P. 1
Miodrag Dimitrijevic-Nikola Pasic

Miodrag Dimitrijevic-Nikola Pasic

|Views: 95|Likes:
Published by Natasa Jovic

More info:

Published by: Natasa Jovic on Aug 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

NIKOLA PA[I] U HODU ISTORIJE

Miodrag DIMITRIJEVI]

NIKOLA PA[I] U HODU ISTORIJE

KREATIVNA RADIONICA Kru{evac, 2004.

PREDGOVOR

U istoriografiji, kwi`evnosti i drugim prate}im umetni~kim i nau~nim sagledavawima realnosti `ivota, Isto~na Srbija, ili u u`em smislu Timo~ka Krajina, bili su kao geoetni~ki i istorijski prostor nepoznati, pomalo misti~ni i, svakavo, zapostavqeni. No takav utisak mo`e da va`i za vreme kada su razni istra`iva~i, nau~ni radnici, putopisci, istori~ari upravo konstantovali da Timo~ka Krajina, odnosno weni stanovnici, ne poznaju svoju pro{lost, pa, stoga, nemaju nikakvu tradiciju. To, naravno, nije ta~no jer ne postoji stanovni{tvo bez svog usmenog i pisanog se}awa i takva amnezija je i fizi~ki nemogu}a. Sredinom devetnaestog veka kao da su sve rezerve politi~kog ume}a bile na prostorima centralne Srbije istro{ene, obeshrabrene posle mnogih pobuna ~ije je slamawe donosilo uvek istu pouku: obrenovi}evski re`im uprkos svemu zna {ta radi i zna {ta je najboqe za srpski narod i dr`avu. U takvoj klonulosti pojavquje se jaka struja politi~ara iz Isto~ne Srbije, zapostavqene kao daleke i tamne provincije sa nekakvom „Vr{kom ^ukom“ (em „vr{ka“, nije ni vrh, em „~uka“, obi~no brdo, neka neva`na kota na isto~noj granici), koja je u isto vreme, kada je prime}ena tabula raza istorije ovih predela,
5

a nakon we. te{ko je pomisliti da Pa{i} nije na{ najve}i politi~ar novijeg doba. bez ikakvih argumenata. nije mogao i nije ni smeo da odstupi od svoje politike jer bi i druga re{ewa donela ista. mo`da. stradawa. a Austrougarska je uzimala tu|e. izgleda da dileme ne mo`e biti. te{ko je poverovati da bi se jedna tako nasilno uve}ana Austrougarska. nije mogao da uti~e na budu}a zbivawa. U takvu zajednicu mogu da poveruju samo oni koji. da je u wegovo vreme Srbija postala austrougarska provincija. veka. po pravu trenutno ja~eg. Tadawi rezultati mogu se uporediti sa najve}im dometima snage {irewa sredwovekovne srpske dr`ave. veka u~estvovali u stvarawu novije istorije srpske i jugoslovenske dr`ave. Pored toga. a mo`da i ve}a. sa svojim nepresu{nim apetitom prema biv{im turskim provincijama. Pri tom nije ni potrebno da se previ{e nagla{ava da je na kraju tog niza povezanih li~nosti – Nikola Pa{i}. koje su stranom turskom silom bile naru{ene po~ev od 14. ta~na ocena da je i on krivac za stradawe verasajske. krenuo drugim putem. i prvim decenijama 20. Pa{i} je to znao i ose}ao i ma koliko da je u svom umnom oku video velike i krvave budu}e `rtve. ili je. odr`ala i bez otpora Srbije. 6 . i avnojevske Jugoslavije. po uzro~no posledi~noj vezi. Kako se istorija na{e dr`ave pred na{im o~ima na dramati~an na~in ponavqa i kako Pa{i} posle 1926. smatraju da su `rtve uvek pravi krivci. kao i mnoge nekada{we dr`ave u wenom sastavu. smatraju da je Srbija izazvala prvi svetski rat i koji. Stoga je sasvim logi~no da se u jednoj posebnoj publikaciji ustanovi hronolo{ki niz sastavqen od li~nosti i wihovog okru`ewa koji su u drugoj polovini 19. Razlika je o~igledna: Srbija i Crna Gora su u balkanskim ratovima osloba|ale delove svoje nekada{we teritorije. a koje su po nekoj neminovnosti obnovile svoju izgubqenu dr`avnost. g.stvorila novu poletnu silu cele Srbije. name. Da je Pa{i}. posle neuspeha u spre~avawu secesije republika biv{e SFRJ i novih sli~nih pretwi i opasnosti.

najboqe pristaje – „kraq demokratije“ (nisam siguran da taj naziv u obimnoj gra|i i literaturi o Pa{i}u nije upotrebio i neko drugi) neka ova kwiga bude jo{ jedan. ne bi nikada dozvolio da Srbija bude usamqena u me|udr`avnim odnosima svoga vremena. Autor 7 . Zar nije vreme da se malo boqe upoznamo i sa istorijom wegovog zavi~aja i da bar naslutimo {ta je on podario Pa{i}u. U Zaje~aru.“ Drugi se uglavnom sla`u da u novije vreme nemamo dr`avnike takvog zna~aja. {tampana u okviru ~lanka o mom fewtonu o Nikoli Pa{i}u: „No. kakav takav doprinos op{te izra`enej konstataciji o zna~aju Nikole Pa{i}a. februara 1995. 1999. g. i 20. od kojih }u pomenuti samo jednu od strane dr Dragoquba Petrovi}a koja je u listu „Timok“ od 3.U `eqi da se ~itaoci sami odrede prema velikanu na{e politike. iz novih uglova. zaslu`uje nove poglede. Posebno zbivawa na tlu Timo~ke Krajine u smeni 19. dr`avnik Nikola Pa{i}. veka.“ Zameraju}i da je „suvi{e apologizirana li~nost Pa{i}a“ sam Petrovi} je izrekao ocenu koju su na svoj na~in izrekli mnogi autori: „Kao dugogodi{wi istra`iva~. 30. pogotovu wegovo vreme. mo`da. 09. verujem da na{ zemqak. za koga se slu~ajno u toku stvarawa ove kwige pojavio termin koji mu. istori~ar i pravnik. Pa{i}.

izgleda da je severni deo Timo~ke Krajine izazvao posebno jake udare Bugara koji su uz Dunav i Savu prodirali duboko na zapad.“ Da li je Borna hrvatski knez ili je to postao posle preseqewa iz daleke Timo~ke Krajine.) krajeve pre{li.NA PO^ETKU BE[E – SEOBA U vreme kada su bra}a ]irilo i Metodije. Brani~evaca i Timo~ana. ve} obavili svoju misiju ustanovqewa sveslovenskog kwi`evnog jezika i pisma. godine opisao susret dva slovenska poslanstva. a mo`e se naslutiti da je bila ve}ih razmera.1 On je 818. srpsko – bugarski. Poslanici Timo~ana. Zna se da je Borna bio u dobrim odnosima sa 9 . Bornu. je istovremeno i po~etak lokalne istorije Timo~ke Krajine. Znamo da su seobe iz severnog dela Timo~ke Krajine izazvali me|uslovenski. Mada je prevlast bugarskog oru`ja i posle smrti hana Kruma 814. bugarsko – slovenski i bugarsko – vizantijski razdori i ratovi. istori~ari nisu ustanovili. Prvi pomen Timo~ana datira iz IX veka nove ere u zapisu frana~kog letopisca Ajnharda.p. seoba stanovni{tva sada{we severoisto~ne Srbije jo{ uvek nije bila zaboravqena. Istovremeno Ajnhard je zapisao da su Timo~ani i Gudu{~ani „nedavno iz zajednice s Bugarima otpali i u na{e (frana~ke – prim. visoki dostojanstvenici na vizantijskom dvoru i u~eni filozofi. po tuma~ewu Svetislava Prvanovi}a zastupali su pred frana~kim kraqem kneza Timo~ana i Gudu{~ana (Ku~ana). sa frana~kim kraqem Ludovikom. Ta seoba. na hrvatske prostore. godine bila izra`ena na gotovo celom balkanskom prostoru.

vaqda samo gorwi vojno–stare{inski sloj. Ako je seoba Timo~ana i Ku~ana bila izvesna. ali ne svi. a brojniji Timo~ani (Ajnhard ih naziva timo~ki narod – timocianorum populorum) prikqu~uju se Qudevitu. osobito Ferdo [i{i}.Francima kojima je pomogao da slome panonske Hrvate i Qudevita Posavskog. ponovo vra}a ili naseqava novim `iteqima. bez obzira kojih je razmera bila. Jiri~ek tako|e smatra da su se Timo~ani iselili.“ Procewuju}i daqe Ajnhardov zapis Prvanovi} zakqu~uje da su se Ku~ani priklonili Borni i Francima i zadr`ali se „izme|u Velebita i Male Kapele“. mnogi detaqi iz Ajnhardovog zapisa ukazuju da je Timo~ka Krajina bila oduvek kraji{te sa nestalnim naseqima ~ije se stanovn{tvo ~esto rasipa. da su se Timo~ani – on samo o wima govori – stvarno iselili. Kuda? „Negde bli`e me|ama frana~kim odnosno Qudevitovoj oblasti. Ku~ana – sada varo{ica Ku~evo (ime joj je nastalo od rimskog naziva Guduscum)2. Za uzvrat Franci su wemu pomogli da dalmatinsku dr`avu razgrani~i sa romanskim gradovima u primorju. Svetislav Prvanovi} pi{e: „Drugi pisci pak smatraju. O seobama Timo~ana i Gudu{~ana. ve} jedan wihov deo. 10 . tj.

a nadaqe je granica i{la preko planine Ku~ajna (danas Ku~ajske planine). Po svemu sude}i Timo~ka Krajina je.3 Pre toga ona je pripadala bugarskom carstvu u vreme Stracimira i zauzimala je odgovaraju}e prostore vidinske mitropolitije. uz pomenute oblasti koje se ve} od XVI veka nazivaju Crna Reka. kwa`eva~ki. Zahvaquju}i istra`iva~u dr Du{anki Bojani}-Luka~ mo`e se zakqu~iti da su za kraji{ta. Oni vlahe i vojnuke koloniste tretiraju kao socijalnu kategoriju i rukovode se pri tome wihovim vojni~kim slu`bama koje ih odre|uju kao takve. kao etni~ki prostor u najve}oj meri i trajno ustanovqena u XVI veku. O tome dr Du{anka Bojani}-Luka~ u ~lanku Negotinska Krajina u vreme turske vladavine – na osnovu izvora iz XV i XVI veka (Glasnik etnografskog muzeja. varo{ Pore~je (Pore~) pripada smederevskom sanxaku. 1968-1969) pi{e: „Turski izvori kojima raspola`emo nisu eksplicitni u pogledu etni~ke pripadnosti stanovni{tva Negotinske Krajine i Kqu~a. u ~emu i povratni{tvo iseqenih ima zna~ajnu ulogu.CRNA REKA ILI TIMO^KA KRAJINA Sada{wa Timo~ka Krajina (zaje~arski. 31. a u XV veku se javqa pod imenom Timok. a od sredine XVI veka i Kladovo (Fethislam) i Krivina. Zapadne granice ove oblasti bile su na obali reke Pore~. posle mnogih raseqavawa i doseqavawa. Suo~eni sa – u 11 . Vini{nica i Klivje kao vojnoadministrativna oblast vidinskog sanxaka. i 32. Crna Reka. negotinski i borski okrug) postoji kao neadministrativni pojam. smatrane i nahije Svrqig i Bawa (Soko Bawa).

povratak iseqenog i naseqavawe novog stanovni{tva nisu nikada prekidana. Po ocenama dr Du{anke Bojani}-Luka~ tim seobama bili su skloni vlasi. iz smederevskog sanxaka u kome se turska vlast sporo stabilizovala. Stanovni{tvo Timo~ke Krajine. ali i svi drugi koji su te`ili istupawu iz rajetinskog zemqoradni~kog statusa da bi izbegli veliki broj poreskih obaveza. pripadnici nomadsko – sto~arskog stale`a. Kasnije se struja iseqenih vra}a natrag u srpsko – rumunskim simbiozama ili u posebnim etni~kim grupacijama. dr Du{anka Bojani}-Luka~ navodi da su pripadnici vla{kog stale`a u Crnoj Reci bili „u ve}ini. a mawe iz severozapadne Bugarske. i iz Vla{ke. formiran temi{varski beglerbegluk zbog povoqnih uslova `ivota i povlastica (starosedela~ko stanovni{tvo se kao posle svake turske vojni~ke pobede u velikoj mera razbe`alo). skloni smo pretpostavci da su kolonizirani vojnuci i vlasi. 42. g. razvejavano je na sve strane iz raznih razloga. Nova masovnija iseqewa krenula su na sever kada je te`i{te novih turskih osvajawa prene{eno na prostor Rumunije i kada je 1552. Zapa`ene su masovne pojave prelaska preko Dunava. sa~iwavali naj{iri sloj stanovni{tva koji se bogatio do{qacima i doseqenicima iz susednih oblasti. smederevskog i zvorni~kog sanxaka.“ U ~lanku „Zaje~ar i Crna Reka od XV do XVIII veka“. naro~ito begunaca iz vidinskog. Svi ti elementi (dr Du{anka Bojani}-Luka~ smatra de su oni bili prete`no srpske.ovom pogledu – oskudnim izvorima.“ Nova iseqewa. Glasnag Etnografskog muzeja. br. ta~nije Crne Reke. srbijanski vlasi“ – preseqenici iz smederevskog i kru{eva~kog sanxaka koji su ove polupuste oblasti naselili izme|u devedesetih godina XV veka i tridesetih godina XVI veka. rumunske i bugarske naro12 . jer je timarski re`im bio stabilan a spahije ekonomski zainteresovane da im se raja ne iseqava sa timara. etni~ki Srbi. zbog nepovoqnih uslova pod kojima je `iveo rumunski seqak.

a to su granica i zbivawa na woj i oko we. g. povratcima i doseqavawem novih `iteqa. Bojani}-Luka~ navodi ubedqive pokazateqe. ova. Mada je u svom `ivotu sa druga~ijim ose}awima i misijom prelazio bezbroj puta mnoge granice. Novo te`i{te i „obe}ana zemqa“ postaje podru~je Kladova i Krivine posle izgradwe tvr|ave Fethislam. Dr D. Granica koja je imala jo{ jedno prozai~no ime – plot. Posebnost tog ose}aja proisti~e iz ~iwenice da ve}ina stanovni{tva `ivi na desetak kilometara od we. U nahiji Krivina 1587. g. isto~na za wega je ~esto bila znak qubavi. provaqivawa i raznih pogibija. ocrtavala je u svesti Timo~ana svoj vizuelni profil – visoki lanac Stare planine. kada su Pa{i}evi roditeqi bili `ivi svedoci wenog ustanovqavawa. I sam Pa{i} je vi{estruko bio vezan za wu. a 1586. oko 13. stabilizacije.000. opustelo je 57 naseqa. Ono je skoro 60 godina bilo za{ti}eno pa je sve do 1586. g. Tako turski vojni zapovednik Podunavqa Alibeg Mihaloglu uspeva da u vojnoj kampawi protiv Velikog Varadina sakupi oko 3000 hri{}ana – turski deo vojske iznosi oko 6000 ratnika.4 DUBOKI PLANINSKI KORENI Dugo vremena u sredi{tu pa`we Timo~ana bile su uvek interesantne pri~e o prostoru koji i stvara karakter svakog kraji{ta.000 stanovnika. Izgra|ena 1833. Negotinska Krajina ima 30. ona je u vreme Pa{i}evog ro|ewa 1845. nade. raseqavawima. Oko 1531.dnosti) postali su sna`an faktor turske vojne sile. godine bila nova pojava. Kada su povlastice te godine bile ukinute zapo~ela su masovna iseqavawa. U mnogobrojnim plimama i osekama stanovni{tva u pitomijim predelima Timo~ke Krajine. bilo steci{te iseqenika iz raznih krajeva. g. izazova i mr`we. straha. pla13 . g.

ali u istoj kwizi i [ar-planinu. iako privr`eni familijarnoj tradiciji. Da se u pro{losti sto~arske zajednice nisu stalno selile. Sti~e se utisak da su u ju`nim predelima u slivu Belog. Bojani}-Luka~ o pokretqivosti stanovni{tva koje se. Te`i je odgovor na pitawe: odakle ta~no. raseqewa imala prirodu privremenog ili trajnijeg uklawawa od nevoqa. Iz takvih planinskih krajeva doseqeni su u Zaje~ar i Pa{i}evi preci. Sam Pa{i} je „{opsko naseqewe“ u Bugarskoj za vreme svojih emigrantskih dana okarakterisao kao privr`eno Srbima u emigraciji. kao i duboko na jug i jugo-istok. a nisu sva takva. pre svega najvi{e bavilo sto~arstvom.nine su bez svake sumwe imale ulogu spasonosnih prihvatili{ta u vreme pogroma (zuluma). {to i nije nikavo ~udo jer jezik [opa i druge osobenosti ukazuju na srpski varijetet u isturenim isto~nim i jugoisto~nim predelima na{e zemqe 14 . U severnim delovima zaje~arske op{tine i Negotinskoj Krajini situacija je sasvim druga~ija. ali na relativno maloj udaqenosti. ve}ih ratnih operacija ili nemogu}ih uslova `ivota zbog redovnih i vanrednih poreskih optere}ewa. onda je to verovatno [opluk na srpskoj ili sada{woj bugarskoj strani. Na sli~na pitawa mnogi Timo~ani. Takva porodi~na pam}ewa.5 Ako se treba opredeliti za jednu od mnogobrojnih teorija o poreklu Pa{i}eve porodice. potvr|uju istra`ivawa D. Sam Pa{i} tome nije pridavao va`nost. Sforca6 koji je s wim boravio na Krfu pomiwe Staru planinu kao {iru oblast porekla Pa{i}evih roditeqa. Svrqi{kog i Trgovi{kog Timoka. ne znaju ta~ne odgovore jer su wihovi dedovi na pitawe o poreklu pomiwali vi{e prebivali{ta svojih predaka. „[op“) verovatnije je da je prva tvrdwa (Stara planina) ta~na. S obzirom na pogrdne epitete koje je Pa{i} dobijao od svojih politi~kih protivnika („Bugara{“. po{to je re~ o planinskom predelu. verovatno bi i u familijarnoj tradiciji bilo fiksirano jedno mesto prvobitnog `ivota. Stoga se mo`e pretpostaviti da bi sam Pa{i} saop{tio svojim biografima poreklo svoje porodice da je znao pravu istinu.

Za dana{we pojmove. Kao mesto Pa{i}evog prekla pomiwe se i Veliki Izvor. {ume. Drugi pomiwu Makedoniju kao postojbinu familije Nikole Pa{i}a. Selo Zaje~ar u XV veku ima jedva ~etrdesetak stanovnika. {iroke ravnice. kada jo{ uvek mo`emo ~uti da su mnogi. sada potpuno podivqali planinski predeli nekada bili potpuno ogoqeni. odakle je van svake sumwe najve}i Pa{i}ev politi~ki protivnik. kamenite klisure. je ipak po~ivala u pravom okeanu {uma.7 SULTANOVI POPISIVA^I U CRNOJ RECI I STALE[KE PODELE U XV VEKU Raspolo`iva literatura uputila nas je da povest Timo~ke Krajine i lanac istorijskih prethodnika Nikole Pa{i}a zapo~nemo od XV veka. To proisti~e iz ~iwenice da su naseqa bila veoma mala po broju stanovnika. moglo bi se pretpostaviti da su {ume u blizini brojnih ali malih naseqa bile potpuno upropa{}ene (ni se~a {uma nije oporezivana) i da je bilo veoma mnogo kr{evitih terena i ~estara.i isturenim jugozapadnim delovima Bugarske. posle kraqa Milana. godine slu`beno su dojahali sultanovi poreski popisiva~i. Kako ~uvawe krupne stoke i koza uop{te nije oporezivano od turskih vlasti. Posle grdnog lomatawa od Ni{a prema Svrqigu oni sa oboda planina i ivica oblasti Crna Reka nisu mogli da vide ni{ta {to ve} nisu videli – visoke planinske vrhove. Kao 15 . kako je zvani~no nazivana. a iza slede}eg brde opet to isto. Timo~ka Krajina ili Crna Reka. Jedna od mnogih slika koja se kao dominantna name}e odnosi se na zakqu~ak da su {ume iz vremena prvih obimnijih dokumenata na{eg kraja bile daleko rasprostrawenije nego {to su danas. \or|e Gen~i}. U takvo crno – zeleno prostranstvo u prole}e 1455.

predstavnici seoskih vlasti. Posebno su uz wih mogli da budu predstavnici hri{}anskog lokalnog plemstva – povla{}eni vojnuci (vojnici) – turski vojni obveznici i re|e gospodstveni sokolari koji su svoje proizvode. Vojnuci ili vojnici. nosili li~no sultanu u Carigrad. I oni su bili oki}eni raznovrsnim perjem – imali su cela krila raznih ptica na kapi. Pored medveda. {umskih mu{ica i otrovnih zmija ove goste su sa~ekivali.i sa visina tako i u ravnici oni su naseqa mogli uo~iti po visokim dimovima iz oxaka skrivenih ku}a. a kasnije i u pratwi. sanxakbegu ili sultanskim poreznicima. Na samom ulasku u Crnu Reku zbog mnogobrojnih klisura i useka prvi su ih mogli do~ekati dervenxije. Na licu mesta oni su popisivali iznose svih vrsta poreza koje je stanovni{tvo davalo lokalnom gospodaru – spahiji ili timarniku. Najve}a naseqa imaju u to vreme oko dvadeset ku}a. obu~ene sokolove i strele. mogli su biti martolozi. sanxakbegu u Vidinu i samom sultanu. Na do~eku. Zastupnici tih sela sami su nosili sve vrste poreza svom timarniku. specijalni progoniteqi rezbojnika. Ovi na{i qudi mogli su imati razna zvawa ustanovqena od turske vlasti. To je vreme kada se preko pokorenih oblasti sve ~vr{}e zatezala mre`a turskog poreskog sistema. po slu`benoj du`nosti. a wihovi gosti – popisiva~i i izaslanici sultana Mehmeda II na maslo. Sude}i prema poslu koji su obavili nisu zaobi{li ni naseqa od dve ili jedne porodice. sokolari dervenxije i martolozi bili su ipak bedna pratwa poreznicima jer su kao pripadnici najvi{eg dru{tvenog sloja 16 . divqih sviwa. Zaudarali su na sviwsku mast. Pisari su ulazili i u sela gde turska noga nije stupala. ~uvari klisura iz najvi{eg dru{tvenog sloja zvanog vojnuci. Posmatra~i su mogdi da uo~e da su i ovi sultanovi qudi bili oki}eni perjem. Takvu privilegiju su imali oni podanici ~iji je timarnik (gospodar) imao slu`bu ~uvara tvr|ave u jednom od pet utvr|enih gradova vidinskog sanxaka.

~iji su odmetnici od Turaka nazivani 17 . Nisu se selili. nesposobnostima. biti u pratwi carskih popisiva~a. Budu}i da su stalno `iveli u sedlu i po planinama ja{u}i za stokom. zanatskih usluga. Porezi u srpskoj despotovini. ako je za to bilo potrebe i ako su ih nadle`ni na vreme prona{li. Poqoprivrednici. samosatirawu i sebi~luku. neograni~ene se~e {ume. kao i pripadnicima vi{ih stale`a. zvani rajetini. godine da budu sre}ni {to su uz oporezovane poqoprivredne proizvode mogli da `ive od neoporezovane krupne stoke. kao vojni obveznici. verovatno nije bilo lako da se privedu svojim du`nostima. nisu `iveli nomadskim na~inom `ivota. A {ta je sa ostalima? Poqoprivrednici su kao i u prethodnim srpskim ili bugarskim dr`avama bili trajno vezani za zemqu. Oni su pla}ali i sultanu i vojsci i spahiji ili timarniku i oblasnom gospodaru – sanxakbegu u Vidinu. mogli su te daleke 1455.imali pravo da u borbu i slu`bu vode najvi{e po dva pratioca. zvana jamaka. pa i rajetniskog. turska centralna vlast i lokalni gispodari su svojim postupcima prevazi{li sve ranije otima~e. ona gubi smisao svog postojawa. bar na papiru ostavqao nadu da mogu opstati i `iveti. Mogli su – da nije bilo drugih nevoqa. proizvoda od drveta i rudarewa. Ako dr`ava uzme sve svom podaniku. bugarske i rumunske narodnosti. Bez obzira na povlastice. Poseben stale` (i poseban problem) bili su nomadi – sto~ari. ali im je turski zakon. Opstanak svake dr`ave izgleda zavisi zakonomerno od poreske politike. Te nemirne i neobuzdane lutalice bile su isto toliko stra{ne kada su progla{avani za odmetnike kao i odmetnici svakog drugog stale`a. Turci su ih zvali vlasi a bili su srpske. izuzev u velikim ratnim mete`ima. wihovim sva|ama. Bili su optere}eni sa devet vrsta poreza.. a ranije u oblasti kraqa Vuka{ina i bugarskog vladara Stracimira bili su neuporedivo ve}i.. Narod je okrenuo le|a svojim gospodarima. I oni su po zakonu mogli.

Povla{}eni stale`i. hajducima iz pesme i pri~e. IZNEVERAVAWE DR@AVNIH I ZAKONSKIH GARANCIJA U XV I XVI VEKU Ni pomenuti sokolari. Ta spasonosna trava u nedostatku sena mogla je da oli~ava ispoqenu te`wu turskih vlasti da u povoqnom trenutku ukine povlastice i sitnu ali gordu gospodu pretvori u rajetine. Luka~ nastala izreka „ne lip{i magar~e do zelene trave“. One su mogle da uti~u na formirawe vitalnog mentaliteta Nikole Pa{i}a koji se. Izvor mnogih nevoqa bio je i sam turski zakon. o surovim primenama turskih zakona. Po turskom zakonu rajetini nisu bili vojni obveznici. pla}adi su samo ov~arinu i to ako su imali vi{e od sto ovaca i. o Vidinu kao carskom gradu i pre sjajnih istra`ivawa Du{anke Bojani}-Luka~ slu{ali smo od retkih pojedinaca iz naroda.hajduci i haramije. mo`da. ponekad „baduhavu“ – vanredne poreze za potrebe vojske. martolozi i vlasi nisu mogli bez gor~ine i samo u svoju korist da slu`e tu|inskoj vlasti. vojnuci. Iako turski pravni sistem nije poznavao diskrimi18 . ukqu~uju}i i nomade. Mo`da je ba{ u vreme koje je preko turskih popisa o`ivela D. haramijama na granici. O redukovanim se}awima na stale`e u dubokoj pro{losti. dervenxije. a po svemu sude}i odmetni{tvo od zakona i vlasti bilo je naj~e{}e iz redova vi{ih stale`a. sastojao u saznawu da se u odre|enim okolnostima dr`ava vrlo brzo i lako ru{i a te{ko ponovo uspostavqa. Iako su wihove pri~e koje su ~uli od svojih dedova li~ile na snevawe istorije u Pa{i}evom detiwstvu (u kome se atavisti~ko se}awe najboqe prima) one su bile mnogo bli`e realnosti nego {to je to danas.

krili svoja stada po 19 . agenta) Husreva koji je sakupqao ispenxu (glavnicu) u okolini Metovnice.naciju hri{}anskih podanika. ali su pro{log prole}a bile popisane posle obaveznog brojewa. sitan spahija. po imenu Balaban. kao pripadnici najvi{eg dru{tvenog sloja u turskoj slu`bi. Pripadnici vojnog stale`a. kako su sultanovi pisari zapisali. Kao nezadovoqnici progoweni od zakona oni su jednostavno pristupali razbojni~kim ~etama ili su ih sami osnivali i vodili. Tako je. odredba koja obavezuje pravoslavca tu`iteqa da pred {erijatski sud mora da dovede muslimana za svedoka prakti~no je dovodila do male mogu}nosti ostvarewa nekog prava. `ali se sultanu. Pored toga i oni su se. U XV veku u na{im krajevima bilo je svega dva muslimana u Dowoj Lubnici i Jo{anici koji su kao zanatlije bili naseqeni iz Turske. budu}i da su stalno u pokretu i u ratovima. Planine poznate po odmetnicima u XV i XVI veku su Stara planina i Ku~ajna gora. me|u kojima je bilo i poturica Srba i Rumuna iz Ugarske8. Nomadi. prepu{tali odmetni{tvu i nasiqu. Mnogi nadmeni vojnuci srozavani su tako u nomade jer su. da bi pla}ali mawe iznose. sada Ku~ajske planine. ubio kopqem belogradni~kog kadiju. ubili su svog kolegu na o~i turskih vlasti jer se kao vojni obveznik istakao u borbi. zvani vlasi. Po{to je bilo mnogo parnica mogli su se preko naknade za dangubu obogatiti. boqe re}i kandidat za tu titulu jer je nazvan „sluga“ i kao posed ima samo jedno selo u Timoku. To se doga|alo zbog korumpiranosti ali i zbog neisticawa u borbi zbog ~ega su mogli da padnu sa kowa na magarca. nisu bili ba{ pogodni za svedoke. Zbog toga {to su prilikom sakupqawa ov~arine za sebe prisvojili po aspru za svaku ovcu. odnosno da izgube svoj posed sa koga su za svog gospodara i sebe ubirali porez. predstavnik hri{}ana Crne Reke. ~ime je istovremeno uo~ena u wihova pasivnost i nezalagawe. Lokalne spahije ili timarnici ~esto su napla}ivali ov~arinu i za one ovce koje su u toku zime pocrkale od hladno}e. Bratin. Zabele`en je i progon hajduka koji su opqa~kali amila (poverenika.

Osim toga pojedine spahije su. godine nasilno je raseqeno. Vini{nica i Klivje na osnovu popisa iz 1455. I sada se u narodu pamti da su se paqevine i ru{ewa manastira i sela zbili na Vidovdan. Jedan ru{ila~ki talas koji su zabele`ili turski pisari dogodio se 22. koja je u takvim slu~ajevima imala pravo da se nasilno snabde svim potrebama.planinama. ukidawe stale`a dovodili su do pobuna {irih razmera i intervencije vojske. Turska regularna vojska je u stvari ogwem i ma~em potvrdila legitimitet novog stale{kog ure|ewa na okupiranim oblastima i demonstrirala svoju silu koja veruje u samu sebe jer joj. nisu dozvoqavale da se turski zulumi zaborave. kada su istovremeno ukinute sve stale{ke povlastice. 1560. godine. Takvi incidenti. znaju}i za tendenciju sultanske vlasti da svo pokoreno stanovni{tvo pretvori u rejetine. raspisivali na svoju ruku razne vrste nameta. Posle ukidawa stale{kih povlastica. zbog novih osvajawa gde }e povlastice biti potrebnije. nisu bile vi{e va`ne iluzije pridvorica o wihovom zna~aju u turskoj dr`avi. godine. da bi se ostvario {to ve}i broj poqoprivrednih familija. pobijeno ili oterano stanovni{tvo 12 naseqa. tvrd turski zakon. ukqu~uju}i `ene i devojke. umesto do popi{u sve poreske prihode u asprama i iznose poreza po doma}instvima. juna 1560. Crna Reka. Ne podru~ju oblasti Timok. Prakti~no na zgari{tima naseqa. Izbeglice iz neoslobo|enih krajeva. do{ao je jo{ razorniji talas nasiqa. pisarima je preostalo da u svoj tefter upi{u: „reseqeno zbog zuluma“. Jo{ jedno izvori{te stalne krize su zaka{wewa transporta sa provijantom za tursku vojsku u pohodu. Turski dokumenti su to i potvrdili. koje je u svom detiwstvu i mladosti mogao da vidi na ulicama Zaje~ara.9 20 . U nekim oblicima i do mladog Pa{i}a su stizala se}awa na ta gorka vremena.

Dve godine kasnije zapo~eo je rat u kome su najve}i teret podneli Srbi i Bugari i nesre}nim separatizmom i neslogom optere}eni Rumuni i Ma|ari u Vla{koj. Kako 21 . Istorijska pozadina savremenih zbivawa. Strani i na{i istori~ari. Erdequ. Uskoro posle nasilnog udara na stale{ki poredak na ve}em delu pokorenog Balkana centralna Evropa i papa Kliment shvataju da je vrag odneo {alu. I ovi kriti~ari na{e istoriografije u pro{losti su svojim bele`ewem znatno doprinedi na{oj pisanoj istoriji.KATOLI^KI ZLO^IN NAD BALKANSKIM POBEDNICIMA Pa{i}eva gorqiva upornost i dr`avni~ki genije ne mogu se objasniti izvan istorijskog konteksta i tradicije Srbije na istoku. „nemaju nivakvu istoriju“ ili wihovi me{tani „ne znaju ni{ta o svojoj pro{losti“. pa je i potreba da se pojave li~nosti kakav je bio Nikola Pa{i} usko i pragmati~no tuma~ena. ali kako se istorijski doga|aji pamte i bele`e. Jovanovi}a. Josifa Pan~i}a. zanemaruju pogodnosti bliskog trgova~kog prostora na kome su od Turaka kupovali pamuk za svoju tekstilnu industriju10 i 1593. vazal transilvanskog gospodara Sigismunda Batorija. bili su u bliskoj pro{losti zanemareni. etnolozi i putopisci poput Dragoquba K. Karla Sforce i drugih. godine osnivaju Svetu ligu koja oru`anim akcijama me|unarodne vojske treba da zaustavi tursku ekspanziju. Rat je zapo~eo vla{ki vojvoda Mihaj Hrabri. to je ve} posebno pitawe. Moldaviji i Transilvaniji. Stevana Ma~aja. koliko i uvid u kontinuitet doga|aja. do{li su do zakqu~ka da gradovi i sela Timo~ke Krajine „nemaju nikakve tradicije“. a najnovija arhivska istra`ivawe sve boqe obelodawuju dramati~na zbivawa u XVII i XVIII veku na tlu Isto~ne Srbije. Samo postojawe naroda je dovoqan dokaz da je on imao i pro{lost i istoriju.

Baba Novak oko 1000 stalnih ratnika. Ustaju i banatski Srbi.je Turcima unekoliko bio olak{an posao posle smrti kneza Lazara. Batori ponovo izneverava – ne upu{ta se u susretawe takve mase turskih ratnika. Opunomo}enik novog turskog sultana Sinan-pa{a sakupio je vojsku koja je mogla da broji i do 300. Vojvoda Mihaj te iste godine prelazi Dunav. godine ima 65 godina. Radojicom i Grujicom ve} sa Mihajom Hrabrim i wihovim javnim evropskim prijateqima koji su za obojicu tajno pripremali smrt umesto priznawa i zaborav umesto slave. Kampawa pape Klimenta dovedena je u pitawe. U avgustu iste godine dobro obave{teni Novak pravi most od vezanih ~amaca preko Dunava i be`i u 22 . a istovremeno se na noge di`u Srbi u dana{woj isto~noj Srbiji i Bugari sada{we zapadne Bugarske. koga su Turci ne bez razloga tako krstili.000 qudi. sa svojih 1000 hajduka i haramija i zatim sravwuju sve pred sobom od Dunava do planine Balkan. Rumuni i Ma|ari iz Erdeqa jedva imaju 10. svedo~e da je zapovednik hajduka i naoru`anog stanovni{tva sa desne obale Dunava bio „Stari“ ili „Baba“ Novak. Zatim nastavqa svoj pohod sve do Nikopoqa.11 Baba Novak. Arhivski zapisi u kojima je ta~no zapisano koliko je hvati drva potrebno za vatru koja }e pomra~iti slavu glavnog aktera ovog rata. Zapisi savremenika koje je obelodanio dr Nikola Gavrilovi} nedvosmisleno ukazuju da Novak nije hajdukovao sa Deli Radivojem. ali po{to je o~ekivana pomo} transilvanskog vojvode Batorija izostala moraju zbog straha od Turaka da se sele u daleku i mra~nu Transilvaniju i da postanu podanici gospodara koji obe}anu pomo} nije uputio. No Mihaj i Baba Novak koji 1595. nisu znali da pe{~ani sat koji meri vreme turske mo}i jo{ nije istekao. narodni peva~ bi rekao pobratima. godine. tako je Mihaju i wegovim severnim susedima bilo lak{e posle smrti sposobnog sultana Sulejmana Veli~anstvenog 1596. despota Stefana Lazarevi}a i drugih koji su na razne na~ine odolevali turskim napadima. do~ekuje saborca Mihaja.000.

Vla{ku. Za{to su balkanski junaci u nemilosti Svete lige? Sa Srbima i Kozacima pod komandom Babe Novaka. Turci ponovo ulaze u Rumuniju. Godine 1599. Tursko robqe i stoku prebacuje u Rumuniju. Dogovara se ~ak i sa Turcima. Velika pometwa ili trik da bi Novak i Mihaj novim elanom napali Turke i izginuli za papu i Batorijeve. ima neobi~nu sudbinu. Mihaj je odahnuo: smewen je Sigismund Batori. Za komandanta je postavqen Novak. Wegovo mesto zauzima Andrej Batori.000 hajduka ide za wim. g. Bugara. Andrej otvoreno radi o glavi Mihaju. Dok Mihaj i wegovi saveznici polako malaksavaju. a izgore}e od ~etvrte na koju kao zaslu`ni ratnik mo`da nije ra~unao. On gori izme|u mnogih vatri od kojih je prva greh iz mladosti. dospeva ~ak do Or{ave i Sofije idu}i tragom turske pokolebane vojske.000 pla}enika – Srba. Baba Novak. Ipak uspeva da u Austriji sakupi 4. On sve vi{e tra`i pomo} ujediwene Evrope da zada kona~an udarac turskoj imperiji. druga kajawe {to je napustio svoju veru i srpsku narodnost. iz pesme opevani Starina Novak. Novaku je lak{e kad ratovawe krene naopako i kad se vojska razbe`i. ili bar to ne zna Mihaj. g. Mihaj ima vi{e uspeha. ko je od wih vazal a ko gospodar. Ipak Turci sve ja~e ugro`avaju Mihaja. Mihaju dodijava Batori. Iz krajeva koji su poznati po povampirenim grofovima i baronima – Moldavije dolaze najzad Batorijeve ~ete sa 300 talijanskih ratnika iz Toskane.000 talira. 23 . Za otkup sina. Novaka prati ratna sre}a. Rusa. Od straha da ove vojske ne pqa~kaju srpsko i bugarsko stanovni{tvo Baba Novak se iz Vla{ke vra}a u prole}e 1596. ko je separatista a ko nije. Novak sa 16. on sravwuje sa zemqom Vracu. Za sli~an otkup dobija jo{ 400.000 dukata. a on ostane sa svojim hajducima. Mihaj priznaje vlast Austrije ali mu to ne}e pomo}i. Arbanasa. No tog prole}a 1596. ali tursku vojsku ne mo`e da istera iz svoje zemqe. `ene i k}erke bogatog Mihajoglua uzima 500. ^esto se ne zna. Na svom putu izme|u Dunava i planine Balkan ne nalazi `ive du{e.

Kako je sa Novakom pobe|ivao Turke. Mihaju.Mihaj se sprema da udari na izdajnika Batorija. S wim je i Novak i oni pobe|uju. Staroj planini. pobedi}e i separatiste i wihove ma|arske i austrijske pomo}nike. Rumuniji do{le do narodnog peva~a – guslara i do Bosne i Romanije? Za{to je Mihaj zaboravqen? Zaboravqeno je i veliko pobratimstvo – svi Novakovi pesni~ki pobratimi su daleko ispod wegovog ugleda.000 erdeqskih separatista. Mihaj nije stigao da u`iva plodove svoje pobede i pomo}i prijateqa Novaka. Najzaslu`niji za ovu povest po~etkom XVII veka (izgleda da je po~etak svakog veka fatalan). Rat se nastavqa sa svim pojavama koje idu uz wega. Kako su pri~e o Novaku. Mihajev i Novakov savremenik.000 ratnika Mihaj se sukobqava sa 15. Mihaj trijumfuje i postaje poglavar svih rumuniskih kne`evina. Izgleda da je dobro {to je Novak verovao u silu. Na ra~un pomo}i svojim saveznicima u ratovima protiv Turske. On se tamo bori kao da je na Staroj planini. Da li je ova osveta nad saboterima kona~ne pobede nad Turcima jo{ jedan wegov velivi greh? U oktobru iste godine sa svojih 20. Basta ima najelitnije evropske jedinice: flamanske oklopnike i nema~ku kowicu. koriste}i wihovu malaksalost. Ima mnogo onih koji su spremni da pomognu erdeqskim Ma|arima. No Batorija napadaju ma|arski separatisti u Erdequ pod zapovedni{tvom Sekeqa. Istorijska istina je nadma{ila provincijalnu ma{tu. u ~emu }e kao 24 . uzima sve ve}i broj teritorija i taj wen metod prikqu~ewa biv{ih turskih oblasti i novoformiranih dr`ava bi}e prese~en tri veka kasnije. San je gotovo ispuwen iako se ratna situacija iskomplikovala. Novaka {aqe u Moldaviju. ali nije dobro {to istovremeno nije koristio politiku i diplomatiju. Austrija. Samo{kezi zapisuje da u pohodu protiv Batorija Baba Novak pqa~ka i ubija sve pred sobom kao da su Ma|ari i Moldavci Turci. Ulazi i u Transilvaniju. a kardinal Batori be`i. Carski austrijski general \or|e Basta pridru`uje se pobuwenicima.

Letopisac Samo{kezi opisao je. Mihajevi i Novakovi doju~era{wi prijateqi ra~unaju na umor i izolovanost balkanskih pobednika. Te{kom optu`bom o{inut je i general Basta. General Basta kome su neke eventualne simpatije prema Babi Novaku opro{tene. Novak je. mladost Starine ili Babe Novaka da bi se u boqoj svetlosti razumela wegova smrt. zapisao je Samo{kezi. Nije poznato da li je Baba Novak pomogao Mihaju da se odupre navali pobuwenika i ~eta pod komandom generala Baste. Mihaj je jo{ uvek u igri. ima motiva da se sa novim elanom upusti u odbranu ve} odbrawene Evrope. Srbin iz Pore~a kod Smedereva. Ta ~iwenica je jedina veza Novakova sa Smederevom koju 25 . Baba Novak i general Basta optu`uju se za izdaju. Tu`ilac I{tvan ^aki optu`io je Novaka da je hteo da preda Turcima grad Lugo{. Zna se da je tra`io od Novaka da iza|e pred poqsku vojsku koja je tako|e po{la na Mihaja. Batori je u vi{e navrata izdao Mihajeve ratne ciqeve u odnosu na Turke kao {to je to ~inio i Basta i Andrej Batori. Wih vodi Sveti duh budu}e i te{ko dosti`ne pravde. ali niko od wih nije unapred i tajno osu|en kao Baba Novak.000 ratnika pristupi Basti. a za ~itaoce u Timo~koj Krajini te opise izneo dr Nikola Gavrilovi} 1986. Novak je uhva}en i okovan. Ratni ciqevi Svete lige pragmati~ki su bili izmeweni u korist teritorijalnog pro{irewa Austrije. Sigismund Batori je ponovo vojvoda Transilvanije. Odse~en i usamqen Mihaj odlazi u Be~ ne samo da moli da ga doju~era{wi prijateqi ne ubiju ve} da ubedi cara Rudolfa II da }e Turci ponovo napasti obe zara}ene strane i ne}e po{tedeti nikoga. niti }e se pokolebati zbog poraza.pojedinac bitnu ulogu imati upravo Nikola Pa{i}. No bilo je ve} kasno. Svako primirje traje do dolaska novih trupa iz Anadolije. Javno je obelodaweno da je Baba Novak zavr{io svoju misiju. Balkanske zemqe sa svojim izgubqenim dr`avnim legitimitetom nemaju Svetu ligu. Da bi se spasilo {to se spasti mo`e Mihaj savetuje Novaka da sa svojih 7.

onde bje{e Starina Nova~e. Na{i 26 . a ne na{i qudi. Izdr`ao je. Zatim je pe~en na tihoj vatri uz neprestano osve`avawe vodom. a zatim je pre{ao u muslimansku veru. General Basta nare|uje da se i Mihaj uhvati i ubije {to je i u~iweno 17. Mo`da je od svih zala najgore stawe kada iz bilo kojih razloga ostavimo svoje potomstvo bez zapisa o zbivawima ~iji smo svedoci ili u~esnici. a najvi{e se zadr`avao na Staroj planini. februara 1601. naredio je da se na mestu gde je Novak izdahnuo pobije zastava. ako nisu poginudi. godine. a ne na planinu Romaniju.“ Baba Novak nije umro obi~nom smr}u. Kada je kao hajduk uhva}en za kaznu su mu pova|eni svi zubi. godine. General Basta je naredio da mu se prekrate muke. jedan i po sat. Namete i prinudan rad sproveli su Turci u Novakovoj ranoj mladosti. Rolendi~ i drugi koji su postali timarnici i spahije. Verodostojni su stihovi narodne pesme: „A na onoj na Staroj planini. Radul. „Prokleta Jerina“ i weni surovi kuluci i nameti nisu mogli da oteraju Novaka u Bosnu jer je ona u Novakovo vreme ve} sto godina pokojna. a zatim se. potur~ili i Novak je u svojoj mladosti postao suba{a. Kao i Balabanu.je znao i narodni peva~. Bio je mlad ali je zbog zuba prozvan Baba (Stari). Gra|ani Klu`a platili su Mihaju 100. ubici turskog kadije. i Novaku nije ni{ta smetalo da se odmetne od svojih gospodara. Kao i pustolovi (Srbi i Rumuni iz Ugarske) Branislav. gde se ova inkvizitorska i moldavsko–erdeqska egzekucija odigrala. Bo`idar. on be`i u Rumuniju. zapisao je Samo{kezi.. I bez zuba je u ratni~koj efikasnosti bio sli~an lavu. Hajdukovao je dugo. Ka`wen je od svojih saveznika svirepije nego {to se moglo o~ekivati od wegovih neprijateqa Turaka. avgusta 1601. Zajedno sa jednim rumunskim sve{tenikom bio je najpre `iv odran.000 forinti za gubitak Novaka. Po{to se vratio pravoslavnoj veri. Samo{kezi otkriva jo{ jednu osobenost Novakog vremena.. Kada se Mihaj sa pohoda vratio u Klu`. To se dogodilo 3.

Nove zloupotrebe i izigravawe zakona. o`ivqavawe starih povlastica za stanovni{tvo. Ratovi na kraju XVI veka u Timo~koj Krajini u okviru vidinskog sanxaka pored mnogih raseqavawa. Nezadovoqnici su bili umireni ve{}u da dolazi sanxakbeg Ahmed koji }e ovu pqa~ku da obustavi. g. XVI. ne iz nekih humanih pobuda ve} da bi nove turske vojske imale odgovaraju}u opskrbu. kao voda u prole}e. Pravdaju}i se da je takvo nare|ewe dobio od sanxakbega uzimao je maslo. kako bi se ono vratilo u svoje domove i nastavilo svoje poqoprivredne delatnosti. zbog kratkotrajnosti turskih povlastica i obe}awa nije se dugo ~ekalo. XVII. po starom receptu. No on i sam ulazi u zabrawenu teritoriju i na ime krvnine zbog pogibije turskih vojnika od hajduka napla}uje po 50 ili 1000 dukata. bio imenovan za sanxakbega Vidinskog sanxaka. med i drugo. povratnicima i naseqenicima iz zabitih krajeva. Sela sa 15 doma}unstava morala su da plate oko 300 zlatnika. Ono se obnavqa. Po~etkom XVII veka u woj su stacionirane jake turske jedinice pod zapovedni{tvom trojice vezira. ru{ewa i pogibija ostvaruju. wegov zamenik Safer-~au{ u{ao je u posebno za{ti}ene i slobodne oblasti Crne Reke i na ime poreza od svih stanovnika uzeo po pedeset dukata u zlatu. Pored toga sanxakbeg je natovario 500 kola sa raznim namirnicima koje nije uputio vojsci ve} na 27 .letopisci i uzgred istori~ari u vremenu koje je stvaralo velike prethodnike Nikole Pa{i}a oslawaju se na usmeno pam}ewe.. kada zakoni vi{e i ne va`e. i XVIII veka da ne govorimo. Novo uzrujavawe i hajdu~iju izazvao je Ahmed-beg koji je u prole}e 1603. O kwi`evnom preoblikovawu zanimqivih doga|aja iz XV. Uistinu i nema drugog obja{wewa otkud stanovni{tvo u Timo~koj Krajini i pored tolikih selidbi.. mogli su ponovo da ustalasaju Timo~ku Krajinu. Dok je on bio u ratnom pohodu. ~esta progla{avawa xihada. a ne u potrebnoj meri na autenti~ne zapise o doga|ajima. Ipak na nove nevoqe.

izgleda pre`iveo. Me|u zastupnicima balkanskih naroda postoji bar boqa veza sa tlom na kome `ive i ginu.svoj ~ifluk (nasledni posed sa imawem i kulom) kod Nikopoqa. Sa zapada nove vesti: sve ve}i broj Austrijanaca i Nemaca nalaze se na balkanskim prostorima. Na istoku. Po nalogu sultana Mustafe II silahder (letopisac) Findiklili Mehmed aga napisao je neku vrstu „bele kwige“ o hajdu~iji u vidinskoj oblasti. 28 . Evropski ratnici i pustolovi u wima vide samo turske podanike koji te{ko mogu da opstanu u borbi sa turskim neprijateqem ali i novim prijateqima. zapovednika Bawe o hvatawu i likvidaciji jednog „srpskog hajduka“. Aga je zapisao da je taj hajduk izjavio da je rodom iz „jednog sela kraj Timoka“ odakle je stupio u hajdu~ku ~etu Kara Pan~e. posade u tvr|avama i trgova~ke karavane. prilikom boravka sultana Mustafe II u Ni{u. dakle. Godine 1695. vode}i samostalno svoj rat sa Turcima. ali ne mogu da zalutaju kao wihovi saveznici. silahder Mehmed aga predao je tra`eni letopis koji je trebalo da poslu`i kao putokaz za re{avawe velike glavoboqe – stalnih gerilskih napada na tursku vojsku. Zbog ove samovoqne pqa~ke i opasnosti od pobune turska vojska je povu~ena iz Crne Reke. Jedan od takvih bio je Kara Pan~a koji je. U toj dru`ini on je hajdukovao tri meseca. g. sve po starom. Stanovni{tvo `eli da u wima vidi saveznike wihovih davno izgubqenih dr`ava koje postoje samo u wihovim mislima i `eqama. nisu bili promeweni ni posle 100 godina od velikog rata 1595. KARA PAN^INA GERILA I NOVI RATOVI Ratna taktika i Dunav kao demarkaciona linija. a Ahmedbeg smewen. Zapis je sadr`avao izve{taj Mustafa-age. iza koje su hajduci i ratnici sklawali.

Uhva}eni hajduk je opisao Kara Pan~in plan za napad na karavan koji je prevozio hranu na putu Vidin – Ra`aw. a jedan uhva}en. Kara Pan~a i izvesni Maxar-vojvoda sa 600 hajduka do~ekuju u zasedi kod Bagrdana (izme|u Jagodine i Bato~ine) jednu veliku jedinicu regularne osmanlijske vojske. Ejub-pa{a zbog ovog prepada preduzima gowewe. On uspeva da ubije 4 hajduka i isto toliko zarobi. Kara Pan~a je i ovoga puta ostao bez dva svoja druga – jedan je ubijen. a on obave{tava sultana svojim zapisom. Kara Pan~ina dru`ina brojala je 20 qudi. a ovaj kaziva~ na wegovu nesre}u uhva}en. iz okoline Zaje~ara. napao Kara Pan~inu ~etu kod Svrqi{ke bawe. da je Kara Pan~a pobegao preko Dunava sa 170 hajduka. ^im je nekoliko turskih vojnika palo od hajdu~kih zrna. a zapleweno je i 3. sanxakbeg Manise. tako da Kara Pan~a nije preduzimao nikakve pohode i napade. godine u vreme boravka sultana Mustafe II u Aleksincu. po pretpostavci dr Du{anke Bojani}-Luka~. Od napada~a koji su najurili i osramotili tursku vojsku uspeva da otme 300 ogrta~a od samuro29 . Ina~e tog juna i po~etkom jula 1695. kao i to da se uskoro ~ulo da je taj isti Kara Pan~a od nekog Srbina u Pirotu uzeo dva vola koje su wegovi qudi zaklali i ispekli da bi se pogostili. No i [arkan Ibrhim-pa{a ima gubitke: tri poginula. Hajduci su se povukli u planine. Mustafa aga je zapisao da je plan i ostvaren kojom prilikom su dva hajduka poginula. ostali su se razbe`ali na sve strane. U dostavi se tvrdi da se Kara Pan~a sa dva razbojnika krije u Majdanpeku odakle se prebacuje na teritoriju vidinskog sanxaka i pqa~ka. Od istog izvestioca se saznaje da je [arkan Ibrahim-pa{a. Zarobqena su i 53 kowa iz Kara Pan~ine komore. Drugi izve{taj koji je Mehmed-aga primio sa terena poti~e iz jula 1696. Nakon toga Mustafa-aga je bio obave{ten. jedan rawen. ~uvar tvr|ave. godine ki{e su bile ~este i jake. ^etvrtog oktobra 1697. Sam Kara Pan~a je. Smederevski dizdar. g.000 gro{a hajdu~kog blaga.

Nikakvo ~udo – pre wega je Baba Novak bio suba{a. iako hri{}ani bili su spahije i timarnici. posle ~ega je on zapo~eo borbu protiv Turaka. Narodna tradicija u selima ju`no od Zaje~ara ga pamti u vezi sa nasiqima i ru{ewem manastira u selu Zagra|u. ju`no od Zaje~ara. rat se vodi na teritoriji dana{we isto~ne Srbije. kako su izri~ito tvrdili kaziva~i. Tre}eg avgusta 1732. nastavqa po starom – mnogo uskrsnu}a. Misija nastupawa na istok je propala. Tatari u sastavu neregularne turske vojske ru{e i pale sve {to je stvorila qudska ruka i ubijaju sve {to je `ivo. Stanovni{tvo be`i na sve ~etiri strane. Stoga nije bez osnova pretpostavka dr Du{anke Bojani}-Luka~ da je Kara Pan~i hajdukovawe opro{teno. Bo`idar. malo spasewa. narod umiren novim povlasticama.12 POGIBIJA KLEVENHILEROVOG BATAQONA Mo`da su mnogi u po~etak XVIII veka gledali kao u spasewe ili bar kao u neku novu nadu. Povremeno ve}e vojske iz Austrije i Nema~ke prodiru ~ak do Kwa`evca. Rolendi~. Radul.vine i dva }urka. godine major Klevenhiler ~eka sa svojom vojskom u Gurgusovcu princa Lotarin{kog. Glavnina Kara Pan~ine i Maxarove dru`ine se po ko zna koji put dokopala planine. prenosioci istorijskog pam}ewa. Po ko zna koji put Timo~ka Krajina je opustela. poznatih iz vremena prvog srpskog ustanka. Da bi se austrijska granica na tlu Rumunije za{titila. bio spahija. Novi austro – turski rat po~iwe 1718. me|utim. Klevenhiler ostavqa ceo bataqon na prostoru Avgustovog prolaza. tada{weg Gurgusovca. Ne zna se daqa sudbina Kara Pan~e. U Vratarnici Klevenhilerov bata30 . a Kara Pan~a naimenovan za naslednog kneza i da je zapravo on rodona~elnik knezova Karapan~i}a. Pre toga je. Sve se. godi-ne. kod Vratarnice.

a savremena praksa ukazuje na jo{ ve}u slo`enost i te`inu savezni{tva i ratnog partnerstva. Bivalo je da je ~ak i boqe ako su na svom tlu aktivniji od saveznika. kao pravi ratnik i junak u epskom smislu u vreme napora ustanika beogradskog pa{aluka da op{tu borbu protiv predstavnika turskih vlasti i turske vojske pro{ire svuda gde je to mogu}e. u vezi s tim. kako bi pritisak ne teritoriju koju su oni kontrolisali oslabio. narodi sami osloba|aju uz pomo} dobronamernih saveznika. Pri tome ne treba zaboraviti da je korumpirana turska uprava sklona nasiqu i zloupotrebama svake vrste bila. Postavqa se pitawe: da li tu|inci mogu da oslobode druge narode a da ne iskoriste priliku da i sami porobe ili im nametnu novu zavisnost.13 Duboki su koreni ovih neuspeha. Austrijska i nema~ka vojska ~esto i sama pqa~ka i ubija stanovni{tvo na terenu koji je zahva}en ratom.qon je uhva}en u klopku i sa okolnih visova uni{ten od turske vojske. U ovom hronolo{kom pregledu va`no je napomenuti da }e srpski i drugi balkanski narodi po~etkom XIX veka u opse`nije oslobodila~ke ratove u}i sa bogatim nasle|em – dragocenim ratnim iskustvom. Koliko se. sama po sebi. razularene i samovoqne. Saradwa je mogu}a ako su doma}i faktori tako efikasni koliko i wihovi saveznici. Mnogi hroni~ari su zapisali da su evropske vojske nedisciplinovane. hajdu~iju i {ire pobune 31 . po oceni Du{ana Perovi}a. Istorija je prepuna takvih primera. odmetni{tva. SAMO RATNICI I GERILCI – BRA]A VEQKO I MILENKO PETROVI] Hajduk Veqko Petrovi} pojavio se. dovoqan razlog za otpor.

a i Rusi su u tome imali odre|enu. Istovremeno u ju`nom delu Timo~ke Krajine vojne uspehe ostvaruje tada malo poznati hajduk Veqko Petrovi} koji je ro|en u selu Lenovcu kod Zaje~ara. Crnoj Reci. Pre Hajduk Veqkovog uspona qudi od poverewa vrhovnog vo`da Kara|or|a bili su knezovi u nekada{wim nahijama i oblastima. U ve}im ratnim operacijama on je u~estvovao kao obi~an odmetnik u ~etama Stanoja Glava{a. Drugi proslavqepi predvodnik pobuwenika bio je Petar Dobrwac koji je iste godine osvojio Para}in. koja se sve vipe naziva Timo~ka Krajina – Milosav \or|evi}. bar {to se ti~e teritorija koje su dr`ali. Najva`niju ulogu posrednika izme|u Kara|or|a i Rusa imali su vojvode i knezovi Milenko Stojkovi} i Mihail Mi{a Karapan~a. ali protivure~nu ulogu. Vojska ove dvojice je u toku 1807.hri{}anskih podanika. pop Radosav i Ivko iz Krivog Vira. a nimalo diplomate i stratezi ni u onoj najmawoj i nu`noj meri koju treba da ima svaki ratnik sa odgovorno{}u komandanta i vo|e. g. Iz svega {to je napisano o Hajduk Veqku i wegovom bratu Milenku (Miqku). \uke i Vujice Vuli}evi}a. osvajawem Pore~a i mnogih mesta u Negotinskoj Krajini. koji su se {tavi{e odnosili kao rivali prema vrhovnom vo`du. Hajduk Veqko se nije uzdigao zahvaquju}i naklonosti vojvoda – mo`e se re}i da je on po{tovao wihov primat. skrenuo je pa`wu na sebe. U dogovoru sa knezom Milosavom \or|evi}em. godine jedno vreme bila blokirana od Turaka u [tubiku. Bio je glavni 32 . Sam je stvarao svoj ugled. pa je Kara|or|e zajedno sa Rusima uspeo da ih izvu~e iz obru~a. on sa dobrovoqcima i be}arima odlazi u Crnu Reku da pro{iri ratne operacije i posle prvih ratnih uspeha koje smo ve} spomenuli. Uspesi wihovih ~eta bili su znatni i potvr|eni 1806. Ripaw i Aleksinac i zapo~eo opsadu grada u Sokobawi. kao i krajinski (negotinski) knez Mihail Stankovi} Karapan~a. proisti~e da su oni bili i ostali prete`no hajduci i ratnici gerilskog profila.

Vr{i prepade i pqa~ke deleko od osvojenih teritorija. Ipak. Vreme do prole}a 1809. potpomognuto od Kara|or|a i Rusa. jer su i Turci imali takve ~ete spremne za upade na na{e teritorije. oduzimawe turske imovine. ali i pored toga wemu ne preti neka ve}a opasnost. Hajduk Veqko i u miru radi ono {to jedino i zna. godine. tendencija da se oslabi centralna vlast Kara|or|a. ali ga nije smenio sa polo`aja bawskog vojvode. Ovo ratovawe timo~kih ustanika. privr`en Kara|or|u. Vrbovca. Usledio je 33 . {to i nije bilo lako. Rusi ga sa svoje strane o{tro kritikuju zbog kr{ewa primirja. dejstvom ruske vojske na Dunav sa ciqem da se preko Timo~ke Krajine stigne u Bugarsku. Iako gre{i. Kara|or|e ga je samo ukorio. uz pomo} Rusa. Borbe su obnovqene u prole}e 1809. ali ga istovremeno koriste kao izvi|a~a sa turske teritorije. nije pri{ao ovoj isto~noj „ruskoj“ stranci. Istovremeno. koja je postojala i u drugim delovima ustani~ke Srbije sve vi{e ja~a. Milenko Stojkovi}. prekinuto je u jesen 1807. Hajduk Veqko. Potvr|eno je vojvodstvo kneza Mihaila Stankovi}a Karapan~e u Negotinu i Milisava \or|evi}a u Zaje~aru. Za razliku od drugih timo~kih prvaka. svo|ewe me|usobnih ra~una i razna odmeravawa mo}i izme|u vo|a. I pored toga. uz znatno uplitawe Rusa. koji je voleo Ruse. Bawe i Gurgusovca. g.strateg iznenadnih i `estokih prepada na tursku vojsku uz weno zbuwivawe iznutra i to kod Podgorca. po oceni D. posle sklapawa Tilzitskog mira. budu}i da su se i oni u miru pripremali za rat. ali bez ve}ih uspeha jer Rusi nisu uspeli da pre|u Dunav. on za ratne zasluge dobija titulu vojvode u bawskom kraju. kako to obi~no biva. ruski zahtevi da se Veqko obuzda su ozbiqni. poznat po likvidaciji dahija u bekstvu i Petar Dobrwac hteli su da. g. srpski ustanici obnovili su ratne operacije i opsade. Perovi}a. ve} je ostao. ostvare sebi ve}u i va`niju ulogu u Timo~koj Krajini i Isto~noj Srbiji. bilo je upotrebqeno za ure|ivawe dr`avnih poslova. {to je vodilo produbqivawu nesporazuma i protivure~nosti.

godine napustile Malu Vla{ku. Zbog svega toga Timo~ku Krajinu Turci sve vi{e osvajaju. Sam Hajduk Veqko ratovao je oko Bele Palanke i Belogra~ika. Hajduk Veqko biva smewen sa polo`aja bawskog vojvode. a centralna Srbija. godine rat se nastavqa. osloba|aju Timo~ku Krajinu sve do Gurgusovca. Kara|or|e i wegove vojvode. Ali on ne uspeva u tim pregovorima. Da li mu nisu mogli verovati. kako su ga krstili i zvali i prijateqi i neprijateqi. U kampawi protiv Kara|or|a koja. o~igledne samovoqe i pritu`be Rusa. Hajduk Veqko se suprotstavio vo`du zbog toga {to na isto~nom frontu za glavnokomanduju}eg nije postavqen Petar Dobrwac ve} Milija Petrovi}. ili je wemu bilo lak{e da ratuje. i daqe traje. Kara|or|u je preostalo da se povu~e sa 34 . o~ekuju}i Ruse i nije se na{ao na pravom mestu i u pravo vreme na podru~ju ugro`enog Ni{a. Kara|or|e ipak zna koliko on kao ratnik vredi i. a u avgustu 1811. uprkos svemu.poraz kod Kamenice i op{ti neuspeh na jugoisto~nom frontu ne samo zbog izostajawa ruske ofanzive. Nade zaista ima – u prole}e 1810. Udaqavaju}i se sve vi{e od vo`da. Veqko odlazi Milenku Stojkovi}u i bori se u Pore~u. Zbog svih ovih neuspeha. od svojih planova i nadawa. me|u wima i Hajduk Veqko. ve} i zbog razmimoila`ewa me|u vojvodama. Do{le su na red i druge po~asti. godine postavqen je za vojvodu u Negotinu. opstaje. ne `eli da ga trajno udaqi od sebe. Nakon toga se uspe{no bori oko Vidina i od ruskog cara Aleksandra dobija zlatnu sabqu na dar. Vo`d `eli da se {to boqe za{titi od turskih upada sa istoka i tra`i od Veqka da sa vidinskim zapovednikom Mula-pa{om pregovara i da mu obe}a trgovinske povlastice. pa su stoga ruske trupe u novembru 1811. Sedam hiqada Rusa prelezi u Srbiju. Hajduk Veqko ne u~estvuje. zahvaquju}i akciji Rusa na Dunavu. izgleda. ili Turci koji su ga mrzeli nisu mogli da shvate da on mo`e da pregovara i umesto megdana nudi mirnu trgovinu? U isto vreme Rusiji sve vi{e preti Napoleon. Ostaje i daqe Hajduk Veqko.

Srbija je bila napadnuta na svim granicama i zbog disharmonije vrhovnog vo`da i wegovih vojvoda nije se moglo ra~unati ni na kakav vojni uspeh – mnoga juna{tva. kako navodi D. podvizi i samo`rtvovawa nisu bili dovoqni. da ratuje ~ak i po cenu sopstvenog `ivota. a u samom Negotinu. sa svojom carskom ruskom sabqom i svojim be}arima mo`e sve. i Miqko je `iveo. poznatiji i slavniji Hajduk Veqko. a bio je zanet svojim ranijim uspesima“. nije uspeo da zaustavi u okolini Negotina. u toku turske opsade i bombardovawa je i poginuo. ve} ho}e. a vaqda i mora. koji je o ratnim operacijama pisao izve{taj ruskom kancelaru Rumjancovu. kojeg Hajduk Veqko. a Hajduk Veqko je ostao dosledan svom romanti~nom zanosu da na svom Ku{qi. Na Negotin je po{ao sa velikom vojskom Hu{rid-pa{a. a oni }e mu priznati kne`evsku titulu u Crnoj Reci. Perovi}.istoka. mislio i radio onako kako je kao obi~an vojnik u ~etama svoga brata nau~io. Petnaest godina mla|i od svog brata Veqka. Wegove vojvode nisu prihvatile takvu strategiju. Vojvoda Mladen Milovanovi} se suprotstavio jer bi povla~ewem izgubio svoja imawa. Veqko je imao „svoja mi{qewa o juna{tvu. da }e za svoju otaxbinu dati i `ivot. I wega je velika i sveop{ta nada u skori i neizbe`ni pad turske imperije mnogo vi{e nosila i rukovodila nego nemiri ratnika koji u miru ne mo`e da bude miran. {to se i dogodilo. uprkos velikog truda. kako bi sa ve}im snagama na mawem prostoru mogao da brani svoju ratnu dr`avu. jednom re~ju. kako ta~no procewuje Perovi}. on je u mladosti `iveo 35 . @ivot i smrt Hajduk Veqkovog brata Miqka (pravo ime Milenko) mogli su biti veome upotrebqivo iskustvo za dr`avnike koji su se rodili u timo~kom podnebqu. turske vlasti su predlo`ile Hajduk Veqku da se odvoji od ustanika. godina. Prema svedo~ewu Teodora Nedobe. ali je Veqko odgovorio u svom stilu. Kao i wegov stariji brat. uprkos tome {to je u datim okolnostima ona bila logi~na. Tako je u neslozi i trvewu do{la i 1813.

u Duboni kod Smedereva gde je wegova porodica izbegla iz Lenovca. nije dobro razumeo vreme u kome je `iveo. kako pi{e Radusinovi}. jer ne}e biti dobro ako se glas o srpskim dobrovoqcima. pro{iri. mogao je da se nada da ne}e do`iveti sudbinu Kara|or|a i vi{e desetina prvaka iz prvog srpskog ustanka koji su Milo{eva upozorewa da novo vreme zahteva nove metode slu{ali na jedno uvo. Posle Veqkove pogibije bra}a Milutin i Milenko su u Austriji. i Miqko ili Milenko jednostavno nije bio ~ovek mira i to onog koji je ustoli~io knez Milo{ – javno mir. Miqkov predlog da se svi hri{}anski narodi pod turskom upravom naoru`aju. Pre }e biti da je i on. bu~an i razmetqiv. U ~etama brata Veqka on. jo{ vi{e je mogao da 36 . ali. Na vest da su Rusi zapo~eli rat sa Turcima. kao i Veqko. Nije se. zatim je bio kapetan u Gradi{ki. Tamo se pot~inio komandi ruskog generala Dabi~a i svom neposrednom stare{ini Liprandiju. mogao skrasiti u Gradi{ki. Knez Milo{ na sve to gleda sa dva razli~ita oka i. Miqko je odmah progla{en od kneza Milo{a za kneza (kasnije kapetana) u kne`ini Pek. nije imao nikakva posebna zadu`ewa – obojica su bili obi~ni vojnici. Uskoro je wegova lojalnost politici kneza Milo{a i wemu li~no mogla da bude isku{ana. on sakupqa 400 dobrovoqaca i prikqu~uje se bugaskim dobrovoqcima u Vla{koj. A da li je Miqko iskreno hteo da prihvati ulogu senke – ratnika koji je spreman da i{~ezne radi vi{ih ciqeva kao da se nikad nije ni rodio. bez sumwe. U Srbiju se vra}aju 1815. po oceni dr Milana Radusinovi}a. kao i wegov brat Hajduk Veqko. da postigne {to i Veqko. sa dosta podozrewa. Ali. godine. kao i sredwi brat Milutin. Nije lo{e da od ruske pomo}i bude neke koristi. koji se skitaju po turskim provincijama. izgleda. Ve{tinu ratovawa je Miqko u~io od Veqka i hteo je. ali bi knez hteo da se sve doga|a u najve}oj tajnosti i ti{ini. a zatim u Rusiji. Budu}i da se nije ustanovilo da je imao veze sa tada aktuelnom Abdulinom bunom. glasan. tajno rat.

Rusi podr`avaju Miqkov pohod sa najvi{eg mesta. bugarskih i gr~kih dobrovoqaca. po~eli pani~no da be`e prema Vidinu. `estoko iznena|eni. kada je knez Miqko primenio nekada{wu i sada efikasnu taktiku svoga brata Veqka. Turci su. Miqko je svoje be}are preobukao u vla{ke seqake koji prevoze seno. 37 . gde su vojevali Baba Novak i Mihaj Hrabri. g. Na odre|eni na~in Miqkov dobrovoqa~ki pohod. Rusi nare|uju da se Miqko premesti „u oblast [umle“. a kada se Turci prepuste odmarawu i vesequ. da je Miqkov odred rasformiran. general Dabi~ je u prole}e 1829. Pored toga Miqko je dobio dozvolu da na svoj na~in uni{ti jednu grupu turske odbrane ~iji su ~lanovi bili zabarikadirani u jednom dobro utvr|enom {ancu na Dunavu. Plan je prihva}en i uspe{no primewen. izgleda bez izri~itog blagoslova kneza Milo{a. kada je knez Milo{ zajedno sa pobuwenim timo~kim prvacima. da bi se vaqda i on zadovoqio.oja~a takvo kne`evo uverewe o povratniku iz Austrije i Rusije. i od samog cara Nikole I. godinu. odnosno Timo~ku Krajinu. Miqko je Rusima potreban kao dobar poznavalac terena. da napadnu u kriti~nim no}nim ~asovima. On je na terenu Vla{ke. u{ao sa vojskom u Crnu Reku. g. Ali sada smo jo{ uvek u oktobru 1828. pa je i on za ratne zasluge dobio od cara Aleksandra sabqu na dar sa natpisom: „Knezu Miqku za hrabrost“. Kao takvi su i u{li na prostor tog mesta a istovremeno su napali i Rusi i debakl Turaka na tom punktu bio je potpun. Miqko Petrovi} postaje predvodnik srpskih. Zahvaquju}i tom ~i{}ewu turskih snaga na levoj obali Dunava. ali ni wegova li~na inicijativa nije izostala. imao je zna~aj za 1833. Znaju}i za rezerve kneza Milo{a. Istovremeno knezu Milo{u je javqeno. Isticao se u okr{ajima sa turskom vojskom u stilu wegovog brata Veqka. pre vi{e od dvesta godina. predlo`io ruskoj komandi da se sve u~ini kako bi se stvorio la`an utisak da se Rusi i dobrovoqci ne mogu suprotstaviti turskoj navali.

g. i onog sa po~etka XVIII veka. Jedan dokumenat iz gra|e kwa`eva~kog okruga. Po jednima.mogao da formira mostobran za prelaz na bugarski deo turske teritorije kod Silistrije. na mnogim neoslobo|enim balkanskim prostorima nasiqa turskih vlasti. Opisi savremenika wegove smrti se ne sla`u. zatim nemiri. Najpre sami ratovi. izri~ito tvrdi da je Miqko ubijen s le|a od svojih qudi. pribli`no datiran na {ezdesete godine XIX veka. Verovatno je upu}en knezu Milo{u ili wegovim naslednicima Aleksandru Kara|or|evi}u ili knezu Mihajlu. Nasiqa (zulumi) kao i ranije imaju uvek istu osnovu i razlog. Pisan je me{avinom bugraskog i srpskog jezika i starom ortografijom: 38 . iako se ne mo`e u celini pro~itati. potpisan Jedrenski mir. Miqko je poginuo. pla}enika. a u jednoj borbi za uni{tewe zaostalih turskih ~eta. kada je iz verskih razloga gotovo sve dozvoqeno na ime namirewa svih zemaqskih potreba budu}ih stanovnika raja koji }e poginuti. nezakonita uzimawa i pqa~ke od strane turskih odmetnika u ciqu li~nog boga}ewa itd. boqe re}i od tek prispelog dobrovoqca iz Srbije. on je poginuo pod Turtukojom. turskih zaptija su u~estala do neizdr`ivih granica. a Miqkov stare{ina I. zatim regularne vojske. Ubrzo je u septembru 1829. na dramati~an na~in svedo~i o svemu ovome. prepadi na turske karavane zbog poravnawa materijalnih i moralnih gubitaka prilikom nasilnog uzimawa vanrednih i drugih poreza. koji je odmah posle Miqkove pogibije nestao. odmetni{tva.14 NA ISTO^NOJ GRANICI Posle mnogih ratova u pro{losti. Liprandi opisuju}i pogibiju Kara|or|a i Mladena Milovanovi}a.

. mnogo propadohmo. zulumkare.... uze{e sira 400 oka...... @ale se wegovi stanovnici gurgusova~kim vlastima da su Turci u jednom naletu silovali i mlado i staro...... gde je. apsi ga. barem letovina.“ Sli~ni vapaji za pomo} u istom vremenskom periodu stizali su iz neposredne blizine... Turci. Kara Pan~a......... 6 serpovi vuna... zarobi{e 50.. Baba Novak.. taki iseko{e 400... i wegovu ku}u rasipa{e. i mu{ko i `ensko...... a najvi{e prema organizovanim punktovima za odbranu Evrope od turskih upada.. ufate ~oveka.. porodi~na predawa........ vinoto i `itoto i senoto. a potom se.. i ko{are rasipa{e. vedro nebo zavivka. i matike.. kurtulisal 8 kese pare.. Iako je turski agresivni feudalizam bio suzbijen u tolikoj meri da Evropi nije vi{e mogao da zapreti kao {to je mogao u XV i XVI veku.. na Balkanskom poluostrvu. i on radi za sirotiwu.. 100 70 koze.. legende..... na{i deca.. turcima na negova vrata.. 100 500 oka. uze{e mu halinu..... 50 oka seno.. Ovakav doga|aj sam po sebi govori o tretmanu stanovni{tva u turskoj carevini.... slavni gospodaru. pusta i pogazena.... ponovo vra}a u svoje domove) te li~nosti dospevaju u proizvoqne. ~orbaxi. s one strane srpsko – turske granice. domi{qene pri~e... da ne uzmu.. molimo Boga. ta e utekal sas ednu sekiru i sas trideset gro{a glavu. po okon~awu ve}ih ratnih operacija. Zalutali u pam}enu nastupaju}ih generacija (u ratnim mete`ima stanovni{tvo se seli na sve ~etiri strane.. hajduci Veqko i Miqko nisu neposredni prethodnici Nikole Pa{i}a. 63 gro{a za kotla..... 30 pokla{e svine... nema veke svet.„Tverda zemqa postilka. globi. `ito mu otera{e. Lila ]iporovski.. a u najnovije 39 . svetli gospodaru i Prvana spasovana i popa Lilu....... peome..... pu~e pu{ka. pre turskog osvajawa bilo vi{e dr`ava. mnogo smo slavni gospodar daleke. iz Ni{evca. maslo 50 oka. pokla{e gi goveda volovi kowi. wegovi recidivi u nasiqu i pqa~ki obnavqaju se kao da civilizacije nikad nije ni bilo.. 100 50 oka ovce. 100 30 plasta slama. niko`e.

i takvi dokumenti za koje se mo`e re}i da nema ni jedan jedini razlog da se u wih ne veruje. ~esto smo nesvesni wene snage. doga|aji nisu dospevali u javnost kao nekakav ~ist istorijski supstrat. mada nije potpuno sigurna. I kasnije. Prire|iva~i memoara ovog italijanskog diplomate. ratne i diplomatske uspomene. svi oblici pisanog i usmenog ~uvawa istorijske tradicije obilovali su odstupawima i romantikom koliko i vaqanim podacima. ne samo preko pesama koje je slu{ao od popova. zahvaquju}i arhivskim istra`ivawima i do nas – u verodostojnijem vidu. No i Pa{i}evo detiwstvo i mladost nisu bili bez uzbudqivih. stanovni{tvo Timo~ke Krajine i posle oslobo|ewa `ivi u nekoj vrsti rata. godine. tajnih i sudbonosnih zbivawa. Aleksandra Kara|or|evi}a i kneza Mihajla Obrenovi}a. osim memoara i nesigurnih se}awa. sumwaju u to jer „kult narodne poezije nije nikad naro~ito bio razvijen u Zaje~aru“. Po inerciji. Zato }emo se vratiti u jednu od tmina na{e istorijske pro{losti: u pedesete i {ezdesete godine XIX veka. U akcijama pomo}i i sau~estvovawa u pobuweni~kim aktivnostima protiv 40 . Pa{i} je jo{ u ranoj mladosti. kada je u Srbiji na delu ~esto protivure~na ali i me|usobno suprotstavqena politika tri kneza: Milo{a. u vreme neposredno pre pojave Nikole Pa{i}a. Sada znamo da to nije istina. Zbog svega toga nije neverovatna. koji su {tampani pod nazivom Nikola Pa{i} i ujediwewe Jugoslovena.vreme. Pojavi}e se. Timo~ka Krajina ima naro~ito razvijenu narodnu liriku koja je sakupqena i objavqena u vi{e kwiga. znao sve {to je za wegove godine i budu}i dr`avni~ki genije bilo nu`no. Naprotiv. tvrdwa Pa{i}evog biografa Sforce da je Pa{i} u ranoj mladosti slu{ao epske pesme od popova. nalik na ona u vezi sa pogibijom kneza Miqka. Wegovi roditeqi su bili svedoci jednog iz niza prelomnih trenutaka u na{oj novijoj istoriji – Prvog i Drugog srpskog ustanka i oslobo|ewa Timo~ke Krajine 1833.

Vidinu i Carigradu imaju posebnu tajnu du`nost i. oni sa vrhova i kosa Stare planine osmatraju. Grani~ni incidenti i pravi mali ratovi. vojna lica. Imaju uredne paso{e za putovawe u Tursku „trgovine radi“ kako je u wima upisano. U Belograd~iku i Vidinu tako|e su ve}e turske posade spremne da napadnu Srbiju. pqa~kawe turskih karavana i otimawa krda krupne stoke traju neprekidno sve do 1878. koji su sa svojim naoru`anim goni~ima imali slobodan pristup Ni{u. Skopqu. roditeqi Nikole Pa{i}a bili su svedoci 41 . a nije ni hteo.turskih vlasti izvan granica u~estvuju svi: pojedinci. Ove sluge. sreski na~elnici sa svojim pomo}nicima i pisarima sa znawem i odobrewem ministra unutra{wih dela ili bez wegovog znawa. To je samo spoqna slika – stvarni uzroci i pravi ciqevi sastoje se u potrebi izvi|awa sa turske teritorije. Zbog kra|e i ubistva bio je osu|en na smrt i da posle ka`wavawa do „istrulenija ostane na to~ku. ~ast.“15 Pored ovakve tajne prakse o kojoj se ni{ta ta~no i zvani~no nije znalo. vlast. sedi{tu ni{eva~kog pa{e. da iskoreni tajnu pograni~nu gerilu koja je zgra`avala Evropu. ve}inom su bili ili aktuelni odmetnici ili hajduci iz turskih vremena ili osu|enici sa specijalnim zadatkom.. pqa~ka{i i haramije. g. Jedan od takvih pratilaca je uo~i svoje egzekucije bio oslobo|en i poslat sa svojim gazdom preko granice. ali se zato o woj mnogo govorilo. Knez Milo{ i wegovi naslednici preko svojih ministara unutra{wih dela znali su da moraju da imaju pravovremene informacije o pokretima turske vojske. kako se da naslutiti. Stoga trgovci stokom. trgovci stokom. Mnogi takvi trgovci postaju poverqivi qudi ministra Nikole Hristi}a. a ~esto i protiv wegove voqe ili protiv wegove izri~ite naredbe. Uz sve to najpotrebnija im je bila sre}a i brzina u potezawu pi{toqa i jatagana. Ve{ti i brzi na oru`ju. moramo re}i. Ju`nije od karaule na Pandiralu.. U paso{e su upisana i imena slugu koje ih prate. dok stoka u logoru odmara. u Ni{evcu. je velika turska vojska. Knez Milo{ nije mogao.

garantuje nepovredivost srpskih granica. pravno i legitimno nepostoje}i dobrovoqci iz isto~ne Srbije u krimskom ratu 1852-1854. onda je vi{e nego ikad potrebno da one ostanu duboko zakopane. na teritoriji kwa`eva~kog na~elstva. u kom je posle okon~anog rusko – turskog rata Rusija bila napadnuta od strane Engleske i Francuske. Kada je sedamnaestogodi{wi Pa{i} bio maturant u zaje~arskoj gimnaziji. mogao da uvu~e Srbiju u ne`eqeni rat. zbog srpske neutralnosti. godine. Ruska vojska odlazi u crnomorsku Bugarsku. godine. sa nizom drugih na ju`nim i zapadnim granicama. SEVASTOPOQSKE ZVEZDE Uo~i Krimskog rata knez Aleksandar Kara|or|evi} mnogo puta je pomi{qao na isto~nu granicu. a svaka pojedina~na re~ koja bi se vezala za wih mora biti prebijena i sase~ena kao zmija. Godine 1853. knez Aleksandar Kara|or|evi} je bio u zavadi sa ruskim carom Nikolom. Francuska i Engleska. Slede}e godine posebnim hati{erifom Turska osigurava srpsku neutralnost u sukobu sa Rusijom i.javno pozvanih i sve~ano ispra}enih dobrovoqaca za „pomo} Srbima u Nema~koj“ 1848.16 Nema~ka je verovatno Austrija. tra`e neutralnost Srbije. prakti~no na tursku teritoriju. Primamqive ponude evropskih sila i Turske Srbija prihvata. a re~ je o u~e{}u na{ih dobrovoqaca na strani Austrijanaca protiv Ma|ara jer nisu priznavali nacionalna prava Srba u Ugarskoj. Na isto~noj granici wega su izazvali. sa kolebqivim pristankom ministra Nikole Hristi}a. dogodio se incident koji je. ali to pri42 . u selu Makre{ na turskoj teritoriji (sada Bugarska) i karauli Tresak. Ako tajne mogu spasiti ne samo na{e `ivote ve} i obraz. a to zna~i 1862. g. nezadovoqne zbog prisustva ruske vojske u rumunskoj kne`evini.

Svi dobrovoqci su bili u Braili. „38 haramija“ pojave i 1000 dobrovoqaca ili „samovoqaca“ sa svojim oficirima i „fetfeblima“ (narednicima). Toliki se broj. Srbija je bila primorana da odgovori na turske ineterese u rusko – turskom ratu 1853. Kad se mora onda se pored „10 hajduka“.hvatawe u stvarnosti `ivi kao tanak plamen sve}e. raznim konceptima za izve{taje i potpisanim izve{tajima vidi se jasna tendencija da se svi akteri pograni~nih ~arkawa i pu{karawa uglavnom nazivaju haramijama koji granicu prelaze „hajdukovawa i pqa~ke radi“. haramije i wima sli~ni. izvan doma{aja odluke da se Srbija u sukob na Krimu ne sme me{ati. koji su i daqe upra`wavali vojni~ki zanat. ve} se nalaze. Austrija raspore|uje 25. Mar{al Karonin je spreman da u|e u Srbiju u slu~aju da se narod pobuni zbog neutralnosti kneza Aleksandra. Zvani~no ona je ostala neutralna. da ne pomogne braniocima Krima i Sevastopoqa. tih 1000 dobrovoqaca i oko 100 oficira i fetfebla. Dakle. da otmu i oteraju stoku iz nekog pograni~nog sela i to ba{ onako kako su to ~inili na{i hajduci. Obavezala se da }e napasti svaku vojsku koja pre|e Dunav i napadne Srbiju 43 . Rusija postupa diplomatski – tra`i tajni dolazak dobrovoqaca. Prilike su razapele Srbiju na krst isku{ewa: da li da iskoristi momenat da se wena gotovo poluvekovna nova dr`avnost primetnije potvrdi i od Evrope i od Turske i da se oglu{i o zov krvi. turske haramije su na svim granicama mogle da ubiju na{e grani~are. uprkos lo{ih odnosa kneza i cara.000 vojnika prema srpskoj granici pod komandom feldmar{ala Karonina. ali zahvaquju}i naslednicima Veqka i Miqka Petrovi}a. kakva–takva pomo} nije izostala. ali se javno sagla{ava sa neutralno{}u Srbije. ili se prikupqaju u rumunskom gradu Braili. postaje stvar moralnog principa da morate pomo}i onome koji je i vas pomogao. naime.17 Po tradiciji na koju su i Istok i Zapad oguglali. kako se da zakqu~iti iz gra|e kwa`eva~kog okruga. Pitawe pomo}i Rusima. U dokumentima. pomiwe u izve{tajima kwa`eva~kog na~elstva. godine.

godine i na pre~ac odustajawe od wenog kona~nog ustanovqewa je samo maska za tajno slawe dobrovoqaca na Krim. Poku{aj osnivawa narodne vojske 1853.bilo da je austrijska ili ruska.“19 Pokaza}e se da ovakva doktrina ima svoje dobre. kako su zabele`ili na{i dokumenti. Nikoli} se dakle nada nekom novom Baba Novaku. ali i lo{e strane. Godine 1862. da za uzvrat srpskoj neutralnosti garantuje nepovredivost srpskih granica od strane Turske. koja sa Engleskom `eli da napadne Rusiju. Jedan od tvoraca nove vojne doktrine Atanasije Nikoli} (uz Gara{anina) smatra da se turska vojna sila mo`e skr{iti „ve{to upotrebqenom snagom“. jer je lako podeliti oru`je ali je te{ko kontrolisati wegovu upotrebu.18 Time su otvorena vrata smelijim preduzimawima. Ali ranije upu}eni srpski oficiri u dru{tvu ruskih. Naumovi}a sa ministrom unutra{wih dela Nikolom Hristi}em. ve} se nalaze u Kalafatu. vr{i smotru te oficirske skupine. pa }e ovima potisnuti i u zabunu dovesti mo} tursku. ali i novoj internacionalizaciji aktivnosti 44 . Potvr|uje se i `eqa Francuske. „Mesto saveznika treba Srbija da naknadi to dobro ure|enim volonterskim ~etama. narodna vojska se ponovo formira i ustaquje. kako svedo~i Popov. saznaje se da su za prikupqawe 1000 dobrovoqaca bili zadu`eni fetfebel narodne vojske Stojan Pe{i} i wegov drug Krsta. Preko we je jednom delu stanovni{tva dato oru`je – mislilo se: za sre}u i ja~awe dr`ave. Hajduk Veqku. Uz staja}u vojsku sada postoji jo{ jedna vojna formacija – narodna vojska. Iz prepiske kwa`eva~kog na~elnika J. pouzdano ra~unaju}i da }e Srbiji u volonterske ~ete prite}i svi narodi evropski. I samo otvoreno pomiwawe krimskih dobrovoqaca ukazuje na aktivniju ulogu Srbije u oslobodila~kim pokretima na Balkanu. ali ne i otvorenom ratu. uo~i napada evropskih saveznika na Sevastopoq. osim Nemaca i Maxara. koja je nastala devet godina kasnije. a svojom narodnom vojskom u samu mo} tursku potrti. a ruski knez Gor~akov. Kara Pan~i.

narednik narodne vojske. Ve} 17. ka`e se izri~ito. Tako|e ga obave{tava da novaca za dobrovoqce nema. kao i do sada. protivure~no i. „sa dva-tri repa od lisice“. tajno. po wihov `ivot. okru`ni „inxilir“ je ~ekao specijalnog gosta – in`ewerijskog oficira Dimitrija Stefanovi}a. takvi }e qudi biti potrebni. pripadao 4. on ponovo u Braili prikupqa dobrovoqce.u vezi sa te`wama za osloba|awe hri{}ana izvan Srbije i Crne Gore. Stojan Pe{i} izvodi egzecir (ve`bu) sa svojom dru`inom na planini Crnoglav uz samu granicu. kako je izvestilac ministra Hristi}a znala~ki naglasio. Wihovo delawe bi}e. Dok je Dimitrije izbivao u Vratarnici. sa takvom pro{lo{}u. Vuka Karaxi}a.21 Prema Beogradu grozni~ovo idu depe{e ministarstvu da se na granici gomilaju „ruqe ba{ibozluka“ sa „crnim {iqastim kapama“. Sada. Poznat po slavnom ocu. pred sem prodor ~ete Stojana Pe{i}a na tursku teritoriju. ne ka`e se kojih. opasno. Pokazalo se da takve qude nije bilo te{ko prona}i u Timo~koj Krajini. Zbog takvih izve{taja koji su sakupqeni od poverenika. roti jednog „ruskog polka“.. U depe{ama kazna streqawem naziva se „pu{ketirawe“. u junu 1862. Tih julskih dana. Posle bombardovawa beogradske varo{i od strane turske posade na Kalemegdanu. fetfebel kako ga nazivaju pisari u izve{tajima. Istovremeno se sva sreska na~elstva obave{tavaju da }e svi po~inioci ubistva nad Turcima (verovatno misli na proputovawa kroz Srbiju pravcem Vidin-Ni{) biti uhap{eni i streqani. Ova 45 .. pretwe „pu{ketirawem“ mogu postati bespredmetne. jula iste godine ministar Hristi} nala`e sreskom na~elniku u Kwa`evcu da ga izvesti koliko na wegovom terenu ima „samovoqnika“. sa svojim qudima. O{trih pretwi „pu{ketirawem“ i „arestovawem“ nije po{te|en ni narednik narodne vojske Stojan Pe{i} ~ije je ime u obimnoj prepisci naj~e{}e pomiwano. sina. g. on se trudio da ga upamte po kockawu i pi}u.20 On je. i zavo|ewa vanrednog stawa.

da je on upravo predvodnik grupe od deset hajduka iz Zagra|a kod Zaje~ara. zatim prodor jedne skupine Vasojevi}a iz Crne Gore u Sanxak. kona~no ustaqene 1861. broji vi{e od 30 ~lanova i na osnovu mnogih izve{taja i spiskova. koji se na lo{oj me{avini bugaskog i srpskog jezika `ali na upad hajduka sa srpske strane u toku 1862. sude}i po dokumentima iz slede}e 1862. pobune u Bosni i Hercegovini. ali i hajduci i haramije iz pograni~nih sukoba.23 U podnebqu Pa{i}evog ro|ewa najizrazitija li~nost koje su stvorile ovakve okolnosti bio je narednik narodne vojske. NEVOQE ALI–RIZE RAKOVA^KI KAMEN I MAKRE[ Mnogobrojne bune u ni{kom i pirotskom kraju.dru`ina.. kao i na prostorima severne i zapadne Bugarske. Ar~aru i Vidinu. ~iji su ~lanovi bili iznena|eni od turskih zaptija. mo`da ukazuje da postoji tajni centar gerilskih akcija na turskoj teritoriji. g. Nije spomenut kao u~esnik jednog sukoba na granici u blizini Rakovice (sada Bugarska). (Kao i Vratarnica sli~an zna~aj ima i prevoj Kadibogaz jer je spa46 . ali je gotovo sigurno. g. Prepiska izme|u zaje~arskog i kwa`eva~kog sreskog na~elnika u vezi sa pismom kulskog vojvode (mudira) Ali-Rize efendi. To je onaj isti prostor na kome je nekada stradao Klevenhilerov bataqon i sada neizbe`ena za sve putnike i karavane koji putuju od Ni{a prema Kuli. ili ~eta. Stojan Pe{i}. g..22 zatim obezbe|ivawe velikog kopnenog i re~nog transporta. oru`ja i municije preko Rumunije do Beograda bili su poku{aji ostvarewa mnogih projekata slabqewa i potkopavawa turske mo}i putem takozvanih „malih ratova“. weni ~lanovi su obveznici narodne vojske.

jedan od punktova za podsticawe pobuna treba da bude oformqen „na granici okruga kwa`eva~kog“. jedan rawen i uhva}en. ili nije. Mo`e se pretpostaviti da atmosfera nije bila lo{a jer se nije ponovilo ono {to se dogodilo kod Rakova~kog kamena. jedan turski zaptija tako|e rawen.jao Ni{ sa utvr|enim Belograd~ikom). Najvi{e zapisa o Stojanu Pe{i}u ostavio je pomo}nik kwa`eva~kog sreskog na~elnika Jani}ije Zisi} i sam na~elnik.24a Bilo da je taj punkt vratarni~ki prostor. Mo`da je na~elnik pozvao Stojana „na paterice“ i po~astio ga jagwetinom zaostalom posle proslave Svetog Ilije. Jovan Joca Naumovi}. zapam}en kao „Donin“ nasledio ne{to od sposobnosti Babe Novaka.25 Drugi upad na tursku teritoriju u leto iste godine26 pokazao je da je Stojan Pe{i}. koji je vodio velike dru`ine i sa udru`enim vojskama Evrope i Rumunije ostvarivao velike ratne i oslobodila~ke ciqeve. Na{e tada{we vlasti su nesumwivo utvrdile da su ti qudi iz ova dva pomenuta sela. Putnici i karavani za Ni{ koji su iz Vidina i{li preko Vr{ke ^uke za Ni{ nisu mogli da mimoi|u Vratarnicu. Kada ~italac sazna kakav je ultimatum Stojan predao Turcima u vezi sa okrepqewem posle dugog pentrawa i lutawa po bogazama Stare planine. odnosno wegovo zale|e – selo Zagra|e. shvati}e koliko je ta jagwetina bila va`na. budu}i da je wegova du`nost bila da ga tajno poma`e. arhivska gra|a pokazuje da je prilikom upada „deset ajduti“ od „srpka strana“ dvojica od wih poginulo. koje tada ima vi{e od 2000 stanovnika.24 katolika iz Bosne u slu`bi srpskog dvora. a da mu javno preti da ne prelazi granicu. a ostali su pobegli odakle su i do{li. Ostaje tajna da li je bilo ba{ tako – iz dokumenta se vidi da je tekla bri`qiva procedura 47 . Prema projektu Tome Kova~evi}a. Koncept op{irnog pravovremenog izve{taja ministru Nikoli Hristi}u nastao je u {pitalu (bolnici) i kwa`eva~kom zatvoru ili u nekoj odaji samog na~elstva jer dvadeset i devet drugova Stojana Pe{i}a nije moglo da se smesti u apsani.

upravo tamo gde su izvodili „egzecir“.. ali i „da {to od pqa~ke“ zadobiju. 30 oka vina. i trajao je do dva sata u no}i. „u vtornik. Odmah po pozivu. Izbor logorovawa Pe{i}eve ~ete. Zaustavili su se na makre{kom grobqu. Preko ~etiri glasnika Bugarina poru~ili su Turcima da im odmah po{aqu 80 oka hleba. a zatim su pozvali uqeze de se predaju. kao tajni faktori u korisnoj ratnoj misiji na turskoj teritoriji jedino i mogli. bugarski glasnici su doneli poruku od seoskog kneza da se Turci upravo spremaju da ih napadnu. posle koje bi se mogli vratati preko granice. pred ru~ak. Turci!“ „A kad be{e u ak{am (u zoru)“. zapisao je pisar. Nakon toga su se uputili prema selu Makre{ u kome je bilo i 250 srpskih ku}a. zapisao je nadaqe pisar. dobro zakloqeni iza grobnih plo~a. 15 oka rakje i pet jagwadi! Ukoliko ne dobiju „zaktevanu raanu“ – oni }e u}i u selo. izme|u dve vode. a cela nedeqa i ponedeqak protekli su u skitawu planinom. To je bilo u subotu. Nakon takvog uvoda zapisano je da su wih 38 samovoqaca i pripadnika narodne vojske pre{li granicu na planini Crnoglav (pisar je neta~no zapisao – Crnoglog).“ U `aru te borbe Pe{i}ev ratnik Jovan Miqi} odsekao je glavu jednom poginulom turskom vodniku i bacio je Turcima sa re~ima: „Na glavu. uzvi{ewe sa zaklonima iza spomeni~kih plo~a. koje je. bilo sme{teno na jednom omawem uzvi{ewu. Pe{i}evi qudi su slo`no osuli plotun i „boj se zapo~e“. oni su u pero pisaru Jani}ija Zisi}a izjavili da su u Tursku i{li po stoku i stvari nekoliko prebeglih Bugara.saslu{awa ne sasvim obi~nih i svakodnevnih prekr{ilaca zakona. Kako su ina~e. a za ovim i oni krenu se da 48 . Turci su zatim naredili stanovnicima Makre{a da od buradi. Izgleda da nisu znali za prisustvo ve}ih turskih jedinica u blizini Makre{a. Umesto gozbe. „udese Turci priliku te iza{aqu na nas jednog ~obanina sa govedima.. ukazuje na iskustva proverenih ratnika. vrata i druge drvenarije naprave barikadu („meteriz“).

spaziv{i to. Nema sumwe da su oni pospe{ili konsolidaciju turske 49 . jednog po jednog obarali“. „koje kowanika“. sedam na broju. a isto toliko rawenih. Svi u~esnici su izjavili da su ih Turci mogli `ive pohvatati da nije bilo Stojana Pe{i}a. a Turci su dobili pomo} od oko 300 turskih vojnika „koje pe{aka“. apsurdne pogibije i upliv kriminalnih elemenata. sinhronizovane i uspe{ne narodne ustanke. uo~i Svetog Ilije. Sam po sebi prodor Pe{i}eve ~ete u Makre{ na turskoj teritoriji bio je u vojnom pogledu uspe{an. anarihju. Jovana Miqi}a i Jovana Todor~evi}a koji su bili smeli i nepogre{ni strelci. avgusta. 2. Ni makre{ki prodor. wih 25. U~estvovali su stanovnici tri sela iz neposredne okoline Zaje~ara. Kao sasvim mlad ~ovek u to vreme. Na turskoj strani ostalo je 50 mrtvih. Na jedan sat od granice sustigao ih de jedan serdar sa desetak Arnauta i nizama. no mi. jer }emo i ova i sve Turke pobiti!“ ^obanin je vratio goveda. Od poginulih jedan je bio bugarski vojvoda (\ergo Ru`anov) koji je u svojim poznim godinama u Srbiji dobio zvawe pograni~nog stare{ene – buqukba{e.udare. kao i svi ostali na granicama Srbije i Crne Gore. viknemo na ~obanina: Natrag goveda. Pa{i} je ve} mogao da stvori svoj li~ni odnos prema ovakvim jalovim poku{ajima. Nose}i rawene. U okr{aju su svi Turci izginuli. a po Gara{aninovom konceptu internacionalizacije „malog rata“ i Bugari begunci iz Turske. Zatim su u proboju izgubili jednog od bugarskih begunaca koji je na licu mesta poginuo. Neprekidno otvaraju}i vatru sa svog uzvi{ewa oni su „krepko dr`e}i se. jedan deo su bili qudi izvan zakona. No gerila nije efikasna u pogledu trajnih pobedni~kih ciqeva jer ona zna~i dugo prolivawe krvi. Zatim su mirno pre{li granicu na karauli Tresak. ali su poginula jo{ dvojica iz Pe{i}eve ~ete. Ali se Pe{i} i wegovi iskusni krimski ratnici nisu pokolebali. putovali su celu no}. nije pokrenuo ve}e. zajedno sa tri Srbina iz okoline Belograd~ika.

sa kojim se okrepqivao kao i Tolstojev Kalugin ili nakiselog sevastopoqskog vina zvanog „Bordo“ koje su ruski oficiri rado pili? Nije te{ko uo~iti da je za odbranu svojih qudi Stojan Pe{i} izabrao sli~an ambijent: dve vode su okru`ivale grobqe. Ilije 1862. rote nekog ruskog puka. Ostareli. le{evi mornara u kaputima od kamiqe dlake.. Tolstoj napisao da se ne mogu razlikovati od lete}eih bombi koje su sa neprijateqskih brodova ispaqivali i na Stojana Pe{i}a.. boja`qivi i konspiracijom zadojeni Milo{ev ~ovek u slu`bi kneza Mihajla. Sapun-gora. u trenucima kada je postalo jasno da od tra`ene rakije. posle osam godina od krimskog rata.“ Sam Pe{i} je mogao biti jo{ zadovoqniji jer su u no}i izme|u utorka i srede i uo~i Sv. toplog ruskog napitka „sbitwa“ od vode sa medom i miro|ijom. svetle}e bombe. Epilog: Stojan Pe{i} je ostao narodu ne u naro~ito dobrom se}awu. pa }e Turska posle 14 godina pokazati da wena sve}a jo{ nije dogorela na Balkanu. za koje je veliki pisac Lav N.vojske. prepreke od balvana povezanih lancima da bi se spre~io pristup neprijateqskih brodova. ru{evine grada ~iji su prozori slu`ili kao pu{karnice – bili u wemu. ali su Sevastopoq. Da li setio. Tog leta je prirodwak Josif Pan~i} sa ovojim licejcima do{ao u Vra50 . vina i jagwetine od Turaka ne}e biti ni{ta. opet zasijale zvezde nalik na sevastopoqske. u julu. g. U Sevastopoqu se i sam zaklawao iza velikih brda dovezene zemqe. ministar Nikola Hristi} ipak }e kao kroz zube u svojoj prepisci sa kwa`eva~kim na~elnikom J.. bio je u dodiru sa hroni~arima svoga doba. Naumovi}em napisati i jednu veseliju re~enicu: „Nama je milo da na{i qudi tamo idu i Turke satiru. Ve} idu}e 1863. naduvene le{ine kowa. iza ~ijih su se nadgrobnih plo~a wegovi strelci zaklawali. iza ve{ta~kih kanala u kojima su se podavili mnogi napada~i grada Sevastopoqa. dodu{e video samo odsjaje ispaqenih pu{~anki zrna. Stojan Pe{i} je sada. g.. brodovi sa prugastim linijama. narednika 4.

. Tako su se popeli na visoki vrh Stare planine. Usput su videli pripadnike narodne vojske sa „grdnim fesovima i u jemenijama“. gotovo u isto vreme. 51 . pri~aju}i nam epizode iz svog divqeg `ivota“. pro{le godine. vodio svoju ~etu kao haramba{a. zabele`io gajewe pamuka kome klima ipak ne pogoduje. Pohvalio je put koji je vodio kroz tesnac. lep i visok stas stanovnika ovog sela. – zapisali su licejci. lutaju}i planinama na isti na~in kao i ~eta Stojana Pe{i}a. odakle „be{e lep izgled na Tursku i na{ vo|a Hajduk Stojan pokazivao nam sva mesta kuda je on prolazio. Zatim su ponovo krenuli na granicu.. Babin nos.tarnicu. Putuju}i prema karauli Zatvornici bilu su u dru{tvu jednog naoru`anog pandura koji ih je dolinom reke [a{ke ponovo doveo u Vratarnicu gde su u kr~mi popili kafu. no{we i ~e{qawe devojaka sa vencem pletenica oko glave.

on je jedan od tvoraca i propagatora nacionalne srpske i balkanske 52 . Ipak. u wegove buntovne snove i jasne pobuweni~ke delatnosti. kao i svakom mladom ~oveku `eqnog saznawa i {irih vidika. Kao i svi malove~ni qudi on se u tom smislu nije jasno ni opredelio. g. ~lanovi maj~ine porodice imali su odlu~uju}u ulogu u politi~kom. Ako je to va`no ili mo`e da bude. Wegovo isto~nosrbijansko poreklo i otac i brat u Jagodini ulili su se kao dva izvora u wegov grozni~av novinarski i uredni~ki rad. Iako je o~i otvorio u Zaje~aru. sela u blizini Zaje~ara. Svetozar nije Pa{i}ev prethodnik ni zbog svojih socijalisti~kih ideja. kako su ga nazivali. teoretskom i novinarskom radu Svetozara Markovi}a. Wegova vezanost za ma}ehu (majka je umrla 1854. jer Svetozar nije samo dosledan socijalista i „komunac“. Svetozareva majka je iz Rgotine. koje Pa{i} nikad nije izdvajao kao poseban ciq. wegov pravi zavi~aj je Jagodina. a pored we. Ona je to mnogo vi{e na nacionalnom planu. pomalo i ceo svet.PA[I]EVI PRETHODNICI SVETOZAR MARKOVI] Svetozar Markovi} nije Pa{i}ev prethodnik samo po tome {to su obojica ro|eni u Zaje~aru. a ne prave sinove. Ipak za samog Svetozara se ne mo`e re}i da je Zaje~arac. kada je Svetozaru bilo osam godina) kao da ima simboli~no zna~ewe. Obrenovi}evska Srbija i vlasti u woj ra~unale su ga u pastorke.

Svetozarev otac Radoje bio je odan opredeqewu tasta Jeremije Zdravkovi}a koji nije bez razloga (neka su oni i li~ni) okrenuo le|a knezovima Milo{u i Mihajlu posle vi{e od dve decenije potpune vernosti. ostali su ga mrzeli. imali su odlu~uju}u ulogu. g. umni borac i teoreti~ar zapadao u idealizam. li~no po{tewe Svetozarevog oca Radoja i brata Jevrema.ideje o slobodi svih naroda na prostorima turske i austrougarske imperije. U porodici je Svetozar imao podstreka da se navikne na odanost. Kao da je ose}ao da sve raznorodne ideje padaju u ambis koji se u licu kneza Mihajla i wegovog naslednika ispre~io daqem napretku dr`ave. a vlasti su wegovu smrt `eqno o~ekivali.27 Doslednost i. Imao je petoro bra}e i sestara i tradiciju pam}ewa podviga wegovih predaka po majci. Svetozara su priznavali i po{tovali samo wegovi sledbenici – novinari. Svetozar je ~esto kao publicista. a deda po majci je bio na~elnik sreza vra`ogrna~kog. samopo`rtvovawe. vode}ih qudi Timo~ke Krajine. Bez wihove obave{tenosti i wihovog straha da ne upropaste te{kom mukom ste~enu stabilnost Srbije. Istovremeno su se knez Mihajlo i wegov „pandur“ Nikola Hristi} svojim putevima i stranputicama ~inili {to su mogli i smeli na sli~nim nacionalno oslobodila~kim poduhvatima. pregnu}a. Wegov otac Radoje dospeo je do polo`aja sreskog na~elnika. dru{tvenoj pravdi i jednakosti. U vreme oslobo|ewa 1833. Iz svega {to je napisao proisti~e da je Svetozar znao da se pod Obrenovi}ima ne mo`e ostvariti nikakav politi~ki i socijalni napredak. Radojevom sinu ne}e pripasti ni deli} obi~ne qudske sre}e a kamoli priznawe za intelektualni rad koje su Zdravkovi}i koliko-toliko u`ivali. qubav. i mesijanstvo koje mu je. pripisivano. mora se re}i. Svetozar je za svoje 53 . nacije. ma koliko da je od wega be`ao. opravdano ili ne. koji su se u svojim prekra}enim `ivotima opredelili kao protivnici Obrenovi}a i pristalice Kara|or|evi}a.

Svetozar je bio jedan od retkih |aka koji je izostajao iz {kole ali je godinu zavr{avao odli~nim uspehom. Pored svoje umne nadmo}i od ranog detiwstva imao je i ono {to mu nije bilo potrebno. Nemilosrdan je Svetozar u svojim ocenama koje su daleko od istine. efikasnosti i smisla veliko{kolskih studija. bolest koja se rano i tajno svila u wegovim grudima. postane dr`avna birokratija. Svetozar je ispoqio u svojoj kwizi Srbija na istoku. mora se pomenuti da je Pa{i} i sva intelektualna elita wegovog vremena mogla upravo od Svetozora da se u~i patrotizmu. vreme za deklamacije niti za fantazije i poqupce – „di`ite uspavani srpski duh – srpske sestre treba da ve`baju previjawe.“ Slo`ene karakterne osobine kao da su mno`ile jedna drugu. Mada je to u na{oj publicistici zapostavqeno. pi{e on. kako je re~ito objasnio. po wemu. prezreni novinar i gre{nik kome je mesto uglavnom u zatvoru. Pala je „konzularnopa{inska vladavina u Srbiji“.savremenike ostao samo progoweni. {to se obrenovi}evskom re`imu nikako nije 54 . jer su verovatno vi{e u slu`bi wegovih politi~kih ube|ewa. Trebalo je samo poznavati Svetozara i biti retko u wegovom dru{tvu kao {to je bio slu~aj sa Nikolom Pa{i}em i \urom Jak{i}em i nau~iti sve o aktivnoj politi~koj borbi. a mladi}i da se ve`baju oru`jem“. Dosledan svom antidinasti~kom i antirojalisti~kom opredeqewu. vreme kada su „politi~ari prava naroda ostvarivali preko milosti sultana. uz stalno insistirawe na revoluciji i prevratu. Jasnu pijemontsku ulogu Srbije ne samo na prostorima gde `ive Srbi ve} na celom Balkanu. Nije. a druga „lole i skitnice“. U listu „Srbija“ on je pozvao srpsku omladinu da radi na oslobo|ewu svih Srba izvan Srbije i Crne Gore. Sin i unuk sreskih na~elnika bez milosti prema sopstvenoj karijeri umeo je svrgavawe kneza Milo{a 1858. Jedna polovina diplomaca. g. a srpsku slobodu i svoju karijeru utvr|ivali u konzulskim salonima. veoma ta~no da oceni. okon~ano je.

Adam se najpre pro~uo kao predvodnik jedne radikalne grupe poslanika i po svojim o{trim istupawima u skup{tinskim debatama. suprotno rasprostrawenom uverewu. Adamov `ivot ipak je bio prava 55 . narodnog poretka na Balkanu. ali nu`ne i istorijski opravdane poduhvate. kako bi se on izrazio. On tra`i da sve ustanove budu zasnovane „na demokratskim na~elima“. imao pred o~ima primere iz pro{losti. Svetozar. prave drame `ivota i smrti svojih prethodnika i savremenika. ima na umu realniju opciju srpske revolucije: stvarawe „srpske narodne dr`ave koja bi obuhvatila ceo srpski narod.dopadalo. pored izra`ene nade da }e imati „prvu ulogu“ na Balkanu. Da li je i mogao druga~ije da postupa po{to je. U odjecima izvan skup{tinske sale wegove re~i i kritike dobijaju krila i okrepquju neke sveop{te narodne nade i `eqe. o ~emu je ma{tao i u ~emu je nesre}no u svojoj 29. {to nije ciq na{eg pisawa. Takvim se na~elima Pa{i} iskqu~ivo i slu`io i ne bi bilo pogre{no zakqu~iti da je Pa{i} ostvario sve ~ime se Svetozar odu{evqavao. Pa{i} je ~esto stavqao i svoj `ivot na kocku ili se upu{tao u neizvesne. hteo ne hteo. ADAM BOGOSAVQEVI] U svojoj dugoj politi~koj karijeri.“28 Svetozarevo lomqewe izme|u nacionalnog i socijalnog programa zaslu`uje posebnu pa`wu istra`iva~a. on je mo`da svestan i ograni~enosti uloge Srbije u stvarawu novog. Adam Bogosavqevi} i Svetozar Markovi} po svom temperamentu nikako ne potvr|uju uvre`ena mi{qewa o „strpqivim Timo~anima“. godini i sagoreo. Vrlo je va`no za dana{we vreme da se konstatuje da se Svetozar kao publicista i politi~ar zalagao za ustanovqewe demokratije. U tom smislu.

knez Milan je. Seqa{tvo `eli prosvetu. javnog dogovarawa i obave{tavawa. Pro~itao je na~elnik da je Adam `eleo da se knezu po`ali na skupe parnice oko nasle|ivawa ili deobe zemqe. Nije ni{ta u~iweno. {to }e re}i ~itav narod u Srbiji. Bio je dovoqno pametan. Oni nisu sigurni da }e „i suvi hleb“ imati iako svojim trudom i poreskim davawima osiguravaju „izda{ne plate i penzije“ gospodi. a upravo su oni ve}ina srpskog naroda. ili dobro obave{ten da gola istina koju je Adam nameravao da saop{ti knezu ima zna~ewe najgoreg antidr`avnog ~ina. kako je sasvim ispravno procenio na~elnik. seqaci su pastor~i}i dr`ave. za unapre|ewe zemqoradwe. Narod. Na kraju je Adam izrazio nadu da }e se knez „o~inski pobrinuti“ za srpski narod i da }e produ`iti delo svoga dede da se i ostala bra}a od turskog jarma oslobode. obilaze}i Srbiju. je u te{kom polo`aju i li~i na nekog koga tuku a istovremeno mu zabrawuju da pla~e. nauku. [ta je sadr`avao taj govor? Pored dobro izabranih kurtoaznih re~i i izra`ene sre}e zbog posete visokog gosta. sve {to prilike nisu dozvoqavale. Sreski na~elnik je sasvim dobro procenio da ovi patriotski delovi govora o osloba|awu bra}e ispod turskog jarma 56 .drama pojedinca koji je hteo mnogo vi{e nego {to je mogao i {to je nastojao da postigne. na zabranu „slobodnog izra`avawa misli“. u sastavu delegacije koja je trebalo da iza|e pred kneza. g. Sreski na~elnik u Negotinu zahtevao je od Adama da mu pro~ita govor koji je trebalo da ~uje knez. Adam je i u prvom delu govora naglasio da knez putuje da „iz usta naroda ~uje i sazna `eqe i potrebe narodne“. odnosno seqaci. Jednom re~ju: seqa{tvo. a do kraja govora i bes. bio je izabran Adam Bogosavqevi}. Sve ostalo. trebalo da do|e i u Negotin. U leto 1875. moglo je da izazove mu~an utisak. Za predstavnike seqaka. treba pre svih da budu siti i zadovoqni da bi mogli i druge da usre}uju. lokalnu samoupravu a mesto toga ima „samovoqnost nadzorne vlasti“. napisao je Adam. To je bilo posledwe {to je knez mogao da prihvati i ~uje.

Kad im je. izdaju i otvoren atak na vlast i kneza li~no. Ja{u}i na kowima oni su do{li pred zatvor tra`e}i da se Adam pusti jer. a to povla~i i pomisao da su i naoru`ani) knez je iz Beograda naredio primenu sile. Ostali delegati odbili su da budu u pratwi kneza koji je po{ao da se brodom vrati u Beograd. kapetan ga je strogo upitao kako se zove (da bi ga kasnije uhapsio) – dobio je odgovor da ide i da pita popa! Po{to je prou~io ceo slu~aj i o wemu dobro razmislio. Vasa @ivanovi}. a sreski na~elnik je ponudio seqake rakijom. 57 . negotinski okru`ni na~elnik. koji je delegiran u Smedovcu. Iako nije bila usli{ena. a ne Adam po{to je on u svoj govor uneo wihove `eqe i stavove. krivi su oni. ali su i wega panduri isterali iz odaje gde je bio predvi|en do~ek za kneza. kako su obrazlo`ili. Me|utim na~elnik je popustio pred seqacima. naime. Adam je pu{ten na slobodu. g. Adam bio zatvoren. Adam je bio izuzet iz delegacije i stra`arno sproveden u rodno selo Koprivnicu. on je jo{ opasniji. a kamoli primewena.ne}e biti dovoqni da ubla`e kne`ev bes jer bi u Adamovom nastupu poznao samo zaveru. Na takve vesti (seqaci na kowima opkoqavaju zatvor. pa }e se pona{ati u skladu sa tim saznawem. Kada je 7. Knez je shvatio da je naoru`ani narod na kowima opasan. demokratija (vladavina naroda) je bila ante portas budu}eg parlamentarnog `ivota Srbije ili je na ta vrata narod sna`no zakucao. na~elnik saop{tio da su Adama uhapsili sreski kapetan i pisar i kada je tu vest jedan seqak glasno komentarisao. On je ipak uspeo da doturi pisani govor ~lanu delegacije seqaka. a na wegovoj strani je bio i ministar unutra{wih dela Stefanovi}. a kad je naoru`an i kad ima takozvanu narodnu vojsku. Iz okolnih sela pripremao se sli~an kowi~ki pohod. Wihova zapisana reagovawa pokazuju da seqaci nisu izgubili ni smelost ni re~itost koja im se ~esto osporava. Kopriv~ani su po{li u Negotin. jula 1875.

oni su slo`no odgovorili: „Vi. Koprivnica) interveni{e vojskom iz nekog udaqenog kraja Srbije ili tra`i re{ewe koje prili~i parlamenternoj demokratiji. Ministar Stefanovi} je shvatio da je ~itava igra uterivawa straha u narod putem kaznene intervencije potekla od kneza Milana. On je temeqno ispitao ~itavo zame{ateqstvo. kne`ev put u Be~ radi `enidbe i pripreme za rat protiv Turske raspr{ili su na kratko ove opasnosti. ^itava stvar je legla i uti{ala se. Kada su ~lanovi vladine komisije pitali seqake {ta ih je nateralo da u tolikom broju do|u u Negotin. wen izvr{ilac upravo sreski na~elnik @ivanovi}. Na uznemireno podru~je poslat je ~lan dr`avnog saveta \or|e Milovanovi}. u ovom slu~aju sreski na~elnik. a drugo je kad one budu silom naterane da to urade. Ministar unutra{wih dela je razmi{qao da li da prihvati nedovoqno jasnu kne`evu `equ i da u pobuwena sela (Brusnik. ali jedno je kad vlasti. a da je. smelost i politi~ki talenat nisu razvezali jezik samo onom seqaku koji je kapetana uputio na popa. gotovo paranoi~na te`wa da se buntovnici kazne. Iz pozadine se ose}a da postoji stalna. uprkos kolebawu. Mala Jasikova. gospodo. a da se nezakonito Adamovo smewivawe zaba{uri. Smedovac. makar to bio i neki pravdoqubiv ~in. Zalo`io se da se za kmeta u Koprivnici postavi Adam ali i za ka`wavawe kolovo|a koprivni~ke „pobune“ po{to je dr`ava bila poni`ena. Rogqevo. puste pritvorena lica. oni su odgovorili: „Vi 58 . Vest o pobuni u Bosni i Hercegovini. Iz celog slu~aja izrodila se velika nevoqa.je u svom izve{taju osudio samovoqu policijskih vlasti koje spre~avaju legalno izabrane delegate da obavqaju svoju du`nost. vi!“ A na drugo pitawe ko je kolovo|a ovog masovnog kowi~kog pohoda. Adamova re~itost. pa su sreski na~elnik i jo{ nekoliko odgovornih lica zbog niza gre{aka preme{teni iz Negotina. Adam je bio pu{ten pod pritiskom. Sala{.

a vlasti su ga uhapsile. Adamova grupa u skup{tini reaguje kritikom kne`evih ovla{}ewa u odnosu na skup{tinu. Izneli su i dokaze o nameri da se Adam ubije i eto razloga wihovog nezadovoqstva. Kako je selo Dubo~ani pripadalo nego59 . g. Sve je ukazivalo. {to je donelo ve}u slobodu {tampe. ga optu`uju za razbojni{tvo jer je u toku rata 1876. para za pozori{te. g. Na izborima 1877. iz dubo~anskog seoskog ko{a odvezao 300 oka kukuruza. Ovi wegovi zahtevi nisu prihva}eni jer su bili izraz pragmati~ne seqa~ke politike koja bi ugrozila duhovnu snagu cele nacije. u~iteqsku {kolu i bogosloviju – pravdaju}i te restrikcije mi{qewem da sve te ustanove slu`e birokratiji. Wegovi politi~ki protivnici. zanatlijskih {kola. plata za mitropolita i vladike. liberali. smawewe plata ~inovnika i sve{tenika i penzija penzionerima.“29 Nadaqe Adamova politi~ka zvezda je u usponu. trebalo da odobri pripreme Srbije za rat sa Turskom. a Adam je tek na drugom mestu. Zapo~eo je rat. kako isti~e dr Tihomir Stanojevi}. po{ta. industrije nisu dospeli u debatu jer je skup{tina prestala sa radom 21. a mo`da je bila u zenitu kada je imenovan u sastav skup{tinske grupe koja je. posle svih procena.ste kolovo|e!“ Objasnili su da su oni izabrali Adama za kmeta. U to vreme wegovo naru{eno zdravqe se pogor{alo. Uz to Adam je tra`io smawewe buxeta za na~elstva. da „vi{e nije moglo biti zablude da }e se obra~unom sa Adamom vlast razra~unati i sa narodom. Knez se sukobio sa skup{tinom jer je u slu~aju rata `eleo odre{ene ruke. januara 1876. zanatskih i trgova~kih udru`ewa. najvi{e glasova od krajinskih poslanika ima Anta Raj~i} iz Sala{a. a ne narodu. Svi ostali planovi Adama Bogosavqevi}a: osnivawe zemqoradni~kih zadruga. Vlada i skup{tina su odbacile Adamov predlog o obrazovawu odbora koji bi u ratnim uslovima kontrolisao rad i odluke vlade. {tedionica za finansirawe zanatstva.

jer je upravo u vreme kowi~kog pohoda me{tana sela Koprivnice na Negotin. godine Adam je bolestan i pod temperaturom krenuo u Zaje~ar i dva dana docnije umro je u zaje~arskoj bolnici. g. 60 . tada mladi in`eder Nikola Pa{i}. U tu`bi je navedeno da je u avgustu 1876. Adam obio katanac seoskog ko{a u Dubo~anu i natovario 10 xaka kukuruza. a nije iskqu~eno da su se za kne`evu satisfakciju za neugodno potucawe po negotinskoj Krajini pobrinuli Adamovi neprijateqi. rodom iz Zaje~ara. To se ipak dogodilo znatno ranije. krenuo u pobuwenu Bosnu i Hercegovinu. koji je zahtevao da kukuruz odmah vrati. odgovorio s pi{toqem u ruci. da kukuruz mo`e Dumitru uzeti ako ima dve glave! Ako je to zaista tako bar je u stilu Adama Bogosavqevi}a. o~igledan je napor da se Adamov na~in imitira i upotrebi. g. a kmetu Dumitru. ako je pak izmi{qeno. tu`ba protiv Adama je prenesena u nadle`nost sreskog suda u Zaje~aru.tinskom srezu. i ~iwenica da je Srbija priznata na Berlinskom kongresu. Kao da je strastvenost svoje radikalisti~ke orijentacije `eleo da presadi nekome u Zaje~aru. Sedamnaestog marta 1880. Na sumrak Adamovog seoskog radikalizma neosporno je uticao uspeh drugog srpsko – turskog rata od 1878.

po{tovaocu Srba. godine. razgovarali su oni dugo i na na~in koji odgovara piscu memoara i. U mediteranskom podnebqu koje solunski borci pamte po senovitim masliwackma o kojima su svojim potomcima mnogo pri~ali. decembra 1845. zaje~arski pekar. U vreme detiwstva i mladosti Nikole Pa{i}a. sre}no okon~ana. Karlom Sforcom i da wegova te`wa u vezi sa zapadnim granicama budu}e dr`ave bude. U jednom svedo~anstvu postoji i jedna ~etvorka iz latinskog jezika. a posebno Nikole Pa{i}a. To je napredak u odnosu na XV vek kada je imao svega tridesetak `iteqa. uglavnom odli~nim uspehom. jasno se vidi da wihovi susreti nisu bili ~esti u meri koja je jednom biografu. Zaje~ar ima oko 3000 stanovnika. kakav je Sforca `eleo da bude. Gimnaziju je zavr{io u 21. godine. godini. Pa{i} je na Krfu bio veoma zauzet. italijanski diplomata Karlo Sforca prikupqao je podatke na Krfu gde se predsednik srpske vlade na{ao posle povla~ewa srpske vojske preko Albanije 1915. mora se re}i. bar privremeno. Zapisao je Sforca da se Pa{i} rodio 10. Me|utim. Slu~aj ili sudbina su hteli da se sretne sa pravim Latinom. 61 Turska vodenica . [kolovao se u vreme ~estih preseqewa zaje~arske gimnazije. tako|e je ro|en u Zaje~aru. na Belom bregu. I wegov otac. tako da je zbog {kolovawa kao |ak boravio u Negotinu i Kragujevcu.DETIWSTVO I [KOLOVAWE NIKOLE PA[I]A Pa{i}ev biograf. bila potrebna.

g. Naime. jeste vodenica 62 . od kojih je jedna presecala centar grada. Pripajawem Timo~ke Krajine Srbiji. va`ne za prikaz `ivota mladog Pa{i}a. posle ~ega je slovenski izgovor dao Zaje~ar. ne{to bli`e brdu Kraqevica kada su se stari i novi putevi usmerili prema centralnoj Srbiji i Beogradu. zahvaquju}i svom povoqnom geografkom polo`aju. Ve}ina pravih gradova ostaju zaboravqene i napu{tene zidine. Zaje~ar. a deda i otac Nikole Pa{i}a bili su pekari po zanatu. pa su i oni zavisili od wih. pouzdano se zna da Zaje~ar nema vodenice. mo`da je umrli gradski duh nekada{weg rimskog grada. i vrlo brzo. Negotin.Wegov zna~aj raste posle oslobo|ewa Timo~ke Krajine 1833. a druga je i{la obodom ju`nog dela naseqa ispod brda Kraqevice. Naime. U XV veku ravnica ispod Kraqevice.. nekada{wa sredwa naseqa: Gurgusovac. posta}e varo{ica. Ipak jedini reprezentativni objekat iz turskog perioda. a zatim i centar Timo~ke Krajine. na ju`nom obodu naseqa Zaje~ar sa svega osam porodica. U takvom malom Zaje~aru. dr Du{anka Bojani}-Luka~ smatra da se taj sru{eni rimski grad zvao Sagittarius. gra|evine od `ivotnog zna~aja za stanovni{tvo ovog ina~e bogatog sela u XVI veku. koje su iz Crnog potekle u pravcu Belog Timoka posle velikih iskopavawa. Za{to su ove dve ve{ta~ke re~ice duge vi{e kilometara. delimi~no i po planu preseqewa relativno velikih naseqa iz planinskih zabiti uz re~ne komunikacije. Boqevac rastu dosta brzo. g. po istoj analogiji sa Ulpia Artiaria – Ar~ar. prema turskom popisu iz 1586. bila je stalno mesto bivakovawa turske vojske na pohodu prema Rumuniji i Ma|arskoj. ~ije se stanovni{tvo ubrzano uve}avalo. upravo tamo gde je nekad bivakovala turska vojska. iznenada o`iveo i preselio kao po nekom izazovu. zidan od kamena sedre. Ipak.. One su hranile Zaje~arce. bile su dve jaruge. od takvog latinskog izgovora (naziv ina~e zna~i – Strelac) u govoru je do{lo do transformacije u Setiarius. ~iji se ostaci nalaze na u{}u Crnog u Beli Timok.

Godine 1868. g. u Cirihu. ali je sigurno da je to bilo posle 1586. danas pretvorena u kafanu. Ku}a i verovatno pekarska radwa Pa{i}evih roditeqa bila je tako|e uz samu jarugu. koji dugo }uti. Sforca je uspeo da zabele`i imena Pa{i}evih bliskih srodnika i nekoliko pogre{nih ocena o istori~nosti Pa{i}evog rodnog kraja i gotovo ni{ta drugo o Pa{i}evoj mladosti. iza dana{we zgrade Sekretarijata za unutra{we poslove. kada su sva pograni~na zbivawa jo{ uvek aktuelna.u neposrednoj blizini centra grada. Ve} slede}e godine Pa{i} }e u tu|oj zemqi imati prilike da sa svojim drugovima komentari{e troji~ni ustav koji je.30. zbili su se na evropskoj sceni. 63 . on u Cirihu studira tehni~ke nauke kao dr`avni blagodejanac. 31 Rodna ku}a Nikole Pa{i}a u Zaje~aru Prvi koraci Prvi nagove{taji velikog politi~kog prakti~ara. a kad ne{to ka`e onda je wegova zadwa. Za sada se ne zna kada je ova turska vodenica podignuta.

prava i `eqena demokratija ni preko ovog ustava nije stigla u Srbiju. bio protivnik nedemokratske politike Milana Obrenovi}a. Pa{i} je intimno i javno. 64 . koliko je to bilo produktivno. Svetozar Markovi} je izgubio dr`avnu potporu. kao i ranije. Zbog kritike troji~kog ustava Pa{i}ev drug i zemqak. jer.najvi{e zahvaquju}i Svetozaru Markovi}u. Izgradi}e on kasnije ~itavu (ubojitu) politi~ku terminologiju protiv svog glavnog protivnika. I tada u Cirihu i kasnije u zemqi kada je Svetozar pokrenuo list „Radenik“ poboqevaju}i sve vi{e. do~ekan kao jo{ jedna „srpska obmana“.

“. Prvi ciq je demokratski preobra`aj. Sve drugo za wega je bilo sekundarno. „Nikad ne bih pristao da sru{im jednu ku}u pre nego {to bih znao {ta }u sagraditi na wenom mestu. Dr \or|e Stankovi} smatra da se ne zna da li je Pa{i} pristupio tajnom udru`ewu za ujediwewe i oslobo|ewe Srba koje je osnovano 1871. a ne na Krfu) na kojoj je pisalo „Nikola Pa{i} iz Zaje~ara – Srbija“. Na jednom skupu Bakuwin je. Pokaza}e se da on to nije rekao kao budu}i in`ewer i graditeq ve} kao politi~ar koji ose}a istorijski kontinuitet i logiku zasnovanu na wemu. pa je prisutni Pa{i} izrazio svoje mi{qewe da ne zna ~ime treba „zameniti postoje}i poredak“ posle wenog razbijawa. Vrlo rano se da naslutiti wegov odnos prema ekstremistima. 65 . bio je wegov zakqu~ak. Po Sforcu Bakuwin je prorokovao uspe{nu politi~ku karijeru Nikole Pa{i}a. razume se.PA[I]EV POLITI^KI INDIVIDUALITET Karlo Sforca smatra da je Bakuwin „ocenio vrednost }utqivog mladog Srbina“. zatim i nacionalno oslobo|ewe Srba izvan Srbije i Crne Gore. U ve} pomenutoj kwizi on pomiwe studentsku upisnicu (do koje je sigurno do{ao kasnije. Verujemo da je nesumwivo kao samostalna (a i samosvesna) li~nost upijao sve {to ga je kao politi~ara moglo odrediti. g. optu`ivao dr`avu kao krivca za sve dru{tvene neda}e. Zapisao je da Pa{i} nije smatrao da se marksizam mo`e primeniti na Srbiju. budu}i da je u ranom detiwstvu `iveo u kraju gde su bile prisutne stalne te`we i nade za nacionalnim dostignu}ima...

Stankovi}. ali mu je dozvoqeno da ode u pobuwenu Bosnu i Hercegovinu. dodu{e pomenuo i „samoupravu“ i „industriju na osnovi zadru`noj“ i „decentralizaciju“ kao suvereno pravo naroda. a politika wegova prava profesija. godine zavr{io studije. on je 1876. g. pokazati svoju nemo}. ve} posle tri godine od povratka iz Ciriha. kada je Pruska napala 66 .“ Re~ je o obrazlo`ewu programa za osnivawe radikalne stranke. on nije i{ao wihovim stranputicama. naime. Hteo je mnogo vi{e i na mnogo du`i rok. U danima kada }e politika „malih ratova“ pretvaraju}i se u pravi. g. ma koliko da su one bile zavodqive. Ro|en pored granice taj zov i impuls dalekih prostora on je dobro poznavao. Pa{i} je dao ostavku na svoje radno mesto i kandidovao se za narodnog poslanika. da je Pa{i} mogao da izabere ili „crvenu nit“ Bakuwina ili Svetozara ili nacionalnu borbu Srba izvan Srbije. Iz jednog dokumenta koji pomiwe dr \. „Ho}emo demokratiju“ – bila je osnovna sintagma tog programa koju }e slediti do kraja i u wenoj snazi i slabosti. 1875. U Beogradu se zaposlio u ministarstvu gra|evina gde kao stru~wak radi na projektu i podizawu pruge Beograd – – Aleksinac. ustanah u Hercegovini uz me{awe Austrougarske. To se moglo naslutiti jo{ 1872. veliki. ako je znao ili se ugledao na svoje istorijske prethodnike u svom timo~kom kraju. Dogodilo se vrlo brzo. Izbio je. Odlazak u kraji{ta nastawena Srbima u tom trenutku omogu}io je Zaje~arcu i novope~enom Beogra|aninu da izbije u prvi krug srbijanske politi~ke scene. Ostavka nije uva`ena. Nije bio privr`enik neke kratkoro~ne socijalne ili nacionalne politike. ali je u praksi ipak sledio samo jedno. Kako su se stvari nadaqe odvijale smatramo da nisu Svetozar i Bakuwin predodredili Pa{i}a da mu struka postane sporedna stvar. Ve} idu}e godine on }e biti prisutan u socijalnim vrewima u Kragujevcu. da je narod „suveren u pravu da izabere politi~ko i ekonomsko ure|ewe zemqe. No. g.Pa{i} je 1872. on }e umeti da izabere svoj put.

U svojoj tridesetoj godini. g. Imao je sli~nu (opasnu) misiju sa svojim prethodnicima trgovcima – {pijunima iz 1853. samo je ve} tada ispoqio svojstva kakva je imao Gara{anin u svom zrelom dobu jer je me|u Hercegovcima napisao memorandum o stvarawu „privremene hercegova~ke vlade“. Po povratku Pa{i} u Beogradu nije vi{e „}utqivi mladi Srbin“. krenuo je u pobuwena podru~ja preko Trsta i Rijeke da bi u jednom logoru predao nov~anu pomo} ustanicima. kao jedan od ve}eg broja poluzvani~nih Srba. budu}im kraqem Srbije. g. a mo`da i u Zagrebu) bio je predstavnik rivalske Srbije pod verovatnom za{titom jugoslovenski orijentisanih Hrvata. on je suvi{e direktan i previ{e isti~e ina~e 67 . Nije sledio put narednika Stojana Pe{i}a iz 1853. Da je uhva}en mogao bi biti streqan. godini razmi{qao o osnivawu radikalne stranke a da je mogao da se podredi iskqu~ivim i jednostranim idealima i ve} afirmisanim liderima. Za austrougarske vlasti u dana{woj Hrvatskoj (a bio je u Rijeci. da bi u potpunosti zaokru`ila i izolovala Srbiju i uzela teritorije na kojima. No. Za Turke je on bio {pijun koji nosi novac zainteresovane strane dr`ave kojim se poma`u zabrawene pobuweni~ke aktivnosti. Pored toga wegov politi~ki individualizam potvr|uje da je ve} u 24. Treba re}i da wegov put u Hercegovinu nije bio ni bezazlen ni neva`an. ve} je kao demokrata i politi~ar tra`io i na{ao savremena re{ewa.Francusku. on i ne bi postao Pa{i} kakvog znamo. iako je za to imao prilike. `ivi veliki broj Srba. On se ne prijavquje u dobrovoqce. zajedno sa drugim ju`noslovenskim narodima.. Razobli~uje u govorima namere Austrougarske koja nastavqa praksu zauzimawa biv{ih turskih provincija kao u vreme Mihaja i Babe Novaka. koji je kao vojni stru~wak i ratnik pristupio ustanicima.. niti je iskqu~ivao li~nu hrabrost i rizik na koji su spremni veliki qudi. U narodu se pomiwe da se tada sreo i sa Petrom „Mrkowi}em“.

kako je to 68 . on se u rodnom Zaje~aru ponovo kandiduje za narodnog poslanika. `rtvovala na taj na~in Bosnu i Hercegovinu i pomogla geografski bli`oj Bugarskoj ~ije se stanovni{tvo diglo na ustanak. demokratska i jaka Srbija sa modernom a ne malom staja}om vojskom. a Pa{i} pred sam rat 1876. g. Isto~na Srbija. silovane i pretvarane u nalo`nice od strane turske vojske i wenih neregularnih jedinica – bili su dokaz za Pa{i}a da je za takve ratove potrebna druga~ija. u kojoj je Pa{i} ro|en i u kojoj je odrastao. Staja}a i narodna vojska Srbije nisu se mogde suprotsaviti jo{ uvek disciplinovanoj i urednoj turskoj vojsci. sa popaqenim selima u tom ratu. okon~awa rata 1876. sa zrelim i sposobnim stare{inskim kadrom. zarobqenim `enama i devojkama kao u vremenima velikih pohoda za Vla{ku. Ali on ima drugu vrstu mandata – spremnost da prividno digne ruke od posla koji je zapo~eo i da ga potom u pogodnom momentu uradi kona~no. U godini kada je stvorena sanstefanska Bugarska. ubijenim starcima i staricama na pragu svojih ku}a. kako se moglo. vra}a u Beograd kao profesor geodezije na Velikoj {koli. sru{enim {kolama. [ta se zbiva na evropskoj politi~koj sceni? Rusija je. obavio misiju pomo}i ustanicima kako su to ~inili i drugi pre wega. ali ovoga puta bez upliva i pomo}i srpskih dobrovoqaca. me|utim. narodna skup{tina poni{tava mandat tridesetogodi{wem in`eweru iz Zaje~ara32 koji je. uni{tenom dokumentacijom. List „Rad“ u kome on {tampa svoje politi~ke poglede biva zabrawen. g. Pa{i} se zaposlio u Po`arevcu kao op{tinski in`ewer. biva raspore|en na granicu prema Turskoj da gradi potrebne fortifikacijske linije.proklamovanu demokratsku orijentaciju kne`evine Srbije i to se ne svi|a knezu Milanu. uskrativ{i blokadu Turske ratnim ili drugim aktivnostima. kada su isto tako grabqene. Posle povratka Pa{i}a iz Hercegovine. Uskoro se. likvidiranim slabim stra`ama narodne vojske. i diplomatskog spasewa Srbije od strane evropskih sila.

No Pa{i} nije zadovoqan wihovom saradwom.bilo u vreme kneza Mihajla Obrenovi}a. Po{to je ponovo u skup{tini. preko vi{e proglasa iznosi u javnost 69 . 1878. Time se stvorilo rivalstvo novostvorene Bugarske i ve} davno fakti~ki postoje}e Srbije koja sa mnogim oblicima dr`avnosti raspola`e od 1804. Mnoge sporne oblasti. novog kraqa Vladislava Nemawi}a i novog cara Asena. Povla~ewe Turske sa Balkana budilo je stare i neumerene ambicije. a Crna Gora je pre wih ve} bila u ratu. Leskovac. ode`de vezene zlatom. severna Bugarska postaje suverena dr`ava. dve godine kasnije. ode}u i hranu). Rusija je zaratila sa Turskom – Srbija tako|e. Crnoj Gori je pripalo {est primorskih i drugih gradova. Srbiji ~etiri okruga (Ni{. bili daleko u Moskvi. koji su vodili druga~iju balkansvu me|udr`avnu politiku. a sirotiwi obu}u. a ve} u maju 1880. a Makedonija je i daqe turska provincija. `ezla. Tvorci plodonosnog ali kratkotrajnog sredwovekovnog balkanskog saveza bili u prilici da imaju novo Trnovo (gde je Sveti Sava pred smrt 1220. Aktivno u~e{}e imale su regularne jedinice srpske i rumunske vojske. godine razdelio bugarskim. ali bez Rumelije koja kao autonomna teritorija ostaje u sastavu Turske. g. g. Toplica. srebrne sve}wake. g. No. bile su u sastavu wenih suseda. Bili su to uglavnom mladi liberali i konzervativci. zahvaquju}i zaje~arskom izbornom okrugu. pa je nastavila svoje operacije. Sada su carevi sa kojima se. veliki deo Makedonije i drugih oblasti na koje je zbog velikog broja srpskog stanovni{tva ra~unala i Srbija. naro~ito Makedonija. Zajedno sa poznatim novinarom Perom Todorovi}em obrazuje radikalnu grupu. Nova dr`ava obuhvata severnu Bugasku. a u Bugarskoj se traga za novim vladarom. Pa{i} nastavqa politi~ku borbu zajedno sa takozvanom „ni{kom opoziciojom“ u skup{tini Srbije. Kada je sve sumirano na Berlinskom kongresu. Vrawe).. Vladisavqevog tasta. kraq }e se pojaviti u Srbiji 1882.. Rumeliju. uprkos svemu moglo ra~unati. gr~kim i srpskim carevima i kraqevima i ro|acima kwige.

a idu}e se progla{ava za 70 . Pod zdravim snagama radikalizam podrazumeva aktere aktivne politike. Takva orijentacija vrlo brzo donosi rezultate. svi iz „ni{ke opozicije“. Ugro`avaju ustaqenu praksu da se ~uva ste~eno i da se malo rizikuje. ali istovremeno korenit.na~ela „Nove radikalne partije“. naro~ito ne dominiraju}i. Dobija i ve}inu glasova ali ne i postavqewe. temeqan i bez ikakvog oportunizma i uzmicawa. koliko seqa{tva (zato {to je Srbija uglavnom seqa~ka zemqa) toliko i gra|anstva. kraq Milan iste godine sklapa tajnu konvenciju sa Austrijom. Protivnici koji su u zamrlom poslu{ni~kom parlamentu ipak ostvarivali neku tenziju. Od sadr`aja tih proglasa va`nije je samo zna~ewe svih pojmova vezanih za radikalizam. Kao odgovor na ovo stawe u skup{tini. Radikal je pre svega matemati~ki termin za izra~unavawe korena broja. zahvat za promenu odre|enog stawa koje onemogu}ava uspostavqawe stvarne demokratije. dru{tveni i svaki dugi. Politi~ari iz jugoisto~nih krajeva sve vi{e vode glavnu re~. za potpredsednika. radikalna stranka jo{ vi{e ja~a jer se ogla{ava preko svog lista „Samouprava“. razvoj istorijski. drugo zna~ewe ove re~i ukazuje da su pripadnici politi~ke grupe takvog imena tradicionalisti koji imaju na umu kontinuitet. zbog razlaza sa Milanom Piro}ancem. Iste godine velika skup{tinska rasprava u korist radikala bila je vladino ustupawe gradwe `eleznice u Srbiji ~oveku koji je bio austrijski opredeqen. U koaliciji sa biv{om ni{kom opozicijom Pa{i}evi sledbenici uspevaju da ga kandiduju 1880. Idu}e. Radikali nastoje da pripadnici starog re`ima u {to mawem broju do|u na vlast. godine. socijalni ili socijalisti~ki program. 1881. g. ali sa primenom plodonosnih metoda. Pri tom se takav radikalizam mora oslawati na zdrave snage. osnivaju naprednu stranku. produktivne pojedince koji iznad politike i pragmatizma cene logiku i razum. Ime nove stranke ne ukazuje ni na kakav.

50 radikala i 7 liberala istupa iz skup{tine i wen rad je zbog nedostatka kvoruma paralisan. kasnije poznat kao „grof od Takova)33 Bantua – budu}eg graditeqa srpskih pruga. Zbor radikala 1882. Intimno je za Pa{i}a (koji je po svedo~ewu Sforce i u dubokoj starosti mrzeo kraqa Milana) uklawawe kraqa Milana bilo uslov za uspostavqawe efikasne demokratije. kockarske i porodi~ne. Ali isto~na. Ne mo`e se re}i da su uspeh u ratu 1878. Ali oni svoju snagu ne mogu da unesu i u skup{tinu Srbije jer su wihovi predstavnici dali ostavke. sigurna zarada seqaka i trgovaca na izvozu sviwa u Austriju. Nikole Hristi}a i drugih? FATALISTI^KI RE^NIK W. godine zbog bankrota (a takvoj nov~anoj kapitulaciji bio je sklon i sam kraq Milan kao pojedinac. Zar se u dr`avne poslove poslanici iz novooslobo|enih krajeva.kraqa. V. nije imao i li~nih zasluga. („FURIJA I CRVI]“) Po~etah osamdesetih godina doneo je kraqevini Srbiji veliku unutra{wu napetost. radikalna politi~ka oluja. u Kragujevcu na kome je Nikola Pa{i} izabran za predsednika glavnog odbora shva}en je od strane kraqa Milana kao demonstrirawe ru{ila~ke sile. bili bez zna~aja i da u svim tim uspesima prvi kraq Srbije. Kraq ima i druge glavoboqe. U martu 1882. 71 . je vrlo jaka. S druge strane za kraqa je i sama pomisao na nekog ko se zove Nikola Pa{i} bila mrska i nesnosna. g. priznawe kne`evine Srbije na Berlinskom kongresu. Kako i ne bi. posle Stefana Prvoven~anog. Usledile su ocene da radikali imaju sve ve}i uticaj u narodu. koja kraqu li~i na ekstremizam. qudi sa neke tamo Vr{ke ^uke (ovaj pojam se u beogradskoj sredini i danas upotrebqava kao simbol zaba~enosti) boqe razumeju od Gara{anina.

TIMO^KA BUNA Neminovna politi~ka kriza je bila na pomolu. po wegobim re~ima. zatim weno ograni~avawe. zbora i dogovora u vreme Piro}an~eve vlade. tvorac nacionalnog programa Srbije („Na~ertanije“). iznude nove izbore. Na izborima su dobili ve}inu u parlamentu: od 132 poslankva. 72 su iz radikalne stranke. ali i pogre{nih. Vlada Milana Piro}anca je pala. Rodila mu je. Jedno dete – pomalo riskantna uloga kraqice rusko – rumunskog porekla u odr`awu dinastije. kwi`evnika i intelektualaca na no` je do~ekala ovu kraqevu te`wu i ocrnila ga. Radikali su u skup{tini blokirali promenu ustava. „rusko – rumunska furija“. onom istom ministru iz 1861. Mandat je na neustavan na~in poveren Nikoli Hristi}u. isti~u}i da je samo narod ishod i utoka vlasti. samo jednog sina. Wegova dinasti~ka odanost uprkos nekim izgledima dala je kratkoro~ne rezultate: ostvarewe slobode {tampe. ali i sa dosta 72 . ali bez ve}ih {tetnih posledica po srpsku kwi`evnost).godine koji je sa uspehom. g. Wegov otac Ilija Gara{anin. Radikali su uspeli da u jesen 1883. „Crvi}a“ Aleksandra. Milutin Gara{anin. mada je bilo i protivte`e u Lazi Lazarevi}u i Stevanu Sremcu. bio mu je najboqa garancija. kako ju je sam nazvao. Pokazalo se (svakako i zbog dobrog politi~kog rada vo|e Nikole Pa{i}a) da sve {to su rivali (kraq. liberalna i napredna stranka) uradili nije bilo dovoqno. ~esto {ovinisti~kih metoda u vo|ewu balkanske politike. (Ve}ina pesnika.Na vratu mu je svadqiva kraqica Natalija. Na politi~ku scenu stupio je nesumwivi naslednik obrenovi}evskog mentaliteta. tajno obavezivawe kraqa da }e suzbiti propagandu protiv prisustva Austrije u Bosni i Hrecegovini.

Staja}a vojska je u to vreme dobila boqe i dalekometnije pu{ke iz inostranstva. a skup{tina sa radikalskom ve}inom je raspu{tena. u vremenu kada je pu{ka smatrana hraniteqicom `ivota poput stoke i wive. Neposredan povod su mere protiv narodne vojske. nimalo razli~itim od onih po kojima su bili poznati nekada{wi turski nizami. dok je glavni odbor. Pa{i}. Kwa`evcu i Sokobawi. Pored toga Pa{i} je. u ~ijem su vo|stvu bili ~lanovi mesnih odbora radikalne stranke koji su odmah formirali nove organe vlasti kako bi ina~e u~inili da su pripadnici radikalne stranke ostali u skup{tini. Kraqa je podjarivao i poku{aj atentata na wega. smatrao da treba podsta}i neku vrstu demonstracija ili nereda ukoliko kraq ukine ustav. zatim ustanovqewe „sejmena“ – nove vrste „~uvara bezbednosti“ sa turskim imenom i grubim postupcima.. ali je i buna dobro do{la. koje su na{i stru~waci jo{ vi{e unapredili. askeri i drugi. nisu stali iza bune i nisu se neposredno ume{ali u weno vo|ewe. kao i vi{e puta ranije.optere}uju}om sumwi~avo{}u i oprezom. kao i drugde. smatrao da je politi~ka borba i opstrukcija u skup{tini vrlo efikasna. odnosno oduzimawe oru`ja i to u kraji{tu. nije 73 . Kako je buna po~ela prerano i bez odobrewa glavnog odbora. Gotovo je sasvim sigurio da su bunu poveli lokalni radikalski prvaci u Boqevcu. Buna je po~ela 28. bar ne svi. septembra 1883. u~estvovao u organizovawu pograni~nih akcija biv{ih krimskih ratnika. za razliku od modernizovane ostaja}e vojske. tako da su obave{teni ~lanovi odbora znali da narodna vojska nema realnih {ansi za uspeh. na ~elu sa Pa{i}em. Mandat za sastav nove vlade na grub na~in uzet je iz ruku radikala.. uzev{i sve u obzir. Stoga ~lanovi glavnog odbora. godine zauzimawem vi{e gradova i naseqa od organizovanih pripadnika narodne vojsve. Re`imskim snagama nisu i{le u prilog otvorene sumqe u sposobnosti narodne vojske koja se sa svojim tradicionalnim i hajdu~kim navikama nije najboqe pokazala u dva rata.

ustanici nisu imali nikakvog izgleda za uspeh. Pa{i} je u Vidinu primqen hladno. Antonija Aran|elovi}a. Streqan je 21 u~esnik pobune. a wegovi sledbenici mogdi su biti shva}eni kao pripomo} ili smetwa za namere bugarske kne`evine da pripoji ju`nu Bugarsku. a za sebe je ostavqao politiku. a 640 na robiju. Preko Austrije je oti{ao u Sofiju. i uglavnom doslednog prekog suda.hteo da se stavi na weno ~elo. Ba{ na prostoru vratarni~ke klisure trajala je najdu`a bitka u timo~koj buni. punih sedam ~asova. Za kraqa Milana sve aktivnosti emigranata sa one strane isto~ne granice 74 . osu|en je u odsustvu na smrt. godine i blizu Stojanove ku}e pobuwenici su ubili pisara kwa`eva~kog na~edstva. od toga 94 na smrt.34 Pa{i} je obave{tavan o svemu {to se zbivalo. Pobuwenici i mesni radikalni prvaci su u Bugarskoj kao emigranti raspore|eni du` granice sa Srbijom. Preko svojih ranijih saradnika i poznanika iz vremena pograni~ne gerile i raznih grani~nih afera na karaulama Vr{ke ^uke i Zatvornice. U blizini vratarni~ke mehane. g. naslednika jo{ uvek aktivnog narednika Stojana Pe{i}a.35 Kraqev re`im je pobedio. Pod ~vrstom rukom Nikole Hristi}a. Bune i zavere }e nadaqe prepu{tati drugima. Aleksom Stanojevi}em. urednim i vojni~ki efikasnim nastupom i dejstvom kaznene ekspedicije pod komandom majora Tihomiqa Nikoli}a. turske vlasti su na istoj liniji naselili Tatare da bi zapre~ili veze bugarskih pobuwenka i srpskih vlasti i me{ovitih srpsko – bugarskih ~eta. koji je po{ao u poteru za vo|om kwa`eva~kih pobuwenika. Nikola Pa{i}. sasvim razumqivo. dr`avne poslove i diplomatiju. kao glavni podstreka~ putem politi~ke aktivnosti kome su. Mere su bile zastra{uju}e: 734 pobuwenika je osu|eno. Pre 1876. gde je Josif Pan~i} sa licejcima i „hajdukom Stojanom“ pio kafu 1863. ali se nije proslavio. pripisane i zavereni~ke i izdajni~ke namere. i zajedno sa glavnim odborom doneo odluku da se iz emigracije buna prihvati.

Marinko Ivkovi}. ili „ne{to gde bi mi bili pobednici“. Pa{i} je bio za nekakav „nered“. 1983: „Vo|e u Timo~koj buni“) pop Marinko je bio neosporni vo|a crnore~kih pobuwenika. Po wemu. u ~asovima kada se trebalo odazvati mawe–vi{e li~noj inicijativi i proceni situacije u vezi sa dosta neodre|enim pozivom da se buna zapo~ne. g.-dec. pripremao za put u Beograd. br. a 1881.mogle su biti znak da „bugara{“ Pa{i} `eli javno da ponese izdajni~ki barjak. avgusta 1883. ili sli~no bez pomiwawa bune. u grupi boqeva~kih trgovaca. ispoqio kolebawe. ali na specifi~an „popovski na~in“. Po @ivkovi}evoj oceni pop Marinko je. POP MARINKO IVKOVI]. g. on je. Zna se da je imao razgovor sa Pa{i}em koji se 29. No. nov. u kwa`eva~kom okrugu. Kao i mnogi sve{tenici koji su bili antidinasti~ki raspolo`eni i on je imao velikog uticaja u narodu ali kao i drugi nije bio na visini zbivawa. „bunu“. zakqu~uju mnogi istra`iva~i obimne gra|e o Timo~koj buni koja se sastoji iz pisanih dokumenta prekog suda. da ih zarad osvajawa vlasti povede u sastavu bugarske vojske protiv Srbije u danima kada je ve} doneo odluku da se Bugarska napadne. 75 . Pop Marinko je bio na sastanku radikalskih prvaka posle obrazovawa nove vlade na ~elu sa Nikolom Hristi}em. Pred Timo~ku bunu wega je ~ekala kazna od osam meseci zatvora zbog podstrekivawa seqaka Gamzigrada na bunu zbog `igosawa stoke. Tako. ~ime je poni{tena izborna pobeda radikala. Pa{i} je bio ja~i od sudbinskih zbivawa. QUBA DIDI] I ALEKSA STANOJEVI] Prema proceni Sima @ivkovi}a (Razvitak. Ro|en u Jakovcu. ina~e sve{tenik u Boqevcu. kao relativno mlad sve{tenik. protivnarodnih radwi i ru{ewa srpskih nacionalnih interesa. po~eo da se bavi politikom. 6. potpisao je „Program narodne radikalne stranke“. daleko od jeftinih re{ewa.

pohvatani su. podsmevaju}i se Valakowcima. }uprijskog okruga). „kockara“. a naro~ito za organizovano prikupqawe pobuwenika u logoru na ^estobrodici najve}u krivicu i odgovornost ima vo|a celog ovog mete`a pop Marinko Ivkovi}.. Simo @ivkovi} daje ovakav opis wegove li~nosti: „On je umeo da izgovori jaku besedu. Iz wega progovara pop kada za ovaj nevojni~ki potez govori da nije napao „jer bi palo mnogo krvi i od jedne i od druge strane“. po{to su mu sejmeni pretili ubistvom. a to zna~i da su i popa Ivkovi}a „pustili niz vodu“ i zejedno sa Pa{i}em pobegli u inostranstvo. Mane jednog ~oveka. ali kao da nije mogao da pre|e granice svog crnore~kog okruga. Za sve ovo. Kosta 76 . @ivkovi} procewuje da su se ~lanovi glavnog odbora Radikalne stranke fakti~ki distancirali od pobuwenika.. „kurvara“ i „neznalicu“. Direktno je pomogao da uhva}eni na~elnik zaje~arskog sreza Vi}entije Be{evi} spase glavu. I pored toga {to je u po~etnoj fazi bune uhapsio predstavnike boqeva~kih vlasti. ponajvi{e su upadqive kada se prati pona{awe Ivkovi}a na ^estobrodici. oni su svojim pri~ama i podstrekivawem izazvali Krivovir~ane da se odupru komisiji za prikupqawe oru`ja. Na su|ewu je pop Marinko tvrdio da je bio prinu|en da pristupi pobuwenicima jer nije imao kud.opisuje kraqa kao „bekriju“. Petke. Po oceni prekog suda Boqev~ani koji i sami vole kafane i kocku i posebno su krivi jer su. On ~etiri dana logoruje na domaku vojnih magacina punih municije kod Sv. Svi ~lanovi glavnog odbora koji nisu uspeli da se sklone. Jedan od wih. ove izazvali da ponovo uzmu oru`je koje su ina~e predali. a postao je jedan od vo|a bune. (Sveta Petka je pripadala para}inskom srezu. koji je {kolovan za sve{tenika. on je ispoqavao sve ve}u popustqivost u skladu sa shvatawem hri{}anske humanosti. sa ~ime se on nije slo`io. Tako|e. Svi svedoci su pop Marinka ozna~ili kao glavnog vo|u boqeva~kog kraja. da povu~e mase krasnore~ivo{}u i plamenom re~ito{}u.

jer mi smo va{e glave. Zbog oklevawa Didi} je u Sokobawi izlo`en bojkotu. „dok glavni odbor ne zna ni{ta o buni“. on je imao pismenu dozvolu glavnog odbora da podigne bunu. Svojim upla{enim drugovima na putu iz Kwa`evca za Zaje~ar. Didi} nije ostavio dobar utisak zbog skromnog fizi~kog. ali za glave se ne bojte! Kolac }u omastiti ja i narodni poslanici. poznanici i seqaci koje je poznavao nisu vi{e 77 . boqe re}i |iftinskog izgleda.“ Qubomir Didi}. izjavio je da je „Timo~ka buna li~no delo popa Marinka Ivkovi}a“. {to mo`e da bude glavna instrukcija glavnog odbora.Tau{anovi}. ali izgleda da takav materijalni dokaz nije postojao jer bi bio jo{ boqe iskori{}en za optu`be ~lanova glavnog odbora. zahvaquju}i wemu.“ Dodajmo jo{ i ovu ocenu S. Dostojanstveno dr`awe ovog ~oveka. Jasno je samo to da Didi} nije smeo da krene u bunu dok se ne sazna da je kraq suspendovao ustav. koji je pisao o pobuwenicima. Ili}a. niti se izgovarao na druge. {to su do otu`nosti radili skoro svi optu`enici pred prekim sudom. je glavni pokreta~ i lider bune u sokobawskom kraju koja je. nije nikoga optu`ivao. krenula pet dana nakon odricawa gra|anske poslu{nosti u Boqevcu. izazivalo je. Prema optu`nici koja je pro~itana na su|ewu. Ra{a Milo{evi} je rekao da je pop Ivkovi} vo|a bune. sve{teni~ki smirenog. iza koga se kriju „~vrsta voqa i posebna upornost“. Wegovi prijeteqi. Bio je poslanik sokobawskog sreza i jedan od onih pojedinaca „koji su `iveli s narodom i znali ga“ ali „wegova inteligencija nije bila oplemewena velikim {kolovawem i ~itawem ve} je prirodna i prakti~na“. @ivkovi} je naveo da je pop Ivkovi} pred streqawe imao „najboqe dr`awe od svih prvaka Timo~ke bune“. @ivkovi}a: „Na su|ewu je bio pribran. po re~ima D. trgovac iz Sokobaqe. Na Dragutina Ili}a. po{tovawe i samog Dragomira Rajovi}a. posle hap{ewa je rekao: „^ega se vi bojite? Kazni}e vas mawe – vi{e hapsom i robijom. tek u{log u sredwe godine `ivota (35).

oktobra. Zahvaquju}i brzom reagovawu i dobroj organizaciji obveznici narodne vojske 1. ali kada je {urak popa Ivkovi}a. Sa pi{toqem u ruci on je zapretio sreskim ~inovnicima. Konsultovao se sa Stanojevi}em i drugim pojedincima i svi mu savetovali da se uzdr`i. 25. Na osnovu obimne gra|e prekog suda mo`e se razumeti da je Didi} ~lanovima odbora predlagao da se novac iz kase sreskog na~elstva upotrebi na kupovinu oru`ja. ispraznio kasu. ali ~lanovi odbora sve to nisu prihvatili.hteli da ga pozdrave na ulici i niko vi{e nije pazario u wegovom du}anu. do{ao u Sokobawu. dobo{ima i zvowavom sa crkvenog torwa. formirao odbor ~iji su ~lanovi dobili odre|ena zadu`ewa. a sreskog kapetana i po{tara zatvorio. pustio zatvorenike. bio u raspolo`ewu pravog lidera. i 2. toliko je Didi} to ~inio na trgova~ki. Pobuweni~ka stihija u Sokobawi je krenula svojim putem. Ovoj violentnoj skupini pridru`ili su se i gra|ani Sokobawe i vojnici narodne vojske i pobuwenici su do{li su do svog oru`ja. Zatim je Didi} stupio u vezu sa pobuwenicima u Kwa`evcu zahtevaju}i da mu po{aqu poja~awe u qudstvu i barut. oktobra 1883. Koliko je Ivkovi} predvodio bunu na popovski na~in. istoga dana. Ratni~ki poklici me{ali su se trubama. godine. 78 . Zatim je. oni su `eleli da se u~ini sve samo da opet imaju svoju hraniteqicu `ivota uz sebe. ukqu~uju}i i wegovu. Quba Didi} je zajedno sa obveznicima narodne vojske iz sela Saselca do{ao kod sreskog na~elnika od koga su zajedno tra`ili oru`je koje su ve} predali. klase bili su upu}eni na polo`aj u Bawskoj klisuri. Nenaviknuti da budu bez pu{ke u ku}i. Didi} je. po{to je postavio jake stra`e i naredio da se onesposobe telegrafske veze. Ponovila se ista situacija koja se dogodila u Valakowu. Didi} ga je pozdravio samo jednom re~ju: „Znam!“ i buna je u sokobawskom okrugu po~ela 25. hteo ne hteo. da se roba iz svih radwi konfiskuje. Dobrosav Petrovi}.

Bez wegovog znawa formiran je „odbor za povra}aj mira“ u koji su u{li mnogi u~esnici bune. Dat je i rok za bezuslovnu predaju oru`ja. U me|uvremenu Didi} je. Na gubili{te je iza{ao zajedno sa Petrom Milo{evi}em. i glavnokomandaju}i general Tihomiq Nikoli} je naredio ha{pewe ovih pobuwenika. postupio trgova~ki. spasavaju}i glavu. pa je pomo}nik na~elnika u Kwa`evcu poslao poteru. uve`banija. Tako je Quba Didi} osu|en na smrt 6.Kao i u drugim sudarima staja}e i pobuwene narodne vojske rezultati su i u sokobawskom kraju bili porazni za pobuwenike. a ve} sutradan je bio streqan. Zabele`eno je da je. a srce i hrabrost nisu mogli da urade mnogo. a u sokobowskom kraju pod brojem jedan bila je Didi}eva. Ve} 27. Me|utim Jovanovi} je uspeo da mu otme revolver. Sokobawski odbor prihvatio je sve uslove koje je diktirao major Jovan Atanackovi}. novembra.“ Su|ewe je zbog obiqa podataka o wegovoj delatnosti u toku bune trajalo kratko – pola sata. Narodna vojska se razbe`ala na sve strane. a Didi} je ostao usamqen i izolovan. zatim je odbio dukate koje mu je Didi} ponudio i predao ga policijskim vlastima. posle neuspelog poku{aja da pobegne. U direktnom. a weno oru`je imalo je mnogo ve}i domet i preciznost. Posebno kao vo|a istaknut je trgovac Quba Didi}. U selu Balinci najmio je Cvetka Jovanovi}a da ga provede do granice kako bi pobegao u Bugarsku. frontalnom su~eqavawu progovorilo je boqe oru`je. Staja}a vojska je bila mnogo br`a. Didi} je morao zajedno sa kwa`eva~kim bataqonom da ode u Kwa`evac. rekao: „E. nije vajde. Bilo je jasno da }e se mir povratiti preko mnogih mrtvih glava. 79 . ali ne i Didi}. ali je i tamo po istom konceptu nadmo}nosti sve ve} bilo okon~ano. oktobra usamqen u svom kraju on odlazi u Crnu Reku. su|eno mi je da glavu izgubim. Po{to je sokobawski odbor „za povra}aj mira“ ve} stupio u pregovore sa staja}om vojskom. Ipak sa svojim sledbenicima uspeva da dobije jedan bataqon narodne vojske iz Kwa`evca.

Pobegao u Bugarsku i stigao da u svojoj 92. godine. Naime. on je 26. on je u svim slu`benim dokumentima prvo mesto prepu{tao drugima. policijske vlasti. poslanikom. ta~nije kapetan Mitar Kova~evi} je zahtevao. to telo je uzelo vlast u Kwa`evcu na genijalan na~in – uz pomo} aktuelne vlasti. godini. Bio je tvrd zaverenik koji nije ostavqao tragove za sobom i koji je tajnu Timo~ke bune odneo sa sobom u grob.komandantom 4. sa okanicom rakije i sve}om u rukama za rasterivawe straha i spas du{e. oktobra „organizovao grupu gra|ana da brani barutni magacin od buntovnika!“ Zatim je postao prividno mawe zna~ajan ~lan „Privremenog odbora narodne uprave za okrug kwa`eva~ki“. ve} je naknadno dokraj~en. Aleksa Stanojevi}. Da ovu povest o wegovoj sudbini zavr{imo citatom Sime @ivkovi}a: „Didi}a je napustilo gra|anstvo koje je vodio. kasnije nazvan „Privremeni izvr{ni odbor“. Delovawem Ace Stanojevi}a. Umro je u svojoj 94. godini. pre`iveo je bunu koju je najboqe i najinteligentije vodio na svom podru~ju. U toku Timo~ke bune. @ivkovi} je ocenio da je Stanojevi} „pored dugove~nosti bio ~ovek velike ve{tine i promi{qenosti“. i sa Ristom \usi}em. Iako najuglednije ime u kwa`eva~kom okrugu i celoj Timo~koj Krajini. Didi} i Milo{evi} su se dr`ali ~vrsto. nije bio zahva}en sindromom tragi~nog norodnog junaka kakvi su bili mnogi u na{oj istoriji. Didi} posle plotuna nije odmah pao. posle plodne politi~ke karijere postane i ~lan Narodnog fronta 1945. (Ona se verovatno sastoji u vezama radikala sa ruskom obave{tajnom slu`bom Ohranom). Naprotiv. a uhvatilo isto ono seqa{tvo i predalo prekom sudu za koje se borio. svrqi{kog botaqona narodne vojske sa ~ijim pripadnicima je u~estvovao u bici na Dervenu. Pred streqa~ki stroj \usi} je iza{ao pijan.“ Tre}i neposredni vo|a Timo~ke bune. najboqeg u~enika i sledbenika Nikole Pa{i}a. {ta bi drugo u neposrednoj opasnosti od pobune. ~uvawe barutnog maga80 .

Govorio je u~itequ Voji Antonijevi}u iz Valevca da je Rusija na strani pobuwenika. To {to je borba trajala sedam ~asova je posledica boqe vojne organizacije pobuwenika ovog okruga. Iza svega toga stoji Aca Stanojevi}. Izgledalo je da je vlast naredila pokretawe norodne vojske koja je po{la u otvorenu pobunu. ipak se pokazala uobi~ajena vojna premo} staja}e vojske. velika vojska sakupqena na tri punkta ili logora na podru~ju kwa`eva~kog okruga. Mihajla Veselinovi}a. od komandanta Timo~ke divizije da mu preda Zaje~ar mirnim 81 . [aqe glasine. Qubomira Bo`inovi}a i Nikolu Pavlovi}a. ve} je naredio.“ Daqe Sima @ivkovi} ovako procewuje aktivnost Alekse Stanojevi}a u toku pobune: „Aleksa Stanojevi} je aktivan i u propagandnom smislu. Ko sada da zameri Kova~evi}u koji narodnu vojsku na propisan (ali i samovoqan na~in) poziva u pomo} protiv buntovnika.cina. pi{e objave. ishrana vojske u potpunosti regulisana. koji vu~e konce iz pozadine. Kada su se seqaci i pripadnici narodne vojske sakupili iz okolnih sela. Na wegov zahtev okru`ni na~elnik je u tom ciqu gra|anima predao pu{ke da bi taj magacin ~uvali. 10. Prema wegovim vojnim kombinacijama Rusija bi preko Bugarske u{la u Srbiju ako bi se Austrougarska ume{ala u na{e stvari. mobilizaciju narodne vojske. upu}ena je pomo} ostalim pobuwenim podru~jima. Bez ikakvog otpora buntovnici su zauzeli na~elstvo i zape~atili kasu. No i pored svega „kwa`eva~ka vojna organizacija kao i pobuna ovog okruga je do`ivela vojni poraz na Vratarnici 30. Me|utim. upu}uje lokalne intelektualce u evropsku politiku. Tra`io je 29. U toj birokratsko – pravnoj ujdurmi i komediji bez prolivawa krvi osvojen je ceo barutni magacin i dva topa. Kwa`eva~ka pobuweni~ka vojska je delovala kao precizni mehanizam. a kapetan Kova~evi} nije digao barutanu u vazduh kako mu je od strane na~elnika nare|eno. oktobra. nikome vi{e nije padalo na pamet da slu{a kapetana i na~elnika ve} Stanojevi}a. Svako delovawe aktuelne vlasti je bilo blokirano. da bi se stvorio privid wegove inicijative.

“ Preki sud je delatnost Alekse Stanojevi}a ocenio kao najopasniju. ne samo za Timo~ku Krajinu ve} i za celu Srbiju. a za `rtve i neuspeh osevtu.. pisar Atanasije Aran|elovi} je poginuo „kod mehane vratarni~ke.. Potera za Stanojevi}em nije uspela. Ako je etnopsiholo{ka osobenost Isto~ne Srbije prema [umadiji najvi{e izra`ena u hladnom i racionalnom. proizvoqnost i neta~nost regionalnih i psiholo{kih odre|ewa qudi jednog kraja. wegovi zemqaci M. On nikada nije molio kraqa da mu oprosti.. gde je potom go. izme|u ostalog. Pa{i} je ~esto bio prinu|en da postupa kao revolucionar kako je `eleo pokojni Svetozar Markovi}. Wen vo|a. Me|utim.. onda je on pravi.“ ZAVERA U EMIGRACIJI Iako prevashodio politi~ar. Ivkovi} i Q. da je sve {to je wegov drug iz student82 . rasni isto~nosrbijanski kulturni tip. nag na|en. Po slomu narodne vojoke kod Vratarnice pobegao je sa Veselinovi}em u Bugarsku. Didi} zbog mu~eni~ke smrti i doslednog po{tovawa svojih ideja podse}aju nas na [umadince od Prvog srpskog ustanka do Topolske bune. „Zamereno mu je {to je ~lanove Glavnog odbora stranke obave{tavao o pripremama za bunu i o stawu u Timo~koj Krajini. Do`iveo je petu deceniju XX veka dok su wegovi drugovi svoju `ivotnu putawu prekinuli 17 godina pre po~etka XX veka.. a bio je u blizini onih koji su bili kadri da za presecawe politi~hih ~vorova upotrebe nasiqe.putem. U tome je. Preki sud ga je osudmo na smrt. ali nije ni pobedio ni mu~eni~ki zavr{io. Na ve} pomenutom zboru radikala u Kragujevcu Pa{i} je rekao. On se posledwi digao a prvi pobegao.. Bio je pametan i ve{t. On je pogre{io samo u tome {to nije na vreme nabavio najsavremenije oru`je. sva relativnost.

Sve to jo{ ne pokazuje ono drugo lice Pa{i}evo koje je. Shvataju}i da se radikalizam uvukao i u prosvetu. kako je istra`io Kazimirovi}. Osnovni radikalski pokli~ koji je Kazimirovi} ve{to izdvojio iz Pa{i}evog govora u vreme izbora pred bunu 1883. mogao porediti samo wegov direktni rival u naprednoj stranci Milutin Gara{anin. da li }e ko smeti da glasa za Frawu Josifa!“ S druge strane kraq Milan se od po~etka Pa{i}evog uspona prema wemu pona{ao upravo zavereni~ki. tako|e ~oveka iz Isto~ne Srbije. ve} je postavio i pitawe da li }e „hteti.36 odgovorio na svoj pravoslavni. koji je ~ak spavao u svojoj kancelariji. kraq je preko ministarstva prosvete otpustio mnoge u~iteqe i profesore. socijalista Svetozar Markovi}. grofom Kalnokijem. morao da ima. bio je u stvari pretwa. Narod je. smenio mitropolita Mihajla. sumwe u opravdanost kraqevih metoda razra~unavawa sa politi~kim protivnicima i aktuelnom opozicijom rasule su se po ~itavoj Evropi. tradicionalni na~in: Bog da mu du{u prosti! Pa{i}. pored toga. S wim se. ali tako smi{qena i formulisana da su se od we preostali malodu{ni glasa~i mogli probuditi. (Istovremeno on se u Beogradu i Be~u vi{e sastajao sa austrijskim poslanikom Kevenhilerom i austrougarskim ministrom unutra{wih poslova. hteo ne hteo. Umesto optu`be „belosvetskog teroriste“ Pa{i}a. nego sa svojim predsednikom vlade. urodilo plodom. g. uradio kao borac za narodna prava.skih dana. a mnoge {kole ostavio da ~ekaju nova postavqewa. 83 . g. Pa{i} je pozvao srpski narod ne samo da glasa za radikale. direktno optu`io Pa{i}a i radikale za poku{aj atentata od strane Ilke Markovi} koja je u zatvoru na|ena zadavqena pe{kirom. kako navodi Vasa Kazimirovi} u svojoj kwizi. Zbog kraqeve grube represije na udaru su bili pripadnici radikalie stranke.) Kraq je 1881. mawe gre{i od svojih saradnika i otvorenih neprijateqa zbog toga {to je bio neumoran radnik. a wena sau~esnica zate~ena obe{ena u zatvorskoj }eliji.

za{tititi ga i sakriti kad treba. Sofiji i Vidinu gde su se Pa{i} i emigranti kretali i okupqali) ne uspevaju da i{~upaju ni jednu jedinu re~ koja bi potvrdila Milojevi}evo izve{}e o zaveri. prognan od kraqa Milana. Zahvaquju}i wemu i Pa{i}evom zetu Risti Ivanovu. bio u Ru{~uku. Najva`nija je wegova namera da i on u~ini ne{to sli~no u obrnutom smeru. Zna se ko u takvim poslovima mo`e da govori i pi{e – Nikola! 84 . Iako je knez Aleksandar Batemberg. Razume se. bugarski vladar germanske krvi. Da iz sada slobodne Bugarske izazove sa svojim dobrovoqcima. predsednik bugarske radikalne stranke Nikola Suknarov ostaje dosledan svojoj oceni da je Pa{i} ~ovek kome treba pre svega na qudski na~in pomo}i. Iako mu ruski agent u Bugarskoj nije izrazio podr{ku. tako da bez nare|ewa niko nije umeo da otvori usta. Pa{i} je to prihvatio iako se pre tri godine razi{ao sa mitropolitom jer ovaj nije dozvolio parastos u zatvoru u kome je umro poznati borac za narodna prava iz Koprivnice kod Negotina. stigao u Vidin novembra 1883. smatraju}i Pa{i}a revolucionarom.Kraq Milan je i samog Pa{i}a poku{ao da kompromituje u Bontuovoj aferi kada je ovaj. mudar kao i Pa{i}. iznudio vrlo povoqne (i nepravedne) uslove eksploatacije budu}ih srpskih pruga. on se nikada nije odrekao Rusije. Pa{i} je zaobilaznim putem. Pa{i}u sumwivi Francuz. Ali ga je taj isti ruski ~ovek. austrougarski agenti u Bugarskoj (Belograd~iku. godine. uputio na mitropolita Mihajla koji je. podmitio ~lanove napredwa~ke vlade. pobunu i svrgavawe kraqa Milana. Adam Bogosavqevi}. ali je taj wegov poku{aj ostao vrlo providan. koji su tretirani kao emigranti. nekada{wi krimski i makre{ki dobrovoqci i wihovi mla|i naslednici znaju samo da pucaju i koqu. koji je ina~e bio srpskog porekla. mogao da gleda svakojako na prisustvo Pa{i}a. a zatim bankrotirao. preko Kalafata. to nije u potpunosti wihovo delo. Najtvr|e jezgro srpske emigracije.

On uspeva preko novosadske {tampe i prevoda na sedam jezika da saop{ti Evropi da je glavni ciq kraqeve strahovlade fizi~ka likvidacija opozicije. ako se ta pro{lost poznaje. koja se sve vi{e udaqava od kraqa i wegovih metoda. kao da je negde u [umadiji. kada je Pa{i} sa emigrantima nameravao da preko Gajtan planine i Velikog Izvora 85 . U vreme kada je Pa{i}eva glava bila ucewena na 2. „Srpska nacionalna ideja je oslobo|ewe i ujediwewe svih Srba u jednu dr`avu i formirawe Balkanskog saveza plemenski srodnih rasa.Kao nekada Ilija Gara{anin. mo`e se ubla`iti ili izbe}i.000 dukata... Drugim re~ima skovana je zavera protiv legitimnog kraqa Srbije Milana Obrenovi}a. ili crnogorskog kneza Nikole ili Perta Kara|or|evi}a na srpski presto. pi{e da se `rtve timo~ke bune moraju osvetiti „jer Srbin ne mo`e da `ivi bez we“ (osvete).. sina kraqa Milana. No. on pi{e da ni nesre}ni despot \ura| Brankovi} ni \or|e Brankovi} nisu ni u najve}oj nevoqi davali tolika prava Austrijancima u Srbiji kako je to u~inio kraq Milan. dobio slu`bu i kraqevo poverewe. U listu ~ije je ime vezano za mesto smrti Svetog Save – Trnovo. „Trnovskoj konstituciji“ Pa{i}. koja se pred o~ima svih pretvara u tragediju. Pa{i} je sa mitropolitom Mihajlom i sa svojim „vernim“ Vladom Milojevi}em dogovorio plan o dovo|ewu Aleksandra Obrenovi}a. jer ponavqawe iste ili sli~ne situacije iz pro{losti. nastupaju}e politi~ke li~nosti u zemqi. spasao se pasjeg emigrantskog `ivota.“ Iz ovog ~lanka se vidi da je Pa{i} znao za zna~aj istorijskog kontinuiteta. Pa{i} je stekao jo{ jedno veliko iskustvo. godine.. koji je sa raznim stratezima i poverqivim qudima pravio planove za oslobo|ewe Srba izvan Srbije. O toj odluci Milojevi} je trebalo da obavesti Jovana Risti}a. Saznao je da ima qudi kojima je svejedno kako }e gubitak ~asti da tuma~e wegovi potomci. Sve se to de{avalo 1884. Milojevi} je po dolasku u Beograd odmah sve dostavio kraqu Milanu.

po svedo~ewu Sforce. Kazimirovi}a ona je o{trinom Pa{i}evih poziva na svrgavawe obrenovi}evskog re`ima bila iznena|ena. SRBIJA KAO PA[I]EVA ZVEZDA VODIQA Javnost je u Srbiji o delatnosti emigracije i Pa{i}a obave{tavana i preko austrougarskih agenata i naknadno uba~enih pojedinaca koji su preko poverqivih qudi pozivani kao organizatori planirane pobune. da je kraq Milan tra`io da se emigranti udaqe sa granice i da je izbio pograni~ni incident na Bregovu. koji je po okon~awu bune bio predsednik prekog suda u Zaje~aru. on }e morati da podnosi i razmi{qa o kombinovanim ~etama {vercera i haramija koji su dobili ulogu strana~kih qudi i patriota. Dragomira Rajovi}a. mesec dana kasnije. Pored toga Pa{i}u. novog predsednika skup{tine. u junu iste godine. Po oceni V. Kazimirovi}a koji se odnosi na drugi 86 . Da bi smo bili slikovitiji nave{}emo jedan citat iz kwige V. nazvao je ubicom koji u pravoj demokratiji nikad ne bi bio izabran na tako odgovorno mesto. je kao inteligentnom politi~aru padalo te{ko {to je nasledio stawe raznih nu`nih kompromisa koji se javqaju u ustavno – pravno nestabilnim dr`avama. Iskustvo sa takvim qudima mu je pomoglo u stvarawu najboqeg stare{inskog kadra u srpskoj vojsci i suzbijawu kriminala u podno{qive okvire. nazivao probisvetom.u|e u Srbiju i podigne ustanak. Me|utim. Pa{i} odustaje od plana. Upotrebqena terminologija u raznim Pa{i}evim pismima i ~lancima potpuno je prilago|ena kraqevom na~inu izra`avawa koji je i samoga sebe. Na vest da je srpski diplomatski predstavnik napustio Bugarsku. Pored ve}e opreznosti prema qudima od wegovog poverewa. on ponovo poziva srpski narod da zbaci kraqa Milana.

Veqko Jan~i} se u gra|i o timo~koj buni pomiwe kao emigrant. U decembru iste godine ovakvi poku{aji potpaqivawa vatre imaju na kratko vi{e izgleda.) odlo`eno i – zavladalo je zati{je. Posle ubistva popa Veqka Spasi}a ova grupa emigranata pronalazi samo deo novca i sa jednim rawenim Velikoizvorcem u koga je pucao sviwarski trgovac i ~lan napredwa~ke stranke Ne{ko To{i}. godine: „[to se ti~e Pa{i}evog plana da sa emigrantima pre|e granicu i u Srbiji zapali vatru ustanka. koji se proizvodwom i prodajom piva bavi u Vidinu.593.00 dinara Veqku Jan~i}u iz Vratarnice. Prema Kazimirovi}evom istra`ivawu ministarstvo unutra{wih poslova Austrougarske zna da se 16 sanduka oru`ja i municije nalazi u pivarskoj radwi srpskog emigranta iz Zaje~ara. Sve je opet jednom (verovatno – „jo{ jednom“ – prim. Pa{i}ev za{titnik Suknarov postaje ministar unutra{wih poslova.poku{aj pobune u Srbiji krajem leta 1884. ni od toga nije bilo ni{ta. \or|a Lazarevi}a. Pa{i} pozajmquje novac od wih za tro{ak i hranu 3000 emigranata Srba i 1000 proteranih Crnogoraca pod komandom vojvode Peke Pavlovi}a. Prema istom protokolu pop Veqko Spasi} ustupio je na ime pozajmice 6. To je u velikoj meri omogu}io i Kosta Marin87 . zaje~arski trgovac Petar Nedeqkovi} preuzima deo imawa Mladena Cekovi}a iz Zagra|a na ime duga koji nije ispla}en. sasvim mirno gazi plitak Timok ispod brda Bezdet u Vratarnici i ponovo prelazi granicu. Zapis duga i popis celokupnog imawa u slu`beni protokol uvedvni su pre bune. aut. pre{la je granicu upravo u vreme tog zati{ja i posle pu{karawa ubila popa Veqka Spasi}a u neposrednom zale|u Vratarnice. koja je po svemu sude}i ubila kwa`eva~kog pisara u Vratarnici u toku bune..“ Grupa Mladena Cekovi}a Draganovi}a.. a zet Ivanov {ef sofijske policije. Prema Intabulacionom protokolu op{tine Zaje~ar. Zatim Suknarov biva smewen ali je sakupqeno 1000 pu{aka i potrebne municije.

Iz pisma koje je nakon toga Pa{i} uputio kraqu. ve} samo sa „kraqu“. Ve}ina se odlu~uje za odlagawe.. On je svima rekao u brk da su kukavice.. septembra 1885. Bugarska policija nije prona{la oru`je jer je ono skloweno na samoj granici. Janko Jole je pozvao „na megdan juna~ki“. Pa{i} prepu{ta odluku ve}ini. 8. jedan takav pezenvek (svodnik. – ovaj sastanak je odr`an dakle u potpuno izmewenim uslovima koje je \or|e Lazaravi} u „Politici“ od 18. Prolaze meseci mu~nog i{~ekivawa. uprkos nezavidnoj situaciji. Pritisak bugarske policije i kraqa Milana koji zahteva da se uklone emigranti sa granice sve su ja~i. Ne kriju}i da je srpski kraq tiranin. ipak bira na~in wegovog uklawawa. uspeo da izbegne rascep u emigraciji. Ako je Bugarska u{la u Rumeliju. kako smo videli.kovi}. Kad Pa{i} i Peko govore. g. g. Pa{i}eve dileme postaju sve ve}e. Prisajediwewe Isto~ne Rumelije dogodilo se 6. I Crnogorci tako misle. Rista. pokvarewak) treba da }uti. u gladovawu i o~ajawu? Vojvoda Peko Pavlovi} je prepustio odluku Pa{i}u. vidi se da je Pa{i} postupio mudro i promi{qeno. u srpskom selu Bra}evac. zapretio mu je da }e ga „golim rukama izbaciti kroz re{etke na prozoru“. kamenorezac iz Vaqeva. osim Janka-Jola Pileti}a. ozna~io kao „grom iz vedra neba“. kao da ga ostavqa samog sa tom titulom.On ne `eli sa Batembergom i wegovom vojskom. Da li sa 4000 Srba i Crnogoraca u}i u Srbiju ili ostati u Bugarskoj u bekstvu od bugarske policije. Otac \or|a Lazarevi}a. ide i Pa{i}. evo 88 . Izbila je sva|a. u ~ijoj je ku}i u Vidinu dr`an ovaj sastanak. Pa{i} je. 1926. posle svrgavawa oba „nemska“ kraqa. U svom pismu srpskog suverena ne oslovqava sa „va{e veli~anstvo“. reaguju}i pre svega na prisajediwewe Rumelije Bugarskoj. Buna je planirana za kwa`eva~ki okrug. koji je izdao Pa{i}a. Nije ni najmawe uva`io Pa{i}eve razloge da se u vreme ratne opasnosti upravo iz patriotizma ne sme i}i u bunu. Ako su svi da se ide u Srbiju. ali sa wegovim protivnicima `eli uniju Srbije i Bugarske.

Pi{u}i Suknarovu Pa{i} je ostavio neoboriv dokument svog vizionar89 . on.. Bugarima. svakako istorijskom pismu kraqu Milanu. Crnogorci pod komandom Peka Pavlovi}a su potom napustili Vidin u `eqi da se bore za Rumeliju. Pa{i} se nije dao prevariti.Mi u takvom vremenu obustavqamo svaku radwu koja je upravqena da Srbiju oslobodi od unutra{qe tiranije i da osveti nevino prolivenu krv bratsku i stavqamo se vama na raspolagawe ukoliko nam polo`aj dopu{tao bude. No. gori od „pezenveka“. Pileti} se vratio u Srbiju i mada nije uspeo da na ovakav na~ik ubije ili uhapsi Pa{i}a.“ Poruka je jasna: iznad tiranije i politike je potreba Srbije da ne ostane u sku~enim granicama jer svoj polo`aj. oni su odbili da se bore protiv Srbije. Pileti} je bio u stvari {pijun kraqa Milana. osporavao pravo na Makedoniju. bio je smi{qen izazov koji bi emigrante i radikalsko vo|stvo doveo pravo pred pu{~ane cevi sakrivenih `andarma na srpskoj strani. ukazuju}i da je u novoj situaciji jedino razumno da srpska vojska u|e u Staru Srbiju i Makedoniju. ali kada je izbio srpsko – bugarski rat. Jole Pileti} je bio samo dokaz da su kraq i napredwaci uspeli da se veoma dobro organizuju u odbrani od radikalske opasnosti. direktno ne optu`uje kraqa za tiraniju (indirektno sasvim sigurno). Oni su bili preobu~eni u seqa~ka odela i pod komandom Milutina Gara{anina. ve} napredwake. Nakon toga Pa{i} je u srpskoj javnosti optu`en da na ra~un bugarskih usluga u svrgavawu kraqa Milana `eli da Makedoniju ustupi Bugarskoj. „. U ve} pomenutom.. po{to su Bugari u{li u Rumeliju.prilike da Srbija bez oklevawa u|e u staru Srbiju i Makedoniju... Posle svr{etka rata Pa{i} je mogao dokumentovano da doka`e da je u Bugarskoj upravo progowen jer je svojim doma}inima. Wegov poziv na dvoboj „kukavicama koji ne smeju da pre|u granicu i dignu bunu“. on u Beogradu dobija mesto sreskog pisara. razume se. va`ne puteve i svoj opstanak ne mo`e da brani kao bilo ~ija provincija.

stva. to odlu~io). bili su se potpuno oglu{ili o jednu ispravnu politi~u ideju – da se balkanskim savezom ostvari oslobo|ewe svih od Turske podjarmqenih naroda. Proteran je najpre u Ru{~uk. kako je ustanovio Vasa Kazimirovi}. no da ide sa Austrijom protiv Turaka. Nije se ona rukovodila opasno{}u naru{avawa privr`enosti Batemberga i Milana Obrenovi}a. „Naposletku“.. on smatra da oba vladara koji rade protiv slovenske stvari treba zbaciti. g. retko ko razumeo. On nije verovao u dobre namere ujediwene carevine.“ U tim ~asovima Pa{i}a je . sigurnije i slozi balkanskih naroda bli`e. Kakav je interes ona imala. g. kako on ka`e.“ Od svega je najinteresantnija uloga Austrougarske u srpsko – bugarskom ratu 1885. a ukoliko se ne `eli rat zbog Rumelije 90 . jer je remetila ravnote`u u stalnoj te`wi da se {iri prema istoku. Pa{i} je. naime. nastalom 1885. U jednom drugom pismu. koje je. Htela je ona mnogo boqi rezultat koji bi u{ao u neprobojan oklop tradicije – stvarawe mr`we i rivalstva izme|u dva naroda (kraq i knez su bili ionako samo {ahovske figure) po staroj devizi: devide et impera (zavadi pa vladaj). [to se Pa{i}a ti~e on je prozreo tu igru i u pismu iz oktobra 1885.. kad bi Srbija i{la sa Bugarskom protiv Turaka. Austrougarske. spekulisali u pomo}i srpskim emigrantima.. Pa{i} zamera i Bugarima jer su.. kao i docnije. namenio ruskom ambasadoru u Parizu. (Gara{anin je to pismo zaba{urio i nije ga pro~itao na sednici narodne skup{tine iako je. jasno znao {ta je glavna opasnost za sve balkanske zamqe koje su se ponovo ra|ale izme|u ~eki}a i nakovwa svojih `eqa i realnih mogu}nosti opstanka.. po pretpostavci Vase Kazimirovi}a. a iskreno i bratsko raspolo`ewe prema Srbima je izostalo. g. „mnogo je boqe. pi{e Pa{i}. a zatim u Rumuniju. na koje u prvom redu pada odgovornost za rat sa Bugarskom. budu}i da su vladari obe zemqe bili weni qudi? Stvar je vrdo prosta. U vezi s tim Vasa Kazimirovi} zakqu~uje: „I kraq Milan i Milutin Gara{anin.

Mojim re~ima i pismima nije se poklonila pa`wa.. Sam Pa{i} je priznao da nije smeo da iza|e pred wih jer je ruska pomo} koju im je obe}ao izostala. odvijale „kako sam predskazivao da }e se razviti. Ostali emigranti koji su tako|e proterani i ostali bez sredstava za `ivot. Po Vojislavu J. Ali Pa{i} je i spretniji i sre}niji od Babe Novaka. Kazimirovi}. g. U tim trenucima prognani mitropolit Mihajlo je. koliko je mogao.treba vratiti „status quo ante“. ina~e Srpkiwa. kod ruskih prijateqa iz studentskih ciri{kih dana. Interesantno je dr`awe Rusije u tim danima. bili su izlo`eni gladi i poni`ewu. i bugarski slovenofil Aksentije Aksentijevi}. a srpska skup{tina u oktobru 1885. uhvatili i `ivog ispekli. pored Slovenskog komiteta i Bugarina Aksakova. U tim te{kim trenucima pomogli su ga udovica kwi`evnika Qubena Karavelova.“ To je bilo pre proterivawa u Ru{~uk. a zatim u Rumuniju. pomogao emigrantima. U isto vreme u Srbiji je izvr{ena mobilizacija. Grof Kalnoki je Kevenhileru u Beograd poslao telegram u kome se kraq Milan uverava da „mo`e ra~unati na na{e prijateqstvo“. donosi odluku da se Bugarska napadne. Pa{i} ne `eli ruskom silom uve}anu Bugarsku (ni sanstefansku ni novu koja se stvara sa Rumelijom) jer kqu~ slovenstva na Balkanu je Srbija (zbog dva putna pravca) bez koje se ni Bugarska ne mo`e odr`ati. u okviru slovenstva i balkanskih odnosa. Vukovi}u ~ije navode koristi V. Progowen kao zver Pa{i} se skriva u Dobruxi. 91 . jer nisu bili dr`avqani Bugarske. U Rumunuji je Pa{i} bio u jo{ ve}oj opasnosti jer je austrijsko poslanstvo u Bukure{tu tra`ilo wegovo hap{ewe. Bez la`ne skromnosti Pa{i} je otvoreno napisao da su se prilike na Balkanu. koga su kao zaslu`nog ratnika na Balkanu transilvansko – moldavski secesionisti na ovom istom terenu 1601.. Sam Pa{i} je ostavio svoje zapa`awe da su emigranti opstali vrlo dobro u „{opskom naseqewu“ koje „simpatizira Srbima“. ubistvima ~ijim ubicama nije su|eno.

Ratom je hteo da zbri{e i svoju nesigurnost i silaznu liniju svog autoriteta i emigrante i Pa{i}a. a ne Pa{i}. Pa{i} bar u ~asovima o~ajawa. Dok je trajala bitka na Slivnici koja. ne}u da me Pa{i} i drugovi wegovi vode vezanog kroz Sofiju. novembra 1885.. nije bila izgubqena sve do momenta kada je do kraqa doprla vest da je jedan bugarski odred u{ao u neko selo iza linije srpskog fronta. kraq Milan je pao na ispitu i kao ratni strateg. kraq je uo~i sloma rekao: „Ne mogu ovde ostati. po zasluzi. uveren da }e Bugarsku vrlo brzo pobediti.. 92 .“ Istina je da bi takav trijumf. Nikako u Sofiji. a ne intriga Austrougarske. on je iznenada doneo odluku o povla~ewu prema Pirotu. o kome dobija austrijske izve{taje da sprema atentat na wega. Uspe{nim ratom protiv Bugara pobedio bi on. Kako prema pisawu Slobodana Jovanovi}a navodi Kazimirovi}.“ Da li je Pa{i}eva aktivnost u Bugarskoj i Rumuniji doprinela ovom stavu ruskog cara. wegova zvezda ga vodi u ropstvo koje on do`ivqava kao sudbinu. Sigurno je ne{to drugo: ~esto nije dovoqno da bilo ko bude kraq. po`eleo u Beogradu. Milan je poveo rat smatraju}i da iza Bugarske stoji Rusija.“ Tre}eg dana rata.Batemberg je telegrafisao ruskom caru o svojoj nameri da prisajedini Rumeliju jer zna da ruski car voli bugarski narod. predsednik. Kazimirovi}a kraq Milan je uo~i rata bio opsednut „pravom manijom gowewa“. ili pak teritorijalno pove}ana. Mo`da. [to je kobnije za wegov ina~e skroman politi~ki mentalitet. ne odobravam ono {to ste u~inili. Car je odgovorio: „Zato {to volim bugarski narod. ili politi~ar uop{te da bi se uistinu i razumevao u politiku. 19. „Srbija mora ili postati austrougarska pokrajina. Prema saznawu V. kako tvrdi Kazimirovi}. g. Poraz je bio neizbe`an.

nije bugarsko gledi{te. Re`im u Srbiji se ne sme obarati stranom silom.POSLEDWA KRAQEVA OFANZIVA Uzrok progona Pa{i}a iz Bugaraske u Rumuniju le`i u ~iwenici da je Pa{i} odbio ponudu kneza Batemberga da se sa emigrantima ukqu~i u bugarsku vojsku koja se najpre brani od napada. posle rata. To. koji su ~amili u wegovim zatvorima. g. ali je wegova procena da je. Kraq je pro~itao sva wegova pisma ali mu sujeta nije dozvolila da uva`i bilo koje stanovi{te svog protivnika. kraq je li~no posetio Peru Todorovi}a. I Pa{i} smatra da je rat bio bratoubila~ki. svi osu|eni radikali su pomilovani. sa kojim je svojevremeno Pa{i} osnovao radikalnu stranku. Pa{i}. to mo`e samo srpski narod. kako se izrazio. Pera Todorovi} je prihvatio sve kraqeve `eqe. Izmiri}e se sa radikalima u zemqi. januara 1886. Rat sa Bugarskom je nazvao prenagqenim. ne `ali truda da do kraqa dospeju wegova prava shvatawa i tuma~ewa proteklih doga|aja. a zatim nastupa na srpskoj teritoriji (zaustavi}e je austrougarski ultimatum). razume se. g. pa }e kasnije balkanski savez i zbog toga biti veliki podvig. koji je bio zatvoren u kalemegdanskoj tvr|avi. U decembru 1885. S druge strane Pa{i} je veoma o{tar prema Bugarima tvrde}i da je o ovoj zemqi Evropa ~ula „kada im se (Bugarima) sloboda pokloni“. osim emigranata i Pa{i}a. Odr`ana je konferencija predstavnika 93 . a od radikala u zemqi o~ekuje da pomognu spasavawu obraza Srbije. ^etiri dana kasnije. Todorovi} je prihvatio kraqevu ideju da se radikali i napredwaci sporazumeju i formiraju koalicionu vladu. Iako je mo`da shvatio da kao suveren Srbije ne}e dugo izdr`ati. on se odlu~io na novi udarac Pa{i}u. 1. neiskusna bugarska vojska pobedila „zbog niskosti i nesposobnosti“ qudi na srpskoj strani i zbog toga {to je malobrojna srpska vojska „}oravo rukovo|ena“. Ne i sa Pa{i}am i emigrantima.

“ Tako je Pa{i}. koji i sada ima presudan uticaj. sa pomilovanim radikalima i ve} 94 . Pa{i} iz emigracije savetuje da se radikali ne pribli`avaju ni liberalu Jovanu Risti}u... Pera Todorovi} nije bio za taj posao. odbija koaliciju sa neprijateqskom napredwa~kom strankom. Nema politi~kog mira u Srbiji. Kada je ovaj manevar propao. postigao da Todorovi} odigra dvostruku igru. Formirana je nova vlada. Pa{i} je bio Pa{i} i prema svojim sledbenicima ne samo prema kraqu Milanu. Pa{i} se nadao i smatrao je da tako i narod misli da se radikali ne}e „poqubiti i zagrliti sa izdajnicima srpskog imena i srpske dr`ave.nekada suprotstavqenih stranaka. koliko je to bilo mogu}e.. ne smatra da }e do stvarnog pomirewa do}i.“ No kraq ide daqe (prema svome kraju). Ubrzo je bez ostatka postao kraqev ~ovek. uskoro je bio iskqu~en iz stranke.“ I sam je kritikovao Todorovi}a jer je za~etnik rascepa u radikalnoj stranci. No. a ti umesto da miri{. Mada kraqevom rukom oslobo|ena i ovakva radikalna stranka. a kao wen nekada{wi vo|a. „preko Todorovi}a pridobije radikalnu stranku za saradwu bez nekih ve}ih ustupaka. sa disidentom Perom Todorovi}em na ~elu.. Za wega je „ni{ka opozicija“ i neokaqani radikalizam „posledwa nada naroda“. ~ara{ jo{ vi{e vatru.. kraq je poku{ao isti manevar sa liberalima. koji je bio uveren da dobro radi. Zamerio je Ra{i Milo{evi}u zbog isterivawa Pere Todorovi}a iz stranke: „Ja sam pretpostavqao da }e{ uzeti na se ulogu izmiriteqa. preko wega ostvario neki uticaj na kraqa i dolazio do informacija o kraqevim namerama. Pa{i} je.. [tavi{e. pobedio i kraqa i svog politi~kog kompawona Todorovi}a. No. o stabilnosti ne treba ni govoriti. „Ve}ina radikalskih prvaka izjasnila se protiv sporazuma sa napredwacima. bar na kratko.“ No kritikuju}i i Milo{evi}a i Peru Todorovi}a Pa{i} je. kako se izrazio Vasa Kazimirovi}. Kako je Ra{a Milo{evi} zabale`io. kako ocewuje Vasa Kazimirovi}. No i kraq nije postigao svoj ciq: da.

kako se vidi iz pisma Kosti Tau{anovi}u iz avgusta 1887. „radikalna stranka da zadr`i poverewe naroda i jo{ k tome da ste~e poverewe kraqa?“ Ipak. Prakti~no. Pored toga kraq je odbio da u sastav nove vlade u|e Kosta Tau{anovi}. g. a kraq je doveden u nesnosnu situaciju da ne mo`e ba{ sve po wegovom. Pa{i}ev naslednik u zemqi bio je major Sava Gruju}. ~ovek od poverewa Rusa i Pa{i}a. sugeri{u}i umerenost. Sada je ucveqen i liberal Jovan Risti}. godine opet ostvaruju radikalsku ve}inu. 95 . Ni{ta novo u Srbiji toga vremena. Vide}e se {ta }e i ko izgubiti u ovom politi~kom ruletu. Pa{i} je preko odanih qudi i pisama zahtevao da radikali {to vi{e suzbiju liberale kod kraqa. a liberali poverewe kraqa k wima“. shvataju da mogu da preduzmu samo ono {to im kraq dopusti. u junu 1887. No i radikali majora Gruji}a. U svojstvu srpskog poslanika u Rusiji on je u Petrogradu primio Pa{i}a. vidi rastu}u anarhiju zbog delovawa izdajni~ke emigracije i Pa{i}a. ali je ta~no preneo kraqu da Pa{i} nema nameru da se vra}a u Srbiju jer ne prihvata stawe koje su stvorili radikali u zemqi. „Da li mo`e“... Jovan Risti} po svaku cenu ho}e da i taj uspeh svede na radikalsku mawinu u skup{tini. Radikali su optu`eni da je wihov ciq ru{ewe prestola. Pa{i} ni za dlaku ne odustaje od svoje antiaustrijske politike. zakqu~uje Pa{i}. Gruji} je taj susret opisao sasvim podani~ki. Ako odstupe od tog ciqa ve}inu }e dobiti radikali Save Gruji}a. U vezi s tim Kazimirovi} s pravom pretpostavqa da su radikalski prvaci poslu{ali Pa{i}a. jer je liberalno – radikalna vlada trajala kratko.. takvi kakvi su. Novi izbori u septembru 1887. ta~nije neprihvatawa politike pokornosti i postepenog gubitka suvereniteta pred velikim susedom. „buna se priprema“. da su radikali „ulo`ili u savez poverewe naroda k vama.ohla|enim dinasti~kim liberalima. g. Za svoje naslednike je kazao. „revoluciju“. Prorokuje „finansijski krah“. „porezi se ne uteruju“. Dobija prave napade besa.

olajavali kod kraqa. Upravo u svojoj 44. kada je spa{avaju}i goli `ivot prvi put obrijao bradu da ga austrougarski agenti ne bi uhvatili. I Nikola Hristi}. Zima u kojoj se Pa{i} pripremao za povratak u zemqu.. godini `ivota. uprkos svim menama raspolo`ewa i interesa i geografskoj udaqenosti.“ Kraq je najzad zahtevao da se Milutin Gara{anin protera jer nije hteo da bude srpski poslanik u Rimu. g. zarad karijere. Major Sava Gruji} daje ostavku jer kraq nije hteo da potpi{e jedan ukaz koji je sam zahtevao da pro|e kroza proceduru. bila je. dugogodi{wi ministar unutra{wih dela. godine ~uo spanosnu vest: kraq Milan je abdicirao.. gledao je kako Pa{i} u o~ima naroda izrasta u legendu i epsku li~nost.37 Abdikaciji je prothodio razvod sa kraqicom Natalijom i otimawe sina i prestolonaslednika Aleksandra koji je bio sa majkom u Vizbadenu. POVRATAK I NOVE ZAMKE I TE[KO]E U {estogodi{woj emigraciji Pa{i} je ustanovio dva osnovna kamena temeqca budu}e srpske politike koju }e ostvarivati koliko mu prilike budu dozvoqavale: postizawe sloge balkanskih dr`ava i.. oslawawe i savezni{tvo sa Rusijom. Otmicu je pomogla austrougarska policija. Hteo ne hteo. Kao predsednik vlade 1888. ~vrsta ruka iz timo~ke bune je okrenuo le|a kraqu: „Na wegovo veli~anstvo se ne mo`e niko osloniti. Hristi} je izjavio da „nema tog nitkovluka za koji kraq Milan ne bi bio sposoban. Pa{i} je 22. prema lokalnom 96 . Pa{i} je bio „pa}enik“ u izgnanstvu koji je i daqe strepeo od novih prijateqa koji bi ga..“ Tako je kraq ostao usamqen u mi{qewu da je Pa{i} izdajnik.Sve te brige on saop{tava Kevenhileru jer kao da u Srbiji nema kome da se poveri. februara 1889.

g. ali je popadija uspela uz pomo} kom{ija da rani bajonetom jednog od napada~a. nasiqe. U vreme kada se Konti} javio u listu Timo~anin mogla se u wemu pro~itati i vest o ubistvu urova~kog sve{tenika u negotinskom kraju. Radosav M. Nadmetawe u kori{}ewu veza i zloupotreba se rasplamsava. \or|a Gen~i}a. zatim ko`eqske i na kraju lasova~ke op{tine. {to se bez uvijawa {tampa kao zlurada bele{ka. Otapawe straha i u takvoj hladno}i tajnih i ostalih povratnika iz Bugarske je primetna. godine jedan iz grupe Mladena Cekovi}a Draganovi}a. tako da su mnogi ostareli liberali i napredwaci poumirali. ina~e Crnogorac. 97 . \avo je do{ao po svoje. Te{ko je ustanoviti da li je trasa budu}e pruge od Kwa`evca za Negotin preko Zaje~ara ucrtana u {irokom luku oko celog gorweg grada samo da ne bi pre{la preko imawa liberalnog poslanika iz Velikog Izvora. Iako je nova zora Srbije bila na pomolu. Upropa{}avawe du`nika kriminalnim uve}awem duga i prodaje imawa „na dobo{“ zbog naplate duga. pisar gorwobelore~ke. izazvale su veliki talas odmetni{tva. On je bio ubijen od razbojnika. otvoreno preti kwa`eva~kom na~elniku Dimitriju Vu~kovi}u da }e ga tu`iti sudu jer je javno izjavio da je Konti} razbojnik. U isto vreme u Timo~aninu se razobli~uju policijske metode razra~unavawa sa politi~kim aspirantima za vlast. Ve} u leto iste 1889. glasilu radikalne stranke. Izvesno je da Timo~anin donosi vest da se Gen~i} nije odazvao komisiji za otkup zemqi{ta za trasu budu}e pruge i da pruga nije pre{la preko wegovog imawa. Konti}. li~na nesigurnost. Konti} podse}a na~elnika da je on te klevete oslobo|en „posle 15 i po mese~nog tamnovawa“ na su|ewu koje je odr`ano od prvog do desetog juna 1889.zaje~arskom listu Timo~anin. vrlo hladna. odmetni{tva i osvete {ire se Srbijom. Policajci u slu`bi napredwa~ke vlade nazvani su „buxonosci“ koji su se u apsanama koristili gove|im `ilama i kesama sa peskom da se „na najgrozniji i najsvirepiji na~in tuku nevini qudi“.

Tako je trideset~etvorogodi{wi kraq si{ao sa prestola u korist trinaestogodi{weg prestolonaslednika. Osnovana je pretpostavka mnogih da je kraq o~ekivao rasulo u zemqi ~iji bi se uzroci mogli pripisati kraqevim politi~kim protivnicima. [esnaestog decembra 1889. posle sitnih izmena nacrta novog ustava.Kraq je pripremio svoju abdikaciju iza koje se krila `eqa da u senci ostane na politi~koj pozornici Srbije. zbog ~ega bi se kraq apsolutisti~kim ovla{}ewima pojavio kao spasilac. Pa{i} i radikali ne sede skr{tenih 98 . Kraq izdaje manifest u kome saop{tava da }e srpskom narodu dati ustav koji i sam `eli (a koga se ina~e u`asavao) kako ga `eli i sam narod. potpisao je jedan od najmra~nijih i najkrvavijih dr`avnika Srbije – Nikola Hristi}. g. je. (kojima je anulirana odredba kraqeve tajne konvencije sa Austrougarskom o pravu ove zemqe da u odre|enim prilikama koristi moravsku dolinu). Zatim je skup{tina.“ Razli~ita su tuma~ewa darovawa takve parlamentarne slobode srpskom narodu uo~i abdikacije. U politici su ~esto aktivnosti i agitacije u sprezi sa nekim narodnim te`wama donosili rezultate. Ako je dono{ewe tog ustava wegova zasluga (a formalno jeste) za{to se povla~i? U martu 1889. istovremeno sa abdikacijom objavqeno progla{ewe maloletnog Aleksandra za kraqa uz imenovawe namesni{tva koje }e do kraqevog punoletstva obavqati wegove poslove. Ustav }e garantovati „u`ivawe ve}ih i {irih gra|anskih i politi~kih sloboda“. Posle abdikacije objavqen je sastav nove vlade koju je formirao Nikola Hristi}. 95 liberala i samo jedan napredwak. odobrila novi ustav. „Da paradoks bude ve}i“. pi{e Vasa Kazimirovi}. „uz kraqa Milana. godine sprovedeni su izbori za narodnu skup{tinu na kojima je trijumf radikala bio jo{ ve}i: od 625 poslanika u skup{tinu je izabrano 532 radikala. ovaj ustav kojim }e po~eti svoju vladavinu i kraq Petar Kara|or|evi}. Isti je od mnogih istori~ara toga doba ocewen kao najslobodoumniji od svih prethodnih.

juna iste 1889. Naglasio je da treba podi}i „narodno blagostawe i prosvetu“. osim ministra vojnog. koje je pa`qivo birao kraq Milan. Najpre je doputovao u Zaje~ar gde je. obi{ao zgradu okru`nog na~elstva gde je 1883. ~ime bi Pa{i} kao politi~ka li~nost bio trajno izbrisan. Glavnu zaslugu za novi parlamentarni ustav pripisao je delovawu radikalne stranke. Sve formalnosti su brzo okon~ane i ve} sutradan je ukaz o pomilovawu zvani~no objavqen. protiv demagogije. jer su svi ~lanovi vlade. Nada se da narod ne}e dati svoj glas „svojim tutorima“ i onima „koji su dokazivali da narod nije politi~ki zreo i da nije dostojan slobode i prava samoopredeqewa. da se radikali ne smeju odati nemaru i da predstoji „da se osiguraju ste~ena prava i slobode“. bili radikali. Zahvaquju}i woj srpski narod je najzad postao „kova~ svoje sre}e“. Ali se to nije dogodilo. 99 . koju je sa nekoliko svojih istomi{qenika i osnovao. po svemu sude}i osredwih politi~ara. prema Karlu Sforci. Pred radikalskim poslanicima iz cele zemqe Pa{i} je istupio po{to mu je u Beogradu vra}eno vo|stvo radikalne stranke. Sada je bar prividno sve lak{e. poku{avaju}i da udari na snagu radikala. godine. kraq u ostavci tra`i od namesni{tva da se Nikola Pa{i} pomiluje. No. ali je dodao da „pobe|eni ne spavaju“.. Veliki zbor radikala u Ni{u odr`an je 9.. Desetog marta 1889.ruku.“ Zalo`io se za ostvarivawe dostupnih ciqeva. ubrzo }e do`iveti gor~inu od onih. Pa{i} je u Smederevu i Beogradu odu{evqeno do~ekan. bio osu|en na smrt. Srbiju treba pripremiti „da mo`e odgovoriti svom zadatku“. g. No. Pre tri godine kraq je u Ni{u o~ekivao sporazum i izmirewe izme|u radikala i napredwaka. ali je za svoj susret sa bira~ima i narodom izabrao Ni{. Pa{i}a nije vi{e ni{ta moglo iznenaditi. g.

bezmalo kao obi~an gra|anin. godine u|e na Kosovo. dugogodi{wih najgorih optu`bi nisu hteli da obore argumentima svi kojima je to i{lo na ra~un. direktor zaje~arske gimnazije kome se prezrivo savetuje da mu `ena kupi budilnik koji bi ga budio u skup{tini kad zaspi. Pred septembarske izbore. g. tretiran je. Prvi je Tutunovi}. Naviknut na jo{ gore nevoqe. preko svog glasila Timo~anin. napredwacima. Obru~ kleveta. Akcenat u govoru u~iteqa Mihajla Ra{kovi}a na zboru u Trwanima je na zna~aju dogovora 100 . Tre}i Brut (koji poodavno u o~ima radikala nije samo to) je liberal Gen~a. Iz Timo~anina se vidi da je Pa{i}eva radikalna politika doprla do svakog mesnog odbora. Timo~anin donosi i bele{ku o tri timo~ka Bruta. direktor negotinske gimnazije. po re~ima Vase Kazimirovi}a. ako naravno bude izabran. \or|e Gen~i} koji }e dokazati da na Balkanu duvaju samo ruski vetrovi. pravu demokratiju je tek trebalo izboriti. kako ga familijarno naziva izve{ta~.DEMOKRATIJA NA PAPIRU I pored novog ustava i abdikacije kraqa Milana i prisustva Nikole Pa{i}a u politi~kom `ivotu zemqe. Drugi Brut je Je{a. ironi{u}i sa wihovim „debelim politi~kim kapitalom“: mada su ve} omatorili sada im bar „ne klecaju slaba~ka kolena“ jer imaju `ive svedoke borbe za narod – svoje debele trbuhe. Pa{i} je otrpeo i ovo poni`ewe. rugaju se ne samo „buxonoscima“ tj. sigurni u svoju pobedu. Pa{i}. ve} i liberalima. koji je obe}ao da }e sagraditi crkvu ako pobedi na izborima. To se osetilo prilikom obele`avawa petstote godi{wice kosovske bitke u Kru{evcu i prilikom miropomazawa kraqa Aleksandra I u manastiru @i~i. zaje~arski radikali. Dvadeset devetog avgusta 1889. koji je hteo da se umesto napada na Bugarsku 1885. Samog Pa{i}a „kraqevi radikali“ i Sava Gruji} poku{avaju u svakoj prilici da dovedu u podre|en polo`aj.

Iako je Pa{i}a nova vlada potiskivala. Suprotno blagotvornosti dogovora. kako je podvukao Ra{kovi}. bile potrebne za novu narodnu vojsku koju je trebalo obnoviti. Ministar prosvete je „stavio u buxet svoga ministarstva sumu od 200. Ta du`nost je. bila zamka da bi od strane javnih i tajnih protivnika u vladi bio odgurnut sa glavnog politi~kog pravca koji je kraqevina Srbija kao dr`ava imala. septembra 1890. zvanih „berdanke“ koje su. 26. Od 117 poslani~kih mesta radikali dobijaju 102. Ali s obzirom na ranije suspenzije radikalne ve}ine. ovakvi rezultati su ipak logi~ni. godine. Timo~anin je.radikala koji treba svud sprovoditi.000 dinara za gra|ewe gimnazijske zgrade u Zaje~aru“. g. Do{li su i izbori za poslanike narodne skup{tine. stvarao i sledio. Zaje~aru i Ni{u i svuda je kao kandidat radikalne stranke dobio apsolutnu ve}inu. me|utim. a napredwaci. brzo je shvatila da samo on mo`e da razgovara sa Rusima o hitnoj potrebi Srbije: naoru`awu. intrigarewe“. nisu ni istakli svoje kandidate. gde za male pare nabavqa 80. liberali 15. ve} predsednik skup{tine i lider radikalne stranke. on putuje u Petrograd ali ne vi{e kao emigrant u izlizanom odelu. U zimu 1890. Prema Kazimirovi}u. stare vi{e od pedeset godina.37a 101 . je „glo`ewe. pou~eni katastrofom sa pro{lih izbora. po zamisli samog Pa{i}a. Zatim je izabran i za predsednika skup{tine i predsednika beogradske op{tine. mnogi su s razlogom zamerili Pa{i}u jer je u parlametarnoj dr`avi ostvario jednostrana~ku vladavinu. a koji je on najboqe poznavao.000 pu{aka. razdor. To je ono {to je radikalima nepotrebno. posle objavqivawa vesti o trijumfu radikala i Pa{i}a mogao da saop{ti Zaje~arcima jo{ jednu novost. Pa{i} je ili sam iskoristio svoj uticaj ({to je malo verovatno) ili ministar prosvete vi{e nije imao obraza da se oglu{uje na opravdane zahteve Zaje~araca da se re{i problem sme{taja elitne {kole u Zaje~aru. Pa{i} je bio kandidovan istovremeno u Beogradu.

preko svojih glasila. Pa{i} je imao uticaja i na ostale politi~ke stranke. Mere protiv Srbije po Pa{i}evom tuma~ewu su smi{qene „da zapla{e na{ narod i da ga prinude da napusti svoju samostalnu politiku“. nedostatak politi~ke invencije. Raeguje se muwevito.U svojstvu predsednika skup{tine Srbije. nebriga. po Kazimirovi}u. ali i kao li~nost. On nije ni{ta rekao. protera. Na austrougarsku zabranu uvoza sviwa reagovali su. Nema~ku i Italiju. galame i da tra`e da se biv{i kraq Milan kao vinovnik ovog nepovoqnog stawa za Srbiju. Na prvom je pustio svoje strana~ke drugove da kritikuju. Pored toga ministar trgovine Kosta Tau{anovi} saop{tio je austrougarskom poslaniku u Beogradu da }e srpska vlada ustupiti koncesije Englezima za gradwu velike klanice u Ni{u i da }e Srbija svoje proizvode izvoziti u Englesku. Pored toga Pa{i} je izveo veliki politi~ki manevar koji je uti{ao i ~ak otupeo o{tricu raspaqenih unutarstrana~kih strasti a istovremeno ukazao Evropi na principijelne i nepokolebqive stavove Srbije u wenom pravednom otporu. Srpska vlada pla}a dobre pare ma|arskim novinarima za bro{uru na nema~kom jeziku u kojoj je ukazano na {tete koje }e biti nanesene obema stranama. koji odre|ene i ta~ne zakqu~ke donosi na osnovu izve{taja austrougarskog poslanika. Pa{i} je pripremio dva sastanka: tajni i javni. U tom smislu prevario se i Radoje Domanovi} koji }e 102 ZA OBNOVU DR@AVNE MO]I . liberali. Na radikalnom zboru u Jagodini. u stvari nemo}. Oni su objavili Pa{i}evu izjavu da se sa „vi{e strana“ napada parlamentarna vladavina u Srbiji u „nameri se vrati staro neustavno vreme“. Istovremeno Pa{i} ne dozvoqava informativnu blokadu Srbije. Odjavqena je objektivna istina o uzrocima pritiska velike carevine na kraqevinu Srbiju. Austrougarska je pritiskom `elela da natera „malu dr`avu“ na qubav. prete. Mnogi su tada pogre{no zakqu~ili da je wegovo }utawe.

„Srbija slu`i tu|im interesima“ i u ~asu kraqeve abdikacije je bila na ivici narodne propasti“. Pored toga Pa{i} je smatrao da }e kraq Milan poraziti samoga sebe. pa je svaka hajka na wega izli{na. porez se kupi „bez ra~una“ (bez sistema). izme|u ostalog. slobodan. da se sredi finansijsko stawe. aludiraju}i da je narod poverio vlast slepcu. Istakao je da je Srbija na vojnom poqu „posti|ena“. bio je na~isto da je Srbija. „~inovni{tvo iskvareno“. izazovan i neuvijen nastup morao je da ostavi `eqeni efekat na celu Evropu. srpsku mo} obnovi i izle~i od te{kih rana. umesto uprave Srbija ima samovoqu vlasti i preke sudove. na kome su bili prisutni zainteresovani agenti iz mnogih zemaqa Evrope. Smi{qaju}i svoje politi~ke nastupe evropskog i svetskog dometa. Pa{i}. Pa{i} nije imao vremena da odgovara na u~estala pisma koja su u velikom broju pristizala iz wegovog rodnog grada Zaje~ara.. I turski poreski sistem koji je u po~etku bio pravedniji. „da oja~a duh srpstva i slobode.. Glasogovornici i pristalice proterivawa biv{eg kraqa su za}utali. ideju oslobo|ewa i ujediwewa podigne..“ Ovakav principijelan. Na javnom skupu radikala. Bilo mu je potpuno jasno da Austrougarska pritiska Srbiju ne zbog toga {to je jaka nego {to se boji svoje propasti s obzirom da je u svoj sastav uvukla veliki broj nacija. Zaje~arci su u wemu videli mo}nog i pravednog dr`avnika i ~esto su mu se obra}ali. posle cara Du{ana. vremenom se izrodio u pqa~ku i osiroma{io narod. koji je na prvom tajnom sastanku samo klimao glavom i gladio bradu..napisati satiru „Vo|“. jedini je i govorio. Zbog toga na po~etku ra|awa srpske demokratije posebnu pa`wu posve}uje smawewu da`bina. Iako je o turskom poreskom sistemu mogao da zna samo iz pri~a. Iz svega toga proisti~u zadaci radikalne stranke: da se rastereti narod od davawa. propala zbog poreza koji su se mno`ili i ubijali narodnu lojalnost prema dr`avi. dugovi weni su porasli. ne uvi|aju}i da Pa{i} ima va`nija 103 .

posle od wihovih novonastalih briga. dolaza „jo{ lu|i“ nego {to su bili. a jo{ mawe autohtona. Po Vasi Kazimirovi}u ova podela imala svoj uzrok u shvatawu mlade gra|anske klase da su „seqaci u Srbiji gra|ani drugog reda“. mada je to bio zadatak opozicije. a sa druge „cilindar i kaput“. ali protiv wega. a cigla je daqe nabavqana u samom Zaje~aru. dakle seqaci su suprotstavqeni gra|anima. godine Pa{i} po drugi put postaje predsednik skup{tine Srbije. pa je ovako skupa izgradwa obustavqena. Kasnije }e se pokazati da ona nije mi malo bila slu~ajna. Do{lo je do sukoba Tajsi}a i vo|stva radikalne stranke. Dragi{a Stanojevi}. Javila se seqa~ka struja na ~elu sa Draga~evcem Rankom Tajsi}em. i pravog seqa{tva izrodio je veliku politi~ku netrpeqivost radikala – seqaka prema intelektualcima. Cigle i drugi materijal nabavqani su u Beogradu i to po vrlo visokim cenama. ~ak ironi~nom pismu. Predsednik Zaje~arske op{tine dr Laza Ili} `ali mu se na na~in nabavke materijala za gra|ewe vojnog utvr|ewa i kasarnskih {tala u vrlo prisnom. tra`io je da se ukinu mnoga predstavni{tva Srbije u inostranstvu u vreme kada je izolacija pretila kao bolest. koji su sada u ulozi gra|ana jo{ uvek skorojevi}ski poimali svet i `ivot. Pa{i} je odgovorio nadle`nom ministarstvu. U septembru 1890. No. Iza Tajsi}a je. po wemu. kome se kasnije u potpirivawu 104 . Tajsi} je ukazivao na podelu: s jedne strane je „guw i opanak“. O~igledno. Lo{e shva}eno poreklo ovih nesporazuma izme|u biv{ih seqaka. Spoqa gledano. Prevoz tog materijala je jo{ vi{e uve}avao ionako enormne tro{kove. neko ko je imao monopol na isporuku materijala za Zaje~ar se brzo obogatio. Ranko Tajsi} je bio protiv {kolovawa studenata u inostranstvu odakle. Jedino na to pismo. Pa{i}ev politi~ki uspeh mogli su ote`ati upravo wegovi sledbenici iz puke ambicije da deluju na bilo kakvom pa i sporednom koloseku. stajao jedan od starih radikala. kako to obi~no biva. me|utim. sude}i bar po dokumentaciji IA u Zaje~aru.

da u Srbiji umesto Du{ana „na prestolu sedi nejako dete“. Pa{i} je ove napade svojih sledbenika hteo mirno da prebrodi i da sa~uva radikalnu vladu. ali je za glavnog krivca svih propusta ozna~avao Pa{i}a. Sava Gruji} (po onoj latinskoj poslovici da se qudi kao i vremena mewaju). Svim nevoqama dodao je jo{ jednu naizgled fatalisti~ku. kolebqiv i neenergi~an po prirodi. Suprotno od onoga 105 . Po{to je vlada pala. na scenu je stupio stvarni lider tobo`we seoske opozicije unutar stranke – Dragi{a Stanojevi}. Pa{i}u je pristupio i wegov biv{i protivnik iz godina Pa{i}eve emigracije. kojima. koja podstrekivala haos. Posle kra}eg vremena Pa{i} je objavio da }e sam sastaviti vladu da bi se sve nepotrebne te{ko}e presekle. kako su to mnogi ve} u~inili.„guwa i opanka“ pridru`uje i Ja{a Prodanovi}. daje ostavku u februaru 1891. Pozvao je nezadovoqne. niko nije branio da prihvate druga~ije odevawe. da jasno uka`u na nedostatke u radu vlade i da preuzmu odgovornost „za posledice koje mogu sna}i ovu zemqu“. predsednik radikalne vlade Gruji}. a u stvari demago{ku ocenu. Sve {to je na radikalskim skupovima Pa{i} kritikovao. PA[I] U ULOZI PREMIJERA RASKID SA NARODNOM VOJSKOM Pod pritiskom Ranka Tajsi}a. g. Stanojevi} je ponaqao u svojim napadima. Pa{i} je osudio Stanojevi}ev poziv za proglas vanrednog stawa i zavo|ewe vojne uprave u op{tinama. Pa{i} se pozvao na kr{ewe statuta stranke od strane Stanojevi}a po kome se samovoqa pojedinih ~lanova sankcioni{e. Takav rasplet tra`ili su i ~lanovi radikalne stranke. Stanojevi}ev istup shva}en je kao poziv na revoluciju. uzgred re~eno. Dok je trajao napad radikalske frakcije na vladu.

{to je u~inio prema prvom radikalskom kapitulantu Todorovi}u. intrigirao protiv wega. da odstrani ru{ila~ku opstrukciju. Aleksandra. Po kraqevoj `eqi zemqu je morala da napusti i razvedena kraqica Natalija. Godi{wa skup{tina radikalne stranke odr`ana je u Zaje~aru u septembru 1891. neposredno posle posete Pa{i}a i Jovana Risti}a Rusiji i Austrougarskoj. Dr`e}i se protokola koji je ustanovqen prilikom abdikacije kraqa Milana. Wen predsednik i ministar bez portfeqa je sam Nikola Pa{i}. I Tajsi} je za kra}e vreme ukloqen. ali je Pa{i} dokazao da se wegova ne pori~e. kao i ranije. Pa{i} je znao da je lokalno radikalno vo|stvo lo{e raspolo`eno prema wemu. nerealna o~ekivawa da }e se sve promeniti preko no}i. U Zaje~ar je stiglo oko 700 delegata iz cele Srbije koji 106 . da vrati davno odstrawenu logiku u politi~koj praksi. „milanov{tinu“. kada je tra`io da se on ne iskqu~i iz stranke. Done{en je i „zakon o ~lanu srpskog kraqevskog doma“ sa izvesnim propustima. Gra|anstvo Beograda. glo`ewe i zavist. bilo je mrtvih i povre|enih. kako je znao da ka`e. godine. sada odvojio i od jedinog sina. godine. jednom re~ju. Nova Pa{i}eva vlada formirana je odmah u februaru 1891. Pa{i} ga je do~ekao na stanici. S wim je hteo da istera iz zemqe i primitivnu agresivnost. koju je biv{i mu` i kraq. No. Biv{i kraq je dobio ukupno tri miliona dinara da bi se odrekao dr`avqanstva Srbije. a sporazum i uslovi kraqevog trajnog napu{tawa zemqe su brzo dogovoreni. intrige. da su se nerazumevawa. razbuktali. emotivno vezano za sudbinu kraqice Natalije. Kraqica Natalija je silom proterana iz Srbije jer Pa{i} ni za dlaku nije hteo da odstupi od dogovora. Intervenisala je vojska i policija. Prvi politi~ki ciq novog predsednika vlade i ministra – premijera je uklawawe biv{eg kraqa Milana iz zemqe jer je on i daqe. i pored svega. sada sam tra`i isterivawe i su|ewe Dragi{i Stanojevi}u. ustaje na demonstracije.

Potpuno je bio na~isto da se narodnom vojskom. nego zate~eno stawe. za koju se uo~i timo~ke bune zalagao svim sredstvima. U mestu svog ro|ewa. Pa{i} se tih dana oslobodio svih ~lanova glavnog odbora stranke 107 . Pou~en istorijskim iskustvima promenio je kurs stvarawa narodne vojske i zalo`io se za ja~awe staja}e. Od o~ekivanog i u stranoj {tampi najavqivanog sloma radikalizma u Srbiji nije bilo ni{ta. izgon kraqice. finansirawe staja}e vojske. blagonaklonost prema biv{em kraqu. Pa{i}evi protivnici. Naglasio je da je sada{wa radikalna vlada demokratska. Uverio je svoje napada~e da }e Srbija ubudu}e imati mo}nog saveznika – Rusiju. a ne anarhi~na. agitatora i predvodnika slivni~ke avanture i od nasilnika koji su zbog strana~kih ciqeva prolivali krv i u zatvorima mu~ili svoje radikalske protivnike. jer to donosi politi~ke {tete. neefikasnu spoqnu politiku koja ni{ta ne ~ini upravo na onome {to je Pa{i} najvi{e zagovarao: osloba|awe Kosova. Zaje~aru. Pa{i} je odr`ao govor u kome se zalo`io za ~i{}ewe vlasti i politike od protivnika timo~ke pobune. hajdu~kom gerilom i haramijama ne mogu posti}i istorijski ciqevi srpske dr`ave. Pa{i} je razuverio i ohladio sve usijane govornike. Uspe{no je odbio i napade zbog pove}awa buxeta za vojsku. i izjasnio se za ja~awe staja}e vojske. pa i cela intelektualna javnost o~igledno ne smatra da Srbija jo{ nije spremna. Na mestu streqawa radikala na Kraqevici u Timo~koj buni. Za kriti~are navodnog zapostavqawa nacionalnog oslobo|ewa imao je odgovor u tome {to je za te velike trenutke potrebno savladati jo{ jednu ve{tinu – „umeti ~ekati“. Pa{i} je ipak odoleo zahvaquju}i pomo}i nekoliko svojih istomi{qenika jer on fakti~ki i nije bio na udaru. a da se o wenim nacionalnim ciqevima ne mo`e javno trubiti. Ja~awe vojske – „narodne sloge i snage“ ozna~io je kao strate{ke ciqeve kraqevine Srbije.su najpre napali pove}awe buxeta. tako da ne sme niko u ime stranke da deluje samovoqno.

politi~kog protivnika radikala. lider radikalne stranke. kao da se ne sprovodi. {to zna~i da praksa iz turskog vremena. ali smireno i civilizovano mitropolit ukazuje Pa{i}u da se tako „~ini nepravda sve{tenstvu“. nagla{ava da bi smewivawem ovih qudi bilo postignuto „da nam i gorwi kraj sreza zadovoqan bude“. zakon o preustojstvu bogoslovije nije donesen. Su{no leto 1891. Kqaji}a. aludiraju}i na streqawe 1883. nazvali „druga se~a radikala“.(Gruji}a. a stari po mitropolitovom uverewu. Nije zadovoqan ni u~iteqem koji je bio u Vratarnici i pri tom imaju}i na umu nekada{wu hajdu~iju na tim prostorima. neposredno posle oslobo|ewa Timo~ke Krajine i krimskog rata. Da li je tada du`e razgovarao sa dr Lazom Ili}em. Vuji}a) koji su ovaj ~in. koga naziva „drevna bekrija“ za u~iteqa u Zagra|u. g. ne zna se. ali je povoda bilo jer je dr Ili} prethodne godine uputio Pa{i}u jo{ jedno pismo u kome je optu`io liberalnog prvaka \or|a Gen~i}a da sputava zaje~arsku policiju da prese~e {verc krupne stoke. bilo je mu~no i za Pa{i}evog starog prijateqa sa kojim je ~esto imao i nesporazuma. Tajsi}a. zbog ~ega se dovodi u pitawe upis u~enika u prvi razred bogoslovije. „uni`avaju se srpski arhijereji“ uz napomenu da srpska 108 . g. a potom i kao predsednik vlade obaraju se i na mitropalita Srbije. Bez uvijawa. jo{ nije bila napu{tena. Zbog skup{tinske procedure i verovatne opstrukcije ministra prosvete. Dr Ili} tako|e protestvuje protiv postavqewa D. Tau{anovi}a. „AKO VAM SMETAM BACITE ME U MORE“ Te{ko}e koje je sam Pa{i} imao kao predsednik skup{tine. upis ne}e ni izvr{iti jer ga skup{tina nije odobrila. Mitropolit Mihajlo se o~igledno ne sla`e sa izve{tajem ministra prosvete i ne miri se sa konstatacijom da se u bogosloviji {kolske 1891/92. Mihajla. Xaje.

No. onda re{ite stvar bez skandala i bez sablazni.. ubrzo }e mitropolit imati jo{ jednu mu~nu potrebu da se li~no obrati Pa{i}u zbog klevete radikalskog glasnika Takovo u kome je zatra`eno mitropolitovo proterivawe. koja je odr`ana u Aleksincu. „Po{to sam smetwa va{im poslovima. te neka la|a ili brod upravi va{e qude mirno. Pa{i} je istovremeno od starih neprijateqa bio napadnut kao „grobar stranke“ koji mora da shvati da su srpski radikali ovakvi kakvi su na ~elu sa Pa{i}em za same Ruse „opasan proleterijat“ stvoren „u gnezdu zloko109 . autoritarni politi~ari. No. sre}no i ispravno. Save Rusima. g. nevoqe nisu mimoi{le ni mitropolitovog sapatnika iz emigracije. Kako to biva u politici.“ Ovo mitropolitovo obra}awe je imalo efekta jer sti`u i druga sa mirnijim slu`benim tonom. godine. koji sada ne mora da brije bradu da bi se sakrio od progoniteqa jer je predsednik srpske vlade.bogoslovija postoji od 1836. koji se rukovode logikom i vizionarstvom izazivaju pre svega opstrukciju svojih najbli`ih saradnika. sa duboko potisnutim nezadovoqstvom o~iglednim uvla~ewem u dnevnu politiku koje je mogao osetiti samo onaj koji je ve} bio u progonstvu pa mu se preti zadavawem nove rane preko one stare i zarasle. U wima se predla`e dodeqivawe ordena Sv... mitropolit Mihajlo svoje kratko pismeno obra}awe predsedniku vlade Srbije Pa{i}u zavr{ava ovim re~ima: „Ako vam smetam – bacite me u more. posle timo~ke bune. Tako su tri frakcije po~ele da se blate sve do slede}e skup{tine u septembru 1892. Sude}i po tonu drugih pisama Pa{i}u od strane mitropolita Mihajla ovaj zastoj je uklowen. Najaktuelniji su bili poku{aji austrougarske {tampe da obezvredi sve Pa{i}eve nade u Rusiju. mawe ili vi{e ambicioznih imitatora..“ Biblijski smireno. ako i vi tako mislite. izgradwa hrama Svetog Save na Vra~aru itd. Izgubiv{i i meru i kompas koji bi ograni~ili wihove politi~ke apetite Pa{i}evi protivnici u stranci zalagali su se za podelu.

glasilo radikalne stranke u Timo~koj Krajini38 pojavio se u Zaje~aru nakon „pet meseci parlamentarnog `ivota u Srbiji“ {to zna~i posle pobede radikala na izborima. Jasno je da bi i proizvo|a~i. ali su u glavni odbor u{li Tajsi} i Miloje Barjaktarevi}. kako konstatuje uvodni~ar. Prihva}eno je da grad Zaje~ar svojim sredstvima podigne kasarnu za jedan artiqerijski puk. Od prisustva tolike vojne formacije. g. slamu za kowe i druge potrebne proizvode. {to se mo`e ustanoviti na osnovu prepiske sa ~lanovima wegove u`e porodice koji su ostali u Zaje~aru. drva za ogrev. odnosno zemqoradnici imali svoj deo dobiti. Istovremeno se donosi i izve{taj od zna~aja za razvoj Zaje~ara kao centra crnore~kog okruga. Na toj skup{tini Pa{i} je dvojicu svojih oponenata (Tajsi}a i D. avgusta 1889. povr}e. seno. Kako su se primicali jesewi izbori 1889. ZAJE^AR POSLE IZBORNE POBEDE List Timo~anin. godine Timo~anin sve vi{e izve{tava o isticawu kandidata za narodnog poslanika varo{i Zaje~ar. najve}e koristi bi imali zaje~arski trgovci jer bi vojsci prodavali meso. hranu. koja je potekla od dr Laze Ili}a. a Pa{i} ju je svesrdno prihvatio. prihva}ena je na sreskom zboru kmetova o ~emu je pisao Timo~anin 17.bnog parlamentarnog sistema“. Re~ je zboru kmetova sviju op{tina na kome su svi seoski prvaci obave{teni o koristima izgradwe vojni~kih kvartira i {tale za kowe kako bi se u dogledno vreme u Zaje~aru mogao smestiti jedan artiqerijski puk. Razgovori na 110 . ~ime je malo sti{ao strasti. U prvom broju ovog lista kao pripadnici stranke na vlasti timo~ki radikali se ve} brane od opozicije u ~lanku „Klevetnici“. Kati}a) predlo`io za predsednika i potpredsednika konferencije. Ova ideja.

a da oja~a staja}u. „petrolejcima“ itd. napomiwe dr Ili}.“ A osim toga u tome ni Pa{i} nije bio jedini. razume se. On je o~igledno u prazno agitovao da }e Pa{i} povratiti narodnu vojsku. Timo~anin je {tampao i govor dr Laze Ili}a u kome je Pa{i}a u ulozi prvog ~oveka Srbije. stvar pro{losti. zbog ~ijeg ukidawa je wegov politi~ki rad u narodu najneposrednije izazvao timo~ku bunu. I Nikolu i wegove drugove. On je. Bio je to siguran znak da Pa{i} namerava da potpuno zapostavi narodnu vojsku. Zaje~arci boja`qivo isticali tu ~iwenicu. g. Ranije su. ni vi|eniji Zaje~arci i radikali nisu shvatili novu orijentaciju mada je izgradwa kasarne wu nagove{tavala. Timo~anin (pokojni Svetozar Markovi})“. koja jednim delom raspiruje i odr`ava hajdu~iju i samovoqu. Zaje~arac. su birokrate nazivali: „komuncima“. da ~itaju Zaje~arci. 111 . nastavqa dr Ili}. sposoban da osvetli obraz „i nama. Dvadestog avgusta uvodani~ar izra`ava svoju zabrinutost {to se narodna vojska II poziva ne zove na ve`be. i domovini na{oj“. Pomenuti zbor u Radikalskoj kasini otvorio je dr Laza Ili} (u to vreme potpisivao se kao „Zaje~arski“). Najobilnije su.tu temu vo|eni su u Radikalskoj kasini. ^esta tema u Timo~aninu je i povratak mitropolita Mihajla iz Rusije. agitacije u korist kandidature Nikole Pa{i}a za narodnog poslanika i neko od visokih mesta u vladi Srbije. ne shvataju}i da je narodna vojska. mogli su tog leta 1889. i stranci. ovako okarakterisao: „Pa{i} je po ro|ewu na{ sugra|anin. O~igledno ni urednik Timo~anina. „anarhistima“. To je postigao i „jedan drugi opet na{ sugra|anin. Spada u red najobrazovanijih sinova ne samo na{e varo{i no i na{e domovine. gde su ga kraq Milan i liberalna vlada prognali.

u istom broju. Gen~i}. a danas da radi i da se mu~i. potomak bogate porodice jo{ od turskog vremena. Kwa`evac i Zaje~ar. sugerira uvodni~ar Timo~anina. je na stranicama Timo~anina optu`en i za grehove svog dede koji je prilikom oslobo|ewa Timo~ke Krajine 1833. razume se. koja je po ra{irenom uverewu vodila politiku podani~kog vezivawa za tu|ine. {tampana je i pesma Jovana Jovanovi}a Zmaja pod naslovom „Birajte“.“ To je preuveli~ana slika ali ne i sasvim neosnovana konstatacija o li~nosti \or|a Gen~i}a. g. il’ ostajmo deca birajte onog kog }e va{a savest da potvrdi. u Timo~aninu je objavqena kandidatska lista za poslanike krajinskog. Uz ovu kandidaturu. napadi na liberalnu stranku i wenog lidera. tako|e Zaje~arca. Sve`ina izre~enah misli o tome kakve qude treba birati. \or|a Gen~i}a. U grozni~avoj kampawi najbrojniji su.Dan uo~i izbora. Stoga je razumqivo {to kandidat liberalne stranke. \or|e Gen~i} ide stopama svoga dede.“ „BIRAJTE ONOG KOG ]E VA[A SAVEST DA POTVRDI“ Uz saglasnost zbora radikala Pa{i} je ipak prihvatio mandat koji mu je ponudio mnogoqudni ni{ki okrug pri ~emu je imao na umu „obzire politi~ke i finansijske“. ta ga je krv oterala u liberalnu stranku jer je samo ona kao god i on vazda tra`ila mule. kwa`eva~kog i crnore~kog okruga i varo{i Negotin. „Ta ista gotovanska krv nije mu dala u mladosti da u~i. 15. oti{ao sa Turcima za Vidin. ~ega s’ du{man boji birajte wivi tu~u il’ `etvu sad bud’te qudi. septembra 1889. jo{ uvek je aktuelna: „Birajte sebi diku il’ srama birajte slogu. mada je te{ko doku~iti sve o kandidatima kako tada tako i danas. ta~nije Velikoizvorca. Za poslanika varo{i Zaje~ar predla`e se Nikola Pa{i}. 112 .

liberali u`asan poraz odneli.39 U Stra`i. Kanica. preko Timo~anina se uop{te zamera ume{anost u smrt Adama Bogosavqevi}a. gamzigradske i pore~ke bune. Posle vesti o Kanicu i wegovom dolasku. Zatim su svi zajedno obi{li crkvu Lozicu i Lopu{wu. trijumfalno objavqeni rezultati izbora: „Radikali odr`ali sjajnu pobedu. Napredwacima se pripisuju ovi grehovi: progonstvo Vase Pelagi}a. oslawawe na Austriju. ugostili su salatom i pe~ewem.“ i podse}a ~itaoce da je u Srbiji i Bugarskoj boravio 1859. neuspeh u turskom ratu 1876. rat sa Bugarima. 113 . kako se jasno mo`e videti. g. septembra 1889. po~etkom novembra {tampa se u Timo~aninu podlistak o wegovom boravku u Timo~koj Krajini.Politi~kim protivnicima. kao i Ilkina smrt. Najpre je opisano kako je sa jo{ nekoliko Zaje~araca po{ao Kanicu u sretawe. Pisac ~lanka u Timo~aninu napomiwe da je Kanic osobitu pa`wu posvetio istoriji „jugoslovenskih naroda. ali sude}i po stilu moglo bi se re}i da ga je pisao profesor gimnazije Dragoqub Pavlovi}. neupadqivo i skromno odevenog. Pisac feqtona. PRVA UZVRA]AWA OPOZICIJE Po~etkom oktobra 1889. oslawawe na Rusiju. a naro~ito nas Srba“. Pa{i} se zahvalio bira~ima preko pisma koje je uputio dr Lazi Ili}u. liberalima. g. Istovremeno je najavqena poseta starog znanca – Filipa Feniksa Kanica. g. atentat na kraqa Milana itd. izazivawe zaje~arske. progawawe mitropolita Mihajla. Pomiwe i Kanicove kwige: „Tragovi rimskog `ivota u Srbiji 1861. Kona~no su 24. afera Bontu.“ KANIC U TIMO^KOJ KRAJINI. g. ispod ^estobrodice. poznavao je Kanica preko wegovih kwiga. Podlistak u vi{e nastavaka nije potpisan.

U Timo~aninu od 12. novembra 1889.g. Kanic je, prema zapisima uvodni~ara, u dru{tvu uglednih Zaje~araca obnovio svoja se}awa na kneza Milo{a, Vuka Karaxi}a i \uru Dani~i}a. Sada, posle trideset godina, Kanic je ponovo u Srbiji. Urednik Timo~anina R. Mici} ili wegov budu}i naslednik D. Pavlovi} iskoristili su priliku da pitaju odli~nog poznavaoca balkanskih prilika {ta misli o me|usobnim odnosima Srbije i Bugarske. Wegov odgovor pokazuje da je u pro{losti, kao i danas, uvek bilo qudi koji su na slo`ena pitawa imali predloge za dobra re{ewa. Iako je u pitawu 1889. godina, kada }e u bliskoj budu}nosti biti sklopqen vojni savez sa Bugarima ali i okon~ana tri rata 1913, 1915. i 1918. – odgovor Kanica je i dandanas adkuelan: „Ima ponekih Srba i Bugara koji hr|avo razumeju intrese dvaju bratskih naroda. Oni im ne `ele miran razvitak. Ali to su neznalice pro{losti i nesvesni predstavnici budu}nosti sopstvenog naroda. Spas je oba naroda u slozi i u savezu.“ U vezi sa pisawem bugarske {tampe o bugarskim teritorijalnim pretenzijama Kanic je odgovorio: „Proputovao sam skoro svu Bugarsku, samo nisam bio u Trnu i Brezniku, ali znam i uveren sam da tu `ive Srbi. Ako ho}e da potpiruju ogaw razdora, onda Srbi imaju ve}ih i pravih pretenzija na bugarsko zemqi{te.“ Timo~anin izve{tava da su poslanici iz Zaje~ara bili kod ministra za privredu da izmole nadoknadu za uzeto zemqi{te za trasu budu}e timo~ke `eleznice. Najavquje se nova administrativna podela Timo~ke Krajine i s wome i nova neo~ekivana nevoqa za Zaje~ar, raspar~avawe crnore~kog okruga. Akter promene ravnote`e izme|u gradova bio je jedan od opozicionih lidera, Panta Sre}kovi} iz Ni{a. Novom podelom, kako su ~itaoci obave{teni, Rgotina bi pripala krajinskom srezu, Bor, O{teq, Slatina, Bu~je, Topla i Dowa Bela Reka pore~kom, sa sedi{tem u Dowem Milanovcu, a Lubnica, Gamzigrad, Brestovac i Metovnica boqeva~kom. Posle uspe{no okon~anah izbora koji su afirmisali Pa{i}a u Zaje~aru, ali ne u o~ekivanoj meri i
114

u Beogradu, ~iji je `iteq fakti~ki i bio, nu`no je pomenuti da se skup{tina sreza Zaje~ar negativno izrazila o ukidawu crnore~kog okruga. Isti zakqu~ak donela je i skup{tina boqeva~kog sreza. Dve skup{tine su konstatovale da predlaga~i nove administrativne podele nisu vodili brigu o „geografskim prilikama i potrebama stanovni{tva“. PRVA SKUP[TINSKA INTERPELACIJA POKRENUTA OD TIMO^KIH POSLANIKA Prva interpelacija (poziv upu}en odgovarnom ministru u vezi sa nekim aktuelnim doga|ajem u ciqu wegovog potpunog razja{wewa koje donosi ili ostavku ili potpunu odbranu pred poslanicima i javnosti) u demokratskoj Srbiji podigla se u oktobru 1889. g. kada je poslanik narodne skup{tine bio dr Laza Ili}, ina~e Zaje~arac, koji je „interpelovao“ ministra privrede, Kostu Tau{anovi}a, zbog na~ina koji je ministar upotrebio prilikom ugovarawa izgradwe po{tanske linije Ni{ – Kwa`evac, Zaje~ar – Negotin. Interpelacije u skup{tini Srbije po kojima je Adam Bogosavqevi} postao poznat u celoj Srbiji, ne ra~unamo u prave zbog toga {to u Adamovo vreme, negde do prvog i drugog srpsko – turskog rata 1876. i 1878. g. i nekoliko godina posle wih, nije bilo politi~kih stranaka ve} grupacija. Dr Laza Ili} je optu`io ovog strana~kog kolegu, ministra u novoj radikalskoj vladi, {to je „ispod ruke“ dao pravo investirawa i izgradwe pomenute po{tanske linije „starim zakupcima“, tj. onim preduzetnicima koji su svoje pravo stekli kada radikali nisu bili na vlasti. O interpelaciji dr Laze Ili}a i poslanika krajinskog okruga list Timo~anin je izve{tavao u vi{e navrata. Tako se 12. novembra 1889. g. ~itaoci i javnost obave{tavaju da su poslanici kra115

jinskog okruga, ~ije je sedi{te u Negotinu, zahtevali raskid ugovora i novu javnu licitaciju za izgradwu po{tanske linije ali ministar Tau{anovi} na to nije dao saglasnost. Kakva bi mogla biti pozadina ovog skup{tinskog slu~aja? ^inilo se da je sjajna radikalska izborna pobeda mogla da pokrije i zaba{uri „sitnicu“ u vezi sa po{tanskom linijom kroz Timo~ku Krajinu. U skup{tinskoj raspravi, u kojoj su, pored dr Ili}a, u~estovali i pop Mijajlo Nikoli}, Bo`a Kunatrovi}, Stojan Stonkovi} i Du{an Dimitrijevi}, iznet je stav da je ministar nastavak izgradwe morao da dodeli na javnoj licitaciji. Uistinu, bez licitacije niko nije mogao da jem~i da se neki novci u vidu mita nisu zalepili za ministrove prste s obzirom na veliki pritisak preduzima~a i zastupnika iz Timo~ke Krajine. S druge strane, mo`da je bilo ispravno da se ministar dr`i slova ranije sklopqenog ugovora. Za nas je od zna~aja podatak da se tada u Srbiji uvodi interpelacija kao zadwe sredstvo u borbi protiv korpcije i samovoqe, a naro~ito protiv samodovoqnosti stranke na vlasti koja ima i skup{tinsku ve}inu. U vezi s tim Timo~anin ovako opisuje najva`niji korak koji parlament uvodi u pravi demokratski `ivot: „...onda se ni za jedan trenutak nismo ustezali, iako je to radikalski ministar, da sa svojim protestom u vidu interpelacije iza|emo i pred samu skup{tinu...“ „...Kako i u interpelaciji tako i u klubu, ministar je nemilice osu|ivan, bez obzira {to je ~lan vlade koja je postala iz radikalske stranke i koja je imala ogromnu ve}inu u skup{tini.“

116

on vi{e li~i na „upraviteqa apsane nego na ~oveka koji zauzima najvi{e mesto u sudu“ i tome sli~no. ~uva se odre|ena koli~ina kukuruza koja se prikupqa razrezom po svakom seoskom doma}instvu. razume se. me|u wima i dr Laza Ili}. Gen~i}a.PROMA[AJI GEN^I]EVE LOKALNE POLITIKE List Timo~anin je. Tako se u Timo~aninu od 17. Preko skup{tinskih izve{taja. ^ak je i feqton „Mila“ 40 koji je Dragoqub Pavlovi} pisao sa kwi`evnim pretenzijama. Uvodni ~lanci su uglavnom o{tri napadi na liberalnu stranku i wenog poslanika u skup{tini. ne mo`e se utvrditi samo na osnovu objavqenih ~lanaka i vesti. U slu~aju slabog roda zbog su{e. koji se obi~no nalazio u centru sela. kao i na napredwa~ku stranku i wene poslanike i ~lanove. ~iji ambijent ipak li~i na Zaje~ar. Ko{evi su vid seoske solidarne pomo}i: u op{tinskom ambaru. ili sami urednici. predsednik suda neimenovane varo{i. najpre i najvi{e zadovoqavao strana~ke potrebe. koje su naj~e{}e pisali narodni poslanici. je opisan kao individua sa „idiotskim licem“ koje krije „najdebqu glupost“. Da li je bilo stvarnih razloga za to. Gen~i}evo protivqewe ovom vidu samopomo}i skup{tinski izve{ta~ ovako 117 . grada idi nekog drugog uzroka zajedni~ki kukuruz se deli. a anatemi{u svi drugi koji su uga|ali centralisti~kim te`wama. najvi{e se populari{u poslanici koji se najvi{e zala`u za Zaje~ar i crnore~ki okrug. U feqtonu o lepoj i poro~noj u~iteqici Mili koja se pakosno podsmeva svojim priglupim udvara~ima koji su po modi onog vremena obi~no bili pisari – pripravnici. donosio aluzivne opise najvi{ih predstavnika zaje~arskog pravosu|a da bi se najverovatnije omogu}ila smena predsednika i sudija po{to nisu bili ~lanovi radikalne stranke. decembra obelodawuje da se poslanik \or|e Gen~i} u skup{tini izjasnio protiv opstanka seoskih ko{eva.

Pored ostalog zala`e se za ustonovqewe kriterijuma za kandidate op{tinske uprave. On je u okvirima nacionalnog programa stranke pa se u Timo~aninu bez uvijawa iznosi ocena da od eksploatacije rudnika Vr{ka ^uka i pruge koja je zbog wega i izgra|ena „na{i gra|ani nemaju nikakve hasne“. on `ivi od gotovine. decenmba 1889. ~iji je servilni „]irica“ upravo Gen~i} i grqanski liberali. Libius. Timo~anin odgovara Vardaru ovakvim predlogom: „Mi. Na stalne te`we prisvajawa nekih prostora. Oni moraju da poseduju slede}e li~ne osobine: sposobnost. nepotpisani narodni poslanik komentari{e zakon o op{tinskoj samoupravi. na daqe. 118 . niti voda da odnese. da i oni dozvole otvarawe srpskih {kola u Trnovu. {ef timo~ke `eleznice.“ LOKALNA SAMOUPRAVA U ZAJE^ARU U Timo~aninu od 21. Zaje~arci. Pored stalnih antiaustrijskih tonova i povremenih vesti o dobrim odnosima sa Bugarskom. sofijskom i vidinskom okrugu u kojima `ivi srpski element. On. posebno se objavquje reagovawe na pisawe bugarskog {ovinisti~kog lista Vardar. niti su{a da izgori.komentari{e: „Wemu nikad ne}e grad da ubije. g. pristajemo da u svojoj sredini otvorimo bugarsku {kolu pod jednim samo uslovom. Glavni oponent je R. Brezniku. karakternost i energi~nost. Mo`e se razumeti da seqaci tra`e vi{e nego {to dr`ava i vlasnici mogu da plate.“ Iz drugih ~lanaka se sagledava spor u vezi sa pla}awem od{tete za zemqi{te koje je vlasnicima uzeto za prugu Vr{ka ^uka – Radujevac. Razumiqivo je da se stoga iznosi i stav radikalske strane u odnosu na industrijsku `eleznicu. po{tewe. iako je re~ o maloj populaciji.

2. dovela je do smene glavnog i odgovornog urednika Timo~anina. U februaru 1890. Dvadeset i drugog februara 1890. S druge strane u Timo~aninu se o{tro napada crkveni zakon kao i drugi koji su doneseni za vreme liberalne vladavine. Te zime biraju se u isto vreme seoski kmetovi i ~lanovi op{tinske uprave. glavni i odgovorni urednik Radovan Mici} je smewen. objavqeno je da je skup{tina op{tine Zaje~ar odobrila buxet ~iji je iznos bio ve}i od onog koji je op{tina imala u vreme liberalne vlade. Taj zakon koji je ve} bio na snazi. neosnovano je napadnut okru`ni lekar Rozentaq. Crkveni zakon je tako pisan da omogu}ava „samovoqu arhijereja“.isti~e dobre strane ve}eg broja kandidata za op{tinsku upravu. Fraza koja je prili~ila situaciji u kampawi ukidawa monopola za trgovinu soqu ili spre~avawa daqe eksploatacije ugqa – „Srbija ima dosta svojih sinova“ – sada je bila uperena protiv iskusnog. pod izgovorom da strance na odgovornim mestima treba zameniti doma}im {kolovanim qudima. kako je objavqeno u Timo~aninu 25. predlo`li su radikali. [iri krug kandidata omogu}ava da kandidati mogu biti i „oni sa pli}im xepom“. g. 119 . Zanimqivo je da je ovaj komentar dat od strane anonimnog sve{tenog lica. Radovana Mici}a. Pri tom mu je kao glavni motiv pripisana `eqa da se obogati. Ve}ina izabranih su radikali. svojim delovawem on umawuje davawe dr`avi i nesrazmerno uve}ava crkveni buxet. Rozentaq je podneo ubedqivu argumentaciju na osnovu koje se moglo zakqu~iti da se rukovodio ciqevima svoje humane struke.1890. kako izve{ta~ isti~e. g. sa po kojim liberalom ili napredwakom. Pogre{no i nepravedno usmerena strela ina~e razumqive kampawe protiv monopola koji su stranci imali u Srbiji. a ne kako je ranije bilo samo krupniji poreski obveznici. g. Nakon toga. sposobnog i po{tenog lekara koji je napadnut da je koristio podvoz da bi stigao u najudaqenija naseqa crnore~kog okruga.

Sve u svemu sa stranica lokalnog lista vidi se ostvarewe povoqnije demokratske klime, efikasnije delovawe dr`avnih organa, dobri rezulati u borbi protiv stranog monopola, pove}awe gradskog buxeta i sl. Poslanik dr Laza Ili} je ~esto prisutan u Timo~aninu. On u broju od 8. aprila 1890. g. pi{e o poboq{awu bawskog le~ewa. Rezulatat tog poboq{awa je ve}i priliv gostiju iz susednih zemaqa. Tako je u pro{loj 1889. g u Brestova~koj bawi boravilo je 57 Bugara i troje Rumuna. Nema, me|utim ni jednog broja u kome se ne napadaju politi~ki rivali radikalne stranke, neimenovane visoke li~nosti iz liberalne i napredne stranke koje uporno ometaju postavqewe vladike timo~ke eparhije sa sedi{tem u Zaje~aru. Ono bi uistinu utvrdilo presti` Zaje~ara u celoj Timo~koj Krajini. Eparhija je obuhvatala sva tri okruga, krajinski, crnore~ki i timo~ki. Timo~anin izve{tava, ali sa dosta rezerve, da bi za episkopa mogao biti imenovan g. Firmilijan, profesor beogradske bogoslovije. POTERE I ZAKON PROTIV HAJDUKA, ODMETNIKA, U broju od 29. aprila 1890. nagla{ava se veliki uspeh radikalne vlade: likvidacija hajduka, kriminalaca i lopova. ^esto i na prvim stranicama Timo~anin mnoge liberale i napredwake, koji se nazivaju „doma}ini“, „{varckinsleri“, „kajmakamci“ izjedna~avani sa razbojnicima. „Koliko ima javnih razbojnika u Crnoj Reci, u celoj Timo~koj Krajini? Svi su pohvatani ka`weni, pobijeni. Crna Reka je energijom radikalne vlade, trudom radikalne policije slobodna od hajduka koje ste joj vi (liberali) ostavili.“ U vezi sa tim zaokretom u odvajawu dr`ave od kriminala Timo~anin donosi i konkretne informacije. Sve se mawe mogu pro~itati pri~e o nerasvetqenim slu~ajevima ubistva ili kra|e, nema popustqivosti,
120
KRIMINALACA I LOPOVA

ni organizovanog bekstva uhva}enih hajduka, a sve je vi{e uhap{enih, ubijenih i osu|enih. Tako su, kako Timo~anin izve{tava, me{tani Sala{a zajedno sa policijskim vlastima organizovali krajem septembra 1889. godine dve potere. Druga je bila efikasnija pa su pohvatani i zatvoreni hajduci iz Zlota. Nije propu{teno da se naglasi da su te hajduke pustili iz zatvora napredwaci. Iz drugih izve{taja saznaje se da hajduka ima i u Rgotini i Krivequ. [estog avgusta 1889. g. ubijen je bugarski hajduk Nikola Mikov iz Izvor Mahale, a 7. septembra iste godine hajduci su ubili urova~kog sve{tenika. Po pi{toqu koji su napada~i u bekstvu ostavili za sobom vlasti su identifikovale hajduka Dan~u jer je na koricama ispisao svoje ime. Osamnaestog februara 1890. g. jedan Grqanac je zbog ubistva osu|en na 20 godina robije, a u Lubnici je u porodi~nom obra~unu zbog prodate stoke jedan bio ubijen, a ubica uhva}en i zatvoren. U junu iste godine bugarske vlasti su na{oj policiji predale Jovana Ro{u koji je posle kra|e pobegao u Bugarsku. Istog meseca u Vratarnici je uhap{en Naka Askovi} koji je ubio `enu i ta{tu, a svoju karijeru okon~ao je i bugarski hajduk Ninko Mitov koji se dugo vremena krio po celoj Timo~koj Krajini. Dobro organizovanim prepadom on je uhva}en u Grli{tu. U julu je uhva}en dr`avqanin Bugarske i odmetnik Trifun Vatovi}, rodom iz Staropatice. Odmah je bio predat bugarskim vlastima. Nepoznati hajduci su na va{aru 29. avgusta ispod Vr{ke ^uke, nedaleko od Stupwa, ubili bugarskog du}anxiju Pan~u Ninova i wegovo maloletno dete. U jesen 1890. g. ubijen je u Metovnici predsednik seoskog suda Dimitrije Nikoli}. Ubica je ~lan napredwa~ke stranke i biv{i seoski kmet Ilija Novakovi}. Sli~no ubistvo sa politi~kom pozadinom, koja se nekada ra~unala u olak{avaju}u okolnost, a sada vi{e ne, dogodilo se i u Zagra|u, gde je ubijen napredwak Vitko Nikoli}. Ubica je bio Ceko Milajkovi} koga su radikali ohrabrili da to u~ini. U Boqevcu, ta~nije u selu Ilinu, je 13. januara 1891. ubijen u poteri hajduk Petar Kobiqac, a tre}eg marta na isti
121

na~in je okon~ao i hajduk Ivan iz Zlota. Krajem istog meseca, posle godinu dana rasvetqeno je ubistvo Boce Markovi}a iz Zagra|a. Wega su na povratku iz pe~albe u Rumuniji ubili Petko Boci} i Petko Donovi}, tako|e iz Zagra|a. Timo~anin tako|e donosi vesti o hvatawu pqa~ka{a iz Brestovca, kradqivca stoke iz Belog Potoka, pqa~ka{a i ubica iz Lenovca ~iji je predvodnik bio Stanko Obradovi} kao i ogla{avawe za odmetnika Lile Petkovi}a iz bugarskog sela Kirjaevo. SE]AWE NA ZULUM BEGOVA FREN^EVI], [estog maja 1890. g. novi uredik Timo~anina i profesor zaje~arske gimnazije odr`ao je govor na zaje~arskom grobqu povodom pomena izginulim u bunama i ratovima 1833, 1876, 1877, 1878. i 1885. g. To je bio uobi~ajeni politi~ki i patriotski skup kakvih je bilo mnogo, ali je profesor Pavlovi} tada izneo malo poznate pojedinosti iz 1833. godine. Te godine, kako je objavqeno u Timo~aninu, su bra}a begovi Fren~evi} odveli dve mlade seqanke iz Kru{evca, a Husein – pa{a, koji je stolovao u Vidinu, naredio je da se poslanici iz Zaje~ara koji su imali nameru da se `ale na visoke namete, okuju i zatvore. Nare|ewe je izvr{io zaje~arski muteselim. Narod se uzmutio i u op{tem mete`u Zaje~arci su pobili ~lanove muteselimove pratwe. To se dogodilo 1. maja 1833. Odmah nakon toga knez Milo{ je s vojskom u{ao u Timo~ku Krajinu... Dru{tveni i politi~ki `ivot Zaje~ara bio je bogat u leto 1890. g. Javni zbor radikala zakazan je za 15. jun, zavr{en je regulacioni i nivelacioni plan Zaje~ara (wegovi glavni tvorci bili su Kozli} i @ivkovi}), zavr{en je spomenik ratnicima iz 1833, 1876, 1878. i 1885. g. Na stranicama Timo~anina razgoreva se antiaustrijska kampawa i napada bugarska
122
ODBRANA CRNORE^KOG OKRUGA

kao oblasno mesto i fakti~ki sredi{te Timo~ke Krajine raspar~a i uni{ti..p. Posle kneza Milo{a nijedna vlada nije htela ni{ta da u~ini i ni{ta da podigne u ovom kraju.) i podanike austrijske. smatraju da je Srbija dobila ekonomski rat protiv Austrougarske. Za ~itavo pola veka u Zaje~aru nije podignuto dr`avnim tro{kom nikakvo dr`avno i javno zdawe. Zaje~ar dobija sve osobenosti centra cele Timo~ke Krajine. Bugarski novinari. pi{u se ~lanci protiv stranaca – dr`avnih slu`benika. kako ocewuje Timo~anin. uveravaju}i se sve vi{e da je re{ewe – zavera protiv obrenovi}evske 123 . [tavi{e preseqewem sedi{ta timo~ke eparhije iz Negotina u Zaje~ar. Uz sve to ova vest iz skup{tine Srbije pro{irena je i ovom konstatacijom: „Svi znate da je na{ kraj ostao kao iza bo`jih le|a. bar dok je bio na tom podo`aju.. Osvrnite se oko sebe – gdegod stanete. i zidawem kasarne za jedan kowi~ki divizion. Bez pardona Timo~anin izve{tava da je \or|e Gen~i} izostao iz kampawe odbrane Zaje~ara kao okru`nog mesta. pa }e te se uveriti da nam je {kola i crkva podignuta jo{ za vlade kneza Milo{a. ne reskira samo svoj ugled u Timo~koj Krajini ve} i glavu.“ Povremeno ima dobrih tonova u bugarskoj {tampi. Inicijativa liberalnog poslanika Pante Sre}kovi}a. Najavqen je i dolazak Nikole Pa{i}a u Zaje~ar i objavqena velika pobeda Zaje~araca: administrativni odbor skup{tine Srbije odlu~io je da Zaje~ar ostane sredi{te crnore~kog okruga. koje je bilo u toku. je propala.“ Iz strana~kih interesa urednik Timo~anina nema nameru ni da pomene da \or|e Gen~i}. po{to se sve vi{e sukobqavao sa kraqem Aleksandrom. da se Zaje~ar.{tampa u vezi sa pretenzijama Bugara u Makedoniji. ina~e Ni{lije. tra`i se wihovo otpu{tawe da bi se zaposlili na{i {kolovani qudi: „Otpu{tajmo sve ~inovnike konduitalne (po ugovoru – prim. koji i u tom svojstvu ima zasluga u borbi protiv kriminala. ministar policije iz vremena o kome pi{emo.

000. Za 12. pored toga. izjaviv{i da se raduje {to ga mo`e na dan dinasti~ke proslave svetkovine stogodi{wice gospodara Jevrema.krune. 11. g.“ Pa{i} je. ostati neko vreme. U vezi s tim Timo~anin donosi i vest o odlikovawu Nikole Pa{i}a: „Skoro u isto vreme kada su Narodne novine iznele ovo svoje nitkovsko podmetawe (optu`ba da su radikali protiv dinastije – prim.) predao je mladi kraq Aleksandar. Pa{i} je iz principijednih razloga. Takovski krst I stepena. iz Timo~anina preko urednika odstranio svako raspirivawe negativnih strasti prema kraqu Aleksandru.000 dinara. kako je objavio Timo~anin od 25. ali taj plan nije ostvaren jer je on ve} 1. Zaje~arci su tih dana ~itali i o jednom va`nom uspehu radikalne vlade: nakon uvo|ewa dr`avnog monopola na duvan. 1890. odlikovati za osobite zasluge u korist zemqe i dinastije. Nikoli Pa{i}u. ina~e. S druge strane. postigla i 124 . Dr`ava je. Gen~i} se istovremeno optu`uje da posle smewivawa sa polo`aja ministra policije pri`eqkuje diplomatku slu`bu. g. TE[KI DANI \OR\A GEN^I]A Dvadesetog jula 1890. kako javqa Timo~anin. g. stigao je Pa{i} u Brestova~ku bawu gde }e. svojom rukom vo|i radikalne stranke. odlikovan i ruskim ordenom Sv. p. biv{eg kraqa Milana i kraqevog namesni{tva. u prisustvu svoga oca. Stanislava I reda. avgusta napustio Brestoba~ku bawu i preko Para}ina otputovao za Beograd „zbog svojih zvani~nih i privatnih poslova“. buxet kraqevine Srbije uve}an je za 1. To je bila procena izve{ta~a Timo~anina posle Gen~i}evog govora na zboru liberala u Vrawu. avgust pripreman je i zbor radikala u Zaje~aru na kome je predvi|eno da govori i Pa{i}. pre svega zbog nepristajawa na zavere i nasiqa. BUXET KRAQEVINE SRBIJE.

zakazan je okru`ni zbor radikalne stranke. zbog toga {to je ovaj tvrdio da je Gen~i} fizi~ki napao nekog seqaka. Tako se ~itaoci u ~lanku „^erkezluk“ obave{tavaju da je Gen~i} u Grqanu fizi~ki napao svog konkurenta Vitanovi}a tako da je ovaj posegao za neki kamen da se odbrani od wegovih nasrtaja. zar nema za wega pesnica i batina?“ Nakon toga poku{ali su Stojan Andrejevi} iz Velikog Izvora. godine primicalo se kraju. kroja~a iz Zaje~ara. Uspesi radikala. On je verbalno napao Kamena Cankovi}a. mere se dvadesetogodi{wom dominacijom liberalne stranke. avgust u Velikoj kafani. Ali Gen~i}a ne ostavqa na miru ni jednog trenutka. I daqe se postavqa pitawe postavqewa vladike timo~ke eparhije i trijumfuje nad Pantom Sre}kovi}em koji je hteo ukidawe Crnore~kog okruga. Cankovi}u je Lazarevi} pored ostalog rekao: „Ovaj bankrot i vucibatina. do{ao je ovde da izaziva i omalova`ava na{e najboqe patriote!“ Policajac Mitra}ije je na to dodao: „Zar ga jo{ gledate. Urednik Timo~anina izgleda ne smatra da je `enidba kraqa Aleksandra pitawe budu}nosti kraqevine jer su vesti o tom pitawu veoma retke. I daqe se pi{e o rezultatima radikalne vladavine. ^arku je u Negotinu zapo~eo op{tinski pisar Jova Lazarevi}. kao {to su i ostali Zaje~arci. „verni pratilac Gen~i}ev“ i Stanko Petrovi} iz Negotina da upla{e Cankovi}a. Vrelo leto 1890. ~iji je vlasnik bio Aleksa Zdravkovi}. Od drugih dostignu}a radikalne vlade isti~e se taksa za trgovinu sviwama koju gradovi u Srbiji sada slobodio ubiraju kao i usmeravawe novaca od klasne lutrije na obnovu poqoprivrede. Za 26. Posebno je u Timo~aninu data slika strana~kog sukobqavawa koje se moglo zavr{iti i na tragi~an na~in. kao i neuspesi.u{tede smawewem plata ~lanovima dr`avnog saveta na 8. ali ne i sukobi i ~arke strana~kih pripadnika. Radikali ne mogu da „za jednu godinu poprave i podignu ono {to su oni (liberali) za 20 godina pokvarili i upropastili“. prete}i da se 125 .500 dinara.

da bi prokliwali ~as kada im je palo na pamet da upore|uju svoj politi~ki rad sa mojim. Gen~i} je propao na izborima. dakle protiv antidemokratske politike dinastije. Time je pa`qivim ~itaocima rekao mnogo. trgovac iz Bele Reke. pisar op{tine Jablanica. pored ostalog. Mihajlo Risti}. pa i onih koji su se sada stavili wima otvoreno u slu`bu.“ Iz vi{ih ciqeva da ne bi „na{kodio interesima otaxbine“ on ne `eli da saop{tava ni{ta o svojim doprinosima. Za varo{ Zaje~ar kandidat je bio Stevan Ne{i}. kraq Aleksandar je boravio u Ni{u gde je. Pored novih vesti o dolasku Nikole Pa{i}a u Zaje~ar. dobio je svega 50 glasova. Zala`e se najpre za smirivawe strasti. septembra za poslanika grada Zaje~ara izabran je Stevan Ne{i}. Giga Ger{i}. ali je u detaqima. u kojima je video opasnost nepotrebne polemike i sada uzdr`an. Ipak je napomenuo da su wegovi napori onemogu}ili obrenovi}evsku politiku liberala.ne}e `iv vratiti u Zaje~ar. g. 24. on dakle u tom smislu radi i 126 . On pi{e jasno. Ako je radio na paralisawu samovoqe Milana Obrenovi}a. Na to je Cankovi} posegao rukom za xep kaputa gde bi trebalo da ima revolver i napada~i su se smirili. nema potrebe da se sve tera do kraja i da se zabada nos u stare rane: „Da nisam predsednik skup{tne i da ne zauzimam podo`aj u kome sam sada. Radikali su svuda odneli nadmo}nu pobedu. dr`avni savetnik iz Beograda i dr Laza Ili} okru`ni lekar iz Zaje~ara. ja bih bez premi{qawa povukao takvu paralelu izme|u mene i mojih protivnika. prvi put je objavqen ~lanak samog Nikole Pa{i}a pod naslovom „Izaziva~i“.41 Na izborima 14. primio i deputaciju timo~kog kola jaha~a. avgusta 1890. U Timo~aninu je {tampana tabela glasawa po selima crnore~kog okruga. Pre izbora u septembru. dosledno po{tuju}i demokratske metode u javnosti. objavquje se lista kandidata radikalne stranke za okrug crnore~ki.42 U istom broju u kome je objavqena radikalska izborna pobeda. To su bili: Stojan Stankovi}.

U woj je prikupqeno sve {to mo`e dovesti do napretka i {to daje pravac razvitku zemaqskom od koje zavisi na{a boqa ili gora budu}nost. budu}i da je. Naprotiv. ve} da sami ku}u ku}imo u dru{tvu sa narodima susednim kojima preti ista opasnost sa strane“.“ Istovremeno se u Timo~aninu sa dosta argumenata odbacuje optu`ba Videla da je Pa{i} izdajnik i protivnik dinastije jer su glasa~i svojim glasawem upravo potvrdili Pa{i}ev patriotizam a takve tvrdwe mogu da izreknu „politi~ki kreteni“. komentari{u}i iskustvo ^eha i Hrvata (nije sasvim jasno {ta pod time podrazumeva) on ka`e da ona ulivaju „prirodnu bojazan u Srba nasuprot inoveraca“. bez obzira {to javnost u to nije sasvim uverena.daqe. Iz ovog Pa{i}evog napisa vidqivo je da on te 1890. O wemu su kao o svojoj budu}nosti razmi{qali urednici Timo~anina i prvaci radikalne stranke i to ne bez razloga. neku odre|eniju jugoslovensku orijentaciju. ^itaoci se izve{tavaju i o agitovawu \or|a Gen~i}a u podrinskom okrugu. nepotpisani izve{ta~ pi{e pismo redakciji Timo~anina. neka poku{a na Drini – konstatuje se u Timo~aninu. 127 . „Beograd je prestonica Srbijina. septembra 1890. a redakcija ga objavquje 23. U wemu se ose}a te`wa da se nekako defini{e prestoni~ki elitizam sa ~ime bi se i savremeni ~italac mogao poprili~no slo`iti. Ona nas u~e „da se ne poveravamo do krajnosti nikome. Oko 2000 Beogra|ana (objavquje Timo~anin). Prestoni~ki `ivot shva}en je i u Zaje~aru kao reprezentativan i od va`nosti za celu zemqu. na prestolu tako|e jedan Obrenovi}. do{lo je pred Pa{i}evu ku}u da mu ~estita izbornu pobedu. Kad ni{ta nije mogao da u}ari na Timoku. uz pratwu muzi~kog orkestra. nema. posle Milana. kada je u pitawu dr`avna i nacionalna politika. Nikola Pa{i} ve} oti{ao. g. U vezi sa prednostima `ivota u Beogradu. jer }e mnogi od wih po}i putem kojim je wihov lider.

predsedniku vlade. Po wenom mi{qewu kumov sin mogao bi de se zaposli kao sekretar parohije (ne zna se na koju parohiju misli). g. PORODI^NE INTERVENCIJE ZA ODANE I PRVE VESTI O ZAVERI PROTIV KRAQA ALEKSANDRA Veze Pa{i}a sa Zaje~arom odr`avane preko wegove sestre i brata sve vi{e se tawe. on je Mi{i}ev kum! Pri svemu sestra Risto128 . Dodaje zatim da ne}e pogre{iti po{to Jova ima jo{ jedvu prednost. U decembru 1891. Sa svoje strane sestra Ristosija i brat Najdan upu}ivali su mu s vremena na vreme pisma iz kojih se vidi da su mnogi Timo~ani imali nadu u ostvarivawe svakovrsnih protekcija po{to su po wihovoj li~noj oceni imali zasluge kao ~lanovi radikalne stranke.Krajem septembra iste godine u Zaje~ar dolaze majori Vu~kovi} i Nikoli} da razgledaju mesto gde treba da se izgradi artiqerijska kasarna. Pa{i}ev zet Ilija moli za nekog Jovu i kao razlog navodi da je wegov {ti}enik „dobar ~ovek“ pa mu kao takvom treba dobar posao „da ne sedi xabe“. jer ima jedan krupan razlog da se ne uva`i vladikin izbor (ne pi{e koji je vladika u pitawu) koji se opredelio za sina nekog Marka. Wen zet Jota imao je kuma \or|a Petrovi}a koji je bio rodom iz ]uprije. „Ne}e{ se osramotiti“. pi{e ona svom bratu. sestra Ristosija moli Pa{i}a da poradi na prili~no banalnoj stvari. a on sam retko dolazi u Zaje~ar. Pomenuti Petrovi} imao je oca Andru koji se u vreme timo~ke bune dr`ao dobro za razliku od svog konkurenta. Tako na primer Marinko Najdanovi} iz Vrbice tra`i od Pa{i}a da se omogu}i wegovom sinu studirawe medicine na Vojnomedicinskoj akademiji u Petrogradu.

pa i samog Lazarevi}a. godine dao ostavku na mesto predsednika mesnog odbora radikalne stranke uz izjavu da se povla~i „sa politi~kog poqa“ jer su mu pop Milan i u~iteq Gradoje iz Vratarnice dozlogrdili svojim napadima i „neprekidnim prebacivawima“. U wemu fakti~ki nema kritike dinastije ve} ima namere da se uka`e na zavereni~ku delatnost liberalne stranke. prema tim i takvim pojavama. godine. „iz vrlo poverqivih izvora saznao sam da se radi `ivo na tome da se izvr{i kontra prevrat u korist liberalne stranke time {to bi izvesni komandanti oborili kraqa i opet kraqevu vlast predali kraqevim namesnicima. Iz pisma koje je Lazarevi} uputio Pa{i}u vidi se da je on i posle iskqu~ewa nastojao da ostane koristan i veran. pri tom se mo`e re}i da se ose}a izvestan strah da se Pa{i} ne naquti. pi{e Lazvrevi}. On je malo mario i za svoje najbli`e saradnike kada su zapostavqali op{te strana~ke i dr`avne principe i interese kao {to nije podnosio i one politi~are iz rodnog kraja koji nisu imali dovoqno strpqewa i snage da izdr`e u napornim politi~kim nadmetawima.sija ne {tedi emocije u `eqi da wene molbe donesu pozitivno re{ewe. I ovo pismo je natopqeno op{tim nezadovoqstvom vladavinom kraqa Aleksandra. ~ak je poku{ao da opravda svoje samovoqne politi~ke aktivnosti. Dr Laza Ili} je na osnovu pisma popa Veqka Antonijevi}a od 13. ali i zbog pojave korupcije i pasivnosti timo~kih radikalnih ~elnika. Iste godine {ef firme i pivare „Lazarevi} i sin“ iskqu~en je iz radikalne stranke zbog otvorene agitacije u korist svoje ambicije da postane predesednik suda.“ Pored nepovoqnih ocena koje Lazarevi} 129 . „Sino} posle dolaska Mi{i}evog“. industrijalca \or|a Lazarevi}a i dr Laze Ili}a su u tom smislu veoma karakteristi~ni. Ona u pismu dodaje da ne `eli da se na odgovorna mesta postavqaju oni koji su blatili Pa{i}a 1883. 11. 1897. ali je ono i jedan od prvih dokumenata o postojawu zavere protiv kraqa. Primeri wegovih prijateqa iz emigrantskih dana. Nije poznato da li je Pa{i} uva`io ove intervencije.

Na zdravicu u ~ast dobrodo{lice i u ime diviziona odgovorio je kapetan Tanasije \oki}. Mnogo vesti se odnosi na sukobqavawe srpskih i bugarskih komita u Makedoniji. U jednom od wih izvesni Krsta Q. Ose}a se jasna ten130 . koji upravo zavr{ava gimnaziju „Dositej Obradovi}“ u Zaje~aru. U novembru su u Zaje~ar stigli pripadnici jednog ariqerijskog diviziona iz Jagodine. Kari}a sa zahtevom da se Kari} ukloni „sa tog mjesta u interesu srpstva“ jer je previ{e nagao u opho|ewu sa qudima. Objavqena je i vest o osloba|awu Cvetka Stojanovi}a koji je optu`en za zlo~ine u bugarskom selu Gol Tupan u toku rata 1885. U drugim pismima iz tog vremena bilo je dosta pritu`bi protiv konzula u Prizrenu V. godine. U sretawe su mu na kowima po{li sreski na~elnik sa sudijama op{tinskog suda. godine i po~etak 1891. Mileti}. u nadi da }e i on pripomo}i. zna~ajna je i wegova ocena etnopsiholo{kih osobina naroda u Timo~koj Krajini povodom glasina o zaveri protiv kraqa: „Na{ narod je ovamo veoma poslu{an i ho}e da poslu{a dobar savet. ali ako se na|u qudi koji }e mu savetovati osvetu. „OMLADINA“ U KAFANI „KUKAVICA“ Da se vratimo na vesti u Timo~aninu s kraja 1890. Za ovu amnestiju najvi{e zasluga. on }e to izvr{iti.izri~e za kandidaturu jednog svog kolege na mesto sreskog na~elnika u Negotinu. imao je {ef radikalnog kabineta Sava Gruji}. ima nameru da studira medicinu u Kijevu i tim povodom se obra}a Slavjanskom blagotvornom dru{tvu za nov~anu pomo} ali i na previsoku adresu Nikole Pa{i}a.“ Pisma su iz Zaje~ara Pa{i}u stizala sve do 1902. prema Timo~aninu. godine.

dencija da se zbog malih povoda podigne povika na dru{tvo „Srpska industrija“ na Vr{koj ^uki, jer je radikalna vlada proklamovala nacionalizaciju stranih kompanija. Tako su Zeje~arci mogli da ~itaju dopis berberina Alekse Stojanovi}a koji je u ovom belgijskom dru{tvu radio blagajni~ke poslove bez ugovora. Kad je zatra`io platu gazda mu je umesto para uputio psovke na ra~un wegove srpske nacionalnosti. Objavqena je i vest o zahtevu kraqice Natalije da joj skup{tina Srbije odobri da se vidi sa sinom Aleksandrom. U ~lanku je pomenut skup{tinski odgovor kraqici da skup{tina nije nadle`na za tekve poslove. Nova vlada i skup{tina nisu obradovale kraqicu, {to nije bio slu~aj sa stare{inama zaje~arskog garnizona ~ijim se pripremama badwe ve~eri u Timo~aninu poklawa velika pa`wa. Da su se slave masovno slavile vidi se i sa stranica Timo~anina. Po{to su i nezvani gosti tretirani kao i oni pozvani i najdra`i, mnogi su doma}ini javno objavqivali da ne}e slaviti kako bi izbegli previ{e gostiju koje, kao na Ivkovoj slavi u istoimenoj pri~i Stevana Sremca, i pored najboqe voqe ne bi imali ~ime da nahrane i napoje. Takav oglas je {tampan na prvoj strani Timo~anina 25. decembra 1890. godine. Sanitetski kapetan dr T. Mi{i} na vreme objavquje da ove godine ne}e slaviti Svetog Stevana. Nova pobeda radikala idu}e godine donela je nove nade, uzbu|ewa i trijumf. U februaru 1891. g. pala je vlada kraqevog izabranika Save Gruji}a i Pa{i} je obrazovao novu vladu. Timo~anin tih dana donosi karakteristi~an presek o~ajne zaje~arske opozicije. Liberali su novu krizu, la`nu i pri`eqkivanu, proklamovali po kafanama, a naro~ito, pi{e Timo~inin, u jednoj koja se zove „Kukavica“. Akteri ovog politi~kog kukawa i lelekawa su „liberalna omladina od po {ezdeset godina“ i to poimence: gazda ^orbar, g. ^olak, g. Sava Petrovi}, g. Petar Uzunac koji se te{e pri~ama da }e se kraq Milan vratiti u Srbaju i
131

zbog toga oni ve} prave kombinacije oko sastava novog kabineta. I Zaje~arci imaju „lokalno ministarstvo“ kakvo je u Beogradu napravio Avakumovi} – gazda Mitu, Miku \ergov i druge koji ~ekaju neku krizu ili nove izbore da do|u na vlast, pa ako toga ne bude neka bar wihov vo|a \or|e Gen~i} otputuje za Rusiju. Izve{ta~ Timo~anina naziva Gen~i}a, koji se priprema za trgova~ke poslove sa petrolejom u Radujevcu, „Tausenkinsler“. LOKALNA RAZRA^UNAVAWA. KANIC U TIMO^KOJ KRAJINI Od lokalnih glavoboqa radikalnih prvaka treba pomenuti nov~ane nadoknade za zemqi{te na kome je izgra|ena industrijska pruga Vr{ka ^uka – Radujevac. Seqaci se o~igledno nisu slo`ili sa ponu|enim iznosima, pa je, kako izve{tava Timo~anin, formirana komisija koja }e ispitati ceo slu~aj u sastavu: ^eda Popovi}, na~elnik ministarstva privrede, Strahin Stevanovi}, sreski na~elnik u penziji, Jeremija Ra{i} iz Vra`ogrnca, \ergo Linovi}, zemqodelac iz Velikog Izvora. U novembru 1890. g. Zaje~arci su ~itali korektan i nadahnut opis susreta sa Kanicom. Ne vidi se da li je putopisac bio sam urednik Dragoqub Mici}, pre }e biti da je re~ o Dragoqubu Pavlovi}u koji se ve} ogledao u sli~nim kwi`evnim poku{ajima. Bilo ko da je bio, ostavio je zna~ajne stranice putopisne literature koja le`i umrtvqena po na{im arhivama. Izve{ta~ je ostavio i podatak da je gost znao na{ jezik: „^ita i razume perfektno srpski, samo mu te{ko ide u konverzaciji.“ Opisan je kratak boravak i no}ewe u Boqevcu. Nema razloga da ne poverujemo u iskazano gostoprimstvo prema uglednom gostu i
132

zaje~arskim novinarima. Nove pojedinosti iz uvek zanimqivih putovawa Feliksa Kanica tek su nagove{tene... Kanic i zaje~arski novinari, odnosno profesori zaje~arske gimnazije, u Zlotu su do~ekani sa svirkom i pesmom i bogatom trpezom. Naime, nai{li su ba{ u vreme jednog svadbenog veseqa. Po~ast koja im je ukazana odnosi na svakog putnika namernika. Najstariji i najuva`eniji gost u ku}i Mladenovi}a dobio je poqubac od mlade neveste koja se veoma zbunila kad su se svi nasmejali jer je Kanic bio veoma iznena|en takvom po~a{}u. Dok su mu usput obja{wavali taj postupak, on ih je zadirkivao {to oni, kao mladi qudi, nisu dobili poqubac, nego on, starac. Zatim su obi{li prili~no zapu{tenu Brestova~ku Bawu. U Slatini su do`iveli jednu prijatnu zabunu, ako tako mo`e da se ka`e. Na ulasku u selo upitani su da li su oni ta ~etvorica koje treba ugostiti. Kada su u{li u seosku kafanu shvatili su da je pitawe trebalo biti upu}eno {estorici veoma uglednih qudi, koje su i oni poznavali. Bili su to pukovnici staja}e srpske vojske: Mi{kovi}, Magdaleni} i Qo~i} sa majorom Vu~kovi}em i okru`nim na~elnikom Vukoti}em. Broj se ba{ nije slagao, pogotovu kad su se pridru`ili novinari sa Kanicom, ali kako se poklonu ne gleda u zube i gostu se ne broje, svi zajedno su bili vrlo dobro ugo{}eni. Pisac reporta`e, koji je hteo da ostane anoniman, pru`io je ~itaocima obja{wewe zbog ~ega je pukovnik Mi{kovi} bio odu{evqen susretom sa Kanicom i wegovim pratiocima. Pukovnik je, naime, „na{ poznati vojni~ki autoritet i radnik na etnografiji, izodavna je poznat sa Kanicom i oni se srda~no pozdravi{e i posle ru~ka su prijateqski razgovorili“. Prirodno, Timo~anin je mnogo izve{tavao o radu radikalne vlade. Zaje~arski trgovci su krajem 1890. godine mogli da budu zadovoqni kada su pro~itali da je ministar finansija ukinuo ugovor na monopol soli koji su dr`ali stranci. Kako se vidi, Zaje~arci su se
133

sa bugarske strane. Objavqeno je da se u Zaje~aru priprema kwiga pod naslovom: „Da li bi bilo pravedno ukinuti crnore~ki okrug.dosta energi~no borili da sa~uvaju svoj crnore~ki okrug {to. u ratnim uslovima zakonita pojava. s obzirom na veliki broj uticajnih Zaje~araca u vladi i skup{tini. Za atentat na Stamboliskog optu`uju se Srbi. nije bilo te{ko.“ RASPRAVA O SMRTI ADAMA BOGOSAVQEVI]A. koncentri{e vojska. Posle toga {to je Adam u~inio. a Adama je uhapsio neki „ludi kapetan“. godine Zaje~arci su se mogli obavestiti da }e gra|evinski poslovi na timo~koj `eleznici biti povereni Kompaniji Ajfel (Companie de Etablisacements Eiffel). Moglo se pro~itati da Be~ umiruje Bugare da se ne bi „ogor~ilo javno mwewe u Rusiji“. U aprilu iste godine u Timo~aninu je {tampan odgovor na inerpelaciju Stojana Ribarca povodom smrti Adama Bogosavqevi}a pre 11 godina. Javnost se obave{tava da se na granici. Pisac odgovora na interpelaciju je zakqu~io da je Adam uhap{en „na 134 . turske trupe su opqa~kale Dubo~ane. U vezi s tim 13 in`ewera timo~ke `eleznice se ne sla`u sa ocenom da je za wenu izgradwu napravqen dobar projekat i predra~un. Posle rata Adam nije mogao da plati kukuruz jer su bile nerodne godine. PRIMERI VOJNE BIROKRATIJE Krajem marta 1891. U isto vreme prisutni su i jasni tonovi krize u odnosima izme|u Srbije i Bugarske. Rusi i Makedonci. {to je svakako u vezi sa sumwama da su izr{ioci atentata do{li iz Srbije. Tu se ocewuje se da je Adamov postupak rekvirirawe kukuruza u Dubo~anima. Crnogorci.

g. Po~etkom aprila 1891. godine dolazi do smene na uredni~kom mestu Timo~anina. gde je u skorije vreme podignuta i obnovqena ~esma kao obele`je zna~ajnih godina za Srbiju i Timo~ku Krajinu.pravdi Boga i mrtvobolan strpan u aps samo zato {to je bio opozicionar. Kud }ete boqe zgode nego strpati u aps Adama B. smatra da su to u~inili bugarski emigranti koji su do{li iz Srbije. kakva su. kako se prime}uje. a wegov zastupnik je Mihajlo @ivkovi}.“ Ovde treba dodati da je pijaca u to vreme bila na dana{wem centralnom trgu. „silovawe male dece“. Ima. Iz istog ~lanka se jasno vide razlozi za satiri~no stvarawe Radoja Domanovi}a. „potkivawe baba“. nije ni~emu nau~ilo?“ Pisac ~lanka o~igledno smatra da je krutost vojne birokratije jednim delom uzrok poraza u ratu 1885. godine Zaje~arci su imali prilike da vide paradu kao znak neke nove i nadolaze}e energije. pojava da regruti uzalud obilaze razna vojna nadle{tva i kasarne nude}i svoje usluge otaxbini sve dok im posle obijawa pragova u toku 3 ili 4 dana ne dosadi i odu ku}ama. Urednik Dragoqub Pavlovi} odlazi iz Zaje~ara. g. i time uni{titi jednog najja~eg i najsilnijeg protivnika u ~itavoj Timo~koj Krajini ~iji se glas i ~ije se ime kao oluja {irilo po svoj zemqi.“ Iz istog ~lanka se vidi da opoziciona strana pripisuje radikalima razna zlodela. U prole}e iste 1891. na primer. 135 . Pored ostalog Timo~anin donosi vest da je u Bugarskoj izvr{en jo{ jedan atantat – ubijen je Bel~ev. dok dopisnik Timo~anina iz Sofije to demantuje. (Dosta neobi~ni slu~ajevi za na{e pojmove). Re~ je o dru`ini Obili} iz Beograda ~iji su se ~lanovi `ivopisno dekorisani pro{etali kroz Zaje~ar. U susret im je iza{la grdna mno`ina sveta i divila se lepoj kiti na{ih omladinaca. „kuvawe u xibri“ itd. naime. „Iz crkve su krenuli zajedno sa svojom skupocenom zastavom kroz varo{ do pivare Vawe Lelovi}a i natrag do pijace. Ma|arska {tampa. „Dokle }emo tako? Zar nas iskustvo iz 1885.

Izdvajaju se i ~lanci potpisani sa S. Citira se re~enica.. Panteli} je po saznawu Tomo~anina gotovo izjedna~en sa |avolom. Posebno je hvaqena pri~a Ne pucaj u sobi i putopis Od Dunava do Peka. dakle. „To. imali uticaja na prestanak izla`ewa ovog lista? Pomiwe se da je Panteli} pisac kwige Zlikova~ka reka i da je wegovo pisawe negativno oceweno me|u sve{tenstvom. Vidqivo je da wemu nije bilo dopu{teno da se na stranicama Timo~anina odbrani. koja bi. teolo{ki nedovoqno utemeqenog definisawa. M. Pop Milan se brani tvrde}i da je u pitawu {tamparska gre{ka i da on misao koja mu se pripisude nije napisao. Na stranicama Timo~anina. Nazire se i brutalan (izgleda i kolegijalan) obra~un. zaista mogla da optu`i sve{tenika Milana kao bogohulnika. naro~ito iz oblasti politike i rada radikalne stranke.“ Zbog takvog. Kwiga je na stranicama Timo~anina do~ekana kao jeres. mada se ne vidi zaostajawe u obradi drugih tema. sa sve{tenikom Panteli}em. [to je jo{ gore Panteli} je bio sve{tenik u artiqerijskom garnizonu pa shodno okru`ewu u kojem je `iveo nije hteo tako lako da se ukloni. iz oblasti literature i kwi`evnog stvarawa. kako se 136 OBRA^UN SA SVE[TENIKOM MILANOM PANTELI]EM. U rubrici Kwi`evnost autor na analiti~an i stru~an na~in izve{tava o literarcima II beogradske gimnazije. u posledwoj godini wegovog izla`ewa. da nije u pitawu dosta lo{e izra`avawe. mi nazivamo Bogom. ZAJE^ARCI PROTIV KRAQICE NATALIJE . vidqiv je obra~un sa sve{tenikom Milanom Panteli}em zbog wegove nezgrapne definicije Boga. piscem kwige Moralne pouke. Da li su takvi grubi i te{ki akcenti. koji `ele da uvere ~itaoce da urednici uvek imaju pravo. Napad na wega ~esto se grani~i sa javnim {ikanirawem. jer su se svojim dopisima pojavili i sve{tenici. stvorewe koje je nas i ceo svet stvorilo.Novinari – profesori najboqe su se pred ~itaocima identifikovali preko napisa iz nihove struke.

Pa{i}ev bliski saradnik. Drugog juna 1891. Iz Dnevni~arevog izve{tavawa vidi se da zaje~arska sredina nema ni malo samilosti prema zlosre}noj sudbini kraqice.“ Urednik Mihajlo @ivkovi}. Svode se ra~uni sa napredwacima ~iju su proteklu vladavinu obele`ili ovim karakteristikama: „pretwe. krv. S tim u vezi Timo~anin javqa da su demonstranti „stavqeni pod sud“. hajdu~ija. Tako je ministar privrede Kosta Tau{anovi}.. tako|e profesor gimnazije. kako ne bi do{lo do bilo kakvog kvarewa Pa{i}eve politike. nepoznati novinar Timo~anina pi{e o progonstvu kraqice Natalije kao posledici vi{ih dr`avnih ciqeva. odnosno prosidbe.) poslao 10 baterija na Zaje~ar. kako bi se suzbijala samovoqa urednika i wihovo nepotrebno eksponirawe. nasiqe. bezakowe. Mogu}e je da je pozadina o{trih napada i ismevawa literarnih poku{aja popa Milana Panteli}a politi~ke prirode (strana~ka pripadnost). istrebqewe. Nastojawe sve{tenika Panteli}a da se odbrani ovako je u Timo~aninu protuma~eno: „Pop Milan je pravi svetac. sigurno je prvi otvorio depe{u o povratku Nikole Pa{i}a sa svadbenog puta. posetio Bukovo gde je polo`io kamen – temeqac budu}e vinarske {kole. pqa~ke. O{trinu Timo~aninovih reakcija treba meriti 137 . jataci.ne bi shvatilo da je pisac ~lanka iz nekih li~nih razloga ispoqio toliku o{trinu. u bezakowe. g. godine u Timo~aninu se odgovara na napad opozicione {tampe koja {pekuli{e sa nacionalnim poreklom Nikole Pa{i}a i besmisleno ga optu`uje da je on (verovatno 1853. i wegovom preuzimawu du`nosti ministra – predsednika. srqawe u sramotu. Pod imenom Dnevni~ar. u propast. u bankrotstvo. {teta samo {to nema u kalendaru prazna mesta!“ Mo`e se slobodno re}i da je radikalna vlada veoma dinami~na jer vode}i qudi u vladi ~esto pose}uju i obilaze mesta u unutra{wosti Srbije. Pa{i} je to u~inio zbog demonstracija Beogra|ana u korist kraqice Natalije.. Vidqivo je da uredni{tvo sa najvi{eg mesta dobija instrukcije. zgari{ta. u nasiqe.

„Kako }e se kraqica Natalija ose}ati. „Predsednik ministarstva i na{ sugra|anin. to nas malo interesuje. kako smatra izve{ta~ Timo~anina. }urani repu{ili. Nikola Pa{i} verio se pro{log ~etvrtka sa gospo|icom Georginom. koje se mo`e povezati sa }uranima.“ Tako opisan do~ek u Rajcu sa aluzijama na prezime. jer staroga zelena nestade. predstavqa se i agitovawe beogradskog liberalnog prvaka. Danas je.“ Srbi igraju kolo uz violine i zurle (1876) 138 . Mnogi gra|ani spremaju se da telegrafskim putem ~estitaju svom sugra|aninu ovaj radostan dan. zaslu`io jer je za progonstvo kraqice Natalije optu`ivao radikale. a novoga jo{ nema.. novi kupus i tikvice..“ Sa jednakom zajedqivo{}u. g.`estokim raspaqivawem strasti opozicione {tampe koja je direktno napadala vladu i wenog predsednika u korist dinastije koja nije umela da vlada manirom parlamentarne demokratije.. godine Zaje~arci obave{teni da je u Italiji obavqena veridba. uz obilatu upotrebu agro-sto~arskih termina. guske gakale. da je za nas va`nije pitawe kad }e sti}i buranija. u Rajcu gde su „volovi rikali. Glase je.. ven~awe. a zatim i ven~awe Nikole Pa{i}a. Glase ]ur~i}a. U maju 1891. device bacale cve}e. u Firenci.

RUDARSKA OKNA U MIN–KLADENCU Na osnovu pisama koja su predsedniku skup{tine Srbije.. kod Kwa`evca. Bez svake sumwe Pa{i} je finansirao istra`ne radove u blizini Vratarnice. {to je malo poznato {iroj javnosti.. koji se nalazi sa desne strane re~ice [a{ke. Iz pisma od 19. i o Lipaku. On obave{tava Pa{i}a da }e belgijska komisija dati svoj kona~ni sud o wegovim procenama. „Formacija na Rudniku ta je: od ulaska kod Kre~ane do Lipaka – staro doba. a to sve od potoka Male [a{ke levo. godine mo`e se shvatiti da je Antonije Ratkovi} vezan ugovorom sa Pa{i}em i da se on brine o isplati nadnica rudarima. U vezi s tim zanimqiva je li~nost wegovog poverenika Ratkovi}a koji je sa primetnom stra{}u (da li i sa dovoqno argumenata?) pisao Pa{i}u o svojim osmatrawima i probnim radovima. kamenog ugqa. {to ukazuje da je Pa{i} bio deoni~ar u eksploataciji timo~kih rudnika. kao i na Tresibabi. septembra 1892. utro{eno je 15. ~lanovi wegove porodice koji su jo{ uvek `iveli u Zaje~aru i razni wegovi poverenici. a od Lipaka do potkopa „Pa{i}a“ – prastaro doba. a napravqeni su tro{kovi za jo{ 5000 dinara. sa wegove desne strane. u planinskim potesima Lipak i Min–kladenac. kako se iz jednog pisma mo`e razabrati. upu}ivali Zaje~arci. a od „Pa{i}a“ do nadi „Aleksandra“ uspotok navi{e sve prastaro doba. To 139 . Javqao mu je o prodaji ugqa. Premo opisu koji je Ratkovi} ostavio vidi se da je re~ o Min – kladencu. Za sve istra`iva~ke radove. a zatim i predsedniku vlade Srbije. mo`e se jo{ {to{ta zakqu~iti o Pa{i}u. kao i svom zakqu~ku da cela Tresibaba le`i na ugqu. pored re~ice [a{ke koja se u Vratarnici uliva u Timok. Ratkovi} je stare potkope nazvao imenima poznatih savremenika i samog Pa{i}a. prema granici sa Bugarskom.000 dinara. a desno je sve staro doba i to formacija. prastaro doba je obilato leglo sa raznih bogatih minerala kao u belutku {krilu.

U rudniku Min – kladencu. Najdan. Zima se. Vidi se tako|e da se nada da }e stru~waci iz Belgijskog dru{tva da ka`u {ta u Minkladencu ima osim ugqa. Istovremeno u pismu on hvali vodu re~ice [a{ke koja u prili~no te{kom i strmom terenu te~e pored samih rudarskih okana. jedino ako je pomi{qao da pro{iri svoje poslove na sto~arstvo. ali – i to ko{ta. kako pismeno obave{tava Pa{i}a. me|utim. Po dogovoru ovo nova istra`ivawa finansira Pa{i}ev brat. Ostavio je podatke da je ugaq koji je iskopao i skladi{tio prodavao po osam dinara za 100 kila. prava je „limonada“. On ovaj divqi i nepristupa~ni predeo upore|uje sa bawskim prostorima. Ve} su se pojavila zaru{avawa u „Georgini“. sve vi{e pribli`ava. osim kod Po{i}a.treba sve ispitati pre prodaje da nam se posle ne bi smejali i kazali da je Anton bijo }orav kod o~iju. Voda [a{ke deluje „kao budimska“. Verovatno je mislio na zlato koje i dandanas privla~i qude sli~ne Ratkovi}u. Da bi odr`ao Pa{i}evo interesovawe i poverewe Ratkovi} izve{tava da je razgovarao sa nekim trgovcem iz Kwa`evca da naprave skladi{te za 20 tona ugqa. On je razna iskopavawa i skladi{tewa iskopanog ugqa toliko pro{irio pove}avaju}i svoja nov~ana potra`ivawa da su se Pa{i} i wegov brat Najdan sve vi{e uveravali da je on poslovno nesposoban ili da mu je jedini ciq do od svojih finansijera izvu~e {to vi{e novaca.“ Ratkovi} se nije zaustavio samo na istra`nim radovima. Nije nikako i{lo prema Pa{i}evom nalogu da se Ratkovi} usredsredi na ona 140 . „stoka je pije navalice“ {to zaista nema mnogo veze sa rudarstvom. Obilazi Trgovi{te i Gorwu Sokolovicu. ne zadu`uje u {irewu istra`nih radova i prevozu ve} iskopanog ugqa. pa zatim i u „Zeti“ a tako je bilo i kod „Kre~ane“. on je popravio ku}u za dva svoja radnika a u iskopavawima je znatno napredovao jer je najpre iskopao 20 metara pa zatim i celih 50. a Ratkovi} se sve vi{e rastrzavao mnogobrojnim planovima. Iz wegovih pisama se da zakqu~iti da je ugovorom vezan i da se nigde.

Pomiwe Ratkovi} i okru`nog in`ewera – i wemu je du`an verovatno za takse. posao }e propasti. 141 . Pare koje su mu potrebne. da svoj deo u ovom zajedni~kom poslu „teslimi Belgijancima“ i da ostane wihov ~inovnik. nisu se ni duplirali („Dragi brate“. Bio je februar 1892. pitka kao „limonada“ potopila je sva okna i „Pa{i}a“. a oni. Svi su izgledi da }e se di}i ruke od rudarewa pored [a{ke. nisu pomogla ni Ratkovi}eva uveravawa da je u potkopu Kre~ana ugaq boqi od belgijskog sa Vr{ke ^uke. Ako ne nabavi 600 dinara. kao i uvek do boqe prilike. pi{e Najdan. budu}i da nisu uvereni da u rudniku ima dovoqno ugqa.okna za koja mo`e bezbedao utvrditi da se mogu eksploatisati da bi se na kraju proizvodnog lanca i prodaje do{lo do profita. Najdan tako|e pi{e bratu i pomiwe silan Ratkovi}ev trud. Naravno finale svega toga je novac. a na {tetu poslovawa. Predla`e. U me|uvremenu rudnik Min – kladenac koji se nalazi izme|u dva visoka brda. kao u groznici. naravno. jer Ratkovi} nije od wihovog soja. mnoge wegove istra`ne radove i planove.. Te slike divqine oko rudnika do{le su i do samog Pa{i}a i. godine. u blizini planine Crnoglav. „nemoj se qutiti. ali kako konstatuje Najdan. ^ista ra~un – duga qubav. i „Georginu“ i „Aleksandra“ i „Zetu“ i ceo rudnik se pretvorio u veliku i groznu kaqugu oko koje su zavijali kurjaci. Najdan ne sme da mu da bez odobrewa brata Nikole. gde su nekad rudarili Sasi. odnekud nudio Belgijancima da wegov deo kupe za 100 napoleona. kako se vidi. jer su tro{kovi porasli.. Ratkovi} je.“) iznose oko 1900 dinara. da „preko wegovog (Pa{i}evog) nare|ewa“ ume da „izvu~e“ pare – verovatno za sebe. dozvole i tome sli~no. nisu vi{e samo 600. Izgleda da dogovora nije moglo biti. Ratkovi} sve to zna i ho}e da slu{a ali pripremni radovi gutaju novac. predla`u da finasiraju wegova iskopavawa i da uzimaju 3% od prodatog ugqa. bio je zavejan sa 4 metra snega. Tu je potkop Muntijanu i rudnici u krajinskom okrugu. Ona bistra voda kao da je budimska.

kada je rektor bogoslovije u Beogradu. Od 1807. izvesno je. a mogao je da ga ima) vi{e nego do mirnog u`ivawa i zata{kavawa nezakonitih postupaka. 1992. Krajina je pod upravom beogradske mitropolije. novembra 1891. septembra 1891. Ovakav piromanski pristup je u stvari istovremeno i nastavak spora oko imenovawa timo~kog episkopa. Spor je re{en 14. imenovan za timo~kog episkopa. Od 1833. Zbog boqeg razumevawa napora da se sa~uva staus Zaje~ara kao centra Timo~ke Krajine. izne}emo kratku istoriju timo~ke eparhije na osnovu ~lanka Nikole Plav{i}a (Razvitak. a od 1842. Posle 1813. g. do 1813. 29. objavqen je prili~no nekorektan ~lanak. kako bez imalo rezerve i sa stra{}u bulevarskog novinara koja ne prili~i duhovnom licu. Budu}i da je sme{taj u episkopskom dvoru bio u Negotinu jo{ gori. Pre I srpskog ustanka timo~ka oblast pripada Carigradskoj patrijar{iji. Zamera se mitropolitu {to za timo~kog episkopa `eli „svog ~oveka“. (ili 1839?) u Zaje~aru se formira Timo~ka eparhija. on priprema novi koji }e mu. CVIJI] U ZAJE^ARU Smena urednika Mici}a pokazala je da je Pa{i} kao lider stranke na vlasti dr`ao do istine (ukoliko je imao udela u wegovom smewivawu. Timo~ka Krajina je pod jurisdikcijom ohridske mitropolije.). zbog lo{eg sme{taja episkopskog dvora weno sedi{te je u Negotinu. sve ove trzavice su nastale iz mnogo slo`enijih razloga. br 1-2. Kako je novodoneseni crkveni zakon ograni~io wegovu vlast. Melentije. omogu}iti da „`ari i pali“ po crkvi. Mo`e se re}i da je sloboda {tampe znatna. sa potpisom „stari sve{tenik“. Sve to najboqe pokazuje napad na migropolita Mihajla.PA[I] I KRAQ ALEKSANDAR U AUSTRIJI. mrzi pojedine sve{tenike i {to je najgore „prkosi vladi“. Po wemu je mitropolit Mihajlo samovoqan i. sude}i po wegovoj grubosti. koliko je prisutna i odgovornost. 142 . g.

kada takvu ulogu preuzima Ni{.. Molioci se nadaju da }e oni biti 143 . Sada su aktuelni krijum~ari petroleja i stoke. tu }e se di}i kulturna tvrdiwa na istoku nove srpske dr`ave. da se o~inskim savetima i podukama srpskog arhijereja upute na koristan rad i slu`bu narodu. godine. Ta uloga Zaje~ara delimi~no je opisana u ~lanku Povodom obnove Timo~ke eparhije.reklo bi se da zavise od voqe kneza Milo{a i wegovih naslednika. u koje su ubrajali i mitropolita Mihajla. postoje razne pograni~ne afere.. g.“ I 1892. episkop Dositej je vi{e `iveo u Zaje~aru nego {to je stolovao u Negotinu. Dolaskom Pa{i}a na vlast prvobitno zamisli o izgradwi Zaje~ara kao kulturnog centra. ali je isto tako izvesno da Zaje~ar nije te prednosti iskoristio. ostvari}e se u velikoj meri i to u svakom pogledu (razvoj pivarske industrije. `ive}i u vreme takvih seoba i klackalica. koji je ina~e rodom iz Timo~ke Krajine.43 hteli da potka~e ~im se za to uka`e prilika. U jednom pismu Pa{i}u pomiwu se optu`eni radikali koji su krijum~arili volove iz Bugarske. bili su prihva}eni i od nekih crkvenih krugova pa i nije ~udo {to se i timo~ko sve{tenstvo oko toga uzmutilo. Takva geneza i osnova za napad na autoritet mitropolita Mihajla. Tako na primer. Sva ova zbivawa ukazuju da je Zaje~ar va`na strategijska ta~ka naro~ito do 1878. objavqenom u Timo~aninu: „. kao i ranije. od uticaja lokalnih prvaka i wihove sposobnosti da iznesu argumente u korist svog grada. odnosno. {to je mo`da ta~nije. dok je sedi{te eparhije bilo u wemu. preme{tawe sedi{ta eparhije). Tu }e se sticati sve{tenici ove Krajine. izgradwa gimnazijske zgrade. U vezi s tim potkopavawe mitropolita Mihajla poti~e od kraqa Milana i kraqa Aleksadra jer su biv{e „zaverenike“ i inspiratore Timo~ke bune.Maleni Zaje~ar bio je va`na ta~ka iz koje }e se upravqati crkvom nove eparhije i gde }e sedeti budni stra`ar srpske crkve i narodnosti... ali vi{e kao nasle|e i inercije nekada{nih upada na tursku teritoriju.

Kalnoki. koja je sada na vlasti. leto 1891. Jesen 1891. a potom i sa predsednikom vlade Pa{i}em. Pa{i} se nalazi u kraqevoj pratwi u I{lu gde ih je do~ekao car i kraq Austrije. da dozvoli prevoz radnika u predelu sela Trnavac i Sokolovice do rudnika Vr{ka ^uka. agituje se prikupqawe nov~anih sredstava za izgradwu spomenika streqanim radikalima u Timo~koj buni. Program radikalne stranke. Bonon je odbio takav predlog. na brodu „Sofija“ odakle je pre{ao na brod „Orijent“. Tako je izvr{en pritisak na vlasnika belgijske pruge Vr{ka ^uka – Radujevac. a izve{ta~ Timo~anina. g. Po{tanski i putni~ki saobra}aj na Dunavu omogu}avali su vezu sa prestonicom. Saobra}aj se krajem veka odvijao uglavnom pe{a~ewem. Tako su sredinom jula 1891.44 Austrijski ministar unutra{wih dela. Zaje~arci bili obave{teni da se kraq Aleksandar nalazi u Kladovu. sastao se najpre sa kraqem Aleksandrom. volovskom i kowskom zapregom i dili`ansama. g. Ciq wegovog obilaska Timo~ke Krajine je da se ovaj malo poznati kraj Isto~ne Srbije boqe prou~i i upozna. omogu}avao je ve}u brigu i u ovoj oblasti. 144 .oslobo|eni po{to nema dokaza da su u~inili delo koje im se pripisuje. u ime Zaje~araca se pita da li je ova pruga u Belgiji ili Srbiji. ali je Timo~ka Krajina zanimqivo i tranzitno podru~je kao da vi{e nije znak za zaba~enost i divqinu. Bonona. Pa{i} se sve vi{e udaqavao od Zaje~ara. uz podse}awe da je Bonon „stranac u ovoj zemqi“. kakvi su bili „Vr{ka ^uka“ i „Ivawica“. U Kladovu su ga posetili predsednik crkvene srpske op{tine iz Turn – Severenina i ruski poslanik u Bukure{tu Foriton. U isto vreme. Po~etkom septembra u Zaje~ar dolazi Jovan Cviji}. g. bila je u Zaje~aru obele`ena prisustvom delegata skup{tine radikala iz cele zemqe. Izve{tava se o pripremama skup{tine radikalne stranke koja treba da se odr`i u Zaje~aru.

koji je streqan 7. Posebno su bili zanimqivi ~lanci koji opisivali Pa{i}ev boravak u inostranstvu. kao i wihovi susedi u Novom Selu. godine. On je sa kraqem Aleksandrom iz I{la oti{ao na izlet do Volfanga{kog jezera. nije zapostavqao bilo koju priliku za korisne me|udr`avne susrete. Kraq Aleksandvr je nastavio put za Lucern i Pariz. Nikoli}em prisustvovao skup{tini stranke o ~emu je ranije bilo re~i. Timo~ani. Qube Didi}a. U posledwoj godini postojawa lista Timo~anin. Nikole Pa{i}a. srpske narodnosti. i tajni mnogo vi{e. Opa`a se prava euforija presti`a timo~kog kraja preko Tomo~anina u kome se {tampa feqton o Timo~koj buni. Objavqeno je pismo iz Bugarske koje su poslali me{tani sela Bra}evca u kome se podse}a da su oni. Javni protivnik Austrougarske. glasila radikalne stranke. pa stoga predla`u da se omogu}i da se wihova deca {koluju u Zaje~aru. „tako mi. Zaje~arci su i daqe mogli da ~itaju o velikom zame{ateqstvu u vezi sa mitropolitom Mihajlom. Jewava i sukob mitropolita Mihajla i ministra prosvete Srbije. ali je i on jedan od wenih stubova kakav je bio i sam Pa{i}. jer je naslutio wene apetite. a Pa{i} se vratio u Zaje~ar gde je zajedno sa Gigom Ger{i}em i A. u dru{tvu erghercoga Franca Silvestera i erhercigowe Marije Valerije. mislimo“. Mitropolit se optu`uje kao ekstremni rusofil koji }e od Srbije napraviti „prekodunavsku rusku guberniju“. novembra 1883.~lanova glavnog odbora i samog vo|e stranke i predsednika vlade. nepotpisani novinar napomiwe da je u pitawu op{te mi{qewe jer kako ka`e. {to je usitinu ta~no. U zimu 145 . zatim biografije junaka iz oba rata. Za mitropolita se ka`e da je sigurno da on nije dr`ava. Na napise bugarske nacionalisti~ke {tampe odgovara se i daqe energi~no. a posebno `ivotopis jednog vo|e Timo~ke bune. septembra. To je bilo 15. princa Leopolda sa suprugom – princezom Gizelom. Da ne bi bilo zabune. koliko je to bilo potrebno.

Lazarevi}a. Dogodilo se. To je jedan od onih. kada mu saop{teno koji su razlozi za dono{ewe takve odluke. Izgleda da nije voleo preterane familijarnosti. niti je obavezivao sebe da qudima kojima je ostao du`an jer su mu spasli `ivot. ali i novi ministar prosvete Svetozar Milosavqevi} jer je stro`iji od \aje „kakav i treba da bude za ovo neradno i raspu{teno ~inovni{tvo“. bez obzira na prijateqstvo Pa{i}a i \. koristoqubqe. naime. ina~e industrijalac. strana~ku nedisciplinu i sli~no. predlo`io glavnom odboru stranke da se \or|e Lazarevi} iskqu~i iz stranke.iste godine smewen je ministar \aja. pi{e izve{ta~ Timo~anina. slu`e}i se la`ima i obe}awima stupio u savez sa napredwacima. Me|utim. 1897. a Lazarevi}eva ostavka je prihva}ena. u nameri da postane predsednik suda. g. Obelodawuje se. U protivnom ceo mesni odbor }e dati ostavku. popu{ta i da im opra{ta gre{ke. Hvali se savr{en red koji vladao u proteklim izborima. Iz obrazlo`ewa odluke mo`e se razabrati da je Lazarevi}. kome kraq Milan nije nabijao cilindar na u{i. Lazarevi} je isto146 . 1. Takva odluka primorala je Lazarevi}a da da ostavku. da je mesni odbor radikalne stranke u Negotinu na svojoj sednici od 5. ~ime je okon~ano pisawe o mitropolitu Mihajlu. uverevaju}i i mesni odbor da bi koalicija sa napredwacima donela koristi stranci. U obrazlo`ewu se ne ka`e da li on za to zvawe ima odre|enu kvalifikaciju. on je svoju ostavku povukao. proizvo|a~ piva. PA[I]EV \OR\E Slu~aj \or|a Lazarevi}a ukazuje da je Pa{i} smatrao da vlast iznad svega treba da se rukovodi principima i da sve zasniva na po{tovawu zakona. Wemu se pridru`io i Dudi}. da je ministar \aja dao ostavku zbog sukoba sa mitropolitom.

vremeno poveo kampawu protiv kondidature Mijajla Dudi}a za predsednika negotinske opt{ine. Iz prepiske se vidi da je Pa{i} `eleo da \oka Lazarevi} shvati svoju gre{ku a da. na svoj specifi~an na~in. a u pismu koje je uputio Pa{i}u obave{tava ga „radi znawa“ da je od kapetana Barjaktarevi}a ~uo da ostavke u Timo~koj Krajini nisu slu~ajnost ve} za to ima „mig odozgo“. Povukao se i dr Laza Ili}. I pored svega ve}ina je shvatila da Pa{i}. ostavke su dali i drugi radikali. mo`e da udari i na najstarije i najuticajnije ~lanove stranke. boqe re}i hotela Internacional.“ Nadaqe iz sve re|ih pisama koja su vezana za timo~ko podnebqe vidi se da su radikali iz Dobrog Poqa. predsednik brestova~ke op{tine. sreza vlasotina~kog uputili Pa{i}u ~estitke povodom wegovog pu{tawa na slobodu posle devetomese~nog tamnovawa. ne bude izgubqen za stranku. On iz kaznenog zatvora tra`i zajam od beogradske op{tine da bi otkupio plac koji se nalazi pored wegove ku}e. Pisma kojima raspola`e Zaje~arski arhiv. Iz wegovog sadr`aja se vidi da je Pa{i} smatrao da je najboqi lek protiv sekiracije neka poslovna transakcija. godine. pisana su od strane samog Pa{i}a dok je bio u po`areva~kom kaznenom zatvoru zbog kraqeve optu`be da je u~esnik zavere u Ivawdanskom atentatu. ali nikako ispod ruke. ostavku je dao i Petar Gligorijevi}. iz obzira meni nepoznatih (da proda wemu). datirana na po~etak aprila 1899. Da bi postigao svoj ciq obe}avao je zaposlewa svojim sledbenicima i bira~ima. Jedno od wih upu}eno je op{tini Beograd. Devetnaestog marta 1901. To je bilo u novembru 1897. godine iz Negotina javqaju Pa{i}u da pred izbore ne ulaze „u 147 . Savetovao je pomirewe timo~kih radikalnih prvaka sa Lazarevi}em. na savskom pristani{tu jer bi gra|evinski radovi na tom placu mogli da ugroze gra|evinu u wegovom vlasni{tvu. godine. istovreneno. Kako se vidi iz pisama upu}enih Pa{i}u. onda molim da plac proda putem licitacije. „Ako op{tina beogradska ne bi mogla ili ne bi htela.

kako ona napomiwe. Sa la|e „Savoja“. jula 1900. a drva za ogrev nema dovoqno. Lazarevi} je na kraju pisma udario {tambiqe svoje firme. da se na{i vojnici i pored sve muke dobro dr`e. odobrio da se Radomir. sticajem okolnosti datiran je 1. Tako se ponovo pokazalo da Pa{i} ostaje dosledan i ne sara|uje sa re`imskom strankom. Wegovi {eretluci. a \or|e je propao na izborima. kojih se ne}e odre}i ni kasnije. Iz ne~itkog Georgininog rukopisa vidi se da je sin Rade sa wima i da je i na Krfu {eret. Pored potpisa sa dosta familijarnosti („Tvoj \oka“) i ni~im utemeqene nade da }e stari prijateq promeniti svoja gledi{ta. Vidi se tako|e da je prema Pa{i}evoj sugestiji poku{ano izmirewe radikala i Lazarevi}a. „deca pre|a{weg ministra Pa{i}a“ mogu {kolovati na strani. Slede}i raspolo`ivi kontakt Pa{i}a sa }erkama. u krfskom pristani{tu Pa{i} pi{e Darinki i Petroslavi. po{to Pa{i} nema vremena. 148 . U pismu od devetog marta 1897. Ministar prosvete je 5. a preko wih sa zavi~ajem i Rusijom. Nije se stiglo da se razapnu svi {atori. 1916. za duga pisma. To izmirewe nije uspelo.fuziju“ sa naprednom strankom. More je burno tog crnog februara. Darinka i Petroslava. koje se nalaze u Rusiji. g. g. Lazarevi} sa mnogo etnuzijazma uvereva Pa{i}a da }e se pokazati da je wegova saradwa sa napredwacima koristi radikalima. Pa{i}u je „osobito `ao na{ih vojnika“. ko{ta}e oca Nikolu veoma skupo. pisma \or|a Lazarevi}a od pre ~etiri godine pokazuju da je Pa{i}ev saradnik gajio uzaludnu nadu da }e kraq Aleksandar i wemu odane i naklowene stranke promeniti }ud. Supruga Georgina dopisuje. On svoju grupu naziva frakcijom koja bi sa napredwacima donela mnogo glasova radikalima. 2. Suprotno toj doslednosti.

Zaslugu za smirivawe situacije u vezi sa novim zanemarivawem Pa{i}a ima Svetislav Simi}. kraq Petar morao da ra~una na ugled koji je Pa{i} imao u narodu. koji je sada stekao poverewe krune. U toj 1903. godine. a sa wima i Pa{i}. Prostije re~eno. Shvatio je da je i Pa{i} li~nost sa kojom je te{ko sara|ivati. Ova kwiga u istu ravan postavqa sva pore|ewa li~nosti. i Gen~i}. I novi kraq Petar Kara|or|evi}. ako su ocene wegovih politi~kih protivnika o wegovom karijerizmu imale osnova. godini Pa{i} je morao da primewuje svoje oprobane politi~ke metode s obzirom da je osetio zapostavqawe od strane svojih saradnika. iako nije ni na koji na~in u~estvovao u zaveri.EPILOG Da li je podnebqe Timo~ke Krajine stvorilo Pa{i}a. Glavni akter bio je Gen~i} koji se mo`da tako iskupio pred sudom istorije. Odbio je da u|e u vladu Jovana Avakumovi}a. Pa{i} ponovo izbija u prvi plan. nekada{wi urednik Timo~anina. Posle smrti kraqa Milana i ubistva kraqa Aleksandra u majskom prevratu 1903. Neva`no je tako|e da li je Pa{i} znao o svojim prethodnicima mawe ili vi{e nego {to se danas pretpostavqa. ili se Timo~ka Krajina i cela Isto~na Srbija pro~ula po wemu. sasvim je svejedno. a nije oti{ao ni na audijenciju kraqu Petru da izrazi svoje zadovoqstvo {to je dinastija Kara|or|evi}a do{la na vlast. Kraq Petar je promenio svoje pona{awe prema Pa{i}u po{to je ~uo da Pa{i} namerava da napusti zemqu. pa i samog kraqa Petra. a bez wega jo{ te`e vladati. nosili su te{ko breme opasnosti od organizovanih zaverenika. naravi i vremena. pa je 149 .

Pa{i} je bio vizionar koji je bez nestrpqewa gradio osnovu za budu}u glavnu misiju Srbije. U januaru 1904. I sada{wa „dvorska kamarila“. avgusta 1912. ali je u sudbonosno vreme kada je Srbija u svakom pogledu oja~ala. Na kraqevu molbu on je povukao ostavku ali je ubrzo ponovo do{lo do sukoba jer je kraq nameravao da kupi topove u Austougarskoj. a prethodno u Dra~ 28. kada je abdicirao i predao vlast Aleksandru. novembra.novom suverenu mogao da objasni odnos snaga u Srbiji. 11. 1911. Pa{i}.“45 Da bi stvorio ono {to je u budu}nosti potrebno Srbiji on nije zazirao od ostavke. nekad iz takti~kih razloga.. zna~aj radikalne stranke i wenog lidera Nikole Pa{i}a. a naro~ito zaverenici iz 1903. Posle dva meseca koja je proveo na polo`aju predsednika vlade. Pa{i} nije popustio. se vidi da je on poklawao „glavnu brigu srpskoj vojsci“. Manirom velikog politi~kog strate150 . Wegova politika do`ivela je trijumf i potpunu nacionalnu afirmaciju jer su „Pa{i}evi topovi“ pobedili na Kumanovu. Srpske trupe su u{le u Tiranu 30. opet na vlasti od 30. zarad sopstvenog mira. Nov~ani du`nik Austrije i moralni du`nik Crne ruke.. Pomo} 2. Tako je u~inio i 19. daje ostavku jer nije bio zadovoqan odnosom kraqa Petra prema Austougarskoj. juna 1911. srpske armije Bugarima prilikom osvajawa Jedrena je wegovo delo kao {to je i povla~ewe iz Albanije potez u wegovom stilu jer je na taj na~in ste~eno pravo na ve}i deo Makedonije. kraq Petar je u borbi sa Pa{i}em istrajavao sve do po~etka Prvog svetskog rata. Pa{i} je imenovan za ministra inostranih poslova. novembra. nije popu{tao ni kraqu Petru. da se mora „sve ~initi da ona bude na visini svog zadatka. i 1913. a ve} na jesen iste godine ponovo je predsednik vlade. Za kraqevu abdikaciju imao je dva jaka argumenta: dva dobijena rata 1912. su delovali protiv Pa{i}a. Slede}i logiku i interese dr`ave. g. Iz wegovog govora na konferenciji radikala od 21.

zvane „Pa{i}eva vojska“. bez oklevawa prekinuio skadarsku i albansku kampawu i. su tako|e Pa{i}evo delo. formirao posebne odrede koji su upu}eni na sve strate{ke pozicije u severnoj Albaniji. Pa{i} je. Naslu}uju}i da }e Srbija zbog nedovoqne materijalne i vojne pomo}i saveznika postati `rtva.ga. Naravno i u pogledu daqeg razvoja doga|aja Pa{i} je nadvisio i takvog vojnog stratega kakav je bio vojvoda Putnik. Zbog toga se sukobio sa vojvodom Radomirom Putnikom koji je imao druga~ije mi{qewe i plan. izolovanog karaktera. bez obzira na neslagawa i otpore. doslednije i od same Turske. Razbijawe albanskih pobuwenika. po oceni Vase Kazimirovi}a. naime. spre~io svaku mogu}nost da obra~un izme|u Srbije i Austrougarske bude lokalnog. Pa{i} je u tim najte`im trenucima. Povla~ewe iz Albanije posle ultimatuma Austrougarske nisu shvatili samo kratkovidi politi~ari. juna 1913. on je dao ostavku da se ne bi zamerio Rusima koji su zapretili da Srbija ne sme da napadne Bugarsku. bile su od posebneg zna~aja za povla~ewe preko Albanije jer bi 151 . Pokazalo se da i oru`je treba kupovati od prijateqa ili mogu}ih saveznika. godine Pa{i}eva politika prema Rusiji urodila je plodom jer je Rusija u{la u rat i time omogu}ila Srbiji da postigne velike po~etne pobede. Pa{i} je odlu~io da srpska vojska okupira ponovo severnu Albaniju kako bi se time osigurala odstupnica u slu~aju da protiv srpske vojske u ratna dejstva u|u Bugarska i Nema~ka zajedio sa Austrougarskom. Ova ostavka koja je podneta 15. S druge strane Engleska i Francuska su se dr`ale pasivno u odnosu na Pa{i}eve pozive u pomo} Srbiji kao i na sva upozorewa na daqi razvoj zbivawa. Te trupe. g. I najve}i protivnici su odali priznawe Pa{i}u. Po~etkom rata 1914. ~im je osetio da }e Bugari u Makedoniji da napadnu na{e trupe. i okupacija severne Albanije u septembru 1914. nije prihva}ena. koji su protiv srpske vojske delovali po principima ekstremnog islamizma.

Na mnogim skupovima proteklih godina Pa{i}ev potomak je isticao da se Pa{i} odrekao svog ~vrstog stava da srpska vojska treba da osloba|a Srbe a ne druge narode. name}e se jo{ jedno pitawe: kakva je uloga Nikole Pa{i}a u stvarawu versajske Jugoslavije. Bez Pa{i}eve vojske i wegovog prijateqa Esad pa{e `rtve prilikom povla~ewa iz Albanije bile bi daleko ve}e. ali je {tampa bila na Pa{i}evoj strani. Kona~no. Po Pa{i}evoj zamisli dogodila se jedinstvena pravno – me|udr`avna i ratna situacija: teritorija Srbije bi}e osvojena. vrhovna komanda srpske vojske ovakav plan nisu odobravale. Pokazalo se da je Pa{i} dalekovid u svojim predvi|awima. ali vojska nije kapitulirala ve} se povukla na prostore koji su bli`i saveznicima. Koji i kakvi faktori ne dozvoqavaju ve} dva puta opstanak takve ju`noslovenske 152 Zaje~ar izme|u dva svetska rata . Velike sile saveznice.se bez wih i wihove za{tite lutawe izbeglica i vojske pretvorilo u zatvoren krug bazawa u magli i tavnici. Krajwa posledica ovakvog tvrdokornog i moralnog ~ina mogla je samo u pozitivnom smislu da doprinese kona~noj pobedi.

Pa{i}eve dileme proisti~u iz razmi{qawa da li }e budu}a dr`ava mo}i da opstane. Jo{ 1915. dr Jankovi}a na primer. Da li je jugoslovenska ideja Ilirskog pokreta i kasnije hrvatskih intelektualaca samo wihov ideal ili je istovremeno i narodni koji }e biti trajno i temeqno podr`an.dr`avne zajednice treba da bude predmet nekog kompetentnijeg pisawa. ali i odluka koje definitivno donese. odstupawa ili kriti~ki odnos prema jasnim ciqevima ustanovqenih deklaracija su logi~ni jer svaki mudar i pragmati~an politi~ar je rob mnogih dilema. daje osnovne odgovore na ulogu Pa{i}a u jugoslovenskom pitawu. Kao zanimqivu pojedinost nave{}emo i ocenu dr Stankovi}a da je Pa{i} vrlo retko upotrebqavao izraz „Velika 153 . li~na mi{qewa koja su se tu i tamo mogla ispoqiti. godine kada su trajali intezivni kontakti izme|u Pa{i}a i jugoslovenskog odbora. Pa{i} u trenucima akcije srpske vojske i prelaska „reke Rubikon“ Pa{i} kao uticajan i zaslu`an pojedina~ni faktor izostao? Jedan od Pa{i}evih proklamovanih prnicipa koji glasi: „Srbija treba do kraja da ostane na moralnoj visini i da nigde po svojoj voqi i re{enosti ne napusti ni jedan narodni ideal“ ne osvetqava mnogo boqe ~itavo ovo pitawe. Trumbi} je pisao da }e jugoslovenski odbor (~iji su ~lanovi ili zanemarivali prava raspolo`ewa hrvatskog i slovena~kog naroda ili su igrali na „srbijansku kartu“ po nu`di. godine. Bitno je pitawe za{to je. {to je bli`e istini) raditi na raspr{ivawu „predrasude“ o „nezasitqivom zavojeva~kom apetitu Srbije“. Dr \or|e Stankovi} u svojoj kwizi Nikola Pa{i} i jugoslovensko pitawe koja je izdata 1985. Imao je na umu i ocene wegovih prethodnika. po kome je Pa{i} bio za unitaristi~ko re{ewe {to podrazumeva prevlast Srbije u novoj dr`avi {to nije daleko od istine. kao i mnogo puta u karijeri. Navode}i ocene i drugih autora dr Stankovi} nas pribli`ava istini da je ovaj „narodni ideal“ (koji se mo`e okarakterisati kao jednostran doklegod Hrvati i Slovenci `ele da ginu za neki drugi) znatno pro{iren jer se za to ukazala prilika. Promene uverewa.

da je pre~uo glasove iz svoje sopstvene usamqenosti. bili i najtrezveniji u op{tim povicima i galami one ve}ine koja je tra`ila oslobo|ewe i ujediwewe svih ju`noslovenskih naroda. mada su hrvatski prvaci potpisali mnoga dokumenta o ujediwewu. kako se sada vidi. me|utim. vrlo brzo je shva}eno da ih je srpska vojska spasila Italijana i da stoga treba da `ive u novoj dr`avi sa ve~nom zahvalno{}u ili da priznaju 154 . ostao Velikosrbin i. da je imao prava da se nada da Jugoslavija mo`e da uspe. a to je dobra informisanost. Izgleda. ono {to nazivamo preduslov za demokratsku odluku. osvaja~ tu|ih teritorija. Osloba|aju}i se svojih tutora Ma|ara i Austrijanaca. Nesumqivo je da je Nikola Pa{i} zapo~eo svoju politi~ku karijeru kao nacionalista (u pozitivnom smislu te re~i). da je iako je jedan od glavnih aktera stvarawa kraqevine Srba. po hrvatskom tuma~evwu. mada je naslu}ivao da je proces stvarawa nacija u wegovo vreme u Evropi ve} okon~an i da novo i prebrzo me{awe naroda. a da je pristupio stvarawu Jugoslavije sa istom stra{}u uveren da spa{ava tri imena jednog istog naroda i to na na~in koji ne bi ugrozio srpsku naciju. Hrvati su se veselili. da prave demokratske odluke nema ako je donesena voqom neke mawine. ali kada su se osu{ile suze radosnice. kao u vreme Pijemonta. odnosno unitarne Jugoslavije. da je izme|u jugoslovenstva i srpstva birao Veliku Srbiju. Wegov zaokret je dobio svoju snagu i zbog wegove vere u demokratiju koja je omogu}ila dono{ewe vi{e deklaracija i dogovora o ujediwewu svih ju`noslovenskih naroda u ~emu wegovo prvobitno uverewe jednostavno nije moglo opstati.Srbija“ ali da je o ~inu stvarawa nove dr`ave govorio i pisao kao o „ujediwewu Srpstva“ ali je pomiwao i ujediwewe „Srbo-Hrvata“ i „Slovenaca“ {to govori o evoluciji wegovih nacionalnih ideja. koji su. mada je hrvatsko stanovni{tvo odu{evqeno do~ekalo srpsku vojsku u mnogim gradovima. je izostalo. Hrvata i Slovenaca. Jer. vi{e nije mogu}e.

Da pomenemo da uticaj saveznika koji su pobedili centradne sile ima tako|e svoje mesto jer je Pa{i} 1920. a ne narodi ujedine u novu. Da li je to Srbija. U na{ vreme. Pa{i}) i radikali mogli da upravqaju hrvatskim narodom. godine izjavio da je Srbija lojalna i solidarna sa `eqama i planovima saveznika. U negativnom ozna~avawu budu}eg raspleta Krle`a prorokuje da }e Hrvatska raskinuti ugovor iz 1918. Pri tom se Krle`a ne izja{wava o kojoj je to osovini re~. a izgleda i ostao. hteli mi to ili ne. dakle u Titovoj Jugoslaviji) nije otela „kretawu oko tu|ih osovina“ {to razume se ne dovodi do „politi~kih rezultata“ po meri Hrvatske. napad na davno pokojnog Pa{i}a bio je potreban.sebi da ih Pa{i} okupirao. ne pomiwu}i nikakva iskustva iz ~etvorogodi{we epizode kada je taj ugovor raskinut na stravi~an na~in zbog saveza sa naci – fa{isti~kom i hitlerovskom Nema~kom. FNRJ ili strane zapadne sile. ali i onog Pa{i}a koji je govorio i pisao da je ujediwewe ju`nih Slovena mogu}e kad svaki od naroda (prvenstveno je mislio na Hrvate i Slovence) najpre stvori svoju dr`avu pa se onda dr`ave. versajska Jugoslavija. lako izvodqiv i nedvosmisleno usmeren. godine. samo Velikosrbin. a zatim govo155 . godine. Na svoj protivure~an na~in Krle`a je spomenuo hrvatsko pitawe u vreme kada smo se zvani~no uveravali da je najzad i zauvek re{eno nacionalno pitawe svih u Jugoslaviji. U hrvatskoj javnosti Pa{i} je bio. godine. smatra da se Hrvatska do danas (zna~i i te 1957. izgleda da sve vi{e prizivamo onog mladog Pa{i}a koji je zazirao od me{awa vera i nacija. koja je iza{la iz {tampe 1957. Ako je Krle`a pomenuo i ono {to drugi nisu smeli i umeli i ako je pri tom `eleo da obeshrabri sklonost Hrvata da sklapaju pragmati~ne ugovore i nagodbe sa gubitnicima. I Krle`a u svojoj kwizi Deset krvavih godina. Krle`a u redovima svoje kwige o „krvavim godinama“ predstavqa o~ajnog Supila kao hrvatskog Hrista koji odbija svaku pomisao da bi „Baja“ (N. negde 2228.

Vasa Kazimirovi} u svojoj kwizi Nikola Pa{i} i wegovo doba navodi da je Pa{i} ovako definisao glavni ciq Srbije koja mora najpre „da oslobodi Srbe jer oni ho}e s nama. Ni{ka deklaracija iz decembra 1914. g. 156 .. jasno ra~una na „osloba|awe i ujediwewe sve neslobodne bra}e Srba. to su kolektivne strate{ke odluke prema kojima je Pa{i} kao pojedinac mogao da ima odre|ene rezerve.. Nije potrebno da se upu{tamo u pojedinosti delovawa srpske opozicije koja je bila jugoslovenski orijentisana. Hrvata i Slovenaca. godine. Hrvata i Slovenaca.“ U deklaracija je jasno nagla{eno da }e oslobo|ewem i ujediwewem biti iskupqene „krvave `rtve koje dana{wi srpski nara{taj podnosi. U razgovoru sa ruskim carem. Pa{i} se uporno zalagao da Hrvati iz jugoslovenskog odbora u|u u srpsku vladu i da na taj na~in bude otvorena unitarna kraqevina Srba. u ~ijoj je definiciji u~estvovao i sam Pa{i}. Hrvate i Slovence izvan Srbije i Crne Gore i da }e im se posle toga pru`iti mogu}nost da se ujedine sa Srbijom ili }e oni stvoriti „male dr`ave kako je bilo u pro{losti“. Hrvata i Slovenaca izvan Srbije i Crne Gore. a Hrvati i Slovenci neka se opredele ako ho}e s nama. Ovaj stav Pa{i} je izneo i u Tajmsu po{to je objavqeno da je on rekao da }e Srbija osloboditi Srbe.46 Ako je tako onda je razumqivo {to Pa{i} upotrebqava pojam Srbohrvati imaju}i na umu prili~no neutemeqenu tezu da su Srbi i Hrvati jedan narod (ako i jesu sigurno je da nisu ista nacija). Pa{i} je pomiwao srpsko – hrvatski i jugoslovenski narod.“ Ipak.ri kako je taj isti Supilo „sklopqenim rukama“ molio tog istag Baju da pomogne Supilovoj domovini. ako ne – ni{ta“. kako navodi Vasa Kazimirovi}. mada je istina da je obeshrabrivao jugoslovenski odbor koji se zalagao za stvarawe posebne dr`ave Srba.. kada je provodaxisao `enidbu prestolonaslednika Aleksandra 1914. U skladu da svojim opredeqewem o stvarnim zaslugama Srbije.

Zbog haosa. Ali ono {to je za srpsku vojsku. Ovaj je ponudu odbio s namerom da kraq shvati ili 157 . [esnaestog septembra nastavqeno je gowewe Austrijanaca i svih drugih koji su se borili pod wihovom zastavom. ~ime je otvoreno obezvre|ena glavna i odlu~uju}a uloga Nikole Pa{i}a u proteklom ratnom periodu. ugrozio kraqevu odlu~nost ili zbog toga {to je po kraqevom uverewu do{lo vreme da kona~no elemini{e Pa{i}ev autoritet u politi~kom `ivotu nove dr`ave. Srpske trupe tada se nalaze u Bosni. Hercegovini.Doga|aji u jesen 1917. mo`da. godine kretali su se br`e od svih vekovnih te`wi i nedoumica. bilo mawe potrebno. pometwe i anarhije svake vrste. pa zato moli da srpska vojska to u~ini umesto wih. Predsednik vlade postao je drugi po va`nosti ~ovek u radikalnoj stranci. Na ~elu delegacije nove dr`ave Pa{i} putuje na mirovnu konferenciju u Trst. a mo`da i Pa{i}a. Sa zapada se. decembra 1918. Primicao se i decembar a Pa{i}u je bila uskra}ena mogu}nost da uti~e na odluku o prelasku „Rubikona“. Stojan Proti}. Sremu i Ba~koj. a ve} 19. Crnoj Gori. za Narodno ve}e u Zagrebu iznenada je postalo nu`no. Pa{i} je sklowen jer bi. a 12. Kraq nije `eleo Pa{i}a u svojoj blizini kada je 1. U me|uvremenu se razbuktava me|ustrana~ka borba. godine progla{ena kraqevina Srba. Pa{i} nije bio u blizini regenta Aleksandra kada je na poziv pozitivno odgovoreno. Istog dana u Zagrebu je osnovano Narodno ve}e Hrvata i Srba koje je oglasilo svoj stav da srpska vojska ne prelazi preko Save. istog meseca i godine do`iveli su jo{ jedan slom zajedno sa svojim saveznicima Nemcima. pa je kraq bio prinu|en da mandat za sastav nove vlade poveri Pa{i}u. septembra srpska vojska je u{la u Beograd. on nije potpisao dekret o novoj vladi kraqevine na ~elu sa Pa{i}em. Tre}eg septembra Bugari su na Solunskom frontu bili razbijeni. Narodno ve}e ne uspeva da organizuje dr`avu a jo{ mawe otpor talijanskoj vojsci. prema Qubqani i Zagrebu pribli`avala italijanska vojska. svojim dilemama. Banatu. Hrvata i Slovenaca. I ne samo to. naime. Dalmaciji.

10. Kraq je ovu ponudu do~ekao veoma grubo. ali je istovremeno zadao zadwi kraqev udarac – izjavu da pri tom kraq ne odustaje od svoje namere da Pa{i}u ne da mandat koji je u skup{tini na demokratski na~in bio ve} svr{ena stvar. Pa{i}u je istog trenutka jo{ vi{e pozlilo i on je izgubio svest.nau~i „da ni{ta nije opasnije po krunu od upu{tawa u re{avawe politi~ke krize i me{awa u me|ustrana~ke borbe“. Takvu uvredu i poni`ewe nije mogao da podnese i odmah se udaqio iz dvora. decembra 1926. Naravno. Pa{i} je kao mnoga puta ranije. I pored toga kraq nije dao mandat Radi}u ve} radikalu Uzunovi}u. a ubrzo zatim je izdahnuo. za wim je do{ao ministar dvora. a da zlo bude ve}e. Za taj ciq je upotrebio hrvatskog politi~ara Stjepana Radi}a. general D. Kod ku}e mu je pozlilo. 158 . ali ne i sve`inu i zdravqe kojima raspola`u mla|i qudi. On je u {tampi javno napao Pa{i}a zbog nedovoqno jasnih finansijskih transakcija wegovog sina Radomira. Posle toga kraq je nastojao da potkopa Pa{i}a u samoj radikalnoj stranci. uz primedbu da se Pa{i} nije dovoqno oprao od optu`bi protiv sina Radomira. koji se u ime kraqa izvinio za uvredqive i grube re~i. godine. Pa{i} je kao {ef najja~e stranke u parlamentu zatra`io od kraqa da wemu poveri mandat. Jankovi}. a kada je i ta vlada pala on daje jo{ jednom priliku tom istom Uzunovi}u. posedovao i argumente i voqu. Ose}aju}i da je ponovo do{ao wegov ~as.

do 840. publicista. Napisao je biografiju Karla Velikog. @iveo je od 770. Umro 1928.U spoqnoj politici pribli`io se Francuskoj. BABA NOVAK. g. knez u Dalmatinskoj Hrvatskoj. g. vo|a liberalne stranke. Budu}i da je srpskog porekla on je zna~ajna li~nost srpske i rumunske istorije. Prvi predsednik vlade posle majskog prevrata. sekretar frana~kog vladara Karla Velikog i istori~ar. ALEKSANDAR III ruski car (1845-1894). pravnik i pisac prvog srpskog uxbenika iz krivi~nog prava. Predsednik vlade i ministar inostranih dela. BOGOSAVQEVI] ADAM (1844-1880). JOVAN. ministar pravde: 1892-1893. godine. pomagao srpsku stvar od 1875. do 1878. BORNA (810-821). AVAKUMOVI]. IVAN SERGEJEVI^ (1823-1886). U~estvovao sa Francima u gu{ewu ustanka Qudevita Posavskog. Sa rumunskim vojvodom Mahijem Hrabrim ratovao u Vla{koj. AKSAKOV. Moldaviji. Ro|en u Pore~u. Bugarskoj i Srbiji. zatim hajduk koji se vratio pravoslavnoj veri. najpre turski suba{a. 159 . slavenofil. Po~etkom sedamnaestog veka stradao u austrijsko-papinskoj zaveri. Ratovao protiv Vizantije. kao i Mihaj. Izgradio transkaspijsku i transsibirsku `eleznicu. Transilvaniji.BIOGRAFSKI PODACI POJEDINIH ISTORIJSKIH LI^NOSTI AJNHARD. Jedan od politi~ara koji su omogu}ili osnivawe radikalne stranke. vazal frana~ke dr`ave. U spisima koji se Ajnhardu pripusuju prvi put se spomiwu Srbi (822). Zastupao je seqa~ke interese i borio se protiv birokratije i autokratskog vladara Milana Obrenovi}a. U Klu`u mu je podignut spomenik.

srpski despot od 1427. Ambasador u vi{e evropskih metropola. Pronosio je glas da ga je srpski patrijarh miropomazao za srpskog despota. Zastupao ideje o ukidawu dr`ave. U tamnici je zavr{i svoj istorijski spis pod nazivom Slavenoserbske hronike. MIHAJLO (1853-1913). godine. @OR@ (1837-1891). Priznavao tursku vrhovnu vlast. BAKUWIN. BRANKOVI]. Putovao je u Rusiju i bio primqen kod cara Alekseja I. BRANKOVI]. U~estvovao u vi{e ustanaka i pobuna u Evropi. sin Vuka Brankovi}a i unuk kneza Lazara (po majci). general i ministar vojske u Francuskoj. \URA\ (oko 1374-1456). Zbog sukoba sa Pa{i}em penzionisan 1907. grof. VUJI]. poslanik Pariza. izvr{io je samoubistvo. 160 . Iz Internacionale iskqu~en 1872. inostranih poslova i predsednik vlade 1901. g. BULAN@E. Ro|en u Jenipoqu. Dobio je i titulu ugarskog barona. Sve delatnosti za borbu protiv Turske valasti oja~ava i vezuje za svoje poreklo. profesor Velike {kole. do 1456. g. a Srbija je izgubila 25 miliona dinara (Bontuova afera). bavio se diplomatijom. Anticarista i anarhista. ali i vlast Ma|ara. Sara|ivao sa Macinijem. Za vreme Tre}e republike isticao se monarhisti~kom propagandom slu`e}i se intrigama i aferama kako bi se u javnosti stvorilo uverewe da je dr`ava u opasnosti. akademik. U Rusiji mu je oduzeto plemstvo i imawe.BONTU. Ovo dru{tvo je bankrotiralo. Na taj na~in postao je 1889. MIHAIL ALEKSANDROVI^ (1814-1876). @iveo je u Erdequ. Kada je nasledio ujaka Stefana Lazarevi}a sagradio je za svega tri godine grad Smederevo. Kada su wegovi politi~ki protivnici razotkrili wegove la`i i prevare. Marksom i Engelsom. \OR\E (1645-1711). Uhapsio ga je i utamni~io Ludvig Badenski. Bontu je sklopio ugovor sa knezom Milanom Obrenovi}em o finansirawu izgradwe i ekploatacije pruge Beograd–Vrawe. ministar finansija. politi~ar. Smatrao je da je potomak \ur|a Brankovi}a. predsednik Generalne unije francuskog finansijskog dru{tva.

Obrenovi}evac po ube|ewu. general. g. Prvi ~ovek Srbije u ustavobraniteqskom periodu. grafi~ar. KARAVELOV. jedan od tvoraca bugarskog nacionalnog preporoda. ministar spoqnih poslova od 1856. ministar vojni. FILIP FELIKS (1829-1904). SAVA (1840-1913). poslanik u Petrogradu. MILUTIN (1843-1898). lider ustavobraniteqa. pravnik. Posle smrti kneza Mihajla potpuno se povukao iz javnog `ivota. `iveo u Srbiji gde je 1869. QUBEN (umro 1879). bugarski kwi`evnik i publicista. GARA[ANIN. g. Ustanovio upravni i policijski aparat. KANIC. GARA[ANIN. Bio je aktivan kao diplomata u vreme „isto~ne krize“ 1875-1878. GER[I]. dr`avnik. Wegova politika udaqavawa od Rusije nije uspela pa je liberalna struja ponovo dovela kneza Milo{a na vlast. novinarstvom i prevo|ewem. ALEKSANDAR(1798-1883). 161 . ma|arski putopisac. zatim se udaqava od radikalne stranke i bavi se diplomatijom. ~lan SANU. Jedan od aktera Sanstefanskog mira 1878. ~lan glavnog odbora radikalne stranke. bio je komandant srpske vojske 1837. Carigradu i Sofiji. Obilazio je vi{e puta Srbiju i Bugarsku. do 1882. ILIJA (1812-1874). ministar unutra{wih dela u oba navrata.GOR^AKOV. ~lan radikalne stranke. sin Ilije Gara{anina. godine. Osniva~ Napredne stranke. Doveo je Aleksandra Kara|or|evi}a na presto 1842. GLIGORIJE GIGA (1842-1918). Urednik Videla. ruski knez. JOVAN (1846-1928). objavio pripovetke pod nazivom Je li kriva sudbina. politi~ar. g. Ministar pravde. Studirao u Rusiji. Po drugi put se politi~ki anga`ovao za vreme kneza Mihaila kada je smelije nego ranije pomagao oslobodila~ke pokrete u Turskoj i Austrougarskoj. GRUJI]. politi~ar. Bio je ministar i predsednik vlade i poslanik u Be~u i Parizu. narodni poslanik. Postao je akademik 1895. Ostavio je zna~ajna dela arheolo{ko – etnolo{ko i topografskog karaktera. arheolog. Tvorac je spoqne politike Srbije (Na~ertanije). \AJA. jedan od osniva~a radikalne stranke.

kulturni radnik i kwi`evnik. istori~ar. Dubrovnik itd. g. poznat kao „gvozdeni general“. sin velikog vojvode Ludviga II od Hasendarm{tata i grofice Julije fon Hauke. urednik Timo~anina. BAN. radikalski prvak. DIMITRIJE (1845-1899). BATENBERG. geograf. u{ao u tajni odbor (1862). predsednik skup{tine Srbije 1891. konzul u Pri{tini. \OR\E (1861-1938). PAVLOVI]. opis zemqe. Kao diplomata u ime srpske vlade upu}ivan u Novi Sad. istaknuti radikal. crnogorski vojvoda poznat po Hercegova~kom ustanku 1875. ministar unutra{wih dela u vreme kraqa Milana. PAVLOVI]. istakao se u ratovima od 1876. Bio je na du`nosti ministra privrede. bavio se idejama o samoupravi pod uticajem Svetozara Markovi}a. ro|en u Dubrovniku. Unapredio srpsku vojsku. Napisao je memoare pod nazivom Timo~ka buna. Bio je profesor liceja. godine kao vaspita~ u porodici kneza Aleksandra Kara|or|evi}a. ATANASIJE (1803-1882). NIKOLAJ I. profeso Velike {kole u Beogradu. poznat po gu{ewu ustanka dekabrista u Rusiji i revolucije u Ma|arskoj i Austriji.KATI]. GEN^I]. NIKOLI]. MIHAJLO (1856-1930). Saradnik Ilije Gara{anina. do 1918. osniva~ dru{tva Srpske slovesnosti (1841). putopisac. naroda i dr`ave (1887) MILO[EVI]. 162 . Zadar. Zagreb. KARI]. @iveo u Turskoj. U~estvovao u zaveri protiv kraqa Aleksandra. RA[A (1851-1937). godine. drame. pisao pesme. istaknuti radikal. general srpske vojske. Pisac dela Srbija. Bio je ministar unutra{wih poslova (1857). politi~ar i kwi`evnik. PEKO (1820-1903). bavio se istoriografijom. DRAGOQUB (1866-1920). knez Bugarske. jedan od vo|a liberalne stranke. istorijske spise. MATIJA (1818-1903). ruski car (1796-1855). VLADIMIR (1848-1893). Posle prevrata bio je ministar privrede. @IVKOVI]. U Srbiju do{ao 1844.

POPOV. zatim 1927. 1937. Kasnije pomilovan. STANOJEVI] ACA (1852-1947). vo|a liberalne stranke od 1903. RADI]. vojvoda iz Prvog srpskog ustanka. Ministar unutra{kih poslova 1892. Osniva Seqa~ko – demokratsku koaliciju.PILETI]. izme|u ostalih i Spoqa{wi odno{aji Srbije od 1848-1872. prelazi u opoziciju. Umro u Rusiji. JOVAN (1831-1899). Malajnice. RISTI]. STOJKOVI] MILENKO (umro 1831). pre{ao u opoziciju. Osniva~ liberalne stranke. [tubika. Pisac vi{e dela. a 1945. Vi{e puta ministar u kraqevini Jugoslaviji. Ubijen u atentatu koji je u skup{tini izvr{io Puni{a Ra~i} 1928. ~lan glavnog odbora radikalne stranke. Priznao Vidovdanski ustav i u{ao u vladu. 1883. godine osu|en na smrt. osnova~ Hrvatske seqa~ke stranke 1904. RAJOVI]. zalagao se za federaciju podunavskih zemaqa u okviru Austrougarske. postaje vo|a „starih radikala“. pristupio Narodnom frontu. NIL ALEKSANDROVI^ (1833-1891). Kasnije protivnik tzv. istori~ar i dr`avnik. ministar i dr`avnik u vreme prve i druge vladavine Milo{a Obrenovi}a. 163 . Hrvata i Slovenaca. predsednik skup{tine u vi{e navrata. Do 1917. g. crnogorski serdar. velikosrpske hegemonije. STANOJEVI] DRAGI[A (1844-1918). i Srbija i Turska 1861-1867. Bio je protivnik Kara|or|a. Posle 1918. JOLE JANKO (1814-1900). Osu|en na smrt posle atentata na kraqa Milana. ministar spoqnih poslova u vreme Berlinskog kongresa. TAJSI]. Pobornik jedinstva Srba. U~estvovao u bitkama kod Ivankovca. Zbog sukoba sa kraqem Nikolom pre{ao u Srbiju. godine. ruski istori~ar. politi~ar. i 1878. istakao se u borbama protiv Turaka 1853. STJEPAN (1871-1928). CVETKO (1795-1873). RIBARAC. RANKO (1843-1903). pisac i prevodilac. STOJAN (1855-1922). kod nas poznat po kwigama Rusija i Srbija 18061856. ~lan radikalne stranke i predvodnik wene seqa~ke struje.

ministar. Protivnik hrvatsko – ugarske nagodbe iz 1868. osnova~ klasne lutrije i srpskog parobrodskog dru{tva. [TROSMAJER. JOSIP JURAJ (1815-1905). jedan od prvaka radikalne stranke. doktor teologije.TODOROVI]. vo|a narodne stranke. TAU[ANOVI]. U~io od ^erni{evskog. Wegovo najpoznatije delo je Dnevnik jednog dobrovoqca sa temom iz rata 1876. Stra`a. Radio je na ustavu iz 1888. Predsednik narodne skup{tine. novinar i politi~ar. radikalski disident. PERA (1852-1907). predava~ kanonskog prava na be~kom univerzitetu. Ure|ivao listove Rad. U~esnik Timo~ke bune i Ivawdanskog atentata. godine. U politici se zalagao za ujediwewe Ju`nih Slovena u okviru Austrougarske. KOSTA (1854-1902). g. 164 . Samouprava. Biskup u \akovu.

Prema Sv. 2. Muzafer–beg. 1973. To su bili: Ivan. Timo~ke starine i jezik. 1968-1969. 3. Biblioteka ~asopisa Razvitak. osniva~ prve hrvatske dr`ave. Beograd. 7. Dr Du{anka Bojani}-Luka~: Zaje~ar i Crna Reka u vreme turske vladavine (XV-XVIII vek). ruqa od 500-600 du{a je pred sanxakbegovim o~ima ubila jednog svog kneza koji se u svemu isticao. Glasnik Etnografskog muzeja br. Bogdan sa bratom Bo`idarom zatim Lala. Zaje~ar. Dr Du{anka Bojani}-Luka~: Negotinska Krajina u vreme turske vladavine. u blizini Zaje~ara. str. koji je imao svoje imawe u Polomqu. 1978. Dr Du{anka Bojani}-Luka~: Zaje~ar i Crna Reka u vreme turske vladavine (XV-XVIII vek). 1969. Nakon toga pripadnici ove buntovne grupe su 165 . 42. 42. Beograd. poku{ao da umiri svoje podlo`ne vlahe obja{wavaju}i da ne treba da plate nove namete dok ne stigne odgovor iz Carigrada na wegovo pismo u kome je on tra`io razja{wewe za nove obaveze.“ 8.“ koja je iza{la povodom osamdesetogodi{wice `ivota o poreklu se ka`e da je on „iz familije koja se pre 300 godina doselila iz Makedonije u Srbiju i obrazovala naseqe Zvezdan. 31. Glasnik Etnografskog muzeja br.FUSNOTE 1. Glasnik Etnografskog muzeja br. Karlo Sforca: Nikola Pa{i} i ujediwewe Jugoslovena. 4. U „Spomenici Nikole P. 6. sin Rolendi~a (Dr Du{anka Bojani}-Luka~: Zaje~ar i Crna Reka u vreme turske vladavine (XV-XVIII vek). 1937. Izdawe Gece Kona. Branislav. Pa{i}a 1845-1926. 1978). Prvanovi}u u istoj kwizi. 31-32. Nemiri nisu prestali ni kada je sam sanxakbeg iz Vidina. sin Batua. 9. 42. 5. Beograd. pa verovatno i u re{enosti da se novi nameti moraju platiti. Svetislav Prvanovi}: Timo~ko – ku~evski knez Borna. Radul. 1978. Pobune i nagove{taji nemira po~eli su u maju i junu 1560. godine na taj na~in {to je dragoman (izaslanik) Mehmed–beg. ratne i diplomatske uspomene. Glasnik Etnografskog muzeja br. Marko. Beograd. Beograd. Naprotiv. Ovaj metod tuma~ewa porekla zna~ewa imena naseqenih mesta prihvata kao najuverqiviji i dr Du{anka Bojani} Luka~. stigao u podru~je Falkovca da umiri nezadovoqnike. na osnovu izvora iz XV i XVI veka.

1978. jun 1978. kw. 1933. Istorijski arhiv Zaje~ar: „. U wegovoj biografiji pored ostalog se saop{tava: 166 . 3. Srbija i oslobodila~ki pokreti na Balkanu 1856-1878. 4-5. Razvitak br. g. Razvitak.1979. i 1862. 1978. Arhiv Srbije. morale biti vo|ene u tajnosti znao je sasvim izvesno i Pa{i} jer je od detiwstva `iveo sa pri~ama i pograni~nim incidentima. tom III-2. 15. str. Re~ je o Petku To{i}u koji je sa svojim gospodarom. IA Zaje~ar. A. Naredba „da se buntovnici pohvataju i egzenplarno kazne“ stigla je u Vidin 22.{irom carske hasovine koju su ~inila 166 naseqa Crne Reke. Nil Popov: Srbija i Rusija. Evciklopedija Larus. godine. 13. godine. 19. Naumovi}u 1862. Kosti}: Kwa`evac i stari kwa`eva~ki okrug u pro{losti i sada{wosti. 16. 1. O pomo}i koju je Srbija upu}ivala okolnom hri{}anskom stanovni{tvu i potpirivawu ustani~kih delatnosti koje su. MID-C-1584. 1-2. 42. Nesre|ena gra|a kwa`eva~kog okruga. 12.“ Iz pisma ministra unutra{wuh dela Nikole Hristi}a kwa`eva~kom sreskom na~elniku J.. Dajemo Evropi dokaz da smo sposobni voditi dr`avni `ivot i ~uvati dobar red u zemqi i na granici. 18. 2. nesre|ena gra|a kwa`eva~kog na~elstva. Nesre|ena gra|a Kwa`eva~kog okruga. 17. @ivota \or|evi}: Prva regrutacija i obuka narodne vojske u Timo~koj Krajini 1861. ne samo da su oni ka`weni (ako nisu pobegli) ve} je 25 sela u Crnoj Reci potpuno uni{teno. IA Zaje~ar. 11. Beograd. 14. Beograd 1983. 20. Zaje~ar. a ovaj Carigrad. Dr Du{anka Bojani}-Luka~: Zaje~ar i Crna Reka u vreme turske vladavine (XV-XVIII vek). Razvitak br. 1992. Sude}i po popisu iz 1560. Podaci o Starini Novaku preuzeti iz ~lanka dr Nikole Gavrilovi}a: Rumunski izvori o Starini Novaku.. 10. Beograd. 45. 21. Razvitak. IA Zaje~ar.. jul-oktobar 1986. Razvitak. Mih. Beograd. Arhivska gra|a kwa`eva~kog na~elstva. br. br. 186-187. i Dr Du{anka Bojani}-Luka~: Iz pro{losti krajinskih Karapanxi}a. trgovcem sviwama Stevanom Nikoli}em iz Zagra|a putovao preko Pandirala za Tursku. rozume se. SANU. 1870. Glasnik Etnografskog muzeja br. godine. juna 1560. ometali sakupqawe carskog poreza pa je pisar Iskah o tome obavestio vidinskog kadiju.

koja je pu{tala na sve strane zrake slobode koji toplinom svojom kravqahu led koji se hvata{e oko srca potla~enih naroda balkanskog poluostrva“. Timo~anin od 4.I. Brojni su zahtevi Bugara da im se dostave kwige i uxbenici koji se ina~e koriste u {kolama u Srbiji. staroj Srbiji.“ U Pa{i}evoj biografiji navodi se da su u vreme Krimskog rata „srpski trgovci liferovali hranu i druge ratne namirnice zara}enim stranama. Plan se zove „Projekat za podizawe bune protiv Turaka u Bosni i Hercegovini. Idejni tvorac planova za ustanak Srba i drugih naroda u Turskoj bio je Ilija Gara{anin. Crna Gora. Kosovo. planovi dr`ave Srbije u vezi sa ovim podru~jem pomiwu vi{e od 40 puta. „Prolila se mnoga krv srpskih sinova u toj svetoj borbi.Knez Mihajlo je „`ivo podsticao buntovne smerove jo{ neoslobo|enih Bugara.. koja je donela slobodu i Bugarima. Tako se u kwizi Srbija i oslobodila~ki ratovi 1856-1878. Beograd... wihove svakojake dr`avotvorne `eqe i te`we. bila je u vreme vladavine kneza Mihajla intenzivna i raznovrsna. Nemaju}i svoje. 23. 1890. Makedonija. ni{kom i vidinskom pa{aluku“. Grgur Jak{i}: Iz novije srpske istorije/Abdikacija kraqa Milana i druge rasprave. g. Isto 24. Prosveta. ali je realizator bio Toma Kova~evi}. {to je znatno podiglo stupaw narodnog bogatstva. Tako su 167 . Vojna Krajina. Srbija i oslobodila~ki pokreti na Balkanu 1856-1878. 24a.. Pomo} koju je kne`evina Srbija upu}ivala porobqenim norodima na Balkanu. wima su u vreme bu|ewa nacionalne svesti bili dobri i na{i. g. februara 1862. donosi ovakve ocene: „Na{a Srbija je bila `i`a. katolik iz Bosne u slu`bi srpskog dvora i Gara{anina. kw. Bosna i Hercegovina. a akcija u kwa`eva~kom kraju je pod znakom pitawa. kwiga I. pozivi za pomo}. Nastao je 20. On ra~una na begunce iz tih krajeva. 1953. Izdawe SANU. Kova~evi} je zahtevao formirawe odbora najve}ih vojnih stru~waka i najboqih poznavalaca krajeva u kojima se misli vojevati.“ 22. Albanija tako|e su u izra`enoj pa`wi vode}ih dr`avnika Srbije – Gara{anina i Risti}a. Po wegovom planu Bosna i Hercegovina su bile glavna meta gerilskih akcija i pobune. 1983. pomo} Bugarima. Izme|u ostalih navodi da jedna od wih treba da bude „na granici okruga kwa`eva~kog“.“ O pomo}i Srbije bugarskim ustanicima. Agente trebe poslati u va`ne ta~ke strategijskog zna~aja. ukqu~uju}i i Crnu Goru.

glasila koje je izlazilo u Beogradu. knez Milo{ je odobrio {tampawe kwige Najnovija istorija srbska na bugarskom jeziku. u ~emu je presudnu ulogu imao Bugarin Georgi Stojkov Rakovski. Vlasti su u Jagodini ovim Bugarima podelili 100 dukata. dao bugarskim pobuwenicima. kao i kwige i uxbenike za sofijsku gimnaziju. Rajovi}u. Pirota. Na Bogosloviji u Beogradu {koluju se mladi Bugari. jedan od Bugara koji su se {kolovali u Srbiji. Istovremeno se. predsedniku vlade. Autor je bio Jovan Kasabov. urednik Dunavskog lebeda. O~igledni su poku{aji raspirivawa raznih ustani~kih te`wi i ispoqavawa nezadovoqstva zbog pasivnosti bugarskih ustanika.Bugari iz Eski-Zagore i Loma tra`ili i dobili kwige i uxbenike. vrbovawa obave{tajaca i agitatora. To je najve}i patriot i najve}i patriotizam koi se mo`e pokazati. druga~ijeg re{avawa turskog ~vora ve}im uplivom Rusije. Drugog februara 1860. mole}i ga da mu se nadoknade 27 dukata cesarskih koje de 1856. Iznad svega su napori da se potencijalni pobuwenici (a turska nasiqa koja su se mno`ila pogodovala su podizawu pobuna) naoru`aju. koje je iz Jagodine upu}eno C. stare Srbije. Bosni. kada su se ~elnici Srbije nadali da }e do}i do jednovremenog ustanka svih hri{}ana porobqenom Balkanu. vidi se da su izbeglice iz Bugarske nov~ano pomagane. savetujte ga da kupuje oru`je i neka ga proturi u Bugarsku ili preko nas. uz formirawe raznih poverenstava. ipak je uglavnom obele`eno mnogim akcijama pomo}i izbeglom stanovni{tvu iz Bugarske. Jedan mehanxija iz Kwa`evca uputio je zahtev samom knezu Milo{u.“ Tako pi{e Gara{anin jednom 168 . i to na taj na~in {to su vlasti dozvolile da sve{tenici iz tih krajeva isprose nov~anu pomo}. Kad oru`ja u Bugarskoj bude – bi}e svega drugog. Pomagana je izgradwa novih crkava na {irokom prostoru izvan Srbije. a znatna sredstva srpske vlade usmerena su na suzbijawe iseqavawa Bugara u Rusiju. na zahtev Bugara {aqe u~iteqice u Sofiju za rad u novoformiranoj `enskoj {koli. nudi vojna pomo} ili se novcem. Pla}eno je i {tampawe bugarskih narodnih lirskih pesama na srpskom jeziku. Bosne. Ovo nemirno vreme. „Gdigod na|ete Bugarina. a naro~ito zbog megalomanije u vezi sa budu}im granicama Bugarske dr`ave. Kosovu. U to vreme srpska vlada. Istovremeno ima mnogo zahteva za {tampawe raznih rukopisa na bugarskom jeziku kao i prevoda op{te istorije sa ruskog itd. Na osnovu pisma iz jula 1859. koi ka`e da je patriot. a nov~ano se poma`u izbegli sve{tenici iz Bugarske i Ni{a. Inicijatori mnogih takvih poduhvata su Bugari koji su se kao pitomci {kolovali u Srbiji. Ni{a. u Bugarskoj. municijom i oru`jem odgovara na tra`ewe takve vrste solidarnosti. g.

kao i rawavawe jednog turskog zaptije opisuje kulski vojvoda nisu u wego169 . g. a ajducite ednak sa obrnali kade zaptiite sas pu{kita frlali. a velike nade su polagane u Grke. Donosimo ga u celini: „Iz va{ata strana spored subota prez no{ta kade saata 2-3 prominali 10 du{ ajduci u na{u stranu. efendi Posle samo tri dana na~elnik zaje~arskog sreza M. Zaginal edin a i drugija fanali. Bugari su ~esto u tom smislu i u odnosu na stvarne mogu}nosti bili potcewivani.. 25. na vrh na kamika. Eto vi se sada javim: takiva raboti lo{i da smo u kaet da nema ni od va{a strana ni od na{a me`du na{ia kom{ialuk.“ U Kule 1. Kato i videli rekli im: –Stanete. Prvog aprila 1862. rawavawe drugog. naredbi i obave{tewa. Tamo i na{i zaptia imalo nekolko du{.. Bo`i} obavestio je na~elnika kwa`eva~kog okruga da su hajduci ~iji prelazak granice. kulski mudur (vojvoda) Ali Riza– efendi upu}uje pismo „slavnome na~elstvu okru`ija crnore~kog u Zaje~ar“ iz koga se vidi kako je tekao muwevit obra~un srpskih hajduka i turskih `andarma i to na turskoj teritoriji u blizini rakova~kog manastira. niti ne glasa javil. Tugava i na{ite zaptije pu{ki frlali ta ubili edin od ajducite na mesto. Zanimqivo je pomenuti da su tada{wi dr`avnici lo{e procenili koji }e narodi u budu}nosti postati jak politi~ki faktor na Balkanu i koji }e narodi i wihove dr`ave ostvariti najve}a pro{irewa na ra~un Turske. bre. – potera su odili. a drugi fanali tee sada ovde u Kule na ispituvaweto. Tugava begali ajducite jopet u va{u stranu. aprilia 862 qeta Mudur Aliriza. isko~ete ~to ajduci prominaa u va{u stranu! – Od va{ite karaulxije nikoj ne isko~il. Sve je to ~iweno u dubokoj tajnosti. pogibiju jednog. Na prvom mestu su Albanci u ~iji se sveop{ti ustanak pola`u velike nade. mada su oni bili i ostali u verskoj i politi~koj sferi Turske. ta ranili edin zaptija sas kur{um u desnu nogu.od vladinih poverenika – Karlu Paceku. ba{ nadi rakovi{kija manastir. kakvi ste via. Tugava zaptiite poteraoti{le na ^rnoglav na karaule te vikali: – Kom{i. tova da se na pravi treba da mi dobro `ivimo. a glavni nosioci su bili poverenici koji su sa nadle`nm za takve poslove komunicirali preko utvr|enih {ifrovanih poruka.

. avg. ovamo sino} pod stra`om dovedeni i uap{eni a danas na ispit. 1862 Va{ pod~iweni u 8 sati posle podne u Kwa`evcu J..voj nadle`nosti budu}i da nisu iz zaje~arskog. ja sam u~inio naredbu te je Stojan Pe{i} iz Vratarnice i svo wegovo dru{tvo koji su ajdukovawa radi u Tursku prelazili i posle dve bitke sa Turcima . pismo pisara sreza t-zaglavskog ovog ~asa dobiveno {aqem vam ga u originalu iz koga }e te viditi {ta se u Turskoj blizu na{e granice kod Karaule Tresak sa Turcima i ajducima koje je Stojan iz Zagra|e krimski fetfebel predvodio dogodilo. koji se kao i prethodni ~uva u zaje~arskom arhivu. ve} iz kwa`eva~kog okruga. Ministru vnutrenih djela javiti. koegdi na ovamo se vratili i ku}ama oti{li bili. Va{ prijateq i brat Sima M.. haramija i begunaca iz Bugarske imala direktan sudar u dva navrata sa turskom vojskom.. o ~emu ne propu{tam vam u znawe postaviti. Kad Stojan sa odbeglim drugarima ovamo doveden bude i {to obilatije o ovome doznao budem javi }u vam ako se slu~ajno ne mislite skoro ovamo vra}ati zato izvolite mi javti gde }ete i kad daqe biti.. I ovaj dokument. i o}e li nu`no biti da se o ovome gospod. . a jedan pak rawen koji se sad le~i u Kuli. donosimo u celini: Po~itaemi gospodine. Bo`i} 26. Sve izve{taje o slu~aju pograni~nih sukoba sa po~etka avgusta 1862. donosimo u celini: 4. Vas sa gospo|om pozdravqa k}i.. kada je kombinovana ~eta ~lanova norodne vojske. Zisi} Po~itaemi gospodine Po nalogu va{em od 2. {to su onamo u Tursku prelazili iz Zagra|e.. u Zaje~aru Iz prilo`enog pisma vojvode iz Kule vidit }ete kako je jedan od na{ih qudi u onoj strani poginuo. aprila 862. avg. 1. iz koga }ete videti da fala Bogu nije onako kao {to sam vam pre o ovome javio. da je naredba u~iwena na granici da karaulxije u svakom slu~aju na oprezu budu.. Ovi su qudi. kao 170 . g.

To{a Tolin. Spasa Stojanovi}.a. To{a Jovanovi}. Paun Miti}. iz Zagra|a 1. a iz Izvora 2. Po razmotreniju izvolite mi {to pre javiti {ta }u s wima raditi. godine Stojan Pe{i}. avgusta 1862. koi su pre nekog vremena ovamo u Srbiju pre{li i nastanili se pokazali su Na~alni~estvu sqeduju}e: Namera je na{a upravo bila. @ivko Ne{kovi}. Nikola Miqi}. u prvoj klasi narodne vojske zapisani. Daqe: Andreja Jotov. oti{li smo u selo Makre{ naije vidinske i kom su ima skoro 250 ku}a srbskij. Spasa Markovi}. Lila Zdravkovi} iz Izvora.). i do{av{i na grobqe makre{ koje je na zgodnom tako uzvi{enom 171 . druga preko granice na mestu „Crnoglog“ i izabrasmo od na{e strane buquba{om \ergom Ru`ani}em iz Turske koji je pre sedam godina ovamo pobegao. osim koi nalaze se 4 iz Vratarnice. kako su ovamo pro{li i zbog ~ega su se natrag vratili i trojica poginuli itd. svega wi pet. Zisi} Ra|eno pri Na~elstvu okru`ija Kwa`eva~kog 4. jer se nemaju otkuda raniti. i da {to od Turaka pqa~ke zadobijemo i usvojiv{i svi ovu nameru pre|emo nas 38. Petko To{i}. Nikola Jovanov.. To{a Jovanovi}. Andreja Cenov. Sima Mileti}. Manojlo Markovi}. od koi su i to: iz Vratarnice dvoica. Jovan Jocov. odatle ceo dan i no} provedemo skitaju}i po planinama. da u Tursku ajdukovawa radi pre|emo i pored toga da zaostav{u stoku i neke stvari oni bugara koi su iz Turske ovamo dobegli i u selima: Vratarnici i Zagra|u nastanili se prevedemo. Stojan Jolov. Milutin Markovi}. Dimitar Petkovi}. Petar Mi{in. 862. Celo Danov. u Kwa`evcu va{ po~itateq J. klasi zapisani. 4. i 1 iz Izvora u II. Rajko Todorovi}. avg. \ergo Jovanovi}. Nin~a Manojlovi} i Pavle Petkovi} svi iz vela Vratarnice. Rawene previo sam u {pitaq le~ewa radi. Pavul Petrovi}. Mladen Lozanovi} iz Zagra|e. mi smo posao ovaj preduzeli u pro{lu subotu – u ponedeqak preko granice na ozna~enom mestu osvanuli. To{a Joci} (mo`da Doci} – prim. a u apsanama na{im ne mogu ostati. Jovan Miqi}.. Prvan Jotov. 11 iz Zagra|e. Jovan Todor~evi}. Stojko Jovanovi}. \ergo Cvetkovi}.i to koliko je ovi svega bilo i. \ergo Man~i}. begunci iz Turske. nego sam prinu|en bio jednu sudsku apsanu zauzeti.

i putuju}i skoro celu no} tako {to smo na 1/2 sata blizu granice do{li. nai|emo na 4 ~oveka Bugarina od koi jednoga po{aqemo u Selo da javi knezu i popu da kod dogovora radi do|u. jer po~em smo dva dana bez leba to smo sasvm gladni bili. 172 . 15 oka rakije. mi smo jednako na wi pucali i krepko dr`e}i se jednog po jednog obarali. 30 oka vina. no mi ovoga ipak po{aqemo i preko kneza preporu~imo da nam Turci po{aqu 80 oka leba. da izgleda na. kora~aji do nas Meteriz. napraviv{i od koje kavove drvenarije kao buradi. preduzmemo put sve bli`e k granicu da preko ove pre|emo natrag. a potom do|u jo{t dva serdara sa po 40 otprilike qudi. n zaista nepro|e vrlo kratko vreme kad na jedan red obkole nas 30-40 naoru`anih Turaka pe{aka i opale jedan plotun na nas. jer su Turci kod wega a pop da je bolestan. susti`e nas jedan serdar sa nekoliko arnauta i nizama svoji. opali pu{kom i nizima na mesto ubije. a kad be{e u ak{am udese Turci priliku te iza{qu na nas jednog ~obanina sa govedima a za ovima i oni krenu da udare na nas. no mi spaziv{i to. tu po{to nekoliko ovi kowanika ubijemo udarimlo na juri{ i biju}i se izgubimo jednog druga imeno Vl~u N begunca Bugarskog. to je bilo u vtornik ujutru.. i 5 jagwadi. no kmet po{aqe drugog svog ~oveka kod nas i javi da }e se zaktevana raana poslati nam. Po{to dosta vremena na ovom mestu biju}i se provedemo.. vrata i pro~i sprava koje su iz Sela bili doneli urastojanije od 40-50. i tako Turci vi{e nisu smeli u poteru za nama i}i. a osim ove i baruta nam skoro nestade. okru`eno dvema obalama i vodom sa dve strane. to ne znamo. i za ovaj zakloniv{i se pucali su na nas i mi vide}i sebe okru`ene Turcima sa dve strane opalimo na wi `estoko iz pu{aka i boj se zapo~ne uvtornik pred ru~ak a trajao do dva sata no}i. jer smo im svuda dobro odgovorili i tad smo mirno preko granice kod karaule „Tresak“ pre{li i ku}ama na{im oti{li odakle vlast je policajna sledstvom svoi pandura nas pozvala i mi smo danas na poziv predstali. tu smo izgubili jo{t jednog druga imeno Jotu Spasi}a iz Zagra|e no u isto vreme zaleti se jedan nazim i ubija na{eg buquba{u \erga a Jovan Todor~evi} kad to ugleda. jer smo ve} svrtili tri dana a raane nismo imali. kao {anac. viknemo na ~obanina natrag goveda jer }emo i ova sve Turke pobiti ~obanin vrati goveda a Turci ipak zasednu za meteriz dobiv{i pomo} 3-400 koje kowanika koje pe{aka opaleh na nas iz pu{aka.. ukopano.mestu. tu opale iz pu{aka na nas i mi odgovorimo im vrlo dobro jer ubijemo ovi vi{e od deset a koliko smo ranili ij. no da se ~uvamo od Turaka jer ovi idu na nas.. ovaj otide i vrati se saop{ti nam odgovor da knez ne mo`e do}i.

mrtvi palo a toliko i raweni imalo.Osim toga. da pored ona tri poginuv{a druga imamo 4. a da nije bilo izme|u nas u redu prvog Stojana Pe{i}a i Jovana Miqi}a mogli su nas Turci sve `ive pohvatati kad ubi{e buquba{u \erga. +Andreja Jotov( Dotov?) +Jovan Jocov (Docov?) +Stojan Jolov +\ergo Cvetkovi} +Petar Mi{i} +Prvan Dotov (Jotov?) 173 . +Nin~a Manojlovi} Pavle Petkovi} s r. +Stojan Pe{i} +Jovan Miqa} Stojko Jovanovi} s r. rawena koi potrebuju le~ewe. da ij je vi{e od 50. +Nikola Miqi} +Prvul Petrovi} +Rajko Todorovi} +Sima Mileti} +@ivko Ne{kovi} +Dimitrije Petkovi} +Jova Todorovi} +\ergo Jovanovi} +To{a Jovanovi} +To{a Joci} +]ergo Man~i} Spasa Stojanovi} s r. i to imamo javiti. no ova dvojica svo ostalo dru`stvo napadali su `estoko dotle dok smo jedva Turke suzbili te su od daqeg boja prestali. +Manojlo Markov +To{a Tolin +Petko To{in +Mladen Lozanovi} +Milutin Markovi} +Spasa Markovi} +Paun Miti} +Lila Zdravkovi}. Od turaka smemo pouzdano krzati.

U woj sam `ivela od svoje 12. Razvitak. 174 . U zaje~arskim lokalnim novinama Timok od 26. Rodnu ku}u Nikode Pa{i}a izdavao je pod kiriju wegov sin Rade Pa{i}. 1973. tri brata i sestrom. umnom i mudrom ~oveku Nikoli Pa{i}u. sa roditeqima.“ (Svetozar Markovi}: Srbija na istoku) 28. dakle.r. da poka`emo: {ta vaqa da radimo i ~emu da te`imo u velikoj borbi za oslobo|ewe. 27. g. zabele`im se}awa na godine provedene u Pa{i}evoj rodnoj ku}i. s. mi ho}emo. br. Zisi}. dr`avniku.) 29. Ose}am potrebu da.1.“ (Svetozar Markovi}: Srpske obmane. godine. BIGZ. 30. U toj ku}i sam se udala i rodila dvoje dece. Beograd. skoro dve decenije.+Nikola Jovanov +To{a Jovanovi} +Andreja Cenov +Cela (Celo?) Danov Za dostavlenije Pomo}nik Na~alstva okru`ija Kwa`eva~kog J. „Jedan od najprete`nijih prevrata u umnom razvitku srpskog naroda {to ga je donela prva srpska revolucija besumwe je ona revolucionarna misao pokorene raje: misao da stvori srpsku narodnu dr`avu koja bi obuhvatila ceo srpski narod. koja se mo`e svakog trenutka otpo~eti na Balkanskom poluostrvu i u kojoj je Srbiji namewena prva uloga. januar-februar 1978. tu sam provela mladost i do`ivela sve radosti mladala~kog `ivota. Srbija na istoku. Mi smo bili posledwi stanari rodne ku}e Nikole Pa{i}a. {tampano je zanimqivo se}awe glumice Vere Brki}–Vujanovi} koje donosimo u celini: POSLEDWI STANARI PA[I]EVE RODNE KU]E U posledwe vreme dosta se pi{e o velikom politi~aru. Na osnovu ~lanka dr Tihomira Stanojevi}a: Ideologija ili demagogija seqa~ko-gra|anskog radikalizma. a moji roditeqi sa celom porodicom su se uselili godinu dana pre Drugog svetskog rata i ostali u woj sve do wenog ru{ewa {ezdesetih godina. „Tuma~e}i postanak dana{we srpske dr`ave i zna~aj prve srpske revolucije. januara 1996. Prakti~no. kao Zaje~arka i zaje~arska glumica.

Iza ku}e je bio kanal zvani Jaru{ka. predwe su imale po dva prozora. ti si ovde ni{kio i pi{kio! Celo dru{tvo i moja porodica slatko su se nasmejadi ovim re~ima. koji je zagrevao obe sobe. U ku}u se ulazilo visokim stepeni{tem (deset stepenica) na jedan trem. zatim u predsobqe. te{kim vratima i prozorima u vidu pravougaonika sa re{etkama. Pa{i}eva rodna ku}a je bila na sprat. a druga polovina za zimnicu. on je oka~io taj reqef pored ikone sveca i rekao: – E. da te bace u podrum! To je bio reqef izra|en na gipsanoj plo~i i s jednom alkom pozadi. Jednom prilikom kada je dolazio wegov sin Rade sa delegacijom iz Beograda u Zaje~ar. sad moj Sveti Nikola ima dru{tvo. Po{to je moj tata slavio krsnu slavu Svetog Nikolu. za koje su vezivali vunenu tkanu quqa{ku za bebe. Glavni deo se sastojao od centralnog dela. a zadwe sobe po jedan prozor. Ispod cele zgrade bio je veliki podrum (u kome se nekad i stanovalo). moj ~ika Nikola. kazao je: – Tu se moj tata quqao i uspavqivao kao beba. sa velikim. Samo ovaj nije svetac ve} politi~ar. pa u kuhiwu. Plo~u je oprao i ~etkicom o~istio od gare`i. odnosno ulicu. prava srpska gospodska ku}a. a moja bra}a su hvatala ribe i kupala se. U sobi gde se rodio Nikola Pa{i} bio je veliki kamin. Po na{em useqewu. Na to je moj tata rekao: – ^ika Nikola. a na zidu su bile dve alke. {ta si do~ekao. raspremaju}i podrum.Ku}a se nalazila u centru Zaje~ara. koji je slu`io kao kuhiwa i gde su bila lo`i{ta za zagrevawe soba. Jedne no}i je ne{to tresnulo na pod. Pola podruma slu`ilo je za ogrev. Kuhiwa je bila poplo~ana ciglama kao i predsobqe. gde je proticao deo Timoka. preko puta gimnazije. ofarbanim crvenom masnom bojom. zatim dve sobe sa desne i dve sa leve strane. koje gledaju u dvori{te. Iste re{etke od kovanog gvo`|a bile su i na sobama. moj tata. Kanal je bio ~ist. jo{ jednog Nikolu. voda bistra. prona{ao je veliku gipsanu plo~u visine oko metra. Odjednom se po~ela da pojavquje brada i brkovi i najzad ceo lik Nikole Pa{i}a. 175 . U sobama je bio drveni pod. Na to je jedan gospodin iz tog dru{tva rekao. uhvativ{i se za alku: – E. Bio je to reqef Nikole Pa{i}a koji se tom prilikom razbio. {irine oko 60 cm i debqine oko pet cm. a mi smo znati`ewno ~ekali da vidimo {ta je to. sa velikim dvori{tem.

Ni{ta lep{e ne bi bilo danas da je spomenik Nikoli Pa{i}u. „kao da si ga polio hladnom vodom“. mada progla{en za velikosrbina. da se. nedavno podignut. Po{to se u Beogradu nagledao bista zadu`binara na fasadama. koji bi krasio tad deo grada. a i ~iwenice da je to ku}a Nikole Pa{i}a. eto i u Zaje~aru pamti da je on bio predsednih srpske i jugoslovenske vlade i svakako znamenit politi~ar. tada po~etnik. Zato je odmah krenuo do nadle`nih za takva pitawa. gotovo ne podi`u}i glavu sa svog posla. po kazivawu samog Borka Savi}a. 1944. nije sasvim zaboravqen. pribl`im rodnu ku}u Nikode Pa{i}a i bi}e mi drago ako sam u tome uspela. nekako uko~i. koje zatekne nagnute nad nekim hartijama i odmah im saop{ti svoju ideju. A onda se jedan od wih. Verovatno zbog polo`aja u gradu. I danas `alim za rodnom ku}om Nikole Pa{i}a. u to vreme ne ba{ cewenog. arhitekta Borko Savi} poslu{ao je nekog dobro obave{tenog Zaje~arca. Krov je kasnije popravqen. mladi urbanista. izgleda da im je zapala za oko ba{ ta ku}a sa dvori{tem. Naime. Nadam se da sam u kratkim crtama uspela da ~itaocima. naravno. postavqen ispred wegove rodne ku}e. Na{i ~itaoci nam ne}e zameriti ako u ovoj povesti o mladom Pa{i}u pomenemo da posle zavr{etka Drugog svetskog rata. pedesetih i {ezdesetih godina on. pomislio je da bi bilo sasvim prirodno da se i Zaje~arci na sli~an na~in odu`e svom najslavnijem sugra|aninu. ^uli su. tada nismo bili u ku}i. nedaleko od centra grada. jedna raketa je pro{la kroz levo krilo ku}nog krova i o{tetila ga. Primorali su moje da se isele. zatim zgrabi pikslu koja je 176 .Pri kraju Drugog svetskog rata. Ne zbog toga {to sam u woj odrasla i provela veliki deo `ivota. kada su ruske ka}u{e tukle sa granice gone}i Nemce. ve} zato {to je u centru Zaje~ara uni{ten jedan istorijski spomenik. Moji rodireqi to nisu hteli i na silu su ih izbacili i smestili u dvori{nu gara`u. kako on tra`i da se na novoj zgradi SUP-a postavi plo~a sa imenom Nikole Pa{i}a. naro~ito onim mla|im. i odlu~ili su da je sru{e. da bi bilo dobro da se na mestu poru{ene ku}e Nikole Pa{i}a postavi spomen plo~a. Kada su moji Zaje~arci re{ili da zidaju zgradu SUP-a. nalazili smo se u be`aniji. I na kraju – najva`nije. g. Vera Brki}-Vujanovi} 31. Mi. ulica sa imenima znamenitih istorijskih li~nosti (u Parizu je video jo{ bogatije fasade i jo{ boqi odnos prema sopstvenoj kulturi i istoriji).

gotovo paranoi~no i bez potrebnih dokaza optu`io Radojevog sina Jevrema i brata pokojnog Svetozora za pqa~ku u toku rata 1876. decembra iste godine kona~no postaje poslanik u skup{tini Kne`evine Srbije. 33. Kako je zabele`io Vasa Kazimirovi} i{ao je od jednog bira~a do drugog govore}i o potrebi da dr`ava odvoji novac za obnovu „u ratu opqa~anog i popaqenog Zaje~ara“. Da bi se znalo dokle dose`e kne`eva mo}na ruka. Kandidovao se za narodnog poslanika u Zaje~aru.svom silinom udarila u vrata. Pa{i} je i sam bio ugro`en. cirkuskih igra~ica. maja 1878. Za ovim udarom doleteo je jo{ jedan: „[ta re~e. raznih vrsta „prijateqica“ me|u kojima je bilo kurtizana. Prema kwizi Qubavni `ivot kraqa Milana Mirka Sre}kovi}a iz 1937.. I pored toga {to je na izborima 29. Prva je bila „u~iteqica qubavi“ iz wegovih pubertetskih dana. Posle we kraq se o`enio rusko–rumunskom plemkiwom Natalijom Petrovnom Ke{ko. g. naime. Pa{i} se nije upla{io i pokolebao. godine. |ubre pa{i}evsko!“ 32. pobedio. Broj wegovih tajnih qubavnica o kojime se ni{ta nije ~ulo je daleko ve}i. za koju se mo`e re}i da 177 . Druga udovica Leposava Novakovi} koja nije imale pretenzije da postane kraqica. kraq Milan je imao vi{e od {esnaest „simpatija“. Knez Milan je. wemu je pri{ivena tobo`wa zavera u Takovskoj buni za koju Jevrem nije ni znao i za prevratni~ke namere jer je navodno imao nameru da pomogne knezu Petru Kara|or|evi}u da sa turskim ba{ibozlukom u|e u Srbiju i osvoji vlast! Budu}i da se znalo za prijateqstvo Pa{i}a i pokojnog Svetozara i da je sada stradao wegov brat. Na ponovqenim izborima od 20. kod Zaje~ara) bili ubedqiviji. oktobra 1878. (zbog kojih je ~inio razne ludosti) qubavnica. Jevrem je streqan 19. g. `ena visokih li~nosti i anonimnih oficira i devojaka iz wegove vlastite {ire porodice. Sami po~eci Pa{i}eve politi~ke karijere imaju svoje izvore i u nekoj vrsti intimnog zaveta zbog nasiqa preme wemu bliskoj porodici Radoja Markovi}a. a da bi razlozi za takav udarac nekada lojalnoj porodici Markovi} i Zdravkovi} (Radojeva `ena je poticala iz kne`evske porodice iz Rgotine. na isti na~in kako je optu`en i Adam Bogosavqevi}. Umesto da se skrasi na nekom skromnijem mestu i da obovqa posao za koji je stru~an. Pa{i} je dobio negativan odgovor iz Ministarstva prosvete na molbu da bude primqen za profesora geodezije na Velikoj {koli u Beogradu. godine. zbog pogre{no upisanog datuma od strane bira~kog odbora skup{tina nije prihvatila wegov izbor. jer je Borko uspeo na vreme da istr~i i zatvori ih za sobom.

posle pisma N.je bila ~estita `ena i supruga. Naime. U to vreme dogodila se eksplozija neke naprave na Terazijama koju je kraq neosnovano povezao sa ugro`avaqem vlastitog `ivota kao i takozvani „smederevski name{taj“ – kada se sru{io klozet u koji je kraq u{ao. vi{e ma|arskih grofica i baronica itd. Marijom. Bana. odneo je teglu sa slatkom u Be~ na hemijsku analizu. O tome @arko Milo{evi} u ~lanku Iz Pa{i}evog izbegli{tva 1883-1885. Jo{ jedna kraqeva avantura donela je na svet nepriznatog i nepoznatog potomka jer je devojka bila na vreme udata za mladog oficira koji je brzo napredovao u karijeri. Taj postupak razotkrio je kraqev ujak. svetski poznatu Fani Sewore. `enom sekretara gr~kog poslanstva. poznatom po nadimku „Mi{i}“ – Mi{on ili „Merima“. Re~ je neimenovanoj gopo|i koja je odbila kraqa u wegovim najte`im danima kada je osrama}en u srpsko – bugarskom ratu 1885. pukovnik Katarxi i. jer prema dokumentima kwa`eva~kog okruga on je u tom selu sagradio ku}u. ali se Katarxi sa porodicom izgubio iz prestonice. a iz veze sa Artemizom Hristi}. Da je Stojan Pe{i} posle propasti bune ostao u Bugarskoj. a wegovo prisustvo i `ivot u Vratarnici pre bune su nesumwivi. usledili su mnogi poku{aji oru`anih akcija. Beladona. ali hladnog temperamenta „ru`a bez mirisa“ – kako su je savremenici nazvali. „terazijska bomba“ i „smederevski name{taj“ stvorili su kod kraqa pravu paranoi~nu opsesiju da je stalno na meti atentatora. balerinu i pustolovku Martu. rodio se vanbra~ni sin \or|e. g. pokazuju i istra`ivawa @arka Milo{evi}a. 178 . Usledile su wihove bra~ne razmirice i nova veza kraqa Milana sa jednom neimenovanom `enom. g.. Pa{i}a od 13. Ne zna se da li je kraqev qubavni plamen zahvatio i Merimu. Od ostalih da pomenemo suprugu rumunskog poslanika poznatu pod nadimkom „madam Putifar“. u kome je srpski narod pozvan u otvorenu pobunu protiv kraqeve tiranije. Povod za pri~e i ogovarawa dalo je i kraqevo drugovawe sa ro|akom. {to i nije bilo bez osnova. igra~icu varijetea. ali kako je wena popularnost sve vi{e rasla. da bi uverio kraqa. }erkom pukovnika Katarxija. juna 1884. nazvanom „`ena–demon“ koja je kraqu u slatku od ru`a i vanile davala qubavni napitak „beladonu“ (bunika) prema nezgodnim „obi~ajima“ toga vremena. g. on ju je po~eo udaqavati od sebe i sina Aleksandra i optu`io je za zaveru. Malo du`u vezu kraq je ostvario sa g-|om Nazos. U to vreme kraq je iz inostrantva nudio svu vlast kraqici Nataliji. nazvana po aktuelnom komadu M. U slede}em vrlo burnom zaqubqivawu pokazalo se da i na dvoru ima `ena koje dr`e do patrijarhalnog morala i morala uop{te. 34. supruge dvorskog sekretara Milana Hristi}a.

ni levo. Jovanovi} je bio pismen. g.) Na spisku Pe{i}eve dru`ine iz Makre{ke borbe 1862. iza hvaqenog Jovana Miqi}a. g. br. Zaje~arci su u Timo~aninu od 31. Qudima koji su ~esto prelazili u krajinski okrug pripadao je i Anta Raji~i} iz Sala{a. naqu}en je jako.“ Od pojedinaca @. Vladar zemqe. naro~ito vojvode Stojana Pe{ova Rakovskog s kojim se sprijateqio i okumio. Kaziva~i iz Zagra|a (Pavle Kosti}. Beograd. Ilegalni prelasci preko granice uznemiravali su pristalice vlasti i nagonili ih na strahovawe i odbranu od radikalske osvete. 1995. 37. „Ovaj Novohanac u`ivao je gostoprimstvo `iteqa sela Rakovice. Milo{evi} pomiwe Marka Prvulovi}a iz Novog Hana. g.3. gde je bilo sme{teno skladi{te municije“ 35. Stojan ili Stojko Jovanovi} nalazi se na tre}em mestu. Aran|elovi}a i da je jatakovao hajduku Stojanu Jovanovi}u iz Vratarnice (Jak{a Dini}: „Dobrosav Petrovi} o svom u~e{}u u Timo~koj buni 1885.(Razvitak. nastawen u pograni~nom selu Bra}evcu. haramija i pripadnika Narodne vojske posredno govori i ~iwenica da je zaje~arski ko~ija{ Ba|a Marinkovi} osu|en na smrt pod optu`bom da je ubio kwa`eva~kog pisara T. S. Tur~in) smatraju da su Ara|elovi}a ubili zagra|ski hajduci koji su zajedno sa Stojanom Pe{i}em pobegli u Bugarsku. kraq Milan }e se povu}i u gra|anski `ivot. preporu~iv{i svom jedincu da se ~uva samozvanih prijateqa. Vasa Kazimirovi}: Nikola Pa{i} i wegovo doba.“ Razvitak. zv. Nova Evropa. imali prilike da pro~itaju slede}u ocenu obelodawenog ustava i abdikacije kraqa Milana: „Stvoriv{i novim ustavom nove i zdravije uslove za politi~ki razvitak Srbije pod kojima }e kraq ubudu}e biti samo kraq.) pi{e: „Bezuslovne stavove iz otvorenog pisma umnogome su potvr|ivali povremeni upadi naoru`anih emigrantskih grupa u grani~ne okruge Isto~ne Srbije. 179 . 36. maja 1890. g.“ Tre}eg maja 1890. Ne gledaju} ni desno. maj–jun 1972. u Timo~aninu je {tampana pesmica kojom se aludira na abdikaciju kraqa Milana: „ Qut iz dvora iza{o je svoga. O ume{anosti Stojana Pe{i}a i wemu pot~iwenih hajduka. broj 194-195. pravi izraz `eqa i nada narodnih. 1990. 18451926. Sreski i okru`ni na~elnici obave{tavali su pretpostavqene o kretawu emigranata i wihovom prebacivawu u ranije pobuwene krajeve. pravedni sudija sva~ijih dela. Kako se vidi iz saslu{awa u Kwa`evcu.

On u ba{tu od{eta polako. Na licu mu i jarost i mr`wa, Zami{qen je, ne govori, }uti...“ Pesma je potpisana sa „Pauk“ 37a. Dok je Pa{i} bio u Rusiji, wegovi sledbenici i protivnici u varo{ici Boqevac se vladaju prema uverewu da su uzalud `iveli oni koji se brzo zaborave pa stoga nije ni trebalo da se rode. Na dan 1. januara 1890. g. kr~ma u Boqevcu bila je prepuna. U op{toj galami svi su se trudili da zadive novinare koji su se, kao i grupa seqaka, zadr`ali da se ogreju. U neko vreme u{ao je podgori~ki paroh Boca. Uz svu skromnost koja ga je krasila, videlo se da je on vrlo zadovoqan {to upravo dolazi iz prestonice. Op{ta situacija u zemqi je dobra, ka`e otac Boca, ali narod nam ne vaqa. A {to ne vaqa? Po{to sve poti~e od politike narod, naravno, ne vaqa zbog radikala jer su ga oni pokvarili. Liberali, koje narod ne}e, su u stvari, pravi melem za narod. Oni se zala`u da porez pla}a ko ho}e, a ko nema para, ne mora. Sam otac Boca nije platio za {est polugo|a! A u skup{tini – svi su to videli – milina je ~uti liberale dok govore, jer iznad wih lebdi Sveti Duh. Tri dana i tri no}i mo`e ih ~ovek slu{ati sa u`ivawem. [teta je, po wemu, {to vlada ne da ono {to kraqevsko namesni{tvo tra`i od we. „E, kad vlada ne da – onda vlada pada!“ „Ako vlada pada, ne}e pasti narod i radikali“, uzvratio je jedan „~ove~uqak“ poznatom strana~kom devizom, a zatim dodao: „Zli jezici, o~e proto, pronose glasove da jedan, ba{ liberalac, ho}e da zavede slobodu s buxama i mackama, a mi kao prosti qudi bi rekli da se va{a sloboda isproba na vama liberalima, pa ako va{a ko`a mo`e da otrpi 25 batina, onda neka se ona zavede u narodu.“ Na to je otac Boca natakao ~itu na glavu, promrmqao ne{to u bradu i oti{ao bez pozdrava. 38. Timo~anin, list za narodne potrebe, vlasnik: Radikalna stranka u Timo~koj Krajini. [tampan je u Zaje~aru. Prvi broj iza{ao je 6. jula 1889. g, a posledwi 19. decembra 1891. g. 39. U kwizi Srbija, zemqa i stanovni{tvo, Beograd 1909, svoje putovawe u Timo~ku Krajinu pod stare dane Kanic je ovako opisao: „Dvadeset i prvog oktobra ujutro posetili su me zaje~arski profesori i pro~itali mi ~lanak objavqen u Timo~aninu u kome se sa dobrodo{licom pozdravqa moj boravak u Crnoj Reci i Krajini. Na rastanku sam wima i na~edniku od sveg srca zahvalio za pa`wu kojom sam za celo vreme mog boravka bio okru`en 180

i zatim se sa inspektorom `eleznica Janom Jiri~ekom odvezao do rudnika ugqa na Vr{koj ^uki, odakle je trebalo po podne na qubazni poziv na~elnika general{taba Mi{kovi}a da produ`im za Radujevac s trenom koji je pripremqen za wega.“ 40. Dragoqub Pavlovi} je u svom feqtonu Mila dao sliku malog zaba~enag grada sa prili~nom zlom voqom pravog mondijaliste koji }e svoje {kolovawe nastaviti u Be~u, a politi~ku karijeru u Beogradu. Evo tog opisa: „Varo{ N. znamenita je sa svoje istorijske pro{losti, ali bi se ogre{ili o svetiwu istorije kada bi je se dotakli u svome pri~awu. Sada bi se malo imalo {ta o woj re}i. Kad ne bi bilo nekoliko dvokatnica sa balkonima, nove crkve sa kubetima i {kole polugimnazije {to je sagra|ena kao i crkva, po pravilima nove arhitekture, i kaldrme po kojoj ~ovek mo`e no}u vrat skrhati, mi bi je nazvali selom. To vam je uop{te jedna od onih srpskih palanki, u kojoj `ive razne vrste }ifte i }iftice, gospoda i krupna i sitna, boga{tina i sirotiwa, popov{tina i kalu|eri, povrh kojih sedi smireni vladika sa wegova ~etiri kowa i patriotskim trbuhom. Kad idete kroz varo{, vide}ete jedan kalambur od ku}a, koje su pobegle unutra i napoqe jedna od druge, du}ane sa }epencima i krovovima, {to izgledaju kao tirolski {e{iri uzane ulice sa pr~varnicama, gde svakad sede po nekoliko bekrija da ju~era{wu zaradu stra}e, elem kao {to rekosmo, da nema one lepe crkve i {kole, da ne sretnete po koga sa cilinderom i rukavicama, u crnom ruhu, rekli biste da ste u Astrahanu. Ako nije petak, onda je u N. mrtvalo do zla Boga, vru}ina jer je leto pa ceo svet spava sem {egrta koji sede po }epencima pa klimaju nogama i mlate kowskim repovima te rasteruju muve sa cica i platna. A kad je pazarni dan – petak – onda celu pijacu zakr~e seqa~ka kola sa svojim proizvodima: stoji rika od marve i vika trgov~i}a koji se neprestano ispred svojih du}ana deru te dovikuju seqanke – ajde, sna{o, da pazarimo pamuka, najvori, ~ivita itd., tako da ~ovek ne mo`e da pro|e od svetine koja se tamo gura.“ 41. Kolo jaha~a „Knez Mihajlo“ iz Zaje~ara osnovano je 1890. godine. Dvadeset prvog maja slede}e godine organizovane su kowske trke sa preprekama. Po broju prijavqenih kowa mo`e se videti sa kakvim se potencijalom raspola`e u to vreme. U trci jednogodaca u~estvovalo je 36 grla, zetim 47 dvogodaca, 21 trogodac i 9 ~etvorogodaca. Pobednik je bio kowi~ki oficir Miloje Zdravkovi}, ali zbog pada su kowa sam je odlu~io da se nagrada dodeli drugoplasiranom Milo{evi}u, marvenom lekaru. 42. Rezultati izbora u septembru 1890. g. prema Timo~aninu izgledaju ovako: 181

Mesto Vra`ogrnac Vratarnica Veliki Izvor Brestovac Prlita Zvezdan Gamzigrad Zagra|e Nikoli~evo Grli{te Metovnica Trnavac Grqan G. Bela Reka D. Bela Reka Lubnica Lenovac Rgotina Slatina Bor Bu~je O{treq Kriveq

radikali 115 151 85 72 62 137 54 144 85 281 66 25 148 164 59 71 101 34 15 68 165 147 88

liberali 30 20 99 7 11 9 6 1 13 1 49 95 38 2 15 16 6 10 58 0 5 5 7

43. Mitrinolit Mihajlo je imao istaknutu ulogu u pripremi pobune 1884. g. koja iz mnogih razloga nije uspela, a sve prepreme za weno intenzivirawe prekinute su na vest da }e Srbija napasti Bugarsku. @arko Milo{evi} navodi: „Blagodare}i wemu, od Sveslovenskog komiteta izdejstvovana je pomo} izbeglim radikalima dok su istovremeno prikupqena sredstva za novu narodnu bunu. Sa 3000 dobivenih pu{aka trebalo je naoru`avati ~ete za upad u Srbiju.“ (@arko Milo{evi}: Iz Pa{i}evog izbegli-{tva 1883-1885. g., Razvitak, br. 194-195, 1995.) 44. Pa{i} je kao pratilac kraqa Aleksandra (on tada ima 15 godina), zajedno sa Jovanom Risti}em posetio od 26. juna do 16. avgusta 1891. godine Rusiju i Austrougarsku. Tada je razgovarao sa ruskim carem Aleksandrom III i austrougarskim carem Frawom Josifom. 45. Vasa Kazimirovi}: Nikola Pa{i} i wegovo doba, 18451926, Nova Evropa, Beograd, 1990. 182

zlatni lanac. rubqe. Supalo govori o nekakvom srpskohrvatskom jedinstvu. patriarhalnom bradom.Kroatu: A {ta mu je opet to. lice bez izraza. o nekakvom jugoslovenstvu i misli u sebi taj legendarni Baja o tom Austro . ribqim o~ima. To mu je opet ta wegova Austrija izmislila. tu wegovu Jugoslaviju. `aket. cipele. Kakva Judo–slavija? Kakvi [okci? da oni ne bi ’teli da nas po{oka~e. sve na svome mjestu – uredno i nagla{eno ~isto. lice vo{tano i prazno. sa svojim krupnim stara~kim tijelom. potezi od pegle na hla~ama. nakit svjetlucavi na bijeloj odwegovanoj gospodskoj ruci. Evo kako je u Krle`inoj literarnoj imaginaciji izgledao Pa{i} (i {ta je zna~io wegov izgled) u momentima kada mu se obratio Supilo: „Stoji pred Supilom Baja be{}utno i ledeno. `ilet. Taj legendarni Baja slu{a gdje F. to nekakvo wegovo crno – `uto jugoslovenstvo. prstewe.46. kao onaj [vaba [troco iz \akova?“ 183 .

SADR@AJ PREDGOVOR NA PO^ETKU BE[E – SEOBA 5 CRNA REKA ILI TIMO^KA KRAJINA PA[I]EVI PRETHODNICI Duboki planinski koreni Sultanovi popisiva~i u Crnoj reci i stale{ke podele u XV veku Izneveravawe dr`avnih i zakonskih garancija u XV i XVI veku Katoli~ki zlo~in nad balkanskim pobednicima Kara Pan~ina gerila i novi ratovi Pogibija Klevenhilerovog bataqona Samo ratnici i gerilci – bra}a Veqko i Milenko Petrovi} Na isto~noj granici Sevastopoqske zvezde Nevoqe Ali–Rize. Rakova~ki kamen i Makre{ 15 11 13 18 21 28 30 31 38 9 46 DETIWSTVO I [KOLOVAWE NIKOLE PA[I]A 61 184 Svetozar Markovi} Adam Bogosavqevi} 52 52 55 .

Prva uzvra}awa opozicije 113 Prva skup{tinska interpelacija pokrenuta od timo~kih poslanika 115 Proma{aji Gen~i}eve lokalne politike 117 Lokalna samouprava u Zaje~aru 118 Fatalisti~ki re~nik W.PA[I]EV POLITI^KI INDIVIDUALITET 65 71 72 Pop Marinko Ivkovi}. odbrana Crnore~kog okruga Buxet Kraqevine Srbije. Zaje~arci protiv kraqice Natalije 136 185 . kriminalaca i lopova Se}awe na zulum begova Fren~evi}. odmetnika. („Furija i Crvi}“) Timo~ka buna Potere i zakon protiv hajduka. V. Primeri vojne birokratije 134 Obra~un sa sve{tenikom Milanom Panteli}em. te{ki dani \or|a Gen~i}a 120 122 124 Porodi~ne intervencije za odane i prve vesti o zaveri protiv kraqa Aleksandra 128 „Omladina“ u kafani „Kukavica“ 130 Lokalna razra~unavawa Kanic u Timo~koj Krajini 132 Rasprava o smrti Adama Bogosavqevi}a. Quba Didi} i Aleksa Stanojevi} 75 Zavera u emigraciji 82 Srbija kao Pa{i}eva zvezda vodiqa 86 Posledwa kraqeva ofanziva 93 Povratak i nove zamke i te{ko}e 96 Demokratija na papiru 100 Za obnovu dr`avne mo}i 102 Pa{i} u ulozi premijera 105 Raskid sa narodnom vojskom 105 „Ako vam smetam bacite me u more“ 108 Zaje~ar posle izborne pobede 110 „Birajte onog kog }e va{a savest da potvrdi“ 112 Kanic u Timo~koj Krajini.

EPILOG Rudarska okna u Min–kladencu Pa{i} i kraq Aleksandar u Austriji Cviji} u Zaje~aru Pa{i}ev \or|e Biografski podaci pojedinih istorijskih li~nosti Fusnote 149 142 146 139 165 159 186 .

Autor sa zahvaquje sponzorima koji su pomogli objavqivawe kwige: FAKULTET ZA MENAXMENT Zaje~ar @ITOPROMET Zaje~ar VID .OPTIKA FILIMONOVI] Zaje~ar VELEPROMET Zaje~ar .

Miodrag DIMITRIJEVI] NIKOLA PA[I] U HODU ISTORIJE Izdava~ kreativna radionica Kru{evac Za izdava~a Mr Nenad @ivkovi} Urednik Radmila @ivkovi} [tampa „Grafomed“ – Aleksandrovac Tira` 300 Marketing tel: 037/460-216 e-mail: kiria(ptt.yu .

.SR . .11) „18/19“ 94 (497. 21 cm Tira` 300.19-20 v COBISS.ID 117517324 . 159-164. ISBN 86-83773-20-5 a) Pa{i}.Biografski podaci pojedinih istorijskih li~nosti: str. Miodrag Nikola Pa{i} u hodu istorije / Miodrag Dimitrijevi}. Nikola (1845-1926) b) Srbija Politi~ka istorija c) Timo~ka Krajina Politi~ke prilike .11) DIMITRIJEVI].189 str.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. 2004 (Aleksandrovac : Grafomed).CIP . . Beograd 32 : 929 Pa{i} N. .Kru{evac : Kreativna radionica. 323 (497.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->