P. 1
29972224 24369438 Programiranje Cnc Strugova i Glodalica

29972224 24369438 Programiranje Cnc Strugova i Glodalica

|Views: 967|Likes:
Published by KiMi Fe

More info:

Published by: KiMi Fe on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

ZDRAVKO BLAŽEVIĆ 1

Predgovor U ovoj knjizi nastojao sam na jedan jednostavan i razumnjiv način upoz n ati, prije svega učenike i ostale zainteresirane korisnike sa tehnologijom prog ra miranja i rada sa numerički upravljanim alatnim strojevima (CNC strojevi). Kak o k od nas nema odgovarajuće literature koja detaljnije obrañuje ovu problematiku ovakva knjiga je neophodna, tim više što su deseci škola u Republici Hrvatskoj, zahvaljujući M inistarstvu prosvjete i športa, ove godine opremljeni školskim CN C tokarilicama i g lodalicama. Svijestan sam i nekih manjkavosti udžbenika i nedo rečenostima zbog obim ne grañe ali isto tako i to da udžbenik daje jedan cjelovit pristup i osnovne upute i saznanja o tehnologiji programiranja CNC strojeva i i zradi odgovarajuće dokumen tacije sa razrañenim primjerima obrade. Veliku pomoć d ugujem kolegi, dipl. inž. stroj arstva, gosp. Ivi Sladeu iz Tehničke škole «Tesla » iz Zagreba koji je napravio divovski dio posla obradivši funkcije programiranj a u svojoj skripti koju je napravio za potrebe tečaja iz CNC programiranja stroj eva, a koje sam podatke djelomično koristi o, pri čemu mu se iskreno zahvaljujem. Knjiga je podjeljena u pet cjelina a gradiv o sam sistematizirao prema temama iz priručnika proizvoñača školskih CNC strojeva, austr ijse tvrtke EMCO – Software Description – EMCO WinNC – Sinumerik 810D/840D Turning(Mil ling). U prvom dijelu dao sam kratki pregled osnova programiranja, kao što su krat ki povijesni podaci, karakteristike CNC strojeva, koordinatni sustav CNC strojev a kao i podaci o kar akterističnim nul točkama stroja i korištenim alatima. U drugom d ijelu detaljnij e je opisana upravljačka jedinica stroja kao i prateći softwer. U tr ećem i četvr tom dijelu opisane su školske tokarilice EMCO Turn 55 i EMCO MILL55 sa od govaraj ućim funkcijama programiranja koje prate odgovarajuće vježbe. Vježbe su koncipir ane tako da je dat zadatak (tehnički crtež izratka) i osnovna uputa za ispis pro gr ama sa predloženim planom rezanja a učenici sami pišu program u predviñen obra zac i vrše simulaciju. Svi crteži napravljeni su u AutoCAD-u. U zadnjem poglavlj u nalaze se odgovarajuće tablice i dijagrami za izbor pravilnih režima rada (brz ina rezanja, br oj okretaja , posmak,dubina rezanja) te detaljno razrañeni primje ri izrade za tok arilicu i glodalicu sa pratećom dokumentacijom, te neki ponuñeni primjeri za vježbu ko je mogu razraditi sami učenici. Knjiga je namijenjena prij e svega učenicima tehničkih škola strojarskog usmjerenja (Računalni tehničar i d r.) kao i svima onima koji se ba ve programiranjem CNC strojeva u raznim tvrtkama . Ovdje se obrañuju školski CNC str ojevi ali tehnologija programiranja je ista i za velike produktivne strojeve. Za svaku korisnu sugestiju u poboljšanje ove kn jige srdačno se zahvaljujem. U Virovit ici, rujan 2004. Autor 2

SADRŽAJ 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.5.1. 1.6. 1.7. 1 .8. 1. 8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 2. OSNOVE PROGRAMIRANJA Kratki povijesni razvoj CNC st rojeva i karakteristike Razlika izmeñu konvencionalnih (klasičnih) i CNC str ojev a Karakteristike CNC strojeva Dijagram toka programiranja Programiranje CNC stro jeva Referentne točke CNC strojeva Referentne točke EMCO tokarilice Referentne t očke EMCO glodalice Koordinatni sustav CNC strojeva Pravilo desne ruke Apsolutn i i inkrementalni koordinatni sustav Pomak nul točke Alati kod CNC strojeva Alati kod CNC tokarilice Položaj vrha oštrice alata i primjeri primjene Alati kod CNC glod alice Sustav montaže alata u držač UPRAVLJAČKA JEDINICA STROJA I PRIKAZ SOF TWERA 2.1. 2 .2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.1.1. 2.6.1.2. 2.6.1.3. 2.7. 2.7.1. 2.7. 2. 2. 7.3. 2.7.4. 2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. 2.8.6. 2.9. 2.9.1. 2.9. 2. A dresno-numerička upravljačka jedinica Strojno – upravljačka jedinica Horizontal no – funkc ijska tipkovnica PC tipkovnica NC stroja Osnovni prozor Sinumerik 840 D Turn (Mi ll) Radna područja Sinumerik 810D/840 D Radno područje MACHINE JOG mod MDA mod AUTOM ATIC mod Radno područje PARAMETAR Podaci o alatima (Tool data) R p arametri ( R pa rameter) Postavljanje podataka (Setting data) Postavljanje nul to čaka (Zero offse t) Radno područje PROGRAM Workpiaces Partprograms Subprograms (p otprogrami) Stand ard cycles (standardni ciklusi) User cycles (korisnički ciklusi ) Clipboard (meñuspr emnik) Radno područje SERVICES Učitavanje podataka (Read in data) Slanje podataka (S end data) 3

2.9.3. 2.10. Kopiranje podataka iz meñuspremnika Radno područje DIAGNOSIS 3. PROGRAM IRANJE TOKARILICE 3.1. Karakteristike CNC školske tokarilice EMCO Turn55 3.2. Režimi rada tokarili ce 3.3. Struktura programa Sinumerik 840 D 3.4. Osnovne naredbe k od programiranj a 3.4.1. Popis glavnih funkcija G 3.4.2. Popis pomoćnih funkcija M 3.4.3. Popis funkcija ciklusa 3.5. Linearna gibanja G0, G1 3.5.1. vježba 1. Linea rna gibanja 3.6. Ciklus za uzdužno (poprečno) tokarenje 3.7. Kružna gibanja G02, G03 3 .7.1. Programiranje početnom točkom, krajnjom točkom i radijusom 3.7.2. Programiranje početnom točkom, krajnjom točkom i središtem 3.7.3. Programiranje početnom točko m, krajnjo točkom i kutom luka 3.7.4. Programiranje početnom točkom, meñutočkom i krajnjom točkom 3.7 5. Neki primjeri kružnog programiranja 3.7.6. vježba 2. K ružna gibanja 3.8. Kompenzac ija polumjerom alata G40, G41, G42 3.8.1. vježba 3. G41/G42 3.9. Tokarenje navoja 3.9.1. Narezivanje navoja G33 3.9.2. Urezivanje na voja sa kompenzacijom stezne glave 3.9.3. Urezivanje navoja bez kompenzacije ste zne glave 3.10. Kratki pregl ed ostalih naredbi 3.10.1. Vrijeme čekanja G4 3.10.2 . G25- G26 3.10.3. G95 – G96 – ko nstantna brzina rezanja 3.10.4. G110-112 – pola rne koordinate 3.10.5. Norm - Kont 3.11. Okviri (oblici) – FRAMES 3.11.1. Trans – Atrans 3.11.2. Rot –Arot 3.11.3. Scale – Ascale 3.11.4. Mirror - Amirror 3.12. Funkcije ciklusa 3.12.1. Ciklusi za tokar enje 3.12.1.1. Groove – Ciklus 93 3.12 .1.2. vježba 4. Ciklus izrade utora – Groove 3. 12.1.3. Undercut – Ciklus za podr ezivanje G 94 3.12.1.4. Ciklus podrezivanja za n avoj G 96 3.12.1.5. Stock remova l – Ciklus konturnog tokarenja Cycle95 3.12.1.5.1 . vježba 5. Stock removal 3.12. 1.6. Ciklus tokarenja navoja Cycle97 3.12.1.7. Tok arenje niza navoja Cycle98 4

12. 4.1. G03 vježba 2. 4. 3. G95 Programiranje grani ca radnog prostora Vrijeme čekanja G4 Narezivan je navoja G33 Urezivanje navoja G 63 Kompenzacija radijusa alata G40.5.6.12. 4.14. 4 . 4. 4. 3.7. Karakteristike školske CNC glodalice EMCO Mill55 Popis glavnih funkcija G Popis pomoćnih funkcija M Popis ciklusa Line arna gibanja G0.15.4.13.9 . 7.1.1. 3. 4.6. 4. G112 Norm/Kont vježba br. G1 vježba 1.2.3. 3.1.6.12.6.2.8. Izrada potprograma Pro gr amiranje slobodnih kontura Korekcija – mjerenje alata Grubi prikaz unošenja kore kcija Mjerenje alata Metoda dodira (Stratch method) Optička metoda mjerenja Pušt anj e stroja u rad PROGRAMIRANJE GLODALICE 4.8.3. G42 P olarne koordinate G110.14.2. 3.3. 4.12. 4.1.6. 4. 3. 3.17.1. Kružna gibanja Simulacija izrade Kratki pr egled nekih naredbi Izbor radnih površina i su stava Apsolutni koordinatni sustav G90 Inkrementalni koordinatni sustav Odabir p omaka G94. 4.6. 3. G41. 4.6.12.5.13. 4. 4.2.6.6. 3.3.3.1.16. 4.2.2 .2.2. 3.2. 3. 4.15. 3.6.2.1.3. Tokarenje navoja Ciklusi bušenja Driling centering – Cilus 81 Center d riling – Ciklus 82 Deep hole driling – Ciklus 83 Ciklus 83E Ciklus za izrad u nav oja – Thread Ciklus 840 Ciklus 84 Simulacija programa Verikalne funkcijske t ipke Horizontalne funkcijske tipke Potprogram vježba br.7.4.12.3.17.17. vježba 6.17. 3.1.2.4.2. 4.12. 4.18. 4. G111.2. 3. 4. 4. 3.7.1. 4.2.10.2. 3. 3.4 .2. 3.6.1. 4.1.11.2.2.13.6.14.7.17.6.Linearna giba nja Kružna gibanja G02. 4. 3. Korekcija polumjerom ala ta NC Frames – okviri (oblici) T rans – Atrans Rot – Arot 5 .6.1. 3.

1.13.9.7. 5.9.2.1.3.7. Kružni džep Milling pat tern – Šablone glodanja Slots on a circle – Utori na kružnici Circumf erential slots – Uto ri po obodnici Elongated holes – Produljeni utori Pocket 1 – Kvadratni džep Pocket 2 – K ružni džep Ciklusi za izradu navoja Ciklus 840 Ciklu s 84 – rigid taping Ciklus 90 – Thr ead milling vježba br. 5.3.1.1.2.9. 4.8. 4.9.9.5. 4.2. 5. 4.10.1. 4.1.4.5.11. 5.1. 4. 5.12.9. – Izrada potprog rama Programiranje slobodnih kontura Mje renje i korekcija alata kod glodanja Re doslijed mjerenja alata Rad na stroju DOD ATAK Pronalaženje broja okretaja Pronalaže nje brzine rezanja Odreñivanje broja o kretaja kod glodanja i bušenja Odreñivanje dubi ne rezanja i posmaka kod glodanja i bušenja Odreñivanje posmaka kod bušenja Tablica reži ma rada kod tokarenja Tab lica režima rada kod glodanja Tablica standardnih metrički h navoja Dokumentacija programiranja Operacijski list Plan stezanja i alata Plan rezanja Ispis program a Primjer izrade kod tokarenja (EMCO) Primjer izrade kod glodanja (EMCO) 6 . 4.1.7.10.1.2. 4.9. 4.8. 4. 5 .1.10. 4.9. 4. 5.5.1. 5.5. 4.3.6.8.9.4. Scale – Ascale Mirror – Amirror CIKLUSI Ciklusi za bušenje Ciklus 81 Cik lus 82 C iklus 83 Bušenje (razvrtanje) Šablone za izradu navoja (Hole pattern) vježba br.10.2.9. 4.1. 5.10.3. 4.9.5. 4. 5. 4. 5.8.10. 4. Ciklusi glodanja Po tprogrami vježba br. 4. 4.8. 5. 5.4.11. 4.8. 5.13.9. Ciklusi bušenja Ciklusi za glodanje Face milling – Ciklus 71 Contour milling – Ciklus 72 Rectangular pocket – Pravokutni džep Circular pocket . 4.3. 4.4.4.5. 6.6.11. 5. 4. 4.1.1.8.1.9. 4.4. 4.3.5.3.9. 5.9. 4.4.2.8.9.5. 4. 5. 4.4. 1 4. 4. 5.8. 4.

5. 7.15. 6. 5. 5.13.12.5. Primjer izrade tehničke dokumentacije za tokarenje P rimjer izrade tehničke dokum entacije za glodanje Primjeri izrade za tokarenje Pri mjeri izrade za glodanje ZA KLJUČAK LITERATURA 7 .14.

Prva naša glodalica iz 1969. 3. KRATKI POVIJESNI RAZVOJ CNC STROJEVA I KARAKTERISTI KE Prvi numerički upravl jani alatni stroj napravljen je u Americi početkom 50. (SHARMANN FB100 s upravljačkom jedinico m DEKAMAT) .) Sl. je prva izložena glodalica G 301 NC na zagrebačkom velesa jmu 1971 god. Slik a 1. Prva napravljena NC glodalica 8 .-tih godina uz pomoć znans tvenika MIT-a ( Massatussets Institut of Technology ). Sl. Novin a stroja je bilo uvo ñenje «elektroničkog» upravljanja pomoću tzv. g odine (na slici 3. 2. U odnosu na konvencionalne strojeve značajna je promjena bi l a uvoñenje zasebnih istosmjernih motora za pogon glavnog vretena i suporta. OSNOVE PROGRAMIRANJA 1.1. a sama je počela serijski proizvoditi numerički upravljane strojeve od 1978. Prvi NC stroj U našoj zemlji tvornica «PRVOMAJSKA» iz Zagreba je prva nabavila nu merički uprav ljanu konzolnu glodalicu 1969.1.god. Tadašnja upravljačka jedinica je bil a ve ća od samog stroja. UPRAVLJAČKE JEDINICE u k ju se pro gram unosio preko bušene papirne vrpce.

U pravljanje stroja – izvodi se kod klasičnih strojeva ruč no ili strojno preko ručica za upravljanje dok CNC strojevi imaju upravljačku je dinicu (tastatura i ekran) i rad e automatski preko programa. Kuglično vreteno Upravljačka jedinica Pogon po osima Postolje Postolje Sl. Prve up ravljačke jedinice bile su bez kompjutora i nosile su naziv NC upr avljačke jedinice (Numerical Control). Mjerni sustav stroj a – sastoji se od skale sa noniju som (klasični stroj) ili preciznijeg linearnog sustava mjerenja (CNC stroj). 9 . disketa ) daju up ravljačkoj jedinici numerički upravljanog stroja unaprijed zamišljene r adnje. Današnje upravljačke jedinice grañ ene su na principu korišten ja mikroprocesora.01mm Trapezni navoj Ručice za upravlj. jedan motor po goni i glavno vreteno i os tala gibanja radnog stola. Razlika izmeñu konvenci onalnih (klasičnih ) alatnih strojeva i CNC strojeva KLASIČNI STROJ Vretenište Skupni pogon CNC STROJ Linearni mjerni sustav Glavni pogon Zaslon Skala 0. kaseta. Zbog to ga se takove upravljačke jedinice z ovu CNC (Computer Numerical Control ) upravlj ačke jedinice.001mm 0. PROGRAM je skup šifriranih geometrijsko-tehnološko-funkcionalnih na redbi kojima se putem različitih fizičkih medija (papirna vrpca. malog elektroničkog računala k oje se može programirati i time ostvariti proces numeričkog upravljanja. tj. Razlike izmeñu klasičnih i CNC strojeva • • • • Kao što se na sli vidi osnovne razlike izmeñu ovih strojeva su u slijedećem: P ogon stroja – kod klasičnih strojeva radi se o skupnom pogonu tj. otuda n aziv Numeričko upravljanje. Pomak radnog stola – ostvaruje se trapeznim navoje m ili kugličnim navojnim vretenom (CNC stroj).Osnova je numeričkog upravljanja. upravljanje strojem pomoću unaprijed definiran og programa. a budući da se program sastojao od brojak a i slova. dok kod CNC strojeva postoj i jedan glavni motor za p ogon glavnog vretena a gibanje po osima ostvaruju poseb ni istosmjerni motori. 4.

Najnovije dostignuće je povezivanje n iza fleksibilnih obradnih centara koje poslužuju roboti. Obradni cen tar 10 .Nivoi upravljanja upravljanje po točki (istovremeno kretanje samo po jednoj osi – np r. kuglično navojno vreteno). što r ezultira većom preciznošću (0. 5. lopatice turbine) Karakteristike CNC strojeva • • • • • • • mogućnost obrade najsloženijih strojni h dijelova visoka produk velika brzina rada zbog povećanih režima rada ro busnija konstrukcija stroja bolje voñenje (npr. prostorno zakrivljene plohe – npr. Sl. FLEKSIBILNI OBRADNI CENTAR – sadrž i nekoliko obr adnih centara povezanih sistemom transporta. OBRADNI CENTRI koji obrañuju radne predmete veoma sl o žene geometrije s visokim stupnjem točnosti. P ovezivanje više CNC strojeva čini tzv. Radni predmet ima mogućnost zakretanja i pomicanja u više smje rova. operacija bušenja) upravljanje po krivulji u ravnini (istovremeno kretanj e po dvjema osima) upravljanje po prostornoj krivulji (istovremeno kretanje po n ajma nje 3 osi – npr.001mm) obilno odmazivanje i hlañenje alata (do 10 0 l/min i više ) čime se produžuje vijek trajanja al ata korištenje najkvalitetni jih alata sa reznim oštricama od tvrdih metala i kerami ke Najnoviji strojevi su tzv. Ovi strojevi omogućuju kompletnu ob rad u radnog predmeta uz automatsku izmjenu alata ( magazin sa mehaničkom rukom z a iz mjenu alata). To su « tvornice bez ljudi» p otpuno automatizirane u kojima se postiže najveća produktiv nost.

1. Shematsk i prikaz programiranja SERIJSKA PROIZVODNJA Iz slike vidimo da samom programiran ju prethodi odgovarajuća priprema koja se sa stoji od izrade tehnološke dokumentacij e u tehničkoj pripremi.PLAN ALATA . Nakon što se izradi prvi koma d na stroju i nakon eventualni h korekcija programa pristupa se serijskoj proizv odnji.2. 6. Pri tome moramo p rikupiti podatke o steznim i reznim alat ima. Veoma važnu ulogu ima sl užba pripreme alata koja prema tehnologiji postavlja odgovarajuće alate u revolv ersku glavu i vrši izmjere i podešavanje alata. Prije same izra de prvog komada na stroju vrši se simulacija programa. stroju i režimima rada.PLAN REZANJA SLUŽBA ALATA .PODACI O STEZNOM ALATU TEHNOLOŠKI DIO TEHNIČKE PRIPREME TEHNOLOŠKI STAND ARDI I PODLOGE -REŽIMI RADA -PODACI O ALATIMA TEHNOLOŠKA DOKUMENTACIJA . Programiran je i sam ispis programa slijedi nakon što s e izradi plan rezanja.PLAN STEZANJA .PODA CI O STROJU . SHEMATSKI PRIKAZ PROGRAMIRANJA TEHNIČKI CRTEŽ TVORNIČKI PODACI I STANDARDI . 11 .PRIPREMA ALATA MJERENJE ALATA ISPIS PROGRAMA PROGRAMIRANJE DA SIMULACIJA testiranje programa IZ RADA PRVOG KOMADA NA STROJU POTREBNE IZMJENE NE ISPRAVNA VERZIJA Sl.OPERACIJSKI LIST . koji je najvaž nija tehnološka dokumentacija.

sastoji se od slijedećih aktivnosti: 1. standarde režime i korekcije plan stezanja – obuhvaća osnovne g abarite radnog prostora. Mogući obrasci C NC programiran ja nalaze se na kraju knjige u prilogu. Takoñer je moguća simula cija programa i isp is samog programa u izabranim upravljačkim jedinicama. 4. 2. tj.podraz umijeva automatsko programiran je samog računala na osnovu izabranih parametara pr ogramera kao što su dimenzije sirovca. 6.3.1. Ovime s e skraćuje vrijeme i smanjuju troškovi izrade programa. Prati se put kretanja vr ha alata za od početka do kraja obrade. meñutim o no što je svojstveno CNC strojevima to je PROGRAMIRANJE. 12 . u po sebnim softwerima kao što su CATIA. Programiranje podrazum ijeva izradu slijedeće dokumentacije: • • • • • operacijski list – sadrži redoslij eracija radnog predmeta sa potrebnim reži mima rada i vremenima izrade plan alata za radni predmet – sadrži popis svih kor ištenih alata za obradu prema redoslijedu kor ištenja. PROGRAMIRANJE CNC STROJEVA Proces izrade dijelova na CNC ( hr. po ložaj radnog predmeta na stroju. režima rada itd. razrada tehnologije i utvrñivanj e re doslijeda zahvata.numer ički upravljani alatni strojevi ). Ispis programa – ili kraće PROGRAM je za dnji i najvažniji dokument po kojem se unose naredbe za upravljanje strojem. PROGRAMIRANJE JE POSTUP AK PISANJA PROGRAMA PREMA UNAPRIJE D DEFINIRANOJ TEHNOLOGIJI. kako smo vidjeli na prethodnoj shemi. 5. put alata. U programiranju nećemo izrañivati kompletnu dokumentaciju već samo onu bitnu za ispis programa – operacijski list i plan rezanja. RUČNO PROGRAMIRAN JE podrazumijeva ispisivanje programa od strane tehnologa ručno. MASTERCAM. te je brža izrada prvog komada na stroju. potrebne mjere. alata i režima rada priprema alata programiranje priprema stroj a izrada prvog komada u seriji serijska proizvodnja Većina nabrojenih aktivnosti p ostoji i kod klasičnih alatnih strojeva. 3. SOLIDCAM i dr. A MOŽE SE OBAVITI R UČNO ILI POMOĆU RAČUNALA. U ovoj knjizi zabavit ćemo se samo ručnim programiranjem. NUAS . Raz rañeni program unosi se u programski list čiji mogući izgled prikazuje sl ika u p rilogu skripte. točke oslanjanja predme ta i mjesto stezanja te položaj nulte točke plan rezanja – je glavni dokument za ispis programa na kojem su vidljive putanje kretanja alata za svaku operaciju. piše se svaki r edak programa prema definiranoj t ehnologiji. izbor alata. PROGRAMIRANJE POMOĆU RAČUNALA .

Sl. Nul točke glodalice 13 . REFERENTNE TOČKE STROJA Kod programiranja CNC strojeva potrebno je poznavat i odreñene referentne. 8.1 Referentne točke CNC tokarilice Sl. Prikaz nul točaka kod CNC tokarilic a Kod školske CNC tokarilice TURN 55 prilaz alata je s donje (prednje) strane pa j e koordinatni sustav i položaj referentnih točaka kao na slici.2 Referentne točke CNC glodalice W M N R B Sl.4. 9.1. Nul točke toka rilice EMCO TURN 55 1. 1. 7.4.4. odnosno nul točke koje definiraju koordinatni sustav i sa m al at.

Leži na osi d ržača alata.Početna točka alata ( Begin point) Od ove točke alat počinje sa obradom i u njoj se vrši izmjena alata .5. Služi za kalibriranje mjernog sust ava i u p očetku rada sa strojem moramo dovesti alat u točku R.Y. -y ) označuju kretanje alata prema radnom predmetu. nego će se alat odmaknu ti od predmeta. KOORDINATNI SUSTAV Kod CNC tokarilica koo rdinatni sustav je dvoosni. Sl. Ona je ishodište koordinatnog sus tava i od nje se proračunavaju svi pomaci alata. tj. Pozitivna os X može bit i postavljena u jednom ili drugom smjeru što ovis i o položaju alata odnosno revo lverske glave u odnosu na izradak (vidi sliku br. Ko d CNC glodalica koordinatn i sustav je troosni X. 10 ). U ovoj točki je ishodište koo rdinatno g sustava koje je prebačeno iz točke M i ona olakšava programiranje. Odreñena strane proizvoñača i ne mo se mijenjati. Razlog zašto je to tako leži u činjenici da ako se pri pr ogramiranju zaboravi n egativan predznak. je od R – Referentna točka (Reference point) Točka u radnom području stroj a koja je de terminirana sa krajnjim prekidačima. Odreñena je od strane p roizvoñača CNC stroja. M – Strojna nul točka (Machine zero point) Pozicija ove točke se ne može mijenjati. u osi izratka nalazi se os Z a okomito na os izr atka os X. N e mora biti neophodno definirana.Z (vidi sliku 12) Napomena: T reba zapamtiti da se alat ( suport) uvijek giba u predmet ili u smjeru predmeta ako je koordinata negativna. neće doći do sudara alata i predmeta.W – Nul točka izratka (Workpiece zero point) Točka vezana za izradak. Slobodno s e mij enja prema potrebama konstrukcije ili izrade. a pozitivni predznak znači odmicanje alata od radnog predmeta. Koordinate sa negativnim predznakom (-x. N – Referentna točka alata (Too l mount reference point) Početna točka od koje se mjere svi alati. 10. B . 1. Koordinatni sustav CNC tokarilica 14 .

Koordinatni sustav je dakle p romjenjiv i nalazi se u početnoj točki odakle kreće g ibanje.6. Kod INKREMENTALNOG KS m jerenja. APSOLUTNI I INKREMENTALNI KOORDINATNI SUSTAV U procesu programiranja upotre bljavaju se dva sustava mjeren ja: APSOLUTNI I INKREMENTALNI. Sl. Koord. Koord. sustav za TURN 55 Sl. Pravi lo desne ruke Sl. Pravilo desne ruke Odreñivanje pozitivnog pravca koordinatnog sustava sli jedi položaj prsti ju desne ruke. a koordinate pojedinih točaka znače udalje nost tih točaka od ishodišta po vrijedno sti i predznaku.14.Sl. odnosno palac pokazuje u pozitivnom smjeru os X . Neki primjeri odreñivanja osi 1.5.13. dok srednji prst pokazuje pozitivni smjer osi Z. kažiprst u poziti vnom smjeru osi Y.11. sustav za MILL 55 1. 15 . koordinate iduće točke se izražavaju u odnosu na prethodnu točku ( incr ement – pomak ) gdje se nalazi koordinatni susta v.1. APSOLUTNI KS ima je dnu fiksnu nul točku u ishodištu (W). 12.

jer je lakše za shvatiti i manja j e mogućnost pogrešaka. kod izrade potprogr ama o čemu će biti govora kasnije. Izračunavanje koordinata kod tokarenja APSOLUTNI KOORDINATNI SUSTAV INKREMEN TALNI KOORDINATNI SUSTAV TOČKA 1 2 3 4 5 6 7 8 X 30 40 Z 0 -5 TOČKA 1 2 3 4 5 6 7 8 X 15 5 -5 Z 0 -5 -6 16 . Ipak u nekim slučajevima se koristi i inkrementalni sustav kao npr.6. Ispuniti do kraja tablicu za vježbu! Sl . Izračunavanje koordinata u apsolutnom i inkrementalnom KS APSOLUTNI KOORDIN ATNI SUSTAV INKREMENTALNI KOORDINATNI SUSTAV TOČKA 1 2 3 4 5 6 7-W a b c d e f Sl.1. 16. Izračunavanje koordinata kod glodanja Za vježbu izračunati koordinate za krivulju gibanja alata od a – f … X -3 0 3 3 -3 -4 0 Y 4 6 3 -3 -3 0 0 TOČKA 1 2 3 4 5 6 7 X 3 3 3 0 -6 -1 4 S0 Y 4 2 -3 -6 0 3 0 S0 Uočimo da kod inkrementalnog sustava mjere nja zbroj koordinata točaka u jednom z atvorenom ciklusu jednak je nuli. Kod izračunavanja koordina ta za tokarenje.1. Češće se koristi pr ogramiranje u apsolutnom koordi natnom sustavu. Oba preth odno navedena sustava mjerenja imaju svoje prednosti i nedostatke. 15. vr ijednosti koordinata po osi X upisuju se u promjerima u apso lutnom koord. sustav u (tako je kotirano).

7. novi koordinatni sust av W na čelu i zratka (vidi sliku) pozivom naredbe G54 upravljačka jedinica će au tomatski unijeti vrijednosti koordinata točke W.1. Sl. Pomak nul točke U praksi se obično kod tokarilica prvi pomak vrši funkcijom G54 (G55-G57) na čelo amerikanera (A) a zatim drugim funkcijama G58-G59 ili funkcijom TRANS (ATRANS) na čelo obrañene površine izratka. Pomak nul točke kod tokarilice i g lodalice A 17 .18. Kada se odredi npr. Time se lako odreñuje položaj točke W mje enj em dužine izratka. Prvi pomak je na čelo nepomične čeljust i škripca (toč drugi pomak je na izradak (G58… ili TRANS…) Sl. ko ordinatni sustav je moguće promijeniti i postaviti ga na drugu povoljn iju točku u r adnom prostoru NC stroja. Prva naredba u programiran ju je upravo funkcija p omaka nul točke kojom se dakle premješta koordinatni sust av u povoljniju poziciju. te se nul točka promijeni iz po zicije M (strojne nu l točke) u W (nul točku izratka). POMAK NUL TOČKE Kod EMCO tokarilice strojna nul točka (M) leži u osi rotaci je ba ze stezne glave (amerikanera). Kod glodalica pomak nul točke vrši se direktno pomoću G54 na izra dak ili češće pomoću dvije funkcije. Kako ova točka nije pogodna kao početna točk a rada.17.

Alati u revolverskoj glavi kod nekih tokarilica 18 . čime su jedni alati s parnim a drugi sa neparnim brojevim a. Alati su postavljeni tako da je s vak i drugi alat ( od ukupno 8 ) naizmjenično alat za vanjsko tokarenje ili za ob radu unutarnjih ploha. Sv akom se alatu mogu dodijeliti odgovarajući brojevi korekcija alata koji se nalaze u memorijskom mjestu stroja za korekciju dimenzija alata ( postupak unoše nja kore kcija biti će objašnjeno u poglavlju x ). Netočnost se ustanovljava mj erenjem izratka. Istrošenost alata takoñer djeluje na netočnos t dimenzija pa mora mo uzeti i te korekcije u obzir. T01D1 T T 01 T01D1 .1. Alati su smješteni u revolversk u gl avu prema redoslijedu izrade (vidi sliku). Npr.1. POSTUPAK UKLANJANJA ODSTUPANJA DIMENZIJ A ALATA NAZIVA SA KOREKCIJA ALATA.1 Sl.19. Pod korekcijom podrazumijeva s e vrijednos t razlike koordinata vrha oštrice promatranog alata u odnosu na prvi alat ( desni nož za vanjsko tokarenje ). Ozn ačavanje potrebnog alata i njegove korekcije vrši se na slij edeći način.8. mjesto na revolverskoj g lavi -mjesto u memoriji ko rekcije alata br.alat (tool ) . ALATI KOD CNC STROJEVA Kod CNC tokarilica opremanje stroja sa različitim al a tima je od bitne važnosti za kvalitetnu izradu.

1. HSS ø6. SDNCN 1210 D07 Nož za rezanje navoja . DIN 333 573 770 271 220 Set spiralnih svrdala.1. SDJCR 1210 D07 Alat za završnu obr adu .lij evi No.1212-3/ M0 Ref.-Br.15. HSS ø 12mm A6Z 050 260 628 19 . HSS 9 spiralnih svrdala ø2 -10 mm (1 mm raspon) Spiralno s vrdlo. L150.5-1. NL 1210-2 RH Nož za rezanje navoja . NVR 10-2 RH ø10 x 60 mm za unutarnji navoj 0.8.unut arnji No. SDJCL 1210 D07 Neutralni nož No.vanj ski max. SDVCR 07 S10D ø10 x 60 mm Nož za odsijecanje i izradu utora No .desni No. korak 1.5 mm No.5 mm Motka za unutraš nje tokarenje No. Alati za tokarenje za školsku CNC tokarilicu «EMCO-TURN 55 « SKICA ALATA OPIS A LATA Alat za završnu obradu . 8 mm A8. 260 601 260 602 260 603 260 620 260 627 260 606 264 020 Zabušivač.15.

2. bušačku mo ku za unutrašnje tokarenj e sa položajem oštrice 2 i vanjski nož za izradu navoja koji i ma položaj oštrice 8).22.8.1.21. U drugom primjeru uz dva spomenuta alata koristimo i n eutralni nož za izradu tri mala kutna utora. Položaj vrha oštrice alata kod tokarenja i primjeri primjene U programira nju kod definiranja alata moraju se unesti i podaci o položaju vrha oštrice alat a u od nosu na izradak (Parametar. C. Primjer2. Položaj vrha oštrice alata Sl. Sl. primjene alata U prvom primjeru imamo dva alata za obradu (desni nož za fino tokarenje – koji p rovodi operaciju konturnog tokarenja-St ock removal sa brojem oštrice 3 i nož za odsijecanje sa brojem 8). Sl. Primjer3. 20. Primjer1. primjene ala ta 20 .23. Vrijednosti u zagradi odnose se na alate sa prilazom alata odozdo (EMCO TURN 55) .edge position). Tooloffset. primjene alata Sl. Treći primjer ima još tri nova alat a ( spiralno svrdlo sa položajem oštrice 7.

Desni nož za finu obradu Sl. Nož za unu tarnje tokarenje (bušačka motka) 21 . 25.5). Primjeri primjene alata za tokarenje prema PIA .8.Velenje Alati koji se ko riste za obradu na CNC tokarilici Emco Turn 55 i Turn105 su karakteristika kao n a slikama iz kojih se vidi što može obrañivati pojedini nož i kakav je kut prila za al ata u izradak što je važno da ne bi došlo do sudara držača alata i izratka (vidjeti primje r vj. br.3. Sl. 26.1. Neutralni nož Sl. 24.

Alati za glodanje SKICA ALATA OPIS ALATA Grubo glodalo za poravnavanje. oblik B 45°. ø16 mm.ø12 mm Vretenas to glodalo za grubu obradu.1. drška .3.ø6 mm – promjer drške ø6 mm ø8 mm – promjer drške ø mm . oblik B ø3 mm . HSS ø6 mm ø12 mm Kutno glodalo. oblik A 60°.ø12 mm Kutno glodalo . HSS prema DIN 327.-Broj Vretenasto – utorno glod alo. unutarnji promjer ø 16 mm 764 410 Ref.8. sh ape A ø8 mm . kut vrha svrdla 120° 7 1 010 F1Z 050 771 050 764 400 771 030 771 040 22 . ø16x4 mm.ø12 mm Bušačka motka a provrte ø16-40 mm Drška . HSS prema DIN 844. HSS Prema DIN 1833.ø10 mm ø12 mm . HSS drškaø10 mm.ø16 mm 764 200 76 4 301 764 306 764 308 773 100 Profilno vretenasto gl odalo.ø15 mm NC-start svrdlo. H SS ø 40 x 20 mm. drška . HSS Prema DIN 1833.

ø8. HSS 25 svrdala ø1-13 mm.5 mm raspon) Navojna svrdla. Ureznici. HSS. raspon) 9 kom ø2-10 mm.HSS ø6. 5.5.2.8 mm A8.Zabušivač. 4.3. (1 mm 0. HSS 5 kom ø2. (0.5 mm 20 271 230 781 280 260 628 573 DIN 333 Spiralno svrdlo.8 mm 6 kom ø2. HSS Set od pet ureznika M3 M8 781 300 771 1 770 271 220 23 . 6. 3 .5 .

8.4.1. Sustav montaže alata u držač alata Montaža čeonog glodala za poravnavanje u držač Mo vretenastih glodala u držač alata Konusni trn držač Distantni prsten Elastična čahura Mati a Alat Vijak 24 .

Potvrda alarma Prikaz informacija o trenutnom načinu rada Izbor prozora ( kada j e više radnih prozora na ekranu ) List naprijed/ nazad Kursor dolje/gore K ursor lijevo/desno Backspace – brisanje unatrag 25 . EMCOTRONIC. HEIDE NHAIN i dr.1. Kod EMCO CNC školskih strojev a koristi se upravljačka jedinica SINUMER IK 840 D ili neke druge upravljačke jedini ce kao što su FANUC. brojeva. I softwer WinNC SINUMERIK 840D TURN ( MILL ) kao i upravljačka jedin ica (tipkovnica) čine jednu jedinstvenu cjelin u kojom se vrši upravljanje stroje m.2. simbola i tipki za razne radnje u svezi sa t e kstom. UPRAVLJAČKA JEDINICA STROJA I PRIKAZ SOFTWERA Svaki CNC stroj upravlja se pomoću posebnog softwera ( programa ) i upravljačke jedinice. Adresno – numerička upravljačka jed inica Ova tipkovnica služi uglavnom za unošenje ( pisanje ) kao i za ureñivanje progra ma a sastoji se od slova. Vertikalne funkcijske tipke ( aktiviraju tre nutno ponuñeni zadatak na ekranu ) A dresno – numerička upravljačka jedinica Horizontaln e funkcijske tipke Strojno – upravljačka jedinica 2.

otvar a datoteku Shift tipka – služi za unošenje manjeg simbola na tipkovnici 2.Tipka izbora – (aktiviraj – deaktiviraj) Izbor vrijednosti u tablicama ili polji ma koji su već unaprijed definirani. Skok na kraj reda ili liste Tipka za ureñivanje Ed it / Undo Tipka za unos Input Preuzima novu vrijednost. SKIP – preskoče i blok se neće izvršiti DRY RUN – ispitivanje p bez izratka (testiranje) OPT STOP – zaus tavljanje programa kod naredbe M EMCO tipka Rad stroja blok po blok RESET STOP / START Zaustavljanje / izvršavanje programa 26 . Strojno – upravljačka jedinica ( tipkovnica ) Sastoji ciju sa rograma 01 1x – se od više podgrupa upravljačkih funkcija a služi isključivo za komunika strojem.2 . otvara i zatvara direkto rij.

Preklopnik načina rada Regula tor brzine posmaka od 0 – 120 % 27 . Tipka za uk ljučivanje / isključivanje rashladne tekućine.Ručno pokretanje alata po osima (moramo biti u JOG modu) -4 i +4 EMCO tipke FEED S TOP / START Zaustavljanje / pokretanje posmaka Rotacija glavnog radnog vre tena smanjivanje / 100% / povećavanje SPINDEL STOP / START Zaustavljanje / pokretanje g lavnog radnog vretena Tipke koje su aktivne sa napravama koje se mogu pridodati NC stroju. Tipka za pomak revolverske glave suporta tokarilice za jedno mjesto.

Povratak u menu Proširenje funkcijskih tipki Poziv osnovnog menu-a – ponovn i pritisak na tipku vraća nas u prethodni meni 28 .3.6) Direktni skok u radno područje stroja.2. Horizontalna funkcijska tipkovnica (slika 3.

otvaranje direktorija . 1 * kli k lijevom tipkom znači: .pritisak na horizontalne ili vertikalne funkcijske tipke .prikaz radnih područja 29 . Po pozicionira nju miša je dnostrukim ili dvostrukim «klikom» lijeve tipke pozove se potrebna na redba. PC tipkovnica NC stroja Osim tipkovnice EMCO NC stroja moguće je korištenje sta ndardne tipkovnice za oso bno računalo.unos vr ijednosti Klik desnom tipkom znači: .2.otvaranje odabrane liste .prozor u izborniku je aktivan .4.izbo r lista .postavlj ane kursora na odabrano polje . Raspored tipki prikazan je na slici Miš Ta v rijeme rada WIN NC 32 software-a moguće je i korištenje miša.aktiviranje / deakt iviranje preki dača 2 * klik lijevom tipkom znači: .promjena direktorija .

2. 1 7 2 5 9 3 4 6 8 10 10 11 10 10 12 1 Prikaz aktiv nog radnog područja 2 Prikaz aktivnog kanala 3 Prikaz načina rada 4 Ime i putokaz od abranog programa 5 Status kanala 6 Poruke kanala 7 Status prog rama 8 Display st atusa kanala 9 Alarm sa kodom poruke 10 Radni prozori – okvir a ktivnog prozora sv ijetli 11 Vertikalne funkcijske tipke 12 Horizontalne funkcijs ke tipke 30 . Kod glodanja im a mo sve tri koordinatne osi.5. Osnovni prozor Sinumerik 840D Turn ( Mill ) Otvaranjem programa Sinumerik 8 40D Turn (Mill) otvara se osnovni prozor za rad sa CNC strojem.

odnosno moduli načina rada. Pono vnim pritiskom tipke vraćamo se u prethodno korišteni izbornik. Osnovni izbornik sa drži dakle horizontalne i vertikalne funkcijske tipke u kojima su sadržana ra dna po dručja .Diagnosis <F5> Ovih pet radnih po dručja se prikazuju u osnovnom izborniku u horizontalnoj liniji funkcijskih tipk i (slika). U radu sa mišem 1x klik znači: aktivirati neki od pr ozora ili izabrati neki manu.P arameter <F2> . Radno područje Machine Parameter Program Services Diagnosis Izvršne f unkcije Ručno upravljanje strojem Izvršenje progr ama na izratku Ureñivanje podat aka za programiranje (nul točke) i podataka o alatim a Pisanje i ureñivanje progr ama Učitavanje programa i podataka Prikaz alarma i poru ka Osnovni izbornik Pritiskom na tipku u osnovnom prozoru će se pojaviti osnovni i z bornik.Machine <F1> .Services <F 4> . Izbor pojedinog područja i rada u nje mu moguće je provesti ili putem miša ili putem upravljačke jedinice stroja (adre sno – numerička jedi nica ). 2x klik znači: otvoriti izbornik ( unošenje vrijed nosti ) desna tipka znači: p okazati (otvoriti ) radno područje Horizontalne funk cijske tipke Machine <F1> Par ameter <F2> Program <F3> Services <F4> Diagnosis <F 5> Vertikalne funkcijske tip ke vezane su za prvi podizbornik Machine AUTO <F1> M DA <F2> JOG <F3> REF <F5> S ingle block <F8> 31 .2.6. Radna područja Sinumerik 810D/840D Rad na Sinumerik 810D / 840D je organizira n kroz 5 podizbornika (menu-a) osnovno g izbornika koji se nazivaju radna područja (Operating Areas) . Tom tipkom osnovni prozor može biti pozvan iz bilo kojeg izbornika.Program <F3> .

1. JOG način rada upotrebljava se za ručne operacije. 103 = 1000. Moguće ga je aktivi rati prekl opnikom načina rada i izborom pozicija U JOG modu možemo odrediti Referentnu točku str oja i izvršiti pomicanje suporta stroja. 102 = 100..1.-Z.pritisnuti tip ke za pomicanje –X. Brzina pomic anja odreñen a je položajem regulatora posmaka..000 1/1000 mm 1/100 mm 1/10 m m 1 mm 10 mm pritiskom na tipku pritiskom na tipku pritiskom na tipku pritiskom na tipku pritiskom na tipku Promjena se može napraviti i s tipkovnice računala kombi nacijom tipki: Alt 0 .+Z na strojno upravljačkoj tipk ovnici . 32 . Postoje tri radna područja: 2.2. INC 1 INC 10 INC 1 00 INC 1.izabrati REF mod na p reklopniku . Alt 3 .1. 101 = 10. Odreñivanje REF točke . 100 = 1. Odreñivanje inkrementa posmaka Zbog što t očnijeg pozicioniranja alata veličina p osmaka se može mijenjati korištenjem preklopnika načina rada. Ako je potrebno gibanje u brzom hodu potrebno je dva puta brzo kliknuti tipku. Pritiskom na tipke za pomicanje alat će se pomaknuti u odreñenom smjeru za točno odreñeni pomak (inkrement).sa tipkom REF A LL (na PC tipkovnici) automatski se dolazi u REF točku koordinate REF točke mo žemo pratiti u osnovnom prozoru Odreñivanje pomaka nosača alata (suporta) Postav ljanjem preklopnika u položaj JOG moguće je pomicanje alata u svim pravcima kori štenjem tipki za pomicanje (ili Alt +F1 sa tipkovnice).000 INC 10..6.6. Alt 1 ..….+X. Alt 2 . Radno područje Machine Ovo područje prikazuje sve funkcije i utjecajne fa kto re koji djeluju na alatni stroj i njegovo stanje.

Popis izbornika Machine JOG Izbornici su vezani za horizontalne i vertikalne fun kcijske tipke: Vertikalne funkcijske tipke Transformation / G function Auxiliar y function Spindles Axis feedrate Zoom actual value Actual value MCS WCS Horizon t alne funkcijske tipke Increment Abort OK <F1> <F2> <F3> <F4> <F5> <F6> <F7> <F 6> <F7> <F8> G naredbe pomoćne funkcije brzina okretanja vretena posmak povećanje tr enutna vr ijednost povećanje(od 0.6. MDA način rada (Manual Data Automatic) upotrebljava se za pisanje progr ama i testiranje programa blok po bl ok (slika ). Popis i zbornika Machine MDA Vertikalne funkcijs ke tipke Transformation / G function Aux iliary function Spindles Axis feedrate <F4> Actual value MCS WCS Delete MDI Prog ram <F8> Horizontalne funkcijske tipke Save MDI Program Abort OK Program Control OK <F1> <F2> <F3> <F7> <F7> brisanje programa <F8> <F7> <F8> <F4> <F8> spremanje programa kontrola programa 33 .2.1.001 do 10mm) 2. Njime prebacujemo željena giban ja preko tipkovnice kao pojedine blok ove programa u kontrolnu jedinicu. Kontroln a jedinica obrañuje blok nakon pritisk a na tipku Za pokretanje programa u MDA na činu rada potrebni su isti preduvjeti k ao i kod automatskog načina rada.

AUTO način rada u kojem se programi izvršavaju potpuno automatski (slik a ) .aktivirane su sigurnosne mjere (zatvorena su vrata.1.2. korekcija alata.r eferentna točka je postavljena .…) .6. S earch positi on Search pointer Correct program Program overview Execution from ex t Alter ena ble Program selection Work pieces Part programs Sub programs <F3> Sta ndard cycl es User cycles Clipboard <F1> <F2> <F3> <F6> <F7> <F4> <F8> <F5> <F1> <F2> <F6> <F7> <F8> <F1> <F2> <F7> <F8> <F5> <F6> <F7> <F1> <F2> <F4> <F5> <F6> kontrola p rograma traženje bloka ispravljanje programa pregled programa 34 .…) Popis izbornika Machine AUTO Vertikalne funkcijske tipke Transforma tion / G fun ction Auxiliary function Spindles Axis feedrate <F4> Program sequenc e <F5> bloc k Zoom actual value Actual value Machine Work Program level / Actual block<F8> H orizontalne funkcijske tipke Program Control OK Blok search Calculate contour Ca lculate blk endpt Program level + Program level – Without calculat.program je učitan u kontrolnu jedini cu . Preduvjeti za izvoñenje programa su: .3.potrebne korekcije su napravljene (postav ljanje nul točke.

2. Podaci o alatu Tool offset Postavljanje alata se obavlja pritiskom na ver tikalnu funkcijsku tipku <F8> Ne w za izbor novog alata.7.tipovi ala ta su ponuñeni u listi Tipovi alata: Mill ing tools – alati za glodanje Drilling tools – alati za bušenje Grinding tools – alati z a brušenje Turning tools – alat i za tokarenje Special tools – specijalni alati Izbor broja alata (T number) kre će se na tokarilici EMCO PC TURN 55 od 1 do 8 Svaki tip alata (Tool type) nudi s voj novi prozor s odreñenim alatima 5xx Turning tools alati za tokarenje (slik a 6.1.5) 500 Alati za grubo tokarenje 510 Alati za završne obrade 520 Alati za unu tarnje tokarenje 530 Alati za rezanje 540 Alati za izrad u navoja Po odabiru alat a (npr.7. T1 500 – tokarski nož za grubu obradu) otvara se no vi prozor u kojem se daju svi parametri alata (slika ) 35 . Radno područje Parameter U radnom području Parameter moguće je upisivati i ureñivat i podatke koji su potr ebni za program te izvršiti korekciju alata. U prozoru se pojavljuju dvije opcije: New tool edge <F3> nova oštrica alata New tool <F4> novi alat Izbo rom jedne od opcija otvara se sli jedeći prozor (slika ) koji nudi postojeće alat e: T number – broj alata u revolversko j glavi Tool type – tip alata . Četiri horizonta lne funkcijske tipk e vezane za podizbornik Parameter su: Tool offset <F1> R var iables <F2> Setting dana <F3> Work offset <F4> 2.

ed ges – broj Dnumber za alat Tool type – tip alata Tool name – ime alata (može sa dati bilo kakav na ziv alata) Cuter. <F8> 36 .<F4> . edge position.prebacuju se n a slijedeći veći ili manji broj alata D no. Alat može imati više korekcijskih brojeva No.T number – Broj alata tj. wear i base je ukupna vrijednost korekcije Radius co mpensation – kompenzacija polumje ra alata Radius – polumjer alata Vertikalne funkcijske tipke (Slika ) T no. – pozicija noža (1 .upis novog alata Po upisu novog alata moguće je odmah odr editi kompenzacij u alata na stroju uključivanjem vertikalne funkcijske tipke Dete rmine compensa..Pregled svih alata u bazi New < F8> . of c..skok na alat broj (otvara se mali pr ozorčić koji omogućuje taj skok) Overview <F7> .prebacuju se na slijedeću veću ili manju korekciju alata Delite <F5> – brisanje alata sa list e ili brisanje korekcije alata Go to <F6> . + <F3> i D no.9) Tool length comp. – kompenzac ija duljine alata Geometry – dimenzije radnog dijela al ata Wear – devijacija od geo metrijske vrijednosti Base – dimenzije držala alata Zbroj vrijednosti geometry. + <F1> i T no.<F2> . pozicije u koju će biti smješten u revolverskoj glavi D numb er – Broj korekcije.

aktualni broj izrada ka R91 .Otvara se novi prozorčić (slika) u kojemu se upisuje referentna vrijednost kompe nza cije za os X ili Z. R parametri R parameter – aritmetički parametri R parame tri su varijable koje se mogu upotrijebiti kao proračunski parametri u programima.nominalni broj izradaka Primjer: treba iz raditi 250 kom nekog izratka • Postavlja se nominalni broj izradaka R91=250.2. Oni se ručno u pisuju u tablicu .nomin alni broj izradaka je d osegnut Postavlja se nominalni broj izradaka R91=0. Post avlja se aktualni broj i zradaka R90=0. P-ponovi program). Brojač odbrojava od 250 do 0 i ta da daje poruku «Nominal workpiece number reached» . 37 . Kod upravljanja Sinumerik-om 840D na raspolagan ju su 100 varijabli R parametra. Brojač odbrojava od 0 prema gore (do 250) i ne daje nikakvu poruk u • Programiranje: Pozivanje brojača u programu se provodi p rije naredbe M30 (M30-kr aj programa) sa L700 P1 (L-poziv podprograma. 2. Varijable od 0 do 89 su slobodne za korisnika d ok su od 90 do 99 rezervirane za EMCO. Mjerenje i korekcija (kompenzacija ) alata biti će objašnjena u posebnom poglavl ju.7. R91 – služe za brojanje izrada ka R90 . Varijable R90.

granični broj okretaja radnog vre tena.amerikanera Ogr aničenje broj a okretaja glavnog radnog vretena Max / Min . Postavljanje podataka Setting data U pro zoru Setting data aktivne su samo vertikalne funkcijske tipke.Varijable R98. 38 . Spindl e data <F3> podaci o vrtnji glavnog radnog vretena. Po upisivanju vrijednosti u predviñena polja aktiviranje se obavlja tipkom Napom ena: U MDA i Auto načinu rada u NC programu ograničenje radnog prostor a postaje aktivno tek nakon komande WALIMON (Working area limitation ON) JOG dat a <F2> JOG podaci JOG vrijednost posmaka – posmak kod ručnog upravljanja u JOG načinu rada. M73 R98 R99 M74 T7 D1 M2 2.Vrtnja je dozvoljena sa mo unutar od abranih vrijednosti.aktualno vrijeme str ojne obrade (ukupno vrijeme) R99 – mjerenje vremena operacija jedne operacije M7 3 – početa k mjerenja operacije M74 – kraj mjerenja operacije Izmjereno vrijeme ć e biti u para metru R99 u formatu 6347. Ograničenje okretanja vretena pomoću naredbe G96 o mogućuje konstantnu brzinu rezanja.. 387 ms primjer %1 T6 D1M6 M3 S 3000 F.378 Što znači 63 min. 47 s.3. posmak u praznom hodu i početni kut kod rezanja navoja. R99 – služe za proračun vremena izrade R98 . Working area limitat ion <F1>ograničenje radnog prostora omogućava postavljanje g ranica unutar kojih će se kretati alat.7. Ovdje možemo postav iti granice radnog prostora. po smak u JOG modu.

Ulazna veličina finog podešav anja je limitirana s 1mm Krajnje podešavanje nul točke je suma grubog i finog p odešavanja. Fino podešavanje: Upotrebljava se za fine k orekcije (npr. pra znog hoda umjesto Starting angle <F5> početni kut kod narezivanja navoja Kod rezan ja navoja početna pozicija vretena se daje kao početni kut. 2.7. kod korekcije zbog trošenj a alata) i nije posebno osigurano protiv promjena. Grubo podešavanje: Kod većine alatnih st rojeva ova veličina je osigurana pr otiv neautoriziranih promjena s ključem. Accept position <F5> omogućuje upisivan je poz icije po osi u polju za unos.4. Postavljanje nul točaka stroja work offset (zero offset) Postavljanje nul točaka obavlja se naredbama G54 – G57.7. 39 € .4. Ve rtikalne funkcijske tipke imaju slijedeće značenje: WO+<F1> i WO. Slika 2.Feedrate DRY <F4> prazni hod Ovaj posmak se uzima kod programiranog posmaka.<F2> odabiru traženu nul točku G54 – G57 (izradak može imati nekoliko nul točaka) Selected WO <F3> aktivira odabranu nul točku u MDA ili Auto načinu rada. prikazuje prozor za podeša vanje nul točaka $P_UIFR je s istemska varijabla – postavni oblik za naredbe G54.

otvara novi prozor (slika ) za os koja je označena ( na sl ici oz načena je os X).none) .relevantni parametri duljine alata (1.3) i smjer (+.uključenj e i smjer slobodno definiranog postav ljanja nul točke (+.-. Prikazu je se prozor sa aktualnim podacima (slika ).none) .-. – broj korekcije alata T type – t ip alata Length – dul jina alata Radius 1 – polumjer alata Offset .Reject <F7> poništava i Save <F8> memorira nove vrijednosti Determine WO <F7> od r eñivanje nul točke .none) Potvrditi unesen e podatke iz prozora sa OK. 40 .uključenje i s mjer polumjera alata (+.-. Overview <F4> otvara novi prozor s novim funkcijama (slika) Osnovni prozor daje pregled naredbi G54 – G57 Settable WO <F1> postavljanj e nul točke . 2. pozicije D no. Prozor za odreñivanje nul točke daje podatke o korištenom alatu: T no.daje podatke o trenut no aktivnoj nul točki.postavljanje Korištenjem tipke selekto ra ili korištenjem miša i tipke odabiru se: . tj.vraća program u prethodni prozor (slik a ) Active sett. WO <F2> aktivn a nul točka koja se postavlja . $P_IFRAME je sistemska varijabla – po stavni oblik za aktivnu nul točku koja se p ostavlja. – broj alata.

daje podatke o tren u tno aktivnoj nul točki. $P_PFR AME je sistemska varijabla – postavni oblik za aktivnu nul točku koja se p rogramira Sum active WO <F4> zbroj aktivnih nul točaka daje podatke o trenutno aktivnoj nu l točki. WO <F3> aktivna nul točka koja se programira .Active progr. Prikazuje se prozor sa aktualnim podacima. Base WO <F6> otvara prozor u kojem je moguće podeša vanje osnovne nul točke. $P_ACTFRAME je sistemska varij abla – postavni oblik za zbroj aktivnih nul točaka External WO <F5> prikazuje koordi nate eksterne (vanjske) nul točke. 41 . Prikazuje se prozor sa aktualnim podacima (slika ).

Standard cycles <F4> – standardni ciklusi su potprogr ami koji se ne mog u mijenjati.INI fajl za inicijalizaciju ime.CLP CLIPBOARD (meñuspremnik) direktorij može sadržavati sve tipove spisa i d irekt orija 42 .TOA podaci o alatu ime.8. Tipovi programa su: Workpieces <F1> – izradak u ovom kontekstu se smatra direkto rijem (folderom) koji uključuje programe ili podatke P artprograms <F2> – glavni program je slijed naredbi za obradu izratka.COM komentar ime. Oni se izvršavaju ponavljanjem koristeći strojne kor ake. Radno područje PROGRAM U radnom području Program pišu se programi. Aktiviranjem horizontalne funkcijske tipke Program <F3> ot vara se prozor prema s lici. ispravljaju se i njima se upravlja. Subprograms <F3> – potprogram je pr ogram koji može biti više puta pozvan iz glavnog programa.UFR postavljanje n ul točke / okviri ime.DIR zajednički direktorij koji sadrži programe i me. User cycle s <F5> – korisnički ciklusi koje korisnik sam može pisati prema svojim potrebama Clipboard <F6> .2.SPF podprogram ime.DEF definic ija ko risničkih podataka i makroi ime.MPF glavni program ime. Ci klusi su vrsta potp rograma.WPD direktorij izratka koji sadrži programe i podatke koji pripadaju izratku ime.meñuspremnik Tipovi file-ova i direktorija su: ime.

1.omogućiti mijenjanje oznakom «X». Workpieces <F1> – direktorij izratka otvara prozor koji omogućuje: New <F 1> .kopiranje direktorija – pojavljuje se poruka: Copied data can b e ins erted with SK «Paste» Kopirani podaci se mogu umetnuti pomoću funkcijske tipke P aste Paste <F3> . Po upi su imena direktorija otvara se novi prozor (slika ) u koji je novom direkt oriju uključeno ime.omogućiti izbor direktorija izratka.otvaranje novog direktorija -otvara prozor u kom treba upisati ime novog di re ktorija i potvrditi <F8> ili odustati <F7>. Rename <F5> . 43 . Ako je oz naka X u koloni E nable tada se može raditi u tom direktoriju i mijenjati sve prem a potrebi.WPD.2.8. Copy <F2> . Automatski mu se pridružuje eksten zij a WPD.preimenovanje direktorija – pojavljuje se prozor u kojem se treba upisati novo ime direktorija i potvrditi <F8> ili odustati <F7> Alter enable <F6> .umetanje direktorija – pojavljuje se prozor u kojem se treba upi sat i ime novog direktorija i potvrditi <F8> ili odustati <F7> Delete <F4> .bri sanje direktorija – pojavljuje se prozor u kojem se treba potvr diti brisanje odab ranog direktorija<F8> ili odustati <F7>. Workp eace selection <F7> .

birati programe Program selection < F7>. prenumerirati Renumber <F6>. umetati blok Inse rt block <F4>. dok horizonta lne funkcijske tipke omogućuju ureñivanje Edit <F 1>. kopirati Copy <F 2>. nañi i zamij eni Find/Replace <F3>. preimenovati Rename <F5>.MPF i otvara se slijedeći prozor (slika ) Pisanj e koman di novog programa moguće je u označenom redu (slika ). Simulacija programa biti će detaljno objašnj ena u 3. Vertikalnim funkcijskim tipka ma moguće je umetati Paste <F1>.MPF (slika ) Korištenjem vertik alnih funkcijskih tipki moguće je pisati novi program New <F1>. te 3D ili 2D simulaciju izvršavanja pro grama 3D-View <F5> ili Simulation <F6>. Po otvaranju novog programa (N ew <F1 >) upisuje se njegovo ime. skok na Go to <F2>. ili se vratiti u prijašnji prozor Back <F8>. poglavlju. i 4. um etati Paste <F3>. podrška Support <F4>. 44 . zatv oriti Close <F8>. označavati blok Ma rk block <F2>. dozvoliti ili z abraniti mijenjanje Alter enable <F6>.Pritiskom na INPUT tipku ili dvostrukim klikom miša po nazivu direktorija otvara s e prozor u kojem je moguće pisati programe ime. brisati Delite <F4>.

2.2.8. Part programs <F2> – prozor za pisanje pojedinih programa: Sve naredbe koje vrijede u modu Workpieces vrijede u ovom modu (slika ).4. 45 . Stand ard cycles <F4> – prozor za korištenje i pisanje standardnih ciklusa : Sve naredbe k oje vrijede u modu Workpieces vrijede u ovom modu (slika ). 2.8. 2.8.3. Subprograms <F3> – prozor za korištenje postojećih podprograma te za pisa nje novih podprograma: Sve n aredbe koje vrijede u modu Workpieces vrijede u ovom modu (slika ).

5.6. 2. User cycles <F5> – prozor za korištenje i pisanje specijalnih osobnih cik lus a često potrebnih u radu: Sve naredbe koje vrijede u modu Workpieces vrijede u ovo m modu (slika ).8.8. Clipboard <F6> – prozor za privremeno spremanje pojedinih programa: Sve naredbe koje vrijede u modu Workpieces vrijede u ovom modu 46 .2.

kao i za printanje pod ataka (tipka PRINT) i pr ijenos podataka u disk (sa diska) preko tipke DRIVE. Sa EMCO Win NC možete poslati p odatke samo preko interface RS 232 C User-a.9. Za prenošenje podataka post avljanje (settings) pošiljatelja (sender) i primatelja (re ciever) moraju biti is ta. n ul točke) .Data ( podaci o alatima. Kopiranje i lijepljenje podataka iz CLIPBOARD-a U meñuspremniku mogu biti po hranjeni svi tipovi podataka i mogu se sortirati u odgovarajuće direktorije ( MPF.Post aviti kursor na željeni direktorij sa liste .User cycles (korisnički ciklusi) . 2.Standard cycles (Standardni ciklusi) izabr ati podatke koje želite poslati (postaviti kursor na željeni podatak) npr.tipka STOP prekida učitavanje . Učitavanje podataka (Read-in d ata) . Slanje podataka (send data) i zaberite podatke sa tipkom RS 232 C User u DRIVE pritisnite tipku DATA OUT mogu se poslati slijedeći tipovi podataka: . Radno područje SERVICES Ovo radno područje se upotrebljava za učitavanje podataka (programa) i slanje po dataka preko interface COM1-COM4. .MPF) mogu se učitati 2.9.Subprograms (podprog ram i) .SPF i dr.Part programs ( glavni programi) .2. Kursor je postavljen na Workpieces.Pritisnite tipku DATA IN .3.9. . inače prijenos neće raditi.Workpieces .pritisni te tipku DRIVE i izaberite npr. Floppy ( disketa) .Sa tipkom možete se vratiti u glavni d irektorij pritisnite tipku START(počinje učitavanje) i svi podaci bit će napisani u pr etho dno definirani direktorij .9.2.samo podaci sa va lja nim nastavkom (npr.izaberite iz vorne podatke sa tipkom RS 232 C User u DRIVE. DIR. R parametri.1.) pritisnuti tipku Clipboard postaviti kursor na file u prozoru cli pboarda (donji prozor) postaviti kursor u gornji prozor (target window) 47 . Kada pokrenete TRANSMISSION svi podaci iz Fi le-a Wor kpieces će se poslati pritisnuti INPUT i lista Workpiece-a će se pojavit i na ekranu i može se izabrati odreñeni program pritisnite tipku START pritisnit e tipku STOP 2 .

48 .Broj alarma (Alarm number) .Brisanje alarma (Delete criteria) .Datum kada se alarm dogodio (Date) .10.Opis alarma ( Text) U priručniku Software Description EMCO Win NC detaljno su opisani svi alarmi i poruke. Radno područje DIAGNOSIS Ovo p odručje prikazuje alarme i poruke u punoj formi i to: .postaviti kursor na željeni direktorij ( u taj direktorij će se upisati file iz clip bourda) pritisnuti tipku COPY i PASTE zadržati staro ime ili unijeti novo po tvrdi ti sa OK (file se kopira u target direktorij) 2.

Glavn i dijelovi tokarilice 4 5 6 7 1 – zaštitni poklopac stroja 2 – stezna glava – amerikaner 3 – glavni pogon 4 – nosač alata – revolverska glava 5 – istosmjerni –posmični motor 6 . njenim karakteristikama.. naredbama za programiranje. te ćemo na primjerima pokazati kako se programira. 3.1.1.3. Izgled Emco Turn 55 1 2 3 8 Sl. Tehnika izrade programa je naravno ista ili slična i za ostale strojeve.3.k ić 7 – sigurnosna sklopka 8 – električni dio stroja 49 . PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE U ovom poglavlju detaljnije ćemo se upoznati sa st rojem EMCO TURN 55 – školskom CNC tokarilicom. x. Karakteristike CNC šk olske tokarilice EMC O TURN 55 Sl.

4000 max. Tako da se preporučeni režimi rada od no se isključivo na aluminij. mesing…. posmična sila Nosač alata – revolverska glava broj alata ( 4 vanj ska i 4 unuta rnja ) poprečni presjek vanjskih alata provrt za unutarnje alate Kon jić promjer šiljka pomak šiljka konus konjića Dimenzije stroja . dužina izratka ma x. drvo). 50 . težina visina osi rotacij e i poda ukupna dužina x ukupna širina x ukupna visina ukupna težina stroja mm mm mm m m mm mm mm mm o/min Nm 65 280 215 Φ52 48 236 Φ16 Φ74 120 . Ovo je edukacijski stroj i na n jemu se ne provodi proizvodnja dijelova. 14 o/min W mm/min mm/min N 1400 750 0-2000 2000 1000 8 12x12 Φ10 22 35 MT1 320 840x696x395 85 mm mm mm mm mm mm kg Zbog male snage stroja i čuvanja alata preporučuju se obrañivati mekši m aterijal i (obojeni metali – Al.hod brzi hod max . U prilogu se nalazi tablica režima rada i za ostale m aterijale.Tehnički podaci stroja EMCO Turn 55 Radni prostor visina centra (izmeñu središta stezn e glave i klizača) max. promjer izratka k orisni poprečni pomak alata korisni uzdužni pomak alata Glavno vreteno otvor kro z glavno vreteno promjer stezne glave . razmak izmeñu centara (amerikaner – konjić) max.amerikanera broj okret aja glavnog vreten a okretni moment na glavnom vretenu Pogonski motor trofazni a sinhroni motor nomi nalna brzina motora snaga motora Posmični motori radni posmak .plastika.

brzina rezanja za odsijecanje ( utore) . posmak F Kod glodalice posmak se izražava u mm/min.p osmak za t okarenje …………………0.što je veći posmak manja je brzina rez anja dubini rezanja .3.02 mm/o 2.0.može se izračunati iz jedna džbe (1) a ovisi promjeru izratka ( alata ) i brzine rezanja 3. Postoje danas i gotovi dijagrami za izbor parametara r ežima rada koji olakšavaju i ubrzavaju izbor traženih parametara ( vidi slike u pril ogu)..44m/min žilavi sintetički (plas tični) materijali 35m/min tvrdi plasti Preporučeni režimi rada za aluminij kod EMCO TURN 55 .1 mm/o .alati sa oštricama od tvrdog metala podnose veće brzine rezanja od brzore znog čelika ( HSS ) vrijednosti posmaka . 51 ¡ .15 -200 m/min . brzina rezanja v [m/min ] v = D π n / 1000 (1) v [m/mi n] .broj okr etaja g lavnog vretena Maksimalno dozvoljena brzina rezanja ovisi o: materijalu i zratka – što je veća čvrstoća materijala to je manja brzina rezanja materijalu a lata .2.romjer izratka ( alata ) S[o/min] . broj okretaj lavnog vretena . Odreñivanje režima rada 1.što je veća dubina rezanja manja je brzina Preporučene brz ine rezanja za EMCO MILL55 a luminij ……………………………..brzina rezanja D[mm] .60-80 m/min .brzina rezanja za tokaren je ………….01-0.02-0.posmak za odsijecanje ………………. a kod t okarilice u mm/o F [mm/min] =S [o/min ] x F [mm/o] ] ] Za pravilno rukovanje str ojem potrebno je p roračunati režime rada koje preporuča sam proizvoñač stroja čime se čuva at od zatupljenja i oštećenja.

G90) a riječi od ADRESE i pripadajuće brojčane vrijednosti. S ( sp eed ) – broj ok retaja vretena. Sva ki redak programa nazi va se BLOK ili programska rečenica.50…) 2. čime se p ojednostavljuje programiranje. Struktura programa Sinumerik 840D PROGRAM je izraz pod kojim se podrazumije va niz naredbi koje se daju upravljačkoj jedinici numerički upravljanog stroja d a bi on obavio unaprijed zamišljene radnje. M – pomoćna funkcija ( uključenje.3. broj Način kretanja G Koordinate X Z N Pomoćne koordinate I K Po moćne funkcije F. T ( tool ) – alat.40. Koordinate X – definira veličinu pomaka alata u smjeru promjera izratka Z . Pomoćne koordinat e I. % 13. Zav ršetak programa Naredba M30 označava završetak glavnog programa.30. Najče šće su to naredbe: G70 mjerni sustav u inchima ili G71 mj erni sustav u milimetri ma G90 apsolutni mjerni sustav ili G91 inkrementni mjern i sustav G54 – G57 odreñ ene nul točke Sistemski je odreñeno da su postavne vrijednosti naredbi G90 i G71 . %25 itd. iskl jučenj e vretena…) Red. npr. N adresa –o dreñuje redni br. radni hod…) 3. koji se često koriste. ( 10. bloka.4. Pomoćne funkcije F ( feed ) – posmak. Programske cjeline Programske cjeline smatraju se naredbe po jedinih dijelova p rograma koje su potrebne da se s nekim alatom obradi predviñeni dio izratka.5…)ili deseticama npr. Svrha je ovog broja da se identični programi.ovisno o programskim koracima (operacija ma) Završetka programa Uvodne f unkcije To su naredbe koje vrijede za cijelo vrije me izvršavanja programa. Svaki program sadrži «programski bro j» po koj em se razlikuju različiti programi. mogu pohraniti kao potprogrami i kao takvi mogu se pozvati u glavni pr ogram.S. G funkcije – glavne funkcije – funkcije koje kazuju način kre tanja alata ( brzi hod.M Napomena Struktura programa se sastoji od : Broja programa Uvodnih funkcija Programskih c jelina . 52 .20.3.3. Blok se sastoji od RIJ EČI (npr.K – definiraju kru žno gibanje alata 5. koji se može pisat i u jedinicama (1.2.T. Program se može raščlaniti na man je cjeline koje imaju svoju namjenu i podliježu zakonitosti unutar programa. kod ove tokarilice to je broj % 01. Tokarilica «EMCO» ima 5 adresa : 1.pomak alata u smjeru osi izratka 4.

Popis glavnih funkcija – G funkcije Naziv funkcije G0 G1 G2 G3 G4 G9 G17 G18 G19 G25 G26 G33 G331 G332 G40 G41 G42 G 53 G54-G57 G63 G64 G70 G71 G 90 G91 G94 G95 G96 G97 G110 G111 Opis funkcije – značenje funkcije Brzi hod Radni ho d Kružno gibanje u smislu kaz aljke na satu Kružno gibanje suprotno kazaljci na satu Vrijeme zastoja Kružna in terpolacija kroz točku Izbor radne površine . jedna iza druge. Osnovne naredbe kod prog ramiranja 3. vretena Nareziv anje navoja sa konstantnim korakom Urezivanje navoja Urezivan je navoja – povratn o gibanje Isključenje kompenzacije radijusa alata Lijeva kompenz acija radijusa a lata Desna kompenzacija radijusa alata Isključenje pomaka nul točke Postavljanje – pomak nul točke Urezivanje navoja bez sinkronizacije Mod izrade kont ure Mjern i sustav u inčima Mjerni sustav u milimetrima Apsolutni mjerni sustav In krementa lni mjerni sustav Posmak u mm/min (inch/min) Posmak u mm/o (inch/o) Kon stantna b rzina rezanja Konstantna brzina rezanja isključena Polarna koordinata pol post avljen u zadnjoj točki u koju je stigao alat Polarna koordinata – pol posta vljen u točku W ? 53 .XZ Izbor radne površine . Nakon izab rane gl avne funkcije slijede.4. (točka-zarez) 3.1.4.XY Izbor radn e površine . 2. 4. uvijek odvojene najmanje jednim praznim mjestom Dozvoljeno j e pisan je komentara koji se odvajaju znakom . po potrebi. Svaka progra mska riječ ostaje pravovaljana toliko dugo dok je ne zamijenimo novom ( modalnos t funk cije) Svaka programska rečenica .blok mora biti u svojem redu. 3. riječi dopunskih parametara upravljanj a.YZ Minimalno programirani radni prostor/broj okretaja radnog v retena Maksimalno programirani radni prostor/ broj okretaja ra d.Pravila po kojim se pišu programske rečenice – SINTAKSA 1.

Counte rboring – Bušenje sa zastojem Deep hole drilling – Duboko bušenje Duboko bušenje bez izbor a ravnine bušenja sa programiranim smjerom Rigi d tapping – Urezivanje navoja – samo z a TURN 155 Urezivanje navoja bez izbora ra vnine sa programiranim smjerom Ureziv anje sa kompenzacijom stezne glave Borring 1 – bušenje bušačkom motkom Borring 2 Borring 3 Borring 4 Borring 5 54 Cycle 81 Cycle 82 Cycle 83 Cycle 83 E Cycle 84 Cycle 8 4 E Cycle 840 Cycle 85 Cyc le 86 Cycle 87 Cycle 88 Cycle 89 . Ciklusi CIKLUSI BUŠENJA – Drilling cycles Drilling .Centering – Obično bu šenje Drillling.4.G112 G147 G148 G247 G248 G347 G348 G450/G451 Polarna koordinata – pol postavljen r elativno u odnosu na zadnji pol Prilaz alat a prema predmetu pravocrtno Odmicanj e alata od predmeta pravocrtno Prilaz alata prema predmetu sa radijusom od četvrti ne kružnice Odmicanje alata od predmeta sa radijusom od četvrtine kružnice Prilaz alat a predmetu sa radijusom od pola kruž nice Odmicanje alata od predmeta sa radijusom od pola kružnice Prilaženje i odmi canje alata oko konturne točke 3.2.3.4. Pomoćne funkci je – M funkcije Naziv funkcije M0 M1 M2 M2=3 M2=4 M2=5 M3 M 4 M5 M6 M8 M9 M17 M20 M21 M25 M26 M30 Opis funkcije – značenje funkcije Programi rano zaustavljanje/stop O ptimalni stop Kraj programa Rotacija alata desno Rotaci ja alata lijevo Isključena rotacija alata Rotacija vretena udesno ( u smislu kaz aljke na satu) Rotacija v retena u lijevo ( u smislu suprotno kazaljci na satu) Z austavljanje vretena Izm jena alata – rotacija revolverske glave Uključenje rashl adnog sredstva Isključenje ra shladnog sredstva Kraj potprograma Pomicanje konjić a unazad Pomicanje konjića napri jed Otvaranje čeljusti škripca Zatvaranje čeljus ti škripca Kraj programa 3.

Cycle 93 Cycle 94 Cycle 95 Cycle 96 Cycle 97 Cycle 98 CIKLUSI ZA TOKARENJE – Turni ng cycles Grooving cycle – ciklus izrade utora Under cut cycle – ciklus podrezivanja Stock removal cycle – ciklus konturnog tokarenja Thread undercut cycle – ciklus pod rezivanja za izradu navoja External thread – ciklus izrade vanjskog i unutarnjeg n avoja Chaining of threads – ciklus poveziva nja navoja 55 .

materijalu alata. Z. zadana je funkcijom F . Takav način pozicioniranja upotrebljava se za brzi prilaz neko j točki radi smanjenja ukupnog vremena izrade.vanjsko i unutrašnje . Ispis bloka kod G0 i G1 naredbe N60 G1 X25 Z-30 LF Kod naredbe G1 u istom b loku može se ako je potrebno upisati i F – posmak¸ Koord inate po X osi upisuju se u p romjerima ako programiramo u apsolutnom koordinatno m sustavu.vanjsko i unutrašnje . dakle u pozi tivnoj osi X i Z.5. 56 . Kod naredbe za pr avocrtno gibanje G0 ili G1 moguće je umetnuti zakoše nje ili zaobljenje. Podaci za izb or posmične brzine nalaze se u odgovaraju ćim priručnicima – tablicama a ovise o materij alu obrade. 3. 2000 mm/min .linearno gibanje radnim hodom Pozicioniranje br zim hodom jest gibanje brzinom brzog hoda iz trenutnog položaja alata u položaj defi niran koordinatama X.konturno ( završno ) tokarenje 25 5 30 N50 G0 X25 Z5 LF Sl. Brzina brzog hoda definirana je sa mim strojem i iznosi npr. G00 funkcij a može se koristiti samo kad se odmičemo ili primičemo predmetu obrade izvan kon ture predmeta . . G01 funkcija je najčešća funkcija gibanja alata i s njom se mogu izvoditi razne operacije kao npr.Z.tokarenje kon usa . POZICIONIRANJE BRZIM HODOM I LINEARNO GIBANJE RADNIM POSMAKOM G 00 (G0) X…Z … G 01 (G1) X…Z…F… -gibanje brzim hodom . Linearno gibanje radnim posmakom o dreñuje gibanje vrha oštrice al ata najkraćim putem iz trenutnog u novi položaj z adan koordinatama X.poprečno (čeono ) tokarenje .5. kval iteti obrañene površine i dr.3.uzdužn o tokarenje . Brzina radn og hoda ili kako se često kaže posmična brzina .

Tokarilica Emco Turn 55 nema nož za grubu obradu već se sve operacije izvode sa finim nožem. te režime rada. operacijski list. Umetnuti će se si metrično u konturi kuta. tabelarno ćemo prikazati redoslijed operacija tok arenja. potrebne alate za pojedi nu operaciju. Z1 00. Sl.Naredbe: G1 X… Y… CHF… G1 X… Y… CHR… G1 X… Y… RAD… Zakošenje će biti umetnuto na kon bloka napisano. tj. vježba 1. 3. Zaobljenje će se biti umetnuto nakon bloka u kojem je napisano. Umetnuti će se u konturi kuta sa tangencijalnim spojem.5. U operacijskom lis tu smo predvidjeli dva noža T2 i T4 (gruba i fina obrada). Za izradu programa kao što smo u uvodu rekli potrebno je izraditi op eracijski list i plan r ezanja kao najvažniju dokumentaciju. 57 . Uvijek se nalazi u G17 ravnini.1.1. Uvijek se nalazi u G17 ravnini. Crtež Vratila 1 Alat ćemo pozvati iz r eferentne točke R koja je odmaknuta od čela obrañenog pred meta za koordinatu X100.5. 3. – Izrada programa za VRATILO 1 (funkcije G0 i G1) U slijedećoj vježbi detaljno ćemo opisati programiranje jednostavnog vratila koristeći funkci je G0 i G1. Prije samog programiranja načinit ćemo plan rada ili tzv.

Nakon upisa programa izvr šiti simulaciju i korigi rati eventualne greške. u N 20 bloku brzim hodom otiñite u R točku na koordina te X100 Z100 u N30 bloku definirajte sl ijedeće pomoćne funkcije – izbor prvog alata ( T2). PLAN REZANJA Vratilo 1 G0. Z0 ) 58 . koji skida tanke slojeve m aterijala (1mm).s mjer okretaja (M3). brojem bloka N10 unesite funkciju G54 koja uspostavlja vezu izmeñu M i W. Na njemu su označene karakteristi čne točke gibanja vrha oštrice alata (vanjski desni) .1 0 . broj 1. T4 G0. 1. 36-38). pomoćnu funkciju za izbor alata (M06). Program napišite u pred viñeni obrazac za ispis programa u knjizi a nakon toga upišite ga na računalo (vidi po glavlje 2.F) 6. 4. u N40 blok u odredite režime rada prema predviñenom operacijs kom listu (S. 1 Broj okret.1 0. Opis zahvataoperacije Čeono tokarenje Vanjsk o uz dužno tokarenje Konturno (fino) tokarenje Alat T02 T02 T04 Posmak mm/o 0. Za sve nejasnoće obratite se nas tavniku nakon što ste prostud irali slijedeće upute. T2 Zadatak i kratka uputa za rješenje: Načinite CNC program za VRATILO 1 . 2. naš operacijski list izgleda kao u tabelarnom prikazu na slici sa slij e dećim podacima: Red. o/min 1200 1200 1600 Plan rezanja neka izgleda kao na donjoj slici . 3. U ovoj vježbi učenik će samostalno rješavati zadatak uz detaljne prethodne u pute. T2 G0. u N50 bloku brzim hodom dovedite alat u početnu točku 1 za poravn avanje čela (točka se nala zi ispod konture na koordinati X32 . 2.Neka npr. proanalizirajte plan rezanja i gibanje alata od početne točke 1 do kraja obrade pod red. mjesto za upis korekcije alat a (D1). 5. 3.8 PROGRAM –str. Kod realnih (produkcionih) strojev a debljine rezanja su puno ve će.

u z avršnim blokovima dovodimo alat T4 do točke 12 i konturno tokarimo (12 .5 mm. Kada smo izvan materijala koristimo brzi hod a kada smo u materijalu i vrši mo obr adu koristimo spori hod. na samom kraju odmičemo alat u poziciju izvan konture izratka (npr X50 Z50) i završavam o program funkcijom M30. zaustavljamo gla vno vret eno (M5) i definiramo novi alat za završno.-15) 10. u daljnjim blokovima čeono tokarimo sporim hodom (2). M3. nakon što smo grubo istokarili iz točke 10 brz im hodom odlazimo na poziciju za izmjenu alata ( npr. Red. 9. bloka Funkcije programa Napomena 59 . D1. odmičemo alat (3-4) i u zdužn o skidamo slojeve materijala (5-10). a drugi 1mm. X50 Z50). Prvi sloj je debljine 1. br.konturno tokarenje T04.7. 8.

Tipičan ciklus sastoji se od pomicanja iz početne točke c iklusa radi zauzimanja dubine rezanja. Emco Turn 55 nema ovu funkc iju već koristi funkciju Stock removal Ova funkcija koristi se kod npr. Z – koordinate dijagonalne točke ciklusa ( D ) D3 –debljina reza u m.posmak u m/o 60 . dok upravljačka jedinica sama izračuna va zadnji rez da bi se postigla tražena X koordinata. F –posmak u m/o CIKLIČKO TOKARENJE KONUSNIM GIBANJEM SA G00 X80. Donje slik e pr ikazuju potrebne parametre za opis ove funkcije. Neki programi korist e funkciju ciklusa G84 za ciklično uzdužno (poprečno) tokarenje gdje se zadaje d ijagonalna točka ciklusa i debljina reza. TOKARENJE CIKLIČKO OKOMITIM IZLAZOM SA G00 X80.6. F .000 Z–40.000 P2 = -25. CIKLUS ZA UZDUŽNO (POPREČNO) TOKARENJE U postupku uzdužnog (poprečnog) tokarenja čest o se ponavljaju cikličke radnje po micanja oštrice alata. osobito u slučajevima tokarenj a u više prolaza.000 G84 X50. Funkcija G84 omogućava i cikličko tokarenje konusa.000 D3 = 4000 F250 X .000 D3=4000 F250 X. EMCOTRON IC T 1 CNC tokarilice.3.000 Z– 40.000 Z3.000 Z3. Primjenom G84 funkcij e zna tno se skraćuje program i olakšava programiranje.000 – koordi nate početne točke ( P ) G84 X50. vraćanje nazad za dubinu rezanja i povratka u početnu točku ciklusa.Z – koord inate dijagonalne točke ciklusa P2 – dužina konusa u Z pravcu D3 – debljina rez a u m. tokarenja uzdužno g (poprečnog).

K P ogled iz početne točke A prema S (središte radijusa) u +Z= +K Pog led iz početne točke A p rema S u –Z=-K Pogled iz A u S u smislu povećanja radiju sa =+I Pogled iz A u S u sm islu smanjenja radijusa =-I Koordinate središta radij usa (kružnice) programiraju se inkrementalno! Kratka uputa za programiranje G02.7. defi nirajte ciljne točke radijusa ( u promjeru i dužini ) – koordinate X.Z 4. K (razmak središta u X i Z osi) – pripazite na predznak I i K Sl. odredite koo rdinate središta radiju sa I. X.koordinata sre dišta radijusa mjerena od početne točke A u osi X K . odrediti smjer rotacije za stražnju – pre dnju postavu noža G02 ili G03 (uočite da su za prednju postavu noža – nož ispod simetrale.3. KRUŽNA GIBANJA ALATA CNC tokarilica omogućuje tokarenje zaobljenja ( radijusa ) i prijelaznih polumje ra koristeći dvije funkcije: G02 (G2) – kružno gibanje u smjeru kazaljke na satu (desno) G03 (G3) – kružno gibanje u smjeru suprotnom kazaljci na s atu (lijevo) Format (blok) N…/ G02(G03) /X…/Z…/I…/K… X. G03 1. dovesti nož u početnu točku 2. Primjena funkcije G2/G3 61 . Z – koordinate ciljne (konačne) toč dijusa u osi X i Z I . obrnute funkcije – vidi sliku !) 3.koordinata središta radiju sa mjerena od početne točke A u osi Z Predznak I .

Z – krajnja točka (E) CR – radijus kružnice CR za kutove do 180°. Programiranje početnom točkom (A= P1). CR= .1. Programiranje početnom točkom (S -start).+X +X Sl. 3.4) Može biti zadano u pravokutnom koordinatnom sustavu kao: G2 X … Z… I… K… X. krajnjom točkom (B=P2) i točkom ce ntra kružnice (S=Po): Naredbe: G02 ili G02 / G 3 ili G03 kružno gibanje u radnom hodu (slika 8.7.7. K – koordinate centr ružnice (S) u inkrementnom s ustavu ili I=AC(…).2. K=AC(…) u apsolutnom sustavu od radne nul točke (0) 62 € .za kutove preko 180°. X. Funkcije G2/G3 sa postavom noža gore/dolje Emco tokarilica nudi nekol iko različitih načina programiranja kružnih gibanja: 3 .3. Z – krajnja točka (P2) I. krajnjom točkom (E -end) i radij usom kružnice (CR): Naredbe: G2 ili G0 2 / G3 ili G03 kružno gibanje u radnom hod u Može biti zadano u pravokutnom koordina tnom sustavu kao: G2 (ili G3) X… Z… CR= … X.

3.7.3. Programiranje početnom točkom (A=P1), krajnjom točkom (B=P2), točkom cent ra kružni ce (S=Po) i kutom kružnog luka (AR): Naredbe: G02 ili G02 / G3 ili G03 kružno gibanj e u radnom hodu (slika 8.3.5) Može biti zadano u pravokutnom koordi natnom sustavu kao: G3 X… Z… AR… G3 I… K… AR… X, Z – krajnja točka (B) slika 8.3.4 I, K – koordinate cent ce u inkreme ntnom sustavu AR – kut kružnog luka 3.7.4. Programiranje s početnom točkom (A=P1), meñu-točkom (M), krajnjom točkom (B=P2): Naredbe: M CIP kružno gibanje u radnom hodu (CIrcle through Points) – kružnica k roz točke (slika 8.3.6) Zadano je kao: CIP X .. Z.. I1=.. K1=.. X, Z – krajnja točka (P2) I1, K1 – koordinate meñu-točke kružnice 63

3.7.5. Kratki primjeri sa postavom noža odozgo N…G03 X15 Z–5 I0 K–5 G02 X20 Z–14 I4 K0 Pro računajte koordinate I,K prema slici koristeći trigonometrijske funkcije! Pri pazite na predznak I i K! 2 1 3 N… G 02 X –14 Z – 20 I ? K ? 4 Red. br. 1 2 3 4 Funkcija X Z I K Napomena 64

3.7.6. vježba 2. – Izrada programa za VRATILO 2 (funkcije G2,G3) Zadatak i kratk a u puta za rješenje: Načiniti program za izradu Vratila 2 na osnovu zadanog tehn ičkog cr teža i razrañenog plana rezanja. Sami definirati operacijski list za alu minij na os novu dijagrama režima rada u prilogu. Za sve nejasnoće obratiti se na stavniku. Kod programiranja zaobljenih ploha sa radijusom prethodno se moramo pr ibližiti kontur i izratka koristeći funkcije G0 i G01. Tek zadnjim rezom ili tzv. konturnim tokare njem kada naiñemo na radijus primjenjujemo funkciju G02 ili G03 . U slijedećem primj eru pokazat ćemo kako se to praktično radi. Možemo koristiti i funkcije ciklusa za pri bližavanje konturi izratka ( Stock removal) o čemu će biti govora kasnije. Za završno (k onturno) tokarenje koristiti neutralni nož! Re d. broj 1. 2. 3. Opis zahvataoperac ije Alat Posmak mm/o Broj okret. o/min 65

Red. br. Funkcije programa Napomena 66

što to ustvari nije. R 0. Tokari rade dakle sa zaobljenim vrhom oštrice a ne s teo retskim vrhom oštrice alata. KOMPENZACIJA ( KOREKCIJA) POLUMJEROM ALATA U dosadašnjim razmatranjima rada s a alatima pretpostavili smo da je vrh oštrice reznog alata jedna točka.4. To znači da se mož e usvojiti slijedeće pravilo: Pri tokarenju ploha paralel nih i okomitih na os ro tacije nije potrebno kompenzirati polumjer vrha oštrice al ata jer voñenje imagin arnog vrha oštrice alata daje ispravne konačne dimenzije izratk a. vo ñenje imaginarnog vrha alata ( K ) dovodi do točno g tokarenja zadane konture bez obzira na postojanje stvarnog zaobljenja vrha oštri ce alata. D teoretski vrh oštrice alata imaginarni vrh oštrice alata sr edište zaobljenja vrh a oštrice alata polumjer zaobljenja oštrice alata putanja kretan ja alata kompenz aciju polumjera vrha alata proračunava sama upravljačka jedinica st roja Pri tokarenju konusnih i zaobljenih ploha radi djelovanja zaobljenja oštrice i v oñenja imaginarnog vrha dolazi do odstupanja izmeñu zadanog i stvarnog profila.3. U procesu tokarenja ploha paralel nih i okomitih na os rotacije.8. Zato je radi korektnog tokarenja ovih ploha nužno kompenzirati polumjer vrha ošt ric e alata i izmijeniti koordinate početnih i konačnih točaka gibanja. odnos no samo programiranje svodi se na definiranje koordinata puta imaginarnog vrha o štrice alata. 67 . T K S R A-B-C-D Dz Dx. Vrh rezne pločice izrañuje se s p olumjerima zaobljenja koji su standardizira ni. npr..2 ili R 0. Pri tokarenju konusnih ploha pojavljuje se odstupanje stvarne od željene kontur e izratka ( vid i slike ). Pri kružnom gibanju takoñer je potrebno kompenzirati polu mjer vrha oš trice alata jer stvarni vrh na zaobljenjima ostavlja višak materijala.

gledano u pravcu posmaka. G42 u početnoj točki za fino – konturno tokarenj e. lijevo od konture rezanja G41 Neka pravi la za postavljanje funkcija G41. 68 . G42 • • • • izbor funkcija G41 i G42 može se izvršiti samo uz funkcije G00 ili G01 korekcija nije djelotvorna za vrij eme promjene alata. a isključenje kod povratka za p romjenu alata Da bi korekcija polumjerom alata bila uspješna potrebno je unijeti p odatke u dat oteku alata (Tooloffset) o veličini polumjera R i položaju oštrice noža u o dnosu na koordinatni sustav (Cuter edge position) – vidi stranicu 16.Postoje dvije funkcije za korekciju polumjera alata G41 i G42 kojima se upravlja čkoj jedinici stroja daju informacije o kretanju alata i izračunavanju potrebnih ko rekcija. desno od konture rezanja G41 – al at se nalazi. j er kod grube obrade ima još dovoljno dodatka za obradu p reporuča se izbor funkcije G41. G42 – korekcija polumjerom alata desno od zadane konture G41 – korekcija po lumje rom alata lijevo od zadane konture G40 – isključenje korekcije polumjerom alat a G 42 – alat se nalazi. v eć se mora prije odrediti dovoljno je primijeniti kompenzac iju za završnu obradu. gledano u pravcu posmaka.

Izrada programa za VRATILO 3 (kompenzacija polumjerom alata) Za d atak: Načinite program za VRATILO 3 i u završnoj obradi primijenite funkciju ko rekc ije polumjerom alata . Sami odaberite režime rada za Al i izradite operacijski list ako je ponuñen plan rezanja. o/min 69 . 2.8.3. 3. broj 1. vježba 3. Red. Za uzdužna i konusna tokarenja u više rezova koristit e funkc ije G1.1. Opis zahvataoperacije Alat Posmak mm/o Broj okr et.

Funkcije programa Napomena 70 . br.Red.

Naredba: G33 Z… K… (K – korak navoja. a obrada na čistu mjeru mora se o baviti prije samog rezanja navoja. Takoñer su nam potrebni standar dni – tablični podaci o samom n avoju ( korak. Češće se koristi funkcija ciklusa za tokarenje navoja (Cycle 97. vrsti noža (desni. F(mm/min) = S(o/min) x P( mm/o) Kada je na snazi naredba G63 broj okretaja i posmak su bloki rani i iznose 100%. Z – dubina navoja) G97 isključenje konsta ntne brzine rezanja 3. gdje upravljačka jedinica sinkronizira ( usklañuj e) uzdužno gibanje suporta s vrtnjom glavnog vretena kako bi se ostvario željeni usp on (korak) navo ja. TOKARENJE NAVOJA (NAREZIVANJE. G63 – urezivanje navoja sa kompenzacijom stezne glave N arezivanje navoja obavlja se bez sinkronizacije.2. 71 . jeru okretanja vratila. Programirani S – brzina okretanja vretena. lijevi ). 3 .9. Korak K ili I mora biti odabran ovisno o p rav cu navoja (uzdužno ili čeono). Navoj se može rezati kor isteći funkciju G33 u je dnom bloku. Pri tome moramo voditi računa o položaju početne točke za tokarenje nav oja kao i o položaju konačne točke navoja. UREZIVANJE) Na CNC tokarilici mogu se tokari ti vanjski i unutarnji navoji. Narez ivanje navoja obavlja se odgovarajućim alatom.1. F – po smak i P – korak navoja moraju se precizno definirati.(ne mogu se mijenjati pomoću preklopnika posmaka ili tipki za p romjenu broj a okretaja glavnog vretena) Ulazak u izradak s G63 zahtjeva program iranje izlaza s G63 ali obrnutog smjera.98 ) koja ubr zava tokarenje i nju ćemo detaljno objasniti u poglavlju o ciklusima. dubina navoja…).3. te desni i lijevi navoji. konusne i spiralne navoje. G33 – narezivanje navoja Moguće je narezati ravne.9.9. Brzina okretanja S i posmak F nisu aktivni kod G3 3 (100%).

Kratki pregled ostalih naredbi 3. G331 / G332 – urezivanje navoja bez kompenzacije stezne glave G331 – urez ivanje navoja de finira se dubinom bušenja Z i korakom navoja K. 3. a smjer okretanja vretena se automatski mijenja. G63 Z5 M4 .3. alat će se zadržati na zadanoj poziciji 2.1. G4 . S200 F300 M3 . alat će se zad ržati na zadanoj poziciji 50 okretaja vretena 72 . G6 3 Z-20 F160 . urezivanje navoja Primjer: ….8 mm – uz S=200 0/min kod urezivanja nav oja mora biti F=PxS F = 0.vrijeme čekanja Naredba počinje nakon što se prethodna na redba u po tpunosti izvrši. G1 X0 Z1 .9.5 . Naredba: G 04 F2.5 sekundi G04 S50 .10.8 x 200 = 160 promjena smjera kod izlaza 3.Naredba: G63 Z X F S . … za M5 korak P=0.10.. te odrediti točna pozicija odakle kreće na redba. G332 – povratno gibanje urezivanja n avoja definira se takoñer s dubinom bušenja Z i korakom K. Prije pokretanja naredbe G331 mo ra se izraditi rupa s čis tim mjerama. Naredba G4 odreñuje vrijeme koje će alat biti zadržan u neko j p oziciji prije nego se nastavi gibati po planiranoj putanji alata.

G26 – odreñivanje područja rada. donja granica područja rada stroja G26 X… Z… . Tim e je brzina noža konstantn a na bilo kojem promjeru. n ajveći broj okretaja vretena 3. Ovime se oko radnog prostora uspostavlja sigurnosni prostor u koji alat ne može doći. G97. broja okretaja vratila Naredbama G26 / G 26 moguće je odrediti gabarite radnog prostora u kojem se alat može gibati.10.2.konstantna brzina rezanja isključe na LIMS – ograničen je brzine sa aktivnom naredbom G96 G96 S100 LIMS=2500 S100 – minim alni granični broj okretaja S2500 – maksimalni granični broj okretaja 73 .3. najmanji broj okretaja v retena G26 S… . LIMS – konstantna brzina rezanja Kada je aktivna naredba G96 b rzina rotacije vretena ovisi o promjeru tokarenja. Nared ba G96 – konstantna brzi na rezanja uključena G97 . Naredba: G25 S… . G96. gornja granica područja rada str ja Uključenje ili poništenje ovih naredbi izvodi se naredbom: WALIMON (Working Area LIMitation ON) – uključeno područje WALIMOF (Working Area LIMitation OFF) – isk ljučeno po dručje Naredbe G25 i G26 takoñer mogu odrediti donju i gornju granicu broja okretaja radnog vretena stroja. Ove na redbe se programiraju u zasebnom bloku koji samo defini ra područja rada Naredba: G25 X… Z… .3. Ako se tokari predmet velikih razlika u promjeru ova n aredba sprječava velike brzine kod malih promjera.10. G25.

4.10. NOR M : Alat prilazi ravno i stoji okomito na početnu poziciju programirani put a lata stvarni put alata sa korekcijom Ako početna i prva pozicija nisu na istoj strani konture pojaviti će se oštećenj e sa slike KONT : Alat prilazi početnoj poziciji kružno 74 . G112 – polarne koordinate Kod rada u polarnim koordinatama p o zicija se odreñuje pomoću kuta i radijusa u odnosu na pol (referentnu točku iz koje id u polarne koordinate). G111.10.5. Odreñivanje pola: G110 – pol postavljen u zadnjoj točki naredbe u koju je stigao alat G111 – pol postavljen u točku definiranu pre ma aktualnoj nul točki W G112 – pol postavljen relativno u odnosu na zadnji valj ani pol Pol se može d efinirati pravokutnim ili polarnim koordinatama: X. NORM / KONT . Z – koordina te pola zadane u kartezijevom sustavu RP – polarni radijus AP – polarni kut Prim jer: ubacitisliku ! StrD29 G111 Z30 X40 – postavlja pol na apsolutnu poziciju 30/ 40 G1 RP=40 AP=60 – pomiče alat iz prethodne pozicije na polarnu koordinatu 3. Cilj je programiranj a ovih funkcija izbjegavanje kolizije (sudara) alata sa izratkom.3. odnosno ošteće nja rubova konture izratka. Y.pril aženje i odmicanje od konture Ima nekoliko funkcija ko jima se približavamo konturi izratka (ili odlazimo od nje). G110.

ATRANS – translacija (pomak) koordinatnog sustava ROT . OKVIRI ( OBLICI ) – FRAMES Okviri mijenjaju aktualni koordinatni sustav: T R ANS . Z – rotacija u stupnjevima oko izabrane osi RPL – Rotati on in the PLane .AROT – rotacija k oord inatnog sustava SCALE .2.nul točku G54.3.ATRANS –translacija koordinatnog sustava TRANS – p omiče W . X. ROT .11 .AMIRROR – zrc aljenje koordinatnog sustava Okviri se programiraju u posebnim programskim rečen icama i tako se izvršavaju. Time je omogućeno jednostavno programiranje po konturama u glavnom koordinatnom sistemu te naknadno zakretanje. … (iz baze podataka) na novu poziciju. … TRANS) Format: TRANS/ATRANS X…Z… 3. 3. TRANS .AROT –rotacija koordinatnog sustava ROT / AROT rotira koordinate izratka oko svake osi koord. AT RANS prebacuje nul točku u odnosu na zadnju poziciju (G54 G55. G55.1.11.rotacija po površi ni u stupnjevima Primjer: ROT X40 Z30 ili ARO T RPL=45 75 .11.ASCALE – programirano mjerilo MIRROR . sustava X i Z ili kut RPL u odabranoj radnoj površini.

Tako odreñeni i proračunati ciklus je u memoriji račun ala i postepeno se izvršava. MIRROR .ASCALE – omogućuje postavljanje posebnog omjera za svaku os X.ASCALE – programirano mjerilo SCALE .11.11. Z. SCALE .6 3.3.3. Ciklusi se tako ñer mogu pozvati naredbom MCALL. računalo samo odredi optimalnu putanju alata. Na kon zadavanja potrebnih parametara.standardni . Y.korisnički Nalaz e se pod Menu \ Programs \ Standar d cycles ili Menu \ Programs \ User cycles Poz iv ciklusa je pomoću horizontalne f unkcijske tipke <F4> Support. Primjer: SCALE/ASCALE X0. Cikl usi mogu biti : . 76 . Kada s e zrcali kontura automatski se mijenja smjer rotacije G2/G3 i funkci je kompenzac ije polumjerom alata G41/G42 Primjer: MIRROR X0 3.12. Ovi me se povećavaju ili smanjuju dimenzije i zratka – produljuje se ili skraćuje put anja alata Scale briše sve prethodno programir ane okvire. FUNKCIJE CIKL USA Ciklus je niz već unaprijed odreñenih radnji koje će stro j obaviti automatski.AMIRROR – programiran o zrcaljenje MIRROR / AMIRROR omogućuje zrcaljenje izratka oko koordinatnih osi X i Z.8 Z0.4.

CIKLUSI ZA TOKARENJE Aktiviranjem ciklusa za tokarenje <F2> tokarenja otvara se novi prozor koji nudi vrste Sinunerik 840D TURN nudi c ikluse za izradu žljebova (Groove – cycle 93). podrezi vanje (Undercut .12.1. Grafički prikaz svih paramet ara aktivira se tipkom 77 . 3.1. 9 6) i konturno tokarenje (Stock removal .CYCLE 93 .1. 3.cycle 95).Standardni ciklusi su: Ciklusi za tokarenje <F2> Ciklusi za duboko bušenje <F4> Ci klusi za narezivanje navoja <F5> Dok je za korisničke cikluse tipka <F6> Recompile <F7> je tipka koja omogućava i spravljanje upisanih parametara nekog ciklusa prek o njegovog menia.Ciklus za izradu žljebova (utora) kod tokarenja <F 2> Pozivom ciklusa za izradu žl jebova moguće je tokariti utore sa slike . Opis c iklusa počinje sa preglednom tabli com koja sadrži naziv ciklusa i sve njegove pa rametre. GROOVE .cycle 94.12.

Point Start.vanjskog kuta na suprotnoj strani RCI1 .v anjskog kuta na strani start ne točke RCO2 .r adijus+ / zakošenje.početna pozicija po Z-osi WIDG .var ijante izrade uto ra Operation – VARI su kombinacije brojeva od 01 do 18 a označavaj u položaj noža (n ož za odsijecanje) u odnosu na izradak. / -chamfer +Rad.radijus+ / zakošenje.bočni kut na suprotnoj s trani (bez predznaka) RCO1 ./ -chamfer +Rad. allow Fin.maksima lna debljina rezanja po koraku DTB . Grafički prikaz parametara za ciklus 95 – neparne varijante (5) i parne varijant e (8) 78 ./ -chamfer +Rad.početna pozicija po X-osi (bez pred znaka) SPL ./ -chamfer Fin.širina utora na dnu DIAG . Point Width Groove depth Angle Flank angle 1 Flank anle 2 +R ad.vrijeme čekanja VARI .vanjskog kuta na suprotnoj strani FAL1 . a llow Infeed depth Dwell time Operation SPD .unutarnjeg kuta na strani startne t očke RCI1 .kut konusa izmeñu osi rotaci je i konture izratka ANG1 .radijus+ / zakošenje.bočn i kut na strani startne pozicije (bez predznaka) ANG2 .radijus+ / z akošenje.završna de bljina reza kod izr ade dna utora FAL2 .dubina utor a relativno od početne pozicije (be z predznaka) STA1 .završna debljina reza kod izrade boka uto ra IDEPL .Start.

5 .0. tj.-15.12.1.0.0.3.02mm/o potrebno je definirati dvije korek cije alat a D1 i D2.0. definirati alat za u tor. Rješenje: ut or se izrañuje sa nožem za odsijecanje ( parting tool) koji ima broj T6 režimi rada za ovaj nož su v = 80m/min i F 0.5.0.0. vježba 4.2. unijeti potrebne korekcije te izvršiti simulaciju.1.05) D1 D2 79 . Izrada programa za VRATILO 4 ( Ciklus izrade utora – GROOVE ) Za datak: Za vratilo prema slici napisati ciklus izrade utora. oba kraja alata moraju se izmjeriti i upisati u bazu pod ataka ( nož naime može obrañivati utor sa prednje ili stražnje strane ) drugi mj ereni kraj mora se upisati pod D2 za isti alat (New Tool edge) nož treba dovesti u početnu točku na k oordinatu X25 Z-15 izgled ispisa ciklusa CYCLE 93 (20.3.27.0 .1. Crtež je isti kao i od Vrati la 3 i iskoristiti prethodni program koji smo iskopirali u Vratilo 4.2.27.

Red. Funkcije programa Napomena 80 . br.

(slika 11. Opis ciklusa počinje sa preglednom tablicom koja sadrži naziv ciklusa i njegove parametre.Ciklusi za podrezivanje (udubljenje) kod tokarenja <F3> CYCLE 94 .1 2. B.10) Grafički prikaz svih parametara aktivira se tipkom 81 .1.3. C i D izrañuje ciklus 96) Prema DIN 509 forma E se koristi kod samo jedne obrañene površine – obodne površi ne Forma F se ko risti kada su obrañene dvije površine.obodna površina i naslon. (Prema DIN 76 forme A.proizvodi udubljenja u skladu s DIN 509 oblika E i F za gotove proizv ode p romjera većeg od 3 mm.Primjer ispunjene tablice je prikazan na slici Ispis u NC programu izgleda : 3. UNDERCUT .

3.Start. Za strojeve koji imaju alat is pred osi rotacije (EMCO PC TURN 50/55) pozicije al ata su prikazane u zagradama U bazi podataka mora biti upisan i kut čišćenja za odabrani alat. Ispis u NC programu izgleda : Primjer na slici 82 .2.početna pozicija po Xosi (bez predznaka) SPL .4.forma. Point Start. Point Form SPD . oblik udubljenja Kod izrade udubljenja sm iju se koristiti samo alati s pozicijama 1.početna pozicija po Zosi FORM .

Za strojeve koji i maju alat ispred o si rotacije (EMCO PC TURN 50/55) pozicije alata su prikazane u zagradama (kao ko d ciklusa 94) 83 . Forma : A – vanjski navoji B – vanjski navoji kraća ve rzija C – unutrašnji navoji D – unutrašnji navoji kraća verzija Opis ciklusa počinje sa pregledn m tablicom koja sadrži naziv ciklusa i njegove parametre.početna pozicija po Zosi FORM .1.12.2.3.nominalni promje r navoja SPL . C i D za izradu metričkih ISO na voja dimenzija M3 do M68.proi zvodi udubljenja u skladu s DIN 76 oblika A.forma.4.CYCLE 96 .4. Grafički prikaz svih param etara aktivira se tipkom Start. Point Form DIATH . Ciklus za podrezivanje kod izrade navoja Ovaj ciklus . oblik udubljenja Kod izrade udubljenja smiju se koristiti samo alati s pozicijama 1. Point Start. B.3. U bazi podaka mor a biti upisan i kut čišćenja 30° za odabrani alat.

allow Feed roughing Feed roughing NPP .5. Opis ciklusa počinje sa pr eglednom tablicom koja sadrži naziv ciklusa i njegove parametre. Ciklus konturnog tokarenja – Stock removal –CYCLE 95 <F4> Ovo je vrlo koristan i često korišten ciklus za automatsko skidanje slojeva mat erijala gdje stroj sam.maksimalna dubina rezanja po koraku FALZ . Name Infeed depth Fin. skida slojeve materijala d o zadane kont ure koja se posebno piše i sprema kao potprogram.ime potprogr ama MID . Konturu je moguće na crtati i u Free Contour modu i spremiti meñu potprograme.12.Ispunjena tablica je prikazana na slici Ispis u NC programu izgleda : Primjer na slici 11. allow Fin. na osnovi zadanih parametara.1. allow Fin.završn a dubina kod izrade pa ralelne s konturom FF1 .posmak grub e obrade udubljivanja 84 .završna dubina kod izrade po X-osi FAL .završna d ubina kod izrade po Z-osi FALX .posmak grube obrade bez udubljiva nja FF2 .20 A i B : 3.

Rezanje paralelno s konturom se izvodi posma kom FF2.12 Kontura se može obradi ti: vanjskim tokarenjem (1. Nakon svakog reza alat se odmiče po X i Z-osi za radijus ala ta + 1 mm i vraća u br zom hodu G0. 8. 6. Grubi rezovi se ponavljaju paralelno s linijama konture dok se ne dostigne za vršna linija. Fino tokar enje se izvodi u radno m hodu G1. 9. 2. 7. 4. 3. 12) Kontura se mo že tokariti: grubo (1. 7.12 DT . 11. Tokariti se može: uzdužnim gibanjem alata (1. 5. Grubi rezovi se ponavljaju paralelno s osi rotacije dok se ne dosti gne završna linija. 8. 10) ili unutarnjim tokarenjem (3. 9. 4. 12) Poz icija alata prije tokarenja po konturi mora biti bez kompenzacije polumjerom (sa G40) Vanjsko tokarenje: alat mora biti izvan najveć eg promjera konture. Načini rada stroja Grubo tokarenje bez udubljenja se izvodi u radnom hodu G1 s p osmakom FF1. 10.posmak završne obrade VARI varijante izrade utora 1 .varijante iz rade utora 1 . 8) kompletno (najprije grubo. 4) fino (5. G2 ili G3 s posmakom FF3. 12). 5. 6. Grubo tokarenje udubljenja se izvodi u radnom hodu G1 s posmakom FF 2. dok se rezanje paralelno s osi rotacije izvodi posmakom FF1. Unutarnj e tokarenje: alat mora biti unutar najmanjeg promje r konture. 11. 11) ili poprečni m gibanjima alata (2.vrijeme če kanja DAM . 3.Feed roughing Operation Dwell time Path length FF3 . 7. 10. 6. zat im fino) (9. 2. 85 .put nakon kojeg će se svak i grubi rez prekinuti zbog loma strugotine Grafički prikaz svih parametara aktivir a se tipkom Operation VARI .

dok se povratna izvode u b rzo m hodu G0. gibanja Infeed depth MID .8 mm Finishing Allowance FALZ. obavit i će se po konturi i fino t okarenje.završna dubina paralelna s osima Z. ako je programirano. Ovo je potre bno jer su stvarne dubine po rezu manje ili iste programiranim dubinama. P o završetku grube obrade. X i konturom Nije potrebno definirati sve tri završne dubine . Grubo tokarenje će se uvije k odvijati do ovih linija.maksimalna dubina rezanja po koraku Ukupna dubina tokarenja b iti će podijeljena s maksimalnom dubinom po rezu. Primjer: Ukupna dubina = 19 mm MID = 4 mm Računalo će de finirati 5 prol aza po 3. FAL . FALX. Ako su manje treba ih opt imirati.Primicanje početnoj točki je istovremeno po obje osi. Primjer ispunjene tablice je prikazan na sli ci Ispis u NC programu izgleda : 86 . Nakon programiranja jedne ostal e će same biti odreñene.

Primjer simulacije na slici 3.12. Ciklus konturnog tokarenja Vrete na 5 – Cycle 95 Zadatak: Napisati program za konturno tokarenje izratka prema slic i! Grubo tokarenje sa podrezivanjem udubljenjem Grubo tokarenje bez podrezivanja udubljenja 87 .1.5.1. vježba 5.

završna dubina kod izrade po X-osi FAL .05.0.varijante izrade utora 1 – 12 DT vrijeme čekanja DAM .završna dubina kod izrade para lelne s konturom FF1 .0) ciklus konture G0 X100 Z100 pov ratak na poziciju izmjene alata M30 kraj p rograma Potprogram KONTURA1: G1 X14 Z 1 Z0 X16 Z-1 Z-14 X24 Z-16 Z-20 X14 Z-25 Z30 X30 CHR=0.0.05 9 0 0 Ispis programa: G54 pomak nul točke TRANS 70 pomak nul točke na čelo G0 X100 Z10 0 pozicija izmjene alata T2 D1 G96 S250 definicija alata.0.3. brzine rezanja G0 X35 Z0 pozicija alata prije ciklusa CYC LE95(«KONTURA1».9.3 0 0.05 0. allow Fin.05 0.posmak završne obrade VARI .1.05.0.0.0.maksimalna dubina rezanja po koraku FALZ .posmak grube o brad e udubljivanja FF3 .0.završna dubina kod izrade po Z-os i FALX .Rješenje: Name Infeed depth Fin. allow Feed roughing Feed ro ughing Feed roughing Operation Dwell time Path length NPP .2. allow Fin.5 Z –30.1 0. 0.ime potprograma MI D .put nakon kojeg će se svaki grubi rez prekinuti zbog loma str ugotine KONTURA1 2 0.6 M17 početna točka prv a točka na konturi (skošenje) ostale točke konture kraj potprograma 88 .05.posmak grube obrade bez udubljivanja FF2 .

put o dlaženja (bez predznaka) DP . offs PIT .krajn ja pozicij a (po Z-osi) DM1 . External Thread <F3> tokarenje vanjskog i unutarnjeg navoja CYCLE 97 P ozivom ciklusa 97 za izradu navoja otvara se tablica ciklusa sa njegovim parame t rima.001 do 2000 mm) MPIT .6.promjer navoja na početnoj poziciji (kod SPL) DM2 promjer navoj a na krajnjoj poziciji (kod FPL) APP . 24 za M24) SPL .12.1.put prilaženja (bez predzna ka) ROP .ko rak navoja u mm (od 0. allow. (Slika ) Aktiviranjem tipke «info» prikazuje se grafički opis ciklusa.kut obrade navoja po koraku (0=okomit) Pozitivna vrijednost – kora k obrade boka navoja po jednom boku Negativna vrijedn ost – korak obrade boka navo ja naizmjeničan NSP . Infeed angle Start pt.51) Thread lead Thread size Start point End point Diameter 1 Diameter 2 Runin g path Runout path Thread depth Fin. (slika 11.početna pozicija (po Z-osi) FPL .3.dubina navoja (bez predznaka) FAL – debljina reza završn e obrade IANG .veličina navoja u nominalno j vrijedn osti (3 za M3.početna točka prvog navoja 89 .

Više struki se i zrañuju jedan po jedan. Mogu se izrañivati jednostruki ili višestruki navoji. Lijevi ili desni navoji odreñuju se smjerom rota cije pri je aktiviranja ciklusa.Cuts Noncuts Operation No.Svaki slijedeći navoj ć e ponavljati sve kora ke 90 .Ponavljanje prolaza odreñuje parametar NRC .Slijedeći prolaz noža skida završnu dubinu s G33 .način narezivanja NUMTI .Prije izvršenja ciklusa alat mora biti pozicioni r an u početnu točku sa G0 .broj praznih prolaza noža po navoju VARI .broj prolaza noža po navoju NID .broj navoja IANG kut obrade navoja Ovim ciklusom mogu se izrañivati vanjski i unutarnji navoji sa k onstantnim korak om navoja. Moguće je odabrati jednaku dubinu rezanja kod sva kog pro laza noža ili jednaku površinu skidanja materijala pri svakom prolazu noža. Of threads NRC .Korak odreñuje parametar VARI . Op eration VARI način narezivanja VARI odreñuje vanjsko ili unutarnje tokarenje i način n a koji će se navoj izradi ti VARI 1 2 3 4 V/U Vanjsko Unutarnje Vanjsko Unutarnje Korak Konstantna dubina Konstantni presjek Konstantna dubina Konstantni presjek Rad ciklusa navoja na stroju: .Zavr šno tokarenje na voja će se ponavljati po parametru NID .

Of threads NUMTI broj navoja Moguće je narezivati viševojni navoj.No. Početak navoja se može smjestiti bilo gdje na obodu definiranjem prvog navoja parametrom NSP. Isp unjena tablica je prikazana na slici Ispis u NC programu izgleda : Primjer: 91 .

početna aznih prolaza korak navoja 00 mm) VARI 92 točk a prvog navoja NRC .promjer navoja na završnoj poziciji APP .1. (Slika ) Aktiviranjem tipke «info» prikazuje se grafički opis ciklusa. point Diameter 3 End poi nt Diameter 4 Runing path Runout path Thread depth Fin. allow. offs Cuts Noncuts Thread lead Thread lead Thread lead Operation No.broj prolaza noža po navoju NID .promjer navoja na početnoj poziciji PO2 .kut obrade navoja po kora ku (0=okomit) Pozitivna vrije dnost – korak obrade boka navoja po jednom boku Negativna vrijedn ost – korak obrade boka navoja naizmjeničan NSP .put odlaženja (bez predznaka) TDEP .put prilaženja (bez predznaka) ROP . point Diameter 2 Interm.kor ak navoja u mm (od 0.3.001 do 2000 mm) PP3 . Thread Chaining <F4> tokarenje niza navoja CYCLE 98 Pozivom ciklusa 98 za urezivanje navoja otvara se tablica ciklusa sa njegovim pa rametrima.001 do 2000 mm) PP2 u mm (od 0.001 do 20 način narezivanja NUMTI . Of thr eads PO1 početna pozicija (po Z-osi) DM1 .dubina nav oja (bez predznaka) FAL . (slika) Start point D iameter 1 Interm.broj navoja .du bina završne obrade IANG .prva meñu pozicija (po Z-osi) DM2 .broj pr noža po navoju PP1 korak navoja u mm (od 0.promjer navoja na prvoj meñupoziciji PO3 druga meñupozicij a (po Z-osi) DM3 .promjer navoja na drugoj meñupoziciji PO4 završna pozicija (po Zosi) DM4 . Infeed angle Star t pt.7.12.

PP1. PO4.Niz navoja počinje uvijek s cilindričnim navojem. Ciklus se radi u pet radnih prolaza i jednom zavr šnom . PP2 i PP3 odreñuju korak navoja dok su svi ostali parametri isti kao u ciklusu 97 Slika Isp unjena tablica je prikazana na slici Ispis u NC programu izgleda : Primjer: 93 .. …. DM1. DM4 odreñuju konturne točke niza navoja. Parametri PO1. Korak je okomit na navoj c kon sta ntnom presjekom strugotine.

Kori stiti funkcije za podrezivanje prije poziva ciklusa za navoj. Opis zahvataoperacije Vanjsko tokarenje na Φ20x30 Tokarenj e skošenja 1/45° Vanjs ko odrezivanje.1.29x18 i unutarnje odrezivanje .n ož za tokarenje unutar njeg navoja M20 • skidanje slojeva materijala na kotu Φ20x30 ro vesti kroz 4 rez a debljine 2x1. 3.3. broj 1. P rovjeriti ispravnost programa kroz simulaciju.1 Broj okret. 7.08 0. 2. Kratka uputa za rješenje: za izradu vratila sa vanjskim i unutarnjim navojem pot rebno je koristiti 5 različitih alat a . oblik D Izrada unut arnjeg n avoja M20 Alat T2 T2 T2 T4 T1 T3 T3 T5 Posmak mm/o 0. vježba 6.3. 8.bušačka motka za proširiv anje provrta Φ12 na Φ17.vanjski desni za skidanje slojeva do Φ20 x30 i izradu skošenja te vanjsko odrezi vanje . 6. • roširivanje rovrta na nominalni romje r Φ17.8.29x22 Unutarnje odrezivanje.05 0. • Red.7 koristiti funkciju za konstant nu br zinu rezanja (G97-vidi oglavlje 3.29 ( standardni romjer za M20) rovesti kroz 3 reza debljine 2x1mm i zadnji r ez do n ominalnog romjera.1 0. • za o eracije 1.s iralno svrdlo Φ12 za bušenje rovrta Φ1 2x30 . Operacijski list s a redoslijedom operacija i potrebnim alatima te režimima rada dan je u tablici. o/min v=150m/min v=150m/min v=150m/min 500 1100 v=150m/min v =150m/mi n 500 94 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ .6.12.08 0.3.nož za izradu vanjskog navoja M2 0x25 . 4.2.) • kod oziva ciklusa za navoj roučiti p otrebne parametre i koristiti tablice za standardne navoje u prilogu. Izrada vanjskog i unutarnjeg navoja Cycle97 Zadatak: Za vrat i la prema slici napisati program za tokarenje vanjskog i unutarnjeg navoja.8. oblik B Izrada vanjskog navoja M20x25 Bušenje r ovrta Φ12x30 Pr oširivanje rovrta Φ17. 5.5mm i 2x1mm.08 0.

95 unkcije rograma Na omena ¡ ¡ ¢ .Vježba 6. Vanjski navoj Red. br.

Vježba 6. unkcije rograma Na omena 96 ¡ ¡ ¢ . br. Unutarnji navoj Red.

Izgled simulacije za vanjski navoj Izgled simulacije za unutarnji navoj 97 .

Ciklusi bušenja (Dee hole drilling) O cija < 4> Dee hole drilling sadrži četir i ciklusa: .Cycle 83E .Deep hole drilling .2. (slika ) Grafički prikaz svih parametara aktivira se tipkom i prikazan je na slici Rectra ct (Return) plane RTP .12.ukupna dubina bušenja DPR .površina do koje se buši od referentn e površine Ispunjena tablica je prikazana na slici Isp is u NC programu izgleda : Primjer: 98 ¡ ¡ ¢ ¡ .12.Ciklus za bu šenje rupa kod tokarenja <F5> 3.3.referentna površina (površina na kojoj j e nul točka W) SDIS .2.Ciklus 81 Opis cikl usa počinje sa preglednom tablicom koja sadrži naziv ciklusa i njegove parametre .Ciklus 83 za duboko bušenje rupa kod tokarenja <F4> .Drilling centering .1.sigurnosno o dstojanje DP .Ciklus 82 za bušen je rupa sa vremenom čekanja na dnu rupe kod tok arenja <F3> .Cik lus 81 za bušenje rupa kod tokarenja <F2> Center drilling . Drilling c entering .povratna površina (p ovršina na koju se vraća alat) Referent (Absolute) plane Safety distance Final drill ling depth (Absolute) Depth increment RFP .

referentna površi na (površina na kojoj je nul točka W) SDIS .Ciklus 82 Opis ciklusa počinje sa preglednom tablicom koja sadrži naziv ciklusa i njegove parametre.2. Center Drilling . (slika ) Grafički prikaz svih paramet ara aktivira se tipkom i prikazan je na slici Rectract (Return) plane Referent ( Absolute) plane Safety distance Final drilllin g depth (Absolute) Depth incremen t Dwell time RTP .3.sigurnosno odstojanje DP .12.površina do koje se buši od referentne površine DTB .povratna površina (površina na koju se vraća alat) RFP .ukupna d ubina bušenja DPR .vrijem e čeka nja Ispunjena tablica je prikazana na slici Ispis u NC programu izgleda : 99 .2.

CYCLE 83 . hlañenja alata i izratka.12.Ciklus za duboko bušenje Kod dubokog bušenja rup a svrdlo ne može iz jednog zahvata (ulaza) napraviti ukup nu dubinu provrta. Potre bno je prekidanje rada i vañenje svrdla zbog izbacivanja strugotine. U tablici ciklusa 83 prikazani su potrebn i parametri: Slika Rectract (Return) plane Referent (Absolute) plane Safety distance Final drilllin g depth (Abs) dubina bušenja RTP .2.povratna RFP .p ovršina FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF apsolutna relativna vrijednost vrijeme vrijeme d o koje se buši od referentne površine Depth_1.referentna SDIS DP ukupna površina (površin a u koju se vraća alat) površina (površina u kojoj je nul točka W) sigurnosno odstojanje (u brzom hodu G0) Depth increment Drill depth_1 dubina prvog bušenja (G1) DPR .Primjer: Slika 3.3. increment dubina prvog bušenja (korak) Degression smanjenja koraka bušenja Dwell time čekanja na dnu rupe u sekundama Dwell time Feedrate factor Operation izrade rupe čekanja prije nastavka bušenja u sekunda ma faktor varijanta smanjena posmaka kod nastavka bušenja VARI 100 .

Ciklus za duboko bušenje Ovaj ciklus dubokog bušenja može bušiti rupe u pra vcu X i Z-osi.v rijednost smanjenja kor aka bušenja DTB .apsolutna dubina prvog bušenja (G1) DAM .vrijeme čekanja na dnu rupe u sekundama DT S .ukupna dubina b ušenja FDEP .4. Prednosti ciklusa su: -nema izbora površina -smj er bušenja se može odr editi -mogu se koristiti bušne motke U tablici ciklusa 83E prikazani su potrebni p arametri: Referent (Absolute) plane Final drillling depth (Abs) Drill depth_1 De gression D well time Dwell time RFP .12.referentna površina (površina u kojoj je nul t očka W) DP .2. CYCLE 83E .Grafički prikaz svih parametara aktivira se tipkom i prikazan je na slici Ispunjen a tablica je prikazana na slici Ispis u NC programu izgleda : Primjer: 3.vrijeme čekanja prije nastavka bušenja u sekundama 101 .

Thread cutting . Thread – ciklusi za izradu navoja Opcija <F5> Thread sadrži četiri ciklu sa: .referentna površina SDIS sigurnosno DP ukupna dubi na (površina u koju se vraća al at) Depth.Ciklusi 840 urezivanje navoja pomoću stezne glave <F1> Pozivom ciklusa 840 za urezivanje navoja otvara se tablica ciklusa sa njegovim p arametr ima. apsolute bušenja Depth increment buši od referentne površine DPR .vrijeme čekanja na dnu rupe u sekundama SD R .Operation Direct. (slika ) R ectract plane Referent plane Safety distance odstojanje RTP .13.smjer vratila za povrat 102 .Ciklus 84 za izradu rupa sa vremen om čekanja na dnu rupe kod tokarenja < F2> .površina d o koje se Dwell time Direction of DTB .1.Rigid taping . chuck . (Slika ) Aktiviranjem tipke «info» prikazuje se grafički opis ciklusa. X=0 Z=1 VARI .pravac (smjer) bušenj a Ispunjena tablica je prikazana na slici Ispis u NC programu izgleda : Primjer: S lika 3.Thr ead chaining – Ciklus 98 za narezivanje niz a navoja kod tokarenja <F4> 3.13.Ciklus 97 za narezi vanje navoja kod tokarenja <F3> . With comp.With comp chuck .varijanta izrade rupe DIR .Ciklus 840 za izra du navoja kod tokarenja <F1> .povratna površina RF P .

24 z a M24) Thread lead PIT . SDAC .Stanka na dnu rupe .0 – u potreba enkodera.001 do 2000 mm) Spindle Directi on for Retraction .Promjena smjera vrtnje zbog SDR .korak navoja u nominalnoj vrijednosti (3 za M3.Namještanje prav ca vratila SDAC (slika ) Ispunjena tablica je prikazana na slici Ispis u NC programu izgleda : Primjer: 103 .korak navoja u mm (od 0.Odmicanje do povratne površine u brzom hodu .Prije izvršenja ciklusa alat mora biti pozicioniran iznad rupe . 4 – lijevo ENCoder .Urezivanje navoja do odreñene dubine sa programiranom brz inom . of rot.0 –automatska promjena pravca. 3 – desno.Približavan je rupi u br zom hodu .Dir.upotreba en kodera Thread lead MPIT .smjer vratila po završetku ciklusa Operation ENC . 1 – bez upotrebe enkodera Rad ciklusa navoja na stroju : .Povratak na sigurn osno odstoja nje .

Prije izvršenja ciklusa alat mora biti pozicioniran iznad rupe Približavanje rupi u brzom hodu .sigurn osno odstojanje DP . (slika) Rectract plane koju se vraća alat) RTP .Urezivanje navoja do odreñene dubine sa programiran om brzinom . 24 za M24) korak navoja u mm (od 0. Rigid taping <F2> urezivanje navoja CYCLE 84 Pozivom ciklusa 84 za urezi vanje navoja otvara se tablica ciklusa sa njegovim pa rametrima. 5 . (Slika ) Aktivi ranjem tipke «info» prikazuje se grafički opis ciklusa.povratna površina (površina u RFP . 4 – lijevo. POSS dolazi prije izvršenja ciklusa Speed SST1 SST brzina vretena kod narezivanja brzina povrata Spindle Direction After Cycle .ukupna dubina bušenja DPR .3 – desno.stop Rad ciklusa navo ja na stroju: . of rot. ciklusa SDAC MPIT PIT Thread lead Thread lead 2000 mm) vrijednosti (3 za M3.Povratak na sigurnosn o odstojanje .površina do koje se buši od DTB vrij eme čekanja na dnu rupe u smjer vratila po završetku korak navoja u nominalnoj Refer ent plane Safety distance Depth.referentna površina SDIS .2. apsolute Depth increment referentne površine Dwel l time sekundama Dir.3.Namještanje pravca vra tila SDAC 104 .Promjena smjera vrtnje .Odmicanje do povratne površine u b rzom hodu .001 do točna pozicij a v retena u koju Spindle position Speed retr.Stanka na dnu rupe .Točna pozicija vretena .13.

Ispunjena tablica je prikazana na slici Ispis u NC programu izgleda : Primjer: S lika 105 .

alat (tool). Ov im programom testira se sam ispis programa – korektnost ispisa i geometrija puta nje alata. Simulacija programa Napisani NC program se može simulirati u 2D ( Simulation ) ili 3D (3D View) kako bi se mogla vidjeti putanja alata (2D) ili putanja alata .žuta – reticule. simbol alata. Prikazane boje na ekranu znače slijedeće: . 106 . vrijednosti korekcija alata i sl. Tipkom Simulation otvar a se prozor za sim ulaciju u 2D koji nam grafički prikazuje aktualnu poziciju koo rdinatnog sustava. loše izabrane režime ra da.plava – pomo ćne crte kružnog gibanja Start pokreće se T ipkom simulacija. posmak (feed). promjene alata. i zumiranje – povećanje /smanjenje prikaza trajektorija putanje alata. središnjica itd.svijetl o-zelena – putanja vrha oštri ce alata u radnom hodu .tamno zelena – putanja ala ta u brzom hodu . dubine rezanja i izgled gotovog predmeta (3D). Moguće greške u programu signaliziraju se u prozoru Alarm sa upisanim kodom pogreške.3. Reset vraća simulaciju na početak a Single p okreće simulaciju blok po blok ( nastavlja se sa Start). postavu sim ulacije (Settings).14. krivi smjer rotacije. Aktiviranje sim ulacije je u operativnom modu Programs te izborom odgovarajućeg N C programa otvar a se novi prozor sa mogućnošću izbora simulacije u 2D ili 3D. status simulacije (Start/Reset/Si ngle). Simulacija ne prepoznaje tehnološke pogreške kao npr. .

Pogled simulacije – View <F1> omogućuje biranje p ogleda na izradak. donji polu presje k ili puni presjek) Takoñer je moguće mijenjati i veličinu pogleda (mjerilo) od 10 – 100 %. 3 sa detaljnim opisom korište nih funkcijskih tipki. gornji polu presjek. 3. Takoñer u simulaciji možemo prikazati konjić ili ne (Tailstock visibl e) 107 . 2. Simulaciju ćemo pokazati na primjeru vježbe br. Postavljanje parametara simulacije – Parameter <F3> daje nekoliko mogućnosti: Stezanje izratka – Clamping može prikazati steznu glavu ili ne. 2D s jenčano ili 3D) te presjek (bez presjeka.14. (2D. Otvaranjem simulacije 3D-View u prozoru se aktiviraju nov e vertikalne i horizontalne funkcijske tipke.Simulacija u 3D kreće aktiviranjem horizontalne funkcijske tipke 3D-View <F5>. te biti postavlj eno na automatiku (ako postoji automatsko stezanje izr atka na stroju). O v a simulacija daje bolju preglednost simulacije sa izgledom korištenih alata i č ešće se koristi.1. Vertikalne funkcijske tipk e daju redom slijedeće parametre: 1.

3. Najbolji prikaz simulacije je u 2D sa prikazom alata u Volume model-u. ali duže traje. srednja – Medium niska .prikazuje alat ka o žičani model (slika 9. Što je veća rezolucija to će biti s porija slika prikaza obrade u 3D.Low. Opći parametri – General omogućuju postavljenje: • Otk rivanje kolizije (sudara) – Colision detection – koja prikazuje: Koliziju alata i iz ratka u brzom hodu Kol iziju alata i stezne glave (škripca) Koliziju dijelova alat a koji ne režu materi jal s izratkom ili steznom glavom (škripcem kod glodanja) • • Pozi cije od nul to čke .6) No t ool representation – ne prikazuje alat Rezolucija – Reso lution može biti: visoka .MCS / WCS position prikazuje simulaciju od strojne nul točke il i radne nul točke izratka.otvara prozor sa skicom sirovog izratk a (sirovca) i karakt erističnim dimenzijama. Definiranje izratk a .Prikaz alata – Tool presentation može biti: Volume model – prikazuje alat kao trodimen zionalno tijelo – volumen – najbolji p rikaz alata Transparent volume model – prikazuj e alat prozirnim i može sa stalno vidjeti iza alata Wire model . Ovdje je potrebno unijeti slijedeće koordinate: 108 .High. Brzine simulacije rezanja – Cutting odreñuje brzinu simulac ije – što je brzina manja prikaz je realističniji.Workpiece <F5> .

Neka je npr . 50 mm ( to je pomoćna točk a A) udaljen ost od točke W ( A ) do početne površine izratka – npr. Neka naš sirovac ima koordinate kao na slijedećoj s lici.uda ljenost od nul točke izratka W (A) do čela izratka (sirovca) – npr. 71 mm – ovom kotom i funkcijom TRANS Z70 prebaci li smo točku W na čelo izratka – 1 mm je dod atak za obradu koji smo skinuli čeonim toka renjem promjer izratka – npr.udaljenost nul točke izratka W od strojne nul točke M ( to je koordinata odr funkcijom G54 iz Parametar – Workoffset) – npr. 30 mm Z .• • • • • Z . 55 m m – ova kota nam kazuje koliko duboko je sirovac u čelju stima amerikanera Simulaciju smo mogli provesti i sa drugačijom postavom kota siro vca. U ovom slučaju funkcija G54 ima koordinatu Z130 (Parametar – Workoffset) a o stale kote su kao na slici.udaljenost od čela izratka (sirovca) do čela čel justi amerikanera – npr. 0 mm – ova n am kota kazuje da se pomoćna točka A nalazi na početnoj površini izratka Z . Analizirajmo te koordin ate i utvrdimo eventualne nepravilnosti u kotiranj u ! 109 . naš sirovac dužine 80 mm a želimo nul točku W prebaciti direktno na čel o izrat ka.

Definiranje alata . Kod upisivanja vrijednosti ovih k oordinata treba voditi računa da li je izabrana funkcija MCS ili WCS position.2.prozor u prozor za ureñivanje NC p rograma kako bi se napravile potrebne korekcije. 3. U držač sa parnim brojevima ubacuj emo alate za vanjska tokarenja a alati za unuta rnja tokarenja i bušenja imaju nep aran broj. Prva slika predstavlja tab licu odabira alata kod CNC tokarilice EMCO Turn55 a dr uga kod EMCO Turn105. Po odabiru svih potrebnih alata kod izabranog programa potrebno je potvrditi oda bir funkcijskom tipkom OK. Uočim o da je kod druge tokarilice puno veći izbor alata.14. Pokretanje simulacije NC progra ma – Start simulaciju NC programa. Morali bi promijeni ti i koordinatu 110 na np r. Ispravnije je da je koordinata 50 = 0. <F5> pokreće kontinuiranu 110 . Horizontalne funkcijske tipke • • Ureñivanje NC programa – Edit <F1> vraća 3D . Ovim primjerom po kazali smo da je itekako važno postaviti ispravne koordinate za pravilno provoñenje simulacije. 80 što znači da je izradak 20 mm duboko u čeljustima amerikanera. 4. promjera 22mm i da vir i 110 mm van površine čeljusti amerikanera a položaj nul točke je 10mm ispred če ljusti što ije dobro.Tools <F6> omo gućuje odreñivanje alata koji će obrañivati predmet Tipkama odaberi alat – Take tool <F4> ili obriši alat Remove tool <F5> dodjeljuj e se alat pojedinom držaču alata (Toolholde r) u revolverskoj glavi .Iz analize koordinata vidimo da je naš izradak dug 150mm. što bi značilo da je izradak dug 1 00mm a točka W bi se nalazila na početnoj površini izratka pa bi sa funkcijom TRANS mo gli prebaciti točku W na čelo izratka.

.3.• • Poništavanje simulacija NC programa – Reset <F6> zaustavlja NC program i vraća g a na početni blok kako bi se ponovo. Blok po blok prikaziva nje NC programa – Single <F7> pokreće simulaciju NC programa i izvršava ju postepeno k ako se pritišće tipka Start. Poravnavanje čela Uzdužna to karenja – skidanje slojeva prema planu rezanja (vidi sliku na strani x ) Konturno – završno tokarenje (ovdje smo koristili funkciju korekcije polumjerom alata – G 41) 1 11 . od početka. Prikaz simulacije vježbe br. mogao simulirati.

x Nivoi potprograma 112 .x Grafički prikaz korištenja potprograma Veća primjena potprograma j e kod glodanja pa ćemo to tamo podrobnije objasniti. Potprogrami se pišu u posebnim blokovima (Progra ms / Subprograms) i imaju svoja imena po kojima ih se poziva a takoñer i broj izvr šenja potprograma ( P ). Ukol iko imamo na izratku više istovrsnih ( jednakih) operacija ( npr. Potprogram se može pozvati i na redbom MCALL + ime. Znači da ukupno – teoretski – postoji deset razina potprogramiranja ( vidi donju sliku! ) Sl. Pr imje r: U 150-toj naredbi na poziciji X10.15. Pišu se inkrementalno a završavaju sa funkcijom M17. Na taj način ubrzava se programiranje jer se potp rogram piše samo jednom a možemo ga primijeniti po volji više puta ne samo na jednom i zratk u već i na drugim dijelovima. Struktura poziva potprograma Moguće je pozvati do 9 nivoa potprograma. profilni utor ) potprogramom se isprogramira jedna operacija i po potrebi se po zove više puta u glavnom programu. Potprogrami Potprogrami su dijelovi glavnog programa koji se moraju više put a ponoviti.3. Ciklusi s e smatraju jednom vrstom potprograma i njih je moguće pozvati i u devetom nivou po tprograma. Y10 pozvan je potprogram PERO koji će se izv r šiti 5 puta (P5) Koristeći naredbu P svaki potprogram se može izvršiti više puta (maksim alno 99 puta).potprograma. Tada će se izvrša vati iza svakog bloka (NC programs ke rečenice) glavnog programa. Sl. Opoziv izvršenj a potprograma je samo naredbom MCALL.

Zašto smo u bloku N90-N100 stavili funkciju G42? 4.3. Vj.7. Što znači funkcija G96 u bloku N40? 3. Zašto smo poslije poziva potprograma stavili funkcij u G90? 1 13 . nacrtati (skicirati) izr adak sa potrebnim kotama te odgovoriti na slijedeća pitanja: 1.15. nakon analize.1. U kojem bloku smo pozvali funkciju pot program a i kako se zove? 5. Izrada potprograma Zadatak: Za izradak prema slici kod kojega je n apravljen program i izvršena simulacija. Koliko ima alata u programu i kako se zovu? 2.

i po hraniti je kao p otprogram (Subprogram) te je po potrebi pozvati i ugraditi u gla vni program. Programiranje slobodnih kontura (Free contour programming) U ovom modu mog uće je nacrtati konturu izratka. Grafički prikaz prog ramiranih elemenata 3. 114 . Programirani elementi konture 2. Ovaj mod se najviše primjenjuj e kod ciklusa t okarenja konture ( Stock removal). Ak o je kontura nacrtana nije potrebno posebno pisati potprogram kon ture jer je on automatski napisan samim crtanjem. P rimjer crtanja slobodne konture Zadatak: Potrebno je nacrtati konturu prema sli ci u Free contuor modu i izvršiti simulaciju izrade.16.3. Aktiviranjem opcije Support – New contour otvar a se prozor sa slike Prozor je po dijeljen u tri područja 1. Prozor za programiranje 1 2 3 Aktiviranjem tipke «info» prikazuje se grafički aktivna programirana vrijednost. koja mora imati svoj naziv.

pravocrtno vertikalno <F2> Straight horizontaly .nastavi <F6> Abort . G18 ili G1 9. Za vrijeme prijelaza na slijedeći element možemo izabrati opciju skošenja ili c rte zaobljenja postojeće (Chamfer/radius/undercut FS …. Vertikal nim funkcijskim tipkama odreñujemo smjer crt anja slijedećeg elementa: Straight verticaly . posmak i sl.pravocrtno bilo gdje (kosine) <F4> Circle . Vrijednosti koordinata se upisuju u apsolutnom i znosu (G90). U prvom dijelu prozora dodan je element Start Point (SP) koji defi nira startnu točku. U prozor Free input upisujemo proiz voljno željene podatke kao npr. Ona se može preprogramirat i (dodijeliti nove koordinate X i Y) dvostrukim «klikom» na tipku miša. Odabirom Starting point X i Y koord inate startne pozicije te njih ovim potvrñivanjem Accept element <F8>.Odreñivanje početne točke (Starting point) Najprije se odreñuje početna točka od akle kreće tanje. otvara se novi prozor koji nam omogućuje dal jnje crtanje.1mm) 115 . To je obično ishodište koordinatnog sustava i točka na sredi šnjici sa čeone strane izratka.pravocrtn o horizontalno <F3> Straight any .prihvati <F8> Crtanje vertikalne crte – Straight vertical Crtamo vertikal nu crtu dužine 20 mm.k ružnice <F5> Continue . Takoñer se odreñuje i način prilaza startnoj točki sa G0 ili G1.poništi <F7> Accept . Opcijom DIAMON upisujemo koordinate po X osi u promjerima. Prozor z a programiranje nudi i izbor radne površine G17. Kod tokarenja ravni na crtanja je G18. a DIAMOFF daje koordinate u radijusima.

I) se automatsk i proračunaju. te koord inate konačne točke luka Z-20. Prihvaćanjem ove kote (Accept element) automatski se crta skošenje od 1/45 mm. Grafički prikaz funkcije vidi se u novom prozoru po aktiviranju tipke «info» Kontura se završava sa funkcijskom tipkom Accept element a tipkom Accept vraćamo se ponovo u editor za crtanje. X20 Crtanje kružnice – luka -Circle Ko d crtanja kružnog luka potrebno je unijeti koo rdinate radijusa luka R12. Koordinat e središnje točke luka (K. Za vrijeme ovog procesa kursor editora mora biti po zicioniran unutar konture. X30. 116 . Postojeća kontura može se mijenjati (modificirat i) sa f unkcijskom tipkom Recompile. Skošenje smo mogli nacrtati i opcijom Straight any (kosa crta) nako n vertikal ne crte dužine 18 i koordinate slijedeće točke Z-1.Crtanje horizontalne crte – Straight horizontal Horizontalna crta završava sa to čkom Z-10 mm. Ukoliko luk nije pravil no orijentiran popravljamo ga funkcijskom t ipkom Alternative (promjena smjera ro tacije) Dialog select i prihvaćamo sa Dialog accept.

X i Y koordinate se upi s uju u apsolutnoj vrijednosti. Automatski se ispisuje vrijednost kuta 1. Zatvaranjem crtanja konture (Close) možemo vidjeti isp is potprograma konture.znači d a je pisa n za potprograme. Pojavljuje se element SA . 117 .Odabirom <F4> crta se kosina. Grafički prikaz funkcije vidi se u novom prozoru po ak tiviranju tipke «info» Po završenom programiranju u Free contour opciji dobiva se goto va kontura po koj oj će ići obrada (slika). Brisanjem naredbe M17 može se koristiti kao dio glavno g progra ma. Mogućnosti su: F S – zak ošenje ili R – radijus.Straight Anywere u pro zoru progr amiranih elemenata konture. Moguće je upisivanje inkrementnih vrijednost nako n aktiviranja tipke Alternative <F2>. Free contour završava sa naredbom M17 .Kosa crta – Straight any . Tr ans to next element je opcija prijelaza na slijedeći element.

118 .Da bi nacrtanu konturu simulirali moramo otvoriti novi program (Workpeace/Progra m editor) .dati naziv programu (npr. Stockrem1) napisati program i u funkciji S t ock removal (Cycle95) napisati naziv potprograma (kont1) i tražene parametre kon ture.

L2. (vidi sliku x) L1 Podaci o radijusu zaobljenja vrha alata važni su kada se ko risti funkcija kompen zacije alata G41/G42. Ovim problem om mjerenja i podešavanja alata u revolversku glavu bavi se posebna služba pri tehničk oj pripremi proizvodnje. Korekcije alata / Mjerenje alata Korekcije alata i unošenje mjera alata u me morijsko mjesto računala je vrlo bitno za pravilno izvršenje obrade na samom s troju . Brojevi u zag radi odnose se na tokarilice sa položaj em alata odozdo (sa prednje strane izratka ). spiralno svrdlo ) dužina alata unosi se pod L3. Da nemamo ove podatke o alatima došlo bi do sudara alata sa izratkom jer su alat i različite dužine i oblika a u programu se prati samo vrh oštrice alata.broj korekcije alat a – mjesto u memoriji gdje se nal aze podaci o korekciji alata (korekcije dužine alata L1. udaljenost vrha alata po osi Z do točke N (L2) i kod bušački h alata (npr. za poziv potre bnog alata sa njegovim mjerama – korekcijama vrši se pomoću funkcija : T1…32000 – broj ala ta u revolverskoj glavi D1…9 . Kao što smo rekli mjeri se vrh oštrice alata po osi X (L1) do točke N. Tipovi bušačkih alata Tipovi alata za tokarenje 200 – spiralno svrdlo (twist drill) 500 – nož za grubo tokarenje 205 – čvrsto sv rdlo (solid drill) (roughing tool) 210 – buša motka (boring bar) 510 – nož za fino tokarenje 220 – zabušivač (center drill) (finishing tool) 230 – konusni up uštač (countersink) 520 – nož za urezivanje 231 – konusno svrdlo (co nterbore) ( cut in tool) 240 – ureznik za normalne navoje (tap for regular threads ) 530 – no ž za odsijecanje 241 – ureznik za fine navoje (tap for fine threads) (cut-o ff to ol) 242 – ureznik za Withworthove navoje 540 – nož za narezivanje navoja (thread tool) 250 – razvrtač (reamer) 119 . L2 U ovisnosti o tipu alata ( bušački al ati ili alati za tokarenje ) mora se unijet i u memorijsko mjesto alata i položaj vrha oštrice u odnosu na izradak (Cutter p osition – vidi stranicu x). kako smo već vid jeli.3.17. Komande u programu. L3 – radijus alata…) Za m jerenje korekcije alata mjerodavna je ref erentna nul točka N koja se kod većine CNC tokarilica nalazi na čelu revolverske glave na diobenom promjeru.

17.3. 120 . 3.17.1. Kod glodanja važna je sa mo korekcija po visini alata. tj. aksijalna udaljenost vrha alata do točke F(N) po Z osi. Detaljni o pis odreñenih parametara alata kao i opis vertikalnih funkcijskih tipki možete naći u poglavlju 1. tj. Tool offset. Metoda do dira (Stratch method) 2. Radno područje PARAME TER na stranici X. Grubi prikaz unošenja korekcija alata Sve vrijednosti o odreñenom alatu upis uju se u bazu podataka za odabrani alat T pod Parameter.7. radijalna udaljenost vrha oštrice do re ferentne točke F(N) po osi X i ZPF. veliči na ZPF. Metoda mjerenja pomoću optičkog ureñaja Osnovne mjerne veličine alata su kod tokarenja X PF. Mjerenje alata Pos toje dvije osnovne metode mjerenja alata: 1. tj.2.

2. 7.3. točke F prema vrhu alata pa ako je smjer prema negativnoj osi korekcij a je negativna i obrnuto. dovedim o vrh alata na čelo izratka. doved emo čelo revolversk e glave na čelo izratka čime se točka F dovodi u točku W po Z osi. pozovemo regis tar ala ta ( radno područje Parameter/ Tool offset) i izaberemo željeni alat i ko rekciju sa funkcijskim tipkama «T no. Primičemo čelo revolverske glave do izrat ka dok papir ne zapne. očitamo i zabilježimo aktualnu Z poziciju (npr. D no. Redoslijed rada mjerenja alata kod metode dodira 1. Prethodno se mora referentna toč ka alata N(F) dovesti u točku W (čelo izratka). 120 = 40+8 0) 4. Pri tome izra dak miruje. učvr stimo izradak u steznu g lavu sa obrañenim čelom i točno izmjerenim promjerom 2. U JOG modu reduciramo posmak na 1% a izmeñu izratka i diska revolver ske glave ubacujemo list papira. 5. za alate za tokarenje na Geometry L2. ubacimo papir. 3. Metoda dodira (Stratch method) Ova metoda bazira se na dodiru izratka poznatog promjera vrhom oštrice alata. za bušačke alate postavmo kurso r na Geometry L3. 121 . pri čemu se mogu proračunati tražene kore kcije u po osi X (L1= XPF) i po osi Z (L2=ZPF).1. desni nož za fino tokarenje) – alat zarotiramo u poziciju izrade pomoću tipke za rotiranje revolverske glave na upravljačkoj jedinici stroja. 6.17.». odmaknemo revolversku glavu od izratka i pozovemo prvi alat koji ćemo mjerit i (npr. Vidi slike! Smjer korekcije dobi je se pogle dom od ref. reduciramo posmak.

i tako za sve ala te. pritisnemo tipku «Determine compensation». pomaknemo vrh alata na vanjski promjer izratka. učv rstimo et alon u poziciju 1 revolverske glave (dužina etalona za TURN 55 iznosi 30 mm. Ref. 13. 17.2. X′=5. Objekti u optici su zrcalne slike u osima X i Z. Redoslijed rada mjerenja alata sa optičkim ureñajem Ovo je češći i pre cizni ji način mjerenja pomoću posebnog optičkog ureñaja. 122 . zarotiramo slijedeći alat u poziciju m erenja. unesimo promjer izratka kao ref erentnu vrijednost ( Referenc e value = 40). izaberemo T i D broj i po novimo mjerenje od koraka 5.2. 9. unesimo u okvir za di jalog Tool offset preostale podatke (radijus. Za mjerenje se koristi poseban etalon (re ference tool) čiji se vrh dovodi u središte koordinatnog sustava. 15. 14. vdje je izbjegnut dodir alata sa izratkom a sam alat se vidi u u većanom mjerilu ( zrcalna slika alata). u menu-u «Parameter» . unesimo vrijednost iz točke 3 kao «Reference value». namjestimo o ptički ureñaj u rad ni prostor stroja tako da možemo izmjeriti mjerne točke vrha etalona i mjernih a lata ( vrh optičke cijevi je udaljen od vrha etalona cca 80 mm). 120 – 135. Koordina te vrha etalona su X′. u okviru «Reference dimensions» postavi mo os na Z. kut čišćenja. a z a TURN 105 iznosi 22 mm) 3. ubacimo papir. u okvi ru «Reference dimensions» post avimo os na X. prenesemo kor ekciju u polje L2 (os Z) pritiskom na tipku «Calculacion» ( Includ e) i «OK» čime računalo roračuna vrijednost korekcije ( npr. za alate za tokarenje postavimo kursor na Geometry L1. 2. Poz.«Tooloffset» . namjestimo vrh etalona u ishodište koordinatnog sustava opt ike ( reduciramo posmak pomoću preklopnika za posmak upravljačke jedinice).848mm 1. zarotiramo revolversku glavu sa etalonom u položaj z a mjerenje. prenesemo vrijednost korekcije u polje X (L1) pritiskom na ti pku «Calculation» i «OK».«Determine compensa» unijeti u X i Z referentn vrijednosti aktualne pozicije vrha etalona (Z vrijednost = dužina etalona ). 16. 4.13 = -15 . U principu ovo je isti način mjerenj a kao i metoda dodira. poziciju vrha oštric e…) 18.13) 12. 5. reducira mo posmak.324 mm Z′=214. 3. 11. On je različit za razli čite strojeve.Z′ (vidi sliku).17. Alata npr.8. 10.

7. pristupa se izradi predmeta na samom str oju.6. te pritisnemo vertikalnu t ipku PROGRA M SELECTION(1).18. umetnuti papir ispod alata.T2 D1) i pozicioniram o ku rsor na os X. U prozoru «Determine compensa» izaberemo osi X. Postoje odreñeni p reduvjeti da bi se moglo raditi na stroju: • Nul točka iz ratka W – mora se izmjeriti i unijeti u računalo (Parameter/Workoffset/ G54-G57) • Alati – korišteni alati iz progra ma moraju se izmjeriti i unijeti u registar alata (Tooloffset). 3. Izbor programa za rad na stroju Horizontalnom f unkcijskim tipkom Prog ram ulazimo u radno područje rada sa programima. popravljanja eventualnih gre šaka u samom prog ramu i podešavanja alata u revolversku glavu sa unošenjem u rač unalo stroja potrebnih korekcija alata. Izaberemo že ljeni program koji želimo izraditi na stroju Workpeaces/Part programs/Subprograms… o značimo željeni program i otvorimo ga (PROGRAM OVERVIEW). • Stroj – mora biti spreman z a operaciju.Z i pritisnem o «Includ e». • Referentna točka R – mora se doći u referentnu točku po svim osima kako bi se uspostavio sustav mjerenja . reduci r ati posmak). Nakon izrade samog programa .T2) u ishodište koordinatnog sustava optike ( JOG. učvrstimo slijedeći alat u revolversku glavu i ponovimo mjerenja kao kod pretho dnog alata. Vidi d onje slike! 2 1 4 3 5 123 . • Alarm – nijedan signal alarma ne smije biti aktivan 1. Ime programa pojavit će se u desnom gornjem prozoru (2 ). izradak sigurno stegnut u amerikaner. zarotiramo revolversku glavu i namjestimo vrh prvog mjerenog alata (npr. Prelaskom u radno područje stroja MACHINE i u AUTO mo d (4) pojavit će se izabrani program u donjem lijevom prozoru ekrana (5).Z. Puštanje stroja u rad To je zadnja faza u progr amiranju. k ljučevi za stezanje i sl. 8. vrata stroja zatvorena. simulacije. pozovemo registar alata «Tooloffset» (npr. Da bi s e mogao izabrati program mora to biti omogućeno funkcijskom tipkom ALTE R ENABLE i znakom X uz program (3). s vi pokretni dijelovi (npr. Alati moraju bit i u odgovarajućim položaju u revolverskoj gl avi prema tehnologiji.) uklonjeni iz radnog prosto ra kako bi se izbjegao mogu ći sudar.

preklopnik za posmak je na 0% . nastavak izrade sa Start .Feedrate enable missing – a k tualni blok se ne izvršava jer nije još postignuta programirana brzina i sl. ponovno pok retanje sa Start . .M01 – pro gramirano zausta vljanje sa aktivnom funkcijom M01.3.Block ended in SBL mode – završena izrada bloka u p ojedinačno m blok modu . . nastavljanje sa Start.G3.Read in enable missing – aktu alni blok se još ne izvršava zbog promjene alata i sl.DRAY – Dray run feedrate – pr ogramska funkcija za testiranje prog rama bez stegnutog izratka. Svi blokovi sa programiranim posmakom (G1. nastaviti sa Start prek inuti program sa Reset Moguće poruke kod pokretanja programa .G2.SKIP – Skip block – kada je uključena ova funkcija svi blok ovi koji su označeni neće se izvršiti kod izr ade programa .Emergency stop acti ve – pritisnuta crven a sigurnosna sklopka . Pokretanje. ROV – brzi hod se preskače (override) .Block search active – svi blokovi će se prvo simuli tati a tek od označen og bloka počet će strojna izrada (Block search – istraživan je bloka – omogućava pokretanje programa unaprijed do potrebnog bloka i strojni nastavak) 4. Kontrola programa pritisnuti tipku PROGRAM CONTROL .Alarm active with stop – alarm zaustavl ja izvoñenje progr ama .izabrati željenu funkc iju sa tipkama kursora gore-dolje na adresno numeričkoj upravljačkoj jedinici aktivirati (deaktivirati) iza branu funkciju sa tipkom . zaustavljanje programa izabrati program za rad na stroju uključiti u radnom području Machine automatski mod (Automatic mode) pritisnuti tipku Start n a upravljačkoj jedinici zaustaviti program sa tipkom Stop.SBL1 (SBL2) – zausta vljanje izrade nakon svakog pojedinačnog bloka. Vreteno se ne okreće.PRT – progra ano testiranje bez pomaka osi 124 .DRF – dodatni inkrem entalni pomak nul točke pomoću elektroničnog ručnog kotača .NC stop active – program se z austavl ja sa tipkom Stop a ponovno pokreće sa Start .Nc block in corect – progr amska greška .G33… ) izvršit će se sa postavljenim posmakom u Dray run –u. Dwel ti me active – izvršenje programa je zaustavljeno zbog programiranog vremena čekanja . ponovno pokretanje sa Start .M0/M01 active – programirano zaustavljanje izvoñenja programa .Fe edrate override to 0% .

mog u se pronaći u dodatku ovog udžbenika.1.4. kao i kod CNC tokari lice. ne radi sa čeličnim materijalima. To je najmanja glodalica koja nije predviñena za proizv odnju . već je materijal izratka aluminij. već isključivo služi za vježbanje. Zato se i ovdje. PROGRAMIRANJE CNC GLODALICE Programiranje ćemo uvježbavati na školskoj CNC gl odali ci EMCO PC MILL 55. 4. Karakteristike školske CNC glodalice EMCO PC MILL 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 . kao i za ostale materijale. Režimi rada za Al . čime se čuvaju alati od troše ja.

te sintetičke materijale (plastika) nalaze se u tablicama u Prilogu na kraju knjige.uto ra Razmak T-utora Gla vno vreteno Promjer ležaja vretena Vrsta ležaja Učvršćenje alata Raspon čeljusti strojnog š pca Pogon glavnog vretena A. 126 ¡ . težina ukup na dužina x ukupna širina x ukupna vi sina ukupna težina stroja Buka na stroju mm mm m m mm mm mm mm kg mm mm mm 190 125 190 120 30-220 82-272 420x125 10 11 90 Φ35 Kugličn i valjni ručno 60 mm W o/min o/min Nm mm mm µm mm/min mm/min N mm kg dB 500/700 1400 100-3500 8 Φ10 M6x15 0.5 0-2000 2000 800/800/1000 840x865x816 160 7 0 Pre oručeni r ežimi rada za Aluminij. C.1 – zaštitni poklopac EM 2 – električni dio stroja 3 – glavna sigurnosna sklopka 4 – ručica učvršćenje alata 5 – vretenište stroja za prihvat alata 6 – škrip ac za učvršćenje izratka o osi Y 8 – klizač po osi Z 9 – radni stol ( os X ) 10 – koračni ist osmjerni motor po X o si 11 – zaštitna vrata protiv strugotine Tehnički podaci stroja EMCO Mill 55 Radni pro stor Uzdužni pomak ( X-os) Poprečni pomak (Y-os) Vertikalni pomak (Z-os ) Efektivni pomak po visini (Z-os) Udaljenost čela vretena po visini (vertikalno glodanje) Uda ljenost čela vretena (horizontalno glodanje) Radni stol glodalice Površina radnog st ola (Lx D) Maksimalno opterećenje radnog stola Širina 2 T. Motor (asinhr oni) Snaga motora Nominalna brzina motora Raspon brzine Maksimalni okretni momen t Maksimalni promjer bušenja u Al u Maksimalni promjer navoja u Al -u Posmični motori Koračna rezolucija Radni posmak u X/Y/Z osi Brzi hod Maksimalna posmična sila u X/Y/Z Dimenzije stroja .

modalno Urezivanje navoja bez sink ronizacije Mod izrade kont ure Mjerni sustav u inčima Mjerni sustav u milimetrima Apsolutni mjerni sustav Ink rementalni mjerni sustav Posmak u mm/min (inch/min) Posmak u mm/o (inch/o) Konst antna brzina rezanja uključena Konstantna brzina rez anja isključena Polarna koordin ata .4.XZ Iz bor radne površine YZ Minimalno programirani radni prostor/broj okretaja radno g vretena Maksimaln o programirani radni prostor/ broj okretaja rad. 1. vretena Nare zivanje navoja sa konstantnim korakom Urezivanje navoja Urezivanje navoja – povr atno gibanje Isključe nje kompenzacije radijusa alata Lijeva kompenzacija radijus a alata Desna kompen zacija radijusa alata Isključenje pomaka nul točke Postavlja nje – pomak nul točke Zaust avljanje vretena .pol postavljen u zadnjoj točki u koju je st igao alat Polarna koordinata – pol postavljen u točku W ? Polarna koordinata – p ol postavljen relativno u odnosu na z adnji pol Prilaz alata prema predmetu pravo crtno Odmicanje alata od predmeta pr avocrtno Prilaz alata prema predmetu sa radi jusom od četvrtine kružnice Odmicanje a lata od predmeta sa radijusom od četvrtin e kružnice Prilaz alata predmetu sa radiju som od pola kružnice Odmicanje alata o d predmeta sa radijusom od pola kružnice Pril aženje i odmicanje alata oko kontur ne točke 127 .2.XY Izbor radne površine . Popis glavnih funkcija – G funkcije Naziv funkcije G0 G1 G2 G3 G4 G9 G17 G 18 G19 G25 G26 G33 G331 G332 G40 G41 G42 G 53 G54-G57 G60 G63 G64 G70 G71 G90 G9 1 G94 G95 G96 G97 G110 G111 G112 G147 G148 G247 G248 G347 G348 G450/G451 Opis fu nkcije – značenje funkcije Brzi hod Radni hod Kružno gibanje u smislu kaz aljke na sat u Kružno gibanje suprotno kazaljci na satu Vrijeme zastoja Zaustavlj anje vretena – ne modalno Izbor radne površine .

4.2.3.2.2. Ciklusi CIKLUS Cycle 71 Cycle 72 Cycle 81 Cycle 82 Cy cle 83 Cycle 84 Cycl e 840 Cycle 85 Cycle 86 Cycle 87 Cycle 88 Cycle 89 Cycle 90 HOLES 1 HOLES 2 LONG HOLE POCKET 1 POCKET 2 POCKET 3 POCKET 4 SLOT 1 SLOT 2 ZNAČE NJE CIKLUSA Face mil ling – Čeono glodanje Contour milling – Konturno glodanje Drillin g .Centering – Obično bušenje Drillling. Pomoćne funkcije – M funkcije Naziv funkcije M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M9 M 10 M11 M17 M25 M26 M27 M30 M70 M71 M72 Opis funkcije – značenje funkcije Program irano zaustavljanje/stop Optimalni stop Kraj programa Rotacija vretena udesno ( u smis lu kazaljke na satu) Rotacija vretena u lijevo ( u smislu suprotno kazaljc i na satu) Zaustavljanje vretena Izmjena alata Uključenje rashladnog sredstva Is ključenj e rashladnog sredstva Uključenje diobene glave Isključenje diobene glave Kraj potpro grama Otvaranje čeljusti škripca Zatvaranje čeljusti škripca Zakreta nje diobene glave K raj programa Pozicioniranje glavnog vretena Automatsko zatvar anje vrata Automat sko otvaranje vrata 4. Counterboring – Bušenje sa zastojem Deep hole dri lling – Duboko bušenje Rigid tapping – Urezivanje navoja Urezivanje sa kompenzacijom s tezne glave Borring 1 – bušenje bušačkom motkom Borring 2 Borring 3 Borring 4 B orring 5 Thread cutting – narezivanje navoja Row of hole with MCALL – bušenje u redu sa MCALL Circle of holes with MCALL – bušenje provrta po kružnici Longholes on a circle – duboki provrti na kružnici Rectangular pocket – pravokutni džep C ircular pocket – kružni džep Rec angular pocket – pravokutni džep Circular pocke t – kružni džep Slots on a circle – utori n kružnici Circular slots – utori na obodnici kružnice 128 .

Može biti zada no u pravokutnom koordinatnom sustavu kao: G1 X… . Koristi se kada se nalazimo sa alatom izvan radnog predmeta u pozitivno j osi Z i iznad tzv.polar i kut RP – Radius Polar – polarni radijus Kod naredbe G1 u istom bloku može se ako je potrebno upisati i F . Linearna gibanja G0 i G01 G0 ili G00 .gibanje po pravcu G1 X… Y… gibanje u ravnini .polarni radijus G1 ili G01 .linearno (pravocrtno) gibanje u brzo m hodu.polarni kut RP – Radius Polar . tj.gibanje u ravnini G0 X… Y… Z… . ulazi mo alatom u materijal. G 1 AP… RP… AP – Angle Polar .gibanje po prav cu G 0 X… Y… . Time se sprečava sudar alata i izratka.3.li nearno (pravocrtno) gibanje u radom hodu Koristi se kada vršimo o bradu.posmak 129 .gibanje u prostoru ili u polarnom sustavu: G0 AP… RP… AP – Angle Polar . sigurnosne ravnine.giba nje u prostoru G1 X… Y… Z… ili u polarnom sustavu kao. Alata se giba linearno (pravocrtno) sa ra dnim posmakom k oji je desetak puta manji od posmaka u brzom hodu. M ože biti zadano u pravokutnom koordinatnom sustavu kao: G0 X… .4.

Umetnuti će se u konturi ugla sa tangencijalnim spojem. 130 . Uvijek se n alazi u G17 ravnini. Naredbe: G1 X… Y… CHF… G1 X… Y… CHR… G1 X… Y… RND… Zakošenje će biti um etnuto nakon em je napisano. Uvijek se nalazi u G17 ravnini. Umetnuti će se simetrično u konturi ugla. Predvidjeti pravilne režime ra da za Al u ovisn osti o debljini rezanja i promjeru alata. Zaobljenje će se biti umetnuto nakon bloka u k ojem je napisano. Linearna gibanja G0 i G1 Zadatak: Načiniti plan rezanja za čeon o glodan je ploče dimenzije 100x60x20 mm i bušenje 3 provrta prema tehničkom crte žu.3 . Zaobl jenje će se umetati kod svih slijedećih kontura d ok se ne poništi naredbom RNDM=0 4. Napisati pr ogram izrade i simulirati program. U ovom primjeru ćemo d etaljnije objasni ti sam postupak izrade tehničke dokumentacije i pisanja program a. vježba 1.Kod naredbe za pravocrtno gibanje G0 ili G1 moguće je umetnuti zakošenje ili zao blj enje.1.

kako smo naučili. PLAN REZANJA – Poravnavanje čela i izrada utora Nakon što smo izradili operacijs ki list pristupamo razradi plana rezanja. Takoñer se izabiru potreb ni alati za obradu pojedine op eracije kao i režimi rada. Prvi kor ak je izrada tehničke dok umentacije od koje je najvažnija operacijski list i pla n rezanja. Sve karakteristične toč ke promjene putanje alata moraju se iskotirati. U operacijskom listu. Za jedno stavne opera cije gdje su vidljive promjene alata (npr. U planu se osim putanje promjene alata u karakterističnim točka ma uc rtavaju i nul točka izratka W ( polažaj točke W odreñujemo sami na osnovu zadani h kota i izgleda izratka ) kao i točka promjene alata B. Nul točka promjene alat a može se i ispustiti ali je poželjno da se i ona definira.4. a drugim al atom T02 – spiralnim svrdlom φ6 izbušit ćemo 3 provrta. red oslijed zahvata na izratku od početka do kraja obrade. poravnat ćemo čelo i izraditi utor 20x2 x60.Rješenje: Iz analize tehničkog crteža zaključujemo da će nam biti potrebno 2 ala ta. Plan rezanja nam grafič ki prikazuje putanje alta pri obr adi pojedine operacije. opisuju se operacije. broj 10. Red. bušenje) nije potrebno cr tati plan rez anja jer se to vidi na tehničkom crtežu. 30. Neka naš plan rezanja izgleda kao na s lici 4. 20. U planu se takoñer o dreñuje sig urnosna ravnina SR koja odreñuje vrstu gibanja (G0 ili G01). Opis z ahvataoperacije Stezanje izratka u strojni škripac Čeono glodanje Glodanje utora 20x2 x60 Bušenje 3xφ6 Alat Posmak mm/min F 70 30 400 Broj okretaja o/min S 350 350 2400 škripac Čeono glodalo T01 T01 Spiralno svrdlo φ6 T02 Režimi rada uzeti su za Al iz tablica u prilogu ( provjeriti izbor reži ma za S i F ). 131 . Prvim alatom T01čeonim glodalom φ40. tj.2. 40.

Na temelju ispisa analizirati pojedine bl okove što znače i upisati de taljno u obrascu Ispis Programa pod napomenom značenje po jedinih blokova.Ispis programa u simulaciji Zadatak 1. Analizirati sliku 3D View /Workpiece i dimenzije izr atka i odgovoriti gdje se nalazi točka W? Što znači funkcija TRANS? 132 . Zadatak 2.

br. Linearna gibanja .Vježba 1.Ispis programa Red. 10 Funkcije programa G54 Napo mena Pomak nul točke na čelo nepomične čeljusti škripca 133 .

4. Programiranje s početnom točkom (A). 2.4. u apsolutnom sustavu od radne nul točke (0) I. K – koordinate središta kružnice (S) u inkrementnom sustavu I=AC(…).2. krajnjom točk om (B) i radij usom kružnice (R) G2 ili G02 / G3 ili G03 kružno gibanje u radnom hod u Može biti zadano u pravokut nom koordinatnom sustavu kao: G2 (ili G3) X… Y… Z… CR= … X. Y. ili u polarnom sustavu: G2 (ili G3 ) AP… RP… AP – Angle Polar – krajnja točka polarnog kuta (B) RP – Radius Polar . Z – krajnja točka (B) CR – radijus kružnice CR=+ za kutove do 180°. J.4. krajnjom točkom (B) i točkom središta kr užnice (S): G02 ili G02 / G3 ili G03 kružno gibanje u radnom hodu Može biti zada no u pravokutnom koordinatnom sustavu kao: G2 X… Y… Z… I… J… K… X. Programiranje s početnom točkom (A). K=AC(…) 134 € . J=AC(…). CR=. 1.z a kutove pre ko 180°. Kružna gibanja G2 / G3 G2 kružno gibanje u radnom hodu u smjeru kazaljke na sat u G3 kružno gibanje u ra dnom hodu obrnutom od smjera kazaljke na satu Postoji nek oliko načina kružnog pr ogramiranja. Z – krajnj očka (B) slika 4.polarni r dijus je i radijus kružnice Početna točka (A) je mjesto gdje se alat nalazi u trenutku poziva funkcije G2/G3 . Puni krug ne može se programirati sa CR. Y.

Z. J1=.3. J. krajnjom točkom (B). K1 – koordinate meñu-točke kružnice M 135 . i G19 (YZ). Z – krajnja točka (B) I1.. X. G18 (XZ). Y.. J1. točkom središta kru žnice (S) kutom kružnog luka (AR): G02 ili G02 / G3 ili G03 kružno gibanje u radnom hodu Može b iti zadano u pravoku tnom koordinatnom sustavu kao: G3 X… Y… Z… AR… G3 I… J… K… AR… X... Y. Y. K1=.. Programiranje s početnom točkom (A). krajnjom točkom (B): CIP kružno gibanje u radnom hodu (CIrcle th rough Points) – kružnica kroz točke Z adano je kao: CIP X. Z nja točka (B) I. 4. meñu-točkom (M). I1=. K – koordinate središta kružnice u inkrementno m sustavu AR – kut kružn g luka Ne može se programirati puni krug. Na slici su prikazane naredbe G2 i G3 u različitim ravninama G17 (XY). Programiranje s početnom točko m (A)..

K – koordinate središta kružnice CR. Z. Z.. TURN= G2 X.... Kružna gibanja G2/G3 Zadatak: Za izradak prema slici i ponuñeni plan rezanja napisat i Operacijski list i Program te izvršiti simulaciju.. . TURN= G3 X.4. Z.1. Y.5. vježba 2. CR=.. Y. K. Z – krajnja točka (B) I.. RP. J.. AR. Potreb no je izračunati koordin ate karakterističnih točaka iz geometrije izratka! 136 .. TURN= X. I. Spiralna interpolacija kružno gibanje u radnom hodu – kružnica se spiralno spušt a Sp iralna interpolacija odreñeni broj koraka Zadano je kao: G2 X.. – radijus kružnice AR – polarni kut i radijus kružnice TURN – broj ponavljanja od 0-9 99 4.. TURN= G2 AP . J... Y. Y...

broj 10. Opis zahvataoperacije Stezanje iz ratka u strojni škripac Alat Posmak mm/min F Broj okretaja o/min S škripac Vježba 2. N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N 110 N120 N130 N140 N150 N160 N170 N180 N190 N200 N210 N220 N230 N240 N250 N260 N 270 N280 N300 N310 N320 Funkcije programa Napomena 137 .Rješenje: Operacijski list Red. K ružna gibanja . 30. br. 20.Ispis programa Red.

138 .

Simulacija izrade Slično kao i kod tokarenja simulacija se poziva iz operativ nog područja rada PRO GRAMS i otvaranjem jednog od programa iz Workpiece/Part prog rams/Subprograms…kli kom na tipku Simulation (2D simulacija) ili 3D View (3D simul acija). Otvorimo program Vj2G2G 3 i kliknemo na 3D View. U našem primjeru slike popunjenih parameta ra simulacije su sli jedeće: 139 . rez oluc ija. Simulaciju u 3D objasnit ćemo detaljnije na primjeru vježbe broj 2. prikaz sudara i brzine simulacije… • Workpiece – potrebne kote koje def iniraju v eličinu izratka i položaj nul točke W u odnosu na strojnu točku M • Too l – izbor alata za zradu izabranog programa (broj alata za simulaciju moramo us kladiti sa brojem a lata iz programa). prezentacija alata. Da bi simulaciju pokrenuli horizontalno m tipkom Start m oramo prethodno u radnom području Parameter izabrati potrebnu nul točku – Settab le work offset (G 54) i potrebne alate za naš izradak – Settable tooloff set. Nak on toga popunjavamo tablice redom koristeći vertikalne funkcijske tipke: • View – način pogleda na izradak • Parameter – način stezanja.5.4.

140 . Koordinate točke W moraju se uskladiti sa koordinatama iz baze podata ka Settable workoffset.Uočimo da je u simulaciji u prikazu 3D View/Workpiece stezanje izratka nacrtano po osi X (čest slučaj kod većih glodalica) a na našoj glodalici stezanje izratka u čeljusti je po osi Y.

To može biti G90 – apsolutni koordinatni sustav ili G91 .3 . G90 – nared b a za rad u apsolutnom sustavu Udaljenosti točaka sa slike 4. Početna točka .3). 15 mm po osi Y od NUL točke 20 mm po osi X. 4.6. Početna točka . Izbor radnih površina i sustava Kod NC pr ogramiranja moguće je biranje ra dne površine u kojoj će se izvoditi obrada.6. Kako se alat giba od jedne točke prema drugoj tako točka do koje stigne postaje NUL točka slijedećeg gibanja. Svi putovi alata su takoñer mjereni od te točke.NUL točka .15) B (20.NUL točka . Apsolutni koordinatni sustav Sve mjere i udalj enosti ostalih točaka mjere se od jedne početne točke u prostoru. dok je kod tokarenja G18 XZ površina Naredbe: G17 – naredba za rad u XY ravnini G18 – naredba za rad u XZ ravnini G19 – na redba za r ad u YZ ravnini Osim radne površine moguće je biranje sustava u kojem se program ira.4.1. Kratki pregled nekih naredbi 4. 35 m m po osi Y od NUL točke 30 mm po osi X.je mjerodavna i za putanju alata. lančani) sustav .6.je mjerodavna samo za prvu točku (sl ika 4.6. program će to uzeti kao vodeću vrijed nost bez obzira što nije napisana i raditi će u apsolutnom sustavu.35) 10 mm po osi X. Najčešća radna površina obrade kod g lodanja je G17 XY površina.2 su: A (10. Zato se sustav zove inkrementni (pr irast) ili slijedni ili lančani. Moguće je prelaziti iz jednog sustava u dr ugi koliko god je puta potrebno. Ako na poč etku NC programa nije upisana naredba G90.35) C (30. 36 mm po osi Y od NUL točke Apsolutni sustav ima JEDNU nepromjenjivu referentnu NUL točku 4. 141 .6.inkrementni ( slij edni. Kod rada u inkrementnom sus tavu potrebno je napisa ti naredbu G91.6.2. Inkrementni koordinatni sust av Mjere i udaljenosti jedne točke mjere se od druge točke.

najveći dozvoljeni broj okretaja vretena 4.5 sekundi G 04 S50 . G94 – naredba za posmak u mm /min – glavna prim jena kod glodanja G95 – naredba za posmak i mm/okretu – glavna primjena kod tokarenj a 4.6. Programiranje granica radnog prostora i ograničen je brzine vrtnje vreten a G25 X… Y… Z… . odnosno isključuju sa varijablom WALIM OF.5.G91 – naredba za rad u inkrementnom sustavu Udaljenosti točaka sa slike 4.6. 4.5 .6.gornja granica radnog prostor Ove funkcije ograničavaju radni prostor u ko jem je moguće kretanja alata.6.3 (k oja je ista kao i slika 4. Naredba G 4 odreñuje vrijeme koje će alat biti zadržan u nekoj pozicij i prije nego se nast avi gibati po planiranoj putanji alata.6.15) 10 mm po osi X. G4 .20) 10 mm po osi X.4. Odabir posm aka Naredbama G94 i G95 moguće je mijenjati posmak. Primjer: G04 F2.vrijeme čekanja Naredba počinje kada se prethodna naredba u pot punosti izradi. Grafički prikaz na sl ici 4. alat će se zadržati na zadanoj poziciji 50 okretaja vretena 142 . Funkcije se uključuju sistemskom varijablom WALIMO N. svaka operacija ima za referent nu točku ( početnu točku) zadnju poziciju prethodne operacije.6. alat će se zadržati na zadanoj poziciji 2.6.2) su: A (10.najmanji broj okretaj a vretena G26 S… . 0) 10 mm po osi X. 0 mm po osi Y od točke B Inkrementni sustav ima onoliko referentnih točak a koliko ima daljnjih naredbi pozicioniranja tj. 15 mm po osi Y od N UL točke B (10.donja granica radnog prostora G26 X… Y… Z… . 20 mm po osi Y od točke A C (10. Ove naredbe se programiraju u zasebnom bloku koji samo definira područja ra da. G25 S… .6. Ovime se oko radnog prostora uspost avlja sigurnosni prostor u koji alat ne može doći.

G33 – narezivanje navoja Narezivanje navoja obavlja se odgovarajućim alat om nakon prethodne obrade (npr.7.desna kompenzaci ja alata G40 .6.bez kompenzacije alata 143 . Korak K mo ra b iti odabran takav da Grafički prikaz na slici 4.6. Ulazak u izradak s G63 zahtjeva programiranje izlaza s G63 a li obrnutog sm jera. Primjer: …. G42. Kompenzaciju radijusa alata ob avlj aju slijedeće naredbe: G41 . Programirani S – brzina okretanja vretena.6. G63 Z5 M4 . … za M5 korak P=0. Z – dubina navoja) 4. G451– kompenzacija radijusa alata (ko rekcija Putanja alata odvija se tako da se naredbama prati kontura izratka a os rotacije vrha alata proračunava upravljačka jedinica.8.8.7.8 x 200 = 160 promjena smjera kod izlaza 4 . izrada rupe odgovarajućih dimenzija). F – po smak i P – korak navoja moraju se precizno definirati.6.4. G63 Z-20 F160 .6.9. G1 X50 Y30 .. Grafički prikaz na slici 4. G40. F(mm/min) = S(o/min) x P( mm/o) Kada je na snazi naredba G63 broj okretaja i posmak su bloki rani i iznose 100%. S200 F300 M3 . G63 – urezivanje navoja sa kompenzacijom stezne glave N arezivanje navoja obavlja se bez sinkronizacije. Primjer: G33 Z… K… (K – korak navoj a. G41.lijeva kompenzacija alata G42 .8 mm – uz S=200 0/min kod ur ezivanja navoja mora biti F=PxS F = 0. polumjerom alata) G450.

G110.10. Y. G11 2 – polarne koordinate Kod rada u polarnim koordinatama p ozicija se odreñuje pom oću kuta i radijusa u odnosu na pol (referentnu točku iz koje idu polarne koordi nate). U slijedećoj vježbi pokazati ćemo kako se to praktično radi. za veličinu radijusa iz baze podataka alata. Kod obrad e kutova i vrhova koriste se naredbe G450 – alat oko vrha putuje po luku radijusa polumjera alata G451 – alat oko vrh a slobodno putuje po putanji udaljenoj za polumjer alata 4. Z – koordinate pola zadan e u Kartezijevom sustavu RP – polarni radijus AP – polarni kut Primjer: G111 X30 Y 4 0 G1 RP50 AP60 144 . Odreñivanje pola: G110 – pol postavljen u zadnjoj točki nare dbe u koju je stigao alat G111 – pol postavljen u točku definiranu prema aktualnoj n ul točki W G112 – pol postavljen relativno u odnosu na zadnji valjani pol Pol se može def inirati pravokutnim ili polarnim koordinatama: X. u odnosu na ko nturu.6. G111.Ovim naredbama alat se odmiče u lijevu stranu (G41) ili desnu (G42) od smjera pu t anje dane NC naredbom.

Korekcija polumjerom alata Zadatak: Prema c rtežu plana rezanja . Dubi na rezanja neka bude 1mm.3… a računalo vod i alat po točkama 1′.6.2′.6. U simulaciji za Mill 55 nema alata promjera 20 mm pa koristiti al at promjera 16mm.11. dok računalo samo proračunava središt e osi alata na bazi zadanog radij usa alata. Ove funkcije nam omogućuju prog ramiranje točaka na samoj ko nturi izratka.12. Uputa: Kao što smo naučili postoje dvije funkcije za korekciju ala ta radijusom G41 i G42. vježba 3.2. NORM / KONT . Funkcije G41/G42 postavlj aju se odmah na početku progr ama i vrijede skroz do njihovog isključenja funkicijom G40.prilaženje i odmicanje od konture NORM : Alat prilazi ravno i stoji okomito na početnu poziciju Ako početna i prva pozicija nisu na istoj strani konture pojaviti će se oštećenj e kao na slici KONT : Alat prilazi početnoj poziciji kr užno kao da je programiran naredbom G451 Realna putanja alata sa korekcijom Progra mirana putanja alata 4. izraditi program za konturno glodanje ploč e. 145   . Korišteni alat je promjera 20mm.3′… Korištenjem ovih unkcija program se ne mijenja iako koristimo alat drugog promjera . Mi dakle u programu pišemo koordinat e konturnih točaka 1.4.

146 .

okviri Oblici mijenjaju aktualni koordinatni sistem: TRANS .7. N C Frames – oblici . br. 147 .AROT – programirana rotacija SCALE .AMIRROR – programirano zrcaljenje Oblici se pr ogramiraju u posebn im programskim rečenicama i tako se izvršavaju. Korekcija polumjerom alata .AS CALE – programirano mj erilo MIRROR . N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N110 N120 N130 N140 N150 N160 N170 N180 N190 N200 N210 N22 0 N230 N240 N250 N260 N270 N280 N300 N310 N320 Funkcije programa Napomena 4.Ispis programa Red.A TRANS – promjena koordina tnog sistema ROT .Vježba 3.

TRANS . Ovime se povećavaju i li sma njuju dimenzije izratka – produljuje se ili skraćuje putanja alata 148 . … TRANS) 4. Y.rotacija po površin AROT RPL45 4.ATRANS – promjena koordinatnog sistema TRANS – pomiče W . ROT .2.4.7. Time je urama u glavnom koordinatnom sistemu u stupnjevima oko izabrane osi RPL – i u stupnjevima Primjer : ROT Z30 ili oko svake osi sistema X.nul točku G54.ASCALE – omogućuje postavlj anje posebnog omjera (faktor mjerila) za svaku os X. G55. X.AROT – programirana rotacija ROT / A ROT rotira koordinate izratka u odabranoj radnoj površini. SCALE .1.ASCALE – programirano mjerilo SCALE .7. Y i Z ili kut RPL omogućeno jednostavno pro gramiranje po kont te naknadno zakretanje. AT RANS prebacuje nul točku u odnosu na zadnju poziciju (G54 G55. … (iz baze podataka) na novu poziciju. Z. Z – rotacija Rotation in the PLan e .7. Y.3.

AMIRROR – programirano zrcaljenje Naredba MIRROR / AMIRROR omogu ćuj e zrcaljenje izratka oko koordinatnih osi X. Kontura 1 se programira u pot programu.8. Daljnje 3 konture programiraju zrcaljenjem. se 4. Ciklusi se takoñer mogu pozvati naredbo m MCALL. Standardni ci klusu su: Ciklusi za bušenje <F3> Ciklusi za glodanje <F4> Ciklusi za narezivanje navoja <F5> Dok je za korisničke cikluse tipka <F6> Recompile <F7> je tipka koja p arametara nekog ciklusa preko njegovog menia. računalo samo odredi optimalnu putanju alat a.4. MIRROR .4. omogućava ispravljanje upisanih 149 . Pomak nul točke G54 je u sre dini izratka.korisnički Nalaze se pod Menu \ Program s \ Standard cycles ili Menu \ Programs \User cycles Poziv ciklusa je pomoću hor izontalne funkcijske tipke <F4> Support. N akon zadava nja potrebnih parametara. Ciklusi mogu biti : . Ova naredba je korisna kod glodanja kalupa. Ciklusi Ciklus je niz već unaprijed odreñenih radnji koje će stroj obaviti automatski. Z.standardni . Y. Tako odreñe ni i proračunati ciklus je u memoriji računala i postepeno se izvr šava.7.

1.površina do koje se buši od referentne površ ine G rafički prikaz svih parametara aktivira se tipkom Ispunjena tablica je prikazana n a slici Primjer: Ispis u NC programu izgleda : 150 .ukupna dubina bušenja DPR . isto kao i kod tokarenja. te za šablone izrade rupa (Hole pattern – Hole 1 i Hole2) 4. na vrte provrte.) otvara Sinunerik 840D nudi cikluse za bušenje (CYCL E 81 .1.8.82). CYCLE 81 .povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP .4.8.8. ili Rectract (Return) plane Referent (Absolute) plane Safety distance Final drilllin g depth (Absolute) Dept h increment RTP .Ciklusi za bušenje Aktiviranjem ciklusa za bušenje <F3> se novi prozor koji nu di vrste bušenja (sli ka 4.1. Opis ciklusa po činje sa preglednom tablicom koja sadrži naziv ciklusa i sve njegove parametre. duboko bušenje(CYCLE 83) i izbušivanje (CYCLE 85 – 89).sigurnosno odstojanje (u brzom hodu G 0) DP .1.referentna p ovršin a (površina u kojoj je nul točka W) SDIS .Ciklus za bušenje rupa (Dr illing centering <F2>) Pozivom cik lusa za bušenje rupa moguće je izrañivati uvrte.

1. CYCLE 82 .8.površina do koje se bu ši od referentne površine DTB . za razliku od ciklusa 81.4.referentna površina (površina u kojoj je nul točka W) SDIS .ukupna dubina bušenja DPR . (Slika 4.) Tablica ciklusa 82.vrijeme čekanja na dnu rupe u s ekundama (G4) Primjer ispunjene tablice i prikaz simulacije Ispis u NC programu izgleda : 151 .8. ima dodanu vrijednost vremena DTB u sekundama koliko se svrdlo mora zadržati n a dnu rupe.sigurnosno odst ojanje (u brzom hodu G0) DP .2.2.Ciklus za bušenje rupa <F3> sa programiranim zadržavanjem na dnu rupe (Center driling) Pozivom ovog ciklusa za bušenje moguće zadržati svrdl o na dnu rupe odreñeno vrijeme.povratna površina (površina u koju se vraća alat) RF P .1. Rectract (Return) plane Referent (Absolute) plane Safety distance Fi nal drillling depth (Absolute) Depth increment Dwell time RTP .

apsolutna dubina prvog bušenja (G1) FDPR .referentna površin a (površina u kojoj je nul točka W) SDIS .sigur nosno odstojanje (u brzom hodu G 0) DP .vrijeme čekanja prije nastavka bušenja u sekundama FR F .Ciklus za duboko bušenje <F4> (Deep hole driling) Kod duboko svrdlo ne može iz jednog zahvata (ulaza) napraviti ukupnu dubinu je prekidanje rada i vañenje svrdla zbog izbacivanja strugotine.povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP . CYCLE g bušenja rupa rupe.8. Potrebno hlañenja alata 83 .faktor smanjena posmaka kod nastavka bušenja VARI – varijanta izra de rupe 152 . U tablici ciklusa 83 prikazani su potre bni parametri: Rectract (Return) plane Referent (Absolute) plane Safety distance Final drilllin g depth (Abs) Depth increment Drill depth_1 Depth_1.3.re lativna dubina prvog buš enja (korak) DAM – vrijednost smanjenja koraka bušenja DTB vrijeme čekanja na dnu rupe u sekundama DTS .površina do koj e se buši od referentne površ ine FDEP .1.ukupna dubina bušenja DPR .4. increment Degression Dwell time Dwell time Feedrate factor Operation RTP . i obratka.

4. 5.8. 1 . Boring 1 Boring 2 Boring 3 Boring 4 Borin g 5 bušenje ciklus 85 <F1 > bušenje ciklus 86 <F2> bušenje ciklus 87 <F3> bušenje ciklus 88 <F4> bušenje c iklus 89 <F5> Boring 1 i Boring 5 su slični ciklusu CYCLE82 1. Bušenje (razvrtanje) <F1> . odnos no proširivanja provrta. 153 . 3.bušenje ciklus 85 Iz borom horizontalne funkcijske tipke <F1> otvara se t ablica ciklusa 85 – Boring 1 sa parametrima koji moraju biti zadani kako bi se izr adio provrt. 2.1.to je za vršna obrada već postojećeg provrta sa alatom razvrtačem koji skida tek nekoliko desetin ki mm kako bi se dobio prov rt u toleranciji.Primjer ciklusa i izgleda simulacije 4. Bo ring 1 .4. Postoji pet načina razvrtanja.

mo ra se unijeti u ci klus Primjer ispunjene tablice i ispisa programa 2.površina do koje se buši od referentne površine Dwell time DTB .površina do koje se buši od referentne površine D TB .ukupna dubina bušenja (do ove površine u radnom hod u G1) DPR .posmak kod izlaza svrdla iz rupe. Dozvolj eno je korištenje samo glave za izbušivanje.vrijeme čekanj a na dnu rupe u sekundama (G4) FFR .vrijeme čekanj a na dnu rupe u se kundama Direction of rotation SDIR .posmak ulaza svrdla nije iz programa.ukupna dubina bušenja Depth increme nt DPR .referentna površina (površina u kojoj se nalazi nul točka W) Safety distance SDIS .pomak skidanja materijala po osi X (inkrementno) Retract path RPO pomak skidanja materijala po osi Y (inkrementno) Retract path R PAP . mora se unijeti u ciklus RFF .CCW Retrac t path RPA .smjer rotacije alata 3 – C W.referentna površin a (površina u kojoj se nalazi nul točka W) SDIS sigurnosno odstojanje (do ove površine u brzom hodu ) DP . Aktiviranjem tipke «info» prikazuje se grafički opis ciklus a (slika ). Boring 2 .bušenje Ciklus 86 Izborom horizontalne funkcijske tipke <F2> otvar a se tablica ciklusa 86 – Boring 2 sa parametrima koji moraju biti zadani kako b i se izradio p rovrt.sigurnosno odstojanje (do ove površin e u brzom hodu G0) Final dr illling depth DP .pomak skid anja materijala po osi Z (inkrementno) Spindle position POSS točna pozicija vr etena kod zaustavljanja 154 . Rectract plane RTP .Rectract plane Referent plane Safety distance Final drillling depth Depth increm ent Dwell time Feedrate Retraction feed RTP .povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP .povratna površina (p ovršina u koju se vraća alat) Referent plane RFP . 4 .

Rectract plane RTP .pov ršina do koje se buši od referentne površine Dwell time DTB . Boring 3 .smjer rotacije alata 3 – CW.sigurnosno odstojanje (do ove površine u brzom ho du G0) Final dr illling depth DP .sigurnosno odstojanje (do ove površine u brzom hodu G0) Final dr illling depth DP .bušenje ciklus 88 Rectract plane RTP .referentna površina (površina u kojoj se nalazi nul točka W) Safety distanc e SDIS .CCW 4 .povratna površina (površina u koju se vraća alat) Referent plane RFP .vrijeme čekanja na dnu rup e u se kundama Direction of rotation SDIR .ukupna dubina bušenja Depth increment DPR .povratna površina (površina u koju se vraća alat) Referent p lane RFP .ukupna dubina bušenja Depth increment DPR . Boring 4 . 4 .CCW 1 55 .3.smjer rotacije alata 3 – CW.referentna površina (površina u kojoj se nalazi n ul točka W) Safety distance SDIS .bušenje ciklus 87 Izborom horizontalne funkcijske tipke <F3> otvar a se tablica ciklusa 87 – Boring 3 sa parametrima koji moraju biti zadani kako b i se izradio provrt. Aktiviranjem tipke «info» prikazuje se grafički opis ciklus a (slik a ).površina do koje se buši od ref erentne površine Direction of rotation SDIR . 4 .

Pod ov om opcijom nalaze se dva ciklusa: 1.5.povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP . (slika) Referent point Referent point Angle D istance Distance Number SPCA . HOLES2 – iz rada rupa u krugovima 1. Row of holes . Šablone za izradu rupa (Hole pattern) Iz slike vidljivo je da se vertik alnom funkcijsk om tipkom <F6> može pozvati ciklus koji pomaže pri izradi rupa Ho le pattern.sigurnosno odstojanje (do ove površine u brzom hodu ) DP .bušenje ciklus 89 Izborom horizontalne funkcijske tipke <F5> otvar a se tablica ciklusa 89 – Boring 5 sa parametrima koji moraju biti zadani kako b i se izradio provrt. HOLES1 – izrada rupa u re dovima 2.kut nagiba o si reda rupa prema osi X FDIS .udaljenost početne točke od Nul točke po apscisi (osi X ) SPCO .udalj enost izmeñu rupa (inkrementalno) NUM -broj rupa 156 .referentna površin a (površina u kojoj se nalazi n ul točka W) SDIS .5. Boring 5 . slika Opis parametara: Rectract plane Referent plane Safety d istance Final drillling d epth Depth increment Dwell time RTP .izrada rupa u redov ima HOLES1 Pozivom c iklusa izradu rupa u redovima <F1> aktivira se pregledna tab lica koja sadrži nazi v ciklusa i sve njegove parametre.udaljenost prve rupe od ishodišta (inkrementalno) DBH .vrijeme čekanj a na dnu rupe u sekundama (G4) 4.8.1.udaljenos t početne točke od Nul točke po ordinati (os Y) STA1 .površina do koje se buši od re ferentne površine DTB .ukupna dubina bušenja (do ove površine u radnom hod u G1) DPR .

Kod programiranja reda rupa koristi se modalni poziv MCALL.5) MCALL 157 .radijus kružnice po kojoj se izrañuju rupe Start angle STA1 .5) MCALL 2. angle INDA .45. Primjer: MCALL CYCLE S81 HOLES1 (10.10.10.10.10.10. Primjer: MCALL CYCLES81 HOLES1 (10.udalje nost središta kružnice od Nul točke po ordinati (os Y) Radius RAD .početni kut pozicije prve rupe mjereno od osi X Incr. Circle of holes izrada rupa u krugovima HOLES2 Pozivom ciklusa izradu rupa u krugovima <F2> aktivira se pregledna tablic a koja sadrži naziv ciklusa i sve nje gove parametre.kut izmeñu rupa Number NUM -broj rupa Kod programiranja r eda rupa koristi se modalni poziv MCALL. (slika ) Center point CPA udaljenost središta kružnice od Nul točke po apscisi (osi X) Center point CPO .4 5.10.

6.1.8. Uputa: Za izradu ove bušačke ploče potre bno je sedam alata. Za sve provrte koristiti potr ebne funkc ije ciklusa. Napraviti Operacijski list.4. Prije bušenja por avnati gornju površinu (čelo) ploče glodalom za poravnanje pro mjera 40 mm. 4 – Ciklusi bušenja Zadatak: Načiniti program izrade za ploč u u kojoj se nalaze različiti provrti prema slici. Vježba br. izabrati alate i režime rada te simulirat i program izrade i popraviti eventualne greške. glodalo za poravnanj e φ40 -T1 – poravnanje ploče spiralno svrdlo φ5 – T2 – bušenje za navoj 2xM6 ure znik M6 – T3 spiralno svrdlo φ6 – T4 – ciklus bušenja HOL 5xφ6 spiralno sv rdlo φ8 – T5 – ciklus dubokog bušenja HOLES 1 – 3xφ8 (2puta) spiralno svrd 0 – T6 – bušenje središnje rupe bušačka motka – T7 – proširivanje središnje rupe na φ15 Kor ički prikaz pojedinih ciklusa sa potrebnim parametrima iz tablica. 158 £ .

20. 70. Vježba 4. 30. broj 10. Ciklusi bušenja .I spis programa Opis zahvataoperacije Alat Posmak mm/min F Broj okretaja o/min S R ed.Operacijski list Red. N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N110 N120 N130 N140 N150 N160 N 170 N180 N190 N200 N210 N220 N230 N240 N250 N260 N270 N280 N300 N310 N320 Funkci je programa Napomena 159 . 50. br. 40. 60.

160 .

4.9. Ciklusi za glodanje otvara izbornik: Ciklusi za glodanje <F4> čije su opcije: <F1> Face milling – čeono glodanje <F2> Contour milling – glodanje po konturi <F 3> R ectangular pocket – pravokutni džep <F4> Circular pocket – okrugli džep <F5> Milling pat tern – šablone glodanja 4.9.1. Face milling – čeono glodanje Ciklus čeonog glodanja (porav navanja) ne sa drži kompenzaciju alata, tj duljina i širina ciklusa su u odnosu na o s rotacije alata. Moguće je glodati bilo koju pravokutnu površinu. Pozivom ciklusa 7 1 za če ono glodanje otvara se tablica ciklusa sa njegovim parametrima. Aktiviranj em tip ke «info» prikazuje se grafički opis ciklusa. Rectract plane RTP - povratna pov ršina (površina u koju se vraća alat) Referent plane RFP - referentna površina (površina u kojoj se nalazi nul točka W ) Safety distance SDIS sigurnosno odstojanje Depth, a psolute DP - ukupna dubina bušenja Referent point PA - početna točka apsolutna po apci si – X os Referent po int PO - početna točka apsolutna po ordinati – Y os 161

Lenght Lenght Angle Infeed depth Infeed width Retraction path Final allowance Fe edrate surface Operation Retraction path Varijante obrade su: LENG - duljina pr avokutnika po apscisi – X os WID - duljina pravokutnika po ordi nati – Y os STA - ku t izmeñu X-osi izratka i X-osi pravokutnika ciklusa MID - ma ksimalna dubina rezan ja po koraku MIDA - maksimalna širina rezanja po koraku FDP - povratni pomak na po vršinu po Y-osi (inkrementni) FALD - strojno dopuštenje o brade po dubini (inkrement no) FFP1 - posmak čeone obrade VARI - varijanta čeone obrade (slika 11.28) FDP1 - po vratni pomak na površinu po X-osi (inkrementni) Prvi broj varijante (slike a, b, c i d) 1 - paralelno s X-osi u jednom pravcu 2 - paralelno s Y-osi u jednom pravc u 3 - paralelno s X-osi s promjenom pravca 4 - paralelno s Y-osi s promjenom pra vca Drugi broj varijante 1 – postepeno čišćenje slojeva 2 – završno skidanje sloja P rimjer ispisa u CNC programu izgleda : Cycle71(RTP,RFP,SDIS,DP,PA,PO,LENG,WID,ST A,MID, MIDA,FDP,FALD,FFP1,VARI, FDP1) CYCLE71(10,0,2,-6,0,0,60,40,10,2,10,5,0,400 ,31,2 ) 162

4.9.2. Contour milling – glodanje po konturi Ciklus konturnog glodanja sadrži ko mpe nzaciju alata pomoću naredbi G41 ili G42. Pozivom ciklusa 72 za konturno glod anje otvara se tablica ciklusa sa njegovim parametrima. Aktiviranjem tipke «info» prikaz uje se grafički opis ciklusa. Name Rectract plane Referent plane Safety distance D epth, apsolute Infeed depth Final allowance Final allowance Feedrate surface Fee drate depth Operation Operat ion Approch path KNAM - ime potprograma konture RTP - povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP - referentna površina (površina u kojoj se nalazi nul točka W) SDIS sigurnosno odstojanje DP - ukupna dubina bušenja MID - maksimalna dubina rezanj a po koraku FAL - strojno dopuštenje obrade po boku FALD - strojno dopuštenje ob rade po dubini FFP1 - posmak čeone obrade FFD - posmak po dubini ulaza alata VAR I - varijanta čeone obrade RL - varijanta smjera prolaz a G41 ili G42 AS1 – prila z alata konturi Pojedinačne brojke imaju značenje: 1 – pravocr tni pomak, 2 – polukružni pomak, 3 – kvadrant Desetice imaju značenje: 0 – prilaz konturi u ravnini, 1 – prilaz ko nturi u prostoru 163

Length, radius LP1 / LP2 LP1 – dužina puta prilaza (po pravcu) ili radijus kružne puta nje LP2 – dužina puta odmicanja alata (po pravcu) ili radijus kružne putanje odmicanja ( ove vrijednosti moraju biti >0) Retraction feedrate Retraction path FF3 - pov ratni posmak alata ( ako nije programiran uzima se posmak od G1) AS2 – odmicanje a lata od konture Primjer: G54 TRANS Z20 T1 D1 M6 (glodalo φ16) S2500 F400 M3 G0 X50 Y50 Z50 Z3 Cy cle72(«kontura1»,2,0,1,-4,4,0,0,250,100,11,41,2,5,0,2,5) G0 Z40 M30 P otprogram « kontura1» G1 X50 Y44 X94 RNDM=6 Y6 X6 Y44 X50 RNDM=0 M17 164

širina utora po ordinati – Y os CRAD .4.osnovna (gruba) mjera utora po dubini RAD1 .28) MIDA .varijanta čeone obrade (slika 11.posmak po dubini ulaza alat a CDIR . Pozivom ciklusa za i zradu pravokutnog džepa POCKET3 otvara se tablica ciklusa sa njegovim parametrima.apsolutn a po apcisi – X os PO .s igurnosno odstojanje DP . Rectract plane Referent plane Safety distance Depth. angle RTP . kut zakrivljenja 165 £ £ .posmak čeone obrade FFD .točka središta utora apsolutna po ordinati – Y os STA kut izmeñu X-osi utora i X-osi sustava MID . apsolute Pocket lenght Pock et width Corner radius Referent point Referent point Angle Infeed depth Final al lowance Final allowan ce Feedrate surface Feedrate depth Mill direction Operation Infeed width Rough.maksimalna dubina rezanja po koraku FAL . Aktiviranjem tipke «in o» prikazuje se gra ički opis ciklusa.referentna površin a (površina u kojoj se nalazi nul točka W) SDIS .strojno dopuštenje obrade po boku FALD .3. Rectangular pocket – pravokutni džep Džepom se naziva svaki ukopani zatvoreni u tor u predmetu koji ne izlazi iz vanjs ke konture predmeta.osnovna (gruba) mjera utora po dulji n i AP2 .točka središt a utora .uku pna dubina bušenja LENG .radijus .povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP . dim Rough.radijus u kutu utora PA .osnovna (gruba) mjera utora po širini AD .strojno dopuštenje obrade po dub ini (inkrementno) FFP1 .smijer obrade G2 ili G3 VARI .duljina utora po apscisi – X os WID .9. dim Radius.maksimalna širina rezanja po koraku AP1 . dim Rough.

4. Circular pocket – kružni džep Pozivom ciklusa za izradu kružnog džepa POC KET4 otvara se tablica ci klusa sa njegovim parametrima.točka središta utora .osnovna (gruba) mjera utora po duljini AD . Rectract plane Referent plane Safety distance Depth.smijer obrade G2 i li G3 VARI .sigurnosno odstojanje DP .radijus kružnog utora P A .posmak po dubini ulaza alata CDIR .maksimalna dubina rezanja po koraku FAL .povratna površina (površina u koj u se vraća alat) RFP .radijus .strojno dopušte nje obrade po boku FALD . kut zakrivljenja DP1 . d im Radius.var ijanta čeone obrade (slika 11. Aktiviranjem tipke «info » prikazuje se grafički opis c iklusa.9.maksimalna širina rezanja po koraku AP1 . dim Rough. apsolute Pocket rad ius Refe rent point Referent point Infeed depth Final allowance Final allowance Feedrate surface Feedrate depth Mill direction Operation Infeed width Rough. angle Infeed depth incr RTP .dubina koraka kod ulaza po zakrivljenju 4.Infeed depth incr DP1 .osnovna (gruba) mjer a utora po du bini RAD1 .28) MIDA .strojno dopuštenje obrade po dubini (inkrementno) FFP1 posmak čeone obr ade FFD .uku pna dubina bušenja PRAD .referentna površin a (površina u kojoj se nalazi nul točka W) SDI S .dubina koraka kod ula za p 166 .apso lutna po apcisi – X os PO .točka središta utora apsolutna po ordinati – Y os MI D .

5.9.sigurnosno odstojan je DP .re ferentna površin a (površina u kojoj se nalazi nul točka W) SDIS . Slots on a circle – utori na kružnici Pozivom ciklusa za izradu utora p o kružnici SLOT1 otvara se tablica ciklusa sa njegovim parametrima.9. Aktiviranje m tipke «info» prikazuje se grafički opis ciklusa.povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP .4. Rectract plane Referent plane Safet y distance Slot depth RTP .5. Milling pattern – šablone glodanja Opcija izbora šablona za glodanje Mill ing p attern nudi pet različitih načina izrade utora: Slots on a circle – utori na kružnici Ci rcumferential slots – utori po obodnici Elongated hole – produljeni utori POCKET1 PO CKET2 4.uku pna dubina utora 167 .1.

točka središta kružnice utora po X osi CPO .radijus unutarnje kružnice utora STA .strojno dop uštenje obrade po boku VARI .točka središta kružnice utora p Y osi RAD .brzina vretena kod završne obrade CD IR .širi na utora CPA .po četni kutu utora INDA .maks imalna dubina rezanja po koraku CDIR .dubina koraka kod ulaza po zakrivljenju NUM .smjer ob rade G2 ili G3 FAL .posmak po dubini ulaza alata FFP1 .smjer obrade 2 u smjeru kazaljke sata 3 obrnuto od kazaljke sata VARI .broj utora LENG .posmak čeone obrade MID .v a rijanta čeone obrade 0 gruba pa fina obrada 1 gruba obrada do završne 2 samo fi na z avršna obrada Simulacija ciklusa SLOT1 Primjer 1 ispisa u NC programu izgled a : P rimjer 2 168 .duljina ut ora WID .Depth increment Number Slot lenght Groove width Center point Center point Radius Start angle Increment angle Feedrate depth Feedrate surface Infeed depth Mill d irection Final allowance Operation Infeed depth Feed finish Speed DPR .posmak kod završne obrade SS F .varijanta čeone ob rade MIDF .kut i zmeñu utora FFD .maksimalna završna dubina rezanja FFD .

brz ina vretena kod završne obrade 169 .maksimalna završna dubina rezanja FFP2 .radijus unutarnje kr užnice utora STA1 početni kutu utora INDA .referentna površin a (površina u kojoj se nalazi nul točka W) SDIS .kut izmeñu utora FFD .kut duljine utora WID .posm ak kod završne obrade SSF .točka središta kružnice utora po X osi CPO .sigurnosno odstojanje DP .točka središta kružnice utora po Y osi RAD .povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP .maksimalna dubina rezanja po koraku CDIR .varijanta čeone obrade MIDF . Rectract plane Referent plane Saf ety distance Slot depth Depth increment Number Angle Groove width Center point C enter point Radius Start angle Increment angle Feedrate depth Feedrate surface I nfeed depth Mill direction Final allowance Oper ation Infeed depth Feed finish S peed RTP .uku pna d ubina utora DPR .strojno dopuštenje obrade po boku VA RI .posmak po d ubini ulaza alata FFP1 .smijer obra de G2 ili G3 FAL .4.2. Circumferential slots – utori po obodnici Pozivom ciklusa za izradu utora po obodnici SLOT2 otvara se tablica ciklusa sa n jegovim parametrima.dubina koraka kod ulaza po zakrivljenju NUM .broj utora AFSL . Aktiviran jem tipke «info» prikazuje se grafički opis ciklusa.9.5.posmak čeone obrade MID .širina utora CPA .

Simulacija ciklusa SLOT2 Primjer ispisa u NC programu izgleda : Primjer 170 .

povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP . Elongated hole – produljeni utori Pozivom ciklusa za izradu utora po obod nici LONGHOLE otvara se tablica ciklusa s a njegovim parametrima.duljina utora CPA .9.uku pna dubina utora DPR .radijus unutarnje kružnice utora ST A1 . holee depth Depth increment Nu mber Hole len ght Center point Center point Radius Start angle Increment angle Fe edrate depth Feedrate surface Infeed depth RTP .3. Rectract plane Referent plane Safety distance El.sigurnosno odstojanje DP .posmak po dubini ulaza alata FFP1 .referentna površin a (površina u kojoj se nalazi nul točka W) SDIS .maksimalna dubina rezanja po koraku Kod ovih utor a širina utora je jednaka promjeru alata Simulacija ciklusa LONGHOLE Ispis u NC pr ogramu izgleda : 171 .poč etni kutu utora INDA .dubina koraka kod ulaza po zakrivlje nju NUM .točka sr edišta kružnice utora po Y osi RAD .posmak čeone obrade MID .broj utora LENG .kut izmeñu utora FFD .5.4.točka središta kružnice utora po X osi CPO .

5. apsolute Depth.Primjer 2 4.sigurnosno odstojanje DP .9. Aktiviranjem tipke «i nfo» prikazuje se grafički opis ciklusa. increment P ocket lenght Pocket width Corner radius RT P .dubina bušenja relativna prema referentnoj površini LEN G .referentna površin a (površina u kojoj se nalazi nul točka W) SDIS .povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP .širina utora po ordinati – Y os CRAD radijus u kutu utora 172 .duljina utora po apscisi – X os WID .uku pna dubina b ušenja DPR . POCKET1 – kvadratni džep Pozivom ciklusa za izradu kvadratnog džepa POC KET1 otvara se tablica ciklusa sa njegovim parametrima. Rectract plane Referent plane Safety distan ce Depth.4.

točka središta uto ra apsolu tna po ordinati – Y os STA1 .posmak čeone obrade MID .radius utora CPA . increment P ocket radius Referent point Re ferent point Feedrate depth RTP .9.točka središta utora .posmak po dubini ulaza al ata 173 .sigurnosno od stojanje DP .maksimalna završna dubina rezan ja FFP2 .5. Aktivi ranjem tipke «info» prikazuje se grafički opis cikusa.posmak p o dubini ulaza alata FFP1 .apsolutna po apcisi – X os CPO .uku pna dubina bušenja DPR .povratna površina (površina u koju se vraća alat) RF P . apsolute Depth.smjer obrade G2 ili G3 FAL .Referent point Referent point Angle Feedrate depth Feedrate surface Infeed depth Mill direction Final allowance Operation Infeed depth Feed finish Speed obrade CPA .varijanta čeone obrade MIDF . Rectract plane Referent plane S afety distance Depth.strojno dopuštenje obr ade po boku VA RI .5.točka središta utora .t očka središta utora apsolutna po ordinati – Y os FFD . POCKET2 – kružni džep Pozivom ciklusa za izr adu kružnog džepa POCKET2 otvara se tablica ciklusa sa nje govim parametrima.referentna površin a (površina u kojoj se nalazi nul točka W) SDIS .brzina vretena kod završne Simulacija ciklusa POCKET Primje r ispisa u NC programu izgleda : 4.kut izmeñu X-osi utora i X-osi sustava FF D .maksimalna dub ina rezanja p o koraku CDIR .apsolutna po apcisi – X os CPO .dubina bušenja relativna prema referentno j površini PRA D .posmak kod završne obrade SSF .

posmak kod završne obrade SSF brzina vretena kod završne obrade Feed finish Speed Simulacija ciklusa POCKET2 Primjer ispisa u NC programu izgleda : 4.10. 174 .posmak čeone obrade MID .1.10.maksimalna dubina rezanja po koraku CDIR .Feedrate surface Infeed depth Mill direction Final allowance Operation Infeed de pth rezanja FFP1 .maksimalna završna dubina FFP2 . Aktiviranjem tipke «inf o» prikazuje se grafički opis ciklusa.vari janta čeon e obrade MIDF .strojno dopuštenje obrade po boku VARI . Ciklusi za izradu navoja Kod softw are-a SINUMERIK 840D postoje tri načina izrade navoja: With comp chuck <F1> Rigid taping <F2> Thread milling <F3> 4. With comp chuck <F1> urezivanje navoja p omoću stezne glava bušilice amer ikaner CYCLE 840 Pozivom ciklusa 840 za urezivanje navoja otvara se tablica cikl usa sa njegovim parametrima.smje r obrade G2 ili G3 FAL .

0 – ipotreba enkodera.Stanka na dnu rupe .ukupna dubina bušenja DPR .sigurnos no odstojanje DP .Približavanje rupi u brzom hodu .upot reba enkodera MPIT . Operation Thread lead Thread lead RTP . 1 – bez upotrebe enkodera Rad ciklusa n avoja na stroju: .Urezivanje navoja do odreñene dubine sa pr ogramiranom brzinom .N amještanje pravca vratila SDAC 175 .0 –automatska promjena pravc a. 3 – desno.Prije izvršenja ciklusa alat mora biti pozicioniran i znad rup e . 4 – lijevo ENCoder .Pov ratak na sigurnosno odstojanje .Rectract plane Referent plane Safety distance Depth.površina do koje se buši od referentne površine DTB .korak navoja u mm (od 0.povr atna površina (površina u koju se vraća alat) RFP .smjer vratila za povra t SDAC .Odmicanje do povratne površine u brzom hod u .vrijeme čekanja na dnu rupe u sekundama SD R . apsolute Depth increment Dw ell time Direction of Dir. 24 za M24) PIT .korak navoja u nominalnoj vrijednosti (3 za M3.smjer vratila po završetku ciklusa ENC .Promjena smjera vrtnje zbog SDR .001 do 2000 mm) Spindle Direction for Retraction .referentna površin a SDIS . of rot.

1 – b ez upotrebe enkodera Rad ciklusa navoja na stroju: .001 do 2000 mm) POSS .Namješ tanje pravca vratila SDAC Primjer ispisa u NC programu izgleda npr: 176 . apsolute Depth increment Dw ell time Dir.4. 4 – lijevo.Od micanje do povratne površine u brzom hodu .smjer vratila po završetku ciklusa MPIT . Rectract plane Referent plane Safety di stance Depth.ukupna dubina bušenja DPR .10.brzina v retena kod narezivanja SST1 .Urezivanje navoja do odreñene dubine s a programiranom brzinom .2.povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP .Točna pozici ja vretena . 5 .korak navoja u mm (od 0.stop ENCoder .vrijeme čekanja na dnu rupe u sekundama SD AC .Približavanje rup i u brzom hodu . 24 za M24) PIT . Thread lead Thre ad lead Spindle position Speed retr.brzina povrata Spindle Direction for Retraction . of rot.Stan ka na dnu rupe . Rigid taping <F2> urezivanje navoja CYCLE 84 Pozivom ciklusa 84 za urezi vanje navoja otvara se tablica ciklusa sa njegovim pa rametrima.korak navoja u nominalnoj vrijedn osti (3 za M3.0 – ipotreba enkodera.Povratak na sigurnosno odstojanje .Promjena smjera vrtnje .3 – desno.sigurnosno odstojanje DP . RTP .t očna pozicija vretena u koju dolazi prije izvršenja ciklusa Spe ed SST .površina do koje se buši od referentne površine DTB .Pr ije izvršenja ciklusa alat mora biti pozicioniran iznad rupe . Aktiviranjem ti pke «info» prikazuje se grafički opis ciklusa.referentna površin a SDIS .

brzina povrata Spindle Direction for Retraction . Aktiviranjem ti pke «info» prikazuje se grafički opis ciklusa.Ureziv anje navoja do odreñene dubine s a programiranom brzinom .stop ENCoder .korak navoja u nominalnoj vrijednosti (3 za M3. 24 za M24) PIT .Približavanje rup i u brzom hodu .točna pozicija vretena u koju dolazi prije izvršenja ciklusa SST .3 – desno. apsolute Depth increment No minal diameter Core-h diameter Dwell t ime Dir.Pr ije izvršenja ciklusa alat mora biti pozicion iran iznad rupe .referentna površin a SDIS . 4 – lijevo.Odmicanje do povratne površine u brzom hodu 177 .površina do koje se buši od refe rentne površine DIATH .001 do 2000 mm) POSS . of rot.brzina vr etena kod narezivanja SST1 .smjer vratila po završetku ciklusa MPIT .s igurnosno odstojanje DP .0 – ipotreba enkodera.van jski promjer za unutarnje i vanjske navoje DTB .3. Thread lead Thread lead S pindle position Speed Speed retr.4.vanjski promjer za unutarnje i vanjske n avoje KDIAM .Točna pozicija vretena .ukupna dubina bušenja DPR . RTP . Rectract plane Referent plane Safety di stance Depth. 1 – bez upotrebe enkoder a Rad ciklusa navoja na stroju: .Stanka na dnu rupe . 5 . Thread milling <F3> glodanje navoja CYCLE 90 Pozivom ciklusa 90 za urezi vanje navoja otvara se tablica ciklusa sa njegovim pa rametrima.povratna površina (površina u koju se vraća alat) RFP .Povratak na sigurnosno odstojanje .korak navoja u mm (o d 0.vrijeme čekanj a na dnu rupe u se kundama SDAC .Pr omjena smjera vrtnje .10.

pravokutni džep (PO CKET1 ili P OCKET3) 6.postoji 6 različitih op eracija ciklusa glo danja 1. Izvrši ti simulaciju programa. T7 (vretenas to glodalo φ8) – za operacije 1.3. ako su dubine svih utora (džepo va) jednake 4mm. npr. kružni džep (POCKET2 ili POCKET4) 5.6. vježba 5.10. kružni utor i (SLOT2) 4. Uputa: Analizom slike zaključujemo: . utori na kružnici (SLO T1) 3. Za sve oblike utora koristiti funk cije ciklusa glodanja. paralelni duži utor (LONGHOLE) .4. glodanje konture (Cycle 72) 2. Ciklusi glodanja Zadatak: Na osnov i crteža ploče sa utorima na pisati program za izradu.Namještanje pravca vratila SDAC 4. 178 .4.5 i T8 (vretenasto glodalo φ3) – za operaci je 2.koristimo 2 alata.

5. N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N110 N12 0 N130 N140 N150 N160 N170 N180 N190 N200 N210 N220 N230 N240 N250 N260 N270 N28 0 N300 Funkcije programa Napomena 179 £ . Ciklusi glodanja Red.. RAD=0.Za svaki utor moramo postaviti drugačije parametre početne točke. Vježba br .za 4 paralelna utora koristimo unkciju ciklusa LONGHOLE sa parametrima NUM=1.STA1=0. br.

Na slijedećem primjeru detaljno ćemo objasniti kako se t o radi.11. Koristiti funkcije potprograma i funkcije c iklusa HOLES 1 za izradu provrta. 4.4. Potprogrami Potprogrami su. kao što smo vidjeli kod tokarenja. Dati će se moguća rješenja a potrebna je detaljna analiza programa i opis pojedinih blokova pod napomenom u programskom listu. imaju svo j naziv. 6 Izrada potprograma Zadatak: Na osnovi tehničkog crteža. 180 . a pozivaju se u glavni program naredbom P. Potprogram završava naredbom M17. Broj uz slovo P znači broj i zvršenja potprograma u glavnom programu. nap isati potprogram za izradu pločevine. Ovakvim načinom programiranja . Izradu provrta napisati u nekoliko varijanti i izvršiti simulaciju. kada se ponavljaju odreñene operacije.1. vježba br. dijelovi gla vnog programa koj i se mogu više puta ponoviti i umetnuti u glavni program. Pišu se odvojeno ( na kraju glavnog programa) u posebnim blokovima (Programs / Subprogra ms). znatno s e ubrzava programiranje. 11.

x) u drugoj var ijant i izraditi potprogram za bušenje provrta φ8 po redovima u trećoj varijanti izrad iti potprogram za bušenje provrta φ8 u stupcima 1. Za bušenje koristiti vretenasto glodalo φ8 mm ( vidi str. varijanta izrade utora 181 .Uputa: prvo izraditi 2 slova M dubine 3mm u prvoj varijanti izrade provrta koris titi fu nkciju ciklusa HOLES1 i modalni poziv MCALL. Dubina svih provrta neka bu de 12 mm .

varijanta izrade utora po redovima 3. varijanta izrade utora po stupcima 182 .2.

Ispis programa Red. Izrada potprograma . 10 Funkcije programa G54 Na pomena Pomak nul točke na čelo nepomične čeljusti škripca 183 .Vježba 6. br.

Takoñer se odreñuje i način prilaza startnoj točki G0 ili G1. 1 2 3 Odreñivanje početne pozicije (startne točke) Upisivan jem vrijednosti konture naj prije se odreñuje startna točka. 1. Programirani elementi konture 2. Programiranje slobodnih kontura (Free contour programming) Aktiviranjem o pcije Support – New contour otvara se prozor sa slike. Prozor za programiranje nudi i izb or radne površina G17. Prozor je p odijeljen u tri područja. Grafički prikaz pr ogramiranih elemen ata 3. G18 ili G19. 184 .4. Odabirom Starting point X i Y (koordinate startne pozicije) te njihovim potvrñivanjem Accept element <F8>. Prozor za programiranje Aktiviranjem tipke «info» prika zuje se grafički aktivn a programirana vrijednost. Vrijednosti se upisuju u apsolutnom iznosu – (p rogramiranje pod G90). o tvara se novi prozor U prvom dijelu prozora d odan je element Start Point koji de finira startnu točku. 12. Ona se može preprogramirat i (dodijeliti nove koordinate X i Y) dvostrukim «klikom» na desnu tipku miša.

Moguće je upisivanje inkrementnih vrijednost nakon aktivira nja tipke Alternative <F2>. Automatski se ispisuje vrijednost kuta 1.pravocrtno hori zontaln o <F3> • Straight any .pravocrtno vertikalno <F2> • Straight horizontaly .pravocrtno bilo gdje (kosine) <F4> • Circle . Y10) pristupa se crtanju kose c rte. X i Y koordinate točke u koju se treba doći te I i J koordin ate središta kružn ice Takoñer se nudi opcija Trans to next element prijelaz na slijed eći element s a mogućnostima: FS – zakošenje ili R – radijus. 185 .nastavi <F6> • Abort . Grafički prikaz funkcije vidi se u novom prozoru po aktiviranju tipke «info» Slijedeći element crtanja je kružni luk koji se crta pozivom opcije Circle.Odabirom <F5> crta se kružnica odnosno luk. KRUŽ NICA .Straight Anywere U prozor Free in put dozvoljeno je pisanje dod atnih dopunskih parametara (npr posmak.Vertikalnim funkcijskim tipkama odreñujemo smjer slijedećeg elementa: • Straight verti caly . Moguće je upisati R – radijus .kru žnice <F5> • C ontinue . KOSA CRTA . Mogućnosti su: FS – zakoše nje ili R– radijus. Nakon definiranja p očetne točke (koordinate X50. X i Y koordinate se upisuju u aps olutnoj vrijednosti.…). Trans to n ext element je opcija prijelaza na slijedeći element.poništi <F7> • Accept .Odabi rom <F4> crta se kosina. Pojavljuje se element SA .prihvati <F8> Neka naš izradak koji želimo nacrtati u ovom modu ima izgled srca prema sli ci.

Free contour završava sa naredbom M17 . Po z avršenom programiranju u Free contour opciji dobiva se gotova kontura po koj oj će ići obrada.Grafički prikaz funkcije vidi se u novom prozoru po aktiviranju tipke «info» Pre ma pr ikazu za kose linije i kružnice odvija se i programiranje ostalih elemenata . Zatvaranjem crtanja kont ure (Close) možemo vidjeti ispis potprograma konture. Nakon prihvaćanja izgleda konture tipkom Accept program se vra ća u editor. Izvršiti simulaciju iz rade na crtane konture! (vidi str.X) 186 . Brisan je m naredbe M17 može se koristiti kao dio glavnog programa.znači da je pisan za podprograme.

Odreñivanje nul točke (W) kod glodalice Kod rada na stroju jedna od prvih radn ji. 17).18. kako smo naučili (vidi poglavlje 3. Ta točka se smješta na samom izratku prema potrebi a ovisi o geometriji izra tka. sa preklopnikom u JOG modu približiti vrh senzora do nepomične čeljusti škrip ca po Xosi ( reducirati posmak INC10 ) 3. N10 G54 – definiramo položaj nul točke na čelu nepo mične če sti škripca (podaci o koordinatama pomoćne točke A nalaze se u regist ru za nul točke – Pa rameter/Workoffset) N20 G58 X50 Y-30 Z5 . Kod simetričnih izradaka točka W je obično u s redini izratka a kod nesimetr ičnih. Funkcijom G54(G55 -G57) najčešće prebacujemo točku M (strojna nul točka) na čelo nep mične čeljust i škripca (pomoćna točka A – vidi sl.13. kada se pomični dio senzora potpuno ce ntrično v rti (procjena) zabilježimo koordinatu X u registar za nul točku G54(Wor koffset). točka W se nalazi obično u donjem lijevom kutu iz ratka. je definiranje nul točke izratka u kom e se nalazi središte koordinatnog susta va. Pr i tom moramo oduzeti polumjer vrha senzora (2mm). a zatim nekom od funkcija pomaka ( 58 -G59) ili TRANAS (ATRANS) na traženu poziciju na samom izratku. 187 . postaviti etalon za mjerenje nul točke u vretenište str oja i uključiti vrtnju (max 500 o/min – napisati program za brzinu u MIDI modu) 2.4. Npr.ovim blokom prebac ujemo nul točku na po voljniju Ili N20 TRANS X50 Y-30 Z5 poziciju na samom izratk u radi lakšeg pisanja programa G54 G58 Sam postupak odreñivanja pomoćne nul točke A pomoću kutnog senzora (eta lona) sas toji se u slijedećem: 1. Ovaj zadnji pom a k se programski napiše. ).

Tool offset 188 . (slika ) Alat je definiran i svojim polumjerom R. U slijedećem poglavlju objasnit ću kako se mjere alati pomoću kompar atora ili senzora za mjerenje. Kod gloda nja je postupak mjerenja nešto jednostavniji jer se mjeri samo v isina oštrice alata po osi Z do referentne točke alata F(N). Vrijednosti duljine Z i polumjera R upisuju se u bazu podataka za odabrani alat T (slika) pod Parameter . 4. Pri tome reduciramo pos mak i postavimo ispod čela glavnog vretena papir pa k ad se on zaglavi očitamo koord inatu po osi Z. Mjerenje i korekcija alata kod glodanja Sve što je u reče no za mjerenje i korekciju alata kod tokarenja vrijedi i za glo danje. Za planirani rad moraju se odabrati potrebni alat i te se u bazu podataka alata t rebaju upisati potrebne dimenzije. koordinatu po osi Z najlakše i najtočnije ćemo dobiti tako da sa čelom glavnog vretena (bez vrtnje ) dodirnemo gornju čeljust škripca (točku N dovodimo u točku A). na sličan način dovodimo vrh senzora i dodirujemo drugu nepomičnu čeljust škr ipca po o si Y i upisujemo koordinatu u registar za nul točku G54 (Workoffset) 5. Razlika izmeñu trenutne koordinate vrha alata i visine škripca (o s Z točke A) je tražena korekcija alata koja se upisuje u registar za alate (T oolof fset). Podaci o izmjerenim alatima unose se u b azu podataka pod Parameter/Tooloffset. Izgled i opis funkci jskih tipki za Toolo ffset nalaze se na stranici X.14. Ova koordinata može nam poslužiti i za mjerenje alata na taj način da postavimo alat u vretenište stroja pa vrhom alata (bez vrtnje) dodirnemo gornju ne pomičnu čeljust škripca.4. Čelo alata ja o d referentne točke držača alat a N udaljeno za duljinu +Z i time se dobiva korektivna točka P.

1. Redoslijed mjerenja alata 1. Mill105.Smjer dužine korekcije L1 Smjer korekcije alata ovisi o aktivnoj ravnini glodanj a G17-G19.) L1 – u Z osi R – u XY ravnini G18 – glavna primjena za horizontalno glodanje i kada se koris ti kutna glava L1 – u Y osi R – u ZX ravnini G19 – rad sa kutnom glavom L1 – u X osi R – u YZ ravnini 4. 4.. učvrstiti na radni stol senzor za mjerenje (1) ili komparator ( mjernu uru) 2. prihvati ti poziciju čela vreteništa sa O K 1 189 . izabrati JOG mod 3. pritisnuti funk cijsku tipku DETERMINE CO MPENSA 6.13. G17 – glavna primjena za vertikalno glodanje (Mill 55. dovesti čelo vre teništa (F) na senzor/mjernu uru. pozvati registar alata –Parameter/Tooloffset 5. postaviti kazaljku komp aratora na 0. u polju «Reference» izabrati os Z 7.

pritisnuti «Determ ine compensa». izbor programa. kontrola programa Sve što je rečeno za radn je vezane za samu izradu na stroju kod tokarenja. vrijedi i za glodanje (vidi st ranice 123-124). Kod strojne izrade potrebno je prvo prekontrolirati (testirati ) program pomoću «Dry run feedrate» i bez izratka. izabrati slije deći alat koji će se mjeriti (T2) i ponoviti radnje od koraka 10. unesti vrijednost Length 1 u polje «Reference dimensions» kao «reference valu e»(poz. Pozicionirati ku rsor na Length 1 (kontrolirati T broj alata u Tooloffset) 11. 12. čela vreteništa) 9. Rad na stroju. postaviti u vretenište alat koji će se mjeriti.8. 4. npr. dovesti vrh alata (P) na senzor ili ticalo komparatora. 190 .14. T1 10. iz abrati os Z i pritisnuti OK. Dužina alata je spremljena pod L1. i tako za sve alat e. Naročitu pažnju posvetiti prav ilnom iz boru režima rada.

staviti preklopnik za posmak n a nula 5. provj eriti program koji se testira (broj. naziv) 3. bez izr atka sa reduciranim posmakom i bez rotacije glavnog vretena. 3. startati sa prvim progra mskom blokom 6. startat i sa slijedećim blok m i opetovano kontrolirati pomake alata Ovaj test uvelike izbjegava moguće pogreške i ozbiljna oštećenja na samom stroju ili alatu u slučaju sudara.14. 14.da li su za dovoljavajuće programirani pomaci alata . 2.da li se promjena alata zbiva dovoljno daleko od izr atka 1. 5. 7. Tako rad e i profesionakci! 191 . postaviti preklopnik na malu v rijednost posmaka (6-10%) 7. Ovim testiranjem pr ovjeravamo: . Testiranje stroja – DRY RUN mod Nakon grafičke simulacije gdje provjerava mo korektnost ispisa programa. tj.15.da li su a lati d obro izabrani i izmjereni . Testiranje st roja u SBL modu Nakon testiranja u Dry run modu još se neke stvari moraju provjeri ti: .da li se pojavlj uju odstupanja konture zbog oštrice alata Ovi zahtjevi se provjeravaju u automat skom modu sa učvršćenim izratk om i radu sa pojedinačnim blokovima Upozorenje: Dr y run mora se isključiti u kontro li programa (PROGRAMME CONTROL) 1. 6. 4. prov jeravati korektnost programiranja brzine vrtnje i pomaka Ovakav način provjere gar antira uspješno puštanje programa u automatsk om modu bez bojazni od oštećenja. u ključiti na upravljačkoj jedinici S ingle Block 4.da li je brzina vrtnje i smjer vrtnje korektno prog ramirana . preklopnik n a Automatski mod (AUTO) 2. 16. izabrati AUTO mod izabrati odgovarajući program (broj pr ograma) uključiti Dry run mod uključiti SBL (Single Block) mod preklopni k za posmak staviti na nula startati sa prvim blokom prebaciti preklopnik na mal i posmak ( vraćajući preklopnik na 0 možemo izbjeći kritične situacije 8. moramo testirati program u Dry run modu.da li je nul točka (W) korektno programirana – G54 .

kao i ponuñeni primjeri izrade). za Al kao i za druge materijale. Tu će se naći i drugi korisni podaci za samo pr ogramiranj e (predložena dokumentacija za CNC programiranje. izrañeni kompletni p rimjeri za to karenje i glodanje. jer su nam ti podaci potrebni za pravilan izb or para metara kod izrade navoja. DODATAK U ovom poglavlju dat će se neke smjernice za izbor režima rada (tabli ce) . 192 . Takoñer će se dati tablice za izbor Metrič kog navo ja (vanjski i unutarnji ).5.

S =1300 o/min Brzina rezanja (m/min) Promjer izratka D (mm) Promjer izratka naravno moženo i izračunati iz osnov ne fo rmule v=Dπn/1000 193 .5..1. Pronalaženje broja okretaja PRIMJER Poznato: • promjer izratka …………….. v = 150 m/min Traži se: • broj okretaja gl.D = Φ5 0 • brzina a ………. vretena .

5.2. Pronalaženje brzine rezanja v (mm/min) PRIMJER Poznato: • Broj okretaja gl. vre tena . S=1700o/min • osmak ………………… =0.06 mm/o Traži se: • osmak …………... = cca.100mm/min Pos mm/min Broj okretaja glavnog vretena (o/min) 194 ¢ ¡ ¢ ¡

5.3. Odreñivanje broja okretaja kod glodanja i bušenja PRIMJER Poznato: • romjer alata ………. D = Φ8 • brzina rezanja …… v = 44 m/min Tr aži se: • broj okretaja gl. vretena S=1750 Broj okretaja (o/min) Promjer alata ( mm) 195 ¡

5.4. Odreñivanje dubine rezanja i osmaka kod glodanja PRIMJER Poznato: • materi jal izratka ……….. Torradur B • romjer glodala ……….. D=Φ12 mm • osmak ……………… =7 0 mm/min Traži s PRIMJER Poznato: • materijal i zratka ..čelik za automate 9S20 • promjer glodala ……D=Φ32mm dubina rezanja ……. . t = 0.5 mm Traži se: • osmak ………….. u mm/min osmak ( mm/min ) Rješenje: dubina rezanja t = 6 mm osmak 196 = 50 mm/min Dubina rezanja t ( mm ) za čelike za automate 9S20 Dubina rezanja t ( mm ) za Al ( Torradur B ) ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

5.5. Odreñivanje posmaka kod bušenja PRIMJER Poznato: • materijal izratka ….. Torradur B • promjer svrdla …… D = Φ9 m m Traži se: • osmak ……… = 150 mm/min 197

¡

¡

5. Tablica režima rada kod tokarenja 198 .6.

7.5. Tablice režima rada kod glodanja 199 .

200 .

Tablica standardnih metričkih navoja 201 .5.8.

Dokumentacija CNC programiranja Na slijedećim stranicama nalaze se obrasci za CNC programiranje. 202 .9. PLAN STEZANJA I PLAN ALATA (to je jedan obrazac a može se i razdvo jiti). Za p otrebe škol a ova dokumentacija je sasvim zadovoljavajuća.5. te ISP IS PROGRAMA (CNC PROGRAM). U njoj se nalaze: OPER ACIJSKI LIST . To su predloženi obrasci prema EMCO-u a naravno da se mogu kor istiti i drugi slični obrasci prilagoñeni dotičnoj tvrtki ili ustanovi.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA OPERACIJSKI LIST OPIS OPERACIJE .ZA HVATA Stezanje izratka ALAT BILJEŠKE 10. Br.god.CNC-PRIMJERI Red. 203 . Ime i prezime: Razred. šk.

CNCPRIMJERI Naziv izratka: STROJ EMCO TURN 55 TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA Plan stezanj a i plan alata SIROVAC Materijal Aluminij Tip Oznaka Skraćenica Al Dimenzije Bilješk e Nulta točka izratka Broj steznog STEZNI ALAT alata 1 - glavno vreteno 2 - amerik aner 3 - čeljusti 4 - sirovac R - rererentna L= D= Trans = T1 Broj kor. T2 Broj ko r. l1 l2 Rad. alata: Poz. alata: S (o/min): F (mm/o): Tvrdi metal: T3 Broj kor. Tvrdi met al: T4 l1 l2 Rad. alata: Poz. alata: S (o/min): F (mm/o): Broj kor. AL ATI l1 l2 Rad. alata: Poz. alata: S (o/min): F (mm/o): Tvrdi metal: T5 Broj kor. Tvrdi met al: T6 l1 l2 Rad. alata: Poz. alata: S (o/min): F (mm/o): Broj kor. l 1 l2 Rad. alata: Poz. alata: S (o/min): F (mm/o): Tvrdi metal: Ime: Tvrdi metal: l1 l2 Rad. alata: Poz. alata: S (o/min): F (mm/o): 204

CNC-PRIMJERI Naziv izratka: CNC PROGRAM FUNKCIJE PROGRAMA NAPOMENA Red. br. blok a Ime i prezime List 1 / 205

5.10. Primjer izrade tehničke dokumentacije kod tokarenja (EMCO) 5.10.1. Tehničk i c rtež izratka 206

5.10.2. Operacijski list – prvo stezanje pomak nul točke ograničenje brzine čeono tokare nje grubo/fino tokarenje konture 05 tokarenje utora 06 odsijecanje (sa smanjenje m brzine) 07 kraj programa 01 02 03 04 Vidi slike u poglavlju 1.8.2. ! 207

10.5. Plan stezanja I i alata 208 .3.

CNC program za prvo stezanje stezanje 209 .5.4.10.

! 210 .2.5.5. Operacijski list za drugo stezanje pomak nul točke ograničenje brzine duboko bušenje grubo/fino unutrašnje tokarenj e ciklusa 05 završno konturno tokarenje vanjsk o 06 narezivanje vanjskog navoja u ciklusu 07 završetak programa 01 02 03 04 Vidi slike u poglavlju 1.8.10.

6. Plan stezanja II i plan alata 211 .10.5.

CNC program za II stezanje 212 .5.10.7.

213 .

5.11. Tehničk i c rtež dijela – Poklopac sa navojem (Screw Cap) Materijal: AlCu Pb Bi F38 Dimenzije si rovca: 50x50x15 214 .1. 11. Primjer izrade tehničke dokumentacije kod glodanja (EMCO) 5.

04. 02.5. Operacijski list – redoslijed proizvodnje 01. 08.11. Facing – poravnanje T1D1 Roughing outside – Vanjska obrada T1D1 Roughing inside – Unut arnja obrada provrta T2D2 Chamfer thread – Zakošenje vanjskog ruba (navoja ) T3D3 Ch amfer inside – Zakošenje unutarnjeg provrta T3D3 Thread milling – Gloda nje navoja T4D 4 Centering chamfer – Označivanje provrta T5D5 Drilling – Bušenje T6D6 215 . 03. 05. 07. 06.2.

Bušenje 216 .5. 6. 4. 3. 8.11. Plan rezanja (Machining steps) 1. 7. Facing – poravnanje Roughing outside – Vanjska obrada Roughing inside – Unutarnj a obrada provrta Chamf er thread – Zakošenje vanjskog ruba (navoja) Chamfer insid e – Zakošenje unutarnjeg prov rta Thread milling – Glodanje navoja Centering cham fer – Označivanje provrta Drilling . 5.3. 2.

5.11.4. Plan alata T1 – glodalo za poravnanje φ40x20 T2 – vretenasto glodalo za utor φ10 T3 – kutno glodalo za skošenje φ8x16 T4 – glodalo za narezivanje navoja 16x2 T5 – NC star t svrdlo φ10 T6 – spiralno svrdlo φ6 217 .

Plan stezanja i alata 218 .11.5.4.

lijeva Kružno gibanje u smislu kazaljke na satu Isključenje korekcije radijusom 05 operacija – Zakošenje unutarnjeg provrta Početak glodanja unutrašnjeg skošenja Kružno giba nje suprotno kazaljci na satu 06 operacija – glodanje navoja Zauzimanje pozicije z a navoj – brzi hod 219 .11. uključe nje vrtnje Brzi hod.Potp rogram Položaj za izmjenu alata Programirani stop – ručna izmjena alata Poziv drugog a lata. početna točka za prvu operaciju 01 operacija – poravnavanje čela (0 . uključenje vrtnje 03 op eracija – Unutarnja obrada provrt a . br.5. bloka N05 N10 N15 N20 N25 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N75 N80 N 85 N90 N95 N100 N105 N110 N120 N125 N130 N135 N140 N1 45 N150 N155 N160 N165 M170 M175 N180 N185 N190 FUNKCIJE PROGRAMA G54 G58 X25 Y25 Z9. CNC program – ispis programa CNC-PRIMJERI Naziv izratka: EMCO CNC PROGRAM NAPOMENA Poziv pomaka nul točke (pomoćna točka A) Programirana nul točka (sredin a izrat ka) Poziv prvog alata. izračunavanje korekcije Režimi r ada za drugu operaciju.5 T1 D1 S1990 F500 M3 G0 X-47 Y-20 Z5 Z0 G 1 X47 G0 X15 G1 X-47 G0 Y0 L100 P7 G0 Z50 M0 T2 D2 S2000 F180 M3 G0 X0 Y0 Z2 02 operacija – Vanjska obrada .5 mm) POKLOPAC S NAVOJEM Red.5.ciklus G0 Z50 M0 T3 D3 S2200 F600 M3 G0 X27 Y0 Z2 G1 G41 X20 G2 X20 Y0 I-20 J0 G0 G40 X 27 Z2 X0 Y0 Z-1 G1 G41 X-12 G3 X-12 Y0 I12 J0 G0 G40 X0 Y0 Z60 M0 T4 D4 S2400 F2 40 M3 G0 X29 Y0 Z2 Z-5 04 operacija – Glodanje skošenja Zauzimanje pozicije skošenja za navoj Korekcija polumjerom alata . izračunavanje korekcije Režimi rada za prvu operac iju.

774 J0 G0 G40 X29 Z60 M0 T5 D5 S2100 F1 70 M3 G0 X0 Y0 Z2 NAPOMENA – opis funkcija Glodnje navoja – kružna int erpolacija sa pomakom koraka navoja po trećoj osi 07 operacija – označavanje provrta ciklus Zauzimanje pozicije alata za ciklus bušenja Poziv ciklusa 81.Red broj bloka N200 N205 N210 N215 N220 N225 N230 N235 N240 N245 N250 N255 N260 N265 N270 N275 FUNKCIJE PROGRAMA G2 X18.143 G90 G1 G41 X-20 F200 G2 X20 Y0 I20 J0 F350 G0 G40 X-46 M17 220 . parametri buše nja 08 operacija .774 Y0 Z-7 I-18. jedan prolaz Kraj programa Broj potprogra ma Inkreme ntalni pomak po osi Z sa programiranim posmakom Opis konture u apsolu tnim koordi natama Kružno gibanje po konturi Isključenje korekcije radijusom Kraj po tprogram a N5 N10 N15 N20 N25 G91 G0 S1600 M3 Z-1.bušenje G0 Z50 M0 T6 D6 S1900 F160 M3 G0 X0 Y0 Z2 G0 X60 Y30 Z5 0 M30 L 100 Poziv ciklusa za bušenje 83.

Za stroj možemo ići tek kad smo izvršili simu laciju. popravili eventualne greške. izmjeri li alate i položaj nul točke te kad smo izabrali provjerene režime rada. jer to je gar ancija da nećemo oštetiti stro j i alat. jer je danas ušteda u vremen u temeljni pokazatelj produktivnoti. Nijedan progr am nije dovoljno dobar da nebi mogao biti još bolj i. No za to treba vel iko iskustvo programera i poznavanja tehnologičnosti materijala. kako bi sačuvali sam alat i dobili traženu kvalitetu obrade. Za kvalitetno izvoñenje vježbi n aravno mora se dobro savladati programiranje kao i upravljačka jedinica stroja. Kao što se moglo vidjeti i z udžbenika to nije ni malo lak posao i moramo poznavati dosta funkcija i pojmov a a naročito sam stroj i njegove mogućnosti. Naročitu pozornost treba dati pravilnom izbor u alata i izradi kvalitetnog plana rezanja kako bi što brže izvršili obradu. Uvjet za uspješan rad je potpuno razumijevanj e programa! Puno sreće i zadovoljstva u radu želi vam autor! 221 . Naš cilj je pri je svega usmjeriti učenike na pravilno razmišljanje prilikom izrade dokumentacij e programiranja. što je vrlo bitno.Zaključak U ovom kratkom tečaju iz programiranja CNC strojeva date su osnovne upute kako p ristupiti ovoj problematici i što sve moramo znati da bi uspješno napisali ne ki program a takoñer i izradili predmet na samom stroju. jer na osnovi stroja izabrat ćemo p raviln e i preporučene režime rada.

1. Cvjetičanin.1. 5. 7. 4. Šurina : Tehnologija obrade numerički upravljani m tokarilicam a. Velenje Tabellenbuch Metall – Europa Fachbuchreihe Pro spekti i katalozi NU strojeva i alata raznih prizvoña ča 222 . Velen je CNC tokarenje – PIA d.o. 1.4.Literatura 1. 2. 8. Dokumentacija od proizvoñača strojeva EMCO Software Description EMCO Win NC SI NU MERIK 810D/840D Turning Software Description EMCO Win NC SINUMERIK 810D/840D Mil ling Machine Description Emco Consept Turn 55 Machine Description Emco Mill 55 E mco Win 3D – View Turning Emco Win 3D – View Milling CNC programme package Emco Turn 55 CNC programme package Emco Mill 55 Ivo Slade – CNC tokarenje EMCO PC TUR N 105 – skripta Ivo Slade . 10 .o. 3. Čevra: Obrada metala II Gačnik. 1. 1. Zagreb A.CNC tokarenje EMCO PC MILL 105 – skripta Buckharrt S chn eck und Theo Jeske – Numerisch gesteuertes Spanen – Europa Fachbuchreihe 1997 .8. 1. Tehnička knjiga. 6.3. Vodeni k: Projektiranje t ehnoloških procesa.5. Školska knjiga.7.2. Zagreb CNC frezanje(gloda nje) – PIA d. Abra mović. 9. 1.o. 1. 11. Dill.6.o. 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->