Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 27. 7. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.203

Sulejman Tihi}, predsjednik SDA

Paket za dr`avnu

vlast u augustu
2. strana

Ranjeni na obje strane?
13. strana

Novi sukobi na sjeveru Kosova

Wim Wenders, gost Sarajevo Film Festivala

DANAS PRILOG

Tri dana sam pio vodu s Ba{~ar{ije
Foto: Damir ]UMUROVI]

27. strana

Kusturica bi od Murata [abanovi}a kupio kamen za Andri}grad

GRAM KAMENA, GRAM ZLATA
7. strana

U @I@I
Sulejman Tihi}, predsjednik SDA

2

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Uo~i 27. jula i 70. godi{njice antifa{isti~kog ustanka

Paket za dr`avnu

vlast u augustu
Danas nastavak razgovora Tihi} - ^ovi} Lagumd`ija • Nakon usagla{avanja razgovori s Dodikom • Paket obuhvata Vije}e ministara, Zakon o popisu stanovni{tva, vojnu imovinu, Zakon o dr`avnoj pomo}i i presudu Sejdi} - Finci
- Intenzivirani su razgovori posljednjih dana i zajedni~ki tragamo za rje{enjima - rekao je ju~er za Oslobo|enje Sulejman Tihi}, predsjednik SDA. Pitanje je, naravno, bilo kada }e Bosna i Hercegovina dobiti vlast na dr`avnom nivou.

Svako ko `ivi u ovoj zemlji treba biti ponosan na ovaj datum

Foto: D. TORCHE

BiH je utemeljena

NA ANTIFA[IZMU
Dan ustanka obilje`avati kao dr`avni praznik • Idejel fa{izma, neofa{izma i ekstremizma nisu pora`ene nil u BiH ni na tlu Evropel
U povodu 70. godi{njice antifa{isti~kog ustanka naroda Bosne i Hercegovine, koja }e biti obilje`ena danas, ju~er je predsjedavaju}i Predstavni~kogdoma Parlamentarne skup{tine BiH Denis Be}irevi} primio predstavnike Saveza antifa{ista i boraca narodno-oslobodila~kog rata (SABNOR).
Sulejman Tihi}: Imamo pozitivnih pomaka

Druga faza
Danas }e, ka`e Tihi}, tako|er imati zajedni~ki sastanak sa liderima SDP-a BiH i HDZ-a BiH, Zlatkom Lagumd`ijom i Draganom ^ovi}em. - Va`no je re}i: imamo pozitivnih pomaka. Nadam se da }emo nakon sutra{njeg (razgovor vo|en ju~er; op. a.) sastanka gospodina Lagumd`ije, ^ovi}a i mene krenuti u drugu fazu razgovora, sa predstavnicima iz Republike Srpske. August ne bi trebao biti smetnja na{im sastancima: bez obzira na predstoje}e godi{nje odmore, uvijek se mo`e na}i vremena da razgovaramo o va`noj temi od interesa za cijelu BiH i njene gra|ane, uvjeren je Tihi}. Iz Evropske unije neprestano sti`u upozorenja na{oj zemlji; evropski fondovi u kojima je novac planiran za BiH neupotrebljivi su bez izbora Vije}a ministara; novac dogovoren sa Me|unarodnim monetarnim fondom tako|er ~eka dr`avnu vlast. - U Bosni i Hercegovini ~esto ne{to izgleda daleko i nemogu}e, a onda se ispostavi da se mo`e brzo rije{iti, ka`e Tihi}. - Ja se nadam da bismo sve mogli ubrzati i da bismo u predstoje}em periodu, do kraja ovog mjeseca, odnosno tokom augusta mogli zaklju~iti sporazum i to ne samo o formiranju Vije}a ministara, nego i druge sporazume koji su bitni i koji nas dugo ~ekaju, a koji nam ustvari omogu}avaju podno{enje aplikacije za kandidatski status. Predsjednik SDA obja{njava da se razgovori ne vode samo o ministarskim imenovanjima i mandataru, kako se obi~no u javnos-

Historijski datum
Be}irevi} je novinarima po okon~anju tog sastanka rekao da je 27. juli jedan od najsvjetlijih datuma u historiji svih bosanskohercegova~kih naroda i gra|ana. - Tog dana 1941. godine podignut je ustanakprotivfa{izma, u vrijeme kada je fa{izam porobio gotovo ~itavu Evropu. Mislim da nema nijednog razloga za{tosvakiSrbin, Hrvat, Bo{njak i svaki drugi ~ovjek koji `ivi u ovoj zemlji ne bi bio posebno ponosan na taj datum. Zna~aj

ti sti~e dojam ve} i popisu stanovni{tva, vojnoj imovini, zakonu o dr`avnoj pomo}i.

Pet elemenata
- Sve je to blizu sporazuma i o~ekujemo da bismo u jednom paketu zajedno sa dogovorom o Vije}u ministara to trebali dogovoriti, uklju~uju}i i raspored pozicija na dr`avnom nivou. To je ~esto bilo sporno u radu Vije}a ministara a `elimo zaista ubudu}e Vije}u ministara olak{ati rad. To je paket koji bi imao pet elemenata: Vije}e ministara, Zakon o popisu stanovni{tva, vojnu imovinu, Zakon o dr`avnoj pomo}i i svakako presudu Sejdi} - Finci. Sami ste rekli da fondovi EU ~ekaju nas, da ih ne mo`emo koristiti dok se ne formira Vije}e ministara. A svima taj novac treba, obja{njava Sulejman Tihi}. Jesno mu je, ka`e, da zna~ajnijih smanjenja rashoda ne mo`e biti, ali se zato mo`emo potruditi da pove}amo prihode kod indirektnih i direktnih poreza te iz pomo}i EU, Svjetske banke i MMF-a.
V. SELIMBEGOVI]

aktualiziranja borbe protiv fa{izma u dana{njim je vremenima ve}i nego ikad. Sve ono {to se doga|alo 90-ih godina, ono {to se doga|alo proteklih dana u Norve{koj, svjedo~i da ideje fa{izma, neofa{izma i ekstremizma nisu pora`ene ni u BiH ni na tlu Evrope. Zato je va`no da afirmiramo antifa{isti~ke vrijednosti u na{oj zemlji, kazao je Be}irevi}. On je podr`ao Savez antifa{ista i boraca narodnooslobodila~kog rata u Bosni i Hercegovini i njihova nastojanja da obilje`e bitke iz Drugog svjetskograta. Be}irevi} je istakao da je antifa{izam ugra|en u temelje BiH i da nije tako, smatra on, BiH ne bi imala budu}nost. - Smatram da bi 27. julitrebao biti dr`avni praznik. Ne postoji jednonacionalni antifa{izam. Postoji samo jedan antifa{izam i on treba biti na korist svim narodima i gra|anima u ovoj ze-

mlji, zaklju~io je predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH. O zna~aju ustanka u BiH ju~er je govorio i predsjednik SABNOR-a BiH Jure Gali}, ocijeniv{i 27. juli velikim historijskim datumom.

Zajedni~ka dr`ava
Gali} je naglasio da je tada{nja antifa{isti~ka borba uspjela jer je imala jasno odre|ene ciljeve, a to je zajedni~ka dr`ava svih naroda, koji }e ostvarivati ista prava. - Nije d`aba nastala parola bratstvo i jedinstvo. Ona je bila temelj na kojem smo mi podigli revoluciju i temelj na kojem je gra|ena dr`ava. Mi i danas u SABNOR-u njegujemo tradiciju me|unacionalnih i me|uvjerskih odnosa, da svaki narod u~estvuje u `ivot, da svako svakog po{tuje. Takvu smo mi klimu stvarali tokom J. F. rata, rekao je Gali}.

Nalazi ne la`u

- Mogu vam re}i, hvala Bogu, dobro sam. S obzirom na sve {to sam pro{ao u `ivotu, logor, razne operacije, uistinu se osje}am dobro, radim intenzivno sve {to se o~ekuje od mene s pozicije koju obna{am. Zaista ne `elim komentarisati pisanje tog privatnog strana~kog biltena, ali zarad javnosti i svih onih koji su dobronamjerni i zainteresirani za moje zdravlje, mogu re}i da nemam problema. Idem, naravno, na redovne kontrole i svi nalazi potvr|uju ovo {to sam rekao, a i moji doktori su zadovoljni, rekao je Sulejman Tihi} upitan za “otkri}e“ Dnevnog avaza o njegovoj bolesti.

V I J E S T I

Na pomolu rje{enje spora sa SCT-om

Direkcija cesta pristala na medijaciju?
Kako nezvani~no saznajemo, kona~no je i Direkcija cesta FBiH pristala na medijaciju u sudskom sporu oko naplate 12 miliona KM koje tra`e doma}e firme koje su bile podizvo|a~i u poslu slovena~kog SCT-a na izgradnji sarajevske zaobilaznice. Ovo je ju~er najavio Enver Bijedi}, federalni ministar prometa i komunikacija, a vijest je do{la i do Nedjeljka Bursa}a, ovla{tenog zastupnika preko 60 doma}ih firmi podizvo|a~a na sarajevskoj zaobilaznici. - Jo{ je sve nepotvr|eno i mi o~ekujemo neku zvani~nu vijest danas ili sutra. Navodno je data saglasnost iz Direkcije cesta da se ovaj slu~aj poku{a razrije{iti putem medijacije, kazao je advokat Bursa} ju~er za Oslobo|enje. On poja{njava da bi se medijacijom strankama koje vode sudski spor dala mogu}nost rje{avanja tog spora sporazumno

putem dogovora. Prilikom razrje{avanja spora putem medijacije postignuti sporazum ima snagu sudske odluke i izvr{an je kao i svaka sudska odluka. - Mi ne tra`imo nikakvo duplo pla}anje. Zna~i, tra`imo da se sve {to SCT tra`i za izvedene radove ne plati njima, jer su oni u ste~aju i prevarili su Direkciju. Tra`imo da se na teret njihovih (SCT-ovih) sredstava naplate na{i izvo|a~i. Dakle, na{e firme tra`e da im Direkcija direktno isplati priznate izvedene radove i isporu~ene materijale na projektu sarajevske zaobilaznice, a na teret sredstava koje SCT potra`uje od Direkcije za izvedene, a nepla}ene radove, poja{njava Bursa}. Dosad su se u javnosti iznosili podaci koji ka`u da Direkcija SCT-u treba platiti oko 15 miliona KM, a da SCT doma}im podizvo|a~ima duguje 12 miliona KM. Ipak advokat Bursa} o~ekuje i zvani~nu potvrdu da je Direkcija cesta pristala na medijaciju. - To bi bio dobar znak za saradnju i rje{avanje ovog problema bez dugotrajnih sudskih sporova, poja{njava Bursa}.
M. \. R.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Predstavni~ki dom FBiH raspravljao o rebalansu

BUD@ET BEZ
me|unarodnih

FINANSIJERA
Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH ju~er je usvojio Vladin pri je dlog iz mje na i do pu na bud`eta za 2011. kojim je predvi|eno pokrivanje deficita od 252,9 miliona KM.

Potpuna rekonstrukcija bud`eta jo{ nije mogu}a

Foto: D. ]UMUROVI]

Vlada }e za pokrivanje deficita izdati trezorske zapise u vrijednosti 90 miliona KM, a ra~una i na 58 miliona od EK-a te na vi{e novca od dividendi javnih preduze}a
Potpuna rekonstrukcija bud`eta jo{ nije mogu}a, kazao je premijer Nermin Nik{i}. - Prema najavama MMF-a i ostalih me|unarodnih finansijskih institucija, vanjsko finansiranje je u direktnoj vezi s procesom formiranja vlasti na dr`avnom nivou i postizanjem globalnog fiskalnog okvira BiH. Zato smo poku{ali prona}i alternativu tako {to }emo dio deficita pokriti izdavanjem trezorskih zapisa, kazao je Nik{i} i dodao da se dio sredstava za saniranje manjka planira iz dividendi javnih preduze}a, porasta sredstava od PDV-a za 19,3 miliona i iz sredstava EK-a. Pove}ani su transferi za bora~ka primanja, neratne invalide, druge nivoe vlasti, PIO-u za izjedna~avanje najni`ih penzija, a izdvojen je i novac za sanaciju Zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i za projekte zapo{ljavanja u Srebrenici. - Rebalansom je sa~uvana jaka socijalna dimenzija, a finansiranje razvoja se o~ekuje kroz vanbud`etske fondove, napomenuo je premijer. Ukoliko BiH ne usaglasi globalni fiskalni okvir 2012-2014, ne}e biti rebalansom planiranih sredstava od EK-a i to }e predstavljati veliki problem za bud`et FBiH jer }e to biti veoma te{ko pokriti, priznao je ministar finansija Ante Krajina. Upozorio je i na neizvjesnost u pogledu pove}anja priliva sredstava od PDV-a. Ukoliko dr`ava usvoji bud`et kojim }e biti predvi|eno da }e od PDVa uzeti vi{e od onoga {to je planirano u prijedlogu Vije}a ministara BiH, entiteti }e se morati odre}i dijela tog novca, {to }e za FBiH zna~iti novi rebalans. - Za ko ri {te nje sred sta va me|unarodnih finansijskih institucija nije uvjet formiranje dr`avne vlasti, upozorio je poslanik HDZBiH Vjekoslav Bevanda. In-

Odbijen ^avarin amandman za Srebrenicu
Amandman {efa Kluba HDZBiH Marinka ^avare kojim se sa bud`etskog razdjela za predsjednika FBiH prebacuje blizu milion KM za projekte u Srebrenici izazvao je brojne polemike, ali na kraju, ipak, nije usvojen. Nakon 15-minutne pauze za konsultacije klubova, SDP je odlu~io da ne podr`i amandman, jer je „podnijet u dnevnopoliti~ke svrhe“ kao i HSP. Klub SDA je odlu~io , ostati suzdr`an kao i NSRB. SBiH je podr`ala amandman s obrazlo`enjem da je „bolje dati sredstva za povratak nego za kabinet predsjednika FBiH“ Bud`etski razdjel predsjednika FBiH reba. lansom je pove}an, kako je obrazlo`eno, i zbog izdvajanja za pla}e ~lanova tog kabineta iz prethodnog saziva koji po Zakonu o pla}ama i naknadama u FBiH imaju na to pravo. sistirao je da se poslanicima omogu}i uvid u uvjete aran`mana s MMF-om i analiza cijene “supstituta (trezorskih zapisa, op.a) aran`mana s MMF-om“ , zaklju~iv{i kako }e tu dobar posao napraviti samo oni koji kupe trezorske zapise, a bud`et }e biti u problemima idu}e godine kad do|e vrijeme za naplatu. zao je Bevanda. Upitao je Vladu da li odluka da se od javnih preduze}a uzme dodatnih 116 miliona KM zna~i da }e “BH Telecom, kao kompanija koja je uvijek spa{avala prora~un, do}i u situaciju da ne}e imati sredstava za razvoj i potom biti prodata za male novce“ Predlo`io je da se re. balansom vrate stavke za tri finansijski ugro`ena kantona (BP, PK i ZHK). Vlada je ovaj kao i ostale poslani~ke amandmane odbila. Rebalans bi se sutratrebaona}ipreddelegatimafederalnogDomanaroda.
S. [EHER^EHAJI]

Socijalna dimenzija
Rebalansom je predlo`eno pove}anje bud`eta za 36,5 miliona KM i iznosit }e oko 1,7 milijardi KM. Dio deficita Vlada namjerava pokriti izdavanjem trezorskih zapisa u vrijednosti 90 miliona KM u oktobru, sredstvima Evropske komisije od 58 miliona, ve}im zahvatanjem u dobit javnih preduze}a, te od pove}anog priliva sredstava od indirektnih poreza.

Ajanovi}: Ko i kako “zatire“ katolike?
Poslanik SDA Irfan Ajanovi} uputio je javno pitanje kardinalu Vinku Pulji}u da argumentira nedavnu izjavu za {vicarsku katoli~ku agenciju APIC, da su “katolici u BiH u te{kom polo`aju, izme|u ostalog, zbog muslimanskog i pravoslavnog zatiranja“ Ajanovi} je kazao da ovakva izjava “unosi led u kos. ti gra|anima BiH“ i pitao kardinala “na koji na~in se provodi muslimansko i pravoslavno zatiranje katolika, te kojim metodama i sredstvima“. Kazao je da }e kao parlamentarac, ukoliko kardinal tu izjavu argumentira, u~initi sve da doprinese rje{avaju tog problema.

Pitanje Telecoma
- U trenutku kad svjetska gospodarstva padaju, mi smo se odrekli me|unarodnih finansijera i ulazimo u rizik koji }e imati dalekose`ne posljedice, ka-

Predsjedni{tvo BiH

@ivko Budimir

Alija Behmen

Oslo

Kom{i} s ambasadorima
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} primio je ju~er novu ambasadoricu SR Njema~ke u BiH Urlike Mariju Klotz i ambasadora Srbije Ninoslava Stojadinovi}a. Klotz je istakla da SR Njema~ka `eli da bude partner BiH na njenom putu u EU i NATO, te se nada da }e do}i do pozitivnih pomaka koji se ti~u napredovanja na{e zemlje. Sa Stojadinovi}em se razgovaralo o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH i Srbiji, te o bilateralnim odnosima dviju dr`ava. Istaknuto je da se vidi napredak kada su u pitanju ukupni odnosi u regiji.

Svima isti tretman
Predsjednik FBiH @ivko Budimir primio je delegaciju Fondacije Istina pravda pomirenje u kojoj su bili predsjednik Sinan Ali} i ~lanovi UO Sr|an Dizdarevi} i Slavko Peri~evi}. Do susreta je do{lo na Budimirov prijedlog, kome se FIPP obratio za podr{ku u realizaciji programskih aktivnosti. Budimir je upoznat o aktivnostima FIPP-a s posebnim akcentom na pru`anje pravne i svake druge pomo}i braniteljima BiH koji su osumnji~eni da su po~ini li ra tne zlo~ine. “Pra tim i uva`avam napore koje je FIPP do sada ~inio i smatram da treba stvoriti mehanizam koji bi omogu}io da svi branioci imaju isti tretman, kazao je Budimir.

Saosje}anje s Norve`anima
Povodom brutalnih napada u Oslu i na Utoji u kojima je smrtno stradalo vi{e desetinanorve{kihgra|ana, gradona~elnikGradaSarajevaAlijaBehmenuputio je telegram sau~e{}agradona~elnikuOslaFabianuStangu i ambasadoruKraljevineNorve{ke u BiH JanuBraathuu. “Uime GradaSarajeva i u svoje li~no, molim Vas da primite najiskrenije sau~e{}e povodom smrti nevinih gra|ana. Molim Vas da moje duboko `aljenje i saosje}anje prenesete porodicama `rtava, kao i svim gra|anima Osla i Norve{ke. Gra|ani Sarajeva iskreno saosje}aju sa svima koji su izgubili svoje najmilije“ navodi se. ,

Ambasadorka BiH polo`ila cvije}e
Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Norve{koj Elma Kova~evi} polo`ila je ju~er cvije}e ispred Katedrale u Oslu u znak po{tovanja prema `rtvama nedavnog teroristi~kog napada u Oslu i na ostrvu Utoja. Ambasadu BiH u Oslu kontaktirali su brojni bosanskohercegova~ki gra|ani koji `ive u Norve{koj iznose}i inicijative i prijedloge da se i u BiH, kao vid zahvalnosti za sve ono {to je Norve{ka u~inila i ~ini za BiH, na adekvatan na~in iska`e solidarnost s norve{kim narodom u ovim te{kim trenucima, saop}eno je iz MVP-a BiH.

4

DOGA\AJI Skup{tina SB@-a

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
[ovinizam je birati u ime Hrvata

Na vlast se vratila

stara Vlada
Vladu u odlasku, kako ju je nazvao Valentin Inzko, vodit }e Bajro Maki} iz SDA. Tehni~ka vlada ostaje dok Ustavni sud ne donese presudu, ili dok se ne postigne politi~ki dogovor
Skup{tina Srednjobosanske `upanije (SB@) ju~er je po no vno na po sao vra ti la `upanijsku Vladu koja je na vlasti bila do 10. svibnja, kada je bez glasova hrvatskih zastupnika u Skup{tini bila potvr|ena nova Vlada. Nikola Lovrinovi}, dopredsjednik HDZ-a BiH i zastupnik u Skup{tini SB@-a, nakon sjednice pojasnio je kako je ovim potezom implementiran dio zahtjeva iz pisma visokog predstavnika Valentina Inzka upu}enog rukovodstvu Skup{tine SB@-a, kao i predsjednicima klubova skup{tinskih zastupnika.

predsjednik Dragan Vranki}, doje}a ministara Vi

Travnik: U skladu s Inzkovim pismom

DOBAR

LO[

ZAO

Nerije{ena Skup{tina
- U rukovodstvo Skup{tine je izabranJosipKvasina(HDZBiH), kako smo i zahtijevali, a ve} od sutra (danas, op. a) na posao se vra}a Vlada u tehni~kom mandatu, odnosno ona koja je bila na vlasti do 10. svibnja. Predsjedni{tvoSkup{tine je informiralozastupnike da }e Vladu u odlasku, kako ju je nazvao Inzko, voditi gospodin Bajro Maki} iz SDA. On je bio ministar u toj Vladi, rekao je Lovrinovi}, te naglasiokako }e tehni~ka vlada raditi dok Ustavni sud ne donesepresudu, ili dok se ne postigne politi~ki dogovor, odnosno formira nova Vlada. Istaknuo je i kako su u skup{tinska tijela, povjerenstva i odbore imenovani i predstavnici iz hrvatskoga kluba zastupnika. - Ostalo je jedino nedefinirano tko }e biti predsjednik a tko potpredsjednici `upanijske Skup{tine. U Predsjedni{tvu su ~lanovi iz reda hrvatskoga, bo{nja~koga i srpskoganaroda i oni

STA[A KO[ARAC
Rukovodilac Tima za koordinaciju aktivnosti istra`ivanja ratnih zlo~ina RS-a Sta{a Ko{arac obru{io se na podr{ku Jovanu Divjaku na slu`benom sajtu Sarajevo Film Festivala. Falsificira, dakako, taj eresovski koordinator ratnu pro{lost. No, za to i jeste izabran. Pa je zbilja te{ko o~ekivati da razumije koliko Divjak zna~i onim Sarajlijama koji zapravo i jesu publika SFF-a.

ENVER I[ERI]
Sad ve} biv{i generalni tajnik SBB-a, shvatio je, dodu{e, sa stanovitim odmakom kako ona bolja budu}nost koju je njemu, a i ostalima, Radon~i} obe}ao ne}e zadugo. Pametniji, dakle, poslije, nego prije izbora, priznaje — pogrije{io sam. Pola mu se onda, valjda, pra{ta?!

MLADEN IVANKOVI] LIJANOVI]
Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak dobio je potporu strana~koga vrha, pa }e, eto, kao ponavlja~ u utakmicu za mandatara Vije}a ministara. Budu}i, makar po trenuta~nom raspolo`enju, i HDZBiH ne odustaje od Borjane Kri{to — birat }e se izme|u dva ponavlja~a. ^estitamo!

}e se izme|u sebe dogovoriti tko }e biti predsjedavaju}i, a tko potpredsjednici. Oni su sami predlo`ili da do po~etka naredne sjednice informiraju zastupnike o tome {to su se dogovorili. To je u skladu s Poslovnikom o radu Skup{tine. Time je proveden najve}i dio onoga {to je Inzko sugerirao u svome pismu, kazao je Lovrinovi}. Naveo je kako, ipak, ostaje nerije{en status ministara iz ‘’nelegalno uspostavljene platforma{ke Vlade u @upaniji’’. - Klub Bo{njaka je predlo`io jedan zaklju~ak kojim bi se Vlada u odlasku zadu`ila da u skla du sa za kon skim mo gu}nostima rije{i pitanje nekakvog radnopravnog statusa tih ministara. Taj je zaklju~ak usvojen glasovima onih zastupnika koji su 10. svibnja glasovali za tu nelegalnu Vladu, rekao je Lovrinovi} te dodao kako smatra da za to nema zakonskoga upori{ta. - Nisam siguran ni da }e se prona}iodgovaraju}ezakonsko rje{enje. Me|utim, ako se i prona|e, nemam ni{ta protiv toga. Ipak, ljudi koji su 10. svibnja iza-

brani na ministarske du`nosti su morali znati kako kr{e Ustav i to se naposljetku pokazalo i u pismu visokog predstavnika. Mi ne `elimo u toj pri~i sudjelovati jer je ona nama bila neprihvatljiva od samoga po~etka, izjavio je Lovrinovi}.

Koraci ka dogovoru
Tako|er, istaknuo je kako ovakav rasplet doga|aja u SB@-u otva ra mo gu}nos ti postizanja kona~nog politi~koga dogovora. - Prvi je korak u~injen pismomvisokogpredstavnika. Isto tako, i implementiranje dijelova tog pismapribli`ava nas dogovoru. Politi~ki ~imbenici kona~notrebajushvatiti da se moramo me|usobno uva`avati. HDZBiH je pobjedni~ka stranka u ovoj `upaniji. Blok dva HDZ-a i HSS – NHI-ja u SB@-u predstavlja oko 35.000 glasa~a. O~ekujem kako }e to svi pozitivno prihvatiti i kako }emo na tom traguposti}inekakavdogovor o novoj Vladi. To vrijedi i za Hercegova~ko-neretvansku `upaniju, izjavio je Lovrinovi}.
Jurica GUDELJ

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: Muhamed TUNOVI]

RATKO MLADI]
Kalinovi~ki napoleon je iznena|en i uvrije|en, ~ak zaprepa{ten onim za {to ga tereti optu`nica Ha{kog tribunala. [to nas je, jasno, sve duboko ganulo. Toliko da o~ekujemo kako }e srebreni~ki egzekutor tek biti zaprepa{ten; onda, naime, kada shvati kako mu Tribunal ne}e dozvoliti da — kao njegov predsjednik Karad`i} — pravi vlastiti show u sudnici.

Izvi|a~i u [vedskoj
Zeni~ki izvi|a~i, 22 ~lana Saveza izvi|a~a Op}ine Zenica, otputovali su na smotru izvi|a~a svijeta World Scout Jambo ree, ko ja se odr`ava kod {vedskog grada Kristianstada. Na ovoj smotri }e u~estvovati vi{e od 50.000 skauta iz 200 zemalja. Vo|a bh. tima je Zekerijah Zeko Avdi}, koji je objasnio da }e osnovni moto smotre World Scout Jamboree biti Jednostavno izvi|a{tvo.

VIJEST U

BROJU

posto gra|ana BiH optimisti~no je glede bolje budu}nosti, pokazalo je istra`ivanje Evropske banke za obnovu i razvoj.

37

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. juli 2011. godine

INTERVJU

5

Bari{a ^olak, ministar pravde BiH

Potrebni su
Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA

nam stru~njaci i
politi~ko suglasje
Moramo prikazati stanje u pravosu|u onakvo kakvo jeste Sa Evropskom komisijom moramo u}i u iskreni dijalog, ni{ta ne mo`emo sakriti, niti bi to ikome koristilo
njeni. Mi nemamo {ta kriti, moramo prikazati stanje u pravosu|u onakvo kakvo jeste. To je jedini na~in da ispravimo i unaprijedimo ono {to su nam slabe karike, pa eventualno i reformiramo pravosu|e. Sa EK-om moramo u}i u jedan iskreni dijalog, jer ni{ta ne mo`emo sakriti, niti bi to ikome koristilo.
Foto: Didier TORCHE

Izru~enje Divjaka
• [ta je sa zahtjevom za izru~enje BiH generala Jovana? Ako Tu`ila{tvo eventualno ka`e da se taj zahtjev povu~e, da li }ete to u~initi? - Apsolutno. Mi ne mo`emo ulaziti u ocjenu dokaza koje na ma Tu`itelj stvo dos tav lja. U for mal no pra vnom smi slu {to tre ba dos ta vi ti to dos ta vi mo. Sve dru go je stvar Tu`iteljstva. Na {ta bi sli~ilo da bira mo i ocjenjujemo koji }emo predmet proslijediti, a koji ne? Kad smo dobili prijedlog da se uputi molba za izru~enje gospodina Divjaka, kao i u stotine primjera dosad, nju smo uputili. [to }e uraditi pravosu|e Austrije, samo je na njima. Mi smo svoj posao za vr{i li, ako bi smo even tu al no do bi li ne ki dru gi akt iz Tu`iteljstva BiH, sukladno njemu bismo poduzimali svoje ko ra ke.

• [ta mo`emo o~ekivati od dana{nje, {este po redu, Konferencije ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV-a BiH i predsjednika Pravosudne komisije Br~ko distrikta? - O~ekujem kvalitetnu raspravu. Cilj nam je realno analizirati dosada{nji rad, posebno u dosada{njih pola godine. Pred nama }e biti izvije{}a iz svih institucija pravosu|a u BiH, ali i vrlo va`no izvije{}e nevladinog sektora. Ovaj put kao novost pred nama }e biti i odgovori na upite iz Evropske komisije koji se odnose na strukturalni dijalog. • [tefan Fuele je pitanja EKa dostavio prilikom prvog sastanka o strukturalnom dijalogu, a u me|uvremenu su sakupljeni detaljni odgovori. Da li ste zadovoljni datim informacijama i da li }e oni zadovoljiti EK? - Mislim da ho}e i dobro je {to su dati opse`ni odgovori. Ne bje`im od toga da u vremenu koje je ostalo do roka za predaju neki odgovori budu jo{ dopu-

Od inicijative do zakona
• Kako biste Vi ocijenili trenutno stanje u pravosu|u u BiH? - Bez obzira na to koliko neko `elio pjevati hvalospjeve ili s druge strane neko se potpuno kriti~ki odnositi na pravosu|e, tu smo gdje jesmo. Sigurno imamo jo{ mnogo, mnogo stvari za napraviti u ovoj oblasti u BiH. Stanje u pravosu|u u BiH je mo`da u odre|enim segmentima i bolje nego u drugim segmentima na{eg dru{tva. Ipak, u odre|enim stvarima ima pote{ko}a i problema i to ne treba kriti, ve} tome posvetiti puno pa`nje. ^ini mi se da veoma puno vremena tro{imo u procedurama od inicijative do dono{enja zakona, a postoje odre|ene pote-

PROCEDURE ^ini mi se da veoma puno vremena tro{imo u procedurama od inicijative do dono{enja zakona, a postoje odre|ene pote{ko}e i kad te zakone treba implementirati, donijeti podzakonske akte i sve preto~iti u `ivot
jesu, ne treba ih uljep{avati, ali i ne prikazivati gorim nego {to jesu.

POLITIKA I PRAVOSU\E Politika svakako igra vrlo va`nu ulogu, posebno zakonodavna vlast. Ali mislim da svakako vi{e pa`nje treba posvetiti educiranju i kadrovima po~ev od VSTV-a do drugih segmenata na{eg pravosu|a koje je zaista potrebno unapre|ivati

{ko}e i kad te zakone treba implementirati, donijeti podzakonske akte i sve preto~iti u `ivot. • Za{to je to ba{ tako? - Potrebno je mnogo stru~nih ljudi, a na kraju krajeva, za sve je potrebna i politi~ka volja. Ako nje nema dovoljno i ako nema suglasja, onda je sve te{ko. Upravo su iz tog razloga ovakve konferencije dobre. Tu vidimo gdje su problemi, analiziramo ih, otvoreno svim tim problemima pogledamo u o~i i idemo da ih mijenjamo. Ne bje`im od ~injenice da jo{ dosta toga moramo napraviti, a mnoge stvari i promijeniti za sve nas u boljem smislu. • Koliko je politi~ka neusagla{enost u BiH sa ovakvim ure|enjem kamen spoticanja i u pravosu|u?

- Politika svakako igra vrlo va`nu ulogu, posebno zakonodavna vlast. Ali, mislim da svakako vi{e pa`nje treba posvetiti educiranju i kadrovima po~ev od VSTV-a do drugih segmenata na{eg pravosu|a koje je zaista potrebno unapre|ivati. • Kada mo`emo o~ekivati sljede}i sastanak o strukturalnom dijalogu i {ta uop{te iz svega toga mo`emo o~ekivati? - Jo{ se ne zna kad }e se taj sastanak zakazati, ali je va`no da se BiH dr`i zadatih rokova. To uspijevamo sa ovom informacijom koju nam je tra`ila EK. Naredne sastanke }emo s njima dogovarati. [to budemo br`e i kvalitetnije radili, za sve nas }e bit bolje i u ovom procesu ne bi smjelo biti problema u pra}enju vremenskog okvira. Stvari su kakve

Presuda Sejdi} - Finci
• Ministarstvo pravde je zadu`eno da oformi novu radnu grupu za provedbu presude Sejdi} i Finci, kakva su tu Va{a o~ekivanja? - O~ekujem da do sjednice Vije}a ministara BiH (zakazane za ~etvrtak) dobijem sva imena ~lanova i poku{at }emo u okvirnom roku od tri mjeseca da ponudimo odre|ena rje{enja. Nadam se ve}em uspjehu nego dosad, ako ni{ta, iza nas je to predizborno vrijeme. Mada, brine me {to jo{ nemamo formiranu vlast na razini dr`ave. No, treba i}i u susret tra`enju rje{enja.

TAKORE]I... PASO[I
Gra|ani Kantona Sarajevo, koji su zahtjeve za izdavanje paso{a predali zaklju~no sa 7. julom ove godine (osim gra|ana koji su obavije{teni da su im zahtjevi sporni zbog nea`urnosti podataka), putne isprave mogu preuzeti u {alter-sali Odjeljenja putnih isprava MUP-a Kantona Sarajevo (u PS-u Novo Sarajevo) svakim radnim danom od osam do se 17 sati, te subotom od osam do 12 sati. Radno vrijeme na {alterima za prijem zahtjeva za izdavanje putnih isprava je od osam do 16 sati, saop}eno je iz MUP-a KS-a.

6

DOGA\AJI

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI
Zasjedala Vlada FBiH

Suad D`indo u Krivaji

Obogatiti saradnju parlamenata
Potrebno je uva`avati sve razli~itosti u BiH i shvatiti da niko nema pravo na politi~ku isklju~ivost i maksimalisti~ke ciljeve. Moramo biti spremni na kompromise i dijalog, rekao je prilikom susreta s ambasadorom Austrije u na{oj zemlji Donatusom Köckom pred sje da va ju}i Pred sta vni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi}. Köck i Be}irovi} su se saglasili da vrlo dobre odnose izme|u Austrije i BiH treba obogatiti intenzivnijom parlamentarnom saradnjom, rukovodstava parlamenata i povezivanjem na ni`im parlamentarnim razinama.

Vlada FBiH produ`ila je rok za verifikaciju stare devizne {tednje, odobrila sufinansiranje beneficiranih penzija i dala saglasnost za preko 20 imenovanja
VladaFBiHju~er je utvrdila tri amandmana, te se izjasnila i o amandmanima poslanika oba parlamentarna doma na prijedloge izmjena i dopuna bud`etaFBiH za 2011. godinu i Zakona o njegovu izvr{enju. Na ju~era{njoj sjednici Vlada FBiH je produ`ila rok za verifikaciju stare devizne {tednje do 30. oktobra 2011, po~ev{i od 1. augusta 2011, a Agencija je du`na zavr{iti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra 2011. godine.

Vlada FBiH: Kadrovska rje{enja

Suad D`indo

Potvr|eni direktori

Radnici Konjuha blokirali put
Radnici fabrike namje{taja Konjuh iz @ivinica ju~er su blokirali magistralni put Tuzla - Sarajevo, na raskrsnici Kuli}i u @ivinicama, te od nadle`nih zatra`ili isplatu deset zaostalih plata. Blokada saobra}ajnice je trajala sat, nakon ~ega su se radnici vratili u krug fabrike. Ina~e, radnici Konjuha su ve} devet dana u {trajku, a prekju~er su protestovali ispred zgrade Vlade TK-a. Zatra`ili su da SIPA istra`i poslovanje Konjuha, jer, kako su kazali, ova firma je kriminalnim radnjama skoro uni{tena. Tako|er, zatra`ili su i procesuiranje biv{eg direktora Eldina Br~aninovi}a i ~lanova Nadzornog odbora. Radnici su u narednim danima najavili jednosatne blokade magistralnog puta Tuzla - Sarajevo. S. K.

U cilju za{tite penzionera, kako je sapo{tenonakonsjednice, Vlada FBiH je odobrila sufinansiranje penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, a pravo na razliku sredstava imaju penzioneri kojima je za juli obra~unata manja penzija od najni`e i bi}e im ispla}ena uz redovnu isplatu penzija za juli. Za ovo sufinansiranje potrebno je 470.000 KM i ta sredstva su osigurana u bud`etu. I ju~er se Vlada FBiH bavila kadrovskim pitanjima, te je tako nakon davanja saglasnosti NO privrednog dru{tva IP Kri-

vaja d.o.o. Zavidovi}i da se Nurija Piri}, na li~ni zahtjev, razrije{i du`nosti direktora ovog dru{tva, na mjesto v. d. direktora imenovala Suada D`indu. Data je prethodna saglasnost da se Muhamed Krki} i [emsudin Dervi}, na li~ni zahtjev, razrije{e du`nosti ~lanova NO Agrokomerc d.d. Velika Kladu{a, prije isteka mandata, a na te pozicije na period od dva mjeseca imenovani su Reuf Jahi} i Dragan Me|ovi}. Vlada FBiH je ju~er dala saglasnost da u naredne ~etiri godine na mjesto generalnog direktora JP Elektroprivreda

d.d. Sarajevo bude imenovan Elvedin Grabovica. Saglasnost je data i za imenovanje izvr{nih direktora u istom preduze}a, tako|er na period od ~etiri godine, i to Mirsadu [abanovi}u za snabdijevanje i trgovinu, Senadu Sarajli}u za proizvodnju, Mensuri Zuka za pravne i kadrovske poslove, Amilu Kamenici za kapitalne investicije, Edinu Mujagi}u za ekonomske poslove i Admiru Andeliji za distribuciju.

Nadzorni odbori
Data je saglasnost i na prijedlog za imenovanje Envera

Agi}a, Selvedina Suba{i}a, Jakuba Dinarevi}a, Sanela Buljuba{i}a, Bahrudina [ari}a i Davorina Kora}a za ~lanove NO JP EPBiH, a Kadrije Hod`i}a, [evala Kova~evi}a, Mugdima Mand`uke, Kemala Ka~apora, Branka Romi}a i Vjekoslava Ivankovi}a za ~lanove NO BH Telecoma Sarajevo d.d. Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost da se za izvr{nog direktora za tehnologiju i razvoj servisa BH Telecoma imenuje Elvidin Kova~, a za izvr{nog direktora za ekonomsko-finansijske poslove Aida [tajnbauer.

Klub Hrvata u Vije}u naroda RS-a

Sporan Zakon o Sudskoj policiji
Princip ravnopravnosti konstitutivnih naroda pri zapo{ljavanju se mo`e, ali ne mora po{tivati?!
Klubovi konstitutivnih naroda i u Vije}u naroda Republike Srpske na odvojenim sjednicama ju~er su razmatrali materijale sa posljednje sjednice Narodne skup{tine. Klub delegata hrvatskog naroda pokrenuo je za{titu vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o Sudskoj policiji, dok je Klub Bo{njaka saop{tio da }e danas javnost upoznati sa svojim stavovima. Predsjednik Kluba Hrvata u Vije}u naroda RS-a Josip Jerkovi} nakon sjednice Kluba izjavio je da }e hrvatski delegati pokrenuti za{titu vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o Sudskoj policiji RS-a. Za delegate iz hrvatskog naroda u Vije}u naroda sporna su dva ~lana ovog zakona, kazao je Jerkovi}. „U ~lanu 13 Zakona navodi se da se zapo{ljavanje u Sudskoj policiji vr{i, u principu, po nacionalnoj zastupljenost. Formulacija u principu se iz Zakona mora brisati jer bi njenim ostavljanjem zna~ilo da se princip ravnopravnosti konstitutivnih naroda pri zapo{ljavanju mo`e, ali ne mora po{tivati. Mi }emo ulo`iti amandman na ovaj ~lan Zakona, ali vjerujemo da }e dogovor biti postignut na zajedni~koj komisiji Vije}a naroda i Narodne skup{tine kako o ovom pitanju ne bi morao odlu~ivati Ustavni sud RS-a”, pojasnio je Jerkovi}. Dodao je da je za hrvatske delegate sporan i ~lan 13 Zakona koji se odnosi na oznake slu`benika Sudske policije, koje, po njihovom mi{ljenju, moraju biti ispisane i latinicom i }irilicom. Hrvatski delegati, dodao je Jerkovi}, nezadovoljni su i izvje{tajem o provedbi ~lana tri Zakona o lokalnoj samoupravi koji se odnosi na ravnopravnu zastupljenost konstitutivnih naroda u organima lokalne samouprave, a koji se ni devet godina od stupanja na snagu ne

Protiv korupcije i sukoba interesa
Pred sje dni ca CIK-a BiH Ire na Had`iabdi} i predsjednik Povjerenstva za odlu~iva nje o su ko bu in te re sa Hrvatske Mate Ka~an potpisali su ju~er u Sarajevu memorandum o saradnji ovih dviju institucija. Kako su potpisnici istakli, ovim ~inom je formalizirana saradnja na prevenciji korupcije i sukoba interesa kod javnih zvani~nika. Had`iabdi} je navela da }e saradnja uklju~ivati razmjenu znanja i iskustva u borbi protiv korupcije i sukoba interesa, kao i u primjeni legislative, te zajedni~ku organizaciju seminara i radionica. I Ka~an je naglasio zna~aj ove saradnje.

Josip Jerkovi}: Oznake i na }irilici i na latinici

primjenjuje na na~in na koji je to zakonom predvi|eno. Prema tom ~lanu, nacionalna struktura zaposlenih u organi ma lo kal ne upra ve tre ba la bi odra`avati nacionalni sastav shodno popisu stanovni{tva iz 1991. godine. Kako se broj Bo{njaka i Hrvata zaposlenih u jedinicama lokalne uprave mjeri promilima, to je Klub Hrvata resornom ministarstvu uputio dopis u kojem zahtijeva vi{e anga`iranja u primjeni spomenutog ~lana zakona.
G. KATANA

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. juli 2011. godine
Kusturica bi od Murata [abanovi}a kupio kamen za Andri}grad

DOGA\AJI

7

Gram kamena,

VIJESTI

GRAM ZLATA
Ka`e meni Perendija da malo vi{e ~itam knjige Ive Andri}a pa }u, kao, skontati da sam i ja Srbin. Velim ja njemu da Murat koji ima sina Bajazita nikako nije Emir Kusturica!
- Nemam ni{ta protiv da 300 kubika klesanog kamena od kojega je napravljenamojaku}a prodam re`iseru Emiru Kusturici, pod uvjetom da neimar Nemanja gram moga kamena plati kao gram zlata, odgovorio je Murat [abanovi} na ponudu Dra`ena Perendije, predsjednika Predsjedni{tva Bora~ke organizacije Republike Srpske, da kamen od kojeg je napravljena njegova ku}a u Du{~u kod Vi{egrada proda kako bi se ugradio u Andri}grad. no da se od kamena moje ku}e pravi carstvo za Emira Kusturicu koji je dobio od Ko{tunice Mokru goru, a od Dodika - Vi{egrad. Bi}e, Emir je prvi Nemanja koji je vladao polovinom Bosne i Srbije, vajka se Murat. Podsje}a kako je on za rata sru{io bistu Ive Andri}a samo zato {to je bila postavljena na zemlji koja je zadu`bina Mehmed-pa{e Sokolovi}a, da je, iako je to “zastario i aboliran predmet“ pred svakim sudom , spreman odgovarati za svoje (ne)djelo. I platiti postavljanje nove biste nobelovcu, ali ne na zadu`bini pa{e Sokolovi}a.

Degradiranje Statuta Mostara
Povodom objavljivanja odluke Ustavnog suda BiH kojom se nala`e Parlamentu BiH da promjeni Izborni zakon BiH u dijelu kojim se regulira na~in izbora vije}nika u Gradsko vije}e Mostara, mostarski Gradski odbor SDA oglasio se saop}enjem za javnost u kojem se upozorava na, kako isti~u, posljedice koje se mogu dogoditi ako se odluka Ustavnog suda primjeni jednostrano. U GO SDA smatraju kako bi se nalo`enim promjenama Izbornog zakona BiH potpuno ukinuo osnovni smisao i cilj sada{njeg Statuta Grada Mostara, a to je spre~avanje diskriminacije bilo koje nacionalne skupine. Parlament BiH ne mo`e utvr|ivati pojedina~ne principe za Mostar, ako se takvi principi ne}e primjenjivati i na razini BiH i entiteta, smatraju u SDA.

Nemanja i Ivo
Kamengrad ili Andri}grad se, podsjetimo, gradi u Vi{egradu, kraj }uprije Mehmed-pa{e Sokolovi}a, a bi}e, kako je objasnio Kusturica, najve}i spomenik nobelovcu Ivi Andri}u. - Gradi se da nikad ne bude uni{ten, da nikada ne do`ivi sudbinu biste Ive Andri}a koju su sru{ili tokom posljednjeg rata u Vi{egradu, rekao je, me|u ostalim, Kusturica. Kamen temeljac za budu}i Andri}grad postavljen je 28. juna ove godine, na Vidovdan. Nekih stotinu metara od ku}e na Bikavcu u kojoj je Milan Luki} zapalio najmanje 70 civila Bo{njaka, mahom `ena i djece. Sad je, evo, Kusturica od ~ovjeka koji je sru{io bistu Ive Andri}a, preko posrednika, zatra`io da kupi kamen neophodan za njegov grad. - Ku}akojuimam u Du{~udimenzija je 16 puta 12 metara,
Murat [abanovi}: Moja djeca, Amerikanci, obnovit }e ku}u Emir Kusturica: Nek’ ne do`ivi sudbinu biste Ive Andri}a

ima {est pregradnih zidova i spaljena je po~etkom rata. Svojevremeno je bila namijenjena za zgradu {kole u~enika u privredi, ali sam je ja kupio od dr`ave i napravio ku}u, pri~a Murat [abanovi}. Obja{njava, prije tri dana nazvao ga je Perendija, pitao mo`e li pomo}i da se prona|u neke stvari koje su tokom rata nestale u Vi{egradu. Rekao je, veli [abanovi}, da traga za nekim ikonama, slikama nestalim u ratu. Navodno, vlasnik ikona, slika, bio je Kusturica. - Kad sam mu rekao da Emiru nisu nikada trebale ikone jer je musliman, Perendija je pre{ao na stvar, pitao {ta }u uraditi s ru{evnom ku}om u Du{~u. Re koh, obnovit }e je moja djeca koja `ive u Americi. I kad je napra-

ve, na njoj }e biti jal’ zastava BiH, jal’ zastava Amerike. Potom je pitao da li bih prodao ku}u? Ako i bih, velim, skupo bih je cijenio: gram kamena, gram zlata. Toliko je pla}ao car Franjo Josip kad je pravio uskotra~nu prugu Sarajevo Vi{egrad. Jo{ sam rekao da formiraju komisiju, nek’ vagaju kamen i eto im cijene!, veli [abanovi}. Objasnio je Perendija, prepri~ava Murat, da mu je ku}a ruglo Vi{egrada, da smeta, da }e je Op{tina poravnati. Odgovorio je kako bi to on, Murat, shvatio kao nasilno ula`enje u privatni posjed, da bi se, mogu}e je, fizi~ki suprotstavio. - E, onda je spomenuo da bi Kusturica kamen moje ku}e iskoristio za gradnju svog Andri}grada. Mislim se, nije po{te-

^itaj, Murate, ~itaj
- Ka`e meni Perendija da malo vi{e ~itam knjige Ive Andri}a pa }u, kao, skontati da sam i ja Srbin. Velim ja njemu da Murat koji ima sina Bajazita nikako nije Emir Kusturica! Da su moji preci protjerani iz U`ica, ^a~ka zato {to nisu dali da ih se pokrsti, ne da se [abanovi}. Helem, sa ili bez Muratovog kamena, Andri}grada }e, izgleda biti. Vlasnici }e biti Emir Kusturica (51) i Republika Srpska (49 posto). Bit }e zavr{en do 2014. godine, ko{tat }e izme|u 20 i 30 miliona maraka. U Andri}gradu }e biti i zgrade muzeja, biblioteke, spomen-ku}a nobelovca Ive Andri}a, hoteli, zanatske radnje, du}ani...
A. BE^IROVI]

Bave se sobom
Predstavljaju}i {estomjese~ni izvje{taj o radu institucija vlasti u HNK-u i ZHKu, glasnogovornica Centara civilnih inicijativa Majda Behrem - Stojanov kazala je kako su se predstavnici vlasti u tim kantonima, umjesto svojim poslom i radom na dobrobitigra|ana, bavilisamisobom te da su rezultati rada vlasti u HNKu ve} godinama me|u najskromnijim u BiH, dok bi ZHKzbogogromnihdugovanja mogao proglasiti bankrot. Po njenim rije~ima, neophodno je uvesti rokove za konstituiranje vlasti te vanredne izbore, kao kaznu za njihovo probijanje, s obzirom na to da se s formiranjem vlasti kasni i po deset mjeseci.

Aerodrom Banja Luka

Radnici odustali od {trajka
Vlada }e isplatiti regres, ali pla}e ostaju iste
Nekoliko aviokompanija i desetak putnika, koliko ih nedjeljno koristi usluge Aerodroma Banja Luka, mogu kona~no odahnuti. Radnici ovog javnog preduze}a odustali su od najavljenog generalnog {trajka. Nakonsastankapredstavnika {trajka~kog odbora s upravom preduze}a i predstavnicima Vlade RS-a, odlu~eno je da }e Vladauplatitijedan od tri regresa koja duguje radnicima, a da }e oni zauzvrat odustati od najavljene totalne obustave rada. Pomo}nik ministra saobra}aja RS-a Marinko Biljanovi} saop{tio je da radnicima ne}e biti mogu}e pove}ati plate za 30 procenata, jer u bud`etu nema novca koji bi omogu}io da se ispo{tuje odluka o pove}anu plata koju je Vlada RSa donijela jo{ 2008. godine. Kako bi se osigurao minimum funkcioniranja Banjalu~kog aerodroma Vlada, kazao je Biljanovi}, ove godine mora izdvojiti 600 hiljada KM, {to predstavlja tek polovinu sredstava neophodnih za tro{kove odr`avanja i plate radnicima. AerodromBanjaLuka ve}niz godina je potpunonerentabilan, zbog ~ega je suo~en s oduzimanjem licence za rad. Sve do-

[trajk radnika Komrada
Radnici Javnog preduze}a Komrad ju~er ujutro su ponovo stupili u generalni {trajk. Vi{e od 70 zaposlenih od uprave preduze}a tra`i isplatu minimalno jednepla}e. “U 2011. godiniprimili smo tek tri pla}e, a ukupno nam se duguje 19. U svakom slu~aju, i kada bismo htjeli da radimo, to ne mo`emo jer imamo tek 200 litara nafte za radne ma{ine“ ka`e Mu, hamed Pivi}, ~lan Glavnog odbora Sindikata Komrada. Radnici su na odr`anom zboru zaklju~ili da insistiraju na smjeni, odnosno ostavci dosada{njeg direktora Senada Brdarevi}a. Vije}e Op}ine Zenica, koja je osniva~ i vlasnik Komrada, nedavno je radi spasa preduze}a i radnihmjestausvojiloodluku o formiranju zajedni~kog preduze}a s privatnom kompanijom Almy transporti.

Za funkcioniranje Aerodroma potrebno 600 hiljada maraka

sada{njenajave da }e BanjaLukapostatiatraktivnadestinacija, za velikeevropskeaviokompanijeostale su praznaobe}anja, pa

tako Aerodrom slu`i uglavnom za potrebe entitetskog predsjednika i naju`egpoliti~kogrukoG. K. vodstva RS-a.

8

CRNA HRONIKA
Pripadnici Druge policijske uprave MUP-a KSa uhapsili su Damira Trbi}a (25), Sudu Vite{ki}a (33), Adnana Mahovi}a (29) i Adisa M. (28) iz Sarajeva zbog sumnje da su ukrali bakarne oluke - slivnike sa stambene zgrade u UliciKalemova u Sarajevu. O doga|aju je obavije{tentu`ilacKantonalnogtu`ila{tva u Sarajevu, a protiv privedenih }e biti preduzete zakonom predvi|ene mjere. Dk. O.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Privedeni kradljivci oluka

Ukraden zlatni nakit

Provalnik za kojim tragaju pripadnici MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona ukrao je prekju~er iz ku}e u Ulici Ibrakovi}a put u Zenici u vlasni{tvu P. M. odre|enu koli~inu zlatnog nakita. Pripadnici MUP-a ZDK-a su iz vr{i li uvi|aj, sa mjesta kra|e izuzeli potrebne tragove, te poduzimaju mjere na rasvjetljavanju ovog doga|aja, kao i pronalasku ukradenog nakita.

Modri~a

Poginuo voza~ motokultivatora
U saobra}ajnoj nesre}i kod Modri~e prekju~er je poginuo voza~ motokultivatora Velimir Popovi} (71) iz mjesta Koprivna, javila je Srna. Njegova k}erka Ru`a Stoji} (57) je u ovoj nesre}i lak{e povrije|ena, a supruga Milevka (78) koja se prevozila u poluprikolici je pro{la bez povreda. Voza~ motokultivatora sa poluprikolicom izgubio je kontrolu nad poljoprivrednom ma{inom koja se prevrnula prilikom ulaska u krivinu na ve}oj nizbrdici, saop{teno je iz CJB-a Doboj. Nesre}a se dogodila na lokalnom putu u Koprivni.

U Sarajevu ~este provale u vozila

Nakon ubistva Damira Novaka u Trebinju

Trenutak kada provalnik obija terensko vozilo

Lopovi prona|eni na osnovu videosnimaka
Samir Perendija i [emsudin Memovi} uhap{eni nedugo nakon provale u vozilo, a Milutin Danilovi} je zbog istog krivi~nog djela pao nakon 80 dana
Sarajevska policija u ponedjeljak je uhapsila tri osobe zbog sumnje da su u proteklom periodu provalile u vozila. Naime, radi se o Samiru Perendiji (26) i [emsudinu Memovi}u (36) iz Sarajeva, te Milutinu Danilovi}u (29) iz Pala. Nakon hap{enja oni su predati u Odsjek za zadr`avanje oso ba li {e nih slo bo de MUP-a Kantona Sarajevo. Memovi} i Perendija uhap{eni su prekju~er, odmah iz pono}i u Ulici Kasima ef. Dobra~e, u sarajevskom naselju Kova~i, nedugo nakon {to su provalili u putni~ko vozilo VW bora, koje se nalazilo parkirano u toj ulici. Istog dana u 12.30 sati policijski slu`benici Prve PU nakon 80 dana uhapsili su i Milutina Danilovi}a zbog provale u vozilo. Za njega se sumnja da je u no}i izme|u 3. i 4. maja provalio u folksvagenovo vozilo na podru~ju sarajevske op}ine Stari Grad. Ukradeno vozilo je prona|eno 29. maja na Palama. Danilovi} je ju~er predat Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo i zadr`an 24 sata, u kojem roku }e postupaju}i tu`ilac izvr{iti analizu postoje}eg dokaznog materijala i donijeti odluku o eventualnom podno{enju prijedloga za odre|ivanje mjere pritvora. Sarajevska policija je identifikovala i dvojicu kradljivaca koji su 24. juna na jednom parkingu u naselju Alipa{ino Polje razbili staklo na terenskom vozilu i iz njega uzeli torbu. Interesantno je da je policija lopove prona{la na osnovu videosnimka koji im je poslao jedan na{ sugra|anin, koji je dvojicu mladi}a sve vrijeme snimao. Hajrudin Harba{ (21) ro|en u Fo~i, nastanjen u Sarajevu i Amar Al Mansour (23) iz Sarajeva prvo su izvjesno vrijeme stajali na parkingu i nekoga zvali putem mobitela, prave}i se da nekog ~ekaju. Ustvari, obojica su pomno osmatrala okolinu, a kada su mislili da ih niko ne gleda, Harba{ je odlu~nim korakom pri{ao terencu, zavukao {rafciger u okvir bo~nih vrata i slomio staklo. Nakon {to je uzeo torbicu, obojica su se `urno udaljila sa parkinga. Policija je Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu 5. jula dostavila izvje{taj protiv Harba{a i Al Mansoura, zbog krivi~nog djela te{ka kra|a, i u toku je istraga protiv njih dvojice.
D. P. Novak smrtno stradao ispred diskoteke Red blek u subotu

Boris Vu~ini} iza re{etaka
Sudija za prethodni postupak Okru`nog suda u Trebinju odredio je ju~er jednomjese~ni pritvor Borisu Vu~ini}u, osumnji~enom za ubistvo hrvatskog dr`avljanina Damira Novaka (39), kao i Sini{i Vujani}u zbog u~estvovanja u tu~i, javila je Srna. Novak, koji je `ivio u Holandiji, smrtno je stradao 23. jula u tu~i ispred trebinjske diskoteke Red blek. Predsjednik Okru`nog suda u Trebinju Bojan Stevi} rekao je da je istraga u toku kako bi se u cijelosti razjasnio ovaj doga|aj. Osumnji~eni Trebinjci Vu~ini} i Vujani} bi}e u pritvoru u Kazneno-popravnom zavodu u Trebinju. Minimalna kazna za ubistvo je pet godina, a za u~estvovanje u tu~i maksimalna tri godine.

Banja Luka

Napadnut poslovo|a pumpe
Razbojnik je Malba{u napao s le|a i tri puta udario u glavu, a potom je oteo torbicu i pobjegao. Automobil kojim je napada~ pobjegao primije}en je u Majevi~koj ulici. Iako je policija krenula u potjeru za napada~em, nije ga uspjela uhvatiti. Ubrzo su u Poli}ima kod Banje Luke policajci prona{li zapaljeno D. P. vozilo koje je razbojnik koristio.

Vojislava Mlaba{u, poslovo|u benzinske pumpe Ne{kovi}, u utorak ujutro bejzbol-palicom je napao nepoznati mladi} i oteo mu torbicu u kojoj je bilo 14.000 maraka dnevnog pazara. Razbojni{tvo se desilo ispred zgrade Nove banke u Ulici knjaza Milo{a u Banjoj Luci, nakon {to je poslovo|a pumpe krenuo u banku da preda pazar.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Nepoznati razbojnik ukrao je, prijete}i pi{toljem, od radnice prodavnice Vreto - Ados trgovina preksino} u Ulici rakovi~ka cesta na podru~ju op}ine Ilid`a 30 ultrakartica BH Telecoma. Razbojnik je pobjegao, a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Slu`benici policije rade na rasvjetljavanju krivi~nog djela, identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

9

Oteo 30 ultrakartica

Objesio se starac

Osamdesettrogodi{nji H. H. iz naselja Lunje kod Gora`da u ponedjeljak ujutro objesio se u neposrednoj blizini porodi~ne ku}e, saop{teno je iz MUP-a Gora`de. Mjesto doga|aja obezbijedila je patrola policije Policijske stanice Pra~a, a uvi|aj izvr{ili slu`benici Sektora kriminalisti~ke policije kantonalnog Ministarstva unutra{njih poslova Gora`de. Razlog samoubistva starca nije poznat.

Pretres nakon tu~e u Bosanskoj Gradi{ki

53-godi{njak ostao bez arsenala
Oduzimanju ve}e koli~ine naoru`anja od @arka Li~inara prethodio sukob sa @ivkom Kovljaninom
Pripadnici Policijske stanice Bosanska Gradi{ka zaplijenili su preksino} odre|enu koli~inu naoru`anja od @arka Li~inara (53). Policija je prethodno intervenisala nakon dojave da je u Li~inarovoj porodi~noj ku}i u mjestu Gornja Dolina kod Bosanske Gradi{ke do{lo do tu~e. Istragom je utvr|eno da su se potukli @ivko Kovljanin (53) i Li~inar. Protiv Kovljanina je Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka podnesen izvje{taj zbog nano{enja tjelesnih povreda. Odmah nakon ove intervencije policija je pretresla Li~inarovu ku}u i prona{la ru~ni baca~ raketa M-80 kalibra 64 milimetra, pu{~anu cijev pu{komitraljeza nepoznate marke i kalibra, 98 metaka kalibra 7,9 milimetara, pet metaka kalibra 7,62 milimetara, 92 metka kalibra 7,62 milimetara, zelenu ru~nu bombu M-52 i vojni bajonet. Jedan od mje{tanin nam je ispri~ao da su se Li~inar i Kovljanin i prije tukli. „@arko `ivi sam, a Kovljanin je porodi~an ~ovjek. Moglo se ~uti da je Kovljanin u ponedjeljak nave~e do{ao u Li~inarovu ku}u i da ga je tu napao. @arko je u tu~i dobio nekoliko udaraca po glavi, a razbijene su mu i nao~ale“, kazao nam je ovaj sagovornik. Ovom mje{taninu nije poznato zbog ~ega su Kov lja nin i Li~inar u sukobu po kojem su poznati od ranije. Protiv Li~inara }e biti podnesen izvje{taj zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo nedozvolje na proi zvo dnja i pro met oru`ja ili eksplozivnih materija. Policija je nastavila pretrese objekata u kojima `ive Li~inar i Kovljanin.
Ru~ni baca~ raketa M-80 kakav je prona|en kod Li~inara Dk. O.

Prevareno 16 mje{tana Sjenine Rijeke kod Doboja

Modrac

Obe}ali posao pa pobjegli s parama i paso{ima
Nenad Cvijanovi} iz sela Sjenina Rijeka kod Doboja nadao se da }e krajem marta oti}i u Rusiju, kako bi radio na gra|evini. Nije se nadao da }e njega i jo{ 15 mje{tana sela Sjenina Rijeka prevariti dvojica mladi}a iz Janje kod Bijeljine, kojima su dali paso{e i novac da im kupe avionske karte. Nakon {to je prevaren za posao, Cvijanovi} ove sezone nije mogao oti}i van zemlje da radi na gra|evini, i tako zaradi koju marku. Razlog je jednostavan: bez paso{a van zemlje on i ostali prevareni ne bi mogli ostati du`e od mjesec dana... Bo`idar @uni}, mje{tanin Sje ni ne Ri je ke, ta ko|er je trebao i}i u Rusiju. S njim su trebali po}i ro|aci Radoslav i Da mjan @uni}. Bo`idar @uni} pri~a da im je obe}ano da }e raditi na gra|evini u Moskvi, te da su ~etvorica mje{tana trebala i}i u So~i, gdje se gradi olimpijski centar. S obzirom na to da je odre|en broj mje{tana Sjenine Rijeke pro{le godine bio u Rusiji, gdje su radili za firmu Saudbruk iz Moskve, smatrali su da }e i ove godine za njih biti posla. Me|utim... "Sa Vla da nom Mi haj lo vi}em iz Vlasenice, koji `ivi kod Sini{e Jovanovi}a u Janji, sastali smo se 18. marta i oni su nam rekli da rade za ovu rusku firmu. Mihajlovi} i Jovanovi} su nam obe}ali posao, uzeli na{e paso{e i od svakog po 230 maraka za vize i avionske karte. Kasnije, kad god bi zvali Mihajlovi}a, on je odga|ao novi sastanak, pravdaju}i se ne~im. U nedjelju smo se sastali u jednoj kafani u Sjeninoj Rijeci i poslali mu poruku. Rekao nam je da je u Budvi, i poru~io da se vidimo u utorak. Rekli smo mu da se javi sa govornice, da vidimo da li je zaista tamo, ili }emo i}i u po li ci ju i pri ja vi ti ga. Me|utim, nije nazvao", pri~a @uni}. On dodaje da su se neki od mje{tana zadu`ili na kamatu kako bi Mihajlovi}u i Jovanovi}u dali 230 KM, i smatra da je jo{ ve}i problem {to su im uzeti paso{i, jer ih neko mo`e zloupotrijebiti.
D. P. Droga oduzeta od 27-godi{njaka

Prona|eno 27 stabljika indijske konoplje
U pretresu ku}e i dvori{ta u naselju Modrac kod Lukavca, koju koristi M. M. (27), prona|eno je 27 stabljika, za koje je vje{ta~enjem utvr|eno da je rije~ o marihuani, javila je Srna. Prona|eno je i 86 grama osu{ene biljne materije. M. M. je uhap{en i priveden u policijske prostorije radi kriminalisti~ke obrade, nakon ~ega je uz izvje{taj predat Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Br~ko

Oplja~kan market Penzionerka
sa telekomunikacionim vodovima kako bi onemogu}ile eventualne o~evice i tehni~ki sigurnosni sistem da dojave policiji provalu. Od tada je cijela Ulica Branka Radi~evi}a bez fiksne telefonije. „Najprije su sa stra`nje strane objekta poku{ali da prokopaju zid, ali kada su nai{li na daske ispod izolacije, shvatili su da im se to ne isplati, jer bi izgubili puno vremena, pa su onda razbili duplo staklo sa boka zgrade i u{li unutra“, rekao je Bogi~evi} za Srnu. On je napomenuo da je ovo 11. provala izvr{ena u posljednjih nekoliko godina u preduze}u @eljo, a ~etvrta od avgusta pro{le godine na ovom prodajnom objektu, te da jo{ nijedna nije rasvijetljena. „To je poruka kakva je bezbjednost u distriktu Br~ko, naro~ito za nas privrednike, koji se o~ajni~ki borimo ve} godinu sa svim posljedicama koje prate recesiju“, rekao je Bogi~evi}. Pripadnici br~anske policije su izvr{ili uvi|aj.

U br~anskom naselju preksino} je oplja~kan market Penzionerka, vlasni{tvopreduze}a @eljo, odakle su lopovi odnijeli cigarete i sitan novac iz kase, ukupne vrijednosti oko 9.000 maraka, potvrdio je vlasnik firme Sreten Bogi~evi}. Prema njegovim rije~ima, nepoznate osobe su prethodno razvalile razvodnu kutiju

Prijavljen poku{aj silovanja
Policijskoj stanici Tesli} u ponedjeljak je prijavljen poku{aj silovanja puno lje tne `en ske oso be. Po li cij ski slu`benici PS-a Tesli} obavili su uvi|aj. U toku je rad na rasvjetljavanju navedenog krivi~nog djela, saop{teno je iz policije.

10

KOMENTARI

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mladen Lijanovi} je novi Slavo Kuki}?
FOKUS

N
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Platforma{i bi morali objasniti kako im se dogodio Lijanovi}; naime, prekju~er je vodstvo Boljitka odlu~ilo ponoviti mandatarsku kandidaturu svoga predsjednika Mladena. A insistiranje na tom multietni~kom Hrvatu vodi u novu pat-poziciju. Daje, naime, legitimitet HDZ-u, ~ak i jednom i drugom, da ne odustaje od Kri{to

akon {to je, sa stano vi tim na po rom, shvatio kako se njegov povremeni prija telj Dra gan ^ovi} u no vom audiju Q7 pokraj sjedi{ta njegove stranke vozi brzinom koja naprosto provocira prometnu policiju, Bo`o je Ljubi} kona~no, po~etkom ovoga tjedna, sazvao u`e strana~ko rukovodstvo e ne bi li preispitali odnose sa ses trin skom stran kom. A odnose, ukoliko se, dakako, uop}e takvim mogu definirati kad jedna strana potpuno ignorira drugu, najbolje ilustrira to {to se lider devedesetke o pregovorima za formiranje Vije}a ministara, {to se odvijaju malo konspirativno po ugostiteljskim objektima, malo javno po Parlamentu, informira putem medija. Zapravo, pitanje je bi li Ljubi} uop}e sazvao vrh mla|ega HDZ-a da mu ne ja~a unu tar stra na~ka opor ba. Po red bje lo da ne marginalizacije stranke, koja je, po nekima, odbijaju}i otvorenu SDP-ovu poslijeizbornu ponudu da se prikloni Platformi, u biti, stariju ses tru zadr`ala u gla vnoj ulozi na politi~koj sceni, vrlo je znakovit i slu~aj Ragu`. Ime ovoga nekada{njega, dodu{e kratkotrajnoga, ~ak i predsjedatelja Vije}a ministara, njegov strana~ki {ef nerado izgovara. Osim,

S

ka`u, kad mu se mora obratiti. Ali, ba{ mora! Naime, tek kada je tzv. nestrana~ki, ali za to oso bni La gumd`ijin Hrvat Slavo Kuki} dvaput, dakle i na popravnom, pao u Parlamentu, Martin Ragu`, dotad u prili~noj (samo)izolaciji, ponovo je postao aktualan. No, nije o njemu kao o budu}em mandataru govorio Ljubi}, promovirali su ga ponajvi{e esdepeovci. A i esdeaovcima nije mrzak. va ta iznenadna(?) buka oko, ina~e, razmjerno samozatajnog, za pra vo kro ni~no opreznog Ragu`a, inspirirala je Ljubi}a da ga u ponedjeljak na sjednici Predsjedni{tva koju su obilje`ile i povremene dramati~ne sekvence, spomene samo kao jednog od (kompetentnih) kandidata iz oba HDZ-a. Da je jedan od inih druga~ijeg politi~kog, a valjda i moralnog habitusa, napravio bi ne vi|eni skan dal. Na sred Predsjedni{tva. No, Martin sa mo za taj ni je ~ini se odlu~io pri~ekati jesen ranu i strana~ki sabor za kona~ni obra~un s pred sje dni kom koji ga je posljednjih tjedana vi{e puta zanijekao. Poslije toga, po svim procjenama, jedan od njih dvojice ne}e biti u devedesetki. Do tih povijesnih dana se, pak, odlu~io tek za samopromociju, pritom vi{e-ma-

U

nje citiraju}i najistaknutije esdepeovce, ali i esdeaovce, koji horski ponavljaju kako je Ljubi}ev zamjenik prihvatljiv svima. A Borjana Kri{to zavr{ena pri~a. Ali, je li ba{ tako? Jeste iz pla tfor ma {ke per spe kti ve, koja, bojim se, zavr{ava na Federaciji, formiranjem, dakle, vlasti u tom entitetu i, jo{ vi{e, podjelom direktorskih fotelja. Ukoliko je, pak, cilj dr`a vna ra zi na, tj. dr`ava sama, sljede}i kandidat za man da ta ra mo rao bi bi ti osoba koja }e dobiti zeleno svjetlo i u Predsjedni{tvu i u Parlamentu. Povratak Kri{to na mjesto zlo~ina zna~io bi stoga novo gubljenje vreme na. Bu du}i, me|utim, pos to ji kon sen zus ka ko mandatar, tj. budu}i premijer mora biti Hrvat, potpuno je legitimno da stranka za ko ju je gla so va lo naj vi {e Hrva ta pro mo vi ra svo ga kandidata. ostalom, jo{ je `ivo pos ti zbor no sa ve zni{tvo dva HDZ-a, a Ljubi} je u ponedjeljak ponovio kako starija sestra, kao izborna pobjednica, ima pravo dati mandatara. Banja Luka, s Dodikom na ~elu, i dalje je ~vrsto uz, ma go to vo brat ski, HDZBiH. Slijedom ~ega ne bi trebao biti problem zaklju~iti ka ko bo{ nja~ke stranke, od kojih jedna, po

T

vlastitom priznanju, i multietni~ka, vi{e ne bi trebale kom pli ci ra ti for mi ra nje dr`avne vlasti insistiraju}i na Ragu`u, koji trenuta~no bolje stoji u crveno-zelenoj koaliciji, negoli u vlastitoj stranci. Umjesto toga, platforma{i bi morali objasniti kako im se dogodio Lijanovi}; naime, prekju~er je vodstvo Na ro dne stran ke Ra dom za boljitak odlu~ilo ponoviti mandatarsku kandidaturu svoga predsjednika Mladena. o je, da ka ko, le gi ti mno. No, budu}i Lijano vi} ni je pro {ao u Predsjedni{tvu, insisti ra nje na tom mul tie tni~kom Hrvatu vodi u novu pat-poziciju. Daje, naime, legitimitet HDZ-u, ~ak i jednom i drugom, da ne odusta je od Kri {to, a ne ma te bo{nja~ke ruke koja }e se u Parlamentu dignuti u znak potpore toj ^ovi}evoj miljenici. Sve smo, dakle, bli`e svojedobnoj (zlokobnoj) prognozi Mladena Ivani}a kako Vije}e ministara ne}emo dobiti prije kraja godine. Kada je to, negdje proljetos, kazao taj biv{i {ef bh. diplomacije, to doista jeste bilo zlokobno. Danas, me|utim, kada se zbog te prognoze gotovo vi{e nitko ne uzbu|uje, izaziva nelagodu. Sve je, zapravo, nekako zlosutno.

BLIC

Pred Komitet za normalizaciju N/FSBiH, kada je od FIFA i UEFA imenovan po~etkom aprila, postavljen je prioritetni zadatak da pripremi i sazove Skup{tinu krovnog saveza. Njeni ~lanovi trebali su da odlu~e o prihvatanju novog statuta, jer je to bio uslov da se skine suspenzija i reprezentacija normalno nastavi kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Taj je zadatak uspje{no apsolviran, pored sve kratko}e rokova, ponajvi{e zahvaljuju}i ~injenici da je na ~elo Komiteta postavljen Ivica Osim, fudbalska legenda kojoj niko nije imao obraza da odbije bilo {ta. Komitet za normalizaciju nastavio je sa radom, jer je trebalo rad Saveza u~initi efikasnijim, imenovati komisije neophodne za normalan rad. Ve} 6. avgusta kre}e novi {ampionat, posla je bilo napretek. Tako je u proteklu subotu u ti{ini u Mostaru obavljen i taj dio posla. Umjesto dosada{njih {est ~lanova pojedinih komisija (takmi~arske, za stadione, sigurnost...), u novi saziv imenovana su tri, po jedan iz svakog naroda, naravno, na prijedlog entitetskih saveza. Ve} prvi pogled na novoimenovane ~lanove stavlja na znanje da od najavljenih korjenitih promjena ne}e biti ni{ta. Ponovo se u

Ko~ni~ari imenovani za zamajce napretka

U OBJEKTIVU

ve}ini slu~ajeva vrte stara imena, doju~era{nji ko~ni~ari imenovani su za zamajce napretka. No, dobro, treba i tu formu zadovoljiti. Komitet }e nastaviti rad sve dok se ne sazove izborna skup{tina N/FSBiH na kojoj se treba konstituisati novi saziv Skup{tine, izabrati novi ~lanovi Izvr{nog odbora, izabrati predsjednik. Prvi put jedan. Prije toga, u skladu sa novoprogla{enim statutom, treba provesti ili verifikovati izbore u kantonalnim i regionalnim savezima. Ti savezi treba da odrede i svoje delegate u najvi{em zakonodavnom tijelu, ali i da daju prijedloge za nove ~lanove fudbalske vlade. Mogu li ~lanovi Komiteta za normalizaciju, bez obzira koliko se borili da normalizuju stanje, puno uticati na izbor ljudi iz baze? Ne mogu, ka`u, nije ni demokratski. E, zahvaljuju}i toj demokratiji, te{ko da }e do}i do neke zna~ajnije normalizacije u na{em najpopularnijem sportu. Kakav nam je stepen demokrati~nosti uop{te, najbolje se vidi i po tome da dr`avne vlade nema ni deset mjeseci nakon izbora. Da li se BiH zbog toga mo`e proglasiti normalnom dr`avom, a i za{to bi se fudbalski poslenici razlikoB. MAJSTOROVI] vali od politi~ara.

Smrtonosna oluja
Deset ljudi je stradalo, a 18 osoba, uglavnom ribara, vode se kao nestali u poplavama i klizi{tima koje je na Filipinima uzrokovala oluja Nock-Ten. Zbog nevremena su obustavljeni svi doma}i letovi i trajekti. Meteorolo{ka slu`ba pove}ala je pripravnost u skoro 30 provincija na sjeveru Filipina, po{to je oluja Nock-Ten dobila na ja~ini i brzini, nose}i obilne padavine. Mnoge oblasti u provincijama Albej i Kamarines Sur, u centralnom regionu Bikol, poplavljene su, prenio je Reuters. Nock-Ten se pribli`ava najve}em filipinskom ostrvu Luzon i o~ekuje se da }e na kopno sti}i danas ujutro.

Reuters

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

OGLASI
UNIVERZITET U SARAJEVU Institut za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava SARAJEVO

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana IV Sporazuma o saradnji pri realizaciji Potprojekta “PISANA RIJE^ U FUNKCIJI DA SE NE ZABORAVI“ za 2011. godinu, potpisanog sa Ministarstvom za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, broj: 0614-18225/11 od 23.5.2011, kao dijela Projekta “OPSADA I ODBRANA SARAJEVA 1992. - 1995. GODINE“ (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/06 i 15/07), direktor Instituta za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e

Savez antifa{ista i boraca NOR-a u Kantonu Sarajevo

JAV N I P OZIV
za prikupljanje i otkup pisane gra|e, knjiga, monografija, zapisa i sli~no, sa tematikom iz perioda 1992 - 1995. (agresija, opsada, odbrana, genocid) I Pravo u~e{}a po ovom Javnom pozivu imaju udru`enja gra|ana, nevladine organizacije i neprofitne organizacije, fondacije, zaklade, kao i autori pojedinci.

II Osnovni zadaci pri realizaciji Potprojekta “PISANA RIJE^ U FUNKCIJI DA SE NE ZABORAVI“ su: 1. otkup pisane gra|e, knjiga, monografija, audio i video zapisa i sli~no, sa tematikom iz perioda 1992 - 1995. (agresija, opsada, odbrana, genocid); 2. podr{ka izdava{tvu; 3. realizacija istra`ivanja u okviru navedenih oblasti. III Prijava zainteresiranih subjekata iz ta~ke I ovog Javnog poziva vr{i se uz pisani zahtjev sa prate}om dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta u~e{}a, primjerak sa dostavljanjem jednog primjerka kompletnog materijala koji je predmet ovog Javnog poziva i broj `iro-ra~una. IV Institut za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu proceduru odabira materijala po ovom Javnom oglasu sprovodi, uzimaju}i u vidu sljede}e: - opravdanost zahtjeva i kvalitet ponu|enog materijala; - po potrebi daje svoje stru~no mi{ljenje; - po potrebi vr{i stru~nu korekciju, odnosno uslugu recenziranja; - po procjeni vr{i finalizaciju i kompletiranje istra`iva~ke gra|e na na~in da ista bude pouzdan i vjerodostojan osnov za dalja nau~na istra`ivanja iz ove oblasti, odnosno da postane dostupna javnosti; - vr{i selekciju prikupljenog materijala, kao valjane osnove za izradu odgovaraju}ih nau~nih studija i njihovo objavljivanje; - po potrebi vr{i otkup audio i video zapisa u okviru predmetne tematike; - prikuplja i vr{i otkup pisane gra|e, knjiga, monografija, zapisa i sli~no, sa tematikom iz perioda 1992 - 1995. (agresija, opsada, odbrana, genocid); - vr{i procjenu i izbor pisane gra|e za koju }e se obezbijediti sufinansiranje u izdava{tvu. V Visinu sredstava za raspodjelu po ovom Javnom pozivu utvr|uje Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo u okviru usvojenog Bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu. V Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 033-561-350. VIIRok za podno{enje prijava po ovom Javnom pozivu je do 30. septembra 2011. VIIISredstva odobrena po osnovu ovog oglasa se moraju namjenski iskoristiti za realizaciju ovog projekta, pri ~emu se korisnik sredstava mora pridr`avati va`e}ih zakonskih propisa. IX Rezultati Javnog oglasa objavi}e se na oglasnoj plo~i i web stranici Instituta (www.institut-genocid.ba) ili na drugi prikladan na~in. X Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Broj: 390/I-11 Sarajevo, 25.7.2011. DIREKTOR Prof. dr. Smail ^eki}

Gra|anima Bosne i Hercegovine ~estita 70. godi{njicu antifa{isti~kog Ustanka naroda BiH 27. juli 1941.
INTERNAL & EXTERNAL VACANCY NOTICE
BH/SAR/11/GL/02
Title of Position: Position number: Location: Duration: Date of Entry on Duty: Category and Level: Closing Date: Driver 10005636 Sarajevo 1 year initially (possible extension) 01 September 2011 GL 2 04 August 2011 COB

Duties and Responsibilities Drives office vehicles for the transport of authorized personnel and delivery and collection of mail, documents and other items; Meets official personnel at the airport and facilitates immigration and customs formalities as required; Responsible for the day-to-day maintenance of the assigned vehicle, checks oil, water, battery, brakes, tires, etc., performs minor repairs and arranges for other repairs and ensures that the vehicle is kept clean; Logs official trips, daily mileage, gas consumption, oil changes greasing, etc.; Ensures that the steps required by rules and regulations are taken in case of involvement in accident; Performs other duties as required.. 2. Essential Minimum Qualifications and Professional Experience Required Completion of secondary education, driving licence, knowledge of driving rules and regulations, skils in minor vehicle repair; Minimum 2 years of previous job experience relevant to the function; Fluency in English and local language (working knowledge of another relevant UN language would be an asset). 3. Desirable Qualifications & Competencies Good communication skills; Good mechanical skills; Initiative and discretion; Computer skills (MS office, Peoplesoft applications, internet, e-mail); 4. Work Relationships Regular contacts at senior levels involving limited exchange of information. 5. Application of Guidelines UNHCR Manuel, Staff Rules and Regulations and other available guidelines, receives instructions from the supervisor. 6. Supervision Received The incumbent shall work directly under the supervision of the Administrative/Finance Officer. Application is to be addressed in writing to Human Resources Office, UNHCR Sarajevo, Fra Andjela Zvizdovica 1/4B, 71000 Sarajevo, referring to the Vacancy Notice Reference. IMPORTANT Candidates have to be citizens of Bosnia and Herzegovina. Applications received after the closing date will not be considered. Sarajevo, 25 July 2011

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

13

Novi sukobi i napetosti na sjeveru Kosova

VIJESTI

Ranjeni na obje strane?
Poslije napete no}i i ju~era{njeg dana, na prelazima Brnjak i Jarinje nema specijalaca kosovske policije, ve} su raspore|eni pripadnici KFOR-a i redovnog sastava Kosovske policijske slu`be
Sa sjevera Kosova sti`u kontradiktorne informacije, ali je sve izvjesnije da u me|usobnim obra~unima kosovskih specijalaca i lokalnih Srba ima ranjenih sa obje strane. Poslije napete no}i i ju~era{njeg dana na sjeveru Kosova, na prelazima Brnjak i Jarinje, i u susjednom Leposavi}u, situacija je ne{to poslije 17 sati mirna. Na Brnjaku i Jarinju nema specijalaca kosovske policije, ve} su raspore|eni pripadnici KFOR-a i redovnog sastava Kosovske policijske slu`be, a predstavnici Beograda - {ef pregovara~kog tima Borko Stefanovi} i ministar za Kosovo Goran Bogdanovi}, bili su sino} jo{ na terenu, javlja B92.

Fejt pozdravio akciju
Me|unarodni civilni posrednik za Kosovo Piter Fejt pozdravio je akciju zauzimanja prelaza Brnjak i Jarinje koju su izveli kosovski specijalci. - Vlada Kosova, kao vlada jedne suverene me|unarodno priznate dr`ave, ima pravo da preduzme mjere kako bi uspostavila vlast na cijeloj teritoriji zemlje, rekao je Fejtov portparol Endi Mekgafi. ra da su u ovom sukobu povrije|ena trojica Srba. - Situacija je sada mirna, a na terenu se nalazi veliki broj pripadnika KPS-a i vojnika KFORa, kazao je Sadriu.

Ljimaj optu`en za ratne zlo~ine
Specijalno tu`ila{tvo Kosova podiglo je optu`nicuprotivpotpredsjednikaDemokratske partije Kosova i poslanika kosovske Skup{tine Fatmira Ljimaja zbog ratnih zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva i zlo~ina protiv ratnih zarobljenika, uklju~uju}i i ubistva, pi{e dnevnik Koha ditore. Prema izvorima ovog dnevnika, Euleksov specijalni tu`ilac Mauricio Salustro podigao je optu`nicu protiv deset osoba, me|u kojima su i Ned`mi Krasni}i, Naser Krasni}i, Naser [alja, Sabit [alja, Refi Mazreku, Arben Krasni}i, [aban [alja, Behljulj Ljimaj i Besim [urdaj. Specijalni tu`ilac ih tereti za ratne zlo~ine izvr{ene u selu Kle~ki tokom 1999, u dva takozvana zatvora OVK-a.

Sukob nastao kada su lokalni Srbi poku{ali sprije~iti kosovske specijalce da zauzmu prelaze Brnjak i Jarinje

Oru`ani sukob
Kriza na sjeveru Kosova po~ela je u ponedjeljak uve~er, kada su specijalne jedinice KPS-a, zvane Rosa, u 22 sata zauzele administrativni punkt Brnjak i poku{ale da zauzmu Jarinje - {to su blokadama puta kroz Leposavi} sprije~ili lokalni Srbi. Pregovori Beograda i Pri{tine se, preko komandanta KFOR-a Erharda Bilera, odvijaju od utorka u ranim jutarnjim satima, kada su Bogdanovi} i Stefanovi} do{li u Leposavi}. Tokom prijepodneva, ~inilo se da je dogovor postignut - povla~enje kosovskih specijalaca i prolazak KFOR-a do prelaza, ali je Pri{tina taj dogovor prekr{ila na prelazu Brnjak, kada je jedan broj specijalaca poku{ao da se vrati na taj prelaz, a potom je, u pucnjavi i pod jo{

Tadi}: Srbija ne}e ratovati
Predsjednik Srbije Boris Tadi} apelovao je na prisebnost svih povodom akcije kosovske policije na administrativnoj liniji i poru~io da Srbija ne}e ratovati i da probleme treba rije{iti diplomatskim putem. Tadi} je rekao da je akcija Pri{tine provedena s ciljem da se ovlada sjeverom Kosova, upozoriv{i da svi oni iz me|unarodne zajednice, koji eventualno ohrabruju vlasti u Pri{tini da krene u takve akcije, ~ine katastrofalnu gre{ku i uvode ovaj dio Evrope u nesagledive rizike. Tadi} je ozna~io kao apsolutno neprihvatljivu akciju specijalnih snaga kosovske policije, upozoravaju}i da bilo kakav unilateralizam prijeti da potpuno uru{i proces dijaloga Beograda i Pri{tine. ne sasvim jasnim okolnostima jedan kosovski policajac ranjen. Kod prelaza Brnjak oko 15 sati izbio je oru`ani sukob kosovskih specijalaca i lokalnih Srba. Za sada se ne zna ta~an broj povrije|enih, ali se pretpostavlja da ih ima na obje strane. Pri{tinski mediji su javili da je jedan policajac ranjen u glavu i da mu je `ivot ugro`en. Srna, me|utim, javlja da je jedan pripadnik Rose ranjen u nogu u sukobu u selu @up~e u op{tini Zubin Potok, prenose}i izjavu portparola Kosovske policijske slu`be Brahima Sadriua, koji nije mogao da potvrdi informacije srpskih izvo-

Crnogorski u {kolama
Svi ud`benici za nastavni predmet crnogorski jezik i knji`evnost za osnovne i srednje {kole su pripremljeni, saop{teno je iz Ministarstva prosvjete Crne Gore. Predstavnik tog vladinog resora Mubera Kurpejovi} kazala je u parlamentu da se nove {kolske lektire ne}e {tampati, ve} }e se koristiti dosada{nja izdanja. Ona je ponovila da }e nastavni predmet crnogorski jezik izvoditi postoje}i nastavni kadar. Za po~etak {kolske godine imamo obezbije|en kvalitetan i kompetentan kadar, istakla je Kurpejovi}, prenosi Srna. Ona je kazala da su Ministarstvo i Zavod za {kolstvo organizovali seminare za edukaciju nastavnog kadra iz oblasti crnogorskog jezika i knji`evnosti, koje su poha|ala 2.623 nastavnika.

Zabrana uvoza
Administracija u Pri{tini je prije {est dana proglasila zabranu uvoza robe iz centralne Srbije, a poku{aj zaposjedanja dva administrativna prelaza na sjeveru Kosova je, kako navode kosovske vlasti, mjera koja za cilj ima provo|enje te odluke. Ostaje neizvjesno kako }e se situacija nadalje razvijati, budu}i da je kosovski ministar unutra{njih poslova Bajram Red`epi izjavio da specijalci KPS-a ne}e biti povu~eni sa teritorije op{tina Leposavi}, Zve~an i Zubin Potok “sve dok ne bude postignut sporazum u vezi dva prelaza na sjeveru Kosova“ .

Biv{i premijer Hrvatske po drugi put pred Uskokom

Sanader odgovara za Hypo banku
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader }e danas ponovo dati iskaz pred istra`iteljima zagreba~kog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK). Ovo je drugo suo~avanje sa Uskokom, nakon {to je poslije sedam mjeseci pritvora u Austriji nedavno izru~en Hrvatskoj. Prema najavama, biv{i premijer }e se o~itovati u istrazi koja se vodi protiv njega u predmetu Hypo banka. Kako se navodi, Sanadera Uskok sumnji~i da je 1994. i 1995. godine od Hypo banke primio nezakonitu proviziju od 3,5

Sanader: Lije~nike brine visoka sedimentacija i navodni problem sa slezenom

milijuna kuna prilikom podizanja kredita ove banke za izgradnju hrvatskih veleposlan sta va. U ve zi s is tim slu~ajem zainteresiralo se svojevremeno i austrijsko pravosu|e. Dok je bio u pritvoru u Salzburgu, Sanader je svjedo~io pred istra`nim povjerenstvom u Klagenfurtu. Prema navodima medija, biv{i premijer demantirao je sve {to se o tome navodilo, ali, nezvani~no, za optu`be postoji i dokumentacija. Tako|er neslu`beno, sada se citiraju informacije o zdravstvenom stanju biv{eg premijera. Kako se tvrdi, problem je ne samo ozljeda lijeve noge od koje pati ve} dva

mjeseca, nego i ekstremni gubitak tjelesne te`ine od ~ak 20 kilograma. U zagreba~koj bolnici Rebro Sanader je u ponedjeljak podvrgnut kompletnom internisti~kom pregledu. Lije~nike brine njegova visoka sedimentacija i navodni problem sa slezenom. Zbog naglog gubitka kilograma savjetovano je da bi biv{i premijer trebao obaviti CT i pregled magnetskom rezonancom, kako bi se utvrdilo koliko se pove}ala slezena. Biv{i premijer ostaje u pritvoru u Remetincu najmanje do 18. avgusta, jer mu je odbijena `alba na jednomjese~ni istra`ni zatvor.
Jadranka DIZDAR

Blokirane saobra}ajnice
Hrvatski poljoprivrednici blokirali su ju~er, samo kao znak upozorenja, saobra}ajnice za Slavonski Brod, Po`egu i Osijek, jer su nezadovoljni otkupnom cijenom p{enice, javila je Srna. Ju~er ujutro dobili su obe}anje da }e im za{titna cijena p{enice sa 0,75 lipa biti pove}ana na 1,05 lipa, a ve}ina ostalih otkupljiva~a prihvatila je prijedlog Agrokora da akontacijska cijena za p{enicu bude 1,35 lipa. Tako|er, seljaci tra`e i isplatu podsticaja za pro{logodi{nju jesenju sjetvu do 15. septembra. Seljaci tvrde da protestima ne}e biti ugro`en put prema turisti~kim odredi{tima, jer }e ih pro{iriti ukoliko dogovor ne bude ispunjen.

14

OGLASI

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PO[TOVANI ^ITAOCI!

OSLOBO\ENJE

[aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: Banka Valuta Broj ra~una

Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{it }e se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO SPARKASSE BANK DD SARAJEVO

KM

3383202250044019

KM

1990490005630121

UPLATE U INOSTRANSTVU:
- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite. Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

DNEVNI LIST O SLOBO\ENJE (svaki dan) 6 mjeseci 12 mjeseci

KM 60,00 120,00

EUR 31,00 61,00

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

15

Norve{ka nakon pro{losedmi~nog masakra

Breivik od marta
bio sumnjiv policiji
lPST je motrio Breivika nakon {to je naru~io veliku koli~inu gnojiva izl lPoljske, ali ga nisu smatrali prijetnjom za sigurnost, jer je imaol lregistrovanu farmu • Mogu}a optu`nica za zlo~ine protiv ~ovje~nostil
Najve}i masovni ubica u historiji Norve{ke Anders Behring Breivik ozna~en je kao sumnjiv jo{ u martu ove godine, nakon {to je naru~io veliku koli~inu gnojiva putem online trgovine iz Poljske, saop{tila je norve{ka policijska sigurnosna slu`ba (PST). Ipak, nisu ga smatrali prijetnjom za sigurnost, jer je imao registrovanu farmu pa su zaklju~ili da kupuje za potrebe farme. Njegovo ime nalazilo se me|u popisom 60 osoba, pi{e norve{ki list VG Nett, prenosi Dnevnik.hr. No, Breivik je gnojivo iskoristio za izradu bombe kojom je ubio osmero ljudi u centru Osla te na~inio golemu materijalnu {tetu. Nakon toga, odvezao se na ostrvo Utoyu i u kampu mlade`i vladaju}e laburisti~ke stranke napravio nevi|eni pokolj, ubiv{i ~ak 68 osoba.

VIJESTI

Gadafijev dio Libije pogo|en nesta{icama
Uprkos prividno normalnoj situaciji, dio Libije koji se nalazi pod kontrolom vlade Muamera Gadafija pogo|en je nesta{icama goriva, hrane i novca, saop}ila je misija UN-a zadu`ena za utvr|ivanje ~injenica na terenu. “Iako je misija uo~ila aspekte normalnosti u Tripoliju, njeni ~lanovi su identificirali ranjiva mjesta gdje je ljudima neophodna neodlo`na humanitarna pomo}“ istakao je u dokumentu koordi, nator misije za humanitarna pitanja Laurence Hart, prenosi Fena. UN je uveo san kci je pro tiv Ga da fi je vog re`ima, ~ime je ote`an uvoz nafte i drugih proizvoda. U me|uvremenu, Turska je obavila prvu isporuku goriva pobunjenicima u isto~noj Libiji, u okviru ugovora o snabdijevanju koji je postignut sa Nacionalnim prelaznim savjetom, izjavio je ju~er turski ministar energetike Tener Jildiz.

Breivik gnojivo iskoristio za izradu bombe kojom je ubio osmero ljudi u centru Osla

Reuters

Bez upozorenja
“Nije bilo informacija ili indicija koje bi ukazale na bilo kakav plan teroristi~kog napada“ pojasnio je Jon Fitje iz si, gurnosne policije. [efica sigurnosne policije Janne Kristiansen istakla je kako je Breivik vodio “vrlo uzoran `ivot“ te da nije kr{io nikakve zakone. “Namjerno je izbjegavao nasilne komentare u izjavama objavljenim putem interneta, nije bio ~lan nikakve ekstremisti~ke mre`e, ili imao prijavljeno oru`je, ali je bio ~lan strelja~kog kluba. Za~u|uju}e je kako je uspijevao toliko dugo izdr`ati a da ne prekr{i zakon. Sve {to je napravio bilo je u zakonskim okvirima. Upozorenja jednostavno nije bilo“, dodala je Kristiansen. Ipak, Breivik je izvr{io pokolj, i to za Norve{ku na dosad nezapam}enom nivou. Iako su isprva vlasti saop{tile o 93 ubijene `rtve, od kojih 86 na ostrvu Utoyi, policija je u pone dje ljak re vi di ra la broj

mrtvih i smanjila ga na 76, od kojih je 68 ubijenih na navedenom ostrvu. Norve{ki ministar pravde Knut Storberget rekao je da se neki ljudi iz njegovog ministarstva jo{ vode kao nestali poslije bomba{kog napada na zgrade vlade u centru Osla i masakra na ostrvu Utoya. “Neki ljudi su nestali, neki su te{ko pogo|eni ovim doga|ajima, i jo{ nemamo kancelarije“, rekao je ministar, prenosi AP.

Du{evna bolest
Advokat Geir Lippestad kazao je za svog klijenta Andersa Behringa Breivika da je najvjerovatnije du{evno bolestan. “Cijeli slu~aj ukazuje da je on du{evno bolestan“ rekao , je novinarima Geir Lippestad. On je dodao da je jo{ rano re}i ho}e li se njegov klijent na su|enju pozivati na neura~unljivost. Lippestad, ~lan laburisti~ke stranke ~iji su mladi bili meta Breivikovog ubila~kog pohoda u petak, rekao je da }e otkazati anga`man ako Breivik ne pristane na psiholo{ka ispitivanja, prenosi Fena. Poku{avaju}i objasniti du{evno stanje svog klijenta, Lippestad je rekao da Breivik ka`e “kako mu je `ao {to je to morao u~initi ali da je bilo nu`no“. Prema njegovim rije~ima, to su ljudi iz svih dijelova zemlje koji su radili mnogo napornije nego {to se to mo`e od bilo koga o~ekivati, koji su prekinuli svoj odmor i dobrovoljno se javili da pomognu, prenio je AFP. Pored spremnosti da priteknu u pomo} zemlji, ministar je pohvalio i rad policije na uspostavljanju reda i normalizaciji situacije poslije napada. Pod sje}amo, nor ve {ki krvnik u ponedjeljak je saslu{an na sudu u Oslu te mu je odre|en pritvor na osam sedmica. Saslu{anje je bilo zatvoreno za javnost, a on }e nadalje s javnosti komunicirati isklju~ivo putem svog advokata. U me|uvremenu, norve{ko tu`ila{tvo mo`e tra`iti da Bre ivik bu de op tu`en za zlo~ine protiv ~ovje~nosti. U tom slu~aju mogao bi biti osu|en maksimalnom kaznom koja je za to predvi|ena - 30 godina zatvora, umjesto na 21 godinu, koliko bi dobio za terorizam. Tu`ilac Christian Hatlo izjavio je za norve{ki list Aftenposten da je nova optu`nica, koja je uvedena zakonom 2008, trenutno samo mogu}ost, prenio je AFP. “Policija je do sada citirala zakon o terorizmu, ali tra`enje dru gih op tu`ni ca ni je is klju~eno“ izjavio je glasnogo, vornik policije Sturla Henrejksbo, dodaju}i da jo{ nije donesena kona~na odluka.

Hamas pogubio izraelske {pijune
Vlada radikalnog palestinskog Hamasa pogubila je ju~er dvojicu Palestinaca, oca i sina, optu`ene za {pijuna`u u korist Izraela, uprkos tome {to predsjednik Mahmud Abas, vo|a Fataha, na osnovu zakona donosi kona~nu odluku u takvim slu~ajevima, prenosi Fena. Zvani~nici Hamasa su rekli da su optu`eni priznali da su davali informacije izraelskoj vojsci koje su im pomogle da u|u u trag hamasovcima, uklju~uju}i i vo|u te organizacije Abdela Aziza elRantisija koji je ubijen 2004. u napadu na njegovo vozilo.

Pohvale
On je ujedno pohvalio “fantasti~an“ rad policije tokom i poslije ovih tragi~nih doga|aja. Lokalni mediji su kritikovali policiju ocijeniv{i da im je u petak trebalo suvi{e vremena da do|u do ostrva Utoya i uhvate masovnog ubicu Andersa Behringa Breivika. “Imao sam priliku da zahvalim policiji u Oslu i drugim okruzima na odli~nom radu“ , rekao je Storberget novinarima poslije sastanka s visokim funkcionerima policije.

Meksiko: Okr{aj narko-bandi
Devet napada~a poginulo je u okr{aju u seoskom podru~ju ju`no od prijestolnice Meksika, a jo{ dvojica su ubijena u Acapulcu. Oba incidenta se vezuju za okr{aje narko-bandi, prenosi Fena. Naoru`ani ljudi u automobilima su pucali jedni na druge i policija je po~ela da ih juri, saop}ila je policija u dr`avi Herero. Policijski slu`benici ka`u da su napada~i pucali na one koji su ih jurili, a potom su neki od njih iza{li iz kola i po~eli bje`ati. Napada~i su ih sustigli i na|eno je {estero mrtvih. Jo{ troje je na|eno mrtvo u kolima. Policija je prijavila i dva ubistva u Acapulcu. @rtve su na|ene ubijene iz vatrenog oru`ja na ulici.

EU: Potreban zajedni~ki odgovor na ksenofobiju
[panski premijer Jose Luis Zapatero pozvao je ju~er na zajedni~kiodgovor EU za borbuprotiv ksenofobije nakon smrtonosnih napada u Norve{koj. Sli~an poziv uputili su ne{to ranije njema~kikancelarAngelaMerkel i evropskikomesar za unutra{njapitanjaCeciliaMalmström. “Doga|aji u Norve{koj su veoma ozbiljni i

potreban je zajedni~ki evropski odgovor radi odbrane slobode, demokratije. Pozivam ljude da se bore protiv radikalizma i daju svoj odgovor u borbi protiv ksenofobije“ rekao je Za, patero na konferenciji za novinare u Londonu nakon sastanka sa svojim britanskim kolegom Davidom Cameronom, prenosi Srna. [panski premijer naglasio je da su dvostruki napadi koje je izvr{io Breivik “najozbiljniji i najzabrinjavaju}i doga|aji koji su se ikada desili na evropskom tlu“.

16

SVIJET FINANSIJA

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

MMF o ameri~koj ekonomiji

ZA @ELJEZNI^KI
U BiH je okon~an projekt pru`anja tehni~ke pomo}i nadle`nima u `eljezni~kom sektoru, za koji je Evropska unija obezbijedila blizu milion eura, a set nacrta propisa koji su rezultat ovog projekta trebao bi omogu}iti zahtijevani nivo bezbjednosti i zajedni~ko djelovanje te prosperitetno poslovno okru`enje i za rukovodioce infrastrukture i za `eljezni~ke operatere. Ministar komunikacija i transporta BiH Rudo Vidovi} rekao je da je ovaj pro jekt zna~aj no ola k{ao put us kla|ivanja `eljezni~kih propisa u BiH s relevantnim direktivama EU, u konkretnom slu~aju s bezbjedno{}u i zajedni~kim djelovanjem.

Opasno sni`enje
kreditnog rejtinga
Kreatori ameri~ke politike trebaju iza}i s vjerodostojnim planom za dugoro~no smanjenje duga zemlje, a preveliko i prebrzo rezanje javne potro{nje moglo bi na{tetiti krhkoj ameri~koj ekonomiji
Me|unarodni monetarni fond upo zo rio je da bi sni`enje kreditnog rejtinga ameri~ke vlade bilo izuzetno {tetno za globalnu ekonomiju. MMF je naglasio kako je te{ko pre dvi dje ti po slje di ce sni`enja rejtinga, budu}i da SAD nikada ranije nisu ostale bez svog najvi{eg statusa. - Kao {to smo rekli prije, sni`enje }e biti vrlo {tetno za ameri~ku ekonomiju i ostatak svijeta. Ali, postoji mnogo nesigurnosti, niko zapravo ne zna {to }e biti pravi u~inci, rekao je vi{i savjetnik u MMF-u Rodrigo Valdes. Najnoviji MMF-ov izvje{taj o SAD-u uslijedio je nakon {to pre go vo ri to kom vi ken da izme|u Kongresa i Bijele ku}e nisu donijeli rje{enje za opa-

sektor milion eura

Rudo Vidovi}

Uskla|ivanje propisa
- Na taj na~in bit }e omogu}ena puna provedba Zakona o `eljeznicama BiH, kao i izrada `eljezni~kih propisa koji se ti~u odr`avanja, rekonstrukcije i izgradnje `eljezni~ke infrastrukture, kao i odr`avanja mobilnih kapaciteta u skladu s tehni~kim standardima i specifikacijama na jedinstven na~in u cijeloj BiH, rekao je on. Istakao je da }e ovim projektom, ~iji je puni naziv Pru`anje tehni~ke pomo}i nadle`nim organima u `eljezni~kom sektoru BiH u procesu uskla|ivanja propisa za odr`avanje `eljezni~ke infrastrukture i mobilnih kapaciteta s direktivama EU, biti omogu}ena tehni~ka pomo} nadle`nim organima BiH ~iji je zadatak izrada i dono{enje novih nacionalnih propisa koji }e biti primjenjivani na restruktuirani `eljezni~ki sektor. Kazav{i da je BiH aktivan u~esnik u procesu dostizanja standarda EU u `eljezni~kom se-

ktoru i drugim oblastima, Vidovi} je rekao da je u `eljezni~kom sektoru u BiH u~injeno dosta na uskla|ivanju zakona i propisa te da }e ova aktivnost biti nastavljena u narednom periodu, uz aktivnu pomo} EU. Otpravnik poslova u Delegaciji EU u BiH Natalija Deniskova smatra da je situacija u `eljezni~kom sektoru BiH te{ka te da su za to najvi{e krivi zastarjeli propisi, koji nisu uskla|eni s evropskim standardima, zbog ~ega ih je potrebno hitno mijenjati. Nacrt propisa koji su rezultat primjene ovog projekta uklju~uje sve relevantne direktive EU, tehni~ke specifikacije i zajedni~ko djelovanje, COTIF s aneksima i me|unarodne `eljezni~ke propise, u koje su ve} ugra|ene relevantne odredbe pravnog naslije|a EU.

sni zastoj oko pove}anja limita zadu`enja ameri~ke savezne vlade. Demokrati i republikanci na Capitol Hillu ve} sedmicama su na mrtvoj ta~ki oko plana bud`etske {tednje, koji je uvjet da republikanska ve}ina u Predstavni~kom domu prihvati zahtjev demo-

kratske administracije za pove}anje zakonskog limita za zadu`ivanje dr`ave. Ministarstvo finansija upozorilo je Kongres da }e gornja granica zadu`ivanja od 14,3 hiljade milijardi dolara biti dosegnuta 2. augusta, poslije ~ega bi vlada mogla imati problema s pla}anjem ra~una.

HNB prodao 238,9 miliona eura
Hrvatska narodna banka intervenirala je na deviznom tr`i{tu prodav{i 238,9 miliona eura po prosje~nom kursu od 7,465038 kuna za jedan euro, saop}eno je iz HNB-a. To je prva intervencija ove banke na deviznom tr`i{tu ove godine, kojom je iz opticaja povu~eno 1,78 milijardi kuna, u nastojanju da se ubla`i ja~anje eura. Na kursnoj listi HNB-a kuna je oslabila za novih 0,07 posto u odnosu na euro, pa srednji kurs iznosi 7,46 kuna. Analiti~ari Privredne banke Zagreb o~ekuju da }e ova sedmica donijeti stabilizaciju kursa, u rasponu od 7,45 do 7,48 kuna za euro. Oni isti~u da je potra`nja poduze}a i banaka za eurima i dalje sna`na, dok prilivi od turizma ubla`avaju pritiske. Kuna je oslabila i prema {vicarskom franku, i to za ~ak 2,19 posto u odnosu na pro{li petak, pa je tako srednji kurs franka na kursnoj listi HNB-a dostigao 6,44 kune. Novi rast franka prema kuni ve}inom je posljedica kretanja na me|unarodnom valutnom tr`i{tu, koja idu u prilog sna`nom franku, koji ulaga~i percipiraju kao sigurno uto~i{te s obzirom na okolnosti u kojima su se na{li euro i dolar. Euro pritiska neizvjesnost u pogledu du`ni~ke krize u eurozoni.

Niz ciljeva
Svi propisi koji se ti~u pojedinih poglavlja `eljezni~ke infrastrukture, voznog parka, `eljezni~kih operacija dati su u nacrtu i uskla|eni s direktivama i zahtjevima EU, a regulatornom odboru `eljeznica BiH omogu}eno je reguliranje sektora u skladu s pravnim naslije|em EU, istaknuto je na sastanku u Sarajevu povodom okon~anja projekta.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Premijer Nik{i} sa Upravom Ine

Rje{avanje problema
Cilj je da Energopetrol u budu}nosti u~inimo jakom i konkurentnom kompanijom
Premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} sastao se ju~er u Sarajevu sa predsjednikom Uprave Ine Zoltanom Aldottom, direktorom Ener go pe ro la Fra njom Bo`i}em i Laszlom Barthom, predsjednikom Nadzornog odbora Energopetrola i direktorom HOLDINE. “@eljeli smo sa novom federalnom Vladom, koja je preuzela mandat prije nekoliko mjeseci, razgovarati o trenutnoj situaciji s Vlade FBiH i konzorcija kako bi se rije{ila odre|ena pitanja. Na sastanku je razgovarano o pitanjima dokapitalizacije Energopetrola, zatim o Naftnim terminalima, te o radnicima i novom kolektivnom ugovoru i novcu koji kompanija treba obezbijediti za rje {a va nje pi ta nja ra dni ka. Predstavnici Ine iznijeli su prijedlog o novoj dokapitalizaciji Energopetrola koja je ovoj kompaniji neophodna.

Krpljenje federalnog bud`eta

Ante Krajina: Nije se dobro zadu`ivati

Erdal Trhulj: Propast }e posao od 60 miliona eura?

Jerko Ivankovi} Lijanovi}: Gorka {ala

Kada }e se pri~ati

O PRIHODIMA?
Zoltan Aldott sa izvr{nim direktorima Ine u Sarajevu

Korisnici bud`eta federalnoj Vladi dostavili zahtjeve za dodatnih 350 miliona KM u stavci rashoda, a da pritom niko od njih nije predlo`io kako i gdje zaraditi makar jednu KM
Unato~ ~injenici da su pri izradi rebalansa bud`eta Federacije BiH u Ministarstvu finansija skresali 70 stavki novca, za udovoljavanje svim zahtjevima ne}e biti dovoljno. Nedostatak 150 miliona KM, kako je re~eno na posljednjoj sjednici Ekonomskosocijalnog vije}a za teritoriju Federacije BiH, bit }e namiren izdavanjem vrijednosnih zapisa i zadu`ivanjem u inostranstvu. Obrazla`u}i tu operaciju, federalni ministar finansija Ante Krajina otvoreno priznaje da nije dobro zadu`ivati se ako }e taj novac biti utro{en u ne{to {to se ne isplati. I bez obzira na takvo vlastito uvjerenje, on je primoran posegnuti za tim rje{enjem. rao na koji na~in bi se moglo do}i do dodatnih prihoda. Sve dok je tako, sastavljanje bud`eta i pravljenje rebalansa bit }e te{ko, a krajni ishod po na{u finansijsku i socijalnu zbilju bit }e neizvjestan. Trajat }e to sve dok ne napravimo odlu~niji zaokret, koji je, kako je primijetio ministar finansija, i ovog puta izostao. Ministar Jerko Ivankovi} ovu oporu stvarnost na sjedni ci ESV-a po ku {ao je li osmi{ljen i stru~no utemeljen prijedlog. Ovom prilikom na to je ukazao i federalni ministar energije, rudarstva, industrije Erdal Trhulj, uz napomenu da su na posljednje takvo pismo upu}eno na 30 adresa uglavnom dobili malo odgovora i u njima ocjenu da to {to Vlada predla`e ni{ta ne valja.

Energopetrolom koju vlasnici Ina, MOL i Vlada FBiH trebaju sagledati sa proaktivnim i pozitivnim pristupom. Na{ cilj je da Energopetrol u budu}nosti u~inimo jakom i konkurentnom kompanijom na tr`i{tu“, kazao je Aldott. On je dodao kako je sastanak sa premijerom Nik{i}em po~etak procesa rje{avanja otvorenih pitanja, a ovom prilikom dogovoreno je da se formira tim eksperata iz

Govore}i o investicijama, direktor Energopetrola Franjo Bo`i} je istakao da je do sada rekonstruisano 18 benzinskih pumpi za {to je utro{eno oko 15,5 miliona eura, a za ovu godinu je planirano jo{ 20ak projekata. Predsjednik Uprave i odbor izvr{nih direktora Ine odr`a}e danas sastanak u Sarajevu i to je drugi sastanak uprave koji se odr`ava izvan sjedi{ta kompanije. J. Sa. je za novog predsjednika izabrala Milenka Bo{kovi}a. Po prvi put ustanovljen je i Eti~ki savjet, kojim }e predsjedavati Be}ir ^engi}. Delegacija Uru`enja ve} danas }e u federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije imati priliku iskazati svoje stavove o zakonu o nafti, ~ije je dono{enje federalna Vlada stavila u prioritet rada.
H. A.

Nosi nas bujica
Niko nije ni{ta konkretno predlo`io {ta i kako bi trebalo uraditi. Nedavno je imao i sastanak s gra|evinarima. Iznijeli su desetak ideja, a ministar zamolio da se one pisano ela bo ri ra ju i po nu de odre|ena rje{enja. Pro{ao je mjesec, a niko se jo{ nije oglasio. Iznio je i ovaj primjer: bh. konzorcij ima {ansu u Kataru dobiti posao od 60 miliona eura. ^lanice konzorcija su pozvane da naprave ponudu, ali jo{ nisu sjele zajedno za stol, pa }e, po svemu sude}i, to morati da uradi lider konzorcija, ili }e posao propasti. Vlada, poslodavci i sindikati, kao partneri u socijalnom dijalogu, i ovog puta su se na{li pred izazovom da, kako re~e Ivankovi} Lijanovi}, isplivamo na drugu obalu prije nego {to nestanemo u bujici. Od poslodavaca je direktno zatra`eno da od Vlade zatra`e neku vrstu jamstva za ono {to }e oni uraditi, a trebalo bi rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i kreiranjem poslovnih aktivnosti koje stvaraju kapital. Sude}i prema diskusijama na ovoj sjednici ESV-a, poslodavci su za pisanje takve mjenice ve} danas spremni.
H. ARIFAGI]

Bo{kovi}
predsjednik

nafta{a
Skup{tina Udru`enja prometnika naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH ju~er

Vrijeme neizvjesnosti
Kao {to je to slu~aj s najve}im dijelom bud`eta, tako }e se i sredstva planirana rebalansom tro{iti za podmirivanje socijalnih izdataka (ratni i neratni invalidi, njihove porodice...), tamo gdje se on ne}e oploditi u novu vrijednost, ve} potro{iti za udovoljavanje li~nih potreba korisnika. Za ove i sli~ne rashode u 2011. godini bit }e usmjereno skoro milijardu KM, od oko 1,7 milijardi bud`eta. Situacija u kojoj se u prvoj godini mandata na{ao minis tar fi nan si ja ni je neuobi~ajena. Nijedan poslijeratni bud`et u BiH, odnosno Federaciji BiH, nije zatvoren na principu prihoda, pa ne}e ni ovaj. Sva koplja, kada je u pitanju i njegov rebalans, lomila su se oko dodatnog pove}anja rashoda za 350 miliona KM. Niko od onih koji su tra`ili pove}anje nije sugeri-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 144 - 27. 7. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

PRINCIP Nijedan poslijeratni bud`et u BiH, odnosno Federaciji BiH, nije zatvoren na principu prihoda, pa ne}e ni ovaj
ubla`iti malom dosjetkom, no pokazalo se da je ona bila razlog za dodatnu skepsu. Na pitanje stranca na{em ~ovjeku kako `ivi, slijedi odgovor: „Sin mi je u penziji, ja radim i ne primam platu, a supruga je prijavljena na zavodu za zapo{ljavanje!“ Ova je zemlja puna penzionera i onih koji primaju novac, a ni{ta ne rade i to sigurno ne}e dugo trajati. Otuda i bojazan da bi nam se mogla dogoditi situacija sli~na onoj u Gr~koj. Poku{avaju}i kreirati zakone i mjere kojima bi to sprije~ila, federalna Vlada kontaktira s privrednicima i pojedinim institucijama. Pora`avaju}e je da od njih ne dobije ni najobi~niji odgovor, a kamo-

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.477873 1.432093 26.201188 0.080111 0.261762 0.728561 1.726191 0.565032 0.251491 0.215032 1.677507 0.787209 2.211073 1.348172 0.048898 1.877031

1.955830 1.481577 1.435682 26.266855 0.080312 0.262418 0.730387 1.730517 0.566448 0.252121 0.215571 1.681711 0.789182 2.216615 1.351551 0.049021 1.881735 USD BAM

1.955830 1.485281 1.439271 26.332522 0.080513 0.263074 0.732213 1.734843 0.567864 0.252751 0.216110 1.685915 0.791155 2.222157 1.354930 0.049144 1.886439 1.60324 2.180574

SDR (Special Drawing Rights) na dan 25. 07. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 25. 07. 2011 =

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS/BERZE
1.771,76 981,04
Dioni~ko dru{tvo

19
1.020,38 1.030,08
ERS10 SASX-30

BDPBiH za 2010. godinu

BIFX

Predzadnji

976,39 1.876,50
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

BIRS

u Evropi
Bruto dru{tveni proizvod po stanovniku je iznosio 6.371 KM, ili 4.314 dolara, odnosno 3.258 eura
Bruto dru{tveni proizvod BiH za 2010. godinu u teku}im cijenama po proizvodnom pristupu iznosio je 24,48 milijardi KM i u odnosu na 2009. godinu nominalno je ve}i 2,01 posto, dok je realni rast iznosio 0,70 posto, re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare Agencije za statistiku BiH u Sarajevu. Najve}i doprinos rastu BDP-a od 2,01 posto dale su trgovina, prera|iva~ka industrija, dr`avna uprava i poslovanje nekretninama. Istovremeno, BDP po stanovniku je iznosio 6.371 KM, ili 4.314 dolara, odnosno 3.258 eura. Za usporedbu, u Hrvatskoj je 2010. godine BDP po stanovniku iznosio 13.772 dolara. BDP po stanovniku, izra`en u standardu kupovne mo}i, u 2010. godini iznosio je 30 posto prosjeka EU 27. Na ovaj na~in BiH se na{la na pretposljednjem mjestu u Evropi. Prema podacima Eurostata, nivo cijena za potro{a~ke robe i usluge u BiH u 2010. godini iznosio je 57 posto prosjeka 27 ~lanica Evropske unije. Za dvije grupe proizvoda, odje}a i elektronski ure|aji, cijene su na nivou EU prosjeka, dok se za obu}u, ku}anske aparate, osobna vozila i komunikacije cijene kre}u u rasponu od 88 do 93 posto prosjeka EU 27, a najni`i
U junu ni`e cijene 0,5 posto

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 26. juli/srpanj 2011.
Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO [IPAD KOMERC DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE LJECILI[TE SLANA BANJA D.D. REMONTMONTA@A DD TUZLA [UME TK DD KLADANJ 6,00 49,63 64,00 0,00 21,00 0,00 6,00 64,00 21,00 6,00 64,00 21,00 1.480 400 55 8.880,00 25.600,00 1.155,00 1 2 1 20,58 4,69 68,84 8,51 65,00 61,00 27,79 3,00 -0,11 0,86 -1,66 -5,44 0,00 1,50 -0,73 19,52 20,60 4,69 70,00 8,51 65,00 61,00 27,90 3,00 20,50 4,69 67,51 8,51 65,00 61,00 26,16 2,81 650 337 190 6 302 88 107 5.997 13.375,00 1.580,53 13.079,65 51,06 19.630,00 5.368,00 2.973,12 17.377,07 3 3 8 1 3 5 2 3 42,31 40,64 37,04 31,79 29,93 97,50 92,50 80,00 90,00 94,00 80,22 70,00 65,60 0,71 2,87 6,74 5,95 6,89 0,00 0,54 0,00 0,00 0,10 0,28 0,00 0,00 42,31 41,00 37,06 32,00 30,00 97,50 92,50 80,00 90,00 94,00 80,50 70,00 65,60 42,31 943 39,85 2.592 35,00 76.791 30,00 53.840 28,00 20.788 97,50 16.160 92,50 29.828 80,00 31.013 90,00 2.697 94,00 10.500 80,00 13.523 70,00 11.000 65,60 18.872 398,98 1.053,27 28.441,41 17.113,68 6.221,88 15.756,00 27.590,90 24.810,40 2.427,30 9.870,00 10.848,51 7.700,00 12.380,03 1 2 3 7 3 2 2 1 1 6 4 2 2 5,79 3,45 3,90 4,22 0,00 -4,88 5,80 3,45 3,90 5,79 3,45 3,90 93 427 19 538,90 1.473,15 74,10 2 2 1 12,80 0,23 12,80 12,56 1.960 25.087,52 4

nivo cijena zabilje`en je u grupama alkoholna pi}a i duhan te hoteli i restorani. [to se ti~e potro{a~kih cijena u BiH u junu 2011. godine zabilje`ena je mjese~na deflacija od 0,5 posto, {to zna~i da su cijene u junu u odnosu na maj ove godine ni`e upravo 0,5 posto. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinovi} je rekao da su najvi{e pale cijene hrane i pi}a, prije svega zbog ni`ih cijena sezonskog povr}a od 17 posto, te zbog pada cijena prevoza. Ipak, u junu je zabilje`en rast potro{a~kih cijena u odnosu na isti mjesec lani 3,8 posto, tako da je godi{nja inflacija u junu 3,8 posto. Najvi{e su porasle cijene alkohola i cigareta, zatim hrane i bezalkoholnih pi}a te prevoza i komunikacija. J. Sa.

Nezaposlenih 43,1 posto
U BiH je u maju u pravnim subjektima bila zaposlena 694.191 osoba, tako da je u odnosu na april broj ukupno zaposlenih ostao isti, podaci su Agencije za statistiku BiH. U zavodima za zapo{ljavanje u maju je bila registrirana 526.791 osoba koja se vodi kao nezaposlena. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih smanjen je 0,5 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti u ovom periodu iznosila je 43,1 posto. Istovremeno, prvi podaci ankete o radnoj snazi za 2011. godinu pokazuju da je anketna stopa nezaposlenosti u ovoj godini 27,6 posto. Anketa koja uklju~uje zaposlene i u sivoj ekonomiji te nezaposlene koji iz bilo kojih razloga nisu evidentirani kod slu`bi za zapo{ljavanje pokazuje da je u BiH zaposleno oko 813.000 ljudi i broj zaposlenih u konstantnom je padu od 2008. godine, kada je bilo oko 890.000 zaposlenih. Broj nezaposlenih je u porastu, pa je sa oko 282.000 u 2008. godini porastao na oko 310.000 nezaposlenih u 2011. godini. U

Banjalu~ka berza Kursna lista za 26. juli 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka Vitaminka a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,9 8,25 4 6,08 3,81 4,5 6 0,52 0 0 -1,14 0 0 -0,83 3,9 8,25 4 6,1 3,81 4,5 6 3,9 8,25 4 6 3,81 4,5 6 28 200 20 944 72 120 1.328 109,20 1.650,00 80,00 5.738,00 274,32 540,00 7.968,00 0,0014 0,6 1,56 0,244 0 0 0 -19,74 0,0014 0,6 1,57 0,244 0,0014 288.940 0,6 3.527 1,55 4.451 0,244 512 404,52 2.116,20 6.923,45 124,93

Zdenko Milinovi}

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Agrokrajina a.d. Banja Luka Klas a.d. Derventa P.S.C. TAM a.d. Banja Luka Nestro Petrol a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Rotas a.d. Banja Luka Jahorina osiguranje a.d. Pale Tesla d.d. Brcko Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Republika Srpska - stara devizna stednja 1 Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - opste obaveze Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 0,32 0,08(A) 0,4 0,799 0,15 0,55 110 5(A) 0,3 95 89,34 34(A) 38,97 37 0 0 0 -0,12 25 0 10 -5,12 -39,88 0 1,45 0 0,33 -1,33 0,32 0,08 0,4 0,799 0,15 0,55 110 5 0,3 95 89,99 34 39 37 0,32 10.000 0,08 107.195 0,4 347 0,799 200 0,15 4.000 0,55 2.080 110 4.146 5 2.094 0,3 1.000 95 1.368 88,14 223.875 34 18.587 38,82 12.000 37 23.993 3.200,00 8.575,60 138,80 159,80 600,00 1.144,00 456.060,00 10.470,00 300,00 519,84 180.007,66 6.319,58 4.676,40 8.877,41

sektoru usluga radi 51,5 posto zaposlenih, a u industriji 28,9 posto. U 2011. godini ekonomski je aktivno 1,12 miliona stanovnika, {to je smanjenje u odnosu na 2008. godinu, kada ih je bilo 1,62 miliona. Istovremeno, broj neaktivnih osoba je i dalje ve}i od broja aktivnih i iznosi 1,43 miliona. J. Sa.

Deficit 3,3 milijarde KM
BiH je u junu ostvarila izvoz u vrijednosti 706 miliona KM i uvoz u vrijednosti od 1,41 milijardu KM. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 49,9 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH. U prvih {est mjeseci ove godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 4,74 milijarde KM, {to je 20,5 posto vi{e u odnosu na isti period lani, dok je uvoz iznosio 7,37 milijardi KM, {to je 18,2 posto vi{e u odnosu na isti period 2010. godine. Pokrivenost uvoza izvozom je 55,2 posto, a vanjskotrgovinski deficit 3,30 milijardi KM. U periodu januar - juni glavni trgovinski partneri su Hrvatska i Njema~ka; iz ovih zemalja najvi{e se uvozilo, ali i izvozilo u te dvije zemlje. J. Sa.

NAFTA

PLIN

ZLATO

118,27

$ 0,28 % $ 0,33 %

4,37

$ 0,32 % $ 0,58 %

1.614,20

$ 0,01 % $ 0,41 %

SREBRO

P[ENICA

KUKURUZ

40,49

692,50

677,25

20 SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sindikat komunalne privrede KJKP Gras

Svake godine Kantonu
dajemo bar 50 miliona KM
Od 2009. godine izdatak Kantona za investicije u Grasu smanjen je za 11 miliona KM • Dug radnicima po doprinosima popeo se na 25 miliona maraka
^lanovi Sindikata komunalne privrede KJKP Gradski saobra}aj progovorili su o stanju u kojem se preduze}e nalazi, osvr}u}i se na visine plata, nabavku dijelova, kolektivni ugovor, te odnosima sa Kantonom, kao osniva~em, zadnjih nekoliko godina. - Na{ sindikat postoji od 2006. godine i mo`emo re}i da kolektivni ugovor nikad u Grasu nije za`ivio ni po jednoj njegovoj ta~ki, a zbog opstrukcija tada{njeg saziva kantonalne Vlade. Nakon posljednjeg {trajka radnika Grasa 6. aprila 2009. godine, direktor je nalo`io izdavanje rje{enja uposlenicima po osnovu kolektivnog ugovora i smijenjen je u roku od deset dana. Te iste godine investicije za Gras, odnosno davanje Kantona smanjeno je za 11 miliona maraka. Zamjeramo sada{njoj upravi {to ne iza|e u javnost sa tim podacima, a dosad se dug prema radnicima po osnovu doprinosa popeo na 25 miliona maraka, na {ta smo cijelo vrijeme upozora va li, ka`e za Oslo bo|enje predsjednik Sindikata komunalne privrede Adnan Himzanija.

Kredit EBRD-a
U razgovorima sa resornim ministrom Harisom Luli}em, kako ka`u u Sindikatu komunalne privrede Grasa, ostalo je da se nadaju rebalansu ovogodi{njeg bud`eta i kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj. - Strate{ki plan ovog, ali i narednih saziva Vlada KS-a trebalo bi biti unificiranje vozila i rezervnih dijelova u Grasu, uz ugovore na najmanje 20 godina. Vozila Grasa su ogledalo Kantona, smatra Pa{i}. Problema ima u autobuskom, minibuskom, pa i trolejbuskom sektoru, ali potrebno je nabaviti po 30 vozila, da za Podhrastove ne voze dva autobusa dnevno sa 150 putnika, ve} najmanje ~etiri, koja onda ne}e propasti kroz nekoliko mjeseci, poru~uju iz Sindikata.
Praonice skupo pla}ene, sada nisu u funkciji

Tarifni prevoznik
Himzanija napominje kako su najve}i problem Grasa subvencije putem kojih se godinama ~uva socijalni mir u Kantonu. - Samo putem subvencija za penzionere mi Kantonu godi{nje doniramo 50 miliona mara-

ka, iako je navedeno da nam KS to treba nadoknaditi. Dnevno se preveze 330.000 putnika, pa sve i da ih je 130.000 bez karte, imali bismo najmanje 200.000 maraka dnevno, {to je {est miliona mjese~no. Uz uplatu plata i doprinosa svim radnicima Grasa, ostala bi nam 2,2 miliona KM za nabavku dijelova, naftu..., tvrdi Himzanija. ^lan Sindikata komunalne privrede Fahrudin Pa{i} isti~e kako je situacija u preduze}u te{ka, te da su problemi nastali onda kada su nadle`ni iz Kantona Sarajevo Gras uvrstili, umjesto kao tarifnog prevoznika, me|u one linijske.

Praonice sa carine
U ~etiri godine biv{eg saziva Vlade namiren je jedan dug Grasu po osnovu subvencija od samo ~etiri miliona KM, tvrde u Sindikatu komunalne privrede. - Praonice koje su jo{ 2006. godine pla}ene po tri puta skupljoj cijeni, le`ale su na carini tri godine, jer u doba direktora Ibrahima Jusufrani}a upravi nije bilo u interesu da one u|u u krug fir me. Za to vri je me od nov ca Gra sa pla}ana je njihova le`arina na carini. Do{ao je Hasan Ba{i} i otvorio pred izbore praonice, koje sada ne rade, napominje Himzanija. - Ima gradova u kojima je ka zna zbog ne po sje do va nja karte 300 eura, a kada reaguje policija, ona se uduplava. Vlada i Skup{tina Kantona to mogu rije{iti, kao {to su pokrenute procedure da svaki bud`etski ko ri snik pri ma ku pon umjesto nov~anog iznosa, nagla{ava Pa{i}. U Grasu nema vi{ka radnika, kako se tvrdi, a problem sektora dru{tvene ishrane le`i u Zakonu o javnim nabavkama, tvrde sindikalisti. - Razvla~enjem potpisivanja odluka o nabavkama se uni{tava firma. Sada u restoranu nema ni soka, a u svakom trenutku u krugu preduze}a se nalazi i do 700 radnika, tako da bi on mogao zara|ivati bez problema, ka`e Himzanija.
J. MILANOVI]

Nabavka vozila i dijelova treba biti unificirana

Kazne bez naplate
- Tako je nemogu}e zavr{iti godinu bez gubitaka, jer ne biramo na kojim linijama }emo voziti, po kojoj cijeni i koliko puta dnevno. Sada se radi na smanjenju {karta u firmi, recimo,

uposlenici u kontroli imaju po 20.000 registrovanih putnika bez karte, ali zbog lo{e ura|enih zakonskih odredbi to se ne mo`e naplatiti, napominje Pa{i}. Pa{i} dodaje da za pobolj{anje efikasnosti rada i naplate u Gra su ne tre ba ju iz dva ja nja Kantona, ve} uskla|ivanje formi grad skog pre vo za ne kog ve}eg evropskog grada sa na{im potrebama.

U~enica generacije Osnovne {kole “Avdo Smailovi}“

Planinski dom na Bijambarama eko-muzej

Naida, u~esnik {ahovskih turnira
Naida je bila odgovorna i savjesna u~enica tokom cijelog {kolovanja, saznajemo u njenoj {koli “Avdo Smailovi}“. Posebno je bila sklona prirodnim naukama, fizici i matematici. Svoj talenat za pisanje je pokazala u literarnom stvarala{tvu. Ova u~enica generacije bila je uspje{an takmi~ar na {ahovskim turnirima, a od sportskih aktivnosti ima posebne sklonosti prema odbojci. Naida je vedrog duha, uvijek spremna da pomogne E. G. Naida Korjeni}: Trenira i odbojku drugima.

^eka se odluka OV Ilija{
Vlada Kantona Sarajevo predvidjela je izdvajanje 100.000 KM za otkup Planinskog doma na Bijambarama. Otkup ovog doma planiran je unazad dvije-tri godine, ali zbog recesije ta sredstva nisu izdvojena iz kantonalnog bud`eta. Kako nam je kazao Osman Deli}, dire ktor KJU Za{ti}ena prirodna po dru~ja KS-a, pre go vo ri su sa predstavnicima planinarskog dru{tva iz Ili ja {a na po kon za vr{e ni, jo{ se ~eka odluka Op}inskog vije}a Ilija{. Ovaj prostor }e imati informativnoedukacioni karakter, gdje bi se mogli organizovati razli~iti multimedijalni sadr`aji - izlo`be, edukacije ili prezentacije. - Imamo namjeru da uredimo ekomuzej, kao {to }e kasarne biti ekolo{ki kampovi. U eko-muzeju mo}i }e se na prakti~nom primjeru raznim bro{urama i promocijama popratiti svi va`niji datumi vezani za za{titu okoli{a, kazao je Deli}. M. T.

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Milinkladska, Vrbovska, Stola~ka, Hotonj 3, Mraku{a i Abdurahmanova, a od 10 do 15 sati Zenik, Rakovica podgaj, Rakovica 2 i 6. Opravkekvarova od 9 do 16 sati bi mogledovesti do prekida u vodosnabdijevanju ulica: Igmanskogbataljona, Lu`anskopolje, Vlakovo, Osik, Terovi}a, Velikaaleja, Posavska, ^ekalu{a, Rogati~ka, Hendeku{a, Huma~kaplo~a, MuhamedaHad`ijahi}a, Milinkladska i Nazifa Had`ovi}a.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 21
DE@URNI TELEFON

Otkriven spomenik poginulim Romima Armije RBiH

276-982

Ponos,

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

tuga i
Ministar otkrio spomen-plo~u, nakon ~ega su se porodice i po~astile

pjesma
ji su dali svoje `ivote. Sada sam ponosan, kazao je uzbu|eno Bajro Beganovi}, predsjednik Udru`enja Na{a budu}nost. Nakon himne BiH, otkrivanje spomen-plo~e i polaganje cvije}aobavio je ministarAjnad`i}, koji je istakao da je ovaj dan posve}ensvimRomima i da trebaju biti ponosni na svoje borce. - Bila mi je ~ast da branim ovu zemlju kao maloljetnipripadnik 101. brigade Armije RBiH i opet bih je branio. Moj imenjak, ro|akSamirBeganovi},bio je sa mnom na linijama. Poginuo je 1993, a danas sam veoma ponosan na njega, kazao nam je ro|ak poginulog Beganovi}a. ^lanoviporodica uz muzikusu i zapjevali, a prisutnima se pridru`ila i kraljicasevdahaHanka Paldum.
E. GODINJAK

Budite ponosni na svoje borce, ka`e Ajnad`i} • ^ast je bila braniti BiH, isti~e Samir Beganovi}
U organizaciji kantonalnog Ministarstva za bora~ka pitanja, Udru`enja 101. brigade te Udru`enja Roma Na{a budu}nost, ju~er je u Ulici Kenana Demirovi}a do broja 454, sve~ano otkrivena prva spomen-plo~a poginulim Romima, pripadnicima Armije RBiH. Ideju i inicijativu da se izgradi spomen-obilje`je stradalim borcima romske nacionalnosti pokrenuli su predsjednici dva udru`enja Bajro ^omor i Bajro Beganovi}, te resorni ministar Ned`ad Ajnad`i}. Na spomen-plo~i se trenutno nalaze ~etiri imena, ali je ostavljen prostor za naknadno upisivanjestradalih. BajroBeganovi} je izgubio sina Samira kobne 1993. godine. Imao je 31 godinu kada je poginuo, a iza njega je ostalo dvoje male djece. Bio je

Sa Hankom Paldum se i zapjevalo

pripadnik Drugog samostalnog bataljona, a u~estvovao je u mnogim bitkama u okolini Sarajeva. Poginuo je u Vitezu. - Ned`ad Ajnad`i} me je pozvao na razgovor i bio sam jako iznena|en kada mi je rekao da napravim popis svih boraca romskepopulacijekoji su pali za odbranu ove zemlje. Ovo je prvi

put da se na ovim prostorima napravi ovakvo obilje`je i da se oda po~astRomimakoji su branili svoju domovinu. Vrlo sam uzbu|en i ovaj doga|aj je najsretniji u mom `ivotu, a sada mi je 75 godina. Izgubio sam sina, tu`an sam, ali ne `alim kad mu se na ovakav na~in oda po~ast, kao i svim ostalim Romima ko-

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Po~ast francuskim vojnicima na Grkarici

Otvoren put ka ratnoj d`amiji
Delegacija Organizacionog odbora manifestacije Odbrana BiH - Igman 2011, sa kantonalnim premijerom Fikretom Musi}em i ambasadorom Francuske u BiH Rolandom Gillesom na ~elu, obi{la je ju~er nedavno ure|eno i rekonstruisano obilje`je poginulim francuskim vojnicima na Grkarici. Kako je kazao premijer Musi}, ista delegacija }e u petak posjetiti spomen-obilje`ja, te polo`iti cvije}e u znak sje}anja na poginule francuske vojnike. Nakon obilaska obilje`ja, premijer Musi}, ministar kulture i sporta Ivica [ari}, te ministar privrede Rusmir Sendi} su sa potpredsjednikom Organizacionog odbora ove manifestacije Timurom Numi}em pustili u promet asfaltirani put Kabalovo prema ratnoj d`amiji na Igmanu.

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

8 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{asvaki dan osimsubotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15. 5 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim 1 nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 1.30, sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka 7, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 11.10, 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Geteborg/[tokholm 18, Frankfurt 21

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam izMostara utor-

kom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 1 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 1 sati, Pula ponedjeljkom, utor1 kom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u

7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj sva1 ki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Lukasvaki dan u 9. 5, 14.30 1 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7. 0 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sa1 ta, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te-

22 SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

GRADSKO VIJE]E Akcioni plan energetski odr`ivog razvoja

[tednja na rasvjeti i vozila na gas
Imamo vi{e od 150.000 registrovanih automobila i kada sve to krene u grad, imamo velike probleme sa parkirali{tem, ka`e ministar Luli}
Gradsko vije}e je na ju~era{njem zasjedanju usvojilo prijedlog akcionog plana energetski odr`ivog razvoja Sarajeva, po kojem }e jedan od njegovih finansijera provedbe biti i Gradska uprava. Ministar prometa i komunikacija Kantona Sarajevo Haris Luli} je ukazao na zna~aj energetsko odr`ivog razvoja grada Sarajeva, gdje je va`no nastojanje da kod gra|ana podignemo op{tu javnu svijest o pitanju racionalnog i efikasnog kori{tenja energije.

Rizah Avdi} novi vije}nik
Grad sko vi je}e je na ju~era{ njem za sje da nju imenovalo Rizaha Avdi}a za gradskog vije}nika iz Op}ine Stari Grad umjesto Al me di na Mi la di na. Centralna izborna komisija BiH je ukinula mandat Miladinu zbog sukoba interesa. Vije}nik Avdi} je, ina~e, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad.
Stru~njaci Grada i Kantona bi}e zadu`eni za provedbu plana

Radna grupa
“Ovim dokumentom su tretirane mjere koje se odnose i na efikasno kori{tenje energije i u ja vnom se kto ru, a po mom mi{ljenju, najmanje racionalno kori{tenje energenata je upravo u njemu. Dana{njim usvajanjem do ku men ta da te se smjernice Gradskoj upravi i Kantonu Sarajevo. Me|u oblastima su i javni transport i javna rasvjeta. Kada se radi o mjerama u oblasti javnog transporta, kao resorni ministar nastoja}u ulo`iti maksimalne napore na smanjenju koncentracije CO2 uz uvo|enje vozila na prirodni gas. Imamo vi{e od 150.000 registrovanih automobila u KS-u. Kada sve to krene u grad, imamo veoma velike probleme sa parkirali{tem u centru“, kazao je ministar Luli} te naveo primjer Londona koji je uveo takse za ulazak vozila u u`u gradsku jezgru. Za provedbu ovog plana u narednom periodu bi}e formirana i radna grupa, koju }e ~initi stru~njaci i Grada i Kantona Sarajevo. Gradona~elnik Alija Behmen je tako|er ukazao na zna~aj ovog dokumenta i u oblasti javne rasvjete, a ne samo transporta. Grad Sarajevo }e, dodao je on, u provedbi plana izdvojiti odre|ena sredstva u ovoj godini. ener get ski odr`ivog ra zvo ja grada Sarajeva predstavlja veliku {ansu za razvoj grada, jer u oblasti racionalnijeg kori{tenja javne rasvjete, kako je kazao, mo`e se mnogo u~initi, navode}i primjere {kola, Univerziteta, te Klini~kog centra gdje se mo`e racionalno i efikasno koristiti energija. Gradski vije}nici su usvojili i prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Paromlinska, zatim prijedlog odluke

Velika {ansa
Vije}nik Mustafa Resi} (SDP) je ka zao ka ko akci oni plan

o pristupanju izradi izmjena i dopuna RP Centar - Novo Sarajevo, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o RP Park-{ume Mojmilo, te nacrt odluke o usvajanju RP Breka, s nacrtom odluke o njegovom provo|enju. Gradsko vije}e je na ju~era{njem zasjedanju donijelo i odluku o podizanju spomenika od zna~aja za Grad Sarajevo nazvan Zgo{}anski ste}ak.
Mr. BABI]

Dan ustanka na Ilid`i

Ugovor za KJKP Vodovod i kanalizacija

Sti`e {est vozila
za ~i{}enje mre`e
Odata po~ast stradalima iz Drugog svjetskog rata

Polo`eno cvije}e na

obilje`ja iz NOR-a
Povodom 27. jula - Dana ustanka naroda i narodnosti BiH, ju~er su predstavnici Op}ine Ilid`a i Udru`enje antifa{ista i boraca NOR-a Ilid`e, polo`ili cvije}e na spomen-kosturnicu u Velikom parku i spomen-grobnicu u [aminom gaju. Ovom prilikom odana je po~ast poginulim borcima iz rata 1941 - 45, kao i palim braniteljima u posljednjim ratnim de{avanjima. Evociraju}i uspomene na po~etak ustanka u ilid`anskoj op}ini, Stevo Kuljanin, predsjednik Skup{tine Udru`enja, podsjetio je prisutne na hronolo{ki tok ovih de{avanja i zna~ajne bitke u NOR-u, naglasiv{i da fa{izam nakon 70 godina jo{ nije pobije|en na na{im prostorima. - Fa{izam je vojni~ki pobije|en, ali nije u potpunosti uni{ten. Svjedoci smo osnivanja udru`enja koja ga veli~aju, {to govori da je fa{izam prisutan me|u nama, pa svi toga moramo biti svjesni i oduprijeti se, kazao je Kuljanin. Nakon polaganja cvije}a na spomen-obilje`ja, borci NOR-a su nastavili dru`enje uz sve~ani ru~ak, a me|u njima je bio i Ilija Ili}, jedini `ivi nosilac Spomenice NOR-a sa Ilid`e, koji je svoje ratne drugove sahranio u grobnici u [aminom gaju.
Z. T.

U prostorijama KJKP Vodovod i kanalizacija ju~er je potpisan ugovor za dostavljanje {est specijalnih vozila za ~i{}enje i odr`avanje kanalizacione mre`e. Ugovor su potpisali Fahrudin Pilavd`i}, dire ktor KJKP ViK, i Sre}ko Oroz, predstavnik Agra trgovine d.o.o. Hrvatska & Muller Umwelttechnik GmbH& Co iz Njema~ke. Vrijednost ugovo-

ra je 988.000 eura, a isporuka }e biti obavljena sredinom novembra. Nabavka je ugovorena u okviru implementacije Projekta pre~i{}avanja otpadnih voda u Sarajevu koji se realizuje sredstvima Svjetske banke od 23.600.000 eura, a koja su namijenjena i za obnovu postrojenja Butila, rekonstrukciju kanalizacione mre`e, te insti-

tucionalno ja~anje KJKP ViK. Pilavd`i} je istakao kako se radi o nabavci kojim }e se omogu}iti pobolj{anje pru`anja usluga na odr`avanju kanalizacionog sistema, a bitno }e se popraviti i lo{e stanje osnovnih sredstava za rad ViKa. Oroz je kazao da }e obaveze biti ispunjene i da im je stalo da se na bh tr`i{tu doka`u kao referentni dobavlja~i.

OBNOVLJENA DVA
igrali{ta na Ciglanama
Op}ina Centar nastavlja ure|enje zelenih povr{ina, a u saradnji sa KJKP Park ure|ena su i dva dje~ija igrali{ta u Ulici Husrefa Red`i}a, MZ Ciglane - Gorica. Za ove radove Op}ina je izdvojila 6.400 KM. Na {etnici koja prolazi kroz igrali{te zamijenjene su kulirplo~e, te ugra|eni betonski ivi~njaci oko igrali{ta ~ija je povr{ina sada prekrivena sitnim {ljunkom. Postavljena je i troredna klackalica, dok je stara ljulja~ka zamijenjena. Popravljene su o{te}ene klupe sa naslonom i postavljene korpe za otpatke. Predvi|ena je sadnja grmlja i drve}a bjelogorice i crnogorice ove jeseni. Na drugom

dje~ijem igrali{tu u Ulici Husrefa Red`i}a 4 radnici su popravili i ofarbali klackalicu, dvije ljulja~ke, tobogan i penjalicu te uredili pje{~anik. Radove je finansirala Op}ina sa 1.800 KM.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

23

United Nations Development Programme

Re Launched- REQUEST FOR PROPOSAL
Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

BIH-RFP-11-001
Bosnia and Herzegovina

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTAZA PERIOD 1.1. DO 30.06.2011. GODINE
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Tvornica cementa Kakanj dioni~ko dru{tvo Kakanj Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj - adresa sjedi{ta 72240 Kakanj, Ul. Selim ef. Merdanovi}a 146 - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica 032-557-500; 032-557-600 kakanjcement@heidelbergcement.com www.kakanjcement.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Szarkándi János, predsjednik Andreas Kern, ~lan Gerhard Hugo Hirth, ~lan - ~lanovi uprave Branimir Muid`a, direktor Zehra Obralija, izvr{ni direktor za ek. i financ. poslove Izudin Neimarlija, izvr{ni direktor za tehniku i proizvodnju II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i 9.476.540 dionica, nominalna cijena nominalna vrijednost 1 dionice 10 KM - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira CEEM Investment NLD dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA U 000 KM Podaci iz bilansa stanja AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 133.715 c) Teku}a sredstva 33.626 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 167.341 PASIVA a) Kapital 155.387 b) Upisani osnovni kapital 94.765 c) Dugoro~ne obaveze 1.496 d) Kratkoro~ne obaveze 10.294 e) Ukupno pasiva 167.341 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta a) Prihodi 35.620 b) Rashodi 26.228 c) Dobit/gubitak prije poreza 9.392 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 9.392 Generalni direktor Branimir Muid`a

Provision of Technical Expertise and Training in Good Dairy Farming Practices, Srebrenica, Bratunac and Milici.
The United Nations Development Programme Country Office in Bosnia and Herzegovina is acting as executing and implementing agency for the Srebrenica Regional Recovery Programme — SRRP. The target area of SRRP includes Srebrenica, Bratunac and Milici. The programme is funded by the Government of the Netherlands and the UNDP BiH. All legal entities that are registered and interested in the provision of the abovementioned services are invited to obtain bidding documents not later than 15 August 2011 at UNDP reception, Mar{ala Tita 48, 71000 Sarajevo or via E-mail-a at: registry@undp.ba with mark BIH/RFP/11/001. More information in a web site: http://www.undp.ba - Procurement

United Nations Development Programme

POZIV NA PONUDU
BIH-ITB-11-017 Gra|evinski radovi na rekonstrukciji ruralnih puteva u Srebrenici
Bosnia and Herzegovina

Kancelarija Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini ima ulogu izvr{ne agencije za implementaciju Programa oporavka regiona Srebrenice - SRRP. Ciljano podru~je SRRP-a uklju~uje op{tine Srebrenica, Bratunac i Mili}i. Program finansiraju zajednica donatorskih agencija, Vlade Kraljevine Holandije i UNDP BiH. Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za izvo|enje navedenih radova pozivaju se da preuzmu dokumenta poziva za ponudu, najkasnije do 15. avgusta 2011. na UNDP recepciji, Mar{ala Tita 48, 71000 Sarajevo ili putem e-maila na: registry@undp.ba sa naznakom BIH/ITB/11/017. Vi{e informacija na web stranici: http://www.undp.ba - Nabavke

24

SFF
Sarajevski srednjo{kolci

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

“Razumi mene, razumi nas”
Autori filma su Adna Du~i}, Hana Mavri}, Amer [urkovi} i Deni Kukavica, u~enici Prve gimnazije, Katoli~kog {kolskog centra i Druge gimnazije
„Understand me, understand us / Razumi mene, razumi nas“ , naziv je dokumentarnog filma ~iji su autori grupa sarajevskih srednjo{kolaca, koji je ju~er prikazan u kinuCinemaCity kao dio popratnih programa SFF-a. Film je produciran uz podr{ku Vije}a Evrope, zvani~ni je partner Festivala, i u sklopu njegova ovogodi{njeg slogana „@ivjeti zajedno u razli~itosti i slobodi u Evropi 21. vijeka“ . Film traje 19 minuta i ra|en je vi{e od mjesec dana i u tom vremenu je snimljeno 16 intervjua, prikazuje `ivot mladih srednjo{kolaca u dinami~nom, modernom i urbanom okru`enju Sarajeva kao stjeci{tu razli~itih religija, nacija, kultura i jezika, odnosno film prikazuje sarajevske tinejd`ere raznih vjeroispovijesti i opredjeljenja. Autori filma su Adna Du~i}, Hana Mavri}, Amer [urkovi} i Deni Kukavica, u~enici Prve gimnazije, Katoli~kog {kolskog centra i Druge gimnazije. Film je nastao potaknut njihovim li~nim iskustvima i iskustvima njihove generacije po pitanju ljudskih prava s akcentom na slobode vjeroispovijesti i predmeta vjeronauke u {kolama. Nakon projekcije uslijedila je i dvosatna zanimljiva debata u kojoj se autorima filma pridru`ila i {efica misije Vije}a Evropa u BiH Mary Ann Hennessey, koja je naglasila da su „mladi sudionici u debati demonstrirali istu razli~itost mi{ljenja po pitanju vjerskih prava i sloboda, kao {to je slu~aj i u dru{tvu op}enito, ali su u toku debate ispoljili nivo tolerancije, otvorenosti i razumijevanja koji ponekad nedostaje odraslom liderstvu zemlje“ . Iako su sudionici u debati bili mladi ljudi, na~in na koji su iznosili svoje stavove i argumente bio je izuzetno zreo i ozbiljan. Imali smo priliku ~uti razli~ita iskustva i stavove po pitanju diskriminacije, va`nosti sekularizacije dru{tva u kojem `ivimo, zna~aju predmeta vjeronauke i njegovom konceptu, odnosno nastavnom planu i programu i, zapravo, otvoriti ovu debatu iz nove perspektive.

Gosti Sarajeva

“Bilo jednom u Anadoliji“

Od kro{nje drveta do...
Nuri Bilge Ceylan u prizorima skoro identi~nih pejza`a obavijenih no}nom tminom razvija svoju pri~u, putovanje u `ivote glavnih likova
Film turskog redatelja Nurija Bilgea Ceylana, kojega publika u Sarajevu pamti i kao predsjednika Takmi~arskog programa 14. SFF-a, „Bilo jednom u Anadoliji“ ~ija se projekcija s popri, li~nim nestrpljenjem o~ekivala i izazivala veliko zanimanje, prikazan je u KSC-u Skenderija. To nestrpljenje i zanimanje nijeiskazanosamozbogtoga{to je u realizaciji filma sudjelovala producentska kompanija “2006“ iz Sarajeva i {to se radi o tursko-bosanskom filmu nego u prvom redu zbog toga da se odgledaostvarenjekoje je na 64. filmskom festivalu u Cannesu dobilo Grand Prix (nagradu je Ceylanpodijelio s bra}omJeanPierreom i Lucom Dardenneom koji su je dobili za film “The kid with a bike“). NuriBilgeCeylanupravo u takvim skoro identi~nim pejza`imaobavijenihno}nomtminom, razvijasvojupri~u, gdje se odvijaputovanje u `ivoteglavnih likova. ^ini to majstorski, pa od jednogzavoja na putu do drugoga, od drugoga pa do tre}ega, od tre}ega do... obrisi karakternih osobina glavnih aktera postaju jasniji te i ono zbog ~ega se i za{to traga, kao i ono {to glavni akteri nose u sebi...

Cary Fukunaga

Doputovao Cary Fukunaga
U Sarajevo je ju~er stigao Cary Fukunaga, reditelj filma “Jane Eyre” kojeg }e publika Sarajevo Film Festivala imati priliku pogledati u okviru programa Open Air. Reditelju Fukunagi u Sarajevu }e se pridru`iti i glumci Michael Fassbender i Simon McBurney, koji }e se zajedno sa rediteljem Fukunagom pokloniti publici 17. Sarajevo Film Festivala u Ljetnom kinu !hej ve~eras nakon projekcije filma.

Kraj brzo do|e
Ekipa filma na crvenom tepihu
Foto: A. KAJMOVI]

Fantasti~an uspjeh
Po stizanju vijesti o osvojenoj nagradi, producentfilmaMirsad Purivatra je izjavio da se radi o „fantasti~nom uspjehu filma

velikog reditelja Nurija Bilgea Ceylana“ te da je ona i „pokaza, teljzna~ajasaradnje sa filmskim autorima iz drugih zemalja i industrijama drugih zemalja“ . Scenarij za film „Bilo jednom u Anadoliji“ uradili su Ercan Kesal, Ebru Ceylan i Nuri Bilge Ceylan, a uloge su ostvarili Muhammet Uzuner, Yilmaz Erdogan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan, Firat Tanis Ercan Kesal i drugi.

Film je pri~a o `ivotu u jednommalomgradu, gdje se `ivi s osje}ajem da }e se iza svakog novog zavoja na putu i brda koje se ukazuje desiti ne{to novo... No, ti putovi su sli~ni jedan drugome, i kada se pre|e jedan zavoj, pojavljuje se drugi isti sa istom ~esmom, samo {to je svaka drugog ~ovjeka zadu`bina. Jedino se razlikuju kro{nje drve}a i za jednom takvom okruglom se i traga.

Iako film traje malo vi{e od dva i pol sata, vrijeme protje~e tako kao da ga je gledateljpo~eo gledati prije nekoliko minuta. „Kraj, kako brzo pro|e!“ ~ulo se , u KSC-u Skenderija. Film Nurija Bilgea Ceylana „Bilo jednom u Anadoliji“ pre, tpostavljamo, tek }e krenuti na svoje putovanje po bh. kinodvoranama i njegovo gledanje ne bi trebali sebi uskratiti poklonici filmske umjetnosti.
An. [IMI]

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SFF

25

GLEDALI SMO “Polomljene {koljke” i „Disati“

Biseri u barci {to

NE]E ISPLOVITI
Jedno od istanbulskih predgra|a, konkretno jedan zapu{teni hostel, okupit }e sve aktere odli~nog turskog filma, u re`iji Seyfettina Tokmaka, u kojem igra i Selma Alispahi}
[koljke, oko kojih se vrti dio pri~eturskogfilma, rediteljskog prvenca Seyfettina Tokmaka “Polomljene {koljke“ ne kriju bisere. Obi~ne su to crnemu{ule- ~ak nisu na buzaru ve}senude po istanbulskimpredgra|ima s malolimuna. A jedno odpredgra|a, konkretnojedanzapu{tenihostel, okupit}e sve akterefilma. One glavne, dvojicudje~aka - Hakima (15) i Faysala(14) srest unutra{njosti, djevojka Oksana je iz Moldavije ili Ukrajine (pjevu{it }e neku pjesmicu na ruskom), tu je i grupa Afrikanaca, nekoliko Cigana i njih dvije iz Bosne: majka Medina i djevoj~ica Elma, koja bi trebala na operaciju srca. Konce njihovog ne samo boravka u hostelu - i za smje{taj u prljavim, memljivim sobama jedva nalaze novac, nego buMedinu na|u mrtvu, zadr`at }e Hakim. Ali, od odlaska ni{ta!
Roman sa `enom koja ga je rodila i odnijela u socijalnu slu`bu

Puno pozori{te
Najkra}e, rije~ je o odli~nom filmura|enom po scenarijuKenanaKavuta u kojem su mnoge situacije poznate, ali koje, slo`ene u ovu ponajprije izbjegli~ku pri~u gdje je san o Njema~koj, Bosni, Gr~oj, san o raju, dr`e pa`nju i bude emocije

Me|u mrtvima za

`ivotom tragati
Regionalnu premijeru u sklopu Takmi~arskog programa igrani film do`ivjelo je na SFF-u i prvo dugometra`no igrano ostvarenje poznatog austrijskog glumca Karla Markovicsa „Disati“, film koji je pri~a o Romanu Kogleru, devetnaestogodi{njem po vu~enom mla di}u obi lje`enom odrastanjem u siroti{tu i adolescentskom nepromi{ljeno{}u zbog koje }e zavr{iti u zatvoru za maloljetnike. Po izlasku iz njega slijedi sudar s emotivnim nemirima koje prouzrokuje susret s imenom umrle mlade `ene - Christine Kogler - kada kre}e njegova potraga za `enom koja ga je rodila i ostavila. je, kako smo i naveli, susret s le{om mlade `ene istog prezimena kao {to ga i on nosi. I tu u jednoj od be~kih mrtva~nica, gdje Roman po~inje raditi probno, kre}e njegova potraga za `ivotom. Te{ka je, pa mu i kolege sugeriraju da di{e otvorenih usta da bi manje osje}ao zadah umrlih. A u ono {to je pred njim, to je `ivot, iziskuje ulazak s razrije{enom pro{lo{}u, a traume (i one podsvjesne) Romanu ne dozvoljavaju da di{e u sada{njosti. Najbolje {to sam u `ivotu uradila jeste to {to sam te ostavila, ka`e mu `ena koja ga je rodila. Ubila sam te, govori mu drugom prilikom na postaji podzemne `eljeznice. Stavila sam jastuk na tebe, nisam ga puno pritisnula, a kada se ispod njega smirilo, digla sam ga. Prstima sam ti stisnula nos, udahnula sam i zna{ to je bilo kao ono iz prave prve pomo}i. Sutra sam te odnijela u socijalnu slu`bu, ka`e mu `ena koja ga je rodila.

Prizori iz odli~nog filma ra|enog po scenariju Kenana Kavuta u kojem su mnoge situacije poznate, ali...

Susret s mrtvima
Redatelj Karl Markovics, ujedno i pisac scenarija, u filmu je okupio odli~nu gluma~ku ekipu koju ~ine: Thomas Schubert (Roman), Karin Lischka, Gerhard Liebmann, Georg Friedrich, Stefan Matousch, Georg Veitl, Klaus Rott, Reinhold G. Moritz, Martin Oberhauser, a u filmu jednu od sporednih uloga ostvarila je i bh. mlada glumica Luna Mijovi}. Redatelj Markovics iz jedne u drugu scenu, harmoni~no uklopljeni kadrovi, sklapa mozaik Romanova `ivota i to ne na na~in retrospektivnog gledanja na njega, nego, reklo bi se, na jedan poprili~no neobi~an na~in. Ironi~an, jer Ro ma nov su sret s mrtvima pobu|uje u njemu `elju za otkrivanjem pro{losti i potraga za njom po~inje. Inicira

}emo na samom po~etku filma na isto tako zapu{tenoj obali s nekimstarim, davnousidrenim barkama. U jednoj od njih, {to nikada ne}e isploviti, na}i }e se ovi dje~acii jo{ jednadjevoj~ica i na kraju filma. [ta }e biti s njima- za pretpostaviti je. Jedno je sigurno, po onom{to smo vidjeli u filmu, bisera ne}e biti. Mada je svaki od njihovih`ivotaneponovljivi biser.

U rukama kriminalca
Sivi dan i mol na koji rijetko ko pristaje, s psom lutalicom, podsjetit }e na po~etne kadrove Begovi}eve “Jasmine“ s pre, dosje}anjem pri~e o ljudima koje je nu`da natjerala da budu tu, a ne tamo gdje bi `eljeli. Dje~aci su iz nekog sela u

kvalno i `ivota vu~e vlasnik hostela. Mla|i kriminalac koji se bavi preprodajom droge za {to }e koristi starijeg dje~aka Hakima. On je taj koji }e ~uvati Oksanin paso{ ucjenjuju}i je na prostituciju pa i na ljubav, i koji {akama rje{ava “nesporazume“ i s njom i s dje~akom... I kao {to }e fakini na ulici polomiti tepsiju sa {koljkama koje su u gotovodje~jojnaivnojigri pripremili njih troje: Hakim, Faysal i Elma kako bi do{li do novaca, tako }e se “polomiti“ i njihova `elja da otputuju. Imat }e i novac koji je Elmina majka platila `ivotom jer su joj uzeli oba bubrega (vlasnik hostela se bavi i preprodajom ljudskih organa!) a dio njegovog novca kad ga policijaodvedenakon{to

gledalaca. Ono {to je za nas, iz BiH zanimljivo jeste i ~injenica da je odli~nu ulogu, majke Medine, s malo rije~i, a “mnogo muke“ ostvarila glumica Selma , Alispahi}. Mogu}e da je i to bio razlog da je ju~era{nja prijepodnevnaprojekcija u Narodnom pozori{tubilanajposje}enija do sada. Gledali{te je bilopopunjeno, uklju~uju}i i lo`e sa strane i dobar dio balkona. U svakomslu~ajubilo je to jo{ jedno uspje{no predstavljanje turske kinematografije (jedan od hrvatskihkolega za Tursku}e duhovito re}i da je za male balkanske kinematografije pravi Mike Tyson) na ovogodi{njem SFF-u na kojem }e biti prikazano ~ak {est turskih filmova.
N. SALOM

Disati, udahnuti, postojati...
Thomas Schubert izvrsno je, u ovom odli~nom filmu, odigrao Romana, koji je presko~io zid i siroti{ta i zatvora, gdje je slu`io kaznu zbog ubojstva svojeg vr{njaka (imali su tada 14 godina: Martin ga je gu{io njegovom majicom, Roman ga je udario ~izmom u glavu, pa jo{ jednom i ni sam vi{e ne zna koliko puta), koji je me|u mrtvima po~eo tragati za samim sobom, `ivotom.
An. [IMI]

SFF u objektivu

Magija crvenog tepiha
Uz 70. ro|endan Boba Dylana

Pjesnik i trubadur
Cabaret Brecht na Malom Brijunu

“Gangsterspektakel“ na tvr|avi Minor

26

OGLASI

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lanka 200. Zakona o upravnom postupku (‘Slu`bene novine Federacije BiH’ broj 2/98 I 48/99) i ~lanka 9. stavak 2 Zakona o igrama na sre}u (‘Slu`bene novine Federacije BiH’ broj 1/02) izdato je rje{enje br. 05-15-512/11-N.B. dana 8.7.2011. preduze}u ‘Megamix‘ d.o.o. Sarajevo za organizaciju nagradne igre pod nazivom:

’100 godina Topfera - 50 nagrada’
Pravila nagradne igre: ^lan 1. MEGAMIX d.o.o., Sarajevo, Rajlova~ka bb, Federacija Bosne i Hercegovine, PDV broj: 4200017980002, zastupan po Fatimi ^omor, prire|uje nagradnu igru pod nazivom „100 godina Topfera — 50 nagrada“. ^lan 2. Nagradna igra se organizuje isklju~ivo u promotivne svrhe proizvoda Topfer. ^lan 3. Nagradna igra organizuje se u trajanju od 27. 7. 2011. godine do 25. 9. 2011. (uklju~uju}i oba datuma) godine na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine u objektima maloprodajnog lanca KONZUM BiH. ^lan 4. U nagradnoj igri mogu u~estvovati sva punoljetna fizi~ka lica, dr`avljani Federacije Bosne i Hercegovine, lica koja imaju prebivali{te na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, osim zaposlenika tvrtke MEGAMIX d.o.o. Dobitnici nagrada pru`it }e sve potrebne informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila nagradne igre i ostali odgovaraju}i zakoni. ^lan 5. Pravo na u~e{}e imaju svi gra|ani s prebivali{tem u Federaciji Bosne i Hercegovine koji na pole|ini ra~una iz KONZUMA na kom se nalazi minimum jedan artikal iz asortimana TOPFER ispi{u svoje li~ne podatke i kontakt-telefon i iste ubace u vrijeme trajanja nagradne igre u ozna~ene za tu svrhu nagradne kutije koje se nalaze u objektu kupnje. Svaki u~esnik u nagradnoj igri mo`e u~estvovati neograni~en broj puta s razli~itim ra~unima. Jedan u~esnik mo`e osvojiti neograni~en broj nagrada. ^lan 6. Nagradni fond ~ine: R. br. 1. Glavne nagrade Poklon-paket kozmetike za djecu Topfer Broj nagrada 50 Pojedina~na vrijednost nagrade 35,40 KM + PDV = 41,42 KM Ukupna vrijednost nagrade (uklju~en PDV) 1770,00 KM + PDV = 2070,90 KM

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o pruzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 12/10 od 1.10.2010. godine), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine Lukavac, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Lukavac 4/267 - Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u Slu`bi za urbanizam, prostorno planiranje i investicije, na odre|eno vrijeme do povratka dr`avnog slu`benika sa porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon sticanja VSS 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Ul. Slatina br. 2 TUZLA sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika na odre|eno vrijeme u Op}ini Lukavac“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Ukupna vrijednost nagrada: 2070,90 KM sa PDV-om. Dobitnik nema pravo tra`iti od Organizatora ni njegovih dobavlja~a zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu. U~estvovanjem u ovoj nagradnoj igri u~esnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od Organizatora objaviti ili koristiti bez naknade u {tampanom, zvu~nom, foto i videomaterijalu. Nagrade nisu prenosive. U~esnici mogu biti pozvani da u~estvuju u javnim doga|ajima koje Organizatori mogu organizirati u promotivne svrhe. U~estvovanjem u nagradnoj igri u~esnici daju dozvolu organizatorima da koriste njihova imena i/ili li~nost radi reklama ili prodaje bez kompenzacije. Porez na dobitak od nagradnih igara snosit }e Organizator. ^lan 7. Svi ra~uni uba~eni u kutije u objektima Konzuma bit }e pravovremeno dostavljeni na mjesto izvla~enja i ravnopravno u~estvuju u nagradnoj igri. Nagradno izvla~enje organizirat }e se 7. 10. 2011. u objektu Konzum BBI Centar Sarajevo u prisustvu tro~lane komisije i bit }e organizovano javno. Ime dobitnika se objavljaju i na internetnoj stranici www.megamix.ba. Dobitnik nagrade bit }e obavije{ten putem telefonskog kontakta o dobitku i na~inu preuzimanja nagrade i objavljen na internet-stranici www.megamix.ba. Za preuzimanje nagrade dobitnik je du`an predo~iti osobnu iskaznicu. Nagrade }e mo}i sami preuzeti u objektu KONZUMA koji navedu prilikom telefonskog kontakta u periodu od 10.10.2011. do 15.10.2011. Ukoliko ne bude mogu}e kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana na osnovu upisanog kontakt-telefona na ra~unu, bit }e izvu~en alternativni dobitnik. ^lan 8. Komisija koja }e nadgledati ispravnost izvla~enja nagrade broji tri ~lana. Odluka komisije je kona~na i obavezuju}a i ne}e biti dozvoljena dalja korespondencija. ^lan 9. Prire|iva~ nagradne igre ima pravo da uz javno obavje{tenje jednostrano otka`e nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je do{lo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je do{lo do doga|aja koji imaju karakter vi{e sile. Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti, izvla~enje i distribucija nagrade biti }e odmah obustavljeni jednostranom odlukom prire|iva~a, te }e prire|iva~ javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvla~enja i distribucije nagrada. U slu~aju otkazivanja ili prekida nagradne igre, ne}e se nadokna|ivati tro{kovi ili eventualna {teta u~esnicima u nagradnoj igri, niti }e se nagradna igra odr`ati. ^lan 10. O nagradnoj igri „100 godina Topfera - 50 nagrada“ javnost }e biti upoznata putem sredstava javnog informisanja: putem dnevnih novina, plakata na prodajnim mjestima, obavijestima na web stranici www.megamix.ba. Na www.megamix.ba u~esnici }e biti informisani o pravilima nagradne igre, odnosno o na~inu i uslovima u~e{}a u igri, du`ini trajanja igre, datumu izvla~enja, na~inu utvr|ivanja dobitnika, na~inu preuzimanja nagrade i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka. Sadr`aj teksta kojim se javnost upoznaje sa nagradnom igrom „100 godina Topfera - 50 nagrada“ ne mo`e odstupati od ovih pravila. Pravila nagradne igre bi}e objavljena u dnevnim novinama. Nagrada }e biti uru~ena samo ako dobitnik ima pravo da u~estvuje i ako u potpunosti prihvata ova pravila. Ako izvu~eni dobitnik nema pravo na u~e{}e, onda se obavje{tava alternativni dobitnik. ^lan 11. Ova pravila po~inju va`iti danom po~etka nagradne igre i svi u~esnici prihvataju sve odredbe ovih pravila bez ikakvih izmjena. Sve odluke koje prire|iva~ donese na bazi ovih pravila kona~ne su i obavezuju}e za sve u~esnike. Za sve dodatne informacije i tuma~enja ovih pravila, u~esnici se mogu obratiti direktno na adresu preduze}a: MEGAMIX d.o.o., Rajlova~ka bb, Sarajevo Federacija Bosne i Hercegovine PDV broj: 4200017980002 ^lan 12. U slu~aju spora nadle`an je Op}inski sud u Sarajevu.

Po ovla{tenju direktora POMO]NIK DIREKTORA Ferid Kulovac

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SFF

27

Wim Wenders, gost Sarajevo Film Festivala

Tri dana sam pio
vodu s Ba{~ar{ije
Slavnom reditelju `ao {to nije uspio ranije do}i. Me|utim, ka`e da nakon {to je tri dana pio vodu s Ba{~ar{ije - ubrzo }e se vratiti!
Slavni njema~ki reditelj Wim Wenders prvi put je gost Sarajevo Film Festivala. Ovaj predsjednik Evropske filmske akademije, te profesor na Visokoj {koli za slikovne umjetnosti u Hamburgu, voli muziku, pa sura|uje sa mnogim poznatim muzi~arima kao {to su Ry Cooder, Willie Nelson, U2, Nick Cave i Lou Reed. Tokom boravka u Sarajevu predstavio je film “Pina“ koji je radio u 3D tehnologiji, te , odr`ao predavanja na Sarajevo Talent Campusu, koji Sarajevo Film Festival realizuje u saradnji sa Internacionalnim filmskim festivalom u Berlinu. Wenders je sa ovogodi{njim u~esnicima Sarajevo Talent Campusa podijelio razmi{ljanje o novoj perspektivi na vrijeme u kojem `ivimo, te o iskustvima rada u 3D tehnologiji, Tako|er, on je u Sarajevo doveo i 12 svojih studenata.

Negativan ~ovjek dobar umjetnik?
Tokom du`enja s Wendersom, bh. reditelj Haris Pa{ovi} je, govore}i o mo}i umjetnosti, Wendersa upitao {ta misli o umjetnicima koji tu mo} koriste u negativne svrhe, poput knji`evnika Petera Handkea ili reditelja Emira Kusturice. - Mo`da oni propagiraju negativnu ideju, ali nije nu`no da su i njihova djela lo{a. Mo`e{ biti negativan ~ovjek, a veoma dobar umjetnik. Koliko sam ~uo, Handke je bio na sahrani Slobodana Milo{evi}a, postavili su mu neka pitanja i on je samo mrmljao, ali nisam ~uo da je dr`ao govor, kazao je Wenders, na {ta mu je Pa{ovi} kazao kako po{tuje njegovo mi{ljenje, ali da on na sve to ipak druga~ije gleda. “Ipak sam ja ovdje mogao ostati bez glave zbog takve politike“ kazao je Pa{ovi}. ,
Na kafi sa Harisom Pa{ovi}em
Foto: D: ]UMUROVI]

Plakao sam poslije deset minuta
Na festivalskom trgu ju~er je odr`an program Kafa sa Wimom Wendersom na kojoj je doma}in bio Haris Pa{ovi}. Najvi{e se razgovaralo o 3D tehnologiji, ali i nastajanju filma o slavnoj njema~koj koreografkinji, ~ija je premijera odr`ana preksino} u dvorani “Mirza Deliba{i}“ Ovaj nesvakida{. nji Wendersov film govori univerzalnim jezikom kroz spoj nekoliko umjetnosti ples, teatar, muzika, arhitektura i film. Umjetnost najzna~ajnije koreografkinje kraja 20. stolje}a Pine Bausch, koja je sa svojom trupom djelovala u njema~kom gradu Wuppertalu, ovjekovje~ena je u 3D tehnici i to, kako sam Wenders ka`e, na jedini mogu}i na~in, s obzirom na to da je ples umjetnost prostora. - Godinama sam razmi{ljao kako da napravim film o slavnoj koreografkinji i s njom sam ~esto razgovarao o tome. Realizaciju filma sam dugo odga|ao jer nisam znao kojim umjetni~kim sredstvima da ga ostvarim, rekao je Wenders, te istakao: - Kada sam prvi put trebao i}i pogledati predstavu Pine Bausch, nije mi se i{lo. Mislio sam da je prisustvovati plesnoj predstavi ~isto gubljenje vremena. Moja me djevojka natjerala da odemo, a ve} nakon 10 minuta po~eo sam plakati, i plakao sam do kraja. Ovaj film napravio sam za ljude poput mene, za sve one koji misle da ples nije za njih, rekao je Wenders odgovaraju}i i na sljede}a pitanja. • Za{to vam je trebalo vremena da snimite film? - ^im sam je upoznao Pinu, prije vi{e od 25 godina, uzbu|eno sam joj pri{ao i rekao

Tokom boravka u Sarajevu predstavio je film “Pina“, koji je radio u 3D tehnologiji, te odr`ao predavanja na Sarajevo Talent Campusu

da moramo snimiti film zajedno. Ona se samo nasmije{ila i povukla dim cigarete, a ja nisam znao {to taj smije{ak zna~i. Tek nakon nekoliko godina zainteresirala se za moju ideju, pa me svaki put kad bismo se sreli pitala kad }emo ve} jednom snimiti taj film. No, to nije bilo jednostavno. Htio sam ga snimiti, zbog njega bih iste sekunde ostavio sve drugo, ali morao sam joj re}i istinu: nakon {to sam duboko promislio i pogledao brojne filmove o plesu, postao sam svjestan da tehnika kojom sam raspolagao i moja vje{tina nisu bili dovoljni da napravim ne{to druga~ije od svih onih snimaka njezinih predstava. Njena umjetnost i snaga izvedbe zaslu`ili su bolje, a ja to nisam mogao. • Mo`e se re}i da se prelomni trenutak desio onda kada se pojavila 3D tehnologija? - Pa, gledaju}i film U2-3D, shvatio sam da je ples jedino mogu}e prikazati kroz tri dimenzije na filmu. Nisam puno o~ekivao od filma, ali ~im sam stavio 3D nao~ale i vidio prve kadrove, ostao sam zaprepa{ten. Ostatak filma uop}e nisam slu{ao muziku,

iako je mnogo volim, ve} sam samo gledao {to sve mo`e ta nova tehnologija. Snimka nije bila savr{ena, dapa~e, bila je puna mana, ali ja sam u njoj vidio rje{enje za svoj film koje sam tra`io dvadesetak godina.

Pina to ne bi htjela
• Nakon skoro dvogodi{njih priprema za snimanje, Pina Bausch je iznenada umrla. @eljeli ste odustati od filma? - Tako je. Mislio sam da bez nje nema filma. Me|utim, ~lanovi njene trupe Tanztheater Wuppertal su ustrajali u tome da se film mora snimiti i da je to jedini na~in da se sa~uva uspomena na nju i njenu umjetnost. I sam sam nakon nekog vremena shvatio da bi bilo ispravno stati s realizacijom filma. Pina ne bi tako htjela. Njen je moto bio: “Moramo plesati” kojeg su se dr`ali svi nje, ni plesa~i, pa su i na dan njene smrti, suznih o~iju, plesali u Krakovu. • Da li 3D filmove ~eka svijetla budu}nost? - Ta tehnologija jo{ nije savr{ena, dapa~e, puna je mana. Nama je najte`e bilo snimati scene s ki{om koja pada po plesa~ima jer

su dvije kamere svaku kap vidjele druga~ije. Naime, 3D film se snima s dvije kamere, a one nikad ne mogu uhvatiti istu sliku. Vjerujem da }e tehnologija napredovati te da }e objektivi tih kamera biti me|usobno razmaknuti koliko i ljudske o~i - sad su razmaknuti mnogo vi{e - i tek }emo tada mo}i snimiti istinski trodimenzionalne filmove. Ipak, mislim da je sada do{lo pravo vrijeme za mlade autore koji trebaju obratiti pa`nju na ovu tehnologiju, jer imaju {ansu biti me|u prvima koji }e je iskoristiti na pravi na~in. Do sada je kori{tena jedino u blockbusterima, a jedini takav film koji ima smisao u 3D tehnologiji je “Avatar“ . • Da li je razvojem tehnologije lak{e snimati filmove? - Pa, iskren da budem, sada je puno te`e snimiti ne{to ~ime }ete se razlikovati od drugih, jer je tehnologija svima dostupna. U vrijeme kada ja po~injao, to je bilo puno lak{e. • Na neki na~in Vi ste u filmu “Do kraja svijeta“ koji ste snimili prije 20 godina predvidjeli da }e ljudi ulicom i}i samo gledaju}i u svoje telefone. Do{lo je to vrijeme! - Volio bih sada sresti mnoge futuriste s kojima se tada savjetovao. Nabio bih ih nogom, znate ve} gdje! Naime, u mom filmu iz 1991. ljudi idu ulicom, dr`e telefone u rukama i gledaju u njih, kao {to to danas svi rade. Ali, nisu mi predvidjeli glavnu stvar – internet! • Prvi put ste u Sarajevu, ali ve} godinama podr`avate Sarajevo Film Festival? - @ao mi je {to nisam uspio ranije do}i. Me|utim, tri dana sam pio vodu s Ba{~ar{ije i nadam se da je to dobar znak da }u se ubrzo vratiti. [to se ti~e Sarajevo Film Festivala, za njega sam znao jo{ od samog po~etka i slao sam svoje filmove.
Ja. DURAKOVI]

28

SCENA KONCERTI u Svrzinoj ku}i

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

DANAS U PRODAJI

Sevdalinke Damira Imamovi}a
Kao {to ve}ina ljudi koja prati {ta radim zna, vrijedno radim na stalnim istra`ivanjima cijelog `anra sevdaha i nove/stare pjesme stalno izviru, ka`e Imamovi}
Kao i svake godine, Damir Imamovi} i ovo ljeto odr`ava solo koncerte u prelijepom ambijentu Svrzine ku}e u Sarajevu. Tako }e ovaj vrsni umjetnik ve~eras i sutra odsvirati po dva koncerta. Ovogodi{nji program od ranijih se razlikuje po potpuno novom repertoaru, kao i po tome {to }e se sva ~etiri koncerta snimati da bi najbolje izvedbe ~inile novi live CD. - Svirati potpuno novi repertoar uvijek je izazov. Kao {to ve}ina ljudi koja prati {ta radim zna, vrijedno radim na stalnim istra`ivanjima cijelog `anra sevdaha i nove/stare pjesme stalno izviru. Obi~no ih ubacujem jednu po jednu, a ovaj put najve}i dio repertoara ~ine upravo odavno neispri~ane pri~e. Ipak, najljep{e stvari za mene su uvijek nastajale u ovim repertoarskim probojima, kazao je Imamovi}. Ina~e, Damir iza sebe ima ve} jedan izuzetno uspje{an CD u`ivo "Abra{evi} Live" kojeg je snimio sa tada{njim Triom, a ovo mu je ~etvrti CD projekt. Karte za sva ~etiri koncerta mogu se kupiti u Art kinu Kriterion, kao i prilikom ulaza na koncert. Cijena je 15 KM, a koncerti po~inju u 20.30 i 22.30 sati. Ja. D.

Damir Imamovi}: Novi repertoar

Seks-skandal u Vije}u ministara Koliko ko{ta Selma Bajrami? Funkcioneri ne pla}aju kafanske cehove Preprodaju termine za vjen~anja za 2.000 maraka Enver `ivio s tri `ene, ostala mu jedna Bara{in sjekirom udario `eninog ljubavnika Ko se trese zbog Zijada i [ejle Turkovi}

Od danas u galeriji „Boris Smoje“

Uspjeh bh. repera Frenkija

“Chuck Norris Rap”

prvi na MTV-u
Bh. reper Frenkie nastavljadokazivatistatusjednog od najboljih i najpopularnijih repera u regiji. Naime, njegov spot za pjesmu "Chuck Norris Rap" popeo se na prvo mjesto Doma}ice, top-liste 20 najboljih pjesama/spotova regionalnih izvo|a~a MTV-a. ve}i kada se ima na umu da je „Chuck Norris Rap“ iza sebe ostavio respektabilnu konkurenciju, izvo|a~e i bendove sa dugogodi{njim iskustvom i popularno{}u na sceni kao {to su Magnifico, Elemental, TBF, Hladno pivo, Disciplina kitschme...

Izlo`ba Zdenka Reriga
U sarajevskoj galeriji „Boris Smoje“ od danas (18 sati) do 5. augusta likovnim djelima i fotografijama {iroj publici }e se predstaviti sarajevski slikar Zdenko Rerig. Izlo`ba obuhvata radove inspirirane Sarajevom i `ivotom grada prikazane u slikarskoj tehnici suhi pastel, 20 djela - poku{aja oslikavanja neraskidive veze Sarajeva i njegovih ljudi. U okviru izlo`be bit }e postavljen i ciklus fotografija ra|en u sarajevskoj Vije}nici, koji je nastao kroz projekt „Izbor 50 najljep{ih `ena u BiH“ . - Na}i svoj poseban svijet, pun mira i zadovoljstva, ~ini mi se da je to cilj svakoga od nas. Neki ga prona|u ili izgrade brzo, a neki sporo i te{ko ili -nikada. Moja staza se pru`a od dje~a~kog crtkanja u {kolskim klupama, preko besanih mladala~kih no}i s olovkom u ruci, do danas, kada slikam svakodnevno i s velikim u`itkom. Neki dar u meni, upornost, znati`elja... tjeraju me da ono {to sam do`ivio podijelim s drugima. Sje}anje na ranu mladost, one {irom otvorene djetinje o~i koje upijaju sve {to vide, danas mi postavlja pitanje - {ta se promijenilo, a {ta ostalo isto? Otud i ova izlo`ba, ali i `elja da ostane trag vremena koje tako brzo tone u zaborav, ka`e Rerig.
Frenkie: Ostavio konkurenciju iza sebe

To je, ina~e, ~etvrti singl sa Frenkijevog posljednjeg albuma „Protuotrov“, a autori spota su dva Bosanca koji `ive i rade u Norve{koj, Nino Mini} i D`enan Tarak~ija. Frenkijev uspjeh je jo{ i

Publika MTV-a za pjesme sa Doma}ice mo`e glasati na sva tri regionalna MTV sajta (Mtv.com.hr, Mtv.rs, Mtv.si), a uskoro}e se me|u prijedlozima na}i i novi spotovi bh. bendova Zoster Ja. D. i Corbansick.

NEKOM
Music Stage 2011.

NEKOM NO]NA MORA

Timo Maas za ljubitelje elektronske muzike

Da poklonici elektronske muzike ne bi ostali uskra}eni za dobar koncert tokom ovogodi{njeg Music Stagea, pobrinuli su se organizatori iz Doma mladih koji su doveli njema~kog DJ-a i producenta Timu Maasa. Pored Maasa, na partyu su nastupili i njema~ki DJevi Rochus i Steve Paris, te doma}a DJ podr{ka Wedran (Triptonite) i Focho (Dom mladih resident DJ), a prije muzi~kog dijela programa u Domu mladih je premijerno prikazan svjetski hit i kultni film „Berlin Calling“ .

TEST - FORD FOCUS 1.6 TDCI TREND

NOVO LICE I NALIČJE
Treća generacija Focusa ostaće zapamćena prije svega zbog činjenice da je u pogledu vanjskog dizajna potpuno drugačija od prethodnika i donosi bolju opremu i kvalitet, ali i već sada slovi za jedan od ekonomičnijih automobila... Str. 32

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 27. juli 2011. godine

KONCEPT

VW GTI I R CABRIO

VOZILI SMO - CITROEN DS4

NAPUCANE VERZIJE BEZ KROVA
VW JE NEDAVNO U AUSTRIJI PREDSTAVIO SVOJE MODELE GTI I R, KOJI IZAZIVAJU POŠTOVANJE, A ZANIMLJIVO JE DA SU OVI SPORTSKI MODELI BILI BEZ KROVA...
STR. 33

„AJKULA“ PONOVO PLIVA

VOZILI SMO

CHEVROLET AVEO

NAJNOVIJI „GOSPODIN“ S LEPTIR MAŠNOM
U OKVIRU EVROPSKE PREZENTACIJE IMALI SMO PRILIKU DA NA PUTEVIMA OKO CIRIHA ISPROBAMO NOVOG AVEA, KOJI NAS JE U NEKIM SEGMENTIMA ODUŠEVIO, A U NEKIM OSTAVIO RAVNODUŠNIM...
STR. 34

Savremena DS gama oživljena je sa DS3 modelom, da bi njen najnoviji razvojni korak bio napravljen sa kompaktnim DS4, nekada popularnim modelom poznatim kao „ajkula“... Str. 30

30

AUTOSVIJET
Vozili smo - Citroen DS4

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Inovativna rješenja

VOLVO PRODUŽUJE AUTONOMIJU ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA
Volvo Car korporacija pravi sljede}i korak u strategiji elektrifikacije, razvojem elektri~nih automobila sa Range Extender sistemima za produ`enje autonomije kretanja za do ~ak 1.000 km. U su{tini radi se o elektri~nim vozilima, u koje se ugra|uju i klasi~ni motori sa unutra{njim sagorijevanjem, koji efektivno produ`avaju autonomiju kretanja. Projekat, podr`an od strane {vedske agencije za energetiku i EU, obuhvata tri potencijalne tehnolo{ke kombinacije. Testovi razli~itih koncepcija, bi}e sprovedeni u prvom kvartalu 2012. godine. Kompanija trenutno predla`e tri razli~ite kombinacije ugradnje trocilindarskog benzinskog motora, koji poma`e elektri~nom motoru. Sve varijante uklju~uju i sistem regeneracije ko~ione sile, a motori mogu kao pogonsko gorivo koristiti klasi~ni benzin i bioetanol (E85). Dvije solucije se baziraju na Volvu C30 Electric, a u oba slu~aja je baterijsko pakovanje smanjeno, kako bi se napravio prostor za smje{taj motora i pripadaju}eg rezervoara za gorivo.

Renault trucks racing

DOBAR NASTUP NA NÜRBURGRINGU
Svake godine izme|u 150.000 i 200.000 zaljubljenika u kamione susre}e se u Njema~koj za trku Truck Racing sezone na stazi u Nürburgringu. Ovogodi{nje izdanje nastavilo je s tradicijom s ukupno 212.000 posjetilaca, koji su u`ivali u prekrasnim vremenskim uslovima sve do nedjelje popodne! Kao i obi~no prevladala je obiteljska atmosfera i odr`ala se prava fe{ta ~itav vikend. Gledaoci su na stazi bili po~a{}eni odli~nim spektaklom, gdje je borbeni duh `ario vi{e nego ikad prije, posebno u vrijeme kvalifikacija, kad je razlika me|u vode}ima u trci iznosila svega nekoliko desetinki sekunde. Zahvaljuju}i jo{ boljim performansama i besprijekornoj pouzdanosti, tim Renault TrucksMKR Technology napustio je Njema~ku sa jo{ dva osvojena mjesta! Ovaj tim jo{ uvijek je drugi u sveukupnom poretku sa ukupno 340 osvojena boda, a njegovi voza~i nalaze se na 3 (Markus Oestreich, 158 bodova), 5 (Adam Lacko iz MKR Team 14 Juniors, 137 bodova) i 7. mjestu (Markus Bösiger, 113 bodova).

Kompakt za sladokusce
Ušminkana i opremom „napucana“ DS izvedba Citroena C4 još jedan je iskorak francuskog proizvođača u stvaranju elitnog podbrenda, koji će se od ostatka game razlikovati, kako dizajnom tako i dinamičkim karakteristikama, ali i cijenom...
Francuski Citroen bio je i ostao jedan od najinovativnijih proizvo|a~a automobila, koji je svojim kreacijama uvijek iznena|ivao automobilsku javnost. Hroni~ari }e se prisjetiti upe~atljivih GS, CX i XM modela, koji su svojevremeno progla{eni najboljim evropskim automobilima. Tu su i nezaboravni 2CV, zatim Ami 6, te Dyana i jo{ mnogi, mnogi ostali modeli, bez kojih bi automobilska istorija bila neizmjerno siroma{nija. Pravo suvo zlato u toj automobilskoj riznici Citroena je harizmati~ni DS, kod nas poznatiji kao „`aba“ ili „ajkula“ . Mada se pojavio 1955. godine i danas predstavlja pojam kada je rije~ o pojedinim tehni~kim rje{enjima, dizajnu, komforu i aerodinamici... ^injenica da je zaslu`io epitet bezvremenskog automobila poslu`ila je Citroenu kao podloga za razvoj nove, savremene DS linije, koja se od ostatka game razlikuje kako po dizajnu, opremi, tako i po koncepciji, odnosno dinami~kim mogu}nostima. me|u prvim automobilskim redakcijama na svijetu, u okviru Citroenove me|unarodne prezentacije, koja je odr`ana u {panskoj Barceloni. Odabir jedne od najposje}enijih evropskih turisti~kih destinacija za premijeru dio je sra~unate marketin{ke strategije koja prati Citroenovu DS liniju od njenog o`ivljavanja. Recept je krajnje jednostavan, a slike najnovijeg Citroena ve} danas krase Facebook, Twiter, MySpace... i ostale profile mnogobrojnih turista, koji su potegli na jug [panije da vide remek-djela slavnog Salvadora Dalija. Sam DS4 odli~no se uklopio u {aroliki kolorit Dalijevog umjetni~kog grada, ali i u turisti~ke spomenare. Zanimljiva dizajnerska kreacija, nedavno okrunjena nagradom „Najljep{i automobil godine“ na svoj na~in je druga~ija , od svega {to se trenutno nudi u kompaktnoj klasi i kao takva nema direktnu konkurenciju. Ta~nije DS4 se nalazi negdje na pola puta izme|u klasi~nog kompakta i crossovera. Za takav utisak osim kupeovskog dizajna zaslu`eno je visoko podignuto vje{anje, o kojem svjedo~e i velike praznine iznad to~kova. U ponudi je ~ak ~etrnaest razli~itih vrsta aluminijumskih naplataka u rasponu od 16 do 19 in~a. Sa onim najve}im, kakve smo imali priliku vidjeti na testnim modelima, DS4 djeluje i najrobusnije. Mada agresivni prednji dio mami prvi pogled, padaju}a linija krova i mi{i}avi bokovi vje{to skre}u pa`nju na pozadinu automobila. Iako je dizajnom definisan kao sportski kupe, DS4 ima dvoje vrata „vi{ka“ Naime, . zadnjoj klupi se pristupa kroz dvoje klasi~nih vrata, ~ije prisustvo je prikriveno „nevidljivom“ bravom (kao kod Alfe Romeo 156). Osim {to su kra}a i ni`a u odnosu na ona kod klasi~nog C4 modela, zadnja vrata DS-a imaju i fiksne prozore, koji se ne mogu spu{tati. Pristup zadnjoj klupi nije na nivou hatcbacka i zahtijeva privikavanje, ali je ipak prakti~niji u odnosu na klasi~ne trovratne kupe modele.

Tržište BiH

NOVI PASSAT B7 ZANIMLJIV KUPCIMA

Pečat luksuza
Mada od starta miri{e na bogatu opremu, enterijer DS4 u najve}oj mjeri je identi~an onom koji smo imali priliku vidjeti u klasi~nom C4. Konstrukcijske razlike su vidljive

Dalijev grad
Najnoviji adut iz ekskluzivne DS game isprobali smo
Novi Passat sedme generacije nastavlja trend Bestsellera, jer kupci u BiH posebno cijene pouzdanost Volkswagena, {tedljive i potpuno nove dizelske motore, te inovativnost Volkswagen brenda, koji kupcima kontinuirano nudi najmodernija tehni~ka dostignu}a iz auto-bran{e, ~ak i u ni`im segmentima. 177 prodatih primjeraka u prvih {est mjeseci 2011. godine potvrdilo je lidersku poziciju u B segmentu sa 32 posto u~e{}a. Passat B7 je na tr`i{tu BiH prihva}en iznad svih o~ekivanja, pri ~emu je osim inovativnog automobila jedan od klju~nih elemenata i znatno povoljnija cijena u odnosu na prethodnike, kao i nova puna ~etverogodi{nja garancija na sva vozila. Najprodavaniji u BiH je standardno Passat sa 2.0 TDI CommonRail motorom (103 kW/140KS) i jedinstvenom cijenom od 48.200 KM do registracije sa visokim nivoom opremljenosti.

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. juli 2011. godine

AUTOSVIJET
VW Svjetsko prvenstvo servisera

31

UČESTVOVALI I PREDSTAVNICI IZ BiH

tek u rukohvatima na vratima, aluminijumskim papu~icama, okviru sredi{njeg grebena i jo{ nekim „DS detaljima“ Kvalitet . materijala je u vrhu klase, a sve „strate{ke“ pozicije oblo`ene su mekanom guma plastikom. Posebna pri~a je kombinacija koja donosi „ko`om“ oblo`en enterijer. Na pogled skupocjena i na dodir izuzetno ugodna, svijetlim koncem pro{ivena ko`a nalazi se na upravlja~u, oblogama vrata, oko mjenja~a i preko kompletne instrument table. U ovoj kombinaciji najupe~atljivija su sjedi{ta sa retro „pletenicom“ , koja osim {to vrhunski izgledaju nude i odli~an oslonac za le|a, u svim situacijama. Zadovoljstvu nema kraja ako imate kombinaciju sa le|nim masa`erom... Bogata oprema nagla{ena u testnim modelima jednostavno nije ostavila prostora kritikama, a za svaku pohvalu je i jednostavnost komandi na sredi{njem grebenu. Mesnati ~etverokraki upravlja~ je tradicionalno na~i~kan prekida~ima. Kada jednom „memori{ete“ polo`aj daljinskih komandi, onda ste ~ak spremni re}i da vam se ovakvo rje{enje i dopada. Prakti~na strana automobila ogleda se u odlagali{tima u vratima, centralnom grebenu i ispred voza~a, dok je prtlja`nik od 370 litara (38 litara manji od klasi~nog C4) dovoljan za svakodnevne potrebe.

^etvrto po redu Svjetsko Volkswagen servisno takmi~enje odr`ano je u Wolfsburgu. Cijelu godinu su se servisni savjetnici i servisni tehni~ari iz cijelog svijeta pripremali za trodnevno finale u Njema~koj. Prolazili su kroz teoretske testove sa ukupno osamdeset pitanja i kvalifikovali se za nacionalna finalna takmi~enja u svojim zemljama. Na kraju nacionalnih takmi~enja, u nacionalnom finalu su pro{li op{irne teoretske i prakti~ne testove, od opravke vozila do direktnog razgovora sa kupcem. Tako se formirao tim najboljih na svijetu. Bosnu i Hercegovinu ponosno je predstavljao Muvedet @uti}, servisni savjetnik iz ASA PVA, koji je osvojio dvadeseto mjesto u konkurenciji od {ezdeset i tri takmi~ara iz cijelog svijeta. Za region Evrope, u konkurenciji dvadeset {est takmi~ara zauzeo je trinaesto mjesto. Pored @uti}a na ovom takmi~enju je u~estvovao je i Mirkel Aramba{i}, servisni tehni~ar iz NIPEXa, koji je osvojio dvadeset i drugo mjesto u konkurenciji od {ezdeset ~etiri takmi~ara iz cijelog svijeta, a u evropskom plasmanu petnaesto mjesto u konkurenciji od dvadeset {est takmi~ara. Zajedni~ki cilj svih zemalja svijeta u Volkswagen ovla{tenim servisima je pru`iti najbolju kvalitetu usluge.

J.D. Power nagrade

SJAJNI REZULTATI ZA VOLVO
Potvrda kvalitete Volvo automobila nije mogla biti impresivnija. U posljednjem J.D. Power istra`ivanju zadovoljstva njema~kih kupaca {vedski proizvo|a~ automobila je zauzeo prvo mjesto me|u brendovima u 2011. godini, ispred svih njema~kih premium brandova i svih japanskih proizvo|a~a, koji su dominirali ovim istra`ivanjem ve} nekoliko godina. Pored sveukupne pobjede, dva Volvo modela su se popela na podijum, kada je u pitanju poredak proizvoda. U srednjem segmentu, Volvo V50 je osvojio srebro, dok je u poslovnoj klasi, Volvo V70 osvojio bronzu.

Dva od šest
Mada su za ovaj model spremili ~ak {est razli~itih pogonskih kombinacija, Francuzi su odlu~ili da nam u Barceloni predstave dvije najatraktivnije. Prvi kontakt sa DS4 imali smo za upravlja~em 160 KS sna`nog modela, koji je pokretao 2.0 HDi dizela{. Prvo {to smo primije-

tili nakon „hladnog starta“ je odli~na zvu~na izolacija, zahvaljuju}i kojoj do uha voza~a dolazi tek odmjerena koli~ina decibela. Vi{eslojna stakla i brojni uti{avaju}i materijali odli~no su u{u{kali kabinu DS „~etvorke“ zbog ~ega lako pomislite da , ste u automobilu vi{e klase. Na ovako razmi{ljanje podsti~e vas i odli~no pode{eno vje{anje. Mada na mjestu DS4 izgleda koji centimetar previsoko, u vo`nji se takav utisak ne mo`e ste}i. Balans izme|u udobnosti i stabilnosti je dobro odmjeren, a ~ini se da su Francuzi kona~no odlu~ili da iskoriste mrvicu bogatog WRC iskustva u jednom od svojih cestovnih modela. Osim rasko{nim pogonskim potencijalom, koji se temelji na 340 Nm dostupnih u rasponu izme|u 2.000 i 3.000 o/ min najja~i dizela{ odu{evljava i skromnom potro{njom, koja se u okvirima dinami~ne „{panske“ rute zadr`ala ispod sedam litara. Da DS4 ima smisla sa ovakvim motorom i za dinami~ne voza~e pokazuje ubrzanje do 100 km/h od 8,6 sekundi, te maksimalna brzina od 212 km/h. Za znoj na dlanovima ipak je potreban benzinac i to onaj najja~i 200

„konja“ sna`ni 1.6-litarski turbo, koji je Citroen razvio u saradnji sa BMW-om. Osim {to s lako}om nosi 1.391 kg te`ak automobil, ovaj agregat pravi je melem za u{i, jer proizvodi karakteristi~an dubinski zvuk, zahvaljuju}i ugra|enoj zvu~noj membrani. Oprema Sport, osim ve} spomenutog ko`om oblo`enog enterijera, donosi i ja~i servo upravlja~, zahvaljuju}i kojem se i upravljanje automobilom ~ini jo{ direktnijim. Do 100 km/h ovaj model sti`e za 7,9 sekundi, a brzinski {pic mu je na 235 km/h. Dobar utisak ostavio je i novi {estostepeni ru~ni mjenja~, koji nudi dovoljno preciznosti i brzine u svim uslovima vo`nje, dok {estostepeni automatski nismo imali priliku isprobati. Najjeftiniji benzinski model DS4 sa 1.6-litarskim atmosferskim motorom i 120 KS na evropskom tr`i{tu ko{ta 19.450 eura, dok je za po~etnog 1.6 HDi dizela{a sa 110 „konja“ potrebno izdvojiti 20.690 eura. Za najja~eg dizela{a treba izdvojiti 27.290, a za benzinca 28.290 eura. Kolike }e cijene biti na bh. tr`i{tu, zna}e se krajem juna, za kada je zakazana bh. premijera DS4 modela.

Novi rekord za Škodu

JUNI NAJUSPJEŠNIJI MJESEC U ISTORIJI

[koda je u prvom polugodi{tu 2011. ostvarila jo{ jedan prodajni rekord. Tako je sa 454.700 primjeraka prodaja porasla u svim regionima svijeta za 20,1 posto u odnosu na prvo polugodi{te 2010. godine (januar - juni 2010: 378.700 primjeraka). ^e{ki proizvo|a~ se mo`e pohvaliti jo{ jednim rekordom - juni je sa 81.300 prodatih vozila (juni 2010: 71.300) bio najuspje{niji mjesec u istoriji marke iz Mlade Boleslav. ^ista dinamika vlada i u odvijanju strategije rasta marke. Tako je prodaja u Kini i Rusiji dostigla novi polugodi{nji rekord. Evidentan rast prodaje [koda bilje`i i u zapadnoj Evropi: sa 35.000 prodatih automobila ovdje je ostvaren porast od 11,1 posto. Posebno pozitivan razvoj prodaje [koda je ostvarila u Belgiji (plus 48,2 posto) i Holandiji (plus 38,8 posto). U Velikoj Britaniji prodajne brojke su sko~ile za 18,7 procenata, u Danskoj za 15,8 posto, a u [vajcarskoj za 13,2 posto.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Test - Ford Focus 1.6 TDCi Trend

Novi dizajn za nove uspjehe
Focus je od svog pojavljivanja uvijek važio za automobil koji drži konstantu u svakom smislu, međutim pojavom treće generacije koju smo testirali, Focus je postao drugačiji i u najmanjim detaljima, sa posebno upečatljivim dizajnom, za koji je zaslužan Bosanac Kemal Curić...
Nakon {est godina produkcije druga generacija Fordovog kompakta Focus kona~no je sazrela da dobije dostojnog zamjenika, koji je pro{le godine u SAD debitovao u konceptnom obliku. Poslije prvih oficijelnih vo`nji, koje su organizovane u [paniji, za Fordovog kompakta po~eo je tr`i{ni uzlet, odnosno borba sa konkurencijom, koja nikada nije bila `e{}a. Najnoviju generaciju Fordovog suparnika VW Golfu, Opel Astri i ostalim automobilskim veli~inama, testirali smo u kombinaciji sa 1.6-litarskim TDCi turbodizelskim agregatom i Trend paketom opreme, {to je kombinacija od koje se i najvi{e o~ekuje na bh. tr`i{tu. ili }ete je voljeti ili ne. Sredine jednostavno nema. Istovremeno, novom Focusu individualnost se nikako ne mo`e pore}i, a najvi{e je obezbje|uje prednja sekcija sa i dalje prisutnim „new edge“ dizajnerskim nastupom. Velika za{iljena svjetla, decentni gril motora, te novina u obliku masivnog usisnika sa pode{avaju} im protokom vazduha, detalji su koji novog Focusa jasno distanciraju od konkurencije. Pogled na bokove otkriva poznatu kompaktnu siluetu, sa nagla{enim rubovima blatobrana, zanimljivo skrojenim poklopcem otvora rezervoara za gorivo, te gotovo coupeovskom linijom krova, koja u blagom luku pada sve do kraja vozila. Zadnji dio upravo predstavlja segment podijeljenih mi{ljenja, iz prostog razloga {to }e njegov ukupni oblik neki dizati u nebesa, dok }e drugima biti sve samo ne privla~an. Razlog za ovakvu ocjenu je zadnja svjetlosna grupa, koja je veoma zanimljivo dizajnirana, te kao takva predstavlja finalni pe~at klasi~nog zadnjeg dijela sa velikim petim vratima. Kada sve saberemo, novi Ford Focus u kompaktni segment donosi prijeko potrebnu svje`inu, koja je opet druga~ija od svega ostalog {to smo do sada vidjeli u ovoj klasi vozila. A to naravno tra`i privikavanje.

MOTOR
Majstor ekonomičnosti
Testni model bio je opremljen poznatim 1.6-litarskim TDCi common-rail turbodizela{em, koji pri 3.600 o/min razvija maksimalnih 95 KS, dok je najve}i obrtni moment od 230 Nm konstantno raspolo`iv u re`imu izme|u 1.500 i 2.000 o/min. Osim ugla|eno{}u, ovaj ~etvorocilindri~ni agregat sa varijabilnim turbo punja~em na izduvne gasove i hladnjakom vazduha, mo`e se pohvaliti i izra`enom ekonomi~no{}u, {to u znatnoj mjeri mo`e da zahvali i petostepenom ru~nom mjenja~u sa ne{to du`im prenosnim odnosima. je svakako opti~ki veoma atraktivno izvedeno, ali s druge strane tra`i privikavanje. Da je Trend paket i vi{e nego bogat pokazuju elementi kao {to su, izme|u ostalog, fabri~ki audio Mp3 ure|aj sa USB konekcijom i {est zvu~nika, klimatizacioni sistem, elektrifikovana prednja stakla i vanjski grijani retrovizori sa integrisanim pokaziva~ima pravca, te potpun set sigurnosnih vazdu{nih jastuka. Komocije ima dovoljno u svim pravcima, pogotovo na udobnim prednjim sjedi{tima, koja pru`aju i dovoljno bo~nog dr`anja, ali napomenu}emo da }e forma masivnog sredi{njeg stuba u predjelu koljena smetati ne{to vi{im osobama. Ono {to je posebno zanimljivo je ~injenica da je Ford novog Focusa u pore|enju sa prethodnikom snizio za 12, suzio za 16, ali i produ`io za 21 mm, {to je rezultovalo i dalje dovoljno prostranim enterijerom. U zadnjem dijelu novi Focus nudi djeljivu zadnju klupu, na koju se udobno mogu smjestiti tri odrasle osobe, iza kojih na raspolaganju stoji prtlja`nik zapremine od osnovnih 316 do krajnjih 1.148 litara.

Prostrani enterijer
U pogledu enterijera do~ekala nas je slika sa kojom smo se upoznali jo{ u porodi~no orijentisanom Fordu C-max. A ona glasi, veoma kvalitetni materijali, pedantna zavr{na obrada, zanimljiv, a opet funkcionalan dizajn ne samo instrument table ve} kompletnog putni~kog prostora. Iza potpuno podesivog ~etvorokrakog multifunkcionalnog upravlja~a sa metaliziranim insertom pozicionirani su atraktivni analogno-digitalni instrumenti, upe~atljivi zbog ledeno plavih kazaljki. Na povi{enom centralnom grebenu nalazimo rje{enje komandi u obliku tastature na mobilnim telefonima, {to

Vozački orijentisan
Na testu dinami~nosti Novi Ford Focus 1.6 TDCi Trend potvrdio je na{e pretpostavke da pripada klasi vozila sa prvenstveno ekonomi~nim predispozicijama. Ugra|eni 1.6-litarski TDCi agregat od 95 KS i 230 Nm obrtnog momenta u na{em slu~aju je imao zadatak da se bori sa masom vozila od nepune 1,4 tone, {to se na`alost odrazilo i na ukupne performanse. One nikako nisu lo{e, ali svi oni koji vole pritisnuti papu~icu gasa do poda osta}e pomalo razo~arani, jer eksplozivnost tipi~na za moderne turbodizela{e u ovom slu~aju izostaje. Za to je donekle kriv i precizni petostepeni ru~ni mjenja~, ~iji su prenosni odnosi pode{eni da u prvom redu {tede gorivo. Iako smo ostali pomalo razo~arani dinamikom agregata, podvozje je detalj koji nam je vratio osmijeh na lice. Ford Focus je jo{ od svoje prve

Nema sredine
Ford Focus je jo{ od svog postanka va`io za jedan od dizajnerski najekstravagantnijih automobila u klasi, a ova osobina va`i i za najnoviji model. Naime, forma 4.358 mm duga~ke karoserije ne}e se svima svidjeti, ta~nije

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. juli 2011. godine
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: 4 cilindra, turbodizel 1.560 ccm 95 KS pri 3.600 o/min 230 Nm od 1.500 do 2.000 o/min 12,6 s 180 km/h 4,7 l 6-stepeni, ručni

AUTOSVIJET

33

generacije va`io za pravi voza~ki automobil, iz prostog razloga {to je imao izvanredno pode{eno ogibljenje. Isti slu~aj je i sa najnovijom serijom, opremljenom prednjim McPherson ovjesom i zadnjom multilink osovinom, koja

nudi mo`da i najbolji kompromis u klasi po pitanju udobnost/ le`anje na podlozi. Prili~no direktan upravlja~ki sistem odli~no prati karakteristike {asije, tako da je uz standardni ESP sistem veoma lako do}i do krajnjih granica,

ali ovaj put ne vozila, ve} 1.6-litarskog turbodizela{a. Sve ovo samo potvr|uje da }e se Focus lako nositi i sa dvostruko ja~im motorima, koji }e tek u potpunosti iskoristiti potencijal sjajnog ogibljenja. Mjerenje performansi je pokazalo da je ovako pogonjen Fordov kompakt namijenjen ekonomski orijentisanim osobama, jer ubrzanje od nula do 100 km/h za 12,7 sekundi i maksimalna brzina od 178 km/h su samo dovoljni. S druge strane novi Focus se revan{ira ekonomi~no{}u, jer sa rezervoarom goriva od 53 litre, teoretski je mogu}e prevaliti i preko 1.000 kilometara. Na na{em testu i sa te`om nogom na gasu, ostvarili smo prosje~nu potro{nju od 6,1 litru, {to je i dalje veoma dobar rezultat. Napomenu}emo da uravnote`enost {asije prati i efikasni ko~ioni ABS sistem, sastavljen od diskova na svim to~kovima, ko-

ji novog Focusa sa 100 km/h zaustavlja za 40,6 metara.

Štednja i dinamika
Nema sumnje da je novi Ford Focus u mnogo ~emu bolji od prethodnika, kao i od ve}ine konkurenata, ali svi oni koji `ele {ted-

ljivo, ali i dinami~no vozilo trebali bi da odaberu neku od ja~ih dizelskih verzija. Potro{nja goriva }e biti sli~na, ugo|aj u vo`nji svakako bolji, a sve to po ne{to ve}oj cijeni od 34.000 KM, koliko je sa nekoliko opcionih elemenata opreme i ~etvorogodi{njom garancijom ko{tala na{a Trend verzija.

Koncepti - VW GTI i R Cabrio

Uzdah za tjunere
VW-ove sportske verzije Golfa GTI i R su odavno dokazane i uzimaju se kao standard, a posebno su zanimljive bile na nedavnom predstavljanju u cabrio varijanti…
Na tuning showu u austrijskom Wortherseeu Volkswagen je predstavio konceptne sportske izvedbe novog Golfa kabrioleta. Rije~ je o atraktivnim GTI i R izvedbama koje su nastale na osnovi Golfa GTI Edition 35, napravljenog u ~ast obilje`avanja tri i po decenije od predstavljanja prvog Golfa GTI. Golf R Cabriolet je mehani~ki identi~an R modelu sa ~vrstim krovom. Za pogon ovog kabrioleta uzet je 2.0-litarski TSI agregat sa 266 KS, koji snagu na podlogu prenosi preko kombinacije 4x4 pogona, te sedmostepenog DSG menja~a ili {estostepenog manuelnog. Konceptni model nudi uzbudljive performanse, koje se ogledaju u ubrzanju od 0 do 100 km/h u vremenu od 5,9 sekundi, te elektronski ograni~enoj maksimalnoj brzini od 250 km/h. Sa ovakvim performansama Golf R Cabriolet je postao najbr`i kabriolet u istoriji Volkswagena. Prve reakcije publike pokazuju da bi proizvodnja ovog modela mogla biti i vi{e nego opravdana, pa ne treba sumnjati da }e VW ovaj model uskoro pustiti u serijsku proizvodnju. Osim Golfa Cabrio R Nijemci su svojim obo`avaocima ponudili i GTI Golfa u kabriolet izvedbi. Za pogon ovog modela uzet je isti 2.0litarski agregat, ali sa 207 KS. Podsje}amo da je ova “ma{ina” ve} dostupna u serijskom kabrioletu, te da je eventualna proizvodnja

Golfa GTI kabrioleta na dugom {tapu. Ono {to bi se trebalo na}i u nekim GTI modelima u budu}-

nosti jesu detalji dodatne opreme, poput aluminijumskih ukrasa na vanj{tini i u enterijeru.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vozili smo - Chevrolet Aveo

Novi adut za domaće tržište

Aveo je automobil koji se često može vidjeti na našim cestama i nije stran domaćim kupcima, a nova verzija će takođe biti zanimljiva, jer se radi o modelu na kojem su neke stvari bolje nego na prethodniku, a cijena, kao bitan faktor u BiH, je zaista privlačna...
Sna`an adut novog Avea je bez sumnje vanjski dizajn, koji ima dosta sli~nosti sa Cruzom (pogotovo sedan verzija). Evidentna promjena je najupe~atljivija upravo na prednjem dijelu, gdje dozu agresivnosti donosi svjetlosna sekcija napravljena u stilu motociklisti~kih svjetala. Jedini dio u pogledu vanjskog dizajna, za koji ne mo`emo re}i da odu{evljava, je pozadina sedan verzije, u kojoj se jo{ uvijek mogu prepoznati linije nekada{njeg Daewoa. Prvih stotinjak kilometara vozili smo ba{ ovaj model pogonjen 1.2-litarskim benzincem sa 86 KS, za koji se pretpostavlja da }e biti najtra`eniji. Znali smo za odli~ne mogu}nosti ovog agregata u modelu Spark, te smo s razlogom o~ekivali mnogo i od Avea. Ipak mnogo ve}a te`ina u odnosu na najmanji Chverlotov model u~inila je svoje, pa Aveo s ovim motorom nije `ivahan kao Spark. Me|utim, uz sasvim solidna ubrzanja i mogu}nosti, pozitivno nas je iznenadila potro{nja, koja u kombinovanoj i ~esto na visokom broju obrtaja vo`nji, nije prelazila {est litara. Manuelni mjenja~ sa pet brzina ima svoje prednosti i nedostatke. Prednost je u izuzetnoj preciznosti, puno boljoj nego u Orlandu, a nedostatak se ogleda u ~injenici da je hod izme|u brzina dosta dug, odnosno ekonomi~an. Drugi dio vo`nje proveli smo u dru{tvu petovratnog Avea pogonjenog 1.4-litarskim benzincem, koji preko automatskog {estostepenog mjenja~a isporu~uje 100 KS i 130 Nm okretnog momenta pri 4.000 okretaja u minuti. U odnosu na ni`elitra`ni motor razlika je i te kako osjetna u pogledu vo`nje i ubrzanja, a petovratna verzija u odnosu na sedan nudi dosta stabilniju i vjerovatno na zadnjoj klupi ugodniju vo`nju. Malo nas je razo~arao pogled na zadnje to~kove, na kojima smo o~ekivali disk ko~nice, a umjesto njih dobili dobo{. Ipak, nekoliko zahtjevnijih ko~enja je pro{lo bez problema. U pogledu unutra{njosti Aveo nudi neka vrlo dobra, ali i neka lo{a rje{enja. Dr`anje volana, raspored tipki i prekida~a i udobnost sjedi{ta su i vi{e nego dobri, dok se mnogo vi{e moglo uraditi na razbijanju monotonije na centralnom grebenu i prostoru ispred suvoza~a. Ono {to je najzanimljivije je svakako ve} vi|ena (u Sparku) instrument tabla u duhu motociklisti~kih, koja je izuzetno pregledna i pru`a dosta potrebnih informacija. Najve}i nedostatak novog Avea je buka koja dopire u kabini pri brzinama ve}im od 100 km/h. Iako

smo u po~etku mislili da se radi o nekom problemu na na{em testnom automobilu, istu stvar su primijetile i ostale kolege. Me|utim, svaki nedostatak, pa i ovaj, po-

sta}e neprimjetan kada se spomene cijena, koja bi na na{em tr`i{tu za verziju sa 1.2-litarskim agregatom, klimom i ESP-om trebala biti oko 17.000 KM.

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. juli 2011. godine
Novo na domaćem tržištu

AUTOSVIJET

35

Savršeno oblikovana dinamičnost
C-klasa Coupe uvodi modernu tehnologiju iz C klase u klasični kompaktni coupe. Ovo sportsko vozilo sa dvoje vrata od jula je dostupno i u bosanskohercegovačkim prodajnim salonima Mercedes-Benza...
Jedan pogled na bok novog coupea sasvim je dovoljan - skladna, niska silueta i uzak dizajn prozora o~ara}e svakog promatra~a. Naravno, tu su i druge karakteristike po kojima je coupe prepoznatljiv: staklena povr{ina prote`e se daleko iznad osovine preko nisko postavljenog stakla sve do kratkog sportskog stra`njeg kraja. Sprijeda novi coupe dijeli isti styling kao i C-klasa, ali tu su posebni detalji koji mu daju druga~iji izgled. Prednjim dijelom dominira tipi~no coupeovska re{etka sa dvije lamele. Po dva hromirana kraka postavljena su lijevo i desno od sredi{nje i lagano izbo~ene zvijezde te doprinose sportskom izgledu prednjeg dijela. Prednja svjetla stapaju se sa bo~nim linijama vozila poja~avaju}i dinami~nost. Bo~ni usisnici vazduha nisko su postavljeni i integrisani u prednji odbojnik sa svjetlima za dnevnu

vo`nju, pa stvaraju utisak da se coupe stapa sa cestom.

Sportski duh
U unutra{njosti su sjedi{ta primjerena luksuznom coupeu - prednja sa integrisanim naslonima za glavu, a stra`nja odvojena, namijenjena jednom putniku. Instrument tabla sadr`i tri okrugla instrumenta, sportskog je dizajna i izra|ena od visokokvalitetnih materijala. Njome nova C-klasa Coupe otkriva sna`an sportski duh usmjeren najprije na voza~a. U kokpitu je smje{ten niz korisnih, logi~no poslo`enih instrumenata, koji se prote`u

od sredi{njih otvora za vazduh, preko suvoza~eve strane, pa sve do vanjskih otvora za vazduh, isti~u}i uistinu prostranu i udobnu unutra{njost.

Agregati
U ponudi C-klase Coupe su tri benzinska motora: C 180 Blue EFFICIENCY (115kW/156 KS), C 250 BlueEFFICIENCY (150 kW/204 KS) i C 350 BlueEFFICIENCY (225 kW/306 KS) te dva dizelska motora: C 220 CDI BlueEFFICIENCY (125 kW/170 KS) i C 250 BlueEFFICIENCY (150 kW/204 KS). Svi motori su sa direktnim ubrizgavanjem i ECO start/stop funkci-

jom kao standardnom. Oznaka BlueEFFICIENCY upu}uje na njihovu naro~itu ekonomi~nost kada je rije~ o potro{nji goriva. Svi modeli sa automatskim mjenja~em (serijska oprema za C 250 i C 350) dolaze isklju~ivo sa unaprije|enim 7-stepenim automatskim mjenja~em 7G-TRONIC PLUS. Cijene za C-klasu Coupe po~inju od 61.430 KM za C 180 BlueEFFICIENCY. Detaljne informacije o novoj C-klasi Coupe kupci mogu dobiti u svim ovla{tenim Mercedes-Benz prodajnim centrima u Bosni i Hercegovini, a vozilo je ve} izlo`eno u AUTOlineovom prodajno-servisnom centru u Sarajevu.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CATERPILLAR - Mini bageri od 0,9 do 2,7 tona

Tri nova minibagera
Caterpillar je za modelsku 2011. godinu proširio svoj ponudu minibagera uvođenjem tri nova modela sa radnim težinama od 935 kg (2.061 funti), 1,4 i 2,7 tona. Minibageri povećavaju privlačnost Catove linije kompaktnih bagera gusjeničara, šireći tako izbor mašina za klijente u nizu industrijskih sektora...
Model 300.9D je te`ak tek 935 kg (2.061 funti), {to ga ~ini najmanjom ma{inom u Caterpillarovoj paleti. Sa cjelokupnom {irinom od samo 730 mm (28,7 in~a), ova ma{ina mo`e pro}i kroz okvir standardnih vrata, {to joj daje lak pristup najsku~enijim radnim lokacijama. Kao takva namijenjena je firmama koje grade ku}e, kompanijama za iznajmljivanje i izvo|a~e radova ru{enja. Sna`an trocilindarski dizel motor sa vodenim hla|enjem proizvodi 13,7 kW (18,4 KS). Zajedno sa hidrauli~kim sistemom u kombinaciji pumpa i dvostruki zup~anik stvara maksimalnu snagu kraka od 4,5 kN (1.011 funti sile) i maksimalnu snagu izbijanja od 8,9 kN (2.000 funti sile). Ma{ina je opremljena hodnim mehanizmom koji je mogu}e produ`iti sklopivom o{tricom, {to osigurava maksimalnu stabilnost i omogu}ava kopanje dubine od 1.731 mm (69,4 in~a) i maksimalni promjer kopanja od 3.074 mm (121,7 in~a). Gornja za{titna struktura koja se savija je namontirana na prednji dio ma{ine, {to omogu}ava smje{tanje dodatne za{tite za radnike tokom upotrebe hidrauli~ne bu{ilice. Pomo}ne hidrauli~ke linije sa brzim fitinzima za rasklapanje ~ine standardni dio opreme, sa dvostrukim hidrauli~kim tokom koji je dostupan po izboru. Caterpillarov odjel za radne alate }e uvesti novu kompaktnu bu{ilicu koja je specifi~no namijenjena radu sa ovom manjom ma{inom. Prostrano radno podru~je sa kontrolama koje je lako koristiti predstavlja garanciju da }e 300.9D biti popularan izbor i kod operatera. Zahvaljuju}i strukturi koju je mogu}e sklopiti i radnoj te`ini znatno manjoj od jedne tone, 300.9D je lako transportovati u prikolici prika~enoj za kombi ili terensko vozilo, dok samo jedan jednostavan ~eli~ni poklopac motora omogu}ava lak pristup svim ta~kama servisiranja i odr`avanja. okru`enjem za radnika i lakim pristupom redovnim ta~kama servisiranja. Dvosmjerne pomo}ne linije, opremljene brzim otpojnicama za brzu promjenu radnih alata dolaze kao standardna oprema. Dodatna kontrola postavljena na upravlja~u omogu}ava preciznu kontrolu niza motornih priklju~aka. Robusna o{trica buldo`era nudi dodatnu stabilnost prilikom kopanja, a kontrola funkcije plovka buldo`era omogu}ava radnicima da sa sigurno{}u odre|uju nivo i potisak. Maksimalni kapacitet podizanja sa standardnim upravlja~em iznosi 965 kg (2.127 funti), uz istovremeno odr`avanje impresivnih 955 kg (2.105 funti) sa opcionim dugim krakom sa lopatom i dodatnom protivte`om. Prilikom dizanja sa strane, dodatna protivte`a omogu}ava ve}i maksimalni kapacitet podizanja od 623 kg (1.373 funti), u pore|enju sa 560 kg (1.235 funti) sa standardnom kombinacijom lopate i stra`njeg dijela. Kontrolni ventili za crijevo kraka su dostupni po izboru, uz mehani~ki brzi poveznik i ekolo{ke ispusne ta~ke za motorno i hidrauli~ko ulje.

301.4C
Zahvaljuju}i radnoj te`ini od 1.325-1.515 kg (2.921 - 3.340 funti), zavisno od specifikacije, Cat 301.4C se uklapa u ponudu ispod trenutnih 301.6C i 301.8C, {to pro{iruje izbor na popularnom tr`i{tu od 1,5 tone. Ma{ina je dostupna sa izborom kabine ili FOPS/TOPS nadstre{nicom, te sa hodnim mehanizmom standardne ili pove}avaju}e {irine. Snagu osigurava motor od 17,9 kW (24 KS), a ma{ina posjeduje maksimalnu snagu izbijanja od 16,0 kN (3.597 funti sile) i snagu upravlja~a od 7 kN (1.596 funti sile). Uz standardni krak sa lopatom maksimalna dubina kopanja iznosi 2.240 mm (143,5 in~a), a opseg na tlu se {iri do 3.640 mm (145,7 in). Maksimalni kapacitet podizanja na prednjem dijelu ma{ine iznosi 715 kg (1.576 funti). Kapacitet podizanja sa strane ma{ine iznosi 335 kg (739 funti) sa standardnim {inama {irine 990 mm (39 in~a), {to se pove}ava na 495 kg (1.091 funti) sa opcionim pro{iruju}im {inama od 1.300 mm (51,2 in~a). Standardna oprema uklju~uje pojedina~nu i dvosmjernu pomo}nu hidrauli~ku liniju, robusnu o{tricu buldo`era, sjedi{te sa federima i hladnjak sa

hidrauli~kim uljem. Ma{ina }e imati povezanost ka{ika, koja dozvoljava upotrebu cijelog niza Cat ka{ika, brzih poveznika i motornih radnih alata. Dodatna oprema mo`e uklju~ivati kontrolne ventile krakova i mehani~ke brze poveznike, te kompatibilnost sa biolo{kim uljem i ekolo{ke ispusne ta~ke za motor i hidrauli~ni rezervoar.

302.7D - najlakši model
302.7D CR, sa svojih 2.577 kg (5.681 funta) sa nadstre{nicom i

2.670 kg (5.886 funti) sa punom kabinom je Catov najlak{i model sa kompaktnim promjerom, koji dozvoljava lak prevoz za kompanije za iznajmljivanje ili izvo|a~a radova. Ma{inu pokre}e isti dokazani motor sa 17,9 kW (24 KS), kao i u slu~aju 301.4C te posjeduje hidrauli~ki sistem osjetljiv na teret, {to daje maksimalnu snagu ka{ike od 22,5 kN (5.058 funti sile) i maksimalnu snagu upravlja~a od 21,76 kN (3.462 funti sile) sa kra} im krakom sa lopatom. Cat 302.7D CR kombinuje dizajn nultog rotiranja stra`njeg dijela sa prostranim

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

38

POMO] U KU]I
Redovno i pa`ljivo ~istite biljke

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Ograni~ite vrijeme za TV i kompjuter
I odrasli i djeca previ{e vremena provode za ra~unarom i ispred televizora. To mo`e voditi do debljanja i drugih problema vezanih uz sjedila~ki na~in `ivota.

^i{}enje listova

PRIJA CVIJE]U
Pra{ina biljkama ote`ava disanje i smanjuje prodor svjetlosti, zato stru~njaci predla`u da ih redovno ~istite jer }e tako br`e i bolje napredovati
Pra{ina biljkama ote`ava disanje i smanjuje prodor svjetlosti, zato stru~njaci predla`u da ih redovno ~istite jer }e tako br`e i bolje napredovati. To se naro~ito odnosi na cvije}e koje ukra{ava terase, balkone i dvori{ta, a `ivite u gradskoj sredini gdje je velika koncentracija pra{ine, smoga, dima. Biljke koje su napolju najvi{e se prljaju tokom ljeta, a ako se nalaze neposredno uz prometnu ulicu, dobro bi bilo da ih svakodnevno ~istite. Idealan period za to je rano jutro, jer }e tokom dana mo}i da se potpuno osu{e. Ne~isto}u i pra{inu sa listova biljaka odstranjujte veoma nje`no i pa`ljivo, ~istom i glatkom krpom, koju ste prethodno umo~ili u mlaku vodu. Mo`ete koristiti i meki sun|er, ali listove trljajte samo ovla{, tek toliko da se skine prljav{tina. Redovno ~i{}enje je korisno, ali ako to ne radite na adekvatan na~in, mo`e da bude i opasno za va{u biljku, jer se lako o{teti. Stru~njaci to rade tako {to jednom rukom nje`no pridr`avaju list, a drugom lagano prelaze preko njegove povr{ine samo jednom ili dva puta. Ipak, za izrazito osjetljivu biljku kojoj listovi lako otpadaju, ne preporu~uje se ovakvo ~i{}enje, ve} je najbolje da je ostavite na slaboj ki{i ili je isprskate odstajalom vodom, koja }e je osvje`iti i vratiti joj sjaj. Cvije}e sa dlakavim listovima ne bi trebalo tretirati vla`nom krpom, jer se time uni{tavaju dlake, koje imaju za{titnu ulogu. Pra{inu je u tom slu~aju najefikasnije eliminisati suhom, mekom ~etkom.

Nau~ite djecu kuhati

Drugi na~in, osim zajedni~kih obroka, da provedete kvalitetno vrijeme sa svojom djecom je da ih uklju~ite u pripremu obroka. Neka idu s vama u nabavku namirnica, objasnite im zbog ~ega birate odre|ene vrste, sve do poslu`ivanja. Iako je vrlo jednostavno za ne{to dobro {to su napravili kupiti djeci sladoled ili slatki{, prona|ite drugi na~in za motivaciju. Odvedite ih u kino, na predstavu, omiljeni sportski teren ili dopustite im da prijatelji prespavaju kod njih.

Na stolu vo}e umjesto slatki{a
Jagode, tre{nje, vi{nje, suhe gro`|ice... Postoji mnogo opcija, a sigurno }e se i va{em djetetu svidjeti neko vo}e. Nemojte ga kljukati ru`nom hranom i onom koju ne voli, nego prona|ite zdrave verzije onoga {to voli.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Juha od paradajza i krastavaca
Potrebno:
1kg paradajza 1 srednji krastavac 1 do 2 zelene paprike 1 kri{ka starog kruha 2 do 3 ~ehna bijelog luka 1 ka{ika vinskog octa maslinovo ulje, so i biber

Priprema:
U mikser stavite o~i{}en krastavac, oguljeni paradajz, papriku, bijeli luk, kruh, koji ste kratko namo~ili u vodu i za~ine. Miksajte sve dok ne dobijete ujedna~enu gustu masu. Po potrebi dodajte jo{ soli, bibera i tri listi}a bosiljka, koje ste prethodno usitnili. Ju ha je uku sni ja ako je ras hla di te u fri`ideru.

GlumicaJenniferAniston je odjenulalaganucrnu, ~ipkastuhaljinicukratkihrukavakoja je otkrivala njezine dobre noge istaknute na visokim potpeticama. Kao i obi~no, kosu je raspustila, a na licenanijelalaganimake up. Pro{le sedmice na promociji filma Just go with in, u New Yorku Jen se tako|er pojavila u crnoj haljinici jednostavnog kroja, koju je podigla dugim zlatnim lan~i}em oko vrata. Na promociji istoga filma u Berlinu Aniston je zabljesnula u dizajnerskoj crnoj mini haljini, rezanoj na jednorame. Nasmijana kao i uvijek, Jen je i ovoga puta uspjela svoje obo`avatelje baciti na koljena. I to joj uvijek polazi za rukom, odijevaju}i kratke, duge, satenske ili ~ipkaste haljine. Bitno je da su crne i uvijek besprijekorno elegantne.

Uvijek savr{en izbor

Mnoge `ene nemaju obi~aj da koriste istu{minkuljeti i zimi, jer ne voleosje}ajte`ine na licu. Ako ste vi jedna od njih, teksturu puderazamijenitelak{im, manjegustim i hranljivijim i umjesto njih koristite teku}e, blago hidratantne i mat teksture. Vrlo je dobro ako sadr`e odgovaraju}u UV za{titu jer u tom slu~aju nije potrebno nanositi ispod dodatne slojeve za{titne kreme, emulzije i ostalih proizvoda, koji nas {tite od {tetnogdejstva UV zra~enja na ko`u. Vrlo dobra zamjena za kreme, kao i za klasi~ne pudere je tzv. mineralni make up. U inostranstvu je vrlo poznat i vrlo popularan ve} godinama, dok kod nas za njega ve}ina korisnica jo{ne zna. To je {minka(puderi, sjene, rumenila…), koja se sastoji isklju~ivo od prirodnih minerala i pored toga ne nadra`uje ko`u, ne izaziva alergije i pru`a visoku UV za{titu.

Izaberite mat teksture

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
iTunes 10.4
iTunes je aplikacija za Mac i PC ra~unare i omogu}ava reprodukciju digitalne muzike i videosadr`aja. Omogu}ava i sinhronizovanje sadr`aja sa va{im iPod, iPhone i Apple TV ure|ajima. Ukratko, moglo bi se re}i da je to prodavnica zabavnih sadr`aja koja radi 24 sata sedam dana u nedjelji. iTunes pru`a mogu}nost organizovanja muzi~kih sadr`aja u liste numera, editovanje informacija, narezivanje kompakt-diskova, kopiranje fajlova na iPad i druge plejere, enkodovanje muzi~kih sadr`aja u veliki broj razli~itih audioformata. Nova 32-bitna verzija oznake iTunes 10.4 donosi podr{ku za Mac OS X, mogu}nost kori{tenja prednosti Full-Screen App i veliki broj unapre|enja.

39

Corsair modularna napajanja
Corsair je najavila nove dodatke kada je u pitanju ponuda napajanja ove kompanije i to modularna Enhusiast serija jedinica snage 550, 650, 750 i 850 W. Svi modeli posjeduju 80Plus Bronze certifikaciju koja donosi najmanje 85 posto efikasnosti pri 50 posto optere}enja kao i single 12V rail. ^etiri nova napajanja ove kompanije nude 140 mm ventilatore sa dvostrukim kugli~nim le`ajevima, imaju srednje vrijeme prije otkaza od 100.000 radnih sati i isporu~uju se sa petogodi{njom garancijom. Enthusiast serija napajanja }e biti omiljena me|u graditeljima sistema uslijed kombinacije standarda performansi i cijene.

Digitalna kupovina igara
Electronic Arts vjeruje da je do{ao kraj kupoviniigara u prodavnicama. U nedavno datom intervjuu, potpredsjednik kompanije EA SportsAndrewWilson, naglasio je da }e uskorodo}ivrijemekadaigra~i vi{ene}e`eljeti da kupujuigre u maloprodajnim objektima te da }e se prije odlu~ivati na digitalnu kupovinu umjesto toga. Wilson nagla{ava ~injenicu da je veoma va`noshvatiti{ta je to {to kupci`ele u budu}nosti. ElectronicArts ima velikibrojrazloga da se ovako ne{to desi. Pro{log mjeseca najavljeno je predstavljanje Origina, direktnog servisa za digitalno preuzimanje koji omogu}ava kupovinu igara i njihovo direktno preuzimanje na ra~unare.

Intel podr`ava ARM
Izvr{ni direktor Intela Paul Otellini nedavno je govorio o tome kako }e Windows 8, prvi mainstream operativni sistem Microsofta, koji }e podr`ati ARM ~ipove, izmijeniti konkurentske prilike na ~itavom tr`i{tu. Tokom jedne od konferencija kompanije, akcenat je stavljen na to kako }e se proizvo|a~ ~ipova odbraniti od o~ekivanog krahiranja ure|aja koje odlikuje Windows 8 na ARM procesorima. Otellini je naglasio da su Intelove performanse i kompatibilnost sa ranijim verzijama njihova prednost kada je u pitanju Windows 8, te da ne o~ekuju ve}e probleme. Ina~e, ARM ~ipovi pokre}u ve}inu smart telefona i tablet ure|aja na globalnom tr`i{tu.

TV monitor nove generacije

Digitalni fotoaparat

SAMSUNG
SyncMaster T24A550
Ovaj model ima ugra|en TV tjuner, dok ekran sa TN panelom i LED osvjetljenjem daje odli~nu sliku
Na tr`i{tu ve} neko vrijeme postoji ve}i broj monitora sa ugra|enim TV tjunerom i oni su prili~no popularni po{to na najjednostavniji na~in rje{avaju problem kod onih koji nemaju puno prostora na raspolaganju za monitor i odvojeni TV. Samsung je svakako me|u naj po zna ti jim proi zvo|a~ima ekrana, a podjednako su popularni televizori i monitori ove kompanije, tako da bi i kombinacija trebala da bude vi{e nego kvalitetna. Model T24A550 nije prvi ovakav monitor koji smo mogli da vidimo, ali dijagonala od 24" mo`da predstavlja i idealnu veli~inu za rad i gledanje TVa, pogotovo po{to je u pitanju Full HD rezolucija 1080p. rasporedom. Kao i uvijek, dosta toga zavisi od kvaliteta signala, no tjuner je o~ekivano dosta osjetljiv i mogu se dobiti stvarno sjajni rezultati.

Panasonic Lumix DMC-LS5
Kompanija Panasonic je prije nekoliko dana predstavila novi 14.1MP Lumix DMC-LS5 digitalni fotoaparat, ko ji odli ku ju 26 mm wide-an gle so~iva sa 5x opti~kim zumom. Uz nevjerovatnih F2.8 i opti~kom stabilizacijom slike, Lumix LS5 je savr{en kada su u pitanju ~iste i jasne fotografije, ~ak i u situacijama sa niskim nivoom osvijetljenosti. Lumix LS5 odlikuje Panasonicov popularni Intelligent Auto re`im rada u okviru kojeg sav posao izvr{ava sam ure|aj. Novi Lumix LS5 snima HD videosadr`aje u 1280 x 720p rezoluciji pri 30 fps, {to je idealno za gledanja na HDTV televizorima. Novi modeli bit }e dostupni u tri boje, i to crnoj, pink i boji srebra.

Pozadinsko osvjetljenje
Ovaj model je jo{ jedan u nizu koji koristi sada ve} provjerenu kombinaciju TN panela i LED pozadinskog osvjetljenja {to uti~e na to da cijena ostane pristupa~na (mada ovaj model svakako ne spada me|u jeftinije). Ipak, slika koju dobijamo je stvarno odli~na, dosta o{tra i vrlo prijatnih boja, sa solidnim uglovima gledanja koji su dodatno pobolj{ani kroz MagicAngle opciju (koju svi noviji TN Samsung modeli podr`avaju). Meni je vrlo lijepo organizovan, grafi~kog prikaza i prili~no lak za kori{tenje. Sa ovim TV monitorom smo imali veoma dobro iskustvo, odli~nu sliku, vrlo kvalitetan TV tjuner (uz mogu}nost gledanja slike u slici) i generalno dobro zaokru`en multimedijalni aspekt. Pored integrisanih zvu~nika, koji se i podrazumijevaju kada je TV u pitanju, moramo i posebno napomenuti ConnectShare opciju za direktnu reprodukciju najpopularnijih multimedijalnih formata direktno sa USB diska povezanog na monitor, {to mo`e biti veoma prakti~no.

Google+

Atraktivan dizajn
Kao i kod ve}ine TV monitora, i ovaj dolazi u pakovanju sa sjajnim daljinskim upravlja~em koji je identi~an onim koji se dobijaju uz samostalne televizore. U pakovanju jo{ dolaze i AV kablovi, na`alost, ne i HDMI kabl koji }e morati posebno da se dokupi. Monitor je veoma atraktivan, sa prepoznatljivim Rose Black dizajnom koji zna~i glossy crnu plastiku (i dalje imamo veoma osjetljivu povr{inu na otiske prstiju i pra{inu) sa donjom ivicom od providne plastike sa crvenim prelivom. Dodajmo tu

i vrlo interesantno postolje sa providnim horizontalnim dijelom i crno-crvenim okvirom, pa }e slika biti kompletna, kao i konstatacija da je ovo monitor koji }e sigurno privu}i pa`nju gdje god da se nalazi. Primje}uje se da je monitor i dosta tanak, ali ipak adapter za napajanje nije integrisan, tako da postoji i eksterni adapter ili popularna cigla.

O{tra slika
Tasteri menija su smje{teni na donjoj ivici okvira i u pitanju su touch tasteri (Source, Menu, Volume Up&Down, Channel Up&Down, Power). Tasteri su odli~ne osjetljivosti, dosta dobri za kori{tenje, sa jednom jedinom manom, a

to je da }e na plastici ostaja ti stalno otisci prstiju i da }e stalno morati da se bri{u da bi monitor i dalje izgledao lijepo. Konektori su raspore|eni sa bo~ne i zadnje strane, sa bo~ne USB, 2x HDMI, opti~ki digitalni audioizlaz, a sa zadnje izlaz za slu{alice, ulaz za antenu, analogni VGA ulaz i izlaz, analogni audioulaz i komponentni AV ulaz (za ovo se dobija poseban kabl po{to je i konektor specifi~an). [to se pode{avanja ti~e, najbolje je pustiti tjuner da prona|e sve dostupne TV kanale, pa tek onda se pozabaviti detaljima i

Jo{ slab igra~
Novi Google+ servis, koji se nalazi u ograni~enoj beta-verziji od juna, bilje`i rapidan rast broja korisnika, ali je potrebno naglasiti i da je jo{ daleko od vo de}e po zi ci je, na vo di Hitwise. Za sedmicu koja se zavr{ila 16. jula, Google+ je zabilje`io 42. mjesto me|u sajtovima za dru{tveno umre`ava nje i 638. mjes to me|u svim sajtovima na teritoriji SAD-a u smislu posje}enosti. Ipak, Google+ je napravio veliki skok u pore|enju sa prethodnom sedmicom koja je zavr{ena 9. jula, kada je zabilje`io 2404. mjesto na listi svih web sajtova na teritoriji SAD-a, navodi se u zvani~nom saop}enju koje je izdao Hitwise.

40

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

srijeda, 27. juli 2011. godine
Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo

OSLOBO\ENJE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora HUT "ADUNA" DD V KORPUSA 3 BIHA] 037-224-107 FAX 037-228-428 ^avki} Irfan - predsjednik Dizdari} Enam, ~lan Bo{nji} Adnan, ~lan Halilagi} Emir -direktor dru{tva

POVODOM 27.7.2011. GODINE, OBILJE@AVANJA ODBRANE @U^I, UPU]UJEMO ISKRENE ^ESTITKE SVIM PRIPADNICIMA ARBiH, GRA\ANIMA KANTONA SARAJEVO I SVIM GRA\ANIMA BOSNE I HERCEGOVINE. S PO[TOVANJEM SE PRISJE]AMO SVIH [EHIDA POGINULIH BORACA KOJI SU SVOJE @IVOTE UGRADILI U TEMELJE NA[E DR@AVE.
UPOSLENICI MINISTARSTVA ZA BORA^KA PITANJA I MINISTAR

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

POVODOM GODI[NJICE 4. VITE[KE MOTORIZOVANE BRIGADE UPU]UJEMO ISKRENE ^ESTITKE SVIM PRIPADNICIMA 4. VITE[KE MOTORIZOVANE BRIGADE, SVIM PRIPADNICIMA ARBiH, TE SVIM GRA\ANIMA KANTONA SARAJEVO I BOSNE I HERCEGOVINE. S PO[TOVANJEM SE PRISJE]AMO SVIH [EHIDA POGINULIH BORACA KOJI SU SVOJE @IVOTE UGRADILI U TEMELJE NA[E DR@AVE.
UPOSLENICI MINISTARSTVA ZA BORA^KA PITANJA I MINISTAR
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

- ~lanovi uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira dionica emitenta s pravom glasa III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze e) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja

Ukupan broj vp sa pravom glasa 193210 Nominalna vrijednost 90,00 KM Irfan ^avki} 75,41%, IF Fortuna fond d.d. Biha} 7,92%

17.144.541,00 225.696,00 17.370.237,00 16.179.144,00 17.388.900,00 886.833,00 304.260,00 17.370.293700 774.769,00 922.010,00 147.241,00 147.241,00

Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora

Dobro jutro uz

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

u Va{em domu!
Povodom obilje`avanja jubileja 70 godina ustanka naroda Bosne i Hercegovine, Savezu antifa{ista i boraca NOR-a u Kantonu Sarajevo upu}ujemo iskrene ~estitke.
Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i ministar
Shodno ~lanu 243. i 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (Sl. novine FBiH, broj 85/08), Brokerska ku}a FIMA Int. d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 5, 71000 SARAJEVO, Croatia — remont d.d. ^apljina, Tasov~i}i bb, 88300 ^apljina, BIL d.o.o. ^apljina, Bra}e Radi}a bb, 88300 ^apljina, daju:

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed % pretplata do 6 mjeseci % pretplata do 12 mjeseci

10 20

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

OBAVIJEST
Brokerska ku}a FIMA Int. d.o.o. Sarajevo je 21.7.2011. godine na Sarajevskoj berzi-burzi d.d. Sarajevo posredovala u prodaji 2.863 ili 11,3033% redovnih dionica emitenta Croatia — Remont d.d. ^apljina po cijeni 10,50 KM. Prodavac Croatia — remont d.d. ^apljina, Tasov~i}i bb, 88300 ^apljina, nije vi{e dioni~ar emitenta. Brokerska ku}a FIMA Int. d.o.o. Sarajevo je 21.7.2011. godine na Sarajevskoj berzi-burzi d.d. Sarajevo posredovala u kupnji 2.863 ili 11,3033% redovnih dionica emitenta Croatia — Remont d.d. ^apljina po cijeni 10,50 KM. Kupac BIL d.o.o. ^apljina, Bra}e Radi}a bb, 88300 ^apljina, trenutno je vlasnik 2.863 dionice Croatia — Remont d.d. ^apljina {to ~ini 11,3033% emitenta.

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

srijeda, 27. juli 2011. godine SKRA]ENI NEKONSOLIDOVANI GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2010. godinu
Na osnovu ~lana 10. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira („Sl. novine Federacije BiH“ br. 37/09), Dioni~ko dru{tvo JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo podnosi skra}eni nekonsolidovani godi{nji izvje{taj o poslovanju za 2010. godinu. A. OP[TI PODACI Firma Dru{tva: Sjedi{te Dru{tva: Telefon/Fax. Dru{tva Broj Rje{enja o upisu u registar emitenata kod KVP FBiH: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. — Sarajevo Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 15 Tel: 387 33 751 000 / Fax: 387 33 751 002 03-19-231/04

OSLOBO\ENJE

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovina Kanton Sarajevo OP]INA ILID@A

41

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije BiH («Sl. novine Federacije BiH», br. 67/05) i ~lana 10. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu na podru~ju op}ine Ilid`a («Sl. novine Kantona Sarajevo», br. 18/10-pre~i{}eni tekst), op}inski na~elnik r a s p i s u j e

J AV N I K O N K U R S
za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta u svrhu izgradnje vjerskog objekta I PREDMET JAVNOG KONKURSA

B. PODACI O POSLOVANJU DRU[TVA: Skra}eni nekonsolidovani bilans stanja na dan 31. 12. 2010. godine
u 000 KM OPIS AKTIVA (SREDSTVA) a) Upisani, a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) gubitak iznad visine kapitala UKUPNO AKTIVA PASIVA (KAPITAL I OBAVEZE) a) Kapital i rezerve b) Dugoro~ne obaveze c) Teku}e obaveze UKUPNO PASIVA

Predmet Javnog konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini na parcelama ozna~enim kao k.~. br. 197/1 i 120/4 K.O. Stup (kat. stanje), {to odgovara k.~. br. 2276/41 i 2276/18 K.O. Gornji Butmir (z.k. stanje), na kojem je planirana izgradnja vjerskog objekta, a u svemu prema Regulacionom planu „Stari Stup“.

— 2.788.592 569.728 — 3.358.320

II ELEMENTI LOKACIJE OBJEKTA: - Lokacija: - Povr{ina lokacije: cca - Namjena objekta: - Dimenzije objekta: - Spratnost objekta: - NGP objekta: Stari Stup-Ba~i}ko polje P=1.250,00 m2 Vjerski objekat 16,70 x 13,50 m P+1+galerija 370 m2

2.913.333 340.160 104.827 3.358.320

Skra}eni nekonsolidovani bilans uspjeha za 2010. godinu
u 000 KM OPIS Prihodi Ostali prihodi iz poslovanja Ukupni poslovni prihod Promjene vrijed. got. proizvoda Vlastiti kapitalizirani rad Tro{kovi sirovina i materijala Tro{kovi zaposlenih Tro{kovi amortizacije Ostali rashodi iz poslovanja Operativni gubitak Finansijski prihodi Finansijski rashodi Neto finansijski prihodi Gubitak prije poreza 842.353 15.496 857.849 3.606 (408.070) (195.572) (147.324) (137.146) (26.657) 24.241 (12.026) 12.215 (14.442)

III NAKNADA - Po~etna cijena naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinskog zemlji{te iznosi 250,00 KM/m2. - Naknada za pogodnosti gradskog gra|evinskog zemlji{ta (renta) obra~unava se i pla}a kroz rje{enje o dodjeli zemlji{ta, prema Odluci o visini rente, koja je va`e}a u vrijeme dono{enja rje{enja. - Naknadu za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta investitor nije du`an platiti, s tim da je obavezan izvr{iti kompletno ure|enje parcele i finansirati dio nedostaju}e infrastrukture, a u svemu prema usvojenom Regulacionom planu „Stari Stup“. IV KRITERIJI ZA ODRE\IVANJE PRIORITETA Prednost za dodjelu lokacije za izgradnju objekta iz ta~ke I ovog Javnog konkursa ima ponu|a~ koji ponudi: 1. Najve}u naknadu za dodijeljeno zemlji{te koja ne mo`e biti ista ili manja od po~etne cijene. V PRAVO U^E[]A i SADR@AJ PONUDE - Pravo u~e{}a na konkursu imaju pravna lica. Uz prijavu na konkurs ponu|a~i su du`ni prilo`iti: - Nazif firme pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra, - Visinu ponu|ene naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te, - Bankarsku garanciju za osiguranje ponude na iznos od 100.000,00 KM. Va`nost garancije {est mjeseci od dana izdavanja iste. - Potvrdu uplate za tro{kove pripreme konkursa u iznosu od 500,00 KM na `iro-ra~un Op}ine Ilid`a Unicredit banka 3380002210024598. VI PODNO[ENJE PRIJAVA

Izvje{taj nezavisnog revizora dioni~arima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Obavili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ("Dru{tvo") iz kojih su izvedeni ovi sa`eti nekonsolidovani finansijski izvje{taji, u skladu s Me|unarodnim revizijskim standardima. U na{em izvje{taju od 29. aprila 2011. godine izrazili smo mi{ljenje s rezervom na nekonsolidovane finansijske izvje{taje Dru{tva iz kojih su izvedeni ovi sa`eti nekonsolidovani finansijski izvje{taji. Osnova za mi{ljenje s rezervom 1. Dru{tvo nije bilo u mogu}nosti da pripremi starosnu strukturu potra`ivanja od kupaca i ostalih potra`ivanja. Zbog prirode evidencije Dru{tva, nismo bili u mogu}nosti putem drugih revizijskih procedura uvjeriti se u pravilno vrednovanje potra`ivanja od kupaca i ostalih potra`ivanja. Shodno tome, nismo bili u mogu}nosti da utvrdimo da li bi bilo potrebno bilo koje uskla|enje iznosa potra`ivanja od kupaca i ostalih potra`ivanja, akumulirane dobiti i neto rezultata za godinu. Ovo je bila jedna od ~injenica koja je slu`ila kao osnova za uslovno mi{ljenje na nekonsolidovane finansijske izvje{taje od pro{le godine. 2. Na datum bilansa stanja Dru{tvo ima zalihe u iznosu od 108.873 hiljade KM koje uklju~uju i zalihe sporog obrta starije od godinu dana u iznosu od 45.079 hiljada KM. Dru{tvo nije napravilo rezervaciju za zastarjele zalihe sporog obrta. Shodno tome, nismo bili u mogu}nosti da utvrdimo da li bi bilo potrebno bilo koje uskla|enje iznosa na zalihama, zadr`anoj dobiti na kraju godine i neto rezultata za godinu. 3. Kao {to je navedeno u Zabilje{ci 30, Dru{tvo nije priznalo rezervaciju koja se odnosi na sudski spor koji je pokrenuo Tuzlanski kanton protiv Dru{tva. Donesena je prvostepena sudska presuda u korist tu`itelja. Dru{tvo je ulo`ilo `albu na ovu prvostepenu presudu. Mi vjerujemo da je Dru{tvo trebalo izvr{iti rezervaciju za ovaj sudski spor, za godinu koja je zavr{ila na dan 31. decembra 2010. godine u iznosu od 12.507 hiljada KM i shodno tome, tro{kovi i obaveze za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2010. godine su potcijenjeni, a rezultat za period je precijenjen za 12.507 hiljada KM. Ovo je bila jedna od ~injenica koja je slu`ila kao osnova za uslovno mi{ljenje na nekonsolidovane finansijske izvje{taje od pro{le godine. 4. Kao {to je obja{njeno u Zabilje{ci 30, Dru{tvo je bilo predmet inspekcije od Poreske uprave u februaru 2010. godine. Ishod ove inspekcije je bio da je Dru{tvo bilo obavezno platiti dodatni iznos poreskim vlastima. Shodno tome, poreski tro{ak i obaveza za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2010. godine su potcijenjeni i gubitak za period je potcijenjen za 10.912 hiljada KM. Mi{ljenje s rezervom Prema na{em mi{ljenju, osim za mogu}e efekte ~injenica koje su navedene u ta~kma 1 i 2 i osim za efekte ~injenica u okviru paragrafa 3 i 4 Osnova za mi{ljenje s rezervom, nekonsolidovani finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno nekonsolidovani finansijski polo`aj Dru{tva na dan 31. decembra 2010. godine, rezultate njegovog poslovanja i nov~ane tokove za godinu koja je tada zavr{ila sukladno Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Za bolje razumijevanje finansijskog polo`aja Dru{tva i rezultata njegovog poslovanja za razdoblje, kao i opsega na{e revizije, sa`ete nekonsolidovane finansijske izvje{taje potrebno je ~itati s nekonsolidovanim i konsolidovanim finansijskim izvje{tajima i na{im izvje{tajima. KPMG B-H d.o.o. Registrovani revizori Fra An|ela Zvizdovi}a 1, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Za i u ime KPMG B-H d.o.o. za reviziju 29. april 2011. godine

Prijave sa obaveznom dokumentacijom iz ta~ke V ovog Konkursa dostaviti u potpisanoj i zatvorenoj koverti sa naznakom za «KOMISIJU ZA PROVO\ENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU GRADSKOG GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA» na adresu: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}ina Ilid`a Ul. Butmirska cesta br. 12 ili neposredno na protokol Op}ine. Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od objavljivanja ovog Konkursa. VII NA^IN OBAVJE[TAVANJA Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja oba entiteta BiH, zaklju~eno sa petnaestim danom do 16.00 sati, tj. 11.8.2011. g. Otvaranje prijava obavit }e se 16.8.2011. g. u 14.30 sati, u sali Op}ine Ilid`a. Nepotpune (obavezna dokumentacija uz prijavu data u ta~ki V) i neblagovremene prijave ne}e se ni razmatrati, a Komisija }e donijeti zaklju~ak kojim se takva prijava odbacuje. Zaklju~ak o rezultatima Konkursa Komisija }e dostaviti svim u~esnicima Javnog konkursa u roku od osam dana po zaklju~enju Konkursa. U~esnici Konkursa mogu u roku osam dana od dana prijema zaklju~ka o rezultatima Javnog konkursa izjaviti prigovor Op}inskom vije}u. NAPOMENA Op}ina Ilid`a zadr`ava pravo da izvr{i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili da izmijeni ili poni{ti u cijelosti ili u dijelovima Konkurs za davanje ponuda bez obaveze obrazlaganja. Zainteresovani investitori se za detaljne informacije mogu obratiti kontakt-osobi: kontakt-osoba: ^au{evi} Mirsad, dipl. ing. arh. tel. 775-684

Manal Be~irbegovi} Izvr{ni direktor

Senad Pekmez FBiH ovla{teni revizor Broj licence: 3090044102

OP]INSKI NA^ELNIK Prof. dr. Senaid Memi}

42

FELJTON

petak, 15. srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

O poeziji, pticama i drugim varkama (20)

[ta je autor htio da ka`e?
Eseji u ovoj knjizi impresije su sa putovanja po Washington Stateu te plovljenja po virtualnim svjetovima Amerike i moje bosanske nostalgije. Neki od njih poslu`ili su mi tada kao slamka spasa i mo`da, sada, i nemaju nekog posebnog zna~aja
Pi{e: Ned`ad IBRAHIMOVI]

Francuski teoreti~ar Roland Barthes je 1968. godine napisao esej o smrti autora. Iako je tako autor postao teorijski neva`an za knji`evne istra`iva~e, na{i su nastavnici i metodi~ari i dalje ustrajavali na legendarnom pitanju na kojem su generacije padale na ispitima: „[ta je autor htio da ka`e?“ [to je, je li, bilo i razumljivo! U nas su sve do dana{njih dana autor, ali i njegov ~italac, poprili~no sna`ne i krepke kategorije zaslu`ne za devetnaestostoljetni nacionalni (knji`evni) koncept. (Da sam nekim sretnim slu~ajem ja bio zaveden u nesretnom katalogu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice BiH pod autor koji pi{e na, npr., hrvatskom jeziku, javno bih se zahvalio i katalogi~are zamolio da me zavedu i pod druga dva jezi~ka kataloga). No, niti jedna se nacionalisti~ka knji`evna koncepcija ne `eli li{iti autora, ako ni zbog ~ega drugoga, onda i zbog logi~ke ~injenice da }e smr}u (takvoga) autora umrijeti i (ta-

kav) ~italac - onaj devetnaestovjekovni! Zbog toga je prvi aksiom na kojem sam insistirao rade}i s ameri~kim studentima interpretacije proznih i poetskih tekstova glasio: „(Ju`noslavenski) autor nije vlasnik zna~enja teksta! (Iako bi to htio biti!)“

Delfinova kr~ma
Poku{avam napisati prikaz romana The Dolphin Tavern {to su mi ga poslale moje studentice sa University of Washington Amy, Allison i Julia. Amy je iz Philadelphie i baka joj je Ukrajinka. Allison je iz Portlanda, roditelji su joj pravi Amerikanci, dok je Julijina majka porijeklom iz Birminghama, Engleska. Tri djevojke su zajedni~ki napisale roman u kojem je te{ko identificirati pripovjeda~a, a nemogu}e izdvojiti autora? Sastavljen je od niza pri~a koje se smjenjuju, prepli}u i raspli}u to je klasi~ni pripovijedni metod on da ka da se `eli su ge ri ra ti va`nost pri~e, a desugerirati va`nost onoga koji je pri~a (tako funkcionira tra~, npr). Kafa-

Autor je ro|en 1958. godine u Tuzli, knji`evni je i filmski kriti~ar, scenarista i autor dokumentarnih filmova. Doktor je knji`evnih nauka. Snimao je dokumentarne filmove za razli~ite televizijske ku}e, a knji`evne i filmske kritike objavljivao je u brojnim ~asopisima i novinama. Objavio je knjige „Prelamanje eseja“ (Sarajevo, 1990), „^italac na raskr{}u“ (Te{anj, 2001) te zbornike „Savremena bo{nja~ka poezija“ (CUM, Makedonia, 2001), „Kulturalni studiji“ (Tuzla, 2004), „Tijela u shopingu - Nova britanska drama“ (Tuzla, 2005). Dobitnik je Brankove nagrade (Novi Sad, 1983), Specijalne nagrade `irija za film „Pun mjesec iznad Bosne“ (Festival dokumentarnog filma Gouden vlam, Amsterdam, 1996) te nagrade Fondacije za kinematografiju Federacije BiH za scenarij za igrani film „Ku}a na otoku“ ^lan je P. E. . N. International - Centar za BiH (Me|unarodno udru`enje pisaca). Na University of Washington (Seattle, SAD) 2006. i 2007. godine predavao je Ju`noslavenski film i Ju`noslavensku knji`evnost u egzilu. Zaposlen je kao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje `ivi. Ibrahimovi}evu knjigu proze, odnosno ameri~kih predavanja, objavila je sarajevska izdava~ka ku}a Rabic 2011. godine. na na periferiji Philadelphije, mno{tvo `enskih likova koji se preko vlastitih pri~a umre`avaju u atmosferi op}eg bezizlaza i apatije, sex i deziluzije ljubavi neke su od tema koje ~itav roman artikuliraju kao depresivni mozaik o suvremenoj, militaristi~koj Americi. Jedna za drugom ili jedna preko ili kroz drugu pri~e se probijaju u gustu philadelphijsku maglu.

mo`e se posmatrati kao desociologizacija (od-dru{tvljavanje) autorstva, tj. jedna osobita vrsta otu|ivanja teksta (djela) od onoga koji ga je prvi vidio/napisao. Tekst je izmaknut od njegova potpisnika, pa je autor - autor samo dok teksta (javno) nema. Njegovom pojavom autor umire. Razumljivo je stoga da su ~ita oci je di ni pra vi ro di te lji knji`evnog djela. Tekstovi su oko nas i u nama, svako od nas je autor i svi smo mi ~itaoci. Roditelji nisu, dakle, oni koju su ga (po)rodili, nego svi koji o njemu brinu, na bilo koji na~in koji }e ga uva`iti. Dalju „brigu“ o/u/nad tekstom od nas, staratelja, preuzimat }e ozna~iteljske institucije, kao {to su studiji knji`evnosti i svi ostali centri (dru{tvene) mo}i.

Drugi
Moj drugi ameri~ki aksiom bio je povezan s prvim i glasio je: „Ako sebe ne poistovje}ujete (vi{e) s autorom teksta, nemojte se(be) poistovje}ivati niti s likom koji u tekstu prepoznajete!“ Ovo nije bio zahtjev za obe-

Staratelji
Budu}i da autor, po Barthesu, ni je vla snik tek stu al nih zna~enja, prelazak iz moderne u pos tmo der nu knji`e vnost

Omerica Brica (11)

Urnebes u hotelskoj ba{~i
Omerica nikada nije pio alkohol, niti je pu{io. ^ak ni kafu nije pio. Njegovo pi}e bilo je kiselo mlijeko, i to uz topli burek. Bio je neprevazi|eni gurman. Pamti se njegova uzre~ica: „Volim banku dati mesaru Hrusti, nego doktoru“
Pi{e: Mehmed [ATOR

Vrela augustovska no} 1958. godine. Ve}ina gra|ana grada na Bregavi iza{li su iz svojih stanova i {etaju kraj Bregave, gradskih bazena i Duhanske stanice. Drugi, opet, spas od sparine tra`e u {etnji kroz Adu, uz Pogledje, pa sve do Begovine. Mladi sjede na zidinama pored rijeke ili u parkovima oko kina Bregava. Reklo bi se da je cijeli Stolac iza{ao na ulice i da su ku}e opustjele. U ba{~i starog hotela pove}a grupa studenata spojila ~etiri-pet stolova i zauzeli centralno mjesto na ba{~i. Tu su Ekrem ^ohdarevi}, Mili Hamovi}, Ahmed [arac, Aco Kuni}, Slobodan Ru`i}, Mirza Dizdar, Smajo Hrle, Zahid Hrle, Asim Turkovi} Belac, njegov brat Mustafa... Vidljivo su opu{teni, prili~no bu~ni, veseli i dobro raspolo`eni. Me|u njima je i Omerica Brica. Jasno je da je on u ovom skupu u sredi{tu pa`nje. Pri~a {ale i dosjetke, a studenti se

grohotom smiju. Omerica ne samo da pri~a {ale; on je ove ve~eri i glumac, i imitator, i voditelj.

Jedna po jedna...
Svakog od ovih studenata poznaje u du{u. I svakog voli kao svog najro|enijeg. On zna privu}i pa`nju i zainteresirati ljude za ono {to govori, on zna pri~ati i svojom pri~om stvoriti vedru i opu{tenu atmosferu. Za ~as je raspolo`enje vrhunsko. Omerica pri~a {ale i dosjetke, a studenti aplaudiraju upravo kao da su na nekoj nogometnoj utakmici. Omerica nikada nije pio alkohol, niti je pu{io. ^ak ni kafu nije pio. Njegovo pi}e bilo je kiselo mlijeko, i to uz topli burek. Bio je neprevazi|eni gurman. Pamti se njegova uzre~ica: „Volim banku dati mesaru Hrusti, nego doktoru.“ Evo i ve~eras Omerica dr`i govor, a glavna tema su dobri ljudi u Stocu, ljubav prema gradu, fudbalskom klubu Iskra i rijeci Bregavi. Prekidaju ga sal-

ve aplauza. Svi se od smijeha hvataju za stomake dok Omerica karikira neke li~nosti iz Stoca. Ne bira i ne {tedi nikoga, na udaru njegove satire su svi koji su to ne~im zaslu`ili, od hamala do predsjednika op}ine. Njegove dosjetke i zapa`anja tjeraju mladi}ima suze na o~i, zarazan smijeh ori se ba{~om hotela. A onda uslijedi gromki aplauz. Kada Omerica sjede, dvoji-

ca studenata se ne{to sa{aptavaju, pa pozva{e sve prisutne da ovu nezaboravnu no} obilje`e s „jednom s nogu“. Svi se digo{e, pa i Omerica. Podigo{e se ~a{e i loza se ispi „na ex“. „Ispijmo jo{ jednu za na{ grad i na{u Bregavu! Za na{ gradmuzej!“ dobaci neko, uz odobra, vanje prisutnih. Svi opet ustado{e i uz „`ivio“ isprazni{e ~a{e. To uradi i Ome-

rica, mada on ne konzumira alkohol. Ipak, ve~eras ne mo`e biti mimo drugih. „Za najbolji klub u zemlji“, di`e se tre}i student, „za na{ Vele`! Za na{u Mru, za svjetski fudbal!“ Svi opet ustado{e, pa i Omerica, i iskapi{e ~a{e. Omerica se strese, pa razbi ~a{u o betonski pod. To uradi{e i ostali studenti. Tek sad nastade urnebes, smijeh, dobacivanje, pa i parole. Tu ve~er je, na veliko iznena|enje i zaprepa{tenje svoje ~eljadi, Omerica do{ao ku}i „mortus pijan“. Odmah je oti{ao na spavanje. Sutradan se u Stocu ovaj doga|aj naveliko prepri~avao. O~evici su tvrdili da takav {timung Stolac nije zabilje`io u posljednjih 50 godina. Svi su tvrdili da je Omerica bio glavni inspirator, agitator i izvo|a~ ove zabave pod otvorenim nebom. Me|utim, u Omeri~inu brija~nicu, u ve~ernjim satima, navrati milicioner Maksumi}. Bija{e to onizak i ne-

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. juli 2011. godine

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
(`ivota) pokazati kao smisao zbog kojeg sam `ivio, tro{e}i ga a ne znaju}i ga? Koga }u, dakle, otkriti osloba|aju}i i kopaju}i po mulju vlastitoga `ivota? Mo`da ispod nema nikoga? I osloba|anje, kopanje je bilo uzalud!? [ta ako i umjetnost ne postoji i/ili nema smisla? I `ivot je sve! [ta ako bi}a ipak treba uljep{avati (dodavati im materijal!), a ne osloba|ati! Niti ot ka pa ti! I tu se po~nem sva|ati s mojim vajarkama iz Delfinove kr~me! Volio bih da su ve~eras ovdje pa da u taver ni Ro bin son na Mo dra~kom jezeru pokrenemo raspravu o Robinsonovom aksiomu! S Amy, Amy pogotovu! Ona mi je poslala taj mail-roman! Ko {alje, on je vlasnik, ona je autorica! [ta je autorica time htjela da ka`e? Kao i uvijek na po~etku godine, antediluvijalne ki{e natapale su Puget Sound, Alki Beach i University District. Moj cozy stan u Seattleu i duga sjevernoameri~ka zima dobili su ne{to zajedni~ko - vlagu i vodu, do grla! Eseji u ovoj knjizi impresije su sa putovanja po Washington Stateu te plovljenja po virtualnim svjetovima Amerike i moje bosanske nostalgije. Neki od njih poslu`ili su mi tada kao slamka spasa i mo`da, sada, i nemaju nekog posebnog zna~aja. U Tuzli, januara 2011. godine. (Kraj)
Umro slovenski prosvjetitelj Kliment Ohridski, najpoznatiji u~enik bra}e ]irila i Metodija i njihov saradnik u {irenju slovenske pismenosti i knji`evnosti.

43

916.

1189. 1540. 1789.
department.

Veliki `upan Stefan Nemanja ugostio u Ni{u njema~kog cara Fridriha I Barbarosu na njegovom proputovanju kroz Srbiju u Tre}em krsta{kom ratu, i ponudio mu savez protiv Vizantije. Pod optu`bom za veleizdaju, pogubljen Tomas Kromvel, glavni savjetnik engleskog kralja Henrija VIII. Kongres SAD-a osnovao Odjeljenje za spoljne poslove, koje je kasnije postalo Stejt Reza Pahlavi

1830. 1832. 1835. 1839. 1841.

U Francuskoj izbila trodnevna “Julska revolucija“ izazvana odlukom kralja [arla X Burbonskog da ukine slobodu {tampe, raspusti tek izabranu skup{tinu i promijeni izborni zakon. Kralj je abdicirao i emigrirao u [kotsku. Ro|en \ura Jak{i}, najve}i liri~ar srpskog romantizma i jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. vijeka. Pored poezije, koja je najvrednija u njegovom knji`evnom opusu, pisao je pripovijetke i herojske poeme (“Na Liparu“, “Pono}“, “Padajte bra}o“, “Otad`bina“, “Seobe Srbalja“, “Stanoje Glava{“). Ro|en \ozue Kardu~i, najve}i italijanski pjesnik u prvim decenijama poslije ujedinjenja Italije, profesor italijanske knji`evnosti Univerziteta u Bolonji. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1906. (“Jambi i epode“, “Nove rime“, “Varvarske ode”). Po~eo Opijumski rat Kine i Velike Britanije kada su kineske vlasti u luci u Kantonu zaplijenile i uni{tile 20.000 sanduka opijuma.

Jezero Modrac

zli~enjem (depersonalizacijom) niti pjesni{tva, niti kritike, naravno, nego sasvim suprotno! Sugerirao sam da moramo dozvoliti drugome da se pojavi u tekstu! Volio bih da se moji studenti slo`e s tim da mi, svaki od ~italaca, nismo mjerilo stvari! Postoji i onaj drugi, kao lik/bi}e druga~ije od nas, ili kao Lacanov Drugi, ono u jeziku koje nas odre|uje mimo i preko na{ih `elja i mo}i.

fanskih pri~a postavile su ustave i struju usmjerile ka svom mlinu. Njihova skepsa i op}a dru{tvena apatija ~ini da nema ju ni ti mrvi cu ilu zi je (mo}i!) da }e i same mo}i iskonstruirati ili zagospodariti pri~om. One samo osloba|aju, ba{ kao tri vajarke!

1980. U izbjegli{tvu u Kairu umro biv{i iranski {ah Mohamed Reza Pahlavi. Na vlast je do{ao 1941, a zba~en je u Islamskoj revoluciji ajatolaha Homeinija 1979.

Robinson
Studen je mrak i snijeg pada po nevidljivom ambisu Modra~kog jezera. ^ovjek koji `ivi sam ne kreira svoj `ivot, ve} `ivi tako kako se svijet vidi u negativu. Stalno ga progoni misao, a s kim ja to tako, svakim narednim danom, zapravo sve manje `ivim? Ko je ta osoba (taj drugi) od koje otkidam ljepotu i smisao mogu}eg (zajedni~kog?) `ivljenja? Ko }e (mi) se na kraju

Tri vajarke
Amy, Allison i Julia skrenule su rijeku pri~a iz Delfinove kr~me - u roman. Kao {to vajar oduzima ili usmjerava materijal kako bi oslobodio lik skriven ispod slojeva kamena, tako su i njih tri „oslobodile“ i skrenule nekoliko rukavaca iz velike rijeke rije~i ka praznom listu papira. Bujici ka-

U dvoboju poginuo ruski pisac Mihail Jurjevi~ Ljermontov, pjesnik kavkaskih pejza`a i romanti~nog buntovni{tva, jedan od najzna~ajnijih pjesnika i prozaista ruske knji`evnosti 19. vijeka (“Junak na{eg doba“, “Demon“, “Pjesma o trgovcu Kala{nikovu“).

1874. 1905. 1917.

U Kragujevcu pokrenut list “Glas javnosti“, glasilo socijalista Svetozara Markovi}a.

D`ejms Mejson

U Ljubotinju, u Crnoj Gori, ro|en Petar Lubarda, jedan od najzna~ajnijih jugoslovenskih slikara 20. vijeka. Izlagao je na mnogim izlo`bama u zemlji i inostranstvu i dobitnik je mnogobrojnih nagrada. Umro {vicarski hirurg Emil Teodor Koher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. Ispitivao je funkciju {titne `lijezde i znatno doprinio razvoju savremene hirurgije.

Mehmed [ator (1940, Stolac) je osnovnu {kolu i gimnaziju zavr{io u rodom gradu, a Pravni fakultet u Sarajevu. Slu`bovao je u organima uprave Op}ine Stolac, bio sudija Op}inskog suda u Stocu, Okru`nog suda u Mostaru (u dva navrata predsjednik), Vrhovnog suda SR BiH, Suda BiH, advokat... Penzioner je i `ivi u Mostaru. U mladosti je bio dopisnik Oslobo|enja, Slobode, Borbe, Radio Sarajeva, sportskih listova iz Sarajeva, Beograda i Zagreba, objavio je veliki broj radova iz oblasti krivi~nog prava, zatim knjige „Sudija, advokat, sudija“ „Sto~aki {ereti“ „Mostarske ra, , tne pri~e“, „Ljudi sa Bregave“... Knjiga „Omerica Brica“ koju }e feljtonizirati Oslobo|enje, posve}ena je zasigurno najve}em {eretu koji je ponikao u Stocu, Omeru Omerici Buzaljku, za kojeg se ka`e da se rodio i umro s vicem, cakom i {alom. obi~no mr{av ~ovjek vojni~kih manira. Nakon {to se pristojno upitao s Omericom, interesiraju}i se za zdravlje bricine supruge i djece, na {to je Omerica uzvratio istim pitanjima, milicioner se obrati Omerici: „Je li, bogati, majstore, iza|e{ li ti ikada u kafanu, ili pred hotel, recimo? Vidim, radi{ od jutra do sutra, ali ima{ li imalo vremena za zabavu?“ „Kako ne bih imao, dru`e Maksumi}u! Eto, ba{ sam sino} do pono}i bio u hotelu sa studentima. I ba{ smo se proveli!“ „Je li se {ta u pi}u razbilo, Omerice?“ „Jesam, vala, jednu sam ~a{u razbio, pa kud puklo da puklo! Istina je!“, odgovori Omerica. „E pa, ja sam, Omerice, zbog toga i do{ao. Remetio si sino} javni red i mir, pa je red da plati{ mandatnu kaznu. Za ovaj put samo toliko, prijavu ne}u slati sudiji za prekr{aje.“ „Ja sam, dru`e milicioneru, razbio samo jednu ~a{u, a drugi su razbili po tri-~etiri, a ti sad od mene tra`i{ da ja platim ceh za sve! Ne}u, vala, pa {ta god da }e biti!“

Ne}u platit’!
„Omerice, smiri se, ta zna{ da ne mo`emo od studentarije tra`iti da pla}aju kaznu. To su na{i budu}i in`enjeri, do-

ktori, profesori, sudije... a ti, brate, radi{ i dobro zaradi{, pa je red da plati{ bar mandatnu kaznu od 50 dinara.“ „Ne}u platit’ pa taman me , osudili na 50 godina!“, ve} dobrano ljutit re~e Omerica. „Kad ne}e{, ja moram proslijediti prijavu sudiji Be}i!“, re~e milicioner i napusti brija~nicu. Kad uskoro dobi poziv od sudije za prekr{aje, Omerica shvati da se milicioner Maksumi} nije {alio. Kroz nekoliko dana ode pred sudiju. Sudija Murat Be}a, blago i biranim rije~ima, ukori Omericu za u~injeni prekr{aj, zapitav{i bricu {to mu je to trebalo, jer on je ipak babo troje djece, do sada neosu|ivan. Omerica na to uzvrati: „Slu{aj, dru`e sudija, kad sam ja u hotelu vidio onu pjevaljku kako mije{a (tad Omerica po~e pred sudijom opona{ati pjeva~icu, uvijaju}i i izvijaju}i kukovima), ja bih, babina mi rahmeta, i sulunar slomio, a kamoli ~a{u!“ „Vrag odnio i tebe i pjeva~icu, idi ku}i `eni i djeci!“, ukori ga sudija tresu}i se od smijeha. Naravno, kazna Omerici je izostala. (Sutra: Kad brico lije~i…)

Kanadski ljekari Frederik Grant Benting i ^arls Best izolovali su insulin, {to je ubrzo omogu}ilo efikasno lije~enje dotad smrtonosne {e}erne bolesti.

1921.

1953. 1954. 1955. 1970. 1985. 1989. 1990. 1996. 2001. 2003.

U Panmund`omu potpisan sporazum o primirju u Korejskom ratu, ~ime je okon~an trogodi{nji rat u kojem je poginulo 1,6 miliona Korejaca i Kineza i preko 118.000 pripadnika trupa UN-a. Velika Britanija i Egipat postigli sporazum o okon~anju 72-godi{nje britanske kontrole nad Sueckim kanalom. Austrija obnovila dr`avni suverenitet po{to su zemlju nakon 17 godina napustile strane trupe - njema~ke po zavr{etku Drugog svjetskog rata, a savezni~ke 10 godina kasnije. Umro portugalski diktator Antonio de Oliveira Salazar. Postao je premijer 1932. i vladao uz pomo} vojske i tajne policije do 1968, kada se zbog bolesti povukao sa vlasti. U dr`avnom udaru u Ugandi svrgnut predsjednik Milton Apolo Obote, koji je bio {ef dr`ave od 1966. do 1971, kada ga je oborio Idi Amin Dada. Drugi put je postao predsjednik 1979. Krister Peterson progla{en krivim i osu|en na do`ivotnu robiju zbog ubistva {vedskog premijera Olofa Palmea 1986. On je kasnije oslobo|en, a ubistvo je ostalo nerazja{njeno. Bjelorusija proglasila nezavisnost od tada{njeg SSSR-a.

1984. Umro britanski filmski i pozori{ni glumac D`ejms Mejson, koji je u duga~koj filmskoj karijeri snimio vi{e od 80 filmova (“Po`ar nad Engleskom“, ^ovjek u sivom“, “Pustinjski lisac“, “Julije Cezar“).

Monika Luinski

Tokom Olimpijskih igara u Atlanti eksplodirala bomba u zabavnom parku. Poginulo je dvoje i ranjeno 110 ljudi. SAD produ`ile sankcije Iranu i Libiji na jo{ pet godina.

Umro slavni ameri~ki komi~ar Bob Houp, koji je tokom 70-godi{nje karijere igrao u vodviljima, radiodramama, pozori{tu, filmu i televiziji.

1998. Biv{a sta`istkinja u Bijeloj ku}i, Monika Luinski, dala prvu izjavu istra`iteljima i time prekinula {estomjese~nu }utnju u vezi sa ljubavnom aferom sa ameri~kim predsjednikom Bilom Klintonom.

SPORT Fudbaleri Sarajeva sutra gostuju kod Sparte u Pragu

44

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bez rizika u igri
Bio bih zadovoljan nerije{enim rezultatom u ^e{koj, gdje pri`eljkujem da odigramo 0:0 ili 1:1, rekao je desni bo~ni igra~ bordo tima Denis ^omor
udbaleri Sarajeva pripremaju se u odli~noj atmosferi za naredni izazov protiv pra{ke Sparte u 3. pretkolu Evropske lige. Bordo sastav gostova}e sutra kod ~e{ke ekipe u prvoj utakmici najmasovnijeg evropskog klupskog takmi~enja u kojoj `eli ostvariti povoljan rezultat za revan{ na doma}em terenu. Kvalitetna i nadahnuta partija koja je krunisana pobjedom nad Orebrom sa 2:0 u uzvratnom me~u 2. pretkola nagovje{taj je da bi ko{evski premijerliga{ mogao imati znanja i snage da na~ini novi podvig i elimini{e Spartu.

[koro jo{ na ~ekanju
Alen [koro jo{ trenira sa ekipom Sarajeva i sa nestrpljenjem ~eka rje{avanje statusa u meksi~kom Queretaru. Podsjetimo, [koro se i dalje nalazi u arbitra`nom sporu sa ovim klubom, budu}i da je tra`io prijevremeni raskid ugovora nakon kojeg bi mogao realizovati povratak u mati~ni tim.

F

PODR[KA U PRAGU Prisustvo simpatizera bi}e veliki motiv, a ~uo sam da }e u Prag doputovati i na{e pristalice iz Njema~ke. Osim toga, evropske utakmice su posebno nadahnu}e za fudbalere, istakao je ^omor

Te`ak posao
„Utakmici u Pragu trebamo pristupiti veoma oprezno kao {to smo to u~inili na gostovanju kod {vedskog Orebra. Poku{a}emo zadr`ati nulu do kraja me~a. Ne smijemo puno rizikovati u igri prema naprijed jer je osnovni zadatak da sa~uvamo mre`u netaknutom. Tada bismo imali dobre {anse za plasman u ~etvrto pretkolo“, rekao je Denis ^omor i dodao da je tim sa Ko{eva ju~e trenirao u Brezi jer je stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ bio zauzet. Desni bo~ni viceprvaka BiH smatra da }e Sarajevo imati puno te`i posao protiv Sparte, nego u me~evima sa Orebrom. „Sparta je ja~a od {vedskog tima i ima bogatu istoriju. Ako uzmemo u obzir prvenstva nekada{nje ^ehoslova~ke i ^e{ke,

Igra~i dobili junske plate
Direktor FK Sarajevo Suad Muzurovi} rekao je da su igra~i dobili junske plate, kao i da je izmiren dio ranijih obaveza prema postoje}em kadru. „Najbitnije je da igra~i vjeruju da }e ono {to je obe}ano biti ispunjeno. Preostalo je da isplatimo posljednju ratu dugovanja. Igra~i sti~u povjerenje u rad Upravnog odbora i rukovodstva, {to uti~e na porast njihovog morala. Nadam se da }emo zadr`ati pozitivnu euforiju u klubu i oko njega“ naglasio je Muzurovi}. , na{ naredni rival je osvojio 35 puta {ampionsku titulu. Mislim da }e najve}a prijetnja dolaziti od kamerunskog napada~a Leonarda Kweukea. Nadam se da }emo ga zaustaviti. Na{a odbrana predvo|ena kapitenom Sedinom Torlakom sposobna je obaviti posao na najbolji na~in.“ ^omor smatra da ko{evskom premijerliga{u odgovara ~injenica da se prvi susret protiv Sparte igra u Pragu. „Odlazimo rastere}eni na megdan renomiranom protivniku. Svjesni smo da mo`emo mnogo dobiti prolaskom u dalje takmi~enje, ali tako|e i puno izgubiti u slu~aju ispadanja. Bio bih zadovoljan nerije{enim rezultatom u ^e{koj, gdje pri`eljkujem da odigramo 0:0 ili 1:1. U tom

slu~aju mogli bismo izbaciti Spartu, koja ima ve}e {anse uo~i duela na svom terenu.“

Iskoristiti mane Sparte
Prema ^omorovim rije~ima, recept za uspjeh je da Sarajevo ponovi igru i pristup iz revan{a sa Orebrom. „Timskom igrom, a ne soliranjem pojedinaca, mo`emo pobijediti svakog protivnika. To smo pokazali protiv [ve|ana. Svaki tim, pa i Sparta ima mane koje trebamo iskoristiti.“ ^omor je istakao da je doma}i tri jumf nad Ore brom zna~io puno za dobijanje samopouzdanja cijele ekipe. „Pokazali smo da mo`emo napredovati i igrati kvalitetno. Prije me~eva sa Orebrom, nismo bili uvjereni u prolaz, ali smo u ovim utakmicama potvrdili da

vrijedimo. Po~etak priprema obilje`ile su i komplikacije koje su bile vezane za promjenu trenera. Sada su kockice poslo`ene i na dobrom smo pravcu koji nagovje{tava nove uspjehe.“ Odbrambeni igra~ Sarajeva tvrdi da }e dodatni stimulans ekipi na gostovanju u Pragu biti podr{ka navija~a koji }e bodriti svoje ljubimce na stadionu Generali Arena. „Prisustvo simpatizera bi}e veliki motiv, a ~uo sam da }e u Prag doputovati i na{e pristalice iz Nje ma~ke. Osim to ga, evropske utakmice su posebno nadahnu}e za fudbalere. Dobrim igrama i rezultatima mo`emo posti}i najvi{e na svojoj igra~koj afirmaciji i pobolj{anju klupskog ugleda“, izjavio je ^omor.
Z. RA[IDOVI]

Objavljeni spiskovi U-19 i U-15 selekcije BiH

Juniori u Visokom, pioniri u Fojnici
Na {irem spisku selektora juniora Tonija Kara~i}a su 44 igra~a pripreme pod vodstvom Zorana Erbeza
Selektor U-19 selekcije BiH Toni Kara~i} odredio je 44 igra~a za testiranje koje }e ova selekcija imati u Visokom 3. avgusta. On `eli ovom provjerom odrediti 22 kandidata za prijateljsku utakmicu protiv Makedonije krajem avgusta. U Visokom }e juniorska selekcija odigrati dvije me|usobne kontrolne utakmice u trajanju od dva puta po 60 minuta. Okupljanje na stadionu Luke u Visokom je 3. avgusta do 15 sati. {i} (Dinamo Zagreb), Zdenko Bila} (Dinamo Zagreb), Anid Travan~i} (Hajduk Split), Sanjin Prci} (Sochaux), Nermin Zoloti} (@eljezni~ar), Armin Sarvan (Olimpic), Petar Kuni} (Borac), Dino Bevab (Zagreb), Hrvoje Mili~evi} (Zrinjski), Davor Martinovi} (Zrinjski), Nikola Jankovi} (Slavija), Adnan Kova~evi} (Travnik), Nemanja Marinovi} (Rudar Prijedor), Ognjen Petrovi} (Kozara), Armin Hod`i} (@elje zni~ar), Ir fan Hod`i} (Olimpic), Kenan Kodro (Sociedad), Fadil Mari} (Vele`), Senad Zuhri} (Vele`), Alem Plakalo (Sarajevo), Alaedin Varatanovi} (Sarajevo), Mateo Kova~i} ([iroki Brijeg), Bojan Dereti} (Crve na zvez da), Zvo nimr Ko`ulj ([iroki Brijeg), Omer Jahi} (Zvijezda), Stefan Simi} (Borac), Muharem ^ivi} (Sloboda), Ibrahim [kahi} (Omladinac), Adnan Hrelja (Sarajevo), Muhamed Plakalo (Sarajevo), Armin ]erimagi} (@eljezni~ar), Amar Rahmanovi} (Sloboda), Emir Im{irevi} (Grasshopers), Marko Maleti} (Utrecht), Stipo Markovi} ([iroki Brijeg), Ismar ^omaga (Sarajevo). Novoimenovani selektor U15 BiH Zoran Erbez odredio je kandidate za okupljanje u Fojnici. Planirano je da se igra~i odazovu u dvije grupe i to jedna od 1. do 3. avgusta, a druga od 3. do 5. avgusta.

I pioniri po~inju
zni~ar), Marko Mihojevi}, Marko Simovi}, Milo{ A}imovi}, Vaso Vu~i} (Le otar), Ne ma nja Trkulja (Borac, Bosanska Dubica), Anes Durakovi}, Asmir Softi}, Amar Heri}, Adi Vehabovi} (^elik), Vladimir Tu~i}, Nikola Duljakovi}, Goran Ratkovi}, Andrej Maleti}, Bo{ko Batar (Borac, Banja Luka), Mirsad Nuki} (Beta Lukavac), Miroslav Baoti}, Sead D`ananovi} (Ora{je), David Gali}, Stipe Lon~ar, Dario Ljubi} ([iroki Brijeg), Eldin Mevki} (Klub 7, Tuzla), Vuk Erbez (South frazer Premier liga). U drugoj grupi od 3. do 5. avgusta u Fojnici }e boraviti sljede}i igra~i: Aleksandar Popovi}, Dragan Francuz, Ilija Kova~evi} (Kozara), Edis Tahiri, Benjamin Spahi}, Almir Aganspahi} (Novi Grad), Tarik Islamovi}, Sulejman Isi}, Tarik Isi} (Ve-

Prvo testiranje, pa me~ sa Makedonijom: Toni Kara~i}

[iri spisak
Na spisku se nalaze: Kristijan Jajalo (Dinamo Zagreb), Dino Kofrc (Olimpic), Stefan \aku{i} (Kozara), Emir Prlja~a (Zvijezda), Danijel Graovac (Dinamo Zagreb), Ivan Kukavica ([iroki Brijeg), Milo{ Urta (Slavija), Nemanja ^e~ur (Leotar), Safet [iv-

Dvije grupe pionira
U prvoj grupi se nalaze ovi igra~i: D`enis [uman, Amar Burovi}, Samir Radovac, Anes Kurtanovi}, Enes Kurtanovi} (Sarajevo), Kerim Memija, Mirza Volo der, El dar Ba {o vi} (@elje -

le`), Edvin Mira{~ija, Mirua Koraj~evi}, Haris [i{i} (Sloboda), Emanuel Vlahi}-Pulji}, Goran Kara~i} (Zrinjski), Amar \ulabi}, Muaz Alihod`a (Travnik), Du{an Milinkovi}, Dejan Ind`i} (Rudar Prijedor), Eldar Dedi}-Me{anovi}, Amel Huselji} (Zvijezda), Nemanja Stojanovi}, Vladimir Frganja, Mladen Perovi}, Luka Dursun (Slavija), [efko Hrusto (Rudar Kakanj), Milo{ Sekulovi}, Blagoje ]ubi} (Sutjeska Fo~a), Enes Ma{i} (Slaven), Osman Had`i} (Austria), Dino GavranoS. SPAHI] vi} (Iskra).

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

Jadranko Bogi~evi}, fudbaler @eljezni~ara, o Maccabiju

Samo da ne primimo gol
BHT1 prenosi utakmicu
Iako je bilo neizvjesno da li }e se prenositi utakmica 3. pretkola Evropske li ge izme|u @elje i Maccabija, ju~er su rije{ene sve dileme. Marketingslu`ba Fudbalskog kluba @eljezni~ar finalizirala je pregovore sa BHT1 i dogovoren je prijenos utakmice u ~etvrtak, sa po~etkom u 20.25 sati.
Bogi~evi} obe}ava borbenost

Kad se pogleda njihov igra~ki kadar, Maccabi ima kvalitetniji tim od nas, ali se svi ti nedostaci mogu nadomjestiti borbeno{}u i disciplinovanom igrom
Fudbaleri @eljezni~ara sutra nave~e imaju veliki ogled sa izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva u sklopu 3. pretkola Evropske lige. Prvu utakmicu sarajevski plavi igraju pred svojim vjernim navija~ima u Sarajevu, a svi u klubu se nadaju da }e pru`iti dostojan otpor favorizovanim Izraelcima. Jadranko Bogi~evi}, odbrambeni fudbaler aktuelnih osvaja~a Kupa, nada se dobroj partiji svog tima.

Olak{ati posao za revan{
“Pokazali smo da se itekako mo`emo suprostaviti ekipama koje va`e kao favoriti, pa makar to bilo i samo na papiru. I moldavski Sheriff je bio favorit, ali smo tu prepreku uspje{no savladali. Svjesni smo da je Maccabimnogoopasniji od Sheriffa i adekvatno }emo se pripremiti za njih“ rekao je Bo, gi~evi} i dodao da je ~injenica da @eljo kvalitetom zaostaje za izraelskim predstavnikom. “Kad se pogleda njihov igra~ki kadar, Maccabi ima kvalitetniji tim od nas, ali se svi ti nedostaci mogu nadomjestiti borbeno{}u i disciplinovanomigrom. Mi o~eku-

U prodaji 15.000 ulaznica
Za duel @eljezni~ara i Maccabija u prodaji }e biti 15.000 ulaznica, a navija~i plavih }e karte mo}i kupiti ve} danas. Ulaznice za sjevernu i ju`nu tribinu prodavat }e se po cijeni od 5 KM, dok }e karta za istok biti 10 KM. U prodaji }e biti i 200 ulaznica za zapad po cijeni od 20 KM. jemo pozitivan rezultat u prvoj utakmicu u Sarajevu, a povoljan rezultat je bilo koji u kojem mi ne}emo primiti gol. U tom slu~aju bi sebi olak{ali posao na gostovanju u Tel Avivu naredne sedmice i imali ve}e {anse za prolazak dalje“ smatra Bogi~evi}. ,

On isti~e da najve}a opasnost @eljezni~aru prijeti od bo~nih igra~a Maccabija.

Najbolji Haris Medunjanin
“Znamo da na tim pozicijama imaju brze fudbalere. Imaju i solidne napada~e, mada im glavni igra~ reprezentativac BiH Haris Medunjanin koji s lako}om dijeli lopte i upo{ljava saigra~e. Nadam se da }e na{a odbrana biti na visini zadatka i da }emo zaustaviti sve njihove poku{aje da

postignu pogodak, a na na{im napada~ima je da se izbore sa njihovim odbrambenim fudbalerima, koji nisu najja~i dio tima Izraelaca“ rekao je Bogi~evi} i na , kraju dodao: “Ako pru`imo igru kakvu smo imali u obje utakmice s Moldavcima mo`emo se nadati prolasku dalje. Znamo da }e biti te{ko, ali uz podr{ku na{ih vjernih navija~a vjerujemo da mo`emo pru`iti dobru partiju.”
A. K.

Maccabi doputovao u Sarajevo

Memorijalni nogometni turnir [ehidima Bosne - @up~a 2011.

Selekcija Kantona
Sarajevo brani naslov
Haris Medunjanin i trener Izraelaca Mutti Aioonir

Izraelci oslabljeni protiv @elje
Fudbaleri Maccabija iz Tel Aviva ju~er su stigli u Sarajevo bez dvojice standardnih prvotimaca, i to napada~a Elirana Atarua i kapitena Baraka Yitzhakija. Njih dvojica }e pauzirati zbog povreda. “Na{a ambicija je igrati i davati golove u svakoj utakmici. Iako nam to nije uspjelo u uzvratnom susretu protiv Khazar Lankarana, imali smo nekoliko odli~nih prilika. Mi smo ekipa koja nastoji igrati ofanzivan i dopadljiv fudbal, ali mnogo toga zavisi i od samog protivnika i koliko vam on dozvoli da igrate“ kazao je , trener Maccabija Mutti Aioonir i dodao: “@eljezni~ar nije za potcijenjivanje, oni su veoma takti~ki dobro uigran tim koji igra jako disciplinovan i ozbiljan fudbal. Njihova doma}a pobjeda protiv Sheriffa rezultat je upravu disciplinovane igre i ozbiljniji su protivnik od Khazara” . Bh. reprezentativac Haris Medunjanin u dresu Izraelaca je istakao kakonjihov tim igramnogoboljenego pro{le sezone. „Mislim da smo i mi ove sezone po~eli igrati dosta disciplinovanije. Jasno je da svi `ele pobijediti i da svi `ele biti u konkurenciji za po~etni sastav. [to se mene ti~e, ni{ta se nije promjenilo u odnosu na pro{lu godinu. Dajem sebe sto posto u svakoj utakmci. Kod nas nema zvijezda, Messi je zvijezda, svi samo rade svoj posao“ kazao Medunjanin. ,

U @up~i danas po~inje dvodnevni 16. memorijalni nogometni turnir pod nazivom [ehidima Bosne - @up~a 2011, u organizaciji Op}tine Breza, Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona, a pod pokroviteljstvom ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a i federalnog Ministarstva kulture i sporta. Klub doma}in je Mladost iz @up~e, a pored njih u~estvuju ^elik, UNIS i selekcija Kantona Sarajevo koja je pro{le godine osvojila prvo mjesto. Turnir se ve} 16 godina organizuje u znak sje}anja na {ehide i poginule borce koji su dali svoje `ivote u odbrani BiH, a posebno u znak sje}anja na stradanje nogometa{a u toku rata. I ove godine u organizaciji u~estvuje i Nogometni savez Kantona Sarajevo, ~iji predsjednik Jusuf Pu{ina je na ju~era{noj pres-konferenciji naglasio da mu je ~ast {to mo`e biti dio memorijala. “Memorijalni turnir je u kalendaru NSKS i na{a trajna obaveza da participiramo u njegovoj organizaciji svake godine. Ovo je prilika da se odu`imo svima koji su dali `ivote za na{u zemlju i da poka`emo da nisu zaboravljeni“ ista, kao je Pu{ina.

Sa ju~era{nje pres-konferencije

Na otvaranju turnira igraju Mladost - ^elik (16 sati), dok se u drugoj utakmici sastaju selekcija Kantona Sarajevo - UNIS (18.30). Utakmica za tre}e mjesto igra se sutra u 15, dok je finale u 17 h. “Ove godine imamo dobru ekipu, uz pet novih igra~a. Iako igramo protiv ^elika, ja se nadam }emo uspjeti pro}i u finale“ rekao je Mir, zet Suljagi}, sekretar kluba doma}ina. Danas bi u 14 sati trebala biti i revijalna utakmice izme|u Humanih zvijezda, predvo|enih Konji}em, Balji}em, Begi}em, Glava{om i ekipe veterana Ze-do kantona.
A. K.

46

SPORT

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Neslaganje ASNFBiH sa izborom Komiteta za normalizaciju N/FSBiH

]orsovi} nije napredak
Na ~elu Komisije za medije izabran novinar koji se do sada stavljao u funkciju destrukcije sporta u BiH
Asocijacija sportskih novinara Federacije BiH uputila je ju~e, povodom izbora Dragi{e ]orsovi}a za predsjednika Komiteta za medije, saop{tenje u kojem se izra`ava duboko nezadovoljstvo izborom. Prenosimo kompletno saop{tenje, naravno, sa redakcijskom opremom: “Komitet za normalizaciju stanja u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine na ~elu sa Ivicom Osimom, postavio je visoko letvicu vlastite licemjernosti: na sastanku u Mostaru koji je odr`an u subotu, usvojio je prijedlog da se za predsjednika Komiteta za medije imenuje Dragi{a ]orsovi}. Od Uefe odabrani i od logike i rezonovanja o~ito potpuno ‘’nevini’’ ~lanovi Komiteta, ovim potezom definitivno su pokazali da imaju kratko pam}enje. I umjesto da se takvim destruktivcima zatvore vrata, Komitet za normalizaciju ih je ]orsovi}u{irom otvorio. Radi se o osobi koja je odavno (ne po dobru) poznata sportskim poklonicima u na{oj dr`avi. ]orsovi} je ‘’slavu’’ stekao za vrijeme agresije na na{u domovinu, komenitraju}i na paljanskoj televiziji {panski El clasico Real – Barcelona uporno ignorisao sjajnog golgetera Blau Grane i kasnije bh. reprezentativcaMehuKodru, ne `ele}i da mu spomene ime, oslovljavaju}i ga ‘’igra~ sa brojem devet’’. ]orsovi} u ratu, nije se puno promijenio u miru. Jednakom`estinommrzi sve {to ima veze sa Bosnom i Hercegovinom. Ignori{e svaki uspjeh na{eg dr`avnog nogometnog tima, a u svojim televizijskim prilozima veli~a sportiste i reprezentacije druge, nama susjedne dr`ave.

Nagrada destruktivca
Ukoliko ‘’vrate film’’ i pogledaju u blisku pro{lost, onda }e jasno vidjeti da je Dragi{a ]orsovi} na Radio televiziji Republike Srpske danima prije, a i nakon odr`avanja Skup{tine Nogometnog/Fudbalskog Saveza BiH, radio specijalne emisije u kojima je sa ciljano odabranim gostima, svojski branio tezu da se ne trebaju usvojiti neophodne izmjene i dopune statuta, zbog kojih }e kasnije UEFA i FIFA suspendirati bh. ku}u nogometa.

Tzv. sportski novinar
Definitivno je tragedija na{e dr`ave, a i Komiteta za normalizaciju {to su stavovi Dragi{e ]orsovi}a i njemu sli~nih postali dru{tveno prihvatljivi. Prepoznao je to, na`alost i prihvatio subjekt koji u na{oj zemlji ‘’brine’’ o najva`nijoj sporednoj stvari na svijetu, pa je tzv. sportskom novinaru dao jo{ jednu priliku (]orsovi} je, naime, i ranije bio ~lan Komiteta za medije) da vodi brigu o medijskom ‘’{minkanju’’ Nogometnog saveza. Ako se
Dragi{a ]orsovi}

ve} broje krvna zrnca - a i Komitet ih, ba{ kao i njihovi prethodnici prebrojavaju - i ako su neophodne kolege iz RS-a, onda su u Komitet za medije mogli pozvati jednog Gorana Ivankovi}a, Darka Dragi~evi}a, Zorana Prnjatovi}a... Ovako, Fudbalski savez RS je predlo`io osobu koja se ‘’proslavila u te{kim vremenima’’ i koja ‘’izdati ne zna’’, pi{e, izme|u ostalog, u saop{tenju.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Tre}e pretkolo Lige prvaka

KANTON SARAJEVO Ministarstvo unutra{njih poslova

CANTON SARAJEVO Ministry of internal affairs

Na osnovu ~lana 22. stav 2. i 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo i Odluke o op{tim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udru`enja koja se finansiraju-sufinansiraju iz Bud`eta Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 02/05), a u cilju zakonitosti i transparentnosti tro{enja bud`etskih sredstava, Ministarstvo unutra{njih poslova objavljuje za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udru`enja sa podru~ju Kantona Sarajevo iz sredstava Bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, pozicija Ministarstva unutra{njih poslova PREDMET JAVNOG POZIVA: Prikupljanje zahtjeva neprofitnih organizacija i udru`enja, radi obezbje|enja finansijske podr{ke iz sredstava Bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu sa pozicije Ministarstva unutra{njih poslova. PRAVO U^E[]A: Pravo u~e{}a na Javnom pozivu imaju: - neprofitne organizacije i udru`enja registrovana na podru~ju Kantona Sarajevo iz oblasti projekata pomo}i porodicama poginulih pripadnika MUP-a KS-a, projekata odgojno-dru{tvenog zna~aja, tradicionalnosti, ugleda i interesa javnosti, programa sportsko-rekreacionog i rehabilitacionog karaktera pripadnika MUP-a KS-a, aktivnosti uklju~ivanja invalida u rad udru`enja, te obilje`avanja zna~ajnih doga|aja, datuma i li~nosti iz perioda odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992 - 1995. na podru~ju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 09/08) - neprofitne organizacije i udru`enja koja ispunjavaju op{te kriterije iz Odluke o op{tim kriterijama za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udru`enja koja se finansiraju-sufinansiraju iz Bud`eta Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 02/05) i posebne kriterije navedene u javnom pozivu - organizacije i udru`enja koja su registrovana na federalnom ili dr`avnom nivou, ~ije je sjedi{te u Kantonu Sarajevo, a koja zadovoljavaju i kriterije iz ~lana VII Odluke OP[TI KRITERIJI: 1. registracija udru`enja na podru~ju Kantona Sarajevo; 2. program rada za 2011. godinu sa obrazlo`enjem; 3. finansijski plan za 2011. godinu; 4. finansijski izvje{taj za prethodnu godinu; 5. organizovanost i broj ~lanova udru`enja; 6. rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, dr`avnom i me|unarodnom nivou; 7. ekonomska opravdanost projekta koji udru`enje predla`e i sprovodi. POSEBNI KRITERIJI: 1. kvalitet programa/projekta, potvr|en status i zna~aj, 2. broj sudionika u programu/projektu i {irina prostora na kojem udru`enje ili organizacija djeluje, 3. projekti zbrinjavanja i pomo}i porodicama poginulih pripadnika MUP-a KS-a, 4. odgojno dru{tveni zna~aj, 5. tradicionalnost, ugled i interes javnosti, 6. programi sportsko-rekreacionog i rehabilitacionog karaktera pripadnika MUP- KS-a, 7. aktivnosti i uklju~ivanje {to ve}eg broja invalida u rad udru`enja/oranizacija, 8. obilje`avanje zna~ajnih doga|aja, datuma i li~nosti iz perioda odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992 - 1995. na podru~ju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 09/08). OCJENA PRIJAVA: Ocjenu i pripremu prijedloga rang-liste za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i/ili aktivnosti pristiglih na ovaj poziv vr{it }e Komisija koju imenuje ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo. Ne}e se razmatrati prijave udru`enja/organizacija: - koja ne ispunjavaju op{te i posebne uslove iz ovog poziva, - ~iji projekti, programi, aktivnosti nisu prijavljeni na na~in propisan ovim pozivom. PODNO[ENJE PRIJAVA: Prijava na Javni poziv se podnosi u pisanoj formi na Obrascu broj 7.3-02-01/01 za prijavu projekta za finansiranje/sufinansiranje iz Bud`eta Kantona Sarajevo, a koji se nalazi na web stranici Kantona Sarajevo ili se direktno mo`e prezeti u prostorijama Ministarstva, protokol. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Ministarstva ili po{tom na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo unutra{njih poslova La Benevolencija br. 16 71000 Sarajevo (Komisija za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udru`enja sa podru~ja Kantona Sarajevo-Prijava na Javni poziv - ne otvaraj) Rok za podno{enje prijava je 15.9.2011. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.

Papac i Berberovi} pora`eni
Litex i Glazgow Rangersi pora`eni na svojim terenima od Wisle 1:2 te Malmea 0:1 • Partizan poveo pa izgubio od Genka
Prve utakmice tre}eg pretkola Lige prvaka nisu zavr{ile uspje{no po dvojicu bh. nogometnih internacionalaca koji }e na gostuju}im terenima morati tra`iti put do naredne runde. Biv{i reprezentativac BiH D`emal Berberovi} odigrao je cijelu utakmicu za bugarski Litex koji nije uspio kapitalizirati prednost doma}eg terena. Pobjedu od 2:1 iz Lovecha odnijela je Wisla. Nakon {to je Lamey u 19. minuti doveo goste iz Poljske u prednost, neposredno prije odmora na 1:1 je izjedna~io Wellington. Kona~nih 2:1 za goste postavio je Melikson u 76. minuti.

J AV N I PO Z IV

Sa{a Papac

Rezultati
Ekranas - BATE 0:0, Zestafoni - Sturm 1:1, APOEL Nicosia Slovan 0:0, Litex - Wisla 1:2, Dinamo Kijev - Rubin 0:2, Twente - Vaslui 2:0, Genk - Partizan 2:1, Glazgow Rangers - Malmo 0:1. Evropska liga: Bnei Yehuda Helsingborg 1:0.

Uspjeha nije imao ni Sa{a Papac. Glazgow Rangersi su na svom Ibroxu pora`eni od Malmea sa 0:1, a potencijalni reprezentativac BiH odigrao je svih 90 minuta u odbrani {kotskog prvaka, kao i Samir Muratovi} u dresu Sturma koji je remizirao sa Zestafonijem 1:1. Prvak Srbije bio je nadomak dobrog rezultata u Genku gdje je protiv doma}ina od 65. minute golom Tomi}a poveo sa 1:0. Me|utim, pet minuta kasnije sa penala je izjedna~io Vossen, a u sudijskom vremenu pobjedu Belgijancima pred revan{ u Beogradu donio je Ogunjimi. M. I.

@rijeb kvalifikacija za SP 2014. u Brazilu

BiH dobija rivale u subotu
Fudbalska reprezentacija BiH na}i }e se u tre}em {e{iru prilikom subotnjeg `rijeba kvalifikacionih grupa za Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu. Sa na{om najboljom selekcijom u tre}oj jakosnoj grupi su i Turska, ^e{ka, Izrael, Republika Irska, Ukrajina, Belgija, Rumunija i Bugarska, {to zna~i da ove reprezentacije ne mogu biti rivali zmajeva u kvalifikacijama za Mundijal. Evropski dio kvalifikacija startova}e u septembru naredne godine i u njima }e se 53 selekcije sa Starog kontinenta boriti za 13 mjesta, koliko }e Evropa imati na najja~oj fudbalskoj smotri u Brazilu.

Sarajevo, La Benovolencija br. 16 Tel: + 387 (0) 33 286-701, 286-702, 286-707, Fax: + 387 (0) 33 226-445 www.mupks.ba

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Prijateljska utakmica

47

Ko{arka{ka reprezentacija BiH ja~a za prvog centra

Varda donio

ja~inu pod

obru~eve
Ko{arka{ka reprezentacija od ju~e je ja~a i za Ratka Vardu koji se priklju~io ekipi koja se za Evropsko prvenstvo priprema u KSC-u Ilid`a. Pro{losezonski centar poljskog Prokoma do{ao je sa sedam dana zaka{njenja jer je bio u pregovorima sa pobjednikom Eurocupa, ruskim Unicsom. Ipak, do realizacije transfera nije do{lo. Varda }e uz Elmedina Kikanovi}a ~initi gla vnu sna gu BiH pod obru~evima. Zadovoljan kako se razvija situacija po pitanju rostera BiH, Sabit Had`i} je rekao da je ostalo da se ekipi priklju~e jo{ Henry Domercant i J. R. Bremer. “Skoro da smo svi tu. Nakon Ikoni}a i Vasiljevi}a stigao je i Varda, a sada nam ostaje da sa~ekamo da se pojave dva Amerikanca koji su najavili dolazak po~etkom augusta“, kazao je selektor koji je jo{ jednom naglasio dobru atmosferu koju karakteri{e po~etak priprema: “Dobro se radi, momci su raspolo`eni i svi se ravnopravno bore za mjesto u timu. Bi}e nezgodno odabrati 12 igra~a za Litvaniju. Kada bih mogao, najradije bih ih sve poveo, ali je to nemogu}e“, ka`e Had`i}. Ina~e, Goran Ikoni} }e prve dane zbog prirode povrede

Do{ao je zdrav, {to nam je najbitnije. Pauza od sezone ostavila je traga na svakom igra~u, no zato i imamo pripreme da ih vratimo u formu, kazao je selektor Sabit Had`i}
Bo McCalebb: Nije u~estvovao u pobjedi

bolji od Poljaka
Protivnik BiH na Eurobasketu u Litvaniji, reprezentacija Makedonije odigrala je u Ptuju pripremnu utakmicu protiv Poljske te pobijedila 66:57. U redovima Makedonaca nije bilo Boa McCalebba, dok s druge strane nisu igrale prve zvijezde - Marcin Gortat, Thomas Kelati i Lukasz Koszarek koji bi se pripremama trebali priklju~iti 1. augusta. Makedonija je igrala u sastavu: Mirakovski 6, Ilievski 2, Sokolov 6, Stefanov, V. Stojanovski 6, D. Stojanovski 7, Kostoski, Simonovski 3, Anti} 11, Nikolovski 4, ^ekovski 7, Samard`iski 14.

Makedonci

Slovenci bez Nachbara u Litvaniji
Ratko Varda: Snaga BiH pod ko{evima

trenirati po posebnom programu, dok Varda ne}e imati tih smetnji pa je ve} odradio lak{i trening: “Do{ao je zdrav, {to nam je najbitnije. Pauza od sezone ostavila je traga na svakom igra~u, no zato i imamo pripreme da ih vratimo u formu. Ide ja je da {to spre mni ji do~ekamo pripremni turnir u Ljubljani“ zaklju~io je Had`i}. , Turnir [est nacija na kojem }e pored BiH igrati i ostale re-

pre zen ta ci je biv {e dr`ave, igra}e se od 6. do 9. augusta u dvorani Sto`ice, a otvori}e ga BiH i Makedonija, koje }e biti svrstane u grupu sa Srbijom. Dru gu gru pu ~ini}e Hrvatska, Crna Gora i doma}in Slovenija. Ina~e, bi}e to prvi put otkako se raspala biv{a Jugoslavija da }e se na jednom ko{arka{kom takmi~enju na}i svih {est biv{ih republika.
M. ISLAMOVI]

Slo ven ska re pre zen ta ci ja }e na Euro bas ke tu bi ti osla bljena za neigranje 31-godi{njeg kril nog igra~a Bo{ tja na Nac hba ra. Lije~ni~ki tim slovenske reprezentacije u ponedjeljak je, poslije snimanja magnentnom rezonancom i CT-om, utvrdio kako povreda sko~nog zgloba Nachbarove lijeve noge zahtijeva operativni zahvat, nakon ~ega }e rehabilitiacija trajati najmanje {est sedmica. Tako su poslije Domena Lorbeka i Ga{pera Vidmara ostali i bez usluga Nachbara.

Povrijedio sko~ni zglob: Bo{tjan Nachbar

Bh. takmi~ari na EYOF-u u Trabzonu

]iro osma u stiplu
Nakon {to je prvog dana takmi~enja na Evropskim olimpijskim igrama mladih (EYOF) koje se odr`avaju u turskom gradu Trabzonu Me sud Pe zer pos ti gao izvanredan rezultat plasiraju}i se u finale me|u 12 najboljih atleti~ara Evrope u disciplini bacanje diska, na atletsku stazu iza{la je i Desanka ]iro u trci na 2.000 m stipl. Nakon zaista dobre trke osvojila je osmo mjesto u kon ku ren ci ji 16 ta kmi~ar ki i sa vre me nom 7:07 oborila li~ni rekord. Nakon atleti~ara na borili{te izlaze i d`uda{i: Slobodan \or da, Pe tar Za dro, Harun Sadikovi}, Nemanja Majdov i Nikola Mi{kovi} te na {a je di na d`udis tki nja Lejla Sejdinovi}.

Spanoulis izgubljen za Grke
Gr~ka reprezentacija definitivno }e na Evropskom prvenstvu igrati bez playmakera Vassilisa Spanoulisa koji }e zbog problema s trbuhuom i nogom morati na operaciju te }e minimalno dva mjeseca izbivati s parketa. Izbornik Elias Zouros zbog toga je na pripreme pozvao vreme{nog Kostasa Charalampidisa, 35godi{njaka koji je pro{le sezone branio boje Arisa. Osim Spanoulisa, iz gr~ke bekovske linije u Litvaniji ne}e zaigrati Dimtirs Diamantidis i Theo Papaloukas, a upitan je i nastup Nicka Calathesa koji se od povrede sko~nog zgloba oporavlja u SAD-u i mogao bi se vratiti treninzma tek krajem augusta.

ITF turnir u Bad Saulgauu

Jugi} - Salki} u glavnom `rijebu
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} pro{la je kvalifikacije za ITF turnir u njema~kom gradu Bad Saulgau, koji se igra za nagradni fond od 25.000 dolara. Jugi} - Salki} je u posljednjem kolu kvalifikacija pobijedila Njemicu Sinu Haas sa 6:2, 6:3. U prvom kolu glavnog `rijeba bh. teniserka }e igrati protiv Daniele Seguel iz ^ilea.
Mora na operaciju: Vassilis Spanoulis

48

SPORT

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tragi~no nastradali bh. reprezentativac ju~er sahranjen

Posljednji opro{taj od

Marinka Kele~evi}a
Dvadeset{estogodi{nji bh. rukometni reprezentativac Ma rin ko Ke le~evi} (19852011), koji je u nedjelju ujutro poginuo u saobra}ajnoj nesre}i, sahranjen je u utorak na Novom be`anijskom groblju u Beogradu. Na posljednjem ispra}aju tragi~no stradalom reprezentativcu BiH, izme|u ostalih, prisustvovale su i delegacija RSBiH i njegovi drugovi iz reprezentacije BiH te prijatelji i saigra~i s kojima je igrao tokom svoje igra~ke karijere provedene u Ma|arskoj. Tragi~no nas tra da li Ke le~evi} (ro|en 26. jula 1985. godine u Drvaru) za reprezentaciju BiH je upisao devet nastupa i postigao 26 golova. "Ovo je velika tuga i `alost. Posljednjem ispra}aju prisustvovali su i Kele~evi}evi drugovi i reprezentativci Adnan [abanovi}, Vuka{in Stojanovi}, Vladislav Veselinov, Marko Pani}, Vladimir Vranje{ i drugi rukometa{i i prijatelji", kazao je Mirza Muzurovi} u ime delegacije RSBiH.
G. V.

Odigrani susreti ~etvrtfinala na vaterpolo turniru

Obavljen `rijeb evropskih rukometnih kupova u Be~u

Jaki rivali za bh. timove na startu
Izvi|a~ protiv Vardara, Borac sa Aragonom, Gora`de gost Zubriji, Grada~ac doma}in Mesheku • Ilid`anke s ekipom Knjaz Milo{a, Katarina protiv Toulona, Zrinjski u grupi s Kielcom, Sokol Pisekom i Drutsom
Hrvatska nije imala problema u duelu s Crnom Gorom
Reuters

Sigurni nastupi Hrvatske i Srbije
Vaterpolo turnir na Svjetskom prvenstvu u [angaju do{ao je do polufinala. Ju~e u ~etvrtfinalnim susretima vaterpolista nije bilo iznena|enja. Ma|arska je nakon velike borbe savladala SAD; mada ne bi bilo nezaslu`eno da su dalje pro{li i Amerikanci koji su vodili ve}i dio susreta. Svjetski i evropski prvaci, Srbija i Hrvatska, nisu bili na ve}im isku{enjima u duelima sa Njema~kom i Crnom Gorom. Problema nisu imali ni Italijani u duelu sa [pancima. U polufinalu Srbija }e odmjeriti snage sa Ma|arskom, dok }e se Hrvatska ogledati sa Italijanima. Polufinalni dueli su na programu u ~etvrtak, 28. jula. ^etiri reprezentacije koje su izborile polufinale obezbijedile su sebi direktno u~e{}e na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. Vaterpolisti- ~etvrtfinale:Ma|arska - SAD 9:8 (1:3, 3:2, 3:2, 2:1), Srbija - Njema~ka 9.4 (2:0, 0:1, 4:3, 3:0), Hrvatska - Crna Gora 9:6 (2:2, 2:1, 4:0, 1:3), Italija - [panija 10:6 (2:1, 3:3, 3:1, 2:1). Dan ranije ~etvrtfinale su odigrale i vaterpolistkinje. Ruskinje su napravile veliko iznena|enje izbaciv{i iz borbe za medaljebraniteljicenaslova Amerikanke. Igra~ice Kine su plasmanom u polufinale napravile najbolji rezultat u svojoj historiji. Vaterpolistkinje - ~etvrtfinale: Rusija - SAD 9:7 (0:2, 2:3, 5:1, 2:1), Kina - Kanada 9:7 (3:2, 2:2, 3:3, 1:0), Gr~ka - Holandija 12:10 (3:4, 5:1, 2:3, 2:2), Italija - Australija 14:12 (0:1, 4:0, 4:6, 0:1, 0:1, 1:0, 5:3).

Svjetsko prvenstvo u plivanju

Lochte br`i od Phelpsa
Ameri~ki pliva~ Ryan Lochte osvojio je zlatnu medalju na 200 metara slobodno na prvenstvu svijeta u [angaju. Olimpijski {ampion Michael Phelps zauzeo je drugo mjesto, prenose agencije. Lochte je ostvario vrijeme od 1:44,44 minute, dok je Phelps imao 35 stotinki lo{iji rezultat. Bronza je pripala braniocu titule, Nijemcu Paulu Biedermannu. Naslov na 100 le|no kod pliva~a su podijelili francuski predstavnici Camille Lacourt i Jeremy Stravius rezultatom 52,76 sekundi. U konkurenciji `ena, zlato na 100 metara le|no osvojila je Kineskinja Jing Zhao. Ona je u finalu dionicu preplivala za 59,05 sekundi, ispred Ruskinje Anastasije Zuheve (59,06) i Amerikanke Natalie Coughlin (59,15)., koja je u prvih 50 metara plivala br`e od svjetskog rekorda. Kod pliva~ica na 1500 metara slobodno najbr`a je bila Dankinja Lotte Friis (15:49,59), dok je na 100 prsno zlato zavr{ilo oko vrata Amerikanke Rebecce Soni (1:05.05).

Bosanskohercegova~ki rukometni klubovi saznali su imena svojih rivala s kojima }e odmjeriti snage u prvim utakmicama evropskih kupova u predstoje}oj sezoni nakon {to je u Be~u u utorak obavljeno `rijebanje parova za u~e{}e u Kupu EHF-a, Kupu kupova i ^elend` kupu. Voljom `rijeba, rukometa{i Izvi|a~a iz Ljubu{kog igra}e sa Vardarom iz Skoplja u 2. kolu Kupa EHF-a. Prvu utakmicu sa makedonskim predstavnikom, skauti }e igrati 8. ili 9. u Skoplju, dok je revan{-me~ na rasporedu sedam dana kasnije. Rukometa{i Borca, koji u narednoj sezoni na evropskoj sceni u~estvuju u Kupu kupova, prvi me~ u tom takmi~enju }e igrati u 3. kolu. Banjalu~ki premijerliga{ je na ju~era{njem izvla~enju parova za protivnika dobio{panskiAragon s kojim}e prvu utakmicu 3. kola Kupa kupova igrati 26. ili 27. novembra u [paniji, a sedam dana kasnije i revan{ u Banjoj Luci. U ^elend` kupu za rukomate{e, boje bh. klupskog rukometa brane Gora`de i Grada~ac. Gora`dani }e u prvom me~u 3.

Rukometa{i Izvi|a~a gostuju kod Vardara

kola ^elend` kupa gostovati kod ~e{ke Zubrije, a Grada~ac }e biti doma}in Mesheku iz Bjelorusije, tako|er u 3. kolu ovog takmi~enja. Prema rasporedu, prvi me~evi oba na{a kluba }e se igrati 26. ili 27. novembra, a uzvratni su 3. ili 4. decembra. Kada je rije~ o `rijebu za rukometa{ice, ekipa Ilid`e je za rivala u 3. kolu ^elend` kupa dobila Knjaz Milo{ iz Srbije. Ilid`anke }e u prvom me~u biti go{}e kod pomenute ekipe u Aran|elovcu, 5. ili 6. novembra, a revan{}e igrati12./13. novembra. Osim Ilid`e, u ^elend` kupu nastupi}e i rukometa{ice Zrinj-

skog koje }e se u 2. kolu A-grupe miniturnira od 30. septembra do 2. oktobra boriti za naslov pobjednica grupe u konkurenciji timova Kielcea iz Poljske, Sokol Piseka iz ^e{ke i Drutsa iz Bjelorusije. Prvoplasirana ekipa u grupi A }e izboriti plasman u 3. kolo u kojem }e se sastati s timom Dornbirn Schoren iz Austrije. Rukometa{ice mostarske Katarine za prolaz u 3. kolo Kupa kupova bori}e se protiv Toulona iz Francuske. Ekipa Katarine }e biti doma}in Toulonu u prvom me~u, 1. ili 2. novembra, dok je revan{ sedam G. V. dana kasnije.

Stojanovi} poja~ao Borac
Rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Vuka{in Stojanovi} poja~ao je Borac. On je ranije s puno uspjeha igrao za dobojsku Slogu, sarajevsku Bosnu, Naturhouse La Rioje i Aragon iz Saragose u kojima je pru`ao kvalitetne igre na poziciji lijevog krila. Uz Stojanovi}a, ekipu Borca su ranije poja~ali igra~i Branislav Obradovi}, Sr|an Trivund`a, Igor Ra|enovi}, Bojan Ljubi{i~, Milan \uki} i golman Mirza Haselji}. G. V.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnom servisu Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 48/08), Odluke o izmjeni Statuta RTVFBiH br. 4110 - 04/124 od 27.12.2010. g, Pravilnika o unutarnjoj organizacionoj strukturi RTVFBiH br. 4110 - 04/126 te Organizacione strukture RTVFBiH br. 4110 - 04/125 od 27.12.2010. godine, Upravni odbor RTVFBiH r a s p i s u j e:
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Slu`bene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo” br. 8 od 31.3.2011. godine), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Op}ine Stari Grad Sarajevo, objavljuje

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ ZA PRIJEM
- Rukovoditelj/direktor odjela interne revizije I Opis poslova: Rukovoditelj/direktor odjela interne revizije: 1. upravlja radom odjela 2. priprema godi{nji plan revizije na osnovu ocjene rizika i usvojenog strate{kog plana 3. daje usmena i pismena mi{ljenja po zahtjevu Upravnog odbora RTVFBiH, a u cilju rje{avanja poslovnim rizicima, prevazila`enja poslovnih problema i pobolj{anju kvaliteta, poslovnosti i efikasnosti poslovanja u okviru poslovne strategije i politike 4. podnosi periodi~ne i godi{nje izvje{taje o radu odjela interne revizije i dostavlja ih Upravnom odboru RTVFBiH 5. odobrava nacrt revizorskog izvje{taja izra|enog od internog revizora i dostavlja kona~an revizijski izvje{taj Upravnom odboru RTVFBiH 6. po potrebi sudjeluje u obavljanju revizija poslovanja RTVFBiH, odnosno u~estvuje u proceduri anga`ovanja nezavisnih revizora za potrebe obavljanja revizije poslovanja RTVFBiH 7. procjenjuje sisteme i metode unutarnje kontrole 8. prati provo|enje preporuka navedenih u izvje{tajima iz prethodno obavljenih revizija poslovanja RTVFBiH 9. sura|uje sa Uredom za reviziju institucija u FBiH u razmjeni izvje{taja, dokumentacije i mi{ljenja 10. odgovara za provo|enje poslova i radnih zadataka iz djelokruga svoga opisa poslova te za kontrolu provedbe poslova i radnih zadataka radnika kojima rukovodi II Uslovi za prijavu: Pored op}ih uslova odre|enih Zakonom o radu FBiH, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dr`avljanstvo BiH Prebivali{te na podru~ju FBiH Visoka stru~na sprema / zavr{en ekonomski fakultet Certifikat ovla{tenog revizora / ovla{tenog internog revizora (OR) Poznavanje rada na ra~unaru Najmanje 3 godine radnog iskustva na finansijsko-ra~unovodstvenim poslovima

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Stari Grad Sarajevo 06/461 01. Stru~ni savjetnik za izvr{enje bud`eta 02. Stru~ni saradnik za ra~unovodstvene poslove 03. Stru~ni saradnik za upravni postupak u oblasti samostalnog privre|ivanja 04. Stru~ni saradnik za urbanizam 05. Stru~ni saradnik za upravni postupak u oblasti urbanizma 06. Vi{i stru~ni saradnik za finansijsko-ra~unovodstvene poslove 07. Stru~ni saradnik za rad sa nevladinim organizacijama 08. Stru~ni saradnik za medije i pitanja mladih - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1(jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 02. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 03. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 04. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en arhitektonski ili gra|evinski fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 05. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 06. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet ekonomskog smjera - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 07. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, fakultet politi~kih nauka ili drugi fakultet dru{tvenog smjera - najmanje 1(jedna) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 08. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet dru{tvenog smjera - najmanje 1(jedna) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Gora`de, u Sarajevu Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Stari Grad Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Po ovla{tenju direktora Pomo}nik direktora Ferid Kulovac

III Potrebna dokumentacija: Uz prijavu sa kra}om biografijom potrebno je dostaviti ovjerene kopije sljede}ih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci: 1. 2. 3. 4. 5. Uvjerenje o dr`avljanstvu Potvrda o prebivali{tu Diploma ekonomskog fakulteta Certifikat ovla{tenog revizora / ovla{tenog internog revizora (OR) Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru

IV Objava konkursa/natje~aja i rok za podno{enje prijava: Konkurs/natje~aj }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FBiH", te dnevnim listovima "Oslobo|enje" i "Dnevni list" i na web stranici RTVFBiH. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objave konkursa/natje~aja u "Slu`benim novinama FBiH". Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor bit }e obavljen intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Pristigla dokumentacija kandidata ne}e se vra}ati. Prijave se mogu predati neposredno ili preporu~eno putem po{te na adresu: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Sektor pravnih poslova, Odjel za ljudske resurse Bulevar Me{e Selimovi}a 12 71000 Sarajevo, sa naznakom: Javni konkurs/natje~aj za internog revizora RTVFBiH, "NE OTVARATI".

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
APARTMANI, sobe za no}enje sa parkingom, po osobi od 15 do 25 KM, stan 70m2 za iznajmljivanje na mjesec da na, Ko {ev sko brdo. Mob. 062/226-665. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, grijanje, blind vrata, studenticama i samcima, Grbavica. Mob. 062/737-506. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, 1 sprat, adaptiran, grijanje, blind, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJEM ku}u u Centru. Mob. 062/337-925. IZDAJEM namje{ten stan samcima privatna ku}a Brije{}e kod {kole. Tel: 033/672-875. IZDAJEM jednosoban maj{eten manji stan Centar grada, privatna ku}a, poseban ulaz samcu ili samici. Tel: 033/444-843. IZDAJEM u Ferhadiji 15 m2 poslovni prostor 40 m2. Tel: 033/202-611 i 061/357-291. IZDAJEM manji namje{ten stan blizu Ba{~ar{ije. tel. 061/491-408. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan kod stanice. Mob. 061/211-945. IZDAJEM dvosoban stan u naselju "Park": pretsoblje, dvije sobe, kuhinja, kupatilo, dva zatvorena balkona, telefon,TV-internet...Preferiramo studentice, blizu Arhitektonsko - gradjevinski, Medicinski i Stomatolo{ki fakultet.Tel. 061/130-995. IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan, u zgradi, kod Merkatora, D. Malta. Mob. 061/233-078. IZDAJEM studentima 2,5 soban stan u centru. mob: 0617812-046. IZDAJEM jednoiposoban stan 5 sprat st. zgrada Breka. Mob: 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 32m2, u Papagajci, pogled na Miljacku. Mob. 063/639-691. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, centralno grijanje, kablovska, kod Merkatora, Novo Sarajevo. Tel. 659-895 i 062/943-021. IZADAJEM namje{tenu garsonjeru strogi centar 350KM. Tel. 061/348022. NOVO Sarajevo, dvosoban, dugoro~no, ozbiljnoj osobio. Mob. 061/701128. Mogu}a prodaja. IZDAJEM na Bjelavama jednosoban namje{ten stan. Mob. 061/740-343. IZDAJEM dva stana na Marijin dvoru, luksuzno namje{tena i adaptirana, 76m2 i 131m2, strancima. Mob. 061/079-751. IZDAJEM prazan stan preko puta Unitica, 65m2, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a. Mob. 061/205-235. IZDAJEM prazan trosoban stan 65m2, ul. Grbavi~ka br. 5. Mob. 061/205-235. IZDAJEM ekstra sre|en apartman za jednu osobu, Alipa{ina kod Raifhajzen banke, 500 KM. Mob. 061/205235. IZDAJEM penthaus — eta`ni stan, 130m2, D`id`ikovac, crvena fasadna cigla, namje{ten. Mob. 061/205-235. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u centru Sarajeva. Tel. 033/442-556. POVOLJNO izdajem dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, N. [i{i}a. Mob. 061/571-129. LUKSUZAN stan, Titova, biv{i Jatov neboder, 60m2. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u 120m2, ul. BorakKo va~i}i, su per lo ka ci ja. Mob. 062/959-129. STAN 63m2, luksuzno opremljen, Ljubljanska. Mob. 062/959-129. STAN 100m2, dvoeta`ni, luksuzno opremljen, na du`i period. Mob. 062/959-129. STAN, Dobrinja, komforan, Ciglane, A. Hangija. Mob. 062/959-129. EKSTRA poslovni prostor 190m2, kod Porodili{ta, sa 15 parking mjesta. Mob. 062/959-129. IZDAJEM troiposoban konforan stan namje{ten na Ciglanama kod pijace, 3 terase. Tel. 062/806-483. IZDAJEM jednosoban, namje{ten stan, na Vi{njiku, studenticama. Mob. 061/516-292 i Tel. 810-561 poslije 16 sati. IZDAJEM stan 105m2, strancima zaposlenim, namje{ten, strogi centar, stan 60m2 — Skenderija, razne ku}e, extra opremljene za strance i poslovne mena|ere. Mob. 061/573-460. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223-710. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`a-Pejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan na Trgu Heroja 400 KM. Mob: 062/237-480. IZ DA JEM po slo vni pros tor kod op}ine Sta ri grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480-207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko {ev skom brdu. Ci je na sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. ZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici i dvoiposoban u centru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM stan u ku}i zaseban ulaz. Mob: 061/410-723. IZDAJEM dvosoban stan Novo Sarajevo kvadrant dugoro~no ozbiljnoj osobi. Mogu}a prodaja. Mob: 061/701128. IZDAJEM stan Dobrinja I kod Ferex pumpe jednosoban. Mob: 061-410-723. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM dva stana po 80m2 u ul. Himze Polovine — breka, eta`no grijanje, alarm, ba{ta, parking, posebni ulazi. Mob. 061/182-128. IZDAJEM sobe i stanove za studente u blizini studentskih domova Bjelave. Mob. 061/182-128. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM poslovni prostor 150 m2 Alipa{ino polje NA „B“ FAZI UL. TRG ZAVNOBIHA br. 21. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, ci je na 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandari na, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija. Tel. 204-086. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253-712. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZNAJMLJUJEM stan u prizemlju zgra de na Ma ri jin dvo ru. Mob. 062/367-722. NUDIM stan pod zakup, pogodan za poslovne djelatnosti. Mob. 062/367722. IZDAJEM stan na Marijin dvoru. Mob. 062/367-722. NUDIM stan pod zakup na Marijin dvoru u przemlju zgrade, 150m od zgrade Al[idi, koja je u izgradnji. Mob. 062/367-722. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem na mje {te ne sta no ve, Sa ra je vo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM stan 90m2 i 150m2 pos. prostora, cent. grijanje, gara`a, Grbavica. tel. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{tenu sobu u centru, upotreba kuhinje i kupatila. Tel. 207232. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM namje{ten stan 80m2 ekstra za strance pos. ljude kod Holdy in-M. Dvor. Mob:061/897-959. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, ^engi} Vila. Mob. 061/547-716. IZDAJEM dvosoban stan 74m2 luksu zno na mje {ten, s.B.Ba {a gi}a 500KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela "Bristol". Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa grijanjem, Ohridska 3A. Tel. 443620. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CENTAR, Petrakijina, namje{ten dvosoban stan, plin, 500 KM. Mob. 061/899-209. CENTAR, iznad Dr`avne bolnice, dvoiposoban dobro namje{ten stan, 800 KM. Mob. 061/247-777. DOLAC Malta, M. Maruli}a kod Merkatora, 77, trosoban, ce. g. 500 KM. Tel. 711-666. POSLOVNI prostor 46m2, Breka, H. Orlovi}a, izlozi, mokri ~vor, 400 KM. Mob. 066/340-748. CENTAR, papagajka, dobro namje{ten ve}i jednosoban stan 43m2, 6 kat, ce. gr. lift, 500 KM. Mob. 061/247-777. DOLAC Malta, M. Maruli}a, ve}i jednosoban stan 42m2, prizemlje, ce. gr. 350 KM. Tel. 711-665. N. SARAJEVO, preko puta Ekonoske {kole, dobro namje{ten dvosoban stan, 9 kat, lift, 500 KM. Mob. 061/526-243. VELIKA gara`a 17m2, Ciglane, D. Ibrahimbega, 100 KM. Mob. 061/899209. ZIDANA gara`a 15m2, u nizu na Breci, H. Polovine, 80 KM. Mob. 062/295919. NAMJE[TENA garsonjera, mo`e i bra~nom paru. Mob. 061/358-772. TROSOBAN namje{ten stan, Marin dvor, zaposlenim. Mob. 061/933-401. GAR SO NJE RA na mje {te na, 250 KM, Marin Dvor, kod Dr`avne bolnice. Mob. 061/933-401. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stan 71m2 u hrasnom, ul. Azize [a~irbegovi} i 59m2 na Trgu Heroja. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 36m2 u hrasnom, trg heroja, 60.000 KM i 45m2, 85.000 KM. Mob. 065/021_556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na ~ar{iji, ul. Bravad`iluk i ku}u na Kova~ima. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 53m2 na Grbavici, [oping, II sprat. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 94m2, Breka, ul. Ismeta Mujezinovi}a, dvije banje, 2 WC, tri bal ko na, II sprat. Tel. 033/612-007. STAN centar, ul. Marcela [najdera, 76m2, dvoeta`ni. Mob. 061/299-911. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo}njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. SKENDERIJA, novogradnja, dvosoban 65m2 uz jednosoban 42m2, I sprat, pogodni i poslovni prostor. Mob. 061/352-112. NA BA[^AR[IJI prodajem ku}u i poslovni prostor, ukupno 187m2. Mob. 061/745-525. POSLOVNI prostor, centar, 150m2, 180m2, 40m2. Mob. 061/299-911. GRA\EVIN SKO ze mlji {te od 1.800m2 do 5.000m2. Mob. 061/299911. STAN, Ko{evsko brdo, 53m2, VI kat. Mob. 061/299-911. STANOVI, ul. Mar{ala Tita, 121m2, 147m2 i 123m2. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Patriotske lige, 66m2, IV kat. Mob. 061/299-911. KU]A, Stari grad, Kova~i, 150m2, ga ra`a na 300m2 pla ca. Mob. 061/299-911. STAN centar, 57m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, 76m2, II kat, Alipa{ina ulica. Mob. 061/299-911. PRODAJEM poslovni prostori od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji iza pijace. Tel: 0617968-986. PRODAJEM trosoban stan na Marijin Dvoru dva kupatila, dva balkona drugi sprat. Mob: 061/968-986. KU]A u Podgori, 33.000 eura. Tel. 385 99 596-0425. GRBAVICA, 53m2, adaptiran potpuno, mo`e i sa stvarima, centralno grijanje. Mob. 062/156-882. ULICA Alipa{ina, centar, stan 66m2, II sprat, plin u sta nu, fik sno 2.400KM/m2. Mob. 062/156-882. DOLAC Malta, 52m2, IX sprat, centralno grijanje, fiksno 95.000 KM. Mob. 061/079-751. ZAGREBA^KA, 33m2, I sprat, jednosoban, ima balkon, kod OHR-a, fiksno 2.400KM/m2. Mob. 061/079751. GRBAVI^KA, 90m2, eta`no grijanje, sve novo. Mob. 061/205-235.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674417, 052/753-292. MIJENJAM stan 120 m2 + pp 60 m2 + gara`a + 200 m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061-866-143 i 033-646-812. MIJENJAM stan u Prnjavoru, 56m2, za manji u Sarajevu. Mob. 063/638864. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva od go va ra ju}a. Tel. 070210971. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

POTRA@NJA
ZA STRANCA potreban ve}i stan za iznajmljivanje do 70m2 u centru na du`i period (agencija). Tel. 062/677-488. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje, za poznate klijente. Mob. 062/959-129. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 65m2, u strogom centru, pogodan za kancelarije, ordinacije i sl. Mob. 061/344-365. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru, studenticama. Tel. 033/442331 i 061/438-681. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvo ri {te, par king pros tor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM jednosoban stan na ko{evskom brdu, `enskim osobama. Mob. 061/253-382. NA BA[^AR[IJI kod taxi {tanda izdajem poslovni prostor, 30m2. Mob. 061/745-525. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na Stupu, ul. Pija~na, I sprat. Mob- 065/021-556. IZDAJEM poslovni prostor 26m2, dvosoban stan, ul. H. Kajtaza br. 74. Tel. 033/221-904. DVO SO BAN na mje {ten stan bra~nom paru ili dvjema studenticama. tel. 534-992. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina hotela bristol, centralno gri ja nje, ka blov ska TV. Tel. 033/652-293. IZDAJEM konforan dvosoban stan, Dolac Malta, centralno, kablovska. tel. 033/647-426 i 062/566-522. IZDAJEM vrlo povoljno vikendicu na moru — Brist. Mob. 065/367-128.

PRODAJA
STAN u Cen tru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva br. 4, zgrada Karingtonke. Mob. 061/311-238.

HITNO i povoljno prodajem dvoiposoban stan na Otoci, 14 sprat, obnovljene instalacije, cen tral no gri ja nje. Mob. 061/107-851. NEUM Tiha luka dalmatinska broj 9 prodajem ku}u sa gara`om 300m2 oku}nice. Tel: 061/548-365 i 036/884-297. PRODAJEM stan u centru, Branilaca grada, 62m2, 4 sprat, dvostrano orjentisan, 135.000 KM. Mob. 066/201-411. PRODAJEM stan, pofali}i, Hamdije ^emerli}a, 59m2, 2 sprat, dvostrano orjentisan, cen. grij. balkon. Mob. 066/201-411. PRODAJEM ku}u na Palama, 3 sprata. Tel. 057/223-454. PRODAJEM vikend-ku}a u Resniku kod Pazari}a, Ul. Resnik 50, struja, voda, oku}nica pored glavnog puta za Mostar. Tel. 061/224-704. PRODAJEM poslovni prostor od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji. Mob: 061/968-986.

KISELJAK, put prema Lepenici, 70m2, vikendica + 1.400m2 oku}nice, ljetnikovac, bazen, eta`no grijanje, 30.000 eura. Mob. 061/205-235. ISTO^NO Sarajevo, Tilava, vikendica 70m2 + 1.500m2 oku}nice, Tomino brdo 24, 35.000KM. Mob. 061/205235. MARIJIN dvor, ul. Kotromani}eva, 116m2, II sprat, odli~an + 2 parking mjesta. Mob. 061/205-235. [OPING Grbavica, `uti neboderi, 80m2 + gara`a, 83.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR kod lovca, 106m2, II sprat, ul. Petrakijina, 230.000KM. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, 100m2, IV sprat, potkrovlje, useljiv, 75.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, 130m2, I sprrat, pogled na park kod predsjedni{tva, terasa 11m2. Mob. 061/205-235. CEN TAR stro gi, je dno ipo so ban, adaptiran, 40m2, sve novo, ul. Tina Ujevi}a. Mob. 061/205-235.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
CEN TAR — Dal ma tin ska, stan 121m2/2.500 KM, visoko prizemlje. Tel. 033/221-533. PRO DA JEM stan, stro gi cen tar, 64m2, IV sprat, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. NOVA ku}a sa oku}nicom u Fo~i, pored KP Doma, mo`e i zamjena za stan ili ku}u u Sarajevu. Mob. 061/498743. PRODAJEM stan 66m2, II sprat, balkon, Hrasnica, odmah useljiv. Tel. 033/458-244. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 061/199-845, 665-845. POLJINE 2.840m2 i devastirana, ku}a sa kompletnom infrastrukturom i odobrenjima gradnje. Mob. 061/608962. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori~noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169-863. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. PRODAJEM stan 100 m2 preko puta op}ine Stari grad idealan za poslovni prostor. Mob: 061/215-033. PRODAJEM ku}u farmu za koke nosilje sve useljivo 1/1 cijena po vi|enju. Tel: 033-404-391. Mob: 061-936-598. STAN 38m2/VP, vl. R. Petrovi}a, nova cijena 68.000 KM, 43m2-Skenderija. Mob. 061/019-236. PRODAJEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252-663. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101-969. STAN 60m2, III sprat, ul. Avdage [ahinagi}a, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. PRODAJEM stan 80m2, III sprat, Alipa{ina 16, erkodi{n, adaptiran, cijena 3.000 KM/m2. Mob. 061/222295. PRODAJEM stan ul. jezero br. ll, prizemlje, 79m2, cijena fiksno 2.000 KM/m2. Mob. 061/222-295. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM ili mijenjam troiposoban stan 96 KM za manji ^obanija. Tel: 033-444-259. PRODAJEM stan sa tri spava}e sobe Doal Malta potpuno sre|en. Mob: 066/848-420. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAM BE NO - po slo vni obje kat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. KU]A u @ep~u, 550m2 zemlje, kod gurmana, Trzna 35, cijena po dogovoru. Mob. 061/063-151. SPRAT ku}e na Ivanici u F BiH, iznad Dubrovnika 10km. Tel. 036/884541, 062/490-480. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM manju ku~u, 150m2 oku~nice, blizu centra. Mob. 061/358772. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. ^EN GI] Vi la, je dno ipo so ban, 3 sprat, cen. grij. cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 74m2, Doma armije, ul. Branilaca Sarajeva i dvoiposoban stan 67m2, Dolac Malt. Tel. 445-371, iza 15 sati. KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Sepetarevac, ku}a u Tuzli sa dva restorana, apartman na Bjela{nici 40m2. Mob. 061/460-150. ZEMLJA u Rajlovcu 3000m2, s tri devastirane ku}e, ^obanija tranzit 1300m2. Mob. 061/460-150. STANOVI: 153m2, 117m2, 136m2, 106m2, 105m2, 111m2, 90m2, 87m2, 82m2, 80m2, 94m2, 100m2, 75m2, 70m2, 66m2, 65m2, 46m2, 40m2, 39m2. Mob. 061/460-150. ALIPA[INO polje, trosoban 78m2, 1 kat, useljiv, mogu} poslovni, 1.400 KM/m2. Mob. 061/350-448. N. SARAJEVO, dvosoban stna 56m2, dva balkona, VP, plin, Drinska-fra M. Divkovi}a. tel. 619-736. DVOIPOSOBAN stan 65m2, Dobrinja I. Tel. 471-379, 065/969-243. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. STAN 71m2, Mejta{-Centar. Mob. 061/251-367. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grba vi ca, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768. STAN 38m2+balkon, cen. grij. A. Lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Ka di no se lo), po vo ljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715478. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ija hi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRO DA JEM ku}u u Ru mi. Tel. 00381 22 617-556. PRO DA JEM ku}u na Pe lje {cu, 30.000 eura, na se lje Mi li}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM jednosoban stan 42m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 524-809. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214.

51

PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450976, 062/606-831. PRODAJEM stan Centar jednosoban 40 m2 M. dvor. Mob: 061/132-327.

PRODAJEM dvosoban stan 51 + 6m2 lo|a, Zvjezda neboder — Drvenija, IV sprat, lift, centralno, parking. Mob. 061/745-508. CENTAR strogi, 96m2, I sprat, luksuzno adaptiran, 2 kupatila, eta`no, sve novo. mob. 061/205-235. CENTAR strogi, 72m2, III sprat, odli~an, trosoban. Mob. 061/205-235. CRNA Gora, \ehovi}i, stanovi od 20 do 60m2, 100m od mora, uknji`eni, ci je na od 1.000 eura/m2. Mob. 061/205-235. PRODAJEM 7000m2 gra|evinskog zemlji{ta u naselju Boljakov potok, zemlji{te ima jednu staru bosansku ku}u i sve priklju~ke (voda, struja, plin, kanalizacija, telefon) 1/1. Prodajem samo u jednom komadu, 10 minuta od Centra grada Sarajeva. Tel. 033/800-201. PRODAJEM trosoban star Marijin Dvor V. Peri}a 2 sa trpezarijom i dva WC-a 106 m2, dvostrano orjenitsan, 2.500 m2. Mob. 062/254-859. PRODAJEM dvosoban stan 51+6m2 lo|a, centar, Zvjezda B — PRODAJEM trosoban stan na Donjim Ciglanama, 106m2, cijena 270.000 KM. Tel. 033/665-256. PRO DA JEM po slo vni pros tor u Had`i}ima u tr`nom centru. Tel. 066/966-105. PRODAJEM ~etverosoban stan sa gara`om u zgradi sa ~etiri sprata naselje „kvadrant“ ^. Vila. Tel. 033-677582. PRODAJEM vikendicu u Rakovici — Kakrinje, dunum i 700m2, sve pod vo}em, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900. PRODAJEM povoljno stan u Hrasnici, 54m2. Mob. 062/229-699. ILID@A — Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan br. 17, objekat p+1+p, 150m2, ba{te 150m2, kod nove d`amije, uredni papiri, 1/1. Mob. 062/319-563. PRODAJEM ku}u sa oku}nicom 113 m2 na Bjelavama. Tel: 033-201-104. PRODAJEM stan 37m2, sa dvije sobe, Ul. Safeta Zajke, I sprta, luksuzno adaptiran. Tel. 061/804-267. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 69 m2 prvi sprat, plin, 2750 KM/m2 mo`e zamjena za Vi{njik Bjelave. Tel: 061-211-303.¸ DOBRINJA 3, dvosoban stan 57m2, dva balkona, cijena 90.000 KM. Mob. 061/146-298. PRODAJEM-izdajem gara`u, centar - Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, povoljno po dogovoru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM gara`u 13m2, Habibe Sto~evi}, Dobrinja C-5. Tel. 033/465027, 061/144-547. DOLAC Malta, jednosoban stan 37m2, F. hauptmana, 5 sprat, 75.000 KM. Mob. 061/890-979. U CENTRU prodajem stan, na 4 spratu, 62m2, dvostrano orjentisan, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. RAKOVICA, plac u centru, 1400m2, cijena 22.000 KM. Mob. 066/680100. PRODAJEM ku}u, eta`no, vlastiti vodovod ure|ena oku}ica. Tel: 417-219. STAN 65m2, (dnevni boravak, dvije sobe, kuhinja, trpezarija, WC, ostava, balkon, Stari Grad, Ul. Glo|ina. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 665-966, 061/199-845. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM adaptiran jednosoban stan, 40m2, ul. Pofali}ka (kod FDS). Tel. 065/294-840. GARA@A - Kranj~evi}eva ispod Konzuma, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. HITNO prodajem komplet namje{taj dvosobnog stana, dnevni boravak, spava}u sobu, kuhinju, mo`e se pogledati od 18 do 20 sati. Tel. 033/521-187. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM foto aparat Nikon FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

VOZILA
LAN DRO VER, du gi ben zi nac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355-350. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vra ta, re gis tro van do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla {te nog ser vi se ra. Tel. 063/317-923.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
VOZILA
ZA GOLFA alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996, 062/693-470. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. AUTOMOBIL Tojota — Carina, 2.000 godina 1,9, pre{la 130.000 km, ful oprema, extra stanje, 5.000KM. Mob. 061/205-235. ALFA 156 sw, 1.9 JTD dizel, registrovana pr. 10.2002, kupljena u PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. Tel. 033/537-949. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. [KODA fabija karavan 1.4 MPi, 2003. god. ugra|en plin, registrovana. Mob. 061/532-530. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,6 B, 1986. god. 47.000 KM jedan vlasnik nove ljetne i zimske gume, akumulator i auspuh 3.300 KM. Mob: 062/254-859. PRO DA JEM mo to cikl 125 ccm CHOP PER 15 KS nov, mar ke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845. DOBRO o~uvana Opel Askona. Mob. 061/547-716. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. [KODA suberb, 2009. god. 170 ks, ful opre ma, kas ko, re gis tro va na do 1/2012. cijena 40.000 KM. Mob. 061/227-752. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. CRT flat monitor, adi microscan 17, o~uvan i ispravan, veoma povoljno. Tel. 470-443. PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906914. KADA za kupanje, nova, komplet, jeftino. Tel. 033/228-710. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profe si onal ne, ve li~ina 44-46. Mob. 061/906-914. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ormane, vitrine, razhladne police, metalne, vage, kase Oliveti, reno. Mob. 061/958-001. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM Bajerove Ts trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190935. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. CIRKULAR (`eljezne nogare-bicikl (mu{ki i `enski rog). Mob. 061/337782. RADIJATORE aluminiske po rebru, 10 KM. Mob. 062/458-313. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM deviznu {tednju obveznice dionice ratna od{teta ispalta i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob: 063/351-572. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM dionice, certifikate, staru deviznu {tednju i ratne obveznice iz FBiH i RS-a. Isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM deviznu {tednju ratnu od{tetu, dionice firmi, fondova FBiH. Mob: 062/788-739. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 061/517-897. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM 100% najbolje pla~amo staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice iz F BiH i RS, isplata odmah. Mob. 062/206-118. KUPUJEM deviznu {tednju iz Federacije i R. Srpske, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM staru deviznu {tednju Ju go i Pri vre dne ban ka, is pla ta odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice svih firmi i fondova. dolazim na adresu. isplata odmah. Mob. 062/451-791. KUPUJEM deviznu {tednju robna od{tetu dionice firmi fondova FBiH i RS isplata odma. Mob: 061/264-364. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. MIKADO d.o.o. A. `aluzine, trakaste i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i Al. ROLETNE i har mo ni ka vra ta. Mob. 062/170-248, 066/613-584.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE na plemeniti lik moje drage profesorice

POVOLJNO vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata, tende i pvc-stolarija. Tel. 061/214-303. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna spremanja stanova i firmi. Itisoni 1m2/1KM, fir ma GLANZ. Mob. 061/350-688. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob: 061/513949. KLI MATI ZI RA NIM kom bi jem vr{im prevoz putnika na svim destinacijama. Mob. 062/214-690, 220402. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe, itisone, tvrde podove. Tel: 033/200-003 i 061/524-461. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. MOLERI profesionalci, nude usluge gletovanja, stolarija, tapete. Ozbiljni pozivi 061/219-768, 456-979. RADIM sve vrste molersko farbarske i druge poslove. Tel: 061-382-219. PROFESOR engleskog jezika sudski tuma~, prevodi. Tel: 033-465-938. Mob. 062-612-399. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. BRAVAR radi blindirana vrata po narud`bi, gitere, ograde, portale itd. tel. 061/221-668. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i ~as 6 KM. Tel: 033-621-976. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. PREVOZ putnika Sarajevo-more, novim lux kombi vozilima, klimatizirano, Neum-Pelje{ac, Dubrovnik i M. rivijera-Split, dolazimo na adresu. Mob. 062/213-645. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Tel. 061/274-872, 062/672-238. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227189. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453. PREKUCAVAM sve vrste radova na kom pju te ru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. MATEMATIKA profesionalno. Mob. 061/800-259. MOLERSKO farbarski radove radim sve i druge poslove. Tel: 061/382-219. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513948. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139034. VODOINSTALATERSKA radnja vodi adaptacije kupatila kao i opravke. Mob. 065/733-400. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625196, Ilid`a. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim tri me rom, re`em dra va. Mob. 062/332-230. KOMBIJEM vr{im prevoz razne robe, selidbe ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvo kril na, u bo ji drve ta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. PREVOZ putnika za neum i makarsku rivjeru, sa va{e adrese, udobnim klimatiziranim autom. Mob. 063/943445. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534231. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991.

prof. dr. RAIFA FESTI]
2002 - 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem va{a Amra Mahmutagi} sa porodicom
010

ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, kera mi ku, ri gips, mo le raj...Mob. 063/155-868. VODOINSTALATER vr{i opravke i ugradnju novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR vr{i opravke bojlera, TEA pe}i, indikatora i izradu novih instalacija. Mob. 061/222-228. UDOBNIM kombijem vr{im prevoz putnika, do 8 osoba, povoljno, prema moru i ost. destinacije, svakim danom. Mob. 061/903-526, 033/470-223. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz ga ran ci ju. tel. 033/718-405 i 061/156-728. PREVOZ putnika, Sarajevo more, novi luksuzni kombi, klimatiziran. Dolazi na adresu. Mob. 062/671-603. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244-417. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. VR[IM selidbe, prevoz robe, kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz godogov. Mob. 063/872-529. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telef. izrada tel. instalacija. Mob. 061/141-676, 204-805. DAJEM instrukcije iz matematike i statike, |acima i studentima. Tel. 526-945, 061/858-228. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 645-307. MOLERSKE usluge: kre~enje stanova, jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM. Mob. 062/073-760. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132.

ZAPOSLENJE
POTREBNE osobe od 22-35. god. iz svih gradova BiH za obavljanje podjele letaka. Dnevnice jako dobre. Tel: 066/033-451. POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

OSTALO
VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, du ga dla ka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM kontejner povoljno, izolacija, struja, dimenzije 6x2,50, na Kozijoj }upriji. Tel. 066/818-736, 065/384-167. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, dionice. Isplata odmah i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob. 061/175-237. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice u FBiH i RS, isplata i dolazak odmah na adresu. Mob. 063/595-640. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, najbolje pla~am, isplata i dolazak odmah. Mob. 061/375-634. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privredna banka, isplata odmah. Mob. 061/526-918.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
SJE]ANJE

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DU[AN (DMITRA) RADI^I]

SMAJIL KOVA^EVI]
27. 7. 2010 - 27. 7. 2011.

Supruga Vezirka, sinovi Senko i Fuad, unuci Alem i Adel, snahe Emina i Suada
25825

nakon kratke i te{ke bolesti preminuo 25. jula 2011. u 71. godini. Sahrana }e se obaviti 27. jula 2011. godine u 14 ~asova na gradskom groblju Miljevi}i - Isto~no Sarajevo. O`alo{}eni: supruga Dragica, sin Sa{a, snaha Jasmina, unuk Robert i unuka Maja, sestra Du{anka, brati~ne, brati}i, sestri~ne, sestri}i te porodice Radi~i}, Remi}, Obradovi}, Draganovi}, Pa{i}, [utalo, Golubovi}, Pandurevi}, Ljutaj, Mladenovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
25827

S tugom i bolom javljamo da je 25. jula 2011. godine iznenada preminula na{a voljena

USLUGE
STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. ELEKTRI^AR, popravka i ugradnja elektro instalacija. Mob. 061/901-646. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Mob. 065/733-400. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu lijepljivom trakom i podnim najlonima. Tel. 061/606-441. ^UVALA bi i opslu`ivala nepokretno lice. Mob. 062/569-444. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803255, 066/889-246, 033/213-040. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razuman na~in. Mob. 061/571-361. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970.

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

NADA (PETKA) BRADONJI]

MERA MUSTAJBEGOVICA KAPETANOVI], ro|. SALI]
27. 7. 2007 - 27. 7. 2011.

MUJO MUSTAJBEG KAPETANOVI]
22. 9. 1984 - 27. 7. 2011.

Sahrana }e se obaviti 27. jula 2011. godine u 13 sati na gradskom groblju Sveti Marko. O`alo{}eni: sin Igor, sestra Mira, brat Milan i snaha Nada, djeveri Zoran i Veljko sa porodicama, svekrva Radojka, porodice Draga{ i Milidrag
000

S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se va{e dobrote, ljubavi, plemenitosti i pa`nje koju ste nam poklanjali. Vje~no }ete biti u na{im mislima i srcima. Sin Ismet, k}erke Behija, Vasvija, Mu{a, Rabija sa porodicama, unu~ad, rodbina i prijatelji
4623

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM na{oj dobroj i plemenitoj priji Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ATIFI HAD@IKADUNI]
iz Doboja

SLAVKO (DRAGUTINA) BRE[KI

mr. sci. vet. MUHAMED SARAJLI]
27. 7. 2007 - 27. 7. 2011.

preminuo 25. jula 2011. u 62. godini. Sahrana }e se obaviti 27. jula 2011. godine u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Kristina, k}erka Dalida, unuk Ibrahim, porodice Bre{ki, Filipek, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. jezero br. 5/10.
000

Supruga Fersada, sinovi Izedin i Nermin sa porodicama
25826

Jedna godina bez Tebe

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.vil la-bi an ca-ne um.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon:387(0)36 884-125, Fax:387(0)36 884-128.

Porodice Begovi}, Hondo, Descarpentries i Dizdarevi}
4651

OREBI] centar, iznajmljujem apartmane nove, parking, klima. TV satelit. Tel. 039/702-179 i 00385 921 283-617. OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359. U PRELIJAPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugodno se odmorite. Tel. 00387 20 713-884 i Mob. 061/252-782.

NEUM apartmani blizu mora. Mob: 063/350-149 i 036/880-320. IZDAJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora. Mob. 063/219-027, Kemo. IZDAJEM apartmane u Trpnju na Pelje{cu. Tel: 0038520743416. DU BRO VNIK — La pad iz da jem apartmane za 2,4 i 6 osoba vlastiti parking povoljno. Tel: 0038598244031. NEUM, sobe sa kupatilom, apartmani 50m od mora, klima, parking, TV, kuhinje — Miralem. Tel. 036/884-477 i Mob. 061/185-160.

PODACA — Makarska rivjera, iznajmljujem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, 200m od pla`e. Tel. 00385 21 699-170. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 0038520691493 i 00385989974826. MAKARSKA rivjera — Mali Drvenik, pla`a na Borovu, {uma, sobe povoljno. Tel. +38521628184. ODMOR na Bristu, uz vrlo povoljne cijene soba i apartmana. Tel. 0038521699179.

SLOBODANKA CURI] KECMAN
dipl. ing. chem.
27. 7. 2010 - 27. 7. 2011.

NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villa-grazzia.ba e-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0)61 138 007.

Tvoji najmiliji
4639

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BAHRIJA (AVDE) PEPI], ro|. ]UR^I]

preselila na ahiret u utorak, 26. jula 2011, u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. jula 2011. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Mirza, k}erka Munira Mira, unuka Mirna, zet Sulejman, snaha Aida, sestra Suada, brati~ne, sestri} i sestri~na, te porodice Pepi}, ]ur~i}, Hajrulahovi}, ^avki}, Muhi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, Ul. hrasni~ka 40/I, Hrasno. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred piljare Dan-no} - preko puta Robot komerca u Hrasnom, sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
4646

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na

na{oj dragoj mami i majkici

ENVERA [EHOVI]A
i bra}u

BAHRIJI (AVDE) PEPI], ro|. ]UR^I]

ZAHIRA I ESADA PANJETU
koji su svoje `ivote ugradili u temelje na{e dr`ave.
Njeni najdra`i: Mirza, Munira Mira, Mirna, Sulejman Sule i Aida. Zauvijek si ostavila pe~at u na{im `ivotima, svojom neiscrpnom ljubavlju, pa`njom i toplim rije~ima. Uvijek si bila uz nas, u lijepim i te{kim trenucima, te si znala obasjati svaku prostoriju svojim osmijehom kada bi u{la u nju.

Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i ministar
001

Volimo te do kraja.
4644

Dvadeset sedmog jula 2011. navr{ava se devet godina od kada nije sa mnom moja voljena majka

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dvadeset sedmog jula 2011. navr{ava se petnaest godina od smrti na{eg dragog

na na{e najmilije

IBRAHIMA (HASANA) DEDI]A
U na{im si srcima i mislima.

RAIFA FESTI]
Vje~no }e{ biti u mom sje}anju. K}erka Amela
4597

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
4642

AHMO BRAVI] BRAVO
1910 - 1978 - 2011.

]AMIL BRAVI] BRAVO
1953 - 1993 - 2011.

SJE]ANJE

na radnog kolegu i velikog prijatelja

Supruga i majka Alma, sa djecom i njihovim porodicama
4622

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

Umrla je na{a draga kolegica

SAVUDA TRNKU

SELMA TASLAMAN
Ostavila je neizbrisiv trag u razvoju srednjeg stru~nog obrazovanja. S tugom i po{tovanjem,

.

Kolege: Mina, Maida, Zoran, Samer, Kemal i Hido
4647

Marinka, Esma i Hasnija
4649

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
SJE]ANJE na na{eg dragog tetka, zeta i bad`u

Danas se navr{ava godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

ISLAM ([ERIFA) VRANI]
dipl. el. ing.

ISKA VRANI]A
27. 7. 2010 — 27. 7. 2011.

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet. S ljubavlju, njegovi: D`enana, Emir i Faruk
4611

Sa ljubavlju, Na|a, Naida, Ilvana i Zahir
4611

SJE]ANJE na na{eg dragog

Danas se navr{ava godina otkako nije sa nama na{

ISKA
27. 7. 2010 — 27. 7. 2011.

ISKO VRANI]

Uvijek }emo te s ponosom spominjati i sje}ati se topline i prijateljstva koje si imao za nas i na{e roditelje. S ljubavlju i po{tovanjem, Ida Had`i}, Dina Divovi}, Tarik Bi~ak~i}, Tahir Bi~ak~i} sa porodicama
4611

Svojim preranim i iznenadnim odlaskom ostavio je veliku prazninu u na{im srcima. Neizmjerno nam nedostaje. Njegovi: Elma, Sutko i Selma Selimovi}
4612

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HABIBA (ADEMA) BOSTAND@IJA, ro|. JA@I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 25. jula 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. jula 2011. godine, u 17 sati na mezarju Hambina carina — [iroka~a. O`alo{}eni: k}erka Jasna, zet Nuno, unuk Haris, sestra Hiba, snaha Behka, brati} Edin, sestri} Senad i sestri~na Selma sa porodicama, te porodice Bostand`ija, Ja`i}, Isakovi}, Granulo, [urkovi}, Bozalija, Ahmethod`i}, ]emo, ^opra, Brkan, Biber, Ja{arevi}, Halilovi}, Krupalija, Ohranovi}, Mulabdi}, Hodo, Smaji}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati, Komatin 19. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SUADA (MUSTAFE) HAND@I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 25. jula 2011, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. jula 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Zijad, k}erka Alisa, sin Adis, sestra Mirsada, zet Jasmin, snaha Emina, unuci Adriano, Adin, Adriana i Amina, djever Nusret, jetrva Kumrija, djeveri} Mirel, sestri~na Nerma, zaove Majda sa suprugom Halidom i njihovom djecom Amelom i D`ud`om, Meliha sa suprugom Mikijem i njihovom djecom Rijadom i Elmom, prija Gordana sa djecom Amrom i Amerom, prija Emira i prijatelj Jusuf sa djecom Nerminom i Elmedinom, te porodice Hand`i}, Komarica, Zaimovi}, Gud`evi}, Ali{ahovi}, \ulbi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Hamida Svrze br. 2.
000

D@EHVA KONDO, ro|. KLAPUH

preselila na ahiret u ponedjeljak, 25. jula 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. jula 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13 sati iz Ulice novopazarska (stara okretaljka) sa stajanjem na Otoci i Stupu, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Fadil i Adil, k}erke Fadila, Razija i Adila, snahe [emsa i Meldina, zetovi Nusret, Behudin i Ismet, bra}a Zajko i Muradif, sestre Devla i Dragija, unu~ad Adnan, Adis, Admir, Amina, Amela, Anela, Armin, Faris, Ned`ad, Esad, Elzana i Emir, te porodice Kondo, Klapuh, Ali}, [ehi}, Divljanovi}, Be{i}, Husi}, Babi}, Dikonja, Klinac, [ehovi}, \uderija, Nurak, Taran~i}, Karlica, Pucar, Hrustem, Nogo, \ur|evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici novopazarska br. 516.
000

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Dvadeset sedmog jula 2011. navr{ava se devet godina od kada nas je vje~no napustila na{a draga

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dvadeset sedmog jula 2011. navr{ava se godina otkako nije nakon 61 godine braka sa nama na{ dragi suprug i tata

prof. dr. RAIFA FESTI]

MUHAMED SPAHO

Hvala ti za sve godine zajedni{tva.

Porodica Festi}
Tvoji: supruga Lila, sinovi Zijad i Erduan sa porodicom
4597 71300

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

ADNAN ADI KAPID@I]
27. 7. 1993 - 27. 7. 2011.

Zauvijek si u na{im srcima. Otac Enver, majka Zlata, brat Admir i sestra Almira sa svojim porodicama
4637

`elj. slu`benik 27. 7. 1985 - 27. 7. 2011.

STJEPANA MARTINOVI]A

KATU MARTINOVI], ro|. JERKI]
3. 8. 1949 - 3. 8. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi i k}erke sa obiteljima Martinovi}, Bu{i}, Nikoli} i Pehar
4634

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava godina od smrti na{e drage ujne

Dvadeset sedmog jula navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nisi sa nama, draga majko

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

prof. RAZIJA VILA
12. maj 1999 — 27. juli 2011.

prof. dr. ALIJA VILA
27. juli 2010 — 27. juli 2011.

SLOBODANKE CURI] – KECMAN
27. 7. 2010 — 27. 7. 2011.

DRAGICE (MARKA) GLU[AC
U nama je tuga i velika bol, praznina iza tebe duboka, a misao nikada vi{e sa nama je prete{ka. Ostaju nam divna sje}anja na tebe, tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost, majko; znaj, nikad ne}e{ biti zaboravljena. Voljet }emo te zauvijek i sje}ati se dok i mi postojimo. Tvoji najmiliji: k}erka, unuk, praunuka Lena, Tanja i Goga. Tog dana u 10.30 sati posjetit }emo grob, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
4606

Sretni smo i ponosni {to smo imali roditelje kao {to ste vi. Sa ljubavlju i po{tovanjem, porodica
001A

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{oj dragoj

Danas, 27. jula 2011, navr{ava se dvadeset godina od smrti na{eg tate i dede

Jelena i @eljko
4641

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

[TEFICI TODOROVI]
Od Mije, Katice, Franje i Dragane
"AX"

STRAHINJA (TRIFKA) MI]EVI]

S ljubavlju i po{tovanjem, obitelji Krtali}, Kujund`i} i Mi}evi}
25823

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

Na dana{nji dan prije 50 godina, 27. jula 1961, u najte`oj katastrofi u istoriji Aerokluba Sarajevo, za vrijeme aeromitinga na Sokola~kom polju, pred hiljadama posjetilaca, u sudaru dva aviona Aero-2 poginuli su na{i ~lanovi

LADISLAV BRACO MILETI]

\OR\E CIKE [AVIJA

DRAGI] PAVLOVI]

EMIL ^ASAR
001A

Neka im je vje~ni mir i nebo plavo

SJE]ANJE na na{eg dragog

MUSTAFU (OSMANA) MEHMEDBA[I]A
dipl. pravnik u penziji
27. 7. 2004 - 27. 7. 2011.

Supruga Nevzeta i djeca Sead i Mirna sa porodicama
4346

SJE]ANJE

Dvadeset osmog jula 2011. godine navr{i}e se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka

NERFID (IBRAHIMA) MUJI]
27. 7. 1997 - 27. 7. 2011.

MUBERA SAND@AKTAREVI], ro|. ZILD@O

Tevhid (sedmina) }e se prou~iti 28. jula 2011. godine, ~etvrtak, u 17 sati u ku}i `alosti, Ni`e banje broj 4/3. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
88104

Uvijek }e biti sa nama, u na{im mislima i srcima. Njezini: k}erka Emina, sinovi Faruk i Nerkez sa porodicama
4617

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE na drage roditelje

SJE]ANJE

ZDRAVKO GALI]
27. 7. 2001 - 27. 7. 2011.

D@EVAD VALJEVAC
27. 7. 1988 - 27. 7. 2011.

STANIMIRKA MARKI^EVI]
S ljubavlju i sjetom, ~uvam uspomenu na tebe. Tvoja supruga Mirjana
4619

SLOBODAN MARKI^EVI]
27. 7. 1996 - 27. 7. 2011.

26. 8. 1990 - 26. 8. 2011.

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, sin Petar sa porodicom Porodica
4604 25769

58

PREDAH

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Vrlo ste entuzijasti~ni i vrijedni pa }ete uz minimalan trud dovr{iti mnogo posla. Iskoristite dana{nji nalet energije kako biste unaprijed obavili zadatke za koje mislite da bi vam mogli zadavati probleme. Iznenadan susret ostavit }e vas bez daha. Osoba koju upoznate impresionirat }e vas ne samo izgledom i {armom ve} i sli~nim stavovima. Iskoristite dan za sport i rekreaciju. Tra`it }ete kakav dodatni na~in za zaradu. Razmi{ljat }ete o investiranju u dionice, pozajmici, ili }ete po~eti listati oglasnike u potrazi za honorarnim poslom. Uku}ani }e vam bez posebnog razloga i}i na `ivce pa }ete dru`enje s njima svesti na najmanju mogu}u mjeru. Ukoliko niste zadovoljni odrazom u ogledalu, posjetite frizera ili obnovite garderobu. Izra`ene komunikativne vje{tine pomo}i }e vam da se iska`ete u poslovima koji podrazumijevaju rad s ljudima, prodaju ili neki drugi vid komunikacije. Dan je kao stvoren za romantiku i nova ljubavna iskustva. Imate li partnera, rezervirajte ve~ernje sate za intimnu ve~eru. Samci }e biti okru`eni udvara~ima koji }e se boriti za njihovu naklonost. Hroni~ne smetnje koje vam ve} neko vrijeme zadaju probleme ubla`it }e se ili potpuno povu}i. Koncentracija vam je u padu, stoga se danas nemojte baviti suvi{e odgovornim i va`nim zadacima. Ne}ete biti previ{e motivirani za posao te }ete jedva do~ekati kraj radnog vremena. Ne}e vam odgovarati velika dru{tva pa }ete vrijeme najradije provoditi u samo}i. U`ivat }ete u laganom {tivu ili gledanju filma koji }e vam pomo}i da se malo opustite. Bol u vratu ili le|ima bit }e povezana s lo{im polo`ajem prilikom spavanja. Pru`it }e vam se prilika da poslovne zamisli predstavite finansijski dobro potkovanim osobama. Predstavite se u {to boljem svjetlu kako biste ve} na samom po~etku uspjeli pridobiti njihovu pa`nju. Raskinut }ete sve odnose s osobama koje vas sputavaju. Spremni za nove po~etke, bit }ete pristupa~ni i pa`ljivi. Izvrsno je vrijeme da uradite neke promjene. Posjetite frizera, a prijat }e vam sve vrste manjih kozmeti~kih zahvata. Nadre|eni }e imati velika o~ekivanja, no vama }e biti iznimno te{ko koncentrirati se na rad. Misli }e vam ~itavog dana nekud lutati pa }ete uspjeti dovr{iti samo one zadatke koje zbog vremenskih rokova ne mo`ete izbje}i. U va{em }e domu vladati napeta atmosfera. @estoke sva|e s partnerom i prijetnje razlazom ne}e biti bezazlene, stoga nastojte posti}i neko kompromisno rje{enje. Nervozni ste i napeti. Elokventni i {armantni, ostvarit }ete velike rezultate ukoliko se bavite trgovinom ili turizmom. Sjajnom sposobno{}u uvjeravanja bez problema }ete stjecati nove klijente i zadr`ati povjerenje ve} postoje}ih. Svojom senzualno{}u i pojavom mamit }ete uzdahe suprotnog spola. Nije isklju~ena ni avantura koja mo`da ne}e biti dugog vijeka, ali }e vam zato priu{titi nezaboravne trenutke. Zadovoljni ste sobom i izgledom. Ne}ete imati vremena za predah. Nadre|eni }e ~itavog dana nadgledati va{ rad i tjerati vas da budete {to br`i i efikasniji. Ljubomorni i posesivni, ne}ete imati nimalo povjerenja u partnera. ^im se do~epate prilike, provjeravat }ete mu mobitel ili e-mailove u potrazi za inkriminiraju}im dokazima prevare, koje }e ipak biti samo plod va{e ma{te. Napeti ste i lo{e se nosite s stresom, {to bi moglo dovesti do brojnih psihosomatskih smetnji. Ukoliko ne `elite izgubiti podr{ku okoline, prestanite drugima nametati mi{ljenje i gledajte vlastita posla. Reagirat }ete suvi{e burno na svaku sitnicu i partnerovu nespretnu izjavu. U `aru sva|e neki od vas }e ~ak zaprijetiti raskidom veze, {to }e odmah i po`aliti. Poku{ajte se malo pribrati i pre{utjeti neke stvari koje vas nerviraju. Oja~ajte imunitet uzimanjem vitaminskih dodataka prehrani. Na poslu }e vas do~ekati promjene koje ne}ete do~ekati ra{irenih ruku. Nove obaveze ili dodatna zadu`enja umanjit }e vam motivaciju, no brzo }ete shvatiti da vam je to prilika za napredovanje, a mo`da i bolju zaradu. Budete li previ{e uslu`ni, nemojte se iznenaditi ako vas okolina po~ne iskori{tavati. Vrijeme je da potrebe stavite na prvo mjesto. Zbog pada imuniteta, bit }e te skloni prehladama i upalama. Naklonost {efova i potencijalnih klijenata stjecat }ete {armom i biranim rije~ima. Neki }e uveliko posezati za laskanjem ukoliko shvate da }e im ono omogu}iti bolju poziciju. Bogati dru{tveni `ivot rezultirat }e prilikom da nai|ete na osobu koja }e vas brzo privu}i spontano{}u, vedrinom i neodoljivim izgledom. U sjajnoj ste formi, no ne}ete uspjeti izbje}i povremene promjene raspolo`enja. Bavite li se poduzetni{tvom, razmi{ljat }ete o najboljem na~inu za u{tedu novca. Mnogi }e poku{ati u{tedjeti smanjenjem pla}e zaposlenicima ili ~ak otkazivanjem poneke saradnje. Va{e nepredvidljivo pona{anje bit }e glavni povod brojnim ljubavnim sva|ama. Partneru ne}e biti lako trpjeti va{e promjene raspolo`enja, zbog ~ega }e {to vi{e vremena nastojati provesti izvan ku}e. Izbjegavajte bilo kakve zahtjevnije aktivnosti.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: fasada, amater, kanali, eranos, tika, t, al, sto, ade, af, carska vodica, apatrid, ilin, vrsan, astat, titl, agrar, i, ale, olib, hon, }, para}in, lt, as, ras, jakir, nikad, najava, istraga, amid, nika, strmina.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas prete`no sun~ano i toplije, a samo }e u sjevernim predjelima ujutro biti umjereno obla~no. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 11 do 16, maksimalna dnevna od 25 do 30°C. U toku no}i naobla~enje. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne prete`no sun~ano. Puha}e slab, zapadni vjetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 26° C.

Danas u ve}em dijelu Evrope nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a najve}a koli~ina padavina o~ekuje se u Italiji. Prete`no sun~ano u Portugalu, [paniji i na Balkanu, a umjereno obla~no u Velikoj Britaniji. Maksimalna temperatura kreta}e se od 21 u Londonu do 34 u Atini i Moskvi, a najtoplije }e biti na jugu evropskog dijela Rusije, do 37°C. Na Balkanu prete`no sun~ano, poslije podne u Hrvatskoj i Bosni umjereno obla~no. Maksimalna temperatura od 25 na zapadu, do 35°C na jugu poluostrva.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
CINEMA CITY
PROLAZ ZA VAN / TR^I ZA @IVOT
po~etak u 15 sati.

srijeda, 27. juli 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

EVERGREEN
Izlo`ba “Zlatna era Hollywooda“, za posjete je u Ulici Avdage [ahinagi}a 6, otvorena do 30. jula. Izlo`ba je rezultat projekta {est mladih glumaca u saradnji sa fotografom Ivanom Hrka{em i pod mentorstvom profesora Bojana Had`ihalilovi}a.

SUPER 8
avantura, triler, re`ija: J. J. Abrams, uloge: Joel Cour tney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler, po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

BANJA LUKA

IZGUBLJEN U AFRICI
po~etak u 18 sati.

PUN(A) / NEVIDLJIVE @ICE
po~etak u 20.30 sati.

KINA
CINEMA CITY
MEDVJEDI] WINNIE
animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 11.30 sati.

BIJELI, BIJELI SVIJET
po~etak u 14.30 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija “15 godina“, autora Jima Marshalla, za posjete je otvorena do 28. jula.

TRANSFORMERSI 3
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 22.30 sati.

GREEN GROUND GIRLS
po~etak u 19 sati.

LOVAC
po~etak u 21.15 sati.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2 DIO
fantasti~na avantura, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson... po~etak u 13, 18.30 i 21.15 sati.

BH STUDENTSKI 2
po~etak u 11 sati.

BH STUDENTSKI 3
po~etak u 14 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

TRANSFORMERSI 3
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 13.10, 17.10 i 20.15 sati.

KROKODILI UZVRA]AJU UDARAC
po~etak u 17 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

NOVI TOKOVI KRATKI 3
po~etak u 19.15 sati.

MOTEL NANA
po~etak u 21.45 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

PINGVINI GOSPODINA POPPERA
komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, Angela Lansbury, Madeline Carroll, Dominic Chianese, James Tupper, Philip Baker Hall, Kelli Barrett, Maxwell Perry Cot ton, Pepper Binkley, Mat thew Wolf, Danielle McKee, Joshua Rush, Jeff Lima, po~etak u 16.45, 17.45, 19.45, 20.45 i 21.45 sati.

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2
fantazija, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Car ter, Alan Rickman, Emma Thompson... po~etak u 15, 17.45 i 20.30 sati.

DVORANA OP]INE NOVI GRAD
MA^AK U PARIZU
po~etak u 12 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

LJETNO KINO NOVI GRAD
IMAMO PAPU
po~etak u 21 sat.

TUZLA

HANA
akcija, triler, re`ija: Joe Wright, uloge: Eric Bana, Cate Blanchett, Saoirse Ronan, Olivia Williams... po~etak u 17.30 i 20 sati.

LA[KO SUMMER NIGHTS
CINEMA KOMUNISTO
po~etak u 21.30 sati.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Jamie Chung, Ed Helms, Justin Bar tha, Ken Jeong, Todd Phillips, Mike Tyson, Tanner Maguire, Jordan Bobbitt, Aedin Mincks, Sondra Currie, William A. Johnson, Dylan Boyack, po~etak u 22.30 sati.

GALERIJE
MAK
Izlo`ba "Acrylic" Branke Jadri}, za posjete je otvorena do 30. jula, a mo`e se pogledati svaki dan od 10 do 19 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

PINGVINI GOSPODINA POPPERA
komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury... po~etak u 12, 14, 16, 18 i 20 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

NOVI HRAM
Izlo`ba "Iz `ivota in`injera D. M." Isaka Berbi}a za posjete je otvorena do 28. jula, svakog dana osim subote, od 15 do 19 sati.

BO[NJA^KI
Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800.

HANNA
akcijski SF, re`ija: Joe Wright, uloge: Eric Bana, Cate Blanchett, Saoirse Ronan, Olivia Williams... po~etak u 18.45 sati.

FESTIVALI
Ba{~ar{ijske no}i

PARK ATMEJDAN
Radionica za djecu "Zvjezdice za Evropu", Fondacija lokalne demokratije, po~etak u 18.30 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM BLACK BOX
Izlo`ba fotografija pod nazivom “Dvojnost..?!” sarajevskog umjetnika Erola ^olakovi}a [ehi}a. Koncept izlo`be obuhvata period [ehi}evog `ivota u Evropi i na prostorima biv{e Jugoslavije, a za posjete }e biti otvorena do 31. jula.

ZENICA

X-MEN: PRVA GENERACIJA

BIHA]

BO[NJA^KI INSTITUT
Koncert guda~kog kvarteta Dominant iz Rusije, po~etak u 20 sati.

SARAJEVO FILM FESTIVAL

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

LJETNO KINO !HEJ
JANE EYRE
po~etak u 21 sat.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2 DIO
avantura, fantazija, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Car ter, Alan Rickman, Emma Thompson, po~etak u 14.30, 17.30 i 20 sati.

NARODNO POZORI[TE
PROTRA]ENA MLADOST
po~etak u 9.30 i 20 sati.

KINA
UNA
TRANSFORMERSI 3

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

akcija, avantura, re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 22.30 sati.

LOVERBOY
po~etak u 11.30 i 22.30 sati.

TRANSFORMERSI 3
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 15.45 sati.

TAKMI^ARSKI KRATKI 2
po~etak u 14 sati.

NA[ DUBOKI O^AJ
po~etak u 16 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

DJEVERU[E
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 18 i 21 sat.

MEETING POINT
I BI VOLJA BO@JA / EL VARAL
po~etak u 12 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba Milene Pavlovi} Barilli za posjete je otvorena do 30. jula.

DJE^AK S BICIKLOM
po~etak u 15 sati.

LO@A^
po~etak u 18 sati.

NOVI TOKOVI KRATKI 1
po~etak u 23.30 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba OTISCI UTISCI, stotinu grafi~ara Bosne i Hercegovine i Hrvatske, realizovana je u saradnji sa Galerijom Bresan (Split, Hrvatska).

AKO MI SE FU]KA, FU]KAM
komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Terry Crews, Jessica St. Clair... po~etak u 16, 18.30 i 21 sat. socijalna drama, re`ija: Florian Serban, uloge: George Pistereanu, Ada Condeescu, Mihai Constantin... po~etak u 20.30 sati.

VATROGASAC
U SUPROTNOM PRAVCU
po~etak u 21 sat.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. juli 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Lornina {utnja
DRAMA
Re`ija: Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne Uloge: Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, Alban Ukaj

DRAMA
Re`ija: Danis Tanovi} Uloge: Colin Farrell, Paz Vega, Branko \uri}, Jamie Sives, Kelly Reilly, Christopher Lee, Mozaffar Shafeie, Luis Callejo

HIT
DANA
23.34
HRT 1

20.30
BHT

Da bi postala vlasnica kafea, mlada Albanka Lorna, koja `ivi u Belgiji, postaje `rtva neobi~nog plana mafija{a Fabija. Fabio inscenira la`ni brak izme|u nje i Klaudija. Ovaj brak omogu}i }e joj da dobije belgijsko dr`avljanstvo. Ali, postoji i plan da se uda za ruskog mafija{a, koji je spreman da da veliki novac. Me|utim, da bi se drugi brak ostvario, Fabio planira da ubije Klaudija. Da li }e Lorna mo}i da {uti?

Mark Walsh priznat je irski fotoreporter, odva`an je i ~esto odlazi na opasne ratne terene. Kada izbiju nemiri u Kurdistanu, na prijedlogu svoje {efice odlazi tamo sa svojim kolegom Davidom, iako su njihove `ene protiv toga. Kada se Mark bez Davida vrati u domovinu, ne mo`e se smiriti ni vratiti u normalu. Zbog toga njegova `ena Elena odlu~i pozvati svojega djeda, psihoterapeuta Joaquina da mu pomogne...

Slomljeni zagrljaji
DRAMA/TRILER
Re`ija: Pedro Almodóvar Uloge: Penélope Cruz, Luís Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez

00.10
BHT

Jedan ~ovjek `ivi i radi u mraku. Prije 14 godina do`ivio je te{ku saobra}ajnu nesre}u u kojoj je, uz vid, izgubio i ljubav svog `ivota - Lenu. Imao je dva imena. Jedno je Harry Caine, povremeni pseudonim. Drugo je Mateo Blanco, njegovo pravo ime koje koristi svakodnevno i kojim potpisuje svoje filmove. Poslije nesre}e Mateo preuzima svoj pseudonim, Harry Caine. Jedne no}i njegov prijatelj Diego do`ivi nesre}u i Harry se odlu~i brinuti o njemu.

SERIJE

Kad stranac pozove
HOROR
Re`ija: Simon West Uloge: Camilla Belle, Tommy Flanagan, Katie Cassidy, Tessa Thompson

Gorko-slatko
16.30 BHT
Lu}ija je zabrinuta jer njen otac krije da ima zdravstvenih problema. ^ak je i doktorima zabranio da sa njom pri~aju o tome. Jedina nada joj je Federiko, koji provodi vi{e vremena sa Karmelom. Turi te{ko podnosi {to su Rozi i Ra{id u vezi.

Ljubav i kazna
21.30 FTV
Slomljen E{refovom smr}u, Sava{ donosi odluku - sa Javuzom treba {to prije razrije{iti sve {to treba da se rije{i. Koliko je to potrebno zbog njega i Jasemin, toliko je i zbog njegove djece i budu}nosti. U namjeri da to rije{i jednom za sva vremena, on dolazi do mjesta gdje se Javuz krije. Jasemin se pribojava Sava{evih poteza kojima bi mogao ugroziti njihovu djecu i dom...

Ukradeni `ivoti
20.05 TV1/MRE@A
Galicijini ljudi plja~kaju ran~ te savladavaju Astora, Nachu, Anu i kuhinjsko osoblje. Bautista govori Patu da pozove policiju i izvede goste. Bautista hvata dva razbojnika. Policija sti`e i hapsi ostale razbojnike. Dante saop}ava Astoru da je osoba koja istra`uje Alejandrin slu~aj Bautista Amaya i da ima sestru. Astor tra`i od njega da je neubije dok ne sazna za ~im Bautista traga...

00.15
PINK

Za tinejd`erku D`il to je bio savr{en posao, ~uvanje djece, fri`ider je pun, djeca spavaju. Ali onda zazvoni telefon i prete}i glas upita: "Jesi li pogledala kako su djeca?" Zaklju~ana u velikoj, neobi~noj ku}i, s uga{enim svjetlima i navu~enim zavjesama, D`il u panici zove policiju koja otkriva da je poziv upu}en iz te ku}e. D`il tr~i na sprat da pogleda kako su djeca, a ono {to je trebalo biti mirna no} ~uvanja djece uskoro }e se pretvoriti u najgoru no}nu moru.

FILMOVI

Kico{i
KOMEDIJA
Re`ija: Penelope Spheeris Uloge: Jon Cryer, Daniel Roebuck, Flea

Bitka na Neretvi Trka za `ivot
KOMEDIJA
Re`ija: Judd Ehrlich

22.40
TV1

RATNI

Re`ija: Veljko Bulaji}

13.55 FTV

Oni su tra`ili ameri~ki san a nai{li su na ameri~ku no}nu moru. Dva pankera iz velikog grada putuju svijetom su staroj bubi. @ele osvetiti prijatelja koji je ubijen. Upoznaju}i razli~ite ljude na putovanju, stekli su mnogo neprijatelja. Me|utim, u pomo} sti`e i mlada djevojka.

23.05 OBN

Bez ekscentri~nog @idovskog doseljenika iz Pensilvanije, New Yor{ki maraton jednostavno ne bi postojao. Ehrlichov zabavni karakter i pozivni duh umnogome su mu doprinijeli da se sjajno sna|e u New Yorku. Energija ovog ~ovjeka stvorila je jedan od njeve}ih sportskih doga|aja na svijetu - „Trku za `ivot“.

Po~etkom 1943. njema~ki generali su po~eli, po Hitlerovom li~nom nare|enju, provo|enjem plana Vajs za uni{tenje partizanskih jedinica. Pritisnuti daleko nadmo}nijim neprijateljem, partizani, sa Vrhovnim {tabom i 4.500 ranjenika i tifusara, na{li su se opkoljeni u dolini Neretve. Ostao je samo jedan most na ~ijoj drugoj strani su ~ekale jake neprijateljske snage, pripremaju}i se za masakr ranjenih boraca i bespomo}nog naroda. Tito je naredio da se sru{i most...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.15 Podsjetnik za 27. juli 09.45 Spretno sretno, TV igra 10.10 Orlovi rano lete 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.55 Bitka na Neretvi, film 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se Nina, serija 17.50 Dnevnik, najava 18.50 Dnevnik, najava

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Gastronomad Mala TV 09.30 Bo u pokretu, crtana serija 09.55 Nodi, crtana serija 10.10 D`ekersi, crtana serija 11.05 Robin Hud 2, serija 12.00 Dnevnik 1 12.25 Iz riznice Zemaljskog muzeja BIH, dok. program 12.35 Koncert 14.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 14.15 Rezovi, serija 15.00 Majstor i Margarita, serija 16.00 Reporta`a 16.30 Srpska danas Prijevremeni izbori za na~elnika op{tine Travnik, hronika 17.05 Crna Guja, serija 17.45 Non - stop, serija 18.20 Gastronomad

HAYAT
06.00 07.00 07.20 08.00 08.10 08.30 08.50 09.00 09.10 09.25 09.50 10.15 10.45 11.10 11.30 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.48 15.00 15.25 Horizonti, dok. program Felix bebe, crtani film Taina, serija Muzi~ki program Hayatovci, dje~iji program Fifi, crtani film Kenny the shark, crtani film 8.ep. Bumba, crtani film Garfield, crtani film Lijeni grad, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Sirene, crtani film Bakugan, crtani film Taina, serija Bestseller Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Najbolje godine, serija Miljenica, serija Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Bestseller Top Shop Moje drage kom{ije, serija, 18. ep.

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.30 Odlazak u svemir, dok. serijal 08.00 Vijesti 08.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.35 Ma~ak Mika, crtani film 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, serija 10.00 Vijesti 10.05 Zdravlje, dok. pr. 11.00 Biznis vijesti 11.10 Zvijezde SFF-a sa TV1, u`ivo prenos 12.00 Vijesti plus 12.20 TV1 ordinacija 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija 14.05 Igra, serija 15.00 Vijesti 15.05 Ekstremni sportovi, zabavni serijal 15.30 Ostrvo kornja~a, crtani film 15.55 Biznis svijeta 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info-program 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Lola, telenovela

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Baletani, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 16/43 09.40 Nau~na postignu}a, 38/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, serija, 84/125 11.05 Moja mala kuhinja 11.15 Godine prolaze, serija, 47/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Zajedno, sedma i osma umjetnost: 17. Sarajevo Film Festival, hronika (r) 12.45 Kod ku}e je najbolje: Filmska muzika, show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 151/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 18/71 15.30 Robot Robi, animirana serija, 43/52 15.40 Mini school 15.55 Zlatna jabuka i 9 paunica, serija, 2/2 16.30 Gorko-slatko, serija, 152/229 17.00 Boje u nizu, strana dok. serija, 4/10 17.30 Zajedno, sedma i osma umjetnost Festivalska pozornica, u`ivo 19.00 Dnevnik Sport 19.30 Zajedno, sedma i osma umjetnost Crveni tepih, u`ivo 20.05 Zajedno, sedma i osma umjetnost: BHT 1 Exclusiv: Cary Joji Fukunaga, reditelj i Simon McBurney, glumac, intervju 20.30 Lornina {utnja, film 22.15 BHT vijesti 22.35 Business News 22.45 Zajedno, sedma i osma umjetnost: 17. Sarajevo Film Festival, hronika 23.15 Dijete svjetlosti, serija 00.10 Slomljeni zagrljaji, film

Ne daj se Nina
SERIJA

Crna Guja
SERIJA

Bumba
CRTANI FILM

Eliza
09.00
SERIJA

Lola
09.05
Biznis vijesti Superstars, dok. pr. Igra, serija (r) Najava dnevnika SFF, crveni tepih, u`ivo prenos Dnevnik TV1 Ukradeni `ivoti, serija Igra, serija Vijesti plus Kico{i, film Pono}ne vijesti plus Slatkorje~ivi, film No}ni program Dnevnik TV1 (r) Zvijezde SFF-a sa TV1 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em, sportska em. Biznis vijesti Hrane svijeta, dok. program o odje}i Pono}ne vijesti plus (r) Biografske pri~e, em. o poznatim
SERIJA

17.25

17.05

15.00

19.17 Harveytoons, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show, vanredno kolo 21.29 Dnevnik, najava 21.30 Ljubav i kazna, igrana serija, 88. ep. 22.25 Dnevnik 3 23.00 Podsjetnik za 27. juli 23.20 Ezel, serija 01.05 Vrijeme je za bebe, 8. emisija 01.35 Viza budu}nost, serija 03.00 Dnevnik 3 (r)

18.35 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, rijaliti {ou 19.10 Pri~e veterinara Boleta, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.15 Robin Hud 2, serija 21.10 Mjesto zlo~ina, Majami 8, serija 22.00 An|eli u Americi, serija 23.00 Dnevnik 3 23.22 Sport 23.27 Finansijske novosti 23.35 Za dlaku, film 01.10 Mjesto zlo~ina, Majami 8,serija 01.50 Rezovi, serija 02.30 Dnevnik 2 02.55 Reporta`a 03.15 An|eli u Americi, serija 04.05 Crna Guja, serija 04.35 Non - stop, serija 05.05 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, rijaliti {ou 05.35 Muzi~ki program

16.55 Suze Bosfora, serija 17.42 Biometeorolo{ka prognoza 17.45 Taina, serija 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7, info. emisija 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 21.30 @enski razgovori, zabavni program 22.15 Mean Machine, film 00.05 Seks i grad, serija 01.05 Miljenica, serija Reprizni program 02.00 Vijesti u 7 (r) 03.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 04.30 Seks i grad, serija 05.30 Muzi~ki program

18.15 18.20 18.45 19.00 19.30 19.30 20.05 21.15 22.15 22.40 00.20 00.35 01.58 02.03 02.40 03.30

04.17 04.26 04.50 05.05

15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Zumba Zumba, zabavni program 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Osveta sa klupe, film 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand parada, muzi~ki program 23.30 Dok nas smrt ne rastavi, serija 00.05 City, zabavni program 00.15 Kad stranac pozove, film

RTS
12.00 Dnevnik 12.30 Enciklopedija za radoznale, dje~iji pr. 13.00 Trezor 15.00 Ovo je Srbija 15.45 Gastronomad, zabavni pr. 16.00 Otpisani: Gara`a, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Razglednica, dok. program 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Otpisani: izdajnik, serija 20.55 Bajaga i instruktori, muz. prog. (r) 23.00 Vijesti 23.05 Oko, info 23.35 Beokult, em. iz kulture 00.20 Dnevnik 00.35 Evronet, dok. program (r) 00.40 U svijetu, dok. program 01.05 Link, dok. program (r) 01.30 Kontekst, nau~ni program 02.00 Slagalica, kviz (r) 03.00 Vijesti 03.03 [ta ja imam od toga, dok.pr. 03.50 Oko, info (r) 04.20 Trag, dok. pr.

RTCG
10.15 Nau~no obrazovni program 10.45 Muzi~ki mix 11.05 Dokumentarna emisija 11.55 Svjetsko prvenstvo u plivanju 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovni program 14.35 Narodna muzika 15.00 Aktuelno 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzi~ki mix 16.00 Dokumentarna emisija 16.30 Obrazovna emisija 17.00 Lajmet 17.35 Muzika 18.00 Kroz klju~aonicu: 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 TV Sat 20.30 Dokumentarna emisija 21.00 Profil 22.40 Stil 23.00 Dnevnik 3 23.30 TV Sat 00.00 Aktuelno 00.40 Muzika 01.30 Dnevnik 2 02.00 Svjetsko prvenstvo u plivanju, snimak

FOX LIFE
08.15 Privatna praksa, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Prljavi seksi novac, serija 11.05 Sta`isti, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Kupid, serija 13.30 Privatna praksa, serija 14.15 Ali Mekbil, serija 15.05 Sta`isti, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Entertainment 16.45 Ludnica u Klivlendu, serija 17.10 Kugar Taun, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Kupid, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 Ali Mekbil, serija 21.10 Sve ispo~etka, serija 22.00 Ket i Kim, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija 00.05 Uvod u anatomiju, serija

UNIVERSAL
07.20 Sudija Ejmi, serija 09.10 Ljubav zauvijek, film 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Ostani pribran, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija

TV1000
06.00 Gumo, film 08.00 K-9, film 10.00 Ostanite s nama, film 12.00 Tr~i, Roni, tr~i, film 14.00 Pozajmljiva~i, film 16.00 Uvrnuta nauka, film

EUROSPORT
08.30 Plivanje, S[ Shanghai, Kina 09.40 Plivanje, Pool Talk 10.00 Fudbal, EP U-19 Rumunija 11.00 Plivanje, S[ Shanghai, Kina 12.00 Plivanje, S[ Shanghai, Kina, live 14.15 Plivanje, Pool Talk 14.30 Snuker 15.45 Fudbal, EP U-19 Rumunija 17.00 Plivanje, S[ Shanghai, Kina 18.10 All sports 18.15 Konji~ki sport 19.45 Riders Club 19.50 Golf, US PGA Tour 20.50 Golf, European Tour 21.20 Golf, Evian, Francuska 22.20 Golf Club 22.25 Jedrenje 22.55 Yacht Club 23.00 All sports 23.15 Fudbal, EP U-19 Rumunija 00.30 Plivanje, S[ Shanghai, Kina

Ne{ Brid`iz
SERIJA

Havana
FILM

18.00

20.00

19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Zakon i red, serija 21.00 Panduri novajlije, serija 23.00 Velika Liga 2, film 01.10 Zakon i red, serija 01.10 Erika, serija 02.10 Smrtonosni susret, film 04.00 Ubistva u Midsomeru, serija

18.00 Skejteri, film 20.00 Havana, film 22.30 D`ejson X, film 00.00 Race 2 Race, film 02.00 Problem sa klinkama, film

srijeda, 27. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.00 Kod ku}e je najljep{e: Starigrad Paklenica 07.16 Gospodarica tvoga srca, serija 07.59 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija 08.24 @utokljunac: Maraton 08.47 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu 09.18 Izazovi: Cure iz Glazveja, danski dok. film 09.34 Obi~na klinka, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 10.42 Puna ku}a Raftera 1, serija 11.26 Johnny Bravo, crtana serija 11.47 Crtani film 11.55 Plivanje, SP - prijenos 13.50 ATP Umag: R.Robredo R.Hidalgo, snimka 14.51 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade 15.16 Ru`na Betty 3, serija 16.03 Bostonsko pravo 5, serija 16.47 Plivanje, SP - snimka

63
Iz dana u dan... Svje`i u dan... Vijesti Pop corn, skrivena kamera Ja sam tvoja sudbina, serija Zakon ljubavi, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija Vijesti u 16 Zakon ljubavi, serija Crtani film Dnevnik Ukradeni `ivoti, serija Ljetno kino, film Dnevnik, repriza

NOVA
06.10 Na{i najbolji dani, serija 06.55 Shaggy i Scooby Doo 07.15 Bumba, crtana serija 07.35 TV izlog 07.50 Pobjeda ljubavi, serija 09.50 Bijeg, serija 12.20 Zauvijek susjedi, serija 13.20 IN magazin (r) 14.00 Pobjeda ljubavi, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Bijeg, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Sigurna luka, film 00.15 Austin Powers 2: [pijun koji me je hvatao, film 01.55 Navy CIS, serija 02.45 Opasna igra, serija 03.35 Ezo TV, tarot show 04.35 Otok smrti, serija 05.30 Bra~ne vode, serija

OBN
07.10 Casper, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.50 Zakumi, crtani film 08.20 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.35 Bunny maloney, crtani film 09.15 Top shop 09.50 Skrivena kamera 10.00 Zemlja snova, serija 11.55 OBN Info 12.10 Ludo srce, serija 13.10 Top shop 13.20 Dolina vukova, serija 14.45 Slomljena srca, serija 16.15 Dejana Talk Show, Tema: Bolje dobar razvod nego lo{ brak! 17.10 Zemlja snova, serija 18.50 OBN Info 19.15 Exkluziv 20.00 Slomljena srca 21.25 Dolina vukova, serija 23.05 Trka za `ivot, film 00.50 Zakon bra}e, serija 01.40 Dolina vukova, serija 03.00 Trka za `ivot, film 04.35 Ekolo{ka pitanja 05.20 Tehnologija danas, specijalizirani program 06.10 ^uvari planeta, dok. program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.05 Noddy (r) 10.20 ^arli i Mimo (r) 10.25 Grimove bajke (r) 10.45 Barimba, (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Mu}ke, serija (r) 11.35 Podmladi mi tijelo, dok. Program (r) 13.0 Vijesti TVSA 13.15 Filmsko srce Sarajeva 13.25 Merlin, serija (r) 14.55 Film (r) 16.30 Bajke iz cijelog svijeta, 16.45 Ulica zoolo{kog vrta, 17.00 Hollywood akcijski heroji, revijalni program 17.50 Mu}ke, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA Program za djecu: 19.00 Vitaminix 19.02 Noddy 19.15 ^arli i Mimo 19.20 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Merlin, serija 23.35 Filmsko srce Sarajeva 23.45 Mu}ke, serija 00.15 Baskervilski pas, film 01.45 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
06.05 06.45 07.00 07.05 09.00 09.30 12.00 12.15 16.00 17.15 18.45 19.00 20.05 22.40 00.15

06.09 Me|u nama: Znanost o hrani kao lijeku 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 09.06 Hotel dvorac Orth 6, serija 09.51 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.11 Ju`ni Pacifik: Ocean otoka, dok. serija 11.02 Kod Ane 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.14 Capri 1, serija 14.10 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.21 Svi izazovi Cetine, dok. serija 14.50 Protestanti: Reformacija u Hrvatskoj, dok. serija 15.21 Trogirska katedrala 15.43 Moje rodno mjesto: Tu~epi 16.04 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.53 Sve }e biti dobro, serija 18.40 Ljetna slagalica: [to je ljubav 19.18 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.00 Capri 1, serija 21.06 Miris ki{e na Balkanu, serija 22.00 Drugi svjetski rat izgubljene snimke, dok. serija 22.50 Dnevnik 3 23.34 Ciklus europskog filma: Triage, film 01.13 Blijedi jaha~, film 03.04 Bostonsko pravo 5, serija 03.51 Moj rodno mjesto: Tu~epi 04.08 Pustolovina u Hrvatskoj - Svi izazovi Cetine, dok. serija 04.38 Hotel dvorac Orth 6, serija 05.24 Ljetna slagalica: [to je ljubav

MRE@A
08.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.35 Ma~ak mika, crtani film 09.05 Eliza, serija 13.10 Zakon ljubavi, serija, 27. ep. (r) 14.05 Igra, serija, 31. ep. (r) 14.30 Igra, serija (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Zakon ljubavi, serija 20.05 Ukradeni `ivoti, serija, 20. ep. 21.15 Igra, serija 21.40 Igra, serija 22.40 Kico{i, film

Bostonsko pravo
SERIJA

Pobjeda ljubavi
SERIJA

16.03

14.00

17.50 Nogomet, LP - 3. pretkolo: Helsinki Dinamo, prijenos 19.47 Kod ku}e je najljep{e: Po`ega 19.59 Znam, a ne znam 20.05 ATP Umag, prijenos drugog me~a 22.04 Dr. House 5, serija 22.53 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4, serija 23.15 Retrovizor: [apta~ica duhovima 4, serija 23.57 Retrovizor: Prijatelji 9, serija 00.19 Retrovizor: Sledge Hammer 1, serija 00.43 Retrovizor: Tra~erica 1, serija 01.23 No}ni glazbeni program Glazbeni spotovi 04.31 No}ni glazbeni program. Susret - Darko Petrinjak 05.06 No}ni glazbeni program. Graffenauer, Bekavac i Petrinjak

TV MOSTAR
08.05 Ostrvo kornja~a, 10/26 08.35 Ma~ak Mika, crtani film 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, 16/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Igra, serija (r) 14.30 Igra, serija (r) 15.00 Vijesti 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija, 23. 21.40 Igra, serija 22.10 Vijesti plus 22.40 Slu`avka po kazni, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Nestala i zaboravljena, serija 13.00 Stounhend` 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 TV liberty 15.00 Frej`er, serija 15.30 Crne knjige, serija 16.00 IC sport 16.30 Autoshop magazin 17.00 Flash vijesti 17.05 Stvoreni za ubijanje 18.00 Nestala i zaboravljena, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija21.00 Misteriozni brodolomi 22.00 Crne knjige, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Nestala i zaboravljena, serija

RTV USK
11.30 Skipijeve avanture, dje~iji program 12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.45 Tragovi sudbina (r) 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju 15.15 Pravi spoj 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.30 Majstor kuhinje 17.10 Lea Parker 18.00 Tehnolo{ka znanja, dok. program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.45 Biografije 21.30 Dnevnik 2 22.00 Lea Parker, serija (r) 23.25 Majstor kuhinj, kuharski show

TV SLON
16.10 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 16.15 Da sam ja neko, dok. program 16.40 Top 7, muzi~ki program 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info. program 18.17 Tuzla u`ivo - panoramske kamere uklju~enje u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno sportsko - rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice,info. program 21.05 Op~injeni, serija 22.05 Folk - top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
11.00 Program za djecu Denis 11.30 Frejzer 12.05 Igrana serija L.D. 104 13.00 Vijesti 13.05 Veliki dani stolje}a 14.15 Svjetla pozornice, muzi~ki program 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.40 Muzi~ki spotovi 16.05 Razglednica 14.06. 2011 17.00 Svjedok prirode, dok. program 17.30 Dje~iji program Denis 18.00 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Klinika, serija 21.30 Ljeto u gradu 23.00 Zenica danas 23.30 Glas Amerike 00.00 Klinika, serija

RTV VOGO[]A
12.00 O~i du{e, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+, pr. za mlade 15.00 Ludo srce (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Uljep{aj svoj `ivot, vjerski program 21.00 Ludo srce 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Dok. program 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA 00.00 Otvoreni program (r) 01.50 Vogo{}anska hronika (r) 02.20 Uljep{aj svoj `ivot (r) 03.10 Magazin Plus

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Ispred ostalih 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{, interaktivni kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Ljetnja promenada 22.30 Dnevnik 3 23.00 Ljetnja promenada, nastavak 00.00 I an|eli jedu grah, film

ATV
10.20 Sirene, crtani film 10.50 Bakugan, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 48 sati svadba, zabavni program 14.55 Jednostavan `ivot, zabavni program 15.45 Vijesti 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Jednostavan `ivot 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.15 Mean Machine, film 00.20 Sex i grad, serija

EUROSPORT 2
07.30 Ameri~ki fudbal u sali 08.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern Schalke 04 09.15 Fudbal, Bundesliga: Dortmund - FC Nurnberg 10.15 Australijski fudbal 11.15 Road to Universiade 11.30 Freestyle fudbal, Tokyo, Japan 12.00 Fudbal, Japanski Nabisco Cup, live 14.00 Fudbal, EP U-19 Rumunija 17.00 Ekstremni sportovi 20.00 Ke~eri 21.30 Boks 23.00 Fudbal, EP U-19 Rumunija 00.30 Ameri~ki fudbal u sali 02.00 Fudbal, Japanski Nabisco Cup

SPORT KLUB
06.30 Fleet Racing Tour RSX Asia 08.15 Audi Cup: Bayern - Milan 10.00 FullTilt Poker 11.00 Pregled ATP Hamburg 12.00 Barclays Asia Trophy: Aston Villa - Blackburn 14.00 Vijesti 14.30 Barclays Asia Trophy: Chelsea - Kitchee 16.30 Vijesti 17.30 Sport Klub 18.15 Audi Cup: za 3. mjesto 20.45 Audi Cup: finale 22.30 Vijesti 23.00 FullTilt Poker 00.00 Barclays Asia Trophy: Aston Villa - Blackburn 01.45 Vijesti 02.15 Barclays Asia Trophy: Chelsea - Kitchee 04.00 Poznati na mrezi Zdravko ^oli} 04.30 Premijer League Classic: Birmingham

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 16.55 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.25 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Limarska radionica Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova: Specijal o D`ejmsu Bondu II Dekonstrukcija Dekonstrukcija Pre`ivljavanje Pograni~na policija - 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? ^udovi{ta iz reke ^ovek, `ena, divljina Vodi~ iz bezizlaznih situacija [okantni snimci \pre`ivljavanja Kako pre`iveti katastrofu Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Ljudi ajkule 08.00 Megafabrike 09.00 In`enjerske veze 10.00 Predatorske snage 11.00 Megastrukture 12.00 Hitlerovo tajno oru`je 13.00 Megafabrike 14.00 Megastrukture 15.00 Ljudi ajkule 16.00 Losove misterije 17.00 Policajci sa Aljaske 18.00 [apta~ psima 19.00 Nacisti~ki odredi smrti 20.00 Misteriozni dosjei 21.00 Drevne tajne 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 Misteriozni dosjei 00.00 Drevne tajne

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Tajm tim godina X Gospodari rata Najgori poslovi u istoriji Rim nije izgra|en za jedan dan Komeda - muzika jednog `ivota Mi Evropljani Gerouov zakon Lovci na naciste Tajm tim godina X Gospodari rata Ovo je civilizacija Rim nije izgra|en za jedan dan Piramide smrti Robovlasni~ka industrija Ohbergovi siro~i}i Lovci na naciste Tajm tim godina X Gospodari rata Ovo je civilizacija Rim nije izgra|en za jedan dan Piramide smrti Robovlasni~ka industrija Ohbergovi siro~i}i Lovci na naciste

ANIMAL PLANET
07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima - 2 epizode 10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mihaelom Strakan 10.55 Posjed merkata 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 K9 Policajci sa psima 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Policija za `ivotinje 14.30 SSPCA 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija - 2 epizode 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Ostrvo orangutana 18.15 Lovac na krokodile 19.10 Sve o psima 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Planeta Zemlja 21.55 ^ovjek kao plijen 22.50 Brzina `ivota 23.45 Sve o psima

Fudbaleri Sarajeva sutra gostuju kod Sparte u Pragu

Bez rizika u igri

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 27. juli 2011. godine

44. strana

Humanitarna kriza na istoku Afrike dosegla vrhunac

40.000 ljudi u
potrazi za hranom
Bje`e}i od gladi, oko 40.000 ljudi kre}e se prema Mogadi{u, koji je primio oko 100.000 ljudi od po~etka jula
Oko 40.000 ljudi kojima prijeti glad kre}e se prema Mogadi{u u potrazi za vodom i hranom, rekla je u utorak glasnogovornica Visokog povjereni{tva Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR). - Procjenjuje se da je Mogadi{ primio oko 100.000 ljudi. Dnevno do|e oko 1.000 osoba, izjavila je glasnogovornica UNHCR-a Vivian Tan, prenijela je Fena.

Medvedev kao superheroj
Poster nepoznatog autora koji se pojavio u Moskvi oslikava predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva kao Kapetana Ameriku. Medvedev na satiri~nom posteru nosi crnu ko`nu jaknu i rukavice, a umjesto {tita koji nosi Kapetan Amerika na posteru za film, Medvedev u svojim rukama dr`i veliki iPod, prenosi Tanjug. Poster je inspirisan filmom “Kapetan Amerika: Prvi osvetnik“ koji je trenutno hit u Ame, rici. Ispod slike na posteru su ispisane rije~i: "Kapetan Rusija. Prvi vla dar". Film “Ka pe tan Ame rika“ go vo ri o mr{avom dje~aku koji je izabran u tajnom procesu i koji se transformi{e u superheroja, koji kasnije ide da se bori protiv nacista.

Hiljade mrtvih
Su{a na Rogu Afrike, najgora u posljednjih 60 godina, ve} je odnijela desetine hiljada `ivota i prijeti 12 miliona ljudi u Somaliji, Keniji, Etiopiji, D`ibutiju, Sudanu i Ugandi. Stanje je posebno te{ko u Somaliji, gdje je UN proglasio glad u dvije pokrajine na jugu, koje su pod nadzorom pobunjenika Al-[ebaba. Pobunjenici zabranjuju pristup nekim humanitarnim organizacijama. O~ajne somalske majke djecu na sa-

Mirovni pregovori
O~ajne somalske majke napu{taju djecu na samrti

mrti napu{taju uz cestu na putu prema prekrcanim centrima u kojima se dijeli hrana, objavili su Ujedinjeni narodi. Josette Sheeran, izvr{na direktorica Svjetskog programa za hranu UN-a, rekla je na konferenciji za novinare u Ri-

mu da zbog su{e i regionalnog sukoba, stradava vi{e od 12 miliona ljudi. - Sve ta~ke na kojima se mo`e dijeliti hrana apsolutno su prekrcane, rekla je Sheeran i dodala da izbjegli~ki kamp u kenijskome mjestu Dadaabu, predvi|en za 90.000 ljudi, sada prima 400.000.

Danas hitan sastanak u Keniji
Humanitarna kriza je napokon natjerala me|unarodnu zajednicu da poduzme neke konkretne korake. Jacques Diouf, {ef UN-ove agencije Food and Agriculture Organization sa sjedi{tem u Rimu, kazao je da }e danas biti odr`an hitan sastanak u Keniji s kojeg }e se uputiti apel bogatim zemljama i privatnim donatorima da sakupe 1,6 milijardi dolara u narednih 12 mjeseci. Oko 300 miliona dolara trebalo bi biti prikupljeno u sljede}a tri mjeseca. To ne podrazumijeva samo novac ve} i logisti~ku podr{ku u vidu kamiona, brodova i drugih sredstava. Ina~e, Francuzi su nezainteresiranost Zapada prozvali skandalom stolje}a.

Ceste smrti
- @elimo se pobrinuti da uz cestu ima hrane jer te ceste postaju ceste smrti. Majke moraju napustiti preslabu djecu ili djecu koja su putem umrla. WFP }e nahraniti 2,5 miliona pothranjene djece, a nastoji prikupiti novac za jo{ vi{e, rekla je Sheeran. WFP treba jo{ 360 miliona dolara za hitnu pomo} u hrani, a za ovo krizno stanje ukupno je potrebno jo{ milijardu dolara.

Najvi{i zvani~nici Indije i Pakistana sastali su se ju~er u Nju Delhiju radi mirovnih pregovora koji su izme|u ove dvije rivalske zemlje, opremljene nuklearnim oru`jem, prekinuti 2008. Sastanak zamjenika ministara vanjskih poslova proticao je u sjenci nedavnog teroristi~kog napada u indijskom gradu Mumbaju. Za danas je zakazan sastanak ministara vanjskih poslova. Mirovni pregovori prekinuti su 2008. nakon teroristi~kog napada, tako|er u Mumbaju, koji je po~inilo 10 ekstremista iz Pakistana. Indija i Pakistan su u februaru ove godine odlu~ili da se vrate pregovorima, i od tada su razgovarali o spornoj oblasti Ka{mir i stalnoj teroristi~koj prijetnji.

POSLJEDNJE VIJESTI
]OPI] OSTAJE IZA RE[ETAKA - Zoranu ]opi}u, koji je osumnji~en za pranje 14 miliona maraka koje je njegov bliski saradnik Darko [ari} zaradio prodajom kokaina, ju~er je u Vrhovnom sudu RS-a produ`en pritvor za jo{ dva mjeseca. Pritvor je produ`en zbog bojazni od bjekstva i uticaja na svjedoke. ]opi} je uhap{en 26. aprila u policijskoj akciji Ma{ina. (D. P.) SUKOBI U TAD@IKISTANU - Jedan tad`ikistanski policajac ubijen je, a dva su povrije|ena u sukobima s pobunjenicima na istoku Tad`ikistana, nedaleko od granice s Afganistanom, izjavio je ju~er za AFP glasnogovornik ministarstva. Jedan pobunjenik je ubijen u pucnjavi s policajcima, a drugi je uhap{en, dodao je on. EYOF: PEZER [ESTI U BACANJU DISKA - Mladi bosanskohercegova~ki atleti~ar Mesud Pezer osvojio je {esto mjesto na Evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u Trabzonu. Sedamnaestogodi{nji Pezer je u finalu bacanja diska ostvario rezultat od 53,90 metara. Zlatna medalja pripala je ^ehu Dominiku Kosaru, srebro Ukrajincu ^ernikovu, a bronza Italijanu Pilatu. Pezer }e u Trabzonu nastupiti i u bacanju kugle. Kvalifikacije u toj disciplini na rasporedu su danas s po~etkom u 15.50 po lokalnom vremenu.

Avionska nesre}a u Maroku

Desetine mrtvih u padu vojnog transportera
Najmanje 78 osoba je poginulo kada se marokanski vojni transportni avion sru{io u planinama na jugu zemlje, u blizini Guelmima, 830 kilometara ju`no od Rabata, grada kojeg zovu pustinjska luka. Avion se sru{io vjerovatno zbog lo{ih vremenskih uslova, objavila je dr`avna novinska agencija pozivaju}i se na saop}enje vojske, prenosi Fena. Vojska je objavila da se avion tipa C-130 Hercules sru{io u poku{aju da sleti, a do sada su prona|ena trojica povrije|enih, te tijela 42 poginula. Stanovnici tog podru~ja kazali su da je u trenutku nesre}e bila gusta magla. Avion se sru{io oko 730 kilometara ju`no od Rabata. - U nesre}i koja se dogodila zbog lo{ih vremenskih uslova poginulo je 78 osoba, a tri su te{ko povrije|ene, objavile su marokanske oru`ane snage. Prema saop}enju, u avionu je bilo 60 vojnika, 12 civila i devet ~lanova posade.

Suzavcem protiv kengura
Australijska policija suzavcem je savladala divovskog kengura koji je u{ao u vrt 94-godi{nje starice, bacio je na tlo i po~eo udarati nogama, prenosi Fena. Kada je ugledala crvenog kengura, vrsta koja naraste do dva metra i u jednome skoku pre|e devet metara, Phyllis Johnson, koja se oporavlja u bolnici u Charlevilleu u Queenslandu, pomislila je da su joj sati odbrojani. Ipak, uspjela je do}i od telefona i nazvati sina koji je poslao policiju. Kengur je napao i dvojicu policajca, pa su ga morali smiriti suzavcem.

LOTO
Dizajniran 1950-ih godina, Lockheed C130 Hercules je ameri~ki transportni avion koji je u {irokoj upotrebi za vi{estruke misije u pedesetak zemalja.
JOKER 1 JOKER 2

60. KOLO

11 13 15 19 20 36
0 1 3 7 9 3 6 6 5 4 1 3