P. 1
VJEŠTAČENJE RADI NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE

VJEŠTAČENJE RADI NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE

|Views: 1,908|Likes:
Published by sarara1900

More info:

Published by: sarara1900 on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

Prof.

dr Duško Medić sudija Ustavnog suda Republike Srpske ZNAČAJ VJEŠTAČENJA U PARNICAMA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE
REZIME: U parnicama za naknadu nematerijalne štete vještaci ( prvenstveno medicinske struke ) igraju izuzetno značajnu ulogu. Oni se u skladu sa medicinskim standardima očituju o vrsti i visini povreda, te o posljedicama koje iz toga proizilaze.Vještaci se ne izjašnjavaju o visini štete, jer je to zadatak suda.Koliko se od njih zahtijeva, daju li im se dovoljno jasne i precizne upute i da li sudovi u praksi zaista rukovode ovim vještačenjem su samo neka od pitanja koja se mogu postaviti kada se pokuša sagledati uloga i značaj ovih vještaka u brojnim parnicama ovakve vrste. KLJUČNE RIJEČI: vještačenje, nematerijalna šteta, bol, strah, umanjenje životne aktivnosti, naruženost

1. Uvod Vještak je osoba pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja zapažanja (nalaz) i mišljenje o činjenicama koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti navoda koji su predmet dokazivanja.1 . U poglavlju o dokazima, uz opšte odredbe, odredbe o vještacima su u novom Zakonu o parničnom postupku Republike Srpske i Zakonu o parničnom postupku Federacije BiH2 pretrpjele najradikalnije izmjene. Vještačenje se određuje, na prijedlog stranke, kada sud ne posjeduje stručno znanje iz određene oblasti (nauke, tehnike, umjetnosti ili neke druge djelatnosti) koje je neophodno radi utvrđenja ili razjašnjenja određenih činjenica bitnih za odlučivanje.3 Za vještaka može biti određeno svako lice koje ispunjava uslov da bude svjedok, a ima stručno znanje potrebno za razjašnjenje neke relevantne činjenice. Sudsko vještačenje zahtjeva punu saradnju između suda i vještaka, međusobno prožimanje znanja i stručnosti kako bi se postigao cilj – utvrđivanje istine.4 Njihov odnos mora biti odnos komplementarne saradnje subjekata koji djeluju u ostvarivanju zajedničkog, činjenično i pravno vrlo složenog zadatka. Vještačenje kao dokazno
S. Triva, V. Belajec i M. Dika, Građansko parnično procesno pravo, Zagreb, 1986, str. 433. Članovi 147-162. ovih zakona. 3 Z. Kulenović, S. Mikulić, S. Milišić-Veličkovski, J. Stanišić i D. Vučina, Komentari Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, Sarajevo, 2005, str. 270. 4 I. Crnić, Uloga medicinskih vještaka u parnicama za naknadu nematerijalne štete, Naša zakonitost, br. 11-12/85, str. 1345.
1 2

preko lica koje tim znanjem raspolaže. Z. Nažalost. Mišljenje je odraz vještakovog stručnog znanja i njegovih sposobnosti da određenu situaciju objektivno analizira i sintetizuje. u pogledu dokazne snage značilo bi i potčinjavanje sudije veštaku. Poznić i V. Rakić-Vodinelić. u praksi se često vještaci upuštaju u ocjenu pravnih pitanja. u Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja. a mišljenje je stručni sud o utvrđenim činjenicama i iz njega se vidi na osnovu kojih pravila struke.13 Sadržaj pravnih propisa. koherentni i da čine logičku cjelinu da bi se na njima gradio pouzdan osnov za donošenje odluke. ako je tužitelj priložio obračun iz koga su vidljivi svi elementi na osnovu kojih je sačinjen. u Aktuelna pitanja jugoslovenskog procesnog zakonodavstva.sredstvo sud slobodno cijeni na osnovu savjesne i brižljive ocjene svih dokaza. Beograd. 9 2 . a ne i u njihovoj ocjeni. ne može biti predmet vještačenja. Pž-90/98.10 Naime. str. O razlici između nalaza i mišljenja v. Izjednačenjem veštaka sa javnom ispravom. 1999. Ali ova suprotnost ne može biti drugačije rešena. jer se upravo zbog tog nedostatka i izvodi dokaz veštačenjem. Beograd. str.15 Član 8.Vrhovni sud Federacije BiH. Poznića i V. Blagojević. a to je svakako neprihvatljivo. iako nema stručnog znanja koje je potrebno za razjašnjenje određenih spornih okolnosti. 12 Ovo je i mišljenje B. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Federacije BiH. iako se formalno razdvajaju. Neum.6 U nalazu se konstatuju bitne činjenice i daju osnovni podaci o predmetu vještačenja7. Građansko procesno pravo. nauke ili vještine je izveden određeni zaključak.11 12 Razumljivo je da sud ne može svojim mišljenjem da zamijeni mišljenje vještaka sa kojim se ne slaže i ako se to dogodi treba zatražiti mišljenje drugog vještaka. 53. jer je sud dužan da poznaje pravo.5 Nalaz i mišljenje vještaka čine jedinstvo. jer za to nema dovoljno stručnog znanja. str. br. Uloga ljekara vještaka u postupku naknade štete za tjelesno oštećenje. str. što sud ne treba da uzima u obzir. O nekim problemima vezanim za dokaz vještačenjem u parničnom postupku. str. razumljivo. 5 6 Nalaz mora da sadrži sve ono što je nužno kako bi se izveo adekvatan zaključak.14 Vještačenje nije neophodno provoditi ukoliko sud može sam da utvrdi odlučne činjenice. Šćepanović. Zakona o parničnom postupku RS i Zakona o parničnom postupku Federacije BiH.9 Imajući u vidu složenost i značaj nalaza i mišljenja. Sud nije vezan ni nalazom ni mišljenjem vještaka. br. 13 Sud nije ovlašćen mišljenje vještaka zamijeniti svojim. 15 U tom smislu navodimo karakterističnu sudsku odluku: “Parnični sud nije dužan vještačenjem utvrditi iznos zateznih kamata obračunatih za period docnje tuženog u plaćanju glavnog duga. I. 14 Vještak treba pomoći sudu u utvrđivanju činjenica. u Međunarodna konferencija “Štete u osiguranju motornih vozila”. 280. to značilo potčinjavanje sudije vještaku. 194. 1996. Crnić i D. Rakić. Đuričin. 263. Aleksić. 7 8 G. Budva. 10 Vidi:B. br. sud neće prihvatiti vještakovo mišljenje ukoliko smatra da njegovi stavovi ne mogu da odole kritici koja se zasniva na pravilima logičkog i razumnog mišljenja i zaključivanja. jer bi. 2/98. a to je neprihvatljivo” – B. Danelišen i S. neophodno je da oni budu urađeni u adekvatnoj formi da bi se pregledno naveli svi esencijalni elementi. a tuženi nije osporio na određen način nijedan od elemenata obračuna” . Sama činjenica da je vještačenje određeno već ukazuje da je sud smatrao da ne posjeduje potrebno stručno znanje za utvrđenje ili razjašnjenje sporne činjenice. 6/84. 766-767. pa čak i u ocjenu osnovanosti tužbenog zahtjeva. u suprotnom. Otklanjanje proturječnosti i drugih nedostataka u iskazu medicinskih vještaka pred sudom. Naša zakonitost. Petrović i M.8 Nalaz i mišljenje moraju da budu jasni. Medicinski aspekti veštačenja nematerijalne štete nastale mehaničkim dejstvima. Zečević. 2004. 11 Uporediti: D.Vodinelić: “Takvu ocenu je teško dovesti u sklad sa nedostatkom stručnog znanja na strani suda. 2006.

22 Sud može istovremeno da odredi više vještaka medicinske struke ukoliko se radi o različitim vrstama povreda. V. 2002. medicinska vještačenja nematerijalne štete trebalo bi uvijek da rade komisije ljekara vještaka. Novi Sad. 21 Vidi: L. 1941 ). Sudska praksa. 127-134. kada se imaju u vidu priroda ove štete i specifična svrha naknade. str. Veštačenje u parnicama za naknadu nematerijalne štete. 2001. Naknada nematerijalne štete kao poseban vid materijalne satisfakcije predstavlja veoma interesantnu oblast u pravnoj teoriji i praksi. Crnić smatra da termin pravična novčana naknada nije pravno-tehnički najbolje rješenje. u Zborniku radova sa savjetovanja “Praksa osiguranja”. 2008. 17 O kriterijumima za određivanje naknade nematerijalne štete v. 77-86. deset godina Pravnog informatora 1998 – 2008. 1972 ) i Z. psihijatar. Pravična novčana naknada nematerijalne štete. Teslić. Koman-Perenič. Sarajevo. Beograd. njeni vidovi i obim. procentu smanjenja životne aktivnosti i O tome: D. već o satisfakciji oštećenom licu kojom mu se želi omogućiti pribavljanje nekih zadovoljstava i užitaka pomoću kojih će on pokušati da ublaži sve one neugodnosti koje je zbog pretrpljene štete imao. Petrović – Škero. Osnovna teorijska shvatanja o naknadi nematerijalne štete.17 Naime.2004. u Nematerijalna šteta u praksi.23 Vještaci se u skladu sa medicinskim standardima očituju o vrsti i prirodi povreda. 2004. Vještak. materijal za savjetovanje. 2006. str.2. D. Radulović. obim i visina neimovinske štete.18 19Ovlašćenje suda da po slobodnoj ocjeni odmjeri visinu naknade zasnovano je na principu pravičnosti. Za sud je bitno da zna koje činjenice treba da sadrži nalaz vještaka. 78 – 82. Sudskomedicinsko vještačenje bola i unakaženosti. Oblici. Veštačenje povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi. koje bi sačinjavali specijalista za sudsku medicinu. str. 20 I. Trifunović. 78. jer zamagljuje bit ove naknade koja ima smisao u pružanju zadovoljenja ili satisfakcije oštećenom – I. drugo izdanje. 71-76.20 Konkretno postojanje nematerijalne štete. Z. 1996 ). Crnić. O. u Zborniku radova sa savjetovanja “Praksa osiguranja”. Kalođera ( Naknada neimovinske štete. Neimovinska šteta.2-20. str. Značaj vještaka u parnicama za naknadu nematerijalne štete Nesumnjivo je da vještaci (prevashodno medicinske struke) igraju izuzetno značajnu ulogu u parnicama za naknadu nematerijalne štete16 i tema ovog rada je osvjetljavanje karakterističnih aspekata ovog vještačenja u onim slučajevima gdje se to vještačenje najčešće i provodi. 185. Složenost problema medicinskog vještačenja u parničnom postupku. jubilarni broj. parničnom i vanparničnom postupku. u Naknada štete i ugovor o osiguranju. Petrović (Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti.21 utvrđuje se vještačenjem. u ovakvim slučajevima se ne radi o obeštećenju u klasičnom smislu. str. str. 23 Prema mišljenju D. str. Neki problemi medicinskog veštačenja nematerijalne štete. Pravni informator. str. P. i specijalista za bazičnu povredu – v. a posebno o intenzitetu i trajanju bolova i straha. Zagreb. 18 Poseban doprinos proučavanju ove materije na bivšim jugoslovenskim prostorima dali su u svojim studijama M. Stanković (Novčana naknada neimovinske štete. 22 O problemima medicinskog vještačenja nematerijalne štete v. Cukić.2. 7-15. 2/83. Petrović. u Problemi veštačenja u krivičnom. 16 3 . koja se ostvaruje u ličnosti oštećenog. Danelišen. Beograd. Teslić. te o posljedicama koje iz toga proizilaze. br. 2001. 4/01. Zbornik radova sa savetovanja održanog na Zlatiboru od 18. Zagreb. 14-28. Petrović. B. br. 19 O teorijama o osnovanosti dosuđivanja novčane naknade nematerijalne štete opširno : Z. Cukić. Beograd.

187. zatim dolaze prugasti mišići. op. Koliko se od medicinskih vještaka zahtijeva u ovakvim parnicama. str. 1998. prilikom utvrđivanja fizičkih bolova i njihovog obima. Z: Petrović. br. 4/01. pluća.27 2. 260. Problemi povodom određivanja visine naknade za pretrpljene fizičke bolove. bubrezi . Beograd. Šćepanović. treba poći i od nekih objektivnih mjerila. Nematerijalna šteta-pravni i medicinski aspekti. str. jer je prag bola individualan i promjenljiv. 65-67.1. niti da je praćena vidljivim spoljnim oštećenjima tijela. 27 O medicinskom vještačenju nematerijalne štete u parničnom postupku v.str.24 25 Oni se ne izjašnjavaju o visini štete. str.Ujednačavanje medicinskih kriterijuma bitno bi doprinijelo pravnoj jednakosti oštećenih lica. 30 Ipak.28 Glavna osobina fizičkog bola jeste da je to izrazito subjektivno osjećanje.31 On ne mora da bude srazmjeran težini poremećaja. Vještak. primanjem injekcije i nošenjem gipsa). Petrović i A. Z.. 24 4 . Crnić. Split-Osijek. Mrvić-Petrović. Beograd. Bol je.. Fizički bolovi Bol je osjećanje subjektivnog karaktera koje se redovno javlja kod čovjeka pri svijesti i kod zdravog organizma kada mu se naruši tjelesni integritet. Karan.svim ostalim bitnim manifestacijama. pruzrokovan tjelesnom povredom. br. jer od toga zavisi i njegov intenzitet. str.33Najosjetljiviji je nervni sistem. 32 O: Stanković. Nije potrebno da je povreda pruzrokovala nesposobnost za rad. 2005. 25 Ujednačavanje medicinskih kriterijuma bi značajno doprinijelo pravnoj jednakosti oštećenih lica. Moždana masa.79-91. sami po sebi Vidi: Ž. Naknada će se dosuditi u većem iznosu ako su oštećeni osjetljiviji dijelovi tijela. 7-8/87. 29 O osjetljivosti pojedinih kategorija lica na bol v. srce i jetra. Obavezno osiguranje od autoodgovornosti i naknada štete. Filipović. 26 te individualizaciju svakog konkretnog slučaja. str. 26 I. Petrović.164. 31 G. pokosnica i porebrica. povrede ili oboljenja. a to je i pretpostavka za kvalitetnije i objektivnije suđenje. Pravična novčana naknada za pretrpljene fizičke bolove. 143. Utrđivanje karaktera bola je veoma važno.. Naknada štete. jer je to zadatak suda. prije svega . Blagojević. str. Neimovinska šteta. 29 Objektivna mjerila za mjerenje intenziteta i trajanja bola ne postoje. Vještak. jer je subjektivni elemenat unutrašnji fenomen čovjeka koji je teško adekvatno utvrditi. Naša zakonitost. S. 28 N. br. Naknada se priznaje i za bol prouzrokovan operativnim zahvatima i uopšte liječenjem (npr. str. cit. 18.30 Različite osobe različito doživljavaju bol. 2000. Osvrt na praksu primjene numeričkih skala u vještačenju nematerijalne štete. Petrović i M. daju li se vještacima dovoljno jasne i precizne upute i da li sudovi u praksi zaista rukovode ovim vještačenjem su samo neka od bitnih pitanja koja se mogu postaviti kada se pokuša sagledati uloga i značaj ovih vještaka u brojnim parnicama u kojima se odlučuje o toj naknadi. 33 O tome: Z. 4/01. Z. Štimac. spoljnje tkivo krvnih sudova. 861-864.32 Visinu iznosa naknade najviše određuju vrsta povrede i dio tijela na kome je došlo do povrede.

br. treba razmatrati u okviru ovog vida štete (pravni osnov u članu 200. 483. 10/07. Naknada nematerijalne štete u slovenačkom pravu.42 Prilikom utvrđivanja štete i odmjeravanja naknade treba voditi računa o svim Medicinska enciklopedija. prema odluci Vrhovnog suda Slovenije. str. Zlatibor. 82. 40 Analogno i zaključak br. 58. 1999. str. a ne u naknadi za fizičke bolove – Vrhovni sud Slovenije. 1/87. 112. odluke Vrhovnog suda Srbije.. odl. u drugi vid štete. 1/89. Volarić. II Cp br. 34 5 . 3 sa Savjetovanja Saveznog suda. i 203. jer bi to bilo protivno cilju zbog koga se ona dosuđuje u smislu člana 200. pripada pravo na naknadu ovog vida neimovinske štete. tako i one buduće. br. Zagreb. godine “ samo dovoljno intenzivno i dugotrajnije trpljenje fizičkih bolova opravdava dosuđenje novčane satisfakcije “navedeno prema: N.35 Sud će dosuditi pravičnu novčanu naknadu za pretrpljene fizičke bolove ako nađe da okolnosti slučaja. i 16. dakle. Zečević i suradnici. 570/79 od 30. Sudska medicina. Novčana naknada neimovinske štete. 42 Vidi: D. br. Pravni život. naknada štete i osiguranje. str. vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda od 15. u trajanju od dvije do tri minute. str. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. 69. kako bi se na taj način povređenom pružila odgovarajuća satisfakcija” – Vrhovni sud Srbije. ako su ovi bolovi bili jakog intenziteta i dužeg trajanja . 10/85. 40. Mrvić-Petrović i D. br. Jovašević.. Stanković. Zato ih neki smatraju “ analgetičnim organima”. Naša zakonitost.157/85 od 28. Z.3.V. str. 39 Npr. 38 Ovakav je stav i sudske prakse: “Povređenom licu koje je trpelo fizičke bolove. 56. 36 Sudska praksa je stala na stanovište da fizički bol nije uslovljen težinom povrede i da se naknada može dosuditi i za bolove prouzrokovane lakom tjelesnom povredom. 35 B.v. 54.39 Prema Zakonu o obligacionim odnosima (ZOO) nema više osnova za razlikovanje fizičkih bolova po razdobljima i sve te bolove. N. str. Prema presudi Višeg suda u Ljubljani.10. Gž-3046/73. 1/87.2000. Mihajlović.ne reaguju bolno na podražaj. 257. 41 Primjera radi. Mihajlović. Poznato je da fizički bolovi koji se stalno javljaju mogu da utiču na umanjenje životne aktivnosti i da se transformišu u duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. u D.8. Novčana naknada nematerijalne štete u slučaju tjelesne povrede. trajne glavobolje uzimaju se u obzir kod naknade za trajno umanjenje životne aktivnosti. što se utvrđuje vještačenjem. Zagreb. str. 37 O. što uzrokuje refleksno reagovanje ozlijeđenog da bi uklonio bolni podražaj. 37 38 Za bolove neznatnog intenziteta ne može se dosuditi naknada. Naknada nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove. pa prema tome i naknada mora da bude veća. 58. kako one u toku liječenja. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. I . II Ips 208/80 od 4. bol je zaštitni mehanizam tijela i javlja se kad god se neko tkivo ošteti. 36 Što su bolovi jači i dugotrajniji. Jelčić.. Petrović. Vještačenje u civilnim parnicama.1986 godine u Ljubljani. Dosuđeni iznos treba da predstavlja pravičnu naknadu prema težini trpljenja. Petrović. 1980. 2008. ne opravdava dosuđivanje naknade nematerijalne štete. brojnija i intenzivnija treba da budu zadovoljstva koja oštećenom treba priuštiti. 34 Fiziološki posmatrano. cit. Oblici nematerijalne štete i njena naknada.1985. Gž-1024/77 i Rev-3840/98 . U sudskoj praksi se ponekad može javiti dilema kada fizički bolovi prelaze u trajno umanjenje životne aktivnosti. Knežević. a osobito jačina bolova i njihovo trajanje to opravdavaju. 10/82. Sudska praksa. Gž-3046/73. O. 55. Beograd. br. ZOO)40. a njena visina zavisi od intenziteta i vremena trajanja tih bolova.1980. str. str. str. MCMLXVII. Vrhovni sud Makedonije je u jednoj odluci istakao da neznatni bol. op. navedeno prema: N. u Izmena Zakona o parničnom postupku. Pravni informator. Naknada štete. ZOO – Rev. str. br.12. 86. 41 Za precizno razgraničenje obje štete često će biti potrebna upravo pomoć ljekara vještaka kao stručnog i kompetentnog lica.

injekcije. Inače. hospitalizacija. 47 6 . kratkotrajna besvjesna stanja i tome slično).79. kod utvrđivanja iznosa naknade valja imati na umu da su trajanje i jačina fizičkih bolova dva osobito važna elementa za dosuđivanje pravične naknade. 1346. Budva . probleme prilikom uzimanja hrane itd.. shodno znanju i savjesti. Zagreb. Uloga medicinskih vještaka u parnicama za naknadu nematerijalne štete. ispunjava svoju dužnost da prezentuje sudu kompletan nalaz zatečenog stanja. bolovi srednjeg intenziteta. Tako bi se vještaci trebali očitovati o raznim neugodnostima koje je oštećeni. Hrvatska pravna revija. Pravična novčana naknada nematerijalne štete i stavovi sudske prakse. obavljanje fizioloških potreba u krevetu46. broj operativnih zahvata. Pored toga.4/03. mada na to mogu da ukazuju određeni fizički simptomi. Gž-8394/84 od 11. Crnić. koje su pratile liječenje i koje svakako mogu da utiču na visinu novčane naknade. mogao imati tokom liječenja. Promjenljivosti u stepenu bola su gotovo beskonačne. bolovi jakog intenziteta i bolovi naročito jakog intenziteta –v. transfuzije. ne radi se o U trenutnoj fazi razvoja nauke još uvijek ne postoji egzaktan metod koji omogućava ustanovljenje postojanja fizičkog bola u određenom slučaju ili mjerenje njegovog intenziteta. 44 U sudskoj praksi se vrši različito odmjeravanje intenziteta pretrpljenih fizičkih bolova.47 Ukoliko to nije slučaj.2002. str.1984. u Vojvodini je uobičajeno da se intenzitet bolova odmjerava prema skali od 1-10. bolovanje. i u takvoj situaciji dužnost vještaka je da zdravstveno stanje i tegobe oštećenog što sveobuhvatnije i vjernije opiše i time vještak. Nesumnjivo je da je iskaz vještaka u tom pravcu izuzetno značajan i da od njega najviše i zavisi da li će se u svakom konkretnom slučaju utvrditi pouzdan činjenični osnov za donošenje pravilne i zakonite presude. A. str.12. vezanost za krevet. sudovi u rješenjima kojima se određuje zadatak vještaka najčešće insistiraju da se on izjasni samo na okolnost trajanja i intenziteta pretrpljenih bolova. upotreba invalidskih kolica. 20. Pravo fizičke osobe na popravljanje neimovinske štete.11. 45 Prema stanovištu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 29. br. posjećivanje ambulante.. str.14. 2004.45 Međutim. str. razmatraju se u okviru naknade za fizičke bolove. Praksa sudova je ukazala na još neke okolnosti koje mogu biti od značaja u ovakvim parnicama. te i druge bitne okolnosti (nelagodnosti zbog liječenja. rentgensko snimanje. infuzije.1986 godine u Ljubljani (u daljem tekstu: Savjetovanje u Ljubljani): “Nelagodnosti u toku liječenja (npr. a poželjno bi bilo uzeti u obzir i subjektivne osobine oštećenog.bolovima od nastanka štetnog događaja do završetka liječenja. Naravno. i 16. 43 44 a zaboravlja se tražiti od vještaka izjašnjenje i o drugim bitnim okolnostima konkretnog slučaja. previjanje rana. ali da sud mora imati na umu i druge okolnosti slučaja – u I. 43 O tome opširno: I. I. operacije. Nelagodnosti tijekom liječenja i novčana naknada za fizičke boli. sve ovo može biti od uticaja samo ako su te situacije izazvale kod oštećenog znatnije fizičke bolove. fizioterapija itd) koje trpi oštećeni. Radovanov. dok se kasniji bolovi priznaju u okviru naknade za umanjenje životne aktivnosti. kraća nesvjestica. a u drugim dijelovima Srbije vrši se prema skali koja poznaje kategorije: slabi bolovi. vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda bivše SFRJ od 15. Kaladić. vještaci bi morali odrediti i karakter povreda oštećenog. 46 Okružni sud Zagreb. dugotrajno nepomično ležanje. imobilizaciju.10. U ovom pravcu ide i zaključak sa Savjetovanja Saveznog suda. odstranjivanje šavova. Primjera radi. eventualno.. razne vrste imobilizacija i fiksacija. 2005. pogotovo zbog toga što se u nekim slučajevima osjećanje bola bazira na psihološkoj osnovi bez važećih fizioloških razloga. u Naknada štete u primjeni novog Zakona o obveznim odnosima. a koje se odnose na npr. u Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja. Crnić. imajući u vidu razvoj i intenzitet kliničke slike.

str. Problemi povodom određivanja visine naknade za pretrpljene fizičke bolove.53 2..52 Prilikom vještačenja bola često se javlja da oštećeni osjeća bol od više istovremenih povreda. 25. pa u zavisnosti od nalaza odlučiti o pravu na novčanu naknadu po ovom osnovu. to se ne bi moglo uzeti u obzir prilikom određivanja naknade za fizičke bolove. da bolove. 2/75. I. str. U sudskoj praksi je bilo stanovišta da bi u tom slučaju trebalo vrednovati okolnost da je čovjek u nesvijesti izgubio veći broj dana. duševni bolovi zbog smanjenja životne aktivnosti) treba ocjenjivati uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja”. pošto se prema odredbama ZOO-a novčana naknada daje za tačno određene oblike bola..2. Uloga medicinskih vještaka u parnicama za naknadu nematerijalne štete. što je poseban oblik preživljenih duševnih patnji. Crnić. dok drugi daje mišljenje o kontinuitetu bola i djelovanju sredstava za njegovo smanjenje. Advokatura BiH. te da nema osnove za dosuđivanje naknade.51 U medicini se za ublažavanje ili eliminisanje bolova koriste razna farmakološka sredstva. 48 49 7 . Crnić. Bokonjić.48 Prema tome. br. Strah Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. 51 Slično i: Z.važnim okolnostima za odmjeravanje ove naknade.. 77. 1/87. 50 Vidi: L. Okolnost da li je oštećeni tokom liječenja primao antidolorična sredstva bitna je zbog toga što se smatra da je time nastala šteta zbog fizičkih bolova bila umanjena... Petrović. Ukoliko ljekari vještaci stoje na stanovištu da u ovim slučajevima oštećeni ne osjeća bolove. bolova i straha. 1347. obrazlažući ga da i kod nesvjestice postoje različiti stepeni svijesti i da tek potpuna koma isključuje sposobnost osjećanja fizičkih bolova. Uloga medicinskih vještaka u parnicama za naknadu nematerijalne štete. str. Najbolje je. br. od kojih prvi može dati kompletno mišljenje o ličnim svojstvima oštećenog i periodu nastanka i kvaliteta bola. trajanje i jačina pretrpljenih fizičkih bolova su samo dio okolnosti koje treba imati u vidu kada se odlučuje o naknadi za ovaj oblik nematerijalne štete. cit. njihovo trajanje i intenzitet vještače zajedno vještak neuropsihijatar i vještak traumatolog. 52 Uporediti: I. str. Tada bol treba vještačiti jedinstveno. Iako nema sumnje da je oštećeni zbog nesvijesti zaista izgubio određeni broj dana i da takav gubitak predstavlja poseban oblik duševnih patnji. Koman-Perenič. 49 a iskaz vještaka na te i ostale okolnosti vezane za liječenje je od presudne važnosti za utvrđivanje pravilnog i potpunog činjeničnog stanja. 1346. jer se naknada dosuđuje isključivo za pretrpljene fizičke bolove. str. s obzirom na svu kompleksnost njegovog osjećaja. Medicinsko vještačenje posljedica povreda nervnog sistema. 53 R. jer se radi o jedinstvenom osjećanju. U teoriji postoje podijeljena mišljenja oko dosuđivanja naknade za pretrpljene fizičke bolove tokom besvjesnog stanja. 58-59. op...50 Međutim. Neki autori smatraju da čovjek bez svijesti ne osjeća bolove. mislimo da sud treba da odbije zahtjev za naknadu štete po ovom osnovu. Da li i pod kojim uslovima može pojedina od navedenih nelagodnosti prerasti u kakav drugi samostalni vid nematerijalne štete (npr. dok drugi imaju suprotno mišljenje. 15-16. prilikom vještačenja potrebno je od vještaka tražiti izjašnjenje da li je usljed takvog stanja oštećeni mogao trpiti takve bolove ili ne.. str.

55 O tome: M: Počuča. stav 1 ZOO )-zaključak sa Savjetovanja u Ljubljani. Mrvić. Pravična novčana naknada za strah. br.71-72.55 Duševni bol i strah su više povezani. smrtni strah itd. Jelčić. str. tjelesni integritet ili zdravlje. cit.63 Iz odredaba ZOO. Krsmanović. 59 Ako je intenzivan strah kratko trajao naknada se može dosuditi ako je u dužem vremenskom periodu narušena psihička ravnoteža oštećenog. Strah spada u najneprijatnije doživljaje čovjeka.. 2008. Mali broj zakonodavstava. naknada štete i osiguranje. 74. a duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti buduću štetu. Naknada štete zbog smrti. 888. Jedna od osnovnih razlika između bola i straha je u tome što je bol uvijek posljedica tjelesne povrede. u Izmena Zakona o parničnom postupku. 61 Z. 197-199. On predstavlja intenzivno i mučno osjećanje stanja velike napetosti. Zlatibor.Strah je posebno stanje svijesti i kao najstarija emocija prevashodno je medicinska kategorija.62 To uvažava i ZOO. a ne za duševne bolove zbog pretrpljenog straha.o ovoj naknadi u uporednom pravu v. određuju strah kao poseban vid nematerijalne štete. 2003. str. Član 201.59. Beograd.64 na kojima se temelji pravo na ovu naknadu. Pravo i porezi. pa makar to bio i bliski srodnik. 8-9/87. op. str. a u ostalim državama naknada za strah se dosuđuje preko sudskih odluka . Kod straha postoji čitava lepeza osjećaja koja se kreće od neprijatnih raspoloženja koja dovode do zabrinutosti i bojazni do jakih afekata kao što su jaka prepast. 58 59 Osnovan i intenzivan strah roditelja za sudbinu svog djeteta . 56 Duševni bol kao medicinski pojam u sebi sadrži i strah kao jednu od manifestacija emocija averzivnog tipa. koje izazivaju osjećanja postojećih ili predstojećih opasnosti. ZOO navodi samo dva slučaja u kojima se priznaje šteta spoljnog izvora (duševni bolovi zbog smrti. 336. 61 Ovdje treba praviti razliku prema izvoru straha. Pravična naknada za pretrpljeni strah. nije pravno priznata nematerijalna šteta (član 200. 57 ZOO je priznao novčanu naknadu za pretrpljeni strah kao poseban oblik nematerijalne štete.60 Naknadu štete može ostvariti ono lice koje trpi strah zbog vlastite opasnosti. 54 Vidi: O. uglavnom zemlje nastale raspadom bivše SFRJ. Beograd. 1/87. proizilazi da strah mora biti intenzivan i takve jačine da kod čovjeka izaziva učinke koji odgovaraju I. odnosno teškog invaliditeta bliskog lica). a strah može nastati na takav način. str. dok je strah psihičko osjećanje reaktivne prirode. Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah u pravu Republike Srbije. Psihički normalna osoba će trpiti strah kada joj je ugrožen život.56 57 Posmatrano sa vremenskog aspekta. 9/02. 60 Zaključak broj 5 sa Savjetovanja u Ljubljani. zavisno od toga da li se radi o neposredno ili posredno oštećenom. T. Aktuelna sudska praksa iz građansko-materijalnog prava. njezini oblici i kriteriji za njeno odmjeravanje. 2008. Opšteprihvaćena definicija straha ne postoji. strah predstavlja nastalu. Petrović i N.Petrović. 64 Član 200. koji uređuje štetu sopstvenog izvora. str. str. 32. fizičke bolove i strah inicijalne žrtve. telesne povrede ili oštećenja zdravlja. Kaladić. str. ali ne ako je strah izazvan brigom za drugoga. Petrović.58 Pravična novčana naknada može se dosuditi za strah koji je bio intenzivan i dužeg trajanja. pa možemo govoriti o strahu vlastitog i strahu spoljnog izvora. Z. ali i ne mora. br. jer su vrste emocija. Pravni život. Bilten Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. 62 63 8 . 54 Bol je prvenstveno tjelesni osjećaj. br.

1971. uistinu. odnosno teških posljedica povrede (sekundarni strah). postoji osnov za dosuđenje naknade. str.1984. Uloga medicinskih vještaka u parnicama za naknadu nematerijalne štete. hirurški zahvati i sl. Dakle. Mrvić-Petrović. 67 Sentenca odluke Okružnog suda Zadar. Gž-1122/87 od 24.2.66 Pravo na novčanu naknadu za pretrpljeni strah nije vezano samo za onaj strah koji bi nastao u času doživljene traume već i za svaki drugi strah koji bi nastao u bilo kojem kasnijem vremenu. kao posljedici povrede. i 19. Z. Naknada nematerijalne štete nastale telesnom povredom. 29/40. a da kasnije mora postojati osnovana zabrinutost zbog mogućih smrtnih.). prvenstveno zato što se trajne posljedice straha (psihičke smetnje) javljaju samo izuzetno i to kod lica koja boluju od psihosomatskih bolesti. ako su prema njemu morale biti primijenjene neprijatne i agresivne metode liječenja (npr.68 Kod određivanja pravične novčane naknade za pretrpljeni strah treba uzeti u obzir i strah zbog neizvjesnosti liječenja. više se ne traži da je doživljeni strah ostavio trajnije posljedice u emocionalnoj sferi ličnosti oštećenog . Petrović i A. 71 U sudskoj praksi je uobičajeno da se. pod uslovom da strah takvog intenziteta i trajanja čini valjanu osnovu za dosuđenje novčane naknade. pa se teško može govoriti o njegovim trajnim posljedicama.65 Bez obzira da li se radi o primarnom ili sekundarnom strahu.71 ali je dužnost suda da od vještaka traži izjašnjenje i o svim drugim relevantnim okolnostima slučaja. sud od vještaka treba da zatraži nalaz i mišljenje prevashodno o trajanju i intenzitetu straha. Sarajevo-Banja Luka. Strah jačeg intenziteta. Ovakav stav je realniji zbog toga što je objektivno bliži stvarnosti. ali koji je posljedično vezan za štetni događaj. Prilog Naše zakonitosti. 50.1982. Prema sudskoj praksi koja se zasnivala na pravnim pravilima bivših građanskih zakonika.67 Strah ne mora da ostavlja trajne posljedice u psihi oštećenog. str. Gž-343/84 od 3. određenog duševnog potresa ili šoka u kome se povređeni našao zbog štetnog događaja (primarni strah). strah kvalifikuje kao strah slabog.1987.te strah koji oštećeni trpi u bolnici. 2001. Tajić. 9 . oštećeni je imao pravo na novčanu naknadu za pretrpljeni strah samo u slučaju kada je on bio naročito intenzivan. Filipović. a opravdanost i visina takvog zahtjeva zavisi od okolnosti konkretnog slučaja.67.10. primarni. zabrinutost zbog mogućih posljedica) i od vještakovog iskaza 65 66 Logično je da bi sekundarni strah trebao biti manje intenzivan od primarnog straha.. ali trenutačni. Budva. 2008. D. sekundarni strah. Okružni sud . Pregled sudske prakse. str. Rev-1664/82 od 20. u Naknada nematerijalne štete. Dakle.6. kao što su njegovi uzroci. stanje psihičke traume. već je bitno da se pouzdano utvrdi koliki je.u Zagrebu. tako i za tzv. a izazvani poremećaj trajnije prirode. 68 Vrhovni sud Hrvatske. Petrović. 183..10. I. bez posljedica. cit. 1348.69 pa je iz toga vidljivo da ZOO proširuje mogućnost oštećenog da s uspjehom traži isplatu novčane naknade. Medić i H. po intenzitetu. br. str.. srednjeg i jakog intenziteta.Crnić. 69 Pravno stanovište sudija Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Jugoslavije i sudijapredstavnika građanskih odjeljenja republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova od 18.70 Danas postoje brojne metode terapije koje kod najvećeg broja ljudi mogu brzo i potpuno da odstrane strah i fenomene koji su zasnovani na strahu. način ispoljavanja. nije osnova za dosuđenje naknade. godine. 70 U tom smislu i Z.N. bio njegov intenzitet i ovo važi kako za tzv. te psihičke posljedice koje je strah kod oštećenog ostavio (narušena psihička ravnoteža. Nematerijalna šteta u praksi. op.stanju psihičke traume.

. Psihijatrijska vještačenja nematerijalne (neimovinske) štete. str. 1/87.74 Posebno treba naglasiti da za trpljenje straha nije neophodno da svijest bude potpuno čista niti je neophodno da inteligencija bude dobro razvijena. Imajući u vidu da je strah. str. 525. 77 ZOO ni drugi propisi nisu odredili koliko bi strah trebao trajati da bi bio osnova za dosuđivanje pravične naknade i to pitanje je prepustio sudovima koji u svakom konkretnom slučaju trebaju ocijeniti da li trajanje straha opravdava dosuđivanje novčane naknade. 4/01. Bilten Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. kao što je to u slučaju sa unutrašnjim elementom. Duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti Ovaj oblik štete obuhvata duševne bolove oštećenog zbog oštećenja na njegovom psihičkom ili tjelesnom području (odnosno zbog umanjene funkcionalnosti organizma) koja izazivaju emocionalni poremećaj.Poznato je da strah ima i određene spoljne vidljive oblike manifestacije u ponašanju ličnosti. kao poseban osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova. 76 već i putem svjedoka ili drugim dokaznim sredstvima. obuhvata sva ograničenja u životnim aktivnostima oštećenog koje je ostvarivao ili bi ih po redovnom toku stvari u budućnosti izvjesno ostvarivao. Neki aspekti naknade štete za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. Pravična naknada za pretrpljeni strah. 49. 78Ako je oštećeni u štetnom događaju zadobio više tjelesnih povreda od kojih svaka izaziva strah različitog intenziteta. Novi Sad. jer to nije u interesu ni štetnika ni oštećenog. novčana naknada za strah neće se utvrđivati posebno za svaku povredu.73 Ne bi se smjelo dopustiti. str. str. stanje straha i njegove posljedice može kompetentno vještačiti samo ljekar neuropsihijatar72 ( uz pomoć psihologa ).. Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha.najviše i zavisi donošenje konkretne odluke. 74 Slično i Z. 2005. br.3.77 Ono zavisi od težine tjelesne povrede ili oštećenja zdravlja.79 Umanjenje životne aktivnosti. Vještak. 2004. stečenih iskustava. ortoped vještači okolnosti svih vidova nematerijalne štete. U sudskoj praksi naknada za strah se dosuđuje u jednokratnom iznosu. upoznavanje njenih karakterističnih osobina. 2008. Beograd. koji će izvršiti analizu ličnosti. te o uspjehu ljekarskog tretmana. a pritom će se imati u vidu da je oštećeni trpio strah izazvan većim brojem povreda. emocionalan poremećaj. Salma. načina reagovanja. str. Petrović. genetskih svojstava. Budva. 80 Zaključak broj 6 sa Savjetovanja u Ljubljani.80 M. 76 Unutrašnji elemenat straha se tiče intenziteta odnosno kvaliteta i zavisi od stručne ocjene. Obligaciono pravo. Stojaković. u prvom redu. 75 B. str. 79 O tome opširno: D: Medić. 73 10 . 108. br. 890. te profesionalnih znanja. 60. Naknada će se u takvom slučaju utvrditi jedinstveno za sav pretrpljeni strah. jer on životne funkcije više ne može obavljati na dosadašnji način. što je i inače praksa sudova. pa i straha. Pod ograničenjem se podrazumijeva i vršenje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima. da kod tjelesnih povreda npr. Stojaković i M. 78 J. Počuča.75Pilikom odmjeravanja ove naknade treba imati u vidu da se spoljašni elementi straha mogu dokazivati ne samo vještačenjem. 103-114. 72 Ličnosti neurotske strukture svakako imaju veće predispozicije za pojavu straha od psihički stabilnih osoba. u Naknada štete i osiguranje. Trajanje je spoljašni elemenat straha. 2.

4/08..86 Šteta nastala usljed gubitka radne sposobnosti sastoji se u gubitku dohotka i ispoljava se kao materijalna šteta. Rev. Petrović. str.91 Logično je da na visinu ove naknade posebno utiče okolnost da li je oštećeni u momentu povrede bio u punoj životnoj Vidi: V. onda naknadu treba odrediti kako za pretrpljene. Petrović i A. Stanković. str. Pravo i porezi. cit. 268-271. Z.Sudovi imaju zadatak da u svakom konkretnom slučaju utvrde trajanje duševnih bolova i ocijene opravdava li njihovo trajanje dosuđenje novčane naknade. Kaladić. naknada se ne može dosuditi za smetnje nastale u vrijeme liječenja (npr. br. cit. Naknada nematerijalne štete nastale telesnom povredom. Određeni procenat tjelesnog oštećenja odnosno invaliditeta istovremeno ne znači jednak procenat smanjenja životne aktivnosti. 84 O tome: Z. Pravo fizičke osobe na popravljanje neimovinske štete . Vučković. 1350.88 Naknada za umanjenje životne aktivnosti se utvrđuje uzimajući u obzir stepen invaliditeta. 91 O okolnostima od kojih zavisi odmjeravanje ove naknade opširnije: O.6. tako i za izvjesne buduće duševne bolove. br. D. 9-10/92. jačinu i trajanje posljedica89. op. 90 Vrhovni sud Hrvatske.82 Međutim.85 Umanjenje životne aktivnosti treba razlikovati od umanjenja radne sposobnosti. Naknada štete. 87 I. Filipović. str.. 86 Prije donošenja ZOO sudska praksa ih je često izjednačavala. nego su sastavni dio trajnih. Medić i H. Uloga medicinskih vještaka u parnicama za naknadu nematerijalne štete.84 Za dosuđenje pravične naknade potrebna je stabilizacija zdravstvenog stanja oštećenog odnosno da je njegovo liječenje završeno.. ali u slučaju postojanja smanjenja životne aktivnosti ne mora nužno postojati i tjelesno oštećenje ili invaliditet. 41. 83 N: Mrvić-Petrović. zbog prisilnog mirovanja ili kretanja uz pomoć druge osobe) jer se ove nelagodnosti i pojačani napori uzimaju u obzir kod naknade za fizičke bolove. Komentar sudske odluke o odmjeravanju pravične novčane naknade za duševne boli.. 82 Te posljedice neposredno utiču na kvalitet života oštećenog.Dakle.ZOO ne propisuje koliko bi duševni bolovi trebali trajati da bi bili osnova za dosuđenje naknade i rješenje tog pitanja je prepustio sudskoj praksi. 107-108. 15291539. Tajić. 44. Pravni život.83 Stalni ili povremeni bolovi koji nastupaju pri obavljanju pojačanih napora u svakodnevnom životu. a kada je izvjesno da će ovi duševni bolovi trajati i u budućnosti.. Kada postoji tjelesno oštećenje ili invaliditet postoji i smanjenje životne aktivnosti. značaj povrede. str. Naknada buduće nematerijalne štete.90 kao i cijeli niz drugih okolnosti na koje su ukazali sudovi prilikom donošenja odluka. I. Gž-1919/79 od 31.22. ne mogu predstavljati samostalni osnov za naknadu neimovinske štete. 88 I.. str.1979.1994. te se utvrđuje na drugi način nego šteta za pretrpljene bolove zbog umanjenja životne aktivnosti.81 Satisfakcija za pojačane napore dosuđuje se oštećenom kad su poslije dovršenog liječenja ostale takve posljedice koje znatno utiču na normalan život i rad oštećenog kroz duže vrijeme ili doživotno i iziskuju ulaganje pojačanih napora. Crnić. Crnić. 85 Vrhovni sud Republike Hrvatske. štetnih posljedica po zdravlje oštećenog zbog kojih je došlo do umanjenja njegovih životnih aktivnosti.. 89 Duševni bolovi zbog smanjenja životne aktivnosti moraju trajati odnosno postojati neko vrijeme.176.988/93-2 od 9. 81 11 . str.. ovaj oblik štete obuhvata veoma širok dijapazon oštećenja na psihičkom i tjelesnom području oštećenog.87 Pravo na naknadu po ovom osnovu ima oštećeni i onda kada duševni bolovi nisu isključivo posljedica tjelesne povrede već bolesti. op..10. te dob i zanimanje oštećenika..str. str.

93 Sam iznos naknade zavisi od prirode i težine svih trpljenja oštećenog vezanih za ovaj vid štete. O tome: I. Prema tome.. iako preglede bolesnika nakon povreda obavljaju neurolozi i hirurzi. Petrović. 46.. 95 O tome vidi: I. Zečević. str. Kaladić. str. str. povećane potrebe.10. Uloga medicinskih vještaka u parnicama za naknadu nematerijalne štete. kod oštećenog izaziva jači stepen duševnih bolova . 6/00. cit. odnosno mali procenat invaliditeta ne opravdava dosuđivanje naknade za umanjenje opšte životne aktivnosti. Petrović. br. U takvom slučaju oštećenom pripada naknada samo za trpljenje zbog smanjenja životne aktivnosti do koje je došlo zbog radnje štetnika. Hrvatska pravna revija . Rev-2449/97 od 8. 1996. 138.. Naime. op. Naknada štete. u pravilu. Stojaković.95 96 Veći procenat smanjenja životne aktivnosti . Stojaković i M. str.1997.97 Na sudu je da ocijeni kakav značaj imaju i ostale bitne okolnosti od kojih zavisi određivanje pravične naknade. Crnić. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. po prirodi stvari. Zagreb. 1/87. Razumljivo je da vještaci prilikom utvrđivanja umanjenja životne aktivnosti igraju ključnu ulogu i vještačenjem se moraju utvrditi sve posljedice zbog kojih je normalna aktivnost oštećenog ograničena ili otežana. između ostalog. 99 B. Procenat umanjenja životne aktivnosti kod višestrukih tjelesnih povreda ne može se utvrditi prostim mehaničkim sabiranjem i ne predstavlja jedino mjerilo relevantno za određivanje naknade. str. 6/06.92 Umanjenje životne aktivnosti utvrđuje se na osnovu rezultata medicinskog vještačenja. Beograd. Opisivanje i stupanj smanjenja životne aktivnosti u vezi s pravičnom naknadom za duševne boli . zadatak vještaka je da precizno opiše u čemu se sve sastoji umanjenje životne aktivnosti. 92 93 12 . 97. str. imajući u vidu najrazličitije aspekte ovog pitanja kako u pogledu subjektivnih okolnosti. povjeravaju vještaku neuropsihijatru. Krsmanović i N. 96 Pokušaj stvaranja kriterijuma vidi kod: D.). a nije dovoljno utvrditi samo procenat umanjenja. 97 Analogno i Vrhovni sud Srbije. 77. Glasnik pravde. te da objasni jačinu i trajanje posljedica (da li se radi o privremenim ili trajnim)98 i tome slično. a to opravdava dosuđenje većeg iznosa dosuđene naknade. T. 2000.94 Vještaci u svom nalazu i mišljenju. J. Osnove sudske medicine za pravnike. Škavić i suradnici. str. 1350-1351. Marković. Ova vještačenja se.. koji se. odnosno koja su sve ograničenja koja trpi oštećeni (neophodnost ulaganja posebnih fizičkih napora. tako i objektivnih pokazatelja. Sigurno je da bi u budućnosti na osnovu savremenih medicinskih saznanja i dostignuća trebalo pokušati pronaći što egzaktnija i objektivnija mjerila kako bi se praksa u ovom dijelu što je moguće više ujednačila. vještacima je ostavljena sloboda da na osnovu svojih kriterijuma određuju ove procente što neminovno dovodi do nejednakog tretiranja oštećenih lica . a koje može samo uz povećane napore. 94 U tom smislu ide i zaključak broj 19 sa Savjetovanja u Ljubljani.19. Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti.mogućnost bavljenja slobodnim aktivnostima itd.260-261. treba da se izjasne o stepenu invalidnosti. str.. Odmeravanje naknade nematerijalne štete. Psihički poremećaj manjeg značaja (koji sam po sebi prestaje). 98 Opširnije: Z. 281-289. zatim da opiše koje životne aktivnosti oštećeni uopšte ne može ostvarivati.aktivnosti ili je pak zbog eventualnih ranijih oboljenja ta aktivnost već bila smanjena. izražava u procentima i u pogledu toga u praksi postoje različita mjerila. br. br.99 Šire: Z. po pravilu.

71-72. nagrđenje. Naruženje Naruženje104 bi se moglo definisati kao narušavanje dotadašnjeg spoljašnjeg izgleda ili sklada tijela odnosno dijela tijela oštećenog ili kao narušenje neke tjelesne funkcije. Petrović i A.5. str. Naknada nematerijalne štete zbog unakaženosti. br. br. Rev-2547/86 od 24. Z. sažaljenje ili druge negativne reakcije.Problem i ovdje može da se javi kod privremenih ili trajnih stanja oštećenog bez svijesti.102 Pravosnažna presuda o naknadi štete zbog umanjenja životne aktivnosti može biti izmijenjena ako se u međuvremenu pogorša zdravstveno stanje oštećenog . str.4. Crnić.1987. – v. Rev-283/08 od 6. 103 Vrhovni sud Srbije. str. Pri tome se subjektivne osobine “ Za priznavanje naknade za duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti potrebno je postojanje svijesti oštećenoga da je njegova životna aktivnost smanjena kao i postojanje duševnih boli zbog takve situacije” – Vrhovni sud Hrvatske. Oblici nematerijalne štete i kriteriji za odmjeravanje pravične novčane naknade. odl. 106 Reakcije okoline na naruženost nisu uslov za priznanje ovog oblika štete. 103 2. Deliktna odgovornost i naknada štete. Međutim. Pravo. Pregled sudske prakse. već su to duševni bolovi koje oštećeni zbog toga trpi. Cigoj. Tendencije u razvoju građanske odgovornosti i njihov uticaj na osiguranje.100 mada mu je objektivno umanjena životna aktivnost. 10/86. Radovanov. br. br. kao posljedica pretrpljene povrede. odnosno na njegovo psihičko stanje u cjelini. Prilog Naše zakonitosti. 100 13 . 36. Kosić.101 Smatramo da i ovako specifično stanje svijesti treba normirati kako bi se za njega mogla dosuditi adekvatna naknada. teorija i praksa. estetsko oštećenje i sl. Bilten Vrhovnog suda Federacije BiH. br. Rev-502/76 .2001. ali se to mora imati u vidu kao dodatni faktor koji oštećenom uvećava duševne bolove.95-96. primjetnost. 101 Vidi kritiku ovog stava kod: S. jer se u takvom slučaju radi o novoj šteti.1/01.3.2008. kada on nema pravo na naknadu po ovom osnovu.106 već se uzimaju u obzir i subjektivna mjerila o uticaju svih elemenata (izmijenjena spoljašnjost. 968. 104 ZOO upotrebljava termin naruženost. obim itd) na psihičku ravnotežu oštećenog. B. str. samo naruženje ne daje osnovu za dosuđenje novčane naknade. imajući u vidu svrhu naknade. kozmetički defekt. 78/08. str. 102 Vidi presudu Vrhovnog suda Srbije. 62. str. Novi Sad. Pravo na novčanu naknadu po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti ima i lice kod koga je ovo umanjenje bilo privremeno. 155. Rev-241/00. Suprotan stav : Vrhovni sud Federacije BiH. 4/01. Naša zakonitost.105 Osnov za priznanje novčane naknade za naruženost nije samo u tome da li i u kojoj mjeri izmijenjena spoljašnost oštećenog izaziva u okolini gađenje. 105 I. 1325. od 14. 2001. 6/82. 32. br. Vještak.To će biti u slučaju ako je ono bilo jačeg intenziteta i dužeg trajanja ili ako to posebne okolnosti opravdavaju. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. dok se u praksi osim tog izraza upotrebljavaju termini unakaženost.2.

kojim žele da ukažu da se ne radi o takvim promjenama koje se traže za postojanje naruženosti. već o manjim promjenama.6. Z. str. 111 Vrhovni sud Slovenije.1969.113 Nije potrebno da je zbog toga prouzrokovana nesposobnost za rad i da to smeta budućem napredovanju oštećenog. 107 14 . Neka sporna pitanja iz oblasti naknade nematerijalne štete de lege lata i de lege ferenda. 62-63. Petrović i M. cit.oštećenog uzimaju u obzir u razumnoj mjeri. postoje uobičajena životna mjerila prema kojima se ovo procjenjuje117. naknada štete i osiguranje. 109 Uporediti: I Velić.61. Naruženost ne mora da izaziva gnušanje okoline. str. 1350. Radovanov.114 Novija sudska praksa s pravom sve više insistira na subjektivnim mjerilima naruženja. Ukoliko tjelesni izgled i/ili njegove funkcije budu drastično promijenjene nastaje kvalitativno novi doživljaj tog novog stanja. ZOO. a ne o naruženosti111). Gž-1351/69 od 10. ako je šepavost tako upadljiva da s obzirom na dob i pol oštećenog izaziva sažaljenje ili slične negativne reakcije okoline zbog čega oštećeni trpi duševne patnje – Vrhovni sud BiH. 118 Prema I. a treba da daju i opis i karakteristike naruženosti. Bilten Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. II Ips 115/83 od 14. 29..107 Analogno izloženom. vještaci bi trebali da se izjasne i o tome kakva je bila slika stanja prije. str. Zlatibor. pojam naruženosti prema sudskoj praksi obuhvata i šepavost kao posljedicu tjelesne povrede. Negativne tjelesne povrede biće praćene negativnim emocionalnim doživljajima. 2008. 114 O tome : O. Zaključak broj 8 sa Savjetovanja u Ljubljani. 511. Kosić. 113 G. te trajanje naruženosti i mogućnost njenog otklanjanja adekvatnim medicinskim tretmanom.1983 godine. Stanković . str.. str. 273. 116 U sudskoj praksi se naruženost dijeli u tri kategorije: naruženje jakog stepena. 2/05. br. Neimovinska šteta i naknada neimovinske štete u teoriji i sudskoj praksi (II dio). op. Crnić. ali smatramo da takvo ublažavanje kriterijuma ne treba prihvatiti. 74. str. op.145. br.Sudovi nalaz i mišljenje vještaka treba da cijene kritički imajući u vidu estetske i kulturne običaje sredine u kojoj živi oštećeni.. 117 U nekim slučajevima vještaci koriste termin kozmetički defekt. A. Blagojević.116No. Takođe. korisno je da oštećeni u dokaznom postupku u spis priloži fotografije na kojima se vidi stanje prije štetnog događaja i poslije njega – v.109 O naruženosti govorimo samo u slučaju kada se radi o trajnim izmjenama spoljašnosti oštećenog i o takvim defektima koji bi kod većine ljudi prouzrokovali osećaj nelagode pred drugim licima110 (kod privremene naruženosti u toku liječenja se radi o nelagodnostima i eventualnoj zabrinutosti za ishod liječenja. I staklena proteza na oku bez obzira na svoju savršenost predstavlja uvijek naruženost. zatim uticaj na psihičko stanje oštećenog. 1/87. Crniću. cit.. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. pa stoga oštećenom pripada naknada štete i po tom osnovuVrhovni sud Hrvatske .. 62. Pravni savjetnik. cit.1986. I. 115 J.u B. op. Naknada štete. ocjena da li postoji nematerijalna šteta u vidu duševnih bolova zbog naruženosti108 donosi se na osnovu objektivnih i subjektivnih kriterijuma.12. naruženje srednjeg stepena i naruženje lakog stepena – v. 112 Tjelesni integritet i njegov emocionalni doživljaj nalaze se u stanju dinamičke ravnoteže. a kakva je nakon nastanka štete 118. str. Rev-167/86 od 11... 112 I: Crnić.. 110 Primjera radi.str. Pravo fizičke osobe na popravljanje neimovinske štete.115 Ne postoje medicinski objektivizirani kriterijumi na osnovu kojih vještak može odrediti stepen naruženja. u Izmena Zakona o parničnom postupku. 108 Član 200. Uloga medicinskih vještaka u parnicama za naknadu nematerijalne štete. str. Šćepanović. br.Promjene koje nastaju u toku liječenja se ne uzimaju u obzir. 38. str. Salma. 1/87...7.

11/ 86.str. a time i duševne bolove. a vještak utvrdi da bi se naruženost mogla ukloniti plastičnom operacijom.126 Posebno pitanje je kako treba da postupi sud kada oštećeni zahtijeva naknadu za naruženost. utvrdi adekvatnu satisfakciju. Naknada nematerijalne štete nastala telesnom povredom. mjestu gdje se naruženost nalazi (jasno je da veću naknadu treba odrediti licima koja ne mogu prikriti naruženje. te kakav je uticaj tog trpljenja na njegov psihički život. jer kod nekih profesija su jači duševni bolovi zbog vidljivih naruženosti (glumci. nema osnova za dosuđivanje naknade. 1135-1138. uprkos naruženju. odnosno njenog emocionalnog sklopa. Sada sve više dolazi do ujednačavanja. 121 Poželjno je da i sam sud stekne neposredan utisak o posljedicama naruženja oštećenog lica. oštećeni ne trpi psihičke bolove. ako se ono nalazi na onom dijelu tijela koje je izloženo pogledima drugih). Takvo naruženje se ipak može vidjeti na nekim mjestima (bazeni. br. str. Utvrđivanje novčane naknade za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti. 47. I još nešto kod ovog vida štete treba imati u vidu.119 Ukoliko je psihičko stanje oštećenog takvo da nije sposoban da shvati značaj naruženosti. i tome slično. koji im pomaže da utvrde pravičnu novčanu naknadu za ovaj vid štete. plaže) ili pred određenim licima. 29. pa se sa osnovom može smatrati da će to kod oštećenog izazvati nelagodu. ustaljenost i intenzitet ovih bolova koji su posljedica naruženja.Mišljenja smo da je tada potrebno utvrditi da li se prilikom ove hirurške intervencije radi o zahvatu kojem bi se po Z. Petrović. Prema zaključku sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske od. manekeni).2002. Smatramo da to oštećenom treba priznati ako je medicinski opravdano i to kao sastavni dio troškova liječenja (materijalna šteta).11. 119 120 15 . 126 Pitanje je i da li oštećeni ima pravo na naknadu troškova estetske operacije.. jer sud neće dosuditi satisfakciju ako utvrdi da. ali nema sumnje da oni u slučaju naruženosti postoje.Vještak. Pravo fizičke osobe na popravljanje neimovinske štete. 122 Sudovi bi mišljenje vještaka trebali smatrati tek jednim. o polu123 i starosti124 oštećenog lica.125 zanimanju naruženog lica. bez izlaganja oštećenog daljim neugodnostima i u tim prilikama bila bi svakako nužna i saradnja vještaka.. imajući u vidu vještakov nalaz. cit. naravno ukoliko je to objektivno moguće. 125 U razumnoj mjeri treba razmišljati da se naruženost prikrije odjećom ili kozmetičkim sredstvima. s druge strane. na primjer. pol oštećenog... Pravni život. op. brak i životno napredovanje od osobe koja je u godinama i koja je riješila egzistencijalna pitanja – v. Stojaković. ni tada nije isključeno pravo na naknadu.Svakako centralno pitanje pri vještačenju ovog vida štete je ipak to da li oštećeni trpi duševne bolove zbog naruženosti. 123 Nekada se veći iznos naknade dosuđivao djevojkama..122 Kod donošenja ove odluke treba voditi računa i o drugim relevantnim okolnostima svakog konkretnog slučaja. Petrović. 121 Nauka nema metoda za egzaktno mjerenje psihičkih bolova koji su posljedica naruženosti. a on bi imao pravo i na naknadu za eventualno pretrpljene fizičke bolove. I. kojoj dolazi u pitanje posao. B. Crnić. No. Stojaković i M. s jedne. ne utiče na visinu naknade po osnovu naruženja – v. str.120 Emocionalni doživljaj naruženosti zavisi uglavnom od dubine organskog i funkcionalnog deficita. pjevači. sam po sebi.odnosno dok ne nastupi stanje koje se može smatrati trajnim. pa je dužnost suda da ocjenom stepena naruženosti. Zbog toga naruženje ne treba ni procjenjivati prije detaljno sprovedenog liječenja. te od strukture. istina bitnim elementom. dakle. Dostignuti razvoj plastične i rekonstruktivne hirurgije omogućava da se skoro svako naruženje može otkloniti ili bar značajno ublažiti. kao. 28. 124 Drugačije će reagovati osoba kojoj je zbog tog defekta uskraćena ili ugrožena životna egzistencija. str. mora ustanoviti postojanje.Tek poslije ovog utvrđenja može se odlučiti o pravu na novčanu naknadu.44 Opširnije: Z.

medicinski vještaci imaju ključnu ulogu u utvrđivanju oštećenja zdravlja koje je prouzrokovalo fizičke bolove. cit.1996. jer će jedino on.131 Pravo na naknadu zbog naruženosti pripada samo neposredno oštećenom licu. cit.129 Inače. strah. a ne i njegovim srodnicima. op.1. str. 131 Analogno i Vrhovni sud Republike Slovenije. uz objektivne opise koje su dali somatski ljekari. Stojaković i M. zavisno od oštećene regije. opis promjena na tijelu oštećenog može adekvatno da uradi samo stručnjak odgovarajuće struke. a ne samo zbog naruženosti. op. 128 Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.navedeno prema: N. Zaključak U parnicama za naknadu nematerijalne štete.. naruženost i tome slično. Stvarna nevezanost suda od mišljenja vještaka u praksi je veoma sužena.105.. 1/87. To znači da se u određenim slučajevima naruženost može uzimati u obzir (sa različitim posljedicama) pri utvrđivanju oba navedena vida nematerijalne štete. str. pa zbog toga trpi duševne bolove. 48. D..1996. onda je u pitanju šteta zbog umanjenja životne aktivnosti. 127 16 . Tajić. 129 Tako i Z. samo zbog toga što je odbio da se podvrgne određenim medicinskim zahvatima. moći da ocijeni šta naruženost za tu osobu zaista predstavlja. 127 U ovakvim situacijama bi se mogao primjeniti zaključak broj 17 sa Savjetovanja u Ljubljani :” Neće se smatrati da je oštećeni svojim ponašanjem doprinio povećanju štete odnosno da je spriječio njeno umanjenje.130 Ukoliko naruženost dovede do toga da oštećeni vrši određene aktivnosti uz pojačane napore ili u ograničenom obimu (ograničenje glumice pri izboru uloga). Mihajlović. str. oftalmolog. poželjno je da takvu osobu vještači ljekar neuropsihijatar. cit. Stojaković. ali bi se eventualna naknada u tom slučaju mogla dosuditi samo u okviru naknade za duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti.75. str. Pri tome treba imati na umu da ista naruženost ima različitog duševnog odraza na različite ličnosti. ortoped itd.. upoznavajući ličnost sa svih aspekata. Da bi se dala odgovarajuća ocjena psihičkih patnji. ako po mišljenju vještaka nema naruženosti. izmjene fizičkog izgleda lica.56. Nema sumnje da je to moguće. umanjenje životne aktivnosti. 3. Prilikom vještačenja je potrebno postići punu saradnju suda i vještaka kako bi se postigao krajnji cilj . Ips 368/94 od 17.redovnom toku stvari podvrgao svaki čovjek bez rizika od štetnih posljedica.utvrđivanje istine u svakom konkretnom slučaju. Petrović.. str. kao što su specijalista sudske medicine. kao što je već izloženo. br. op. hirurg plastičar.. Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti. 130 B. jer za neprihvatanje njegovog nalaza i Ovakav je stav i Vrhovnog suda Republike Slovenije-II Ips-432/94 od 25. ukoliko se ne radi o liječenju kome bi se svaki čovjek po redovnom toku stvari podvrgao bez rizika od štetnih posljedica samog liječenja “. 107.128 Ovdje može da se postavi i pitanje da li oštećeni može imati duševne bolove zbog npr. Medić i H.1.

a sudovi moraju koristiti svoja ovlašćenja da rukovode vještačenjem i da traže objašnjenja u vezi sa datim nalazom i mišljenjem. kako bi potpuno i istinito utvrdili sve sporne činjenice od kojih zavisi osnovanost tužbenog zahtjeva. satisfakcija za povrijeđenog. što veoma otežava rad sudova u nastojanju da utvrde istinu u svakom konkretnom slučaju. a time i visina dosuđene naknade. kada se ima u vidu stepen njihovog medicinskog obrazovanja.mišljenja treba dati veoma ubjedljive razloge. ujednačavanje kriterijuma bi u svakom slučaju pomoglo da se ostvari svrha naknade pred sudom. jer se u praksi često susrećemo sa različitim subjektivnim procjenama u nalazima i mišljenjima vještaka. a to sudije teško mogu učiniti. te ostale krucijalne činjenice za presuđenje. Od vještaka u ovim parnicama ne treba očekivati ni previše ni premalo. Banja Luka IMPORTANCE OF THE EXPERT` S REPORTS IN LITIGATIONS FOR THE COMPENSATION OF 17 . Svakako da bi u budućnosti trebalo učiniti sve da se odrede zajedinčki kriterijumi koji bi omogućavali da se na što objektivniji i pravedniji način utvrdi karakter povreda. D Judge of the Constitutional Court of the Republic of Srpska Law College. Pan – European University. Isto tako. oni treba da imaju mjesto u postupku koje im po zakonu i pripada. a ne da on postigne neke lukrativne ciljeve koji su nespojivi sa intencijama društva u ovoj oblasti. Duško Medić. Ph.

But the experts must get all and precise information and instructions about the damages from the court and from the other subjects.NON – MATERIAL DAMAGE Summary In the litigations for the compensation of non – material damage. in accordance with medical standards. Experts don`t give opinions about the amount of damages. 18 . They get information. because that is the assignment of the court. about the types and the consequences of the injuries. experts (especially medical profession) have a very important role. That is the most inportant question in the work of expets in litigation proceedings.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->