sibirski seljaci su zadr ali ovaj na in izgradnje ku a sve do po etka XX veka. To se radilo na taj na in to su graditelji velika brvna stavljali du ulice i fiksirali ih sa strane manjim kolcima. . dok je ogromna ve ina zgrada bila od drveta. jer daje ta nu hronologiju svakog sloja. Od drveta se pravila ne samo kaldrma.esti po ari. Zbog estih ki a i snega ulice su morale da budu poplo ane. kao . Zato bi se naredni slojevi . koji je radio sa ameri kom sekvojom. Kulturni sloj u uslovima novgorodske klime je rastao prili no brzo i drvena kaldrma polako se spu tala u mekano i vla no zemli te. jednom u deceniji.komunikacija. Novgorodske pijace su bile pune trgovaca iz severnih germanskih zemalja. Drvena kaldrma je neprocenjiv izvor za dendrohronolo ko datovanje Novgoroda. Novgorodska Zemlja je bila uglavnom pokrivena gustom umom i donosila je krzno i med. Dendrohronologija Dendrohronologija je metoda bazirana na radovima A. To je.tanak god. s tim da se itava ovako izgra ena oku nica pokrivala zajedni kim krovom naslonjenim na ogradu. po to bi po ar kona no bio uga en. a tale i ambari su se gradili dovoljno blizu ku e. ali i izvoza.naslagana drva. naravno. a zatim pravili nove. sa Bliskog Istoka i Vizantije. jo vi e obogatilo arheolo ku stratigrafiju kompleksa Velikog Novgoroda. Jednostavno: suva i hladna godina . Vatra je uni tavala pojedine ulice grada skoro 20-50 godina. no i ve ina zgrada u Novgorodu. Daglasa.debeo. samo zatrpavali zemljom ostatke starih zgrada. otprilike. Me utim. Kombinacija godova je jedinstvena za nekoliko godina i u istim klimatskim uslovima je potpuno identi na za svako pojedino drvo koji je ivelo u isto vreme. dokazao i to da irina popre nih godova na drvetu zavisi od toga kakva je klimatski bila godina kada je drvo dobilo taj god. Razvijeni zanati i razgranata trgovinska mre a bili su temelj novgorodske privrede. topla i dovoljno vla na . U ovaj grad stizali su fino italijansko staklo i tanka kineska svila. Stihija obi no ne bi razorila sve do temelja i ljudi su. pored ve poznate mogu nosti da se utvrdi apsolutna starost drveta.

pregradnog emajla. Zlatarski zanat je primao je uticaj vizantijskih i persijskih majstora.emajl. a dao je vi e remek-dela za crkvene i profane potrebe. zagrevanjem. nau nica. kao i oru je: duga ke ma eve i lagane i vrste pancirne ko ulje od prepletenih eli nih karika.Grad zanata i trgovaca Od gvozdenih proizvoda. . nazivali trista zlatnih pojasa. Osim emajla. trgovci Novoroda su izvozili katance (slika 2). omota crkvenih knjiga i ikona. Nakit su nosili i mu karci. koja je uglavnom i upravljala gradom preko ve a. Slika 2: Omiljeni izvozni proizvod novgorodskih zanatlija gvozdeni klju evi i katanci. emajl se topio i arene boje su zauvek ostajale na povr ini zlatnih ogrlica. prstenja.kai evima od zlatnih kop i (slika 3). Zanimljivo je da su Novgorodsku elitu. Naro ito popularna zlatarska tehnika bila je tehnika tzv. U ovoj tehnici na pole inu zlatnog predmeta su se lemile tanke zlatne ice . Izme u njih se stavljala staklasta boja .pregrade. majstori su koristili i tehniku filigrana i crnjenja. po skupim i upadljivim predmetima mu kog nakita .

svetlo i tamno plave. Od tog istog vremena bila je u upotrebi i opeka koja je bila pravljena u obliku kvadra osnove 30 x 30 cm i visine 2. koristili su "grivne" . Kao specifi ni novac. Grn arski zanat je davao tzv. Grad udnih nov i a Stanovnici srednjevekovnog Novgoroda poznavali su monetarni promet.lonce. zdele. kr age. ali ono zbog svoje skupocenosti nije bilo u irokoj upotrebi. svetiljke i umivaonike. Od stakla su zanatlije uglavnom pravile nakit .male srebrene poluge utvr ene te ine. Grn arsko kolo se na iroko koristilo ve od X stole a. Tako. Ovo nije sasvim neobi no.perle i narukvice. ute. u manjoj meri i stakleno posu e. Za ukras u gra evinarstvu su koristili arene kerami ke plo ice.Slika 3: Zlatne kop e za mu ke pojaseve. U Novgorodu je nosila gr ki naziv plinfa. pokrivene emajlom.5 cm. crne. jer su u to vreme i drugi ruski gradovi u upotrebi imali sli ne predmete u funkciji novca. zelene i braon boje (slika 4). Proizvo eno je. Gra evinari su znali i za crep. Slika 4: Raznobojne perlice. narodno su e . Kijevske "grivne" su bile u obliku izdu enog . est proizvod novgorodskih staklara.

osnovna moneta srednjevekovnog Kijeva. bili su popularni kod svih stanovnika drevnog Novgoroda. a za svakodnevnu trgovinu koristili su sitne kovanice. pa i tkanina iz XI stole a nisu retkost u novgorodskom arheolo kom kompleksu! Ko ne cipele (slika 6) i izme. kao i obi ni opanci.rublja). Ba zato. .estougla (slika 5). koje su pravili od spljo tenih odse aka srebrne i bakrene ice. ko a. dugotrajna arheolo ka iskopavanja ovde znaju da iznedre retke predmete koji sigurno ne bi pre iveli tolike vekove u suvljem zemlji tu drugih gradova. dok su novgorodske imali oblik tapi a. otrubleni) komade grivne (otuda i dana nji naziv za rusku monetu . udnovata arheolo ka otkri a svakodnevnice Sada je trenutak da pristupim tom fenomenu lokaliteta Novgorod. truljenje organskih materijala u njemu bilo izuzetno sporo. zahvaljuju i upravo tome. koji nam daje pravo da ovo nalazi te nazovemo arheolo kim udom i da ovaj grad-spomenik postavimo rame uz rame sa Pompejima i Herkulanumom. arheolo ki nalaz iz Novgoroda. Nalzi kao to su drvo. Grad Novgorod je bio izgra en na vla nom i mo varnom tlu. Slika 6: Potpuno o uvana ko a cipela iz XI veka. da je. Slika 5: Srebrna estougaona "grivna" . Zemlji te je toliko zasi eno vlagom. Za manje transakcije. koristili su stanovnici Novgoroda odse ene (rus.

Oni predstavljaju i jedinstvena materijalna svedo anstva o prehri anskoj religiji Slovena. drvo se iroko koristilo u svakodnevnom ivotu obi nog oveka. arheolo ka iskopavanja na razli itim naseljima esto ne uspevaju da otkriju detalje koji svedo e o svakodnevnici ljudi iz pro losti. Naime. U srednjevekovnom Novgorodu. U najstarijim slojevima ovog naselja otkriveni su predmeti drevnog slovenskog kulta paganski idoli (slika 8).propadne. Posebno va an kuriozitet predstavlja jo jedna arheolo ka informacija: samo nekoliko kilometara od Novgoroda otkriveno je i pagansko svetili te koje je bilo posve eno bogu Perunu. Slika 7: O uvani komadi originalne tkanine iz XI veka. Mo da i najbitniji za arheolo ko prou avanje srednjevekovnog Novgoroda su drveni proizvodi. Novgorod.Tako e. To je upravo stoga to ve ina ovakvih nalaza dugotrajnim boravkom u zemlji . tkanina jedanaestog stole a se dobro sa uvala i nije istrulila kroz vekove (slika 7). to nam daje jedinstvenu mogu nost da pratimo ovaj ivot u svim detaljima. .

narod je u itavoj Rusiji sve do mongolske najezde (a u Novgorodskoj Zemlji i mnogo du e . otkuda to znamo? Za razliku od katoli kih zemalja. U kasnijim slojevima. Tek 26. aljkavi ak. ali i drevnoj prehri anskoj tradiciji pismenosti tzv. retka arheolo ka svedo anstva rane slovenske religije. O tome svedo i esta pojava solarnih znakova i tropleta.do kasnog srednjeg veka) bio pismen! Pismenost nije imala eksluzivno sakralni zna aj. crta i reza. jula 1951. ka u istorijski izvori. U srednjevekovnoj Rusiji. za pisanje se koristila brezova kora. nije bio poznat nijedan primerak narodne srednjevekovne pismenosti u svakodnevnoj upotrebi. Me utim. godine arheolozi su otkrili prvo takvo "brezovo pismo" (slika 9). svakodnevne potrebe. . ali i ona se esto nalazila pod uticajem drevnih tradicijskih uzora. ve se iroko koristila i za obi ne.Slika 8: Drveni idoli iz Novgoroda. Ljubomorna ena. Zahvaljuju i tome. na relikvijama sve vi e dominira pravoslavna simbolika. do po etka arheolo kih iskopavanja u Novgorodu... crkvena slu ba i crkvene knjige bile su na jeziku koji je bio izuzetno blizak i dobro razumljiv obi nom narodu.

prona eno je vi e od 700 ovakvih natpisa na brezovoj kori.brezova kora sa o uvanim pismenima. Me utim. kada je u iru upotrebu u ao . Kako se to pisalo na brezovoj kori? U ovu svrhu kori eno je posebno "pisalo". tzv. koje se pravilo od gvo a. Najstariji zapis "brezovim pismom" koje je do sada prona eno poti e iz XI stole a. XI vek. Slika 10: etiri primerka "pisala" od kosti i metala.Slika 9: Izuzetno arheolo ko otkri e iz Novgoroda . "brezovo pismo". bakra ili kosti (slika 10). za svakodnevno bele enje trenutno va nih informacija. a najmla e iz sredine XV veka. Od tog vremena pa sve do danas. za to "pisala" imaju gornji kraj pro iren i zaravnjen? Arheolozi su otkrili obja njenje i za ovo: novgorodski trgovci ili zanatlije nisu koristili samo brezovu koru za bele enje.papir. pravili su . Novgorod. Naime.

na poslovnom putu"! Do na eg doba je do la i obi na azbuka. Kao to sam ve spomenuo. a u slu aju potrebe napisano su brisali sa drugom tupom povr inom pisala. sa udubljenjem. Njih su nazivali cera (slika 11).drvene da ice. jedno od takvih kolskih ispisivanja azbuke prekinuto je na pola reda. I drugi de ji crte i su. drvene da ice nalivene voskom. kao to su ljubavna pisma zaljubljenih. . na njegovoj glatkoj i mekanoj povr ini su istovetnim "pisalom" bele ili svoje zapise. Udubljenja u da ici su punjena voskom. O uvani su tako vanredni tekstovi. prisutni me u "brezovim" tekstovima. pismenost je bila ra irena u svim slojevima novgorodskog dru tva. Kao i moderni u enici. Slika 11: Cere. Tragove razli itih poslova obi nih ljudi sa uvala su "brezova pisma". Na primer. tako e. oni nisu bili ba uvek naro ito vredni. Fantasti ni kuriozitet predstavlja jedna alba gnevne supruge na bezobraznu svekrvu "koja je poslala drugu enu njenom mu u dok se nalazio van ku e. gra ani su bele ili podsetnike za kupovinu na pijaci. sudije u sudnici su se tokom saslu anja dopisivali o na inu vo enja istrage. a dalje je mali an naslikao velikog konjanika sa kopljem u ruci (slika 12). trgovci su bele ili svoje trgova ke operacije. bele ili su posu eno i nevra eno. "Brezova pisma" su sa uvala i svedo anstva o emocijama obi nih stanovnika grada. Cere su koristili i mali Novgoro ani i to .. koju su prepisivali aci u koli.. Seljaci su se dopisivali sa svojim gospodarima u gradu o razmerama da bine.za svoje prve asove pisanja. kori enje za svakodnevno pisanje. Kada bi se on ohladio.

Ovo. Spasa na Neredici. Prona eno je vi e komadi a brezove kore sa imenima. kona no daje nove i vredne podatke za prou avanje etnogeneze ruskog naroda. dok su Novgoro ani izgovarali co. amateri. kada naru uju slu bu za pomen du i ili za zdravlje svojih bliskih. Gudok je obi no imao 3 ice i njega su svirali sa povodcem.gusle. Nije "brezovo pismo" samo spomenik kulture i bitan istorijski izvor: ono je dalo i unikatnu mogu nost filolozima da istra uju ruski jezik ranog srednjevekovlja.Slika 12: De ji crte konjanika na brezovoj kori (levo). Instrumentalna muzika je bila prisutna na veseljama i proslavama kao i u svakodnevnom ivotu. pored ostalog. flaute i metalne drombulje . Zanimljivo je da je u Novgorodu ve u XI veku po eo da se formira dijalekat staroruskog jezika koji se prili no razlikovao od vladimirsko-suzdaljskog dijalekta (koji je. poput onih koje i danas ostavljaju vernici u crkvi. prema stru njacima. koji su se kasnije razvili u ukrajinski i beloruski jezik! Nave u jedan primer za to: na severoistoku i na jugozapadu Rusije govorilo se to ili ta. Debeli deo vargana su dr ali u ustima tako da je jezi ak virio iz usta.vargani (slika 13). koje su pomogle da se doka e upravo njegovo u e e na radu na freskama crkve Sv. udaljeniji od spomenutog vladimirsko-suzdaljskog dijalekta nego svi drugi jugozapadni dijalekti. uvene po svojim izuzetnim predstavama. gudoki. Duvanjem du vargana dobijao se zvuk. Novgorodski dijalekat je. kolevka savremenog ruskog). godine arheolozi su istra ivali ku u i dvori te sve tenika -ikonopisca Oliseja Gre ina koji je iveo i radio krajem 12. italijanskim. . Dosad je prona eno etiri vrste muzi kih instrumenata . a ritmi kim tipkanjem jezi ka se menjao zvuk. Detalj crte a (sredina). engleskim i nema kim gradovima i selima tog doba. Kod Oliseja Gre ina su prona ene i narud bine za slikanje. Gudok je potpuno identi an fidelima koje su svirali u francuskim. a i druge zabave "Brezova pisma" nisu jedini izvor za prou avanje kulturnog ivota stanovni tva srednjevekovog Novgoroda. i po etkom 13. stole a. to je kuriozitet. I pesma i igra. pa ak i deca. Tokom iskopavanja 1973-1982. Fragmenti smotanog "brezovog pisma" (desno). Gusle su obi no imale 5 ica. Svirali su je profesionalni muzi ari. a svirale su se sa svih 10 prstiju leve i desne ruke.

Guslarska muzika. gudok i vargan.ne to to se stvarno desilo. Ovde se arheologija dobro dopunjava sa svedo anstvima folkloristike. kada su polako pre le u folklorne ansamble. Najstarije gusle su na ene u slojevima iz XI veka. nasuprot skaskama. bajkama). naro ito epske pesme uz gusle. Folkloristi XIX i XX veka su sakupili veliku koli inu takozvanih bilina (rus.Slika 13: Srednjevekovni muzi ki instrumenti iz Novgoroda: gusle. su pre ivele po selima biv e Novgorodske Zemlje sve do XX veka. od glagola . tj. Slika 14: Pozori ne maske putuju ih glumaca iz .

poseban opus ruskih epskih pesama. U Novgorodskoj Zemlji je prona eno vi e razli itih maski za glumu (slika 14). Biline kasnijeg vremena opisuju doga aje XIV-XVI veka: podvige i ivot uspe nog i po tenog trgovaca Sadka. nego i razli ite dru tvene igre. mitske i humoristi ke motive i slu e kao bitan izvor za kulturnu istoriju srednjovekovnih ljudi. Biline sadr e juna ke. Slobodno vreme u srednjovekovnom Novgorodu ljudi su provodili ne samo uz muziku i pozori te. srednjovekovni Novgoro ani su voleli i pozori te. kao i njihovog kneza zvanog Vladimir Krasno Sunce. pa i celu ahovsku tablu (slika 15)! Biline Biline. Putuju i glumci su davali predstave na pijacama i trgovima za vreme va ara i praznika.srednjevekovnog Novgoroda. Osim slu anja bilina. Sve je . koje su ovi histrioni pravili od brezove kore ili ko e. Slika 15: Figurice za igre na sre u i potpuno o uvana ahovska tabla. Kraj Zemlje Novgorodske . Arheolozi su otkrili vi e kockica za igre na sre u. opisuju ivote i podvige srednjevekovnih vitezova Ilije Muromca. Ovaj opus bilina opisuje doga aje X-XIV veka. Dobrinje Nikiti a i Aljo e Popovi a. u kujnika (re nog pirata) Vasje Buslajeva i poznatog avanturiste Hotena Bludovi a.po etak Rusije Novgorodska republika je imala sudbinu tipi nu za ve inu trgova kih republika. kao i figurica za ah i dame.

umetni ka predstava istorijskog doga aja iz 1478. : . . godine postala i crkveno sredi te svih ruskih zemalja sedi te ruskog mitropolita. Moskva se ve davno bavila okupljanjem svih ruskih zemalja i sudbina Novgoroda je bila neizbe na. . Slika 16: Pad Novgoroda . moskovski knez je imao u rukama i drugi mo ni instrument . 1968. U XV veku socijalna diferencijacija je toliko porasla da su u e e u upravljanju gradom potpuno zauzeli najmo niji ( itaj: najbogatiji) gra ani. . Zvono novgorodskog ve a . koja nije imala dovoljno svog hleba. kada je Novgorodska Zemlja pripojena Moskvi. mada su jo itavih sto godina moskovski kne evi morali surovo da se bore sa lokalnim separatizmom. Ovo je unelo u novgorodsko dru tvo pukotinu koju su ve to iskoristile agresivnije kom ije. .trgovinu itom.bilo je skinuto i odneto u Moskvu (slika 16).i lo dobro dok je bilo pravde i zajedni kog u e a u gradskom ve u svih slojeva dru tva. : . Osim brojnih simpatizera ideje ruskog jedinstva pod vla u Moskve.simbol nezavisnosti grada . Ovaj in je bio izveden bez ratne konfrontacije. Veliki Novgorod je kona no bio pripojen Moskovskoj kne evini. M. godine. Moskva je od 1328. . ito je bilo preko potrebno za itavu Novgorodsku Zemlju. . Aleksej Timofejev istori ar Moskva Preporu ena literatura: y y . Godine 1478. 1879.

: . . . . . 1939. . . . : . .ru/novgorod/ art_archaeology/russian/art_arc.html http://www. XII-XV .htm http://copy-www.ru/ http://archaeology. . : . . . . 1976. . : : . 1997. .hrono.ru/proekty/ostu/charts. . : . . 1947. 1992. 1976. : .html Slika 1: Srpski kraljevski grb sa dvoglavim belim orlom i etiri slova S (ili - . . . No.ua/russia/novgorod. . . XIII . . : . . . 1978. . : .ru. 1971. XIV-XV . . : : Preporu ene Web stranice: http://arc.y y y y y y y y y y y y . 2 .ac. 1980.novsu. .kiev. 1924. . . . . . 1991. . . 1950.novgorod. . . . .

Ja smatram da su vizantijski i srpski tit nosili po etna slova svojih dr ava. U vizantijski kulturni prostor sti u 1204. Upravo oko ovakve interpretacije postoje neslaganja me u stru njacima. kako to ka e Gerola. Godine 1402.pobedio. uzeli zlatnog dvoglavog orla u poletu na crvenom polju. Godine 1261.Srpski grb. Nakon pada Carigrada Komnini su osnovali Trapezuntsko carstvo u Maloj Aziji. po eo je da se u srednjem ocila). dvoglavi beli orao u poletu i tit sa krstom i etiri znaka u obliku slova "S" vode poreklo od dinastija Nemanji a i Lazarevi a. car 306-337). Dva glavna elementa srpskog grba. koje se u staroj srpskoj azbuci zvalo slovo. Stefan Lazarevi je od vizantijskog regenta Jovana VII dobio titulu despota i po ugledu na vizantijski tit uzeo za grb Srpske Despotovine crveni tit sa srebrnim (belim) krstom i etiri znaka u obliku S. po etnim slovom Srbije (slika 5). Tek u XVIII veku. ovi heraldi ki simboli su nastali nezavisno jedan od drugog. odnosno od vizantijskih dinastija Komnina i Paleologa (slika 1). vizantijskim vita. jer zapadna heraldika nije znala za slova u grbu ve samo za geometrijske figure i slike iz prirode. Osnovni znaci krsta kih grbova bili su tit sa krstom i etiri figure izme u krakova. zajedno sa srpskom dr avom. . dr avna zastava Vizantije. Tako je nastao uveni konstantinov steg. Euzebije navodi legendu po kojoj je Konstantin 312. Kao i u Vizantiji. godine. godine pred bitku sa rimskim pobunjenicima video na nebu krst i re i: "U ovom znaku e pobediti!" Odmah je stavio zlatan krst na crvenu kvadratnu ratnu zastavu i . Grbovi su po eli da se razvijaju kao identifikacioni simboli krsta kih trupa u XII veku. veku razvija pod uticajem Vizantije. Francuski stru njak lumberger navodi da su carevi iz francuske porodice Kurtne za grb Latinskog carstva uzeli Konstantinov steg. srpski simboli su imali sre u da se pre ta no 120 godina spoje u grbu obnovljene Kraljevine Srbije. iako u to doba grbovi jo nisu postojali (slika 2). despota. kada su krsta i osvojili Carigrad i proglasili tzv. Latinsko carstvo. po etnim slovom Vizantije (slika 4). Vizantijski tit Prvu vizantijsku zastavu je napravio car Konstantin Veliki (ro en 274. ali za razliku od vizantijskih. Slika 2: Konstantinov steg. Ovaj grb se u heraldici kra e zove vizantijski tit. u Ni u. sevastokratora i kesara. ratna a potom i dr avna zastava u ranovizantijskom periodu. Zato je za prou avanje na e heraldike potrebno da se prvo napravi pregled vizantijske heraldike i najvi ih dvorskih titula. francuski heraldi ar Vilton je ova slova proglasio za ocila. a za grb. stavili ga na tit i dodali mu etiri zlatnika sa krsti ima (slika 3). nikejski car Mihaijlo VIII Paleolog je oslobodio Carigrad od krsta ke okupacije i za grb obnovljene Vizantije je uzeo crveni tit sa zlatnim krstom i etiri zlatna slova V.

vrhovni bog je bio Zevs. od vremena Mihajla po etka XV veka. Slika 5: Srpski tit. a Bogu Bo je" . Pored konstantinovog stega. Rimljani su preuzeli Zevsa pod imenom Jupiter i jednoglavi orao postaje simbol rimske dr ave i vojnih legija. u desnoj ruci. kao simbol stare rimske dr avne vlasti."Dajte caru carevo. Dvoglavi orao Dvoglavi orao se pojavljuje najpre u Mesopotamiji petnaestak vekova pre Hrista.Slika 3: Grb Latinskog Slika 4: Vizantijski tit. u Vizantiji se u ranom periodu koristio i jednoglavi orao. kori en u zvani ni grb Vizantije Despotovine od Vizantiji od XII veka. na kome je stajao orao. .opominje na ravnote u izme u ovekovih duhovnih i materijalnih potreba. sada kao simbol koji prema Hristovim re ima . gromova i vremena. Me utim. Sedeo je na svom prestolu na vrhu Olimpa sa sve njem munja u levoj. Tako se u Vizantiji oko X veka opet pojavio drevni dvoglavi orao. i skiptrom. Ovakva verovanja su kulminirala u Zaratustrinom u enju da u vasioni dobri bog svetlosti Ahura Mazda ratuje sa bogom mraka Ahrimanom. gospodar neba. U staroj gr koj (politeisti koj) religiji. od osmog veka pre Hrista. grb carstva. kao dipolni simbol starih religija. VIII Paleologa. u hri anskoj teologiji orao je znak Svetog Jovana Bogoslova i predstavlja duhovne visine do kojih se vinuo ovaj pisac Jevan elja i Apokalipse. U drugom veku pre Hrista. Ovaj tip vizantijskog dvoglavog orla sa polura irenim krilima i opu tenim perima u heraldici se defini e kao dvoglavi orao u poletu (slike 6 i 7).

Za njega je morala da se uvede nova. koji je postao kesar. ako car nije imao direktnog naslednika prestola. ugarskog princa Belu Aleksija. car Aleksije je eleo da i svom starijem bratu Isaku dodeli neku visoku titulu. samo on je mogao da ih dodeljuje i oduzima. Specijalno za njega. sevastokratori i kesari Za jedan vek vladanja Vizantijom (1081-1185) Komnini su formirali sistem od tri najvi e dvorske titule. godine pre do 14. koja je po rangu bila izme u carske i sevastokratorske. titule rimskih careva koju je uveo Oktavijan (car 31. XV vek. godine novu titulu sevastokratora. Po to je po dolasku na presto svojoj bra i Androniku i Isaku dodelio titule sevastokratora. Stojan Novakovi nam obja njava da ime Aleksije poti e od re i sevast.Slika 6: Vizantijski dvoglavi orao iz Mistre. sve dok car Manojlo I Komnin (car 1143-1180) nije uveo titulu despota. a careva bra a i zetovi su imali titulu . Isklju ivo pravo raspolaganja titulama despota. dobio sina. koji je uz mala prilago avanja opstao sve do kraja Carstva 1453. gr kog prevoda latinskog avgust (augustus . po to je brat bli i rod od zeta.sevastokratora. U vremenu 1163-1204. oduzeo je Beli titulu despota i dao mu titulu kesara. promovisao je titulu despota. godine titulu despota je nosio carev zet. Despoti. veli anstveni. odredio je da ova titula bude iznad titule kesara. Titula sevastokratora je bila najvi e dvorsko dostojanstvo. sevastokratori i kesari nisu imali nikakve odre ene du nosti. Tako e. bila je kesar. godine za prestolonaslednika uzeo svog zeta. titule rimskih careva). a kako nije imao mu ke dece. najvi a titula posle carske. ali ne i nasledne. Kada je car Manojlo 1169. godine. osim ako ih car ne po alje u neku naro itu misiju. Aleksije I Komnin (car 1081-1118) je svom zetu Ni iforu Melisinu obe ao titulu kesara. car Manojlo je 1163. sevastokratora i kesara je imao car.previsoki. Despoti. U toku borbe za presto. godine posle Hrista) i vizantijske carske titule autokrator stvorio 1081. Pre njih. Njihove titule su bile do ivotne. Slika 7: Dvoglavi orao Dimitrija Paleologa. XV vek. U obnovljenom . od cezar. i dodelio ju je bratu Isaku. vi a titula. Posle stupanja na presto.

nego zlatne vence bez sija. prema Pseudo-Kodinu. dobijali carevi dalji ro aci i istaknuti velika i. urake i ostale lanove u e rodbine.Vizantijskom carstvu (1261-1453) najstariji carev sin je kao savladar nosio carsku titulu vasilevsa. Despoti i sevastokratori nisu nosili krune. a vizantijski carevi su posle 1261. Tako.nosili su despoti. Pre 1204. ali su boje inova ostale nepromenjene. carevi sinovi. kolo . Tokom vremena dvorski kostim i ceremonijal su se menjali i u XIV veku dvoglavi orlovi su se postavljali i na druge sve ane odore. koji je kasnije zamenjen krstom. a kesarske od zelenog brokata. dolaze po rangu ispred despota. U obnovljenoj Vizantiji despoti carski sinovi su nosili stematogirione sa etiri kamare. koja je nastala od gr ke re i sa istim zna enjem. Titulu kesara. preko temena do potiljka. U zavisnosti od ranga nosioca. stematogirioni su imali etiri ili jednu zlatnu plo icu sa dragim kamenjem . sevastokratorske od plavog. a ostali sinovi titulu despota. a sevastokratori sa jednom kamarom i to spreda (slika 9). stajali na crvenom jastuku sa zlatnim dvoglavim orlovima (slika 8).biserima i dragim kamenjem. koji se u na im narodnim pesmama zovu kolaste azdije. sevastokratori i kesari su kao znak dostojanstva nosili i bogato ukra ena odela sa dvoglavim orlovima u krugovima. opet. godine stematogirione sa etiri kamare . Despoti i sevastokratori su se rangirali i zavisnosti od srodstva prema caru. Ime su dobili od starosrpskih re i.kamaru (gr . Sa strane steme visile su po dve niske od bisera i dragog kamenja koje se na gr kom zovu sije. a na starosrpskom oboci.stemu. a sevastokratori obi an venac bez kamara.spreda. Na vrhu luka se u XII-XII. . Despotske kolaste azdije su bile od crvenog. Za vreme dinastije Paleologa zvanje despota se iri na zetove carske porodice. koja je tako e ukra ena . atore.krug i hazdei. U doba dinastija Komnina i An ela (1081-1204) zlatom izvezeni dvoglavi orlovi su krasili ogrta e ovih velikodostojnika. veku nalazio veliki dragi kamen orfan (kamen "samac"). ostali despoti sa samo jednom. Sve je bogato ukra eno biserima i dragim kamenjem. a slu i kao konstrukcija za kupolu od kadife. koji su careva bra a ili zetovi.svod). da bi simboli ki prikazali kako se nadovezuju na Komnine. Znamenja cara i velikodostojnika Vizantijski car je nosio zatvorenu kupolastu krunu . pozadi i sa strana . hazdeja sve ano odelo. carevu bra u. . koji su se konusno su avali ka gornjoj strani. Stema je imala zlatan obru i luk koji ide od ela. Uz vence. dobijale su uglavnom stare i dokazane vojskovo e. svedo i nam poznati vizantolog Bo idar Ferjan i . godine. Trapezuntski carevi iz dinastije Komnina stajali su na crvenom jastuku. sedla itd. U XII i XIII veku ovi venci su nazivani stefanos (venac). a kasnije su dobili preciznije ime stematogirion (krunski venac). i to spreda. ukoliko imaju despotsku titulu. a titulu sevastokratora su. despoti. Slika 8: Car Jovan IV Kantakuzin.

godine veliki upan je postao Nemanja.Tihomir.Primislav. godine. Pre Stefana Nemanje (veliki upan 1166-1190) Srbijom su vladali Uro I (veliki upan oko 1130-1145) i Uro II (veliki upan 11461155). na gr kom . Nemanjini vladarski portreti nisu sa uvani. Na alost.posle smrti velikog upana vlast je prelazila na njegovu mla u bra u. branitelj. Iako je iveo u predheraldi ko doba. stra ar. Nemanja je za razvoj na ih dr avnih simbola zna ajan po tome to je umesto titularnog imena Uro uveo novo titularno ime Stefan. u borbi za presto upana u estvovalo je est kandidata: tri brata Uro a II . Kona no. 1166. Belo i Desa. za samo desetak godina. koji vi e nije iv. a tek posle njih je dolazio na red najstariji iz naredne generacije. Svetorodna dinastija Nemanji a (1166-1371) je prekinula tradicionalni patrijarhalni nasledni red i uvela primogenituru. za koji se smatra da je slikan 1233/1234. Slika 9: Sevastokrator Konstantin Komnin. pa sve do po etka XIII stole a. ali su se nedavno pojavile dve rekonstrukcije (slike 10b i 10c).Po eci srpske heraldi ke tradicijeke . kao i njihova bra a. Nemanja je prikazan kao monah Sveti Simeon. . Jedini Nemanjin portret sa vladarskom insignijom je sa uvan u ju noj kapeli Radoslavljeve priprate u Studenici. Posle njih. a i to je prvi po eo da nosi krunski venac. sa vencem na glavi.uvar. vladar Srbije je nosio titulu veliki upan. bilo je u Srbiji poznato i ranije. ali se kao titularno ime pojavljuje prvo kod velikih upana Uro a I i II. vo a. koja su imala titulu kneza. koje je ostalo do kraja dinastije. Presto se nasle ivao po starom patrijarhalnom redu . Stracimir i Miroslav. pa i tri Nemanjina starija brata .vreme Stefana Nemanje Od XI veka. Venac se danas te ko vidi jer je izbledeo (slika 10a). Verovatno su Nemanja i njegova bra a bili sinovi Uro a II. Ime Uro .

blistavija no to prili i polo aju zarobljenika. odlikova ga carskim dostojanstvom i razli itim darovima. Stani a (izvor: Stevovi 1998: 39-40).) od vizantijskog cara Konstantina Monomaha (car 1042-1054). Sredina . od samog cara behu podarena´. O susretu cara Manojla sa Nemanjom u blizini Ni a mnogo se raspravljalo. I odvojiv mu od svoje zemlje. ni s kim u zajednici. godine. kakvog je ranije dobio i srpski vladar Mihailo (1053. Honijat svedo i da se godinu dana kasnije.Tebi budi i potomstvu tvojemu po tebi u vekove. Todorovi a (izvor: grupa autora 2000: naslovne korice). i da su titule sa korenom SEVAST dobili zet cari ine sestre i njegova bra a. Odgovor na pitanje o poreklu Nemanjinog titularnog imena Stefan i venca nalazi se u njegovom susretu sa carem Manojlom koga je opisao Stefan Prvoven ani: I. Vizantijski car Manojlo je u bici na Tari 1150. Zna se da je vizantijski car Manojlo Komnin dolazio u Ni 1163. godine. Levo . ali jo nije utvr eno koji je to "carski in" Nemanja dobio.Slika 10: Stefan Nemanja. i daje mu na poklon deo svog carstva. Manojlo posle pobede nad Ma arima vratio u Carigrad sa ³ugarskim mladi ima i srpskim zarobljenicima´ u ³rasko nim odelima koja. govore i: . zadiviv se mudrosti ovoga juno e. 1151. titulu koju su dobijali i mleta ki du devi. Kada se uzme u obzir da Manojlo isti e Nemanjino potomstvo. O ovom doga aju se mnogo raspravljalo. ni sa srodnicima mojim po meni. Konstantin Jire ek je pretpostavljao da je mogao biti in protostapara. pobedio Uro a II. Desno .crte S. dade mu (Nemanji) zvanu Dubo icu. ni sa mnom. posle ega je ovaj pristao na ve e vazalne obaveze nego ranije. ali jo nije dat zadovoljavaju i odgovor.crte D.originalna freska na ju noj kapeli Radoslavljeve priprate u Studenici. ali do danas nije dato puno obja njenje. onda mo e da se pretpostavi da je Nemanjina supruga Ana bila u sli nom stepenu srodstva sa carevom irom .

Poslu ajmo re i same Ane Komnine: . neprikosnoveni. a u "razli ite darove" treba ubrojati krunski venac stefanos sa kojim je prikazan u ju noj kapeli Radoslavljeve priprate.porodicom. O tekstu koji govori o tome "carski in" je svakako titula sevasta. kao to je gore re eno. i darivanje Nemanje "carskim dostojanstvom". oko 1234. uveo jo tri visoke titule sa ovim korenom. Kada se sve ovo prostudira. verovatno. To se sla e sa Nemanjinim novim titularnim imenom Stefan Nemanja. njegov brat Adrijan. Stoga u starijih pisaca. to ukazuje na to da je uz "carski in" dobio i "venac" i postao "vencoimeniti" ili "venconosac". Jer su se SEVASTI pre zvali samo carevi. a najmla i brat Nikifor . kakav su nosili vizantijski carski zetovi. ali mu je smisao: nepovredljivi. koji su uveli nove titule. titulu protosevasta ("prvi sevast"). ni kod Filoteja. na kome je. zet po sestri carevoj. dobio je titulu panhipersevast ("iznad svih sevasta"). iako kao monah koji vi e nije iv. Nemanja je posle nekoliko ratova sa starijom bra om (1155-1166) postao veliki upan i umesto starog titularnog imena Uro uzeo novo titularno ime Stefan. osim titule sevastokratora za svog brata.. ne bi trebalo zaboraviti da se to de ava u doba dinastije Komnina. Toronita. neka im imena sklopiv i.. koja je po rangu bila odmah posle kesara. koga prvi pominje Nikita Honijat povodom doga aja u Ra koj 1168. Nemanja bio me u srpskim taocima koji su 1151. kao kod nas u srednjem veku Previsoki. ali mo e se dalje pretpostaviti da se Nemanja tamo o enio Anom. . Na alost. i da je Nemanja od cara Manojla dobio titulu SEVASTA. opet. a zvanje SEVASTA. oti li na kolovanje ili indoktrinaciju u Carigrad. U Rimu je carska titula avugust imala smisao veli anstva. te je gr ki prevod SEVASTOS dobio zna enje koje se ne da doslovce prevesti. kako izgleda unizio. prikazan sa stematogirionom na glavi. godine (slika 10). kao Toronita i njegova bra a. a ni kod Porfirogenita ne postoji nikakvo dostojanstvo ili titula u kojima bi bila upotrebljena re SEVASTOS. Kao latinsko AUGUSTUS i gr ko u po etku su davani samo vladaocima. Be sam objasnio da je sevast gr ki prevod od latinskog avgust (augustus). A on prvi na ini to dostojanstvo op tim.titulu sevasta. Zvanja PANIPERSEVASTA i SEVASTOKRATORA i ostala na taj na in. I to zvanje je kao titula samo CAREVIMA pripadalo. poreklom iz neke otmene carigradske porodice. U prilog tituli sevastokratora ide Nemanjin portret iz ju ne kapele Radoslavljeve priprate u Studenici. Ne zna se koliko su taoci tamo ostali. To potvr uje Manojlovo interesovanje za njihovo potomstvo. car Aleksije. Me utim.Tako je ovu novinu u dostojanstvima izumeo moj otac. Ana Komnina navodi da je njen otac. neka promeniv i. nijedan Nemanjin vladarski portret nije ostao sa uvan. izlazi da je. on je sklopio.

S. 1934. 2000. M. 141-192 grupa autora. godine pre n. 1995. i M. Starinar XII. Stefan Nemanja. koga danas slavimo svakog devetog januara. Vita Constantini.e. Beograd: Prosveta Kali . 1952. Heraldi ki obi aji u Srba. Preporu ene Web stranice: Na zalost. Velika gospoda sve srpske zemlje. 21-37 Ka anin. 1986. 1998. Vojska 138. Beograd: SANU Gerola. 1990. Paris. Sevastokratori u Vizantiji. A. D. Na e Videlo 1. ribom i maslinovim uljem. Lj. Paris. istorija i predanje (zbornik me unarodnog nau nog skupa. L elemento araldico nel portolano di Angelino dall Orto. Stefan Nemanja . Ist. K. Uglavnom su se hranili ka om od bra na. 140-155 Schlumberger. Nemanji i su za za titnika dinastije i Srbije uzeli svetog prvomu enika i arhi akona Stefana. Science héraldique. a prva pekara otvorena je oko . G. 1986. u primeni i knji evnosti. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije IV. Stevovi . Manastir Studenica. Beograd. B. Veliki upan Uro II. J. Solovjev. Stefana u srpskoj srednjevekovnoj umetnosti. anak-Medi . povr em. Zbornik radova Filozofskog fakulteta XI. J. 1971. M. Mandi . Atti del R. i Bosni . 39-44 Stevovi . 1644.Kao imendan svog titularnog imena Stefan. M.1926. 38-46 Vulson de Colombière. Maksimovi . Beograd. Todi . Istorija Srba I. Stevovi Beograd Preporu ena literatura: y y y y y y y y y y y y y y y y y Eusebius. S.. Novakovi . Beograd: SANU grupa autora. S. Odraz kulta Sv. akota. Godi njica Nikole upi a VI. 45-55 Mandi . 1970. 1. 1968. 1884. B. Carski in Stefana Nemanje. Beograd. vo em. knjiga 26). Zbornik radova Vizantolo kog instituta 12. 427 Jire ek. 1895. 28 Ferjan i . Od Kne evine do Srpske Despotovine. Lj.. Melanges d archèologie byzantine I.. Veneto XCIII. Odabrani spomenici srpskog prava. 1961. na tre i dan Bo i a. trenutno ne postoje! U najranijim vremenima Rimljani su iveli jednostavno i skromno. Ljubomir S.Sveti Simeon Miroto ivi. Prvi profesionalni kuvar do ao je u Rim 190. Beograd: SANU Ljubinkovi . M.

Od I veka nove ere. koje se odmah koristilo za pravljenje hleba i ostalih peciva u zgradi sa desne strane. Apicija: ovaj je nasledio 100 miliona (!) sestercija. te su mnogi od njih postali druga ija vrsta roblja robovi svojih stomaka. Kada ga je poslu itelj skru eno izvestio da mu je preostalo jo samo 10 miliona. Bogati Rimljani su tada po eli da preteruju u svom rasipni tvu i ekstravagantnosti. kulinara i sladokusca. Tako se dobijalo sve e bra no. Apicije je izvr io samoubistvo. ta zna dete ta je sto miliona Koliko je Seneka bio u pravu. koji je otkriven u jednoj ku i u Pompeji. Sa leve strane vide se tri ogromna kamena rvnja koje su okretali magarci. godine pre na e ere. pa ak i robovi. a povra ali . Ovaj kvart u anti koj Pompeji bio je isklju ivo namenjen pekarstvu.da bi jeli". U dnu slike nalazi se pravi rimski hleb iz 79. uveni filozof Seneka je sarkasti no optu ivao svoje sugra ane "da su jeli do povra anja. "da ne bi morao da sedi za obi nom . govori nam podatak iz ivota uvenog rimskog rasipnika. od ega je najve u sumu utro io na ekstravagantne ve ere. doba najve e mo i i bogatstva. godine pre Hrista. Rim menja svoj na in ivota i od kulinarstva stvara prefinjenu umetnost. ovaj mu je rezignirano odgovorio: "Kako je mogu e da pravi gurman ivi u takvom siroma tvu?" Posle toga. Najbolje prodavani robovi bili su upravo oni koji su bili stru njaci u ovoj oblasti.200.

to se ti e mesa. umbir. lo ijeg kvaliteta. Gajili su gra ak. endiviju. . tre nje. krastavac. kim. a slu ili kao . kesten. Od divlja i. koje su tovili orasima. jagnjetina. najvi e su koristili masline. Od vo a. nana. rotkvu. zatim meso mladih magaraca. breskve. jaretina. kupus. cimet. tikvice. Zanimljivo. a ta . Rimljani su rado jeli ivinsko i pti ije meso. pe urke i druge jestive biljke. kori en je Rimljani su poznavali razne vrste u ku i obi nog pu anstva. i to crni. irom i kesenom i pripremali ih sa mlekom. a najvi e zastupljeni u kuhinjama bili su biber. guske. Kasnije. seme pinije (pinjole). dinje i lubenice. za mnoge od njih predstavljale su jedinu mogu nost da se najedu mesa. arti oke. biljaka od kojih su pripremali variva. flamingose. Od za ina. svinjetina i govedina. nar. Izuzetna poslastica bili su slavuji. nojeve. ljive.trpezom". Siroma ni svet u to vreme i dalje ima umerene obroke i jednostavnu kuhinju. a poseban specijalitet predstavljali su puhovi. gro e. salate ili za ine. miloduh (selen). kao i (danas) ukrasne ptice . od kojih je posebno cenjen jezik i mozak. Iz prirode su uzimali zelje. bademe. crni i beli luk. koprivu. posebno su bili na ceni divlji veprovi. U njoj se pripremala bra nena ka a. mu mule. Spremali su koko i. kupovali su i hleb. bob. per un. Posebno su bile me u sladokuscima cenjene vulve i punjena vimena mladih prasica. osim doma ih.labudove. koristili su i razne uvezene. medom i makom. so ivo. praziluk.nikako Ru ni rvanj za mlevenje ita. argarepu. golubove. ze evi i srnda i. dralove. miro ija. orahe. limun. smokve. kada su otvorene pekare. pargle. urme. prokelj. mnogi za ini koji se pominju u originalnim rimskim receptima danas nisu poznati. bob. a religijske sve anosti na kojima su rtvovane ivotinje. pasulj. zatim jabuke. afran. najvi e se koristila ov etina. drozdove i paunove. patke. blitvu.predjelo. kru ke. karfiol. ta bismo od ovoga sve jeli i pili. so ivo. riba i vo e.

paunova. galebova i ostalih vodenih ptica. rado su se jela jaja koko i. kao i pu evi spremljeni sa vinom.Na reljefu prikazan je prodavac povr a u Ostiji. Tako e. luci grada Rima. zubataca. Dok je obi an svet od plodova mora koristio jeftine. Maslac je bio nepoznat starim Latinima. male i slano konzervisane ribe. roba je nocu dopremana u grad. jegulja. ovaca i koza. tunja. dok su sitne poslastice predstavljali crv ci i skakavci. Rimski trgovci imali su dugo radno vreme. fazana. mrene. Od ostalih namirnica. dotle je na trpezama bogatih bilo jesetre. rakova i ostriga. Sir je po pravilu bio su en na dimu. a da bi se izbegle svakodnevne gu ve. na rimskoj trpezi su znale da se na u i abe. pa zatim mleko i sir krava. .

Pili su ih razbla ena sa vodom. snegom ili ledom. Najradije su jeli prstima.e. koja je bila sme tena u podrumskim prostorijama. uzdignuto ognji te za kuvanje. dok su kao aperitiv slu ili mulsum . bronze. Proizvodili su ih od keramike. a pili su i pivo. a u II veku pre n. ov iji i kozji loj. Pri jelu slu ili su se ka ikama. culina . Rimljani su pripremali kaldu. kr age. zatim svinjska i gu ija mast kao i gove i. inije. srebra i zlata). kao i ostala italska plemena. zagrevali su vodu i vino u bronzanim samovarima sa dodatkom za ina. U njoj se nalazila zidana pe za hleb. prihvatili su od Grka pripremanje hleba sa kvascem i pe enje u zidanim pe ima. a za najimu nije .. a kasnije i u vodenicama. Za pi e. jaja. u zavisnosti od statusa doma ina. Od stonog posu a upotrebljavali su plitke i duboke tanjire. a izme u jela prste su prali miri ljavom vodom.otuda dana nji naziv kulinarstvo).vino kuvano sa medom.od srebra i zlata. koja je i kasnije ostala glavna hrana u obi nom narodu. Preko zime..Za pripremu hrane. kosti ili metala (bronze. Osim hleba. pripremana su i raznovrsna peciva sa dodatkom mleka. . Od itarica. korisili su je am i p enicu koje su mleli na ru nim rvnjevima ili onim koje su pokretale ivotinje. cisterna sa vodom i niz raznovrsnog kuhinjskog pribora od keramike i metala. Kada se i gde sve jelo i pilo Hrana se pripremala u kuhinji (lat. koristili su mnogobrojna doma a i uvezena vina. Rimljani su prili no kasno upoznali pripremanje hleba. a e i pehare. jeli bra nenu ka u sli nu palenti. Hleb su u po etku pripremali u vidu beskvasne lepinje. a neka specijalna su kao Presa za dobijanje maslinovog ulja. kojih je bilo oko 18 vrsta. razbla eno sir e. veliki kameni sto za pripremanje hrane. bakra. najvi e je kori eno maslinovo ulje. meda i oraha. dodatak imala latice ru a i ljubi ica. no evima i a kalicama od drveta. pa su do tada. stakla. sokove.

med. sir. glavni obrok bila ve era. Veliki deo ovog gazdinstva proizvodio je vino i zejtin. ili pak one ekstremne.) Za doru ak koji se obavljao od 7 do 9 asova Rimljani su imali hleb. na stolu je esto bio hladan obrok: varivo. ru ak (prandium) i ve eru (cena). i kod dana njih Francuza . masline. duga ka 40 i siroka 20 metara. vo e i vino. bez obzira da li je obi an gra anin. kao i sve e i suvo vo e. redakcije. ili su pak koristili ostatke ve ere. u zavisnosti od okolnosti i dru tvenog polo aja. so. Tako je svima jedini pravi obrok bila ve era i. Za ru ak. U dvori tu vile. od kojih je kod svih. kao to su bile Neronove. riba.prim. jer tako je npr. Apicijeve ili Trimalhionove. izme u 12 i 13 asova. koje su trajale do zore! . seljak ili patricij.Seoska vila u Boskorealu. (Ovo ne udi posebno. malo vina. pe urke. Rimljani su imali tri glavna obroka dnevno: doru ak (iantaculum). mogla je biti skromna i brzo se zavr iti. jaja. nalazile su se ogromne posude za skladi tenje ovih te nosti.

ribe. povr a. kao i sam in kupovine namirnica. razno povr e. sir. a pio se mulsum. za koju su obi no pripremana hladna jela: jaja. vo e. pu evi. a sve to sa raznovrsnim sosovima. koljke. . Ve era je po injala posle 16 asova zakuskom. riba.Na reljefu je prikazana prodavnica ivine. Za glavni obrok bili su pripremani specijaliteti od raznog mesa.

med. Prema vrsti aristokratija koristila ih je prilikom posla koji su obavljali. Jedan od estih motiva na mozaicima bila je predstava skeleta (opominjala je da je ivot kratak i da zato treba u ivati) ili predstava boga Dionisa. dok su ene i deca sedeli na klupama i stolicama. vinoto a ili pregustator . pro ek vino i sir e. pove i bra nom. Rimljani su jeli polule e i. i preru i preko kajsija. za titnika vina i vinogradarstva. presolac. robovi su nosili svojih gozbi i sve anosti. peva i. Predjelo od kajsija O isti kajsije. Od name taja u trpezariji.U bogatim rimskim ku ama jelo se slu ilo u trpezariji (triclinium). pelivani ili plesa ice.Apicija. Trpezarija je zauzimala glavno mesto u ku i i bila bogato ukra avana freskama i mozaicima. suvu nanu. peva i. kitari i fruli. Tavanice su oblagane drvetom. uze emo nekoliko recepata dobrog poznavaoca rimskog kulinarstva i gurmana . pa pore aj u posudu. kao i za zabavlja e. da bi na goste moglo da se baca cve e. Rimska poslu itelje. . Jedna strana stola bila je slobodna za poslu ivanje. svira ice na harfi. pospi biberom i poslu i. razli ita imena: jelono a. lica vegete! (ovo ne poku avajte sami kod ku e!) Da bismo bar delimi no upoznali rimsku kuhinju i uporedili onda nje i sada nje recepte. Ostali deo trpezarije bio je slobodan za robovePozla eni srebrni pehari. Otmene ve ere trajale su dugo i za to vreme goste su zabavljali guslari.rob koji je prvi probao sva jela i pi a. Stavi malo ulja i ostavi da se kr ka na tihoj vatri. Kada proklju a. Upravo takvu jednu predstavu ovog bo anstva arheolozi su otkrili i u carskoj palati u Felix Romuliani. I. od kojih je najcenjenija bila ru a. zbog stalne sumnje da su mogla da budu zatrovana. Pome aj biber. stavi u hladnu vodu. a preko leta u atrijumu. ili su u njih bile ugra ene cev ice kojima su se do gostiju dovodili razni mirisi. dok je narod jeo u kuhinji. slonovom kosti ili tkaninom i esto su bile pokretne.. glavno mesto zauzimao je sto i le ajevi oko njega.. lakardija i.

Priprema murine Ispeci murinu i prelij je sosom od bibera. divlje kumine. suve nane. urmi. pe enog kima. oko 170 g isitnjenog mesa. presolac i vino. napuni orasima ili pinjolama ili tucanim biberom. presolca i ulja. suvih ljiva.Julijanova orba Potopi griz i kuvaj dok ne zavri. Sve to skuvaj i pove i bra nom. Posoli spolja i pr i u kuvanom medu. to se ti e slatki a. pro eka. . luka. biber. ubra. sir eta. per una. meda.redakcija). Poslastica sa suvim gro em Od testa napravi kola e u obliku drozdova i puni ih suvim gro em i orasima. Poslastica od urmi O isti urme od ko tica. Rimljani nisu imali veliki izbor kao ni potrebu za njima. Nisu poznavali e er. sir eta. iseci na komade pa ispr i na ulju. biber i ulje. mleko. urmi. Poslastica sa biberom Uzmi belo bra no i skuvaj ga u mleku kao gustu ka u. nego su za zasla ivanje upotrebljavali med. Izru i na poslu avnik pa. koljke Za koljke. luka. pospi biberom i slu i. presolca i ulja. seme komora a.zapanjena redakcija) Za kuvanog noja treba da napravi sos od bibera. kima. Jelen u sosu Jelena skuvaj (! . sir eta. jaja. miloduh. Kuvani noj (!!! . pr eni pinjoli. presolca i cimeta. propr i i prelij sosom na injenim od bibera. per una. semena celera. sir eta. med. presolca i ulja. Odresci Ispeci odreske i prelij ih sosom od bibera. suvog afrana. riblji rasol. sos se pravi od bibera. pr enog badema. Poslastica sa pinjolama Za ovu poslasticu potrebni su ti orasi. prelij preko komada noja i pospi biberom. Izvadi i prelij medom. a onda stavi ulje. mednog vina. miloduha. a zatim dodaj dva kuvana mozga. vina i ulja. meda. meda. presolca. nane. miloduha. miloduha. kada se ohladi. sir e. semena celera. meda. miloduha. vina.

ili im je davala vodu u skupocenim posudama da operu ruke. Doma in se pravio kao da sumnja u njihovu sve inu i tako se otkrilo da je ljuska bila od testa.Rimski mozaik koji prikazuje naj e e kori ene ribe na trpezi. da bi podra avale ar. Zatim je dat znak za po etak gozbe i. rak . ispod koga su bile stavljane. od kojih je svaki bio predstavljen naro itim gurmanlukom: riba . dok su svira i gudili neku veselu muziku. A zatim je do lo prvo glavno jelo ve eri. staro sto godina. u li su drugi robovi nose i veliki poslu avnik na kome je bila drvena kvo ka nasa ena na jajima koja su li ila na paunova. Na sto je izneto falernsko vino.sa dva barbuna. Gozba za sva vremena Da bismo upotpunili sliku kuvarske ve tine i ma tovitosti anti kih kuvara.velikim . crne suve ljive posute crvenim zrncima nara. Zatim su do li drugi robovi zbog pranja ruku i u tu svrhu upotrebljeno je isto vino. zape a eno u amforama od debelog stakla. Zatim su ih sluge vodile u triklinij i pokazivale mesta za stolom. pomenu emo i zbivanja na Trimalhionovoj gozbi: "Gomila robova sa ekivala je goste na ulazu u ku u i odvodila do kupatila. a da se unutra nalazi lepa i debela riba koja je plivala po pobiberenom umancetu. neka vrsta trofeja sa dvanaest zodija kih znakova. Na stolovima su bili postavljeni tanjiri sa puhovima za injenim medom i makom i kobasice koje su se pu ile na srebrnom ro tilju.

doma in mu je. Lovci su stajali okolo. Tada je uz zadivljene pokli e gostiju stupio u trpezariju nekakav bradat lovac. E. tobo e. I ba kada je trebalo da bude ka njen zbog neoprostivog zaborava. i dunje na i kane bodljama da bi li ile na je eve. u le su sluge nose i na poslu avniku divovskog vepra. Ugostiteljstvo u anti ko doba. u stra noj brzini. prave i se da je usli io molbe gostiju. Beograd. 1976. a neko pametniji pozvao svoje robove i tiho im naredio da pripreme nosiljku i buktinje. na doma inov znak u la su etiri roba korakom igre i podigla gornji deo trofeja. Anti ki Rim.gove om krmenadlom. Gozba je bila tek na polovini. o ijim zubima su visile dve korpice od palminog li a prepune urmi. Sluge su sada iznosile na sto svinju ogromnih razmera kojoj je kuvar. nalazio se ogroman poslu avnik prepun ugojenih pili a i masne punjene svinjske maramice. O kuvanju.jastogom. koji su uokviravali krilatog zeca kojim je kuvar hteo da predstavi Pegaza. Grupa autora. i kljukana guska okru ena ribama i svakovrsnim pticama koje je kuvar vajarskom ve tinom napravio od svinjskog mesa.. Tada je Trimalhion naredio da se svakom gostu pripremi po jedna ptica. Cowell. Doma in je postao tu an i setan zbog vi e popijenog vina i po eo da govori o smrti.. bik . Zatim su usledila nova iznena enja: po to je opor veoma nesta nih lova kih pasa ujurio u sobu. 1961. etiri satir ica sipalo je iz malih me ina pikantan sos na neke fine ribe. F. Ko ak. Ispod njega. Vajner.. Neko je pao pod sto.. Zagreb. Po to su ga svi razgledali i izrazili svoje divljenje. Satirikon." Anka Lalovi kustos Zaje arskog muzeja Zaje ar Preporu ena literatura: y y y y y Apicije. 1962. Everyday Life in Ancient Rome. I jo ostrige i pu evi pride. Iz zasekotine je poletelo jato drozdova. Ljubljana. On je zamahnuo no em i sna no ga zario vepru u slabinu. B. London. Petronije Arbiter. 1989. 1967.. Beograd-Ljubljana. Zagreb. Trimalhionova gozba. R. zaboravio da izvadi drob. ivot u anti kom svetu. 1970. spremni sa trskama posutim lepkom za ptice i za tren oka polovili su drozdove. Zatim je na sto stavljen pobedni ki trofej od kola a i vo a sa utim afranom.. a zatim se neprimetno iskrao. . a zatim opet ugojene koko ke sa punjenim gu ijim jajima i drozdovi od najfinijeg belog bra na punjeni suvim gro em i orasima. Za to vreme. tako da je izgledalo kao da plivaju u pli aku. naredio da je smesta otvori i iz svinjskog stomaka pokuljale su vru e kobasice i krvavice.

godine u patrijarhalnoj porodici. godine. Furtvenglera. Od 1901. predstavljamo ga kao nastavnika.umich. bio je u svakom pogledu izuzetna li nost. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Buktinja u kultu i umetnosti Grka.edu/~mjw/recipes/ethnic/historical/ant-rom-coll. studirao je u Beogradu na Velikoj koli klasi nu filologiju i istoriju. godine u Beogradu je uporedo predavao u II beogradskog gimnaziji i radio kao pomo nik u Narodnom muzeju. ali je do 1941. Vasi se osloba a nastavni kih obaveza i posve uje du nostima u Muzeju.html http://www.html http://www.com/romefood. godine.cs. Penzionisan je 1939. godine. radio je najpre kao srednjo kolski nastavnik u unutra njosti.carthage. godine predaje arheologiju na Velikoj koli i jedan je od uvara Narodnog muzeja u Beogradu.Preporu ene Web stranice: http://www-2. Posle zavr enog osnovnog kolovanja. Kod njega je 1899.html http://www2. prvi srpski kolovani arheolog i pionir arheolo ke nauke. Dobio je stipendiju za studije arheologije u Berlinu i ve 1898. Za redovnog profesora izabran je 1922. a i kao oveka. Po zavr etku studija. godine Vasi odlazi u Minhen.cmu.html Miloje Vasi . Reaktiviran je 1947. A. Kako mla e generacije arheologa i studenata arheologije profesora Vasi a poznaju samo iz pri a.edu/~kelseydb/Exhibits/Food/text/industry. a definitivno je penzionisan 1955. tezu koja se i danas citira u stru noj literaturi. .crystalinks. Ro en je u Velikom Gradi tu 1869. Posle Valtrovi evih intervencija. a od 1895.edu/outis/food. kod tada najve eg stru njaka za klasi nu arheologiju. zbog nedostatka kadrova. godine radio kao honorarni nastavnik.

posmatramo i razmi ljamo. Na pitanje "Za to se karmini ete?". po ev od neolitske epohe do srpskog srednjeg veka. Istovremeno je stizao i da se bavi istorijom umetnosti. tako da bi uvek . I ina e je voleo da se pravi eret. Najbezna ajnije arheolo ke predmete Vasi je kitio svojom posebnom pri om i ti nezaboravni ekskursi u inili su da jo vi e razumemo i zavolimo arheologiju. Na ispitima je postavljao bizarna pitanja i trebalo je shvatiti ta je time mislio da ka e. da organizuje slikarske izlo be i da bude redaktor na eg najzna ajnijeg arheolo kog asopisa Starinar. no ono to je bilo dragoceno jesu Vasi evi komentari. Uvek je govorio da treba da se zaustavimo kod grn ara. tka a ili nekog drugog zanatlije i da posmatramo ta i kako on radi. trebalo je odgovoriti da je crveno boja ivota i da su i Grci svoje mermerne statue bojili da bi izgledale ive. On nas je nau io da gledamo. Predavanja profesora Vasi a nisu bila posebno zanimljiva. On je organizovao prva stru na arheolo ka istra ivanja u Srbiji. jer je on itao prevod jedne dobre istorije umetnosti.Najplodniji period Vasi evog stvarala tva bio je kraj XIX i prva decenija XX veka.

. Neobi no je voleo gr ku. da bi prisustvovao. koje su se caklile. bez obzira to je bio niskog rasta. Bio je zainteresovan za svakog studenta. umro od neizle ive bolesti. Mada ve star ovek u vreme kada je reaktiviran. Jedno vreme je dr ao posebne asove. kao njegov profesor Furtvengler. kada su u posetu do li sovjetski nau nici. Svoju veli inu i predanost poslu pokazao je i kada je njegov sin jedinac. Prepri avao se doga aj koji se odigrao u Akademiji nauka. Profesor Vasi bio je autoritativna li nost. nije bilo potrebe da do u. Neposredno posle tog doga aja imao je as i mi smo se pitali da li e ga odr ati. privatisime. On je po eo time. Uvek odeven u besprekorno ispeglano odelo sa istom ko uljom i kravatom u koju je bila zabodena dijamantska igla. Po zavr etku rada . kada su povodom njegovog penzionisanja itani govori. godine. Vasi je bio od onih profesora kojih danas nema. koju knjigu ita. a mi mla i bismo skakali sa svojih sedi ta i stali u stavu mirno. a ni posle rata. Lepota gr kih kipova i smisao Helena za lepotu bilo je ono to ga je odu evljavalo. Voleo je i razumeo religiju i to ne samo gr ku. Vasi je. Ili. odnosno helensku kulturu. seo za katedru i njegov jedini komentar bio je da je normalno da deca sahranjuju roditelje.zaboravljao ime tada nje ministarke Mitre Mitrovi . Kada bi ulazio u sobu. drugim re ima. Vasi je u ao. Vasi bi odlazio u etnju na Kalemegdan. kako je govorio i to na Bogoslovskom fakultetu gde se onda nalazila Vin anska zbirka. iako je dobro znao njeno ime. dok za rimsku nije imao ni sluha ni ljubavi. u to vreme neizvodljivo. najpre zahtevao da mu se na e taksi. profesor Vasi bi odlazio u biblioteku i svakog studenta pitao ta radi. kao doajen je trebalo da ka e par pohvalnih re i. ve i srpsku i uvek je ukazivao na paganske crte u srpskoj religiji.a bio je ta an kao vajcarski sat. Tada je itao svoje radove. mi ve odavno znamo. jer nije propustio ni jedan as ili seminar. Profesor Vasi bio je duhovit i nije imao dlake na jeziku ni pre. Rado smo odlazili na njegove privatne asove. a kada je predsednik Akademije Beli poslao svoja kola i Vasi do ao. ali da je stra no kad roditelji sahranjuju decu i otpo eo je sa predavanjem. komentarisao i uvek govorio da na alost ne mo e. Vasi je u odgovoru odbrusio "Da sam znao da se govori itaju i ja bih ga napisao!". sa dubokim cipelama na nir. 1946. otvorio bi vrata i za trenutak zastao. da je lepo to su do li. ali da to to oni znaju. Po to bi ostavio kaput i e ir. neverovatno odan poslu. jer se u nevezanom razgovoru sa profesorom Vasi em moglo mnogo nau iti i saznati. odrastao ovek. da nas po asti vir lama i pivom. govore i "kako li se zva e ona gospo a".ilas.

Vasi je postigao zahvaljuju i predanom radu i ljubavi prema struci.Ve na po etku svoje nau ne karijere. U slobodnom pervodu Lupar patkorodni i Lupar guskorodni. Profesor Vasi bio je i osniva arheolo ke zbirke Univerziteta. Svojim acima uvek je govorio: "Rad. Od Jugoslovena. od srednjo kolskog nastavnika u unutra njosti. da je profesor Vasi u svom ivotu vi e puta bio razo aran. koja je danas prerasla u Arheolo ku zbirku. potom Rusijom i na kraju novom Jugoslavijom od koje je mnogo o ekivao. postigao je svojim otkri em Vin e. ne to manja. najpre velikim evropskim silama. rad i samo rad" i to je nama ostalo u pameti i kao amanet. Tako je Karl Line (Carolus Linnaeus) jo u XVIII veku. do profesora Univerziteta i akademika. Vasi je od prvobitnog datovanja Vin e oti ao u drugu krajnost. belolika guska (Branta leucopsis). profesora gimnazije u Beogradu. S druge strane. dr Aleksandrina Cermanovi -Kuzmanovi Savremena biolo ka taksonomija poznaje nekoliko ivotinjskih vrsta koje u svom imenu nose se anje na jedno neobi no bi e. jer se u njegovim prvim radovima videlo da u malenoj Srbiji izrasta vrstan stru njak. dopunjenu predmetima sa istra ivanja mla ih nastavnika. prof. barnacle goose). Vasi je na sebe skrenuo pa nju i na e i strane nau ne javnosti. To se moglo objasniti na na in. . Njegova monografija i a i Lazarica i danas se koristi u nacionalnoj istoriji umetnosti.To su crna ili grivasta guska (Branta bernicla) i. profesor Vasi je pre ao dug i trnovit put. ali i prou avanja srpske srednjovekovne arhitekture i istorije umetnosti. No. Bilo je tragi no da jedan od najve ih evropskih arheologa do ivi sudbinu da bude izolovan i izop ten u na oj i evropskoj sredini. najve i uspeh i slavu. dvema vrstama lupara nadenuo ime Lepas anatifera i Lepas ansifera. Manje je poznato da je on bio i za etnik slovenske arheologije. preko uvara Narodnog muzeja. dve vrste severnih gusaka. on je postao veliki Srbin i da bi "kontrirao" nema koj koli. U svojoj plodnoj karijeri. nazivaju se luparskim guskama (eng. Sve ovo. donekle sli nih kanadskim guskama. prvobitno Vin anske zbirke. datuju i je kao jonsku koloniju u VI vek stare ere. ali je njeno datovanje uzburkalo celu arheolo ku javnost.

Odakle Lineu i drugim uglednim biolozima ideja da povezuju ko operne guske s luparima i brumbuljcima: sitnim, sesilnim ljuskarima, koji su uglavnom uveni po tome to se prilepljuju za korita brodova, usporavaju plovidbu i sekiraju mornare? Klju za ovu tajnu nije te ko na i. U nekim srednjovekovnim bestijarima (zoolo kim raspravama) mo e se na i opis bi a Ephemerus ili lupar-guske. Srednjovekovni rukopisi efemeruse opisuju kao morske ptice sli ne divljim guskama, neobi nog na ina razmno avanja (Guske efemerus treba razlikovati od efemerida (Ephemeridae), vrste kratkove nih vodenih insekata, kao i od efemerisa, astronomskih karti i dnevnika. Ove guske nemaju nikakve veze ak ni s memoarskom prozom akademika Dejana Medakovi a). Ove guske ne legu jaja, niti se gnjezde, ve pupe na borovini namo enoj u morskoj vodu. Na drvetu se prvo primete gumasti plikovi, koji potom o vrsnu i postanu sli ni ljuskarima luparima. Zatim se prilepak odvoji od drveta ostaju i da visi samo na jednoj niti, a istovremeno se oformi i kljun ptice koji proviruje iz koljke-lju ture. Kada ptici iznikne perje koljka se otvara i guska poleti, ili padne u vodu i zapliva (Slika 1). Ukoliko padne na zemlju umire. Srednjovekovni istra iva i putopisac Giraldus Cambrensis (D erald iz Velsa, 1146-1223), koji je pisao o lupar-guski, i zapravo dodao ovo bi e uobi ajenom srad aju srednjovekovnih bestijara, tvrdi da je li no video efemeruse: " esto sam sopstevenim o ima vi ao na morskoj obali na hiljade minijaturnih zametaka ovih ptica kako vise sa komada drveta; neke su bile pokrivene lju turama, a neke sasvim formirane".

Slika 1 Pogledajmo ima li jo nekih drevnijih podataka o ovoj udnoj guski? Jo u paleolitskoj umetnosti, u pe ini Tri brata u Francuskoj, postoji neve to urezan crte koji neki tuma e kao drvo s lupar-guskama. Na mezolitskim nalazi tima severne Evrope, a naro ito u grobovima kulture Maglemoze I (VIII milenijum pre n.e) esti grobni prilozi su upravo lju ture lupara i gu je kosti! Arheolozi su naravno tretirali ove nalaze kao ostatke odvojenih ivotinjske vrsta.

Prema njihovom neuverljivom tuma enju, guske su bile rtva u hrani, odnosno poputnina pokojniku, a lju ture lupara delovi ogrlica. U poznijoj fazi iste kulture (Maglemoze II/III sredina i kraj VI mlenijuma), na lokalitetu Erteböle u Danskoj, prona eno je jo nedvosmislenih dokaza o tome da su stanovnici drevne severne Evrope bili upoznati s lupar-guskama. U Ertebölu na severnom Jitlandu, na obali Limfjorda, otkrivena je velika humka puna koljki, kostiju i drugih arheolo kih nalaza. Radi se o lokalitetu tipa Kjökkenmöddinge (bukvalno prevedno kuhinjski otpad), zapravo o deponijama odnosno hrpama ostataka hrane mezolitskog stanovni tva, kao to su koljke, kosti, itd. Visok procenat koljki ine lju ture lupara, a me u kostima se, naravno, isti u ba gu je. tavi e, me u koljkama je na eno i mno tvo ko tanog oru ja i oru a. Na jednom harpunu, urezana je predstava drveta s koga vise udni vretenasti plodovi, od kojih su neki i s krilima. U neolitskim nalazi tima Evrope i Bliskog istoka, nisu prona eni nikakvi artefakti niti ivotinjski ostaci koji bi potvrdili da su neolitski zemljoradnici poznavali lupar-gusku. Prema nekim tuma enjima, ta guska se nije dala domestifikovati, dok drugi smatraju da efemerus nije mogao da uspeva u toplijem pojasu "plodnog polumeseca". U bronzano doba, me utim, nalazimo ponovo potvrde o guski-prilepku, i to ne samo u severnoj Evropi. Na srednjoevropskom bronzanom oru ju naro ito ma evima, koji su, kao predmet trgovine, bili i kulturna transmisija izmedju severne i ju ne Evrope, pojavjuju se geometrijski urezani ukrasi u obliku jelke i shematizovanih ptica koje lete u V formaciji (tzv. Tannenbaumschwerte).

Slika 2 Iz tog perioda poti u i prvi podaci o lupar-gusci u ju noj Evropi (Ima, dodu e, i nekih indicija da se za postojanje lupar-guske znalo i mnogo ranije, u drevnom Egiptu. O tome je pisala Prof. dr Pelagija von Vassily, poznati egiptolog s Univerziteta u Hamburgu (neobljavljena doktorska teza)). Predstava drveta s guskama nije retka u umetnosti bronzanog doba isto nog Mediterana, mada se ne mo e uvek sa sigurno u tvrditi da je re ba o guskama prilepcima. U nekim slu jevima, me utim, sasvim je jasno da je prikazana ba ta neobi na ptica. Na jednom kritskom sarkofagu naslikane su lupar-guske kako s drveta padaju u more, me u ribe i delfine (Slika 2).

Ne to mla i fragment keramike, koji je sam liman iskopao u Mikeni, jo je zanimljiviji (Slika 3). Na ulomku kerami kog pehara, ispod dr ke, naslikana je guska prilepak. Posebno je indikativno to to guska umesto nogu ima detaljno naslikane izra taje, tipi ne za lupare (Slika 4) (P. Costello, The Magic Zoo, London 1979. 135-147). Pa nju privla i i jedna slikana amfora na kojoj je predstavljeno drvo s koga uzle u guske; neke lete, dok druge proviruju iz duguljastih zamtuljaka u obliku vekne hleba, koji vise sa grana. Ispred drveta stoji ovek s podignutom rukom u stavu adoracije. Ova posuda prona ena je u Pilosu i uva se u tamo njem muzeju. Prema nekim tuma enjima, u emu je prednja io poznati istori ar gr ke religije Martin Nilsson, fragment iz Pilosa samo je ostatak drevnog minojskog kulta svetog drve a i svetih gajeva s adorantom, to je bila esta ikonografska shema na kritskim pe atima. S druge strane, sli nost s opisima luparguske isuvi e je velika da bi bila slu ajna. Mo da su, prema Slika 3 tome, bli a istini ona mi ljenja koja u efemerusu vide jedan od onih darova koje su Hiperborejci, narod Severa, svake godine slali, uvijene u slamu, Apolonovom svetili tu na Delosu. Ne treba zaboraviti da je Apolon u zemlju Hiperborejaca oti ao ko ijama koje su vukli labudovi (ili mo da ba i guske-efemerusi?). Legenda o tome da se ostareli Hiperborejci sami bacaju sa stene, tako e bi mogla biti mitska transpozicija neobi nog ra anja lupar-gusaka.

Slika 4 U antici, za udo, ima malo pomena o efemerusima. Ne spominje ih ak ni Plinije u svojoj Prirodnoj istoriji, gde je sakupljeno itavo prirodoslovno znanje tada njeg sveta. Ni Tacit u Germaniji, pa ni Cezar, dobro upoznat s severnim udesima ne spominju na u gusku. Samo se iz

jednog fragmenta kod Piteasa, gr kog moreplovca iz Masilije (Marselja), mo e zaklju iti da je znao za lupar-gusku. U svom delu O Okeanu, koje je opis njegove plovidbe u IV veku pre n.e. od Masilije do Norve ke, Britanije, Irske i Orknijskih ostrva Piteas veli: "U Tuli sunce nikada ne zalazi. Tamo nji stanovnici love ribu, a obo avaju drve e na ijim granama rastu ptice. Meso tih ptica ne jedu, ve , kada ptica padne, sahranjuju je s najve om pa njom kao da im je lan porodice." Izme u tih sporadi nih anti kih zapisa i srednjovekovnog izve taja D eralda iz Velsa, nedostaju bilo kakvi podaci o lupar-guskama. U XIII veku lupar-guske su, me utim, ve bile pred istrebljenjem. Njihovo meso, naime, bilo je veoma popularno - naro ito me u sve tenstvom po to se smatralo posnim. Oblaporni monasi zalju ili su da je lupar-guska vi e ljuskar nego ptica i da se, prema tome, slobodno mo e jesti i u vreme strogog posta. O tom pitanju raspravljano je na IV Lateranskom saboru 1215. godine, a papa Ino entije III uzalud je izdao i papsku bulu kojom se zabranjuje konzumiranje mesa guske prilepak u vreme posta. Bilo je ve dockan! Lupar-guske bile su gotovo istrebljene. Koju deceniju kasnije, polovinom XIII veka, svestrani i obrazovani nema ki car Fridrih II Hoen taufen, u svojoj uvenoj knjizi o sokolarstvu, tvrdi da tih gusaka nema. tavi e, nije mu po lo za rukom da nadje ni traga ovom bi u, iako je slao istra va e na daleki sever samo s tim zadatkom. Potonji istra iva i se povode za Fridrihom II, tvrde i da lupar-gusaka nema, ak i da je pri a o njima samo zabluda i mit. Arheologija, a posebno njena nova disciplina anarheologija, kao to smo videli, sasvim nedvosmisleno mo e da doka e da je neobi na lupar-guska postojala i da ju je, kao i mnoge druge vrste (spomenimo samo jednoroge), istrebila ljudska ruka, vo ena oblaporno u, gramzivo u i glupo u. A. Peragra

Predskazanja

Me u velikim delom stanovni tva Rimskog Carstva bilo je ra ireno verovanje da je sudbina pojedinaca i dr ave unapred odre ena, te da je budu e doga aje mogu e na nekin na in predskazati. Tako je, ba kao i kod savremenih ljudi, vladalo uverenje da razli ita znamenja najavljuju ishod budu ih povoljnih ili nepovoljnih de avanja. Jedini problem, kao i danas, bio je taj to bi punog smisla znamenja postojali svesni tek nakon to bi se ne eljeni doga aji - ve odigrali.

Izgled sarmatskog konjanika. prepoznatljiv po pancirnoj ko ulji od ko tanih plo ica, dugom konjani kom koplju i i kupastom lemu. ezdesetih godina IV veka te ko da je iko od podanika Carstva predose ao katastrofu koja e uslediti. ivot se odvijao sli nim tokom kao i predhodnih sedamdeset godina, a rimski carevi su manje-vi e uspe no branili granice dr ave od upada varvara i du Limesa podizali nova utvr enja. U gradovima su ljudi u ivali u trkama dvokolica, a seljaci su s mukom obra ivali zemlju i pla ali poreze. I dalje su trajala prepucavanja pagana i hri ana, pa i hri anskih frakcija me u sobom, a tu i tamo izbila bi i po koja pobuna. Me utim, veliki istori ar pozne antike Amijan Marcelin ka e da su se upravo u to vreme pojavila i prva znamenja propasti. (Naravno, ovo delo je napisano nekoliko godina nakon tih doga aja.) "Naime posle mnogih verodostojnih proro anstava proroka i gatara, po eli su da ska u psi i zavijaju vukovi, no ne ptice pevale su ne to alosno i pla no, a mutni izlasci sunca zatamljivali

su jutarnji sjaj. Vi ena je krava prese enog du nika kako mrtva le i, a njena smrt predskazivala je op tu nesre u". Kada su u Halkedonu razgra ivane zidine grada kako bi se od tog materijala napravila kupatila u Konstatinopolju, u temelju zida otkriven je pravougaoni kamen sa uklesanim stihovima: A kad rosne devojke kroz grad u igri okre u se veselo oven anim ulicama i kad zlosre ni zid bude odbrana banje tad e bezbrojna plemena iroko rasutih ljudi s oru jem pre i preko lepotokog Istra i razoriti skitska polja i mezijsku zemlju ali kad bezumnom nadom na Panoniju krenu to bi e kraj bitke i ivota im. Godine 372, zajedno sa notarom Teodorom, ve i broj ljudi je zatvoren i optu en za zaveru i pripremanje prevrata. Me u osumnji enima bili su Patricije i Hilarije, optu eni za proricanje uz pomo trono ca, u potazi za odgovorom ko e naslediti sada njeg cara. Jedan od odgovora je bio 5);. Ovo je trebalo da predstavlja prvi slog imena budu eg imperatora. Opet, drugi se odgovor sastojao iz stihova koji su predskazivali sudbinu zatvorenika, ali i imperatora:
Tvoja krv e biti osve ena, a njima besna Tisifona sprema gadan kraj dok Ares besni na Mimantovoj ravnici.

Car Valens se upravo zbog ovih stihova klonio planine Mimant u Maloj Aziji. Ipak, on gine u boju kod Hadrijanopolja, gde, nakon toga, pronalaze stari gr ki nadgrobni spomenik sa natpisom - Mimant. Katastrofa koja je usledila postala je velika fascinacija budu ih generacija. Po ev i od Gibona (XVIII vek) i njegovog dela, sve do na ih dana ova tema je stalno privla ila pa nju istra iva a pro losti.

godine. koje su za nepunih sto godina u potpunosti izmenile sliku stare Evrope. U njihovom prevoznom sredstvu i odevanju nije postojalo ni ta specifi no to ih je razlikovalo od ostalih prekodunavskih varvara. sve do turskog osvajanja Konsatinopolja 1453. Zbog toga ispravnije je zaklju iti da je s kraja IV veka po elo nestajanje Rimskog Carstva kao sveobuhvatne mediteransko-evropske civilizacije. kona no je otvorio vrata Carstva varvarskim najezdama. Stra an poraz rimske vojske nanet od strane gotsko-alanske koalicije. Postavlja se pitanje. da li su . klju nog politi kog i ekonomskog faktora na itavom evroazijskom prostoru. pa se na kraju razlikovala od poznog Carstva taman toliko koliko se i Dioklecijanova imperija razlikovala od Avgustove.Gotska porodica prilikom povla enja pred Hunima. Invazija ili odumiranje? Obi no se doga aji koji su usledili nakon hunskog upada u evropske stepe (ru enja velikih plemenskih saveza Gota. migracija ovih varvara na teritoriju Rimskog Carstva i njihova pobeda nad rimskom carskom vojskom kod Hadrijanopolja) uzimaju kao klju na ta ka evropske istorije. do ivljavaju i drasti ne promene. a da je Imperija na istoku ivela mnogo du e. Na ovom mestu trebalo bi re i da je to bila propast samo zapada.

Bla eni Avgustin. Piter Braun (Peter Brown) je u svojim radovima ignorisao pad Carstva i invaziju varvara. dok drugi veruju da su spoljni faktori (varvari) bili od presudnog zna aja. kako je to zapazio jo o evidac i hroni ar ovih de avanja . jedan od velikh teologa zapada i o evidaca invazije Vandala. H. U delu O Bo ijoj dr avi. povezivao uzroke propadanja sa vremenom dinastije Antonina. dr e i se prekretnica istorije koje ukazuju na kontinuitet Imperije na istoku. Treba pomenuti i mi ljenje istori ara Rostovceva. Pri tome se nagla ava presudni uticaj jednog faktora.Amijan Marcelin. Preostali rimski pagani videli su uzroke propasti u hri anima. ili kombinacija velikog broja uzroka. Uzrocima koji e postati pokreta i de avanja izme u IV i VI veka. ije monumentalno delo i trag u razmi ljanju sledi i ovaj rad. Sa druge strane. koje tragaju za uzrocima propasti u to daljoj pro losti i vremenu prosperiteta Imperije. Johns) The Later Roman Empire. M. episkop Hipona. jedan od prvih istra iva a ovog problema (Propast i pad Rimske Imperije). Prva tuma enja javila su se kod savremenika i aktera ovih de avanja. U svakom slu aju. do sada je najuspe nija sveobuhvatna studija D onsa (A. Savremeni istra iva i pozne antike podelili su se na osnovu gledi ta u dva ³tabora´. ili se Germanima pripisuje prenagla ena uloga kao "grobarima" Zapadnog rimskog carstva. ali i na transformaciju zapada u ranosrednjovekovna dru tva. esto se Rimsko Carstvo posmatra kao izolovani entitet. Prvi smatraju da su uzroci propadanja bili ponajvi e unutra nje prirode. on tvrdi je da su sva de avanja deo velikog bo anskog plana i neizbe an korak ka silasku Nebeskog Jerusalima. koji su se odrekli dr avnih bogova.slom Imperije i poraz isto ne vojske kod Hadrijanopolja bili neizbe ni koraci posrnulog carstva. ili je odlu uju u ulogu u ovoj propasti imala ljudska pohlepa i sujeta. koji je presudnu ulogu pridavao varvarizaciji Rimskog Carstva. Tako je Gibon. imao je savim druga ije gledi te. Prili no rano su se pojavile (a neke jo uvek opstaju) takozvane "seed" teorije. .

skupe religiozne procesije i brojne igre koje su uveseljavale proleterijat. tako da e biti lako zamisliti kako su se ose ali stanovnici (posebno pograni nih provincija) posle vi edecenijskih pritisaka. ve je filozof i imperator Marko Aurelije bio prinu en da... Tako. za ini.Borba rimske vojske sa varvarima. Spoljna trgovina bila je stalno u deficitu u odnosu na isto ne dr ave odakle su uvo ene luksuzne robe (tkanine. slonova a. stotinama godina pritiskao je i podanike Rimske Imperije. termi i drugih javnih gra evina.). proda carske dragulje i name taj iz palate! . vina i ulja gradskoj sirotinji. dragulji. zbog ratova sa Markomanima i Kvadima 167. godine. Krajem IV veka ve i deo rimske vojske bio je slabog morala i lo e obu en za rat. Socijalni mir je kupovan velikim distribucijama ita. Prve naznake krize po ele su se ose ati nakon Hadrijanove vladavine. a uz to su i la i velika rtvovanja. Veliki broj istovetnih ili sli nih problema. U tom vremenu nekontrolisano su se tro ila sredstva na obnovu i izgradnju hramova. Unutra nje propadanje i transformacija Rimske Imperije bio je dugotrajan proces. Glavobolje careva i podanika Ovaj odeljak je najrazumljiviji ljudima koji su poslednje dve decenije pro iveli u Srbiji.

Klju no ishodi te svih ovih neprilika bio je nedostatak javnog duha ili gra anske svesti. Politi ko re enje za krizu stanovni tva prona eno je u obimnom prihvatanju varvara u carsku slu bu. Vekovima su nenaoru ani gra ani u ivali za titu rimske profesionalne armije. to je dovelo do pove anja ionako velike smrtnosti dece stare do godinu dana. Sli na po ast se dogodila u periodu izme u 252. postalo je uobi ajeno i izbegavanje osnovnih gra anskih du nosti. Visoki porezi. u kome su. Otuda i ne udi to je i ukupni moral stanovni tva bio jako nizak. Neki nau nici misle da su faktori nezavisni od ljudi . Pored toga. od ak 27 imperatora za redom . pojedini delovi Imperije postali su de facto varvarizovani jo pre nego to je Velika seoba stvarno po ela. Ova pojava bila je masovna na zapadu. proistekli su iz stalnog pove anja vojnog bud eta zbog estih ratova i invazija varvara. Posledice su bile slabljenje centralne vlasti i odbrambene mo i dr ave.Vojni krugovi su iskoristili neefikasan sistem nasle ivanja carske vlasti kako bi njima pripala klju na uloga u ovim de avanjima. Posle pla anja svih poreza i nameta. Velikoj depopulaciji doprineli su i. Tako je zapo ela germanizacija i varvarizacija armije. Antropolo ke analize skeletnih osataka iz pozne antike u itavoj Evropi pokazuju da je smrtnost novoro ene i sasvim male dece prelazila 35%! Alternativna. seljacima i gradskoj sirotinji ostajalo je jako malo sredstava za brigu o vlastitoj porodici. koji su pritiskali stanovni tvo. koji su u velikoj meri smanjili broj kvalitetnih vojnika i civilnog stanovni tva. u kojoj je veliki grad Aleksandrija izgubila dve tre ine stanovni tva. pominje se ak i uloga toksi nog olova koje je bilo prisutno u kuhinjskoj gle osanoj keramici i vodenim cevima! Kuga je u vi e navrata harala Rimskom Imperijom. biopoliti ka teorija. . godine skoro jedna etvrtina (!) itelja Carstva stradala je od ove zarazne bolesti. i 267. Rezultat je bio period koji se danas esto naziva vojnom anarhijom. epidemije malarije i kuge . koja zagovara scenario po kojem je do lo do istrebljivanja najboljeg soja ljudi. Pored toga. godine. tzv. Egzekucije i brojni gra anski ratovi prakti no su ostavili dr avu bez dru tvene elite. koja po inje sa Dioklecijanom godine 284. Na ovo gledi te se nadovezuje tzv. kao jedan od uzroka dugotrajne demografske krize.ispo eno zemlji te. Izlaz iz te ke ekonomske i socijalne situacije Rim je prona ao u izrazitoj apsolutisti koj formi vladavine. to zna i da je veliki deo stanovni tva bio nesposoban za odbranu.samo dva umrla prirodnom smr u.klju ni u propasti Imperije. a 180. spoljni i unutra nji sukobi. skoro neprekidni. gde su Rimljani mirno posmatrali kako im varvari otimaju zemlju. koji su stalno iveli pod razli itim vrstama pritisaka i u strepnji. koji se esto manifetovao pasivno u stanovni tva u odnosu na sva klju na de avanja. Tako. koje su esto bile popri te ratnih dejstava i epidemija bole tina. psiholo ka teorija predla e re enje po kome je jedan od presudnih uticaja bilo slabljenje morala ili "gubljenje nerava" stanovnika Carstva. Ovo gledi te se posebno odnosi na na pograni ne provincije.

. Istok je imao daleko brojnije i bogatije stanovni tvo. godine. Ve inu naselja predstavljala su sela u kojima je ivelo izme u 100 i 300 stanovnika. arheolozi su nazvali ernjahovskom kulturom po nalazi tu ernjahov u blizini Kijeva. vladaju a vojno-politi ka uloga u ovim krajevima pripadala je isto nogermanskim plemenima. nadzemne ku e od drveta i blata. kao rezultat razvijenijeg gradskog ivota i ve eg broja urbanih sredi ta. gde je postojao veliki broj srednjih zemljoposednika. Njihove plemenske dr ave sa kraljevima na elu. registrivanu na vi e hiljada lokaliteta. okupljale su niz plemena razli ite etni ke pripadnosti. U svakom kraju ove ogromne teritorije. Arheolo ki tragovi pokazuju da su Goti i pored vladaju e uloge na ovom prostoru inili manjinu stanovni tva. godine. Na ovoj teritoriji nisu registrovani za eci urbanog ivota. Na zapadu je ono bilo uglavnom koncentrisano u rukama malobrojne i mo ne aristokratije. Materijalnu kulturu koja je pripadala ovim narodima.. Za ovu pri u klju an je ju ni deo evropskog Limesa. U zavisnosti od oblasti.Rivalstvo Zapada i Istoka. bogatstva su bila ravnomernije raspore ena me u gra anima. Zbog velikih privrednih resursa istok je imao dovoljno novca da kupuje mir i novcem usmerava kretanje varvara ka zapadnim delovima Imperije. preovla ivao je neki drugi narod: Dako-Geti. preovladavao je razli iti tip ku ne arhitekture: zemunice i poluzemunice. gde su vladari obi no grcali u finansijskim problemima. granica se pru ala uglavnom du toka Dunava. kulminiralo je nakon formalne podele na isto ni i zapadni deo carstva 395. proisteklo iz razli itih jezi kih i kulturnih tradicija. Od rimskog napu tanja provincije Dakije 272. S one strane Dunava Mo e se re i da je Rimska Imperija bila sa svih strana okru ena potencijalnim neprijateljima. Sloveni. Sarmati. a u manjem broju i kamene gra evine. Bastarni. . Po ev i od prve polovine III veka. Na istoku. odakle poti u varvari koji su potkopali mo Carstva. Prikaz rimskog trijumfa nad varvarima na jednom sarkofagu iz III veka. sa kojima su se sukobi sti avali i razbuktavali vekovima. Prostor izme u donjeg Dunava i Dnjepra naseljavao je veliki broj varvarskih plemena udru enih u vi e velikih plemenskih saveza.

Mo e se pretpostaviti da su se Goti bavili ³parazitskom´ ekonomijom. uspevali da ekonomski i politi ki kontroli u ogromnu teritoriju Pirinejskog poluostrva. ali im je vojna nadmo obezbe ivala polo aj ekonomske i politi ke elite. Pored toga.Karta poznog Rimskog carstva i pojedinih varvarskih plemena u susedstvu. ali se iz istorijskih podataka mo e naslutiti njena zna ajna uloga. a proizvodnja hrane . Plja ka se kao oblik privre ivanja arheolo ki te ko mo e identifikovati. nametali vlast i terali lokalno stanovni tvo na savezni ke odnose. Arheolo ka istra ivanja prostora ernjahovske kulture pokazala su da je dominantna privredna grana stanovni tva bila proizvodnja itarica. Nema sumnje da su na tom prostoru Germani predstavljali manjinu stanovni tva. Istra ivanje nekropola potvr uje slo enu socijalnu sliku sastavljenu od plemenske aristokratije. Ovo pitanje je umnogome povezano i sa dru tvenim i etni kim odnosima. stanje se bitno pogor ava dolaskom isto nogermanskih plemena na Dnjestar i donji Dunav (230-260 g. da bi se kasnije takav odnos preneo na lokalno rimsko provincijsko. Poljodelstvo je zna ajno bilo unapre eno upotrebom gvozdenog rala. zanatlija i zemljoradnika. kontrolisali su i trgovinu sa Rimljanima kojima su izvozili itarice. gde su sa relativno malim brojem ljudi (oko 10%) naseljenim me u domoroda ko stanovni tvo. ratnika. U vremenu pre formiranja ernjahovske materijalne kulture. a kupovali od njih . sve tenika. prete no ruralno stanovni tvo. odnosno eksploatacijom pot injenog stanovni tva (pre svega ernjahovskih plemena). staklo i druge luksuzne proizvode. krzna i sli ne proizvode. Ova proizvodna sredstva su uz grn arsko kolo bila najvi a tehni ka dostignu a ernjahovskog stanovni tva. Me utim. u zavisnosti od oblasti. . koje je snagom oru ja kontrolisalo ogroman prostor i druge plemenske zajednice.). stanovni tvo ovog prostora aktivno je u estvovalo u ratnim sukobima i plja ka kim pohodima okrenutim ka teritoriji Rimskog Carstva.uglavnom ulje. To ne zna i da se i ova germanska plemena nisu bavila zemljoradnjom. vino. gde su. bar za jedan deo stanovni tva.rotacionim rvnjevima. Sli an model vlasti uspostavili su zapadni Goti nakon naseljavanja u Hispaniji i Ju noj Galiji.

Niz tragi nih doga aja po Carstvo zapo eo je napadom Huna na Alane .sarmatski narod koji je iveo na levoj obali Dnjepra. Greutinzi su pod vo stvom Alateja i Safraka otpo eli povla enje prema Dnjestru. U isto vreme. postavio je odbranu na Dnjestru i upravo ovi doga aji su ozna ili kraj ogromnog broja ernjahovskih naselja. ija se teritorija nalazila na na desnoj obali Dnjestra. jedan drugi plemenski savez.. Teuringa sa donjeg Dunava (ju ne oblasti ernjahovske kulture). godine na plemenski savez Greutinga. Posle dugotrajnih borbi i smrti Hermanariha. od Markomana i Kvada pa sve do Crnog mora. dana. Nakon njihovog pokoravanja i prinudnog savezni tva sa Hunima. dok je drugi. meseca avgusta. Godine 378.. Migracijama je zahva en ogroman prostor.Hunski ratnik prema opisu Amijana Marcelina. kralja Hermanariha. Nakon neuspe ne odbrane. zamolio cara . pod vo stvom Alaviva. te samoubistva njegovog naslednika Vitimira. jedan deo Teuringa se povukao u Karpate. usledio je zajedni ki napad 372. 9.

smrt je na ao i sam imperator. Usledio je period plja ki seoskih dobara i manjih utvrda. No. Jedan deo vojske je ishitreno krenuo u borbu kad se pojavila i varvarska konjica Alteja i Safraka sa Hunima. deo stanovni tva ernjahovske kulture na ao se na teritoriji provincija Male Skitije i Druge Mezije. . Na ovaj na in. Ujedno. Te ka situacija i glad u kojoj su se na li naterala ih je na pobunu protiv Rimljana. a ni da formiraju odbrambenu liniju. Rimljani nisu ispo tovali dogovor. Pored toga. neki ljudi iz carevog okru enja podsticali su ga na borbu pre nego to stigne njegov savladar Gracijan. 9. varvari su sve do 382. oni su iskoristili priliku i pre li reku bez dozvole. Njihova molba bila je prihva ena. a u pomo mu je krenuo i savladar Gracijan sa zapada. bio je pogre no obave ten od izvi a a da se broj varvara kre e oko 10. napustile su popri te bez borbe. plja kali i ratovali po balkanskim provincijama. po elo je maltretiranje varvara od strane dr avnih slu benika.000. na oko 14 km udaljenosti od Hadrijanopolja (danas Jedrene u Turskoj). U tom trenutku. smatraju i pobedu unapred dobijenom. Levo krilo rimske vojske uspelo je da se probije do varvarskih kola. Desno krilo rimske konjice bilo je istureno.preko dve tre ine poginulih rimskih vojnika! Osokoljeni ovom va nom pobedom. da nisu mogli nesmetano da barataju oru jem. ne to kasnije. Rezultat bitke. Procenjuje se da je ukupan broj Valensove vojske dosezao do oko 40. Ljudi su bili me u sobom toliko zbijeni. savezni ke pomo ne jedinice. rimska pe adija na la se uklje tena sa tri strane varvarima. dok se ostatak zadr ao na teritoriji dana nje Rumunije. napadaju i bokove rimske vojske. ali je ostatak konjice napustio bojno polje potisnut naletom varvarske konjice.Valensa da ih primi na teritoriju Carstva. bio je . varvarska konjica je jo uvek bila dosta udaljena od bojnog polja. U tom trenutku. e u i gladi zbog usiljenog mar a i jakog sunca. dok se bojni poredak ostatka vojske (posebno levog krila). Tako velika gu va onemogu avala je bekstvo. Upravo ovde. kako bi obuzdao nemire.000. sve dok se nisu sporazumeli sa carem Teodosijem. dok je istovetan zahtev Greutinga odbijen. avgusta. o ekuju i napad. katastrofalan po Rimljane. koji se vratio iz Male Azije. sastavljene uglavnom od varvara. pa umesto da do e do planske podele zemlje. sa istoka je dolazio car sa vojskom. Do okr aja je do lo oko podneva. a na tom mestu je najve i deo rimske vojske stradao pod ki om varvarskih strela i kopalja. a Rimska vojska je bila pritisnuta umorom. Valens. Carska vojska je zatekla varvare kako su rasporedili kola u krug. jako sporo formirao. Ozbiljno izazvan.

U drugoj fazi.Prikaz bitke kod Hadrijanopolja. kada je do lo do napada rimljana varvarski kamp. u bitku se uklju uje varvarska konjica koja uspe no . Rimljani su napali i ako nisu formirali u potpunosti bojni red.

preko kojih su odr avali odnose sa Carstvom. ine i ih nesigurnim mestom za ivot i privre ivanje. Dolazak u balkanske provincije nije promenio osnovno ekonomsko i dru tveno ustrojstvo ovih zajednica. U svakom slu aju .potiskuje i izbacuje iz borbe rimsku konjicu. Ukupan vojni potencijal Imperije pred kraj 4. bitno su oslabili ljudski i odbrambeni potencijal podunavskih provincija. Pored toga. Kao i uvek u takvim situacijama. veka bio je ogroman. godine. Razaranja i plja ke koje su karakterisale njihov dolazak i boravak na ovom prostoru naneli su prili ne tete lokalnom stanovni tvu i ekonomiji podunavskih provincija. a izvozili uglavnom luksuzniju robu. i 382. a potom su predstavljale skoro nenaseljenu tampon-zonu izme u Isto nog Carstva i Hunske dr ave. . Upravo sa balkanskog prostora Goti su krenuli u razorni pohod prema Italiji. deo njih se verovatno okrenuo zemljoradnji i tradicionalnim zanatima. U tre oj fazi do lo je do opkoljavnja i potpunog uni tenja rimske pe adije. Ekonomske sankcije koje je Valens uveo Gotima za nekoliko godina su gurnule ove narode u te ku bedu. tokom koga je oplja kan i grad Rim 410. zbog gladi. mada su najsposobnije jedinice brojale oko 194. godine bio je rezultat priznavanja fakti kog stanja. Ukupna populacija varvara koji su u prvom naletu pre li na teritoriju Carstva maksimalno se procenjuje na 200. Doseljavanje novih stanovnika. iako oronula. koji su 407.000 vojnika.000. bilo je i mirnih razdoblja u kojima je dolazilo do kontakata i uticaja starog provincijskog stanovni tva na varvare. po prelasku na teritoriju Carstva. a bili su direktno pot injeni samo svojim vladarima. bila je superiorna u odnosu na itav varvarski prostor . bio oko 50. Sklapanje feodosa sa ovim narodima 380.000 ljudi.000 ljudi. svi koji su bili u mogu nosti napu tali su nesigurne oblasti. Nije udno to su ove oblasti jako brzo dokraj ene od Atiline vojske. Procenjuje se da je bilo oko 550. u kome su obe strane prona le interes i izlaz iz te ke situacije. Odnos ove dve ekonomije bio je odnos centra i periferije. treba uporediti klju ne potencijale varvara sa Carstvom. nekoliko godina neprestano plja kali sva mesta gde je moglo biti hrane i na taj na in obezbe ivali sve ostale materijalne potrebe.onih koji su ostali sa druge strane Dunava. Galiji i Hispaniji. dok je broj Vandala. godine uzdrmali Zapadnu imperiju. No. Nakon dodeljivanja zemlje za naseljavanje. posebno su u negativnom smislu osetili stanovnici ruralnih sredina. koji su u ve oj meri usvojili rimsku provincijalnu materijalnu kulturu. varvari su imali jedino plja ku kao sigurnu granu privre ivanja. Rimska ekonomija. migriraju i ka za ti enim gradovima ili sigurnijim delovima Carstva.po obimu proizvodnje i prihodima. Pripadnici ernjahovskih plemena su u ivali svojevsrnu autonomiju. Najpre su.nadmo ni Kako bismo stekli to ta niju sliku o tada njoj situaciji. Alana i Sveva. Boravak ovih varvara irom provincija i stalni upadi na teritoriju Carstva . Varvarski prostor predstavljao je teritoriju odakle su se Rimljani snabdevali jeftinim sirovinama.

Zapad je zbog mnogo du e grani ne linije bio izlo eniji napadima evropskih varvara. sudbina Zapada vi e nije bila neizvesna. godine. godine). okren u se svom snagom protiv Rimljana. to je bilo previ e za maloljudni i ekonomsko slabiji deo Carstva. Za to vojna premo nije iskori ena kasnije? Odgovor verovatno le i u politi kim ra unicama cara. u krajnjoj liniji. o ajni ki se bore i na ivot i smrt. uglavnom u onim provincijama koje su prethodno opusto ili. Zapad je morao da se brani sa obe strane granice. a pored toga. prema kojima nisu bile primenjene ranije uobi ajne mere. Dozvoljeno im je da zadr e unutra nju organizaciju i strukturu dru tva koju su doneli iz postojbine. ali je tokom 376. da umesto da se stave u slu bu Carstva. bez obzira na sve. Rimljani nisu nastupili sa jedinstvenom vojskom. Odbrana granica dobro je funkcionisala samo u jedinstvenom Carstvu. rimski inovnici po eli su da izrabljuju i ikaniraju varvare.Kada bi carevi koncentrisali dovoljan broj trupa. gde su posle vi e poku aja . nesavladive zidine Carigrada bile su nepremostiva prepreka za sve napada e i odbrana isto nih provincija. ljudski faktor i motivisanost ratnika bili u prvom planu. ne treba zanemariti i mogu nost da je pobuna Gota dobila obrise socijalne revolucije. o igledno se vodilo ra una prevashodno o vlastitom interesu. Sporna pitanja su esto re avana putem poslovi ne isto ne anti ke diplomatije. imali su i dovoljno svojih problema. od inovnika pa do samog cara. a sama bitka je lo e vo ena i pogubno strate ki postavljena.uspeli da osvoje Rim. te su ovakvi postupci naterali Gote. Posle gubitka najbogatijih provincija severne Afrike od strane Vandala. primljen je jako veliki broj varvara sa porodicama. Valens je eleo slavu. Tokom vladavine Valensa i Valentinijana bilo je nekoliko velikih pobeda nad Sarmatima. Pored ovih pitanja. Rimska uprava je potcenila njihove organizacione i vojne sposobnosti. gde je dolazilo do me usobne koordinacije i me usobnog pomaganja Istoka i Zapada. Zahvaljuju i takvoj politici Istoka. Kvadima i drugim varvarima. koji je eleo da zadr i Gote pod kontrolom kao deo vojnih jedinica i radne snage na Limesu. Rimljani ih nisu razbili u manje grupe koje bi bile pacifikovane i podlo ne br em uticaju nove sredine. gde oni nisu smeli da se upuste u otvorenu bitku. Persijanci nisu imali migacijske te nje. Najpre. gde je vlast pripadala njihovim kraljevima i plemenskim vo ama. Nakon podele. Umesto toga. Iz ovoga jasno sledi da sve unutra nje slabosti nisu dovoljan razlog za pad Imperije. u kojoj su se ni i slojevi provincijskog stanovni tva (poput traga a za zlatnim icama . za to je do lo do poraza kod Hadrijanopolja? Radi se najpre o vremenu gde su. Ako su tako stajale stvari. Kada su po eli novi problemi nakon smrti cara Teodosija (395. bez problema su izlazili na kraj sa varvarima. Sa Persijancima su Rimljani sa istoka izlazili mnogo lak e na kraj. godine na injen itav niz pogre nih odluka. Goti su samo ve to skrenuti ka zapadnom delu Imperije. Sam Valens je izvodio borbena dejstva protiv zapadnih Gota na njihovoj teritoriji 368. Osim kra e granice. tako da nije ispo tovala dogovor o podeli zemlje.

-. 1988.wnec. ekonomije. Sasvim je sigurno da su mnoge zna ajne odlike ivota u Rimskoj Imperiji: osnove rimskog prava.Umberto Eko. (Bilo koje izdanje) Preporu ene Web stranice: http://www. Skiti. sli no savezima koje su stvarali Kelti.htm http://www. pod vla u germanskih plemena.html http://www.nipissingu. godina).htm http://ancienthistory. Beograd: Prosveta.net/army/adrianople.com. dopunjavaju i time njihovo etni ko arenilo. E.html http://mars. pa su tamo nji stanovnici jo dugo iveli sa ose anjem da su podanici rimskih careva i Imperije. A. Romula Avgustula 476.iz Trakije ili robova iz Rima) priklju ili varvarima.H. Istorija (prevod: M.M.edu/grempel/courses/wc1/lectures/14romfell.about. pre svega iz ekonomskog interesa. crne rupe. Milin. Lenrota da etni ki Gote protuma i kao konglomerat naroda Sarmata. Radivoje Arsi Zavod za za titu spomenika kulture Valjevo Crte e izradio: eljko Vitorovi Preporu ena literatura: y y y Jones. Huni ili kasnije. pre ivele propast poslednjeg rimskog imperatora Zapada.com/lectures/romeco2. 1998.html Materija se cepa.acnet.library/weekly/aa061901a.htm http://mars. Gibbon. dru tvene i crkvene organizacije. 1964. Fukoovo klatno.htm http://www. Na Istoku. Decline and Fall of the Roman Empire.wnec. srednjovekovni Normani.ca/department/history/muhlberger/orb/ barb. Hermes i Alhermes ± kona no vi ste ti koji bi trebalo da mi date odgovor. Amijan Marcelin. Later Roman Empire.emayzine. Oxford. sve do arapske i slovenske invazije nije bilo zna ajnijih promena. . ije su plemenske dr ave predstavljale specifi an oblik politi ke.edu/grempel/courses/wc1/lectures/14romfell. Ovako kompleksna situacija navela je vedskog nau nika E.roman-empire.acnet. godine. centrifugirani uran i ta sve ne! Tako i sa alhemijom.ca/department/history/muhlberger/orb/lra.nipissingu. Da ana i Slovena. stavi tu ementaler i ispadaju kvarkovi. etni ke i ekonomske organizacije.

iva. pri a prva. budimo neko vreme duhovi prosve enosti. Dakle. . Ustvari. elementima koji zaslu uje da bude ogledalo du e. Merkur je. u normalnim okolnostima. Sirije i Persije. u Arabiji tada dobija odre eni lan al i postaje al himija. da vidimo ta bi sa ogledalom du e. hermetika je ime dobila po Hermesu. Istini za volju. ni dan danas sa sigurno u ne zna. Ipak. Logi no je onda to mu pa nju potpuno zaokuplja dete vi e zainteresovano za svet mistike i nauke i vi esatno dru enje sa knjigama i spisima. Alhemi arski simboli za zlato i olovo. Ono to je u Gr koj nazivano hemeja. Upoznavanje sa srednjovekovnim. naravno. lako zapaljivom sme om koju nije mogu e ugasiti vodom. Logi no. Ipak. najve eg i najja eg upori ta hri anstva. jedini te ni metal ± mercurius. O ciljevima i metodama da i ne pri amo. moja omiljena verzija je ona koja nas vra a u vreme Iznoguda i Haruna al Ra ida. esti Imam i naslednik Muhamedovog zeta Alija. pa samim tim i alhemijskim. tj. D afar al Sadik. U alhemiji. ne mo e se re i da je imao previ e onih koje je podu avao. postati najve e ime alhemije prvog milenijuma. Opet logi no. Iako popularan. godina. metal oko koga se vrti onaj prakti ni deo alhemije. keo ili u Egiptu kem. Bagdadski lopov Bagdad. ni ta nije tako jednostavno kao to na prvi pogled izgleda. bitan lik rimskog panteona kome odgovara kolega Hermes iz helenskog. 764. D afar al Sadik nije ba slutio da e to dete. zlato mo e mnogo toga. Nema sumnje da su se sa ostacima tradicije gr ke nauke Arapi susreli preko Egipta. nego za brljanje po pesku. ak ni o poreklu same re i alhemija ni danas ne postoji konsenzus me u planetarnim mudrim glavama. nateralo je Arape da se upuste u ne to to su sami nazvali alhemijom. ali ne onom iz prethodne re enice. Me utim. bavi se "nau nim obrazovanjem" u Egiptu. jo je mnogo. gle uda. Spaljivanje njihovih drvenih la a "gr kom vatrom". na alost. Pre dugo pri eljkivanog susreta. trebalo bi da bude susret u koji ulazimo sa respektom. mnogo gore. D abir ibn Hajan. Ogledalce je. a iji se sastav.Omnibus: Jedna od etapa u evoluciji coveka . Verovatno ste pomislili na zlato. Ona se u alhemi arskim spisima ozna ava isto kao i planeta Merkur.Homo hermeticus Samo je jedan me u hemijskim. Jedan od prvih susreta sa gr kom hemijom Arapi su do iveli pri opsadi Konstantinopolja. a i onim starijim kolegama.

ina e spolja nji kvaliteti srebra. i nije sve bilo ba tako jednostavno. iji je aktivni lan bio i sam D abirov otac (Hajan). D abir je dao veliki doprinos hemiji koju danas poznajemo. D abir je smatrao da je za ovakve transformacije. vla nost i suvo u. te se po tome razlikuje od ve ine svojih prethodnika. Sre a njegova bila je i u tome to je iveo u vreme najve eg uspona Arapskog sveta. transmutacije kako bi to alhemi ari rekli. odnosno najja u poznatu kiselinu starog veka. sastoje od po dva od ovih principa koji odre uju karakteristike samog metala ± njihove spolja nje kvalitete. tj. a metali se. ta je onda potrebno za prevo enje srebra u zlato? Samo prevesti njegove unutra nje kvalitete u spolja nje. ponovo zauzimaju bitno mesto u hijerarhiji 'metala'. hladno u. eherezade. za koju je verovao da je barem potencijalno ja a od sir etne. u stvari. Poku avaju i da na e optimalan recept za pripremanje eliksira. neophodno prisustvo eliksira. mada noviji podaci ukazuju da je deo knjiga napisan kasnije ± u IX i X veku i da autor nije jedan ovek nego grupa pripadnika muslimanskog pokreta zvanog Ismailija. I D abir je smatrao da je iva su tinski metal zbog svoje te ne prirode i osobine da reflektuje sopstvenu okolinu. To je bila razbla ena azotna kiselina. a . Jednostavno. spolja nji kvaliteti zlata su toplota i vla nost. Alhemi arski simboli za sumpor i ivu. ibn Halduna. destilovao sir e i dobio "jaku" sir etnu kiselinu.D abiru su u ruke dospele knjige i spisi koje su arapski trgovci vekovima prenosili iz Evrope i sa istoka. zar ne? Me utim. u zapadnom svetu kasnije poznatom kao Geber. naravno. Na primer. unutra nji hladno a i suvo a. Osnovne ideje D abirovog opusa nadovezuju se na aleksandrijsku alhemiju i teorije Aristotela. Za njegovo pripremanje koristio je biljne i ivotinjske supstance. Tako i D abirovo poimanje materije obuhvata etiri principa: toplotu. pokazao kako se priprema olovno belilo. D abiru se. dok su preostala dva principa uro ena i predstavljaju unutra nje kvalitete. pripisuje veliki broj knjiga napisanih u to vreme. Detaljno je opisao amonijum hlorid. iva i sumpor.

bili i nau nici i tehnolozi. klasifikovao je supstance na "duhove" ili supstance koje potpuno isparavaju u vatri. D abir je napravio mnogobrojne aparate i posude svestrano kori ene od tada njih alhemi ara. zahvaljuju i Al Raziju. te je po tome bio i ostao izuzetak me u alhemi arima. poznat pod imenom Avicena. Alhemi arski simbol za srebro. a od vode e ostati jedino izolovana hladno a. Sledbenik D abira ibn Hajana bio je persijski alhemi ar Al Razi (850±925 g. . Razdvajajanjem toplote od hladno e i vla nosti od suvo e otvaraju se mogu nosti za dalje kombinacije u odgovaraju im proporcijama. ve sama ideja alhemije. nije bilo nikoga ko bi to znao da ceni. Arapski alhemi ari su. na alost. vatru. Najvrednije nasle e koje su nam ostavili. neobi no sagorljiv. kao to je sumpor ili ne to sli no. Osim toga. Alhemija se po etkom XIII veka vra a na prostore na eg kontinenta. U D abirovim radovima opisane su destilacije velikog broja supstanci ivotinjskog porekla. dodati nov impregniran sun er u destilat i ponoviti destilaciju. Kao rezultat velikog laboratorijskog iskustva. a zatim dodati sun er impregniran su ilom. destilovati ponovo. Primera radi. nesumnjivo.du u zadr ava u unutra njosti nedostupnu o ima drugih. "metalna tela" ili kovne supstance i "tela" ± minerale ili supstance koje se pri kovanju pretvaraju u prah. te nost i suvi ostatak koji odgovaraju principu etiri elementa i predstavljaju vazduh. Tako e vla nost vode biti osu ena suvo om (sumpora) i toplotom vatre neophodne za destilaciju. Pou en neuspesima ranijih vekova. Zahvalnost za to dugujemo pre svega Albertusu Magnusu. ni gips. Za dobijanje hladno e neophodno je sedamsto ovakvih destilacija. Tako je ve tada. Kao proizvodi destilacije uvek se javljaju gas. vla nost e biti potpuno spaljena. Sumpor. jedan od najzna ajnijih lekara u vreme izme u anti kog perioda i ra anja moderne nauke. Valjalo je sa ekati jo barem dva veka da se u glavama evropskih mudrija a iskristali e koncept eksperimenta i da neko po ne sa prevo enjem arapskih i anti kih tekstova. I Rod eru Bekonu tako e. nisu ni sir e. Sve to je trebalo uraditi svodilo se na odre ivanje odnosa u kom treba pome ati ivu i sumpor (bilo po principima numerologije ili prakti no ± mnogobrojnim destilacijama) i na taj na in dobiti bilo koji drugi metal.). Vodu treba prvo samu destilovati sedamdeset puta. U tada njoj Evropi. vodu i zemlju. nije verovao u mogu nost dobijanja zlata iz drugih metala. Sa Al Razijem medicinski deo alhemije dobija na zna aju. Tajna uspeha le i u velikom broju ponavljanja. zapaljiva materija. Ovo skretanje alhemije ka medicini nastavio je i Persijanac ibn Sina (979 ± 1034 g. ipak. bio poznat na in za pripremanje gipsa i njegova upotreba za fiksiranje slomljenih kostiju. kod Evropljana poznat kao Razes.). evo recepta za izolovanje hladno e koji navodi The Historical Background of Chemistry: Sipati vodu u tikvu i dodati supstancu koja poseduje izra enu suvo u. oveku koji je jo za ivota stekao atribut magnus (veliki). poseduje boju zlata.

iri maglovito. O tome svedo i slede i odlomak iz The Historical Background of Chemistry: Dugove nost je od primarne va nosti za kona ni trijumf. putuju i kroz sva godi nja doba. Zemlja. nego da ih je ono interesovalo najvi e iz gastronomskih razloga. nakon prispe a u pet unutra njih organa. kao ponuda vladarima za "prilog uz ve eru". . Isparava i prodire do ivica tela. Zlatni prah se.Umetni ka predstava jedne alhemi arske "laboratorije". nakon ega bi usledila odgovaraju a nagrada. To. ovek postaje besmrtan sa gotovo neograni enim mogu nostima. ocrtava granice i defini e pravila za po tovanje. seda kosa ponovo potamni. Verovalo se da ako jede zlato. koje nakon toga postaje podmla eno. zlato je najvrednija postoje a stvar. novi zubi rastu na mestu ispalih. kao vetrom no ena ki a. Kao nekvarljivo. Hrane i se zlatom posti e se dugove nost. Elixir Vitae i kamen mudrosti Kineske vladare je alhemija interesovala mnogo vi e kao umetnost pravljenja eliksira besmrtnosti nego kao ansa za relativno jeftino boga enje. naravno. ne zna i da tamo nji alhemi ari nisu poku avali da u "laboratorijama" smu kaju zlato. tj.

) i nazvao je tinkturom. mada ne pod navedenim imenom. razume re i koje se odnose na njega. tog neznanca koga svi poznaju. Mi ljenje da se promene u makrokosmosu ponavljaju i u mikrokosmosu predstavljenom ivim bi ima. okretanje alhemiji u nadi da ona mo e pomo i u ostvarivanju besmrtnosti deluje potpuno logi no. Imaju i u vidu da su kao osnovne supstance za pripremanje eliksira kori eni iva. olovo i srebro. Sledilo je izbeljivanje ili leucosis (dobijanje srebra) i zatim dobijanje zlata ("po u ivanje") ili xanthosis.. Da bi sve ovo i lo mnogo br e dodavane su "klice" srebra i zlata u odgovaraju im koracima.. Na postojanje supstance koja ubrzava ovakve procese prvi je konkretno ukazao Zosimos od Panopolisa (ca.Starac e ponovo postati mladi . a bez oblika. bez prisustva boja. 300 g. Ovakvim promenama ovek postaje imun na neda e ivota. predmet bezbrojnih oblika. mora se priznati da podatak da je nekoliko vladara umrlo od posledica trovanja i ne zvu i neobi no. staroj eni e se vratiti devoja tvo. U mikrokosmosu. istim sledom bi trebalo da se de avaju i promene u makrokosmosu. ili kamen mudrosti ime je istaknuta neorganska priroda i sposobnost ovakve supstance da izvr i finalnu transformaciju.e. za razliku od zapadnih religija. postaje en-jen (pravi ovek). koristili su jo u Aleksandriji krajem stare i po etkom nove ere. Zato je prvo neophodno "ubiti" metal sa kojim se radi. Drugo esto upotrebljavano ime u to vreme je bilo "prah" odnosno xerion to arapskim dodatkom lana al i transformacijom u latinskom prelazi u elixir. ili kamen mudrosti. Ono to je kasnije nazvano eliksir. uni titi njegove osnovne metalne karakteristike tako da postane crn. tj. nisu obe avale ve iti ivot. a bez ikakve vrednosti. telo umire ostavljaju i seme koje pod dejstvom duha brojnim promenama posti e savr enstvo sopstvene vrste. i samo onaj ko zna kako se spravlja Kamen mudrosti. Verovalo se i da je duh sastavni deo svih stvari i da promene nastaju delovanjem duha na telo..ovog kamena to nije kamen.. Logi no. Ponekad je sledilo i finalno dobijanje sjaja i i enje dobijenog zlata ili iosis. bilo je svojstveno tada njim alhemi arima. u biljkama i ivotinjama. .n. Ova faza u pravljenju zlata zvala se Proces sublimacije. tj. I junak na e prve pri e je verovao u mogu nosti eliksira odnosno kako Elijade navodi: . sumpor. Kako religije u Kini. dragoceni predmet. melanosis.

1582. de ifruju tekst. a ba kao ni kriptoanaliti arima CIA-e 400 godina posle Dija (u pitanju je uveni Vojni ev manuskript (Voynich)). a prohtevi mu nisu bili mali. Diju je.). zlatni grad i dobro mu je i lo. koji je sam sebe nazvao Paracelzus.000 dukata i kupio im neophodnu literaturu. Ka u da je Frensis Drejk na svojim putovanjima koristio navigacionu opremu koju je konstruisao D on Di. skre e alhemiju od pravljenja zlata ka medicini. ako izuzmemo gore pomenute alhemi are. Rudolf II. kao ni kod-brejkerima na engleskom dvoru ne to kasnije. Ka u da je imao li nu biblioteku od 6000 naslova koju su mu jednom prilikom zajedno sa ku om spalili zemljaci. U XVI veku osim razvoja medicinskog pravca alhemije dolazi i do pravog procvata ezoteri ne strane alhemije.Sa razvojem "medicinskog" pravca alhemije. ali o tome u slede oj pri i. bio je D on Di (1527 ± 1608 g. ukazao na postojanje manuskripta u kom se. imao je ambiciju da od Praga napravi alhemijsko udo. ekspir pi e o Romeu i Juliji. ipak. Vaseljene i svega ostalog.). godine D on Di iz Londona odlazi na privremeni rad u Prag. Luter uspeva da pocepa dobar deo kontinenta na dva suprotstavljena bloka i izazove stogodi nji rat. Alhemijsko carstvo XVI i po etak XVII veka u Evropi po mnogim parametrima predstavljaju krajnje interesantan period istorije ove na e nazovi civilizacije. Diju i Keliju nije uspelo da D on Di (1527-1608). Kad je Edvard Keli. sli no Aviceni pet vekova ranije. Da li ga je na ao? Sam je verovao da jeste iako su pedesetak godina kasnije njegove radove. . Tada nji car Bohemije. Rudolf je bez problema izdvojio 14. postavljene na konceptima bliskim konceptima moderne hemije. Cilj alhemije. te on ceo svoj radni vek posve uje traganju za kamenom mudrosti u svojstvu eliksira ivota. Tako e ka u i da ga je kraljica Elizabeta posebno simpatisala i da mu je malo toga bilo uskra eno. po njemu. Galilej demonstrira kako bi eksperiment mogao imati nekakve veze sa naukom i kako bi na tom konceptu valjalo raditi. engleski matemati ar. nije bio da otkriva tehniku transmutacije. Filipus Teofrastus Bombastus von Hohenhajm (1493 ± 1541 g. eliksir dobija i ire zna enje. dosta toga polazilo za rukom. nego da priprema lekove protiv svakojakih bolesti. ordana Bruna i veliki broj ve tica oba pola Inkvizicija pretvara u neprijatne uspomene i gust dim. verovatno. nalazi odgovor na pitanja ivota. Klju no ime ove pri e. Bez obzira na manuskript. Di se razumeo u mnogo toga. Dijev saradnik. A za sve to vreme u visokom dru tvu jako dobro instalirani alhemi ari poku avaju da osnuju sopstevnu imperiju. svodili pod arlatanstvo.

Ne to kasnije umire Rudolf II. filozofe. ali potpuno pogre na. nadaleko uvene ne zbog samog ina ve zbog alegorijskog pamfleta koji je opisuje ± Alhemijsko ven anje Kristijana Rozenkrojca. Bilo kako bilo. potrajao samo trideset godina. legende o hermeticizmu i rozenkrojcerima. engleski v. . uspe no je dovr io svoj projekat sa. napisao Johan Andrea. koji je. umetnike. recimo. kraj ove pri e istovremeno je po etak jedne druge legende. Hajdelberg postaje alhemijski centar sveta i pravi magnet za ljude od nauke. Svita se seli u Prag i Majer postaje premijer. po njihovom mi ljenju. Na mestu gde je Majer okon ao karijeru danas se nalazi Ulica alhemi ara. Pretpostavka da e Englezi prisko iti u pomo ako Habsburgovci napadnu Prag be e razumna. Knjigu je. najve im impakt faktorom ± alhemijsko obrazovanje dvojice talentovanih asistenata. pa neka vas oni li no zbunjuju svojim idejama i interpretacijama. Majer. te odlaze kod mladog princa Frederika V (Hajdelberg). Svi uslovi za nastanak alhemijske imperije su tu. kralj. Po svemu sude i. Alhemi arske laboratorije. pa su raspisani izbori za novog cara (takav be e obi aj u Severnoj Ligi). verovatno. Mihaela Majera i Johana Andree. Frederik prihvata sve ponu ene predloge i eto svadbe. behu potpuno uni tene. u enici su bili jo ambiciozniji od u itelja. verovatno. Me utim. Kao to ve .Pre nego to se Di pred kraj svog ivota vratio u Englesku. i sami pretpostavljate gore pomenuti mlado enja uz "skromnu" pomo svojih savetnika Majera i Andree pobe uje na izborima. u neku ruku. pa su nastavili sa pripremama za stogodi nji rat. Me utim. Car Frederik i alhemijska imperija nisu potrajali ni godinu dana. ispostavilo se da je ovo. Umberto Eko i Herman Hese. samo slegnuti ramenima i uputiti vas na majstore igre kakvi su. bez sumnje. godine isto kao i njegov "veliki vezir". Me utim. ko je Kristijan Rozenkrojc? Na ovo pitanje u. Frederik V je ubijen je u Pragu 1619. bio ra un bez kr mara. Katoli kom jugu se ideja i nije preterano dopala. Kr mar je u ovom slu aju bio D ejms. nude mu perspektivan alhemijski program i nagovaraju ga da se o eni engleskom princezom jer bi to.d. nadalje alhemija i rozenkrojcerijanstvo idu ruku pod ruku. ipak. a sa njima i snovi o jednom boljem svetu. dodu e. bio dobar strate ki potez. ali i talentovane varalice.

levity. Fukoovo klatno. O igledno. Alhemija nije izdr ala pojavu diferencijalnih jedna ina. Pre nego to stavim ta ku na pri u i lukavo izbegnem pripovedanje legende. Grafi ki zavod Hrvatske. Umberto Eko. Mircea Eliade. Stoga su alhemi ari stvorili svoj sistem znakova i tajni jezik komunikacije. alhemiju nema puno smisla posmatrati samo kroz njenu egzoteri nu varijantu. Inkvizicija nije imala ba puno razumevanja za takve ideje. du e. to je. The Historical Background of Chemistry. 1983. 1968. dok su grobari prvoborci industrijske revolucije. Kova i i alkemi ari. Uzgred. ta vi e. Beograd. mislim da bi trebalo razmisliti o interesantnoj pojavi da klju ni lik zlatnog doba alhemije nije imao ama ba ni ta sa retortama i aparatima za destilaciju. 1971. Dover Publications. ponekad. godine osvojili Prag bude i jedan dvadesettrogodi nji Francuz ± Rene Dekart. Sve u svemu. prizna ete. projekat na kom svi manje-vi e i dan danas radimo. najbolji engleski matemati ar svog vremena. ak do bo anskih visina jer " ovek je brat bo iji". ta transmutacija oveka mo e odvesti prili no daleko. Njutn i Lajbnic. Istina malo su preterali u kriptovanju sopstvenih ideja. Leicester.Prikaz pe i za destilaciju. Herman Hese. odnosno medicinu. Jasno. Ubice se zovu Dekart. izvor sveg alhemijskog u enja. trodimenzionalnog prostora i mehanicisti kog determinizma. Kako ka e Corpus Hermeticum. Ironija je u tome to je i Njutn u svojoj laboratoriji poku avao od jeftinog metala da napravi zlato. New York. Kratka istorija hemije. Ideja alhemije je transmutacija. prst sudbine je uredio da me u vojnicima koji su 1619. Nagradno pitanje ± Ko je ubio Mihaela Majera? Tatjana Damjanovi Hemijski fakultet Beograd Preporu ena literatura: y y y y y Isak Asimov.com/alchemy Preporu ena kompjuterska igra: Zork Nemesis . Preporu ene Web stranice: http://www. transmutaciju materije koja vremenom izrasta u dana nju hemiju. teta to nije mogla da potraje. Di je bio matemati ar. Nau na knjiga. pa su. vi e vremena provodili u de ifrovanju tekstova nego u laboratorijama. pre svega. Igra staklenih perli. alhemija je bila jedna valjana philosophia naturalis svoga vremena. Henry M.

Moglo bi se ak re i da su detektivi sa svojim deduktivnim razmi ljanjima. Iako su hronolo ki prethodili procesnoj ili novoj arheologiji. o emu govori Majkl enks (M. koji postepeno vode do rekonstrukcije pro losti. si u ni tragovi.imaju po svom metodu dosta sli nosti sa onim teorijskim i metodolo kim inovacijama za koje su se.Arheologija iz romana Ljudi se. ovi knji evni likovi kao da su najavljivali va an teorijski preokret koji se u arheologiji dogodio krajem ezdesetih godina pro log veka. Intelektualni prezir i nau na superiornost koju su predstavnici nove arheologije pokazivali prema tradicionalnoj. svojevrsna paradigma te teorijske revolucije u arheologiji. sada ve vreme ne. isti u da njihov posao ima izvesnih sli nosti s detektivskim: otkrivaju se. Konana Dojla. s prili nim ponosom. kao to su erlok Holms. zalagali pobornici. ili Herkul Poaro i gospo ica Marpl . Shanks) u svojoj knjizi Isku avanje pro losti. kulturnoistorijskoj arheologiji. formiraju se i proveravaju hipoteze. mogli bi se uporediti s odnosom erloka Holmsa prema Lestrejdu ili Herkula Poaroa prema sirotom inspektoru D apu.junaci Agate Kristi . Upotrebljavaju se komplikovane forenzi ke metode. erlok Holms. pribegava se zaklju ivanju (induktivnom i deduktivnom). najvi e ponose onim za ta nisu zaslu ni (setimo se samo koliko smo se nekada ponosili "na om" razu enom obalom). koja su potpuna suprotnost "tradicionalnim i konzervativnim metodama" zvani ne policije. obi no. naoko nebitni. Tako i arheolozi. Holmsovo superiorno analiti ko i deduktivno zaklju ivanje suprotstavljeno je konzervativnom policiskom ablonu . uveni detektivi iz romana. "nove arheologije". svojevremeno.

tako e .junak detektivskih pri a Edgara Alana Poa.prim. Sitni.zasnovan je na posmatranju trica i ku ina (observation of trifles . Jednim drugim povodom rekao je: "sitnice su apsolutno najva nije". Njegov stan u Bejker stritu 221b.inspektora Lestrejda koga veliki detektiv iz Bejker strita otvoreno omalova ava. po to ih . nije li ba on napisao malu monografiju o specifi nim osobinama pepela od 140 razli itih vrsta cigara. Dovoljno je pogledati samo jedan slu aj . svejedno). Ex libris Artura Konana Dojla. a hemijske i mikroskopske analize stalni su Holmsov pratilac pri istra ivanju. kliknuo: "Vi e nauke!".izme u ostalog .e Hadson). Njih konzervativni arheolozi.ne bi ni tra ili. Na kraju krajeva. unela mno tvo "trica i ku ina" u arheologiju. prava je laboratorija (na zgra anje doma ice g. isto tako.Misterija u Boskombskoj dolini. I "nova arheologija" je. obuzeti definisanjem kultura i "kulturnih uticaja" ne bi ni uo ili. naizgled nebitni. da bi se uvidele udesne sli nosti izme u Holmsovog metoda i proklamovanih ciljeva "nove arheologije". Poarove male sive elije.na uveseljenje italaca . mada se ne sme zaboraviti ni njegov sjajni prethodnik Ogist Dipen . detalji nisu za Lestrejda predstavljali podatke bilo od kakve va nosti.Znate moj metod . autora). kao i mnogo godina kasnije Dejvid Klark u Analiti koj arheologiji. Holms veli: . Holms je prvi uveo "egzaktnu nauku" u (knji evno) istra ivanje zlo ina (ili pro losti. Holms je govorio doktoru Votsonu: . Znate moj metod: vi e nauke! erlok Holms je svojevremeno.neumoljivo trijumfuju nad sumornom rutinom vi eg inspektora D apa iz Skotland Jarda. cigareta i duvana za lulu? Ni jedan podatak za njega nije bio suvi e si u an ili zanemarljiv.

Holms svoje hipoteze. ono to ostane. ili potvrditi. ili uni titi Lestrejdovu teoriju onim sredstvima koje on nije u stanju da upotrebi. to je o igledno u Dojlovom romanu Avanture Berila Koroneta: . gospodine. pristupi u ovom slu aju s pretpostavkom da je ono to ovaj mladi tvrdi ta no. da bi mislio da se hvali em kada ka em da u. Dakle. Agata Kristi.Ne. Holms je svestan da su o igledne "zdravorazumske" injenice i "istine" esto potpuno pogre ne i da je potrebno temeljno proveriti (testirati) sve podatke.To je moja stara maksima ± kada se odbaci sve to je nemogu e. u pitanju je pravi primer hipoteti ko-deduktivnog metoda i pozitivisti kog nau nog optimizma (ne treba podse ati na samouverenost erloka Holmsa i na njegovo uverenje da je uvek mogu e otkriti zlo in ili su tinu doga anja u pro losti). pa ak ni da razume. koliko god da je neverovatno .Isuvi e dobro me poznaje .mora biti istina.. stalno testira vrlo egzaktniim nau nim metodama: . .Ne postoji ni ta to bi moglo toliko da nas zavara kao o igledna injenica. to ga tako e pribli ava stavovima nove arheologije: . do kojih je do ao dedukcijom. i vide emo kuda e nas ta hipoteza odvesti. U procesu testiranja hipoteze slu io se procesom eliminacije.

Meni je te ko da savladam i sve injenice. Holms kao da je uo io i zamke koje su pretile metodu "nove arheologije". to ga je te e razre iti. koja se zasniva na postulatu da zna enje uvek zavisi od konteksta.re e Lestrejd namiguju i. veoma sumnji av prema dedukcijama (vidi u: Misterija.Posebnost je gotovo uvek klju zagonetke. u televizijskoj debati o teoriji u arheologiji. to je zlo in bezli niji i uobi ajeniji. iji je logi ki pozitivizam bio u korenu nau nog metoda "nove arheologije".Zna i. a ne na op te kulturne procese. s jedne strane. izuzetke.Mo e izgledati da ukazuju pravo na jednu stvar. .U pravu ste . tavi e. kao i na osobenosti kultura i njihove me usobne razlike. kao i "tradicionalni" arheolozi. nehotice ponovio Lestrejdov stav. Uvi ao je da je te ko sprovesti potpuno objektivno istra ivanje i da ono uvek zavisi od ugla gledanja ( ime kao da je najavljivao postprocesnu arheologiju): .prim. mo ete uvideti da ona potpuno beskompromisno ukazuju na ne to savim drugo.re e Holms uzdr ano . ipak. Lestrejd je bio. kako to navodi Hoder u itanju pro losti.): . nesumnjivo bi se slo io s ovim Holmsovim stavom. Nije te io tome da sagleda op tosti u ljudskom pona anju. shvatao je opasnosti od generalizacija koje su dovodile do potpunih apstrakcija: . stigli smo do dedukcija i zaklju ivanja . Holms ka e: . time je erlok Holms donekle ve zagazio u postprocesnu i kontekstualnu interpretaciju. a kamoli jo da jurcam za teorijama i izmi ljancijama. . U tom pogledu bio je. ve naprotiv.Karl Hempel. .. ali ako samo malo pomerite ugao svog posmatranja. pojedina no. Jedan srpski arheolog nedavno je. razlikovao od "novih arheologa". bli i stavovima kulturno-istorijske arheologije koja je te i te u istra ivanju stavljala na posebno. ne postoji ni ta neprirodnije od op eg mesta. navode i "da mi imamo obilje arheolo kog materijala koji jedva savla ujemo.Vi zaista te ko savladavate injenice.Posredna svedo anstva na osnovu okolnosti (circumstantial evidence . S druge strane. S druge strane.odgovori Holms zami ljeno.. U jednom (osim i to je izmi ljeni lik) Holms se. tako da uop te ne moramo (!?) da se zamajavamo raznoraznim teorijama". autora) veoma su klizava .Budite u to sigurni.

Kod interpretacije. Poaro. kao i pitanju mogu nosti njihovog otkrivanja dedukcijom. Poaro koristi svoje "male ideje". Time se on pribli io problemu op tih "prirodnih" zakona u ljudskom pona anju. "kolonijalne" britanske arheologije. "Arheolozi reda i zakona" (kako je Kent Fleneri nazvao najekstremnije poborce nomoteti ke nove arheologije). u svom besprekornom odelu. proizvod dedukcije i rada "malih sivih elija".ica D ejn Marpl. Male ideje sivih elija Agata Kristi bila je dobro upoznata s arheolozima i arheologijom. izraziti su pripadnici hipoteti ko-deduktivnog metoda. . koje je i on pedantno proveravao. koji je istra ivao Bliski istok i u mladosti bio Vulijev pomo nik pri iskopavanju Ura.Agata Kristi na jednom od arheolo kih terena na Bliskom istoku. spekulacija itd. Arheolozi u njenim romanima definitivno su predstavnici tradicionalne. to je ona starija". zapravo hipoteze. etnografska analogija. ali i njegovog dobrog poznavanja univerzalne "ljudske prirode". Poaro nije krio da su te hipoteze.). smatrali su da nije bitno odakle poti e neka ideja (arheolo ki podatak. detektivi Herkul Poaro i g. ali neinventivnom inspektoru D apu (solidnom terencu). sa ufitiljenim brkovima. ukoliko se ona dovoljno strogo nau no proveri. u ta su verovali predstavnici "nove arheologije". Bila je udata za uvenog arheologa Maksa Malovana (Sir Max Mallowan). me utim. uvena je njena izjava o tome da su "arheolozi najbolji mu evi po to pokazuju sve ve e zanimanje za enu. naprotiv. Njeni junaci. koji karakteri e "novu arheologiju". ide ak tako daleko da prezire terenski rad i ostavlja ga pouzdanom.

mogu e sagledati. Kao to su pobornici "nove arheologije". ve inu ljudskih akcija. Verovala je da je. me utim. uglavnom.Maks Malovan. pod uticajem neo-evolucionisti ke antropologije Lesli Vajta i D ulijena Stjuarta. To ti je kao knjiga o trikanju. bila je gospo ica D ejn Marpl . u poverljivim razgovorima. Uprkos tome. zna . onda. odnosno upore enja. kao i u ograni en broj modela ispoljavanja te prirode.Niniva. bila je potpuno uverena u postojanje univerzalne ljudske prirode. verovali u univerzalnost kulturnih procesa i manje vi e se slobodno slu ili etnografskim analogijama i modelima. u cvetnim i ure enim ba tama engleskih varo ica. Ima oko ezdeset pet razli itih mustri. Pa. uz aj. Prepoznaje ablone kako nailaze. poznavanjem zakonitosti u ljudskom pona anju. tako je i g. Prepoznavanje mustri ampion hipoteti ko-deduktivnog metoda.ica Marpl tedro koristila analogije. ili ba zbog toga. Njen terenski rad sastojao se. prepozna odre enu mustru kada je vidi . nema ba mnogo raznih ablona u ivotu.Pa.junak mnogih romana Agate Kristi. pa ak i predvideti. knjiga 2 . . itava su tina njenog metoda sadr ana je u nekoliko re enica: .

po to je bila uverena u univerzalnost ljudskog karaktera i iskustva.ice Marpl. Sent Meriz Mida recimo. bili su likovi iz njenog rodnog mesta. mesarski pomo nik sklon kra i. Renfrew) u njegovim ranim radovima o megalitima praistorijske Zapadne Evrope.Korica Ubistva u Mesopotamiji.ice Marpl o ablonima ivota. Analogije g. A. ali i vazda zabrinuti nadkonobar. ni mnoge ubedljive teorije "nove arheologije" nisu izdr ale proveru stvarnosti. Sli no zapletima u kriminalisti kim romanima. koji bolje izgledaju na papiru nego u ivotu. Binford) je paleolit Evrope obja njavao uz pomo Nunamiut Eskima. 1987. Passenger to Frankfurt. simpati na kondukterka voljna svakome da pomogne. A Caribbean Mistery. Naravno. . ali njihova uverenost da su na pravom putu. njihovi modeli i postupci nisu bili tako jednostavni kao metod Gice Marpl. ili samopouzdani. New York: Pocket Books. A. Christie. sa ima jedno od najva nijih pitanja etnoarheologije i savremene arheolo ke teorije: postoji li. U svim situacijama. pa i da razre i zlo ine. me utim. a Luis Binford (L. Mi ljenje g. 1985. Antropolo ke analogije Kolina Renfrua (C. mogla se meriti s njenom viktorijanskom nepokolebljivo u. zaista. uz pomo odgovaraju ih analogija iz kom iluka. uspevala je da klju ne likove objasni. New York: Pocket Books. samo ograni en broj razli itih "mustri" ivota? Aleksandar Palavestra Filozofski fakultet Beograd Preporu ena literatura: y y Christie. bili su spomenici na Pacifiku.

1973. besramno. U: Research and Theory in Current Archaeology (ur. kako bi se to moglo pomisliti). P. LeBlanc. C. poni avaju e. Archaeology with a Capital S. pa i u samom Rimu. London: Routledge. 1984. 1992. Redman). The Adventure of Beryl Coronet.religiozni. Doyle. U: The Penguin Complete Adventures of Sherlock Holmes. C. njegovi oblici i poimanje predstavljali su jedan poseban svet u kome su po tovani tradicija. . va ne su dve konstatacije. C.. (ne radi se o ³najstarijem zanatu na svetu´. The Boskombe Valley Mistery. New York/London: Columbia University Press. Harmondsworth: Penguin Books. Experiencing the Past. Doyle. Shanks. J. I. C. 1984. C. Explanation in Archaeology. 1971. U ime bogova Pre po etka ove pri e o prostituciji u anti kom Rimu. Savremene kategorije kao to su bogohulno. M.nama neshvatljiva sloboda. 1984. S. i Redman. nego . 1986. U: The Penguin Complete Adventures of Sherlock Holmes. Cambridge: Cambridge University Press. Harmondsworth: Penguin Books. nije profani. Prvo: seks. Drugo: jedan od najpoznatijih drevnih oblika prostitucije irom anti kog sveta. U: The Penguin Complete Adventures of Sherlock Holmes. Harmondsworth: Penguin Books. Reading the Past. polo aj u dru tvu. K. funkcionisale su u dru tvenom ivotu Rima na sasvim drugi na in. obi aji. Hodder. Flannery. ali istovremeno i . New York: John Willey & Sons. Watson.y y y y y y y Doyle. A Case of Identity.

ena se podvrgava inu prostitucije da bi se zatim mogla udati na uobi ajeni na in. Drugi na in je kad se ena posve uje slu bi u hramu kao zare ena bludnica . Herodot navodi da u hramu Miletu Vavilonci imaju jedan od najbesramnijih obi aja: svaka ena koja se u toj zemlji rodila. . Da bi se uveo nekakav red.to najbolje ilustruje podatak o postojanju dva neobi na tipa prostitucije u hramovima bo anstava.na odre eno vreme. a pripada etrurskoj umetnosti. u kojima prostitucija postaje va an deo verskog kulta. Tako. drugi izlaze.Prikaz seksualnog odnosa utroje.. No i tu ima preterivanja koje je i tada te ko bilo shvatiti. formirane su mnogobrojne staze koje vode u svim pravcima do ena. i prepune su mu karaca koji su u potrazi za enom koja im se dopada. za itav ivot. ili to je e e. pra ene slu kinjama. iz "Grobnice Bikova". nasta e izuzetna sprega izme u seksualnosti i religije . ali one bi to radile na na in dostojan gospo a: do hrama bi se odvezle u zatvorenim ko ijama. To je va ilo i za ene iz bogatih porodica. U takvim zajednicama. mora jednom u ivotu oti i u Venerin hram i onde imati seksualni odnos sa nekim neznacem.. U prvom. Ovaj crte poti e iz Tarkvinije. Hroni ar dalje bele i da je unutar hrama uvek veliki mete jedni ulaze.

umirivanje kolektivne savesti. tako e. U tom kontekstu mora se. socijalni. pre svega u mediteranskom basenu.Kako religiozna prostitucija predstavlja posebnu pojavu i problem u okviru anti ke epohe. moralnog. Prostitucija u dana njem vremenu se javlja. severnoj Africi i Maloj Aziji. ljubavi i Mutunusu. Dru tvo se "brani" koriste i dva obrasca. najpre upoznati i ispitati institucija braka u svim njegovim segmentima zato to mi ljenja. ne emo se upu tati ni u analizu pojave i dimenzija rimske prostitucije. zbog obimnosti teme. njene kulture i civilizacije.. ili moralni problem. ose aji i stavovi prema braku odre uju i stav dru tva prema zabranjenim seksualnim odnosima. Iz istih razloga. Umesto svega toga poku a emo da navedemo to ve i broj podataka o prostituciji ena. i time pru imo mogu nost itaocu da sam stekne uvid u op tu sliku o rimskoj anti koj prostituciji. prostitucija dominira na prostoru Rimskog Carstva. a potom i mu karaca. a tretira kao oblik kriminalne ili polukriminalne delatnosti. Njena interpretacija sa dru tvenog. uglavnom. prema razmeri i zna aju. podrazumeva prethodno istra ivanje prostitucije u anti koj Gr koj. ne emo se baviti ni pore enjem rimske i savremene prostitucije. bar prema raspolo ivim podacima. za nas naj e e ne postoji kao ozbiljan dru tveni. Tako e. . Tokom kasnijih epoha. koji prakti no ne daju nikakve pozitivne rezultate: prostitucija se tretira kao kriminalno delo koje podle e krivi nim sankcijama. O braku. mi emo se u daljem tekstu prevashodno baviti prikazom ³klasi ne´ prostitucije. niti razloga koji su uslovljavali razli ite oblike prostitucije. religioznog ili antropolo kog aspekta mogla bi biti tema brojnih studija. kao pojava urbanog ivota. a potom eventualno sledi slanje na rehabilitaciju. Svako ozbiljnije prou avanje rimske prostitucije (ve na samom po etku. mada bi takva paralela bila izuzetno zanimljiva. iako su u nju uklju eni prakti no svi segmenti dru tva. postavlja se problem njenog porekla). Odvija se iza javne scene. koja nije ni ta drugo do ..

bez posebnih seksualnih odnosa povezanih sa ose anjima ljubavi. preodeveno u obi aj. ne nosti i strasti. U okviru doga aja koji su pratili stupanje u brak izdvoji emo. zadr alo se.Rimski etoni za javne ku e: svaki eton na pozadini ima brojku pojedina nu cenu. stizala do mlado enjine ku e. okvir dopu tene seksualnosti . a na prednjoj strani jasnu predstavu seksualne usluge koja se dobija za toliki novac. To je bila bra na du nost .bez velike veze sa erotizmom. samo prvu bra nu no . isti e da je Grcima gotovo po lo za rukom da iz bra ne veze uklone ljubav. Izme u anti ke Gr ke i Rima postoje brojne i bitne razlike u odnosu ljudi prema braku i prostituciji ( enskoj i mu koj). formirala bi se ven ana povorka koja bi. Neki ak tvrde da je gotovo nemogu e prona i primere da se slobodna gr ka ena udala iz ljubavi. ovo zadovoljstvo je mogao gotovo svako sebi priu titi (³Cena: samo obol´). uz neograni enu raspojasanost gostiju (glasno su se pevale pesme u slavu penisa i pravile bestidne ale). u po etku. najjednostavnji na in da do u do zadovoljenja svojih seksualnih potreba bila je poseta javnoj ku i. ne samo mladi a. U po etku je praktikovan obi aj koji se zadr ao do dana njih dana i kod nas . To nasilje. pristup blizak gr kom: u strogom vaspitanju Grci su enama nametnuli ra anje dece kao najva niji smisao porodi ne zajednice. S obzirom na to da su me u brojnim kategorijama postojale i prostitutke koje su svoje usluge napla ivale simboli nim iznosima. u razli itim oblicima. Bra na postelja bi bila pripremljena. bez imalo ironije. a nevestu bi starije ene . Ljudi koji su pod okriljem no i ³tra ili najjadniji odnos na svetu´. jedan autor. to jest. koja je objektivno predstavljala dozvoljeno nasilje. u pojedinim delovima sveta sve do XX veka. nego i za o enjene mu karce. I u Rimu brak je bio. Uop tavaju i ovu sliku. pre svega. odnosno. odnos s udatom enom.simboli na otmica mlade. Rimljani su u poimanju braka imali. Za svakog gra anina. kao ilustraciju. Posle gozbe sledio je obi aj deductio. bili su prezirani.

u osnovi ima smisao nedela. smatra Bataj. U bra noj sobi poseban zna aj i ulogu imala je statua Mutunusa Tutunusa. Predstava "otimanja mlade". polako je postajalo nezamislivo da se u ovoj stvari tra i pomo bo jih slugu. Polni odnos. Naravno. defloracija je u anti kom Rimu imala i velike ritualne implikacije. No. tako da se postepeno uobi ajilo da se za defloraciju ena obra a . Na ovom mestu treba naglasiti da i u znatno kasnijoj istoriji in defloracije nije poveravan mlado enji. ve je poreklo ovog prava bilo sasvim druga ije. Njima je davana mo kr enja tabua.bu enje devi anske opne . boga (ni eg reda) polnih odnosa izme u mu karaca i ena. Posle molitvi upu enih boginjama Junoni i Cinciji (boginja pojasa). pravo prve bra ne no i. . a i prakti ne neutralisanje opasnosti od prvog seksualnog sno aja. nije predstavljalo. U svakom slu aju.prethodno uputile u tajne seksualnog ina. uglavnom je sve tenstvo odre ivalo defloratore nevesti. defloracija . kako to tuma i Bataj. a i mogu a kasnija odbojnost (pa ak i ose aj odvratnosti) ene prema inu sno aja sa mu em. u prvim vekovima hri anstva. koju bi po svr etku tog ina zajednica nadalje zabranjivala. koje je u ivao vlastelin kao nosilac suverene vlasti na svom posedu. Freska iz Pompeja. Ona bi potom skidala ode u i sedala na Mutunusov kameni bo anski penis. kada je u pitanju devica. kao to se dugo stereotipno verovalo. Rezultat tog ina bio je prakti ne prirode. zloupotrebu tiranina kome niko nije smeo da se odupre.vlastelinu. mu bi odre io enin pojas. Najpre.ime bi bila umanjena neprijatnost. ve posebnim ljudima.

Iako najraniji zakon. godine pre n. sabinjanski mladi i "oteli neke uli arke". koja se pripisuje jednom od naj uvenijih rimskih istori ara. O tome govori i poznata konstatacija. Za razliku od nje i njenog najve eg mogu eg greha . odluku o kazni zajedno donose mu i ro aci. Predstava praznika floralija sa jednog mozaika. aprila do 1.. boginje cve a i prole a. izvo ene su mimi. Horacije pripisuje pesniku Katonu prastaru tvrdnju da prostitucija uva svetost doma eg ognji ta. prostitucija postoji od samih po etaka rimske dr ave. Livije navodi da su 501. koja e dugo biti prisutna u psihi Rimljana i ostavi e posledice na njihov odnos prema suprugama. maja). onda. pravi Rimljanin se eni bez ljubavi.. ekonomskih ili nekih drugih razloga. na osnovi starog obi aja. kao gr ko nasle e. Tokom tih dana. Razvod se dobijao veoma retko. Vekovima je ena bila potpuno u drugom planu. zbog koje je mogla biti i pogubljena. osnovna uloga u braku joj je bila odr avanje doma instva i ra anje dece. koje su sklapane iz politi kih. a u esnici su . Car Tiberije je u I veku doneo odredbu da ukoliko javni tu ilac ne pokrene krivi ni postupak.e.samo u slu aju te kih razloga kao to je npr.enske slobode i utemeljenje prostitucije Seksualni ivot Rimljana republikanske epohe ini se besprekornim. Odnos Rimljana prema prostituciji bio je sasvim prakti an. na proslavi igara u Rimu. a ljubi bez ugla enosti i po tovanja. mu evljeve seksualne avanture smatrane su nesta lucima bez ikakvih posledica. Flore (od 28. nepostojanje ranijih pravnih propisa ne zna i da nije bilo klasi ne prostitucije. a prema mi ljenju rimskih pisaca Cicerona i Livija. U Rimu. U tom kontekstu zanimljiv je praznik Floralije (Floralia). sa dvostrukim merilima morala. Tacitu: . i to . koji se odr avao u ast jednog od najstarijih italskih bo anstava. Jedina krupna mrlja koja je tu sliku naru ila je uvena otmica Sabinjanki. enina neplodnost.preljube. poput gr ke. brakovi su esto bili posledica ranih zaruka. koji se odnosi na prostituciju poti e iz Avgustovog vremena. Iako rimska ena nije bila zatvorena u enske odaje.

mu vi e nema neprikosnovenu mo . Me utim. Vrhunac je predstavljalo pojavljivanje bludnica na pozornici. po elji sakupljenog naroda. vi e nije pra eno ljagom i starovremenskim moralom.. za grobnice njihove.. uz ples nabijen erotikom.. ve od kraja republikanske epohe dolazi do velikih promena. ak i razvod je u toj meri olak an da bi Rimljnkama pozavidele ene u najve em broju zemalja u dana njem svetu: razvoditi se i eniti. odnosno udavati vi e puta. A Juvenal to jo vi e karikira: . a ve za novim udi . Tako Seneka jetko konstatuje: .. bacale sa sebe ode u i ostajale nage. ve prema svojim brakovima.... a da su je rimske prostitutke smatrale svojim praznikom..i tako raste spisak: osam mu eva u godina pet. razvode se kako bi se udale i udaju kako bi se razvele.bili poznati po pijan enju i nepristojnostima. zar nije natpis lep?. koje su.U prvom se domu jo nije ni obrela. Freska "Pristanak"... . Polo aj ene se pobolj avao u svim domenima .neke najplemenitije gospo e broje godine ne prema konzulima. Postoji pretpostavka da je sve anost imala plebejski karakter.

ve Avgust donosi zakonske odredbe koje su trebale da podstaknu zasnivanje braka. kada se Rim iri i u njega se sliva nevi eno bogatstvo sa svih strana sveta. Me utim. za ljubavnika uzima bogatog mu karca (³sponzora´. uklanjali s puta: U tom novostvorenom svetu mo i i rasko i Rima. Tako.mu karac je mogao iveti s bilo kojom enom. ili. Slava i tragedija novih ena sada okupiraju Rim. jer njene doma i ke vrline vi e nisu bile primarne. Objektivno. da u toj slobodi. ili pak. Posledice ovog stanja su dovele do dono enja zakona lex Voconia. koji je imao za cilj da onemogu i ene da preuzimaju nasledstvo. Pored seksualne slobode i ivota u kome je sebi mogla da priu ti zadovoljstva kad i koliko bi ona htela. Rimska ena kona no je prevalila vi evekovni put od ugledne i po tovane matrone u togi. npr. U novom. ako je o tome slu beno obavestio vlasti (deca iz takve veze nisu bila zakonita i nisu imala pravo na njegovo nasledstvo). bogati su i dalje vi e voleli da vode raskala an ivot sa prostitutkama ili ljubavnicama. nova ena se vi e ne uste e ni da se uklju i u javne poslove. Seksualni skandali i ekscesi za mnoge predstavljaju krajnju degeneraciju Rima.u vreme Carstva rimsko dru tvo je dostiglo vrhunac iskvarenosti u istoriji. Zlokobno zvu i zavr etak jedne Horacijeve ode: . uprkos svemu.. Izrodi jo gori od nas. ta nam jo pogubne godine nisu od zla donele? . na primer. kao vekovima pre toga u pro losti. piscima i uop te umetnicima njegove epohe. davanje olak ica roditeljima s troje ili vi e dece. Me u tim zakonima bilo je i danas aktuelnih podsticaja. Mu karcima je bilo lak e i ugodnije da provode ivot sa ljubavnicama nego da formiraju bra nu zajednicu sa svim obavezama i tegobama koje ona donosi. mu karac koji je pripadao nekom visokom stale u nije se mogao eniti enom ni eg dru tvenog ranga. Vekovima kasnije. pre svega u domenu njene seksualne i dru tvene slobode. a ene do pedesete. Da li samo zbog toga to su se odnosili na plemstvo a ne i na plebs. Pojedinci bi sklapali formalne brakove da bi sa uvali svoja prava. a ene iznad 20 godina. ovi zakoni . kao simbolu svih vrlina. Avgustu i najve im pesnicima. pa i zabranama pojedinih careva. primarnu ulogu imaju i ekonomske promene. Najslavniji pesnici oplakuju izgubljenu istotu pro losti. doneta je zabrana raspolaganja imovinom . za mu karce bez dece iznad 25 godina. a nara taj to emo ga ostaviti jo pokvareniji e biti.za neo enjene mu karce do ezdesete godine. ona sada nakon smrti oca postaje naslednik. kako bi se to nazvalo u savremenom argonu). Naravno.nisu postizali cilj. Uprkos cilju kome su te ili. U okviru ovih Avgustovih zakona. Nestaju vrline i pastoralna slika koja je karakterisala ivot i porodicu "zlatnog doba" ranog Rima. kojoj su se ljudi. menja se i ivot ene. .. kao zavr etak potpunog preobra aja nekada nje smerne matrone. koji e mo i da joj ispunjava elje i prohteve. Ona vi e nije zavisila od oca i mu a. sve to e ostati samo ideal koga su veli ali i slavili. zapo inje rasko an ivot u kome brak vi e ne predstavlja neku posebnu vrednost. prostitucija je uspela da prona e adekvatne odgovore i da opstane bez ikakvih prekida.. odnosno gospodarica svog imetka. doneti zakoni su i ograni avali brak ± podstican je samo onaj koji je smatran prikladnim: naime. doneti su i prvi koji su u istoriji dr ave priznavali konkubinat . menjaju i samo formu i oblike. slobodnom braku.Lex specialis Sa po etkom Carstva.. pored dru tvenih. ili i zbog nekih drugih razloga. to i jeste tako . Svestan ovih promena i njenih posledica po samu dr avu.

koji je imao bitnu ulogu u atelanama i mimama. uspostavlja se sklonost ka eroti nom: prostitucija i javne ku e ve postaju deo njih. koje su na kraju predstave igrale gotovo gole. Americi i na Istoku. homoseksualno u i rodoskrvnu em. Uobi ajne su teme koje se bave preljubom. Predstava sa kameje. Prikazivanje eroti nih scena bilo je veoma popularno. Novinu predstavlja to to su enske uloge igrale zaista ene.). . kako su ga jo nazivali (po rimskoj carici iz prve polovine I veka. mnogi imperatori su poku avali da ih zabrane. Ve u prete ama rimskog teatra (atelane.robinje. a va an element bio je ples. Jo zanimljivija je pri a o nastajanju veze izme u teatra i prostitucije. ali u tome nisu uspevali sve do IV veka. Javne ustanove i prostitucija Posebnu ulogu u prostituciji imalo je njeno nastajanje i vezivanje za pojedine institucije karakteristi ne za forme dru tvenog i kulturnog ivota. ili "mu ka Mesalina". koja je svojim razvratnim ivotom obezbedila mesto u istoriji). Naro ito pogodno tle za tako ne to bila je sklonost Rimljana ka kupanju. mime i pantomime). kada se u njima praktikuje zajedni ko kupanje mu karaca i ena. koje su pojedinci vodili za svoj ra un. Zanimljivo je da ova sprega masa e i prostitucije postoji i danas u Evropi. Slu kinje u njima su esto bile bludnice i bludnici specijalizovani za masa u. kako bi se snabevao mu karcima. On je bio oli enje krajnje izopa enosti i besramnosti.Elagabal vozi ko ije u koje su upregnute ene . otvorio je i javna kupatila za narod. Po ev od Hadrijana (117-138 g. I pojedini carevi ostali su poznati po svom ivotu u termama. pa i privatna. pored kupatila u carskoj palati. Car Elagabal. Naro ito je to karakteristi no od I veka. Pored carskih grade se i javna kupatila ogromnih razmera. koja je pro imala rimski ivot tog vremena. Kupatila postaju manje-vi e javne ku e. Vrlo brzo terme postaju najzna ajnija mesta za okupljanje mu karaca u potrazi za raznovrsnim seksualnim po udama. kada hri anstvo postaje zvani na religija Carstva.

Preporu ene Web stranice: http://ancienthistory. Jedna od retkih predstava homoseksualnog odnosa. koga je. dok je car bio opsednut neprestanim seksualnim odnosima sa enama (posebno zadovoljstvo mu je bilo kupanje s najprostijim bludnicama.tufts. njegova razvratnost postaje jasna u kontekstu podatka da je itao samo spise Tiberija i bio opsednut spomenom na njega).P.edu/classes/JKp. Hawley. Rijeka: Otokar Ker ovani. B. 1994. zatim.com/library/bl/uc_geary_pompeii. (eds. Nerona i Parisa. suludih ideja .da postane najbolji glumac. Miodrag Tomovi Arheolo ki institut SANU Beograd Preporu ena literatura: y y y y Blundell. Domicijan se ak privremeno rastao od svoje ene Domicije. Popularnost te vrste zabava. 1995.htm http://www. Foley. The Sacred and the Feminine in Ancient Greece.ie/~classics/96/Dauphin96. ve ih za ljubavnike uzimaju i ene i carevi. on i ubio kad je shvatio da bi mu mogao biti suparnik u jednoj od njegovih. H. prema nekima. koga je ovaj car znao ljubiti i usred svoje lo e u teatru.. E. Oxford: Oxford University Press. & Williamson. Marcade.) London: Routledge. kada se ona smrtno zaljubila u glumca Parisa. & Levick. Women in Antiquity.about. R. Roma Amor.Mu ka prostitucija Vrlo brzo i mu ki plesa i postaju popularni ne samo kod publike. Me u brojnim vezama posebno su ostale zabele ene ljubavi izme u cara Kaligule i pantomimi ara Mnestera.html . bila je toliko velika da su se najzad .perseus.) London: Routledge. Crno-figuralna amfora.ucd.html http://www. S. u kojima se izvanredno ogledala rimska ljubav za senzualno i eroti no. J. 1969. M. Car je zvani no plesao u Vergilijevoj Turni. Women in the Classical World: Image and Text. 1998. (eds.sasvim prestale izvoditi klasi ne tragedije. neosporno. et al. Fantham.

dobro o uvane ostatke tela pokojnika iz daleke pro losti.Ajsmen fotografisan 23. Ledene princeze iz tundre Sibira itd. kapu i mokasine. Naime.Avanture nesre nog Ajsmena U ranu jesen 1991. godine. odmah je obavestila Sl. jer pru a autenti nu sliku realnog izgleda praistorijskog oveka u "akciji": . nalaz lovca u Alpima predstavljao je ne to sasvim posebno. ve o mu karcu ± lovcu iz praistorije! Uz njega je otkriveno i sasvim o uvano oru je (tobolac sa strelama i luk. nije radilo o turistkinji iz modernog vremena. kada je otkriven na italijansko-austrijskoj granici.Planinski masiv u ju nom Tirolu policiju. 1). 2 . godine u Alpima je do lo do izuzetno va nog i neobi ajenog otkri a. Me utim. koja je ubrzo do la da obavi uvi aj i odnese sa pogledom na dolinu Eci (Ötztal). pa ak i neku vrstu gubera istkanog od trava (sl. dodu e u izuzetnim slu ajevima. telo na ispitivanje. 1 . planinski masiv na samoj granici izme u Italije i Austrije. Sl. Naravno. jedna planinarka je u duga koj etnji kroz dolinu Eci (Ötztal ± sl. uo ila ljudski le . Kada su sudski ve taci po eli da Bordo krugom ozna eno je mesto nalaza izvla e telo. Jo od kraja XIX veka arheolozi su otkrivali. 4). moglo bi se re i ak i ± bizarnog. 3) a bio je obu en u ko nu ode u. sekira itd. Poznati su nalazi poput oveka iz Tolunda iz mo vara Danske. odjednom im je zastao dah: uop te se Ajsmena. gracilno telo je bilo sasvim dobro o uvano te je planinarka zaklju ila da se najverovatnije radi o nekoj skija ici koja je prethodne sezone tu na alost stradala (sl. ± sl. septembra 1991. 2). Iako vidljive samo gornje polovine (donji deo je jo uvek bio zarobljen u ledu gle era).

Ledeni ovek.pra ka. ak je i sam pindler bio optu ivan da ga je ukrao! Nekoliko jo lu ih teorija nude itav scenario ± da je Ajsmena kastrirao besni mu . Utvr eno je i to da je bio star izme u 25 i 40 godina.. istra iva dr pindler (Konrad Spindler) je utvrdio da. verovali da je on otrgnut dok je Ajsmena (prili no nepa ljivo) iz leda izvla ila policija. o igledno fali ± penis! Upravo ova informacija podigla je pravu buru u javnosti i to ponajmanje nau noj.Oru je pronadeno uz Ajsmena: 1 .. kao na primer ta da je penis sa le a odgrizla i pojela nekakva divlja . a zatim ga jurio po planini u kojoj se ovaj nekako sakrio.. u lovu. mnogo vi e polemike izazvala je temeljna antropolo ka (prakti no ± forenzi na) analiza tela lovca iz Alpa. . Jo prilikom prve autopsije (sl. 5). ali i ± smrzao. 3 . tvrdili da je penis naknadno odse en i prodat za skupe pare (spominjala se cifra sa 6 "zelenih" nula!) nekakvom ludom kolekcionaru seksualnih organa. ova vest je kao prvoklasna senzacija obi la svet.. Do dana dana njeg ne prestaju sna ne polemike oko pitanja: ko je zapravo bio Ajsmen? Re ale su se svakakve teorije. 2 tobolac sa strelama. koji je kastriran ritualno u slavu Velike Majke.opremljenog i naoru anog.. drugi su. koji ga je zatekao u " teti" sa svojom enom.. iako je scrotum (mo nice) o uvan. Me utim. opet. pak. Sl.. Veoma brzo.kompletno o uvana sekira sa se ivom od bakra. tj. Radiokarbonsko datovanje opredelilo ga je u vreme oko 3300 godina pre nove ere. a nesre no stradali lovac je dobio i popularno ime ± Ajsmen (Iceman). 3 .. Jedna "ozbiljna" teorija je prepoznala Ajsmena kao drevnog sve tenika sa Bliskog istoka. to sasvim odgovara dobu kraja neolita. nau nici su.

Upravo taj bizarni intimni detalj u vezi sa Ajsmenom ga je i proslavio. do neprepoznavanja. dobro je da mu spermu nisu na li i u mozgu!") Sl. Njihov est argument bio je da ele potomke od pravog predstavnika " iste alpske rase" (sl. ve da se bio zbog smrzavanja i dehidracije sasvim "skvr io". (Verujem da itaoci. jer nije sa uvan ni njegov rektum. nije jedino e nja za "slavom". Zatim.Idealna rekonstrukcija neolitskog lovca iz Alpa (oko 3300 godina pre n. No.Ni ta nije pomoglo to to je jo 1993.. i onih koji jo uvek prate doma i fudbal. iako mo da zapanjeni ludilom ovakve ideje. prema nazivu doline u kojoj je prona en. ve i u anusu! To su. naravno. ali kada je ovo objavljeno.e. oglasili su se i homoseksualci! Be ki gej magazin Lambda Nachrichten objavio je podatak da " iva" sperma nije otkrivena samo u Ajsmenovim mo nicama. 4 . koje je zbog izuzetne brzine zamrzavanja. na injena prema originalnim nalazima garderobe i opreme. ba kao u modernim "bankama" sperme..) No. javio se veliki broj Austrijanki sa zahtevom da budu ve ta ki oplo ene upravo njegovim semenom! One su ovog nesre nog praistorijskog lovca iz milo te prozvale Eci. iskoristili kao dokaz da je on zapravo bio pasivni homoseksualac i vrlo brzo od njega na inili gej ikonu ± autenti ni dokaz o drevnoj tradiciji kulturne prihva enosti homoseksualnog koncepta ivota. jer u modernoj civilizaciji ima npr. Zvu i skoro neverovatno. 6). u kome je opovrgnuo informaciju da penis nedostaje. ipak mogu da poveruju u njenu autenti nost. (Poznati arheolog Pol Ban je ovu dilemu engleski cini no komentarisao da "s obzirom na to kako je grubijanski Ajsmen i upan iz leda. Zvu i li vam ovo poznato? Najzad. pindler objavio detaljni izve taj analiza. . jo jedna injenica je podigla novu buru: u njegovim mo nicama o uvano je seme. taj podatak zapravo nije ta an.). pa ak i svojevrsna nekrofilija potakla mlade Austrijanke na ideju da rode decu sa preko 5000 godina starijim ocem. bilo sasvim upotrebljivo.

dr pindler je uo io da mu nedostaje penis. 5 . .Sl. itava gungula oko seksualnog identiteta Ajsmena toliko se zapetljala da je na kraju intervenisala i katoli ka crkva zvani no zahtevaju i od dr pindlera da " uva ljudsko dostojanstvo ak i toliko nakon smrti ovog bo jeg stvora" i ne objavljuje vi e "njegove intimne detalje".Antropolo ka autopsija Ajsmena: ve prilikom prvog pregleda.

zapravo. da prou ava istoriju i pro lost sveukupne ljudske seksualnosti. utemeljena je sasvim nova poddisciplina ± arheologija seksa.sve to "ubedljivo svedo i" o tome da je on bio neolitski sveti ovek. Me utim. tzv. ima/nema spermu u rektumu. Sve ovo zaista odaje utisak klasi nog voajerstva. organizuje i simpozijum na temu Seksualnost.. Naime. 1992.. godine Ridl (J.. Pri a o Ajsmenu.Sklonost ka pomodarstvu mislilaca britanske arheolo ke Sl. 6 . renomirani nau ni forum evropske teorijske arheologije. 7 . poznato je da se uloga arheologije u savremenom dru tvu prelama kroz sasvim specifi ni interes za sopstvenu pro lost i poreklo. tetoviran (sl.Fotografija Ajsmenovih leda.Ajsmen histerija: vino "za ti enog porekla" marke Eci koje se postmoderne iznedrila je i "kona no obja njenje": prodaje od nedavno u ju nom Tirolu! Ajsmen je. iako sama po sebi privla na. Brojni i kompleksni radovi su "ekspresno" otvorili itav niz veoma zanimljivih pitanja. Te iste godine. Lik (G. ali emituje i sna ni signal o ne emu znatno va nijem. upada u o i injenica da je naro itu slavu praistorijski lovac iz ju nog Tirola stekao upravo objavljivanjem njegove seksualne "intime": ima/nema penis. nije interesantna samo zbog svojevrsnog voajerizma moderne civilizacije prema ovakvom arheolo kom nalazu. godine delo Seks i erotika u spisima Mesopotamije. za manje od jedne decenije. Leick) 1994. Riddle) objavljuje knjigu Kontracepcija i abortus od drevnog sveta do Renesanse. 7) i uz sebe imao posebne amulete i (kao vrhunski argument) to to je upra njavao ritualne homoseksualne odnose . Ja u spomenuti samo neka dela iji naslovi oslikavaju spektar interesovanja "arheoseksologa". Tako.. Upravo se tako i dogodilo: nakon brojnih polemika oko Ajsmena. dru tvo i arheologija. bio aman! To to je bio kastriran. na uokvirenoj manjoj slici vide se detalji tetovirane ko e. Sl. Novi vek postavlja arheologiji sasvim specifi ni zadatak. TAG. homoseksualac/ aman. na kojima su utim strelicama obele ene rane od strele kojom je bio pogo en. arheolozi su se sve e e koncentrisali na ova pitanja i. sa brojnim i vrlo vrednim radovima. .

dok je u desnoj koloni nacrtan proces pora anja deteta kod na e. zbog srazmerno velike glave ljudskog novoro en eta. tj. Taylor) pojavila se 1996. sasvim jednostavnog naziva ± Praistorija seksa. a naro ito dramati na antropolo ka otkri a u poslednje dve decenije XX veka. i dosada nja pri a o evoluciji . prili no su izmenili "scenario" porekla i vremena nastanka savremenog oveka. Uo ljivo je da. godine. a ne itavu skupinu hominida ija drevnost se procenjuje na preko 3 miliona godina).Kona no. istra iva ke mogu nosti. mo da i najzanimljivija knjiga autora Timotija Tejlora (T. koji su do tada ve ra unali sa dosta ve om starosti . tj.000 godina. ova "pra-Eva" je mogla da ivi pre (samo!) 200. nastanak ljudi kao vrste. mogu oj mitohondrijalnoj pra-majci celokupnog ove anstva! Prema prora unima verovatno e. misli se na vrstu Homo. Sl. Ovim lankom. ona se tokom poro aja okre e za 900! Za to se toliko razlikuju Adam i Eva? Jedno od najintrigantnijih pitanja koje dugo okupira biologe i paleoantropologe jeste evolucija hominida. Ubrzani razvoj molekularne biologije i genetike. elim da itaocima ANARHEOLOGIE predstavim svu raznolikost arheologije seksa. pa i ozbiljni zna aj za moderno dru tvo. afarensis (idealna Lusi). savremene vrste. 8 . Ve je dobro poznata teorija o "praEvi".skoro milion godina (naravno.Skica uporedne analize mehanizma poro aja hominida kroz dugu evoluciju: u levoj koloni prikazan je poro aj impanze. ovakva informacija je dobro uzdrmala svet antropologa. Naravno. Dodu e. u sredini je A. kroz nekoliko zanimljivih primera.

Ozna ava isti e zna aj osloba anja prednjih udova (ruku). u pore enju sa ostalim primatima koji tako e proizvode mleko. biheviorizmom. tj. bi a afri kih savana u rasponu od 3. Ovo tako e va i i za penis kod mu karaca. sociokulturnom. tu je va an problem u antropologiji ± seksualni dimorfizam. Rezultati specifi nog arheolozi seksa postavljaju brojna pitanja koja se na daju pona anja mogu da dovedu ak i do tako lako objasniti biolo kim. koli inom i kvalitetom sperme. To naravno nije ta no. kao i dosta drugih (prose no nagla eni bokovi i gluteji. potpunom i trajnom uspravljanju australopiteka i hodu na dve Od engleske re i behaviour (zadnje) noge. Me utim. enske grudi su upadljivo ve e. iako ve inom ova obja njenja deluju uverljivo. jer je zasnovana na fragmentarnim. tako da nudi optimalni odgovor kao model Me utim. retkim i nesigurnim fosilnim nalazima.oblasti Hadar (tzv. pa ni kulturnim trajnih fiziolo kih promena vrste. . Lusi ± Donald Johanson) i pokraj jezera Turkana u Keniji (Ri ard Liki) sklopili su jedan smislen mozaik koji prepoznaje na samom po etku skupinu australopiteka.) usmerena na osnovnu biolo ku funkciju ± materinstvo i fizi ko odgajanje dece.. antropologiji. skoro nevidljiv kada nije u erekciji). Zbog ega i kada je do lo do ispoljavanja bitnih razlika izme u mu kih i enskih predstavnika hominida? Zbog ega ena ima upadljivo ve e grudi od mu karca? Rekao bi neko da tu nema ni ega udnog i da je ova osobina. Kod ranih hominida je sasvim izvesno postepeno dolazilo do pove anja njegove du ine. kao svojevrsni itavih zajednica prilago ava odgovor ovih si u nih bi a na te ki zadatak prirode ± okru enju. fizi kom ili opstanak. Najpre. du i penis obezbe uje i sigurnije oplo avanje partnerke. Ova pojava bi se mogla objasniti tzv. Naj e e obja njenje klju nog prelaza i izdvajanja od Biheviorizam sveta ivotinja nalazi se u bipedalizmu. no o tome ± kasnije. Ovo izrazito bihevioristi ko * tuma enje pona anje. orangutanima ili impanzama. on je zna ajno ve i (kod ovih primata je ekstremno mali. potiskivanje sperme nekog drugog mu kog takmaca.5 do oko 1 milion godina. tj. Bi e da je u pitanju ne to drugo. koje se stanovi te u biologiji. pa i arheologiji. gracilnije telo itd. nadalje usavr avaju kao univerzalne alatke. prema tvrdi ve ina paleoantropologa biheviorista ± podstaknut kome se pona anje jedinki ili je i ubrzani razvoj mo danih funkcija. jer reproduktivna funkcija mu kog polnog organa nije uslovljena njegovom du inom.. delovanje. ve mehanizmom ejakulacije. Navodno. opstanka. Samim tim ± psihologiji.hominida je predstavljala samo nau nu konstrukciju. U pore enju sa gorilama. No. otkri a u Etiopiji . nadmetanjem sperme (sperm competition) kod zajednica kod kojih je izrazita esta promena heteroseksualnih partnera.

razmatraju i pitanje kako je uop te do lo do razvoja mozga.skoro u celosti o uvani skelet. srnda a. bokova i zadnjice.. pa tzv. ". rogovi prisutni i kod enki jelena.. Ovo naro ito va i za sisare (npr. utemeljenja oveka kao kulturnog bi a. No. taman koliko je i paun bojama svog repa superioran u odnosu na paunicu" (!?). koja je karakteristi na koliko za ene. predstavnik tzv. ideja je da je maljavo telo ranim mu kim hominidima predstavljalo ozbiljnu smetnju u kretanju kroz savanu prilikom lova. Brokina zona direktno odgovorna za sposobnost govora). a odnosi se na srazmernu fiziolo ku nerazvijenost mozga kod novoro en eta. U pore enju sa ranijim hominidima ije telo je bilo prekriveno ne im nalik na krzno (kao i kod majmuna). Brokinom zonom. Jedno od obja njenja za ovu osobinu ide jo od pisanja samog Darvina. Za to ba to? Iako je njegovo obja njenje ne to slo enije. najozbiljnija evolutivna biolo ka promena dogodila se najpre kod ene (sl.6 . Zbog toga. Uz to.De ak iz Nariokotomea (Kenija) . jedna druga injenica stoji: pleiotropija ± proces kojim se promene koje izaziva evolutivni pritisak kod jednog pola prenose se vremenom u izvesnoj meri i na drugi pol. Dakle. govore i arheolo ki) bila ± nosiljka za bebe. kozoroga). oblast mozga za koju se zna da je odgovorna za strukturisani govor kod dana njih ljudi! Veoma zanimljivu ideju vezanu za temeljno obja njenje biokulturne evolucije ljudske vrste nudi Tejlor u svojoj knjizi. Homo ergastera.prava je sre a to je kod sisara zakon o preno enju osobina preovladao kod oba pola. On veruje da je jedan od najranijih ljudskih izuma (tj.. jer bi danas mu karac bio toliko mentalno superioran u odnosu na enu. savremeni ljudi imaju golo telo skoro bez ikakavih malja. gde je mu karac imao dominantnu ulogu kao lovac i sakuplja . kod De aka iz Nariokotomea (starog 1.6 miliona godina. te je ono postepeno postajalo sve vi e golo. Na primer.Postoji jo jedna interesantna fizi ka osobina. datovanog na 1. koji je isticao "kona nu superiornost mu karaca. toliko i za mu karce. Naravno. 9 . Dramati no izmenjeni polo aj i gra a karlice pa i uterusa. Tako. Tejlor ide i dalje." nastalu prirodnom podelom rada. to gledi te je danas sasvim odba eno kao o igledno seksisti ko i naivno. veli ina penisa kod mu karca i redukcija telesnih malja skoro isklju ivo na zonu oko genitalija (kod oba pola). 8). sve bitne fizi ke osobenosti ene i mu karca nastale su insistiranjem na pove anju seksualne privla nosti: veli ina enskih grudi. artefakata.. evolutivno pove anje mo dane mase (a samim tim i glave) predstavlja dodatnu smetnju. sa jasno izdvojenom levom i desnom hemisferom i tzv. Pa ljive antropolo ke analize unutra nje strane njegove lobanje otkrile su otisak (negativ) mo dane kore. Dakle. Sl. mo e se pojednostaviti direktnim uticajem no enja bebe na individualni razvoj zna ajnih centara u mozgu (ravnote a. formiranja govora i kona no. On insistira na tezi da je osnovu razvoja inila seksualna selekcija. Primera radi. zahtevali su nova re enja da bi bebina glava uop te mogla da pro e. Ovde Tejlor izrazitu prednost daje upravo ± enama. uspravljanje na dve noge imalo je i jednu ozbiljnu posledicu za ene: mnogo komplikovaniji poro aj. Me utim.

Tejlorova ideja je posebno zna ajna zbog povratne sprege kulturne i biolo ke evolucije. tj. 11 . Sl. sa naglaskom na va noj ulozi ene. 10 . da li je kroz istoriju bilo uvek tako? Sl. Rusija) iz vremena gornjeg paleolita. 9)! Ovu upadljivu evolucijsku novinu Tejlor obja njava upravo preko otkrivenih artefakata. .miliona godina).Savremena majka iz Namibije koristi istovremeno i tradicionalni (nosiljka) i moderni metod (kolica) za no enje svoje dece. sasvim je o igledna lateralizacija. specijalizacija leve i desne hemisfere mozga.. sa uo ljivom Brokinom zonom (sl. te bi se itava ljudska evolucija mogla i ovako formulisati: ena je stvorila oveka! Me utim. koga je Kimeu (Kamoya Kimeu) nedavno otkrio u Keniji. koji vrlo posredno mogu da posvedo e o upotrebi ± nosiljki za bebe (sl.. 10).enske statuete iz Avdejeva (Kursk.

pa i drugim svetskim jezicima. 35000-9500 godina pre n. Zbog toga. Dakle. koje se u razli itim modelima dru tvenih zajednica razli ito prepoznaju. tj. To pitanje podrazumeva i itav niz psiholo kih (intelektualnih. fizi ki pol.Upadljivo nedostaju bilo kakve crte lica na predstavi glave. koje prema skoro jednoobraznom modelu prikazuju sve bitne seksualne karakteristike ene. O junacima.). i to ± prenagla ene.dvostruki falus iz Gor Danfera (Francuska). smatram da je prili no va no da objasnim itaocima (naravno. crte lica ili detalji ruku) svesno nedostaje. genetski. enskog. tj... emocionalnih itd. S druge strane. ali i tradicionalne tobelije ili brazilske Amazonke).e. grobovima i svetom kamenju Pre nego to nastavim pri u.) osobenosti. onima kojima to nije blisko) razliku izme u pola i roda. 11). Kostjenkija u Ukrajini ili Avdejeva u Rusiji. itava pri a o seksualnom dimorfizmu predstavlja slo enije pitanje nego to su to fiziolo ke. U nau noj literaturi na engleskom. Naj e i problem je to ova dva termina na na em jeziku zapravo i ne opisuju precizno ono to se u antropologiji pod time podrazumeva. genetske razlike izme u mu karca i ene. biolo ki pol i socijalni rod uop te ne moraju da se poklapaju (moderni transseksualci. 12. Najstarija jasna arheolo ka svedo anstva o poimanju mu kog i enskog principa pronalazimo u vremenu gornjeg paleolita (cca. ponekad i dvostrukog (Gor Danfer. . Sl.Ko tane palice u vidu falusa: Levo . Francuska) ± sl. Belgija). 12 . nalik na dana nji efekat pornografije (sl. itav niz otkri a umetni kih predstava i predmeta upu uje na to.Brinikel (Belgija) i desno . termin seks (sex) se precizno odnosi na biolo ki. jer ba to neretko oslikava i itavu ideologiju tog dru tva. S druge strane. ali i brojnih varijanti prelaznih rodova. relativno esti i ra ireni su i predmeti koji su eksplicitni prikazi falusa (Brinikel. izraz d ender (gender) opisuje socijalnu i kulturnu kategoriju mu kog. Otuda i arheolo ko prou avanje neke ljudske zajednice iz pro losti danas svesno u i u interesovanja postavlja pitanje polnih uloga. Bilo koja crta individualnosti (npr. uvene su statuete u kamenu ili kosti iz Vilendorfa u Austriji.

Hodder). ovas. praistorijski "genetski in enjering" ± trajno pripitomljavanje nekih ivotinjskih vrsta (pas. Jan Hoder (I. on prepoznaje i sada oformljenu socijalnu ulogu ene.. jelen). Jo u nekim svojim ranijim radovima on je uo io arheolo ku vezu strukture i organizacije neolitske ku e sa izgledom i sadr ajem grobova. ra . izgleda da donosi i utemeljenje jasne ideje o dru tvenom razlikovanju polova. prikazao je u knjizi Domestikacija Evrope mehanizam ove promene. formiranje planski organizovanih stalnih naselja. 14). poznati britanski arheolog. kao to su svetovi domusa i agriosa suprostavljeni. Ili. Me utim.). a manje upu uje na plodnost.. koju pa ljiv italac mo e da nasluti jo iz samog naslova Hoderove knjige. mo da je i ubedljivija poznata statueta iz pe ine Grimaldi u Italiji (sl. Krajnji naturalizam nosi sna ni erotski naboj u predstavi vulvi. na simboli kom planu. koza i ovca. religije i. a ne to kasnije i svinja). pirina . kompozicija 3 vulve iz pe ine Angles (sl. kultivisanje divljih trava (je am. vreme prvih sela. a jedan drugom neophodni. pismenosti. Dakle. farmera i slo enijih dru tvenih zajednica. I. naj e e tuma ena kao predstava hermafrodita. politi kog raslojavanja ± svemu tome prethodi prihvatanje koncepta koga Hoder naziva domus (doma e) i agrios (divlje). stomaka.Predstave slikane na zidovima pe ina kombinuju figuru mu karca sa glavom i polnim udom divljih ivotinja. ena i mu karac postaju to isto. jeste da svim tehnolo kim otkri ima i unapre enju ukupnog kvaliteta ivota u neolitu prethodi promena osnovnih na ela oveka i dru tva u odnosu na prirodu. Osnovna ideja. hijerarhizacije dru tva.Uklesane predstave donjeg dela torzoa ena u pe ini Angles. za eci zanata. ne radi li se tu mo da o predstavi ene koja masturbira? Sl. gove e. Ba tu negde. p enica. tako. pa ak i pupka. Takva je npr. No. predstava iz pe ine Trua Frer u Francuskoj. Doba neolita. trgovine. da li se to mo e re i za sve? Primera radi. Ovakva umetni ka dela iz paleolita su me u arheolozima naj e e tuma ena kao ubedljive predstave plodnosti. kona no. u procesu stvaranja sasvim nove ideologije. koje imaju direktnu simboliku velike seksualne mo i (bizon. . 13 . 13) odaje vi e erotski naboj.

egalitarnog i miroljubivog". a. uveni Stounhend je pokraj samog ulaza u kompleks sa uvao ostatke rtvovane ene s detetom. mnogi drugi podaci upu uju na to da je pe ine Grimaldi (Italija) . jer postoje brojna svedo anstva o tome da su ene. verovatno.mo da je u idealizovana slika dru tvene pastorale tokom neolita ± pitanju i predstava ene koja daleko od realnosti. Prilikom sahranjivanja. Re ju. Tako. 15) i imaju. .) Ove figurine u najve em broju su bile izra ivane u glini (sl.. jasnu simboli ku vrednost ure enog sveta ". Jedan od osnovnih argumenata za tako ne to pronalazi u primenjenoj umetnosti neolita ± vrlo estim figuralnim predstavama bo anstva koga ona naziva Boginja Stvoriteljica (ponekad i: Velika Majka ili Majka Bogova. ovo razlikovanje se mo e uo iti u druga ijoj vrsti grobnih priloga. poznata je kao kreatorka jedne primamljive. masturbira sa palicom nalik na onu iz Brinikela. dvori tu. a ponekad i u njegovoj orijentaciji. mnogi autori danas pori u ovakvu sliku. po prvi put u ljudskoj istoriji. poljoprivrednog i sedala kog.. ali i stereotipne slike neolitskog sveta kao "matrifokalnog. pa i itavom prirodnom okru enju. doma instvu. prema Gimbutas. a Karaghend u Irskoj ± ostatke pokojnice koja je bila sahranjena iva! Pored ovakvih. autorka mnogih radova koji su u i i interesovanja imali religiju. garderobi i nakitu. polo aju pokojnika/pokojnice. najverovatnije rtvenih Sl. razlikuju mu ki i enski prostori: u ku i. 14 . kosmologiju i itavu ideologiju praistorijskog perioda. Me utim. Marija Gimbutas. manje poznati Vudhend . bile predmet surovog tretmana od strane zajednice.Otuda dolazi do toga da se. ona je u modernoj arheologiji sna no reafirmisala staru ideju o matrijarhatu. i matrilinearnog.. pa ak i deca. koji se nalazio u neposrednoj blizini ± trogodi nju devoj icu razbijene glave sekirom. koji se skrasio oko ene"..uveni Hermafrodit iz rituala.

prekrivene seksualnim objektima" (!?) Otkuda ovakva interpretacija Elisu? Najpre. (Naravno. Savi a u ANARHEOLOGIJI 2).Dama iz Vin e . Ali. s jasnim falusoidnim asocijacijama (sl. koji ih vidi (oko 4800 godina pre n.svetski Jedno alternativno obja njenje itavog kompleksa poznati nalaz enske figurine praistorijskih megalita nudi Piter Elis (P. Ili. zanimljivo je razmatranje jednog fenomena koji je karakteristi an za vreme ranog neolita zapadne Evrope. Otprilike sli no pojavu depresije obja njava i uvena Seligmanova teorija o nau enoj bespomo nosti. pa se mo e pretpostaviti kolika je neverovatna socijalna energija i za nas skoro neshvatljiva tehnologija bila neophodna da bi se oni izgradili. Belgiji itd. nestanak tradicionalnih vrsta lovne divlja i a pojava obilja novih ± egzistencijalni pritisak). rascepljenost li nosti od realnosti i ose aj bespomo nosti.emu su oni mogli slu iti? Mnoga tuma enja postoje za sam Stounhend : religiozni/kultni centar... a rasuti su po Britaniji. mo e da se prevazi e tako to e se urediti ivot i svet rigidno. kako to vidi Alison eridan. zavisno od vremena i na ina. 16). najbrojniji spomenici ove vrste su jednostavni: uzdignute duguljaste stene.) Neki od njih te ki su i vi e desetina tona (!). Ako ovo razmi ljanje prenesemo na situaciju iz ranog neolita (naglo izmenjen prirodni svet. Postavlja se pitanje . . kojima je stalni pogled na simbol mo nog bo anskog falusa ili zemaljsku vulvu ulivao samopouzdanje. praistorijska astronomska opservatorija. Mo emo da ubedimo Sunce da se pojavi na istom mestu". kao "dokaz o kolektivnoj opsesiji koja je stvorila itave predele tipi an za mla i neolit Balkana. 15 . tako da nema nepredvidivih situacija. pa ak i neka vrsta "univerziteta" (vidi lanak B.).Za kraj ove pri e. arheolog Narodnog muzeja kotske: . Ellis). mo emo da pretpostavimo da je ogromni napor za podizanje megalitskih spomenika imao "terapeutsko" dejstvo na zajednice. inspirisao se idejama razvojne psihologije i iskustvima babica u tretmanu beba: prilikom odbijanja bebe od sise.Njihova poruka mogla je da glasi "Mi kontroli emo vreme i godi nje doba. koje se duboko urezuju u svest i uti u na formiranje li nosti. Francuskoj. Sl. spomenuti Stounhend je najpoznatiji me u njima. kod nje se javlja itav niz stresnih situacija.e. Depresija. Radi se o megalitskim spomenicima kojih ima na hiljade.

va no je podsetiti da seks nije samo mehanizam biolo kog produ etka vrste.ou arheolo kih svedo anstava irom sveta o seksualnim navikama i pona anju ljudi iz pro losti. smisao za eroti nost. zaista smo bli i originalnoj ideji arheologije ± razumevanju ukupnog ivota davno nestalih ljudi.. O igledna je falusoidna konotacija.. predla em itaocima da. najpre.. . niti su seksualne (polne) uloge zna ajne. Za sam kraj. arheologija je ponovo ± zabavna.. 16 . bez sumnje.Sl. Andrej Starovi Istra iva ka stanica Petnica Valjevo . koji oslikavaju ukupni kvalitet ivota nekog pro log dru tva. razmisle o svemu to sam napisao. ukoliko smo u stanju da kao istra iva i spoznamo seksualne navike. Seks je zadovoljstvo i zbog toga je naro ito zna ajan za arheolo ko istra ivanje praistorijskih i istorijskih dru tava. Sve to ste oduvek eleli da znate. Stoga. norme seksualne "pristojnosti" i ukupnu seksualnu kulturu jedne ljudske zajednice iz pro losti. retki su tako pouzdani pokazatelji (a da se mogu arheolo ki dokumentovati).. elje. zbog formiranja koncepta roda (gender) u odre enoj zajednici. pa do itave zajednice.Megalit iz Kintroa pokraj jezera Loh Kraigni ( kotska). Naime..O seksu? U pro losti? Pa . po ev od pojedinaca. Zahvaljuju i seksu. pregledavaju i mali slajd. pre svega.

. neolitska Dimini kultura (5000 . Levo .e.oko 3600 godina pre n.I vek pre n.analnog seksa iz Perua: Desno .Dve kerami ke predstave homoseksualnog ina .VII vek nove ere). Sl.Nasmejana ena masturbira figurina iz neolitskog hrama u Had ar Kimu (Malta) . Uporediti polo aj njegove slobodne ruke sa predstavom iz Had ar Kima.kultura Mo ika (I . 19 .).Slika 17 . Slika 18 .figurina iz Larise (Grcka).e).e.Zadovoljni mu karac onani e .posuda iz Vikus kulture (VI .4500 godina pre n.

"skija " i sob (!).Men-an-Tol (Kornvol. e. Britanija): megalitski . ovek i magarac. Bugarska.Slika 20 .Letnica.Predstava seksualnog odnosa u tra koj umetnosti. Sl.seksa sa ivotinjama: gore . Rusija) . oko 3000 godina pre n. dole . Levo se uo ava figura robinje koja nekom vrstom lepeze pokriva lice druge robinje predmeta naslade velmo e. 23 .Val Kamonika (Italija).Scene bestijalija . Slika 21 .reka Angara (Sibir.

koja je dana njim var avskim prostitutkama.e).grob sa svaki eton na reversu ima brojku zlatnim penisom (oko 4000 godina pojedina nu cenu. Navlaka za penis (?) od predstavu seksualne usluge koja se iskucanog zlatnog lima obele ena je dobija za toliki novac. Darvin.) sa o iglednom predstavom mu kog (falusi) i enskog principa (vulva). Beograd: Prosveta. stoga za "onaj svet" dobila koje su mu potvrdile savr enu logi nost supstituciju polne mu kosti. Hodder.jasnu pre n. Poljski arheolog strelicom. Slika 22 . no itd. tom I i II (preveo M. sproveo anketu medu o eni specijalnog statusa. Pleme pe inskog medveda. . 1999. a na aversu . 1963.Rimski etoni za javne ku e: Varne (Bugarska) ili . Timoti Tejlor pretpostavlja Aleksandar Bur e je. 1980.uveni grob kneza iz Slika 24. druge tipi no "mu ke" predmete koplje. Preporu ena literatura: y y y y Auel. I. Istorija.e. kao i pojedina nih cena.spomenik-grobnica iz neolita (oko 3000 godina pre n. analiziraju i da se uop te ne radi o mu karcu. 1990. Novi Sad: Matica srpska. D .. Herodot. Domestication of Europe. . Beograd: Zadruga. M. Oxford: Basil Blackwell. Arseni ).. O poreklu vrsta putem prirodne selekcije. vec "cenovnik".

anth.html http://www.edu/videos/iceman. pa ak i izgubljeni Raj. cvetala napredna i visoka civilizacija koja je u ivala u izobilju prirode i dru tvenoj harmoniji.co. ali naivnu pri u smu kanu od pogre nih.html http://news. Pri a o Atlantidi. Platonov mit je intrigirao i jo uvek zaokuplja pa nju ljudi razli itih interesovanja: filozofi su u njoj videli idealno dru tveno ure enje. Four Million Years of Human Sexual Culture. London: Fourth Estate.indigogroup. Magi na privla nost ove teme toliko je .co. pu tali ma ti na volju u poku aju da "otkriju" Atlantidu.htm ..uk/ba/ba15/ba15feat. prostirala se pred mojim o ima.uk/edge/ate6cont. na koju prvi put nailazimo kod velikog filozofa Platona. 1994. nekad manje. Umetnici su Atlantidu do iveli kao iroko polje na kome mogu da oprobaju ma tu i iska u svoju kreativnost.. 1996.html http://home. ne skrivaju i odu evljenje pred ovim velikim avanturama arheologije.bawue. na nau nim injenicama.Kapetan dohvati jedan kamen i na jednoj steni ispisa samo jednu re : ATLANTIDA.bbc. U tom poglavlju je pomenuo pri u o Atlantidi kao poslednju tajnu pro losti koju arheologija treba da otkrije. a nekad vi e utemeljenih. 20. -. Preporu ene Web stranice: http://www. Prehistory of Sex. koju su i stari i novi istori ari poricali i smatrali da je postojala samo u bajkama.com/news/story/sm_449347. T.y y Shennan..ac. izgubljenom kontinentu ili tajanstvenom ostrvu. iskrivljenih ili lo e shva enih informacija. Oni su nudili bezbroj hipoteza.ananova. pisalo i mislilo sa jednakim arom od vremena Platona pa sve do danas. Sanjari i diletanti su. J. S.html http://www. uni tena vatrom i vodom. u kojoj je opisao uzbudljivu istoriju arheolo kih otkri a od Vinkelmana u Pompeji do Stivensona u Meksiku.it/index_ice. duboko se urezala u tradiciju moderne zapadne civilizacije. sa optimizmom je poslednje poglavlje naslovio "Knjige koje jo nisu napisane". K. The Man in the Ice.stm http://www... O Atlantidi se raspravljalo.) 1996.uk/hi/english/sci/tech/newsid_1884000/1884525. and Steele. grobovi i u enjaci. (eds. Spindler.000 milja pod morem Ve na tema i tajna Kada je C. The Archaeology of Human Ancestry: Power.britarch. London: Routledge.de/~wmwerner/oetzi. Legenda ka e da je na Atlantidi. tako e. da bi kona no zauvek nestala u stravi noj katastrofi.ucsb. London: Weidenfeld and Nicolson Taylor. Ceram napisao knjigu Bogovi. istinsku utopiju.V..il Vern.J.archaeologiemuseum. Sex and Tradition.html http://www. Ta zemlja. koje naj e e predstavljaju zanimljivu.

). zajedno Heraklovih stubova (slika 2). Svi navedeni doga aji su se dogodili pre devet hiljada godina (od vremena kada se vodi razgovor izme u Solona i sve tenika). Pri a o Atlantidi je ispri ana u dva dijaloga. tj. p. ali kako je vreme prolazilo. gr ki zakonodavac i jedan od Sedmorice mudraca. Zevs je re io da kazni Atlanti ane i zauvek uni ti Atlantidu. da je privla ila ak i razne vrste mistika. ukratko. sinu Posejdona i devojke Kleito i prvom kralju Atlantide. koje se nalazilo na ostrvu koje je "po veli ini bilo ve e od Libije i Azije" (pod Libijom se podrazumevala severna Afrika zapadno od Egipta. Li nosti koje vode dijalog u Timaju su Sokrat. a pod Azijom okvirno oblast Male Azije) a koje se nalazilo zapadno od Platon (428/427 . Njegovi stanovnici su izgradili velelepni i hramovima i palatama ukra eni grad. iskvario se plemeniti rod Posejdonov i bo ansku prirodu nadvladala je ljudska. Hermokrat. sadr aj pri e koju je Platon izneo u svojim dijalozima. da li se Platonova pri a mo e nau no objasniti? Platon potpaljuje vatru Legendu o Atlantidi prvi je izlo io Platon. je prilikom posete Egiptu uo udnu pri u od egipatskih sve tenika iz grada Saisa. To su uvena dela Timaj i Kritija. Kada je video ta se dogodilo. Ovo je. Atlasu. Ta pri a je bila zapisana na stubovima hrama boginje Neit u Saisu i u njoj se govori o velikom i mo nom kraljevstvu.347. uveni gr ki filozof (slika 1). plodnom zemljom i dragocenim metalima (posebno metalom koji se naziva orihalkum i blista kao vatra). a njihovu vojsku je nadja ala atinska vojska koja je zaustavila invaziju sa zapada na Mediteran. Harmonija i mir su vladali generacijama na Atlantidi.sna na. O Atlantidi i doga ajima koji su za nju vezani pripoveda Kritija: Solon. Atlanti ani su krenuli u osvajanja.n. dolazimo i do nau nika koji se pitaju: da li je Atlantida zaista postojala. Ostrvo je bilo bogato biljnim i ivotinjskim svetom. Ostrvo je dobilo ime po sa svojim u enikom Aristotelom. Timaj i Kritija. Ovi su se sakupili uo i jedne atinske svetkovine da bi diskutovali o filozofskim pitanjima. koji u potrazi za Atlantidom "znanja" dobijaju putem provi enja i telepatije! Najzad. Atlantida je potonula u "jednom danu i jednoj u asnoj no i". stari zakoni i tradicija su revnosno po tovani. . donose i zavist. ije se radnje nadoveziju jedna na drugu.e. oholost i pohlepu. koga su sve tenici Solonu detaljno opisali (slike 3 i 4).

a drugi su postojanje Amerike iskoristili kao posredan dokaz o autenti nosti Platonovog izve taja.e. On izve tava o "nekih sedam ostrva na Atlantiku" od kojih je jedno bilo posve eno Posejdonu i na kome se sa uvalo se anje na veliko kraljevstvo koje je vladalo nad svim ostrvima u okeanu. Platona. Naime. Jedan doga aj je naro ito inspirisao ljude da promi ljaju o Platonovom ostrvu. anti ki pisac o kome je poznato vrlo malo injenica. a nalazimo pomena o njoj i kod Plutarha. po Platonovom opisu i shvatanju mape sveta. Platonov najpoznatiji u enik. Neki su Ameriku prepoznali kao Atlantidu. Pitanje postojanja Atlantide i istinitosti Platonovih re i pobudilo je znati elju i otvorilo polemiku jo u anti kom svetu. . Pisci kasnoanti kog perioda Amijan Marcelin (IV vek n. osve ili su vekovima staru raspravu. Krantor. Tragom Atlantide: svi u poteru! Platonova pri a je najstarija poznata verzija legende o Atlantidi.) i filozof Proklus (V vek n. U eni ljudi Renesanse koji su se okrenuli prou avanju starih pisaca.e. Aristotel je smatrao da je Atlantidu uni tio isti onaj koji ju je stvorio. smatrao je da je cela pri a plod ma te jednog oveka. Atlantidu pominje i izvesni Marcelus. kome je "istina bila uvek dra a od u itelja". Ne to druga iju verziju legende o Atlantidi iznosi istori ar Diodor sa Sicilije u svom delu Istorijska biblioteka. tako e Platonov u enik.Geografski polo aj Atlantide. otputovao je u Egipat da bi na ao potvrdu za tvrdnje svog u itelja. U svakom slu aju. U Saisu je. Postojala su i suprotna mi ljenja. ali Platon nije jedini koji je govorio o njoj. video stubove o kojima govori Platon i na kojima je legenda o Atlantidi zapisana. To je bilo otkri e Amerike. misle i pritom na deo u Timaju gde Kritija govori o kontinentu koji se nalazi zapadno od Atlantide. navodno.) uklju uju Platonov izve taj u svoja dela.

tj. Zid od orihalkuma. . geolo ka i biolo ka znanja upotrebe u cilju re avanja pitanja vezanih za Platonovu pri u. 3. prvi put je objavljenja studija Ignacijusa Donelija pod nazivom Atlantida: antidiluvijalni svet (antidiluvijalni . 2.Atlantida se od renesanse trajno urezuje u zapadnoevropsku kulturu. gde su se "formirale kolonije Atlantide koje su nastavile da ive i posle propasti ostrva i iz kojih su se razvile velike civilizacije". sada klasi no delo za prou avaoce Atlantide. Glavni grad Atlanide prema Platonovom opisu: 1. kako bi dokazao da su sli nosti izme u njih (npr. 5. Ovo. Hram Kleito i Posejdona sa zlatnim kipovima. Doneli se koristio komparativnom metodom u prou avanju ostataka materijalne kulture i folklora Starog i Novog sveta. na Novi i Stari svet. Zid oblo en limom. predstavlja prvi poku aj da se dotada nja arheolo ka. Godine 1882. a ljudi raznolikih profesija i opredeljenja se upu taju u raspravu i potragu za njom. Zid oblo en bronzom. gde se nalazila i kako je i za to potonula? Pogledajmo kako su razli iti ljudi poku avali da na njih odgovore.prepotopski svet). mitolo ka. mit o Potopu) rezultat zajedni kog porekla. Pitanja koja se name u posle itanja Timaja i Kritije jesu: da li je Atlantida postojala. 4. On je smatrao da je upravo Atlantida centar iz koga se civilizacija irila na zapad i istok.

Posejdonovo etali te; 6. Prebivali ta stra ara; 7. Stara kraljevska palata; 8. Prolaz za brodove-trireme; 9. Dokovi. Donelijevim putem krenuo je i engleski knji evnik i publicista Luis Spens koji je dvadesetih godina pro log veka objavio nekoliko zna ajnih studija o Atlantidi. Princip uklapanja Atlantide u istoriju ove anstva bio je identi an Donelijevom. Uop teno gledano, Doneli i Spens su bili deca svog vremena u smislu da je idejni okvir kojim su se oni koristili, a to je teorija difuzije kultura, bio ideja vodilja arheologije krajem XIX i po etkom XX veka. Difuzionizam kao op ta teorija u arheologiji je obja njavao nastanak civilizacija i kulturnu promenu difuzijom kulturnih elemenata kroz prostor i vreme. U svojoj ekstremnoj formi - monocentri nom difuzionizmu, postojalo je samo jedno mesto, jedna kolevka iz koje su se razvile sve kulture sveta. U tom svetlu, Donelijeva i Spensova razmi ljanja predstavljaju jednu hiperdifuzionisti ku tvdrnju sli nu onoj Graftona Eliota Smita koji je smatrao da je praizvor svih kultura Egipat. Takva tvrdnja predstavlja ekstremni vid u arheologiji op te prihva enog na ela difuzije kojim su se koristili i uveni arheolozi poput Gordona ajlda u formulisanju modela po kome je svaki kulturni napredak do ao sa podru ja Bliskog Istoka - ex Oriente lux (svetlo sa Istoka). Dok su difuzionisti fokusirali svoje istra ivanje na pronala enje sli nosti i veza izme u prostorno i vremenski udaljenih kultura, javile su se i nove ideje u kojima se naglasak pomera na geologiju, geofiziku pa ak i astronomiju. Pomenu emo jednu od najnovijih hipoteza, koju je krajem devedesetih godina pro log veka izlo io Vja eslav Kudrijavcev, koji smatra da se dokazi za postojanje Atlantide mogu prona i bli im ispitivanjem geolo ko-klimatskih promena na kraju poslednjeg glacijala, to hronolo ki pribli no odgovara vremenu u kome je Platon smestio Atlantidu, a to je sredina desetog milenijuma p.n.e. Poznato je da je dana nji nivo mora vi i nego to je bio u ledenom dobu, i to za vi e od 100 m. Do pove anja nivoa mora je do lo usled globalnih klimatskih promena koje su rezultirale topljenjem lednika. Kudrijavcev tra i mesto koje e se uklapati u Platonov opis i koje je u pro losti pre pove anja nivoa mora bilo na suvom. Uz to, on dokazuje kako se iz Platonove pri e ne mora nedvosmisleno zaklju iti da je Atlantida bila ostrvo (zbog dvosmislenosti odgovaraju e re i na starogr kom), pripremaju i na taj na in teren za svoju tvrdnju da je Atlantida predstavljala, zapravo, produ etak evropskog kopna izme u severozapadne Francuske i Britanskih ostrva koji je usled podizanja nivoa mora sada pod vodom.

Rekonstrukcija metropole Atlantide. Jednu od poznatijih hipoteza u kojoj se propast Atlantide obja njava uzrocima iz svemira (!) izneo je Oto Muk u knjizi Tajna Atlantide. Mukovo delo predstavlja izuzetnu sintezu astronomskih, geolo kih, klimatskih, ekolo kih i arheolo ko-istorijskih podataka. Muk smatra da je uni tenje Atlantide prouzrokovao udar asteroida u Zemlju, ta nije u Atlantik. Za razliku od ve ine drugih autora, Muk poku ava da objasni za to je Atlantida bila klimatski povoljnija za razvoj civilizacije od Evrope, Azije i Amerike, gde je u to vreme jo uvek trajalo ledeno doba. On nudi obja njenje po kome je veliko ostrvo, tj. Atlantida svojim polo ajem stvaralo prirodnu branu tzv. Golfskoj struji da te e svojim dana njim tokom, te se stoga njen tok zavr avao na obalama Atlantide. Topla struja je uticala na obli nje kopno pove avaju i prose nu godi nju temperaturu i svaraju i povoljne klimatske uslove. Posle katastrofe, kada je Atlantida potonula, Golfska struja se probila do obala Zapadne Evrope i ustalila svoj dana nji tok, pove avaju i prose nu godi nju temperaturu u Evropi. Na taj na in, Golfska struja je doprinela otopljavanju lednika, to je ozna ilo i kraj ledenog doba. Treba pomenuti jedan od posrednih dokaza koga Muk navodi da bi potkrepio tvrdnju da je Atlantida u geografskom smislu postojala. Ovaj dokaz je biolo ke tj. ekolo ke prirode i odnosi se na migraciju jegulja radi mre enja iz reka i slatkih voda Evrope u oblast Sargaskog mora u Atlantiku. Poznato je da jegulje ive u slatkim, kontinentalnim vodama, a da se, kad do e vreme mre enja, masovno i nepogre ivo vra aju u Sargasko more, gde se mreste. Posle mre enja, roditelji uginu, a mlade jegulje se, kada dovoljno odrastu, vra aju u slatke vode da bi se itav ciklus posle odre enog vremena ponovio. Muk smatra da ova neobi na pojava dokazuje da je u podru ju Sargaskog mora nekad postojalo kopno - ostrvo i da su jegulje ivele u rekama tog ostrva ili pri u u tih reka u more, gde su se mrestile. Kada je, prema Muku, kopno posle udara asteroida u Atlantski okean nestalo, Golfska struja je razasula jegulje po okeanu, ali je genski

utisnuto "se anje" na ostrvo ostalo prisutno, tako se jegulje stalno vra aju svom prastani tu Atlantidi. Me utim, Mukova obja njenja ne zadovoljavaju prave nau no-metodolo ke kriterijume, pa ak ni najosnovnije pravilo pri izno enju takvih hipoteza (ne zaboravimo, on pretenduje da objasni globalne fenomene kao to su kraj ledenog doba, pove anje nivoa mora, migracija jegulja...), a to je da navede literaturu u kojoj mo emo da proverimo podatke i obja njenja koja Muk uzima za sigurne i dokazane. Neproverljivost podataka tipi na je za sve vidove pseudonauke pa tako i za pseudoarheologiju koja je postala "majka" diletantskih, prevarantskih i besmislenih teorija i hipoteza o Atlantidi. Postoji itava plejada pseudonau nika, mistika i okultista poput Paula limana (unuk H. limana), Augustusa Le Plon ona, Rudolfa tajnera, Madam Blavacki itd., koji iznose apsolutno besmislene i nemogu e dokaze o postojanju Atlantide.
Atlantida: "Zvani na verzija"

Hipotezu koju posebno izdvajam, okarakterisa u kao "zvani nu verziju", zbog toga to je ona prihva ena u profesionalnim arheolo kim krugovima i dolazi od uvenog gr kog arheologa Spiridona Marinatosa. On je vr io iskopavanja na dana njem ju noegejskom ostrvu Santorini (anti ka Tera) i proslavio se otkri ima va nih naselja minojske kulture bronzanog doba (3. i 2. milenijum stare ere). Za njih je egzaktnim savremenim metodama utvr eno da su kona no bila uni tena katastrofalnom vulkanskom erupcijom, koja je raznela pola ostrva!

Ru evine Aktrotirija, prestonice drevne Tere, ija sudbina je mogla da bude inspiracija Platonu. Marinatos je ustvrdio da su upravo vulkanska eksplozija i propast Tere uzrok nastanka legende o Atlantidi. On posmatra pri u o Atlantidi kao mit koji se izgra ivao stotinama godina i u koga su, kao to sa mitovima esto biva, inkorporirani doga aji koji su se odigrali u razli itim vremenima i na razli itim prostorima. Ipak, samo jezgro pri e ini se anje na eksploziju Tere koja je po intenzitetu bila ak etiri puta ja a (!) od moderne erupcije na ostrvu Krakatau i koja se ula irom planete.

Po Marinatosovom mi ljenju, Platonov opis ivota i obi aja na Atlantidi najvi e podse a na minojsku kulturu, iji je centar bio na Kritu i koja je do ivela procvat u prvoj polovini drugog milenijuma p.n.e. Na primer, u kritskom zidnom slikarstvu imamo uvenu Fresku toreadora, na kojoj je prikazana igra ili borba sa bikom (slika 5). Platon na jednom mestu u Kritiji opisuje ritualni lov na bika koga su upra njavali kraljevi Atlantide. Sli nost nesumnjivo postoji. Tako e, stanovnici Krita su se vrlo uspe no bavili pomorstvom i posedovali veliku trgova ku flotu, a sam Krit je veliko ostrvo, to ini jo jednu sli nost sa Atlantidom.

Idealna 3D rekonstrukcija metropole Atlantide. Smatra se da je erupcija Tere, to je doga aj koji se okvirno datuje u 1500. godinu pre na e ere, ostavila katastrofalne posledice na Krit i da je dovela do propasti minojske civilizacije. Atlantida onda nije uni tena devet hiljada godina pre Solona, ve devet stotina godina pre Solona (Solon je iveo u VI veku p.n.e. - 900 + 600 = 1500). Marinatos prati tragove u istoriji Egipta koji su uticali na to da staroegipatska folklorna tradicija toliko uzdi e Atinu koja se borila protiv Atlantide (pod uslovom da je pri a zaista do la iz Egipta). Vreme kada Solon pose uje Egipat pripada tzv. Saiskom periodu egipatske istorije (663 - 525. godine pre n.e.) u kome je Egipat bio veoma podlo an gr kim uticajima i zavisio je od gr ke pla eni ke vojske. Stariji doga aji, kao to je invazija "naroda sa mora" (oko 1200. godine p.n.e.) na Egipat i borba Egip ana protiv Hiksa (oko 1580. godine p.n.e.) u kojoj su se, kako dokazuje Marinatos, borili i mikenski ratnici, utkani su u okvir pri e kao rezultat mutne svesti o gr kom u estvovanju u egipatskoj kasnoj istoriji. Svi ovi doga aji su isprepleteni uz mnoge fantasti ne i izmi ljene dodatke, tako da sva neslaganja sa Platonovim opisom Marinatos obja njava injenicom da nijedan mit "ne mo e biti prihva en zdravo za gotovo" i da u sebi nosi mnoga izobli enja i kontradikcije.
Atlantida kao arheolo ki problem

Sam mit o Atlantidi je od strane u enih ljudi i poznavalaca antike okarakterisan kao bajka, "plemenita la ", kao pri a koju je Platon izmislio da bi mogao na prigodan na in da izlo i svoja filozofska stanovi ta. Mi ljenje da je Platon naprosto izmislio celu pri u je veoma iroko

rasprostranjeno u u enim krugovima. Profesor Marinatos je svojim radom o Atlantidi ponudio obja njenje koje nije dovelo u pitanje osnovni hronolo ki i kulturni okvir dana nje arheologije, tako to je Platonov mit uklopio u arheolo ki i istorijski potvr ene i zabele ene doga aje. Po Marinatosu, Platon nije izmislio pri u u potpunosti, ali ni Atlantida kao zaseban i stvarni entitet nikada nije postojala, tako da se Marinatosovo mi ljenje ne razlikuje u su tini od stava koji mnogi prihvataju, a to je da Atlantida, kakvu je Platon opisao, nikada nije postojala. Potrebno je izdvojiti klju ne momente u Platonovom tekstu, koji nauci postavljaju jedno ili vi e me usobno zavisnih pitanja, gde odgovor na jedno mora implicirati i koherentan sistem odgovora na druga pitanja. Jedan od prvih i osnovnih problema vezanih za Platonovu pri u jeste pitanje hronologije. Solonu su egipatski sve tenici rekli da su se doga aji vezani za Atlantidu i njenu propast odvijali pre devet hiljada godina, to zna i oko 9600 godina pre nove ere. S obzirom na stepen razvijenosti civilizacije Atlantide, kako ju je Platon opisao, ova injenica obeshrabruje svakog ko je iole upoznat sa praistorijom i istorijom ove anstva. Naime, pomenuto vreme predstavlja prelaz iz paleolita u mezolit. Drugim re ima, ljudi jo uvek nisu upoznali ni zemljoradnju ni sedentarni na in ivota, a po eci gradova i civilizacije su hiljadama godinama udaljeni. Postojanje takvog grada u desetom milenijumu pre nove ere se nikako ne mo e uklopiti ni u jedan okvir praistorije koji je do sada arheologija uspela da rekonstrui e. Nigde u svetu nema materijalnih tragova koji bi svedo ili o dru tvu koje je ovladalo slo enom urbanom arhitekturom, zemljoradnjom, moreplovstvom ili obradom metala u desetom milenijumu p.n.e. Ipak, pretpostavimo da je Atlantida zaista postojala i da je njeno dru tvo posedovalo znanja o zemljoradnji (zanemarimo za sada arhitekturu, obradu metala i umetni ke domete). Nastanak zemljoradnje smatramo za osnovni preduslov ka daljem razvijanju kulture u smeru izgradnje gradova, stvaranja dr ave i razvijanja tehnologije. Prirodno se name e pitanje: za to bi na Atlantidi do lo do tog dostignu a mnogo pre nego u ostalim delovima sveta? Ovo pitanje zadire u samu su tinu problema koji za arheologiju i humanisti ke nauke predstavlja jednu od najte ih prepreka u prou avanju oveka, a to je obja njavanje kulturne promene (pod kulturom ovde podrazumevamo sveukupnost ljudske delatnosti). Nauka je ponudila neka re enja za proces neolitizacije kao i modele za nastanak prvih dr ava. Koji model primeniti na slu aj za koji nismo sigurni ni da je postojao? Koje god teorijsko stanovi te o kulturnoj promeni, neolitizaciji ili nastanku dr ava da zastupamo, jedno je sigurno - ostrvo Atlantida je moralo postojati kao realan fizi ki entitet sme ten u prostoru da bi se na njemu odigrao bilo koji od gore navedenih procesa.

"Freska toreadora", oko 1500. p.n.e, Krit. Drugo pitanje glasi: da li je u Atlantiku postojalo ve e ostrvo koje je potonulo u desetom milenijumu p.n.e? Na ovo pitanje ne mo e da odgovori arheolog, ve geolog, a geolozi se ogromnom ve inom sla u da ne postoje dokazi da se u Atlantiku takav proces odigrao. Jedan od argumenata koji se navode u korist teorije da je cela pri a plod Platonove ma te, jeste da ne postoje verzije legende o Atlantidi koje su starije od Platona. Platon izve tava da je pri a o Atlantidi zapisana na stubovima hrama u Saisu. Ovo je za arheologa svakako najdramati nija tvrdnja i ukoliko je ta na, onda postoji materijalni, arheolo ki dokaz da Platon nije izmislio pri u ( to naravno ne dokazuje da je sama pri a istinita). Za arheologiju je veoma va no pitanje me ukulturnih uticaja i komunikacija. Ako na jednom velikom ostrvu imamo kulturu koja je superiornija u odnosu na ostatak sveta, da li je mogu e da nije bilo nikakve komunikacije izme u kulture Atlantide i ljudskih zajednica u Evropi? Da li bi takva kultura uop te imala potrebu da stupa u kontakt sa ljudima na "ni em nivou" razvoja? Istorija nas u i tome da je sasvim mogu e da jedna razvijenija kultura postoji paralelno sa manje razvijenom (misli se prvenstveno na tehnolo ki stupanj razvoja) i da izme u njih ne do e do kontakta. Me utim, postavlja se pitanje koje je delom i psiholo ke prirode (a zasniva se na pretpostavci da Platon nije izmislio celu pri u ve da je zaista postojalo neko predanje koje je doprlo do njega): za to bi ljudi, uop te, zapamtili Atlantidu? Da li je u pitanju bila zaista neka vrhunska kultura na koju je sa uvano se anje posle propasti ostrva, ili je sam in nestanka Atlantide delovao na ljude da je zapamte kao izgubljeni raj, ak i da su na njoj iveli ljudi na istom stupnju kao i svuda u svetu? Tu je Marinatos kategori an i to je jedan od najja ih argumenata protiv onih koji veruju da je Atlantida postojala. On smatra da nije mogu e da se jedan doga aj koji se odigrao pre 9000 godina zadr i u kolektivnom se anju, jer najstarija ovekova se anja na specifi ne doga aje ne prelaze 4000 godina p.n.e. (na primer, mit o Potopu). Marinatos smatra da je bez pisma apsolutno nemogu e sa uvati informacije kroz tako duga ak vremenski period. Sada je jasno za to se Atlantida ne mo e tek tako "prona i" kao to je liman prona ao Troju. Nauka nije uspela da potvrdi postojanje Atlantide, nijedna hipoteza nije na la svoju materijalnu

S.su tastveno (vaspostavljanje i op ti saveti) Mislim da je te ko pretpostaviti da bi itaoci ovoga teksta ta no odgovorili na pitanje u.html http://www.) .H. Beograd: Mladost. Platon 1983. Beograd: Dosije. Istorija Atlantide.. 1971. da njeno postojanje nikako nije bilo mogu e ni pod kojim uslovima (mada do takve apsolutne tvrdnje prakti no nije mogu e do i). 1987. Platon 1981. Meneksen.powernet.ru/proj1_e. (Uzgred.htm http://www. to je ni ta manje uzbudljivo. Atlantida i drugi izgubljeni svetovi.org Srpskoslovenski jezik .htm http://www. D .net/~ripley/page2G. 1973.. Kritija. L. televizijskom kvizu: ''Iz kojeg jezika poti u sve re i u naslovu. I. Beograd: No limit books. oveku i pro losti jeste da bilo ta otpi e kao apsolutno nemogu e ili neta no.atlan. Pa. Novi Sad: Knji evna zajednica Novog Sada. Marinatos. Velard. 1980.lanzarote-guide. Beograd: BIGZ. Preporu ene Web stranice: y y y y y http://www. Atlantis: The Antedeluvian World New York: Rudolph Steiner Publications. Timaj.com/gui-eng/myths.andrewcollins. izuzimaju i termin srpskoslovenski jezik?'' To i nije te ko zamisliti u sredini u kojoj ogromna ve ina ne zna odgovor ni na pitanje kada su Srbi postali pismeni. O. Ovo je istorija nau nih otkri a mnogo puta potvrdila. Fileb. P.. da krenemo redom. Spens. ali najve a gre ka koju neko mo e da napravi kada se radi o nauci. Marko Por i student II godine arheologije Beograd Preporu ena literatura: y y y y y y y y Donnelly. Tajna Atlantide. 1991.. Beograd: Jugoslavija. ostaje zadatak da se objasni nastanak ovog mita i njegov smisao. Foset.potvrdu niti mo e adekvatno da odgovori na sva pitanja. 2000. ak i ukoliko se nedvosmisleno poka e da je Atlantida plod fikcije.htm http://www.imh. i sli na. na primer. Muk. Athens. ta an odgovor na prvo pitanje nalazi se u poslednjem poglavlju teksta.net/page/secretloc/factfile. Some words about the legend of Atlantis. Tragom Atlantide: Ekspedicija Foset.

dakle. te se ona uzima kao godina po etka slovenske pismenosti. iji je dijalekat poslu io za bazu knji evnog jezika. tj. istovremeno. jezik bio je isklju ivo . da su stsl. a samim tim i njihovog prvog pisma. staroslovenski (skra enica: stsl. praslovenskog.Od staroslovenskog ka srpskoslovenskom Mukotrpan posao solunske bra e irila i Metodija na stvaranju prvog slovenskog knji evnog jezika. Stsl. a misija je na severozapadu po ela 863. dodajmo.) zajedni ki knji evni jezik za sve Slovene u periodu od IX do XI veka. i 874. Prvi knji evni jezik koji su Srbi koristili bio je. Pri prevo enju neminovan je bio i prodor gr ke leksike za pojmove koje Sloveni nisu imali. godine. Drugim re ima. Mapa balkanskog poluostrva od IX do XII veka. kao i slo enijih gr kih sintaksi kih konstrukcija. Ovu. godine. me usobna razumljivost govornika razli itih slovenskih jezika bila je tada neuporedivo ve a no danas. poznavali i govor Slovena iz okoline Soluna. dakle nedugo posle moravske misije. Posredne informacije ukazuju nam da je verovatno u pitanju bio period izme u 867. najkasnije do 886. jezik ipak najbolje razumeli Ju ni Sloveni. Prevo enje bogoslu benih knjiga ve je bilo zavr eno u Vizantiji. Odgovorna du nost poverena je bila iskusnim misionarima koji su. Jasno je. Nema pouzdanih i direktnih dokaza za odgovor na pitanje kada je pismenost stigla i me u Srbe. finalizovan je odlaskom ovih prosve enih Grka u misiju irenja hri anstva me u moravskim Slovenima. sveobuhvatnost posedovao je zahvaljuju i injenici da se u pomenutim vekovima osamostaljeni slovenski jezici jo uvek nisu bili isuvi e udaljili od jezika iz kojeg su se razvili. danas nezamislivu.

jezik bio kanonizovan jezik koji se nije smeo menjati. jezika najvi e je zahvatio glasovni (fonetski) sistem. to va i i za Temni ki natpis. tj. grupe t i d. Najzna ajniji spomenik ovoga jezika sa srpskih tokavskih prostora svakako je Marijino jevan elje. re slnce zapisao kako je i izgovarao: slunce. lokalnih tokavskih govora. srpska redakcija (tj. ali se menjala i morfolo ka struktura njegova. ali koji se niti gramati ki niti leksi ki nije isuvi e razlikovao od tada njih narodnih govora srpskih. Dodu e. te je sasvim adekvatan opis Pavla Ivi a da je srpskoslovenski zapravo stsl. kojim niko nije govorio (mada su se tekstovi crkvenih knjiga glasno itali i pojali). to nalazimo u najstarijim srpskim rukopisima. . Sinonimni termin za srpskoslovenski jezik. Staroslovenski tekst sa tokavskog podru ja Temni ki natpis (X-XI vek). Nastanak srpske redakcije ipak ne treba tuma iti isklju ivo kao plod nesvesnog i nekontrolisanog. nisu sve glasovne crte prodirale u knji evni jezik: tako su u njemu o uvane npr. srpskog narodnog jezika. gra danin : srpski sve a. Proces posrbljavanja (srbizacije) stsl. tj. gra anin). jezika. Ve u ovim staroslovenskim spomenicima po inje da se prepoznaju i pojedine glasovne crte srpskog narodnog jezika. koje su u narodnim govorima od doseljavanja na Balkan imale ekvivalente u glasovima i (stsl.jezik pisane komunikacije. to se tuma i nesvesnim uticajem tzv. Vremenom je rastao broj re i zapisanih u formi iz srpskih dijalekata. prakti no kao plod gre aka prepisiva a. jezik izgovoren na tokavskom podru ju. napisano najkasnije po etkom XI veka. ipak su vremenom u njega po ele da prodiru osobine bliskog. bogoslu benog karaktera. unutra njeg diktata prepisiva a (tj. Iako je stsl. sve ta. izmena) stsl. Umorni ili zaneseni prepisiva tako je stsl. tako e je sasvim adekvatan. izgovaranja re i ''u sebi'') pri prepisanju rukopisa. Brojne posrbice gr kih re i. tj.

mada je nesumnjivo da je u pitanju samo varijanta srpskog irili nog pisma. Neprakti no dvojstvo pisama vremenom je ukinuto. a pomenuti Temni ki natpis . samovidac. a na ra kim teritorijama istoimeni. Zapravo je gramati ka struktura ustaljena ve po etkom XIII veka. arhai an po svojim re enjima. ponekad i ). Biser srpske srednjovekovne kulture Mirosljavljevo jevan elje (XII vek). mladouman i dr. tj. perioda. Istoriju zasebne irilice me u porodicom genetski povezanih pisama. zemljemerenije. dok se posle ovog perioda ssl. malo izmenio svoju gramati ku i leksi ku strukturu. narododr anije. irilice. Njegov nastanak vezuje se za ime Svetog Save. to je problem nasle en jo iz stsl. pa je na prostorima Zete. prolaze i pritom kroz razli ite faze. Pomenuto Marijino (Bogorodi ino) jevan elje pisano je glagoljicom. mo emo pratiti od uvo enja specifi nog slova koje se nazivalo erv (i imalo glasovnu vrednost . vokabular menjao prakti no samo prodorom pozajmljenica. i mla eg. Funkcionalnija irilica potisnula je i kod Srba glagoljicu. Tako je nacionalno pismo kod Srba od davnina postala irilica. Huma i Bosanske banovine funkcionisao zetskohumski. ideja o potrebi za ovim slovom preuzeta je iz glagoljice. Procesi izmena. jezika u knji evna dela. tekstovima (zvezdoslovac. kao i pozniji resavski. jezika svakako su bili ubrzani i olak ani prodorom ssl. od sa uvanih tekstova iz XII veka pa do tridesetih godina XVIII veka kada se ugasio. ra ki pravopis.dosledne prevedenice (kalkovi) u ssl. Ovi pravopisi. originalna i prevedena i druge tekstove svetovne sadr ine. a primenjivan je u dr avi Nemanji a sve do XV veka. bogopostavljen. u literaturi se nazivaju jo i pravopisnim kolama. Vitalnijim se pokazao ra ki pravopis.starijeg. ali je ovo slovo u srpskoj irilici imalo sasvim poseban grafi ki identitet. to je izazvalo njegovo ga enje u XIII veku. U suprotnosti sa stabilno u jezi ke strukture stoje mnoge izmene pisma ( irilice) i pravopisa u ssl. srpske irilice. posrbljavanja stsl. blagoli ije.irilicom. baziran na irili koj tradiciji. tj. i ova slika va i i za srpske teritorije. Od glagoljice ka irilici Stsl. Sama irilica je modifikovana na razli itim teritorijama do te mere da su pojedini tendenciozni tuma i poku ali lansirati ideju o posebnom pismu. bosan ici.) ogledalo su te nje srpske crkve da knji evni (= bogoslu beni) jezik bude to razumljiviji pastvi. ije potvrde nalazimo u Gri kovi evom i Mihanovi evom odlomku. U XV veku javlja se resavski . to se dogodilo u XII veku. jezik je tokom svoga dugog ivota. Razli ite srpske dr ave u periodu XII i XIII veka pridr avale su se i razli itih pravopisnih pravila za pisanje pojedinih spornih glasova i grupa. Od zetsko-humskog do resavskog pravopisa Ssl. periodu. Model. glagoljice. Zetsko-humski pravopis bio je oslonjen na glagoljicu. spomenici potvr uju upotrebu dva pisma .

A. . knjigu Brankice igoje). Kasnije je. grani nim srpsko-makedonskim terenima. Miroslavljevo jevan elje. or i . prvi nagove taj (kasnije turskom najezdom brutalno prekinutog) humanizma i renesanse u Srbiji. Od Gligorija dijaka do Venclovi a Iako je ssl.u Ras.pravopis. severno od linije Tetovo .Kratovo. P. mada su ga stariji tuma i rukopisa nazivali Varsameleon. njegovi najraniji sa uvani spomenici poti u tek sa kraja XII veka. ve gr ki naziv jednog od materijala kori enog pri izradi rukopisa . njegove ohridske i preslavske kole. dok su nedatirani Miroslavljevo jevan elje (kraj XII veka). kao i njegov prethodnik . jezika. pogre no tuma e i poslednju ispisanu re u rukopisu. Grickat. tj. Teritorijalno izme u ovih krajnosti (krajnjeg zapada i krajnjeg istoka) nastanak srpske redakcije smestio je Petar or i . iznose i hipotezu da je srpska redakcija stvorena na ju nim. ra ko-resavski pravopis. pisala su dva pisara: glavni nije ostavio traga o svome imenu. septembar 1186) i Potpis kneza Miroslava (17. be e ''gre ni'' Gligorije (Grigorije) dijak.balzamovog ulja. dok se Biljana Jovanovi . jezika problemi su koji su izazvali dosta razli itih mi ljenja i polemika u srbistici. funkcionisao jedan me oviti. Beli oko kraja XI veka. Najstarijom srpsku redakciju smatra I. sve do XVIII veka.Stojan Novakovi . Pavle Ivi i or e Trifunovi uglavnom sla u sa mi ljenjem Irene Grickat. internacionalan po svome duhu. Novakovi smatra da je nastala u prvoj polovini XI veka. Aleksandar Beli . Poznatija od ostalih spomenika svakako su najstarija jevan elja. Povaljski. jezika.od XI do XII veka. Drugi pisar. koji je u dva kratka zapisa na marginama rukopisa ostavio svedo anstvo o svome imenu i eljama. U pitanju nije bilo vlastito ime. S. smatrao je da je srpska redakcija stsl. Kulinov i drugi (v. jun 1190). Ovom mi ljenju najve eg srpskog lingviste prve polovine XX veka suprotstavila se Irena Grickat. Od Zete i Huma do srpsko-makedonske jezi ke granice Mesto i vreme nastanka ssl. u du em procesu. Naj uveniji srpski srednjovekovni rukopis. Trifunovi sredinom XI veka. Hilandarska povelja Stefana Nemanje (1198/9) i Vukanovo jevan elje (oko 1200). Najstariji sa uvani natpisi su: Miroslavljev. Sli na razmimoila enja prouzrokovalo je i vremensko odre enje nastanka ssl.Skoplje . iznose i da je ona pribli na ''vr njakinja'' stsl. Najstariji datirani rukopisi su Potpisi velikog upana Stefana Nemanje i kneza Miroslava (27. jezik nastao u XI veku. jezika nastala na humsko-trebinjsko-zetskoj teritoriji. Blagajski. Grdov. . konzervativan po svojim na elima.

a da u 'Orlovoj pe ini' treba videti Pe (pe ). ini nam se. ssl. Trojanskom ratu. . pri odgonetanju lokacije u pomo priziva mi ljenja arheologa: ''Gde je ta Pe u gradu Rasu? Poslednje nekolike decenije u toku su arheolo ki radovi u nekada njoj oblasti Rase. Jedino je za ovaj drevni rukopis nazna eno i mesto nastanka rukopisa: ''u pe i u grade Rase''.. godine. . iznad u a Sebe evske "U pe i u grade rase" reke. pa sve do pisaca iz prvih decenija XVIII veka . o Aleksandru Velikom. toliko i grad Ras treba odre ivati prema Pe i (pe i).pobo nim pri ama. Spomenici su sme teni kraj u a Sebe evske reke u Ra ku. Varlaamu i Joasafu).da utvr eni grad na vrhu brega gradine mo e biti Ras. iz 1998. pa ak i u prevedenim srednjovekovnim poluistorijskim i vite kim romanima (npr. kako ga. Pitanje koje se dugo postavljalo jeste da li se re pe (ili Pe ) odnosi na (mikro)toponim ili na narodni oblik za re pe ina (knji evno. ali je vremenom po eo da se koristi i u originalnoj i prevedenoj knji evnosti . Trifunovi . Trifunovi zaklju uje: ''Nerazdvojnost ova dva toponima (Rasa i Pe i) mora da nazna uje i pravac arheolo kih istra ivanja. srednjovekovnog naselja iz predturskog perioda. jezik postao jezik u enosti i kulture u punom smislu tih re i. Otkopavanja i istra ivanja usredsredila su se od 1972. Tako je ssl. Mo emo ga na i i u prevedenim zakonicima ili delima uslovno re eno nau nog karaktera (Fisiolog). Njime su pisani i tekstovi memorijalne namene.uvenih Ra ana.'' Sem pomenutih jevan elja i ostalih najstarijih rukopisa i natpisa iz XII veka. nalaze se sada konzervirani ostaci nekada njeg starog Vukanovo jevan elje (XII utvr enog grada. gde su se nekada spajali va ni putevi. Na vrhu brega Gradine. ini nam se. po ev od Stefana Nemanje. i upotrebljava starac Simeon). tj.. Konstantina Filozofa (Kostene kog) i mnogih drugih dobro znanih iz kolske lektire. moralnim poukama. koliko Pe (pe ) treba tra iti prema gradu Rasu. Kiprijana. Ispod grada. kao i zapisi na marginama rukopisa. propovedima. pokazala su . Od jevan elja do romana Srpskoslovenski jezik u po etku se javljao isklju ivo kao jezik crkve. itijima. bogoslu benih knjiga.Vukanovo jevan elje prepisao je starac Simeon sa jo sedmoricom pisara.'' Nakon izno enja sve ih arheolo kih podataka. jezikom napisana je i itava srpska srednjovekovna knji evnost. prema tome. prihvataju i kompromisno re enje (''mo da je apelativ 'pe ' vremenom zbog svoje sadr ine postao mikrotoponim . preko Teodosija.. . Domentijana. Jeroteja i Gavrila Stefanovi a Venclovi a. u potkopini stenovitih litica. Kraj re nih obala le e ostaci Trgovi ta. Dosada nja arheolo ka istra ivanja u oblasti Rase. nadgrobni i ktitorski natpisi. vek). molitvama. srpskoslovensko pe t). Svetoga Save i Stefana Prvoven anog. tj. tj. godine na kompleks spomenikâ udaljen oko jedanaest kilometara zapadno od Novog Pazara. o uvali su se tragovi pe inskog manastira.

pravo. u to vreme i nije smatrao posebnim jezikom. o njemu rekoh su tastveno. izdanje). Razlike su se ticale uglavnom u ene (apstraktne) leksike i slo enih sintaksi kih konstrukcija nekarakteristi nih za narodni jezik. 1975. Nadam se da. administracija. sabrat. op tina. jezika. Potpuno je razumljivo da su u takvoj situaciji i osobine narodnog jezika prodirale u knji evni. odakle su Vukovom reformom knji evnog jezika prodrle i u savremeni srpski knji evni (standardni) jezik. ali i da su osobine knji evnog jezika.Novi Sad. sazdati. prevashodan. Beograd. Sremski Karlovci . samrt. op ti. . Sociolingvisti ki gledano. osve tati. sagre iti. Beograd: Otkrovenje. kolstvo i sl. Potrebno je naglasiti da su razlike izme u srpskih dijalekata i ssl. Istorija srpskog jezika: studije. Studije iz istorije srpskohrvatskog jezika. P.. Grickat. Istorija srpske irilice (3. Vuku nisu smetale one koje su ve vekovima bile ustaljene u isto nohercegova kom dijalektu. odoma iv i se pritom u njima. rasprave. postojala je diglosija. zave tati. jezika. sve teni. jezik se u svim slovenskim zemljama. Aleksandar Milanovi Filolo ki fakultet Beograd Preporu ena literatura: y y y y y y Beli . su tina. tj. saglasje. mo ti. dok su veoma sli ni bili i morfolo ki i leksi ki sistemi ovih oblika srpskog jezika. funkcionalni rascep u jeziku pri kome se jedan oblik toga jezika koristio za tzv. su tastven. savet.. Beograd. iji je glasovni sistem bio prilago en sredini. neformalna komunikacija). kada ga je smenio ruskoslovenski jezik. vaistinu. vaskrs. Ka po ecima srpske pismenosti. igoja. P. savest. savet. sabor. sablazan. vaskrsnuti. re i do dana dana njeg ostale u srpskim dijalektima. jezika omogu avale Srbima razumljivost drugog. kritike. neke i ne ose aju i niti kao arhai ne niti kao crkvenoslovenske (npr. izdanje). vaspostaviti. 1995. B. Beograd. vapiti. ssl. I. 1999. su tina i druge (primeri preuzeti od Aleksandra Mladenovi a). ve samo vi im stilom maternjeg. koji su Srbi svakodnevno slu ali u crkvi. protiv re i i oblika iz srpske i ruske redakcije stsl. prodirale u narodne govore. Trifunovi . A. samrtan. or i . . pa i u srpskim. su ti. 1990. Pregled istorije srpskog jezika. Vaskresenije. od XI do tridesetih godina XVIII veka. sve tenik. vi e funkcije (knji evnost. Beograd. Iako se borio protiv slavenizama. Tako danas u knji evnom jeziku koristimo re i vazduh.). ruska redakcija stsl. tj. savest.Od XI do XXI veka Srpskoslovenski jezik jako je dugo vr io funkciju knji evnog jezika kod Srba. 1998. Tako su mnoge ssl. vaspitati. Sve to vreme u srpskom dru tvu. u novom knji evnom jeziku. pa i kasnije sve do Vukove reforme sredinom XIX veka. op ti. vazduh.) a drugi oblik istoga jezika za ni e (svakodnevna. 2001. Ivi . Najstariji srpski irilski natpisi (2. o emu je ve govoreno. vaspostavljaju i mesto i vreme nastanka srpskoslovenskog jezika i prate i njegovo itije.

Svoje ime duguju reci Neretvi.po istoimenoj reci iji naziv je tako e predslovenskog porekla. iji su naziv preuzeli od romanizovanih starosedelaca koje su tu zatekli (lat. Bu ani po reci Bug u zapadnoj Ukrajini. u ono vreme kada su i ostali Srbi sa severa do li na teritoriju anti ke provincije Dalmacije. pleme pomoraca i gusara koji su zahvaljuju i svom temperamentu i geografskom polo aju me u prvim na im sunarodnicima iza li iz ti ine srednjeg veka. u Rusiji. blizu reke Bojane na granici sa Vizantijom. Obi aj da pleme dobije ime po reci ije obale naseljava poznat je kod Slovena: na primer. na uskom pojasu od u a Neretve u Jadran na istoku do Splita na zapadu. Ovu teritoriju. osvojili su i velika srednjejadranska ostrva: Bra . Hvar. Neretljani su nosili i imena Marjani (Primorci) i Pagani. a kod Srba oblast. a Sloveni stvarali svoje prve dr ave na Balkanu i Alpima. Epoha kada je na zapadu stvarano carstvo Karla Velikog. Pleme Neretljana ivelo je na obali Jadrana. tako e zvao Krajina. duga ku oko 75 i iroku 10-20 km. Ubrzo zatim. sa uvan je podatak iz 642. Narenta). obalama Baltika i Moravskoj. kako bele e ranosrednjevekovni hroni ari. Osim ovog. Moravci u e koj. isto kao to se oblast na jugoistoku. . kada su Vikinzi plovili severnim morima. a ve ina nau nika ovaj poku aj invazije vezuje upravo za Neretljane.Pagani na moru Istorija ranog srednjeg veka srpskih plemena nije dovoljno poznata. Meranija i Krajina. a kasnije i dr ava Bosna . a njihova zemlja zvala se Paganija. u prvoj polovini VII veka. Ba ovakvu sudbinu do iveli su i Neretljani. formiranja dr ave i pokr tavanja. Vislani u Poljskoj. O slovenskom napadu na beneventanski grad Sipont u zalivu poluostrva Monte Gargano. Ovaj poslednji naziv je i naj e i u doma im izvorima jer su Neretljani naseljavali krajnji severozapad onog dela dalmatinske obale koga su kasnije kontrolisali Srbi. godine. Kor ulu i Mljet. U svom naletu slovenski moreplovci su poku ali da nasele ak i susednu. pogotovo vreme njihovog doseljavanja na Balkan. oni su naselili. Strumi ani u Gr koj. italijansku obalu. u doma oj istoriografiji prekrivena je maglom zaborava i nedostatka podataka.

Granicu su naj e e delili i sa Splitom. godine. Razloge ove posete hroni ar ne navodi. godine flotu na dalmatinske Slovene koji su gusarili po Jadranu. Novi du d. poveo je 839. Neretljani kr e primirje i plja kaju mleta ke trgovce dok su se ovi vra ali iz ju ne Italije. vodi novi pohod protiv Neretljana u kome je izgubio vi e od stotinu ljudi. Oko 829. godine zabele en jedan u nizu napada Slovena. Nedugo zatim. a "on se vratio bez slavlja".Neretljani. iz prve polovine IX veka. za koga ve ina istra iva a smatra da su ga izveli upravo . Petar Tradenik. ali oni postaju jasniji iz doga aja koji slede. Gusari na vidiku! Iako su naseljavali relativno malu oblast. mnogo ve a srpska kne evina. u svom poznatom delu De administrando . I dok se hrvatski gusari jedno vreme ne pominju na Jadranu. a na severozapadu su se grani ili sa Hrvatima. Tada je ugovorio mir sa hrvatskim knezom Mislavom i neretljanskim knezom Dru akom (Drosaico. koji je u ranom srednjem veku bio vizantijski grad. U Veneciji je 846. godine "poslanik Slovena sa ostrva Neretve" prido ao je u Veneciju da sa du dom sklopi mir i da se pokrsti. Neretljani su posedovali jednu od najja ih flota na Jadranu! Na severoistoku sused im je bila druga. Narod sa ostrva Neretve Prve istorijske podatke o Neretljanima zabele ile su drevne mleta ke hronike. Zahumlje.Teritorijalna podela balkanskog poluostrva sredinom X veka (po opisu Konstantina Porfirogenita). Najstariji opis ove kne evine dao je vizantijski car Konstantin VII Porfirogenit polovinom X veka. du d je primoran da ve slede e. Marianorum judice). 840.

krajem XI veka.XV vek). a bliski su im i vikin ki drakari. koji se nalazio kod dana nje Makarske. "Pagani se zovu to ne primi e krst u ono vreme kad su se svi Srbi pokrstili". Mljet. Hvar i Bra . Osim to navodi da se upa Dalen ne nalazi na obali. Tip broda koji su koristili Neretljani zvao se sagena. koji se kasnije pominje kao najve e naselje u oblasti. a obradivog zemlji ta je bilo malo. Osim plovidbom. Brod je imao jarbol. Ostrog i Slavineca. Za sada je jedino sigurna ubikacija grada Mokro. na kojima su skadinavski ratnici po eli e e da plja kaju zapadnu . uzgajanjem maslina. Na obroncima Biokova i Mosora i na ostrvima gajili su stoku. Mokro i Dalen. Car ih naziva Pagani i Neretljani (Arentani). Na osnovu sa uvanih starijih toponima vidi se da je ova oblast u ranom srednjem veku obilovala umama i mo varama.mramor. a drugu polovinu dele ravnopravno svi u esnici. a izvozilo se vino. to zna i da polovinom X veka. a njihovu zemlju Paganija. car-pisac ne daje podatke o polo aju ovih lokaliteta. Vrulja. nije bio u okviru Paganije. najunosnija delatnost bila je gusarenje koje je stalno donosilo zna ajne prihode. sredi ta istoimene upe. Neretljani su se bavili i trgovinom.Mokro. Nije isklju eno da se plen delio ba onako kako se i danas deli ulov ribe na ovom delu Jadrana: pola plena pripada onom ko je organizovao lov i iji su brodovi (knez ili upan). smokava i vinove loze. okolina Makarske (XIII . Omi . a posadu je inilo 40 vesla a. Ipak. a sigurno je da su obra ivali i zemlju. kao i ostrva Kor ulu (na kome ima i grad). ovde se ne navodi. etiri grada . lanovi posada. On navodi i tri upe u Paganiji . To se poklapa i sa opisom prolaska krsta a kroz ove krajeve. koji su ujedno bili i borci. sagitta . gradili su ga i drugi Sloveni.Rastoku.imperio (o upravljanju carevinom). Iz kasnijih srednjevekovnih izvora znamo i to da su se u ove oblasti uvozile itarice. Sli an tip broda bio je dobro poznat u Mediteranu.strela). To je duguljast. suvo vo e i dr. relativno plitak brod vitkog trupa i o trog pramca koji se odlikovao velikom brzinom (lat. Srpski nadgrobni spomenik od kamena . kao i u vi e navrata kasnije. usoljena riba.

ali dosta manji. Rose. Na samu pojavu carske flote u blizini gradske luke. te sredinom marta 870. oni su u to vreme zabavljeni drugim stvarima. godine. Prvi njihov zalet dublje u Jadran desio se 841. pomorski put uz razu enu dalmatinsku obalu bio je najbezbedniji.Evropu upravo u ovo vreme. koji . Saraceni su povukli opsadu. Tokom borbi oko Barija 869-871. nije trebalo mnogo vremena da i oni postanu meta saracenskih gusara. u upotrebi je bila i kondura. Dubrova ki poslanici koji su oti li da mole pomo od svog vladara. sa posadom od 20 ljudi. Vizantijske flote tada su bile najmo nija pomorska sila na Mediteranu. Vizantija je dr ala i luke Kotor. Ankonu (u papskoj dr avi). godine. pominju se Zahumljani. brod sli nog tipa. Dubrovnik. ovaj vladar je poslao stotinu ratnih brodova pod zapovedni tvom drungarija flote Nikite Orifa u pomo opsa enom gradu. Arapski napadi na Jadranu kulminirali su petnaestomese nom opsadom Dubrovnika. Naravno. kotorski donji grad i svetomiholjsku Prevlaku u Boki Kotorskoj. a Nikita Orif je preduzeo kontraofanzivu protiv njih u ju noj Italiji. kao i manji tipovi brodova i barki. ali ne i Neretljani. Rekonstrukcija izgleda sagene. U odsustvu ve ih vizantijskih snaga u Jadranu. zatekli su na dvoru u Konstantinopolju novog cara. Rab i Osor. Bave se izgleda onim to najbolje znaju da rade. po etkom IX veka. ali je njena trgovina sa zapadnom Evropom bila ugro ena od kada su Arabljani 30-ih i 40-ih godina IX veka redom zauzeli bogate gradove Sicilije (Palermo. Tarent. Vasilija I Makedonca (867-886). koje su Dubrov ani kao vizantijske saveznike prevezli na svojim brodovima. Pored Venecije. U takvim okolnostima. Osim sagene. Trogir. venecijanska i dalmatinska flota su trpele ozbiljne poraze. ali i Srbi i Hrvati. Zadar. godine njihov plen postaju papini poslanici. koja je otpo ela 866. preko koje se odvijao i najve i deo trgovine sa zapadom. Me u Srbima. godine. brzog ratnog broda sa posadom od 40 vesla a boraca na kome su plovili Neretljani (X vek). u Sredozemlju su najve u opasnost predstavljali arabljanski gusari. Dok su Vikinzi plja kali obale Britanije. Bari). u hri anskom savezu sa 400 la a je i kralj Italije Ludvig II. kada je flota od 36 brodova oplja kala i zapalila redom Osor. Split. Za to? Pa. Frana ke i arapske panije. zatim Budvu. ele i da oja a vizantijsku politiku na zapadu. Travunjani i Konavljani. Mesina) i ju ne Italije (Brindizi.

Manji brod sa posadom od 8 do 10 ljudi otkriven ispred ulaza u ninsku luku (Hrvatska) . februara 871. Me utim. Kan Simeon (893-927) nastojao je da pokori svoje balkanske susede i stekne titulu cara. ali i unutra njih sukoba.sredina X veka) be i iz bugarskog zarobljeni tva i uz pomo Vizantije obnavlja zemlju u ranijim granicama. o emu svedo i njihovo plja kanje ostrva Bra a 872. godine. pa je tako zalaganjem vizantijske politike saracensko prisustvo u Italiji i na Jadranu bilo na zalasku. nakon njegove smrti. To je bio razlog da Vasilije I po alje flotu koja upokorava dalmatinske Slovene. kona no ih osvoji 924.izgubio je ivot. dra ki protospatar Lav Rabduh oti ao u Srbiju gde se.su se upravo vra ali sa crkvenog sabora u Carigradu. . kada je carska flota napustila vode Jadrana. Papini poslanici su oslobo eni i stigli su u Rim krajem godine. Samo tri godine kasnije. posle vi e vojnih pohoda. Pagani nisu dugo odolevali isku enjima. Gusarski napadi arapskih moreplovaca nisu zaobi li ni neretljanske obale. srpski knez aslav Klonimirovi (927 . na obalama Paganije sastao sa srpskim vladarem Petrom Gojnikovi em (892-917) radi saveza protiv zajedni kog neprijatelja. Ovaj sastanak bio je povod Simeonu da napadne srpske teritorije i. Sa druge strane.druga polovina XI veka. gde su ubrzo sa ekali radosnu vest o osloba anju Barija 2. Opis srpskih zemalja za vreme njegove vladavine zabele io je car-pisac Konstantin VII Porfirogenit u svom delu. Vasilije I je ubrzo proterao Arape iz Tarenta i svih ostalih kopnenih tvr ava... a sam du d je bio i najve i gubitnik . Me utim. a u okviru njega se nalazi i pomenuti opis Paganije. godine u estokim sukobima sa Venecijom.. svetoga plena Po etkom X veka isto no od Srbije raste mo Bugarske. Te godine du d Petar Kandijan do ao je sa 12 brodova u neretljanske vode i u luci Mokro uni tio pet brodova Neretljana. u bici na kopnu Mle ani su do iveli poraz. pa ih ponovo zati emo 887.. U ime oca i sina i. godine. Zbog toga je vizantijski poslanik. godine. Pokr tavanje je bilo jedan od klju nih uslova mirovnog sporazuma.

Povod za novi sukob bio je zarobljavanje etrdesetorice zadarskih gra ana od strane Neretljana. godine. Kada je car Vasilije II uni tio makedonsku dr avu 1018. dok je hrvatske poslanike odbio. du d je u Zadru primio poslanike dalmatinskih gradova koji su mu se pokorili. godine. Ovo se smatra najzna ajnijim doga ajem u istoriji grada Sv. Vizantija je obnovila vlast na Balkanu. doznao je da se 40 neretljanskih prvaka vra a iz Apulije na brodovima natovarenim robom iz Italije. I dok je u gradu planirao napad na Hrvate. kako bele i mleta ki hroni ar. O mleta ko-neretljanskim sukobima imamo vesti i za vreme aslava Klonimirovi a. Pritisnuta od strane Bugarske. Zbog toga se u Splitu.De avanja na istoku osetila su se i na zapadnim granicama srpskih kne evina. Dujma. . ali ipak ne uspeva da suzbije njihovu prevlast na Jadranu. pa je dalmatinske episkopije prepustila jurisdikciji pape. odr avaju dva crkvena sabora 925. Ipak. u koji je ubrzo uplovio i du d sa glavninom flote. pristao na mir. Zarobljenici su oslobo eni. Venecija alje 948. Po imenu nepoznati neretljanski vladar sastao se li no sa du dom i. a tom prilikom pokorio je i srpske zemlje. pre povratka u Veneciju Petar II je. Na saboru je pokrenuta i borba protiv slu be na slovenskom jeziku i upotrebe glagoljice kojom se tada pisalo u na im zemljama. isplovio iz luke na ostrvu Olivolo. Dva bakarna lema (VI vek) prona ena uz ru evine bedema kasnoanti kog grada Narone koji je stradao tokom slovenskog naseljavanja doline Neretve. godine na kojima su redefinisana crkvena pitanja u ovoj vizantijskoj provinciji. uz prisustvo papinih legata i dalmatinskih episkopa. Na prvom saboru odlu eno je da splitska episkopija bude podignuta na rang arhiepiskopije i postane crkvena metropola Dalmacije. godine flotu od 33 la e protiv Neretljana i to u dva navrata. Formalno zastupaju i prava Vizantije iju je vlast Venecija jo uvek priznavala. Zbog toga je poslao deset brodova koji su kod ostrva Lastovo iznenadili i zarobili Pagane i sproveli ih do Trogira. du d Petar II Orseolo preduzeo je vojni pohod i uz sna nu flotu. Plove i uz istarsku obalu i Kvarner flota je stigla u Zadar. osim estorice Neretljana koji su zadr ani kao taoci. ali se me u srpskim velika ima ne pominju i predstavnici Paganije. posle estoke borbe. i 928. ali se ovi doga aji nisu dugotrajnije odrazili na sudbinu Neretljana. Saboru su prisustvovali i predstavnici hrvatskog kralja Tomislava i zahumskog kneza Mihajla Vi evi a. 1000. koji je od malog naselja u okviru zidina Dioklecijanove palate ubrzo izrastao u jedan od vode ih isto nojadranskih gradova. Budu i da je ovaj dalmatinski grad tada bio pod vla u Venecije. Dve godine ranije. Vizantija je tra ila politi ki oslonac na zapadu. zauzeo ostrva Kor ulu i Lastovo. kroz ove krajeve pro ao je car Samuilo na svom pohodu do Zadra.

opet oko vlasni tva nad zemlji tem. Iz sli nog razloga pominje se ne to kasnije i Slavac. Berigojem. Petra u Priku kod Omi a (druga polovina XI veka). na neretljanskoj teritoriji najpre crkvu. vladarem na ijoj zemlji se nalazi crkva. Kao to je to bio obi aj u srednjem veku. Ipak.Crkva Sv. iz njega saznajemo da su Slavac i njegov brat i . ispred koje se neretljanski vladar Slavac sudio oko 1090. kralj Primoraca. na ispravi su se potpisala i njegova tri upana. poklanja manastiru na ostrvu Tremiti. Pored Berigoja. godine je sastavio ispravu u kojoj svoju zadu binu. Sve tenik Ivan. Silvestra na ostrvu Bi evu. u pratnji svojih vitezova i rizni ara Zavide. Petra u Priku. jugozapadno od Visa. on to ini pred svojim advokatom. rodom Spli anin. crkvu Sv. godine u Selu (dana nje Jesenice u Polji kom primorju. Iz ovog dokumenta saznajemo da je tada ostrvo Vis i jo udaljenije Bi evo bilo pod vla u Neretljana. godine sa hrvatskim tep ijom Ljubomirom. g. do ao je u Polji ko primorje da presudi u sporu oko kupovine manastirskog zemlji ta. knezom Primoraca (judice Marianorum). izme u Splita i Cetine). Iz manastirskog kartulara saznajemo i podatke o tri neretljanska vladara. da bi iz druge polovine ovog stole a do nas stigli i najstariji doma i izvori o ovom srpskom plemenu. Na alost. ispred crkve Sv. Bodidrag i Sedrag i satnik Tihan. kartular nas ne obave tava o detaljima spora koji se vodio nedaleko od manastira. Petar Crni je iskoristio prisustvo vladara na ijoj zemlji je podigao svoju zadu binu da presudi u nekom sporu. 1050. Petra. Jakov. Petra u Priku kod Omi a sastao sa hrvatskim banom Petrom radi nekog spora koji je Slavac imao sa hrvatskim tep ijom Ljubomirom. ili ne to kasnije do ao na granicu svoje zemlje gde se u crkvi Sv. izme u Slavca i Ljubomira. a zatim i manastir Sv. Radovan. On je oko 1090. Bogati spli anin Petar Crni sagradio je 1080. knez Neretljana. Istorijski izvori prve polovine XI veka ute o Neretljanima.

Mihajla Zetskog (oko 1055-1082). Crkva Sv. Ovi podaci pokazuju da su Neretljani najkasnije u XI veku.prethodnik na prestolu Rusin. Ova oblast tada je pripadala srednjevekovnoj Zeti. bili donatori manastira Sv. Ljudi su dobrovoljno . kao i petnaestak drugih crkava istog tipa podignutih u ovo vreme na podru ju od Pelje ca do Boke Kotorske. gr kom i slovenskom jeziku. Sli no je bilo i u samom Splitu i drugim dalmatinskim episkopijama gde su se sve tenici (i oni najvi i) i dalje enili i nosili brade i dugu kosu. kao i ne to kasnije njegova po imenu nepoznata udovica. to se odslikava i u umetnosti tog doba. a to se oslikava. Sigurno je da je na to uticala i neposredna blizina dalmatinske crkvene metropole. godine. Podaci iz kartulara pokazuju i da se socijalna diferencijacija sporo odvijala u ovim kra kim predelima. koju je podigao splitski gra anin Petar Crni oko 1080. kao i mnogo puta kasnije. po eli da poma u crkvu i podizanje hramova u svojoj oblasti. Petra u Selu (fotografija iz 1910. god. na teritoriji Neretljana. to je jo od ranije bio obi aj samo isto ne crkve. pre ru enja crkvice 1918. Ostaci crkvice Sv. Petra u Selu. Petra u Priku (pred kojom se Slavac sudio sa Ljubomirom) podignuta je u drugoj polovini XI veka i predstavlja jednu od najstarijih o uvanih gra evina u oblasti Neretljana. a gradnja tog tipa crkava vezuje se za versku delatnost prvog krunisanog srpskog kralja. a da je gustina naseljenosti bila relativno velika. Iz isprave Petra Crnog saznajemo i kako je on kupovao zemlji te i kmetove za svoju zadu binu u tri razli ite politi ke oblasti: u polji kom primorju i na Bra u.. ako ne i ranije. Crkvena slu ba u dalmatinskim episkopijama dr ala se na latinskom. Ona pokazuje preplitanje uticaja vizantijske i preromani ke arhitekture. Kroz itav srednji vek verska tolerancija izme u pravoslavne i katoli ke crkve bila je podr avana od strane srpskih vladara. u Hrvatskoj (Solinsko polje) i u vizantijskom Splitu. Splita. Iako je Dalmacija podpadala pod jurisdikciju Rima. kroz burna doga anja iz prve polovine X veka kada se deo srpskih izbeglica i plemstva sklonio u Hrvatsku. godine). Ovakvo preplitanje uticaja iz Carigrada i Rima sli no je onom u susednoj ju noj Italiji. Politi ke i etni ke granice izme u Srba i Hrvata u to vreme nisu bile o tro povu ene. godine nisu se o tro odra avale na na em tlu. posledice crkvenog raskola iz 1054.

preporu ivali sebe i lanove svojih porodica za kmetove svojim bogatim seniorima. Pojasna kop a (zapon) od zlata. godine. sastavlja isprave. satnik. humskog kneza Petra iz 1225. Neretljanin te tu i. Rusin sebe oslovljava: Ja Rusin koji sam i morstik. a sastavlja i crkvenih isprava ih nazivaju i kraljevima. naziva kraljem dok se Berigoj ispred svojih upana potpisuje: Ja Berigoj. Ilustrativan je primer Berigojeve isprave iz 1050. vitez. Titule plemstva iste su kao i u ostalim srpskim zemljama: upan. a ova osobina na ih ljudi i danas nam nije strana. ali ih to kasnije nije spre avalo da se sa njima (a i me usobno) sude oko vlasni tva nad zemlji tem. godine u kojoj ga sve tenik Ivan. morstik ti sudi Neretljanski vladari su sebe nazivali morstici ili sudije (judices). rad splitskih zlatara. Neumorna elja za su enjem pre ivela je sve istorijske mene. svoj narod Marjani ili Neretljani. svedok. rizni ar. sudija Marjana. .

nedaleko od u a Neretve. kao to je to po lo za rukom iteljima anti kog Epidaurusa . Mihajlov sin i naslednik. najve i rival Neretljana na Jadranu. godine na Mljetu podigao benediktinski manastir Sv. Istorijski izvori prve polovine XII veka ute o Neretljanima. Sa druge strane. a neko je nestrpljivo is ekivao pri e o dalekim predelima koji su se krili iza horizonta morske pu ine. krunisan je za kralja 1077. to je Neretljanima omogu ilo da slobodno razvijaju svoju plovidbu i mornaricu. Arheolo ki kod sela e evi a. Bosnu i Ra ku. 1151. Meranija ili neretljanska oblast kao politi ki samostalna celina. Preostali romanski starosedeoci su. U novoj postojbini generacije pomoraca na obali Jadrana.smrt za vratom. Venecija. Um za morem . Njegovi stanovnici nisu uspeli da osnuju ni novo naselje nedaleko od starog. koji su je spojili sa op teslovenskim znanjem o plovidbi koje su doneli sa sobom. opadanje Vizantije uspe no je iskoristio zetski knez Stefan Vojislav da se osamostali. krunu iz Rima primio je i hrvatski kralj Zvonimir.Na isto noj obali Jadrana. kralj Bodin (1082-1101) ujedinio je Zetu. U me uvremenu.. a ova imena ustupaju mesto nazivu Krajina. a izgleda da su upravo u ovo vreme osamostaljeni humski knezovi uspeli da pripoje svojoj teritoriji Paganiju. svoju tradiciju brodogradnje preneli Neretljanima. Od XII veka u istorijskim izvorima vi e se ne pominje Paganija. vladao je u primorskim oblastima i tada je. lan ra ke vladarske dinastije. na zapadu neretljanske nalazi iz ru evina anti ke metropole Narone. Nema pouzdanih podataka da su tada i Neretljani priznavali njegovu vlast. ali okolnost da njihovi vladari nose skromne titule morstika i sudija mogla bi da ukazuje na to. odrastale su gledaju i kako luka o ivi svaki put kada brodovi. Zahumlje.da osnuju Dubrovnik (ili Salone . pre nego to su se stopili sa Srbima. Marije. . gde je postavio svoje upane. kao to je koplja slu ajno na en to bio slu aj u ostalim delovima Dalmacije. Venecija je izme u 1135. pre nego to je i sam kratkotrajno bio veliki upan Ra ke. izrasla je u trgova ku i vojnu imperiju. Travuniju. teritorije (prva pokazuju da ovaj grad nije pre iveo napade Slovena u prvoj polovini VII polovina IX veka). Godinu dana ranije. i 1145. mirno pristaju uz dokove. veka. Na podru ju izme u Vrh gvozdenog Cetine i Neretve nije bilo romanskih gradova. posle duge plovidbe. vizantijskih luka. Neko je o ekivao i strepeo za svog najdra eg ili se jedino interesovao za uspeh pohoda. Sa teritorije Paganije ne postoji nijedno arheolo ki istra eno ranosrednjevekovno naselje ili nekropola. Hvara i Bra a. ije fotografije (na alost) nisu objavljene.Split). Ono malo slu ajnih nalaza ine nekoliko primeraka oru ja i nau nica sa tri jagode iz Makarske. Desa.. gde se prepli u mirisi mora i mediteranskog rastinja. a njegov sin. godine uz pristanak Vizantije osvojila Hvar i Bra . Mihajlo. g.

ono je izgubilo svoju politi ku samostalnost. Nakon nemira u zemlji koji su nastali posle smrti njegovog oca.X vek). sve do dolaska Turaka. ali od vremena kada imamo vi e istorijskih podataka. godine kralj Srbije i Bosne. sadr avala je i Pomorske zemlje u koje je spadala Krajina. Ono to ipak zasigurno znamo o njihovoj prirodi i to su uspeli da nam prenesu. na samoj granici Istoka i Zapada. izme u ostalih. Uro a II Milutina (1321). bronzani lan i (IX .. ve su se stopili sa ve im ju noslovenskim plemenima. oni su tra ili svoj put na kome su se razli iti uticaji stalno preplitali. ive i kao kraji nici. Marko Aleksi arheolog Beograd Preporu ena literatura: . Titula srpskih vladara u srednjem veku. Krajina se na la u okviru bosanske dr ave. gvozdeno koplje i ma (po etak IX veka) sa lokaliteta Mogorjelo kod apljine na Neretvi. u Zahumlju.. zbog ega je njihova sudbina najve im delom ostala istorijski nepoznata. Pleme pomoraca koji su sebe nazivali Marjani nije uspelo da stvori osobena kulturna obele ja koja e kroz burne istorijske epohe sti i i do nas. ljubav prema moru. to su specifi an pogled na ekonomiju i svakako. nekoliko kilometara severno od granice Neretljana.Srebrne nau nice. Svoj vrhunac pleme Neretljana je dostiglo u ranom srednjem veku. a istu titulu nosio je i Tvrtko I Kotromanji . od 1377. Oblast Krajine pripadala je srpskim kraljevima sve do vremena Stefana De anskog. odnosno Hercegovine.

1959. Humska zemlja u srednjem veku. I). ne postoji. Beograd. za mnoge nepristupa nom. V. Zagreb. irkovi ). Jire ek.Tuarezi. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije.Velika Pustinja. 1420. To je naziv koga su Arapi. Djela JAZU.y y y y y y y y Grupa autora.. Maziri Na a pri a po inje u severnoj Africi. Po to su nasledili termin od Grka (barbaroi). 1952. Novak. i Radonji . K. S. Beograd: SANU. Beograd: Srpska knji evna zadruga. G. Istorija Srba (knj. 1940. a ne narod u modernom evropskom smislu te re i. P. Jo stari Grci su sve one narode koji nisu govorili gr ki jezik i nisu delili gr ke kulturne vrednosti. Djela JAZU 43. 1952. 36. Beograd: Filozofski fakultet. Tuarezi. . Hvar. 1996. Mi i . Beograd: Nau na knjiga. Na surovom i nepreglednom pesku. J. Zagreb. nazivali varvarima. prilikom prodora u severnu Afriku. V. stranca. Berberi. Grupa autora. Novak. i Skok. u irokom prostranstvu od Nila na istoku pa sve do planina Atlas u Maroku. S. knjiga I (ur. Zagreb. Klaji . Arapi su ga prilagodili svom izgovoru. Supetarski kartular. 1924. Oni su poznati i kao Berberi. hiljadama godina unazad ivi narod poznat kao Plavi Ljudi . 1971. te je i nastao izraz Berberin.. nadenuli svim plemenima ra trkanim po irokim prostranstvima Sahare. Otok Kor ula u srednjem vijeku do g. N. ali berberska nacija.. Tuarezi su zapravo skupina plemena. kao politi ka ili etni ka institucija. tom II. Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Istorija srpskog naroda. kako je zovu starosedeoci . koji ozna ava varvarina. Na tom prostoru nalazi se i najve a pustinja u svetu . 1981. Karta ve ih mazirskih gradova u severnoj Africi.svima znana Sahara. Foreti . Ovo je pri a o njima.

Ovaj znak pre svega . ali ih pominje kao pleme Libo. On navodi da sva pustinjska plemena pripadaju "jednom narodu" i da ih vezuju isti obi aji. zavr avaju se na slovo T. nalik na irili no slovo .ljudi zapadno od Nila. susreli na obalama severne Afrike.. jezik. ivot. Kada su Persijanci osvajali Egipat. Ovaj uveni istori ar pominje i pleme Germante.. sloboda. velika majka. naj e e kod Egip ana. no kasnije je ovaj naziv odoma en i kao sinonim za sve Mazire.Pustinjski ratnici. I Herodot pri a o njima... prilikom pomorskih ekspedicija. Srednji rod ne postoji.. Mazire. O istoriji i jeziku Mazira Najstariji istorijski pomeni Mazira poti u iz V veka stare ere. odnosno pleme sa kojim su se Grci. na in ivota.zemlja. Alfabet je sastavljen od 38 slova. dok mu ke po pravilu po inju na slovo A. pa na primer fortuna na latinskom je ta frtunt na mazirskom. ukoliko upitate Berberina ta je on. verovanja. Re Mazir zna i slobodan ovek. Glavni simbol Mazira je slovni znak mazirskog pisma. jer poti e od enske imenice tamazigt . Pod ovim imenom Berberi se javljaju jo u anti kim spisima. Ime Tuarezi se prvobitno odnosilo samo na jedno pleme sa severa Afrike. odgovori e vam da je Mazir. Mazirski jezik pripada semitsko-hamitskoj grupi jezika i dosta je sli an starom egipatskom jeziku. koji su napisali da: ". danas poznate kao nosioce severnoafri ke praistorijske kulture D erma (D arma). Mnoge re i su preuzete iz gr kog i latinskog. spominje i uveni gr ki putopisac i geograf Pausanija. Me utim. poslali su izvidnicu ka zapadu i susreli su se sa nekim pustinjskim narodom koji je sebe nazivao Libijci. tako e. a prakti no i naziv Tuareg ozna ava to isto. Zanimljivo je re i da u jeziku Mazira prakti no sve enske imenice po inju i Izgled Mazira u praistoriji.. nazivaju sami sebe Mazirima".

za Mazirski znak vreme Feni ana razvilo se pismo Mazira. Ba ovakav ator opisuju Herodot i nekoliko rimskih pisaca. Iz ovakvih natpisa. to potvr uju brojni crte i na stenama. kada su menjali mesto logora. oni veoma dugo nisu prihvatali va nost pisma. kada Izgled pe i za pe enje hleba. kada su oveka. Maziri su. koji simboli e slobodnog Maziri pi u sa leva na desno.000 godine stare ere. Sastoji od lake drvene konstrukcije i ko a koje su na nju stavljane. Prona eno je relativno malo tekstova pisanih mazirskim pismom. a sadr aj ovih tekstova odnosi se ve inom na kultove i uspomene na va ne doga aje ili ljude. U stvari. njihovo pismo je nastalo docnije. Zanimljivo je da je na tim crte ima ponegde prikazana i karakteristi na vrsta atora. Ovo su zaista bile prave pustinjske metropole. Iako se i u rimskim izvorima vidi da su Maziri iveli nomadskim ivotom. iveti i umreti u pustinji Kao autohtoni narod Velike Pustinje.simboli e slobodnog oveka (ljudska predstava sa rukama okrenutim ka nebu). prema uverljivim arheolo kim nalazima. ra trkani od Atlasa u Maroku. . a gra evine u njima bile su gra ene od kamena i gline. tokom mla e praistorije kao prirodna stani ta koristili pe ine. govore o Berberima. pa ga nisu ni razvijali. iveli u velikim gradovima Sahare. tipi na za ova plemena. a zanimljivo je da. tj. a mogao se za nekoliko minuta rasklopiti i natovariti na konja. Arapi osvojili severnu Afriku. Najstariji trag je zapis na steni vezan za predstavu mazirske boginje Tanit i poti e iz vremena oko 4. te originalnih pisanih izvora od njih samih nemamo. ili odozgo na dole. pa do planina Tibesti u adu. ali nastavljaju da pi u sa leva na desno. neka plemena preuzimaju arapsko pismo. va no je naglasiti da bi se u posebnim situacijama i trajnije sku ili. pa tek onda predstavlja i slovni znak. simbola. Ovi petroglifi su i dragoceni izvor za posredno upoznavanje na ina ivota ovih nomadskih plemena. Po to su Maziri iveli po plemenima i nikada nisu stvorili svoju dr avu. raznih jela i kerami kih posuda.

u hodniku su visila mala. ukra ena ogledala. bez obzira da li se nalaze u pustinji. da ku e nisu imale vrata. One su svakako bile gra evine u javnoj upotrebi. Da bi se ipak videlo ko dolazi u goste. Kabayl i Terhazza u Al iru. . Ode a je pravljena naj e e od ko e..na ku i se vide rogovi boga Amona. koja je naj e e vezivana za boginju Tanit. Svakodnevno obla enje i izgled severnoafri kih nomada su prepoznatljivi. plava nebo.Najpoznatiji gradovi iz vremena po ev od drugog milenijuma stare ere jesu Tuat. uta . Ku a je vi e elijska gra evina pravougaone osnove i ravnih krovova. dok je zelena tek kasnije u la u upotrebu i nema posebnu simboliku. ili na moru. a razlog za to le i u pustinjskoj klimi . zatim Ghat i Ghdames u Libiji..temperaturama koje u toku samo jednog dana i no i variraju u rasponu od 0 do 50 oC! Mazirski grad u saharskoj oazi . Pored porodi nih stambenih ku a poznate su i znatno ve e zgrade. Tamanrasset u Nigeru. ili se moglo popeti uz stepenice na sprat. plavom i zelenom. od nekoliko spratova. Iznutra je farbana razli itim bojama crvenom. Svako pleme imalo je i svoju osobenu tetova u.podzemlju). Iako se na prvi pogled prostor na kome su ovi gradovi ra trkani ini previ e velikim. Posebna zanimljivost jeste ta. Potvrdu ove. etnolo kim. gde su se obi no nalazili kuhinja i kupatilo. reci. planini. to svedo i i o sna nim za ecima urbanizacije. a na spoljnim uglovima ukra ena je ivotinjskim rogovima. koja su gledala na ulaz. Ogledalo kori eno u ulaznim hodnicima ku a. na reci Niger. tada iroko rasprostranjene kulture. te je svako mogao u i kada je hteo. Imala je nekoliko prostorija: najpre se ulazilo u mali hodnik iz kojeg se moglo do i do 2 ili 3 prostorije u prizemlju (zapravo . Prema ukorenjenoj simbolici Mazira. simbolima boga Amona i boginje Tanit. uvene tradicionalne frizure su kombinovane sa paunovim perjem. antropolo kim i arheolo kim nalazima. odnosno. crvena boja predstavlja ivot i krv. Tipi na ku a mazirskih gradova zanimljivo je arhitektonski re ena: skoro itava polovina ku e bila je ispod zemlje. utom. svi oni imaju jedinstvenu arhitekturu. Marakesh i Agadir u Maroku.pustinju. Ouargla. kao i nadaleko uveni grad Timbuktu. nalazimo i u materijalnim.

Narodna no nja i nakit ostali su nepromenjeni hiljadama godina. Tako e. pojedini stariji mu karci sahranjivani i u sede em polo aju. u slo enom procesu mumifikacije kod drevnih Egip ana najpre su posebnim postupkom va eni pokojnikovi unutra nji organi i mozak. modela ruke. U sredi tu nekropole je sahranjivan poglavar. a zatim je utroba punjena miri ljavim smolama i travama. U mazirskim grobovima pronala en je veliki broj priloga: kerami kih posuda. Ove simboli ne predstave se vezuju za boginju Tanit. Me utim. Po pravilu su otkrivani ostaci pokojnika sahranjenih u zgr enom polo aju. odnosno na isturenim ta akama pustinje. Maziri su se od najstarijih vremena sahranjivali skeletno. . Mazirske mumije nemaju puno sli nosti sa uvenim staroegipatskim. U severnoj Africi prona en je i veliki broj mumifikovanih pokojnika. tamo ne trebaju. dok su oko njega bili podanici. U grob nikada nisu polagana oru ja i oru a. a jedina razlika je u polo aju tela. Tipi an na in ukra avanja unutra njosti ku a. te za ove li nosti arheolozi pretpostavljaju da su bile plemenske vo e. jer se verovalo da na drugom svetu pokojnik ide na su enje kod Boga i da mu takve. upotrebne stvari. u iju i o iju od keramike. Berberi bi pokojnika stavili u d ak. a izuzetno mala koli ina vlage i visoka temperatura inili su svoje i prirodno mumificirali telo. Da se podsetimo. standardni prilog ini i li ni nakit pokojnika. Nekropole su se skoro uvek nalazile u podno ju velikih brda. ve iz prakti nog razloga injenice da se u pe anoj podlozi ne mo e iskopati bilo ta to nije ovog oblika. Grobne jame su ovalnog ili kru nog oblika. ali ne iz nekog posebnog kultnog ili religioznog imperativa. a kona no se telo zamotavalo i u zavoje.

kakve pominje Herodot u svojoj Istoriji. uz mediteranske obale na severu kultivisane su i maslina i vinova loza. Jedino je po oazama bilo mogu e gajenje urmine palme. spominje i njihova goveda sa tako velikim rogovima "da nisu mogla da pasu normalno. Poljoprivreda je bila retko zastupljena.Privreda. trgovina i politi ka istorija Od najranijeg perioda razvoja svoje kulture pa sve do danas. Kada Herodot govori o ovom narodu. dok je kamila odoma ena tek od po etka nove ere (nju su Rimljani preneli sa Srednjeg Istoka). od rimskog vremena. Tek kasnije. dok se ispod uo ava glava drugog. Uzgajano je nekoliko vrsta gove eta. . zatim koze. Maziri se prvenstveno bave sto arstvom. od Hetita. Slikarstvo na stenama u severnoj Africi datira jo od daleke praistorije. dok ovaca gotovo uop te nije bilo. jer nisu mogle da podnesu surovu pustinjsku klimu. vidimo dva gove eta. to je razumljivo kada se pogledaju klimatske prilike. Konji su prido li sa istoka. Na ovoj slici. jedno u profilu. ve su i la unazad dok se hrane". sa karakteristi no velikim rogovima.

uvek nailazi na neku trgova ku stanicu. ak 75% svetskog zlata pro lo je kroz ovaj grad na putu za Evropu i Aziju! Njegovo stanovni tvo bilo je veoma raznoliko . nojeva jaja i perje. . Timbuktu je bio polis u pravom smislu te re i. gvo e i bakar su uvozili od Grka.robove. ili pustinjski grad". Arapi. Trgova ki putevi postoje jo za vreme Grka i Rimljana. Brada vladara karakteristi na je za severnu Afriku . Srednjovekovni crte koji simbolizuje bogatstvo grada Timbuktua i njegovih vladara. kao i koplje. a kojeg drevni Egip ani esto pominju u svojim spisima. U XIV veku. Pa opet. Naj e e su pravljeni luk i strela. poludrago i drago kamenje. razvija se i jedan od naj uvenijih trgova kih centara Afrike Timbuktu. Tako. Plemena Tuarega (Mazira) nikada nisu imala sopstvenu eksploataciju metala. trgovina je bila na prvom mestu.Berberi. autora). vojnu i versku vlast. slonova u. Nalazio se izme u afri kih zlatnih rudnika i pustinjskih mazirskih plemena. pa ak i crno stanovni tvo . pa su u velikoj meri zavisila od uvoza. Trgova ki putevi u kulturnom prostoru Mazira bili su od jo od davnina veoma dobro organizovani. grad na srednjem toku reke Niger.prim. Mazirska plemena su bila posrednici izme u subsaharske Arfike i mediteranskih kultura. gde je izvo en zeleno-plavi kamen sa planina Tibesti. Posebnu vrstu trgovine mazirska plemena su razvila sa starim egipatskim carstvom. to jest. kao i neka subsaharska crnoputa plemena. zlato i srebro. Jedan crte dvokolica sa upregnutim konjem sa visoravni Tassili datira jo iz I milenijuma stare ere. pa tako Herodot ka e da se "posle 3 dana hoda (oko 150 km . U upotrebi su bila i borna kola na dva to ka sa upregnutim konjima.Od drugih privrednih grana. kakva su koristili Egip ani i jo neki azijski narodi. U to vreme.ikonografiju starog Egipta i pustinjske petroglife crte e na stenama. a najvi e. Rimljana. Feni ana i iz ju nijih delova Afrike. poznata su bila mazirska oru ja. divlje ivotinje. ali pravi procvat trgovine po inje od IX veka nove ere. a od defanzivne opreme posedovali su mali okrugli ko ni tit. imao je samostalnu politi ku. bio je pravi trgova ki centar izme u severa i juga. odnosno. kojima su nudili ko u. do 2 metra dugi ma evi.

ova plemena se nikada nisu ujedinila u jednu dr avu. a to je vrlo zanimljivo. uha ili oka. u ikonografiji ovog vladara. Na glavi je imao ovnujske rogove i bio je obu en od pasa na dole. zna ajna koncepcijska Boginja Tanit. Maziri nikada nisu prinosili krvne rtve bogovima. ukoliko se vodio rat protiv stranih osvaja kih vojski. koji uvek mogu da otkriju u planini sakrivene izvore vode. Naime. ve po tome da su slobodni u politi kom smislu i da ive u jednostavnoj plemenskoj organizaciji irom Sahare. pod jednim vo om. pomo u simbola ruke. Me utim. sa vrlo malim procentom mazirskog stanovni tva. . iako ovnujski. ali ne u smislu nacionalne samostalosti. izvorni Amon je po pravilu predstavljan kao ovek koji je preko lica uvek nosio masku. valja ista i da je Kartagina bila najpre dr ava Feni ana. Za boga Amona znao je i Aleksandar Veliki. Ikonografski. prona eno je nekoliko hiljada urni sa pepelom spaljenih novoro en adi (!). Amona su kao bo anstvo preuzeli i stari Egip ani. Tako je o enk 921. Boginja Tanit je velika boginja-majka i ona se predstavlja kao debela ena koja sedi na prestolu i ima perje na glavi. osvojio Egipat i osnovao 22. Oni su i u istorijskim izvorima poznati kao slobodni ljudi. Od Amona do islama Izvorna vrhovna bo anstva Mazira bili su bog Amon i boginja Tanit. odnosno izvor ivota svih. Nekoga bi mogla da zbuni injenica da se za Berbere vezuje egzistencija uvene anti ke severnoafri ke imperije Kartagine.Anatom. Ipak. ali posebno pustinjskih naroda. Za razliku od njih. ovnujski rogovi javljaju se tek od njegove posete hramu boga Amona u pustinji zapadno od Nila. ali su mu dodali naziv Ra. to veoma upe atljivo svedo i o surovim obredima i prino enju ljudskih rtava kod Feni ana. a tek su joj Feni ani podarili antropomorfni oblik i poistovetili je sa svojim vrhovnim enskim bo anstvom . to zna i voda. egipatsku dinastiju (taj period je u egiptologiji poznat kao "vladavina 9 libijskih kraljeva").Berberi nikada nisu ratovali izme u sebe. U svetili tu Anate u feni anskom gradu Salambu. povezuju se sa jednom vrstom pustinjskog jarca. To je bila prva i jedina dr ava u kojoj je vladao neki Mazir. Crte mazirskog ratnika iz V veka stare ere. razlika u poimanju ovog bo anstva je o igledna. godine stare ere ujedinio severnoafri ka pustinjska plemena. Re Amon poti e od mazirske re i amaen. U po etku je ova boginja predstavljana na crte ima. a okupljali su se. Rogovi Amonovi.

Svetac je u io ljude starim obi ajima koje treba po tovati prilikom va nih doga aja i dru tvenih obreda. Na svakom groblju. etvorougaonog je oblika.svaki grad ima svog sveca koga slavi odre enog dana u godini. no. kult lokalnih svetaca ostao je prisutan isto kao i ranije. Tradicija berberskih svetaca ostala je sa uvana vekovima. doga aji. Njegovo svetili te izgleda kao mazirska ku a. ali i drugih koji bi to zatra ili od njega. Bilo kako bilo. Kada bi neki lan zajednice bio u nevolji ili nedoumici.. postoji barem jedan grob neke vrste "sveca". Ratni ka igra vezana za posebnu svetkovinu. i nakon primanja islama. mitovi. da se prilikom ulaska u hram celiva sve ev grob i pali se za njegovu du u kerami ka uljana lampa. odnosno duhovnika. ivot i smrt su mnogostruko pro eti. a strpljivo je i prenosio je svoje znanje ostalim lanovima zajednice. . Sa uvane legende o svetim ljudima su mnogobrojne i sve poti u iz jedinstvene pri e ili mita. pored boga Amona i boginje Tanit. Duhovnici su postajali priznati po tome to su dobro znali i pa ljivo prenosilili zajedni ku istoriju i legende svoga kraja. bez obzira koja je vera bila prihva ena od strane mazirskog stanovni tva. Herodot. Tradicija svetih ljudi u plemenu preno ena je sa kolena na koleno. U vreme vladavine Vizantijskog carstva Maziri su prihvatili hri ansku religiju. ne mo emo sa sigurno u utvrditi da li je ovo relikt hri anskih tradicija. Poznato je da su ovi ljudi iveli jednostavnim ivotom i da nisu imali materijalna bogatstva. a samim tim preno ene su i legende. savetnika svog plemena. bili su i u poziciji boginje Tanit.. Sveci su imali Ruka je jedan od simbola poziciju duhovnog vo e. Upadljiva je sli nost ovih obreda sa hri anskim obi ajima. a pored ostalog. Do dana njih dana se zadr ao ovaj obi aj . Tokom ivota duhovnik se isticao i time to je sudio i re avao razli ite sporove izme u lanova plemena.Kod Mazira. Tako je poznato i da su hramovi bili iscrtani predstavama svetaca. pominje i verovanje u mazirske duhovne vo e. ima kupolu i etiri roga na krajevima. odlazio bi na grob duhovnika i na posebno pripremljenom mestu iznad groba ostajao celu no i ekao da mu se svetac javi u snu.

Maziri pri aju da su njihovi preci svojom krvlju ostavili poruke za naslednike i da se zbog toga uvek vra aju. nalaze se u procepu izme u op teg procesa modernizacije i tehnolo kog razvoja s jedne. u pitanju je pustinja. krvi i nojevih jaja. iji duhovi tite petroglife. Ove slike poti u iz . ovaj put jo jasnije i koloritnije. Ta pojava zadugo je predmet folklornih legendi u kojima je fenomen pripisivan mo ima svetaca. s druge strane. Boja ovih natpisa je spravljana od biljnih sokova. od kojih najstariji poti u iz vremena pre 8. koja uva samu sebe.000 godina. posebno oni na planini Hagar u Al iru. Berbersko Danas i Sutra Mazirsko stanovni tvo. boja reaguje na tu vlagu i na udesan na in se ponovo pojavljuje iz kamena. Mazirsko stanovni tvo ivi i dalje u severnoj Africi. to potvr uje i veliki broj ostataka Hristovih hramova diljem Velike pustinje. Tuarega) i dalje ivi ra trkano na irokom prostoru severne Afrike i Velike pustinje. Ovaj crte u steni najverovatnije predstavlja kultno mesto boginje Sunca. Berberi su se postepeno islamizovali. Po to se ova boje otre. Po njima. Berberi su izuzetno prilagodljivi. Al ir. Ove druge. a neki naslikani prirodnim bojama. lako je skinuti. Kada padne no i vla nost vazduha se pove a. te je to danas op teprihva ena religija. plemena Berbera (tj. Tunis i Libija). ali je sakrivena unutar "pora" ovih stena. gde zadr ava svoj sastav. ona se ne vidi golim okom. od prodora Arapa u VII veku nove ere. Politi ki rascepkani u okviru nekoliko modernih dr ava (Maroko. i ona duboko prodire u stene. Mo da su ba za ovakvu snagu i vitalnost upravo zaslu ni ve no surovi uslovi ivljenja u pustinji. Moderna nauka je sa svoje strane ponudila obja njenje ove pojave. za vreme vladavine Vizantijskog carstva.Zanimljivo je pomenuti i neobi ne crte e na stenama. i konzervatizma svoje tradicije i drevnog na ina ivota. Ali. jo ja ih i jasnijih boja. Neki su uklesani u stenu. uz potpuno prihva enu islamsku religiju. mnogi Maziri su prihvatili hri ansku religiju. ali se crte i sutra pojavljuju ponovo. Primera radi.

Harvard University Press. Harvard University Press. Strabo.net/ . Monuments et rites funeraires protohitoriques (Aux origines de la Berberie). gde ivi i najve i broj dana nje berberske populacije.XII (Translated by Russel M. Kees. No 120.free.bradshawfoundation. Paris. Volumes I . Inir Tifaut antropolog London Preporu ena literatura: y y y y y y y McBurney.fr/ http://www.tuaregs. Godley). mazirski jezik je u upotrebi paralelno sa arapskim jedino u Maroku i Al iru.html http://www. London. M. G. History (Translated by A. Ancient Records of Egypt. Herodotus. The Stone Age of Nothern Africa. Preporu ene Web stranice: http://tuaregs.Sahare. Loeb Classical Library. hrabri i zanimljivi.com/giraffe/tuaregs. Diodorus Siculus. polunomadski na in ivota i osobeni jezik. Geer). Danas. Harvard University Press. D. Jones). Ancient Egipt. C. Plavi Ljudi. H. zadugo e biti za titni znak Velike pustinje . No 49. 1960.L. B. Geography (Translated by H. 1962.jednog naselja u planinama Maroka. Breasted. Gamps. H. Loeb Classical Library. Chicago. Maziri uvaju svoju kulturu. London. Loeb Classical Library. 1941. 1961.

Namera ovog lanka. D o Pantoliano (Joe Pantoliano) kao Sajfer/mr Reagan i drugi. ili prosto kao film-strip. Lari Vahovski je kasnije pri ao: "Niko nije razumeo scenario. kritikama filmova. Naime. U toku su pripreme za snimanje drugog i tre eg dela. Ali. diskusijama na Internetu i esejima pisanim povodom ovog filma. Keri-En Mos (Carrie-Anne Moss) kao Triniti. plakati i fotografije pojedinih scena tretiraju kao istorijski izvori. U Holivudu se nikome nije svideo. me utim. utvrditi njihov me usobni odnos i. Dobro. godine. potra iti njegove idejne izvore. ve samo da poka e da ono mo e da postoji. Glavni alat kojim se mo e prou iti sadr aj ovog filma predstavlja i jedan od modernih metoda istorijske nauke. akcioni. neka je i "strip" (bra a Vahovski su se pre filma bavila pisanjem scenarija za stripove)." Kada se pogleda film jasno je da je tu gustinu . Film je snimljen 1999. klasirati tako dobijene podatke i ukrstiti ih sa injenicama van samog dela. a koje su relevantne za njegovo tuma enje i nalaze se u intervjuima sa autorima i glumcima. ako se itav film. Igraju Kianu Rivs (Keanu Reeves) kao Tomas A. za Warner Bros. Producent je D oel Silver (Joel Silver). Ko bude smatrao da ga ima. Smatrali su da je previ e gust. To zna i da ih treba podvr i kritici. i 2004. ali o emu? To pitanje se pokazalo kao prete ko za ve inu filmad ija kojima je bilo ponu eno da ga finansiraju. Lorens Fi burn (Laurence Fishburne) kao Morfeus. da li je punjenje bioskopskih blagajni jedina njegova svrha i jedina posledica? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje potrebno je pristupiti analizi sadr aja filma. koji se o ekuju 2003. Neki filmski kriti ari su Matrix prikazivali i opisivali pre svega kao kung-fu film. Anderson/Neo. i bili vrlo zbunjeni zbog toga. nije da bude uputstvo za pronala enje skrivenog blaga. mo da. prona i neku skrivenu poruku.Matrix ili Jevan elje za XXI vek ili povratak u matericu ili.. mora e sam da ga tra i.njegovo je.. Nije pro lo mnogo vremena od kada je film Matriks bio hit sezone. tekst scenarija. a potom i/ili kao SF (nau no-fantasti ni). Scenario su napisali i re irali ga bra a Endi i Lari Vahovski (Andy & Larry Wachowski). avanturisti ki. Sve to na e . godine i traje 135 minuta. mogu e je vrlo pouzdano utvrditi kakav je idejni podtekst dela.

Pri a Roberta Luisa Stivensona Dr. koji treba da povede ostale u borbu protiv Zla. kao cepljika u tvojoj svesti. "Ovde je ne to pogre no. gde svet koga ljudi vide i smatraju ga za stvarni u stvari predstavlja odraz ili senku drugog. Mo da nije preterano pomisliti da ovaj film nudi jednu modernizovanu. a no u haker Neo koji pravi i prodaje ilegalne kompjuterske programe. imena i pojava. Najizra eniji je glavni motiv Jevan elja. Dakle. Morfeus u filmu citira Bodrijarove re i iz ove knjige ("ovo je pustinja realnosti"). Hajd. mo da. koja te goni u ludilo. a posada Nabukodonosora i nije ni ta drugo nego grupa terorista koja nastoji da razori postoje i sistem. da bi se film razumeo. D ekil i mr. Frank Bauma. Brojni su i ponekad vrlo o igledni detalji kojima autori pokazuju svoj osnovni uzor. odgovorili da ne pripadaju ni jednoj verskoj hijerarhiji ( ime su. . treba u i u trag intelektualnim uticajima koje su autori pretrpeli.. imale i druge autore). na koju se u filmu aludira najpre porukom Tomasu Andersonu da "sledi belog zeca" (na ramenu jedne devojke). odnosno njenog jezgra . Tema odraza u ogledalu je tako e vrlo va na u filmu i svoje uzore ima u literaturi. kao i religijskih i filozofskih citata i aluzija. odnosno ideja o spasenju ove anstva." ta je to. Anderson. izbegli da daju odgovor). koje su scenaristi pa ljivo probrali i servirali publici. Dve li nosti u jednom telu postoje i u filmu . ne to o emu mu govori Morfeus: "Ti si tokom celog svog ivota mogao da oseti da je u svetu ne to pogre no. sa etu i oveku visoke tehnologije prilago enu verziju Biblije." Mogu e je u ovoj pri i prepoznati neke literarne (i filmske) kli ee (ili matrice). zaista realnog sveta za ije postojanje ni ne znaju. ve . a ovo se najvi e uo ava u izboru imena glavnih likova filma i njihovim me usobnim odnosima.dalo obilje istorijskih injenica. U poglavlju svoje knjige O nihilizmu Bodrijar raspravlja o terorizmu. Prvi asocijacija sigurno je uvena Alisa u zemlji uda Luisa Kerola. Hajd bi mogla biti tako e jedan izvor inspiracije. Prelazak iz jedne li nosti u drugu nije posledica hemijske smese koju junak ispija da bi postao mr.Jevan elja. L. na pitanje o njihovim verskim ube enjima.. danju pla ljivi slu benik kompanije Metacortex (dakle deo sistema Matriks). Simulakrum je kopija koja zauzima mesto originala i mogao bi biti inspiracija za kreiranje Matriksa. Osim toga. Zanimljivo je tako e i da glavni lik u filmu krije svoje diskete u knjizi Simulakra i simulakrumi ana Bodrijara. U filmu se pojavio Izabrani. koji su prikriveni i me usobno spleteni. On ukazuje na filozofska dela. ime su autori hteli da skrenu pa nju i na ovog filozofa.mr. druga bi mogla biti ciklus knjiga na temu arobnjak iz Oza (koje su nakon originalog. poput Platonove Dr ave. Motiv prolaska kroz ogledalo je vrlo va an za razumevanje filma i nala enje ostalih referenci. Ovde treba imati u vidu da su bra a Vahovski. Ti ne zna ali ono je tu. a Morfeus ga kasnije pita "da li je spreman da vidi koliko je duboka ze ja rupa".

svakako ne slucajno). npr. George Lucas). zatim Hakslijevog Vrlog novog sveta. Schaffner). kao izvor ideja su mogle biti kori ene i razne druge knjige. a naro ito romani poput Zamjatinovog Mi.. njih dvojca naro ito cene filmove u kojima igra D eki en. a posebno izdvajaju strip crta a Geof Darrow-a i njegovog junaka de aka-robota Rustija (Rusty the Boy Robot and the Big Guy). mogla biti i aluzija na ekspirovog Hamleta.. Na in na koji su u tim crta ima postavljeni vreme i prostor u scenama borbe je ono to reditelji Matriksa nastoje da ugrade i u svoje filmove. u kome su ro eni i . a na tom tragu je i film Velika gu va u kineskoj etvrti (Big Trouble in Little China. Bra a Vahovski mnogo vole japanske crtane filmove (tzv. Terminator i Aliens (James Cameron). John Carpenter). osim pobrojanih.ikaga. Naravno.Da nije promenio svoj ivot. inovnik Tomas Anderson bi mo da i poludeo. Holivudski milje slabo poznaju. u kojoj postoji Veliki Brat (a koji se u Matriksu pominje kada i fa izam i Novi svetski poredak. Ninja Scroll & Akira.oba dela. u kome Neo pole e iznad grada poput svog popularnog prethodnika. Uop te uzev. kao to su Ghost in the Shell. Franklin J. Pijani majstor (Drunken Master) . itd. kao i filmove reditelja John Woo-a. a nemo da na to uti e ga izlu uje. koji ose a da "ima ne to trulo u dr avi Danskoj". Ovo bi. Najpre nau no-fantasti ni: Ratovi Zvezda (Star Wars. Planeta majmuna (The Planet of The Apes. Strip u filmu i film u stripu Osvrnimo se malo i na crtane filmove i stripove. Od autora hongkon kih akcionih. Naravno. u kome se deca uzgajaju na planta ama (kao i u Matriksu). tako e. Blade Runner (Ridley Scott). Orvelove 1984. Bra a Vahovski dolaze iz sasvim druge sredine . anime). tu je i nezaobilazni i ve klasi ni Supermen. te nastoje da i njihovi filmovi budu ra eni na taj na in. njih zanima prvenstveno ameri ka i dalekoisto na B produkcija. u kome se vodi bitka izme u ljudi i ma ina. a holivudske filmove i ne cene naro ito. kome je posve en zadnji kadar filma. Igranih filmova koji su uticali na bra u Vahovski veoma je mnogo.

Svrha tog sna je da ljude dr i u pokornosti. Srednje slovo u imenu (A) je prvo slovo svih fonetskih sistema.gde se dobro ose aju. Anderson tako e asocira na Andersonvil. 3. ve najmasovniji koji je ikada zami ljen. Anderson (Neo) . 6. me u elijska supstanca. 5.kapetan piratskog broda u filmu. etvrtasti niz znakova izme u dve zagrade. kalup. u koji se odlazi bez neke krivice i bez posebnog postupka. u stvari. Njeno ime direktno upu uje na Sveto Trojstvo. elije koje mogu da stvore druge elije. To je grandiozni koncentracioni logor. to zna i ovek i nastavka "son". personalizuje tri Bo je li nosti: Boga oca.glavni lik. Thomas A. vrsta zatvora. ve nost. beskrajno dug vremenski period. Ina e. po etak sveta (Bog je Alfa i Omega). jednog od hiljadu sinova Hipnosa. jedan od izraza koji upu uju na Isusa Hrista. I to ne bilo kakav zatvor. a vernost svom gradu iskazali su kroz nazive ulica u filmu. Anagram od NEO na engleskom jeziku glasi ONE (jedan). koji slu i za eksploataciju ljudske energije. 8. Sina i Svetog duha. Ime Neo sadr i se u prezimenu aNdErsOn. Tajna igra imena Najpre. imenima ovi autori posve uju posebnu pa nju. Tomas je u po etku biblijski Neverni Toma. to zna i sin. 7. S druge strane. materica. 2. koji ve ina ljudi smatra za realnost. boga sna. . Zaljubljuje se u Nea. indikator rasprskavanja projektila itd. ta zna i Matriks? Ta re je bogata zna enjima na koja upu uju moderni re nici: 1. davalac oblika. a u filmu igra spasioca ove anstva. tamparska mustra. Trinity . asocira na alfu. Neo je latinski prefiks uz mnoge re i i zna i novo. 4. Morpheus . to je ime helenskog boga snivanja. pa se mora zaklju iti da je Matriks. U filmu Matriks je prikazan kao san. ili Sin ove iji.lanica posade broda. grad u Americi gde se nalazio najstra niji koncentracioni logor za ratne zarobljenike tokom ameri kog gra anskog rata (1861-1865). Iz njegovog imena izveden je naziv za morfijum. ali i EON. koji su zasnovani na nazivima stvarnih mesta u ikagu. Anderson je kovanica od gr ke re i "andros". Uostalom. Mitski Morfej je mogao da se pretvara u sva ljudska bi a i da ih podra ava. narkotik.

koji koriste kompjuteri. Switch . Njega ubija Sajfa. On i Dozer su bra a blizanci. . Dvanaest je bilo Hristovih u enika.kao predsednik SAD. jezerce. On za nagradu tra i iluziju novog identiteta i postaje. tj. filmski glumac Regan. ibanje. Re ozna ava i modricu oko oka.Prijatelj iz kom iluka koji kupuje piratski softver od Nea i njegova devojka. Radi se o izdajici (Judi). prut. rupa. Mo da se odnosi i na kompjuterskog mi a. Neo odlu uje da po e sa njima na zabavu gde dolazi u kontakt sa jednim lanom piratske posade Nabukodonosora.1) ine binarni sistem prenosa informacija. I zaista. a ozna ava i nulu (0). tako da on i Neo ("one" . to zna i tuce (dvanaest). Jedan glumac sa tim prezimenom je pred kraj XX veka zaista postao vrlo "va an" . Du Jour na francuskom zna i dan. kao biblijski Lazar. Epok je kreirao kompjuterski virus pod nazivom etiri jaha a (apokalipse. Sajfa na engleskom zna i broj (cifra). Prema scenariju. Tako e i kompjuterska komponenta.lan posade. dok njom upravlja neuporedivo ve a sila. Dozer . skupa oni zna e izbor ili odluka dana. po sopstvenom mi ljenju "va na osoba". a u slengu mladu enu. cisterna.lan posade. Apoc .Cypher (Mr Reagan) . Veliki brod. budan sanjati. najmla i i najsitniji lan posade. tenk. agentu Smitu) i postao demon. Tank . Ro eni su u tajnom gradu Sionu. zanositi se. skretnica. ra unanje. kao i reditelji filma.lan posade. Svi zna i: iba. Ovde se krije ironija na ra un osobe koja sebe zami lja va nom. jer ovaj lik je dobar programer. to zna i dremati.lan posade. Mouse . proro anstvo.lan posade. Choi je skra eno od choice. menja . Sajfa je an eo koji je prodao du u avolu (tj. podrazumeva se). te ko oklopljeno i naoru ano vojno vozilo. deo Svetog pisma. Choi & DuJour . tekst koji otkriva budu nost. ali se on kasnije ponovo pojavljuje iv. Kompjuterski pirat se pridru io sebi sli nima.lan posade. Mi . Ime zna i da je to tiha osoba. Dvanaest zanesenjaka koji su uspeli da promene svet. a ima veze i sa engleskom re i dozen. a za uzvrat dobio samo kratku iluziju ivota. monogram. Ime kazuje da je to osoba bez zna aja. to zna i izbor. Ime izvedeno od re i doze. prekida . Skra eno od Apocalypse (Otkrovenje Jovanovo). perika u vidu pletenice. ali tako e ukazuje i na tajno pismo.

kora (mozga). poveli bi nas u nove filozofske i religijske sisteme. a na brodu (u realnosti) u plavoj? Za to Neo bira ba izme u crvene i plave pilule? Za to je. za to.kompanija u kojoj radi Tomas Anderson. ose anja. na kraju krajeva. Agent Smith. Sastoje se od po pet slova. za to. ako bi se podvrgli ovakvoj analizi.Sion.kratka. naziv poslednjeg grada i poslednjeg upori ta ljudi. Nabukodonosor je bio vavilonski kralj koji je osvojio i razru io Jerusalim. Mnogi detalji u filmu. Ovim se aludira na budu u propast carstva ma ina. a korteks . gde bismo se dalje pitali: Za to su scene koje se de avaju u Matriksu (u snu) snimane u zelenoj gami.naziv Morfejevog piratskog broda. adekvatna nema tovitoj prirodi ma ina. Zion . pod vodu ili u svemir. Meta zna i iza. Drugi deo zna i srce.Lojalni slu benik firme Metakorteks. agent Jones . sveta zemlja. a mo e da zna i i vodenu brazdu. pro lost i budu nost. ve ta ka prezimena. Metacortex . narav. Prvi deo imena je ime reke Rajne. u potsvesti. Nebuchadnezzar . snimljen ovakav film? Za to. bezli na. savest. hrabrost. nisu osobe ve funkcije. tajnog mesta duboko pod zemljom. daleke kontinente. simbolizuju i pentagram...Orakulum. Oni nemaju imena i svi li e jedan na drugog. znak avola. agent Brown. Oracle . pamet.Rhineheart . Kovanica ukazuje na ono to se nalazi iza kore. jedinog do koga ma ine jo nisu stigle. du a. Kako dalje sa Matriksom? Ovim poku ajem poja njenja imena i naziva u Matriksu otvorena su iroka polja za dalje razmi ljanje i tuma enje. proro i te kod Helena. . Sveto brdo.

htm http://www.com/home. sportska nadmetanja datiraju daleko pre igara u Olimpiji kraj Elide.Olimpijske igre. jer Nestor ka e: K'o na Buprasijskom polju od Epejaca kad bje e Pokapan kralj Amarinkej. dobro organizovana savremena sportska nadmetanja. mr Goran Miloradovi Institut za savremenu istoriju Beograd Preporu ene Web stranice: y y y y y y y y y http://www.html http://www.pseudolair. U njima se takmi e sve sami najve i junaci. Naravno.htm http://www.matrixfans. tu su i jo mnoga druga. tr anje.ca/films/details/matrix.movie-page.Treba pitati i tragati. Ali. pesni enje. uslovno re eno. rvanje.morrisonfilm.com/welcome. ve i u samoj Ilijadi imamo podatke da su se takva nadmetanja i ranije odr avala u sklopu sakralnih (svetih) obreda.com/ O olimpijskim igrama Retko ko u dana nje vreme nema svoj omiljeni sport koga zdu no prati. Ve ina ljudi preferira kolektivne sportove.com/ http://www. A i pored njih. borba oru jem. U Homerovoj Ilijadi. Me utim. svake etiri godine pa nja i jednih i drugih biva usredsre ena na najveli anstveniji sportski skup dana njice . ali nikada ne gubiti iz vida da je Matrica uvek najbolje radila kada su ljudi mislili da nje ili nema.believetheunbelievable. a broj disciplina je ak i ve i no u prvim Olimpijadama .warnerbros. ga anje strelom i bacanje koplja. .htm http://www. bacanje diska. ili da je provaljena. Olimpijske igre modernog doba nemaju ba mnogo zajedni kog sa igrama koje su se odr avale u antici.corona.bc.co. dok retki prednost daju pojedina nim. to u neku ruku i jesu.thematrixhasyou. Ahilej organizuje nadmetanja povodom Patroklove sahrane.com/ http://matrix..uk/matrix/i..htm http://whatisthematrix.com/1999/Matrix.trka kolima. a dana nji sportski rezultati izgledaju kao produkt savremenih nau nih dostignu a.net/symbolism/ http://www. jeste li se ikada zapitali kako je sve to stvarno izgledalo u vreme pobednika drevnih Olimpijskih igara? Prva. Me utim.knowthematrix.

) imamo opis dva na ina treniranja ove ve tine. tj. trkom nadtr ah. uspravnog rvanja (orthia pale). mogu da stoje rame uz rame sa dana njim. kato pale). pa do 383. to za odrasle. Nemejske u Kleoni i Argu.Pesnicom svladah tad Klitomeda. . Najcenjenije su bile Pitijske igre u Amfiktioniji. Po jednom predanju za etnik ovog panhelenskog takmi enja u Zevsovu ast bio je uveni tebanski junak Herakle. Ako tome dodamo i podatak da je u periodu 144. Stotine godina tradicije rva ke ve tine u Mediteranskom basenu ostavile su traga. pa da uporedimo anti ke sportiste koje poznajemo sa drevnih kipova podignutih u njihovu ast i. U razmatranje emo uzeti discipline kod kojih uslovi takmi enja (staza i rekviziti) nemaju uticaja na rezultat: rvanje. Scene rvanja ni u se kao na filmskoj traci. Poku a emo da odemo malo dalje. Za eci igara u Olimpiji vezani su za mitska vremena i religijske osnove. a po drugom Pelop. godine stare ere pa do 161. Tako. Drugi vid treninga bilo je rvanje na tlu (kylisis. godine nove ere ak 45 polisa dalo pobednike na jedan stadij u Olimpiji. eponimni heroj Peloponeza. pankration. Trening na tlu prekrivenim peskom (skamma) slu io je za ve banje tzv. nije to jedina stvar po kojoj bismo ravnopravno mogli da upore ujemo sport u antici i danas. jer nije lako vrsto stegnuti i dr ati nauljeno telo u blatu. Ve za XI dinastije u Egiptu (21331922. pesni enje. pored mno tva manje uvenih gimnasti kih nadmetanja.. ovaj ga udarcem noge u zadnji deo kolena izbacuje iz ravnote e.bodi bilding.e. Ali. a Ifikla dobra junaka. ve tine. po ev od 776. U opisu me a izme u Ajanta i Odiseja u Ilijadi tako e se mo e uo iti kori enje ve tine: kada je sna niji Ajant podigao Odiseja. kod Lukijana (II v. pri kome je pra ina omogu avala da se ruke ne klizaju i do izra aja je dolazilo uve bavanje zahvata. s obzirom na tada nje komunikacije. godine stare ere. a podloga je bila dobro nakva ena ilova a (keroma). savremene profesionalce. danas poznatu pod imenom . odnosno takmi enja. Igre su odr avane redovno svake etiri godine.. pa i Istamske. ali ne prikazuju tok jedne borbe. godine nove ere. postojale su i mnoge druge igre. ali i jednu disciplinu koje nije bilo na "programu" drevnih igara. pa je do izra aja dolazilo razvijanje specifi ne snage. Anti ki borila ki sportovi Ali. name e nam se zaklju ak da u organizacionom smislu i masovnosti anti ka nadmetanja. vec desetine razli itih zahvata. Od takmi enja u tr anju na jedan stadij (192 metra) napredovale su do manifestacije sa 18 disciplina. Enopu sina Rvanjem dobih Ankeja Pleuronjanina. Rvanje (Pale) Rvanje je jedan od najstarijih vidova borenja golim rukama. to za de ake. to na me Usta.n. godine stare ere) na fresci iz grobnice kneza Bakta u Beni Hasanu imamo doslovce priru nik o rva kim zahvatima.

Sli an podvig ostvario je i ruski rva Aleksandar Kareljin. Kao i dana nji. a estostruki olimpijski pobednik Milon zahvaljuju i svojoj snazi u ao je u legendu. Omiljene tehnike bile su i anabastasai eis hypsos .lomljenje prstiju. a ukupno 25 na velikim igrama. Mnoge tehnike primenjivane u rvanju imale su i svoje nazive: hamma ( vor). kratak vrat. Scena uspravnog rvanja orthia pale. anchein (davljenje). dialambanein (hvat oko struka). mnogo du e od ostalih sportista.Freska iz grobnice kneza Bakta u Beni Hasanu. mesolabe (dizanje u vis) nakon koga slede rassein (bacanje) i drattein (valjanje). rva i toga vremena va ili su za natprose no jake ljude. nepobe en od . ravan i ne naro ito jak stomak. malo povijena le a i jake noge. Cenjene fizi ke predispozicije rva a bile su natprose no krupna i proporcionalna gra a. jake istaknute grudi. trachelizen (hvat oko vrata). Zanimljivo je da su i u antici rva i jako dugo ostajali u pobedni koj formi. Ve spomenuti Milon iz Krotona osvojio je est venaca u Olimpiji.hvat za ruku i bacanje preko ramena i akrocheirismos .

uz prirodnu obdarenost i visoko razvijenu tehniku. borba sa senkom identi na dana njem shadow boxing-u. Poput Milona i on je najzad izgubio me tek kada mu je suparnik pru ao samo pasivan otpor. tako i danas. bez upu tanja u borbu. Tada se pojavljuje tzv. Me utim. najra irenija ve ba takmi ara u pesni enju bila je skapane. sa osvojene tri Olimpijade. Klasi an bokserski gard prikazan na vazi iz druge polovine IV veka stare ere. .te ku vre u punjenu peskom i lak u. korykos . Takve meke trake duge 3-4 metra kori ene su do kraja VI veka stare ere. tokom treninga su kori eni i titnici za u i (amphotidai). kako pre dve i po hiljade godina. Ta oprema bila je u upotrebi do kraja II veka n. Sam trening pesni ara bio je veoma sli an treningu dana njih boksera. jer su povrede u iju bile redovni deo pesni enja. remenje oja ano metalnim plo icama ili iljcima.1987. kada Rimljani uvode caestus. punjenu prosom ili bra nom. Prva razlika je bila u "rukavicama". tehnike i kombinacija udaraca rukama. ljuto remenje (oxeis himantes ili myrmykis) oja ano na drugom i tre em zglobu prstiju. Osim mekog remenja. u antici su one obezbe ivale jo vr i i silovitiji efekat. kao i meko remenje oblo eno vunom za trening (epispharai). toliko est da su ovi borci dobili nadimak "karfiolske u i" (otothalidias). O igledno. ubadanje prstiju u rastresitu zemlju borili ta da bi ovi o vrsli za borbu. pru a takmi arima sli ne prednosti u pogledu takmi arskog veka u odnosu na ostale sportove. koji je ostao nezamenljiv za uve bavanje rada nogu.e. Poznavali su barem dve vrste vre a za udaranje. specifi nost ovoga sporta. Neizbe an deo treninga bila je skiamachia. Dok ih dana nji bokseri koriste da bi ubla ili udarac. devet svetskih prvenstava i nebrojeno turnira u apsolutnoj kategoriji (preko 130 kg) rvanja gr ko-rimskim stilom. meke opute od gove e ko e (meilichai) da bi pritegli aku i u inili je vr om. godine. Pesni enje (Pyx) Pesni enje se umnogome razlikovalo od dana njega boksa. do 2000. U Ilijadi Epej i Eurijal koriste tzv.

koristio udarac rukom kao eki em.kretanje boksera i blokade i udarce koji se danas nalaze i u boksu i u npr. Koliko su Dijagora i njegovi potomci uspeli da usavr e sistem treninga i tehniku borenja? Ako ste imali prilike da gledate me eve Jack Dempsey-a iz tridesetih godina pro loga veka. A Dijagorina porodica je "vladala ringom" upravo toliki period. Bokser. gard u pesni enju i gard u boksu (koji danas va i za borila ki sport sa najboljom ru nom tehnikom) su identi ni. godine stare ere) o igledno je imao specifi nu kolu borenja.To nas dovodi i do druge razlike u odnosu na savremeni boks . pobednik u Olimpiji 520. Dijagora sa Roda (pobednik 464. a Damoksen iz Sirakuze je svome protivniku Kreugu iz Epidama udarcem ispru enim prstima probio stomak i i upao creva. onda znate razliku izmedu njega i Mike Tyson-a. jer pobede u Olimpiji u pesni enju i pankrationu njegovi sinovi i unuci re aju do 404 godine stare ere. Koliko se cenila tehnika u ovom sportu ilustruje podatak da su naro ito cenjeni bili borci koji nisu primali udarce a pobe ivali su. rimska skulptura iz II veka na e ere. Ipak. kao to se to praktikuje u isto nja kim borila kim ve tinama. kro e i direkt) bili su dozvoljeni i udarci bridom pesnice i vrhovima prstiju. zahvaljuju i ve tini i izdr ljivosti. godine stare ere.osim i danas kori enih udaraca (aperkat. est decenija olimpijski venci divlje masline odlazili su jednoj porodici. te se name e zaklju ak da su anti ki borci koristili najbolju mogu u tehniku borenja rukama . . karateu. Tako je Glauk iz Karista. to je te ko objasniti samo fizi kim predispozicijama.

kada se jedan borac na e na le ima drugog i ste u i ga nogama zadaje mu udarce u glavu i vrat.tr anje u mestu koje se danas koristi u treninzima svih sportova i uve bavanje no nih udaraca. U ile su se i tehnike padanja. Takode su kori eni i udarci glavom.sudaraju se i biju i rukama i nogama . ake boksera sa remenjem iz rimskog doba . .. Takav sport postoji i danas. To nam ilustruju slike sa vaza i amfora i pisani dokumenti. sigurno ste uli za ultimate fight. I danas se praktikuje napad u antici zvan apopignos. Zabranjeni su bili samo ujedanje i zabadanje prstiju. a drugi pak borbom najboljeg pesni ara me u rva ima i najboljeg rva a medu pesni arima..neki su ga smatrali spojem nesavr enog rvanja i nesavr enog pesni enja.Glava boksera sa prethodne slike. ska u zajedno u vis i udaraju nogom u vazduh. ovaj vid borenja je izazivao opre na mi ljenja . te Lukijanov Anaharsid sa udenjem konstatuje: "." U ovome opisu nije te ko prepoznati skip . Pankration Pankration je bilo doslovce borenje svom snagom...na tlu (kato pankration). iako je u ve ini zemalja zabranjen. a ostaju na istom mestu. a onaj ko bi napravio prestup. jer glavna borba na takmi enjima odvijala se nakon pada . a drugi su svi hitri i ska u na noge kao da tr e. vide se o iljci i karakteristi ne "karfiolske u i". Pored zahvata iz pesni enja i rvanja bili su dozvoljeni i udarci nogom. bio bi od sudije opomenut udarcem ibom. dok je u toku treninga i predtakmi enja upra njavano uspravno borenje (ano pankration). koje je trajalo sve dok jedan od protivnika ne padne tri puta. Kao i danas.caestus.

Pobe eni je imao sre u da dobro uve bani pankratist borbu nije nastavio i na tlu. dok ga je drugom izbacio iz ravnote e. Taj zahvat je bio poznat kao "trik petom" (apopterizen). ovo i najbolje pokazuje. ratnik Aleksandra Makedonskog. usput mu podme u i nogu. Pri a kako su se u dvoboju sukobili Dioksip iz Atine (najbolji pankratist u Olimpiji 336. ve i u svakom pogledu najspremniji borci. godine stare ere) i Koragos. Nenaoru ani Dioskip je potpuno opremljenog Koragosa savladao samo blokiraju i mu zamah ma em jednom rukom.Sudija zamahuj ibom da bi opomenuo pankratistu koji protivniku zabija prst u oko. . Pankratisti su bez sumnje bili ne samo najokrutniji.

Pominju se ak i dve vrste trenera. IV vek stare ere. body bildingu . poimanju lepog. O treningu. Prvobitni aleiptes. petodribi (paidotribes) koji su se brinuli o op tem fizi kom razvoju mladih. Kao to smo videli.. Blokada no nog udarca. Na e doba pored ultimate fight bele i i ponovno osnivanje Pankration saveza u vi e zemalja sveta. treningu se pristupalo veoma profesionalno. trening nije jedina komponenta u stvaranju vrhunskog sportiste. ali ne zaboravite da je u staroj Olimpiji i irom Helade imao mno tvo poklonika.. i danas popularni zahvat.Apopignos. upoznaju i se samo sa nekim od anti kih sportskih disciplina. II vek na e ere. Trening pankratiste koji uve bava no ne udarce (IV vek stare ere). Mo da e vam ovaj sport izgledati surovo kada ga budete videli. Ali. a s druge strane i gimnasti (gimnastes). zadu eni za mazanje tela uljem. postali su i atraleiptes i primenjivali su masa u pre i . koji su bili specijalizovani samo za odre ene sportove. te je helenskog atletu je opslu ivao itav mali tim stru njaka.

te u II veku nove ere dolazi i do otvorenog sukoba mi ljenja izme u sportske i "obi ne" medicine. Tada nja medicina je odredila i ta an odnos izmedu ve banja. Agias. kada o alo eni Prijam dolazi Ahileju da ga moli za telo mrtvoga sina Hektora." S druge strane. jer e amac potonuti ako samo jednom nogom stane u nj. spavaju i ve baju. odmora i jela. pre nego e ga primiti u amac: "Nisi go dragovi u moj. Olimpijski pobednik u pankrationu Doriforos. kad si toliko meso na sebe nabacao.nakon takmi enja. on ne mo e a da ne primeti lepotu ubice svoga sina: Tada se Dardanov sin Ahileju diviti stao Kakav li je i kolik. Izvrgavanje sportista ruglu ide dotle da u Lukijanovim Razgovorima mrtvaca Haron ka e atleti Damasiju. rimska kopija prema Polikletovom . treba razmotriti i poimanje lepog u Helena. jer be e na bogove nalik. kao i pri le enju povreda. Smisao za mu ku lepotu prona i emo ve u Ilijadi. I pored svoje muke. uveni vajar Poliklet (polovinom V veka stare ere). Skini sve to. Sportistima se zamera da su postali neupotrebljive me ine koje samo jedu. dao je li no vi enje savr enih proporcija ljudskog tela u svojem spisu Kanon i istoimenoj skulpturi. to ne bi trebalo da nas udi kod naroda koji je kao obavezni deo vaspitavanja mladi a koristio ve be u palestri. Kada je persijski komandant Masistije pao u boju kod Eritreje. kao rezultat dugotrajnog promatranja i studiranja. Heleni su ga pronosili kroz svoje redove i mnogi su dolazili da se dive njegovoj veli ini i lepoti. Lepota udru ena sa visinom i snagom bila je ideal.

i tako po legendi razvio svoju snagu. mada bi pravilnije bilo . Pitanje je da li je veli anje lepote i snage zaista rezultovalo pojavom atleta koji su imali za cilj isklju ivo veliko i lepo telo. Neka vrsta prete e dana njih takmi enja u bodi bildingu postojala je u vidu nadmetanja za prvenstvo u lepoj mu kosti. To se posti e enormnim koli inama hrane. Dakle. godine stare ere. snazi i stezi. Sude i samo po oskudnim pisanim izvorima koji su nam sa uvani. Osnovna karakteristika savremenog bodi bildinga je ocenjivanje takmi ara na osnovu ta no utvr enih odnosa izme u pojedinih delova tela. originalu. sve to je bilo dobro znano i u anti ko vreme. zvana jo i Kanon. a nagradu bi odnela fila koja bi dovela najlep e i najsna nije ljude. Mironov Diskobolos. dugotrajnim odmorom uz obaveznu masa u i izuzetno napornim treningom sa optere enjem.Milonov sistem). Polikletov Diadumenos. postojali su svi uslovi koji bi dali mesta pretpostavci da je bio razvijen kult gradnje lepoga tela. pri emu je obavezno da takmi ar bude to krupniji i sa to bolje izra enom muskulaturom. najve em prazniku u slavu boginje Atene u istoimenom gradu.464. . esto se u savremenoj bodi bilding literaturi uzima za rodona elnika treniranja sa postepenim pove anjem optere enja (danas se takav trening naziva Weider sistem. koje ne bi imalo primenu u nekom odre enom sportu. Vi e puta pominjani Milon koji je nosio tele dok ono nije postalo bik. Tako su o Panatenejama. vr ena nadmetanja u mu koj lepoti.

kao i tela drugih sportista proizvod su vi egodi njih ve banja. omorike i celera. kao i podatak da su se takmi ari u pripremama za igre u Olimpiji prvobitno hranili mladim sirom i me avinom sira. . koji u antici nisu postojali. sa plemenitim idejama razvijanja ljubavi medu narodima i bavljenja sportom radi istote ivljenja. Danas. Rimska kopija Lisipovog Herakla u odnosu na moderne bodibildere. Da je tako i bilo. ne nastaje bez treninga sa optere enjem i ishrane probranom hranom bogatom proteinima. smokvi. anti ki sport je uspeo da pre e put do pojave profesionalaca koji su se takmi ili za novac i zadovoljenje svoje po ude. u igri je ogroman novac. izra enu po Lisipovom originalu. i do zaljubljenosti u sopstveno telo? Godine 1896. do dekadencije sli ne onoj u XX veku. a vrhunski sportisti su postali cenjena roba koja ivi od svoga tela i za svoje telo. sport je visoko profesionalizovan. kao i da takmaci koje mu suprotstavljamo nisu koristili anaboli ke steroide i ostale suplemente. ali i za slavu. Istmu. dvoru nih tegova (halterobolia. bra na i maslinovog ulja. ovde spomenutim sportovima i pogledajmo gra u tih boraca. po etkom XXI veka. Nemeji. i da bi jo impresivnije izgledao u nekoj od takmi arskih poza. masivno i sa izra enom muskulaturom. koja prikazuje oveka ija gra a ne zaostaje za bodi bilderima 1970 . obnovljene su Olimpijske igre. svedo i nam pomen upotrebe dugih haltera.ih. gde su se atlete nadmetale za vence na injene od divlje masline. a na Olimpijadama su se takmi ili isklju ivo amateri. bez suvi ne mi i ne mase koja bi im usporila pokrete. Upore uju i njegovu gra u sa savremenim "graditeljima tela" ne sme se prenebregnuti injenica da je na Herakle u opru enom stavu. a da po etkom V veka stare ere prelaze na mesnu ishranu. Da li je istu degradaciju do ivela i sama svrha ve banja? Da li je ideja o ve banju radi osposobljavanja mladih za rat i mu ko nadmetanje vremenom do la do sasvim druge krajnosti. Ipak. Ali. U prvoj polovini XX veka osnivaju se mnoga amaterska sportska dru tva. njihova gra a je jo uvek odgovarala potrebama odre ene discipline.Vratimo se na kratko prethodnim. tj. Takvo telo. Njihova tela. Od svetih igara religijskog karaktera u Olimpiji. pogledajmo skulpturu Herakla. ve ba tegovima).

ve su bili pripremili svoje teleskope. 1970.edu http://www. The Ancient Olympic Games.tufts. Zagreb. Njutnova mehanika nam ve nekoliko stole a daje mo an alat da prilicno precizno predvidimo. 1994. Greek Sports from Ancient Sources. Novi Sad. Oxford. Homer. Gardner. (Ni to ne emo videti. Opis Helade. jula 2001. 1991.ca/antharch/cnea/CourseNotes/gkgameslides.html http://www. Swalding.x.perseus. Znamo da e slede e pomra enje Meseca biti 5. novembra 2003.) Prvo pomra enje Meseca koje emo odavde mo i da vidimo bi e 9. Zagreb. Lusaki. fotografi izabrali kadrove i usmerili aparate. desice se u 13:10 i trajace tri i po minuta. Prvo sledece pomra enje Sunca bi e 21. recimo 2000.pankration. 1957. recimo. Tako mo emo da izra unamo da li se i kada. 1921. ne samo pomra enja.Adam Crnobrnja konzervator Muzeja grada Beograd Preporu ena literatura: y y y y y y y y iri . Odabrani razgovori. godine u 21 as i 50 minuta po elo je potpuno pomra enje Meseca. . 1988.09.html#top http://www.edu/ynhti/curriculum/units/1998/3/98. A. S. juna i u. a i mnogi drugi ljubitelji ovakvih prizora. ve i mnoge druge astronomske doga aje u irokim vremenskim intervalima. Preporu ene Web stranice: http://www.html http://www. profesor astronomije sa Bostonskog univerziteta. Beograd: Vreme knjige.usask.yale. Ilijada (prevod Tome Maretica). godine od 14:40 do 17:20. 1996. Chikago. svojedobno je uzburakao nau nu javnost tvrde i da je odgovor na ovo pitanje potvrdan. Beograd. Miller. pa se ne e videti iz na ih krajeva po to e Mesec da se ereti nad onom drugom polovinom Zemlje. Lukijan. 1930. jer e malo ko krenuti na jug africkog kontinenta.fr/ Arheoastronomske metode i arheolo ko-astronomske prepirke Devetog januara teku e 2001.tufts.03.edu/Olympics/pankration. Hesiod. Astronomi. Da li je mogu e da su i tada nji itelji britanskog ostrva mogli da znaju za to pomra enje pre no to je ono po elo? D erald Hokins (Gerald Hawkins). godine pre nove ere moglo videti pomra enje Meseca iz ju ne Engleske. Athletics of the Ancient World. a prvo potpuno pomracenje Sunca ovde bismo morali da ekamo skoro vek ipo.perseus. Igre u Olimpiji. London.freesurf. J. Poslovi i dani. Pausanija. G. & Arete.

izme u ostalog. arheolozi su se prema njemu postavljali veoma kriticki. godine osnovao danas uveni Nature. Zbog precesije Zemljine ose rotacije. Lokjer teodolitom meri njen azimut za koji. Me utim. dolazi do navedene vrednosti koju. a potom i knjigu.02 stepena za jedno stole e. najvi e ostao poznat upravo po svojoj astronomskoj interpretaciji funkcije pojedinih lokaliteta. gde saop tava da je otkrio na koji je na in Stounhend (Stonehenge). godinu pre nove ere. ukazivali na bitne ta ke vezane za istaknute polo aje Sunca na horizontu tokom godine. Potom analizira i Stounhend . planeta i nekih sjajnijih zvezda u periodu od 2001. 1836-1920). sa gre kom ne ve om od jednog stepena. prvi nau nik koji istra uje Stounhend sa astronomskog stanovi ta bio je Sir Norman Lokjer (Lockyer.5717 stepeni.ezdesetih godina minulog stole a on je objavio lanak u casopisu Nature. konstrukcijom Stounhed a nametnutih pravaca. Na koji na in? Poznato je da Sunce izlazi najsevernije na horizontu na dan letnjeg solsticijuma. i 1500. on koristi o-ruk sistem. 1859. ovo pomeranje je veoma malo i iznosi 0. godine pre nove ere. do 1000. ipak. osim solsticijuma. smatrajuci da je Stounhend izgra en u tom periodu. Na osnovu razlike u azimutima izmedu sada njeg izlaska Sunca u vreme letnje dugodnevnice i izmerene vrednosti. on tra i pravce koji se odnose se na ta ke izlazaka i zalazaka Sunca. slu ila u praistoriji. Lokjer je. Dakle. uz pomo ra unara. njegove su tvrdnje bile o tro osporavane u nekim akademskim krugovima. tra i me u njima one koji imaju astronomski kontekst. a onda. za geografsku irinu Stounhend a. Glavna njihova zamerka bila je ta to ta ke kojima je definisan mereni pravac ne moraju biti objekti koji su izgra eni u istom periodu. Kako doti na Hokinsova knjiga (Stonehenge Decoded . gde konstatuje da su ovde. . ova ta ka se lagano pomera. Po to je glavna osa usmerena ka severoistoku. a naro ito me u arheolozima. pomerila ne to manje od jednog stepena. markirane i ravnodnevnice. Medutim. poznati nau nik toga doba. usled ega se za etiri milenijuma. nakon korekcija. zbog ovih svojih radova mnogi dana nji istra ivaci Lokjera smatraju ocem arheoastronomije. Za razliku od Lokjera koji analizira nekoliko unapred odabranih. konstatovao je 10 pravaca koji su. to su kasnija datovanja i potvrdila. ne samo kao svojevrsna astronomska opservatorija. Penrouzom (Penrose) sprovodi merenja istaknutih pravaca na spomeniku i na onovu njih ga datuje na 1860. Astronomi ga najvi e pamte po otkri u helijuma na Suncu. zbog mogucih gre aka aproksimira na vremenski period od 1900. ta nije ka tacki blizu koje sada izlazi Sunce za vreme letnjeg solsticijuma. Hokins nije na ao nikakve pravce koji bi ukazivali na izlaske ili zalaske zvezda i planeta. godine pre nove ere. ve i kao ra unar za predvi anje pomra enja. Iako je Lokjerov metod sa astronomskog stajali ta potpuno korektan. Meseca. dobija srednju vrednost od 49. Za Mesec je na ao 14 takvih pravaca (neki od tih pravaca oznaceni su na slici).re ena tajna Stounhend a) sadr i i problemati ne postavke. Tokom putovanja po Mediteranu i Egiptu Lokjer konstatuje da su neki hramovi orijentisani prema izlasku Sunca. a potom izvesno vreme radio kao njegov urednik. Zajedno sa F. U svakom slu aju. Naime. razmatra prakti no sve pravce odre ene parovima kamenova na spomeniku. Arheolozima je. Izme u ostalog utvr uje da je glavna osa Amonovog hrama u Karnaku usmerena ka ta ki gde izlazi Sunce za vreme letnjeg solsticijuma. Konkretno. vratimo se Hokinsu. poznata monumentalna kamena gra evina u ju noj Engleskoj. No.

Sa sebi svojstvenom sistemati no u on je ponovo izvr io topografska snimanja Stounhend a i ispostavilo se da centralna konstrukcija nije u obliku grube potkovice. Arheolog Ri ard Atkinson. 1894-1985). koji iznosi 83 cm)! U istra ivanjima mu poma u sin Ar ibald. Statisti kom analizom samerljivosti najfrekventnijih izmerenih du ina. Atkinson proverava kolika je verovatno a da konstatovani pravci nisu slu ajni. arheoastronomska struja dobija poja anje u radovima profesora Aleksandra Toma (Alexander Thom. Takode je utvrdio da se na horizontu iz Stounhend a vide i udaljeni orijentiri. koji je ranije bio estok kriticar Hokinsovih spekulacija. Atkinson. ciji polo aj omogucava veoma precizna merenja polo aja Sunca i Meseca. Posebno se bavi geometrijskim oblicima i geometrijskim odnosima kod neolitskih gradevina. smatraju i da svoju pa nju treba da posveti ostalim sli nim. ali u Engleskoj (crop-circle patterns). lokalitet Naska (Nazca). Francuska) i Brodgarov prsten na Orknijskim ostrvima. ve je deo potpuno pravilne elipse. Poneo se kao pravi engleski d entlmen. a zelene na Mesec. dobija da je rizik takve pretpostavke ak 50%. Istra ivao je i kamene kolonade u Karnaku (Bretanja. poznat po neobi nim ogromnim geometrijskim figurama. usmerava na sli an problem u Peruu.Plan Stounhend a sa ucrtanim pravcima koji imaju astronomski kontekst. Tom od tridesetih godina sistematski i detaljno geodetski meri arheolo ke lokalitete u Britaniji. Devedesetih godina. Crvene linije odnose se na izlaske i zalaske Sunca. Upravo na tim nalazima. jedan od tada vode ih autoriteta za Stounhend na Hokinsovu 'Re enu tajnu Stounhend a' odgovara 'Mese inom iznad Stounhend a' (Moonshine on Stonehenge). do ao je do zaklju ka da su tada nji graditelji imali jedinicu za merenje du ine (megalitski jard. . on se uveliko bavi tajanstvenim geometrijskim formacijama. a i ostali lanovi porodice. Hokins se. Do ovog vremena Tom se nije eksplicitno bavio Stounhend om. Krajem ezdesetih i po etkom sedamdesetih. sasvim je drugacije reagovao na Tomove argumente. U ovom kriti kom lanku koga objavljuje asopis Antiquity. Za razliku od Hokinsa. bezrazlo no zapostavljenim spomenicima. Istra io je ih je oko tri stotine. pak. kada uspeva da ih ubedi. Hokins u osnovi temelji svoju pri u o 'neolitskom ra unaru'.

Me utim. ilustruje i injenica da se u nju uklju io i Fred Hojl (Hoyle). Stounhend je. . Vi e od polovine tog vremena proteklo je od po etka gradnje (prve faze) do podizanja velikih megalita koji su danas glavna asocijacija na ovaj spomenik. uzburkala duhove esdesetih i sedamdesetih godina. Stounhend kao Altamira Verovatno zbog toga to je esto bio predmet istra ivanja i velikih polemika. u irem i manje striktnom zna enju te re i) u praistoriji. period izme u 60. Stounhend je praistorijski spomenik ije je prou avanje najvi e doprinelo utemeljenju prou avanja drevne astronomije. izazivaju divljenje. ona koje je definisao i razlu io sam Atkinson.Koliko je polemika oko arheoastronomije. gra en u nekoliko faza. pri emu su prva i poslednja me usobno vremenski udaljene preko hiljadu godina. pokrenuta Hokinsovim delima. Na e znanje o njima suvi e je povr no da bismo pouzdano znali za ta su ove konstrukcije kori cene i kako su funkcionisale. najpre postavljaju pitanja. U svakom slu aju. dok ove pe inske slike. Stounhend je postao op te prepoznatljiv simbol za bavljenje oveka naukom (naravno. godine minulog veka uzima kao prvu fazu u intenzivnom razvoju arheoastronomije. sli no drugim takvim gra evinama na Britanskim ostrvima. Stounhend i njemu sli ni spomenici. stare 25 milenijuma. ba kao to su pe ine Lasko i Altamira postale simbol za umetnost ljudi Ledenog doba. Klajv Ragls (Clive Ruggles) sa univerziteta u Lesteru. stari samo oko 5 hiljada godina. U razvoju Stounhend a mogu se izdvojiti tri osnovna perioda. i 80. poznati engleski astrofizicar. koji nudi svoj model za arheoastronomsko funkcionisanje Stounhend a. sigurno ne bez razloga u svojoj knjizi Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland. ina e jedan od vode ih arheoastronoma danas u svetu.

godine pre nove ere.Tri faze razvoja Stounhend a. Avenija se u pravoj liniji pru a skoro 300 metara. usa ena u mali rov unutar Avenije. a druga ka istoku prema reci Ejvon. tu pripadaju i etiri usamljena kamena uz unutra nju stranu kru nog nasipa. od kojih su danas samo dva sacuvana (slika iznad). . tzv. Na osnovu irine i dubine rova. Prvoj fazi verovatno pripada i jedan usamljeni kamen . bio visok oko 2 metra. a potom se se deli na dve grane. kada je izgra en. tipi no za neolitske kulture sa podru ja Veseksa. Obrijev prsten verovatno su tada bili postavljeni drveni stubovi. a nakon toga da su slu ile za skladi tenje ostataka ceremonijalnih svetkovina. U prvoj fazi uglavnom su dominirali zemljani radovi. 98 metara u pre niku. Konstrukcija od masivnih kamenih gromada podignuta je u tre oj fazi. odakle po inje tzv. procenjuje se da je nasip. Takode. U rupe koje ine tzv. datovanu na oko 3000. sa plitkim rovom sa spolja nje strane. predstavlja kru ni nasip (hend ). Obrijevih jama. Verovatno da su u njima bili usa eni drveni stubovi. nazvanih tako u cast D ona Obrija (Aubrey). od kojih jedna savija ka severu. Iz njega je verovatno i iskopavan materijal za gradnju nasipa.tzv. U okviru zemljanog nasipa. Ona je izgradena kasnije i uglavnom je svrstavaju u drugu fazu. Prvu fazu. pored njegovog ruba nalazi se prsten od 56 velikih rupa. koji ih je opisao jo u XVII veku. U ovim jamama prona ene su ko tane igle i kremirane ljudske kosti. Petna stena (Heelstone). prilaz oivi en sa dva paralelna zemljana nasipa. Rov je otvoren sa severoisto ne strane. Avenija.

koja se povezuje sa kerami kim nalazima Kulture pehara (Beaker). a oko sarsenskog prstena su iskopane dve kru nice sa po trideset rupa u svakoj. U njoj je podignut kru ni deo od ogromnih sarsenskih stena povezanih popre nim gredama. Izgleda da ovaj rani kameni spomenik od delimi no obradenih i oklesanih stena nikada nije bio zavr en. Najmonumentalniji deo Stounhend a izgra en je tre oj fazi. te ko je zamisliti da joj je to bila jedina namena. od obra enog kamena iz druge faze. Ako je ovakva konstrukcija i slu ila za predvi anje pomra enja. osim pomenute Avenije. predstavimo neke modele koji mo da obja njavaju kako je ona mogla biti ostvarena. unutar potkovice (zapravo elipse) podignut je ovalni prsten. verovatno u nameri da se u njih smeste preostale stene od plavi astog kamena preostale iz faze II. za koju je Aleksander Tom utvrdio da je deo elipsastog prstena.U drugoj fazi. razmatra emo samo njih. gledano iz jednog mesta. podignut je dvostruki prsten sa 80 stena od pemrok irskog plavi astog kamena. koje su udaljene preko 300 kilometara. pri a o funkciji Stounhed a je daleko od namere ovog lanka. tj. U daljem tekstu poku a emo da. Ciklusi Mese evih pomra enja Pomra enja Meseca su pojave kada se Mesec nalazi u Zemljinoj senci. prilikom ovih . godinu pre nove ere. Po to su. visoke 9 metara i te ke u proseku pet tona dopremljene su sa daljine od 30 kilometara. pod pretpostavkom da je ovaj praistorijski spomenik imao i takvu funkciju. Unutar prstena potkovi asta forma od trilitona (po dva uspravna kamena sa popre nom gredom). pomra enja Meseca znatno frekventnija od Sun evih. Sarsenske stene (u pitanju je tercijarni pe car) dopremljene su sa daljine od 30 kilometara. Monoliti su visoki po 9 metara i te ki pet tona. ka ta ki izlaska Sunca za vreme letnjeg solsticijuma. Dana nji izgled Stounhend a. po kojima je Stounhend i danas prepoznatljiv. Zbog toga to Zemlja ima atmosferu koja razli ito prelama pojedine delove spektra Sun eve svetlosti. Me utim. Nakon stotinak godina. Po etak ove faze datuje se na 2000. Otvor dvostruke kamene kru nice okrenut je u pravcu avenije. Ovaj kamen poti e sa planina jugozapadnog Velsa. Kamene gromade.

Dakle. Zbog dimenzija Zemljine senke koja je oko dva puta ira . tj. Mesec za vreme potpunog pomra enja. ravan Zemljine putanje oko Sunca. samo onda kada je pun Mesec. po to se ravni Meseceve putanje oko Zemlje i Zemljine oko Sunca ne poklapaju. recimo izme u dva uzastopna puna (ili mlada) Meseca. tada se Sunce. Zemlja i Mesec nalaze u istoj ravni. Stoga je osnovna vremenska mera za pojavljivanje pomra enja tzv. Tada se Sunce. do pomra enja ne dolazi pri svakom punom Mesecu. tj. period izmedu dva uzastopna istovetna polo aja Meseca u odnosu na Sunce. Snimak je napravljen u Petnici 9. Zemlja i Mesec nalaze. Me utim. Linija po kojoj se ove dve ravni seku naziva se linija vorova i sadr i dve ta ke ( vorove) u kojima Mesec na svom putu oko Zemlje se e ravan ekliptike. sinodi ki mesec. ve le e i na istoj pravoj. Kada se Mesec na e u jednom od vorova. dakle. ne samo u istoj ravni. Ova pomra enja se de avaju onda kada se Mesec i Sunce nalaze na suprotnim stranama u odnosu na Zemlju.pomra enja Mesec dobija zanimljivu crvenu boju. godine. ini se da Mesec nestaje. ve zaklapaju ugao ne to ve i od 5 stepeni. a pri intenzivnijim pomra enjima. pomra enje Meseca se doga a samo onda kada se PUN Mesec na e u blizini jednog od vorova (Sunce je onda u blizini drugog vora). januara 2001.

Naime. Zbog precesije Mese eve putanje. s druge strane. linija vorova nije nepokretna. Rezonancijom ova dva perioda nastaje saros.6 godina.212220 dana i ne to je kra e od vremena koje protekne izme u dva uzastopna puna Meseca. jedino tada dolazi do pomra enja Meseca. Po to se putanje Meseca oko Zemlje i Zemlje oko Sunca ne poklapaju. Naime.od Meseca. sinodi kog meseca koji iznosi 29. pri emu napravi pun krug za 18. Gornja skica predstavlja situaciju kada to nije slu aj. ve se kre e po ekliptici. do pomra enja Meseca dolazi samo onda kada se Sunce nalazi u blizini linije vorova Mese eve putanje. Kada je u tim periodima pun Mesec. Vreme za koje se Mesec ponovo vrati u isti vor. pa se i pomra enja ponavljaju istim redosledom kao u prethodnom ciklusu.998. tj.321124 dana.5330589 dana. pa iako je pun Mesec. Donja skica ilustruje situaciju kada dolazi do pomra enja Meseca. Od po etka do kraja . to zna i da tokom godine u proseku postoje dva kriti na perioda od po tridesetak dana kada mo e do i do pomra enja. tj. iznosi 27. pribli no CELA 242 drakonisti ka meseca. vremenski interval nakon kojeg Mesec i Sunce ponavljaju isti uzajamni polo aj u odnosu na Zemlju. jedan saros sadr i 223 sinodi ka meseca. do pomra enja mo e do i kada za vreme punog Meseca Sunce nije udaljeno od vorova vi e od 17 stepeni. do pomra enja ne dolazi. drakonisti ki mesec. iznosi 241. Kako je u pitanju ceo broj drakonisti kih meseci. odnosno 6585. Po to se Sunce na ekliptici pomeri pribli no jedan stepen za jedan dan. To. Mesec zauzima isti polo aj i u odnosu na vorove. tzv. ovaj uslov je donekle ubla en.

odnosno 10 1/3 dana. svake godine. godine 23. Pomra enje 11. tri obilaska vorne linije po ekliptici (3 X 18. drugo. januara uve e 2001. osim sarosa koji je prirodni ciklus za pomra enja. godine bilo pomra enje Meseca. godine se ne e videti. time i 8 sati kasnije u odnosu na odgovaraju e pomra enje iz prethodnog ciklusa. Na primer. januara 2001. 9. 9. budu i da je to prakti no jedini parametar koji se dovoljno precizno mo e uo iti i markirati. 10. 9. do pomra enja dolazi kada se pun Mesec na e u kriti nom periodu za pomra enja. ukoliko u period ulazi pet prestupnih godina. pomra enja padaju u isti dan godine (koji se. da bi do lo do pomra enja Meseca. Osim mogu ih nezgoda prakti ne prirode vezanih za markiranje. tj. Me utim. Pomra enje 31. mogao meriti od dana solsticijuma) i pretpostavlja da su Obrijeve jame slu ile za brojanje godina u jednom 56-ogodi njem ciklusu. ono e se desiti i 2019. Do ao je do zaklju ka da kada u takvim slucajevima PUN Mesec izlazi u pravcu Petnog kamena. godine e ve im delom biti u prvoj polovini no i. Da bi ova ra unaljka funkcionisala. U svojim prora unima za period od 2001. odnosno kada je Sunce dovoljno blizu vorovima Mese eve putanje. kada je pun Mesec ispod horizonta. marker se pomeri za jednu poziciju udesno. pribli no 56). godine pre nove ere posebnu pa nju je obratio na situacije kada je Mesec izlazio u pravcu Stounhend ovog Petnog kamena. u du em ili kra em periodu poklapaju. polo aji se skoro u potpunosti ponavljaju. recimo na dan jednog od solsticijuma.sarosa protekne 18 godina i 11 1/3 dana. da je Sunce u blizini jednog od vorova Mese eve putanje. recimo. 10 jama. februara 2055. Za 56 godina broja e ponovo ukazivati na zimsko 'kratkodnevni ko' pomra enje Meseca. Zbog 1/3 dana 'vi ka' u sarosu. postoje i isto teorijski problemi. On je periodi an samo za pomra enja pri takozvanom visokom Mesecu za vreme zimskog solsticijuma. jer e pasti za vreme obdanice. Zbog toga se. dakle u pribli no isto vreme kada je bilo i 9. Osim toga.83. u takvim slu ajevima kriti ni period za pomra enja pada oko solsticijuma. pomra enja se u slede em ciklusu de avaju oko 120 stepeni zapadnije. D erald Hokins dolazi na ideju da je mogu e da se bar neki od tih ciklusa mo e konstatovati dugoro nijim sistematskim pra enjem Meseca. tj. potrebno je prvo. Na osnovu toga Hokins dolazi do zakljucka da nakon 56 godina. bilo je potrebno da se one no i kada se desi pomra enje Meseca. zbog veli ine Zemljine senke. odre ivao je pravce Mese evog izlaska u vreme oko zimskog solsticijuma. da je pun Mesec i. oko 54 godine i jednog meseca. markirni kamen postavi na poziciju koja se nalazi u pravcu Petnog kamena. tada dolazi do pomra enja Sunca ili Meseca. Ako se po istom principu ustanove broja i i za ostala pomra enja sa intervalima od 9. ali se nakon nekog perioda prekinu. januara 2037. . ako je 9. Period od 56 godina nije pravi ciklus pomra enja. i samo za njih. mogu izdvojiti i drugi ciklusi pomra enja koji se sa ve om ili manjom precizno cu. koja je oko dva puta ve a no to je Mesec. Nakon tri sarosa. potom. januara ujutro. bilo bi mogu e predvideti i ostala zimska pomra enja.61 = 55. Zemljani radovi za instaliranje ra unara Kako bez znanja nebeske mehanike 'provaliti' ovaj sistem? Kao to je re eno. Drugim re ima. do 1000. On tra i vezu izme u pomra enja i pozicija na kojima izlazi Mesec.

nakon 2 x 28 = 56 dana ponovo se dolazi do po etne pozicije. marker S koji prati kretanje Sunca po ekliptici treba pomeriti za dve rupe svakih 13 dana (56 x 13 / 2 = 364 dana. a N1 i N2 (uvek na suprotnim stranama kruga) prate kretanje vorova.Crte Radivoja Arsi a Fred Hojl uzima da Obrijev prsten predstavlja emu uglovne podele ekliptike. ema programa data je na donjoj slici. dakle. Obrijev prsten (mo e da) funkcioni e i samo kao ra unaljka za predvi anje pomra enja. . On pretpostavlja da je po rupama bilo mogu e preme tati kamenove za markiranje. pri cemu se tacke S i M nalaze na suprotnim stranama. Kada se linija cvorova N1N2 poklopi sa linijom SM. Dalje. to je dovoljno svake godine pomeriti markere za tri pozicije da bi se nakon tog perioda do lo do iste ta ke. Markirni kamen (ili markirno stablo) S prati kretanje Sunca po ekliptici. marker M kretanje Meseca. Kako linija vorova napravi pun krug po ekliptici za 56 godina. desi e se pomra enje Meseca. prakti no jedna cela godina). ako se marker za Mesec pomeri svakoga dana za dve pozicije. Po istom principu. Prema njemu.

ema Freda Hojla za predvi anje pomra enja u Stounhend u. Do pomra enja dolazi kada se plava, crvena i zelena linija poklope, a pri tome se markeri za Sunce i Mesec na u na dijametralno suprotnim stranama Obrijevog prstena. Lako je uo iti da za ovaj metod nije bitno kako su linije orijentisane u odnosu na horizont. Metod je sa astronomskog stanovi ta o igledno bolji od onog koji je predlo io Hokins. On predvi a sva pomra enja Meseca, dakle i ona koja se sa tog mesta ne mogu videti. Osim Mese evih predvi a i Sun eva pomra enja, bez obzira na to to su veoma male anse da e se ta pomra enja odatle videti. Jedan od ozbiljnih problema je tehni ke prirode: kada startovati program (ili ga, mo da, restartovati?!). Drugi je problem intelektualno delikatniji, mo da pre za nas nego za tada nje Stounhend ane. U redu je da su imali markere za Sunce i Mesec ije se kretanje o igledno mo e primetiti, ali kako su do li do toga da uvedu markere i za dve nevidljive tacke, odnosno vorove? Hojl ima odgovor i za to: mo da su ovde radili neki praistorijski Njutn ili Ajn tajn, a Stounhend je bio svojevrsni univerzitet na kome su se obu avali studenti, tj. buduci 'astronomi' za megalitske opservatorije. Manjak pouzdanih injenica mnoga re enja ini prihvatljivim. U svakom slu aju, niko ne sumnja u to da tradicija visokog kolstva u Britaniji ima duboke korene. Branislav Savi Petnica

Preporu ena literatura:
y y y

John E. Wood. 1978. Sun, Moon and Standig Stones. Oxford University Press. Clive L. Ruggles. 1999. Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland. Yale. William H. Calvin. 1991. How the Shaman stole the Moon. Bantam.

Preporu ene Web stranice: http://www.studyweb.com/links/7099.html http://www.le.ac.uk/archaeology/rug/rug.html http://faculty.washington.edu/wcalvin/bk6

Na Hibrist reku besnu, tad sti i e , ne prelazi je, jer se pre i ne mo e, dok na sam Kavkaz na tu goru najvi u, ne prispe , gde no reka besno navire sa glavice. Prevaljuju i visove do zvezde to se di u na jug udari, I tada vojsci do i e amazonskoj to ne voli mu karce; u Temiskiri kraj Termodonta one jednom ive e...

(Eshil: Okovani Prometej, 731-740)
Zagonetni anti ki mit

U helenskoj mitologiji Amazonke su ene ratnice, poreklom od boga Areja i nimfe Harmonije, koje su ivele oko reke Termodonta u dana njoj Kapadokiji. Glavni grad bio im je Temiskira. Helensko predanje pripisuje im surov odnos prema mu karcima, koje su odstranjivale iz zemlje, ili ih sakatile i terale da se bave onim poslovima, koje su Grci smatrali enskim. Odnose sa mu karcima imale su samo jednom godi nje, kako bi obezbedile potomstvo. Mu ku decu su ubijale, ili ih slale o evima da ih odgajaju, dok su ensku same podizale. Devoj icama su uklanjale desnu dojku kako im ne bi smetala u ga anju strelom i bacanju koplja. Grci su ih predstavljali kao ratoborne i nasilne ene, koje su preduzimale osvaja ke pohode ka teritoriji Gr ke, Trakije i Sirije. Na tim pohodima, osnivale su mnoge gradove, posebno one na maloazijskoj obali - Mirna, Kima, Grinion, Smirna, Efes. Amazonke su u mitovima tesno povezane sa Arejem i Artemidom. Nazivane su Artemidinim pratiljama, a njima se pripisuje i osnivanje kulta Artemide Efeske. Kasnije se pripovedalo da Amazonke ive na dalekom jugu, u Libiji, na ostrvu u Tritonskom jezeru. Iz te oblasti, pod vo stvom kraljice Mirine, preduzimale su pohode sve do Lezba i Samotrake. Neki ka u da su naseljavale i Trakiju i Iliriju.

Reljef sa helenisti kog sarkofaga iz Soluna na kome je prikazana borba sa Amazonkama. U trojanskom ratu, prema Homeru i Ilijadi, Amazonke su se borile na strani Eneje i Trojanaca. Poslale su pred Troju jedan odred, koji je predvodila kraljica Pentesileja. Najpoznatiji mitovi o Amazonkama vezuju se za Herakla i Tezeja, a za svaki, helensko predanje izgradilo je vi e razli itih varijanti. Kada je Euristej nalo io Herakluda mu donese pojas amazonske kraljice Hipolite, krenuo je na dalek put i stigao do obale Termodonta. Kraljica je htela da mu preda svoj pojas, ali je Hera pobunila ostale Amazonke, tako da je Herakle morao da se bori sa njima. U tom pohodu, Herakla je pratio Tezej, koji je oteo Amazonku Antiopu i odveo je u Atinu. Da bi se osvetile, Amazoke su krenule na grad, ali su bile pora ene na Areopagu i morale su da se vrate u svoju zemlju. Motiv ene-ratnika, bio je omiljen u gr koj umetnosti V veka pre nove ere. Ove borbe Grka i Amazonki, zapravo su bile aluzija na velike ratove Grka i njihovih persijskih neprijatelja.

Jedan od najranijih prikaza borbi sa Amazonkama (700 godina pre nove ere). Osim ovog istorijsko-politi kog zna enja, Amazonka je bila enski ekvivalent tipu atleta, koji je, umesto bo anske, odra avao isti ljudski ideal enske snage. U gr koj umetnosti, osim

Amazonki, jedino su velike boginje Atena, Artemida i Afrodita prikazivane sa oru jem. Amazonke i amazonomahiju, helenski umetnici prikazivali su na reljefnim frizovima, frontonima, vaznom i monumentalnom slikarstvu, ali su izra ivali i vajarska dela koja su predstavljala ene-ratnike. Navedene mitolo ke pri e nisu odraz istorijske stvarnosti, ve su prili no nerealni opisi, a ni im nije dokazano da je na podru ju Kapadokije ikad postojalo dru tvo u kome su ene imale dominantnu ulogu.

Amazonke su bile inspiracija i anti kim skulptorima Praksitelu i Kvesijusu. Naj e e se prikazuju skulpture ranjenih Amazonki obu ene u helensku ode u.
ta ka e Herodot?

Pominjanje ena ratnika nije iscrpljeno mitologijom. Ovo pitanje, zanimljivo je iz razloga to ih anti ki pisci, od Herodota do Marcelina, pominju van mitolo kog konteksta kao istorijsku stvarnost, to je i otvorilo mogu nost za arheolo ku proveru ovakvih pri a. Od posebnog zna aja je Herodotovo izlaganje u etvrtoj knjizi, gde se svojom pri om nadovezuje na stare gr ke mitove i obja njava ta se desilo sa pre ivelim Amazonkama nakon rata sa Helenima. U ovoj pri i, Herodot prenosi legendu o nastanku nomadskog naroda Sauromata (Sarmata). "... kada su Heleni ratovali sa Amazonkama (Skiti nazivaju Amazonke Oiorpata, to na helenskom jeziku zna i "mu oubica", jer oior zna i ovek, a pata zna i ubiti),

tada su, kako se pri a, posle pobede kod Termodonta Heleni otplovili na tri la e s onim Amazonkama koje su uspeli da zarobe, a ove su na pu ini napale na mu karce i sve ih poubijale. One nisu znale za brodove niti su umele da rukuju krmama, jedrima ni veslima, nego su, kada su poubijale sve mu karce, pustile da ih nosi vetar i talasi, pa su tako dospele do grada Kremna u Meotskom jezeru (danas Azovsko more - prim. autora). Ovaj grad nalazi se u zemlji slobodnih Skita. Tu su se Amazonke iskrcale sa la a i krstarile po okolnim predelima. Od prve ergele na koju su nai le otele su konje i, ja u i na konjima, plja kale su skitska naselja. Skiti su bili u nedoumici ta da rade, jer im nije bio poznat ni njihov jezik, ni njihovo odelo, ni sam narod, i nisu nikako znali otkud su do le, a mislili su da su one mladi momci; najzad ipak stupe sa njima u borbu. U borbi Skitima padne u ruke nekoliko njihovih le eva i tako doznaju da su to ene. Oni se posavetuju i odlu e da ih vi e nikako ne ubijaju, nego protiv njih po alju onoliko svojih mladih momaka koliko je i njih bilo. Ovima narede da podignu logor u blizini logora Amazonki i da rade isto to i one rade; a ako ih one napadnu, da se ne bore, nego da se dadu u bekstvo; a kad prestanu da ih gone, da ponovo do u blizu njih i da podignu logor. To su Skiti odlu ili zbog toga to su hteli da im one rode decu". Nakon toga je do lo do postepenog zbli avanja skitskih mladi a sa Amazonkama. O njihovom zajedni kom ivotu Herodot govori slede e: "...otada su spojili svoje logore, zajedno se nastanili i svaki je uzeo za enu onu sa kojom je prvo stupio u odnose. Mu evi nisu bili u stanju da nau e jezik ena, dok su ene nau ile jezik mu eva. Kad su ve mogli da se sporazumevaju, reko e mu evi Amazonkama: "Mi imamo roditelje i imanja i ne treba i dalje ovako da ivimo, nego hajdemo da ivimo sa ostalima. Tamo ete nam jedino vi biti na e ene i ne trebaju nam druge". Ove im na to ovako odgovore: "Mi ne mo emo iveti s va im enama, jer smo naviknute na jedne, a one na druge obi aje. Mi ga amo strelama, bacamo koplja, ja emo konje, a ne znamo da radimo enske poslove; a va e ene ne bave se tim poslovima koje smo nabrojale, ve one obavljaju enske poslove i sede na kolima i nikud ne idu, pa ak ni u lov. Mi se, dakle, s njima ne emo mo i slagati. Ve ako ste re ili da se s nama o enite i ako ho ete da doka ete da s nama imate asne namere, to idite svojim roditeljima, uzmite svoj deo nasledstva i onda do ite da sami ivimo".

Verni prikaz stepske konjanice . Skiti su prihvatili njihov predlog i primili deo imanja od roditelja, ali ubrzo su Amazonke postavile jo jedan uslov. Ovoga puta su elele da se zajedno nasele u novoj zemlji. U daljem izlaganju, Herodot opisuje njihovo putovanje: "Mladi i i na to pristanu. A kad su pre li preko Tanaisa (dana nja reka Don prim. autora), putovali su prema istoku od Tanaisa puna tri dana, a od Meotskog jezera tri dana prema severu. Najzad su do li i naselili se u zemlji u kojoj i sada ive. I posle toga su one ivele isto onako kako su odvajkada ivele ene kod Sauromata: i le su na konjima u lov, i sa mu evima i bez njih, i le su u rat i obla ile se isto kao i mu karci. ...Sauromate govore skitskim jezikom, ali oduvek govore nepravilno, jer ga Amazonke nisu bile dobro nau ile. U pogledu udaje kod njih postoji ovakav obi aj: ni jedna devojka ne mo e da se uda dok ne ubije bar jednog neprijatelja. A neke od njih ostare i umru neudate, jer nisu mogle da ispune odre ene propise".

Kao i kod ve ine nomada. ali i pri e drugih istori ara. Ukrajina.Grob naoru ane Sarmatke. nazvali su kultura Donja Volga i Samara-uralska kultura. U ovom slu aju. Ruski arheolozi. . Na tom prostoru treba o ekivati arheolo ku potvrdu ili negaciju Herodotove pri e. nisu sasvim bez osnove. to je bilo dovoljno da se poka e da Herodotove. vidimo da se njihovo boravi te nalazilo na prostoru isto no od donjeg toka reke Don i oko reke Volge. IV vek pre nove ere. A ta ka u arheolozi? Ako ispratimo navedeni opis Herodota o kretanju skitsko-amazonske dru ine. materijalnu kulturu nomada iz Herodotovog i ne to ranijeg vremena (VI/V vek pre nove ere) otkrivenu na tom prostoru. jedinu materijalnu zaostav tinu ovog naroda ine ostaci pokojnika sahranjenih ispod kamenih ili zemljanih humki. Holodnji Jar.

Na istom podru ju. Ipak. Tako e je zanimljivo da je skoro svaki grob odrasle osobe. ivotinjskom stilu. Analizom ostataka sa posuda utvr eno je da je na njima sagorevao tamjan ili sli ne aromati ne smole. Treba napomenuti da je do sada otkriveno i istra eno vi e stotina grobova.konjanika. kalcedona i ilibara. uo ena je jo jedna zanimljiva pojava u pogrebnom ritualu. ma evima. Uglavnom se radi o standardnoj ratni koj opremi ranih Sarmata: bode ima. ukra enim u skitskom tzv. Po to ovakvih predmeta nema u mu kim grobovima. sadr ao barem jedan no . nau nice. U jednom manjem broju slu ajeva i mu karci i ene sahranjeni su zajedno sa konjem. u nama nedovoljno poznatoj sarmatskoj religiji.kamenim posudama. polo eno na istovetan na in kao i kod mu kih sahrana. bez obzira na pol. na osnovu nalaza iz grobova i prikaza na persijskim reljefima. ovaj obi aj je ne to e i kod mu kih sahrana. Naime. luku sa strelama. veliki broj ena sahranjen je sa neobi nim prilogom . Pored nakita. oglice sa perlama od zlata. pretpostavlja se da su ove ene imale istaknutu ulogu u zajednici. U brojnim enskim grobovima pored ostataka pokojnice.Rekonstrukcija sarmatskog para . verovatno kao nekakva vrsta sve tenica. staklene paste. prona ena je uobi ajena enska oprema: bronzane i zlatne narukvice. to je predstavljalo osobitu po ast u tradiciji nomadskih naroda. bronzana ogledala. u 20% enskih grobova prona eno je oru je. .

nije mogao videti svojim o ima. kao i na ivotni prostor ovog naroda u vreme Herodotova ivota. ve je mogao uti pri e koje su lokalni Grci primili posredstvom Skita. arheolozi su utvrdili da Herodotova pri a nije bez osnova. pretstavljaju uobi ajnu opremu skoro svakog mu kog groba. Pri a je tim delom istinita verovatno i zbog toga to je Herodot sredinom V veka boravio u helenskim kolonijama na Crnom moru. ali se isti sadr aj esto mo e na i i u enskim sahranama. isto no od Volge. Prona eni dugi ma evi i skitske trobride strelice od bronze. Ma toviti Grci .Kamene posude prona ene u skitskim enskim grobovima. Popre ni presek jedne od humki iz Pokrovke. Arheolozi su ovu kulturu nazvali Prokhorovka kultura. I ovde. ispod koje je sahranjena ena ratnik. Sarmate. zajedno sa pokojnicima pokopani su esto konj ili ovca. Sli na praksa prethodnoj postojala je kod sarmatskih plemena u V stole u. odnosno bar poslednji njen deo. zbog njihove udaljenosti od Olbije. u okviru koje je istra eno vi e stotina grobova. na ju nim obroncima Urala. zajedni kih suseda Grka i Sarmata. koji se odnosi na sam polo aj ene u sarmatskom dru tvu. Kao to se vidi.

Njihov na in ivota bio je skoro identi an skitskom ili sarmatskom. . a njihovim enama sloboda u vanbra nom op tenju sa mu karcima. severnih suseda carstva Ahmenida. Ovo potvr uje dobro poznati istorijski primer naroda Masageta. Prostorni problem udaljenosti mitskih Amazonki od Sarmata re ili su tako to su pora ene Amazonke "prevezli" iz Kapadokije preko Crnog mora. pokazala su da fenomen enskih grobova sa oru jem zahvata mnogo iri prostor od onog na kome su iveli Sarmati u VI i V veku pre nove ere. zapadno od donjeg Dnjepra. Sa druge strane. vezuju i ih za stariji "sloj" vlastite mitologije. U oblasti umovitih stepa Ukrajine otkriveno je vi e enskih grobova iz V i IV veka sa tobolcem i strelicama. Neki istra iva i poku ali su da objasne ovu pojavu brakovima izme u Skita i sarmatskih ena. i na taj na in objasnili poreklo ovog naroda i sebi i drugima. do obale Meotskog jezera gde su iveli Skiti. U istoriji je ostalo zapisano da su pod vo stvom svoje velike kraljice godine 529. Arheolo ka istra ivanja u biv em Sovjetskom Savezu. koji su iveli izme u reka Sir-Darije i Amur-Darije (dana nji Uzbekistan). gde se pored sahranjene ene nalazio gvozdeni ma i tobolac sa 36 strelica. Vrhovi strela i ma prona eni u jednom enskom grobu iz VI veka pre nove ere. Posebno se izdvaja grob iz Kutija. u oblasti koja je tada bila mnogo pogodnija za ivljenje nego danas. pojedini enski grobovi na teritoriji susednih Skita pokazuju prisustvo naoru anih ena i kod ovog naroda.preuredili su pri e. pa ljivo i itavanje anti kih istori ara govori u prilog postojanja ne samo ena ratnika. osvaja a itave Azije. pre nove ere potukli vojsku persijskog cara Kira. Tako. dok je sam car bio ubijen. Pored toga to su va ili za dobre i surove ratnike. kako bi objasnili nastanak njima udnog naroda. ve i njihovog aktivnog u e a u rukovo enju ovim zajednicama i drugim stepskim plemenima. ovom narodu se pripisivao kanibalizam.

Narod Sarmata.Amuleti koji su pripadali ratnici"Amazonki". Rimljani i Persijanci. pripadao je indoevropskoj jezi koj porodici.mleka. Perasijancima. na ijoj teritoriji se nalazi i najve i broj grobova ena-ratnika. Sarmati su bili najsrodniji Skitima. sme tali su na kola prekrivena brezovom korom. te sa plemenima naseljenim u ogromnim prostranstvima severno od Kavkaza i iranske visoravni. ali tako e bliski i sa Medima. Naime. dok je za jednu enu ustanovljeno da je preminula od posledica ranjavanja strelom. Njihovi neprijatelji. Par anima. a razbacana su po ogromnim prostranstvima evroazijskih stepa. odnosno grani severnoiranskih jezika. Na to upu uju i nalazi grobova dece od 10 do 13 godina. Ameri ki arheolo ki tim otkrio je veliki broj enskih grobova u kojima su prona eni ma evi i strele. mle nih proizvoda i mesa. Po svedo enju anti kih pisaca. osim jezi ke i op te srodnosti (materijalne kulture i na ina ivota). Prete no su iveli od blagodeti koja su im pru ala njihova stada . ovi narodi su imali i specifi ne mu koenske odnose u pore enju sa svim susednim narodima. Stotinama godina. No. Celokupnu imovinu koju su imali. mada im ni ratni plen nije bio stran. Grci. koja su vukli volovi. anti ki pisci opisivali su ova plemena kao stalno pokretne sto are. a posebno sa onima koji su izgradili velike civilizacije Mediterana i Bliskog istoka. prona eni su i drugi dokazi da su ene iz ove zajednice vodile ivot sli an mu karcima. govorili su za njih da su dobri ratnici koji su se od malih nogu priremali i ve bali za te ak ratni ki ivot. antropolo kim analizama prime ene su deformacije kostiju specifi ne za dugogodi nje jaha e konja. koje su Persijanci nazivali Sakima i Masagetima. Ovo tako e potvr uju arheolo ka otkri a koja izlaze iz okvira sarmatske teritorije. pokopane sa delovima ratni ke opreme. . Novija istra ivanja na rusko-kazahstanskoj granici. Pored toga. potvrdila su prethodne pretpostavke.

kao jedan od pouzdanijih izvora. klju nu ulogu imaju arheolo ka istra ivanja. koji pominje Amazonke. ili proveri onih sumnjivih i nepouzdanih. Saznanja dobijena dosada njim arheolo kim istra ivanjima su ipak nedovoljna za stvaranje jasne slike o ustrojstvu dru tava severnoiranskih nomada. Prou avanje odnosa me u polovima unutar drevnih zajednica ograni eno je na tekstove anti kih pisaca i predstave u umetnosti. ovakvi stavovi su prete no zavisili od ideolo ke opredeljenosti i pola samih autora-arheologa. do toga da se tuma e kao znaci enske dominacije u ovim zajednicama. Zato. Naro it zna aj imaju grobovi.Mozaik sa prikazom ene-ratnice. Kao to se mo e pretpostaviti. na konju. Prikaz borbe dve osobe. U nedostatku istorijskih izvora. ne treba da udi iroka lepeza tuma enja ove pojave. sa natpisom ispod. . pod uslovom da su se odre ene razlike u dru tvenom statusu odrazile na pogrebne rituale. koja kre u od toga da je oru je u enskim grobovima pripadalo njihovim postradalim mu evima u tu ini.

injenice, me utim, ne idu u prilog ni jednom od ovih krajnjih stavova. Brojnost ovakvih grobova, kao i tragovi na kostima pokojnika, govore o tome da jedan deo ena imao udela u nekim bitkama, ali su ne to brojnije bile ene koje su sahranjivane samo sa nakitom i kozmeti kim priborom. Pored toga, veliki broj ena je verovatno obavljao funkciju sve tenica ili proro ica, to im je obezbe ivalo uva eni polo aj nevezan za no enje oru ja. Sa druge strane, u VI i V veku pre nove ere, skoro svi mu karci bili su sahranjivani sa oru jem, a uz to, njihovi grobovi su uglavnom bogatije opremljeni. Ovakav odnos nam govori da je samo jedan deo ena, uglavnom mla ih, igrao ulogu ratnika i to isklj ivo u odbrambenim ratovima, ili u odsustvu mu karaca, kada su direktno bili ugro eni njihovi kampovi i teritorije. Velike koli ine nakita u istim grobovima pokazuju da se uprkos ratovanju, ove ratnice nisu odricale sitnih enskih zadovoljstava i potreba. Ovakvom razmi ljanju ide u prilog i injenica da nikada nije zabele en sukob Grka i Rimljana sa ovakvom vojskom, koji su dodu e bili esti tek od II veka pre nove ere. Upravo negde u to vreme datuju se poslednji enski grobovi sa oru jem, iji je broj u postepenom padu od kraja V stole a. Proces smanjivanja procenata ena-"ratnika", verovatno ne bez razloga, paralelan je sa pojavom izra ene socijalne diferencijacije i postepenim ja anjem posredni ke trgovine, posebno kod sarmatskih plemena. Na arheolo kom planu ovo se ogleda u pojavi posebnih aristokratskih grobalja sa bogatim prilozima gr kog porekla (iz crnomorskih kolonija), zatim sa Kavkaza, Persijskog carstva i Srednjeg Istoka sa jedne, dok sa druge strane postoji veliki broj grobova bez ikakvih priloga. U vreme kada su se pojedina sarmatska plemena doselila na granice Rimskog Carstva, umesto ma a, kraj ruku svojih pokojnica su uglavnom polagali preslice za predenje vune.

Karta rasprostranjenosti stepskih naroda od VI do IV veka pre nove ere. Dakle, sarmatske ene u vremenu izme u VI i II veka jesu bile ratnice, ali njihov ivot osim te injenice nema drugih dodirnih ta ki sa mitskom Amazonkama, te ih zato ne treba poistove ivati. Osim povremenog vojevanja i no enja ode e sli ne mu koj, vodile su izgleda, uobi ajan porodi ni ivot za to vreme, koji je obuhvatao i brigu o kolima i potomstvu. Ova

dvojaka uloga obezbedila je mnogo bolji status u dru tvu nego to su ga ikad mogle imati helenske ene. Stoga je jasno za to ih heleni ipak nisu izjedna avali sa Amazonkama, ve su ih smatrali potomcima nastalim iz me anja sa Skitima. Sa druge strane, stare mitolo ke pri e predstavljale su antitezu gr kom dru tvu i poruku potomstvu o nadmo nosti helenskih predaka nad svim mogu im i nemogu im protivnicima, pa i nad enskim ovinisti kim dru tvom Amazonki. Ana ivanovi student 4. godine arheologije Jagodina Radivoje Arsi apsolvent arheologije Para in Preporu ena literatura:
y y y y

Davis Kimball, J. 1997. Warrior Women of the Euroasian Steppes. Archaeology. 44-48. Herodot. 1988. (Preveo Milan Arseni ). Istorija. Novi Sad: Matica srpska. Srejovi , D. i Cermanovi , A. 2000. Re nik gr ke i rimske mitologije. Beograd: SKZ. Sulimirski, T. 1970. The Sarmatians. Southampton: Thames and Hudson.

Preporu ene Web stranice: http://russianculture.about.com/culture/russianculture/library/weekly/aa020700a.htm http://www.arthistory.sbc.edu/imageswomen/papers/snideramazons/intro.html http://www.csen.org/ http://www.geocities.com/Athens/Olympus/3505/wmnarmor.html http://www.net4you.co.at/users/poellauerg/Amazons/index.html http://www.sbcnews.sbc.edu/9702/9702nyt-sci-amazon-women.html http://www.womanwarrior.co.uk/

Arheologija droge

Ne postoji na in da se utvrdi od kada ljudi koriste droge, odnosno psihoaktivne supstance, ali je sigurno da to rade prili no dugo. Razni narodi i plemena, od davnina su shvatali kakva dejstva na njih imaju i slabije i ja e droge, pa su shodno uticaju narkotika i stvorili filozofiju uzimanja, do ivljavanja i upotrebe opojnih biljaka. Droge su obi no kori ene u religioznim i kultnim obredima, gde su odre eni ljudi iz grupe poku avali da stupe u kontakt sa bogovima, "donjim" svetom, preminulima, kao i da kontroli u smrt, nesre u, vreme (fizi ko i klimatsko), bolesti... No, droge nisu kori ene samo u obredima, ve i svakodnevno, kao to je to slu aj sa stanovnicima Anda, koji od izlaska do zalaska Sunca va u li e koke, a sa velikom sigurno u u svakodnevne u ivaoce droga mo emo uvrstiti i skitske narode, koji se ni za ivota, ni u smrti

nisu odvajali od konopljinog semena. Iz istorijskih i etnolo kih opisa, kao i nekolicine arheolo kih nalaza, ini se da konoplja stoji kao istorijski neprikosnovena droga i opijat. Istorijski izvori nam govore da su droge kori ene i kao dodatna stimulacija u bitkama, posebno onima vo enim prilikom Krsta kih ratova. Tom prilikom, evropski vitezovi susretali su se sa jednom posebnom islamisti kom sektom - Asasinima, koji su konzumirali ha i u ogromnim koli inama i tako okura eni kretali u boj. Evropski hroni ari opisali su razna zverstva Asasina, ali je pitanje da li je i koliko to iskarikirano zbog poznatog, obostrano negativnog stava zvani nih religija prema narkomaniji. ak i u germanskoj mitologiji nalazimo neke "divlje ratnike" koji prihvataju ivotinjski bes putem vrad bina, ali ove primere ratni ke ekstaze, kako je naziva Elijade, ne treba me ati sa amanskom. Pored Asasina, kori enje konoplje u vezi sa vojnim ve tinama i ratovanjem nalazimo i u dalekoj Zemlji izlaze eg sunca, gde se vezivala za razvoj borila kih ve tina nind i. Legende govore, da na samom po etku u enja ovih ve tina, nind a sadi nekoliko zrnevlja konoplje. Iz dana u dan, nind a preska e stabljiku koja raste veoma brzo, tako da i nind a mora pove avati svoje sposobnosti. Velik je broj mitolo kih, folklornih, istorijskih i etnolo kih svedo anstava o konzumiranju psihoaktivnih supstanci, ali je mali broj arheologa ozbiljnije obra ao pa nju na ovakve nalaze prilikom svojih istra ivanja. U ovom radu vide emo nekolika arheolo ka svedo anstva o kori enju opojnih i psihoaktivnih supstanci kroz istoriju.
Skiti, kanabis i 'kupatila za u ivanje'

Prvi arheolo ki nalaz koji potvr uje kori enje konoplje dolazi iz Sibira, sa lokaliteta Pazarik, gde je ruski arheolog Rudenko godine 1929. otkrio grobnicu sa bogatom sahranom mu karca. Me u brojnim grobnim prilozima, prona ao je i seme indijske konoplje. Zahvaljuju i niskim temperaturama i stalno zale enoj zemlji (tzv. permafrost), itav sadr aj groba je fantasti no sa uvan, tako da su se na ko i pokojnika mogle videti tetova e grifona i ostalih fantazmagori nih bi a, bliskih ikonografiji stepskih konjani kih naroda. Pored ostalih nalaza, Rudenko precizno opisuje i bronzani kotli pun kamen i a i konopljinog semena, preko koga se nalazio mali " ator" u koga se uvla ila samo glava u ivaoca, i koji je najverovatnije znatno poja avao uticaj konopljinih isparenja. Tako e, u ovom grobu prona ena je i ko na kesica puna semena konoplje, a pored ove biljke, Rudenko pominje nalaze semena tamjana i korijandera, ali ne navodi precizno mesto nalaza. Sagorevanjem tamjana osloba a se THC, glavni sastojak konoplje, koji u ovom slu aju ima blage psihodeli ne efekte. Na njegovo ritualno kori enje nailazimo i na ostrvu Java, gde bi u ivalac udisao isparenja tamjana i tako padao u neku vrstu transa. Za seme korijandera ne postoje sli ni opisi, ali je poznato da njegovi plodovi u velikim koli inama sadr e aromati na etarska ulja.

Nalaz iz Pazarika. Ako pogledamo sliku na kojoj je nalaz iz Pazarika, prepozna emo Herodotov opis skitskog parnog kupatila: "Dakle, seme ove konoplje uzmu i u u pod svoje vunene pokriva e i bacaju ga na usijano kamenje, pa ono pu ta miris i toliku paru kakvu ne mo e na i ni u jednom helenskom parnom kupatilu. Ovo je za Skite najomiljenije parno kupatilo i u njemu podvriskuju od udobnosti.". Osim toga to se Herodotov opis poklapa skoro u dlaku sa Rudenkovim nalazima, facinantno je i to, to gornji opis i sahrane u Pazariku vremenski deli samo 20 do 30 godina. Naime, Herodotova Istorija datuje se oko 450. godine p.n.e., dok su sahrane ne to mla e i zahvataju period izme u 430. i 420. godine p.n.e.

Ko na vre ica puna konopljinog semena, sa predstavom bitke Grifona i neke pernate ivotinje. Pored ovog nalaza, Rudenko je i u ostalim grobovima prona ao metalne predmete koji su, po njegovom mi ljenju, kori eni za pu enje konoplje, te napominje da je konoplja najverovatnije kori ena svakodnevno.

Skora nji nalaz sahrane uvene Ledene kraljice, potvrdio je Rudenkove navode, po to su ruski arheolozi u grobu nai li i na ceremonijalnu posudu punu konopljinog semena, a analizom tekstila je utvr eno da je ode a "kraljice" napravljena od konopljinih vlakana.

Ode a Ledene kraljice.
Droge u praistoriji

Ne mo e se precizno utvrditi vreme od kada ovi nomadski narodi, ra ireni od Karpata do Mongolije, koriste konoplju i njene proizvode. Hronolo ki, ini se da je put irenja konoplje i ao sa istoka na zapad, odnosno iz oblasti Kine i Koreje, gde konoplju nalazimo jo u 3. milenijumu pre Hrista. U Indiji, upotreba konoplje potvr ena je i u svetim spisima - Atharva Vedama, koje se datuju u sredinu II milenijuma. Tako e, neki Indusi pominju konopljino li e kao stani te "an ela itavog ove anstva", dok je kasnije, upotreba konoplje za ivela i u medicini. Da li su Skiti bili ti, koji su narodima zapadne Azije i ve ini naroda Evrope preneli znanje o uzgajanju i upotrebi konoplje? Odgovor mo e biti povrdan, po to su ovi konjanici krajem 1. milenijuma pre Hrista nezadr ivo nadirali ka Evropi. Prvi konkretni dokaz o kori enju kanabisa dolazi iz Izraela, gde su u grobu jedne ene, prona eni i ostaci ove biljke. Sahrana se datira u 1.500 godinu p.n.e, a istra iva i pretpostavljaju da je ena umrla na poro aju i da joj je konoplja davana kako bi olak ala poro ajne muke. U Ju noj Africi, ene iz plemena Suto spaljuju cvetove konoplje pri poro aju, tako e iz razloga ubla avanja trudova. U samoj Evropi, pored Skita koji se svakodnevno inhaliraju konopljinim isparenjima, u blizini Berlina, nailazimo na seme i li e konoplje u jednoj urni, prona enoj zajedno sa ostacima spaljenog pokojnika, datovanog u 500. godinu p.n.e. Zatim, prilikom podvodnih arheolo kih iskopavanja u Sredozemnom moru (ne pominje se ta na lokacija), prona ena je bala ha i a (!), a sam brodolom je datovan negde u 0. godinu. Da li je ovo svedo anstvo o organizovanoj trgovini narkoticima? To za sada ne mo emo saznati, ali nije neverovatno da su Skiti bili glavni prodavci konoplje ostatku Evrope. U grobovima bogatih Skita pod velikim tumulima (tzv. kurgani), prona en je veliki broj posuda, oru ja i drugih predmeta uvezenih sa okolnih teritorija. U istorijskim spisima nema pomena o bilo kakvoj trgovini sa ovim

plemenima, te se ova pretpostavka trenutno ne mo e potvrditi. Na kraju, sa velikom verovatno om mo emo prihvatiti da su Skiti bili ti, koji su ostale narode Evrope upoznali sa "blagodetima" indijske konoplje. Ipak, mogu e je pretpostaviti i ranije kori enje konoplje na evropskom kontinentu, dodu e zna ajno indirektnije nego to je to slu aj sa Skitima. Na nekoliko neolitskih stani ta u Srbiji, arheolozi su prona li male zemljane lulice. Ovi nalazi, prona eni u naseljima vin anske kulture, stariji su 4.000 godina od prvog nalaza konoplje u Evropi. Naravno, ne mo e se potvrditi koje su biljke sagorevale u ovim lulama, ali je jasno da su neolitski vin anci u asovima dokolice i opu tanja pu ili neke travke. Na alost, arheolozi ne obra aju dovoljno pa nju na ovakve nalaze, pa se name e pitanje da li je ovih lula bilo i vi e.

Kerami ke lule prona ene na naseljima neolitske vin anske kulture(5.500 - 4.200 godina p.n.e.). Nedaleko od irokih stepskih prostranstava, gde su se Skiti gotovo svakodnevno inhalirali konopljinim isparenjima, na istoku Balkana i obalama Crnog Mora, Pomponije Mel pominje narod Tra ana kao one koji hodaju po oblacima. Prema Melu, Tra ani su spaljivali enske cvetove konoplje, kao i tamjan, kako bi u "magi noj vrelini" pali u trans i igru u dimu.
Eleusinske misterije, klasi ni svet i halucinogeni

Kod starih Helena, koji su trgovali sa narodima koji su vakali, jeli i spaljivali konoplju, nema konkretnih dokaza o njenom kori enju. Prema nekim neposrednim podacima pri Eleusinskim misterijama, sve tenici i osobe posve ene u ove obrede koriste halucinogene pe urke i tamjan. Eleusinske misterije jedan je od najva nijih ritualnih obreda u staroj Gr koj i bilo je zabranjeno za u esnike da javno i detaljno pri aju o njima. Na alost, ni danas ne znamo konkretne injenice, to dodatak misterije i govori, ve ostajemo u sferi pretpostavki da se pri Eleusinskim misterijama kao izvor psihoaktivnog stimulansa koristi sirova pe urka Agaricus muscaricus (u

ili preparate protiv nesanice. daje recept za upotrebu mandragore .. utisak napu tanja tela.. gde se kombinovala sa alkoholnim pi ima. Indusa. srednjeameri kih i sibirskih plemena) u svom nazivu sadr ale re bog . Rimski botani ar Dioskorid u svom delu De materia medica.gledanje kroz zatvorene kapke. Ovim je sigurno opisivan do ivljaj koga su pe urke proizvodile .Hrana Bogova. a dejstvo traje od 5 do 10 sati.. vekovima kori ene irom Evroazije.a to je sna na halucinacija."potopi korenje u vino i tako dobijen sok sa uvaj. posebno Grci. Izgled halucinogene pe urke Agaricus muscaricus. pri emu osoba do ivljava jake halucinacije . Bo je meso. Agaricus muscaricus prikazana je i na nekim gr kim vazama. proroci uvenih gr kih svetili ta davali vizije budu nosti.. putovanje kroz vreme. Mogu e je i da su vakanjem ovih pe uraka. a da je kori ena irom Mediterana . kao i na jednom etrurskom ogledalu.Srba poznata kao pupavka ili muhara). koristili su jo jednu biljku koja sadr i jake intoksikante mandragoru. Verovatno je da su pi a kori ena prilikom ovih rituala "oboga ivana" i opijumom. ima veze sa pe urkama. Tako e. ambrozija. gde pored noge bradatog mu karca raste pe urka. po to ve ina anti kih pisaca pominje mak i opijum kao lekove. koja u sebi sadr i halucinogen psilocibin. Veoma je indikativno da su pe urke kod razli itih naroda (Grka. na Mediteranu nailazimo na spomen pi a od mente (nane) sa dodatkom pe uraka. te je mogu e da sama hrana gr kih bogova. Pe urka je najverovatnije uzimana u teku inama. tzv. i daj ga da izazove bezose ajnost onoga koji je pose en ili ispe en". Psilocibin deluje 10 minuta nakon konzumacije. Anti ki narodi. I drugi anti ki spisatelji pominju mandragoru kao preparat dobar za uspavljivanje pacijenata pre operacije.

Ovi podaci zvu e udno. po to ni li e. Mandragora. koju su smatrali "svetom biljkom". Ne mo e se sa sigurno u potvrditi kori enje opijata kod Kelta. i to kao lek za svakakve bolesti. skoro fanati nih pristalica. Plinije Stariji samo pominje konopljino ulje.potvr uje i to to su je stari Egip ani smatrali poklonom vrhovnog boga Ra. Sigurno je ipak. gde se koriste seme i cvetovi konoplje. U dana njoj Gr koj. a i ne sadr i nikakve psihoaktivne supstance. dok se kod Frejzera nailazi na podatak o konzumaciji hrastovog li a. odnosno bilo koju vrstu psihoaktivnih supstanci. koji bi serijom politi ki motivisanih . ali je ona u celoj Evroaziji poznata kao lek ve hiljadama godina. daje recepte za poslastice. Asasini. Anti ki pisac Lukijan navodi da su druidi postizali ekstazu vakanjem ira. rimski fizi ar. bavili se magijom i astrologijom. mak ili konoplju. po to su Kelti poznati u istoriji kao krvolo an i ne tako pitom narod. proricali. dok Klaudije Galen. skopolamin i hioscin. Hiljadu i jedna no i Budine trepavice Pokret asasina osnovao je Persijanac po imenu Hasan al-Sabah krajem XI veka i prvobitno ga zamislio kao udru enje odanih.pe urke. i opisuje kako se oni koji jedu ova jela ose aju "toplo i odu evljeno". ak je i veliki ekspir pominje u svojim uvenim dramama Romeo i Julija i Antonije i Kleopatra. ali u istorijskim spisima ne nalazimo puno podataka o konzumiranju opijata. mandragoru. ni plod hrasta ne bi trebalo da sadr e alkaloide. jedino se mo e pretpostaviti da su koristili neku od pomenutih biljaka . ali se zna da su bili alavi na vino. da su druidi koristili imelu. Druidi su imali vi e funkcija le ili su. i dalje se odvija "ritualna etva" ove biljke koja sadr i hiosciamin. Keltski druidi ne izgledaju ba onako kao to su ih prikazali Go ini i Uderco u Asteriksu. esto vezivana za vrad bine srednjovekovnih ve tica.

U svom igrali tu..marihuana) dozvoljeno. najverovatnije je i prvo svedo anstvo o kori enju droga i opijata u manipulativne svrhe velikih grupa ljudi. asasini su brojali armiju od preko 50. dok su 1272. putopisca i botani ara. njegovi naslednici napravili su kompleksnije i vr e ustrojstvo organizacije. ele i to ja u disciplinu. to mo da stvara donekle la nu sliku. te prvo ubistvo koje se pripisuje Asasinima datira iz 1092. Odgovor na to mo emo prona i u samom islamu. odnosno vakanjem. vo e Asasina jo vi e se vezuju za Islam i kroz fanati ne pri e o ivotu proroka i muslimanskih junaka ohrabruju svoje pristalice da se ne pla e nikoga i ni ega. Vrhunac obuke potencijalnog asasina bilo je rukovanje no em. I. Marko Polo pominje odre eni napitak. koji precizno opisuje uzgoj i kori enje konoplje kod muslimanskih lekara i fakira. moji e te An eli odvesti u Raj"... odre eni napitak od koga se pada u duboki san. U vreme naj e ih borbi protiv hri ana. prvo im davaju i pi e. gde je kroz neku vrstu inicijacijskog ina. bili su intenzivno kori eni u muslimanskim zemljama. odnosno bhange. a od meksi ke . ija je konzumacija zabranjena. tako da proizvodi jake ekstati ke do ivljaje. kada Stari ovek odlu i da ubije nekog princa. On navodi da uzimanje ha i a.. koje je ak 3-4 puta ja e od ha i a. definitivno zatrti od nekog sirijskog sultana. kako to navodi ve ina hroni ara. a kada se vrati . gde je verno prikazana pri a o dva oveka koji va u ha i . koji je putuju i tuda 1271/72. o emu svedo e i spisi Ibin Baitara.ubistava doprineli njegovim li nim ambicijama. opisao proces inicijacije mladi a u asasine: . kojima je posebno omra en bio tada nji asasinski vo a Ra id Din Sinan. pored konzumiranja ha i a. Kao fanati ni islamisti. Ipak. prepune vizija. Kao to vidimo. gde je kori enje indijske konoplje (od koje se dobija ha i .. svako saznavao koje ga du nosti o ekuju. Na kraju. dovoljno jaka da se odupre celome svetu i ne postoji drugi na in da se unutra u e. Onda ih On uvodi u njegovu ba tu. zateknu sebe na mestu toliko divnom. Kada se znatno kasnije oni probude. u itelja) dr i veliki broj mlade i iz cele zemlje. sa kojim je trebalo izvr iti "prefinjene i umetni ke" atentate. Konoplja i ha i . da li je ha i samo davao dodatnu stimulaciju prilikom borbi. za razliku od alkohola. Po to su prilikom iskorenjivanja ove sekte Sirijci i Mongoli spalili i njihove knjige i druge zapise. koji je kod hri anskih hroni ara ostao upam en po nadimku Starac sa planine. godine. Podatak o konzumiranju ha i a dolazi od Marka Pola.000 ljudi. te cene da su u Raju. Posle smrti Hasana al-Sabaha. Niko se nije zapitao ta je jedan asasin radio kada nije bio pod uticajem narkotika. dovodi do uzbu enja.. koji je najverovatnije bio bhanga. ili kroz pi e. asasini su krenuli u rat protiv krsta a. On (misli se na Starog oveka.. potvrdu iroke upotrebe ha i a u islamskim zemljama nalazimo i u legendarnom bajkovitom spisu Hiljadu i jedna no . godina 12 do 20. a ne ve itu i slepu odanost. razdraganosti i ludosti. godine. on e re i nekome od ove mlade i: "idi i ubij tog i tog. Primer asasina. koji imaju ose aj za vojevanje. . pokretu asasina naj e i udarac zadali su Mongoli godine 1260. pi e spravljeno od konopljinog ulja.. bilo jedenjem. podatke o njima dobijamo samo od njihovih protivnika. postoji tvr ava na ulasku u Vrt. odnosno.

usko povezanih sa konzumacijom pe uraka. afri ki narodi koriste i biljku kat (Catha edulis) koju va u. od psihoaktivnih biljaka tako e koriste Da li ste se ikada zapitali ta su mandragoru. nego u organizovanim plemenskim ritualima. te se navodi da je biljka pre kori ena individualno. u ostacima smole koje je bilo glavni sastojak ritualnog pi a bhange. tablicama opisali proces dobijanja opijuma iz maka jo 4. koji je pak nastao na mestu gde su Budine trepavice pale. opijuma. verovatno je da se hrana spravljana sa konopljom konzumirala iz pukog siroma tva. prvog evropskog istra iva a Kanade. jo od ranije poznavale upotrebu maka. jede se ka a od konoplje.. Ontariju nekoliko lula koje datiraju iz ali je verovatno da su persijska plemena pored vremena pre dolaska Evropljana. esto i lako uzgajana biljka. Egip ani su koristili kat kako bi izazvali apoteozu.e. listovi. razna arhajska plemena ra irena na THC-9 (tetrahidrokanabinol). Pored konoplje. deo su magijskih rituala budizma i hinduizma. "koji pu e konoplju. arapski trgovci su prodavali stanovnicima zapadne Afrike i Madagaskara. kao to je to danas slu aj sa zabitim krajevima Indije. utvr eno je da odnosno opijuma. dok pored ha i a. iz kojih se potom sakuplja bela te nost. aj ili li e kata poseduje jake hemijske ameri ki supstance koje izazivaju raznolike halucinacije. konoplje. cvetovi i seme konoplje su kori eni kao lek i kao dodatak jelima. gde se naziva i carsko seme. Indijski sve tenici su uzimanjem opojnih supstanci poku avali dosti i nirvanu i uzdi i se iznad smrti. Indijanci pu ili u uvenoj Luli mira? Arheolog Bil Ficd erald otkrio je Prvo pominjanje konoplje na teritoriji Iranske visije prilikom arheolo kih iskopavanja u poti e iz VI veka p. koriste opijum. uzdigli se iz ljudskog u bo je. po to su ma ijski letovi i uspenja na nebo najva niji oblici narodnih verovanja ovih naroda. Evropski putopisci opisuju neka afri ka plemena iz oblasti reke Kongo.n. mandragore.. Ova velikim prostranstvima Evrope i Azije od davnina hemijsko-arheolo ka istra ivanja. . Zanimljivo je da su Arapi zabranjivali upotrebu ove afri ke biljke. da psihoaktivnim derivatima.Svoj proizvod. te se irom Evrope pominju razne ka e ili supe od konoplje. Sloveni. Hemijskim analizama. aura maka. konoplja i mandragora U srednjovekovnoj Evropi. koja se na vazduhu pretvara u smolu bogatu koji je u svojim opisima naveo i to. koju i uzgajaju. odnosno. u lulama dugim i po itav metar". On se dobija zasecanjem nedozrelih potvr uju i navode aka Kartijea. Jedna indijska legenda nastanak opijuma vezuje za mak. postoji i osnovni alkaloid konoplje Pored konoplje. pored nikotina.000 godina pre nove ere. Sumeri su na glinenim stanovni tvo gaji i koristi konoplju. Ta letenja kao ptica i trenutno prela enje velikih rastojanja. konoplje. a u Letoniji i Ukrajini. po to ih je upkao da ga san ne bi savladao. Konoplja je kori ena u vidu ulja. U Poljskoj i Litvaniji konzumira se prilikom Bo i a supa od konoplje. konoplja je svoje mesto prona la i u ishrani. Ipak. tako e ritualno.

Veliki je broj arheolo kih dokaza o kori enju jakih halucinogena kod andskih kultura. u XVII veku. pa ak i Srba. ali i jak intoksikant.zeljaste biljke sa korenom nalik na figuru oveka. mogao je i u ovom literarnom delu prona i izvanredne opise mandragore i njenog dejstva. Meskalin je naj e e uziman u te nom stanju i kori en je prilikom razli itih rituala. eha. upravlja vremenom.. Tako e. poznato je kori enje mandragore . putovanja kroz prostor i vreme. te se ovde prime uje kosa sa injena od zmija i pand e i o njaci jaguara. dok su neki lekari preporu ivali konoplju i protiv bolova. ne nalazimo istorijske ili arheolo ke podatke.. Rusa. kako dr i San Pedro. a kao jak halucinogenik izaziva vizije "paralelnog sveta". Kod Slovena. Mnogi srednjovekovni komplikovani medicinski preparati sadr e seme konoplje. Iz XIV veka datira zapis iz baptisti ke bolnice Sv. brani celo pleme. sr ane i crevne probleme. Tradicionalno. tuma i snove i vizije. u jednoj knjizi o biljkama. u ovim kulturama ra ireno je verovanje da se aman (kurandero) mo e pretvoriti u ivotinje. kaktus iz koga se dobija meskalin. kao i pe urka Agaricus muscaricus. konoplja se pominje kao lek za grudobolju. na teritoriji Balkana poznato je da su ene svoju decu uspavljivale ajem od maka. On nije samo lekar. sukobljava dobro sa lo im. isto kao i kod Germana. kada su iveli blizu nomadskih stepskih plemena bili upoznati sa gajenjem i konzumiranjem konoplje.. telepatske sindrome. odnosno kao koagulator. gleda u budu nost. ve posreduje izme u ljudi i bogova. Jovana o nabavci 36 galona (oko 160 litara!) konopljinog ulja. ali se zapa a konstantno prisustvo u folkloru raznih slovenskih plemena . Postoje neki nesigurni podaci da Sloveni jo od davnina koriste konoplju. kao i sredstvo protiv krvarenja. koja je oduvek kori ena pri vra anju i narodnom lekarstvu. Ipak. Na ovoj predstavi vidimo amana nekog manjeg andskog plemena (Inke su nastale tek kasnije).Poljaka. Verovatno je da su Sloveni u prapostojbini. Ko je imao priliku da pro ita izuzetni roman Karlosa Fuentesa Terra Nostra. .. Ne to docnije. Koren je otrovan.

poput sunca sa zelenim kapljicama.Pejot (poznat i kao nahuatl ili pejotl) tako e je kaktus koji sadr i halucenogene supstance. to je neuporedivo manji i to raste samo na teritoriji Meksika i juga SAD. ije predstave vidimo na slici. te su ve i kaktusi me u indijancima nazivani "bo jim". Pored halucinogenih alkaloida hordenina i tiramina. te je jedina razlika u odnosu na San Pedro ta. pa su srednjeameri ka plemena cedila sokove pejotla u svoje rane kako bi smanjili bol i zacelili ranu. u kojima je sadr aj psihoaktivnih supstanci znatno manji. Mo e se primetiti da tokom istorije niko konoplju ne pu i. Treba zapaziti zanimljiv kolorit ovih rukotvorina. po to su sve boje izrazito jake. Ceo ritual je posve en komuniciranju sa bogovima i re avanju odre enih plemenskih problema. Pejot se koristio pome an sa nekim te nostima. Prilikom posebnih rituala. a postoje i odre ene neuobi ajene predstave. tako i ljudske psihe i pona anja. Pejot je snagu svojih halucinogenih tvari pove avao sa godinama svog rasta. ovaj kaktus poseduje antibakterijska svojstva. Ve ina prirodnih narkotika i danas se upotrebljava. torbi ili delova ode e. kako prirode. dok je najverovatnije bio i prodavan severnim plemenima. gde zbog hladnije klime nije mogao uspevati. svetim ljudima i ve ticama u tuma enju. Veruje se da je pejot kod ovih plemena kori en jo od praistorije. . amani nekih plemena svoje vizije prenosili su u obliku ru no tkanih ilima. Nova "inkvizicija" i moderni rat protiv droge Kori eni mahom pri obredima i ritualnim radnjama. ali na sasvim druga iji na in i potpuno drugim povodom nego ranije. narkotici su milenijumima pomagali vra evima. ili putem vakanja osu enih delova.

O. koji je. broj korisnika se pove avao u periodu od 15 narednih godina.. ma koliko i ta imali protiv narkotika. mo e izazvati: halucinacije. godine arheologije Beograd Napomena (za sve one kojima droge ipak deluju primamljivo) Kori enje narkotika.daleke prete e impresionizma. hormonske poreme aje. ali to sve nije predmet ovog rada. Uz sve napore i veliki broj ka njavanih narkomana. Haksli Vrata percepcije. ak postoji i potvr ena pri a o Ajn tajnu. heroin i kokain bili su medicinski zvani no (!) priznati medikamenti.. Bez meskalina. tahikardije i infarkte). hap enje i zatvaranje ljudi koji je koriste. fantaziranja i predstave koje dovode do divinizacije nekog drugog. Kraj istog veka svet je do ekao uz globalne fenomene i probleme "crnih" finansijskih giganata. Izvesni emir ejkuni iz Arabije. uz dozvolu i kontrolu lekara. odnosno protivnici konzumiranja narkotika. ra anje nakaznog potomstva. Na nekoliko mesta u istoriji nailazimo na primer demonizovanja narkotika. u Parizu su. mores. slikari i umetnici osnovali Klub ljubitelja ha i a. Bez intezivnog kori enja konoplje. inkvizitori sa teritorije Srednje Amerike pominju pejot kao biljku suprotnu istoti i iskrenosti Katoli ke crkve i optu uju je da je pod kontolom samog avola. ali npr. te ovo kori enje dovodi i do opadanja amanske tehnike. izme u ostalog. neki ak i jeli. tempora. Po etkom XX veka. te su emirovim zakonom svi korisnici ha i a trebali biti ka njeni va enjem zuba. Kastaneda ne bi iznedrio Orlov dar. paranoju. Arapi vakali i pili. toliko vremena i postoje druga mi ljenja. Skiti su je inhalirali. depresiju.. Indusi tako e pili.. Godine 1620. sr ane probleme ("preskakanja". Ma koliko dugo ljudi koriste opijate. ubila ke i samoubila ke nagone. Vojislav Filipovi student 4. Postoje brojni i ubedljivi razlozi za ovu proskribovanost. sredinom XIX veka pesnici. pa se u Indiji jasno razlikuju " isti" amanski trans i amansko pijanstvo. izofreniju. kori enje droga i narkomanija socijalno su neprihvatiljivi. u okvirima globalne civilizacije. Danas.. moramo se podsetiti da bi bez njih svetska umetnost bila siroma nija za neka izuzetna dela. probleme rada . naredio je paljenje svih polja konoplje. poba aj. o. Bodler verovatno ne bi pisao (barem ne u takvom obliku) svoju poeziju. Mo da ova teza zvu i paradoksalno. Neki hinduisti ki sve tenici koriste narkotike kao zamenu za izvorni trans.osim mo da na ih Vin anaca. narko-kartela i izrazito ra irene narkomanije. Ipak.. po to navodi ljude na iskrivljene slike. isprobao dejstvo jedne sna no halucinogene droge. a samim tim i do povezivanja amana sa avolom. na kraju XIV veka. Delakroa nacrtao svoja dela .

com/huxley.com http://www. Society and Drugs. Frejzer.org/inglese.luksuzna javna kupatila u kojima pristup nikome nije bio ograni en. i .. Carske terme esto su u jednom kompleksu imale. Za to je kori ena jedna. u kojoj je topla voda bila pri ruci. odaja koja se nalazila u blizini kuhinje (lavatrina). biblioteke.unutra njih organa. D .cannabisculture.smrt. komu. Beograd: Alfa i Dragani .shtml http://www. 1981.peyote.org http://www.mescaline.org/mycoth/ http://www. D . Drevno dru tvo. muzeje. Bile su to terme . mo dane poreme aje. obi aj da se ovek kupa svaki dan ustalio se tek tokom I veka pre nove ere. U ranijim periodima Rimljani su se temeljno prali samo jednom nedeljno. Preporu ena literatura: y y y y y y Blum. 1990. Morgan.net http://www2.html http://www. Elijade.muscaria. Herodot. i gimnasti ke dvorane. Re .sr. 1996.html Terme . amanizam i arhajske tehnike ekstaze.maps.peyote.Bass Inc.mup.htm http://www. 1969. pod uticajem helenisti ke civilizacije. du evne bolesti. Istorija (Preveo Milan Arseni ).erowid.lice. esto mra na. K. Me utim. Preporu ene Web stranice: http://eleusis. 1992.com/backissues http://www. H. et al. Re nik svetih i magijskih biljaka.org/plants/peyote/peyote_culture1.gol. Beograd: BABUN. Novi Sad: Matica srpska.. Vol. pored toplih i hladnih kupatila. Ostalih dana prali su samo delove tela koji se najvi e prljaju .smisao ivota Rimljana U rimskom dru tvu postojalo je mesto na kome je i enama i mu karcima podjednako bilo omogu eno da se bave svojim telom i da ga neguju.com/users/joewein/hempjpn.yu http://www. Terme se smatraju u potpunosti rimskom tekovinom i od vremena Carstva igraju veoma va nu ulogu u ivotu Rimljana. U toj se odaji nalazio i sud za vr enje nu de i tek kasnije je klozet (latrina) odvojen od kupatila. 1988.com http://www. R. rak plu a i drugih organa. Sremski Karlovci: Izdava ka knji arnica Zorana Stojanovi a.namyco. tuberkulozu. M.gov. ruke i noge. restorane i trgovine. H. Beograd: Prosveta. .lycaeum. L. vrtove. Zlatna grana (prou avanje magije i religije). epilepsiju. I. San Francisco: Jossey .

rasko no dekorisan mermernim skulpturama. postojala su i privatna kupatila (balneum ili balineum). . bogato opremljenom bibliotekom. u ivopisnim predelima u kojima su bogata i imali svoje seoske vile (villa rustica). senovitim mestima za odmor. nalazile su se i prostrane slobodne povr ine ispunjene tremovima. raznobojnim podnim mozaicima. i 217. Na prostoru od 14 hektara. koja su esto gra ena van grada. osim kompleksa zgrada. Ove terme predstavljale su grad za sebe. Ovde vidimo njihov presek idealne rekonstrukcije. U jednom trenutku mogle su da prime i do 1000 kupa a. Domicijana (81-96). predstavljale su izuzetno prijatna mesta za odmor. freskama. Pored ovih rasko nih javnih termi. na primer. Najsavr enije i najve e svakako su Karakaline terme u Rimu. Dioklecijana (284-305) i Konstantina (306-337). izgra ene izme u 211. Iako nisu bile tako rasko no opremljene i dekorisane. U samom Rimu. vrtovima sa cvetnim rundelama.Karakaline terme bile su jedne od najve ih kupatila celog rimskog carstva. bilo je oko 850 javnih i privatnih kupatila. godine. stadionima i vrtovima. Karakale (197-217). Najpoznatije i najve e terme izgra ene su za vlade rimskih careva Nerona (54-68).

kupatila sa hladnom vodom (frigidarium) .kupatila sa vru om vodom (caldarium) .Rekonstrukcija unutra njosti Karakalinih termi. dvorane za odmor) . sastojale su se iz slede ih grupa prostorija: .odeljenja za komunikaciju (vestibil.svla ionice (apoditerium) . Zagrejani vazduh dovo en je kanalima koji prolaze kroz zidove do odre enih mesta u bazenima i zagrevao vodu. u u em smislu. Rimske terme. Prostorije su grejane tako to je topao vazduh cirkulisao kroz specijalne obloge u zidovima i kroz upljine u podovima.odeljenja sa zagrejanim vazduhom (tepidarium) .odeljenja za ostavljanje ode e . Zagrevanje vode i prostorija u termama vr eno je specijalnim sistemom zagrevanja (hipokaust). foajea. .odeljenja za masa u (unctorium).

kupa bi odlazio u prostoriju sa mlakim vazduhom tepidarium gde je telo privikavao na toplotu. Odatle bi odlazio u kupatilo sa vru om vodom caldarium. Kada bi platio ulaz. kupa bi ulazio u svla ionicu. obla io bi kratku tuniku i odlazio u ve baonicu. Ako bi eleo da malo ve ba pre kupanja. a cena je bila minimalna pa su terme bile svima dostupne.frigidarium. tako da su ih nazivali i vilama plebsa. Samo kupanje bilo je dug i slo en postupak koji se obavljao grupno. a zatim u bazen sa hladnom vodom . Iz njega bi se vra ao u prostoriju sa mlakim vazduhom. Posle ve banja.Presek prostorije koja je zagrevana pomo u hipokausta. Izgled strugalice za .

kobasi ara. A zamisli sad stvarno o tri i opori glas berbera . toplom i hladnom vodom naizmeni no. Osim prilikom kupanja u javnim kupatilima. . kako nam to pokazuje mozaik otkriven na Pjaci Armerini ili figurina Venere u kupa em kostimu. koje je dovodilo do stvaranja krasta na telu. tzv. nastaje zvi duk i o tro disanje. Svi ovi predmeti no eni su zajedno na jednom dr a u . Za ini sve to jo i ljudima koji bu no ska u u bazen dok voda prska na sve strane. za skidanje naslaga prljav tine sa ko e kori ene su specijalne strugalice. rimske zamene za dana nji sapun. Kako sapun u dana njem smislu re i nije bio poznat. dok se kupa. preporu uje onima koji se kupaju da prvo idu u umereno zagrejanu prostoriju.Nakon toga sledila je masa a. ene su za tu priliku nosile neku vrstu kostima iz dva dela. ko u. a nikada ne ute..ve alici. a ona daje razli it zvuk prema tome da li je udarac zadan pljo timice ili savijenih prstiju. dok ula u sve napore ili se pak prave da to ine. koja je mogla biti kru nog ili polukru nog oblika. koji su se izra ivali od bronze ili gvo a. Pojava sapuna vezuje se tek za Gale i Germane. Telo je mazano raznim eteri nim uljima koja imaju i relaksaciono dejstvo. Dva ili vi e strigila no ena su u kompletu sa posudom za ulje (ampulla olearia). Tako blago preznojeni trebalo je da se nama u uljem i da pre u u prostoriju sa vru im vazduhom. Ali svi ti ljudi imaju bar normalan glas. a svaki put kad ponovo hvataju vazduh. Kada ima nekog ko je lenjivac ili nekog kome je dovoljno jeftina masa a. Postoje jo razli iti uzvici poslasti ara. Poznato je pismo rimskog filozofa Seneke (I vek nove ere) u kome nam on do arava bu nu i punu ivota atmosferu koja vlada u termama: ". A ako uz to nai e neki igra lopte koji po ne da broji udarce dolazi svemu kraj! Dodaj jo tome sva alicu ili lopova uhva enog na delu ili oveka koji. prodavaca pa teta i svih mogu ih ljudi koji nude svoju robu karakteristi nim izvikivanjem". Zatim se trebalo ponovo preznojiti da bi se izbegla prehlada. sem kad briju ljude ispod pazuha te ih tako izazivaju da umesto njih vi u. u iva u svom glasu. strigili su se koristili i u palestrama. Ovim pronalaskom izbegnute su neprijatne posledice struganja tela.. a zatim ostru e strigilom. ujem stenjanje. trebalo je da se poliva vru om.. Celsus. anti ki pisac iz I veka nove ere. Zamisli sve mogu e vrste glasova . ujem udarac ruke o ramena. a slu ila je za no enje i ka enje ovog toaletnog pribora o zid kupatila. pi u i o umetnosti medicine. Dok oni koji se bave sportom ve baju i rade sa kuglama... Posle jakog preznojavanja u ovoj prostoriji. strigili (strigilis). sun erom (spongia) i bronzanom ka ikom za polivanje (simpulum). gde se posle ve banja njima uklanjao znoj i pra ina sa tela.. koji odjednom glasno viknu.

peskom u kome se nalaze sastojci gvo a ili toplim blatom. Osim onih koji su kao robovi bili u slu bi svojih gospodarica. tako da je svako mogao. U Hadrijanovoj vili u Tivoliju postoji odeljenje koje je slu ilo za pe ana kupanja (heliocaminus). Po kori enju tople sumporne pare bila su poznata kupatila u gradovima Baje i Pokuolija (Italija). odnosno otklanjanje odre enih fizi kih tegoba. kao i sportskih terena. enama su na raspolaganju bili frizeri. prema potrebi. Rimljanka je dosta vremena morala da posveti sre ivanju svoje frizure. muzeja. gra ena su kupatila koja su kori ena za le enje. koji je esto bio daleko od stvarnog. Frizeraj pre svega Pre nego to bi svom licu pomo u minke dala eljeni izgled. Postojala . prona ena na nekropoli anti ke Duklje.Ve alica sa oka enim toaletnim priborom. o emu svedo e brojne kerami ke lampe otkrivene u pompejanskim kupatilima. u inilo je da su terme postale veoma popularna mesta za okupljanje. trgovina i restorana. dvorana za diskusije ili javna itanja. a kasnije i tokom no i. u oblastima bogatim jodnim i sumpornim mineralnim vodama. postojali su i frizeri koji su imali svoje salone u kojima su mu terije morale da podnose svakojake neprijatnosti ukoliko su elele modernu frizuru. Me utim. Pesak se zagrevao sistemom hipokausta koji se nalazio ispod poda. U po etku terme su bile otvorene samo preko dana. gde su bolesnici dolazili da le e reumatizam i artritis. gra ani su potom mogli da nastave sa svojim svakodnevnim du nostima. Uklju ivanje biblioteka. isti i relaksirani. Osim ovih. terme nisu re avale samo osnovne potrebe higijene ve su bile sastavni deo novog na ina ivota koji je vodio ra una i o ostalim potrebama oveka. da izabere visinu peska u kome e le ati. To je bila jedna kru na dvorana sa bazenom u sredini u koji se ulazilo stepenicama. odnosno frizerke (ornator ili ornatrix).

Pogledajte je spreda i vide ete Andromahu iz vremena heroja. koji im je brijao ili skra ivao bradu i ure ivao kosu. kako su to esto nosile Livija. dok su ostali pose ivali . Tako Juvenal opisuje jednu damu re ima: ". Oni bogatiji imali su svoje li ne berberine u ku ama. Igle.. Zlatna dijadema. uz poneku ukrasnu iglu ili dijademu. Jedini znak koketnosti bili su sitni pramenovi kose koji su blago padali na elo.I vek pre nove ere) frizure su bile jednostavne.". Kosa je bila skupljena na potiljku i pri vr ena trakama i iglama . opet u modu ulaze jednostavnije frizure. Jednostavne frizure tokom vremena zamenjuju sve slo enije kreacije za ije modelovanje se koriste i umetci od ve ta ke kose. igle i cvetovi.ukosnicama ili je bila upletena u kiku od koje se pravila pun a na temenu. u modi je bila vrlo jednostavna i skladna frizura: razdeljak na sredini glave delio je kosu koja je padala simetri no oko lica. ali s le a to je potpuno druga osoba . Kovrd e je podizala visoko.su tri osnovna tipa frizure: slobodno pu tena kosa sa vise im loknama. Nakon perioda ekstravagancije. a pravljene su za zvani ne i sve ane prilike. slu ile su za pri vr ivanje ovih umetaka. inili su ih jo upadljivijim. Njih su prihvatale uglavnom matrone na carskom dvoru. bronzane ili ko tane. deo po deo. Od kraja II i tokom III veka otmeno je bilo da se lice uokviri blago zatalasanom kosom skupljenom u pun u na potiljku ili u pletenicu koja se u obliku dijademe obavija oko glave.. uokviruju i ga pokojim uvojkom ili je kosa bila skupljena u pun u ili pletenice uzdignute na elu. koje su ukra ene na oba kraja.. Te frizure su bile glomazne. a dijademe. na prelazu iz stare u novu eru. njegova sestra. pojedina ni ili upleteni u vence. Najve i deo vremena koje su posve ivali ulep avanju. Tokom perioda Republike (IV . supruga imperatora Avgusta i Oktavija. provodili su kod svog berberina (tonsor). Na po etku perioda Carstva. esto i dva puta ve e od glave. Muke po berberima Mu karci su imali manje muka sa frizurama. kosa jednostavno prikupljena u vertikalnu pun u i kru na pun a na potiljku koja se stavljala u mre icu za kosu i uz koju su obi no i li uvojci slo eni visoko iznad ela.

mladi ima prire ivali verske ceremonije sa gozbama za porodi ne prijatelje. sa estim posekotinama i krvarenjima. i anje se obavljalo makazama (forfex ili forpex) koje se sastoje od para se iva spojenih na zglob. trljali ih smesom napravljenom od bele vinove loze. Postojala su dva osnovna tipa: brija i sa vrstom. Za zaustavljanje krvarenja kori en je smotuljak paukove mre e koja se umo i u ulje i sir e. Po zidovima su bila oka ena ogledala. Takav tretman imali su i mu karci sa prore enom kosom da bi je u inili bujnijom. Frizura a la Titus. ve je nova brada izrasla". za Rimljane su ova mesta postala sastajali ta na kojima su se razmenjivala mi ljenja i novosti. Mu terije su ironi no prime ivale da "dok berberin pre e celo lice. te no u spravljenom od br ljana. jedno je sigurno . Naravno. putem arnira ili jednostavnim lu nim mehanizmom. ili su ih mazali krvlju . Da bi izbegli bolna i dugotrajna brijanja. odnosno skra ivanje i oblikovanje brade. koja je zagrevana u aru. kao i robovi. na injene od redova uvojaka raspore enih na razne na ine tako da uokviruju lice. Kosa je e ljana od jedne centralne ta ke prema elu. a u sredini je majstor. fiksiranom dr kom i brija i na rasklapanje. a ponekad se sklopio i poneki posli . U berberski tretman ulazilo je i brijanje. ogovaralo se. prilikom prvog skidanja brade. ulep avao mu teriju koja je sedela na klupici. a da bi se ispravili ti nedostaci kosa je kovrd ana gvozdenom ipkom u metalnoj ko uljici.niko se nije brijao sam. Sam postupak brijanja bio je dug i neprijatan: ko a je kva ena samo vodom. pojedini mu karci su maljava mesta premazivali ve pomenutim dropaksom. tako da je brijanje bilo veoma bolno. koristili su usluge berberina na otvorenom prostoru.berbernice (tonstrina). Oni najsiroma niji. no ene su i ma tovitije frizure. u ima i vratu. na kojima su sedele mu terije ekaju i na svoj red. Tipi an i najjednostavniji oblik mu ke frizure bio je a la Titus. i anje takvim makazama bilo je dosta neujedna eno. Kako su u berbernicama provodili dosta vremena. U jednoj tipi noj rimskoj berbernici postojale su klupe sme etene uz zidove. Koliki zna aj su Rimljani pridavali brijanju. Prilikom brijanja kori eni su gvozdeni ili bronzani brija i (novacula) koji su o treni kamenim brusevima. uz svog pomo nika ili u enika. govori podatak da su. U svakom slu aju.

Ona se sastojala od dva pravougaona par eta tkanine. Carstvo propalo zbog modnih kaprica ene su.no enje brade. koji su lepljeni na ta mesta na licu. . Za pokrivanje ogrubelih mesta na licu. Spava ica je bila izra ivana od lana ili vune i obi no je bila finija i tanja od mu ke. a ona je obavezno morala da se uklopi sa bojom minke i nakitom koji e za tu priliku staviti. izra ivana je od lana ili vune. Me utim. Koliko su te ko Rimljani podnosili sporost i nespretnost berberina pokazuje i injenica da su po etkom II veka mu karci rado prihvatili novu modu . kao i mu karci. Glavni deo enske garderobe bila je tunika (tunica) koja se od mu ke razlikovala samo po du ini. kopiraju i imperatora Hadrijana (117-138) koji je pustio kovrd avu bradu da bi pokrio o iljke na licu. sa prslu i em ili korsetom ispod. verovatno spavale u donjem ve u. uzanu u struku i po rubu ukra enu purpurnom trakom. sredila frizuru i na minkala. za izlazak. bora ili o iljaka kori eni su mali krugovi od tkanine zvane "mese ev sjaj". Kao i spava ica. Nosile su neku vrstu spava ice jednostavne duge haljine. po to bi se umila. Rimljanka je skidala no nu ode u i birala dnevnu. Izgled tipi nih rimskih bradatih mu karaca sa po etka II veka. pri vr ena za krajeve i ramena tako da se obrazuju kratki rukavi. ene su preko tunike nosile dugu i bogato nabranu haljinu koja je dopirala do lanaka (stola).slepog mi a.

O skupocenosti ovih tkanina svedo i podatak da je kilogram svile vredeo koliko i kilogram zlata. srebro i drago kamenje. a naro ito su volele prstenje. Ako je trebalo da prisustvuje prino enju rtve ili nekoj verskoj sve anosti.. matrona je nosila sa sobom i etvrtastu maramu od purpurne ili plave tkanine ukra ene resama (rica) kojom je pokrivala glavu. Gospo e koje nisu sebi mogle da priu te zlato. Kosu su ukra avale dijademama i ukrasnim iglama. kako po obliku tako i po materijalu. . Tokom perioda Republike ove haljine su pravljene od vune.. rob ju je zaklanjao suncobranom osim ukoliko dan nije bio vetrovit. esto i po vi e komada. min u e su bile obavezne. est ukrasni detalj bio je i lan i oko lanka noge. Nosile su ih koliko god ih je moglo stati na prste.Rimska ena sa ogrta em. Kako je mo Rima rasla. Ni svila nije dovoljna. zadovoljavale su se sli nim modelima izra enim u bronzi sa umetcima od poludragog kamenja ili staklene paste. Prilikom izlazaka ene su preko stole prebacivale dugi al ili ogrta (palla) koji se obavijao oko tela i iji je jedan kraj mogao da se prebaci preko glave. Za sun anih dana Rimljanka bi uzimala lepezu od paunovog perja pre no to stupi u nosiljku. sve vi e su se koristile skupocene tkanine. Nakit je bio veoma raznovrstan. Napolju. Da bi udovoljili eljama svojih supruga i ljubavnica. imu ni Rimljani su bili prinu eni da odvajaju znatna sredstva za zadovoljenje njihovih prohteva. kao i ogrlica. Rimske ene su obo avale nakit. Na rukama su im zveckale narukvice. pa se tako u doba Carstva stole izra uju i od indijskog pamuka ili kineske svile.

na sve anoj ceremoniji. koje se obla ilo prilikom sve nih gozbi. bogato ukra eno odelo (synthesis). bez ukrasa (toga pura ili toga virilis). ona je postajala rasko nija dodavanjem raznih ukrasa i vezova. a naro ito boja toge. ukr tao spreda i u struku bio stegnut pojasom. koji se obavijao oko ramena. esto su otkrivali dru tveni status onoga ko je nosi. Tada bi. u po etku vunene a kasnije i lanene. Obla enje toge bilo je dosta komplikovano. To je omogu avalo da toga lepo pada stvaraju i skladne nabore i ostavljaju i slobodnom samo desnu ruku. tokom poznog perioda Carstva ograni ene su prilike u kojima je no ena. ija se irina menjala prema modi. dobijali sasvim belu togu. U tom periodu togu veoma esto zamenjuje neka vrsta irokog ala (pallium). Osim ove svakodnevne ode e. iji se jedan kraj mogao prebaciti preko ramena. tj. Zbog toga. Ovaj deo ode e bio je napravljen od elipsoidnog komada tkanine.Nakit rimskih imu nih ena. Vrsta materijala. Osim tunike. Mu ka garderoba je bila ne to jednostavnija. mu ka garderoba podrazumevala je i jedno pripijeno. za javne izlaske mu karac je prebacivao preko nje togu (toga). a ina e je dopirala do listova nogu. a du ina je iznosila tri visine onoga ko je nosi. ali i zbog svoje neudobnosti. S druge strane. Kico i i u miru i ratu Rimljanin u togi. a njen kroj menjan. koja je pojasom mogla biti stegnuta oko struka i na taj na in skra ena do eljene du ine. . Togu obrubljenu irokom crvenom trakom (toga praetexta) nosili su slobodni mladi i sve do esnaeste godine ivota. smanjivana joj je irina.

neke vrste zihernadli. Za vreme vojnih ve bi i ratova. odnosno crveno-bele boje (paludamentum). Za putovanja je kori ena druga vrsta ogrta a. uz koji je i la kapulja a (cucullus). kojima su pri vr ivali svoje toge. Rimski vojskovo a u tradicionalnoj ode i. crvene ili bele. ono je veoma esto slu ilo i u poslovne svrhe .Tokom hladnih perioda Rimljani su preko toge nosili kratak ogrta od tamne vunene tkanine (lacerna). . a koje su esto imale i stale ko obele je. Ni mu karci u anti kom Rimu nisu bili imuni na nakit. koji je obi no imao i kapulja u (paenula) i koji je bio mnogo udobniji i prakti niji. Preko tunike no en je vojni ki ogrta (sagum). Zlatno. ali je crveni bio rezervisan za vojskovo e. Izra ivan je od etvrtastog komada tkanine i pri vr ivao se za dva kraja na grudima ili na jednom ramenu. koji je dopu tao najve u slobodu pokreta. Osim fibula. srebrno ili bronzano. omiljeni deo nakita je bilo prstenje. Jedini vid ekstravagancije koju su izra avali oni sa dubljim d epom prilikom njenog naru ivanja kod obu ara (calceolarius) ticala se na ina dekoracije i vrste i kvaliteta materijala od kojeg je izra ena. Veli ina i boja saguma zavisila je od vojni kog ranga. Oficiri su mogli da nose ogrta e ivih boja. mu ka ode a je bila jednostavnija. A ta su obuvali? Obu a se tokom vremena najmanje menjala i nije bila podlo na modnim trendovima.umesto pe ata za overu dokumenata. Vojskovo a je imao pravo da nosi i specijanu vrstu nabranog ogrta a.

dok su plemi i mogli da nose izmice crvene boje (calcei patricii i calcei senatorii). enske su obi no bile lak e i pravljene od mek e ko e. Udate ene nosile su izmice svetle boje. a bile su ukra ene u visini lanaka polumesecom od srebra ili slonova e (calcei mullei i calcei sanatorii). Ukra ene izmice ponekad su nosili i mu karci. koje su dopirale do listova i imale dva uspravna otvora sa strane. . izmice su bile izri ito zabranjene robovima. Druga vrsta plitkih izama. Mu ke i enske izmice nisu se mnogo razlikovale po obliku. Postojala je i specifi na obu a koja je no ena u lovu. Zakop avale su se pomo u etiri ko na kai a koji su se obmotavali oko noge. Najjednostavnija vrsta obu e (calceamentum) koju su nosili i mu karci i ene u Rimu bile su sandale (soleae). Za te prilike kori ene su izmice (calcei). Njih su mogli da koriste visoki dr avni inovnici iz plemi kih porodica. imala je karakteristi an visok drveni on za koji je bilo pri vr eno plitko lice od ko e ili neke tkanine. Obu a je bila deo garderobe koji je najjasnije mogao da uka e na dru tveni status svoga vlasnika i to kako na in vezivanja tako i dekoracija i boja. To je vrsta izama (cothurni) koja je dopirala do pola noge. tako e vrsta koturni. izmice obi nih gra ana bile su mrke ili crne. a ponekad i ukra ene biserima i dragim kamenjem.Izgled rimskih sandala. koje su se sastojale od ona pri vr enog za nogu ko nim kai i ima koji su se obavijali oko no nog lanka. Sandale su no ene po ku i i smatralo se nepristojnim da se obuju za izlazak. Jedna vrsta opanaka (carbatina) bila je karakteristi na za provincijsko stanovni tvo. pa i bele (calcei muliebris). Rimljani su sa sobom nosili sandale jer je bilo nepristojno da gost u ku i doma ina hoda u obu i kojom se slu i na ulici. Prilikom odlaska u posete.

Samim tim Rim je bio i ogroman potro a luksuznih i egzoti nih kozmeti kih sredstava. a zatvarali stopalo i lanak. bio je vi e stole a i najzna ajniji modni centar. skupocenih uvoznih tkanina. kao i drugi modni detalji koji su munjevito prihvatani u svim delovima Imperije. Rim je bio metrolpola u kojoj su se kreirali na in odevanja i minkanja. kao i robovi. Poseban zna aj imao je carski dvor u kome su imperatori. neneru ena prirodnost u izgledu i pona anju prave i trajne vrednosti svakog oveka. Anka Lalovi kustos Zaje arskog muzeja Zaje ar Preporu ena literatura: . kako se to danas ka e. To su specifi ne izmice (caligae) iji je on oja an o trim metalnim klinovima. pokazale kako preterano brinu o svom izgledu. ulep avanje i minkanje su ve tine iluzije i prevare kojima ene ostvaruju jedan jedini cilj .Armani Rim. kozmetiku i odevanje. to su bila jasna obele ja najve e moralne degradacije. a zimi su noge umotavali u ne tavljene ko e ili vunene krpe. bisera iz Crvenog mora i dragog kamenja iz raznih zemalja. konkubine i matrone visokog roda.37). rimski gra ani su uvek tro ili veliki deo svog vremena i novca na negu tela. to je jasna te nja ka zavo enju i preljubi. Poznate su neda e imperatora Tiberija (14 . preterana nega tela i ukra avanje mu karaca smatrani su. a uporedo i najve i proizvo a luksuznog toaletnog pribora. Rimska dr ava je esto. njihove supruge i k eri. posebnim zakonima poku avala da spre i preterani uvoz luksuznih proizvoda: svile iz Kine. zbog finansijskih neda a. parfemima i raznim ukrasima. Prirodno je to je ta pretrana pa nja posve ena luksuzu i modi na rimskom dvoru i me u bogata ima podsticala estoke reakcije moralista i tradicionalista. Obi ni vojnici koristili su poseban oblik obu e. potpomognute pomadama. Ipak. ma kom stale u on pripadao. koji su smatrali da su skromnost. Po njihovom mi ljenju. Tome su se. tako e. Sli no tome. esto i krajnje nastrane i dekadentne. umerenost i. neprikladnim. modne novotarije. prepu tali oni koji su neobuzdani u svemu ili oni koji ho e da istaknu svoju ekonomsku mo .da sakriju naborano lice i oronulo telo. Time je isticana namera da se spre i odliv novca iz dr avne blagajne koji je tako odlazio "strancima i neprijateljima". parfema i minke sa Istoka. Lice ovih izmica bilo je od ko nih kai eva koji su se mre asto vezivali i koji su ostavljali slobodne prste. po mi ljenju moralista i tradicionalista. "lansirali" svakojake. pre svega. bez obzira na pridike moralista i tradicionalista. glavni grad najve e imperije Starog sveta i srce anti kog kosmopolitizma. kao i na zakone kojima je spre avan uvoz luksuzne robe. I posle Versa ea . ija je dr avna blagajna bila u velikom manjku zbog preteranog uvoza luksuzne robe.Rimski provincijski opanak. Siroma ni stanovnici Rima. kako bi time. nosili su "drvenjake" (sculponeae).

Ljubljana. F. 295-299.C. Manuel d'archéologique romaine II. Beograd. Beograd-Ljubljana.com/ArtLex/r/roman. Yegül. grupa autora.artsbma. J.y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Brodner. These were the Romans.artlex. D. New York.html http://www.html http://www. Darmstat.html . P.html http://www. 1986.M. Rimske ko ane igle iz Slovenije. Palestrina.bluffton. A. Z. Anti ko oru e od gvo a u Srbiji. Anti ki Rim. E. Paris. Ru i . Zagreb. Carcopini. Walters. Milano-Wien. Riha. Herculaneum. Arheolo ki leksikon. Glasnik SAD 13. Beograd: Savremena administracija. Jedna grobna celina iz Duklje. 1962. Jedan prilog prou avanju anti kih i aka.wednet. V.org/~bmcmanus/baths. 89. Gold. Römische Toilettgeräte und medizinische Instrumente aus August und Kaiseraugust. J. P. London. ivot u anti kom svetu.I. Strigili ot rimskata epoha ot teritorijata na dene na Blgarija. Panorama jedne civilizacije. Baths and Bathing in Classical Antiquity. Beograd: Filozofski fakultet.vitruvio. Paris.und Silberschmuch aus dem Antiken Iralien. 2000. i Chapot.edu/curriculum/soc_studies/rome/RomanBaths. Strong. Vagalinski. Arheologija 2: Obr. Deiss. Vajner. Obu a iz trikonhalne grobnice iz Viminacijuma. i Saglio. J.artsmia. G. Preporu ene Web stranice: http://www. Dictionaire des antiquités grecques et romains d'apres les textes et les monuments. i Brown. 1988. 1981. i Badcock. Popovi . Vranjski glasnik V.J. Rimska civilizacija.htm http://www. Italy's buried Treasure.B. B. S.html http://www. Beograd: Narodna knjiga.htm http://www. 1983. August. Nestorovi . 1952.bg/bulgaria/Places/ancient/romanbaths. 1993.org/bmagolds. E. H.edu/~sullivanm/bathbaths/bathbaths. Antike Portträts aus Jugoslawien. 1979. B. Beograd. 280. 3.html http://www. Grimal. London. Frankfurt. ivadinovi -Davidovi .html http://www. Kruni . Roman crafts. Die Römischen Thermen und das Antike Badewasen. Arheolo ki vestnik XXX. 1997. 1967.vroma. M. D. 1995. Rim u razdoblju najvi eg uspona.12caesars. L. 1920. Roma. Srejovi .interrinet. Rimski medicinski. 1988. Cagnat. Arhitektura starog veka. Beograd: Narodni muzej. grupa autora. A. Romanelli. S. Daremberg.com/Articles/RomanJewelry/romanjewelry. 1969. 1989.org/an_gold. 1976. M. Viminacium 11. 2000. Dular. I. 1929.F. 17-25. London. 1985. 1970. A Guide to the Exibition Illustrating Greek and Roman Life. London. Jovanovi . 1997. M.kent. 1887. i Cermanovi -Kuzmanovi . D. Frizura kroz vekove. 1968. 1967.ch/arc/roman/bathcaracalla. E. grupa autora. Tingay. farmaceutski i kozmeti ki instrumenti na teritoriji Gornje Mezije (doktorska teza). R. Golubovi .

koji su na zidovima palata. o istorijskim zbivanjima koja su je ozna ila. Ukoliko ih priroda time nije obdarila. Robinja poma e gospodaricama u sre ivanju. na reljefima ili na skupocenom posu u i drugim predmetima prikazivali princeze. a naro ito mu kog. slikara i zanatlija. mode i kozmetike u svakodnevnom ivotu ukazuju i brojna ostvarenja najve ih anti kih umetnika. kozmetika i moda imali su izuzetan zna aj. pribegavale su raznim sredstvima kako bi ga ostvarile. Rimske dame su izbegavale izlaganje suncu i vetru. ene su u tom pogledu bile potpuno zapostavljene. frizuru i nakit. matrone i dame visokog roda. njihova privilegija bila je.U svim drevnim civilizacijama koje su proteklih pet milenijuma stasavale. doterivale svoj izgled. Na va nost nege tela. Po to je frizura doterana. doteruju frizure i kite dijademama. gde bi. okru ene robinjama i slu avkama dok ih ove ulep avaju minkaju. kao i o etni koj pripadnosti li nosti koja je nosila odre enu no nju. njene uloge i zna aja u drevnom dru tvu. Nakon ustajanja. da ne bi preplanule. sledilo je vrlo ovla no umivanje. koriste i sve tada dostupne kozmeti ke preparate. to belji ten bio je elja svake ene. uz pomo dvorkinja i robinja. moglo se pristupiti kozmeti kom tretmanu i minkanju. Uporne gimnasti ke ve be i stalna sportska nadmetanja imali su za cilj da se formira skladno mu ko telo po idealima koje prepoznajemo na brojnim helenisti kim i rimskim skulpturama. da ve i deo dana provedu pred ogledalom. S druge strane. nega tela. mo e biti va no ne samo za ta no hronolo ko opredeljenje mnogih arheolo kih spomenika i nalaza. Me u najlep im i najdragocenijim eksponatima u poznatim svetskim muzejima i privatnim zbirkama starina nalaze se ma tovito oblikovane i bogato ukra ene palete i kutije za minku. ve pru a i preko potrebne podatke o umetni kim i estetskim stremljenjima jedne epohe. Nave emo neke od poznatih recepata za beljenje ko e: mast od ceruse i . Stoga prou avanje mode. ukoliko su im to mogu nosti dozvoljavale. ogledala i posudice neobi nog oblika na injene od najskupocenijih materijala. Nega tena ko e Rimljani su bili ranoranioci. Nega tela i kozmetika U anti kom svetu nezi tela. ogrlicama i prstenjem. a zatim sre ivanje frizure. razvijale se i nestajale na Bliskom Istoku i u Sredozemlju. u kojima su uvani retki i egzoti ni parfemi i pomade. posve ivala se izuzetna pa nja.

rimske dame i gospoda pili su ocat. U tu svrhu kori ena je pena od crvenog nitra kao i rumenilo dobijano od morskog li aja ili vinskog taloga. ono se podmla ivalo no nim oblozima od bra na od pasulja. ve ga ostavlja u stotine teglica". uz mogu nost izbora boje . dok se sjaj ko e dobijao stavljanjem bra na od boba.plave ili crne. Da bi ujutru opet imali sve ten i bistar pogled. a sjaj joj je davao te ni galski sapun pome an sa uljem le nika. Jedan pripadnik ja eg pola toga doba zlobno je primetio "da ena ne spava sa svojim licem. Obrve su morale da budu tanke. mogao je to izbe i kori enjem kola i a od izmirne. koji se 40 dana tiho kuvaju na vatri. kozje u i i magare e masti. minka obrva i lica Kontrast belom licu rumenih obraza i usta daje crnilo obrva i trepavica. Ovako na minkana. minku je skidala tek pred spavanje. Odr avanje kose Nezi kose se posve ivala posebna pa nja. Sli an efekat postizan je i trljnjem ko e smesom bele vinove loze ili te no u koja je na injena od br ljena.krokodilske pogani koja se koristi za lice i belilo od krede i olovnog praha za beljenje tela. U istu svrhu upotrebljavan je i pra ak od jeljenjeg roga ili istucane drenjine. Prvo su se oblikovale pincetom. ali i trljanjem tela krvlju slepog mi a. Zubi i usta Po eljno je bilo da zubi budu beli i sjajni. oraha i drugog bilja. Otklanjanje maljavosti Maljavost tela tako e je morala da se izbegne. Rast kose se podsticao trljanjem ispr enim magare im kopitom. a zatim se mazale. Ukoliko neka gospo a nije bila zadovoljna kvalitetom i izgledom svoje kose. Na isti na in izvla ene su i linije oko o iju. Za otklanjanje malja sa tela ene su koristile sredstvo sastavljeno od raznih smola (dropax). mogla je sebi da priu ti periku koja je bojena me avinom kozjeg loja i pepela bukovog dreveta. kao i trepavice. Ideal je bila sjajna i gusta kosa. Kako je ve ina rimskih bogata a ve eri provodila u estvuju i u ve erinkama obilno zalivanim vinom. mamurluk je bio esta pojava. Da bi se izbegle pege na ko i. kori eno je mleko od magarca i sok od tele ih nogu. Uz belo lice i li su rumeni obrazi i usta. Pra ak od plovu ka kamena i istucane kosti ovnujskog repa iste zube da budu "kao dva niza sitna bisera". . crnilom koje se dobijalo od a i ili antimonovog praha. Ukoliko je neko patio od neprijatnog zadaha iz usta. Ako bi se kojoj dami vi ak godina ocrtavao na licu. a da bi izbegli glavobolju dobro je je bilo oblagati elo br ljanovim ili kupusovim li em. Rimljanka je provodila itav dan.

Ovako sre enoj eni preostalo je samo da stavi jo parfem i mogla je da iza e na ulicu (Sl. 2). koja su dr ana u ruci. Toaletni pribor Raznovrsni kozmeti ki preparati podrazumevaju i postojanje odgovaraju eg toaletnog pribora. Kao i danas. do ivljava procvat u vreme Rimskog carstva. Proizvodnja parfema. Ona ve ih dimenzija ka ena su o zid.Parfemi Po to je frizura sre ena i lice na minkano. pristupalo se obla enju. preko Feni ana i Grka. Mirisi su dugo bili obavijeni velom tajne i verovalo se da ih ne spravljaju ljudi ve da poti u od bogova. Ogledala su se izra ivala od specijalne vrste bronze u kojoj je bilo . a postojala su i manja. poznata jo iz starog Egipta. Latinski izraz parfem (per fumum) postaje op ti izraz u celom svetu za sve isparljive i miri ljave supstance. Izgled ve ine rimskih ena. O frizurama i ode i bi e re i u odeljku o modi. Poseban tip ugra ivao se u toaletne kutije ili sto i e. Me u predmetima kori enim u tu svrhu najva nije je bilo ogledalo (speculum). rimske dame nisu alile novca da bi do le do ovih skupocenih proizvoda. Oni su bili podlo ni modnim trendovima i menjali se u skladu s njima.

Pored uobi ajene dr ke koja se nastavljala na ram.od bronze. slonova e ili metala . olova ili srebra. olova. a naro ito kalaja. . stilizovanog lista ili Herkulovog vora. Ukras na ramovima bio je raznovrstan. Premazivana su amalgamom. To je bio dugotrajan proces kojim je trebalo posti i idealno glatku povr inu. legurom zlata i ive. Za ra e ljavanje kose kori eni su e ljevi (pecten). po to je odraz lika u njima bio mnogo bolji. Nije sigurno da li su se koristile i etke.5 do 17. od kosti ili roga. a zatim izlagana visokim temperaturama kako bi ivini otrovi isparili. dr ka je mogla da bude pri vr ena na reversnoj strani ogledala i to u obliku stopala. koje obi no smatramo delom ogledala. U periodu poznog Carstva ogledala od stakla. bez reflektovanja "da bi se slika vratila onome ko se ogleda".7 cm. iako bi mnogi dr a i. odnosno od 3 do 7 rimskih pal eva. Skupoceno ogledalo. mogli biti njihovi delovi. potpuno su istisnula ogledala od metala. Pre nik ru nih ogledala kretao se od 7.dosta cinka. e ljevi su izra ivani od drveta (i to im irovog). koja su dobijana umetanjem plo e od duvanog stakla na plo u od metala. a koristili su ih podjednako i mu karci i ene. Dekoracija i materijal za ramove zavisio je od finansijskih mogu nosti korisnika.

s jedne strane gu im. Kod ovih e ljeva jedna strana. sa obe strane nalazi posveta koja ka e da je to poklon mu a Lucija supruzi Aniji.e alj od im irovog drveta sa urezanim motivima. Me utim. koji poti e iz Rima. a druga. Ponekad. Na nekim e ljevima postoji urezano i ime vlasnika. re a. a s druge re im. najrasprostranjeniji je bio onaj sa duplim redom zubaca. ko tani e ljevi su slu ili i da pridr avaju kosu. za oblikovanje frizure. naj e e su u upotrebi trodelni e ljevi. U kasnoanti kom periodu. slu ila je za ra e ljavanje kose. . Tako se na jednom e lju od olova. Najjednostavniji model bio je sa jednim redom zubaca. Luksuzniji primerci bili su bogato dekorasini i mogli su imati podjednako ukra ene korice. gu a. koji su zbog svoje funkcionalnosti prihva eni od strane mnogih naroda i vekovima se ne menjaju.

Pored e lja. Igle sa jednostavno obra enom glavom slu ile su za uplitanje i uvijanje kose (acus discerniculum). comatoria. Ukrasne igle .pridr avanje kose. ali ih je trebalo uvati u senci. sa sli no modelovanim glavama. crinale).ukosnice mogle su biti izra ene i od metala bronza ili srebro. izra ivana od kosti ili roga (acus discriminalis). Ove posudice izdu enog oblika i uskog . kori ena je i jednostavna igla. Pomade i parfemi najbolje su se uvali u posudama od alabastra (alabastra) ili olova. dok su one sa razli ito dekorisanim glavama slu ile kao ukosnice (acus crinalis.Druga funkcija e lja . koja je slu ila za odvajanje kose ili pravljenje razdeljka. Oblikovanje frizure pomo u ko tane igle za kosu. po to im je sun eva toplota tetila. Ko tane igle su kori ene i pri pravljenju frizura.

Posude za uvanje pomada i parfema. vi e lane posude . .cilindri nog recipijenta. unguentarium). Glina. kosti. bile su u irokoj primeni tokom ranocarskog perioda.otvora bile su veoma skupe zato to su bile izra ene od jedinstvenog kamenog bloka i to od materijala koji je va en samo u Egiptu. ljudska glava ili stopalo. gipsa i stakla. a naro ito staklo. izdu enog (alabstra) ili loptastog recipijenta (aryballoi). postoje i one bogato dekorisane reljefnom floralnom ili figuralnom dekoracijom. Posudice od stakla neobi nih oblika . esto u bojama koje podra avaju originalni materijal. Pikside su naj e e bile ko tane.pikside (narthecium. belilo za telo i lice. Zato ih veoma esto zamenjuju one izra ene od gline ili stakla.gline.ivotinjska figura. kamena (mermera ili alabastra). a njihova veli ina bila je uslovljena veli inom cevastih kostiju od kojih su izra ivane i iznosi u pre niku od 3 do 7 cm. Pored jednostavnih primeraka.ali i jednostavnog izdu enog ili ovalnog tela (balsamarium. podloga za minku i puder bili su sme teni u kozmeti ke kutijice sa poklopcem . Sastavljene su iz tri dela . dna i profilisanog poklopca. omogu avali su laku obradu i izradu veoma raznovrsnih oblika. grozd. Maske za osve avanje lica. boxus) koje su izra ivane od razli itih materijala . drveta. pa ak i od plemenitih metala.

ostrige sa dva kapka (conchylium). od prvog do etvrtog meseca zime i od prvog do etvrtog meseca leta". esto sa vi e spojenih cilindara. . Na jednoj ovakvoj posudi iz Tebe. koje su mogle imati i drugu namenu ( uvanje nakita). urezani natpisi su potanko ozna avali vreme kori enja raznih prahova "od prvog do etvrtog meseca poplave. Za izradu ovih kutijica. Izdu ene cilindri ne posudice. Jedan posebno lep tip kozmeti ke kutijice izra en je u obliku koljke . izra ivane od ilibara ili stakla. koja se danas uva u Britanskom muzeju u Londonu.Pikside. kori en je ilibar ili srebro. zajedno sa tankim tapi em slu ile su za uvanje i me anje crnila za o i. Kov e i za nakit u obliku koljke.

. na kojima se vr ilo me anje. kosti. kori en je mermerni avan (mortarium) sa tu kom (pistillum). Kreme. ilibara ili metala. ka i ica i pruti a koji su bili izra eni od drveta. a ukoliko je ne to trebalo pretvoriti u prah. prahovi i eteri na ulja va eni su iz posudica razli itim instrumentima u obliku lopatica.Posudice za uvanje crnila za o i. slonova e. Ovako izva ena masa stavljala se na kamene palete.

od koga se ena nije razdvajala. London. Beograd: Filozofski fakultet. G. The Bone Objects of the Roman Collection. Anti ki Rim. sa poklopcem koji je bio vezan za kutiju arkama ili je bio slobodan. uglavnom od srebra. J. Rim u razdoblju najvi eg uspona. a kalica za zube i mala strugalica. Celokupna kozmetika uvana je u drvenoj kutiji ili sandu i u (arcula). 1981.razne aplikacije. Milano-Wien. 1962. Gold. 1992. bilo da se radilo o odlasku u javno kupatilo ili u ku nu posetu. 1967. Davidson-Weinberg. 1985. 1999. dr ke i brave kojima su se zatvarali. oka en o pojas. do nas su dospeli samo metalni delovi ovih kov e i a .T. Herculaneum. Podjednako su ih koristili i mu karci i ene. Panorama jedne civilizacije. a ak je stavljan i u njen grob kao prilog da joj se na e na onom svetu. Beograd-Ljubljana.Instrumenti za sipanje preparata i pincete . Italy's buried Treasure. koji je no en na alci. dok je unutra njost bila podeljena pregradama. Carcopini. inili su u na ka ikica i pinceta. Koristila ga je kod ku e. A. Kako je drvo materijal koji brzo truli i propada. J. Glass Vessels in Ancient Greece. turpija. Kov e i i za kozmetiku i nakit.und Silberschmuck aus dem Antiken Italien. 1987. .J. Veoma retki su luksuzni primerci izra eni od plemenitih metala.arheolo ki nalazi. grupa autora. grupa autora. Anka Lalovi kustos Zaje arskog muzeja Zaje ar Preporu ena literatura: y y y y y y y Bíró. a ponekad su se uz njih nalazili i ista za nokte. Toaletni kompleti su bili neizostavni u svim prilikama. Rimsko staklo. nosila ga sa sobom pri poseti javnim kupatilima. Deiss. M. Cermanovi -Kuzmanovi . Osnovna karakteristika ovih kov e i a je da imaju oblik kvadra. Osnovu ovog kompleta. Budapest. Athens. Zagreb.

G.com/ . Beograd: Filozofski fakultet. jer sa uvanih opisa nemamo. 73. Beograd: SKZ. Anti ko srebro u Srbiji (katalog izlo be). pod pretpostavkom da je to jo u prapostojbini. Vita e costumi dei Romani antichi 7. Lloyd-Morgan. V. 1970. Kam.beautyworlds. 1997. pederastija prevladavala zbog patrijarhalnog plemenskog ustrojstva. 1986. ako je toga i bilo u ve oj meri. 1986. 1974. Vesnik Srpske crkve XI. 47-48. Moskva.y y y y y y y y y y y y grupa autora.M. Acconciature e maquillage. G. B. Römische Toilettgeräte und medizinische Instrumente aus August und Kaiseraugust. Beograd: Narodni muzej. ivkovi . Rimski medicinski. S.egyptmonth. ena kod Rimljana. Some bronze mirrors in the collection of the Rijksmuseum. Jiri ek. pre Homera Znati da li su pederastija i lezbejstvo bili prisutni kod helenskih plemena pre doseljavanja u Heladu bilo bi zaista udesno. Virgili. 1967.com/mag08012000/mag4. ili u vreme seoba.. Riha. ivot u anti kom svetu. S.. Jedan od nesigurnih na ina da se odgovor pretpostavi je prou avanje helenskih mitova i utvr ivanje injenice koliko su te pojave prisutne u mitologiji.htm http://www. 1995. E. August. me usobnim uticajima bilo pro ireno. Preporu ene Web stranice: http://www. Kostoreznoe delo v anti nöh gosudarstvah Severnogo Pri ernomori . Vajner. P. Roma. Peters. Kruni . Drugi nesigurni na in bi bio da se uzmu u obzir opisi pederastije i lezbejstva kod drugih indoevropskih plemena u to doba. B. 1978. Ljubljana. Jedna od takvih teorija je da pederastija u Heladi pre seobe Doraca nije postojala. (proto akon) 1899. K. Bulletin des Musees Royaux d'Art et Histoire (Bruxelles) 6. Petkovi . Mo e se pretpostaviti da je. P. 999. 1978. farmaceutski i kozmeti ki instrumenti na teritoriji Gornje Mezije (doktorska teza).G. Roma. Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornje Mezije. Palestrina. 2000. Romanelli. . Nijmegen. Istorija Srba (tom II). Beograd.

naro ito liri ara. Tako e nam i starogr ki jezik sa svojom homoseksualnom leksikom mo e pomo i da shvatimo kako su se Heleni odnosili prema ovoj pojavi. jer prvo treba aksiomatski prihvatiti da mitovi uvaju stavove helenskih plemena pre .. Helenski mit sa svojim mitolo kim primerima tako e nam mo e biti od pomo i. naro ito uzimaju i mitolo ke primere npr.. izvori Glavni na in na koji se pederastija i lezbejstvo prate kroz dalju helensku istoriju je itanje knji evnih dela. odrediti po etak pederastije i lezbejstva preko mitova vrlo je nesigurna stvar. Iz mikenskog perioda helenske istorije nema sa uvanog niti jednog podatka o tome da li su pederastija i lezbejstvo bili ra irena pojava. . . ali je zanimljivo primetiti da je na Kritu davna nji obi aj bio da stariji mu karac ritualno zavede mladi a. Vajaju se i pederasti ke statue.. na vazama se predstavlja analni koitus starijeg oveka sa mladi em ili scena u kojoj ljubavnik u strasti hvata genitalije onog drugog. Nekolike podatke nam pribavljaju i grafiti.. Na primer. Zna ajne su i predstave u likovnim umetnostima. komediografa i istori ara. svedo i ova predstava otkrivena u jednoj grobnici. u mitovima Kao to je gore re eno. Zevs otima Ganimeda.Da pojava pederastije nije bila nepoznata i Egip anima.

bog stada i pastira. Kiparis je svoju ljubav poklonio jelenu kojeg je svakodnevno kitio cve em. morao je gonjen besom biti surov: tokom Hijakintovog takmi enja u bacanju diska. da li su ti stavovi drevni ili novi. Hipnos je bacio svog ljubimca u dubok san. Apolon dojuri. u Krisi. odlo io luk. Veli se da je i on voleo Kiparisa. Za Kiparisa se tako e veli u jednoj sporednoj verziji mita da je bio i Zefirov miljenik. iako najbla i od svih vetrova. na ijim je kruni nim listi ima ispisana Apolonova tugovanka . pa uneseni u mit. Posle smrti. vodio na izvor i napasao. . skrenuo je ba eni disk prema Hijakintovoj glavi i time ga ubio. po to su mitovi va an deo helenskog poimanja sveta i pored odbacivanja mitova koje je helenska misao kasnije izvr ila. ali se rana nije mogla zaceliti. ipak uticao na stav Helena po tom pitanju. Pan. a kasnije je usled sve ve eg obima pederastije postao u mitu ljubavnik Zevsov i ak postoji statua iz klasi nog perioda koja prikazuje Zevsa kako grabi mladog lepotana Ganimeda. po to je mit sa svojom obrazovnom funkcijom (pored ostalih). Jednog popodneva. Hipnos. Istog trenutka. Da bi ve no u ivao u o ima svog ljubimca. tako e se pominje u sporednim verzijama mitova o Hijakintu i Kiparisu.doseljavanja po tom pitanju. koji je od bogova tra io da ve ito tuguje i proliva suze. ne ni je de ak prenet na Olimp. uvena su. dok su se takmi ili u bacanja Apolonovog bo anskog diska. uzeo za svoje sve tenike. treba uzeti u obzir i mitske primere. jelen je legao u hlad da se odmori. u vreme najve e ege. po to su se mitovi i u istorijsko doba menjali i dopunjavali. bog sna. Jednog dana. na ta je Apolon brzo doleteo da ute i svog ljubimca. Naime. udari ga po licu i krv stade liptati. svojom je ljubavlju progonio kako smrtnice tako i lepe smrtnike pastire. koji se uvek trudio u svemu da mu udovolji. Bio je ljubimac Apolonov. Kiparis je lepi de ak koji je iveo na ostrvu Keju. ali se ipak ne mo e utvrditi ta je dodato. ali je njegove o i ostavio otvorene. ako bi se to prihvatilo. voleo je mladog lovca Endimiona. Uran. Hijakint ga neoprezno podi e i on se odbi od zemlje. kada ga je sin Kron kastrirao. pored ljubavi prema smrtnicama i njegove ljubavi prema smrtnicima Hijakintu i Kiparisu. bog neba je u jednoj sporednoj verziji mita. Njegova molba je usli ena i on je pretvoren u kiparis. ne mo e se prenebregnuti injenica da se u mit kasnije unose pederasti ki elementi. morao da postane pederast u Tartaru.plavi zumbul. gde je sahranjen podno Apolonovog kipa. Apolon je bio tako lep da je po njegovom ro enju ceo Del procvetao i zamirisao i tu je lepotu iskoristio kada se kasnije. Drugo. a de ak ga je nehotice probo kopljem. de ak je po eleo da i sam umre. Ipak. liru i strele i oti ao u Spartu da lovi sa svojim ljubimcem po vrletima. ali ljubomoran to je de ak i Apolonu poklonio svoju ljubav. Ganimed je najprvo bio peharnik Zevsov i bogova. Apolon se pored umiru eg Hijakinta zakleo da e iz njegove krvi ni i cvet ije e latice izra avati bolni krik. bog zapadnog vetra. to niko ne mo e ustvrditi niti potvrditi. kritskim trgovcima prikazao u liku udesno lepog mladi a i pokoriv i ih lepotom. Hijakint je bio plavokosi de ak tako izuzetne lepote da je Apolon napustio Delfe. drvo alosti. Videv i to. onda je pitanje. a ta je tu od starine. Zefir. iz zemlje je izrastao purpurni cvet.

urani ki i uranisti ki poti u iz imena boga Urana koji je po jednoj sporednoj . peder ina i peder uga. Na pridev pederasti ki dolazi od starogr kog prideva paiderastikos u istom zna enju.. uranist/ uranista i pridevi uranijski. glagol pederisati se. Na e u ene re i uranizam. jedino re i pederast. Prema imenici peder nastali su u nas pridev pederski. Neophodno je pre no to se pre e na temu detaljno razmotriti pojmove kojima se u na em jeziku ozna avaju eros i ljubav prema istom polu. imenica pederisanje i pogrdne re i peder i . pederasti ki i pederastija upotrebljavaju neutralno tj. pederisati se i pederisanje mogu katkad i upotrebiti neutralno. ali da generalno spadaju u grupu pogrdnih re i sa poslednje tri. Re i koje mi danas obi no koristimo su peder i lezbejka. da ozna e samu pojavu. Paiderastes je ovek koji ose a privla nost i ljubav prema de acima (po to je to bio naj e i spoj u tada njim medjumu kim odnosima) odnosno generalno onog koji voli mu karce. Naravno da treba imati u vidu da se od svih gorenavedenih. a potekle su iz starogr kog. Re pederastija dolazi iz starogr ke re i paiderast(e)ia koja ozna ava medjumu ku ljubav. pederski. glag. ali nisu jedine da tu pojavu ozna e.. a da se re i peder. odnosno aktivnosti jednoga pederasta. Na a re peder nastala je u kolokvijalnom govoru skra ivanjem od knji evne re i pederast koja dolazi iz starogr ke re i paiderastes.na e re i za.

lezbuljina.verziji mita. partenofilijski i partenofilski poti u od starogr ke re i parthenophilia koja je ozna avala ljubav (philia) prema mladim devojkama (parthenos) odnosno me u ensku ljubav. morao da postane pederast. dok ostale samo neutralno. Re lezbejka/ lezbijka i pridevi lezbejski. a zatim je. kada ga je sin Kron kastrirao. Re lezbejstvo/ lezbijstvo izvedena je od imenice lezbejka/ lezbijka. odgovaraju eg prideva (tribadikos) ili re i za lezbejstvo (tribadismos). Lesbios. tribadisti ki i tribadizam poti u od starogr kih re i koje ozna avaju lezbejku (tribas). tribadijski. jedino re lezbejka/ lezbijka mo e da se upotrebi i neutralno i pogrdno. Tribada je u starogr kom najprvo bila re za sledbenicu orgijasti kog Dionisovog kulta. Od ove re i na je jezik na inio i one pogrdne lezba a. Tako i odgovaraju i pridev (tribadikos) dobija novo . Zanimljivo je primetiti da od navedenih. Ovaj je termin uveo nema ki pravnik Ulriks. lezba iti se i lezba enje. lezbijski i lezbi ki poti u iz starogr kih re i koje ozna avaju ili iteljku ostrva Lezba ili su odgovaraju i pridev (Lesbia. lesbios) po to je to ostrvo tokom cele helenske istorije bilo glavni centar me u enske ljubavi. Na e u ene re i partenofilija. Na e u ene re i tribada. ta re normalno po ela ozna avati i lezbejku. po to su to bile svetkovine u kojima su u estvovale skoro samo ene i tako bilo prirodno da se u orgijasti kom zanosu obrate jedna drugoj.

prosto deo seksualnosti.n.n. naro ito to je svojim besom i neu e em u borbi doveo do Patroklove smrti. ali su glavne odlike ovog perioda da se helenski duh trudi da ih filosofski protuma i i da se stare homoseksualne vrednosti menjaju.e. jer Ahilej. Pederastija i lezbejstvo se jo vi e ire. obrazovnog i muzi kog usavr avanja deteta poverenog staratelju/starateljki na odgoj i obrazovanje. pederasti ki i pederastija odnosno lezbejka. u smislu moralnog. pa nadalje. o razvoju kroz vreme Stari su Heleni generalno pederastiju i lezbejstvo smatrali sastavnim delom ivota. 2. a u Vizantiji naro ito. tavi e se nekad i potenciralo na tome. Sa(p)fizam ili sa(p)fi ka ljubav jo je jedan naziv za lezbejstvo i poti e od imena najpoznatije helenske lezbejske pesnikinje Sa(p)fe (Sappho/ Psappho) koja je o njoj pevala. odnosno starijem sadrugu vojnom u vojevanju na obuku. U Rimu e cvetati. lezbejski i lezbejstvo. klasi ni . Sve je to bilo samo stvar izbora. mu kosti i zajedni kog ratovanja ide na ruku pederastiji.od III veka p. od kojeg nije bilo ja eg u celoj argivskoj vojsci. niti da joj je ne to suprotno. Mnoge poete i poetese opevaju svoje ljubavi. jer se ista homoseksualnost javlja u ve em obimu. a odnos izme u starijeg oveka i mladi a/ ene i devojke nije vi e bazi an. nego emo radi izbegavanja terminolo ke zbrke koristiti samo re i pederast. ve naporedo stoji uz odnos izme u vr njaka po dobi jednakih. To kod njih nije bilo ne to sramotno ili zabranjeno. snage.od V do III veka p.e.. U ovom periodu se polako ali sigurno gube filosofska homoseksualnost i dolazi do sinkretizma sa nekim isto nim orgijasti kim kultovima. poklasi ni ili helenisti ki . Lezbejstvo po inje da se iri u svim slojevima dru tva tek razvojem srednje klase. Na ovakav stav nailazimo od najranijih vremena. pretklasi ni .. Ne zna se kako se u najstarija vremena gledalo na biseksualnost.. heteroseksualne. ne eli da se bori. Ahilej ho e da svisne od tuge za njim.n.. u pretklasi nom periodu zna enje i nastaje re tribadismos. Ve kod Homera u Ilijadi opisan je blizak odnos Patrokla i Ahileja. ali se sa sigurno u mo e pretpostaviti da prvobitno ratni ko ustrojstvo Helena. koji izi e u Ahilejevoj opremi u boj. Nisu smatrali da je homoseksualnost odvojena od heteroseksualnosti.e. i kipti eljom . Pederastija iz aristokratske klase prelazi u sve slojeve dru tva.. . tako da kasnije demokratske promene ne umanjuju njen razvoj. Bazi ni homoseksualni odnos bio je izme u starijeg oveka i mladi a ili ene i devojke. patrijarhalno dru tvo sa svojim kultom juna tva. gneve se na Agamemnona. Hektor me utim u boju ubije Patrokla. Na homoseksualnost se u ovome periodu vi e gleda kao na pravu romanti nu ljubav za razliku od one obi ne. Dakako da se u ovom radu ne emo slu iti svim ovim sinonimima iako je jezi ko blago na eg jezika ne to to treba sa uvati. gajiti i uve avati. 3. Mo emo razlikovati nekoliko perioda u razvoju helenske homoseksualnosti: 1.od Homera do V veka p. Pederastija i lezbejstvo se jo vi e ire kao i ista homoseksualnost. Homoseksualnost nastavlja dalje u istoriju ire i se sve vi e i vi e.

Ina e. koji ga sve ano sahrani. godine p. Predstava pederastije me u bogovima na jednoj ranohelenskoj vazi. tada se sigurno pro irila i u sve druge slojeve dru tva. tavi e to je moglo jo pro iriti. na nju nije uticao ni kasniji razvoj trgova ke klase i borba iste protiv oligarhije za demokratski poredak irom Helade. Zanimljivo je pritom ista i da se od miljenika o ekivalo da prvi pri e miljenome i zapo ne ono to je potpuno normalna stvar. Tek kad mu bogovi to narede. i to u onom starom smislu moralnog.e. kao sna an odnos me u ratnicima koji ih hrabri na zajedni ku borbu. ali je svome izabraniku za njegovo telo i du u pored svoga tela morao dati i poduku. Bazi ni pederasti ki odnos izme u mu karaca bio je odnos izme u starijeg oveka i mladi a. U dvoboju surovo ubije Hektora pa njegovo telo zave e za kola i stane ga vu i ka brodovlju. a onaj drugi poverenik ili pedagog.da se estoko osveti. da ako dotad nije bila pro irena.miljeni ili ljubljeni. Kao to je i za o ekivati. dok su se miljeni pritom hrabrili da prihvate svoje izabranike. vuku i ga triput dnevno oko zidina Troje narednih 12 dana. ve grafit koji glasi Krimon ljubavlju greje Simijino srce i on nam svedo i o velikoj ra irenosti pederastije u rana helenska vremena. Zavisno od toga ko je bio mu ko a ko ensko u vezi nazivali su se erastes . postoji nekolicina takvih grafita od kojih . Oko toga jesu li njih dva bili pederasti su se i u antici lomila koplja. Mo emo pretpostaviti. podlo ni odnos Patrokla prema Ahileju i intenzitet Ahilejeve osvete jasno upu uju na to. To i ostaje kroz ceo pretklasi ni period. U po etku helenske istorije. u ivaju i u osveti. ali ipak.miljenik ili ljubljenik i eromenos . centar pederastije je od ranih vremena bila Lakonija sa glavni gradom Spartom i Pelopones koji je savez na elu sa Spartom obuhvatao. i to nije knji evno delo kako bi se o ekivalo.n. obrazovnog i muzi kog usavr avanja deteta poverenog staratelju na odgoj odnosno starijem sadrugu vojnom u vojevanju na obuku. obrazovanje i ivotnu mudrost. starome Prijamu predaje sinovljevo telo. Tako pro irena. ali ga Ahilej nikako ne daje. Ta je ljubav pro eta plemenito u i na njoj se nekad ak potencira. Prvi zapis o pederastiji javlja se ak 730. gde je mladi u enik ili povereni. pederastija naro ito cveta me u aristokratijom ratni ki ustrojenih dr ava. Trojanci mole za telo svoga najve eg junaka.

Andromeda. Mogu e je kao i kod pederastije pretpostaviti njen brz prodor u sve slojeve dru tva. to se lezbejstva ti e. muzika. Me usobno su se zvale najra irenije philai . ali sigurno ne u ve em zbog patrijarhalnog ustrojstva dru tva koje enu stavlja u tradicionalan polo aj supruge i majke. "draga moja" i sl. Prvi pomen o tome imamo na prelazu iz VII u VI v. p.n. Tako e je imala i prekrasnu erku Kleidu ili sa izvesnim bogatim trgovcem sa Androsa ili po nekima sa suvremenim joj pesnikom Alkajem. Girina. poverenoj joj na brigu. Atida. na ostrvu Lezb. Bazi ni odnos izme u lezbejki bio je paralelan onom izme u pederasta i to je odnos izme u starije gospe koja brine o mla oj. Zanimljivo je primetiti da ona plamti kako erosom prema enama tako i prema mu karcima.prijateljicama odnosno "mila moja". a u meni Tad usplamsa za tobom udnja. staranje i obrazovanje. Mika i druge. ne nost i ose ajnost pa lezbejstvo po inje tu da cveta u vrlo velikom obliku.helenska i rimska predstava. to raspali du u .e. Grafiti su kao na in izra avanja naravno i kasnije nastavili da postoje tako da su sa uvani iz sva tri perioda razvoja helenske pederastije. Tek razvojem jakih trgova kih veza sa Istokom (gde je biseksualnost ina e bila uobi ajena stvar) i stvaranja bogatog trgova kog sloja do lo je do toga da ene iz tog a sloja osnivaju svoja dru tva i kru oke gde se gajila knji evnost. divljenje lepotama prirode.je ovaj najstariji. i uvena je njena legendarna ljubav prema vozaru Faonu. obrazovanost. gde se javlja prva helenska pesnikinja i prva helenska liri arka Sa(p)fa iji je ve i deo poetskoga opusa pro et ljubavlju prema njenim mnogobrojnim mladim i krasnim u enicama u enskoj koli koju je ona dugi niz godina do kraja svog ivota vodila u Mitileni. zbog koga se navodno i ubila. Centar helenske partenofilije je predivno ostrvo Lezb i cela pokrajina Ajolija i to ostaje do kraja helenske istorije. glavnome gradu Lezba. To su bile: Agalida. Prva helenska lezbejska pesnikinja . tako da politi ka borba za demokratiju ne uti e na njen razvoj. Sapfa peva: Ti do e i ukrasi ivot moj. sko iv i u more. ne mo e se znati u kojem se obimu u najstarija vremena javlja.

e. ja drhtim Sva. na grudima ga dr e svojim vasceli divni dan. lirski pesnik na Lezbu.. a istovremeno i pesnik lirske i politi ke poezije tako e je bio pederast.e. Imamo i prve lirske pesnike irom Helade koji pi u o svojim ljubljenim.e. uveni atinski socijalni i politi ki reformator i zakonodavac. imamo samo jednu pesmu posve enu svojoj suvremenici i zemljakinji Sapfi u kojoj se vide i strast i po tovanje. najvi e plamti ljubavlju prema mladim de acima. O ljubavi prema enama ni ta ne saznajemo iz odlomaka. lepovratim i divnokosim miljenicima i ljubavnicima. p. Melanipa. ako se htelo. Solon. U njegovo vreme pederastija je toliko bila ra irena u Ateni.. liri ar koji ivi u Megari u prvoj polovini VI v. O Agalido! Starim je Helenima bilo jasno kao dan da je Sapfa bila lezbejka. Girino bila. na prelazu iz VII u VI v.n... kao u Odi . Solon u svojoj lirici peva: De aci se vole dok su u cvetu mladosti svoje. Tako Maksim Tirski ne bez razloga upore uje Sapfino lezbejstvo sa Platonovom pederastijom.. U Kleobula zagledah ja se. zanosi se lepotom mladih ljudi i slavi ih ili kao pobednike na takmi enjima ili im peva serenade. Teognid. Ibik. Alkaj. od sena u a sam.Meni da gori arko od strasti za tobom silne. p. a erotosof atinski Platon priznaje da se se svojoj nebeskoj erotskoj mudrosti nau io od svoje zemljakinje Sapfe. po starom dorskom obi aju bio ljubimac.n. belotenim. samo trenut Jo i jadna umre u ja bez tebe... Tada se po injalo sa nala enjem ljubavnika. naro ito sa malim de acima da je jedan od zakona koje je on doneo morao da titi ranu mlade od takvih ljudi i on je glasio da se svaki odrasli mu karac koji se mota po ve bali tima i kolskim dvori tima sa decom pre puberteta ima kazniti smrtnom kaznom. Anakreont. jo godina puno! Ko u te ki obliva znoj. p. onda to ne bi bilo ka njivo.n. iz druge polovine VI v. Bikhida. u svojim pesamama slavi mladi e npr.n. lirski pesnik Doranin iz Velike Helade.. Bla en da je onaj to se s prekrasnim de akom Igra. Vazda mi sretna. Na Kleobulu o i po ivaju mi.. kao Doraninu. mekoputim. Od njega nam je sa uvan samo jedan pederasti ki fragment: Kleobula arko volim ja.e najve i deo svojih eti kopoliti kih uputstava iz kojih mu se delo sastoji posve uje svome mladom prijatelju Kirnu. iz prve polovine VI v. Menona i dr.n. p. lirski pesnik iz Jonije. ali i prema enama. koji je pesniku. p. ali kada bi ta ista mu ka deca za la u pubertet.e. na prelazu iz VII u VI v..

Na skoro svim helenskim vazama. pitijskim. Naime. pro eta i borbenim duhom tako da 494. p. mu ko se telo predstavlja u svoj svojoj .Polikratu gde isti e da ne e opevati najhrabrije junake pod Trojom. slavi njihova tela. nemejskim i istamskim igrama. p. Telesila. podigli u Sparti po asne kipove i slavili ih u svojim pesmama. isteraju. ali je sigurno da ovek koji sa ovakvim arom peva o mu karcima i njihovoj lepoti ne mo e biti drugo do pederast. nasrtanjima na Harmodija od strane Hiparha. Pindar. na prelazu iz VI u V vek vodi u Argu jednu ensku kolu posve enu Artemidi. a usto i pederastima. to se u potpunosti uklapalo u njihovu tradiciju. uven je i primer Harmodija i Aristogejtona. i lepe osobine. za razliku od Sapfine. koji je poku avao da na sve na ine zadobije Harmodija. nije uspevao. Atina je otada nastavila svoj demokratski razvoj i procvetala u jednu od najprimernijih helenskih dr ava. to je rezultiralo njihovim padom sa vlasti. pa ga je na kraju mu io i ubio.n.e. sposobnosti. Nema nijednu direktno pederasti ku pesmu.n. pevao je u svojim pesmama o mu koj lepoti. pobegne iz Atine. pesnikinja iz Arga. a Demarata. To se desilo 510. uveni helenski liri ar na prelazu iz VI u V vek. ode u Spartu. Nato Aristogejton ubije Hiparha. drugog kralja koji je ve bio prodro u grad. Spartanci su ovim hrabrim junacima. odakle se vrati sa vojskom pa ubije i drugog tiranina Hipiju. Ta je kola bila. o pobednicima na olimpijskim. Hiparh. jednog od tirana. pesnikinja vodi ene na bedeme Arga i one kao nove Amazonke odbiju uz velike rtve napad kralja Kleomena. dvojice atinskih pederasta koji su u vreme tiranide Hiparha i Hipije bili prekinuti u svojoj ljubavi. nego najlep e lepotane i helenske i trojanske.e.

to je Hiparh iskori avao svoju tiranidu da pod prisilom i pretnjom smr u podvodi sebi mladi e i u iva u njima. . ve naporedo stoji uz odnos izme u vr njaka po dobi jednakih. Iz pretklasi nog perioda razvoja helenske pederastije ima dosta vaza sa predstavama pederasti kih odnosa.. na prelazu iz V u IV vek. u klasi nom periodu Kao to je ve re eno. Na homoseksualnost se u ovome periodu vi e gleda kao na pravu romanti nu ljubav za razliku od one obi ne. i mnogi su njeni poznati javni radnici bili pederasti.. zdravu ko u. izme u ostalog i Atina digla da pomogne Aristogejtonu koji je u grad do ao sa spartanskim etama. pa su i pederastija i lezbejstvo bili prisutni i u likovnim umetnostima pretklasi noga doba. Ima onih na kojima je predstavljen analni koitus starijeg oveka sa mladi em. Kada je re o likovnim umetnostima. heteroseksualne. gde se jasno vidi penetracija. dok je ensko obi no pokriveno to se ti e tirana Hiparha i Hipije. to nam govori o favorizaciji odnosa. a ensko je pak prekriveno velom ili obu eno. da obori Hipiju. a odnos izme u starijeg oveka i mladi a/ ene i devojke nije vi e bazi an. a nausnicu brkovima. ali je sa uvano i nekoliko vaza sa lezbejskim predstavama. no bez da je ogaravio lice bradom.. iroka ramena. Tako e ismejava i goreopisani ideal helenske mu ke lepote re ima da jedan fini mladi pederast treba da ima sna ne grudi. Slikarstvo i vajarstvo nadahnuto je suvremeno u. One su slobodne u svome predstavljanju. veliki anus.. Gledaju i suvremene statue nagih mladi a vidi se da je ideal mu ke lepote bio ne ni. obojica su bili pederasti. koji u njima opisuje i pederastiju koja se iroko ukorenila u Atini. . Kada se govorilo o strasnoj ljubavi. Aristofan se tako e pominje i u Platonovoj "Gozbi" u kojoj filosofski obja njava svoju pederastiju. a to nam jasno govori da je pederastija u Helena zasigurno uklju ivala u sebe analni koitus. On ak na jednom veli da je najve i greh na svetu spavati sa mladi em i oterati ga posle. za Helene je to bila homoseksualna ljubav. mi i avi mladi zakora io u pubertet. s tom razlikom ode om. ali se ipak na strastvenu vezu sa enom/ mu karcem gledalo kao na ne to posebno u okviru uobi ajenih heteroseksualnih odnosa. a ne platiti mu odnosno ga umno i obrazovno ne uzdi i. pederastija i lezbejstvo se u ovom periodu jo vi e ire. ali zadnjicu malu. U klasi nom periodu helenske istorije Atina zauzima centralno kulturno-politi ko mesto. Tu naime veli da pederast treba da bude europroktos to zna i razra en ili dobro ra iren. ali je glavna odlika ovog perioda da se helenski duh trudi da ih filosofski protuma i i da se stare homoseksualne vrednosti menjaju jer se ista homoseksualnost javlja u ve em obimu.lepoti. Najpoznatiji knji evni stvaralac iz tog doba je pisac komedija Aristofan. sinova Pejsistratovih. Zato se. zanimljivo je pre svega pomenuti da se na helenskim vazama en general nago mu ko telo crta u svoj svojoj lepoti.

u vreme uspostavljanja demokratskih vladavina irom Helade. p. ali mu Sokrat to ne dopusti. u ovom se razdoblju javlja i ve i broj mu karaca i ena isto homoseksualno orijentisanih. pa stoga ne mo e da bilo koga bilo za ta tu i. poku ao da ga zavede. a Aristofan u svojoj komediji "Tezmoforijazuse" ismejava izve ta enost i meko u njegove poezije. uveni atinski vojskovo a i politi ar. najve i govornik stare Helade. Demosten Atinjanin. kao npr. a to se ti e vremena njihovog nastanka. Po to su pederastija i lezbejstvo bili veoma ra ireni. kao to je to bio slu aj sa heteroseksualcima. U pomenutome delu on pripoveda kako je zadivljen Sokratovom mudro u. postavlja se pitanje da li je u Heladi bilo javnih ku a u kojima se moglo u ivati sa istim polom. Mi ljenja su podeljenja jer iz Ksenofonta.n. Da.e. u ovoj komediji Euripid poku ava da ga obu enog u ensko ruho provu e na sve anost kojoj su samo ene imale pristupa. Kao to je ve re eno. neki od njih jesu. Optu io ga je naime da je u ivao u bludu pasivne pederastije i da je tako doveo sebe na nivo prostitutke. kao i prihvatanje pasivnosti kao normalnog odnosa ak i u Sparti. ali gledaju i mnoge suprotne suvremene primere. Mnogi su vode i politi ki i kulturni radnici bili u to vreme isti pederasti ili lezbejke.n. I tako je Agaton prvi pederast .e. zanimljiv je za na u pri u jer ga je Demosten. a za ove predstave kupovale su se posebno kovane ulaznice gde je spreda bila iskovana neka poza. Ovaj je Ajshinov stav vrlo zanimljiv jer se postavlja pitanje da li su pederasti u Atini i sami tako mislili.travestit koji je poznat istoriji. i to naro ito u Atini. Ideal mu ke lepote. vidi se da je to prosto bila stvar li nog ose aja i izbora. Tako e je mogu e pretpostaviti da. bilo mnogo javnih ku a. iz ovoga se postavlja pitanje da li ga je Sokrat odbio zato to nije bio pederast po ube enju ili nije hteo da prihvati mladi evu ljubav. Kada je re o prostitutkama. ali je po predanju imao nekolicinu mu kih ljubavnika.Pederast je tako e bio i Aristofanov savremenik tragi ar Agaton kod koga se opisana gozba odvijala. nagovorio da ovoga optu i za nevr enje svojih poslani kih du nosti. a na reversu vrednost ili simbol grada. . Naime. Po svome je ube enju bio isti pederast i taj svoj izbor i filosofski obja njava u Platonovoj "Gozbi". bilo i privatnih malih seks-teatara u kojima se gledao pederasti ki ili lezbejski seks. Timarh Atinjanin. sam je bio o enjen. I on filosofski obja njava pederastiju kod ljudi i njegovim govorom po inje gozba. verovatno su se javile negde u VI v. p. U klasi nom je periodu. kao i njegove enske manire. a Ajshin je na to tu io Timarha za prekr aj zakona po kome oni koji ive razbludnim ivotom (hetaireia) ne smeju javno da govore niti da iznose optu be pa parnica bude zaustavljena dok se ne presudi u prvoj. Demostenov savremenik. Pausanija to je i opisano u Platonovoj Gozbi. ne ele i da li no tu i svog protivnika Ajshina.e. p. ina e vanbra ni sin Periklov. pisac i govornik uvenih govora protiv Filipa Makedonca.n. naravno da su postojala mesta gde se ili li no ili organizovano moglo kupiti mu ko ili ensko mlado telo za istopolno u ivanje i takvih mesta ili javnih ku a je bilo dosta. iz IV v. a od njih je najpoznatiji bio Atinjanin Alkibijad iz V v.

po starome obi aju. u ivaju u knji evnosti. Platon i drugi. a neki od njih kao Alkibijad i Pausanija ak u potpunosti odbacuju ljubav prema eni. Ona se odr ava u ku i gorepomenutog glumca Agatona i na nju dolaze svi najpoznatiji Atinjani: Aristofan. najpoznatijeg u enika Sokratovog.Sokratovog u enika koji u enja svoga u itelja nije menjao. Gozba je jedan divan opis pederasti ke gozbe na kojoj se Grci.n. sigurno se zna da je bio pederast i to po delima Gozba i Fedar koje je napisao u slavu pederasti ke ljubavi i po brojnim ljubavnim vezama u mladosti. pa Pausanija veli da je jedan od na ina da se izabraniku doka e ljubav da se prespava no pred pragom svoga izabranika. to je. a poneki se put pederastija naziva i sokratovskom ljubavlju to mo e indicirati Sokratovu pederastiju. U Gozbi se veli da je onaj mladi estit koji ne dozvoli odmah svome ljubljeniku da ga osvoji ve polako i s merom. iz V v.e. rekli smo. pa tako nije nemogu e da se i Sokratovim imenom isto desilo. plesu i lepome. muzici. U svakom slu aju. ne saznajemo da je Sokrat bio pederast. na ta govornici stanu da iznose argumente da je mu karac iznad ene po svojoj prirodi i da je shodno tome pederasti ka ljubav ljubav izme u jednakih i stoga ona treba da se vr i na na mnogo moralnijem i intelektualnijem planu nego sa enom. Freska sa zidova "Grobnice skaka a u vodu". Zapo inju da govore o ljubavi. na kojoj je predstavljena gozba helenskih plemi a. Tako e veli da je vrlo lepo i dobro biti ljubavnik. Uporediti sa ranohelenskom vazom sa predstavom bogova. ali da ne treba biti pasivan u vezi jer je to izuzetno nemu ki. ina e vojskovo e. posle ve ere opu taju i uz lagano pijuckanje razre enoga vina filosofiraju. Alkibijad. Za Platona. tako da ovaj njegov stav ostaje li an jer nikad nije ni bio generalan. pitanje ostaje otvoreno. Tu se raspravlja o pederasti koj ljubavi i o tome kako ona treba da se vr i. Iznose se nadalje mnoga sli na i suprotstavljenja mi ljenja o pederasti koj ljubavi. p. to o evi ne dopu taju u elji da sa uvaju ednost svojih sinova. ali . a pogotovo se u samoj Sparti ne bi sa njim slo ili. jedna od zna ajki klasi nog perioda razvoja helenske homoseksualnosti. ali se sa tim ne slo e svi govornici. naro ito ako se zna da su u helenisti kom periodu pisci pederasti svakoga ko je imao bilo kakve veze sa pederastima progla avali pederastom. Njegovo delo Gozba centralno je delo kada je re o izu avanju helenske pederastije i filosofskog prooshvatanja toga izbora u Heladi.

Ona se sastojala iz 150 mu kih ljubavni kih parova koji su se ak po vojnome obredu enili. u bici kod Hajroneje. Sa tako koncipiranim zaklju kom. uni ti e ih Filip Makedonac i njegov jo uveniji sin.dobrom i idejnom i da iz te ljubavi izviru sve ostale nejednake ljubavi. ipak zaklju uje da ljubav u sebi sadr ava ljubav prema mudrosti. Va no je za klasi ni period pomenuti Svetu etu tebansku. 33 godine kasnije.pre se predstavlja izme u partnera vr njaka po dobi nego izme u starijeg oveka i mladi a i prizor postaje vi e stilizovan prikazuju i samo erekciju star evu iz profila na mladi evu zadnjicu. Aleksandar Veliki. Dosta je est prikaz pederasti ke erekcije i mo e se re i da je to bilo op te mesto helenske pederastije. vojne jedinice te kih oru anika koja se osniva u tebi godine 371. Ovakvih predstava ima naro ito na vazama na kojima su se slikale scene iz atinskih komedija. p.e. sla u i se s tim. Kakav je put ideja! Najprovokativniji detalj sa gornje freske. ali sa zna ajnim promenama . lepom. pederast. Ba je ta Sveta eta tebanska dovela do kona no prevlasti tebanskog saveza nad spartanskim i irenju tebanske hegemonije nad Heladom. tako da je njihova hrabrost bila legendarna. Odlika slikarstva ovoga perioda je estetska kanonizacija pa tako gorepomenuta scena analnog koitusa postaje kanon.n.Platon na kraju. tako da je zaklju ak Gozbe da cilj ovekovog ivota treba da bude ljubav prema idealnoj mudrosti i ivljenju po mudrosti. I u ovom klasi nome periodu razvoja helenske pederastije imamo sa uvanih predstava. Tako e su sa uvane i nekolike predstave lezbejskih odnosa. . jer se smatralo da e tako vrsto povezani bojovnici ra e umreti nego osramotiti svog ljubavnika. a odatle i neki Platonovi stavovi o svetu ideja ulaze u hri ansku dogmu i postaju njen sastavni deo. Gozba postaje jedan od najzna ajnijih spisa koji hri anstvo uzima iz Antike i konzervira ga kao duhovno korisno. esta je i scena u kojoj ljubavnik u strasti hvata genitalije onog drugog.

Helada.e. Vergilije ka e: Graecia capta ferum victorem cepit . sinkretisti ke evroazijske kulture. pederastija i lezbejstvo se jo vi e ire kao i ista homoseksualnost. koji pi e roman Zlatni magarac. p. ak joj ni svoj jezik ne name e kao glavni.. pne. ali sad pod pokroviteljstvom Rima i tako nastaje rimski period razvoja helenske knji evnosti za koji to se ti e pisaca isto va i kao i za aleksandrijski. ak. Tako su se u helenizmu spojile tri homoseksualne struje: makedonska.helenisti kom periodu Kao. posle silnih peripetija nabasava na pripadnike jedne pederasti ko-orgijasti ke Izidine sekte koji stanu da obo avaju njegov falus. a naro ito je va na jedna scena u kojoj glavni junak. ali za njihov seksualni odnos dokaza nema. to je gore re eno. pa su tako i pederastija i lezbejstvo brzo pre le u Rim i tamo se ugnjezdile. pre la je u me ukulturalnom razmenom i u Rim i tako pro irena nastavila da postoji kroz oba carstva. osvaja Heladu. nadvladala je (kulturom) svoga pobednika. U Rimu gde e se me ukulturalnom razmenom preneti.bila je dosta povezana sa isto nim orgijasti kim kultovima i to je ono to je ona u svom sinkretizmu polako predavala ovim ostalim dvema strujama. orgijaju i. so no. progla avaju i svakoga ko je imao bile kakve veze sa pederastima ili lezbejkama istima. kao i svugde u Heladi i okolo nje. koji pi e delo Eeji u kojem opisuje vrste mu karaca po karakteru i po lepoti. a odgovor je da su oni inili sastavni deo tamo njeg ivota. postoje dokazi za Aleksandrov odnos sa mladim evnuhom Bagoasom. a delo.n. pobedilac nad Persijom. homoseksualizam e nastaviti da cveta. najve i osvaja staroga veka i politi ar koji je svojim istorijskim i li nim delanjem sjedinio Evropu i Aziju i doveo do pojave helenizma. pretvoren u magarca. pod imenom more Graecorum . srednji vek i novo doba do dana njih dana. . Ve i mu je deo ivota najbli i prijatelj bio prelepi satnik Hefajstion. iako nadvladana. mo e se re i. Homoseksualnost nastavlja dalje u istoriju ire i se sve vi e i vi e. helenska knji evnost prelazi u svoj aleksandrijski period razvoja i u njemu pisci slobodno pi u o pederastiji i lezbejstvu. pederastiju i lezbejstvo moramo priznati kao deo helenskog kulturnog nasle a. Knji evnost i kultura helenska i dalje nastavoljaju sa postojanjem. U ovom periodu se polako ali sigurno gube filosofska tuma enja homoseksualnosti i dolazi do sinkretizma sa nekim isto nim orgijasti kim kultovima. neki od njih vr e iskrivljavanje mita i istorije jer svakoga ko je bilo kad imao bilo kakvu vezu sa homoseksualcima. Zanimljivo je upitati se za odnos makedonskog dvora prema pederastiji i lezbejstvu. helenska i azijska jer je u Aziji homoseksualnost bila odavno uobi ajena pojava. Procvatom helenizma i Aleksandrije i Pergama kao kulturnih centara. No. Jezik mu je pitak. U tom smislu.. Najistaknutiji pisac pederast u to doba je Fanokle iz II v. Najpoznatiji pederast ovoga razdoblja je istovremeno i njegov za etnik. ali je ne pokorava kulturno. Ono je va no jer opisuje i lezbejstvo i pederastiju. Tako oformljena. car tada njeg sveta i svetskoga carstva. a to je Aleksandar Veliki. da ak i neki pisci iskrivljuju istoriju i mit.. u poklasi nom .po helenskom obi aju. na ta on jadan jedva pobegne dalje. s tim da se po jednoj zna ajki razlikovala od svojih dru benica na evropskom kontinentu . progla avaju pederastom ili lezbejkom. Rim 146. Najpoznatiji pisac na temu homoseksualnosti i pederastije je Apulej iz II v.

a napisao je knji evno delo u kojem slavi lepotu istoga pola i u ivanje u njoj. godine kada vizantijski car Justinijan zabranjuje Akademiju u Atini. iako nije bio pederast. dela i poslanice apostola i vodi borbu protiv njih. koji pi e svoje uveno delo Uporedni ivotopisi Helena i Rimljana. O ito je. a potom. koji pi e svoje delo Opis Atike. pa sve do dana njih dana. onaj ko u e u Akademiju ne sme pustiti da u e u crkvu. kao to je ve re eno. arko Veljkovi student III godine klasi nih nauka Beograd Preporu ena literatura: . hrabro pali brane i svoju grudu. zatim pod Turcima. dakle. Zevsa koji grabi mladoga i nevinoga Ganimeda i sl. jer se smatralo da ne samo da je uprljao svoj um paganstvom ve i svoje telo istopolnim bludom. pederastija i lezbejstvo bile su jo odavno ra irene pojave u Heladi. da su i knji evnost i slikarstvo ovekove avale pederastiju i lezbejstvo svojih savremenika. sledio ovaj manir u pisanju svoga dela. ve predstavlja i in protiv pederastije budu i da Justinijan pre ukidanja donosi zakon po kome se Miljenik i miljeni. a ova borba. Usled procvata helenisti kog vajarstva do nas je do lo i nekoliko statua pederasti kih odnosa iz mitologije npr.Najpoznatiji istori ar ovoga doba je Plutarh iz I v. Tako je i sam Plutarh. mnogi su vladaoci bili pederasti naro ito od Aleksandra pa nadalje po helenisti kim dvorovima. kako na dvorovima tako i u narodu. mi danas ne mo emo sa sigurno u utvrditi ko je u Antici bio homoseksualac osim ako nema direktnog pomena u takvom kontekstu ili. slikaju i istoriju Atike slavi i pederaste koji su povezani svojom vrstom ljubavlju. Ta je pojava zna ajna ne samo po tome to predstavlja jedan zlo ina ki akt prema helenskom kulturnom nasle u. uveni pisac pederast toga doba je Pausanija iz II v. Zabrana jednog vizantijskog cara nije mogla da uti e na bilo kakvo smanjenje obima ovih dru tvenih pojava. U njemu. tako i paganstva kulminira 529. Hri anstvo me utim. svojom pojavom jasno osu uje pederastiju i lezbejstvo kroz re i. Zahvaljuju i ovoj pristrasnoj pojavi. kako protiv pederastije i lezbejstva. ako je neko pisac. me uulturalnom razmenom i irenjem i mnogi naj uveniji i najmo niji rimski carevi. na Istoku i u Sredozemlju. tako da u Vizantiji one cvetaju u velikome obimu. a ono je zna ajno po tome to se iz injenice ko je sve bio kroz istoriju pederast vidi da je progla avanje svakog istorijski zna ajnog delatnika pederastom bio manir u knji evnosti. Ali.

1990. a njihova proizvodnja i masovna upotreba naj e e su vezane za obele avanje godi njica nezavisnosti i drugih nacionalnih praznika.com/GraceEACA/chapter2. 1961. nakon sticanja nezavisnosti tokom 1960-tih i 1970-tih godina. kao i za odr avanje va nih politi kih sastanaka. nacionalnih kampanja i kampanja me unarodnih organizacija. Preporu ene web stranice: http://www. F. D. Povjest svjetske knji evnosti (II tom). Zagreb: Mladost. obezbe uju i da proklamovane poruke jo dugo ostanu vidljive i aktuelne. tkanine se i dalje nose kao sve ana. Zagreb: Mozaik knjiga.html Industrijske tkanine sa tampanim motivima iz aktuelnog politi kog. New York. Kad ceremonija pro e.Napred. Svojim likovnim i tekstualnim sadr ajem. 1973. Historija seksualnosti. Beograd: SKZ. kulturnih manifestacija.zora zapada. grupa autora. Istorija helenske knji evnosti. Platon.y y y y y y y y uri . A.aol. Morus. Re nik gr ke i rimske mitologije. pojave i li nosti kojima se pripisuje izuzetna dru tvena va nost. kulturnog i javnog ivota postale su.html http://www. ove tkanine skre u pa nju javnosti na izvesne doga aje. no. Beograd: ZUNS. ili kao svakodnevna ode a.1989.com/niankhkhnum_khnumhotep/ http://hometown. Women in Atiquity. M. komemorativne tkanine prete no se upotrebljavaju za izradu ceremonijalne ode e koja se nosi kao uniforma na masovnim skupovima na kojima se gra ani ("narod") susre u sa svojim vo ama i drugim predstavnicima elite na vlasti. grupa autora. 1995. in: Arethusa. 1999. Ilustrovana enciklopedija erotike. poseta stranih dr avnika. 6. Zagreb: Mladost. Drevna Gr ka . 1976.egyptology. grupa autora.edu/halsall/pwh/greekeros. Zagreb: Zora .1 . zna ajan medij vizelne komunikacije u ve ini afri kih dr ava ju no od Sahare. Durando. Srejovi . Beograd: Bigz. . Gozba. 1982. i Cermanovi -Kuzmanovi .fordham. U tim prilikama.

proizvodnja hrane. razvoj zdravstvenih ustanova. . do hroni arskog registrovanja najraznovrsnijih fenomena svakodnevnog ivota kao to su. briga o deci. moda mini-suknje ili razvoj afri ke pop muzike po etkom 1970-tih godina. emancipacija ene i sl. Komemorativne tkanine bave se razli itim temama: od borbe za izgradnju jedinstvene nacije i realizaciju prioriteta dru tvenog razvoja kao to su industrijalizacija. opismenjavanje.Proslave dana nezavisnosti u Zairu i Togou. na primer.

"majke". mape doti nih dr ava. kao i veliki broj raznih drugih. "vojnika". Dominantne likovne motive na njima obi no predstavljaju portreti aktuelnih politi kih vo a. . scene iz svakodnevnog dru tvenog ivota. slu e samo kao prikladna pozadina.. "stjuardese" itd). pesnica kao simbol borbe. Najve i deo ovih tkanina direktno je posve en politi kim doga ajima i li nostima. dr avni i partijski simboli (zastave i grbovi). u nekim slu ajevima.). manje ili vi e konvencionalnih simbola (npr. figuralni motivi (koji stereotipizovano reprezentuju nosioce razli itih dru tvenih uloga "radnika". dok u drugim simbolizuju prirodna bogatstva i glavne privredne resurse zemlje).Tkanina u ast moderne Afrikanke. floralni motivi (koji. dok su na ostatku tkanine kombinovani drugi detalji. prikazi arhitektonskih i drugih objekata (sa funkcijom metafori kog ozna avanja stvarnih ili projektovanih ekonomskih i privrednih uspeha). baklje kao simbol slobode i nezavisnosti. Muzi ki ivot moderne Aftike po etkom 1970-tih godina.. stisak dve ruke kao oznaka za prijateljstvo.

"pogre no" tuma enje poruka. To. kao simbol tehnolo kog napredka i emancipacije ena (stjuardesa). . s jedne strane mogu biti jednostavni natpisi koji obja njavaju prikazane slike (imena osoba. odnosno. ali isto tako i verbalni iskazi u obliku parola i slogana iji je zadatak da to vi e ograni e polje mogu ih konotacija i spre e proizvoljno. datumi i sl). Pored likovnog. zemalja ili doga aja kojima je tkanina posve ena. iz perspektive po iljaoca.Tkanina posve ena 10godi njici nezavisnosti Zambije sa likom Keneta Kaunde. obi no postoji i tekstualni sadr aj tkanine. Tkanina u ast nacionalne vazduhoplovne kompanije Malija.

predsednik Zaira. togoanskog predsednika Ejademe ili biv eg zairskog predsednika Mobutua. kao da su bili naro ito skloni ovakvom na inu predstavljanja svoga lika (i dela) u javnosti. na komemorativnim tkaninama esto se mogu sresti i likovi drugih omiljenih politi kih li nosti kao to su bili Amilkar Kabral. pored lokalnih heroja i "o eva nacije". " ivela majka Afrika" ili "Crn sam i ponosan". ili D on Kenedi.otac i svetlost novog Togoa. Ipak. Pored tkanina koje se eksplicitno bave politi kim temama. Po asno mesto na tkaninama tako e se dodeljuje i stranim dr avnicima prilikom njihovih poseta afri kim zemljama. biv i predsednik SAD. .legenda afri kog revolucionarnog pokreta. poput. jedan od legendarnih vo a antikolonijalne revolucije u Africi. U ovim slu ajevima udarne motive po pravilu predstavljaju reprodukcije ili stilizovani prikazi remek-dela tradicionalne afri ke umetnosti.Ejadema . Mobutu . "afri ke kulture". Amilkar Kabral . veliki deo posve en je reafirmaciji i reanimaciji bogate kulturne ba tine afri kih naroda i poku ajima da se tradicionalna umetnost iskoristi kao jedan od klju nih elemenata u teku im procesima konstruisanja nacionalne i. Pojedini afri ki lideri. oja ani parolama i sloganima poput " ivela afri ka umetnost i kultura". ire. recimo.

ameri ki astronauti Armstrong i Oldrin. Tkanina u ast posete pape Jovana Euzebio .prva zvezda afri kog .Tkanine objavljene u ast festivala afri ke kulture. ali i mnoge li nosti iz sveta masovne kulture i sporta kakav je bio Euzebio. deo savremenih komemorativnih tkanina nastao je u ast najrazli itijih doga aja. Najzad. pojava i li nosti. Tako se na nekim tkaninama pojavljuju poglavari rimokatoli ke crkve .Jovan Pavle II i Jovan XXIII. prva internacionalna zvezda afri kog fudbala. Nije preterano re i da ovakve tkanine predstavljaju svojevrsnu likovnu hroniku svog vremena.

u kojem na prvi pogled nije lako uo iti nikakvu "sumnjivu" nameru. Drugim re ima. Tkanina tampana povodom kampanje za brigu o deci. Njihovoj popularnosti i efikasnosti u irenju poruka naro ito je doprinela ma inska izrada i mogu nost br e serijske proizvodnje. Tkanina povodom me unarodne godine ena. Zbog toga je potrebno ista i jo nekoliko va nih momenata u vezi sa njihovim izgledom i na inom upotrebe. nema za cilj samo da obavesti neupu ene posmatra e odakle odre ena osoba poti e. Tamniju stranu masovne uporebe komemorativnih tkanina u procesu javne komunikacije na relaciji vlast/narod predstavlja injenica da su one jedno od privilegovanih polja za monopolizaciju proizvodnje klju nih simbola dru tva i da se njihova informativno-edukativna i propagandno-mobilizacijska funckija vrlo lako mogu svesti na puku politi ku manipulaciju. fudbala. standardizovani postupak prikazivanja lika vo e preko kontura dr ave. komemorativne tkanine predstavljaju odli nu supstituciju za savremene elektronske medije kao to su radio i televizija. postoji tradicionalna povezanost tekstila sa dru tvenom akcijom i komunikacijom i u kojima je detaljno elaboriran svojevrstan "jezik tkanina" sa prepoznatljivom i svima razumljivom "sintaksom". ve i da sugeri e postojanje neraskidivog jedinstva izme u li nosti "svetlog vo e" i nacije. godine. a njihova masivna upotreba je logi an nastavak nasle enih komunikacijskih obrazaca u novim dru tvenim uslovima. nije lako odrediti sva mogu a zna enja i funkcije komemorativnih tkanina.XXIII Africi 1969. Ve ina afri kih vlada. u kojima. obilato ih je koristila u svom edukacionom i propagandnom delovanju. Zbog obilja tema. za sve slu ajeve zajedni ko je slede e: u dru tvima sa visokim procentom nepismenih. Ipak. svesna ogromnog komunikacijskog potencijala komemorativnih tkanina. pri tom. iroke teritorijalne rasprostranjenosti i velikog broja dru tvenih grupa koje u estvuju u razmeni poruka na ovaj na in. "gramatikom" i "vokabularom". ovakvo . Na primer.

ne samo da sugeri e njegovu realno najvi u poziciju u dru tvu (koju je obezbedio kao vo revolucionarnog pokreta i utemeljiva "nacionalne" dr ave). Isto tako est primer politi ke manipulacije predstavlja falsifikovanje istorijskih podataka na komemorativnim tkaninama. Ejadema."prvi lu ono a". ve mu pru a i dodatni legitimitet. u stvari. a ne sticanje nezavisnosti. na jednom od primeraka sa likom Ejademe. Datum u levom gornjem uglu je falsifikat. predsednika Togoa. Recimo. to sam ja". Mahalica za teranje muva. bilo ta da predstavlja. Ovakva ili sli na itanja pojedinih zna enja mogu na su skoro za svaki element primenjen na komemorativnoj tkanini: zrno kafe ili kokostov orah. atribut Joma Keniata i tradicionalni simbol visokog dostojanstva. posreduju i izme u dru tva pro losti i dru tva budu nosti. kada se od tampa na tkanini. pored centralnog medaljona sa njegovim portretom.predstavljanje kao da ilustruje poznatu apsolutisti ku devizu: "Dr ava. predsednik Togoa . po to ozna ava Ejademin dolazak na vlast. prikazane su etiri scene koje bi trebalo da ilustruju klju ne doga aje u novijoj istoriji Togoa. a koje su. Treba znati da svaki motiv. koje uspeva da pomiri isto tako uspe no kao to okolo razgoni muve. ostvaruju i kontinuitet bez obzira na sve postoje e razlike. deo li ne istorije predsednika. pro av i kroz . ima pozicionu simboli ku vrednost. budu i da evocira avionsku nesre u koju je on "herojski" pre iveo. Olupina aviona u donjem levom uglu tako e ilustruje epizodu vezanu za predsednika li no.

sami ili udru eni sa drugim simbolima. na primer. Kad se umesto pomenute mape postavi lik generala Ejademe. armiju kao sredstvo za monopolizaciju vlasti. i zna ajnija od simbolike pojma dr ave. Koje e zna enje i kakav do ivljaj simbola prevagnuti. Simbolika predsedni kog lika bogatija je.postupak simbolizacije. Hijerarhija simbola uspostavlja se s obzirom na bogatstvo konotacije koje mogu da izazovu. Sli an odnos lik vo e uspostavlja i prema ostalim motivima komemorativnih tkanina. Jamo Keniata . Videli smo da se pojedini lideri predstavljaju zajedno sa efovima prijateljskih dr ava. Kad bi se. recimo.predsednik Kenije. Mnogi od simbola koji se pojavljuju na komemorativnim tkaninama su polisemi ni: lik vojnika. dobija se jasan simbol prijateljstva me u "narodima". od pozicije subjekta i konteksta u kome je simbol upotrebljen. ali. kao i s obzirom na svoju sposobnost da zamene neki drugi simbol i preuzmu njegova zna enja. zavisi e. mo e da konotira armiju kao snagu nacije. dakle. na ovaj na in spojili lik or a Pompidua i mapa Togoa. u odre enom kontekstu mogu biti zna ajniji od rimskog pape. isto tako. pre svega. . veza bi bila besmislena (ili bi izazvala diplomatski skandal).

reprezentuju dvostruki odnos prema dru venoj realnosti. rituala. koliko odnos simbola na tkaninama korespondira sa realnim odnosom me u osobama. dok. da komemorativne tkanine. ipak.tkanina u ast prijateljstva Togoa i Francuske.Ejadema i Pompidu . S jedne strane. . pojavama. poput jednog drugog simboli kog sistema. Pitanje je. odra avaju postoje e dru vene odnose. objektima i idejama u dru tvu. predstavljaju modele prema kojima se ti odnosi ure uju. me utim. s druge. Evidentno je.

ti rezultati ponuditi kao njene autenti ne odluke i izbori. samo puko sredstvo manipulacije. u svakom trenutku. To su. mnogo je lak e odgovoriti na postavljana pitanja (ili. no enjem odre ene ode e na odre eni na in. to je skoro isto. verovatno. okrenut naopako. komentari u razna dru tvena zbivanja. na svakom mestu i za svaku osobu. sa jasnije definisanim ciljevima komunikacije i kategorijama u esnika u komunikaciji nego to je to u svakodnevnom ivotu. prona i prava pitanja za postoje e odgovore). ili istaknut na nekom od "bezobraznih" delova tela. naj e e i deluju povezano: politi ki rituali predstavljaju spolja nji kontekst komunikacije od koga zavisi zna enje simbola na tkaninama. Da je druga ije. retki slu ajevi i komunikacija pomo u komemorativnih tkanina mahom prati ustaljeni ablon. predstave kao op te raspolo enje javnosti. ne bi ni postojale. u stvari. tvrditi da je svaka komemorativna tkanina sa politi kim sadr ajem obavezno.. me utim. S druge strane. naravno. Dokaz za to su delovi ode e koji su skrojeni tako da se lik vo e na e prese en na dvoje. kasnije. Ova dva simboli ka sistema. Omar Bongo -predsednik Gabona. ima primera. kojoj e se. . gde se izra ava i suprotno mi ljenje. na ta ukazuje podatak da se pojedine tkanine besplatno dele ili prodaju isklju ivo vladinim slu benicima).Tkanine tampane u ast regionalnog povezivanja afri kih dr ava. Shodno afri koj tradiciji da se. rituali pru aju mogu nost da se rezultati komunikacije ograni enog broja predstavnika (koji se esto delegiraju i "odozgo". U obredima i drugim vrstama formalizovanog pona anja. an Bedel Bokasa. komemorativne tkanine. Ne mo e se.

a kamenom u desnoj ruci . "Savremene memorijalne tkanine Afrike: Komunikacija i manipulacija". na la svoje mesto ispred zgrade gradske op tine. ali i politici esto koristila kao primer borbe slabijih protiv silnika i pobede dobrih i pravednih nad Zlom. str.umanitoba. 168 . dr i ma u desnoj ruci. na primer. Kada je 1501.kao ve iskazan pobednik sa odse enom Golijatovom glavom u rukama. Beograd. Ona je ubrzo prerasla u patriotski simbol samostalne Firentinske republike i umesto na katedrali. 1993. M. pa i onih koji su stvarali posle njega.. Sli no njemu. opet. 1983. XLII. P.textilemuseum. Newark.org http://www..Predrag ar evi etnolog Istra iva ka stanica Petnica Preporu ena literatura: y y Spencer. jedna od najboljih dela renesansnog vajarstva.176. itav vek posle Mikelan ela. Mikelan elo je svog Davida prikazao sa pra kom u levoj. . Glasnik Etnografskog instituta SANU. ar evi . najpre je elela da on krasi jedan od potpornih stubova gradske katedrale. Mikelan elo je u potpunosti ispunio svoj zadatak izvajav i preko pet metara visoku mermernu skulpturu nagog Davida sa savr enim proporcijama mu kog tela. A. koji znatno ja eg i bolje naoru anog neprijatelja izaziva na dvoboj sa pra kom u ruci. New Jersey. Za razliku od ve ine umetnika koji su mu prethodili. Preporu ene Web stranice: http://www. In Praise of Heroes: Contemporary African Commemorative Cloth. Biblijska pri a o borbi izme u Davida i Golijata predstavljala je omiljenu temu koja se u umetnosti. prikazati sa pra kom u desnoj ruci.html Za to je Mikelan elov David levoruk? Svakako je svima dobro poznata monumentalna skulptura Davida. David koga je izradio Mikelan elov uveni prethodnik Donatelo. ve kao prkosni borac.dakle kao levaka.ca/anthropology/kintitle. godine firentinska op tina naru ila od dvadeset estogodi njeg Mikelan ela da izradi lik uvenog starozavetnog heroja. Ono to je specifi no za Mikelan elovog Davida je to da on nije prikazan na uobi ajeni na in . barokni skulptor anlorenco Bernini oproba e se u istoj temi i Davida. The Newark Museum. pa je sasvim izvesno da se radi o de njaku. desnorukog Davida oslikao je Andrea del Kastanjo na jednom paradnom titu.

g.David. Mikelandjelo (1501-04. . Donatelo (oko 1430-32.) David. g) Za to je Mikelan elo insistirao da njegov David bude levoruk? Da li zato to je vi e cenio levake od de njaka ili je jednostavno eleo da ovakvom promenom svoju skulpturu izdvoji iz mase sli nih predstava? Odgovor na ovo pitanje mo da mo emo na i u pri i o pra ki.

ili u vidu komada ko e u obliku vre ice.David. Andrea del Verokio (oko 1480. na prostorima naseljenim primitivnim zajednicama ljudi. bode a i buzdovana. a potom izveo trostruki zamah iznad glave.000 p.g. ija upotreba.) Praistorijska pu ka David. ta drevna pra ka sastojala se od jednog remena sa le i tem za projektil u vidu pro irenja na sredini.000 .) Pra ka je verovatno jedno od najstarijih oru ja poznatih oveku. . na eni su ve na kasnopaleolitskim nalazi tima u Evropi. upredenih creva.8. luka. projektil. no en centrifugalnom silom. ili metalnog lanca. se e sve do dana njih vremena. strune. Ispru anjem slobodne ruke nani anio bi se cilj. lanenog kanapa. a dva sastavljena kraja pra ke dr ala su se u drugoj ruci. pri vr ene za dve uzice od ko e. zajedno sa kori enjem koplja. Ovo oru je. Projektil je stavljan u le i te koje je pridr avano jednom rukom. namenjeni izbacivanju iz pra ke.n. spada u red revolucionarnih promena u tehnologiji naoru anja koje su usledile tokom mezolitskog perioda (12. bio bi odapet. Otpu tanjem jednog od krajeva pra ke. Za razliku od pra ke sa drvenom ra vom i gumenim kai evima koju svi poznajemo iz detinjstva. Posebno oblikovani komadi kamena.e). Bernini (1623.g.

diorita i drugih tvrdih materijala. po inju da se proizvode zrna posebne te ine i specifi nog oblika. metalni ili kerami ki projektili (lat. U borbenim okolnostima. mo e se pre o ekivati domet od oko 200 m i ne to vi e. Kao projektili za pra ku u po etku su kori eni kameni obluci koje je bilo lako na i u prirodi. gde je pra ka bila posebno rasprostranjena.Rekonstrukcija pra ke izradjene od upredenog kanapa sa projektilom u le i tu. tako i na Istoku. kao i brojnih drugih okolnosti (izgled reljefa. izba eni iz pra ke. ubita nije od tada njeg luka. Sasvim je izvesno da se ovo dalekometno oru je.n. U kasnijim vremenima pra ka je sa uspehom kori ena ak i prilikom borbe sa oklopljenim protivnicima. glans) kori eni su kao uobi ajeno streljivo za pra ku (lat. olova i bronze. Poznati su primerci zrna od razli itih vrsta kamena. funda). Domet pra ke u rukama stru njaka za ovu vrstu oru ja i pri idealnim vremenskim uslovima iznosi oko pola kilometra. te ine i oblika projektila. to sve zavisi i od veli ine pra ke. Vremenom. od magnetita. kako u Evropi. Kameni. koje su naj e e daleko od idealnih. . ja ina i pravac vetra i sli no).e. sra unatog da pru a manji otpor vazduhu. na morskoj ili re noj obali. ali i od pe ene zemlje. a samim tim i efikasnost oru ja. te da u isto vreme pove a brzinu i domet. Te ki kameni projektili veli ine pesnice. hematita. koristi u VII milenijumu p. a svakako ve eg dometa i preciznosti. i odoma eno u neolitskim zajednicama. ekstermiteta ili grudnog ko a. mogli su da izazovu ozbiljne frakture kostiju glave.

) na severu Mesopotamije. Na velikom broju arheolo kih nalazi ta u Anadoliji otkriveni su projektili od pe ene zemlje. a tako e i na lokalitetu Tepe Gavra (3. Fenikije. tako e svedo i o rasprostranjenosti ove vrste oru ja na teritoriji Balkana. Na lokalitetu Hasuna (4. nailazimo i na neke od prvih likovnih predstava neolitskih pra ka a.500 godina p. Ga anje projektilima koji su padali u visokom luku bilo je naro ito delotvorno protiv branilaca na te ko dostupnim zidinama utvr enja. Egipta i dalje sve do Indije. konstatovana su zrna za pra ku od keramike.) u Iraku. Tesalija. Gr ka. Asirski pra ka i. Kerami ka zrna za pra ku kori ena su i na tlu Irana.000 godina p.e).n.500 godina p.e.n. Asirci su pra ka e koristili u sadejstvu sa drugim strelja kim jedinicama i to pre svega prilikom zauzimanja utvr enih gradova. Pojava glinenih projektila za pra ku na poznoneolitskim i eneolitskim nalazi tima u Gr koj (Sesklo). ali i na na na em tlu.Projektili za pra ku iz mladjeg kamenog doba. na tlu dana nje Turske (7.e.n. . U atalhujuku.

u vojsci makedonskih kraljeva. ve ina boraca nosila je ma u desnoj. u kojoj su upotreba pra ke i sve prednosti lako naoru anih trupa na bojnom polju bili dobro poznati. I kasnije. Egip ani. koji e se proslaviti i prilikom opsade Sirakuze. Koristili su je stari Jevreji. po etkom III veka p. Stvaraju i skulpturu Davida. koji izdvaja spretnost stanovnika Roda u kori enju ovim oru jem. I pored injenice da je upotreba pra ka a u ratnim operacijama postojala u Gr koj i ranije. prisustvo levorukih ratnika dovelo bi do pometnje u borbi i do razbijanja poretka. morao je svakako imati ovo na umu.Nisu kolosi. U vojskama antike.n. Ovo za Ro ane i nije predstavljao veliki problem s obzirom na to da se radilo o njihovom nacionalnom oru ju. U vremenu kada je. me u odredima pla enika. a kasnije i kao protivnici persijske carevine. upotreba pra ke kao oru ja koje e po preciznosti. Mikelan elo. U svome spisu Anabasis on navodi da je u odre enom trenutku morao da te ko naoru anu pe adiju sa Roda upotrebi kao pra ka e. hoplitski polisi uglavnom daju primat tradicionalnim vidovima naoru anja . . Pra ka kao oru je nomada i pastira. Primerci projektila prona eni na Kritu. kori eno protiv zveri koje napadaju stada. najpre kao najamnici. U takvom ustrojstvu trupa. U daljem izlaganju.e.ma u i dugom probodnom koplju. najamni kih odreda. posebno ve ti su bili levoruki pra ka i iz plemena Venjaminita. Va ne podatke o ovom razdoblju istorije razvoja ratne ve tine kod starih Helena daje nam gr ki pisac Ksenofon. ubita nosti i dometu dugo prednja iti nad ranim oblicima ratnih i lova kih lukova. pa i kasnije. spadala je u domen stranih. Njihova pojava u neposrednoj je vezi sa borbenim iskustvom koga su gr ki ratnici sticali na Bliskom Istoku. prisustvo ratnika sa dominantnom levom rukom predstavljalo je poseban problem.e. Asirci i drugi orijentalni narodi od kojih je pra ka preneta Grcima. od arhajske epohe pa nadalje na teritoriji Gr ke dominiralo hoplitsko naoru anje. To je verovatno i razlog za to je ovog legendarnog pra ka a prikazao sa oru jem u levoj ruci.n. kao dobar poznavalac biblijskih tema i ratne ve tine. a tit u levoj ruci. moglo se koristiti na bilo kojoj vrsti reljefa za napad ili odbranu utvr enih gradova. ali ipak su Ro ani Vrlo brzo. Me u Jevrejima. protiv bornih kola i konjice. ukazuju da se pra ka na gr kom tlu koristi i tokom mikenske epohe. uostalom kao i lukom i strelom. Naime. Strelja ke i pra ka ke jedinice uvode se na ovim prostorima u ve oj meri verovatno s po etka V veka p. isti autor tvrdi da su njegovi pra ka i sa Roda nadma ili domet i preciznost persijskih strelaca. pa i kod starih Jevreja. Iz ovog razloga levoruki ratnici izdvajani su od ostalih i okupljani u posebne trupe specijalizovane za ga anje iz pra ke. vrlo esto se pominje legendarna ve tina pra ka a sa Roda. pro iri e se po celom Sredozemlju. pored strelaca sa Krita. u uobi ajenom zbijenom borbenom poretku. ve tina ga anja pra kom.

Ahaja.e. Baleari. fundatores) su ometali i usporavali protivni ko napredovanje pa i nanosili ozbiljne gubitke neprijatelju. od kojih su neki iznosili i po nekoliko stotina grama. kao i Grci. Rimsko tajno oru je U vojsci Rimskog carstva. Oni su slu ili kao pripomo pra ka ima i jednostavno bacali kamenje iz ruke. rimski pisac s kraja IV veka n. pra ka i (lat. . esto bez ikakvog naoru anja. Vegecije. oni su anga ovali za ovu svrhu posebno uve bane auksilijarne jedinice iz krajeva poznatih po preciznosti i ve tini ga anja pra kom (Sirija. odmah iza lako naoru anih boraca etvrtog reda sastavljenog od strelaca i baca a lakih kopalja. Upotrebu pra ke Rimljani su. Mla i i jo neiskusni vojnici nastupali su u istom borbenom redu. Zasipaju i protivni ke vojnike u napadu ili odbrani ki om projektila. bilo rukom ili iz pra ke. preuzeli sa Orijenta. Pored drugih vojnih ve tina i ga anje kamenom. predstavljaju i va nu podr ku glavnim vojnim snagama. zrna izba ena iz pra ke igrala su tokom antike vrlo ozbljnu ulogu u ratu. spadalo je u redovnu obuku regruta tokom prvih nekoliko meseci po stupanju u vojnu slu bu.Gr ka te ko oklopljena pe adija (hopliti) u zbijenom borbenom poretku. Rod). anga ovane su uglavnom pomo ne trupe stranih najamnika. Koriste i tradicije i iskustava vojske klasi ne i helenisti ke epohe. Iako naizgled naivno i mo da za dana nja shvatanja primitivno oru je. pra ka e stavlja u peti borbeni red. Obja njavaju i bojne redove na koje je po ratnom pravilu razvrstavana rimska legija pred bitku.

principii). iza vrstih redova dobro oklopljenih i naoru anih legionara prvog reda (lat. lako naoru ane trupe izlazile su iza prve borbene linije i izazivale neprijatelja. Ali. koji su preuzimali bitku na sebe. a ne to re e i od kamena. ovi " arka i" bi se povla ili na svoja prvobitna mesta. naj e e su izra ivana u veli ini koko ijeg jajeta. ukoliko je to bilo potrebno. pra ka ki odredi su imali ulogu pomo nih trupa. koje su. zajedno sa konjicom gonili neprijatelja. Trajanov stub u Rimu (II vek n. dezorganizuju i neprijateljske bojne redove. napominje Vegecije. prednost je bila u tome to je svaki vojnik mogao da od gline napravi veliki broj projektila. zajedno sa strelcima. ili u nekim posebnim prilikama tokom rata. ovi projektili nisu mogli u ratu da predstavljaju smrtonosno oru je. te ko naoru ana pe adija ne sme goniti neprijatelja koji se povla i ili be i.e.). U tom bi slu aju lako naoru ani pe aci i pripadnici pomo nih trupa. U svom spisu Galski rat. Ukoliko bi uspeli da potisnu protivnika. kopaljanicima i posadama raznih baca kih artiljerijskih ma ina. Mo da su kori eni u lovu na ptice. oni bi mogli dalje da ih gone. . Svakako. Kerami ka zrna za pra ku (lat. glandes latericiae). strelaca i pra ka a. Julije Cezar navodi da su pripadnici plemena Nervija zasipali opsednuti rimski logor u arenim kerami kim zrnima ne bi li zapalili krovove vojni kih koliba pokrivene slamom. Za razliku od te ko naoru ane pe adije koja je morala da dr i stabilnu vojnu formaciju. Pra ka ke jedinice u rimskoj vojsci koristile su uglavnom projektile od keramike i olova. jer bi time rasturila svoj borbeni poredak. Pretpostavlja se da zbog svoje male te ine (50-200 g) i lomljivosti. ponovo izlazili iza redova principa i zajedno. pripremale napad te ke pe adije i konjice. u obrnutom slu aju. kada bi neprijatelj pre ao u napad. U ratnoj taktici Rimljana.Pra ka i u rimskoj vojsci. preporu uje isti autor. prilikom uve bavanja ga anja. Tako e.

zabele io je da je pra ka u ve oj meri kori ena i na suparni koj strani. olovni primerci su omogu avali ve i domet. ponekad ga aju i i sa visokih opsadnih tornjeva. ali tako e i mogu nost da se uskladi ti. on izdvaja po nacionalnosti pra ka e iz Sirije. pri a dalje Vegecije. ak i te dobro dresirane grdosije koje su nezadr ivo probijale neprijateljske redove.Anti ki projektil za pra ku iz perioda II-III veka. Flavija. Vegecije izve tava da su pra ka ki odredi pla enika upotrebljavani i u pomorskim bitkama za pripremu iskrcavanja na neprijateljsku obalu ili brod. u delu Judejski rat vrlo esto spominje odrede pra ka a koje su Rimljani koristili u borbi protiv jevrejskih pobunjenika. uniformnost kalibra. smatrao da su pra ka ke jedinice idealne za suprotstavljenje ratnim slonovima. erdap. doprema i nosi ve a koli ina "municije".e. Stalnim streljanjem po braniocima utvr enja. Prema navodu J. Pobesneli slonovi nagnali bi se tada u bekstvo ne razlikuju i sopstvene trupe od protivni kih. tako i iz borbenih razloga. On je. kako kod pojedina nih vojnika. oni su predstavljali snage koje su ometale branioce bedema i omogu avale svojim trupama da se pribli e bedemima. pra ka i su dejstvovali u saglasnosti sa ostalim baca kim odredima u koje su pored strelaca i baca a lakih kopalja spadala i odeljenja koja su opslu ivala "artiljerijska" oru a velikih baca a: onoguri. tako i u trupnim zalihama. uspani ile bi se pod stalnom paljbom si u nih zrna izba enih iz pra ke. isticali su se stanovnici Balearskih ostrva. Josif Flavije. Posebnu prednost imala su olovna zrna za pra ku. Posebnom ve tinom. pra ka i su i tokom Judejskog rata rado kori eni prilikom opsada neprijateljskih utvr enja. Manji od kamenih ili glinenih projektila. baliste i katapulti. kod jevrejskih ustanika. Srbija. . Prema opisima koje nam on daje. kako iz logisti kih. koji je i sam u estvovao u ratu protiv Rimljana. anti ki pisac iz I veka n. Kao strane pla enike u rimskoj vojsci. On ak prenosi pri u prema kojoj na Balearima majke uskra uju deci svaku hranu sve dok ne pogode metu hicem iz pra ke. Ovaj anti ki pisac. tako e. koji su se od detinjstva navikavali na upotrebu pra ke.

com/archives/articles/roman. pastira i sto ara. umesto trostrukog zamaha. Tako e. preporu uje navikavanje vojnika na ispaljivanje projektila u jednom zamahu. Da bi se izbeglo poga anje bliskih saboraca. postoje i svedo anstva o upotrebi pra ka kih jedinica tokom turskih opsada Kontantinopolja 1396-97.bilo koje izdanje. Preporu ene Web stranice: http://myron. Tako e. Judejski rat.shtml http://www. na udaljenosti od 50-60 m. Po etkom XX veka. pi toljima. godine hugenotski pra ka i. Gothenburg. jedan o evidac je potvrdio da su u rukama domorodaca. godine. Uprkos su tinskim promenama koje je na bojnom polju donela upotreba baruta i vatrenog naoru anja. 1976. upotrebu ovog drevnog oru ja esto bele e televizijske reporta e o sukobima izme u palestinskih demonstranata i izraelske vojske. Ovo je verovatno i razlog za to Vegecije. da su prilikom borbi oko fa isti kog upori ta Alkasara 1936. pra ke jednako ubita ne kao i vatreno oru je.edu/romeweb/romarmy/ romarmy.htm http://wargame. pi u i o plemenu Tanala sa Madagaskara. kopljima i znatno opasnijim pra kama". godine kori ene pra ke i to za ubacivanje granata preko bedema opsednutog utvr enja. pra ka e se koristiti i dalje. Arms trought the Ages. W. i 1453. sve do 1572. pa i kasnije. godine. recimo.Obi no se smatra da je pra ka manje uspe no oru je od luka i strele u takti kim operacijama zato to je pra ka ima trebalo suvi e prostora u borbenom poretku.sjsu. U vreme kada je vatreno oru je potisnulo upotrebu luka i samostrela.. I danas. Mnogi projektili za pra ku na eni su. koji su se proslavili u opsadi Sansera bili su nazivani arquebusses de Sancerre. pra ka i su postavljani dalje od strelaca i nisu obrazovali zbijene redove.net/army/army. slo enije oblike naoru anja. Prema iskazima nekih o evidaca. nekvalitetnim pu kama. nad ive e mnoge druge. jednostavno po obliku i upotrebi. u XIX veku francuska arheolo ka ekspedicija bila je kod Suze napadnuta od strane lokalnog stanovni tva sa ". Pra kom i na arheologe Ovo iskonsko oru je prvih lovaca. Kuriozitet predstavlja i podatak zabele en iz doba panskog gra anskog rata. na popri tu bitke kod Aljubarote. Reid..roman-empire. Josif Flavije. mr Miroslav Vujovi asistent na Katedri za klasi nu arheologiju Beograd Preporu ena literatura: y y y Stari Zavet . podatke o kori enju pra ka kih odreda u vojskama feudalne Evrope pratimo sve do XVI veka. u kojoj je Portugal osigurao samostalnost u odnosu na paniju 1385.html .

sigurne dokaze otkrivamo ve na nekropoli u Pe inama kod Kostolca. Na obodu Panonske nizije se zadr avaju i sa tog podru ja vr e sna ni uticaj na starosedela ko stanovni tvo. to je ubrzo dovelo do stvaranja jedne sinkretisti ke. Karaburme i Pe ina u Kostolcu. Seobe keltskih naroda od V do III veka p. Prvi pokazatelji njihovog kulturnog prisustva u srpskom Podunavlju zabele eni su na nekropoli u Doroslovu i ostavi metalnih nalaza iz uruga. Kelti su se. preko srednje Evrope spustili i na jug u srpsko Podunavlje.n. Tako e je va no znati jo jednu zna ajnu stvar: iz ovog prvog perioda keltskog naseljavanja u Srbiji ne poznajemo naselja. . Me utim. Novodo li Kelti u Panoniji susre u domoroda ka panonska plemena Breuke i Amantine. koja su napu tanjem brzo propadala. mo e se pretpostaviti da su prvi Kelti koji su se spustili u ove na e krajeve bili mo da ogranak plemena Boja. Donjeg Grada u Osijeku. pa su zbog stalne mobilnosti osnivali privremena naselja.Ko su Skordisci Prema onome to danas znamo o kulturnim zbivanjima u drugoj polovini IV veka pre na e ere. Po velikoj sli nosti materijala sa Pe ina i onog sa e kih i slova kih lokaliteta. me ovite kulture koju nazivamo Kulturom Skordiska.e. naj e e su birali ravni arske terene na obalama velikih reka. ve potvrde njihovog prisustva otkrivamo samo u grobovima iz Doroslova. ire i se iz prapostojbine u zapadnoj Evropi. A kako su bili konjani ki narod. Ovo potvr uje ideju da su Kelti u ovom periodu uporno tragali za prostorom koji je bio u skladu sa njihovim na inom ivota.

n. kao i van njih. Za prethodni period nema nikakvih svedo anstava o na inu gradnje i izgledu njihovih ku a. izradi keramike na grn arskom kolu. pa i u izradi nakita. Tipi no keltsko utvr eno naselje . odnosno romanizovani.e. tipa manjih sela. Vrativ i se u me ure je Save i Dunava. buseni trave i ko a). na otvorenom.Skordisci predstavljaju zajednicu plemena u kojoj je keltska komponenta imala primat u svim manifestacijama ivota: na inu stanovanja. Kelti su gradili svoje domove u okviru utvr enih naselja. Gde i kako su iveli Prvi tragovi stambenih objekata Skordiska u Podunavlju datiraju iz vremena kraja II i po etka I veka p. izra ivanju oru ja. Njihovo prisustvo na ovom prostoru pratimo sve do sredine I veka na e ere. pokrivene najverovatnije materijalom iz najbli eg ivotnog okru enja (granje. oppiduma. udru uju se sa onim Keltima koji su ostali na ovom prostoru i zajedno sa starosedela kim panonskim plemenima osnivaju zajednicu Skordisaka.n. Smatra se da ovaj plemenski savez nastaje nakon 279. godine p. . slama.oppidum Gradili su ve e pravougaone ku e sa krovom na dve vode.e. po povratku preostale keltske vojske iz neuspelog pohoda na Delfe. tzv. kao i ukopane kolibe kupaste i atoraste krovne konstrukcije. kada su politi ki i kulturno bili potpuno asimilovani. ravnom prostoru u manjim naseobinskim zajednicama.

ali se mo e pretpostaviti da on nije bio preterano velik. Ve i broj ovakvih naselja otkriven je prilikom gradnje modernog auto-puta kroz Srem. tako i u naseljima na otvorenom. po pravilu uz zidove. Broj ovakvih objekata unutar utvrda nije do sada odre en. a njihovo arheolo ko istra ivanje pomoglo je da se rekonstrui e izgled ovih objekata i organizacija ovih naselja. .Selo Skordiska u srpskom Podunavlju Nadzemni pravougaoni objekti gra eni su uglavnom unutar utvr enih naselja. Nadzemna ku a Skordiska sa krovom na dve vode Ukopane kolibe konstatovane su kako u opidima.

institucija kralja mo e se uporediti samo u jakoj dr avnoj organizaciji. Me utim.knezovima. .Tip keltskih ukopanih ku a-koliba Dr avna i dru tvena organizacija Skordiska Jak plemenski savez kao to je to bio savez Skordiska. iako sastavljen od raznorodnih etni kih struktura. U izvorima su ovi plemenski poglavari poznati kao bazileusi (kraljevi). Zato se ovi "bazileusi" mogu zapravo smatrati plemenskim vo ama . morao je imati centralizovano ustrojstvo. a mi znamo da Skordisci nisu bili dr avotvorni. u kome je glavnu re vodio vrhovni plemenski poglavar.

ve je svaka etni ka zajednica po tovala svoja bo anstva. Sahranjivanje Po to su stigli u Panoniju. Kelti donose sa sobom inhumaciju (skeletno sahranjivanje) kao osnovni na in pokopavanja svojih mrtvih. ali duhovna se u keltskom dru tvu nije mogla zamisliti bez ritualnih. savetodavca. ve po etkom III veka. religijskih i filozofskih znanja druida . po to je keltska etni ka komponenta u ovom savezu bila superiorna. pa je mogu e da su odre ena bo anstva iz porodice boginje Dane po tovana kod svih lanova zajednice. Pisani zapisi nisu ostavljeni. pa su. Ovo se najbolje mo e utvrditi na .hipoteti ka.. tako da je te ko ne to konkretno re i. filozofa. ini se da je u ovom smislu nametnula odre eni uticaj. ne zna se ta no uloga druida. Vrlo brzo.Skordiski druid pod svetim drvetom (hrastom) Svetovna vlast bila je u rukama ovih knezova. sva domi ljanja u vezi s ovim problemom . Zato se logi no mo e pretpostaviti da nisu obo avali zajedni ke idole i bogove. Po to su Skordisci bili me avina raznih etni kih grupa. ali je nesumnjivo da su njihova mo i zna aj i ovde bili veliki.sve tenika. Religija arolika etni ka struktura Skordiska uslovila je odre enu specifi nost kada je u pitanju i panteon. pojavljuje se spaljivanje kao ritualna manifestacija paralelna inhumaciji. Me utim. na alost..

Skordiski ratnik Kelti u srpsko Podunavlje donose kratki ma (du ine oko 65 cm) iljatog vrha i sa medaljonom na kraju kanije. Ovo je sigurno bila posledica promene doktrine . u drugoj polovini I veka p.Pe inama. Privredni i trgova ki ivot podunavskih Skordiska Predmeti od metala Skordisci su bili vrsni poznavaoci prerade metala. sa srcolikim ukrasom na kraju kanije.e. U ostacima sa loma e esto se nalaze i predmeti koji su bili na pokojniku u trenutku spaljivanja. ili ih izru uju direktno na zemlju. koji u na im prostorima ozna ava i arheolo ku kulturu mla eg gvozdenog doba. u kulturi Skordiska dolazi do odre ene evolucije u razvoju ma a. a oko gomile sa ovim ostacima re aju grobne priloge. Skordisci vremenom usvajaju u potpunosti spaljivanje kao osnovni na in sahranjivanja. prema zna ajnom nalazi tu La Téne u vajcarskoj. ukrasne predmete i novac. Spaljene ostatke pokojnika stavljaju ili u razli ite tipove posuda (zdele i lonce). Sahrane su vr ene u kru nim ili pravougaonim jamama dubine do 50 cm. Od metala pravili su oru je. Kompletni sadr aj materijalne kulture Kelta.n. kao i iroko masivno koplje. Vremenom se ma jo produ uje. naziva se latenskom kulturom. Tako se sada ma produ uje i dosti e du inu do 80 cm. Kasnije. dosti e du inu do 110 cm. pa u poznom latenu.

.fibule. Pored ovih.. Osim oru ja. Kelti u Podunavlje donose razne vrste nakita . sa modelovanom pa ijom glavom. Tako e se u srednjem latenu pored ma a i koplja javlja i no ve ih dimenzija. a u sredini se nalazio umbo. pojaseve. koje su li ene ukrasnih detalja. kao i one sastavljene od velikih kalotastih lanaka. u kulturi Skordiska prime uje se izuzetna potreba za funkcionalno u. koji predstavljaju vrstu materijala podlo nu stalnim promenama i zbog toga je nakit u arheolo kom smislu vrlo dragocen. zatim bojni no sa kuglom i bojni no sa alkom na kraju rukohvata.. kroz sve faze razvoja ove kulture. Njime je mogao da se nanese neprijatelju udarac. Na kraju. sa cevastom gvozdenom dr kom. Skordisci su koristili i defanzivno oru je . nau nice. tj.ratovanja. Funkcija umba je bila veoma zna ajna. tako da od masivnog i irokog evoluira do tankog i dugog do 50 cm. pa ak i da mu se oduzme oru je. Vremenom. ako se nekim slu ajem ma protivnika zaglavi u unutra njosti umba. narukvice. Ukrasni predmeti omiljeni kod Skordiska Najranije keltske fibule s kraja IV veka pre n. Tome su bili skloni i Kelti. presvu enog ko om.tit. bile su tzv. tako i savremeni motivi i forme. Oduvek je ovek eleo da ukrasi svoje telo i da u tom smislu stalno istra uje. pojavljuje se kratko koplje za bacanje (d ilit). tako da se pojavljuju razne varijante i anih fibula sastavne konstrukcije.e. kao i kratki ma . Pored ofanzivnog oru ja. tu su i jednostavnije i ane. esto ukra enog geometrijskim motivima. pokazav i u svojoj umetnosti izuzetnu sposobnost prema shematizaciji. Pravljeni su od vrsto upletenog pru a. livene i glatke u obliku gusenice. Najstarije keltske narukvice su uplje. ve a metalna aplikacija. kada Skordisci dolaze u vr i kontakt sa rimskom civilizacijom. nanogvice. Postoji itav niz bogato ukra enih fibula sa kuglom na posuvra enoj nozi koje su otkrivene na lokalitetu Pe ine kod Kostolca. Skordisci su od metala izra ivali ukrasne predmete. koje imaju dosta iroko vreme upotrebe. rastavne konstrukcije. Ne to mla em tipu fibula pripadaju one sa kuglastim ukrasom na posuvra enoj nozi i lan anim privescima. u kojoj su bili obuhva eni kako tradicionalni. Na kopljima se tako e prime uju odre ene promene.

a bila je omiljena u no nji skordiskih ena. Me u lan anim pojasevima treba pomenuti one sa du im tordiranim lancima. Ko ni pojasevi su imali razli ito modelovane kop e. koji su tako e bili sastavni deo enske no nje. I ovi pojasevi su pripadali enskoj no nji. .Tipi ni izgled skordiske ene Izuzetnu originalnost Skordisci su pokazali u izradi pojaseva. koji u periodu poznog latena do ivljavaju svoj drugi ivot. od kojih se naro ito izdvaja kop a tipa Laminci. koja predstavlja izuzetnu simbiozu keltskih i tradicionalnih elemenata. jer je njihova masivna konstrukcija omogu avala bezbedno no enje ma a. Tako e. posebno treba pomenuti astragalne pojaseve. Ovi pojasevi su bili deo i ratni ke opreme. jer najstariji ovakvi pojasevi poti u iz pozne faze starijeg gvozdenog doba panonskog basena.

Od itarica. Tzv. Na aversu je predstavljen monogram Audelonta.pegaza. Iako je meso sigurno bilo osnov jelovnika Skordiska. obi no se nalazi predstava bradate glave sa lovorovim vencem. a tako e se ose a i jak uticaj sa podru ja Transilvanije. Na aversu (prednjoj strani nov i a). kao to su divlja i doma e ivotinje. Save. a na reversu (zadnjoj strani) je predstava konja sa uzdignutom desnom nogom. ovi siloviti ratnici hranili su se i drugom vrstom mesa.e. koje datira od sredine II pa do prve polovine I veka p. dok se na reversu nalazi lira. mada su specijalisti kim analizama otkrivene i neke druge vrste. falsifikuju). Na ovom tipu se prime uju sjedinjeni elementi tetradrahmi Filipa II i Aleksandra.n. i predstavlja kopije novca Audelonta. a karakteristi an je po predstavama mitskog krilatog konja .Dunava. .e. uglavnom je uzgajana jednoreda p enica. Srpski tip. ispod koga je to ak sa paocima. Tise i Morave. kao to su udice i osti. Sremski tip predstavlja rezultat prvog organizovanog keltskog kovanja.n. prelazni tip sa ima srpski i sremski tip.e.Novac Prva kovanja keltskog novca datiraju s kraja IV i po etka III veka p. iji su novac Kelti voleli da imitiraju (tj. nego i kao simbol statusa i presti a. Isto noslavonski tip pripada drugoj polovini II veka p. predstavlja monete ve e debljine i na njemu se prime uje sa imanje elemenata sa novca makedonskih vladara Filipa II i Aleksandra Velikog. Kr edinski tip pripada kraju II i po etku I veka. to zna i da su Kelti vrlo rano prihvatili instituciju novca. razumljivo je da je sastavni deo njihove ishrane bila riba. Za ovo postoje i posredni arheolo ki dokazi. u ishrani je kori eno i povr e tipa so iva i gra ka. Razlikujemo nekoliko tipova kovanja ovog novca. Pored ribe. kovan u III veku. ne samo kao plate no sredstvo. Metalni novac koji su kovali Skordisci Za kraj: ta su Skordisci jeli i pili S obzirom na to da su Skordisci svoj ivotni prostor na li u priobalju velikih reka .n.

esto grafitiranim loncima. na koju su re ane posude.situlastim.jednodelne i dvodelne. Pored ovih. dvouhi pehari i lonci. inije. tako otpornim na visoke temperature. dok je vatra lo ena u lo i tu ispod. Prona ene su dve vrste ovih pe i . . sitno lomljeni kamen i koljke. U zemlju od koje je pravljeno ovo posu e esto su ubacivane i druge primese kao to su kriljac. Ove posude. a sve zarad poja avanja vatrostalnih svojstava posuda.Lon arske pe i i keramika Skordiska Hranu su Skordisci spravljali u grubim posudama . a tako pripremljena pe bila je spremna za lo enje. Iznad pore anih posuda zatvarana je kalota. sve razli itih oblika i dimenzija. izra ivane su kvalitetne posude na grn arskom kolu zdele. Skordisci su pekli u specijalnim lon arskim pe ima koje su imale perforiranu plo u (re etku).

Posle lo enja jake vatre. Beograd . 1984. 1969. Preporu ene Web stranice: . gar i pepeo bi se sklanjao u stranu i u tako u arenu komoru stavljao se ume eno testo. grupa autora. Beograd: Narodni muzej. Skordisci . zasvedenog kalotom. Beograd: Balkanolo ki institut SANU. dok hleb ne bi bio ispe en. dr Miodrag Sladi upravnik Arheolo ke zbirke Filozofskog fakulteta Beograd Preporu ena literatura: y y y y y grupa autora. Skordisci i starosedeoci.Novi Sad.katalog izlo be. koje su naravno kori ene u doma instvu.princip pe enja Postojale su i hlebne pe i. Konstruktivno su bile veoma jednostavne.Hlebna pe .istorija i kultura. Gospodari srebra . Papazoglu. 1974. a pe se zatvarala. grupa autora. KELTOI. Sarajevo: Balkanolo ki institut. a sastojale su se od lo i ta. J. 1990. F. Todorovi . Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba. 1992. Ljubljana: Narodni muzej.

time to je dokazao da Homerov slavni ep Ilijada ne opisuje mitske i izma tane doga aje. du e pak mnogih junaka jakih posla Aidu.uk/celts/contents. ve predstavlja se anje na istorijski ratni pohod drevnih Grka na maloazijski vetroviti Ilion. Kasandre. obi la je munjevito svet. jer je nekoliko godina pre iskopavanja u Mikeni vodio veliku istra iva ku kampanju praistorijske citadele na brdu Hisarlik u Turskoj. na velika otkri a rane egejske civilizacije. kao svojevrsna senzacija. junacima vo a. a njih u ini same da budu plja ka za psine i jo gozba za ptice .htm http://member.com. sam spomen limanovog imena ra a asocijaciju. tako je i riznicu skupocenog nakita koju je tamo otkrio. i divni Ahilej.http://www. Evrimedona i njihovih pratilaca. nazvao .rivernet.gallica.otkad se ono u sva i razi li bili Atrejev sin.au/manxman/Celts/history. tono Ahejce u hiljade uvali jada. Troju. Peleju sina. u kome mu saop tava: "S velikim zadovoljstvom objavljujem Va oj Visosti da sam otkrio grobnice koje su prema Pausaniji grobovi Agamemnona.htm Gnjev mi. boginjo pevaj.i tako se Divova volja vr ila . neosporno je da je ovaj entuzijasta mnogo u inio. tj. Ahileja. zlosre ni. Kako su rezultati do kojih je tada do ao upu ivali na slavnu Troju.. vest da je ovaj ve tada popularni avanturista i istra iva otkrio grobnicu slavnog mikenskog kralja i Atrejevog sina. Naravno.. Do dana njih dana.co. liman je do tada ve ozbiljno skrenuo pa nju na sebe.Prijamovo blago. ne samo me u stru njacima. Kopanje po Homeru Pro lo je vi e od 120 godina otkako je Hajnrih liman poslao svoj uveni telegram gr kom kralju ordu. koje na gozbi ubi e Klitemnestra i njen ljubavnik Egist". . Zaista.

itavo XIX stole e bilo je u Evropi u znaku romanti arskog zanosa ranom anti kom istorijom.Mapa anti kog sveta. Najslavniji epovi Ilijada i Odiseja. lepotu Atine. kao i vojni ku mo i strogost Sparte.Slika 1 . Retki sa uvani spisi opisivali su slavu i mo gr ke klasi ne civilizacije. danas predstavljaju nepresu ni izvor znanja i kulturnu riznicu evropske civilizacije (slika 1). Korinta i Tebe. pripisani Homeru. .

i 1873. zajedno sa podgra em. uz obimne radove i saradnju sa Gr kim arheolo kim dru tvom. u potrazi za Mikenom. izvr io je test-iskopavanja 1874. Kako je imao ozbiljno poverenje u Pausanijin geografski opis. prikazan na jednoj graviri iz 1877.Slika 2 . Slika 3 . Ovo ga je uverilo da se nalazi na pravom mestu. te je dve godine kasnije organizovao etvoromese nu kampanju. pola godine nakon to je liman zavr io svoja iskopavanja. . godine.Idealna rekonstrukcija akropolja u Mikeni. koja je odgovarala ovoj ideji. Re en da otkrije grobove slavnih gr kih heroja. Po to je u kampanji izme u 1871. prema sopstvenim re ima "otvorio nov svet arheologiji". liman je svoje interesovanje okrenuo ka gr kom kopnu. ubrzo je u severoisto nom delu Peloponeza. godine unutar zidina i ubrzo otkrio ostatke gra evina. u srcu Argolide uo io mo no sagra enu citadelu.Krug grobnica A u Mikeni. godine istra ivao Troju i time. brojne terakote i jednu grobnicu.

. koja je ozna ena kao krug grobnica B) (slike 2. fotografisan ranih ezdesetih godina."Kraljevski" krug grobnica A u Mikeni. Slika 4 . nakita. to je ove grobnice i u inilo uvenim. koje su danas poznate kao krug grobnica A (kasnijim iskopavanjima 1951-1952. nai ao je na mo nu prstenastu konstrukciju. Tako je otkrio ukupno 6 aht-grobnica. godine. pa je upravo tu liman i nastavio intenzivna iskopavanja. inile su pogrebne maske koje su prekrivale lica pokojnika. Svaka od grobnica sadr avala je niz izuzetno vrednih i skupocenih predmeta: oru ja. Odmah je jasno bilo da se radi o sakralnom mestu. 3 i 4). liman je otkrio ostatke ukupno 19 razli itih individua . razli itih ukrasa i drugih predmeta. gr ki arheolozi su van zidina citadele otkrili jo jednu ovakvu konstrukciju. neposredno nakon konzervacije.Kopaju i unutar zidina. Posebnu karakteristiku. tik uz danas uvenu Lavlju kapiju. Bila je pre nika od skoro 30 m i gusto oivi ena uspravljenim plo ama od tesanog kamena.elite bronzanodopskog mikenskog dru tva.

e. za njega nije bilo sumnje da se radi o Slika 5 . a preostale tri .spljo teno. sva kasnija arheolo ka i trouglaste forme. godine u aht-grobnicama kruga A. svi grobovi koje je liman otkrio u Mikeni. u tehnici iskucanog lima. godine pre n. ako zaista i predstavlja realne istorijske doga aje iz daleke pro losti. Datovanje po Homeru Izuzetno otkri e kne evskih grobnica u Mikeni od samog po etka uverilo je Hajnriha limana da je "ugledao Agamemnonovo lice". Sve one prili no realno prikazuju izgled lica pokojnika. dve su nagla eno reljefno (zaokrugljeno) modelovane. U gornjem redu vide se Homer slikovito opisao u svom epu. Dakle. Slika 6 . njihovim voljenim suprugama koje je unutar mikenskog akropolja.Maske su bile izra ene od zlata i elektruma (anti ka legura zlata i srebra).etiri posmrtne maske od zlata i elektruma legendarnim li nostima. u vidu irokog trougla (slike 5 i 6). dve zaobljene i okrugle. istoriografska istra ivanja pokazala su da uveni desetogodi nji Trojanski rat. ratnicima i prona ene 1876. Nasuprot toj injenici. vrhunsko delo mikenske . mada sa izvesnom i vrlo karakteristi nom stilizacijom detalja. pripadaju znatno ranijem vremenu i Agamemnonovim precima. Stoga se i uvena maska danas isklju ivo pod navodnicima odre uje kao "Agamemnonova". i 1150. a u donjem dve spljo tene i Me utim.me u njima i "Agamemnonova maska" . Od pet koje je otkrio liman. mo e vremenski da se opredeli negde izme u 1250.uvena "Agamemnonova maska".

e.ampanju. ljudski skeleti. ta to tvrdi Kolder u svom najnovijem lanku? Nakon pa ljivog prou avanja mnogih dokumenata iz ivota i arheolo kog rada limana. Me utim. Kolder taksativno iznosi devet argumenata. koji je svoja istra ivanja sam finansirao. umetnosti XVI veka pre n. zanimljivo je saznati detalje iz limanove karijere. Kolder ilustruje nekolikim la nim pri ama i stereotipima: y y da je jo kao osmogodi nji de ak odlu io da jednoga dana iskopava Troju da je njegova ena Sofija bila entuzijasta i veliki ljubitelj arheologije . Ovaj nau nik skoro ve 30 godina prou ava ivot i rad H. Koldera III. on ga nedvosmisleno i direktno optu uje da je u novembru 1876. ovu dilemu su zvani no postavili u Americi Dejvid A. sasvim je neosporno da je on u ao u istoriju arheologije kao jedan od najva nijih istra iva a u pro lom (tj. a u Evropi Olivije Mason u lanku Nova istra ivanja o Hajnrihu limanu (Masson 1997). krajnje je nekriti no prihva eno od istori ara nauke. veoma smelu (skoro drsku) tvrdnju. niko od istori ara ili arheologa nije mu uzimao kao veliki greh oma ke u datovanju svojih nalaza.e. Iako Opse na reviziona iskopavanja na Hisarliku tokom XX se verovalo da je jedini limanov stole a pokazala su da se radi u mo nom utvr enom gradu. da bi je dva dana kasnije ."Agamemnonove maske"! Trgovanje istorijom ili ideologijom? U poslednjih nekoliko meseci u nau noj arheolo koj javnosti pokrenuta je ozbiljna rasprava oko autenti nosti poznate maske iz grobnice V u Mikeni. tako da ove slojeve grada nije prepoznao kao Prijamovu Troju. Polemika kulminira objavljivanjem teksta Viljema M. profesora klasi nih nauka na univerzitetu u Urbani. o emu e biti re i kasnije. koji svi. jer se prethodno veoma obogatio kao trgovac. poslednjih nekoliko godina pojavila se nau na sumnja u verodostojnost nekih od njegovih naj uvenijih nalaza. sasvim odgovaraju vremenu kraja XIII i po etka XII otvorena nova dilema: da li je nju veka pre n. kako ih iznosi profesor Kolder.spektakularno "otkrio"! Za ovu. limana. isklju ivo na osnovu autobiografije. godine naru io u Atini kod jednog zlatara da mu ovaj napravi "Agamemnonovu" masku. predmet bar 300 godina mla em Ispostavilo se da arheolo ki slojevi ozna eni kao Troja VI i mikenskom kralju. gradu u ameri koj dr avi Ilinois. a na prvom mestu . a polemiku je zapo eo u uglednom svetskom asopisu ARCHAEOLOGY (broj za juli/avgust 1999. Ali. Me utim. "greh" to to je pripisao ovaj koji je u najmanje devet slojeva obnavljan i popravljan.Ni ta bolje liman nije pro ao ni sa "vetrovitim Ilionom". On nagla ava "da je liman bio genije da oko svog imena stvori mit". Ono sve to se o njemu zna. godine). a potom je u tajnosti zakopao u grobnicu V u Mikeni. Pre njega. Tako. Trejl u knjizi liman od Troje: blago i prevara (Traill 1995). danas je VIIa. liman je tokom iskopavanja o ekivao mnogo spektakularnije nalaze. pre toga. Dobro je poznato da je Hajnrih liman bio arheolog-amater. Kona no. ba u ovim slojevima identifikovani liman poturio kao falsifikat? su brojni tragovi krupnih o te enja. prema re ima arheologa Manfreda Korfmana "svedo e o izgubljenom ratu". Koliko je liman bio sklon izmi ljanju i preterivanju. kamena katapultirana ulad. uskoro pretpro lom) veku. Me utim.

itd. Kolder se pita: da li je u oba slu aja liman zaklju io da je otkrio najvrednije predmete te da nema vi e razloga da se kopa. Zabele eno je da je neposredno pred pronalazak maske. da bi njih "podmetnuo" Turcima! Tre e. jula 1850. 26."otkrio ono to je i sakrio"? I to nije sve. Kako je rodak njegove ene Sofije bio poznati zlatar i dobar majstor. Kolder ide i dalje. Pored ostalih detalja. decembra 1876. on je poku ao je da napravi falsifikate u Parizu. On ka e da svaka od injenica do kojih je do ao mo da i ne govori ubedljivo sama za sebe. ali kada se sklopi "mozaik" . liman zauvek napustio istra ivanje Mikene. Tako. godine primio ameri ko dr avljanstvo da je jednom u dvori tu svoje kuce u Atini otkrio drevni gr ki natpis. najsumnjivija je slede a opaska: ". limana je nazivao schwindel und fuscher (prevarant i fu er . a maska je otkrivena 30. godine u Beloj Ku i u Va ingtonu li no primio u posetu tada nji predsednik SAD Milard Filmor da je tokom katastrofalnog po ara koji je izbio u San Francisku iste godine herojski spasao nekoliko desetina ljudi iz zapaljenih zgrada da je u Kaliforniji 4. godine. Dalje. ili je jednostavno . Prvo. tajno ga je odneo u Gr ku. Sve ovo navelo je Koldera da temeljito proveri i limanovu arheolo ku karijeru. verovao je da se on ne bi libio da zakopa predmete. tj. liman je ina e bio sklon da pravi duplikate i falsifikate svojih nalaza.S. da bi nakon samo tri dana.y y y y da ga je 1851. avgusta." Da li je to liman hteo da uprepredi mogu u sumnju u arhai nost predmeta? .Zapanjuje nas ve tina drevnih mikenskih zlatara. Potpuno ista stvar dogodila se i nekoliko godina ranije. stru njaka Instituta za primenjenu umetnost Njujor kog univerziteta.stvar postaje jasna. A drugi veliki nau nik tog vremena.prim. koji su bili u stanju da modeluju portret mu karca u masivnoj zlatnoj plo i. Kolder sumnja da je upravo tada liman oti ao kod njega i naru io da mu ovaj napravi masku. Istra iva ka kampanja u Mikeni po ela je 7. da bi ih kasnije . Ernst Kurtius. dobar broj nau nika. savremenika limanovih iskopavanja u Gr koj. A. i 27. imao bi dovoljno vremena po povratku za zakopavanje maske. intrigantni su podaci u vezi sa uslovima i vremenom otkri a "Agamemnonove maske". pojedinosti u vezi sa spektakularnim otkri ima u Troji i Mikeni. Marej.. novembra.. da bi je 30.. Bilo kako bilo. U originalnom dnevniku iskopavanja prona ao je zapis koji se odnosi na otkri e i prvi limanov opis maske. Kada je otkrio u Troji "Prijamovo blago". koji je rukovodio arheolo kim iskopavanjima u Olimpiji. te je na osnovu njih mogao imati sasvim jasnu predstavu kako taj "naru eni" predmet treba da izgleda. komentari u i limanovu karijeru. u i.'prona ao' (!). 3. novembra "otkrio". da su obrve. da bi bio dovoljno uverljiv. To ilustruje zapa anjem Gintera Kepkea. cini no je primetio da "onaj ko sakrije taj e i prona i". a nakon energicnog zahteva turskih vlasti da sve to vrati. brada i brkovi sasvim osobeni na spornom nalazu. injenica je da je liman do tada u grobnicama I-IV vec otkrio autenti ne maske. karakteristi na je upadljiva stilska razlika u izgledu i izradi izmedu "Agamemnonove" i preostalih posmrtnih maski. Medutim. novembra liman privremeno prekinuo radove i otputovao u Atinu.. ve to poput bilo kog dana njeg zlatara. autora). kada je u Troji otkrio "Prijamovo blago".

imao ve obi aj da progla ava otkri ima predmete koje je zapravo pribavio ili otkupio na sasvim drugom mestu. godine: tvrdio je da ju je iskopao u sondi na dubini od preko 8 m. nijedna od njih nije bila dovoljno "ubedljiva". nije imala sasvim o igledne odlike kraljevske otmenosti. Kolder. poput sudskog istra itelja. Na kraju. po emu se to "Agamemnonova" maska razlikuje od drugih sli nih otkrivenih u Mikeni. Takav slu aj je bio i sa njegovim "otkri em" Kleopatrine biste u Aleksandriji 1888. kada se ne bi znalo da bi na tolikoj dubini sasvim sigurno nai ao na vodu! Dejvid Trejl ak ide dotle. da tvrdi da neprocenjiva kolekcija "Prijamovog blaga" iz Troje zapravo ne predstavlja jedinstvenu zbirku iz jedne riznice. Glavni je mogla da bude neuta iva elja da kruni e iskopavanje senzacionalnim otkri em. Me utim. pored toga. Iako je imao ve 4 otkrivene zlatne maske. raspravlja o jakim limanovim motivima da na ini ovakvu prevaru. tj. a koje su bez sumnje originali? To veoma detaljno obja njava Trejl u istom broju asopisa ARCHAEOLOGY (slika 7): . kakvu je morao posedovati slavom oven ani Agamemnon. ve predmete koje je liman sistematski otkupljivao po itavoj Turskoj.On je. Mo da bi mu se moglo i poverovati.

me utim. kako ka e. o i su na "Agamemnonovoj" masci plasti no modelovane. "duplom" predstavom kapaka 3. u okviru kruga grobnica B (izvan citadele): 1. kona no . On je. sa poluzatvorenim kapcima. oko ovog detalja postoje i ozbiljne polemike . 5) picasti. kako je to pravilno uo io Ginter Kepke. vidi se da "Agamemnonova" ima u dva luka jasno razdvojene i reljefno predstavljene 2. tokom karijere imao dosta prilike da se susretne sa falsifikatima drevnih predmeta.jedne koju je liman otkrio u grobnici 4 u krugu grobnica A i druge. Lapatin misli da je verovatno liman nosio originalni predmet na doradu kod zlatara u Atinu. Ono to se uo ava kada se pa ljivije pogleda oblik brkova jeste da su originalno brkovi bili modelovani nadole. Lapatin.da li je ovo i jedinstvena takva predstava u mikenskoj umetnosti 5. autora). sasvim osobena jeste predstava bri no negovanih i nagore za iljenih krajeva 'imperijalnih' brkova na "Agamemnonovoj" masci. Dakle. samo na "Agamemnonovoj" masci postoji predstava trouglaste uske bradice tik ispod donje usne. Prema op tim crtama.Slika 7 .prim. u i su isklju ivo na "Agamemnonovoj" masci modelovane zasebno.oblik brkova. Poslednja upadljiva osobenost mo da bi bila i najja i argument za tvrdnju da se radi o falsifikatu.naknadno pridodat! Me utim. 3) u i razdvojene od lica. kada se uporedi na in na koji su modelovane obrve. jedno zanimljivo mi ljenje daje K. . ali i sa onim to se u istoriji umetnosti naziva pasti (fr. Radi se o originalnim predmetima. koja je otkrivena pola veka kasnije u grobnici ?. potpuno razdvojene od lica 4.S. 2) "dupli" kapci. da bi " pic" nagore kod svakog brka bio . istori ar umetnosti sa Bostonskog univerziteta i renomirani stru njak za minojsku i mikensku primenjenu umetnost.Uo ljive razlike izme u Agamemnonove i drugih mikenskih maski: 1) zasebno oblikovanje obrva. koji su iz razli itih razloga naknadno bili preradivani ili dora ivani. pastiche .D. 4) trouglasta bradica ispod usta. bademaste o i su jasno oivi ene jo jednom. "Agamemnonova" maska ima sli nosti sa 2 spljo tene maske . na gore okrenuti brkovi.

smatraju i ih nenau nim i proizvoljnim konstrukcijama.Predstava lica na "Agamemnonovoj" masci u pore enju sa portretom nema kog kajzera Vilhelma I Epilog: trgovanje kulturnom politikom? Naravno. Tako e. im se itava ova pri a pojavila u nau noj javnosti. tj. godine. koje je bilo pod kontrolom Gr kog arheolo kog dru tva.ritonu iz kruga grobnica A (slika 9): . ovo obja njava limanovom slavoljubivom prirodom: u vreme kada je on iveo. ona navodi injenicu da je tokom limanovih iskopavanja u Mikeni 1876. Ona u potpunosti odbacuje tvrdnje Koldera i Trejla. Demakopulu opovrgava tvrdnje Trejla da su stilske karakteristike maske dokaz da se verovatno radi o falsifikatu. I stvarno.op ta sli nost je veoma upadljiva! (slika 8): Slika 8 . vladaju i stereotip o nobl izgledu predstavljao je kombinaciju Vinkelmanove predstave o duga kom i tankom nosu i pruskog 'kraljevskog' koncepta. arheolog Kati Demakopulu. Na primer. ona prili no ubedljivo dokazuje da nije istina da je oblik bradice ispod usana sasvim jedinstven u mikenskoj umetnosti: poziva se na stilski vrlo sli no modelovanu 'bradicu' na predstavi glave lavice . Prema njegovim izve tajima. sve vreme bio prisutan gr ki supervizor Panajotis Stamatakis. on je bio prisutan i tokom iskopavanja grobnice 5 i otkrivanja "Agamemnonove" maske.Ako bi itava ova konstrukcija bila ta na. ba kao i Trejl. za to je trebalo da "Agamemnon" izgleda ba tako? Kolder. Jednu od najsna nijih daje doskora nja direktorka Nacionalnog arheolo kog muzeja u Atini. nalik na Bizmarka ili kajzera Vilhelma I. Kao osnovni argument. kada se uporede likovi "Agamemnona" i Vilhelma I . usledile su i reakcije.

ubedljivo zvu e re i Viljema Koldera. Echos du Monde Classique/Classical Views 33: 8. ak zaklju uje da bi Kolder. Vol 196.. 147-165 .Detalj "bradice" na zlatnom ritonu u obliku glave lavice. Ba stoga to sam ja veliki limanov po tovalac i to sam proveo mnogo vremena proucavaju i njegov ivot. E. No. liman je bio najve i sre kovi me u arheolozima sve do Hauarda Kartera. "zaista trebalo da tako ozbiljno pitanje ostavi u ruke specijalista".. koja se tu uva kao dragulj nacionalnog kulturnog blaga Gr ke.' Gnjev mi. 1989. 54-79 Bloedow. Da li e u istoriji ove nauke biti zabele en i kao najve a varalica? Uostalom. veoma uznemirava.F. ja se nadam da je u pitanju falsifikat. Ali ako je falsifikat. National Geographic. s obzirom da i sam priznaje da nije kvalifikovan da ocenjuje arheolo ke podatke. boginjo pevaj. Noyes-Roberts. Ako bi se to ispostavilo kao ta no. Ali. C. and Smulders. A ta su to Kolder i Trejl na kraju predlo ili? Pa. 1999. takode implicira da 'neki stru njaci sumnjaju u poreklo "Agamemnonove" maske' (Alexander 1999:69). Echoes of the Heroic Age (Ancient Greece Part I). Mnogo je bolje biti genijalac nego samo sre kovi . Schliemann at Mycenae. ponudi na dodatnu ekspertizu. s ciljem da se utvrdi njena autenti nost. ne bi li se na osnovu prisustva/odsustva estica mineralizacije utvrdilo da li se zaista radi o originalu ili modernom falsifikatu.Eminentni strucnjak iz Nacionalnog arheolo kog muzeja u Atini na kraju odlu no odbija mogucnost da se "Agamemnonova" maska. kojima zaklju uje svoje razmi ljanje o njemu: 'Ako je maska original. da se maska podvrgne mikroskopskom ispitivanju. D. ostaje neosporno da je Hajnrih liman s pravom stekao reputaciju velikog vizionara i najintrigantnijeg arheologa XIX veka. U svakom slu aju. Andrej Starovi arheolog Istra iva ka stanica Petnica Preporu ena literatura: y y Slika 9 . S. Posuda je prona ena u krugu grobnica A u Mikeni i predstavlja ubedljivu analogiju sa "Agamemnonovom" maskom... 6. onda je on genije koji je obmanuo vode e arheologe i istori are sveta vi e od jednog veka. da li je to jedina pozadina ove zaista uzbudljive rasprave? Sama pomisao da je limanu moglo pasti na pamet da organizuje i sprovede mo da najve u prevaru u istoriji arheologije. Alexander. koji je za ne to vi e od jednog stole a bukvalno postao sinonim za ranu istoriju evropske civilizacije? injenica je da i opse ni tekst o istoriji i arheologiji drevnog gr kog sveta. objavljen u pretposlednjem broju presti ne NACIONALNE GEOGRAFIJE. ta bi se desilo sa hiljadama stranica ispisanim o ovom predmetu.

nas najvi e brine mogu nost da tamo i dalje ima nekakvog ivota. W.y y y y y y y y y y Calder. New York: St. New York: Arno Press Traill. okean. Ustvari. Titan. 1986. 1999. How About A Pastiche? Archaeology (July / August). za svoj krajnji cilj ima bliski susret sa Titanom. 1997. 1996. Scandal.A. kosmi ki brodovi i dalje kre u put Marsa. Archaeology (July / August). D. ali ga sada. 1999. mnogo be ivotnija nego to smo pre stotinak godina o ekivali. To bi trebalo da se ostvari 2004. NASA planira da 2003. Ova dva velika Jupiterova. Za to je odgovoran Persival Lovel. Not A Forgery.D.A. and History. 51-53. III. (eds. Review of Books. 1999.P. Me utim. zaista li i na mre u kanala. Evropa? Ili. ini se. Sonda. (and) Epilogue.S. Valja tra iti dalje. 1976. Revue des Études Grecques 78.com/ngm/9912 Traganje za ivotom van Zemlje Termin "Marsovi kanali" je pu ten u promet krajem XIX veka. H. Na Marsu je mo da nekada bilo ivota. Nije isklju eno da je na Crvenoj Planeti nekada bilo teku e vode. 59 Lapatin. Martin's Press Traill. D.M. D. U me uvremenu su neki drugi objekti postali interesantni. koja je ve par godina na putu ka Saturnu. 57-58 Harrington.org http://www. O. nedvosmisleno ukazuju da je Mars pust ak i u pore enju sa Saharom.). odnosno Saturnova satelita. kako je to Lovelu jednom prilikom palo na pamet da naglas pomisli.archaeology. 53-55 Calder.nationalgeographic. ali danas znamo da to sa kanalima nema nikakve veze. 1999. Sonde koje su se poslednjih tridesetak godina spu tale na njeno tlo. a da mi to nismo u stanju da otkrijemo. Recherches récentes sur Heinrich Schliemann. 55-56 Turner. nema. Behind the Mask of Agamemnon. K. godine po alje sondu "Orbiter" put Evrope. 133-147 Schliemann. . III and Traill. ima atmosferu gu u od Zemljine i ne bi bilo preveliko udo da u njoj ima i amino-kiselina. Journal of Hellenic Studies 116. imaju mnogo vi e sli nosti sa Zemljom nego Mars. Mycenae. The Case for Authenticity. K. 1999. a jo manje sa navodnjavanjem. mo da i mnogo vi e od toga. najve i satelit u Sun evom sistemu. Mo da i ne ega vi e.M. sa ekajmo jo koju godinu. Jo uvek nismo potro ili sve kandidate za "habitabilne" objekte u Sun evom sistemu. Detroit: Wayne State University Demakopoulou.M. Schliemann of Troy: Treasure and Deceit. S. Insistent Questions. W. "Kazini". Is the Mask a Hoax? Archaeology (July / August).A. izgleda. Archaeology (July / August). Ono to je Lovel bio u stanju da vidi. Myth. 58-59 Masson. 235-237 Preporu ene Web stranice: http://www. Valja zaviriti ta je ispod njenog leda. Evropa ima ledenu koru ispod koje je. 1995. mo da. Titan. D. Archaeology (July / August). godine. Crvena planeta je. na alost. Dakle.

Karl Segan je tvrdio da ih ima i o igledno je bio u pravu. jo uvek niko ne zna. tek smo po eli. 400 x 400 kilometara. za sada smo u mogu nosti da detektujemo jedino planete velike barem koliko i Jupiter. Dakle. mnogo toga e biti jasnije. onda to zna i da Zemlja nije nikakav izuzetak. Jedna je stvar tra iti amino-kiseline . ta vi e. trebalo da bude krajnje normalna stvar. Pa gde su onda? Za razliku od potrage za vanzemaljskim ivotom. Zna ajno prisustvo kiseonika u spektru planete je dobar pokazatelj da na njoj. a ako to mo emo mi. trebalo bi da budemo u mogu nosti i da analiziramo njen spektar. Do oktobra meseca 1995. Je li je? ivot bi. u stvari. Istina. ili je to privilegija na eg Sunca. ali polako. Veliki kvadrat na slici je. Pretpostavljamo da bismo uz pomo njega bili u mogu nosti da na rastojanju od par desetina svetlosnih godina razaznamo planetu veli ine Zemlje. verovatno. Traganje za vanzemaljskim civilizacijama Fermijev paradoks: Gde su svi? Ljudi bi mogli da kolonizuju itavu na u galaksiju za manje-vi e milion godina. onda to sigurno mogu i civilizacije starije od nas. postoji ivot baziran na ugljeniku. traganje za porukama vanzemaljskih civilizacija je aktivnost koja izaziva mnogo vi e podozrenja. Zna se da postoji patern u Zemljinom spektru koji jasno ukazuje na prisustvo ivota. otprilike. U sredini imamo ve ta ku boju uba enu da bi se detalji bolje videli. ako patern primetimo u nekom drugom spektru. Nekoliko zemalja bi trebalo da u estvuje u projektu "Terrestrial Planet Finder".Snimak povr ine Evrope sa svemirske sonde Galilej na injen aprila ove godine. godine nije se znalo da li i oko drugih zvezda postoje planete. ta je stvarno na slici. U pitanju je sistem velikih teleskopa koji bi bio postavljen u Zemljinoj orbiti. Za proteklih pet godina smo prona li pedesetak novih planeta koje kru e oko zvezda bliskih na em planetarnom sistemu. Kad se "Orbiter" spusti na Evropu.

prose an rok trajanja tehnolo kih civilizacija. Eksperimenti na Zemlji jo uvek ne daju osnova za iole dobru procenu. Ne to manje. godine Zemljani redovno alju poruke. ostaje nam jo najmisteriozniji od svih . ali ipak prili no. Rz je negde oko 20. Frenk Drejk je po eo sa "oslu kivanjem" okolnog svemira ne bi li uo ne to iz "kom iluka" jo pre etrdesetak godina. inteligentne vrste. mo da ak i molekulskim kiseonikom. Parametar ne predstavlja prose an broj planeta u sistemu koje imaju manje-vi e pogodne uslove za nastanak ivota. Imaju i u vidu Evropu i Titan. naravno. Me utim. Da ne bude kako na a civilizacija samo uti i slu a. Ovakva potraga na momente izgleda budalasto. imamo jako male anse da "uspostavimo liniju" sa nekom drugom civilizacijom. Odakle ova razlika. Prvo bi trebalo da utvrdimo koliko civilizacija treba o ekivati i na kom rastojanju od Zemlje. fl. mo da dva. ne izgleda ve e od jedan. pre nika 300 metara. Drejkova formula je upravo gruba procena broja odgovaraju ih civilizacija u Mle nom putu: N = Rz * fp * ne * fl * fi * fc * L Rz predstavlja broj novonastalih zvezda u Galaksiji za godinu dana. po ev i od 1974. Mnogi su mi ljenja da je fi jedinica. fc mora biti manje od jedan. Mo da bi ivot na svakoj od tih planeta nastao ako mu damo dovoljno vremena. Ljudima je to po lo za rukom. Sada dolazimo do verovatno e da se na jednoj takvoj planeti razvije ivot. Ovaj parametar predstavlja mnogo vi e od broja. broj civilizacija u na oj galaksiji sposobnih za pan-galakti ku radio-komunikaciju je negde oko 10.L. samo je pitanje koliko. odnosno vreme u godinama od trenutka kad izmisle radioteleskope i nuklearne bombe.5. To se da proceniti. svakako. metanom. slanje poruka u bocama izgleda pouzdano kao DHL. Sada izgleda prihvatljivo da je to pribli no 0. zaklju ite sami. opet. U tu svrhu se danas koriste brojni zemaljski radio-teleskopi. pa ak i Mars u podalekoj pro losti. Prvi je to. ovo ima mnogo vi e smisla.na drugim planetama. verovatno vodom. Ovo je ve malo te e proceniti. Ovaj je d inovski tanjir. Karl Sagan je bio mnogo slobodniji u procenama ± ceo milion. da bez obzira na sve to to znamo. ak i da valjano procenimo sve pomenute parametre. u stanju da razmenjuje radio poruke sa teleskopom sli nih performansi udaljenim vi e stotina svetlosnih godina. kitovi i delfini. ivotu i nauci uop te. Najpoznatiji me u njima je. . fp je verovatno a da oko bilo koje od zvezda u Galaksiji kru e planete. ali stoji da i u ovom na em sistemu postoje svetovi sa amonijakom. fc je verovatno a da e inteligentni ivot razviti tehnolo ku civilizaciju. samo je pitanje da li vremena ima toliko? fi je parametar koji daje verovatno u da na planeti na kojoj se javio ivot do e i do inteligentne varijante. Otkako je Aresibo renoviran. Uslov za ovo "kom ijsko askanje" je da obe civilizacije naprave radioteleskope i da imaju dovoljno strpljenja. Jasno. jer evolucija izgleda kao toliko mo an fazon da nije jasno ta bi je u tome moglo spre iti. Po Drejku. Aresibo u Portoriku. do trenutka kad prestanu da postoje. uradio Drejk. injenica je. izgleda da ne pokazuju nikakvu ambiciju da otpo nu izgradnju radio-teleskopa. Dalje. a sasvim druga poku aj da sa njima pri amo. ali iza svih tih poku aja stoji sve ono to znamo o Kosmosu. O verovatno i da detektujemo signal koga alje neka druga tehnolo ka civilizacija iz na e galaksije najbolje govori uvena Drejkova formula. U pore enju sa ovim poku ajima.000. Do pre koju godinu nismo bili u stanju da procenimo ovaj parametar.

Jasno. ali. kada je izgledalo da je sve mogu e i kada su izdvajanja za nauku bila neverovatno velika prema dana njim merilima. Po etkom sedamdesetih. Od projekta se. teta. opet. To bi bila stvarno dobra satelitska antena. ipak. zar ne? . NASA je planirala projekat Kiklop. To udo je trebalo da bude sistem od 1500 radio teleskopa vrednih deset milijardi dolara.Slika d inovskog radio-teleskopa u Aresibu u Portoriku. koji bi slu io isklju ivo za traganje za porukama vanzemaljskih civilizacija. odustalo. ko e da da pare za ovakvo istra ivanje. procene su da bi ovakav sistem bio u stanju da na rastojanju od vi e desetina svetlosnih godina detektuje obi an TV signal. nema potrebe da sve na e anga ovanje baziramo na jednom jedinom teleskopu.

Ako ste gledali Zemekisov "Kontakt". onda znate kako VLA izgleda. VLA.. . Sistem radio-teleskopa poznat kao VLA (Very Large Array) u Nju Meksiku li i na par e hipoteti kog Kiklopa.. puno je ve i od D odi Foster.Umetni ki crte nikad napravljenog Kiklopa. U svakom slu aju.

Iste godine na Berkliju po inje i projekat SERENDIP (The Search for Extraterrestrial Radio from Nearby Developed Populations). Zahvaljuju i rotaciji i revoluciji na e planete. godine ekipa sa Berklija. ali sposobnost nije sama po sebi dovoljna. Ideja je da se stalno snima radio-nebo iznad na e planete i da se ti podaci kontinuirano obra uju.nekom drugom prilikom. koliko postoji .Internet. To je taman toliko podataka da ih ne bi obradili u ril-tajmu ni svi super-ra unari Planete. anse za uspeh su nam jako male i zbog toga je dobar deo posla potrebno odraditi na mobu. Kad se ra unar "naka i" na Internet. jeste.Projekat SETI@home Da li je na a civilizacija sposobna da ostvari Kontakt? Nema sumnje. Postoje razlozi za to smatramo da je ba ova frekvencija naro ito pogodna za pan-galakti ku komunikaciju. na elu sa Danom Verthajmerom. O igledno nam nedostaje i jedan Aresibo na ju noj polulopti. Aresibo je stacionarni radioteleskop i ne mo emo ga pomerati. obra uje ih dva-tri dana i rezultate alje. godine Karl Sagan. otpo inje projekat SETI@home. On uvek snima ono to se nalazi ta no iznad njega. sedamdesetih godina ovo je bio SF. Za godinu ipo. ali o tome . Dodu e. prvom slede om prilikom na Berkli. uvek u pozadini snima i radio signale na frekvenciji od 1420 MHz. "The Planetary Society" je odre io kesu. Naravno. Ovaj screen saver je svima dostupan i ko god ne zna ta bi njegov ra unar pametno radio kad ne radi ama ba ni ta. Slika do sada preskeniranog dela neba. on dovu e sirove podatke. mo e da instalira ovo program e i da se priklju i traganju za ET civilizacijama. 1999. 1979. SETI moba izgleda ne to druga ije nego kada se okopava kukuruz. Danas je malo druga ije. Dakle. Brus Marej i Luis Fridman su osnovali "The Planetary Society". bez obzira na to ta mu je u tom trenutku primarni zadatak. postoji samo ograni en pojas u kom se te ta ke mogu na i. Na alost. ta se ta ka na nebu stalno pomera i na taj na in "prebrisuje" radio-nebo. Radio-teleskop u Aresibu je u stanju da. Ekipa sa Berklija je napravila screen saver koji obra uje podatke iz Aresiba. Klju za re enje problema le i u fenomenu koga zovemo . fondaciju koja za cilj ima finansiranje potrage za vanzemaljskim civilizacijama. radio prijemnik sa d inovskom antenom u Aresibu svakodnevno snima 35 gigabajta "radio programa".

ali niko nije ni o ekivao da emo uspeti tako lako. Sve u svemu. B. jer stvarno ne znam ko e i kada biti u mogu nosti da ode po takav kamen. 1998. Za to vreme je obra en veliki deo neba vi enog nad Aresibom. Sonda se danas nalazi na sedamdesetak astronomskih jedinica daleko od Sunca. Muir. Ovakvu plo u na sebi nosi svemirska sonda Pionir 10. ta nije juzera. 25 July 1998. godine. mo da e nekad nekom ET ampolionu ova plo a pomo i da shvati kakve to poruke alju bi a sa "tre eg kamena od uto-zelenog patuljka" negde sa ruba Galaksije.. Preporu ene Web stranice: . lansirana 1972. Potraga je tek po ela. Ko zna. New Scientist. First Contact. udovi no veliki posao.. Sr an Verbi fizi ar Istra iva ka stanica Petnica Preporu ena literatrura: y y Hayes. Ukupno utro eno procesorsko vreme se vi e ne meri asovima ili danima. U pitanju je 250 000 godina CPU vremena. The American Scientist. Slika zlatne plo e sa Pionira 10. Jo uvek nema ni eg spektakularnog. nadajmo se da mu ne e trebati i Kamen iz Rozete. Prvo bi trebalo da otkrijemo signal koji. 1998. mo da. na projekat se "primilo" oko dva miliona ljudi.SETI@home. H. Zatim bi valjalo da na emo i nekog novog ampoliona da to de ifruje. predstavlja poruku. March/April 1998: 118-22. Collective Wisdom.

glinenim lampama i uvenom disku iz Festosa (slika 1). Naziv hijeroglifi je potekao od uvenih egipatskih hijeroglifa. Na njima postoje piktogrami koji se lako mogu prepoznati.org/amsci/issues/Comsci98/compsci1998-03. do oko 1650. ruka. One nisu.photojournal-b. zvezda.. niti se na bilo koji drugi na in mogu povezati.http://www.jpl.bigear.ssl. razre enje ovoga pitanja je i klju njihovog de ifrovanja. iako na prvi pogled tako izgleda. milenijuma pre nove ere pojavljuju se prvi zapisi u obliku pisma.com/ns/980725/alienscreen.edu/ http://www.film Roberta Zemekisa po romanu Karla Sagana Nastanak i razvoj U vreme postojanja minojske kulture na Kritu . kao to su glava. faze direktnog razvoja.gov http://www.html http://www.berkeley.setiathome.coseti.amsci. . strela.html Preporu en film: y "Kontakt" . To pismo.org/vol1no2/sagan. godine.od 3. koje se u literaturi razli ito naziva: minojsko pismo ili egejsko pismo. Prva faza razvoja pisma je hijeroglifsko-piktogramsko pismo. iako ova dva pisma nemaju nikakve direktne veze. koje je sa uvano na minojskim pe atima.newscientist.nasa. mo e se uslovno podeliti na tri faze.. Pretpostavlja se da je kori eno od 2200. No.org http://www.htm http://www.

. nama i najzanimljivija. Ova verzija pisma je kori ena u periodu od 1750. do 1200. Na eno je na velikom broju glinenih tablica i na Kritu.najstarije svedo anstvo drevnog minojskog pisma. Slika 2 . do oko 1450. Ono se koristi od oko 1400. je Linear B pismo. Pronala eni su samo na teritoriji ostrva Krita. Druga faza je ono to nau nici nazivaju Linearom A. godine. tako da mo emo govoriti o njima kao o ideogramima. Znakovi koji su ranije kori eni sada su svedeni na konture koje su te ko prepoznatljive. metalnim predmetima.. a najpoznatiji su zapisi na eni na 150 plo ica na lokalitetu Hagija Trijada.Glinena plo ica predstavom minojskog pisma poznatog kao Linear A. kamenu. Tre a faza.Disk iz Festosa . godine (slika 2). Bele e se na keramici. ali i na gr kom kopnu (u .Slika 1 .

najverovatnije neindoevropski (kao to je etrurski). Mikeni. ali postoji samo nekoliko istih znakova. kakvog ga mi danas poznajemo.Knososu oko 3000 tablica.. Tebi. uslovno re eno .) i jedino je de ifrovano (slika 3). u Pilosu oko 1500. .pragr ki. ili da je u pitanju. a u Linearu A ne postoje ni linije razdvajanja izme u redova. Opet uslovno mo emo govoriti o ovom pismu kao o varijanti Lineara A.Tri plo ice sa zapisima Lineara B. odnosno neka varijanta gr kog jezika iz koga e se kasnije razviti klasi ni gr ki jezik. Slika 3 . kao ni razvijen numeri ki sistem.. mogu e su dve pretpostavke: da je to pismo koje je bele ilo neki jezik koji je postojao pre gr kog na toj teritoriji. merni sistemi su razli iti. Koji je jezik u pitanju? Po to govorimo o vremenu bar 500 godina pre Homera i 1000 godina pre gr kih poznatih dijalekata.

dok je veza izme u ostalih znakova jo uvek u sferi pretpostavki.Kiparsko pismo Slika 4 . do 2. veka pre nove ere za bele enje gr kog jezika (slika 4). Ovo pismo je kori eno u periodu od 6. ali jasna veza je samo izme u 7 znakova.Kiparsko pismo. Postoje izvesne sli nosti izme u ovog pisma i Lineara B (slika 5). .

Za ranije faze razvoja pisma smatraju se piktografsko i ideografsko (nefonolo ki sistemi). Ipak su svi nau nici poredili ova dva pisma i dodeljivali Linearu B glasovne vrednosti kiparskog pisma (po to je ono ve bilo de ifrovano). po to ga u Linearu B nisu na tom mestu pronalazili.Uporedni prikaz kiparskog pisma i Lineara B. dok su slogovno i alfabetsko pismo (fonolo ki sistemi) nastali tek kasnije. koje sadr i oko 50 000 karaktera. Fonetsko pismo. i pri tome uglavnom odvojeni od govornog jezika. koji bele e akusti ku vrednost sloga. nama najbli e. jer se i sami slu imo takvim. Tip pisma Jezik se mo e bele iti na razli ite na ine. Najpoznatije ideografsko pismo danas jeste kinesko pismo. dok je za osnovnu pismenost potrebno znanje od oko 2 000 karaktera (!) Silabi ko (ili slogovno) pismo se danas sre e u japanskoj kani. logi no su zaklju ili da to nije gr ki jezik. ima do 35 karaktera koji bele e glasove. Oni su posmatrali disribuciju znaka S (se) koji je u gr kom jeziku frekventan na kraju re i i. . Na toj liniji razmi ljanja do lo se do zaklju ka da Linearom B sasvim sigurno nije bele en gr ki jezik. Broj znakova u ovakvom tipu pisma se kre e od 50 do 100 (nekada i nekoliko stotina) karaktera.Slika 5 . Fonolo kih sistemi su u tesnoj vezi sa akusti kom realizacijom govora: znakovi bele e ili slogove ili glasove jednog jezika. Razlika ime u njih je jasna: nefonolo ki sistemi se oslanjaju na sisteme simbola koji su u manjoj ili ve oj meri apstraktni.

ideogrami ena i dece.Predstavljanje brojeva u Linearu B. tako da mo emo pretpostaviti da su obele avali neku vrstu stoke. esto je bio upotrebljavan ideogram za mu karca ili enu. ne ba svih. ponovili bi znak za jedinicu 9 puta). Slika 7 . najpre mo emo pretpostaviti da je u pitanju silabi ko pismo. Organizacija je sli na rimskim brojevima. Postoje znakovi za jedinice. a uz enu je obele avan i broj njene dece (posebno de aka i devoj ica . ali sistem nije bio poziciono ure en (ako su hteli da predstave broj 9. . Me utim. Slika 6 . materijal je omogu io neku vrstu klasifikacije (slika 9): uz ideograme za svinju i konja su se esto nalazila jo tri ideograma.Kompletan zapis nekoliko znakova .slika 7). hiljade i desetine hiljada (slika 6). Neki su bili do te mere stilizovani da se veza sa izgledom bi a ili stvari koje predstavljaju izgubila. Ideogrami Kao to je ve re eno. to opet upu uje na to da pred sobom imamo silabi ko pismo. tako da nam pojam koji se iza njih krije nije poznat. tako da je njihovo zna enje mnogo lak e odgonetnuti. destice. Grupe znakova u zapisima su odvojene vertikalnim linijama i du ine su od 2 do 8 znakova. Ipak. Brojevi Na osnovu gra e nije bilo te ko zaklju iti da su brojevi bili bele eni u dekadnom sistemu. ideogramske predstave nemaju previ e veze sa akusti kom realizacijom re i.Ako imamo u vidu da je ukupan broj znakova koji se koristio u Linearu B oko 90.

Manje ili vi e ozbiljno. Nije se znalo koji je jezik u osnovi. Pored toga. Sve zaklju ke koji su u ovom tekstu navedeni.O Majklu Ventrisu Pre nego to se Majkl Ventris (slika 8) po eo zanimati za ovaj problem. moralo se krenuti od metoda kojima se koristila kriptografija. imaju slobodnu distribuciju. Dakle. ni lingvista. 38 i 61. istra iva i su poku avali na razne na ine da pri u materijalu koji su imali.. kao to je to svojevremeno bio slu aj sa Kamenom iz Rozete (uz pomo koga je ampolion de ifrovao staroegipatske hijeroglife). bilo je je i razmi ljanja o samom sistemu jezika. ta je Ventris uradio? 1. bile liste. naj e e pojavljuju u inicijalnoj poziciji (na po etku re i). . uzeo je u obzir op ti sadr aj natpisa . dakle. Svoj prvi rad u vezi sa ovim problemom Ventris je objavio sa 18 godina (1940). kada je ve bio do ao do re enja. Uglavnom. Slika 8 . D on edvik. ali svi njihovi poku aji su se zavr avali bez uspeha. jednog znaka 3. da li je flektivni ili nije. istina.to su. Jasno je da ne moramo znati fonetsku vrednost znakova da bismo razumeli neki tekst. katalozi. tra io je tzv. posmatraju i sa lingvisti ke strane. jasno je da je ovde u pitanju bila prevashodno izrazita inteligencija. neprocenjivo mu je pomogao filolog i profesor gr kog jezika na Oksfordu. Ipak. dao je Majkl Ventris. paterne. godine. ak.Majkl Ventris. nije se mnogo odmaklo. uglavnom. dakle ni arheolog. koje je Ventris obele io brojevima 8. inventari. a kona no je de ifrovao Linear B 1952. 2. da li razlikuje rodove ili mno inu i poku aj da se prepozna ne to to bi se moglo identifikovati kao bilo koji oblik fleksije. Kako je sam Ventris bio arhitekta. analizirao je distribuciju znakova . sposobnost i upornost. u njegovom radu. oni se mogu na i u bilo kojoj poziciji u re i. Kako je Linear B de ifrovan? Nije bilo nijednog biligvalnog zapisa koji bi bio klju razre enja pisma.u estalost pojavljivanja uop te i pojavljivanja na odre enim mestima Prvo zapa enje koje je dalo rezultate je to da se znakovi. tako to je svaki znak obele io brojem.. zatim je sli ne znakove grupisao i poku ao da na e varijacije natpisa ili.

u-sa-di-ti.veznik. To zna i da su ovim znakovima bili obele avani isti vokali. Zatim. ako imamo u vidu da su u pitanju spisi koji predstavljaju liste (slika 10). o-pa-nak. ako re po inje vokalom. pa nije odmah zasigurno tvrdio da je u pitanju znak za isti vokal. onda mora postojati znak da obele i taj vokal. (npr: A-na. razmatrao je re i koje se razlikuju samo u ponekom znaku. Slika 10 . zato to se on esto nalazio i u finalnoj poziciji (na samom kraju re i). verovatnije . . Za to? Ako imamo na umu da su znakovima bili bele eni slogovi (u idealnoj formi: konsonant-vokal).Ilustracija analiti kog procesa Majkla Ventrisa: znak 78 u finalnoj poziciji.O igledni ideogrami u Linearu B. Znak 78 se esto nalazio kao poslednji i pretpostavka je bila da je u pitanju neki sufiks ili.) Sam Ventris je bio sumnji av kada je u pitanju znak 61.Slika 9 . Ukoliko su te re i bile dovoljno duga ke onda je mogao govoriti o tome da su odre eni znakovi u vezi (slika 11).

koji je bele en.Odnosno. odnosno.Fleksije u Linearu B. Tako je formirao nekoliko parova. . Najvi e varijacija Ventris je nalazio na kraju re i. ili isti konsonant (npr: do-to ili do-du). te da su se tako mogli oma kom zameniti. bilo je jasno da jezik. to je dokazivalo postojanje sufikasa. Dalje je pretpostavio da ti sufiksi koji ozna avaju rod (slika 13). to bi se onda ovi mogli nazvati i deklinacijskim sufiksima. kako ih je odredio Ventris. Kako su u pitanju imenice. Slika 12 . da sadr e ili isti vokal. Slika 11 . dokazivalo je pretpostavku da je u pitanju flektivni jezik (slika 12). imaju isti vokal i pridodao ih je parovima koje je formirao. Pronalazio je iste re i koje su bile upotrebljene uz znak za enu ili mu karca i imale razli ite nastavke. Dakle. razlikuje rodove.Parovi veza izme u grupa znakova u Linearu B.

koja je pokazivala veze do kojih je do ao. najvi e paralela nalazi upravo sa .Ventrisova tabela veze izme u znakova Lineara B prema u estalosti. Slika 14 .gr kim jezikom! . tj. Iako je sve vreme poku avao da uporedi jezik koji je bele en Linearom B sa etrurskim. Ona je pokazivala veze me u znakovima po tome da li sadr e isti vokal ili isti konsonant. U tu tabelu je smestio oko 60 znakova koji su bili frekventniji u gra i koju je imao.Slika 13 Razlikovanje rodova u Linearu B. ak i nehotice. frekvenciji istih vokala ili konsonanata. ipak. Nastavljaju i istra ivanja u tom smeru Ventris je formirao tabelu (slika 14).

i prona ao slede e varijante: a) b) c) d) 08-73-30-12 08-73-30-12-45 08-73-30-41-36 08-73-30-41-57 prost oblik lokativ /pridevski /oblici Dakle. odakle je kolona I ona iji znakovi sadr e vokal i.. red VIII (30. Recimo: 1. a da je sam natpis: ko-no-so .. Ventris je zatim poku ao da prona e potvrdu za svoje zaklju ke u materijalu koga je imao. odatle je kolona V ona iji znakovi sadr e vokal a u kombinaciji sa nekim konsonantom 2.o-no-so). Ve je po ela da se ra a sumnja da je u pitanju neka varijanta gr kog jezika. Oni se nalaze u II redu.Amnisosu. pragr ki.Knosos! Otuda je X red . Od toga. zbog kiparskog ti koji je sli an znaku 37. ime re avamo jo jedan red IX = m.. 24.a. imao je znakove za a i ni. .. To su 70-54 i 70-42. znakovi 73-30 su mi-ni (odnosno mni). opet. iz gr kog jezika: ko-ros i ko-re (slika 15). prema tabeli.Razre enje Mukotrpno napravljena tabela ipak ni ta ne re ava. tj. 12 je so. bilo ga je jedino mogu e re iti tako da je vrednost znaka 70 . trebalo je otkriti znakove 42 i 54.. Zbog silabi kog sistema treba tragati za slede om konstrukcijom a-mi-ni-so..k. to je bilo esto u gr kom jeziku.. sadr ali . a mozaik nam je sve vi e otkrivao gr ki jezik. Fonetska vrednost nekih znakova je na ovaj na in bila razre ena. Najprihvatljivije re enje nam dolazi. zna i sadr e isti konsonant. a ozna avali de ake i devoj ice. zbog toga to je kiparski znak za na sli an znaku 06 3. 52. odakle je kolona II o i VII red s. znak 08 jeste glas a zbog velike u estalosti pojavljivanja. Tra io je one konstrukcije koje su odgovarale shemi 08-. Kona an dokaz dobijamo razre enjem natpisa koji su se nalazili uz ideogram za enu. Nametalo se re enje koje nam je. Nastavci koji su se javili pod c) -36 i d) -57 su. -ja. Odakle je bio re en i IV red -j. 06) je n. znak 61 je vokal i. Pretpostavio je da e se ona prona i u natpisima imena jedne od morskih luki na Knososu . Kako se esto nalazio natpis "formule" 70-52-12 (. ukazivalo na gr ki: da su u pitanju mocioni sufiksi (nastavci za obele avanje roda) -jo.ko. Ventris dalje pravi itav niz pretpostavki od kojih se neke pokazuju ta nim.o. Nemogu e je bilo ne primetiti da je u estalost zankova koji sadr e s bila velika na kraju re i. Po to je otkrivena fonetska vrednost znaka 70 . opet.ko. ondnosno .-30-. Kockice su se polako slagale.

ve varijanta koja je 500 godina starija od Homera i 1000 godina starija od standardnog ati kog dijalekta (slika 16). proveravaju i i upore ivaju i.Grupe silaba u Linearu B koje ozna avaju de ake i devoj ice (koros i kore). godine BBC ga je pozvao da govori u emisiji na njihovom Tre em programu i on tada koristi priliku da obelodani . ali ne gr ki kakvog mi poznajemo. Veliki deo tabele je bio re en. Slika 16 .Slika 15 . Tada je Ventris bez sumnje mogao da zaklju i da je jezik koji stoji iza Lineara B gr ki. mogao je da transkribuje sve vi e tekstova i sve vi e je bio uveren da je njegovo re enje ta no. U junu 1952.Mapa gr kih dijalekata u klasi no doba.

konsonatske grupe. ali ih niko do tog trenutka jezi ki nije ispitao. koji je tada iskopavao palatu Pilos. na kraju.Lineara A. Poznaju i dobro gr ki jezik i njegove dijalekte. Blegen je sam mogao da pro ita i rastuma i natpise na tim tablicama. prema mi ljenju ovog filologa . Slika 17 . a mnogi su poku avali da ospore njegova otkri a. U maju 1953. I. On je prethodne godine tamo otkrio najve u kolekciju tablica Lineara B do danas poznatu . Reakcije su. bile burne.Ventris je na ao re enje. edvik mu je dosta pomogao u daljem radu. Po to je predavao gr ke dijalekte na Kembrid u. D on edvik je dobio Ventrisove spise koje je detaljno prou io i.Tabela razvoja znakova minojskog pisma: u kolonama H su znaci hijeroglifske. to je i do danas ostalo neosporno.svoje otkri e (slika 17). Re enje Majkla Ventrisa je time bilo u potpunosti nau no potvr eno. Dao je preciznije opise izgovora znakova koji su se bele ili. estitao Ventrisu. godine Ventris dobija pismo od profesora Blegena. u kolonama A . a u kolonama B Linear B pisma.kako su bele ili diftonge. naravno. .uvenu Arhivu iz Pilosa. Koriste i se Ventrisovim otkri em. opisao je zatim kompletnu ortografiju ...

Deciphrement of Linear B. lukaviji. ubila i na mestu ga ivog pojela.htm Kanibalizam se mo e najjednostavnije definisati kao (zlo)upotreba pripadnika sopstvene vrste u ishrani. Danas se ne mo e sa sigurno u tvrditi da li su stanovnici ukutjena pre 400 000 godina koristili mozak i ostale delove tela svojih sunarodnika u ishrani. Na svojim daljim putovanjima on je plovio karipskim morima i susretao se sa tamo njim ivljem. 1528.net/~velikovsky/dag/decipher. na bazi lobanje Pekin kog oveka iz pe ina ukutjen u Kini nalaze se ve ta ki napravljene rupe. . ve se ovaj pojam upotrebljava i kod svih ostalih ivotinjskih vrsta.Mirjana elma lingvista Istra iva ka stanica Petnica Preporu ena literatura y Chadwick. J. (2nd edition). ali nije ni poku ao da pru i bilo kakvo obja njenje ovakve pojave. Oxford: Univesity Press Preporu ene Web stranice: http://www. ili su va enje mozga i njegovu konzumaciju praktikovali da bi nekim magijskim putem postali pametniji. pri iskrcavanju na jedno od ostrva. me utim. Gore navedena pri a predstavlja prvi pisani izvor o postojanju kanibalizma. da utvrde da li je ovakva praksa postojala u nekoj ljudskoj populaciji.. godine.crosswinds. koji je uo io ovu pojavu putuju i po morima Srednje Amerike. zadesila ga je potpuno neo ekivana sudbina: odmah po silasku sa broda grupa domorodaca ga je uhvatila.com/0796issue/0796scicit01.html http://www. Me utim.sciam. Ova pojava se ne odnosi samo na ljudsku vrstu i stoga se kanibalizam ne mo e poistovetiti sa ljudo derstvom. koje su najverovatnije slu ile da se pro iri postoje i veliki otvor (foramen magnum) i "olak a" va enje mozga. na osnovu prisustva odre enih karakteristika na skeletnim ostacima. moreplovca koji je prvi stigao do Njujor kog zaliva. Ovakva tu na sudbina zadesila je ovanija Verazana. On je tada primetio da odre ene grupe ljudi koji ive na Kubi i Haitiju jedu meso svojih saplemenika. Pretpostavke o postojanju kanibalizma me u pripadnicima ljudske vrste datiraju jo iz davne pro losti. hrabriji. Na primer. Smatra se da je pojam "kanibalizam" prvi upotrebio Kristofer Kolumbo. 1972.. dana nji nau nici mogu. dok je cela posada to bespomo no posmatrala.

Urezi na ostacima lobanje iz Krapine . Ne to uverljiviji dokazi poti u iz pe ine Vindija (tako e u Hrvatskoj). ali dubokih useka na jagodi noj kosti.Slika 1 . gde je na ostacima najmanje est individua uo eno prisustvo zasekotina razli itog stepena. kao i to da se izme ane ljudske i ivotinjske kosti nalaze odba ene u jami.Neandertalcima i datiraju od pre otprilike 45 000. Sli no se mogu tuma iti i nizovi tankih i preciznih. ali su mogli da nastanu i tokom pripreme ostataka pokojnika za sekundarno sahranjivanje. Potencijalni znakovi kanibalizma otkriveni su i me u na im srodnicima . Zasekotine na lobanji broj 20 iz Krapine u Hrvatskoj (slika 1) dugo su vremena bile predmet rasprave u krugovima fizi kih antropologa.nau nici su podeljeni po pitanju da li se ovde radilo o svedo anstvu kanibalizma ili o ritualnom urezivanju. Sama analiza ovog materijala nije preterano pouzdana. . gde su ljudske kosti se ene i lomljene i jednostavno razbacane po podu pe ine bez ikakvog obreda sahranjivanja (slika 2). jer su iskopavanja vr ena jo 1899. Ovi tragovi bi mogli da ukazuju na postojanje ljudo derstva. godine. kao i unutar o nih duplji na lobanji sa lokaliteta Bodo u Etiopiji. Istra iva i koji prou avaju ove ostatke tvrde da izuzetna fragmentovanost kostiju i postojanje zasekotina na njima govore u prilog praktikovanju kanibalizma. Jo jedan primer sli ne prakse jeste i lokalitet Atapuerka u severnoj paniji. starosti oko 600 000 godina. pa do preko 130 000 hiljada godina. jer sli ni tragovi nastaju i prilikom i enja kostiju od ostataka mi i a i drugih tkiva. a do dana njih dana nije sa uvano dovoljno ivotinjskih kostiju da bi se utvrdilo da li su ljudski i ivotinjski ostaci imali isti tretman.

Fragment ljudske kosti iz pe ine Vindija (Hrvatska). sa tragovima se enja kremenom alatkom.Slika 2 .Ljudske kosti sa lokaliteta Mankos. Jedan od najdetaljnije ispitivanih lokaliteta na kojima su uo eni eventualni posredni tragovi ljudo derstva na ljudskim kostima jeste lokalitet Polaka Vol (Polacca Walsh) u Arizoni. Slika 3 . . Tokom iskopavanja ostataka 30 individua otkriveno je prisustvo zasekotina i tragova gorenja na kostima. nastali neposredno pred smrt i koji su ostavljali sli ne tragove na kostima. sa vidljivim tragovima "obrade" Posle ovakvog okantnog otkri a. kao to su destruktivno delovanje ivotinja strvinara. delovanje faktora spolja nje sredine ili tragovi povreda od oru ja. Otkrivene individue su pripadale Anasazijima. nau nici rom sveta su po eli da obra aju mnogo vi e pa nje na tanane detalje koji su izdvajali tragove kanibalizma od drugih procesa. koji veoma li e na tragove koji se mogu na i na ivotinjskim kostima za koje znamo da su kori ene u ishrani. precima dana njih Pueblo Indijanaca.

le evi bili pe eni ili kuvani kao i bilo koja druga vrsta mesa. vidljivi su i tragovi gorenja. fizi ki antropolozi poku avaju. ne bi li se ta no odredio na in nastanka takvih promena. za potpunu analizu ovakvih tragova neophodno je koristiti mikroskop. Na ovakvim ljudskim kostima vidljivi su tragovi kasapljenja. jer su jake zglobne veze morale da budu iskidane da bi se lak e manipulisalo odre enim delovima tela. Uglavnom. naro ito u predelima zglobova. Drugo obja njenje bi bilo da se kanibalizam javljao kao reakcija odre ene ljudske grupacije na sveprisutni stres. ali detaljnijim pregledanjem ko tanih ostataka iz praistorije uo ava se da to ipak nije tako retka pojava. Tako e. Na kostima se mogu konstatovati i tragovi lomljenja.Figurica iz Perua na kojoj je prikazan kanibalizam. kada se prona u ljudski ostaci. infanticidom. Ubijanje ljudi i kori enje njihovog mesa kao hrane mogli bi da predstavljaju i jedan oblik dru tvene kontrole. izme u ostalog. ali usled sve pa ljivijih analiza o uvanih skeletnih ostataka po inje da se dobija sve ve i broj informacija. treba imati na umu da su skeletni ostaci tretirani kao ostaci bilo koje druge ivotinjske vrste koja je slu ila za ishranu. najverovatnije. ili mo da neki vid "le enja" Upra njavanje kanibalizma se uvek smatralo nekom vrstom anomalije u ljudskom pona anju. Jedna od pretpostavki je i da ova pojava predstavlja na in smanjivanja broja stanovnika susednih populacija. da objasne i na in sahranjivanja. nije bila jedini razlog za surove obi aje me u na im precima.Broj zasigurno potvr enih slu ajeva kanibalizma u otkrivenim arheolo kim populacijama jo uvek je mali. U slu ajevima kada se pretpostavlja da se radi o kanibalizmu. To zna i da pokojnici nisu bili sahranjivani. tj. . Osim posmatranja golim okom. ve da su njihovi ostaci prona eni u jamama ili na podovima stani ta izme ani sa kostima ivotinja. to kazuje da su pre kori enja u ishrani. naro ito ubijanjem dece. Ovakva istra ivanja osvetljavaju jednu potpuno drugu dimenziju ljudskog postojanja i ukazuju da ekstremna glad. Slika 4 . koje je praktikovano da bi se lak e do lo do veoma hranljive ko tane sr i.

U etnolo koj literaturi postoji itav niz zapisa o praktikovanju kanibalizma irom sveta. a zatim bi se pepeo me ao sa drugim sastojcima i davao de acima prilikom ceremonije inicijacije. meso razdeljeno ni im oficirima. a antski poglavica je ubio sir arlsa Makartnija 1824. hrabrosti ili bilo koja druge osobine koja je mrtvu osobu krasila za ivota. Zulu ratnici mogu da netremice i neustra ivo gledaju u neprijatelja. Kod plemena jugoisto ne Afrike. u procesu uvo enja de aka u svet odraslih. Kao izvor neobi ne hrabrosti smatran je i mozak. u nadi da e postati nadmo an i nepobediv. pripadnici plemena Ifugao sa Filipina i Kaji iz Nove Gvineje bukvalno isisavali mozgove svojih neprijatelja. i jetra je smatrana za organ koji ukoliko se pojede. Uveren da se osobine mrtvog junaka prenose pro diranjem nekog od njegovih delova tela. Po to je arls Makartni smatran izuzetnim junakom. uvek kada se govori o ljudo derstvu. Postoji zabele ena pri a da je poglavica plemena Zulu.Naravno. nadprirodno sticanje mudrosti. navodno.Stereotipni prikaz ritualnog kanibalizma kod Asteka. a kosti uvane kao svetinja u Kumasi. Razlozi zbog kojih bi meso i krv mrtvih ljudi bili kori eni u ishrani su. Kod ovog plemena postoji i verovanje da ukoliko pojedu obrve i sredinu tela svojih neprijatelja. mo e da prenese hrabrost pokojnika. Izgleda je lak e prihvatiti da su ovakvi tragovi na kostima nastali tokom ratnih sukoba ili sprovo enja nekakvih rituala sahranjivanja. jer su verovali da e na taj na in postati hrabriji i u dovoljno sna ni da pobede svoje neprijatelje. Ovo verovanje je bilo rasprostranjeno me u Kamilaroima iz Novog Ju nog Velsa. . te su Tolalici iz unutra njosti Celebesa. njegovo telo je osu eno. odre eni delovi tela ubijenih neprijatelja bi se pekli dok se ne bi pretvorili u pepeo. Slika 5 . Osim srca. godine i pojeo njegovo srce. Naura Indijanci sa Nove Grenade su jeli srca panskih konjanika (koji su ih terorisali). ljudi te ko prihvataju injenicu da su predstavnici njihove sopstvene vrste sposobni za ovakav in. Matuana popio u trideset poglavica plemena koje je pokorio.

Zanimljivo je da je u prvoj polovini XX veka u Isto noj Papui Novoj Gvineji. te stoga oni i nisu umirali od ove bolesti. kod plemena Fora zabele eno retko oboljenje kuru. da pojedemo nekog od svojih bli njih! Julija Kele evi lekar i fizi ki antropolog Beograd .Slika 6 . Bolest se manifestuje itavim nizom poreme aja funkcija malog mozga. Ova bolest je predstavljala uzrok smrti polovine enskog stanovni tva i velikog broja dece."Lovci na glave" sa Papua Nove Gvineje. Verovatno retko ko od nas uop te mo e da prihvati da smo u stanju. retki su verodostojno dokumentovani slu ajevi o kori enju ljudskog mesa u ishrani. epidemija ovog retkog oboljenja je u potpunosti zaustavljena. koji tokom svojih zlo ina praktikuje kanibalizam. Ukoliko zanemarimo senzacionalisti ke lanke iz svakodnevne tampe koji govore o jo jednom novootkrivenom masovnom ubici. Na obdukcijama su uzimani uzorci mo danog tkiva. da bi kasnije bio zahva en ostali deo centralnog nervnog sistema. kao predstavnici samoproklamovane najsavr enije vrste na zemlji. a da je ovo strogo zabranjeno odraslim mu karcima. Nakon trajnijeg iskorenjivanja kanibalizma u ovom podru ju. iz kojih je izolovana jedna vrsta virusa za koju se smatralo da je izaziva ovog oboljenja. Epidemiolo kim istra ivanjima utvr eno je da ene i deca koriste u ishrani mozgove svojih saplemenika.

u kojoj su bili jo i vlasi . Pored takvog odnosa gradskog i seoskog stanovni tva. ali povrh svega. Ulcinj i Bar) i novoosvojenim vizantijskim krajevima (Skoplje). Slika 1 .html Ko su stanovnici sela? Srbija je pre oko 700 godina bila zemlja u kojoj su se gradovi (Novo Brdo. kao i brojni trgovi u unutra njosti zemlje tek po eli razvijati.com/~trance/cannibal.sto ari. Prizren i Pri tina). Svi stanovnici sela . razumljivo je da su uz rudarstvo. zavisne seoske zanatlije.meropasi (zemljoradnici) su spadali u grupu feudalno zavisnog stanovni tva. ogromna ve ina stanovni tva je ivela na selu (slika 1). bilo je ne to starih gradova u primorskim oblastima (Kotor. osnovu privrede inili zemljoradnja i sto arstvo. sokalnici (vrsta .Karta srednjovekovne Srbije u vreme kralja Uro a II Milutina (1282-1321).netaxs. Drivast.Preporu ene Web stranice: http://www. Pored toga.

bila to ve a reka ili neki manji izvor. U posedu manje vlastele i pronijara moglo je biti samo nekoliko sela. a razmak izme u gra evina iznosio je od 2. esto se u sredi tu sela ili na obli njem bre uljku nalazila seoska crkva oko koje se prostiralo groblje. bila za njih i obavezama vezana. To su bili velika i mala vlastela.Izgled srednjovekovnog srpskog sela iz XIV veka. Ovu grupu zavisnog stanovni tva Du anov zakonik naziva sebrima. dok je velika vlastela dr ala i vi e desetina sela.posluge). Ku a Tokom XIII i XIV veka. imali su u posedu preko 90 sela. sam vladar i pronijari (nenasledna vojni ka imanja). Manja grupa ku a odvojena od mati nog naselja vi e kilometara naziva se zaselkom. Manastiri poput Sv. a samim tim. Uz to. pa njaka i puta. Temelji . otroci (robovi) i jedan deo seoskih popova. pa do vi e desetina metara (slika 2). ali je broj mogao da varira od 10 pa do 200 domova. a obi no predstavlja za etak novog sela. Kako izgleda srpsko selo u srednjem veku? Sela su skoro uvek bila podizana na mestu gde postoji pija a voda. u seoskom graditeljstvu preovla uju drvo i kamen kao osnovni gra evinski materijali. uma. Arhangela kod Prizrena. ali se kao lokalne varijante javljaju bondru are i kamene ku e. Prose no selo je brojalo oko 40 ku a. Sela su pripadala gospodarima. Slika 2 . manastiri. tako e je bila bitna blizina obradive zemlje. Ku e i druge zgrade bile su uglavnom grupisane na jednom manjem prostoru. Prema Du anovom zakoniku o potrebama jednog monaha brinulo se 20 ku a ("i na tisu u ku a da se hrani u manastirima pedeset kalu era").

igraju va nu ulogu u seoskoj privredi.10 do 50 stabala po domu. te za tada nje enske poslove . dok su na njima bili gra eni zidovi od drvenih talpi. je am. Svako seosko doma instvo uz samu oku nicu ili ne to dalje od ku e. nalazilo se ogra eno ognji te.e ljanje i predenje vune. ku a je uglavnom slu ila za spavanje i pripremanje hrane. nego je dim izlazio kroz krov ku e. skoro jednaku zemljoradnji (slika 4). Seoske ku e su obi no imale dve prostorije. dok se po selima uglavnom vo e gajilo za potrebe doma instva . Slika 3 . mnoge druge aktivnosti. a pored toga. niske stoli ice i sinija (sto). Krovna konstrucija je od drvenih greda. itelje ku e ini uglavnom tri generacije. bob i gra ak. Najzastupljenije vrste povr a su crni. u blatu ili kre nom malteru. ra i proso. Verovatno najve e zasejane povr ine obuhvatali su p enica. ali ima i slu ajeva mnogo prostranijih ku a. Povr ina prostora za stanovanje naj e e se kretala se izme u 20 i 40 m2. kao i tkanje razli itih tkanina. Pod u prostorijama je naj e e bio od nabijene zemlje. jabuka i duda. velik je broj porodica koje su imale mnogo vi e eljadi. a retko tri ili vi e (slika 3). kupus. Po to se ve ina dnevnih aktivnosti obavlja na imanju i oko stoke. U sredini ili jednom od uglova. pori(prazi)luk. naj e e kru aka.ku e bili su od lomljenog kamena. veoma va ni proizvodi koji su imali veliki udeo u ishrani bile su mahunarke. Od aka nije bilo. a krov je bio pokrivan slamom ili indrom. kao to su so ivo. a mali prozori zatvarani su masivnim drvenim kapcima. Ku e gotovo da nisu imale name taj u dana njem smislu. Velike povr ine pod vo em i vinogradima bile su privilegija vlastele i manastira. tre nji. a naro ito sto arstvo. obra ivalo je vrt sa povr em. dok je prose no doma instvo imalo oko 8 lanova. Skromno poku stvo sa injavalo je nekoliko klupa za sedenje. . beli.Presek srednjovekovne seoske ku e. a mo da polica i obavezan razboj. od ega su bar polovinu inila deca. Proizvodi Iako se meropasi smatraju zemljoradnicima. Uku ani su spavali na slami prekrivenoj asurama. rotkva i repa. Tako e. ljiva.

meso i mast. ve ina dana njih ljudi bi ocenila kao neukusnu i bljutavu. divlji luk. tako i za periode godine kada nema postova. kakvi su mle ni proizodi.. kao i nakva eno so ivo. uglavnom neutvr ena naselja sa tr i tem. Onda nju hranu. Ne to ukusnija bila su razli ita variva sa mesom.. Hrana i pi e Od sticanja samostalnosti Pravoslavne Crkve. za sebre imao izra en ekonomski zna aj. spremana od kupusa i zelja. a potom i ireg tr i ta. Ovo se naro ito odnosi na ovsene i zobene ka e. po to je onda nja stoka mnogo sporije napredovala. crkva Vaznesenja Gospodnjeg . drva. godine. Pored povrtlarskih biljaka. kova kim i tesaraskim zanatom. ili neke porodice. sela sa povoljnim polo ajem dobijaju na zna aju pa prerastaju u trgove. kako za velike praznike. . Pored svega toga. Sa razvojem privrede i trgovine tokom XIV veka. Detalj oranja iz ciklusa "Stvaranje sveta". a ne u tada njoj srednjovekovnoj ode i. jedna zemljoradni ka porodica nije mogla pre iveti a da nije uzgajala stoku.. Obi no je na jedno doma instvo dolazilo 1-2 vola. uticaj crkve se ose ao sve vi e u svim oblastima ivota.Slika 4 . Ja anjem organizacije crkve (naro ito parohijskih). poslovi oko sena. bitni udeo u ishrani imalo je samoniklo bilje: gljive.oko 1345. a tako e i u ishrani. pored verske uloge. jer je omogu avao da se u siroma nim zajednicama u tede vredne i retke namirnice u ekonomskom i prehrabenom smislu. srpski seoski ivot po inje mnogo vi e da pro ima pravoslavna duhovnost.Manastir De ani. p elarskim.. a krave su davale samo 2-3 litra mleka dnevno! Ovu hranu trebalo je sa uvati u odre enim koli inama. Ovo je bilo neophodno. Obi no se radi o mesecima u kojima se obavljaju te ki fizi ki poslovi. Pojedina sela. kao to su oranje. Same seoske zanatlije uglavnom su se trudile da najpre zadovolje potebe samog sela. Seljak na freski naslikan je prema anti kom uzoru. zelje. a esto i sa pana urima (va arima). samo to se radi o daleko manjem broju grla nego kod Vlaha. 3-4 svinje i 10-20 ovaca. 2-4 krave. Post je. bavile su se grn arskim. a sli ne njima bile su ka e od boba i gra ka. Svinje koje su se uzgajale bile su 2-3 puta manje nego dana nje (maksimalno do 100 kg).

Me u ni im slojevima stanovni tva. Od nakita.. Nakit je izra ivan od srebra. naro ito za slu enje i skladi tenje hrane.. . min u e (slika 7). Odevanje Za ode u se isklju ivo koriste prirodni materijali koje esto proizvodi samo doma instvo.. dok je drugi deo mogao biti sa uvan su enjem. bronze i staklene paste. na selu se naj e e nose narukvice (slika 6). pantalone i haljine) i vune ili ivotinjske ko e (obu a. Obi no su sami seljani uzgajali lan i konoplju i vlastitim snagama ih prera ivali u vlakna. sli nu kapama koje su se do na ih dana zadr ale u narodnim no njama Hercegovine. Bosanske Krajine. te je na selja ku trpezu dospevalo retko. prsluci.Devojka sa crvenom kapom. Like. najzastupljenija pi a su (zbog jednostavnog na ina pripremanja i dostupnosti sirovine) bili pivo i medovina. prstenje (slika 8) i ogrlice (slika 9). a pored toga u upotrebi je bilo i razno drveno posu e. a njega su uglavnom nosile mla e ene.Osnovne namirnice ivotinjskog porekla predstavljali su sir i mleko. Meso se naravno najbolje konzerviralo soljenjem i dimljenjem.) Zapisi iz tog vremena esto pominju da Srpkinje nose malu ensku crvenu kapu (slika 5). Za izradu ove jednostavne ode e upotrebljavale su se tkanine dobijene od lana (duge ko ulje. osim suvog mesta. koji su i obilno kori eni. a dobar deo se lako odr avao zimi u trapovima sa slamom. Slika 5 . Hrana se pripremala u skromnom zemljanom posu u. ogrta i. prema opisu putopisaca iz XIV i XV veka.. to se naro ito radilo sa vo em. Vino je bilo privilegija vi ih slojeva. Ve ini proizvedenog povr a nisu bili potrebni posebni uslovi za uvanje.

Slika 7 . ali pored toga su dr ali i odre en broj goveda i konja. U njima je obi no ivelo izme u 20 i 100 porodica. Sli na katunska naselja postojala su u ni im podgorskim krajevima. Kao i danas. filigrana i . Od stoke su prete no uzgajali ovce. Slika 6 . na visini od preko 1000 m. Datira iz X-XIII veka. i u srednjem veku bio je uven i nadaleko cenjen vla ki sir. Ovaj pojam u srednjem veku je obuhvatao sto are razli itog etni kog porekla. Srednjovekovna dokumenta prvi put pominju katune u XII i XIII veku. i u blizini planinskih izvora i vrela. Oni su mogli biti podizani na planinama bogatim pa njacima. izra ena u tehnici kovanja.Min u a od bronze. kako one srpskog sa slovenskim imenima.Narukvica od staklene paste sa srednjovekovnog groblja onaj kod Prizrena.sezonskim naseljima od tro ne gra e. Sto ari ive u katunima .Vlasi i Arbanasi Polunomadsko stanovni tvo koje se isklju ivo bavi sto arstvom i proizvodnjom namirnica ivotinjskog porekla naziva se Vlasima (slika 10). tako i one sa neslovenskim imenima koji su govorili jezicima romanske i gr ke jezi ke osnove (slika 11).

Slika 8 . Crkva je u selima brzo zauzimala centralno mesto u ivotima me tana. ve bave i se isklju ivo sto arstvom ive u katunskim naseljima. crkva je kroz dugi vremenski period uspe no hristijanizovala seoski ivot i mnoge drevne obi aje delimi no u inila prihvatljivim za Crkvu. U svemu sli an ivot Vlasima vode Arbanasi (Albanci). po to su se svi va ni doga aji odvijali oko seoskog hrama: kr tenje i primanje dece u zajednicu. do kumbinija na jugu. tako da su retke seoske crkve u koje je moglo stati vi e od 100 ljudi istovremeno. od XIV veka sve e e se kao sto ari i stanovnici katuna javljaju na imanjima srpske vlastele i manastira. kada su naseljavali oblasti visokih planina izme u Dra a i Ohridskog jezera. prete no zidane od kamena. Zahvaljuju i pokretljivosti. ven anje.. ve i broj stanovnika rimokatoli ke veroispovesti ivi u primorskim oblastima. opelo i sahrana na groblju pored crkve. nedeljna i prazni na bogoslu enja. ponekad u kombinaciji sa opekom. Sa druge strane. ponekad sa kupolom nad naosom. Arbanasi se pominju u XI veku. Na teritorijama sa boljom crkvenom organizacijom. a datira iz XI-XV veka. Seoska crkva Velika ve ina stanovnika srednjovekovne Srbije pripada Pravoslavnoj Crkvi. svako selo je imalo svog sve tenika. proslave praznika.posrebrivanja. koji naseljavaju trgove i gradove. . Unutra nji prostor je mra an i sku en. Seoske crkve su jednostavne i skromne gra evine. Arhangelima pripada osam arbana kih katuna. To su uglavnom jednobrodne crkve sa pripratom. kao i deo Arbanasa u planinskim krajevima. Sasi. Odatle su migracijama dospeli sve do udaljenih oblasti Tesalije i Peloponeza. Kao krovni pokriva koristi se indra i crep.. Prvi put u istorijskim dokumentima. i od reke Mati na severu. tako da Sv. dok u unutra njosti katoli ko stanovni tvo ine uglavnom stranci (Dubrov ani. Poti e sa srednjovekovnog groblja Velekince kod Gnjilana.Prsten od bronze sa groblja Velekince.). koji sve do poznog srednjeg veka ne naseljavaju sela i gradove. Pored toga. Datovana je od X-XV veka.

seljaci su morali da ispunjavaju razli ite obaveze u novcu. Pored ovih da bina. i njega je bila du na da pla a svaka ku a (odnosno glava). Glavni porez nazivao se so e ili dohodak carski. sela i Vlasi su bili du ni da kori enje ovih dobara pla aju u stoci i siru gospodaru.. dok su seljaci pla ali kori enje ira u svinjama.po jedno grlo. O sakupljanju ovog poreza koji je i ao vladaru.Kakve su obaveze seljaka? Po to smo rekli da spadaju u grupu zavisnog stanovni tva. Po to su se planine i pa njaci nalazili u posedu vladara i crkve. Druga vrsta da bine. a pored toga i dva puta godi nje kada su veliki poslovi. vosku. a na 100 ovaca .. te pratnju i lanove dr avne uprave i predstavnike stranih dr ava. izuzetnu ulogu u prehrani stoke je imao hrastov ir. U Du anovo vreme. Seljaci koji su iveli na crkvenim imanjima imali su obaveze samo prema crkvi. U srednjovekovnoj Srbiji.Niska od staklene paste prona ena na groblju Mati ane kod Pri tine. ali je od roda u jednoj upi polovina pripadala caru. Datira iz X-XI veka. a iznosio je jedan perper ili protivrednost u itu. a i kasnije.ovcu sa jagnjetom. brinula se vlastela. a druga polovina vlastelinu. Zemljoradnici su bili du ni da rade svake nedelje na vlastelinskom imanju. bili oslobo eni svih davanja prema vladaru. Slika 9 . ali i u mesu. Vlasi su naknadu za zimovanje na vlastelinstvu pla ali na 100 goveda ili konja . koju je svaki vlasnik ubirao za sebe od seljana sa svog imanja. nazivao se desetak i naj e e se ubirao u itu. . Ova obaveza se od vremena Cara Du ana odnosi samo na cara sa pratnjom. medu. odnosno mobe. koji je bio i nominalni gospodar sve zemlje. radu prema svojim gospodarima i vladaru. seljak je bio du an da izvr ava razne rabote i druge obaveze. Posebna vrsta obaveze bila je pru anje odre ene koli ine hrane za vladara ili lanove njegove porodice. jer su crkveni posedi sve do XV veka i vremena Despotovine.

Ova pojava mo e se opravdati "dobrim" odnosom vlastele prema pu anstvu. sekiru. Od naoru anja. crkva Sv. zatim luk i strelu (slika 12). koja je vremenom sve vi e gubila na svom zna aju. . Sli ne obaveze bile su i uvanje puteva i manastira od razbojnika i plja ka a. kao deo ba tinske vojske. Dimitrija.Slika 11 . Seljaci su uglavnom sa injavali laku pe adiju. Pastiri iz scene "Ro enja Hristovog". Srednjovekovna istorija ne poznaje ni jedan ustanak ili pobunu seljaka u srpskoj dr avi. seljaci su imali lak drveni tit. te u estvovanje u zidanju razru enih upskih gradova. godine. U estvovanje u ratu Pored svih poslova vezanih za obradu zemlje. ili samim mentalitetom naroda. koplje. seljak je imao obavezu da na poziv vlastelina u estvuje u vojnim pohodima. naslikani izme u 1338-1346.Manastir Pe ka Patrijar ija. kakvih je bilo irom Evrope od XIV do XVI veka.

Arheolo ka istra ivanja bi mogla da pru e veliki broj korisnih podataka iz oblasti arhitekture. razvijenosti sto arstva. ve je sli no bilo i sa pismenim savremenicima. Zna ajni podaci se mogu na i i u srednjovekovnim zakonskim spomenicima. ali na alost.Seljak ide u rat. do sada nije bilo obimnijih isra ivanja sela na teritoriji onda nje srpske dr ave. ishrane. Mno tvo korisnih podataka mo e se dobiti iz etnografskih istra ivanja. koji su retko posve ivali po koji red seoskom ivotu. Bolje istra eni srednjovekovni lokaliteti nalaze se na teritoriji Vojvodine i erdapa. Likovni izvori iz tog vremena (manastirske freske) nemaju veliki zna aj. prema opisima putopisaca i ivopisa iz tog vremena. Seosko stanovni tvo ne samo da ne privla i u velikoj meri pa nju dana njih isra iva a. koji tada nisu bili u sastavu srednjovekovne Srbije. odlu uju a uloga bi pripadala arheologiji. Izvori poznavnja seoskog ivota Slika 12 . ure enja sela. burnih politi kih i ratnih doga aja. Manji broj zna ajnih podataka pru aju putopisci. kao to je su bili Gijom Adam i de la Brokijer. jer su se mnogi elementi srednjovekovnog ivota u Srbiji odr ali sve do XX veka.Izgled Vlaha sto ara. manastirskim poveljama i popisima stanovni tva iz vremena srpskih vladara i prvih godina turske vlasti. vlastele. izdvajaju se manji radovi na lokalitetima Gra an kod Sopo ana i Blagoton. Ode a i naoru anje u XIV veku. Iz ove prakse. . U ovakvoj situaciji.Slika 10 . koji su prolazili kroz onda nju Srbiju. jer neke elemente seoskog ivota (posebno odevanje) preuzimaju iz starih anti kih uzora. izme u opisa ivota vladara.

G. Beograd.dusanov-zakonik. Milo evi . Ostrogorski.yu .f. Zakonski spomenici srpskog srednjeg veka. Novakovi . Beograd. J. 1912. 1950. Beograd. Srednjovekovni gradovi u Srbiji. Stanovanje u srednjovekovnoj Srbiji. Zemljoradnja u srednjovekovnoj Srbiji. Srednjovekovna no nja balkanskih Slovena. Beograd. 1997.Radivoje Arsi apsolvent arheologije Para in Preporu ena literatura: y y y y y y Blagojevi . Privreda i dru tvo u Vizantijskom carstvu.bg.yu/projekti/arhandjeli/index. 1969. S. Beograd. M. G. Preporu ene Web stranice: http://arheo. Crnoj Gori i Makedoniji. Beograd Kova evi .co. 1973.htm http://www.ac. A. Deroko.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vladica Djordjevic liked this
Vladica Djordjevic liked this
lalalolo123 liked this
Jelena Milanović liked this
Mladena Markovic liked this
Borislav Stojkov liked this
Spasoje Vidakovic liked this
Pobesnelimrmot liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->