valvaciju

K

Svijel se suocava s duplim dnom recesije • Oni koji imaju kredile u eurima mogu bili mirni • Grabovac priziva neslabilnosl
onvertibilna marka je stabilna i nije ugrozena, a oni koji ncodgovorno prizivaju depogorsavaju ionako tesku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi BiR, izjavio je u intervjuu za "Dnevni avaz" Kemal Kozaric, guverner Centralne banke BiR. Prema njegovim rijecima, svijet se suocava s duplim dnom recesije, koja ima indirektni utjecaj na BiR, ali gradane danas vise pogada domaca politicka i ekonomskakriza. 5. strana

OOGAdAMO ~ WUOE HOdl SE

nE BOdE BOGA

'FRAnAH' TRAll POMOe 00 nlHSICA ~ AMBASAOORICA IlBLAMIRALA ~ SUOG MlnlSTRA
l~
=

ill I
III

II ;

.

I

I

I

It

c____=.____=-_---------'-"'---------'

Piroman pali aule PO Sarajevu

POLlCIJA ISTRAZUJE

aktuelno
saobracai

Onevni avaz, ~!Vrtal<, 11' _ avgust!kolavQZ 2011.

3
BUllugija: lala
Buliugiia ie za nas Iist kazao da iza niegove smiene stoii pokusaj Uprave da slomi njega i Sindikar masinovoda, nakon cega vise nece imati problema u kompaniji, ier se niko drugi ne usuduje suprotstaviti stra hov ladi, - 0 vo ceka sva kog radnika koji se usudi progovc ri ti, Za to su se radn ici i usprotivili, Da bi dali podrsku rneni, ali i jer znaju sta ib ceka_ Sarno ie jedan Val, co ko m dana po k ren ut, Sve ie stalo, To govori koliko je nezadovolisrva - kaZe Buljugija.

Komentar dana
Pile: Brol A VDOVI(;

mana I Sindilla.

slomili

Kr-za

Kadai nobelovac Pol Krugman napise da S8 Obama predao bez borbe, onda slijed's i nove hamlstovsks dilerne
Ovi arnericki pro b I emi su riesi vi, rekao j e Barak Obama (Burack) dok ie berza u Niujorku rekordno tallula No, bilo je to ipak prernalo da ohrabri isprepadane investitore. Za mnoge koji live 1I naj mocni ioj zemlji svijeta nepovierenje u buducnos c poprirna cinicna obiljelia psiholoskihkoliko iekonornskih pararnetara, A cinik je, kaie Oskar Vajld (Oscar Wilde), oovjek koji zna ci [enu svacem u, a vrijedaost nicemu. Su vise smo dugo gledali kako se iz vlasritih i do kraja sebicnih razloga u VasinglOnu poli ticki prepucavaiu zbog "nove" duznicke krizel VeO i vrapci na grani znaju: Sjedinjene Drzave sa svojih 14.300 rnilijarda duga su najzaduzenija zernlja, irnaju najveci vojni budzet i pocinju zaostajari za Kinom i drugirna Unutrasnji dug za manje od deset godina rnogao bi poi esti cak 85 posto amcrickog drus tvenog proizvoda. Kada joS i nobelovac iiiberalni ekonomista Pol Krugman (Paul) napise da se Obama predao bez borbe, da je njegov komprornis s republikancima ,,liup:llJ" ida Ce sve tosvesii Ameriku na starus 00nana republike, onda slijede i nove ham! etovske dileme! KrizlI povjerenjll, i to po. najprije ujedan politiCki s;· stoom, kako to pise profesor Diefri Friden Geffry A. Frieden) s Ha(Varoa, i iesce gla· vna cdrednica koja prati ovu "debatu 0 ekonomii i", Moze Ii ili ne mole, pitanje je sad! Moze li, dakle, Arnerika naci formulu da poliricki rijesi svoje "un· utrasnje" nesporazume, ciji se arbi <rami kraci poput hobomice protezu do "nezav· isnih" svjetskih niist" i drugih politickih ceritara moci?Tamo gdje odavno ne vaZl samo niisni fundarnentalizam, kako ga opisuje drugi nobelovac DzozefStiglic Goseph Stiglitz). Posebno ne orkako II Kini ociro vrlo dobro fun kcion ira i "soci jali sti c k i kapitalizarn", koji je iz bijede i s irorn as tva vee izvukao pola milijarde Kineza! "Amerih ce uvjek biti zemljasa tri A~,rekao je skoro u suzama predsjednik Obama obraeajuci se u sam Spic crnog ponedjeljka naciji i svijetu iz Bijele kuce: Nazalost, Obamini poliricki vapaj i nemaj u puno pokrice u ispunjenju glavnih predizbornih obeeanja, sazerih 2008.. u glo baln u parolu: ,,Da~mi mozerno!" Obama ieste bolji predsjednik od Busa (George W. Bush), koji mu je doista iskopao emu rupu u ekonomiji, ali se on, bez obzira na politiCku ciienu, morn odlu5ti da vlada, onako kako ie to Cinio,reeimo, Bil Klimon (Bill Clinton) od 1993. dopo6;:tklI200l. Bez hrabrog Liderstva &k je i karlzmnicno prdivljavanje nemogu6e!

pouJerenla

BuJjugija: radnike

avo cella i as/ale

RadniCiSlali ila Bullugija
Iz Sindikata rnasinovodasrrojovoda FBiH iueer su porucili da iza svake B uljugijine iziave stoje svi i:estici radnici "Zeljezniea FBiH", ko]ima i stalo da se koe nacno presrane s nepostivaniem vladavine pra va i konsranrnim gazeniem elemen tarnih prava i dostojanstva radnika ove kornpanije, - Vernes Buljugija niie u svoiim isrupirna iznio nijedan poda rak n iti ci nienicu koja ni j e vet bila predmet sudskih postupaka ili hivicnih priiava koiima su za rrpani su dovi u Sarai evu, Mosrnru, Caplj ini, Bihaeu na vode iz tog sindika ra,

(Film- J.

HadiltJ

nun proizvQdniu dok ne odu • kaze H u skov ic. On porutuie d. su ra·

dnici sviesni d. ie Uprava spremna n!1ovakve scenariieee d" su pI'i m iii tridesecak

ma~inovoda uz porno'; kojih ce poku,ari pokrenu[i saobracaj, Osrali radniei, kaze, nece po kre!l uti vozove bez o bz ira na pri liske U prave_ Da je Osmanagjc odlui:an da se obracuoa s BuJiugijom, pokazuie i zahtjev za pokrera n j e di sci plin.skog p os cupka prociv predsjcdnika SindikaI2,. i [0 zbog »!de povrcdc radnih obave.za". U obrazlozenju se n3vod.i da je Buljugija "grubo i narocilO

drsko vrijedao ugled Drus!va i UprBve neovlaslenim sa· opSmvaniem pociala_klli omo-gucavaniem d.osCllpnim isprava iz domen. poslovne mjne Dru~rva ... E'" No, sekrelar Sindikal." Jasmin Kuric, koji ie jueer U.Ccslvovao u spontanom okuplja!lju masinovoda u Zenici, kaze da su smij eSIle optu i be da Ie Buli'ugj ja sm i· jcnjen zbog odavania poslovuil! laj!! i, jer Oll n ema p ri· Stup bilo Cemu.

IJ<ikI! NlNKfJllc/ TO

JE TO

Masinouode u Mostaru nece DORrenuli UOlOUe
Masinovode na ZeI· je;!;nick oj sta!! ici u Mostaru j ucersu se sol idarizirale sa svojim kolegama u drugim gradovima FBiH. Kazu da nde pus d ci u prom et n ije· dan voz sve dok ne bnde po" vucena suspenzija predsje· dnika Sindikata masino· voda-strojovocia FBiH Vemesa. Buljugije. Masinovod:e s kojima smo razgovarali, iako ne iele izaci u javllosc S iden tileli rna, isri ~u da n ije problem sarno suspellzija Buljugije nego i godin~m.a gomilani problemi u ZFEiH, koji Sll kulm.iniral i spi skovima 21\ o(!<a~e. POtpU!!3 'ob u~ta va saobraeaja, navode oni, bib je logican porez. u borbi za radn i.cka pta va, A.Du.

Nema pregovora
- Smiie!!je!! je ier je kazao ono sto znaj u i pdce n. gr.ani " dOl je Osmanagic oprostio "Gikilu" dug od pel i po miIlona KM, dll je povemo plllae Upravi i sebi, a radnic:ima smanjio, i cia je prob i0 lender od milion i po KM u Capli'ini. To mU.je zasmelalo_ Zaw na ovaj gebeJsovsk i !laci!! po· kUMva rijesici problem s BuIjugij om " kai.e Kuric. MaS in ova de 1I Zcnid, • .Ii i Sarajevu, Bihacu, Capljini i oslBlim. gr.adovima u FEiH, POfU('UjU da nece pokrenuIi vozove dok Osmanagic i komp Ie IlU. U pra.VBne 0 dsrnpe_ S ovim rllkovodslvom, pOru~lljU, ne lele nikakve pregovore, F. KARALIC

Lokomo/lve s/oje Iu Moslaru

4

Dne"n; avaz. cetvrtak. t 1. avgusVkQlovo, 2011.

aktuelno
. .. .

SKANDAl "Frankfurter Allgemeine Zeltunq" a Nibelovoj posjeti Sarajevu

180.000 Iff

POd mlnama

Opasnosti SBK

.. Na podruciu 12 opcina Srednjobosanskog kantona (SBK), prema podacima Kantoaalne uprave Ci vilne zasrire, krajem prone godine pod minama bi10ieoko 180.000 kvadratnih metara, javila je OOMa. Najugrozenije su opcine Travnik, Bugoino, Donji Vakuf i Gornji Vakuf/Uskop!je, WI koie se cdnosi SS poStOod ukupne rizicne povrsine,

IJemaC a a iz amir la su

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" pise da se ambasadorica Knoc ignorantski ponasala prema gostu te u Srebrenicu poslala vijenac s pogresnim bojama zastave

Prevencua I brlga 0

ObukalOM~a

HIU/AIDS-U

.. Kao dio akti v 1I0Sti na izgradnji drzavnih ka paci teta i po dizan j u sviiesti mobilne populaciie 0 HrVIAIDS--Ull BiH Medunarodlla organizacija za rnigracije (rOM) organizira niz ob uk a za predsta vnike n ev I ni h organiza ci ja adi (NVO) i strucnjake iz oblasti masovnih medija kako bi se unaprijedi10 znanie 0 ovoj temi i oj 3ea Ia korn unikaci ja s nevladinim i javnim sektororn u vezi s prevencijcrn i brigorn 0 HIV/AIDS-u medu mobilnim populacijama, saopeio je jucer 10M.

Suspenzije

Mladi snso-a HrlVe SOP BIH
.. Mladi SNSD-3 uputiIi su iu eer pro res rno pismo povodorn preporuke o suspenziji iz Medunarodne unije socijalisricke omladine "IUSY", koju j e neda vno usvo j i0 "rUSY World Council", savjet eve organizacije, na svom zasjedanju u Arerzeu, u Austriji, iavila.ie Feria.

Ugledni niernacki list "Fronkfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) obiavio je vrlo kri ticki tekst 0 neda VIIO imenovano] arnbasadorici Njemacke u BiH Ulrike Mariji Knee (Maria Knotz), Autor teksta Peter Karstens (Carstens) ostro je kritizirao, kako navodi, ignorantski odnos am basa dor j ce Knee prema nedavnoj pos]eti D ir ka N ibela (N ieb el), njernackog rninistra zaekonornsku saradnju i razvoj, naso] zemlii.

navodi se u tekstu FAZ-a. Takoder se ambasadorici spocitava i da je kasnije, kada se s gos rima s usrela u hotelu, umjesto uobicajenog podnosenja raporta 0 stanju U BiH, saruo djelirnicno prncitala jedan stariji izvjeS(aj koji su N ibel i njegovi saradnici vee poznavali iz

svojih mapa koje su dobili tokom pripreme za put. " Narednog dana, u nedielju su Nibel i delegacija preko bosanskih plan ina otputovali u Srebrenicu, Tu su 1995. Il masakru Srbi ubili vise od 8.000 Bosnjaka.Bilo je vruce i put je bio dug. Arnbasadorica je ostala u

Dsramolila se i bh. u.laS1
njernackcg lin i sraman odnos vlasti nase zemlje prema visokoj delegaciji, Na vecerniern doeeku za ministra Nibela, u rezidenciji Njernacke ambasade, u ime BiH bio je, kako se navodi, predstavnik samo jednog ministarstva. - Sarno dvije noci prije, na iednom slicnom priiernu u Albaniji bili su preSUI nije promakao

Auroru

Doi:ek i raport
- Njernackoj arnbasadorici u B iH posjera jed ne vladine delegaciie dosl. je ocigledno u nevrijerne, Vee ria Aerodromu Sarajevo arnbasadorica Knoc ie min is rru Nibel u pokazal a s voje nezadovoljstvo rako sro je odbila da ude u au tobus delegacije. Umjesto raga, u grad je oliSla u svojoi dobro kl imatizi ranoj limuzi!! i -

mijer i nekoliko ministara, Za ministra iedne zemlie koja u razvoj investira nekoliko stotina miliona eura, covi ek b i trebao propustiti bar iedan dan go· disnjeg, kako su ucinili u Tirani. Ako nista, onda radi ljubavi prema novcu i pristoinosti. Nasuprot rome, u Saraievu je mil za vrijerne godisnjeg odmora svet, pa cak i arnbasadorici • ko ns ta tira se u teks tu, bicno cia je iedna takva masua bila ispisana debelirn Ilomasterom " istice se dalje, U tekstu se navodi da j e ambasadorica Knoc i navecer htiela izbieci N ibelov sag tanak u Sarajevu sa zastupnicima njemackih Iondacija. No, "neko je uspio ubijerutiambasadoricu cia bi nakon blamaZe s vijencem, bar zbog svojih saradoi ka koj i naporno rade, bilo nekorektno i neumjesno kada b i i ovaj tennin prepusti" ]a svojoj zamjenici" - . - Sto se lice ministra i ambasadorice, bila je to je· dna prilicno hladna vecer u toplom Ijetnom Sarajev\l " zakljucuje se na kraju teksta u "Frankfurter AllgemeiDe Zeitungu". M. KUKAN

kuci, a kasnije je na upir saopcila da ima jos same malo godisnjeg, a osirn toga ioi je u posjetu dosao zi votni saputnik - navcdi se u tekstu.

SUderna za ratnezlOClne
.. BlRN Bosne i Herce. gOY suorgan iza lor ie ine okruglog swla koji ce bi· li odrzan 16. septembra U Beogradu 0 sUd:enjima za rame zlocine kala se 'lode pred sudovima u zemljama regiona, javila je Fena.

Okrugli sto

Hladna vecer
BlikiJ vijenGiJ poloienOfJlI SrebreniGi; TriJkiJII bojiJmiJ Illlo·Grveno-Gma IImj~slo crne· crverJQ-iulo Dodaje se da je arnbasadorica Knoe, ipak, "prije udobnog lIedjeljnog eaja sa ilivotnim sapurnikorn treba" la baci li bar pogled na vi jelIae" koii je Nibel u ime sa· vezne vlade Njemacke spustio na spomen-obiljdje Il Srebrenici,.a koji je nabavi" la Ambasada. • Medulim, vijellac ie,!Iako se kasni j e po kazalo, imao traka u bojam a ZU EO -crvenoerno, umjeslO cmo·crveno· ~U10. Osim IOga, vrlo je neo-

OdgOuOr Ambasad8: Rnoe 18 uralila Hib81a
avaz" juoer zatraZio kome"

o

svemu

ie "Dnevni

ntar iz Njema~ke ambasade u.Sarajevu, odakle nam je put.em Pres" ureda odgovoreno da je "ambasadorica Knoe u

po Ipunos ci praEila savezn og minima Nibela prilikom njegove posj ete BiH, izuzev lito je na puru u Srebrenicu on bio u prat!lji stalne zamje. nice ambasadorice".

- To je sve uradeno lIZ pretbodno usaglaSe.1I stav sa i sav=im ministarSlvom ~a ekonomsku saradnju i razvoj - navedeno je II. pisanom odgovoru koji smo dobili.

pogledi

Dn~VIli avaz, tetvr1ak,

11. aoguSVkoloool 2011.

5

INJERVJU Kamal Kozartc, guverner Centralne banke BIH

Svijet se suocava s dupIim dnom reeesije • Gradane vise poqada dornaca polititka kriza • Onikoji imaju kredite u eurima mogu biti mimi
Rasgooarao: Tarik L4Z0VIC Korivertibilna marka je srabilna i aiie ugrozena, a on i koj i n eodgovo rn 0 p ri zivaju devalvaciju pogorsavaju icnako tesku ekonomsku siruaciju II kojoj se nalazi BiH, isiavio je u interviuuza "Dnevni avaz" Kemal Kozaric, guverner Cenrralne banke BiH, Prerna njegcvim riiecima, svijet se suocava s duplim dnorn reo cesije, koja ima indirektni utjecaj na BiH, ali gradane danas vise pogada domaca poliricka i ekonomska kriza, . Gradani mogu bit; rnirni kadajeKM u pitanju.Njeno pokrice je vise od 100 pesW U CVl"Stoj aluti, Nema niv kakve opasnosti da ce marka izgubi ti na vri j ednos ti i b iti ugrozen a - kaze Kozaric, D Ipak, gooori se 0 lIestabilnosti ell ra zb(Jg d.uillilke krize. Moie li to donijeti problemeBiH? - Bh, valuta mora irnati sidro u valuti koja rnoze biti kcnvertibilna na inostranom ldislU. Prije eura to j e b iJ a, s j et ir cete se, n iemacka M 0 netarn a stabi 1nos I nemaliea:rikazuidajetosamovanja.A1i. cijenu. Nas sistem mozda tektonsko srnirivanje tla naieste konzervativan, ali je kon velike krize kroz koiu debar, jer djeluje u politicki svijerprclazi. nestabilnom okruzeniu, I", D N akon flO je sniien kred.imi rejting SAD, u w;D BiH moze uciniti jelllje zaoladaostrah odnoda $8 odbrani od negatitmih' "lie globalne recesije. Je Ii posljedica? "llrijemezap,l1nikll? " Male i otvorene ekonoporuka ieste da je dug zao drug. Zernlje koje su u krizi uglavnom su prezaduzene i imaju znaeaian budzerski deficit. BiH ieumiereno zaduzena, ali srno posljednie kredite ulofili u potrosniu i 10 nije dobro, Irska, Italija, Portugal idrugezernlje ulozili su novacu infrastrukturui po-

M,'alo nstru menata s«

GrabOuac priziua oestabUoost
- Nekim rnaniim gruparna od go vara sl abi ja ken vertibilna rna rka. Ali, to je sarno jedna strana kovanice, Ako bi pala vriiednost KM, pale bi i place zaposlenih, porasle bi rate kreditayciiene i doslo bi do inflacije, Oni koji to prizivaiu, poput Nikole Grabovca, ncodgovorno prizivaju nestabilnost. Pojedini eksperti, po-

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;:=

=====iiiiiiii

put Grab ovca, 10 koris te kako bi dosli u poziciju da ra de sanacione prograrne i analize i utorne vide sansu za licnu rnateriialnu korist - hie Kozaric,

StranaCH- Hadar unisl,aua lFB-H
Direktor "Zeljeznica FBiH" ima podrsku Adila Osmanovica, potpredsjednika SDA, za cije potrebe lslsava novae iz kompanije
Generalni direkror+Zel]eznica FBiH" (ZFBiH) Nedzad Osmanagic uspio je ue· iniri ono SIO nikome do sada u ovoi drfavi niieposlo Z3 IU· kern, Natjerao je ogorcene radnike cia zaustave saobracaj,a da ne trazesvoja prava, nego samo njegov odlazak, Vaznije im ie to i 0 d vecere, koju mozda surra neee irnati. S njim ie sigurno nece imari. Bahati i nadobudni Osmanagic cdavno je pokazao radnicima da se s njim ne maze razgovarati, Licemjerje i bezosj eta j nos I ra dn i· ci su na svoioi kozi osjetili nebrojerio puta ..Dok ih tjefa da odustaju od ruzbi putem kojih jedino mogu doci do onoga sto Sl\ legal no 1.a· radili, direktor nabavlja no· vi automobil za sebe, vrijedan 65.000 KM. Hz 10, ne p ropust a da kome n tira: "Zar vas nije srid da vam se direk tor voza us kodi?" Izgledi da ce Osmanagic sam odstupiri iii da ce ga smiieniti Vlada FBiH skoro da su minirnalni, Direktor ima veom a mocnog zas Ii tnika u liku Adila Osmanovica, potpredsjednika SDA i sefa Kadrovske kornisiie eve stranke, S obzirom na to da ie u preraspodjeli funkcija ovoj stranci ];!ripa.lo rnjesto direktora ZFBiH,. SDA i ne pornislja iz ruku ispustiti zlatnu koku, iz koie je rnoguce isisavau milione maraka godiiin ie za stranacke i li~nepOlrebe. F.K.

licllosl dana

Nedzad Osrnanapic

Valutna klauzula

KOlaric; BiH sama sebi odmaie, jer /lema dogovora

PrezlUl)auanJe
• Vjeruiem da ce en" titerske vlade moci zatveri ti b u di:ere s b lagim deficirom. Odlucilesu izdati vri iedn osne papire, a FBiH ima znaC'ajne resurse u driavnom kapitalu kafi nije privati?;ran. Ali, to je prezivljavanje. N e vidim 0 investicioni zamah, moramo pods taCi domaee i strane investitore " istii5e Ko" zarie. marka. Ne vjerujem da. ce doci do zamje!!e earn, Zee rolje EU mnogosu urndile na izgra.dnji Ie valute i ue.init ce sve da je odrie. Gradani BiH ko ii ima iu kredi te vezane uz euro, a 10 je oko 70 posto kr-e· dira indeksiran.ih u euru, moglJ bili mimi. To poka~u· je da ova; monetarni model ide u korist gradana i da je cvrSl oslonac za ekonomiju.

Banlle lrebaiD OOmOCigradanima
"II.ltutk ak.o pomoa?
blemima .zbograsla wicar$kogfra,nka. Moie Iiim " Klijemi su moraE bili upoznati s valutnim rizikom kada su im davani krediti, a(o je bilo najvj~e od 2006. do 2008. godine, ka da je odnos fran.ka bio

" BiH moze doc; na udar indirek enih po sl jed iea. Ako se kriza iz SAD preliie u EU, 10 ee znaci ri manji dorok ka· pitala bankama i viewvamo blagi caSt kamala, Iskreno se nadam da do toga neee doCi, iako izg]eda kao recesijas duplim dnom. Neki anali·

mije kao 1'[0 je na~a uemaju mnogo insITumenata i utjee caja. Zaw je i vaino da odrzimo monemTnU slabil· nost. Ddave EU pre.niiele su monelarni suverenirel na Evropsku cemralnu banku (ECB) i ocekujese da ce mje" re ECB-a dovesti do smiri-

veCaJi zapos!enosl i stan dar-d svojim gradanima ko;; sada, kada su izlozeni dodamoj ste" dnji,negoduju. D Je Ii onda zaBiH"IISa problem nasa "nllrrasnjl1 kriza n.ego globalni utjecaji? lpak, ",igodinu dana ne·

malnodria'"IInevlasri.

!moca'"IIase

'0

Dio
S

"IIelikim pro-

gra.dana

povoljuiii. Banke su preb ac:i Ie val urn; rizik na k Ii· jenle, a oni su bili 11 povolillOj simacij.i, jer su i kamate bile Ilize ..Sada se 10 prom ijen ilo. Iskreno se n a" dam da banke ne~e ponovil.i gIdku iz krire 2009. godine, nego da ce pomoCi klijcnlima. Banke moraju biti ITan"

sparenmije,a klijellii bili sv jesn i ri.zika i 6 tali ugovore. Agencije za bankarstvo su regula tori i zajedno s bankama. i kli jen lima trebaju ITa:1:ili rjesellje, madia. ollra~ruju i nainovije najave Svicarske, koja ce vjerova til 0 ob ara Ii k urs fra.nka, prije svega zbog vlastlre ekol!omije.

- NaiialOSI, mi sami sebi QdmaZemo. UmjeslO cia uea" dimo ono sto mozemo u svo· joj kuCi, a mozem 0 napra viIi Vije.:e minislara i pokrenuti projek re i refo rme ko je eeka" jll. Mozemo dobiti kandidat· ski status za EU uz minimal· ni dogovor, ali sve m ide resko. To ie one od cega bi svi gradan i imali koristi. Na vanjske probleme ne more· mo lllje~[i, ali ne vidim ra· z)og da odgadamo na> dio po" sla. BiH ima sansu cia uhvati prikli ucak sa sus jemma.

Cenrral na izborna komisija BiH, donijela je juter odluke 0 san.kcioniranju osalll clanova bir-at.kih odbora angal!iranih na birackim mjeslirna u osno'Vnim izbornim jedinicama Donj; Za" bar/Orasje i Br· cko Disrrikl u vrijemeodrhvanja opCih i.zbora 2010. godine,jav'ila je Fena. Zbog pocinjenih nepravil!!osri sani<.cija zabrane angaziranja u organima nadldnim .za provedbu izbo" ra na period. od cetiri god;ne izrecena je Slobodanki J ovicic, S rani Srojauovic, Novi Milikit, Dragani Ta-

SanMCiie za ClanDUe biraCMih DdbDra

Odluke Centralneizborne komisije

nasi':, Slavku Zigi':u, Peji Ilicu, Dubravki Panic i Marku Laci':u. Izrecene su im i 1I0vcane kazne, ito: Slobodanki Joviei': " 500 KM, Peji I1icu - 400 KM, a za OSL.ale po 200 KM, saopceno jeiz CIKBiH za inform iunje.

Sta drugi pisu

6

OneV"; aVill. tetvrtak. 11. avgust/kolovOl 2011_·

mozai k
.

je sl radala u saolJra{;aj/loj nesre{;!

17-g0dilnie dieuolRe
Izraelski sud dozvolio je porodici da izvadi i zarnrzne jajasca iz svoj e mrrve kcerke, Coon Aida AjaS (Chen Aida Ayash, 17) umrla je proslog cervrtka, deset dana nakon sto iu je udario automobil, Radi se 0 pres eda n u u Izraelu, a moguce je i u ciielom sviietu. Porodic a stradale djevojke odlucila je donirari njene organe nakon SIO su ljekari utvrdili mozdanu smrt, Takoder su od suda u gradu Kfar Sabi zatrajijjj dozvolu za vadenje i zamrzavanie iaiasaca. Porodica ie zeljela oplodiD jajasca doniranorn spermorn i zamrznuri ill kaoembri]e nakon SIOdoniraj u organe za transplantaciju, Sud je odlucio da se jaj asca mogu izvadi ti, ali se za sada ne srniju oploditi, 0 tome ce se odlucivari u neko buduce vriieme. Pravnik Irit Rosenblum kaze da u odluci nerna nis ta sporno dokle god Sf moze dokazati da je djevojka zeljela imati djecu.

zamrznunliialea

Presedan u Izraelu

Od 648 pumpi sonde ima njih 500 • Nova kontrola pumpi pocinje u ponedjeljak

Zallerberg naiioBile odllUBn mUBllaraC
Magazin

Izbor magazina GQ

nedavno najbogatijeg 27·godisniaka na sviietu Marka

GQ proglasio je

Zakerberga (Z uckerb erg) j ednim od nailosije odjevenih

Zakerberg: Ne abra(;a paiQju

rnuskaraca na sviietu, Modni srrucnjaci koji suocjenji vaIi s rai ling m uskaraca ko j i su se nasli na cvoi listi, srnatraju da Zakerberg ne obraca paznju na one sto ce obuci. On najcesce nosi traperice, koje dodarno isticu njegovu prernrsavu figuru, j obicne majice i dzempere, koji odaju urisak da je povrsan i alikav, Na slid koja je objavljeria u ovorn rnagazi 11ti, Zakerbe rg nosi pantalone od 30 dolara, majicu od 16 i cilr3pe od sesr.

Federalna inspekcija zatvorila je 20 benzinskih pumpi 1.1 Federaciji BiH jer vlasnici nisu ugradili mjerne insrrurnente Ie nisu uvezani u bazu podataka pri Federalnom mlnisrarsrvu trgovine, Prema pcdacirna ovog

mini stars tva, od 648 benz inskih pumpi, koliko ih ima u Federaciji BiH, njih oko
500 5U ozbilino shvatili upo-

da ponovna kontrola benzinskih pumpi pocinje naredne sedrnice,

Min istarsrvu i inspek torim a da u svakorn trenutku mogu znati kakav je kvalitet
goriva, koliko u njemu ima vode te trenuuiu kolici.nu u

zorenia i poslali su izjave kojirn potvrduju uvezivanje u sistem. Federalni minister trgovine Milorad Bahilj navodi

- Federalni inspektori vee ce od ponedjelika ponovo poceti obilazi ti benzinske pumpe i sve one koje nisu 1.1 sisternu bit ce zatvorene. Sistem ce ornoguciti

rezervoarima, odnosno koliko je nafte i naftnih derivata prodato - kaZ-30 narn ie Bahilj. M. A.

TrniniC trazi OdDaDe da Drestan s igrOm maeMe i mila
Uplatite novae za place, lnace prestajemo s radom, kale Trnnic
Direkror IU "Dom zdravlja" Sarajevo prim. dr. Slobodan Trninic iucer je ponovo u pu tio zah tjev di rek tom Zavoda zdravsrvencg osigurania (ZZO) KS Mahmuru Dapi da uplati ovo] ustanovi novae za juiske place. - Ukoliko to ne ucinite, postoji mogucnosl da J U "Dom zdravlja" vrlo bIro preSlane s radom, ne zam sto Zelimo, vee ~toIto nernamo sredstva za place i marerijalne rroskove - navodi Trninic. Dcdsje da ce, prerna njihovim inforrnacijama, presuda ukorist "Baiera", zbog koje su blckirani racurii IV .,Dom zdravlja", uslied sporosti procesa postati pravomocna rek u manu iduce godine. - Prema tome, ako nastavimo ovako, s igrama macke i misa, racun moze biti blokiran do marta iduCe godine. Osim toga, svjesno obmanjujete javnos! da cemo wi os igu ra ti novae za isp Ia tu duga "Baleru" i deblokadu racuna, iako ste sviesni da to ne mczemo uraditi - istice Trninic, Trniniceve navode u ZZO KS nisu htjeli komentirari, navodeci da ce ion; pisrneno odgovoriti. . lonako SU Trninicevi pismeni radovi upuceni no· vinarima i javll()sti, a ne nama, Z3W cerna i mi odgovo· fiti ae isti naCin, odnosno u pisanoj formi " kaza() nam je Mahmut Dapo, direktor ZZO KS. M.A.

Direktor JU"Dom zdravlja" uputio pismo ZZO KS

Aulomobilom u riieMU
"Y»IOOf
/oj

Austrijanka uclla voziti
vt=

nuta izvukli djevojku

iz vode,

Mlada Austrijanka koja uei voziti, izgubila je nadzor nad lll'ravijacem aummobila i u Smjerskojs!erie]a u rijeku Ens. Rijeka je nosi laau tom 0 bil skow 150 metara, a 0 n da se vozi 10 za US13vilo n a S li jen i. Prolaznici su vidjeJi aurornobi.l i odmah pozvali varrogasce. Va[rogasci su nakon dvadeselak mitek

spec

Djevojka nije vozila automobil autoskole nego je u vozilu s njom bio nien OlaC. U Austriji je, naime, moguCe da ljudi koji jos uee vou Ii, isk us tvo, osim u antoskoli, s rj~u ivan nje. V automobilu s ujima obavezno mora biti s[ariji suvozac. Orac i djevojka nisu povrijedeni, ali su ih U bolnicu odvezli zbog pothladenosti.

• Istrazivacki oftalmoloski instirnt u lndiji napravio je Ieee optocene zlatom i diiamantima_ Dolaze u cetiri kombinacije, fuw i bijelo z]aw s dijarnantima re sarno z]a10 (bijelo ili ZUIO). Lett: Cebili moguce kupiti na odabra!lim prodaj!lim mjestiroa te pUlem iotemet,sU1'lnice Sb".. kbareye.C<lm. Lete nemaju rok crajanja, a preporucJjivo ill. je skin 1.1 ti peeko noe;.

DSMOrOugradDia nOuOgimDlantata za orijelom' MURa
V prosmrijama Kli· n ickog cenrra V ni verz..itela u Sarajevu (KeUS) jnter je potpisan ugovor 0 saradnji i plasiranju na criillte novog implamara za prijelom kuka, prok-simalllog i distalnog fern u ra, jay il a je' 0 nasa. Ugovor 0 pos!ovnoi s.aradaji KCVS je potpisao s predstavnicima kompanija "Instrumentaria" d.d. Zagreb, "Pro medic" Ie "Tuzlafarm". Direktor KCUS"3 Faris GavrankapNanovic poja.snio je da se rodi 0 implan tatu koji ce biti ugradivan na KliDici za orlopediju i mmmatologiju KCVS-a. - Ulazi se u zajedllicki projck! u rrajanjn od !lesr mjese\:.i s ugradnjo m do SO no· vjh implant"tll" pojasnio je Gavra n k ape rano"ie.

Savremenije i jednostavnije operacije na KGUS-u

mozaik

Onevni avaz, cetvrtak. 11. avgustikolovOl 2011.

7

81a kazu pozna1i
Boj DZordz

REAKCIJE Sulejman Kupusovi6 odgovara Savezu toqorasa RS

Dukie je vee do sada izrekao toliko gluposti, izmedu ostalogi to da je u Sarajevu bio 181 logar za Srbe, kaze Kupusovic
N a udaru Saveza logorasa RS uasao se i bh. reditelj Sulejman K upusovi c. Izrevol rirani K upusovicev im zah tj evern Regulatornoj ageneiji za kornunikacije (RAK) u kojem ie trafio da Agenciia osudi govor mrznje povodom prikazivanja dokumentarnog films "ZJocin nad Srbima" na BN releviziji, cIanovi i predsjednik Saveza Branislav Dukic poznarcg bh, reditelia nazvali su "pora tnim prcfiterom i baha tim i okrutnirn ubicom svega sto vodi porniren]u u BiH". - 0 reakcij i Saveza ne znarn nista, medutim, Dukic je vee do sada izrekao to Iiko gluposti, izrnedu ostalog i 10 da je u Sarajevu bio 18110gor za Srbe!? Bilo kakva kvalifikaci j a od jedne tak ve histericne, ksenofobicne ; fasisticke asccijacije, koja se ben azi va Savezorn logorasa RS, ked mene moze izazva ti sam 0 s mi ieh - kaZe K up usc VIC za "A v a 1. RAK-u se, objamjava nam, obratio kao gradanin ove zemlje, uzasnur propagandom kakvu provodi EN televizii a.
E 6..

-til is

__

Sist Bsn
'V

Razmislim lrebam II neStoreci
• Kada bih se mogao vratiti unazad, dosta srvari ne bib rekao, dosra stvari ne bih ... __ ---,.,---__ obiavio, ali nernam tai luksuz, Shvatio sam da su neke stvari privatae, Danas prvo duboko udahnern i razmislim trebam li nesto reci, je Ii to u opce interesan m 0, zan irna li 10 ik oga, J er, u v ijek moZes zavrsiti tako da svo] privatni zivor pre [Voris u Z3bavu za iavnost, sto ne ciill nuzuc tvoi zi"ot boliim. (Britanski pjevac Za ,,],aartlji list")

Zoja adak

KaMo da ne mislim na malMeSrebreniCe

. Hekub u 6, igrati bez ikakvih lokalnih kouoracija, ali misleci istovremeno na sve pro bleme ina sve posasti koie ie ova zemlia prosla, I __ ne samo ova. Kada Hekuba iz mene govori 0 Ddak:' osveri za ubijenog sina i unisteni grad, kako da SIrepim nad ne rnislim na rnajke Srebrenice? Strepirn nad predsla vom ovom predstavom, ali same zato sto silno !elim da bude najbolja mOgllea. (Hrvarska glum;ca za "NaciQlIa[")

Mirsad Purivatra

BiD je DUD,esliUal iZnenalfema
- Ovogodisniu listu gostiiu pozelio bi svaki festival i svaki ljubitelj filma, I, kako to "!"''":-'~.._-'" vase kolege iz broinih mediia ovih dana vole reci, slag za kraj - Andelina Doli i Bred Pit. Po mnogo cemu, bio je ovo festival otkrica, iznenadenja, novih sadrzaja, rnjesto susreta regicnalne i svjetske kinemarografije, (Direktor SFF-a za .,AzTu")

IZelbegOUICeUa I HomSICeUa sulnla
Kupusovic upozorava na sumiu politicara u FBiH na sve agresivniju medi[sku i politlcku propagaadnu masineriiu iz RS. -Cinjenica da je u pris u'tlVU Bakira Izetbegovica i Zeljka Komsica Boris Tadie u j ednoi reoenici iz] ednacio M1adiea i Karadzica s Ganicem i Divjakom,a da p,i lome ova dvci iea nisu ni trep !lulu govo ri 0 tome da, na ndu nesreel.l, u &vim strukrurama vlasti imamo gomilu kariierista i politickill nesposobnjakovica, Nasi politicari su, vierkove izmisljene rraume kojima se zabavlja poput slona II stakl en oj radn j i ne !Tebani reagira rio Medu rim, oni !l.i~ta ne cine ni da pcprave stanje u podrucjima za koia nije odgcl'oma ni RS ni Dodik - objasnjava Kupusovic.

S1a kazu u naro d u ~ ~
v v

~ 0331281-393 redakcIJa@avaz.ba

ovatno, sh vatili da na Dodi-

KupUSGvic: Falsifikali i laii - Slucajno sam vidio taj film koji je napravljen bez ij edn e opaske 0 pos 10jan j u historijskih dokumeriata i meduuarodnih sudova koji ~u ustanovili i neku dru· ga~ju i~rinll, bez ijedne rijeti da. je ba.rem b il 0 zlocina n a svim sU'aoam3; a sve na

nacin da kod covieka koji se iole osjeca Srbinorn izazove osjecai potrebe da odrnah us tane i krene kl a ti druge ljude - govori Kupusovic, Dodaje da je od RAK-a dobio odgovor da ce ispirali ciieli slucaj. A. KESEROVIC

- Trenumo u BiH &2 posto radno sposobnog stanovnistva ne radi. Budzeti se prazne, stanovnisrvo ie sve siromasniie, vlade nernamo, prijeri narn kolaps, upozoravaju ekonomski srrucnlaci;a mi i dalje ce.kamo da neko drugi riieSi sve nase problerne, (Cilaiac iz Kalesije}

Mil dalle eeHamo

Vremenska prognoza


........

11.8.2011.

Uocarima 10 leninga DO ltiiOgramU iZUeZeneilrUe
Uvodenjem poseb!le tahe na uvoz iiljive od Evropske unije bh. vOCari Sll, i pored ronije potpisanih ugovora 0 izvOZII nase 51j'ive na Irlisle EU, postali nekonkurenrni na Irli~m. Grupacija z.a vofurstvo TK, uz podrsku resomog kan tonainog ministarslVa, za· Il"aiila je pomoc od Minismrstva poljoprivrede, vedoprivrede i ~um.amva FBiH, koje je olx!talo da ce izvoznicima da0: subvenciju od 10 fenirJga po kilogramu izvezene sljive. Evropska unija ie uvela poseb n u [aksu !la u vOl odreden ih poljo pri vrednih proi;:voda iz BiH od 1. juJa do 30. seprembra 2011. godi!Ie. Re{\Ulativom "Uspostavl· jan je SIan dard nih uvoznih ta.kse na 100 kg liljive vrijednost Sljive

Ugrozena kankurentnost bh. proizvaaaca na trzistu EU

VRIJEME

~ 2'3 BANJ.A

DANAS

LUKA

Nakon sto je EU uvela posebnu taksu u pomoe priskocilo resorno federalno ministarstvo
.10,30 eura .62 eura
I'rijednosLi" za odredivanje ciieua prj u1asku odrede!log voca i povrca od 12. jula 2011. godine doslo je do urvrdi vania sm!ldardne vrij ednosti za fO bu tarifne OZ!lake Msljiva" u iwosu od 62 eu· ra n a 100 kilograma. Prema ri iecim a m i.nistra za poljoprivredu, :lumarSIvo i vodoprivredu TK Imsira Skahica, Vlada TKstalno podstice proizvodnju i oikup iii ii ve i nas to j i svoiim akti· vnosrima pfoizvodaCima illjive osigurati sto bolie uvjere. Pr-ograrnom podsticaia za OVII godinu planirano je za p [0 i;:vodace I0 feui nga po kilogramu i 3,4 feninga po kilogramu za otkupljivace. A.MII.

kg izveze!lc

• 20.000 tona.
!Hj ive sarno l< Gradaccu

Prevladavat Ce prohla· SARAJEVO dna, a mkom dana malo 23 do umjereno obl.cno i SU!lCa!lO vrijeme. Po kotlinama i liZ riieene tokove u ju ram jim sl!ima mog:uea je magll! iii nisk.a oblaC.oosr. VjC[ar slab do urnje.ren sievernog sm· NEUM jera. Imamj. temperaturd od 5 do 26 13, na jugu do 17, a najviSa dnevna od 20 do 25, !!a j ugu do 28 Slllpen i. CETVRTAX
11.il.:z1l.11_ AI"f).R~~J-U~

.ZENI.CA 2,

,

TUZLA 24

PETAK
12. ,iI. :ril~. JUTAAlNJETEMPERiil1JBE

SUBOTA
'3rll;.~11.

tBorOp.1tl i hroni~ni bolesnici P"~11pllllllodnih dalla bit~e n~to sl.bija ilralene. Zbog izraienih sjevemih slr\Jjanja u J utarnjim satirna te b iti do· s!a svjelije pa treba voditi fllcuna 0 adakvatnom odijevanju.

BIOMETEOROlOSKA PROGNOZA-------8iom~tBorDID~k~rilik~ M t~rB:la~vno povallne. Tegobe od kajlh p

--"'"
00 14'C 00 .2D'C 00.22'1: do 38'C Izlmk

JllrAflNJE.'IEM~TLfE

00 12'C do 25'C
~TEMI'EAATIIlE

D1113'C do 24'1: D1125'C do 31'C

IINMElrMPER/I,fi..f!E:

00 23'C do 3'1'C

SU

me·

Grad Sarajevo .
5.45 lal""" lalazak 19.57

11. 8. 2011. 3.12

Planirani programi podslicaja za vocare

teme

Dnev~i avaz, cetvrtak, ,,1. avgust'kolovol2011.

9
Porasia DrOda)abe)ZbOI DaliCa
... Prcdaia bejzbol palica putem interneta u Britaniji.zbcg nereda U loi zemlji, porasla je za nevjerovatnih 50 puta, - Beizbol palica idealno je oruzje koiim mozete zastiriti svoi u imovinu i otierati huligane. Preporucuiern da kupire i rukavice bez prsriju radi boljeg i iaeeg zamaha palicorn - komentar je jednog od kupaca iz Londona, Bejzbol palice upotrebljavaju se i u drugu svrhu, pa su dvojica ucesnika nereda pomocu njih razhila stakleni ulaz u Idni centar u Londonu, u koji je zatim uslo stotiniak ljudi koji su ubrzo istrcali noseci cdjecu i obucu,

Danas OdluMa0 premuer ngl
... U piranje je doveden i nasravak nogometne Premijer Iige, objasnio je britanski ministar sporta Hju Robertson (H ugh). On je naveo da je siruaciia i dalje previse nesrabilna re da je potreban prevelik oro] policaj aca zaosiguran je na ncgometnim stadionima, - Naredno saopcen]e bit ce obiavljenc nakon sagledavanja situaciie - dodao je Robertson, Odigravanje utakmica u nizim ligama rakoder je pod znakom pitanja.

ENGLESKA Premijer Dejvid Kameron

Sudovi radili citavu noc, kaze Kameron • Policiji dozvoljena upotreba gumenih metaka
Dejvid Kameron (David Cameron) ua sastank u Kom iteta za bavljenie vanrednirn situacijarna (COBRA) porucio je jucer da Velika Bri tanija nece dozvoli ti da strah vlada ulicarna njenih gradova i da je policiji odobreno da, u slucaiu pctrebe, protiv izgrednika koris ri i vodene topove.
Bri tanski premijer

elihi prOble S 8dama
ku su velike pclicijske operacije hapsenja kriminalaca koii su zabiljezeni na televiziiskim karnerarna. Slike hapsenja rih krirninalaca ne b i tre bal e izazva ti n ika k v e Idne beige 0 krsenjirna liudskih prava. $udovi su radio li citavu proslu noc i ponevo ee raditi, Na sudovirna je da donesu presude, Ocekuiem da cesvako ko bude osuden za nasilriicko ponasan j e b iti P oslan u za rver • iziavio je jute. Kameron, Agencije pcdsjecaju da je Kameron dozvolio upotrebu vodenih ropova, koji nikada nisu koristeni na 010' Kameron: Zavesfi red na ulice ku, Brimnski premijer Josie naglasio d" ce biti poduze[e sve mjere kako bi ponovo bio .zaveden red na ulicama_ ie da i m"mo veIjkj problem s bandama u nasoj zemlji. SuviSe dugo ni· je se niko pozabavio ovim grupama barinasa i pOIpU' nim OdslIslvom postovanja kod niih. Po)iciii je dozvoIjeno da uporrijebi gumene melke ako bude potrebno . dodao je Kameron. On je najavio da ce saSla· nak COBRA-e bili oddan i danas i da ce licno izvijesri· ri pariament 0 mjerama vIa· de kako bi se uspostavio red na briranskim uJicama.

0 situaciji na Otoku

Hodiit: SprijeCili /ltlVarenje

Gmallt: Ztoupo/reba p%taja

'FranaM'trazi nomoc od nremiiera niMSiCa
Dzernal Hodiic, predstavnik neformalne grupe gradana "Frana.k", kaze za "A vaz" da ce korisn ici bedi ra u svicarskim Irancirna naredne sedmice uputiti pismeni zahtiev za sasranak s federalnirn premijerorn Nerminom Niksicern kako bi se konacno poceo tiesavati goruci problem orplate kredita u svicarskoj valuti, - Osim s premij erom, traii [ cemo sastanak i s parlamen 13rnim zastupnicima, koii irnaiu zakonsko pravo da trak ocj enu ustavnosri valutne klauzule 0 svicarskom franku, S obzirom na 10 da su ovi krediti dobiveni u markarna bezobavljene procedure u rnieniacniciobjasnjava za nas lis! Hodz;c.

Ne jenjava panika zbog rasta valute

[spitati ustavnost valutne klauzule lihvarenie, zato sto [e to me-

Operacije hapsenja
Karneron ie naveo da je od Sllboteu Londonu uhapseno ukupno 750 osoba, a protiv vise od 160 njih pod ignute su op tuzni ceo - Dok govorim ovo, u to-

guee uraditi same po trenumom kursu franka, koji danas (jucer, op. 3.) iznosi 1,856 za srednji kurs, 3 ne po onom kursu po kojem je uzet kredit - kaze Hodzic, Advokat Asirn Crnalic sma Ira da banke nisu trebale ugovarati valurnu klauzuIu u kojo] ce se vezivati uz svicarski franak.

Goruci problem
-0na je na nasim prestorima hila prihvatljiva zbog vi, soke stope inflacije, ali BiH spada rned u dcla ve s najstabilni] om val utom i ne biljezi visoku stopu inflacije, Stoga ne
rani e vain tne klauzule 123 ko· ie sliiedi stiecanje prihoda, daleko veeih od jedne norma" In.ekamarne stope koja band prilikom zakljuCivan ia kredi" m pripada - kaze Crnalic. On sma[ra cia bi rjd3va· nje ovog goru';eg problema treba10 biti predmemm sudske ras prave.
postoji opravdanie za ugova-

DJ'8C8DllaCllaSI
Bri tan ski prem ij er istakao je da ban de ni na koji natin nisu predslavnici vetine mladih ljudi II Velikoj Britaniji. - Kada vidlmo djecu od 12 i 13 godina da pljacka.iu i smiju se, hda vidimo u~asan prizor ranjenog mladic.a okIuZe:nog ljudirna koii se precvaraju da mu pomazu dok ga pljackaju, iasno je da ima srvaIi u na~em dru~rvu koje su veoma pogresne - nagl.asio je Kameton.

Lihv.arenje banaka
On se pozi va i na odredbe Zakona 0 zaSt.iti pO!ro~ai':a i Zakona 0 obligacionim odnosima, koj.i kaze da ram kredim du2nika ne smije bili visa od Il"eeinenjegovog mjeseenog primanja, a u izuze-

- J asno

Redi mir

U Velikoj Britaniji jos nije zaustavljeno nasilje

DrZaua mora 8111111 gradana
M irsa d 'Do n lagi is iz SBB BiH naglahva da drzava ne bi smjda kalkulira,i brojem podignutib kred.ita u svicarskim Irancima i da bi morala stititi jednog gradanina kao i njih milion. - BiH mora. poceti iznalaziti rjesenia, ali ne palISalno i politikantski. Ovdie ie rije;; 0 inoze· mnom kapitalu i bankama koie, kao jedine maksimaIno zaSticene, pokusavaju sprijeeiti promjenu pravila mim slueajevi.ma ne viSa od poJovine primanja. - Lihvarenje je zakonom zabranjeno, a ponuda Hypo b anke da gra dan i kredi Ie iz Sv icarskog fra n ka prebace u KM nije nista drugo nego

TUga i ZalDSI u BirmingemU
Policijaistrazuje smrt trojice muskaraca na koje je namjerno naletio automobil
Nasilje u Veljkoj Britaniji lancano se siri, lako da ie, poslije Londona., Birmingema, Live.rpuJa i Bristola, lokom jucerasnjeg dana ne· reda b il 0 u M" ncesteru, Notingemu, Lutonu ... Prema viieslima iz EngIeske, policiia u Birmingemu jos fstraZuje smn troiice muilkaraca na koje je, kako se sumnja, narnjerno naletio amomobil. - Trebarno sarno mir kazao je Tarik Dzahan drzeCi sli ku s vog 2.1- go· disnjeg sina Haruna, koji je naslradao zajedn 0 s d va m u· ilkarca u dobi od 30 i 31 godine. S13novnici Birmingema srijedu su proveli na ulici. Sandra Bruks (Brooks), prva susjeda porodice D lahan, kazala jed" je zgrozena bezumnim nasi.ljem. - Probudih S3m se u ru· gi i 2alos ti za naslradali m Harunom. Vidjel.a sam ga noe ranije. Bio je fin i rniran rnladi.c - kaz."ls je Bruks. Vozac je pobjegao s mje· sra nesrece i jos nije uh apsen. Vod i se is[raga i 0 otvaranju valre na. masu., za h3 je poclnilac[akoder nepozna!. Sarno ie u Birmi· ngemu zbog nasilja uhapseno 250 ljudi. U Londonu,. gdje j'e to· kom ju';era!inieg dana bi· 10 mirno, 0 sigurnosli na ulicama brinulo se 16_000 policaiaca. U cetvni Totenhem, gdje su n ai prije i izbili neredi, varrogasci su cis· lili centar za reciklazu ko· ji je zapaljen noc ranii e. SmIine mladih, prekri· venih Iica, razbijale su izlo· ge prodavnir:a, pal ile ih, plja~kale i gadale policajce raznim predrn erim a, ali im a i slueajeva, kao u Mancesrem,. gdje se j:edan pJjackas sam predao nakon :lt~ je n iegova fotografija izasla na FacebooklI.

igee ko jane sti te sarno njih nego i komitet!.ta . kale Bonlagie. Slavi~a Sueur, pos]anik SDP-3 u Predstavnickom domu Pa.rlament" FBiH, porucuje da ce Pari amem reagirari ako se procijeni da su graoani ugrozeni. A. KESEROVIC

SDee
• Emir Kuvajt" Sabah el-Abmed Sabah, u prislIsIVu predsjednika Svjelske islamske humawtarne asocijacije. dr.. Abdulaha el-Ma.tuka" primio je ju1'er reislI-lIIlemu Islamske zajednice u BiH dr. Mustafu Ceriea i direkcora Vakufske direkcije hafiza Senaicia Zajimoviea, javila je Mina. eerie je u toku susreta zahvalio emiru Kuvajta 113 brizl i porno';i .koju 011 osobno i !larod Kuvaita prllZaju u obnovi B()sne i Hercegovine.

Klubpoznatih

U ast lIuarcoulBlia
Licni protil bh. karatistkinje

Arnela Odzakovic-Bunar

10

Dnevni aV31, tetvrt1k. 11. 3vgusVkolov01 2011.

ramazan

Ime i prezime: Arnela Odzakovic-Bunar. Datum i mjesto rodenja: 5. 9.. 1983, godine u Trebinju.

Gdie iivite,. s roditeljima, podstanar iii lmate viasliti dom: U Saraievu, u vlasritom domu sa suprugom i kcerkicom, Braeno stanie: Sretno udata. Bitni datumi u Vasem zivotu: 5., 12. 2010., rodenje kcerke Lamije, ima ih ios p uno, ali ova i je n aivazni j i. Koji automobjl vozite: "Sea[ ibiza", Kako se odmarate: Uz druzenje s iskrenirn prijatcljima. Omiljeni muzicar: Eldin Huseinbegovic, Valile Ii kuhati: Vclim kuhati, Najdrah knjiga: »Vidimo se na vrhu", Umjetnik kojeg ciienite: Nura Bazdulj-Hubijar. Za leoji klub navijate: Navijac sam Zelje i Barcelone, Koga biste poveli na pusti olok: Previte je Ii udi koje nosirn u srcu da bih nekog izdvojila, neka nas ima sto vise, jer ne volirn bi ri sama, Jesle Ii Ijubomoml: U gr~uicama normalnog. Sta naipriie prjrnjecujete kod osoba suprotnog spola: 06 i osmiieh, . Bisre Ii ikada oprostili nevieru: Ne bih nikada, Bavite Ii se sportom: Dvadeser godina akti vnog bavl jenja karateom, danas rekreativno, a i radim s djecom kao rrener u svom Karate klubu "Sarajevo·ZOI '84". Omiljeni hrana i pice: Sve iz morskih dubina i obicna voda,

Diamija u Odiaku.: Ef. MujanQvics ~Bimladim diemalfijama Odlakov;c-Bunar: iskrene prija/e/je Odmor uz

Ko se brine 0 Vasem imidiu: Moj suprug i ia. Volite Ii jei u soping: Naravno, kao j svaka zena, uzivam 1I tome. Joste Ii sujevjerni; Nisam, vieruiern sarno u dragog Allaha j II ujegovo odredenje. Imare Ii kuenog Ijubimca: Nc. Koii ie Vas iivotni moto: Dobra, bolie, naibolie, Nikad ne odustai dok dobra ne bude bolje i dok bolje ne bude najboliel Vas najbolji prijatel]: Majka i suprug, Pratite ii p(>liti~ku situaciiu: Da, Da imate IS minuta vlast], sta biste prvo uradili: Ne bih voljela da imam vlast jer to kvari rovjeka.

ODlAK Svjetlost ramazana obasjala i posavske krajeve

TrDIMa Admir, Enas · Salad radDuna na larauih-namaz
Generacije diecei odrasli svoje znanje stjecu pod vodstvom glavnog imama Fahrudina ef. Mujanovica
povratnicki, ujedno i najveci 1.1 Posavini, Dobro je organiziran, a diematlije su ponesne na svoj u n ovoizgra den u dzamiiu koia gabaritima i munarorn ad 55 metara predstavlja pravi islamski cemar na sieveru Bosne, U sklopu dmmije izgradene su i ucion ice u Kojima se obrazuj e veliki broj ucen ika raznih generacija, a organizirana ie i nastava vi eronauke za odrasle, Generacije djece i odrasli svo i e znan ie s ti ecu pod vodstvorn glavnog imama Fahrudina ef, Mujanovica uz porno'; Mule ef. Zahirovica i mualime Indire KI.ISUI. Da ne treba brin 1Il1za buducnost ovog diemalll., dokaz j e i forografi ja na kojoj 50 pored glavnog irnama Fahrudina ef. M ujanovica nalaze i najrnladi posjetioci ove dzamije tri brata blizanea Admir, Eaes, Seiad, kao i njihov vrsnjak Am"

Svierlosr rarnazana obas]ala ie i posavs ke kra j eve. Novoizgradena Odz3eka dzarnija premala ie da primi sve vjernike ovog dzema tao N ajvise se vjernika skupi na teraviji i jacija-namazu, gdie uz molirvu i druzenie u ibadetu provcde Iijepe noci ramazana, OdZacki dfumar je

ir, koji su redovni na teravih-

namazu i pliiene simpatiie odZackih dzematlija, A. 0 ..

Dneunlauaz
081-142-015
RAZoCARANA

UDRZAVU.ja

kao Bosanka ne vidim buducnost u eve] drzavi, ali nemamo mi, Bosnjaci, ni Srbij,u, a ni Hrva" ~sku pa da oderna iz n ie, steta. Ali kad bi ani koji imaju orisli (east izuzecima), pa mozda bi i bi· 10 nekad boljeg zivola i bu· d uenos rio RazOCar,ana u dr'".:avu i sve vIa" sti do sada. Travnik.

povratnik e u Bosansku Gradi~ku iRS. Ako se ovaka v trend negativnog prirodpog priraStaja i ekonomske ern igracije IIasiavi, jecinos!a· vnom maternatikorn je lahko izracun a Ii da za 20 godina uop6e nece bit; BosIlja· ka liZ sj everne granice Basne. - Radnici i pol j opri vreda! ei, srudenLi,. ujedinite se bili SIbi iii Hrvati iU Bosniaci! Ako jedan KV ra" dnik ima placu 500 do 600 KM, nijedan predsje-

dnik predsiednisrva ne zaslusuie vise od 2,000 KM, a pogotovo nizi nivo i! Sve treba wozi ti u pri vreddui poljoprivreu.

Stu~entice iz AmeriMe Obra~oualeDouratniMe
Vasva Srnalic iz Potocara doblla kravu koja be njoj i njenom slnu olaksati zivot
I I
Bosanke Dzenana Dzanic, Amra Causevi", Samra Mrkovic i Emina Hodzic, inace srudemice iz Sjeverne Karoline u Arneriei, nas!avile SII svoju humanu akcijll darivanja. U mjesecu ramaJ'..anll obradovale su porodicu Vasve Smaji'; i.z srebrenickog uaselja Po· [Gcari, kojoj dOllirale kr· avu, sto ce obksati zivot ovoj Srebrenicanki i nje110m sinu koji nemaju nika· kva primanja. , - Moj muz Carnil ubijen je u julu 1995. godine i ukopan je u Memorijalnom .ko· mpleksu POlOcari. Ja sam leii bolesnik, Iijecim se sva· Rag mje~eca u TuzE. Sill illi ima 27 gociina i, hda je za· vrsio skolu., mene su "skinuIi~ 5 penzije jer nema!!! do· voljna godilla. Nazalosc, oi

Mlade Bosanke u ramazanu nastavile humanu akcliu

POMOZITE DJECI - Pitam se za.s lQ niko od

POZIV ZA UJEDINJENJE

BOSNJACIIZ RS NESTJ\JUMolim krealOre pozitivnih poli· tickih ideja da pogledaju na nas, Bo~njake

odgovornih iz Opcine Novo Saraj evo ne rea- I gira na sarnovolju vJasnika ra· dnji i~..aSkole za dj ecu s posebnim potrebama "Vladimir Nazor", koji su u.kla!l ill stub n3 pjeh~koj zalli da bi alltomobili I <!logl.idol azi ri I do njihovib raduji. Hvala.

su

Po/acari:

Smajic s .humaf1im Bosaf1liama

sin mi nigdje ne radi, pa pre~i vljavarno zahvaljuj uCi milosri AlJaha, dz.~., i majei koja mi po maze Le pornoci dobri.h Ijudt ho sro su ove djevojke - leaze Vasva. Mlade Bosanke, stude' mice Un iverzi lela "Melhodisl", kazu da ie zalosllo da ljudi i. Ilakon 16 godina od rata u BiH zive na rub u egz isten ci j e. • Drago 113m je ako sruo nasim akcijama u podri· njskiru opc.inarna makar na lcelluta!: uspjele obradovati povramike ~ katu D!enana, Amra, Samra i Emina. Bosanke 5U na svom uni· verzileru s projektom "Saku· pljanje osmijeha u Srebreni· ei" ilabIa ne izmedu dese Iera apl.ikallata i novae im je dod ijelila organizacij a "Davis". Me. Sm.

ramazan

D~~vni avaz, c.etvrtaK, 11. a"llusVkolovOl 2011.

11
Sara'evo Banja Luka Blhat Bifel'in.

Ramazanslla uallloa
celV!ta~ • iflar petak· sehur

RAZGOVOR Mustafa ef. Spahic, profesor Gazi Husrev-beqove medrese

20.04 20.11 20.03 20.05 20.0B 20.17 20.03 20.02 20.08 20.05 20.07 20.07 20.13 20.13
20m

OdgalamO I)Ude Ii se ne bOle BOga, a pocrMase od straha ledn· pre d -Ugima
Ramazan je rniesec slobode • Nema istine i pravde u zivctu bez vjere • Moramo imati slobodne i ravnopravne Bosniake

3.47 a.50 3.55 3.42 3.43 3.50 3.54 3.45
3.44

Slolac Tesan' Toriilslavgrad:

Tra.vni~ luzla
Trebinje V. KJ~.dusa Vise rad Zenica

Profesor Gazi Husrevbegove rnedrese i imam sarajevske dzamije Mustafa ef Spahic kaze d a ie ramazan miesec slobcde. Vrij erne j e to, kaze, u kojem Bog kao milost spusta svoie naivise istine i vrii ednosri. Ram= zaro posebno naglasava brigu za one koji su na razne naone u staniu potrebe, ali i porrebu obnove muslimanskog, u nasern slucaju, i bosnjackog jedinstva

Jaz iZmedUimUCDi'h i SirOmaSDih
- Dragi Bog nenasilnim putem, [0 jest autoritetom Svog propisa i Svoje Rijec; premoscuje [az izmedu onih koji nemaju, i nikad u svom kapacitetu ne mogu steci, i onih Kojima je Allah, dz. ~., ciao mogucnosti, U njihovoi imovini,
koja je halal, svoje

Zepce
Zvornik

20.07 20.0B 20.09 20.08 20.05 20.07 20.18 20.01 20.07 20.07 20.03

3.50 3.48 3.47 3048 3.51 3.52 3.43 3.47 3.47 3.52 3.51 3.44 3.45 3.54
3043

3.48 3.47 3.43

Proucena sljemenska dova u Muratima

Pravac i cili
• Bog, dz. ~., covjeku je kao halifi, povjeritelju ria zemlii i svemiru, odnosno imamu, vodi i prvaku, pcnudio Objavu, Svoiu Riiec, Istinu i Upu tu u slo bodi, Iza slobode, ovo je miesec Obiave i mjesec u kojern je covjek oda bran kao prvak nad svi rn stvoreniima II stvorenirn svjetovirna Po Obiavi, slijedi vjera u slobodi, A,. opel, bez viere nikada nema ~est pravih, iedino od Boga darovanih vrijednosti u vjeri, Prvi plod ili biser vjere j e povjerenje rnedu liudima, narodima i rasama, Osnovna odlika 20. stoljeca je nepovjerenie medu njima, a nerna fabrike u kojoj se moze napr-

pravo ima sirotinia, Taka imucni ne daju, nego izvrsavaju obavezu prema Bogu, a siromasni osrvaruju svoie pravo - napominje Spahie.

Izgradn)Om diamiia iZgradUiUse i diemati

Plac za vjerski objekt u zaseoku Ahmici uvakufih sinovi ikceri Mustafe ef. Joldlea

aviti povierenje, osim kroz vjeru - prica Spahic, Ono sto, takoder, sliiedi iz viere jeste niiet, cil], orijenracija i pravac, Ljudi, prema Spahicu, dams nernaju te

Zellal mora docidO ODih IIDli Da Dlega ima]U prauo
Namaza, naglasava ugledai imam, nema bez zekatao a posta nema bez sadekaru-l-fitra, Time se apostrofira b riga za one koj ima je potrebna pornoe. - Zekat je instimcionaino, obav·ezujuee C:lSeenje imovi!I.e jednom godisnje. On pripada kategorijama koje su spomenute u Kur'allu, a to su: obespravijeni, nemocni, !lezaposleni, umno i fizicki nemoeni.; To je Boziji poziv da u imeeima imucnih ima udio, hak ill provo nemoenih i siromasnih pO svim osnovarna, a za kej Ii oni nisu kri vi. Za to pooto j i illS ti tucio nama Is!amska zajedoica i n j en je emanel i zavjet pred Bogom da organizirano prikuplja sredstva i da se brine da ona dodu do Ijudi koji od Boga im aj u pravo, hak !Ill nj ih • LVrdi Spahi':.

kodne tacke". su, kako kaze MaIm; repere .Z:ivota, a to ie nijet. Trece po niietu je sadrsai zivota, Poslanik Muhammed, a, s., kale da vjere nerna bez d jela i prakse, ni ti Bog prima praksu bez djela, Bez vjere nema sadrzaia. Takoder, vazan je hi dajet, odnosno upu ra, te stid prema sebi, ljudima i medu ljudirna Srid slijedi iz milia pred Bogorn - obiasniava Spahic,
. Pogubili

"osnovne

B osn jacko ied in s rvo n a koj e ovog rama.O'-a.!I pose· a bno pozivajll bosanski ima· mi, napominj.e efendija Spahie, utemeljen 0 je na. v jeri i vjerovanju. No, pUI prema jedinstvu vodi peeko .tida, istinskih radnih navika, shV3tanja da su vanj.ke razlike medu nama sekundame.

Vanjskerazlike

• A da je uno sto nas vde i povezuje isti Bog, isti Stvorireli, Poslanik, melek srnrti, isri zemaliski krai, cilj zivota da Bog bude zadovoljan nama i spoznaia da ie prornasen smisao Zi VOla ako se rn i kIOZ njega udaljavamo od Boga To su fundarnentalne, neizbrisive i neizmieniive forme na kojirna poei va j edinstvo. Ono se u svirn organiziranirn gruparna posdze kroz tri forme. Odgoiern u porodici, obrazovanjem, spoznajom i socijalizacijom I! drustvu. Njihov ciIj mora biti da dobijemo SID" bodne i mvnopravne ljude, konkretno Bosnj ake. Slicne j razliei re, a pre dane i pokorn e pred Bogom. A ne da odgaia· mo ijude koji se!Ie pl.alie pred Bogom, a pocrkaSe od smlh a jedni prema drugima - za· klj ucuje II svom still! pro fesor Spahic. F. VELE

Diemallije

klanjaju u nedQvr:§enQm oiJjeklu
,..----------,

U priSUSlVU predstavnika

UdruZenje za blagos tanje iz Sarajeva i ,,Mercy Imerrultio· nal." iz Ku vaj la, povodom ra· mazana, mjeseca pOSla, ibadela i milosrda, osigurali.su 130 paketa .hrane i kucrrih potrepsnrut :>a Boonjake S=beci je. Dio paketa podijeljen je ispred Ja!ljica dl:amije u BijeIjini, koja je ohnov liena lab va·

PaMeli hrane za 130 BoinJaMa u Semberili ~~
IjujuCi donacijama "Mercy Internationala" i goopode Fu· tub iz Ku vaj Ill. J edan dio pa· !ceta porno';; dos[avljen je I! .;etiri diemata Medilisa Islamske zajednice Bi jelj ina koj" se nala7..e n3 podrocj u op6n e U glj evik, a dnug:i dio bi eCe po. dijeije!l ua podrucju Medzli· sa Isiamske zajednice J mja. Aua Medinic, predsje· dnica bije1jinskog "Mer· hameta", koji je organizirao raspod jeJ u 0 ve po m 06, za· hvaWa je donatorima i rekla da ce ovakve hu.maniearne akcije u saradnji s Udruien· jem za b lagos t3n je i dona to· rima jz Kuvajta na~taviti i ubllduce. E. M.

Donacija udruzenja iz Sarajeva i Kuvajta

S po djele pakela .u Bije/jini

Muftiistva tuzlanskog i Medzlisa IZ Srebrenik te velikog broja vjernika, u dzematu Murati proucena je §Iiemenska dova za novu dzamiiu koja se gradi u zaseoku AhmiCi. N akon prigo dne vjerske svecanosti, koj a se sasto jala od ui:enja Kur'ana, rnevluda i ilahija, okupljenim vjernicima obmtili su se mjes!li imam 1u· suf eE Mebuljic,glavni imam Med71isa lZ Srebrenik Refik ef. Hodiic i hafiz Mimes ef. Spahic, profesor Bebram-begove medrese u TllzIi, koj i su, govoreCi 0 zna~aj u izgrad!lj e vjerskih 0 b jeka ea, na· glasi]j da se i.zgradnj am diamija izgraduju i dlemati. Radovi na dZamiji u zaseo.ku Ahro.iCi poeeli 5U 2008. go-dine, a do sada je u1ozeno oko 160.000 maraka, koje su na· jveCim dijelom prikupili mjeStani. Plae Zll dZamiju uva· kllfili su sinovi i keeri Mustafe ef. J oldiea, a polovin u sre· dslava zagradn-ju munare, u i7.n~1lod 20.000 maraka, donlraO je Fahrudin ef. HamidoviC, mjeStanin Ahmiea, koji je imam u Londonu. Kako je iSlakao Bedrudin 101die, predsjed!l.i k Granev inskog ci db ora., iako je u rela·

Ahmiti' lavrSe!ak gradnje krajem naredlle godine tivno kratkom roku obavlje!l veCi dio grubih gradevinski h radova, pre<:!dZematiijama je joll mnogo po:ila. Uz pokriva· nje dZamijskih kupoia Ii· mom, preosml0 je ; vanjsko i unutrllsnje uredenje, Cijaje predracunska vri jednos [ oko 150.000 maraka. Ako se sve bude od vij alo planiranom dinamikom, nova d.Zamija u AhmiCima mogla bi biti za vrSe!la do kraja !laredne godine. O. MUJKIC

11, avguSVkalovo1 2011,'

Onevn; avaz telvrt,k,

aktuelno
....

ZELJEZNICE FBiH RadnicI potpuno obustavili

Uprava i Nadzomi odbor "Zeljeznica FBiH"

Obustaua saObracala -e nUZ8HOnil8!
Zaduzeni direktor: da odrnah organiziraju ieljeznicki saobracai
Obustava sacbracaja ad iednog dijela masinovoda ie nezakoni ra i vodena je Iicnim interesimapojedinaca, porucio j e j u cer N e dfa d Osm an qgi C, generalni eli rekjor "Zeljeznica FBiH" (ZFBiH) na vanrednoj konferenciji 7..3 mediji, kojoj su ce protiv odgovornih za obustavu saobraeaja b iti pod uzete sve zakonske mjere, Direktor niie mogao precizirad kada ee b iti n ormaliziran saobracaj, ali je porucio da, ako neki ne Zele radi ti u ZFB ill, na n j ihovo 6e m jesto biti dovedeni drugi uposlenici.

sramolno niSHaplaCa u Upraui- 0110 4.000 HM!?

Direktor::F Osmanagic po- :~ rvrdio ie iucer i da je U prava neda vn 0 pojatala vozni park ~passatom" za potrebe Up rave, Saznaiemo da ie a u r o m o b iI placen 65.000 ":-:---:---:-----:-.,,-,--,---' maraka. Istovremeno, on je nemo jednom, kod kcerke, 3 put girso da je porrosio 5 0.000 sarno finansirao svoi im parKM ieljezni~kib para na ama - kazao je Osrnanagic i a vionske kane, od kojih je dodao da Uprava irna sramovecina bila za London. rna niske place, u prosi eku - Bio sam u Londonu SlI- oko 4.000 marakll. prisustvovali i predstavnici Nadzornog odbora kompanii e i resornog rni ni starstva U pra va ie zad uzil a direkrore podrucia infrastrukrure i prorne til 0 pas 1ovnih podrucja da ad rnah 0 rganiz iraju nesmeta n 'lei [ezn icki saobracaj, - U prava nerna nista protiv Sindikata masinovodastrojovoda u FBiH, vee baIvan-revolucija putem koiih pojedinei Zele ostvari ti liene inrerese, Kompanija dobra radi i m i kao normal ni Ijudi ne moaerno sh va ti ti llra se dogada • rekao je Osmanagic, Odgovarajuci IIa novinarsko pimllje, Osmall"gic je !<azao da !leee bi ti hap~ni a, ali

~~~~ii~~~~~~~~~
Direktor suspendirao Vernesa Buljug.iju, predsjednika Sindikata maslnovooa-strolovode u FBiH pfice na grani, kazao Kuri.c
Kompleran hljeznicki sao b raca j u Federa ci ji B iH oc jucer je potpuno zaustavljen! Riesenje koiim ie u ULOra k na v@~ r ge neraln i direktor "Zeljeznica FBiH~ (ZFBiH) Nedzad Osmsnagic suspendirao predsjednika Sindikata masinovodaBu ljugiju bilo je kap koja je preli lacasu,

Krivicne prijave
Vise od 300 masinovoda u FBiH, ali i orpravnici, koj i su im se pri dru lI:ili nakon slicne suspenziie jednog njihovog kolege u Bihacu, potpuno su obustavili rad. Kazu da im je dogorjelo do

uokata Ne ide nikakve pregovore. Osim vracania Buljugiie na posao, imaju sarno iedan zahuev - smiena Nedzada Osmanqgica i kompletne Up rave ZFBiH. Predsjednik Sindikara masinovoda-stroiovoda za
saraievsku

secnog mobinga Osmanagica i V pra ve na d ra dn icima ZFBiH. - Radn lei same traze ~rnjenu Uprave i direktora, Sest od sedam elanova Uprave ima krivicne prijave jos za vrijeme prethodnog direkrora, a sam Osrnanagic cetlri prij ave. Svi ima srno

Predsiednik Nadzorncg odbora ZFBiH Pavo Boban pcdrzao je stav Uprave da je ovak va VISta 0 b us ta ve saobracaja n elegal na, nezakonita i s te rna. 0.11 j e kazao cia ocekuje od Uprave da pcduzme sve zakonske miere kako bi se saobracai ponovo normalizirao, Pomocnik Iederalnog rninistra prorneta i komunikacija Izet Mehinagic rekao je da resorno ministarsrvo i Vlada FBiH osuduju
nezakonir prekid saobracaja

skovic upozorava da je obusrava rada rezultat visernje-

regiju Mirsad Hu-

strojovoda u FBiH Vernesa

odlucni da ne :ldimo pokre-

uoraua almosierD dOuela dODSllan)a
Ako ne povuce zakliucak 0 viskovima radnika,. ieljeznicari upozoravaju da ce uslijediti totalni haos, nepos'usnost i otpor zaposlenika
.
i

Samostalni sindikat zelieznickih radnika u BiH

te je pozvao Sve 0 dgovorne masincvode na rad, kako se ne bi suocil i sa z"konskim p os!j edicam". F.IVlRAU(;

PORTAL· komenlar dana·

..Dodik na ovaj naCin sarno pokuAava skrenut:i mis~ naroda s kalaStrofaIn.e ekonomske siruacije, jer ovakva p-ri6l nema apsolumo niklIkvag UpePSffi. Kako god je L.-_ ...... ,_____ nemoguee ukinuti RS, isto rnko je i svakll drug" pp6l 0 pre'umoj u gnmica BiH !!eusm VlJa i medlU!ll.rodna zajednica to ue6e toJerisati. Kad narod shv"t:ida. se od ova_kvib priCa ne moie iivjeti, vee =0 ad ekonomije, mda Ce i D-odiku odzvoniti, a to bi mogla bin \T10 brzo S obzirom !Ia. siruaciju u zem1ji. (Ketl ......~ _,--.;_

Dodik najavio svesrpski saslanak It septembm

Samostalnisindikat zeljezni6kib radnika u BiH uz neviericu izaprepallrenLedoeekao j e odIuku Uprave "Zeljanica FBiH" ClFBiH) d" "<lduii. izvrllne direklore cia ~ine prijedlog z-"paslenib radi upuCiv"nja na prekid rada zbog smanienja obima posla. Iz ovog sindikara upozoravaju da Ce, ako b ude slanja odredenih zaposlenikll na prekid rada, oni imati sarno !l"knedu plaCe u !wosu od 80 IX>SIO ad svoje stanne place i !l"knadu za minuJirad u iSlmn ;ZlIOSU_ Takoder, pod.sjetaju da su zaposienicima 1_oktobra 2010_ godine\ll1llllljene plaCe.za dese[ POSlO, a sudovi u FBiH

I

vee su doniieli presu du da je umanjenje plaeaod deset posto nezakoni 10. - U prnva je, po ko zna koji put, prekrlib od~dbe Ko!ekt.ivnog ugovora ZFBiH, te nije IIasla za sbodno ai da obavijesti sindikate da j e donijela rakllv zakliucak. Ovime su dolili ulje n~ v3Eru i doveli si wacij u u "Zeljeznicam a" do usijania - ka~u u Zbog toga pozivaju Upravu da odrnah stavi van snage svo j.u odl u ku, a "ko se oglusi na laj zahrjev, upozoravaju da ce u "Zeljez:nica· rna" doci do lotalnog haoSlt, neposJusnosli i olpora zaposl en ika.. F. K.
Sindikaru .

(F.ro: F. F.~.)

12

O~evni avaz, tetvrtak. 11. avg uoVkolovoz 2011.

p a no r ama
.

DOBOJ Neoblcan Ijubimac na imanju porodice Tubic

Prikupljaju hranu za korisnike Javne kuhinie
U teskoj ekonomskoj SItuaciji u koioj sve vise liudi treba sccijalnu pomoc, rroje mladih koje je pcdrzao i Crve ni krs t Di strik ta, organiziralo [e akciiu "Zaustavimo glad u Brckom", -Akciia 6: trajati do 18. avgusta, Svi koj iMe ucestvovari u akcij i hranu rnogu dosta v iti u tr.ln.iIll eentrima "Oris", "Bingo" i«Maxi", a prostori je zaprik upli anje hrane us tupile su nam i rniesne zaiednice Kolobara i Biieliinska cesta kne Irena (2 3). o rganiza tori su poceli i

TrOle mladih BrCaMa "zaustauI18" glad
sa plakatiranjem u gradu jer, kako kazu, stariji gradani, koji se ne slufe internetom, rnozda i ne znaiu za akciju, a voljeli hi ucesrvovati, Od prikupljenih ani kala bit ce 11 apravljeni paketi koji ce biti podielieni za 180 korisnika javne kuhinje.Akciiu je pokrenula apsolventica uovinarstva Vanja Stoki~ (22), koja nam je rekla da prikuplienu hranu skladiste u magacinirna Crvenog krsta, U real iziran ie akcije ukljucen je i N ikola Durie (21). E.Ra.

Humanost na djelu u Distriktu

duoristeml'C ara i
Sedrnogodisnj i vuk, tezak 43 kilograms, Ijubimac je porodice Tubic iz dobojskog prigradskog naselia Bare, gdje zivi u drustvu tri sarplaninca, Dvoje rnladuncadi vuka, mllljak i lenka, nadeni su na Kupresu priie sedarn godina nakon sto im je rnajka ubijena, a bili 5U sami i bespornncni u leglu. Pero Tubie uzeo ih je oboie, a bili 5U stari samo dvadeserak dana. Zenka [e, nazalcst, uginula, a rnuzjak je ostao na imanju Tunica,

Uz tri sar laninca,

Vuka je prije sedam godina Pero Tubic donio sa Kupresa, nakon sto mu je ustrijeljena majka • Nikada nije pokazao agresivnost prema clanovimaporodice

Divlja priroda
Sarplaninci Baru t, Lola i Bandit dobro se slafu sa VlI· korn, dok dva macora tolerisu n j egovo p risus rvo. "Vo d'a cop ora" je Barut, teza!:: 70 k ilograma .. -Prihvatio ie sarplaninca kao vcdu, iaci je od njega i on to prihvata da bi os tao u coporu, boji se da ne bude izba I'.en. K ada ga pus tim P rvo Pero Tuble se brine o $vom Ijubimcu ce iCi njernu da se javi, dodvori, da pokaze svoi u poniznosr-kazenarn Pero. ~ Vuk lIziva I.! drustvu TlI' biceve l l-godisnje kcerke Kseniie, nikada nile poka<'.30 agresi vnost prema clanovima porod ice, dok je nepovjerljiv prema strancirna, koiima ce prici i niusenjern ih nastojati upoznati, lake zivi sa psirna; hrani se kao oni i nastoi i ih kopirati, jos UV! j ek reagu j e kao vuk I svoju di vliu prirodu pokaze S vrernena na vrijeme.

Sta mi se (ne)svitfa u Bosanskoj Krupi

- Pohvalio bih sadasnje opcinskc rukovodstvo, koje je, za razliku od pre tho dn ika, dalo znacai cis to Ci grada, S [0 je prvi dojam koj i se stekne kada se dode u Krupu .. Ne svida rni se cinienicasto ie evai kraj potpuno zanernaren od S tran e federalnih i drzavnih vlasti, Dok [e ovai rat rrajao, sve o~i bile su llpne II Krajinlli Krajisnike. Poslije rata bili smo prvi po fa""i jenosri, a sada sma na posljednjem mjestu, sto ovaj kraj nije zasluz;o. Trebalo hi osigurali investicije, inveslicije i sarno invesricije II nova mdna mies ta, 0 lVaran j e javnih mdova, a pogo to vo bue. ceste koja bi Veliku KJaduslI,Bihac". Cazin iBosan-

Trebanam brza cesla do SaraJeua

Produzen
UUell
Vukovi u prirodi live deset do 12 godi na, n avow Tubi~,a niegovom vuku boravak u zato cenistvll prod uzl t ce ;:i vorni vi] ek, -On sigurno u priro di ne bi dozivio duboku starost, nasrradao bi od lovca ili bi star izgubio osjetila za lov, snagu da goni plijen, vijek mu ie produzen i postoii rnogucnost da zlvi 12, 14 iii 16 godina • rekao je Tubic. spremo bjrajllci sarno zrele i socne plodove.

Jede i voce
-Recimo, sakrije kornad mesa, saceka da se pokvari.a onda ga iznese na rravu i valia se I.! torn komadu mesa da bi prikrio svoj miris, jer divljac se ne boji rnirisa lesine, boii se rnirisa vuka . ispricao je Tubic, Osim granulirane hrane za pse i mesa, vuk voli da jede i voce, s to je po tv rdio lako ~tO je sa slas~u jeo ~ljive u dvori~tu Tubicevih, koje su sa stabla pale na zemlju,

Mirs<ld Osmsnagia, <ldvokal sku Krupu povezala sa Sar.ajevom; sro svi politicari obecavajll, a ne ispuniava· jl.!.Mi smo potpuno Z3pOSla vIjen Kan.ton, okren u I preJll a Hrva lskoj, a ne preSaraievu - kaie Mirsad Osma.nagic, advo.kar..s. T.

Vuk

se

adlleno slaie sa f;arplanlnclma

S. CAKAREVIC

Projekt Ministarstva za izbjeglice I Ijudska prava BiH u Gorazdu

rna

HUUCeue ObnOulJenih BuCa dObiiO 12 ulaSniBa
U sedam kolektivnih centara jos uvijek se nalazi oko 300 osoba
. Ja sam prezadovoljna maika cetvero dieee i ne mogu yam opisaci kako se os·· j ecam • kaze Raza~ Nai:elnik GamMa Muhamed Ramovic kaie d~ se u sedam kol ek rivn.ih ce.n· Larajos uvijek nalazi oko 300 osoba .i ocekllje da !lji.hov rraj:ni smjes[ai bude ()sigll· ran do 2014. gil dine. Posljednjim ptojektorn obuhvaceni 5U priori lern i slucajevi, ne sarno iz centara, u skladu sa kriterijima komisije. Minislar za Ijudska prava i izbjegl.ice BiB Safel Ha.lilovic kazao je kako je za ovaj pro jeka t izdvo" lenD 289.700 KM ..U posljednje tri godine za projekte sanaciie 150 kuca i brojnih Dvanaest porodica u Goeazdu iucer je dobilo k!juceve svojih obnovljenih kUClI,. rekonslruiranih u okviru projekla kojeg je fmansiralo Min istarstvo za izb j eglice i liuclska prava BiH, a implementiralo Min istarstvo izbjeglica FBiH. Medu korisnicima projekt3 je i porodica Ra.ze Babic, sacla vee bi vse sranarka koleklivnog cencra Splavis[e koju ie priie god in u dana pos jelio na ipoznatiji holivudski par Angelina] olieiBrad Pitt. U naselju Bacci opCina Gorazde, uz pornoc BPK, najprije je kupila 7-1:mljisre, gdje je jurer Raza prvi pm otvorila nata na svom novomdomu.

Opstinska tl.!risticka organizacija Zvornik i italiianska organizacija FAM vee dvije godine uspi e!ino sarad uju na pro· vodenjll projekw "Poddka kreiranja i promocije pUle· va za eko i oddivi turizam I.! BiH", koji se sprovodi u dolin ama ri j eka Una, San a, Deina i Neretva. U okviru log projekta italijanska or· ganizaci ja final!Si race s tam· panje rurisritke brosure "Otskrinite kapiju Zvorn.ika",apoklonilajeidesel novih modernil1 kanti za

Kania pored Drina
ox-

Dar Ita1ijanaZvorniku

K<lf//e pos/JJvljene ns se/JJlisfu 8rnece koje 8U posravljene nasetaEiltu uzDrinu.M.M.

puteva, Ie elektrifikaciju desetllk sela na podrucju opCine Gorazde Ministar-

StVO je izdvoiilo oko 4.5 mi-

lionaKM. ALB.

Dn~vni avaz, tetvrtak, 11. avg~sVkolovoz 2011 .

teme

.£Jugum: Moc odlucivanja

Za ovu godinu odvojeno oko 96 miliona eura
Iondova u BiH odvija se preKoristenie nOVC"iz IPA rna plan u, iako su procedure pov lacen] a sredsta v a. spore, kazao je j ucer u Saraj ev u Renco Davidi (Renzo Daviddi), vrsilac duznosti sefu Delegacije Evropske unije (EU) u BiH, prilikom neformalnog brifinga za novinare. BiR ima pravo na pomoc EU II vrijednosti od oko 660 miliona eura od 2007. do 2013. godine, odnosno godisnje oko 100 miliona eura David; je istakao da je 97 posto sredstava, u vriiednosti od 48 milicna eura, za 2007. godinu ugovoreno, kao i dio sredstava za 200 8. U govara nje p reos tal ib sreds ta va za 2008., kao i onih za 2009. godinu, u toku ie. To znaci da jos nijedna marka nije izgubljena iz ovih fondova, jer ugovaranje moZe trajati dvije ili tri godine, Od 2007. do danas BiH [e dodijelieno 295 miliona eura pomoe;' a rrenutni okvir 7..3 BiH za OV~1odinu iznosi oko 96 g miliona eura, G. M.

JOS nUB Masno za nouacizlPAlonda

Renco Davidi na :brifingu za novinare

ODJECI Stranacki funkcioneri

Sarajevska kompanija snizava cijenu

ce mu se Obiti 0 glau
N akon SIO je predsjedn ik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik najavio svesrpski sastanak u septernbru na kojem bi se preispi (ala pozicija rag en tirera unurar drzave, a u namjeri da •• konsolidiramo nas politicki pristup prerna BiH, jer mi cdavno -nemamo koristi od nje", funkcioneri vodecih bh, stranaka odlucni su u stavu da se radi 0 jos jednoi provokaciji posrnulog politicara,

Bh e' Sab oua__)
0 Dodikovom svesrpskom

sastanku

energenata ozoilino opterecuje

Hljeb sarajevske korupanije "Aspek" od dan as - ce kostati 1,10 KM. Ovo je drugo snizenje cijene hljeba ovog proizvodaca u posljedniih desetak dana, jer ie vekna ad 400 grama prvo poieftinila sa 1,30 na 1,20 KM. - Odluku 0 pojeftinjenju donijeli smo zbog smanjenja cijena brasna. Iako rast cijena

"ASpeIiOU" hlieb od daoas lIosla 1,10 Km
naSu proizvodniu i poslovanje, nastojat cemo da se ponasamo kao drusrveno cdgovorna kompanija i cia cijene forrniramo u skladu s realnim kalkulaciiama- navcde u ,,&peku"_ Naporniniu cia bi se ukidanjem PDV-a na hljeb i druge osnovne zivorne narnirnice stvorili uvjeti da cijene ovih proizvoda ne ras ru kao prethodnih godina, M. IJ.

Dodik se ponasa kao drogiran bokser, tvrdi Behmen • Daljnja radikalizacija je jedini nacir: da Dodik ostane na politicko] sceni, srnatra Borenovic

mOllie dlzD da narod ne uldl lad 1hl.ledU
Dragan Cavie, r---::-----;-----, dom i bijedom u koju eel n ik Dem 0 kra su svi zapali, E, to im je tske partii e, napoosnovni cilj Dodikovo minje cia dizanje rekonstanrno dizanje tenziia nile samo Donzija je posljedica kodikovo rnaslo. nstantne, bezizlazne - Svi se [ednako ekonomsko-socijalne trude.sa svib strana, , situaciie u RS, koia je i bosnjacke, i hrva: svakog dana sve gora i rske, i srpske, da digora, I to zahvaljujuci gnu tenziie kod vla- PrQma§ene iskliucivo politici strastitog naroda, Tre- invesliciie like koia u posliedniih baju napraviri vlast, nekoliko godina rro§i a bjcie ad toga ..A onda tenzidvostruki budzet za svoje je dilu. da bi se narod pozapromasene investicije -srnabavio svim drugim oslm ia- rra Cavic. vio svom nasljedniku, au[oputem koji gradi kao Skadar na Bojani " kaze Behmen. Predsjednik Kluba poslanib SEB BiH u Predstavnickom domn Parlamentarne skupsrine BiH i clan Predsjednistva te stranke Minad £llilgllI11 smatra cia su Dodikove izjave lek probn; baloni. - Te baJone pusu samo oni koji zele da homogeniziraj U flarod i da prar.n im pritama ostvaruju :;voje poIilitke, uskostranacke pri· ncipe. Narod jednom mora ShV3titi da su biraci naijata onaga u demokratiji, da illJa' ju moe odluCivanja, a ne da se iskljucivo emotivno opr-

edjeljuju i da unaprijed znaju kome ce dati svo] glas, SBB BiH insistira na razvoiu i zaposl iavan j u, a ne na bijedi i siromastvu, USIO je gradane do sada vodila pozieiia, ali i dosadas n ja opozicija - tvrdi Dugurn.

Puno price
Iza Dodika, tvrdi potpredsjednik PDP-a Branislav Borenovic, stoii puno price, a malo djela. - Prema svernu sto je Dodik do sada govorio, mi srno danas trebali zivjeri u nezavisnoj Republici Srpskoj, u koioi bi prosjecna placa bila 10 hi] [ada eura i u koioi bi svi kriminalci bili pchapseni. Iii je ~ve w, pa i prica 0 ~ve· srpskom sastanku, samo po" kuii.aj da se ne vidi katastrofalna e.konomska situadja u RS. U pi13nju je fabriciranje •• elikib tema" da bi se skrv enula paznja liudi s gladnog sromaka. Daljnja mdikalizacija ie jedini naCin da Do· di.k ostane na politickoj seeni - zakl jucuj e Bo ren ovi C. F.VELE

Puhanje balona
Clan Predsjed nistva SDP·a Aliia Behrnen istice za "Avaz" da ie saborovanje
jedncg naroda uvijek dove-

Radnici"Granna" opel dOlaze uSarajeuo

Sud nllelspostnvao vlastitu odluku

dilo do problema. Cak i II bivsoi Jugoslaviji, a pOgOIOvo u danasnjo; BiH_ " To se obic!lo obije 0 glavu onilJla koji hoce sab 0rovanjel Covjek (Dodik) je obezglavljen. Ponasa se kao drogirnn bober, mase mhrna i I)e gleda gdje udara ... Sve je [0 pucanje iz prazne puske. Neka se on malo vise pozabavi penzionerima, dencitom budkta koji je OSla-

Reakcija na najave predsjednika RS
S jednug ud ranijih pmlQsla radnika "Granila" Radnici "G,anila" odrZat ce narednog cetvrtka (18. avgu~ta) pro teste ispred OpCinskog :;uda u Sarajevu kako bi negodovali zbogcinjenice da ova; sud jos nije omoguCio povrar reg istar" skih spisa jablanickog predllzeC<1 Opcimki sud Mostar. u U Sarajevo ce u IIi amobu· sa doputovati oko 150 cadnika. To nam je potvrdeno u Sindikatu radnika "Gumira",. koji je jueer MUP-u Kanrona S3!:"djevo poslao dopis pUlem kojeg su inaja viIi ave prot~te. Kafu cia nadlefui u 0pCinskom sudu Sarajevo, iako ie poni1itena preregis [raeija ;,Granita", i dalje rusu posmpili prema vlastitoj odluci objavlje!loj u "Slu~benim no· vinama FBiH" i vcatili spise u MOSlaf. A_ Du,

OHR suaMu prUeln)U snuata
U red visokog predstavnika u BiH s velikom 6e pa~!ljom praliti sva ddavailia vezana za pilanja carla Vijeta narod a RS, recen 0 je jucer "Avazu" u OHR"u. U pi !an kak 0 ce reagi ra ti OHR na moguce promjene Usrava RS i iskljuci vanje woge Vijeea naroda. u RS koje je u utorak najavio predsjednik ovog entirera Milorad Dodik, porlparol OHR-a Oleg MUitli;; podsjeca dll ie Vijeee naroda RS formirano kako bi se provela vazna odluka USl3vnog suda BiH. - Zbog IOga svaka prlje!nja ovoj instiwciji morn hili shvacena veoma ozbiljno. Analiza zakona koje je Narodna skup~tina RS donijela

urlo ozbiuno
u pr-oteklih nekoliko godina pokazuje da Vijece naroda RS ima veoma ogranicen djelokrug u pogledu blokiranja. zakona u RS, kako neki navode" reho je Milis;". On nag.lasava daie prjncip zahite prava konstitutivnib !laroda u cijeloj BiH cvrsto ugraden u USlaVBiH j u.stave enliteta. A ..S_

tuzlanski kanton

D~ev~i avaz, tel'llr1ak, 11. aVQl!sVl\olovQz 2011.

13

MANIFESTACIJE Mala seoska olirnpiiada u Srednjoj Splonici

Otuorena rampa za laMBe MretanJe inualida
Nabavljena i ovoia invalldska kolica
Uz sredstva Svietske banke, Orvorencg drustva Sores i Fondaciie MOl a ik, na ulazu u zgradu u tuzlanskom naselju "Sienjak" orvorena je nedavno izgradena ram pa za Iaks e kretanie invalidnih osoba. Rarnpe za invalide realizovane su u okviru proiekta "Pravo na zivot bez bariiera", a izgradene su u ulici Ismeta Muiezinovica 28_ U okviru ovog projekta, koji je od velike porno Ci za sest s tanara ove zgrade, nabavljena sui d vo j a in val idska kolica, koja ce ornoguciti licnu pokretlj iyost za dv ij e oso be. -Projekat zgrade sam po sebi nije predvidio izgradnju ovakve rampe, Vrijednest pro jek ta ie oko 5_000 KM, a cijena obuhvara i kupovina invalidskih kolica, koia su dodiieljena za dva naj teZa invalida, kako bi izmedu ostalcg mogli otic; i do Ijekara, D rago rn i je da smo uspjeli pcmoci nasim stan arima da lakse iz laze i ul aze iz zgrade- kazao j e Is ak Sadie, dan Odbora etaznih vlasnik a zgra de, Realizaciju ovog projekIII omogucila je "Iniciiativa prezivjelih od mina".

u tuzlanskom

naselju Sjenjak

U pet kategorija nadmetalo se 120 dlecs • U revijalnom dijelu odrzano tasrnicenle seniora u navlacenlu konopa
U organizacij i Hrvarskog kul rurriog drustva "Napredak" Srebrenik, na nogometnom igralistu u Srednjo] Spio!lici odrzana ie Mala seoska olimpijada, na koio] ie ucestvovalo oko 120 djece predskolskcg uzrasra i ucenika osnov nih skola, Podi j elje n i u po pet ka tegorija u Muska! i zenskoj konkurerici]i rakmicili su se u ucanju na 50 i 100 metara, trcaniu u vrecarna, ncsenju jajeta u kasici, skoku udal] iz mjesta i bacanju kamena s rarnena. Dinela Cenanovic, J osip Veselcic, Vladana juric, Marko Veselci«, Laura Vesel"'ic i Dario J os ic. U trean ju u vreci prvi u svoiirn kategorijama su Marko Veser~it, Dinela Cenanovic, Daniel Babic, Maja Babic" Boris [uric, Alma Dedici Dario [osic, Uskoku udal] iz rniesta prva mjesta su Ahmer Okic, Dinela Cenanovic, Antonio Veselci~, Ilijana Knefevic, Marko Veselcic, Dario Josie i Matea Vesel,,;c_ U disciplini nosenjajajera u kasici pry; su Ivan Veselcic, Adriana Vesel?:;c, Antonio Veselcic, Katarina Markovic, Mesa L elic, Ivan Paradzikov ie i Leila Hasanbasic,

A.M.u.

PriHUDliame brane za DouratniHe u PodrinJe

U Medzlisu IZ Kalesija

diecu predskolskog uzrasta prva mjesta u svojirn kategorijima osvojili su Klaudija J ozic i Sern ir Delle, a u trcanju na 100 merara prvi su Sara Vesel'::i'; Adnan lukic,

U tracn j u na SO m etara za

lldaliiz mjesta

MedaHe i pokloni
U disciplini bacanje kamenas ramena najuspjesniji u svojim kategorijarna bili

su Marko Veselt.ic, Patricia Gudeljevic, Antonio Vesel':i':, Maja Babic, Mateo Markovi~, Lejla Hasanbasic ilvan Markovic. Takmicarirna koji su osvojili prva mjesta u predsjedwen HKD "Napredak" Sre-

brenik Filka Veselcic urucila je medalje i prigodne poklone, a. u revii alnorn dij elu odrzano je i takrnicenje 'en iora u nay lacen ju konopa, u koiem su predstavnici Srednje Spionic:e bili bolji od ekipedijaspore. O.M.

Hr8"8 se prikuplJ8 u dtemalima N a podrucj u Meoillisa Isla mske za j ednice Kalesija u roku je akcija prikupljanja hran e za povra tnike u opcinarna Vlasen ica, Bratunac i Srebrenica, Hrana se prikupliapo dzematirna,a po zavrsetku akcije bit ce cdvezena u tri podrinjskarniesta, - Vee nekolikc godina sa svojirn diernato.m Prniavor organiziremo ovu akciju. Vjerujete da u povratnickim mjestima irna naroda koji je gJadan i svaka pOrnOc ce im dobro doti- kazao nam je Muharem d. Mesanovic Vahidin, predsjednik Medzlisa IZ Kalesi)a. Mcianovic je dodao i da, ko zeli, umjestio u hrani, donaciiu moze dati u novcu za koji bi kasniie bile kupljene odgovaraiuce namirnice. Posebno]e naglasio da Coo se podjela hrane vrsiri direk tno IIruke korisnicima te da nece bid m jesta ni za kakvu sumnj u. On poziva sve koji to zele da i sam i id u u Vlasen ieu, Bra runac i Srebrenicu i peisustvu ju pod jeli hrane. F. S.

IZU)Bstan Eluisou odlazall na tranSDlantaCi)U bUbrega
Za cjelokupan tretman u Francuskoj bit ce potrebno 80,000 eura
Zahvaljuj lie; humanosti nailih Ijud;,. joiljedna prita uskoro bi rr"bala imari sremn zavrSetak. U aprilu je pocela akcij u prikupljanja sreds IlIva za rransp lamaci ju bubrega .31-godisnjeg Elvisa Memiea iz Lukavca. Njegovi zcir3vsrveni preblemi poceli su prije desetak godina, a posljednje ITi i po godi[Ie ide na dijalizu koju sve Lel:epodnosi. Prva. opcija bila je od.latrausplanmdja obavi u Francusl<oj i la cjelokupan uerman trebaIo bi 80.boo eura. Do sada je prikupijeno pola sreds ra va, 0 dnos n 0 84.669 KM, tako da je Elvis na lisricekanja i do kraja godin~ bi rrebao otputovati u Francusku. -Nema lih rijeci kojima bih mogla iskazati .zahvalnos! svima k,ojisu nam vrariIi nadu u zivot. Tesko je opisati taj osje6j kada si be.pomocan, ne moze§ pom-oCi svom djetetu, a onda se pojavi s.vjello u tunelu, nada u ozdravljenjc - ka.Ze Elvisova majkaSabira.. M..Ku.

Prlkuplleno pola novca za lllecenle rnladlca iz Lukavca

UPI'818

na iiroracun
Mernic moze se kontaktira ti pozi yom na bro j 066/832-554. Sa akcijam.a prikupljanja sredstava za Elvisovo lijeeenje nastavlja i organizacija "City Angels" koja je do sada prikupila 1.572,50 KM. EMs hi /rehaa atpulavali dQ kf81a godlne zak u Austriju, za Sill je potrebno oko 1.30.000 eura, s obzirom na to cia Elvis nema donora. Medutim, nedavno je angazovanjem Otvorene m fdc dogovore no da sc

S vi ko j i ~ele porn oei da se prikupi i ostatak sredsm va m ogu to uCin iti uplatom na Ziroracun HyPo Alp e Ad ria ban I<: b roj 3061143726813536, sa naznakorn "Za Iijeoenje EI vi sa Me.m iea" .. Porodica

U T e1lCaku j e za vrilen 0 asfalti.raJlje dionice puta Cemar-SahiCi-Ju)::an()vici. Dionica duga dVil kilomclra kostala je 268.000 KM" a fin an si rana )e zai edn ick im sreds [virna gra dana i OpCine po sistemu "marka na marku", slim sto je OpCina i~dvojjla dodatnih

Aslaltlran out Itroz Sahlee I Jultanoulee
sO.OOO KM za ovaj projekat.

Hadovi u Teocaku

Rijec je 0 vrijednom infrastrukIurnorn projektu Cija je ralizacija pripremana dLl.ie vrijeme, a koji ce mjesranima ovib naselja olakilati komunikaeiju sa centrom opCine, kao i Sta!Iovnicima. mjesne .zajednicejasikovac. E.Dz.

14
ILlDZA Nakon price
0

Dnevn; avaz, ~etvrtak. 11.ovgus\lkolovoi2011

saraj·evs ki k an t on

/spred bis/a

II lJivsoj

womici "Vasa Miskin emi"

Godisnjica ustanka naroda BiH

OPIUlbe za nezaMO i rad Ud - nla I
Fabriku u vrijednosti od 350.000 KM kompenzirali za 160 stolica, kate Harnovic • Nezakonitim poslovanjem firmu doveli u stanje mirovanja, tvrdi Delle
2005_ godine i sada se tu nalazi dio Burch univerzi teta, No, osim sto [e Opcina dob ila novae za predate zernljiste, TUIei su i ratnim vojnim invalidima kao

prodaji bazena Turcima

Povodom obiljezavania 70. godisnjice usrankanaroda BiH jucer je u organizaciii Udruzenja antifasista i boraca NOR-s Opcine Novo Sarajevo na lokalitetu bivse rvernice "Vasa Miskin emi" uprilicena manifestaciia otkrivanja obnovljenih bista narodnih hero]a NOB-a 1941-194S.godine. Manifestaciji je prisustvovao gradonacelnik Alija Behmen sa zamjenicima Igorom Kamocaiern i Mirosla-

OtMriuanla ObnOUllanih bisla narodnih harola

vorn Zivanovicem.kojisu poIozili cviiece ispred per obnovljenih bista narodnih heroia NOB-a: Vaso Miskin Crni, jusuf Dzonlic, Spasoie Spaso MiCic, Mustafa Muio Dovadzijai Branko Obren Milutinovic, Delegacija Grada prisusrvovala je i otkrivanju spornen-biste narodnog heroia OmeraMaslickojejeodrzano ispred Doma zdravlia koie nosi njegovo ime, gdje su polozili cvijeceiodali pocast,

Nakon sto smo prosle sedmiee obiavili rekst 0 spekulacijama da je gradski bazen Ilidza prodat Turcima naso] su se redakciji obratili Adis Ramovic i Dervis De-

Rekonstrukcija puta Zlatiste - Sirokaca

Ramav/c: Zem/jlsle prodala Tura/ma

ICi CB i dO SlrazDura
Ramovic i Delic su dvoiica od 13 otpustenih radnika firme "22. april". Otpustio ib je Granulo kao reMolooki
visak,

- Mi potrazajemo neisplaeene place od ove firme, Sud je donie odluku 0 i;wrienju u naSu korist, Firma "22. ap,il" nam mora isplatiti vise od 90.000 KM. Osim nas, svoj novae potraiuje i Porezna uprava KS, i 10 24.903.079 KM, Zavod zdravsrvenog osiguranja 77.941.000 KM i Sluzha za zapooljavanje 12.126.027 KJ\1. Svoia prava Cemo, ako bude trebalo, naZi ti i do Strazbura - kale Rarnovic, Izvodac je bila firma "Prijedorpulevi" lie, bivsi radnici firme "22. april", koju su 1996. go dine osnovali RVI Ilidza. Oni rvrde da je inforrnacija 0 prodaji bazena bila djelirnicno tacna ier [e dio bazena zaisra prodat Turcima, Nairne, radi se 0 zemljistu gdie su nekad bili djeCiji bazen, restoran iostali popratni ob[ekti,

kompenzaciiu za djeCiji bazen i ostale objekte dali 100.000 eura. Gdje je u trosen taj novae, n ike ne zna - kazao nam je Ramovic. Oni tvrde da je Udruzenie poslovalo nezakonito.a posluie i sada, Kafu da duguju mnogo novca i dasu u kreditima. Firmu "22. april"RVI uosnovalikako bi svoie clanove osposobljavali za rad i rako ih zapostjavali na odreden im poslovima. Kada su, 1997. godine, dobili od Opcine bazen na korisrenje, svi su ucesrvovali u njegovoj obnovi, j to bez ikakve novcanenaknade.

- Znali srno rucno kopati odvodne kanale, krciti zernljiste cko bazena, sremali beton ... Firma ie dobro poslovala sve do 2000. godine. Nezakonirim radnjarna dove] i su je U stanje rnirovania, a bivsim radnieima duguju mnogo neisplacenih placa, Svoje pravo

potrazili smo na sudu, gdje smo dobili presudu u svoju korist- prica Delid.

Prod ate donaeije
Ramovic i Delie rvrde da ie Udruzenie dobivalo mnogo dcnaciia i cpreme za rad, no sve ie to prodato
u bescjenje,

Rekonstrukcija pura Zlatiste - Sirokaea privodi se kraju. Kakonavodeiz Opcine.danas bi r:rebalo poceti asfaltiranje ove dionice, nakon rega ce radovi bi ti zavrseni.
Rekonstrukcija puta

RadDui se oriUDde MraJU
niranje rerena iasfaltiranje ulice - kaZu izOpCine. Izvodac je bila firma "Prijedorputevi" ,a realizaciia ovog
projekta rezultat je sporazuma

Hazbio bandu
Bivsi predsjednik RVI Ilidza Vejsil Granule kaZe da su optuzbe neosnovane i uetacne. - Radnici koji me optuzuju pokrali su firmu "22. april" i sve odnijeli, a sada rue nesto sto nije njihovo. Ni 0 cemu nisam sam odlucivao. Radio "","_"_'__l"_. _ _'_ _ sam S C1anovima Predsjed _ Granu/a: Nelacffe apluihe niStva i [0 je bilo kolek:tivno odluCivanje. Ja samsamo razbio organ iziran u bandu i niSta vi~e - rekao nam je Granulo.

duzine 360 merara pOeela je krajem jula i podrazumijevala je ccleen je [erena, sltidanje S13rag asfalra, postavljanje nasipa i kanala za odvodnju, tampO-

o finansiranju koji su sredinom marta potpisali Ibrahim HadZibajric, n3eelnik opCine Stan Grad, i Bojo Cialianovic, n3eelnik opCine Is loeru Stan Grad. Vrijednosl radova iznosi 58.000 KM. N.G.

Duguju novae
- To zemljisle Ilidza prodala je Opcina Tureima

- Imali smo svoie prostore za rad i razne masine i uredaie. Bi vsi predsj ednik Udruzenja Vejsil Granule prodao je cijeli pogon, odnosno kornplernu fabriku Cija je vrijednost hila "iSa od 350.000 KM. ama je kazao da ie to kompenzirao za 160stolica kojc niko aiie vidio. Donaciia masina i alara Kraljevine Danske ie nestala i niko ne zua gdj e [e.osirn bivseg predsjednika - dodajeRamo~ie. , E_ MUJCINOVIC

Mjestarti naselja Duba, koje je u sastavll Mjesne 7.<1jednice Pazaric,dobili su asfaIr. Njihova rados t bila je velika. - Rijeeima se ne maze opisari. To jc savremena saobraca;nica i L=~-----------"'" ovaj veliki pro- Mjestani ne kriju zadovoljstvo blem rijeSili smo se 0 mjestima koja prvi put za duzi period - kaZc dobivaju asfah. Kod vecine mjeStankaAdvijaFejzic. njih izgradena je i javna U selima hadZicke rasvjeta, tako da imaju sve opCine ovog Ijeta izgradeno uvje!e za livot - kaze naceljeiasfaltiranovisepmeva. nik opCine Hamdo Ejubo- NajveCim djjelom radi vic. R.B.

Aslallom i do Duba

Modernizacija puteva u Hadzi6ima

Prvih sedam mjeseci Kanlon Sarajevo ukupno je posjetilo 130.639 rurisra, je 9,.6poStO vise nego u istom periodu prosle godine, i ostvareno ie 252.047 nOCenja, sto je zn dva pOSIOvise nego u prvih sedam mjeseci 2010. godine, saznajemo od Asje HadZiefendic- MeSit,portparola T uristickezajednice KS. Od ukupnog broja mrlsta 80,7 su stran.i, a 19,7 posto su domaCigosti. Prvih 10topzemaljaizkojih dola7..e gos!i su Hrvatska, Siovertija, Srbija, Njemacka, Austrija, Italija, SAD, Juina Korejai Francuska.

GUSli dUlaze iz 119 zemalja
,to

Prema podacima Turisticke zajednice KS

Velika zanimanje za slari dio grada NajviSe nocenja os!Varili su Turci, turisti iz Kuvajta i Velike Britanije. U ovoj godini manie je organizjranih

grupa iz Slovenije i Hrvatske, ali su interesantne grupe iz skan.dinavskih zemalja Finske i Norveske [e Malezije, Juz.ne Korejei Kuvajta. - Turisti su veoma dobro informirani 0 ruristickoj pon udi i tacno znaju sia zcle vidjeti. Najvete interesiranje pokazuju za kulrurno-bistorijsko naslijede, muzeje, umjerllicke galerije, Tune! spasa, vodopad Skakavac i Vrelo Bosne - isciee HadZiefendie-MeSic. Turista je bilo i2 119 driava svijela, a iskorisrenost kapaci reta u prvih sedam mjeseci je 35,8poSIO. A.K.

erna hronika

o nevn I avaz,

tetvrtlk, 11. avgust/kolovo, 2011.

15

Pucnjava u Kaknju

U ulici A1ije Izetbegovica u Kaknju preksinoc oko 23 sara iz zasiede I'epucane u vozilo "renault kangoo" (A31-A·450111 vlasnisrvu Enijada Cehajica, au ropri jevoz n ika iz Ka knia, Za upravljacem je bio E. J. iz Kaknja, a E. G. ie bio ria m j es ru su vozaca, Pucn j avase dogodila u neposrednoj blizini elektronskog displeja, a riepoznati napadac.prernasvernu

u uozilo u pobrelu
manji broj prolaznika,

ISpaiiOceliri hica
Tri su zavrsila u vozilu, dva u predniim tockovirna.a jedan u lijevoj strani pcda automobila. Nakon pucniave napadac se udaljiou nepoznatorn pravcu, U ovoi pucnjavi, srecom, nije bili> povrijedenih, a i na ulici je bio
Od-

rnah po doiavi miesto dogada] a osigural i su sl ul:benici PS Kakanj i uvidaj je Ira j ao do iza ponoci.

Kako su sve cesce na udaru vozila onlcnih qradana ko] se nikome nisu zamjeriIi, policija razmatra moqucnost da iza svega sto] osoba ko,a to radi iz obijesti .
Prema dosadasnjoj praksi policijskih istrazitelja, u pozadini paljenja automobila u vecini slucaieva radi se 0 osveti ili svoievrsnom upozoren j u V lasni k u vozila, se ne iskliueuie ni mogucnosr da je u pitanju obijest pojedinca ili viseosoba, Razlog nainovijim sumnjarna moze se naci II cinjewei da su vlasnici zapalienih automobila grad ani koji policiji nisu mogli dati inforrnaciju 0 mogucim pociniocima ili nalogcdavcirna, ier iednosravno, nisu imali ni s kim problem niti im.je bilo ko u posliednie vruemeprueuo, Iznenaden j e b io v I asni k firrne "Techning" d.o.o. Sarajevo, cije je sluzbeno vozi10 BMW CM71-K-9901) zapaljeno 6. avgusra ul.25 sari u ulici Hamdiie Kresevliakov iea do bro j a 63, opcina Centar, Vjesrnk prorivpozarne s tru ke ustvrdio je da je rijec 0 namjernoj paljevini otvorenim plarnenom, Slicno se desilo i s M, C., v Iasnicorn a u to m obila "reaaulr rnegane", koji [e 24. maja oko ponoci zapaljen na Obal i Isa-bega Ishakovica, opcina S tari Grad Sara j evo, U ulici Mula-Mustafe Bases k ije, opci na Srari Grad Sarajevo, 2.9.ju 0 a za paljen je "golf 2", vlasnistvo D. K. iz Sarajeva, Tom pnlikom nije bilo povriiedenih, dok je vozilo u potpunosti izgorjelo, Iz M UP-a Kantona Sarajevo receno narn ie da se za pociniocima ovih palievina joS!:raga.. - Dok ne rasviietlirno ove dogadaje, ne mozerno reel 0 cemu se m radi - kratko nam j e kazao Irfan Nefic, po rtparol MUP-a Kantona Sarajevo.

Otvoreni plamen
Prema onome 5[0 se desavalc prilikorn pcsljednjih paljevina automobila II Saraievu, pcstoji sumnia da gradom hara piroman koji neselektivno pali vozila, ali

r- MI~n.~"'r·· na

ko;; je pucaRa

IFOI'o:

A. S~lihbego.;t)

sudeci, bio je na ceki, jer je, prema izjavarna ocevidaca, naslonio pistoljna zid kakc bi ostaoskriven. MisleCi cia [e za upravljacern CehajiC, u pravcu vozila ispalio je celiri h ica ..

S aob ra eaj nac vo j di 0nici bio je II prekidu do okoncanja isrraznih radnji, Istraga se nasravlia, a za pociniocern policija intenzi v norraga.

Az..S.

spec
stana koji koristi ZiL A. iz Sarajeva. Povrijedenih nije biro, dok su ostecena ulazna vrata stana, Pozar su ugasili vatrogasci, a uvida] su obavili sluzbenici MUP-a KS i sudski vjestak PPZ-a. Konstatirano je da ie do pozara doslo upotrebcrn 0 tvorenog plam enaod nep ozna te osobe ..

Uni~Uenitragovi
Iz prakse je poznato da se ov akv i sl u eaj evi ri ie rko rasvjetljavaju, [er se pOlarom unistavaju svi rragovi koii bi mogli dovesu do pocinioca, Medutim, u posljednjirn slucaievima irna jedna rnatrica koja sevec u vise navrata ponavlia Paljenie aUlO!Dobila se vrlli pornoeu spreja, nako.n cega se automobil veoma brzo prervori u buktinju, B.G.

t; doslo j e do pozara u haus toru zgrade ispred ul aznih vra III

Na Trgusolidarnosti

IISarajevu

prekjuceroko

21.35 sa-

Nakon pljacke pumpe u Travniku

RazbOlniCi UUaCeniS uliradBn~mnOUCBmi OrUZIBm
Policijskoj smnici Trav. nik jucer lri sa!a iza ponoe; p rij avIjenD je razboj n i.s!Vo nad radnikom benzinske pumpe "Fluid Point" II [ravnickom nasehu Dolac na La~vi, a koj. posluje u sas[avu firme «TDizel". Dvi j e mask ira.ne i oaoruzane osobe, od kojih je jedna ima la pis to Ij, a d ruga sjekiru, uz prijemjestl od radnika benzinske pumpe u zele vreCicu s n epoz Ila tim iznosom novca i potom pobjeg Ie. Od m ah po doja vi patrole s patlrucja koje pokriva Policijska uprava Travnik krenulesu u porrag!J. Netlugo nakon izvrllenja razboj 0 i~ u naselj. 11N e vic Iva Polje, izmedu Travnika i Novog Travnika, policiiska parrola zaustav'ila je 3mornobil«opel kade[". Prilikom pregleda kod vozaca i s uvo£aca 1I vozil u su p ronadeni piiilolj j sjekira te vreCica s novcem. Ka.ko nam je potvrdello iz Minisrars[va unutrdnjih po.slova., zbog sumnje da su poCini.li razbojnis[vo na benzinsko.j pumpi "Flui_tI Point" slobode su liseni S. M. i K. D.,. obojica iz Vi reZ3.. Olli su predati PU Travllik oa krirninalisticku obradu,

Upali Ilaaruialli sjekirom i pislaljem IF.ta.' K. t•• lc} az•• srvo brzorn i efikasnorn a 0 avorn slul!aj u abav'ijesren reakcijom policije koja je j e i de.zurni kamon alai djelovala odmah po dojavi. tuWac. Din:kror fi.rme "T Dizel" izrazio je zadovoljK.K.

U surnl na planini Konjuh

Prije sedarn dana, 4. avgUSIlI.,oko ISs ati 1.1 sumi na planini Korijuh pronaden
je muski

PI'OnadenleS nepOZnalOg mulMarca
Ie::; koji
jevecbio u

16

Dnevni avaz, "elv~ak, 11. avgustlkolovo< 2011.

ern a hro DI· ka
. ..• . -

fa zi raspad an ia. Od m ah po sazn an j 1.1, na teren s u izasle ekipe zivinicke policiie i Tul.ilahva TK, Identitet rnuskarca jos nijeotkriven, a 0 bd u kci jski naiaz k 0 ii jc

nareden tek treba po rvrdi ti [e li rijee 0 nasilnoj ili prirodnoisrnni. - Zapisnik 0 obavljenoj obdukciji joS nije srigao u Tuzilesrvo, tako cia do zaprimanja nalaza imisljenja

vjestaka sudske medicine nisrno u mogucnosti dati vise inforrnacija - kaze Admir Arnautovic, portparol Tuzilasrva TK. Pripadnicima svih policijskih uprava i policijskih stanica u Tuzlanskorn kantonu nalozeno ie da izvrse provjere ie liprijavljen nestanak neke osobe, Sll.[caj [e policiji prijavio mladic koji ses drugorn setaosumorn. - Moj sin je setae sumorn s drugom kada ie ugl ed a 0 tijelo mrtvog muskarca, Odmah me je zvao telefonom, nakon ~ega srno obavijestili policiju, Sudeci prema opisu koji rni je dao sin, les ie, vierovatno, duze lezao u sumi, Kosa je po fda 0 pada Ii, a ti[elo [e bile uaduveno. Cudno mi je to sto nrgdje nerna inforrnacije 0 nestalom rnuskarcu, kao i (I njegovern identitetu, a od pronalaska tiiela ie proslo sedarn dana - kaze n sago VOrl! ik ko j i je zeli 0 osta tianoniman. A.Mu.

as

raca Odgouorna za lIaCHUpenZlla
Na optuzenickoj klupi uskoro ce se nacl braca Alen i Adi Alic te Sead Dizdar
Sudijaza prethodno sasIusanie Kanrcnalnog suda u Zen ici p otvrdi 0 je op tuznicu Kantonalnog tuzila.slVa Zenicko-dobojskog kantona kojom su tri osobe op!Ul:.eI!C da su pocetkom iuna opljackale postansko vozilo u miestu Kula kod Zenice i ukrale40.000 KM. a rreceopruzenog Seada Dizdara(36)za razbojnistvo, Pcdsjeumo, Alen Alie je bio na dopustu iz KPZ Zenica kada je izvrsio pljacku, a uredrio se vratio sa korihenja vanzavodskih pcgodnosti, iako je za njim rri dan a tragala pol iei ia. U zenickom zarvoru izdrzava kaznu zbog teskesaobracajne nesrece kod Zenice u martu 2002.godine kada su p ogi n ul e celiri, a tesko povriiedena [ednadjevcjka, Napad na postansko VO,zilo dO-godHo.se 3. junakada
5U

DSUmnllcen ZablUd nad bolesnom dJeuoiclCOm
Pri padn ici Polici iskog odjeljenia Otoka prije tri daua dosli 8U do informaci]e da se 58·godisn] ak iz n asel j a Liusina ucestalo vida u drustvu S I S·godi~niakinjom iz istog naselja koja j e zaosrala u mentalnom rszvoiu. Kako postoje indicije da je s navedenom malolietnicomimao i spolne odnose, prekju Ce r je s njom, u prisusrvu majke i Slrucnih radn.ika Gel! tra za socijalni rad B0&1nSKa Krupa.obavljen razgovor, Maloljetnica je izjavila da se nekoliko puta s 58-go. disnjakom vozila 1.1 njegovern auru te da ju je drzao za

MUP llnsko-sanskog kantona

ruku i Ijubio U obraz, Potom je oba vI j en razgovor is 58-go· disnjakom koji je porvrdio n iene na vo de. Kan tonaln i ruzilac Tuzilastva USK dao je usmen u sagiasnosl za pro· vo den ie iscrage zbog SUIDnje u pocinjenje krivicnog diela bludne rad.nje.

Koristio dopust
B racu Alena (Hanefij e) (33) i Adija AJica (20) opruznica tereti zarazbojnistvo i nedozvolieno drzanie oruja iii eksplozi v!lih rna [eeija,

rri mask ira n e esc be s "golfom 4" (63S-T-124) presrele postanski "caddy"i uz prijetnju automatski p u skarn a natjerali pos tare da im predaju torbu sa novcem koji je bio narnijenjen za penzionere koji zive na podrucju Babina i okolnih miesta Send, Arnauti, Briznik iRadinovici,

BaciH puske
"G 0 If' k 0 ris len u razbojnistvu ukraden [e u Travniku, a pro nallen ie nekoliko sa Ii kasn ij e nap usten n a ze·

z

nickom izletisru Smetovi. U oblizniirn Pesevicima pronaden je i k 0 fer u koje mj e nosen novae, dok so. u naselju Svice pronadene dvije odbacene automatske puske koristeneu ovo] pljacki. Prvobirno je uhapsen Elvis Ali':: u zenickom prigradskorn naselju Gracanica koii se dovodio u vezu sa izvrsenjern razbojnistva, ali se ispostavilo da SlI, prema policiii i Tuzilastvu, u pljacki ucesrvovala njegova braca Adi i Alen, re komsija Sead Dizdar, A.DZ.

Samoubistvo u Zvorniku

PQlkajGi kQji su PQkusali spasi/i 77 ·gQdisfljakinju

(folo.M.

MiOjc!

Skokom u rijeku Drinu u Z vorniku iucer p opo dne samoubisrvo je izvdila 77-godisnja Jelica Ikonic .. Mada su je ubrzo po doj,.vi da se u vodi day i zena i.z ri j eke izvuk li zvorrucki poli c<lj i, staric ca je neil to kasnije premi.nu· Ia u zvornitkom Domu zdravlja. Da se s13rica bacila u riie· ku, potvrdio naro je i naCe)·

Slarica SIiDella U rlleliU Drlnu

Zbog sumnie da ie provalio u diamiju Kajserija 1.1 Goraidu i iz limenog sanducela ukrao nepoznali ;znos !lOVeS slui.benici Sek(Ora kriminalisticke polieije MUP-a BPK GoraZele privet; su A. K. iz Gorahla. N akon !ito je priznao izvrsenje hade protiv niega ce Kamonalnom tuzilailrvu bili pod nese.n izvidtai o pocinjenj u krivicnog djela koj i je od Tuiilaslva okval i fi ci ra n kao Ed ka kra da ..

Iz Sa.nducela ultrao dObrouoline orilOge

Provala u dzamiju u Gorazdu

Kako se navodi 0 iz· vjdtaju M UP·a BPK, krada se de.sila 6. avgusta oko 4.40 sa ti, a nakon nasil n og u laska I.[ pros torij e dfum ii e pocmilac ie ostetio i limeno sanduceiz kojegjeuzeo flOVae. U M uft; jslVlJ gorazda nskorn kazu da se ridilo 0 dobrovolinim prilozima gradana, da nisu u pi !a n ju znaca jniia sred stva i da ie veca §teta 1!3stala zbog O~tecen ja brave na ulazn im v falimadzamije. Al.B.

Na meli /opolla diamija Kajserija

(FolO: A. DtfJnllc)

nik SJB Zvornik S~animir Vidovic, pohvalivsi svoje poiicajce koji su br7.0Q reagi· rail. Do Ulopljenice je prvi Sligao Admit Mehidi,:;, koji ie izvukao na obalu, a poma· gale su rou kolege Dalibor Miloi<evic i Miodrag Pejie. Oni su pozvali i Hitnu po· rno';, u koioj jepokusana reanimacija,ali bez uspieha.

M.M.

Marinko Sav;e, mjeS13run naselja T3vija u Bosan· skoi Kostajoici, preksinoc oko 23 sam poUdji u ovom gradu prijuv;o ie kradu u kojoj su on i niegol'a dvoj;ca gostiju iz Sioveruje tokom

Os al- bez noucanilla na OrodiCnOJs:aui
p roslave· porodi ~n e slave u IIjegovoj kuCi osrali be.z novi':anika. Policija je dolaskom II kucu prawe novcanike s ne~ dirnurim Iicnim dokumentima pronasla razbacane 1I

Bosanska Kostajnica

WC-u, a, kako nezvanicno saznajemo, IOkom porra,ge za dr-skim lopovom policajci susaslusali i Savieevegoste. U izjavi daloj polieiji receno je da ie u novcanici· mab!.!0850eur,... M.Z.

erna hronika
....u Trnovu

Onevni am, tetvrtal<,
11. ~vgustikOlovOl 2011_

unUM ODllaCMao baRU

je unuk L. A. opljackao kucu svoje bake L. A. i odnio zlatni nakit, U nuk je priznao policiji izvrsenje ovog kri vi caog djela, auk ra den i naki I ie uz porno'; dru ge osobe prodao za 210 KM zla ta rsko j radn ii na IIi dzi u Kantonu Sarajevo. Protiv L. A. Okruznom tuzilasrvu Istocno Saraj evo b it ce p odnesen izvje!i raj 0 p oci n jenoj kradi.

.... Policiia u Bosansko] Dubici uhapsila je Ir; osobe zbog surnnje da su krajem jula provaliie 1I porcdicnu kucu u Bosanskci Dubici te od uhapsenih oduzela 3.750 KM ko]e pot j ecu iz kra de. U hapsene su 080 be in ici j ala B. V., Lj. C. i D_ G.,kojesu priznale dasu 27. jula pocinile tesku kradu u kuci koja jeu vlasnisrvu R. G.,kazu izCJB Bania Luka

UhaDsana troiica DroualniMa

POZAR Kod pogona Stara jama u Kaknju
GraRicRi policafei reaglraU prema poljemlc!

Policiiski sluzbenici J edinice granicne policije Ae" rodrom S arajevo 9. avgus ta II 935sali na Medunarodnom aerodrornu Sarajevo lisili su slob 0 de Ziiada Halilagica (52), drzavlianina Bosne iHercegovine,

UbaDseD osumnJiceni zaOOKusai ubistua
Trn kod Banje Luke

Aerodrom Sarajevo

Nairne, granicnorn kontrolorn je ustanovljeno da je za njim FMUP raspisao potragu zbog pokusa ja ub is tva poeinienog 2007. godine u Tuzli. Uhapseni je predar sluzbenicima Odjeljenja Su dske poli ci j e.

U kasnim vecernjimsanrna u ulici 7. muslimanske viteske brigade u Kaknju, u nep csredno j bliz inib ivseg pcgoua Srara jarna, preksinoc je dcslo do velikog pozara koj i je zahva rio unutrasnjos I bara ke Crven og hila i veli kom b rzi nom se prosirio u sveprostoriie. Nakon dojave na rnjesto dogadaia stigli su sluzbenici PS Kakanj ; profesionalni vatrcgasci iz Kaknja koji su se s vatrenorn stihijorn borili puna dva sata. Nakon gasenja baraka [e pretrpiela veliku materijalnu sreru, a

doznajemo cia su prosrorije koristili za podielu humanitame pornociclanovi Crvenog kriza iz Kaknja. U zroci p ozara b ir ce poznati nakon detaljnog pregleda svih prostorija, 3 nezvanicno saznaiemo da se lie isklj ucuje ni rnogucnost narnjernepaljevine, U gradu hZl! da ie atraktivna lokacija ovog objekta, po svernu sudeci, zapala za oko jednorn 10kalnorn ratnorn tajkunu. Istraga 0 uzrocima pozara se nastav lja, Az.S.

Sinisa Mile ti c (2.3) iz naselja T rn kod Banje Luke objesio se preksinoc ugarazi pored svoje porodi cne k u ce, a samoubistvo je banialucko] policiji priiavlieno oko 22.40 sari. Razlozi zbog kojih se mla die odlucio na ovai ('i!l j oS nisu poznati, iako je, kako saznaiemo, iza sebe ostavio oprostaj no pismo. Tokom iucerasnieg razgovora s njegovim kornsija-

Obiesio se 23-g0diSmaM

rna i prijateljima iz Trna svi su isticali da se radilo 0 mir110m i prijatnorn momku. - Nikada s niim nije bilo nikakvih problema. Ima ErOgodisn] eg sina, ali se razveo sa Zenom. Nije se cinilo da bi j;hog toga digao rnku nasebe, S ra je u pi tan j u, rnozda zna porodica koia je pronasla oprostaino pismo - ispricale su jucer Milericevckomsije, B.S.

Ses torica op tUlenih zbog krade au tome b ila i izn udi vani e novca od n j ihovi h vlasnika jucer su pred sudijorn Kantonalnog suda u Sarajevu jasenkorn Ruzicem negirala kri vicu za kri vicna d jela koja im se opruzn ieom stavljaju na teret. Niihovspis bit ce upucen vijecu na sudenje, Na rocism se jucer nije poiavia Pella $paic(28)s Pala, kojise b rani sa slobode. Krivic:u su negirali oplliZeni Srceko Trifkovic (26) s Pala, Dejan V ukovic (29)zvani Super Beba iz Istocnog Sarajeva, Srceko Mandie (28) s Pala, Mladen Veljovic (24) s Pal. ; Milosav SamardZi6 (26) iz Istoenog Sarujeva, koji su u pri \Voru ad jamul!:a ove godine, teNijaz Karkelja (37) iz Sarajeva, koj i se, kao i optukni Sprue, bruni sa slobooe. Svi o!lisu uhapseni usklo-

S prlvDffetlja DejaaB Vllkovif:a pu policijske akdje "Kllm" pod zaiedniCkim VOds\VOID sarajevskog nliilastva i Spedjalllog mzilas\Va RS 'Rjjec je 0 dobra organiziranoj grupi kojase bavi!. kradorn auwmobila u Kall(OIl u Sarajevo, i to

uglavnom. "golfova" visoke klase Ie "possa 13", ",skoda ocravij,aJ]~ "audija!Jo i le_renaca
~(lJJaregH.

Uhadena vozila za ko ja nisu dobili otkup sakrivali su, pr-odavali i prebacivali Ila

au [00 !pa de uBi leCi i Podgoriei. Na tim autootpadima is!ra1i tel;i su pronas!i veCi bro j di jelo va ukradenib a llwmobila, rako da je isrraga prosiren .• j protiv I1ekoliko osoba u Crnoj Gori. B. C.

Pre rna rezultatirna anonimne ankete lokalnog livanjskog radija provedene u Livanjskorn kantonu, svaki tree; graoanin posjeduje barem jedan komad va[renog oruzja, a drii ga u kuei,stanu iii na drugom mjeslU ..TOJlovori da brojlle akdje "Zelva" lIisu UIodile plodom i cia je vracen sarno manji dio naoruzanja zaostalog izral3. Od 564 ispiranika. s po· drucja sesr OpCill3 ovog ken· tona I1jih 54,4 posto izjavilo je da ne posjeduje !Iaoru.lanje, 13,2 pOSIO irnll

suaMi treci gradanin naoruzan

oruzje uz dozvolu, dok 32,4 postoposjeduje ilegalno naoruzanie. Da ie take, sv] edoce i broj ni slueajevi samoralliavanja, raniavanja i ubista.va vatreniw oru;:jern u o.vom kamonu II posliieratnim godinama, a usljed neStr'llCllog rukovanja, svada, afekta, kriminalnih ,adnji iii pod ulje" cajem alkohola i drugib opijata. MUP Livalljskog kall[Qna apelira na gradllIle da i dalje mogu anoni.mno ; bez ikak vih sallkei ja preda Li zaostalo naorulallje u najblizu policijskuslanicu. A. K.

18 c""",-

1 '.'","~""""""".

Dnevni avaz

oglasi
NAJJEFTINIJI FISKALNI URE£lA I NA

TIU.STU

Sa ugradenim GPRS termlnalorn

Bez.kamata i naknada
+pov
17%

1'2 rata

12 rata Bezkamata i naknada
+PDV 17%

I UREDA.II
MOSYAR:
SARAJEVO:

_1'Z
TUZLA: lENJCA: Kan:l.inilla Slepinca hb. Hlfll :Bjelavca br. 40 :Bone StebJ:ene hr.1
u1lca.&E.l :BUGGJ O::Ba.SWO

UriCredil1l.Wl Yel..: 036 J 336,901'1 Tel.: 033/765·115 Tel.:1I3512A'7·780 Tel.:OJO 12>56,261'1 Tel 113212(12421'1

Aske 80riCa IIlJO

Sllmllenollosluvnlro

mplells, StuD Nukleos-Ke Ilni tL SarBle.D

-

-

I

MOOOOfosJ IllEDlTWWIJJ\ PUTl,., $Vi118ANAAA

I I I I
I I

ua vaJovima

Lje.to

AJD'A·

panollskog
mora

lJV ADA Pre tige

~unICredHGroup

I.. doll.9.201l.

SPARKASSEa

Roiffei.el1 SANK

I IL
Stupina 85 lamala 4
BraJ 15111
Datum 1008.2011

I o...d)cTd.',

HUUGOl ~~~~_

0.0.0. "TUZLA~FllM" TUZLA

Na osnovu Odluke skup!tine dru!tva 0.0.0. "Tuzla·filmTuzla od 04 08.2011. godine

OGLA$AVA PRODAJU
Zemlju i zgradu Kina Radnik u Tuzll. ul. Mije Kero!evlta br. 2. (prekoputa Upravne ~9rade Rudnika ·Kreka-). ZemlJiste i zgrada su vasnistvo D.O.O "Tuzla-film" Tuzla U1. zasto posjeduj,e urednu dokumentaciju Za dodatne informacije u ven cijene, nstina platanja, pregleda objekta [ uvlda u dokumentaciju. obralite se na teletone: 061450 417: 061 2027171061131 372

www.tibra-pa.cific.com

biznls

Dnevni avaz, tetvnak.
11. avgustlkQI(NOZ 2011.

Hrana SMUDlla Od1. SeDlembra
Hast PDV-a sa 13 na 23 posto
U'Grckojceod I.septembra poskupjeti prehrambeni proizvod i i u gos ti tel iske usluge zbog povecanja PDV-a sa 13 na 23 pOSIO. Povecanje PDV-a dogovoreno je s Evropskorn unijorn (EU) i Medunarodnim monetarnim fondom (MMF). U ovoj godini se na bazi povecanja poreza oceku j e da se u budzer slije 300 miliona.a 2012. godiue 700 miliona
eura,

Povecanie poreza u Grcko]

Racunice pokazuiu da ce rucak 11 grckom resroranu Zit cetiri osobe umjesto sada~Iljih 70 kostati 76,16 ellra.pite ces dva poskupjeti na 2,20 eura, a za dva litra sob

bit ce potrebno izdvojiri eeriri eura umesto 3,70. Cijena hi j e b a i fl asirane vode za sada n ece ras ti. Grcka j.e morala prihvatit; niz nepopularnih miera da b i s e spa sila bankrora, 0 d povecania ciiena do smanjenja broja radnika u javnomsektoru, Greki vanjski dug u aprilu je iznosio 152 posro bruto d ru srvenog pro izvo da iii 487 milijardi dclara, Is pred Grcke j e Japan sa 229 posto BDP·a iii 13.930 miliiardi eura, dok je na trecern miesru [arnaika sa 137 pOSlO BDP-a iii 21 miliiarde dolara,

Gub-IoiM dana ZIF BIG
Svecanost u Gospodskoj ulici u centru Banje Luke

Promet ad 502.638 KM

Oluorena noua POSIOUniCa8alMan InUeS1menlbanMe
Balkan Investment banka jueef ie u srrogom centru Banje Luke, u Gospodskoj ulici, svecano orvoril a novu peslovnicu za koju je istaknuto cia j e opremlj ena po naj visim tehnoloski m SIan dardirna, . Nova poslovnica spada medu najsavremenije objekte u Kojima gradani rnogu obaviti sve bankarske usluge, a upotpunjena ie inrerakrivnim informacionirn sistemima, Radnim danom cemo raditi do 20, a subotorn do 15 sati, SW je najdufe radno vrijerne rnedu svirn bankama· k azao je Zeljko Ka tic, dire ktor ban j al ucke iii ij ale Balkan In vestment banke, On je objasnio da ova banka uvodi novi koncept poslovani a po kojern ide p 0stari prepoznatljivi, Na LCD monitorima preds ta vl j en isu akruelni i atraktivni proizvcdi banke, a na inieraktivnirn monitorima ornoguceno je da se klijenti sarnostalno iii u z pomoc oso b I j a banke dodatno informiraiu o ponudi, proizvodima ili bankarskirn uslugama, - Uvodenje novina u peslovanju u skladu je s ispunjenjern zahtjeva za kominuirano usavrsavan]e Ll.Z nepreki dno u cell ie prema standardi rna naj viseg k vali teta j certifikatu IS 0 900 I: 2008 koj ij e banka ned avno dob ila -dodaojeKatic, B.S.

N a Saraievskoi berzi j lleer jeu sklopu 42 transakcije osrvaren promet od 502.638 KM_ Naiveci porast vrijedncsti zabiljezile su dionice Lj eCiIis ta Slana Ban j a (16,67 posto) i dostigle su cijeriu od sedarn maraka, dok je najvee; pa d regis trirao Z IFBI G Invesriciona grupa Sarajevo (4,97 pos to) idos tigao ciien u od 4,40 KM. Na kotaciji kompanija prornet je cstvaren dion icama Bosn al ij eka, po kursu od 12,45 KM. Na

Inuesliciona groDa

ko taci ii fondova naiveci prornet osrvaren je dionicarna ZIF-a CROBiH Fond Mostar, u iznosu od 274.208 KM, po kursu od 5,35 KM. Na primarnom slobodnom trzi stu 1]ajveci pro mel OStvaren je dionicama BHTelecoma, u iznosu ad 7_710 KM,po kursu od 20,10 KM, ana sekundarnom slobodnom trzistu dionicama PAK Centra Sarajevo, u iz1]OSU od 3.104 KM, po kursu ad osam maraka,

..mt!·Obim

S ill{;eras~ie svecanQsli

nmUaCi promal aHCnama.laHoma
cion ih fondova
IIajvee;

trgovine17.694 KM 5

Palrlboa noua sirategija za preuazilaierue preprliia
... Ukraiina i Rusiia mora[u usvoiiti zajednicku suategiju za prevazilazenje prepreka za razvoj trgovinske i e\m!lO!llske saradnje, izjavio jejucer u Kijevtl ukraiinski premijer NikolajAza:rov. - Rusko-ukrajinski ekonomsk; cdnosi p.redstavljaju mnogo ~iri i dublji domen od trenu.tnih ekonomskih uvjeta, Ekonomski razvoj nasih drza va irna vecu vIij edn os t od tren u rnih politic.kih i komercijalnih inreresa - izja v io j e A zarov, prellijeie Sll agellcije.

J a.nllkovica na.vlasL

Odnosi dvije zemlje posebno su bili zategnuti dolt je pre ds]ednik Ukrajine bio Viktor Jusce.nko, a poboIjsani su dolaskom Viktora

N a Banialuckoi berzi jucer je, kroz 124 transakcije, cstvaren prornet od 517.694 KM_ Nasluzbenom berzanskom trl.i~ru, lista B, najveci promet ostvaren ie akcijama Telekoma Srpske, od 363.452 KM, po prosjeC1]oj cijelli od 1,57 KM (pad za I,26 pos 10), Ko d za tvorenih in ves li-

imale su akciie ZIF-a Bors
invest fond Banja Luka (9,59 pOSlO), po prosjecnoj cijeni od cetiri KM .. Gubitnik dana je ZIF Krisral invest fond Bania Luka (-1;73 posto). Na slobcdnorn berzanskom rrzistu nai,veCi last imale su akciie Zvornikpuleva (53,85 posw).

ras [

~20_ ~ _

,,_.~~_·_,_ro'_',_D_n_e_v_ni_a_v_az

--------------------------------------------------------I()~l~si 270.000,00 KM
PRIVREMENllZVJESTAJ 64. KOLA LOTO-a 00 09,.,08..2011.g'Odine
OCEKIVANI JACK POl ZA 65. KOLO LOTO-a

62.000,00 KM
PR1VREMENIIZVJESTAJ 64. KOLA JOKERA 00 09.08.2011.godine

OCEKIVANIJACK POTZA 65. KOLOJOKER-a

DOBIJNA KOMBINACIJA 64. KOLA tore-a
U 64. ~OLU UPLA~EN 0 JE •• ,112;997.60~M

BROJEVI PO REDOSUJEDU IZVLACENJA:
.~Ug3.aOKM
DOBITNI

UKUPIII HAGMONI FOND JE ~O%

. GOSTU 63.1M. KOlU

usnn

1iIII1iiII.u_
,., ,., ......•.... , .... , .•.... '.

-.

.

I

..-

U ,IGRI IGIlAt

,ONDOVI OOBITA~A: fOND ZACUBITAK PIWE VRUE 25% (14,1 ',4.7D .. H.2l9.952,OO) .Z540111.10KM FOND ZADODITAK DRUGE VRSTE 15% ••• • ••••• 8.414,!0 KM FOND ZADOBITAK TllEtE VRS1HO% , ••• , ••• , ••• , ••• , ••• , ••• , .11.299,80 KM FOND ZA OOBITAK CETVRTE VllSfE 40% •• , ••• , ••••••• , ••• , ••• , .22:5!9.50 KM BRO) OOBITAKA IIZNOSI 008ITAKA 6 POGO OI'.KA 00 BITJl.KA: NEMA JACK POT S E PREIlOSI UNARm NOKO to 5 POGOOAXA DOOITAKA; 11." •• , ••• 1'10,40 KM 4 POGOTKA ,DOBITAKAo 548 ","10,60KM 3 PO~OTKA DOBITAKA: 7.~26 , .3.00 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA. DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:
U 64. KOLUUPUCENO JE ., , , NABRAONI FOND JE 50% ,., .. ,., , FOND ZA CCBITAK PAVE VRSTE (1..267.,'50" J.P. 59.~80,30) FOND ZA OSTALE UOBITKE . ,. . ..... , , , .•..... . •......•.

4 S9 3 03 187223
,'2.675,00 , .6.a37,50 60.847,80 5.070,00 KM KM KM KM

1. TUllA 0~30016432500249 2.SA~NEVO 0630000332600249
3.ZENIM

OM001 39331 00065
4.ZE'NIG,A

OM00147332U0150
5.ijAAt~ICA M30fl111m()()1!38 i.llN!cA L1Ei4DDIU533:2lililllJa

LU1RIJA BIH. SARAJ8/0 1008.2011.god.

P;()NlLt"'~

IVlJ ESfAJ

ez. KOL..A U)T!I-3,

Oil t12.!lS_:i!U11.!JlMlint

NAO~OVll PRMlEMEIlOO INJE~T/IJA 11APIS~IKA0 ~OVANIM I Il!O~OV~:t~~8t~:\¥t ~t:06l0'iu0~AVlJIJJ[ O~OV~IH '~!05NOV""" PRIGOV~RA BlO ~U!

L~~:

U01,KQ.lJLI\Jtf!IOl, ,., ... ,.. ,., .. , ,., .. ,., ... ,., .. ,.,.1~,"S,8).. ===flHlJE5OI .. ,., ,., .. ,.. ,.,., ,.. ,., .. ,., . .53l&,<IJ<I,I
HmIAOC8IAAIlM VllSlE25l; 11~+JI'.1IBl9.401 Z/II,7Iilrom

f(Ml1A00D~1I<~00E fIHllA00BII1I<1iIEf:E lm2fll: V !lAM

=,,.....
...

6 BROJEVA OOBITAKA: NEMA JACK POT Sf PRENOSI U NAAEDNO KOLO 5 BROJEVA DOBliAKA: NEMA , , .............•...... , 40ROJA OOUITAKA: 1 ..•...•..•......•...•..•...•..•...•..•... 3 B RUJA Q 0 B ITAKA: 23 , .•............................. 2 BROJA OOBiTAKA: 247.. .. ••. ••.•.•. .•.•••. .. .•.•. 1 BRUJ DOBITAKA: ".086 , , , , , W[RIJABIH, SARAJEVO 10.08.2011.god. U01.t:rU1111\JtEN(lJE ",., ......••••••
1IAGI!.\IJNlffi!<D ... ___

,0,00 KM ' . ,
996,OOKM

65,OOKM 6.00 KM ,.1,00 KM

fIHlIA00DII1.'(!<MiTEIIIS1t4a'l

." ... ".,.",0011;frlO.l .. .. ,21.42!.401a.1

SUPlitlOOJ\M :;.!_octd"""

[]($I"""

= JAClI'OlSEl'IIENllS1UNAAi'llNOtaO 1 ,"', ",1.1A1.1II""

BRIlJ po BITAKAl ItNqsLPOI!

:;'''FQOOTKAoom>JOc :;')POOI)TKA 1lO)iII:I"'"

.'<m

JIII.,.""

,

,. ,

_. ""

""

,

.1" .. "" ~""

,

......•

",,".aJl.(llKM

5.'!l1r.mt:r.t

I!IM!lAoctdI.KPIII'('lI1STE 11.1&!.4B+lP.,1,38g,'JII] , ,.. .\3>7:'.90>:11 ro!DlAo,rOJ.EIllBmE ,.,"', ,""', ...• H3 ..

BRaJ DQ SITAKA IIINa SI UQQ!TAKA

o BAVJESiENJE lA IGRACE SMS PORUKE lA Lorn IGRU !GHAi:·GOST SLA1i100 SRIJEDE DO UlORKA NA SLIJEOECE BROJE\lE TELEfONA: 8H TELECOM: 09jf412-60211T M081LNE KOMUNIKACIJE: 0631 88-B72 (cijBn8 p Druke 0,50 KM .. PDVj lqre na srecu Lutnle OIH I provjere dobllaka na www jullijablh.ba Aok'" prLgOV"'U ~etiri dan" od prvug Tduteg dana pn objavlji"anju pnv'eruenog IllIj"i1aja.

!BllaJmIllBIT"'" NEWI JllGKPIITSE_"IlAREIIIlIIKOLO iBllaJEVAIIQDITAAI; NEW. """ijt;lK!.l ~IIElaJ/I, DCM'AXA:: :2 . .m.30tO.I 1AO/<Jl'OM~APLATE III)8ITAKA1A.~ KOLOJDKEIlAJE

3BFIDJA ODEll"'" ,1 IBRWl. ODEll""" OOJ I MDJ OOIliT.JI.t."A!21m

.

""" .. ,.53,11'" ", D1REKT(J" ED_"IIS1i". '"',

__JtotiM

.00"'.

f)gJI9.2Dll.GOO,.

G(NEllAl"

L U T R I JAB

I

H S A RAJ E VOl

O.OS.2011.godInB

\1IIC'ri I ~ih Drl~, f'Yl:<l' ('m.\.> .. <111"""'< j .. rIfIku ... ,-.<01)>1\""" l'toJu IWJ~ ~r!lldllu pcdrlo'Lu! jabulju ulntt hcnA. [",II (... d.a I< 0.1& pW..... do n"OIlO t • D J'f"I'1'" 1""'I" I" ohl' I".". "pool niU.,m '!D. ,"" "",~,m. doul" "" m ·.f~12m "Roo-nl. 1~1"1

~mt>,"ldI Sj odinj ~b

( \1, I. FOR ~I O\IlSS'IOl>o Of I'ROI'()S

\I~"

1f1I''''''''.

....,..""J~

J'C'm"-

...:1 '" ~ I, rn ~.'" III ,<'< <>1 ...... 1" ~t .,ro' ~I'''''''' ", ."""'"",, , .... ,,, the Flu,d In !'>"l'rror1 \\"''''I'fI''' I.mp"".""",r'" I fu<oI ,,111 0" "J' r...~ __ I" P""""'" J1<Ilmcal "'"C. laod,""",l", •• J "",,01 .d ... 1'k1C"l"!it' 111""-"" • ....s H'L'C"tlC"¥git uu

.,j' '~r....'" '" ,,~mco·.

• n., ..... ,l~ ",!!!!u.l'",.uitl'lqrmn,
• P"'''~'''llia
I

L!j,

roJrJ" ..
.... "

)'fclo" pt.'f<~~t.o ~l" rn "",".1 ~ C l_

ru.•.,~ -

"'1"'>'1.101'",,,,

"I~~ tm." d....-mp "h lenA

I ,,,,,"""""'."""'"<Cl'fJ'<"I't ...... ... ,o&~ ,. o(all .. _." 'lh:;mft!!tQ!!,,!i·rulll'OP' !I'I!!"!'!!r!JI!r"' I.', ,......... U,' rd1<)' rd",."., t~rD' .. "1 l.1><l~t_,n"'I1"" f,............. ~...d.,._ of...,.,.", .... 1I1, ...,_ ,hoir pou1i"'ll"ti<lll :,n 1"'''''''''''' .."d.,I1I.

<.ow.u ...
I

p""rl1> 1". f'o.<d!u, ''''''I U\~... f'."',n~~ Iri"ORI!" 'J" .. ~ 'FDlTh'~)IJ"" .., e, ~ malL.x""LI!DI~, ., 'ld( ",~, I..,. ~ I>t .... JI''' ..... Io ..Jlh o ~~ II' JD1lml "flU Q!'
1><1 ere,
I po

""",,1<.0

""""""''''''''IJ&II'

"'jOtl",,;

.. "'"

.001·~ "",.

• 1".lIlc~nlrr~· ood"ulr ",11.. 11h'!!!1"I; ufo",... r<*-"J ..... J~ ... 1..00..0 ~1'" ~
h:dou
pmb.

PMil

~ "', ad';~

I"'.".; "" ljudj....

~

,&Iblllr

,,.boom.

,l1Mn. 0.l.il"l1»li

~,j' (1I).!f\!l hI",""", I"

p;a:nl~ I1Ji. ,

~mr.
~

om..; "'" i .tnt. ~ '"rib I an

, ja.".....'. tl "JI .. mn'''''''"

'....

Jr.,1
",1I,ru_

R.aJ1l .~.I1~.-.h "'-lIt n f~ "'{"nn .. ~ ,d,'<>lt"dt ...... loC' _,Ioc"o",. Lnb..fl.rr.<ll", ""' .... ' .... I'.,.udtw-, ..J _ "...poru_ doa_ coI~nll rtlmlc ''''''' 1""" '"' """ car..<",*", ," 0;1~ :r",bb( ,e'!'JP"'
I", 'l!TIp1a", ..,._"'~ "011, ..

.i00i.......,.

pan,,,
,. rl'll. lb.

"'''0'

....

Onl) ·'GO. tI'.1 .... 1J;rnoiI •
dhodh.,

r",r .. "'po<IIluol>n!

..r !<P'''' n-ocu'..... d
...

lit ......... ... ""ttL 1..,,- IUr.iJhu prijodl'''I" at BilllllJtJt [e d. 1'9"

.Il0l '" ......

1<0 ~MI r .f,...... 1

* "'"~ '\ .. '9.11I11.
~I.!o... ""

U.......

~

"I~,bl"
_, .... 11

\11.1>1'1

:.;. o •• J 'PO"" 'pri_la •. W -0· .\\010>,., I oj 1'1 I. " & ••1 I n.... ' I"L P.. il> ... d""ur.,'j'.J" e.... .' (•. 1011. SOdhi .. 7...... Al. rnrl..,.."..dJ~ r......... 111J1 apI,lwDj~ ,. L"'_J~J"l'I~ ~.,~ mot, .... I'l'l..ne bw:...: RRc 'OU!!lIQ

'''0::1:''''

rul."....,,~

""'""'"~' J."" "••j." ,..... Iii I.• .... _ ..... , c-J. ~ I»
~,.,. ....... 1<

'·Iotl", •• t. pnl fdl<i~ .., tlu\." ...jaU". !p \.I,.., l.a.Rt .. it

P"'J'IoJ. !.ttl 'I.' ... . ",,"fho:

r--nrall: c' .tllnk-"

"",sr,p

oglasi

Dnevni avaz """"-".•,,,,_>0,,.21

NA KIOSCIMA SVAKOG CETVRTKA ZA SAMO 1KM Zasto je Verena Cerovina ostavila eura rnornka Stefana? sata

BUdv'? I.

nja

Kakoje Serif Konjevic ,, usperucio putnike
\,/ \,/

u avionu?
Koje Bojanu Marovicu u u krevet u Vrnjackoj Banji

www.expressmag.ba

22

n. ~vgusllkolovCl 20 It

Dnev"; avaz, ~e"'rtak,

KRIZE Svjetski analiticari traze izlaz iz ekonomskog corsokaka

Roman'a Rea

NIZAMIC

Ljepotica sudi
Sevlid HURTle

Zapad nikada nije bto slabiji od Drugog svjetskog rata, tvrde strucnlaci • Sve skuplji zivot u Kini, kOja se smatra svjetskom fabrikom • Najvazniji indeksi u Aziji u blag.om porastu
)e pri] e skoro IIi godine na iviei am b isa karla je "pukao baIon" na ameriekom tclislU nekretnina Kako bi spasi Ie prezaduzene banke iosiguravaj uce ogromne kompanije, zapadne Globalna ekonornija bila

rickih izbornih okruga iii republikanci iii demokrati
irnaju iasnu vecinu, To

Ponosan na porodicu i udibenike
Daria GRBlt

vlade pozai mile su same seb i
kolicine novca,

Primijenjen
stirnulativni

ie opsezan
dok

znaci da nema dijaloga izmedu dva bloka. Politicari se trebaju bojati [edino kriIike un u tar svo j e partije na izborima za njenog kandida [a za nek u funkci ju.
Zivor postaje sve skuplji u

program,

uspjesan u Brnu

Mirajev 'brat

su ce ntrain e bank e prep lavile ekonomiiu jeftinim novcem. Kao ~to je istakao
bivsi njernacki rninistar fi-

nansiia Per S[aj nbrik (peer Steinbruck), "protiv vatre se borilo vatrom".

Kini, koja se smatra svjetskom fabrikom, Ciieae fivolnih namirnica porasle su u j unu za 6,4 posto, sro je najveca stopa u posljednje tri godine, Kineska ekonomija, druga po snazi
II

svi jetu, vet se

Velika depresija
Ove rnjere pomogle su da se spriieci ekonornska k riza nalik na Ve lik u depresiju tridesetih godina proslcg sroljeca, ali su lime za pal j eni sta bov i sv j etsk ih ekonornskih varrogasaca,
Sada se pcstavlja pitanje ko Ce spasiti spasioce, pitaju se

suocava s rizikom "pregriiavanja", j ervecgodinama raste
po stopi veco] 0 d 10 posto, to je da osigurai u "mekano spustanje" svoieekonornije,

Zbog toga kineske vlasti nas-

U ltziji ss oporavljalu nakon pocetka pada dion/ca vremeno paralizirala Evropu, Ameriku i Japan. Problem je to SlO vodece indusrrijske zemlje lie sputavaju

je objavljen u "The New
York T'imesu".

Velike kompanije s negcdovanjem gledaiu na
banke, koje ,;uvaju cgromne kolicine novca na sigur-

Pobjede. i poraze dijellm sa suprugom
Lejla JUSIC

Nediad MA~lC

analiticari u njernackorn listu "Spiegel". Zapad nikada niie bio slabiji od Drugog svjetskcg ra ta, a kriza nih da ni je isto-

same utjecaj "slobodnog svijeta" nego prijete i globalnoj ekonomiji, - Nasa zernlja ne suocava

Ekonornisra inobelovac Pol Krugman (Paul Krugman) pisao je u posljednji

nim racunima, ali koji se ne
oplcduje.

se same s duzniekom nego i
S

krizom

sjeca "Spiegel"

demokrarije - podna leks! koji

trenutak povodom dogovcfa repu bIikanaca i demokrata da ce to "odvesti Arneriku us dug; PUI ka starusu banana-republike", U skcro polovini arne-

Tako je "Bank of New Y or 1<:" prosle sedmi ce povukao po fez bez presedan a . da naplacuje proviziie kornpaniiama koie driie novae u

Francuski predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) obecao je iueer primjenu novih rnjera za fici ta svo ie zemli e. Sarkozi j ev ured sao pci
je da ce odluka
0

SarllOzi 0 eeao ..Due mle1'8
budzerskog de0

Francuska na putu da izgubi status AAA

snizavanje

j

obali.javlja AFP. - P redsjedn ik je ponovio cia ce obecan ja 0 snizavaniu budzerskog defici ta osra ti na s nazi i da ce ih se dri3 ti, bez 0 b zira na 10 kako se ekon ornska si ruacise

deraljirna

ispred lurske
Takve price
flOCU

W"W"N,azramag.ba

novih miera biti donesena 24. avgusta, a predsjednik je sa suprugom Karlorn Bruni (Bruny) zbog d uini eke krize u eurozoni prekinuo godi§nji odmor, koji [e provodio na Azurnoi

u saopceniu J elisejske palace. Na rriilllu su se pojavile speklllacije kako bi Francuska mogla bid sljedeca zemlja koia ce izgubiti rejtiugAAA.

ja b ude razvi j ala - navodi

SarkOli (Iilevo) vorJio saslanak u Parlzu

globus

D~e""i avaz" cetvrtlJ(,
t 1. avguSVkolovOl 201 1.

23

Obama: Postali rilik gubilka izDora

Samoubi:SluO Zbog U811110ggUbillia
Zap oslen ik iedne posrednicke firme u J uzno j Koreji ubio se skociv,~i s ne bodera zbog uedavnog pada na berzarna, koji je nanio veli ke gubi tke n j e· govim kliientirna, saopcila je ju eer policii a iz Daega. Tijelo 4S·godisnjeg rnuskarca prcnadeno ie ispred zgrade u koio] ie stanovao, a nell to rani j e poslao je pisma svoiirn blizniima, izrazivsi u njima koliko ie ocajan zbog pada finansijskih lrii5la i gubitka koiije pogodio njegove kliiente,

spriJeCen rastlranHa
Svi=ka eenrralna banka (SSCB) objavili je jueer dodame mere 19 obuzdavanje daJlnjcg rasta nacionaI:ne valure uve6mjem depozita 19 kome!:cijalne 'bou!ke Koliko je preiak franak loSe unecao na §vi=siru ekonomiju, 'lid! se i po sacpeeniu kompanije "Nestle", koja je u prvorn polugodistu zahiJje-liia pad prodaie ad skoro 13 posto,

InllaClJa POd HOnlmlUm
Amerieka Uprava federalnih rezerv i (Fed) obecala [e da ce kama me stope jos najmanje dviie gcdine drzati na nil/au blizu n ule Ie je dodala da ce razmotriti nove mjere za podsricaj rasra, SIO je izazvalo rasr in deksa OR berzama, Inflacija u SAD rrebala bi biti pod kontrclom u blizo j bud ucnosti.

To ne znaci da ce predsjednik SAD izgubiti izbore o dnos snaga u Vasing [0nu mogao bi biri dramaticno izm ij en ien P051i je izbora u aovembru iduce godine, pokazuje objavliena anketa, kojuje;:a"USA TodaY"lII1I" dilaagenciia "Galup". Svega 24 p os [Q anketiranih izjavilo je da vecina clanova Kongresa zaslufuie da bude ponovo izabrana, sro je
najnizi procent od kako je

Pored toga, Amerikanaca ko ji srna rraj u da predsj ednik Barak Obama (Barack) nezasluzuje da budeponovo izabran, sada je vi~e od onih ren ie - 5I naprerna 47 pOS[0. To ne znaci da ee Obama izg u bi ti iz bo re, pogorovo zatosto ie do niih ios 15 rnjeseci, ali ako toliko mnogo Ijudi ne cdobrava njegov rad, taka v rizik postoii, smatraju anali ti cari.
koji bi rnu poklonili povje-

RomniPrui :IIOOIiUreol
Sm se [ice buduceg Obarninog

repu koii j os nisu izabrali svog kandidata, i dalje najholje kotira b ivsi gu vern er Mas aeu" sersa Mil Romni (Mitt Romney) sa 24 pOSIO g13sova,

suparnika, blika n cim a,

rnedu

1991. godine "Galup" prvi p U I posta via 10 pi ta nje.

Na drugom miesru sa

I 7 POSIO ie sadasnji guverner Teksasa Rik Peri (Rick Perry), koii ios niie ni obiavio kandidaruru, a n a trecem j e ko ngresmen iz Teksasa Ron Pol (Paul) sa 14 pOSIO. Ostali kandidari su daleko iza spomenutih kongresmena,

Njemacki diplomata na Balkanu
3.44"
njenirn trezorima. AnaIiciCari. na kraj u smatraju da ee, kako bi se iza!ilo iz ovog corsokaka, biti potrebno da se trlisill oslone na vlastile snage iIicia ceka] u da polilicari u Siedin ienim Arne" riCkim Drzavama i Evropskoj uniji preduzrnu rsdikalne m [ere, kao !ito su fiskalne i reforme na rdiS ru rada. IJ6H1 .1ll. jorskoj berzi tokorn lucero allnjeg dana znacajno je porasla, a najveci skok zabi-

Najveci skok ob rabrenje postol i, vrij~dnOSt

rimO~enlllQJraii
Julija Timosenko, biv~a premije.rh Ukraiine kojoj se u Kijevu sudi za zloupatrehe poloZaja, pr-edhacila je ru~iocima da su u sluzbi "re-presivne mdinerije, koja progoniopo~iciiu". Na samom pocerku ras,prave odbrana je latrrliJa izuzece dvo je ruzilaca 0 Ie!:sandra Mikipenka i Liliie Fralovenakon smje!irajaTi· mosen!:o u zawor, koii je izazvao val nezaelovol j stva !iirol!l sv j jeta. - TuZioci supoeinilizlocln, posrali su sudionici progom nedufue osobe i dio su repre· sivne malineriie koja progoni opozicij u, urnj e510 da rraZe istin U· ka>ala jeTimoSenko. U mecluvreme[llI, stolinjak njenih priSlaila okupilo se i.spred zgrade suda, noseCi mmspare.nte na kojima je pisalo: "Dolje bando!" (na vlaHi) i"J ulija je na:la predsjednica.)'

ues~~r;:~~~:nas IZUZBC8 UZllaCa
Bivs a prem ijerka Ukrajine na sudulJesrerveJe (lijevo) s prernijerom
erne GOreLuksicern
11<'" .... )

dionica.

na Nju·

Iiezen je nakon sro je Uprava federal nih rezerv i obj avila da ee u naredne dviie god ine 0 drza va ti izu zetno n iske kam arne STOp e. N ajvazniji indeksi bili su u bbgompora,stu i u Azi· ii (manji pad zabiljden sa· rna u Singapuru), ~!O daje nadu da .ivijel ipak ne ide prema ballkrota. Ili je ovo sam 0 la~,na n ada ...

Iako je vIasnik nekremi na vrijed nosti od pe r illiliona funti, Janca resrorana i superU

BrltansHi mlUOn8r Da soclJalDol POmOCI

Engleska pocela provjere stanova

marketa, britanski multimilioner Siradz Hak (Shira] Ha-

que) stan ui e u subveacioniraoom sociialnorn stan u u dvosprarnici" u eervni Bern aI Gr.in,.namijenjenojporodica· rna s niskim ptimanjima, i placa kirijn ods.amo 135 fumi sedmicno, mada posjeduje harem osam kUCil. Hak s13nuje u subvencionir-anom $IanU jos od 2000. god ine, kada je vee bio imn':n; biznismen. "Nevjerovamo ie da mi· lioner prima socijalnu po" moe i taka uskr.acujedom si· rornailnoj porodici. Mora·

rno da otkrijemo kako se [Q dogodilo - osrro je izjavio Piter Golds, opozicioni lider, Hak kaie da ie sociialni sian doh io karla se rusila kuea u kojai je prethodno sranovao, Takoder je iziavio da sebe ,marra socijaldemokratom i ciaje Zelio da b udeblizak Ijudirna i~svoj ezajednke. S druge slJane, u ope;ni nisu uspjeJi da ohjasne kako je Hak ispunio kriterije kada ie rijee [) primanjima. Njegova imovinska kana pokazuje da je on jedini direktor u kompa.niji koja ie tdka 2,4 milijarde funti. Hak je u Engleskoj poznat ho kralj brija il .Erik Leina.

Uklonjene barikade kod Jarinja

Sef niem.acke diplomati" je Gvido Veslervele (Wesrerwelle) danas ce posjetiti Kosovo n 3 k raj u s va je Irad" nevne balkan ske lU rneje, u okviru koje je vet boravio u Hrvatskoj i ern oj Gori. Vesrervele ce na Kosovu razgovarati s vise zvanicnika, llkljllcujuCi i kosovskog pre· mijera Halima Taeija (Ha. shim Thad) i kOllllUldam KFOR·a Erharda Bil= (Buhler), a poswji mogu~nos[

da ee na.kra!ko helikop [erom posjetiti sjever Kowva, gdje &uipoeeJi posliedni ikonfiikri. U meduVIemenu, uklonjene su ba.rikade koje su Srbi skoro pola mjeseca ddali u Leposavicu na cesli koja vodi prema prijeJazu Jadnie. " Zapocelo je njihovo uklanjanje u Zupi':u, dok u Rudaru one zbog te.hnickih razloga ios osta"ju, iavljaju beogradski mediji.

_2_4_,_~_~ __"._~~~__ ~_,~_,_,_D_n_e_~_n_j_a_va_z_ ..
GP RAD dd KonJic Konjic. 4. muslimanske SKRACENI brigade 'bb GOOISNJ.IIZVJESTAJ

---------------------------------------------------------------------------------------()~llls·
ZA 2009. GODINU DRUSTVA HfIiS!NIQION.1lU1A UUVW PlAYA U U1 ...pcdncnl'nr .., NOIUklM illUDIklM lOMIJDOM

OPOSLOVANJU GO RAD DO KONJIC

I· opi'm PDDACI • puna iskracena firma • acresa sjedista - bro' telef ona. • brol telefona/lelefaksa, ·e·moil. II· pooAtioFINANSWli(DM PDSLDVANJU PO d3 C if! bi I an ca slanja: AKTIVA: • U isani a n~ u late ni kap~al • Stalna sredstva · Te~~ca sredslva • Gu bltak lznad visin~ kap~ala - Ukupna akliva PASIVA: -Kanital - U isani osnosn i kapital · Ougorocne obam8 - Kl1ltkorocn~ onaveze - Ukupnn paslva fO aCI IZ Dianca uspje a: - Prihodi • Rashodi -Dablt Gubilak I mi'! noreza • Perez rta dob~ • Nelo daM razdoblja (Gubitlk

G.o Rad dd Kon'i~ Kon·ie. 4. muslimanske 'brigade bb
+ 387 36 73 I, 028 +38736731 029 rae, ko@bih,netba

OGLAS
to ~ novogrodlWHt,..,~
~!1'

ll00fd1nol;orro Inkmoclonolnl' pr..-orn IIIOtIO ,""t.~Jo ~"'onh-I·~

"

;C U\OC>II~""""" .1 .... ltd o JoogrrG'
I.ri.C'101C'G y g.....

Perri ...... U I7OI1QmU W H~I 1: ' pr~.

dClP"

I...,...., ~ll" Ut Sr ,-" 1~ ~l 0Irv-ri I;Iij ~ ,~.""", '~'II.Od111nC1I" """I(lvl>Og klldlo I .• UIQOlta..".... poloOOr'lll 10 IO'CIdt\lI' I ~

1.319,117 820.906 2. '40.02~

Opl.poolOvO
I__'"

IO'CIdfo
III

_Mtn;I 1ttTUI<OC:4r;r
!:lg.

10

P01ff ru. pCnodal~ lIIIJrGIOI'om I ~''''' , ""~
lonldd

...

t:j;

,l'O!,t ,,_,

crganCllY..p.ro
10 ............

""'* ..
I d".. ,"~_ ~

Uro.I!II'IiI~!I"

'meI" r~

1.617,595

Ilougi po.-.

io't1.............

14546
507,882 2.14D.02~

~...ato:IoH·m.bctu

Qo:IavtaniI.o Bowol

2.437,890
2.427,145

Kefi:!oQO'rI\oI!I ioo<o \"v¢n;r IPC'TIO ovIt.~ ,....,1Iv1l<:J'>lMJ 1 ~_IIO> FoD>a, ; (WClI'O t QIo ""_ II'Ii'i!IIl!te

.~o«mr~:.~. ~ ~
azr:n, ~,*.a' m
m> "'V
1iIO.t~ "'~
<Q<T\

'" '"""

10.745 1.075
9.1i70

oN''''''~' 0III1IhoJ.

1"00000000'DIn'jI!!M ~I~,I.~

~,.."
roclr;l",,~

razdoblja) A.evi,Ha· auoiiTno d.O.D,. Muslar

.~l

nr- PDOACI 0 VANJSKDM REVIZORU · firmai s.jedi~te vanjskog revlzora • Zavr~no misljenje vanjskog' revzora o nnans ijsklm iZ'l ie$lajima Predsj~\lnik nadzornag: odbora: Hajduk Ismet

:IpO:.t:ItflO!.1 .Odcr u loit •• jlllD~I_II12'",d

Od6t1Kr~~tm""

rQ¢:

'. f.Ar................
MJSljenje s rezervom Oi,eidor: Hajduk Hamid

I.: _
IfmWlf

All . ..

G-

~

.mod EX>Ci' ......

5, MiSljenje Prema nasam misljenju, oslm za efekt.e iz prethodnog paraprata, finansijski iZ'ljestaji daju istinit i fer pregled, u ,vim stavkarna ad maoonialnog znataja, a finansijskom polozaju dionitkog druitva GP "Rad" d.d. Koniie. sa 31. deeemb rom 2009., 0 rflzullabrnanie govog poslovanja i gotovinskim 1okovi ma za 2009. godi nu, i u skladu su sa opteprihvatenim I1ltunO~Odstvenim natBlima i Medunarodnim st30dar(lima r.nansijskog EZ>ijeslavanja.
MOSiar,
[14.

cIioJlo> • Iuot", ~lI'diipIotIt"o lCMI_ oIioyOllill" pkmo Itvod II: mali:M~ro&!nl!l·..q..~·od:l .......... MI.( ... ~ ... q. odlrl mla..ecQ~ Il!Ior ~cmdIdcIIcI VIiI_br)o ,110m Ija.. K«'ddct1 toll ~ " uU td>oI, iii! ~. pO.lYallil"0 ~, hi tOIl""" pm .....bill Clb<!YnnI dct....... 0 """"~ ( ... 'b\e od IrI IIr prQcrno
preporvlc.e;

..,....lftQ

,1oaI*_

iYII_o~
I.~

~.I!CI
H~ .....1 ..
.

07. 21l1!. godin,

nllOOO~vo

'*""""'II'I

.g.r;jcrJ-. 01'00 ..... IS dcInood..." kC>i'!lvl" no ach>or. I kQ<l'ileII" ~o I)t{lllOU Wi 'bioi 1!Ib
lA

""*"'~

"'I"~""

HI nll.-otn

0GlAS.

t:;cc:c::

.. -li ..
~

Bru.ggerGiessereiund Maschinenbau
....... uo_ .0 POSLOVANJ IJ ZA 2010. GO RAD DO KONJIC GOOINU ORUSTVA ~. _",.

G P RAD ad Ko niie Konjie. 4, m uslimanske brigade bb SKRACENI. G.OOISNJI.IZVJESTAJ

........ Sbo:o<nnn.""",OkQWo ~
... .-.. __

ongntNflD'l! upDQI"UqU ~~""-'g' ~~Io> ocI eo r)O 130:1 ..... • latll
...

""
....

~,otqorwI ,

"" J..-ft ....... br ....... ,RIG",

I • 0 PSTI PDDACI - puna IskraCena firma - adresa sjsdista - bra te e,ona, " brO.1lelefona/lelelaks a,

ltat __
1Io)~,P,..

G .0 Ra~ MKonjic
Konjie. 4. muslimanskebngade + 387 36 731 029 bb

~

.~_>Ido_II"!~""""""'"
00"ia(~""'"

-e-maa,

ra

O(glOI

.net. a

II· P OAol .0 FINAN~IJ~K· M P SLUVANJU Podaci f! bilanc'a stanla; AKTIVA' - Upisani a nsupla6s ni kapitll • Stain". sredstva • Tekuta sredstva " GUbitak iznad' visine kap~ala - usuonn a ,va · Upisani osnovni ka~ital " Dugoro~.ne obave1e -l<iratloo rocne a sveze - kupno paslva Pod,c i i:z bilan~ a u soie ha: - Do bit Gubilak I orr e noreza - Nelo doll it razdobt"a (Gub~ak razdabl"al III • PDDA I VANJSK . M REVll R "firma ,i s'edi~te vaolskoc fe.izOra · Za"r~no mi~ljenje vanjskog fevizora
Q

Konkurs
1.245497
851.803
~.U91.JUU

3 CNC"to'kara

2 Uvea
.. !"MIll.'" IlJolt 1__

"'_Olo~."1;.I, .... I,Li!

A....~

""" .... 8I.o"babbof
-AptrQ.

...

1.6:>4.416 8,312 2.097.·~OD 2.334224 2.315.534 18,590

A evili ia • a ud ilinQ d.c.n, M nstar Misljeqle

...

finansijskim

izvjestajima

-....._..._,

srezervem

Predsjednik n.1dlOrnog o~bora: Hajduk lsrnet

Direklnr: Hald~k Hamid

5, Misljenje Prema nasem mi~ljenju, oslm za efekte iz preihodnoq paraqrata, flnansijskl izvje~taji daju istinit i ler preqled, u svim stavkama od malenjalnog znataja. 0 finansijskam poloiaju Oioni~kog dru~tva GP "Rad" Konjlc, sa 31. dscembrom 201 0,.0 rezultatima njegovog poslovanja i gotovins~im tokovima Z3 2010, godlnu i u skladu su sa opeeprihvacenim racunovodstvenim n aMlima i MMunarodnim standardima nnansijskog EZ>ijeS1avanja.

-_ .. ...--~ -..n u.- .00:.

~111~"""

~""'111111~ ..._. _..
~o

... ... -.,_..,
~"~_.I.&

_. -_

u: ~

pnC."IJj""_
i'I1II,"",o'_

""'....

• .....-.rj"'" .... !VII

globus

Dnevni avaz, Celvrtak, 11, avgu sVkolovoz 2011.

25
BeSPilDtnaleueliCa usmrtilatalibane
'...... U napadu am erieke b espilotne letjelice u p lemenskoj re.... giji Sjeverni Vaziristan nagranici s Afganistanom ubiien ienajmanje 21 ekstrernista, ukljucujuci ione iz inozemsrva, Letielica [e ispalila dviie rakete na kucu tri kilornetra isWell 0 od M iransaha, inace u toCis I" tal iban sk i.heks trernista ipripadnika EI- Kaide. - Medu poginulima su ralibani, kao i neki Arapi i Uzbekisranci - izjavio je neimenovani sigurnosni zvanicnik Sjedinienih Arnerickih Drzava.

Potraiite na svim kioscima

POMrenuta istraga oruseruu 'lchinOoMa"
...... Americk~ voiska pokr~nulaje isrra1?ll0 ru~enju heliko.... ptera na istoku Afganistana kadaje poginulo 30 arnerickih voj n ika ios B rn afganis tanskih korn an do s B. Helikcpter su, navodno, oborili pohunjenici rucnim bacacern, a u padu helikoptera "chinook» u pokraiini Vardak poginulo ie 30 americkih vojnika, od kojih su 25 pripadniei snaga pod komandom za specijalne operaciie, a pel clanovi posade letjelice, kao iosam afgan istan skih kornandosa,

PHESUDE Zbog seksa sa maloljetnicama

POrga iSI
lrolna IrudDica
Njegova Fundarnentalisticka crkva 18u83 Hrista sve taca irna vise od 10.000 sljedbenika. To ie radikalna struja mormonskog vjerskog po kreta, koia smatra da mncgcferistvo garantira odlazak u raj. Policii a j e u april u 200'8., prilikom upada na !"line u zapadnem Teksasu gdje ~ive pripadnici te crkve, naishi na zene u haliinama i 5 frizurama po modi iz 19. stoljeca, kao i trudne malolietnice,

a oziuoln
Diels: InsiSlirao na lome da se brani sam saskom gradu San Andelu, a Voren je dobio dodatnih 20 godina zatvora zbog seksualnog napada na petnaestogo disn] u djevojcicu,

osu
casopisa. izme4u ostalo2. citajte:
U novorn brojuUases omiUenoe

Voren DZefs uz zakonsku supruguimao jos 78 zena

Vorenu Dzefsu (Warren Jeffs), lideru americke vjerske zaiednice koia podrzava poligamiju, izreceria [e kazna dozivornog zatvora zbog seksa s a malo lietn om sli edbenicom svoje crkve, koju je prethodnoviencao. Sudenje jeodrzano u tek-

Trazioda sa OblaSi
i

Da bi svijet znao sta sam radio, objesite me na naivise drvo, kazao ie Dzefs nakon §to rnu je izrecen a presuda, T ufil ac Nikols kazao je da ga"nece 0 bjesi ti na !!aivise drvo, ali da ga zele izolirari i onesposobiti", iavlia AFP.
{F.t •.: MP}

~~Tracara·· pretukla rocIenu malku ! Asi nosi bllzance, a' ZUo se
Liiepa slumlca u ••blazenom stamu"

Lei!!hton Meester u novom skandalu

Zastita naroda
. Cinjenice u ovom slucaiu pnkazuju da se ne sudi narodu nego da bi se zastiti 0 narod - rekao j e tu ~ilac Erik Nikols(Erie Nichols). Tokorn sudenia ruzilastvo je DNK analizom dokazalo da ie Dzefs (55)

o rae d ietera pe rnaesto godisnje djevojcice, a poroti je prikazan i snirnak na kome se vidi on za vrijerne seksa sa 12-godiilnjakinjom. Dfefs [e insistirao na tome da se bran; sam, a advokatirna koje mu ie dodiielio sud, nalozio jeda negovore. Dzefs ie uz zakonsku supr ugu imao i 78 zen a, od kojih su 24 bile maloljetne, i marliivo je biljefio svako svoie "duhovno vjencanje", pa cak i intirnne momente sa

svojim "suprugama". Godinama se skrivao od zakoria krstareci zemljom kao bjegunac da bi se prije hapsenja 2008. go dine nasao na listi 10 nai trazeniiih kriminalaca Pederalncg istraznog biroa (FBI).

Odbacena tvrdnja
Svcjim rnladim "nevjeslama" objasnjavao jeda rime sto ce njernu pruziti seksualn i uzi tak . slave Boga. Sud ie odbacio niegovu tvrdnju daje izlczen progonu zbog svojih vjerskih uvjerenja.

o.

radule

MosHua DrlDrema "erou Ilslu"
Amerikanci ranije uveli vizne sankcije ruskim Cinovnic.ima
Ministarstvo inozernnih poslova Rusije forrnira "crnu listu" za Amerikance koje Moskva srnatra odgovornim za krnenje prava ruskih ddavljana ..

Rusija pravl odgovor na spisak Stejt departmenta

Uubomora im rastura zdravUei brak ?
As.isfentica ce na robiju

Teski dani Ber!!uzar Korel

UiznasanlicUa
Prema informaciiama dn.evnika "Washington POSI", na "ernoj' lis!i" je sezdesetak ljudi, a Stejl deparrment objasnio je gnil'Skog, pravnika britanskog fonda. "Hermitage Capital Management", koji se II mjeseei nal3zio u prirvoru pod optuzbom za izbjegavan j e poreza. Pravllik Magni/ski laoslrio odnose Am erikanac, od govoran za krse n j e p ra va ruskih gradana - reKao jeRjabkov. A.gencija podsjeta da je Slejl depanmen I uveo vizue san.ke ije ru sk i.m cinov n ieirna vezanim za slucaj Mada Ie la od!uka donese.na u okviru programa viznih sankcija za one koji kde ijudsh prava u svijeru. kojirna nece b iri odobr-en e ulazne vize. Ruski MIP .saopCio ie da Rusija nece ostaviti bez od· govora vi zna ogra n icen ja SAD, a predsjednik Dmitrij Medvedev nalozio je pripre· mu uzvramih mjera, na koj· ima sada 10 min istars lVO i radio Ruski Iislovi pisu daje na "cwoj lis Ii" nekoliko dese· lina Amerikanaca, ali njiho. va imena neee bili objavlje· na, jerto nije u~injeno ni s lis tom Stejt departmenta.

Krsenje prava
12. Rusije porutuju da je depa rtmen ra za rus ke Ginovnike Kojima Sll uvedene vizne sail ke,iie u vezi 5a sm reu pravnika Sergeia Magnitskog. To ie, kako preuosi agencija RIA Nov OS!!, moskovskom lis tu saopceno iz n ekoliko izvora u minis tarstvu, ukIjucujuCi zamienika ministra Sergeja Rjabkova. - To su [judi koji imaju veze sa problem im a u ,usko-americkim odnosima. N a lis ttl m oze da do de svaki
to odgovor na. spisak Slej!

Hranom trovala sestre Spanic Kilosrami okovali IUepu Saru
Anahi u duostrukoj uezi Zuiiezde na uaei

Uzvratne mjere
Magnitski je 16. novernbra 2009. godine preminuo u boiniei rnoskovskog zalvora 0 d src<luih pl"oblema, sedam dana nakon podizaniaoptuznice. Predsravnik Vasingtona odbio je da. imenuje ljude

Car(osPonce je sarno dobar drui:! !?

26

Dnevni aV3Z, ¢elV~ak. 11. avgustikolovOl 2011.

ki0sk
.

SUDBINE Marija del Rosario prlprerna viencanie

UOJuOlliinJase Odrelll bOgalSUa Zbog I)UbaUi
Bogata 85-godisnja SpanjOlka plan ira se udati za 24 godine mladeg muskarca
guardi

Kaming: Nema podrsku

OCeMUje15. dijete sa 13.1Iai11 I)Ubaunicom
Daily ..,
Najnernarniji britanski otac sa svojorn 13. ljubavnicom oceku]e 15. dijete, Dze]mi Kaming (jarnie Cumming), 34-godisDjak, nezaposlen ie i ocekuie 13. dijete sa 19-9odisnjom dievojkom. Niegova maika Lorejn

Najnemarniji otac u Britaniji

(Lorraine) De podupire niegov nacin zivO!a i smatra kako bi rrebao pronaci posao i preuzeti odgovornost za svoje POSl up ke, Prvu kcerku dobio je 1995., kada je imao sarno 17 go dina .. Njegovi rodaci kazu kako je ovisan 0 died te da treba napustiti takay nacin ~ivora.

Hrual SilOUaOzana u MinbanU
DIE WELT
U Minhenu [e pocelo sudenje Hrvatu Pavi P. (41), koii je seksualno napastvovao 17i1;ena. Policiia ga surnnjici za napade na 25 zena, a prerna op ruznici, n j ih 17 seksual n 0 ienapastvovao. Uhapsen je 2U IU. godine, a od 2005. napadao jeknepo svim dijelovima Millhe!la, i 10 uviiek nocu pa ga je zbog toga policija tesko otkrila, Pratio je rarnnokose zene, odievene u kratke sukn]e, a uviiek bi ih napadao sleda, Sudu je kazao da je 10 Cillio zbog frusrrirancsti, stresa i dosade re da ih je samo htiopratiti ipreplasiti,

Pavo P. pred sudijom

Sarno zbog Iiubavi, [edna od najbogatijih zena u Spa. niji Marija del Rosario (Maria del Rosario) 0 drekl 3. se ci jelog boga ts rva, B ogatsrvo 85·go disn ie vojvorkinje od Albe prccij en [eno j e na skoro p et milijardi dolara, ali ne zadugo, jer se svega odrice kako bi se udala za covieh koieg voli 24 godine mladeg pucanina AlfonsaDijeza(Diez). Nairne, nieno sestero diece nije b~ uviereno kako AI· fonso ima pastime narnjera pa je vojvotkinia odlucila un a" prijed sav imetak ostavi ri dj eci illzivati u iskreno] ljubavi, - Alfonso ne Zeli nista osirn mene - kazala je dieci i bacila se na priprerne za skoro vjen(;· aaie, . Vojvotkinja je 1972. godine osrala udovica. Nakon sest godina, pO!lOVO udala se

za jezuitskog sveceriika, koji je urnro 2001. godine, Tada je u n ien zi vorusao Alfonso, Vidali su se godinama i

cak se pricalo kak 0 se svadba sprema 2008. godine, ali su njena dieca tada 10 uspiela sprijeciti. Ipak, vojvctkinja

od Albe svo] rnir i srecu skupo ie platila - svakom od sesrerc djece i osmero unucadi dalajepopalacu,

napoznato PlamanaS1ao SiCa zemlje
Pocetkom godine snimci Indijanaca ko] nlsu vidjeli moderni zlvot obisli su svijet
Taiansrveno pleme iz Amazone koje se ranije ove godine prvi pu t susrelo sa.rnodernom civilizaciiorn - u potpunosti je nestalo s lica Zemlje. Prerna dosrupnirn infermacijama, niko nije vidio nijednog "lana plernena od kada j e n aoruzan a gru pa krijurncara droge streliala strazare koji su bili POSlavljeni da eu vaju Indijance, Slufbenici organizacije koia se brine za njih prcnasli su same jednu slomljenustrijelu u ruksaku te posurnnjali kako se indijancima dogodilo najgorezlo. Pleme je svietsku painj·u dobilo pocetkom go dine, kada su snimci Iridijanaca koji do rada nikada nisu vidjeli helikopter niti bilo koii drugi moderni oblik zivota, obisli svijet. Brazilska vlast ucinila je sve sto ie mogla, zabranila je isrrazivanje Indijanaca ismanjila kontakt s os ratk Om Svijeta, j e r iz iskustvaznaiu dabi ih dodir sa rncdernirn mcgao ubiri, Nairne, Indijanci nernaju razvijen imunoloski sistern i nisu otporni na viruse i bakrerije kao mi. Vlada je vee irn ala isku SIVas izol iraIlim plemenima i veCina bi ih uako.ll dOlicaja umrla u foku od jednegodine.

Nova mlsteriia u amazonskoj prasumi

Pavo P. u sudllici

NepQznala sudbilla pripadnlka plemena N ai me, ci jelo pod ru cj e nal azi se n ekoliko des eli na ki.!ometarll od gran ice s PerHom i standardna je rUla narko-krijurncara, koji su ih, ONlO, i prorierali, Tesko naoruzani Ijudi videni su po prasumi. .

Tine)dZeri pretuilli i preD8lUi muill8rc8
j u nai Iazi re kada skren ete s

Sudenje za rasistickl napad

Otkrice u panamskim voda

U Siedinjenim Ameri~kirn Dritavama pocelo je sudenje dnejdzerima zbog rasisdckog ubis!Va. DedI Dedmon (Deryl, III)jz Misisipija teren,em je pregazio i ub io radni ka Dze j rnsa Andersona (lamesa, 49) samo zato ~tije crnae. Sa priimeijima je 26. juna doilao na parking u gradtJ D~eks 0 n u te su pretu kJi musk arca j izv iki vali ral(! e rasisricke parole. N a snim· ku nadzorne ka mere vi d i.se l<akop reI 11 Celli m u~kara c le[Uraprema vozilu,ali je mla· die hellllo na njega i pregazioga. - avo ie peva firma na ko-

autoputa lako da ie Anderson bio prva osoba na koju SI1 naletj e.li. - reka.o je [UZ ilac Roben Suler"Smi! (Shuler Smith). Na snimku se vidi !<:ako je nekoliko rinejdz.era izaslo iz automobila tepretukloradnika, dok je Dedmon u~ao u vozilo s dvije djevojke i pregazio gaoPos]jiese hvalio Sia ie uradio. Tuzilac Raze bko m.ladic !lije pokazao kajanje nego sc smijao i salio zbogtJbistva. - Ovo je zl06n iz mdnje. Dedmon je ubio muskarca, jer ie cmac i dokazi ce to pokazali· Raze SI11er-Smit. Dedmon bi mogao biti osuden na dvosrruku doiivotntJ kaznu.

Prana brad MOrgana?

Prije vise od 300 godina kape!an Henri Morgan (Henry) henuo je u svoj pohod po Karibimanakon sto je opljackao zialO, srcbro i dragulje kraljevske krune. Sada arheolozi rvrde da su pro.llasli olupinu n iegovog broda, i to uZ obaluPaname .. To je podruqe s kojeg je 1671. godine Morgan krellUO u pohod n3 FaIlamu .. Pohod je pia rio velikim gubicima,a urustell ie i veliki dio grada Panaroe. J edan od njegovib brodova,tini se, pronacien je tri i po slOljeea kasnije. Otkrivrn je koorur broda, sada prekri veil kora-

lima, ali je pronaden i dio terew. eijeli poduhva[ sponzorirali SI1 proizvoda.c.irum a koj i nose ime gusara, i to nd:on sto je istrazivacima ponesralo novea n adomak nalazis lao Istrazivaci se sada nadaiu da ce im se lrud isplar!!i kada pronaciu nestalo bIago, ali voila lima Fric Hanselman (Fritz Ha.nseLmann) tvrdi da je za njih najvece bogatstvo ipak sami brod. Henri Morgan najpozna· (iii je gusar svih v'remena. Um.ro ie 1688. godine od ruberku10zekoja je bila rezulta t alkoholizma.

kiosk

Onevni avaz, tetvrtak,

11, ~vgust/kolovOl 2011.

27
....._ Putnici na leruzaArlanru dozlviellsu pravi sok.kada ",... irn je u kabin u usao ~ismis. Zaprepasteni putnici neugodno su se iznenadili zbcg iivotir!je koja je bila preplasenija od njih i dezorjjen tiranc udarala 0 rubove aviona, Na snirnku se cuje nervozni srnijeh,ali i nekoliko histericnih zenskih krikova, Si~rnga su na kraju nekako uputili u WC i zarvorili vrata. Bez razmisliania, pilot je vratio avion u Medison, gdje ie d etal j no pre tra zen.

....._ [edan zaljubljeni Kinez maskirao se.zajedno sa48 ",... prijatel]a, u rnrk vu kako bi zaprosio svoju djevojku u graduCingdao. Muilkarac, obucen kao ogrornna mrkva, pricao je okupljenima na centralnom gradskom trgu 0 prvom sastanku s izabranicorn svog srca priie sest mieseci da bi po tom skinuo kostim izaprosio je. Djevojka jepristala, a lokalni mediii prenose da ie za ovu prosidbu bilo potrebno rri sedrniceplaniranja i 15.000 dolara.

Hinez lIao mrllua

Sismis u lIabini auiona

PROJEKTI Pocinje gradnja kompleksa u Jordanu

"Z -azd8n-m sazama"
Jordan plan ira gradnju 1,5 m ili jardi do lara VIi iednog zabavnog parka posvecenog "Zvjezdanirn S!3zama", j er je n jill ov kralj A bdula h II va rren i fan ove p opul arn e na ucuo fan tasticne serije. "Red Sea As rrari u rn" bit ee izgraden u luci Akaba,350 kilornetara od Amana, i prostira t ce se n a 74 hektara ..

RaPM suecen

...J(ralj Abdulah II velTki je fan popularnog serijala
Park bi trebao biti otvoren 2012. godine, a posjericcice moci uzivati U tehn 0105 ki napred n im a trakcijama, luksuzncm smjdtaiu i pozorisnirn produkcijama, kao i cjelovecerniimspektaklirna. Kralj Abdulah veliki je fun serijala i 1996_ godine, kada je ios hie princ.cak se i poiavio nakratko u jednoj epizodi,

Tll

"etni, HOd 11111 I male dieCe

cruen

Irudnlce

CUII'OU'

naHoZI

daunJelUeHa GrceUI- baz,

MISlJazuana
paDIRe

arMo POloniMada nijedoiao dOKine
Jedan od najvecih istrazivaca u poviiesri Marko Polo rnogao bi biti prevarant, harem tako tvrde italij ansk i ar heol 0 zi _ Oni is t.i cu da Marko Polo najvjerovatnije nikada nije putovao islocnije od Crnog mora. Smatraju kako je Polo, zapravo, "pokupio" price 0 tajanstvenoj zemlji Oruenra od svoii h k 0 Iega trgovacki h purnika. Opisujuci mu Japan, Kin" i Mcogolsko carstvo, Polo ie napisao knjigu "PUIO-

Tvrdnje italilanskih arheologa

vanja Marka Pola" u kojoj je opisao Perziiu, Aziiu i Daleki istok izrnedu 1271. i 1291. go dine. Arh eo 102i tvrde k ako postoji niz nedosljednosti i netacni h po da taka u Polovo j knizi, Uocili su kako se detalji iz ova dva pckusaja rnijesaju ioni koj ipripadaju prvern, pojavljuiu se u opisivanju drugogi obrnurc, Knjigu "Putovania Marka Pola" napisao je njegov zatvorski elmer Pisa, koiem je Polodiktirao riiecpo rijee. ZalO ostajeorvorena iopcijakako j e Pisa "uljepsao" neke price.

RaMo:dleca DDSI8IU mala maze
..kIi odoJIIOJi
NAS NAT:lEc'tl:

I'

Il

HIHI'Ufl)em.,cta'Uslma
KO

0II'8Zl10 s medll11.

su Z.VlJEZDE

A VGUSTA

2.8 c"'".. 11. ..__""""

Dnevni avaz

oglasi
PEVEC doc u stecaiu, Bania Luka B ranka Popov if a b b Broj: ST 74964 09 Datum: 10.08.201 L godine Na osnovu ~Iana 51, 101,102 i 103. Zakoria 0 stecainorn posrupku (Sl. glasnik RS bro] 67/02,7/02,38/03,96/03 i 68/07), clana 28,89,130 i 131 Zakona 0 izvrsnom postupku (SL glasnik RS bro] 59/03, 85/03 i 64/05) i odluke Skupstine povjerilaca od 31. 03. 2010; 03. II. 2010. gcdine; 24. 03. 2011. godine, odluke Odbora povjerilaca 25.05.2010; 22.06.2010; n, 07.2010; 13.09.2010; 28. 09. 2010. godine, 19.05. zou, 07, 06. 2011, 29. 6. 2011. i 10,08. 201 L godine srecaini upravnik "Pevec" d.o.o, U sreea]u Bania Luka, dana 10, 08. 2011. godine doncsi duzoika putem usmenog javnog nadmetanja Izlaze se prodaji nekrernina stecajnog duznika ~Pevec« d.o.o. u stecaju Banja Luka putern usmenog javnog nadmetanja - gradevinsko zemljiste u Tuzli, neizgradeno i neuredeno upisano u zernljisno-kniizne izvadke, katastarska opstina SP Husino, I. u ukupnoj povrsini od 36.837,57 m2 putem XII Iicitaciie:
o prcdaji nekretnina stecajncg

...LH)FI.I~N -?'.~";;1('..A.... d.tL 7A'111~ :UJlI~, 1-'flI Gr~ lH:;mlHII

No OSOOV\l ~nlUi N I. :.I!:2 I ~4) Z.,koon 1) privro;jllimlir1.gmmn ~.. .sI~C" noviee Fak:Jti~ij~ BiHm ilr. 2J~'_ ~~lOO_ :!JCt2., 6.'62. .!!iI'103 MI.'U~.liIh"CI7. 841O:t. ;GSJ!ls.. 1/Q"J. 63!10). i ~1l'I1Q 90. Sl!J.!lI1Q, "DUHM .. -t;C;,'\!!C;"·· 4 ..d. ~jcn, ~ !'-~i ~r OnMv.lIl1u ~j~i1j(-J ~1IDj dann UJ..M;.~DI 1. i;'Iicllnt' dlInlt, j~ odluhi I[) !OD!k't1rlI1J S~l:l~ iliu!.L,'o "Dulin!] _ r..('nlo:L~ d.d., ..... _mk-.II" ru u,;1IIR'U ~ scob_p.,"1j\Jj~ 51j~

o
O SAZiVANJU

13.AVJ

F.:~~rt:l\"" P.. [;I aH.\N - Zt:.,... . "lCI\ ... d,d. ZE..I~J C.t\

S .... "UP~rlN'E. D RU!trVi\

O~1aVllj1l

se di,",i~i
g

(I ~.@.lOII-,gOOiJlC;.

p«cW!m

~Di.JMIIi- Zti..~Y d.d. :Z-t~i~ d.li o!e S(; SIru~Lil'l!l dj(jL"li~r.EI DuIIlan.- '-.ffiicn'· d..d_ ~riic:J. oorl:Ui dol"" i ~ IJ L 1.00 seti. !J ~rorip.m.!I Dru~\1I, F:r.IIGrgc MJJ1iC11 II, Z~Il~,

ZAKLJUCAK

l. :2.
.l

l:::bor (1r(:'i:I:oj~'ttnir.:~ :s.\:u~in~ i 1I11C00irJn,Pt!LMI ffi'jCr\Y~-C;J ~;'1l1l]1lJiltn; ~"'Jr.!: ool!.il«: o ~\'~j.III}Ji!" :cDtt.i~jt=1!: rrll!ll1~ij~!)g [Z\'jdIBF- Drmw.l ZII 2010. gOOll:ill, rr:viwr .. , NiIII!zom"J!; IlKlboI:Ii i Odbon 1D- ~I.,-iriju;
!)oll(lkl)jl:o(J[I!~ 0 I;!rotl5dinmjlJ CI amjcii.il.:rrIlI Qj.:I~I~Li; S.m\iID _DLlltA'N.:2:F.'NICA ~;:Odw
Y

i3

!zvjc~[;];J!!m

l";Y1j~I),C;

...
Ut'mJill1Jl1je !F"lIlo.d. I;;I~mn

ik!l\QScillj~
i

udillllire

cl.d.lrl'l~.
LlWW1VJ,,1:; H~rJlit EmiI1[!o. h!~n;:\'i;; !)1;:1'111~

~:tI,!I,"~

~~.P

110 Skt![J~ini

vritit

l!],gl(!!ql~;:

I~\'i~

ZK ULOZAK
BR.81 BR.48

B ROJ PARe ELE 423/3 490/1,490/2,490/1 A, 490/3,423/2, 41315, 423/4,42116, 4941l, 494/13,494{1, 494/16 5 487/1 SP,486/l SP 424/1 428/5. 428/6 428/14 428/3,428/4,428/13 428/1,42812,. 428/l 0,428/1 A

Zrlpl,:;r}I~IUIS~LllllijC"MlIl1~A!lL

POVR~INA(m'l 1.328,57 17.917 8520 3.106 1.860 l.260 2.846

UOIOVLASNI~TVA

In

6!7

Piolllii!lII". ~1l!}lrMJi:ml: dior1[.f:Jm !Ii gru(l~ di';]f!:i~~ P.iSUlCI1l"I ~ju:.":JI~ iYJllji3iLl d~HI~ roIb iprijctll~1P -oOOv'"~l!Ija.

SO!!

L"IlJww

n:Jjf!1nn_je: oS%- I!Ik~lrnl;]lj!: ~p 'lfil;m;co ~ pr;r11;!m ~I~ im~ prn'"9 ~ :sI:up!l!iiiLl, u rol;;:" od Q$OIII'i dnnil t!t.I ~na ooplrlJinllj;i, (",.D:!l.

BR.IIOO BR. 1651 BR 1682 BR. 1683 BR 1684

1/1

III III
1/1
III

PI"!!\'9 o.;IJu¢i\'ll]lljglliJ, ITljclblt$1il~ pafI~

I.mnrotll ~IOO 00

p:idn

S!.;uJ'~I.if!i irnr! dJ~iC:.:!r li;i;iji ~ Ilrij!!ovio OdbonJ ;r..!l gll!;'5.!!!1je t Y;! SC' !Q I isl; ;;ji(lfl!¢ii.r.w sod R~:>I~ Ll F"L"i:i~r.i"djl rm~ fij,lii~ ~o tbru I'tlj.:- tbluma i;Jdr,.'l~'·~llj:loSk)jI'l~111it' i II ~~J~cliij~ r.ltll'n;:u;, rlunn tl;ljl u "'~flIi iliII_

predlltll,!i

PrijD\'O Z;llllir~
~ «I"!i~ ~iio>i :JII'i~I"("_

!:KILli.oolltl'i'I,·'[]Dj~l Sl.lIjrltiIlC. podnosi sc DeiX"SrNOOffl proIbjoll1 iti Ilrcpo~lK!m 4..d. ~ni;;;a. IJI... I'Iij. GJi;: i\hLl1i~ II. nl!jkl;l,Y1ijc lri rJ,3n.Ji p:rij~ d;lno odn;llkll(!~ ~~ (l(l1i;J."~nj;: III j1Uii:iiL"'l11'i QDllklll.,Ii Ll~ ~(ij;]'\'11 S!C CJb.l,I'C"iJjQ pril~:JI:to ri!!'loJ,:.npij~ r~[1fzII""t' ~.~ lLkllllilitllcju [ li~
IJ

poucm nn OOrcstl;iJlJiun.
SIQ,!~li!'l:, bi'tlllU

!"rip ....se

1'Ia!lL'd.).

pUdili,M;!1X;Jj

U mi,lll i ~111~1'lr.i1!J1,I S~~lille mfll£1l !I~[I";:i'";IIli svi lj.ion1an!,lru:!ltl:n.\L:Jtbotbl ~ T.ikIjIlQllI, li~Q tJ6r.KM.1 pi~1)!! pLWiClIbt!lti. P£tIlli!l;l!i\it !XIi:illli1'll: cl.:J\'aD(;JII! p.r1!l~ pwiCllrlOtL r'liilfiritOC se i.lMl~\·IJ~ piljj,;om_I1Djka5l1ij~ U Iro1Ll RgismJ.:ije diolli~ za 1J~~ U mdu SIru(l!.4ine.

1111'111;:'"111 [l'IIIII,ill:M)(nlk1l !J 1)ru,!;IW

pt)

Ij~oo..

po procijenjenoj vrijednosti ad 5.470.443,00 KM ko] a predstavlja pocetnu cijenu za unovcenje i 2, iz ZK izvadka br, lOB putem prve liciraciie, parcelebro] 425/1,425/2 i 426/l ukupne povrsine 1.230 m' po prociienjeno] vrijednosti od 182,655,00 KM. Ukupna procijenjena vrijednost za 38,067,57 rrr' zemliista je 5.653.098,00 KM i isra je podetna cijena za unoveavauje.
se prodaju, u faktickom i pravnom stanju u kakvorn se re nekrernine nalaze u me merit u p rodaje i na k upca se prenosi obi m pray. kojirn s tecaj ni d uzn ik rasp 01aze u mementu prodaie .. Kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju, Evenrualna razlika u pcvrsini zemljista nema uticaja na izlicitiranu ciienu i kupac nema pravo na naknadnu rekla-

plrli1IMkool

Nekremine

(ilosl:lIl1jl!ott se ,'Ii,ili f"!lkll'i ~"kih li~Llb. kliji ~ lihi LhLIIIl nliillcrlj~t'I:-" ~1'i!lO!; ptljo ...ljtlWl"S di:onl~r.lII.' ~I) ec sc 7.H1ru!iv3.li nj~i ZII iii prrnilllWijcdlQgJI oolu1:J. pc ln~bllUl dbt::~'JKig rcdn, oooosm;o~i1\;ruti\'":lnj~m kllJldi,jo!.r1 pri i;zOOl"\l orgil"l!iJ. Dru1L"\l1.

~lLm[Jl'IIOi:rlilea, llikI) I:Jroj,liispr~ imclU

0i,I

f1r.·~'i !1!in:.-d~ (l11U rQ ~~'iji\'nllju iJ\~ Qb:r~j~1;:nj:ll ~ 4r:u1!~i,!i;Ir."Pi"TII;ljll S~ljn.r., ;;'!i(M1it21r~i I'I,III(lnl(ll:nili: i &Mi.~ ill'l!l fii'".:ivOull'lib Ii I:"il3.lfhj;ilo I'I'ipi'lt.lllljtTI~ 2lI S.k"UP'-l!i!iLL UvM Ii Ci;utnJ~lo j1rlp.i'ltililj'="'lt 1'.Ji Sh~['il'llL1 IMU !lI: i~~ti l1~rcdoo u 5jrdi~l{I Dlilwl - &:nH:Dd..d_ ~ico_ ill. rro .urge- :lIlmi~ I.I. s:vnJ,;tm rndBim dlnQIn 00 0&:00-1!.OO_

f·,~~Llii.ik

SiJno

N'~~~b(:>;lbur.!l
KlJrWl.'(,t !l.r.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONSARAJEVO OPCINSKl SUD U SARAJEVU Broj.: 0965 Mals 05529108 Mals

BOSNA

I HERCEGOVINA

Opci nsk i sud u Sarajevu, srrucni saradnik Emina Burgic u p,avnaj stvax; I'uzitelja IP ELEKTROPRIVREDA BiH nElekrrodimibucij." Sar.jevo, ~l. Zm.i. od B05De broj' 49, proliv tuienog "E M S" d.o.o. Sarajevo, ul. Dervi:la N umica do broja 70, radi duga od 641,75 KM, na osnovu cIao" 348. stav 3. Zakon" 0 pa.roic!!om pos(Upku ("SI. novine FBiH" broj 53/03" u daljem tekSlU ZPP"a)

maciiu, Rok placania cielokupne prodajne cijene zernljista ie 30 dana od dana obiavljivania, Zakljucka 0 prodaii najpovoliniiern ponudaeu ua oglasnoj tabli suda, Uvodenje u posied bice izvrseno odmah po uplati prndaine ciiene, J avaa prodaja ~e se odda!; dana 07. 09.2011. god. u 13.00 casova u sali Okruznog privre· dnog suda. u Banja Luc.i, ulica Gunduliteva. bb. Prodaja ce se vdit; put.cm javnog nadrneranja a pravo uCeSca imaju sva pravna i fiziCka liea koja na ~iro ra~un brai 1610450055570076 O[Voren kod Raiffcisen ba.nke a.d. Banja Luka upla[e dcpozi[ od 50.000,00 KM. Zcrnljis!e se prodaje k.ao jednacjelina. javno .nadrnelanje o ddlLce se i kad p risuslvujc sarno jedan po n II d 3.C. Na rocistu za javno oadme!aDj~ nekretnina lZ avog ZakljucRa moze se prodari ispod utvrdene vriiednosti, ali ne ispod 10% procijenjene vrijednos!i za imavinu iz tacke I. i ne is pQd 75% za imov in u iz racke 2 ovog zakljucka. Ponudacima cije ponude uisu prilwacene,. v.rarice sc depozil u roku od 3 dana., osim Iri najpovuljnija ponuda.ca. N ajpovoljnijim po.nudacima depozilse uracunava u kupoprodajnu c.ijenu, a ukoliko .isti odusra.nc ad kupovine, dcpozir se ne vraea, Ukoliko ponudac sa najvecom ponu-dum ne dePODUje prodajou c.ijenu u predvidenom ro· ku,. pradaja ce se proglasir; nev,tljanom i donije-fe se nov; Za.kljucak kojiro se lmovi na prodaje drugom po r-edu ponudacu oduos!lO rrecem koji u istom roku rreba da deponujc prodajou cijeou.· . .

OBJAVLJUJE • dosta.vu tui:be na. odgovorDana 25, 08. 2008. godine tuzitelj je kod ovog sud .• podnio tuibu protiv tuzeoog, • radi isplate duga u iZnosu od 641,75 KM DB imc duga za ispom&:nu i utIO'e.ou el. energiju. Kako rUZcni nije izvrSio obavezu placanja duga, LO jc predlozeno d. sud nakan provedcne rasprave, iIi u toku pripremanja gl"vne ra,prave, donese odluku kojom ce ob.vezati tuzenog da runlclju isplati iznos od 641,75 KM, sa zakoDskom zaleZUOm kamalom i 10 Da iznos od 32,55 KM pocev od 11.03. 2008. godinc pa sve do isplare, na iZllOSod 173,70 KM pacey od 11, 04. 2008. godine p. sve do isplate, na hnos od 151,15 KM pocev od II. 05.2008. godine pa sve do ispia!c i na izaos od 284,35 KM paceI' od II. 07. 2008. go dine pa sve do ispla[c kao j da tui; teJj II o. dok nadi troskove pa rui co og pos rllpka. Ovim pu[em ruzenam se dosravlja luzba od 25. 08. 2008. go dine na. odgovor u smislu odredabl! clan. 62. StaV 2. ZPP-a, pa je tuieni duian d. u skladu sa odredbama "lana 70, i clana 71. ZPP·a naikasniie u roku'od 30 dana od dana priiema ruzbe, dostaviti SUdll pismeni odgovor na [u~bu, U odgovoru na [uzbu ru,ze.oi moze ista':i procesne prigovorc i.izjasnili se da Ii prizn.je iii osporav. pOSlavijeni tu~benj zaoljev, le navesri i druge podlltke koje u skladu sa odredbama claDa 334, ZPP·a mOra imari svaki podnesak. Ako tuzeni osporava ruiben i .ahljev, odgovor na tuibu mora sadrzavati i r"zloge iz kojih se tu1beni zahrjev o.por.va, cinjenice na kojima tuz.eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se IItvrduju te ~injenice, Ie pravni osnov za navode rnzenog. TUlcni moze II odgovoru na ru~bu, a najb· sni.je na pripremniom roCislu, podnijeti protivtu.zbu .. Ukoliko ruZeni u roku ad 30 dana sudll ne dosravi pisme.oi odgovor na ruzbu, sud cc donijed presudu zbog propDSl;anja u .mis!u odredbi clan. 182. ZPP-a ..Odgovor na luibu sa prilozimase predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broi predmcta. Obav'ie;13va se fuzeni da se dosraV3 tuzbe smarra obavljenom prorekom IOka 00:1 15 dana 00:1 dana objavljiva.nja .iste u dnevD im Dovinama koje se disrribuiraju uFederaciji BiR. Slmcoi saradui.k

Sve troskove uvjere ugovO,", pripadajDce lakse, poreze, i oSlale t:roSkove s,nos; kupac. KODla.kt tetefon 065/222-380. . Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabU Slecajnog suda, dnevnom LislUaGlas Srpske" a.d, Banj. Luka, "Doevni av"z" Sarajevo, www.kornorabin.ba; www,komora.rs Srecaj,,; ~p'(l"lJ"ik; Mirjafla Golitdipl. Gee

OKRUZN I PRIVREDNI SU D ISTOe NOSAAAJEVO Bmi: 61 0 Ps 000241 09 Ps Isto~noSarajevo, 17. 06, 201 1. godlnB 'Kod ovog sud. u tuku i' poslupak u prav"oistv,rit"zilelj" THEKOMUN1KIICIJE RS A,D, BANJA LUl<A.ul. Mladena 310· ianovica br, 8 pmtiv M,nog. spomsKil KlADIONIGA .EUROGOL" 0.0,0, Skver NevEM;inj.~apu!~, bb. Nevesin)e. kao p "",ni sl.~"ik SPDRTSKE KlAO 10NICE DUEt ~"o.o, iz 'I.tulinog SOIOie'a. radi n,plate duga v.s. 3.809.91 KM. TELEKOM UNJKIICIJE RS A.D. BANJA LUKA POONOSI TlI~BU ~rol;, tute~og SPOflTSKA KLADIONICA .E UROGOL"DOD, Skv.f NBv.sinis.ka puska b. b, N Bv""inj.,pre~la!uci d. o~ai slid, [)Oakoncanj)i [)OsWpka;, pa prapuSlaniu danese sledecu Presudu: Koiam 5e oIJave,ujetulMi da tuliocu ispbli dug, U iIIl05U o~ 3,809.91 "M 5<lzakooskolmzalBlnOm kamalam i la; - na iIIl05 00 166.14 KM pllCev o~ 15. 00. 200B. god k,D da· na daspjelas~ pa do isplate. - oa iIIlos 00 166.14 ~M pllCev o~ 15. 10 2DDB. go<l. k,.o dana dospjelos~ pa do is~late. • ria iIIl05 00 166.14 KM pllCev o~ 15. 1 t 20DB. god. k,D da· na dospjelOSli 11J3 do isplate. - 0" iln05 00 166.14 KM ~ev "~ 15. 06. 20DB. god. k,.o do· na dospjlllosii pa do is~late. · "a ilnD5 00 100.14 KM pllCev ad 15. 07. '20DB. grnl. kao dona daspjelosli pa do isplaill. - na ima511d 166.14 KM pllCev D~ 15. (fa. 20oB. 90<1. ic.'lodana ~osplel~,~ pa do ispl'lll. ·"a imaslld 486,95 t<;M ~'v D~ 15.00. :2008. goo. k,o dana dOSpjEl105~ da isplaill. 'p;I " "a im"S lid 166,30 KM pocev od 15.Il-S 200B. gOd, ic.'lO dana dospjlllosil pa do is[llate. · ria im"S lid 166, 14 ~M pocev Od 15.02. 2008. gOd, kao dana dospje!O'lipa do isplate. " ria im"S lid 166.14 KM poc"" ad 02. 00.200B. god, ic.'lodana dospjel~;~ pa do is~lale. - ria imos {J(j 166.14 i(cM pocev od 15. 12, 200B. god, kao dana dospjelosu pa do isplale. · n, imo, {J(j 166.14 KM poc"" od 15.01.2(109. goo, kao d.na dospjelosli pa do ispl,ie. kao i da tuliocu nadonadi tro!kollfll pami1:nog postupka, a sve u roku od 30 dana.

OGLAS

Emina Burgit

Istovremeno S8 predial!. ukoliko tu!~nl, u skladu 53 ooredha· rna CI182 Z,kona 0 pamitnom [)OsWpku.ne dosta"1 pj,menj oogo,or na O'IU lulliu u "kolnskom mku, da sud danese pre· sudu kojom US""ja tuHle"i "hl),v (presuda tllo~ propuSla· nial. N, osn"," tEana 69. U' veri sa clanom 433. v. sl. L ,akana 0 p"rni~nom [)OsfiJpku (.SI,g lasnik RS· tlr, 53/03. 851m. 74105.63/07 i 49109), " dali,m t'ksw: lPp, dost,vlja s. tulanom SPORTSKA.KLADI ONICA .EURO()DL" 0,0 ..0. Skoer Nevesrnjsk, pusk;! ~~. N,vesinj', kao prnvnam .I,dnck" SPO~TSKE KLADIONICE DUEL ~.o,o, jz Islotnog Safajeva. Mba lulioGa TELEKOMUNIKACIJERS A,O. 8ANJA LUKA, ul, Mladena Slojanovica br, 8. fadl n.plate du ga v,s, 3.8.09.91 KM. lOOia. ,aprimljMa pmd OsnO'l"im sudom Sol«llao dana j 1S, 03. 2009, grnl, Na os"""u clana 433 v.51. 1, 1PP<l. M •• i j" ~ulan n.jka,nij. u roku od 15 ~ano dostavru Su~~ pismeni odgQVQIna tulbu, Orlgnvm na Mbu' mma da bude trlzumliiv i da s.a~rl' amak" sulfa. ime j welrme. odnosno naziv pravn~g ~ca. ~rell;,aMIll iii bOr3,;~la, oonosno SiBdi~te~tranaka. njihO'lih ,akonskih, za" 51~pniliai ~unomoCnika. "'0 ih imaju. prndmel5porn. sadriaj izjave i potpis podnosioca(tlan 304, .1PP·a), U odgOlfflru na Mbu. Meni ce da istame mogute procesne p~go,'ore I Izjasnl SI ~a II priznaje I!I osporava postavlieni Mtleni lalll.jev (Olan71. ,tav t lPP-a). Ako tul.eni osporava lu!tlenlzalltj6V. u odgoV{}w na tulbu je <lUI,n navesli ""log, i;:koj~ s, tutl!eni zahtj,v ~sp"rav~. tinj~nicena kojima luteni zasnlva slfflje n,vooB. dnkaze koiima 5. u1vrduju Ie ~i"j.nic •. Ie prov"i os nov " navode Menog (tlan 71. st,N 2, ZPP·a), Tulen; mot, uodgovOl" na torlbu, a ,"ajkasnii' "a friP"mllOlll ro~i~lu. da podnese ~roIMu!bu (tlan 74. Slav . 1Pp. al. Ukoll~o lu!en'. k~ me je "re~no dostavlje na Mba u kolol je Mil", predJolio ~~no$>e"i' presud. ,bog propl!Slanj3. n, do· S],vi pismenl odgoll{lf"na Moo u la'OnS~Qm roku. sud ce da tlo",s' presulln koiom s. usvaj_ tulb.ni "htj"" (presud. mog propu~lanjal. osim ka~ iew!benl ziNjev oCi~edoo 'leO· ((:Ian 182., stav 1. ZPP"a): OdgOIfOI na tulbu sa pnli;lim.J se ~mdaje avom su<lU u dova· Ifnom. broju primj£uaka ta Sud i ~pfoti\l"{]u slranku~ pozivom na bIoj predme1a. SUDrJA Sa/llfilAl<ava

'"0'1""

kultura

Dn~vni aV3Z, ~elvrtak,

11. avg u.Vkolovoz2011.

29

ISTRAZUJEMO Koliko kosta snimanie tilmskih ostvarenja u BiH

Fondacija za kinematografiju prva adresa na kojoj filmadzije trate sredstva • Koprodukcije umnogome pornazu bh. autorima, ali to pocrazurueva i ucesce stranih glumaca
Koliko tesko je snirniti film u Bosni i Hercegovini? Koliko je porrebno novca i kako doci do njega? Posjeduiemo Ii pravu tehnologiiu i kako doci do njer To su sarno neka od pitanja na koja SmO rrafili odgovore.

IlionBuraza Iganl film
noUi uorauni
Sa sniman;a IIlma "Ram za slikll barern imaglavnu ulcgu u finans iran ju fi Imova svih formi i sigurno je prva adresa producenra Kantonalna mimole domovirle" nistarstva k ulture, razne fondaci [e, ko rnerci [aln i sponzori, pomoc u opremi iii materi[alu, sve su to izvori i nacini finansirania filma u BiH. Sto ie vee; bu diet til rn a to je rnan j e vjerova InO da se film moze zavrsiti samo novcem iz BiH. Ambiciozniji filmski proiekti naicesce su internacionaln e koprod ukci j e i p races nj ihovog n astanka je dugotrajan i kornpliciran. Osim novcanog ncesca, koprodukciie naiCcl& po drazumi j evaj u iuce!;& autora iek ipe iz zernalja koprodueenra - pojasnilaje Bakiiie-Camo. Direkrori producentskib kuea "Heft" Almir

Fum 0
Fondacija za kinernatografiiu Sarajevo svake godine raspise konkurs na koji se mogu prijaviti predlagaei i nositelji filmskog projekra, Fondacija je prije mjesec dobila novi Upravni cdbor, u koiem su Al!ler Kapetanovic, 11'0 Colak i jovan Marjanovic, "Transfer za kinernatcgrafiju" utvrden budzerorn Pederacije BiH za 2011. godinu u ukupnorn je iznosu od 2.275.200 KM. najvecoj filmskoj srnotri u regiii, niie bio niti iedan bh. igrani film,sto nije bio sluca] prethcdnihgodina.

Na banjalutkoj tvrdavi Kastel

Ambic iozniprojekli
Kako je u razgovoru za na~ list kazala Amra Baksie-Carno, direk torica predukciiske kuce "Proba", tacno je da je broj finansiiskih izvora limi tiran, ali prozl ieita, porrebe imogucnos ti, rakcder. Naravno, potpuno je drugaci ja situaci j a kada priprernate dugometrazni igrani film ili dugometrazni anirnirani, a kra tki filmovi su sasvim druga prica - Fondacij a u Federacij i

Koristene snimke iz stotina vee zaboravljenih filmova jugoslavenske kinematografije
Med unaro dn i film ski festival "Kratkofil plus" otvoren ie preksinoc na banialucko] rvrdavi Kastel prikazrvaniem dokumenrarnog filma "Cinema komunisto" srbijanske redireljke Mile Turailic, Film je do sad. dobio broine nagrade na nekoliko evropskih festivala.a premijerno je prikazan na prestiznom dckumentarnom festivalu IDFA. U IOOminutaovogdokurnentarcakoristenesu snimke iz stotina vee zaboravljenih filrnova jugoslavenske kinernatografije, a prica 0 tome kako ie historiia hivse [ugoslaviie bila konsrruiranana platnu. Preksinoc ie bio prikazan i prvi blok iz takmicarskog dijelaprograma,a u okviru k oieg ce bi r.i p redstavljeno ukupno 42 filma iz S2
Orvaraniu "Kratkofila plus" prisusrvovalisu brojni posj eli oci i gos ti kao i cl anovi zirija, a publika je s o dusev I j en j ern reagi rala na preksinoc prikazane filmove, kornentiraiuci da ie ovogo dis n j i festival nadrnas io s va prethodna. Peri po redu "Kratkofil plus" trajat ce do 13. avgusta, a s vak u vecer nakon proj ek ci j e tak mi carskog p rograma bit ce prikazivani dugo m etraz ni fil movi.

"HralHOlil Dlus"
zemlie.

iliU OluOriO

dukciia svakog filma ie ra-

OdbOr

UnaJmlliuanla leamare do 3.000RM
Producentske kuce u BiH uglavnom ne posjeduju profesionalnu oprernu za snimanje filmova, vee je unajmljuju. Saznali smo da tehnika nije problem u BiH, da srno napredovali u 10m pogledu, s digitalnorn tehnologijom mnoge granice se brisu, Danas ie pred ekipom filrna mnogo vise izbora nego raniie, Ciiene zavise od [0ga kaka v film sni mate i s ta vam ie p orrebao, koja vrs ta oprerne, Recirno, unaimliivanje kamere kosta od 500 do 3.000 KM.

B.

s.

Spec
U Franjevackom samostanu u Tolisi privodesekraju radovi na postavljanju zbir.ke muzeja koji bi uskoro tre' baootvoriri svoja vrara prvim posjeliocima . Rijec je 0 vrlo kompleksnoj muzejskoj posravci koja saddi iznimno rijetkll i vrijednu arb eolo§ ku, numizmalie.ku, etllolosku i drugu historijs.kugradu vezanu za visemilenijsku kulcuru ~ivljeoia !!a podrucju Bosilnske Posavine.

Siraniproducenti
• Ukoliko snimate film u minimalnorn rehn.ickom i autorskom standardu, poIrebno je oko milio!! eura. Ako se snimanje rodi digi {calnom, ,a ne filmskom opremom, a aUlOrski, tebnicki i glumacki tim nije visoke ka· legorije, onda se mol'.e napra.vili saznatnp rnanjesredsta va· k azao je Sah inovi c. Du rakov ie is lice da zi vimo u drZavi u kojoj se jedino isplati biti poliricar, jer $ve !itO je vezano za kulturu je u hili Ie, posto ]]emamo dobre aerodrome, pmeve, banke, osiguranja, zakone i sli· mtJlacijll, porpuno smo nezanimljivi strapim produ; ce!l!ima.. M. CUSTOVIC

"Oluja" na sceni kina "Kriterion"

niSRobUdzetnaostu'arerua
• Film "Sevdah za Ka· rima" kostao je oko milion maraka, jer je u pitanju niskobudzetna produkdja. Dio !lovea dobili smo od Fondacije, dio od Ma.dara,jedan od Austtijanaca" ka1e Durakovic.

Durako vic: 8111 po/iI/car Sahinov.ic i "Depo" Jasmin Dllrakovic misljenja Sllda je vrlo tesko pronaCi sredsrva za snimanje igra!!og fUm3 u BiH, da zapadarno u sve veCu krizu i da je to rallog zaslO na ovogodisnjem 17. Sa,raievo Film Festivalu,

Roman ZHhada Kljucanina

Zilhad Kljucanin, jedan od !!ajupecadjivijih bb. pisaca, nako n n j ema'::kog, Skandinavskog i turskog ;zdanja osrvario je i francuski prijevod djela "Sebid". Prica je smj die na n piscev rodni kraj, selo Trno· va nedaleko od Sanskog Mosta, u Bosanskoj Krajini. SIijedi herojakojem su odsjekJi glavu, a on istu stavio pod ruku pa i.zkoncentracionog logora krenuo kuci! Sl'i sta· novnici Trnova su pohijeni 1992. godine. N ekadasnjj

"Sehid" na IranCUSMOm jeziMU
Kljucanfn: Elllopt

De/ali i1 predsl ave U sara jevskom art ki n u U:Kri[erion!~ preksinot je izved.ena. pJedsu.va "Oluja" Vil.ijama Sekspira (William Shakespeare)u reZiji reditelja iz Kaoade Endrua Dzeroda (Andrew Garrod). Rijec jeo cetvrtoj Sekspirovoj' drami u proteklih sest godina koju u Mostaru pos!avlja "Youth Bridge Glo" bal" S ovim redildjem !!a celu. U predsmvi nasmpaju mladi ljudi, njih 33,od kojih mnogi nemaju prija§njeg lea rarskog iskus tva. Meducim, radi se 0 profesionai-

IF"I": B. Niliij)

titan t u

susjedi i prijalelji su svakom od njih pripremili mucenja, nal'odno,prernazaslugama i kaukteru. Ako originalna knjiga sadrzi 350 strana, francuski pri j eva d od 280 S [fana, osrvaren zah valj uju cj Spomenki Dzumhur i Zerardu Adamu (Gerard), bio je mogut zbog svesrdnog angaZiranja belgijskog izda· v.ca M,E.G. iz Bri.sela. U Fmncuskoj knjigu difuz.ira pa,riski Kolektiv nez.avisnih izdav3ea. A.R.

noj predSlavi na kojoj je radio Limsastavljen od osmero pozorisnih radnika iz SAD, Kanade, Vel ike Britanije, Slovacke i B osne i Hercegovine .. - U predstavi su veoma mla.di glumci s Kojima je bi10 Iijepo m.dit.i.Djelo je Otvo" reno razliCitirn rurnacenjirna i !!ema ogll1uicenja. Bavi se univerzainim lemama meduljudskim odnosirna, odanoUu, zaviscu, Ijubomorom, mlznjom, [jubaviju"" dakle temama koje su aktuelne za BiH - kazaoje Dzewd. M.Cu..

30 c"'".. 11. ..__""""

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE !<.ANTON SARAJEVO orcrxsxr SUD U SARAJEVU Brei: 65 0 r 167560 lOP Sarajevo, 14,07.2011, godine OGLAS llUl.t1tlll
.. ~""":1"'''P_ill I

oglasi
un L,I.... \ w~II 2
JJ~"

.J. "Ul.Ul. n ".&..l );.,...."k :.i.AlJi.OKNIOOllUil
f'~'1' II ,.,.", 1oC .... t-<. 00<0 .
~II

tKlki'\u.f1.wuI M .....l./J1) ~,. om OJ! 111' 1 1J..l11ll111''~<

...

-

.:o'!

,,01
IrK'

I bf

L~. 1 ..... QIIl"iI.xIll

'!C4 .. ~ ttl

iJ<lII

..

,.s.l>.Hlfli
rTg.'J'Iolnn.

~Jt.""'"'.

TIK"~.w 1Um:I1< __ l.ud .lpi:Jtt~1l

1,11t,P'IIWitl"i!l~

"'~l~f~.' 1I~1"""'1.:'" w.t1h
.1

'~"_Ij

',"hlllll4nl

IUloQ ....... 1, ;rtJdi JD,IIit.rum

Ouo.
I~

:1>'>1""lo. ~J., I t ... II' ,

t.-lru

" ......

''''I.r.:mfl

~

II I'r., i" .1,.,;1,,'" .J i'<LItUl lIU~ ,c J ~"F"MCt1 T1Il{A....lal . l ~I .. J-. I , ..... hY;I djclwJ,......,. 'lifa,JllI.c nn 1Ii~ Uru "~~\,;II,"~' 14.~ lioi,;':C' no ,t:u,.Iu,,_nJe III .J. "UI(U "" - ....1 nil olnoJr.".J1<!dru J /.,.L."o; 1 J.lUl I w.a,., .. " ....,' J< 1",,,",,,,,,,, .... 1'... ,I. '. ""'" IV o....orr. .,pI.y Pf'OOll<iW oblll... _,,"" I. u """"'" <In.... ,. ~ j,t ".... .. ,""' ~l ·uual. I,U;. ...w.L1K .. \ (lulq''ftl "~I !Jf1Ii './'i'IiI1 .. .Mo:1I!; ll1 ..,U !~.'\I I: (~~.

oJ..

"""I~

,p

n,,,

I.""".. ~
"~JJ _
..

r<-'•

N. osuovu clans 348. stsv 3, ZI'P-a, 3,,4, ; 5, Zakona 0 parnicaom pcsiupku (•• novine Federacije Bosne i Hercego51. vine" brei 53/03), Opcinskl sud u Sarajevu, sudija J asrnina Mu.rawv;o!, u pravno i srvari ruzi col i a Fond Kan rona Sarajevo za Izgradnju stanova 23 clano'/c POrodLCIl sehida i poginuli h boraca, ratnc voi ne invalide, de mob iIixi ran e bOTCC:: i progna ne osobe Sarai eve, u I. Hi f7-1B jelevca broi 5 4~ zasrupa Q po puncmocn iku H:rV;ilCic Esadu advokaru il Sarajeva, prctiv tuzencg Kri iestorac Ismet iz S.", ieva, u I. Behdze ta Mu tevelie. 22, radi raskida ugovora i predaie u posied, v.s.p. 23,530,48 KM nOSTAVA TUZBE NA OnGOVOR

"o:.

""l""",<j<"',,...

'IIi"

11.... ~• .., d..!.lOiI...JI ~.~ ..~I.tJ."""'J" ... 1"'r'f .... I~!~~I .I!NoIi

.""""",,:j ""u ..
,!>d _

,Ia ~

"I_fa.Inlkll

~JiiI" ~
tlllltal'.w., "" •• «.1;.-1

VI

l.r.aw, :(III"UIIIIJetU p.lllllAiu -.lie-I,.,.,
~1!IIl,ft.~""\'iI

IJitIJ

..

VII

'l'Jh:"11"'_i\'odI~lo'C'ftP "' prof, ....,,,.

I"_" ~£'NFK(lrHK~"'<W. :..." .. jl..l r""..,_llJruh •• ..",w,jdto •• ib" __ ~ijldl .. h" ..,...p'Y'itJnu .. Iii La! I.,.....ln'n. ... )~ ('f!P'l~1'CIII d ; nu ,I'llii lQ' !.I.lI\ii1 od -.I.loM ..lbJi'I.. IjI'L;rw"IJIII

<>M ..... "'!II

Ir4

Jii11llll1 iIr.I "A"_,j

.. ""

..:or

... ~.

~",,411

Dona 10. I L 2010. gcdine, kod ovog suda pcdnesena je tuzba lUzi tel j.a Fon d Kanrcna Sara ievo za izgradni u :s tanc V3 zaclenove porodica sehide ; poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobllizirane borce i pregnane osobe Sarajevo, prot iv tuzenog Kri j es rorac Is meta iz Saraieva, radi raski da ugovcra i predai e u posi ed, U rukb i j e na vedenc da su parn ic nc $11'.3 n ke dana 26. 12. 2007. godine} zakliucile predugovor IJ I!ldru.zi\o';;mju :sredstava za fimmsi raIl je izgradnje staIl a u prjvatnoj svoj j Diu uhci B e~ hdz"o Mu,"velica 22, "an broj 9, ukupne povrSine 72,71 m 2, Clan om 5 p red ugovo r. mile n i so obavez.o da i,pia r; ugovor.nu <ii.nu u ukupnom izno,u cd 39.365,03 K1\1. o. naCin da nove.ai izno, od 44.,932,5-2 KM bud. ;splaten odm.h nakon potpi,iv.nja ovog predugovora,. n.ikasDiie do

31, 12.2007. gcdinc.a prcostali iznos od 44.932,52 KM to se isplariti LiZ odgodcno plaean]e u 40 mjesednih ram! najkasnij e do 1;-og u m i.5eCU pcdev od 0 I. 0 I , 2008. godiae. Viain a mjesecne rate iznosi 1-248,13 KM_ Tuiiu~_li je ilVriSio' izgradnju staaa, do." ie tuk n i izm irio same di 0 kupoprodai ne ciiene u iznosu od 62.590,00 KM, te do danas ostao duzan iznos od 23. 530,48 KM, a ukupan dug [e 27.274,94 KM, ruzi re l] ie ruzenom dan. M. 09. 2009. godine poslac opomenu pred urufen]e, 113 koju IUZlI!:ni do danas nije dao odgovcr, Nakon toga istom je upucena i ponovna opornena pred utuie;nje dan a 06. 01. 2010. gcdioe. Imajuci u vidu navedeno tuiite,lj ie shodno clanu 9, i \0 zakliucenog predugovora prinuden usrari s ovom ruzbom i r.razili raskid predugovora j predaiu u posjed predrnernog stan"," ie tufi te li ruZbom predlczio da sud donese pres udu kolom se raskid. predugovor o udruzivanju sredstava za Iinansiranje izgradnje Slana It privarnoi svojini brei 0\-03-23-4618/07 od dono 26, 12.2007. gcdine zakljueen izmedu tufitelja kao investitora i rubencg kao u druzi oca sredsta Vi3,! te se oba vezu je tuzen i da lu.zi rel j u preda u posjed stan slobodan od srvarii Ijudi koii so nalazi u S ora levu, u lie. Be hdzera Murevelica b roj 22, s tan bra I 9, ukupne povrsine od 72,71 ",2, te da m!i[elju nadoknadi troskove ovog postupka, a me u roku od 30 dana od dana donosenia presudc. Ov i on P utern se ru <en om KRlJ ESTO RA C I SMET'U dostavlja t uzba na odgovor u srni ,] u "cited be clan, 62, slav 2, Z.kona 0 parnlcnora posrupkui (•• Sluzbene novine FBiH« broi 53/03), do u skladu sa odredbom ~Ian. 70 i tiona 71 Zakona ruzeni u roku IS dana od dana ob]a ve pismena (kada se dO:s.UfV3ima smatrati cbiavlieuom) sudu rnoze dosraviti pi$mtni odgovo( lla Lw.bu LJ fQku 'od 300 dana. U protivllom ce se odluka don~je~i u sm islu clana J 82 Zakon3 0 parnif:nom postupku, SUDljA JASMINA M ORATOVIC

: I ..... ~ ~ Ilk. tI<m lll!ll<'~el""

I~""""""~ U...... , ['0'<01'>] l

I.

nooo

MUJO DURAKOVIC UI. Fcrhadija br.16 SARAJEVO OBJAVA STlCANJA mONICA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACU A BOSNE I HERCEGOVINE KANTONI0 optmsKI SUD U LIVNU o diel ieni e sud. Tom ;,1. vgrad Broj, 068·2".MALS-IO-OOO 006 Tom ;sJ'''gJ"a.d, 12. 07, 20 I L god ine Opeinski ,ud LivTIo, Odjelienje sud.. Tomis1avgrad, po 5-lfUCnOl]1suradI!iku Anti Mamicu~ IJ pravlloj'stvajt tuzitelja JP Hrv.cske telekomunikacije d,d. Most", Direkij. "" po1<retnu mre:tu. - YKC ~i.'._nO~~.~_f,aljiC_~._K.at~r~n."e Ljv~o, b_b~ proli" tu'enib p,p, AURO ~PED - TRA VNIK vi, LUCIe, Tomislavgrad~ UL Miia~ Tomic3~ radi isplQte dugs., leme-· Iiem cl. 348 .t. 3 Zakoo. 0 pom ito om po,tuph ("SL P ov ine Fl3iH" br. 53/03,73105 i 19106, u d,linjem tekstu ZPP), bud nci dOl j~ tU:ceJl ik nepOlQ3 t na <ld.resi~obja" Iju ie sJj ede6

Ob.vjes",,,. se <uz.nik do je cemeliem ~1. 70. st. 1. ZpP-. d tlzal1 naj kasni j t; u rok u (Id 3Q dil q_adO$l:Jvi ti Su d u p i$m eni odgovor n. tuib u, Odgovor n. lU~bu mo", bili ,."zumljiv; sad.rz.v.t:i: oznaku Sud.al imE i pre::d mel Qd nosno liazi v prov'[] e os(:!bel preb i v3~ liite iii bar.vi!le, odnosno 'iediste .cranaka, njihovih za"o" n sk ih zasrupn j ka i punornocJl ka] ako ih im aj il p tcdmct s po~ "" sadr:!aj i.,j.ve i pot])i. PQdno.itelja (01. 334. ZPP-.).
j

V skl.adu sa ciano!]) 24S. Zakon. 0 uiistu vrijednosoih pap;ra Federacije BiH (SI. novine FBiH br. lIS/08), Muja Durakavic, n!!!aanjcn u Vii" ci Ferbadija br. 16 U Sarajevu, obavjeSlava d. je ns dan OS.07. 20 11, godine s [ekao 67,58% di oni ca emi ten fa " V nigradnja ~ d ,d. Sa.rajevo.
Emitenl: "Vnigrodnja" d.d. Sarajevo, fe Base.k;je br .. lOu Sa,."jevu Vrsta dionica: obi"ne Simbol: Ukujlna Procenat UGRDRK3 koliCina: 11361 dionica so sjedistem u Ulic.i Mula Musta-

U odgovoru na [uzbu tuzenik ee' i.ta.kDU.I:i mOglJ,te proces.oe pri,go"ore, izjasnili se d_3 Ii pri_znaje j]i os,porava posl3vljen.i Iu;;beni. ""h,jev (;;1. 71. sl, .1,21'1'-,). Aka lLJ:zenik OSpOH1\'a ~Ulbeni zah~jev, odgovor nla tu.ibLJ mora sadrlaV,"i i ,.",loge;, koiih se IUzbe.n.i zahri"" ospornva" cinje.nice na kojim,a zasni'lr'a :svoj~ navode~ doka7-e kojima se mvrduiu (Ii! tl,njeo.ice, [e pravIIU: osno\l'u za 1l3vode ru_Zellik. (1:1, 71. 'L 2. ZPP-.). Tuzc:nik mOo7£U odgovoru Q;jJ [uibu~ a najka:snije ria pripre-. mnom toOiSlU,. pcduijeli prmU[UZDU (101. 74 .• t. L ZPP-.). U koliko mien ik, ko me je u redna d o,m,v Ije na tuib. u. ko jai ie mlimlj ptcd_loZLO don0.5cnjc prcsude zhog propu~1ania] ne dosmvi pi,meni odgovor n. Iui!bu u zokon.kom roku" Sud 6. doniioli pro,"du koiom so us •• ja tuzbcni .. hrjcv (presud zbog propustaoja), osim alo je tuiben1lahlje\! ofigledllo Ile"Ulomelieo (el. 132, st. I. ZpP-3), Odgovo r oa mzbu s ptividma predaie se Sudu, u dovolj nom bra ju pri.rnje:rakiJ: z;:! Sud i proti v []U stran ku~ pOllvom n<lbrej predmem" Strucru suradnik AOle Mamic

OGLAS
Don. 03. 03. 2010. godio<' ,uzi!eij JP Hrvo"ke tdekomuoika cij e:; d..d.. Mosrn r Dir~kc ij.. .?..i3 pok relTl U m rezu • TK eLi· vno je podoio mzbuprO(jv tuzcnib 1'.1'. A URO SPED TRA VNIK "I. LUcre radi isplarE dug •. Tu1.bom cr.zi d. Sud doncsc pr(~sudu koj'om se obvCZIiljc nlzcnik damzitelju is,Pla,i ukupa" i.zno, gla.nog duga 2a koti!tenjc tclekomu.ni· hci iskin us! uga u iznosu 0 d 300,04 KM sa ZOtC?.nom kama· [Om od dana do,pii~a ,vakog poi.dina~nog racuna, te nado· knadi ,ro!kove pami~nog po,mpka, Sl'e u roku ad 15 dano.
I

uCeUa u eminmtu:

67,58%
Mujo DUra,kovic, dip!. ecc.

eOSNA I HE~GtGOVINA FED ERAG IJA BOSNE I H ERC EGOVINE TU~lANSKI, KANTO N _ OPC INSKI SU 0 U GRADACCU Broj ZB 0 Mal 001074 03 M~I Grad~¢ae. 14, 05, 20 D9, godlne Op(;in~~1sud u Gradatw, strucni saradnikAm[la MUlatlgit. u pravnoj swari tu~aca 0.,0, BH TBlecom Saraj.,o - DirBkcija TUlia, protiv lut,nog Sadikovit Desmira il Srebrenika, "I. Kullna "ana iltl" radi du na v.s.p. 458.10 'KM, nOli Qzna~enog dalla, rlonio je slijed!"" P~<SUDU zbogp ropul1anja Obavez"je se lu!eni Sadikovlc Desmir lz Sretlrenlka."1. K"lina balla bb .• da tu!iocu 0,0. BH Telecom Sarajevo - Direktija Tuzla, na ime d"ga isplall iznos od 458.10 KM. sa zakons~om zalemom ~am'lOm, potev od, dall3 dGspijeca oila.ela, pa do dana isplate. kaJm slljedi: - na Iznos ad ~63.1 0 KM po~ev od 08. 02, 2003. ~Ddlne do dana uplale - na Iznos od 91.00 KM po~ev cd 08. 03. 2003. gGliine do dana uplale - na iznos od 79.00 KM po~ev od 08. 04. 2003. godine do dana uplale - nalznos od 25.00 KM po~ev od 08. 05. 2003. gGliine do dana uplate "ao I d.lu!iocu naklladl uo~~o,eparnitnog pas1upka u izno.su od 60,00 KM. SV6u IOku ad 15 dima od dana prljema presude lpod p~je\lliom prinudn~g' IzvrSenla.

o bav jeS'[.s.va se LU:i'...ei:1_i k da Sf: dos Ul V':3 pi smen a sma t ra obavlieoom prorekom roka od 15 dana cd daoa objavliivanja ovog pismena u dnev n.im n 0\1 inama D [:] i avaz i n3 ogJaevn ,noi ploei Sud. te dJl priv;tk. d!>S!3vlielle lIZ lU2bu mo;;e podiCi u zgradi Sud •.
BOSNA I HERCEGOVfNA FEDERACI] A BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO·NERETVANSKI KANTON OPCINSKl SUD U MOSTARU Broj: 580 I 05788009 I Mos!:lr, 15.07, 2011, godine

OGLAS
Pos!. br. S8 Q 105788009 I OPCINSKI SUD MOSTAR semen; s"radnik Snjdaoa Mabu!!!!" u prav!!oj stv"ri IT.;ti(elja izv..senja Mikrokredim. fondacij. "SUNRISE" Sarajevo ul. Zagrebacb br. SO, proliv izvr:Senib 2_ HUSKOVIC SANJE iz Mostara til. Trg Ivana Kmdelja br. 31 radi isplare na osnovu clana 348. SUII' 3. Zakona 0 pamii:':nom posrupku Feeler"eije BiH, a u vezi sa 1:1. 21 Zakona 0 izvr!nom postupku objavljuje sl;eeleee: I Temeljem 2009 ..godine. mjenice br. AFI893277 koja je izdata
II Mosta.1U

o brazlo!e

nje

TuZilac je podnio ovom sudu W!bu proUv lu!enog Sadikovlc Desmlra, fadl i&plale duga u Iznosu ad 458.10 KM. Sud je poslup,jucl po lu~bi lu!ioca shadno tl. 69, Zakona 0 parnitnom POSIUP'U tu!enom prema GlIrerJt>am~ clana 348. ,t 3, oPP-a. objallljujemo u lednim dnevnim novinama in, ogl,,SnOj ploci su~a. dostavio uredenu lu!bu na odgovor sa upozorenjern. do je tuleni dU<llll u roku ad 30 ~,"a dostavill GlIgovor na lu!bu shodno cL 70. Zpp..a_ Tuienl, iako je ure~no primlo Wlbu." kojaj je MII,c predloiio ~onO$enie presude "bog pro· puslanja, nlie d(>Slavio plsmeni odgovor na Mil" Vzaknskom ro~u. Budutl da lullleni zahljev nije protiv,n Cinjenic.ma n~vedenjm U lutbi, a Ie einjenlce "iSU u otiglednoj ~ro~vnosll sa tlok"jm, koje je sam Mllao predlolio ill S Cinjenlcam~ kaje '" o~cepo<oaie. p rem, clanu 1B2, IPP·. (.$1 nol'lne FlllH" 1)[ 53103. 73105 i 191tJ6· U daljem te'kstu ZPP). v,llalo Ie odlutili 'kao " 'izreci presude, Prem a tlan u 3B6, 51 1, i 396, 51 1', IPP-. Meni je oll.v."." d, iuli[>CUpl~~ i p,miCne trosko· ve. a koii se sastaje od lakse na Mlluu i,nosu od 40,00 KM i lal<£e n, pres"du u l,"oS" od 20.00 KM, sto dai"u~u,pne troskc\fe p!>SWpka na,,~,"e " j"eci presude, Slru, oj "' radnlk Amt1.M",a1'~I' POUKA: Prow presud. ,bog prcP"Slania nijBdopuSl,,,,, laIba, ali se mole jKJd"ileli prijedlCQza 1Ml" vral " prijaiSnj, sl,ni' " SKlad" sa odretlbama claM 328 i3:19IPP-a.

i koja je dospjela

na placanje

dana Or. 10.

N alaie s e izvl'se 0 ikn d." traiiteljn iZVfflenja n .oku ad 8 (osa m) dana is pIa ti iznos od 1.1 72,27 KM sa zakonskom za!czoom kamatom pocevsi od 30. 09. 2009. god. pa do esplate i troskovc izv'fflnog postnpkasve u roku ad dan a.

tn

II. Odreduje 5e izvrienje radi napla!e iz 1.1 ovoga rjesenja ito: pljenidbom 1/2 noveanih prim.nja kao n pos!~ nik La min. d. o. o. M os13r, B iskupa Cute b b, Mostal' te pre nosom za plij enjc nag iznosa na Ira nsakei. jski racun trazioca izvrScnja.
NAP OMENA; Doslava se smalra obavljenom prolekom

rob od 15 dana od dana objavljivanja

(.:1. 348. Sl, 4 FBiH). Strucni s8f3dnil<
Snjezana Maksnmic

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO·SANSKI KANTON OPCINSKI SUD U BIHACU Broj: 170 Mal 01013809 Mal Bibae, 18. 07. 20 I J. go dine Thzitelj: Mikrokreditna fondaciia EKI Sarajevo filijala Bihae 'Il!zeni: 1. Mc:rima Dzigumovic i 2. Kendle Safer
radi: isplate

Dnevni avaz ... ", ..ru. a....,..._"""

1.31

U prodaji je

Na osnovu

a. 348. sr, 3. u vezi sael.

349. st. 3. ZPP-a, Opcinski sud Bihac obiavljuje sljedeci

OGLAS
Poziva se tuzenik, Merima Dzigurnovic, cia u rcku od 30 dana od dana objavljivanja ovog cglasa dostavi sudu S pozivcm na bro] spisa: 17 0 MalO I 0 138 09 mal, pismeni cdgovor na ruzbu u skladu sa odredbom a. 70. 5[. 1. ZPP'a. RJESENJE UZ TUZ8U I PRILOGE RADI ODGOVORA ZA MERIMU DZIGUMOVlC

Na OSnOVUc:lana 69. Zakona 0 parnicnorn posrupku ("sl. novine FBiH~ br. 53/03,73/05 i 19/06, u daliern teksru: ZPP), dostavliamo Yam tuzbu s prilozima ruzirelja Mikro-kreditna fondacija DEKI~ Sarajevo filijala Bihac, protiv L Meri ma Dzigumovic i 2_ Kendic Safer, kao tuzenog, radi isplate vsp, 1.193,60 KM, koja je prirnljena ked ovog suda dana 06. 07. 2009. go di ue, U skladu s clanorn 70. slav l. ZPP-a, ruzeni je duzan najkasnije u roku ad 30 dana da dostavi S u du pi smeni odgovor na ruzb u, Odgovor na tuzbu mora da bude razumljiv i da sadrzi: oznaku Suda, irne j prezime, ndnosno naziv pravuog lica, prebivaliste iii boraviste, odQOS!lOsjediste srranaka, njihovih zakonskih zasrupnika i punomocaika, ako ih imaiu, predmet spora, sadrza] izjave i potpis podnosioca (clan 334, ZPP·a). U odgovoru na tuzbu ruzeni ce da istakne rnoguce procesne prigovore i cia se izjasni da li priznaie iIi osporava postavljeni ruzbeni zahriev (ciall 71. Slav 1. ZPP-a). Ako tuzeni osporava ruzbeui zahtiev, odgovor na tuzbu mora da sadrzi ; razlcge iz koiih se luzbeni. zahtiev osporava, cinjcnice na kcjima ruzeni zasniva svoie navode, dokaze koiirna se utvrduju te cinjenice, te pravni csnov za navode tuzenog (clan 71. Slav 2. ZPP-a). Tuzeni moze u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnorn roCism, da podnese protivtuzbu (cl.n 74 ..stav 1. ZPP-a). Kad tuzeni, kame je uredno dostavljena ruzba u koioi je tuzilac predlozio donoseuie presude zbog prcpustanja, lie dosravi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskom roku, Sud ee da donese presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog propustanja), osim ako je tuzbeni zahtjev ocigledno neosnovan (cl.n 182. stav I. ZPP-"). Odgovor se na ruzbu S prilozirna predaje Sudu, u dovoljnorn bIOjU primjeraka za Sud i pIOIi v nu strank u, pozi vern na bra i predme Ea.
Sudija Gluhalic

Mizi¢ Nisveta

BOSNA IHERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKIKANTON OI'CINSKI SUD U TRAVNIKU Broi: 51 OM.:! 02216409 Mal Travnik, 14.07.2011. godine
Opcinski sud u Travniku, sudija Emira Suioldzi", u pravnoisrvari ruzitelja JI' ELEKTRO" PRIVREDA HZ·HB DD MOSTAR ORGAN1ZACIJSKI DlO OPSKRBNO PODRUGJE CENTAR, POSLOVNICA VITEZ, protiv rul';enog SERBO (SABAN) MUSIC,. Vilez,radi duga v.s. 852,66 KM, na osuovu claoo :>48.Slav 3. Zakona 0 parnicnom postupku obj avliuie sliedeci

BOSNA J HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKlKANTON OPCINSKI SUD U TUZLi Broj: 320 Ps 05557911 Ps Tuzla, 14. 07. 201i. godine N a. OSIIOVU clana 348. siav 3_ 4. i S. Zakcna 0 parnicnorn postupku (~Sluzbene novice FBiH" broj 53/03,73/05 i 19/06 - u daliem tekstu ZPP), Opcinski sue! u Tuzli, sudiia Amila M uratagic, u pravnoj stvari tuzitelja Dicnicko drusrvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovica broj 29., Tuzla, protiv tuzenog "Fane"," d.o.c, Tuzla, Gornii Mosnik bro] 20 Tuzla, radi isplate duga, v.sp, 8_817,55 KM, vrsi dostavu tuzbe ad 03.02. 2011. godine rufenorn, pa objavljuje slijedeci:

OGLAS
Tusenom SERBO (SABAN) MUSIC se dostavlia luzba na odgovor u smislu 1:1. 62. St. 2. ZPP"a, pcdnesena ovom sudu dana 08. 06. 2009. godine, kojom ruz; rel] predlaze da sud donese presudu koiom <.'e obavezau tutenog da lu2;\elju isplaci dug u .i200SUad 852,66 KM sa zakonskim zateznim kamarama koie reku od dana podnosenja tuzbe P" do konacne isplate ruzitelju, re da ruziteliu nadoknadi parnicne rroskove u ;ZDOSU sudske rakse na ruzbu ; presudu, sve u roku od 15 dan a od dana dcnosen]a Presude. Istovremeno se predlaze da sud donese presudu <bog pro-

OGLAS
TuziteJj ie dana 03_ 02_ 20 I I godine podnio Opcinskom sudu u Tuzli tuzbu protiv tuzcnog cadi isplate duga za izvrsene usluge u iznosu od 8.817,55 KM. Tuziteli u tuzbi navodi da tuzen i prema fakturarna ruzitelja duguje za izvrilene usluge rnobilne relefonije tuz.itelju iznos od 8.817,55 KM, koji ruzeuinije izm irio u roku, 10 je tuzilelj podnio predrnernu ruzbu koioID rrah da sud obavel:e tuzenog da ruZileliu isplati iznos od 8.817,55 KM, sa zakonskom zaleznoID kamarom pocev od dana dospijeca sv.kog pojee!inog racuIla, pa do da" ns ispJate, kao i da LUiite!ju !!"koadi L(oskove p"rnicnog POS\1lpka. Tu.:iildj u tu:ibi predlaze da ukoliko ruzeni lie dostavi odgovor na rufbu u roku ad 30 dana sud donese presudu zbog pr-opusIanja (clan 182. ZPP-a). Tuzen i je duzan naj kas ni je u rak u od 30 dana od dana pri j 0 m" Ilizbe door.. vi ova m sUdu pi" smeni odgovor .na luzbu u dv. primjerk" za sud i ptotivnu Slm!)U (';1. 70. ZPP-a). Ovim pUlem se tuzeni poucava d.a ·moie ista<.'i procesne prigovore, d. mOle prizn"ti iii ospori Ii mzhe n i zah ~jev.Odgovor na lu.zbu mora bil i razum I jiv i mora sa drh ~ioznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalisle iIi boraviSte, odnosno sjed;"le slr:lnah, njil:!ovih zakooskih zasrupnika i punamocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrZaj izjava j pOl·pis podn06irclja (.::1. 7 L stav L u vezi sa cla.nom 334_ SlaV 1_ZPP-a). Ukoliko rn2eni osporava luzbcDi zahljev, oclgovor na m~bu mora sadrbvati i rnzloge j_z kojih Se ruzbeni zab!jev osporava, Clnjenice oakojima !uZeoi zasniva svoje o"vode, dokRU kojirua se utvrduj·u te Cinjenice, t~ pravni osnov za n.vode tuienog (1:1. 7 L stay 2. ZPP'a). Ovim putem se !Uieni upozorava na posljedice propust"nja davanja pismenDg odgovora na tuzbu U os~avljenom Ioku, i~r ukoliko [uzeni D.e dOSlav.i pismeci odgovor na cuzhu, sud ce donijeri presudu zbog propu"lania, oa koju !uzeoi nema pmvo zalbe (1:1. 182. i 183. ZPP-a). Obavjeslava se luZeni da se dostava tuzbe na oclgovor smarra obavljenom po pro!eku r-oka ocl 15 dana od cI".naobjave ovog oglasa u dnevnim novin"rna, dOSlava pismena Ce se obavitl i istovremellim obiavljivalljem oa oglasJloj· ploei suda_ Sudija Amil. Murat"gic

pustania ukoliko se steknu uvjeti za donosen]e iste terneljem CL 182. Zakona
pku,

0

parnicnom pOSlU-

Obavjdlava se .olen; da ie na osnovu ~Ian~ 70. SlaV I. ZPP-a FB;H dUla" IIaikasnije u roku od 30 dan 3. dost. vi I.isudu pisme oj odgovor n. tuzbu. pravM osobe, p ,ehivalisre iIi bo rav·iS odn osn 0 sjed il Ie srm n aka, n iihoo; h zakonski b zas!upn i· rc, k. i punomotnika. a.ko ih imaiu, pr-edmel spora, sadr"ai j.jave i potpis podnosirelia (,;Ian 334. ZI'P·. FBiH). U odgovoru oa tu:<hu, lUz.:ni _ceiSlaC.imoguce proC.SII" prigovore ; izjasniri se d.a Ii pr;;:!1.ajeiii ospor.va pOSlavljen.i m~b"ni zah'jev. (~I.n 71 SlaV I. Zpp·. FBiH). Aka tuieni o.porava [O,beni zahtjev, odgovor na tUlb" mora sadrzavati i r.zloge iz kojih ,e
tuzbeni zahljev osporaV3
j

Odgovor

na ruzbu mora hili razumljiv

i sadrz.av8[j:

QZJlaku suda~ ime: i prezimej-

odnosno

naziV'

mvrduju ,e 10; njenice, ceprav!!!

cinjenice
OSIIOV

n3 kojima lUzf:oi zasDiv8

za IIavode wzenog (~Ian 71. Slav 2. ZPP.a FBiH).

svoje navode) dok::rze kojima se

TuzeD; mo.ze U odgovoru na lUl:bu, 3. najkasnije nl pripremnom (cl"n 74. stav I. ZPP-" fBiH).

rociSlU podoijeri protu[u.zbu

Kad ~ul-'::ni,kome je uredno dosla"ljen" CUlbau koioj je lu~:i ~eliprcdlo~io donosenie presude zbog propuslallj., ne doslavi pi,meni odgovor na.luzbu u Z"kODSkomroku, sud ce donijel; pr ... sudu kojom se usvaja mibeoi zah'jev (presuda zbag propuslanj.), osim ako je tuzbeni zah-'iev oeigledno !leosnovan. (clan 182. smv 1. ZPP.a FBiH). OgOVOIn. !uzbu s. priloz;ma se predaie sudu u dovoliDom broju primjeraka.la. sud i prolivnu s tmnku, pozivom na broj predm e,". ObavicSrova se rUt,oi da se dos,,",," pismen~ smart" obavlj"oom prolekom rob od 15 dana od dana. objavlIivania ovog pismena u dnevnim novinama. FBiH i Jla ogJasnoi plaCi sud •. u skhdu sa 1:1. 348. st. 4 ZPP-a FBIH, cOs.isti obavjeslav3 kako priloge doslavliene uz tuzbu moz. padiCi u zgm di suda. Sudij" Em; ra Su jold>.;c

32
NASA lEMA Koliko zarMulu muzitke

33
zvijezde

Dini Merlinu nude 300.000. Cola dobiua 50.000. a Halid 20.000 Bura
UkOilkO

Seue iMilan Ce dobili Si,o&?
Nien menadzer IOIllica P'lro~c ,',mantira"
pjic.

SpekUlaCije medija

bu" "aliilra".

Citra "oj" se ,~m;nj' za koncert u b,ogra;sIi.oj Aro<ll. Oi"o ce oborlli ,,""'" • OJ','; su ",Irotinjslra ,al"",r, "'~~ltInlll su pa Im'lu "'jIIi!e ang,",",""a _ HOllie oako" rail! 30 puta napunlo S,", ",,"la,
rij;lHllo..k!llK'l5';loo_mKIIlslu, n~iD:c.nh~1b!, !%k ~ prmlm

Brilanci "jDubiozu" DOl'Bda
S "PUbliC EnamuJam"
Presti!nl • Mass Mo,"monl
'll'iIdF.ti1-_ ....!llot~.n:tifci~ ..... !1Id. n~m)lIU~i yuu~Iu-riI1l~CD

Recenzija albuma ·Wild Wild East"

MJ=~}~~::i~ lII1.iil:!B"I!i9l.ltllllftili!'~~~
1»I:,~lo:i.~n
1ttj!'~"~I'~t'I;;.ll'lcr lmlbl:kilpc};lJIkIZllo[)<lWC.iklJo ~inlhi1iMb[llllif'l.il.lcL. N~;'li. Z'Wa1 ...MI ... ~ . ib
LYIi"~

ne-

"

..'"-""~
~

IlilI!II

ip;Jmlillllilill,

fr~;==e~I.liillisoe~lwi.

Pesl.,", I'i"'
~ r~~iIIlo~Il1~~"(1@ \'j'lJM hUlK!lil.r~ ric-

M~t:~~~uo~
j(~ilJ1iIi",,~l~~"

tJdb....b

Kn;ija'oljui!;:

pnoi

MD&te~.uLII~iGi, i.t:!nllilllnIlilL:iU(HICIil.f'llr.llD qnotn '!I ~ibi I.~ilt,lIliUIIK,iiJl"OOlKl,kot,tIc lmijrliWdiJilllujbmil..

~~iicprotk:lQdilK I»odol..:ilfin.,pil1ibb!n~[JI, !.-' ?..i'JjlU 11!)V;11IIil...t&! i l:d~'I'~~ ;i(>i!i~ ;tiJp'illr.i.DlILZclJ'ii~MDlk-

w~ ~

11'1~mLlLi&i«IK k..I..1ndr.:1:z.lII'I"WkI'llI"L.n~ (nel:llmnul!lu,IIIIfSO.il;Jl;tri!!l ~~ iMitu

nm.n.i~l'."JIiicz.ll.1:OI.mll'UJlu"'-rmidnhnioooDGru rit.illi(ld lOO.D(IO etJ!"I! ~cifri.MI.f)(MiJidiaui,w i~IkIft.liIinll.ll, -n~I'tdt)v.lIII~nDfllr'l1~ jjj'JlJi;IqJrr,\;(Il"Il.
:u.i,nll

Na rnwl-:k.o:oi..::mi fflilJi~ni;l;.
Ii:'

Maga>J",· DC"" DD glupe oazWa ~mek·'ielom

IlIkuiIL'(OOm.triF.:JJ1rD~.

NI)-\'L dbum -Dubicrt:l it(,~~~~, pwJ ~I,\(illlj Y'W'jl'd \If.hl oo:IirniCi '1', ~[flI]b[L .Mnop f1lnlllli ptIJ1ub~

ea.", en ~

b~, btail!! ~ n~ltfIli~ictIII
~1!.II';Ii~tT~1 'I'jrnrnma~ilIobnilll'l"l1i in':!rlTlHiild.l.l!!rilel'lJollll1J_ :i!i!o':1.:ii1lll tt,fiid:-.dit.11i. miJll.e., 1'I,7m !)N5Iiio:i W1i~i·,M.J ... M~~n.1 il'J:II'!I;~. ~nl:i~ diulili

Iit:I! 1!n!loCiO~!!lll-'h l,~kilJuv:llJdii .. T,d:odN • .Dqlall':. dJ !>e., !oIubjul!i ·Wild Wi.1~ P..III-, ~btJ.t..u1i;c.51l'>'iput ~JI) "'r.obtlr &n-ny". if;hlll (Id~l'NJ1ub!!!lf:!ihil~iklh. ~1':;i;(M4Ifii~h. ~lli,'"Dubili..'ll:kUh:);[i~·

df~~~::,;:.~~,~=
~LIiI:sv.i.,ry,

~[oIJli'k-i;I~I'lI~:p~lIrt«'f1. ~lfi·M~ II.4l)'1'"em~~IMiIP;&ilK'lw. In~,~o;;n,-jbb..p1Il!e unodllll!lml~II!!U50~

itriJiinti;.:nn.rijuCl'fi.'liin.ibj. lor; ci~ l!1JI\6I.~n., ~~~"U 'Up ~!wjl"'rMPiil.!.ll",,('O"Ikrl'n.tlillil,mrliiZ'rul'~ dJ;~M.tdi[],gps;0:4u(n.i~11odw ra'I~~I'\Ii~1,!

~IJfII!~~~~~
i"ILLSutr.l.IIOI.Il!JINi'IlI1Ut:i~ ~IU!oIiifdrwil-bulkoo

-T""'1II.LJI

M,diL"ld21),OOO.:bs(),(JIOO rur., .'Hulll:llW~(JI,'j_IIiCi

~~~=i~:a~::
so'"

~i ~ ('NfIV~ fi('fItI
~hl

jlfl;, brio M!-o

~~~:tu~~~!
"Du~·~I[1~---r-u.

'*I~~~~

~lYill!lt;(ljnnnDr",fiw. ~lill)\~likL'Illidion.d'(Oo

II.P,

nasa mlslca Ie sneiana. all
I'Il:-.:ii;·ltdiliilr~I?I,jIMIIIf=.iL:oI[],D~L-l.tnllilLilJi. ek;;:i~M i~llil rD_\Li.H!.l'i. jH.a.1IDl':l1~1~[SkijJll~1'iI:1I L-!.IDlhXIlIlt;.IIIOIo'c:mbr-.~ iJuill~~illu.re~:II'1':.fI.I:iIdjl1i ·d:L1J~1U Mi.m Sn~~f'f~~_ b):Y-MIuttllthllj'l(nl:l. ... li III!\'.[' b.JMR 'II Ioillli:m .paD' lOriml, m~u ~illl. ~i .. '!':I,II.'~i:llk-I"!!I'":o'II,\JI.~I]~l'I:'! lIui:onillt!;:jiutold:~TunJc~i .lIlillillui IIIIIIUU lI'I'e drnl,~.~1;i.l.D!'f1l.ln'hll~ln. [11[0;:; .... ~W~m l(Il~"

Ne p rofe slenalnost Direkcije Miss BiH

~N I!! ~I~ di.!.IJi~ ndto flRD~ .'1Hlillln;di'W1lln-~ IiMpritI;:i,u~"kIl~!I t .nlqan boo g[I~,U ~dllJ!J mLllihm~1iL1 !'I~ i.li1D1jI L crvIh. !p1'IIII!4:Il1lko!.:rM! • • ~im bnnUON:illII .m~~ip(llu~iPL'kDiilue:lmi Vlinhml ~A~y ~.

.kit(l_Dtu'lu~Ii;,blcii!;l s...i:ftlll1lli:ot!il)l~.JJOO~. 1L1~.Ir.ni~iUh;n1:Wl KI"""I~Il!!INtiIo:o~~IIII~'CI!1r, l:kt1l1lRli~~LliLl::i !lnIJit:I;i OI[RI'lIiD~!hot.!ull! NlIIIII.IOIJ~~~~~ Drq;m;I Mid..mt JII} a'.nIlZiln_~iIHIOO~I:I.,I_

am-

JHlE!lrffill~~-ndI:o.m .. ~ ~.nl!, Mi~!fi!.il5:.~i~-V1Iollil""rl!:niIlDL!1i1OOru-

um•

flt1i(iy:jl;),~~"'~N"'i:iIil.
:iull&.kLk.iilK1!nu~u aobl~)lII;I,(t(I~-J~l:IlO K-tlw [JIxo Codu} l5D.(It(I &1.I11:m mnrelV U~ bKk(tj,ibw.l:nrJ:o..kl!j:l'I.rc:mipD.iIl,:nill'1111Ii~.j_1\II&o ~'Io'!)i'lICI ~1J!:Qj; iJ(IO'~~o':lb~ mw.ilkihprili.b.u[J~JiiJD.'lI,

-Ydl1l ~_i1I~imalT 'Iii Dill'll Mrr]inI~' dii 10.'11 ~lJ~ D~'IUI riAl~ l!i.nnllftf ~1I~11,II~!S4y,!

In,~n;r~~~i:r~!t:
"'icrliL'I.'iI!D;lr.,1lJlIli;Irn.icL> d.ili.diiupori, ·000mH~lIllnljyttllllo

1l1~1Mi1itbi,:y,;:silidiilE ~
lI~bolli:nrriiiud.mo d~ hDIIDr.w.II D.D Kg. W. Metl!~ i ~h1td

"i"IlrlO!OilJWl~im ''In!llfJ1iml,l!OOli..kii.:icoo.l_l:Prlll!loadI

~ ."Ii~koiIlII
Dlliim.I(ln~ipRl.billli· jiivtll,l{"ti](.

mlD!l~~~

34 c"'".. 11. ..__""""

Dnevni avaz
sadrzava ti S"I,I'C0[10 SlO je porrebno da b i se po n iemu moglo posrupiu, a posebno u istom rreba navesri. 1. Oznaku suda i bro] predmeta, ime i prezime, prebivalisie ;Ij boravlste srranaka ; njihovih punornocnika te predmet spor a, 2, Proces ne p riga VOte ko je ne moae te is ucari 118.kon dostavlianja cdgovora na ruzbu (npr. Prigovor m iesne nadleznos ti tl, 19. St. I, ZPP FBiH). 3, Deci dno se iziasn i ti cia Ii prizna]e te iii osporavate ruzbeni zahtjev, 4, Ukoliko ospcravate ruzbenl zahdev duzni sre u odgovo ru na ruzbu !aen 0 na vesn razloge zbog kojih osporavate tuzbeni zalnjev, cinjenice na koj irna zasni Vale svoie navode i dostavi te dokaze kcjima se uivrduiu te cinjenice (CL 71. ZPP FBiR). S. Uz isprave sastavliene na stranom jeziku duzn! ste dostaviti ovieren priievcd (eL 134. st. 2. ZPP FBiR). 6. Ukoliko predlszete provcdenje dokaza soslusanjem sviedoka duzni ste za svakog sviedoka navesti racn 0 j me, prezi me, ime jed nog rodi tel j a} adresu stanuvanja, na .koje okolnosti predlazete d. svjedok ,a,lus. (CL 137.11 3. ZP P FBi H). 7. P isrneni odgo "or mora te osob no POl]) isa ti (c.L 334 .• 1. 2. P FB iH). - U 1(0 I i ko u o:ilve:defl om rok u ne dos la vi lE~pi$meIl i -0 dgovOf (1;3 ruibu,. s nd Ce don j jet i Pre.su d tl i U$Voj ili tuibel1 i 7.ah riev - Presuda l,bog prop LJ ~r.a. pj. (ei. 182, >t. 1- ZPP-.), N APOMENA: DO'lav" '" 'ma". obovljenom prorekom rQka od 1S dana oct daQa objavJjjvanja (,,1. 348. St. 4 FBiH). BOSNA I HERCEGOVINA FEDEMCIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO"SANSKI KANTON OPCINSKI SUD U BIHACU Brei: 170 )\-\01$ 016882 10 Mnls Bihac, 08.07.2011. gcdine OPCINSKI SUD U BlHACU, sudija Vlatka Ivan is, LJ pravn o] srvari luiioca JP l' Elek tropri vreda BiH" 0 D Sarai evo, Podruzn lea "Eleklrodi '" rribuciia'' Bihae, prcriv ruzenog Kraiina Mlijeko SM Z p.e. Cazi n, V.D. d irek tor Sui j adga ie Esad, rsdl isplate, na osnovu clana 348, sta v 3, Zakona o parnicnom posrupku ("S1. novine FB;H" be. 53{O3, 73{O5 i 19/06; u daliujem tekstu: ZPP), budue i da tuzen i De S!' n u] e na a dres i posljedni eg pozna 109 boravista, obiavljuje slied.c;

oglasi
Oba ..... iestava se ruzeni da jC 0.3 OSL'lOVU clana 70. stav 1. ZPP-a~ dugan, nujkasmje Ll roku cd 30 dana} dosrav i(I Sudu DIs-men i odgovor na ruzbu, Od_gQVO r ria ruzb LJ mora bi li razuml jiv i sadrzati: oznaku eudn, ime i prezime, odnosno nazi v pravne osobe, p rebi val iSI' iii boraviste, odnos no sj edisre srrana ka, n j ih ov ih zakonsk ih zas [U pn ika i P II nomocn ika ::J o ih irna j U~ pre d met. S pora, sak dd.j izjave i porpis podnosioca (clan 3.34. ZPPa), U o dgovoru na ru Ibu, ruzc nice is rakn U l i moguce procesne prigovore i izjasni u se da 11prizna]e ill osporava postavljeni ruzbenl zahrjev (clan 71. stav 1. ZPP-,). Ako tuaeni ospcrava rugbeni zahtiev, odgovor na ruzbu mora sadraati i razl age iz kojih se ruzbeni zahtjev osporava, ti n [en ice n a ko ji m a. ruzen ~zasniva svcje navcde, dokaze kcjima se utvrduju te einjenice, te pravni osnov za 110 \1'0 de ruzencg (~lan 71. seav 2. ZPP-.). Tuzeni moic' u odgovoru na ruzbu, a. najkasnije no!'pripremnom rocislu, podnijeti protivtuzbu (clan 74. stav I. ZPP-.). Ukoliko tuzeni, kcjcrn [e urednc dostavliena tugba II kojoj je tufilac predlogio donojenje presude zbog propusrania, ne dostavi pismen i odgo,,(If na 1l:lzbu u zakonskom rokl.l Sud cc d(lnijeli presud u kojom se u.sv.aja tl:l zbe n i :z.a h tj ~v (p re.sud. zbog propu!!. nja), osim • ko j. LUl be.ni ,.. h!je,' oCigledno neosnovan (clan 182. smv 1. ZPP-n). Odgovor na [u'bu,. prilo?im. se pred.je Su.du., u dovoljnom broiu pl"imje,ka za Sud i prodvDu Strali ku, pOl.,ivom na b raj pr¢dmct::J, Sudij. Vlu!lul I il von
l l,

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERAC]JA BOSNE T HERCEGOV!NE TUZLANSKI KANTON OPCINSKI SUD U GRACANICI Brcj: 270 P I}OS362 09 P Graca nica, 18. 05. 2 Oil. god..

OGLAS
Pred ov im sudom u tok u j e parn ien i pos tu pa k ruzloca ProCredit Ban k DO Sarajevo, Filijala Tuzla, proiiv ,,,-"enih Bauwerker 000 Gracanico, N u.ric Sa ban iz G racani ce i "B run ing" DO 0 Sarai .1'0, ul. Skenderpasin a .21,.zastupan po direktoru Mrnj.vac Bruni, radi dug. v.s. 83-480,26 KM, pa kako sud ,uf< nom" Bruni ng" 000 Sarajevo, niie u mogucnosti dostaviti ruzbu na odgovor, to sud shodne odredbarna 01- 348. SI. 3. ZPP- a, tuzbu nc odgovor dosravlia putern doevnih nevins :tlDnevr11avaz''. Tuzifac ie predlozic sudu dn ukoliko tuzeni u zakons ko III roku n e dostav j pisrnen j odgovor, da sud na esncvu C!.um 182. ZPP-a, donese presudu usljed prcpustanj a. Sud pu tern 1'1.0 nevncg avaza ..... 05 tg '1,1 HOItul'b LJ go~ d re Ilavede;n om l Ll7£nQm~le ga :po LJ ~ va ka!-o sJi jedi: Ovom pd Iikom po~i va mQ Vas d<1 U rok u od 30 dana. dO$tilvi le $U du pi::;me n t odgovor na l uibu u dovoljnom broju pri mi~raka ~i3 ::;ud i protivULJ :;t,anu - tu7.i,.li, (.01. 454, St. I. i 2.,01. 70. <!. I. u £'Yl::zi $ cl, 52. st.. 2. ZakQ.n::J IJ parnir:norn pO:s:tll~ pku 53/003). • D uin i Sole dOS-ta'l ilip is..meni OdgOV{l r n:l tl1zbu u navedo.nom roku, koj; morn b.iri ralumlj;,,; mOra

OGLAS
Dana 04. 02. 2010,. godine, ,uzi lao II' .. lektroE privreda Bilf" DO Sarajevo, Pcdrumica .EI.krrodlsirlbucila'' Bihac, podnio je ruzbu protiv ruzcncg Krajina Mliieko 5MZ p.o. Caaiu, V.D. direktor $uljadiaic Esad, rad t isplate. Tugbom Ir.i!i d. Sud do n.se p resud u kojo m ce se obavezali m~"ni n3 ;.plalU dug. od 299,87 KM, zokon.skih zal€'""~nib k<llmal::Ji t.roSkov:iI parn.ic"I1og po'tupka, Obavjes[3va :s.e lu:2el1i cia :s.e d(lstava: pismena iffi<Jtra oDilv[je::nom protekom roka od 15 d311aod dana objavljiv:1H'Jja ovog piSmel13 II.l dnev:n.im 00vi n ama D n evnl ;)'I,i"a.t"ina oglas noi [8hI ~Su da tc da pril{]ge dost3vljene u2 tuz.bu mo;'.e podic·j u ~g;radi Sud •.
!~ J

,0

zr

0",",

SUDIJA Se.rbeCi0

BOSNA I H ERCEGOVlNA fEDEHACIJA B OSNE I HfRCEGOVINE SR EDNJOBOSANSKI KANTON OPGINSKI SUO U TRAVNIKU Bmj, S1 0 Mal 038380 10 Mal TravIlil!. 08. D7. 2011. gooin, Op&in:;kJsud u Tra\ll1iku. sudij. Emira Sujoldlic.u, pravnoj slvari lUlilelja UNIS ENERGETIKA d.o.o, Sarajevo. Po· dru,nica TravOik. ul. Luka bll Travnik, protiv lulenog AD· '~AN OME.RDIG.ul. MeljaMG Ilroj 7, Ttavnik, mdi duga v.s. 1.062,55 KM. na oono,u clana 34 B. stav S. Zakona 0 par" ni~'nom poolupku [illjaoljuj, 5Iij,d.,;

OGLAS
w.

Tu","om AONAN OMEROIC s. dostavlja luilla na odgO'lOl u smisJu tl. 62. s1. 2. ZPP·a. ~odneseni ovom sudu dana OJ. 09, 201 U. goiJine. kojom Milelj predla!e d, su~ done· se presudu: .Oba,eluje se lUleni da lu!it~liu >splaU ukIJ· pan novtan i llno> od 1.062.55 KM .ajedno sa pripadajutim zakonskim kam atama. kako slijedi: na i1M' od ag.29 KMpo08V Od 12. a9. 2009. gM. pa do i'plat •• na ilnoo od 89,29 KM poe.v od 12. 2009, god. p. do isplale, na illlOS od 89.29 :KM pote. od 13. 11. 2009. goo. pa do isplale. na ~nos 00 89.29 KM potev od12 12 2009, ~od, p, do isptate. nallnos od 69.29 KM potev od , 5, 01.2010. god. pa do I,plale. na IlMS od 89.29KM po~ev od 12, 02. 2010, god.pa do isplale. na ,mos od 89,29 KMpoo" ad 13.03.2010. god. p. do isplal •• na ilfiOO od 89.29 KM POC"' od 12. 04. 2010, god. pa do isplate. nailnOS 0 d 89.29 KM pote. 0 d 15. 05. 201 O. goo. pa do isplale. na iIJlas 00 89.29 KM poeev ad 12, 06 2010. ~od, p. do i5plate. na ilnos od 89.29 KM pote' od 12, 07.2010. god. pa do i,plale. na lzms od 89.29 KM pot" od 14, 08. 2010. god. pa do ;,plale. kao i da Mileltu n.kIladi Iroilkov. po'lUpka SV" u mku ad 15 dana, ~od prijetnjom 0IrS8fiia,'

Istovremefio,e pr,edlale da uk,otiko lUlenl u s~ladu ,a cl. 182. Zaka n, 0 ?arn icnom POSIU pku ne do,tave odgo"or na ovu lulh u u lakon,kom roku. d a sud dones! p resudu ,"ojom u",.ja tuiheni zahijBv (p,esuda lilog pro~",;lanjal. O~avj ,smva s. tu!e rri da j' na osn OYU tlana 7 O. stav 1. 2PP-, FBiH duzan najkasnije Ur<)ku od 3D dana dDst.,iIi sud U,pismeni odgovof na M~ u. OdgOVar na Mb u mora lJi1i r.lU mli iv i Sadr1avali: oloaku suda. ime I pre, ime. odno·,no nazi. pr.wne osabe. p reb ivali~le ill boravil1ft. odna,no 'jadiile 'kanaka. ~jfhovih lakon.s~h la,tupnika i punomocfiika ako ih imaju, predmat ,pora, sallRaj ~iavB i fIllt~is PQdnosil.~' (clan 3a4.lPP-a FlliH). U oogovoru no tu!llu. luleni te !Sloci m09U"0 ~ro"esn. prigQvore i ilj'snili so pri.najeli iii ospurav, poomvlje oi luill eni za~tje •. (ClaJ171.Slav t. 2PP-a 'FBiH). Ako Men! osporava lU!beni zahtjev. odgovo! na IJJlbu mora sadrlatl i razloge iz kojih ,e tufhen i ZallijBv ospora.a, ~injBnice na kojima I.feni za· ,niva s,oje navada. dok.1B kojima ,a ulvrduju tB ~injonioe. I. plavni osnO'l la ",vode M'no~. (~Ian 71, stav 2. ZPP-a FBtH). Meni mo" u ooguvoru na lUiou. , n,jk.snije na pripremnom meiS1u po~rrii'U IPr<)t~lU;llu(Cta" 74. slav 1. ZPP-a fBiH). :KadMeni. kome je "redna doslavlje" no.Mila u kojoj Ie Wltl,lj predlo!to dono.Senje presude zll<JQ' proopuSlanja. :nedOSl8Viplsmeni odgO',or na tuihu u zakonskom roku. sud te do~ljBti presudu koljom sa us,aja tu,Mni ,ahljev (presuda lilOg propuitanja), osim ako je tu;beni zahlj6v otigl.dno neosnavan. (olan 182. stav 1, lPP-a FBiHI. OdgQ.o, no I"tou S' prilmim. se prodaje sutlu U do.olj nom ~r<)jupri mjeraka Ii sud' i proU\ll1UstJarr~u. fIllzi,om "a broj p'~dmela, Obavje!\;lva se ILdenl da ,. do,lava pismBna small. obavljenom prolekom roka ad 15 dana od dana obja,ljivanja o,og pi' mana u dne,nim novinama FBiH I na oglasnoi ploci su~a u sk!adu Si 01. 348. sl. 4. ZPP-a FBiH. t, " isti ollavjaS1ava 1,"1<0 prilog dDstavliane "I tu!llu mo;o po~iti u'<gr~di suda. Sudija <mira Sujold!ic

OPCINSKl

SUD U TRA VNlKU

Broj': 51 0 Mals 047870 II Mals Travnik, OS. 07. 201 I. god.ine Tu":itdj: INSPEKT RGH D.O. SARAJEVO, Br.n iIam Grada 3, Tuzenik: GRADINA PETROL, d.o.o GORNJI VAKUF, Voljev.c lob, Radi: isplale duga v.s, 2.202,50 KM

OGLAS
Do.t.v. tu2b., na odgovor tuieniku: "GRADINA PETROL" d.o.o. GORNJI VAKUF, U.luino trgovacko dru'lvo, Voljevac bb. Ovim ogla,om dOsl.vija se tu<ba na odgovo( ruteniku, koji je du:<an da u ;oku ad 30 dana do, la vi sudu pismeni 0 dgovor llil tuzhu u dva primjerka S pozivom nU bmj gomj;. U 0 dgovoru na m~bu d uh!l s[e is,at, m oguc{: procesD 0 pr igovor., izj asni Ii se da I; priznaj ott iii ospor'''3!e pos!3"ljeoi IUlbeni lahtjev. (';1. 70. i 71. ZPP.a). Dana 06. 04. 201 I, god.ine tuZilelj je kod ovog ,udo pod n;o ,uibtl pm!.i" !U "en; ka, ru d; isplo!e duga v.s. 2.202,50 KM. NavedoDom tuzbom lNSpEKT RGH D.D, SARAJEVO, Bnmilaca Grad. 3, UOt; da sud donese presudu kojom ce oba""zali ruzenika: GRADINA PETROL do,o. GORNJI

VAKUF, Volj.evac bb, d. isplali dug lUzi!elju u iZDO'U od 2.202,50 KM, sa pripadajurom zakonskom z"e2:nom kam a '0 m i [0: . na iznos od 155,00 KM potev od 28. 07. 2010. god ine, pa do ispl "Ie . Qa iznos ad 292,50 KM potev od 16. 06. 2010. god.ine, po do ispl'le, - na ;znos od 292,50 KM poe." od 10. 07. 20 10. god ine, p. do isp Ia «, - na iznos od 292,50 KM poeev od 13. 08. 20 I O.god; ne, pa do ispl. te, - na iznos od 292,50 KM poCev od 09. 09,. 20 I O.god.ine, pa doispla te - na i,nos od 292,50 KM poeov od 10. 09. 2010. godine, p. do ispl" te - n3 ;?DOS od 585,00 KM pooev od 24. 11. 2010. godi ne, pa do ispl a [c, . kao ; da mu nakl!adi troikove pa.rn iOl!og po· StUpka, sve u roku od IS dana, od dana prij.ma presude. N akon ob jave tuibo j tuzben og zah t jev3, obzi· rom da je Iu~b om p,ed 10:;eo 0 dono!en je presude zbog, propustanja na o,novu oJ. 182. ZPP-,a, sud ce doniieti pr.sudu zbog prop usran ja, koja to se ob javi Ii i u dnevn i m n ovinama. Po Dmte,ku 15 d.na. ad d.na. objavlj;vanj.

ovog ogl as.a U uD ocvnom

3 V,alU ",

s m~Tr3 r c:e :s.~

da Yam je do, lav Ijen. ruzba na odgovor. SUDUA AgJl n ov';~ I rela

BOSNA I HERCEGOV[N A FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVlNE SREDNjOBOSANSKI KANTON OPCINSKl SUD TRA YNIK Braj: 51 0 Ps 041075 10 p, D.tum: 1L 07. 201]. godine TUt,ITEW: D(uSIVO "" otk" p, prim.en u P""'du se-ku.ndarnih si.rovina i t:rgovil1u :DCJ .. O.S.1' R d.o.o. Sarajevo" nijas~ ut Bo~n~k! pur bL 215 TUtENI: "GRANULAT" d.o,o. Ki,eli.k, ut. Orahovo b.b, RAD I: duga, v, p.s, 3,222., Ig KM

OGLAS
PQs{ijva tgibe za GRA.NULAT d Kjseljgk, ul.OrahQ~Q b b.
1

nObavc.zujc SC luzen:i.k 1,Granulat d.o.o. KiseIj.k, ul. Orahoyo b.b. da lu.iileiju "C.I.B.O.S." d.o.o. Sarajevo, lLija.;;,. l. Bosan.ki put 215, po u osnovu dug. po r. cu n ;ma b,. 460107 -I L od 13. 04. 2007. godine, lor. 544!07-IL od 16. 04. 2007. god.ine, br. 557107-IL od 03.05.200'7. god.ioe, b<, 602!07-IL od 10.05.2007. godine, br. 62/07IL od 15.05.2007, godine, i.pla!; dug u i,,,osu od 3.222,18 KM so 'zakonskom .ale'l!om kamatom u 'I,IisLnistope :lalezne karnale pa SVf: do i:s:pJate~ le d.<ltyi:ite.li u nado kn.ad i trosko'Ve paTnicnog pos tup ka koji :s e odnos e n.a 's.udsku t.a· ksu Qa t1il:bu i od1ukus.ud.a, svc u roku 15 dana, pod prijetnjom Q"'rhe·~.
U

OPCINSKI

SUD U TRAVNIKU

Bmj: 5 I 0 Mals 047703 II Mals Travnik, 07.07.2011. godi.oe Tu~itelj: .,LEDO" 0.0,0. GrrUK, Industrijska Zon •. Tromeda bb, Giduk Tuz.:nik: EMIL BRADARI(:, VL. STR "TRN" Busovaea, Tisovacka bb, Radi: povraIa individualno odret!ene slvari v.S. 750,00 KM

OGLAS
Doslava lu,ibe o.a odgovor rukniku: "EMIL BRADARIC, VL. STR "TRN" Busovaca, Tisovacka bb. OViffi oglasom do,mvlja se ru~ba oa odgovor ruzeniku, koji je duian da u roku ad 30 dana doslavi sudu pismeni odgovor na [uzbu u dva primjerka s PQzivom na brai gornji. U odgovom 03 tuibu du:tui ste ;s\aCi mogue., procesne prigovore, i~j":m;ti se da I; priznajere iii osporovale postavljeoi ru:1:beni zahljev. tel. 70, i 71. ZPP-a). Dana 05. 04. 2011. god ine luz itd j j e kod ovog su d a pod nio ruzbu pro Ii v ,uzen ih, rad i povrata i,nd;vidulano odredene stva,; v.s. 750,00 KM. Navedenom mibom "LEDO" D.O.O. ClTUK, Induslrijska Zona - Tromeda bb, Gilluk, trdi da sud danese pre~udu kojom obave-zali tuieoika, EMIL BRADARIC, VL. STR "TRW' Busova;:a, Tjsovacka bb, da vrat:i tul.irelju rashladni uredaj koji je primio na ko· [i~[enje marke "DERB Y EK-44" invemurne oznake L 66463, sve u roku ad 15 dana pod prije m jom izv rsen ja, ho i da m u naknad i 'fO! k ave p. rn ien og pos tu p ka. Nakao objave ruibe i lUzbenog zahrjeva,obzjrom d.a.je tuzbom predlo:1:eno donosenje presude zbog propu.stanja na osnovu 182. ZPP-a, sud donijeli presudu zbog propuslanja, koj. te se objavili i u dnevo.im novi.!!ama. Po proreku 15 dana od dana objavljivanja ovog ogJasa u "Dnevnom avazu", sm.rcat ce se da Yam je doswvljena ,uzba na odgovor. SUDIJA Aganovic Ireta

Q0

Ovim ogl.,o m dOSlavIj. se ",-zba (ko j. je pod." ije.. d.n., 1S. 1L 2010. godiDe), na odgol'or to7.eniku, (p,ilo.i ,e mogu pod;ci u ,gr,di Opc;u.kog suda Tr,.vnik) koji je d"un da u roku od 30 dana do:s.t.a .... s-udu pismeni odgovor Qa j tuibn u dV:3! pi~mje.rka. S pO.li "om Il a brQj gOfI1 j i. U odgovoru n::l luibu t"Uleni je dU7;llfl i:s.tafi mO guee proc-esne pr1govore" i7.j'as.oiti ~ da h p.rizrl::Jje i.li osporava pos:tavljeni [uib~n.i zabrjev (el. 70. i 71- ZPP,n). N a ved enom ruib Dm ruti leI j rraii d::JSUd d iJoes.e pr¢sudu:
A

pr'l::dbie> ukolik.[J !,.n?eQ,ik, :s.uk]::JdIl I,) odre;;db:a rna C)::JJ],kil 82. Zakon a 0 p::Jrnien om. 1 pos'Lrupku, ne dosravi pismeni odgQvor lia lI:lzbu U l3 kons.orn rok u) cia sud donese p resu du koj Om usvajaluzbeni zahljcv mZllc.lja (prestlda :abQg pt {]pu~~njay'. Nakon obiaw/:, H.l1bc- i n.:tzbcnog zilh~icV3, obzit~ om d a ie m2bom p,ed Iolen 0 do no!en;e presudo zbog p ,opu! ,an ja na o,novu~!. 182. ZP P·a, sud 6e dOilijel.L pn!£udu zbog propu~[a.njaJ koia ce sc {]bja \1'1 j u dne\rn i m nmlinama, [j Po pro,eku 15 d.na od dana obj.vli i"anja ovog oglasa 11 !~Dl1evnom av';)zu[.l Smatr3r Ce se da Yam je dosla "li ena lU~ba n.. 0 dgovot, p rema clan u 348, SlaV4, ZPP-a FBiH. Sud •.c: Ivo Zabic, v.t_ l:HQvr-~meno
r

ce

cL

ce

show biz
Seridafl: Valjela samldi,

Dnevni avaz, ~8Iv~ak, 11. avgust!kolQVOZ 2011.

35
LONDON Zbog nemira u britanskoj prijestonici

suje

ali Iib!li

Ad" . e 1-I_a DUlaca a _vI __ 0
Najvise se boj za sigurnost svoje djece
clan a csigurania pa su ona i djeca sada dobro - rekao je izvor za "US Weekly". Iako su smiesreni u eli mom kvartu Ricrnond, glumica se naivise boii za sigurnost svoie djece te su je prve vijesti 0 nemir ima iako u ZIl emirile, - Kako dani prolaze, dcbila je jasnu sliku toga ,s ta se dogada, Cal<. se os j ecala dovolino sigurno da djecu izvede vani. Naravno, ne prilazi cemru Lcudona rekao j e izvor. Andelirla s djecom: Osigurarlie ill prall

us-guraOle

Andelina £loli (Angelina J olie) injena djeca ovih su dana a Londonu, gdje traj u nemiri. Bred Pi [ (E rad Pi rt) je, takoder, u Velikoi Britanii i,ali on provodi danesnirnajucisvoj film "World War Z" u Folmautu, koji ie udalien ad Londona nekoliko sari voznje, Iako situacija u Loadonu nije blistava, Andelina za sada nerazrnislja o odlasku, - Andolina je bila malo nervozna, ali se osieca sigurn 0, Zaposlila j e dodatno g

Autor "Ocainih kucanica" Mark Ceri (Marc Cherry) izjavio je da bi u posljednjoj, csmoj sezoni volio vratiti lik lai Brit (Edie Erin), koju ie glurnila Nikolet Seridan (N icoletre Sheridan). No, ona nije prerierano odusevljena tom ideiorn. - Bile mi je divno igrati lai Iik, Zaista sam ie voljela, ali ubili su je. Dna je mrtvarekla ie Nikolet, ko]a [e pro-

_e zelim se urailli
tiv Cerija podigla ruzbu u vrijednosri od 20 m iliona dolara zb og nezakon itog 0 tkaza. _ Iako ga Nikolet ruzi, Ceri ie izja vio da ra di na prici kojom bi je vrario u seriju. Iako ie nien Iik priie dvije sezone pcginuo u autornobitskoi - nesreci, nagadalo se da ce ievratiti U okvim prisjecanja ostalih kucanica.

Nikolet

0

"Ocajnim kucanlcarna"

Spec
• Nekadasnji clan benda Dzoniia Kesa (J ohnny Cash), basista Madal Gram (Marshau) urnro je u Arkanzasu u 83. godini ZIVOIa. Mu.zlcarje imao mozdeni udar Z~ vriieme Festivala "Dzoni Kd", na kojem su se prrkupljala sredstava za obnovu Kesove rodne kuce, S niirn su bili Kesova kcerh Rozen (Rosanne), sin Dzon Karter -Kci (john CarrerCash) iostali clanovi porodice.

BlelH Fllder SIUII 2el- unouCll1 ami

Zatvorenik ptse knjigu

Blejk i Eimi: Kon/roverzni de/alii izzajedrlickog iivola Dok su bili zajedno, cesto ju Bivsi suprug tragicno preminule Ejmi Vajnhaus je snimac, ali mnoge forografije i videosnimci nikada (Amy Winehollse) Blejk Filder Sivil (Blake Fielder nisu obiavlieni - iziavio ie izCivil) razmislja 0 tome da vOl. Blejk trenutno sluai zatnapise knjigu u koioi ce otvorsku kaznu zbcg provale i kriti kontroverzne detalje iz jos nekih prekrsaja, a za pranjihovog zaiednickcg zivota .. vi novae definitivno bi ogoIio privarnost rragicno pre- Blejk u posljednje vrijeminule pevacice, Par ie u me planira napisati knjigu, b raku proveo d vi j e go dine, a 1I kojoj bi otkrio sve 0 Ejmi nakon s to je postal a sla vna, razvel is u se 2009.

36 c""",-

1 "'","~""""""".

Dnevni avaz

110.'. 1\ 1 UI>R ~. ,0\ I~ '\ ~TnFRH '1.1\, Il()S""fI IIFR l:GOVI"r
,\Ca.:" IJ \ Z ,r.n",ln.:n ..llfIBO.ISKI IV' N""I " 0 1111;1\1)'1 V.A( IJI I; ~1(l(o..IXHJfU"K()G

tv\'

J 'f"\-"!i"U 1;(1'11;\
R .......

Iftlf. "Ii... n. flrnUO- \1'(I>w
IV"

·rl..... yu

r

TYvr.'fl ~~

"a _ u tbrl. Ui oUI._o ph' ;>I '''''''J' ~AlU ("SluiJ;ocn., '"'" ,ro! rcd.mo:'.... g,1I br"'J HV7..,j(~II' tiM" U Pr.-,In,b" I'Q)IUpl..u pmd.IJ~ I d"",,~~ III ~Ia ~1lJ\-':" 1..lIioibi:no no"iT"" f~&na). "IJr, I>rq 2l! ~'"Cl11 7M"")' to Cklu~ 'l:od.I<nIQS, <'<Ibo;n "V,~,kp<omo:c·"""(1~':dd "ldD bm.l 1),(1 '0 od 1100"' 2011 r;oxI.lIr, AGC J~ "a .... prl\.lr.xrJ\ll"I:fIIC~.~~ ~'IJ.

1.._.
V['\"",'

1],.

_'flo:

1I1"...,O';t.4.tA'II""P l\'IIiM~F"I~..al'

•• ~

:an-lfi,.;,

I IQ'\~
'j

~'i....

"rIL,. J1. tb .. M I 1oJI .&;Ift.:I (10 .. I lbiIr..!I J 'rn.I.w:!'Ii.' .. u ~nj ~ \-!!II' ~'I ...... i'II'''I~ lI1wol .~II!I; ~If. C .... _io'L.

t:

~

r.... .....""
1t,.""I"
!!"d
DL
!!!i~.

JI""

-..1IJo. .t.I~ "'ill: I ...... !M,fI'~."b,j~" .......... ~ ~~ .... d..~ 'III~~,* 1''1. l...~. 4bn..:!11 1'_I\j,l'l'll'l" 'II' ~""III ~rII;~ f~ ... t"'. .......h'~,

'iii"" __

t

U~~,Mi1
'tobi.!'I!!.."t'Ij

iJiII."

;1'- ." 4
...... U(II

I!I~

J" ~~

"'t"!~

J'AVI\:I 1'1)/J \hroj
' ... "rikl!l>ljlP'j, ,.g'·Or\"lIj"IN<I~dll
1.11(1 '<II

I'fvdljll

~7 :11«"(1..

,c1. ,I{ohn.~ubo

-\I} \'1.\- \,;,,;01<0
I t, .flu~"

"ern
h:-

,.,.j

'H)"rioT"-'" ~

I',roda, • \'cI"p·..,..,.l ... ...aopoobj .. • d d. I,.oi;.a("ij. pr«lmcu: lIhn Br.... '9 v " " ... ,011..10.01 .. " ,pr.:,III,,,f .. Pello I,!.........III' loll O:'~Y1_lK·7>ti ,'0«("3 cijc"g: 6 2~') I 10,00 t.; M l)'r.-..... ;tIOiI or,(I.(lO 1\ \1 ".1.11 r~.,; ~ (,249.I)"J KM \'rijcmel ml(:qo ll"lIo:,obj~"lji',:ll\11 poIIU,d:I: 2Z,IP}_ull.'~ '\I ~lD 1I1u.m <atl U ~ku A~'~ ID PO' ."ilC'JU l..t:"l'Ilf~.J."'II ~1I_.1"'''J~ c..l. !kI_ bb.l'..mc. KJV. rAt{ OPIs· PRJ. U~I 'I.\! CIJ,.:l.iII ROOnc L,,¢~ .\'F \1!\ Vnd.o:p,,~, p.tw:s> II .r... kuu 19 l 1jPdn: 'II 1IIrt>Jl'WD rouro a:r-!~ i>mL>a ~IU '~,~~ ~L'I 50: l'UIOji tid podn,ma. rn/.-rnlj. I I ~w~ uI....,., pm rime "1Mm' od lcp 1P 6 SOU ",' pmd,lj""'ll ' '" h.d.!nos pn><l(Iri> Q ot>Jd.lI> JC' "i'!I&1I poillog IlfOlAO< !);I, ... m.;, U\IIJ 11" l. 1Ql\l , ,~~ e I1!Ill ob; cL.aI ,. I"I:fIpOO ~ mol~JW.~ ~).a.. .11>OJut1lll. IlJC'!IO'l \l1~1II ch:m::ot. nllU 1t~;::01 i!o JC 1I0hrJ,:1IO ,

~;r"'I''''''mc'''':

Prm

. t prod ..1\": R.~

sa rnpllil ..; m f>eTIIIJo1t '"

1.l.IIJ!O'1~91

"._!If

"owL"

~.. ..1~L·~~IJi!lU.=~j-""'lIiI...IIILrtlllll!~~lil hppI. """,K09''', 'I '-II .".~

:t";l:~l~~. ~III, .......... :t.. n. .....-I'IIru1 f:tl&,.. 1,

ttr.~

'''''I:h.., :
~ ""!!II 1-..... qJ"

J.-.,,~
..~

"oJ

I

ii"W .... .. I..

1

I!O

t"fll!i ''''''''

.r,u'u
....

,IjIUii,.~

'_--nlllll

IIilijllj!l..,,,,,

""r~~IIri!d

,",~..._...-II

1.:iP' ""'L.iI~

;f!'U\
!~ '\'. I"TJ\
IId'ioI

_ro;""1iIII"..i:Ii n

'.fiiIIIIIIIIIP'.lJ\· .. ~~~ II Io,"-llil ~~ ,",IIIP'-or .. ,.., ...... P.~I' •• 1..... 'Ii; ~I"'f,,~j pi'_'_' _ IniU 1h.:iJ.a Ii:! ...... t .I~
,jI

.I~

1IIIu' II U

"I

h~ ~ lilt f"lJ\ ... dif~aw LL'l1'IflI
_.. ~ _ I

p.:n.i-.~_d.:t,
~~Ik"" "'
~"IIII.IIi vtI

.......

Io~

li\iII'l'u.. lld~1
U
...

JI5a~

ij~ZIII~-Jlii.I~II'C1'IIJd '~MI
~oiII

!!I"Lh...-L

~'P''''''.I''~~

.......

~i..".hll1I~.fI

iliON '-Ik ....

II!II!!

'

."" ,
~ ~
p-i',,·.llhkfl

Uttlli'll.a.d'rt.......
~ ....~,IiNllI'ftlliiil~~I

PO\r·.
~j~ ......

kIt"w~(.l.airiiIM bf'1!iJ

~-.iI!I!p
..

.. 'II~iI.

I'.,lIad ......

,~,.IJ\.1L.,

Ibi.:IiiIIil.
..
Ii,r

ad iL..... Li'II .:La 1~
K-)....
, ..

~

....

l'~L""'I

o~

.,~ 1...iii~
_, ~:.hiil r

MA"'~~"Ii"I-rt.wJ

061 p....rbiM. ........ 14';."!JI ..J"","" .......

,,~
l'itt-

~

ill

If'

•.

H).t'. biid 6il1 .. lili ..... iNo III~~,

........ IILI.. iktl:

*
• I.~

diii. ........

m...........

(I'U
I)..,.

N

\,

I•
A. ~~ (~

'fJ!:1

"

• Ih ."J,MiIo.lil'" t,,:oIJ. ~ltlt\..'"

~-nn~fI,aIttJ,IlrniJ

J" n'4

~II ~I
~ ...."~ .... I

IMI.a.Ll
~~

II ,Ill. 'JIl.tn II dQsu,

.... II"~I\,

.. , ..

II"'~~""'J

,.".

1.JCII('<fl IcmIJ'incoL-"J'
II

1~",,~...Ja

1'011'"UL"'IIl-l,·~I~I.m~.R dd Vilil;liLo •:\ .. .....",,,.,.1>1]1"1''' ,JI '''~''''lndj'''I~''''''.II" hllOOI ke hr. II -411 ..1~!O...lln 11' ./ .. \1. ad : !J'.I~III". U~lIJIJ~o,I ..... Qfl<l..bl['O(t'l!~ IUnOn:tdUL.lJt!, "",'CEllO:!: OO'C!J1rb-duhlikn ·Vd~pT"Qmd·mil flrlJl~i3· d.(L VI 1;;0 l"lldi mn:!IImtjll 1101q]i'illljl II iTnOlill IIoil' L 9'},~~y 1.:1'>1 u~rni" I{""l'" .I'n "l! 1"'''''''''':11: 'II~b J: ",k ... .:-._. 05110",. IIr",""JlV"~ rJ*"I. Op611.s.r ,J1.I,bt ", ~"'~. imo~"'.(k ... I'r •.'~ j ~ '.·In .",Ii",1 n i:nll \'j ""' ....... I • I.._~rJ.U2 ....' 11.1 L:!I I'!. 1t'MJ1:n uknji/cao I,m.,,, .h"""" i ('f!)tlU:1 il'ril"".; I''''''''' u, ,k.. .. L 9'UK.U.V1""",, g, " .. ~id; .1 ~ I'"', (iri"" 3, 0 oj m I'rdlo pam:k I(,'MII .... 11:"'" 111nlll:1M,", a lll.,arilol p;1I'~1c 931..110PO' tllJl d l'ra, MI:'! dpl"Olbj ... h\1IO pnl-vplJ"j<:: ~ : 1cn6cr II ..wIlJ PO' '!l1X1JI 41lf"",>lIbotljll: ~ lupopn>d.;j'lI:u"",,: <¢.., ,,,fi;JLI "~JC"",,"," U JIQl<h 'w

"""lTd, I 1~",ljilie '"

mcwn

,1\ Jdl.u,
""lid ...

1.1{ ol,*"",

'V""" I

III' ~!110, L e

\.~~

.... t.... ~

poulll>C

'I,U

ml.

"""J~

'1(0';\1

I· VlMA
pI""O

... ~ lHt. WU!II!Iri.....
.... "'~1oIu

.l1'1"..:~I ~~ u.IJI.:111 boil,Mf:111

t 1 ~.,~~ ... U ~ ~1"" iIIIIIIIIIl"""'~Ik""""I~."'~""" ni_.li!b. :5u~ :!J.~,iIIIq ...... n. ~hDIU Ii Ii. .._". t. I. ...-:m 'I"~ IJI" 1;IIJi {,.if'_~~~. """'" 11'1 p-~...t..'" ~"·..d'iIIL.1L I.J'II ... ~ •• ...,.t.DiJft&~ ~,..~.,,_~.~ t-':!)t,
t~ -.. .......

""IliA""""
...... ~

~CDII"_
It

'iIII'~ ~

~,...& ':YA ,_ ... "... .
PV\'
~,IIi. ..

~

r- ....I ....

_lI'IIIft II!! ,f, ~ ~J1~" • :!If
II.

".hll~.'"'I."'M'.~O
i ........

..~ ...... :t-ii"il II"'~ 7

IWL j hi ,t II t.I7.-D.1;)1 ....."Il'l:ll!llillll1l'.....

rn

jj

...... Jill Dd

'-."II¥Ip

,"'~.....

olI.l.~1 t«t, •• w \r1UI~l'" ~"I ~~.I ...t...:.l!.f •• ~t1U"~1' J'~III ~ -'1IIi.L_"'If'fIlA~~~-""J..II

.,..,..-u...,. (~

... ~

1I~1 .. ~ .. """"r~...t.Ikl Ii lJ....,.EII 1M_UI"'IIlNItII1 ~

1Mi'if'i"h.6

,(H>'I'"' '

II""I'''~

i;J ~~ "'i"IJ~111'1 ~~MIfIiII II ... JII.~IJ!oU,do..;4.i!IIIIiIII--wt"4I>od" .. ~&1Ip..oj~~~ 'lift .... ,,,....I~fllQlllfp.a.~~ ........ j..:: U!oJ ~ • ~L_",""':I "-P" ,. II>fPJ.I l'1k':iUIIII .~Iii.r:no", t~":;,'IU'.1 _ ....... II .... ~ 1IIl..-w J ...... ~r·~~ .. ~ ~ l~ 1l'...!O""1!I!!!!III • ....,..,. \!ilIIx"_!lbn:11 1Ih.'I"Ikn ,. ~~~Id.t.w.UDOIMk...'I. If'.:.~,... :r-~~tII N .. II;:m... ..... ~..:~JfC. )i: ...,IUDI kiolncLJ.UI. 11tlIdiio. \.iAlllUII ~ ."r.JI.g t1a!bi::...,.u:~ ~ IIIlb CIIk _ "IIIII.IIU illlio.L..a" 11IUIru.I':"j~ pi.llJdftaJ Ii1lOO ~A'I"'!I!..,(I o 11:1 ~t I; lJ.f1JllllS M-~ ptll>!::b.r. :k:f!,o .....J:II.ll..a. 0.. p,~I!o:" ~.u'f"'" ~ Ii< JlVi'i".IaIIf'IIj 'Ji'Ii:f IN C II jl_j_}l'I~ ... ~ .1 1"-11 "'.~II ~t j!I!!i",,,II!fJII.P'I! 1... 1 No l ~ III,.,JI ",1 •• _ 110,."",_1-'ll(lN,-~,,,,,, ' .. iHlI' IH j". .. i ...... '''I lWtl ~~ .11 1<4'

• lo

n.II._ ...

"1i.~

"~~H'~ ~u.

I: ~

-0

1<1-I.U NUl ;1.\ \"In' IlM IV \ "in: l'OM' F

11\:

-il;Jl(ld 11"'" pota:nc: riJn\c 'R«f tliO I) rih;, .koc: l. l'I,..oJ ... nje-~:6 ... lInib Pl1llud:1 III upuQlII)lJljc ~.r.",01' tadnllut, n~t toill :6 il' rrulk d ••blao n-~ln<J>aJl.'" l. :l laWlJlj.lu 'lIII.ld .u' 01l",1t.u u i.tnb'Ou :l'lloIIud'. I.ajl ..:Jd,.,1 ..,III:DlIj. lind Ilr n -= I'ritJ t'I4H.lll1A:nu ,,:nrd'iiO,,:'I!I"l...a. I 11Ut:IMII,11 K!l;1 \lmc uljttm Ii

I.("fJffI~

Ion 1""

... ~ ~1IlIII~~WJ.w.u1l:&.. IT~..zn.t' ......... i 'N1",-rtJI" I1iI • ~ ..,...,. ",,.,,.'C'1"IIIIIl ~ .. , ~I·n. Il.ud. '1'lrr1'l1t .. '1'1,; I'''''I~,....~ -...;1 .... 111]111 NIijAfIIIII' JI .... I('\J ~I""'" IIIh ~ 1IIt$..1...... ~ '11" .... "".. wr-"""_'" 1iII!. .... It.... ....,..IIDII 1l1li' ", ....... ~ iII..a:.u 'I.I>!iI w .. 1Ii ;-liI~ ""'" l1li .. ,1 nl fIi'"I'lll_" ~ .... f~.... in~li'lIiIt(l ~ ~~rul..n.:l~In.~~ .'!II11 l~n .... ..,.bII ..I..l U ~~M;IIt:..:: ~ .111~ "~lII:dl4'~~""''''~~ ~1i .cp~"1JI'_lIu.IfII~ ... ..~ , _i.U..,..: _1:0"11." U 1IIIfII .... ,.."._.... ~.cI...J.!III>A II~ U"1J!Vf~ fY6i..dm.u 1.1' I .. , I p'1I1i"1L..iitlllnl"liaM r~L lIIf. .. tJlllf1ill ~~,~ ,... I'~ IIII"'~~ ,_""",bn,:"lIhBL .. I ~1t."~O d"'l~ rf. D .. I !I' .... i it" fI'!'1JIi.I """,.4l1li' 111.-.: ~",""'-.ilj. 14 U'IIoLIIJI ... ..., ,4 Ill' ..:;'.. ' ~ __ ' ...... ..-.... III 10k ....... ,........ A'lIIII~fl"W'lYd • .,., I ... 1 ""l"(d ..... 1;'PII1Ih.
'I"

~.-u:I.,..,......-.aiJ.m.a~.IJIIii]'llII~ 1k-r,"II. !;I'1.I .. , n..,_"&'I, fIIIIII4I ..... ~"'" ~JoI..-t~ 1m. ~ I l!IIll,,\.;

~II'!I"""'''JII:~''''''

~.. 'IioiIk;ldaoJ. ~ I '.;Ih~u"l

"'IIN"'''''' """liil.i!llul'to"
"........ pnttd .. ~

ill.

_""","..:I

iI Ii ........

~~.n ... ~I

..

j.t&1lil!'

I.... ......

r....... ""..-...
,...

~,._

~I-"~ 1• .J.wiI ....

~

.... I~'" fU;I.I .. J! "..111(_ I~""~' w n~"'_" it ...~ ..... Ilj1~~It' twiU'io""'" J .. ,....... ~lt'.I110~"'" :tlltr 'iMq :I",,",I~""" iiI!IIjjiI~ om ~ ~;!I'. :111..1'\ ~I~I f ...~ p.1d 1t¥o!I-i"l"f'l ~I~ ..... 1' ,tU~ln-O-~. ~ll.J>lL II

_II011I"""'-,C>iI

...

~~~"In~LI

:1Wl~

.....»

~!.

,,,ti~,...

'I..

P"""dat 10JI b<t.k pm&Illkn I'l'bp:<irrd... m, ~dlli j<::.... elm polPI"""J~ L~JnotI &.co,.11 be"""' .... "II b""kanJ.u :~'l" <b t~ ~ 40 :kuJUl' "" ,'''' Al JlC'l'UiIom I JlflId, >ok,,,, ,n • ..sILnrJJ;I. pbI ,I, od 1~·.,;.",,-.'11 ih ,m ~I( .Ja " ." ~m"ro,., ~,I>. ,....,......., II J."'91> pet/"" podnmc.., "':ojk:o""jt- d" ,16..1rJ. 21111.It'KJinr do 16.111 ... llllCpl»fodllo III ptcpOOltmo 113 IIdrau A 'CDCIj~ I .. pn ..... XIJIl Znlltko-daboj J.ov 1 '''''., 1I1r~ 7nuJV od Ro!n; bl>. 7~1C1 I'twlIIok 'Ii: ~ II ~1J!l10'~'u" ~aJoJIt: ... ~"" ",""" 0 .......... ..1'".,""" po b,,,,,,,, pII,l>u:""" 41'" Q Iwn».."", 1tr;,,~l.I pm:!lIjt:. D (1,1 foOkillm ~Irra ~1C'CI1","m.1k Iw, BIl'<kI.:nj.l ~~I.I pox! ('Q parnn: I U, "O:M~ q pot:>ldotn. p;odI>(M.Jl.., JIClII...Jc: dui"", ~ pnloi<ll poiI:tne ""': ,~ _ ~ ~"',~ odL"Iib j\ldruI >o1iII;, lIfru I ,po.:!:IlI.c " lilcl~~U po..lImooc~ po}IAO.k. ~ .... 11.1 wdr •• dol.4l'l: " UP'OI. &PP"g , ...a~o '"~ uk 'oc II.J lcaleru lir p!'llLI(IL, Je poero:l>no tk><1..!"" P",,]O.I\I p ..... 11>. n:tto:dno U. ~ u LD,em .C 'Ie ... ~ jWI;,nn>1I 111...... 1.. po) """"",, .. , "¥1l~' "epo!p.mo I ""blU<J'~OO;: ~ ~ ". n~TI ~~I 0;1 prQjlt'i~00jt 1'r.r."lnll.<om 0 p;»tupI.u P""""l" tm<;I\1"" • d """[" 'h udjl:L:. pmI .. _.. '" SluJh...,,,, DD'I lno: Fed='Jc SoH .IHvJ ~ I,~. ~:;'~'I 1[.l~}._ bil, r:lltl1I11l1.1Jt: I JIm,,, ~'" ~ na ...... "'" m,,,,u .. " d<>m>t~ I >lflon.', n....u." 1"'" n", Ig, t)<rmpr;;-du_~ II LCUm>l)0: ,,"= Oil 'Mr. dr'4'.I1IlilL~loIJ FlIltl.; I'R LI)Jo OO:-.I'IIIJUII P<"!uJiu PO' .".'j<:: '" p<. o&!u /U, do, pt, ~~ p.:..mu "J:n u.. en _rero:nu ad "r.ttIi: n.:odJl:IIIo;)H CqI'rI,l. pOd p.!"""" , 1no<n. m'((nJ~nom , Lr"'~nom ~u .b DImI J1l"'Uljl U muJu~, tl'",", 12 l.1l.(IDl1" JI<I>aIl'.lI<IJIpro:duJd<l. .. In'<II I~.. ~ I) l>pUI\jtlII '" ... ",", una u ...nllilu od.~" tl 11L.tdw,,;l 0 p<I' .II.JC 'J' ~ ~1'. u~ '"1:. """,",Ndo dI ,m. IkJllU......, Uo wJ"J' rot. 'JIj~.K" ponud.a n~ niu!l "1P--ncJJ< ~pm .lIl<XVU l.ccllf~~ L 100. Ioroj 13-10101nlofll~t.71l ~OJI II: '00;11 I" t.>~~7..c~ Ltld ) ..,.Loud. ' ... ~ .., uplXUJl' do ell"" .... ,"nos""" I.roj-n" "'" ' .. pod ....... ,. ~ n.. ..Ifu~ A~IJ: '.. 'P'" ".lCIJ.. lat,eI .. ·.,sooo . "I 1... 101!~ IIrtl! O I (11(1( lOOn 1]021 LOJI '" \ <XII I.nd I'" '-'li> d d 1 ,,<:;2 .... ~ Dcl.M 0 ""~. dcpdllW I ni1l.ruLdl ".a ~ por~ oJaMo,IJ'u poo.:bnOJ ~""CIU III nO<! II deli ~l<lI!I1¥~<l'I' I 0\ ow: JI' nCOllpol". I 1';Aon~.fI JICI100., p<IIino<1l.x ...... 1'"'0 d"pu,.nu~, ~"\~ do "Its.... ........ IIh ~ '" p...~~ roo...:la BI OQtIll ul\ .dnl Pnnllli1oOOli. (, RMs"""J~' ltioor IUJl""a!Jn'J~ ,~ "1:! .. pn:m.o ']mlrnJ"'" " 0'''1 11"'''' Q. U .1bdu ..,p .. ",ln,r.-", jit!!>luplu pnXIlIJC ,111", .... o.rU=IIIICo11 11, 'otidl
'ISO'<IflI ";<>" _,.

I''''''

1

=
,,~
.....

iIIIft""' ..

.,:r,.. ""

..r.I.

=~

IIUoo (1."1* '1.4''"'11011QoIJl'ot,..i!IoI..... lt.~ .......... I"I·r ....... ,.", odn"~ DPflm'O'l.K1Ir p(WL ... """"' ..... .L..i: '.. °1111&1 • .....,.. Nfl.. d& .. D"\ IIfwcm~Pb'~ruu ... A"""''(Al~~ d tpl!a'k ~~iliJf.fl'Lr...:iL." gb."uwl..i I Ul," d.o., II.·~ ~~ S .. v+,.1 Ur'(fliL....LC Ii IP!."'~J.II d4.. l .~ J!l.l.'li~ ~ .Iood<"""=.-.. ......

!II",

...

_If'.O

.-

~

tha.,,~.~...

.........
L --..I!.Jm, 1II'"~
I>i~!"'~

-u

1111It.II.i'1'J1.PU1"

k..t.1 t ....... IfIiIIIiiA .. ...,~~ ...... II"III'iI~."14j1t"i...a1ll LL,'IIIII .,., ....... ~.IIII.I)it 1~"","~Mr(oIo.4 if"Ilrn,.:rw ~""Dil.~~II..I"I~II.,...;I" l~n!WD..""'" ~ p...,l4."1"ITg ('ii~ ~
.... 1wl!11II::
I

....... ...... )1

~J,K'IIIIP~Ii~.n'Illlli':.!l'

_ijjn~ •• '-II~I.I't.I""Jl'1. • ., IiI1I :!!I~u ..".,hl"':

""*"

.. ~ '-"I........

~1"'iIIII;

_In."
..
.. II ~_

41J11'f'!1I-r1ol.
~ .....

.......

.1Ji':IIIJ"~1ID J I .... ~

iiI'b'lilc.LN.l..l.
~!iI,...II , ... ~).

'll1IfiIU1I, ill

II!i(

1:Ip'I'1rod.ai:t.l.m

j

illlllo'¥1ll'lilDlm

l.fIIoJIiIiII'

1 ..I.......

J Iio'\t

t'"

r-~I!It<!

"-"'Im
..

Q~~I'~"~

fII!I
(JdWtn ..

fURi,1oI'1"Ir ~~ln Q"\~

..... ,.I*-.~lO~
_.~..,._

r-_"hl,ifin ~ Dl"'_' u~·I111 ..... -Jillf~sAi.n.~"O.~di!!lW.oiit"""'lIll!'~JIU'IIIIOlillllllll
'IIIIiIi ....... ~ ............

"-"I.... ..,

u';.,I~""""'~I,lIAI!plolJ.oNIkUj,I~-.....n.

n.-·\1

b_~

....

~!K1IIIIiIJl1i~l1,tcIfl.~~l-!.::

~I"t"" ""
..III. t~~11

~~ 1.

,l

!i:W

.. GI ....... l""'llllli '41~

~I'IC'~II...t.~

1

JII'(j.

..

w~

-u.

od,,,,,

'~P''-'''''"4..''IIIIIIl",,''''''~
... ~ .... "t.

,.L. IIRJ"U. Pi_a( 1~"""'_' d ....... (h1.~

.. J.~tJh ..

II~~'"
hi Io.....

potirl!llu Lvp'''( .!{~ ~ .r~jlll ,11Maa 66
ill 'II'

,p4MI);'Io.

~~~
POlli.

~I~'
t~

kwc

~

~~

h«Ij
~

.:~
II

.~oj.ai.tl>lo'lllft

~Iia

dc:~,,,

t"'I.J,.,.II!11111111111!o t.. t

~,'i.

111

~"''I'II,__
Ii

.U·" ~.
.......

~.IJIJ(

'."01"

dU.mLbt.....,.tII ~Im I::~'IIII~ ll~liI::iiI: Io,DKIIII ... ~'n I~ 11'f!!III'IIr'M....,I .... ~l.W"j flII'"""pi ..... , "'_ "1)\' .. I ..,.-,nl , h, ..... " • '1IIIII~1iiI 1'.'f'IIh!lliiiiiliil~ ~ :POf'""--l. abot~ ............. ~ 'PD',,"'j :r.r!l"J~~. \'R'\I ...... O .l.D .... ,. pM"«rIII ,1l.lI,~ljI """,J~ ~~ Iw !.I. _ ~11I'b •

"'~l"l1

I.
~

lIIi"Ut!I~

I

......... :"l1li: ,pn..MCll. ~

"'lilij1-Ol ~~~IIII'n~. ,A.1iIMII,pi Ilol ~,..Ll

nlPnl~
QI'>~

Pni,w.'t ..~l ~I.na

..... ..

I.II" •
....

110 J!4

IIol'oiIIIIIa.l.I'I~IJ~ lIIIi --.

"~"_"I

'11111ftg

~...

"'~...

mluk1o I"!~'t."" rl'lll.

"'-.,Jl:llllar'......

""-.J'I.AII"':-

~uL .... 1It .. 1 llltolJl

I

.1

II»

Bltf

~"''II~I:K~

I')I!. ......._

I'HlIJI'I. ~~ .IlL!......t1lllll
I)IIi_nlJini

I i.M.

.-lUi

~ ","'""&.illl 1Ik- ..... 1Lti. ......... till I f'!'iJ~

""i .. 1"'iIIld"'~ ,bw.Ii. Hltl '1IIio1,:'*I'II!~'' '
II)

'~1Ift

..eIIIO'II

~,..

:"IL1IoII1I,."d.'1!,

L

1II1I:I ~

""""'II~

...
'L.I ..

bJu ..
~.,:..{

"'iii

DI'I!I.. ...

..I~

0(1

,""u

"'''''II

Ii ''' .. ''I!li.I()c!l_ ........ I'I\ 1. '-, > , t~ .. .m' •• .,... ...
'U'1,IUlDr ~II!!I ....

,.

~'IjI:liIl-rR~
_j (~I!"!JI"""~

"'1Il..a.1IIIII
l'...~tT~ 0.

on,
1iL~

..,..

riI'_"'_I_
..

v~~

trt

~11U!i

,,~j~i'!bi' IJ'II~ .. j

III. II~

""III

UI ...... !!Ii... ~_~

iOd..t!lillw.u

~.I!!

f)

'Idol!!

...

lJ.....dl'l"l!!I

~'jI'

III'JtI!Ir!!!!~.;1!II
~ .. .-.

1.r:II

JrPf ... G'bt.li!'l!! •

~lll«;l

7

I... do,.bl~ z.:.uU~

,nronn""'j<::

la,mo:rl:'lll'lJrlI

~IOOIltno

poIo:nL1'~lnl porruollt!. P"'j<:ril"'IIM'

mosu

~Il

ltIOll" obr>I.,t, AIl",i1CJ' 10, P",.u"/a:'JII ,II n.il1O:1.,.f",n1),2, H'·117 1'uruI. utftlftDlo[;J)U I) ,'...-..1....... na 0QI0"I1I P"lWIIOJlI ~g, ,~ "l"t 0
...

.. CJ-"""',
.'

1Iam. ...

..,.. ...

C-rw;r'ill,u,

,......un

"I'" r-"'~!I!! !I: " priJ,.I!!,".

"~"'''.II-U!IA

I''\..

I\..

IL.-fl.,...,.,
ItJiiJl)" ••

1'.1"" ....... CJoIki.1~IIIC. ••

' ft.llf!'UoI "'..pf'ill,~

oglasi
Zeml j isnok n] izn i ured Broj, 044·0-Do-II·OOD 123 Z<p«, 02 _0 8_ 2011_ god; ne

Dnevni avaz ... ", ..ru.
~ katastarska cesrlca broj 1'72/5 naziv parcele ),PU:t u Bilie i" kulture osralo neplndno ze ... mlliste pcvrsine 620 In:! - katasraeska c:~~ti_cabmi' 2"7113fI,adv parccle ),Kuca i dvorlste" kulture kuca i zgrada pnvrsinc 19 m2 i d veri ~tc ,PovtSine 500 iIll - katasmeska ,cestica broj 27l/3 naziv purcele "Thlarhanovaca" kulrure llvada 2. klase povcline 21;n ml Prem a pudaci rna iz katastm PQ$j edn ik na veden ih nekretnina je Sumit Mirko sin 10 ze iz Lupoglava, Opcina Zepce.sa dijelom If I. Pozivaju se I icn koia pOlilZU pravo v lasn i~lva ili noko drugo pravo na lim nekretn in, rna d. svoje pravo prjj.". u roku ad 60 dana od dana naiave podneskern u dva pri In jerka i da podnesu do kaze za (O~ u suprotnom njihovc pravo nede biti uzeto U obzir prilikom uspostave zemlji!noknjii!nog uloska, Lica koja polazu pravo nil tim nekreminama mogll navedeni rok na zahtjev prcdufiti za naimanje slijedecih 90 dans, kako bi lm se dala mogucnosr da pribave porrcbne dOK32C. Ukoljko U prudufenorn roku ne uslijedi prtjnva, zemlji!noknjizni ulozak c. S. uspostaviri na osnovu do rad. pribavljenih dokaza. Zem Ij isnokn] izn i referent Edina Memeic

a....,..._"""

1.37

OI'CJNSKi SUD U ZEP(;U

Na O<OOIiU clana 63. i 67 .. Zakona 0 zemliisnim knj igama FBiR ("Slu:lbene ncvine FBiR" broj 19/03 i S4/04), 0 pciaski sud u Zepeu

f~,~~""
...............
, .....,..,.

..-;;

1 ....

'I.4;IO~Jl

.
I; ~IN u.._'\~~ IlIIj ..... 1U.Jl ,

,., ~

.)"h~~ft~--"

...

NAJAVLJVJE VSPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG VLOSKA
U zeml j i!" ok n ji"no In predmer u broj 044·0· D"· l l -000 128, po zahrjeyu Sumic Mi.rka sina joze j;.:: L upogla va, Opei na Zepce, u toku j e POstU pak za uspos tav J jan ie ze enIji,nok 0 ji~nog ulosk a, Nekretnine za kcje se uspcetavlia zemlj isnoknjizni ulozak upisane su u Posiedovnillst broj 335 katasr a rska opcina Lupoglav, oznacene sa, - katastarska c.srica brei 72/69 naztv parcel. )!Ko:sa~Bilic,ai![kulture suma 3~klase povrsine 30lllm' -

..
_!l:I.J,'

I~' __'~'~'"
1,;, ......."" Ik... 1h.1III~

.r.-l ~,.......... u.._
~"" 1IIi'Y'

!iii

f'II __

u; 1"",1111,

1I.'''!I'I!ILI!Ii.Ii.IIN

~I'''''''ljjl

'-'~'IIiII~

~., l4:I:..u.'iiJ~!!I: ..\..liJ.in,,",

101 j'_' "'~.""'~""
:~I_

"

Of'tINSKI

Zemlji!nOknitli1l"00 ~"'I: 044-0-0n- 11·000131 Zeplic. 03. 08. 201 1. godine
Na

SUD U tEf'tU

o,n[lV[[ ~lan' 63_ 167. lakona 0 "ml~snlm I:njig,m'!,f8iH I,Sluillen, nO\'ineFBiW bolj 19iW i5<\'IJ4). OpCils\li sOO u Zilp<u

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJ E ZEM LJ ISN O.KNJ IZN OG ULOSKA
Ntmlllint

·k.I.'.\a"l. ,.,lioo bIOi 2141/8 '~. pa ,•• 1. "S;'.!a" .I<!J. lIur, nJl" 3_ kl ase po."rne 1 OODm • .kOlaSiarska! es nea bIOI 214312 '~I. p",,,I. "SI!a!a"\ru. 11"" 'jl •• 6. <I asc po.,line 4806 m - ·"18,1."" te,lic~ bIOI·214319 'Itill parcels Jila!a"k'11"" nll.a 6. klase po.... n. 640 m - ~3Ia,l, "~.lIt. c. brei 2.143/10 Uazi' parcele ,,5;1,03" e.'li kullu re "filla6_ klan po,r!i"e 664 m' • ksta Solars:ka ~e!$t1l;:a bl'oll146/t flatlv parc:e:1 e .,R;akl)lItca bill' re l1,a"1.. II as , povl!I, ,2700 m': - 131.• o esli" b'".j ~1'46/2 n.. i~p",ele "B
Ll!

t" __

.. --.

11' ........1'\'.....

-~--~'"~'================~~1~1l~'~-.I~~~J~~~I=========================

'_~-

ot.,,~,

".1,,"
Poljs,

~~~~~i;~~!ll~;n~~i£~5'~:,~~~,mOPtina ozn,e~ne sa;

lelj"n"

il~~:'[1!~~~i.t~:~;.~~:~l~6,6'~ ~ ~!~ e,
par •• I Rostol." ku-

Tlg o"'~ko-Ira"spo'jllo·u~ostl!eli'ko ~a~~J~;~piOl~~~r&~~~lUdb~~_O~~?~Ouni~~~~g~:I~P~ Jronkoprom' o.o,e. "pe e. sa dij,lom za usposlavlfanj"'~mljisnoknjllnDllI"Ska. " sane suu
Ii Mjt 1. Pusj,dovni ~sIbroj ~I k,I"13,,k, se uSf)Osta,lja remlIJ!"Okn.ii!Oi opCln, Uli"''''' "Iotok upl'Pulj , a ~a~'~,I~~~:£~~

Prema podatima ill<iltaSIOlp"je~nik na,ed,,;h '.!!rotrIi,. je I· p,ol"odno d,uSlvo 1/1.
!,~~p:~~~:~i

, -- -...." .... '"fio.,...... _ .....,.
11111 ,,...,)u,wUf1'" ~flll!~ t
,,"'-h_j,;,,~

~:ud~~g~ld~:

a"'T~ .,.1

I \11:11"'11 . n

1;

~::I~J~~~1:,~ n.';, ~ji!~~~ ~~~.5p8o~~~n~mto,~,.I' ,,,Ii~~ ~
"3Ot"esa: - kal as l.rSk. rOJ2138/11 IIUf. nli.a. 3. 113" ,""I!IO. 318m'

0'-

prillkomU'l'O"'" zeml~!nokrljl!nog

~:~ed:-i'fo~~j~~~~1~:~S~j?h~'~ ~~~ri~!~~tii~~O~~~~
rok

-"t"I"'~.t"Use •• b'"121, 1132 n~i' ilure "Iill'3. Ua po"I", (1f1 ·m·

.Q".d,1 p~lc.le .B "." ku-

na ;ahllev prndu5, za n;im,"j~ 'lijOOeOih90 d." a, klkO bi im se dala mogutnost da pMha\fe po1lllb,. ookaze.
~1:~oC~ :ou'::,'r:~:i:i~~~~~I~~~~j~:;~j~i~!~~:·1

ulo!ka uca koi' p"laiupravo no tim ",krolrunama mogu "",deni

t~ ... ~ ~

,

~~

I.,!

or ••

,

r.JJU

\'Tk,.r

·41 "-_~JH ""No)

...

j~

'--'

....

l1li

,.1

il:~i':)i~~: m1~nazill l Si',",·,:~I'~~:,~r~! .
par .. e ,

port,le .Sit'''''" _

.,.

Zernrjisnol:njUni .. nl ",I,
Edin,M,mc;c

'-.lI -,.n.-d('llj"

1l>m.l.1~."1> ,..

.~J"l''''l..11

otLm!ll11J

r ~~ )"n_1 ..
"'"011
I'" nI_.""u

141 .....

,11.: r'WJ.lIil, -.11'1 (\J.1i. ...td ~ ,"\oJ{"IIi'""'U~.r:.t
'" II' rl .... utt. l"111 ~u,,~ "fR:

IUI,c

"-.I.,,
i!..I

'~l'II.U, ....

rtJ..I .... "..,,I..oJ.I
U.

m

l.".

............. .DfljY

-

I
1\04.

lH
'.

'hnhtnr"'l- ..... ..,..~,~",nJ.P

J"'\TN:I

l~l'uJhnIc- IlIn,jJ1l.!' Tu./r.. ~ ~.I ... b>l_ 0 """,,,,,,,I IIIlIi J~ ':ltLtI' IbaIDII-= • """'11~ I~-.... ~ I ,..u~ Ifio.I ..
~""I.,J<,B
u...t.iiQln"llC" ~

"'j~..
_,... .~ O.!'N-M ..,.... .... 'I(~,.CI'io ..:Io< ,.... os.no¥\I •

1(11 L

J'"

.u~"1~1': rj~"IllJ.."Jlllin{ tt..dI.ILJ.~. "'tllt~ l I tr;..a... ,.1--. IIUI .......t....h.:I"rL.... I ....... f~ ~ .ht.

.'l1l1:I

~tn,l K:"IMJLt''-I,' ....1.kJtl.:"ll!!ltn..;:odi..l~ I (\jI1.LA- (,.,..~~..., ......... 111; 00
jr

,lj\VNI f{O
r., ,1"'1(1
;J~ ••••

'-lit. llli!'aJiI1J ... a Ii 'nd'" ~II iiIf!J~;.'
IU U'I!II,n. • ..aJm~elJl., ni.tiOIlt~ ''"IIftUJll.,w.J.Lr ;: OnII...Jm.tfM. fill!lll~I':j;~1
,.Iui....

a..,...,......,..,..~"J_IftU'IoI'WI!tII'TI~.u..mn~~·~~~1 t!ll"'_" _..... _...... ....
,\Tl~ • :~ ~.I_ !:)!"lora .... ,.._.. "

J.nl.m
""'l.l

Ig

",~J1' II! L.

,,""",-,n"H'"

m p""(

rm-f. nlcm.;)lw,,,,
~~u.d.~

.ur~I~+

~"'

......

""" G'''''~oH!I'\II :w _
'I.i

-~
~ ~ 'tJi"II

_<_,
I. .;.J01I'

1JO¢I.n.

~

&..1

III

~

F __

U

~., 80.... ""'" _ dr- ......... .o~I.03

1I1iW!t. .... _.,

u

- _"

",.

0I]I6n1AJ

_

Of"" ..." ~ 09"*:10" "...... ~

'II)CI"'",

, ......

~

'·2.,W'_ .....tv"...... ~ ___
.....

t ,h'lllj "nJC' m!dl .......t ..... "'.Jn1 !lJ"W'if ........ l fll-{}P"l1 ~1."IIii1.'Il ~ .. Jr: ~",,,,,, ....J.ln"11i U,il,l I

.I..II1D" ......

.-.ft ......

~""N'
~w'J
QPC ..... ~.~,

0·"'·.,"" . .•
.... ~~

~I.I!,

d.:..k

d •• lntl

t ..... 1M p-.jh

....

~ ~.,J1il""""('TII' ~"m r~ .... 1t~jC.,....loiil'4iiol. '10,.; I ~ .. Jt1J""'t. • da ~ (iW!!l1"" ..... IiIlI....Lml ~ "_~I Ln"lIl'n~ ",,",I~iP" d~ nlM uhuh'lll~n ,-IIinrdNtotn l:r.n. I!~ 1 t: ,....1... ' I kl"",, , Il~p", \ ~I

1'*

,f'--IIN":t'II'II...,.I:tw.

I ~ln'li'1It~i"ll~~' Ln..e:t~.,,~ porI. 'p"'.YI.Jif-m I I ~t.~n Inl, ~'Lnlf[fn,;l

i.I

1..1&1.,.

"..lI

.....

~lrtn.

U-.lt:l""A:at- ~ L' 11M ...
#'

,. ,.
Iii'

-

&-

..

p.1.~, ~o,

••r-I

......
dA

P, ......... ftW, ~

• ., pt:iJ~"

t
"l 1

II 7 R
iJ

\I i~_'hllllih.o po"' ...., 1 dliilo'ku "'~L.riJ.U til,J,...,..n.. :1ii,_iIIp~j tl . nlirb Ill.., ''In.LnIlJ r~:""1IU I, ....teKTIte ill P"I~ .. lOi ~ lrul ......I'I':f:1'11i In ,Id U" ,tr"UlllW1lc: ...... p" h.~"""'lb t,... ~ 11-.1~ n'~~I'~ ll ... k'1Tn ''''Llr "llMIlI.t'"u II~ a..i..MfiC o.J m'C'tcd~ , 'JtrtI1"c' p roiiAl _" I.U-It U tlhq;j n.&dL...n ~1,~"ln ... .fIIJlJo(I"'lml~llo\'"" L 'JIi'MOnj~ ..... .lf!II"'" 1 iN., II!. -il _nil Koro)"lId", n i...... I \O-~I'IJ~f,,lnN,a, .... r"_- ~"'''I~r\i-':-u . Ii 1,,::C'''_wBl.('!!iI'L"R'II IJnIIli~,;II,"i !Lt~ ....' ... bh)lllr.u. ~'j"'l , u.h:lt l1W
ij:II

...... d.II, _

P"fk1r'"
III"

~.~
t:II"otI'III' ............

l"II;iI

ar~

.........
~

eo.."... I ~.,.:agov."..
~I
hlWCnillXtik~

d:.,"~.

.l:dt...,..hWIW.J!

~,~"" 1

~.

,..~
.. ~ , ~

,"'_ diI-'a ~ .,........,

~....,~.ID!'iIMn(;iarw,1

.l1~'

DF."w.oIi\OQ

.-n..II!II

T .. :vr ....

~oiCnO.-o~"
lit ~

~

U~Y.~I,.--t~ .. a.. ,,_. .....ail., ...
IliPl'~

d40.,....~IDtII~~

..~iI!ltOO
~".I
.... ~~In

1oI'fIoO~~ lI.1'1,1;;!1p.J11 llifll!!l!JtO 11)1'

~gg

~,t..oo

~

• CIt'UOOO

.......

~~

PocniI),ftJ
~

'~rl,{'04"g

rN

OOI~

blOQr

"".I~. "iOtHJ-.J ,,,. !1!W'I'I
__

.... .,.~

,.rr..ryp 0411'1 fItJ ..

H ..

~_...".

~lirm~.
iCa~,1II1

O'~h'IU.

m'l,t'J'I'l

~
#

k~.

YI.a~ratIl,fC:lClli

~,..,

r..'f~

~~

u..a,IJ

....... ~
I

~.:..

I U-.u". eo.r.. '.
~,

H •• ~.~~rw .........

~ .. 'ut ..... ,dj~

In..

u"

.........
-.dji"lll!.,

'QIJ~

ft.
e{l"

uvl~.".
1"c.Jcti;.M'l,.nJI1rt1 -liftpll,.l'11-"'1: ~ ~t::Uk""' • .,...,. .... , ...

_

til

tt.. ... __

J.

uk.11~1A.J~i

~ 1'l""P .... 'iUllr."t.I!I&I.t-I#tJt

dt.w

WIll_"'_""

~

praClw"...,..-.g. 1M! iioI:XH knw!nl, cIIdL.II~ p 0kIdr...an Ialul'fteno~ofll""""'~

jylC!fto _",IPi"OIIY

,!oJ

liII'

U'-"~~C'
~~

n I.;Ir:IU,IIO" .......
n"o,lbllr,.I

alr"-

1l'l'ltiLh"lIrJ

11.r.....,. ~ tk'ft.~~IIf\JnfI [ uJ: t.l.I.a.! ... ..,.,)C'Tru ~~"'~""'I1j
'L~.'.Il..t:J, rr jr"l" ",1111'" '1.;1
I...... ;

r--.'r-f]1I:III,

,.,J~ ... ,I~'~_ .1II'~....,1 ,~kb.tI .. U ft.""IlIJI l.. n..,IK~ . ~""""'IIroil. 1;IIJIf-II1~u.h ....J ... h mjftt.l' OC"".I"o.

.1*

"P ; I :I.I).,r.. J.a

II1U,. p)i)C"

U"1
(i~ti\~

.'Id

n-Uc..hIL"')I ltU

oOIJn....
... ~

IIIILIIIr.. ~ lII...!it.l:li1 r:.lan;& I' I ')"'L.l1.iIII' ~ .....,..u'llill1....... U.'IIJ 1 ... .iiaa 1
.11,;1:1"1".

11K..,.... ~~

~""'budu~u,''''''oc:km.
1.1 ... .:Jnj ~ ~

ull'jef .......
n;Au

J.ll...&.l:l1IiI"'U1~.IXJ..~pD~,,,""'g IIA Ik.I ~I I 1ldJ .....

t'tnIII'ICI

.~

..

... ~.t.AI".ft ,dQ.LrI'1II ,LI ..I.iii ... ~Or Did 15 .... .,._,cd ~,~"",~,
1

."....~.:IiQIII....,....... ~' ...IIJtM.,yc.n

~~N~N~"'"

oar..:... ~

('I1:"ld
I.

,(:10;

CIpi!(r.I. iC'~"lIiclJ4o'.I;4

""_~.ik..ii

1If~

rv.,o~wh~J1'.ud...la..llZJ
~"'C
..,"'~

-...q l ..:rndJ_"-IIII ;

(.t!c~.II'.

LJtI

iI-~rtII'tJ""'''I1J: ""k.~r{ un~llir' -'"1".....,.11]1 ,-""-,, ,. .....n.:::AJlIJ"'~ .-hi'i)1I,jI !-IUXI~u 1
iJ'

C't!:

"t" ~
__
It

1:", .. ~ ,lJaa:~'

~tJ.J.-~

c._-...

Dl:I i<n.;1FY

00"".
,Kru~, ... ,N ,Q'rv.A..RA.j

1IiU.l~
lJ1'I.i,j -AI 1\

..tol1Lmli:.-r 'Int:. dolO

,~.
~n

... ~ ~.~.~
~

....onr.ll". ........ "",_c.. "
~,D~nI.IUI

;..,_"'-.u

111...1

~

lid ~

1II)~,g,
I!!U

.... 1I:'

.La""dII.1.,.,~

~.n..nI

~~

nn

lUll ..... ~~f'IU'I1C

jI;II .... orw, IIlltul7.I ...... J~liilU~ ~t -~ prr:I;II.1... f~u:u f'UI,.j;Iojf(' rid L,,1.11l",~ .. t.l....I,' IUI't.L 1 f"" ~re.htdW' ~I"" II ~ U!l!11...l~ 1 !l~'ir4..up,~ I"4.lIflUhi.i u,r-raJ.r:'JIC'I'I.~li ....J.luh ~

:o..~

II

I:

(~

KIT""Li .......Tu.l'"

Ii '_"I~

pn-J

:'I.rUa,:e

WUl'C1j;!.Ii ~

Q<>t.IN"G"'" NA(!
Ai".miIftHA.\1'oi:I~~~

~N[

VR EMEPLOV T

11. avgust 2011.

DOGODILOSE
1712 .. Erupciia vulkana 115 [avi odniiela je tri hiljade Iiudskih z.ivor3. 1909.· Prvi signal SOS u his tori ii upucen ie s americkog breda "Arapahoe". 1918 .• Bitka kod Amliena, u koio] su saveznicke trupe zadale odludujuci udarac njemacko] vojsci u Prvom s v j etskom ra tu, 1934 .• Prvi zarvorenik usao u celiju zatvora Alkatraz .. 1935 .. Pocele StJ 1Iire nacisticke akcije "ciscenja Njemacke od jevreiskog stancvnistva". Na rnncgirn miestirna u njemackirn gradovima istaknuta su upozorenia: "Ovdie su J evreji nepozeljni .. Bio je to pccetak nacistickcg ~ progona j edn og narc da. 1952. " Prine H usein pcstavljen za kralja Jordana nakon sro je zbog senilnosti sa priiestolia svrgnu I niegov orac Tala!. 1962. - Obavlien ie prvi grupni lei svernirskirn brodovirna. Rijec je 0 letu sovietskih brodova "Vostok 3" i "Vo-

38
DOKAZANO Organizam salie sirnptorne

Z

laza h an m ull zulena lesli
"
Sta znaeikada zudite za samo odredenom vrstom hrane, poput tokolade, hlieba, cipsa
zaledom. • Gazirana pica - Moguci problem je nedostarak kalciia. Gazirana pica pornazu lucenje kalcija iz kostiju pa predstavliaiu brz nacin da organizarn dode do neophodnih zaliha, • Cokolada - Mogwoi problemi su depresija, stres lLi PMS,. Alkaloidi koji se nalaze u cokoladi, pomazu u podizanju nivoa sera ton ina. Ona je i iZVOf rna" gneziia i Bsvirarnina, koii se koriste u prcizvodnj; ener-

1984. "Atneri(,;ki atleticar Karl Luis (Carl Lewis) pon ovio j e USpj eh Dzesija Ovensa s Olirnpiiade 1936. u Berlinu, osvojivsi II Los Andelesu i cetvrtu zlamu medalju (100,200,4 x 100 metara i skok udalj) na OHm· pijskim igrama. stok 4", lansiranih II stazu oko Zernlje u razrnaku od 24 sara. Prvim je upravljao astronaut Andrej Nikolajev, a drugim Pavel Popovic, U zajednickom letu svemirski brodovi su se priblizili, automatski upravljani iz komaridnog centra na Zemlii, na udaljencsti od 6,5 kilornetara. 1970 .• Kancelar SR Njernacke Vil] Brant (Willy Brandt) stigao je u Moskvu da bi s tadasnjim Sovjetskim savezorn zakliucio sporazum 0 rnedusobnom nenapadanju dvije zernlje i njihovoj saradnji. Potpisan je s IItradan i imao j e veliku vaznost u s [i~avan j II hladnorato vske n apetosti, 1994. - [edinice Prvog korpusa Armiie BiB oslobcdile su 35 kilornetara Nisicke visoravni, Oslobodena su sela Okruglice, Brgule i Sikulje te v.ise drugih sela i zaseJ aka na ovom podrucju. 1997. - Na.kon usvoieuog Zakona 0 Centralnoj banei i osrali.h zakona i2 Pakela za br~i pocerak, kao i Spo" rBzuma 0 orpisu komercijalnog duga prema Londonskom klubu Ie u.s" pjesnog prikuplianja inozernnih sredsta va, pocela je tadi ti Cemraln a bauka BiH. Uspostavljanjem Centralne ban· ke BiB, Narodna banka BiH i Centralna banka RS prestB.le su fuukcio" niraIi kao cemralue banke .. 2001 .• Repre<lentacija BiH II sjedeeoj o db oj ci drugi pm osvoj ila riIIII evropu sko g prvaka_
-, 3

Izrazena Ze Ija za sa rn 0 jed" nom vrstom hrane moze ukazivati n a vrlo vazne p rob Ierne sa zdrav J jem, N aucni ci su prou cava li razl ici te obl ike n eutazivih zelja za odredenom vrstom hrane i evo sta su zakJjucili: • tips i slicna slana hrana- Mo" guci problem moze biti stitna iIi aadbubrefna zliielda. Ukoliko s te pod s treso m, organ izarn prestaie luciti hormone, kao stn su adrenalin, kortizol i aldosteron. To moze utjecati na ravnotdusoli. • Led- Mogucl problem je anemiia U nedostarku ze1ieza, ko]e proizvode crvena krv na ZIn ca, m oze se j a viti izrazena po treb a

gije,

ORDINACIJA

OS)BI)iUO liCe
sadrze tvari koie imaju obnavljaiuce dielovanie, kao i hraniive rvari.pogodneza takav rip koze, Takvi su preparati oboSptdJaftstllin gaceni aktivnirn tvarirna &ntIJ1LOI'a.rr:mW!GiJ umiruiuceg dielovanja, poonlbmdja put lennaJ.nih voda i karni.li· I ee, koji ublaiavaju erl'enilo, ...' pe<;kao je i osjeta i za tezan ja kol-e. Preparali za njegu treT&.ipJliinm !ll • .sany'~"I'tJ 7... ~~l .22 5$ ~J.~', ~042 OS bali bi saddav3li malo kon1:( Ocol zervansa i ue b i sm ieli ima ri INn-Til·iJ'"'Y'fllQI'l@Jv/l.o.1O.r"m parfeme.

r-..:..._-_ ..... _--'""':'"---.......,

va pa me zanima kako daje /ljegujem na ljetqvallju, pila I".ila,. lel_jkaC.K. Ako imate osietliivu kozu liea, ne krecuena PUt bez posebnih preparara koji ce yam pornoci u svakodnevno] njezi, Rijec je 0 preparatima koii u svom sasravu

OK!lia Iicamijeurloosjetlji»

Dr.~-?!.!J2!f1!!~!f ___. __

• Sasroici: 30 dkg pileune,2 dkg luka, 3 dkg rnrkve, 3 dkg celera, 2 dkg bras na, 3 dkg masnoce, 5 dkg bami]e, pola dl sircera iii pola lirnuna, 2 dl milerama, malo persunovog lista, malo soli, biberai mljevene paprike, .Priprema Piletinu isjeckati na koc_kice i staviti u posudu u kojo j se n a vreloj rnasn oci przio do svijetlozute boje sitno isjeckani lui:. N asrav.i tI.: prZi.ti sa. piletinom, dodati mrkvu i celer, prelhoduo isjeckane lIa kackice. Kada su meso i povrce lIapola gotovi, dndati braS no, jos malo pr;oprZi ti pa doda ti so, biber, mljevenu papriku, sve dobeo izm ijesati, zali ti vodom i OSIaviIi da se kllha.

CarigradSlia corba

Pripremite za iftar

'1

2

sravi(i u posebnu zaJiti vodorn i si.rcetom iii iimunovim so· korn, malo posoliti i kuhati kralko, Kada omekl,a, ocije-diti idodaticorbu. Prije serviranja u corbu doda ri mileram.

3Bamiju posudu,

4

1858 .• Roden je holandski Ijekar Kris,· tijan Aikman (ChriSliaan Eijkman), dobirni.k Nobelove nagrade za medici.nu 1929., pronalazac uzroka bo· lest.i beri·bed. Nobelovu nagrBdu do" bio j.e za Olkrice virarnina .B.

UMRLI
1844. - U Beeu je umro istammi iezikoslovac Iernej Kopitar_ 1919 .• U mro je arner;cki indw;ITijalac skotskog porijekla Endrju Karnegi (Andrew Carnegie),. koii je veliko bo" gats!vo Ul02io u dobrotvorne svrhe, najcesce II oSIlil'3nje javui h biblioteka u Sjedinjenim Americkim Drzavama i Velikoj Britaniji.

o S obzirom na 10 cia kaiu da 100-pastat7Ji invalid. imajll prllvo nil otakI;ce hod uvoza llulOmobilll, molim da me upurile koii invalidi IQ pra"Q os· tvar-uju i na omOVll cega, ko daje olakiicu, n a osnovu kojeg zaklma l'e ko je kompetenton i mjerocIavan za tumacenje? Tu sam pot'Prdu traiio u ["sti/n/u za v_jesracen_je Tnzli j reklislt n mi da lie porpadam pod taj za· kon, _je. proma n_jillOvom rn· macenju, la praw O$wan~je somo odred;e"a grupo invalida. Za sve "avedeno pos_jedujem actekvam" medicinsk" dq.. kumenraci_jn. Molim odgovor
ZaSlo fleJ1!am pravQ na

uuozaulomobila
Prema Zakonu 0 carinskoj politici BiH (Slu~beui glasuik Bosne i Hercegovine, br-oj 57/04,51/06 i 76/06) reclanu 13. Priloga" Roba oslobodena placanja uvozni.b dazbina, od placanja da~bi!le oslobadaju se lnvalidne osobe na pumicki automobil koji IIvezu iz illozem· srva jed nom u periodu od pel godina, a koji ce koristiti kao ortopedsko ilidrugo pomagalo. Prema ol'om Zakonu, sljedece osobe smatraju se invali.d· nim osobarna koje' mogu os [variti pral'o na oslobadanje od placaoja dazbine pri UI'OZIIpill" nickog automobila kao ortopedskog iii drugog pomagaJa: (a) ratni vojni invalidi ako je rjeselliem nadldue komisije za urvrdivanje slepena in validnosri prema propisima 0 invalid· skom osigura.n iu utvrden 0 rjelesno OSIe6enje od najmanje 70 posto, kao i za urvrd'eni srepen in val idn osti od 50 pos to i vise ako se radi 0 ampmacijama i le.i;irn oStecenjima ekstremiteta koja uv jem j u upo [reb u voz ila prilagodenih inl'alidnim osob ama; (b) ·osrale in vali dne osobeako jerjesenjem nadlezne kornisiie za utvrdiv3uie stepena invalidnosli prema pr-opisima 0 iuvalidskom osigurauiu IItvrdeno rjelesuo ostecenje od najmauje 30 posto, posebno organa za kremnje (donji ekst:re" miled, karlica,. kiema), kao i drugih organa knii dovode do deformacije funkcije donjih ekSlremi Ie fa; poipU n i gu b hak iii o~teeen je vi da; [eli 0b hk ,e tar'

di ran osri iIi parali ze. I.nl'aJidua osoba moze uvesti pumicki aUlomobil do vriiednost.i od 30.000 KM, od· oosno pllt!lii;ki autornobil poseb II 0 prilagoden za pri jel'oz invalidnih osoba bez ograni6enja vrijednosLi. U konkretnorn sluc.aju, za relevaume i pouzdane in formac ij e obra.tite se Regionaluom cenlru Up rave za indirekmo oporezivanje u TuzJi.

otakfice i "a OS1l01ll, ko_jegzokana i pravilnika nepQtpadam ni "jed"" klltegariju,pilll i'.ilalacizTuzle?

sveznadar

Dnevni avaz, t€tvrtak" 11. avgusVkolovOl 2011 ,

39
...... ~a ~sam.Jj:no.Sl~.te.k~ko. utj~.teonazdravlje,pokazujes~?ija ..ob.• , U casoprsu : American [ournal of Cardiology . Rizik od smrti godinu nakon srcaaog udara skoro je isti kod ljudi koji zive sami i ked onih ko] i zivesa porodicorn.ali je eetiri godine nakon srcanog udararizik odsrnrri veci za 3Sposro kodonih koji zivesami, Iako srudiianije dokazala da liudi kojifive sarni raniie umiru,.ipak ie istakla i kako izmedu njih ionihkoii nezivesami postojevelikerazlike,

Taeno Nelaeno
Flamanski 1je jedan odsllkar Haas Memling, bio najbogalijih gradana
8riza? Porez na automnhlle prvi Amerikanci? nalazl se u Indoneziji?

...... Muzjaci malaricncg kornarca koii bigenetskorn intervenciiIII""" om bili liseni sposobnosri proizvodnje spermarozoida, megli bi spriieciti priienos malariie, tvrde uancnici s "Imperial. Collegea n iz Lo n do n a. Bolest sire zenke, koje se sa muzjakorn pare samo iednom u J:jvOtu, Istrazivanje britanskih naucnika ukazuje na mogucnost da zen ka ne razlikuje p 10dnog od neplo dncg partners.

SDrecauame Druenosa malariie

usamuenost ODasna DOsree

III""" javljena

uvell 2 3Najveci vulkanski krater na svijelu
$11

PREPORUKE Najnovija saznanja britanskih nauemka

ManTi je rizik za smrt kod pactlenata koji su se teste bavili tleloviezborr
Britanski strucn iaci iz Udrufenja "Macmillan Cancer Support" preporucuj u da osobe koje primaju terapiju za rak, prakricirai u dva i po sara urnierene tjelovjezbe sedrnicno, Prema njihovirn riiecirna, zastarjelo je glediste prerna kojem bi paciienti tre bali min imiz ira ti tiel esnu aktivnosr nakon [era pije. Podaci prikupljeni u Ve· likoj Britanij i sugeriraju kako je nedovoljno tielesno akri vno Cak 80 POSCO osoba lijeeenih od raka, Nalazj nekih ranijih stud ija vee su ukazali na manji rizi k za SID rt re reo ducir anje negativn ih popratnih ucinaka rerapije kod pacijenata koji su se ceUe ba viii [ielovjezborn. Osirn toga, rielesna akti vnos t povezana je sa rnanjirn izgledirna za povratak karcinoma,

Njemacki naucnici vjeruju da uzirnanjeantioksidativnih vitarnina smaniuje rizik obolienia od karcinoma i smrtnosti. Srudijaje obuhvatila podatke dobivene od 23.943 osobe relarivno dobrog zdravlja, bez ikakvog oblika karcin oma i srcan ih bo.Iesri, Kroz period od II godina urnrla je 1.10 1 oso b a, a karcinom je bio uzroksmrtnosti u vis e od pola sl ucajeva. Ispitanici koji su uzirnali suplemente antioksidativnih vitamina 0 d pocetka srudii e, im ali su znacaj no. S!!! anjen rizik oboliievanja od karcinorna i sm rtnos ti u poreden j u S ispi rank; m a koj1 su supl e· mente poceli koristiti kasnije.

SDec

t. TACNO

Slikar jedan od najbogatijih gradana
Flarnanski slikar Hans Me~ mling (Hans Memling) naselio se u Brizu 1494. godine i 01· vorio veliku fa" dion icu, koja j e postala veorna usp idna i uci niIa ga iednim od najbogatijih gradana .. Iako je u nekoj mieri izvedena iz d jela savrern en ih flarnansk ih sl ikala aus van Ajka, Dirka Butsa, Huga van der Gojsa i narcciro Rozea van der Veidena), njegova umietnost irnala je veliki sarm i oso ben karak ter. Memlingove religiozne slike i porrreti im ucn ih p atrona (n a prim jer sl ika "Tomazo Portinari i njegova lena" iz oko 1468. godine) bili su i ostaiu izuzerno popularni, kao i"Porrre[ muskarca s novcicern imperatora Nerona" (na slici), Roden ie oko 1430!l43S., a umro I I. avgusta 1494. godine,

a

2.NETACNO

Porez na automobile prvi uveli Nijemci
Prvi aurornobil- """.,....---,--._, ski perez na luksuz uveden ie u Niemaekoj, a ne u Sjedinienim Americkim Drzavarna. Uvea ga [e Raihstag prije tacno 105 godina- 1906. godine, KoLiki ce biti porez, zavisilo je ad I tezine i snage automobila, a pore;: je '--".....-~-==-=" godi~nje iznosio od 80 do 200 RM (raihsrnark, radasnie valute u Niernackoj),

A sro se Lice SAD,. sliean perez ramo j e uveden tek kra j em 1921. god ine,

3.NETACNO
DIFWMAr·
Sf(]

OOGOVORI

SPIS

N.ELFlRON

ANKONA

POGL.AVA~ MAflJE ZI'UK

TATARIJE

ilTEU

MJESTO U

ISTRI

NAVC\I WI KJlLEM, WlMOT IlETA.R

MK~~8IN~

Kilauea naiveci vuIkanski krater
Najveci v"l" ,----------, kans ki kra I.er nala'li se ua Havajima, a ne u Indoneziji. To je Krater Kilauea, koji se ualazi na is" toen oj srran i Mauna Loe, nacionalni park havajskih vul· kana, SAD. Oil" gaca k j e pet k ilome rara, s irok 3,2 k i· lometra i dubok 125 metara, U !lje· govo.m dnu nalazi se OlVor pozna! kao Halerna.umau pil, prema legendi, pre· bivalihe bo.ginje varre Pele. Njegove ceste erupcije obicno se za· drzavaju uuutar Olvora kao kipuce je" zero lave, ali twa povremeno izbiia, Od 1983. godine serija erupcija proizvela je lavu koja je doprla do mo.rn, udaljenog 48 kilometa,ra.

OKRtlTNl POl1EZ

SVEU~llI& TEUENGLESKOJ

TE!iNA ROBElmn.)
OMOTA

E.K.

I KA?m.JEM
ZIVOTI~E

USUTl

_VODENE
?H1LiCl'JO 'iAAlAN V~STA PTICE

1'OZ~'i1

TVKlWId.

!.\uz

Kl

IiMP,ER

MATERIJALI KOJINE PROVOOE

RJ,ESENJEIZ, PROSLOG BROJA METJU PERI, N, OKASNIT I, VE, KR K, .ALI BIJI, RATI, AKADEM, IZIDA, ERATA, NIKOLET, NAR, ATELANA, ARI -----2611

~
IME GlUMCA NASLICI

""

C~lO

f---"-"=-L.ASI(EJ1

~HIST

P~EZU~E GLUMCA NA SLiCl

UR.O:N:
Id.T

Nm.Ei~Nl (lRAMATICI

IZNIIJMWI· VANUE

40 c"'".. 11. ..__""""

Dnevni avaz
BOSNA r HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 080 I 016857 091 Dana, 12.07 2011. godine
Osnovni kreditna

oglasi

BOSNA r HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OPCINSKI SUD U LIVNU Od jel jen je SII d. Tomislavgrad Broj: 068"2"MALS" 10"000017 Tornislavgrad, 12. 07. 2011. godine Opciaski sud Li vno, Odjeljenje suda Tomislavgrad, po strucnorn suradni ku Anti Ma· micu, u pravno] stvari ruzitel]a JP Hrvatske telekornunikacije d.d, Mostar, Direkcija za pokretnu rnrezu - TKC LivDO, Kraljice Katariue b.b, Livno, proriv tuzenika Rong Li, Tomislavgrad, Duvnjakusa, radi isplate duga, rerneliem 1:1. 48. St. 3. Zakona 0 parnicnorn po3 stupku (~SI. novine FBiH" be. 53/03,73/05 i 19106, II daljnjern tekstu ZPP), buduci da je tuzenik nepoznat DO adresi, obiavliuie sliedeci

Bijeljine, radi naplate novcanog porrazivania:

sud u Bijeljini, sudija Binarnir Subasic, u pravno] stvari trazioca izvrsenia Mikrofondacija ,,,EKI" Sarajevo, zastupana po punomccniku Avlija] Ognjenu advokatu iz Biieliine, protiv izvrsenika Mir.cic Dragomira, Tanasic Sladana j Ostojic J ovana sin iz

OBJAVLJUJE
da je dana 23, 12. 2009. godine denio sljedece:

OGLAS
Dana 31. 03. 2010. godine tulitelj JP Hrvarske telekornunikacije d.d, Moslsr, Direkcija za p_o tn u m rezu - TK C Li vn 0 j e pod n io tu l:b u pro tiv ruzenika Ro ng Li radi isp la te d uga. he Tuzbcrn trazi da Slid donese presudu koiorn se obvezuje tuzenik da tuzi,elju isplati ukupan iznos glavnog duga Z<I korisrenje telekornunikaciiskih usluga u iznosu od 164,97 KM sa zareznom kamatorn cd dan. dospijeca svakog pojedinacnog racuna, te nadoknadi rroskove parnicnog posrupka, sve u roku od 15 dana. na ad dana objavljivanja plo~i Suda te da privitke

RJESENJE
420575929

0

izvrsenju bro] 08 0 I 016857 091

a na csuovu vjerodosrojne isprave - mjenice serijskog broja RS 420584881, 420575928 i sa klauzulorn ~BEZ PROTEST A", po koii rna izvrsenici duguiu rraziocu izvrseuia na ime glavnog duga iznos od 35.956,00 KM sa zakouskom zareznorn kamatom na glavni dug pocev od dana 23. 10. 2009. godine, pa sve do dana isplare, te troskove izvrsenja u izriosu od 1.100,00 KM, kao i os talc rroskove, pa se obavezuju izvrsenici da u
ovcg riesenjs izrnire ovo pctrazivanje rraziocu izvrsenja, a uko-

Obaviesiava se ruzenik da se dostava pismena smatra obavlienom protekom roka od 15 daovog pismena u dnevnirn novinarna Dnevni avaz i na oglasno] dostavliene uz lu~bu moze podi':; u zgradi Suda.

Obavjestava se tuzenik da je rerneliem ci. 70 st. I. ZPP-a duaan naikasniie na dosta vi ti Sud u pi smen i odgovo r na tuZ bu ..

u roku od 30 da-

like !O ne ucine provesde se izvrsenie popisorn, plienidbom, prccienorn i prodajom izvrsenikovih pokretnih srvari ie izvrsenikovih motornih vozila. Prorekom 15 dana od dan" objavljivanja ovog oglasa srnatra se d. ie ovo riesenie uredno dostavljeno izvrsenicima MirCic Dragorniru i Mirc;c Valentini,
Sudija

roku od 3 dana od priiema

Odgovor ua ruzbu mora biti razumliiv i sadrzavati: oznaku Suds, ime i prezirne, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno sjediste stranaka, nji hovih zakonskih zasrupnika i punornocnika, ako ih irnaju, predmet spora, sadrzaj izjave i potpis podnositelia (N. 334, ZPP-a). izi as ni ti se da Ii p rii razlcge iz kojib U odgo vo ru na ruzb U cu.lcnik ':e ista..knu. ti mOg'Uee procesne f,rigovore, znaie iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev (el. 71. st. I. ZIP-a), Ako ruzenik osporava ruzbeni zahtjev, odgovor

Binamir Subasic POUKA: Protiv ovog riesenja dozvclien je prigovor u roku od 8 dana od dana dostavlianja istog,

se ruzbeni zahtiev osporava, cinienice aa koiima zasniva svoie navode, dokazc ko] ima se utvrduju te CinjeDice, te pravnu osnovu za navode tuzenika (Cl. 71. St. 2. ZPP"s).
Tuzenik moze u odgovoru ruzbu (n 74. st. \. ZPP-a). Ukoliko dcnijeti tuzenik, na tuzbu, a najkasnije na priprernnom
II

no tuzbu mora sadrzavari

SOSNA ll-E£lI.C£GOYINA F'£I>£RACUA 1l0SN£ I R£RCEGOVINE SREDNjOBOSANSKl KANTONfKANl"ON OPCINSKI SUD TRA VN!K BTU,: 51 0 Mal 01317907 Mol Truvnik, \2, 07. 2011, godine

SREDI~N1A

BOSNA

rocistu,

pcdnijeti

protu-

presude zbog propusiania, ne dostavi pismeni odgovor na ruzbu u zakonskom roku, Sud fe
presudu kojorn se usvaja ruzbeni zahtjev (presuda zbog propustanja), ruzbeni zahtjev ocigledn.o neulemeljeD (el. 182. SL l. ZPP-a). na [u~bu s privicima predaie se Sudu, u dovolinom broju primjera.ka osirn ako je za Sud i pro-

kome je uredno

dostavljena

tuzba

koioi [e tuzitelj

predlozio

donosenje

ti vn u stran k u, pozi Yom II. brOI predme tao

Odgovor

TU:lITEW: JP HRVATSK:E TELEKOMUNIKACIJE rnrezu (TKC-V"lTEZ), Stiepana Radica br, I TVZENI: Mirko BiLie, Vii •.., Josipa Kurevi,. bb RADI: "pl,le dug;>v.... 197,18 KM

d.d. Mo.t"r,

Direkcij a za nepokratnu

Srrucni suradnik Ante Mamie

OGLAS
DOSla173 ru2be m~nom: Mirko BiHc, Vi~e2JJosipa Kurevije bb Ovi.m ogiasom d:ost~vlja se:tuiba na odgovor m2enoID~ koji je dui'Ul da tl roku 00 30 dana doswvi 8udu pismepi odgovor na tuibu u d\'t:!, ri.mjerka s pozjvom na broj gOfoji. p U odgovoru na tUlblil tuieJl i je dUl:an iSlaci moguce prot::espe prigovore, i.;z;j;a,:sniti se da li priZl]aje ili o.pora.a po,[Ov.ljeni luiboni .. hljev (01. 70. i 71. ZPP-.). Nav<donorn ru,bom ,uii!elj JP BR.VATSKE TELBKOMUI\HKACl}E d,d Mo'caT, Di,,,kcij'"" nepokr~mu mre7.l1 rrKC·VITEZ)) Stj~pan:jJ Radie;:. hr_ ] l'r<i;;:i da. ;sud doncse presudu: 1,N<l~a_;le:Se: [u7.e:nQrn dilluzitelju i.splati i:{::DO:$ orl197~18 K.Aoi_" $:3 ~kOI1s.kim 7lHe.tnirn kilm:;Ham:3~ koie ~eln.l Od dan .. podoQseoia rui-:be (ri. Od 24.01. 2007. godif]e:) p<j s-ve do- konacne ispJal~ tuiire.lju! t.e da ruiile:lju nadQk.nadi tr"Qskov¢ pam ~c'n1J!l:. PQ:Stupka! sve u roku od 15 dana od d.a nil p ri je.m.a p i$menog orp ra 'V ka pre:s.ude..~ N 3 kon ·ob j ave:: Ll.IJzbe i mz.b enog zab ri eva]. 00bzi ["0 rn d:3 ie l tl zbom pred:loze nO d.o no~cn je pres.ude zbog prQPuiran ia na QSnOYU c.l, 182. Zpp ~i1]sud ce do 0 ij ~ll P resudu zbog 'propu~mn ja, koia Cc s.e ob jay] t.i i u dnevrJ im [J oV1nama. Po prowku rob od ] S dana od dana objavljiv<lnj'a ovog. o.g:"iasa u Dnevnorn a'lr"a2:L1 SmatriH 6c:s:e da Vam jc dos m vi jen a luiba naodgnvot. Strucni s3Tado.i It; Mcbcura Rosie
J

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE ~~~~IlgUD U LIVNU Od jeJ jen je su d. Tom islavgrad Broj: 068-2-MALS-IO-OOO 018 Tom islavgrad, 12. 07. 2011. go dine Op6nski sud Livno, Odjeljenje suda Tomislavgrad, po srIUcnorn suradniku Anri Mamieu, u pr'''lloj slVari [uzi lelja JP Hrvalske relekomu.n.ikacije d.d. Mostar, Direkcija za pokretou mrezu ~TKC Livno, Kraljice Kalarine b.b. Livno, proliv tuzenika DALMATICA d.o,o. Tomislavgrad, Grabovica, radi isplare duga, lemljem cl. 348. Sl. 3. Zakooa 0 parn icnom postu pku (nSI. n ovi ne F Si H" b r. 53/03, 7 3fO 5 i J 9/06,. u d.l j n jern rekst u ZPP), budue; da je luzenik Depoznat na adresi, objavljuje sljedeci

OGLAS
Dana 31. 03. 2010. go dine lUlirelj JP HrvatSke relekomunikacije d,d. Mostar, Dirckcija Z<I pokretnu mrew - TKC Livno je podnio tu.~bu proliv tuzenika DALMA TICA d.o.o. radi ispl"le duga. Tuzbom lro:;.i d. Sud donese presudu kojom se obvezuje tuzenik da tuzilelju isplat.' ukupan izno·s glavnog duga za. korislenje lelekomunikacijskih usluga u iznosuod 81,36 KM sa zateznom !<am'lOm od dana dospijel'a svakog pojediDacnog racuna, le nadQknadi tro!kove parnicnog pOSlupka, sve u roku od 15 dana. ' Obavjd\ava se tuienik da se dostava pismen" smatra ob.vljcnom prmekom roka od J 5 dana od dana objavljivanj. ovog pismena u dnevDim novinoma DnevDi ,vaz i na oglasDoj plo~i. Suda le da privitke dosr.avljene uz luzbu mol:e podie; u .zgradi Suda. Obavjesrava se tuzenik da je lemeljem ci. 70, sr. 1. ZPP-a duzan najkasnije na dOSl3Vili Sudu pi.smen.i odgovor na mzbu. u roku od 30 da-

BOSNA r HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO-NERETVANSKIKANTON OPCINSKI SVD U CAPLJINI Bmi: 53 0 Mal 033296 10 Mal Capljin., 12.07. 2011. gud.ine Temeljem 1:1. 348. Sl. 3. Zakana 0 p •.rnicnom posmpku FBiH b •. 53/03 (u daljem teksm ZPP-a) ml:enom sc dos[3vliayresud". PCrN SKI SUD U CA P LJ IN I, sudac Dub •• vka Soce, u pro vno j sIvari mzi ,e Ija JP Hrva LS ke ,e, lekornunikacije dd Mosmr, Direkcij. za pokretou mrezu, VI. Kneza Branimir" bb Mast"r, pro" tiv lUzenika P.re Doko iz C"pljine, Ul. Tina Ujevi"" br, 85, .adi ispla,e vsp. 367,54 KM, dalla 21.04, 2011. god. donia je sljedetu

o

Odgovor na mlbu mora biti razumljiv i ""drilVa!i: oznaku Suda, ime i pn,zime, odnosno naziv pravne osobe, prebi va,lisle il.i. boravisle,. odnosno sjed.iliIe s Iransk a."lljihovih zakonskih zssrupnika i pUllomocnika, .ko ih imaju, predmet spora, saddaj izj.ve i potpis po" dnosirelja (el. 334 ZPP-a). U odgovo ru na IUZ b u ruzeDi k De is I' kn uti mogu fe procesne p ri govore, izj as niti se do Ii p ri" znaje iii osporava posmvljeni IUzbeni zahtiev (el, 7 t. sr. I. ZPP-a), Ako tuzenik osparava [UzbeDi z.btjev, odgavor na tuibu mora sadrl:avati i razloge iz kojih se tulbeni zahrjev OSpOf>W3,.cinjenice nJ kojima zasni va svoje navode, dokaze koj ima se utvrduju Ie cjnjc,ni,e, te pr.vnu osoovu za n.vode luienika ('I. 71. st. 2. ZPP-a). T u.ien ik m oze U odgovoru tuzbu (CJ. 74. st. I. 21'1'-.). na [uzbu, a naj kasDi je n a pri pr"mnom roc-;s tu, po dn ijeli prom-

PRESUDU - zbog propustanja •
DUl"" je rUZeuik isplatiti tuzil<!lju ukupan iwos gja"uog duga za koriillenje mobile) usluga u visini 367,64 KM, sa z.akous.kom zale21l0m hmatOID ito.
- na iZDas od 65,85, - oa i2:DaSod 50,04 - na iznas ad 52,55 "Da izoos od 46,80 "na i;;nos od 46,80 - na izoos od 46,80 " na i7.DaSod 58,80 nicDogpostupka u KM pocev od 16. L 2010. gadine pa <10 i'pla,e, KM pocev od 16.2,2010. gaeline pa do ispla,e, KM pocev ad 16. 3, 2010. gadine pa do ispl.,e, KM pocev ad 16.4,2010. godine pa do ispla,e, KM pocev ad 16.5, 2010. godine p. do ispla,e, KM pocev ad 16.6,2010. gadine pa do isplate, KM pacev od 16.7.2010. godine p" da ispla,e', ,e nadokoadi'i iznosu ad 67,50 KM, sve u roku od 30 dana.

Ukoliko ruzenik, kome je uredno dosl3vljena m):ba u kojoj, je ruzirelj predl02io dono,enje presude zbog propuslanj., ~c dost.vi pismeni odgovor n" tu.zhu u zakonskom roku, Sud c;e danijeli prestidu -koj.om se usvaja tuzbeni zah tje'; (presuda ibog propustanja), osim 3.ko je ruzbeni z:ahtjev oCigledna neutemeljen «'1.182. sLI. ZPP-a). Odgovor na tuzbu s privicima predaje se Sudu, u dovoljDom t ivn u sIranku, p oziva m n3. bra i predmeta. hroju primjel·aka z. Sud i pro-

troskove parSUDAC Du b rav ka Soce

Suueni suradnik AnleMamic

PM VNA POUKA: Proliv ove Dr.sude nije dOlvoljen" ialb". Tuzmi.k moze podnijeti prijedlog za povr.t u prijasnje s'anje {cl. 183. st. I ZPP-.l

glasi
SR£DNJA €!~EKTROTfiIINICKA SKOLA SARMEVO, sateta Zaik"e b,-2 Na os novu Od luke $ko!skog, odbo ra, raspisu ie KONKURS

BOSNA !HERCEGOVINA FEDERACTJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKl KANTON SREDNJA STRUCNA SKOLA BUGOjNO
N. osnovu EI.na 83 i clans 100. Zakona 0 srednjoj skoli i na osnovu odluke skoleod 10.08.2011. godine Srednja srrucna .kol. raspisuje: Ilpravnog odbora

za upls van red nlh u~l:nika l V i V stepe na zu sktilsbu 201 ])20 12.gud leu U[)i:S. anrcdnih ucenika vn1-il, ee SC: Z8 :sJijoocca smrena zvauja i znnimanjc majsror. v Za IV stcpen-struenc zvanje:
I. Tehnlcer racunarstva linfcrmarlkc 2. T ehn i ~r relekomuni knc[jn J. Tehfli~.ai efekrrcuike i nutomnrike 4. RTV !eh'ii.i~l~ Z~ V stepen- ZflII lmun]c .[ll;tj~tQ'-: I. Elckrronicnr 7";;1 relekcmunikacionc urcdajc- majsior Kendiduti zaintcrcsovuni Z3 upis na lV stcpcn, dujni SU uz zahtjcv za upis (dobjjc se u !Tholi) dosmviti: ~ svjcdcdzbc prcthodac zavrfcnc skclc-origjnnl i • lzvod iz matlcnc knjigc rcdenjh <za V stepcn (mnjstor) kandldntl koji su zavrilili lll-i Hl tv-l stcpen i uvjererjje od n,~jmnllje d vije godine mdnog iskustvn u steucl. Zilii1reresc v an j knudidnri rnogu se j.ilVili !l.a ll~~'laeen LI adresu putern po~!e iH IitllO u Sckremrfjsu :S..ltO le. KOJ1k:urs 7...0 nrijem vanrednim 1.I~1iika koji pOlf~:!t~t"flued U cjelini oSlajc O(VOt"'~11 30.0!).2011.godint. do Prijcrn zahijc v ~L uris vanrcdni 11u.tCrI; ka w prck1,.lul j. fi'kac iju. pOl:ng.allj C prcdrncrn ih. dopunsk ih ; m.juun;].:: ih ; ispita tc SI: vrsiri nejkasnije do JO tl.8lJ~i prijc pccctku svakcg ispunog rcku utvrdencg Zakoncm i Pmvilima skcfe. II Zil JAVNIKONKURS

OW

popunuupraznienih

KONKURS

radnih rniesra

1. Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos za radna mjesra kako slijedi a. N astavnika elektrostruke, 14 eascva na odredeno vrijeme do 31. 08. 2012. godine, b. Nas tavnika marernatike, puna norma na odredeno vriieme do 31. 08. 2012. godine. c. Nastavnika marematike, 6 easova na cdredeno vriieme do 31. 08. 20U. godine d. Nastavnika fizike, 18 casova na odredeno vrijeme do 31. 08. 2012 godine e. Nastavnik engleskog j ezika, 12 casova n aodredeno vri [erne do 31. 08. 2012. godine
f. Nastavnik praktiene nastave masinska do 31. 08. 2012. godine struka, VK rnajstor, pun. norma na odredeno vrijerne

j erne do 31. 08. 2012. godine b. Nastavnik saobrscajne struke (drurnski saobracai), 14 casova no odredeno vrijeme do 31. 08. 2012. godine i, Lol:ac, na n eodredeno vrijeme Pored opcih zakonskih uslova za zanisvanie radnog cdnosa, kandidat uz priia VU ITe ba priJ oziti:

g. N astavnik prakricne nas rave elekrrostruka

(elektromehaniear),

puna norma na odredeno vri-

:priJem nastavnlknrzapustenlka
kog 1':'31{La lnbooucrijskcg rada

U ... adnl

oenes 79:

1_ Stru(!l1Q l:e01'ijskfl 2. Strucno tccrijskn "3" Dorner Radni odnos
:SC

i 1'!,!lS1:CI ve IaborolOrijS
i «asieva

zasniv u IJ.8 odrcdcno vrijemc do I:5.08.20 12, godinc.

2 i:zovrSiO(:;O - 2. norme 1 ,i2.V'~il·llc - 1 TlOrtrul 1 it.~i[::i.(:

- Diplomu 0 zavrseno] !lkoli -Izvod iz mauene knjige rodenih - Izvod iz m.ti';n e knjige drzavljana
- Ilvierenje d. se ne vodi krivicni postupak

" Dokaz

0

rehnoloskom

visku i nadopuna norme u SBK

UVJETl: Pored cpclh UVjctil predvlderuh za zasnlvnnje radnog odnosn, knndidnt (0<1 1.2) trebn dn lspunjava i posebne U'Vjcle Z'~nnsmvnikn :pw:pisnnc Zak..onom Q srednjem obra,zOV.il11jlJ i Nastavni m planom i p~ogn~IJf'i(Hl"" Rc:-(jtl; broj I Diplom;r;)li.i in~enjc ...clcktrotchrukc/ll cikjus bolofljskog prcccsn smjer t8cunafS,tvO i infcrmerikn Rcdni broi 2 Diptornirani in~cnjcr clckrrotchnjke/ll ciklus bclcnjskog proccsa snjicr tclckominikacije

Rcdni broi 3
V t!i "1.[1stcpcn maslnskc. $1luzn irn poslovi rna, mctalskc

:ili elcktro strukc

SL'I

najruanje

I godtnom manog.

"i.s;kUS1VfI

na lstlm III

1:1.00rkandklata lsveslce sc peerhodnom pr(wjerom radn rh spcso bnO-:!1.ti Uz prijavu dOSlaVtli:
- krn6u biogmfiju

~di plcmu
- potvrda

zevrsenom s:u,!.dijula.v;rS.cnoj Sku I i drZiJvljM5:lYu - izvod i.z .m;llicn~ knjigc rOCicllih
0 ~ IJvj~r·t:"l1je
(II 0

r.ad.rmm iskustvu

Konkurs ostaje ot""or-cnS dana od (limn objavljivanja. Prij ;lVe. sa dok:"i:zimad~taviti Ilil mrlna~11.U adresu pl!t~m fJoO~.e i I~Iieno u Sekrelarijal
NepolpU!lC ·i neb lagOVTClnene pryavc s~ neCc' U7.i mati u razmai:I"a.llje

~kClI:!. t

(Zavod za zaposliavanje), - Dokaz 0 prosieku ociena ostvarenih na fakultetu rokom studiia . Dokaz 0 duiin.i staza nakon sticania struene spreme • Kucna lisra i dokaz 0 nezaposlenosti clanova porodice - Dokaz 0 in validnosti "Uvierenje 0 uCeScu U odbrani BiR kandidara iii c]anOlI1l njihovih porodica Za radno miesto pod 3. Nastavnik elektrosrruke na OSnOV\!NPP-a trazena strucna sprema je diplomirani infinjer elek trorehnike smier elektroenergetika. Za radno mjesto pod f_ minimalno pet godina odgovaraiuceg radnog iskusrva u struci, Z. radno rujesto pod i.Joz"c0' osnovu pedagoskog standards ruen. srrucna sprerna kandidata jeV iIi III stepen VK iIi KV rnetalske struke, Za radno m jes 10 pod h. N asrnvnik saobra6j ne sITWo:e na osnOVU NPP·a IT.;reM s[[Ucna sprema je diplomirani ,minjer drumskog saobm6ja. Konkurs ostaje orvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom lism "DNEVNI AVAZ" Sasvakim ad kandidala bit&': obsvljen imclVju koji provodi konk=na kon1.isiiilsaslavJjenaod 3clana Prijave se dosmvljajun. slijedecu .dresu: SREDNJA STRUGNA SKOLA BUGOJNO CIGLANE II BB BUGOjNo.

- Dokaz 0 polozenom struenom ispi tu - Porvrda 0 duzini eekanja na posao nakon sticanja srrucne spreme trazene konkursom

1'r!liU1,::bNJ I.

"·OLUGUOIS:''-J·.!: IZVjf.S·fAJ o rOSLO\fA ...... i~!lTENT"'_'.:1..A ·JU

~(lJ

I,

II - op,6 po DACI'

0 'EM ~n:NTU

I

.,UNIGRA

f)NJA

Y

DlJ

SIII"IIj.CY(!!

Tl!1.2::;~.J I liI,fOlX 212.:!t~7 E-mail ur.lisg flnIIlLSije@bi"ILI1L"1_00 Dibo A.lor.l~-Civ;~ pre.d5jl"..drlik
':'Ibirnlrlh~

Cllmovi BisMJ. B~Jrnkrn.r\~w~.'
,

M"r,r.slYifQ!r,:rr,rr.y~'!:i..i~ dirdl,Qr.i~"\iriJli . .r;!Ii"l;;r:rid~ ~[1:u;i¢. l\.·kdibr. Atlfb ....e .NUi.i."t"1 Lr£.:lnK.o. Ar.'i.,lr SablJ i(;r.... Nlt-i:ltad I

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGDVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JU. OS, "GORNJI VAKUF" GDRNJI VAKUF-USKOPLJE UPAVNI OOBOR SKOLE Br: 567/11 Datum:1 0.08.2011 .godine Na osnovu clana 75. Zakona 0 osnovnoj !ikoli SBK-a (Sluzbene novine SBK-a or : 11/01, 17/04) i tlana 134. Pravila JU. Osnovna skola .Gorn!1 Vakul" Gornj] Vakul - Uskoplje i Odluke broj: 566/11.00 10.08.2011. godine Upravni od· bor skole raspisuje :

sp rem e, is punja va i uslove za naslavnika iIi peda· gaga i ima najmanje pel godina radnQg iskuslva na odgojno-obrazovnim poslovima, a narocito se istice svojim radom u pedagoskoj' leoriji i praksi. Uz prijavu kand]dati trebaju priloliti Diplom U 0 zavrsenoj !ikoli Izvod iz maticne knjige ro denih Izvod iz matitne knjige driavljana Uvjerenje 0 nekatnjavanju Uvjerenje da sen e vodi kriv itn i postu p ak Ookaz 0 radnom iskustvu na adgojno·obralo· vnim p os lovima Prijave dostaviti na adresu: JU OS "Gornji Vaku''', UI. Vfbaska 2 Gornji Vakuf - Uskoplj e Konkurs ostaje olvoren 8 dana ad dana objave. Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u.razmatranje. Upra vni odbor skole

II~j~~g,~~~~~~\
~~~~':~~~~!NlM "rlJr~"ikr(tmlll

~u~!.!':I~""
I)AI)IHI~~~A I 16K:!I.:hCri"iieo;· I"}O KM~ Muj.<:r Ournl"(;r ...i~ Mlil'l!ldl r Omr:-m.gj~' U " 000

I

~_~ro.j -r:rUh.OVrulU!
CljClb1 -"",_;a~i';i $;1 ...i~ :!I

p:rpli'll i 1Krit'i!l'i31r.ru
·r,mpil"ll.-dir;)lri;;;:11

KONKURS
Upravni odbor skole raspisuje konkurs za slijedece radno mjeslo: 1 . Direktor skola " na period 0 d 4 (celi ri) godine USLOVi Za direkto ra sko Iemote b iti imenova.no lice koje pore d op~tih us lova u po gledu stru c ne

,'111 - :~I~"~ C.I 0 n......SIJ I F-_\UI.i_NTA:

II

"'r:r.illCnl.8

o.rJ m ... rij~~I~nih pl'ii~om S13Sa
i\ ........SKO~\'I

I'OSLOV ilNJ

S.S;:;Ig' <1_7111

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAGKO-NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUO U MOSTARU Broj: 58 U Ip 057037 091p Moslar, 15. 07. 2011.g Qdine

SCtli

W_3ttl'

6_886. :5:51'

Pos.!. bl; 58 0 Ip 057037 091p OPCINSKI SUD MOSTAR slmcni saradnik Snjezana Maksumic u pravnoj slvaM trazitelja izvrsenja Mikrokredilna fondaoija .SUNRISE" Sarajevo uL Zagrebacka br.50, proliv i~vrSenika 2. MIlENKO PEIKOVIC iz Mosta fa ul. Stjepan a Radica 112 Mosta r, tadi isplate na os novuc lana 348. slav 3. lakona 0 parnicnom postupku, Federacije BiH, a u vezi sa ci. 21 Zakona 0 im~nom postupku objavljuje sijedece. I Temeljem mjeniGe !rasata Milenko Pelkovic serijskog, broja AF02449n koja je izdata u Mostam, Nalaze se i:mseniku da trazilelju imsenja U lokti od 3 (Iril dana isplati iznos od' 15,316,65 KM sa zakanskom zalemom kamatom pofevsiod 28. 1 0..20.0.9. god. pa doisplale i troSkoveimsnag po·stupka. II - Odreffuie se im~enle radi naplate iz t..1 Ilvoga rje.~enja ito: plienidbom, procjenom I plodajom motornih vozila i.oslalih pokretnih. stvari koja se naau u njegovom posledu sve do namirenla poIrazivanja Irazitelja izvrsenja. NAPOMENA: Oostava se smatra obavljenom protekom ro'ka od 15 dana od dana objavljfvanja (cL 348 st. 4 F8iH). St/lJ6ni saradnik Snjelana Maksumic

OGLAS

- Ias.·If,~~ I ma::~:.~:::" rna6 og ~
TofanJIlt;u 24"
T,I,0610S469Z.

061 142

!:!,
i TV)

Vozila i
~diiclovi
Prodaja
• Au roogtedala za ret ~Lji'Ll'ijol-Ort::r.:II! sve vrs[e::mm1".1 KM. Tel",i}.6114990. • Ai..L~O:Sla.lda I.LRule"' lor-LSi 11:!i1 sofe.rhjbc i botna smkla sa ugradnicm. Garancijc ,5. gQCIiI"H!_ Seup, 80;nicka 109. Te.I. 063 S51 7S.9~ 061 413
)J7,

• F,iat Sd tal.alvi.ful
tin po

ecntc 2002.t II a:preil'iil,63_O(](]

dOgOVOflJ.

219-910.

0 em, mekm, ciieT d. 062 3 012,

os

• NEU M • Izdaiemoscbc povotlno.obezbijeden pa~k~f.i,~ ixina 1)1 m.rn,ToI,061366443. 92g~lN<I;

blcvska TV) internet. 033{20).666,062 595 103.

Tel.

bollnd vrara, ea mjesren, za sruden tel SilIDCe: Grbavlca. Tel. 062137 506.
1

bilja, B~~rMla, SB kupaiilorn cijon,ISKM,Td,06ll92013.

• Bjelave, na.mj~ Len ere e, fJOS;.ul:ilZ:., srudcn rima ili uposlenim, Bielave. Tol_033 ,03-463,062547 110_
• Hjelsve: lzdalem dvosoban naer)eStcm stall. u b[i.zini Moed. fakultcta ~ studcntima, Tel. 641-88l ...062 2Tl 269,

.Ir..dl:lic.s:c=p(lh,m!lmj(.il-e[l $121l Buea porok.Adcma Buce, T.I.061314 742, • Jzda icm apanman -:sp~l ku.cc I.:! Sreseru-Peljesac, 00 20, 8. 1] 3.5 EUR·,!>O danu. Td,OllI526-1 00, 061 914956_
'I

• Caddy na peodatu, 2002. ged., odrzavan, rcgisucvan do ,5.. 3. .2012.) cijena 6_000 KM_ Tel. 06l l6391O. .Gol r 4 kSi2lV9! si v a i::JL1j9! lOQ2 ..god., 74 KW rcgistr. do 5. UH2. ful oprem '_T<I.06111J9\12_
I J

• l{.daj-cm ;!ipra_\ k1Je~ Ilid;Eaj komplat namiesren, srrancima, zaposjeDim caebama TeI_ 033 637-4\04, 061 l57567. • Izdaicm stan na D. ti dvjcma srudenricarna. Te1.0623-S7 .5.3.6. • Iedajem stan-kancclarijski peestcr (pel I"In:,lmidl-Cf.l) rn2 kod Katedrat" lIJ spra r, T.I. 0&6 75411 8,

• Izdajem Sllli162 kvadea La) T',,~ [je - uUc:t Senada Bend LC:;3_ Tel. 2 OJ·J lU6·150. 109H·ltI

v.

Mill
j

- H)'UIldai, San", Fe, .!.O CRIll, 115 KS, 200.2_ god, scrvjsnn knj ~gt1~ full C1f1remB!bel)'.;j];mlet1e~Tel 061 335376.. • Golf i, dlzcl 1.6 19.82., rcglst. do 1;_ 10_ ZOI I., 1.000 KM. 061 969 974,010vo.
1

• ASilra"H"" 2008. S-~ ~da.n 1_6 116 KS, paks. opremn, alarm, p~la 45.00(1 kID) .rY~ aLT:' :n;Jnje~gnra!i[3na..nije UVM, TeL 061 173947.
1

ra,

_ CG~,kod Bnra - Puvof DO Iietovanie pored pla~ei bazena, spccijnlni p(lPl!:::t! 2.5%_ Wi. ... w.myal-azur.com + 382(0)30 364-386, + 38.!(0)69 211-6&0. 103&'1-1"

ra 0624l9329,066

• BH~u Kiimr,I'I.l.:sa i FDS1 dvcscban narniestcn stan, prednosr s rudentl-cc. 430 574.

• ladeiem ccrvcroscban stun a moac i pOSlo ....ni prosier, Q I. S:(l(CI:9, H ;;.dJ.:i~ l47,Tel.%12330BI. • Iadajcm dievcikama icdaokrevctne acbe ...balkan, 2 we, pl ifls:ko grijanle. Tel, 066 003 937, Pofuli'i. .1.:(rj:3iem d v ije radnje od p(I' 10 r.n1~ "Staklenl grad" suogi cenrar, T el. 033203-494,06 I498 333,
I

n

• Blizu Policijske akadem ije, aparunan za ncccn]c i krncl boravak, T cl. 061134836. • Center - Papngajka, nudim noee:(1i~ u h,ltsuz:!J1JI opremljenom aDlU"lmatlu,Tel.Ofi17M]1j,. • Ceo tar suugl, dvoaoban fino opreml jen sra Q~1J.1.-gta di. T~]. 062 677 ..:IiS_ • Cemar, numicsten dvoscbaa stan, i1.d2!.ji;:m:iiuu:h;n!irnii_ Tel-0636,16135~ 033111· 761. • Cigtane Gornic, ucpos. veti fino (Iptemliei'i "S[an ~ta'-:no izdajem. Tel. 061145853.
l

poslovae prostore za eaane uam [enc, ria vije lckacij,.Tcl.06lI56162. .' IZ.Qaj mlju jem a piiT~.ma.tle ux mere, Tol. 0l-6!880· 719,06Z 7SS 931.

• r zdaiem-prodaicm,

• A'LItQ markc Lada KM_ Tel.0611990Zl.

(i~gul in)j 800

• Kombi T-2! 87. god., chzck registeovan, cijcna pc ((o.g6VOTU. -I et, 061 8GS400. auto ford explorer, 9S, gndina, 4.0 ugraden p!ifl! dodatlli branict, full. T,I.061 175746. • Prodakm za Goffsuleaser.ahcnator, 11 4 i 7.a. el'SUIkI: coxtte, mo'-t !m(l-:n.[a7.s. Tel. 033 531 -996,062 69347V.
~!

• Iadaicm sobe I] Neumu,blizu mO~sa klimom. Infcr.narel.: 062 S5l001. IOn7-1!\'

• Izdaiem dvos. nsmjeaen zgradl, T<I.062712H8.

sum u

~;rG~:~!~~B~~~~~:'~k~
KM.Tcl. 061905lI2. • _1$:tl_tijml[iJje_m L1e:M.ml~\et.i. S!:ii.i1 nn duae veijeme, 15 m2, .z ku padln, 2balkona, 2 lade. Parricrske Iige %. Tel.06Ill>376,

• b-d~jem d... 'osoba.n pul un,l}mj~!en stan. ToI,.0l3454-424. • [z:d_-:}jem dVOliob-an brdo. T 01. 06HS7 571. .' h;d:art:m~ra~u"U 0615JI64I.
stan

_llum A4, lOll.!. god" karavan.presan -2l 0.000 km, kli(n>\ ESP ~dva kliu;~, :w00:r) odradenl sevlsl, rEg. do 11/11., dj. 16.500 KJ\t ToI.06! 195938:0 • Dijelcvi od Pasata 1,6 dizel, 86, god" rcglurovaa do 12. mieseca. T cl. 061206689. • GolJ u dlielovlma 1.3 ill nspric, gud."4v-,,,,. TeI.0012066g9.
90,

Prodsjem

ih rn ijenjaiT.I

jQj.

manje

KO~V$k.o Tel-

.ltdsjotm 3-$I)iJ.!!I:il nsm jcll:ell ete n U pri v atno] kuci, Novo Saraievo, rwgodn(] i:ii:a.3 studen nee. Ci j en a 3l0KM. T<I_06l, 193216,_ 109ll>-lu

"Papegajei".

• J c:dD'!J:S. stan, K- Glava, TeL06~940117.

Sarajevo.

• V!iii if! izradu i ugradnju, m.ditlsku cbradu ogledlila za rerrovizcrc, ]>0,,,,1 inc. T<i. 061332473_ • MQrot j'M.ercedes"' 19(1-2oo diael, sranleodlieno. T-eI,(]612S2,80S.. • Egr vcn til t) :sem:orL~ pr0«:5ori m itf lp:s~eJ.e]u_r{miJ;:f':ii:i! Opel.1'et Ofd 200 lO3. .. Pas:3\ 2._0 DSG~ 07_ got Pasa 1j9 ~rD]1 UR. S cim, i Pa-S9L 1.9 TDJ, kaf. 07. g. TEl. 061. l.l3 750, • Prcd_ajerrL 4 gllme Bridg(':!ltoI'JC 21 S/45 R 1187V, Tb ub.l .. st",1 b<ltod c!d;,]_Tol. 06110808,_

• CrTI_a Gera, 'E)e:no~ici~ apllr'lmarti blizu mora, parking, voda non-stop, ToI_ 0038,2 ,31616-406-

• Izdnicm garsonleru u Kov,acicima hod BUSiir$}::,e am basade, Tel. 001 86-4 036,
f1U~U.

.' Kancelarlie 50' m2 ked BBI centra, prvispr9\,i.ld:riioC:I]1. Ti!:1.061142'704_ • Kod koscvske bel nl c-e namjesree stan u covoi klJ,i pes. ul:'l .i parking, Tel.061196800,
I

• Golf disel, 90, ged., rcgistruvan, gan:;io,_iran,4 VN[_a, nlic udaran, nije farban, ~""trn 5ot:a.njc:, Tel, 00 1 :5-04190. • pial r~ rl~Ll tntJ I\i joe"! ]. 3 d.[~elj 2005, god. biie].Jl boiii] i:ij~na 6,900 KM_ ToI.00.114416'_
1

_17.na) m til.! iem namiesteu odmah usel jiv stan 32 ml, nil Vraeama, u obzir dclazc samo studcmicc. T el. 0611\7739. 91JS·1Nd!

wadi eentratno, Td.06l6774S8,
l

+ '<iij,. • C, Vil:a\ll d ...'us, lIeei

• c. Vila,
.t.

2) jedncsoban Te.I.003106410,061

SLa

n .270 m 2. 012306.

.' l7..dQir;m ill prodajcm radnju Tei.062917009,

na Si-

p~n sIan u 300 KM izdajem.
!1c:'PlilaclL

• lzdajcm [ednoipcsoban namiesten stan ozbilinoi l.cni~ Trg bcroia HrasilO, Te-l.06.l164 S41. • 11:dajo!:;m 1~dDosobiin .sLan om. 2 om· iI)O$len ill iii :!iiH.ldenala, em:f.:no gtijanjc,Ko!.brdo. Td.001437239 . n:gl~~~j:ril~:~~CK11~gcl~ 536

• K{I~. Brdo, apurtmanl, scbe aa notenie $I parki ngcm od ] S,-25 KM-, Te1.06l1l6665, • Koocvo, izrliijem dY05{looll :s ..... n) Ru~i(la Prgude 13., Tel. 20&-177, 6!5·600. • KI,J~I-i i~dajc!Tl 1_$arliijot\'lJ-_Luk8'o'·j"", kod pij,re, ,00 KM. Tol. 033 647-462,001 047900. • M. Dvm' !cod UNrT'IK~a~ nloder· no oprii:rn!Jell d'70S" :S1ill1 iil:d;aj-cm, Tl:il, 061]4)8»_
1

• Fis L Pu mo 1.3, dizel m ul rl Jell 20Q4, g-od-i bijeb bOj~i mo~ zamjeml :1.aPun[o LTel.I161144l6.l_
J

• Iz.diijcm posJ OVD.~ pr-.oslOrOO m2~ H rasfi.O, Tel. 001199760_ 10944-ltt
• A, IXIlje] pmpu no 11 amilSiLen smn porodic"~ il i stud.en timn. TI:I, 061 033442.

Vi_]:il,.S-(ibu~m.l;u 063379906,03l657·18Z. • Dl)btinja C1]lreml ien 051145853,

T~l.

s:mn

1, d'l,i'Qi~_ mode.rllo 1..1 ?gtilId_LJ 400 KM., Tel.

O~;~9

~W~:~g:s:~!~T~~U~,~~_~~. r~~~~ \
20I.l,T,1.061156l09_ • M~ -C:2:OO.. CDI) 2007. g:.! ere~ gaIllX{lprc:rml.,.mci..s.1vi. Tc.I.0618042i4. • Merc:ed~ E CD 1 av:il.p[gud] amoml., LrjpLron'ik~ CD] f:ilr dio~ lel_; ktl'lil, ;:{cf.lolJi, 031. felgc 1l0~ ~rc g u: me] :sen i.sna kn iiga_, Tel. (166 3M84g,
j j,

• Kia Rio RS lim uzilJ.:ili~ m-C:l:iI.ik:si 'LftI}

Kupovina
• KlJpllicrn h:JViiriS3lJiI 'i'uz.il:a: Golrove i PaSIl.\e-_ Tel. OISI S0419[). • Kupujcm i:sprilvna i havarLsnna V(i;oojla, rnl.~d:l 8od.~!:a. Tel- 061 507 984, • Vdiim,{Io olkup nlhljenfb· b :J\'!.IrLSUlnib i dO[raialih ,~o:zil:!. Tel. ()6l :506 77S,
1

no

naselJ-I:, ild;aj-em vos- prtlSl(l.,r40 m2, ~ sSt.ncijr;1 pr«fslllvn_i~nfa~ kanrela!ije, s:a pap lri m:o. ToI,061357012.
• At Polje, jeJnQkre.\"eln~ 8Qba nllmjcltE:nil mwk:arcimil 120 K ."rl, Tol. 033 S4Q-8l4.

Acrodromsko

• DQhrinja II,iZ"daje:m'~lQyt'li fJr-osmr nilmjcna frize.r5.ki siI]on "Kenny Te~m"·,"a duli period. Tel. 061137 110. • Dol";tl; M!lI1~.a} Lldajcrn.5.[~n CI...cma j 8udci1_Licam:i1. Tel, 062 35,7 536. • Dvos, I LlK,s~n T<I,061156170.
U

• Izd3je.m tOll'L{om-o fLi:unjeliL.f:i'i dVQ:Soban Stan Sa garnromjo brilcnom To] 03l 667-008, 06~

87hi~""<"• lzd.ajem

CC-Dtru; bez

diew,

• Tldajern ku6;J :S:lt b:ll:U(l.m~i(p_r~wm i manj ~!=,oslm'n im I=!IDSlorom] ~m:iliI, Biiodi6l. Tel. 061 149442, 06! 233 948_ lijepo nilrni~t~J] Tel_061.IJ8905.
tI

• M. Dvor eUt~.,og:ntanjc_

[]"Q:S,.

n amj~[eD :stan, Tel. 06 I 8'19669.

• Mel"C"CdesC-kltis:e, 200 COl d[ze1, god, 2002., dj.cna 20.500 KM) lck Nr ,ciSU:'Q~1i.n, l-l:a m~ Orlovi61 5-_ Te.l. 062 189711. • Ope] Vcktrn 1997. bcm:'LIJ, u 00.1] ~f.I{)m slanju. eij.f:i'i_.!I50.200 KM, T.1.061261136.

• Al, P{llj~, Trg med. prijateljsuf::JI, i"",.im, pro"Of lBO ml. Td_ 012 879 108. • Almil vil;a, ~ NelJm~ i_ld~jem ap:u[tna.n.e i sobe u bli:;rj!1i mOr,!l. Tc=l_ 061 131900. • Ap_iilrtm:a.nllu ]20648. • npaJ1rniJ1Jr; !Bid~$f.Iici Tel_ 062 i :sobe
U

i<odUw",I,_ ~~~eO~lrn~)l:{~:~jbj~~~coti-C't.

• n... os,
• Dv~_

n_am.ieStcn scm bli.:ru hlIlr

sob1.l

• M, Dv-or-eem!!r, kanee.lilfijc na I i 2:0:80 m2~ z.a5CbiUJ ulj}~ 30 Cia Parla_me-nti! BiH. Tel. 06] S36Sl1.

n :spri:iuJ
nU:Hl["2

m. Bijedi

namjcltc:n :st~n.nil ~•. Tel. 066611 07i.

C, Vili

j

• b·.dmjem li.jepo sr~Clen u manju so· bu} s.am-cu, 5lro!;i o;n ," ]JQSc;:oon u.1:&4 gtijanr.f: T\f,TeUIU121,7g97.
I

.. M~k03rSk;;. - ~p!'lnro:QlJt i sobt_ ~ UPOtrcbOffi kultinle'. Tel. 0038 5 91581 7045,
• M~l«Ltsk:a ~ b::dajem

B~ O~;'~~,eJPin\~d:v~:di~i!'~2I !O;;lj vo i:;~d n-:1i~Jj ~hC'ijc:n~~ i5r.-lata u;~i odm,h.T,1.06131 5 798_
"l::l::i'U !:odi

rs~
ta
1.'3.

• Dvos, nilrnjcStc:n stan njem, Td. OHI6 I 3-8.>1. • Dro:s.llillmj~Icn zgradi, ot::--cnlr_sri janie, noe Tol.06JI57803,
j

s.a ;!!:riia-

stan u novoj lin ltl_~ ir.terSUint

• I:zd:o.il:m m[Jlu kucu o;;l.mjcite;n.ii 2 :5p~ La,. To1.061744 511.
j

3- iKJo"be

na Vrnl:n.iku, i:lv] ij.a_
1

(mon. u bli"ni 616-8 14,ool8,98

8Qbe' i af.!~rpla:Zc. Tel. 00335 21 17)73U_

743

..~,~b~C:j~~'~,~?o9Kit'i',~~i ~~i
r j

• U.2:imiml !1:av:a.d:s~n;] i oslitla jelovt"_ Td_ 061 2:49467.

.1zrJaj.r;m [t~LDjr::Sten d"C'S{loon up riv. kuti. T'e-J,'[)62 j,60 7.84.

:5l:t!"l

• M,Jedc_Dicii 15, izdaiem ~..s.obalJ n:;unj~\cn (ohm. Tel" 033444-843. • MOOH!t (Rodoc), izn:ajm.ljuje s:c dvosoban mm, n:[J,mI~te.D. Tel. 063 348466~ _ N.C, Viii 2 jodn",. .<an 270 KM.+ rtiij", TcI_0631064!O,061 J06. • N it j1Qfilicim;]~ k.od hotc:la PatOiS-, na.mjehen-SIa.n. Tel. 03J "172-1ll'9) 061 263814. • N:;!Imiditen 06511Nl635, 3-ipo.soba!l s.ta!l_ Tel. !j.laTel,

;:nl

Nc.:''LImUi~ od~

• Zigu li -cd dlaj me:r 1971. gocl ') regl.sL.IS'. 7.2011. [mjno,momii Ii.man i a (::.b ri';ki. Td. 066 708 36:5- Sar9Jjc\'u_ • MerceJ~ E2io. CDI~ lOM" crni me't:;die ll.u\om:niCi. atr:il SII;I.!lit. Te.l. 0611014lO.
I j

• Kupujem havans:o.na 1'<1.061614887_

i os[ala iill

;a~~fn°gr:!.:~~'I~,~~jjrg~~~6~~~~ 493 • Apa:n.maIle L sobe u Neumu (ldm:an pOfi:d ob!3JI:~ i0«l:3jlEm POVOljllO s.a patkitlgcu:l1. TeL 061 13.1g31,m~ 541 493
1

1'<1.06163568),0-70214"792_

• .Dvm. nam i r.:St.C'.[I

S. Gr-a.d.
La

• Kupoujem vozHii n ifu vrijednl1s.li, h:J :a.ris,i1J1I :rLiI5-tI!lf.lirn i n~jm tabl. i .... ,1.'1',1,061753217_

• Gar.sonj~rn :srud~n lid pN;ko pu Vij«o;«_ Td_061 269660_
j j

• Ild:a rem Ila.m icSlcn :Sl"alJ 7,) m2~ 2 ImpU,i11!, 2 lo-d~1 2 b9] tOi"J_a, ila du:::;_e vLlJcmc, PmriolSkc tlge 46. T~l, 061 ll)J76_ • I7.-dajem namj~Le.n -S[lI.n na 8;asciir.1iji zaJl'Ol:il. bmcnom pam Hi $LranC:LiTi ii bel dj.e!::,e_ Tel. 03.3.240~-O 13_ • lzdajern namjdll:m stan 5:n.tdeD d (ami!: kQd Fab..-ike duh::Jt}:l,ct:!1_ grij-a:Dj~ kablovsk~, ill [e.m C:L. TeJ. 033 655·l93_
r

on

• Grildac - kod J e.lice,-S_CJbc.-:j)pil!Lm:a~ Il.l ysodno komfor1lo~ poVQ-lino. Tel. 0033599680 2320. .' GrndiiC;. sobe ;
2134,

• Golf 4, 19-98. god.1 TDI~ crn.L met. hi 10k) al:ann" ~iber d'L-VjB 'l,l'ru!a. Td.062104.l08,
1

~t;J IIU," i

L'!l'LI

1

• Go 1f 4 S 01, 1998_~_od.1 bi i e_lcb'l.lj_<=~ 4 'l,l'r.aLa~ C"_Lje.na 8.700 KM, T ef. 0:61105
j

Iii ... .....luri r
Izdavanje
• N'EUM -b;daj'\,':mQpOvo.tinlJ apartmii.nc i 5Ob~ no samo, plui po n;.jni:lim ~ijetis.ma_ KI im:A1TV i parking. T,I,Il6H21434. 741·1Mo

kUc.;(·

• A raT~,m:a.p~ ~ N~um... i;.;:dail:::titfl p:ov{lljfill Vi.ta L.::J.mijn, klima, g<L~1 in,orn"_ To'. 062 114 946, 066 784 089, • Ap-.arr.rniini i :sobe nil mo.ru izrut iom. 1'01. 0033) 9160> >866_
r

'1""'''' 'n'_

povo] jlJo izniij ml ;ujem Tel. 00 335 9! 830

• G..-bil'lli~! dVOiilOb.an cx't:ra n~mje!",n '"'". -rei. 063 319 900, 033 6S7·282. .. G:rba'\o"ioC!l1kod Sopi r.gill (:hl'os_ t'tnovirnn oprem];en :sti~n, eta..2no 4:5-0 KMi,d'i"o.T,I.062611488.
l l l

)32,

• b.:dajem namj~H~1'UJ ptsOnjeru u kuc.i~ poo~b. ulaz, Kooevsko brdo" T~], OJ31111-90S.

• Nam icl teD jcdnw_ srnnkod di(l'l1:a Kolevo. Tel. 06] 55368.3-, • NamieSle;n 0621 S)<;IS_ :spnt studentim,a.

rcgistrovilnil 7 siedi~ta, flJl -oprema 11.500 KM_Tol. 066663<l2_
1

• Ope] Z!lfitll :to DT1, 2000. g-o-d.~
l

~~:1~~ 1?f~1~~6;~~7~d~3~~I~~~,~i:~~~
trniimifLl..com • Ap::.rtm~.Di~Sus::.njj ra. To1.0038l676781'i6, Barj Crn:[ll Go~
1

• A parun::mi na CG pri morjul" llliiZn

• lzd.ajern namj~Hmu ga.rronjeru lX!ltar)p.ri ..._ kl,lCiL. Tel.442-2'19_ ' • Izdaje.m namje:hcn u sohu >m ,la, Tol. 062138 905_

l

• Golfn] 1988., 1.6 benzin, r~gi.sU':a~ cija i:st1!klil, povoljllo. Tel, 0-61 627 64] ,033471-923_ _ Opol "'''', 1.7 DTI, lOO I. gOO., k:l. r~v"1J~ ,kJi,[IH1:Io mclali k :si""tl. 'I;:ii-cna dQ reg_ 7,.500 KM ..T ,1. oG 1156166_
1

':m~~~:~~~ei~~~5~~:2~~! • Hr.asno brdo
• Apiiflmansko prenoci..!lIc 20 25-, 30 KM - pQosob i! s~rogi C"el";! !:ii.r g!lt:Ble f,I'O 1>O",bi. T.I.0015197S0.
1

• He:m::~g Nov·i Kumbor i2:dajcm :sobC:-~:;I kl ~iILlJlm,~ m Qd rnor:a} p9 .... SO olj0"_ T.lOOJ826a34~365.
nBlllj~u~n:o: garw· njc:r3~kuciii OIOV50k3 162, kQd diami.~ jo_ 1'01. 061 8617l0.
1

kod So·

• Nam jehen stan 7 Z m2) kod R TV dOo,m:Q:!I;CrHr. ~rij:ll:nioCj hil'ntl. Tel. 070 211374.

• hdajem n:amje!:itt[l.l! :sob'll stliaendd tI_i mp.o.sle.noj Zf:1lS}::(lj- oobi. Tel. o 033 t\4 1-83.5_ i

_- N ~mi~l-Cill~ :I:'l~I.5.(mic.r::. ~R0S;!:tn.l~k.arc-u,.h Slud.f:n!u !1epu~:!icLl.l ~l 061398380,
- N_Ci -]XMlijno izdojern ""'" ""demimai7.ap;lS!eni.m. TeL061304&S4, . • N cum ~ poVQlinQ i_zdajc:m apilr .... t.m2lrte "Smie!i\~t1e L1iJo: mQre-_ Tel.. 063 327098,0361884·169.
mO_N1

• RCJ]o Kilngo 061958001.

2.00.s..~ z:al"\'Qrcni.

Tel.
l

• Dliclovi Opcl FrolJ tc_re d.iz-e:l 1000.~_j2J DTI1,lilt!ltr;ij:!!l1 metlaoika,i dlje]o~e. Tcl.fl62279743. _ P ... " 1,9 TDl, 2006. ~od" pi jeon u A SA - ~u~o, se:r.· Ls;fII!I kn j isa,) t1!k ~gi 5:lroVil_Oi~preiao 164.000 k m, c.;jon' 1,l_900,KM_ TeL061 5l1130_

• NEU M - T:l;dajem ap'31;t!ll:!!,nc bl iztl plal~ hOl-ela uZE.NrT~, S AT-no', kl.umill Sl:l:r.ili~e-TeI_ 036,1880-5\6, Mob.: 063·lS0-{l56, ww'W,_ne-um-,-:ubae.de807-IMo

• Hrn:sno~ , .. 6 ",,""".

apartmilfi Z<l noecDjc 1"1._0621 00 ,~,_

10 po:5cban
1

• lzdBje.m n_amie~[emJ oobU,~UP~liu.liJZ:., smdcmti mal Gomia B"'~'_ T<I_OM 113208,033446-460

"u-

.Izd~jc.m ridllju kod Bc:gove dianlije, .,.o\lUlj L'II0 6 III rju~i fie izlog. Tef_ 06 I 841 &17. 10771·lll
J

061111120
•A

B:~~!~ii:iaK:~:lr~~,~!~l :~Sil~~ll~~ rn~~i¥~~ ~~:eOj ~~rkVi~~ap~~:;
jo b"biie<i,o. 1S61141l. Tel. Ol) 61'-0t\4,
l

• Ap~ rUn ~:n.5k:o p r-eill,-ooeibc _ [:r..IJ.:Jd K:nedrale, !:larki ng, k:abl1}'ysk.:a 20 KMpoosobi, TcI,06! 339647.
1

• Hrasno, Hadzi Muslafe Penjiiuo'C 13! d"''O$00031J: n:JmicilclJ 5oraD" priv. !t"ea. T ,Ull·) 53. • [] idl:a~Pcj ton, Lzdaiern pom;. pros061

• bd aiem opreml J<.ol(l:o.ii:t,porcddhl.rnijr;. 349, $L~n 304688.

i~I]

friz. salon, :S, Tt:]. 062 723

~~~~~D;:.inial}:~ii~_~~l~~~ • Nelltn lzi'i-ajmljuiem
l

• Nel,llIh ild:Jjcm ~p~I1.'lIlrulC blizl,i kllm;jJ.[.:izira.nCo,par~itlg, Tel 061 HI7S2,061183981.0l-6!884493.

• Ford Mond~o 1.9 TDJ, klima, clc;:k t:rtmski pooi:t:nti) 3_500 KM,~ 1996,god.-r,1.061903149. • DVLjc D:tcti;: di:t:;cl~ 8S, god, i 86, ;C:Qd.,rt~:sttO~!:iI_.n~clg j-UI";!:ii. 20 12_ i itL2ITLa lOll. gOO., u dobrom sl:ilnJu. Tel, 061.309l72. • Ford Ka,99.god'JlekN'gtSlWvan, u odlilnom '"'"iu,. 5,000 KM. Tel. 06191633J, • Prod:ajem Rcnaull Th-'1lijil J ,5 OCl, 2005o_ 'I;:iiefl~ po dugQvonl,. TeJ. 061167378,
j

panmansko I=!~n~i~l~' u (".f:nml r gf'.... da.5aeKtrii oprcm. WO;]ID:J, TV Is.<.!.t., 15 KM po ",obi, T,]

oli'5'106~~,g,

• h:daiem l.t :urogom cen Lnl Sa.ri!jc ...-:a mooerno Clp-rc:mljcn i[)Qt.pULLCI namj~len komf.oran d".owbtlf.l :5:1:i!:!1l.L :5oU!!!"ll bl::riQj ~[1I.dij!1:Q. d\.l ~i period. ToI,fo": 062/3;2·928, 10854-lll

.. A\r.ak.:i~':3!1 pOS. p,rOSLO:r! Trg hC.[Qja, i::enu-a.ln.iII po2icijil, 27+8 ml, '·el, 06139074$, • Bi-el:a\"f; izdajem d\rokre\"elntl:ro~ bou :studenli Cii3ffiii31;.:.;a.scbalJ ul az ka~
1

• II idZa~Pcj ton. pm;. prostOT 40 m2t ])'VUljl"LI) ....a ])~-oi'!vodj"J,il1:Jo PnJd.a"n icu ;:l.ll(o dijetovn boj:3, i lilkov~l' :povo] jnD, TeI_ 033612-004,0621. 56 840.
manj t jed nos, i garsonje.ru, ll::unjeSt-ClJ 00u pri .....kUCL, :nrtl~l clO:,nl;jt, T<I. 061904 465,

sa fI,uik inE-om uz g!Bvnu lu.S."j]>Olic. TeL061 545353.
Mmje.ne

• lzda

iem p_ p:rO".SH)T 110 tn2 u :)ve

""es;~

nove aparcrniine b.Lizu mon] parking, kli.m.a U~· co",. To) _Ol6 884676, 063 684 44S_
l l 1

• 1zdaj,e.tL I:JtI);;:an jooi'iQSoba.n $lai'i, Lop.nic'" 45, S'"l'"lIidZli, T.I. 033 695 -727,0651,781,_ • b:dajem sobe i apanmane IIIbtizini pl,t<, M,k."k., TeI_ (0)8, 21 61~814.[](j18593 1787512. • Izdiljem

• Neum tpO'I'ol jno Bflanm mn i sa po. sledom n:a. rnof~ kuhi Djom kUPiil1j. l'l)m~"rvl baU::.::IltCom, !lfkingo:m. T~], p 063488417,

• Iro.

• N ~'1.im" sobe i ap;a:nltt2lIli l?~i:':1;I1D1)ra.1'ol.036884-686,061177343,
• Nt:um: [;::;nilj rnl juj-cm. :a.p;:utmant bii.zu .nON1S!! !cr-asmrn!l t:POg.l~dom n:a mOf", T 01,Ol6JSS4-71 0 i %2 970 364.

• lzd;aje sc dvosob:an

stan, grijanjc,

woo

za spa'Lf3n i..: kod :Sew

_ Rono Clio TDCI, 1'8. ~~~4~~.I~'f7~'~63~,da.lij

200.l. T<I. 06 ! 99
1 r

Vo!o m.ole

• Fi a( PUrl to 200 1. god.ina vcorn!! Ii
l1!jkQj

5_200

• BMW"3 t 6 CUm:a,Pt:l! 96_ ~ud,., t:')I!;lra 8lanje !d tmm, dB] jl nslo::Q 6.:}OO KM. ToI.06117l636.
l J

• Pr-od_sie se Ked)' W -Qt1l'l9il ilar,fljCDa rfgovina, l:immJ.ijc" Tel, 061 22:2400,
l

mof.elosla1i: ilpulom web portola, www.dnovniavoz.bo. tako §to cole klikom no zClokruf:eno· polje no ~Iic:iispod dati do formuloro koji. lrebalepopuniti iposloli no mail;
Og1050

molioglasj'i·ovoz.bo

, 'Tek5:t , , , ,-------------------------------------------, :Te.lcfonfadresa ,
I I I 'l(;upOtl

• Ford Esk-or[ 1.8 dizc.J Lui<,vi",.T,1.06'455 163_
J

1

,60(;1

KM,

• Ford 18 di ... .:e.lo regLs.[1'L)Wn) 1991.

prdHUpoil.ol1 'OU1!d,~U' "Dnevlll .VU"ju : T"Io.JlJlIc.o14~. 71000 s.u-"jo:\'G

""'I~~'

Dnevn i avaz
.. Nova Breka, S(·!U'i j.Ll m2 i zn_.!i.imlj ujem, moguee kodsrenie gmr.o:li.:~. TEl. 06111iJ8063_ • Orebit - epanmani i soee sa UI=I0trebom kuhi nie i, k1Ipatila, parki ng. 1'<1.06) 346930, (KB8>95 3S92024. • 0 rebid . izdaicm pcvoli no neve :(i;pl3Tlm!:u~e. Tct 0038S .20 1l3-(92) 003&5958 ) 54 760. • Oceblc, aparununi, 2~3 krcvctne acbe sa kllp:ui1om~ upctreba kuhinje, parking. T,1. 00385 93 1863337,062 334139_ • atoll: H var-Sucura], nparunanl 3-) osobnj, !.IZ eamu pt!.ll-"U:.I izaicm. T'I. 00335 II 173-301, U033599 683 0611. • 0 (0). Ko rcu[a~ :ap9.-~_ma n i! pOl 1..1pension, boeanska kuhinjn, pcvotiue nudim, Tel. 00,&520715-791,00385 989313748. • Podaca, izdalem apartman e-krcvetni uamure. TeLOO38!j.2l699'I74. • Podaca, kuca uz more, veli ki dvoscbni anartman ill scbc 5:111 upo rrebcm kuhinje. Tel, T, 1.00 J85919 J,O 436. • Podaea. povotlnc iedalcmo eokrev. apartrnanc a klirnam i nJ~lilir;rn_ T,1. 00335 l) 699491. • Podeca, povolinc izdaicmo trokre~'elne a p"u·!m:a:ne se .kii.-nCl,m i rO>i,jJjom. Tel. 0038521699·$91, • PoofaliCi, n~ mjciite:ne :sob<; gri i (inje) kuhinja, [}.Ul js] :k_ablovsk~ smd'n,i-ee. brao" i pltr. TeI_ 033 653-806., • Poo. pn:HiilOr 170 m2" C~glane!o idealiln za kancc:i;arijc i dr. nllmjcnf:. Tc,l. 061534379. ~9.glin-ot • Prodakrn zeml jiste!.OCJiO m2 sa dnzvolerrt zagrad nj u, sao isvi m prikljuecima (pli nJ:struj~kii1J ill Ir zacija, refejon), ul. Pcsavska br. 100, So.r,jevo_ M.ab. 001391448. 10867-1[1 N_ Petrtl\·iQi_
j

tll!!Mnk 11_ oiYUust'hlllMlZ

MJ!,_

43

TrI_ 06l 897

• G.IIUOlJ iera 27 JIL2 A 1ipasiuo, 3 sp., G~l~ova,teno~rinlna~SO.OOO K.M.l"~l. 06150796(1,

• G\irsofli~:tn n m"2+ 1 ~ m2 balkonil, llldza, Boo. gazija. Tcj. 062. 84-0 16l • Grbavlca 53 mz, 3 sp., tlJI, cemr. grtianic, flK. 103.000 KJl-1.Td, 061 156 8~1 • Grbavica, dvolpos. stan 64 m1J sa bajkoocm. Tol. 061260598, • Orbevlea, ~vos;. 5.2 m 2], 3 sp., pi ln. grilanic, Q:Lro tckacliu. Tel. 061 493 323_ • Grba vtca, prcdajem a-scban stan 74 r(2) dva balkcoa, d va hod nika, dva mlB!] .SOO KWm"l. Tel.. 06 1 080lS7_ • Grbavlcu, Radnleku, reuovtran d ~'Oe[:aZiI ~ SUl.1l U Jo:f;t.ttd ersgnc, prOi~ dalem. Tcl.06114585J. • Gebavice-sopicg, trciposoben stan 8,5 mlll.l '00 KM (renovlran] sa garaacm. Tel, 031 617·742,061 964 791. I.

iman je reec roo m ci S-ta rj ieke ...izvcri rijcke su .sO m udalicnl od imanja, s~C-:UV;:LIlII!. priroda, 5~'e zagradcnc ~ic-om! Zclj~na kapija, (00(1 gJ avne cesie kojn Ide sa Tmovo udnllcnc km.dc sele G racanica :a.sfiJJh Q;d :54.::1:3 800 met. rna aadama.sve I t I . Ciiens pc dogevoru. Td.06) 68609S.

z

• Prodajcm SIan Hrasniee, [ednoipLlS-CIOOn n m2, renovlraa, epeemfjcc, vi. III. hltno. 061303 634, 063>85902.

ra

• Zemli iste 920 m2 sa ,gr-.3d. dczv _ i svl m prikliueci rna n a parcef (M.oslar· skc m,hU,j.TOI. 06 I 260S98. • Zepte! prud. kucu, <.I'Va pe!\pllf.lO cdvoieoa SIi3na1- glli'ab, basta I gospodar"d;:i (lbje:R(lLTcL 032 596-S 16_

• Prodaiem srae na Meimsu .88 ml, ereden, I!.;:'lIDid:t~nj sa: .ll~ralo mJ l~O.oooKM.Tel.()61 1562.1. • Prcdaicm sltm U suogcm ccntru 33 mI. Te.!. 033103·494, 061498 388.

• Pr'CdaFemd~'Cls-ob~n:uan~a balkeno m, Hrasno, AJejs, lipa 64"T eo Icio",066811 <87_ 930)-1 Nd"

• '9f('bit~ iii partma n: $-p.ilI~i:I;,C~ soba, kuhi nja kupadlc, rerasu, klima, 27 m2 :n:tmjdlefl i u::;.f;ljiv,-circn"ll3S.000 EllR·._ '1'01.00,3520713793.
l j

Potrai:nja
.' Zaposjenoi aens koi osobi petrcban SEa do 50 m2! na du~i period ... (Agenciia), T<I.O&l677 43~, • Porreb 110 vi ~(" man h :SU!Ti.ovoi za iznajmljivanje i prodaju (Agelldjn). Td_062677 183,. • Agen Li i i pO[ rehan rna fiji stan ili garson [ern ZIl predaju (poznnti kli joo,)_ Tel. 061677 488.
r

Orebic,

d .... sprame k uca, bil~U!i c 00385 rn2

gol"Ski, 190.000 KM. 1'.1. 0614~9 ,41"
J

1112.. 1.51112vcrande, sredcn,

• Prodekm

stan, Novo S;arajof:~g6
a_iJ$~TOU-

• Prodajern Sli1.lllws.oban.,6S mz, J sp:r,:n,jUp6r.I.UiSt:ar:iGr3,d".,ul. Franievaeka, lspod Am baeade R. t.h",lo~I< e. T ,I. 06121 1l-l0_ 10S79·1"

j~~d~i.~a~_[i~~:~ib~~~~r:;~~ei:if mere. T,1. 00385 10 714-072, 9552)]781.

!:Td~li:t~1.o~ io~93
l

• 05e1l ik- Hiid):ic.i

prod.

3.500

~3~jen(;

I rnZ m2.~2_
4

• Pmdaiem-izdaicm P05J. objckilt I .000 m2 + 4.000 il'1_2~ OkUtI1Lct: se esvaltlraolm pnrklcgom 1,1z. magistralni pu t S:;r~jevo-M,O!it~.T! na ,17_ kilomerru, Hi 'V.si rn zamienu za staroh-pcsl, prostor u Saraicvu. Tel. 06) 249149.
1

,i

• Ot:ok-il! BTC:Jt!.S k~ br. 5, 5 7 sprat. T .1. M 1140483.

stilIl140m2

• Bitl::rv-e! p rodajem j~l:!osobafi + balkon.kod.Srudenrs~og doma, rencvi ran, n_9imidteOt uscfilv.cilenat m2 ~,2,3:5-0KM. TeI.06;:!661·391, I'TT

• Otoku, dvcipos, I;:Xll'3. rcnovlran, spr:aljMml_ Tel.062'453l1l.
])OS-

• Prcdelem/mlienjnm manlu kueu u centru Tn::binjs ZJ!, Qd~lJv.SlmFu6 SIaIL u cenrru Saraleca. Tel. 062 %7 237. • Prodavniea i ~ro-i2.l,"(HIn.j9 42 ml! Stari Grad- Lognv1nll.28 5:il uhcdnn im pl)~ll)vima ill prarnjenn, Tel_ 001 5650 781.
1

• Kupujemstan l"Aar[jin Deer-Oreh. do »).000 KM, Mob. 061848 433. • Kupujem plac ili dey. vikendicu, okolina Sareleva, Aharcvlcl, Do-

hro~e ici<loPoliinc_ TcI-061160044. ...

• A. Polio. A-flUli, T.\iP, 70 ml. spra L Tel. 033 S44--722. • Adapdran
gom(:cnUi..l~J
!SlID 109 mlll1, U m2-1_700KAi.Tel.-D:6,~

• Itldaa, kuda otok+4,0m2,,,,,,,,lii!L 31l,

uovograde]e, a, Tel. 06149l

3

• Pofnliel, vee:. kuda nova, 2 stana, 3 ,~n)$lora u f unkcij ioj mCldol;ni.(iJ upreml jell a, gara.!a zn ,4au ta. Tel. 062 2271.l2. • r~f:lljt~7_.e:!1'IljL're:pQ'~'_ 470 m.l! vl. l/ll UZ pnrcelu strujn j veda, ll.ooO KM_ T<LOtlO I>Q761. • Polj inc:, 2.84-0 ml zemJ je, sa devasLlnmurn vikcn.dioom j komplctr.J:!I inrr.as LtlJ Kr Llnl.1~e]. 061608%-1.

.• Grad. zeml ii_:he kupulera 3-6 dun. od VogoU< do BI.t",._ Tel. 061 IW 044_ • Ag:endj Lpo rrcbni srancvi sa izn;aj· ml j iva ajc iprodaju. Tel. 06l 925649_

~~~r.06tl~I i2~fL[I InlCa
J

Rako ...ce, i

ekstra
J

vlkcnd na.mjeht'--

SUlJoo

114071.

• llidiil, prooiije:m stalJ u n b:CI ..... i_mll Lul~,!J.it 950 m2 Sa C~r:Qiom. T~l. 61%$1, • Uid:ia! M.rogi o::ntsT,! ~t:lT! 51 rq2! [ spr.a!~ecn. g,ri f~nje. Tel. 033-62] ~9S 3. • IUdlll~ LuZilnill" m~ ...l $pt::U e.S- Tel.
j

n•.

• Ar.;:rodro.msko [J;iilwljc,.5 Lom 36 m.2l" I sl"t.iu~odmtih u~lj iv. T e]. {1-6-2 813 Ahpati,n:::l
U

• P08. proomr ni3 Ba!c:!.rtiji, N O'V-C dillrc, oprtmJjcn) ptIgodan la kiJJ]ccl~tije. T e]. 033 .5.3.3.-J 23. • Poo]ovni prostor (oov), T,l.062320648. na S ipu od j 5. rn2,

dvorLst.c 740 m2 svc:sa do"".o!.> ~ Lnkliv:r.i 00. e-l. 061 381 9'00. T
j,

p+ S + P, poseb. uIAl'li) garal:a 8.x4,5 ~

Ii~!

hLt~

~ 81-

~~5Qbiln :st:JIL 78 06(i 1.76 33.3_

<:, (;4 m1). Tel.

• Pov-olj

[10

pr-odaj"em stan 06nl9677.

II:

Hr:Jsn~-

'" Td.061390748. • R9]m ....i L-:9KakLi n ie! pmdajem dulum ""mlj •. Tol. 061 3~ 599, Ol3 66,-419• Ra.kOyLc8], S. Gaj, :prod,ajem dun. i!>O zorn Ije. Tel, 062 294 "6, 033 404-4-S8.

:g~~:'t!~~d~~~1fi~~_!-~~?obJ~

Zamjena

• Mijtmia.m rrosooon s taD o.d: 80 rn.2 n,:;! M(lj!1l il u za j cd noi,po.SQb.aQ od 5-0 ml, T 01,001 866249. • Is:tfJcno SIJIii!ljC'o'o;:Ij' Dobrinja 41 dvo-Wob:lf1 "S L9 n! 1V lpta [~ mijefLia_m JI..a sli.¢an u S:1njevu Hi prO<l::iie.m. j\,l{ib. 061120179_

• Ilidl£i-Q(e8, prodajem S131] 4.1 ml, prvispr;:n!p~volj!1Q_ Tel_06l, 74-8943_ .' nidia~PejLCln] prOOBje.m ]CU~ll 12;o5x 11..5~ pri7.£mljc + 2 sp.r:n:J,. 5:Il p. m:lom i 1'l_"S:. pfQS\OI"Q c:.ijena po do· m!. SiJiVOm. T~L (]61 226007_ • 11ljaS} kuea 1121 180 m2 i poslovni ~~~~~~2! D~a.n$ki plJ~187_Tel. • Jlijnti, prodajcm :Sf::.mb!i:JJ.1J P05-,[OVill objeku dim .. 12lo::S. mtOKuC:Dice 42:.2 ml;n<lyog ... dni,. T<1.0615S2547,
J

• Povolj no, jed.noo. s [an 3:3" m2 na Ko;. Brdu. Tel. 06) 2Sll82_ • Pre.lijepa ku6) mod.e.r.n.og :5:ltla sa ba~ [.om lJa prodiilju. ~ 3 za.sebniil uliilZll Qd,i'O-jCflim brojilim1!j -l::llitidi;nifl.1:t "If'ra(j)J - 2 balkons) • korLs.ni pr,osoor 260 m2. U, ku"u 2 g:lrnZc sa 3 g:II .. l;n. rni~tl;!!- VI~ll ihvo l/l_ Kiln u:!'k~ ~cl_ 061543234,
:!iiill

• AI i PaSl no C-fuza~ prodajcm [ros.oba ri. alhlp ~ira!l $~,f!lnj vis. prizcrn1ie_ Tel. 061 8)7%0_ • Ali pa~iILo polje prodajem 2;"00b,n ,64 ,"2_ ToI_061697Q84.
l

t!r.fl6\u:13~7 i ~~crm
l

• Rako"jea,

vi kCD d kucll

milll

[la spraI Sil i-c~term_

• Mi ienjiilm kuc-u u Z'Vmni.ku"ta stan iii ku.cu "S""';OV"_ Td_ 061817 9W,
• Z9iiljeM-p ~odatB! S:1.an u S:lraje .... ll S2 m.l, mtje:nl:ilm ~B B9_nja LlJku. Tel. 03.3542458. • Breka,.So2 m2 Slan:!;i9 ba'lom~ mijcnjam ·pmd:iljcm Z.3 milnji do 30 m2, ",dog""',,_ TeI_061183433. • Mijenja_mst!m: .3isobe lcllhini'a, Lr· pe1:arlja.,. ostilV.iJ za dVLI kod op. N. C",~. Tel. 001120 034_
J l

• j'ovolino i?..dajem ~Qbe i 9partm 9neuGr:rcu. Tel.003859) 5441109, • pOV(loljn~ od m.or; tc n;.i:H v.aru - 010ku s.Lu,-ca-m Or.! L oovfek_a~ idealno za familiju",dodite k.od Il:il.\i!' Tel. 061810 198. • Praza.n j I1:dnos. smn Lelxm ic'k-a ul. S'"p"lIiob.Tel_ 033 695-117, mob_ 06S357B75,
• RcIlQV.LI'3.[I fcdnos. li'l,l,Jonaf...jd[e:~_ TeI.061 5-t<J.JI alii. A],

"'0

• S. Grad [t'owbmr.J sm.n 66 m2!, 3 :spn~t)uLT::di!"("'o'.iI5~_ Tel-061493323. • S!IIrajevo! Booans:kg Me:rkalo~ prndai~m Te.L 066'874 07 1_ 13/1 IJ kod jc:-dno:soban

1'<1. 06267743g_

• Anek,s: kod S ucla, d ~O!iobansrede.n st:im 46 m2 ct:r.J Ualllo,. 75,,000 K.J\t
1

• Prodiilfl:m b05al]sku kucu Stari Gnl.d! Lo~~cin_Y_Tel r)61745-'98'2_
j,

!1t:~rt.

".0

• Bano'Vict] u Zvj~zdaril prodajem 87 rnZ,TcI. + 38121631-12.30_ • Ba~r.UjB,sIan SCIm211lld\l'. kLl1::i

• P.rodiilJem dVil ~uizir.:ma smne. b&~tOm 1,.1 -centnt. Td. 0611338-83_ • Prod9je_m m2, Dobrinj.l. 969243_ K ",lIdJ~n(j 061515195. • Prodmjc;m

50il

50 m2 dvorL~t.a i ]0 m2 p<ldrumOli, prodajem. Tel 00 t 160598_ • Biolav., omn 40 m.l + balko n. T,I, OOl661. J9). ll'Irni.om.

• [Stoi"rnJ Sarajc\"Ot prodajem :.;cmlju u n;u:-e.ljtl Donj~ Mlmd.Lce. T~l. OO.l437 S58,06 I 2O.l20 I, • JV!!il'tica kad Dubro.,n_ik:'4pt~c:340 m2.Jo grad. dozvolil, pog,lr.;:d lJa morc. Tei_0614~H53_ stan tl Soko.lo"ici ms~ raz· v:cd.cno plil1. grij:mjc PVC_:J.lQ!ilrijiil_, sigur. Y-l'1na,_useliilJt III. Tel. MI 709 430.
j

dvoi pos.oban stan 6S T<1:01Hll.379,065
l

• Sa.E"i3j.cvo·M:i~YiCi, prod_ajem no~'(Is:J.g.-adenLl ltuC:u lOx 12 m ~n:a, ~p rlJl sa '900 m2 pl!llC;;l, d j(!l1B ~05.0{I0 EllR·,. Td. 03364·9 l 16,03 l 690{)59.
• ~I;::irt 38 kV_j ~e-ot~.r~v _PTi~!Tllje!- K_ BrdCl~prod:il.f~m.Tel.062110n2.

8·11266..

Pc-

d... stall 60 m2 0;;1 sp.J 'os. C. Vil:tj hi nloo, ::.ididba_ T d_

.' Vel iko imilnje U Vl.sokom mi· j~ni:a:m Jo'.a ima rioi~ u U::t ~t.I t_ iii prQdaiem. Te.l.0:617l7492) Visoko. bliie 621.

• Sobe i apanm an.i Da Peljeku) kllma~ p.ar kiIl$) TV) pogled Ila mgTc) po,olino, T,1.00335 10743689. • S'iJhc niimjc:Stcnc 7..ll :studcnticc ill uce:nic-e ...kod Viu. TeL 061 :891&66_ • SoD~ u Orebi6J :sa upOlrebom k .. hinj~ _,~tirkim;; ob~bijed~o_ TeL 061265583,Ul1l35·117. .Sobu djc'L'oj'CijoTrg bc:roiii Hras no. Tel.061 ~47960.
j

• BlmgO'w-c: r [I) kuCa sa oK11C'ni-c-om i
Tel. 066 721979.
1

• J edDos.

• Produjcm d~osobii.o. :stan H ...,nom_ 1'<1. 00) 81 '908 L • Pmd_aj~m :ku~u .
~J

59 m.2~11
s[_am~-

• S1::!,o72.m2 l:vora ve.tik£i 521-36l_
J

qlll

[er;asa~

D. M~lti!dva mokr2 n I' sp. Tel.

• :s trimi

!:erLU·'U

brner.J i pilf lrui :stilll Hi ku.cu J'l.a2 S'odipe. Tel. 00-2 611

• Bos KtlJ~~ J)Q~je K TC9n~! ~ l>ar_ 1.240 m.2 i lX~30 m2. vtils-n. l}l, cijen£i 4OKMlm2_TeI_0611 >6886. • Ros. Kru p:l] Donje Kre..me].2 ;p<IIrccl,e 7.30 m2 i 630 m.2, vl~:SlJ i~tvo J/I •. ciieita5-[)KAVml. Tel.0611 56886. Bosmn:ska kuca na ~00 m2 zeorn lj dt~ S_Gnid! I;j i Cn.::" 100_000 KAt 1",1.06148811 I. • • Brek'l!;) d ...oipos,. stall. Tel. 06-6642 163 il3 16 J 89 77 Mo_ • Bua. POlO!:'.:, prodaiem kucu) 2: stan~ l;;a~l:J~~"Up:;!lj oa~ta.j k iUg 3 ~uta_ b pnr T,1. 521·71 5. • Ccnta.r i?nlll.d p.icCi:l'ijr; uG;;dijU""' is,Dod Lflln.zi [a~ ula?- ool1"lab se lran7.i L;!~ lok"dj, 1.300 ml jJj d,ije !>O650 m2 ~:;ri.l,gra.d 11i u ~t~m b_ obilt,k'iJ(B! b in, I) i Y'rlo povotjno. Tel. 061943 493. • CC:-ILliU"~ vdc Jab1J~icc.. p.rod[Jjcm A '!jIa.t\ 67 til 2,) f,I'QlTel;! M .~(hlpt!llcija,Jo II ~bzi.r dolazi zamicmil ZIl milnji llZ doplii'"_T<I.061838701. • Ce-l1lilr~ kod AViI:t:m'og mrnj m! prodiijCm. ,kuilL:S~ okucil iC'{lm c. Sri janjt;"j go""". 1'.1._ 062 003 893.
j,

AndelaZvizdoviea.

• Jedn~s.o-b&t.I 40 m2j CeQ~:ar! f.
Tel.D617 t:SSH.

J~o;r~:~:t~lrn1-006intCwA. Sma~'• Prodai,rn ku"u 1>0 m2, ll'IrnZa 28 m2, u_red.enll b3lil9 400 m 2~moglitnO$l ",dog",dnjo"Tol.06116Bl6,Mihri· vode. • Prodlliern ltuCu b~ [OIn, ga.rn::!:om, ct:al:DO griianj~ Slad G rnd~MedC;:5-I:. Tel.061 106424. • Prodiljem kuctl Hillilb.as_iea 11, 001 622000_

• S [an 75, ml, l'Lov-ogradn i B, 9j..i)O{t! Vogo>ca. T,1.06l044857. • SLYt.I77 m.2!. -t~tiHr Uija~~! d'VOIS"o:,J~ b,n +",,"v', 10.000 KM,. T.I. 06.1648 liO.
• Slan M m2:, ul. V. l)eri6a) T,l. 006 78l8.56. T,I.03HII·l72.
• Sla.n (1(1'

• Ka5 indol:sk~ ku~ :sa sllim PI1kljllldma~ 500 m] zernlje, j".I9piri Ute· d.oi, 1/1 ,TcI.M5S47 161. • Ktid J\'iu)Ojc,k-e U.ol~ d'li'{Iosobo!iI omn 44 m2, ).9{J(J KM/ml, T .1. Oll 44l-998i00213908,. d:o!h!~ To!.03J4n-993i06.11390a,_

Celll:o.r.
rll_

Prodaja · ~. razllo
• VELIKA AKCI]A!!! U pmd,ji Sll bll kO'VBei.jepana drv.9, m-ell"i!:e<okov;, ug.lj (K"IGI)9O KM. (B,novi~Ok.l)cJ.::_a,msh 16DKA'l. BllKOvibri~,'Li 200 KM_ Tel.061247 I 86,061185S35, 8984·)Nd!
l

95 ifi2~ci.i-ef.la

POd(jgO\'Q

• Smmb. prosmr 5S m2, ~1J[:j],r~ M. DV(l.r)p(lvo!inoT-c:!.0619il282:)_ • Stan 5C1m2 Dil Novoi Breci~. moguee kori"i!i g""'u. Tel. 06160806/l. • SLiitl I1vOSi. Ilam ~d;!en 7.icko!"ol.,T,I,0611~lIU4.
J

~~~~J~J~tn2~ioo K.,..li"",G",d_ToI. ~~1f~.2~

• S'L::IJ}p:rod:g_jl;m 68 mljo V ~p..~dvQi~ ~os:. Saraj Potje. T-el. 03.30466-1 17. • St:rogi ce:ntar SUHI 57 m2!III 5oJJr.! vlast.l Llr ~"oi,i III) ·ci jel'l,Y 1500.QOO KM_ T,I.061549168.
1

kod M

L1:~

• S'ta n dvos . .!1f!1mjdl-l:il] S:l c. gri i 9njem Bi.s Lrik. T eJ. 537 -J40)1 B~ 114. • St;:m D;3 brdu,. dV050biUl. L1amjd1etl_Tel.061 161 ()6().

• KuCa na spnu, uJ.. HBjrudina ~ab:[l· Ilij:l;l,jiv;rodrum_ rla'Sclic_ Tel. 003 790 430_ •. KU-Cil u Hilo_.zietmil S,5:oi:9, sa OklJ tll!~ m! d vijt' Vii.Jl is k-e g~rdeJ cijelUI !>O dogov",u, Tel. 03l 410·319 i 5l1-187, • KucIlziloomorsabaze1'lom i 1.400 m2 okuc[licC! (Ij ub Lna 2.5 'km od SkclJderije), mol.~ ~IT!jen:!ii_ Tl;:l. 061 200 598. • K1.l-Ce; .A1lf:ak'iJvac, PO[j]lie:i :icpelBrew!.":! ;ap~tlinal1 n9 B iel~llic.i 4-0 m2', TL.l:.zl.]A-mea na tri -I:(ilic+2 rcsto· ",nO. To]. 00 14W 1>0_
l

• Prodejem kuclU i 310 m.2 baiIe pod v"-,em uTrpn;u. T<i.0l3642-856,S..talC-vo. • Prodilje:m kucu 5.tli IS dunuma ~. r[l:J ie i 'o'u,;-,oiakollJ 1Jr;. a$V"I;III t_:[l i PI,( L i :!iivim pri klj uCci.m ii, sa gilrilZom u Zo~'i op_ Hs.d~iti (20 kID (Hj Sarnjeva)_ J;::u,~ 1',I.U6) S3'1611 i062519466. • Prodn~e:m kucu u izgrildnji! U.~ii.zU Osje,k 'Sa. is,,i IT! un~dtl im 'p~pifim9_ Tol.061ll5011,
j

Koo.

nc~

pm:swro m od S(] ml i SIiilDClir1. j..zn_ad) au toprlioniCii i parkilJg. Ulnz S:J gl:av~ not ~\f:'_ S:"e r"C:t!.l;;:lVi:r2lJi.Qj ko.munalijr:= u",dne, "Ia,ni' !I). Tel. MI71S6C18.
b~n~t.1~1~vl~I~~21~J S6 ITL2.~~ SP_j·

• SlU.P~ Doj-!]i~h l09 kl.l~ijIS3!)O:Sj

• D_O.O. "PQSTENO·_Bo"",. i:lTV:il. spremnil Zillott(i) J rn3 - 60 KM.To1.0615l9981. 10711-1"

• S LIln IJ am jclten z::il stud!;::1J dc~ kod Vi",_ To!.. 061 897 866_ • Smn nsmjclIen, po.s. ulaz djevojbrn, nop""'tim., TeJ. 033117 077, 062 II!lC 763,
l

Porud T.I.061

• Stan tros. IJ amjC::S[CD, laS. ulnz ut i~e F-ohI! pogo-dati. t.:I ~tli d~jut_
l

• Pro.dfljo::m k~ctl 1,,1 Rjei:-Lt:i j 16 d Lll1,,1ma :zerol j e, J,Kiorerl auwp\.l Lfl. Tel. 061 218004. -

• 5u.ma u Crnoj Gori, 32 hi;:ktarn] ino2e i pola, Bf,l9rlm.Yf.l na Bje]~,~i.ci 40 m2. Tcl.0614W ISO. • Ta!!:"till! kl,.lc.s 8);;8' m!, n ... ~pnu S.613 ml :;.remtje uz kL.IC:1J, djena 90.000 KM. T,1. 062299 127. • Trilivilik cenr_ar, ku6!. 160 OkUCDi.240ml, Tol.06148J 358. Tel.00!
it.I.:!!

• Prodajem veCll: ko ticinu H UMII SA (plod nog "" .. lji]to), Co I .].00 m 3) S£irmjevCl (RIl j"lOVilC). Mo"_0611608%_ 9l45-)Nd!

j

SlB90S.

L'U de: o.fi.m:a n:imjcSloClJ :sUm. 2 :!iO~ be~B''e_1ta86.T~]. S~3~1 21.

• :s

• Ce:ngic Vila I, Icdnowb-aJ] 1_.pc."lifl_1"<1.612-499_

.36 m2

1

dlvDc:p,I~ 0033598957_1
DO,

Tr-O,gir.tioYo,

apanm:,mi po~roljUgOdiilIL bornv:uk. Tccl. ;0611,7290_
s],anl

• D. Jobnicil] v.ogOOCa, nedovrS. kUCaS_i'l lri S[:ilna i 70[) m2 okucn tce. Tci.0611W598.

• Klleu na ;jura}:; dVl]oj- t SUDC:J.DOj 10· kacij i ul. Keci na + gafil~ oosta. Td. 001173947_ • M.anj:! kutil u Rakovid + bJBd· ni'k + balta 400 m2, T ,1,002424936. • l\iokro! kutu sa 3~5 d'LJhJ ma ~ mlje, kod resi:ornnil Mi3gi.s"", Il-foda. iemlm ijc:,nj~m l(!l!31i~:~o U KS. TcJ. 062 114041.
101

°

• Prodai em k!,lcr.r~OP: Ccn Ulr!. k,04 l-lR •• , vi. Ill. Tel.U61 540103. • Prud-tiljl;:,m klltu j prjv.::!T,Ili~" spr:.r\j ~~,:3~8:ocnia.k~! 122) 4.50

• Prodajern nov or[opedsl<i po,r-oljno_ Tei_0611997W.

kre~t lO944·IU

~:!i=~!~. ~~i?M'3
l

• Tro5o. kod Stomatologiic,
,4a39O_

C<:lJmr.

• .P rod:ajem BIiiuno ....c rn ri:~i'C,1: ~ b ri iBnje i' e 1.apa.["21~. Tel. 061 32 ~ 906._

1 balk(J:rta! 2 kl.1p4l!il:ij <:eQtr_ grijll.t.lj.f!j
smde:ndm! .. Tel. 06 I 15090.2 ..

• Tms.

namjcimn

bill] dvraUl,

m2 plilcialsvi

• Devaslirana kuCil. u Vog(l~~~1 350 prlkliutci) pap!.rl 1J.redni III, l,_OOO KAt_ Tel. 066663 2R

• Prodlljem kuelJ~ Ra,dll i'k:J ....s. pri.re:mlje, Sfll"9\!o~ut:n,ica i mI. TcI'()6Il01700,

• U ee_n [ru :prodajem kuc-u s dvo-ri,",m i b.,tom. 500 m2. Tci. 061 367 412• U CoCllr.ruil' prod. stiJn 27 m2. Tel 001359718_ • U Vogo~i prodeje.m grnd. parcc-lu 878 m2" ~.. d. d07.Volom. Tel. 061 548431. .llsclj i,. duple, ku",IJ j, od 240 ml + pla1: kod pijaf.""f Vraplicj M.O~l:~f, ili -zamjent! Tr-ebi o.je. Tel. 0613(U 772. • Vl:Jkovo or, 3J3 (S.,~;<",)"prod,ie se ukro'\rlje:na RUta .l20 mll S:!II:5'Vi m prikljuo:ima i 16 ad l.iv:1de cHen:i 170_000 fUR-.. TeI_ +J81 64 408·2840, +43(0)6166592854.
J

~~"f.'¥ .r~Jj~«Jr,'t21<~b
rom.·

• P~li£"nl!z:ii odrn:s!e svib velicinil, r.J.c--~

tr,'"

• Tr-mobi:Ln+d. ...v:s. stan na.rnicltcn u blj,"lini KQledla! S. K(lI.Cioitil~ br.at_ paruidj.'<ljkam,. T.I.062713349. m~~ ~:;;k~~~~~ii:r::I~:~t.I~j 00385 9 I 605 5866_

i~~~
l

• Dobrinj:il I, Trg zlilmih Uitjan~ prod_ i;!!dil li1"'i:rn! ~rcdcn p ovosoba[l SI9.n 55 m2, S9 :Ilorom ku hin ~om i r~vc "ol.ri iam, Tel. 00 15381l8. • Ol)brinja C-S)60 T,1.063&94119. m2: ...[:sp''lo84JJ(l{L

• fwda i-r;m Mv ~ta"!i Aocr<.Kt.~ 105ml, vis. kvali[CL ].300 KMlml. Tel. 0616l0093. • Prod.:aje-m n.o'VtI kuru u Sarsje'{u! fliiSCJj-c Gilllde1,1o. KuC:J imil lri SPI'3~:\. sva.ki spra [ iIT!a ~f!ls-ebaJ ublj~_ [ OkuC-niCI.I povrMne 1.0:00 m2, Clgradcn~ "'~LdClm_VJ_a.s,[li~t"1J III, svc Ukllji :'.eno 1..1 g:m tu. Tel. 0:62 ~37 813. • Pr-odiJjem plat: u leSU t u~-tf:$fl..li! dQ~oljC:!1_:t S"radnr~- Td. 749441.

• Nov'coriginiilnc d Lidovc:za iDdu5uij:ste m.:!i.~ine-!iw~e_ Powljf.loi). Tel. 06l876691, • Pll.1d_ 8.000 kom. :t:1l.:;!!~ki ,iJlbumiU m., 3 I KAt. l' 01. 062127 ~JJ. • Mcdi vtll-to njc:mackc ~npc ~ "ene! lii.:e:tH;;ke!Clrigi nal! po.... ,no. ,~ f!]. ol 061052033. • S ~'jda 1jc:l(o....I~ jRj9 prt::[)C:lic,e! hr.ti njene p ri rod.nom b ranom be2 kcm· lI:c:ntnua,_30 kgm. ~ 9 KlIot bcsplnlna dOSl9V:l.Tel. 061 504425. • DI/a in.kubaUJ.LiJ:; j.c:di1.nke.p-:ild [eta ',00 kQk~ijih j~iaj H drugi 1.200 Jwko>iiittj"i'. T.I.061'sJS 184,

• MOS'L:lIIUl. M. Tita268, prodiijcm SHU, 67 m.lJ ,rlas;J'lSlvQ, ad~p [Lran, s.a 1 i

• TT-ani-P~]iebc! ,[rokl'eve!ni apan. bllzu mma~ zaseb:na kubinla We, TV L~:r2:t9~ pu.~~ban 'i.J lax.. Tel. 06153426).
j

• Dobrju.ja C-5'j ul_ R- DemiJ:"diit~ prod. d\I'Clsoba!1: sum! 1 spr.al, III in. Tel. Mn06l03.
• Dobr-i n i~ Ga-pdi if:'I/lI!! .k.oml.?l~~IV!. no mno'VijaD S[ii!.n 60 ml.1 l00.000 Ki\i. Tel. 0004 1.l682, 061 190620.

balko •• i !>Odrurnom, 954.
l

Tel. 063· 288
1

• N. GriJd gar.solJj~f.ill9 m2. reno,..i_· pri:t::;tmljt;, djen~ 47_OQQ_ Tc-J. 061493323.
~fl=!j

a

.:no rn2,
06]

• U bJ iZ~:I]i lrnm pus~ dvo:sobiJlI :staJl) prlv. kuC:e, f10S;. ul:az! cijena po dogo",ru. T<I.06124Z261. • U Dubrovnikll 003&5981641263. i~dll.iem. :wbe_ Tel_

.• N. Grad,,} I.:dnos,. 34 m2 15op"IPo'llolFf.lo,niLi:!o.. Tel.06149~ ~13_
1

• DotidnI-a, l~i:J.1oO"Soban65 m_2 SIan! 2 weI ~p!1fZIJ'Qdrurn, odm:[).h uscJ,iv! ] 100_000 KM_ T<i_033 S43-39>_ :Sa ciVil l;!:iIlkona, prod~j.r;m, mlj •• Tol. U65377 U65.

• U nor:pl)5Ica.mJj blizlrJi povoljno t:1.ojjaie-mapa.nman,. ,lll1l0.

BI:I~n;jicl

• Dobrinja) dvoiops.

SEan

Tel. (]61

viS.

00 6.Sml, ,PrL:r.e-

• Na a(rnktivnoj JOkiidii prodajcm c:n!.!inlille kl,.lt,e Stall 9{1 m.l + gurn~ 20 m2 + Le:LaSii + bal;[a~ lli. KeCin;a. TcI.061173941.
p(1l::r
j

• Prod:f!.jr.;:m :sUm 144 m2/U~ \1 St rogam. C:~i'In.L, Lde.ala-n i za floSiIClvne ",mjene, 1',1,00 I 534379. ni:,~~~eK~~~f.~6~~i~~&6~ij~:5lim ~3 m I.OOU-1.900.

6~'6~,~.r.T~~~06~92~~~~j~:Pr-od;;,jtm 3~ ~9~ •
• NeLim - Tihii hJh~ ra~om, 300 m2 okucnke. 365,03688+291, J;:uca_ ~ pTel. Obi 548 62/1 Z, cij. 807-585. • Neul'[\! K .-alja T ~llt'i:i_s]_:a;w b~ VIOb ciaje rn garsor.J je-ru 31 mlJ silter.som 25 m2.~!;:iii:n;34(),500EllR-~. Tel_0629l7 704. • N iMel - pro.c:ilicm 2 ~.000 m.2 sum.c., .3.00 metata Cld regional no;g.plI [a. $e'mi"o",,,Olm'". T.l.0611666)l, • N IlVO ku.e:a j l_OO{I'!Ill CI k_,Qu~ni~ Raj-ski rlo~Trllo",o. Tel.116·S.54~ 062 18l507. • N ovogrtidl1 IB S rup! T'ib rill, ,povoI;no, T,1. 06) 271573. • N ~'L'Og:r::r~tnja Tib r2 2.!1]Q'~'Ql,nO Qd 28 do 90 ml, 1".1,063894218. ._ Opsli_n~ TmovQ.Fc:dcpu::ij::!:! prQdajem 4!5 dutll ma )'::-em Iiwda:,lIc:roz Ijoe

• VOgtl~eii~ p<lyol r no p,rud.aicrn ptlsl_ Dl"OSlOl"38 ml~ "I:il£:i'ii~t-'VO 1/1_ Tel. 061 149183.
• VOgOMR~ pr04f!1je.se po$-. pruswr 72 m2J 2 etai~, bti.zins Doma 2:dr.ali'ljil] Brlillil~ciJ viclJ[J;~1I bob. T("t 061 275 5l5.

2t ~lci:a1 ip.;:!l
T.1.

n; ;;:;~~~~RN~~.~l!!' ~~;i
4&6,

• U Ol'ebicli s.olJe sa Ll(lOlf.ebom ku.hi.njc, pilrki.ng obezbijcdcn. Tel. 0038592 1106447_ • Zen lea ~cemer, i:o!:daf~se pos.. prostm pogodiim za rni.kro:k.redi tne oo.ll_kc ~~dse~~~~d1(~1~i¥cl~~ \\" ....... '_(J-ckrctllilJ.c_ba
l

• Donja BloCiil" T:a.reLn, 1500 m2 Z~ R1lje~ fi~tiCi ~5_000 KM_ Tel. 061 299 In. • DV{I-.LpoSQb~lL ~ Um r.J:t ~-odaj U!! P'sr-omlinska bt.l:)J 63 ml_. Tel. 061 ,-89 345.

U36

• Prtld.jem :n.fl 56 m2! [1:21 Ko:;'. 13.rdu_, ul .. M. Hacl2ijahLCa~IUSll. Tet061 219180. • 'I)rod.a~~m. S:Uln 60 8-10". T<I.066 l4656S,

ogrli~?~9~~• DVQS- :~j'[a.t'i57 m2Jza"'p.J -Gtba ....ical Z:.1grebatkti] pod.csan 1fi\lallde. Tel.
002840 163_

It".,

A. Polje

D. N u.mici.i kuCa Sil dViI :s'tiJ~ t!a~ $\'<= TeIlQvin;ll1O! p~9ierp, f!I roQ~ guoe; dr, opei;., Tol. 0614J1954,Oll 6>4-16<5. • Vra~
1

• DOIT!~6B: ~jd~ 1j~:lwv.i.I:a prepCli~'ija j:aj9) 30 :kom. = 9 KM oliAi<! 10 i KM ~S'" k1ii5_~ bespilltll8 do:stiiVia_ Tel. 061138 )34,U62134 S,L
• Ek5.t:r1l fri1i.dcr za ugosti leljst VO, $Eiilklot'i!av~ ~a)~'c_1i ei i CJ'l_:H. clrlgoki~ po \'oru.1',1. 06 I S)9750.

li;,PA:?dlj:~~r~?
Td.0613.l0490,

:J~~(S:~k~f~: ~
1

dv;;<g.rnze,

• V ta li'Ll II:: k ut~

;.o:~s.-ebIl.iIsr.ilna i Ill. TeI.06113) 268,
S;9

Lti

Prodaja
MARIJYN DVOR.fEDNO.'lO· BANSTAN37 I. SPMT, L1FT,BALKON8M DUZ!NE, C){1IANJENflYL!N,C1JENA fUR .. 1.>80. TEL. 003 S IlS6.1. lOS7S·lll

• Exua 8t-ede:n t :namj~len 'S[S_il !La Dobrinji ),55 ml. T<I.066206473.

M"

• Gxtlii: .s.[a.n 85 mW :!ip.) :sa rQlJguCIl ooCu i drug~h TIi]mjena u su'Ogom
ot:tf.lL[\I,Jo l:m2 - 2.500 KJ\'LT~l.

• Prod.aje'm :!iilBfl 77 m2) Trg ZAVNOB iH .::1., J Spill t~ dobmg rn5oporcdii i lo~'<ije. 1'0).06·) Z439l3_ • Prodiilj'l::m smn S.{Irn2- GornJe CtSla!l.c~ A II ~1,.1 na Hi;IIngijil:,;. $~I:n~ 184,000 KM, T ,1. 06 1489541. • Prodaie:m :5tiin 94 rn2) Nov'iI Brck~} 1_M Uje.zL:i'i I)Yi~ 1 b~ n.je 3 bf!llton9. drugi spra" TeL 033 612-007.
J

• Zbog odlaski':i: \la,tii~ ltittiO prodajem rtidnIII Ilil rlid11] vJ. Ill, papLri "<edn;. TeJ.l38-283, 066 842204.

~6f~06~f.ir~,~ [ I1:SLa.l~_ ,"el. crabe
• Povolino celLi fLkare n,.Tel.061268!fS1l.

.PLlad

domaci h koka

r.Jooilja) cxlnl

071.

001 214

• 7...em Ija. 1.200 m2 VidkO'lc'i -Rako~ vleiil (kod noV'og rC".te:rvoill'a za voou). 1',1.062840163_ • Z~mlji~loC 3,.000 ml u fuJJlOVCtl sa ,n d •• '_I<"Cc_ ToI.06146(1150_ • Zern Ij t~[e :l2:-O in2 Sam.in ga j-, preliicp pogled, cijena po doo;Go'lloru. Tel. 062114519_

z:a 0 ~kup $ra-

• Hi tno prodajcrn ,k-omplet I]amj~f9j dVliSOb nog S;1_.Il. inoZe se fJQglt'...iil.~ d.. iod 18.20c,",ovn.Tel. 033521·187. • Kaf~ ,~par2l'Lj ASTO Rr A ~ :SVO'm prillc:Com oprernom . .2. krirn. Mo~ zamjcnil. l:.1 filTIO_ A utoo kg rnb Lj dru~o, 1'.1. 066 6631.31.
l

k:d~7;r~ul~~!~~o~~i:~i~:
061203361. • G9ro;li.l (li'1)dajem 14 m2 Dobtifija~

• Pole-an Sony PL<~ + eip + cl.20~srik + igcicc.Tcl. 00 I 157571. d:ofs~:k:~

euver.Tel.

Mll!d

inner'! raclc 06 I S~6291.
pen7.

bill

kao

FB;J-liRS,TeI.061I7Sl:>7,
• Kupujem dcvlmu §ti:dnj LJ;1 mmu (ld~'[eI;(j~ d icnice ru-m i i rondova f13 ~H i'RS., 100% naibotle plaeam, lsptara i

• Radimc

m,d~r$ko-r:a~ba.rskern-

~~~1!~~i~~~~92~,.1
1

• Prcdajem i kupujem certifikatc, statu dcvlanu :hcdriju dlonlce, leptataodrnah.Tel. 061192036_ • Rashladn i crmart, vi Lri ne, r'J(I1ice meulne, vage. kompjutcri-knsn. Tel.

• Putrebn i.saradn ici iz cijel e B i H za prodalu kcemerlke, zarada minimalno 30:% + krediti raoic + :51j m ujuciie, T'I. 03:>644-17S,06 1 2244l4. • Cuvill:a bih dij-ClC starosti 3-7 gndi ~ ['i:El,(itb9Vica. Te]. 611~436.

dolazak

0" mah, Tel. 063 09!l9S7.

dove, eiglps, keramlkn, lemlnntl, rermofasace, i kom plet adaptacije uagaranciiu ..Mob. 001125S~25l_

• M .olerske va, l-sobni

120 KM, hobDi 200 KM, ~-"'o,,;~1)0 1011_ T<l.fl336lfl·3R
• Stelae, kahlnie, plakarl, pc mieri, .vtri~i.j.py 0.0 drvo. TeJ. 00 1827 806_

usl uge, kr~e:e-nie sraao-

ljnD.'-e-] ,002 140094_ • Zidnr i tcsar mdlmo eve gradevin ~ ske radovc, C9zinsh n_ T~I,. 061 0]9

0019,8001.

• Prodalcm garderobu IX!" KM i obucu pc. 1 KM_ Veti! koliEi na, i~]cde kao nove, pogcdno za dB] ju prudalu, 5~1:: ie iz. Niemacke. T..:;I.061 237

o}sn

ru.

cl.;<.m 51)%,)3u<, pO,o'. Td_ 061 86:>

• Pctrebna

frizerka sa lskusivcm,

cdmah. To!, 063 034 688, 190,

• Kupulem dcvlanu :!:t-ednj u, ramu odlitct\I'l dion tee firm l i fQndo~ FE ~H iRS, dobro pl9tam, i.'sp!a [9 i dalazak

9330·INdl
njtm~ki

prevod. Tel. 061339 3C16.
$1,",,£1

• Insrrukci ie engl~ ki,

i

T'I,fl3l>16-94S_

tikc ,da.cirnil

• Dalem casove iz

Lstudcnuma,

maremanke

i stausplesno.

skelam. Tel, 062298 347. • Radjmc
~r,Ja.n!;ki zid,

468, • Rad im term IJI fusadc, 10 Kt\'\ :~m
tcrmo fasadc, mclcraj, uz g,iu-.lnc:.ijlJ i dl.igoso--

U~[~1~1~~~m~I~Oil6~ ~.~.~~ ~~ f
3S8344.
• K up ujern d icnice, certi fika re, SUI.eu dev. Itednlu i rutnc obveenlec iz f'BiH i RS! is,p]:ar.ll edrnah. Tel. 062

110.

• Oz.bi1 inc i pedantno eisrimc zgrede! pcstcvee proS,EQ-t~! ~I::Il'1;O\!.e,kurc, u Sarajevu. Td. 440-74 7,06S S~ 022. • p(!-:ra~ s[ahl:a{na :i'"..gt-9da.ma~ ::11::111u novlma, kaeuaa, pes. prosrcrima, f~,t}! ~LSalOli evu, Tel. 440-747 !,065594• 2:8 servis poteebno: auro-elckt~ib.- ~ aute-fimar, Tel. 061 ]49442,

ToL 062SS6472,OI0v>kaI
vc,
tcrSki

• Dalcm insuukcl]c iz. raeunovodstu d~nli rna, $.-edn jo! i:tQfci ma.

17,S."j.·

• Rclciar-tapetar ~ iaraeujern i oipravl jam eve vrsl,e' roh:tnlot pre:5vt2l~i m namiestai, notice, bilijare. Tel, 061

dlsn i,iskustvo, T.I.061278 18S,

512444. "lid".

• Z i dar :5;;1 CH[pOm [.Qd i kmv'IJI~I'(; fasadelosr aleradoV11:.Telll62196ll91. • Iustrukcije

• vodolnsralmcr . svl vcduiusralaradcvi.kvaliscmc.brso, TeJ. GiSl 199 442.

• E:;.:tra poYUJj t1o! KClmD

Td.061147361.

i

pn=~IOJl!; i

il: ruskcg [czika i prei boaansko-ruski.
btl

ved ruskc-bosanskl

T<i.061 %9966,
.' Pre~Wr:3wm

• Fasednu pl i115KU pet: Eml na 64 KW, u odltcn.om sranju. Tel. 062 682

18S,

02l.

4800001. • TV Sllm:su ~@: S2I d:a~ji nskim prndajern. T ,I, 00 I 480004. • PtlIOVf!C drven e prazarc, vra ta reanib dim. Tel. 6S.S-20 1.
• Prcda

• Pecdaicm m1lj~in IJ za ~i .... . anie Ru"a-B9€;9.t! ~r'Jore! el. nov. Tel. 06]

• Kupu.jem devimu ~1e-d II i IJ) uso i Pri veedne ban k~'u FBi H i RS, Isplnra odm.h,Td.00IS269IS,

O~3i2?i~j33~.iSIO. lasnuira

• Prerceor lati !l:skQ~ i ftallcu:sJ;:og:

033 ~61·89l.

Td_0621:>8929,

• 'Cunla bill dijetc u $~'(ljOf ku:~i~ Soukbunar, ut. Peclna 24, Sarajevo. • r"Oll"ehne Z djevojke za ~lu:l.i'Ll':lllnie u ccvilbd:zi.nici u N .:dZaricim:a:,

nu odaieru. Ispluea odrnah. Tel. 065 02H164_ • K upujem cbvean tee! devlaae :;;Ee·, Tel.0667n7JI.
dnie i rame cdstete. Ieplcta odmah. • Kupujcm staru devlxnu siedn]u, di(lfl:i«~ ramu od~I("!UI M.eho_ Ttl.

• KtI,i"uiem

SI.:Q1'tJdev. ~redtLjo i rat-

082S21,.06HOO209,

za popravne Isphe, Tel. 061

001 ~14014_ • Duiem irmru:kdje

• Daiem i!i'.l:suukt-ije matemsukc j fizike, dolaaim ku.fi. T~I. 033 204~4S3,

LL~c:nikl:! i studeme. Tel. 066 89 1378.

iz hemi [e za

dolazlm na lief! mlesca Tel. 5-44-932., 0625l19S6, nickim au tomcbilom. 036 .
• M.atem.a(i • Po'VOljno
I.'l"eV01.:

~i!

1 eve cpravkc,

• Ri bari l OkUS9j re ~re&u 'II neenom lovu na jeguliu i prj tome lli:i va] te u &~7{:5:1~e~t v e i .Poli\clj:i_ Tel "skldanle"

391.

.. PDSHI.v1 jam lami na re, panel parkere 1 cstale vrste parkcra, Tel. o,6J 828

!kcmbtje.m i putT el. 06-1 248ni-

ka, Ilzika i e lekrroreh

icm {N:l kolllu gam ituru D.I""" 1.1(lIlKM. Tel. 0<>0 fl64H 2
I

jz

T<1.03nl.5-245_

• Crijep Mcd.iterall k.mjiZn polo~'ati, pO;;,;ol,nO. TI!L 061 374 44 J _

ie,i.,p.rod'i,m.

• RijCt.":ll.ike njc:rnO'ickog i pc:rzijskog

Tci.00.2 S9S I 14iabuka~ ",rto

• Cv] erui arel] e "Varufu~ nudi 5VC za svudbe, od poxi \'11 ica do cvicm ih deK6r.Jcija, Tel. Il6l 869 615] SI:3.KIe-ni grnd~ Sarajc;!'I,1o.

066410.1)"9, • Kupuiem ncrvcsku gU~lllL poe IOlul. Tel. 06·144774J. • K upu jcmo polovne i neisprnvnc
1 j

rvcm dille insrrukctie daclma i stude;[llima~, lokom sudi[l,e. Tel061382

• Prek ucavnm ave vrste radova kao i ronsklh zapisn. Tel. 062 141611. • pro-res!).- matemat ike sa is..kus-

• Prevoa pu mike luksusnlm kernbiicm W T-2 aa svc dcettnaciic. Tel.

~Bd.t~rti~:.~~1,~l8~~1~tC:11j~nlo9~~• Kcmbl prevoz pumlka 1+8 i ae1idbe-!,po~1(I1 jno. TeL 0-61 223 343_ • Rigipatnajstcr.svecd utctao. TcLfJ6.2941. 2N_ rigjpsa.kva-

061200 546; 03l> 1127S_

1:1~~i~ ci~ti:{~i:r7:~j5. ~:~rk~
smkilh i oglediiLla d:olllzim
1

• Iskusan profesor Insuulra

mate-

o,

lOI,Ul147J·S74.

061 SJ1401. 68S68·5_

prnvoslavna

""I ino, Tel, 033 Sl8-0~>062 Sl.3006. • 1:) ....a grub M m i~$ra groblj(' Bare~
pil~la, prodilic.m. T cl,

• P'roo9jein sir~e'od

po-

~l~v~i{k~;;~el[::'~ki~fl~r~~,dt~: 0626<11561 ]>OV<'liDo, 06 I5M 144. T,l.
l

• Dod:;:un L ~vi

za

'I,1'OZilre

B

kiU.,

mob ite]e~ servis i prodaj:a mobi lela i o:prcme iIkcljskt pOP-SUL od lO-50%ZIl Lnvali de"khi d_ porodicc bora:: i p1:1l.zionere. P j j9c:a ourorenil DmltilJ b":-:

B2.T'1. OG} B74<18,0621345SJ,

0621519.10_ • Profc:soric:a englc:skog' jezikn dtlje

• D!iljcm ill ~ t.rukdj{: j,l bO~Il.skQ1; jc:r.ikil (grtlmalika i pravo~i.s)! lekwrlsc.rn d.iplomske i mag;is.tilr5h. TeJ.

pi""o. Td.062 13561 1,033235·141, .. SLak lat ..,rti u.c:r:adn ju !ii>,lih ~rs:ra: Td_063 14)090. • S [::I klarob:!'Y1fa kVB1iIeUlD s{91]d!lr~ ,ke ",do"", T,l. (l33JS306-1S, S
na adre:su,

• Profcsor1C3l i ns(rui.rii:rna Le;m:at.i.kU:!. !3."liltl.i i hemijusveskole l fakuheI!us-

• Mo1cl'Sko~filrbilrs!ke poS:!O'V11: bao vli:U!J.Q br-lo! e:i,!)[o,.poV{l-lj;no, Tel_ 033

441 "998; O6l1 3908'i"
• Molel'5ko-farhilrski ~!~~ill~~Jt:loli30t2i21o~va

rado'l,lj i pos.aIi teI
riO

i

• Bojle:r j:!1in. 18 K W na di rnnja.k:, p:II. ocr~n, sa pri klj ucc'i rna. Tcl. 061 • Ca:nlilc .... iiC:Sllll~ 9""! mOl0r z;]. M cam:ii.1: T om~ tcr-.:Ln u prikoti,cu. Ted,

• Ma.uli!a: rela.k_~ spil r('sk9! .akuprcsural etck[rOilkupun.ki:ufa ill'0r m:;3- m:;ls!l!a~ re.fleks.oter.3pij~ dip 1. m<'lser· re.rapoem. Tel. 0:63 ~7j. 031. • D::Ij..:;mLl15lr1Jkdje i1. bo50. jczikul ri'em m.;Jtllr5ke!.s.eJ'!J ~lHlrtke rtldOvt":l leku)ri~em. Tel. 1)61 865,06.8.

• J{ll'Pujem de-\·i;::n IJi bedT\j'U i ta [nu odsIel~ isplina od.m:ilh. Tel, (1(,1271

93,. • Ku pujem !kolske 364,

v,_ T,I.,fl627:>9 147.
• ProfcsorLca

in.SItU

b::ij.r; i p r,!;vodi S\,t

vrSl,1J;

u:kSIO-

061 ~14607do l'ih_ 78ll31.

knjige Ziil oonov~ llU, i srednit.l ~kolu, nalbo.!ie plaeam ;'1'1", ; ""I",ok od""J\_ TeI_00 I 2M
l

• Dipl. inzcnjcd:;:a daje: tnstrukdje iJl'.m~[.e:ma6k;t. T.eI,217-9'90_ ;,.Tel.667·SW. • prorf$Of fraii(:U$ko~
zika hem.iic daje inslrukci
r

• (s.,kUSBr.il=lror. (simllJt.I=!'rev.) j:!te...odi na englbsk.i. i (rancu;ski, teb lljtku u Stri,lih u dokumenUII;:-jjo_ Te~. 06.275 7 B08, • Instrukcije ~ C"Dglcski i :arnp:ski. je~;I;_ Pro""";,,,_ Tot_0:>·311.-(123_ 6

lJ.'''''''. Td.
[)obi'lnj!IL

.' Pro.fc=sorLca Cn.F;Ir:sk'D!;! ~u d::t.ki Lumst~prevQd.ilae, dri.:i CasO'lre za !>\Ie

033465 -9,&, 002 6121~,

[nstruirn,[D

~kQ]e i fuktl h~

T ,I. 061 >49242,

mmemmik!J: za S'o''C t-=-!uspjd~n i :povoljito_

• S101n.rsku rn.msinu Ab rikt~r d thl 't'iklJl::u- i bu~ili~ .sw: novo_ Tel. 032 • Pojooi.Dacno ma~ine f.n.1li"Ke
prodltjem

• Tn:b:atebilo klliu "~tupriilvm: usjit''''[\~ s-e p r:lVI'J ix U sa i:s!-:us ryom. T.1.0631'11l722.
ll.ige, u:j;~~:~bjek~~"~ril~h~~

• Ku pujcm lomlieno zl;a to i svc ptedmof::le od zlaUl.! ri,Bjbolj~ pl:atalnj i.pla" i dol... k odmol:t. Tol. 062 788

64S-l07_

d.aje

insrrukcijc.

i tatl !1$kO~ j.eTel. 033

• Prof~s.or instruirii matt:ma~iku: :s;ve LJ:ZJ'jlS rlQ;,rolj r'i.O uSpjSt\c, [It' do[a;;:ln'l

,",""ld.",d
• Swlar!

• Radimo

maMnsko Imbinj.r;

.. Td_061338919.
I'l.akati)

mal

[erismje t'o mje:rij

i

kuci. Tel. 657·082,0663,9 172. • D...jcm In:;trukcijt iz. hem i il:
uelen;ke:i

J

kompresor Trudb,oik·Doboj TeI.fl61 7)315S, Tel'"i-

Hofl'Jlan

~

vul kim.
:a[inom~

lSO L

2233061.

T~F.og~ii

739. • Ku-pujem sve ""rsI~

• Pov'OJ jJlO vcl korpe, senar-e, S:lal:ke za novincl korpc i, k:;:l"'C".te m rnilcKc j PS<_ Tel.06ll00894,011'i2'~966_ • RiI:mc: modcl.e
Sli}.Ii-cll1 fotd

• r 11s;[ru R:c:i f.e ma [c;ma [i ~e} le pti·tlkm;a za sigurnc upls~ pOp'r.l'm~ dol.n~imkLl;ti_ Ttl.033469-965.
• Fri2.. Si3] Dnu za .zelle: i mu~karcep:o·, L·.rr;b.rJisfriz.e.ricit koja radi r.:jIclogr:;ld~ nju:noktiju. Tel.061314.H9, • Stolar ku.ninj.; p:tiikan ulaznii j so~:mfl Vr,:j~~ pO mjt;ra1it2l ?O'~'(l-ljno..
1 l J

akd j2l-d ton ica S:J Siil'3j. i Banjill. DCr"1.C:i pmd!ij..:;m neu !Olene !::enifi !:mte 2,:) Q[kuf,t !>[:iln:aII FBi H.Tel. OOS 974 i061 '10994,

• prores .. 'r eng] es.kog } jezika j o'\'l a~.tenj :sud:sld prcvodilac daie wo~ \"e i pte~l(ld i.Tel. 033 6S9~ 133 i0611:)2

1veric:;!}p'uno
<IntEl<'

drvo, Td., OG1827 806.

s:mden(e-. Te:I.06:6891378,

7.n

294.

m

,ill d'l,l'o-

Td_06Z 178644, 067[1<}5_

• K Uplljf:tn .sIar~ dcv_ hednju! Pr1If'redIlil, Jugo. bank-a, ispla(a oomab,

odrn:slimo",ollJll'. Td. 001244562.
• R:adim mo1ersku-fiubarsic,e \'e bl'ZOj. CiSEO i poVOUDo, mdoo

• Profcsor pic:;;no daje

nj I:m:i~k(l;!; rc:~i k~ U$il:ls{rukdje ul!:e-:n ic:im;) j L"Oslo~ 1s.kusr

piha Ln9f11j~l1ii9. Tel.06J 319.>71. v~f:nied'~f~~~ $,~r~':I~~~:t~~j~a'i ,ilm s~e VfSIe fri1:ide,ril, • Popravl

• DuiJinsko uSis.:a.va.nj..:;., pIani.:
'U:I;

Ic-

Td.061 ~10373.
I

Sh I~dn ill u rt;daj:;h

• Mollljemo SI:llnOVe "flo pol''CIlinlJl~ uz z:aJlUIU profl:Sionalno. Tel. 061965

054. 791.

~~~:~W~:,~~rrO~!~~Ii~:eO:3 525-906_
• S".'ltsLv9ri iz SilarJ.a M DQbri,nji "I. E.Pal,lic., T,1. 03l 45 1-772.

• A,gencij..a JI.,ar..(kup Sllll"e de .... f;ted~ nje:. dlonicil~ isp-bm odmab. Tel. 066-

J1J

To1.061111213.

tyopre!<oWg.,d_ T.1.0611741<Y,>,033 110·791. • V K kerami¢iJr ~lavljll: kerarnj ku 061511249,
najjeflinij.e'_' gr.adtl, Tel. 03~ 444·6.3i0
J

• REidirn mal mri:sanje zldanje, fJbmdl,l ~'T:lIII;c!; :pro~T1_ Tel. 062 451
l

""kbe>plmIl. Tol.0011'i631l9. • Prof. daie siille Ijil'arc. TI;J. 063 930 078, • Sto!iir iz:mda i monta1a ku.hinja,
J

&~rrLJlciju.

far DO]$-

plak(i.rtl predsobl i.a! m.. TeL 062 944 9,l. • PrQf~orili:a

:?.,a,mjeru!

bagJ$-

• Sve vn;1c grad,evIlJ.5kih ]J'OS1,Qva sa ga.LaJitiiL)m.T.eI.061740117, • Griid~'LfinskQr,lanilt; ~88~~.iSip.5j ke~mil::a. kc us.lU:l!:C~ z.i r

f~t[~~~T~r.~ r1Is!l~~~tH=~ ~8ml ~~d
struii3~p[i.n 150 KM) rri'~ 80m150 KM, fri1ld.er sL;]_klcm~ "mla, ugOStitc.tiski, ~OO Kl\o\'j"dos[:a~la b~pl- Td. 5.3i3-6~1_ • Pro!:laj-cm kilZiln m¢""...;lIiipr:ikolil;!,l~ TI:J. 444·590.
z.oi

• Vd m:Q,s.L[le 140-150 K Mt ~pol1:'t,e

346.

ir:wind{l~"'~ p'ruSn{IT,I~ i Lgri cal internet i an d virusna 2a~li t.a~ j}Ouullmo i povoljno. Tel. 001 709

• r fI!ita Ii ~J]

aUsInge
NAjPOVOLJNlJE,NAJKVAU· TETNUEALUMtNllSKE ZALUZ1NEWKM, TRAKASTE ZA VI ESE. VANJSKE RO· LETN!l,I,ARMONIKA VR/ITA,BUNDOVRATA,PVC PIl.OZOIU.TEL_OOI )014{l1. 89!9·INdZ
• Servis: vd nl:Q,~ ifl:il:(G(lrenj~!.EI N L~ Kof.] ~ilf, Obodln" Kandi ZiJ~ i'I.usi~ [be:rtla1~])Or~l:!ll~ hoi-leta. Dolal::lk b~splarn.n! G~u';:rn-ci Mob. [!lj
l

• POSl:;...... ljam:lo brui;ii m i lak iram s.~ vfue]J<l;rkct:a i ~ipodall"ka.o i ]JOS(ilvlja !lje la.mi IlRt:q,.TtJ. 061 ! 2.60_ 34
r

lld_ Tel- 06,2
nil. 5 B_

taSOVf:'l pre\i'o,H. TeL 061 .55-6700, OlJ/657-03S"
• V(ldo,inSctal:uer (l;drh"\I",ii St8:rU j pos(j)vlj,a nOVll innalaciju) cisd bojlerc.l sv..:;IJZ,S'MaDCLj'U. TeL 061497622_ • Rainl}l)'\1,7sistem 'i~~el1ja dom u iii po:s;, pr-o:storu. B~ ief"ik:lsoCJ._ -reI.0619'9()08l,
t~ p:tc:i
U

cr.gl,csk'IJ:t; jr:-.lik..a daj.e

• NEi.SroVnlCiil ,.;mgl. jl!zikil dlljc illr St[1;Ll::.;;:;ije!.Ja:n ii;'im$ OSr] ovgi h lkg]a.

T,I.033&4l·704,

• Nud.imo detekrivske uSilllge biJo koil: "'I'5te. dhkredja ~ril~lov.ma.

•_ Presni m:;nrallje 58 ....dr.."CI, kiJ$l:lil i
DVDt$araje:vo.

Te] .1J61814

T<1..06H78818. s:! b r1l~enjem 6S9.S73.
dg,ipsa,

061 367 103!033-

p&t.tll

~I;:

pc:k

r

• Kazall za peCcnj¢ nkLic i dlielo~w:: Col f, 1.Tel. 061 3067103;OJJ 444--'i'lll,

03361>-67>_

• M!lll ucIlla mas:aia, fizio tc~pcu.~ rehabi I [lBCijB~dola7.S:k na ad.resu, k V:iI:li[crno povoljno, Tel. OGI 367 l65
l

1

• Vr.Hm ugradnju svih vn [a parkt::tll i lakira!1 ir;m~ lami !l:a~:3;~ ~iporla i ke:ramih. Tel. 03.3. ,~i~.an.~.liJ ra·

.' Profes..tof.] [l1.no :sn.im;:mjc i monlaill vjC[Jtilnja, pr~n ta.c:ijl4 d.~en.fl~a i L'J~[alih varnlJ birnih dogildajil. Te.l. 061

po'\'O 1ino

VBwm

701989,061 :>24S65_
.' I nstrui •
itB

povolinoi ",pjC::"o. T<i.033223-347.

m fr-aOC-U!>Ki i liui nski)

28S,061311 ",6,0336<56-275.
.. LijeCi.m

• Rain bo~...-gencralkeJ lCPL5t1 kilO i ~ ni namjt~t:jl ij, '(.hJ~g;;Hli.:;'nje is:kuSl ro - ozbiljnm 2ella. Tel. 062" 795 ',..anjs:ke i lI:r1U[jil~.nje be-

j~~;~~,~~~13f6~l~~"tlljnim

• Cdie:p p<ill}'r.ln cca 20:00 kom. dje~ na.20 ren in&~ Mom_ Tc::1.061 2(1.9818,.

(r- I~azno
J
• KlIpujem. slaru devi ifl Q $l-crJnj l~! rom LJ; od.§t.cmJobvc.zn Lcel dio llic.e. lspla.\9 idol:!lJi:a n.Ba.d ~u o-tim.ah k

prr

• B:ra'L'1!.r - .-:adiLli!J1!.dnjll b:nl.VI!.~ 239 VKV
s.andueadi

A.mcntl:::Q dilbit\s;I(,1'.I tJ.si~~'anj~ pl"llnie ,,,,iha i k,uh T ,I. 00 1 522 reo

m"v"

povol; no>. eI_061 5Q763l. T

l

ormara)

hSl

Posao
J

k""l.itotno,Tol.061111829,

• El e~tri~r

~il\''O{Ij el. radClve' hr:ro i

.' ,Ser'fts ~fJ,wgra mi ranje,prodaja s"to.Iut>,.fol.""&ll.T,I.0612SI

rnoroido.Tel.06153314Ol. • SUikb.- radi sve vrSle sl:.pk]lIirSkill 609~7.
UsiUgil
l

SOO.

do.ll!ztm

na

ildr'e8U. Tel.

061

0611716<>0,

10310·1l1

Ponuda·potrainja
• POt[(:b2lLL kQI!.ob:j!.r S'3 po~navanjem englcskog ie.zi ka u ~n lrU

u FBiH iRS, N,j po""linije. Prod,certiflk,n~ :?.:iI.otkup

• K(I mb i prt'\''(1~ n:it!'Ii ~e~!:ilia! :se] idbe, od; ...oz kabasmg olpada J]'Ovoljno 01>0<- rndn. '"030· Td_ 0621 :>9453_
1 l

"i.ku"""m.

• Ma [~m:a[i~a • inSH1l kL':iIe! profesor

TcI.06113.1748,

je.m l'o'Voljno

d.rljeiI1sU"ukeLjei:;:: et.l,gJe:d::o,g djed i :srednjo:;:kolcim~ dOl:ii timn3:<i.dres:IlL T~t0612']J439_

ie:zl.kEi

• Prot

• VodoinsI~l.ner - o'ba'l,1'lj'j)v.e vrs:re s \'odoinstollau:n;kih uslURil op,rn .... e,. k :ad2lf,jo[.i:I:tiie~ in$lIdi~!1j,e_ Tel. 061 696
l

r

133.

>I"no. Moo. 00 I 17S 2l7. ifl6<>O· Itl
• KUfiujern:;l.arudeI{L:7.f1u~[ednju, n!I(p UIods(l:tu~di,Q.Djcc firm.i ~ f~llc1mra..l'rod.ajs cerd fLl:;aEail odtup Z

Sntd'-I ".ro_0611flJ 684. Ifl804-lr,
• Fas [ rood L1 oen! m 8tada 1'0u tr-cbn-c d....ljc kg h:uio:.. K'iJnliJk~ tc, lefon~ 061 220 042,z\lmi odS,· t 6 sati. I081~lu
J

IJsi:50ilviJ~ niCl-pral'llje i ls:piranjesvill vrsu Leo p ih~! !1ti1rnj~~l$.ja, aUUil pr:m jr.::P'W"tiila genenuna Ci~Ce.njast:ano"iI i fi.rm i.Ili!:I1I1 .• 1 lYt1/1 KM. Fi nLla
• FoI l

KIRBY" ~Dubill,~ko

770.

• l~'rijevo2. klim:lIj~irani.m kombi~ i-cm n;a :sv-c: dCSli.llllC'lie. Tel. '0:62 :)25 • Vrtim prije .... zpu mikil udob nirn i o Itl i mali;;tiral'! im kombi i em T - 5 VW:~ more i sve druge desdnac!1e. Te.I. 061

• Moler luje
'Ij':Ii~

',"'ooma S [:;IImV-C.

brz'CI i e.fl.kllsDO mo~ Tct_ 061926 333_
J

84234:>.

• S t:ddOlr - ttdi.-no Slit:!i takla r&kl! rndove, do.laJ.im 0 nll ildrestl. Tel. 061 • proresOi'"LLa
d.["jij

,I"nov,- TtI_061 Sl66S7. 9327· 1N<11
• .K Upl,l jcm :5(:;11-(: nicIDst.k-c r!1:j.rkf; i aus;!1":i iSKe~i1 inge. Tel. 0:6 I3239i}6"
[i iUJ !:tBi'1

"GLANZ"_ TcI.061 :>506S8. 8g81-INd:!

800191_

• Kup uicm umje-tni ~kll:"sli hi f.hue-

ky~.,li'"

• Re8lO'ranu

ToI.Ql3l654-9SS. 10880·111
1.1

naGrbavid

pOlreball

641458_

Grbavid

• eLI \lui::! bi h dije!'(:
Itod

1eljinog

:Sl,;om S[a.r,,] n:ill :nildionB. Tel. i1 i "i!~m

033456-50,,00Ill.440S_ • Ku])ujem suvf:nire :S:a.rnj~vske o]impi;.d,. Td. 033456·50S, 001214 40"
• KUlluj~m ~laI,rte&ltovt-i
l

rutnc,

l"i.i!Ikh! Sil:1i)'~I'e: 7.idne, df.ept.le~ orden;c,. znilck..:; i o5mlo. T cJ.

• "'HIGIJEN.A'" - Dub illsko prnnjc ~~pih~! 1 m:2 -I KM ii:'J.9mjdl;aj9 ~ ull'lo ·20 KM. S.mj.\'(): 061 I~1 \)44.Tu,Jo: 061 587721. 89W-]Nd, • VODOINSTAl.ATER", ELEKTRlCA ROM 'v, V""

• SC!"'\i'i-sratl,lrtanll "'M$jQ"l ~nst;;Il;,lCliJl windowsil, til reme.1 kone.kd ja am]· vlru.5M "la~riUl r,a~tl.mlIil, C'i5ienil: vi~ mSIl! i1:!!rdwt'rski i s(lfnrerski I=!obler
l

prepJlIvki hatitctno i pcvo.tjno. Tel. 06569> 706, Al;pa!no C- f_ • Englcski jez.ik, sud,ski prevod.[I:ac, pn:vodipoduk,. Td.061 5~19l5, 00 uljeza, usillgesilvijilnia 0617(19l82_ T,I,fl61491463, 001 Wnl3_
• Kerilmita[, • • H ravat i~ra.ll ujem

Si\,:anje :i.. Konrekcije

s\'e 'V~te

tern, Likem<ik •. Tel'.03.3 ,22·(Ij 6. lino, T d, 001 268442, S,rni.
l

in,ntu~c.ije

i os

jfJ.il..-

• Pre'Vo~ 's[\la ri,:n Slmje:!ilaj:!i i os r:Eltl),g 'L'eC.im kombjJem rnd.m~ sDl3gaJ- POVQ· • V r~im r revo~ J'Obe! $! ~':lri i li'LIdl.~ rildDIl.snilga po :porrebt Tel. 062 385 • LeluO'rne-rn i kCl'rigt.l ie:rn sv.e: vts:[f:

i mOIl [iram ~ve ,cij~vi. T cl,

761

mi,itd.Tcl.06124361

I.

• Kirby dubil1d::o usisavan.je i ~ranje cHi rn.il:, edsoll.a i siedeei.h gnrm ru·, ra, l]J,ljk~'al:it~tnijim kirljijcvi01 ~ID-

nm

• Dn'iI re:!cm mOlotllim 1i1lgom, va~ :ap(lnUom, ~di rn i d n;I;j;,e po~love_ rlglps i rnolcriilj, Tel, 'pu mika i robe
r!!lr~

~n im •. Tel. 061113102.

teII;.:HoV!I. DugogooiSnie iskuS1'vO, Tel. 033/6'8-70"7,062165429_ • ElekuiciH - sve vr.s(.: oprilvld, eJ, T.1.06Il61909,
inSIa] :jcj
jgl!

k_t,I~oi h 'ilp;,1~ta!

tl$igu

nl~.

• VIiim. sdidbc modc.mim j.em s.arnd_Mm.$l1ll,g(1ltiudtb'iti

T.I.061.17139,

kombi~ ivani .

Ii",,,, B;fl_Td_OGI90Hl6.
• Moter·maj'Slor)

Komb l prel;'o~

Stimu i pomlgala u kuci. TI:I, 001220 782. • Engleski-niemacki" insrrukdje,

• Cu",aJ a bi h dijete u s\'om

96S126.

lornljeno z.lno duka(-c.. OSloiila od tbli!_ TeL 061.

Te.I.0611222n.

oprilvki s[arih iU,grildnja novih bo~ j l~ra~ rtc.i,~ji,ilfl:riia~ kup;ni l,,! eJ. i vDdu. iIlSt., Dsigur:ilCil~ indl.knorn,

• Vriiimo ~rvi.5ir.3ojc i b:jhl~.-c,oje svih V'rs[:LJ.dnkomjera uz g:arancijll,

ha,ro]oriju. Td.OG1282243.
l

kr:e6) gl~LUif!,

• liIek(ricar ~ I,Isll.1gc ct insrulacija} in u~rron i! alamli) gtCliLLobran iI, el. us-

luso. Tol.061132991,03l418·0S6,
J

9213.·]Nd'

• K U"pl.liem lom Ijeno i lU b;:u~ko ;d3['0, dllkale! Sot\lane i oSLaio, o9j'o"ile

Td_061Ig890l, • VKV e.[~krril<l.r,

l

pl,eam, Td, (1136S5-598;061 S5·3 640. pl,,.od,,,.h. Tcl. 001 517897_ • Kll pujem k:n jjge~crH!.ne mmane,
tiu'bii\·n..:; rorn:a.[t~ • Ku'ptllCm
ob9lve~n i~

Td,063~740S. • ~Sel.avy" ~Id[ Uslil.gc kulnog li~~cenja j njege starlh i bolc:sni.b Q:S(loo. ToI.061 SJ(l658_
J

"rc'o'Qd i, dLpJ_ radQv.L! d ~I:'-Ul.-ci iol;! profe-s-o'r1ca, Sanjevo-Skenderij:a.

• K urtl [i!n'i SLiI.-u. cl~i,~i::.:nu bi!d njlJ! ObVCZIlICe,. rilma od§(.elil, dion ice, iSr

ToI.06I'44290.

nilli,'

pcC":a lsUlrin...:;.

• MI KADO· Al. taluzine crilk<l::St~! pll:!1clne i D U A L ~avjese!o VANJSKEPVCiAL.ROLET" N E! llJ.amcne ro1eu:Je ih:arm o.n ikil ,,,,,",. T'I. 0021170-24S, 0ll.1613·5 84. "",,,,",,mikadob ".,om 90l0-INcl,
J

e,[e];: [rrH.eh nilllli' vrSi od.rbvilnje posIOjetih i ugrndnju novih. cle.kto-i!1-S\21l.(l:Cit:J_ el. oti2 52.:! T fll4,

• Mo1ert'Bdi sve vrsre molernja! letrna fus.ute rigLps, osrnlo'l ti.sm, 'kva.Ii· 1~t;~iE.(WOljM- Tel_ 062 672 258! 063
ZI'ilda plotas tog lliimjdlilj3.r nj:B.~ ~1:akafB! :~a.otoiw, Ix;ll.ica.)

• Rigj P$ In 9jSI.O.- nidi PQlkn;i,'Ij~~ plafonc pregrndne zidove, Tel. 06l

511.50l. 374.

•r

• Vliim fj,revoz ptnllik..a n<l more j d:.ruge de:stinacije u BiH. Tel. O.fi 1 434 .Iskusna profesoria engrl!Sko~, nj-e·' !J1a~kogi francu;sko& d~je ~'c ~pre-

• D,.jcm 1 !l:SlnLk~~ic i1. o.ic:rn:;ltkC!s jezi h. Te.l. 061 S8S 6.26, • Dajcm i.nslrukcije sm:l:nlooko.lci ma i !3tudei:'u.im:3 t.t::rn ije,. Tel. 001 177
r

k",IOgu i,zab,j,vu. T,I: 062466 093.

prem:a

ku,t.j~

40S.

• K.c=r:am,L~a.T'S-.k-l: $lugt! u mtl]erai! -posmvl i ilil je cleklm inS:[;,lt!!lc-ij~, lami ~ O!lr:a iri;cjp:5;ll:. Tt:1.062466W3_ • PC s;-erviser nll dj us] ug.c: Clpl"a'lf'};:,e rilcun:[].~ XP)iillltivlfUS.i: drugo} dola ::t:akbe.s.pls'[a:n_ TcI.0621l8044_
l r

vodi. Tel. (161·)01873,033100-616-

• Azurr:HI geodetsk.iIJ sl !U:Je-iji:i geodet::J;;.o sllim!lnjc~ diob~ p:ucr::I:a~ obi,~ Ijef.:a...anj.e J't\~daJ elaJ:i.:L:ranie_ 'rc.1. 06l

W71 ~8,03326I·SS5.

[.pl ... oom,l,. T,I, 063 ,95 640.

r1Il]1t1

:staru: rlcviznu ~led.llj1J1 o(llr_e-~u~ dionice. • AluZa.luzim:10 K.M'm.l. Trnkili· ~e z;a.vit:SC 2U KMlm2. AlL! iPVC rOlelD~ te:nd-C plilmenc rolcLne. Ci· jC!'I:1i;iau.g..-adnil)r(.L T,~LQB
1

d:ePi~s~~k~ij~

!Oks'o", ,Td_ 062 739347,
1

ing:~~\I~j:~ ~

• Scrvis I1!cunmm 4!;Aki'\ IXip,E1l'lka} nacll)~i."9d.nj:ll! i ns;I.alacija~ inle.-ne[ Kt)nck'Clja, iimi ....ru:snil zai li i:a dolazak i Ila k~to!,l ,!idrr.::SIl_ Tel. 06154;5. 307S_
l

DVQr.Td_06.281133:>. HEM,Td,OGI177944.
• Pmreb9fi

• P'tu:rebr.u]' 'k,oj,':I!1of::l:itark.:a ~s.ku::j;$iii tVom1 pl.:;:u::an:il: p~n;jl.[ 50%. M. rrize.r u :!i9J ()OlJ na
Oloci ~

>21,00600l691_
• Agenci
df.!

• K !Jpl.1icm :5larIJ: dc\'. $.lednju., r:nne ~(e~e i d.Lonice i.z FBjH i RS1ofltodajen) nculoZenc c,crd:t1.ka(-I:. T~I. 061 l~,O fa za kU,]JO'L'ill u devl.znc :;;te
r

• Central. grij:a.n ie, IlJ i1"1.. ios,"91acije, z:amjcll a kOIl,"'cklOnl ild. rod imo k vu[ireu ..o Upt)\I'(l1jrlD, I.i~ pranc-iiu. Tel.

• Utenidmil sredlljo~kolcimil LIlr s(nJ.l::.;-~jC"z: m:(l;ltm..Qli kt~ fi~ikCt. m..ch.ai nike m~in.8kih ~lemenal3. Te[. 033-

• V K V mol~r . r:adi molersko.· rilr~ b.arske poslove, p<lvclj no. Tel. 00 1507

633.

21 H8~,Oll767

-995,00 1 1314<17. 90Z8··1Nd!

061500037,

62S·196, Hid!>.

J

nje.ni"Tel. Cl611Z616V.
~el1:S];;(ljQs.;,Jb~_ Te.L6!

• 1'10l1"eb.n ~~l:Ji [i:n.i saraan,ic-i BiH za kamlo~ku prodaju kOlmelik..:;, :;3.keiia bcspl(i([!og • Brinul:J, bi.h
0

:~h.~dskc Zllkodm.h. Td,061264 l64.
yc11istiJTij'IJj Hilton

si ron"'!

dLlVil,

~I:! r:U;nc

od~ltll:~ diClJj.i~ Ii nIl iI, fonllajbo1je placa.m! i:splilta j dO]:il~

• J\il;lllcJJ1!.di :SV(:"'[!item.o,I~l1i_l.;Q-f:;l.rb,Brskih radova ~".'al ite'lno t ,POvolino.

• Uspjclii'lQ i p<nloljt'lu g,od.ine daIem "trunrukcijc

~ok(]m ,c:ii~le
iz mmem.:il:
l r

• Moler!SiI rndni.m L5kustvom,. izvo· di :Sv!: mel,. (arb_ r:lldo"'~,b~ kwhlel'no,ci,s[o. Tc.I.061206345. • BI1l .... S.ve brtl,v:a.rs..'kc ush.JS'C:t. po~J ",o]fno, Tel,06294(]731~m~691-260.
j

T,1.0612:>5190,
• Lw:., kI Lmilliziran irn kombi vo1'Ll.idim u.sJ uge :pi~evoza-pLlI:J:Li"I\.~ lJ ~ mor~ar;OOdnJ me ~druge doL.':SIinacije. Profesil[) naJ n.t VOZi]C]. Dolna.k na adI"CSII1J.es.llla [an_ M.oll_
:;rjIOf!!:

J

p<Jkre:Lnoj
1-436.

• Kl1 pujchI 100%. li ajbotje plabm StiiTU dcvizl:lu ~(ednju, ratnu od~ [ern tlb~le~1lL;;:et dion.i-cc! .isp!~ [:J, odro.;;I_Il_ l'eI.0613}5634.
l

oo.Tci.061 l492S7, 21S_

• Motetski

taclO~i!

'U.-edflQ

j

I=!O~te-

l;k<.ToI.120-17l_ • Povoljno~ ugndnja [e-rmo rasild.a
• Molcrsk~ uslugc, vrlo kvillhctno,
englcskog

moJerskQ furbilr:sl-;:j roclovii la.mill3l~ rigL~Si,ter9il'i ika. T e.l. [)61 565 834,_

• Ceo trnl ritl s:rij:Q!l i~ i \Iud Lh :rad Lrn po.voljno i kv:a.li telDO, Tel. ()61 74 J • l:ii',vodim S-'o'evt'Srf' mo!e:rsko·raro!lnikib radova} Z03garanlovunkvalil<'- To!. 062731 ./61,002 '19485

Tol_062I 17525·.
• tasm:i

radim O:6J 6()6 6SI,066620J42. • lw:a i It] tj'l,I jr;m ,play 5taliop '2 i :3 Sr-I ~gri~Itta. Te.I.061201.3i41. • Profcsor d:ni-c imtruk.cije ,~1. maCema ri.l:e za !'l$novre i i;I~dilif]~kolct: l{ll-

SVi'.ii

sLoloJ.r:skCl~liIpctar5kc bt::w i p(I"'lOlljf.lQ_ Tel.

uslugc

• Radim ~!S.love sa ma~i !l(rm_ Tt=L 0331239-498_

• K upu ~ClIl :starn dC'l,l'izn'U slecinjll,} ["i!IJ;rtJ:l Od~tel'U! O'bfl'll.e0':11iC'e:! dionice, lspl:at:a od.m.;[].h~ dolilzim nil ~dresu u

06l!l1 oj..6'11l. mob. + lSS 911 Hr. 70fl4~6_ Ifl860-lLl

dOlJ),dvoC" I 5 K:M_ToI_0613:>4S95.
• Kerom i~r rndl k~.li [eor
no

jezika vl.k~!ll-

i I'0VO~

komgodine. Td.0612442SI,

Dnevni avaz
SJECANJE SJECANJE

"""""'1."'""""""""'''.

45

na nase rodi tel j e

AVDODULIC
11.8.1993 - 11. 8.2011.

RABIJA DULIC
11. 8. 2010 - 11. 8. 2011.

DIJANA MILIC
4.LlO[1-11.L2011. Srnrt je jaea od zivota, ali nije ad siecania i lijepih

uspomena,

VaSa dobro ta i pl e men itost osta ju vjecno U nasi m srci mao Sinovi Fadil i Zlalko, kcerka Fadila sa porodicama
jil2·1mCl

S postovaniem i liubavlju Tela Manda, Cic .. i Zlatan

Dana

II. 8. 2011. godine

navrsavaiu

se dviie godine glavni imam

od kako je preselio

nas kolega

Dana 12. 8, 2011. godine prolaze

tri ruzne godine s ovog svi j eta

kako je nas drag; Tara otisao

ISMET ef. MUSTABASIC
Molimo MediUs Allaha

SMAIL (ALIJE) HALILCEVIC
Tog dana, u 9.30 sari, porodica

Tusanj, dz.s. da ti pcdari
lijepi Dzennet

i priiatelji

ce na rnezar poloziri

cvijece, na rnezarluku

i viecni rahmet.
PTf

Islamske zajednice Srebrenik

Puno te vole tvoja Ganiba, tvoji dragi prijatelji

Suad i Admir,

Amila,

Mirza

i Amina,

tvoja braca i sestre,
'".-h,

Dana

II, 8. 2011, navrsavaiu

se 4 godine

cca i supruga

od srnrti sina,

Dana

II. 8. 2011. godine

navrsava

se 7 godina

od

preselienia na ahiret nase drage

SjECANLlE Dana 11. 8. 2011. godine navrsava se 9 godina otkako sa nama nije nasa maika

VUKSUCRIJE
Godine prolaze, sjecanje ostaje, ~ bora v ne pas !OJ i, Zivot bea tebe j e tezak, ponosn i srno S!O smo re irnali, Neb ri dragi Allah d:H, podari sve

MIRHE MUSABASIC
Neka ie rahmet tvoioi plemenitoj
dusi i neka ti dragi Allah dz.s. podari Iijepi Dzennet, Suprug Ramiz, sinovi MlIrsel i Merdan sa porodicarna
lJ6-lgo

SEVDA GADZO, rod. KUJAN
Svaki dan bez tebe je viecnost. Vriieme i zivo[ kcji zivlmo uti nas da hvimo bee tebe. Znamo i osjecamo da ~i I tu negdie uz nas, pored nas, u nasim srci-ma i sieeaniima na neizmjernu Iiubav i radosr koju si nam davala, Cov.iek SID.r-elL ne umire, umire onda kad ga zaborave, a li tci givieli vieeno, dok zive oni ko ji II: vole. HVALA TI Z SVESTO SI UCINILA. TVQja djeca: Mi,r.sad~ Esad, Mev-la, Nusreta sa:porodicama Neb ti AU.b dzelesanuhu pod ar i liiepi Dzennet i viecni rahmet, Halma dova C" se poklonitl 26, 8.2011. u Begovo] dz.miii posll]e dZLJme namaza. J09'45-1u

liepote Dzenneta i viecni rahmet,
Tvoji najrniliji: otac Saban, kCi Arnila, sup ruga Minka
n43·Jndl

SjECANjE

SjECANjE na nase drage i plemenite roditelje

na nase drage roditelie

ALIJA (PASE) ZAJMOVIC
1975 - lOll. iz Prozora
Vase kcer ke Dula

HATIDZA ZAJMOVIC, rod. KULAGLIC
1979 - 20[[,

hadzi IBRAHIM DAUTBASIC
11.8. 1975 - II. 8. 2011.

ZEJDA DAUTBASIC, rod. HODZIC
[8. 7. 1992 - [1. 8.

zon,

i Rasema sa pore dicarna
1124-1mlJ

PORODICA
1094.6·lu

RAFAEL· RAFO MURATOVIC
II. 8.1010· II. 8. Dragi nas tala, OIisao si kada si b io pu 0 zivots i kada se ni nadao nis i

zen,

Danas, 11. 8. 2011. go dine navrsava na' dragi i volieni prijatel] i kolega

se I godina

od kada nije sa nama

s!a bi

rnoglo da se desi, Krenuo si nogarna svojirn ne znajuci sta te &ka, da se sastajes &a dusmanom svoiirn, ni slutio nisi izdaleka. Za-

RAFAEL· RA.FO (AHMET) MURA TOVIC
Bila narn je caSt i zadovolistvo sto SmO dijelili jedan lijep dio zivota sa Tobom. Parntit cemo Te kao cdancg, vedrog i zabavnog prijatelja i kolegu. Tvoja
95.3~l[~

palio si svoju zadnju cigaretu miselici da si dosao na razgovor, ali se pred toborn pomarni zlorvor, Tebi se tek tad otvoriste 06, ali uzalud, nije bilo pomoci kad se dusman na tebe zaskoci, Sekuude su odlucivale, tvoje ruke su se borile, branio si se i molio, ali dusrnan nije dozvolio, U darcem u leda ti izgubi snagu i pade na kucnorn pragu,
Sa nailjepsirn Tvoja supruga uspomenama Selma, kcerka i viecnorn Melisa Ijubavi cuvat cemo te u nasim srcima.

Nedostajes nam neizrnjerno:
i sinovi Arne] i DiQO

raja: Mure,

Mirna, Seki, Snjeza,

Braco, Aida, Zlaja, Snjeza,

Fiko, Isrnir i M.iki
976-1[;::

46 e... .. ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,_

Dnevni avaz

SjECANjE

NA NASU DRAGU MAJKU

HAJNA HALILHODZIC
11.8.1986.-11.8.2011.

v

,

Sinovi: Salem, Vahid, Enver i Mensur sa porodicama
nu

Dnevni avaz """",,, ...,",,,,",,,,,,,,,,,.47
Dana I!. 8. 10 II. navrsavaju se 3 go dine od srnrti nase drage Dana I), 8. 20 I). na vrsa va se 6 go dina kako j e preselio na ah iret nas dragi

U cetvrtak,

II. avgusta 2011. godina je dana od

kada je na ahiret preselila nasa Majka

ZENO (NASO) ZEKOVIC SUVADA OHRANOVIC
S tugoru, ljubavlju i ponosom en varno te 0 d za bora va, N eka t i dragi All. h dl:. s. po dari lijepi Dzenn et i vj ecni rahrnet,

ILKA (SABIT) BURDZOVIC, rod. MEKIC
Hatrna dova bit ce poklonjena poslije ikindija narnaza,

Tvoja dobrota

i nesebicna

ljubav vjecno

ce ostati

u nama

na mezaru - Ravne bakije.
Tesko je reci koliko nam nedostaje ... Porndica
]09.37-1[[

PORODICA OHRANOVIC
9341·]i)dl

Tvoii: sup ruga Seta., sin Enes, kcerka Munevera., Senadin, Mersa sa unucima Jasmin, Davud, [asmina, Amna, Emina i Azra tono·!n

SJECAN]E

Dana

II. 8. 1011. navrsava

se devet godina

od srnrti nase drage

na nase drage roditelje

ARNAUTALlC

CERIME OVCINA, rod. HADZIMAHOVIC

1911-1971
Sa Ij ubavlju i postovanjem di eca sa po rodicama

1920 - 2003

po klan j ala.

S liubavlju

i postovaniem

cuvamo

uspornenu

na tebe, tvcju dobroru

i ljubav koiu si flam

Tvoi suprug Kasirn, sinovi Mahmut, Munib i Mirs.ad sa porodicarna
393:2-1JlM l064lJ..lu

Dana I!. 8. 2011. navrsava se 6 tuznih preselio na ahiret nas dragi

mieseci

od kada ie

Zi VOl nestai

IBRAHIM (RASIMA) LAGUMDZIJA ces z:i vj eli zj ve

Dana 10_8. 2011. navrsilo se 40 tuznih dana od kako je preselila na ahiret nasa draga mama, svekrva, nana i pranana

Dana 10. 8. 2011. navrsilose 40 tuznih dana od kako nije sa nama nasa draga i nikad prezali ena tetka

e u tren urku; al i siecanie ostaje zauviiek. Coviek smrcu ne umire, umire onda kada
dok

ZEJNEBA (MUSANA) jELEC, rod. PODZO
Bol n ije u ri j ecima i suzarna, vee u srcirna gdje ostajes voljeua i nikad zaboravljena mama. Tvoii: sinovi Muhidin, Ahmed, J 3smin, kci Jasmina, unuci Amar, Adnan, Amila, Alisa, Maida, jasmine, prauuuka Am ela i Muhi ha

ZEJNEBA (MUSANA) jELEC, rod. PODZO
Tuga za tobom ne prolazi. S puno ljubavi i postovanja tvo] plemeniti lik zivi u nama. Viecno te volirno Tvoii najmiliji: Hazim, Saida, Almir, Amela i Senida Po rod ica H usic
L092:4-111 10925-1[[

ga zab 0 ra ve, a ti oni koji te vole.

Hanna dova ce se pokloniti I L 8. 201 L godine u 13.20 sati u Gazi Husrev-begovoi dzamiji.
Tvoja supruga Nadija

unuke Aida, Farah, snahe

i sin Adrian
10934-1[[

POSLJEDNJI

SELAM

Dallas

se navrsava

7 dana od smrti moje drage tetke Dana I L 8. ZOllo no"el,,,, smrri nase drag.

SJECANJE So 5 godina od

naso] drago] rnajci i nani

FADILI (AVDUE) BESIROVIC, rod. MESINOVIC
Sjecanje na tebe ie dio naseg zivota u kojern
uvijek Tvoii: nedostajati, zet Damir

FADILE (AVDIJE) BESIROVIC, rod. MESINOVIC
Mila rnoia, uvijek ce! imati posebno miesto u mom sreu. Neka ti Allah dz.s, da lijepi Dzennet
Tvoja sestricna Dzenita • Diana jer si to zasluzila,

HEDUE HOSO, rod. KALIC
Vrij e me prolazi, lug. i bol za tobom SUo sve veci, Sjeean]e zauvilek ostaje kod onih koji tc nai vise vol e. Neka Ii Allah dB. podari liiepi Df.nnel

ces nam

i *~ni

Lazzari, kcerka Almina i unuk Dinno
109IS-1l[

Tvoji: mama Mevla i brat Fikret, re porodice Kali.c, Delic, H080, Kardumovle, Deak, Solakovic.te ostala rodbina i prij.l.lii
lOO22-IL!

Dana 1L 8. lOlL navrsava se 7 dana k ak 0 je p restalo nito srce nase drage majke, punice i nane

da kuca pie m e-

Dana II. 8. 2011. navrsavaju nas vcljeni

se 2 gcdine

od bola je preselio

na ahiret

IJ
rahmer,
---

FADILE (AVDIJE) BESIROVIC, rod. MESINOVIC OMER (ALUA) ALAjBEGOVIC
Sa ljubavlju i postovanjem cuvat cerno uspomenu na tebe, Tvoje kcerke: Rejhana i Alrnina, zetovi Nerrnin . Kern i Darnir,

unuci Alisa, Dinno i Neim

Ozalo~eni: otac Aliia, maika Fikrera, brat Fikrer, sesrra Elida, snaha Sabina, zet Mirza. i
njihova porodica
l09J9-'ltl

Tevhid ce se prouciti 11. 8_201 J_ u 11_00sati u kuci zalosn, Sarajevskih gaziia 22 A_

Dana osrnog avgus ta 20 11. navrsile su se tri godine od preselienja na ahiret nase drage i plernenite

r------:::-----,

Obavjestavamo rodbinu, prijatelie i komsije da se navrsavasest mieseci ad kako je preselio na ahiret nas dragi

SEIDE SULjOVIC, rod, KARAHMET
Sa velikom ljubavlju, ponosorn i postovanjem u na;im srcim a.
Njeni najmiliji
109-'0-] ~[

SALIH (hadii IBRAHIM) CESOVIC
{zen ski) ce biti proucen u 13. 8. 2011. u 11.00 sati u kuci Zalosti (ul. Dzernal udi na Ca usev ica b r. 13) u Visokom,
SUbOIU,

SALIH (hadzi IBRAHIM) CESOVIC
lI. 2. 2011-11. Molimo dragcg Allaha
nasern dragom

8.2011.

Tevhid

dz.s. da
lijepi

vjecno

Dzenner.

Salihu podari

EL-FATIHA
Otaloscena porodiea
['.In

EL·FATIHA
SuprugB HB1ima;o sinovi Mustafa i Nermin~ nevjes:ta Indira, unuk Adi, unuke MeJika i Adna
pLl

48 e... ... " ... ,,,,,,,,, ... ,.,,. Dnevni avaz

BORISLAV PAVLOVIC
11. 8. 2002· 11.8.2011.
Sjecanje na nase najmilije i nikad zaboravljene,
Sa

MARA PAVLOVIC
6. 8. 1980 • 11. 8. 2011.
pore dicarna Dana I J_ 8. 20l l. godine navrsa va se sedarn d ana ad presel j en ja na ahi re I nase drage

S duznim postovanjem Sin i brat Zdrav ko, snaha Mari j a, kcerke i sesrre Zaga i Mira Dana I J_ 8. 2011. navrsava se godina od preselienja na
ahiret

Danas, II. 8. 2011. navrsava se godina od preselienia na
ahiret

HASAN (ZEJNIL) MULAOSMANOVIC
Molirno dragog Allah di.s. cia ti podari Iijep i D zennet i vjeeni rahrnet, Tevhid (muski) ce se proueiti u dia mij i u Dejcicirna u petak, 12. 8. 20 l I. iza dz.u rna n amaza, Kcerka, sinovi, snahe, zetovi, unucad

NEZIR (HUSO) SULJEVIC
Dani prolaze, ali niiedan niie bez sjecan ja ua moll' bra ta Uvi j ek cd
biti u nasim mislima nezaboravljen,

SAMIJA TRTO, rod. KRIVAN
Ostat ceS voljena, a u rnislirna IIi· kad zaboravljena, N eka ti Uzviseni Allah dz. Ii. p odari

u srcirna voljen. Tvaja sestra Fatima Mehie sa porcdicorn [asin ce se prouciti 12. 8. 20 II. godine u Ferhadija dzami]i prije dzume namaza
10878·ln

liiepi Dzennet Porodica

i viecni rahmet.

i praunucad
Hl:G11-JL[

Tevhid ce se prouciti hr. 20.

u kuci lalos!i, ul. A. Liubuncica
~'80·1"d'

Dana II. 8. 2011. navrsava se godina od smrti nase rnajke SJECANJE
IN MEMORIAM

SLOBODAN KARNA

NEZIRE AHMESPAHIC

NEZIR (SALKO) FAZLAGIC
II. 8. 1996 - II. 8. 2011. Vjei:I1oceil ostati u mojirn najljepsirn
uspomenama, tragove. jer si

Po rodi ce Karna

i Isic
]09.3.3-1[[

Tvoj sin Ernin i snaha Zekija
[O]5-0-ln

u mom zivotu ostavio

neizbrisive

Tvoja Arnira
1~S3-1Ll

D ana I L 8. 2011. navrsa va se 6 m j eseci od smrti
naseg dragog

Dana II. 8.2011. navrsava j u se 3 godine od smrti

Dana l l. 8. 20 11. navrsava se ]2 godiaa od kada

5U

preselili

Oil

ahiret

SJECANJE
na naseg dragog oca, p unca i ded u

KASIMA (MEHE) PRSESA ZICRIJA i SEVDA CUSTOVIC IBRAHIM (RASIM) LAGUMDZIJA
Smrt ie jaca ad zivata, ali ne od ljubavi i sjecanja na
tebe,

BOGDANA (SLOBODAN) KRSTANOVICA
Ostaje narn sjecanje n3 tebe,

Uvijek cerno vasse siecati s liubavliu, postovaniem i pouosom. N. ka I'om d rag; A no h dB. pod ari lijep i DUD De! ; 1'010 j dus i vi een i rah met. v.s. djeca i naimilij; Posebna zahvalnost kolegama i, FMUP-. BiH S!Onlste i nisrno zaboravljeni, 1121-lmo

S pO!lOSOm i rugorn cuvamo uspornenu na tebe, Zauvijek eel biti U nasirn srcima i mislima.

N eka

ti Allah

dt.s.

podari

Ii j ep i Dzen net.

T voj i: kcerka Azra, zer Sead, un uke I nes i Vanessa
9344-lod;:

Neka ti dragi Allah podari Iiiepi Dzennet,
Porodica
10'B2-]H

Po rod ica Koro: sestra So ezana, sestricne Irena i B o] ana, zet Goran
10359-tu

Dana II. 8. 2011. !l3Vr'3Va se osarn godina od kada je preselio n a ahire [ na~

ERNES DUOIC KASIMPRSES
Proslo ie 7 tuzn ih godina od kada j e otisao od nas, ali ce zauvijek z:ivjeti II nasirn srcima, Molirno dragog Allah. da mu podari Ijepore.
dzenetske

Dana 11. 8. 2011. navrsa va se 19 godina od pogibiie
nase kcerke, sestre, tetke

Dana II. 8. 2011. navrsava se 11 godina od smrti nase majke i supruge

Zivis vjecno u srcirna onih koji su Te voljeli. Lillahi el Fatiha Tvoia supruga Hediia i sin Faruk

Ofulosceni

majka Mirsada

j

brat .Adis
l0049·ln

SJECANJE

Dana 11. 8. 2011. navrsava se II gcdina otkako je na
SID

SADETA (NAZIF) SENDRO
Tvo] plemeniti lik, tvoja dobrota osraiu viecno u nasern siecaaiu.
Porodica

HEOIJE PINDZO, rod. DURMO
N eka ti Allah d,ts. podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet,

Dana l l. avguata 2011_ na vda va se pet godrna od supruge, maj ke i punice

rti nnse drage

ah iret presel io nas dragi

HEDIJA (KALIC) HOSO
Beskrai DQ nam nedosta jes_ U nasim srcima s i vj eCDO.

11. 8. 2006 - 11. 8. 2011.

MURAT (SALKE) HUMACKIC
Neka ti dragi Allah podari rahmer, vjecni

Ozaloscen i: su prug Camil, sinovi Alrnir i Amir, sua .. ha Nezira, unuci Davud i Aiila 93115-',d'

Mohmo dragog AU"h, dU. da ti pod a ri lijepi Dzenner, a tvojoj plerneniro] du!i viecni rahrner. Suprug Kenan, sin Adnan, kcerke Selma i Blm a sa po ro dicom
9942·11t

S Ijubavliu i postovanjem ' Porodica: supruga Camila sa sinovima, snahama i
unucadima

Dnevni avaz """"".,. "'""""""" "'". 49
SjECANJE Dana 11. 8. 2011. navrsava se 19 godina od kada je preselio na ahiret nas sin i brat

ALMIR (MUSTAFE) SOFOVIC
Molimo dragog Allaha dt.s. da ti podari liiepi Dzennet.

Tvoji najmiliji: babo Mustafa, mama Rernzija, brat Admir, sestra Behireta, bratic Almir, snaha Amela i zet Nedzad

SJECANJE

Dana

II. VJI1 20 II. se navrsava

6 tuznih

gcdina

otkako je preselio

na ahiret

nas dragi otac i m uz

Dana II. 8. 2011. navrjiava se godina od pogibije naseg voljenog

Dana 11. 8. 201 L navrsava se godina od prerane smrti

ADIRAZECO, rod. SMA]IC
11.8. 2002 • 11. 8. 2011.
N eka ti dragi All" h dZ.s. pcdari lijepi Dzennet i vjecni rahmet tvo] oj d u~i.

IBRAHIM (BAJRO) SABANOVIC
1958·2005. S liubavliu
Tvoji

• ijek i nikad re necemo zaboraviti. Za najboljeg brata, suru i daldzu na sviietu, Tvo]i najmiliii: sestra Munevera] LeI Milora d) SeS rr ici Da ~ vor i Mirela g.56--1t~

RAFAELA-RAFE MURATOVICA U nasim srcima osta I ces zau-

RAFAEL· RAFO (AHMET) MURATOVIC
Postoji liubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ae liiec;. SYe bi dali d. si ovdje sa nama. Sestra Fatima, zet Bsref, sestricna Selma i sestri (; Edi n
971-hz

1956.2010 . iz Tuzle

i postovaniem
supruga

te sporniniemo i nikada te necemo zaboraviti.
Munira

Pore dica Zeco

najmiliji:

i sinovi Haris i "man
Dana

nja na ahiret naseg dragcg tate, punca, dede i prike

11. 8. 2011. navrsava

se 7 tuznih

dana od preselje-

I"OSJ.JEDNJl SEl.AM naso] dragoj

Dana 11. 8. 2011. navrsava se godina na ahirer nasa voljena mama i tetka

otkako

je preselila

prof. dr. med, sci FUADA (ABDURAHMANA) PASICA . DELE
Vriieme prolazi, ali siecanie na tebe i IVO ja d jcia ne jell java. Veli ko ti h vala UI svu ljubav i toplinu koju si nam
dao, zivotni

SAMIjI (HAMDIjA) BUCALOVIC, rod. TAFRO

ZINETA MASIC
Bolna ie svaka pornisao na tvoie odsustvo, ali liubav koiu si nam nesebicno p ruzala nosi m 0 u seb i kao o.j drazi {Jar godina koje srno zivjeli sa lob om. Sin Zanin i sestric Elvis sa porodicom

i optimizarn koiim si nas obasipao,

put koji si narn pokazao

N eka je vjecn i rah mel I vojoi pl ernen i10j do

5i.

Sesrra Pandur Aziza, sestr, Mulija, Rabija, te porodice Besirevic i Mustafovic
i0936-lLl

Tvoji: kcerka Selma, zet Elmir, unuk Arslan, prj ka lb rah im, prj ja Sevala, Ed in i I vana

Dana II. 8. 2011. navrsavaiu se tri godine kako nije sa
nama 0 as. voljena

SJECANJE

I"OSLJEDNJI SELAM
naso] dragoj nan i

TANJA BJELICA, rod. BUGARIN FERHAT HADZIABDIC
10.8. 1991 • 10. 8. 2011. Gcdine prclaze ... samo mi znarno koliko narn nedosraies, iz Mostara Vriierne prolazi, a uspornena Vasa d ieca sa porodicama na vas ostaje.
I I 29-1.fJ}IJ

ALIJI SELl MAGIC

HAFIZ A HADZIABDIC
10.9 ..1998 • 10.8. 2011.

Tvo] i unuk Adnan i snaha Azra
Jt11'::I-lLt

Tvo]i naimiliji

Dana 11. 8. 2011. navrsava '" deset godina otkako je preseIio na ab lrer mo] dragi suprug

Dan' II. 8. 2011. godine navrsava se deset god in a otkako ie preselio n•• hire! na, drag!

Dan.

SJECANJE
11. 8. 20 11. go di ne

Dalla 11. 8. 2011. navrsava se 9 godina od preseljenja

na ahiret

nase drage

MUSAN (HUSO) CENGIC
lZ

Gorazda

MUSAN (HUSO) CENGIC
iz Gorazda Sjecanje na rebe iivier ce dok posto je oni koji te vel e. Nedostajes nom. Neka ri dragi ALLab dB. podari J; iepi Dzen net. Tvoii [asminka i Velija Nuhanovic

M usan e, PO$ roj i liubav koju srnrt ne prekida i tug. koiu vriieme ne lijeci, Puno mi nedostajea.
IT! oj

o r<ig~

BERNARDE MARTIC
H vala ti za sve. Suprug Mirko, sin Milan, kci Ana

hadzi RIFA-hanume NEZIROVIC, rod. FEJZOVIC
Molimo Allaha

dZ.s.

da ioi podari

sve dzenetske

ljepote.

N eka Ii dragi Allah po dari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoia supruga Dzemila

dz.,.

S Ijubavliu i posrovanjern, Porodiea
109:>3·lu

Cengic
935.2-1Ild;!:

50

CoM...

11.

",.w<,_",l1.

Onevni avaz
Dana II. avgusta 201 J_ na vrsa va se 10 tuznih
godi na od sm rti naseg dragcg brata Dan. I J_ 8. 201 J_ navrsava se 10 godlna od kako je preselio na ah j ret na~ dragi Duboko rodbinu, ozalosceni obavjestavarno prijatelje i komsije da je

Dana I J_ 3. 20I J_ navrsava se 7 ruznih dana od kako je na ah iret preselila nasa draga mama i 0 ena

nasa draga

RAMIZA (NEZIR) HEGIC, rod. SOPOVIC SABIRA BAJRAMOVIC, rod. AVDlC
preselila na ahiret
20 ll. godine
tI

srijedu, 10. 8.

u 77. godini,

Dzenaza ce se klaniati u &Ivrtak., n. 3. 20 I J_ godine poslije ikindiie namaza (17.00 sari) u harem tI dzam ij e Svrake - Sem izovac, a ukop ce se oba v iti na mezar] u Bo ran j e - Svrake, OZALOSCENI: unuke Lejla i Aldijana, snaha Sadija,
Sjecanie 11<i tebe 2~"jel ce dok postoi e oni kQj i te vole. Neb r; drag; Allah dUo podari liiepi Dzennet. Tvoji: Asim, Muhamed i Arnela M urstovic

Neka re Allah dz.s. nagradi dzenetskim ljepotarna i neka j e viecn i rah met tvojoi p I'Omen itoi du si. Tvoia keerka Suada, unuci Adamir i s naha J asminka i Nedim
Tvoj plerneniri Jilt uvijek ce os ra ti u nasim SrC ima. S ljubavlju i postovaniem, Tvoji: brat Hasan, sestre Zejda i Hasiba sa svo jim
98:0-1[2

Omar, snahe Fata, Mina i Camila, zaova Mina, komsinica Saz., te porodice Hegic, Sopovi c, Ceh ic, J un uz,

sestra

Rabiia, brat Zikrija,

?et Amir, praunuci

Harnza

i

Tev hi d ce se prouci ti is 109 dana u 15,30 sa ti u kuci :&lloSii.

Tevhid ce se prouciti istog dana u stanu merhume 17.00 sati, ul. Vogoscanskih cdreda 3.

Hadzic, Dzelihodzic, Dervisevie, Baljic, Dadic, Cebo, Krarovac, Meduseljac, Spahic, kao i os tala brojna rodbina, prijatelji i kornsije

u

porodicama

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
I!!

POSLJEDNJI

SELAM

TUZNO

SJECANJE

na dragu sestru i zeta dobroj i plemenitoj tetki mog zeta Nedima

SADETI-hanumi HADZIABDlC
Po do bru cemo vas. pamri ti, s ponosom spornin [a d, u srcirn a nosi ri, Amira Filipovic
L0956-11(

Neka vam drag; Allah dz.!. podari V.si: sesrra Dervisa,

vi ecnl

rahrnet.
ll%O-lU

sesrr icne Elmo i Emina

WZNO SJECANjE SjECANJE
0.'

SjECANJE dragu

ZULFO (MEHMEDA) CERKEZ n, 8. 2006 - 11. 8. 2011.
Zivi!l kroz najljepse

ses IrU i zeta

iz Stoca

MUHIDIN (JUSUF) KLAPUH

n,

8. 2001 - n, 8. zen,

uspornene i sjecania, ostaiu ..
Illt.lmo

Vrijeme prolazi, uspomene

Dok zivimc

mi zivjet Ce sjecanja,
~09S1-I.t

ALIJA i DZEMILA KARABEGOVIC
prolaze, tuga, bel i sjecanje ostaju. Neka vam dragi Allah podari vjecni rahmet, Godine Tvoja sesrra Zernina sa porodicorn
1l'959-lU

Tvoje sestre Nafa, Sabira i Zlata

Porodica

Jedanaestog

avgusta 20 II. gcdine navrsavaju se 33 godine neizrnjerne tuge i bola od kada ostadosrno bez meg jedinog, zlatncg sina, rnoje najvece ljubavi i srece

WZNO SJECANJE
na nase drage roditelje
----;----;-------,

HARISA (ZIJO) AJANOVICA
od kada se ugasila Tvoja mladosr, as njom i sva nasa zaied nicka rados I, srnisao zivo ta i sreca, Vrijerue tiho i neumirno prolazi, a bol i ruga za Toborn su isti

Dragi moj HARISE, moj jedini sine, prosle su pune 33 godine

ucenika MSC 1960 -1978.

Premda si orisao, MOl JEDINI SINE, ja Zivim sama bez Tebe, ruzna sa siecaniem na Tebe, Tvoi dragi lik, blagi i topli pogled, plemenitost i dobrotu, koiirna si zracio. Molim dragog Allaha cli.s. da Ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet Tvoio] pi emen itoj d u, i, vj em j e m da si to UISTINU zasluzi o. Vjecno oZalo"cena i ponosna na TEBE, tvoja Majka Mevzera Ajanovic - Maslo 9ll(t..],<u

Te niko nece moci zamijeniti ni zauzeti Tvoje mjesto, Hvala Ti, sine, za sve rrenutke provedene skupa, jer su to bili trenuci za j edn icke s rece,

kao i onega dana kada smo se zauvijek rastali. Ne postoje rijeei kojima se moze iskazati bol i ruga za Tvojim preranirn odlaskom, ostalo ie mnogo neosrvarenih Tvojih i nasih zelja. Moram ~ivjeri bel Tebe, sa neizrniernom Ijubavi i rugom. ALI, TI, MOlE HARE, moia naiveca radosti i tugo, Zivjet ces viecno U mom zauviiek ranienom srcu, nikada
neizrnjerne,

DZEMILA KARABEGOVIC
4.4.2011· 11. 8. 2011.

ALIJA KARA.BEGOVIC
18.6.2011 ·11. 8. 2011.

Prolaze dani, ali tug. i sjecanje na vas ostaje vjecno, Uvijek demo vas se sjecati s ponosom i sjetom, a dragcg Allaha dz.s. moliti da varn pcdari lijepi Dzennet, a vasim dusama vjecni rahrnet, Vak sin Adis, kcerka Ed.isa, snaha Melika i unucad Bahra, Elvedin, Lamija i Benjamin
JOO'S8-1u

SJECANJE

na naSeg dragog i plemenitog

ZULFO (MEHMEDA) CERKEZ
2:iv1$hoz najljepse uspomene i sjecanja.
izStoc>I 11.8.2006 - 11.8.2011.

Nedostajes nam, uvijek voljen i nikad zaboravljen ... Stlprtlga Fatima,. sin Sead, kceri Mirha i Amra, untie! Adna, Emin, Sabina, Maja i Goran
lIlO-line.

Dnevni

avaz _"._""''''""".
da je nasa drag"

51

Duboko ozaloseeni obavlesravamo

rodbinu, priiarelie i komsije, da ie na~ dragi

Duboko

ozalosceni

obsviestavamo

rodbinu,

priiarelje

i komsije

PASAN (HALIL) SUBASH:
(exhuma ciia 1917-1992.) tragic no presel io na ahiret
0d

HABIBA NESIMOVIC, rod. FERAGET
preselila na ahiret u srijedu, IO.llvgusta
u 80. godini, 201 L godine

zl 06 nacke ruke dana 17. 7. I 992. godin e u 75. godi n i.

Dzenaza ce se klaniari i ukop obaviti u nedjeliu, 14. 8 201 L godine, posliie podne
namaza u 13.00 sati, na mezarju ALEJHI .Bikavac", RAHMETEN Visegrad, VASIAH RAHMETULLAHI

Dzenaza ce se obaviti U &Ivrtak, 11. avgusta 2011. go dine u 15.00 sari na mezariu Ravne bakiie.
OZALOSCENI: kceri Alrnedina i Ediba, zet Midhat, unucad Redzinatd i Mer,el, sestra Sefika, snahe Habiba i Amila, bratici i bratiene, djeveri sa porodicarna, amidzic t amidzicne, teticne, daidzicne, te porodice Nesimovic, Feraget, Bujak, Pehlivanovic, Simek, Zimie, Residovic, Gatiiasevic, N iZIC, Ferusic, Baruciia, Betic, Becar, Karacic,

OZALOSCENI: sinovi Kasim, Reso i Garib, snahe Hasna, Adviia, Sadzida, Magbula i Sarnila, unucad, Auoit, Emil, Samir, Dzemal, Mirsada, Ajsa, Edin, Samra, Tahira, Darnir i Tahir te porodice Subasic, Ferhatovic, Hajdarevic i ostala rodbina prijatelji i kornsije. Autobus za priievoz ie obezbiieden i polazi iz Olova u 6.30 sari, Sernizovca i V.og.osce (kod hotela .Sunce'') u 7.30 sari, Kobilie Glave i Bernbase u 8.00 sati.

kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije
Tevhid ce se prouciti

isrog dana u 15.00 sati u kuci bloSli

u ulici Trg solidarnosri

br.
0)8174

27fIX.

.__za ova j rrenu tak • pripremajte

se - (h adis) rodbinu, priiatelje i komsije

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i
kornsiie da je nas dragi

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa
draga

Duboko ozalosceni obavjestavamo da ie nasa draga

BEcrR (SACIR) SAHOVIC
preselio na ahiret u srijedu, 10. avgus III 201 L godine u 72. go dini, Dzenaza ee se obaviti u cervrrak, 11. avguSI1l2011. godine u 14.00 sat! na gradskorn grob 1j u Vlakovo,
OZALOSCENI: unuk Arnar, sin Ragib, sestre Halirna i Sabin, bratic pestriCi Sarnir i Nako sa porodicama, re pore dice Sahovic, Tunovic, Fazlinovic, Kalianac, kao i ostala mnogobrojna rodb ina, p rij a telj i i ko msi j e Tevhid & se prouciti is tog dana u 14.00 sari u dobrinjskoj dZamiji "Mahala". KUCll zalosti: Trg Zlatnih Ijiliana br, 32. '"

SUHRETA (MEHMED) BISCEVIC
iz Bihaca
preselila na ahiret 75. godini, u utorak, 9. avgusta 2011. godine u

DZEMILA (MUJO) SAHBAZ, rod. BARLOV
preselila na ah iret u sri] ed u, 10. 8. 20 II. u 79. godini. Dgenaza ce se obaviti u cetvrtak, l l S_ 20lL godine u 14.00 sari no gradskom m ezariu Vlakovo. OZALOSCENI: sin Dzevad, kcerka Zebra, snaha Amra, unucad Amela, Minela i AImir, braca Edhem, Muharem, Kas im i J usuf, sestre Duda, Hafima i Habiba, bratici, sestr ici, snahe, djeverici, re porod ice Sa h baz~B ar lov, S acic, Mus ic, j\1eb nov ic~ Zametica, Kurrovle, Merina, Cenglc, Keto, Komar, Salaka, Srn]a, Voloder, Boj adzi ja, BOlO) Konakovic, H adz_~c'~ uzla k, Sah inovic, I mam 0T V.~C~ edovic, kao i ostala brojna rodbina, komJ,ije i prijatelji D Tevhid ee se prouciri istog dana u 14.00 SOliII dzamiji Aneks, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

Dzenaza ce se obaviu u cervrtak, 11. avgusra 201 L ll'o_f!in. u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. OZALO~C.ENI: rodbina, prijatelii i komsije

!!!

Tuznim

rodbini, prijateliima i susjedima da ie nasa draga

i bolnim

srcern javliarno

Tuznim srcem iavliarno rodbini, prijateljima da j e nas dragi

i susiedima

MARIJA (BORISA) IVANOVIC
nakon duge i teske bolesti premia ula u u torak, 9 8. 20 I L u 76. godini,
Sahrana ce se obaviti u petak, 12.8.2011. go dine u 14.15 sati na gradskorn groblju Bare. • OZALOSCENI: suprug Vladimir, sinovi Zeliko i Vladimir sa obitelii, brat. Petar sa suprugom i obitelii, brat Trajko sa suprugorn i obitelji, Miriam i Michael Dow sa obitelji, Beljo Mato sa obitelii, Lovric Ante sa obirelji, Pelesic Hade sa suprugorn i obitelji, te obitelji Saracevic,

MIJO (NIKO) PULJIC
prerninuo 9. 8. 2011. u 82. godini. Sahrana ce se obaviti II. 8. 20 II. godine u 16.00 sari na miesnorn grOZALOSCENI: sup ruga J anja, sin Zoran, Ivica i Andelka, sestre Luca i Ivanka, snahe Biljana i Belrna, zet

Obaviestavamo
draga

rodbinu, priiatelie i komsiie da ie nasa

obliu .Grebice'' Kiseljak.

ALIJA SELIMAGH~, rod. BAjROVIC
pr-eselila na ahirer u Ulorak, 9. avgus m 2011. godine u 86. go dini.

Nedeliko, unuead, bratici, sestrici, obitelii Puliic, Frankovic, Ma dar, Nikolic, Re pac, J ozic i Raso, te os tala
mnogobroj!!ll rodbinll i prijateIjic

,,!

Kosarac, Zagorec, Durkalic, Hie, Mate], Naidenovski, Bukva, te ostala rodbina, priiatelii i komsije

III

D :ienaza & se 0 b avi ti u cetvrtak,
14.00 sati na gradskom groblju

II. avgo Sla 20 II. u Vlakovo.

Obavjestavamo rodbinu, prii.atelje ko msi je da j e naSa draga

;

Duboko ozalo!ceni obavjc""vamo ro· dbinu~ plijatelje i komsije da je nail: d.r.agi

OZALO.5CENI: kcerke Jasmina i Nermina, zewvi Munir i Rade, snahe Fikrem I AZra, unuead Sanin, Alen, Alisa, Adnan, Anja, And i Sasa, snahe Esmeralda i Silva, praunuke Minea iLea, braticnll Rabija sa kcerkom Lejlom, te porodice Sel.imagic, Bajrovic, Ljuca, Udunzic, C-oug.o, Juebica i OS tala mnogobr.ojua nldbina, prijatelji i komsije Tevhid se proutiti ismg d.ana u 14.00 sati u kuci :lalOSli u u.1 Azi ze ~aci rbegovic br. 20(V1II. ;ci III

NAZIJA CELIK, rod. KOSO
pr-eselila na ahirer u srijedu, 10. avgus m 201 L godine u 58. go dinL D Zell.a.za & se 0 bavi ri u cetvrtak, 11. llvgusla 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. OZALOSCENI: suprtlg Ahmel, kceri Sanela i Aida, zerovi AIm;r I Ism;r, unuead Hana, Benjamin, Sajra. i Adi, seSlre Tija, Rabija, Begija i Vasvija, zetav; Osman, Muradif i Camil,. sestriCi i sestric!)e, prije !zeta i Rabijll, te po· rodice Celik, Koso, Prazin., Mekic, Semic, Sebovic, Had"ic, Demir, Husic, Z.olota i os!ala mn.ogobrojna rOdbina, priiatelji ; kom~ije Tevhid ce se prout;li istog d.•na u 14.00 sati u kuci zlllosti u ulici Mi.linkladska br. 72. !!!

DZEMAL (MUSTAFA) DUBICA
gcom","r iz nan je Luke pres.lio na abiret u srijedu, ID. g_ 2011. godine u 71. godini. Dienaz3 t-.e se obaviri u petak! 12. 8. 2011. godine u 17.00 ,at;. no ",.",ju Ravue bakije. OZALOSCENI: ,uprug. Rusmila, 'in Haris, ,nah. Sancia, n;nucad $aoila i Deoi,:s, bral Kem.al, 5uah.a Diida, 5es.U'<J Dze\o'ada, 'ura.k Kem.1 C.u'tovie sa suprugom Berislavom, s'!1l.,ike Selve,", Amila i Sanko ,a djecom, Ie porodic" Dubiea, Cuk, CUSlovic, Pljevli~k! Numic~ .AjaDO\1'ic, SdimQvic, Ali~ic-, VU~Q6c~ Ttmovic, Strinie, Sadovie, Saracevic, Kurspabie, Kolovrat, Zehelbofler, kao i o"ala broina rodbina, pdial.lii i kom!ije Ttvhid ce se prouciti isto_g aana u sr:1.nu ruhmetlije u 17.00 sari! uL To!>,,!OsmoD !>"Se 31111, Orb .. iC3 IL RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

ce

... ,a ova; trenUlak" pripr.majI. ,e - (hadi,) Duboko ozalos6eni obaV'jclmvamo roclbinu, da je naS<ldraga maj ka~ n ana i 5-vekrva

prijamlje

i korniiije

SAMIJA (HAMDIJA) BUCALOVIC, rod. TAFRO
pre5e.1ila na ahirel U uloral, 9_ 8. 2:0 I J _ tl 86. godini. Dz.enaza Cof:: obayiti U cc[vrmk) It. 8. s.e 2011. godine u 14.00 $:16:na mezarjl1 GrI.i';"brdo. OZAL05CENI: sinQvi Esod i EnvOI, keerka Uz.jb, ,estra Aziza, sn.he Sabi· Suada i Ameliill, ze( AdnaD~ l1nll~ad Nedim) Dz:enan Dz,eoana i ~lessa) praunuke ~arnija i Ajla) sesl!iti i se~rI'jcne, prijareljica Mevlida Popovic i KlupalHa i Forto Fadila i Zineta, te porodice !!ucalovic, Tafro, Pandur, Budimliia, Jamakovic, KuJic, Herenda, C<llic, normae, lillO, nc!irevic, Mustafoyil, Dobra~., Jolda!, Mi· 1.3k" Gall iC:, Imamovic~ BuCo~ Dau r~ N u m i.e.., kao i Q:Stal::J b r>ojn a rodbina, komsiie i prii. teli i
n3~
J

SJECANJE D ana II. 8. 20 II. godine n avrsava se sest tuZnih mjeseci od pr.selje· n ja na ahi re t na!eg drag-.og babe, m uza, .svekra i dede

Duboko ozalosceni obavjeSlavamo rodbinu, prijalelje i komsiie d. je na!a draga

SADETA (RAGIB) HADZIABDIC
pre,el ila na ahi ret u .srijedu, 9. 8. 2011. godine u 94. godinL DzenaZ:3 ce s.e obaviti u: cervrtak~ It. 8. 20l1. godine u 15.00 sali 'I' me''',ju Gr· liqea brdJl. OZALOSCENI: snaha Subhija, br3liti Vedad i Nedim sa $uprugom $<J.mrom i djecom N.idom i AJijem, dajdzie Mithal Sara.cevie .. porodicom, dajdmna Nusre," Ibr.himbegovic ,a porodic<lm, Akif i Mu.hamed Gavranovic sa porodicarna, rc porodice Hadziabdic~ Saracevic', D uratbegovic, Gavrano.,ic, Fj]jpov ie, Hel.ac~ Mufti c} ka,Q i o,,.Ia rodbina, komSije iz ulice Gradatacka br. 7 i prij.!elji Zahvalj-ujemo Mirsadi Porurkovic] Nafi Dizdarevi6, MirSadi Pdukanov,ic i. Se.nadi Sabljici uo! brizi ,j pomo6~ te ,komsijam,a, iz G radococke br. 7. Tcvhid (;e '" prollc;,i i'lOg dana u 15 ,ali u Alipa!inoj <!fum;ji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH !!!

ESAD (NASUF) DEDOVIC
Sjefan j e na tebe jed io naseg zi vo tll. MoJimo dragog ALlah. dz.s. da ti podari d~uetske Ijepote jer si Ii to zasluzi.o. Neka je vjec.ni rahmet Ivoioj plemenitoj Tvaji: sin Mersad, kcerka Anela i unuk Anid Maida, supruga D~nnel dusi. F.tim.a, i

Tevhid re

Se

pr()uc.it.t lS~Og dana u 14.-00sari u dzamiji Cckalu~a. ALEJHA RAHMETEN VASIAH

RAHMETULLAHI

'"

''''.]n''

'!:I..ha

52

e... .. " """''''''''''''',

Dnevni avaz

Obavjestavamo rodbinu i prij.I.lje d. je nasa draga

r-------------------------------------,
d.o.o.

80SNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSN E I HE RCEG OVINE HERCEGOVACKO·NERETVANSKI KANTON OPGINSKI SIJO IJ MOSTARIJ Bra]: 07 58 Mal 905441 04 Mal Moslar, 12. 07. 2011, godine OPGINSKl SUO IJ MOSTARIJ. strucni saradnik Lana KUKOlj, u pravnoJ stvari tuzHelja Eronet dOD Mo· star, protiv Meni ka Bo~ s Sto janovi t, ra.di isplale, v. s. 333,16 KM, na OSnovu clana 34 S_ stavak 3_ lakona 0 parnicnorn pestupsu ("SI_ novine FBiH" br 53/03, 73/05 i 19/(}6) objavlJuJe: OPGINSKI SUD IJ MOSTARIJ strucni saradnik MinJa Belovic CulJak, u pravnoJ sNari tuzHelJa Eronet doc Moslar, protiv tuzenlka Boris StanoJevic, radl is pi ate, V_S. 333.16 KM, denio le dana 03. 02_ 2011. godine

EDINA SALMAN, rod. HADZIC
p reseli la DR ah ire, u 56. godini u N icrnackci. D;;:ef!a~ ce se obaviti 11. VJll 201 L u Niemacko], Tvcji: djeveri Bedir- i Vdiia $3 porod icama, te oZa Ios6e ne ~Qrodic" Salman, Had~,ic, Dguder ija i ostala mncgobro[na rodbina i prijatelji
93Jl,.li'l4~

Pokopno drustvo »Jedileci" " Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, crnogucava brzu, kvalitetnu i [ednostavnu organizaciju dzeriaze na pcdrucju Kantcna Sarajevo i Bosne i Hercegovine, re riaj povolj 11ij e uslove za pri] evoz urnrlih iz inozems tva. Cjelokupna organizaciia dzenaze (posljednjeg ispracaja urnrlog) obavlja se na [ednom rniestu, atraktivnoi i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji " Turbe sedam brace, U neposredne] blizini rrolejbuske okremice 113 Austriiskorn ITgU, ul, Bistrik dobr, 8_

OGLAS

Svakim danom od 0-24 sata, Varna dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033712801.

DUlan ie tllzenik isplaliti MHelJu izoos od 333,16 KM sa zakonskim zateznlrn kamatsma koJe teku na iznos od 99,06 KM potevsi od 17 J 12. 2003. godine padn konacne isplate, na iznos od 163,59 KM pocev~i od 17.01,2004. godine pa do konacne isplate, na iZiloS od 70,51 KM potev$i' od 17, 02. 2004. godine pa d'o konacne lsplate, te mu nadoknaditi troSkove parnicnog postupka u znosu od 107,50 KM, a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjornizvrsenja, Strucni saradnik Lana Kukolj Po u ka 0 pravnom lijeku: Protiv ove presude zalba nije copustena, ali lu.zeni mote podnijeti prijedlog, za povrat u prijasnje stanie (cl. 183. ZPP"a FBiH), BOSNA I HEHCEGOV1NA FeileraciJa Besne i Hercegovine K!l;NTON 10 OPGtNSKI SUD U LlVNU Odjeljenje suda u Drvaru Bro j: 068"1 ·Mal"! O·00 0 (}03 Drvar, 14. 4. 2011, god. - na lznos od 46,.06 KM ,pocev od 16, 5. 2009. god_. pa do isplale - na lznos od 54, t 5 KM uocev od 16" 6. 2009. god'., pa do isplale • na iznos oc 41,13 KM pncev ad 16, 7, 2009, gadl., oa do isplale, ts naknad i tros k.ove psrn ien og postu pika (p~ stojb una Mbu i prtsto J bu na pre sud u) s ve u rok.u Oil' 30 dan a.. Ovim putem tuzenom se dostavlja Mba na odgovor u smlslu cl. 62, st. 2. ZPP"a i iuzem je d ulan dostavi(i u pis m eno J form i odgovor n a Mbu u smisl u e]_ 71 ZPP-a u roku od 30 dan a o d dana p rije rna tuZbe. IJkoliko tuzen i ned ostavi odgovor na tuzbu, sud: ee doniieti presudu zbog propustan]a, Obav jeslava se Me n i da se do stava smstra izvrsenom prots kom roka od 15 d an a 0 d da na o bjavljivanja. SIJOAC Draga n Campara, s.r

z b og p ropustania

PRESUDU

SARAJEVO

OSNOVANO 1923
Pokopno drustvo "BAKIJE"vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilitna i organizuje dzenaze na teritoriji Bil-I.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobile I za Inostransevo mobitel 00387 (0)61 131-788 (0)33 447-122 fux00387

o pci ns ki sud

MitelJa JP HT d.o.o. Moslar " Direkcija za pokremu m rszu, prOliv 1u~enika Oragana Rod ieiz D rvara, Om ladinsk.a br 16, s ada ne poznate a drese, radi is pi ate, vp .a 141 ,34 KM Dragan u Rod it iz Drvara, 0 mlad i nska 'br 16, dostavlja se na odqovor Mba pocnesena ovom sudu dana 20. 1. 2010. god., kojom tuZ~elj polraZuje lznos ad 141,34 KM sa zateznem zakons kem karn atom pocev od 16, 5. 2009, god., pa do isplate i 10:

s udac Dragan tamp ara, po stupajuc i po tuzbi

u Livn u, Odjelje nJ e u Drvaru i to

OBJAVLJUJE

0049(0)16093427808

www.bakije.com

BOSN.A I HERC EGOVINA FEOmAGIJA B OSNE I HERCEG OVI NE HERCEGOVACKO·NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SU D U tAPUINI: Bmj 53 0 Mal 032993 10 Mal

481 ,11 KM sa zakonskorn zaieznom kamatom i 10: • na Imns ad 53,10 KM pa~Bv ad t 6, t t. 2009, godi·
n e pa do Isplate - na lznos od 89,18 KM paoB.v ad 16. 12. 20()9, godi· n e pa do Isplate - na lznos o~ 67,98 KM pocev ad 16, 01. 201n, godi· ne pa do isplate" na lInGS od 24,50 KM pocev ad 16, 05. 201 0, 9 odine pa do lsplate -na lznes Qd 24,35 KM potev ad 16, 06. 2010 godl, n e pa do isplate, te naknadm tro~kove parnl~na 9 poslu pka u Iznasu od 67,50 KM. live u roku ad 30 dIDla, SUOAC Dubravka Sote PRAVNA POUKA:

tapljina, 29. 0.3,2011. godi ne

Ja.vlte sa na nde teletone: 033/ 281·364 033/281':}61 .IIi lax: 033/261' -43S

I

Temeljem tl. 348, 51, 3. Zakona 0 pamicnom posru· pku FBiH br. 53/03 (u daljern lekstu ZPP·a) tu!eno m
se dosrnvljapresuda Opcinski sud u Caj)ljini. sudac Dubravk<l. Sote, u pr.a· vnoi SN<lJi lu!llelja JP Hrvatske telekamunikacije d,d. M Ostlr. D irekcija ~a,pokretnu mrwu, Kneza B ren imira bb Mostar, protiv Meni](a Nedis. ~ahinovic. M. Gu· pca, tapljina, red] isplal€, v_sp. 481,11 KM. vanraspravna dana 13. to, 2010. go~ine danio ie sliedecu

AKO 51E ZAINTERESOVANI %A OW JEDINSMNU PONUDU,
mOlimo vas da citko popunjenu narudzbenicu doslavi'le na nasu adresu:

avaz·:r·oto press, Tesanjska. 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM
"avaz·roto press"

lID

KUCNU DOSTAVUII
centar) -Dzemala Bijedi6a '85

iii

PRESUDU

. zbog prop u~tanja " Qulan je tu!enik da Mitelju isplati uku pan Imos gla, vnog duga la karistenje mobilel usluga u iznosu ad

Pmtiv ove presude niie dOll/aliena taiba.
Tulenik mote podn ijeti prijedlog slanj~ (el. 183. st. 1.lPP·a)

,a pOVflll u prlja!nj~

- - _ .. - -- - - - _ ... - - _, -- --_ .... _ ... - - -~'- ..
(AvazBussilles

U Oglasnu slu:!bu "Twist Tower" Tellanjska'24A,

nARUDZBEHICA

--

Dnevniavaz
--------

-

IZDANJE,
• DNEVNIAVAZ
• SPORT •. AZRA

UZNA
Osmrtnice.

.... V.ECI TIRAZ:
posljednji p02:dravi .

NAJPR.ISTUPACNIJ.E CIJENE
ko01,~~~~~~~~_ ko01,~~~~~~~~_ kom,~~~~~~~~_ "001, ko01, kom,~~~~~~~~_ _ _ sjecanja.

• EXPRESS • ZDRAVWE U KUCI
.BEBE IMAME

• SARAJ.EVO: Te~anjska 24A, 'Ii' 033/ 281 - 71.7 I I I L
I I

• GORAZDE:
Sukrlje Kukavice 12 251: 'iil 038/222"

J

Imeiprezime_~~~~~_~~~~_~~~~~~~~ Opeina utica

BiJedica. br. 185, 'Ii' 0331 281 - 451 • ZENICA: Marjanovicapill bb (zgla d a J abuka) 'Ii' /Iax: 032/ 424·441;

Dzemala

• MOSYAR; Husnije Repea bb 'Ii'/Iax: 036/ 558- 89 0.;

~
I I I I I

Bro j teleionalm obilela Vrijemedoslave do 8ro jlicnekarte: Svojerucnipotpis _~~~~~~~~~~~~~~~~~_ sati

I I I I

·YUZLA: Turalbegova 22 (poslovno lanalski

.YRAVNIK:
Zitaroica F 'Ii' flax: 030/512- 718;

ce nlar Ko tlO·p asai) 'ii' Ifax: 035/257·277:
257-477

~-----------------------------~
I

I

424 - 440;

Dnevl1i avaz " ..""" .•_"",.53

-~==============~ _ .. --~================~
Osnovn ipodeei

----G~l~~=·======~----------~ ~======~--------~
-..,...:====~:
'

--"I

:::::Jt:iiiiii:J

.........

I.·....",,_,..~~,~

Pu em internet portala www.dneyniavaz.ba.molete naruciti i sm oynicu za koju ielite da yam iza e u Dnevnom

avazu i Ino avazu
~~------------------------------~~

(l~

,V~9'".~
I~

Ir54 '_~_~__"._~~~ __ ~_'~_'_'_D_n_e_~_n_j_a_va_z_ __ ..
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP(';INSKI SUD U ORASJU Brcj: 250 Mal 016628 09 Mal Ora5je, 20. OS..2011. godine

-------------------------------------------------------------------------------------()~lllS~
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE .KANTON 10 OPCINSKI SUD U UVNU Odjeljenje suda Tomislavgrad Brei: 068·2·MALS·09·000 046 Tomislavgrad, 12. 07. 2011 gcdine Opcinski sud Livno, Odjeljenje sud. Tomislavgrad, po strucnorn suradniku Anti M.micu, u pravno] stvari IUlitelja JP Hrvatske relekornunikacije d.d. Mostar, Direkcija za pokremu rnrezu- TKC Livno, Kraliice Katarine b.b. Livno, proriv ruzenika PEHAR d.o,o., Tomislavgrad, Srdani, radi isplare duga, temeliem cl. 348. st. 3. Zakoua 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiR" br, 53/03,73/05 i 19/06, u daliem tekstu ZPP), buduci da ie ruzenik nepoznat na adresi, objavljuie sljedeci .

Opcinski sud U Orasiu, po sucu Darku Zuparicu, odlu('ujuti u pravnoi stvari lUzilelja "Hy· po Alpe- Adria Bank" d.d. Mostar, Filijala Tuzla, u I. Marsala Tita br, 2 B, protiv tuzenika Albina Kocica iz Orasja,!X ulics br. 74., radi isplate duga, v.p.s, 601,21 KM, izvan roeista, dana 20. OS. 201 I. godine, donio je

PRESUDU
zbog propustanja Obvezuiese tuzenik Albin Ko~it iz Orasia, IX ulica br. 74., da ruzireliu "Hypo Alpe- Adria Bank" d.d. Mosrar,Filijala Tuzla, na ime duga po U govoru 0 tekucern racunu br, 5736012575 (novi broj 1537271547) od 23. 06. 2004 godine, isplati novcani izncs koji na dan 19. 11. 2009. godine iznosi 601,21 KM i koji se sastoji od novcanog iznosa na ime glavnice 576,74 KM, zatezne kamare u iznosu ad 4,47 KM, iznos od 20,00 KM na ime troskova slania opomene zbog neizmireucg duga, sa zatezaim kamatama od 19. 11. 2009.godine pa do 24. t L 201 L godine kao dana pokrerania posrupka i sa procesnim kamatarna poeev nd 24. I J. 2009. godine kao dana podnosenja ruzbe pa do konacne isplate, te da tuzi(e1ju nado. knadi rroskove parnicnog postupka u iznosu od 155,00 KM, a sve to u roku od 15 dana. Sudac Darke uparic Obaviestava se ruzenik Albin Ko~ic iz Oras]e, IX ulica br. 74., da se dostvasmatra obavlienom prorekorn roka od 15 dana od dana obiavliivania ovoga pismena na oglasnoi ploci suds i u dnevnim novinama kcje se distribuiraju u Federaciji BiH. . Protiv ove presude nije dopusrena zalba, 'Iuzenik moze ovorne sudu pcdnijeti prijedlog za povrat U prijafnje sranje shodno odredbi cl" 183 ..St. I. a u svezi s ,,1. 329. Zakona 0 parnicnom postupku.

OGLAS
Dana 23. 12. 2009. gcdine ruzitelj JP Hrvatske relekcmunikscije d.d. Mostar, Direkcija za pokrernu mrezu - TKC Livno ie podnio ruzbu protiv tuzenika PEHAR d .. .o. radi isplate o duga, Tuzbcm trazi da Sud donese presudu kojom se obvezuie tuz.enik da ruzirelju isplati ukupaa iznos glavnog duga za koristenie telekornunikaciiskih usluga u iznosu od 224,94 KM sa zateznom kamatcm ad dana dcspiieca svakog pojedinacnog raeuna, te nadoknadi rroskove parnicnog posrupka.sve u roku od 15 dana. . Obavjestava se tuzenik d. se dostava pismena sma ITa obavljenorn protekorn rob cd 15 dana od dana objavliivania ovog pismena u dnevnim novinama Dnev ni avaz i na oglasnoi ploei Sudate d. privitke dostavljene uz tuzbu rnoze podici u zgradi Suda, Obavjestava se ~uien ik da ie temeliem 1;1. 70. sr. 1 ZPP·a duzan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor ua tuzbu. Odgovor na tuzbu mora biti razurnljiv i sadrzavati: oznaku Suda, irne i prezirne, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste ili boraviste, odnosno sjediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika, ako ih imaiu, predmet spora, sadrzai iziave i porpis podnositelja (n 334 ZPP·a). U 0 dgovoru na mlb u ruzenik ce istakn II ri mogu ce p rocesn e prigo vore, iziasni ti se cia. li priznaje iii osporava postavljeni tuibeni zahtiev (eL 71. st. 1. ZPP·a). Ako ruzenik ospcrava tuzbeni zahtjev, odgovor na ruzbu mora sadrzavari i razloge iz kojih se ruzben i zahtjev osporava, cinjenice na kojirna zasni va svoje navode, dokaze kojirna se utvrduju tecinjenice, te pravnu osnovu za navode tuzenika (.01. 7 L St. 2. ZPP·a). Tuzenik moze u odgovoru luibu (cJ. 74. st. 1 ZPP·a). na tuzbu, a naikasnije na pripremnom

Z

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKlKANTON OPCINSKI SUD U ZIVlNICAMA Brei: 033·j·Mal·1O·000327 Zivinice, 0 I. 07. 20 II. gcdine

roeisru, podniieti

proru-

OGLAS

Pred ovim sudom u wku je parni~ni poslupak [ufileiia JlU Univer.zicerski khnitki cenlar Tuzla,. Trnovac bb, prQriv ru1enog Dzaferavic Suada, Jsz br. 9. opCina Kladanj, radi isplate d uga, v.sp. 192,60 KM, pa kako Slid tllzenoj us adresu nij e u mogucnos Ii dosmvi Ii ruib u 0 a odgovor, [Q sud shoano odredbama C1. 348. Sl. 3. ZPP·a tuzbu na ob.vezni oclgovor dosts· vljs pu[em dnevnih novina. Tuzbeni zahtie\> glasi: "Obavezuje se miena da tuziocu isplari pOlraz'ivanje u novC"Uu iznosu od 192,60 KM sa pd· padajuCim zakonskirn zateznim kamal"ma pocev od daua 11. 06. 2006. godi.ne, pa do ispla" Ie,. kao i da rul:io<:u nadoknadi lro!kove pamiiOnog posmpka mkse na rufbu i presudu, sve u roku od 15 dan" od dana donoseula pr"~yde." TUlitdj je pr"dlozio sudu da ukoliko tu.zeni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu 61ana 182. ZPP·a, donese presudu zbog propusmnja. Po:.:iva se tuieni da u roku od 30 dan" dostavile sudu obvezni pismenj odgovor 1)3 ,uibu u dovoljnorn brojll primjernka za sud i prOlivnu stranu-tui;irelja (el. 70. i 7 L lakona 0 par· n.icnom postupku 53/03). Ouzn i s! e dostavi ti pis IIIeni odgo vor n a tuibu u na ved eno m roku, koi i morn bi (.i raZU!11 iv Ij i mora sadri:avati s,ve ouo;;to je potrebno da bi se njemu moglo pOStUpili, a posebno u istom ~reba navesli: Ozna.ku suda i broi prcdmeta, ime i prezimc, prebiva!iste iii bOfllvisle Slra.na· ka i njihovih punomocni.k", Ie predmet spora. Procesne pr(govore i decidno se izjasniti da Ii priznajete iIi osporavare lUzbeni zahtiev. Ukoliko osporavate mlheni zahrjev, dufui ste u odgovoru na lUzbu tacno navesti .razlogc zbog kojih osporavarc ruzbeni zahljev, cinjellice na Kojima zasnivate svoje navode i dos!avite dokaze kojima se utvrdujll [e Cinjenice. Pis me' ni odgovor mOrale osobno porpisari. DOS(:lva se smalra obavlienom pro~ekom rob od 15 da!!~ od dana objavli ivanja (eL 348. Sl. 4FBiH). Srrucni saradnik IVJ.oaM.:)[[

Ukoliko tuzenik, korne je uredno dosrsvljena ruzba u kojoj je tuzitelj predlofio donosenje presude zbcg propustania, ne dostavi pismeni cdgovor na tuzbu u zakonskom roku, Sud ce doniicti presudu kojom se usvaia tuzbeni z:ah~jev (presuda .zbog propustanja), osim ako je [uibeni zahljev oCigledno neutemeljcn (d. 182. st. I ZPP·a). Odgovor na tuzbu s privicima pr"daje se Sudu, u dovoljnom livnu smmku, pozivom na braj predmem. broju primiemka za Sud i pro'

Srru~ni suradnik Ante Mamie

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACUA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO·SANSKI KANTON OP(';INSKI SUD U BIHA(';U Broj: 17 0 Mal> 017866 10 Mals Bih~c, 12. 07. 2011. godine TUZlTELJ: DOO "lLMA:' Bihac TUZENI: Sa.lihagic Kada, vJ. TR »EDNA" Bihae Radi: iiplale V[ijednost spora; 1.739,98 KM Na osnovu clana 348. SlaV 3., a t! vezi sa 61349. staVO!11 3. lPP·a, Opeinski snd Bihae objavljuje sljedeCi:

ie iIi osporava postavljeni lll.zbeni zahrjev i druge poclatke II skladu sa clanom. 334. ZPP·a. Ako Iuien i osporava post"V 1jen i tu;;beni za· h tjev, dub" je navesti fllzloge i z koj ih se tuzb eni zah tj ev ospora va, Ci n jenice n3 koj i· ma ;>.asniva svoje navode, dokaze za utvrdenje till cilljenica. Ako luienik u osta· vljenom roku ne dos(.avi odgavor n" (uzbu sud ce ako su ispun jen i p rapi sa ni uslovi do" uijeti presudll zbog propustanja (Clan 182. ZPP·a). SADRZAJ TUZBE:

OGLAS
Poziva se tuienik da u rokll od 30 dana ad dana objavlji vanja avog oglas3. dosravi pi· smell; odgovor na tuzbu u skladu sa od reo dbom chna 70. Slav 1. ZPP·a. U odgovoru ns wzbu tuzenik moze iSI'C! procesne p rigovore, iljasn it i se da Ii prizna-

BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OPCINSKI SUD U ORA.SJU Brai: 2S 0 Mal 020652 10 Mal Dana: 3 O. OS. 20 II. godine OP(';INSKI SUD ORASIE po sucu Darku Zuparicu, u pravnoj stv.ri tuzi!elj" IP HT d.o.o. Mostar, TKC Orasje, III ulica br. 38., z.stupanog po z.'konskom lastupniku clanu Uprave Zoranu Bakuli dipl.ing. i v.d. clanu Uprave· izvdnorn direklOru za nepokremu rnrezu Da· VOTUDarabosu dipLoel:c, prOliv ruliene Jasmine Medence'vic iz Orasja, XVII UliC3. br. 67., radi n"plate duga v.p.~. 1.564.64 KM, dana 30.05.20 I I god; oe, donio jc

Tuzitelj je dana 03.03.2010. godine podnio [u?bu radi ispl"le duga od ).739,98 KM sa pripadajuCim zakon.kim zalemim kamala"

mao
U!u~eni iznos dugaodnosi se n" dug po fa. kruri brilj 00377·02 od 26.02.2009. god. SUDlJA Had"i':: Fikrera

PRESUDU
zbog propu~[anja Obvezuie S~ tuzcn •. ] asmina Meden~<lvic iz Or.sja, XVlI ulica br. 67.,. da isplati [UZileljU JP "HT" d.o.o. Moslar,. TKC Orasje, III ulica br. 38., i,z!!oS glavnog dug. za ~orislenje leleko· munibcijs~ih n~luga u iwosu od 1.564,64 KM i' zakonskom zateznom bmatom i \0: na ;zoos od 147,22 KM pocev od 21. 09. 2009. godine pa do ispla!e, n. iznos od 100,06 KM po;;ev od 18. 10. 2009. godine pa do isplare, n3 iznos od 1.301,50 KM potev od 22. II. 2009. godine pa. do isplate, na !znos od 12,93 KM po~ev od 20. 12. 2009. godine pa do isplale j oa iznos od 2,93 KM pocev od 21. 01. 2010. godine pa do i~plale, Ie da tuzilelju nadoknadi. troskove parnicnog· POS[Upka u iZ005U od 155,00 KM, a sve to u roku od 15 clan a.. S"dac Da.rko Z u pari Obavidrava se [u2enik Jasmina Meclencevic iz Orasj., XVII ulica br. 67., da se doslava smalra obavljcllom prolekom rob od 15 dana od dana objavljjv.anja ovoga pismella na oglasnoj ploti suda i U dllevnim novjnamakoje se dimibuiraju u Federaciji BiR. Protiv o,ve presude nije dopuSlena z.lba. Tuzen.ik moze ovome slldu poduijeli prijedlog z. povral U prijasnje st.nje shodno odredbi 1:1. 183. Sl. I. a II ovezi s.• 1:1. 329. la.kona 0 par· nicnom posrupku.

BOSNA I H ERGEGOVINA FEOERAC IJA B OS N E I HERe EGOVlN E SR ~ONJOBOSANS KI KANTONfi(ANTON a PCINSKI SUD U TRAVN IKU 8[oj: 510 Mal 01702708 Mal

S R WI SNJA. BOSNA

Tuzil~li: BH TtLECOM/~ARAJEVO· DIREKCIJA lBnica, Masarykova br. 46 Tuteni JASMIN KUPRIG I, Vile!., Mall Mo(lunj 106 Radi: duga, v.s. 1.355,35 KM Doslava Mba tu!~elia: BH TELECOM/SARAJEVO" OIREKCIJA Zeni~a, Masarykov~ br. 46 Ol'im Dglasom dos1avlja ,e 1ulba Meni Iru. Navedenom lU!bom 1utenik Ie dtnan tu!~elju na ime duga i~plalitllznos od 1.355.35 KM uz zakonsku zall!Znu kd" matuito: • na t;mo,s od 87.55 'KM pacey ad 25. 04. 2D08.godine pa do is plate "na 1.1nos od 109.95 KM po~1lV od 25. OS. 200B. godine pa do isplale · naJznoi od 121.80 KM po~~v Od 25. 06 2008 godine pa do isplare • na izna~ ad 103.70 KM pa~1lV od 25. 07. 2006. g odine pa doisplate • na 1znos. od 72,75 KM po~ev od 25. OS. 2008. godine pa do isplate · na 1znos od 72.75 KM po~ev ad 25 09.2008 gadine pa do isplate • na iznos ad 786,85 KM PO~1lVod 25.10. 2008. godin~ lIa dn isplale kao i naknaditi mu 1ro!ikove pamicnog poslupka SVH u mku ad 15 dana pod priletnjom izvr~enja. PQ prOleku 15 dana od dana objavljivanja ovog091asa ".One~nom avazu" smatrat te se da je dOS[avljena Mba !Ul.~nom. $UDAC: iMiralem livkovi t

OGLAS

c

Dnevl1i avaz " ..""" .•_"",.55

"Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosjecno 40.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita S~8osoba.

"tin prodaiese

3.0QO mjes~aJJ.. u 14 zemalia '.~.~..:..;'

zapadne Evrope -~ .~~...

Sloboda uoci utakmice protiv Kozare

Nakcn poraza na Kosevu, u redovima Slobcde priprernaju se za domaci duel protiv Kozare, U tim se vracaiu golrnan Denis Mujkic te Stanisa Nikolic i Marko Milu tinovic, ..novajlija iz Srbije,

daCi za MUJMiCa, niHOIiCai MlIUtlnOUiCa

56
CEUK Zenicani uoci utakrnice sa Zrinjskim

o nevn i avilZ. celvrtak, 11. avqusV!lolovoz 2011.

Sva troika igraca stiecu pravo na nastup u suboru, dok se 10 sa sigurncscu ne moze reei ZlI Dilavera Zrnanovica, Adnana jahica, Semira Slomica i pogotovo Almira Bekica. " Nadamo se da ce uz Muikica, Nikolica i Milutinovica zaigrati i Slomic, koji bi do utakmice mogao do biti iz Hrvatske potrebne dok IImente za nas tu p • rekao je direktor Slob ode Zdeno [uric, Dinarno je prije nekoliko dana preko sveg sperrskog direkrora Zorana Mamica u telefonskom razgoVOTU predlofio Almiru Bekicu da dobrovoljno raskiDe ugovor s ekipom iz Maksirnira. Podsjetirno, Bekic sa zagrebackim kluborn ima ugovor na jos sest godina i, p rem a sadasnj em raspolozeniu, igrae Slobo-

Pripremanje materijala za septernbarsku slednicu Skupstin8
Celik ce utakmicu 2. kola proriv mostarskog Zrinjskog, kako kaze predsjednik Odbora za - hitnost Mirsad Ibrakov ic, umjesto u nedielju u 17 sari, igrati u suboru u 19.30

rileD sa usu

sati, Razlog je televiziiski

de nije za takvu opciju, Vjerovatno ce u skorije vrijerne z3trazili i pornoc pravnika ili advokata, a Dinamo za raskid ugovora Zrnanov iea I J ahica, on; jos nisu porpisali ugovore, E. M.

Sto se tice

n u di sarno slobcdne

papire,

prijenos, . Nedieljni termin, bila je to i ieha naseg trenera, ne odgovara zbog vrucine pa smo se odlucili za subotnii, koii nam je pcnudio BHT 1. Sada se pokusavamo organizirati, pronaci marketing za popunu prcstora ria koji, prema ugovoru, imarno pravo • kilZe Ibrakovic, koji najavljuje da ce, po

S re tn 0 i spretno, golom Brazilca Vagnera (Wagner) u drugoi nlinuti sudijske nadoknade, Siroki .Brijeg ie sa
2:1 pobijedio Zeljeznicar u

Obieda nadZeliom Ima posebnul.eilnu

Siroki Brijeg uspjesno startao

povratku direktora Nerrni-

na Sahica s godisnjeg odmora, imati s njirn sastanak

Ibrakovic: Povecall tinansilsku disciplinu i [razi ti p ovecan j e finansijske discipline. On nijeznao tacna reci kada ce se Sable, koji je na odmor ctisao prije utakrnice s Velezorn, vratiti, ali dodaie da ga ocekuiu ovih dana, ali i da ce on ponovo neko vrijeme biti odsutan, " Sabie ee se odmah zaputi ti na trenerski sem mar u jablanici pa cerno se svi zajedno morati vise angazirati kako bismo osigurali novcana sredstva, ali i pripremili rnaterijale za sep tembarsku sjednicu Skupstine kluba - kaze Ibrakovic. V. B.

derbiju prvog kola. Premijer IigeBiH. - Na kraju Dam se i sreca osm j ehn ul a. No, bez 0 bzira na sve, rnislim da je pobjeda zasluzena, jer smo tokorn utakmice imali nekoliko odl ieni h pr ilika, s tari vu, precku i... Ocekivali smo tvrdu i leSku. utakmicu. Moram biti zadovoljan, jer smo OSlvaril i ve1ik u pobjed u, ko-

j a pro ti v ovakvog p roti vnika ima pose b nu leLio u " kaze trener S;rokog Brijega Bran ko Karacid, U narednom kolu Siroko" brijezani gosruiu u Gradaccu ko d Z vi jezde, a pororn na Pecari u io~ jednom derbiju docekulu aktuelnog prvaka, ekip u b an ial uck og Berea, - Osrvarili smo prvi cilj, a sada maksimalno rasterecen i id emo u Gra daca c. Gil j j e OSIati neporazen kako bismo uoci Borca zadciali pozitivnu atmosferu - dodaje Karacic. D. K.

Navij81Hiscrt8vaju erlet, koji ce bill dug 65 me/ara

(hiI.:l H'diiii)

Grupa leuiC.kib navijada dva dana na betonskom zidu na ulazu u naseIje Radakovo iscrtava velilti ertez, koji Ce biti dug skoro 65 metara, a kojim ~Ie dati svoi doprinos pripremi za prvu domacu utakmicu ove .Se20ne na Bilinorn polju. Novae 7.3 izradu crrda navijaci SU csigurali vlastilim i dobrovoljnirn prilozirna sugrada n a, a prorekli h dana novi crtefi iscrtani su i na zgradi pored stadiona Bilino polje, u naseljima Mokusnice ; Blatusa.
od prije

Oralie: Srelan iii ne,biO
U premijernom mecu u clrus [Yu na· jboljih GOSK je II prvom poluvremenu dobro pari rao domacoj Slavij;, ali je na hail! izgubio (0:1). - Imali sma dosta problema na svo jo j desnoj strani. Kod gola, igraCi nisu dobro reagirali. Poslije toga smo po" .. ,.... k uSal; Des[I) napra- Karle uskoku: Neee .Igrall pro/IV SaraJeva viti izmjenama, ali nismo Dra~ic, koj; u narednom u sp j eli. Slav ija nam n ije n a mecr. sa Saraj evom neee moei pravila priliku do gala, Jl ni racunati na Mahira Karica. to nije biJa pcava san sa. GinNapadai': GOSK-a ie, pr" jenica je, medurim, da smo ema misljenju Draiitevog primili gal, a nismoga dali... asistenta Filipa Krvavca, Sretan ill nesretan, porn je na "prestrego dobio clrtlgi :tuti, kraju bio zasluzen - komentiodnosno dva kartona u d=tak rao je trene.rGOSK-a Darko minuta". Er. B.

GOSK dobra parirao Siaviji, ali...

Branitelj se dobra pojacao

Ie 10zasluzen Doraz

Posliednje pojaeanje no· vog federalnog prvoJigasa Br~nilelja, pristiglo iz reclova Sirokog, je napadac Ante Piojub. Sa trojcero iz Sirokog (G lavi.na, Rem to, P inj uh) Ie uz povralak Fraoje Deliea jz Leolara i Tonija Gagre iz Zri.njskog, Branitelj ie sklo" pio vrJo dobru e.kipu za premijernu sezon i,l U Prvoj ligi Federacije BiH. " Dobili smo prava pojacanja, jeclino mi je zao sro svi Ii anga 4m3n j n is u ran ije oSlv3renj. Nadam se da Ce i P rven SIVO po kaza ri da i mamo jaku el:ipu, medmim, na srarm imamo nezgodnog prOlivnika - rekao je lrener Branirelja Zoran Bubalo. Svi su igrati zdravi i spremni za makmicu prvog ko· la prol;v Capljine (nedjelja, 17.30 sat;). Er. B.

SIiD80 Pi jUh iz SirOMOD

Pinjllh: Pojacanje u napadu

.... Nakon probnih treninga, gabelski GOSK" n· gazirao je u svo j e redove Dragana Dobd':a, DapB.doc. prisri.giog proSlog cetvrtka iz Srbije. - love serone problem nam je, oeiLO, zabhi gol i za to sma u pra 1'0 dan as registrirali !!QvQgciaDa Dragana Dobriea" rekao je j ueer predsjedn ik kl ub. Pero Pavlov ie. Dobrit ce bi Ii u konkure· nei j i za mee s bordo timom, koji & se igrati u nedjelju (17 S"ri) Da 51.adionu Bar-eu CiLluku. Ra di sc 0 pros] osezonskom oapadac u Dinam a iz Vranja, clam. Druge lige Srbije (prelhodnu tao kmio-arsku godinu okoneali n" p oslj edn jem, 18. mjestu). Pdje Dinarna, Dobrie se ralvijao u nogomemo] skoli OFK Beograd da bi kasni ie nastu pao i za Hajduk iz Kule. Er. B.

Gabelani dDUeli naoadaCa

sport

Onevni avaz, ~etvrt;rn, 11 , aVlJuSVkolovoz 2011 ,

57

FIFA podrzala odluku UEFA-e

PRIJATELJSKE UTAKMICE Rusi konacno abradovali navijace

PDg nlaKsr SiDS bilU
Japan protiv Juine Koreje produfio niz na 13 utakmica bez poraza
kvalifi-

Poturdene dOZiuotne sUSpenZilezaZrniCa, BalramOUiCai RidZalOUiCa
S udijsk u troi ku iz Bosne i Hercegovine koja je u februaru ove godine bez znania Ncgornetnog saveza BiH otputovala u Tursku i vcdila prijatelisku utakrnicu izmedu Latvije i Bolivije, za koiu se surnnja da [e namiesrena, FIFA [e dozivotnn
suspen dirala

Sirom svijeta iucer su igrane rnedunarodne prijateliske urakmice kao zagrijavanje za septernbarske

kacione meceve, U Moskvi, Rusiia ie pobijedila Srbiju sa 1:0, a strijelac je_dinog gola bio je napadac S tu rgarta Pavel Pogrebnjak u 53. minuti. . Rusi su na ova] nacin pre-

Sinisi Zrnicu i niegovim
pomocnicima Kenanu Bair-

Pobledaza MalSudu
Japan ie proriv Juine Koreje igrao sarno nekoliko dana nakon ~okanme smrti bivseg reprezentativee »Samuraja" Nackija Matsude. .MeZ ie poeeo minutorn ~umie, a igmci su nosili erne trake D3 rukama, Nakon svakog pogotka, [apan ci su, upiruci p rsti rna u nebo, 0 davali pccast preminulorn kolegi,
("",:ArP)

amovicu i Rizahu Ridl:llovicu UEFA je vee izrekla doiivome kazne re ie sluCaj prosliiedila Medunarodnoj asociiaciii, eija je Disciplinska komisija posrupila identicno kao i UEFA-ina.
Utakmica izrnedu La-

rvije i Bolivije (2: I) privukJ a j e veliku pazn] u medii a, a sarnim rim i UEFA-e i FlFA-e zbog sumnje da je

namjestena, cemu je umnogame doprini iela i p redstava Zrnica, koj i je rada tri puta pokazao na bijelu tacku. Osirn sudijske trojke iz BiH, FIFA je dozivotnom suspenzi iom kaznila jos 11:0iicu madarskih sudija, koji su istog dana vodili jos jedn u sumniivu utakmicu, izmedu Estoniie i Bugarske, M. T.

Bamalucani uocl gostovanja teotara
kinuli niz zabrinjavaiucih rezultata - poraz ad Irana i remij i protiv Katara i Kameruna, Reprezentacija [apana u Saporu je pobijedila J uznu Korej u sa 3:0 i tako produzila niz utakmica bez poraza na 13 o tkako je ekipu preuzeo Alberto Zakeroni (Zaccheroni), Dvosrruki strijelac bio je Sindzi Kagava, koji je postigao golove u 35. i 53. rninuri, au lisru se upisao i Keisuke Honda II SI. Rezultati i srrijelci: Kina - J amajka 1:0 (Peng II), japan" J uzna Koreja 3:0 (Ka" gava 35,55, Honda 50), Aze· rbejdzan - Makedonija 0:1
(Pandev

naPlalili TrebimCima ,sue dUD Due
Nakon uspiesncg otvaranja sezone i gostujuce pobjede \l Bosanskoj Gradisci n ad domacorn Kozarorn (1:0), fudbal eri akrueln og 1'3 m p iona BiH, banialuckog Borca u veliko se pri p rernai u za novo iskusenje, U subotu im (20 sari) u goste dolazi Leotar, stari rival i veliki duzui.k iz proslcg prvensrva, - J edan od samo cetiri pcraza dozivjeli srno bas 11 Trebinju (1 :2, op. a.), a Leotar nam [e 11 malo pckvario proslavu titule u Banjo] Luci, odigravsi 2: 2. Dakle, veliki su narn duznici i vrijerne [e da se ti dugovi naplate - obiasnjava
Slobcdan Starcevi

1:0 (Pogrebnjak

57), Rusija - Srbija 53). (M. T.)

0-· ..... B 8J8 Irdi .._8
Stadion Bania Ilidza postao je veliko gradiliste. Zahvaliujuci agilnoi upravi Nogometnog kluba Zvijezda i op cinskih struk tura u Gradaccu, ovaj b uduci sportskorekreacion i kompleks do b iva nove konture. U to ku ie gradn ia istocne tribine na glavnom stadionu kapaciteta od 3.000 rnjesta, Racunajuci i zapadnu tribinu, stadion bi trebao imati s koro 5,00 0 sjedeci h m jes [3. Asfaltiran je parking ipostavlja se egrada eke stadiona Dosadasnjirn radovima zadovoljan je Dragan Iovi':' menadzer Zvijezde, ko ji odl ukorn uprave kluba ad ove sezone drZi sve konee u svoiim rukama,

Stadian Zvijezde velika gradiliste

Planirana i gradnja osvijetljenog terena s umjetnom travom

'- i _...d '''n· ····1 cem81.I" 5··000 SleeCI ..milS 8

mocnik ilefa strucncg sHlba

c, prvi

po-

Zvezdana Cvetkoviea, koii se nalazi u jablanici na ubrzanom kursu za dobivanie A· licence UEFA-e, ko]i provodi Cenrar za edukaciiu trenera pri Nogometnom savezu BiH. S.K

U prOdaJisazonsMa ulazni'ca
U Zvijezdi se nadaju da ce rribine bili pune vee u su· bom, kada goslUje Siroki Briieg· U prodaji su sezonske u1aznice po cijeni ad 50 KM, dok za lene, diecu, invalide

Banja Ilidia: Postavljaju sestolice aa isloenu Iribiau - Zn.a se ka!<vi S11 naSi planovi, da u narednedvijegodine slVonmo lim koji 6e pokucati nll jedno od mjesla koi penzionere kostaju 20 rnaj a vode u ev ro ps ka takmi ceraka. Kako sazDlIjemo, povan ia. Ali, upored 0 s ti m treba dom olVoren.ja !slOene tribi7.avr§iIi infmstrukmrne mdone, u suborn Ce najsretnijim ve kako bi i raj segment prario rezultate kluba. posjeliocima bili uruceni Prakticno, nova [ribina navijacki rekvizili. vee se zavrSava, posravljai u se

(FDM:" m. &Iil)

sjed ali ce, ured uju prate';; saddaji, svlacionice, prosmrija za doktora ... Pored glavnog i pomoCnog lerena bit Ce ~den ios jedan s umjetnom travom i vie.rova· mo ce raj reten bin osvijetljen reflektorirna. Tako ee ,aj reren moei korislid. sve ka!egorije i omoguCiI ce dul'.e rreniranje" istiOe Jovit. Di. D.

a-H pouea pa -IZgU ta ·1· ·b-I _I
U priiateljskoj utakmici u N iksicu rnlada reprezen wei ia Bosne i Hercegovine sinoe je sa 1:3 POra7Xll' od erne Gore. Nas rim je u 3l. min uri poveo golorn Nernanje Bilbije sa 14 melara, ali su Crnogorci samo celiri min Ule kasniie izj.,dnacili pogOl.kom Nenadll Sofranca .. U drugom poluvrerne· nu nasa selekciia primi!. ie jos dVll gola., koje su postigli Stefan Nikolic u 49. i Radivoie Golubovic u 66. rninuti. M. T.

Prijateljska utakmica u Niksicu

Nakon rcmija (2:2) sa Zriniskim na Piroti, ekipa Tra· vnikll okrenuta je subotnjem gostovanju kod Olimpica, koji je »Vezirirna« tradiciondno ncugodan proti vnik. Trener Nediad SeLimovic opravdano se vee protiv Z.rinjskog pcibojawo problema u zadnioj Iiniii, ier stoper Edin Dudo ios nije dobio certifikal iz lrana. - Ukoliko se ovo s dokumentaciiom za Dudu produzi, mOra! cemo u hodu porfaziti drugo rjdenje, mada ce bin tesko s3da, kada ie prvensrvo poeelo. Proriv Zrinjskog nisam bio zadovolian, ne samo odbranom, pa

selimouic upotrazi zastoperom ce

pred Olimpic biti rokada u svim linijama u timu. Pro iliku bi mogli dobiri oni ko" ji nisu nastupili u prvom kolu " kak Selimovie. Vet IOkom ljemih pripr· ema Selirnovic ie hvalio eki· pu Olimpica i trene.ra Mehmeda Janiosa pa ih je cak svrstao u kandidale za tieu· lu prvaka. - Ulogu favorita U ovom lrenutku prepustamo O1i· mpicu, ier bi sve oSlalo bilo neopravdano. Trener J anjos sllsta vio ie resp ekra b i1an tim, al j to n e z naei da se preda jerno unaprijed - iSla.kao je SeJimovie. S. P.

M edunarodnifu dbal

58
ZENSKI FUOBAL Pocinju kvalifikacije za Ligu prvakinja

11. 3v9ustlkolovoz 2011.

[lnevnl avaz, celV~ak,

ort

S -H

Nas predstavnik domatin turnira na kojem jos igraju Atasehir, OIimpija Kluz i £lintra

0 fe i u

nulazu

Od dallas pa do lfi.avgusta

mranu
AtIBIIHU

Arda: Ga/a/asaraju 12 miliona eura

Sarajevo, tafuije prvak BiR u funskom fudbalu, dopa SFK 2000, bi t ee domacin kvalifikacionog rurnira za Ligu evrop-

Spanski prvo1igas Atletiko iz Madrida angazirao [e turskog reprezentativca Ardu Turana iz Gala tasaraj a" Za 24-godi!lnjeg of anzivnog vezniaka Atletiko Ce klubu iz Istanbula platiti 12 rniliona eura obes tecen j a. Turan 6e surra obaviti liekarski pregled te porpisa ti eetverogodisn ji ugonieno

skih prvakinja. Ovo je prvi put barern i na ovaj nacin, igrati u glavnorn gradu BiH pa je JlaS predstavnik u proteklorn periodu irnao pune ruke posla da sve organizirananajbolji mogucinacin,
daoese Ligaprvaka.pa

Bolia slika
Pored n j ega, n a turniru ce igrati jos Ata~ehi.r (Turska), Olimpija Kluz (Rumunija) i BinlIa(LitvaP ija), - Kada smo vidieli sm sve trebamo uradi ti, a sto nalaZu iz UEFA.e., nismo rnogli da vieruiemo na kakvom je to nivou. Takvo nesro moglo se prirniietiti same na ned.avno zavrsenom SF· u za zene u Niemackoi. Ipak, kl ubi e orga n izaciono veorna rnnogo napredovao, nov; su ljudi, vlada bolla slika i mojim igracicama jedinoios preostaie da to na te-

vor, dok ce 16. avgus ra zvabiti predstavljen
navijacima.

rnedijimai

Dalotan mora
Selektor fudbalske reprezentaci]e Italiie Cezare P randeli (Cesare PrandelIi) iziavio ie da napadac Man~esrer sitija Mario Baloteli (Balotelli) mora hitno odrasti ako ieii naprav iti ozbiljn u kariieru, - Mario mora da odraste, da se uozb ilj i i sh vati da, ukoliko to ne llCini, m ol;e da upropasti svo j u karijeru, bez a bzira na poteneij al- rekao je Prandeli, Serija Balotelijevih ispada II posliedn j e vrijerne je dugs, prije nekoliko dana sukobio se s Aleksandrorn Kolarovorn na treningu, a II mecu protiv Mani5esle.r [unaiteda, kada je zamij enj en, direkrno j e 0 tisao u svlacionicu,

odrasti

ParoUi i satnica
I. kolo (danas): Dintra - Atasehir (Kosevo, 11 satil, SFK 2000 - Olirnpija Kluz (Grbavica, 16.30) 2. kola (subcta): Olirnpija KlllZ - Dintra (Kosevo, Ill, SFK 2000 - AIasehi.r (Kosevo, 16.30) 3. kolo (umrak, 16. avgusr): SFK 2000 - f.linrra (Grbaviea, 17), Atasehir OJimpija Klu.i: (Kosevo, 17)

ipoprate, Sro se tice ambicija, SF!( ima naj veCi rej ring od svih OVIDekipa, odradili smo pripreme na Igrnanu i u Suborici, gdje smo imali dobre proviere,
renu kapitaliziraju pa se nadamo da mozemo do prvog mjesta, koje vodi dalje-

Glavni sponzor kluba odnedavno je firma "Messer", bez koje bi organizaciia ovog rurnira bila skoronemoguca.

Grupa entuzijasta
- Pridrufili smose SFK -U, jer ie j edan 0 d, opceni 10, n ajrrofejnijih kolektiva u BiH,

kaZe trenerica Sarnira Harem,

dever puta uzasropno je pryak drzave. Sada je ttl grupa entuzijasta uz koju ce klub i na medunarodnoj sceni, nadam. se, b iti USp j esn iji te preds rav Ij ali Sarajevo i B iH na nailiepsi naein - kazao ie novi predsjednik kluba Aber Babic. A.C.

F&bl'8gaSu saslauuArs8naia

'Topnici" prilavlli igrace za Ligu sarnpiona

Nije potpisao ugovor za Dinamo
MladogDinamovogfudbaiera Alena Halilovica, sina naseg biv~eg reprezentativca Sejada, suspendirao je Hrva tski nogome tn i sa vez, jer nije porpisao ugovor s kluborn do odredenog rob, prenosiportal Index.hr. Cijela prica pocela ie kada se II iavnosti pojavila inforrnacija da je Real zain teresiran za mladog igraca.nakon. i'ega je izvrSni dopredsjednik Dinama Zdravko

HnS suspendiNO HalilouiGa

M.amic susperidirao Alenovog oca, koji je treuer u omladinskorn pogonu OJ. nama. N aim e, Halilovi c stari j i nije htio ni razgovarari 0 ugovoru koji bi obavezao njegovog sina na sedmogodisnju vjernost Dinarnu. Iako se mislilo da je kriza riiesena, rnladi igrac nije se pojavio na pripremama uoci nove sezone pa ga ie Ht:fS suspend; rao. (A. C.)

Fudbaler Arsenala Andrej Adavin demantirao je navode meclija da nap USia kl ub i odlazi u boga ti rusk; tim Anzi. Anzi je vee doveo J uIij a ;lir kova iz Celzi jn, a u finalu je pregovarao s napadacem loten Sal!l.uei ElOm(Eto'o).. (Z.5.)

Ariauin neCB u Anil

Nasri i Fahregas: OslajlllJ Londoflll? LondonskiArsenal prijavio je kapitena Seska Fabregasa (Cec) za dvi j e makm ice Novi igraci ArsenaJa Zervinjo (Gervinho), Aleks plej-ofa za Ligu sampiona Okslade-Cemberlejn (Alex Oxiade-Cbamberlain) i ciprori v imli janskog U dinenej dl:er Rio M iiaici la.koder su n a spisku :r;aUdine;:e. zea, saopCila je Ev ropsh fudOsamnaestogodisnji japanac, koji je lJ. januaru POIbalskaunija(UEFA). p.isao iz Fejeumcla, u kojcm je ostao do baja selOne, Spanski reprezemacivac je uvrsten je u tim nakon 8lO ie dobioO radnu dozvolu. nakorak od prelaska l! Bart:elonu, ali ukoliko bude igrao Nastup u Ligi :lampiona vjeSOVU ogromnu zelju da pri.sna ulakmicama protiv Udirovatno bi smanjio imeres za lupi aktueloom evropskom nezea, nei5e moe; nasmpi ti 7.a Fabregasa i Nasrija, jer ne bi Prva ulakmiea neld drugi klub U elitnoOm sampionu, ;mali pravo n as lupa za druge izmedu Arsenaja i Udjnezea fudbalskom takmicenju. takmicenju. na program u j e 16. avgus Ia u kluboveuovom MenadZer Arsenala ArDanski napacl ai' N ik las Londonu, a revans je sedmisen Venge.r (Arsene WenBenrer (Nicklas Bendmer), CII kasnije u U dinama. ger) [ako je po[vrdio da se ne koj j je ka...ao da ocekll je da Naspiskll jei Samir Nasnamjerava odret.i jednog od ri, koi i je, mko dec, na me ri napusri Arsenal ovog lje[a, naiboljib fudbalera "Topnitakoderje na spisku. (Z. S.) nekoliko engleskib klubova. ka" bez obzira na Fabrcga-

Milaicuuradna dOzuola

UEFA je dozvolila bolandskom viceSampionu Tventeu da n3 sVoOm stadionll Grols Veste ugosti Benfiku II 4. prctkolu Ligdampiona. ,.,...------__,;;_-__;_---------,

TUenle na suom SladiOnU

UEFA dozvolila domaGe nastupe

~!II.~~ .... ~~~~""",oI'
~

UEFA je proOcijenila da je smdion u En§ecleu siguransarno pet sedmica nakon lito su dvije osobe st:radale za VTije" me rekonstrukcijekrova. Tveme je u nerem prelkolu sa vJadao rumunski Vaslui sa 2:0,. a mee je , od.igr'a.n u 90 ki, lometara udaljenom AInhemu. Premijeru nasvom stadionil fudbaleri Tvenleaimatce u subotu, kacla u drugom kolu hola.nds!<e Alklige 'docekuju mar. (Z.$.)

sp 0 rt
.

Dnavniavaz, ~etvrtak. 11. avgusVkolovoz 2011,

59

ZELJEZNICAR Mladi fudbaler odlazi u Tursku

U-sca Isla ul
Mladi reprezentativac BiH pridruzit es se Kenanu Hasaqicu
Utakmicu 2. kola, Prerniier lige proriv Rudara iz Prijedora :leljeznicar ce igrati u subotu u 21 sat. N a stadionu Grba vica u pro da j i 5U polugodisnje i godisn]e ulaznice za domace utakmice "Plavih",

Bila mi je cast nositi Bivsi mladi reprezentativac Bosne i Hercegqvine i dres eel ika i neS to ra nij e Veleza, ali biti dio bordo tiprosle sezoueclan Celika Adin D zaIic kari ieru nece rna j e n esto p oseb n 0 - rekao nastaviti U Belgiji, gdje je u jeD!afit. Dvadesetdvogodisnji nekoliko proteklih dana pokusavao pronaci angazman, napadac je vet nekcliko nego na Kosevu. Dzafie, ko- sedmica u kcntakru s rukcji se trenutno cdmara u rod- vodstvom Saraieve. " U vise navra ta razgonom Srebreniku, pridruzit ce se fudbalerima Sarajeva varao sam sa celnicirna klukrajemsedrnice . ba, naivise s Irfanom Redzepagicem, i postigli smo . Dolaskom u bordo klub osrvarit ';u diecacke snove, dogovor na obostrano zaPotpisat cU Cijelog sam zivota mastao dovoljstvo, da postanern fudbaler Sara- dvogodisnji ugovor, J edva ieva. Mozda ce neko pornis- cekarn da u bordo dresu isliti da je ovo tek fraza, ali trcim pred navijace na zais ta, ci iela mo j a po rodica Kosevu- istakac je Dl:.. fic. navijaza Sarajevo. A.Dr.

ostuariti snoue

na HOSeUO CD
Adin Diafie prelazi u Sarajevo

Proliu Rudara U21 sal

Visca: Napusta Grbavicu Edin V!Sea nasravi t Ce karijeruu Istanbulu BB nakon sto jeZeJjezniearprihvario uvjete koje je ponudio turski
klub,

PObieda nad Radnillom
Zeli eznicar je s inoe u Hadzicima odigrao prijatel jskisusret sa Radnikorn i pobijedio 8:0.. Golove su postigli Smajic (dva), Zeba, Selimovic, Drakul, jamak i Colic, dok se za osrni pogodak aurogolom pobrinuo Radnik, Zeljeznicar j e igrao u
sastavu: Karle, .Markovic, Bogicevic, Gerhard, Stanic, Smaiic, Sa.vic, Stanceski, Zeba, Selirnovic, Adi· lovic,a u drugom poluvremenu su nastupili Kinsevski, Bal jje, Vasil ic, Alic, Drakul, Colic, Svraka, Pru tin a, Z01011c, Jarnak i Ramie.

Mladi reprezentauvac BiR (21 godina) trebao bi u petak potpisau visegodisnji ugovor s klubom, za koji nasrupa golman A-selekcije Kenan Hasagic, Arnar Osirn, trener i menadzer kluba, porvrdio je in-

teres Istanbula za mladog fudbalera, ali niie zelio izncsiti detalje, - Mogu same reci da je Vi~ blizu odlaska • rekao je Osim, Ofanzivnorn vezisti "PIavih" ugovor je isrjeeao u ljeto naredne godine, a kraiem prosle sezone bio je u kom binacii;una za odlazak u Rusiju, U Zeljemiear ie stigao iz Buducnosti iz Banovica, (Z.

Dtatic: Jedva ceka da obuce bordo dres

s.)

Belgi Janka Kim Klai srers (Cbisters) predala je IIvodni rnec na WTA rumiru u Torontu, Mada ie prvi set dobila sa 6:3, pocetkom drugog sera predala je mec Kineskinii Dzeng' Di bez vidl jive povrede. - Doslo je do pucanja mihlcnog vlakna na Jijevoj st.rani s tom aka • izj avila je druga teniserka svijera, navodeei da je i canije imala

UPilan naslup Him Hla)Slers Da US upenu
problema, ali da ie tokom meca "osje rila da se stan je pcgorsava", Ova povreda dovela ie u pitanie njen nasrup na US Openu. " Imam jos nekoliko sedmica do pocetka turnira i ucini I cu sve da budern spremna - kazala j e Klajsrers, koja iegrenslem tumir u Nju· jork:uosvaiala 2005., 2009. i 20 I O. godine.

Belg,ijanka predala rnec u Torontu

Godisnjica smrti velikana

Iako [eovog ljeta dosao u Sarajevo kao zamjena za PeIra Pucelia na poziciji pivota, hrvarski internacionalac Andrea Basic na jvjerovatnije nece nositi dres aktuelnog sampiona Bosne i Hercegovine Bosne BH-Gasa. Ba" rem ne dok se neko iz uprave ovog kluba ne udostoji pojaviti i strucnom stabu i igracima pojasniti sta narnjerava,

BaSiC DaDDSliO IIIDb

Alarmantna situacija u RK Bosna

Nairne, situaciia u Boom je,
ruku, alarmantna,

u najmanju

Porodica, prijatelji i de/egacija SIQbadepored HlJkinog melara

MustalaHUlliC HUlia
ProSlo je puoih dvanaesl godina od rragicne smrti veJikQgo;enern ibi vSeg fudbaJeru 11Tuzle MustafeHukiea Huke. Predsrnvnici Slobode, islOimenog Sponskog drustva posjetili su i mjes\o srradaoja u Deveraku, na magisrralnom putu Tuzla - Grac:mica, a onda i me-zar Hukica. Te kobne veceri pri je 12 go dilla legeudarni trener izgubio je "ivo[ u sao brncaj n oj nesreCi, a BiR je izgu bila istakn u tog

niie ZabOraUuen
u

datum imjesto odriavania priprema mogu se na.gadati., a navodno se eeka pomoe MinisUlrStva sparta FBiH, jer ie generalni spon;~or "BH ·Gas" di" gao ruke ad svega. Kako prenosi Bh"hao" dbalLcom, nezadovoljan zbog toga sto iosilije potpi-

sao ugovor, odn osno sto I!isu ozvaniceni i verificirani u vje ti n iegove sarad nje s B 0snorn, Basic je prije cetiri -pet dana. D ap us tio Bosn u i otisao kaei u Hrvatsku neobavljenogposla, Sve zavisi od finansijskih mogllcnos ti B os ne pa se mazda situacija promijeni i Bali it se ipak VIa!i. Do !ada je· dina sto funkciorura kao daje sve ideal no, su igraei, koii fe" dovno treniraju, Ie kancelarija kl uba, koi a je jedino tok:om ovogljela nesto mdila. A. C.

sport.kog radnika. U erenu tku nesreee Huh je bio na kormiJu Slobodei kovali su se veliki planovi ovog kluba za prec:lslojeeu =!!U," istovremeno je svom veJikom prijatelju Fuadu Muzurovicu asistirao u dri.:J.vnoj reprezen· tadi i. N jegov istinski fudbalski PU! pra!iJe su odlicne parti" ie Osijeku, rurskoj Adamsporu,ameriCkom San Hozeu i, naravno, uSlobodi. E.M.

SalCinOuic Da Hanlridi
Zenieanin Fenan Saleinov!'; (22 g.odine) uspjesno je jucer pro sao lijecnicki pregled u Rijeci i, kako nam je javio, preosralo je jos da pOlpise dvogodisnji ugovor s hrvatskim prvoligasem. Osim za madeni CeLik, ovaj vezni nogometaS b!o je po tp isao i ugovor sa pol jskim Lehom,ali jeustupljen norvdkom Sandefjordu, o dakle se vra tio u m ostarski Zrinjski. Bi.o je clan !lase mlade reprezelllaciie, a proti v Japana je u prijateljskom s "sretu deb i['irao i za A· tim. . Nakon lito su se klubovi dogovorjLi 0 odiiteti, j ia sam usp j dna dogovor io svoje "vjetes kluboms Kantride .. Nadam se da tu opravda· Ii povjerenie klupskog vodstya" kal;e Salci.!!ovic. V. B.

Bh. veznjak novi clan Rijeke

Bosna llrece neiZU)esnosl
Kosa.rkasi Bosne ASA BH Telecorna pocet ce priprerne 15. avgu s ta u dvorani Skenderi]a, ali u kojern sas ra vu i do k ada, n iko sa sigum oseu ne moze reci. Predsjedriik Upravnog odbora Safudin (engie nedavno le iziavio dace u klubu do I. septembra cekati na odgovo re federal nib i kantonalnih vlasti, od kojih ocekuiu materiialnu podrsku, Ukoliko pomoc izostane, Upravni odbor podniier ce osravku, a daljnjih oba veza bit ee razriiesen i novi srrucni ~rab, koji bi od n aredne sezon e trebali predvoditi akruelni selektor BiR Sabit Hadlic kao sef re Sabahudin Basovic kao n jego v asis tell I. - Vjerujem da odgovorni nece dozvoliti da se ugasi insti ruci ja n aseg spo rta, kao SIOLjubljana i Zagreb nisu d op ustili bah svo j ih kosarkaskih velikana, No, te stvari nisu u nasim ru kam a. One :;(0 mogu obecati ieste zestok rad s ekiporn. Nadarn se da

Pripreme pocinju 15. avgusta

60

Onevni avaz, ce1vrtak. 1 t _avgus1lkolovo< 2011

sport

KOSARKA Reprezentacija BiH nakon nastupa u Siovenijf

Uprava kluba ocekuje porncc federalnih i kantonalnih vlasti

n8 blS 0 I a I raz oga za nogo Ilmlz a
Nas program je takav da u ovom momentu ne razrnsliamo o rezutatima, kaze selektor Hadi.i!';
Da su u rakm ice igra ne, recimo, 19. iii 29. avgusta, a ne prije tri dana, ne bisrno imali razloga za optimizam, Kosarkaska reprezentaci ja B osn e i H ercegovine u p rva ITi p riprem n a m eca uoci Evropskog prvensrva nije odusevila i bilo bi veema 101iekada bisrno u sadasnjoj formi i pod utiskorn partija kao proriv Srbije iii prve cervrune proriv Sloven ijeotputovali u Litvaniju.

a D i:-n)8 danas,

Baso vic: Vodil ee ekipu je ovo novi Bosnin pocetak - is ti ce Basov ie, koi ice, u odsustvu Hadzica, voditi tim u prvoj fazi priprema. Basovicu je ovo treci povratak u Bosnu, gdje je radi 0 sa m Iadim ka tegorijarna, Na nedavnom Evropskom prvenstvu do 20 godina divizije B II Saraievu bio je asistent selektoru Radomiru Kisicu u reprezentacijiBifl. E.].

Novaposlava
Selekror Sabit Hadzic isrice za naillis I da je 1I vjeren da to nece biti sluca] kada 3l. avgus [II na srarru EP-a istrcirno na parker protivGrcke. - Za vrijerne turnira u Liubliani trenirali smo kao da pred nama nisu utakmiceo-Pred susret sa, rec irn 0, Srbiiorn nisrno preskakali rad s regovirna, - igraci su teski od napora, Nas pro. gram je takav da 1I ovom mementu ne razmisliarno 0 rezul (a ti rna " isIice Had"i c, priznavsi da srno u duelu S aktuelnim viceprvakorn Evrop e izgl eda li konfuzno, - Agresivnom igrorn razbili su nase linije kretanja, ali kada vee 0 tome govorimo, moram spomenuti da je Srbija priprerne pocela 3. jula, vise od dvije sedmice priie nas. Drugi biran faktor je [3j da Srbija Lri godine u kontinuiteru igra II iSlom sastavu, dok mi pravimo !!Ovu posravu -,kazeselekror. Susrel s domaci!!om Slo" veni jom, tV rd i Ha dZie, po·

Bila je to sarno prjjateljska utakmics, ali su Spanci pckazali Francuzima sta znaci imati Paua Gasola u ekipi, Centar Los Andeles lejkcrsa i naj;bolji ko&ukas

Gasol razbio Francuze

Spanci dominirali protiv "Trikolora"

16,0 poena u pro" sjeku imao je Mirza TeIe to vie n a tumiru
biliezio

6,0 skokova

ie Telerovic

po mecu

Evropskog prvenstva 2009. nakon godine pauze vratio se u reprezentaciju i sa 19 poena predvodio "Furiiu", koja je zbrisala "Trikolore" sa 77: S3 u Almeriji. Huan Karlos Navaro ITu· an Carlos Navarro) i Serz Ibaka (Serge) dodali su po devet poena za evropskog prvaka, Kod Francuza, 15 je ubacio Toni Parker (Tony). Najvece gojacan]e "Trikolora", cenrar Cikago bul~a 10akim Noa eN o_ah)imao je~esl kooeva. Spanija ce na zavrsnici Evropskog prvenstva igrari u grupiA,u kojoi su jos Tur· ska, domaCin Litvanija, VeLika Bri ranija, Poljska i lim izbaraza. FranclIska je u grupi B sa reprezemacijama Srbije, Izrae1a, La Ivi ie, N je rnacke i Iralije. (£.J.)

3,5 osvojenih lopti irnao [e Nihad Dedovic
rnecu osrvario je Aleksei Nesovic

2,5

asistenciia po

da i mi imamo potencijal za velike dome te - rekao j e selekror, 1edina kens tanra u b h. reprezentaci j i tokorn It ime-

bali pratiti, ne naziru se iIi barem do sada nisu dobili priliku da [0 pokazu, ~ - Mirza se namemno kao lider, ali sam zadovolian ka-

Sastanall S igraCima
Had~ie priznaje da je poraz od Srbije UZblldio duhove u ekipi pa je zbog toga sanaa sastanak s igracima. - Objas!lio sam im da potaz 1I ovoj fazi zaista ne smije porem ell 11 a [mosferu, da sm 0 se b rjeli foku sira t i iskljuCivo na ulakmicu i rezultat, pripremali bismo se mnogo dmga~ije .. Pobjede su dobre, dizu moral, ali 1I ovom tre!lutku nisll prioritet - kak HadZic, ea u Sloveniji (Makedonija 5S :50, Srbija 61: 82, Slovenija52:59)bio ie Mirza Telelovic (i~abran u ideaI!!u perorklllUrnira). ko smo reagirali i kaokolek· liv protiv Slavenije. Pravimo selekcijll, dosta rmiramo, zelim dati sausu svima pri je nego Sro odredim 12 pumikanaEP. Sadasliiedi mrnir u Imliji, na koiem eu proslor, iz· medu osta!ih, otvoriri na:lim igra6ma s ameritkih univerzi lela D ijegu Kapelan u i Adnanu Hod2icu - rekao je Hadzie, B.J.

Zen ski kosar !\aski klu b Celik trebao bi dobi Ii novog trenera. Pregovori s kormi!arom a k ruelnog b h. prvaka Mladog Kraji~nika Zora· nom Mikeilom vee su u poodmakloj fazi. - Da, meno je, ali jos ima detalia koje je pOlrebno uskladiIi prije potpisivanja

miHeS preUZima CenH

Novi trener u zenickom klubu

Sulra s '1Zurima"
TlIrnir u Riminijll (12.- 14, avgust) Bosna i Hercego vi!!ace !)!VoriIi smra protiv domacina Ilalije. Sllsrer poCinje u 20.45 sat;. Potom slijede dueli sa Grckom i PoIjskom. Planil"a!!o ie da bh. selekcija danas u illtarnjim salima otpu(uie iz Ljuhljane u haliju. Hadiic: Pravimo se/ekeilll kazao je da nas rim ipak ima halitet. "Uvecem dijelu bila je to ravnopravna Ulakmica u ko· jom smo igrali mnogo organiziranije i u egalu s limom koii u Litvaniji cilja na med aIj \l. Is to tako, u vjeren sam

ugovora - kazeMikes. Zellii'ani su potvrdiJi da ce 17. i 18. seplembra orga· Ilizirati Drugi memoriialni turnir "Amna Faz.!ic". Po" ziv ce upudti proslogo· di.Sniem pobiednik!l Hemofarmu iz Vclca. Imena preo· stala dva ucesnika bil ee naknadnopoznala. VoB.

Svima sansa
Definiliv!!o ie rijec 0 asu evropskog kaLibra, koii ce proti v svakog rival a "ima ti 20 poena u rukama". No, jedan igrac ne cini kolekliv, a oIli koji bi ga tre-

... Rllkomemi klub BoracM:rel orga!!izirar ce~esli tradicio!!alni !Urnir "Banj a Luka k up 2011", koj i ce ove go dille biliodrian od23. do 2.5,avgusts. Osim domaCina,nastllpitee jos Bjelovar, Crvena zvezda izBeograda I.eIzvidai' iz Li ubuilkog. S.K.

Sliiuzuezda i B)elOUar

Handidali za BIUPU SUllanOUiC,DealiC - CuB
Zen ski kosarkaski klub Jedins[vo BH Telecom iz Tuzle prvi pu t u hisloriji izabrat ee wen era putem konkursa, na. koji su seprija· vila tfO j;ea h!!di da tao To su bivsi trener J edio· sIva Samir SuJjanovk, za· lim nekadas.nji igrac Slobo· de Arnie Delalic, koj; je rrenumo anga2iran u Skoli kosa,ke Lio!!s, te N enad (; uk, Irene r u miad iID ka tegorijama JedinS[V3 i Slobode_ - Obavi.li smo razgovores I:an dida lima, koj i sn p redSlav iIi jako k val ileme programe. Tre!lera cemo iZlI" brad do IS. avgus!3., kada bi Ireha.le poteEi pripreme za n aredll u sezon u - izja vila je direk torica 1:1 ba Mara Lau kic-Brcaninovic. E.M.

TuzlanskoJedinstvo

uskoro dobiva novog trenera

sport

Dnevni avaz, ~elvctak, 11. avglls\lkolovoz 2011.

61
Vijest u brojci

100.426
gas Salke irna

Iz.java dana

Ofsajd

Stbijanska len/serka Ana Ivanovia na me(;u .11 Toronlu

navijaca-clanova, kluba, Dosavili &\0 illagicne brojke od 100.000, Salke ie postao drugi niemacki klub sestocifren im b roiern Clanova. Bolje u fudbalskoi Bundesligi kctira same minhenski Bajern, koji broji 162.0'0'0 clanova.

,Francesko Tori ki ~j~;:j:~i lijenkaomalo je bundeslikoji/udbaler, ali tacno 100.426 jeitakaomedu saopcili su iz
najboljimana

,svijetu.

Iraze OdSlelU

Holandani

sa

(Itali] ans ki strucnjak Klaudic
Ranijerio

kapitenu Rome)

Fudbalski savez Holandiie trazit ee odsteru od engleske federaciie, koia j e zb og nereda u Lon don u 0 tkazala pri j ateljsk u u takm icu dvi je sel ekcij e. Susret ie trebao biti odigran u srijedu.a Hclandani tvrde da im [e otkazivanie donijelo nekoliko rniliona eura gubi tka

-pa:

A,rturo Dati

Misteriozna smrt slavnog boksera

bl-Jan?
ko jim a je n asrradao 40-godisnji Kanadanin italijanskogporijekla. - Previsevrara je ostalo otvoreno, mnogo je pitanja necdgovoreno, Niko me ne moze uvi eri ti da je on sebi ad uzeo l:ivol "izjavio je Li nco Privatni detekuv Pol Siiolino (Paul Ciolino) iz Cikaga, kojeg je angazirao Lin c, rekao ie da ce rezul tate istrage objaviri krajern rnjeseca i da ce nakon toga "biti malo surnnje u ono 510 se

U apartmanu u brazilskom ljetovalistu Portode Galinjas u jul u 2009. poznati bokserski sarnpion Anum Gsti (Gartirpronaden je rnrrav, Brazi lska policij a oznacila je Gatijevu suprugu Arnandu Rodrigez (Rodrigues )kao glavnog osumnjicenika i uhapsila je pod optuzbom za ub isrvo. N ekoliko sedmica kasn ije, Rodrigez ie pustena, jer je autopsi j om utvrdeno da ie Gati izvrsio samou bistvo

TRANSFERI Besiktas se okrenuo najboljem NBA strijelcu

neee raja t, Dee ran
Krilo Oklahome ocekuie 750.000 dolara rnlesecno ad turskog kluba
"Kevin razmctriti i druge mogucnosu, kao srosu Spa" nija iRusija", Ipak, nagada se da je Besikras gla vna opci ia za Duranta U slucaju da ih Brajant definitivno odbije, sto Ce se, V j erovarno, desi ti, celnici Be5iktaS3 sve ce kane baci ri na dovodenie 22-godiilnjeg hila Oklahoma Sin tandera, koji ocekuje miesecnu zand u od 750. 000 dobra. Durant (206 centimeraraj zavrsio [e proslu sezonu sa pros j eke rn od 27,7 poena. Godinu raniie postao ie naimladi "kralj sll"ijelaca" u NBA hisrol"iji (3'0,1). Repre~emaciju Sjedi· njenib. Americkih Driava Ron Ar rest ne presta j e iznenadivati, Nekada najveCi NBA kavgadZija, koji ie sada PO[puno promiienio imidz, prodao sam pionski prsten u dobrotvome svrhe, u koie je donirao i dio zarade od ugopredvodio je do tirule prvaka n a Svjetsko m p rv en SlVU 2010. u Turskoi. S Viliiamsom, koji je vee potpisao ugovor na. pel miliona dola· ra za sezo n U, i.t redm 0, s Durantom, Besikms bi postao velesila u evropskoj kosarei. No, idila bi [rajala sarno

Besiktasu n ije dovoljno to § to ie angazirao sja j nog plejmejkera Derona Viliiarnsa (WiHiams) iz Niu Dzersi netsa i s roeeka odgovor petercstrukcg NBA prvaka Kobija Brajan ra (Kobe Bryant) iz Los Andeles leikersa nego pregovara i s najb 0 Ijim s tri] elcern americke profesionale kosarke u posljednje dvije sezone Kevinom Durantoml Menadzer Aron Gudvin (Aaron Goodwin) potvrdio je da se vee susreo sa p redstavnicima ambiciozaog lues kog kl u ba. - Ponuda iz Turske ie veorna. pIirnamljiva· pOlvrdio je Gudvin te je dodao ce

Arlest Slize u Britanilu
vora, nagoviiestio je da Ce karii em nasravi ti u- Velikoj Britanijil Anonimna ekipa Cesir diets Artestov ie izbor iako su relnici ovog kluha saopci!i cia krilu Leikersa finansijski nemaj u !ita ponudi ti, onoliko koJ iko i obustava rada u NBA, jer se svi igraci pod ugovorom rnoraiu vratiti u svoje kl ubove po za vrsetku "Iockoula". Dummov NBA ugovor sa Oklahoma Siri [llflderom vrijedan je 85 roiliona dolara iffitje& lek 2016. godine. (E.J.)

Gali: Menadler pakrenul) is Iragl1 No, jucer se cglasio bivsi Gatiiev menadzer Pel Line (Pal Lynch), rvrdeci da je privatna istraga, koju je pokrenuo prije deset mjeseci, otkrila nove okolnosti pod

za is ta des ilo" . Gati, nekadasnji profesicnalni ilampion u vel" ter-karegoriji, zavrsio je kari j eIU 2007. sa 40 pob j eda i devet poraza, (E.J.)

Nako!! SlO se u ponedjeIjak javno izvinio zato lito je nepoznatu zen u isama.rao u no~norn baru II Bogo!i, Se. lektor kolumbijske fudbalske reprezenracije Hernan

SIledz-la Gomez POdOlO oslaullu

Kolumbija ostala bez selektora

Daria Gomez u ulOra.k je po· dnio neopozivu Im3vku. U Fudba.lskom s.avezu Ko· lumbije prihvatili su Gomezovu 0 dI u.ku kao oCoikivan u pasljedieu.

... J apanski repre;l;en tativac u ragbiju Riodej Jaman.ak3 prihvatio je dvogodisnju suspenziju zbog dopinga, iako ie za pozi tivan Iezullalokri vio krernu za lice. Mladi igrac rekao je da nije namjerno uporrijebio &teroid nego da se na!azio u kozmetici koju je upolre· bljavao. Japanska ragbi-fedeeacija saopCila je dll je ovo prvi doping-slumi.

damanallaZbOg Brame za licepao 'oa dOPing-testU?I

Niernacka lenise.rka Sa" bine Lisicki (21), trenUIDO 21. Ila WT A Iisti, serv irala je iedan pocemi udarac na lillniru u Stenfordu krajem pros log mjeseca brzi.nom od 20 1,2 kilometra. nll sa I. L isie!: i j e lak 0 pos rala sedma teniserka u bistoriji (forrnalno od 1989. godi!!e, od kada se mjeri brzina ser-

UsiCMiseruirala 201.2 Milomelra na sal
visal.) saservisom brZ.im od 200 kilomemrana sal. Riiee je 0 uvjerliivo naibdem servisu ove godi.ne u zeuskom lenisu te cetvrtom najbdem svih nemen3. Na listi i dalje vodi Amerikanka Venus Vilijams (Wil" Iiams) s pocelnim udarcem od 207,6 km!h na US Opeuu 2007. gociine.

Podvig njemacke teniserke

CETVRTAK 11. 8. 2011.

BHn
07..00 00 bro julio PrIIllram za diac" I mlada, r, 09.1 0 I~llo r za serif, ,'fi,mi'ani mm 09.15 ~,b't ~obi, animirana serfia, 4S152 D9,3Il p·rinc tid P'IJlirn, ilJllna "";ja, 2/4 1000 .BHTvlles Ii 10.15 Pies fiIIota, !grana 5el1ja, 95/125 11.05 Maja mal. kuhinja 11.15 Godine ,pml"", igr.na seriJa, 5&/68 12.00 BHTvilesll 12.15 W",tyle. M,.Ia.ija, reportala 1:3.15 80je u nizu, slrana d~k"m"ntarna serija. 6/1. 0, r, 13.40BHgaslr, ,utak, klJrinars~ 14.1 5 'BHTvije,ti 14.30 G, rlo·s I.tko, igran. seIija. 16m~,r. 15. DO 0 d I"a", 5 +, eduk.liYna ,,,nia Pr'"l,am za dja"u , mlada 15.05 MUmlle"', .n[ml"na senj" 29/11 15.30 fre, d ".I " "mljamaE.rap., fsl,niia 15-.40 Aladino.e .p,i~e, animiralla se· liia, 24/26 15,55 :Kak, oa n a, Skol. 'engle,kog' iel'k. 16.30 Gorko·&lalko, Igrana s~lija. 163/229 17.00 Pulevl mapazm, r, H.30 Knjl!e.nosl 91H. Utske narod· ne piasm. 1a .0.0 Austmugarsla i,g,a~,j a usastlow~ r.

TV ALFA
07.00 Dob ro j ulro, jutlmji plogr.m 09.00 ~Jjesll 09.1 0 B everlv Hills, igrana seli]', 37.epizolla 10.00 Sp,atno. ~'e!no, tv igm 10.25 Art"' 10.50 Tnmi,. i p,ijaleiji 11.UO Hranoijupci 11.15 Mali spasioci 11.25 Hayd u pa'k 12.00 Dne."iI1 12.15 ~Iza ,a.budu tno~l, Igrana selij. 13.50 RamazaMkl ra,govorl 14.20 Atleceda zdra,Ij'. Mu.lti~ Ia ski e<01., obrazovni program, 29 emi~iia 14,5 OPi plin.i, crtana seija 15.15 ~ ijesli 15.20 G,spo~a 8~rbara, igrana sellja /12/ 16.1 ONMa mala klinik., igrana serfj. H.OO Fede raeija danas 17.25 Ne daj se, Nin" igrana s~ni, 17.50 One.n; k, naiava 18.50 Dne.n i I, nlljava 18.58 Piplinll, emma serija 19.1 B Rama,aDska valdiJa R nan sijske novosti 19.30 Dne~nlk 2 20.10 CSI Miami, i9,ana serfja, 22. epizada 20.54 Dne.ni.k, naja.a 20.55 Slom'liena' krlla, ig'ana seriia, 9. eplzcda 21.5 0 One." i k 3 FioilJ1sij·skenOOGsti 22.2 n Elel, igrani' serija /1 2/ 00.00 ~'ijeme je za bebe. 19. emislja 00.30 'IlIa za budu c nos I, Igrana senja 01.50 .Dne~nl~ 3, r. 02.2 OPregle d P rDga rna za petak 08.10 Bon;, OIlV, rani, ~rlilnililm 08.25 Bu nnv Malo nev, crlilnililm 08.40 nona Man, c~ani lilm 09.05 ToOp op Sb 09.40 Sk,i.en, kame,", humolistiCfii PrIIllram 09,50 lemlj. snova (12), tursk, se'ija 11.4 0 tudo srce (16),. turska serlja 11.55 UBN Inlo, 1~lormatlvnl program 12.10 Cudo srce (16), tu!Ska seriia 13.10 Top shop 13.20 Doli na VUkO"' (16), nrrska kr1mifialis~Cl<a senja 14.45 ;Rilelca,nade (12), tu!Ska teieno"ela 15.35 'Dejana Talk Show, Tema. "Invalidna Ilea!" 16,50 lemiia sno," (12), turskase,ija 18.50 OBN Inlo, InlormaU.ni pr'"lram 19.05 UBN' Spo rl, sportski pregled 19.15 'Elklni., zabavni program 20.00 Rijeka Had. (12), turska tele"Dl1€la 20,50 Dolin. vuko". (1'6), tursk, krimifi~lis~eka seMja 22.15 Chicago (1 ,B), igranifilm 00.20 Zakon brace (16), krlmin.lllsU~ka serila 01.05 Doli n a vuko,.a (16), turska kriminalisticka seriia

PINKBH
06. 00 t.~ta, t~16nOvel'a,r 07;00 ljubav u ,ale~u, hrvalSka Igrana ;erija oa,oo Polla lafa, urska serija, r. 09 ..00 Mahala.i, zabaon3 serija 10,00 Naslijede jetrne Game. seni", r. 10.40 Kupi,ba', emisija 11.00 za b,anjen a liubav, telenovela 12..00 Inlo 10p, inlo .progr.am 12.,20 Cit~, zabaoni progrnm 13.00 8ne pa re, kvi1 14,00 Inlo lop, infO.program 14.20 G,"" d h ilovi, muzlCki ,program '15.00 l~la, telenooel'. 15.45 KIlpl'.ba, emlsija j 5 .50 Inlo 10 p, inl.p~ram 16.00 More Iju bael, telenovela 17.00 lumha Zumba, ,abaoni prog ram 11.40 Kupi.b" emisija 1 a .00 U potraII za sreecm, mm 20,00 Trijumiliubavl', serija 2LOO Nasliledo j. tlne

os ,00

'~".'j.,

:Novo j utro. IUlamjJ pro~ram m.OOOsll"llo komjaca, c~anifllm 10.35 Hello Kitty, ~rlilni film 11.30 Vijesti 12.00 Jukebox, mu,i~ki pf'"lram 12.35 Inl&l"IIju dana, (r) 13.10 Zakon Ijuba.i, serija (r) 14;05 The G.m., senja 15.10 Islina, emisija 0 povratni e;m. 16.00 Uk13d Bnl livoti, s~rija (r) 16.55 Naj"'" Onevnika 17 .00 Calle

Aua,

l7.15 1a .40 20.00 20,15 2115 22.20 22 .30 22.40 00,30

18.15 Hodoljublje. Madrid I 18.45 i iuha,r:,anLmi'all3 serija,

11*'U

M., 39(.l9

1900 One,nik 20.00 HOlel Babllon, i~raJ1a~enl;, 15/16 21. DO fig. ra. Enlo Mahmedb.m, program t: 1cull~re 22, DD BHhilesll 22..20 Bu, i ",,,News, I. 22..30 Savans, Igrana ~eliia. 9(.l3 23.1 5 Kala sa .__P j er Zali~~, reziser i sasa Ln!it, ~OalJlOl 23.45 K,alkoir:1 ,p Ius, hmnika un.no Ne p rijalelju nama, amenel;; igranililm 01.30 HOlel Babilon, igralla senja, 15/16, r,

,abaoni program (r) Zako~ Ijubavl, serija (r) Onevnlk Ram a1anskl grog"m Ukr.deni livoti. seriia The Game, serij, Vijesti f'~ress c Iub, z.bam] pro~ram 'DDlan0" Kadilak, igranifilm Aslrolog ij~

urska selija 22,DO Mark. na bnaka. ~iz 23.00 Guoni musk"a'ci, serij. 23,30 CIIV, zabaml program 23.40 Koen i Tojl, firm

dame~

SATELITSKI PROGRAM
Euros ort
12.30,E\o"OMI 13.20 Ljetnl tnoskcp: ·Hak'iberi Fin", 15.10 ovo j. Srbij. 16.05 Otplsanl 17.00 Dnevnik 06.30

Euros ort 2
11.S0 12.30 13.15

S orlklub
08.00 ATP Masters Monlr.,"; 10.00' Tel'em.rketing 11.00 ~ kotska lig a ; Aberdeen •
CeJI.ic 12.45 Drugoikolo

Konjiekl
skcknvi:

Blciklizam
Fudbal

mm

09.30

11.25 Boogradska
hmnika

10.00 Fudbal: Kolumbija 11.15· Fudbaf: Kolumbija
1:1:.4.'; Fudbal:

Dablin Koniicke Irk"

Nemacka: Herta Berlin ~ Fe N umberg 14.00 Tenis: 'WTA. Turnlr Toronto

Fudbal: SunOesli~.

22.10

Friendly Game: scouandDar-mark Bradford Cornmu nily Shield: M~nche.stE:r Cily •

15.00 Fudbat . Kolumbija Po~ug,": Brazil - Francuska Ski 'kOkovi VIje.tl bal, FrancL.Jska
Stonilud ruke

1B.25 Razglednica 19.00 Slag.li"" 19.30 Dnwnik

Kolumbija

16.00 FudbaJ,Kolumbija 17.00 Fudbal na pijesku; 18.00 19.30

14.30 Ca~ing Cup; teeds 16.15

14.15 BidkUzam

20.05 PO\lIalll~
o'Pisan.ih stresom, film 23.300ko

15.00 Blci~llzam
16.30

21.40 Agenl pod

Tenh::: WTAtumlr: Toronto. 17.00 Tanis:

Manchesle. Uniled 18.00 Uk"'-jinska lig3: Vo r.>kla •
A'rsenal 19.45, Najava Premier league 20,45 UZlVO: ca~ing Cup: '22.45 Klu~ke TV 23.1.5 Hol.tld.lea Ilga: De Gr""f.chop • Ai""

20.00 OM,anje
20.30

WT.Alumir:

Sheffield Wed - Blackpool

~ ~

FILM, NOVA IV

.
. ,

.

Vremeplov

00.00 'Dn""nil<

22.45 23.20

00.15 Zio(:ifla&i umovi. serija

22.50 Wwe

Toronto Svl spono"i Svi .po~O"i

21.00 S'lobodni moto.k:ros(lmx.}, 22.00 23"00

X-Rghle,s Brazillj. Kugl'snJe 1.3 Sre... e

01.00 ChampiQnship: S,ighton"

Nautllik I izumllelj A1eksanderHar· tdejlen oIIlutio ie ~okazali da Ie pUIO· ~anje krOZ ""jerne moguce. Njegov-a adlucnoSl!lIl!laSta uataj ,bDg asob .. fie tragmlije kOja sada u njemu bu~i !elju da promljeni pruSlosL Te5tirajuci Sl'oje loolije pomocu vremen· skog stroja koji jesam irumlo.

20.45
Nalional G.
14· 00 Me-gagra~•• in. .. 15.,00 Ul'ovljeni IOvac: Opa.nost u Delli 16.. 0 Divov;ke pande 0 17.00 ',!Tag. lral<oplovn ih

MTV Adria
15 .. 0 My SUper Swe.t Wond Cla.s 4 16.00 Made· 17.00 MTV Tho Movios 17.30 Tne Famny Orews 17.50 3 From 1 18.00 Brand Now 10.30 Jukebox 19,00 V-'d.ograpny .20.00 JUSI MTV '20.50 DFC 21:.~0 3 From 1 2'j .30, Audrina 22.00 Reno 911 22.20 The Hard limes 01 Rj Berger 2 22.40 Chapell. Snow 23.10 Tne Challenge CO.OQ'Alternative Nation

FOXllle
14,15 15.05 15.55 16.45 17.35 Ali M.kbil Oa, Draga Sve ispoc.tka Kell Kim Kako sam upoznao vaSu

FOXCRIME
15.30 aCtUn. 16,14 Red i ,.kon
17.00 D:Zordan 17.45 And.,ine oei' 1a.30 Bjekstvo :i< 19.15 O~"I,el 20.00 BounSi 20 .. 4 Reel I 4 zakon 2.1.30 Monk 22.20 fri'kClvi 23,10 Zloein.¢I<-' umovi 23.55 OekStt3f 00.40 00.1,.1
01.26 BLElkSitvo

FILM, HRT2

ne.sreea 1 a.oo ~a,c!ac pslma 19.00 Egipal: 20.00
21.00 :l:2.QO

majku

Tajne mrt\fih Se~, droga i biljke

S".

Ulovli",,1 I.trago
n""""",,

18.00 Sapat d'uhova 18.50 Ko je Saman!a? 19.35 Oa. Draga '20.25 Ali M "kbi I 21.1 0 tlVOt u p'eOgra~u '22.00 Rojljj"" iil'lll 22.55 Kako sam u[>O<nao vafu

zii!.l'IJora

Sudski postupak

ma.jku

.,""opl'ovnih ~3.'00 Seks. droga

I biljke

en .00

3 F.rom 1

23.20 Prava Krv 00.05 Sapal d uhO'la 00.50 Ali M "kbU

01AO Kolivko

mrtav

:iz

:zaJ:vora

Vardu,pjB~~ije odvjeUllkizSanFran· ciska, praslallljen uspje.sno dobive· nim pamicama na OIXri'la.1jima dou!ni.\iva i ilegaJnih radn~ u unos· nim p<"ldu'eCima Oopadne mu slutaj ooo"e koja Iu~ aoio:tmDbiisku tvrtkIJ fiakon Sillj6 doiivjela nesroCu.

CETVRTAK 11. 8. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI'C

~pl~

bI:!I::t:I.
HAYAIlV
'Os, DO Horiz,mlj, dokumentami program 0700 Milly, C!lani film 7.. 8. i 9, epizoda D7.20 talna, igrana "8rij", 28. spizoda 01,45 Ben 10, ntani lilm, 8 ~piloo. (I OS.to Hayatavci, ~i~iji pmgram OB.30 fili, oo""i film, 32. i.1J. apizoda DB.50 Ke n"y j~e s~a rk. ertl_nl film, 1g. epi!od! 09,00 BUln'l, crtlni lilm, 18. i 19. epizoda 09.10 Garfield,erta"i lillO, 6. epizolla 09.25 liia nl grad, C!lani film, 6. tP~o· da 09,'50 Jagodloa !lobica, Ja:gosiln, pus1010'ine, ertani film, 6. epiz(>da 10.1,5 Sirene, cnani film, 21. epizoda t'M5 Pl"i Hllai, crtani film, 5 .e plzc11.10 11.32 11.45 12.00 13.00 14.00 14,30 1HO 15,00 15.10 15.25 16;55 H.45 1'8.20 18.53 19.00 19,30 20.22 20.30 21.30 22.30 00.05 DO.35 01 ;05 ralnl', igran a se~I., 23,eplzooa Bioclinico Vii asti Najbolje godlne, iglOna senja. 132.ltjlizoda Mllj.nica. igrana ,elijl, 44 .e pizooa Moi dom Bisko BiH Muzle~ program Ol.cllnlc. T.~Shop Moie drag. mm'iie, igl"'" senja, 29. ,plloda SUle B oslora, igrana sefija, 93. 8fl~oda Taina, ;gran, serija, 29. epilooa Sa.uke· Ninja ratnlcl, zabw· n~-sllOltski TV sholl' Rama"mlki ~rogram" naia"" Vij.s1i U 1, infonmalNna emi5ij' Ramm ntklp'ogram Sport $U2. Bosloro, igrana serija, 94. ep~oda I~p unl ml !el]u, zabavnl pro· gram Mal"'lm X, illra," film Seks i gr.~. igrana sefij<!. 97. 8fl~oda S,kS i grad, igrana sonia.98. ,p~oda Millen i~a, Igrana 5e~I" 44. epl· zooa
da

HRT1
11,16 12,00 12,11 12.,13 12,17 1,2,30 , ~14 14.10 14,19 14.22 15,00 15,31 16,02 16,04 16,50 17,00 17,53 1 H6 18,4U 19,30 19,56 20,02. 20,05 20,12 21.12 2206 O,pllIh show (1317,) (AI' Cnevnl~ SPDrt Wijeme TVk~lendar (RI Go,~odarica !voga srca, lele"OV8Ia(113/142) , Capri 2. serija (5/26) (11)' Vij esn Ul hlllats ki 1n ako~ni jelik Vrijeme sutra Nazovl112, do~umentama seriia (Bl1 0) (R) Genetskopodr.ijeUo lI1l1ata. Kn8>ev.i. sie."m8 Europ., doku mernama serija (214) [R) Baul, dokurnentarni film (R) lABA· 90 "ekundi" emlslia pod pokrovUeljslYom (R) Alisa, ~lusaj .voje .IDe • Isle· no.ela (37/240)' Vlj asti Hl1Iats~a u!tvo HAK· Promet In!o Sve te biH dob ro, TV serija (3B1180JtR)' Ljelna slag.liea. Iz graaa n3 selo 0 nevnlk SpDrt WIJeme lAM· gO sekundi, em.isiia pod pokrovtteljstvom Capri 2, sHrija (M'S)' Baie turlzrna Reporleri .• j~'or. Najleie je bill vozae autobusao3 Filipi. nlma, dokument.Jmi tilm (2/3)' C nevnl~ 3 Sport Vrljema Vii e.sti i2.""'lure Klasicl hrva!s kog. dokum en· lar.i.zma, Ivo Skill balo $udSki P ~stup ak, americki titm (RJ' Bostons~a prava 5, serija (11/13) (A)' Sklca za porlrel IR) Nazovl112, do~umentama S8 ~Ia (Bl1 0) (R)

HRI2
DB,15 mlokliunac. V"m.n,kJr kapsula IR)' DMO Gonn.r na I.)nom za dallru 3, siriia za dietu (7/13)' 09,02~n.d:'~" (R)' OB,l1 .Kokic.' ~9.,32 C,it" !dinka, seriia za dietu (28/52)' 09,51 Ali,a, .'u"i SVIliBSlC8 -1.,,,,0'1'b (36/240) (R)' 10,40 Pu~a J(uca Rafte ra 1, senja (15/22) (R)' 11.24 Tre. Hill 6, senj' (1124) (R)' 1 ~,U5 Sa~lln,~ pal1!vi.crtana selij. (26;26)' 12.28 1uIokliunat. V".m.nskJr ~.~ul. (A)' 12.52 Melear i veUIiJ mlaCi, CrtInI film' 13,04 Jon.n! Bravo, crtana serij' ~9J52) (R)' 13.25 Llgoonl tTVOIlilcka I Codyj; 2, sBriia za mlade ~9) (R)" 18,50 Filmovi Buda Spence,,_ t ",pe~. tor '~otloa. Seril be. knlto, tall]anSk!l'njemaCld mm' 15,36 RulnaB.tfy 4, .. nj<!(2/20)' 15,16 Danny na moru 2, ookumellbma sen]a (1110) (R)' "5,39 "iii' :Folk 201l. MM' 17m Bo'ioosko~"vo 5, senj<! (11/13)' 11,50 Sapia, p,ima 4 (6(.36) (R)' 1MOKarnl;!l.ulru,;r" lV,.,;ja (2&28) 19.,15 Kodk-uoe je najljeple" 19,28 a,IliZ,., SMQkill,m fR)' 20.00 Bra,a i ,eslri! 4, ,erija f.lijI24)' 211.45 Sudski postupa~ ~~ 11m (R)' 21.31 Wi nti r, serija (12) ~9/13) (A)" 23.20 Z<lvem se Earl 4,. numon.litna serii' (17/27)' 23,43 RekOlIi<or: 2"01 na Mal'Su, serija (12) (11/17)' UO,24 RekOviz<Jr. Prijatelji 1O,hu~ri5' tit", "';ja (5117) (RI' GO,51 RekOvilOr: 51,dge Hammer 2, nUrTl(lli.titna ,erij. ('1M) (R)' 01',16 Rekovimr. Tracerica 1.sefiia (12) (14116) (R)' 01.55 No"nl ghub""i prog ram: Glm· beni:spot(lV'i* ~5.10 '~ocnl glil!lJe.l proBram: Gloz· bena otanvania (1991., 1, eml· siia) (A)' cenlr.!ln. I.fonm,tillll'
0

Nova lV
Neuslraslvi Scoo~~ Coo, crtana slriia 3/14 07, 45Jum ani i. crtana &erij~9/13 08 05 TVi~log 08,20 Pobjeda Ijubavl, .elijaA 1 0,20 Blle.g, se~iaR 12,20 Zauliijek ~nl~jedi~ serija R 13,20 IN :maga,inR 1400 Pobjeda Ijubavi, serija 134·135/150 16,00 ZauvlJek susjedi, serija S6-87/180 17 ,000 Vii esn Nove TV 17,25 IN magazln 18,05 Kad lI~c~ pada, sirija4 3/174 ts.is C"evnik Nove TV 20,no Bijeg, serija 39[10 21 ,'50 Vecernje vijesti 22,10 Vremeplav, Igranim:m 23,50 atrOin a I\ly 2. LH!, igrani film (12)' 01.40 Cr. Hull. s,rija (12)'1 \f-l1/13 03.15 EwTV. larm show (1 W 04,15 CU'ar prav~el5!22 05,05 Kraj progrnma 07.20

Ljubav: uneste vise sloboce u vezu, Tako cere je, ne samn osvjeziti, vee i preduMntj monotoniju. Posao: Pogotovo materijalni rezultati vaseg rada bolji su nego sto mislile. I 10 je dovoljno za samozad oyc I'Jstvo, Zdravl j e: SID vise hod aRe, p j acile

es

!II!~~

ljuba.v:

sew"a)

Posao: Nemojlevjerovati u brzi uspjeM. Neka vas ne zavara debar rezultata. Nema ozbiljnih prepreka Zdravlje: Prolazna malaksalost.

IDi:atD

ZelHe se ravnotezu, ozbiljnu voljenu osobu

smiriti, hocete senUmentalnu i stabilnu vezu Uiivate uz

-r~mll!'Ljubav: Cini vam se ca se vrtite u zacarancrn f .krugu. Osjeeanja su prilicno ,konfuzna, a nernlr vas Il:iiD:iIi tjera dal'je. 1I:
Posao: Najbolje Jeda budele sto samoslalniji u radu Odlicno je aspeklrann putovanje, posebno u inostranslllo, Zd ra vi j e: Vise se fizicki ang irajle.

az

IIIm.~ Ljuba.v:
IIiiEEl. cebro,
II!IQ;;P=II I1J:mEllti
W

ernociiaunesete,

Razmisljate

vece

0 buouenosn

su

sanse ca vambuoe

veze, Sio vise

POS30: lskonsme mekslmahn vrijeme za lienu afitrnaciju. Imate sansu koja nije sarno u realnim okolnos~ma. Zdravlje: Osjecate ss izvrsno,

(R)'

ste
ZB.

Lj ub av.: Pro lazite em Deion ainu krizu, I .lOOg lo_ga· nemimi i ranjM. Energiju prenesite na otave-

23,D5 23,30 23,33 23,39 23,46 00,28 002,1~ 02,55 003,10

Pesae: CeKa vas borba sarivalima. cuvajte S8 pretjerane impulsi.vnosli. NepoKolebljivQ branite svoje pozlctje. ZdtavlJe: Zastita je vrlo jaka, Ljubav: 'lzMite, zabavite 58. pokaz~e svoj cuve"i sarm. Taka vracale vjeru u sebe, ali i u Ijubav Ialdl2ll11 Posao:. Preuzmileinieijalivu u poslu, pa eete postiei i mnogo ozbiljnije rezul'tate. Uglavnom, zadovoljni ste, . Zdravlje: Nema smelnji,

":ll!"

JII!W!I1 Ljuba.v:

RIRS

serija 19,00 Onol'llik IIlV O.,,,r-C ReemiliranJe Ooeynika HRT-, lO.D5 trloaJlenl Ziwl, Igrana
j 9,3Q

17.10 Re~lIlIla 1],50 tag~)aj Ijcpot., ,mi,ij,

~.
mo

21':00 Th. Gam". sIlIij. 2l.35 O~laoo, l<4di~k, lilm

senl'a

m~ :1."~RT1 t;;;'
tiYcr1ii

1::~~ ~~:~."iJSS

mO(j""

23.00 Program Za dlias~1\I 18.00 Dana, u Srps~ol 18"30 Olpisa .. , ""1';1

ami9ja

~

20.45 SleOania 21.1, AkIlJelnosti. InlOOllativni ~mgrafll 21.30 5";1.\ mini, seril,kI 22.30 ~~~~g blo~ 22.35 Biog,afjj<i, o"Kumentami 23.00

Optimisticni ste, puni samopnllidanja. v~o sle favorizirani, od pa rtn e ra, al i i jos n eki h' lIIJltt:m.osoba, •• Posao: Niste, pre~erano zahvaeeni odlucujutim dogaliajima, lako vam bas i nije lako. kao da vas ne zanima. Zdravlje: Odli~no vrijeme za dijetll.
"""''I'I''I':r~,

2D,0 0 Re~lIlIla KISS 21,l/i EummillC"mlsil'

0

slilu

15,fl5 J, sam !Y"ia .ud'in" iur.,""ofija 15,AO Mu~~ki SPOIOI'I 1055 TV izlog 16,00 IZdon" u dan 16.05 liel. u Oraclu • ""ii,lnt \;.mln amz • repri!a 17,30 Di"1il program 11,50 Ie spo~ ~tus 18,00 frej1..-" s.nl'a 18,30 Mati oGI,,;, OlJa'je$lenia 19,00 I,.ioa danas 19,50 ObavjoSlerlj, Ramrunskl program 20,30 TV IzlOIl,mal;ogl"i Ie SPM plus 20,40 K6nOlm-llI'llIl8 "rila ll' AO Razgl,dpoca· repn13 22,3Q O,aVlallelli' 2J.00 ,anica dan". repri'" 2330 VOA Gbs Amerike

22.05 KomravelZe',y Drago Pletk~, .mlsija 23.00 Onevnik KISS, r. 23.20 Noonlprogram

20.10- I<llsar>dra,serii' 21.001n"lcIer n30 OnfMlik3 23.00' lla,keNi,kl p's,lgranl
Iilm

1::~~ ~~:~~

lV USK
lS.10 18.45 19.00 19.30 20.05 20.40

~m~~~ti. '-

1i~IDJI vela. ._-_'_ Posao:

u jed noj' situac iji, Ako sle slo bo dn i, slijed i. nova

Lj uba v: Kao da n i vi, ni partner, ne ielite pop ustili

17.00 :P,"~IlJCu]emo", 11.1D tea Par~BI,lg!' .. se~i'

Ne obazirite se na ogovaranja i radite svo) posao. Ima mnostvo zanimljivosti i rnogucnosti, Zdravlje: PridliavaM se dobrih savjela.

r:r:."

~
18,55 Marl<.eU"g, 19:15 R,mmri mi""'" mllOSli 20.06 EllIJl '" illar 20",0' VildtC 20A,; M.rkeUng 21.00 S,,!!,I !ajni, tulSl:i!SBrij' 2H 0 Vd,oe ',iern1kJr 21 AD Jusul <LS" .eril'

~

lV~tIerIy, iftlOlrnatl,ni

11.00 Najav. program. 19.00 o""",,'k 19.30 R,mazanSki program ~~:~~ ~~:,n:~~~~r~egniam 22.30 Muzl1~ program

~~,;r~m :D •• ,nil< 1 MuzlCl<i1!t000"m ~amazansl;j program MuziolO ptogram t
~afi)

i~::~ ~~~W'S~h" 23.130 Glas Am,ri"
~

1,ljlt'HI
19.30 Prlrtll 19,~0 Game ,000e 20.~5 Ukrad8n1l1voli, 19ra", ..,;ja 21.t5 IQra, igrana ""'ia 22-4 0 o~laoo, boiial<, Igra" f,m 00.30 Astro ,how OJ.OO R,pnlOt prOgram

21.00 Vodie z, oSlllamlni' IllIlISI:ll1 Dra", '21.30 n•• ,nil< 2 22.00 ILeaParl<~r, il'ana. "pia 22.45 MsUfki pUlQk"'- ( r )

13.20~:~~,k~~~'t ~ r)
16.45 Him

l:hill@i!1illl
13,10 la~on !Iubal'l, liran. serij! 1U5 The game, serila 15,00 Ja ,am !Yoi' sudblll" senja Hi,OO Uklatlenl ~VOI, igran.
jJ .. 20

~:
1330 15.1l0 1.,00 j 5.30

16.00 Sve 0 $\temu, otJrilCIVnl program, r. 11.0 0 ~aIi,ri roravlj., emisii' olll"I'SMI,r. 18.00 Vl]e,U; Infonm,Ul'II1 19 ,00 Aulo shop m'gazin, 20.0 0 b~~~~~t!'~I:.;\t:" 21.00 R'~rtala 22.00 Hem. m'~3!n,
emisija ~r1lQ<lIIn

~
20.00 '2toD 22.00 22.35

ljubav: Va~a veza prolazi malu krizu. Prije svega, sam i seoi priznajte g reske. Ne krivHe sam 0 partn e" ra. Posao: Nalal~e illaz Iz kr.izB. Pogolovo, na malerijalnom p I'anu. Imate mo gUGno sl i za vanre dn u za rad u. Zdravl j e: Zdravo 51l hranite,

EfSltJlII

1 U5 DI,ela oOOer, zatmvna Re~iWl KISS sa """'" mira, """,*,, r.
amisijil

~
17.30 Sviiel !ajnl, ,. 18.30 Tvol' ~am suooina. 19,30 20-40 MilIk<ltmg 'kl~

lm~~~~' 19.25
Trlumpll

18.15 i)TIasm~svljelarazliei\a,

serij! lak~" s8rija

~ubal'l, li"n.

Kuhillia

Hran, 11'100. ,mi,iia

1::i.\",~~~~~iam

Serij, rRazgo,"r, povndom Obj'ktivll Ja Sim NOil sudbina.

23.00 Gbs Am,rik, 23.35 Triumpll

"Iil'

ljubav: Imate obicaj da se, kada ne cstvarrte zelje, povlacite u svoj svijet. Upomos! je nemjerljfva vrlinal • ' Posao: Nalazite dovoljno snage, pflluzimate inici· jalivu. Ipak, kaiite otvnre no 0 no Slo m isl~e. Zdravlje: Prilagodite jelo'<nik Iietu.

IIIJ:Elt1:.'

Dnevoi avaz
I .... 28
U1 Jill
I.<I:I~U~

Q '11;15 IIC4 ,,",VIII ~

.".." 1OO'l!I'-'

U~.'"

_.

I

~or:n:
R&IlIICQ~

... 1 m:,ru p.<O'n

... linocr II!JJ

CUOO'll111

HaOSDreman dali ostauRU
TOKIO - Nepopularni japanski prernijerNaoto Kan dao je naslutiti da bi iduce sedrnice rnogao dati ostav k u, j er j e parlame n t do ni 0 kljutni zakon ictvorio put ~a dolazak sestog premijera u posljednjih petgodina. Min istar fi nansi ja 1 osihiko Noda (Ycshihiko), fiskalni konzervativac, najizgledniji je kandidat 7.3 Kanovog riasljednika, Nov! premijer moral ce, uprkos golernom iavnorn dugu, osigurati novae za obnovu sjeveroistoka zemlje, unistenog It razornom cunarniju.

Glumica

ie uzbudena

zbog nove faze u svorn zivotu, otkrio
Poznata "prijareljica" cdlucila ie da bi njen novi decko Dzastin Tero (JUSt in T hero U)() rnogao bi ti otac n j ene d j ece, - Razgovarali su 0 tome kako bi se rrebali uskoro vjencati i osnovati p orodicu, Dzen j e uzb udena

Ie izvor

za "US Weekly"
rnladuierekao je Dzastinov prijatelj,

:-;V2lrCf.!np.llp.r.

Kazna zbog pu!ien/a

LOS ANDELES • Arnericka glumica Dzenifer Anlsron (Jennifer) svjesna [e svog bioloskcg sata i oduvijek je izrazavala zelju da ima diecu. Iz Los Aadelesa stize vilest da bi joj se zelia, navodno, uskoro moglai ostvariu.

zbog nove faze u svorn J<ivotu "0[" kri 0 ie izvor za "US Weekly" . Navodno je i zbcg trudnoce vee o dgodi la s vo je gl u rnacke 0 ba veze do kraia 2012. godine. -Svi na.§iprijatelji vee imaju djecu iii su vi encani, a ni on se ne pod-

Isti izvor rvrdi da [e Aniston veorna zaliubljena i, iako se svima drugirna njihova veza Cini prebrzorn, oni su sigurni da ce se 0 njihove] vezi curi jo~ muogo lijepih vijesti.

Relorme u Siriii
ANKARA • Turski prernijer Redzep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je da se nada da ce Sirija preduzeti miere za provodenje demckratskih reforrni u sljedecih 10 do IS dana. Pred sjedn ik tursk e vlade naglasio [e da je niegova zernlja poslala jasnu poruku Darnasku da

prekine krvoprolice i brutalne progone prodemckratskih demonsrranata, iavio jeAFP_ Turska i Sirija irnaju veoma razvijene.priiateljske odnose.ali viserniesecni nerniri izazivaiu ozbiljnu zabrinutost u Ankari, pogotovo zato SlO dvije zernlie
irnaju zajedriicku granicu, dugu

za 10 ,dana

GRAC - Poznari glurnac Arnold Svarceneger (Schwarzenegger) treba platiti kaznu od 400 eura zbog -pusenja na javnom rnjestu u Austriji, jer su ~serif pro ti v p usen ia" p odni j eli priiavu protiv njega. Prija va j e podneseaa pollcii i, ali se j o~ 0 e zna na ko] ice se na~in realizirati. U Gracu vlasti planiraju da rijesestvar diplomatskim purem pa je prijava poslata ambasadi S iedinieni h Americkih Drzava, ko ja treba da se pobrine oprovodeniu u dielo.

LaMSiZa 400 eura

850 kilornetara.

lUbU DueSRaUiCi "AOIOOOU12." nahladBnJU
PARIZ - Francuskinja N atali Dajo (Natalie Daho) nemalo se iznenadila kada je u pljeskavici koju ie zagrizla, pronasla dva centimerra dug Jjudski zub, - Osjetila sam DeSW tvrdo i bila sam uzasnuta kada sam sh vatila da se radi 0 zubu - rekla jeN atali, Nien prijatelj kod kojeg ie Natali za ruckom pronasla zub, najavio je da ce podniieti ruzbu protiv samoposlugeu koioi ie kupio meso.

Iskosa

MOSKVA - Ruska federalna sluzba za nadzor saobracaja odlucila je jucer da do daljnjeg obus ta vi sve le rove avio na tipa "antonov 12". U odluci je navedenc da svih 12 avioua ovog tipa ostaje prizern ljeno sve dok sest ruskill aviokornpani]a koie ih kc-

risre, ne preduzrnu prioriterne miere za srnaniivanie rizika u skladu sa sistemorn sigurnosri letenja, Odluka je dcnesena nakon avionske nesrece u Cukotskoi oblasti, u koio] je II osoba izgubi10 zivot prilikom pada aviona "antonov 12".

[rdoan ocekuje provo aenje reform;

(fl1lo:MP)